EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1774

Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman

ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2011; Imħassar b' 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1774/oj

32002R1774

Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman

Official Journal L 273 , 10/10/2002 P. 0001 - 0095
CS.ES Chapter 3 Volume 37 P. 92 - 186
ET.ES Chapter 3 Volume 37 P. 92 - 186
HU.ES Chapter 3 Volume 37 P. 92 - 186
LT.ES Chapter 3 Volume 37 P. 92 - 186
LV.ES Chapter 3 Volume 37 P. 92 - 186
MT.ES Chapter 3 Volume 37 P. 92 - 186
PL.ES Chapter 3 Volume 37 P. 92 - 186
SK.ES Chapter 3 Volume 37 P. 92 - 186
SL.ES Chapter 3 Volume 37 P. 92 - 186


Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tat-3 ta’ Ottubru 2002

li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, partikolarment l-Artikolu 152(4)(b) miġjub fih,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Wara li kkonsultaw mal-Kumitat tar-Reġjuni,

Huma u jaġixxu skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 251 tat-Trattat [3], fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni fit-12 ta’ Settembru 2002.

Billi:

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 90/667/KEE tas-27 ta’ Novembru 1990 li tippreskrivi r-regoli veterinarji għall-qerda u l-ipproċessar ta’ rimi mill-annimali, għat-tqegħid tiegħu fis-suq u għall-prevenzjoni ta’ patoġeni fl-għalf ta’ oriġini mill-annimali jew mill-ħut u li jemenda d-Direttiva 90/425/KEE [4] stabbilixxiet il-prinċipju li r-rimi kollu mill-annimali, mingħajr ma jingħata kas ta’ min fejn hu ġej, jista’ jintuża għall-produzzjoni ta’ materjal ta’ l-għalf wara trattament xieraq.

(2) Il-Kumitat Direttiv Xjentifiku adotta numru ta’ opinjonijiet mill-adozzjoni ta’ dik id-Direttiva. Il-konklużjoni prinċipali tagħhom hija li prodotti sekondarji ta’ l-annimali li jiġu minn annimali li mhumiex tajbin għall-konsum uman wara spezzjoni ta’ saħħa m’għandhomx jidħlu fil-katina ta’ l-ikel.

(3) Fid-dawl ta’ dawk l-opinjonijiet xjentifiċi, distinzjoni għandha titfassal bejn il-miżuri li jridu jiġu implimentati, skond in-natura ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali użati. L-użu possibbli ta’ ċerti materjali ta’ l-annimali għandu jiġi limitat. Regoli għandhom jiġu preskritti għall-użu ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali oħra għajr għall-għalf u għar-rimi tagħhom.

(4) Fid-dawl ta’ l-esperjenza gwadanjata fi snin riċenti, huwa xieraq li tiġi ċċarata r-relazzjoni bejn id-Direttiva 90/667/KEE u l-leġislazzjoni ambjentali Komunitarja. Dan ir-Regolament m’għandux jaffettwa l-applikazzjoni ta’ leġislazzjoni ambjentali eżistenti jew ifixkel l-iżvilupp ta’ regoli ġodda dwar protezzjoni ambjentali, partikolarment rigward skart bijodegradabbli. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni intrabtet li sa l-aħħar tas-sena 2004 Direttiva dwar skart bijoloġiku, inkluż skart tal-bejgħ ta’ l-ikel, se tiġi ppreparata bil-mira ta’ stabbilizzazzjoni ta’ regoli dwar użu bla periklu, irkupru, riċiklaġġ u rimi ta’ dan l-iskart u ta’ kontroll ta’ kontaminazzjoni potenzjali.

(5) Il-Konferenza Xjentifika Internazzjonali dwar għalf midħun mil-laħam u l-għadam organizzata mill-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew, miżmuma fi Brussel fl-1 u fit-2 ta’ Lulju 1997, fetħet dibattitu li jirrigwarda l-produzzjoni u t-tagħmir ta’ ikel mil-laħam u mill-għadam. Il-Konferenza għajtet għal aktar riflessjoni dwar il-politika futura f’dan il-qasam. F’Novembru 1997, biex jinfetaħ id-dibattitu pubbliku l-aktar wiesa’ possibbli dwar il-futur tal-leġislazzjoni ta’ l-ikel tal-Komunità, il-Kummissjoni ffinalizzat studju ta’ konsultazzjoni dwar għalf midħun mil-laħam u l-għadam. Wara dik il-konsultazzjoni, jidher li hemm għarfien ġenerali tal-ħtieġa li tiġi emendata d-Direttiva 90/667/KEE biex tiġi f’linja mat-tagħrif xjentifiku ġdid.

(6) Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta’ Novembru 2000 dwar il-BSE u s-sigurtà ta’ l-għalf ta’ l-annimali [5], sejjaħ għal projbizzjoni għall-użu ta’ proteina ta’ l-annimali fl-għalf sakemm jidħol fis-seħħ ir-Regolament preżenti.

(7) Parir xjentifiku jissuġġerixxi li l-prattika ta’ l-għoti ta’ l-għalf lil speċje ta’ annimali bi proteini li joħorġu mill-iġsma, jew partijiet ta’ iġsma, ta’ l-istess speċje tippreżenta riskju ta’ tixrid ta’ mard. Bħala miżura prekawzjonali, din il-prattika għandha għalhekk tiġi pprojbita. Regoli ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati biex jiżguraw is-separazzjoni meħtieġa ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali ddestinati għall-użu fl-għalf f’kull stadju ta’ l-ipproċessar, ħażna u trasport. Madankollu, għandu jkun hemm skop biex jiġu stabbiliti derogazzjonijiet minn din il-projbizzjoni ġenerali rigward il-ħut u annimali bil-pil jekk ikun iġġustifikat permezz ta’ parir xjentifiku.

(8) Skart ta’ l-ikel li jikkontjeni prodotti ta’ oriġini mill-annimali jista’ jkun ukoll vettoru għat-tixrid ta’ mard. Kull skart ta’ l-ikel iġġenerat minn mezzi ta’ trasport li joperaw internazzjonalment għandu jintrema mingħajr periklu. Skart ta’ l-ikel prodott fil-Komunità m’għandux jintuża bħala għalf għall-annimali f’irziezet oħra għajr għal annimali bil-pil.

(9) Minn Ottubru 1996, l-Uffiċċju ta’ l-Ikel u tal-Veterinarju tal-Kummissjoni (FVO) wettaq numru ta’ spezzjonijiet fl-Istati Membri, biex tiġi stmata l-preżenza u t-tmexxija ta’ fatturi ta’ riskju prinċipali u proċeduri ta’ sorveljanza rigward il-BSE. Parti mill-istima tkopri s-sistema ta’ radd kummerċjali u metodi oħra ta’ rimi ta’ skart ta’ l-annimali. Konklużjonijiet ġenerali u numru ta’ rakkomandazzjonijiet tfasslu wara dawk l-ispezzjonijiet, b’referenza partikolari għat-traċċar ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali.

(10) Biex jiġi evitat kull riskju ta’ tixrid ta’ patoġeni u/jew residwi, prodotti sekondarji ta’ l-annimali għandhom jiġu pproċessati, maħżuna u miżmuma separati f’impjant issorveljat u ddisinjat mill-Istat Membru kkonċernat jew mormi b’manjiera xierqa. F’ċerti ċirkostanzi, speċjalment meta jkun iġġustifikat permezz ta’ distanza, ħin ta’ trasport, jew problemi ta’ kapaċità, l-impjant innominat ta’ proċessar, inċineratur jew ko-inċineratur jistgħu jiġu lokati fi Stat Membru ieħor.

(11) Id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-4 ta’ Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni ta’ skart [6] m’għandhiex tapplika għal impjanti ta’ inċinerazzjoni jekk l-iskart trattat jikkonsisti biss minn karkassi ta’ l-annimali. Huwa meħtieġ li jiġu preskritti ħtiġijiet minimi għal impjanti ta’ inċinerazzjoni bħal dawn biex jiġu protetti s-saħħa ta’ l-annimali u s-saħħa pubblika. Sakemm ikun hemm adozzjoni ta’ ħtiġijiet tal-Komunità, l-Istati Membri jistgħu jadottaw leġislazzjoni ambjentali għal impjanti bħal dawn. Ħtiġijiet anqas stretti għandhom japplikaw għal impjanti ta’ inċinerazzjoni ta’ kapaċità baxxa, bħal ma huma dawk lokati fuq irziezet u f’krematorji ta’ l-annimali domestiċi, biex jiġi rifless ir-riskju aktar baxx ippreżentat mill-materjal ittrattat u biex jiġi evitat it-trasport mhux meħtieġ ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali.

(12) Regoli speċifiċi għandhom jiġu preskritti fuq kontrolli għal impjanti ta’ l-ipproċessar, b’referenza partikolari għal proċeduri dettaljati għall-validazzjoni ta’ metodi ta’ l-ipproċessar u għas-sorveljanza tagħha infisha tal-produzzjoni.

(13) Derogazzjonijiet mir-regoli dwar l-użu ta’ prodotti sekondarji ta’ annimali jistgħu jkunu xierqa biex jiġi ffaċilitat l-għoti tat-tagħmir lill-annimali mhux iddestinati għall-konsum uman. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkontrollaw użu bħal dan.

(14) Derogazzjonijiet jistgħu jkunu xierqa wkoll biex jippermettu r-rimi ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali fuq il-post f’ċirkostanzi kkontrollati. Il-Kummissjoni għandha tirċievi t-tagħrif meħtieġ biex tkun tista’ timmonitorja s-sitwazzjoni u tippreskrivi regoli ta’ implimentazzjoni jekk ikun xieraq.

(15) Spezzjonijiet tal-Komunità għandhom jitwettqu fl-Istati Membri biex tiġi żgurata implimentazzjoni uniformi tal-ħtiġijiet tas-saħħa. Spezzjonijiet bħal dawn għandhom jinkludu wkoll proċeduri ta’ reviżjoni.

(16) Il-bażi ta’ leġislazzjoni Komunitarja dwar kwistjonijiet ta’ saħħa hija xjenza soda. Għal dan l-għan, il-kumitati xjentifiċi rilevanti mwaqqfa mid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 97/404/KE [7] u 97/579/KE [8] għandhom jiġu kkonsultati kull fejn ikun meħtieġ. B’mod partikolari, aktar parir xjentifiku huwa meħtieġ dwar l-użu ta’ prodotti ta’ oriġini mill-annimali f’fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija. Sakemm issir l-adozzjoni ta’ regoli tal-Komunità fid-dawl ta’ dan il-parir, l-Istati Membri jistgħu jżommu jew jadottaw regoli nazzjonali li huma aktar stretti minn dawk previsti f’dan ir-Regolament, basta iżda li dawn ir-regoli jikkonformaw ma’ leġislazzjoni oħra Komunitarja applikabbli.

(17) Varjetà wiesgħa ta’ approċċi teżisti fl-Istati Membri rigward l-appoġġ finanzjarju għall-ipproċessar, ġbir, ħażna u rimi ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali. Biex jiġu żgurati li l-kondizzjonijiet ta’ kompetizzjoni bejn prodotti agrikoli mhumiex affettwati, huwa meħtieġ li titwettaq analiżi u, jekk ikun meħtieġ, jittieħdu miżuri xierqa f’livell tal-Komunità.

(18) Fid-dawl ta’ dan imsemmi fuq, reviżjoni fondamentali tar-regoli tal-Komunità applikabbli għal prodotti sekondarji ta’ l-annimali jidher li huwa meħtieġ.

(19) Prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux destinati għall-konsum uman (b’mod partikolari proteina ta’ l-annimali ipproċessata, xaħmijiet mirduda, ikel ta’ l-annimali domestiċi, ġlud ta’ barra u ġlud u suf) huma inklużi fil-lista ta’ prodotti fl-Anness I mat-Trattat. It-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bħal dawn jikkostitwixxi sors importanti ta’ dħul għal parti mill-popolazzjoni agrikola. Biex jiġi żgurat żvilupp razzjonali f’dan is-settur u tiżdied il-produttività, ir-regoli dwar is-saħħa ta’ l-annimali u s-saħħa pubblika għal dawn il-prodotti msemmija għandhom jiġu preskritti fil-livell Komunitarju. Meta jingħataw ir-riskji sinifikanti tal-firxa ta’ mard għal liema huma esposti annimali, ħtiġijiet partikolari għandhom jgħoddu għat-tqegħid fis-suq ta’ ċerti prodotti sekondarji ta’ l-annimali, partikolarment f’reġjuni bi stat għoli ta’ saħħa.

(20) Biex jiġi żgurat li prodotti importati minn pajjiżi terzi huma ta’ livell stabbilit ta’ iġjene li huwa għall-inqas ugwali jew ekwivalenti għal-livell stabbilit ta’ iġjene applikat mill-Komunità, sistema ta’ approvazzjoni għandha tiddaħħal għall-pajjiżi li mhumiex membri u l-istabbilimenti tagħhom, flimkien ma’ proċedura ta’ spezzjoni tal-Komunità biex jiġi żgurat li l-kondizzjonijiet għal approvazzjoni bħal din huma osservati. L-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ikel ta’ annimali domestiċi u materja prima għall-ikel ta’ annimali domestiċi jista’ jseħħ bla ħsara għall-kondizzjonijiet differenti minn dawk applikabbli għall-materjal bħal dan prodott fil-Komunità, partikolarment rigward il-garanziji meħtieġa li jikkonċernaw ir-residwi ta’ sustanzi projbiti skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE tad-29 ta’ April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni fuq l-użu f’biedja għat-trobbija ta’ l-annimali ta’ ċerti sustanzi li għandhom azzjoni ormonali jew tirostatika u ta’ beta-agonisti u li tħassar Direttivi 81/602/KEE, 88/146/KEE u 88/299/KEE [9]. Biex jiġi żgurat li ikel ta’ annimali domestiċi u materja prima bħal dan huma użati biss għall-għan maħsub, huwa meħtieġ li jiġu preskritti miżuri ta’ kontroll fuq importazzjoni ta’ materjal kopert minn derogi bħal dawn.

(21) Prodotti sekondarji ta’ l-annimali li jgħaddu mill-Komunità in transitu, u dawk li joriġinaw fil-Komunità u huma maħsuba għall-esportazzjoni, jistgħu joħolqu riskju għas-saħħa ta’ l-annimali u s-saħħa pubblika fil-Komunità. Ċertu ħtiġijiet preskritti minn dan ir-Regolament għandhom għalhekk japplikaw għall-movimenti bħal dawn.

(22) Id-dokument li jimxi ma’ prodotti li joriġinaw mill-annimali huwa l-aħjar mod li bih tista’ tiġi sodisfatta l-awtorità kompetenti tal-post ta’ destinazzjoni li kunsinna tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Iċ-ċertifikat tas-saħħa għandu jinżamm għall-għanijiet li tiġi vverifikata d-destinazzjoni ta’ ċerti prodotti importati.

(23) Id-Direttiva tal-Kunsill 92/118/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1992 li tippreskrivi l-ħtiġijiet tas-saħħa ta’ l-annimali u tas-saħħa pubblika li jirregolaw il-kummerċ u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti li mhumiex soġġetti għall-ħtiġijiet imsemmija preskritti fir-regoli speċifiċi Komunitarji riferiti fl-Anness A(I) mad-Direttiva 89/662/KEE u, rigward il-patoġeni, mad-Direttiva 90/425/KEE [10] issegwi l-għanijiet imsemmija fuq.

(24) Il-Kunsill u l-Kummissjoni adottaw diversi Deċiżjonijiet li jimplimentaw id-Direttivi 90/667/KEE u 92/118/KEE. Barra minn hekk, id-Direttiva 92/118/KEE ġiet emendata sostanzjalment u aktar emendi jridu jsiru. Konsegwentement, numru kbir ta’ Atti Komunitarji korrentement jirregolaw is-settur tal-prodotti sekondarji ta’ l-annimali u hemm fi ħtieġa ta’ semplifikazzjoni.

(25) Semplifikazzjoni bħal din se twassal għal aktar trasparenza rigward regoli speċifiċi ta’ saħħa għal prodotti li joriġinaw mill-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman. Semplifikazzjoni tal-leġislazzjoni speċifika tas-saħħa m’għandhiex twassal għal tneħħija tar-regolamenti. Huwa għalhekk meħtieġ li jinżammu u, biex tiġi żgurata l-protezzjoni pubblika u ta’ l-annimali, li jiġu ssikkati r-regoli ta’ saħħa dettaljati għal prodotti li joriġinaw mill-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman.

(26) Il-prodotti kkonċernati għandhom ikunu soġġetti għar-regoli għal spezzjonijiet veterinarji, inklużi spezzjonijiet minn esperti mill-Kummissjoni, u xi miżuri protettivi preskritti mid-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 li tirrigwarda spezzjonijiet veterinarji u żootekniċi applikabbli f’kummerċ intra-Komunitarju f’ċerti annimali u prodotti ħajjin bil-ħsieb li jitlesta s-suq intern [11].

(27) Spezzjonijiet effettivi għandhom jitwettqu fuq prodotti importati fil-Komunità. Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ implimentazzjoni tal-kontrolli preskritti fid-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta’ Diċembru 1997 li tippreskrivi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ spezzjonijiet veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi mhux membri [12].

(28) Id-Direttiva 90/667/KEE, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/348/KE tat-22 ta’ Ġunju 1995 li tippreskrivi r-regoli veterinarji u ta’ saħħa ta’ l-annimali applikabbli fir-Renju Unit u fl-Irlanda għat-trattament ta’ ċerti tipi ta’ skart maħsuba biex jinbiegħu lokalment bħala tagħmir għal ċerti kategoriji ta’ annimali [13] u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/534/KE tad-19 ta’ Lulju 1999 dwar miżuri li japplikaw għall-ipproċessar ta’ ċertu skart mill-annimali biex jipproteġu kontra enċefalopatiji sponġiformi li jittieħdu u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/735/KE [14] għandhom għalhekk jitħassru.

(29) Biex jitqies il-progress tekniku u xjentifiku, kooperazzjoni mill-viċin u effettiva għandha tiġi żgurata bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri fil-Kumitat Permanenti tal-Katina ta’ l-Ikel u s-Saħħa ta’ l-Annimali mwaqqfa mir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jippreskrivi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi ta’ l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea tas-Saħħa ta’ l-Ikel u jippreskrivi l-proċeduri f’materji ta’ sigurtà ta’ l-ikel [15].

(30) Il-miżuiri meħtieġa sabiex jiġi implimentat dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati b’mod konformi mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta Ġunju 1999 li tippreskrivi l-proċeduri sabiex jiġu eżerċitati l-poteri ta’ implimetazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni [16],

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

L-Artikolu 1

L-Iskop

1. Dan ir-Regolament jippreskrivi regoli ta’ saħħa ta’ l-annimali u ta’ saħħa pubblika:

(a) il-ġbir, it-trasport, il-ħażna, l-immaneġġjar bl-idejn, l-ipproċessar u l-użu jew ir-rimi/qerda ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali, biex jipprevjenu lil dawn il-prodotti milli jippreżentaw riskju għas-saħħa ta’ l-annimali jew għas-saħħa pubblika;

(b) it-tqegħid fis-suq u, f’ċerti każijiet speċifiċi, l-esportazzjoni u t-transitu ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali u dawk il-prodotti li joħorġu minnhom riferiti fl-Annessi VII u VIII.

2. Dan ir-Regolament m’għandux japplika għal:

(a) ikel nej ta’ annimali domestiċi li joriġina minn ħwienet ta’ l-imnut jew f’fondijiet adjaċenti għal postijiet ta’ bejgħ, fejn it-tqattigħ u l-ħażna huma mwettqa biss għall-għan li l-konsumatur jiġi fornit direttament fuq il-post;

(b) ħalib likwidu u colostrum meqruda jew użati fir-razzett ta’ l-oriġini;

(ċ) iġsma sħaħ jew partijiet minn annimali selvaġġi li mhumiex issuspettati li huma infettati b’mard li jittieħed mill-bnedmin jew mill-annimali, minbarra ħut maqbud għall-għanijiet kummerċjali u iġsma u partijiet ta’ annimali selvaġġi użati biex jiġu prodotti trofej tal-kaċċa;

(d) ikel nej ta’ l-annimali domestiċi għall-użu fuq il-post derivati minn annimali maqtula fuq ir-razzett ta’ l-oriġini għall-użu bħala tgħam mill-bidwi u mill-familja tiegħu biss, bi qbil mal-leġislazzjoni nazzjonali;

(e) skart ta’ l-ikel, għajr jekk:

(i) minn mezzi ta’ trasport li joperaw internazzjonalment,

(ii) maħsub għall-konsum ta’ l-annimali, jew

(iii) maħsub għall-użu f’impjant biogas jew fejn isir il-kompost;

(f) ova, embrijoni u semen maħsuba għall-għanijiet ta’ tagħmir; u

(g) transitu permezz tal-baħar jew bl-ajru.

3. Dan ir-Regolament m’għandux jaffettwa l-leġislazzjoni veterinarja li għandha bħala l-għan tagħha l-eradikazzjoni u l-kontroll ta’ ċertu mard.

L-Artikolu 2

Id-definizzjonijiet

1. Għall-għan ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw dawn id-definizzjonijiet li ġejjin:

prodotti sekondarji ta’ l-annimali : iġsma sħaħ jew partijiet ta’ annimali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali riferiti fl-Artikoli 4, 5 u 6 mhux maħsuba għall-konsum uman, inklużi ova, embrijoni u semen;

Materjal ta’ kategorija 1 : prodotti sekondarji ta’ l-annimali riferiti fl-Artikolu 4;

Materjal ta’ kategorija 2 : prodotti sekondarji ta’ l-annimali riferiti fl-Artikolu 5;

Materjal ta’ kategorija 3 : prodotti sekondarji ta’ l-annimali riferiti fl-Artikolu 6;

annimal : kull annimal bis-sinsla (vertebru) jew mingħajrha (invertebru) (inklużi l-ħut, ir-rettili u l-amfibji;

annimali fl-irziezet : kull annimal li huwa miżmum, imsemmen jew mgħammar mill-bnedmin u użat għall-produzzjoni ta’ ikel (inkluż laħam, ħalib u bajd), suf, pil, rix, ġlud jew xi prodott ieħor li joriġina mill-annimali;

annimal selvaġġ : kull annimal mhux miżmum mill-bnedmin;

annimal domestiku : kull annimal li jappartjeni għal speċje normalment mgħajjxa u miżmuma, imma mhux ikkonsmati, mill-bnedmin għal għanijiet oħra għajr il-biedja;

l-awtorità kompetenti : l-awtorità ċentrali ta’ Stat Membru kompetenti biex tiżgura konformità mal-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament jew xi awtorità għal-liema l-awtorità ċentrali ddelegat dik il-kompetenza, b’mod partikolari għall-kontroll ta’ tagħmir; għandha tinkludi wkoll, fejn xieraq, l-awtorità korrispondenti ta’ pajjiż mhux membru;

tqegħid fis-suq : kull operat li l-għan tiegħu huwa li jbiegħ prodotti sekondarji ta’ l-annimali, jew prodotti derivati minnhom koperti minn dan ir-Regolament, lill-parti terza fil-Komunità jew xi forma oħra ta’ provvista kontra pagament jew mingħajr ħlas lil parti terza bħal din jew ħażna bil-ħsieb ta’ provvista lil parti terza bħal din;

kummerċ : kummerċ bejn Stati Membri f’merkanzija fit-tifsira ta’ l-Artikolu 23(2) tat-Trattat;

transitu : moviment matul il-Komunità minn pajjiż wieħed mhux membru għal ieħor;

produttur : kull persuna li l-attività tagħha tipproduċi prodotti sekondarji ta’ l-annimali;

TSE : l-enċifalopatiji sponġiformi li jittieħdu, minbarra dawk li jinstabu fil-bnedmin;

materjal ta’ riskju speċifikat : materjal riferit fl-Anness V mar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 li jippreskrivi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċerti enċifalopatiji sponġiformi li jittieħdu. [17]

2. Id-definizzjonijiet speċifiċi ddikjarati fl-Anness I għandhom japplikaw ukoll.

L-Artikolu 3

Obbligazzjonijiet ġenerali

1. Prodotti sekondarji ta’ l-annimali, u prodotti derivati minnhom, għandhom jinġabru, jiġu trasportati, jinħażnu, jiġu maneġġjati bl-idejn, ipproċessati, meqruda, imqiegħda fis-suq, esportati, trasportati in transitu u użati skond dan ir-Regolament.

2. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jirregolaw taħt liġi nazzjonali l-importazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mhux riferiti fl-Annessi VII u VIII, sakemm tiġi adottata deċiżjoni bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2). Għandhom jgħarrfu immedjatament lill-Kummissjoni bl-użu li jagħmlu minn din il-possibiltà.

3. L-Istati Membri għandhom, jew individwalment jew koperattivament, jiżguraw li arranġamenti adegwati huma fis-seħħ, u li teżisti infrastruttura suffiċjenti, biex tiġi żgurata konformità mal-ħtieġa tal-paragrafu 1.

KAPITOLU II KATEGORIZZAZZJONI, ĠBIR, TRASPORTAZZJONI, QERDA, PROĊESSAR, UŻU U ĦAŻNA TEMPORANJA TA’ PRODOTTI SEKONDARJI TA’ L-ANNIMALI

L-Artikolu 4

Il-Materjal ta’ kategorija 1

1. Il-materjal ta’ kategorija 1 għandu jikkomprendi prodotti sekondarji ta’ l-annimali tad-deskrizzjoni li ġejja, jew xi materjal li jikkontjeni prodotti sekondarji bħal dawn:

(a) il-partijiet kollha tal-ġisem, inklużi l-ġlud ta’ barra u l-ġlud ta’ l-animali li ġejjin:

(i) annimali suspettati li huma infettati minn TSE bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jew li fihom ġiet ikkonfermata uffiċjalment il-preżenza ta’ TSE,

(ii) annimali maqtula fil-kuntest ta’ miżuri ta’ eradikazzjoni tat-TSE,

(iii) annimali oħra għajr annimali fl-irziezet u annimali selvaġġi, inklużi annimali domestiċi partikolari, annimali taż-żoo u annimali taċ-ċirklu,

(iv) annimali sperimentali kif definiti mill-Artikolu 2 tad-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE ta’ l-24 ta’ Novembru 1986 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri li jirrigwardaw il-protezzjoni ta’ l-annimali użati għall-għanijiet sperimentali u xjentifiċi oħra [18], u

(v) annimali selvaġġi, meta suspettati li huma infettati minn mard li jittieħed mill-bnedmin jew mill-annimali;

(b) (i) materjal ta’ riskju speċifikat, u

(ii) fejn, fil-ħin tal-qerda, materjal ta’ riskju speċifiku ma tneħħiex, iġsma sħaħ ta’ annimali mejtin li jikkontjenu materjal ta’ riskju speċifiku;

(ċ) prodotti derivati minn annimali li ġew amministrati lilhom sustanzi projbiti taħt id-Direttiva 96/22/KE u prodotti li joriġinaw mill-annimali li jikkontjenu residwi ta’ kontaminanti ambjentali u sustanzi oħra mniżżla fil-lista fi Grupp B(3) ta’ l-Anness I mad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta’ April 1996 dwar miżuri biex jiġu monitorjati ċerti sustanzi u residwi f’annimali ħajjin u prodotti ta’ l-annimali u li tħassar id-Direttivi 85/358/KEE u 86/469/KEE u d-Deċiżjonijiet 89/187/KEE u 91/664/KEE [19], jekk residwi bħal dawn jeċċedu l-livell permess preskritti mil-leġislazzjoni tal-Komunità jew, fl-assenza tagħhom, mil-leġislazzjoni nazzjonali;

(d) il-materjal kollu ta’ l-annimali miġbura waqt trattament ta’ ilma skart minn impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 1 u proprjetà oħra li fihom jitneħħa materjal ta’ riskju speċifikat, inkluż tgħarbil, materjali mit-tneħħija tar-ramel, taħlitiet tax-xaħam u taż-żejt, tajn u materjali mneħħija minn mogħdijiet/kanen għall-iskular minn dawn il-proprjetajiet, sakemm materjal bħal dan ma jikkontjeni l-ebda materjal ta’ riskju speċifikat jew partijiet minn materjal bħal dan;

(e) skart mill-ikel minn mezzi ta’ trasport li joperaw internazzjonalment; u

(f) taħlitiet ta’ materjal ta’ Kategorija 1 ma’ jew materjal ta’ Kategorija 2 jew materjal ta’ Kategorija 3 jew it-tnejn, inkluż xi materjal iddestinat għall-ipproċessar f’impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 1.

2. Materjal ta’ Kategorija 1 għandu jinġabar, jiġi ttrasportat u identifikat mingħajr dewmien mhux mistħoqq bi qbil ma’ l-Artikolu 7 u, minbarra kif ipprovdut mod ieħor fl-Artikoli 23 u 24, għandu jiġi:

(a) meqrud direttament bħala skart permezz ta’ inċinerazzjoni f’impjant ta’ inċinerazzjoni approvat skond l-Artikolu 12;

(b) ipproċessat f’impjant ta’ l-ipproċessar approvat taħt l-Artikolu 13 permezz ta’ xi wieħed mill-metodi ta’ l-ipproċessar 1 sa 5 jew, fejn l-awtorità kompetenti teħtieġ hekk, metodu ta’ l-ipproċessar 1, li f’dak il-każ il-materjal li jirriżulta għandu jiġi immarkat permanentament, fejn possibbli teknikament permezz tar-riħa, bi qbil ma’ l-Anness VI, Kapitolu I, u finalment meqrud bħala skart permezz ta’ inċinerazzjoni jew permezz ta’ ko-inċinerazzjoni f’impjant ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 12;

(ċ) bl-esklużjoni ta’ materjal riferit fil-paragrafu 1(a)(i) u (ii), ipproċessat f’impjant ta’ l-ipproċessar approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 13 permezz tal-metodu ta’ l-ipproċessar 1, li f’dak il-każ il-materjal li jirriżulta għandu jiġi mmarkat b’mod permanenti, fejn ikun teknikament possibbli permezz tar-riħa, bi qbil ma’ l-Anness VI, Kapitolu I, u finalment meqrud bħala skart permezz ta’ dfin f’miżbla approvata taħt id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 dwar il-miżbla ta’ l-iskart [20];

(d) fil-każ ta’ skart ta’ l-ikel riferit fil-paragrafu 1(e), meqrud bħala skart permezz ta’ dfin f’miżbla approvata taħt id-Direttiva 1999/31/KE; jew

(e) fid-dawl ta’ żviluppi fit-tagħrif xjentifiku, mormi permezz ta’ mezzi oħra li huma approvati bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2), wara konsultazzjoni mal-kumitat xjentifiku xieraq. Dawn il-mezzi jistgħu jew jissupplimentaw jew jibdlu dawk ipprovduti f’subparagrafi (a) sa (d).

3. Maneġġjar intermedju bl-idejn jew ħażna ta’ materjal ta’ Kategorija 1 għandu jseħħ biss f’impjanti intermedji ta’ Kategorija 1 approvati bi qbil ma’ l-Artikolu 10.

4. Materjal ta’ Kategorija 1 m’għandux jiġi importat jew esportat minbarra bi qbil ma’ dan ir-Regolament jew mar-regoli preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2). Madankollu, l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta’ materjal ta’ riskju speċifiku għandu jseħħ biss bi qbil ma’ l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 999/2001.

L-Artikolu 5

Il-Materjal ta’ Kategorija 2

1. Materjal ta’ Kategorija 2 għandu jikkomprendi prodotti sekondarji ta’ l-annimali tad-deskrizzjoni li ġejja, jew xi materjal li jikkontjeni prodotti sekondarji bħal dawn:

(a) demel u kontenut tas-sistema diġestiva;

(b) il-materjali kollha ta’ l-annimali miġbura waqt trattament ta’ skart ta’ l-ilma minn biċċeriji oħra għajr biċċeriji koperti mill-Artikolu 4(1)(d) jew minn impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 2, inklużi tgħarbil, materjali mit-tneħħija tar-ramel, taħlitiet tax-xaħam u ż-żejt, tajn u materjali mneħħija minn mogħdijiet/kanen għall-iskular minn dawn il-fondijiet;

(ċ) prodotti li joriġinaw mill-annimali li jikkontjenu residwi ta’ drogi u kontaminanti veterinarji mniżżla f’lista fi Grupp B(1) u (2) ta’ l-Anness I mad-Direttiva 96/23/KE, jekk residwi bħal dawn jeċċedu l-livell permess preskritt mil-leġislazzjoni tal-Komunità;

(d) prodotti li joriġinaw mill-annimali oħra għajr tal-materjal ta’ Kategorija 1, li huma importati minn pajjiżi li mhumiex membri u matul l-ispezzjonijiet ipprovduti fil-leġislazzjoni tal-Komunità, jonqsu milli jħarsu l-ħtiġijiet veterinarji għall-importazzjoni tagħhom fil-Komunità, sakemm mhumiex irritornati jew l-importazzjoni tagħhom hija aċċettata taħt restrizzjonijiet preskritti taħt leġislazzjoni tal-Komunità;

(e) annimali u partjiet mill-annimali oħra għajr dawk riferiti fl-Artikolu 4, li jmutu b’mod ieħor għajr li jiġu maqtula għall-konsum uman, inkluż annimali maqtula biex tiġi eradikata marda epiżootika;

(f) taħlitiet ta’ materjal ta’ Kategorija 2 ma’ materjal ta’ Kategorija 3, inkluż xi materjal iddestinat għall-ipproċessar f’impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 2; u

(g) prodotti sekondarji ta’ l-annimali oħra għajr materjal ta’ Kategorija 1 jew materjal ta’ Kategorija 3.

2. Materjal ta’ Kategorija 2 għandu jinġabar, jiġi trasportat u identifikat mingħajr dewmien mhux mistħoqq bi qbil ma’ l-Artikolu 7 u, minbarra kif ipprovdut mod ieħor fl-Artikoli 23 u 24, għandu jiġi:

(a) meqrud direttament bħala skart permezz ta’ inċinerazzjoni f’impjant ta’ inċinerazzjoni approvat skond l-Artikolu 12;

(b) ipproċessat f’impjant ta’ l-ipproċessar approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 13 permezz ta’ xi wieħed mill-metodi ta’ l-ipproċessar 1 sa 5 jew, fejn l-awtorità kompetenti teħtieġ hekk, metodu ta’ l-ipproċessar 1, li f’dak il-każ il-materjal li jirriżulta għandu jiġi mmarkat b’mod permanenti, fejn teknikament possibbli permezz tar-riħa, bi qbil ma’ l-Anness VI, Kapitolu I, u:

(i) meqrud bħala skart jew permezz ta’ inċinerazzjoni jew permezz ta’ ko-inċinerazzjoni jew f’impjant ta’ ko-inċinerazzjoni approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 12, jew

(ii) fil-każ ta’ xaħmijiet mirduda, ipproċessati aktar f’derivattivi tax-xaħam għall-użu f’fertilizzanti organiċi jew prodotti li jtejbu l-ħamrija jew għal użu tekniku ieħor, għajr f’kosmetiċi, farmaċewtiċi u mezzi mediċi, f’impjant oleokimiku ta’ Kategorija 2 approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 14;

(ċ) ipproċessat f’impjant ta’ l-ipproċessar approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 13 permezz tal-metodu ta’ l-ipproċessar 1, li f’dak il-każ il-materjal li jirriżulta għandu jiġi mmarkat b’mod permanenti, fejn teknikament possibbli permezz tar-riħa, bi qbil ma’ l-Anness VI, Kapitolu I, u:

(i) fil-każ ta’ materjal proteinaceous li jirriżulta, użat bħala fertilizzant organiku jew improver tal-ħamrija f’konformità ma’ ħtiġijiet, jekk ikun hemm, preskritti bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2), wara konsultazzjoni mal-kumitat xjentifiku xieraq,

(ii) trasformat f’impjant biogas jew f’impjant li jagħmel il-kompost approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 15, jew

(iii) meqrud bħala skart permezz ta’ dfin f’miżbla approvata taħt id-Direttiva 1999/31/KE;

(d) fil-każ ta’ materjal li joriġina mill-ħut, maħżun f’silo jew magħmul kompost f’konformità mar-regoli adottati bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2);

(e) fil-każ ta’ demel, kontenut tas-sistema diġestiva separat mis-sistema diġestiva, ħalib u colostrum, jekk l-awtorità kompetenti ma tikkunsidrahomx bħala riskju li jxerrdu xi mard serju li jittieħed:

(i) użat mingħajr ipproċessar bħala materja prima f’impjant biogas jew f’impjant fejn isir il-kompost approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 15 jew trattat f’impjant tekniku approvat għal dan l-għan bi qbil ma’ l-Artikolu 18,

(ii) applikat għall-art bi qbil ma’ dan ir-Regolament, jew

(iii) trasformat f’impjant biogas jew kompost bi qbil mar-regoli preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2);

(f) fil-każ ta’ iġsma sħaħ jew partijiet ta’ annimali selvaġġi mhux issuspettati li huma infettati b’mard li jittieħed mill-bnedmin jew mill-annimali, użati biex jipproduċu trofej tal-kaċċa f’impjant tekniku approvat għal dan l-għan bi qbil ma’ l-Artikolu 18; jew

(g) mormi permezz ta’ mezzi oħra, jew użati f’modi oħra, bi qbil mar-regoli preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2), wara konsultazzjoni mal-kumitat xjentifiku xieraq. Dawn il-mezzi jew modi jistgħu jew jissupplimentaw jew jibdlu dawk ipprovduti f’subparagrafi (a) sa (f).

3. Maneġġjar intermedju bl-idejn jew ħażna ta’ materjal ta’ Kategorija 2, għajr id-demel, għandu jseħħ biss f’impjanti intermedji ta’ Kategorija 2 approvati bi qbil ma’ l-Artikolu 10.

4. Materjal ta’ Kategorija 2 m’għandux jitqiegħed fis-suq jew jiġi esportat minbarra bi qbil ma’ dan ir-Regolament jew mar-regoli preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

L-Artikolu 6

Il-Materjal ta’ Kategorija 3

1. Materjal ta’ Kategorija 3 għandu jikkomprendi prodotti sekondarji ta’ l-annimali tad-deskrizzjoni li ġejja, jew xi materjal li jikkontjeni prodotti sekondarji bħal dawn:

(a) partijiet ta’ annimali maqtula, li huma tajbin għall-konsum uman bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità, imma li mhumiex maħsuba għall-konsum uman għal raġunijiet kummerċjali;

(b) partijiet minn annimali maqtula, li huma mwarrba bħala mhux tajbin għall-konsum uman imma mhumiex affettwati minn xi sinjali ta’ mard li jittieħed mill-bnedmin u mill-annimali u li huma derivati minn karkassi li huma tajbin għall-konsum uman bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità;

(ċ) il-ġlud ta’ barra u l-ġlud, in-nagħal u l-qrun, il-lanżit tal-ħnieżer u r-rix li joriġinaw minn annimali li huma maqtula f’biċċerija, wara li jgħaddu minn spezzjoni qabel il-mewt, u kienu tajbin, bħala riżultat ta’ spezzjoni bħal din, għall-qtil għall-konsum uman bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità;

(d) demm miksub minn annimali oħra għajr ruminanti li huma maqtula f’biċċerija, wara li jgħaddu minn spezzjoni qabel il-mewt, u kienu tajbin, bħala riżultat ta’ spezzjoni bħal din, għall-qtil għall-konsum uman bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità;

(e) prodotti sekondarji ta’ l-annimali derivati mill-produzzjoni ta’ prodotti maħsuba għall-konsum uman inkluż għadam bix-xaħam imneħħi u qasab tas-saqajn;

(f) oġġetti ta’ l-ikel ta’ qabel li joriġinaw mill-annimali, jew oġġetti ta’ l-ikel ta’ qabel li jikkontjenu prodotti li joriġinaw mill-annimali, għajr skart ta’ l-ikel, li m’għadhomx maħsuba għall-konsum uman għal raġunijiet kummerċjali jew minħabba problemi ta’ difetti ta’ fabbrikazzjoni jew pakkeġġjar jew difetti oħra li ma jippreżentawx riskju għall-bnedmin jew l-annimali;

(g) ħalib mhux ipproċessat li joriġina minn annimali li ma jurux sinjali kliniċi ta’ xi mard li jittieħed minn dak il-prodott mill-bnedmin jew mill-annimali;

(h) ħut jew annimali oħra tal-baħar, minbarra mammiferi tal-baħar, maqbuda fil-baħar miftuħ għall-għanijiet ta’ produzzjoni ta’ ikel mill-ħut;

(i) prodotti sekondarji friski minn ħut minn impjanti li jiffabbrikaw prodotti tal-ħut għall-konsum uman;

(j) qxur, prodotti sekondarji f’mafqas u prodotti sekondarji minn bajd mifquħ li joriġinaw minn annimali li ma jurux sinjali kliniċi ta’ xi mard li jittieħed minn dak il-prodott mill-bnedmin jew mill-annimali;

(k) id-demm, il-ġlud ta’ barra u l-ġlud, in-nagħal, ir-rix, is-suf, il-qrun, ix-xagħar u l-pil li joriġinaw minn annimali li ma jurux sinjali kliniċi ta’ xi marda li tittieħed minn dak il-prodott mill-bnedmin jew mill-annimali; u

(l) skart ta’ l-ikel ieħor għajr kif riferit fl-Artikolu 4(1)(e).

2. Materjal ta’ Kategorija 3 għandu jinġabar, jiġi trasportat u identifikat mingħajr dewmien mhux mistħoqq bi qbil ma’ l-Artikolu 7 u, minbarra kif ipprovdut mod ieħor fl-Artikoli 23 u 24, għandu jiġi:

(a) meqrud direttament bħala skart permezz ta’ inċinerazzjoni f’impjant ta’ inċinerazzjoni approvat skond l-Artikolu 12;

(b) ipprocessat f’impjant ta’ l-ipproċessar approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 13 permezz ta’ xi wieħed mill-metodi ta’ l-ipproċessar 1 sa 5, li f’dak il-każ il-materjal li jirriżulta għandu jkun immarkat b’mod permanenti, fejn teknikament possibbli permezz tar-riħa, bi qbil ma’ l-Anness VI, Kapitolu I, u meqrud bħala skart jew permezz ta’ inċinerazzjoni jew permezz ta’ ko-inċinerazzjoni f’impjant ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 12 jew f’miżbla approvata taħt id-Direttiva 1999/31/EC;

(ċ) ipprocessat f’impjant ta’ l-ipproċessar approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 17;

(d) trasformat f’impjant tekniku approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 18;

(e) użat bħala materja prima f’impjant ta’ annimali domestiċi approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 18;

(f) trasformat f’impjant biogas jew f’impjant fejn isir il-kompost approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 15;

(g) fil-każ ta’ skart ta’ l-ikel riferit fil-paragrafu 1(l), trasformat f’impjant biogas jew kompost bi qbil mar-regoli preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2) jew, sakemm issir l-adozzjoni ta’ regoli bħal dawn, bi qbil mal-liġi nazzjonali;

(h) fil-każ ta’ materjal li joriġina mill-ħut, maħżun f’silo jew bħala kompost bi qbil mar-regoli preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2); jew

(i) mormi permezz ta’ mezzi oħra, jew użati f’modi oħra, bi qbil mar-regoli preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2), wara konsultazzjoni mal-kumitat xjentifiku xieraq. Dawn il-mezzi jew modi jistgħu jew jissupplimentaw jew jibdlu dawk ipprovduti f’subparagrafi (a) sa (h).

3. Maneġġjar intermedju bl-idejn jew ħażna ta’ materjal ta’ Kategorija 3 għandu jseħħ biss f’impjanti intermedji ta’ Kategorija 3 approvati bi qbil ma’ l-Artikolu 10.

L-Artikolu 7

Il-ġbir, it-trasport u l-ħażna

1. Prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti pproċessati, bl-eċċezzjoni ta’ skart ta’ l-ikel ta’ Kategorija 3 għandhom jinġabru, jiġu trasportati u identifikati bi qbil ma’ l-Anness II.

2. Matul it-trasportazzjoni, dokument kummerċjali jew, meta jkun meħtieġ minn dan ir-Regolament, ċertifikat tas-saħħa, għandu jakkompanja prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti pproċessati. Dokumenti kummerċjali u ċertifikati ta’ saħħa għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet, u jinżammu għall-perjodu speċifikat fl-Anness II. Għandhom, b’mod partikolari, jinkludu tagħrif li jikkonċerna l-kwantità u d-deskrizzjoni tal-materjal u l-immarkar tiegħu.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li arranġamenti adegwati jeżistu biex jiggarantixxu l-ġbir u t-trasportazzjoni ta’ materjal ta’ Kategorija 1 u Kategorija 2 bi qbil ma’ l-Anness II.

4. Bi qbil ma’ l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta’ Lulju 1975 dwar l-iskart [21], l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li skart ta’ l-ikel ta’ Kategorija 3 huwa miġbur, trasportat u meqrud mingħajr ma jipperikola s-saħħa umana u mingħajr ma jagħmel ħsara lill-ambjent.

5. Il-ħażna ta’ prodotti pproċessati għandha sseħħ biss f’imħażen approvati bi qbil ma’ l-Artikolu 11.

6. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu għad-demel trasportat bejn żewġ postijiet lokati fl-istess razzett jew bejn l-irziezet u utenti lokati fl-istess Stat Membru.

L-Artikolu 8

Il-Kunsinna ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti pproċessati lil Stati Membri oħra

1. Prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti pproċessati għandhom jingħataw biss lil Stati Membri oħra bla ħsara għall-kondizzjonijiet preskritti f’paragrafi 2 sa 6.

2. L-Istati Membri tad-destinazzjoni jridu jkunu awtorizzaw l-irċevuta ta’ materjal ta’ Kategorija 1, materjal ta’ Kategorija 2, prodotti pproċessati derivati minn materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2 u proteina pproċessata ta’ l-annimali. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu li l-applikazzjoni tal-metodu ta’ l-ipproċessar 1 qabel il-kunsinna tkun kondizzjoni ta’ awtorizzazzjoni.

3. Prodotti sekondarji ta’ l-annimali, u prodotti pproċessati riferiti fil-paragrafu 2, għandhom ikunu:

(a) akkumpanjati minn dokument kummerċjali jew, fejn ikun meħtieġ minn dan ir-Regolament, ċertifikat tas-saħħa, u

(b) meħuda direttament fl-impjant tad-destinazzjoni, li trid tkun approvata bi qbil ma’ dan ir-Regolament.

4. Meta l-Istati Membri jibgħatu materjal ta’ Kategorija 1, materjal ta’ Kategorija 2, prodotti pproċessati derivati minn materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2 u proteina pproċessata ta’ l-annimali lil Stati Membri oħra, l-awtorità kompetenti tal-post ta’ l-oriġini għandha tgħarraf lill-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni b’kull kunsinna permezz tas-sistema ANIMO, jew permezz ta’ metodu ieħor bi ftehim bejn xulxin. Il-messaġġ għandu jikkontjeni t-tagħrif speċifikat fl-Anness II, Kapitolu I, paragrafu 2.

5. Meta tkun mgħarrfa bid-dispaċċ tagħha bi qbil mal-paragrafu 4, l-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni għandha tgħarraf lill-awtorità kompetenti tal-post ta’ l-oriġini bil-wasla ta’ kull kunsinna, permezz tas-sistema ANIMO, jew permezz ta’ metodu ieħor bi ftehim bejn xulxin.

6. L-Istati Membri tad-destinazzjoni għandhom jiżguraw, permezz ta’ spezzjonijiet regolari, li l-impjanti nominati fit-territorju tagħhom jużaw biss kunsinni għal għanijiet awtorizzati u jżommu rekords sħaħ li juru komformità ma’ dan ir-Regolament.

L-Artikolu 9

Ir-Rekords

1. Kull persuna li tikkunsinna, tittrasporta jew tirċievi prodotti sekondarji ta’ l-annimali għandha żżomm rekord ta’ kunsinni. Ir-rekords għandhom jikkontjenu t-tagħrif kollu, u jinżammu għal perjodu, speċifikat fl-Anness II.

2. Madankollu, dan l-Artikolu m’għandux japplika għad-demel trasportat bejn żewġ postijiet lokati fl-istess razzett jew lokalment bejn l-irziezet u utenti lokati fl-istess Stati Membri.

KAPITOLU III APPROVAZZJONI TA’ IMPJANTI INTERMEDJI, ĦAŻNA, INĊINERAZZJONI U KO-INĊINERAZZJONI, IPPROĊESSAR TA’ KATEGORIJA 1 U 2, OLEOKIMIĊI TA’ KATEGORIJA 2 U KATEGORJA 3, BIOGAS U IMPJANTI TAL-KOMPOST

L-Artikolu 10

L-approvazzjoni ta’ impjanti intermedji

1. Impjanti intermedji ta’ Kategorija 1, 2 u 3 għandhom jiġu soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

2. Biex jiġu approvati, impjanti intermedji ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2 iridu:

(a) jilħqu l-ħtiġijiet ta’ l-Anness III, Kapitolu I;

(b) jimmaneġġjaw u jaħżnu materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2 bi qbil ma’ l-Anness III, Kapitolu II, Parti B;

(ċ) jgħaddu minn spezzjonijiet ta’ l-impjant stess ipprovduti fl-Artikolu 25; u

(d) jiġu spezzjonati mill-awtorità kompetenti bi qbil ma’ l-Artikolu 26.

3. Biex jiġu approvati, impjanti intermedji ta’ Kategorija 3 iridu:

(a) jilħqu l-ħtiġijiet ta’ l-Anness III, Kapitolu I;

(b) jimmaneġġjaw u jaħżnu materjal ta’ Kategorija 3 bi qbil ma’ l-Anness III, Kapitolu II, Parti A;

(ċ) jgħaddu minn spezzjonijiet ta’ l-impjant stess ipprovduti fl-Artikolu 25; u

(d) jiġu spezzjonati mill-awtorità kompetenti bi qbil ma’ l-Artikolu 26.

L-Artikolu 11

L-approvazzjoni ta’ l-imħażen

1. L-imħażen għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

2. Biex jiġu approvati, imħażen iridu:

(a) jilħqu l-ħtiġijiet ta’ l-Anness III, Kapitolu III; u

(b) jiġu spezzjonati mill-awtorità kompetenti bi qbil ma’ l-Artikolu 26.

L-Artikolu 12

L-approvazzjoni ta’ l-impjanti ta’ inċinerazzjoni u ko-inċinerazzjoni

1. L-inċinerazzjoni u l-ko-inċinerazzjoni ta’ prodotti pproċessati għandhom iseħħu bi qbil mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/76/KE. L-inċinerazzjoni u l-ko-inċinerazzjoni ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali għandhom iseħħu jew bi qbil mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/76/KE jew, meta dik id-Direttiva ma tapplikax, bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament. Impjanti ta’ inċinerazzjoni u ko-inċinerazzjoni għandhom ikunu approvati taħt dik id-Direttiva jew bi qbil mal-paragrafu 2 jew 3.

2. Biex jiġi approvat mill-awtorità kompetenti għall-għan tal-qerda ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali, impjant ta’ inċinerazzjoni jew ta’ ko-inċinerazzjoni ta’ kapaċità għolja għal liema d-Direttiva 2000/76/KE ma tapplikax irid iwettaq:

(a) il-kondizzjonijiet ġenerali preskritti fl-Anness IV, Kapitolu I;

(b) il-kondizzjonijiet tat-tħaddim preskritti fl-Anness IV, Kapitolu II;

(ċ) il-ħtiġijiet preskritti fl-Anness IV, Kapitolu III, li jikkonċernaw skarigi ta’ l-ilma;

(d) il-ħtiġijiet preskritti fl-Anness IV, Kapitolu IV, li jikkonċernaw residwi;

(e) il-ħtiġijiet ta’ kejl tat-temperatura preskritti fl-Anness IV, Kapitolu V;

(f) il-kondizzjonijiet li jikkonċernaw l-operat mhux normali preskritt fl-Anness V, Kapitolu VI.

3. Biex jiġi approvat mill-awtorità kompetenti għall-għan tal-qerda ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali, impjant ta’ inċinerazzjoni jew ta’ ko-inċinerazzjoni ta’ kapaċità baxxa għal liema d-Direttiva 2000/76/KE ma tapplikax irid:

(a) jintuża biss għall-qerda ta’ annimali domestiċi mejtin u/jew għal materjal ta’ Kategorija 2 u Kategorija 3;

(b) meta lokat f’impriżi, jintuża biss għall-qerda/rimi ta’ materjal minn dik l-impriża partikolari;

(ċ) jaderixxi mal-kondizzjonijiet ġenerali preskritti fl-Anness IV, Kapitolu I;

(d) jaderixxi mal-kondizzjonijiet tat-tħaddim applikabbli preskritti fl-Anness IV, Kapitolu II;

(e) jaderixxi mal-ħtiġijiet preskritti fl-Anness IV, Kapitolu III, li jikkonċernaw residwi;

(f) jaderixxi mal-ħtiġijiet ta’ kejl tat-temperatura applikabbli preskritti fl-Anness IV, Kapitolu V; u

(g) jaderixxi mal-kondizzjonijiet li jikkonċernaw l-operat mhux normali preskritti fl-Anness IV, Kapitolu VI.

4. L-approvazzjoni għandha tiġi sospiża immedjatament jekk il-kondizzjonijiet taħt liema ngħatat m’għadhomx jiġu aderiti.

5. Il-ħtiġijiet tal- paragrafi 2 u 3 jistgħu jiġu modifikati fid-dawl ta’ żviluppi fit-tagħrif xjentifiku bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2), wara konsultazzjoni tal-kumitat xjentifiku xieraq.

L-Artikolu 13

L-approvazzjoni ta’ l-impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 1 u Kategorija 2

1. L-impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 1 u Kategorija 2 għandhom jiġu soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

2. Biex jiġu approvati, l-impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2 iridu:

(a) jilħqu l-ħtiġijiet ta’ l-Anness V, Kapitolu I;

(b) jimmaneġġjaw, jipproċessaw u jaħżnu materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2 bi qbil ma’ l-Anness V, Kapitolu II u l-Anness VI, Kapitolu I;

(ċ) jiġu validati mill-awtorità kompetenti bi qbil ma’ l-Anness V, Kapitolu V;

(d) jgħaddu minn spezzjonijiet ta’ l-impjant stess ipprovduti fl-Artikolu 25;

(e) jiġu spezzjonati mill-awtorità kompetenti bi qbil ma’ l-Artikolu 26; u

(f) jiżguraw li, wara l-ipproċessar, il-prodotti jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ l-Anness VI, Kapitolu I.

3. L-approvazzjoni għandha tiġi sospiża immedjatament jekk il-kondizzjonijiet taħt liema ngħatat m’għadhomx jiġu aderiti.

L-Artikolu 14

L-approvazzjoni ta’ l-impjanti oleokimiċi ta’ Kategorija 2 u Kategorija 3

1. L-impjanti oleokimiċi għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

2. Biex jiġu approvati, l-impjanti oleokimiċi ta’ Kategorija 2 iridu:

(a) jipproċessaw xaħmijiet mirduda derivati minn materjal ta’ Kategorija 2 bi qbil mal-livelli stabbiliti preskritti fl-Anness VI, Kapitolu III;

(b) jistabbilixxu u jimplimentaw metodi ta’ monitorjaġġ u ta’ spezzjonar tal-punti kritiċi ta’ kontroll fuq il-bażi tal-proċess użat,

(ċ) iżommu rekord tat-tagħrif miksub skond il-punt (b) għall-preżentazzjoni lill-awtorità kompetenti; u

(d) jiġu spezzjonati mill-awtorià kompetenti bi qbil ma’ l-Artikolu 26.

3. Biex jiġu approvati, l-impjanti oleokimiċi ta’ Kategorija 3 jridu jipproċessaw xaħmijiet mirduda derivati biss minn materjal ta’ Kategorija 3 u jilħqu l-ħtiġijiet rilevanti riferiti fil-paragrafu 2.

4. L-approvazzjoni għandha tiġi sospiża immedjatament jekk il-kondizzjonijiet taħt liema ingħatat m’għadhomx jiġu aderiti.

L-Artikolu 15

L-approvazzjoni ta’ l-impjanti biogas u l-impjanti fejn isir il-kompost

1. L-impjanti biogas u l-impjanti fejn isir il-kompost għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

2. Biex jiġu approvati, l-impjanti biogas u l-impjanti fejn isir il-kompost iridu:

(a) jilħqu l-ħtiġijiet ta’ l-Anness VI, Kapitolu II, Parti A;

(b) jimmaneġġjaw u jittrasformaw prodotti sekondarji ta’ l-annimali bi qbil ma’ l-Anness VI, Kapitolu II, Partijiet B u Ċ;

(ċ) jiġu spezzjonati mill-awtorità kompetenti bi qbil ma’ l-Artikolu 26;

(d) jistabbilixxu u jimplimentaw metodi ta’ monitoraġġ u ta’ spezzjonar tal-punti kritiċi ta’ kontroll; u

(e) jiżguraw li residwi ta’ diġestjoni u kompost, kif xieraq, jikkonformaw mal-livelli mikro-bijoloġiċi stabbiliti u preskritti fl-Anness VI, Kapitolu II, Parti D.

3. L-approvazzjoni għandha tiġi sospiża immedjatament jekk il-kondizzjonijiet taħt liema ingħatat m’għadhomx jiġu aderiti.

KAPITOLU IV TQEGĦID FIS-SUQ U L-UŻU TA’ PROTEINI PPROĊESSATI TA’ L-ANNIMALI U PRODOTTI PPROĊESSATI OĦRA LI JISTGĦU JINTUŻAW BĦALA MATERJAL TA’ L-GĦALF, IKEL TA’ L-ANNIMALI DOMESTIĊI, DOGCHEWS U PRODOTTI TEKNIĊI U L-APPROVAZZJONI TA’ IMPJANTI RELATATI

L-Artikolu 16

Id-dispożizzjonijiet ġenerali tas-saħħa ta’ l-annimali

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha sabiex jiggarantixxu illi l-prodotti sekondarji ta’ l-annimali, u l-prodotti derivati minnhom riferiti fl-Annessi VII u VIII, ma jintbagħatux minn xi impriża lokata f’żona soġġetta għal restrizzjonijiet minħabba l-okkorrenza ta’ xi marda li għaliha tkun suxxettibbli l-ispeċje li minnha jkun idderivat il-prodott jew minn xi stabbiliment jew żona li minnhom iċ-ċaqliq jew in-negozju jikkostitwixxu riskju għall-istat tas-saħħa ta’ l-annimali ta’ l-Istat Membru jew żoni ta’ l-Istati Membri, għajr meta l-prodotti jkunu trattati bi qbil ma’ dan ir-Regolament.

2. Il-miżuri riferiti fil-paragrafu 1 għandhom jiggarantixxu li l-prodotti huma miksuba minn annimali li:

(a) jiġu minn impriża, territorju jew parti minn territorju jew, fil-każ ta’ prodotti ta’ l-akwakultura, minn razzett, żona jew parti minn żona, mhux soġġetti għal restrizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali applikabbli għall-annimali u l-prodotti kkonċernati, u b’mod partikolari restrizzjonijiet taħt miżuri ta’ kontroll tal-mard imposti mil-leġislazzjoni tal-Komunità jew minħabba f’marda serja li tittieħed imniżżla f’lista fid-Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1992 li tintroduċi miżuri ġenerali tal-Komunità għall-kontroll ta’ ċertu mard ta’ l-annimali u miżuri speċifiċi li għandhom x’jaqsmu mal-marda veżikulari tal-ħnieżer [22];

(b) ma nqatlux f’impjant li fih l-annimali infettati, jew suspettati li huma infettati, b’waħda mill-mardiet koperti mir-regoli riferiti f’(a) kienu preżenti fil-ħin tal-qatla.

3. Bla ħsara għall-konformità mal-miżuri ta’ kontroll tal-mard riferiti fil-paragrafu 2(a), it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali, u prodotti derivati minnhom riferiti fl-Annessi VII u VIII, li jiġu minn territorju jew parti minn territorju soġġett għal restrizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali imma mhumiex infettati jew suspettati li huma nfettati għandu jiġi permess basta iżda li, kif xieraq, il-prodotti:

(a) huma miksuba, immaneġġjati, ittrasportati u maħżuna separatament minn jew f’ħinijiet differenti minn prodotti li jaderixxu mal-kondizzjonijiet kollha ta’ l-annimali;

(b) għaddew minn trattament suffiċjenti biex tiġi eliminata l-problema tas-saħħa ta’ l-annimali kkonċernati bi qbil ma’ dan ir-Regolament f’impjant approvat għal dak l-għan mill-Istat Membru fejn ikun hemm din il-problema tas-saħħa ta’ l-annimali;

(ċ) huma identifikati sew;

(d) iħarsu l-ħtiġijiet preskritti fl-Annessi VII u VIII, jew regoli dettaljati li jridu jiġu preskritti bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

Kondizzjonijiet alternattivi għal dawk iddikjarati fl-ewwel subparagrafu jistgħu jiġu preskritti fis-sitwazzjonijiet speċifiċi minn deċiżjonijiet adottati bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2). Deċiżjonijiet bħal dawn għandhom iqisu xi miżuri li jikkonċernaw l-annimali jew it-testijiet li jridu jitwettqu fuqhom u l-karatteristiċi speċifiċi tal-marda fl-ispeċje konċernata u għandhom jispeċifikaw xi miżuri meħtieġa biex tiġi żgurata l-protezzjoni tas-saħħa ta’ l-annimali fil-Komunità.

L-Artikolu 17

L-approvazzjoni ta’ l-impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 3

1. L-impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 3 għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

2. Biex jiġu approvati, l-impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 3 jridu:

(a) jilħqu l-ħtiġijiet ta’ l-Anness V, Kapitolu I, u l-Anness VII, Kapitolu I;

(b) jimmaneġġjaw, jipproċessaw u jaħżnu biss materjal ta’ Kategorija 3 bi qbil ma’ l-Anness V, Kapitolu II u l-Anness VII;

(ċ) jiġu validati mill-awtoriià kompetenti bi qbil ma’ l-Anness V, Kapitolu V;

(d) jgħaddu minn spezzjonijiet ta’ l-impjant stess ipprovduti fl-Artikolu 25;

(e) jiġu spezzjonati mill-awtorità kompetenti bi qbil ma’ l-Artikolu 26; u

(f) jiżguraw li, wara l-ipproċessar, il-prodotti jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ l-Anness VI, Kapitolu I.

3. L-approvazzjoni għandha tiġi sospiża immedjatament jekk il-kondizzjonijiet taħt liema ingħatat m’għadhomx jiġu aderiti.

L-Artikolu 18

L-approvazzjoni ta’ l-impjanti ta’ l-ikel ta’ l-annimali domestiċi u l-impjanti tekniċi

1. L-impjanti ta’ l-ikel ta’ l-annimali domestiċi u l-impjanti tekniċi għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

2. Biex jiġi approvat, l-impjant ta’ l-ikel ta’ l-annimal domestiku jew l-impjant tekniku jrid:

(a) fid-dawl tal-ħtiġijiet speċifiċi preskritti fl-Anness VIII għall-prodotti li tipproduċi l-impriża:

(i) jikkonforma mal-ħtiġijiet speċifiċi tal-produzzjoni ddikjarati f’dan ir-Regolament;

(ii) jistabbilixxi u jimplimenta metodi ta’ monitoraġġ u ta’ spezzjonar tal-punti kritiċi ta’ kontroll fuq il-bażi tal-proċess użat;

(iii) jiddependi mill-prodotti, jieħu kampjuni għall-analiżi f’laboratorju rikonoxxut mill-awtorità kompetenti bl-għanijiet li jeżaminaw jekk ikunux konformi mal-livelli stabbiliti mwaqqfa minn dan ir-Regolament;

(iv) iżomm rekord tat-tagħrif miksub skond il-punti (ii) u (iii) għall-preżentazzjoni lill-awtorità kompetenti. Ir-riżultati tal-kontrolli u tat-testijiet għandhom jinżammu għal millinqas sentejn;

(v) jekk ir-riżultat ta’ l-eżami tal-laboratorju riferit f’punt (iii) jew kull tagħrif ieħor disponibbli għalihom jikxfu l-eżistenza ta’ riskju serju għas-saħħa ta’ l-annimali jew is-saħħa pubblika, jgħarraf lill-awtorita kompetenti; u

(b) jiġi spezzjonat mill-awtorità kompetenti bi qbil ma’ l-Artikolu 26.

3. L-approvazzjoni għandha tiġi sospiża immedjatament jekk il-kondizzjonijiet taħt liema ingħatat m’għadhomx jiġu aderiti.

L-Artikolu 19

It-tqegħid fis-suq u l-esportazzjoni ta’ proteina pproċessata ta’ l-annimali u prodotti ipproċessati oħra li jistgħu jintużaw bħala materjal ta’ l-għalf

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li proteina pproċessata ta’ l-annimali u prodotti pproċessati oħra li jistgħu jintużaw bħala materjal ta’ l-għalf jitqiegħdu fis-suq jew jiġu esportati biss jekk:

(a) ikunu ġew ippreparati f’impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 3 approvat u ssorveljat bi qbil ma’ l-Artikolu 17;

(b) ikunu ġew ippreparati esklussivament b’materjal ta’ Kategorija 3, kif speċifikat fl-Anness VII;

(ċ) ikunu ġew immaneġġjati, ipproċessati, maħżuna u trasportati bi qbil ma’ l-Anness VII u b’manjiera li biha jiżguraw konformità ma’ l-Artikolu 22; u

(d) jilħqu l-ħtiġijiet speċifiċi preskritti fl-Anness VII.

L-Artikolu 20

It-tqegħid fis-suq u l-esportazzjoni ta’ ikel ta’ annimali domestiċi, dogchews u prodotti tekniċi

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ikel ta’ l-annimali domestiċi, dogchews, prodotti tekniċi oħra għajr dawk riferiti f’paragrafi 2 u 3, u dawk il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali riferiti fl-Anness VIII jitqiegħdu fis-suq jew jiġu esportati biss jekk:

(a) jilħqu jew:

(i) il-ħtiġijiet speċifiċi preskritti fl-Anness VIII, jew

(ii) meta prodott jista’ jintuża kemm bħala prodott tekniku u bħala materjal ta’ l-għalf, u l-Anness VIII ma jikkontjenix ħtiġijiet speċifiċi, il-ħtiġijiet speċifiċi preskritti mill-Kapitolu rilevanti ta’ l-Anness VII; u

(b) jiġu minn impjanti approvati u sorveljati bi qbil ma’ l-Artikolu 18, jew, fil-każ ta’ prodotti sekondarji mill-annimali riferiti fl-Anness VIII, minn impjanti oħra approvati bi qbil mal-leġislazzjoni veterinarja Komunitarja.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija prodotti minn prodotti pproċessati, għajr dawk prodotti mid-demel u kontenut tas-sistema diġestiva, jitqiegħdu fis-suq jew jiġu esportati biss jekk jilħqu l-ħtiġijiet, jekk ikun hemm, preskritti bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2), wara konsultazzjoni tal-kumitat xjentifiku xieraq.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li derivattivi tax-xaħam prodotti minn materjal ta’ Kategorija 2 jitqiegħdu fis-suq jew jiġu esportati biss jekk:

(a) ikunu ġew ippreparati f’impjant oleokimiku ta’ Kategorija 2 approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 14 minn xaħmijiet mirduda li jirriżultaw mill-ipproċessar ta’ materjal ta’ Kategorija 2 f’impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 2 approvat bi qbil ma’ l-Artikolu 13 wara l-applikazzjoni ta’ xi wieħed mill-metodi ta’ l-ipproċessar 1 sa 5;

(b) ġew immaneġġjati, ipproċessati, maħżuna u trasportati bi qbil ma’ l-Anness VI; u

(ċ) jilħqu xi ħtiġijiet speċifiċi preskritti fl-Anness VIII.

L-Artikolu 21

Miżuri ta’ salvagwardja

L-Artikolu 10 tad-Direttiva 90/425/KEE għandu japplika għall-prodotti koperti mill-Annessi VII u VIII ma’ dan ir-Regolament.

L-Artikolu 22

Restrizzjonijiet dwar l-użu

1. L-użu li ġej ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti pproċessati huwa pprojbit:

(a) it-tgħam ta’ speċje b’proteina pproċessata ta’ l-annimali derivata minn iġsma jew partijiet ta’ iġsma ta’ annimali ta’ l-istess speċje;

(b) it-tgħam ta’ annimali ta’ l-irziezet għajr annimali bil-pil bi skart ta’ l-ikel jew materjal ta’ l-għalf li jikkontjeni jew huwa derivat minn skart ta’ l-ikel; u

(ċ) l-applikazzjoni lill-art li tinħarat ta’ fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija, għajr id-demel.

2. Regoli sabiex jiġi applikat dan l-Artikolu, inkluż regoli li jikkonċernaw miżuri ta’ kontroll, għandhom jiġu adottati bi qbil mal-proċedura preskritta fl-Artikolu 33(2). Derogi minn paragrafu 1(a) jistgħu jingħataw rigward il-ħut u l-annimali bil-pil permezz ta’ l-istess proċedura, wara konsultazzjoni tal-kumitat xjentifiku xieraq.

KAPITOLU V DEROGI

L-Artikolu 23

Id-derogi li jirrigwardaw l-użu ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali

1. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw, taħt is-sorveljanza ta’ l-awtoritajiet kompetenti:

(a) l-użu ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali għal għanijiet dijanjostiċi, ta’ edukazzjoni u ta’ riċerka; u

(b) l-użu ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali għall-għanijiet ta’ tassidermija f’impjanti tekniċi approvati għal dan l-għan bi qbil ma’ l-Artikolu 18.

2. (a) L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw ukoll l-użu ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali speċifikat f’subparagrafu (b) għat-tgħam ta’ l-annimali speċifikatif’subparagrafu (ċ), taħt is-sorveljanza ta’ l-awtoritajiet kompetenti u bi qbil mar-regoli preskritti fl-Anness IX.

(b) Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali riferiti fis-subparagrafu (a) huma:

(i) Materjal tal-Kategorija 2, basta iżda li jiġi minn annimali li ma nqatlux jew ma mietux bħala riżultat tal-preżenza jew preżenza suspettata ta’ marda li tittieħed mill-bnedmin jew l-annimali, u

(ii) Materjal ta’ Kategorija 3 riferit fl-Artikolu 6(1)(a) sa (j) u, soġġett għall-Artikolu 22, fl-Artikolu 6(1)(l);

(ċ) L-annimali riferiti f’(a) huma:

(i) annimali taż-żoo,

(ii) annimali taċ-ċirklu,

(iii) rettili u tjur tal-priża għajr annimali taż-żoo jew taċ-ċirklu,

(iv) annimali bil-pil,

(v) annimali selvaġġi li l-laħam tagħhom mhuwiex maħsub għall-konsum uman,

(vi) klieb minn kennels rikonoxxuti jew klieb tal-kaċċa, u

(vii) dud għal-lixka għas-sajd.

(d) B’żieda ma’ dan, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-użu, taħt is-sorveljanza ta’ l-awtoritajiet kompetenti, ta’ materjal ta’ Kategorija 1 riferit fl-Artikolu 4(1)(b)(ii) għat-tgħam ta’ speċje perikolari jew protetti ta’ tjur necrophagous bi qbil mar-regoli preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2) wara konsultazzjoni ma’ l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta’ l-Ikel.

3. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni:

(a) bl-użu magħmul mid-derogi riferiti fil-paragrafu 2; u

(b) l-arranġamenti ta’ verifikazzjoni mdaħħla biex jiżguraw li l-prodotti sekondarji ta’ l-annimali kkonċernati huma użati biss għall-għanijiet awtorizzati.

4. Kull Stat Membru għandu jfassal lista ta’ utenti u ċentri ta’ ġbir awtorizzati u rreġistrati skond il-paragrafu 2(ċ)(iv), (vi) u (vii) fit-territorju tiegħu. Kull utent u ċentru tal-ġbir għandu jiġi assenjat numru uffiċjali għall-għanijiet ta’ spezzjoni u biex l-oriġini tal-prodott kkonċernat ikun jista’ jiġi ntraċċat.

L-awtorità kompetenti għandha tissorvelja l-fondijiet ta’ utenti u ċentri ta’ ġbir riferiti fis-subparagrafu ta’ qabel u jkollha aċċess b’xejn għall-partijiet kollha ta’ fondijiet bħal dawn fil-ħinijiet kollha, biex tiġi żgurata konformità mal-ħtiġijiet riferiti fil-paragrafu 2.

Jekk spezzjonijiet bħal dawn jiżvelaw li dawk il-ħtiġijiet mhumiex qed ikunu mħarsa, l-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni xierqa.

5. Regoli dettaljati li jikkonċernaw miżuri ta’ verifikazzjoni jistgħu jiġu adottati bi qbil mal-proċeduri riferiti fl-Artikolu 33(2).

L-Artikolu 24

Derogi li jirrigwardaw il-qerda ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali

1. L-awtorità kompetenti tista’, fejn meħtieġ, tiddeċiedi li:

(a) annimali domestiċi mejtin jistgħu jiġu meqruda direttament bħala skart permezz ta’ dfin;

(b) il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali li ġejjin li joriġinaw f’żoni remoti jistgħu jiġu meqruda bħala skart permezz ta’ ħruq jew dfin fuq il-post:

(i) Materjal ta’ Kategorija 1 riferit fl-Artikolu 4(1)(b)(ii),

(ii) Materjal ta’ kategorija 2, u

(iii) Materjal ta’ kategorija 3; u

(ċ) prodotti sekondarji ta’ l-annimali jistgħu jiġu meqruda bħala skart permezz ta’ ħruq jew dfin fuq il-post fil-każ ta’ mxija ta’ marda msemmija f’Lista A ta’ l-Uffiċċju Internazzjonali ta’ Mard Epiżotiku (OIE), jekk l-awtorità kompetenti tirrifjuta trasport għall-eqreb impjant ta’ inċinerazzjoni jew ta’ l-ipproċessar minħabba fil-periklu ta’ propogazzjoni ta’ riskji tas-saħħa jew minħabba li mxija mifruxa ta’ marda epiżootika twassal għal nuqqas ta’ kapaċità f’impjanti bħal dawn.

2. L-ebda deroga ma tista’ tingħata rigward materjal ta’ Kategorija 1 riferit fl-Artikolu 4(1)(a)(i).

3. Fil-każ ta’ materjal ta’ Kategorija 1 riferit fl-Artikolu 4(1)(b)(ii), ħruq jew dfin jista’ jseħħ bi qbil ma’ paragrafu 1(b) jew (ċ) biss jekk l-awtorità kompetenti tawtorizza u tissorvelja l-metodu użat u hija sodisfatta li tipprekludi kull riskju ta’ trasmissjoni ta’ TSE.

4. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni:

(a) bl-użu li jagħmlu mill-possibbiltajiet ipprovduti fil-paragrafu 1(b) rigward materjal ta’ Kategorija 1 u ta’ Kategorija 2; u

(b) biż-żoni li jikkategorizzaw bħala żoni remoti għall-għan li japplikaw paragrafu 1(b) u r-raġunijiet għal dik il-kategorizzazzjoni.

5. L-awtorità kompetenti għandha tieħu l-miżuri meħtieġa:

(a) biex tiżgura li l-ħruq jew id-dfin ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali ma jipperikolawx is-saħħa ta’ l-annimal jew tal-bniedem; u

(b) biex tipprevjeni l-abbandun, rimi jew qerda mhux ikkontrollat ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali.

6. Arranġamenti dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu jistgħu jiġu preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

KAPITOLU VI KONTROLLI U SPEZZJONIJIET

L-Artikolu 25

Awto-Spezzjonijiet ta’ l-impjant innifsu

1. Operaturi u sidien ta’ impjanti intermedji u ta’ l-ipproċessar jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa biex jikkonformaw mal-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament. Għandhom idaħħlu, jimplimentaw u jżommu proċedura permanenti żviluppata bi qbil mal-prinċipji tas-sistema ta’ analiżi ta’ periklu u punti ta’ kontroll kritiċi (HACCP). Għandhom b’mod partikolari:

(a) jidentifikaw u jikkontrollaw il-punti ta’ kontroll kritiċi fl-impjanti;

(b) jistabbilixxu u jimplimentaw metodi ta’ monitorjaġġ u ta’ spezzjonar ta’ dawn il-punti ta’ kontroll kritiċi;

(ċ) fil-każ ta’ impjanti ta’ l-ipproċessar, jieħdu kampjuni rappreżentattivi biex jispezzjonaw konformità:

(i) ta’ kull lott ipproċessat bil-livelli stabbiliti għall-prodotti stabbiliti minn dan ir-Regolament, u

(ii) mal-livelli massimi permessi ta’ residwi fiżikokimiċi preskritti fil-leġislazzjoni tal-Komunità;

(d) jirrekordjaw ir-riżultati ta’ l-ispezzjonijiet u t-testijiet riferiti f’punti (b) u (ċ) u jżommuhom għal perjodu ta’ millinqas sentejn biex jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti;

(e) jintroduċu sistema li tiżgura t-traċċabbiltà ta’ kull lott mibgħut.

2. Fejn ir-riżultati ta’ test fuq kampjuni meħuda skond il-paragrafu 1(ċ) ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, l-operaturi ta’ l-impjant ta’ l-ipproċessar iridu:

(a) jgħarrfu lill-awtorità kompetenti immedjatament bid-dettalji sħaħ tan-natura tal-kampjun u l-grupp lott minn liema ġie derivat;

(b) jistabbilixxu l-kawżi ta’ nuqqas ta’ konformità;

(ċ) jipproċessaw mill-ġdid jew jiddisponu mil-lott taħt is-sorveljanza ta’ l-awtorità kompetenti;

(d) jiżguraw li l-ebda materjal suspettat jew magħruf bħala kkontaminat ma jitneħħa mill-impjant qabel ma jkun ipproċessat mill-ġdid taħt is-sorveljanza ta’ l-awtorità kompetenti u kampjunat mill-ġdid uffiċjalment sabiex jikkonforma mal-livelli stabbiliti preskritti f’dan ir-Regolament, sakemm mhuwiex maħsub għall-qerda;

(e) iżidu l-frekwenza ta’ kampjunar u testjar ta’ produzzjoni;

(f) jinvestigaw rekords ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali xierqa għall-kampjun lest; u

(g) jinstigaw proċeduri xierqa ta’ dekontaminazzjoni u ta’ tindif fl-impjant.

3. Arranġamenti dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, inklużi regoli li jikkonċernaw il-frekwenza ta’ spezzjonijiet u metodi ta’ referenza għal analiżi mikribijoloġiċi, jistgħu jiġu preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

L-Artikolu 26

Kontrolli uffiċjali u listi ta’ impjanti approvati

1. L-awtorità kompetenti għandha f’intervalli regolari twettaq spezzjonijiet u sorveljanza f’impjanti approvati bi qbil ma’ dan ir-Regolament. Spezzjonijiet u sorveljanza ta’ impjanti ta’ l-ipproċessar għandhom jitwettqu bi qbil ma’ l-Anness V, Kapitolu IV.

2. Il-frekwenza ta’ l-ispezzjonijiet u s-sorveljanza għandha tiddependi fuq id-daqs ta’ l-impjant, it-tip ta’ prodotti fabbrikati, l-istima tar-riskju u garanziji offruti bi qbil mal-prinċipji tas-sistema ta’ analiżi ta’ periklu u punti ta’ kontroll kritiċi (HACCP).

3. Jekk l-ispezzjoni mwettqa mill-awtorità kompetenti tiżvela li wieħed jew aktar mill-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament mhumiex qed jintlaħqu, l-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni xierqa.

4. Kull Stat Membru għandu jfassal lista ta’ impjanti approvati bi qbil ma’ dan ir-Regolament fit-territorju tiegħu. Għandu jassenja numru lil kull impjant, li jidentifika lill-impjanti rigward in-natura ta’ l-attivitajiet tiegħu. L-Istat Membru għandu jibgħat kopji tal-lista u verżjonijiet aġġornati lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

5. Arranġamenti dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, inklużi regoli li jikkonċernaw il-frekwenza ta’ l-ispezzjonijiet u l-metodi ta’ referenza għal analiżi mikribijoloġika, jistgħu jiġu preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

KAPITOLU VII IL-KONTROLLI TAL-KOMUNITÀ

L-Artikolu 27

Il-kontrolli tal-Komunità fl-Istati Membri

1. Esperti mill-Kummissjoni jistgħu jagħmlu spezzjonijiet fuq il-post, b’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri, safejn huwa meħtieġ għall-applikazzjoni uniformi ta’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri li qed jitwettqu spezzjonijiet fuq it-territorju tagħhom għandhom jipprovdu lill-esperti bl-għajnuna kollha meħtieġa biex iwettqu d-dmirijiet tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-awtorità kompetenti bir-riżultati tat-testijiet magħmula.

2. Regoli għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari dawk li jirregolaw il-proċedura għal kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, għandhom jiġu preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

KAPITOLU VIII DISPOŻIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦALL-IMPORTAZZJONI U T-TRANSITU TA’ ĊERTI PRODOTTI SEKONDARJI TA’ L-ANNIMALI U PRODOTTI DERIVATI MINNHOM

L-Artikolu 28

Dispożizzjonijiet ġenerali

Id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-importazzjoni ta’ prodotti riferiti fl-Annessi VII u VIII minn pajjiżi li mhumiex membri m’għandhomx ikunu aktar favorevoli jew inqas favorevoli minn dawk applikabbli għall-produzzjoni u l-bejgħ fis-suq ta’ dawk il-prodotti fil-Komunità.

Madankollu, l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ikel ta’ annimali domestiċi u materja prima għall-produzzjoni ta’ ikel ta’ annimali domestiċi, derivat minn annimali li ġew trattati b’ċerti sustanzi projbiti bi qbil mad-Direttiva 96/22/KE, għandhom jiġu permessi basta iżda li materja prima bħal din hija mmarkata b’mod permanenti u taħt kondizzjonijiet speċifiċi preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

L-Artikolu 29

Projbizzjonijiet u konformità ma’ regoli tal-Komunità

1. L-importazzjoni u t-transitu ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti pproċessati għandhom jiġu projbiti, minbarra bi qbil ma’ dan ir-Regolament.

2. L-importazzjoni fi, u t-transitu matul, il-Komunità tal-prodotti riferiti fl-Annessi VII u VIII jistgħu jseħħu biss jekk prodotti bħal dawn jissodisfaw il-ħtiġijiet iddikjarati f’paragrafi 3 sa 6.

3. Prodotti riferiti fl-Annessi VII u VIII għandhom, minbarra kif speċifikat mod ieħor f’dawk l-Annessi, jiġu minn pajjiż terz jew minn partijiet ta’ pajjiżi terzi fuq lista li trid titfassal u tiġi aġġornata bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

Il-lista tista’ tiġi kombinata ma’ listi oħra mfassla għall-għanijiet tas-saħħa pubblika u ta’ l-annimal.

Meta l-lista hija mfassla, għandhom jitqiesu b’mod partikolari:

(a) il-leġislazzjoni tal-pajjiż terz;

(b) l-organizzazzjoni ta’ l-awtorità kompetenti u s-servizzi ta’ l-ispezzjoni tagħha fil-pajjiż terz, il-poteri ta’ dawk is-servizzi, is-sorveljanza li għaliha huma soġġetti, u l-awtorità tagħhom li jimmonitorjaw effettivament l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni tagħhom;

(ċ) il-kondizzjonijiet tas-saħħa attwali applikati għall-produzzjoni, fabbrikazzjoni, immaneġġjar, ħażna u kunsinna ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-Komunità;

(d) l-assigurazzjonijiet li l-pajjiż terz jista’ jagħti rigward konformità mal-kondizzjonijiet tas-saħħa rilevanti;

(e) l-esperjenza ta’ bejgħ fis-suq tal-prodott mill-pajjiż terz u r-riżultati ta’ spezzjonijiet ta’ importazzjoni mwettqa;

(f) ir-riżultat ta’ xi spezzjonijiet tal-Komunità fil-pajjiż terz;

(g) l-istat tas-saħħa tal-bhejjem ħajjin, annimali domestiċi u selvaġġina oħra fil-pajjiż terz, b’konsiderazzjoni partikolari lejn mard eżotiku ta’ l-annimali u xi aspetti tas-sitwazzjoni ġenerali tas-saħħa fil-pajjiż li jista’ joħloq riskju għas-saħħa pubblika jew ta’ l-annimali fil-Komunità;

(h) ir-regolarità u l-velocità li biha l-pajjiż terz iforni tagħrif dwar l-eżistenza ta’ mard infettiv u li jittieħed ta’ l-annimali fit-territorju tiegħu, b’mod partikolari l-mard imsemmi f’Listi A u B ta’ l-OIE jew, fil-każ ta’ mard ta’ annimali ta’ l-akwakultura, il-mard notifikabbli kif preskritt fil-Kodiċi tas-Saħħa ta’ l-Annimal Akwatiku ta’ l-OIE;

(i) ir-regolamenti dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ infezzjonijiet jew mard ta’ l-annimali li jittieħed fis-seħħ fil-pajjiżi terzi u l-implimentazzjoni tagħhom, inklużi regoli dwar importazzjonijiet minn pajjiżi oħra.

4. Prodotti riferiti fl-Annessi VII u VIII, minbarra prodotti tekniċi, iridu jiġu minn impjanti fuq lista tal-Komunità mfassla taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2) fuq il-bażi ta’ komunikazzjoni lill-Kummissjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz li jiddikjaraw li l-impjant jikkonforma mal-ħtiġijiet tal-Komunità u huwa soġġett għal servizz ta’ spezzjoni uffiċjali fil-pajjiż terz.

Il-listi ta’ l-approvazzjoni għandhom jiġu emendati kif ġej:

(a) il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri bil-modifikazzjonijiet proposti mill-pajjiż terz ikkonċernat għal-listi ta’ l-impjanti fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mill-irċevuta tal-modifikazzjonijiet proposti;

(b) l-Istati Membri għandu jkollhom seba’ ġranet tax-xogħol, minn meta jirċievu l-modifikazzjonijiet għal-listi ta’ l-impjanti riferiti f’(a), biex jibgħatu xi kummenti bil-miktub lill-Kummissjoni;

(ċ) meta għall-inqas Stat Membru wieħed jagħmel kummenti bil-miktub, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol u jinkludu l-punt dwar l-aġenda tal-laqgħa li jkun imiss tal-Kumitat Permanenti tal-Katina ta’ l-Ikel u tas-Saħħa ta’ l-Annimali għal deċiżjoni taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2);

(d) meta l-Kummissjoni ma tirċievi l-ebda kummenti mill-Istati Membri fil-limitu taż-żmien riferit fis-sottoparagrafu (b), l-Istati Membri għandom jiġu kkunsidrati li jkunu aċċettaw il-modifikazzjonijiet għal-lista. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol, u importazzjonijiet għandhom jiġu awtorizzati minn impjanti bħal dawn ħamest ijiem ta’ xogħol wara li l-Istati Membri jkunu rċevew dan it-tagħrif.

5. Prodotti tekniċi riferiti fl-Anness VIII iridu jiġu minn impjanti li l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi jkunu approvaw u rreġistraw.

6. Minbarra kif speċifikat mod ieħor fl-Annessi VII u VIII, ċertifikat tas-saħħa li jikkorrispondi mal-mudell preskritt fl-Anness X, li jiċċertifika li l-prodotti jilħqu l-kondizzjonijiet riferiti f’dawk l-Annessi u jiġu minn impjanti li joffru kondizzjonijiet bħal dawn, irid jakkompanja kunsinni ta’ prodotti riferiti f’dawk l-Annessi.

7. Sakemm issir il-kompilazzjoni tal-lista pprovduta fil-paragrafu 4 u l-adozzjoni ta’ ċertifikati mudell kif riferit fil-paragrafu 6, l-Istati Membri jistgħu jżommu ċ-ċertifikati pprovduti taħt regoli nazzjonali eżistenti.

L-Artikolu 30

L-ekwivalenza

1. Skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2), deċiżjoni tista’ tittieħed li tgħarraf li l-miżuri tas-saħħa applikati minn pajjiż terz, grupp ta’ pajjiżi terzi jew reġjun ta’ pajjiż terz għall-produzzjoni, fabbrikazzjoni, maneġġjar, ħażna u trasport ta’ kategorija waħda jew aktar ta’ prodotti riferiti fl-Annessi VII u VIII joffru garanziji ekwivalenti għal dawk applikati fil-Komunità, jekk il-pajjiż terz iforni prova oġġettiva f’dan ir-rigward.

Id-deċiżjoni għandha tfassal il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-importazzjoni u/jew it-tranistu ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali minn dak ir-reġjun, pajjiż jew grupp ta’ pajjiżi.

2. Il-kondizzjonijiet riferiti fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu:

(a) in-natura u l-kontenut taċ-ċertifikat tas-saħħa li jrid jakkompanja l-prodott;

(b) ħtiġijiet speċifiċi tas-saħħa applikabbli għal importazzjoni, u/jew transitu matul, il-Komunità; u

(ċ) fejn meħtieġ, proċeduri għat-tfassil u emendar ta’ listi ta’ reġjuni jew impjanti minn liema importazzjonijiet u/jew transitu huma permessi.

3. Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

L-Artikolu 31

Spezzjonijiet u verifiki tal-Komunità

1. Esperti mill-Kummissjoni, fejn xieraq akkumpanjati minn esperti mill-Istati Membri, jistgħu jwettqu spezzjonijiet fuq il-post bil-ħsieb li:

(a) titfassal il-lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minnhom u l-istabbilizzazzjoni ta’ kondizzjonijiet għall-importazzjoni u/jew it-transitu;

(b) ssir verifika ta’ konformità ma’:

(i) il-kondizzjonijiet għall-inklużjoni f’lista tal-Komunità ta’ pajjiżi terzi,

(ii) il-kondizzjonijiet ta’ importazzjoni u/jew transitu,

(iii) il-kondizzjonijiet biex tintgħaraf ekwivalenza ta’ miżuri,

(iv) xi miżuri ta’ emerġenza applikati taħt leġislazzjoni tal-Komunità.

Il-Kummissjoni għandha taħtar esperti mill-Istati Membri responsabbli għal dawn l-ispezzjonijiet.

2. L-ispezzjonijiet riferiti fil-paragrafu 1 għandhom jitwettqu f’isem il-Komunità, li għandhom jilħqu l-ispejjeż li ntefqu.

3. Il-frekwenza ta’ u l-proċedura għall-ispezzjonijiet riferiti fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu speċifikati bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

4. Jekk spezzjoni riferita fil-paragrafu 1 tiżvela ksur serju tar-regoli tas-saħħa, il-Kummissjoni għandha immedjatament issaqsi lill-pajjiż terz biex jieħu miżuri xierqa jew għandha tissospendi kunsinni ta’ prodotti u immedjatament tinforma lill-Istati Membri.

KAPITOLU IX DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

L-Artikolu 32

Emendi għall-Annessi u miżuri transizzjonali

1. Wara konsultazzjoni mal-kumitat xjentifiku xieraq dwar xi domanda li jista’ jkollha impatt fuq is-saħħa ta’ l-annimali jew is-saħħa pubblika, l-Annessi jistgħu jiġu emendati jew supplimentati u xi miżuri transizzjonali xierqa jistgħu jiġu adottati bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

2. Rigward il-projbizzjoni fuq l-għalf ta’ skart ta’ l-ikel riferit fl-Artikolu 22, fejn sistemi ta’ kontroll xierqa huma fis-seħħ fl-Istati Membri qabel l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, miżuri transizzjonali għandhom jiġu adottati bi qbil mal-paragrafu 1, biex jiġi permess l-użu ssoktat ta’ għalf f’ċerti tipi ta’ skart ta’ l-ikel taħt ċirkostanzi kontrollati strettament għal perjodu ta’ mhux aktar minn erba’ snin mill-1 ta’ Novembru 2002. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw li ma hemmx riskju mhux mistħoqq għas-saħħa ta’ l-annimali jew is-saħħa pubblika matul il-perjodu transizzjonali.

L-Artikolu 33

Proċedura regolatorja

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assisstita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta’ l-Ikel u s-Saħħa ta’ l-Annimali, minn issa ‘l quddiem msejħa "il-Kumitat".

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE wara li jkunu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 li jinsabu fiha.

Il-perjodu ta’ żmien preskritt fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ ħmistax-il ġurnata.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta’ proċeduri.

L-Artikolu 34

Konsultazzjoni ta’ kumitati xjentifiċi

Il-kumitati xjentifiċi xierqa għandhom jiġu kkonsultati fuq xi materja fl-iskop ta’ dan ir-Regolament li jista’ jkollu effett fuq is-saħħa ta’ l-annimali jew is-saħħa pubblika.

L-Artikolu 35

Dispożizzjonijiet nazzjonali

1. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ta’ xi liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b’dan ir-Regolament.

2. B’mod partikolari, l-Istati Membri għandha tinforma lill-Kummissjoni bil-miżuri meħuda biex jiżguraw konformità ma’ dan ir-Regolament fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ tiegħu. Fuq il-bażi tat-tagħrif irċevut, il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, akkumpanjat, jekk xieraq, minn proposti leġislattivi.

3. L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu regoli nazzjonali li jirrestrinġu l-użu ta’ fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija aktar milli previst f’dan ir-Regolament sakemm ikun hemm l-adozzjoni ta’ regoli tal-Komunità għall-użu tagħhom bi qbil ma’ l-Artikolu 20(2). L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu regoli nazzjonali li jirrestrinġu l-użu ta’ derivattivi tax-xaħam minn materjal ta’ Kategorija 2 aktar milli previst f’dan ir-Regolament sakemm ikun hemm iż-żieda ta’ l-Anness VIII ta’ regoli tal-Komunità għall-użu tagħhom bi qbil ma’ l-Artikolu 32.

L-Artikolu 36

L-arranġamenti finanzjarji

Il-Kummissjoni għandha tipprepara rapport dwar l-arranġamenti finanzjarji fl-Istati Membri għall-ipproċessar, ġbir, ħażna u rimi/qerda ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali akkumpanjat minn proposti xierqa.

L-Artikolu 37

Ir-Revoka

Id-Direttiva 90/667/KEE u d-Deċiżjonijiet 95/348/KE u 1999/534/KE għandhom jiġu mħassra b’effett minn sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Ir-referenzi għad-Direttiva 90/667/KEE għandhom jitqiesu minn dik id-data bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

L-Artikolu 38

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jgħodd sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu. Madankollu, l-Artikolu 12(2) għandu jgħodd kif speċifikat fl-Artikolu 20 tad-Direttiva 2000/76/KE u l-Artikoli 22(1)(b) u 32 għandhom jgħoddu mill-1 ta’ Novembru 2002.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-3 ta’ Ottubru 2002.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

Għall-Kunsill

Il-President

F. Hansen

[1] ĠU C 96 E, tas-27.3.2001, p. 40.

[2] ĠU C 193, ta’ l-10.7.2001, p. 32.

[3] Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Ġunju 2001 (ĠU C 53 E, tat-28.2.2002, p. 84), Pożizzjoni Komunital-Kunsill ta’ l-20 ta’ Novembru 2001 (ĠU C 45 E, tad-19.2.2002, p. 70) u d-Deċiżjoni tal-ParlamentEwropew tat-13 ta’ Marzu 2002 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Id-Deċiżjoni tal-ParlamentEwropew ta’ l-24 ta’ Settembru 2002 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta’ Settembru 2002.

[4] ĠU L 363, tas-27.12.1990, p. 51. Direttiva kif emendata l-aħħar mill-Att tas-Sħubija ta’ l-1994.

[5] ĠU C 223, tat-8.8.2001, p. 281.

[6] ĠU L 332, tat-28.12.2000, p. 91.

[7] ĠU L 169, tas-27.6.1997, p. 85. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2000/443/KE (ĠU L 179, tat-18.7.2000, p. 13).

[8] ĠU L 237, tat-28.8.1997, p. 18. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2000/443/KE.

[9] ĠU L 125, tat-23.5.1996, p. 3.

[10] ĠU L 62, tal-15.3.1993, p. 49, Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/7/KE (ĠU L 2, tal-5.1.2001, p. 27).

[11] ĠU L 224, tat-18.8.1990, p. 29. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 92/118/KEE.

[12] ĠU L 24, tat-30.1.1998, p. 9.

[13] ĠU L 202, tas-26.8.1995, p. 8.

[14] ĠU L 204, ta’ l-4.8.1999, p. 37.

[15] ĠU L 31, ta’ l-1.2.2002, p. 1.

[16] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[17] ĠU L 147, tal-31.5.2001, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1326/2001 (ĠU L 177, tat-30.6.2001, p. 60).

[18] ĠU L 358, tat-18.12.1986, p. 1.

[19] ĠU L 125, tat-23.5.1996, p. 10.

[20] ĠU L 182, tas-16.7.1999, p. 1.

[21] ĠU L 194, tal-25.7.1975, p. 3. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 96/350/KE (ĠU L 135, tas-6.6.1996, p. 32).

[22] ĠU L 62, tal-15.3.1993, p. 69. Direttiva kif emendata l-aħħar mill-Att tas-Sħubija ta’ l-1994.

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

DEFINIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI

Għall-għan ta’ dan ir-Regolament:

1. "Prodotti ta’ l-apikultura" ifissru għasel, xama’ tan-naħal, il-jelly tan-naħal ħaddiem (royal jelly), iż-żaftura (popolis) u l-polline użati fejn jinżamm in-naħal;

2. "lott" ifisser unità ta’ produzzjoni prodotta f’impjant wieħed permezz ta’ parametri ta’ produzzjoni uniformi – jew numru ta’ unitajiet bħal dawn, meta maħżuna flimkien – u li jistgħu jiġu identifikati għall-għanijiet ta’ sejħa lura u trattament mill-ġdid jew rimi/qerda jekk it-testijiet juru li dan huwa meħtieġ;

3. "impjant biogas" ifisser impjant li fih degradazzjoni bijoloġika ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali ssir taħt kondizzjonijiet anaerobiċi għall-produzzjoni u l-ġbir ta’ biogas;

4. "prodotti tad-demm" ifissru prodotti derivati mid-demm jew frazzjonijiet tad-demm, minbarra ikel mid-demm; jinkludu plasma imnixxfa/iffriżata/likwida, demm sħiħ imnixxef, ċelloli ħomor jew frazzjonijiet minnhom imnixxfa/iffriżati/likwidi u taħlitiet;

5. "demm" ifisser demm sħiħ frisk;

6. "ikel mid-demm" ifisser prodotti derivati mit-trattament bis-sħana ta’ demm bi qbil ma’ l-Anness VII, Kapitolu II, u maħsuba għall-konsum mill-annimali jew għal fertilizzanti organiċi;

7. "ikel ta’ l-annimali domestiċi fil-landa" ifisser ikel ta’ l-annimali domestiċi ipproċessat miżmum ġo kontenitur issiġillat ermetikament;

8. "impjant intermedju ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2" ifisser impjant li fih materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2 mhux ipproċessat huwa mmaneġġjat u/jew maħżun temporanjament għall-għan ta’ aktar trasportazzjoni lejn id-destinazzjoni finali tiegħu u fejn ċerti attivitajiet preliminari, bħal ma huma t-tneħħija ta’ ġlud ta’ barra u ġlud u twettieq ta’ eżamijiet ta’ wara l-mewt, jistgħu jseħħu;

9. "impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 1" ifisser impjant li fih materjal ta’ Kategorija 1 huwa pproċessat qabel il-qerda/rimi finali tiegħu;

10. "impjant oleokimiku ta’ Kategorija 2" ifisser impjant li jipproċessa xaħmijiet mirduda derivati minn materjal ta’ Kategorija 2 taħt kondizzjonijiet iddikjarati fl-Anness VI, Kapitolu III;

11. "impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 2" ifisser impjant li fih materjal ta’ Kategorija 2 huwa pproċessat qabel il-qerda/rimi finali tiegħu, aktar trasformazzjoni jew użu;

12. "impjant intermedju ta’ Kategorija 3" ifisser impjant li fih materjal ta’ Kategorija 3 mhux ipproċessat huwa magħżul u/jew imqatta’ u/jew imkessaħ jew iffriżat qawwi fi blokki u/jew maħżun temporanjament għall-għan ta’ aktar trasportazzjoni lejn id-destinazzjoni finali tiegħu;

13. "impjant oleokimiku ta’ Kategorija 3" ifisser impjant li jipproċessa xaħmijiet mirduda derivati minn materjal ta’ Kategorija 3;

14. "impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 3" ifisser impjant li fih materjal ta’ Kategorija 3 huwa pproċessat ġo proteina ta’ l-annimali proċessata u prodotti oħra proċessati li jistgħu jintużaw bħala materjal ta’ l-għalf;

15. "skart ta’ l-ikel" ifisser l-ikel skart kollu li joriġina minn ristoranti, faċilitajiet ta’ l-ikel u kċejjen, inklużi kċejjen ċentrali u kċejjen tad-dar;

16. "impjant ta’ ko-inċinerazzjoni" ifisser post tar-rimi/qerda kif definit fl-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2000/76/KE;

17. "ko-inċinerazzjoni" ifisser ir-rimi/qerda ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali jew prodotti derivati minnhom f’impjant ta’ ko-inċinerazzjoni;

18. "ċentri ta’ ġbir" ifissru fondijiet li jiġbru u jittrattaw ċerti prodotti sekondarji ta’ l-annimali maħsuba għall-użu għall-għalf ta’ l-annimali speċifikati fl-Artikolu 23(2)(ċ);

19. "impjant fejn isir il-kompost" ifisser impjant li fih degradazzjoni bijoloġiku ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali isir taħt kondizzjonijiet anaerobic;

20. "residwi ta’ diġestjoni" ifissru residwi li jirriżultaw mit-trasformazzjoni ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali f’impjant biogas;

21. "kontenut tas-sistema diġestiva" ifisser il-kontenut tas-sistema diġestiva ta’ mammiferi u ratites, sewwa jekk separati mis-sistema diġestiva u sewwa jekk le;

22. "dogchews" ifissru prodotti untanned biex annimali domestiċi jgħomoduhom, prodotti minn ġlud ta’ barra u ġlud ta’ annimali bid-dwiefer imgħawwġa (ungulati) jew materjal ieħor ta’ l-annimali;

23. "materjal ta’ l-għalf" ifisser dawk il-materjali ta’ l-għalf, kif definiti fid-Direttiva 96/25/KE [1] Id-Direttiva tal-Kunsill 96/25/KE tad-29 ta’ April 1996 dwar iċ-ċirkolazzjoni ta’ materjali ta’ l-għalf, li temenda d-Direttivi 70/524/KEE, 74/63/KEE, 82/471/KEE u 93/74/KEE u tħassar id-Direttiva 77/101/KEE (ĠU L 125, tat-23.5.1996, p. 35). Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2001/46/KE (ĠU L 234, ta’ l-1.9.2001, p. 55)., li huma ta’ oriġini annimali inklużi proteini pproċessati ta’ l-annimali, prodotti tad-demm, xaħmijiet mirduda, żejt tal-ħut, derivattivi tax-xaħam, ġelatina u proteini idrolizzati, fosfat tad-dicalcium, ħalib, prodotti bbażati fuq il-ħalib u l-colostrum;

24. "ikel mill-ħut" ifisser proteina pproċessata mill-annimali derivata minn annimali tal-baħar, minbarra mammiferi tal-baħar;

25. "annimali bil-pil" ifissru annimali miżmuma jew imrobbija għall-produzzjoni ta’ pil u mhux użati għall-konsum uman;

26. "ġelatina" tfisser proteina naturali, solubbli, gelling jew non-gelling, miksuba mill-idroliżi parzjali ta’ kollaġen prodotti minn għadam, ġlud ta’ barra u ġlud, tendons u sinews ta’ annimali (inklużi ħut u tjur);

27. "qasab tas-sieq (gambalijiet)" ifissru r-residwu li jikkontjeni l-proteina ta’ radd, wara separazzjoni parzjali ta’ xaħam u ilma;

28. "kontenitur siġillat ermetikament" ifisser kontenitur li huwa ddisinjat u maħsub biex ikun sikur kontra d-dħul ta’ mikro-organiżmi;

29. "ġlud ta’ barra u ġlud" ifissru tessuti tal-ġilda (cutaneous) u ta’ taħt il-ġilda (subcutaneous);

30. "impjant ta’ inċinerazzjoni ta’ kapaċità għolja" ifisser impjant ta’ inċinerazzjoni ieħor għajr dak ta’ impjant ta’ inċinerazzjoni ta’ kapaċità baxxa;

31. "proteini idrolizzati" ifissru polypeptides, peptides u amino-aċidi, u taħlitiet minnhom, miksuba permezz ta’ l-idroliżi ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali;

32. "impjant ta’ inċinerazzjoni" ifisser post tar-rimi/qerda kif definit fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2000/76/KE;

33. "inċinerazzjoni" tfisser ir-rimi/qerda ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali jew prodotti derivati minnhom f’impjanti ta’ inċinerazzjoni;

34. "reaġent tal-laboratorju" ifisser prodott ppakkeġġjat, lest għall-użu mill-utent ta’ l-aħħar, li jikkontjeni prodott tad-demm, u maħsub għall-użu tal-laboratorju bħala reaġent jew prodott tar-reaġent, sewwa jekk użat waħdu u sewwa jekk f’kombinazzjoni;

35. "miżbla" ifisser post tar-rimi/qerda kif definit mid-Direttiva 1999/31/KE;

36. "impjant ta’ inċinerazzjoni ta’ kapaċità baxxa" ifisser impjant ta’ inċinerazzjoni b’throughput ta’ inqas minn 50 kg ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimal kull siegħa;

37. "demel" ifisser kull ħmieġ u/jew urina ta’ annimali tar-razzett, biż-żibel jew mingħajru, u guano;

38. "fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija" ifissru materjali medji li joriġinaw mill-annimali użati biex iżommu jew itejbu nutriment ta’ pjanti u l-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi u l-attività bijoloġika ta’ ħamrija, jew separatament jew flimkien; jistgħu jinkludu demel, kontenut tas-sistema diġestiva, kompost u residwi tad-diġestjoni;

39. "art li tinħarat" ifisser art koperta mill-ħaxix jew erbaġġ ieħor u grazed minn annimali tar-razzett;

40. "impjant ta’ l-ikel ta’ l-annimali domestiċi" ifisser impjant li jipproduċi ikel ta’ l-annimali domestiċi jew dogchews u li fih ċerti prodotti sekondarji ta’ l-annimali huma użati fil-preparazzjoni ta’ ikel ta’ l-annimali domestiċi bħal dawn jew dogchews;

41. "ikel ta’ l-annimali domestiċi" ifisser ikel għal annimali domestiċi li jikkontjenu materjal ta’ Kategorija 3;

42. "proteina proċessata ta’ l-annimali" ifisser proteini ta’ l-annimali derivati fl-intier tagħhom minn materjal ta’ Kategorija 3 li ġew trattati bi qbil ma’ dan ir-Regolament sabiex isiru xierqa għall-użu dirett bħala materjal ta’ l-għalf jew użu ieħor f’tgħam, inkluż ikel ta’ l-annimali domestiċi, jew għall-użu f’fertilizzanti organiċi jew prodotti li jtejbu l-ħamrija; ma jinkludix prodotti tad-demm, ħalib, prodotti bbażati fuq il-ħalib, colostrum, ġelatina, proteini idrolizzati u fosfat tad-dicalcium;

43. "ikel ta’ l-annimali domestiċi pproċessat" ifisser ikel ta’ l-annimali domestiċi, li għadda minn trattament bi qbil mal-ħtiġijiet ta’ l-Anness VIII;

44. "prodotti ipproċessati" ifissru prodotti sekondarji ta’ l-annimali li għaddew minn wieħed mill-metodi ta’ l-ipproċessar jew trattament ieħor meħtieġ mill-Anness VII jew VIII;

45. "metodi ta’ l-ipproċessar" ifissru l-metodi mniżżla f’lista fl-Anness V, Kapitolu III;

46. "impjant ta’ l-ipproċessar" ifisser impjant ta’ l-ipproċessar ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali;

47. "prodott użat għal dijanjosi in vitro" ifisser prodott ippakkeġġjat, lest għall-użu mill-utent ta’ l-aħħar, li jikkontjeni prodott tad-demm, u huwa użat bħala reaġent, prodott tar-reaġent, kalibratur, kitt jew xi sistema oħra, sewwa jekk użat waħdu u sewwa jekk f’kombinazzjoni, maħsuba għall-użu in vitro għall-eżami ta’ kampjuni ta’ oriġini umana jew mill-annimali, bl-eċċezzjoni ta’ organi jew demm donat, bil-ħsieb biss jew prinċipalment tad-dijanjosi ta’ stat fisjoloġiku, stat ta’ saħħa, mard jew anormalità ġenetika jew biex jiġi stabbilit sigurtà u kompatibbilità mar-reaġenti;

48. "ikel ta’ annimali domestiċi nej" ifisser ikel ta’ l-annimali domestiċi li m’għaddiex minn xi proċess ta’ preservazzjoni ieħor għajr tkessieħ, iffriżar jew iffriżar malajr biex jiġi żgurat preservazzjoni;

49. "żoni remoti" ifissru żoni fejn il-popolazzjoni ta’ l-annimali tant hija żgħira, u fejn faċilitajiet tant huma ’l bogħod, li l-arranġamenti meħtieġa għall-ġbir u għat-trasport ikunu onerużi b’mod mhux aċċettabbli meta mqabbla ma’ rimi/qerda lokali;

50. "xaħmijiet mirduda" ifissru xaħmijiet derivati mill-ipproċessar ta’ materjal ta’ Kategorija 2 jew materjal ta’ Kategorija 3;

51. "maħżen" ifisser impjant, għajr stabbilimenti u intermedjarji koperti mid-Direttiva 95/69/KE [1] Id-Direttiva tal-Kunsill 95/69/KE tat-22 ta' Diċembru 1995 li tippreskrivi l-kondizzjonijiet u l-arranġamenti biex jiġu approvati u rreġistrati ċerti stabbilimenti u intermedjarji li joperaw fis-settur ta' l-għalf ta' l-annimali u li temenda d-Direttivi 70/524/KEE, 74/63/KEE, 79/373/KEE u 82/471/KEE (ĠU L 332, tat-30.12.1995, p. 15). Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 1999/29/KE (ĠU L 115, ta' l-4.5.1999, p. 32)., li fih prodotti pproċessati huma temporanjament maħżuna qabel l-użu jew ir-rimi/qerda finali tagħhom;

52. "l-ikkunzar" ifisser li l-ġlud ta’ barra jsiru aktar iebsa, permezz ta’ aġenti ta’ l-ikkunzar veġetali, imluħa tal-kromju jew sustanzi oħra bħal ma huma l-imluħa ta’ l-aluminju, l-imluħa ferriċi, l-imluħa siliċi, l-aldeidi u l-kwinoni, jew aġenti oħra sintetiċi użati biex iwebbsu;

53. "impjant tekniku" ifisser impjant li fih prodotti sekondarji ta’ l-annimali huma wżati biex jipproduċu prodotti tekniċi;

54. "prodotti tekniċi" ifissru prodotti direttament derivati minn ċerti prodotti sekondarji ta’ l-annimali, maħsuba għal għanijiet oħra għajr għall-konsum uman jew ta’ l-annimali, inklużi ġlud ta’ barra u ġlud ikkunzati, trofej tal-kaċċa, suf proċessat, xagħar, lanżit, rix u partijiet tar-rix, semen ta’ l-equidae, prodotti tad-demm, farmaċewtiċi, mezzi mediċi, kosmetiċi, prodotti ta’ l-għadam għal china, ġelatina u kolla, fertilizzanti organiċi, prodotti li jtejbu l-ħamrija, xaħmijiet mirduda, derivattivi tax-xaħam, demel ipproċessat u ħalib u prodotti bbażati fuq il-ħalib;

55. "rix mhux proċessat u partijiet mir-rix" ifisser rix u partijiet mir-rix li ma ġewx trattati b’kurrent ta’ fwar jew permezz ta’ xi metodu ieħor li jiżgura li l-ebda patoġeni ma huma trasmessi;

56. "suf mhux proċessat" ifisser suf tan-nagħaġ li la għadda minn ħasil fil-fabbrika u lanqas ma inkiseb mill-ikkunzar;

57. "xagħar mhux proċessat" ifisser xagħar tar-ruminanti li la għadda minn ħasil fil-fabbrika u lanqas ma nkiseb mill-ikkunzar;

58. "lanżit tal-ħanżir mhux proċessat" ifisser lanżit tal-ħanżir li la għadda minn ħasil fil-fabbrika u lanqas ma nkiseb mill-ikkunzar.

--------------------------------------------------

L-ANNESS II

ĦTIĠIJIET TA’ IĠJENE GĦALL-ĠBIR U T-TRASPORT TA’ PRODOTTI SEKONDARJI TA’ L-ANNIMALI U PRODOTTI PPROĊESSATI

KAPITOLU I

Identifikazzjoni

1. Il-miżuri kollha meħtieġa jridu jittieħdu biex jiġi żgurat li:

(a) Materjal ta’ Kategorija 1, Kategorija 2 u Kategorija 3 huma identifikabbli u miżmuma separatament u huma identifikabbli matul il-ġbir u t-trasportazzjoni; u

(b) prodotti pproċessati huma identifikabbli u miżmuma separatament u huma identifikabbli matul it-trasportazzjoni.

2. Matul it-trasport, tikketta mwaħħla mal-vettura, kontenitur, kartuna jew materjal ieħor ta’ pakkeġġjar trid tindika b’mod ċar:

(a) il-kategorija tal-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jew, fil-każ ta’ prodotti ipproċessati, il-kategorija ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali minn liema ġew derivati l-prodotti proċessati; u

(b) (i) fil-każ ta’ materjal ta’ Kategorija 3, il-kliem "mhux għall-konsum uman",

(ii) fil-każ ta’ materjal ieħor ta’ Kategorija 2, għajr demel u kontenut tas-sistema

(iii) fil-każ ta’ materjal ta’ Kategorija 1 u prodotti pproċessati derivati minnhom, il-kliem "għar-rimi/qerda biss".

KAPITOLU II

Vetturi u kontenituri

1. Prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti pproċessati jridu jinġabru u jiġu trasportati f’pakkeġġjar siġillat ġdid jew kontenituri jew vetturi koperti li minnhom ma jista’ joħroġ xejn.

2. Vetturi u kontenituri li jistgħu jerġgħu jintużaw, u l-oġġetti kollha ta’ tagħmir jew għodda li jistgħu jerġgħu jintużaw li jidħlu f’kuntatt ma’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali jew prodotti pproċessati, jridu jkunu:

(a) mnaddfa, maħsula u diżinfettati wara kull użu;

(b) miżmuma f’kondizzjoni nadifa; u

(ċ) nodfa u niexfa qabel ma jintużaw.

3. Kontenituri li jintużaw mill-ġdid iridu jkunu dedikati għall-ġarr ta’ prodott partikolari sal-punt meħtieġ biex jiġi evitat kontaminazzjoni bejn prodott u ieħor.

KAPITOLU III

Dokumenti kummerċjali u ċertifikati tas-saħħa

1. Matul it-trasportazzjoni, dokument kummerċjali jew, meta jkun meħtieġ minn dan ir-Regolament, ċertifikat tas-saħħa għandu jakkompanja prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti pproċessati.

2. Dokumenti kummerċjali jridu jispeċifikaw:

(a) id-data li fiha l-materjal ittieħed mill-fondijiet;

(b) id-deskrizzjoni tal-materjal, inkluż it-tagħrif riferit fil-Kapitolu I, l-ispeċi ta’ l-annimali għal materjal ta’ Kategorija 3 u prodotti pproċessati li joħorġu minnhom maħsuba għall-użu bħala materjal ta’ l-għalf u, jekk ikun applikabbli, in-numru tal-lamett tal-widnejn;

(ċ) il-kwantità tal-materjal;

(d) il-post ta’ l-oriġini tal-materjal;

(e) l-isem u l-indirizz ta’ dak li jġorr;

(f) l-isem u l-indirizz tar-riċevitur u, jekk ikun applikabbli, in-numru ta’ approvazzjoni tiegħu; u

(g) jekk xieraq:

(i) in-numru ta’ l-approvazzjoni ta’ l-impjant ta’ l-oriġini; u

(ii) in-natura u l-metodi tat-trattament.

3. Id-dokument kummerċjali jrid jiġi prodott għall-inqas fi tliet kopji (waħda oriġinali u żewġ kopji). L-oriġinal irid jakkompanja l-kunsinna sad-destinazzjoni finali tagħha. Ir-riċevitur irid iżommu. Il-produttur irid iżomm waħda mill-kopji u dak li jġorr l-oħra.

4. Mudell għad-dokument kummerċjali jista’ jiġi preskritt taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

5. Ċertifikati tas-saħħa jridu jinħarġu u jiġu ffirmati mill-awtorità kompetenti.

KAPITOLU IV

Rekords

Ir-rekords riferiti fl-Artikolu 9 iridu jikkontjenu t-tagħrif kollu riferit fil-Kapitolu III, paragrafu 2, kif ġej. Iridu jikkontjenu:

(a) it-tagħrif riferit fis-subparagrafi (b) (ċ); u

(b) fil-każ ta’ rekords miżmuma minn xi persuna li tikkunsinna prodotti sekondarji ta’ l-annimali, it-tagħrif riferit fis-subparagrafi (a), (e) u, jekk magħrufa, (f); jew

(ċ) fil-każ ta’ rekords miżmuma minn xi persuna li tittrasporta prodotti sekondarji ta’ l-annimali, it-tagħrif riferit fis-subparagrafi (a), (d) u (f); jew

(d) fil-każ ta’ rekords miżmuma minn xi persuna li tirċievi prodotti sekondarji ta’ l-annimali, id-data tar-riċeviment u t-tagħrif riferit fis-subparagrafu (d) u (e).

KAPITOLU V

Irkupru ta’ dokumenti

Id-dokument kummerċjali u ċ-ċertifikat tas-saħħa riferiti fil-Kapitolu III, u r-rekords riferiti fil-Kapitolu IV, iridu jinżammu għal perjodu ta’ għall-inqas sentejn għall-preżentazzjoni lill-awtorità kompetenti.

KAPITOLU VI

Kondizzjonijiet ta’ temperatura

1. It-trasportazzjoni ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali jrid jseħħ f’temperatura xierqa, biex jiġi evitat xi riskju lis-saħħa ta’ l-annimal jew lis-saħħa pubblika.

2. Materjal mhux ipproċessat ta’ Kategorija 3 maħsub għall-produzzjoni ta’ materjal ta’ l-għalf jew ikel ta’ l-annimali domestiċi irid jiġi trasportat imkessaħ jew iffriżat, sakemm mhux proċessat fi żmien 24 siegħa mill-partenza.

3. Id-disinn ta’ vetturi użati għat-trasportazzjoni mkessħa jrid jiżgura li tinżamm it-temperatura xierqa matul it-trasport.

KAPITOLU VII

Regoli speċifiċi għat-trasportazzjoni

Il-ġarr ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti pproċessati in transitu jrid jilħaq il-ħtiġijiet ta’ Kapitoli I, II, III u VI.

KAPITOLU VIII

Miżuri ta’ kontroll

L-awtorità kompetenti trid tieħu l-miżuri meħtieġa biex tikkontrolla l-ġbir, it-trasport, l-użu u r-rimi/qerda ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti pproċessati, inkluż permezz ta’ spezzjonar taż-żamma ta’ rekords u dokumenti meħtieġa u, meta dan ir-Regolament jeħtieġ hekk jew l-awtorità kompetenti tikkunsidra li huwa meħtieġ, permezz ta’ siġillar.

Meta l-awtorità kompetenti tapplika siġill lill-kunsinna ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali jew prodotti pproċessati, trid tinforma lill-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni.

--------------------------------------------------

L-ANNESS III

ĦTIĠIJIET TA’ IĠJENE GĦALL-IMPJANTI INTERMEDJI U L-MĦAŻEN

KAPITOLU I

Ħtiġijiet għall-approvazzjoni ta’ impjanti intermedji

1. Fondijiet u faċilitajiet iridu jilħqu għall-inqas il-ħtiġijiet li ġejjin.

(a) Il-fondijiet iridu jkunu separati b’mod adegwat mill-highway pubblika u fondijiet oħra bħal ma huma biċċeriji. L-arranġament ta’ l-impjanti jrid jiżgura s-separazzjoni totali ta’ materjal ta’ Kategorija 1 u Kategorija 2 minn materjal ta’ Kategorija 3 mir-riċeviment sad-dispaċċ.

(b) L-impjant irid ikollu spazju kopert biex jirċievi prodotti sekondarji ta’ l-annimali.

(ċ) L-impjant irid jinbena b’tali mod li jkun faċli biex jitnaddaf u biex jiġi diżinfettat. L-art trid titqiegħed b’tali mod sabiex jiġi ffaċilitat l-iskular tal-likwidi.

(d) L-impjant irid ikollu latrina, kmamar fejn ibiddlu u friskaturi għall-impjegati.

(e) L-impjant irid ikollu arranġamenti xierqa għall-protezzjoni kontra insetti jew annimali qerrieda, bħal ma huma insetti, annimali gerriema u għasafar.

(f) L-impjant irid ikollu sistema ta’ rimi ta’ ilma skart li jilħaq il-ħtiġijiet ta’ l-iġjene.

(g) Fejn ikun meħtieġ għall-għan li jinkisbu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, impjanti jridu jkollhom faċilitajiet xierqa ta’ ħażna b’kontroll ta’ temperatura ta’ kapaċità suffiċjenti biex jinżammu prodotti sekondarji ta’ l-annimali f’temperaturi xierqa u ddisinjati biex iħallu l-monitorjaġġ u r-rekordjar ta’ dawk it-temperaturi.

2. L-impjant irid ikollu faċilitajiet adegwati għat-tindif u d-diżinfettar tal-kontenituri jew reċipjenti li fihom prodotti sekondarji ta’ l-annimali huma rċevuti u l-vetturi l-oħra, għajr il-bastimenti, li fihom ġew trasportati. Faċilitajiet adegwati jridu jkunu pprovduti għad-diżinfettar tar-roti tal-vettura.

KAPITOLU II

Ħtiġijiet ta’ iġjene ġenerali

A. Impjanti intermedji ta’ Kategorija 3

1. L-impjant m’għandux jieħu parti f’attivitajiet oħra għajr l-importazzjoni, ġbir, għażla, tqattigħ, tkessieħ, iffriżar fi blokki, ħażna temporanja u dispaċċ ta’ materjal ta’ Kategorija 3.

2. L-għażla ta’ materjal ta’ Kategorija 3 irid jitwettaq b’tali mod li jiġi evitat xi riskju tal-propogazzjoni ta’ mard ta’ l-annimali.

3. Matul il-ħin meħud għall-għażla jew ħażna, materjal ta’ Kategorija 3 irid jiġi maneġġjat u maħżun separatament minn merkanzija oħra għajr materjal ta’ Kategorija 3 u b’tali mod li jiġi prevenut xi propogazzjoni ta’ patoġeni u biex jiġi żgurat konformità ma’ l-Artikolu 22.

4. Materjal ta’ Kategorija 3 irid jinħażen sew, u fejn xieraq, jiġi mkessaħ jew iffriżat, sakemm jerġa’ jintbagħat.

5. Il-materjal ta’ l-ippakkjar irid jinħaraq jew jiġi meqrud b’xi mezzi oħra bi qbil ma’ l-istruzzjonijiet mill-awtorità kompetenti.

B. Impjanti intermedji ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2

6. L-impjant m’għandux jieħu parti f’attivitajiet oħra għajr il-ġbir, il-maneġġjar, il-ħażna temporanja u d-dispaċċ ta’ materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2.

7. L-għażla ta’ materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2 irid jitwettaq b’tali mod li jiġi evitat xi riskju tal-propagazzjoni ta’ mard ta’ l-annimali.

8. Matul il-ħin meħud għall-ħażna, il-materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2 irid jiġi maneġġjat u maħżun b’mod separat minn merkanzija oħra u b’tali mod biex jiġi prevenut xi propagazzjoni ta’ patoġeni.

9. Materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2 irid jinħażen sew, inkluż taħt kondizzjonijiet xierqa ta’ temperatura, sakemm jerġa’ jintbagħat.

10. Il-materjal ta’ l-ippakkjar irid jinħaraq jew jiġi meqrud b’xi mezzi oħra bi qbil ma’ l-istruzzjonijiet mill-awtorità kompetenti.

11. Ilma skart irid jiġi trattat biex jiġi żgurat, sa fejn ikun prattikabbli b’mod raġonevoli, li l-ebda patoġeni ma jibqgħu. Ħtiġijiet speċifiċi għat-trattament ta’ ilma skart minn impjanti intermedji ta’ Kategorija 1 u Kategorija 2 iridu jiġu preskritti bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

KAPITOLU III

Ħtiġijiet għall-approvazzjoni ta’ l-imħażen

Fondijiet u faċilitajiet iridu jilħqu għall-inqas il-ħtiġijiet li ġejjin.

1. Fondijiet li jaħżnu prodotti proċessati derivati minn materjal ta’ Kategorija 3 ma jridux ikunu fl-istess post bħal fondijiet li jaħżnu prodotti proċessati derivati minn materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2, sakemm ma jkunux f’bini separat kompletament.

2. L-impjant irid:

(a) ikollu spazju kopert biex jirċievi l-prodotti;

(b) jinbena b’tali mod li jkun faċli biex jitnaddaf u biex jiġi diżinfettat. L-art trid titqiegħed b’tali mod sabiex jiġi ffaċilitat l-iskular ta’ likwidi;

(ċ) ikollu latrini, kmamar fejn ibiddlu u friskaturi adegwati għall-impjegati; u

(d) ikollu arranġamenti xierqa għall-protezzjoni kontra insetti jew annimali qerrieda, bħal ma huma insetti, annimali gerriema u għasafar.

3. L-impjant irid ikollu faċilitajiet adegwati għat-tindif u d-diżinfettar tal-kontenituri jew reċipjenti li fihom prodotti huma rċevuti u l-vetturi l-oħra, għajr il-bastimenti, li fihom ġew trasportati. Faċilitajiet adegwati jridu jkunu pprovduti għad-diżinfettar tar-roti tal-vettura.

4. Prodotti jridu jinħażnu sew sakemm jerġgħu jiġu trasmessi.

--------------------------------------------------

L-ANNESS IV

ĦTIĠIJIET GĦALL-IMPJANTI TA’ INĊINERAZZJONI U KO-INĊINERAZZJONI GĦAL LIEMA D-DIRETTIVA 2000/76/KE MA TGĦODDX

KAPITOLU I

Kondizzjonijiet ġenerali

1. Impjanti ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni jridu jiġu disinjati, mgħammra u operati b’tali manjiera sabiex jaderixxu mal-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament.

2. L-operatur ta’ impjant ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni jrid jieħu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa li jikkonċernaw ir-riċeviment ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali biex jipprevjenu, jew jillimitaw sa fejn ikun prattikabbli, riskji diretti għas-saħħa umana jew ta’ l-annimali.

KAPITOLU II

Kondizzjonijiet tat-tħaddim

3. Impjanti ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni jridu jiġu disinjati, mgħammra, mibnija u operati b’ tali mod li l-gass li jirriżulta mill-proċess huwa mtella’ b’manjiera kontrollata u omoġenja, anke taħt il-kondizzjonijiet l-aktar mhux favorevoli, sa’ temperatura ta’ 850°Ċ, kif imkejjel viċin tal-ħajt ta’ ġewwa jew f’punt ieħor rappreżentattiv tal-kamra tal-ħruq kif awtorizzat mill-awtorità kompetenti, għal żewġ sekondi.

4. Kull linja ta’ impjanti ta’ inċinerazzjoni ta’ kapaċità għolja jridu jiġu mgħammra b’ għallinqas burner awżiljari wieħed. Dan il-burner irid jinxtgħel b’mod awtomatiku meta t-temperatura tal-gassijiet tal-ħruq wara l-aħħar injezzjoni ta’ arja kombustjonata taqa’ taħt it-850°Ċ. Jista’ jintuża’ wkoll matul operazzjonijiet ta’ start-up u shut-down ta’ l-impjant biex jiġi żgurat li t-temperatura ta’ 850°Ċ hija miżmuma f’kull ħin matul dawn l-operati u sakemm materjal mhux maħruq jinstab fil-kamra tal-ħruq.

5. Impjanti ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni ta’ kapaċità għolja jrid ikollhom u jridu joperaw sistema awtomatika biex jipprevjenu għalf bi prodotti sekondarji ta’ l-annimali:

(a) fl-istart-up, sakemm tintlaħaq it-temperatura ta’ 850°Ċ; u

(b) kull meta t-temperatura ta’ 850°Ċ mhiex miżmuma.

6. Prodotti sekondarji ta’ l-annimali għandhom, fejn prattikabbli, jitpoġġew dritt ġol-forn mingħajr maneġġjar dirett.

KAPITOLU III

Skarigi ta’ l-ilma

7. Postijiet ta’ impjanti ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni, inklużi żoni ta’ ħażna assoċjati għal prodotti sekondarji ta’ l-annimal, iridu jiġu disinjati b’tali mod li jipprevjenu rilaxx mhux awtorizzat u aċċidentali ta’ xi sustanzi ta’ tniġġiż fil-ħamrija, ilma fil-wiċċ u ilma ta’ taħt l-art bi qbil mad-disposizzjonijiet ipprovduti fil-leġislazzjoni rilevanti tal-Komunità. Barra minn hekk, kapaċità ta’ ħażna trid tiġi pprovduta għal ilma tax-xita kontaminat li jiskula mill-post ta’ l-impjant ta’ inċinerazzjoni jew għal ilma kontaminat li joħroġ minn spillage jew operati ta’ tifi tan-nar.

8. Il-kapaċità tal-ħażna trid tkun adegwata biex jiġi żgurat li ilmijiet bħal dawn ikunu jistgħu jiġu ttestjati u trattati qabel l-iskular fejn meħtieġ.

KAPITOLU IV

Residwi

9. Għall-għanijiet ta’ dan il-Kapitolu, "residwi" ifissru xi materjal likwidu jew solidu ġenerat mill-proċess ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni, it-trattament ta’ l-ilma skart jew proċessi oħra fl-impjant ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni. Jinkludu wkoll irmied u gagazza tal-qiegħ, fly ash u trab tal-bojler.

10. Residwi li jirriżultaw mill-operat ta’ l-impjant ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni jridu jkunu minimizzati fl-ammont u l-ħsara tagħhom. Residwi jridu jiġu riċiklati, fejn xieraq, direttament fl-impjant jew barra minnu bi qbil mal-leġislazzjoni rilevanti tal-Komunità.

11. Trasport u ħażna intermedja ta’ residwi niexfa fil-forma ta’ trab irid iseħħ b’tali mod li jiġi prevenut tixrid fl-ambjent (p.e., f’kontenituri magħluqa).

KAPITOLU V

Kejl tat-temperatura

12. Metodi ta’ teknika jridu jintużaw biex jiġu monitorjati l-parametri u l-kondizzjonijiet rilevanti għall-proċessi ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni. Impjanti ta’ inċinerazzjoni u ko-inċinerazzjoni ta’ kapaċità għolja jrid ikollhom u jridu jużaw tagħmir ta’ kejl tat-temperatura.

13. L-approvazzjoni maħruġa mill-awtorità kompetenti, jew kondizzjonijiet imwaħħla magħha, iridu jippreskrivu ħtiġijiet ta’ kejl tat-temperatura.

14. L-istallazzjoni xierqa u l-funzjonament ta’ kull tagħmir ta’ monitoraġġ automated iridu jkunu soġġetti għal kontroll u għal test ta’ sorveljanza annwali. Kalibrazzjoni trid titwettaq permezz ta’ kejlijiet paralleli mal-metodi ta’ referenza għallinqas kull tliet snin.

15. Riżultati ta’ kejl tat-temperatura jridu jiġu rrekordjati u preżentati b’manjiera xierqa biex l-awtorità kompetenti tkun tista’ tivverifika konformità mal-kondizzjonijiet tat-tħaddim permessi preskritti f’dan ir-Regolament bi qbil mal-proċeduri li jridu jiġu deċiżi minn dik l-awtorità.

KAPITOLU VI

Tħaddim mhux normali

16. Fil-każ ta’ breakdown, jew kondizzjonijiet tat-tħaddim mhux normali, l-operatur irid inaqqas jew iwaqqaf l-operati malli jkun prattikabbli sakemm l-operati normali jkunu jistgħu jerġgħu jibdew.

--------------------------------------------------

L-ANNESS V

ĦTIĠIJIET ĠENERALI TA’ IĠJENE GĦALL-IPPROĊESSAR TA’ MATERJAL TA’ KATEGORIJA 1, 2 U 3

KAPITOLU I

Ħtiġijiet ġenerali għall-approvazzjoni ta’ impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 1, 2 u 3

1. Fondijiet u faċilitajiet iridu jilħqu għallinqas il-ħtiġijiet li ġejjin:

(a) fondijiet għall-ipproċessar ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali ma jridux ikunu fl-istess post bħall-biċċeriji, sakemm mhux f’bini kompletament separat. Persuni u annimali mhux awtorizzati ma jridux ikollhom aċċess għall-impjant;

(b) l-impjant ta’ l-ipproċessar irid ikollu settur nadif u mhux nadif, separati minn xulxin b’mod xieraq. Is-settur mhux nadif irid ikollu post kopert biex jirċievi prodotti sekondarji ta’ l-annimali u jrid jinbena b’tali mod li jkun faċli biex jitnaddaf u jiġi diżinfettat. L-art trid titqiegħed b’tali mod li jiġi ffaċilitat l-iskular tal-likwidi. L-impjant ta’ l-ipproċessar irid ikollu latrini, kmamar fejn ibiddlu u friskaturi xierqa għall-impjegati;

(ċ) l-impjant ta’ l-ipproċessar irid ikollu kapaċità ta’ produzzjoni suffiċjenti għall-ilma jaħraq u għall-fwar għall-ipproċessar ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali;

(d) is-settur mhux nadif irid, jekk ikun xieraq, jikkontjeni tagħmir biex jitnaqqas id-daqs ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali u tagħmir biex jitgħabbew il-prodotti mgħaffġa ta’ l-annimali ġol-unit ta’ l-ipproċessar;

(e) l-istallazzjonijiet kollha li fihom il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali huma proċessati jridu joperaw bi qbil mal-ħtiġijiet tal-Kapitolu II. Fejn trattament bis-sħana huwa meħtieġ, l-istallazzjonijiet kollha iridu jiġu mgħammra:

(i) b’tagħmir tal-kejl biex tiġi monitorjata t-temperatura kontra l-ħin u, jekk meħtieġ, il-pressjoni f’punti kritiċi;

(ii) b’mezzi ta’ rekordjar biex jiġu rekordjati b’mod kontinwu r-riżultati ta’ dawn il-qisien; u

(iii) b’sistema adegwata sikura biex tipprevjeni sħana insuffiċjenti;

(f) biex ma titħalliex kontaminazzjoni mill-ġdid tal-prodott lest minn prodotti sekondarji ta’ l-annimali li jkunu deħlin, irid ikun hemm separazzjoni ċara bejn iż-żona ta’ l-impjant fejn jinħatt il-materjal li jkun dieħel għall-ipproċessar u ż-żoni mwarrba għall-ipproċessar ta’ dak il-prodott u l-ħażna tal-prodott ipproċessat.

2. L-impjant ta’ l-ipproċessar irid ikollu faċilitajiet adegwati għat-tindif u d-diżinfettar tal-kontenituri jew reċipjenti oħra, għajr bastimenti, li fihom ikunu trasportati.

3. Faċilitajiet adegwati jridu jiġu pprovduti għad-diżinfettar tar-roti tal-vettura, malli toħroġ miż-żona mhux nadifa ta’ l-impjant ta’ l-ipproċessar.

4. L-impjanti kollha ta’ l-ipproċessar irid ikollhom sistema ta’ rimi li tilħaq il-ħtiġijiet ta’ l-awtorità kompetenti.

5. L-impjant ta’ l-ipproċessar irid ikollu l-laboratorju tiegħu jew jagħmel użu mis-servizzi ta’ laboratorju estern. Il-laboratorju jrid jiġi mgħammar biex jitwettqu l-analiżi meħtieġa u jiġi approvat mill-awtorità kompetenti.

KAPITOLU II

Ħtiġijiet ta’ iġjene ġenerali

1. Prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jiġu proċessati malajr kemm ikun possibbli wara li jaslu. Iridu jinħażnu sew sakemm ikunu proċessati.

2. Kontenituri, reċipjenti u vetturi użati għat-trasportazzjoni ta’ materjal mhux proċessat iridu jitnaddfu f’żona nominata. Dik iż-żona trid tkun lokata jew nominata biex tipprevjeni r-riskju ta’ kontaminazzjoni ta’ prodotti proċessati.

3. Persuni li jaħdmu fis-settur mhux nadif ma jridux jidħlu fis-settur in-nadif mingħajr ma jbiddlu l-ħwejjeġ tax-xogħol u x-xeddijiet tas-sieq tagħhom jew mingħajr ma jiddiżinfettawhom. Tagħmir u l-affarijiet użati ma jistgħux jittieħdu mis-settur mhux nadif għal ġos-settur in-nadif, sakemm qabel ma jiġux imnaddfa u diżinfettati. Proċeduri ta’ ċaqliq ta’ personal iridu jiġu stabbiliti biex jiġi kkontrollat iċ-ċaqliq ta’ personal bejn żoni u biex jiġi preskritt l-użu kif suppost ta’ banjijiet tas-saqajn u banjijiet tar-roti.

4. Ilma skart li joriġina fis-settur mhux nadif irid jiġi trattat biex jiġi żgurat, sa fejn ikun prattikabbli b’mod raġonevoli, li l-ebda patoġeni ma jibqgħu. Ħtiġijiet speċifiċi għat-trattament ta’ ilma skart mill-impjanti ta’ l-ipproċessar iridu jiġu preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

5. Miżuri preventivi kontra l-għasafar, l-annimali gerriema, l-insetti jew dud ieħor iridu jittieħdu b’mod sistematiku. Programm dokumentat ta’ kontroll ta’ annimali jew insetti qerrieda jrid jintuża’ għal dak l-għan.

6. Proċeduri ta’ tindif iridu jiġu stabbiliti u dokumentati għall-partijiet kollha tal-fondijiet. Tagħmir u aġenti tat-tindif xierqa jridu jiġu pprovduti għat-tindif.

7. Il-kontroll ta’ l-iġjene irid jinkludi spezzjonijiet regolari ta’ l-ambjent u tat-tagħmir. Skedi ta’ spezzjoni u riżultati jridu jiġu dokumentati u miżmuma millinqas għal sentejn.

8. Installazzjonijiet u tagħmir iridu jinżammu fi stat tajjeb ta’ tiswija u tagħmir ta’ kejl irid jiġi kalibrat f’intervalli regolari.

9. Prodotti pproċessati jridu jiġu mmaneġġjati u maħżuna fl-impjant ta’ l-ipproċessar b’tali mod li jipprekludu kontaminazzjoni mill-ġdid.

KAPITOLU III

Metodi ta’ l-ipproċessar

Metodu 1

Tnaqqis

1. Jekk id-daqs tal-partikoli tal-prodotti sekondarji ta’ l-annimali li jridu jiġu pproċessati huwa aktar minn 50 millimetru, il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jitnaqqsu permezz ta’ tagħmir xieraq, imfassal sabiex id-daqs tal-partikolu wara t-tnaqqis mhuwiex aktar minn 50 millimetru. L-effettività tat-tagħmir irid jiġi spezzjonat kuljum u l-kondizzjoni tiegħu rrekordjata. Jekk spezzjonijiet jiżvelaw l-eżistenza ta’ partikoli li huma akbar minn 50 millimetru, il-proċess irid jitwaqqaf u tiswijiet iridu jsiru qabel ma jerġa’ jinbeda l-proċess.

Ħin, temperatura u pressjoni

2. Wara t-tnaqqis il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jissaħħnu sa temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 133°Ċ għal millinqas 20 minuta mingħajr interruzzjoni bi pressjoni (assoluta) ta’ millinqas 3 bars prodotta permezz ta’ fwar saturat [1]; it-trattament bis-sħana jrid jiġi applikat bħala l-uniku proċess jew bħala l-fażi ta’ sterilizzazzjoni ta’ qabel jew ta’ wara l-proċess.

3. L-ipproċessar irid jitwettaq f’sistemi jew ta’ gruppi jew kontinwi.

Metodu 2

Tnaqqis

1. Jekk id-daqs tal-partikoli tal-prodotti sekondarji ta’ l-annimali li jridu jiġu pproċessati huwa aktar minn 150 millimetru, il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jitnaqqsu permezz ta’ tagħmir xieraq, imfassal sabiex id-daqs tal-partikolu wara t-tnaqqis mhuwiex aktar minn 150 millimetru. L-effettività tat-tagħmir irid jiġi spezzjonat kuljum u l-kondizzjoni tiegħu rrekordjata. Jekk spezzjonijiet jiżvelaw l-eżistenza ta’ partikoli li huma akbar minn 150 millimetru, il-proċess irid jitwaqqaf u tiswijiet iridu jsiru qabel ma jerġa’ jinbeda l-proċess.

Ħin, temperatura u pressjoni

2. Wara t-tnaqqis il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jissaħħnu sa temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 100°Ċ għal millinqas 125 minuta, temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 110°Ċ għal millinqas 120 minuta u temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 120°Ċ għal millinqas 50 minuta.

3. L-ipproċessar irid jitwettaq f’sistema ta’ gruppi.

4. Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jissajru b’tali mod li l-ħtiġijiet tat-temperatura tal-ħin jinkisbu fl-istess ħin.

Metodu 3

Tnaqqis

1. Jekk id-daqs tal-partikoli tal-prodotti sekondarji ta’ l-annimali li jridu jiġu pproċessati huwa aktar minn 30 millimetru, il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jitnaqqsu permezz ta’ tagħmir xieraq, imfassal sabiex id-daqs tal-partikolu wara t-tnaqqis mhuwiex aktar minn 30 millimetru. L-effettività tat-tagħmir irid jiġi spezzjonat kuljum u l-kondizzjoni tiegħu rrekordjata. Jekk spezzjonijiet jiżvelaw l-eżistenza ta’ partikoli li huma akbar minn 30 millimetru, il-proċess irid jitwaqqaf u tiswijiet iridu jsiru qabel ma jerġa’ jinbeda l-proċess.

Ħin, temperatura u pressjoni

2. Wara t-tnaqqis il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jissaħħnu sa temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 100°Ċ millinqas għal 95 minuta, temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 110°Ċ millinqas għal 55 minuta u temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 120°Ċ millinqas għal 13-il minuta.

3. L-ipproċessar irid jitwettaq f’sistemi jew ta’ gruppi jew kontinwi.

4. Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jistgħu jissajru b’tali mod li l-ħtiġijiet tat-temperatura tal-ħin jinkisbu fl-istess ħin.

Metodu 4

Tnaqqis

1. Jekk id-daqs tal-partikoli tal-prodotti sekondarji ta’ l-annimali li jridu jiġu pproċessati huwa aktar minn 30 millimetru, il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jitnaqqsu permezz ta’ tagħmir xieraq, imfassal sabiex id-daqs tal-partikolu wara t-tnaqqis mhuwiex aktar minn 30 millimetru. L-effettività tat-tagħmir irid jiġi spezzjonat kuljum u l-kondizzjoni tiegħu rrekordjata. Jekk spezzjonijiet jiżvelaw l-eżistenza ta’ partikoli li huma akbar minn 30 millimetru, il-proċess irid jitwaqqaf u tiswijiet iridu jsiru qabel ma jerġa’ jinbeda l-proċess.

Ħin, temperatura u pressjoni

2. Wara t-tnaqqis il-prodotti sekondarji ta’ l-annimal jridu jitpoġġew f’kontenitur bix-xaħam miżjud u msaħħna sa temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 100°Ċ millinqas għal 16-il minuta, temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 110°Ċ millinqas għal 13-il minuta, temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 120°Ċ millinqas għal tmien minuti u temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 130°Ċ millinqas għal tliet minuti.

3. L-ipproċessar irid jitwettaq f’sistemi jew ta’ gruppi jew kontinwi.

4. Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jistgħu jissajru b’tali mod li l-ħtiġijiet tat-temperatura tal-ħin jinkisbu fl-istess ħin.

Metodu 5

Tnaqqis

1. Jekk id-daqs tal-partikoli tal-prodotti sekondarji ta’ l-annimali li jridu jiġu pproċessati huwa aktar minn 20 millimetru, il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jitnaqqsu permezz ta’ tagħmir xieraq, imfassal sabiex id-daqs tal-partikolu wara t-tnaqqis mhuwiex aktar minn 20 millimetru. L-effettività tat-tagħmir irid jiġi spezzjonat kuljum u l-kondizzjoni tiegħu rrekordjata. Jekk spezzjonijiet jiżvelaw l-eżistenza ta’ partikoli li huma akbar minn 20 millimetru, il-proċess irid jitwaqqaf u tiswijiet iridu jsiru qabel ma jerġa’ jinbeda l-proċess.

Ħin, temperatura u pressjoni

2. Wara t-tnaqqis il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jissaħħnu sakemm jikkoagulaw u mbagħad jiġu ppressati sabiex jitneħħa x-xaħam u l-ilma mill-materjal proteinaceous. Il-materjal proteinaceous irid imbagħad jissaħħan sa temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 80°Ċ għal millinqas 120 minuta u temperatura tal-ġewwieni ta’ aktar minn 100°Ċ għal millinqas 60 minuta.

3. L-ipproċessar irid jitwettaq f’sistemi jew ta’ gruppi jew kontinwi.

4. Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jistgħu jissajru b’tali mod li l-ħtiġijiet tat-temperatura-ħin jinkisbu fl-istess ħin.

Metodu 6

(għall-prodotti sekondarji ta’ l-annimali li joriġinaw mill-ħut biss)

Tnaqqis

1. Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jitnaqqsu sa… millimetri. Iridu mbagħad jitħalltu ma aċidu formiku biex jitnaqqas il-pH sa… It-taħlita trid tinħażen għal… siegħa sakemm ikun hemm aktar trattament.

2. It-taħlita mbagħad trid tiddaħħal f’kontenitur tas-sħana u jissaħħan għal temperatura tal-ġewwieni ta’… °Ċ għal millinqas… minuti. Il-progress tal-prodott fil-kontentitur tas-sħana irid jiġi kkontrollat permezz ta’ kmandi mekkaniċi li jillimitaw l-ispostazzjoni tiegħu b’tali mod li fl-aħħar ta’ l-operat tat-trattament tas-sħana l-prodott ikun għadda minn ċiklu li huwa suffiċjenti kemm fil-ħin u kemm fit-temperatura.

3. Wara trattament bis-sħana, il-prodott irid jiġi sseparat f’likwidu, xaħam u gambalijiet permezz ta’ mezzi mekkaniċi. Biex jinkiseb konċentrat tal-proteina ta’ l-annimal ipproċessat, il-fażi likwida trid tiġi ppompjata f’żewġ exchangers tas-sħana li jissaħħnu permezz tal-fwar u huma mgħammra bi kmamar tal-vakwu sabiex l-umdità tiegħu titneħħa hemmhekk fl-għamla ta’ water vapour. Il-gambalijiet iridu jiġu nkorporati mill-ġdid fil-konċentrat tal-proteina qabel ma jinħażnu.

Metodu 7

1. Kull metodu ta’ l-ipproċessar approvat mill-awtorità kompetenti fejn ġie muri lil dik l-awtorità li l-prodott finali ġie kampjunat fuq bażi ta’ kuljum fuq perjodu ta’ xahar f’konformità mal-livelli stabbiliti mikrobijoloġiċi li ġejjin:

(a) Kampjuni ta’ materjal meħuda direttament wara trattament bis-sħana:

Clostridium perfringens nieqes f’1 g tal-prodotti

(b) kampjuni ta’ materjal meħuda waqt jew ma’ l-irtirar mill-ħażna fl-impjant ta’ l-ipproċessar:

Is-Salmonella: nieqsa f’25 g: n = 5, ċ = 0, m = 0, M = 0

L-Enterobacteriaceae: n = 5, ċ = 2, m = 10, M = 300 f’1 g

fejn:

n = in-numru ta’ kampjuni li jridu jiġu ttestjati;

m = il-valur threshold ta’ batterji; ir-riżultat huwa kkunsidrat sodisfaċenti jekkin-numru ta’ batterji fil-kampjuni kollha ma jaqbiżx m;

M = il-valur massimu għan-numru ta’ batterji; ir-riżultat huwa kkunsidrat sodisfaċenti jekk in-numru ta’ batterji f’kampjun wieħed jew aktar huwaM jew aktar; u

ċ = numru ta’ kampjuni li n-numru ta’ batterji tagħhom jista’ jkun ta’ bejn mu M, il-kampjun jibqa’ jiġi kkunsidrat aċċettabbli jekk in-numru ta’batterji tal-kampjuni l-oħra huwa m jew inqas.

2. Dettalji tal-punti ta’ kontroll kritiċi taħt liema kull impjant ta’ l-ipproċessar jikkonforma b’mod sodisfaċenti mal-livelli mikrobijoloġiċi stabbiliti jridu jiġu rrekordjati u miżmuma sabiex is-sid, l-operatur jew ir-rappreżentant u l-awtorità kompetenti jkunu jistgħu jimmonitorjaw l-operat ta’ l-impjant ta’ l-ipproċessar. It-tagħrif li jrid jiġi rrekordjat u mmonitorjat irid jinkludi d-daqs tal-partikolu, it-temperatura kritika u, kif xieraq, il-ħin assolut, il-profil tal-pressjoni, ir-rata ta’ l-għalf tal-materja prima u r-rata ta’ riċiklaġġ tax-xaħam.

3. Dan it-tagħrif irid ikun disponibbli għall-Kummissjoni fuq it-talba tagħha.

KAPITOLU IV

Sorveljanza tal-produzzjoni

1. L-awtorità kompetenti trid tissorvelja l-impjanti ta’ l-ipproċessar biex tiżgura konformità mal-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament. Għandha b’mod partikolari:

(a) tispezzjona:

(i) il-kondizzjonijiet ġenerali ta’ l-iġjene tal-fondijiet, tat-tagħmir u ta’ l-impjegati;

(ii) l-effikaċità ta’ l-ispezzjonijiet imwettqa mill-impjant stess, bi qbil ma’ l-Artikolu 25, b’mod partikolari permezz ta’ eżami tar-riżultati u l-kampjunar;

(iii) il-livelli stabbiliti tal-prodotti wara l-ipproċessar. L-analiżi u t-testijiet iridu jitwettqu bi qbil mal-metodi magħrufa xjentifikament (b’mod partikolari, dawk preskritti fil-leġislazzjoni tal-Komunità jew, fejn dawn ma jeżistux, livelli stabbiliti internazzjonali magħrufa jew, fl-assenza tagħhom, livelli stabbiliti nazzjonali); u

(iv) il-kondizzjonijiet tal-ħażna;

(b) tieħu xi kampjuni meħtieġa għal testijiet tal-laboratorju; u

(ċ) tagħmel xi spezzjonijiet oħra li tikkunsidra li huma meħtieġa biex tiġi żgurata konformità ma’ dan ir-Regolament.

2. Biex tkun tista’ twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha taħt il-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti jrid ikollha aċċess ħieles f’kull ħin għall-partijiet kollha ta’ l-impjant ta’ l-ipproċessar u għar-rekords, dokumenti kummerċjali u ċertifikati ta’ saħħa.

KAPITOLU V

Proċeduri ta’ validazzjoni

1. L-awtorità kompetenti trid tivvalida l-impjant ta’ l-ipproċessar bi qbil mal-proċeduri u l-indikaturi li ġejjin:

(a) deskrizzjoni tal-proċess (permezz ta’ process flow diagram);

(b) identifikazzjoni ta’ punti ta’ kontroll kritiċi (PKK) li jinkludu r-rata ta’ proċess materjali għas-sistema kontinwa;

(ċ) konformità mal-ħtiġijiet speċifiċi tal-proċess preskritti minn dan ir-Regolament; u

(d) ksib tal-ħtiġijiet li ġejjin:

(i) id-daqs tal-partikoli għall-pressjoni ta’ grupp u proċessi kontinwi – definiti mit-toqba tal-mincer jew id-daqs ta’ l-anvil gap, u

(ii) it-temperatura, il-pressjoni, il-ħin ta’ l-ipproċessar u r-rata ta’ l-ipproċessar tal-materjal (għal sistema kontinwa biss) kif speċifikat f’paragrafi 2 u 3.

2. Fil-każ ta’ sistema ta’ pressjoni ta’ grupp:

(a) it-temperatura trid jiġi mmonitorjata b’thermocouple permanenti u trid tiġi plotted kontra ħin reali;

(b) l-istadju tal-pressjoni jrid jiġi mmonitorjat b’gejġ tal-pressjoni permanenti. Il-pressjoni trid tiġi plotted kontra ħin reali;

(ċ) il-ħin ta’ l-ipproċessar irid jintwera permezz ta’ dijagrammi ta’ ħin/temperatura u ħin/pressjoni.

Millinqas darba f’sena it-thermocouple u l-gejġ tal-pressjoni jridu jiġu kalibrati.

3. Fil-każ ta’ sistema ta’ pressjoni kontinwa:

(a) it-temperatura u l-pressjoni jridu jiġu mmonitorjati permezz tat-thermocouples, jew infrared temperature gun, u gejġijiet tal-pressjoni użati f’pożizzjonijiet definiti matul is-sistema ta’ proċess b’tali mod li t-temperatura u l-pressjoni jikkonformaw mal-kondizzjonijiet meħtieġa fis-sistema sħiħa kontinwa jew fit-taqsima minnha. It-temperatura u l-pressjoni jridu jiġu plotted kontra ħin reali;

(b) kejl tal-ħin minimu transitu fil-parti sħiħa rilevanti tas-sistema kontinwa fejn it-temperatura u l-pressjoni jikkonformaw mal-kondizzjonijiet meħtieġa, irid jiġi pprovdut lill-awtoritajiet kompetenti, permezz ta’ markers li ma jinħallux (per eżempju, manganese dioxide) jew metodu li joffri garanziji ekwivalenti. Kejl eżatt u kontroll tar-rata tal-proċess tal-materjal huwa essenzjali u jrid jitkejjel matul it-test ta’ validazzjoni f’relazzjoni ma’ PKK li jista’ jiġi mmonitorjat b’mod kontinwu bħal:

(i) feed screw revolutions kull minuta (rev./min.),

(ii) qawwa elettrika (amps f’vultaġġ mogħti),

(iii) rata ta’ evaporazzjoni/kondensazzjoni, jew

(iv) numru ta’ pump strokes kull ħin unit.

It-tagħmir ta’ kejl u ta’ monitoraġġ kollu jrid jiġi kalibrat millinqas darba f’sena.

4. L-awtorità kompetenti trid tirrepeti l-proċeduri ta’ validazzjoni perjodikament, meta tikkunsidra li huwa meħtieġ, u f’kull każ kull darba li xi tibdiliet isiru lill-proċess (per eżempju, modifikazzjoni tal-makkinarju jew tibdil ta’ materji primi).

5. Proċeduri ta’ validazzjoni bbażati fuq metodi ta’ testjar jistgħu jiġu preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

[1] “Fwar saturat” ifisser li l-arja kollha hija evakwata u mibdula permezz tal-fwar fil-kamra ta’ l-isterilizzazzjoni sħiħa.

--------------------------------------------------

L-ANNESS VI

ĦTIĠIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL-IPPROĊESSAR TA’ MATERJAL TA’ KATEGORIJA 1 U 2 U GĦALL-IMPJANTI TA’ BIOGAS U FEJN ISIR IL-KOMPOST

KAPITOLU I Ħtiġijiet speċifiċi għall-ipproċessar ta’ materjal ta’ Kategorija 1 u Kategorija 2

Il-ħtiġijiet li ġejjin japplikaw b’żieda mal-ħtiġijiet ġenerali preskritti fl-Anness V.

A. Fondijiet

1. L-arranġament ta’ impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 1 u Kategorija 2 irid jiżgura s-separazzjoni totali ta’ materjal ta’ Kategorija 1 minn Kategorija 2 mir-riċeviment tal-materja prima sad-dispaċċ tal-prodott ipproċessat li jirriżulta.

2. Madankollu, l-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza l-użu temporanju ta’ impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 2 għall-ipproċessar ta’ materjal ta’ Kategorija 1 meta mxija mifruxa ta’ mard epiżootiku jew ċirkostanzi straordinarji jew imprevisti oħra jwasslu għal nuqqas ta’ kapaċità fl-impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 1.

L-awtorità kompetenti trid tapprova mill-ġdid l-impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 2 bi qbil ma’ l-Artikolu 13 qabel ma jerġa’ jipproċessa materjal ta’ Kategorija 2.

B. Livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar

3. Il-punti ta’ kontroll kritiċi li jistabbilixxu l-estent tat-trattamenti tas-sħana applikati fl-ipproċessar iridu jiġu identifikati għal kull metodu ta’ l-ipproċessar kif speċifikat fl-Anness V, Kapitolu III. Il-punti ta’ kontroll kritiċi jistgħu jinkludu:

(a) id-daqs tal-partikoli tal-materja prima;

(b) it-temperatura miksuba fil-proċess tat-trattament tas-sħana;

(ċ) il-pressjoni applikata lill-materja prima; u

(d) it-tul taż-żmien tal-proċess tat-trattament tas-sħana jew ir-rata ta’ l-għalf lil sistema kontinwa.

Livelli stabbiliti minimi tal-proċess iridu jiġu speċifikati għal kull punt ta’ kontroll kritiku.

4. Rekords iridu jinżammu għal millinqas sentejn biex juru li l-valuri tal-proċess minimi għal kull punt ta’ kontroll kritiku huma applikati.

5. Gejġijiet/recorders kalibrati b’mod eżatt iridu jintużaw biex jimmonitorjaw kontinwament il-kondizzjonijiet ta’ l-ipproċessar. Rekords iridu jinżammu biex juru d-data ta’ kalibrazzjoni ta’ gejġijiet/recorders.

6. Materjal li jista’ ma jkunx irċieva t-trattament tas-sħana speċifikat (p.e. materjal skarigat fl-istart up, jew tqattir minn cookers) irid jiġi ċċirkolat mill-ġdid matul it-trattament tas-sħana jew miġbur u pproċessat mill-ġdid.

7. Prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jiġu pproċessati bi qbil mal-livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar li ġejjin.

(a) Il-metodu ta’ l-ipproċessar 1 irid jiġi applikat għal:

(i) Materjal ta’ Kategorija 2, għajr id-demel u l-kontenut tas-sistema diġestiva, maħsuba għall-impjanti ta’ biogas jew fejn isir il-kompost jew maħsuba biex jintużaw bħala fertilizzanti organiċi jew prodotti li jtejbu l-ħamrija, u

(ii) Materjal ta’ Kategorija 1 u Kategorija 2 maħsuba għall-miżbla.

(b) Kull wieħed mill-metodi ta’ l-ipproċessar 1 sa 5 iridu jiġu applikati għal:

(i) Materjal ta’ Kategorija 2 minn liema l-proteina li tirriżulta hija maħsuba għall-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni,

(ii) Materjal ta’ Kategorija 2 minn liema x-xaħam mirdud huwa destinat għall-impjant oleokimiku ta’ Kategorija 2, u

(iii) Materjal ta’ Kategorija 1 u Kategorija 2 maħsuba għall-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni.

Madankollu, l-awtorità kompetenti tista’ teħtieġ li l-metodu ta’ l-ipproċessar 1 jiġi applikat għal materjal ta’ Kategorija 1 maħsub għall-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni.

Ċ. Prodotti pproċessati

8. Prodotti pproċessati derivati minn materjali ta’ Kategorija 1 jew 2, bl-eċċezzjoni ta’ prodotti likwidi maħsuba għall-impjanti biogas jew fejn isir il-kompost, iridu jiġu mmarkati b’mod permanenti, fejn teknikament possibbli bir-riħa, permezz ta’ sistema approvata mill-awtorità kompetenti. Regoli dettaljati għal immarkar bħal dan jistgħu jiġu preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

9. Kampjuni ta’ prodotti pproċessati maħsuba għall-impjanti ta’ biogas jew fejn isir il-kompost jew għall-miżbla, meħuda direttament wara trattament tas-sħana, iridu jkunu ħielsa minn spori ta’ batterji reżistenti għas-sħana (Clostridium perfringens nieqes f’1 g tal-prodott).

KAPITOLU II Ħtiġijiet speċifiċi għall-approvazzjoni ta’ impjanti ta’ biogas u fejn isir il-kompost

A. Fondijiet

1. Impjanti ta’ biogas iridu jkunu mgħammra b’:

(a) unit ta’ pasturizzazzjoni/iġenizzazzjoni, li ma jistax jiġi bypassed, b’:

(i) installazzjonijiet għall-monitoraġġ tat-temperatura kontra l-ħin;

(ii) mezzi ta’ rekordjar biex jiġu rrekordjati b’mod kontinwu r-riżultati ta’ dawn il-qisien; u

(iii) sistema adegwata sikura biex tipprevjeni sħana insuffiċjenti; u

(b) faċilitajiet adegwati għat-tindif u d-diżinfettar ta’ vetturi u kontenituri malli jitilqu mill-impjant tal-biogas.

Madankollu, unit ta’ pasturizzazzjoni/iġenizzazzjoni mhuwiex mandatorju għall-impjanti biogas li jittrasformaw biss prodotti sekondarji ta’ l-annimali li jkunu għaddew minn metodu ta’ l-ipproċessar 1.

2. Impjanti ta’ fejn isir il-kompost iridu jkunu mgħammra b’:

(a) reattur ta’ fejn isir il-kompost magħluq, li ma jistax jiġi bypassed, b’:

(i) installazzjonijiet għall-monitoraġġ tat-temperatura kontra l-ħin;

(ii) mezzi ta’ rekordjar biex jiġu rrekordjati b’mod kontinwu r-riżultati ta’ dawn il-qisien; u

(iii) sistema adegwata sikura biex tipprevjeni sħana insuffiċjenti; u

(b) faċilitajiet adegwati biex jitnaddfu u jiġu ddiżinfettati vetturi u kontenituri li jittrasportaw prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux trattati.

3. Kull impjant biogas u fejn isir il-kompost irid ikollu l-laboratorju tiegħu jew jagħmel użu minn laboratorju estern. Il-laboratorju jrid jiġi mgħammar biex jitwettqu l-analiżi meħtieġa u jiġi approvat mill-awtorità kompetenti.

B. Ħtiġijiet ta’ iġjene

4. Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali li ġejjin biss jistgħu jiġu ttrasformati f’impjant ta’ biogas jew fejn isir il-kompost:

(a) Materjal ta’ Kategorija 2, meta jintuża l-metodu ta’ l-ipproċessar 1 f’impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 2;

(b) demel u kontenut tas-sistema diġestiva; u

(ċ) Materjal ta’ kategorija 3.

5. Prodotti sekondarji ta’ l-annimali riferiti fil-paragrafu 4 iridu jiġu trasformati malajr kemm ikun possibbli wara li jaslu. Iridu jinħażnu sew sakemm jiġu trattati.

6. Kontenituri, reċipjenti u vetturi użati għat-trasportazzjoni ta’ materjal mhux trattat iridu jitnaddfu f’żona nominata. Din iż-żona trid tkun lokata jew nominata biex tipprevjeni r-riskju ta’ kontaminazzjoni ta’ prodotti trattati.

7. Miżuri preventivi kontra l-għasafar, l-annimali gerriema, l-insetti jew dud ieħor iridu jittieħdu b’mod sistematiku. Programm dokumentat ta’ kontroll ta’ annimali jew insetti qerrieda jrid jintuża għal dak l-għan.

8. Proċeduri ta’ tindif iridu jiġu dokumentati u stabbiliti għall-partijiet kollha tal-fondijiet. Tagħmir u aġenti tat-tindif xierqa jridu jiġu pprovduti għat-tindif.

9. Il-kontroll ta’ l-iġjene jrid jinkludi spezzjonijiet regolari ta’ l-ambjent u tat-tagħmir. Skeda ta’ spezzjoni u riżultati jridu jiġu dokumentati.

10. Installazzjonijiet u tagħmir iridu jinżammu fi stat tajjeb ta’ tiswija u tagħmir ta’ kejl irid jiġi kalibrat f’intervalli regolari.

11. Residwi ta’ diġestjoni jridu jiġu mmaneġġjati u maħżuna fl-impjant b’tali mod li jipprekludu kontaminazzjoni mill-ġdid.

Ċ. Livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar

12. Materjal ta’ Kategorija 3 użat bħala materja prima f’impjant biogas mgħammar b’unit ta’ pasturizzazzjoni/iġenizzazzjoni jrid jiġi sottomess għall-ħtiġijiet minimi li ġejjin:

(a) id-daqs massimu tal-partikoli qabel ma jidħol fil-unit: 12 mm;

(b) it-temperatura minima fil-materjal kollu fl-unit: 70°Ċ; u

(ċ) il-ħin minimu fl-unit mingħajr interruzzjoni: 60 minuta.

13. Materjal ta’ Kategorija 3 użat bħala materja prima f’impjant fejn isir il-kompost irid jiġi sottomess għall-ħtiġijiet minimi li ġejjin:

(a) id-daqs massimu tal-partikoli qabel ma jidħol fir-reattur fejn isir il-kompost: 12 mm,

(b) it-temperatura minima fil-materjal kollu fir-reattur: 70°Ċ; u

(ċ) il-ħin minimu fir-reattur f’temperatura ta’ 70°Ċ (il-materjal kollu): 60 minuta.

14. Madankollu, sakemm issir l-adozzjoni tar-regoli bi qbil ma’ l-Artikolu 6(2)(g), l-awtorità kompetenti tista’, meta skart ta’ l-ikel huwa l-uniku prodott sekondarju ta’ l-annimali użat bħala l-materja prima f’impjant ta’ biogas jew fejn isir il-kompost, tawtorizza l-użu ta’ livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar oħra għajr dawk preskritti f’paragrafi 12 u 13 basta iżda li jiggarantixxu effett ekwivalenti rigward it-tnaqqis ta’ patoġeni.

D. Residwi ta’ diġestjoni u kompost

15. Kampjuni tar-residwi ta’ diġestjoni jew kompost meħuda matul jew ma’ l-irtirar mill-ħażna fl-impjant tal-biogas jew fejn isir il-kompost iridu jikkonformaw mal-livelli stabbiliti li ġejjin:

Is-Salmonella: nieqsa f’25 g: n = 5, ċ = 0, m = 0, M = 0

L-Enterobacteriaceae: n = 5, ċ = 2, m = 10, M = 300 f’1 g

fejn:

n = n-numru ta’ kampjuni li jridu jiġu ttestjati;

m = il-valur threshold għan-numru ta’ batterji; ir-riżultat huwa kkunsidrat sodisfaċenti jekk in-numru ta’ batterji fil-kampjuni kollha ma jaqbiżx m;

M = il-valur massimu għan-numru ta’ batterji; ir-riżultat huwa kkunsidrat sodisfaċenti jekk in-numru ta’ batterji f’kampjun wieħed jew aktar huwa Mjew aktar; u

ċ = numru ta’ kampjuni li n-numru ta’ batterji tagħhom jista’ jkun ta’ bejn m u M, il-kampjun jibqa’ jiġi kkunsidrat aċċettabbli jekk in-numru ta’ batterji tal-kampjuni l-oħra huwa m jew inqas.

KAPITOLU III Livelli stabbiliti ta’ trattament għal aktar ipproċessar ta’ xaħmijiet mirduda

Il-proċessi li ġejjin jistgħu jintużaw biex jiġu prodotti derivattivi tax-xaħam minn xaħmijiet mirduda derivati minn materjal ta’ Kategorija 2:

1. transesterification jew idrolisi f’temperatura ta’ millinqas 200°Ċ, taħt pressjoni korrispondenti xierqa, għal 20 minuta (gliċerol, aċidi xaħmin u esterijiet); jew

2. saponifikazzjoni b’NaOH 12M (gliċerol u sapun):

(a) fi proċess fi grupp f’temperatura ta’ 95°Ċ għal tliet siegħat; jew

(b) fi proċess kontinwu f’temperatura ta’ 140°Ċ 2 bars (2000 hPa) għal tmien minuti, jew taħt kondizzjonijiet ekwivalenti preskritti bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

--------------------------------------------------

L-ANNESS VII

ĦTIĠIJIET SPEĊIFIĊI TA’ IĠJENE GĦALL-IPPROĊESSAR U T-TQEGĦID FIS-SUQ TA’ PROTEINA PPPROĊESSATA TA’ L-ANNIMALI U PRODOTTI PPROĊESSATI OĦRA LI JISTGĦU JINTUŻAW BĦALA MATERJAL TA’ L-GĦALF

KAPITOLU I Ħtiġijiet speċifiċi għall-approvazzjoni ta’ impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 3

Il-ħtiġijiet li ġejjin japplikaw b’żieda mal-ħtiġijiet ġenerali preskritti fl-Anness V.

A. Fondijiet

1. Fondijiet għall-ipproċessar ta’ materjal ta’ Kategorija 3 ma jridux ikunu fl-istess post bħal fondijiet li jipproċessaw materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2, sakemm mhux f’bini kompletament separat.

2. Madankollu, l-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza l-użu temporanju ta’ impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 3 għall-ipproċessar ta’ materjal ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2 meta mxija mifruxa ta’ mard epiżootiku jew ċirkostanzi straordinarji jew imprevisti oħra jwasslu għal nuqqas ta’ kapaċità fl-impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 1 jew Kategorija 2.

L-awtorità kompetenti trid tapprova mill-ġdid l-impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 3 bi qbil ma’ l-Artikolu 17 qabel ma jerġa’ jipproċessa materjal ta’ Kategorija 3.

3. Impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 3 irid ikollhom:

(a) installazzjoni li tispezzjona l-preżenza ta’ materjal barrani, bħal ma huwa materjal ta’ pakkeġġjar, biċċiet metalliċi, eċċ. fil-prodotti sekondarji ta’ l-annimali; u

(b) jekk il-volum ta’ prodotti trattati jeħtieġu l-preżenza regolari jew permanenti ta’ l-awtorità kompetenti, kamra li tissakkar mgħammra b’mod xieraq għall-użu esklussiv tas-servizz ta’ l-ispezzjoni.

B. Materja prima

4. Materjal ta’ Kategorija 3 mniżżel f’lista fil-paragrafu 1(a) sa (j) ta’ l-Artikolu 6 li ġie mmaneġġjat, maħżun u trasportat bi qbil ma’ l-Artikolu 22 biss jista’ jintuża għall-produzzjoni ta’ proteini ta’ l-annimali pproċessati u materjal ta’ l-għalf ieħor.

5. Qabel ma jiġu pproċessati, prodotti sekondarji ta’ l-annimali jridu jiġu spezzjonati għall-preżenza ta’ materjal barrani. Meta preżenti, irid jitneħħa immedjatament.

Ċ. Livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar

6. Il-punti ta’ kontroll kritiċi li jistabbilixxu l-estent tat-trattamenti tas-sħana applikati fl-ipproċessar iridu jiġu identifikati għal kull metodu ta’ l-ipproċessar kif speċifikat fl-Anness V, Kapitolu III. Il-punti ta’ kontroll kritiċi jridu jinkludu għallinqas:

- id-daqs tal-partikoli tal-materja prima,

- it-temperatura miksuba fil-proċess tat-trattament tas-sħana,

- il-pressjoni applikata lill-materja prima, jekk ikun applikabbli, u

- it-tul taż-żmien tal-proċess tat-trattament tas-sħana jew ir-rata ta’ l-għalf lil sistema kontinwa.

Livelli stabbiliti minimi tal-proċess iridu jiġu speċifikati għal kull punt ta’ kontroll kritiku.

7. Rekords iridu jinżammu għal millinqas sentejn biex juru li l-valuri minimi tal-proċess għal kull punt ta’ kontroll kritiku huma applikati.

8. Gejġijiet/recorders kalibrati b’mod eżatt iridu jintużaw biex jimmonitorjaw kontinwament il-kondizzjonijiet ta’ l-ipproċessar. Rekords iridu jinżammu għal millinqas sentejn biex juru d-data ta’ kalibrazzjoni ta’ gejġijiet/recorders.

9. Materjal li jista’ jkun ma jkunx irċieva t-trattament tas-sħana speċifikat (per eżempju, materjal skarigat fl-istart up, jew tqattir minn cookers) irid jiġi ċċirkolat mill-ġdid matul it-trattament tas-sħana jew miġbur u pproċessat mill-ġdid.

D. Prodotti pproċessati

10. Kampjuni tal-prodotti finali meħuda matul jew ma’ l-irtirar mill-ħażna fl-impjant ta’ l-ipproċessar iridu jikkonformaw mal-livelli stabbiliti li ġejjin:

Is-Salmonella: nieqsa f’25 g: n = 5, ċ = 0, m = 0, M = 0

L-Enterobacteriaceae: n = 5, ċ = 2, m = 10, M = 300 f’1 g

fejn:

n = numru ta’ kampjuni li jridu jiġu ttestjati;

m = il-valur threshold għan-numru ta’ batterji; ir-riżultat huwa kkunsidrat sodisfaċenti jekk in-numru ta’ batterji fil-kampjuni kollha ma jaqbiżx m;

M = il-valur massimu għan-numru ta’ batterji; ir-riżultat huwa kkunsidrat sodisfaċenti jekk in-numru ta’ batterji f’kampjun wieħed jew aktar huwa Mjew aktar; u

ċ = numru ta’ kampjuni li n-numru ta’ batterji tagħhom jista’ jkun ta’ bejn m u M,il-kampjun jibqa’ jiġi kkunsidrat aċċettabbli jekk in-numru ta’ batterji tal-kampjuni l-oħra huwa m jew inqas.

KAPITOLU II Ħtiġijiet speċifiċi għal proteina pproċessata ta’ l-annimali

Il-kondizzjonijiet li ġejjin japplikaw b’żieda mal-ħtiġijiet ġenerali preskritti fil-Kapitolu I.

A. Livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar

1. Proteina ta’ l-annimali pproċessata mammifera trid tkun ġiet sottomessa għal metodu ta’ l-ipproċessar 1.

2. Proteina ta’ l-annimali pproċessata mhux mammifera, minbarra ikel mill-ħut, trid tkun ġiet sottomessa għal xi wieħed mill-metodi 1 sa 5 jew 7.

3. Ikel mill-ħut irid ikun ġie sottomess:

(a) lil xi wieħed mill-metodi ta’ l-ipproċessar; jew

(b) lil metodu u l-parametri li jiżguraw li l-prodott jikkonforma mal-livelli stabbiliti mikrobijoloġiċi ddikjarati f’Kapitolu I, paragrafu 10.

B. Ħażna

4. Proteina pproċessata ta’ l-annimali trid tkun ippakkeġġjata u maħżuna f’boroż ġodda jew sterilizzati jew maħżuna f’bulk bins mibnija sew.

5. Iridu jittieħdu miżuri suffiċjenti biex titnaqqas il-kondensazzjoni ġol-bins, conveyors jew elevators.

6. Prodotti f’conveyors, elevators u bins iridu jiġu protetti minn kontaminazzjoni aċċidentali.

7. Tagħmir ta’ immaneġġjar ta’ proteina ta’ l-annimali pproċessata irid jinżamm f’kondizzjoni nadifa u niexfa u għandu jkollha punti ta’ spezzjoni xierqa biex it-tagħmir ikun jista’ jiġi eżaminat għall-indafa. Il-faċilitajiet kollha ta’ ħażna jridu jiġu mbattla u mnaddfa b’mod regolari, kif jeħtieġu l-ħtiġijiet tal-produzzjoni.

8. Proteina pproċessata ta’ l-annimali trid tinżamm niexfa. M’għandux jitħalla tqattir u kondensazzjoni fiż-żona tal-ħażna.

Ċ. Importazzjoni

9. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ proteina pproċessata ta’ l-annimali:

(a) jekk tiġi minn pajjiżi terzi li jidhru fuq il-lista f’Parti II ta’ l-Anness XI jew, fil-każ ta’ ikel mill-ħut, li jidhru fuq il-lista f’Parti III ta’ l-Anness XI;

(b) jekk tiġi minn impjant ta’ l-ipproċessar li jidher fuq il-lista riferita fl-Artikolu 29(4);

(ċ) jekk tkun ġiet prodotta bi qbil ma’ dan ir-Regolament; u

(d) jekk tkun akkumpanjata b’ċertifikat tas-saħħa kif ipprovdut fl-Artikolu 29(6).

10. Qabel ma’ l-kunsinni jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità, l-awtorità kompetenti trid tieħu kampjuni ta’ importazzjonijiet ta’ proteina pproċessata ta’ l-annimali fil-post ta’ l-ispezzjoni fil-fruntiera biex tiġi żgurata konformità mal-ħtiġijiet ta’ Kapitolu I, paragrafu 10. L-awtorità kompetenti trid:

(a) tieħu kampjuni minn kull kunsinna ta’ prodotti li jinġarru bil-massa; u

(b) twettaq kampjunar kif ġie ġie fost il-kunsinni tal-prodotti mqiegħda f’pakketti fl-impjant tal-fabbrikazzjoni.

11. Madankollu, meta sitt testijiet konsekuttivi fuq kunsinni bil-massa li joriġinaw f’pajjiż terz mogħti jirriżultaw negattivi, l-awtorità kompetenti tista’ twettaq kampjunar kif ġie ġie fuq kunsinni bil-massa sussegwenti minn dak il-pajjiż terz. Jekk wieħed minn dawn il-kampjuni jirriżulta pożittiv, l-awtorità kompetenti li qed twettaq il-kampjunar trid tinforma lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż ta’ l-oriġini sabiex tkun tista’ tieħu miżuri xierqa biex tirrimedja s-sitwazzjoni. L-awtorità kompetenti tal-pajjiż ta’ l-orġini trid twassal dawn il-miżuri għall-attenzjoni ta’ l-awtorità kompetenti li qed twettaq il-kampjunar. Fil-każ ta’ riżultat pożittiv ieħor mill-istess sors, l-awtorità kompetenti trid tieħu kampjuni minn kull kunsinna mill-istess sors sakemm sitt testijiet konsekuttivi jerġgħu jirriżultaw negattivi.

12. L-awtoritajiet kompetenti jridu jżommu rekord għal millinqas sentejn tar-riżultati mill-mostri mwettqa fuq il-kunsinni kollha li jkunu għaddew mill-mostri.

13. Fejn kunsinna tiġi ppruvata pożittiva għas-salmonella, trid jew:

(a) tiġi trattata bi qbil mal-proċedura preskritta fl-Artikolu 17(2)(a) tad-Direttiva 97/78/KE [1]; jew

(b) tiġi pproċessata mill-ġdid f’impjant ta’ l-ipproċessar approvat bi qbil ma’ dan ir-Regolament jew de-kontaminata permezz ta’ trattament awtorizzat mill-awtorità kompetenti. Lista tat-trattamenti permessi tista’ tiġi stabbilita bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2). Il-kunsinna m’għandhiex tiġi rilaxxata sakemm tkun ġiet ittrattata, ittestjata għas-salmonella mill-awtorità kompetenti bi qbil mal-Kapitolu I, paragrafu 10, u jinkiseb riżultat negattiv.

KAPITOLU III Ħtiġijiet speċifiċi għall-prodotti mid-demm

Il-kondizzjonijiet li ġejjin japplikaw b’żieda mal-ħtiġijiet ġenerali preskritti fil-Kapitolu I.

A. Materja prima

1. Demm li jaqa’ taħt il-paragrafu 1(a) u (b) ta’ l-Artikolu 6 biss jista’ jintuża għall-produzzjoni ta’ prodotti mid-demm.

B. Livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar

2. Prodotti mid-demm iridu jkunu ġew sottomessi:

(a) lil xi wieħed mill-metodi ta’ l-ipproċessar 1 sa 5 jew 7; jew

(b) lil metodu u l-parametri li jiżguraw li l-prodott jikkonforma mal-livelli stabbiliti mikrobijoloġiċi ddikjarati f’ Kapitolu I, paragrafu 10.

Ċ. Importazzjoni

3. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ prodotti mid-demm jekk:

(a) jiġu minn pajjiż terz li jidher fuq il-lista f’Parti V ta’ l-Anness XI;

(b) jiġu minn impjant ta’ l-ipproċessar li jidher fuq il-lista riferita l-Artikolu 29(4);

(ċ) ikunu ġew prodotti bi qbil ma’ dan ir-Regolament; u

(d) huma akkumpanjati b’ċertifikat tas-saħħa kif ipprovdut fl-Artikolu 29(6).

KAPITOLU IV Ħtiġijiet speċifiċi għal xaħmijiet mirduda u żejt tal-ħut

Il-kondizzjonijiet li ġejjin japplikaw b’żieda mal-ħtiġijiet ġenerali preskritti fil-Kapitolu I.

A. Livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar

1. Xaħmijiet mirduda derivati minn annimali ruminanti jridu jiġu ppurifikati b’tali mod li l-livelli massimi ta’ l-impuritajiet totali li ma jinħallux jibqgħu ma jeċċedux il-0.15 % fil-piż.

B. Importazzjoni ta’ xaħmijiet mirduda

2. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ xaħmijiet mirduda jekk:

(a) jiġu minn pajjiżi terzi li jidhru fuq il-lista f’Parti IV ta’ l-Anness XI;

(b) jiġu minn impjant ta’ l-ipproċessar li jidher fuq il-lista riferita l-Artikolu 29(4);

(ċ) ikunu ġew prodotti bi qbil ma’ dan ir-Regolament;

(d) jew:

(i) huma derivati għal kollox jew parti minnhom minn materja prima tal-ħnieżer u jiġu minn pajjiż jew parti mit-territorju ta’ pajjiż li kien ħieles mill-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer għal 24 xahar ta’ qabel u ħielsa mid-deni klassiku tal-ħnieżer u d-deni Afrikan tal-ħnieżer għat-12-il xahar ta’ qabel,

(ii) huma derivati għal kollox jew parti minnhom minn materja prima tat-tjur u jiġu minn pajjiż jew parti mit-territorju ta’ pajjiż li kien ħieles mill-marda Newcastle u l-influwenza ta’ l-għasafar għas-sitt xhur ta’ qabel,

(iii) huma derivati għal kollox jew parti minnhom minn materja prima tar-ruminanti u jiġu minn pajjiż jew parti mit-territorju ta’ pajjiż li kien ħieles mill-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer għal 24 xahar ta’ qabel u ħielsa minn Rinderpest għat-12-il xahar ta’ qabel, jew

(iv) fejn kien hemm imxija ta’ waħda mill-mardiet imsemmija fuq matul il-perjodu rilevanti msemmi, ġew soġġetti għal waħda mill-proċessi ta’ trattament tas-sħana li ġejjin:

- millinqas 70°Ċ għal millinqas 30 minuta, jew

- millinqas 90°Ċ għal millinqas 15-il minuta,

u dettalji tal-punti ta’ kontroll kritiċi huma rrekordjati u miżmuma sabiex is-sid, l-operatur u r-rappreżentant u, fejn kif meħtieġ, l-awtorità kompetenti jistgħu jimmonitorjaw l-operat ta’ l-impjant. It-tagħrif irid jinkludi d-daqs tal-partikolu, it-temperatura kritika u, kif xieraq, il-ħin assolut, il-profil tal-pressjoni, ir-rata ta’ l-għalf tal-materja prima u r-rata ta’ riċiklaġġ tax-xaħam; u

(e) huma akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa kif ipprovdut fl-Artikolu 29(6).

Ċ. Importazzjoni ta’ żejt tal-ħut

3. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ żejt tal-ħut jekk:

(a) jiġi minn pajjiżi terzi li jidhru fuq il-lista f’Parti III ta’ l-Anness XI;

(b) jiġi minn impjant ta’ l-ipproċessar li jidher fuq il-lista riferita l-Artikolu 29(4);

(ċ) ikun ġie prodott bi qbil ma’ dan ir-Regolament; u

(d) ikun akkumpanjat minn ċertifikat tas-saħħa kif ipprovdut fl-Artikolu 29(6).

D. Ħtiġijiet ta’ l-iġjene

4. Fejn ix-xaħam mirdud jew iż-żejt tal-ħut ikun ippakkeġġjat, irid jiġi ppakkeġġjat f’kontenituri ġodda jew f’kontenituri li tnaddfu, u l-prekawzjonijiet iridu jittieħdu biex jipprevjenu l-kontaminazzjoni mill-ġdid tagħhom. Fejn ikun maħsub it-trasport bil-massa tal-prodott, it-tubu/pajp, il-pompi u t-tankijiet tal-massa u kull bastiment-tank tal-kontenituri bil-massa jew vettura tat-triq, tank tal-massa użati fit-trasport tal-prodotti mill-impjant tal-fabbrikazzjoni jew direttament għal fuq il-bastiment jew għal ġewwa tankijiet fuq l-art jew direttament lejn impjanti jridu jkunu spezzjonati u misjuba nodfa qabel l-użu.

KAPITOLU V Ħtiġijiet speċifiċi għall-ħalib, prodotti bbażati fuq il-ħalib u colostrum

Il-kondizzjonijiet li ġejjin japplikaw b’żieda mal-ħtiġijiet ġenerali preskritti fil-Kapitolu I.

A. Livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar

1. Ħalib nej u colostrum iridu jiġu prodotti taħt kondizzjonijiet li joffru garanziji adegwati rigward is-saħħa ta’ l-annimal. Kondizzjonijiet bħal dawn jistgħu jiġu stabbiliti bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

2. Ħalib jew prodotti mill-ħalib ittrattati jew ipproċessati jridu jiġu soġġetti għal trattament tas-sħana ta’ millinqas 2°Ċ għal millinqas 15-il sekonda jew kull kombinazzjoni ta’ temperatura u ħin li għandha millinqas effett ta’ sħana ekwivalenti u li tipproduċi reazzjoni negattiva għat-test phosphatase segwiti minn:

(a) fil-każ ta’ ħalib imnixxef jew prodotti mill-ħalib imnixxfin, proċess ta’ tnixxif; jew

(b) fil-każ ta’ prodott mill-ħalib aċidifikat, proċess li permezz tiegħu jitnaqqas il-pH u jinżamm millinqas siegħa f’livell taħt is-6.

3. Biż-żieda mal-ħtiġijiet preskritti fil-paragrafu 2, ħalib imnixxef jew prodotti mill-ħalib imnixxfin iridu jilħqu l-ħtiġijiet li ġejjin:

(a) wara t-tkomplija tal-proċess ta’ tnixxif, tittieħed kull prekawzjoni sabiex tipprevjeni l-kontaminazzjoni tal-prodotti; u

(b) il-prodott finali jrid ikun:

(i) ippakkeġġjat f’kontenituri ġodda, jew

(ii) fil-każ ta’ trasport bil-massa, trasportat f’vetturi jew kontenituri li ġew diżinfettati permezz ta’ prodott approvat mill-awtorità kompetenti qabel ma jiġu mgħobbija bil-ħalib, il-prodott ibbażati fuq il-ħalib jew colostrum.

B. Importazzjoni

4. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ ħalib u prodotti ibbażati fuq il-ħalib jekk:

(a) jiġu minn pajjiżi terzi li jidhru fuq il-lista f’Parti I ta’ l-Anness XI;

(b) fil-każ ta’ ħalib u prodotti bbażati fuq il-ħalib minn pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’kolonna B ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 95/340/KE [1] Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/340/KE tas-27 ta’ Lulju 1995 li tfassal lista proviżorja ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ ħalib u prodotti bbażati fuq il-ħalib u li tirrevoka d-Deċiżjoni 94/70/KE (ĠU L 200, ta’ l-24.8.1995, p. 38). Id-Deċiżjoni kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni 96/584/KE (ĠU L 255, tad-9.10.1996, p. 20)., għaddew minn trattament suffiċjenti ta’ pasturizzazzjoni biex jiġi prodott test tal-phosphatase negattiv u jakkompanjahom ċertifikat tas-saħħa li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 2(A) ta’ l-Anness X;

(ċ) fil-każ ta’ prodotti bbażati fuq il-ħalib b’pH li jitnaqqas sa inqas minn 6 minn pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’kolonna Ċ ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 95/340/KE, l-ewwel għaddew minn trattament suffiċjenti ta’ pasturizzazzjoni biex jiġi prodott test tal-phosphatase negattiv u jakkompanjahom ċertifikat tas-saħħa li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 2(B) ta’ l-Anness X;

(d) fil-każ ta’ ħalib u prodotti bbażati fuq il-ħalib minn pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’kolonna Ċ ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 95/340/KE, l-ewwel għaddew minn proċess ta’ sterilizzazzjoni jew trattament doppju tas-sħana fejn kull trattament kien suffiċjenti biex waħdu jipproduċi test tal-phosphatase negattiv u jakkompanjahom ċertifikat tas-saħħa li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 2(Ċ) ta’ l-Anness X; u

(e) jiġu minn impjant ta’ l-ipproċessar li jidher fuq il-lista riferita fl-Artikolu 29(4).

5. Ħalib u prodotti bbażati fuq il-ħalib li jiġu minn pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi terzi mniżżla f’lista fil-kolonna Ċ ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 95/340/KE fejn kien hemm imxija tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer fl-aħħar 12-il xahar jew fejn tilqim kontra l-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer ikun twettaq fl-aħħar 12-il xahar iridu, qabel ma jidħlu fit-territorju tal-Komunità, jkunu għaddew jew:

(a) minn proċess ta’ sterilizzazzjoni fejn jinkiseb valur Fc ugwali jew akbar minn 3; jew

(b) trattament inizjali ta’ sħana b’effett ta’ sħana millinqas ugwali għal dak miksub permezz ta’ proċess ta’ pasturizzazzjoni ta’ millinqas 72°Ċ għal millinqas 15-il sekonda biex jipproduċi rejazzjoni negattiva għal test tal-phosphatase, segwit minn:

(i) trattament tas-sħana ieħor b’effett ta’ sħana millinqas ugwali għal dak miksub mit-trattament inizjali tas-sħana, u li jkun suffiċjenti biex jipproduċi rejazzjoni negattiva għat-test tal-phosphatase, segwit, fil-każ ta’ ħalib imnixxef, jew prodotti bbażati fuq il-ħalib, permezz ta’ proċess ta’ tnixxif, jew

(ii) proċess ta’ aċidifikazzjoni tant li l-pH ġie miżmum inqas minn 6 għal millinqas siegħa.

6. Fejn ikun identifikat riskju tad-dħul ta’ marda eżotika jew kull riskju ieħor għas-saħħa ta’ l-annimali, kondizzjonijiet addizzjonali għall-protezzjoni tas-saħħa ta’ l-annimali jistgħu jiġu stabbiliti bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

KAPITOLU VI Ħtiġijiet speċifiċi għall-ġelatina u proteina idrolizzata

Il-kondizzjonijiet li ġejjin japplikaw b’żieda mal-ħtiġijiet ġenerali preskritti fil-Kapitolu I.

A. Livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar għall-ġelatina

1) (a) Il-ġelatina trid tiġi prodotta permezz ta’ proċess li jiżgura li materjal ta’

(b) Kategorija 3 mhux ipproċessat huwa soġġett għal trattament b’aċidu jew alkali,segwit minn tlaħliħa waħda jew aktar. Il-pH irid jiġi aġġustat sussegwentement.Il-ġelatina trid tiġi estratta permezz li tissaħħan darba jew ħafna drabi waraxulxin, dan segwit minn purifikazzjoni permezz ta’ filtrazzjoni u sterilizzazzjoni.

(b) Wara li tkun ġiet soġġetta għall-proċessi riferiti f’(a), il-ġelatina tista’ tgħaddi minn proċess ta’ tnixxif u, fejn xieraq, proċess ta’ pulverizzazzjoni jew laminazzjoni.

2) L-użu ta’ preservattivi, għajr id-dijossidu tal-kubrit u l-perossidu (akwa ossiġenata), huwa pprojbit.

(a) 2. Il-ġelatina trid tkun misrura, ippakkeġġjata, maħżuna u trasportata taħt kondizzjonijiet ta’ iġjene sodisfaċenti. B’mod partikolari:

(a) kamra trid tiġi pprovduta fejn jinħażnu materjali għas-sarr u l-ippakkeġġjar;

(b) is-sarr u l-ippakkeġġjar iridu jitwettqu f’kamra jew f’post maħsub għal dak il-għan; u

(ċ) karti tas-sarr u tal-pakkeġġji li jikkontjenu l-ġelatina jridu jġorru l-kliem "ġelatina adattata għall-konsum mill-annimali".

B. Livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar għall-proteina idrolizzata

3. Proteina idrolizzata trid tiġi prodotta permezz ta’ proċess ta’ produzzjoni li jinvolvi miżuri xierqa biex titnaqqas il-kontaminazzjoni ta’ materja prima ta’ Kategorija 3. Tħejjija ta’ materja prima ta’ Kategorija 3 billi tiġi mmellħa, ittrattata bil-ġir u maħsula b’mod intensiv trid tiġi segwita minn:

(a) esposizzjoni tal-materjal għal pH ta’ aktar minn 11 għal aktar minn tliet siegħat f’temperatura ta’ aktar minn 80°Ċ u sussegwentement minn trattament ta’ sħana f’temperatura ta’ aktar minn 140°Ċ għal 30 minuta f’aktar minn 3,6 bar;

(b) esposizzjoni tal-materjal għal pH ta’ 1 sa 2, segwit minn pH ta’ aktar minn 11, segwit minn trattament tas-sħana f’temperatura ta’ 140°Ċ għal 30 minuta f’3 bar; jew

(ċ) proċess ta’ produzzjoni ekwivalenti approvat bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

Ċ. Importazzjoni

4. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ ġelatina u proteini idrolizzati jekk:

(a) jiġu minn pajjiż terz li jidher fuq il-lista f’Parti XI ta’ l-Anness X;

(b) jiġu minn impjant ta’ l-ipproċessar li jidher fuq il-lista riferita fl-Artikolu 29(4);

(ċ) ikunu ġew prodotti bi qbil ma’ dan ir-Regolament; u

(d) huma akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa kif ipprovdut fl-Artikolu 29(6).

KAPITOLU VII Ħtiġijiet speċifiċi għall-fosfat tad-dikalċju

Il-kondizzjonijiet li ġejjin japplikaw b’żieda mal-ħtiġijiet ġenerali preskritti fil-Kapitolu I.

A. Livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar

1. Il-fosfat tad-dikalċju jrid jiġi prodott permezz ta’ proċess li:

(a) jiżgura li l-materjal bl-għadam ta’ Kategorija 3 huwa mfarrak irqiq u x-xaħam tiegħu mneħħi permezz ta’ ilma jaħraq u trattat b’aċidu idrokloriku dilwit (f’konċentrazzjoni minima ta’ 4 % u pH ta’ inqas minn 1,5) fuq perjodu ta’ millinqas jumejn;

(b) isegwi dan bi trattament bil-ġir tal-likur fosforiku miksub, li jirriżulta f’preċipitat ta’ fosfat tad-dikalċju f’pH ta’ 4 sa 7; u

(ċ) fl-aħħar l-arja tnixxef dan il-preċipitat għal 15-il minuta, bit-temperatura inlet ta’ 270 sa 325°Ċ u t-temperatura ta’ l-aħħar ta’ bejn 60 u 65°Ċ,

jew permezz ta’ proċess ekwivalenti approvat bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

B. Importazzjoni

2. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ fosfat tad-dikalċju jekk:

(a) jiġi minn pajjiżi terzi li jidhru fuq il-lista f’Parti XI ta’ l-Anness X;

(b) jiġi minn impjant ta’ l-ipproċessar li jidher fuq il-lista riferita fl-Artikolu 29(4);

(ċ) ikun ġie prodott bi qbil ma’ dan ir-Regolament; u

(d) ikun akkumpanjat minn ċertifikat tas-saħħa kif ipprovdut fl-Artikolu 29(6).

[1] Id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta’ Diċembru 1997 li tippreskrivi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ spezzjonijiet veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (ĠU L 24, tat-30.1.1998, p. 9).

--------------------------------------------------

L-ANNESS VIII

ĦTIĠIJIET GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ TA’ IKEL TA’ L-ANNIMALI DOMESTIĊI, DOGCHEWS U PRODOTTI TEKNIĊI

KAPITOLU I Ħtiġijiet għall-approvazzjoni ta’ ikel ta’ l-annimali domestiċi u impjanti tekniċi

Impjanti li jipproduċu ikel ta’ annimali domestiċi, dogchews u prodotti tekniċi oħra, għajr fertilizzanti organiċi, prodotti li jtejbu l-ħamrija u derivattivi tax-xaħam derivati minn materjal ta’ Kategorija 2, iridu jwettqu l-ħtiġijiet li ġejjin:

1. irid ikollhom faċilitajiet adegwati biex jinħażen u jiġi trattat materjal li jkun dieħel f’sigurtà kompleta; u

2. irid ikollhom faċilitajiet adegwati għar-rimi/qerda ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux użati wara l-produzzjoni tal-prodotti bi qbil ma’ dan ir-Regolament, jew dan il-materjal irid jintbagħat lill-impjant ta’ l-ipproċessar jew impjant ta’ l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni bi qbil ma’ dan ir-Regolament.

KAPITOLU II Ħtiġijiet għall-ikel ta’ annimali domestiċi u dogchews

A. 1. L-uniċi prodotti sekondarji ta’ l-annimali li jistgħu jintużaw biex jiġi prodott ikel ta’ l-annimali domestiċi u dogchews huma dawk riferiti fl-Artikolu 6(1)(a) sa (j). Madankollu, ikel ta’ l-annimali domestiċi mhux maħdum jista’ jiġi ffabbrikat biss minn prodotti sekondarji ta’ l-annimali riferiti fl-Artikolu 6(1)(a).

B. Livelli stabbiliti ta’ l-ipproċessar

2. Ikel ta’ l-annimali domestiċi fil-laned irid jiġi soġġett għal trattament tas-sħana sa valur Fc minimu ta’ 3.

3. Ikel ta’ l-annimali domestiċi ipproċessat għajr ikel ta’ l-annimali domestiċi fil-laned irid jiġi soġġett għal trattament tas-sħana ta’ millinqas 90°Ċ matul is-sustanza tiegħu. Wara t-trattament, kull prekawzjoni trid tittieħed biex jiġi żgurat li l-prodott mhuwiex espost għal kontaminazzjoni. Il-prodott irid jiġi ppakkeġġjat f’ippakkeġġjar ġdid.

4. Dogchews iridu jiġu soġġetti għal trattament tas-sħana matul l-ipproċessar li jkun suffiċjenti biex jeqred organiżmi patoġeniċi (inkluża s-salmonella). Wara t-trattament, kull prekawzjoni trid tittieħed biex jiġi żgurat li l-prodott mhuwiex espost għal kontaminazzjoni. Il-prodott irid jiġi ppakkeġġjat f’ippakkeġġjar ġdid.

5. Ikel ta’ l-annimali domestiċi mhux maħdum irid jiġi ppakkeġġjat f’ippakkeġġjar li jipprevjeni kull tqattir. Passi effettivi jridu jittieħdu biex jiġi żgurat li l-prodott mhuwiex espost għal kontaminazzjoni matul il-katina tal-produzzjoni u sal-punt tal-bejgħ. Il-kliem "ikel għall-annimali domestiċi biss" irid ikun viżibbli u muri b’mod leġibbli fuq l-ippakkeġġjar.

6. Kampjuni meħuda kif ġie ġie jridu jittieħdu matul il-produzzjoni u/jew matul il-ħażna (qabel ma jintbagħatu) biex tiġi vverifikata konformità mal-livelli stabbiliti li ġejjin:

Is-Salmonella: nieqsa f’25 g: n = 5, ċ = 0, m = 0, M = 0

fejn:

n = in-numru ta’ kampjuni li jridu jiġu ttestjati;

m = il-valur threshold għan-numru ta’ batterji; ir-riżultat huwa kkunsidrat sodisfaċenti jekk in-numru ta’ batterji fil-kampjuni kollha ma jaqbiżx m;

M = il-valur massimu għan-numru ta’ batterji; ir-riżultat huwa kkunsidrat sodisfaċenti jekk in-numru ta’ batterji f’kampjun wieħed jew aktar huwa Mjew aktar; u

ċ = in-numru ta’ kampjuni li n-numru ta’ batterji tagħhom jista’ jkun ta’ bejn m uM, il-kampjun jibqa’ jiġi kkunsidrat aċċettabbli jekk in-numru ta’ batterji tal-kampjuni l-oħra huwa m jew inqas.

Ċ Importazzjoni

7. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ ikel ta’ l-annimali domestiċi u dogchews jekk:

(a) jiġu minn pajjiżi terzi li jidhru fuq il-lista f’Parti X ta’ l-Anness XI;

(b) jiġu minn impjanti ta’ annimali domestiċi approvati mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz li jilħqu l-kondizzjonijiet speċifiċi preskritti f’dan ir-Regolament;

(ċ) ikunu ġew prodotti bi qbil ma’ dan ir-Regolament;

(d) huma akkumpanjati:

(i) fil-każ ta’ ikel ta’ annimali domestiċi fil-laned, minn ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 3(A) ta’ l-Anness X,

(ii) fil-każ ta’ ikel ta’ annimali domestiċi pproċessat għajr ikel ta’ l-annimali domestiċi fil-laned, minn ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 3(B) ta’ l-Anness X,

(iii) fil-każ ta’ dogchews, minn ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 3(Ċ) ta’ l-Anness X, jew

(iv) fil-każ ta’ ikel ta’ annimali domestiċi mhux maħdum, minn ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 3(D) ta’ l-Anness X.

KAPITOLU III Ħtiġijiet għad-demel, demel ipproċessat u prodotti mid-demel ipproċessat

I. Demel mhux ipproċessat

A. Kummerċ

1. (a) Kummerċ f’demel mhux ipproċessat ta’ speċje oħra għajr tjur u equidae huwaprojbit, minbarra għad-demel:

(i) minn żona li mhix soġġetta għal restrizzjonijiet minħabba marda serja li tittieħed, u

(ii) maħsub għall-applikazzjoni, taħt is-sorveljanza ta’ l-awtoritajiet kompetenti, għall-art li tifforma parti minn impriża waħda lokata fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera ta’ żewġ Stati Membri.

(b) Madankollu, l-awtorità kompetenti tista’ tikkonċedi approvazzjoni speċifika għad-dħul fit-territorju tagħha ta’:

(i) demel maħsub għall-ipproċessar f’impjant tekniku jew impjant biogas jew f’impjant fejn isir il-kompost approvat mill-awtorità kompetenti bi qbil ma’ dan ir-Regolament, bil-ħsieb tal-fabbrikazzjoni tal-prodotti riferiti taħt it-Taqsima II hawn taħt. L-awtorità kompetenti trid tqis l-oriġini tad-demel meta tapprova impjanti bħal dawn; jew

(ii) demel maħsub biex jiġi applikat għall-art ta’ fuq impriża. Kummerċ bħal dan jista’ jseħħ biss bil-kunsens ta’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ kemm l-Istat Membru ta’ l-oriġini kif ukoll tad-destinazzjoni. Meta jikkunsidraw li jagħtu l-konsensus, l-awtoritajiet kompetenti jrid ikollhom attenzjoni partikolari għall-oriġini tad-demel, id-destinazzjoni tiegħu u konsiderazzjonijiet ta’ saħħa ta’ l-annimali u ta’ sigurtà.

Ċertifikat tas-saħħa li jikkonforma ma’ mudell preskritt taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2) irid jakkompanja d-demel f’każijiet bħal dawn.

2. Kummerċ f’demel tat-tjur mhux ipproċessat huwa soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) id-demel irid joriġina minn żona li mhijiex soġġetta għal restrizzjonijiet bis-saħħa tal-marda Newcastle jew l-influwenza ta’ l-għasafar;

(b) b’żieda ma’ dan, demel mhux ipproċessat minn tjur imlaqqam kontra l-marda Newcastle ma jridx jintbagħat f’reġjun li kiseb l-istat li ma jitlaqqamx kontra l-marda Newcastle skond l-Artikolu 15(2) tad-Direttiva 90/539/KEE [1] Id-Direttiva tal-Kunsill 90/539/KEE tal-15 ta’ Ottubru 1990 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ tjur u bajd għat-tifqis (ĠU L 303, tal-31.10.1990, p. 6). Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/505/KE (ĠU L 201, tad-9.8.2000, p. 8).; u

(ċ) ċertifikat tas-saħħa li jikkonforma ma’ mudell preskritt taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2) irid jakkompanja d-demel.

3. Kummerċ f’demel mhux ipproċessat ta’ equidae mhux soġġett għal kondizzjonijiet ta’ saħħa ta’ l-annimal.

B. Importazzjoni

4. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ demel mhux ipproċessat jekk:

(a) jiġi minn pajjiżi terzi li jidhru fuq il-lista f’Parti IX ta’ l-Anness XI;

(b) jissodisfa, skond l-ispeċje kkonċernati, il-ħtiġijiet ta’ paragrafu 1(a);

(ċ) ikun akkumpanjat minn ċertifikat tas-saħħa kif ipprovdut fl-Artikolu 29(6).

II. Demel ipproċessat u prodotti mid-demel ipproċessat

A. Tqegħid fis-suq

5. It-tqegħid fis-suq ta’ demel ipproċessat u prodotti mid-demel ipproċessati huwa soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) iridu jiġu minn impjant tekniku, impjant biogas jew impjant fejn isir il-kompost approvat mill-awtorità kompetenti bi qbil ma’ dan ir-Regolament;

(b) iridu jkunu ġew soġġetti għal proċess tat-trattament tas-sħana ta’ millinqas 70°Ċ għal millinqas 60 minuta jew trattament ekwivalenti bi qbil mar-regoli preskritti taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2);

(ċ) iridu jkunu:

(i) ħielsa mis-salmonella (l-ebda salmonella fi prodott trattat ta’ 25 g),

(ii) ħielsa mill-enterobacteriaceae (ibbażati fuq għadd ta’ batterja aerobika: < 1000 cfu kull gramma ta’ prodott ittrattat), u

(iii) ġew soġġetti għal tnaqqis f’batterja li tifforma l-ispori u formazzjoni tossika; u

(d) iridu jkunu maħżuna f’tali mod illi, ladarba pproċessati, ikunu impossibbli l-kontaminazzjoni jew l-umdità. Għalhekk iridu jinħażnu fi:

(i) silos issiġillati sewwa u iżolati, jew

(ii) pakketti ssiġillati tajjeb (boroż tal-plastik jew ‘boroż kbar’).

B. Importazzjoni

6. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ demel ipproċessat u prodotti mid-demel ipproċessat jekk:

(a) jiġu minn pajjiżi terzi li jidhru fuq il-lista f’Parti IX ta’ l-Anness XI;

(b) jiġu minn impjant approvat mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz li jilħaq il-kondizzjonijiet speċifiċi preskritti f’dan ir-Regolament;

(ċ) jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ paragrafu 5 hawn fuq; u

(d) huma akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa kif ipprovdut fl-Artikolu 29(6).

III. Guano

7. It-tqegħid fis-suq ta’ "guano" mhux soġġett għal kondizzjonijiet ta’ saħħa ta’ l-annimal.

KAPITOLU IV Ħtiġijiet għad-demm u prodotti mid-demm użati għal għanijiet tekniċi, inklużi farmaċewtiċi, dijanjosi in vitro u aġenti tal-laboratorju, imma minbarra s-serum ta’ equidae

A. Tqegħid fis-suq

1. It-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mid-demm koperti minn dan il-Kapitolu huma soġġetti għall-ħtiġijiet preskritti fl-Artikolu 20.

B. Importazzjoni

2. Importazzjonijiet tad-demm huma soġġetti għall-ħtiġijiet preskritti fil-Kapitolu XI.

3. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ prodotti mid-demm jekk:

(a) jiġu minn pajjiżi terzi li jidhru fuq il-lista f’Parti VI ta’ l-Anness XI;

(b) jiġu minn impjant approvat mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz li jilħaq il-kondizzjonijiet speċifiċi preskritti f’dan ir-Regolament; u

(ċ) huma akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa kif ipprovdut fl-Artikolu 29(6); u jew

(d) joriġinaw f’pajjiż terz li fih l-ebda każ tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer ma ġie rrekordjat f’millinqas 24 xahar u l-ebda każ ta’ l-istomatite veżikulari, il-marda ta’ l-infafet (veżikulari) tal-ħnieżer, rinderpest, peste des petits ruminants, id-deni tar-Rift Valley, l-ilsien ikħal, il-marda taż-żwiemel Afrikana, id-deni klassiku tal-ħnieżer, il-marda Newcastle jew l-influwenza ta’ l-għasafar ma ġie rrekordjat għal 12-il xahar fl-ispeċi suxxettibbli u li fihom it-tilqim ma twettaqx kontra dak il-mard għal millinqas 12-il xahar. Iċ-ċertifikat tas-saħħa jista’ jsir skond l-ispeċje ta’ annimal minn liema ġew derivati l-prodotti mid-demm; jew

(e) fil-każ ta’ prodotti tad-demm derivati minn annimali bovini:

(i) li joriġinaw minn żona ta’ pajjiż terz li jwettaq il-ħtiġijiet tas-sottoparagrafu (d) minn liema importazzjonijiet ta’ l-annimali bovini, il-laħam frisk tagħhom jew l-isperma tagħhom huma awtorizzati skond il-leġislazzjoni tal-Komunità. Id-demm minn liema prodotti bħal dawn huma fabbrikati jrid ikun minn annimali bovini minn dik iż-żona tal-pajjiż terz u jridu jinġabru:

- f’biċċeriji approvati bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità,

jew

- f’biċċeriji approvati u sorveljati mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jridu jiġu mgħarrfa bl-indirizz u n-numru ta’ approvazzjoni ta’ biċċerija bħal din jew iċ-ċertifikat irid jindikahom;

(ii) li għaddew minn wieħed mit-trattamenti li ġejjin li jaggarantixxu l-assenza ta’ patoġeni tal-mardiet bovini riferiti fis-subparagrafu (d):

- trattament tas-sħana f’temperatura ta’ 65°Ċ għal millinqas tliet siegħat, segwit minn spezzjoni ta’ effettività,

- irradjazzjoni f’2,5 megarads jew minn gamma rays, segwit minn spezzjoni ta’ effettività,

- bdil fil-pH għal sagħtejn, segwit minn spezzjoni ta’ effettività,

- trattament tas-sħana ta’ millinqas 90°Ċ matul is-sustanza tagħhom, segwit minn spezzjoni ta’ effettività, jew

- kull trattament ieħor ipprovdut bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2); jew

(iii) jaderixxu mal-ħtiġijiet preskritti fil-Kapitolu X. F’dan il-każ, l-ippakkeġġjar jista’ ma jinfetaħx matul il-ħażna u l-impjant tekniku jrid iwettaq wieħed mit-trattamenti mniżżla fil-lista f’punt (ii).

4. Il-kondizzjonijiet speċifiċi li għandom x’jaqsmu ma’ importazzjonijiet ta’ prodotti għall-użu f’dijanjosi in vitro u reaġenti tal-laboratorju jistgħu jiġu preskritti, fejn ikun meħtieġ, taħt il-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

KAPITOLU V Ħtiġijiet għas-serum ta’ equidae

A. Materja prima

1. Is-serum irid:

(a) jiġi minn equidae li ma juru l-ebda sinjal tal-mard serju li jittieħed riferit fid-Direttiva 90/426/KEE [1] Id-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar kondizzjonijiet ta’ saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni ta’ equidae minn pajjiżi terzi (ĠU L 224, tat-18.8.1990, p. 42). Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/298/KE (ĠU L 102, tat-12.4.2001, p. 63). jew ta’ kull marda oħra serja li tittieħed li għaliha huma suxxettibbli l-equidae; u

(b) ikun inkiseb minn iġsma jew ċentri mhux soġġetti għal restrizzjonijiet tas-saħħa skond dik id-Direttiva.

B. Importazzjoni

2. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni tas-serum ta’ equidae jekk:

(a) jiġi minn equidae mwielda u mrobbija f’pajjiż terz li minnu hija awtorizzata l-importazzjoni ta’ żwiemel għall-qatla;

(b) inkiseb, ġie pproċessat u mibgħut f’konformità mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

(i) jiġi minn pajjiż fejn il-mard li ġej irid jiġi mgħarraf bil-fors: il-marda taż-żwiemel Afrikana, dourine, glanders, equine encephalomyelitis (it-tipi kollha inkluża l-VEE), enemija infettiva ekwina, l-istomatite veżikulari, ir-rabja, l-anthrax;

(ii) inkiseb, taħt is-sorveljanza ta’ veterinarju, minn equidae li, fil-ħin tal-ġbir, kienu ħielsa minn sinjali kliniċi ta’ mard infettiv;

(iii) inkiseb minn equidae li baqgħu sat-twelid fit-territorju jew, fil-każ ta’ reġjonalizzazzjoni uffiċjali skond il-leġislazzjoni tal-Komunità, f’partijiet tat-territorju ta’ pajjiż terz li fih:

- Venezuelan equine encephalomyelitis ma seħħx matul l-aħħar sentejn,

- dourine ma seħħx matul l-aħħar sitt xhur, u

- glanders ma seħħitx matul l-aħħar sitt xhur;

(iv) inkiseb minn equidae li qatt ma kienu preżenti f’impriża li ġiet soġġetta għal projbizzjoni għal raġunijiet tas-saħħa ta’ l-annimali jew fejn:

- fil-każ ta’ equine encephalomyelitis, id-data li fiha nqatlu l-equidae kollha li jsofru mill-marda kienet għall-inqas sitt xhur qabel id-data tal-ġbir,

- fil-każ ta’ enemija infettiva, l-annimali infettati kollha kienu diġà nqatlu u l-annimali li baqgħu kienu wrew rejazzjoni negattiva għaż-żewġ testijiet Coggins imwettqa b’tliet xhur bejniethom,

- fil-każ ta’ stomatite veżikulari, il-projbizzjoni tneħħiet millinqas sitt xhur qabel id-data tal-ġbir,

- fil-każ tar-rabja, l-aħħar każ irrekordjat kien millinqas xahar qabel id-data tal-ġbir,

- fil-każ ta’ l-anthrax, l-aħħar każ irrekordjat kien millinqas 15-il ġurnata qabel id-data tal-ġbir, jew

- l-annimali kollha ta’ l-ispeċi suxxettibbli għall-marda li tinsab fl-impriża nqatlu u l-fondijiet ġew diżinfettati, millinqas 30 ġurnata qabel id-data tal-ġbir (jew, fil-każ ta’ anthrax, millinqas 15-il ġurnata qabel);

(v) għadda mill-prekawzjonijiet kollha biex tiġi evitata l-kontaminazzjoni b’aġenti patoġeniċi matul il-produzzjoni, l-immaneġġjar u l-ippakkeġġjar;

(vi) ġie ppakkjat f’kontenituri ssiġillati li ma jgħaddix ilma minnhom ittikkettjati b’mod ċar "serum mill-equidae" u li jġorru n-numru ta’ reġistrazzjoni ta’ l-istabbiliment tal-ġbir;

(ċ) jiġi minn impjant approvat mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz li jilħaq il-kondizzjonijiet speċifiċi preskritti f’dan ir-Regolament; u

(d) jakkompanjah ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 4 ta’ l-Anness X.

KAPITOLU VI Ħtiġijiet għall-ġlud ta’ barra u ġlud ta’ annimali bid-dwiefer imgħawwġa (ungulati)

A. L-iskop

1. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu ma japplikawx:

(a) għall-ġlud ta’ barra u ġlud ta’ annimali bid-dwiefer imgħawwġa (ungulati) li jwettqu l-ħtiġijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 64/433/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1964 dwar problemi tas-saħħa li jaffettwaw kummerċ intra-Komunitarju f’laħam frisk [1] ĠU 121, tad-29.7.1964, p. 2012. Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Direttiva 95/23/KE (ĠU L 243, tal-11.10.1995, p. 7).;

(b) għall-ġlud ta’ barra u l-ġlud ta’ ungulati li għaddew mill-proċess komplet ta’ l-ikkunzar;

(ċ) għal "wet blue";

(d) għal "pickled pelts"; u

(e) għall-ġlud ta’ barra ttrattati bil-ġir (ittrattati bil-ġir u fis-salmura f’pH ta’ 12 sa 13 għal millinqas tmien sigħat).

2. Inklużi fl-iskop definit fil-paragrafu 1, id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu japplikaw għall-ġlud ta’ barra u ġlud friski, imkessħin u ttrattati. Għall-għan ta’ dan il-Kapitolu, "ġlud ta’ barra u ġlud ittrattati" ifissru ġlud ta’ barra u ġlud li ġew:

(a) imnixxfa;

(b) immellħa fin-niexef u mmellħa fl-umdità millinqas 14-il ġurnata qabel ma jintbagħatu;

(ċ) immellħa għal sebat ijiem f’melħ tal-baħar b’żieda ta’ 2 % ta’ karbonat tas-sodju;

(d) imnixxfa għal 42 ġurnata f’temperatura ta’ millinqas 20°Ċ; jew

(e) ippreservati permezz ta’ proċess ieħor għajr l-ikkunzar speċifikat bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

B. Kummerċ

3. Kummerċ fi ġlud ta’ barra u ġlud friski jew imkessħa huwa soġġett għall-istess kondizzjonijiet ta’ saħħa bħal dawk applikabbli għal-laħam frisk skond id-Direttiva tal-Kunsill 72/461/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1972 dwar problemi ta’ saħħa li jaffettwaw kummerċ intra-Komunitarju fil-laħam frisk [2] ĠU L 302, tal-31.12.1972, p. 24. Direttiva kif emendata l-aħħar mill-Att tas-Sħubija ta’ l-1994..

4. Kummerċ fi ġlud ta’ barra u ġlud huwa awtorizzat fuq kondizzjoni li d-dokument kummerċjali pprovdut fl-Anness II jakkompanja kull kunsinna u jiċċertifika li:

(a) il-ġlud ta’ barra u l-ġlud ġew ittrattati bi qbil mal-paragrafu 2; u

(b) il-kunsinna ma tkunx ġiet f’kuntatt ma’ xi prodott ieħor mill-annimali jew ma’ annimali ħajjin li jippreżentaw riskju ta’ mxija ta’ marda serja li tittieħed.

Ċ Importazzjoni

5. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ ġlud ta’ barra u ġlud friski jew imkessħa jekk:

(a) ikunu nkisbu minn annimali riferiti fl-Artikolu 6(1)(b) jew (ċ);

(b) joriġinaw minn pajjiż terz jew, fil-każ ta’ reġjonalizzazzjoni bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità, minn parti ta’ pajjiż terz li minnha huma awtorizzati importazzjonijiet tal-kategoriji kollha ta’ laħam frisk ta’ l-ispeċi korrispondenti u li:

(i) għal millinqas 12-il xahar qabel ma jintbagħatu, kienu ħielsa mill-mard li ġej:

- id-deni klassiku tal-ħnieżer,

- id-deni tal-ħnieżer Afrikan, u

- rinderpest, u

(ii) li kienu ħielsa għal millinqas 24 xahar qabel ma ntbagħtu mill-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer u fejn, għal 12-il xahar qabel ma ntbagħtu, ma jkun twettaq l-ebda tilqim kontra l-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer;

(ċ) inkisbu minn:

(i) annimali li baqgħu fit-territorju tal-pajjiż ta’ l-oriġini għal millinqas tliet xhur qabel ma nqatlu jew mit-twelid fil-każ ta’ annimali li għandhom inqas minn tliet xhur,

(ii) fil-każ ta’ ġlud ta’ barra u ġlud minn bi-ungulati, annimali li jiġu minn impriżi li fihom ma kien hemm l-ebda mxija tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer fit-30 ġurnata ta’ qabel, u madwar liema f’raġġ ta’ 10 km ma kien hemm l-ebda każ tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer għal 30 ġurnata,

(iii) fil-każ ta’ ġlud ta’ barra u ġlud minn ħnieżer, annimali li jiġu minn impriżi li fihom ma kien hemm l-ebda mxija tal-marda ta’ l-infafet (veżikulari) tal-ħnieżer fit-30 ġurnata ta’ qabel, jew ta’ deni klassiku jew Afrikan tal-ħnieżer fl-40 ġurnata ta’ qabel, u madwar liema f’raġġ ta’ 10 km ma kien hemm l-ebda każ ta’ dan il-mard għal 30 ġurnata, jew

(iv) annimali li għaddew mill-ispezzjoni ta’ saħħa ta’ qabel il-mewt fil-biċċerija matul l-24 siegħa qabel ma nqatlu u li ma wrew l-ebda prova tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer, rinderpest, id-deni klassiku tal-ħnieżer, id-deni tal-ħnieżer Afrikan jew il-marda ta’ l-infafet (veżikulari) tal-ħnieżer;

(d) għaddew mill-prekawzjonijiet kollha biex tiġi evitata kontaminazzjoni mill-ġdid minn aġenti patoġeniċi; u

(e) jakkompanjahom ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 5(A) ta’ l-Anness X.

6. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ ġlud ta’ barra u ġlud ittrattati jekk:

(a) ikunu nkisbu minn annimali riferiti fl-Artikolu 6(1)(b), (ċ) jew (k);

(b) jakkompanjahom ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 5(B) ta’ l-Anness X.

(ċ) jiġu jew:

(i) minn annimali li joriġinaw minn reġjun ta’ pajjiż terz jew minn pajjiż terz mhux soġġett, skond il-leġislazzjoni tal-Komunità, għal restrizzjonijiet bħala riżultat ta’ mxija ta’ mard serju li jittieħed għal-liema l-annimali ta’ l-ispeċi kkonċernata huma suxxettibbli u kienu ġew ittrattati bi qbil mal-paragrafu 2

(ii) minn annimali li joriġinaw minn reġjuni oħra ta’ pajjiż terz jew pajjiżi terzi oħra u li ġew ittrattati bi qbil mal-paragrafu 2(ċ) jew (d), jew

(iii) minn annimali ruminanti u ġew ittrattati bi qbil mal-paragrafu 2 u nżammu separatament għal 21 ġurnata jew għaddew minn trasportazzjoni għal 21 ġurnata mingħajr interruzzjoni. F’dan il-każ, iċ-ċertifikat riferit fis-subparagrafu (b) huwa mibdul minn dikjarazzjoni li tikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 5(Ċ) ta’ l-Anness X, bl-effett li jew jixhdu li ntlaħqu dawk il-ħtiġijiet;

(d) fil-każ ta’ ġlud ta’ barra u ġlud immellħa trasportati permezz ta’ bastiment, il-ġlud ta’ barra li ġew immellħa qabel it-trasportazzjoni għat-tul taż-żmien iddikjarat fiċ-ċertifikat li jakkompanja l-kunsinna; u

(e) il-kunsinna ma tkunx ġiet f’kuntatt ma’ xi prodotti oħra mill-annimali jew ma’ annimali ħajjin li jippreżentaw riskju ta’ mxija ta’ marda serja li tittieħed.

7. Ġlud ta’ barra u ġlud ta’ annimali bid-dwiefer imgħawwġa (ungulati) friski, imkessħa jew ittrattati jridu jiġu importati f’kontenituri, vetturi tat-triq, vaguni tal-ferrovija jew balal issiġillati mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz tad-dispaċċ.

KAPITOLU VII Ħtiġijiet għal trofej tal-kaċċa

A. Materja prima

1. Mingħajr preġudizzju għall-miżuri adottati skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta’ speċi tal-fawna u l-flora selvaġġi billi jiġi rregolat il-kummerċ fihom [1] ĠU L 61, tat-3.3.1997, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1579/2001 (ĠU L 209, tat-2.8.2001, p. 14)., trofej tal-kaċċa:

(a) ta’ annimali bid-dwiefer imgħawwġa (ungulati) u għasafar li jkunu għaddew minn trattament komplet ta’ taxidermy li jiżgura l-preservazzjoni tagħhom f’temperatura ambjentali; u

(b) ta’ speċi oħra għajr annimali bid-dwiefer imgħawwġa (ungulati) u għasafar,

mhumiex soġġetti għal kull projbizzjoni jew restrizzjoni għal raġunijiet ta’ saħħa ta’ l-annimali.

2. Mingħajr preġudizzju għall-miżuri adottati skond ir-Regolament (KE) Nru 338/97, trofej tal-kaċċa ta’ annimali bid-dwiefer imgħawwġa (ungulati) u għasafar li ma jkunux għaddew mit-trattament imsemmi fil-paragrafu 1(a) huma soġġetti għall-kondizzjonijiet li ġejjin. Iridu:

(a) jiġu minn annimali li joriġinaw minn żona li mhijiex soġġetta għal restrizzjonijiet bħala riżultat tal-preżenza ta’ mard serju li jittieħed għal-liema annimali ta’ l-ispeċi kkonċernati huma suxxettibbli; jew

(b) iħarsu l-kondizzjonijiet preskritti mill-paragrafi 3 u 4 jekk jiġu minn annimali li joriġinaw minn żona soġġetta għal restrizzjonijiet bħala riżultat tal-preżenza ta’ mard serju li jittieħed għal-liema annimali ta’ l-ispeċi kkonċernati huma suxxettibbli.

3. Rigward trofej tal-kaċċa li jikkonsistu biss minn għadam, il-qrun, in-nagħal, id-dwiefer, l-antlers jew is-snien, it-trofej iridu:

(a) ikunu ġew mgħaddsa f’ilma jagħli għal ħin xieraq sabiex jiġi żgurat li titneħħa kull materja oħra għajr l-għadam, il-qrun, in-nagħal, id-dwiefer, l-antlers jew is-snien;

(b) ikunu ġew diżinfettati bi prodott awtorizzat mill-awtorità kompetenti, b’mod partikolari permezz ta’ perossidu (akwa ossiġenata) fejn huma kkonċernati partijiet li jikkonsistu mill-għadam;

(ċ) jiġu ppakkeġġjati, immedjatament wara t-trattament, mingħajr ma jkunu f’kuntatt ma’ prodotti oħra li joriġinaw mill-annimali li x’aktarx jistgħu jikkontaminawhom, f’ippakkeġġjar individwali, trasparenti u magħluqa sabiex tiġi evitata kull kontaminazzjoni sussegwenti; u

(d) jiġu akkumpanjati minn dokument jew ċertifikat li jiċċertifika li jkunu ntlaħqu l-kondizzjonijiet imsemmija fuq.

4. Rigward trofej tal-kaċċa li jikkonsistu biss minn ġlud ta’ barra jew ġlud, it-trofej iridu:

(a) ikunu jew:

(i) imnixxfa, jew

(ii) immellħa fin-niexef jew immellħa fl-umdità għal minimu ta’ 14-il ġurnata qabel ma jintbagħatu;

(iii) ippreservati permezz ta’ trattament ieħor għajr l-ikkunzar approvat bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2);

(b) jiġu ppakkeġġjati, immedjatament wara t-trattament, mingħajr ma jiġu f’kuntatt ma’ prodotti oħra li joriġinaw mill-annimali li x’aktarx jikkontaminawhom, f’pakketti individwali, trasparenti u magħluqa sabiex tiġi evitata kull kontaminazzjoni sussegwenti; u

(ċ) jiġu akkumpanjati minn dokument jew ċertifikat li jiċċertifika li jkunu ntlaħqu l-kondizzjonijiet imsemmija fuq.

B. Importazzjoni

5. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ trofej tal-kaċċa ttrattati minn għasafar u annimali bid-dwiefer imgħawwġa (ungulati), li huma biss l-għadam, il-qrun, in-nagħal, id-dwiefer, l-antlers, is-snien, il-ġlud ta’ barra jew il-ġlud, minn pajjiżi terzi jekk:

(a) jakkompanjahom ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 6(A) ta’ l-Anness X; u

(b) iħarsu l-ħtiġijiet tal-paragrafi 3 u 4. Madankollu, fil-każ ta’ ġlud immellħa fin-niexef jew immellħa fl-umdità li huma trasportati permezz ta’ bastiment, il-ġlud m’għandhomx għalfejn jiġu mmellħa 14-il ġurnata qabel id-dispaċċ, basta iżda li huma mmellħa għal 14-il ġurnata qabel l-importazzjoni.

6. L-Istati Membri jridu, bi qbil mal-ħtiġijiet tal-paragrafu 7, jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ trofej tal-kaċċa minn għasafar u annimali bid-dwiefer imgħawwġa (ungulati) li jikkonsistu minn partijiet anatomiċi sħaħ, li ma ġew ittrattati bl-ebda mod, minn pajjiżi terzi:

(a) li jidhru f’waħda mil-listi fl-Anness mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/86/KE tas-16 ta’ Frar 1994 li jfasslu lista proviżorja ta’ pajjiżi terzi li minnhom l-Istati Membri jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ laħam tas-selvaġġina [1] ĠU L 44, tas-17.2.1994, p. 33.; u

(b) minn liema l-importazzjoni tal-kategoriji kollha ta’ laħam frisk ta’ l-ispeċi korrispondenti hija awtorizzata.

7. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw importazzjoni tat-trofej tal-kaċċa riferiti fil-paragrafu 6 jekk:

(a) jiġu minn annimali li joriġinaw minn żona li mhijiex soġġetta għal restrizzjonijiet bħala riżultat tal-preżenza ta’ mard serju li jittieħed għal-liema annimali ta’ l-ispeċi kkonċernati huma suxxettibbli;

(b) ikunu ġew ippakkeġġjati, immedjatament wara t-trattament, mingħajr ma jiġu f’kuntatt ma’ prodotti oħra li joriġinaw mill-annimali li x’aktarx jikkontaminawhom, f’pakketti individwali, trasparenti u magħluqa sabiex tiġi evitata kull kontaminazzjoni sussegwenti; u

(ċ) jakkompanjahom ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 6(B) ta’ l-Anness X.

KAPITOLU VIII Ħtiġijiet għas-suf, ix-xagħar, il-lanżit tal-ħnieżer, ir-rix u partijiet mir-rix

A. Materja prima

1. Suf mhux ipproċessat, xagħar mhux ipproċessat, lanżit tal-ħnieżer mhux ipproċessat u rix mhux ipproċessat iridu jkunu nkisbu minn annimali riferiti fl-Artikolu 6(1)(ċ) jew (k). Iridu jkunu magħluqa b’mod sikur f’ippakkeġġjar u jkunu nexfin. Madankollu, il-moviment tal-lanżit tal-ħnieżer minn reġjuni fejn id-deni tal-ħnieżer Afrikan huwa endemiku huwa projbit għajr għal-lanżit tal-ħnieżer illi:

(a) ikun ġie mgħolli, mogħti l-kulur jew ibbliċjat; jew

(b) ikun għadda minn xi għamla oħra ta’ trattament li taċċerta l-qtil ta’ l-aġenti patoġeniċi, basta iżda illi x-xhieda għal dan l-effett tiġi sottomessa fil-forma ta’ ċertifikat mill-veterinarju responsabbli fil-post ta’ l-oriġini. Il-ħasil fil-fabbrika ma jistax jitqies bħala għamla ta’ trattament għall-għanijiet ta’ din id-dispożizzjoni.

2. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 ma jgħoddux għal rix dekorattiv jew rix li:

(a) jinġarr mill-vjaġġaturi għall-użu privat tagħhom; jew

(b) fl-għamla ta’ kunsinni mibgħuta lill-individwi privati għal għanijiet mhux industrijali.

B. Importazzjoni

3. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni tal-lanżit tal-ħnieżer minn pajjiżi terzi jew, fil-każ ta’ reġjonalizzazzjoni bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità, reġjuni tagħhom, jekk:

(a) il-lanżit tal-ħnieżer inkiseb minn annimali li joriġinaw, u ġew maqtula f’biċċerija, fil-pajjiż ta’ l-oriġini; u

(b) jew:

(i) fejn ma jkun seħħ l-ebda każ tad-deni tal-ħnieżer Afrikan fl-aħħar 12-il xahar, ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 7(A) ta’ l-Anness X jakkumapanja l-kunsinna; jew

(ii) fejn ikun seħħ każ wieħed jew aktar tad-deni tal-ħnieżer Afrikan fl-aħħar 12-il xahar, ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 7(B) ta’ l-Anness X jakkompanja l-kunsinna.

4. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ suf, xagħar, rix u partijiet mir-rix ilkoll mhux ipproċessati jekk ikunu:

(a) magħluqa b’mod sikur f’ippakkeġġjar u jkunu nexfin; u

(b) mibgħuta direttament lill-impjant tekniku jew lill-impjant intermedju f’tali kondizzjonijiet illi jevitaw kull imxija ta’ aġenti patoġeniċi.

KAPITOLU IX Ħtiġijiet għall-prodotti ta’ l-apikultura

A. Materja prima

1. Prodotti ta’ l-apikultura għall-użu ekslussivament fl-apikultura jridu:

(a) ma jkunux ġew minn żona li hija soġġetta għal ordni ta’ projbizzjoni assoċjata ma’ okkorrenza ta’ foulbrood Amerikana jew akarjoasi jekk, fil-każ ta’ l-akarjoasi ż-żonatad-destinazjoni tkun kisbet garanziji addizzjonali bi qbil ma’ l-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 92/65/KEE [1] Id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tippreskrivi l-ħtiġijiet tas-saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw il-kummerċ u l-importazzjoni fil-Komunita ta’ annimali, semen, bajd (ova) u embrijoni bla ħsara għall-ħtiġijiet tas-saħħa ta’ l-annimali preskritti fir-regoli Komunitarji speċifiċi riferiti fl-Anness A(I) mad-Direttiva 90/425/KEE (ĠU L 268, ta’ l-14.9.1992, p. 54). Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/298/KE (ĠU L 102, tat-12.4.2001, p. 63).;

(b) jilħqu l-ħtiġijiet imposti bl-Artikolu 8(a) tad-Direttiva 92/65/KEE.

Kull deroga trid tiġi stabbilita, kif ikun meħtieġ, bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 33(2).

B. Importazzjoni

2. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ prodotti ta’ l-apikultura maħsuba għall-użu fl-apikultura jekk:

(a) id-dokument kummerċjali li jakkompanja l-kunsinna jinkludi t-tagħrif li ġej:

(i) il-pajjiż ta’ l-oriġini,

(ii) l-isem ta’ l-istabbiliment ta’ produzzjoni,

(iii) in-numru ta’ reġistrazzjoni ta’ l-istabbiliment ta’ produzzjoni,

(iv) in-natura tal-prodotti, u

(v) l-indikazzjoni: "Prodotti ta’ l-apikultura maħsuba esklussivament għall-użu fl-apikultura li joriġinaw minn impriża li mhijiex soġġetta għal restrizzjonijiet minħabba fl-okkorrenza ta’ mard tan-naħal u miġbura f’ċentru ta’ reġjun b’raġġ ta’ 3 kilometri li mhuwiex soġġett għal restrizzjonijiet minħabba l-foulbrood Amerikana, li hija marda li għandha tiġi mgħarrfa, għal millinqas 30 ġurnata."; u

(b) l-awtorità kompetenti li tissorvelja l-impriża ta’ produzzjoni rreġistrata ttimbrat id-dokument kummerċjali.

KAPITOLU X Ħtiġijiet għall-għadam u l-prodotti mill-għadam (għajr ikel mill-għadam), il-qrun u l-prodotti mill-qrun (għajr ikel mill-qrun) u n-nagħal u l-prodotti min-nagħal (għajr ikel min-nagħal) maħsuba għal użu ieħor għajr bħala materjal ta’ l-għalf, fertilizzanti organiċi jew prodotti li jtejbu l-ħamrija

1. L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ l-għadam u tal-prodotti mill-għadam (għajr ikel mill-għadam), il-qrun u l-prodotti mill-qrun (għajr ikel mill-qrun) u n-nagħal u l-prodotti min-nagħal (għajr ikel min-nagħal) biex jipproduċu prodotti tekniċi jekk:

(a) il-prodotti jkunu ġew imnixxfa qabel l-esportazzjoni u mhux imkessħa jew iffriżati;

(b) il-prodotti jinġarru biss bl-art u bil-baħar mill-pajjiż ta’ l-oriġini tagħhom direttament lejn il-post ta’ l-ispezzjoni fuq il-fruntiera ġewwa l-Komunità u ma jerġgħux jiġu ttrasportati bil-baħar lejn xi port jew post barra mill-Komunità;

(ċ) wara l-eżami tad-dokument kif ipprovdut fid-Direttiva 97/78/KEE, il-prodotti jiġu mwassla direttament lejn l-impjant tekniku;

2. Kull kunsinna trid tkun akkumpanjata minn:

(a) dokument kummerċjali ttimbrat mill-awtorità kompetenti li tissorvelja l-impriża ta’ l-oriġini, li jinkludi t-tagħrif li ġej:

(i) il-pajjiż ta’ l-oriġini,

(ii) l-isem ta’ l-impriża tal-produzzjoni,

(iii) in-natura tal-prodott (għadam niexef/prodott mill-għadam niexef/qrun niexef/prodotti niexfa mill-qrun/nagħal niexef/prodotti niexfa min-nagħal) u

(iv) il-fatt li l-prodott ġie:

- idderivat minn annimali b’saħħithom maqtula f’biċċerija, jew

- imnixxef għal 42 ġurnata f’temperatura medja ta’ millinqas 20°Ċ, jew

- imsaħħan għal siegħa sa millinqas 80°Ċ fil-ġewwieni tiegħu qabel ma jitnixxef, jew

- isir irmied għal siegħa sa millinqas 80°Ċ fil-ġewwieni tiegħu qabel ma jitnixxef, jew

- ikun għadda minn proċess ta’ aċidifikazzjoni tant li l-pH ġie miżmum inqas minn 6 fil-ġewwieni tiegħu għal millinqas siegħa qabel ma jitnixxef, u

ma kienx maħsub fl-ebda stadju li jiġi dirett għal xi użu fl-ikel, materjal ta’ l-għalf, fertilizzanti organiċi jew prodotti li jtejbu l-ħamrija; u

(b) id-dikjarazzjoni li ġejja ta’ l-importatur li trid tkun għall-inqas f’lingwa waħda uffiċjali ta’ l-Istat Membru li minnu l-kunsinna tidħol l-ewwel fil-Komunità u millinqas f’lingwa waħda uffiċjali ta’ l-Istat Membru tad-destinazzjoni:

+++++ TIFF +++++

3. Mal-kunsinna lejn it-territorju tal-Komunità, il-materjal irid jiġi magħluq f’kontenitur jew vetturi ssiġillati jew jinġarr bil-massa f’bastiment. Jekk ikunu trasportati f’kontenituri, il-kontenituri, u fil-każijiet kollha d-dokumenti li jakkompanjawhom, iridu jġorru l-isem u l-indirizz ta’ l-impjant tekniku.

4. Wara l-ispezzjoni fil-fruntiera pprovduta mid-Direttiva 97/78/KE, u bi qbil mar-regoli preskritti fl-Artikolu 9(4) ta’ dik id-Direttiva, il-materjal irid jiġi ttrasportat direttament lill-impjant tekniku.

5. Rekords iridu jinżammu tal-kwantità u n-natura tal-materjal, matul il-fabbrikazzjoni, b’tali mod li jiġi żgurat li l-materjal fil-fatt ġie użat għall-għanijiet maħsuba.

KAPITOLU XI Prodotti sekondarji ta’ l-annimali għall-fabbrikazzjoni ta’ l-ikel ta’ l-annimali domestiċi u prodotti tekniċi oħra

L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali maħsuba għall-fabbrikazzjoni ta’ l-ikel ta’ l-annimali domestiċi, prodotti farmaċewtiċi u prodotti tekniċi oħra jekk:

1. jiġu minn pajjiżi terzi li jidhru fuq il-lista f’Parti VII ta’ l-Anness XI;

2. jikkonsistu biss minn prodotti sekondarji ta’ l-annimali riferiti fl-Artikolu 6(1)(a);

3. ġew iffriżati bil-qawwi fl-impjant ta’ l-oriġini;

4. għaddew mill-prekawzjonijiet kollha biex tiġi evitata kontaminazzjoni mill-ġdid minn aġenti patoġeniċi;

5. ġew ippakkeġġjati f’ippakkeġġjar ġdid biex jipprevjenu kull tqattir;

6. jakkompanjahom ċertifikat li jikkonforma mal-mudell preskritt fil-Kapitolu 8 ta’ l-Anness X; u

7. wara l-ispezzjoni fil-fruntiera pprovduta mid-Direttiva 97/78/KE, u bi qbil mar-regoli preskritti fl-Artikolu 9(4) ta’ dik id-Direttiva, huma trasportati jew:

(a) direttament lejn impjant ta’ l-ikel ta’ l-annimali domestiċi jew impjant tekniku, li ta l-garanzija li l-prodotti sekondarji ta’ l-annimali se jintużaw biss għall-għan permess u mhumiex se jħallu l-impjant mingħajr ma jkunu ttrattati; jew

(b) lejn impjant intermedju.

KAPITOLU XII Xaħmijiet mirduda għal għanijiet oleokimiċi

L-Istati Membri jridu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ xaħam mirdud li huwa maħsub biex jiġi pproċessat permezz ta’ metodu li għall-inqas jilħaq il-livelli stabbiliti ta’ wieħed mill-proċessi deskritti fl-Anness VI, Kapitolu III, jekk:

1. il-prodott jinġarr biss permezz ta’ l-art u l-baħar mill-pajjiż ta’ l-oriġini direttament lejn post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera fil-Komunità;

2. wara l-ispezzjonijiet iddokumentati pprovduti mid-Direttiva 97/78/KE, u bi qbil mar-regoli preskritti fl-Artikolu 9(4) ta’ dik id-Direttiva, il-prodotti jinġarru lejn l-impjant oleokimiku fejn se jiġu pproċessati;

3. dikjarazzjoni magħmula mill-importatur takkumpanja kull kunsinna. Din id-dikjarazzjoni trid tiddikjara li prodotti importati bi qbil ma’ dan il-Kapitolu mhumiex se jiġu mibdula għal xi użu ieħor għajr dak ta’ aktar ipproċessar minn metodu li għall-inqas jilħaq il-livelli stabbiliti ta’ wieħed mill-proċessi deskritti fl-AnnessVI, Kapitolu III. Għandha tiġi ppreżentata dikjarazzjoni għall-effett ta’, u annotata, mill-awtorità kompetenti fil-post fil-fruntiera fejn isiru l-ispezzjonijiet fl-ewwel post tad-dħul tal-merkanzija fil-Komunità, u wara għandha timxi mal-kunsinna sa l-impjant oleokimiku.

--------------------------------------------------

L-ANNESS IX

REGOLI APPLIKABBLI GĦALL-UŻU TA’ ĊERTU MATERJAL TA’ KATEGORIJA 2 U KATEGORIJA 3 GĦALL-GĦALF TA’ ĊERTI ANNIMALI BI QBIL MA’ L-ARTIKOLU 23(2)

1. Dan l-Anness japplika biss għall-utenti u ċ-ċentri tal-ġbir awtorizzati u rreġistrati skond l-Artikolu 23(2)(ċ)(iv), (vi) u (vii). Għall-għanijiet ta’ dan l-Anness, materjal rilevanti ifisser il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali speċifikati fl-Artikolu 23(2)(b) u prodotti derivati minnhom.

2. Materjal rilevanti jrid jiġi ttrasportat lejn l-utenti jew lejn ċ-ċentri tal-ġbir bi qbil ma’ l-Anness II.

3. Iċ-ċentri tal-ġbir iridu:

(a) jikkonformaw għall-inqas mal-ħtiġijiet li ġejjin ta’ l-Anness V:

(i) Il-Kapitolu I, paragrafi 1(a), (b), (ċ), (d) u (f), 2, 3 u 4, u

(ii) Il-Kapitolu II, paragrafi 1, 2, 4, 5 u 9; u

(b) ikollhom faċilitajiet adegwati biex jinqered materjal rilevanti mhux użat u mhux ipproċessat jew jinħatt f’impjant ta’ l-ipproċessar jew impjant ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni bi qbil ma’ dan ir-Regolament.

L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-użu ta’ impjant ta’ l-ipproċessar ta’ Kategorija 2 bħala ċentru tal-ġbir.

4. B’żieda mar-rekords meħtieġa bi qbil ma’ l-Anness II, ir-rekords li ġejjin iridu jinżammu f’relazzjoni ma’ materjal rilevanti:

(a) fil-każ ta’ utenti finali, il-kwantità użata u d-data ta’ l-użu; u

(b) fil-każ ta’ ċentri tal-ġbir:

(i) il-kwantità ttrattata bi qbil mal-paragrafu 5;

(ii) l-isem u l-indirizz ta’ kull utent finali li qed jixtri l-materjal;

(iii) il-fondijiet fejn jittieħed il-materjal għall-użu;

(iv) il-kwantità mibgħuta; u

(v) id-data li fiha ntbagħat il-materjal.

5. Operaturi ta’ ċentri tal-ġbir li jipprovdu materjal rilevanti ieħor għajr il-ġewwieni tal-ħut lill-utenti finali, iridu jiżguraw li:

(a) jgħaddi minn wieħed mit-trattamenti li ġejjin (jew fiċ-ċentru tal-ġbir jew f’biċċerija approvata mill-awtorità kompetenti bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità):

(i) żnaturazzjoni permezz ta’ soluzzjoni ta’ aġent li jagħti l-kulur approvat mill-awtorità kompetenti. Is-soluzzjoni trid tkun ta’ qawwa tant li l-kulur fuq il-materjal imtebba’ jidher ċar, u l-wiċċ sħiħ tal-biċċiet kollha tal-materjal ikunu ġew koperti minn soluzzjoni kif imsemmi qabel jew billi l-materjal jiġi mgħaddas, jew permezz ta’ l-isprej jew billi s-soluzzjoni tiġi applikata mod ieħor;

(ii) sterilizzazzjoni, jiġifieri jiġi mgħolli jew mogħti l-fwar taħt pressjoni sakemm kull biċċa materjal jissajjar kollu; jew

(iii) kull trattament ieħor approvat mill-awtorità kompetenti; u

(b) ikun ippakkeġġjat wara t-trattament u qabel id-distribuzzjoni f’ippakkeġġjar li huwa mmarkat b’mod ċar u li jinqara bl-isem u l-indirizz taċ-ċentru tal-ġbir u l-indikazzjoni mhux għall-konsum uman.

--------------------------------------------------

L-ANNESS X

MUDELL TA’ ĊERTIFIKATI TAS-SAĦĦA GĦALL-IMPORTAZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI TA’ ĊERTI PRODOTTI SEKONDARJI TA’ L-ANNIMALI U PRODOTTI LI JOĦORĠU MINNHOM

KAPITOLU 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 2(A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 2(B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 2(Ċ)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 3(A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 3(B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 3(Ċ)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 3(D)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 4

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 5(A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 5(B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 5(Ċ)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 6(A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 6(B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 7(A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 7(B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLU 8

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

L-ANNESS XI

LISTI TA’ PAJJIŻI TERZI LI MINNHOM L-ISTATI MEMBRI JISTGĦU JAWTORIZZAW IMPORTAZZJONIJIET TA’ PRODOTTI SEKONDARJI TA’ L-ANNIMALI MAĦSUBA GĦALL-KONSUM UMAN

L-inklużjoni ta’ pajjiż fuq wieħed mil-listi li ġejjin hija kondizzjoni meħtieġa, imma mhux suffiċjenti, għall-importazzjoni ta’ prodotti rilevanti minn dak il-pajjiż. Importazzjonijiet iridu jaderixxu wkoll mal-ħtiġijiet rilevanti ta’ saħħa ta’ l-annimal u tas-saħħa pubblika.

PARTI I Lista ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ ħalib u prodotti bbażati fuq il-ħalib

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’kolonna B jew kolonna Ċ ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 95/340/KE.

PARTI II Lista ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ proteini pproċessati ta’ l-annimali (minbarra ikel mill-ħut)

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE.

PARTI III Lista ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ ikel mill-ħut u żejt tal-ħut

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista fl-Anness mad-Deċiżjoni 97/296/KE.

PARTI IV Lista ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ xaħmijiet mirduda (minbarra żejt tal-ħut)

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE.

PARTI V Lista ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ prodotti mid-demm għal materjal ta’ l-għalf

A. Prodotti mid-demm minn annimali bid-dwiefer imgħawwġa

Pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE minn liema huma awtorizzati importazzjonijiet mill-kategoriji kollha ta’ laħam frisk ta’ l-ispeċi rispettivi.

B. Prodotti mid-demm minn speċi oħra.

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE.

PART VI Lista ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ prodotti mid-demm (minbarra l-equidae) maħsuba għall-użu tekniku u farmaċewtiku

A. Prodotti mid-demm minn annimali bid-dwiefer imgħawwġa

Pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE minn liema huma awtorizzati importazzjonijiet mill-kategoriji kollha ta’ laħam frisk ta’ l-ispeċi rispettivi.

B. Prodotti mid-demm minn speċi oħra

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE.

PART VII Lista ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ materjal għall-fabbrikazzjoni ta’ ikel ta’ l-annimali domestiċi u prodotti tekniċi

A. Materjal mhux ipproċessat minn annimali bovini, ovini, kaprini, porċini u ekwini

Pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE minn liema huma awtorizzati importazzjonijiet mill-kategoriji kollha ta’ laħam frisk ta’ l-ispeċi rispettivi.

B. Materjal mhux ipproċessat mit-tjur.

Pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ laħam tat-tjur frisk.

Ċ. Materjal mhux ipproċessat minn speċi oħra

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE.

PART VIII Lista ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ lanżit tal-ħnieżer mhux ittrattati

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE.

PART IX Lista ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ demel għat-trattament tal-ħamrija

A. Prodotti pproċessati mid-demel

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE.

B. Demel ipproċessat mill-equidae

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE għal equidae ħajjin.

Ċ. Demel mhux ipproċessat mit-tjur

Pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ laħam tat-tjur frisk.

PART X Lista ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ ikel ta’ l-annimali domestiċi u dogchews

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE, u l-pajjiżi li ġejjin:

(LK) Is-Sri Lanka [1]

(ĠP) Il-Ġappun [2]

(TW) It-Tajwan [3].

PART XI Lista ta’ pajjiżi terzi minn liema l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ ġelatina, proteina idrolizzata u fosfat tad-dikalċju

Pajjiżi terzi mniżżla f’lista f’Parti I ta’ l-Anness mad-Deċiżjoni 79/542/KEE, u l-pajjiżi li ġejjin:

(KR) Ir-Repubblika tal-Korea [4]

(MJ) Il-Malasja [5]

(PK) Il-Pakistan [6]

(TW) It-Tajwan [7].

[1] Dogchews magħmulin minn ġlud ta’ barra u ġlud ta’ annimali bid-dwiefer imgħawwġa biss.

[2] Ikel ta’ l-annimali domestiċi ipproċessat għall-ħut ornamentali biss.

[3] Ikel ta’ l-annimali domestiċi ipproċessat għall-ħut ornamentali biss.

[4] Ġelatina biss.

[5] Ġelatina biss.

[6] Ġelatina biss.

[7] Ġelatina biss.

--------------------------------------------------

Top