EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0018

Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi

OJ L 134, 30.4.2004, p. 114–240 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 156 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; Imħassar b' 32014L0024 . Latest consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/18/oj

32004L0018Official Journal L 134 , 30/04/2004 P. 0114 - 0240


Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tal-31ta' Marzu 2004

fuq kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi

Il-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 47(2) u l-Artikolu 55 u l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni [3],

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 251 tat-Trattat [4], fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fid-9 ta' Diċembru 2003,

Billi:

(1) Fl-okkażjoni ta' l-emendi ġodda li qegħdin jiġu magħmula lill-Kunsill id-Direttivi 92/50/KEE tat-18 ta' Ġunju 1992 relatati mal-proċeduri tal-kordinazzjoni għall-għoti ta' kuntratti għal servizzi pubbliċi [5], 93/36/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 kordinament ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal provvisti pubbliċi [6] u 93/37/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 li jikkonċernaw il-kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi [7], li huma meħtieġa biex jilqgħu t-talbiet għas-simplifikazzjoni u l-modernizzazzjoni magħmula mill-awtoritajiet kuntrattwali u mill-operaturi ekonomiċi fit-tweġibiet tagħhom għall-Green Paper adottata mill-Kummissjoni fis-27 ta' Novembru 1996, id-Direttivi għandhom, fl-interess ta' kjarifika, ikunu mibdula. Din id-Direttiva hija bbażata fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kriterja ta' l-għoti. li tikklarifika l-possibbiltajiet għall-awtoritajiet kuntrattwali li jilqgħu l-bżonnijiet tal-pubbliku kkonċernat, li jinkludu ż-żona ambjentali u/jew soċjali, sakemm din il-kriterja hija marbuta mal-materja soġġettiva tal-kuntratt, ma jikkonferixxix libertà ta' għażla bla limitu fuq l-awtorità kuntrattwali, huma espressament imsemmija u huma konformi mal-prinċipji fundamentali msemmija fil-premessi 2.

(2) L-għoti tal-kuntratti ffinalizzati fl-Istati Membri f'isem l-Istat, l-awtoritajiet reġjonali u lokali u korpi oħra mmexxija minn entitajiet legali pubbliċi, huwa soġġett li josserva l-prinċipji tat-Trattat u in partikolari għall-prinċipji tal-moviment ħieles tal-prodotti, il-prinċipju ta' l-istabbiliment ħieles u l-prinċipju tal-libertà li tipprovdi servizzi u l-prinċipji li jitnisslu minn dawn, bħal ma huwa il-prinċipju tat-trattament ugwali, il-prinċipju ta' bla diskriminazzjoni, il-prinċipju ta' għarfien reċiproku, il-prinċipju tal-proporzjonalità u l-prinċipju tat-trasparenza. Madankollu, għall-kuntratti pubbliċi li jaqbżu ċertu ammont, huwa rakkomandat li jinħarġu disposizzjonijiet ta' kordinazzjoni Komunitarja tal-proċeduri nazzjonali għall-għoti ta' kuntratti bħal dawn li huma bbażati fuq dawn il-prinċipji sabiex jiġu assigurati l-effetti li dawn jista' jkollhom u biex jiggarantixxu l-bidu tal-kisba għall-kompetizzjoni. Dawn il-disposizzjonijiet kordinati għandhom għalhekk jiġu interpretati skond ir-regoli imsemmija aktar qabel u l-prinċipji u regoli oħra tat-Trattat.

(3) Disposizzjonijiet kordinati bħal dawn għandhom ikunu konformi sakemm ikun possibli mal-proċeduri u prattiċi preżenti f'kull Stat Membru.

(4) Stati Membri għandhom jassiguraw illi l-parteċipazzjoni ta' korpi rregolati mill-liġi pubblika bħal dak li jagħmel l-offerta fil-proċedura għall-għoti ta' kuntratt pubbliku ma jikkawżax tgħawiġ ta' kompetizzjoni in konnessjoni ma' dawk li jagħmlu l-offerti privatament.

(5) Taħt l-Artikolu 6 tat-Trattat, il-kondizzjonijiet ta' protezzjoni ambjentali għandhom jiġu mdaħħla fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet Komunitarji riferuti fl-Artikolu 3 ta' dak it-Trattat, b'mod partikolari bil-għan li jippromwovi żvilupp sostenibbli. Din id-Direttiva għalhekk tikklarifika kif l-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jikkontribwixxu għall-protezzjoni ambjentali u l-promozzjoni ta' l-iżvilupp sostenibbli, filwaqt li tassigura l-possibilità li takkwista l-aktar valur għall-flus għall-kuntratti tagħhom.

(6) F'din id-Direttiva xejn m'għandu jostakola l-imposizzjoni jew l-infurzar tal-miżuri neċessarji biex tkun protetta l-politika pubblika, il-moralità pubblika, is-sigurtà pubblika, is-saħħa, il-ħajja umana u dik ta' l-annimali jew il-preservazzjoni tal-ħajja tal-pjanti, b'mod partikolari bil-ħsieb ta' l-iżvilupp sostenibbli, bil-kondizzjoni li dawn il-miżuri huma konformi mat-Trattat.

(7) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 li tikkonċerna l-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea fejn jikkonċernaw materji fi ħdan il-kompetenza tagħha, tal-Ftehim milqugħ fin-negozjati multilaterali tal-Laqgħa ta' l- Urugwaj (1986 sa 1994) [8], approva in partikolari il-ftehim ODK fuq il-Kisba Governattiva hawnhekk iżjed 'l quddiem riferut bħala il-"Ftehim", li l-iskop tiegħu hu li jistabbilixxi qafas multilaterali ta' drittijiet u dmirijiet bilanċjati konnessi mal-kuntratti pubbliċi bil-għan li tinkiseb il-liberalizzazzjoni u t-twessigħ tal-kummerċ mondjali.

Minħabba d-drittijiet internazzjonali u r-rabtiet mgħoddija lill-Komunità riżultat ta' aċċettazzjoni tal-Ftehim, l-arranġamenti li għandhom jiġu mħaddna għal dawk li jagħmlu l-offerti u l-prodotti ma' l-istati terzi firmatarji huma dawk definiti bil-Ftehim. Dan il-Ftehim m'għandux effett dirett fuq l-ispeċifikazzjonijiet provduti, madanakollu, dan l-istess parir ma jippermettix li jkollu effett fuq l-awtoritajiet kuntrattwali li jaqgħu taħt dan il-Ftehim li jikkonformaw ma' din id-Direttiva u li japplikaw dan ta' l-aħħar għall-operaturi ekonomiċi tal-pajjiżi terzi li huma firmatarji tal-Ftehim għandhom għalhekk ikunu konformi mal-Ftehim. Huwa wkoll xieraq illi dawk il-disposizzjonijiet ta' kordinazzjoni għandhom jiggarantixxu l-kondizzjonijiet għall-operaturi ekonomiċi Komunitarji biex jipparteċipaw fil-kisbiet pubbliċi li huma favorevoli daqs dawk riservati għall-operaturi ekonomiċi tal-pajjiżi terzi li huma firmatarji tal-Ftehim.

(8) Qabel it-tnedija ta' proċedura għall-għoti ta' kuntratt, l-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu, billi jużaw djalogu tekniku, jfittxu jew jaċċettaw pariri li jistgħu jiġu wżati fil-preparazzjoni tal-kompetittività.

(9) Minħabba d-diversità tal-kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, l-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jagħmlu disposizzjoni biex il-kuntratti għad-disinn u l-esekuzzjoni ta' xogħol jiġu mgħotija separatament jew inkella konġunti. M'hijiex l-intenzjoni ta' din id-Direttiva li tippreskrivi għotjiet konġunti jew separati. Id-deċiżjoni li jingħataw kuntratti separati jew konġunti trid tkun determinata bi kriterja kwalifikattiva u ekonomika, li tista' tiġi definita b'liġi nazzjonali.

(10) Kuntratt se jkun meqjus biss bħala kuntratt għal xogħlijiet pubbliċi jekk is-suġġett speċifiku jħaddan l-esekuzzjoni ta' attivitajiet elenkati fl-Anness 1, anke jekk il-kuntratt iħaddan il-disposizzjoni ta' servizzi oħra bżonnjużi għall-esekuzzjoni ta' dawn l-attivitajiet. Kuntratti għal servizzi pubbliċi, b'mod partikolari fl-oqsma tas-servizzi fl-immaniġjar ta' proprjetà, jistgħu, f'ċerti ċirkustanzi, jinkludu x-xogħlijiet. Madankollu, sa fejn dawn ix-xogħlijiet huma inċidentali għas-suġġett prinċipali tal-kuntratt, u huma konsegwenza possibli tagħhom jew komplimentari tagħhom, il-fatt illi dawn ix-xogħlijiet huma inklużi fil-kuntratt ma jiġġustifikax il-kwalifikazzjoni tal-kuntratt bħala kuntratt għal xogħlijiet pubbliċi.

(11) Definizzjoni Komunitarja ta' qafas ta' ftehim, flimkien mar-regoli speċifiċi fuq il-qafas ta' ftehim konklużi għall-kuntratti li jaqgħu taħt l-iskop ta' din id-Direttiva għandhom jiġu pprovduti. Taħt dawn ir-regoli, meta l-awtorità kuntrattwali tidħol fil-qafas ta' ftehim skond il-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva relatata, b'mod partikolari, għar-riklamar, limitu ta' żmien u l-kondizzjonijiet għat-tfigħ ta' l-offerti, tista' tidħol f'kuntratti bbażati fuq dan il-qafas ta' ftehim matul il-perjodu ta' validità sew billi tapplika t-termini mressqa fil-qafas ta' ftehim jew, jekk it-termini kollha ġew iffissati bil-quddiem fil-qafas ta' ftehim, billi terġa' tiftaħ il-kompetizzjoni bejn il-partijiet għall-qafas ta' ftehim b'referenza għal dawk it-termini. Il-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni għandha tkun konformi ma' ċerti regoli li l-għan tagħhom hu li jiggarantixxu l-flessibilità meħtieġa u li jiggarantixxu r-rispett għall-prinċipji ġenerali, b'mod partikolari il-prinċipju ta' trattament ugwali. Għall-istess raġunijiet it-terminu tal-qafas ta' ftehim m'għandux jaqbeż erba' snin, b'eċċezzjoni fil-każi li huma ġustifikati b'mod korrett mill-awtoritajiet kuntrattwali.

(12) Ċerta teknika ġdida fix-xiri ta' l-elettronika qiegħda tiġi żviluppata kontinwament. Dawn it-tipi ta' teknika jgħinu biex tikber il-kompetizzjoni u ssawwar x-xiri pubbliku, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam ma' nuqqas ta' telfien ta' ħin u fl-enerġija li l-użu tagħhom jista' jippermetti. L-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jagħmlu użu mit-teknika tax-xiri ta' l-elettronika, sakemm dan l-użu jikkonforma mar-regoli maħruġa taħt din id-Direttiva u l-prinċipji ta' trattament ugwali, bla diskriminazzjoni u transparenza. Għal dan il-punt, offerta mitfugħa minn dawk li jitfgħu l-offerti, b'mod partikolari fejn il-kompetizzjoni reġgħet infetħet taħt il-qafas ta' ftehim jew fejn sistema dinamika ta' xiri qed tiġi wżata, tista' tieħu l-forma ta' katalogu elettroniku ta' min jitfa' l-offerti jekk dan ta' l-aħħar juża l-mezzi ta' komunikazzjoni magħżula mill-awtoritajiet kuntrattwali skond l-Artikolu 42.

(13) Minħabba l-espansjoni mgħaġġla tas-sistemi tax-xiri ta' l-elettronika, regoli xierqa għandhom jiġu introdotti biex l-awtoritajiet kuntrattwali jieħdu l-vantaġġi kollha tal-possibilitajiet li joffru dawn is-sistemi. F'dan l-isfond, huwa neċessarju li tiġi definita sistema ta' xiri ta' l-elettronika li tkun dinamika u kompleta għax-xiri komuni. u jiġu stabbiliti regoli speċifiċi biex tinħoloq u tiġi mħaddma struttura ta' organizzazzjoni bħal din sabiex tassigura trattament ġust lil xi operatur ekonomiku li jixtieq li jieħu sehem fiha. Xi operatur ekonomiku li jissottometti offerta indikattiva skond l-ispeċifikazzjoni u jissodisfa l-kriterji ta' l-għażla għandu jitħalla li jissieħeb ma' din it-tip ta' sistema. Din it-teknika ta' xiri tippermetti lill-awtorità kuntrattwali, permezz ta' ħolqien ta' lista ta' nies li jitfgħu l-offerti li jkunu magħżula u l-opportunita' mogħtija lil dawn in-nies ġodda li jitfgħu l-offerti biex jieħdu sehem, sabiex jkun hemm firxa wiesgħa ta' offerti bħala riżultat tal-faċilitajiet ta' l-elettronika disponibbli, u allura tassigura l-aqwa użu tal-fondi pubbliċi permezz ta' kompetizzjoni wiesgħa.

(14) Billi hemm ċans li l-użu tat-teknika ta' l-irkanti elettroniċi jiżdied, dawn l-irkanti għandhom jiġu mogħtija definizzjoni Komunitarja u jkunu rregolati b'regoli speċifiċi sabiex jassiguraw li dawn joperaw skond il-prinċipji ta' trattament ġust, bla diskriminazzjoni u bi trasparenza. Għal dan il-għan, il-disposizzjonijiet għandhom jkunu għall-irkanti ta' l-elettronika li jittrattaw biss b'kuntratti għal xogħlijiet, provvisti jew servizzi li għalihom l-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jkunu determinati bi preċiżjoni. Bħal dan jista' jkun il-każ għall-kuntratti rikorrenti ta' provvisti, xogħlijiet u serviżżi. Bl-istess objettiv, irid ikun ukoll possibli li tkun stabbilita l-posizzjoni rispettiva tan-nies li jitfgħu l-offerti f'kull stadju ta' l-irkant ta' l-elettronika. Bil-għajnuna ta' l-irkanti ta' l-elettronika, l-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jistaqsu lin-nies li jitfgħu l-offerti biex jissottomettu prezzijiet ġodda, riveduti 'l isfel, u meta l-kuntratt jiġi assenjat lill-offerta l-aktar vantaġġjuża ekonomikament, ukoll biex ittejjeb l-elementi ta' l-offerti minbarra l-prezzijiet. Biex tassigura osservanza mal-prinċipji ta' trasparenza, dawk l-elementi biss li huma tajbin għall-evalwazzjoni awtomatika b'mezzi elettroniċi, mingħajr intervent u/jew apprezzament mill-awtorità kuntrattwali, jistgħu jkunu l-oġġett ta' l-irkanti ta' l-elettronika, jiġifieri, dawk l-elementi biss, li huma kwantifikabbli sabiex ikunu jistgħu jiġu espressi f'figuri u persentaġġi. Min naħa l-oħra, dawk l-aspetti ta' l-offerti li jimplikaw apprezzament ta' elementi li m'humiex kwantifikabbli, m'għandhomx ikunu oġġetti fl-irkanti ta' l-elettronika. Sussegwentement, ċerti kuntratti għal xogħlijiet u ċerti kuntratti għal servizzi li għandhom bħala suġġett esekuzzjoni intellettwali, bħal ma huma xogħlijiet ta' disinni, m'għandomx ikunu oġġetti ta' l-irkanti ta' l-elettronika.

(15) Ċerta teknika ta' xiri ċentralizzat ġew żviluppati fl-Istati Membri. Ħafna awtoritajiet kuntrattwali huma responsabbli li jagħmlu akkwisti jew jassenjaw kuntratti pubbliċi/qafas ta' ftehim għall-awtoritajiet kuntrattwali oħra. Minħabba l-volum kbir ta' xiri, dik it-teknika tgħin biex tikber il-kompetittività u ttejjeb ix-xiri pubbliku. Għalhekk għandu jkun hemm disposizzjoni għall-definizzjoni Komunitarja tal-korpi ċentrali tax-xiri ddedikati lill-awtoritajiet kuntrattwali. Għandha tingħata wkoll definizzjoni tal-kondizzjonijiet li taħthom, skond il-prinċipji ta' bla diskriminazzjoni u trattament ugwali, l-awtoritajiet kuntrattwali ta' xiri għal xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi permezz ta' korpi ta' xiri ċentrali jista' jkun meqjus li jħarsu din id-Direttiva.

(16) Sabiex tieħu in konsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi differenti miksuba fl-Istati Membri, l-Istati Membri għandhom jitħallew li jagħżlu jekk l-awtoritajiet kuntrattwali jużawx il-qafas ta' ftehim, korpi ta' xiri ċentrali, sistemi dinamiċi ta' xiri, irkanti ta' l-elettronika jew il-proċedura ta' djalogu kompetittiv kif definit u rregolat b'din id-Direttiva.

(17) Jekk timmoltiplika n-numru ta' livelli biex tapplika l-disposizzjonijiet ta' kordinazzjoni tikkomplika l-affarijiet għall-awtoritajiet kuntrattwali. Barra dan, fil-kuntest ta' l-unjoni monetarja dawn il-livelli għandhom jiġu stabbiliti fl-euro. Għalhekk, il-livelli għandhom jiġu ssettjati, fl-euro, b'tali mod li tiġi ssimplifikata l-applikazzjoni ta' dawn il-disposizzjonijiet, filwaqt li tassigura osservanza mal-livelli previsti fil-Ftehim li huma expressi fid-drittijiet maħruġa speċjali. F'dan il-kuntest, irid jsir ukoll disposizzjoni għall-konsiderazzjonijiet perjodiċi tal-livelli expressi fl-euro sabiex jiġu aġġustati, fejn hemm bżonn, mal-linja ta' varjazzjonijiet possibli fil-valur ta' l-euro f'relazzjoni mad-dritt maħruġ speċjali.

(18) Il-qasam tas-servizzi huwa aktar deskritt, għall-fini ta' l-applikazzjoni tar-regoli proċedurali ta' din id-Direttiva u għall-fini ta' monitoraġġ, billi terġa taqsmu f'kategoriji li jikkorrispondu mat-titli partikolari tal-klassifikazzjoni komuni u billi tiġborhom flimkien fiż-żewġ Annessi, II A u II B, skond ir-reġim li huma soġġetti għalih. Fir-rigward tas-servizzi fl-Anness IIB, il-disposizzjonijiet relevanti ta' din id-Direttiva għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli speċifiċi Komunitarji għas-servizzi in kwistjoni.

(19) Fir-rigward tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi, l-applikazzjoni kollha ta' din id-Direttiva għandha tiġi limitata, għall-perjodu transitorju, għall-kuntratti fejn il-disposizzjonijiet tagħhom jippermettu l-potenzjal sħiħ sabiex iż-żieda fil-kummerċ bejn il-fruntieri tista' sseħħ. Kuntratti għal servizzi oħra jinħtieġu li jiġu mmonitorjati matul il-perjodu transitorju qabel ma tittieħed deċiżjoni fuq l-applikazzjoni sħiħa taħt din id-Direttiva. F'dan ir-rispett, il-mekkaniżmu għal dan il-monitoraġġ jinħtieġ li jkun definit. Dan il-mekkaniżmu għandu, fl-istess waqt, jassigura l-partijiet interessati li jkollhom aċċess għall-informazzjoni relevanti.

(20) Kuntratti pubbliċi li huma assenjati mill-awtoritajiet kuntrattwali u li joperaw fis-setturi ta' l-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali u li jaqgħu taħt il-għan ta' dawn l-attivitajiet huma koperti bid-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li jikkordinaw l-kisba tal-proċeduri ta' l-entitajiet li joperaw fis-setturi ta' l-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali [9]. Pero, kuntratti assenjati mill-awtoritajiet kuntrattwali fil-kuntest ta' l-attivitajiet tas-servizzi tagħhom għat-trasport marittimu, kostali jew tax-xmara għandhom jaqgħu taħt il-għan ta' din id-Direttiva.

(21) Minħabba s-sitwazzjoni tal-kompetizzjoni ta' suq effettiv fis-settur tat-telekomunikazzjoni wara l-implimentazzjoni tar-regoli tal-Komunità mmirati għal-liberalizzazzjoni ta' dak is-settur, il-kuntratti pubbliċi f'dik iż-żona għandhom ikunu esklużi mill-iskop ta' din id-Direttiva sa fejn huma intenzjonati primarjament biex iħallu l-awtoritajiet kuntrattwali sabiex jeżerċitaw ċerti attivitajiet fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet. Dawk l-attivitajiet li huma definiti skond id-definizzjonijiet użati fl-Artikoli 1, 2 u 8 tad-Direttiva tal-Kunsill 93/38/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 li jikkordinaw il-kisbiet tal-proċeduri ta' l-entitajiet li joperaw fis-settur ta' l-ilma, l-enerġija, it-trasport u t-telekomunikazzjonijiet [10], b'tali mod illi din id-Direttiva ma tkunx applikabbli għall-kuntratti li jkunu ġew esklużi mill-għan tad-Direttiva 93/38/KEE skond l-Artikolu 8 tiegħu.

(22) Disposizzjonijiet għandhom isiru għal-każijiet fejn ikun possibli li toqgħod lura milli tapplika l-miżuri għall-kordinament tal-proċeduri fuq bażi relatata ma' sigurtà jew sigriet Statali, jew minħabba regoli speċifiċi fuq l-għoti ta' kuntratti li joħorġu mill-ftehim internazzjonali, relatati ma' l-istazzjonar ta' truppi, jew li huma speċifiċi għall-organizzazzjonijiet internazzjonali li jkunu applikabbli.

(23) Skond l-Artikolu 163 tat-Trattat, l-inkoraġġiment għall-iżvilupp tar-riċerka u t-teknoloġija huwa mezz ta' tisħiħ tal-bażi xjentifika u teknoloġika ta' l-industrija Komunitarja, u l-ftuħ tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi jikkontribwixxi għal dan il-għan. Din id-Direttiva m'għandhiex tkopri l-kofinanzjament ta' programmi ta' riċerka u ta' l-iżvilupp: kuntratti ta' riċerka u l-iżvilupp barra dawk fejn il-benefiċċju jiżdied esklussivament għall-awtoritajiet kuntrattwali għall-użu tagħhom fit-tmexxija tan-negozju tagħhom, bil-kondizzjoni illi s-servizz provdut huwa mħallas kollu mill-awtoritajiet kuntrattwali, m'humiex għalhekk koperti minn din id-Direttiva.

(24) Fil-kuntest tas-servizzi, kuntratti għall-akkwist jew kera ta' proprjetà immobili jew drittijiet għal proprjetà bħal din għandhom karatteristiċi partikolari li jagħmlu l-applikazzjoni għar-regoli ta' kisba mhux xierqa.

(25) L-għoti ta' kuntratti pubbliċi għal ċerti servizzi awdjoviżivi fil-qasam tax-xandir għandhom iħallu l-aspetti ta' sinifikat kulturali u soċjali biex jiġu meqjusa li tagħmel applikazzjoni ta' regoli ta' kisba mhux xierqa. Għal dawn ir-raġunijiet, għandha ssir eċċezzjoni fil-kuntratti għal servizz pubbliku għax-xiri, żvilupp, produzzjoni jew koproduzzjoni ta' programmi minn fuq l-iskaffa u servizzi oħra preparatorji, bħal ma huma dawk li għandhom x'jaqsmu ma' skripts, jew esekuzzjoni artistika meħtieġa għall-produzzjoni tal-programm u kuntratti li jikkonċernaw ħinijiet ta' xandir. Però, din l-esklużjoni ma tistax tiġi applikata għall-forniment ta' tagħmir tekniku meħtieġ għall-produzzjoni, koproduzzjoni u x-xandir ta' dawn il-programmi. Xandira għandha tiġi definita bħala trasmissjoni jew distribuzzjoni li tuża xi forma ta' network elettroniku.

(26) Servizzi ta' arbitraġġ u konċiljatorji huma s-soltu provduti minn korpi jew individwi li huma maħtura jew magħżula b'tali mod li ma jiġux rregolati bir-regoli ta' kisba.

(27) Skond il-Ftehim, is-servizzi finanzjarji koperti minn din id-Direttiva ma jinkludux strumenti ta' politika monetarja, rati ta' kambju, dejn pubbliku, immaniġjar ta' riżervi jew politika oħra li tinvolvi transazzjonijiet tas-sigurtajiet jew strumenti oħra finanzjarji, b'mod partikolari transazzjonijiet mill-awtoritajiet kuntrattwali biex jiġbru flus jew kapital. Għalhekk, kuntratti relatati ma' din il-kwistjoni, xiri, bejgħ jew trasferiment ta' sigurtajiet jew strumenti oħra finanzjarji m'humiex koperti. Servizzi tal-Bank Ċentrali huma wkoll esklużi.

(28) L-impjieg u x-xogħol huma elementi essenzali għall-garanzija ta' opportunitajiet ugwali għal kulħadd u jikkontribwixxu għall-integrazzjoni fis-soċjetà. F'dan il-kuntest, workshops protetti u programmi ta' impjiegi protetti jikkontribwixxu b'mod effettiv għall-integrazzjoni jew re-integrazzjoni ta' nies bi bżonnijiet speċjali fis-suq tax-xogħol. Però, workshops bħal dawn jistgħu ma jkunx possibbli li jieħdu kuntratti taħt kondizzjonijiet normali ta' kompetizzjoni. Konsegwentement, huwa għalhekk xieraq li tipprovdi illi l-Istati Membri jistgħu jirriservaw id-dritt li jipparteċipaw fil-proċeduri ta' l-għoti għall-kuntratti pubbliċi lill-dawn il-workshops jew jirriservaw l-esekuzzjoni tal-kuntratti fil-kuntest tal-programmi ta' xogħol protetti.

(29) L-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi maħruġa mill-bejjiegħa pubbliċi għandhom bżonn li jħallu l-kisbiet pubbliċi li jiġu miftuħa għall-kompetizzjoni. Għal din il-fini, huwa possibbli li jintefgħu offerti li jirriflettu id-diversità tas-soluzzjonijiet Tekniċi. Għalhekk, għandu jkun possibli li jinħarġu speċifikazzjonijiet Tekniċi fit-terminu ta' esekuzzjoni funzjonali u kondizzjonijiet meħtieġa, u, fejn hemm referenza għal-livell Ewropew, jew, fl-assenza tiegħu, għal-livell nazzjonali, offerti bbażati fuq arranġamenti ekwivalenti għandhom jiġu kkunsidrati mill-awtoritajiet kuntrattwali. Sabiex juru ekwivalenza, n-nies li jitfgħu l-offerta għandhom jitħallew jużaw kull forma ta' evidenza. L-awtoritajiet kuntrattwali għandhom jipprovdu raġuni għal kull deċiżjoni fejn xi ekwivalenza ma teżistix f'xi każ speċifiku. L-awtoritajiet kuntrattwali li jixtiequ jiddefinixxu l-kondizzjonijiet ambjentali għall-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi ta' xi kuntratt speċifiku jistgħu jpoġġu l-karatteristiċi ambjentali, bħal ma huwa l-metodu speċifiku ta' produzzjoni, u/jew effetti speċifiċi ambjentali ta' gruppi produttivi jew servizzi. Jistgħu jużaw, imma m'humiex obbligati li jużaw speċifikazzjonijiet xierqa li huma ddefiniti fit-tikketti ta' l-eko, bħal ma hija t-tikketta Eko Ewropea, tikketti ta' l-eko (multi-)nazzjonali jew xi tikketta ta' l-eko oħra sakemm l-kondizzjonijiet għat-tikketta huma maħruġa u adottati fuq il-bażi ta' informazzjoni xjentifika bl-użu ta' proċedura li fiha dawk kollha kkonċernati, bħal ma huma l-korpi governattivi, il-konsumaturi, il-manufatturi, id-distributuri u l-organizzazzjonijiet ambjentali jistgħu jieħdu sehem, u sakemm it-tikketta hija aċċessibbli u disponibbli għall-partijiet kollha interessati. L-awtoritajiet kuntrattwali għandhom, fejn hu possibli, jistipulaw l-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi illi jieħdu in konsiderazzjoni l-kriterja ta' aċċessibbilità għall-persuni bi bżonnijiet speċjali jew disinn għal kull min jagħmel użu minnu. L-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għandhom ikunu indikati b'mod ċar, ħalli dawk in-nies kollha li jitfgħu l-offerta jafu x'ikopru l-kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtoritajiet kuntrattwali.

(30) Żieda ta' informazzjoni li tikkonċerna kuntratti għandha, bħal ma' hi l-użanza fl-Istati Membri, tingħata fid-dokumenti tal-kuntratt għal kull kuntratt jew inkella f'dokument ekwivalenti.

(31) L-awtoritajiet kuntrattwali li jesegwixxu proġetti partikolarment kumplessi jistgħu, mingħajr ma din tkun dovuta għal xi difett min-naħa tagħhom, isibuha oġġettivament impossibbli li jiddefinixxu l-mezzi li jissodisfaw l-bżonnijiet tagħhom jew li jassessjaw x'jista' joffru s-suq fil-mod ta' soluzzjonijiet Tekniċi u/jew finanzjarji/legali. Din is-soluzzjoni tista' tinħoloq b'mod partikolari bl-implimentazzjoni ta' proġetti importanti infrastrutturali fit-trasport integrat, networks kbar ta' kompjuter jew proġetti li jinvolvu finanzjament kumpless u strutturat għall-komposizzjoni finanzjarja u legali li ma tistax tiġi ddefinita minn qabel. Jekk jaslu sal-punt li l-użu ta' proċeduri miftuħa jew ristretti ma' jħallux l-għoti ta' dawn il-kuntratti, proċedura aktar flessibbli għandha tiġi pprovduta liżżomm mhux biss il-kompetizzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi imma wkoll il-bżonn għall-awtoritajiet kuntrattwali li jiddiskutu l-aspetti kollha tal-kuntratt ma' kull kandidat. Però, din il-proċedura ma tistax tiġi wżata b'tali mod li tirristretta jew tgħawweġ il-kompetizzjoni, partikolarment billi tirranġa aspetti fundamentali ta' l-offerti, jew billi timponi sostanzjalment kondizzjonijiet ġodda fuq min jingħata l-offerta, jew bl-involviment ta' xi persuna li tefa' l-offerta barra dik li ntgħażlet bħala l-aktar waħda vantaġġjuża.

(32) Sabiex tinkoraġġixxi l-involviment ta' intrapriżi ta' daqs żgħir u medju fis-suq tal-kisbiet ta' kuntratti pubbliċi, huwa rakkomandat li jiġu inklużi l-disposizzjonijiet għall-subkuntrattar.

(33) Kondizzjonijiet ta' esekuzzjoni ta' kuntratt huma kompatibbli ma' din id-Direttiva sakemm dawn m'humiex direttament jew indirettament diskriminatorji u huma indikati fin-notifika tal-kuntratt jew fid-dokumenti tal-kuntratt. Dawn jistgħu, b'mod partikolari, ikunu intiżi li jiffavorixxu taħriġ vokazzjonali fuq il-post, impjieg għan-nies li qed iġarrbu diffikultà biex jakkwistaw integrazzjoni, il-ġlieda kontra l-qagħad jew il-protezzjoni ta' l-ambjent. Per eżempju, jista' jkun li jkunu imsemmija, fost affarijiet oħra, il-kondizzjonijiet – applikabbli matul l-esekuzzjoni tal-kuntratt – biex iqabbdu nies li ilhom ifittxu x-xogħol għal tul ta' żmien jew biex jiġu implimentati miżuri ta' taħriġ għal nies bla xogħol jew persuni żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-sustanza mal-disposizzjonijiet tal-Konvenzjonijiet ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), fejn hu maħsub li dawn il-disposizzjonijiet ma ġewx implimentati fil-liġi nazzjonali, u li tqabbad għax-xogħol aktar persuni bi bżonnijiet speċjali aktar milli hemm bżonn taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

(34) Il-liġijiet, regoli, u l-ftehim kollettiv, fuq livell kemm nazzjonali u dak Komunitarju, li huma fis-seħħ fl-oqsma tal-kondizzjonijiet tax-xogħol u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol japplikaw matul l-esekuzzjoni tal-kuntratt pubbliku, bil-kondizzjoni illi dawn ir-regoli, u l-applikazzjoni tagħhom, jikkonformaw mal-liġi Komunitarja. F'sitwazzjonijiet ta' fruntiera u oħra, fejn il-ħaddiema minn Stat Membru wieħed jipprovdi servizzi lill-Stat Membru ieħor għall-fini ta' esekuzzjoni ta' kuntratt pubbliku, id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 li tikkonċerna l-ispustar tal-ħaddiema fil-qafas tal-disposizzjoni tas-servizzi [11] tistipula l-kondizzjonijiet minimi li għandhom jiġu osservati mill-pajjiż ospitu fir-rigward tal-ħaddiema spustjati. Jekk il-liġi nazzjonali tħaddan disposizzjonijiet f'dan ir-rigward, non konformità ma' dawk l-obligazzjonijiet tista' tiġi kkunsidrata bħala kondotta gravi mhux xierqa jew offiża li tikkonċerna l-kondotta professjonali ta' l-operatur ekonomiku involut, li jista' jwassal għall-esklużjoni ta' dak l-operatur ekonomiku mill-proċeduri għall-għoti ta' kuntratt pubbliku.

(35) Minħabba żviluppi ġodda fl-informatika u t-teknoloġija komunikattiva, u s-semplicità li dawn jistgħu jġibu fit-termini tal-kuntratti tal-pubblikazzjoni u l-effiċenza u t-trasparenza fil-processi ta' kisbiet, il-mezzi elettroniċi għandhom jiġu mpoġġija fuq l-istess livell mal-mezzi tradizzjonali ta' komunikazzjoni u bdil ta' informazzjoni. Sakemm huwa possibli, il-mezzi u t-teknoloġija mgħażula għandha tkun kompatibbli mat-teknoloġiji wżati fi Stati Membri oħra.

(36) Biex tassigura żvilupp ta' kompetizzjoni effettiva fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi, huwa meħtieġ illi n-notifiki tal-kuntratti stabbiliti mill-awtoritajiet kuntrattwali ta' l-Istati Membri jiġu mxandra madwar il-Komunità. L-informazzjoni kontenuta f'dawn in-notifiki għandha tagħmilha possibbli biex l-operaturi ekonomiċi fil-Komunità jiddeterminaw jekk il-kuntratti proposti humiex ta' interess għalihom. Għal dan il-għan, huwa xieraq li tingħatalhom informazzjoni adegwata fuq l-oġġett tal-kuntratt u l-kondizzjonijiet mehmuża miegħu. Għandha tiġi assigurata stampa aktar ċara għan-notifiki pubbliċi permezz ta' strumenti xierqa, bħal ma' huma formoli standard ta' notifika ta' kuntratt u l-Vokabularju Komuni ta' Kisbiet (CPV) pprovdut fir-Regolament (KE) No 2195/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [12] bħala nomenklatura ta' referenza għall-kuntratti pubbliċi. Fi proċeduri ristretti, ir-riklamar huwa, aktar partikolarment, intenzjonat li jgħin lill-kuntratturi ta' l-Istati Membri biex jesprimu l-interess tagħhom fil-kuntratti billi jfittxu minn għand l-awtoritajiet kuntrattwali t-talbiet għall-offerti taħt il-kondizzjonijiet meħtieġa.

(37) Id-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 1999 fuq il-qafas Komunitarju għall-firem elettroniċi [13] u d-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 fuq ċerti aspetti legali ta' l-informazzjoni tas-servizzi soċjali, fil-kummerċ partikolari ta' l-elettronika, fis-suq intern ("Id-Direttiva fuq il-kummerċ ta' l-elettronika") [14] għandu, fil-kuntest ta' din id-Direttiva, japplika għat-trasmissjoni ta' l-informazzjoni bil-mezzi elettroniċi. Il-proċeduri ta' kisbiet pubbliċi u r-regoli applikabbli għall-kuntesti tas-servizzi jinħtieġu livell ta' sigurtà u kunfidenzalità akbar minn dak meħtieġ minn dawn id-Direttivi. Għalhekk, it-tagħmir għall-aċċettazzjoni ta' l-offerti, jitolbu l-parteċipazzjoni u l-pjani u l-proġetti jkunu konformi mal-kondizzjonijiet miżjuda speċifikati. Għal dan il-għan, l-użu tal-firem elettroniċi, b'mod partikolari firem elettronikament avvanzati, għandhom, sakemm huwa possibbli, jiġu inkoraġġuti. Aktar minn hekk, l-eżistenza ta' skemi volontarji akkreditati jistgħu jikkostitwixxu qafas favorevoli biex jissaħħaħ il-livell ta' disposizzjonijiet ta' servizzi ċċertifikati għal dan it-tagħmir.

(38) L-użu tal-mezzi elettroniċi jwassal għal nuqqas ta' ħin. Bħala riżultat, għandu jkun hemm disposizzjoni biex jitnaqqsu l-perjodi minimu fejn l-mezzi elettroniċi huma wżati, soġġetti, pero, għall-kondizzjonijiet illi huma kompatibbli mal-mod speċifiku ta' trasmissjoni mistennija mil-livell Komunitarju.

(39) Verifikajekk in-nies li jitfgħu l-offerta humiex adattati, fi proċeduri miftuħa, u tal-kandidati, fil-proċeduri ristretti u negozjati bil-pubblikazzjoni ta' notifika tal-kuntratt u bi djalogu kompetittiv, u l-għażla tiegħu, għandha tiġi mwettqa f'kondizzjonijiet trasparenti. Għal dan il-għan, il-kriterja ta' bla diskriminazzjoni għandha tiġi indikata li l-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jużaw meta jkunu qed jagħżlu l-kompetituri u l-mezzi li l-operaturi ekonomiċi jistgħu jużaw biex jippruvaw illi jissodisfaw dawk il-kriterji. Fl-istess spirtu tat-trasparenza, l-awtoritajiet kuntrattwali huma meħtieġa, malli l-kuntratt jiġi maħruġ għall-kompetizzjoni, li jindikaw l-kriterja ta' l-għażla li se jużaw u l-livell tal-kompetenza speċifika li tista' jew ma tistax titlob mill-operaturi ekonomiċi qabel ma taċċettahom fil-proċedura tal-kisba.

(40) Xi awtorità kuntrattwali tista' tillimita n-numru ta' kandidati fil-proċeduri ristretti jew negozjati bil-pubblikazzjoni ta' notifika tal-kuntratt, u fi djalogu kompetittiv. Dan it-tnaqqis fil-kandidati jrid isir fuq il-bażi ta' kriterja oġġettiva indikata fin-notifika tal-kuntratt. Dawn il-kriterji oġġettivi mhux bilfors jfissru importanza. Għall-kriterja relatata mas-sitwazzjoni personali ta' l-operaturi ekonomiċi, referenza ġenerali fin-notifika tal-kuntratt għas-sitwazzjoni elenkata fl-Artikolu 45 hija biżżejjed.

(41) Fi djalogu kompetittiv u proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni tan-notifika tal-kuntratt, minħabba l-flessibilità li hija meħtieġa u l-livell għoli ta' spejjeż assoċċjati b'dawn il-metodi ta' kisba, l-awtoritajiet kuntrattwali huma intitolati li jagħmlu disposizzjonijiet għall-procedura li għandha tiġi kondotta fi stadji suċċessivi sabiex, tnaqqas bil-mod, fuq il-bażi ta' kriterji ta' l-għoti ta' kuntratti indikati qabel, in-numru ta' offerti li huma jkomplu jiddiskutu jew jinnegozjaw. Dan it-tnaqqis għandu, safejn jasal in-numru ta' soluzzjonijiet xierqa jew il-kandidati, jassigura illi hemm kompetizzjoni ġenwina.

(42) Ir-regoli relevanti Komunitarju fuq rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u evidenzi oħra ta' kwalifikazzjonijiet formali huma fis-seħħ meta l-evidenza ta' kwalifikazzjoni partikolari hija meħtieġa għall-parteċipazzjoni fil-proċedura ta' kisba jew kuntest ta' disinn.

(43) Il-għoti ta' kuntratti pubbliċi għall-operaturi ekonomiċi li jkunu pparteċipaw f-organizzazzjoni kriminali jew li jkunu nstabu ħatja ta' korruzzjoni jew ta' frodi għad-detriment ta' interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej jew ta' ħasil tal-flus għandhom jiġu mwarrba. Fejn huwa xieraq, l-awtoritajiet kuntrattwali għandhom jistaqsu lill-kandidati jew lin-nies li jitfgħu l-offerti biex jissupplixxu dokumenti relevanti u, fejn ikun hemm id-dubji rigward s-sitwazzjoni personali ta' xi kandidat jew ta' dak li jitfa' l-offerta, huma jistgħu jitolbu l-koperazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kkonċernati. L-esklużjoni ta' dawn l-operaturi ekonomiċi għandha sseħħ malli l-awtorità kuntrattwali tikseb informazzjoni fuq ġudizzju li jikkonċerna offiżi bħal dawn magħmula skond il-liġi nazzjonali li għandha l-forza tar-res judicata. Jekk il-liġi nazzjonali jkollha disposizzjonijiet għal dan l-effett, non konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali jew leġiżlazzjoni fuq ftehim kontra l-liġi fil-kuntratti pubbliċi li kien is-suġġett ta' ġudizzju finali jew deċiżjoni li għandha effett ekwivalenti tista' tiġi kkunsidrata bħala offiża li tikkonċerna l-kondotta professjonali ta' l-operatur ekonomiku involut jew kondotta gravi mhux xierqa.

Nuqqas ta' osservanza fil-disposizzjonijiet nazzjonali implimentati fid-Direttivi tal-Kunsill 2000/78/KE [15] u 76/207/ŻEE [16] li jikkonċernaw trattament ugwali tal-ħaddiema, li huwa s-suġġett ta' ġudizzju finali jew ta' deċiżjoni li għandha effett ekwivalenti tista' tiġi kkunsidrata offiża rigward il-kondotta professjonali ta' l-operatur ekonomiku involut jew kondotta gravi mhux xierqa.

(44) F'każijiet xierqa, fejn in-natura tax-xogħlijiet u/jew servizzi tiġġustifika li jiġu applikati miżuri ta' immaniġjar ambjentali jew skemi matul l-esekuzzjoni tal-kuntratt pubbliku, l-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri jew skemi jistgħu jiġu mitluba. Skemi ta' immaniġjar ambjentali, sew jekk humiex rreġistrati jew le taħt l-istrumenti Komunitarji bħal ma' huwa r-Regolament (KE) No 761/2001 [17] (EMAS), jista' juri illi l-operatur ekonomiku għandu l-kapaċità teknika li jesegwixxi l-kuntratt. Aktar minn hekk, deskrizzjoni tal-miżuri implimentati mill-operatur ekonomiku biex jassigura l-istess livell ta' protezzjoni ambjentali għandha tiġi aċċettata bħala alternattiva għar-reġistrazzjoni ta' skemi għall-immaniġjar ambjentali bħala forma ta' evidenza.

(45) Din id-Direttiva tħalli lill-Istati Membri li jistabbilixxu listi uffiċjali ta' kuntratturi, fornituri jew fornituri ta' servizzi jew sistema ta' ċertifikazzjoni minn korpi pubbliċi jew privati, u tagħmel disposizzjoni għall-effetti ta' reġistrazzjoni bħal din jew ċertifikazzjoni bħal din fil-proċeduri ta' l-għoti ta' kuntratt fi Stat Membru ieħor. Fir-rigward tal-listi uffiċjali ta' l-operaturi ekonomiċi approvati, huwa importanti li tieħu in konsiderazzjoni l-każ legali tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każijiet fejn l-operatur ekonomiku li huwa parti minn grupp jisħaqq fuq il-kapaċitajiet ekonomiċi, finanzjarji jew Tekniċi ta' Kumpanniji oħra fil-grupp bħala sapport fl-applikazzjoni għar-reġistrazazzjoni. F'dan il-każ, sta għall-operatur ekonomiku li jipprova illi dawn ir-riżorsi jkunu attwalment disponibbli għalih matul il-perjodu tal-validità tar-reġistrazzjoni. Għall-għanijiet ta' din ir-reġistrazzjoni, xi Stat Membru jista' għalhekk jiddetermina l-livell ta' kondizzjonijiet li jridu jiġu milqugħa u b'mod partikolari, per eżempju fejn l-operatur jisħaqq fuq il-posizzjoni finanzjarja ta' Kumpannija oħra fil-grupp, jista' jkun hemm il-bżonn illi dik il-Kumpannija tkun responsabbli, jekk ikun hemm il-ħtieġa konġunta u ta' sikwit.

(46) Kuntratti għandhom jiġu assenjati fuq il-bażi ta' kriterja oġġettiva li tassigura konformità mal-prinċipji ta' trasparenza, bla diskriminazzjoni u trattament ugwali u li tiggarantixxi illi l-offerti huma assessjati fuq il-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni effettiva. Bħala riżultat, huwa xieraq li tħalli l-applikazzjoni ta' kriterja fuq l-għoti lil tnejn biss: "l-inqas prezz" u "l-aktar offerta vantaġġjuża ekonomikament".

Biex tassigura konformità mal-prinċipju ta' trattament ugwali fil-għoti tal-kuntratti, huwa xieraq li tistipula obbligazzjoni – stabbilita b'każ legali – biex tassigura t-trasparenza neċessarja sabiex tgħin lil dawk kollha li jitfgħu l-offerti biex ikunu infurmati tajjeb fuq il-kriterji u l-arranġamenti li se jkunu applikabbli biex tiġi identifikata l-aktar offerta vantaġġjuża ekonomikament. Għalhekk hija r-responsabbilità ta' l-awtoritajiet kuntrattwali li jindikaw il-kriterja għall-għoti tal-kuntratt u l-importanza relevanti mgħotija lil kull kriterja f'ħin biżżejjed għal dawk li jitfgħu l-offerta ħalli jkunu konxju tagħhom meta jkunu qed jippreparaw l-offerti tagħhom. L-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jidderogaw milli jindikaw l-importanza għall-kriterja għall-assenjazzjoni f'każijiet ġustifikati li għalihom għandhom jagħtu r-raġunijiet, fejn l-importanza ma tistax tiġi stabbilita bil-quddiem, b'mod partikolari minħabba l-komplessità tal-kuntratt. F'każi bħal dawn, huma jridu jindikaw l-importanza tal-kriterja fl-ordni ta' nżul.

Fejn l-awtoritajiet kuntrattwali jagħżlu li jassenjaw il-kuntratt għall-offerta l-aktar vantaġġjuża ekonomikament, huma għandhom jassessjaw l-offerti fl-ordni biex jiddeterminaw liema waħda toffri l-aħjar valur għall-flus. Sabiex isir dan, huma għandhom jiddeterminaw il-kriterji ekonomiċi u ta' kwalità li, jekk teħodha sħiħa, tista' tkun possibli li tiġi determinata l-aktar offerta vantaġġjuża ekonomikament għall-awtorità kuntrattwali. Id-determinazzjoni ta' dawn il-kriterji tiddependi fuq l-oġġett tal-kuntratt peress illi tħalli l-livell ta' l-esekuzzjoni mgħoti minn kull offerta biex tiġi assessjata fid-dawl ta' l-oġġett tal-kuntratt, kif definit fl-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi, u l-valur tal-flus ta' kull offerta tiġi mkejjla.

Sabiex jiġi ggarantit trattament ugwali, il-kriterja għall-għoti tal-kuntratt tgħin biex l-offerti jiġu kkumparati u assessjati oġġettivament. Jekk dawn il-kondizzjonijiet huma milħuqa, il-kriterja ekonomika u ta' kwalità għall-għoti tal-kuntratt, bħal meta tilħaq il-kondizzjonijiet ambjentali, jistgħu jgħinu l-awtorità kuntrattwali biex tilqa' l-bżonnijiet tal-pubbliku kkonċernat, kif espress fl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt. Taħt dawn l-istess kondizzjonijiet, l-awtorità kuntrattwali tista' tuża l-kriterja bil-mira li tilħaq l-bżonnijiet soċjali, bħala rispons partikolarment għall-bżonnijiet – definiti fl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt - ta' gruppi ta' nies li huma partikolarment fi żvantaġġ li għalih dawk li jirċievu/jużaw x-xogħlijiet, provvisti jew servizzi li huma l-oġġett tal-kuntratt huma parti minnu.

(47) Fil-każ ta' kuntratti ta' servizzi pubbliċi, il-kriterja ta' l-għoti ma taffettwax l-applikazzjoni ta' provvisti pubbliċi fuq il-ħlas ta' ċerti servizzi, bħal per eżempju, is-servizzi esekwiti mill-periti, inġiniera, jew avukati u, fejn jikkonċernaw l-kuntratti għal-provvisti pubbliċi, l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet nazzjonali li jistipulaw prezzijiet fissi għall-kotba ta' l-iskola.

(48) Ċerti kondizzjonijiet Tekniċi, u b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw notifiki u rapporti ta' statistika, kif ukoll in-nomenklatura wżata u l-kondizzjonijiet ta' referenza għal dik in-nomenklatura, jkollhom bżonn li jiġu adottati u emendati fid-dawl tal-ħtiġijiet Tekniċi li dejjem jinbidlu. Il-listi ta' l-awtoritajiet kuntrattwali fl-Annessi jkollhom bżonn li jiġu aġġornati. Huwa għalhekk xieraq li tpoġġi kif meħtieġ proċedura flessibli u mexxejja għal dan il-għan.

(49) Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri għat-taħriġ tas-setgħat ta' implimentazzjoni kkonferuti fuq il-Kummissjoni [18].

(50) Huwa xieraq illi r-Regolament tal-Kunsill(KEE, Euratom) No 1182/71 tat-3 ta' Ġunju 1971 jiddetermina r-regoli applikabbli għall-perjodu, dati u żmien ta' limiti [19] għandhom japplikaw għall-kalkulazzjoni ta' limiti ta' ħin miġbura f'din id-Direttiva.

(51) Din id-Direttiva ma tippreġudikax iż-żmien ta' limitu kif muri fl-Anness XI, li ġo fih l-Istati Membri huma meħtieġa li jittrasferixxu u japplikaw id-Direttivi 92/50/KEE, 93/36/KEE and 93/37/KEE,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

WERREJ

Artikolu 1

— Definizzjonijiet

Artikolu 2

— Prinċipji fuq l-għoti ta' kuntratti

Artikolu 3

— Għoti ta' drittijiet speċjali jew esklussivi: il-klawsola ta' bla diskriminazzjoni

Artikolu 4

— Operaturi Ekonomiċi

Artikolu 5

— Kondizzjonijiet relatati ma' ftehim konklużi fi ħdan l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ

Artikolu 6

— Kunfidenzalità

Artikolu 7

— Ammonti ta' limitu għall-kuntratti pubbliċi

Artikolu 8

— Kuntratti ssusssidjati b'aktar minn 50 % mill-awtoritajiet kuntrattwali

Artikolu 9

— Metodi biex tikkalkula l-valur stmat tal-kuntratti pubbliċi, qafas ta' ftehim u sistemi dinamiċi ta' xiri

Artikolu 10

— Il-ksib ta' Difiża

Artikolu 11

— Kuntratti pubbliċi u qafas ta' ftehim assenjati mill-organi ċentrali tax-xiri

Artikolu 12

— Kuntratti fis-setturi ta' l-ilma, l-enerġija, trasport u servizzi postali

Artikolu 13

— Esklużjonijiet speċifiċi fil-qasam tat-telekomunikazzjoni

Artikolu 14

— Kuntratti sigrieti u kuntratti li jinħtieġu miżuri speċjali ta' sigurtà

Artikolu 15

— Kuntratti assenjati skond ir-regoli internazzjonali

Artikolu 16

— Esklużjonijiet speċifiċi

Artikolu 17

— Konċessjonijiet ta' servizzi

Artikolu 18

— Kuntratti ta' servizzi assenjati fuq il-bażi ta' dritt esklussiv

Artikolu 19

— Kuntratti riżervati

Artikolu 20

— Kuntratti ta' servizzi elenkati fl-Anness II A

Artikolu 21

— Kuntratti ta' servizzi elenkati fl-Anness II B

Artikolu 22

— Kuntratti mħallta li jinkludu servizzi elenkati fl-Anness II A u servizzi elenkati fl-Anness II B

Artikolu 23

— Speċifikazzjonijiet Tekniċi

Artikolu 24

— Varjanti

Artikolu 25

— Sottokuntrattar

Artikolu 26

— Kondizzjonijiet għall-esekuzzjoni ta' kuntratti

Artikolu 27

— Obligazzjonijiet relatati ma' taxxi, protezzjoni ta' l-ambjent, protezzjoni ta' xogħol u kondizzjonijiet ta' xogħol

Artikolu 28

— Użu ta' proċeduri miftuħa, ristretti u negozjati u djalogu kompetittiv

Artikolu 29

— Djalogu kompetittiv

Artikolu 30

— Każijiet li jiġġustifikaw l-użu tal-proċedura negozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta' notifika kuntrattwali

Artikolu 31

— Każijiet li jiġġustifikaw l-użu tal-proċedura negozjata mingħajr l-pubblikazzjoni ta' notifika kuntrattwali

Artikolu 32

— Qafas ta' ftehim

Artikolu 33

— Sistemi dinamiċi ta' xiri

Artikolu 34

— Kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi: regoli partikolari fuq skemi ta' housing ssussidjat

Artikolu 35

— Notifiki

Artikolu 36

— Forma u manjieri ta' pubblikazzjoni ta' notifiki

Artikolu 37

— Pubblikazzjoni mhux mandatorja Sezzjoni

Artikolu 38

— Limitu ta' żmien għall-aċċettazzjoni ta' talbiet għall-parteċipazzjoni u għall-aċċettazzjoni ta' l-offerti

Artikolu 39

— Proċeduri miftuħa: Speċifikazzjonijiet, dokumenti u informazzjoni addizzjonali

Artikolu 40

— Talbiet biex tiġi mitfugħa offerta, parteċipazzjoni fi djalogu jew biex tinnegozja

Artkolu 41

— Tinforma l-kandidati u n-nies li jitfgħu l-offerti

Artikolu 42

— Regoli applikabbli għall-komunikazzjoni

Artikolu 43

— Kontenut tar-rapporti

Artikolu 44

— Verifikata' l-adattament u l-għażla tal-parteċipanti u l-għoti tal-kuntratti

Artikolu 45

— Sitwazzjoni personali tal-kandidat jew in-nies li jitfgħu l-offerti

Artikolu 46

— Adattament biex jmexxi l-attività professjonali

Artikolu 47

— Il-posizzjoni ekonomika u finanzjarja

Artikolu 48

— Abilità teknika u/jew professjonali

Artikolu 49

— Standards ta' kwalità assigurati

Artikolu 50

— Standards ta' immaniġjar ambjentali

Artikolu 51

— Dokumentazzjoni u informazzjoni addizzjonali

Artikolu 52

— Listi uffiċjali ta' operaturi ekonomiċi approvati u ċertifikazzjoni mill-korpi stabbiliti taħt il-liġi pubblika jew privata

Artikolu 53

— Kriterja għall-għoti tal-kuntratt

Artikolu 54

— Użu ta' l-irkanti ta' l-elettronika

Artikolu 55

— Offerti li huma baxxi aktar min normal

Artikolu 56

— L-Għan

Artikolu 57

— Esklużjoni mill-għan

Artikolu 58

— Pubblikazzjoni tan-notifika li tirrigwardja l-konċessjonijiet għall-xogħlijiet pubbliċi

Artikolu 59

— Limitu ta' żmien

Artikolu 60

— Sottokuntrattar

Artikolu 61

— Għoti ta' xogħlijiet addizzjonali lill-konċessjonarju

Artikolu 62

— Regoli applikabbli

Artikolu 63

— Regoli fuq riklamar: livelli u eċċezzjonijiet

Artikolu 64

— Pubblikazzjoni tan-notifika

Artikolu 65

— Limitu ta' żmien għall-aċċettazzjoni ta' talbiet għall-parteċipazzjoni u l-aċċettazzjoni ta' l-offerti

Artikolu 66

— Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 67

— L-Għan

Artikolu 68

— Esklużjoni mill-għan

Artikolu 69

— Notifiki

Artikolu 70

— Forma u l-mod tal-pubblikazzjoni ta'notifiki tal-kompetizzjonijiet

Artikolu 71

— Mezzi ta' komunikazzjoni

Artikolu 72

— Għażla tal-kompetituri

Artikolu 73

— Komposizzjoni tal-ġurija

Artikolu 74

— Deċiżjonijiet tal-ġurija

Artikolu 75

— Obligazzjonijiet statistiċi

Artikolu 76

— Kontenut tar-rapport statistiku

Artikolu 77

— Kumitat Konsultattiv

Artikolu 78

— Reviżjoni tal-livelli

Artikolu 79

— Emendi

Artikolu 80

— Implimentazzjoni

Artikolu 81

— Mekkaniżmi ta' monitoraġġ

Artikolu 82

— Abbrogazzjonijiet

Artikolu 83

— Infurzament

Artikolu 84

— Dawk indirizzati

Anness I

— Lista ta' attivitajiet riferita f'Artikolu 1(2)(b)

Anness II

— Servizzi riferuti f'Artikolu 1(2)(d)

Anness II A

Anness II B

Anness III

— Lista ta' organi u katergoriji ta' organi rregolati mill-liġi pubblika riferita fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 1(9)

Anness IV

— Awtoritajiet tal-Gvern Ċentrali

Anness V

— Lista ta' prodotti riferita fl-Artikolu 7 rigward il-kuntratti mgħotija lill-awtoritajiet kuntrattwali fiż-żona tad-difiża

Anness VI

— Definizzjoni ta' ċerti speċifikazzjonijiet Tekniċi

Anness VII

— Informazzjoni li għandha tiġi inkluża fin-notifikiti

Anness VII A

— Informazzjoni li għandha tiġi inkluża fin-notifiki tal-kuntratti pubbliċi

Anness VII B

— Informazzjoni li għandha tidher fin-notifiki konċessjonarji tax-xogħlijiet pubbliċi

Anness VII C

— Informazzjoni li għandha tidher fin-notifiki tax-xogħlijiet pubbliċi tal-konċessjonarji li m'humiex awtoritajiet kuntrattwali

Anness VII D

— Informazzjoni li għandha tidher fin-notifiki fil-kuntest tad-disinn

Anness VIII

— Karatteristiċi li jikkonċernaw il-pubbliċità

Anness IX

— Registri

Anness IX A

— Kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi

Anness IX B

— Kuntratti għal provvisti pubbliċi

Anness IX C

— Kuntratti għal servizzi pubbliċi

Anness X

— Kondizzjonijiet meħtieġa relatati ma' tagħmir għall-aċċettazzjoni elettronika ta' offerti, talbiet għall-parteċipazzjoni u pjanti u proġetti fil-kuntest tad-disinn.

Anness XI

— Terminu perentorju tat-trasport u l-applikazzjoni (l-Artikolu 80)

Anness XII

— Werrej ta' Korrelazzjoni

TITOLU I

DEFINIZZJONIJIET U PRINĊIPJI ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

1. Għall-għan ta' din id-Direttiva, id-definizzjonijiet mdaħħla fil-paragrafi 2 sa 15 għandhom jgħoddu.

2. (a) "Kuntratti pubbliċi" huma kuntratti għall-interess tal-flus konklużi bil-miktub bejn wieħed jew aktar operaturi ekonomiċi u li għandhom bħala objettiv tagħhom l-esekuzzjoni tax-xogħlijiet, il-provvista tal-prodotti jew il-disposizzjoni tas-servizzi fi ħdan it-tifsira ta' din id-Direttiva.

(b) "Kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi" huma kuntratti pubbliċi li għandhom bħala l-objettiv tagħhom jew l-wieħed l-esekuzzjoni, jew l-ieħor id-disinn u l-esekuzzjoni, ta' xogħlijiet relatati ma' waħda mill-attivitajiet fi ħdan it-tifsira ta' l-Anness jew xi xogħol, jew xi realizzazzjoni bi kull mezz, ta' xi xogħol li jikkorrispondi mal-kondizzjonijiet meħtieġa li huma speċifikati mill-awtorità kuntrattwali. Ix-"xogħol" ifisser l-andament tax-xogħlijiet tal-kostruzzjoni u inġinerija civili meħuda bħala ħaġa waħda li hija suffiċenti fiha nnifisha biex taqdi funzjoni ekonomika jew teknika.

(c) "Kuntratti għall-provvisti pubbliċi" huma kuntratti pubbliċi barra dawk riferuti għaliha f'(b) li għandhom bħala objettiv tagħhom il-bejgħ, il-kera, flus li jdaħħlu mill-kera jew ħlas bin-nifs, bil jew mingħajr l-għażla li tixtri, tal-prodotti.

Kuntratt pubbliku li għandu bħala għan li jissupplixxi l-prodotti u li jħaddan ukoll, b'mod inċidentali, l-operazzjonijiet fuq is-sit u l-istallazzjoni se jkunu kkunsidrati li huma "kuntratti għal provvisti pubbliċi".

(d) "Kuntratti għal servizzi pubbliċi" huma kuntratti pubbliċi barra kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi jew kuntratti għall-provvisti li għandhom bħala għan il-disposizzjoni tas-servizzi riferuti għalihom fl-Anness II.

Kuntratt għal xogħlijiet pubbliċi li għandu bħala għan sew il-prodotti u s-servizzi mħaddna fit-tifsira ta' l-Anness II se jiġu kkunsidrati li huma "kuntratt għas-servizz pubbliku" jekk il-valur tas-servizzi in kwistjoni li jaqbeż dak tal-prodotti koperti bil-kuntratt.

Kuntratt pubbliku li għandu bħala għan is-servizzi fi ħdan it-tifsira ta' l-Anness II u jinkludi attivitajiet fi ħdan it-tifsira ta' l-Anness I li huma biss inċidentali għall-għan prinċipali tal-kuntratt se jkun kkunsidrat li huwa kuntratt għal servizzi pubbliċi.

3. "Konċessjoni għal xogħlijiet pubbliċi" huwa kuntratt ta' l-istess tip bħal kuntratt għal xogħlijiet pubbliċi ħlief għall-fatt illi l-kunsiderazzjoni għax-xogħlijiet li għandhom jiġu mwettqa jikkonsistu jew unikament fid-dritt li x-xogħol jiġi esplojtat jew f'dan id-dritt kif ukoll fil-ħlas.

4. "Konċessjoni tas-servizz" huwa kuntratt ta' l-istess tip bħal kuntratt għas-servizz pubbliku minbarra l-fatt illi l-konsiderazzjoni għall-disposizzjoni tas-servizzi jikkonsisti jew waħdu fid-dritt li jesplojta s-servizz jew f'dan id-dritt kif ukoll bi ħlas.

5. "Qafas ta' ftehim" huwa ftehim bejn wieħed jew aktar mill-awtoritajiet kuntrattwali u wieħed jew aktar mill-operaturi ekonomiċi, fejn l-għan huwa li jiġu stabbiliti t-termini li jirregolaw l-kuntratti li jiġu mgħotija f'ċertu perjodu stabbilit, b'mod partikolari fir-rigward tal-prezz u, fejn huma xierqa, il-kwantità prevvista.

6. "Sistema dinamika ta' xiri" hija proċess kompletament elettroniku biex jagħmel dak ix-xiri komuni, li l-karatteristici tiegħu, jkun ġeneralment disponibbli fis-suq, jilqa' l-kondizzjonijiet meħtieġa ta' l-awtoritajiet kuntrattwali, li huma limitati fid-dewmien u miftuħa matul il-validità għal kull operator ekonomiku li jissodisfa l-kriterji ta' l-għażla u li jkun tefa' offerta indikattiva li tikkonformi ma' l-ispeċifikazzjoni.

7. "Irkant ta' l-elettronika" huwa proċess repetittiv li jinvolvi tagħmir elettroniku għall-preżentazzjoni ta' prezzijiet ġodda, riveduti l isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw ċerti elementi ta' l-offerti, li jseħħu wara evaluazzjoni sħiħa ta' l-offerti, biex tgħinhom ħalli jiġu mpoġġija bl-użu tal-metodi awtomatiċi ta' l-evalwazzjoni.

Sussegwentement, ċerti kuntratti tas-servizzi u ċerti kuntratti tax-xogħlijiet li għandhom bħala suġġett esekuzzjoni intelletwali, bħal ma' hu x-xogħol tad-disinn, jista' ma jkunx l-oġġett ta' l-irkanti ta' l-elettronika.

8. It-termini "kuntrattur", "fornitur" u "min jipprovdi s-servizz" jfissru kull persuna naturali jew legali jew entità pubblika jew grupp ta' dawk il-persuni u/jew korpi li joffru fuq is-suq, rispettivament, l-esekuzzjoni ta' xogħlijiet u/jew xi xogħol, prodotti, jew servizzi.

It-terminu "operatur ekonomiku" se jkopri ugwalment il-kunċetti tal-kuntrattur, tal-fornitur u ta' min jipprovdi s-servizz. Huwa wżat biss fl-interess tas-sempliċità.

L-operatur ekonomiku li tefa' l-offerta se jkun indikat bħala "wieħed li jitfa' l-offerta". Wieħed li jkun fittex t-talba biex jieħu sehem fi proċedura ristretta jew negozzjata jew djalogu kompetittiv se jkun indikat bħala "kandidat".

9. Awtoritajiet "kuntrattwali" tfisser l-awtoritajiet Statali, reġjonali jew lokali, korpi rregolati bil-liġi pubblika, assoċjazzjonijiet li ġew iffurmati b'waħda jew ħafna minn dawn l-awtoritajiet jew wieħed jew aktar minn dawn il-korpi rregolati bil-liġi pubblika.

"Korpi rregolati bil-liġi pubblika" tfisser kull korp:

(a) stabbilit għall-għan speċifiku li jilħaq il-bżonnijiet fl-interess pubbliku, li m'għandhomx karattru industrijali jew kummerċjali;

(b) li għandhom personalità legali; u

(c) ffinanzjati, mill-biċċa l-kbira, mill-Istat, reġjonali jew awtoritajiet lokali, jew korpi oħra rregolati mill-liġi pubblika; jew suġġetti għas-supervizzjoni manigerjali minn dawk il-korpi; jew għandhom bord amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju, li aktar minn nofs il-membri tagħhom huma appuntati mill-autoritajiet Statali, reġjonali jew lokali, jew minn korpi oħra rregolati bil-liġi pubblika.

Lista ta' korpi li m'humiex eżawrjenti u kategoriji ta' korpi rregolati bil-liġi pubblika li jissodisfaw il-kriterja riferuta fil-(a), (b) u (c) tat-tieni subparagrafu huma mniżżla fl-Anness III. L-Istati Membri se jinnotifikaw perjodikament lill-Kummissjoni b'kull tibdil fil-lista ta' korpi u kategoriji ta' korpi.

10. "Korp ċentrali ta' xiri" hija awtorità kuntrattwali li:

- takkwista provvisti u/jew servizzi li huma intenzzjonati għall-awtoritajiet kuntrattwali, jew

- tassenja kuntratti pubbliċi jew tikkonkludi qafas ta' ftehim għal xogħlijiet, provvisti jew servizzi li huma intenzzjonati għall-awtoritajiet kuntrattwali.

11. (a) "Proċeduri miftuħa" tfisser dawk il-proċeduri li bih kull operatur ekonomiku interessat jista' jitfa' l-offerta.

(b) "Proċeduri ristretti" tfisser dawk il-proċeduri li fihom kull operatur ekonomiku jista' jitlob li jipparteċipa u li bih dawk l-operaturi ekonomiċi biss li ġew mitluba mill-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jitfgħu l-offerta.

(c) "Djalogu kompetittiv" tfisser proċedura li biha kull operatur ekonomiku jista' jitlob li jipparteċipa u li bih l-awtorità kuntrattwali tmexxi djalogu mal-kandidati li ġew mdaħħla f'dik il-proċedura, bil-għan li tiġi żviluppata waħda jew aktar alternattivi xierqa li jkunu kapaċi li jilqgħu l-kondizzjonijiet meħtieġa, u fuq din il-bażi l-kandidati mgħażula jkunu mistiedna li jitfgħu l-offerta.

Għall-fini ta' rikors għall-proċeduri msemmija fl-ewwel subparagrafu, kuntratt pubbliku huwa kkunsidrat li huwa "partikolarment kumpless" fejn l-awtoritajiet kuntrattwali:

- m'humiex kapaċi oġġettivament li jiddefinixxi l-mezzi Tekniċi skond l-Artikolu 23(3)(b), (c) jew (d), kapaċi li jissodisfaw il-bżonnijiet jew l-oġġettivi, u/jew

- mhux kapaċi oġġettivament li jispeċifikaw il-formazzjoni legali u/jew finanzjarja tal-proġett.

(d) "Proċeduri nnegozjati" tfisser dawk il-proċeduri li bihom l-awtoritajiet kuntrattwali jikkonsultaw ma' l-operaturi ekonomiċi ta' l-għażla tagħhom u jinnegozjaw it-termini tal-kuntratt ma' wieħed jew aktar minn dawn.

(e) "Kontestamenti tad-disinn" tfisser dawk il-proċeduri li jgħinu lill-awtoritajiet kuntrattwali li jakkwistaw, prinċipalment fl-oqsma ta' l-ippjanar tal-bliet u l-irħula, arkitettura u inġinerija u ipproċessar ta' data, bi pjan jew disinn magħżula minn ġurija wara li tkun ġiet maħruġa għall-kompetizzjoni bil jew mingħajr l-assenjament tal-prezzijiet.

12. "Miktuba" jew "bil-miktub" tfisser kull espressjoni magħmula bil-kliem jew figuri li jistgħu jinqraw, riprodotti u sussegwentament jiġu komunikati. Tista' tinkludi informazzjoni li hija trasmessa jew merfugħa b'mezzi elettroniċi.

13. "Mezzi elettroniċi" tfisser l-użu ta' tagħmir elettroniku għall-ipproċessar (inkluż kompressar diġitali) u żamma ta' data li hija trasmessa, mwassla u riċevuta bil-wajer, bir-radju, b'mezzi ottikali jew b'mezzi oħra elettromanjetiċi.

14. "Il-Vokabularju Komuni Miksub (CPV)" se jinnomina n-nomenklatura referenzali li tapplika għall-kuntratti pubbliċi kif adottati bir-Regola (KE) No 2195/2002, fil-waqt li tassigura ekwivalenza man-nomenklaturi eżistenti oħra.

Fl-eventwalità ta' interpretazzjonijiet varji għall-iskop ta' din id-Direttiva, minħabba d-differenzi possibli bejn il-CPV u n-nomenklaturi ta' l-NACE elenkati fl-Anness I, jew bejn in-nomenklaturi tal-CPV u c-CPC (versjoni proviżorja) elenkati fl-Anness II, in-nomenklatura tal-NACE jew tas-CPC se jieħdu preċedenza.

15. Għall-fini ta' l-Artikolu13, l-Artikolu 57(a) u l-Artikolu 68(b), il-frażijiet sussegwenti se jkollhom din it-tifsira:

(a) "network għat-telekomunikazzjonijiet pubbliċi" tfisser l-infrastruttura tat-telekomunikazzjonijiet pubbliċi li tgħin biex is-sinjali jkunu jistgħu jitwasslu lejn punti terminali definiti tan-network bil-wijer, bil-mijkrowajv, b'mezzi ottikali jew b'mezzi oħra elettromanjetiċi;

(b) "punt terminali tan-network" tfisser il-konnessjonijiet fiżikali kollha u l-ispeċifikazzjonijiet tagħhom Tekniċi ta' aċċess li jiffurmaw parti min-network tal-telekomunikazzjonijiet pubbliċi u li huma bżonnjużi għall-aċċess ta', u komunikazzjoni effiċenti minn, dak in-network;

(c) "servizzi ta' telekomunikazzjonijiet pubbliċi" tfisser servizzi ta' telekomunikazzjonijiet li l-disposizzjonijiet tagħhom l-Istati Membri assenjaw speċifikament, b'mod partikolari, għal wieħed jew aktar entitajiet tat-telekomunikazzjoni;

(d) "servizzi tat-telekomunikazzjoniet" tfisser servizzi li l-disposizzjonijiet tagħhom jikkonsistu fis-sħih jew parti fit-transizzjoni u r-rotta tas-sinjali fuq in-network tat-telekomunikazzjoni pubbliku li bil-mezzi ta' proċessi tat-telekomunikazzjonijiet, b'eċċezzjoni tax-xandir u tat-televiżjoni.

Artikolu 2

Prinċipji ta' assenjar ta' kuntratti

L-awtoritajiet kuntrattwali se jistmaw l-operaturi ekonomiċi ugwali u bla diskriminazzjoni u se jaġixxu b'mod trasparenti.

Artikolu 3

Għoti ta' drittijiet speċjali jew esklussivi: klawsola bla diskriminazzjoni

Fejn l-awtorità kuntrattwali tagħti drittijiet speċjali jew esklussivi biex issir attività ta' servizz pubbliku lil xi entità barra dik ta' l-awtorità kuntrattwali, l-att li bih ingħata dan id-dritt se jipprovdi illi, fil-każ tal-kuntratti għal-provvisti, li tassenja lill-terzi persuni bħala parti mill-attivitajiet tagħha, l-entità kkonċernata trid tkun konformi mal-prinċipji ta' bla diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità.

TITOLU II

REGOLI FUQ KUNTRATTI PUBBLIĊI

KAPITOLU I

Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 4

Operaturi ekonomiċi

1. Kandidati jew nies li jitfgħu l-offerti li, ġew stabbiliti u jaqgħu taħt il-liġi ta' l-Istat Membru, huma intitolati biex jipprovdu s-servizz relevanti, mhux se jkunu mwarrba fuq il-kondizzjoni illi, taħt il-liġi ta' l-Istat Membru fejn il-kuntratt hu assenjat, huma għandhom il-ħtieġa li jkunu persuni naturali jew legali.

Iżda, fil-każ ta' kuntratti għas-servizzi pubbliċi u għal xogħlijiet pubbliċi kif ukoll kuntratti għall-provvisti pubbliċi li jkopru żieda ta' servizzi u/jew operazzjonijiet fuq il-post jew istallazzjoni, persuni legali jistgħu jkunu meħtieġa li jindikaw fuq l-offerta jew fit-talba għall-parteċipazzjoni, l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali relevanti ta' l-istaff responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt in kwistjoni.

2. Gruppi ta' operaturi ekonomiċi jistgħu jitfgħu l-offerta jew joħorġu bħala kandidati. Biex jitfgħu l-offerta jew it-talba għall-parteċipazzjoni, dawn il-gruppi jistgħu ma jkollhomx il-ħtieġa li jassumu xi forma speċifika legali mill-awtoritajiet kuntrattwali; però, il-grupp magħżul jista' jkollu bżonn li jagħmel hekk meta jingħata l-kuntratt, sa ċertu limitu illi din il-bidla hija neċessarja għat-twettiq sodisfaċenti tal-kuntratt.

Artikolu 5

Kondizzjonijiet relatati ma' ftehim konklużi fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Għall-għanijiet tal-għoti ta' kuntratti minn awtoritajiet kontrattwanti, Stati Membri għandhom japplikaw fil-kondizzjonijiet relatati bħala favorevoli bħal dawk li jingħataw lil operaturi ekonomiċi ta' pajjiżi terzi fl-implimentazzjoni tal-Ftehim tal-Disposizzjoni Governattiv (minn hawn il quddiem riferut bħala il-"Ftehim"), konkluż fil-kwadru tan-negozjati multilaterali fil-Laqgħa ta' l-Urugwaj. Stati Membri għandhom, għal dan il-għan, jikkonsultaw lil xulxin fil-Kumitat tal-Pariri għal Kuntratti Pubbliċi hekk kif riferut fl-Artikolu 77 dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu wara l-Ftehim.

Artikolu 6

Kunfidenzalità

Mingħajr preġudizzju għall-proviżjonijiet ta' din id-Direttiva, partikolarment dawk li jikkonċernaw l-obbligi relatati mar-reklamar tal-kuntratti mogħtija u għall-informazzjoni lil kandidati u lil min jixħet l-offerti imniżżla fl-Artikoli 35(4) u 41, skond il-liġi nazzjonali li għaliha l-awtorità kontrattwanti hija suġġetta, l-awtorità kontrattwanti m'għandhiex tagħti informazzjoni li ġiet mogħtija lilha minn operaturi ekonomiċi li huma jkunu indikaw bħala kunfidenzali; informazzjoni bħal din tinkludi, partikolarment, sigrieti Tekniċi u kummerċjali u l-aspetti kunfidenzali ta' l-offerti.

KAPITOLU II

Skop

Taqsima 1

Limiti massimi

Artikolu 7

Limiti massimi għal kuntratti publiċi

Din id-Direttiva għandha tapplika għal kuntratti publiċi li mhumiex esklużi skond l-eċċezzjonijiet provduti fl-Artikoli 10 u 11 u l-Artikoli 12 sa 18 u li għandhom valur esklussiv ta' valur addizzjonali ta' taxxa (VAT) stmat li hu ugwali jew akbar minn dawn il-limiti massimi li ġejjin:

(a) EUR 162000 għal forniment ta' kuntratti publiċi u ta' servizz barra dawk koperti b'punt (b), it-tielet inċiż, mogħti minn awtoritajiet kontrattwanti li huma elenkati bħala awtoritajiet governattivi ċentrali fl-Anness IV; fil-każ ta' kuntratti ta' forniment pubbliku mogħti minn awtoritajiet kontrattwanti li joperaw fil-qasam tad-difiża, din għandha tapplika biss għal kuntratti li jinvolvu prodotti koperti fl-Anness V;

(b) EUR 249000

- għal kuntratti ta' forniment pubbliku u ta' servizz mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti barra dawk elenkati fl-Anness IV,

- għal kuntratti ta' forniment pubbliku mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti li huma elenkati fl-Anness IV u li joperaw fil-qasam tad-difiża, fejn dawn il-kuntratti jinvolvu prodotti mhux koperti fl-Anness V,

- għal kuntratti ta' forniment pubbliku mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti li għandhom x'jaqsmu mas-servizzi elenkati f'Kategorija 8 ta' l-Anness II A, Kategorija 5 servizzi ta' telekomunikazzjonijiet, li l-posizzjoni tagħhom fis-CPV huma ekwivalenti għal CPC Numri ta' referenza 7524, 7525 u 7526 u/jew is-servizzi elenkati fl-Anness II B;

(c) EUR 6242000 għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi.

Artikolu 8

Kuntratti ssusidjati b'iktar minn 50% minn awtoritajiet kontrattwanti

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-għoti ta':

(a) kuntratti li huma ssussidjati minn awtoritajiet kontrattwanti b'iktar minn 50 % u li l-valur stmat tagħhom, nett barra l-VAT, hu ugwali jew iktar minn EUR 6242000,

- fejn dawk il-kuntratti jinvolvu attivitajiet ta' inġinerija ċivili hekk kif imfissra fl-Anness I,

- fejn dawk il-kuntratti jinvolvu xogħol ta' bini ta' sptarijiet, faċilitajiet intiżi għal sport, rikreazzjoni u divertiment, bini ta' skejjel u universitajiet u bini użat għal skopijiet amministrattivi;

(b) kuntratti ta' servizz li huma ssussidjati direttament minn awtoritajiet kontrattwanti b'iktar minn 50 % u li l-valur stmat tagħhom, nett barra l-VAT, hu ugwali jew iktar minn EUR 249000 u li huma konnessi ma' kuntratt ta' xogħlijiet kif imfissra f'punt (a).

Stati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-awtoritajiet kontrattwanti li jagħtu dawn is-sussidji jiżguraw konformità ma' din id-Direttiva fejn dak il-kuntratt li jiġi mogħti minn waħda jew aktar entitajiet barra minnhom infushom jew jikkonformaw ma' din id-Direttiva fejn huma nfushom jagħtu l-kuntratt lil u f'isem dawk l-entitajiet oħra.

Artikolu 9

Metodi biex jiġu ikkalkolat il-valur stmat ta' kuntratti pubbliċi, kwadru ta' ftehim u sistemi ta' xiri dinamiku.

1. Il-kalkolu tal-valur stmat ta' kuntratt pubbliku għandu jiġi ibbażat fuq l-ammont totali pagabbli, nett barra l-VAT, kif stmat mill-awtorità kontrattwanti. Dan il-kalkolu għandu jagħti każ ta' l-ammont totali stmat, inkluż kull forma ta' għażla u tiġdid tal-kuntratt.

Fejn l-awtorità kontrattwanti tipprovdi għal għotjiet jew pagamenti lil kandidati jew dawk li jixħtu l-offerta għandha tieħu dan in konsiderazzjoni meta qed tikkalkula l-valur stmat tal-kuntratt.

2. Din l-istima għandha tkun valida fil-mument meta l-avviż tal-kuntratt jiġi mibgħut, kif provdut fl-Artikolu 35(2), jew, f'każijiet fejn dan it-tip ta' avviż mhuwiex mitlub, fil-mument li l-awtorità kontrattwanti tibda l-proċedura biex jingħata l-kuntratt.

3. Ebda proġett ta' xogħlijiet jew xiri propost ta' ċerta kwantità ta' fornimenti u/jew servizzi jistgħu jiġu sotto-diviżi biex jimpedixxu li dawn jaqgħu fl-iskop ta' din id-Direttiva.

4. Fir-rigward tal-kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, kalkolu tal-valur stmat għandu jieħu konsiderazzjoni ta' kemm l-ispiża tax-xogħlijiet u l-valur stmat totali tal-fornimenti neċessarji biex jiġu mwettqa x-xogħlijiet u mqegħdin għad-disposizzjoni tal-kuntrattur mill-awtoritajiet kontrattwanti

5. (a) Fejn xogħol propost jew xiri ta' servizzi jistgħu jirriżultaw li kuntratti jistgħu jkunu mogħtija fl-istess żmien fil-forma ta' lottijiet separati, għandu jittieħed akkont tal-valur stmat totali tal-lottijiet kollha bħal dawn.

Fejn il-valur miġbur tal-lottijiet hu ugwali jew jeċċedi l-limitu massimu kif imniżżel fl-Artiklu 7, din id-Direttiva għandha tapplika għall-għoti ta' kull lott.

Madanakollu, l-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jirrinunzjaw applikazzjoni bħal din fir-rigward ta' lottijiet li l-valur stmat tagħhom barra l-VAT huwa inqas minn EUR 80000 għal servizzi jew EUR 1 miljun għal xogħlijiet, basta li l-valur miġbur ta' dawn il-lottijiet ma jeċċedix l-20 % tal-valur miġbur tal-lottijiet kollha f'daqqa.

(b) Fejn proposta għall-akkwist ta' fornimenti simili tista' tirriżulta f'kuntratti mogħtija fl-istess żmien fil-forma ta' lottijiet separati, għandu jittieħed akkont tal-valur totali stmat tal-lottijiet kollha bħal dawn meta jiġi applikat l-Artikolu 7(a) u (b).

Fejn il-valur miġbur tal-lottijiet huwa ugwali jew jeċċedi l-limitu massimu kif imniżżel fl-Artikolu 7, din id-Direttiva għandha tapplika għall-għoti ta' kull lott.

Madanakollu, l-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jirrinunzjaw għal applikazzjoni bħal din fir-rigward ta' lottijiet, li l-valur stmat tagħhom, nett barra l-VAT, huwa inqas minn EUR 80000, basta l-ispiża miġbura ta' dawn il-lottijiet ma teċċedix l-20 % tal-valur miġbur tal-lottijiet kollha f'daqqa.

6. Fir-rigward ta' kuntratti ta' forniment pubbliku relatati ma' kiri fit-tul, kiri, kiri għal żmien qasir jew xiri bin-nifs ta' prodotti, il-valur li għandu jittieħed akkont bħala bażi biex jiġi ikkalkolat il-valur stmat tal-kuntratt għandu jkun kif ġej:

(a) fil-każ ta' kuntratti pubbliċi għal terminu fiss, jekk dak it-terminu huwa inqas minn jew ugwali għal 12-il xahar, il-valur stmat totali għat-terminu tal-kuntratt, jew jekk it-terminu tal-kuntratt huwa akbar minn 12-il xahar, il-valur totali nkluż il-valur residwali stmat;

(b) fil-każ ta' kuntratti pubbliċi mingħajr terminu fiss jew li t-terminu tagħhom ma jistax jiġi definit, il-valur ta' kull xahar multiplikat bi 48.

7. Fil-każ ta' kuntratti ta' forniment pubbliku jew ta' servizz li huma regolari fin-natura tagħhom jew li huma intiżi biex jiġu mġedda f'perjodu iffissat, il-kalkolu tal-valur stmat tal-kuntratt għandu jkun ibbażat fuq dan li ġej:

(a) jew il-valur totali attwali tal-kuntratti suċċessivi ta' l-istess tip mogħtija matul it-12-il xahar preċedenti jew fis-sena finanzjarja aġġustata, jekk possibli, biex jittieħed akkont tal-bidliet fil-kwantità jew valur li jistgħu sseħħu fil-kors tat-12-il xahar wara l-kuntratt inizjali

(b) jew il-valur stmat totali tal-kuntratti suċċessivi mogħtija matul it-12-il xahar wara l-ewwel kunsinja, jew matul is-sena finanzjarja jekk dik hija itwal minn 12-il xahar.

L-għażla ta' metodu użat biex jiġi kkalkolat l-valur stmat ta' kuntratt pubbliku ma jistax ikun magħmul bil-għan li jiġi eskluż mill-iskop ta' din id-Direttiva.

8. Fir-rigward ta' kuntratti ta' servizz pubbliku, il-valur li għandu jittieħed bħala bażi biex jiġi kkalkolat il-valur stmat tal-kuntratt għandu, fejn xieraq, ikun kif ġej:

(a) għal dawn it-tipi ta' servizzi li ġejjin:

(i) servizzi ta' assikurazzjoni: l-ammont pagabbli u forom oħra ta' rimunerazzjoni

(ii) servizzi bankarji u servizzi finanzjarji oħra: il-pagamenti, kummissjonijiet, interessi u forom oħra ta' rimunerazzjoni;

(iii) kuntratti ta' skemi: pagamenti, kummissjonijiet pagabbli u forom oħra ta' rimunerazzjoni;

(b) għal kuntratti ta' servizz li ma jindikawx prezz totali:

(i) fil-każ ta' kuntratti ta' termini fissi, jekk dak it-terminu huwa inqas minn jew ugwali għal 48 xahar: il-valur totali għat-terminu kollu tagħhom;

(ii) fil-każ ta' kuntratti mingħajr terminu fiss jew b'terminu akbar minn 48 xahar: il-valur kull xahar multiplikat bi 48.

9. Fir-rigward ta' kwadru ta' ftehim u sistemi ta' xiri dinamiku, il-valur li għandu jittieħed in konsiderazzjoni għandu jkun il-valur massimu stmat nett barra l-VAT tal-kuntratti kollha previsti għat-terminu totali tal-kwadru ta' ftehim jew is-sistema ta' xiri dinamiku.

Taqsima 2

Sitwazzjonijiet speċifiċi

Artikolu 10

Disposizzjoni ta' difiża

Din id-Direttiva għandha tapplika għal kuntratti pubbliċi mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti fil-qasam tad-difiża suġġett għall-Artikolu 296 tat-Trattat.

Artikolu 11

Kuntratti pubbliċi u kwadru ta' ftehim mogħtija minn korpi ta' xiri ċentrali

1. Stati Membri jistgħu jistipulaw li awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jixtru xogħlijiet, fornimenti u/jew servizzi minn jew permezz ta' korp ta' xiri ċentrali.

2. Awtoritajiet kontrattwanti li jixtru xogħlijiet, fornimenti u/jew servizzi minn jew permezz ta' korp ta' xiri ċentrali fil-każi mniżżlin fl-Artikolu 1(10) għandhom jkunu meqjusa li ikkonformaw ma' din id-Direttiva safejn il-korp ta' xiri ċentrali ikun ikkonforma magħha.

Taqsima 3

Kuntratti esklużi

Artikolu 12

Kuntratti ta' servizzi fis-setturi ta' l-ilma, enerġija, trasport u posta

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti pubbliċi li, taħt id-Direttiva 2004/17/KE, huma mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti li jkunu qed jeżerċitaw xi attività jew aktar li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 3 sa 7 ta' dik id-Direttiva u huma mogħtija għas-segwiment ta' dawk l-attivitajiet, jew għal kuntratti pubbliċi esklużi mill-iskop ta' dik id-Direttiva taħt l-Artikolu 5(2) u l-Artikoli 19, 26 u 30 tagħha.

Madankollu, din id-Direttiva għandha tkompli tapplika għal kuntratti pubbliċi mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti li jkunu qegħdin iwettqu attività jew aktar li sar riferiment għalihom fl-Artikolu 6 tad- Direttiva 2004/17/KE u mogħtija għal dawk l-attivitajiet, safejn l-Istat Membru konċernat jieħu vantaġġ mill-għażla li sar riferiment għaliha fit-tieni s-sub-paragrafu ta' l-Artikolu 71 tagħha biex tiddiferixxi l-applikazzjoni tiegħu.

Artikolu 13

Esklużjonijiet speċifiċi fil-qasam tat-telekomunikazzjonijiet

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti pubbliċi għall-iskop ewlieni li tippermetti lill-awtoritajiet kontrattwanti li jipprovdu jew jisfruttaw rettikolati ta' telekomunikazzjonijiet pubbliċi jew li jipprovdu lill-pubbliku servizz ta' telekomunikazzjonijiet jew aktar.

Artikolu 14

Kuntratti sigrieti u kuntratti li jeħtieġu miżuri speċjali ta' sigurtà

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti pubbliċi meta dawn huma dikjarati bħala sigrieti, meta t-twettiq tagħhom għandu jkun imsieħeb minn miżuri speċjali ta' sigurtà skond il-liġijiet, regolamenti jew disposizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ fl-Istat Membru konċernat, jew meta l-ħarsien ta' l-interessi essenzali ta' dak l-Istat Membru jitlob hekk.

Artikolu 15

Kuntratti mogħtija fis-segwiment ta' regoli internazzjonali

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti pubbliċi li huma iggvernati minn regoli ta' proċedura differenti u mogħtija:

(a) fis-segwiment ta' xi ftehim internazzjonali konkluż f'konformità mat-Trattat bejn Stat Membru u xi pajjiżi terz jew aktar u jkopru servizzi jew xogħlijiet intiżi għall-implimentazzjoni konġunta jew sfruttar ta' xi proġett mill-Istati firmatarji jew servizzi intiżi għall-implimentazzjoni konġunta jew l-isfruttar ta' xi proġett mill-Istati firmatarji; il-ftehim kollha għandhom jiġu komunikati lill-Kummissjoni, li tista' tikkonsulta lill-Kumitat tal-Pariri għal Kuntratti Pubbliċi li sar riferiment għalih fl-Artikolu 77;

(b) fis-segwiment għal ftehim internazzjonali konkluż li relatat ma' l-istazzjonar ta' truppi u li jikkonċerna l-garanzji mogħtija minn xi Stat Membru jew pajjiż terz;

(c) fis-segwiment għall-proċedura partikolari ta' organizzazzjoni internazzjonali.

Artikolu 16

Esklużjonijiet speċfiċi

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti ta' servizz pubbliku għal:

(a) l-akkwist jew kiri għal żmien qasir, bi kull mezzi finanzjarji, ta' art, bini eżistenti jew proprjetà oħra immobbiljari jew li jikkonċerna drittijiet fuqhom; b'dankollu, kuntratti ta' servizz finanzjarju konklużi fl-istess żmien bħal, qabel jew wara l-akkwist tal-kuntratt jew kiri għal żmien qasir, fi kull forma, għandu jkun suġġett għal din id-Direttiva;

(b) l-akkwist, żvilupp, produzzjoni jew ko-produzzjoni ta' materjal ta' programm intiżi għal xandir minn xandara u kuntratti għal ħin ta' xandir;

(c) servizzi arbitrarji u konċiljatorji;

(d) servizzi finanzjarji b'konnessjoni mal-ħruġ, xiri, bejgħ jew trasferiment ta' sigurtajiet jew strumenti finanzjarji oħra, partikolarment transazzjonijiet minn awtoritajiet kontrattwanti biex jinġabru flus jew kapital, u servizzi bankarji ċentrali;

(e) kuntratti ta' xogħol;

(f) servizzi ta' riċerka u żvilupp minbarra dawk fejn il-benefiċċji għandhom jingħaddu esklussivament mill-awtorità kontrattwanti għal użu tagħha fit-tmexxija ta' l-affarijiet tagħha, bil-kondizzjoni li s-servizz provdut jiġi mħallas kollu mill-awtorità kontrattwanti.

Artikolu 17

Konċessjonijiet ta' servizz

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 3, din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal konċessjonijiet ta' servizz kif definit fl-Artikolu 1(4).

Artikolu 18

Kuntratti ta' servizz mogħtija fuq il-bażi ta' dritt esklussiv

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti ta' servizz pubbliku mogħtija minn awtorità kontrattwanti lil awtorità kontrattwanti oħra jew li xi assoċjazzjoni ta' awtoritajiet kontrattwanti fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li huma jgawdu fis-segwiment ta' ligi pubblikata, regolament amministrattiv jew disposizzjoni amministrattiva li huma kompatibbli mat-Trattat.

Taqsima 4

Arranġamenti speċjali

Artikolu 19

Kuntratti riservati

Stati Membri jistgħu jirriservaw id-dritt li jipparteċipaw fil-proċeduri ta' għoti ta' kuntratt pubbliku lil ħwienet ta' xogħol imkenna jew li jipprovdu għal kuntratti bħal dawn biex jiġu mwettqa fil-kuntest ta' programmi ta' xogħol imkennen fejn il-biċċa l-kbira ta' l-impjegati konċernati huma persuni b'diżabilità li, minħabba n-natura jew is-serjetà tad-diżabilitajiet tagħhom, ma jistgħux iwettqu xogħlijiet taħt kondizzjonijiet normali.

L-avviż ta' kuntratt għandu jagħmel referenza għal dan il-disposizzjoni.

KAPITOLU III

Arranġamenti għal kuntratti ta' servizz pubbliku

Artikolu 20

Kuntratti ta' servizz elenkati f'Anness II A

Kuntratti li għandhom bħala l-oġġettiv tagħhom servizzi elenkati fl-Anness II A għandhom jiġu mogħtija skond l-Artikoli 23 sa 55.

Artikolu 21

Kuntratti ta' servizz elenkati f'Anness II B

Kuntratti li għandhom bħala l-oġġettiv tagħhom servizzi elenkati fl-Anness II B għandhom ikunu suġġetti biss għall-Artikolu 23 u l-Artikolu 35(4).

Artikolu 22

Kuntratti mħallta li jinkludu servizzi elenkati fl-Anness II A u servizzi elenkati fl-Anness II B

Kuntratti li għandhom bħala l-oġġettiv tagħhom servizzi elenkati kemm fl-Anness II A u fl-Anness II B għandhom ikunu mogħtija skond l-Artikoli 23 sa 55 fejn il-valur tas-servizzi elenkati fl-Anness II A huwa akbar mill-valur tas-servizzi elenkati fl-Anness II B. F'każi oħra, kuntratti għandhom jingħataw skond l-Artikolu 23 u l-Artikolu 35(4).

KAPITOLU IV

Regoli speċifiċi li jikkontrollaw speċifikazzjonijiet u dokumenti ta' kuntratt

Artikolu 23

Speċifikazzjonijiet Tekniċi

1. L-ipeċifikazzjonijiet Tekniċi kif definiti f'punt 1 ta' l-Anness VI għandhom ikunu mniżżlin fid-dokumentazzjoni tal-kuntratt, bħal avviżi ta' kuntratt, dokumenti ta' kuntratt jew dokumenti addizzjonali. Fejn hu possibbli dawn l-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għandhom ikunu definiti hekk li jieħdu akkont tal-kriterji ta' aċċessibilità għal persuni b'diżabilità jew ta' tifsila għal kulmin jagħmel użu.

2. Speċifikazzjonijiet Tekniċi għandhom joffru aċċess ugwali għal dawk li jixħtu l-offerti u ma għandux ikollhom l-effett li joħolqu ostakli mhux ġustifikati għal ftuħ ta' disposizzjoni pubbliku għal kompetizzjoni.

3. Mingħajr preġudizzju għar-regoli Tekniċi nazzjonali obbligatorji, safejn ikunu kompatibbli mal-liġi tal-Komunità, l-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għandhom ikunu formulati:

(a) jew b'referenza għal speċifikazzjonijiet Tekniċi definit fl-Anness VI u, f'ordni ta' preferenza, għal bdil ta' Standards nazzjonali ma' bdil ta' Standards Ewropej, approvazzjonijiet Tekniċi Ewropej, speċifikazzjonijiet Tekniċi komuni, Standards internazzjonali, sistemi oħra ta' referenza teknika stabbiliti mill-korpi standarizzanti Ewropej jew - fejn dawn ma jeżistux - skond Standards nazzjonali, approvazzjonijiet Tekniċi nazzjonali jew speċifikazzjonijiet Tekniċi nazzjonali relatati mat-tifsil, kalkolu u twettiq tax-xogħlijiet u użu tal-prodotti. Kull referenza għandha tkun akkumpanjata mill-kliem "jew ekwivalenti";

(b) jew f'termini ta' twettiq jew ħtiġijiet funzjonali; ta' l-aħħar jistgħu jinkludu karatteristiċi ambjentali. Madankollu, parametri bħal dawn għandhom ikunu preċiżi biżżejjed li jippermettu lil dawk li jixħtu l-offerti biex jiddeterminaw il-kontenut suġġettiv tal-kuntratt u li jippermettu awtoritajiet kontrattwanti li jagħtu l-kuntratt;

(c) jew f'termini ta' twettiq jew ħtiġijiet funzjonali kif imsemmija fis-sub-paragrafu (b), b'referenza għall-ispeċifikazzjonijiet imsemmija fis-sub-paragrafu (a) bħala mezz biex tiġi preżunta konformità ma' twettiq bħal dan jew ħtiġijiet funzjonali;

(d) jew billi jsir riferiment għall-ispeċifikazzjonijiet imsemmijin fis-sub-paragrafu (a) għal ċerti karatteristiċi, u billi jsir riferiment għat-twettiq jew ħtiġijiet funzjonali, imsemmijin fis-sub-paragrafu (b) għal karatteristiċi oħra.

4. Fejn awtorità kontrattwanti tagħmel użu mill-għażla li tirreferi għall-ispeċifikazzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 3(a), ma tistax tirrifjuta offerta fuq il-bażi li l-prodotti u servizzi li nxteħtet l-offerta għalihom ma jikkonformax ma' l-ispeċifikazzjonijiet li għalihom tkun irreferiet, darba min jixħet l-offerta jipprova fl-offerta tiegħu għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kontrattwanti, bi kull mezzi xierqa li s-soluzzjonijiet li hu jipproponi jissodisfaw f'manjera ekwivalenti l-ħtiġijiet definiti mill-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi.

Mezzi xierqa jistgħu jkunu kostitwiti b'dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' eżami minn korp rikonoxxut.

5. Fejn awtorità kontrattwanti tuża l-għażla mniżżla fil-paragrafu 3 biex jippreskrivu f'termini ta' twettiq jew ħtiġijiet funzjonali, ma tistax tirrifjuta offerta għal xogħlijiet, prodotti jew servizzi li jikkonformaw ma' bdil ta' standard nazzjonali ma' standard Ewropew, b'approvazzjoni teknika Ewropea, speċifikazzjoni teknika komuni, standard internazzjonali jew sistema ta' referenza teknika stabbilita minn korp standarizzanti Ewropew, jekk dawn l-ispeċifikazzjonijiet jindirizzaw it-twettiq jew ħtiġijiet funzjonali li hi tkun niżżlet.

Fl-offerta tiegħu, min jixħetha għandu jipprova għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kontrattwanti bi kull mezzi xierqa li x-xogħol, prodott jew servizz f'konformità ma' l-i standard hu xieraq għat-twettiq jew ħtiġijiet funzjonali ta' l-awtorità kontrattwanti

Mezzi xierqa jistgħu jkunu kostitwiti b'dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' eżami minn korp rikonoxxut.

6. Fejn awtoritajiet kontrattwanti iniżżlu karatteristiċi ambjentali f'termini ta' twettiq jew ħtiġijiet funzjonali kif sar riferiment għalihom fil-paragrafu 3(b) huma jistgħu jużaw l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati, jew, jekk meħtieġ, partijiet minnhom, kif definit minn eko-tikketti Ewropej jew (multi-) nazzjonali, jew bi kull eko-tikketta oħra, basta:

- dawk l-ispeċifikazzjonijiet huma xierqa li jiddefinixxu l-karatteristiċi tal-fornimenti jew servizzi li huma l-għan tal-kuntratt,

- il-ħtiġijiet għat-tikketta huma mfasslin fuq il-bażi ta' informazzjoni xjentifika,

- l-eko-tikketti huma adottati billi tintuża proċedura li kull min għandu interess, bħal korpi governattivi, konsumaturi, manifatturi, distributuri u organizzazzjonijiet ambjentali jistgħu jieħdu sehem, u

- huma aċċessibli għall-partijiet kollha interessati.

Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jindikaw li l-prodotti u servizzi li jġorru fuqhom l-eko-tikketta huma meqjusa li jikkonformaw ma' l-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi imniżżlin fid-dokumenti tal-kuntratt; huma għandhom jaċċettaw kull mezzi oħra xierqa ta' prova bħal, dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' eżami minn korp rikonoxxut.

7. "Korpi rikonoxxuti", fit-tifsira ta' dan l-Artikolu, hemm laboratorji ta' eżami u kalibrazzjoni u korpi ċertifikanti u spezzjonarji li jikkonformaw ma' Standards applikabbli Ewropej.

Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jaċċettaw ċertifikati minn korpi rikonoxxuti stabbiliti fi Stati Membri oħra.

8. Jekk ma jkunux ġustifikati bil-kontenut suġġettiv tal-kuntratt, speċifikazzjonijiet Tekniċi m'għandhomx jirreferu għal għamla jew sors, jew proċess partikolari, jew marki ta' ditta, dokumenti ta' dritt, tipi jew oriġini speċifiku jew produzzjoni bl-effett li jiġu favoriti jew eliminati ċerti intrapriżi jew ċerti prodotti. Referenza bħal din għandha tkun permessa fuq bażi eċċezzjonali, fejn deskrizzjoni preċiża bizzejjed u tinftiehem tal-kontentut suġġettiv tal-kuntratt fis-segwiment ta' paragrafi 3 u 4 mhijiex possibli; referenza bħal din għandha tkun akkumpanjata mill-kliem "jew ekwivalenti".

Artikolu 24

Varjanti

1. Fejn il-kriterju għal għoti huwa dak ta' l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament, awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jawtorizzaw lil dawk li jixħtu l-offerti biex jissottomettu xi varjanti.

2. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jindikaw fl-avviż tal-kuntratt jekk jawtorizzawx jew le xi varjanti: varjanti m'għandhomx ikunu awtorizzati mingħajr din l-indikazzjoni.

3. Awtoritajiet kontrattwanti li jawtorizzaw xi varjanti għandhom issemmu fid-dokumenti tal-kuntratt il-ħtiġijiet minimi xierqa għall-varjanti u kull ħtiġijiet speċifiċi għall-preżentazzjoni tagħhom.

4. Biss xi varjanti xierqa għal ħtiġijiet minimi mniżżlin minn dawn l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni.

Fi proċeduri għal għoti ta' forniment pubbliku jew kuntratti ta' servizz awtoritajiet kontrattwanti li jkunu awtorizzaw xi varjanti ma jistgħux jirrifjutaw xi varjant fuq il-bażi biss li dan jista', jekk jirnexxi, iwassal jew għal kuntratt ta' servizz aktar milli għal kuntratt ta' forniment pubbliku jew kuntratt ta' forniment aktar milli kuntratt ta' servizz pubbliku.

Artikolu 25

Sotto-kuntratti

Fid-dokumenti tal-kuntratt, l-awtorità kontrattwanti tista' tistaqsi jew tista' tkun mitluba minn xi Stat Membru biex tistaqsi lil min ikun xeħet l-offerta biex jindika fl-offerta tiegħu kull sehem mill-kuntratt li hu jista' jkollu l-ħsieb li joffri b'sotto-kuntratt lil partijiet terzi jew kull sotto-kuntratturi proposti.

Din l-indikazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kwistjoni ta' l-obbligu ta' l-operatur ekonomiku ewlieni.

Artikolu 26

Kondizzjonijiet għal twettiq ta' kuntratti

Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jniżżlu kondizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq ta' xi kuntratt, basta dawn ikunu kompatibbli mal-liġi tal-Komunità u huma indikati fl-avviż tal-kuntratt jew fl-ispeċifikazzjonijiet. Il-kondizzjonijiet li jikkontrollaw it-twettiq ta' xi kuntratt jistgħu, partikolarment, jikkonċernaw kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali.

Artikolu 27

Obbligi relatati ma' taxxi, ħarsien ambjentali, disposizzjonijiet għal ħarsien ta' xogħol u kondizzjonijiet ta' xogħol

1. Awtorità kontrattwanti tista' ssemmi fid-dokumenti tal-kuntratt, jew tkun obbligata minn xi Stat Membru biex hekk issemmi, il-korp jew korpi li minnhom kandidat jew min jixħet l-offerta jista' jikseb tagħrif xieraq fuq l-obbligi relatati ma' taxxi, dwar ħarsien ambjentali, dwar disposizzjonijiet għal ħasien ta' xogħol u dwar il-kondizzjonijiet ta' xogħol li huma fis-seħħ fl-Istat Membru, reġjun jew lokalità li fihom ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu jew servizzi għandhom ikunu provduti u li għandhom ikunu applikabbli għax-xogħlijiet imwettqa fuq il-post jew dwar is-servizzi provduti matul it-twettiq tal-kuntratt.

2. Awtorità kontrattwanti li tissuplixxi t-tagħrif li sar riferiment għalih fil-paragrafu 1 għandha titlob lil min ikun xeħet l-offerta jew kandidati fil-proċedura tal-għoti tal-kuntratt biex jindikaw li huma kienu ħadu akkont, meta fasslu l-offerta tagħhom, ta' l-obbligi relatati ma' disposizzjonijiet ta' ħarsien ta' xogħol u l-kuindizzjonijiet ta' xogħol li huma fis-seħħ fil-post ta' fejn ix-xogħlijiet ikunu se jsiru jew is-servizz ikun se jiġi provdut.

L-ewwel sub-paragrafu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-provvedimetni ta' l-Artikolu 55 li jikkonċerna l-eżami ta' offerti abnormalment baxxi.

KAPITOLU V

Proċeduri

Artikolu 28

Użu ta' proċeduri miftuħa, ristretti u negozjati u djalogu kompetittiv

Fil-għoti tal-kuntratti pubbliċi tagħhom, awtoritajiet kontrattwanti għandhom japplikaw il-proċeduri nazzjonali aġġustati għall-għanijiet ta' din id-Direttiva.

Huma għandhom jagħtu dawn il-kuntratti pubbliċi billi japplikaw il-proċedura miftuħa jew ristretta. Fiċ-ċirkonstanzi speċifiċi li saret disposizzjoni espresso għalihom fl-Artikolu 29, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħtu l-kuntratti pubbliċi tagħhom b'mezzi ta' djalogu kompetittiv. F'każi speċifiċi u ċirkonstanzi li sar riferiment espress għalihom fl-Artikoli 30 u 31, huma jistgħu japplikaw proċedura negozjata, bil-pubblikazzjoni ta' l-avviż ta' kuntratt jew mingħajrha.

Artikolu 29

Djalogu kompetittiv

1. Fil-każ ta' kuntratti partikolarment kumplessi, Stati Membri għandhom jipprovdu li fejn awtoritajiet kontrattwanti jikkunsidraw li l-użu tal-proċedura miftuħa jew ristretta ma jippermettix l-għoti tal-kuntratt, dan ta' l-aħħar jista' jagħmel użu mid-djalogu kompetittiv skond dan l-Artikolu.

Kuntratt pubbliku għandu jingħata fuq il-bażi waħdana tal-kriterju ta' għoti għall-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament.

2. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jippublikaw avviż ta' kuntratt li fih iniżżlu l-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tagħhom, li huma għandhom jiddefinixxu f'dak l-avviż u/jew f'dokument deskrittiv.

3. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jiftħu, mal-kandidati magħżulin skond il-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-Artikoli 44 sa 52, djalogu li l-iskop tiegħu għandu jkun li jidentifika u jiddefinixi l-mezzi l-aktar xierqa biex jissodisfa l-bżonnijiet tagħhom. Huma jistgħu jiddiskutu l-aspetti kollha tal-kuntratt mal-kandidati magħżula matul dan id-djalogu.

Matul id-djalogu, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jiżguraw ugwaljanza ta' trattament fost dawk kollha li jkunu xeħtu l-offerta. Partikolarment, huma m'għandhom jipprovdu informazzjoni b'mod diskriminatorju li jista' jagħti li xi uħud minn dawk li jkunu xeħtu l-offerta vantaġġ fuq oħrajn.

Awtoritajiet kontrattwanti ma jistgħux jiżvelaw lil parteċipanti oħra soluzzjonijiet proposti jew tagħrif ieħor kunfidenzali komunikat minn xi kandidat li jkun qed jieħu sehem fid-djalogu mingħajr ftehim miegħu/magħha.

4. Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jipprovdu biex isseħħ proċedura fi stadji suċċessivi sabiex jitnaqqas in-numru ta' soluzzjonijiet li għandhom ikunu diskussi matul l-istadju ta' djalogu billi jiġu applikati l-kriterji ta' għoti fl-avviż tal-kuntratt jew id-dokument deskrittiv. L-avviż tal-kuntratt jew id-dokument deskrittiv għandu jindika li jista' jsir rikors għal din l-għażla.

5. L-awtorità kontrattwanti għandha tkompli b'dan id-djalogu sakemm tkun tista' tidenfika s-soluzzjoni jew soluzzjonijiet, jekk ikun meħtieġ wara li tqabbilhom, li kapaci jissodisfaw il-bżonnijiet tagħha.

6. Wara li jkunu iddikjaraw id-djalogu magħluq u infurmaw b'dan lill-parteċipanti, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jitolbuhom jissottomettu l-aħħar offerti tagħhom fuq il-bażi tas-soluzzjoni jew soluzzjonijiet ippreżentati u speċifikati matul id-djalogu. Dawn l-offerti għandu jkollhom fihom l-elementi kollha meħtieġa u bżonnjużi għat-twettiq tal-proġett.

Dawn l-offerti jistgħu jkunu kjarifikati, speċifikati u rfinuti għat-talba ta' l-awtorità kontrattwanti.Madanakollu, kjarifika bħal din, speċifikazzjoni, irfinar u tagħrif addizzjonali jista' ma jinvolvix tibdil fil-fatturi bażiċi ta' l-offerta jew is-sejħa għal offerta, varjazzjonijiet li bihom tista' titfixkel il-kompetizzjoni jew ikollhom effett diskriminatorju.

7. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jevalwaw l-offerti riċevuti fuq il-bażi tal-kriterji ta' għotja imniżżlin fl-avviż tal-kuntratt jew id-dokument deskrittiv u għandhom jagħżlu l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża skond l-Artikolu 53.

Għat-talba ta' l-awtorità kontrattwanti, min ikun xeħet l-offerta identifikat bħala li ssottometta l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża jista' jkun mitlub jiċċarra xi aspetti ta' l-offerta jew jikkonferma obbligi miġburin fl-offerta basta dan ma jkollux l-effett li jimmodifika aspetti sostanzjali ta' l-offerta jew tas-sejħa għal offerta u ma jipperikolax it-tfixkil ta' kompetizzjoni jew jikkawża diskriminazzjoni.

8. L-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jispeċifikaw prezzijiet jew ħlasijiet lill-parteċipanti fid-djalogu.

Artikolu 30

Każi li jiġġustifikaw l-użu ta' proċedura negozjata b'pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt

1. Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jagħtu l-kuntratti pubbliċi tagħhom bi proċedura negozjata, wara pubblikazzjoni ta' avviz ta' kuntratt, fil-każi li ġejjin:

(a) fil-każ ta' offerti irregolari jew is-sottomissjoni ta' offerti li mhumiex aċċettabli taħt il-disposizzjonijiet nazzjonali kompatibbli ma' l-Artikoli 4, 24, 25, 27 u Kapitolu VII, bi tweġiba għal proċedura miftuħa jew ristretta jew djalogu kompetittiv sakemm it-termini oriġinali tal-kuntratt ma jkunux mibdula sostanzjalment.

Awtoritajiet kontrattwanti m'għandhomx għax jippublikaw avviż ta' kuntratt fejn huma jinkludu fil-proċedura negozjata lil dawk kollha li jkunu xeħtu l-offerta, u huma biss, li jkunu issodisfaw il-kriterji ta' l-Artikoli 45 sa 52 u li, matul il-proċedura miftuħa jew ristretta ta' qabel jew djalogu kompetittiv, ikunu issottomettew offerti skond il-ħtiġijiet formali tal-proċedura ta' l-offerti;

(b) f'każi eċċezzjonali, meta in-natura tax-xogħlijiet, fornimenti, jew servizzi jew ir-riskji marbutin magħhom ma jippermettux ifissar ta' prezzijiet kumplessiv minn qabel;

(ċ) fil-każ ta' servizzi, servizzi inter alia fil-kategorija 6 ta' l-Anness II A, u servizzi intelletwali bħal servizzi, li jinvolvu d-disinn ta' xogħlijiet, safejn in-natura tas-servizzi li għandhom jkunu provduti hija hekk li speċifikazzjonijiet tal-kuntratt ma jkunx jistgħu jiġu stabbiliti bi preċiżjoni biżżejjed biex jippermettu l-għoti tal-kuntratt bil-għażla ta' l-aħjar offerta skond ir-regoli li jikkontrollaw proċeduri miftuħa jew ristretti;

(d) fir-rigward ta' kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, għal xogħlijiet li huma mwettqa biss għal għanijiet ta' riċerka, ittestjar jew żvilupp u mhux bil-għan li tiġi żgurata profitabilità jew biex jiġu rkuprati spejjeż ta' riċerka u żvilupp.

2. Fil-każi li sar riferiment għalihom f'paragrafu 1, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jinnegozjaw ma' min ikun xeħet l-offerta l-offerti sottomessi minnhom sabiex jadattawhom għal ħtiġijiet li huma jkunu niżżlu fl-avviż tal-kuntratt l-ispeċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali, jekk ikun hemm, u li jfittxu l-aħjar offerta skond l-Artikolu 53(1).

3. Matul in-negozjati, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jiżguraw trattament ugwali ma' dawk kollha li jkunu xeħtu l-offerta. Partikolarment, huma m'għandhomx jipprovdu informazzjoni b'mod diskriminatorju li jista' jagħti lil x'uħud li jkunu xeħtu offerta vantaġġ fuq oħrajn.

4. Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jipprovdu għall-proċedura negozjata biex din iseħħ fi stadji suċċessivi biex b'hekk jitnaqqas in-numru ta' offerti li għandhom ikunu negozjati billi jiġu applikati l-kriterji ta' għoti fl-avviż ta' kuntratt jew l-ispeċifikazzjonjiet. L-avviż ta' kuntratt jew l-ispeċifikazzjonijiet għandhom jindikaw jekk ikunx sar rikors għal din l-għażla.

Artikolu 31

Każi li jiġġustifikaw użu tal-proċedura negozjata mingħajr pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt

Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jagħu kuntratti pubbliċi bi proċedura negozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt fil-każi li ġejjin:

(1) għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, kuntratti ta' forniment pubbliku u kuntratti ta' servizz pubbliku:

(a) meta ma jkunux ġew sottomessi offerti jew offerti xierqa jew applikazzjonijiet bi tweġiba għal proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, sakemm il-kondizzjonijiet tal-bidu ta' kuntratt ma jkunux mibdula sostanzjalment u bil-kondizzjoni li r-rapport ikun mibgħut lill-Kummissjoni jekk hi tkun tixtieq dan;

(b) meta, għal raġunijiet Tekniċi jew artistiċi, jew għal raġunijiet konnessi mal-ħarsien ta' drittijiet esklussivi, il-kuntratt jista' jingħata biss lil operatur ekonomiku partikolari;

(c) safejn hu strettament meħtieġ meta, għal raġunijiet ta' urġenza estrema kawża ta' xi ġrajjiet mhux mistennija mill-awtoritajiet kontrattwanti in kwistjoni, il-limitu ta' żmien għal proċeduri miftuħa, ristretti jew negozjati bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt kif sar riferiment għalih fl-Artikolu 30 ma jistgħux jiġu konformati. Iċ-ċirkonstanzi msejħa biex jiġġustifikaw urġenza estrema m'għandhom bl-ebda mod ikunu attribwibbli lill-awtorità kontrattwanti;

(2) għal kuntratti ta' forniment pubbliku:

(a) meta l-prodotti involuti huma maħduma purament għall-għan ta' riċerka, esperimentazzjoni, studju jew żvilupp; dan il-disposizzjoni ma jestendiex għal produzzjoni ta' kwantità biex tiġi stabbilita vjabilità jew jiġu rkuprati spejjeż ta' riċerka u żvilupp;

(b) għal konsenji addizzjonali mill-fornitur oriġinali li huma maħsuba jew bħala bdil parzjali ta' fornimenti normali jew stallazzjonijiet jew bħala l-estensjoni ta' fornimenti eżistenti jew istallazzjonijiet fejn bidla ta' fornitur tista' tobbliga l-awtorità kontrattwanti li takkwista materjal li għandu karatteristiċi Tekniċi differenti li jistgħu jirriżultaw f'inkompatibilità jew diffikultajiet Tekniċi sproporzjonati fi tħaddim u manutenzjoni; it-tul ta' kuntratti bħal dawn kif ukoll dak ta' kuntratti rikorrenti ma jistax, bħala regola ġenerali, jaqbeż it-tliet snin;

(c) għal fornimenti kkwotati u mixtrija f'suq ta' prodotti;

(d) għax-xiri ta' fornimenti fuq termini partikolarment vantaġġużi, jew mingħand fornitur li definittivament ikun se jagħlaq l-attivitajiet ta' negozju tiegħu, jew ir-riċevituri jew likwidaturi ta' xi falliment finanzjarju, arranġament ma' kredituri, jew proċedura simili taħt liġijiet nazzjonali jew regolamenti;

(3) għal kuntratti ta' servizz pubbliku, meta l-kuntratt konċernat isegwi kuntest ta' pjan u għandu, taħt ir-regoli applikabbli, ikun mogħti lill-kandidat li jkun irnexxielu jirbħu jew lil wieħed mill-kandidati li ukoll ikun irnexxielu, fil-każ ta' l-aħħar, il-kandidati kollha li jkun irnexxielhom għandhom ikunu mistiedna jieħdu sehem fin-negozjati;

(4) għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi u kuntratti ta' servizz pubbliku:

(a) għal xogħlijiet addizzjonali jew servizzi mhux inklużi fil-proġett għall-bidu meqjusa jew fil-kuntratt oriġinali iżda li, minħabba ċirkonstanzi mhux mistennija, isiru meħtieġa għat-twettiq tax-xogħlijiet jew servizzi deskritti fih, bil-kondizzjoni li l-għotja tingħata lill-operatur ekonomiku li jkun qed iwettaq xogħlijiet jew servizzi bħal dawn:

- meta xogħlijiet addizzjonali bħal dawn jew servizzi ma jkunux jistgħu jkunu separati teknikament jew ekonomikament mill-kuntratt oriġinali mingħajr inkonvenjenza maġġura għall-awtoritajiet kontrattwanti

jew

- meta xogħlijiet bħal dawn jew servizzi, għalkemm separabbli mit-twettiq tal-kuntratt oriġinali huma strettament meħtieġa għat-tkomplija tiegħu.

Madanakollu, il-valur miġbur ta' kuntratti mogħtija għal xogħlijiet addizzjonali jew servizzi ma jistax jeċċedi l-50 % ta' l-ammont tal-kuntratt oriġinali;

(b) għal xogħlijiet ġodda jew servizzi li jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta' xogħlijiet simili jew servizzi fdati lill-operatur ekonomiku li lilu l-istess awtoritajiet kontrattwanti kienu taw kuntratt oriġinali, basta xogħlijiet bħal dawn jew servizzi jkunu konformi ma' proġett bażiku li għalih il-kuntratt oriġinali kien ingħata skond il-proċedura miftuħa jew ristretta.

Malli l-ewwel proġett ikun tqiegħed għall-offerta, l-użu possibbli ta' din il-proċedura għandu jkun żvelat u t-total stmat ta' spiża ta' xogħlijiet sussegwenti jew servizzi għandu jittieħed in kunsiderazzjoni mill-awtoritajiet kontrattwanti meta huma japplikaw il-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 7.

Din il-proċedura tista' tkun użata biss matul it-tliet snin wara il-konklużjoni tal-kuntratt oriġinali.

Artikolu 32

Kwadri ta' ftehim

1. Stati Membri jistgħu jipprovdu li awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jikkonkludu kwadri ta' ftehim.

2. Għall-għand li jiġi konkluż kwadri ta' ftehim, awtoritajiet kontrattwanti għandhom isegwu r-regoli ta' proċedura li sar riferiment għalihom f'din id-Direttiva għall-fażijiet kollha sal-għoti tal-kuntratti bbażati fuq dak il-kwadru ta' ftehim. Il-partijiet f'dan il-kwadru ta' ftehim għandhom ikunu magħżula billi jiġu applikati l-kriterji mniżżlin skond l-Artikolu 53.

Kuntratti ibbażati fuq kwadru ta' ftehim għandhom ikunu mogħtija skond il-proċeduri imniżżlin fil-paragrafi 3 u 4. Dawn il-proċeduri jistgħu jkunu applikati biss bejn l-awtoritajiet kontrattwanti u l-operaturi ekonomiċi oriġinarjament imsieħba fil-kwadru ta' ftehim.

Meta se jingħataw kuntratti ibbażati fuq kwadru ta' ftehim, il-partijiet taħt l-ebda ċirkonstanza ma jistgħu jagħmlu tibdiliet sostanzjali fit-termini imniżżlin f'dak il-kwadru ta' ftehim, partikolarment fil-każ li sar riferiment għalih fil-paragrafu 3.

It-terminu ta' kwadru ta' ftehim ma jistax jeċċedi l-erba' snin, għajr f'każi eċċezzjonali ġustifikati b'mod xieraq, partikolarment mis-suġġett tal-kwadru ta' ftehim.

Awtoritajiet kontrattwanti ma jistgħux jużaw kwadri ta' ftehim b'mod mhux xieraq jew b'tali mod li jimpedixxu, jirrestrinġu jew ifixxklu l-kompetizzjoni.

3. Fejn kwadru ta' ftehim hu konkluż ma' operatur ekonomiku wieħed, kuntratti ibbażati fuq dak il-ftehim għandhom ikunu mogħtija fil-limiti tat-termini imniżżlin fil-kwadru ta' ftehim.

Għall-għoti ta' dawn il-kuntratti, awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jikkonsultaw bil-miktub man-naħa ta' l-operatur fil-kwadru ta' ftehim, jitolbuh jissuplixxi l-offerta tiegħu kif meħtieġ.

4. Fejn kwadru ta' ftehim hu konkluż ma' diversi operaturi ekonomiċi, dawn ta' l-aħħar iridu jkunu mill-inqas tlieta fin-numru, safejn ikun hemm numru biżżejjed ta' operaturi eknonomiċi biex jissodisfaw l-kriterji ta' għażla u/jew ta' offerti ammissibli li huma xierqa għall-kriterji ta' għotja.

Kuntratti ibbażati fuq kwadri ta' ftehim konklużi ma' diversi operaturi ekonomiċi jistgħu jkunu mogħtija jew:

- b'applikazzjoni tat-termini mniżżlin fil-kwadru ta' ftehim mingħajr ma' terġa' tinfetaħ kompetizzjoni, jew

- fejn mhux it-termini kollha jkunu imniżżlin fil-kwadru ta' ftehim, meta l-partijiet huma mill-ġdid f'kompetizzjoni fuq il-bażi ta' l-istess u, jekk meħtieġ, termini formulati b'aktar preċiżjoni, u, fejn xieraq, termini oħra li sar riferiment għalihom fl-ispeċifikazzjonijiet fil-kwadru ta' ftehim, skond il-proċedura li ġejja:

(a) għal kull kuntratt li se jingħata, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jikkonsultaw bil-miktub mal-operaturi ekonomiċi kapaċi li jwettqu l-kuntratt;

(b) awtoritajiet kontrattwanti għandhom jiffisaw limitu ta' żmien li jkun twil biżżejjed li jippermetti offerti għal kull kuntratt speċifiku li għandu jkun sottomess, jieħdu akkont fatturi bħall-kumplessità tal-kontenut suġġettiv u ż-żmien meħtieġ sabiex jintbagħtu l-offerti;

(c) l-offerti għandhom jintbagħtu bil-miktub, u l-kontenut tagħhom għandu jibqa' kunfidenzali sakemm il-limitu ta' żmien stipulat għal tweġiba ikun skada;

(d) awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħtu kull kuntratt lil dak li jkun issottometta l-aħjar offerta fuq il-bażi tal-kriterji ta' għotja imniżżlin fl-ispeċfikazzjonijiet tal-kwadru ta' ftehim.

Artikolu 33

Sistemi ta' xiri dinamiku

1. Stati Membri jistgħu jipprovdu li awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jużaw sistemi ta' xiri dinamiku.

2. Sabiex iwaqqfu sistema ta' xiri dinamiku, awtoritajiet kontrattwanti għandhom isegwu r-regoli tal-proċedura miftuħa fil-fażijiet kollha tagħha sa l-għoti tal-kuntratti li għandhom ikunu konklużi taħt din is-sistema. Dawk kollha li jkunu xeħtu l-offerta u issodisfaw il-kriterji ta' l-għażla u kienu issottomettew offerta indikattiva li tikkonforma ma' l-ispeċifikazzjoni u kull dokumenti addizzjonali possibbli għandhom ikunu ammessi fis-sistema; offerti indikattivi jistgħu jkunu mtejba fi kull żmien basta jkomplu jikkonformaw ma' l-ispeċifikazzjonijiet. Bi skopli titwaqqaf is-sistema u li jingħataw kuntratti taħt dik is-sistema, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jużaw biss mezzi elettroniċi skond l-Artikolu 42(2) sa (5).

3. Għal għanijiet li titwaqqaf sistema ta' xiri dinamiku awtoritajiet kontrattwanti għandhom:

(a) jippubblikaw avviż ta' kuntratt li jagħmilha ċara li sistema ta' xiri dinamiku hi nvoluta;

(b) jindikaw fl-ispeċifikazzjoni, fost ħwejjeġ oħra, in-natura tax-xirjiet previsti taħt dik is-sistema, kif ukoll l-informazzjoni kollha meħtieġa li tikkonċerna s-sistema ta' xiri, l-apparat elettroniku użat u l-arranġementi Tekniċi ta' konnessjoni u speċifikazzjonijiet;

(c) joffru b'mezzi elettroniċi, mal-pubblikazzjoni ta' l-avviż u sa l-iskadenza tas-sistema, aċċess mhux ristrett, dirett u sħiħ għall-ispeċfikazzjoni u għal kull dokument addizzjonali u għandhom jindikaw fl-avviż l-indirizz ta' l-internet li fih dokumenti bħal dawn ikunu jistgħu jiġu ikkonsultati.

4. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħtu lil kull operatur ekonomiku, matul il-perjodu sħiħ tas-sistema ta' xiri dinamiku, il-possibilità li jissottometti offerta indikattiva u li jkun ammess fis-sistema taħt il-kondizzjonijiet li sar riferiment għalihom fil-paragrafu 2. Huma għandhom ilestu evalwazzjoni fi żmien massimu ta' 15-il ġurnata mid-data tas-sottomissjoni ta' l-offerta indikattiva. Madankollu, huma jistgħu jestendu l-perjodu ta' evalwazzjoni basta sadanittant ma tkunx ħarġet xi stedina għal offerti.

L-Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jinfurmaw lil min ikun xeħet l-offerta li saret referenza għalih fl-ewwel sub-paragrafu f'opportunità l-aktar kmieni possibbli dwar id-dħul tiegħu fis-sistema ta' xiri dinamiku jew tar-rifjut ta' l-offerta indikattiva tiegħu.

5. Kull kuntratt speċifiku għandu jkun suġġett għal stedina għal offerti. Qabel ma joħorġu l-istedina għal offerti, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jippubblikaw avviż ta' kuntratt simplifikat li jistieden lil operaturi ekonomiċi interessati kollha biex jissottomettu offerta indikattiva, skond il-paragrafu 4, f'limitu ta' żmien li m'għandux ikun inqas minn 15-il ġurnata mid-data li fiha jkun intbagħat l-avviż simplifikat. Awtoritajiet kontrattwanti ma jistgħux jipproċedu bit-tħaddim ta' l-offerti sakemm ma jkunux lestew evalwazzjoni ta' l-offerti indikattivi kollha riċevuti sa dik id-data ta' l-egħluq.

6. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jistiednu lil dawk kollha li jkunu xeħtu offerta ammessi fis-sistema biex jissottomettu offerta għal kull kuntratt speċifiku li għandu jingħata taħt is-sistema.

Huma għandhom jagħtu l-kuntratt lil min ikun xeħet l-aħjar offerta fuq il-bażi tal-kriterji ta' għoti mniżżlin fl-avviż tal-kuntratt għat-twaqqif tas-sistema ta' xiri dinamiku. Dawk il-kriterji jistgħu, jekk xierqa, ikunu formulati b'aktar preċiżjoni fl-istedina li saret referenza għaliha fl-ewwel sub-paragrafu.

7. Sistema ta' xiri dinamiku ma tistax iddum għal aktar minn erba' snin, ħlief f'każi eċċezzjonali ġustifikati b'mod xieraq.

Awtoritajiet kontrattwanti jistgħux idduru għal din is-sistema biex jimpedixxu, jirrestrinġu jew ifixklu kompetizzjoni.

Ebda ħlas ta' spejjeż m'għandu jkun akkontat lill-operaturi ekonomiċi interessati jew lil imseħbin fis-sistema.

Artikolu 34

Kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi: regoli partikolari fuq skemi ta' djar sussidjati

Fil-każ ta' kuntratti pubbliċi relatati mad-disinn u kostruzzjoni ta' skema ta' djar sussidjata li d-daqs u l-kumplessità tagħha, u t-tul ta' żmien stmat biex jitwettaq ix-xogħol involut jeħtieġu li l-ippjanar ikun ibbażat sa mill-bidu b'kollaborazzjoni fil-qrib fit-tim li jikkomprendi rappreżentanti ta' l-awtoritajiet kontrattwanti, esperti u l-kuntrattur li se jkun responsabbli biex iwettaq ix-xogħlijiet, proċedura ta' għotja speċjali tista' tkun adottata għal għażla tal-kuntrattur l-aktar xieraq biex jintegra ruħu fit-tim.

Partikolarment, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jinkludu fl-avviż tal-kuntratt eżatt kemm jista' jkun deskrizzjoni tax-xogħlijiet li għandhom jitwettqu biex b'hekk il-kuntratturi interessati jkunu jistgħu jiffurmaw idea valida tal-proġett. Barra minn hekk, awtoritajiet kontrattwanti għandhom, skond il-kriterji ta' għażla kwalitativa li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 45 sa 52, imniżżlin f'avviż ta' kuntratt bħal dan il-kondizzjonijiet personali. Tekniċi, ekonomiċi u finanzjarji li għandhom jitwettqu fis-sħiħ mill-kandidati.

Fejn proċedura bħal din tiġi adottata, awtoritajiet kontrattwanti għandhom japplikaw l-Artikoli 2, 35, 36, 38, 41, 42, 43 u 45 sa 52.

KAPITOLU VI

Regoli dwar reklamar u trasparenza

Taqsima 1

Pubblikazzjoni ta' avviżi

Artikolu 35

Avviżi

1. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħmlu magħruf, permezz ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel ippubblikat mill-Kummissjoni jew minnhom infushom fil-"profil tax-xerrej" tagħhom, kif deskritt f'punt 2(b) ta' Anness VIII:

(a) fejn huma konċernati l-fornimenti, il-valur totali stmat tal-kuntratti jew il-kwadri ta' ftehim minn zona ta' prodott li huma jkollhom l-intenzjoni li jagħtu matul it-12-il xahar li jkunu ġejjin, fejn il-valur totali stmat, jittieħdu akkont Artikoli 7 u 9, huwa ugwali għal u aktar minn EUR 750000.

Iż-żona ta' prodott għandha tkun stabbilita mill-awtoritajiet kontrattwanti b'referenza għan-nomenklatura tas-CPV;

(b) fejn huma konċernati servizzi, il-valur totali stmat tal-kuntratti jew il-kwadri ta' ftehim f'kull waħda mill-kategoriji ta' servizzi elenkati fl-Anness II A li huma jkollhom l-intenzjoni li jagħtu matul it-12-il xahar li jkunu ġejjin, fejn valur totali stmat bħal dan, jittieħdu akkont il-disposizzjonijiet ta' l-Artiklu 7 u 9, huwa ugwali għal jew aktar minn EUR 750000;

(c) fejn huma konċernati xogħlijiet, il-karatteristiċi essenzali tal-kuntratti jew tal-kwadri ta' ftehim li huma jkollhom l-intenzjoni li jagħtu, li l-valur stmat tagħhom huwa ugwali għal jew aktar mil-limitu massimu speċifikat fl-Artikolu 7, jittieħed akkont l-Artikolu 9.

L-avviżi li sar riferiment għalihom fis-sub-paragrafi (a) u (b) għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni jew jiġu ppubblikati fil-profil tax-xerrej malajr kemm jista' jkun wara l-bidu tas-sena ta' l-estimi finanzjarji.

L-avviż li sar riferiment għalih fis-sub-paragrafu (c) għandu jintbagħat lill-Kummissjoni jew jiġi ippubblikat fil-profil tax-xerrej malajr kemm jista' jkun wara li d-deċiżjoni li tipprova l-ippjanar tal-kuntratti tax-xogħlijiet jew il-kwadri ta' ftehim li awtoritajiet kontrattwanti jkollhom l-intenzjoni li jagħtu.

Awtoritajiet kontrattwanti li jippubblikaw avviż ta' informazzjoni minn qabel fil-profili tax-xerrej tagħhom għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, b'mezz elettroniku, avviż tal-pubblikazzjoni ta' l-avviż ta' informazzjoni minn qabel fi profil tax-xerrej, skond il-format u l-proċeduri dettaljati biex jintbagħtu avviżi indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII.

Pubblikazzjoni ta' l-avviżi li sar riferiment għalihom fis-sub-paragrafi (a), (b) u (ċ) għandhom ikunu obbligatorji biss fejn l-awtoritajiet kontrattwanti jagħżlu li jqassru l-limiti ta' żmien biex jirċievu offerti kif imniżżel fl-Artikolu 38(4).

Dan il-paragrafu m'għandux japplika għal proċeduri negozjati mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt.

2. Awtoritajiet kontrattwanti li jixtiequ jagħtu kuntratt pubbliku jew kwadru ta' ftehim bi proċedura miftuħa, ristretta jew, taħt il-kondizzjonijiet imniżżlin fl-Artikolu 30, negozjata bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt jew, taħt il-kondizzjonijiet imniżżlin fl-Artikolu 29, djalogu kompetittiv, għandhom jgħarrfu l-intenzjoni tagħhom permezz ta' avviż ta' kuntratt.

3. Awtoritajiet kontrattwanti li jixtiequ jwaqqfu sistema ta' xiri dinamiku għandhom jgħarrfu l-intenzjoni tagħhom permezz ta' avviż ta' kuntratt.

Awtoritajiet kontrattwanti li jixtiequ jagħtu kuntratt ibbażat fuq sistema ta' xiri dinamiku għandhom jgħarrfu l-intenzjoni tagħhom permezz ta' avviż ta' kuntratt simplifikat.

4. Awtoritajiet kontrattwanti li jkunu taw kuntratt pubbliku jew ikkonkludew kwadru ta' ftehim għandhom jibagħtu avviż tar-riżultati tal-proċedura ta' għotja mhux aktar tard minn 48 ġurnata wara l-għotja tal-kuntratt jew il-konklużjoni tal-kwadru ta' ftehim.

Fil-każ ta' kwadri ta' ftehim konklużi skond l-Artikolu 32 l-awtoritajiet kontrattwanti mhumiex marbuta li jibagħtu avviż tar-riżultati tal-proċedura ta' għotja għal kull kuntratt ibbażat fuq dak il-ftehim.

Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jibagħtu avviż ta' riżultat tal-għoti tal-kuntratti ibbażat fuq sistema ta' xiri dinamiku fi żmien 48 ġurnata mill-għotja ta' kull kuntratt. Huma jistgħu, madanakollu, jiġbru flimkien avviżi bħal dawn fuq bażi ta' tliet xhur kull darba. F'dak il-każ huma għandhom jibagħtu l-avviżi miġbura fi żmien 48 ġurnata mill-aħħar ta' kull tliet xhur.

Fil-każ ta' kuntratti pubbliċi għal servizzi elenkati fl-Anness II B, l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jindikaw fl-avviż jekk huma jaqblux mal-pubblikazzjoni tiegħu. Għal kuntratti ta' servizzi bħal dawn il-Kummissjoni għandha tfassal ir-regoli biex jiġu stabbiliti rapporti statistiċi fuq il-bażi ta' avviżi bħal dawn u għal pubblikazzjoni ta' rapporti bħal dawn skond il-proċedura imniżżla fl-Artikolu 77(2).

Ċerta informazzjoni dwar l-għotja tal-kuntratt jew il-konklużjoni tal-kwadru ta' ftehim tista' tinżamm milli tiġi ippubblikata fejn il-ħruġ ta' informazzjoni bħal din jista' jimpedixxi rinforz tal-liġi jew altrimenti jkun kuntrarju għal interess pubbliku, jista' jagħmel ħsara lill-interessi kummerċjali leġittimi ta' operaturi ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew jista' jippreġudika kompetizzjoni ġusta bejniethom.

Artikolu 36

Sura u mod kif jiġu ippubblikati avviżi

1. Avviżi għandhom jinkludu l-informazzjoni imsemmija fl-Anness VII A u, fejn xieraq, kull informazzjoni oħra meqjusa utli mill-awtorità kontrattwanti fil-format ta' formoli standard adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura li sar referiment għaliha fl-Artikolu 77(2).

2. Avviżi mibgħuta minn awtoritajiet kontrattwanti lill-Kummissjoni għandhom ikunu mibgħuta jew b'mezzi elettroniċi skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati fl-Anness VIII, paragrafu 3, jew b'mezzi oħra. Fil-każ ta' rikors għal proċedura aċċellerata imniżżla fl-Artikolu 38(8), avviżi għandhom jintbagħtu jew b'telefax jew b'mezzi elettroniċi, skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII.

Avviżi għandhom ikunu ippubblikati skond il-karatteristiċi Tekniċi għal pubblikazzjoni imniżżlin f'punt 1 (a) u (b) ta' l-Anness VIII.

3. Avviżi imfasslin u trasmessi b'mezzi elettroniċi skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII, għandhom ikunu ippubblikati mhux aktar tard minn ħamest ijiem wara li jkunu ntbagħtu.

Avviżi li ma jkunux trasmessi b'mezzi elettroniċi skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII, għandhom ikunu ippubblikati mhux aktar tard minn tnax-il ġurnata wara li jkunu ntbagħtu.

4. Avviżi ta' kuntratt għandhom ikunu ippubblikati fis-sħiħ fl-lingwa uffiċjali tal-Komunità kif magħżula mill-awtorità kontrattwanti, din il-verżjoni b'lingwa oriġinali tikkostitwixi l-uniku t-test awtentiku. Rapport qasir ta' l-elementi importanti ta' kull avviż għandu jkun ippubblikat bil-lingwi l-oħra uffiċjali.

L-ispejjeż ta' pubblikazzjoni ta' avviżi bħal dawn mill-Kummissjoni għandhom jinġarru mill-Komunità.

5. Avviżi u l-kontenuti tagħhom ma jistgħux ikunu ippubblikati f'livell nazzjonali qabel id-data li fiha huma jintbagħtu lill-Kummissjoni.

Avviżi ippubblikati f'livell nazzjonali m'għandux ikun fihom tagħrif għajr dak kontentut fl-avviżi mibgħuta lill-Kummissjoni jew ippubblikati fi profil tax-xerrej skond l-ewwel sub-paragrafu ta' l-Artikolu 35(1), iżda għandhom jiddikarjaw id-data ta' meta ntbagħat l-avviż lill-Kummissjoni jew il-pubblikazzjoni tiegħu fil-profil tax-xerrej.

Avviżi ta' informazzjoni minn qabel ma jistgħux ikunu ippubblikati fi profil tax-xerrej qabel ma jintbagħat lill-Kummissjoni avviż tal-pubblikazzjoni tagħhom f'dik is-sura; huma għandhom jiddikarjaw id-data meta ntbagħtu.

6. Il-kontenut ta' avviżi mhux mibgħuta b'mezzi elettroniċi skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati f'punt 3 ta' l-Anness VII, għandu jkunu limitat għal bejn wieħed u ieħor 650 kelma.

7. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom ikunu kapaċi jfornu prova tad-dati li fihom ikunu ntbagħtu l-avviżi.

8. Il-Kummissjoni għandha tagħti lill-awtorità kontrattwanti konferma tal-pubblikazzjoni ta' l-informazzjoni mibgħuta, isemmi d-data ta' dik il-pubblikazzjoni. Informazzjoni bħal din għandha tikkostitiwixxi prova ta' pubblikazzjoni.

Artikolu 37

Pubblikazzjoni mhux obbligatorja

Awtorijitajiet kontrattwanti jistgħu jippubblikaw skond l-Artikolu 36 avviżi ta' kuntratti pubbliċi li mhumiex suġġetti għall-ħtieġa ta' pubblikazzjoni imniżżla f'din id-Direttiva.

Taqsima 2

Limiti ta' żmien

Artikolu 38

Limiti ta' żmien biex jiġu riċevuti talbiet għal parteċipazzjoni u jiġu ricevuti offerti

1. Meta se jiffissaw il-limiti ta' żmien tal-wasla ta' offerti u talbiet għal parteċipazzjoni, awtorijitajiet kontrattwanti għandhom jieħu in kusiderazzjoni partikolarment tal-kumplessità tal-kuntratt u ż-żmien meħtieġ għat-tifsil ta' l-offerti, mingħajr preġudizzju għal-limiti ta' żmien minimi imniżżlin f'dan l-Artikolu.

2. Fil-każ ta' proċeduri miftuħa, il-limitu ta' żmien minimu għall-wasla ta' offerti għandu jkun 52 ġurnata mid-data li fiha l-avviż tal-kuntratt ikun mibgħut.

3. Fil-każ ta' proċeduri ristretti, proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt li sar riferiment għalihom fl-Artikolu 30 u d-djalogu kompetittiv:

(a) il-limitu ta' żmien minimu għall-wasla ta' talbiet għall-parteċipazzjoni għandu jkun 37 ġurnata mid-data li fiha l-avviż tal-kuntratt ikun mibgħut;

(b) fil-każ ta' proċeduri ristretti, il-limitu ta' żmien minimu għall-wasla ta' l-offerti għandu jkun 40 ġurnata mid-data li fiha l-istedina tkun mibgħuta.

4. Meta awtoritajiet kontrattwanti jkunu ippubblikaw avviż ta' informazzjoni minn qabel, il-limitu ta' żmien minimu għall-wasla ta' offerti taħt paragrafi 2 u 3(b) jista', bħala regola ġenerali, ikun imqassar għal 36 ġurnata, iżda taħt l-ebda ċirkonstanza għal inqas minn 22 ġurnata.

Il-limitu ta' żmien għandu jdum mid-data li fiha l-avviż tal-kuntratt ikun intbagħat fi proċeduri miftuħa, u mid-data li fiha l-istedina għal offerta tkun intbagħtet fi proċeduri ristretti

Il-limiti ta' żmien imqassrin li sar riferiment għalihom fl-ewwel sub-paragrafu għandhom ikunu permessi, basta li l-avviż ta' informazzjoni ta' qabel ikun inkluda t-tagħrif kollu meħtieġ għall-avviż tal-kuntratt fl-Anness VII A, safejn dik l-informazzjoni tkun disponibbli fiż-żmien li l-avviż ikun ippubblikat u li l-avviż ta' informazzjoni ta' qabel kien mibgħut għall-pubblikazzjoni bejn 52 ġurnata u 12-il xahar qabel id-data li fiha l-avviż tal-kuntratt kien mibgħut.

5. Fejn avviżi huma imfasslin u trasmessi b'mezzi elettroniċi skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII, il-limiti ta' żmien għall-wasla ta' offerti li sar riferiment għalihom fil-paragrafi 2 u 4 fi proċeduri miftuħa, u l-limitu ta' żmien għall-wasla tat-talbiet biex wieħed jipparteċipa, li sar riferiment għalihom fil-paragrafu 3(a), fi proċeduri ristretti u negozjati u d-djalogu kompetittiv, jista' jkun imqassar b'sebat ijiem.

6. Il-limiti ta' żmien għall-wasla ta' offerti li sar riferiment għalihom fil-paragrafi 2 u 3(b) jistgħu jkunu mqassrin b'ħamest ijiem fejn l-awtorità kontrattwanti toffri aċċess mhux ristrett u kompletament dirett b'mezzi elettroniċi għad-dokumenti tal-kuntratt u kull dokumenti supplimentari mid-data tal-pubblikazzjoni ta' l-avviż skond l-Anness VIII, tispeċifika fit-test ta' l-avviż l-indirizz ta' l-internet li fih din id-dokumentazzjoni hija aċċessibli.

Dan it-tnaqqis jista' jkun miżjud ma' dak li sar riferiment għalih f'paragrafu 5.

7. Jekk, għal kull raġuni, l-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti sostinenti jew informazzjoni addizzjonali, għalkemm mitluba fi żmien tajjeb, ma jkunux fornuti fil-limiti ta' żmien imniżżlin fl-Artikoli 39 u 40, jew fejn offerti jistgħu jkunu mitfugħa biss wara żjara fis-sit jew wara spezzjoni fuq il-post tad-dokumenti li jsostnu d-dokumenti tal-kuntratt, il-limiti ta' żmien għall-wasla ta' offerti għandu jkun estiż hekk li l-operaturi ekonomiċi kollha konċernati jistgħu jkunu konxji mill-informazzjoni kollha meħtieġa biex jipproduċu l-offerti.

8. Fil-każ ta' proċeduri ristretti u proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt li sar riferiment għalihom fl-Artikolu 30, fejn l-urġenża tirrendi mhux prattikabli l-limiti ta' żmien imniżżlin f'dan l-Artikolu, awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jiffissaw:

(a) limitu ta' żmien għall-wasla ta' talbiet għal parteċipazzjoni li ma jistax ikun ta' inqas minn 15-il ġurnata mid-data li fiha l-avviż tal-kuntratt ikun intbagħat, jew inqas minn 10 t'ijiem jekk l-avviż ikun intbagħat b'mezzi elettroniċi, skond il-format u proċedura biex jintbagħtu avviżi indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII;

(b) u, fil-każ ta' proċeduri ristretti, limitu ta' żmien għall-wasla ta' offerti li m'għandux ikun inqas minn 10 t'ijiem mid-data ta' l-istedina għal offerta.

Artikolu 39

Proċeduri miftuħa: Speċifikazzjonijiet, dokumenti addizzjonali u informazzjoni

1. Fi proċeduri miftuħa, fejn awtoritajiet kontrattwanti ma joffrux aċċess mhux ristrett jew direttament sħiħ b'mezzi elettroniċi skond l-Artikolu 38(6) għall-ispeċifikazzjonijiet u kull dokumenti sostinenti, l-ispeċifikazzjonijiet u dokumenti supplimentati għandhom jintbagħtu lil operaturi ekonomiċi fi żmien sitt ijiem milll-wasla tat-talba għal parteċipazzjoni, basta t-talba tkun saret fi żmienha qabel id-data ta' l-egħluq għas-sottomissjoni ta' l-offerti.

2. Sakemm tkun mitluba fi żmienha, informazzjoni addizzjonali relatata ma' l-ispeċifikazzjonijiet u kwalunwe dokumenti sostinenti għandha tkun fornuta lill-awtoritajiet kontrattwanti jew dipartimenti kompetenti mhux aktar tard minn sitt ijiem qabel id-data ta' l-egħluq iffissata għall-wasla ta' offerti

Taqsima 3

Kontenut ta' informazzjoni u mezzi ta' trasmissjoni

Artikolu 40

Stediniet għas-sottomissjoni ta' offerta, parteċipazzjoni fi djalogu jew negozjar

1. Fi proċeduri ristretti, proċeduri kompetittivi ta' djalogu u proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni ta' l-avviz ta' kuntratt fit-tifsira ta' l-Artikolu 30, awtoritajiet kontrattwanti għandhom fl-istess ħin u bil-miktub jistiednu lill-kandidati magħżula biex jissomettu l-offerti tagħhom jew biex jinnegozzjaw jew, fil-każ ta' djalogu kompetittiv, jieħdu sehem fid-djalogu.

2. L-istedina għall-kandidati għandha tinkludi jew:

- kopja ta' l-ispeċifikazzjonijiet jew tad-dokument deskrittiv u kull dokumenti sostinenti, jew

- referenza ta' aċċess għall-ispeċifikazzjonijiet u dokumenti l-oħra indikati fl-ewwel inċiż, meta huma jitqiegħdu għal disposizzjoni diretta b'mezzi elettroniċi skond l-Artikolu 38(6).

3. Fejn xi entità minbarra l-awtortà kontrattwanti responsabbli għall-għoti ta' proċedura għandha l-ispeċifikazzjonijiet, id-dokument deskrittiv u/jew kull dokumenti sostinenti, l-istedina għandha ssemmi l-indirizz li minnu dawk l-ispeċifikazzjonijiet, dak id-dokument deskrittiv u dawk id-dokumenti jistgħu jkunu mitluba u, jekk xieraq, id-data ta' l-egħluq għat-talba ta' dawn id-dokumenti, u s-somma pagabbli sabiex jinkisbu u kull proċeduri ta' ħlas. Id-dipartiment kompetenti għandu jibgħat dik id-dokumentazzjoni lill-operatur ekonomiku bla telf ta' żmien kif jirċievi t-talba.

4. L-informazzjoni addizzjonali dwar speċifikazzjonijiet, id-dokument deskrittiv jew id-dokumenti sostinenti għandhom jintbagħtu mill-awtorità kontrattwanti jew id-dipartiment kompetenti f'mhux inqas minn sitt ijiem qabel id-data ta' l-egħluq iffissata għall-wasla ta' offerti, basta tkun mitluba fi żmienha. Fil-każ ta' proċedura ristretta jew aċċellerata, dak il-perjodu għandu jkun ta' erbat ijiem.

5. Barra minn dan, l-istedina biex wieħed jissottometti offerta, biex jipparteċipa fi djalogu jew jinnegozzja għandu jkollha fiha għallinqas:

(a) referenza għall-avviż ta' kuntratt ippubblikat;

(b) id-data ta' l-egħluq għall-wasla ta' l-offerti, l-indirizz fejn dawk li jixħtu l-offerta għandhom jibagħtuha u l-lingwa jew lingwi li fihom min jixħet l-offeta għandu jfassalha;

(ċ) fil-każ ta' djalogu kompetittiv id-data u l-indirizz intenzjonati għall-bidu ta' konsultazzjoni u l-lingwa jew lingwi użati;

(d) referenza għal kull dokumenti mehmuża possibli li għandhom ikunu sottomessi, jew imsaħħin b'dikjarazzjonijiet verfikabbli minn min ikun xeħet l-offerta skond l-Artikolu 44, jew li jissupplixxi l-informazzjoni li sar riferiment għaliha f'dak l-Artikolu, u taħt il-kondizzjonijiet imniżżlin fl-Artikoli 47 u 48;

(e) piż relattiv ta' kriterji għall-għoti tal-kuntratt jew, fejn xieraq, l-ordni għan-niżla ta' importanza ta' kriterji bħal dawn, jekk ma jkunux mogħtija fl-avviż tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet jew id-dokument deskrittiv.

Madanakollu, fil-każ ta' kuntratti mogħtija skond ir-regoli mniżżlin fl-Artikolu 29, l-informazzjoni li sar riferiment għaliha f'(b) hawn fuq m'għandhiex tidher fl-istedina għal parteċipazzjoni fi djalogu iżda għandha tidher fl-istedina biex tiġi sottomess offerta.

Artikolu 41

Infurmar lil kandidati u dawk li jixħtu l-offerta

1. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom kemm fis possibli jinfurmaw kandidati u dawk li jkunu xeħtu offerta bid-deċiżjonijiet milħuqa li jikkonċernaw il-konklużjoni ta' kwadru ta' ftehim, l-għoti tal-kuntratt jew dħul f'sistema ta' xiri dinamiku, inklużi raġunijiet għal kull deċiżjoni biex ma jiġix konkluż xi kwadru ta' ftehim jew għotja ta' xi kuntratt li għalihom tkun saret sejħa għal kompetizzjoni jew biex tinbeda mill-ġdid il-proċedura jew implimentazzjoni ta' sistema ta' xiri dinamiku; dik l-informazzjoni għandha tkun mogħtija bil-miktub fuq talba lill-awtoritajiet kontrattwanti.

2. Fuq talba mingħand parti konċernata, l-awtorità kontrattwanti għandha malajr kemm jista' jkun tinforma:

- lil kull kandidat li ma jkunx irnexxielu dwar ir-raġunijiet għala l-applikazzjoni tiegħu kienet rifjutata,

- lil kulmin ikun xeħet offerta u ma rnexxiex, ir-raġunijiet għala l-offerta tiegħu ġiet rifjutata, inklużi, għall-każi li saret referenza għalihom fl-Artikolu 23, paragrafi 4 u 5, ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha ta' non-ekwivalenza jew id-deċiżjoni tagħha li x-xogħlijiet, fornimenti jew servizzi ma jilħqux il-livell ta' twettiq jew ħtiġijiet funzjonali,

- lil kulmin ikun xeħet offerta u li jkun għamel offerta ammissibli tal-karatterisitiċi u l-vantaġġi relativi ta' l-offerta magħżula kif ukoll ta' l-isem ta' min ikun xeħet offerta u rnexxa jew il-partijiet fil-kwadru ta' ftehim.

Iż-żmien meħud ma jista' taħt l-ebda ċirkonstanza jeċċedi l-15-il ġurnata mill-wasla tat-talba bil-miktub.

3. Madanakollu, awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jiddeċiedu li jżommu lura ċerta informazzjoni li sar riferiment għaliha fil-paragrafu 1, fir-rigward ta' għotja ta' kuntratt, il-konklużjoni ta' kwadri ta' ftehim jew dħul f'sistema ta' xiri dinamiku fejn il-ħruġ ta' informazzjoni bħal din jista' jimpedixxi rinforz tal-liġi, jista' altrimenti jkun kuntrarju għall-interess pubbliku jista' jippreġudika l-interessi kummerċjali leġittimi ta' operaturi ekonomiċi, kemm pubbliċi jew privati, jew jista' jippreġudika kompetizzjoni ġusta bejniethom.

Taqsima 4

Komunikazzjoni

Artikolu 42

Regoli applikabbli għal komunikazzjoni

1. Il-komunikazzjoni kollha u bdil ta' informazzjoni li sar riferiment għalihom f'dan it-Titolu jistgħu jkunu bil-posta, b'fax, b'mezzi elettroniċi skond il-paragrafi 4 u 5, bit-telefon fil-każi u ċirkostanzi li sar riferiment għalihom fil-paragrafu 6, jew b'taħlita ta' dawk il-mezzi, skond l-għażla ta' l-awtorità kontrattwanti.

2. Il-mezzi ta' komunikazzjoni magħżula għandhom ġeneralment ikunu disponibbli u b'hekk ma jirrestrinġux l-aċċess ta' operaturi ekonomiċi għall-proċedura ta' offerti.

3. Komunikazzjoni u l-bdil u ħażna ta' informazzjoni għandhom jitwettqu b'tali mod li jiżguraw li l-integrità ta' tagħrif u l-kunfidenzalità ta' l-offerti u talbiet għall-parteċipazzjoni jkunu priservati, u li l-awtoritajiet kontrattwanti jeżaminaw il-kontenut ta' l-offerti u t-talbiet għal parteċipazzjoni biss wara li l-limitu ta' żmien maħsub biex jiġu sottomessi jkun skada.

4. L-għodod li għandhom ikunu użati għall-komunikazzjoni b'mezzi elettroniċi, kif ukoll il-karatteristiċi Tekniċi tagħhom, m'għandhomx ikunu diskriminatorji, ġeneralment disponibbli u li jistgħu jitħaddmu nternament ma' l-informazzjoni u prodotti teknoloġiċi f'użu ġenerali.

5. Ir-regoli li ġejjin huma applikabbli għal pjani ta' trasmissjoni elettronika u twassil ta' offerti u għal pjani ta' twassil elettroniku ta' talbiet għal parteċipazzjoni:

(a) tagħrif li jirrigwarda l-ispeċifikazzjonijiet meħtieġa għas-sottomissjoni elettronika ta' offerti u talbiet għal parteċipazzjoni, inkluża inkrizzjoni, għandha tkun disponibbli għall-partijiet interessati. Barra minn hekk, il-pjani għal twassil elettroniku ta' offerti u talbiet għal parteċipazzjoni għandhom jikkonformaw mal-ħtiġijiet ta' l-Anness X;

(b) Stati Membri jistgħu, f'konformità ma' l-Artikolu 5 tad-Direttiva 1999/93/KE, jeżiġu li offerti elettroniċi jkunu mseħbin b'firma elettroniku avvanzata b'konformità ma' paragrafu 1 tiegħu;

(ċ) Stati Membri jistgħu jintroduċu jew isostnu skemi ta' akkredizzjoni volontarji li jimmiraw għal livelli mtejbin ta' disposizzjoni ta' servizz ta' ċertifikazzjoni għal dawn il-pjani;

(d) dawk li jixtħu l-offerti jew kandidati għandhom jindaħlu li jissottomettu qabel l-egħluq tal-limitu ta' żmien imniżżel għas-sottomissjoni ta' offerti jew talbiet għall parteċipazzjoni, id-dokumenti, ċertifikati u dikjarazzjonijiet li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 45 sa 50 u Artikolu 52 jekk ma jeżistux f'format elettroniku.

6. Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw għat-trasmissjoni ta' talbiet għal parteċipazzjoni:

(a) talbiet għal parteċipazzjoni fi proċeduri għall-għoti ta' kuntratti pubbliċi jistgħu jkunu magħmulin bil-miktub jew bit-telefon;

(b) fejn talbiet għal parteċipazzjoni huma magħmula bit-telefon, konferma bil-miktub għandha tinbagħat qabel l-egħluq tal-limitu ta' żmien iffissat għal wasla tagħhom;

(ċ) awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jeżiġu li talbiet għal parteċipazzjoni magħmulin b'fax ikunu konfermati bil-posta, jew b'mezzi elettroniċi, fejn dan ikun meħtieġ għal għanijiet ta' prova legali. Kull ħtieġa bħal din flimkien mal-limitu ta' żmien biex tintbagħat konferma bil-posta jew b'mezzi elettroniċi, għandha tissemma mill-awtorità kontrattwanti fl-avviż tal-kuntratt.

Taqsima 5

Rapporti

Artikolu 43

Kontenut ta' rapporti

Għal kull kuntratt, kwadru ta' ftehim, u kull stabbiliment ta' sistema ta' xiri dinamiku, l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom ifasslu rapport bil-miktub li għandu jinkludi għallinqas dan li ġej:

(a) l-isem u indirizz ta' l-awtorità kontrattwanti, il-kontenut suġġettiv u valur tal-kuntratt, kwadru ta' ftehim jew sistema ta' xiri dinamiku;

(b) l-ismijiet tal-kandidati u ta' dawk li jkunu xeħtu l-offerta li rnexxew u r-raġunijiet għala ngħażlu;

(ċ) l-ismijiet tal-kandidati jew dawk li xeħtu l-offerta li ġew rifjutati u r-raġunijiet għar-rifjut tagħhom;

(d) ir-raġunijiet għal rifjut ta' offerti misjub li kienu abnormalment baxxi;

(e) l-isem ta' min ikun xeħet offerta u rnexxa u r-raġunijiet għala l-offerta tiegħu ġiet magħżula u, jekk magħruf, is-sehem tal-kuntratt jew kwadru ta' ftehim li dak li jkun xeħet l-offerta u rnexxa jkollu l-ħsieb jissottokuntrattja lil partijiet terzi;

(f) għal proċeduri negozjati, iċ-ċirkonstanzi li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 30 u 31 li jiġġustifikaw l-użu ta' dawn il-proċeduri;

(g) safejn hu konċernat id-djalogu kompetittiv, iċ-ċirkostanzi kif imniżżlin fl-Artikolu 29 li jiġġustifikaw l-użu ta' din il-proċedura;

(h) jekk ikun meħtieġ, ir-raġunijiet għala l-awtorità kontrattwanti tkun iddeċidiet li ma tagħtix kuntratt jew kwadru ta' ftehim jew li tistabilixxi sistema ta' xiri dinamiku.

L-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jieħdu passi xierqa biex jiddokumentaw il-progress ta' proċeduri ta' għotja mħaddmin b'mezzi elettroniċi.

Ir-rapport, jew il-fatturi ewliena tiegħu, għandhom ikunu komunikati lill-Kummissjoni jekk hi tkun tixtieq hekk.

KAPITOLU VII

Tmexxija tal-proċedura

Taqsima 1

Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 44

Verifikata' l-adattabilità u għażla ta' parteċipanti u għoti ta' kuntratti

1. Kuntratti għandhom jingħataw fuq il-bażi tal-kriterji imniżżlin fl-Artikoli 53 u 55, jittieħed akkont l-Artikolu 24, wara li l-adattabilità ta' operaturi ekonomiċi mhux eklużi taħt l-Artikoli 45 u 46 ikun ġie mixtarr mill-awtoritajiet kontrattwanti skond il-kriterji ta' permessi ekonomiċi u finanzjarji, ta' stabilità professjonali u teknika jew abilità li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 47 sa 52, u, fejn xieraq, mar-regoli non-diskriminatorji u kriterji li sar riferiment għalihom fil-paragrfu 3.

2. L-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jeżiġu li kandidati u dawk li jixħtu l-offerta jilħqu l-livell minimu ta' kapaċità skond l-Artikoli 47 u 48.

Il-limitu ta' l-informazzjoni li sar riferiment għalih fl-Artikoli 47 u 48 u l-livelli minimi ta' abilità meħtieġa għal kuntratt speċifiku għandu jkun relatat u proporzjonat mal-kontenut suġġettiv tal-kuntratt.

Dawn il-livelli minimi għandhom ikunu indikati fl-avviż tal-kuntatt.

3. Fi proċeduri ristretti, proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt u fil-proċedura ta' djalogu kompetittiv, awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jillimitaw in-numru ta' kandidati xierqa li jkunu se jistiednu biex jixħtu offerta, biex jinnegozjaw jew biex imexxu djalogu ma', basta numru suffiċjenti ta' kandidati xierqa jkun disponibbli. L-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jindikaw fl-avviż tal-kuntratt l-oġġettiv u l-kriterji mhux diskriminatorji jew regoli li jkollhom ħsieb japplikaw, in-numru minimu ta' kandidati li għandhom ħsieb li jistiednu u, fejn xieraq, in-numru massimu.

Fil-proċedura ristretta il-minimu għandu jkun ta' ħamsa. Fil-proċedura negozjata bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt u l-proċedura ta' djalogu kompetittiv il-minimu għandu jkun ta' tlieta. Fi kull każ in-numru ta' kandidati mistiedna għandu jkun biżżejjed biex jiżgura kompetizzjoni ġenwina.

L-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jistiednu numru ta' kandidati għallinqas ugwali għan-numru minimu maħsub minn qabel. Fejn in-numru ta' kandidati xierqa għal kriterji ta' għażla u l-livelli minimi ta' abilità jkun taħt in-numru minimu, l-awtorità kontrattwanti tista' tkompli l-proċedura billi tistieden lill-kandidat(i) bil-kapacitajiet mitluba. Fil-kuntest ta' din l-istess proċedura, l-awtorità kontrattwanti tista' ma tinkludiex operaturi ekonomiċi oħra li ma jkunux talbu li jipparteċipaw, jew kandidati li m'għandhomx il-kapaċitajiet mitluba.

4. Fejn l-awtoritajiet kontrattwanti jeżerċitaw l-għażla li jnaqqsu n-numru ta' soluzzjonijiet li għandhom ikunu diskussi jew ta' offerti li għandhom ikunu negozjati, kif sar disposizzjoni għaliha fl-Artikoli 29(4) u 30(4), huma għandhom jagħmlu hekk billi japplikaw il-kriterji ta' għotja imniżżlin fl-avviż ta' kuntratt, fl-ispeċifikazzjonijiet jew fid-dokument deskrittiv. Fl-aħħar stadju, in-numru li wieħed jasal għalih għandu jippermetti kompetizzjoni ġenwina sakemm ikun hemm biżżejjed soluzzjonijiet jew kandidati xierqa.

Taqsima 2

Kriterji għal għażla kwalitattiva

Artikolu 45

Sitwazzjoni personali tal-kandidat jew ta' min jixħet l-offerta

1. Kull kandidat jew min ikun xeħet l-offerta illi kien suġġett għal sentenza tal-qorti b'ħaqq aħħari li dwaru tkun taf l-awtorità kontrattwanti għal raġuni jew aktar imniżżlin hawn taħt għandu jkun eskluż mill-parteċipazzjoni f'kuntratt pubbliku:

(a) parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali, kif deskritt fl-Artikolu 2(1) tal-Kunsill Konġunt ta' Azzjoni 98/733/JHA [20];

(b) korruzzjoni, kif definita fl-Artikolu 3 ta' l-Att tal-Kunsill tas-26 Mejju 1997 [21] u l-Artikolu 3(1) tal-Kunsill Konġunt ta' Azzjoni 98/742/JHA [22] rispettivament;

(ċ) frodi fit-tifsira ta' l-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni relatata mal-ħarsien ta' l-interessi finanzjarji tal-Kommunitajiet Ewropej [23];

(d) ħasil ta' flus, hekk kif definit fl-Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE tal-10 Ġunju 1991 dwar prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop ta' ħasil ta' flus [24].

Stati Membri għandhom jispeċifikaw, skond il-liġi nazzjonali tagħhom u b'rigward tal-liġi tal-Kommunità, il-kondizzjonijiet li jimplimentaw dan il-paragrafu.

Huma jistgħu jipprovdu għal deroga mill-ħtieġa li sar riferiment ghaliha fl-ewwel sub-paragrafu li tisboq ħtiġijiet fl-interess ġenerali.

Għall-għanijiet ta' dan il-paragrafu, l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom, fejn xieraq, jitolbu lil kandidati jew lil dawk li jkunu xeħtu l-offerta biex ifornu d-dokumenti li sar riferiment għalihom fil-paragrafu 3 u jistgħu, fejn huma għandhom dubji li jikkonċernaw is-sitwazzjoni personali ta' dawn il-kandidati jew dawk li jkunu xeħtu l-offerta, japplikaw ukoll lill-awtoritajiet kompetenti biex jakkwistaw kull informazzjoni li huma jqisu bħala neċessarja dwar il-qagħda personali tal-kandidati jew dawk li xeħtu l-offerta konċernati. Fejn l-informazzjoni tikkonċerna kandidat jew min ikun xeħet l-offerta stabbilit f'xi Stat ieħor barra dak ta' l-awtorità kontrattwanti, l-awtorità kontrattwanti tista' tfittex il-koperazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti. B'rigward għal-liġijiet nazzjonali ta' l-Istat Membru fejn il-kandidati jew dawk li jkunu xeħtu l-offerta huma stabbiliti, talbiet bħal dawn għandhom jirrelataw għal persuni legali u/jew naturali, inklużi, jekk xieraq, diretturi ta' Kumpannija u kull persuna li għandha poteri ta' rappreżentazzjoni, deċiżjoni jew kontroll fir-rigward tal-kandidat jew dak li jkun xeħet l-offerta.

2. Kull operatur ekonomiku jista' jkun eskluż minn parteċipazzjoni f'kuntratt fejn dak l-operatur eknomiku:

(a) huwa fallut jew se jagħlaq in-negozju tiegħu, fejn l-affarijiet tiegħu qed jiġu amministrati mill-qorti, fejn hu jkun daħal f'arranġament ma' kredituri, fejn hu jkun issospenda l-attivitajiet tan-negozju jew qiegħed fi kull sitwazzjoni analoga ikkawżata minn proċedura simili taħt il-liġijiet nazzjonali u regolamenti;

(b) hu s-suġġett ta' proċeduri għal dikjarazzjoni ta' falliment, għal ordni ta' egħluq obbligatorju ta' negozju jew amministrazzjoni mill-qorti ta' arranġament ma' kredituri jew ta' kull proċeduri oħra simili taħt il-liġijiet nazzjonali u regolamenti;

(ċ) ingħata sentenza b'ħaqq tal-qorti li għandha s-saħħa tar-res judicata skond il-disposizzjonijiet legali tal-pajjiż ta' kull offiża li tikkonċerna il-kondotta professjonali tiegħu;

(d) kien misjub ħati ta' kondotta professjonali ħażina ta' ċerta gravità ippruvata bi kull mezz li l-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu juru;

(e) ma issodisfax obbligi relatati mal-pagament ta' kuntribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali skond il-disposizzjonijiet legali tal-pajjiż li fih huwa stabbilit jew ma' dawk tal-pajjiż ta' l-awtorità kontrattwanti;

(f) ma issodisfax obbligi relatati mal-pagament ta' taxxi skond il-disposizzjonijiet legali tal-pajjiż li fih huwa stabbilit jew ma' dawk tal-pajjiż ta' l-awtorità kontrattwanti;

(g) huwa ħati ta' rappreżentazzjoni ħażina ta' certa serjetà fil-forniment ta' l-informazzjoni meħtieġa taħt din it-Taqsima jew ma forniex informazzjoni bħal din.

Stati Membri għandhom jispeċifikaw, skond il-liġi nazzjonali tagħhom u b'rigward għal-liġi tal-Kommunità, il-kondizzjonijiet ta' implimentazzjoni għal dan il-paragrafu.

3. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jaċċettaw dan li ġej bħala evidenza suffiċjenti li ebda wieħed mill-każi speċifikati fil-paragrafi 1 jew 2(a), (b), (ċ), (e) jew (f) japplika għall-operatur ekonomiku:

(a) għal dak li jirrigwarda paragrafi 1 u 2(a), (b) u (ċ), il-produzzjoni ta' estratt mir-"rekord ġudizzjarju" jew, fin-nuqqas ta' dak, ta' xi dokument ekwivalenti maħruġ minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva kompetenti fil-pajjiż ta' oriġini jew il-pajjiż li minnu tkun ġejja dik il-persuna juri li dawn il-ħtiġijiet kienu ġew sodisfatti;

(b) għal dak li jirrigwarda paragrafu 2(e) u (f), ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru konċernat.

Fejn il-pajjiż in kwistjoni ma joħroġx dokumenti bħal dawn jew ċertifikati, jew fejn dawn ma jkoprux l-każi kollha speċifikati fil-paragrafi 1 u 2(a), (b) u (ċ), dawn jistgħu jiġu mibdula b'dikjarazzjoni bil-ġurament jew, fi Stati Membri fejn m'hemmx disposizzjoni għal dikjarazzjonijiet bil-ġurament, b'dikjarazzjoni solenni magħmula mill-persuna konċernata quddiem awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva kompetenti, nutar jew korp professjonali jew ta' negozju kompetenti, fil-pajjiż ta' oriġini jew fil-pajjiż mnejn tkun ġejja dik il-persuna.

4. Stati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet u korpi kompetenti biex joħorġu d-dokumenti, ċertifikati jew dikjarazzjonijiet li sar riferiment għalihom f'paragrafu 3 u għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan. Notifika bħal din għandha tkun mingħajr preġudizzju għal-liġi ta' ħarsien ta' l-informazzjoni.

Artikolu 46

Adattabilità għal segwiment ta' l-attività professjonali

Kull operatur ekonomiku li jkun jixtieq jieħu sehem f'kuntratt pubbliku jista' jintalab jipprova s-sħubija tiegħu, kif preskritt fl-Istat Membru tiegħu fejn hu stabbilit, f'wieħed mir-reġistri professjonali jew ta' negozju jew jipprovdi dikjarazzjoni bil-ġurament jew ċertifikat kif deskritt fl-Anness IX A għall-kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, fl-Anness IX B għal kuntratti ta' forniment pubbliku u fl-Anness IX C għall-kuntratti ta' servizz pubbliku.

Fi proċeduri dwar l-għoti ta' kuntratti ta' servizz pubbliku, safejn il-kandidati jew dawk li jkunu xeħtu l-offerta għandu jkollhom awtorizzazzjoni partikolari jew ikunu membri ta' xi organizzazzjoni partikolari sabiex ikunu kapaċi jwettqu fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom is-servizz konċernat, l-awtorità kontrattwanti tista' titlobhom jippruvaw li huma għandhom din l-awtorizzazzjoni jew sħubija.

Artikolu 47

Stabilità ekonomika u finanzjarja

1. Prova ta' l-istabilità ekonomika u finanzjarja ta' l-operatur ekonomiku tista', bħala regola ġenerali, tkun fornuta minn waħda jew aktar mir-riferenzi li ġejjin:

(a) stqarrijiet xierqa minn banek jew, fejn xieraq, evidenza ta' riskju professjonali ta' kumpens assigurattiv rilevanti;

(b) il-preżentazzjoni ta' rendikonti jew estratti minn rendikonti, fejn pubblikazzjoni tar-rendikont tkun meħtieġa taħt il-liġi tal-pajjiż li fih l-operatur ekonomiku jkun stabbilit;

(ċ) dikjarazzjoni tal-valur tal-bejgħ kumplessiv ta' l-intrapriża u, fejn xieraq, tal-valur tal-bejgħ fiż-żona koperta mill-kuntratt għal massimu ta' l-aħħar tliet snin finanzjarji disponibbli, jiddependi fuq id-data li fiha l-intrapriża kienet ġiet imwaqqfa jew l-operatur ekonomiku beda jinnegozja, safejn l-informazzjoni dwar dawn il-valuri ta' bejgħ tkun disponibbli.

2. Operatur ekonomiku jista', fejn xieraq u għal xi kuntratt partikolari, joqgħod fuq il-ħiliet ta' entitajiet oħrajn, bla rigward għan-natura legali tar-rabtiet li hi għandha magħhom. Huwa għandu f'dak il-każ jipprova lill-awtorità kontrattwanti li se jkollu għad-disposizzjoni tiegħu ir-riżorsi neċessarji, per eżempju, billi jipproduċi garanzija minn dawk l-entitajiet għal dak l-effett.

3. Taħt l-istess kondizzjonijiet, grupp ta' operaturi ekonomiċi kif sar riferiment għalih fl-Artikolu 4 jista' joqgħod fuq il-ħiliet ta' parteċipanti fil-grupp jew ta' entitajiet oħrajn.

4. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jispeċifikaw, fl-avviż tal-kuntratt jew fl-istedina għal offerta, liema referenza jew riferenzi imsemmijin fil-paragrafu 1 ikunu għażlu u liema riferenzi oħra għandhom ikunu provduti

5. Jekk, għal kull raġuni valida, l-operatur ekonomiku ma jkunx jista' jipprovdi r-riferenzi mitluba mill-awtorità kontrattwanti, huwa jista' jipprova l-istabilità ekonomika u finanzjarja tiegħu bi kull dokument ieħor li l-awtorità kontrattwanti tqis bħala xieraq.

Artikolu 48

Abilità teknika u/jew professjonali

1. L-abilitajiet Tekniċi u/jew professjonali ta' l-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu evalwati u eżaminati skond il-paragrafi 2 u 3.

2. Evidenza ta' l-abilitajiet Tekniċi ta' l-operaturi ekonomiċi jistgħu jkunu fornuti b'mezz jew aktar ta' dan li ġej skond in-natura, kwantità jew importanza, u użu tax-xogħlijiet, fornimenti jew servizzi:

(a) (i) lista tax-xogħlijiet imwettqin matul l-aħħar ħames snin, imsieħba minn ċertifikati ta' twettiq soddisfaċenti għax-xogħlijiet l-iktar importanti. Dawn iċ-ċertifikati għandhom jindikaw il-valur, data u post fejn saru x-xogħlijiet u għandhom jispeċifikaw jekk dawn sarux skond ir-regoli tas-sengħa u mlestija għal kollox. Fejn xieraq, l-awtorità kompetenti għandha tissottometti dawn iċ-ċertifikati direttament lill-awtorità kontrattwanti;

(ii) lista ta' konsenji ewliena effettwati jew is-servizzi ewlenin provduti fl-aħħar tliet snin, bl-ammonti, dati u riċevituri, sew pubbliċi jew privati, involuti. Xhieda ta' konsenja jew servizzi provduti għandha tingħata:

- fejn ir-riċevitur kien awtorità kontrattwanti, fil-forma ta' ċertifikati maħruġa jew kontrassenjati mill-awtorità kompetenti,

- fejn ir-riċevitur kien xerrej privat, biċ-ċertifikazzjoni tax-xerrej jew, fin-nuqqas ta' din, sempliċiment b'dikjarazzjoni mill-operatur ekonomiku;

(b) indikazzjoni tat-Tekniċi jew korpi Tekniċi involuti, sew jekk jappartjenu direttament jew le fl-intrapriża ta' l-operatur ekonomiku, speċjalment dawk responsabbli għal kontroll ta' kwalità u, fil-każ ta' kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, dawk li l-kuntrattur jista' jsejjaħ sabiex iwettqu x-xogħol;

(ċ) deskrizzjoni tal-faċilitajiet Tekniċi u miżuri użat mill-fornitur jew minn min jipprovdi servizz biex tiġi żgurata l-kwalità u l-istudju dwar l-intrapriża u facilitajiet ta' riċerka;

(d) fejn il-prodotti jew servizzi li għandhom ikunu fornuti huma kumplessi jew, eċċezzjonalment, huma meħtieġa għal għan speċjali, spezzjoni mwettqa mill-awtoritajiet kontrattwanti jew għan-nom tagħhom minn korp uffiċjali kompetenti tal-pajjiż li fih il-fornitur jew min jipprovdi servizz ikun stabbilit, suġġett għal ftehim ta' dak il-korp, dwar tal-ħiliet ta' produzzjoni tal-fornitur jew il-kapaċità teknika ta' min jipprovdi servizz u, jekk meħtieġ, tal-mezzi ta' studju u riċerka li jkunu disponibbli għaliha u l-miżuri ta' kontroll ta' kwalità li tkun se topera;

(e) il-kwalifikazzjonijiet edukattivi u professjonali ta' min jipprovdi servizz jew kuntrattur u/jew dawk ta; l-istaff maniġerijali ta' l-intrapriża u, partikolarment, dawk tal-persuna jew persuni responsabbli biex jipprovdu s-servizzi jew imexxu x-xogħol;

(f) għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi u kuntratti ta' servizzi pubbliċi, u biss f'każi xierqa, indikazzjoni tal-miżuri maniġerjali ambjentali li l-operatur ekonomiku jkun kapaċi japplika meta se jwettaq il-kuntratt;

(g) dikjarazzjoni ta' l-ammont medju fis-sena ta' ħaddiema ta' min jipprovdi s-servizz jew kuntratur u n-numru ta' l-istaff maniġerjali għall-aħħar tliet snin;

(h) dikjarazzjoni ta' l-għodod, impjant jew apparat tekniku disponibbli għal dak li jipprovdi servizz jew kuntrattur sabiex jitwettaq il-kuntratt;

(i) indikazzjoni tal-proporzjon tal-kuntratt li min jipprovdi servizzi għandu ħsieb possibiliment li joffri b'sotto-kuntratt;

(j) fir-rigward tal-prodotti li għandhom ikunu fornuti;

(i) kampjuni, deskrizzjonijiet u /jew ritratti, li l-awtentiċità tagħhom għandha tkun ċertifikata jekk l-awtorità kontrattwanti tkun tixtieq hekk;

(ii) ċertifikati mfasslin minn istituti uffiċjali ta' kontroll ta' kwalità jew aġenziji ta' kompetenza rikonoxxuta li tiggarantixxi l-konformità ta' prodotti identifikata kjarament b'riferenzi għal speċifikazzjonijiet jew Standards.

3. Operatur ekonomiku jista', fejn xieraq u għal xi kuntratt partikolari, joqgħod fuq il-ħiliet ta' entitajiet oħrajn, bla rigward għan-natura legali tar-rabtiet li hu jkollu magħhom. Hu għandu f'dak il-każ jipprova lill-awtorità kontrattwanti li se jkollu għad-disposizzjoni tiegħu r-riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-kuntratt, per eżempju, billi jipproduċi garanzija mingħand dawk l-entitajiet li jpoġġi r-riżorsi meħtieġa għad-disposizzjoni ta' l-operatur ekonomiku.

4. Taħt l-istess kondizzjonijiet grupp ta' operaturi ekonomiċi kif sar riferiment għalihom fl-Artikolu 4 jista' joqgħod fuq il-ħiliet ta' parteċipanti fil-grupp jew f'entitajiet oħrajn.

5. Fi proċeduri għal għoti ta' kuntratti pubbliċi li jkollhom bħala l-iskop tagħhom fornimenti li jkunu jeħtieġu sejbin ta' post jew xogħol ta' stallazzjoni, il-disposizzjoni ta' servizzi u/jew it-twettiq ta' xogħlijiet, il-ħila ta' operaturi ekonomiċi li jipprovdu s-servizz jew li jwettqu l-istallazzjoni jew ix-xogħol tista' tkun evalwata partikolarment b'rigward għal kapaċitajiet, effiċjenza, esperjenza u rilijabilità.

6. L-awtorità kontrattwanti għandha tispeċifika, fl-avviż jew fl-istedina għal offerta, liema riferenzi taħt paragrafu 2 hi tkun tixtieq tirċievi.

Artikolu 49

Standards ta' assikurazzjoni ta' kwalità

Jekk ikunu jeħtieġu l-produzzjoni ta' ċertifikati mfasslin minn korpi indipendenti li jiggarantixxu t-twettiq min-naħa ta' l-operatur ekonomiku b'ċerti Standards ta' assikurazzjoni ta' kwalità, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jirreferu għal sistemi ta' assikurazzjoni ta' kwalità ibbażati fuq is-sensiela ta' Standards Ewropej rilevanti ċertifikati minn korpi li jikkonformaw mas-sensiela ta' Standards Ewropej li jikkonċernaw ċertifikazzjoni. Huma għandhom jirikonoxxu ċertifikati ekwivalenti minn korpi stabbiliti fi Stati Membri oħra. Huma għandhom ukoll jaċċettaw evidenza oħra ta' miżuri ta' assikurazzjoni ta' kwalità ekwivalenti minn operaturi ekonomiċi.

Artikolu 50

Standards ta' maniġġ ambjentali

Jekk awtoritajiet kontrattwanti, fil-każi li sar riferiment għalihom fl-Artikolu 48(2)(f), ikunu jeħtieġu l-produzzjoni ta' ċertifikati mfasslin minn korpi indipendenti li jiggarrantixxu t-twettiq min-naħa ta' l-operatur ekonomiku b'ċerti Standards ta' maniġġ ambjentali, huma għandhom jirreferu lill-Iskema ta' Eko-Maniġġ u Awditjar tal-Komunità (IEMA) jew għall-standards ta' maniġġ ambjentali ibbażati fuq l-i standards rilevanti Ewropej u internazzjonali li jikkonċernaw ċertifikazzjoni. Huma għandhom jirrikonoxxu ċertifikati ekwivalenti minn korpi stabbiliti fi Stati Membri oħra. Huma għandhom ukoll jaċċettaw evidenza oħra ta' miżuri ta' maniġġ ambjentali ekwivalenti minn operaturi ekonomiċi.

Artikolu 51

Dokumentazzjonali u informazzjoni addizzjonali

L-awtorità kontrattwanti tista' tistieden lil operaturi ekonomiċi li jissupplimentaw jew jiċċaraw iċ-ċertifikati u dokumenti sottomessi fis-segwitu ta' l-Artikoli 45 sa 50.

Artikolu 52

Listi uffiċjali ta' operaturi ekonomiċi approvati u ċertifikazzjoni minn korpi stabbiliti taħt liġi pubblika jew privata

1. Stati Membri jistgħu jintroduċu jew listi uffiċjali ta' kuntratturi approvati, fornituri jew ta' dawk li jipprovdu servizz jew ċertifikazzjoni minn korpi ċertifikanti stabbiliti taħt liġi pubblika jew privata.

Stati Membri għandhom jadottaw il-kondizzjonijiet għal reġistrazzjoni fuq dawn il-listi u għall-ħruġ ta' ċertifikati minn korp ċertifikanti skond il-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 45(1), l-Artikolu 45(2) (a) sa (d) u (g), l-Artikoli 46, l-Artikolu 47(1), (4) u (5), l-Artikolu 48(1), (2), (5) u (6), l-Artikolu 49 u, fejn xieraq, l-Artikolu 50.

Stati Membri għandhom ukoll jadattawhom għall-Artikolu 47(2) u l-Artikolu 48(3) fir-rigward ta' applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni sottomessi minn operaturi ekonomiċi li jappartjenu lil xi grupp u jkunu qegħdin jitolbu riżorsi mqiegħda għad-disposizzjoni tagħhom milll-Kumpanniji l-oħra fil-grupp. F'każ bħal dan, dawn l-operaturi għandhom jippruvaw lill-awtorità li tistabblixxi l-lista uffiċjali li huma se jkollhom dawn ir-riżorsi għad-disposizzjoni tagħhom tul il-perjodu ta' validità taċ-ċertifikat li jxiehed li huma rreġistrati fil-lista uffiċjali u li matul l-istess perjodu dawn il-Kumpanniji jkomplu jwettqu fis-sħiħ il-ħtiġijiet ta' għażla kwalitativa imniżżlin fl-Artikoli li sar riferiment għalihom fit-tieni sub-paragrafu li fuqu joqogħdu l-operaturi għar-reġistrazzjoni tagħhom.

2. Operaturi ekonomiċi reġistrati fil-listi uffiċjali jew li għandhom ċertifikat jistgħu, għal kull kuntratt, jissottomettu lill-awtorità kontrattwanti ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-awtorità kompetenti jew iċċertifikat maħruġ mill-korp ċertifikanti kompetenti. Iċ-ċertifikati għandhom jiddikarjaw ir-riferenzi li jħalluhom jkunu reġistrati fil-lista/biex jiksbu ċertifikazzjoni u l-klassifikazzjoni mogħtija f'dik il-lista.

3. Reġistrazzjoni ċertifikata fuq listi uffiċjali mill-korpi kompetenti jew ċertifikat maħruġ mill-korp ċertifikanti m'għandhomx, għalll-għanijiet ta' l-awtoritajiet kontrattwanti ta' Stati Membri oħra, jikkostitwixxu preżunzjoni ta' adattabilità ħlief fir-rigward ta' l-Artikoli 45(1) u (2)(a) sa (d) u (g), l-Artikolu 46, l-Artikolu 47(1)(b) u (c), u l-Artikolu 48(2)(a)(i), (b), (e), (g) u (h) fil-każ ta' kuntratturi, (2)(a)(ii), (b), (c), (d) u (j) fil-każ ta' fornituri u 2(a)(ii) u (ċ) sa (i) fil-każ ta' dawk li jipprovdu servizz.

4. Informazzjoni li tista' tiġi inferita minn reġistrazzjoni f'listi uffiċjali jew ċertifikazzjoni ma jistgħux jiġu diskutibbli mingħajr ġustifikazzjoni. Fir-rigward tal-ħlas ta' kuntribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali u taxxi, ċertifikat addizzjonali jista' jkun mitlub minn kull operatur ekonomiku reġistrat kulmeta jkun offrut kuntratt.

L-awtoritajiet kontrattwanti ta' Stati Membri oħra għandhom japplikaw il-paragrafu 3 u l-ewwel sub-paragrafu ta' dan il-paragrafu biss favur operaturi ekonomiċi stabbiliti fl-Istat Membru li jkun qed iżomm il-lista uffiċjali.

5. Għal kull reġistrazzjoni ta' operaturi ekonomiċi ta' Stati Membri oħra f'lista uffiċjali jew għaċ-ċertifikazzjoni tagħhom mill-korpi li sar riferiment għaliha fil-paragrafu 1, m'hemmx ħtieġa ta' aktar xiehda jew stqarrijiet għajr dawk mitluba minn operaturi ekonomiċi nazzjonali u, fi kull każ, dawk biss li sar disposizzjoni għalihom fl-Artikoli 45 sa 49 u, fejn xieraq, l-Artikolu 50.

Madanakollu, operaturi ekonomiċi minn Stati Membri oħra ma jistgħux ikunu obbligati jidħlu għal reġistrazzjoni jew ċertifikazzjoni bħal dawn sabiex jipparteċipaw f'kuntratt pubbliku. L-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jirrikonoxxu ċertifikati ekwivalenti minn korpi stabbiliti fi Stati Membri oħra. Huma għandhom ukoll jaċċettaw mezzi ta' prova oħra ekwivalenti.

6. Operaturi ekonomiċi jistgħu jipprovdu fi kull ħin li jkunu reġistrati fl-lista uffiċjali jew li jinħareġ ċertifikat.Huma għandhom ikunu infurmati f'perjodu ta' żmien raġonevolment qasir bid-deċiżjoni ta' l-awtorità li tkun faslet il-lista jew tal-korp ċertifikanti kompetenti.

7. Il-korpi ċertifikanti li sar riferiment għalihom fil-paragrafu 1 għandhom ikunu korpi li jikkonformaw ma' Standards ta' ċertifikazzjoni Ewropej.

8. Stati Membri li għandhom listi uffiċjali jew korpi ċertifikanti kif sar riferiment għalihom fil-paragrafu 1 għandhom ikunu obbligati li jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri oħra dwar l-indirizz tal-korp li lilu l-applikazzjonijiet għandhom ikunu mibgħuta.

Taqsima 3

Għotja tal-kuntratt

Artikolu 53

Kriterji ta' għotja ta' kuntratt

1. Mingħajr preġudizzju għal liġijiet nazzjonali, regolamenti jew disposizzjonijiet amministrattivi li jikkonċernaw il-ħlas għal ċerti servizzi, il-kriterji li fuqhom l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jibbażaw l-għotja ta' kuntratti pubbliċi għandhom ikunu jew:

(a) meta l-għotja tingħata lil offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament skond l-opinjoni ta' l-awtoritajiet kontrattwanti, kriterji varji marbutin mal-kontenut suġġettiv tal-kuntratt pubbliku in kwistjoni, per eżempju, kwalità, prezz, mertu tekniku, karatteristiċi estetiċi u funzjonali, karattersitiċi ambjentali, spejjeż rikorrenti, effett ta' spiża, servizz ta' wara l-bejgħ u għajnuna teknika, data tal-konsenja u perjodu ta' konsenja jew perjodu ta' tlestija, jew

(b) l-aktar prezz baxx biss.

2. Mingħajr preġudizzju għall-disposizzjonijiet tat-tielet sub-paragrafu, fil-każ li sar riferiment għalih f'paragrafu 1(a) l-awtorità kontrattwanti għandha tispeċifika fl-avviż ta' kuntratt jew fid-dokumenti tal-kuntratt jew, fil-każ ta' djalogu kompetittiv fid-dokument deskrittiv, il-piż relattiv li hi tagħti lil kull wieħed mill-kriterji magħżula biex tiġi determinata l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament.

Dawk il-piżijiet jistgħu jkunu espressi billi jiġi provdut rank b'firxa massima xierqa.

Fejn, fl-opinjoni ta' l-awtorità kontrattwanti ma jkunx possibbli li jingħata piż għal raġunijiet dimostrabbli, l-awtorità kontrattwanti għandha tindika fl-avviż tal-kuntratt jew dokumenti tal-kuntratt jew, fil-każ ta' djalogu kompetittiv, fid-dokument deskrittiv, il-kriterji f'ordni għan-niżla ta' importanza.

Artikolu 54

Użu ta' rkantijiet elettroniċi

1. Stati Membri jistgħu jipprovdu li awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jużaw irkantijiet elettroniċi.

2. Fi proċeduri miftuħa, ristretti jew negozjati fil-każ li sar riferiment għalih fl-Artikolu 30(1)(a), l-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jiddeċiedu li l-għotja ta' kuntratt pubbliku għandha tkun preċeduta b'irkant elettroniku meta l-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt jistgħu jkunu stabbiliti bi preċiżjoni.

Fl-istess ċirkostanzi, irkant elettroniku jista' jsir meta terġa' tinfetaħ il-kompetizzjoni bejn il-partijiet fi kwadru ta' ftehim kif sar disposizzjoni għalihom fit-tieni inċiż tat-tieni sub-paragrafu ta' l-Artikolu 32(4) u fuq il-ftuħ għal kompetizzjoni ta' kuntratti li għandhom jingħataw taħt is-sistema ta' xiri dinamiku li sar riferiment għaliha fl-Artikolu 33.

L-irkant elettroniku għandu jkun ibbażat:

- jew biss fuq prezzijiet meta l-kuntratt ikun mogħti lill-prezz l-aktar baxx,

- jew fuq prezzijiet u/jew fuq il-valuri ġodda tal-fatturi ta' l-offerti indikati fl-ispeċifikazzjoni meta l-kuntratt ikun mogħti lill-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament.

3. Awtoritajiet kontrattwanti li jiddeċiedu li jorganizzaw irkant elettroniku għandhom jiddikarjaw dak il-fatt fl-avviż tal-kuntratt.

L-ispeċifikazzjonijiet għandhom jinkludu, inter alia, id-dettalji li ġejjin:

(a) il-fatturi, il-valuri li għalihom se jkun is-suġġett ta' l-irkant elettroniku, basta li fatturi bħal dawn ikunu kwantifikabbli u jistgħu jkunu espressi f'figuri jew persentaġġi;

(b) kwaluknwe limiti fuq il-valuri li jistgħu jkunu sottomessi, kif jirriżultaw mill-ispeċifikazzjonijiet li jirrelataw mas-suġġett tal-kuntratt;

(ċ) l-informazzjoni li għandha tkun disponibbli għal dawk li jkunu xeħtu offerta fil-kors ta' l-irkant elettroniku u, fejn xieraq, meta se tkun magħmula disponibbli għalihom;

(d) l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-proċess ta' irkant elettroniku;

(e) il-kondizzjonijiet li taħthom dawk li jkunu xeħtu offerta li jagħmlu offerta u, partikolarment, id-differenzi minimi li, fejn xieraq, ikunu meħtieġa meta jkunu qegħdin isiru l-offerti;

(f) l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-apparat elettroniku użat u l-arranġamenti u speċifikazzjonijiet Tekniċi għal konnessjoni.

4. Qabel jipproċedu b'irkant elettroniku, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħmlu evalwazzjoni inizjali sħiħa ta' l-offerti skond il-kriterju/kriterji ta' għotja imniżżlin u mal-piż iffissat għalihom.

Dawk kollha li jkunu issottomettew offerti ammissibli għandhom ikunu mistiedna fl-istess żmien b'mezzi elettroniċi biex jissottomettu prezzijiet ġodda u/jew valuri ġodda; l-istedina għandu jkollha informazzjoni rilevanti li tikkonċerna konnessjoni individwali ma' l-apparat elettroniku li jkun qed jiġi użat u għandha issemmi d-data u l-ħin tal-bidu ta' l-irkant elettroniku. L-irkant elettroniku jista' jseħħ f'numru ta' fażijiet suċċessivi. L-irkant elettroniku ma jistax jibda aktar kmieni minn jumejn ta' xogħol wara d-data li fiha l-istediniet ikunu ntbagħtu.

5. Meta l-kuntratt jkun ser jingħata fuq il-bażi ta' l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament, l-istedina għandha tkun akkumpanjata bir-riżultat ta' evalwazzjoni sħiħa ta' min ikun xeħet l-offerta rilevanti, imwettqa skond il-piżijiet li sar disposizzjoni għalihom fl-ewwel sub-paragrafu ta' l-Artikolu 53(2).

L-istedina għandha ukoll issemmi l-formula matematika li għandha tkun użata fl-irkant elettroniku biex jiġu determinati rankijiet ġodda awtomatiċi fuq il-bażi tal-prezzijiet ġodda u/jew valuri ġodda sottomessi. Dik il-formula għandha tinkorpora il-piż tal-kriterji kollha iffissati biex tiġi determinata l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament, kif indikat fl-avviż tal-kuntratt jew fl-ispeċifikazzjonijiet; għal dak il-għan, kull rank għandu, madanakollu, għandu jkun imnaqqas minn qabel għal valur speċifikat.

Fejn varjanti huma awtorizzati, formula separata għandha tkun provduta għal kull varjant.

6. Matul kull fażi ta' xi rkant elettroniku l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom bla dewmien jikkomunikaw ma' dawk kollha li jkunu xeħtu offerta għallinqas informazzjoni suffiċjenti biex huma jkunu jistgħu jaċċertaw ir-rankijiet tagħhom rilevanti kulmeta jkunu jridu. Huma jistgħu ukoll jikkomunikaw informazzjoni oħra li tikkonċerna prezzijiet jew valuri oħra sottomessi, basta dak ikun iddikjarat fl-ispeċifikazzjonijiet. Huma jistgħu ukoll fi kull żmien iħabbru n-numru ta' parteċipanti f'dik il-fażi ta' l-irkant. Fl-ebda każ, madanakollu, ma jistgħu jikxfu l-identitajiet ta' dawk li jkunu xeħtu offerta matul kull fażi ta' xi rkant elettroniku.

7. Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħlqu rkant elettroniku b'manjiera jew oħra minn dawn li ġejjin:

(a) fl-istedina biex wieħed jieħu sehem fl-irkant huma għandhom jindikaw id-data u l-ħin iffissati bil-quddiem;

(b) meta huma ma jirċevux aktar prezzijiet ġodda jew valuri ġodda xierqa għall-ħtiġijiet li jikkonċernaw differenzi minimi. F'dak il-każ l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom isemmu fl-istedina għall-parteċipazzjoni fl-irkant iż-żmien li huma jippermettu li jgħaddi wara li jkunu rċevew l-aħħar sottomissjoni qabel l-egħluq ta' l-irkant elettroniku;

(ċ) meta n-numru ta' fażijiet fl-irkant, iffissat fl-istedina biex wieħed jieħu sehem fl-irkant, ikun komplut.

Meta l-awtoritajiet kontrattwanti jkunu iddeċidew li jagħlqu xi rkant elettroniku skond is-sub-paragrafu (ċ), possibilment f'kumbinazzjoni ma' l-arranġamenti imniżżlin fis-sub-paragrafu (b), l-istedina biex wieħed jieħu sehem fl-irkant għandha tindika t-tabella tal-ħinijiet għal kull fażi ta' l-irkant.

8. Wara li jagħlqu xi rkant elettroniku awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħtu l-kuntratt skond l-Artikolu 53 fuq il-bażi tar-riżultati ta' l-irkant elettroniku.

Awtoritajiet kontrattwanti ma jistgħux ikollhom rikors mhux xieraq lejn irkantijiet elettroniċi lanqas ma jistgħu jużawhom b'tali mod li jimpedixxu, jirestrinġu jew ifixxklu kompetizzjoni jew li jbiddlu l-kontentut suġġettiv tal-kuntratt, kif imqiegħed għal offerta fl-avviz tal-kuntratt ippubblikat u definit fl-ispeċifikazzjoni.

Artikolu 55

Offerti abnormalment baxxi

1. Jekk, għal kuntratt mogħti, offerti jidhru abnormalment baxxi relatati ma' merkanzija, xogħlijiet jew servizzi, l-awtorità kontrattwanti għandha, qabel ma tkun tista' tirrifjuta dawk l-offerti, titlob bil-miktub dettalji ta' l-elementi kostitwenti ta' l-offerta li hija tqis rilevanti.

Dawk id-dettalji jistgħu jirrelataw partikolarment ma':

(a) l-ekonomiji tal-metodu ta' kostruzzjoni, il-proċess ta' manifattura jew is-servizzi provduti;

(b) is-soluzzjonijiet Tekniċi magħżula u/jew kull kondizzjonijiet favorevoli eċċezzjonali disponibbli għal min ikun xeħet l-offerta għat-twettiq tax-xogħol, għal forniment ta' merkanzija jew servizzi;

(ċ) l-oriġinalità tax-xogħol, fornimenti jew servizzi proposti minn min ikun xeħet l-offerta;

(d) konformità mal-disposizzjonijiet relatati ma' ħarsien ta' xogħol u kondizzjonijiet ta' xogħol fis-seħħ fil-post fejn ix-xogħol, servizz jew forniment ikunu se jiġu mwettqa;

(e) il-possibilità li min ikun xeħet l-offerta jikseb għajnuna mill-Istat.

2. L-awtorità kontrattwanti għandha tivverifika dawk l-elementi kostitwenti billi tikkonsulta lil min ikun xeħet l-offerta, tieħu akkont ta' l-evidenza fornuta.

3. Meta awtorità kontrattwanti tistabbilixxi li xi offerta hija abnormalment baxxa għax min ikun xeħitha ikun kiseb għajnuna mill-Istat, l-offerta tista' tkun miċħuda fuq dik il-bażi biss wara konsultazzjoni ma' min ikun xeħet l-offerta fejn dan ta' l-aħħar ma jkunx jista' jipprova, f'limitu ta' żmien suffiċjenti iffisat mill-awtorità kontrattwanti, li l-għajnuna in kwistjoni ġiet mogħtija legalment. Fejn l-awtorità kontrattwanti tiċħad xi offerta f'dawn iċ-ċirkostanzi, hija għandha tinforma lill-Kummissjoni b'dak il-fatt.

TITOLU III

REGOLI DWAR KONĊESSJONIJIET TA' XOGĦLIJIET PUBBLIĊI

KAPITOLU I

Regli li jikkontrollaw konċessjonijiet ta' xogħlijiet pubbliċi

Artikolu 56

Skop

Dan il-Kapitolu għandu japplika għal kuntratti kollha ta' konċessjoni għal xogħlijiet pubbliċi konklużi mill-awtoritajiet kontrattwanti fejn il-valur tal-kuntratt huwa ugwali jew aktar minn EUR 6242000.

Il-valur għandu jkun ikkalkolat skond ir-regoli applikabbli għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi definiti fl-Artikolu 9.

Artikolu 57

Esklużjonijiet mill-iskop

Dan it-Titolu m'għandux japplika għal konċessjonijiet ta' xogħlijiet pubbliċi li huma mogħtija:

(a) fil-każi li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 13,14 u 15 ta' din id-Direttiva fir-rigward ta' kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi;

(b) minn awtoritajiet kontrattwanti li jkunu qegħdin jeżerċitaw xi attività jew aktar li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 3 sa 7 tad-Direttiva 2004/17/KE fejn dawk il-konċessjonijiet huma mogħtija sabiex jiġu mwettqa dawk l-attivitajiet.

Madanakollu, din id-Direttiva għandha tkun applikabbli għal konċessjonijiet ta' xogħlijiet pubbliċi mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti li jkunu qegħdin iwettqu xi attività jew aktar minn dawk li sar riferiment għalihom fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2004/17/KE u mogħtija għal dawk l-attivitajiet, safejn l-Istat Membru konċernat jieħu vantaġġ mill-għażla li sar riferiment għaliha fit-tieni sub-paragrafu ta' l-Artikolu 71 tiegħu biex jiddeferixxi l-applikazzjoni tiegħu.

Artikolu 58

Pubblikazzjoni ta' l-avviż li jikkonċerna konċessjonijiet għal xogħlijet pubbliċi

1. Awtoritajiet kontrattwanti li jkunu jixtiequ jagħtu kuntratt ta' konċessjoni għal xogħlijiet pubbliċi għandhom jgħarrfu bl-intenzjoni tagħhom permezz ta' avviż.

2. Avviżi ta' konċessjonjiet għal xogħlijiet pubbliċi għandu jkollhom fihom l-informazzjoni li sar riferiment ghaliha fl-Anness VII C u, fejn xieraq, kull informazzjoni oħra meqjusa utli mill-awtorità kontrattwanti, skond il-forom standard adottati mill-Kummissjoni b'segwiment mal-proċedura fl-Artikolu 77(2).

3. Avviżi għandhom ikunu ppubblikati skond l-Artikolu 36(2) sa (8).

4. Artikolu 37 dwar il-pubblikazzjoni ta' avviżi għandu japplika wkoll għal konċessjonijiet ta' xogħlijiet pubbliċi.

Artikolu 59

Limitu ta' żmien

Fejn awtoritajiet kontrattwanti jduru għal konċessjonijiet ta' xogħlijiet pubbliċi, il-limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' appikazzjonijiet għall-konċessjonijiet m'għandux ikun ta' inqas minn 52 ġurnata mid-data li jintbagħat l-avviż, ħlief fejn japplika l-Artikolu 38(5).

Artikolu 38(7) għandu japplika.

Artikolu 60

Sotto-kuntrattar

L-awtorità kontrattwanti tista' jew:

(a) titlob lill-konċessjonarju biex jagħti kuntratti li jirrappreżentaw minimu ta' 30 % tal-valur totali tax-xogħol li għalih il-kuntratt ta' konċessjoni għandu jkun mogħti, lil partijiet terzi, fl-istess żmien jipprovdi l-għażla għal kandidati biex jiżdied dan il-persentaġġ, dan il-persentaġġ minimu jkun speċifikat fil-kuntratt ta' konċessjoni, jew

(b) titlob lil kandidati għal kuntratti ta' konċessjoni biex jispeċifikaw fl-offerti tagħhom, jekk ikun hemm, tal-valur totali tax-xogħol li għalih il-kuntratt ta' konċessjoni għandu jkun mogħti liema kuntratt huma jkollhom il-ħsieb jassenjaw lil partijiet terzi.

Artikolu 61

Għoti ta' xogħlijiet addizzjonali lill-konċessjonarju

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal xogħlijiet addizzjonali mhux inklużi fil-proġett ta' konċessjoni ikkunsidrat inizjalment jew fil-kuntratt inizjali iżda li, minħabba ċirkostanzi mhux mistennija, ikunu saru meħtieġa għat-twettiq tax-xogħol deskritt fihom, li l-awtorità kontrattwanti tkun tat lill-konċessjonarju, bil-kondizzjoni li l-għotja tkun magħmula lill-operatur ekonomiku li jkun qed iwettaq xogħol bħal dan:

- meta xogħlijiet addizzjonali bħal dawn ma jkunux jistgħu jiġu separati teknikament jew ekonomikament mill-kuntratt inizjali mingħajr inkonvenjenza maġġura għall-awtoritajiet kontrattwanti, jew

- meta xogħlijiet bħal dawn, għalkemm separabbli mit-twettiq tal-kuntratt inizjali, huma strettament meħtieġa għat-tlestija tiegħu.

Madankollu, il-valur miġbur tal-kuntratti mogħtija għal xogħlijiet addizzjonali ma jistax jaqbeż il-50 % ta' l-ammont tal-kuntratt oriġinali għal konċessjoni ta' xogħlijiet.

KAPITOLU II

Regoli dwar kuntratti mogħtija minn konċessjonarji li huma awtoritajiet kontrattwanti

Artikolu 62

Regoli applikabbli

Fejn il-konċessjonarju huwa awtorità kontrattwanti kif sar riferiment għalih fl-Artikolu 1(9), huwa għandu jikkonforma mal-disposizzjonijiet mniżżlin f'din id-Direttiva għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi fil-każ ta' xogħlijiet li għandhom ikunu mwettqa minn partijiet terzi.

KAPITOLU III

Regoli applikabbli għal kuntratti mogħtija minn konċessjonarji li m'humiex awtoritajiet kontrattwanti

Artikolu 63

Regoli ta' reklamar: limitu massimu u eċċezzjonijiet

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li konċessjonarji ta' xogħlijiet pubbliċi li m'humiex awtoritajiet kontrattwanti japplikaw ir-regoli ta' reklamar definiti fl-Artikolu 64 meta jkunu qed jagħtu kuntratti ta' xogħol lil partijiet terzi fejn il-valur ta' kuntratti bħal dawn huwa ugwali jew aktar minn EUR 6242000.

Reklamar m'għandux, madanakollu, ikun mitlub fejn kuntratt ta' xogħlijiet jissodisfa l-kondizzjonijiet elenkati fl-Artikolu 31.

Il-valuri ta' kuntratti għandhom ikunu ikkalkolati skond ir-regoli applikabbli għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi imniżżlin fl-Artikolu 9.

2. Gruppi ta' intrapriżi li jkunu ġew iffurmati biex jiksbu l-konċessjoni jew intrapriżi relatati magħhom m'għandhomx ikunu meqjusa bħala partijiet terzi.

"Garanzija relatata" għandha tfisser kull garanzija li fuqha l-konċessjonarju jista' jeżerċita influwenza dominanti, kemm jekk diretta jew indiretta, jew kull garanzija li tista' teżerċita xi influwenza dominanti fuq il-konċessjonarju jew li, bħall-konċessjonarju tkun suġġetta għall-influwenza dominanti ta' garanzija oħra bħala riżultat ta' pussess, partiċepazzjoni finanzjarja jew ir-regoli li jikkontrollawha. Influwenza dominanti minn naħa ta' xi garanzija hija preżunta meta, direttament jew indirettament tkun relatata ma' garanzija oħra, hija:

(a) jkollha maġġoranza tal-kapital sottoskritt ta' l-intrapriża;

(b) tikkontrolla maġġoranza ta' voti marbutin ma' l-ishma maħruġa mill-intrapriża; jew

(ċ) tista' tappunta aktar minn nofs tal-korp intraprendenti amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju.

Il-lista eżawrenti ta' garanziji bħal dawn għandha tkun inkluża fl-applikazzjoni għall-konċessjoni. Il-lista għandha tkun aġġornata wara kull tibdiliet sussegwenti fir-relazzjoni bejn il-garanziji.

Artikolu 64

Pubblikazzjoni ta' l-avviż

1. Konċessjonarji ta' xogħlijiet li m'humiex awtoritajiet kontrattwanti u li jkunu jixtiequ jagħtu kuntratti ta' xogħlijiet lil xi parti terza għandhom juru bl-intenzjoni tagħhom permezz ta' avviż.

2. Avviżi għandu jkollhom fihom l-informazzjoni li sar riferiment għaliha fl-Anness VII C u, fejn xieraq, kull informazzjoni oħra meqjusa utli mill-konċessjonarju tax-xogħlijiet, skond il-forma standard adottata mill-Kummissjoni skond il-proċedura fl-Artikolu 77(2).

3. L-avviż għandu jkun ippubblikat skond l-Artikolu 36(3) sa (8).

4. Artikolu 37 dwar il-pubblikazzjoni volontarja ta' avviżi għandha tapplika ukoll.

Artikolu 65

Limitu ta' żmien sabiex jaslu talbiet għal parteċipazzjoni u sottomissjoni ta' offerti

F'kuntratti ta' xogħlijiet mogħtija minn xi konċessjonarju ta' xogħlijiet li mhuwiex awtorità kontrattwanti, il-limitu ta' żmien biex jaslu talbiet għal parteċipazzjoni iffissat mill-konċessjonarju, m'għandux ikun ta' inqas minn 37 ġurnata mid-data li fiha jkun intabagħat l-avviż tal-kuntratt u l-limitu ta' żmien għall-wasla ta' offerti mhux inqas minn 40 ġurnata ġurnata mid-data li fiha l-avviż tal-kuntratt jew l-istedina għal offerta jkunu ntbagħtu

Artikolu 38(5), (6) u (7) għandu japplika.

TITOLU IV

REGOLI LI JIKKONTROLLAW KOMPETIZZJONIJIET DWAR ID-DISINN

Artikolu 66

Disposizzjonijiet ġenerali

1. Ir-regoli għall-organizzazzjoni ta' kompetizzjoni dwar id-disinn għandhom ikunu konformi ma' l-Artikoli 66 sa 74 u jkunu komunikati lil dawk interessati li jipparteċipaw fil-kompetizzjoni.

2. Id-dħul ta' parteċipanti f'kompetizzjonijiet dwar id-disinn m'għandhiex tkun limitata:

(a) b'referenza għat-territorju jew parti mit-territorju ta' xi Stat Membru;

(b) fuq il-bażi li, taħt il-liġi ta' l-Istat Membru li fih il-kompetizzjoni tkun organizzata, ikun meħtieġ li jkunu jew persuni naturali jew legali.

Artikolu 67

Skop

1. Skond dan it-Titolu, kompetizzjonijiet dwar id-disinn għandhom ikunu organizzati minn:

(a) awtoritajiet kontrattwanti li huma elenkati bħala awtoritajiet ta' gvern ċentrali fl-Anness IV, jibdew minn limitu massimu ugwali għal jew aktar minn EUR 162000;

(b) awtoritajiet kontrattwanti mhux elenkati fl-Anness IV, jibdew minn limitu massimu ugwali għal jew akbar minn EUR 249000;

(ċ) mill-awtoritajiet kontrattwanti kollha, jibdew minn limitu massimu ugwali għal aktar minn 249000 fen il-kompetizzjonijiet jikkonċernaw servizzi fil-kategorija 8 ta' l-Anness II A, fil-kategorija 5 servizzi ta' telekomunikazzjoni, li l-qagħdiet tagħhom fis-CPV huma ekwivalenti għan-numrit ta' referenza CPC 7524, 7525 u 7526 u/jew servizzi elenkati fl-Anness II B.

2. Dan it-Titolu għandu japplika għal:

(a) kompetizzjoni dwar id-disinn organizzati bħala parti minn proċedura li twassal għall-għoti ta' kuntratt ta' servizz pubbliku;

(b) kompetizzjoni dwar id-disinn bi premijiet u/jew pagamenti lil parteċipanti.

Fil-każi li sar riferiment għalihom f'(a) il-limitu massimu jirreferi għal valur stmat nett barra l-VAT tal-kuntratt ta' servizzi pubbliċi inkluż kull premijiet possibli u/jew pagamenti lil parteċipanti.

Fil-każi li sar riferiment għalihom f'(b) il-limitu massimu jirreferi għall-ammont totali ta' premijiet u pagamenti inkluż il-valur stmat nett barra l-VAT tal-kuntratt għal servizzi pubbliċi li jista' sussegwetement ikun konkluż taħt l-Artikolu 31(3) jekk l-awtorità kontrattwanti ma teskludiex għotja bħal din fl-avviż tal-kompetizzjoni.

Artikolu 68

Esklużjonijiet mill-iskop

Dan it-Titolu m'għandux japplika għal:

(a) kompetizzjonijiet dwar id-disinn li fit-tifsira tad-Direttiva 2004/17/KE li huma organizzati minn awtoritajiet kontrattwanti li jeżertiċaw attività jew aktar li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 3 sa 7 ta' dik id-Direttiva u huma organizzati għas-segwiment ta' attivitajiet bħal dawn; lanqas m'għandu japplika għal kompetizzjonijiet esklużi mill-iskop ta' din id-Direttiva.

Madankollu, din id-Direttiva għandha tkompli tapplika għal kompetizzjonijiet ta'disinn assenjati minn awtoritajiet kontraenti li jeżegwixxu wieħed jew iktar mill-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2004/17/KE u assenjati għal dawk l-attivitajiet, sakemm l-Istat Membru kkonċernat jieħu vantaġġ ta' l-għażla msemmija fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 71 tiegħu li jiddifferixxi l-applikazzjoni tiegħu;

(b) il-kompetizzjonijiet li huma organizzati fl-istess każi bħal dawk imsemmija fl-Artikolu 13, 14 u 15 ta' din id-Direttiva għal kuntratti ta' servizz pubbliku.

Artikolu 69

Avviżi

1. L-awtoritajiet kontraenti li jixtiequ jeżegwixxu kompetizzjoni ta' disinn għandhom jagħmlu magħruf l-intenzjoni tagħhom b'mezz ta' avviż ta' kompetizzjoni.

2. L-awtoritajiet kontraenti li diġà organizzaw kompetizzjoni ta' disinn għandhom jibgħatu avviż tar-riżultati tal-kompetizzjoni skond l-Artikolu 36 u jridu jkun kapaċi li jippruvaw id-data li fiha ntbagħtu.

Meta l-ħruġ ta' l-informazzjoni fuq ir-riżultat tal-kompetizzjoni jistgħu jimpedixxu l-infurzar tal-liġi, tkun kuntrarja għall-interess pubbliku, tippreġudika l-interessi kummerċjali leġittimi ta' intrapriża partikolari, sew jekk privata jew pubblika, jew tista' tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta bejn dawk li jipprovdu servizz, informazzjoni bħal din mhux meħtieġa li tiġi ppubblikata.

3. Artikolu 37 li jikkonċerna l-pubblikazzjoni ta' avviżi għandu japplika ukoll għal kompetizzjonijiet.

Artikolu 70

Forma u mod tal-pubblikazzjoni ta' l-avviżi tal-kompetizzjonijiet

1. L-avviżi msemmija fl-Artikolu 69 għandu jkun fihom l-informazzjoni msemmija fl-Anness VII D skond l-avviżi tal-mudell standard addottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura fl-Artikolu 77(2).

2. L-avviżi għandhom jiġu ppubblikati skond l-Artikolu 36(2) sa (8).

Artikolu 71

Mezzi ta' komunikazzjoni

1. Artikolu 42(1), (2) u (4) għandhom japplikaw għall-komunikazzjonijiet li jirrelataw mal-kompetizzjonijiet.

2. Komunikazzjonijiet, skambji u l-ħażna ta' l-informazzjoni għandhom ikunu tali li jiżguraw li l-integrità u l-kunfidenzalità ta' l-informazzjoni kollha kkomunikata mill-parteċipanti fil-kompetizzjoni huma ippreservati u li l-ġurija taċċerta l-kontenuti tal-pjanijiet u l-proġetti wara biss l-iskadenza tal-limitu tal-ħin tas-sottomissjoni tagħha.

3. Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw għal strumenti għar-riċeviment elettroniku ta' pjanijiet u proġetti:

(a) l-informazzjoni li tirrelata ma' l-ispeċifikazzjonijiet li huma neċessarji għall-preżentazzjoni tal-pjanijiet u proġetti b'mezzi elettroniċi, inkluż l-encryption, għandha tkun għad-disposizzjoni għal partijiet ikkonċernati. Barra dan, l-istrumenti għar-riċeviment elettroniku ta' pjanijiet u proġetti għandhom jikkonformaw mal-ħtieġijiet ta' l-Anness X;

(b) l-Istati Membri jistgħu jintroduċu jew iżommu arranġamenti volontarji għal akkreditament intiżi biex itejjbu l-livell ta' servizz ta' ċertifikazzjoni provdut għal strumenti bħal dawn.

Artikolu 72

Selezzjoni tal-kompetituri

Meta kompetizzjoni tad-disinn huwa ristrett għal numru ta' parteċipanti limitat, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jistabbilixxu kriterja ta' selezzjoni ċara u mhux diskriminatorja. F'kull każ, in-numru ta' kandidati mistiedna biex jipparteċipaw għandu jkun suffiċjenti biex jiżguraw kompetizzjoni ġenwina.

Artikolu 73

Komposizzjoni tal-ġurija

Il-ġurija għandha tkun komposta esklużivament minn persuni naturali li huma indipendenti mill-parteċipanti fil-kompetizzjoni. Meta kwalifikazzjoni professjonali partikolari hija meħtieġa mill-parteċipanti f'kompetizzjoni, mill-inqas terz tal-membri tal-ġurija għandu jkollhom dik il-kwalifikazzjoni jew kwalifikazzjoni ekwivalenti.

Artikolu 74

Deċiżjoni tal-ġuri

1. Il-ġurija għandha tkun awtonoma fid-deċiżjonijiet jew l-opinjonijiet tagħha.

2. Għandha teżamina l-pjanijiet u l-proġetti sottomessi mill-kandidati anonimament u purament fuq il-bażi tal-kriterja indikata fl-avviż tal-kompetizzjoni.

3. Għandha tirrekordja l-klassifikazzjoni tagħha tal-proġetti f'rapport, iffirmat mill-membri tagħha, magħmula skond il-merti ta' kull proġett, flimkien mar-rimarki tagħhom u xi punti li jistgħu jeħtieġu kjarifika.

4. L-anonimità trid tkun osservata sakemm il-ġurija tilħaq l-opinjoni jew deċiżjoni tagħha.

5. Il-kandidati jistgħu jkunu mistiedna, jekk jinqala' il-bżonn, li jirrispondi mistoqsijiet li l-ġurija rrekordjat fil-minuti biex tikkjarifika xi aspetti tal-proġetti.

6. Minuti kompluti għandhom jkunu mfassla fuq id-djalogu bejn il-membri tal-ġurija u l-kandidati.

TITOLU V

OBBLIGAZZJONIJIET STATISTIĊI, POTERI EŻEKUTORJI U DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 75

Obbligazzjonijiet statistiċi

Sabiex tippermetti l-istima tar-riżultati biex tiġi appliakata din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom ipoġġu l-quddiem lill-Kummissjoni rapport statistiku, preparat skond l-Artikolu 76, li jindirizza separatament kuntratti ta' provvista pubblika, servizzi u xogħlijiet assenjati mill-awtoritajiet kontraenti waqt is-sena preċedenti, sa mhux iktar tard mill-31 ta' Ottubru ta' kull sena.

Artikolu 76

Kontenut tar-rapport statistiku

1. Għal kull awtorità kontraenti elenkata fl-Anness IV, ir-rapport statistiku għandu jinnota mill-inqas:

(a) in-numru u l-valur tal-kuntratti assenjati kopruti minn din id-Direttiva;

(b) in-numru u l-valur totali tal-kuntratti assenjati skond id-derogi għal Ftehim.

Safejn huwa possibbli, d-data msemmija f'punt (a) ta' l-ewwel subparagrafu għandha tkun diviża:

(a) bil-proċeduri ta' l-assenjament tal-kuntratt; u

(b) għal kull waħda minn dawn il-proċeduri, xogħlijiet kif mogħtija fl-Anness I u l-prodotti u servizzi kif mogħtija fl-Anness II iddentifikati bil-katergorija tan-nomenklatura CPV;

(ċ) bin-nazzjonalità ta' l-operatur ekonomiku għal liema l-kuntratt ġie assenjat.

Meta l-kuntratti ġew konklużi skond il-proċedura negozjata, d-data msemmija f'punt (a) ta' l-ewwel subparagrafu għandha tkun diviża skond iċ-ċirkostanzi msemmija fl-Artikoli 30 u 31 u għandhom jisspeċifikaw in-numru u l-valur tal-kuntratti assenjati, mill-Istat Membru u t-tielet pajjiż tal-kuntrattur li rnexxa.

2. Għal kull katergorija ta' l-awtorità kontraenti li mhix mogħtija fl-Anness IV, ir-rapport statistiku għandu jiddettalja mill-inqas:

(a) in-numru u l-valur tal-kuntratti assenjati, diviżi skond it-tieni subparagrafu ta' paragrafu 1;

(b) il-valur totali tal-kuntratti assenjati skond id-derogi għal Ftehim.

3. Ir-rapport statistiku għandu jiddikjara kull informazzjoni statistika oħra li hija meħtieġa skond il-Ftehim.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tkun determinata skond il-proċedura skond l-Artikolu 77(2).

Artikolu 77

Kumitat Konsultattiv

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Konsultattiv għal Kuntratti Pubbliċi mwaqqfa mill-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 71/306/KEE [25] (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "il-Kumitat").

2. Meta referenza hi magħmula għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, skond ma' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Il-Kumitat għandu jaddotta r-regoli tal-proċedura tiegħu

Artikolu 78

Reviżjoni tal-limiti

1. Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-limiti stabbiliti fl-Artikolu 7 kull sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva u għandha, jekk neċessarju, tirrevedihom skond il-proċedura stabbilità fl-Artikolu 77(2).

Il-kalkolazzjoni tal-valur ta' dawn il-limiti għandha tkun ibbażata fuq il-medja ta' kuljum tal-valur ta' l-ewro, espress f'SDRs, fuq l-24 xahar li jiskadu fl-aħħar ġurnata ta' Awissu li tippreċiedi r-reviżjoni b'effett mill-1 ta' Jannar. Il-valur tal-limiti b'dan il-mod riveduti għandu, fejn neċessarju, jiġi mnaqqas sa l-eqreb elf ewro sabiex jiżgura li l-limiti fis-seħħ previsti mill-Ftehim, espressi f'SDRs, huma osservati.

2. Fl-istess ħin tar-reviżjoni skond paragrafu 1, il-Kummissjoni, skond il-proċedura taħt l-Artikolu 77(2), għandha tallinja:

(a) il-limiti stabbiliti f'(a) ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 8, fl-Artikolu 56 u fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 63(1) dwar il-limitu rivedut li japplika għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi;

(b) il-limiti stabbiliti f'(b) ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 8, u fl-Artikolu 67(1)(a) dwar il-limitu rivedut li japplika għal kuntratti ta' servizz pubbliku konklużi mill-awtoritajiet kontraenti msemmija fl-Anness IV;

(ċ) il-limitu stabbilit fl-Artikolu 67(1)(b) u (c) dwar il-limitu rivedut li japplika għal kuntratti ta' servizz pubbliku assenjati mill-awtoritajiet kontraenti mhux inklużi fl-Anness IV.

3. Il-valur tal-limiti stabbilit skond paragrafu 1 fil-muniti nazzjonali ta' l-Istati Membri li mhumiex jipparteċipaw fl-unjoni monetarja hu normalment aġġustat kull sentejn mill-1 ta' Jannar 2004 'il quddiem. Il-kalkolazzjoni ta' dan il-valur għandha tkun ibbażata fuq il-medja ta' kuljum tal-valuri ta' dawk il-muniti espressi f'ewro fuq 24 xahar li jiskadu fl-aħħar ġurnata ta' Awissu li tippreċiedi r-reviżjoni b'effett mill-1 ta' Jannar.

4. Il-limiti riveduti msemmija f'paragrafu 1 u l-valuri korrispondenti tagħhom f'muniti nazzjonali msemmija f'paragrafu 3 għandhom jiġu ppubblikati mill-Kummissjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea fil-bidu tax-xahar ta' Novembru wara r-reviżjoni.

Artikolu 79

Emendi

1. Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 77(2), il-Kummissjoni tista' temenda:

(a) il-proċeduri Tekniċi għal metodi ta' kalkolazzjoni ddikjarati fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 78(1) u fl-Artikolu 78(3);

(b) il-proċeduri għat-tfassil, trasmissjoni, riċeviment, traduzzjoni, kollezzjoni u distribuzzjoni ta' l-avviżi msemmija fl-Artikoli 35, 58, 64 u 69 u r-rapporti statistiċi previsti fir-raba' subparagrafu ta' l-Artikolu 35(4), u fl-Artikoli 75 u 76;

(c) il-proċeduri għar-referenza speċifika għal posizzjonijiet speċifiċi fin-nomenklatura CPV fl-avviżi;

(d) il-listi tal-korpi u kategoriji ta' korpi governati mill-liġi pubblika fl-Anness III, meta, fuq il-bażi ta' notifiki mill-Istati Membri, dawn jinstabu neċessarji;

(e) il-listi ta' l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali fl-Anness IV, wara l-addattazzjonijiet neċessarji biex jagħtu effett lil dan il-Ftehim;

(f) in-numri ta' referenza fin-nomenklatura ddikjarati fl-Anness I, sakemm dawn ma jbiddlux l-iskop materjali ta' din id-Direttiva, u l-proċeduri għar-referenza għal posizzjonijiet partikolari ta' din in-nomenklatura fl-avviżi;

(g) in-numri ta' referenza fin-nomenklatura ddikjarati fl-Anness II, sakemm dawn ma jbiddlux l-iskop materjali ta' din id-Direttiva, u l-proċeduri għar-referenza għal posizzjonijiet partikolari ta' din in-nomenklatura ġewwa l-kategoriji ta' servizzi elenkati fl-Anness;

(h) il-proċedura biex tintbagħat u tippubblika d-data msemmija fl-Anness VIII, fuq raġunijiet ta' progress tekniku jew għal raġunijiet amministrattivi;

(i) id-dettalji Tekniċi u l-karatteristiċi ta' l-istrumenti għar-riċeviment elettroniku msemmija f'punti (a), (f) u (g) ta' l-Anness X.

Artikolu 80

Implimentazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi neċessarji li jikkonformaw ma' din id-Direttiva mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar 2006. Huma għandhom minnufih jinfurmaw il-Kummissjoni tagħhom.

Meta l-Istati Membri jaddottaw dawn il-miżuri, huma għandhom jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew jiġu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi li jagħmlu referenza bħal din għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-disposizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jaddottaw fil-qasam koprut minn din id-Direttiva.

Artikolu 81

Mekkaniżmi ta' monitoraġġ

Konformi mad-Direttiva tal-Kunsill 89/665/KEE tal-21 ta' Diċembru 1989 fuq il-kordinazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi relatati ma' l-applikazzjoni tal-proċeduri ta' reviżjoni għall-assenjament ta' kuntratti ta' provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi [26], l-Istati Membri għandhom jiżguraw l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva b'mekkaniżmi effettivi, disponibbli u trasparenti.

Għal dan il-fini huma jistgħu, fost affarijiet oħra, jaħtru jew jistabbilixxu korp indipendenti.

Artikolu 82

Tibdiliet

Id-Direttiva 92/50/KEE, ħlief għall-Artikolu 41 tagħha, u d-Direttivi 93/36/KEE u 93/37/KEE għandhom jiġu mibdula b'effett mid-data esibita fl-Artikolu 80, mingħajr preġudizzju għall-obbligazzjonijiet ta' l-Istati Membri li jikkonċernaw l-iskadenzi għat-trasposizzjoni u l-applikazzjoni ddikjarati fl-Anness XI.

Ir-referenzi għad-Direttivi mibdulin għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għad-Direttivi u għandhom jiġu moqrija skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness XII.

Artikolu 83

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 84

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 31 ta' Marzu 2004.

Għal Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

Għal Kunsill

Il-President

D. Roche

[1] ĠU C 29 E, 30.1.2001, p. 11 u ĠU C 203 E, 27.8.2002, p. 210.

[2] ĠU C 193, 10.7.2001, p. 7.

[3] ĠU C 144, 16.5.2001, p. 23.

[4] Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Jannar 2002 (ĠU C 271 E, 7.11.2002, p. 176), Posizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' l-20 ta' Marzu 2003 (ĠU C 147 E, 24.6.2003, p. 1) u Posizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Lulju 2003 (għad mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Riżoluzzjoni Leġislattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Jannar 2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Frar 2004.

[5] ĠU L 209, 24.7.1992, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/78/KE (ĠU L 285, 29.10.2001, p. 1).

[6] ĠU L 199, 9.8.1993, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/78/KE.

[7] ĠU L 199, 9.8.1993, p. 54. Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/78/KE.

[8] ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1.

[9] Ara p. 1 ta' dan l-Ġurnal Uffiċjali.

[10] ĠU L 199, 9.8.1993, p. 84. Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/78/KE (ĠU L 285, 29.10.2001, p. 1).

[11] ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.

[12] ĠU L 340, 16.12.2002, p.1.

[13] ĠU L 13, 19.1.2000, p. 12.

[14] ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

[15] Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi kwadru ġenerali għat-trattament ugwali fil-impjegar u x-xogħol (ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16).

[16] Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE tad-9 ta' Frar 1976 fuq l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali għall-irġiel u nisa fir-rigward ta' aċċess għal impjiegi, formazzjoni vokazzjonali u promozzjoni, u kondizzjonijiet tax-xogħol (ĠU L 39, 14.2.1976, p. 40). Direttiva emendata mid-Direttiva 2002/73/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (ĠU L 269, 5.10.2002, p. 15).

[17] Regolament (KE) Nru 761/2001 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2001 li jħalli parteċipazzjoni volontarja minn organizzazzjonijiet fis-skema ta' eko-maniġment u verifika tal-Komunitá (EMAS) (ĠU L 114, 24.4.2001, p. 1).

[18] ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

[19] ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.

[20] ĠU L 351, 29.12.1998, p. 1.

[21] ĠU C 195, 25.6.1997, p. 1.

[22] ĠU L 358, 31.12.1998, p.2.

[23] ĠU C 316, 27.11.1995, p. 48.

[24] ĠU L 166, 28.6.1991, p. 77. Direttiva kif emendata mid-Direttiva 2001/97/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' l-4 ta' Diċembru 2001 (ĠU L 344, 28.12.2001, p. 76).

[25] ĠU L 185, 16.8.1971, p. 15. Deċiżjoni kif emendata mid-Deċiżjoni 77/63/KEE (ĠU L 13, 15.1.1977, p. 15).

[26] ĠU L 395, 30.12. 1989, p. 33. Direttiva kif emendata mid-Direttiva 92/50/KEE.

--------------------------------------------------

ANNESS I

LISTA TA' ATTIVITAJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1(2), PUNT (b)(1) [1]

NACE |

Kodiċi CPV | SEZZJONI F | KOSTRUZZJONI |

Diviżjoni | Grupp | Klassi | Suġġett | Noti |

45 | | | Kostruzzjoni | Din id-diviżjoni tinkludi: Kostruzzjoni ta' bini ġdid u xogħlijiet, restawrar u tiswijiet komuni | 45000000 |

45.1 | | Preparazzjoni tas-sit | | 45100000 |

45.11 | Demolizzjoni u tifrik ta' bini; ċaqliq ta' l-art | Din il-klassi tinkludi: demolizzjoni ta' bini u strutturi oħratindif ta' siti ta' biniċaqliq ta' l-art: skavar, landfill, livellar u kklasifikar ta' siti ta' kostruzzjoni, tħaffr ta' trinek, tneħħija ta' blat, titjir etċ.preparazzjoni ta' sit għal tħaffir fil-minjieritneħħija ta' ġebel u żviluppi u preparazzjonijiet oħra ta' proprjetajiet u siti mineraliDin il-klassi tinkludi: dranaġġ tas-sit tal-binidranaġġ ta' l-art agrikolu jew msaġġra | 45110000 |

45.12 | Drilling bi prova u tħaffir | Din il-klassi tinkludi: drilling bi prova, tħaffir bi prova u core sampling għal kostruzzjoni, ġeofiżika, ġeoloġika jew skopijiet similariDin il-klassi teskludi: drilling ta' produzzjoni tal-bjar taż-żejt jew gass, ara 11.20drilling ta' bir ta' l-ilma, ara 45.25tħaffir ta' xaft, ara 45.25esplorazzjoni ta' l-art fejn jinsabu żejt u gass, ġeofiżika, ġeoloġiku u kejl sismiku, ara 74.20 | 45120000 |

45.2 | | Bini ta' kostruzzjonijiet kompleti jew partijiet tagħhom; inġinerija ċivili | | 45200000 |

45.21 | Kostruzzjoni ġenerali tal-bini u xogħlijiet ta' l-inġinerija ċivili | Din il-klassi tinkludi: kostruzzjoni tat-tipi kollha ta' binikostruzzjoni tal-kostruzzjonijiet ta' l-inġinerija ċivili:pontijiet, inklużi dawk għal toroq prinċipali elevati, vjadotti, mini u passaġġi taħt it-triqkatusi li jġorru l-ilma f'distanzi kbar, komunikazzjoni fl-ibliet u kondutturi li jfornu forza elettrika;xogħlijiet anċillari fl-iblietassemblaġġ u twaqqif ta' kostruzzjonijietprefabbrikati fuq is-sitDin il-klassi teskludi: attivitajiet ta' servizz inċidentali għall-estrazzjoni ta' żejt u gass, ara 11.20twaqqif ta' kostruzzjonijiet prefabbrikati kompleti minn partijiet immanifatturati minnhom infushom mhux tal-konkrit, ara diviżjonijiet 20, 26 u 28xogħol ta' kostruzzjoni, minbarra bini, għal stadji, pixxini, ġinnasji, kampijiet tat-tenis, korsijiet tal-golf u installazzjonijiet ta' sport oħra, ara 45.23installazzjonijiet tal-bini, ara 45.3kompletar ta' bini, ara 45.4attivitajiet arkitettorali u ta' l-inġinerija, ara 74.20maniġġjar tal-proġett għal kostruzzjoni, ara 74.20 | 45210000 |

45.22 | Twaqqif ta' kisi tal-bejt u oqfsa | Din il-klassi tinkludi: twaqqif ta' bjutkisi tal-bjuttrattament biex ma jgħaddix l-ilma | 45220000 |

45.23 | Kostruzzjoni ta' toroq prinċipali, toroq, ajruporti u faċilitajiet ta' l-isports | Din il-klassi tinkludi: kostruzzjoni ta' toroq prinċipali, toroq pubbliċi, toroq, toroq oħra għall-vetturi u pedonalikostruzzjoni ta’ toroqkostruzzjoni ta' ferrovijixogħol ta' kostruzzjoni, minbarra bini, għal stadji, pixxini, ġinnasji, kampijiet tat-tenis, korsijiet tal-golf u installazzjonijiet ta' sport oħraSinjali fuq superfiċji tat-toroq u spazji għall-ipparkjarDin il-klassi teskludi: ċaqliq ta' l-art preliminari, ara 45.11 | 45230000 |

45.24 | Kostruzzjoni ta' proġetti ta' l-ilma | Din il-klassi tinkludi: kostruzzjoni ta':kanali ta' l-ilma, xogħlijiet fil-port u xmara, portijiet tal-pjaċir (marinas), digi,etċdigi u dykestindif mill-ħamaxogħol fis-sottosuperfiċje | 45240000 |

45.25 | Xogħol ta' kostruzzjoni ieħor li jinvolvi snajja speċjali | Din il-klassi tinkludi: attivitajiet ta' kostruzzjoni li jispeċjalizzaw f'aspett wieħed komuni għal tipi differenti ta' strutturi, li jeħtieġu snajja speċjalizzati jew apparat:kostruzzjoni ta' fondazzjonijiet, inkluż twaħħil ta' puntali fl-artdrilling ta' bjar ta' l-ilma ukostruzzjoni, tħaffir ta' xafttwaqqif ta' elementi ta' l-azzar mhux immanifatturati minnhom infushomtgħawwiġ ta' l-azzarpjattaformi u pjattaformi ta'x-xogħol twaqqif u żmontar, inkluż kiri ta' pjattaformi u pjattaformi tax-xogħoltwaqqif ta' ċmieni u fran industrijaliDin il-klassi teskludi: kiri of pjattaformi mingħajr twaqqif u żmontar, ara 71.32 | 45250000 |

45.3 | | Installazzjoni ta' bini | | 45300000 |

45.31 | Installazzjoni ta' sistemi ta' wajers u tagħmir ta' l-elettriku | Din il-klassi tinkludi: installazzjoi fil-bini jew proġetti ta' kostruzzjoni oħrasistemi ta' wajers u tagħmir ta' l-elettrikusistemi ta' telekomunikazzjonisistemi ta' tisħin elettrikuantenni u arbli residenzaliallarmi tan-narsistemi ta' allarmi kontra s-serqlifts u skala mobblikalamiti, etċ | 45310000 |

45.32 | Attivitajiet ta' xogħol ta' iżolazzjoni | Din il-klassi tinkludi: installazzjoni fil-bini jew proġeti ta' kostruzzjoni oħra ta' iżolazzjoni termali, tal-ħoss jew vibrazzjoniDin il-klassi teskludi: trattament biex ma jgħaddix l-ilma, ara 45. | 45320000 |

45.33 | Sistema ta' pajpijiet ta' l-ilma | Din il-klassi tinkludi: installazzjoni fil-bini jew proġetti ta' kostruzzjoni oħra ta':sistema ta' pajpijiet ta' l-ilma u apparat sanitarjutagħmir tal-gasstisħin, ventilazzjoni, tkessiħ jew apparat u tubi ta' kondizzjonar ta' l-arjasistemi ta' bexxiexaDin il-klassi teskludi: installazzjoni ta' sistemi ta' tisħin elettriku, ara 45.31 | 45330000 |

45.34 | Installazzjoni fil-bini oħra | Din il-klassi tinkludi: installazzjoni ta' sistemi ta' illuminazzjoni u sinjalar għal toroq, ferroviji, ajruporti u portijietinstallazzjonijiet fil-bini jew proġetti ta' kostruzzjoni oħra ta' tagħmir u mobbli n.e.c. | 45340000 |

45.4 | | Kompletar tal-bini | | 45400000 |

45.41 | Tikħil | Din il-klassi titnkludi: applikazzjoni fil-bini jew proġetti ta' kostruzzjoni oħra ta' ġibs ta' ġewwa u ta' barra jew stokk, inkluż materjali tat-torn relatati | 45410000 |

45.42 | Installazzjonijiet mill-mastrudaxxa | Din il-klassi tinkludi: installazzjoni ta' bibien, twieqi, oqfsa tal-bibien u twieqi, kċejjen tal-qjies, turġien, tagħmir tal-ħwienet u ta' dik ix-xorta, mhux immanifatturati minnhom infushom ta' l-injam jew materjali oħraKompletar ta' ġewwa bħal soqfa, kisjiet ta' l-injam tal-ħitan, ħitan diviżorji mobbli, etċ.Din il-klassi teskludi: tqegħid ta' parkett u kisi ta' l-injam ta' l-art oħra, ara 45.43 | 45420000 |

45.43 | Kisi ta' l-art u l-ħajt | Din il-klassi tinkludi: Tqegħid, kisi bil-madum, dendiel jew iffissar fil-bini jew proġetti ta' kostruzzjoni oħra ta':ċeramika, konkrit jew ħitan tal-ġebel għall-bini jew madum ta' l-artparkett u kisjiet ta' l-injam ta' l-art oħratapiti u kisjiet ta' l-art tal-linolju, inklużi ta' gomma jew plastikterrazzo, rħam, art tal-granit jew tal-lavanja jew kisjiet tal-ħajtkarta tal-ħajt | 45430000 |

45.44 | Tpinġija u tqegħid tal-ħġieġ fit-twieqi | Din il-klassi tinkludi: tpinġija ta' bini minn ġewwa u minn barratpinġija ta' strutturi ta' inġinerija ċiviliinstallazzjoni ta' ħġieġ, mirja, etċ.Din il-klassi teskludi: installazzjoni ta' twieqi, ara 45.42 | 45440000 |

45.45 | Kompletar ta' bini ieħor | Din il-klassi tinkludi: installazzjoni ta' pixxini privatitindif bil-fwar, sand blasting u attivitajiet similari għal parti ta' barra tal-binikompletar ta' bini ieħor u xogħol ta' rrfinar n.e.c.Din il-klassi teskludi: tindif min ġewwa ta' bini jew strutturi oħra, ara 74.70 | 45450000 |

45.5 | | Kiri ta' apparat tal-kostruzzjoni jew demolizzjoni bl-operatur | | 45500000 |

45.50 | Kiri ta' apparat tal-kostruzzjoni jew demolizzjoni bl-operatur | Din il-klassi teskludi: kiri ta' makkinarju u apparat għal kostruzzjoni jew demolizzjoni mingħajr operaturi, ara 71.32 | |

[1] F'ka\ ta' xi differenza ta' interpretazzjoni bejn i`-CPV u l-NACE, n-nomenklatura ta' l-NACE tapplika.

--------------------------------------------------

ANNESS II

SERVIZZI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1(2)(d)

--------------------------------------------------

ANNESS III

LISTA TA' KORPI U KATEGORIJI TA' KORPI GOVERNATI MILL-LIĠI PUBBLIKA KIF IMSEMMIJA FIT-TIENI SUBPARAGRAFU TA' L-ARTIKOLU 1(9)

I — BELGJU

Korpi

A

- Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'AsileFederaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaireFederaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

- Agence fédérale de Contrôle nucléaireFederaal Agentschap voor nucleaire Controle

- Agence wallonne à l'Exportation

- Agence wallonne des Télécommunications

- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

- Aquafin

- Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les ProvincesAlgemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

- Banque nationale de BelgiqueNationale Bank van België

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Berlaymont 2000

- Bibliothèque royale Albert IerKoninklijke Bilbliotheek Albert I

- Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la PropretéNet–Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid

- Bureau d'Intervention et de Restitution belgeBelgisch Interventie — en Restitutiebureau

- Bureau fédéral du PlanFederaal Planbureau

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de ChômageHulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-InvaliditéHulpkas voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekeringen

- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des MarinsHulp — en Voorzorgskas voor Zeevarenden

- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer BelgesKas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

- Caisse nationale des CalamitésNationale Kas voor Rampenschade

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de BatellerieBijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes")Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings — en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd "Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten")

- Centre d'Etude de l'Energie nucléaireStudiecentrum voor Kernenergie

- Centre de recherches agronomiques de Gembloux

- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai

- Centre hospitalier universitaire de Liège

- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-CapitaleCentrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le RacismeCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

- Centre régional d'Aide aux Communes

- Centrum voor Bevolkings-en Gezinsstudiën

- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

- Comité de Contrôle de l'Electricité et du GazControlecomité voor Elekticiteit en Gas

- Comité national de l'EnergieNationaal Comité voor de Energie

- Commissariat général aux Relations internationales

- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

- Conseil central de l'EconomieCentrale Raad voor het Bedrijfsleven

- Conseil économique et social de la Région wallonne

- Conseil national du TravailNationale Arbeidsraad

- Conseil supérieur de la JusticeHoge Raad voor de Justitie

- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes EntreprisesHoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

- Conseil supérieur des Classes moyennes

- Coopération technique belgeBelgische technische Coöperatie

D

- Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

- Dienst voor de Scheepvaart

- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

- Domus Flandria

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

- Export Vlaanderen

F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

- Fonds bijzondere Jeugdbijstand

- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

- Fonds culturele Infrastructuur

- Fonds de Participation

- Fonds de VieillissementZilverfonds

- Fonds d'Aide médicale urgenteFonds voor dringende geneeskundige Hulp

- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de BelgacomPensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

- Fonds des Accidents du TravailFonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnellesFonds voor Beroepsziekten

- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'EntreprisesFonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-CapitaleWoningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

- Fonds Film in Vlaanderen

- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolairesNationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillersNationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

- Fonds piscicole de Wallonie

- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangersFonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

- Fonds pour la Rémunération des MoussesFonds voor Scheepsjongens

- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communalesBrussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

- Fonds voor flankerend economisch Beleid

- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

- Grindfonds

H

- Herplaatsingfonds

- Het Gemeenschapsonderwijs

- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

- Institut belge de NormalisationBelgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut belge des Services postaux et des TélécommunicationsBelgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

- Institut bruxellois pour la Gestion de l'EnvironnementBrussels Instituut voor Milieubeheer

- Institut d'Aéronomie spatialeInstituut voor Ruimte — aëronomie

- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

- Institut des Comptes nationauxInstituut voor de nationale Rekeningen

- Institut d'Expertise vétérinaireInstituut voor veterinaire Keuring

- Institut du Patrimoine wallon

- Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

- Institut géographique nationalNationaal geografisch Instituut

- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraineInstelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

- Institution royale de MessineKoninklijke Gesticht van Mesen

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamandeUniversitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté françaiseUniversitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

- Institut national d'Assurance Maladie-InvaliditéRijksinstituut voor Ziekte — en Invaliditeitsverzekering

- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendantsRijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des Industries extractivesNationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

- Institut national de Recherche sur les Conditions de TravailNationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de GuerreNationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut national des RadioélémentsNationaal Instituut voor Radio-Elementen

- Institut national pour la Criminalistique et la CriminologieNationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

- Institut pour l'Amélioration des Conditions de TravailInstituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

- Institut royal belge des Sciences naturellesKoninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

- Institut royal du Patrimoine culturelKoninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

- Institut royal météorologique de BelgiqueKoninklijk meteorologisch Instituut van België

- Institut scientifique de Service public en Région wallonne

- Institut scientifique de la Santé publique — Louis PasteurWetenschappelijk Instituut Volksgezondheid — Louis Pasteur

- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

- Instituut voor het archeologisch Patrimonium

- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

- Jardin botanique national de BelgiqueNationale Plantentuin van België

K

- Kind en Gezin

- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

- Loterie nationaleNationale Loterij

M

- Mémorial national du Fort de BreendonkNationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

- Musée royal de l'Afrique centraleKoninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musées royaux d'Art et d'HistoireKoninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musées royaux des Beaux-Arts de BelgiqueKoninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

- Observatoire royal de BelgiqueKoninklijke Sterrenwacht van België

- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la DéfenseCentrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Office de Contrôle des AssurancesControledienst voor de Verzekeringen

- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de MutualitésControledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

- Office de la Naissance et de l'Enfance

- Office de Promotion du Tourisme

- Office de Sécurité sociale d'Outre-MerDienst voor de overzeese sociale Zekerheid

- Office for Foreign Investors in Wallonia

- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariésRijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

- Office national de l'EmploiRijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Office national de Sécurité socialeRijksdienst voor sociale Zekerheid

- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et localesRijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

- Office national des PensionsRijksdienst voor Pensioenen

- Office national des Vacances annuellesRijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

- Office national du DucroireNationale Delcrederedienst

- Office régional bruxellois de l'EmploiBrusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

- Office régional pour le Financement des Investissements communaux

- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

- Orchestre national de BelgiqueNationaal Orkest van België

- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissilesNationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

- Palais des Beaux-ArtsPaleis voor schone Kunsten

- Participatiemaatschappij Vlaanderen

- Pool des Marins de la Marine marchandePool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

- Radio et Télévision belge de la Communauté française

- Régie des BâtimentsRegie der Gebouwen

- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-CapitaleBrusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

- Société belge d'Investissement pour les pays en développementBelgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

- Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

- Société de Garantie régionale

- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agrééesBrusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

- publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

- Société publique de Gestion de l'Eau

- Société wallonne du Logement et sociétés agréées

- Sofibail

- Sofibru

- Sofico

T

- Théâtre national

- Théâtre royal de la MonnaieDe Koninklijke Muntschouwburg

- Toerisme Vlaanderen

- Tunnel Liefkenshoek

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media

- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

- Vlaams Egalisatie Rente Fonds

- Vlaamse Hogescholenraad

- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

- Vlaamse interuniversitaire Raad

- Vlaamse Landmaatschappij

- Vlaamse Milieuholding

- Vlaamse Milieumaatschappij

- Vlaamse Onderwijsraad

- Vlaamse Opera

- Vlaamse Radio- en Televisieomroep

- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit-en Gasmarkt

- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

- Vlaams Fonds voor de Lastendelging

- Vlaams Fonds voor de Letteren

- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

- Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

- Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

- Vlaams Zorgfonds

- Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II — DANIMARKA

Korpi

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Ørestadsselskabet I/S

Byfornyelsesselskabet København

Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Post Danmark

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

Kategoriji

- De Almene Boligorganisationer (organizzazzjonijiet għal housing soċjali),

- Lokale kirkelige myndigheder (amministrazzjonijiet tal-knisja lokali),

- Andre forvaltningssubjekter (korpi oħra ta' amministrazzjoni pubblika).

III — GERMANJA

1. Kategoriji

Awtoritajiet, stabbilimenti u fondazzjonijiet governati mill-liġi pubblika u kreati mill-awtoritajiet Federali, Statali jew lokali partikolarment fl-oqsma li ġejjin:

1.1. Awtoritajiet

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (universitajiet u korpi ta' studenti stabbiliti),

- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) [assoċjazzjonijiet professjonali li jirrapreżentaw avukati, nutara, konsulenti tat-taxxa, accountants, periti, tobba tal-familja u spiżjara],

- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [assoċjazzjonijiet tal-business u kummerċ: assoċjazzjonijiet agrikoli u tas-snajja, kmamar ta' l-industrija u l-kummerċ, korporazzjonijiet ta' arti u snajja, assoċjazzjonijiet ta' nies tas-sengħa],

- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) tas-sigurtà soċjali: fondi għas-saħħa, inċidenti u assikurazzjoni tal-pensjoni],

- każsenärztliche Vereinigungen (assoċjazzjonijiet ta' tobba tal-panel),

- Genossenschaften und Verbände (koperattivi u assoċjazzjonijiet oħra).

1.2. Stabbilimenti u fondazzjonijiet

Stabbilimenti mhux industrijali u mhux kummerċjali suġġetti għal kontroll Statali u jaħdmu fl-interess ġenerali, partikolarment fl-oqsma li ġejjin:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (Istituzzjonijiet federali li għandhom kapaċità legali),

- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (organizzazzjonijiet tal-penzjoni u unjonijiet ta' l-istudenti),

- Kultur-, Wohlfahrts-und Hilfsstiftungen (fondazzjonijiet kulturali, ta' assitenza u għajnuna soċjali).

2. Persuni legali governati mill-liġi privata

Stabbilimenti mhux industrijali u mhux kummerċjali suġġetti għal kontroll Statali u jaħdmu fl-interess ġenerali, inklużi kommunale Versorgungsunternehmen (utilitajiet muniċipali), partikolarment fl-oqsma li ġejjin:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs-und Tierkörperbeseitigungsanstalten) [saħħa: sptarijiet, stabbilimenti fejn wieħed joqgħod biex jieħu saħħtu, istituti tar-riċerka medika, stabbilimenti ta' ittestjar u rimi ta' karkassi],

- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) [kultura: teatri pubbliċi, orkestri, mużewijiet, libreriji, arkivji, ġonna żooloġi jew botaniċi],

- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder-und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts-und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) [assitenza soċjali: skejjel tat-trabi, skejjel għal logħob tat-tfal, djar tal-mistrieħ għall-anzjani, djar għat-tfal, ħostels għaż-żgħażagħ, ċentri tal-ħin liberu, ċentri tal-komunità u ċiviċi, djar għal nisa msawwta, djar ta' l-anzjani, akkomodazzjoni għal min m'għandux fejn joqgħod],

- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) [sport: pixxini, faċilitajiet sportivi],

- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [sigurtà: brigati ta' pompieri għat-tifi tan-nar, servizzi ta' emergenza oħra],

- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort-und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) [edukazzjoni taħriġ,stabbilimenti ta' taħriġ ulterjuri u taħriġ mill-ġdid, klassijiet filgħaxija għall-adulti],

- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) [xjenza, riċerka u żvilupp: istituti ta' riċerka estensivi, assoċjazzjonijiet u soċjetajiet xjentifiċi, korpi li jippromovu x-xjenza],

- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall-und Abwasserbeseitigung) [servizzi ta' rimi ta' l-iskart u żibel: tindif tat-toroq, rimi ta' skart u dranaġġ],

- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) [bini, inġinerija ċivili u housing: pjannar ta' bliet, żvilupp ta' l-ibliet, housing, intrapriżi (sakemm huma joperaw fl-interess ġenerali), servizzi ta' l-aġenzija tal-housing],

- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) [ekonomija: organizzazzjonijiet li jippromovu l-iżvilupp ekonomiku],

- Friedhofs-und Bestattungswesen (ċimiterji u servizzi ta' dfin),

- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) [koperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw: finanzjar, koperazzjoni teknika, għajnuna għall-iżvilupp, taħriġ].

IV — GREĊJA

Kategoriji

a) Intrapriżi pubbliċi u entitajiet pubbliċi

b) Persuni legali governati mill-liġi privata li huma proprjetà ta' l-Istat jew li regolarment jirċievu mill-inqas 50 % tal-budget annwali tagħhom f'forma ta' sussidji mill-Istat, skond ir-regoli li japplikaw, jew f'dawk li fihom l-Istat għandu mill-inqas 51 % sehem fil-kapital.

ċ) Persuni legali governati mill-liġi privata li huma proprjetà tal-persuni legali governati mill-liġi pubblika,mill-awtoritajiet lokali ta' kull livell, inkluż L-Assoċjazzjoni Ċentrali Griega ta' L-Awtoritajiet Lokali (K.E.Δ.K.E.) mill-assoċjazzjonijiet lokali tal-"communes", (oqsma amministrattivi lokali) jew minn intrapriżi jew entitajiet pubbliċi, jew minn persuni legali msemmija fil-b) jew li regolarment jirċievu mill-inqas 50 % tal-budget annwali tagħhom f'forma ta' sussidji minn persuni legali bħal dawn, skond ir-regoli li japplikaw jew l-Artikoli ta' assoċjazzjoni tagħhom, jew persuni legali kif imsemmija hawn fuq li għandhom sehem fil-kapital ta' mill-inqas 51 % f'persuni legali bħal dawn governati mill-liġi pubblika.

V — SPANJA

Kategoriji

- Korpi u entitajiet governati mill-liġi pubblika li huma suġġetti għal "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", [Leġislazzjoni ta' l-Istat Spanjol fuq l-akkwisti] ħlief għal dawk li huma parti mill-Administración General del Estado (amministrazzjoni nazzjonali ġenerali).

- Korpi u entitajiet governati mill-liġi pubblika li huma suġġetti għal "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas",- ħlief għal dawk li huma parti mil - l'Administración de las Comunidades Autónomas (amministrazzjoni ta' reġjuni awtonomi).

- Korpi u entitajiet governati mill-liġi pubblika li huma suġġetti għal "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas"- ħlief għal dawk li huma parti mil - Corporaciones Locales (awtoritajiet lokali).

- Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (entitajiet amministrattivi u servizzi komuni tas-saħħa u servizzi soċjali).

VI — FRANZA

Korpi

- Collège de France

- Conservatoire national des arts et métiers

- Observatoire de Paris

- Institut national d'histoire de l'art (INHA)

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut de recherche pour le développement (IRD)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture

- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Kategoriji

1. Korpi pubbliċi nazzjonali

- Agences de l'eau (agenzija tal-provvista ta' l-ilma)

- Écoles d'architecture (skejjel ta' l-arkitettura)

- Universités (universitajiet)

- Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) (Istituti ta' Taħriġ għal Għalliema ta' Edukazzjoni Għolja)

2. Korpi pubbliċi amministrattivi fil-livell reġjonali, dipartimentali u lokali

- collèges (skejjel sekondarji)

- lycées (skejjel sekondarji)

- établissements publics hospitaliers (sptarijiet pubbliċi)

- offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (uffiċji pubbliċi għal housing ta' spiża baxxa)

3. Gruppi ta' awtoritajiet territorjali

- établissements publics de coopération intercommunale (stabbilimenti pubbliċi għal koperazzjoni bejn awtoritajiet lokali)

- institutions interdépartementales et interrégionales (istituzzjonijiet komuni għal iktar minn Dipartiment wieħed u istituzzjonijiet interreġjonali)

VII — IRLANDA

Korpi

Intrapriża Irlanda [Marketing, żvilupp ta' teknoloġija u intrapriża]

Forfàs [Politika u parir għal intrapriża, kummerċ, xjenza, teknoloġija u innovazzjoni]

Awtorità ta' l-Iżvilupp Industrijali

Intrapriża Irlanda

FÀS [Taħriġ industrijali u ta' l-impjegar]

Awtorità tas-Saħħa u Sigurtà

Bord Fàilte Éireann [Żvilupp tat-turiżmu]

CERT [Taħriġ fl-industriji ta' lukandi, forniment u turiżmu]

Kunsill ta' l-Isport Irlandiż

Awtorità tat-Toroq Nazzjonali

Údaràs na Gaeltachta [Awtorità għar-reġjuni li jitkellmu ċ-Ċeltiku]

Teagasc [Riċerka, taħriġ u żvilupp agrikolu]

An Bord Bia [Promozzjoni ta' l-industrija ta' l-ikel]

An Bord Glas [Promozzjoni ta' l-industrija ta' l-ortikultura]

Awtorità tal-Ġiri taż-żwiemel Irlandiża

Bord na gcon [Appoġġ u żvilupp għat-tlielaq tal-Greyhound]

Istitut tal-Baħar

Bord Iascaigh Mhara [Żvilupp ta' l-Industrija tas-Sajd]

Awtorità ta' l-Ugwaljanza

Bord ta' l-Għajnuna Legali

Kategoriji

Bordijiet tas-Saħħa Reġjonali

Sptarijiet u istituzzjonijiet similari ta' karattru pubbliku

Kumitati ta' l-Edukazzjoni Vokazzjonali

Kulleġġi u istituzzjonijiet edukazzjonali ta' karattru pubbliku

Bordijiet Ċentral u Reġjonal tas-Sajd

Organizzazzjonijiet ta' Turiżmu Reġjonali

Korpi Regolatorji u ta' l-Appelli Nazzjonali [bħal fl-oqsma tat-telekomunikazzjoni, enerġija u pjanar etċ.]

Aġenziji stabbiliti biex jeżegwixxu funzjonijiet partikolari jew jilħqu ħtiġijiet f'setturi pubbliċi diversi [e.ż. Bord tal-Maniġment tal-Materjali tal-Kura tas-Saħħa, Aġenzija tal-Prinċipali tas-Settur tas-Saħħa, Bord tas-Servizzi tal-Kompjuter tal-Gvern Lokali, Aġenzija tal-Protezzjoni Ambjentali, Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali, Istitut għall-Amministrazzjoni Pubblika, Istitut tar-Riċerka Ekonomika u Soċjali, Awtorità ta' l-Is tandards Nazzjonali, etċ.]

Korpi pubbliċi oħra li jaqaw ġewwa d-definizzjoni ta' korp governat mill-liġi pubblika skond l-Artikolu 1(7) ta' din id-Direttiva.

VIII — ITALJA

Korpi

Società "Stretto di Messina"

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l'aviazione civile — ENAC

Ente nazionale per l'assistenza al volo — ENAV

ANAS S.p.A

Kategoriji

- Enti portuali e aeroportuali (awtoritajiet tal-port u l-ajruport),

- Consorzi per le opere idrauliche (konsorzju għal xogħlijiet ta' l-inġinerija ta' l-ilma),

- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (Universitajiet ta' l-Istat, istituti ta' l-universitajiet ta' l-Istat, konsorzju għal xogħol ta' żvilupp fl-università),

- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (istituzzjonijiet ta' assistenza soċjali pubbliċi u benevolenti),

- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (istituti xjentifiċi għolja u kulturali, osservatorji astronomiċi, astrofiżiċi, geofiżiċi jew vulkanoloġiċi),

- Enti di ricerca e sperimentazione (organizzazzjonijiet li jeżegwixxu riċerka u xogħol sperimentali),

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agenziji li jamministraw skemi ta' sigurtà soċjali u assistenza soċjali obbligatorji),

- Consorzi di bonifica (konsorzju tar-reklamazzjoni ta' l-art),

- Enti di sviluppo e di irrigazione (aġenziji ta' żvilupp u irrigazzjoni),

- Consorzi per le aree industriali (assoċjazzjoni għal oqsma industrijali),

- Comunità montane (gruppi ta' muniċipalitajiet fl-inħawi tal-muntanji),

- Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizzazzjonijiet li jipprovdu servizi fl-interess pubbliku),

- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (korpi pubbliċi okkupati f'attivitajiet ta' divertiment, sport, turiżmu u żmien ħieles),

- Enti culturali e di promozione artistica (organizzazzjonijiet li jippromovu attivitajiet kulturali u artistiċi).

IX — LUSSEMBURGU

Kategoriji

- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (stabbilimenti pubbliċi ta' l-Istat mqiegħda taħt is-superviżjoni ta' membru tal-Gvern),

- Établissements publics placés sous la surveillance des communes (stabbilimenti pubbliċi mqiegħda taħt is-superviżjoni tal-"communes") (awtoritajiet lokali),

- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes (assoċjazzjonijiet ta' awtoritajiet lokali kreati taħt il-liġi tat-23 ta' Frar 2001 fuq assoċjazzjonijiet tal-"communes").

X — OLANDA

Korpi

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

( Ministeru ta' l-Intern u Relazzjonijiet ta-Renju)

- Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Istitut Olandiż għas-Servizzi tan-nar u għal Ġlieda kontra l-Emerġenzi)

- Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Uffiċċju ta' l-Olanda ta' l-Eżami tas-Servizz tan-Nar)

- Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (Istitut Nazzjonali għas-Selezzjoni u Edukazzjoni tal-Pulizija)

- 25 afzonderlijke politieregio's (25 reġjuni tal-pulizija individwali)

- Stichting ICTU (Fondazzjoni ICTU)

Ministeru ta' l-Affarijiet Ekonomiċi

- Stichting Syntens(Syntens)

- Van Swinden Laboratorium B.V. (Laboratorju NMi van Swinden)

- Nederlands Meetinstituut B.V. (Nmi Istitut għal Metroloġija u Teknoloġija)

- Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) (Aġenzija Olandiża għal Programmi ta' l-Ajruspazju)

- Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (Bord tat-Turiżmu ta' l-Olanda)

- Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Korp Koperattiv tal-gvernijiet provinċjali ta' l-Olanda Ta' Fuq)

- Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (Kumpannija ta' l-Iżvilupp Gelderland)

- Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (OOM Żvilupp tal-Business Internazzjonali)

- LIOF (Kumpannija ta' l-Iżvilupp ta' l-Investiment ta' Limburg LIOF)

- Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (NOM Żvilupp ta' l-Investiment)

- Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (Brabant Aġenzija ta' l-Iżvilupp)

- Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Awtorità tal-Posta u Telekomunikazzjoni Indipendenti)

- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Uffiċċju Ċentrali għall-Istatistika)'.

Ministeru tal-Finanzi

- De Nederlandse Bank N.V. (Bank Ċentrali ta' l-Olanda)

- Autoriteit Financiële Markten (Awtorità Olandiża għal Swieq Finanzjarji)

- Pensioen- & Verzekeringskamer (Awtorità Superviżorja tal-Penzjonijiet u l-Assikurazzjoni ta' l-Olanda)

Ministeru tal-Ġustizzja

- Stichting Reclassering Nederland (SRN) (Agenzija ta' Rijabilitazzjoni ta' l-Olanda)

- Stichting VEDIVO (Aġenzija VEDIVO, Assoċjazzjoni għal Maniġers fit-tutlea (Familja))

- Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (Istituzzjonijiet ta' tutela u tutela tal-Familja)

- Stichting Halt Nederland (SHN) (Aġenżija Halt (l-alternattiv) ta' l-Olanda)

- Particuliere Internaten (Istituzzjonijiet ta' Boarding Privat)

- Particuliere Jeugdinrichtingen (Istituzzjonijiet Penali għal Delinkwenti Minorenni)

- Schadefonds Geweldsmisdrijven (Fond għal Danni għal Krimini Vjolenti)

- Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) (Aġenzija għall-Akkoljenza ta' Nies li Jitolbu Kenn Politiku)

- Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (Aġenzija ta' Appoġġ Nazzjonali u Manutenzjoni)

- Landelijke organisaties slachtofferhulp (Organizzazzjonijiet tal-Kumpens tal-Vittmi Nazzjonali)

- College Bescherming Persoongegevens (Awtorità Olandiża għal Ħarsien tad-Data)

- Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) (Amministrazzjoni ta' l-Aġenzija taċ-Ċentru ta' Studju tal-Ġustizzja)

- Raden voor de Rechtsbijstand (Kunsilli ta' Assistenza Legali)

- Stichting Rechtsbijstand Asiel (Ċentri ta' Parir Legali għal Nies li Jitolbu Kenn Politiku)

- Stichtingen Rechtsbijstand (Aġenziji ta' Assistenza Legali)

- Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) (Aġenzija Nazzjonali kontra id-Diskriminazzjoni Razzjali)

- Clara Wichman Instituut (Istitut Clara Wichman)

- Tolkencentra (Ċentri ta' l-Interpretar)

Ministeru ta' l-Agrikoltura, Maniġment tan-Natura u Sajd

- Bureau Beheer Landbouwgronden (Servizz ta' Maniġment ta' l-Art)

- Faunafonds (Fond tal-Fawna)

- Staatsbosbeheer (Servizz Nazzjonali tal-Foresti)

- Stichting VoorlichtingsBureau voor de Voeding (Aġenzija ta' l-Olanda għal Edukazzjoni ta' l-Ikel u Nutrizzjoni)

- Universiteit Wageningen (Università Wageningen u Ċentru tar-Riċerka)

- Stichting DLO (Dipartiment tar-Riċerka Agrikolu)

- (Hoofd) productschappen (Bordijiet tal-Kommoditajiet)

Ministeru ta' l-Edukazzjoni, Affarijiet Kulturali u Xjenza

A. Deskrizzjonijiet Ġenerali

- skejjel pubbliċi jew skejjel privati b'fondazzjoni pubblika għall-edukazzjoni primarja fl-iskop tal-Wet op het Voortgezet Onderwijs (Liġi fuq l-Edukazzjoni Primarja)

- skejjel pubbliċi jew b'fondazzjoni pubblika għall-edukazzjoni speċjali, edukazzjoni speċjali sekondarja jew istituzzjonijiet għal edukazzjoni sekondarja u speċjali fl-iskop tal-Wet op de expertisecentra (Liġi fuq iċ-Ċentri ta' Riżorsi)

- skejjel pubbliċi jew skejjel privati b'fondazzjoni pubblika jew istituzzjonijiet għal edukazzjoni sekondarja fl-iskop tal-Wet op het Voortgezet Onderwijs (Liġi fuq l-Edukazzjoni Sekondarja)

- istituzzjonijiet pubbliċi jew istituzzjonijiet privati b'fondazzjoni pubblika fl-iskop tal-Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Liġi fuq l-Edukazzjoni u l-Edukazzjoni Vokazzjonali)

- skejjel pubbliċi jew skejjel privati b'fondazzjoni pubblika fl-iskop ta' l-e xperimentenwet Onderwijs (Liġi fuq l-Edukazzjoni Sperimentali)

- universitajiet b'fondazzjoni pubblika u istituzzjonijiet b'livell t'edukazzjoni ogħla, l-Open University, u l-isptarijiet universitali, fl-iskop tal-Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Liġi fuq l-Edukazzjoni bl-livell ogħla u fuq ir-Riċerka Xjentifika), u istituzzjonijiet għal edukazzjoni internazzjonali fejn aktar minn 50 % tal-baġit tagħhom ġejjin minn fondi pubbliċi

- servizzi konsultattivi ta' l-iskejjel fl-iskop tal-Wet op het primair onderwijs (Liġi fuq l-Edukazzjoni Primarja) jew tal-Wet op de expertisecentra (Liġi fuq iċ-Ċentri tar-Riżorsi)

- ċentri tal-għalliema nazzjonali fl-iskop tal-Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Liġi fuq is-sussidji għan-National Educational Support Activities)

- organizazzjonijiet xandara fl-iskop tal-Mediawet (Liġi tal-Medja)

- fondi fl-iskop tal-Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Liġi fuq Politika Kulturali Speċifika)

- istituzzjonijiet nazzjonali għal edukazzjoni vokazzjonali

- fondazzjonijiet fl-iskop tal-Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (Liġi fuq il-Privatizazzjoni tas-Servizzi tal-Mużew Nazzjonali)

- mużewijiet oħra li jirċievu aktar minn 50 % tal-fondi tagħhom mill-Ministeru ta' l-Edukazzjoni, Affarijiet Kulturali u Xjenza

- organizazzjonijiet oħra u istituzzjonijiet fil-qasam ta' l-edukazzjoni, kultura u xjenza li jirċievu aktar minn 50 % tal-fondi tagħhom mill-Ministeru ta' l-Edukazzjoni, Affarijiet Kulturali u Xjenza

B. Lista ta' ismijiet

- Informatie Beheer Groep

- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)

- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

- College van Beroep voor het hoger Onderwijs

- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

- Koninklijke Bibliotheek

- Stichting Muziek Centrum van de Omroep

- Stichting Ether Reclame

- Stichting Radio Nederland Wereldomroep

- Nederlandse Programma Stichting

- Nederlandse Omroep Stichting

- Commissariaat voor de Media

- Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

- Stichting Lezen

- Dienst Omroepbijdragen

- Centrum voor innovatie en opleidingen

- Bedrijfsfonds voor de Pers

- Centrum voor innovatie van opleidingen

- Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

- Instituut voor Leerplanontwikkeling

- Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting

- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

- Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

- BVE-Raad

- Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

- Combo Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

- Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

- Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

- Stichting SoFoKles

- Europees Platform

- Stichting mobiliteitsfonds HBO

- Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

- Stichting minderheden Televisie Nederland

- Stichting omroep allochtonen

- Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht

- School der Poëzie

- Nederlands Perscentrum

- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

- Bibliotheek voor varenden

- Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

- Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

- Nederlandse luister-en braillebibliotheek

- Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

- Bibliotheek Le Sage Ten Broek

- Doe Maar Dicht Maar

- ElHizjra

- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

- Fond għal Proġetti ta' Kotba mill-Ewropa Ċentrali u Esterna

- Jongeren Onderwijs Media

Ministeru ta' l-Affarijiet Soċjali u l-Impjieg

- Sociale Verzekeringsbank (Bank ta' l-assigurazzjoni Soċjali)

- Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Servizz ta' l-Impjieg)

- Stichting Silicose Oud Mijnwerkers (Fondazzjoni għall-Minaturi ta' Dari li jsofru mill-Silikosi)

- Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (Pensjonijiet u Awtorità Superviżorja Assigurattiva ta' l-Olanda)

- Sociaal Economische Raad (SER) (Kunsill Soċjali u Ekonomiku fl-Olanda)

- Raad voor Werk en Inkomen (RWI) (Kunsill għax-Xogħol u d-Dħul)

- Centrale organisatie voor werk en inkomen (Organizazzjoni Ċentrali għax-Xogħol u d-Dħul)

- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Korp li jimplimenta skemi għall-assigurazzjoni tal-ħaddiem)

Ministeru tat-Trasport, Kommunikazzjonijiet u Xogħolijiet Pubbliċi

- RDW Voertuig informatie en toelating (Informazzjoni tal-Vettura u servizz amministrattiv)

- Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) (Aġenzija tal-Kontroll tat-Traffiku ta' l-Ajru)

- Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) (Assoċazzjoni tal-piloti marittimi Ollandiżi)

- Regionale Loodsencorporatie (RLC) (Assoċazzjoni tal-piloti marittimi reġjonali)

Ministeru tad-Djar, Ippjanar u l-Ambjent

- Kadaster (Aġenzija tar-Reġistri Pubbliċi)

- Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (Fond tad-Djar Ċentrali)

- Stichting Bureau Architectenregister (Reġistru ta' l-Arkitetti)

Ministeru tas-Saħħa, il-Ġid tal-Pubbliku u l-Isport

- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

- College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) (Bord ta' l-Valutazzjoni tal-Mediċini)

- Commissies voor gebiedsaanwijzing

- College sanering Ziekenhuisvoorzieningen (Bord Nazzjonali għaż-Żvilupp mill-Ġdid tal-Faċilitajiet ta' l-Isptar)

- Zorgonderzoek Nederland (ZON) (Kunsill tar-Riċerka u l-Iżvilupp fuq is-Saħħa)

- Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen (Liġi fuq l-Istrumenti Medikali)

- N.V. KEMA/Stichting TNO Certification (Ċertifikazzjoni tal-KEMA/TNO)

- College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) (Bord Nazzjonali fuq il-Faċilitajiet ta' l-Isptar)

- College voor Zorgverzekeringen (CVZ) (Bord ta' l-Assigurazzjoni tal-Kura tas-Saħħa)

- Nationaal Comité 4 en 5 mei (Kumitat Nazzjonali ta' l-4 u l-5 ta' Mejju)

- Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) (Bord tal-Benefiċċji u l-Pensjoni)

- College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) (Tribunal tat-Tariffa tas-Servizz tas-Saħħa)

- Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

- Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) (Fondazzjoni għall-Avvanz tas-Saħħa Pubblika u l-Ambjent)

- Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

- Stichting Sanquin Bloedvoorziening (Fondazzjoni li tipprovdi d-Demm tas-Sanquin)

- College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG (Bord Superviżorju tal-Kumitati ta' l-Assigurazzjoni tal-Kura tas-Saħħa għar-reġistrazzjoni ta' l-eżerċitazzjoni professjonali tal-kura tas-saħħa)

- Ziekenfondsen (Fondi ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa)

- Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) (Fondazzjoni tat-Trapjant ta' l-Olanda)

- Regionale Indicatieorganen (RIO's) (Korpi reġjonali għall-Valutazzjoni tal-Bżonn).

XI — L-AWSTRIJA

Il-korpi kollha taħt il-kontroll baġitorju tar-"Rechnungshof" (Qorti ta' l-Awdituri) għajr dawk ta' natura kummerċjali jew industrijali.

XII — IL-PORTUGAL

Kategoriji

- Institutos públicos sem caràcter comercial ou industrial (istituzzjonijiet pubbliċi mingħajr karattru kummerċjali jew industrijali),

- Serviços públicos personalizados (servizzi pubbliċi li għandhom personalità legali)

- Fundações públicas (fondazzjonijiet pubbliċi),

- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (istituzzjonijiet pubbliċi għall-edukazzjoni, riċerka xjentifika u saħħa),

XIII — IL-FINLANDJA

Korpi pubbliċi jew ikkontrollati pubblikament u l-intrapriżi għajr dawk ta' natura industrijali jew kummerċjali.

XIV — L-ISVEZJA

Il-korpi kollha mhux kummerċjali li l-kuntratti pubbliċi huma soġġetti għas-sorveljanza mill-Bord Nazzjonali għall-Prokura Pubblika.

XV — IR-RENJU UNIT

Korpi

- Kunsill tad-Disinn

- Esekuttiv tas-Saħħa u Sigurtà

- Korporazzjoni ta' l-Iżvilupp tar-Riċerka Nazzjonali

- Bord tas-Servizz Laboratorju tas-Saħħa Pubblika

- Servizz ta' arbitraġġ, konċiljazzjoni u konsultattiv

- Kummissjoni għall-Ibliet Ġodda

- Awtorità tad-Demm Nazzjonali

- Awtorità tax-Xmajjar Nazzjonali

- Intrapriżi Skoċċiżi

- Djar Skoċċiżi

- Aġenzija ta' l-Iżvilupp ta' Wales

Kategoriji

- Skejjel miżmugħin

- Universitajiet u kulleġġi ffinanzjati l-biċċa l-kbira minn awtoritajiet kuntrattwali oħra

- Galleriji u Mużewijiet Nazzjonali

- Kunsilli tar-Riċerka

- Awtoritajiet tan-Nar

- Awtoritajiet tas-Saħħa Strateġika tas-Servizz tas-Saħħa Nazzjonali

- Awtoritajiet tal-Pulizija

- Korporazzjonijiet ta' l-Iżvilupp ta' Belt Ġdida

- Korporazzjonijiet ta' l-Iżvilupp Urban

--------------------------------------------------

ANNESS IV

AWTORITAJIET TAL-GVERN ĊENTRALI [1]

IL-BELĠJU

—l'Etat | —de Staat | —l-Istat |

—les communautés | —de gemeenschappen | —il-kommunitajiet |

—les commissions communautaires | —de gemeenschapscommissies | —il-kummissjonijiet tal-kommunità |

—les régions | —de gewesten | —ir-reġjuni |

—les provinces | —de provincies | —il-provinċji |

—les communes | —de gemeenten | —il-komuni |

—les centres publics d'aide sociale | —de openbare centra voor maatschappelijk welzijn | —ċentri pubbliċi għall-assistenza soċjali |

—les fabriques d'églises et les organismes chargés de la gestion du temporel des autres cultes reconnus | —de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalïen van de erkende erediensten | —kunsilli tal-knisja u organizazzjonijiet responsabbli għat-tmexxija ta' l-assi ta' ordnijiet reliġjużi magħrufa oħra |

—les sociétés de développement régional | —de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen | —Kumpanniji ta' l-iżvilupp reġjonali |

—les polders et wateringues | —de polders en wateringen | — bordijiet tal-biċċiet ta' l-art u l-ilma |

—les comités de remembrement des biens ruraux | —de ruilverkavelingscomités | —kumitati tal-konsolidazzjoni ta' l-art |

—les zones de police | —de politiezones | —żoni tal-pulizija |

—les associations formées par plusieurs des pouvoirs adjudicateurs ci-dessus. | —de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven. | —assoċazzjonijiet iffurmati minn diversi awtoritajiet onorifiċenti t'hawn fuq. |

ID-DANIMARKA

1.Folketinget — Il-Parlament Daniż | Rigsrevisionen — L-Uffiċċju tar-Reviżjoni Nazzjonali |

2.Statsministeriet — L-Uffiċċju tal-Prim Ministru | |

3.Udenrigsministeriet — Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin | |

4.Beskæftigelsesministeriet — Ministeru ta' l-Impjieg | 5 styrelser og institutioner — 5 aġenziji u istituzzjonijiet |

5.Domstolsstyrelsen — L-Amministrazzjoni tal-Qorti | |

6.Finansministeriet — Ministeru tal-Finanzi | 5 styrelser og institutioner — 5 aġenziji u istituzzjonijiet |

7.Forsvarsministeriet — Ministeru tad-Difiża | Adskillige institutioner — Diversi istituzzjonijiet |

8.Indenrigs-og Sundhedsministeriet — Ministeru ta' l-Intern u s-Saħħa | Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut - Diversi aġenziji u istituzzjonijiet, li jinkludu l-Istatens Serum Institut (Védőoltàsokért felelős àllami intézet) |

9.Justitsministeriet — Ministeru tal-Ġustizzja | Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser - Kummissarju tal-Pulizija, 2 diretturi u numru t'aġenziji |

10.Kirkeministeriet — Ministeru għall-Affarijiet Ekkleżjastiċi | 10 stiftsøvrigheder — 10 awtoritajiet djoċesi |

11.Kulturministeriet — Ministeru tal-Kultura | Departement samt et antal statsinstitutioner — Dipartiment u numru ta' istituzzjonijiet |

12.Miljøministeriet — Ministeru ta' l-Ambjent | 6 styrelser — 6 aġenziji |

13.Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministeru tar-Refuġjati, Immigrazzjoni u ta' l-Affarijiet Integri | 1 styrelse — aġenzija waħda |

14.Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministeru ta' l-Ikel, Agrikoltura u Sajd | 9 direktorater og institutioner — 9 diretturi u istituzzjonijiet |

15.Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling — Ministeru tax-Xjenza, Teknoloġija u Innovazzjoni | Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Diversi aġenziji u istituzzjonijiet, li jinkludu l-Laboratorju Nazzjonali ta' Risoe u r—Riċerka Nazzjonali Daniża u l-Bini ta' l-Edukazzjoni |

16.Skatteministeriet — Ministeru tat-Tassazzjoni | 1 styrelse og institutioner — aġenzija waħda u diversi istituzzjonijiet |

17.Socialministeriet — Ministeru ta' l-Affarijiet Soċjali | 3 styrelser og institutioner — 3 aġenziji u diversi istituzzjonijiet |

18.Trafikministeriet — Ministeru tat-Trasport | 12 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 12 aġenziji u istituzzjonijiet li jinkludu Øresundsbrokonsortiet |

19.Undervisningsministeriet — Ministeru ta' l-Edukazzjoni | 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 aġenziji, 4 stabbilimenti edukattivi, 5 istituzzjonijiet oħra |

20.Økonomi— og Erhvervsministeriet — Ministeru ta' l-Affarijiet Kummerċjali u Ekonomiċi | Adskillige styrelser og institutioner - Diversi aġenziji u istituzzjonijiet |

IL-ĠERMANJA

Auswärtiges Amt | Ministeru Federali għall-Affarijiet Barranin (Uffiċċju Barrani Federali) |

Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) | Ministeru Federali ta' l-Intern (affarijiet ċivili biss) |

Bundesministerium der Justiz | Ministeru Federali tal-Ġustizzja |

Bundesministerium der Finanzen | Ministeru Federali tal-Finanzi |

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Ministeru Federali ta' l-Ekonomija u x-Xogħol |

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft | Ministeru Federali tal-Protezzjoni tal-Konsumatur, Ikel u Agrikoltura |

Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter) | Ministeru Federali tad-Difiża (mhux affarijiet militari) |

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | Ministeru Federali għall-Affarijiet tal-Familja, taċ-Ċittadin il-Kbir, tan-Nisa u Żagħżagħ |

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit | Ministeru Federali tas-Sigurtà Soċjali u tas-Saħħa |

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | Ministeru Federali tat-Trasport, Bini u Djar |

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | Ministeru Federali ta' l-Ambjent, il-Konservazzjoni Naturali u s-Sigurtà Nukleari |

Bundesministerium für Bildung und Forschung | Ministeru Federali ta' l-Edukazzjoni u r-Riċerka |

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | Ministeru Federali għall-Iżvilupp u l-Koperazzjoni Ekonomika |

IL-GREĊJA

1. | Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέν-τρωσης | Ministeru ta' l-Intern, l-Amministrazzjoni Pubblika u d-Deċentralizzazzjoni |

2. | Υπουργείο Εξωτερικών | Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin |

3. | Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών | Ministeru ta' l-Ekonomija u l-Finanzi |

4. | Υπουργείο Ανάπτυξης | Ministeru ta' l-Iżvilupp |

5. | Υπουργείο Δικαιοσύνης | Ministeru tal-Ġustizzja |

6. | Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | Ministeru ta' l-Edukazzjoni u r-Reliġjon |

7. | Υπουργείο Πολιτισμού | Ministeru tal-Kultura |

8. | Υπουργείο Υγείας — Πρόνοιας | Ministeru tas-Saħħa u l-Assistenza |

9. | Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων | Ministeru ta' l-Ambjent, l-Ippjanar Fiżiku u x-Xogħolijiet Pubbliċi |

10. | Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u x-Xogħol |

11. | Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών | Ministeru tat-Trasport u l-Kommunikazzjoni |

12. | Υπουργείο Γεωργίας | Ministeru ta' l-Agrikoltura |

13. | Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας | Ministeru tal-Merkant tal-Baħar |

14. | Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης | Ministeru tal-Maċedonja u tat-Thrace |

15. | Υπουργείο Αιγαίου | Ministeru ta' l-Eġew |

16. | Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | Ministeru tal-Press |

17. | Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς | Segretarjat Ġenerali taż-Żgħażagħ |

18. | Γενική Γραμματεία Ισότητας | Segretarjat Ġenerali ta' l-Ugwalità |

19. | Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Segretarjat Ġenerali għas-Sigurtà Soċjali |

20. | Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού | Segretarjat Ġenerali għall-Griegi li jgħixu barra |

21. | Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας | Segretarjat Ġenerali għall-Industrija |

22. | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας | Segretarjat Ġenerali għar-Riċerka u Teknoloġija |

23. | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Segretarjat Ġenerali għall-Isport |

24. | Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων | Segretarjat Ġenerali għax-Xogħolijiet Pubbliċi |

25. | Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος | Servizz Statistikali Nazzjonali |

26. | Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας | Organizazzjoni Assistenzali Nazzjonali |

27. | Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας | Organizazzjoni tad-Djar tal-Ħaddiema |

28. | Εθνικό Τυπογραφείο | Uffiċċju ta' l-istampar Nazzjonali |

29. | Γενικό Χημείο του Κράτους | Laboratorju ta' l-Istat Ġenerali |

30. | Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας | Fond tal-Highway Griek |

31. | Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | L-Università t'Ateni |

32. | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | L-Università tat-Thessaloniki |

33. | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | L-Università tat-Thrace |

34. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | L-Università t'Eġew |

35. | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | L-Università t'Ioannina |

36. | Πανεπιστήμιο Πατρών | L-Università ta' Patras |

37. | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | L-Università tal-Maċedonja |

38. | Πολυτεχνείο Κρήτης | L-Iskola Politeknik ta' Crete |

39. | Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων | L-Iskola Teknika tas-Sivitanidios |

40. | Αιγινήτειο Νοσοκομείο | L-Isptar Eginitio |

41. | Αρεταίειο Νοσοκομείο | L-Isptar Areteio |

42. | Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης | Ċentru Nazzjonali ta' l-Amministrazzjoni Pubblika |

43. | Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. | Organizazzjoni tat-Tmexxija tal-Materjal Pubbliku |

44. | Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων | Organizazzjoni ta' l-Assigurazzjoni tal-Bdiewa |

45. | Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων | Organizazzjoni tal-Bini ta' l-Iskola |

46. | Γενικό Επιτελείο Στρατού | Staff Ġenerali ta' l-Armata |

47. | Γενικό Επιτελείο Ναυτικού | Staff Ġenerali ta' l-Ammiraljat |

48. | Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας | Staff Ġenerali tal-Forza ta' l-Ajru |

49. | Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας | Kummissjoni Enerġetika ta' l-Atomika Griega |

50. | Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων | Segretarjat Ġenerali għall-Edukazzjoni Aktar |

Presidencia del Gobierno | Uffiċċju tal-Prim Ministru |

Ministerio de Asuntos Exteriores | Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin |

Ministerio de Justicia | Ministeru tal-Ġustizzja |

Ministerio de Defensa | Ministeru tad-Difiża |

Ministerio de Hacienda | Ministeru tal-Finanzi |

Ministerio de Interior | Ministeru ta' l-Intern |

Ministerio de Fomento | Ministeru ta' l-Iżvilupp Internali |

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes | Ministeru ta' l-Edukazzjoni, Kultura u Sport |

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | Ministeru tax-Xogħol u Affarijiet Soċjali |

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministeru ta' l-Agrikoltura, Sajd u Ikel |

Ministerio de la Presidencia | Ministeru ta' l-Uffiċċju tal-Prim Ministru |

Ministerio de Administraciones Públicas | Ministeru ta' l-Amministrazzjoni Pubblika |

Ministerio de Sanidad y Consumo | Ministeru tas-Saħħa u l-Affarijiet tal-Konsumatur |

Ministerio de Economía | Ministeru ta' l-Affarijiet Ekonomiċi |

Ministerio de Medio Ambiente | Ministeru ta' l-Ambjent |

Ministerio de Ciencia y Tecnología | Ministeru tax-Xjenza u Teknoloġija |

FRANZA

1. Ministeri

—Services du Premier ministre | —Uffiċċju tal-Prim Ministru |

—Ministère des affaires étrangères | —Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin |

—Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité | —Ministeru ta' l-Affarijiet Soċjali, tal-Ħaddiema u tas-Solidarjetà |

—Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales | —Ministeru ta' l-Agrikoltura, ta' l-Ikel, tas-Sajd u ta' l-Affarijiet Rurali |

—Ministère de la culture et de la communication | —Ministeru tal-Kultura u tal-Kommunikazzjoni |

—Ministère de la défense | —Ministeru tad-Difiża |

—Ministère de l'écologie et du développement durable | —Ministeru ta' l-Ekoloġija u l-Iżvilupp Sostenibbli |

—Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie | —Ministeru ta' l-Affarijiet Ekonomiċi, Finanzi u Industrija |

—Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer | —Ministeru ta' l-Infrastruttura, Trasport, Bini, Turiżmu u l-Baħar |

—Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire | —Ministeru tas-Servizz Ċivili, ir-Riforma Statali u l-Ippjanar Reġjonali |

—Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales | —Ministeru ta' l-Intern, is-Sigurtà Internali u l-Libertajiet Lokali |

—Ministère de la justice | —Ministeru tal-Ġustizzja |

—Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche | —Ministeru taż-Żgħażagħ, Edukazzjoni u Riċerka |

—Ministère de l'outre-mer | —Ministeru tat-Territorji Barranin |

—Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées | —Ministeru tas-Saħħa, tal-Familja u tal-Persuni b'Diżabilità |

—Ministère des sports | —Ministeru ta' l-Isport |

—Académie de France à Rome | —L-Akkademja ta' Franza f'Ruma |

—Académie de marine | —L-Akkademja Navali |

—Académie des sciences d'outre-mer | —L-Akkademja tax-Xjenzi barra mill-pajjiż |

—Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | -L-Aġenzija Ċentrali għall-Korpi tas-Sigurtà Soċjali |

—Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) | —L-Aġenzija Nazzjonali għat-Titjib fil-Kondizzjonijiet tax-Xogħol |

—Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) | —L-Aġenzija Nazzjonali għat-Titjib ta' l-Abitant |

—Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) | —L-Aġenzija Nazzjonali għall-Kumpens tan-Nazzjonalitajiet Franċiżi li jgħixu barra |

—Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) | —L-Assemblea Permanenti tal-Kamra Reġjonali ta' l-Agrikoltura |

—Bibliothèque nationale de France | —Il-Librerija Nazzjonali ta' Franza |

—Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | —Il-Librerija Universitali u Nazzjonali ta' Strasbourg |

—Bibliothèque publique d'information | —Librerija ta' l-Informazzjoni Pubblika |

—Caisse des dépôts et consignations | —Fond tal-Kunsinni u d-Depożiti |

—Caisse nationale des autoroutes (CNA) | —Fond tal-Highways Nazzjonali |

—Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) | —Fond tas-Sigurtà Soċjali Nazzjonali għall-Militar |

—Centre des monuments nationaux (CMN) | —Ċentru tal-Monumenti Nazzjonali |

—Caisse de garantie du logement locatif social | —Fond Soċjali tal-Garanzija tal-Bini |

—Casa de Velasquez | —Casa de Velazquez |

—Centre d'enseignement zootechnique | —Ċentru għall-Istudji ŻooTekniċi |

—Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture | —Ministeru għaċ-Ċentru ta' l-Agrikoltura għal Studji Ambjentali u Tgħalim Applikat |

—Centre d'études supérieures de sécurité sociale | —Ċentru għal Studji ta' Sigurtà Soċjali Avvanzata |

—Centres de formation professionnelle agricole | —Ċentri ta' Taħriġ Agrikolu |

—Centre national d'art et de culture Georges Pompidou | —Ċentru Nazzjonali ta' l-Arti u Kultura ta' Georges Pompidou |

—Centre national de la cinématographie | —Ċentru Ċinematografiku Nazzjonali |

—Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée | —Ċentru ta' Taħriġ u Studju Nazzjonali għall-Professjonisti li jaħdmu mat-tfal b'Diffikultajiet ta' l-Addatament |

—Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) | —Istitut Nazzjonali għall-Inġinerija Agrikola u Ambjentali |

—Centre national des lettres | —Ċentru ta' l-Arti Letterarja Nazzjonali |

—Centre national de documentation pédagogique | —Ċentru tat-Tagħlim tad-Dokumentazzjoni Nazzjonali |

—Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) | —Ċentru Nazzjonali għall-Assistenza ta' l-Istudenti ta' l-Iskola u l-Università |

—Centre hospitalier des Quinze-Vingts | —L-Isptar tal-Quinze-Vingts |

—Centre national de promotion rurale de Marmilhat | —Ċentru ta' l-Iżvilupp Rurali Nazzjonali ta' Marmilhat |

—Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) | —Ċentri ta' l-Isport u l-Edukazzjoni Adulta |

—Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) | —Ċentri Reġjonali għall-Assistenza ta' l-Istudenti Universitarji |

—Centres régionaux de la propriété forestière | —Ċentri tal-Propjeta tal-Foresti Reġjonali |

—Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants | —Ċentru tas-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti |

—Commission des opérations de bourse | —Kummissjoni Operatorja tal-Borża |

—Conseil supérieur de la pêche | —Kunsill tas-Sajd |

—Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | —Aġenzija tal-Konservazzjoni tal-Kosta u tal-Għadajjar |

—Conservatoire national supérieur de musique de Paris | —Konservatorju Mużikali Nazzjonali Għoli ta' Pariġi |

—Conservatoire national supérieur de musique de Lyon | —Konservatorju Mużikali Nazzjonali Għoli ta' Lyon |

—Conservatoire national supérieur d'art dramatique | —Skola tad-Drama Nazzjonali |

—École centrale — Lyon | —Kulleġġ Nazzjonali ta' l-Inġinerija u r-Riċerka f'Lyon |

—École centrale des arts et manufactures | —Kulleġġ Nazzjonali ta' l-Inġinerija u r-Riċerka f'Pariġi |

—Ecole du Louvre | —Ecole du Louvre Art |

—École française d'archéologie d'Athènes | —Skola Franċiża ta' l-Arkeoloġija f'Ateni |

—École française d'Extręme-Orient | —Skola Franċiża ta' l-Istudji tal-Lvant Imbiegħed |

—École française de Rome | —Skola Franċiża f'Ruma |

—École des hautes études en sciences sociales | —Kulleġġ ta' l-Istudji Avvanzati fi Xjenzi Soċjali |

—École nationale d'administration | —Kulleġġ Amministrattiv Pubbliku Nazzjonali |

—École nationale de l'aviation civile (ENAC) | —Kulleġġ ta' l-Avjazzjoni Ċivili Nazzjonali |

—École nationale des Chartes | —Kulleġġ Nazzjonali ta' Chartres |

—École nationale d'équitation | —Kulleġġ ta' l-Ekwitazzjoni Nazzjonali |

—École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF) | —Kulleġġ Nazzjonali ta' l-Inġinerija Forestika, ta' l-Ilma u Rurali |

—Écoles nationales d'ingénieurs | —Kulleġġi ta' l-Inġinerija Nazzjonali |

—École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires | —Kulleġġ Nazzjonali għall-Inġineriji Industrijali ta' l-Agro-Ikel |

—Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles | —Kulleġġ Nazzjonali ta' l-Inġineriji Agrikoli |

—Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg | —Kulleġġ Nazzjonali ta' Strasbourg ta' l-Inġinerija Ambjentali u ta' l-Ilma |

—École nationale de la magistrature | —Kulleġġ Nazzjonali għall-Korp ta' l-imħallfin kollha ta' pajjiż |

—Écoles nationales de la marine marchande | —Kulleġġi ta' l-Ammiraljat Merkantili Nazzjonali |

—École nationale de la santé publique (ENSP) | —Kulleġġ tas-Saħħa Pubblika Nazzjonali |

—École nationale de ski et d'alpinisme | —Kulleġġ tat-Tixbit u Ġiri mal-Muntanji u ta' l-iskijjar Nazzjonali |

—École nationale supérieure agronomique – Montpellier | —Kulleġġ Għoli Nazzjonali ta' l-Agronomija f'Montpellier |

—École nationale supérieure agronomique – Rennes | —Kulleġġ Għoli Nazzjonali ta' l-Argonomija, f'Rennes |

—École nationale supérieure des arts décoratifs | —Kulleġġ Għoli Nazzjonali ta' l-Arti Dekorattiva |

—École nationale supérieure des arts et industries – Strasbourg | —Kulleġġ Għoli Nazzjonali ta' l-Arti u l-Industriji, fi Strasbourg |

—École nationale supérieure des arts et industries textiles – Roubaix | —Kulleġġ Għoli Nazzjonali ta' l-Arti u l-Industriji tat-Tessuti, f'Roubaix |

—Écoles nationales supérieures d'arts et métiers | —Kulleġġi Għolja Nazzjonali ta' l-Inġinerija |

—École nationale supérieure des beaux-arts | —Kulleġġ Għoli Nazzjonali ta' l-Arti tal-Ġmiel |

—École nationale supérieure des bibliothécaires | —Kulleġġ Għoli Nazzjonali għall-Bibljotekarji |

—École nationale supérieure de céramique industrielle | —Kulleġġ Għoli Nazzjonali taċ-Ċeramika Industrijali |

—École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) | —Kulleġġ Għoli Nazzjonali ta' l-Elettroniċi u l-Inġinerija Elettrika |

—École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires | —Kulleġġ Għoli Nazzjonali għall-Industriji ta' l-Agri-Ikel |

—École nationale supérieure du paysage | —Kulleġġ Għoli Nazzjonali tad-Disinn tal-Pajsaġġ |

—Écoles nationales vétérinaires | —Kulleġġi Nazzjonali tal-Mediċina Veterinarja |

—École nationale de voile | —Kulleġġ tat-Tbaħħir Nazzjonali |

—Écoles normales nationales d'apprentissage | —Kulleġġi tat-Taħriġ tal-Għalliema Nazzjonali |

—Écoles normales supérieures | —Kulleġġi Tat-Taħriġ tal-Għalliema Għolja |

—École polytechnique | —Kulleġġ Politekniku |

—École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) | —Kulleġġ tat-Taħriġ Forestiku u Agrikolu f'Meymac (Correze) |

—École de sylviculture – Crogny (Aube) | —Kulleġġ Crogny Forrestry (Aube) |

—École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde) | —Kulleġġ tal-Vitikultura u l-Enoloġija f'Tour Blanche (Gironde) |

—École de viticulture – Avize (Marne) | —Kulleġġ tal-Vitikultura f'Avize (Marne) |

—Hôpital national de Saint-Maurice | —L-Isptar Nazzjonali ta' Saint-Maurice |

—Établissement national des invalides de la marine (ENIM) | —Istitut tas-Sigurtà Soċjali Nazzjonali għall-Ħaddiema tal-Baħar b'Diżabilità |

—Établissement national de bienfaisance Koenigswarter | —Organizazzjoni tal-Karità Nazzjonali Koenigswarter |

—Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) | —Korporazzjoni għas-Superviżjoni tax-Xogħol fuq Bini ta' l-Istat ta' Interess Kulturali u Edukazzjonali |

—Établissement public du musée et du domaine national de Versailles | —Korporazzjoni Pubblika għall-Mużew u d-Dominju Nazzjonali ta' Versillja |

—Fondation Carnegie | —Fondazzjoni Carnegie |

—Fondation Singer-Polignac | —Fondazzjoni Singer-Polignac |

—Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations | —Fond ta' Azzjoni u Sapport għall-Integrazzjoni u l-Ġlieda kontra d-Diskriminazzjoni |

—Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT) | —Istitut għat-Trobbija tal-Bhejjem u l-Mediċina Veterinarja fil-Pajjiżi Tropikali |

—Institut français d'archéologie orientale du Caire | —Istitut Arkeologu f'Lvant Franċiż fil-Kajr |

—Institut français de l'environnement | —Istitut Ambjentali Franċiż |

—Institut géographique national | —Istitut Ġeografiku Nazzjonali |

—Institut industriel du Nord | —Istitut Industrijali tar-Reġjun Nordiku |

—Institut national agronomique de Paris-Grignon | —Istitut Agronomiku Nazzjonali fi Grignon, f "Pariġi" |

—Institut national des appellations d'origine (INAO) | —Istitut Nazzjonali għan-Nomini ta' l-Oriġini |

—Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG) | —Istitut tal-Ġeofiżika u l-Astronomija Nazzjonali |

—Institut national de la consommation (INC) | —Istitut tal-Konsum Nazzjonali |

—Institut national d'éducation populaire (INEP) | —Istitut ta' l-Edukazzjoni ta' l-Adulti Nazzjonali |

—Institut national d'études démographiques (INED) | —Istitut Nazzjonali ta' l-Istudji Demografiċi |

—Institut national des jeunes aveugles – Paris | —Istitut Nazzjonali għaż-Żgħażagħ Għomja, f'Pariġi |

—Institut national des jeunes sourds – Bordeaux | —Istitut Nazzjonali għaż-Żgħażagħ Torox, f'Bordeaux |

—Institut national des jeunes sourds – Chambéry | —Istitut Nazzjonali għaż-Żgħażagħ Torox, f'Chambery |

—Institut national des jeunes sourds – Metz | —Istitut Nazzjonali għaż-Żgħażagħ Torox, f'Metz |

—Institut national des jeunes sourds – Paris | —Istitut Nazzjonali għaż-Żgħażagħ Torox, f'Pariġi |

—Institut national du patrimoine | —Istitut tal-Patrimonju Nazzjonali Franċiż |

—Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3) | —Istitut Nazzjonali tal-Fiżika Nukleari u tal-Fiżika tal-Partikkli |

—Institut national de la propriété industrielle | —Istitut tal-Propjeta Intelletwali Nazzjonali |

—Institut national de recherches archéologiques préventives | —Istitut Nazzjonali għar-Riċerka Arkeologa Preventiva |

—Institut national de recherche pédagogique (INRP) | —Istitut Nazzjonali għar-Riċerka Edukattiva |

—Institut national des sports et de l'éducation physique | —Istitut Nazzjonali għall-Isport u l-Edukazzjoni Fiżika |

—Instituts nationaux polytechniques | —Kulleġġi PoliTekniċi Nazzjonali |

—Instituts nationaux des sciences appliquées | —Istituti Nazzjonali għax-Xjenzi Applikati |

—Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen | —Istitut Nazzjonali Għoli tal-Kimika Industrijali f'Rouen |

—Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) | —Istitut Nazzjonali għax-Xjenza tal-Kompjuter u għar-Riċerka tal-Kontroll |

—Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) | —Istitut Nazzjonali għat-Trasport u Riċerka tas-Sigurtà |

—Instituts régionaux d'administration | —Kulleġġi Amministrattivi Pubbliċi Reġjonali |

—Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen | —Istitut Għoli tal-Materjal u l-Kostruzzjoni Mekanika f'Saint-Ouen |

—Musée Auguste-Rodin | —Mużew Auguste-Rodin |

—Musée de l'armée | —Mużew Militari |

—Musée Gustave-Moreau | —Mużew Gustave-Moreau |

—Musée du Louvre | —Mużew Louvre |

—Musée du quai Branly | —Mużew Quai Branly |

—Musée national de la marine | —Mużew Navali |

—Musée national J.-J.-Henner | —Mużew Nazzjonali J.J. Henner |

—Musée national de la Légion d'honneur | —Mużew Nazzjonali tal-Leġjun ta' l-Unur |

—Muséum national d'histoire naturelle | —Mużew ta' l-Istorja Naturali Nazzjonali |

—Office de coopération et d'accueil universitaire | —Uffiċċju tar-Riċeviment u l-Koperazzjoni Universitarja |

—Office français de protection des réfugiés et apatrides | —Uffiċċju Franċiż għall-Protezzjoni tar-Refuġjati u għall-Persuni mingħajr Stat |

—Office national de la chasse et de la faune sauvage | —Uffiċċju Nazzjonali għall-Ikkaċċjar u l-Fawna Selvaġġa |

—Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) | —Uffiċċju Nazzjonali għall-Informazzjoni fuq Edukazzjoni Ogħla u Karrieri |

—Office des migrations internationales (OMI) | —Uffiċċju ta' l-Immigrazzjoni Internazzjonali |

—Office universitaire et culturel français pour l'Algérie | —Università Franċiża u Uffiċċju Kulturali għall-Alġerija |

—Palais de la découverte | —Mużew ta' l-Iskoperti |

—Parcs nationaux | —Parki Nazzjonali |

—Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France | —Ile-de-France u Awtorità tat-Trasport Pariġina |

—Thermes nationaux – Aix-les-Bains | —Banjijiet Termali Nazzjonali f'Aix-les-Bains |

3. Autre organisme public national/Korp pubbliku nazzjonali ieħor

—Union des groupements d'achats publics (UGAP) | —Dipartiment tal-Prokura Pubblika |

L-IRLANDA

Stabbiliment tal-President

Il-Kmamar ta' l-oireachtas (il-Parlament) u l-Parlament Ewropew

Dipartiment ta' Taoiseach (il-Prim Ministru)

Uffiċċju Ċentrali ta' l-Istatistika

Dipartiment tal-Finanzi

Uffiċċju tal-Kontrollur u l-Awditur Ġenerali

Uffiċċju tal-Kummissarji tad-Dħul tal-Finanzi

Uffiċċju tax-Xogħolijiet Pubbliċi

Laboratorju Statali

Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali tal-Kuruna

Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet PubbliċI

Uffiċċju tal-Valutazzjoni

Kummissjoni tas-Servizz Ċivili

Uffiċċju ta' l-Ombudsman

Uffiċċju ta' l-Avukat tal-Kap ta' l-Istat

Dipartiment tal-Ġustizzja, Ugwalità u r-Riforma tal-LiġI

Servizz tal-Qrati

Servizz tal-Priġunieri

Uffiċċju tal-Kummissarji tad-Donazzjonijiet tal-Karità u l-Legati

Dipartiment ta' l-Ambjent u l-Gvern Lokali

Dipartiment ta' l-Edukazzjoni u x-Xjenza

Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet, tal-Baħar u r-Riżorsi Naturali

Dipartiment ta' l-Agrikoltura u l-Ikel

Dipartiment tat-Trasport

Dipartiment tas-Saħħa u t-Tfal

Dipartiment ta' l-Intrapriża, in-Negozju u l-Impjieg

Dipartiment ta' l-Arti, l-Isport u t-Turiżmu

Dipartiment tad-Difiża

Dipartiment ta' l-Affarijiet Barranin

Dipartiment ta' l-Affarijiet tal-Familja u Soċjali

Dipartiment ta' l-Affarijiet tal-Gaeltacht (reġjuni li jitkellmu bil-Gaelic), Rurali u tal-Kommunità

Kunsill ta' l-Arti

Gallerija Nazzjonali

L-ITALJA

1. Purchasing bodies

1. | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Presidenza tal-Kunsill tal-Ministeri |

2. | Ministero degli Affari Esteri | Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin |

3. | Ministero dell'Interno | Ministeru ta' l-Intern |

4. | Ministero della Giustizia | Ministeru tal-Ġustizzja |

5. | Ministero della Difesa | Ministeru tad-Difiża |

6. | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Ministeru ta' l-Ekonomija u Finanzi (qabel il-Ministeru tat-Teżor u l-Ministeru tal-Finanzi) |

7. | Ministero delle Attività Produttive | Ministeru ta' l-Attivitajiet Produttivi (qabel il-Ministeru ta' l-Industrija, in-Negozju, it-Turiżmu ta' l-Artiġjanat u l-Ministeru tan-Negozju Barrani) |

8. | Ministero delle Comunicazioni | Ministeru tal-Komunikazzjonijiet (qabel il-Ministeru tal-postijiet u t-telekomunikazzjonijiet) |

9. | Ministero delle Politiche agricole e forestali | Ministeru tal-Politika Forestali u Agrikola (qabel il-Ministeru tar-riżorsi agrikoli) |

10. | Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio | Ministeru ta' l-Ambjent u d-Difiża tat-Territorju (qabel il-Ministeru ta' l-Ambjent) |

11. | Ministero delle Infrastrutture e Transporti | Ministeru ta' l-Infrastrutturi u t-Trasporti (qabel il-Ministeru tat-trasporti u l-Ministeru tax-xogħolijiet Pubbliċi) |

12. | Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Ministeru ta' l-Impjieg u l-politika soċjali (qabel il-Ministeru ta' l-impjieg u s-sigurtà soċjali) |

13. | Ministero della Salute | Ministeru tas-Saħħa |

14. | Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca | Ministeru ta' l-Edukazzjoni, l-Università u r-Riċerka Xjentifika |

15. | Ministero per i Beni e le attività culturali | Ministeru ta' l-attivitajiet u l-patrimonju Kulturali |

Jaġixxi bħala l-entità ċentrali tax-xiri għal-Ministeri kollha u, meta meħtieġ, għall-entitajiet pubbliċi oħra fuq il-bażi ta' arranġament konċessjonarju jew qafas. | ONSIP SPA (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) |

IL-LUSSEMBURGU | 1.Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques de l'agriculture. | 1. | Ministeru ta' l-Agrikoltura, l-Vitikultura u l-Iżvilupp Rurali: l-Amministrazzjoni tad-Dipartimenti Tekniċi Agrikola |

2. | Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée. | 2. | Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin, in-Negozju Barrani, l-Koperazzjoni u d-Difiża: l-Armata |

3. | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique. | 3. | Ministeru ta' l-Edukazzjoni, it-Taħriġ Vokazzjonali u l-Isport: Skejjel Sekondarji u Skejjel Sekondarji Tekniċi |

4. | Ministère de l'Environnement: Administration de l'environnement. | 4. | Ministeru ta' l-Ambjent: Amministrazzjoni Ambjentali |

5. | Ministère d'Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). | 5. | Ministeru ta' l-Istat, Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet: Servizzi Postali u Kumpannija tat-Telekomunikazzjonijiet |

6. | Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l'Etat, Homes d'enfants. | 6. | Ministeru tal-Familja, tas-Solidarjetà Soċjali u ż-Żgħażagħ: djar ta' l-irtirar Statali, djar tat-tfal |

7. | Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l'Etat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'Etat. | 7. | Ministeru tas-Servizz Ċivili u r-Riforma Amministrattiva: Ċentru tax-Xjenza tal-Kompjuter Statali, Dipartiment Ċentrali għall-Materja Stampata Statali u l-Provvisti ta' l-Uffiċċju |

8. | Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. | 8. | Ministeru tal-Ġustizzja: Istituzzjonijiet Penitenzeriji |

9. | Ministère de l'Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile. | 9. | Ministeru ta' l-Intern: Servizz tal-Pulizija Nazzjonali, Uffiċċju tal-Protezzjoni Ċivili Nazzjonali |

10. | Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées. | 10. | Ministeru tax-Xogħolijiet Pubbliċi: Amministrazzjoni tal-Bini Pubbliku; Amministrazzjoni tat-Toroq u l-Pontijiet |

L-OLANDA

Ministerie van Algemene Zaken

(Ministeru ta' l-Affarijiet Ġenerali)

- Bestuursdepartement (Dipartimenti ta' l-istaff u l-politika ċentrali)

- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Kunsill Konsultattiv fuq il-Politika tal-Gvern)

- Rijksvoorlichtingsdienst: (Servizz Informatiku Governattiv ta' l-Olanda)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(

Ministeru ta' l-Intern)

- Bestuursdepartement (Dipartiment ta' l-istaff u l-politika ċentrali)

- Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Aġenzija għall-Informazzjoni tal-Ħaddiema tal-Gvern)

- Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Servizz tas-Selezzjoni tar-Reġistri Ċentrali)

- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Servizz tas-Sigurtà u l-Intelliġenza Ġenerali)

- Beheerorganisatie GBA (Aġenzija tad-Dokumenti ta' l-Ivjaġġar u r-Reġistri tal-Ħaddiema)

- Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (Organizazzjoni Teknoloġika Komunikattiva u Informattiva)

- Korps Landelijke Politiediensten (Aġenzija tas-Servizzi tal-Pulizija Nazzjonali)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

(Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin)

- Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Direttur-Ġenerali għall-Affarijiet Konsulari u Politika Reġjonali)

- Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Direttur-Ġenerali għall-Affarijiet Politiċi)

- Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Direttur-Ġenerali għall-Koperazzjoni Internazzjonali)

- Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Direttur-Ġenerali għall-Koperazzjoni Ewropea)

- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Ċentru għall-Promozzjoni ta' l-Importazzjoni minn Pajjiżi li qed jiżviluppaw)

- Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (servizzi ta' sapport li jaqgħu taħt is-Segretarju-Ġenerali u d-Deputat Segretarju-Ġenerali)

- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (il-Missjonijiet Barranin diversi)

Ministerie van Defensie

(Ministeru tad-Difiża)

- Bestuursdepartement (Dipartimenti ta' l-istaff u l-politika ċentrali)

- Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Kmand Intraservizz Difensiv ta' l-Istaff għas-Servizzi tas-Sapport)

- Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Organizazzjoni Telematika Difensiva)

- Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Aġenzija Infrastrutturali Difensiva, Direttur Ċentrali)

- De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Defence Infrastructure Agency, Regional Directorates)

- Directie Materieel Koninklijke Marine (Directorate of Material Royal Netherlands Navy)

- Directie Materieel Koninklijke Landmacht Directorate of Material Royal Netherlands Army)

- Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Directorate of Material Royal Netherlands Air Force)

- Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Royal Netherlands Army National Supply Agency)

- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Defence Pipeline Organisation)

- Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Logistic Centre Royal Netherlands Air Force)

- Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Royal Netherlands Navy, Maintenance Esthablishment)

Ministerie van Economische Zaken

(Ministry of Economic Affairs)

- Bestuursdepartement (Central policy and staff departments)

- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Netherlands Central Bureau of Statistics)

- Centraal Planbureau (CPB) (Central Plan Bureau)

- Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Industrial Property Office)

- Senter (Senter)

- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (State Supervision of Mines)

- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Netherlands Competition Authority)

- Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Netherlands Foreign Trade Agency)

- Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Agency for Energy and Environment)

- Agentschap Telecom (Telecom Agency)

Ministerie van Financiën

(Ministry of Finance)

- Bestuursdepartement (Central policy and staff departments)

- Belastingdienst Automatiseringscentrum (Tax and Custom Computer and Software Centre)

- Belastingdienst

(Tax and Customs Administration)

- de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (the various Divisions of the Tax and Customs Administration throughout the Netherlands)

- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)) (Fiscal Information and Investigation Service (the Economic Investigation Service included))

- Belastingdienst Opleidingen (Tax and Customs Training Centre)

- Dienst der Domeinen (State Property Service)

Ministerie van Justitie

(Ministry of Justice)

- Bestuursdepartement (Central policy and staff departments)

- Dienst Justitiële Inrichtingen (Correctional Institutions Agency)

- Raad voor de Kinderbescherming (Child Care and Protection Agency)

- Centraal Justitie Incasso Bureau (Central Fine Collection Agency)

- Openbaar Ministerie (Public Prosecution Service)

- Immigratie en Naturalisatiedienst (Immigration and Naturalisation Service)

- Nederlands Forensisch Instituut (Netherlands Forensic Institute)

- Raad voor de Rechtspraak (Judicial Management and Advisory Board)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

(Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries)

- Bestuursdepartement (Central policy and staff departments)

- Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (National Service for the Implementation of Regulations (Agency))

- Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Plant Protection Service (Agency))

- Algemene Inspectiedienst (AID) (General Inspection Service)

- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (Regional Policy departments)

- Agentschap Bureau Heffingen (Levies Office (Agency))

- Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Government Service for Sustainable Rural Development)

- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

(Ministry of Education, Culture and Science)

- Bestuursdepartement (Central policy and staff departments)

- Inspectie van het Onderwijs (Inspectorate of Education)

- Inspectie Cultuurbezit (Inspectorate of cultural heritage)

- Centrale Financiën Instellingen (Central Funding of Institutions Agency)

- Nationaal archief (National Archives)

- Rijksdienst voor de archeologie (State inspectorate for archaeology)

- Rijksarchiefinspectie (Public Records Inspectorate)

- Adviesraad voor Wetenschaps-en Technologiebeleid (Advisory Council for Science and Technology Policy)

- Onderwijsraad (Education Council)

- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

- Instituut Collectie Nederland (Netherlands Institute for Cultural Heritage)

- Raad voor Cultuur (Council for Culture)

- Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Netherlands Department for Conservation of Monuments)

- Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (National Service for archaeological heritage)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Ministry of Social Affairs and Employment)

- Bestuursdepartement (Central policy and staff departments)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

(Ministry of Transport, Public Works and Watermanagement)

- Bestuursdepartement (Central policy and staff departments)

- Directoraat-Generaal Luchtvaart (Directorate-General for Civil Aviation)

- Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Directorate-General for Freight Transport)

- Directoraat-Generaal Personenvervoer/Directorate-General for Passenger Transport)

- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Directorate-General of Public Works and Water Management)

- Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (Public Works and Water Management Head Office)

- De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (Each individual regional department of the Directorate-General of Public Works and Water Management)

- De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Each individual specialist service of the Directorate-General of Public Works and Water Management)

- Directoraat-Generaal Water (Directorate-General for Water Affairs)

- Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Inspector-General, Transport and Water Management Inspectorate)

- Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Civil Aviation Authority of the Inspector-General, Transport and Water Management Inspectorate)

- Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Transport Inspectorate of the Inspector-General, Transport and Water Management Inspectorate)

- Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Shipping Inspectorate Netherlands of the Inspector-General, Transport and Water Management Inspectorate)

- Centrale Diensten (Central Services)

- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Royal Netherlands Meteorological Institute)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

(Ministry for Housing, Spatial Planning and the Environment)

- Bestuursdepartement (Central policy and staff departments)

- Directoraat-Generaal Wonen (Directorate General for Housing)

- Directoraat-Generaal Ruimte (Directorate General for Spatial Policy)

- Directoraat General Milieubeheer (Directorate General for Environmental Protection)

- Rijksgebouwendienst (Government Buildings Agency)

- VROM inspectie (Inspectorate)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Ministry of Health, Welfare Sports)

- Bestuursdepartement (Central policy and staff departments)

- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Inspectorate for Health Protection and Veterinary Public Health)

- Inspectie Gezondheidszorg (Health Care Inspectorate)

- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Youth Services and Youth Protection Inspectorate)

- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (National Institute of Public Health and Environment)

- Sociaal en Cultureel Planbureau (Social and Cultural Planning Office)

- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Medicines Evaluation Board Agency)

Tweede Kamer der Staten-Generaal

(Second Chamber of the States General)

Eerste Kamer der Staten-Generaal

(First Chamber of the States General)

Raad van State

(Council of State)

Algemene Rekenkamer

(Netherlands Court of Audit)

Nationale Ombudsman

(National Ombudsman)

Kanselarij der Nederlandse Orden

(Chancellery of the Netherlands Order)

Kabinet der Koningin

(Queen's Cabinet)

L-AWSTRIJA

1. | Bundeskanzleramt | Federal Chancellery |

2. | Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten | Federal Ministry for Foreign Affairs |

3. | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | Federal Ministry for Education, Science and Culture |

4. | Bundesministerium für Finanzen | Federal Ministry of Finance |

5. | Bundesministerium für Gesundheit und Frauen | Federal Ministry of Health and Women |

6. | Bundesministerium für Inneres | Federal Ministry of Internal Affairs |

7. | Bundesministerium für Justiz | Federal Ministry of Justice |

8. | Bundesministerium für Landesverteidigung | Federal Ministry of Defence |

9. | Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft | Federal Ministry for Agriculture and Forestry, the Environment and Water Management |

10. | Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz | Federal Ministry for Social Security, Generations and Consumer Protection |

11. | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology |

12. | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Federal Ministry for Economic Affairs and Employment |

13. | Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen | Federal Office for Calibration and Measurement |

14. | Österreichische Forschungs-und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H | Austrian Research and Test Centre Arsenal Ltd |

15. | Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge | Federal Testing Institute for Automobiles |

16. | Bundesbeschaffung G.m.b.H | Federal Procurement Ltd |

17. | Bundesrechenzentrum G.m.b.H | Federal Data Processing Centre Ltd |

IL-PORTUGALL

—Presidência do Conselho de Ministros; | Presidency of the Council of Ministers |

—Ministério das Finanças; | Ministry of Finance |

—Ministério da Defesa Nacional; | Ministry of Defence |

—Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas; | Ministry of Foreign Affairs and Portuguese Communities |

—Ministério da Administração Interna; | Ministry of Internal Affairs |

—Ministério da Justiça; | Ministry of Justice |

—Ministério da Economia; | Ministry of Economy |

—Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas; | Ministry of Agriculture, Rural Development and Fishing |

—Ministério da Educação; | Ministry of Education |

—Ministério da Ciência e do Ensino Superior; | Ministry of Science and University Education |

—Ministério da Cultura; | Ministry of Culture |

—Ministério da Saúde; | Ministry of Health |

—Ministério da Segurança Social e do Trabalho; | Ministry of Social Security and Labour |

—Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação; | Ministry of Public Works, Transports and Housing |

—Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. | Ministry of Cities, Land Management and Environment |

OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET | OFFICE OF THE CHANCELLOR OF JUSTICE |

KAUPPA-JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ – HANDELS OCH INDUSTRIMINISTERIET | MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY |

Kuluttajavirasto – Konsumentverket | Finnish Consumer Agency |

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket | Finnish Competition Authority |

Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden | Consumer Complaint Board |

Patentti-ja rekisterihallitus – Patent-och registerstyrelsen | National Board of Patents and Registration |

LIIKENNE-JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – KOMMUNIKA TIONSMINISTERIET | MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS |

Viestintävirasto – Kommunikationsverket | Finnish Communications Regulatory Authority |

MAA-JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD-OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET | MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY |

Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket | National Food Agency |

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket | National Land Survey of Finland |

OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET | MINISTRY OF JUSTICE |

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens | Office of the Data Protection Ombudsman byrå |

Tuomioistuimet – domstolar | Courts of Law |

Korkein oikeus – Högsta domstolen | Supreme Court |

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen | Supreme Administrative Court |

Hovioikeudet – hovrätter | Courts of Appeal |

Käräjäoikeudet – tingsrätter | District Courts |

Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar | Administrative Courts |

Markkinaoikeus -Marknadsdomstolen | Market Court |

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen | Labour Court |

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen | Insurance Court |

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet | Prison Service |

OPETUSMINISTERIÖ – UNDERVISNINGSMINISTERIET | MINISTRY OF EDUCATION |

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen | National Board of Education |

Valtion elokuvatarkażtamo – Statens filmgranskningsbyrå | Finnish Board of Film Classification |

PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET | MINISTRY OF DEFENCE |

Puolustusvoimat – Försvarsmakten | Finnish Defence Forces |

SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET | MINISTRY OF THE INTERIOR |

Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen | Population Register Centre |

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen | National Bureau of Investigation |

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen | National Traffic Police |

Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet | Frontier Guard |

SOSIAALI-JA TERVEYSMINISTERIÖ | MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH |

Työttömyysturvalautakunta – Arbetslöshetsnämnden | Unemployment Appeal Board |

Tarkastuslautakunta – Prövningsnämnden | Appeal Tribunal |

Lääkelaitos – Läkemedelsverket | National Agency for Medicines |

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentra-len för hälsovården | National Authority for Medicolegal Affairs |

Tapaturmavirasto – Olycksfallsverket | State Accident Compensation Office |

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen | Radiation and Nuclear Safety Authority |

TYÖMINISTERIÖ – ARBETSMINISTERIET | MINISTRY OF LABOUR |

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmän-nens byrå | National Conciliators' Office |

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Sta-tliga förläggningar för asylsökande | Reception Centres |

Työneuvosto – Arbetsrådet i Finland | Labour Council |

ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET | MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS |

VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET | MINISTRY OF FINANCE |

Valtiontalouden tarkażtusvirasto – Statens revisionsverk | State Audit Office |

Valtiokonttori – Statskontoret | State Treasury |

Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk | State Employer's Office |

Verohallinto – Skatteförvaltningen | Tax Administration |

Tullilaitos – Tullverket | Customs |

Valtion vakuusrahasto – Statsgarantifonden | Government Guarantee Fund |

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET | MINISTRY OF ENVIRONMENT |

Akademien för de fria konsterna | Royal Academy of Fine Arts |

Alkoholinspektionen | National Alcohol Board |

Alkoholsortimentsnämnden | Alcoholic Beverages Product Range Board |

Allmänna pensionsfonden | National Swedish Pension Fund |

Allmänna reklamationsnämnd | National Board for Consumer Complaints |

Ambassader | Embassies |

Arbetsdomstolen | Labour Court |

Arbetsgivarverk, statens | National Agency for Government Employers |

Arbetslivsfonden | Working Lives Fund |

Arbetslivsinstitutet | National Institute for Working Life |

Arbetsmarknadsstyrelsen | National Labour Market Board |

Arbetsmiljöfonden | Work Environment Fund |

Arbetsmiljöinstitutet | National Institute of Occupational Health |

Arbetsmiljönämnd, statens | Board of Occupational Safety and Health for Government Employees |

Arbetsmiljöverket | Swedish Work Environment Authority |

Arkitekturmuseet | Swedish Museum of Architecture |

Arrendenämnder (12) | Regional Tenancies Tribunals (12) |

B

Banverket | National Rail Administration |

Barnombudsmannen | Office of the Children's Ombudsman |

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens | Swedish Council on Technology Assessment in Health Care |

Besvärsnämnden för rättshjälp | Legal Aid Appeals Commission |

Biografbyrå, statens | National Board of Film Censors |

Biografiskt lexikon, svenskt | Dictionary of Swedish Biography |

Birgittaskolan | Birgitta School |

Blekinge tekniska högskola | Blekinge Institute of Technology |

Bokföringsnämnden | Swedish Accounting Standards Board |

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) | National Housing Credit Guarantee Board |

Boverket | National Board of Housing, Building and Planning |

Brottsförebyggande rådet | National Council for Crime Prevention |

Brottsoffermyndigheten | Criminal Victim Compensation and Support Authority |

Brottsskadenämnden | Criminal Injuries Compensation Board |

Byggforskningsrådet | Council for Building Research |

C

Centrala försöksdjursnämnden | Central Committee for Laboratory Animals |

Centrala studiestödsnämnden | National Board of Student Aid |

Centralnämnden för fastighetsdata | Central Board for Real-Estate Data |

D

Danshögskolan | University Collage of Dance |

Datainspektionen | Data Inspection Board |

Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA | Invest in Sweden Agency |

Departementen | Ministries (Government Departments) |

Domstolsverket | National Courts Administration |

Dramatiska institutet | University Collage of Film, Radio, Television and Theatre |

E

Ekeskolan | Eke School |

Ekobrottsmyndigheten | Economic Crimes Bureau |

Ekonomistyrningsverket | National Financial Management Authority |

Elsäkerhetsverket | National Electrical Safety Board |

Energimyndigheten, statens | Swedish National Energy Administration |

EU/FoU-rådet | Swedish EU-R&D Council |

Exportkreditnämnden | Export Credits Guarantee Board |

Exportråd, Sveriges | Swedish Trade Council |

F

Fastighetsmäklarnämnden | Board of Supervision of Estate Agents |

Fastighetsverk, statens | National Property Board |

Fideikommissnämnden | Entailed Estates Council |

Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority |

Fiskeriverket | National Board of Fisheries |

Flygmedicincentrum | Aero Medical Centre |

Flygtekniska försöksanstalten | Aeronautical Research Institute |

Folkhälsoinstitut,statens | Institute of Public Health |

Fonden för fukt-och mögelskador | National Organisation for Aid to Owners of Private Small Houses |

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-byggande, Formas | Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning |

Fortifikationsverket | National Fortifications Administration |

Förlikningsmannaexpedition, statens | National Conciliators' Office |

Försvarets forskningsanstalt | National Defence Research Establishment |

Försvarets materielverk | Defence Matériel Administration |

Försvarets radioanstalt | National Defence Radio Establishment |

Försvarshistoriska museer, statens | National Swedish Museums of Military History |

Försvarshögskolan | National Defence College |

Försvarsmakten | Swedish Armed Forces |

Försäkringskażsorna (21) | Social Insurance Offices (21) |

G

Gentekniknämnden | Swedish Gene Technology Advisory Board |

Geologiska undersökning, Sveriges | Geological Survey of Sweden |

Geotekniska institut, statens | Swedish Geotechnical Institute |

Giftinformationscentralen | Swedish Poisons Information Centre |

Glesbygdsverket | National Rural Area Development Agency |

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation-och reklamutbildning | Graphic Institute and the Graduate School of Communications |

Granskningsnämnden för radio och TV | Swedish Broadcasting Comission |

Göteborgs universitet | Göteborg University |

H

Handelsflottans kultur-och fritidsråd | Swedish Government Seamen's Service |

Handelsflottans pensionsanstalt | Merchant Pensions Institute |

Handikappombudsmannen | Office of the Disability Ombudsman |

Handikappråd, statens | National Council for the Disabled |

Haverikommission, statens | Board of Accident Investigation |

Historiska museer, statens | National Historical Museums |

Hjälpmedelsinstitutet | Swedish Handicap Institute |

Hovrätterna (6) | Courts of Appeal (6) |

Hyresnämnder (12) | Regional Rent Tribunals (12) |

Häktena (30) | Remand Prisons (30) |

Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd | Committee on Medical Responsibility |

Högskolan Dalarna | Dalarna University College |

Högskolan i Borås | University College of Borås |

Högskolan i Gävle | University College of Gävle |

Högskolan i Halmstad | University College of Halmstad |

Högskolan i Kalmar | University College of Kalmar |

Högskolan i Karlskrona/Ronneby | University College of Karlskrona/Ronneby |

Högskolan i Kristianstad | Kristianstad University College |

Högskolan i Skövde | University College of Skövde |

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla | University College of Trollhättan/Uddevalla |

Högskolan på Gotland | Gotland University College |

Högskoleverket | National Agency for Higher Education |

Högsta domstolen | Supreme Court |

I

Idrottshögskolan i Stockholm | Stockholm University College of Physical Education and |

SportsInspektionen för strategiska produkter | National Inspectorate of Strategic Products |

Institut för byggnadsforskning, statens | Council for Building Research |

Institut för ekologisk hållbarhet, statens | Swedish Institute for Ecological Sustainability |

Institut för kommunikationsanalys, statens | Swedish Instiute for Transport and Communications Analysis |

Institut för psykosocial miljömedicin, statens | National Institute for Psycho-Social Factors and Health |

Institut för särskilt utbildningsstöd | Swedish National Attendants' Service |

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering | Office of Labour Market Policy Evaluation |

Institutet för rymdfysik | Swedish Institute of Space Physics |

Institutionsstyrelse, Statens | National Board of Institutional Care |

Insättnigsgarantinämnden | Deposit Guarantee Board |

Integrationsverket | Swedish Integration Board |

Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för | National Board for Intercountry Adoptions |

Internationella programkontoret för utbildningsområdet | International Programme Office for Education and Training |

J

Jordbruksverk, statens | Swedish Board of Agriculture |

Justitiekanslern | Office of the Chancellor of Justice |

Jämställdhetsombudsmannen | Office of the Equal Opportunities Ombudsman |

K

Kammarkollegiet | Legal, Financial and Administrative Services Agency |

Kammarrätterna (4) | Administrative Courts of Appeal (4) |

Karlstads universitet | Karlstad University |

Karolinska Institutet | Karolinska Institutet |

Kemikalieinspektionen | National Chemicals Inspectorate |

Kommerskollegium | National Board of Trade |

Koncessionsnämnden för miljöskydd | National Franchise Board for Environment Protection |

Konjunkturinstitutet | National Institute of Economic Research |

Konkurrensverket | Swedish Competition Authority |

Konstfack | College of Arts, Crafts and Design |

Konsthögskolan | College of Fine Arts |

Konstmuseer, statens | National Art Museums |

Konstnärsnämnden | Arts Grants Committee |

Konstråd, statens | National Art Council |

Konsulat | Consulates |

Konsumentverket | Swedish Consumer Agency |

Kriminaltekniska laboratorium, statens | National Laboratory of Forensic Science |

Kriminalvårdens regionkanslier (4) | Correctional Region Offices (4) |

Kriminalvårdsanstalterna (35) | National/ Local Institutions (35) |

Kriminalvårdsstyrelsen | National Prison and Probation Administration |

Kristinaskolan | Kristina School |

Kronofogdemyndigheterna (10) | Enforcement Services (10) |

Kulturråd, statens | National Council for Cultural Affairs |

Kungl. Biblioteket | Royal Library |

Kungl. Konsthögskolan | Royal University Collage of Fine Arts |

Kungl. Musikhögskolan | Royal University Collage of Music in Stockholm |

Kungl. Tekniska högskolan | Royal Institute of Technology |

Kustbevakningen | Swedish Coast Guard |

Kvalitets-och kompetensråd, statens | National Council for Quality and Development |

Kärnkraftinspektion, statens | Swedish Nuclear Power Inspectorate |

L

Lagrådet | Council on Legislation |

Lantbruksuniveritet, Sveriges | Swedish University of Agricultural Sciences |

Lantmäteriverket | National Land Survey |

Linköpings universitet | Linköping University |

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet | Royal Armoury |

Livsmedelsverk, statens | National Food Administration |

Ljud-och bildarkiv, statens | National Archive of Recorded Sound and Moving Images |

Lotteriinspektionen | National Gaming Board |

Luftfartsverket | Civil Aviation Administration |

Luleå tekniska universitet | Luleå University of Technology |

Lunds universitet | Lund University |

Läkemedelsverket | Medical Products Agency |

Länsarbetsnämnderna (20) | County Labour Boards (20) |

Länsrätterna (23) | County Administrative Courts (23) |

Länsstyrelserna (21) | County Administrative Boards (21) |

Lärarhögskolan i Stockholm | Stockholm Institute of Education |

M

Malmö högskola | Malmö University |

Manillaskolan | Manilla School, Special School for Deaf and Hard-of-Hearing Children |

Marknadsdomstolen | Market Court |

Medlingsinstitutet | National Mediation Office |

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges | Swedish Meteorological and Hydrological Institute |

Migrationsverket | Swedish Migration Board |

Militärhögskolor | Military Academies |

Mitthögskolan | Mid Sweden University |

Moderna museet | Modern Museum |

Museer för världskultur, statens | National Museums of World Culture |

Musiksamlingar, statens | Music Library of Sweden |

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning | Swedish Agency for Advanced Vocational Education |

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet | Swedish Agency for Distance Education |

Mälardalens högskola | University Collage of Mälardalen |

N

Nationalmuseum | National Museum of Fine Arts |

Nationellt centrum för flexibelt lärande | National Agency for Flexible Learning |

Naturhistoriska riksmuseet | Museum of Natural History |

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency |

Nordiska Afrikainstitutet | Nordic Africa Institute |

Notarienämnden | Recorders Committee |

Nämnden för offentlig upphandling | National Board for Public Procurement |

O

Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning | Office of the Ombudsman against Discrimination on the grounds of Sexual Orientation |

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering | Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman |

Operahögskolan i Stockholm | University Collage of Opera, Stockholm |

P

Patent-och registreringsverket | Patents and Registration Office |

Patentbesvärsrätten | Court of Patent Appeals |

Pensionsverk, statens | The National Government Employee Pensions Board |

Person-och adressregisternämnd, statens | Co-ordinated Population and Address Register |

Pliktverk, Totalförsvarets | National Service Administration |

Polarforskningssekretariatet | Swedish Polar Research Secretariat |

Polismyndigheter (21) | Police authorities (21) |

Post-och telestyrelsen | National Post and Telecoms Agency |

Premiepensionsmyndigheten | Premium Pension Authority |

Presstödsnämnden | Press Subsidies Council |

R

Radio-och TV-verket | Radio and TV Authority |

Regeringskansliet | Government Offices |

Regeringsrätten | Supreme Administrative Court |

Revisorsnämnden | Supervisory Board of Public Accountants |

Riksantikvarieämbetet | Central Board of National Antiquities |

Riksarkivet | National Archives |

Riksbanken | Bank of Sweden |

Riksdagens förvaltningskontor | Administration Department of the Swedish Parliament |

Riksdagens ombudsmän | The Parliamentary Ombudsmen |

Riksdagens revisorer | The Parliamentary Auditors |

Riksförsäkringsverket | National Social Insurance Board |

Riksgäldskontoret | National Debt Office |

Rikspolisstyrelsen | National Police Board |

Riksrevisionsverket | National Audit Bureau |

Riksskatteverket | National Tax Board |

Rikstrafiken | The National Public Transport Agency |

Riksutställningar, Stiftelsen | Travelling Exhibitions Service |

Riksåklagaren | Office of the Prosecutor-General |

Rymdstyrelsen | National Space Board |

Råd för byggnadsforskning, statens | Council for Building Research |

Rådet för grundläggande högskoleutbildning | Council for Renewal of Undergraduate Education |

Räddningsverk, statens | Swedish Rescue Services Agency |

Rättshjälpsmyndigheten | National Legal Aid Authority |

Rättsmedicinalverket | National Board of Forensic Medicine |

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor | Sami School Board and Sami Schools |

Sametinget | Sami Parliament |

Sjöfartsverket | Swedish Maritime Administration |

Sjöhistoriska museer, statens | National Maritime Museums |

Skattemyndigheterna (10) | Tax Offices (10) |

Skogsstyrelsen | National Board of Forestry |

Skolverk, statens | National Agency for Education |

Smittskyddsinstitutet | Swedish Institute for Infectious Disease Control |

Socialstyrelsen | National Board of Health and Welfare |

Specialpedagogiska institutet | Swedish Institute for Special Needs Education |

Specialskolemyndigheten | National Agency for Special Schools for the Deaf and Hard-of-Hearing |

Språk-och folkminnesinstitutet | Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore Research |

Sprängämnesinspektionen | National Inspectorate of Explosives and Flammables |

Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden | Swedish Population Address Register Board |

Statistiska centralbyrån | Statistics Sweden |

Statskontoret | The Swedish Agency for Public Management |

Stockholms universitet | Stockholm University |

Strålskyddsinstitut, statens | Swedish Radiation Protection Authority |

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll | Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment |

Styrelsen för internationell utvecklings-samarbete, SIDA | Swedish International Development Cooperation Author-ity |

Styrelsen för psykologiskt försvar | National Board of Psychological Defence |

Svenska institutet | Swedish Institute |

Säkerhetspolisen | Swedish Security Service |

Södertörns högskola | University College of South Stockholm |

T

Talboks-och punktskriftsbiblioteket | Library of Talking Books and Braille Publications |

Teaterhögskolan | University College of Acting |

Tekniska museet, stiftelsen | National Museum of Science and Technology |

Tingsrätterna (72) | District and City Courts (72) |

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet | Judges Nomination Proposal Committee |

Totalförsvarets forskningsinstitut | Swedish Defence Research Agency |

Transportforskningsberedningen | Transport Research Board |

Transportrådet | Board of Transport |

Tullverket | Customs Administration |

Turistdelegationen | Swedish Tourist Authority |

U

Umeå universitet | Umeå University |

Ungdomsstyrelsen | National Board for Youth Affairs |

Uppsala universitet | Uppsala University |

Utlänningsnämnden | Aliens Appeals Board |

Utsädeskontroll, statens | Swedish Seed Testing and Certification Institute |

V

Valmyndigheten | Election Authority |

Vatten-och avloppsnämnd, statens | National Water Supply and Sewage Tribunal |

Vattenöverdomstolen | Water Rights Court of Appeal |

Verket för högskoleservice (VHS) | National Agency for Higher Education |

Verket för innovationssystem (VINNOVA) | Swedish Agency for Innovation Systems |

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) | Swedish Business Development Agency |

Vetenskapsrådet | Swedish Research Council |

Veterinärmedicinska anstalt, statens | National Veterinary Institute |

Vägverket | Swedish National Road Administration |

Vänerskolan | Väner School |

Växjö universitet | Växjö University |

Växtsortnämnd, statens | National Plant Variety Board |

Å

Åklagarmyndigheterna | Regional Public Prosecution Offices (6) |

Åsbackaskolan | Åsbacka School |

Ö

Örebro universitet | Örebro University |

Östervångsskolan | Östervång School |

Överbefälhavaren | Supreme Commander of the Armed Forces |

Överstyrelsen för civil beredskap | Swedish Agency for Civil Emergency Planning |

IR-RENJU UNIT

- Cabinet Office

Civil Service College

Office of the Parliamentary Counsel

- Central Office of Information

- Charity Commission

- Crown Prosecution Service

- Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

- HM Customs and Excise

- Department for Culture, Media and Sport

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

- Department for Education and Skills

Higher Education Funding Council for England

- Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

- Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England

National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts

Prescription Pricing Authority

Public Health Service Laboratory Board

UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

- Department for International Development

- Department for National Savings

- Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

- Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

- Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

- Department of Trade and Industry

Central Transport Consultative Committees

Competition Commission

Electricity Committees

Employment Appeal Tribunal

Employment Tribunals

Gas Consumers' Council

National Weights and Measures Laboratory

Office of Manpower Economics

Patent Office

- Export Credits Guarantee Department

- Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

- Government Actuary's Department

- Government Communications Headquarters

- Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

- House of Commons

- House of Lords

- Inland Revenue, Board of

- Lord Chancellor's Department

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal - Criminal

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal

- Ministry of Defence

Meteorological Office

Defence Procurement Agency

- National Assembly for Wales

Higher Education Funding Council for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

- National Audit Office

- National Investment and Loans Office

- Northern Ireland Assembly Commission

- Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Courts

Pensions Appeals Tribunals

- Northern Ireland, Department for Employment and Learning

- Northern Ireland, Department for Regional Development

- Northern Ireland, Department for Social Development

- Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

- Northern Ireland, Department of Education

- Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

- Northern Ireland, Department of the Environment

- Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

- Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

- Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment

- Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

- Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Agency of Northern Ireland

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

- Office of Fair Trading

- Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

- Office of the Deputy Prime Minister

Rent Assessment Panels

- Paymaster General's Office

- Postal Business of the Post Office

- Privy Council Office

- Public Record Office

- Royal Commission on Historical Manuscripts

- Royal Hospital, Chelsea

- Royal Mint

- Rural Payments Agency

- Scotland, Auditor-General

- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

- Scotland, General Register Office

- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

- Scotland, Registers of Scotland

- The Scotland Office

- The Scottish Executive Corporate Services

- The Scottish Executive Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

- The Scottish Executive Development Department

- The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department

- The Scottish Executive Finance

- The Scottish Executive Health Department

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish National Health Service Authorities and Trusts

- The Scottish Executive Justice Department Accountant of Court's Office

High Court of Justiciary Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary Lands Tribunal for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Scottish Criminal Record Office

Scottish Crime Squad Scottish Fire Service Training Squad

Scottish Police College

Social Security Commissioners' Office

- The Scottish Executive Rural Affairs Department

Crofters Commission

Red Deer Commission

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

- The Scottish Executive Secretariat

- The Scottish Parliamentary Body Corporate

- Scottish Record Office

- HM Treasury

- Office of Government Commerce

- The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

[1] Għall—finijiet ta' din id—Direttiva 'awtoritajiet ta' gvern ċentrali' tfisser l—awtoritajiet li huma mniżżla bħala indikazzjoni f'dan l—anness u, fejn jidħlu korrezzjonijiet u emendi kienu magħmula fuq livell nazzjonali, l—entitajiet suċċessuri tagħhom.

--------------------------------------------------

ANNESS V

LISTA TA' PRODOTTI KIF HEMM REFERENZA GĦALIHOM FL-ARTIKOLU 7 DWAR KUNTRATTI MOGĦTIJA MINN AWTORITAJIET LI JGĦATU L-KUNTRATTI FIL-KAMP TAD-DIFIŻA [1]

Kapitolu 25: | Melħ, kubrit, prodotti ta' trab u ġebel, materjal ta' tikħil, ġir u siment |

Kapitolu 26: | Minerali metalliċi, skart u rmied |

Kapitolu 27: | Fuel minerali, żjut minerali u prodotti li jiġu mid-distillazzjoni tagħhom, sustanzi li fihom il-qatran, xemgħat minerali minbarra: ex 27.10: fuels speċjali tal-magni |

Kapitolu 28: | Kimiċi inorganiċi, Komponenti ta' metalli prezzjużi organiċi u inorganiċi, ta' metalli ta' rare-earth, ta' elementi radjuattivi u ta' isotopi minbarra: ex 28.09: splussiviex 28.13: splussiviex 28.14: gass tad-dmugħex 28.28: splussiviex 28.32: splussiviex 28.39: splussiviex 28.50: prodotti tossiċiex 28.51: prodotti tossiċiex 28.54: splussivi |

Kapitolu 29: | Kemikali organiċi minbarra: ex 29.03: splussiviex 29.04: splussiviex 29.07: splussiviex 29.08: splussiviex 29.11: splussiviex 29.12: splussiviex 29.13: prodotti tossiċiex 29.14: prodotti tossiċiex 29.15: prodotti tossiċiex 29.21: prodotti tossiċiex 29.22: prodotti tossiċiex 29.23: prodotti tossiċiex 29.26: splussiviex 29.27: prodotti tossiċiex 29.29: splussivi |

Kapitolu 30: | Prodotti farmasewtiċi |

Kapitolu 31: | Fertilizzanti |

Kapitolu 32: | Estratti ta' smurija u ta' żebgħa, affarijiet li jintużaw għall-smurija u derivattivi tagħhom, żebgħa, kuluri, żebgħa u verniċ, stokk |

Kapitolu 33: | Żjut essenzali u resinoids, fwieħa, kosmetiċi u preparattivi tal-ħwejjeġ tat-tindif għall-persuna |

Kapitolu 34: | Sapun, aġenti li huma attivi fuq is-superfiċja, preparamenti tal-ħasil, preparamenti tal-lubrikant, xemgħat artifiċjali, xemgħat ippreparati, preparamenti ta' ippolixjar u tibrix, xemgħat u artikoli simili, taħlit ta' immudellar u "xemgħat dentali" |

Kapitolu 35: | Sustanzi albuminojdajali, kolla, enżimi |

Kapitolu 37: | Prodotti għall-fotografija u ċinematografija |

Kapitolu 38: | Prodotti kimiċi mixxellanji minbarra: ex 38.19: prodotti tossiċi |

Kapitolu 39: | Rażi artifiċjali u materjali tal-plastic, esters u eteri ta' ċellulosi, artikoli relatati minbarra: ex 39.03: splussivi |

Kapitolu 40: | Gomma, gomma sintetika, factice, artikoli relatati minbarra: ex 40.11: tyres li huma bullet-proof |

Kapitolu 41: | ġild ta' l-annimali mhux maħdum, u ġilda tal-ġisem (minbarra ġild bil-pil) u ġild |

Kapitolu 42: | Artikoli tal-ġilda, sarġ u riedni, affarijiet għall-ivjaġġar, handbags u kontenituri simili, artikoli magħmula mill-istonku ta' l-annimal (minbarra dawk ta' l-istonku tad-dudu tal-ħarir) |

Kapitolu 43: | ġild bil-pil, u pil artifiċjali, manifattura ta' l-istess |

Kapitolu 44: | Injam u artikoli ta' l-injam, faħam magħmul mill-injam |

Kapitolu 45: | Sufra u artikoli magħmula mis-sufra |

Kapitolu 46: | Manifattura ta' tiben ta' l-esparto u materjali oħra ta' immaljar, xogħol tat-tiben u xogħol tal-qasba |

Kapitolu 47: | Materjal użat għall-manifattura tal-karti |

Kapitolu 48: | Karti u kartonċin, artikoli ta' polpa tal-karti, tal-karti u tal-kartonċin |

Kapitolu 49: | Kotba stampati, gazzetti, stampi u prodotti oħra ta' l-industrija ta' l-istampar, manuskritti, tiposkritti u pjanti |

Kapitolu 65: | Armar tar-ras u partijiet ta' l-istess |

Kapitolu 66: | Umbrelli, sunshades, bsaten, frosti, riding-crops u partijiet ta' l-istess |

Kapitolu 67: | Rix ippreparat u pil u artikoli magħmula minn rix jew pil, fjuri artifiċjali, artikoli magħmula bix-xagħar uman |

Kapitolu 68: | Artikoli magħmulin mill-ġebla, mit-tajn, mis-siment, mill-asbestos, mil-mica u materjal simili |

Kapitolu 69: | Prodotti taċ-ċeramika |

Kapitolu 70: | Ħġieġ u affarijiet magħmula mill-ħġieġ |

Kapitolu 71: | Perli, ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli prezzjużi itrromblati, u artikoli magħmulin minnhom, ġojellerija finta |

Kapitolu 73: | Ħadid u żingu u artikoli magħmulin mill-istess |

Kapitolu 74: | Ramm u artikoli magħmulin mill-istess |

Kapitolu 75: | Nikel u artikoli magħmulin mill-istess |

Kapitolu 76: | Alumimjum u artikoli magħmulin mill-istess |

Kapitolu 77: | Magnesjum u berilljum u artikoli magħmulin mill-istess |

Kapitolu 78: | Ċomb u artikoli magħmulin mill-istess |

Kapitolu 79: | Żingu u artikoli magħmulin mill-istess |

Kapitolu 80: | Landa u artikoli magħmulin mill-istess |

Kapitolu 81: | Metalli ta' bażi oħra li jintużaw fil-ħidma tal-metall u artikoli magħmulin mill-istess |

Kapitolu 82: | Għodda, biċċiet tal-għodda, strumenti li jaqtgħu tal-kċina, mgħaref u frieket, magħmula minn metall ta' bażi, u partijiet minnhom minbarra: ex 82.05: għoddaex 82.07: għodda, parts |

Kapitolu 83: | Artikoli mixxellanji ta' base metal |

Kapitolu 84: | Bojlers, makkinarju u appliances mekkaniċi, partijiet minnhom minbarra: ex 84.06: magniex 84.08: magni oħraex 84.45: makkinarjuex 84.53: magni awtomatiċi ta' proċessar tal-kliemex 84.55: partijiet minn makkinarju taħt it-titolu Nru 84.53ex 84.59: reatturi nukleari |

Kapitolu 85: | Makkinarju ta' l-elettriku u apparat, partijiet minnhom minbarra: ex 85.13: apparat ta' telekomunikazzjoniex 85.15: apparat ta' trasmissjoni |

Kapitolu 86: | Lokomottivi tal-ferroviji u tramm, vaguni u partijiet tagħom, linji fissi tal-ferroviji u tramm u l-affarijiet tagħhom, apparat ta' sinjalar tat-traffiku ta' kull tip (li mhumiex mħaddma bl-elettriċita), minbarra: ex 86.02: lokomottivi armati, elettriċiex 86.03: lokomottivi armati oħraex 86.05: vaguni armatiex 86.06: vaguni ta' tiswijaex 86.07: vaguni |

Kapitolu 87: | Vetturi, minbarra vaguni tal-ferrovija jew tramm, u partijiet tagħhom minbarra: ex 87.08: tankijiet u vetturi armati oħraex 87.01: tractorsex 87.02: vetturi militariex 87.03: trakkijiet ta' l-irmunkarex 87.09: muturiex 87.14: trailers |

Kapitolu 89: | Vapuri, dgħajjes u strutturi li jżommu f'wiċċ l-ilma minbarra: ex 89.01A: vapuri tal-gwerra |

Kapitolu 90: | Instrumenti u apparat ottiku, fotografiku, ċinematografiku, ta' kejl, ta' kontroll, ta' preċiżjoni u li jintuża għall-operazzjonijiet minbarra: ex 90.05: trombiex 90.13: instrumenti mixxelanji, lasersex 90.14: telemetriex 90.28: instrumenti ta' kejl elettriċi u eletroniċiex 90.11: mikroskopjiex 90.17: instrumenti medikaliex 90.18: apparat ta' terrapija mekkanoex 90.19: apparat ta' l-ortopedjaex 90.20: apparat tal-X-ray |

Kapitolu 91: | Manifattura ta' arloġġi tal-polz u arloġġi |

Kapitolu 92: | Instrumenti musikali, apparat li jirrekordja jew li jerġa' jipproduċi, apparat li jirrekordja imaġini ta' televiżjoni u ħoss jew apparat li jerġa' jirriproduċihom, partijiet u aċċessorji ta' dawn l-artikoli |

Kapitolu 94: | Għamara u partijiet tal-għamara, affarijiet ta' sodod, saqqijiet u affarijiet li jagħtu sosten lis-saqqijiet, kuxxini u armar tad-dar simili illi huwa stuffed minbarra: ex 94.01A: siġġijiet ta' ajruplani |

Kapitolu 95: | Artikoli u manifattura ta' materjal ta' skultura u immudellar |

Kapitolu 96: | Xkupi, xkupilji, powder-puffs, u passaturi |

Kapitolu 98: | Artikoli manifatturati mixxellanji |

[1] L-uniku text applikabbli g]all-finijiet ta' din id-Direttiva huwa dak illi jinsab inkorporat fl-Anness 1, punt 3 ta' dan il-Ftehim.

--------------------------------------------------

ANNESS VI

DEFINIZZJONI TA' ĊERTI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

1. (a) "speċifikjazzjoni teknika", fil-każ ta' kuntratti ta' xogħolijiet pubbliċi, tfisser it-totalita tal-preskrizzjonijiet tekniċi partikolarment dawk li jkunu inklużi fid-dokumenti ta' l-offerta ta' xogħol, li tagħti tifsira għall-karatteristiċi rikjesti għall-materjal, prodott jew fornitura, li tippermetti li materjal, prodott jew fornitura jkunu deskritti b'mod u manjiera illi twettaq l-użu għal xhiex ikunu intenzjonati mill-awtorità li toħroġ il-kuntratt. Dawn il-karatteristiċi għandhom jinkludu livelli ta' esekuzzjoni ambjentali, disinn għal kull rikjesta (inkluż l-aċċessabilita għal persuni b'disabbilita) assessar ta' konformita, esekuzzjoni, sigurta u dimensjonijiet inkluż il-proċeduri rigward l-assigurazzjoni ta' kwalità, teminoloġija, simboli, metodi u ta' ttestjat u testijiet, ippakkettar, l-immarkar u t-tikkettar u l-proċessi u metodi ta' produzzjoni. Għandhom jinkludu wkoll regoli dwar id-disinn u l-istima ta' l-ispejjeż involuti, it-test, kondizzjonijiet ta' inspezzjoni u ta' aċċettazzjoni għal xogħolijiet u metodi u teknika tal-kostruzzjoni u kondizzjonijiet Tekniċi oħra li dwarhom l-awtorità li toħroġ il-kuntratti hija f'posizzjoni illi tippreskrivi, taħt regolamenti ġenerali u speċifiċi, vis-à-vis ix-xogħolijiet li jkunu mitmuma u l-materjal u affarijiet konnessi max-xogħolijiet;

(b) "speċifikjazzjoni teknika", fil-każ ta' fornitura pubblika jew kuntratti ta' servizz, tfisser speċifikazzjoni li tagħti tifsira għall-karatteristiċi rikjesti ta' prodott jew ta' servizz, bħal livelli ta' kwalità, livelli ta' esekuzzjoni ambjentali, disinn għal kull rikjesta (inkluż l-aċċessabilita għal persuni b'disabbilita) assessjar ta' konformita, esekuzzjoni, użu tal-prodott, sigurta u dimensjonijiet inkluż ir-rikjesti rilevanti għall-prodott rigward l-isem taħt liema l-prodott huwa mibjugħ, teminoloġija, simboli, metodi u ta' ttestjat u testijiet, ippakkettar, l-immarkar u t-tikkettar, instruzzjonijiet għal min se jużah, proċessi u metodi ta' produzzjoni u proċessi ta' assessjar dwar konformita';

2. standard internazzjonali : standard addattat minn organizzazzjoni ta' Standards internazzjonli u li kien magħmul aċċessibbli għall-pubbliku in ġenerali,

Standard Ewropew : standard addattat minn organizzazzjoni ta' Standards Ewropea u li kien magħmul aċċessibbli għall-pubbliku in ġenerali,

standard nazzjonali : standard addattat minn organizzazzjoni ta' Standards nazzjonli u li kien magħmul aċċessibbli għall-pubbliku in ġenerali,

3. "Approvazzjoni teknika Ewropea" tfisser eżami tekniku favorevoli dwar is-siwi ta' l-użu tal-prodott b'għan partikolari, ibbażat fuq it-twettiq tar-rikjesti essenzali għal xogħolijiet ta' bini, permezz ta' karatteristiċi inerenti u l-kondizzjonijiet definiti ta' l-applikazzjoni u użu. Approvazzjonijiet Tekniċi Ewropej huma maħruġa minn entità li tagħti l-approvazzjonijiet magħmula apposta għal dan il-għan mill-Istat Membru;

4. "Speċifikazzjoni teknika komuni" tfisser speċifikazzjoni teknika mniżżla skond proċedura rikonoxxuta mill-Istati Mmebri li tkun ġiet ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċċjali ta' l-unjoni Ewropea;

5. "referenza teknika": kull prodott li hu prodott minn entitajiet ta' standardizzazzjonijiet Ewropej, minbarra standards uffiċċjali, skond il-proċeduri addottati għall-iżvilupp tal-bżonnijiet tan-negozju.

--------------------------------------------------

ANNESS VII

INFORMAZZJONI ILLI TRID TKUN INKLUŻA FIN-NOTIFIKAZZJONIJIET

--------------------------------------------------

ANNESS VIII

KARATTERISTIĊI RIGWARD PUBBLIKZZJONI

1. Pubblikazzjoni ta' notifiki

(a) Notifiki li għalihom hemm referenza fl-Artikoli 35, 58, 64 u 69 huma mibgħuta mill-awtoritajiet tal-kuntratti lill-Uffiċju tal-Pubblikazzjonijiet Uffiċċjali tal-Kommunitajiet Ewropej fil-format kif rikjest bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/78/KE tat-13 ta' Settembru, 2001 dwar l-użu ta' formularju standard fil-pubblikazzjoni ta' notifiki ta' kuntratti pubbliċi [1]. In-notifiki ta' informazzjoni minn qabel kif għalihom hemm referenza fl-Artikolu 35(1), l-ewwel paragrafu, ippubblikata fuq profil tax-xerrej kif deskritt fil-punt 2(b), għandhom ukoll jużaw dak il-format, bħal ma għandha tkun mibgħuta n-notifika ta' dik il-pubblikazzjoni.

(b) Notifiki kif għalihom hemm referenza fl-Artikoli 35, 58, 64 u 69 huma ppubblikati mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Kommunitajiet Ewropej jew mill-awtoritajiet tal-kuntratti fil-każ ta' informazzjoni minn qabel ippubblikata fuq profil tax-xerrej skond l-Artikolu 35 (1), l-ewwel subparagrafu.

Addizzjonalment, l-awtoritajiet tal-kuntratti jistgħu jippubblikaw din l-informazzjoni fuq l-Internet dwar 'profil tax-xerrej' kif għaliha hemm referenza f'punt 2(b).

(ċ) L-Uffiċju tal-Pubblikazzjonijiet Uffiċċjali tal-Kommunitajiet Ewropej għandhu jgħati lill-awtorità tal-kuntratti il-konfermazzjoni kif hemm referenza għaliha fl-Artikolu 36(8).

2. Pubblikazzjoni ta' informazzjoni kumplimentari jew addizzjonali

(a) Awtoritajiet tal-kuntratti huma nkoraġġiti illi jippubblikaw l-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti addizzjonali fl-intier tagħhom fuq l-Internet.

(b) Il-profil tax-xerrej jista' jinkludi notifiki ta' informazzjoni minn qabel kif għalihom hemm referenza fl-Artikolu 35(1), l-ewwel paragrafu, informazzjoni fuq inviti kontinwi għall-offerti, xiri skjedat, kuntratti konklużi, proċeduri kkanċċellati u kwalsiasi informazzjoni importanti, bħal punt ta' kuntatt, numru ta' telefon u ta' fax, indirizz postali u indirizz ta' posta elettronika.

3. Format u proċeduri sabiex jintbagħtu n-notifiki elettronikament.

Il-format u l-proċedura sabiex jintbagħtu n-notifiki elettronikament huma aċċessibbli fuq l-Internet fl-indirizz 'http://simap.eu.int'.

[1] U L 285, 29.10.2001, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNESS IX

REĠISTRI

--------------------------------------------------

ANNESS X

REKWIŻITI RELATATI MA' MEZZI GĦALL-IRĊEVUTA ELETTRONIKA TA' L-OFFERTI, TALBIET GĦAL PARTEĊIPAZZJONI U PJANTI U PROĠETTI FIL-KONTESTAZZJONIJIET

Mezzi għall-irċevuta elettronika ta' l-offerti, talbiet għall-parteċipazzjoni u pjanti u proġetti fil-kontestazzjonijiet għandhom mill-inqas jiggarantixxu, b'mezzi Tekniċi u proċeduri xierqa, illi:

(a) firem elettroniċi relatati mall-offerti, talbiet ta' parteċipazzjoni u l-ogħtja ta' pjanti u proġetti huma konformi mall-disposizzjonijiet nazzjonali addottati wara d-Direttiva 1999/93/KE;

(b) il-ħin u d-data eżatta mar-riċeviment ta' l-offerti, talbiet ta' parteċipazzjoni u s-sottomissjoni ta' pjanti u proġetti jistgħu jkunu determinati preċisament;

(c) jista' jkun assigurat raġjonevolment illi, qabel il-limiti ta' żmienijiet imniżżla, ħadd ma jkollu aċċess għal data trasmessa taħt dawn ir-rekwiżiti;

(d) jekk din il-projbizzjoni ta' aċċess hija miksura, jista' jkun assigurat raġjonevolment illi dan il-ksur jista' magħruf kjarament;

(e) persuni awtorizzati biss jistgħu jagħmlu jew ibiddlu id-dati għall-ftuħ ta' data li tkun ġiet irċevuta;

(f) jekk tul l-istadji differenti tal-proċedura ta' l-ogħti tal-kuntratt jew tal-kontestazzjoni, aċċess għall-kull data irċevuta, jew xi parti minnha, ikun biss possibbli b'azzjoni simultanja minn persuni awtorizzati;

(g) azzjoni simultanja minn persuni awtorizzati għandha tagħti aċċess għad-data trasmessa wara d-data preskritta biss;

(h) data irċevuta u miftuħa skond dawn ir-rewiżiti għandha tiqa' aċċessibbli għal persuni awtorizzati biss sabiex dawn ikunu jistgħu jiffamiljarizaw lilhom infushom mal-istess.

--------------------------------------------------

ANNESS XI

SKADENZI GĦAT-TRANSPOSIZZJONI U APPLIKAZZJONI (Artikolu 80)

Direttivi | Skadenzi għat-trasposizzjoni u applikazzjoni |

92/50/KEE (ĠU L 209, 1992.7.24., p.1.) Awstrija, Finlanda, Svezja | 1993. Lulju 1. 1995. Jannar 1. |

93/36/KEE (ĠU L 199, 1993.8.9., p.1.) Awstrija, Finlanda, Svezja | 1994. Ġunju 13. 1994. Ġunju 13. |

93/37/KEE (ĠU L 199, 1993.8.9., p.54.) konsolidament tad-direttivi: | |

—71/305/KEE (ĠU L 185, 1971.8.16., p.5.) | |

—KE – 6 | 1972. Lulju 30. |

—DK, IRL, RU | 1973. Jannar 1. |

—Greċja | 1981. Jannar 1. |

—Spanja, Portugal | 1986. Jannar 1. |

—Awstrija, Finlanda, Svezja | 1995. Jannar 1. |

—89/440/KEE (ĠU L 210, 1989.7.21., p.1.) | |

—KE ta' 9 | 1990. Lulju 19. |

—Greċja, Spanja, Portugal | 1992.Marzu 1. |

—Awstrija, Finnlanda, Svezja | 1995. Jannar 1. |

97/52/KE (ĠU L 328, 1997.11.28., p.1.) | 1998. Ottubru 13. |

--------------------------------------------------

ANNESS XII

TABELLA TA' KORRELAZZJONI [1]

Id-Direttiva | Direttiva 93/37/KEE | Direttiva 93/36/KEE | Direttiva 92/50/KEE | Atti oħra | |

Art. 1. par. 1 | Art. 1, l-ewwel linja, addattat | Art. 1. l-ewwel linja, addattat | Art. 1, l-ewwel linja, addattat | | |

Art. 1. par. 2, punt (a) | Art. 1, punt (a), l-ewwel parti tas-sentenza | Art. 1. punt (a) l-ewwel u l-aħħar partijiet tas-sentenza | Art. 1, punt a) | | Emendat |

Art. 1. par. 2, punt (b) | Art. 1, punt (a) u punt (c), addattat | — | — | | |

Art. 1. par. 2, punt (ċ), l-ewwel subparagrafu | — | Art. 1. punt (a) it-tieni parti ta' l-ewwel sentenza u tat-tieni sentenza, addattat | — | | |

Art. 1. par. 2, punt (ċ), it-tieni subparagrafu | — | Art. 1, punt (a), addattat | — | | |

Art. 1. par. 2, punt (d), l-ewwel subparagrafu | — | — | — | | Ġdid |

Art. 1. par. 2, punt (d), it-tieni subparagrafu | — | — | Art. 2, addattat | | |

Art. 1. par. 2, punt (d), it-tielet subparagrafu | — | — | Is-16 moqri addattat | | |

Art. 1. par. 3 | Art. 1, punt (d) | — | — | | |

Art. 1. par. 4 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 1. par. 5 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 1. par. 6 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 1. par. 7 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 1. par. 8, l-ewwel subparagrafu | — | — | Art. 1, punt (ċ), l-ewwel sentenza addattat | | |

Art. 1. par. 8, it-tieni subparagrafu | — | — | — | | Ġdid |

Art. 1. par. 8, it-tielet subparagrafu | Art. 1, punt (h) | Art. 1, punt (ċ) | Art. 1, punt (ċ), it-tieni sentenza | | Emendat |

Art. 1. par. 9 | Art. 1, punt (b), addattat | Art. 1, punt (b), addattat | Art. 1, punt (b), addattat | | |

Art. 1. par. 10 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 1. par. 11, l-ewwel subparagrafu | Art. 1, punt (e), addattat | Art. 1, punt (d), addattat | Art. 1, punt (d), addattat | | |

Art. 1. par. 11, it-tieni subparagrafu | Art. 1, punt (f), addattat | Art. 1, punt (e), addattat | Art. 1, punt (e), addattat | | |

Art. 1. par. 11, it-tielet subparagrafu | — | — | — | | Ġdid |

Art. 1. par. 11, ir-raba' subparagrafu | Art. 1. punt (g), addattat | Art. 1. punt (f), addattat | Art. 1. punt (f), addattat | | |

Art. 1. par. 11, il-ħames subparagrafu | — | — | Art. 1. punt (g), addattat | | |

Art. 1. Par. 12 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 1. Par. 13 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 1. Par. 14 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 1. Par. 15 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 2. | Art. 6. Par. 6 | Art. 5. Par. 7 | Art. 3. Par. 2 | | Emendat |

Art. 3. | — | Art. 2. Par. 2 | — | | |

Art. 4. Par. 1 | Ġdid | Ġdid | Art. 26. Par. 2 u 3, addattat | | |

Art. 4. Par. 2 | Art. 21 emendat | Art. 81 adattat | Art. 26. Par. 1, emendat | | |

Art. 5. | Art. 33a adattat | Art. 28 emendat | Art. 38a adattat | | |

Art. 6. | — | Art. 15. Par. 2 | — | | Emendat |

Art. 7, punti (a) u (b) | — | Art. 5, par 1, punt (a), adattat | Art. 7, par 1, punt (a), adattat | | |

Art. 7, punt (ċ) | Art. 6, par. 1, punt (a), adattat | — | — | | |

Art. 8 | Art. 2 u Art. 6, par 1, punt (b), adattat | — | Art. 3, par. 3 u Art. 7, par. 1, punt (a), adattat | | |

Art. 9, par. 1, l-ewwel subparagrafu | — | Art. 5, par. 5 | Art. 7, par. 2 u 7 | | Emendat |

Art. 9, par. 1, it-tieni subparagrafu | — | — | — | | Ġdid |

Art. 9. Par. 2 | — | Art. 5, par 1, punt (b) | — | | Emendat |

Art. 9. Par. 3 | Art. 6. Par. 4 | Art. 5. Par. 6 | Art. 7, par. 3, it-tieni klawsola | | |

Art. 9. Par. 4 | Art. 6. Par. 5, adattat | | | | |

Art. 9. Par. 5, punt (a) | Art. 6. Par. 3, adattat | — | Art. 7. Par. 4, it-tielet subparagrafu, adattat | | |

Art. 9. Par. 5, punt (b) | — | Art. 5. Par. 4 | — | | Emendat |

Art. 9. Par. 6 | — | Art. 5. Par. 2 | — | | |

Art. 9. Par. 7 | — | Art. 5. Par. 3 | Art. 7. Par. 6 | | |

Art. 9. Par. 8, punt (a) | — | — | Art. 7. Par. 4 | | Emendat |

Art. 9. Par. 8, punt (b) | — | — | Art. 7. Par. 5 | | Emendat |

Art. 9 Par. 9 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 10 | Ġdid | Art. 3 adattat | Art. 4 Par. 1 adattat | | |

Art. 11 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 12 | Art. 4. Punt (a) | Art. 2. Punt (a) | Art. 1. Punt (a) (ii) | | Emendat |

Art. 13 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 14 | Art. 4. Punt (b) | Art. 2. Par. 1, punt (b) | Art. 4. Par. 2 | | |

Art. 15. Punt (a) | Art. 5. Punt (a) adattat | Art. 4. punt (a) adattat | Art. 5. punt (a) adattat | | |

Art. 15. Punt (b) u (ċ) | Art. 5. Punti (b) u (ċ) | Art. 4. Punti (b) u (ċ) | Art. 5. punti (b) u (ċ) | | |

Art. 16 | — | — | Art. 1. Punt (a), (iii) sa (ix), adattat | | |

Art. 17 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 18 | — | — | Art. 6 | | Emendat |

Art. 19 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 20 | — | — | Art. 8 | | |

Art. 21 | | | Art. 9 | | |

Art. 22 | — | — | Art. 10 | | |

Art. 23 | Art. 10 | Art. 8 | Art. 14 | | Emendat |

Art. 24, par. 1 sa 4, l-ewwel subparagrafu | Art. 19 | Art. 16, par. 1 | Art. 24, par. 1 | | Emendat |

Art. 24, par. 4, it-tieni subparagrafu | — | Art. 16, par. 2, adattat | Art. 24, par. 2, adattat | | |

Art. 25, l-ewwel paragrafu | Art. 20, l-ewwel paragrafu | Art. 17, l-ewwel paragrafu | Art. 25, l-ewwel paragrafu | | Emendat |

Art. 25, it-tieni paragrafu | Art. 20, it-tieni paragrafu | Art. 17, it-tieni paragrafu | Art. 25, it-tieni paragrafu | | |

Art. 26 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 27, l-ewwel paragrafu | Art. 23, par. 1 | — | Art. 28, par. 1 | | Emendat |

Art. 27, it-tieni u t-tielet paragrafu | Art. 23, par. 2 | — | Art. 28, par. 2 | | |

Art. 28, l-ewwel paragrafu | Art. 7, par. 1 adattat | Art. 6, par. 1 adattat | Art. 11, par. 1 adattat | | |

Art. 28, it-tieni paragrafu | Art. 7, par. 4 | Art. 6, par. 4 | Art. 11, par. 4 | | Emendat |

Art. 29 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 30. Par. 1, punt (a) | Art. 7. Par. 2, punt (a) | Art. 6, par. 2, | Art. 11, par. 2, punt (a) | | |

Art. 30. Par. 1, punt (b) | Art. 7. Par. 2, punt (ċ) | Ġdid | Art. 11, par. 2, punt (b) | | |

Art. 30. Par. 1, punt (ċ) | | — | Art. 11, par. 2, punt (ċ) | | |

Art. 30. Par. 1, punt (d) | Art. 7. Par. 2, punt (b) | — | — | | |

Art. 30, paragrafi 2, 3 u 4 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 31, punt. 1, punt (a) | Art. 7. Par. 3, punt (a) | Art. 6. Par. 3, punt (a) | Art. 11. Par. 3, punt (a) | | |

Art. 31. Punt (1), punt (b) | Art. 7. Par. 3, punt (b) | Art. 6. Par. 3, punt (ċ) | Art. 11. Par. 3, punt (b) | | |

Art. 31. Punt (1), punt (ċ) | Art. 7. Par. 3, punt (ċ) | Art. 6. Par. 3, punt (d) | Art. 11. Par. 3, punt (d) | | |

Art. 31. Punt (2), punt (a) | — | Art. 6. Par. 3, punt (b) | — | | |

Art. 31. Punt (2), punt (b) | — | Art. 6. Par. 3, punt (e) | — | | |

Art. 31. Punt (2), punt (ċ) | — | Ġdid | — | | |

Art. 31. Punt (2), punt (d) | — | Ġdid | — | | |

Art. 31. Punt (3), | — | — | Art. 11. Par. 3, punt (ċ) | | |

Art. 31. Punt (4), punt (a) | Art. 7. Par. 3, punt (d) | — | Art. 11. Par. 3, punt (e) | | |

Art. 31. Punt (4), punt (b) | Art. 7. Par. 3, punt (e) | — | Art. 11. Par. 3, punt (f) | | |

Art. 32. | — | — | — | | Ġdid |

Art. 33. | — | — | — | | Ġdid |

Art. 34, l-ewwel u t-tieni paragrafu | Art. 9, l-ewwel u t-tieni paragrafu | — | — | | |

Art. 34, it-tielet paragrafu | Art. 9, it-tielet paragrafu | | | | Emendat |

Art. 35, par. 1, l-ewwel subparagrafu, punt (a), l-ewwel subparagrafu | — | Art. 9, par. 1, l-ewwel subparagrafu | — | | |

Art. 35. Par. 1, l-ewwel subparagrafu, punt (a), it-tieni subparagrafu | — | Art. 9, par. 1, it-tieni subparagrafu, l-ewwel sentenza | — | | Emendat |

Art. 35. Par. 1, l-ewwel subparagrafu, punt (b) | — | — | Art. 15. Par. 1 | | |

Art. 35. Par. 1, l-ewwel subparagrafu, punt (ċ) | Art. 11. Par. 1 | — | — | | |

Art. 35. Par. 1, it-tieni subparagrafu | — | Art. 9. Par. 5, it-tieni subparagrafu | Art. 17. Par. 2, it-tieni subparagrafu | | Emendat |

Art. 35. Par. 1, it-tielet subparagrafu | Art. 11. Par. 7, it-tieni subparagrafu | — | — | | Emendat |

Art. 35. Par. 1, ir-raba', ħames u sitt subparagrafi | — | — | — | | Ġdid |

Art. 35. Par. 2 | Art. 11. Par. 2 | Art. 9. Par. 2 | Art. 15. Par. 2 | | Emendat |

Art. 35. Par. 3 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 35. Par. 4, l-ewwel subparagrafu | Art. 11. Par. 5, l-ewwel sentenza | Art. 9. Par. 3, l-ewwel sentenza | Art. 16. Par. 1 | | Emendat |

Art. 35. Par. 4, it-tieni u t-tielet subparagrafi | — | — | — | | Ġdid |

Art. 35. Par. 4, ir-raba' subparagrafu | | | Art. 16. Par. 3 u 4 | | |

Art. 35. Par. 4, il-ħames subparagrafu | Art. 11. Par. 5, it-tieni sentenza | Art. 9. Par. 3, it-tieni sentenza | Art. 16. Par. 5 | | Emendat |

Art. 36. Par. 1 | Art. 11. Par. 6, l-ewwel subparagrafu, adattat | Art. 9. Par. 4, l-ewwel sentenza, adattat | Art. 17. Par. 1, l-ewwel sentenza, adattat | | |

Art. 36. Par. 2, l-ewwel subparagrafu | Art. 11. Par. 7, l-ewwel sentenza | Art. 9. Par. 5, l-ewwel subparagrafu | Art. 17. Par. 2, l-ewwel subparagrafu | | Emendat |

Art. 36. Par. 2, it-tieni subparagrafu | — | — | — | | Ġdid |

Art. 36. Par. 3 | Art. 11. Par. 10 | Art. 9. Par. 8 | Art. 17. Par. 5 | | Emendat |

Art. 36. Par. 4 | Art. 11. Par. 8 u 13 | Art. 9. Par. 6 u 11 | Art. 17. Par. 4 u 8 | | Emendat |

Art. 36. Par. 5 | Art. 11. Par. 11, adattat | Art. 9. Par. 9, adattat | Art. 17. Par. 6, adattat | | |

Art. 36. Par. 6 | Art. 11. Par. 13, it-tieni sentenza | Art. 9. Par. 11, it-tieni sentenza | Art. 17. Par. 8, it-tieni sentenza | | Emendat |

Art. 36. Par. 7, l-ewwel subparagrafu | Art. 11. Par. 12 | Art. 9. Par. 10 | Art. 17. Par. 7 | | |

Art. 36. Par. 7, it-tieni subparagrafu | — | — | — | | Ġdid |

Art. 37 | Art. 17 | Art. 13 | Art. 21 | | Emendat |

Art. 38. Par. 1 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 38. Par. 2 | Art. 12, Par. 2, adattat | Art. 10. Par. 1, adattat | Art. 18. Par. 1, adattat | | |

Art. 38. Par. 3 | Art. 12, Par. 1 u 3, adattat | Art. 11, Par. 1 u 3, adattat | Art. 19, par.1 u 3, adattat | | Emendat |

Art. 38, Par. 4, | Art. 12, Par. 2 u Art. 13, par. 4, adattat | Art. 10, Par. 1a u Art. 11, par. 3a, adattat | Art. 18, Par. 2 u Art. 19, par. 4, adattat | | |

Art. 38, Par. 5 u 6 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 38. Par. 7 | Art. 12. Par. 5 | Art. 10. Par. 4 | Art. 18. Par. 5 | | Emendat |

Art. 38. Par. 8 | Art. 14. Par. 1 | Art. 12. Par. 1 | Art. 20. Par. 1 | | Emendat |

Art. 39 | Art. 12. Par. 3 u 4, Art. 13. Par. 6, u Art. 14. Par. 2 adattat | Art. 10. Par. 2 u 3, Art. 11. Par. 5, u Art. 12. Par. 2 adattat | Art. 18. Par. 3 u 4, Art. 19. Par. 6, u Art. 20. Par. 2 adattat | | |

Art. 40 | Art. 13, par. 2 u Art. 14, par. 3 | Art. 11, par. 2, u Art. 12, par. 3 | Art. 19, par. 2, u Art. 20, par. 3 | | Emendat |

Art. 41. Par. 1 | Art. 8, par. 2, l-ewwel sentenza, adattat | Art. 7, par. 2, l-ewwel sentenza, adattat | Art. 12, par. 2, l-ewwel sentenza, adattat | | |

Art. 41. Par. 2 | Art. 8, par. 1, l-ewwel subparagrafu, adattat | Art. 7, par. 1, l-ewwel subparagrafu, adattat | Art. 12, par. 1, l-ewwel subparagrafu, adattat | | |

Art. 41. Par. 3 | Art. 8, par. 1, it-tieni subparagrafu, adattat | Art. 7, par. 1, it-tieni subparagrafu, adattat | Art. 12, par. 1, it-tieni subparagrafu, adattat | | |

Art. 8, par. 2, l-aħħar sentenza | Art. 7, par. 2, l-aħħar sentenza | Art. 12, par. 2, l-aħħar sentenza | | Mħassar |

Art. 42. Par. 1, 3 u 6 | Art. 13, par. 5 u Art. 18, par. 2 | Art. 11, par. 4 u Art. 15, par. 3 | Art. 19, par. 5 u Art. 23, par. 2 | | Emendat |

Art. 42. par. 2, 4 u 5 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 43 | Art. 8, par. 3 | Art. 7, par. 3 | Art. 12, par. 3 | | Emendat |

Art. 44, par. 1 | Art. 18, par. 1 adattat | Art. 15, par. 1 adattat | Art. 23, par. 1 adattat | | Emendat |

Art. 44, par. 2 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 44, par. 3 | Art. 22. | Art. 23, par. 3 | Art. 32, par. 4 | | Emendat |

Art. 44, par. 4 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 45, par. 1 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 45, par. 2, l-ewwel subparagrafu | Art. 24, l-ewwel paragrafu, adattat | Art. 20, par. 1, adattat | Art. 29, l-ewwel paragrafu, adattat | | |

Art. 45, par. 2, it-tieni subparagrafu | — | — | — | | Ġdid |

Art. 45, par. 3 | Art. 24, it-tieni u t-tielet paragrafu, adattat | Art. 20, par. 2 u 3, adattat | Art. 29, it-tieni u t-tielet paragrafu, adattat | | |

Art. 45, par. 4 | Art. 24, ir-raba' paragrafu | Art. 20, par. 4 | Art. 29, ir-raba' paragrafu | | Emendat |

Art. 46. l-ewwel paragrafu | Art. 25, l-ewwel sentenza, emendata | Art. 21, par. 1 u par. 2, l-ewwel sentenza, adattat | Art. 30, par. 1 u par. 3, l-ewwel sentenza, adattat | | |

Art. 46, it-tieni paragrafu | — | — | Art. 30, par. 2 | | |

Art. 47, par. 1, punti (a) u (b) | Art. 26, par. 1, punti (a) u (b), adattat | Art. 22, par. 1, punti (a) u (b), adattat | Art. 31, par. 1, punti (a) u (b), adattat | | |

Art. 47, par. 1, punt (ċ) | Art. 26, par. 1, punt (ċ) | Art. 22, par. 1, punt (ċ) | Art. 31, par. 1, punt (ċ) | | Emendat |

Art. 47, par. 2 u 3 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 47, par. 4 u 5 | Art. 26, par. 2 u 3, adattat | Art. 22, par. 2 u 3, adattat | Art. 31, par. 2 u 3, adattat | | Emendat |

Art. 48, par. 1 u 2, punti (a) sa (e) u (g) sa (j) | Art. 27, par. 1, adattat | Art. 23, par. 1, adattat | Art. 23, par. 2, adattat | | |

Art. 48, par. 2, punt (f) | — | | — | | Ġdid |

Art. 48, par. 3 u 4 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 48, par. 5 | Ġdid | Ġdid | Art. 32, par. 1, adattat | | |

Art. 48, par. 6 | Art. 27, par. 2 | Art. 23, par. 2 | Art. 32, par. 3 | | |

Art. 49 | Ġdid | Ġdid | Art. 33. | | Emendat |

Art. 50 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 51 | Art. 28. | Art. 24. | Art. 34. | | |

Art. 52. | Art. 29. | Art. 25. | Art. 35. | | Emendat |

Art. 53, par. 1 | Art. 30, par. 1 adattat | Art. 26, par. 1 adattat | Art. 36, par. 1 adattat | | |

Art. 53, par. 2 | Art. 30, par. 2 | Art. 26, par. 2 | Art. 36, par. 2 | | Emendat |

Art. 30, par. 3 | — | — | | Mħassar |

Art. 54 | — | — | — | | Ġdid |

Art. 55 | Art. 30, par. 4, l-ewwel u t-tieni subparagrafu | Art. 27, l-ewwel u t-tieni paragrafu | Art. 37, l-ewwel u t-tieni paragrafu | | Emendat |

— | Art. 30, par. 4, it-tielet subparagrafu | Art. 27, it-tielet paragrafu | Art. 37, it-tielet paragrafu | | Mħassar |

— | Art. 30, par. 4, ir-raba' subparagrafu | — | — | | Mħassar |

— | Art. 31 | — | — | | Mħassar |

— | Art. 32 | — | — | | Mħassar |

Art. 56 | Art. 3, par. 1 adattat | | | | |

Art. 57 | — | | | | Ġdid |

Art. 58 | Art. 11, par. 3, par. 6 sa 11 u par. 13 | | | | Emendat |

Art. 59 | Art. 15 | — | — | | |

Art. 60. | Art. 3, par. 2 | — | — | | |

Art. 61 | Ġdid | — | — | | |

Art. 62 | Art. 3, par. 3 | | | | |

Art. 63 | Art. 3, par. 4 | | | | Emendat |

Art. 64 | Art. 11, par. 4, par. 6, l-ewwel subparagrafu, par. 7, l-ewwel subparagrafu, u par. 9 | — | — | | Emendat |

Art. 65 | Art. 16 | | | | |

Art. 66 | — | — | Art. 13, par. 3 u 4 | | |

Art. 67. Par. 1 | — | — | Art. 13, par. 1, l-ewwel subparagrafu, par. 2, l-ewwel subparagrafu | | |

Art. 67. Par. 2 | | | Art. 13, par. 1, indenti 1 sa 3 u par. 2, indenti 1 sa 3 | | Emendat |

Art. 68 | — | — | Ġdid | | |

Art. 69, par. 1 | — | — | Art. 15, par. 3 | | |

Art. 69, par. 2, l-ewwel subparagrafu | — | — | Art. 16, par. 1 u Par. 2, it-tieni indent | | Emendat |

Art. 69, par. 2, it-tieni subparagrafu u par. 3 | — | — | Ġdid | | |

Art. 70 | — | — | Art. 17, par. 1, par. 2, l-ewwel u t-tielet subparagrafu, par. 3 sa 6 u par. 8 | | Emendat |

Art. 71 | — | — | Ġdid | | |

Art. 72 | — | — | Art. 13, par. 5 | | |

Art. 73 | — | — | Art. 13, par. 6, l-ewwel subparagrafu | | |

Art. 74 | — | — | Art. 13, par. 6, it-tieni subparagrafu | | Emendat |

| Art. 33 | Art. 30 | Art. 38 | | Mħassar |

Art. 75 | Art. 34, par. 1, adattat | Art. 31, par. 1, adattat | Art. 39, par. 1, adattat | | |

Art. 76 | Art. 34, par. 2 | Art. 31, par. 2 | Art. 34, par. 2 | | Emendat |

| | | Art. 39, par. 2, punt (d), it-tieni subparagrafu | | Mħassar |

Art. 77, par. 1 | — | Art. 32, par. 1 | Art. 40, par. 1 | | |

Art. 77, par. 2 | Art. 35, par. 3 | Art. 32, par. 2 | Art. 40, par. 3 | | Emendat |

— | — | Art. 40, par. 2 | | Mħassar |

Art. 77, par. 3 | — | Art. 34, par. 3 | Art. 40, par. 4 | | Emendat |

Art. 78, par. 1 u 2 | | | | | Ġdid |

Art. 78, par. 3 u 4 | Art. 6, par. 2, punt (a) | Art. 5, par. 1, punt (d) | Art. 7, par. 1, punt (ċ) | | Emendat |

Art. 79, punt (a) | Art. 6, par. 1, punt (b), adattat | Art. 5, par. 1, punt (ċ), it-tieni subpargrafu, adattat | Art. 7, par. 1, punt (b), it-tieni subpargrafu, adattat | | |

Art. 79, punt (b) | Art. 35, par. 2 | — | Art. 16, par. 4 | | Emendat |

Art. 79, punt (ċ) | — | — | — | | Ġdid |

Art. 79, punt (d) | Art. 35, par. 1, adattat | — | — | | |

Art. 79, punt (e) | | Art. 29, par. 3, adattat | — | | |

Art. 79, punt (f) | Art. 35, par. 2, adattat | — | — | | Ġdid |

Art. 79, punt (g) | — | — | — | | |

Art. 79, punt (h) u (i) | — | — | — | | Ġdid |

Art. 80 | | | | | |

Art. 81 | | | | | |

Art. 82 | | | | | |

Art. 83 | | | | | |

Art. 84 | | | | | |

Anness I | Anness | | | | IEmendat |

Anness II A u IIB | — | — | Anness IA u IB | | Emendat |

Anness III | Anness I | — | — | Atti dwar l-Sħubija ta' l-awstrija, Finlandja u Svezja | Adattat |

Anness IV | — | Anness I | — | Atti dwar l-Sħubija ta' l-awstrija, Finlandja u Svezja | Adattat |

Anness V | — | Anness II | — | | Emendat |

Anness VI | Anness III | Anness III | Anness II | | Emendat |

Anness VII A, B, Ċ u D | Anness IV, V u VI | Anness IV | Anness III u IV | | Emendat |

Anness VIII | — | — | — | | Ġdid |

Anness IX | | | | | Adattat |

Anness IX A | — | Art. 21. Par. 2 | — | Atti dwar l-Sħubija ta' l-awstrija, Finlandja u Svezja | Adattat |

Anness IX B | — | — | Art. 30. Par. 3 | Atti dwar l-Sħubija ta' l-awstrija, Finlandja u Svezja | Adattat |

Anness IX Ċ | Art. 25, adattat | — | — | Atti dwar l-Sħubija ta' l-awstrija, Finlandja u Svezja | Adattat |

Anness X | | | | | Ġdid |

Anness XI | | | | | Ġdid |

Anness XII | | | | | Ġdid |

[1] "Addattata' tfisser illi l-kliem tat-test kien mibdul, waqt illi it-tifsir tad-direttivi kif revokati kien miżmum. Tibdil għat-tifsir tal-disposizzjonijiet tad-direttivi revokati huma indikati bil-kelma "emendata'. Din il-kelma tidher fl-aħħar kolonna meta l-emenda tikkonċerna il-disposizzjonijiet tat-tlett direttivi revokati. Meta l-emenda taffetwa waħda biss jew tnejn minn dawn id-direttivi, il-kelma" emendata' mhijiex inkluża fil-kolonna tad-direttivi kkonċernati."

--------------------------------------------------

Top