EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0187

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' frar 2002 li tistabbilixxi Eurojust bil-għan li tiġi msaħħa l-ġlieda kontra l-kriminalità serja

OJ L 63, 6.3.2002, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 198 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 213 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 213 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 67 - 79

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2019; Revokat u sostitwit bi 32018R1727 . Latest consolidated version: 04/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/187/oj

32002D0187Official Journal L 063 , 06/03/2002 P. 0001 - 0013


Id-Deċiżjoni tal-Kunsill

tat-28 ta' frar 2002

li tistabbilixxi Eurojust bil-għan li tiġi msaħħa l-ġlieda kontra l-kriminalità serja

(2002/187/JHA)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 31 u 34(2)(ċ) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Repubblika Federali ta-Ġermanja u dik tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika Franċiża, tar-Renju ta' l-Isvezja u tar-Renju tal-Belġju [1],

Wara li kunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [2];

Billi:

(1) Hu neċessarju li tittejjeb aktar il-koperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Istati Membri, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra forom serji ta' kriminalità li sikwit ikunu x-xogħol ta' organizzazzjonijiet transnazzjonali.

(2) It-titjib effettiv tal-koperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Istati Membri jeħtieġ l-adozzjoni immedjata ta' miżuri strutturali fil-livell ta' l-Unjoni Ewropea biex tiġi faċilitata l-aħjar kordinazzjoni ta' azzjoni għall-investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li jkopru t-territorju ta' iktar minn Stat Membru wieħed bir-rispett kollu lejn id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali.

(3) Bil-għan li terġa' tissaħħaħ l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata serja, il-Kunsill Ewropew ta' Tampere tal-15 u tas-16 ta Ottubru 1999, b'mod partikolari fil-punt 46 tal-konklużjonijiet tiegħu, iddeċieda dwar l-istabbiliment ta' unità (Eurojust) magħmula minn prosekuturi, maġistrati jew uffiċjali tal-pulizija b'kompetenza ekwivalenti.

(4) Din l-unità Eurojust hi stabbilita b'din id-Deċiżjoni bħala korp ta' l-Unjoni Ewropea b'natura legali u finanzjata mill-budget ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, barra fir-rigward ta' salarji tal-membri nazzjonali u ta' l-assistenti tagħhom, li jieħu ħsiebhom l-Istat Membru li joriġinahom.

(5) L-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru. 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 li jikkonċernaw l-investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) [3] huma rilevanti wkoll għall-Eurojust. Il-Kulleġġ Eurojust għandu jadotta l-miżuri ta' implimentazzjoni neċessarji biex jinkisbu dawn l-għanijiet. Għandu jiġi kkunsidrat ix-xogħol sensittiv magħmul mill-Eurojust fil-kuntest ta' investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet. F'dan il-kuntest, OLAF m'għandux jingħata aċċess għal dokumenti, prova, rapporti, noti jew informazzjoni, f'kwalunkwe forma, li huma miżmuma jew maħluqa matul dawn l-attivitajiet, kemm jekk għadhom qed isiru kif ukoll jekk diġà konklużi, u għandha tkun ipprojbita t-trasmissjoni ta' dawn id-dokumenti, provi, rapporti, noti u informazzjoni għal OLAF.

(6) Bil-għan li jkunu jistgħu jintlaħqu l-iskopijiet bil-mod l-aktar effiċjenti, Eurojust għandha twettaq il-kompiti tagħha jew permezz ta' waħda jew aktar mill-membri nazzjonali jew bħala Kulleġġ.

(7) L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jbiddlu l-informazzjoni ma' Eurojust skond l-arranġamenti li jservu u li josservaw l-interessi tas-servizz pubbliku.

(8) Il-ġurisdizzjoni tal-Eurojust hi mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Komunità li tipproteġi l-interessi finanzjarji proprji tagħha u hi ukoll mingħajr preġudizzju għal konvenzjonijiet u ftehim ġa eżistenti, b'mod partikolari il-Konvenzjoni Ewropea dwar Assistenza Reċiproka f'Kwistjonijiet Kriminali (Kunsill ta' l-Ewropa) iffirmat fi Strasbourg fl-20 t'April 1959, u wkoll il-Konvenzjoni dwar Assistenza Reċiproka fuq Kwistjonijiet Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea [4] adotatti mill-Kunsill fid-29 ta' Mejju 2000, u l-Protokoll [5] tiegħu adottat fis-16 t'Ottubru 2001.

(9) Bil-għan li tikseb l-għanijiet tagħha, Eurojust tipproċessa informazzjoni personali b'mezzi awtomatiċi jew f'fajls manwali strutturali. Għalhekk għandhom jittieħdu l-passi neċessarji biex jiġi żgurat livell ta' protezzjoni ta' l-informazzjoni li jikkorrespondi mill-inqas ma' dak li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-prinċipji tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' l-Individwi rigward l-Ipproċessar Awtomatiku ta' Informazzjoni Personali (Kunsill ta' l-Ewropa) iffirmata fi Strasbourg fit-28 ta' Jannar 1981, flimkien ma' l-emendi sussegwenti tagħha, b'mod partikolari l-Protokoll miftuħ għall-firma fit-8 ta' Novembru 2001, meta dawn l-emendi jidħlu fis-seħħ bejn l-Istati Membri.

(10) Għal kontribuzzjoni ta' garanzija u ta' kontroll biex l-informazzjoni personali tiġi proċessata sew mill-Eurojust, għandu jiġi stabbilit korp konġunt ta' sorveljanza li, minħabba l-kompożizzjoni tal-Eurojust, għandu jikkonsisti f'imħallfin jew, jekk is-sistema kostituzzjonali jew nazzjonali ta' Stat Membru teħtieġ hekk, f'persuni li jeżerċitaw funzjoni ekwivalent li tagħtihom indipendenza suffiċjenti. Il-poteri ta' dan il-korp konġunt ta' sorveljanza għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-ġurisdizzjoni tal-qrati nazzjonali jew għall-arranġamenti għal xi appelli li jistgħu jinġiebu quddiemu.

(11) Biex tiġi żgurata kordinazzjoni armonizzata ta' l-attivitajiet varji magħmula mill-Unjoni u mill-Komunità u wara li kkunsidrat l-Artikolu 29 u l-Artikolu 36(2) tat-Trattat, il-Kummissjoni għandha tkun kompletament involuta fix-xogħlijiet tal-Eurojust dwar mistoqsijiet ġenerali u mistoqsijiet li ġejjin mill-kompetenza tagħha. Ir-regoli u l-proċedura tal-Eurojust għandhom jagħtu dettalji dwar l-arranġament għall-Kummissjoni biex tipparteċipa fl-attivitajiet tal-Eurojust f'żoni fil-ġurisdizzjoni tagħha.

(12) Għandhom jiġu stabbiliti disposizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-Eurojust u l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) [6] jistabbilixxu u jżommu koperazzjoni fil-qrib.

(13) Eurojust u n-Network Ġudizzjarja Ewropea stabbiliti bl-Azzjoni Konġunta 98/428/JHA [7] għandhom ikollhom rapport privileġġat. Għal dak il-għan, is-segretarjat tan-Network għandu jitpoġġa fis-segretarjat tal-Eurojust.

(14) Biex jiġu faċilitati l-attivitajiet tal-Eurojust, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu jew jinnominaw wieħed jew aktar korrispondenti nazzjonali.

(15) Sakemm hu neċessarju fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha, għandu jkun possibbli għall-Eurojust li tibda koperazzjoni ma' Stati mhux Membri u biex jiġu milħuqa ftehim għal dak il-għan, primarjament ma' pajjiżi kandidati għal adeżjoni fl-Unjoni u pajjiżi oħra li ntlaħaq ftehim magħhom.

(16) Peress li l-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni tfisser li miżuri leġislattivi ġodda importanti għandhom ikunu approvati fl-Istati Membri, għandhom isiru disposizzjonijiet għal ċerti disposizzjonijiet transitorji.

(17) Il-punt 57 tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Laeken ta' l-14 u l-15 ta' Diċembru 2001 provda għall-Eurojust biex tkun tista' tibda operazzjonijiet fl-Aja, sakemm jintlaħaq ftehim ġenerali dwar is-sede ta' ċerti aġenziji.

(18) Din id-Deċiżjoni tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6(2) tat-Trattat u riflessa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea,

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Stabbiliment u Natura Ġuridika

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi unità, imsejħa bħala "Eurojust", bħala korp ta' l-Unjoni.

L-Eurojust għandha natura ġuridika.

Artikolu 2

Kompetizzjoni

1. L-Eurojust għandha tkun komposta minn membru nazzjonali wieħed issekondat minn kull Stat Membru skond is-sistema ġuridika, li għandu bħala titlu prosekutur, imħallef jew uffiċjal tal-pulizija b'kompetenza ekwivalenti.

2. Kull membru nazzjonali jista' jkun assistit minn persuna waħda. Jekk neċessarju u bi ftehim mal-Kulleġġ imniżżel fl-Artikolu 10, aktar minn persuna waħda tista' tassisti lill-membru nazzjonali. Wieħed minn dawn l-assistenti jistgħu jibdlu lill-membru nazzjonali.

Artikolu 3

Għanijiet

1. Fil-kuntest ta' investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet, li jikkonċernaw tnejn jew aktar Stati Membri, ta' imġieba kriminali msemmija fl-Artikolu 4 rigward kriminalità serja, partikolarment meta hi organizzata, l-għanijiet tal-Eurojust għandhom ikunu li:

(a) jistimolaw u jtejbu l-kordinazzjoni, bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, ta' investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet fl-Istati Membri, waqt li tiġi kunsidrata kull talba li toħroġ mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru u kull informazzjoni mogħtija minn korp kompetenti fis-sens tad-disposizzjonijiet adottati fil-qafas tat-Trattati;

(b) itejbu koperazzjoni bejn awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, b'mod partikolari li tiġi faċilitata l-eżekuzzjoni ta' assistenza ġudizzjarja internazzjonali u l-implimentazzjoni ta' ordnijiet ta' estradizzjoni;

(ċ) li jappoġġaw altrimenti l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri biex itejbu l-effiċjenza ta' l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet tagħhom.

2. Skond ir-regoli stabbiliti b'din id-Deċiżjoni u fuq talba ta' l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru, l-Eurojust tista' tassisti wkoll f'investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet dwar dak l-Istat Membru biss u Stat mhux Membru fejn ftehim li jistabbilixxi koperazzjoni skond l-artikolu 27(3) ġie konkluż ma' l-istess Stat jew fejn f'każ speċifiku jkun hemm interess essenzali li tiġi provduta din l-assistenza.

3. Skond ir-regoli stabbiliti b'din id-Deċiżjoni u fuq talba jew ta' l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru jew tal-Kummissjoni, l-Eurojust tista' tassisti wkoll f'investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet dwar dak l-Istati Membri biss u l-Komunità.

Artikolu 4

Kompetenzi

1. Il-kompetenza ġenerali tal-Eurojust għandha tkopri:

(a) il-forom kollha ta' kriminalità u l-offiżi rigward liema l-Europol hi f'kull ħin kompetenti li taġixxi skond l-Artikolu 2 tal-Konvenzjoni Europol tas-26 ta'Lulju 1995;

(b) il-forom li ġejjin ta' kriminalità:

- kriminalità informatika,

- frodi u korruzzjoni u kull reat kriminali li jolqot l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej,

- ir-riċiklaġġ ta' flus li ġejjin minn reati,

- kriminalità ambjentali,

- parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali fis-sens ta' l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 98/733/JHA tal-21 ta' Diċembru 1998 rilattiva għall-punizzjoni ta' parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea [8];

(ċ) offiżi oħra magħmula flimkien ma' forom oħra ta' reati u ma' l-offiżi msemmija fil-punti (a) u (b).

2. Għal forom ta' reati għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 1, l-Eurojust tista' wkoll, skond l-għanijiet tagħha, tassisti f'investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet fuq talba ta' l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru.

Artikolu 5

Funzjonijiet ta' l-Eurojust

1. Biex l-Eurojust tilħaq l-għanijiet tagħha, l-Eurojust għandha twettaq il-funzjonijiet tagħha:

(a) permezz ta' wieħed jew aktar membri nazzjonali konċernati skond l-Artikolu 6, jew

(b) bħala Kulleġġ skond l-Artikolu 7:

(i) meta mitluba hekk minn wieħed jew aktar membri nazzjonali konċernati b'każ ittrattat minn Eurojust, jew

(ii) meta l-każ jinvolvi investigazzjonijiet jew prosekuzzjonijiet li għandhom riperkussjonijiet fil-livell ta' l-Unjoni jew li jistgħu jolqtu Stati Membri għajr dawk li huma direttament konċernati, jew

(iii) meta hi involuta kwistjoni ġenerali rilatata mal-kisba ta' l-għanijiet tagħha, jew

(iv) meta altrimenti msemmija f'din id-Deċiżjoni.

2. Meta twettaq il-funzjonijiet tagħha, l-Eurojust għandha tindika jekk hiex taġixxi permezz ta' wieħed jew aktar membri nazzjonali fis-sens ta' l-Artikolu 6 jew bħala Kulleġġ fis-sens ta' l-Artikolu 7.

Artikolu 6

Funzjonijiet tal-Eurojust meta taġixxi permezz tal-membri nazzjonali tagħha

Meta l-Eurojust taġixxi permezz tal-membri nazzjonali kkonċernati tagħha, hi:

(a) tista' tistaqsi lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kkonċernati biex jikkonsidraw:

(i) li jaċċettaw investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta' atti speċifiċi;

(ii) li jaċċettaw li waħda minnhom tista' tkun f'pożizzjoni aħjar li tintrabat b'investigazzjoni jew li tħarrek atti speċifiċi;

(iii) li jikkoordinaw bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri konċernati;

(iv) li jistabbilixxu grupp ta' investigazzjoni konġunt bl-istrumenti ta' koperazzjoni rilevanti;

(v) li jipprovduha b'kull informazzjoni li hi neċessarja biex taqdi l-funzjonijiet tagħha;

(b) għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri konċernati jinformaw lil xulxin b'investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li ġiet informata bihom;

(ċ) għandha tgħin lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, fuq talba tagħhom, biex tiġi żgurata l-aħjar koperazzjoni possibbli fl-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet;

(d) għandha tagħti għajnuna biex tittejjeb il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali;

(e) għandha tikkopera u tikkonsula man-Network Ġudizzjarja Ewropea, billi tuża u tagħti kontribut għat-titjib tal-bażi ta' informazzjoni dokumentata;

(f) għandha, fil-każijiet imniżżla fl-Artikolu 3(2) u (3) u bi ftehim mal-Kulleġġ, tgħin f'investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet dwar l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru wieħed biss;

(g) tista', skond l-għanijiet tagħha u fil-qafas ta' l-Artikolu 4(1) biex ittejjeb il-koperazzjoni u l-kordinazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, tibgħat ordnijiet għal għajnuna ġudizzjarja meta dawn:

(i) isiru mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru;

(ii) jikkonċernaw investigazzjoni jew prosekuzzjoni magħmula minn dik l-awtorità f'każ speċifiku, u

(iii) jeħtieġu l-intervenzjoni tagħha bil-għan li tiġi kkordinata l-azzjoni.

Artikolu 7

Funzjonijiet ta' l-Eurojust meta taġixxi bħala Kulleġġ

Meta l-Eurojust taġixxi bħala Kulleġġ:

(a) tista', għall-forom ta' kriminalità u offiżi msemmija fl-Artikolu 4(1) issaqsi lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kkonċernati, waqt li tagħti r-raġunijiet tagħha:

(i) biex jibdew investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta' atti speċifiċi;

(ii) biex jaċċettaw li waħda minnhom tista' tkun f'pożizzjoni aħjar li tibda investigazzjoni jew biex tħarrek atti speċifiki;

(iii) biex jikkoordinaw bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri konċernati;

(iv) biex jistabbilixxu grupp ta' investigazzjoni konġunt b'konformità ma' l-istrumenti rilevanti ta' koperazzjoni;

(v) biex jipprovduha b'kull informazzjoni neċessarja għal qadi tal-funzjonijiet tagħha;

(b) għandha tiżgura li l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jinformaw lil xulxin bl-investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li ġew informati dwarhom u li għandhom riperkussjonijiet fuq livell ta' l-Unjoni jew li jistgħu jaffettwaw Stati Membri għajr dawk li huma direttament ikkonċernati;

(ċ) għandha tassisti 'l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, fuq talba tagħhom, biex tiżgura l-aħjar koperazzjoni possibli f'investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet;

(d) għandha tagħti għajnuna biex ittejjeb il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, b'mod partikolari dwar l-analiżi ta' l-Europol;

(e) għandha tikkopera u tikkonsulta man-Networks Ġudizzjarji Ewropej, li tinkludi tagħmel użu minn u tikkontribwixxi għat-titjib tal-bażi ta' informazzjoni dokumentarja;

(f) tista' tassisti lill-Europol, b'mod partikolari billi tipprovdiha b'opinjonijiet ibbażati fuq analiżi magħmula minn Europol;

(g) tista' tagħti appoġġ loġistiku f'każijiet imsemmija fil-punti (a), (ċ) u (d) hawn fuq. Dan l-appoġġ loġistiku jista' jinkludi għajnuna għal traduzzjoni, interpretazzjoni u l-organizzazzjoni ta' laqgħat ta' kordinazzjoni.

Artikolu 8

Raġunijiet

Jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri konċernati jiddeċiedu li ma jikkonformawx ma' talba msemmija fl-Artikolu 7(a), għandhom jinformaw lill-Eurojust dwar id-deċiżjoni tagħhom u dwar ir-raġunijiet tagħhom sakemm, fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 7(a)(i), (ii) u (v), huma ma jistgħux jagħtu raġunijiet minħabba:

(i) li jekk jagħmlu hekk issir ħsara għall-interessi nazzjonali ta' sigurtà, jew

(ii) jekk jagħmlu hekk jipperikolaw is-suċċess ta' l-investigazzjonijiet li qed isiru jew is-sigurtà ta' l-individwi.

Artikolu 9

Membri nazzjonali

1. Membri nazzjonali għandhom ikunu suġġetti għal-liġijiet nazzjonali ta' l-Istati Membri tagħhom rigward l-istatut tagħhom. It-tul tal-mandat ta' membru nazzjonali għandu jkun iddeterminat mill-Istat Membru ta' oriġini. Għandu jkun b'tali mod li tħalli lill-Eurojust topera sew.

2. L-informazzjoni kollha mibdula bejn Eurojust u l-Istati Membri, li jinkludu t-talb magħmul fil-qafas ta' l-Artikolu 6(a), għandhom ikunu magħmula permezz tal-membru nazzjonali.

3. Kull Stat Membru għandu jfisser in-natura u l-miżura tal-poteri ġudizzjarji li jawtorizzaw lill-membri nazzjonali fit-territorju proprju tiegħu. Għandu jfisser ukoll id-dritt għal membru nazzjonali barrani li jaġixxi fil-konfront ta' l-awtoritajiet ġudizzjarji barranin, skond l-impenji internazzjonali tiegħu. Meta jaħtar lill-membru nazzjonali tiegħu u f'kull ħin ieħor xieraq, Stat Membru għandu jgħarraf lil Eurojust u lis-Segretarjat tal-Kunsill Ġenerali dwar id-deċiżjoni tiegħu ħalli dan ta' l-aħħar ikun jista' jinforma lill-Istati Membri l-oħra. Dawn ta' l-aħħar għandhom jintrabtu li jaċċettaw u li jirrikonoxxu l-prerogattivi mogħtija sakemm huma konformi ma' l-impenni internazzjonali.

4. Biex jilħaq l-għanijiet ta' l-Eurojust, il-membru nazzjonali għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni li tinstab fir-reġistru tal-kriminalità nazzjonali jew f'xi reġistru ieħor ta' l-Istat Membru tiegħu bl-istess mod kif stipulat mil-liġi nazzjonali tiegħu f'każ ta' prosekutur, imħallef jew uffiċjal tal-pulizija b'kompetenza ekwivalenti.

5. Membru nazzjonali jista' jagħmel kuntatt mal-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tiegħu direttament.

6. Fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu, membru nazzjonali għandu, fejn xieraq, jgħarraf jekk hux qed jaġixxi skond il-poteri ġudizzjarji awtorizzati lilu skond il-paragrafu 3.

Artikolu 10

Kulleġġ

1. Il-Kulleġġ għandu jikkonsisti fil-membri nazzjonali kollha. Kull membru nazzjonali għandu jkollu vot wieħed.

2. Wara konsultazzjoni mal-korp konġunt ta' sorveljanza msemmi fl-Artikolu 23 rigward id-disposizzjonijiet dwar l-ipproċessar ta' informazzjoni personali, il-Kunsill għandu japprova r-regoli ta' proċedura ta' l-Eurojust fuq proposta mill-Kulleġġ li ġew adottati qabel b'mod unanimu minn dan ta' l-aħħar. Id-disposizzjonijiet tar-regoli ta' proċedura li jikkonċernaw l-ipproċessar ta' informazzjoni personali jistgħu jkunu bla ħsara għal approvazzjoni separata mill-Kunsill.

3. Meta jaġixxi skond l-Artikolu 7(a), il-Kulleġġ għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu fuq maġġoranza ta' żewġ terzi. Deċiżjonijiet oħra tal-Kulleġġ għandhom jittieħdu skond ir-regoli tal-proċedura.

Artikolu 11

Rwol tal-Kummissjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assoċjata għalkollox ma' l-operat ta' l-Eurojust, skond l-Artikolu 36(2) tat-Trattat. Għandha tipparteċipa f'dak ix-xogħol li hu fil-qasam tal-kompetenza tagħha.

2. Rigward xogħol magħmul mill-Eurojust dwar il-kordinazzjoni ta' investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet, il-Kummissjoni tista' tkun mistiedna biex tipprovdi l-kompetenza tagħha.

3. Bil-għan li tkabbar il-koperazzjoni bejn Eurojust u l-Kummissjoni, l-Eurojust tista' taqbel fuq arranġamenti prattiċi neċessarji fil-Kummissjoni.

Artikolu 12

Korrispondenti nazzjonali

1. Kull Stat Membru jista' jqiegħed jew jaħtar wieħed jew aktar korrispondenti nazzjonali. Għandha tkun kwistjoni ta' priorità għolja li jitqiegħed jew jinħatar dan il-korrispondent għal kwistjonijiet ta' terroriżmu. Relazzjonijiet bejn il-korrispondent nazzjonali u l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom ikun regolati mil-liġi nazzjonali. Korrispondent nazzjonali għandu jkollu l-uffiċċju tiegħu fl-Istat Membru li ħatru.

2. Meta Stat Membru jaħtar korrispondent nazzjonali, hu jista' jkun il-punt ta' kuntatt tan-Network Ġudizzjarja Ewropea.

3. Rapporti bejn il-membru nazzjonali u l-korrispondent nazzjonali m'għandhomx jipprekludu rapport diretti bejn il-membru nazzjonali u l-awtoritajiet kompetenti tiegħu.

Artikolu 13

Skambju ta' informazzjoni ma' l-Istati Membri u bejn membri nazzjonali

1. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jistgħu jibdlu ma' l-Eurojust kull informazzjoni neċessarja għal qadi tal-funzjonijiet tagħhom skond l-Artikolu 5.

2. Skond l-Artikolu 9, il-membri nazzjonali ta' l-Eurojust għandhom ikunu awtorizzati li jibdlu kull informazzjoni neċessarja għal qadi tal-funzjonijiet tagħhom, mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel, bejniethom jew ma' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri tagħhom.

Artikolu 14

Proċessar ta' informazzjoni personali

1. Sakemm hu neċessarji li tikseb l-għanijiet tagħha, l-Eurojust tista', fil-qafas tal-kompetenza tagħha u biex taqdi l-funzjonijiet tagħha, tipproċessa informazzjoni personali, b'mezzi awtomatiċi jew f'fajls manwali strutturati.

2. Eurojust għandha tieħu l-miżuri neċessarji biex tiggarantixxi livell ta' protezzjoni għal informazzjoni personali minn ta' l-inqas ekwivalenti għal dak li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-prinċipji tal-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa tat-28 ta' Jannar 1981 u emendi sussegwenti tagħha meta huma fis-seħħ fl-Istati Membri.

3. Informazzjoni personali proċessata mill-Eurojust għandha tkun adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva rigward l-iskop ta' l-ipproċessar, u waqt li tiġi kkunsidrata l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jew soċji oħra skond l-Artikoli 13 u 26, eżatta u aġġornata. Informazzjoni personali proċessata mill-Eurojust għandha tiġi proċessata b'mod onest u legali.

4. Skond din id-Deċiżjoni, Eurojust għandha tistabbilixxi lista ta' informazzjoni dwar investigazzjonijiet u tista' tistabbilixxi fajls ta' xogħol temporanji li jkun fihom ukoll informazzjoni personali.

Artikolu 15

Restrizzjonijet fuq l-ipproċessar ta' informazzjoni personali

1. Meta tkun qed tiġi proċessata informazzjoni skond l-Artikolu 14(1), Eurojust tista' tipproċessa biss l-informazzjoni personali li ġejja fuq persuni li, skond il-leġislazzjoni nazzjonali ta' l-Istati Membri konċernati, huma s-suġġett għal investigazzjoni kriminali jew prosekuzzjoni għal waħda jew iktar forom ta' kriminalità jew l-offiżi mfissra fl-Artikolu 4:

(a) kunjom, kunjom ta' xebba, ismijiet mogħtija u psewdonimi jew ismijiet foloz;

(b) informazzjoni u post tat-twelid;

(ċ) nazzjonalità;

(d) sess;

(e) post ta' residenza, professjoni u post ta' waqfien tal-persuna konċernata;

(f) in-numru tas-sigurtà soċjali, liċenzi tas-sewqan, dokumenti ta' identifikazzjoni u informazzjoni tal-passaport;

(g) informazzjoni dwar persuni ġuridiċi jekk tinkludi informazzjoni dwar individwi identifikati jew identifikabbli li huma s-suġġett ta' investigazzjoni jew prosekuzzjoni ġuridika;

(h) kontijiet bankarji u kontijiet ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħra;

(i) id-deskrizzjoni u n-natura ta' l-offiżi allegati, id-informazzjonimeta ġew magħmula, il-kategorija kriminali ta' l-offiżi u l-progress ta' l-investigazzjonijiet;

(j) il-fatti li jippontaw lejn estensjoni internazzjonali tal-każ;

(k) dettalji dwar sħubija allegata ta' organizzazzjoni kriminali.

2. Meta tkun qed tiġi proċessata informazzjoni skond l-Artikolu 14(1), Eurojust tista' tipproċessa biss l-informazzjoni personali li ġejja fuq persuni li, taħt il-leġislazzjoni nazzjonali ta' l-Istati Membri konċernati, huma meqjusa bħala xhieda jew vittmi f'investigazzjoni kriminali jew prosekuzzjoni li tikkonċerna waħda jew iktar mill-forom ta' reati u l-offiżi mfissra fl-Artikolu 4:

(a) kunjom, kunjom ta' xebba, ismijiet mogħtija u psewdonimi jew ismijiet foloz;

(b) informazzjoni u post tat-twelid;

(ċ) nazzjonalità;

(d) sess;

(e) post ta' residenza, professjoni u post ta' waqfien tal-persuna konċernata;

(f) id-deskrizzjoni u n-natura ta' l-offiżi li jinvolvu lilhom, l-informazzjoni meta ġew magħmulha, il-kategorija kriminali ta' l-offiżi u l-progress ta' l-investigazzjonijiet.

3. Madankollu, f'każijiet eċċezzjonali, Eurojust tista' wkoll, għal perijodu limitat ta' żmien, tipproċessa informazzjoni personali dwar iċ-ċirkostanzi ta' offiża meta jkunu immedjatament rilevanti għal u inklużi fl-investigazzjonijiet kontinwi li l-Eurojust qed tgħin fil-kordinazzjoni, sakemm l-ipproċessar ta' din l-informazzjoni speċifika hi skond l-Artikoli 14 u 21.

L-Uffiċjal dwar Protezzjoni ta' Informazzjoni msemmi fl-Artikolu 17 għandu jkun informat immedjatament dwar rikors għal dan il-paragrafu.

Meta informazzjoni bħal din tirreferi għal xhieda jew vittmi fis-sens tal-paragrafu 2, id-deċiżjoni biex tiġi pproċessata għandha tittieħed b'mod konġunt minn ta' l-inqas żewġ membri nazzjonali.

4. Informazzjoni personali, proċessata b'mezzi awtomatiċi jew b'mezzi oħra, li għandha oriġini razzista jew etnika, li turi opinjoni politika, twemmin reliġjuz jew filosofiku, sħubija f'sindakat, u informazzjoni relattata ma' saħħa u ħajja sesswali tista' tiġi proċessata mill-Eurojust biss meta din l-informazzjoni hi neċessarja għal investigazzjonijiet nazzjonali konċernati kif ukoll għal kordinazzjoni fil-Eurojust.

L-Uffiċjal dwar Protezzjoni ta' Informazzjoni għandu jkun informat immedjatament dwar rikors għal dan il-paragrafu.

Din l-informazzjoni ma tistax tiġi proċessata fl-indiċi msemmi fl-Artikolu 16(1).

Meta din l-informazzjoni tirreferi għal xhieda jew vittmi fis-sens tal-paragrafu 2, id-deċiżjoni li tipproċessaha għandha tittieħed mill-Kulleġġ.

Artikolu 16

Indiċi u fajls ta' xogħol temporanji

1. Biex tikseb l-għanijiet tagħha, Eurojust għandha żżomm fajl awtomatizzat ta' informazzjoni li hu magħmul minn indiċi ta' informazzjoni dwar investigazzjonijiet fejn jistgħu jinżammu informazzjoni mhux personali u personali msemmija fl-Artikolu 15(1)(a) sa (i) u (k) u paragrafu 2. Dik l-indiċi hi maħsubha biex:

(a) tappoġġja l-amministrazzjoni u l-kordinazzjoni ta' investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li qed tassisti l-Eurojust, b'mod partikolari b'referenza msallba ta' informazzjoni;

(b) tiffaċilita l-aċċess għal informazzjoni fuq investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li għadhom għaddejjin;

(ċ) tiffaċilita l-osservazzjoni tal-leġittimità u konformità mad-disposizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni dwar l-ipproċessar ta' informazzjoni personali.

2. L-indiċi għandha tkun fiha referenzi għal fajls temporanji ta' xoghol proċessati fil-qafas ta' l-Eurojust.

3. Fil-qadi ta' dmirijiethom skond l-Artikoli 6 u 7, il-membri nazzjonali ta' l-Eurojust jistgħu jipproċessaw informazzjoni dwar każijiet individwali li qed jaħdmu fuqhom f'fajl temporanju ta' xogħol. Għandhom iħallu lill-Uffiċjal dwar il-Protezzjoni ta' l-Informazzjoni u, jekk il-Kulleġġ jiddeċiedi hekk, lill-membri nazzjonali u impjegati l-oħra awtorizzati biex jikkonsultaw fajls li jkollhom aċċess għal fajls ta' xogħol. Kull fajl ta' xogħol ġdid li fih informazzjoni personali għandu jiġi komunikat lill-Uffiċjal dwar il-Protezzjoni ta' Informazzjoni.

Artikolu 17

Uffiċjal dwar il-Protezzjoni ta' l-Informazzjoni

1. Eurojust għandha taħtar Uffiċjal dwar il-Protezzjoni ta' l-Informazzjoni, li għandu jkun membru tal-persunal. F'dak il-qafas, hu għandu jkun taħt l-awtorità diretta tal-Kulleġġ. Fil-qadi tal-funzjonijiet imsemmija f'dan l-Artikolu, hu m'għandu jieħu istruzzjonijiet mingħand ħadd.

2. L-Uffiċjal dwar il-Protezzjoni ta' l-Informazzjoni għandu jkollu b'mod partikolari l-funzjonijiet li ġejjin:

(a) jiżgura, b'manjiera indipendenti, leġittimità u konformità mad-disposizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni dwar l-ipproċessar ta' informazzjoni personali;

(b) jiżgura li reġistrazzjoni bil-miktub tat-trasmissjoni u ta' l-irċevuta ta' informazzjoni personali, għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 19(3) b'mod partikolari, qed tinżamm skond id-disposizzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti fir-regoli tal-proċedura, taħt il-kondizzjonijiet ta' sigurtà stabbiliti fl-Artikolu 22;

(ċ) jiżgura li l-persuni interessati huma informati, fuq talba tagħhom, dwar id-drittijiet tagħhom skond din id-Deċiżjoni.

3. Fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu, l-Uffiċjal għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni kollha proċessata mill-Eurojust u għall-bini kollu ta' l-Eurojust.

4. Meta jsib li skond hu l-ipproċessar ma konformax ma' din id-Deċiżjoni, l-Uffiċjal għandu:

(a) jinforma lill-Kulleġġ, li għandu jirrikonoxxi l-irċevuta ta' l-informazzjoni;

(b) jirreferi l-kwistjoni lill-korp konġunt ta' sorveljanza jekk il-Kulleġġ ma jirrisolvix in-nuqqas ta' ħarsien ta' l-ipproċessar fi żmien raġjonevoli.

Artikolu 18

Aċċess awtorizzat għal informazzjoni personali

Membri nazzjonali u l-assistenti tagħhom imsemmija fl-Artikolu 2(2) u persunal awtorizzat ta' l-Eurojust biss jistgħu, għall-iskop li jintlaħqu l-għanijiet ta' l-Eurojust, ikollhom aċċess għal informazzjoni personali proċessata mill-Eurojust.

Artikolu 19

Dritt ta' aċċess għal informazzjoni personali

1. Kull individwu għandu jkun intitolat li jkollu aċċess għal informazzjoni personali dwaru pproċessata mill-Eurojust taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Kull individwu li jixtieq li jeserċita d-dritt tiegħu li jkollu aċċess għal informazzjoni dwaru li hi miżmuma mill-Eurojust, jew li jiċċekkjaha skond l-Artikolu 20, jista' jagħmel dan gratwitament billi jippreżenta talba fl-Istat Membru ta' l-għażla tiegħu, lill-awtorità maħtura għal dak il-għan fl-Istat Membru, u dik l-awtorità għandha tirreferi t-talba lill-Eurojust mingħajr dewmien.

3. Id-dritt ta' kull individwu li jkollu aċċess għal informazzjoni personali dwaru jew li jiċċekkjaha għandu jiġu eżerċitat skond il-liġijiet u l-proċeduri ta' l-Istat Membru fejn l-individwu għamel it-talba tiegħu. Jekk, madankollu, Eurojust tista' taċċerta liema awtorità fi Stat ikkomunikat l-informazzjoni in kwistjoni, dik l-awtorità tista' teħtieġ li d-dritt ta' aċċess jiġi eserċitat skond ir-regoli tal-liġi ta' dak l-Istat Membru.

4. Aċċess għal informazzjoni personali m'għandhiex tingħata jekk:

(a) aċċess bħal dan jista' jipperikola waħda mill-attivitajiet ta' l-Eurojust;

(b) aċċess bħal dan jista' jipperikola kull investigazzjoni nazzjonali li qed tassisti l-Eurojust;

(ċ) aċċess bħal dan jista' jipperikola id-drittijiet u l-libertajiet ta' terzi persuni.

5. Id-deċiżjoni li jiġi awtorizzat dan id-dritt ta' aċċess għandha tikkunsidra l-kwalità tal-persuni li qed jippreżentaw it-talba, rigward l-informazzjoni maħżuna mill-Eurojust.

6. Il-membri nazzjonali interessati mit-talba għandhom jitrattawha u jilħqu deċiżjoni f'isem l-Eurojust. It-talba għandha tiġi trattata kompletament fi żmien tliet xhur minn meta tiġi rċevuta. Meta l-membri ma jaqblux, għandhom jirreferu l-kwistjoni lill-Kulleġġ, li għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu fuq talba ta' maġġoranza ta' żewġ terzi.

7. Jekk ma jingħatax aċċess jew informazzjoni personali li tinteressa lill-applikant li m'hix proċessata mill-Eurojust, din ta' l-aħħar għandha tgħarraf lill-applikant li l-kontrolli saru, mingħajr ma tingħata informazzjoni li tista' turi jekk l-applikant hux magħruf jew le.

8. Jekk l-applikant mhux sodisfatt bir-risposta mogħtija għat-talba tiegħu, hu jista' jappella dik id-deċiżjoni quddiem il-korp konġunt ta' sorveljanza. Il-korp konġunt ta' sorveljanza għandu jeżamina jekk id-deċiżjoni meħuda mill-Eurojust hiex konformi jew le ma' din id-Deċiżjoni.

9. L-awtoritajiet kompetenti dwar l-infurzar tal-liġi ta' l-Istati Membri għandhom jiġu konsultati mill-Eurojust qabel tittieħed deċiżjoni. Huma għandhom sussegwentament jiġu mgħarrfa bil-kontenut permezz tal-membri nazzjonali konċernati.

Artikolu 20

Korrezzjoni u tħassir ta' informazzjoni personali

1. Skond l-Artikolu 19(3), kull individwu għandu jkun intitolat li jistaqsi lill-Eurojust biex tikkorreġi, timblokka, jew tħassar informazzjoni dwaru jekk mhix korretta jew mhix sħiħa jew jekk id-dħul u l-ħażna tagħhom huma kuntrarji għal din id-Deċiżjoni.

2. L-Eurojust għandha tgħarraf lill-applikant meta tikkorreġi, timblokka jew tħassar informazzjoni dwaru. Jekk l-applikant mhux sodisfatt bir-risposta ta' l-Eurojust, hu jista' jirreferi l-kwistjoni lill-korp konġunt ta' sorveljanza fi żmien tletin ġurnata minn meta jirċievi d-deċiżjoni ta' l-Eurojust.

3. Fuq talba ta' l-awtoritajiet ta' Stat Membru, ta' membru nazzjonali tiegħu jew ta' korispondent nazzjonali tiegħu, u taħt ir-responsabbiltà tagħhom, l-Eurojust għandha, skond ir-regoli ta' proċedura tagħha, tikkorreġi jew tħassar informazzjoni personali li qed tiġi proċessata mill-Eurojust li kienet trasmessa jew imdaħħla minn dak l-Istat Membru, il-membru nazzjonali tiegħu jew il-korrispondent nazzjonali tiegħu. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri u l-Eurojust, li jinkludu l-membru nazzjonali jew il-korrispondent nazzjonali, jekk hemm, għandhom f'dan il-kuntest jiżguraw li l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 14(2) u (3) u fl-Artikolu 15(4) huma mħarsa.

4. Jekk jirriżulta li informazzjoni personali proċessata mill-Eurojust mhix korretta jew mhix sħiħa jew li d-dħul jew l-ħażna tagħha jmorru kontra d-disposizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni, l-Eurojust għandha timblokka, tikkorreġi jew tħassar din l-informazzjoni.

5. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 4, il-fornituri u d-destinatarji kollha ta' din l-informazzjoni għandhom jiġu mgħarrfa immedjatament. Skond ir-regoli applikabbli għalihom, id-destinatarji, għandhom imbagħad jikkorreġu, jimblokkaw jew iħassru din l-informazzjoni fis-sistemi proprji tagħhom.

Artikolu 21

Limitu ta' żmien għall-ħażna ta' informazzjoni personali

1. Informazzjoni personali proċessata mill-Eurojust għandha tinżamm mill-Eurojust għaż-żmien neċessarju biss biex tilħaq l-għanijiet tagħha.

2. L-informazzjoni personali msemmija fl-Artikolu 14(1) li ġiet ipproċessata mill-Eurojust ma tistax tibqa' maħżuna wara:

(a) l-informazzjoni ta' skadenza tal-prosekuzzjoni fil-limitazzjonijiet ta' l-Istati Membri kollha konċernati bl-investigazzjoni u l-prosekuzzjonijiet;

(b) l-informazzjoni meta ġiet iffinalizzata d-deċiżjoni ġudizzjarja ta' l-aħħar Stat Membru konċernat mill-investigazzjoni jew mill-prosekuzzjonijiet li ġustifikat kordinazzjoni mill-Eurojust;

(ċ) l-informazzjoni meta l-Eurojust u l-Istati Membri konċernati stabbilew b'mod reċiproku jew qablu li mhux aktar neċessarju għall-Eurojust li tikkordina l-investigazzjoni u l-prosekuzzjonijiet.

3. (a) Osservanza tal-perijodu ta' ħażna msemmi fil-paragrafu 2 għandha tiġi riveduta b'mod kostanti b'ipproċessar xieraq awtomatizzat. Madankollu, reviżjoni dwar il-bżonn li tinħażen l-informazzjoni għandha ssir kull tliet snin wara li tkun iddaħħlet l-informazzjoni.

(b) Meta jiskadi wieħed mit-termini perentorji ta' ħażna msemmi fil-paragrafu 2, l-Eurojust għandha tirrevedi l-bżonn li taħżen l-informazzjoni għal aktar żmien biex tkun tista' tilħaq l-għanijiet tagħha u hi tista' tiddeċiedi b'mod ta' deroga li taħżen din l-informazzjoni sar-reviżjoni ta' wara.

(ċ) Meta informazzjoni tkun maħżuna permezz ta' deroga skond il-punt (b), reviżjoni tal-bżonn li tinħażen din l-informazzjoni għandha ssir kull tliet snin.

4. Meta jeżisti fajl li jkun fih informazzjoni mhux awtomatizzata u mhux strutturata, meta jiskadi t-terminu perentorju għall-ħażna ta' l-aħħar punt ta' informazzjoni awtomatizzata mill-fajl, id-dokumenti kollha fil-fajl għandhom jiġu ritornati lill-awtorità li provvdiethom u kull kopja għandha tinqered.

5. Fejn l-Eurojust ikkordinat investigazzjoni jew prosekuzzjonijiet, il-membri nazzjonali kkonċernati għandhom jinformaw lill-Eurojust u lill-Istati Membri l-oħra konċernati dwar id-deċiżjonijiet ġudizzjarji kollha li jirrelataw mal-każ li ġew iffinalizzati sabiex, fost ħwejjeġ oħra, l-paragrafu 2(b) jkun jista' jiġi applikat.

Artikolu 22

Sigurtà ta' informazzjoni

1. L-Eurojust, u safejn hu konċernat bl-informazzjoni trasmessa mill-Eurojust kull Stat Membru, għandu, fir-rigward tal-ipproċessar ta' informazzjoni personali fil-qafas ta' din id-Deċiżjoni, jipproteġi informazzjoni personali kontra qerda aċċidentali jew illegali, telf aċċidentali jew kxif mhux awtorizzat, alterazzjoni u aċċess jew kull forma oħra li mhix awtorizzata għal ipproċessar.

2. Ir-regoli tal-proċedura għandhom ikollhom il-miżuri tekniċi u l-arranġamenti ta' l-organizzazzjoni meħtieġa biex tiġi implimentata din id-Deċiżjoni rigward is-sigurtà ta' informazzjoni u b'mod partikolari miżuri magħmulha biex:

(a) iċaħħdu aċċess lill-persuni mhux awtorizzati għal tagħmir li jipproċessa informazzjoni użat għal proċessar ta' informazzjoni personali;

(b) ma jħallux li mezzi ta' informazzjoni jinqraw, jiġu kopjati, immodifikati jew imneħħija minn persuni mhux awtorizzati;

(ċ) ma jħallux id-dħul mhux awtorizzat ta' informazzjoni u li ssir spezzjoni, modifikazzjoni u tħassir mhux awtorizzat ta' informazzjoni personali maħżuna;

(d) ma jħallux l-użu ta' sistemi ta' proċessar ta' informazzjoni awtomatizzata minn persuni mhux awtorizzati li jużaw apparat għal komunikazzjoni ta' informazzjoni;

(e) jiżguraw li persuni awtorizzati li jużaw sistema ta' proċessar ta' informazzjoni għandhom aċċess biss għall-informazzjoni koperta bl-awtorizzazzjoni tagħhom għal aċċess;

(f) jiżguraw li hu possibbli li jiġu vverifikati u stabbiliti lejn liema korpi hi trasmessa l-informazzjoni personali meta l-informazzjoni hi komunikata;

(g) jiżguraw li hu sussegwentement possibbli li jivverifikaw u jistabbilixxu liema informazzjoni personali iddaħħlet fis-sistema ta' proċessar ta' informazzjoni awtomatizzata u meta u minn min iddaħħlet din l-informazzjoni;

(h) li ma jħallux il-qari, l-ikkoppjar, il-modifikazzjonijiet jew it-tħassir mhux awtorizzat ta' informazzjoni personali matul trasferimenti ta' informazzjoni personali jew matul it-trasport tal-mezzi ta' l-informazzjoni.

Artikolu 23

Korp Konġunt ta' Sorveljanza

1. Korp konġunt ta' sorveljanza indipendenti għandu jiġi stabbilit biex josserva b'mod kollettiv l-attivitajiet ta' l-Eurojust imniżżla fl-Artikoli 14 sa 22 sabiex jiżgura li l-ipproċessar ta' informazzjoni personali hu magħmul skond din id-Deċiżjoni. Biex iwettaq dawn il-funzjonijiet, il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandu jkun intitolat li jkollu aċċess sħiħ għall-fajls kollha fejn hi proċessata informazzjoni bħal din. L-Eurojust għandha tipprovdi lill-Korp Konġunt ta' Sorveljanza bl-informazzjoni kollha minn dawn il-fajls li hi meħtieġa u għandha tassisti lil dak il-korp fil-funzjonijiet tiegħu b'kull mezz ieħor.

Il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandu jiltaqa' mill-inqas darba f'kull sitt xhur. Għandu jiltaqa' wkoll fi żmien tliet xhur wara li jseħħ appell u għandu jitlaqqa' mill-president meta minn ta' l-inqas żewġ Stati Membri jitolbu hekk.

Biex jiġi stabbilit il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza, kull Stat Membru, waqt li jaġixxi skond is-sistema ġuridika tiegħu, għandu jaħtar imħallef li mhux membru ta' l-Eurojust, jew, jekk is-sistema kostituzzjonali jew nazzjonali teħtieġ hekk persuna li teżerċita funzjonijiet li jagħtuha indipendenza suffiċenti, għal inklużjoni fuq il-lista ta' mħallfin li jistgħu jippresiedu fuq il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza bħala membri jew imħallfin ad hoc. L-ebda ħatra bħal din m'għandha tkun ta' inqas minn tmintax-il xahar. Revoka tal-ħatra għandha tiġi regolata mill-prinċipji għal tneħħija applikabbli taħt il-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru ta' oriġini. Ħatra u tneħħija għandhom ikunu komunikati kemm lis-Segretarjat tal-Kunsill Ġenerali kif ukoll lill-Eurojust.

2. Il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandu jkun magħmul minn tliet membri permanenti u, kif imsemmi fil-paragrafu 4, minn imħallfin ad hoc.

3. Imħallef maħtur minn Stat Membru għandu jilħaq membru permanenti sena qabel l-Istat Membru tiegħu jassumi l-Presidenza tal-Kunsill u għandu jibqa' membru permanenti għal tmintax-il xahar.

L-imħallef maħtur mill-Istat Membru li għandu l-Presidenza tal-Kunsill għandu jippresiedi l-Korp Konġunt ta' Sorveljanza.

4. Imħallef ad hoc wieħed jew aktar għandhom jkollhom ukoll sede, imma biss għat-tul ta' l-eżami ta' appel li jikkonċerna informazzjoni personali mill-Istat Membru li ħatarhom.

5. Il-kompożizzjoni tal-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandha tibqa' l-istess għat-tul tal-proċedura ta' appelli anke jekk il-membri permanenti laħqu t-tmiem ta' kariga skond il-paragrafu 3.

6. Kull membru u imħallef ad hoc hu intitolat għal vot wieħed. F'każ ta' parità ta' voti, il-president għandu jkollu l-vot deċiżiv.

7. Il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandu jeżamina appelli mogħtija lilu skond l-Artikolu 19(8) u l-Artikolu 20(2) u jagħmel kontrolli skond il-paragrafu 1, l-ewwel sub-paragrafu, ta' dan l-Artikolu.

Jekk il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza jikkunsidra li xi deċiżjoni meħuda mill-Eurojust jew l-ipproċessar ta' informazzjoni minnha mhix kompatibbli ma' din id-Deċiżjoni, il-kwistjoni għandha tiġi rriferuta lill-Eurojust, li għandu jaċċetta d-deċiżjoni tal-Korp Konġunt ta' Sorveljanza.

8. Id-Deċiżjonijiet tal-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandhom ikunu finali u vinkolanti għall-Eurojust.

9. Il-persuni maħtura mill-Istati Membri skond il-paragrafu 1, it-tielet sub-paragrafu, ippreseduti mill-president tal-Korp Konġunt ta' Sorveljanza, għandhom jadottaw regoli interni ta' proċedura li, għall-iskop ta' l-eżami ta' l-appelli, iniżżlu l-kriterja ta' skop għall-ħatra tal-membri tal-Korp.

10. L-ispejjeż tas-Segretarjat għandhom jiddaħħlu fil-budget ta' l-Eurojust. Is-Segretarjat tal-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandu jgawdi indipendenza fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu fis-segretarjat ta' l-Eurojust.

11. Il-membri tal-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandhom ikunu bla ħsara għall-obbligazzjoni ta' riservatezza stabbilita fl-Artikolu 25.

12. Il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandu jagħti rapport annwali lill-Kunsill.

Artikolu 24

Responsabbiltà għal ipproċessar ta' informazzjoni mhix awtorizzata u mhix korretta

1. L-Eurojust għandha tkun responsabbli, skond il-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru fejn jinstabu l-kwartieri ġenerali, għal kull ħsara kawżata lil individwu li tirriżulta minn proċessar ta' informazzjoni mhIx awtorizzata jew mhix korretta magħmulha minnha.

2. Ilmenti kontra l-Eurojust skond ir-responsabbiltà stabbilita fil-paragrafu 1 għandhom jinstemgħu mill-qrati ta' l-Istat Membru fejn jinsabu l-kwartieri ġenerali tiegħu.

3. Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli, skond il-liġi nazzjonali tiegħu, għal kull ħsara kawżata lil individwu li tirriżulta minn proċessar ta' informazzjoni mhix awtorizzata jew mhix korretta magħmulha minnha ta' informazzjoni li ġiet ikkomunikata lill-Eurojust.

Artikolu 25

Riservatezza

1. Il-membri nazzjonali u l-assistenti tagħhom imsemmija fl-Artikolu 2(2), persunal ta' l-Eurojust u korrispondenti nazzjonali, jekk hemm, u l-Uffiċjal dwar il-Protezzjoni ta' l-Informazzjoni huma marbuta b'obbligazzjoni ta' riservatezza, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(1).

2. L-obbligazzjoni ta' riservatezza għandha tapplika għall-persuni kollha u għall-korpi kollha msejħa biex jaħdmu ma' l-Eurojust.

3. L-obbligazzjoni ta' riservatezza għandha tgħodd anke wara t-tmiem tal-funzjonijiet, jew tat-tmiem ta' l-attivitajiet tal-persuni msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(1), l-obbligazzjoni ta' riservatezza għandha tgħodd għall-informazzjoni kollha li tirċievi l-Eurojust.

Artikolu 26

Rapporti ma' soċji

1. L-Eurojust għandha tistabbilixxi u żżomm koperazzjoni mill-qrib ma' l-Europol, sakemm din tkun rilevanti għal qadi tal-funzjonijiet ta' l-Europol u biex tikseb l-għanijiet tagħha, waqt li tiġi kunsidrata l-ħtieġa li jiġu evitati sforzi doppji. L-elementi essenzali għal koperazzjoni bħal din għandhom jiġu determinati minn ftehim li għandu jkun approvat mill-Kunsill, wara konsultazzjoni mal-Korp Konġunt ta' Sorveljanza dwar id-disposizzjonijiet fuq protezzjoni ta' informazzjoni.

2. L-Eurojust għandha żżomm rapporti privileġġati man-Network Ġudizzjarja Ewropea ibbażata fuq konsultazzjoni u komplementarjetà, speċjlament bejn il-membru nazzjonali, il-punti ta' kuntatt ta' l-istess Stat Membru u l-korrispondent nazzjonali, jekk hemm. Biex tiġi żgurata koperazzjoni effiċjenti għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin:

(a) L-Eurojust għandha jkollha aċċess għal informazzjoni ċentralizzata min-Network Ġudizzjarja Ewropea skond l-Artikolu 8 ta' l-Azzjoni Konġunta 98/428/JHA u għan-Network ta' telekomunikazzjoni stabbilita skond l-Artikolu 10 ta' l-istess Azzjoni Konġunta;

(b) Permezz tad-deroga mill-Artikolu 9(3) ta' l-Azzjoni Konġunta 98/428/JHA, is-segretarjat tan-Network Ġudizzjarja Ewropea għandha tifforma parti mis-segretarjat ta' l-Eurojust. Għandu jiffunzjona bħala unità separata u awtonoma. Għandu jkun kapaċi li juża r-riżorsi ta' l-Eurojust li huma neċessarji għall-qadi tal-funzjonijiet tan-Network Ġudizzjarja Ewropea. Fejn dan mhux inkompatibbli ma' l-awtonomija operazzjonali tas-segretarjat tan-Network Ġudizzjarja Ewropea, ir-regoli li japplikaw għal persunal ta' l-Eurojust għandhom japplikaw għas-segretarjat tan-Network Ġudizzjarja Ewropea;

(ċ) Il-membri nazzjonali ta' l-Eurojust jistgħu jattendu għal laqgħat tan-Network Ġudizzjarja Ewropea fuq l-istedina ta' din ta' l-aħħar. Il-punti ta' kuntatt tan-Network Ġudizzjarja Ewropea jistgħu jiġu mistiedna fuq każ b'każ biex jattendu l-laqgħat ta' l-Eurojust.

3. L-Eurojust għandha tistabbilixxi u żżomm koperazzjoni mill-qrib ma' l-OLAF. Għal dak il-għan, l-OLAF jista' jikkontribwixxi għax-xogħol ta' l-Eurojust għal kordinazzjoni ta' investigazzjonijiet u proċeduri ta' prosekuzzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet, jew fuq l-inizjattiva ta' l-Eurojust jew fuq talba ta' l-OLAF fejn l-awtoritajiet komptenti nazzjonali konċernati mhumiex kontra din il-parteċipazzjoni.

4. Għall-iskopjiet ta' l-irċevuta u t-trasmissjoni ta' informazzjoni bejn Eurojust u OLAF, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membri nazzjonali ta' l-Eurojust jiġu mħarsa bħala awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri biss għall-iskopijiet tar-Regolament (KE) Nru. 1073/1999 u tar-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru. 1074/1999 tal-25 ta' Mejju 1999 li jitratta l-investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta Kontra' l-Frodi (OLAF) [9]. L-iskambju ta' informazzjoni bejn l-OLAF u l-membri nazzjonali għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-informazzjoni li għandha tingħata lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra skond dawn ir-regolamenti.

5. L-Eurojust tista', biex tilħaq l-għanijiet tagħha, tistabbilixxi kuntatti u esperjenzi ta' skambju ta' natura mhux operattiva ma' korpi oħra, b'mod partikolari organizzazzjonijiet internazzjonali.

6. L-Eurojust tista', każ b'każ, tikkopera ma' maġistrati ta' koperazzjoni ta' l-Istati Membri, fis-sens ta' l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 96/277/JHA tat-22 t'April 1996 dwar qafas għal skambju ta' maġistrati ta' koperazzjoni biex tittejjeb il-koperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea [10].

Artikolu 27

Skambju ta' informazzjoni ma' soċji

1. Skond din id-Deċiżjoni, Eurojust tista' tibdel kull informazzjoni neċessarja għal qadi tal-funzjonijiet tagħha ma':

(a) korpi kompetenti skond id-disposizzjonijiet adottati fil-qafas tat-Trattati;

(b) organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi;

(ċ) awtoritajiet ta' Stati terzi li huma kompetenti għal investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet.

2. Qabel ma' l-Eurojust tibdel kull informazzjoni ma' l-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(b) u (ċ), il-membru nazzjonali ta' l-Istat Membru li ta l-informazzjoni għandu jagħti l-konsensus tiegħu għat-trasferiment ta' dik l-informazzjoni. F'każi xierqa, il-membru nazzjonali għandu jikkonsulta l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri.

3. L-Eurojust tista' tikkonkludi ftehim ta' koperazzjoni, approvati mill-Kunsill, ma' Stati terzi u l-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1. Dawn il-ftehim, b'mod partikolari, jista' jkollhom disposizzjonijiet dwar arranġamenti għall-issekondar ta' uffiċjal ta' koperazzjoni jew maġistrati ta' koperazzjoni għall-Eurojust. Jistgħu jinkludu wkoll disposizzjonijiet dwar l-iskambju ta' informazzjoni personali. F'dak il-każ, il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandu jiġi konsultat mill-Eurojust.

Biex kwistjonijiet urġenti jiġu solvuti, l-Eurojust tista' tikkopera wkoll ma' entitajiet imniżżla fil-paragrafu 1(b) u (ċ) mingħajr ma jiġi konkluż ftehim magħhom sakemm din il-koperazzjoni ma tinvolvix it-trasmissjoni ta' informazzjoni personali lilhom mill-Eurojust.

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, it-trasmissjoni ta' informazzjoni personali mill-Eurojust lill-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(b) u lill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1(ċ) ta' Stat terz li m'humiex soġġetti għall-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa tat-28 ta' Jannar 1981 tista' tkun affettwata biss meta hu żgurat livell adegwat ta' protezzjoni ta' informazzjoni.

5. Kull nuqqas sussegwenti, jew probabbiltà sostanzjali ta' nuqqas, min-naħa ta' l-Istati terzi jew entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(b) u (ċ) biex jintlaħqu l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 4 għandu jkun immedjatament ikkomunikat mill-Eurojust lill-Korp Konġunt ta' Sorveljanza u lill-Istati Membri konċernati. Il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza jista' ma jawtorizzax aktar skambju ta' informazzjoni personali ma' l-entitajiet rilevanti sakemm hu sodisfatt li remedji adegwati ġew provduti.

6. Madankollu, anke jekk il-kondizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 4 m'humiex segwiti, membru nazzjonali jista', waqt li jaġixxi fil-kapaċità nazzjonali tiegħu, b'mod ta' eċċezzjoni u bl-iskop waħdieni li jittieħdu miżuri urġenti biex jopponi periklu serju li jhedded persuna jew sigurtà pubblika, iwettaq skambju ta' informazzjoni li tinvolvi informazzjoni personali. Il-membru nazzjonali għandu jkun responsabbli għal-legalità ta' awtorizzazzjoni tal-komunikazzjoni. Il-membru nazzjonali għandu jżomm reġistru tal-komunikazzjonijiet ta' informazzjoni u r-raġunijiet għal dawn il-komunikazzjonijiet. Il-komunikazzjoni ta' informazzjoni għandha tkun awtorizzata biss jekk ir-reċipjent jerfa' r-responsabbiltà li l-informazzjoni se tintuża biss għall-iskop għal liema ġiet ikkomunikata.

Artikolu 28

Organizzazzjoni u operat

1. Il-Kulleġġ għandu jkun responsabbli mill-organizzazzjoni u l-operat ta' l-Eurojust.

2. Il-Kulleġġ għandu jaħtar President mill-membri nazzjonali u jista', jekk jikkonsidra li hu neċessarju, jaħtar sa żewġ Viċi-Presidenti. Ir-riżultat ta' l-elezzjoni għandu jingħata lill-Kunsill għall-approvazzjoni tiegħu.

3. Il-President għandu jeżerċita d-dmirijiet tiegħu f'isem il-Kulleġġ u taħt l-awtorità tiegħu, jidderieġi x-xogħol tiegħu u josserva l-amministrazzjoni ta' kuljum magħmula mid-Direttur Amministrattiv. Ir-regoli ta' proċedura għandhom jispeċifikaw il-każi meta d-deċiżjonijiet jew l-azzjonijiet tiegħu għandhom bżonn awtorizzazzjoni minn qabel jew rapport mill-Kulleġġ.

4. Iż-żmien ta' kariga tal-President hi ta' tliet snin. Jista' jerġa' jinħatar darba biss. Iż-żmien ta' kariga ta' kull Viċi-President għandu jkun regolat mir-regoli ta' proċedura.

5. L-Eurojust għandha tkun megħjuna minn segretarjat li l-kap tiegħu hu d-Direttur Amministrattiv.

6. L-Eurojust għandha teżerċita fuq il-persunal taghha l-poteri żviluppati mill-Awtorità li ħatritu. Il-Kulleġġ għandu jaddotta regoli xierqa għall-implimentazzjoni ta' dan il-paragrafu skond ir-regoli ta' proċedura.

Artikolu 29

Direttur Amministrattiv

1. Id-Direttur Amministrattiv ta' l-Eurojust għandu jkun maħtur unanimament mill-Kulleġġ. Il-Kulleġġ għandu jistabbilixxi bord ta' selezzjoni li, wara sejħa għal applikazzjonijiet, għandu jistabbilixxi lista ta' kandidati li minnhom il-Kulleġġ għandu jagħżel lid-Direttur Amministrattiv.

2. Iż-żmien ta' kariga tad-Direttur Amministrattiv għandu jkun ta' ħames snin. Għandu jkun imġedded.

3. Id-Direttur Amministrattiv għandu jkun soġġett għar-regoli u regolamenti applikabbli għal uffiċjali u impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej.

4. Id-Direttur Amministrattiv għandu jaħdem taħt l-awtorità tal-Kulleġġ u tal-President tiegħu, skond l-Artikolu 28(3). Jista' jitneħħa mill-kariga mill-Kulleġġ b'maġġoranza ta' żewġ terzi.

5. Id-Direttur Amministrattiv għandu jkun responsabbli, taħt is-superviżjoni tal-President, għall-amministrazzjoni ta' kuljum ta' l-Eurojust u għall-amministrazzjoni tal-persunal.

Artikolu 30

Il-Persunal

1. Il-persunal ta' l-Eurojust għandhom ikunu soġġetti għar-regoli u regolamenti applikabbli għall-uffiċjali u impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari dwar ir-reklutaġġ u l-istatut tagħhom.

2. Il-persunal ta' l-Eurojust għandu jikkonsisti f'persunal irreklutat skond ir-regoli u r-regolamenti msemmija fil-paragrafu 1, waqt li jiġu kunsidrati l-kriterji kollha msemmija fl-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal ta' l-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej stabbiliti bir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru. 259/68 [11], li jinkludu d-distribuzzjoni ġeografika tagħhom. Għandu jkollhom id-deskrizzjoni ta' persunal permanenti, persunal temporanju u persunal lokali. Fuq it-talba tad-Direttur Amministrattiv, u bi ftehim mal-President f'isem il-Kulleġġ, uffiċjali tal-Komunità jistgħu jiġu sekondati lill-Eurojust mill-istituzzjonijiet tal-Komunità bħala persunal temporanju. L-Istati Membri jistgħu jissekondaw esperti nazzjonali lill-Eurojust. Għal dan l-aħħar każ, il-Kulleġġ għandu jadotta l-arranġamenti ta' implimentazzjoni neċessarji.

3. Taħt l-awtorità tal-Kulleġġ, il-persunal għandu jaqdi l-funzjonijiet tiegħu waqt li jkun konxju ta' l-għanijiet u l-mandat ta' l-Eurojust, mingħajr ma jfittex u jew jaċċetta struzzjonijiet minn kull gvern, awtorità, organizzazzjoni jew persuna estranja għall-Eurojust.

Artikolu 31

Għajnuna bl-interpretazzjoni u t-traduzzjoni

1. L-arranġamenti lingwistiċi uffiċjali ta' l-Unjoni għandhom japplikaw għal proċeduri ta' l-Eurojust.

2. Ir-rapport annwali lill-Kunsill, imniżżel fit-tieni sub-paragrafu ta' l-Artikolu 32(1), għandu jsir fl-ilsna uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni.

Artikolu 32

Informazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill

1. Il-President, f'isem il-Kulleġġ, għandu jirrapporta lill-Kunsill bil-kitba kull sena dwar l-attivitajiet u l-amministrazzjoni, li jinkludu l-amministrazzjoni tal-budget, ta' l-Eurojust.

Għal dak il-għan, il-Kulleġġ għandu jipprepara rapport annwali dwar l-attivitajiet ta' l-Eurojust u dwar xi problemi ta' politika kriminali fl-Unjoni, enfasizzati b'riżultat ta' l-attivitajiet ta' l-Eurojust. F'dak ir-rapport, l-Eurojust tista' tagħmel proposti għal titjib fil-koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali.

Il-President jista' jagħti kull rapport jew kull informazzjoni oħra dwar l-operat ta' l-Eurojust li jistgħu jkunu meħtieġa mill-Kunsill.

2. Kull sena l-Presidenza tal-Kunsill għandha tibgħat rapport lill-Parlament Ewropew dwar ix-xogħol magħmul mill-Eurojust and fuq l-attivitajiet tal-Korp Konġunt ta' Sorveljanza.

Artikolu 33

Finanzi

1. Is-salarji tal-membri nazzjonali u l-assistenti msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jinġarru mill-Istat Membru ta' oriġini.

2. Meta membri nazzjonali jaġixxu fil-qafas tal-funzjonijiet ta' l-Eurojust, l-ispiża rilevanti għandha titqies bħala spiża operazzjonali fis-sens ta' l-Artikolu 41(3) tat-Trattat.

Artikolu 34

Budget

1. Għandhom isiru previżjonijiet tad-dħul u tal-ħruġ kollu ta' l-Eurojust għal kull sena finanzjarja, li għandha tkun l-istess bħas-sena kalendarja. Dawn għandhom jiddaħħlu fil-budget, li għandu jinkludi l-pjan ta' stabbiliment li għandu jingħata lill-awtorità kompetenti tal-budget għal budget ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea. Il-pjan ta' stabbiliment għandu jikkonsisti f'postijiet permanenti u temporanji, u referenza għal esperti nazzjonali sekondati, u għandu juri n-numru, il-grad u l-kategorija tal-persunal impjegat mill-Eurojust għas-sena finanzjarja in-kwistjoni.

2. Dħul u ħruġ għandhom jiġu bilanċjat fil-budget ta' l-Eurojust.

3. Mingħajr preġudizzju għal riżorsi oħra, id-dħul ta' l-Eurojust jista' jinkludi sussidju mdaħħal fil-budget ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea.

4. Il-ħruġ ta' l-Eurojust għandu jinkludi, fost ħwejjeġ oħra, infiq relattat ma' interpreti u tradutturi, infiq fuq sigurtà, infiq fuq amministrazzjoni u infrastruttura, spejjeż operattivi u ta' kirja, spejjeż ta' vjaġġar tal-membri ta' l-Eurojust u tal-persunal tagħha u spejjeż li nħolqu minn kuntratti ma' terzi persuni.

Artikolu 35

Elaborazzjoni tal-budget

1. Kull sena d-Direttur Amministrattiv għandu jelabora abozz ta' budget preliminari ta' l-Eurojust li jkopri l-infiq għas-sena finanzjarja ta' wara. Għandu jagħti dan l-abbozz preliminari tal-budget lill-Kulleġġ.

2. Mhux aktar tard mill-1 ta' Marzu ta' kull sena, il-Kulleġġ għandu jadotta l-budget abbozzat għas-sena ta' wara u għandu jagħtih lill-Kummissjoni.

3. Fuq il-bażi ta' dak il-budget abbozzat, il-Kummissjoni għandu jipproponi, fil-qafas tal-proċedura tal-budget, is-sussidju annwali li għandu jkun iffissat għall-budget ta' l-Eurojust.

4. Fuq il-bażi tas-sussidju annwali hekk determinat mill-awtorità dwar il-budget kompetenti għall-budget ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, il-Kulleġġ għandu jadotta l-budget ta' l-Eurojust fil-bidu ta' kull sena finanzjarja, u jaġġustah skond il-kontribuzzjonijiet varji magħmula għall-Eurojust u skond il-fondi li ġejjin minn sorsi oħra.

Artikolu 36

Implimentazzjoni tal-budget u liberazzjoni

1. Id-Direttur Amministrattiv għandu, bħala uffiċjal awtorittativ, jimplimenta l-budget ta' l-Eurojust. Hu għandu jirrapporta lill-Kulleġġ dwar l-implimentazzjoni tal-budget.

Mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu ta' kull sena, il-President, assistit mid-Direttur Amministrattiv, għandu jagħti lill-Parlament Ewropew, lill-Qorti ta' l-Awdituri u lill-Kummissjoni kontijiet dettaljati ta' kull dħul u nfiq għas-sena finanzjarja ta' qabel. Il-Qorti ta' l-Awdituri għandha teżaminahom skond l-Artikolu 248 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej.

2. Il-Parlament Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill, għandu jagħti liberazzjoni lill-Eurojust dwar l-implimentazzjoni tal-budget qabel it-30 April tas-sena n + 2.

Artikolu 37

Ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-budget

Ir-regolament finanzjarju applikabbli għall-budget tal-Eurojust għandu jiġi adottat unanimament mill-Kulleġġ, wara li jkun irċieva l-opinjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Qorti ta' l-Awdituri, skond l-Artikolu 142 tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej [12].

Artikolu 38

Verifika

1. Verifika ta' l-obbligi u tal-ħlas b'rispett għall-infiq kollu u għas-superviżjoni ta' stabbiliment u kollezzjoni tad-dħul kollu ta' l-Eurojust għandha ssir minn kontrollatur finanzjarju maħtur mill-Kulleġġ.

2. Il-Kulleġġ għandu jaħtar awditur intern li għandu jkun responsabbli b'mod partikolari fil-provvediment, skond il-livelli internazzjonali rilevanti, ta' assigurazzjoni dwar il-funzjonament proprju tas-sistemi u proċeduri għall-implimentazzjoni tal-budget. L-awditur intern ma jistax ikun l-uffiċjal awtorizzat jew l-accountant. Il-Kulleġġ jista' jsaqsi lill-awditur intern tal-Kummissjoni biex iwettaq dawn il-funzjonijiet.

3. L-awditur għandu jirrapporta dak li jinstab u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Eurojust u jagħti kopja tar-rapport lill-Kummissjoni. L-Eurojust għandha, fid-dawl tar-rapporti ta' l-awditur, tieħu l-miżuri neċessarji bħala risposta għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet.

4. Ir-regoli stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru. 1073/1999 għandhom jgħoddu għall-Eurojust. Il-Kulleġġ għandu jadotta l-miżuri ta' implimentazzjoni neċessarji.

Artikolu 39

Aċċess għal dokumenti

Fuq il-bażi ta' proposta mid-Direttur Amministrattiv, il-Kulleġġ għandu jadotta regoli għal aċċess ta' dokumenti ta' l-Eurojust, waqt li jikkonsidra l-prinċipji u l-limiti mniżżla fir-Regolament (KE) Nru. 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni [13].

Artikolu 40

Applikazzjoni territorjali

Din id-Deċiżjoni għandha tgħodd għal Ġibiltà, li għandha tkun rappreżentata mill-membru nazzjonali għar-Renju Unit.

Artikolu 41

Disposizzjonijiet transitorji

1. Il-membri nazzjonali ta' l-Unità Provviżorja għal Koperazzjoni Ġudizzjarja maħtura mill-Istati Membri skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/799/JHA ta' l-14 ta' Diċembru 2000 li tistabbilixxi Unità Provviżorja għal Koperazzjoni Ġudizzjarja [14] għandhom jieħdu r-rwol ta' membri nazzjonali ta' l-Eurojust skond l-Artikolu 2 ta' din id-Deċiżjoni sakemm il-membru nazzjonali ta' l-Istat Membru konċernat hu maħtur definittivament imma mhux wara l-aħħar tat-tieni xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, f'liema ġurnata jieqfu l-funzjonijiet tagħhom.

Minħabba hekk, il-membri nazzjonali ta' l-Unità Proviżorja għandhom igawdu mill-poteri kollha ta' membri nazzjonali skond din id-Deċiżjoni.

Il-ħatra definittiva ta' membru nazzjonali għandha tidħol fis-seħħ fil-ġurnata magħżula mill-Istat Membru għal dak il-għan b'komunikazzjoni lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill bil-posta uffiċjali.

2. Matul it-tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, Stat Membru jista' jiddikjara li ma japplikax, sad-data mniżżla fl-Artikolu 42, ċerti Artikoli, b'mod partikolari l-Artikoli 9 u 13, minħabba li din l-applikazzjoni mhix kompatibbli mal-liġi nazzjonali. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandu jinforma lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni dwar dikjarazzjoni bħal din.

3. Sakemm il-Kunsill m'approvax ir-regoli ta' proċedura ta' l-Eurojust, il-Kulleġġ għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu kollha b'maġġoranza ta' żewġ terzi ħlief meta din id-Deċiżjoni tipprovdi għal deċiżjoni unanima.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li sakemm tiġi stabbilita b'mod definittiv l-Eurojust, il-miżuri kollha neċessarji huma mittieħda biex jiggarantixxu li l-każi kollha trattati mill-Unità ta' Koperazzjoni Ġudizzjarja, b'mod partikolari b'konnessjoni mal-kordinazzjoni ta' l-investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet, jistgħu jibqgħu jiġu trattati b'mod effettiv mill-membri nazzjonali. Membri nazzjonali għandhom isegwu għall-inqas l-istess għanijiet u jaqdu l-istess funzjonijiet bħall-Unità ta' Koperazzjoni Ġudizzjarja.

Artikolu 42

Disposizzjonijiet transitorji

Jekk neċessarju, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw l-liġi nazzjonali tagħhom ma' din id-Deċiżjoni ma' l-ewwel opportunità u f'kull każ mhux aktar tard mis-6 ta' Settembru 2003.

Artikolu 43

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-ġurnata tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 41. F'dik id-data l-Unità Provviżorja tal-Koperazzjoni Ġudizzjarja tieqaf teżisti.

Magħmula fi Brussel, fit-28 ta' Frar 2002.

Għall-Kunsill

Il-President

A. Acebes Paniagua

[1] ĠU C 206, tad-19.7.2000, p. 1u ĠU C 243, ta' l-24.8.2000, p. 15.

[2] ĠU C 34 E, tas-7.2.2002, p. 347 u l-opinjoni mogħtija fid-29 ta' Novembru 2001 (għadha mhiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[3] ĠU L 136, tal-31.5.1999, p. 1.

[4] ĠU C 197, tat-12.7.2000, p. 3.

[5] ĠU C 326, tas-26.11.2001, p. 2.

[6] ĠU C 316, tas-27.11.1995, p. 1.

[7] ĠU L 191, tas-7.7.1998, p. 4.

[8] ĠU L 351, tad-29.12.1998, p. 1.

[9] ĠU L 136, tal-31.5.1999, p. 8.

[10] ĠU L 105, tas-27.4.1996, p. 1.

[11] ĠU L 56, ta' l-4.3.1968. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE, KEFA, Euratom) Nru 2581/2001 (ĠU L 345, tad-29.12.2001, p. 1).

[12] ĠU L 356, tal-31.12.1977, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE, KEFA, Euratom) Nru 762/2001 (ĠU L 111, ta' l-20.4.2001, p. 1).

[13] ĠU L 145, tal-31.05.2001, p. 43.

[14] ĠU L 324, tal-21.12.2000, p. 2.

--------------------------------------------------

Top