Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0085

Id-Direttiva 2001/85/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Novembru 2001 li tirrigwardja d-dispożizzjonijiet speċjali għal vetturi użati għat-trasport ta' pasiġġieri li jkollhom aktar minn tmien sedili b'żieda mas-sedil tas-sewwieq, u li temeda d-Direttivi 70/156/KEE u 97/27/KE

OJ L 42, 13.2.2002, p. 1–102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 034 P. 199 - 300
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 034 P. 199 - 300
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 3 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Imħassar b' 32009R0661 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/85/oj

32001L0085Official Journal L 042 , 13/02/2002 P. 0001 - 0102


Id-Direttiva 2001/85/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

ta' l-20 ta' Novembru 2001 li tirrigwardja d-dispożizzjonijiet speċjali għal vetturi użati għat-trasport ta' pasiġġieri li jkollhom aktar minn tmien sedili b'żieda mas-sedil tas-sewwieq, u li temeda d-Direttivi

70/156/KEE u 97/27/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Waqt li jaġixxu bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat [3], u fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat tal-Konċiljazzjoni nhar il-25 ta' Ġunju 2001,

Billi:

(1) Is-suq intern jikkomprendi żona mingħajr fruntieri interni, li fiha l-moviment tal-merkanzija, tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital huwa assigurat; Huwa mportanti li jkunu adottati miżuri għal dan il-għan.

(2) Il-ħtiġiet tekniċi li il-vetturi bil-mutur għandhom jissodisfaw permezz tal-liġijiet nazzjonali li jirrigwardjaw, inter alia, d-dispożizzjonijiet speċjali għal vetturi użati għat-trasport ta' passiġġieri li jkollhom aktar min tmien sedili b'żieda mas-sedil tas-sewwieq.

(3) Dawn il-ħtiġiet ivarjaw minn Stat Membru għall-ieħor.

(4) Minħabba d-differenzi fil-preskrizzjonijiet tekniċi, dawn il-vetturi kienu impeduti milli jitqiegħdu fis-suq tal-Komunità. L-adozzjoni ta' ħtiġiet arminozzati mill-Istati Membri kollha minflok ir-regolamenti nazzjonali tagħhom għandha tiffaċilita il-funzjonament xieraq tas-suq intern għal dawn il-vetturi.

(5) Huwa għalhekk neċessarju li l-Istati Membri jadottaw l-istess ħtiġiet jew bħala żieda għal, jew inkella minflok ir-regoli eżistenti tagħhom sabiex, partikolarment, jippermettu li l-proċedura ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE li kienet is-suġġett tad-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma’ l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom [4] tkun applikata fir-rigward ta' kull tip ta' vettura;

(6) Din id-Direttiva hija waħda mid-Direttivi separati tal-proċedura ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE, li kienet stabbilita bid-Direttiva 70/156/KEE.

(7) Biex tirrikonoxxi l-avvanzi diġa magħmula sabiex tittejjeb l-aċċessibilità għal persuni b'mobiltà mnaqqsa għall-vetturi tal-Klassijiet I u II, it-tipi eżistenti ta' vetturi għandhom ikunu mħollija li jkollhom rampa aktar wieqfa f'partijiet tal-passaġġ milli f'tipi ġodda ta' vetturi.

(8) La darba l-objettivi ta' l-azzjoni proposta, jiġifieri l-evitar ta' ostakoli għall-kummerċ fi ħdan il-Komunità permezz ta' l-applikazzjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vettura għal vetturi bħal dawn, ma jistgħux ikunu suffeċjentament milħuqha mill-Istati Membri minħabba l-iskala u l-effetti ta' l-azzjoni proposta fis-settur in kwistjoni, u għalhekk jistgħu jkunu milħuqa aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, bi qbil mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Bi qbil mal-prinċipji ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn min dak li huwa meħtieġ sabiex ikunu milħuqa dawk l-objettivi.

(9) Sabiex tiddisstingwixxi bejn it-tipi eżistenti u ġodda ta' vetturi, huwa meħtieġ li ssir referenza għad-Direttiva tal-Kunsill 76/756/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni ta' liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-istallazzjoni ta' mezzi ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom [5].

(10) Huwa mixtieq li jittieħed kont tal-ħtiġiet tekniċi eżistenti adottati mill-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-NU (NU/KEE) fir-Regolament tagħha Nru 36 ("Dispożizzjonijiet Uniformi li jikkonċernaw l-Approvazzjoni ta' Vetturi Kbar tal-Passiġġieri f'dak li jirrigwardja l-Kostruzzjoni Ġenerali tagħhom"), ir-Regolament tagħha Nru 52 ("Dispożizzjonijiet Uniformi li jikkonċernaw il-Vetturi tas-Servizz Pubbliku li ma jeħdux Ħafna Passiġġieri"), ir-Regolament tagħha Nru 66 ("Dispożizzjonijiet Uniformi li jikkonċernaw l-Approvazzjoni ta' Vetturi Kbar tal-Passiġġieri fir-rigward tas-Saħħa tas-Soprastruttura tagħhom") u r-Regolament tagħha Nru 107 (Dispożizzjonijiet Uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta' Vetturi Kbar b'Żewġ Sulari għall-Passiġġieri fir-rigward tal-Kostruzzjoni Ġenerali tagħom), li huma annessi mal-Ftehim ta' l-20 ta' Marzu 1958 li jirrigwarda l-adozzjoni tal-kondizzjonijiet uniformi għall-approvazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku ta' l-approvazzjoni tat-tgħamir u l-partijiet ta' vetturi bil-mutur.

(11) Waqt li l-għan ewlieni ta' din id-Direttiva huwa li jiggarantixxi s-sigurtà tal-passiġġieri, huwa wkoll meħtieġ li tipprovdi preskrizzjonijiet tekniċi li jippermettu l-aċċesibbilità għal persuni b'mobilità mnaqqsa għall-vetturi koperti bid-Direttiva, bi qbil mal-politiki tat-trasport u soċjali Komunitarji. Kull sforz għandu jsir biex jitjieb l-aċċess għal dawn il-vetturi. Għal dan il-għan, l-aċċessibilità għal persuni b'mobiltà mnaqqsa tista' tkun milħuqha jew b'soluzzjonijiet tekniċi applikati għall-vettura, kif kopert b'din id-Direttiva, jew billi jkunu ikkombinata ma' infrastruttura lokali xierqa biex tiggarantixxi aċċess għal dawk li jużaw is-siġġijiet tar-roti.

(12) Bħala riżultat ta' dak li ntqal qabel, huwa meħtieġ li tkun emendata d-Direttiva 70/156/KEE u d-Direttiva 97/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 1997 dwar il-masses u d-dimensjonijiet ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom [6].

(13) Il-miżuiri meħtieġa għall-implimentazzjoni din id-Direttiva għandhom ikunu adottati bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [7],

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Għall-ikamp ta' applikazzjoniijiet ta' din id-Direttiva:

- "vettura" għandha tfisser kwalunkwe vettura b'magna tal-kategorija M2 u M3, kif definita fl-Anness II, il-Parti A, tad-Direttiva 70/156.KEE,

- "karozzerija" għandha tfisser l-unità teknika separata kif definita fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 70/156/KEE,

- "klassi ta' vettura" għandha tfisser vettura li tkun konformi mad-deskrizzjoni tal-klassi mogħtija fl-Anness I ta' din id-Direttiva.

L-Artikolu 2

1. B'effett mit-13 ta' Awwissu 2003 l-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw l-approvazzjoni tat-tip tal-KE jew l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali:

- ta' vettura,

- ta' karozzerija,

- ta' vettura li l-karozzerija tagħha tkun diġa ngħatat l-approvazzjoni tat-tip bħala unità teknika separata,

jew jirrifjutaw jew jipprojbixxu l-bejgħ, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta' vettura jew ta' karozzerija bħala unità teknika separata, għal raġunijiet li jirrigwardjaw id-dispożizzjonijiet għall-vetturi użati għat-trasport ta' passiġġieri li jkollhom aktar minn tmien sedili b'żieda mas-sedil tas-sewwieq, jekk il-ħtiġiet ta' din id-Direttiva u l-Annessi tagħha jkunu ġew sodisfatti.

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika wkoll għall-vetturi bl-art baxxa tal-Klassi I jew II, li ngħataw l-approvazzjoni tat-tip qabel it-13 ta' Awwissu 2002 permezz tad-Direttiva 76/756/KEE, li jgawdu mir-rampa tal-passaġġ ta' 12,5 % speċifikata fil-paragrafu 7.7.6.2 ta' l-Anness 1.

3. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4 t'hawn taħt, b'effett mit-13 ta' Frar 2003, l-Istati Membri:

- m'għandhomx aktar jagħtu l-approvazzjoni tat-tip tal-KE lil tip ta' vettura u tip ta' karozzerija bħala unità teknika separata,

- jistgħu jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda u karozzerija ġdida bħala unitajiet tekniċi separati,

għal raġunijiet li jirrigwardjaw id-dispożizzjonijiet għal vetturi użati għat-trasport ta' passiġġieri u li jkollhom aktar minn tmien sedili b'żieda mas-sedil tas-sewwieq, jekk il-ħtiġiet ta' din id-Direttiva u l-Annessi tagħha ma jkunx hemm konformità magħhom.

4. B'effett mit-13 ta' Frar 2005, l-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda u karozzerija ġdida bħala unitajiet tekniċi separati li jkunu ngħataw l-approvvazzjoni tat-tip bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2.

L-Artikolu 3

1. Il-vetturi tal-Klassi I għandhom ikunu aċċessibbli għal persuni b'mobilità mnaqqsa inklużi dawk li jużaw is-siġġijiet tar-roti skond id-dispożizzjonijiet tekniċi stabbiliti fl-Anness VII.

2. L-Istati Membri għandhom ikunu ħielsa li jgħażlu s-soluzzjoni l-aktar xierqa biex jakwistaw aċċesibbilità mtejba f'vetturi apparti minn dawk tal-Klassi I. B'dana kollu, jekk vetturi apparti minn dawk tal-Klassi I huma mgħammra b'mezzi għal persuni b'mobilità mnaqqsa u/jew dawk li jużaw is-siġġu tar-roti, dawn għandhom ikunu konformi mal-ħtiġiet relevanti ta' l-Anness VII.

L-Artikolu 4

Id-Direttiva 70/156/KE għandha tkun emendata kif ġej:

1. Fl-Anness I:

(a) dawn il-punti li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-punt 0.2:

+++++ TIFF +++++

(b) dawn il-punti li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-punt 0.3:

+++++ TIFF +++++

(ċ) dawn il-punti li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-punt 0.3.1:

+++++ TIFF +++++

(d) dan il-punt li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-punt 2.4.2:

+++++ TIFF +++++

(e) dan il-punt li ġej għandu jkun miżjud:

+++++ TIFF +++++

(f) il-punt 13 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. dan il-punt li ġej għandu jkun mizjud fil-Parti I ta' l-Annes III:

+++++ TIFF +++++

3. fl-Anness IV:

(a) fil-Parti I, il-punt 52 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

| "Suġġett | Direttiva numru | Referenza tal-Ġurnal Uffiċjali | Applikabbilità |

| | | | | | | | | |

52 | Xarabank u coaches | …/…/KE | L | M1 | M2 X | M3 X | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4" |

(b) fil-Parti II, dan li ġej għandu jkun miżjud bħala l-punt 52:

| "Suġġett | Regolament bażiku numru | Serje ta' emendi | Suppliment | Corrigendum |

52 | Is-saħħa tas-soprastruttura (xarabank) | 66 | — | 1 sa 00 | —" |

L-Artikolu 5

L-Anness I tad-Direttiva 97/27/KEE għandu jkun emendat kif ġej:

1. il-paragrafi 2.1.2.1 sa 2.1.2.2.1.4 għandhom ikunu mħassra;

2. għandhom jiddaħħlu il-paragrafi li ġejjin:

"2.1.2.1. "Xarabank jew coach" tfisser vettura definita fil-paragrafu 2 ta' l-Anness I tad-Direttiva 2001/85/KE.

2.1.2.2. "Klassi" ta' xarabank jew coach tfisser vettura ta' Klassi definita fil-paragrafi 2.1.1 u 2.1.2 ta' l-Anness I tad-Direttiva 2001/85/KE.

2.1.2.3. "Xarabank jew coach artikulati" tfisser vettura definita fil-paragrafu 2.1.3 ta' l-Anness I tad-Direttiva 2001/85/KE.

2.1.2.4. "Xarabank jew coach b'żewġ sulari" tfisser vettura definita fil-paragrafu 2.1.6 ta' l-Anness I tad-Direttiva 2001/85/KE."

3. Il-paragrafu li kien 2.1.2.2 għandu jiġi numerat mill-ġdid 2.1.2.5.

L-Artikolu 6

Il-miżuri meħtieġa għal l-adattazzjoni għall-progres tekniku ta' din id-Direttiva għandhom ikunu adottati bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 7(2):

L-Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat dwar l-Adattazzjoni għall-Progres Tekniku stabbilit bl-Artikolu 13 tad-Direttiva 70/156/KEE (minn hawn il-quddiem msejjaħ bħala "il-Kumitat")

2. Meta ssir riferenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu applikabli, b'konsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

L-Artikolu 8

1. L-Istati Membru għandhom jadottaw u jippublikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrativi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva qabel it-13 ta' Awissu 2003. Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni b'dan.

Meta l-Istat Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'din ir-referenza fil-waqt tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-proċedura għal din ir-referenza għandha tiġi adottata mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenija tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

L-Artikolu 9

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

L-Artikolu 10

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fl-20 ta' Novembru 2001.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

N. Fontaine

Għall-Kunsill

Il-President

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] ĠU C 17, ta' l-20.1.1998, p. 1.

[2] ĠU C 129, tas-27.4.1998, p. 5.

[3] L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Novembru 1998 (ĠU C 379, tas-7.12.1998, p. 80), ikkonfermata nhar is-27 ta' Ottubru 1999 (ĠU C 154, tal-5.6.2000, p.47), il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tas-26 ta' Settembru 2000 (ĠU C 370, tat-22.12.2000, p. 10) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Frar 2001 (ĠU C 276, ta' l-1.10.2001, p. 124). Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Ottubru 2001 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Ottubru 2001.

[4] ĠU L 42, tat-23.2.1970, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 98/91/KE (ĠU L 11, tas-16.1.1999, p. 25)

[5] ĠU L 262, tas-27.9.1976, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 97/28/KE (ĠU L 171, tat-30.6.1997, p. 1)

[6] ĠU L 233, tal-25.8.1997, p. 1.

[7] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

--------------------------------------------------

LISTA TA' L-ANNESSI

L-Anness I: | Kamp ta' applikazzjoni, definizzjonijiet, applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE jew l-approvazzjoni tat-tip ta' l-unità teknika separata tal-karozzerija, il-modifiki tat-tip ta'vettura jew ta' karozzerija, il-konformità tal-produzzjoni u l-ħtiġiet |

Appendiċi: | Il-verifika tal-limitu tax-xaqlib statiku permezz ta' kalkolu. |

L-Anness II: | Dokumentazzjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE |

Appendiċi 1: | Dokumenti ta' informazzjoni |

Subappendiċi 1: | Dokument ta' informazzjoni għal tip ta' vettura |

Subappendiċi 2: | Dokument ta' informazzjoni għal tip ta' karozzerija |

Subappendiċi 3: | Dokument ta' informazzjoni għal tip ta' vettura mgħammra b'karozzerija diġa approvata bħala unità teknika separata |

Appendiċi 2: | Iċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE |

Subappendiċi 1: | Iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għal tip ta' vettura |

Subappendiċi 2: | Iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għal tip ta' karozzerija |

Subappendiċi 3: | Iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għal tip ta' vettura mgħammra b'karozzerija diġa approvata bħala unità teknika separata |

L-Anness III: | Dijagrammi esplanatorji |

L-Anness IV: | Is-saħħa tas-soprastruttura |

Appendiċi 1: | It-test tat-tgerbib fuq vettura kompleta |

Appendiċi 2: | It-test tat-tgerbib fuq sezzjoni ta' karozzerija |

Appendiċi 3: | It-test tal-pendlu fuq sezzjoni ta' karozzerija |

Subappendiċi 1: | Il-kalkolu ta' l-enerġija totali |

Subappendiċi 2: | Ħtiġiet għad-distribuzzjoni tal-partijiet ewlenija tas-soprastruttura li jassorbu l-enerġija |

Appendiċi 4: | Il-verifika tas-saħħa tas-soprastruttura bil-kalkolu |

L-Anness V: | Linji gwida għall-kejl ta' forzi ta' l-għeluq ta' bibien operati b'enerġija |

L-Anness VI: | Ħtiġiet speċjali għall-vetturi li jkollhom kapaċità li ma teċċedix 22 passiġġier |

L-Anness VII: | Ħtiġiet għal mezzi tekniċi li jiffaċċilitaw l-aċċess għal persuni b'mobilità mnaqqsa |

L-Anness VIII: | Ħtiġiet speċjali għal vetturi b'żewġ sulari. |

Appendiċi: | Passarelli |

L-Anness IX: | L-approvazzjoni tat-tip tal-KE għall-unità teknika separata u l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vettura mgħammra b'karozzerija diġa approvata bħala unità teknika separata |

--------------------------------------------------

Top