Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0015

Id-Direttiva 2003/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2003 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kosmetiċiTest b’rilevanza għaż-ŻEE

OJ L 66, 11.3.2003, p. 26–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 144 - 153
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 144 - 153
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 144 - 153
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 144 - 153
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 144 - 153
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 144 - 153
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 144 - 153
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 144 - 153
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 144 - 153
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 128 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 128 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 011 P. 66 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/15/oj

32003L0015Official Journal L 066 , 11/03/2003 P. 0026 - 0035


Id-Direttiva 2003/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tas-27 ta’ Frar 2003

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [2],

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat tal-Konċiljazzjoni fit-3 ta’ Diċembru 2002 [3],

Billi:

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE [4] armonizzat b’mod komprensiv il-liġijiet nazzjonali li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi u għandha bħala l-għan ewlieni tagħha l-protezzjoni tas-saħħa pubblika. Għal dan il-għan, jissokta jkun indispensabbli li jitwettqu ċerti testijiet tossikoloġiċi sabiex tiġi vvalutata s-sigurtà tal-prodotti kosmetiċi.

(2) Il-Protokoll dwar il-protezzjoni u l-benesseri ta’ l-annimali anness bit-Trattat ta’ Amsterdan mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea jipprovdi illi l-Komunità u l-Istati Membri għandhom iqisu sewwa l-ħtiġiet tal-benesseri ta’ l-annimali fl-implimentazzjoni tal-politiki Komunitarji, b’mod partikolari rigward is-suq intern.

(3) Id-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE ta’ l-24 ta’ Novembru 1986 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Mewmbri li jirrigwrdaw il-protezzjoni ta’ l-annimali wżati għal skopijiet sperimentali u skopijiet xjentifiċi oħra [5] stabbiliet regoli komuni rigward l-użu ta’ l-annimali għal skopijiet sperimentali ġewwa l-Komunità u stabbiliet il-kondizzjonijiewt li fuqhom dawn l-esperimenti jistgħu jitwettqu fit-territorju ta’ l-Istati Membri. B’mod partikolari, l-Artikolu 7 ta’ din id-Direttiva jeħtieġ illi l-esperimenti fuq l-annimali jiġu mibdula b’metodi alternattivi, meta jeżistu dawn il-metodi u jkunu xjentifikament sodisfaċenti. Sabiex jiġu ffaċilitati l-iżvilupp u l-użu tal-metodi alternattivi fis-settur tal-kosmetika li ma jużawx annimali ħajjin, iddaħħlu disposizzjoijiet speċifiċi bid-Direttiva tal-Kunsill 93/35/KEE ta’ l-14 ta’ Ġunju 1993 li temenda għas-sitt darba d-Direttiva 76/768/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi [6].

Madankollu, dawn id-dispożizzjonijiet jirrigwardaw biss il-metodi alternattivi li ma jużawx annimali u ma jqisux il-metodi alternattivi żviluppati sabiex inaqqsu n-numru ta’ l-annimali wżati għall-esperimenti u sabiex inaqqsu s-sofferenza tagħhom. Għalhekk, sabiex joffru l-protezzjoni ottimali lill-annimali wżati sabiex jiġu ttestjati l-prodotti kosmetiċi sakemm jiġu implimentati l-projbizzjoni tat-testijiet fuq l-annimali għall-prodotti kosmetiċi u l-marketing tal-prodotti kosmetiċi minn annimali ttestjati fil-Komunità, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu emndati sabiex jipprovdu l-użu sistematiku tal-metodi alternattivi, li jnaqqsu n-numru ta’ l-annimali wżati jew inaqqsu s-sofferenza kkaġunata, f’dawk il-każijiet fejn għadhom mhux disponibbli alternattivi ta’ bdil fis-sħiħ, kif ipprovvdut bl-Artikolu 7(2) u (3) tad-Direttiva 86/609/KEE, meta dawn il-metodi joffru lill-konsumaturi livell ta’ protezzjoni ekwivalenti għal dak tal-metodi konvenzjonali li jkunu maħsuba sabiex jeħdulhom post dawn ta’ l-aħħar.

(4) Skond id-Direttiva 86/609/KEE u d-Direttiva 9/35/KEE, huwa essenzjali li jiġi segwit il-għan li jiġu aboliti l-esperimenti bl-annimali sabiex jittestjaw il-prodotti kosmetiċi u li l-projbizzjoni ta’ dawn l-esperimenri ssir effettiva fit-territorju ta’ l-Istati Membri. Sabiex jiġi żgurat illi din il-projbizzjoni tiġi implimentata fis-sħiħ, jista’ jkun meħtieġ li l-Kummisjoni tressaq iktar proposti sabiex tiġi emendata d-Direttiva 86/609/KEE.

(5) Korrentement, il-metodi alternattivi biss li huma vvalidati xjentifikament miċ-Ċentru Ewropew tal-Validazzjoni tal-Metodi Alternattivi (ECVAM) jew l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp (OECD) u li japplikaw għas-settur kollu tal-kosmetika li huma adottati b’mod sistematiku fil-livell Komunitarju. Madankollu, is-sigurtà tal-prodotrti kosmetiċi u ta’ l-ingredjenti tagħhom tista’ tiġi żgurata permez ta’ l-użu ta’ metodi alternattivi li ma japplikawx bi ħtieġa għall-użi kollha ta’ l-ingredjenti kimiċi. Għalhekk, għandu jitmexxa ’l quddiem l-użu ta’ dawn il-metodi mill-industrija kosmetika kollha u għandha tiġi żgurata l-adozzjoni tagħhom fil-livell Komunitarju, meta dawn il-metodi joffru livell ekwivalenti għall-protezzjoni tal-konsumaturi.

(6) Is-sigurtà tal-prodotti kosmetiċi mlestija tista’ diġà tiġi żgurata fuq il-bażi tal-għerf dwar is-sigurtà ta’ l-ingredjenti li jkun fihom. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet li jipprojbixxu t-testijiet bl-annimali tal-prodotti kosmetiċi mlestija jistgħu jiġu inkorporati fid-Direttiva 76/768/KEE. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji gwida sabiex tiffaċilita l-applikazzjoni, b’mod partikolari mill-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju, tal-metodi li ma jinvolvux l-użu ta’ l-annimali sabiex jistmaw is-sigurtà tal-prodotti kosmetiċi mlestija.

(7) Għandu isir bil-mod il-mod possibbli li tiġi żgurata s-sigutà ta’ l-ingredjenti wżati fil-prodotti kosmetiċi bl-użu tal-metodi alternattivi li ma jużawx l-annimali, ivvalidati fil-livell Komunitarju, jew approvati bħala vvalidati xjentifikament, miċ-ECVAM u b’rigward mistħoqq għall-iżvilupp tal-validazzjoni ġewwa l-OECD. Wara li tikkonsulta l-Kumitat Xjentifiku tal-Prodotti Kosmetiċi u tal-Prodotti Mhux ta’ l-Ikel maħsuba għall-Konsumaturi (SCCNFP) rigward kif jistgħu jiġu applikati l-metodi alternattivi vvalidati fil-kamp tal-prodotti kosmetiċi, il-Kummissjoni għandha minnufih tippubblika l-metodi vvalidati jew approvati kkonoxxuti bħala li japplikaw għal dawn l-ingredjenti. Sabiex jinkiseb l-ogħla grad possibbli tal-protezzjoni ta’ l-annimali, għandha tiġi ffissata temma taż-żmien għad-dħul ta’ projbizzjoni definittiva.

(8) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-iskedi taż-żmien tat-temmiet taż-żmien għall-projbizzjoni tal-marketing tal-prodotti kosmetiċi, tal-formolazzjoni finali, ta’ l-ingredjenti jew tal-għaqdiet ta’ l-ingredjenti li jkunu ġew ittestjati fuq l-annimali, u għall-projbizzjoni ta’ kull test korrentment imwettaq bl-użu ta’ l-annimali, sa massimu ta’ sitt snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. Madankollu, bil-ħsieb tal-fatt illi għad ma jeżistu l-ebda alternattivi taħt konsidrazzjoni għat-testijiet li jirrigwardaw it-tossiċità tad-doża mtennija, tat-tossiċità riproduttiva u tat-tossikokinetika, huwa approprjat illi t-temma massima taż-żmien għall-projbizzjoni tal-marketing tal-prodotti kosmetiċi li għalihom jintużaw dawn it-testijiet tkun ta’ 10 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. Fuq il-bażi tar-rapporti annwali, il-Kummissjoni għandha tiġi awtorizzata li taddatta l-iskedi taż-żmien ġewwa l-limiti taż-żmien massimi rispettivi msemmija hawn fuq.

(9) Il-kordinament aħjar tar-riżorsi fil-livell Komunitarju għandu jikkontribwixxi għaż-żieda fil-għerf xjentifiku indispensabbli għall-iżvilupp tal-metodi alternattivi. Għal dan il-għan, huwa essenzjali illi l-Komunità tissoka u żżid l-isforzi tagħha u tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tippromwovi r-riċerka u l-iżvilupp ta’ metodi alternattivi ġodda li ma jużawx l-annimali. b’mod partikolari fis-Sitt Programm Qafas kif iddikjarat fid-Deċiżjoni Nru 1513/KE/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [7].

(10) Għandu jiġi inkoraġġit il-konoxximent minn pajjiżi mhux membri tal-metodi alternattivi żviluppati fil-Komunità. Sabiex jiksbu dan il-għan, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi approprjati kollha sabiex jiffaċilitaw l-aċċettazzjoni ta’ dawn il-metodi mill-OECD. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħiltha wkoll, fil-kwadru tal-ftehimijiet ta’ kooperazzjoni tal-Komunità Ewropea, li tikseb il-konoxximent tar-riżultati tat-testijiet tas-sigurtà mwettqa fil-Komunità bl-użu ta’ metodi alternattivi sabiex tiżgura illi l-esportazzjoni tal-prodotti kosmetiċi li għalihom kienu ntużaw dawn il-metodi ma tiġix imfixkla u li tipprevjieni jew tevita lill-pajjiżi mhux membri milli jeħtieġu t-tennija ta’ dawn it-testijiet li jużaw l-annimali.

(11) Għandu jkun possibbli li ssir pretensjoni dwar prodott kosmetiku li ma ġie mwettaq l-ebda test fuq l-annimali fejn jidħol l-iżvilupp tal-prodott. Il-Kummissjoni, f’konsultazzjoni ma’ l-Istati Membri, għandha tiżviluppa linji gwida sabiex tiżura illi jiġu applikati kriterji komuni fl-użu tal-pretensjonijiet u li jintlaħaq ftehim allineat tal-pretensjonijiet, u b’mod partikolari illi dawn il-pretensjonijiet ma jqarrqux bil-konsumatur. Fl-iżvilupp ta’ dawn il-linji gwida, il-Kummissjoni għandha tqis ukoll il-veduti tal-ħafna intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li jagħmlu l-maġġoranza tal-produtturi tat-"testijiet mingħajr annimali", l-organizzazzjonijiet mhux governattivi rilevanti, u l-ħtieġa li l-konsumaturi jkunu kapaċi jagħmlu distinzjonijiet prattiċi bejn il-podotti fuq il-bażi tal-kriterji tat-testijiet fuq l-annimali.

(12) L-SCCNFP iddikjara fl-opinjoni tiegħu tal-25 ta’ Settembru 2001 illi s-sustanzi kklassifikati skond id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1967 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu mal-klassifika, l-imballaġġ u l-għoti tat-tikketti tas-sustanzi perikolużi [8] bħala karċinoġeniċi (għajr għas-sustanzi karċinoġeniċi biss mat-teħid tan-nifs), mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, tal-kategoriji 1 jew 2, u s-sustanzi b’potenzjal simili, ma għandhomx jiġu miżjuda intenzjonalment mal-prodotti kosmetiċi, u li s-sustanzi kklassifikati skond id-Direttiva 67/548/KEE bħala karċinoġeniċi, murtġniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, tal-kategorija 3, u s-sustanzi b’potenzjal simili, ma għandhomx jiġu miżjuda intenzjonalmenr mal-prodotti kosmetiċi għajr jekk jista’ jiġi muri illi l-livelli tagħhom ma joħolqu l-ebda tehdida għas-saħħa tal-konsumatur.

(13) Tenut kont tar-riskji speċjali illi s-sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeni jew tossiċi għar-riproduzzjon, tal-kategoriji 1, 2 u 3, skond id-Direttiva 67/548/KEE jistgħu jinvolvu għas-saħħa tal-bniedem, għandu jiġi pprojbit l-użu tagħhom fil-prodotti kosmetiċi. Sustanza kklassifikata fil-kategorija 3 tista’ tintuża fil-kosmetiċi jekk is-sustanza tkun ġiet ivvalutata mill-SCCNFP u misjuba aċċettabbli għall-użu fil-prodotti kosmetiċi.

(14) Sabiex jiġi mtejjeb it-tagħrif ipprovvdut lill-konsumaturi, il-prodotti kosmetiċi għandhom iġorru indikazzjonijiet iktar preċiżi li jirrigwardaw it-tul taż-żmien ta’ l-użu tagħhom.

(15) Ċerti sustanzi ġew identifikati bħala kawża importanti tar-reazzjonijiet ta’ l-allerġija bil-kuntatt fil-konsumaturi sensittivi għall-fwieħa. Sabiex jiġi żgurat illi dawn il-konsumaturi jiġu mgħarrfa adegwatament, huwa għalhekk meħtieġ li jiġu emendati d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 76/768/KEE sabiex jeħtieġu illi l-preżenza ta’ dawn is-sustanzi tissemma’ fil-lista ta’ l-ingredjenti. Dan it-tagħrif għandu jtejjeb id-dijanjosi ta’ l-allerġiji bil-kuntatt fost dawn il-konsumaturi u għandu jgħinhom li jevitaw l-użu tal-prodotti kosmetiċi li ma jifilhux jittolleraw.

(16) L-SCCNFP identifikat numru ta’ sustanzi bħala li x’aktarx jikkaġunaw reazzjonijiet allerġeniċi u jkun meħtieġ illi jiġi ristrett l-użu tagħhom u/jew li jiġu imposti ċerti kondizzjonijiet li jirrigwardawhom.

(17) Il-miżuri meħtieġa sabiex tiġi implimentata din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri sabiex jiġu eżerċitati l-poteri ta’ l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni [9].

(18) Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 93/35/KEE li jipprojbixxu l-marketing tal-prodotti kosmetiċi li jkun fihom l-ingredjenti jew il-għaqdiet ta’ ingredjenti ttestjati fuq l-annimali għandhom jeħdulhom posthom id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. Fl-interessi taċ-ċarezza legali għalhekk huwa approprjat li jiġi applikat l-Arikolu 1(1) ta’ din id-Direttiva b’effett mill-1 ta’ Lulju 2002, filwaqt li jiġi rrispettat il-prinċipju ta’ l-aspettazzjonijiet leġittimi,

ADDOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 76/768/KEE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1. L-Artikolu 4 għandu jiġi mħassar;

2. għandhom jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

"L-Artikolu 4a

1. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ġenerali li jidderivaw mill-Artikolu 2, l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu:

(a) il-marketing tal-prodotti kosmetiċi meta l-formolazzjoni finali, sabiex tissodisfa l-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva, kienet is-suġġett li l-annimali jiġu ttestjati bl-użu ta’ metodu ieħor għajr il-metodu alternattiv wara li dan il-metodu alternattiv kien ġie vvalidat u adottat fil-livell Komunitarju b’rigward xieraq għall-iżvilupp tal-validazzjoni ġewwa l-OECD;

(b) il-marketing tal-prodotti kosmetiċi li jkun fihom l-ingredjenti jew il-għaqdiet ta’ l-ingredjenti li, sabiex jissodisfaw il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva, kienu s-suġġett li l-annimali jiġu ttestjati bl-użu ta’ metodu ieħor għajr il-metodu alternattiv wara li dan il-metodu alternattiv kien ġie vvalidat u adottat fil-livell Komunitarju b’rigward xieraq għall-iżvilupp tal-validazzjoni ġewwa l-OECD;

(ċ) it-twettieq fuq it-territorju tagħhom ta’ testijiet fuq l-annimali tal-prodotti kosmetiċi mlestija sabiex jissodisfaw il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva;

(d) it-twettieq fuq it-territorju tagħhom ta’ testijiet fuq l-annimali ta’ l-ingredjenti jew it-tagħqidiet ta’ l-ingredjenti sabiex jissodisfaw il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva, mhux iktar tard mid-data li dawn it-testijiet jinħtieġu li jinbidlu minn metodu alternattiv jew metodi alternattivi vvalidati elenkatifl-Annes V tad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1967 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu mal-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi perikolużi [10] jew fl-Anness IX ma’ din id-Direttiva.

Mhux iktar tard mill-11 ta’ Settembru 2004, il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura riferita fl-Artkolu 10(2) u wara konsultazzjoni mal-Kumitat Xjentifiku tal-Prodotti Kosmetiċi u tal-Prodotti Mhux ta’ l-Ikel maħsuba għall-Konsumaturi (SCCNFP) tistabbilixxi l-kontenut ta’ l-Anness IX.

2. Il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-SCCNFP u ċ-Ċentru Ewropw tal-Validazzjoni tal-Metodi Alternattivi (ECVAM), għandha tistabbilixxi l-iskedi taż-żmien sabiex jiġu implimentati d-disposizjonijiet skond il-paragrafu 1 (a), (b) u (d), inklużi t-temmiet taż-żmien sabiex it-testijiet varji ma jibqgħux jintużaw. L-iskedi taż-żmien għandhom jiġu magħmula disponibbli lill-pubbliku mhux iktar tard mill-11 ta’ Settembru 2004 u jintbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-perjodu taż-żmien ta’ l-implimentazzjoni għandu jkun limitat għal massimu ta’ sitt snin wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2003/15/KE fejn jidħol il-paragrafu 1(a), (b) u (d).

(2.1) Fejn jidħlu t-testijiet li jirrigwadaw it-tossiċit tad-doża mtennija, it-tossiċit tar-riproduzzjoni u t-tossikokinetika, li għalihom għadhom ma jeżistu l-ebda alternattivi taħt konsiderazzjoni, il-perjodi taż-żmien sabiex jiġi implimentat il-paragrafu 1 (a) u (b) għandhom ikunu limitati għal massimu ta’ 10 snin wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2003/15/KE.

(2.2) Il-Kummissjoni għandha tistudja d-diffikutajiet tekniċi possibbli sabiex titħares il-projbizzjoni fejn għandhom x’jaqsmu t-testijiet, u b’mod partikolari dawk li jirrigwardaw it-tossiċit tad-doża mtennija, it-tossiċit tar-riproduzzjoni u t-tossikokinetika, li għalihom għad ma jeżistu l-ebda alternattivi taħt konsiderazzjoni. It-tagħrif dwar ir-riżultati proviżorji u finali ta’ dawn l-istudji għandhom jiffurmaw parti mir-rapporti ta’ kull sena ppreżentati skond l-Artikolu 9.

Fuq il-bażi ta’ dawn ir-rapporti annwali, l-iskedi taż-żmien stabbiliti skond il-paragrafu 2 jistgħu jiġu addattati fil-limiti massimi taż-żmien ta’ sitt snin kif riferit fil-paragrafu 2 jew ta’ 10 snin kif riferit fil-paragrafu 2.1 u wara konsultazzjoni ma’ l-entitajiet riferiti fil-paragrafu 2.

(2.3) Il-Kummissjoni għandha tistudja l-progress u t-tħaris tat-termini taż-żmien kif ukoll id-diffikutajiet tekniċi possibbli sabiex titħares il-projbizzjoni. It-tagħrif dwar ir-riżultati proviżorji u finali ta’ l-istudji tal-Kummissjoni għandhom jiffurmaw parti mir-rapporti ta’ kull sena ppreżentati skond l-Artikolu 9. Jekk dawn l-istudji jikkonkludu, l-iktar tard sa sentejn qabel it-tmiem tal-perjodu massimu taż-żmien riferit fil-paragrafu 2.1, illi għal raġunijiet tekniċi test jew iktar riferiti fil-paragrafu 2.1 ma jiġux żviluppati u vvalidati qabel ma jiskadi l-perjodu taż-żmien riferit fil-paragrafu 2.1, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandha tressaq proposta leġislattiva skond l-Artikolu 51 tat-Trattat.

(2.4) F’ċirkostanzi eċċezzjonali meta jinħoloq tħassib gravi rigward is-sigurtà ta’ ingredjent kosmetiku eżistenti, Stat Membru jista’ jitlob lill-Kummissjoni li tikkonċedi deroga mill-paragrafu 1. It-talba għandu jkun fiha valutazzjoni tas-sitwazzjoni u tindika l-miżuri meħtieġa. Fuq dan il-bażi, il-Kummisjoni tista’, wara konsultazzjoni mal-SCCNFP u permezz ta’ deċiżjoni rraġjonata, tawtorizza d-deroga skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 10(2). Din l-awtrorizzazzjoni għandha tistabbilixxi l-kondizzjonijiet assoċjati ma’ din id-deroga f’termini ta’ għanijiet speċifiċi, it-tul taż-żmien u r-rappurtaġġ tar-riżultati.

Deroga tista’ tiġi konċessa biss jekk:

(a) l-ingredjent ikun jintuża ħafna u ma jistax jiġi mibdul b’ingredjent ieħor kapaċi li jwettaq funzjoni simili;

(b) tiġi ssostanzjata l-problema speċifika tas-saħħa tal-bniedem u tiġi ġġustifikata l-ħtieġa li jiġu kondotti t-testijiet fuq l-annimali u tkun appoġġjata bi Protokoll iddettaljat ta’ riċerka propost bħala bażi għall-valutazzjoni.

Id-deċiżjoni dwar l-awrtorizzazzjoni, il-kondizzjonijiet assoċjati magħha u r-riżultat finali miksub għandhom jagġmlu parti mir-rapport annwali li għandu jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 9.

3. Għall-għanijiet ta’ dan l-Artikolu:

(a) "prodott kosmetiku mlesti" jfisser il-prodott kosmetiku fil-formolazzjoni finali tiegħu, kif imqiegħed fis-suq u magħmul disponibbli lill-konsumatur finali, jew il-prototip tiegħu.

(b) "prototip" ifisser l-ewwel mudell jew disinn li ma jkunux ġew prodotti f’lottijiet u li minnhom jiġi kkopjat il-prodott kosmetiku mlesti jew żviluppat finalment.

Artikolu 4b

L-użu fil-prodotti kosmetiċi tas-sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeni jew tossiċi għar-riproduzzjoni, tal-kategoriji 1, 2 u 3, fl-Anness I mad-Direttiva 67/548/KEE għandu jiġi pprojbbit. Għal dan il-fini, il-Kummissjoni għandha tadotta l-proċeduri meħtieġa skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 10(2). Sustanza kklassifikata fil-kategorija 3 tista’ tintuża fil-kosmetiċi jekk is-sustanza tkun ġiet ivvalutata mill-SCCNFP u misjuba aċċettabbli għall-użu fil-prodotti kosmetiċi."

3. l-Artikolu 6(1)(ċ) għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

"(ċ) Id-data tat-tul taż-żmien minimu għandha tkun indikata bil-kliem: "l-aħjar użat qabel it-tmiem ta’"; segwit jew:

- bid-data nfisha, jew

- bid-dettalji ta’ fejn tidher fuq l-imballaġġ.

Id-data għandha tkun espressa biċ-ċar u għandu jkun fiha jew ix-xahar u s-sena jew il-jum, ix-xahar u s-sena f’din l-ordni. Jekk meħtieġ, dan it-tagħrif għandu jkun issupplimentat b’indikazzjoni tal-kondizzjonijiet li għandhom jiġu ssoddisfatti sabiex jiggarantixxu t-tul taż-żmieb iddikjarat.

L-indikazzjoni tad-data tat-tul taż-żmien ma għandhiex tkun mandatorja għall-prodotti kosmetiċi b’tul taż-żmien minimu ta’ iktar minn 30 xahar. Għal dawn il-prodotti, għandu jkun hemm indikazzjoni tal-perjodu taż-żmien għal wara l-ftuħ li fih il-prodott ikun jista’ jiġi wżat mingħajr ebda ħsara għall-konsumatur. Dan it-tagħrif għandu jiġi indikat bis-simbolu mogħti fl-Anness VIIIa segwit bil-perjodu taż-żmien (f’xhur u/jew snin).";

4. l-Artikolu 1 għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

"(g) lista ta’ l-ingredjenti fl-ordni dixxendenti tal-piż fiż-żmien meta jiġu miżjuda. Din il-lista għandha ġġib qabilha l-kelma "ingredjenti". Meta dan ikun impossibbli għal raġunijiet prattiċi, fuljett, tikketta, żigarella jew biljett imdaħħla ġewwa għandu ikun fihom l-ingredjenti li għalihom jiġi riferit il-konsumatur b’tagħrif abbrevjat jew bis-simbolu mogħti fl-Anness VIII, li għandu jidher fuq l-imballaġġ.

Dawn li ġejjin ma għandhomx, madankollu, jitqiesu bħala ingredjenti:

- l-impuritajiet fil-materji prima wżati,

- il-materjali tekniċi sussidjarji wżati fit-tħejjija imma mhux preżenti fil-prodott finali,

- il-materjali wżati fi kwantitajiet strettament meħtieġa bħala solventi jew bħala trasportaturi għall-kompożizzjoniet tal-fwieħa u aromatiċi.

Il-kompożizzjonijiet tal-fwieħa u aromatiċi u l-materji prima tagħhom għandhom jiġu riferiti bil-kliem "fwieħa" jew "aroma". Madankollu, il-preżenza tas-sustanzi, li s-semmija tagħhom tinħtieġ taħt il-kolonna "limitazzjonijiet u ħtiġiet oħra" fl-Anness III, għandha tiġi indikata fil-lista irrispettivament mill-funzjoni tal-prodott.

L-ingredjenti f’konċentrazzjonijiet ta’ inqas minn 1 % jistgħu jiġu elenkati f’kull ordni wara dawk ta’ konċentrazzjonijiet ta’ iktar minn 1 %.

L-aġenti li jagħtu l-kulur jistgħu jiġu elenkati f’kull ordni wara l-ingredjenti l-oħra, skond in-numru ta’ l-indiċi tal-kulur jew id-denominazzjoni adottata fl-Anness IV. Għall-prodotti kosmetiċi dekorattivi mqiegħda fis-suq f’numru ta’ skali tal-kulur, jistgħu jiġu elenkati l-aġenti kollha li jagħtu l-kulur fil-filliera, sakemm jiġu miżjuda l-kliem "jista’ jkun fih" jew is-simbolu "+/-"

Ingredjent għandu jiġi identifikat bl-isem komuni riferit fl-Artikolu 7(2) jew, fin-nuqqas ta’ dan, b’wieħed mill-ismijiet riferiti fl-ewwel inċiż ta’ l-Artikolu 5a(2).

Skond il-proċedura riferita fl-Arikolu 10(2), il-Kummissjoni tista’ taddatta l-kriterji u l-kondizzjonijiet iddikjarati fid-Direttiva tal-Kummissjoni 95/17/KE tad-19 ta’ Ġunju 1995 rigward in-nuqqas ta’ l-inklużjoni ta’ ingredjent jew iktar fil-lista wżata għall-għoti tat-tikketti lill-prodotti kosmetiċi [11] li taħthom fabbrikant jista, għar-raġunijiet tas-segretezza kummerċjali, japplika sabiex ma jinkludix ingredjent jew iktar fil-lista msemmija hawn fuq."

5. l-aħħar sentenza ta’ l-Atikolu 6(3) għandha tiġi miżjuda u għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

"Iktar minn hekk, il-fabbrikant jew il-persuna responsabbli mit-tqegħid tal-prodott fis-suq Komunitarju jistgħu jieħdu l-vantaġġ, fuq l-imballaġġ tal-prodott jew f’kull dokument, avviż, tikketta, ċirku jew kullar li jakkumpanjaw il-prodott jew jirreferu għalih, mill-fatt illi ma jkunu twettqu l-ebda testijiet fuq l-annimali biss jekk il-fabbrikant jew il-fornituri tiegħu ma jkunu wettqu jew ikkommissjonaw l-ebda testijiet fuq l-annimali fuq il-prodott lest, jew il-protip tiegħu, jew f’ebda ingredjent fih, jew ma wżaw l-ebda ingredjent li jkun ġie ttestjat fuq l-annimali minn oħrajn bil-għan li jiġu żviluppati prodotti kosmetiċi ġodda. Għandhom jiġu adottat linji gwida skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 10(2) u ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew għandu jirċievi kopji tal-miżuri abbozzati ssottomessi lill-Kumitat."

6. l-Artikolu 7a(1)(d) għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

"(d) l-istima tas-sigurt għas-saħħa tal-bniedem tal-prodott lest. Għal dan il-fini, il-fabbrikant għandu jieħu f’konsiderazzjoni l-profil ġenerali tossikoloġiku ta’ l-ingredjenti, il-binja kimika tagħhom u l-livell tagħhom ta’ espożizzjoni. Għandhom jitqiesu b’mod partikolari l-karatteristiċi speċifiċi ta’ l-espożizzjoni taż-żoni li fuqhom għandu jiġi applikat il-prodott jew il-popolazzjoni li għaliha hu maħsub. Għandu jkun hemm fost ħwejjeġ oħra stima tal-prodotti kosmetiċi maħsuba għall-użu fuq it-tfal taħt l-et ta’ tliet snin u tal-prodotti kosmetiċi maħsuba b’mod esklussiv sabiex jintużaw fl-iġjene intima esterna.

Jekk l-istess prodott ikun iffabbrikat f’numru ta’ postiiet ġewwa t-territorju tal-Komunit, fabbrikant jista’ jagħżel post waħdieni tal-fabbrikazzjoni fejn ikun disponibbli dan it-tagħrif. F’konnessjoni ma’ dan, u meta hekk mitlub għall-għanijiet tal-monitoraġġ, għandu jkun obbligat li jindika l-post hekk magħżul lill-awtorit jew lill-awroritajiet tal-monitoaġġ interessati. F’dan il-każ, it-tagħrif għandu jkun aċċessibbli mingħajr xkiel;"

7. il-punt li ġej għandu jiżdied ma’ l-Artikolu 7a(1):

"(h) l-informazzjoni dwar kull test fuq l-annimali mwettaq mill-fabbrikant, l-aġenti jew il-fornituri tiegħu, li jkollha x’taqsam mal-valutazzjoni ta’ l-iżvilupp jew is-sigurt tal-prodott jew l-ingredjenti tiegħu, inkluż kull test fuq l-annimali mwettaq sabiex jissodisfa l-ħtiġiet leġislattivi jew regolatorji tal-pajjiżi mhux membri.

Mingħajr preġudizzju għall-protezzjoni, b’mod partikolari, tas-segretezza kummerċjali u tal-proprjet intellettwali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw illi t-tagħrif meħtieġ taħt il-(a) u l-(f) għandu jingħamel aċċesibbli bla xkiel lill-pubbiku b’kull mezz approprjat, inklużi l-mezzi elettroniċi. It-tagħrif kwantitattiv meħtieġ taħt il-(a) li għandu jintgħamel aċċessibbli għall-pubbliku għandu jkun limitat għas-sustanzi perikolużi koperti bid-Direttiva 67/548/KEE."

8. fl-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 8a(3), it-titolu "il-Kumitat Xjentifiku tal-Kosmetoloġija" għandu jinbidel fi "il-Kumitat Xjentifiku tal-Prodotti Xjentifiċi u tal-Prokoddti Mhux ta’ l-Ikel maħsuba għall-Konsumaturi";

9. l-Artikoli 9 u 10 għandhom jiġu mibdula b’li ġej:

"L-Artikolu 9

Kull sena l-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar:

(a) il-progress magħmul fl-iżvilupp, il-validazzjoni u l-aċċettazzjoni legali tal-metodi alternattivi. Ir-rapport għandu jkun fih informazzjoni preċiża dwar in-numru u t-tip ta’ l-esperimenti li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi mwettqa fuq l-annimali. L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jiġbru dan it-tagħrif b’żieda mal-ġbir ta’ l-istatistika stabbilita bid-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE ta’ l-24 ta’ Novembru 1986 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri li jirrigwardaw il-protezzjoni ta’ l-annimali wżati għall-għanijiet sperimentali u xjentifiċi oħra [12]. Il-Kummissjoni għandha b’mod partikolari tiżgura l-iżvilupp, il-validazzjoni u l-aċċettazzjoni legali tal-metodi alternattivi tat-testijiet li ma jużawx annimali ħajjin.

(b) il-progress magħmul mill-Kummissjoni fl-isforzi tagħha sabiex tikseb l-aċċettazjoni mill-OECD tal-metodi alternattivi vvalidatoi fil-livell Komunitarju u l-konoxximent mill-pajjiżi mhux membri tar-riżultati tat-testijiet tas-sigurt mwettqa fil-Komunit bl-użu tal-metodi alternattivi, b’mod partikolari, fil-kwadru tal-ftehimijiet ta’ kooperazzjoni bejn il-Komunit u dawn il-pajjiżi;

(ċ) il-manjiera li fiha jkunu tqiesu l-ħtiġiet speċifiċi ta’ l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju.

Artikolu 10

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Kosmetiċi.

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE wara li jkunu ġew ikkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta’ proċedura."

10. għandu jiżdied dan li ġej mal-Part I ta’ l-Anness III:In-Numru tar-referenza

"Is-Sustanza | Ir-Restrizzjonijiet | Il-Kondizzjonijiet ta’ l-użu u t-twissijiet li għandhom jiġu stampati fuq it-tikketta | Il-Kondizzjonijiet ta’ l-użu u t-twissijiet li għandhom jiġu stampati fuq it-tikketta |

Il-Kamp ta’ l-applikazzjoni u/jew ta’ l-użu | Il-konċentrazzjoni massima awtorizzata fil-prodott kosmetiku lest | Limitazzjonijiet u ħtiġiet oħra |

A | B | C | D | E | F |

67 | L-Amil ċinnamal (Nru tas-SAK 122–40–7) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

68 | L-alkol benżil: (Nru tas-SAK 100–51–6) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

69 | L-Alkol taċ-ċinnamil (Nru tas-SAK 104–54–1) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

70 | Iċ-Ċitral (Nru tas-SAK 5392–40–5) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

71 | L-Ewġenol (Nru tas-SAK 97–53–0) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

72 | L-Idrossi-ċitronellal (Nru tas-SAK 107–75–5) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

73 | L-Isoewġenol (Nru tas-SAK 97–54–1) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

74 | L-Alkol amilċin namil (Nu tas-Nru tas-SAK 101–85–9) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

75 | Is-Saliċilat tal-benżil (Nru tas-SAK 118–58–1) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

76 | Iċ-Ċinnamal (Nru tas-SAK 104–55–2) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

77 | Il-Kumarin (Nru tas-SAK 91–64–5) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

78 | Il-Ġeranjol (Nru tas-SAK 106–24–1) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

79 | L-Idrossi-metilpentil–ċikloeksenekarbossaldeid (Nru tas-SAK 31906–4–5) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

80 | L-Alkol anisil (Nru tas-SAK 105–13–5) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

81 | Iċ-Ċinnamat tal-benżil (Nru tas-SAK 103–41–3) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

82 | Il-Farnesol (Nru tas-SAK 4602–84–0) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

83 | It-2-(4-tert-Butilbenżil) propjonaldeid (Nru tas-SAK 80–54–6) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

84 | Il-Linalool (Nru tas-SAK 78–70–6) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

85 | Il-Benżoat tal-benżil (Nru tas-SAK 120–51–4) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

86 | Iċ-Ċitronellol (Nru tas-SAK 106–22–9) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

87 | L-eksil ċinnamaldeid (Nru tas-SAK 101–86–0) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

88 | Id-d-Limonene (Nru tas-SAK 5989–27–5) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

89 | Il-Metil eptin karbonat (Nru tas-SAK 111–12–6) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

90 | It-3-Metil-4-(2,6,6-trimetil–metil-2-ċ1ikloeksen-lil)-3-buten-2-one (Nru tas-SAK 127–51–5) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

91 | L-Estratt tal-ħażiż tal-ballut (Nru tas-SAK 90028–68–5) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu | |

92 | l-Estratt tal-ħażiż tas-siġar (Nru tas-SAK 90028–67–4) | | | Il-preżenza tas-sustanza għandha tiġi indikata fil-lista ta’ l-ingredjenti riferita fl-Artikolu 6(1)(g) meta l-konċentrazzjoni tagħha taqbeż: 0,001 % fil-prodotti mħollija0,01 % fil-prodotti li jitlaħalħu" | |

11. għandu jiżdied l-Anness VIIIa, li jikkonsisti f’simbolu li jirrappreżenta vażett tal-krema miftuħ. Il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 10(2) tistabbilixxi dan is-simbolu l-iktar tard sal-11 ta’ Settembru 2003.

Artikolu 2

Sabiex jiġu applikati l-punt 3 ta’ l-Artikolu 1 rigward it-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(1)(ċ) tad-Direttiva 76/768/KEE kif ukoll il-punt 4 ta’ l-Artikolu 1 rigward it-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(1)(g) tad-Direttiva 76/768/KEE:

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw illi mill-11 ta’ Marzu 2005 la l-fabbrikanti u lanqas l-importaturi stabbiliti ġewwa l-Komunit ma jqiegħdu fis-suq il-prodotti kosmetiċi li jonqsu milli jikkonformaw ma’ din id-Direttiva.

Artikolu 3

1. L-Istati Membru għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrativi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva qabel is-16 ta’ Settembru 2004. Għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’dan minnufih.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom jkunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi dwar kif isir din ir-referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet fil-liġijiet nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttva.

Artikolu 4

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal ta’ l-Unjoni Ewropea.

Bħala deroga mill-Artikolu 3, il-punt (1) ta’ l-Artikolu 1 għandu jibda japplika mill-1 ta’ Lulju 2002.

Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fis-27 ta’ Frar 2003.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

Għall-Kunsill

Il-President

M. Chrisochoïdis

[1] ĠU C 311 E, tal-31.10.2000, p. 134 u ĠU C 51 E, tas-26.2.2002, p. 385.

[2] ĠU C 367, tal-20.12.2000, p. 1.

[3] Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta’ April 2001 (ĠU C 21 E, ta’l-24.1.2002, p. 24), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Fraru 2002 (ĠU C 113 E, ta’ l-14.5.2002, p. 109) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Ġunju 2002 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).96 Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Jannar 2003 u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2003.

[4] ĠU L 262, tas-27.7.1976, p. 169. 95Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/34/KE (ĠU L 102, tat-18.4.2002, p. 19).

[5] ĠU L 358, tat-18.12.1986, p. 1.

[6] ĠU L 151, tat-23.6.1993, p. 32.

[7] ĠU L 232, tad-29.8.2002, p. 1.

[8] ĠU L 196, tas-16.8.1967, p. 1. 96 Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/59/KE (ĠU L. 225, tal-21.8.2001, p. 1).

[9] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[10] ĠU L 196, tas-16.8.1967, p. 1.Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/59/KE (ĠU L. 225, tal-21.8.2001, p. 1).

[11] ĠU L 140, tat-23.6.1995, p. 26.

[12] ĠU L 358, tat-18.12.1986, p. 1.

--------------------------------------------------

Top