EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0583

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 583/2004 tat-22 ta’ Marzu 2004 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għall-iskemi ta’ appoġġ dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa, (KE) Nru 1786/2003 dwar l-orgnizzazzjoni komuni tas-suq fil-għalf niexef u (KE) Nru 1257/1999 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Gwida u Garanzija (FAEGG) minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvija, il-Lituwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakja ma’ l-Unjoni Ewropea

OJ L 91, 30.3.2004, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 252 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 252 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/583/oj

32004R0583Official Journal L 091 , 30/03/2004 P. 0001 - 0014


Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 583/2004

tat-22 ta’ Marzu 2004

li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għall-iskemi ta’ appoġġ dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa, (KE) Nru 1786/2003 dwar l-orgnizzazzjoni komuni tas-suq fil-għalf niexef u (KE) Nru 1257/1999 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Gwida u Garanzija (FAEGG) minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvija, il-Lituwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakja ma’ l-Unjoni Ewropea

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra t-Trattat ta’ l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvija, il-Lituwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakja ma’ l-Unjoni Ewropea [1], iffirmat f’Ateni fis-16 ta’ April 2003, u b’mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-Att li jirrigwarda l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvija, il-Lituwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakja u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea (minn issa ‘l quddiem imsejjaħ "l-Att ta’ l-Adeżjoni") [2], u b’mod partikolari l-Artikolu 57(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat il-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 [3] daħħal regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett skond il-politika agrikola komuni u stabbilixxa ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa.

(2) Ir-regoli komuni u l-iakemi ta’ appoġġ immmija għandhom jiġu emendati sabiex jippermettu l-implimentazzjoni tagħhom fir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvija, il-Lituwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakja (minn issa ‘l quddiem imsejħa "l-Istati Membri l-ġodda").

(3) Bil-ħsieb li tiddaħħal il-modulazzjoni fl-Istati Membri l-ġodda, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi livelli massimi (soqfa) nazzjonali għall-ammont addizzjonali tal-għajnuna lill-Istati Membri l-ġodda.

(4) Il-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda jridu jirċievu ħlasijiet diretti wara mekkaniżmu ta’ tidħil gradwali. Sabiex jinkiseb il-bilanċ xieraq bejn il-għodod tal-politika ddisinjati sabiex jippromwovu l-biedja sostenibbli u dawk iddisinjati sabiex jippromwovu l-iżvilupp rurali, is-sistema tal-modulazzjoni ma għandhiex tiġi applikata fl-Istati Membri l-ġodda sakemm il-livell tal-ħlasijiet diretti li japplikaw fl-Istati Membri l-ġodda jkun mill-inqas egwali għal-livell li japplika fil-Komunità kif ikkostitwita fit-30 ta’ April 2004.

(5) Filwaqt li jitqiesu l-livelli tal-ħlasijiet diretti lill-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda bħala riżultat tat-tidħil gradwali, għandu jkun previst illi fil-kwadru ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskeda taż-żidiet ipprovvduti fl-Artikolu 143a għall-ħlasijiet diretti kollha konċessi fl-Istati Membri l-ġodda, l-istrument tad-dixxiplina finanzjarja ma għandux japplika fl-Istati Membri l-ġodda sakemm il-livell tal-ħlasijiet diretti li japplika fl-Istati Membri l-ġodda ikun mill-inqas egwali għal-livell li japplika fil-Komunità kif ikkostitwita fit-30 ta’ April 2004.

(6) Il-ħlasijiet diretti taħt l-iskem tal-ħlas wieħed huma msejsa fuq l-ammonti tar-riferiment tal-ħlasijiet diretti li kienu rċevuti fl-imgħoddi jew fuq il-ħlasijiet irreġjonalizzati għal kull ettaru. Il-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda ma rċevewx ħlasijiet Komunitarji diretti u ma għandhom l-ebda riferimenti storiċi għas-snin kalendarji 2000, 2001 u 2002. Għalhekk, l-iskema tal-ħlas wieħed fl-Istati Membri l-ġodda għandha tkun imsejsa fuq il-ħlasijiet irreġjonalizzati għal kull ettaru, issudiviżi bejn ir-reġjuni skond il-kriterji oġġettivi u mqassma mill-bdiewa li l-azjendi tagħhom ikunu lokati fir-reġjun interessat u li jissodisfaw il-kriterji ta’ l-eliġibbiltà.

(7) L-ammont tal-ħlasijiet diretti, deskritt f’soqfa nazzjonali, taħt l-iskema tal-ħlas wieħed għall-Istati Membri l-ġodda għandu jkun imsejjes fuq il-kwota, is-soqfa u l-kwantitajiet li kienu miftiehma fin-negozjati għall-adeżjoni mmoltiplikati bl-ammonti rilvenati ta’ għajnuna għal kull ettaru, intestatura jew tunnellata metrika.

(8) Mill-1 ta’ April 2003 tiġi emendata l-miżura tas-suq li tibbenefika l-produzzjoni tal-għalf niexef, kif ipprovvdut fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1786/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fil-għalf niexef [4]. Minn din id-data l-appoġġ għas-suq irid jinbidel f’parti minnu fi ħlas dirett li jibbenefika lill-bdiewa. Sabiex jiġi evitat tnaqqis fl-appoġġ globali fis-sena 2005 għall-Istati Membri l-ġodda, huwa approprjat li ssir deroga mill-prinċipji ġenerali tat-tidħil gradwali tal-ħlasijiet diretti. Għalhekk, il-komponent li għandu x’jqsam mal-għalf niexef fis-saqaf nazzjonali fl-iskema tal-ħlas wieħed għandu jiġi kkalkolat fil-livell ta’ 100 % ta’ għajnuna minflok fil-livell tat-tidħil gradwali.

(9) Taħt il-għażla rreġjonalizzata għall-iskema tal-ħlas wieħed l-Istati Membri l-ġodda għandu jkollhom il-posibbiltà li jaġġustaw il-premium għal kull ettaru fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi sabiex jiġi żgurat trattament indaqs bejn il-bdiewa u jiġi evitat it-tagħwiġ tas-suq.

(10) L-Istati Membri l-ġodda għandu jkollhom il-possibbiltà li jimplimentaw u/jew jeskludu f’parti minnhom ċerti setturi mill-iskema tal-ħlas wieħed.

(11) Is-soqfa settorjali għall-implimentazzjoni parzjali u/jew l-esklużjoni ta’ ċeri setturi ta’ l-iskema tal-ħlas wieħed għandhom ikunu msejsa fuq il-kwota, is-soqfa u l-kwantitajiet li jienu miftiehma fin-negozjati ta’ l-adeżjoni.

(12) It-transizzjoni mill-iskema ta’ ħlas wieħed għar-reġjun għall-iskema ta’ ħlas wieħed u skemi oħra ta’ għajnuna jistgħu joħolqu diffikultajiet ta’ l-addattament li mhumiex ittrattati f’dan ir-Regolament. Sabiex tiġi ttrattata din l-eventwalità, għandha tiġi inkluża dispożizzjoni ġenerali fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta miżuri transitorji meħtieġa għal ċertu perjodu taż-żmien.

(13) Minħabba l-perjodu qasir taż-żmien tal-programmazzjoni, il-Att ta’ l-Adeżjoni daħħal il-posibbiltà li jiġi integrat "tip ta’ miżura LEADER + (l-inizjattiva Komunitarja għall-iżvilupp rurali)" fil-programmi ta’ xejra dominanti, minflok li jkun hemm LEADER + programmazzjoni separati. Għalhekk, il-miżura "ġestjoni ta’ strateġiji integrati ta’ l-iżvilupp rurali minn sħubijiet lokali" imdaħħla fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Gwida u Garanziji (FAEGG) [5] mhux meħtieġ għall-Istati Membri l-ġodda, billi hija koperta bil-miżura LEADER + tip.

(14) (8) Ir-Regolamenti (KE) Nru 1782/2003, (KE) Nru 1786/1999, (KE) Nru 1257/2001 u (KE) Nru 565/2002 għandhom għalhekk jiġu emendati kif jixraq.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 huwa emdendat kif ġej:

1. Fl-Artikolu 5(2) għandha tiżdied is-sentenza li ġejja mat-tarf ta’ l-ewwel subparagrafu:

"L-Istati Membri l-ġodda għandhom jiżguraw illi l-art li kienet taħt mergħa permanenti fl-1 ta’ Mejju 2003 tinżamm taħt mergħa permanenti."

2. Fl-Artikolu 12, jiżdied il-paragrafu li ġej:

"5. Għall-Istati Membri l-ġodda, is-soqfa riferiti fil-paragrafu 2 għandhom jiġu ffissati mill-Kummissjoni skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 144(2)"

3. Wara l-Artikolu 12, jiżdied l-Artikolu li ġej:

"L- Artikolu 12a

L-applikazzjoni għall-Istati Membri l-ġodda

1. L-Artikoli 10 u 12 ma għandhomx japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda sal-bidu tas-sena kalendarja, li rigwrd tagħha l-livell tal-ħlasijiet diretti li japplikaw fl-Istati Membri l-ġodda jkun mill-inqas egwali għal-livell li kien japplika għal dawn il-ħlasijiet dak inhar meta kienet ikkonstitwita l-Komunità fit-30 ta’ April 2004.

2. Fil-kwadru ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskeda taż-żidiet inkrementali pprovvduta fl-Artikolu 143a għall-ħlasijiet diretti kollha konċessi fl-Istati Membri l-ġodda, l-Artikolu 11 ma għandux japplika għall-Istati Membri l-ġodda qabel il-bidu tas-sena kalendarja, li rigward tagħha l-livell tal-ħlasijiet diretti li japplika fl-Istati Membri l-ġodda jkun mill-inqas egwali għal-livelli li kienu japplikaw għal dawn il-ħlasijiet dak inhar meta kienet ikkostitwita l-Komunità fit-30 ta’ April 2004."

4. Fl-Artikolu 54(2) għandha tiżdied is-sentenza li ġejja mat-tarf ta’ l-ewwel subparagrafu:

"Għall-Istati Membri l-ġodda, ir-riferiment għad-data pprovvduta għall-applikazzjonijiet għall-għajnuna skond iż-żona għas-sena 2003 għandu jiġi mifhum bħala riferiment għat-30 ta’ Ġunju 2003."

5. Fit-Titolu III, jiżdied il-Kapitolu li ġej:

"KAPITOLU 6 L-IMPLIMENTAZZJONI FL-ISTATI MEMBRI L-ĠODDA

Artikolu 71a

1. Għajr kif ipprovvduti xorta oħra f’dan il-Kapitolu, id-disposizjonijiet ta’ dan it-Titolu għandhom japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda.

Għandhom japplikaw L-Artikoli 33, 34, 37, 38, 39, 40(1), (2), (3) u (5), 41, 42, 43, minn 47 sa 50, 53 u minn 58 sa 63.

2. Kull Stat Membri mill-ġodda li japplika l-iskema ta’ ħlas wieħed skond iż-żona għandu jieħu d-deċiżjonijiet riferiti fl-Artikoli 64(1) u 71(1) sa l-1 ta’ Awissu tas-sena li tiġi qabel dik li rigwrd tagħha trid tapplika l-iskema ta’ ħlas wieħed għall-ewwel darba.

Artikolu 71b

L-applikazzjoni għall-appoġġ

1. Il-bdiewa għandhom japplikaw għall-appoġġ taħt l-iskema ta’ ħlas wieħed sa data li trid tiġi ffissata mill-Istati Membri l-ġodda, imma mhux iktar tard mill-15 ta’ Mejju.

2. Għajr fil-każ ta’ forza maġġuri u ċirkostanzi eċċezjonali fit-tifsira ta’ l-Artikolu 40(4), ma għandhom jiġu allokati ebda intitolamenti lill-bdiewa jekk ma japplikawx għall-iskema ta’ ħlas wieħed sal-15 ta’ Meju ta’ l-ewwel sena ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskem tal-ħlas wieħed.

3. L-ammonti li jikkorrisondu ma’ l-intitolamenti mhux allokati għandhom imorru lura fir-riserva nazzjonali riferita fl-Artikolu 71d u għandha tkun disponibbli għall-allokazzjoni mill-ġdid.

Artikolu 71ċ

Is-saqaf

Is-soqfa nazzjonali ta’ l-Istati Membri l-ġodda għandhom ikunu dawk elenkati fl-Anness VIIIa.

Artikolu 71d

Ir-riserva nazzjonali

1. Kull wieħed mill-Istati Membri l-ġodda għandu jipproċedi għal tnaqqis lineari perċentwali tas-saqaf nazzjonali tiegħu sabiex jikkostitwixxi riserva nazzjonali. Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ikbar minn 3 %, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 71b(3).

2. L-Istati Membri l-ġodda għandhom jużaw ir-riserva nazzjonali bil-għan li jallokaw, skond il-kriterji oġġettivi u b’mod illi jiżguraw it-trattament indaqs bejn il-bdiewa li jsibu ruħhom f’sitwazzjoni speċjali, li trid tiġi ddefinita mill-Kummisjoni skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 144(2).

3. Matul l-ewwel sena ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas wieħed, l-Istati Membri l-ġodda jistgħu jużaw ir-riserva nazzjonali bil-għan li jallokaw l-intitolamenti għall-ħlas, skond il-kriterji oġġettivi u b’mod illi jiżguraw it-trattament indaqs bejn il-bdiewa u sabiex jevitaw tagħwiġ tas-suq u tal-kompetizzjoni, lill-bdiewa f’setturi speċifiċi li jsibu ruħhom f’sitwazzjoni speċjali b’riżultat tat-transizzjoni għall-iskema ta’ ħlas wieħed. Dawn l-ntitolamenti għall-ħlas għandhom jiġu mqassma skond ir-regoli li jridu jiġu ddefiniti mill-Kummissjoni skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 144(2).

4. Meta jiġu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-Istati Membri l-ġodda jistgħu jżidu l-valur ta’ l-unità ta’ l-intitolamenti sal-limitu ta’ EUR 5000, u/jew in-numru ta’ l-intitolamenti allokati lill-bdiewa.

5. L-Istati Membri l-ġodda għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari ta’ l-intitolamenti meta r-riserva nazzjonali tagħhom ma tkunx biżżejjed għalbiex tkopri l-każijiet riferiti fil-paragrafi 2 u 3.

6. Għajr fil-każ ta’ trasferimiment b’wirt attwali jew antiċipat u permezz ta’ deroga mill-Artikolu 46, l-intitolamenti stabbiliti li jużaw ir-riserva nazzjonli ma għandhomx jiġu ttrasferiti għall-perjodu taż-żmien ta’ ħames snin li jibda mill-allokazzjoni tagħhom.

Bħala deroga mill-Artikolu 45(1), kull intitolament li ma jkunx ġie wżat matul kull sena tal-perjodu taż-żmien ta’ ħames snin għandu jmur lura minnufih fir-riserva nazzjonali.

Artikolu 71e

L-allokazzjoni reġjonali tas-saqaf riferit fl-Artikolu 71ċ

1. L-Istati Membri l-ġodda għandhom japplikaw l-iskema ta’ ħlas wieħed fil-livell nazzjonali.

2. L-Istati Membri l-ġodda għandhom jiddefinixxu r-reġjuni skond kriterji oġġettivi.

L-Istati Membri l-ġodda b’inqas minn tliet miljun ettaru eliġibbli jistgħu jiġu kkunsidrati bħala reġjun wieħed.

3. Kull wieħed mill-Istati Membri l-ġodda għandu jissuddividi s-saqaf nazzjonali tiegħu riferit fl-Artikolu 71ċ wara kull tnaqqis skond l-Artikolu 71d bejn ir-reġjuni skond kriterji oġġettivi.

Artikolu 71f

Ir-reġjonalizzazzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas wieħed

1. Il-bdiewa kollha li l-azjendi tagħhom huma lokati f’reġjun mogħti għandhom jirċievu intitolamenti, li l-valur tagħhom ta’ l-unità jiġi kkalkolat billi s-saqaf nazzjonali stabbilit skond l-Artikolu 71e jiġi diviż bin-numru ta’ ettari eliġibbli fit-tifsira ta’ l-Artikolu 44(2), stabbilit fil-livell reġjonali.

2. In-numru ta’ l-intitolamenti għal kull bidwi għandu jkun egwali għan-numru ta’ l-ettari li hu jew hija jiddikjaraw skond l-Artikolu 44(2) għall-ewwel sena ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema tal-ħlas wieħed, għajr fil-każ ta’ forza maġġuri jew ċirkostanzi eċċezzjonali fit-tifsira ta’ l-Artikolu 40(4).

3. L-intitolamenti għll-ħlas għal kull ettaru ma għandhomx jiġu mmodifikati għajr jekk ipprovvdut xorta oħra.

Artikolu 71g

L-użu ta’ l-art

1. Bħala deroga mill-Artikolu 51 u skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, il-bdiewa jistgħu wkoll jużaw il-qatgħat ta’ l-art iddikjarati skond l-Artikolu 44(3) għall-produzzjoni tal-prodotti riferiti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 2200/96 [6] u fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 2201/96 [7] u għall-patata għajr dik maħsuba għall-fabbrikazzjoni tal-lamtu li għaliha hija konċessa l-għajnuna skond l-Artikolu 93 ta’ dan ir-Regolament minbarra l-uċuh permanenti.

2. L-Istati Membri l-ġodda għandhom jistabbilixxu n-numru ta’ ettari li jistgħu jiġu wżati skond il-paragrafu 1 billi jissuddividu, skond kriterji oġġettivi, il-medja tan-numru ta’ ettari li kienu wżati għall-produzzjoni tal-prodotti riferiti fil-paragrafu 1 fil-livell nazzjonali matul il-perjodu taż-żmien ta’ tliet snin mis-sena 2000 sas-sena 2002 fost ir-reġjuni ddefiniti skond l-Artikolu 71e(2), Il-medja tan-numru ta’ ettari fil-livell nazzjonali u n-numru ta’ ettari fil-livell reġjonali għandha tiġi ffissata mill-Kummisjoni skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 144(2) fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni kkomunikata mill-Istat Membru l-ġdid.

3. Ġewwa l-limitu stabbilit skond il-paragrafu 2 għar-reġjun interesat, bidwi għandu jingħata l-permess li jagħmel użu mill-għażla riferita fil-paragrafu 1:

(a) ġewwa l-limitu tan-numru ta’ ettari li huwa jew hija wżaw għall-produzzjoni tal-prodotti riferiti fil-paragrafu 1 fis-sena 2003;

(b) bħala deroga mit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 71a(1), fil-każ ta’ l-applikazzjoni, mutatis mutandis, ta’ l-Artikoli 40 u 42(2), ġewwa l-limitu tan-numru ta’ ettari li jrid jiġi stabbilit skond il-kriterji oġġettivi u b’mod illi jiżgura t-trattament indaqs bejn il-bdiewa u sabiex jiġu evitati t-tagħwiġ tas-suq u tal-kompetizzjoni.

4. Ġewwa l-limitu tan-numru ta’ ettari li jifdlu disponibbli wara l-applikazzjoni tal-paragrafu 3, il-bdiewa għandhom jingħataw il-permess li jipproduċu l-prodotti riferiti fil-paragrafu 1 fuq numru ta’ ettari għajr in-numru ta’ ettari li jaqgħu taħt il-paragrafu 3 ġewwa l-limitu ta’ numru ta’ ettari wżati għall-produzzjoni tal-prodotti riferiti fil-pragrafu 1 fis-sena 2004 u/jew fis-sena 2005, fejn il-prijorità għandha tingħata lill-bdiewa li jkunu diġà pproduċew il-prodotti fis-sena 2004 ġewwa l-limitu tan-numru ta’ ettari wżati fis-sena 2004.

Fil-każ ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 71 jew l-Artikolu 143b, is-snin 2004 u 2005 għandhom jiġu mibdula, rispettivement, bis-sena ta’ qabel is-sena ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas wieħed u s-sena nfisha ta’ l-applikazzjoni.

5. Sabiex jiġu stabbiliti l-limiti individwali riferiti fil-paragrafi 3 u 4, l-Istati Membri l-ġodda għandhom jużaw l-informazzjoni individwali tal-bdiewa, meta disponibbli. jew kull xiehda oħra pprovvduta mill-bidwi għas-sodisfazzjon tagħhom.

6. In-numru ta’ ettari li għalihom tkun ġiet stabbilita l-awtorizzazzjoni skond il-paragrafi 3 u 4 ma għandu fl-ebda każ jaqbeż in-numru ta’ ettari eliġibbli kif iddefinit fl-Artikolu 44(2) iddikjarat fl-ewwel sena ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas wieħed.

7. L-awtorizzazzjoni għandha tiġi wżata, ġewwa r-reġjun interessat, ma’ l-intitolament korrispondenti għall-ħlas.

8. Ir-rapport riferit fl-Artikolu 60 għandu jirrigwarda wkoll l-implimentazzjoni mill-Istati Membri l-ġodda.

Artikolu 71h

L-Art mogħtija għall-ħaxix

L-Istati Membri l-ġodda jistgħu wkoll, skond kriterji oġġettivi, jiffissaw, ġewwa s-saqaf reġjonali jew parti minnu, valuri differenti għal kull unità rigwrd l-intitolamenti li jridu jiġu allokati lill-bdiewa riferiti fl-Artikolu 71f(1), għall-ettari ta’ l-art mogħtija għall-ħaxix kif identifikati fit-30 ta’ Ġunju 2003 u għal kull ettaru ieħor eliġibbli jew alternattivament għall-ettari ta’ mergħa permanenti kif identifikata fit-30 ta’ Ġunju 2001 u għal kull ettaru ieħor eliġibbli.

Artikolu 71i

Il-premium għall-fabbriki tal-ħalib u ħlasijiet addizzjonali

Jibdew mis-sena 2007, għandhom jiġu inklużi fl-iskema ta’ ħlas wieħed l-ammonti li jirriżultaw mill-premiums tal-fabbriki tal-ħalib u l-ħlasijiet addizzjonali pprovvduti fl-Artikoli 95 u 96 u u li jridu jiġu konċessi fis-sena 2007.

Madankollu, l-Istati Membri l-ġodda jistgħu jideċiedu illi l-ammonti li jirriżultaw mill-premiums għall-fabbriki tal-ħalib u ħlasiiet oħra, ipprovvduti fl-Artikoli 95 u 96, għandhom jiġu inklużi, fl-intier tagħhom jew f’parti minnhom, fl-iskema ta’ ħlas wieħed li tibda mis-sena 2005. L-intitolamenti stabbiliti skond dan il-paragrafu għandhom jiġu mmodifikati kif jixraq.

L-ammont użat sabiex jiġu stabbiliti l-intitolamenti rigward dawn il-ħlasijiet għandu jkun daqs l-ammonti li jridu jiġu konċessi skond l-Artikoli 95 u 96, ikkalkolat fuq il-bażi tal-kwantità individwali tar-rifriment għall-ħalib disponibbli fuq l-azjenda fil-31 ta’ Marzu ta’ kull sena ta’ l-inklużjoni, fl-intier tagħha jew f’parti minnha, għal dawn il-ħlasijiet fl-iskema ta’ ħlas wieħed.

Bħala deroga mill-Artikolu 71a(1), għandhom japplikaw l-Artikoli 48, 49 u 50 mutatis mutandis.

Artikolu 71j

L-intitolamentri għas-serħ

1. Il-bdiewa għandhom jirċievu parti mill-intitolamenti tagħhom għall-ħlas fil-għamla ta’ intitolmenti għas-serħ (tar-raba).

2. In-numru ta’ l-intitolmenti għas-serħ għandu jiġi stabbilit bil-moltiplikzzjoni ta’ l-art eliġibbli tal-bidwi fit-tifsira ta’ l-Artikolu 54(2) iddikjarata fl-ewwel sena ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas wieħed bir-rata applikabbli għas-serħ.

Ir-rata għas-serħ għandha tiġi kkalkolata billi tiġi mmoltiplikata r-rata bażika tas-serħ obbligatorju ta’ 10 % bil-proporzjon, fir-reġjun intressat, bejn iż-żona jew iż-żoni bażi reġjonali riferiti fit-tielet pragrafu ta’ l-Artikolu 101 u l-art eliġibbli fit-tifsira ta’ l-Artikolu 54(2).

3. Il-valur ta’ l-intitolamenti għas-serħ għandu jkun il-valur reġjonali għall-intitolamenti għall-ħlasijiet kif stabbiliti skond l-Artikolu 71f(1).

4. Il-paragrafi minn 1 sa 3 ma għandhomx japplikaw għall-bdiewa li jiddikjaraw inqas minn numru ta’ ettari fit-tifsira ta’ l-Artikolu 54(2) li jkunu meħtieġa għalbiex jippoduċi numru ta’ tunnellati metriċi egwali għal 92 tunnellata metrika ta’ ċereali kif iddefinit fl-Anness IX fuq il-bażi tal-produzzjoni mill-ħsada tar-riferiment riferita fl-Anness XIb li tapplika għall-Istat Membru mill-ġodda fejn hi lokata l-azjenda, diviża bil-proporzjon riferit fit-tieni subpragrafu tal-paragrafu 2.

Artikolu 71k

Il-kondizzjonijiet għall-intitolamenti

1. Bħala deroga mill-Artikolu 46(1), l-intitolamenti stabbiliti skond dan il-kapitolu jistgħu jiġu ttrasferiti biss ġewwa l-istess reġjun jew bejn ir-reġjuni meta l-intitolamenti għal kull ettaru jkunu l-istess.

2. L-Istati Membri l-ġodda jistgħu jiddeċiedu wkoll, l-iktar tard sa l-1 ta’ Awissu tas-sena li tiġi qabel l-ewwel sena ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas wieħed, u huma u jaġixxu skond il-prinċipju ġenerali tal-liġijiet Komunitarji, illi l-intitolamenti stabbiliti skond dan il-kapitolu għandhom ikunu bla ħsara għall-modifiki progressivi skond il-passi stabbiliti bil-quddiem u kriterji oġġettivi.

Artikolu 71l

L-implimentazzjoni bil-għażla

1. It-taqsimiet 2, 3 u 4 tal-Kapitolu 5 għandhom japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda taħtil-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. Madankollu, it-Taqsima 4 ma għandhiex tapplika għall-Istati Membri l-ġodda li japplikaw l-iskema tal-ħlas wieħed riferita fl-Artikolu 143b.

2. Kull riferiment għat-Taqsimiet 2 u 3 tal-Kapitolu 5 għall-Artikolu 41, b’mod partikolari rigward is-saqaf/soqfa nazzjonali, għandhom jiġu mifhuma bħala riferiment għall-Artikolu 71ċ.

3. Ir-rapport riferit fl-Artikolu 64(3) għandu jinkludi l-għażliet stabbiliti f’dan in-kapitolu."

6. L-Artikolu 74(1) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"1. Il-għajnuna għandha tiġi konċessa għaż-żoni bażi nazzjonali fiż-żoni tradizzjonali tal-produzzjoni elenkati fl-Anness X.

Iż-żoni bażi għandhom ikunu kif ġej:

Il-Greċja | 617 000 ettaru |

Spanja | 594 000 ettaru |

Franza | 208 000 ettaru |

L-Italja | 1 646 000 ettaru |

Ċipru | 6 183 ettaru |

L-Ungerija | 2 500 ettaru |

L-Awstrija | 7 000 ettaru |

Il-Portugall | 118 000 ettaru" |

7. L-Artikolu 78(1) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"1. Hija hawnhekk stabbilita żona massima ggarantita ta’ 1600000 ettaru li għaliha tista’ tiġi konċessa l-għajnuna."

8. L-Artikolu 80(2) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"2. Il-għajnuna għandha tkun kif ġej skond il-produzzjoni mill-ħsada fl-Istati Membri interessati:

| Is-sena tas-suq 2004/05 u fil-każ ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 71 (EUR/ettari) | Is-sena tas-suq 2005/06 u 'l quddiem (EUR/ettari) |

Il-Greċja | 1323,96 | 561,00 |

Spanja | 1123,95 | 476,25 |

Franza

—it-territorju metropolitan | 971,73 | 411,75 |

—il-Guiana Franċiża | 1329,27 | 563,25 |

L-Italja | 1069,08 | 453,00 |

L-Ungerija | 548,70 | 232,50 |

Il-Portugall | 1070,85 | 453,75" |

9. L-Artikolu 81 jiġi mibdul b’dan li ġej:

"L- Artikolu 81

Iż-Żoni

Hija hawnhekk stabbilita żona bażi nazzjonali għal kull wieħed mill-Istati Membri li jipproduċu. Madankollu, għal Franza huma stabbiliti ġwġ żoni bażi. Iż-żoni bażi għandhom ikunu kif ġej:

Il-Greċja | 20 333 ettaru |

Spanja | 104 973 ettru |

Franza:

—it-territorju metropolitan | 19 050 ettaru |

—il-Guiana Franċiża | 4 190 ettaru |

L-Italja | 219 588 ettaru |

L-Ungerija | 3 222 ettaru |

Il-Portugall | 24 667 ettaru |

Stat Membru jista’ jissuddividi ż-żona jew iż-żoni bażi tiegħu f’żoni sub-bażi skond il-kriterji oġġettivi."

10. L-Artikolu 84 jiġi mibdul b’dan li ġej:

"L- Artikolu 84

Iż-Żoni

1. Stat Membru għandu jikkonċedi għajnuna Komunitarja ġewwa l-limitu ta’ saqaf ikkalkolat billi jiġi mmoltiplikat in-numru ta’ ettari ta’ l-NGA tiegħu kif iffissat fil-paragrafu 3 bl-ammont medju ta’ EUR 120,75.

2. Hija hawnhekk stabbilita żona ggarantita ta 812400 ettaru.

3. Iż-żona massima ggarantita riferita fil-pragrafu 2 għandha tiżi diviża fl-NGAjiet li ġejjin:

Iż-żoni nazzjonali ġġarantiti (NGA)

Il-Belġju | 100 ettaru |

il-Ġermanja | 1 500 ettaru |

il-Ġreċja | 41 100 ettaru |

Spanja | 568 200 ettaru |

Franza | 17 300 ettaru |

L-Italja | 130 100 ettaru |

Ċipru | 5 100 ettaru |

il-Lussemburgu | 100 ettaru |

l-Ungerija | 2 900 ettaru |

l-Olanda | 100 ettaru |

L-Awstrija | 100 ettaru |

Il-Polonja | 1 000 ettaru |

Il-Portugall | 41 300 ettaru |

is-Slovenja | 300 ettaru |

Is-Slovakja | 3 100 ettaru |

Ir-Renju Unit | 100 ettaru |

4. Stat membru jista’ jissuddividi l-NGA tiegħu f’sub-żoni skond il-kriterji oġġettivi, b’mod partikolari fil-livell nazzjonali jew fejn għandha x’taqsam il-produzzjoni."

11. L-Artikolu 90 jiġi mibdul b’dan li ġej:

"L- Artikolu 90

Il-kondizzonijiet għall-eġibbiltà

Il-għajnuna għandha tiġi konċessa biss rigward iż-żoni li l-produzzjoni tagħhom hija koperta b’kuntratt bejn il-bidwi u l-industrija tal-poċessar, għajr fil-każ tal-proċessar midħul għalih mill-bidwi/bidwija nnifsu/nfisha fuq l-azjenda.

Iż-żoni li kienu bla ħsara għal applikazzjoni għall-iskema ta’ l-uċuh tar-raba ta’ l-enerġija ma jistgħux jingħaddu bħala mserrħa għall-għanijiet tal-ħtieġa tas-serħ indikati fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1251/1999 u fl-Artikoli 54(2), 63(2), 71j u 107(1) ta’ dan ir-Regolament."

12. L-Artikolu 94 jiġi mibdul b’dan li ġej:

"L- Artikolu 94

Il-kondizzjonijiet

Il-għajnuna għandha titħallas biss rigward il-kwalità tal-patata koperta b’kuntratt tal-kultivazzjoni bejn il-produttur tal-patata u l-fabbrikant tal-lamtu ġewwa l-limitu tal-kwota allokata lil din l-impriża, kif riferit fl-Artikolu 2(2) jew (4) tar-Regolament (KE) Nru 1868/94."

13. L-Artikolu 99(3) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"3. L-ammont mitlub tal-għajnuna ma għandux jaqbeż saqaf, iffissat mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 64(2), li jikkorrispondi mal-komponent tal-għajnuniet għaż-żrieragħ għall-ispeċje interessata fis-saqaf nazzjonali riferit fl-rtikolu 41. Madankollu, għall-Istati Membri l-ġodda, dan is-saqaf għandu jikkorrispondi ma’ l-ammonti msemmij fl-Anness XIa.

Meta l-ammont totali tal-għajnuna mitluba jaqbeż is-saqaf iffissat, il-għajnuna għal kull bidwi għandha tiġi mnaqqsa b’mod proporzjonali f’din is-sena."

14. Fl-Artikolu 101, jiddaħħal il-paragrafu li ġej wara t-tieni paragrafu:

"Madankollu, iż-żona jew iż-żoni bażi reġjonali fl-Istati Membri l-ġodda għandhom jiġu ffissati mill-Kummissjoni skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 144(2) u ġewwa l-limiti taż-żoni bażi nazzjonali elenkati fl-Anness XIb."

15. Fl-Artikolu 103, jiddaħħal l-Artikolu li ġej wara l-ewwel paragrafu:

"Alternattivament, għal kull Stat Membru mill-ġodda li japplika l-iskema tal-ħlas wieħed għaż-żona riferita fl-Artikolu 66, il-pjan tar-reġjonalizzazzjoni għandu jiġi stabbilit, skond kriterji oġġettivi, mhux iktar tard mill-1 ta’ Awissu ta’ l-aħħar sena ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema tal-ħlas wieħed għaż-żona. Meta dan isisr, iż-żoni bażi reġjonali magħquda u l-produzzjoni medja ppeżata mill-ħsada tar-riferiment fir-reġjuni għandhom jirrispettaw il-limiti taż-żona bażi nazzjonali u l-produzzjoni ta’ riferimenrti mill-ħsada kif elenkati fl-Anness XIb."

16. L-Artikolu 105 jiġi mibdul b’dan li ġej:

"L- Artikolu 105

Is-suupliment għall-qamħ duru

1. Suppliment għall-ħlas taż-żona ta’

- EUR 291 għal kull ettaru għas-sena tas-suq 2005/06,

- EUR 291 għal kull ettaru għas-sena tas-suq 2006/07 u ‘l quddiem

għandu jitħallas għaż-żona mogħtija għall-qamħ duru fiż-żoni tradizzjonali tal-produzzjoni elenkati fl-Anness X, bla ħsara għal-limiti li ġejjin:

Il-Greċja | 617 000 ettaru |

Spanja | 594 000 ettari |

Franza | 208 000 ettaru |

L-Italja | 1 646 000 ettari |

Ċipru | 6 183 ettari |

l-Ungerija | 2 500 ettaru |

l-Awstrija | 7 000 ettaru |

Il-Portugall | 118 000 ettaru |

2. Jekk it-total taż-żoni li għalihom jiġi mitlub suppliment għall-ħlas għaż-żona ikun ikbar mil-limitu riferit fil-paragrafu 1 matul il-kors ta’ sena tas-suq, iż-żona għal kull bidwi li għaliha jista’ jitħallas is-suppliment għandha titnaqqas b’mod proporzjonali.

Madankollu, bla ħsara għal-limiti għal kull Stat Membru stabbiliti fil-paragrafu1, l-Istati Membri jistgħu jqassmu ż-żoni indikati f’dan il-paragrafu fost iż-żoni tal-produzzjoni kif iddefiniti fl-Anness X, jew, għall-Istati Membri tal-Komunità kif ikkostitwita fit-30 ta’ April 2004, jekk meħtieġ, ir-reġjuni tal-produzzjoni tal-pjan tar-reġjonalizzazzjoni, skond il-kobor tal-produzzjoni tal-qamħ duru matul il-perjodu taż-żmien mis-sena 1993 sas-sena 1997. Meta jsir dan, jekk it-total taż-żoni f’reġjun li għalihom jiġi mitlub suppliment għall-ħlas għaż-żona jkun ikbar mil-limitu reġjonali korrispondenti matul il-kors ta’ sena tas-suq, iż-żona għal kull bidwi li għaliha jista’ jitħallas is-suppliment għandha titnaqqas b’mod proporzjonali. It-tnaqqis għandu jintgħamel meta, ġewwa Stat Membru, iż-żoni fir-reġjuni li ma jkunux laħqu l-limiti reġjonali tagħhom ikunu ġew imqassma lir-reġjuni li fihom ikunu nqabżu dawn il-limiti.

3. Fir-reġjuni fejn il-produzzjoni tal-qamħ duru tkun stabbilita sewwa, għajr dawk riferiti fl-Annes X, għandha tiġi konċessa għajnuna speċjali li tammonta għal EUR 45 għal kull ettaru għas-sena tas-suq 2005/06 sa limitu tan-numru ta’ ettari li ġej:

Il-Ġermanja | 10 000 ettaru |

Spanja | 4 000 ettaru |

Franza | 50 000 ettaru |

L-Italja | 4 000 ettaru |

L-Ungerija | 4 305 ettaru |

Is-Slovakja | 4 717 ettaru |

Ir-Renju Unit | 5 000 ettaru.’" |

17. L-Artikolu 108 jiġi mibdul b’dan li ġej:

"L- Artikolu 108

L-art eliġibbli

L-applikazzjonijiet għall-ħlasijiet ma jistgħux isiru rigwrd l-art li, fid-data pprovvduta għall-applikazzjonijiet għall-għajnuna għaż-żona għas-sena 2003, kienet mogħtija għall-mergħa permanenti, għall-uċuh tar-raba jew għas-siġar permanenti jew kienet użata għal skopijiet mhux agrikoli.

Għall-Istati Membri l-ġodda, l-applikazzjonijiet għall-ħlasijiet ma jistgħux isiru rigward l-art li, fit-30 ta’ Ġunju 2003, kienet mogħtija għall-mergħa permanenti, għall-uċuh tar-raba jew għas-siġar permanenti jew kienet użata għal skopijiet mhux agrikoli.

L-Istati Membri jistgħu, fuq kondizzjonijiet li jridu jiġu stabbiliti skond il-proċedura riferitati fl-Artikolu 144(2), jidderogaw mill-ewwel jew it-tieni subparagrafi ta’ dan l-Artikolu sakemm jieħdu azzjoni sabiex jipprevjienu kull żieda sinifikanti fiż-żona agrikola totali eliġibbli."

18. L-Artikolu 116(2) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jiżguraw illi s-somma tad-drittijiet għall-premiums fit-territorju tagħhom ma taqbiżx is-soqfa nazzjonali ddikjarati fil-paragrafu 4 u li jistgħu jinżammu r-riservi nazzjonali riferiti fl-Artikolu 118.

Għajr fil-każijiet meta jiġi applikat l-Artikolu 143b, l-Istati Membri l-ġodda għandhom jallokaw soqfa individwali lill-produtturi u għandhom jistabbilixxu r-riservi nazzjonli min-numru globali tad-drittijiet għall-premiums riservati għal kull wieħed minn dawn l-Istati Membri l-ġodda kif iddikjrat fil-paragrafu 4, mhux iktar tard minn sena wara d-data ta’ l-adeżjoni.

Wara t-tmiem tal-perjodu taż-żmien ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas wieħed għaż-żona skond l-Artikolu 143b u meta jiġi applikat l-Artikolu 67, l-allokazzjoni tas-soqfa individwali lill-produtturi u li tiġi stabbilita r-riserva nazzjonali riferita fit-tieni subparagrafu għandhom isiru mhux iktar tard mit-tmiem ta’ l-ewwel sena ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas wieħed."

19. L-Artikolu 116(4) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"4. Għandhom japplikaw is-soqfa li ġejjin:

L-Istat Membru | Id-Drittijiet (× 1 000) |

Il-Belġju | 70 |

Ir-Repubblika Ċeka | 66,733 |

Id-Danimarka | 104 |

Il-Ġermanja | 2432 |

L-Estonja | 48 |

Il-Greċja | 11023 |

Spanja | 19580 |

Franza | 7842 |

L-Irlanda | 4956 |

L-Italja | 9575 |

Ċipru | 472,401 |

Il-Latvija | 18,437 |

Il-Lituwanja | 17,304 |

Il-Lussemburgu | 4 |

L-Ungerija | 1146 |

Malta | 8,485 |

L-Olanda | 930 |

L-Awstrija | 206 |

Il-Polonja | 335,88 |

Il-Portugall | 2690 |

Is-Slovenja | 84,909 |

Is-Slovakja | 305,756 |

Il-Finlandja | 80 |

L-Isvezja | 180 |

Ir-Renju Unit | 19492 |

It-Total | 81667,905" |

20. L-Artikolu 119(3) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"3. Għandhom japplikaw l-ammonti globali li ġejjin:

(EUR 1 000) |

Il-Belġju | 64 |

Ir-Repubblika Ċeka | 71 |

Id-Danimarka | 79 |

Il-Ġermanja | 1793 |

L-Estonja | 51 |

Il-Greċja | 8767 |

Spanja | 18827 |

Franza | 7083 |

L-Irlanda | 4875 |

L-Italja | 6920 |

Ċipru | 441 |

Il-Latvija | 19 |

Il-Lituwanja | 18 |

Il-Lussemburgu | 4 |

L-Ungerija | 1212 |

Malta | 9 |

L-Olanda | 743 |

L-Awstrija | 185 |

Il-Polonja | 355 |

Il-Portugall | 2275 |

Is-Slovenja | 86 |

Is-Slovakja | 323 |

Il-Finlandja | 61 |

L-Isvezja | 162 |

Ir-Renju Unit | 20162" |

21. Fl-Artikolu 119, jiżdied il-paragrafu li ġej:

"4. Fl-Istati Membri l-ġodda, l-ammonti globali għandhom jiġu applikati skond l-iskeda taż-żidiet inkrementali kif iddikjarati fl-Artikolu 143a."

22. L-Artikolu 123(8) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"8. Għandhom japplikaw is-soqfa reġjonali ġejjin:

Il-Belġju | 235149 |

Ir-Repubblika Ċeka | 244349 |

Id-Danimarka | 277110 |

Il-Ġermanja | 1782700 |

L-Estonja | 18800 |

Il-Greċja | 143134 |

Spanja | 713999 |

Franza | 1754732 |

L-Irlanda | 1077458 |

L-Italja | 598746 |

Ċipru | 12000 |

Il-Latvija | 70200 |

Il-Lituwanja | 150000 |

Il-Lussemburgu | 18962 |

L-Ungerija | 94620 |

Malta | 3201 |

L-Olanda | 157932 |

L-Awstrija | 373400 |

Il-Polonja | 926000 |

Il-Portugall | 175075 |

Is-Slovenja | 92276 |

Is-Slovakja | 78348 |

Il-Finlandja | 250000 |

L-Isvezja | 250000 |

Ir-Renju Unit | 1419811" |

23. L-Artikolu 126(1) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"1. Għandha tiġi konċessa lill-kull bidwi tal-baqar li jreddgħu ġewwa l-limitu tas-soqfa stabbiliti fl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999 jew tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2."

24. L-Artikolu 126(2) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jiżguraw illi s-somma tad-drittijiet għall-premiums fit-territorju tagħhom ma taqbiżx is-soqfa nazzjonali ddikjarati fil-paragrafu 5 u li jistgħu jinżammu r-riservi nazzjonali riferiti fl-Artikolu 128.

Għajr fil-każijiet meta jiġi applikat l-Artikolu 143b, l-Istati Membri l-ġodda għandhom jallokaw soqfa individwali lill-produtturi u għandhom jistabbilixxu r-riservi nazzjonli min-numru globali tad-drittijiet għall-premiums riservati għal kull wieħed minn dawn l-Istati Membri l-ġodda kif iddikjrat fil-paragrafu 5, mhux iktar tard minn sena wara d-data ta’ l-adeżjoni.

Wara t-tmiem tal-perjodu taż-żmien ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas wieħed għaż-żona skond l-Artikolu 143b u meta jiġi applikat l-Artikolu 68(2)(a)(i), l-allokazzjoni tas-soqfa individwali lill-produtturi u li tiġi stabbilita r-riserva nazzjonali riferita fit-tieni subparagrafu għandhom isiru mhux iktar tard mit-tmiem ta’ l-ewwel sena ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas wieħed."

25. L-Artikolu 126(5) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"5. Għandhom japplikaw is-soqfa nazzjonali li ġejjin:

Il-Belġju | 394253 |

Ir-Repubblika Ċeka | 90300 |

Id-Danimarka | 112932 |

Il-Ġermanja | 639535 |

L-Estonja | 13416 |

Il-Greċja | 138005 |

Spanja | 1441539 |

Franza | 3779866 |

L-Irlanda | 1102620 |

L-Italja | 621611 |

Ċipru | 500 |

Il-Latvija | 19368 |

Il-Lituwanja | 47232 |

Il-Lussemburgu | 18537 |

L-Ungerija | 117000 |

Malta | 454 |

L-Olanda | 63236 |

L-Awstrija | 375000 |

Il-Polonja | 325581 |

Il-Portugall | 416539 |

Is-Slovenja | 86384 |

is-Slovakja | 28080 |

Il-Finlandja | 55000 |

L-Isvezja | 155000 |

Ir-Renju Unit | 1699511" |

26. Fl-Artikolu 130(3) jiżdied is-subparagrafu li ġej:

| Il-Barrin, il-baqar u l-għoġiela rġiel u nisa | L-Għoġiela ta' iktar minn xahar u inqas minn 8 xhur għomor tal-piż tal-karkassa sa 185 kg |

Ir-Repubblika Ċeka | 483382 | 27380 |

L-Estonja | 107813 | 30000 |

Ċipru | 21000 | — |

Il-Latvija | 124320 | 53280 |

Il-Lituwanja | 367484 | 244200 |

L-Ungerija | 141559 | 94439 |

Malta | 6002 | 17 |

Il-Polonja | 1815430 | 839518 |

Is-Slovenja | 161137 | 35852 |

Is-Slovakja | 204062 | 62841" |

27. L-Artikolu 133(3) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"3. Għandhom japplikaw l-ammonti globali li ġejjin:

(miljuni ta' EUR) |

Il-Belġju | 39,4 |

Ir-Repubblika Ċeka | 8,776017 |

Id-Danimarka | 11,8 |

Il-Ġermanja | 88,4 |

L-Estonja | 1,13451 |

Il-Greċja | 3,8 |

Spanja | 33,1 |

Franza | 93,4 |

L-Irlanda | 31,4 |

L-Italja | 65,6 |

Ċipru | 0,308945 |

Il-Latvija | 1,33068 |

Il-Lituwanja | 4,942267 |

Il-Lussemburgu | 3,4 |

L-Ungerija | 2,936076 |

Malta | 0,0637 |

L-Olanda | 25,3 |

L-Awstrija | 12,0 |

Il-Polonja | 27,3 |

Il-Portugall | 6,2 |

Is-Slovenja | 2,964780 |

Is-Slovakja | 4,500535 |

Il-Finlandja | 6,2 |

L-Isvezja | 9,2 |

Ir-Renju Unit | 63,8" |

28. Fl-Artikolu 135(1), jiżdied l-inċiż li ġej ma’ l-ewwel subparagrafu:

"— għall-Istati Membri l-ġodda: egwali għas-soqfa ddikjarati fl-Artikolu 123(8) jew egwali għan-numru medju tal-qtil ta’ l-ifrat irġiel matul is-snin 2001, 2002 u 2003 skond l-istatistiċi ta’ l-Eurostat għal dawn is-snin jew kull tagħrif statistiku ieħor uffiċjali għal dawn is-snin aċċettat mill-Kummissjoni."

29. Fl-Artikolu 135(4), tiżdied is-sentenza li ġejja:

"Għall-Istati Membri l-ġodda, is-snin tar-riferiment għandhom ikunu l-2001, l-2002 u l-2003."

30. Fl-Artikolu 136(2), tiżdied is-sentenza li ġejja mat-tieni subparagrafu:

"Għall-Istati Membri l-ġodda, is-snin tar-riferiment għandhom ikunu l-2001, l-2002 u l-2003."

31. Wara l-Artikolu 136, jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"L- Artikolu 136a

Il-kondizzjonijiet ta’ l-applikazzjoini fl-Istati Membri l-ġodda

Fl-Istati Membri l-ġodda, l-ammonti globali riferiti fl-Artikolu 133(3) u l-ħlas massimu għaż-żona ta’ EUR 350 għal kull ettaru riferit fl-Artikolu 126(3) għandhom jiġu applikati skond l-iskeda taż-żidiet inkrementali kif iddikjrati fl-Artikolu 143a."

32. Fl-Artikolu 139, tiżdied is-sentenza li ġejja ma’ l-ewwel subparagrafu:

"Madankollu, għall-Istati Membri l-ġodda, is-saqaf iffissat mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 64(2) għandu jikkorrispondi mal-komponent ta’ kull wieħed mill-ħlasijiet diretti interessati fis-saqaf riferit fl-Artikolu 71ċ."

33. L-Artikolu 143 jiġi mibdul b’dan li ġej:

"L- Artikolu 143

Is-saqaf

Is-somma tal-għajnuna mitluba ma għandux tkun ikbar minn saqaf, iffissat mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 64(2), li jikkorrispondi mal-komponent tal-ħlasijiet għaż-żona rigward il-legumi taż-żerriegħa riferit fl-Artikolu 41. Madankollu, għall-Istati Membri l-ġodda, is-saqaf iffissat mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 64(2) għandu jikkorrispondi mal-komponent tal-ħlasijiet għaż-żona rigward il-legumi taż-żerriegħa riferiti fl-Anness VI fis-saqaf riferit fl-Artikolu 71ċ.

Meta l-ammont totali tal-għajnuna mitluba jaqbeż is-saqaf iffissat, il-għajnuna għal kull bidwi għandha tiġi mnaqqsa b’mod proporzjonali f’din is-sena."

34. Fl-Artikolu 145, il-punt (d) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"(d) rigward l-iskema tal-ħlas wieħed, regoli ddettaljati li għndhom x’jaqsmu b’mod partikolari ma’ l-istbbiliment tar-riserva nazzjonali, it-trasferiment ta’ l-intitolamenti, id-definizzjoni ta’ wċuh permanenti tar-raba, mergħat permanenti, art agrikola u art mogħtija għall-ħaxix, il-għażliet ipprovvduti fil-Kapitoli 5 u 6 tat-Titolu III u l-lista ta’ l-uċuh tar-raba permessi fuq l-art imserrħa kif ukoll ir-regoli ddettaljati li għandhom x’jaqsmu mal-konformità mal-Memorandum ta’ Fehim dwar ċerti żrieragħ taż-żejt bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Uniti ta’ l-Amerika fil-qafas tal-GATT approvat bid-Deċiżjoni 93/355/KEE [19]."

35. Fl-Artikolu 145, il-punt (d) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"(i) dawk l-emendi għall-Annessi II, VI, VII, IX, X u XI skond kif jistgħu jsiru meħtieġa, filwaqt li titqies b’mod partikolari l-leġislazzjoni Komunitarja u, safejn jirrigwarda l-Annessi VIII u VIIIa, fil-każ ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 62 u 71 rispettivament u, skond kif ikun il-każ, fil-funzjoni tat-tagħrif ikkomunikat mill-Istati Membri f’relazzjoni mal-parti ta’ l-ammonti ta’ riferiment li jikkorrispondu mal-ħlasijiet għall-uċuh tar-raba mħrut, kif ukoll l-ammonti tas-soqfa nfushom, li jridu jiġu miżjuda fil-funzjoni tad-differenza bejn iż-żona attwalment stabbilita u ż-żona li għaliha tħallsu premiums għall-uċuh tar-raba maħrut fis-snin 2000 u 2001, fl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 9(2) u (3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3887/92 [20], ġewwa l-limitu taż-żoni bażi (jew iż-żona massima ggarantita għall-qamħ duru) u fil-waqt li titqies il-produzzjoni medja nazzjonali mill-ħsada wżata għall-kalkolu fl-Anness VIII."

36. Fl-Artikolu 145, il-punt (q) jiġi mibdul b’dan li ġej:

"(q) il-miżuri li huma kemm meħtieġa u kemm iġġustifikati kif mistħoqq għalbiex isolvu, f’emerġenza, il-problemi prattiċi u speċifiċi, b’mod partikokari dawk li jkollhom x’jaqsmu ma’ l-implimentazzjoni tal-Kapitolu 4 tat-Titolu II u l-Kapitoli 5 u 6 tat-Titolu III. Dawn il-miżuri jistgħu jidderogaw minn ċerti punti ta’ dan ir-Regolament, imma biss safejn u sakemm u għal dak il-perjodu taż-żmien li jkun strettament meħtieġ."

37. L-Artikolu 146 jiġi mibdul b’dan li ġej:

"L- Artikolu 146

It-trasmissjoni tat-tagħrif lill-Kummissjoni

L-Istati Membri għandom jgħarrfu lill-Kummisjoni fid-dettal dwar il-miżuri meħuda sabiex jiġi implimentat dan ir-Regolament u, b’mod partikolari, dawk li għandhom x’jaqmu ma’ l-Artikoli 5, 13, 42, 58, 71d u 71e."

38. Wara l-Artikolu 154, jiżdied l-Artikolu li ġej:

"L- Artikolu 154a

L-arranġamenti transitorji għall-Istati Membri l-ġodda

1. Meta jkunu meħtieġa miżuri transitorji għalbiex jiffaċilitaw, għall-Istati Membri l-ġodda, it-transizzjoni mill-iskema tal-ħlas wieħed għaż-żona għall-iskema tal-ħlas wieħed u l-iskemi l-oħra tal-għajnuna riferiti fit-Titoli III u IV, dawn il-miżuri għandom jiġu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 144(2).

2. Il-miżuri riferiti fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu adottati matul perjodu taż-żmien li jibda fl-1 ta’ Mejju 2004 u jiskadi fit-30 ta’ Ġunju 2009 u ma għandux japplika wara din id-data. Huwa u jaġixxi b’maġġoranza kkwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, il-Kunsill jista’ jestendi dan il-perjodu taż-żmien."

39. Wara l-Anness VIII, jiżdied l-Anness li ġej:

"

L-ANNESS VIIIA

Is-soqfa nazzjonali riferiti fl-Artikolu 71ċ

Is-soqfa ġew ikkalkolati billi tqieset l-iskeda taż-żidiet inkrementali pprovvduta fl-Artikolu 143a u għalhekk ma jeħtiġux li jitnaqqsu.

(miljuni ta' EUR) |

Is-Sena kalendarja | Ir-Repubblika Ċeka | L-Estonja | Ċipru | Il-Latvija | Il-Lituwanja | L-Ungerija | Malta | Il-Polonja | Is-Slovenja | Is-Slovakja |

2005 | 227,9 | 23,4 | 8,9 | 33,9 | 92,0 | 350,8 | 0,67 | 724,3 | 35,5 | 97,6 |

2006 | 265,7 | 27,3 | 10,4 | 39,6 | 107,3 | 408,7 | 0,78 | 845,0 | 41,4 | 113,6 |

2007 | 342,4 | 40,4 | 13,9 | 55,6 | 146,9 | 495,1 | 1,59 | 1098,8 | 55,5 | 144,5 |

2008 | 427,8 | 50,5 | 17,4 | 69,5 | 183,6 | 618,5 | 1,99 | 1373,4 | 69,4 | 180,5 |

2009 | 513,2 | 60,5 | 20,9 | 83,4 | 220,3 | 741,9 | 2,38 | 1648,0 | 83,3 | 216,6 |

2010 | 598,5 | 70,6 | 24,4 | 97,3 | 257,0 | 865,2 | 2,78 | 1922,5 | 97,2 | 252,6 |

2011 | 683,9 | 80,7 | 27,8 | 111,2 | 293,7 | 988,6 | 3,18 | 2197,1 | 111,0 | 288,6 |

2012 | 769,3 | 90,8 | 31,3 | 125,1 | 330,4 | 1111,9 | 3,57 | 2471,7 | 124,9 | 324,6 |

is-snin sossegwenti | 854,6 | 100,9 | 34,8 | 139,0 | 367,1 | 1235,3 | 3,97 | 2746,3 | 138,8 | 360,6 |

"

40. L-Anness jiġi kkompletat bid-dħul li ġej:

"ĊIPRU

L-UNGERIJA

Ir-Reġjuni

Dél Dunamenti síkság

Dél-Dunántúl

Közép-Alföld

Mezoföld

Berettyo-Korös-Maros vidéke

Györi medence

Hajdúság"

41. Wara l-Anness XI, jiżdiedu l-Annessi li ġejjin:"

L-ANNESS XIA

Is-soqfa tal-għajnuna għaż-żrieragħ fl-Istati Membri l-ġodda riferiti fl-Artikolu 99(3)

(miljuni ta' EUR) |

Is-Sena kalendarja | Ir-Repubblika Ċeka | L-Estonja | Ċipru | Il-Latvija | Il-Lituwanja | L-Ungerija | Malta | Il-Polonja | Is-Slovenja | Is-Slovakja |

2005 | 0,87 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,78 | 0,03 | 0,56 | 0,08 | 0,04 |

2006 | 1,02 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,90 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,04 |

2007 | 1,17 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | 1,03 | 0,04 | 0,74 | 0,11 | 0,05 |

2008 | 1,46 | 0,06 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 1,29 | 0,05 | 0,93 | 0,14 | 0,06 |

2009 | 1,75 | 0,07 | 0,06 | 0,21 | 0,21 | 1,55 | 0,06 | 1,11 | 0,17 | 0,07 |

2010 | 2,04 | 0,08 | 0,07 | 0,24 | 0,24 | 1,81 | 0,07 | 1,30 | 0,19 | 0,08 |

2011 | 2,33 | 0,10 | 0,08 | 0,28 | 0,28 | 2,07 | 0,08 | 1,48 | 0,22 | 0,09 |

2012 | 2,62 | 0,11 | 0,09 | 0,31 | 0,31 | 2,33 | 0,09 | 1,67 | 0,25 | 0,11 |

is-snin sossegwenti | 2,91 | 0,12 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 2,59 | 0,10 | 1,85 | 0,28 | 0,12 |

L-ANNESS XI B

Iż-żoni bażi nazzjonali ta’ l-uċuh tar-raba maħrut u l-produzzoni mill-ħaa fl-Istati Membri l-ġodda riferiti fl-Artikoli 101 u 103

| Iż-Żona bażi (ettari) | Il-Produzzjoni mill-ħsada tar-riferiment (tunnellati metriċi/ettari) |

Ir-Repubblika Ċeka | 2253598 | 4,20 |

L-Estonja | 362827 | 2,40 |

Ċipru | 79004 | 2,30 |

Il-Latvija | 443580 | 2,50 |

Il-Lituwanja | 1146633 | 2,70 |

L-Ungerija | 3487792 | 4,73 |

Malta | 4565 | 2,02 |

Il-Polonja | 9454671 | 3,00 |

Is-Slovenja | 125171 | 5,27 |

Is-Slovakja | 1003453 | 4,06 |

"

Artikolu 2

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1786/96 għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

"2. Il-kwantità massima ggarantita pprovvduta fil-paragrafu għandha tiġi mqassma fost l-Istati Membri kif ġej:

Il-kwantitajiet massimi ggarantiti (tunnellati metriċi)

L-Unjoni Ekonomika Belġju-Lussemburgu (BLEU) | 8000 |

Ir-Repubblika Ċeka | 27942 |

Id-Danimarka | 334000 |

Il-Ġermanja | 421000 |

Il-Greċja | 37500 |

Spanja | 1325000 |

Franza | 1605000 |

L-Irlanda | 5000 |

L-Italja | 685000 |

Il-Lituwanja | 650 |

L-Ungerija | 49593 |

L-Olanda | 285000 |

L-Awstrija | 4400 |

Il-Polonja | 13538 |

Il-Portugall | 30000 |

Is-Slovakja | 13100 |

Il-Finlandja | 3000 |

L-Isvezja | 11000 |

Ir-Renju Unit | 102000" |

Artikolu 3

Fl-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999 għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

"Il-miżura prevista fl-aħħar inċiż tat-tieni paragrafu ma tapplikax għar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvija, il-Lituwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakja."

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2004 bla ħsara għad-dħul fis-seħħ tat-Trattat li jirrigwarda l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru. ir-Repubblika tal-Latvija, ir-Repubblika tal-Lituwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fit-22 ta’ Marzu 2004.

Għall-Kunsill

Il-President

B. Cowen

[1] ĠU L 236, tat-23.9.2003, p. 17.

[2] ĠU L 236, tat-23.9.2003, p. 33.

[3] ĠU L 270, tal-21.10.2003, p. 1.

[4] ĠU L 270, tal-21.10.2003, p. 114.

[5] ĠU L 160, tas-26.6.1999, p. 80. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1783/2003 (ĠU L 270, tal-21.10.2003, p. 70).

[6] ĠU L 297, tal-21.11.1996, p. 1.

[7] ĠU L 297, tal-21.11.1996, p. 29.

[19] ĠU L 147, tat-18.6.1993, p. 25.

[20] ĠU L 327, tat-12.12.2001, p. 11.

--------------------------------------------------

Top