EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0105

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE tat-22 ta’ Diċembru 1999 dwar il-marketing ta’ materjali riproduttivi tal-foresti

OJ L 11, 15.1.2000, p. 17–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 148 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 148 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 148 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 148 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 148 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 148 - 171
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 148 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 148 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 148 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 222 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 222 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 174 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/105/oj

31999L0105Official Journal L 011 , 15/01/2000 P. 0017 - 0040


Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE

tat-22 ta’ Diċembru 1999

dwar il-marketing ta’ materjali riproduttivi tal-foresti

Il-kunsill ta' L-unjoni Ewropea

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jwaqqaf il-Komunitajiet Ewropej, u partikolarment l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-Proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [3],

Billi:

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill nru. 66/404/KEE ta’ l-14 ta’ Ġunju 1966 dwar il-marketing tal-materjali riproduttivi tal-foresti [4] u d-Direttiva tal-Kunsill 71/161/KEE tat-30 ta’ Marzu 1971 dwar il-livelli tal-kwalitajiet esterni għall-materjali forestali riproduttivi ikkomerċjalizzati fil-Komunità [5] ġew emendati sostanzjalment diversi drabi; peress li se jkun hemm aktar emendi, id-Direttivi għandhom jiġu mgħaqqda flimkien u abbozzati mill-ġdid biex ikunu ċari;

(2) Il-Foresti jkopru parti kbira tal-Komunità u jissodisfaw irwol multifunzjonali bbażat fuq il-funzjonijiet soċjali, ekonomiċi, ambjentali, ekoloġiċi u kulturali tagħhom; hemm ħtieġa għal resqien u azzjonijiet speċifiċi għat-tipi differenti tal-foresti, waqt li jkun rikonoxxut l-ambitu wiesgħa tal-kondizzjonijiet naturali, soċjali, ekonomiċi u kulturali tal-foresti fil-Komunità; kemm it-tagħmir mill-ġdid ta’ dawn il-foresti kif ukoll l-afforestazzjoni ġdida jirrikjedu amministrazzjoni forestali sostenibbli b'relazzjoni ma’ l-Istrateġija Forestali għall-Unjoni Ewropea kif stabbilita fil-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1998 [6];

(3) Il-materjali riproduttivi tal-foresti ta' speċi ta’ siġar u ibridi artifiċjali li huma importanti għall-iskopijiet forestali għandhom ikunu ġenetikament xierqa għall-varji kondizzjonijiet tal-post ikkonċernat u ta' kwalità għolja; il-konservazzjoni u t-tkabbir tal-biodiversità tal-foresti li tinkludi d-diversità ġenetika tas-siġar hija essenzjali għall-amministrazzjoni forestali xierqa;

(4) Sa kemm dawn ikunu rrelatati mas-saħħa tal-pjanti, kondizzjonijiet armonizzati għandhom ikunu konsistenti mad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1976 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjonifl-Istati Membri ta’ organiżmi ta' ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti u kontra l-firxa tagħhom fil-Komunità [7];

(5) Ir-riċerka Forestali wriet li, jekk il-foresti għandhom jiżdiedu fil-valur bl-inklużjoni ta’ l-aspetti ta’ stabbilità, addattazzjoni, eżistenza, produttività u diversità, huwa neċessarju li jiġu użati l-materjali riproduttivi li huma ġenetikament u fenotipikament xierqa għall-post u ta’ kwalita’ għolja; żrieragħ forestali għandhom jilħqu, meta jkun xieraq, ċerti livelli ta’ kwalitajiet esterni;

(6) Fil-kuntest tal-konsolidazzjoni tas-suq intern, huwa neċessarju li jiġu mneħħija kwalunkwe intoppi attwali jew potenzjali għall-kummerċ li jista’ jostakola l-moviment ħieles tal-materjali riproduttivi tal-foresti fil-Komunità; huwa fl-interess ta’ l-Istati Membri kollha li jiġu stabbiliti regoli li jimponu l-għola livelli possibbli mill-Komunità;

(7) Ir-regoli komunitarji għandhom jirreferu għall-karatteristiċi fenotipiċi u ġenetiċi taż-żrieragħ u tal-pjanti u għall-kwalità esterna tal-materjali riproduttivi tal-foresti;

(8) Dawn ir-regoli għandhom japplikaw fis-suq kemm fl-Istati Membri oħra u fi swieq domestiċi;

(9) Dawn ir-regoli għandhom jieħdu akkont tal-bżonnjijiet prattiċi u għandhom japplikaw biss fir-rigward ta’ dawk l-ispeċi u speċi ta’ ibridi artifiċjali li huma importanti għall-iskopijiet forestali fil-Komunità kollha jew ġewwa parti minnha;

(10) F’xi uħud mill-Istati Membri l-użu tal-materjali riproduttivi forestali taħt il-katergorija "tas-sors identifikat", li ma kienx ġie approvat għall-kummerċ mid-Direttiva 66/404/KEE, hija tradizzjonali, kompatibbli mal-klima u indispensabbli għall-iskopijiet forestali u huwa b’hekk xieraq għall-approvazzjoni fis-suq ta’ dawn il-materjali fl-Istati Membri li jixtiequ li jagħmlu hekk; b'danakollu mhuwiex xieraq li jigi impost is-suq lill-utenti finali ta’ dawn il-materjali fl-Istati Membri kollha;

(11) Ċerti reġjuni fil-Komunità, bħalma huma r-reġjunijiet Alpini, Mediterranji jew Nordiċi, għandhom kondizzjonijiet klimatiċi speċifiċi jew kondizzjonijiet vulnerabbli ta’ postijiet li jiġġustifikaw ir-rekwiżiti partikolari għal kwalità esterna ta' materjali forestali riproduttivi ta’ ċerti speċi;

(12) Bi qbil mad-Dikjarazzjoni Ġenerali tat-Tielet Konferenza Ministerjali fil-Lisbona dwar il-protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa, għar-ri-afforestazzjoni u afforestazzjoni, oriġini ta’ speċi nattivi u provenjenzi lokali li huma adekwatament addattati għall-kondizzjonijiet tal-post għandhom jingħataw preferenza;

(13) Materjali riproduttivi intiżi għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi m’għandhomx ikunu koperti mill-miżuri stabbiliti f’din id-Direttiva;

(14) Fir-rigward tal-materjali riproduttivi tal-Komunità, l-approvazzjoni tal-materjali bażiċi u, konsegwentement, dimarkazzjonijiet tar-reġjuni ta’ provenjenza huma fundamentali għas-selezzjoni; l-Istati Membri għandhom japplikaw regoli uniformi li jimponu l-għola livelli possibbli għall-approvazzjoni tal-materjali bażiċi; biss il-materjali riproduttivi derivati minn dawn il-materjali għandhom jitqiegħdu fis-suq;

(15) Materjali forestali riproduttivi ġenetikament immodifikati m’għandhomx jitqiegħdu fis-suq sakemm ma jkunux mingħajr perikolu għas-saħħa umana u ta' l-ambjent;

(16) Estimi tar-riskji ambjentali għandhom jitwettqu fuq materjali forestali riproduttivi li jikkonsistu minn organiżmi ġenetikament modifikati; Il-Kummissjoni għandha mbagħad tissottometti lejn il-Kunsill proposta għal Regolament, u tassigura li l-proċeduri għal dawn l-estimi tar-riskju ambjentali u l-elementi l-oħra relevanti, inkluża l-proċedura għall-awtorizzazzjoni, ikunu ekwivalenti għal dawk indikati fid-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE tat-23 ta’ April 1990 dwar ir-rilaxx deliberat fl-Ambjent ta’ organiżmi ġenetikament modifikati [8]; sakemm dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ, id-Direttiva 90/220/KEE għandha tapplika;

(17) Il-materjali riproduttivi li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva m'għandhomx jiġu suġġetti għal restrizzjonijiet fis-suq apparti minn dawk indikati f'din id-Direttiva;

(18) L-Istati Membri għandhom, b'danakollu, ikunu awtorizzati li jipprovdu li biss dawk il-partijiet tal-pjanti u zkuk tas-siġar għat-tħawwil li jkunu konformi man-normi stabbiliti għandhom jitqiegħdu fis-suq fit-territorji tagħhom;

(19) L-Istati Membri għandhom ikollhom il-permess li jimponu rekwiżiti addizzjonali jew aktar iebsa għall-approvazzjoni tal-materjali bażiċi prodotti fit-territorju tagħhom;

(20) l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu lista ta' reġjuni tal-provenjenza li jispeċifikaw, meta magħrufa, l-oriġini tal-materjali bażiċi; l-Istati Membri għandhom jippreparaw mapep li juru d-demarkazzjonijiet tar-reġjuni ta' provenjenza;

(21) L-Istati Membri għandhom jippreparaw reġistri nazzjonali tal-materjali bażiċi approvati fuq it-territorju tagħhom; sommarju tar-reġistri nazzjonali fl-għamla ta' lista nazzjonali għandu wkoll ikun imħejji minn kull Stat Membru;

(22) Fuq il-bażi ta' din il-lista nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tassigura pubblikazzjoni Komunitarja;

(23) Wara l-ħsad, ċertifikat ewlieni (master certificate) għandu jinħareġ mill-korpi uffiċjali għall-materjali riproduttivi kollha derivati mill-materjali bażiċi approvati;

(24) Huwa neċessarju li jkun assigurat li, b'żieda għall-akkwist tal-kwalità fenotipika jew ġenetika, il-materjali riproduttivi li huma intenzjonati għall-kummerċ jew li tqiegħdu fis-suq ikunu identifikati mill-ġbir sal-konnsenja lejn l-utenti finali;

(25) Apparti minn dan, in-normi separati tal-kwalità Komunitarja għall-qtugħ ta' friegħi u meta xieraq għal settijiet ta' siġar tal-luq għandu jkun introdott;

(26) Iż-żerriegħa għandha tidħol fis-suq biss jekk tkun konformi ma’ ċerti normi ta' kwalità u tkun tinstab f'pakketti strettament issiġillati;

(27) Sabiex ikun assikurat li l-ħtiġiet rigward il-kwalità fenotipika jew ġenetika, identifikazzjoni xierqa u n-normi tal-kwalità esterna jkunu sodisfatti fil-waqt tal-kummerċ, l-Istati Membri għandhom jipprovdu disposizzjonijiet għal arranġamenti xierqa għall-kontroll;

(28) Materjali riproduttivi li jissodisfaw dawk ir-rekwiziti għandhom ikunu soġġetti għal dawk ir-restrizzjonijiet fis-suq li hemm provvediment dwarhom fir-regoli Komunitarji; l-Istati Membri għandhom f'ċerti ċirkustanzi jkollhom il-permess li jipprojbixxu s-suq tal-materjali riproduttivi tal-foresti lejn l-utenti finali ta' materjali li ma jkunux xierqa għall-użu fit-territorju tagħhom;

(29) Waqt il-perjodi li fihom ikun hemm diffikultajet temporanji fil-kisba tal-fornimenti ta' ċerti speċi ta' materjali riproduttivi li jissodisfaw il-prinċipji ta' din id-Direttiva, materjali riproduttivi li jissodisfaw rekwiżiti inqas iebsa għandhom, suġġetti għal ċerti kondizzjonijiet, ikunu approvati temporanjament;

(30) Materjali riproduttivi forestali li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi m'għandhomx ikunu kummerċjalizzati fil-Komunità, sakemm ma jippermettux, f'dak li jirrigwarda l-approvazzjoni tal-materjali baziċi tagħha u tal-miżuri meħuda l-produzzjoni tagħhom, l-istess assikurazzjonijiet bħall-materjali riproduttivi forestali tal-Komunità; ċertifikat ewlieni jew ċertifikat uffiċjali maħruġ mill-pajjiż ta' l-oriġini flimkien mar-reġistru li għandu jkun fih id-dettalji dwar il-konsenji kollha li għandhom ikunu esportati għandhom jakkumpanjaw il-materjali forestali riproduttivi meta jitqiegħed fuq is-suq fil-Komunità;

(31) Taħt ċerti kondizzjonijiet, Stat Membru għandu jkun maħlul, kompletament jew parzjalment, mid-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva fir-rigward ta' ċerti speċi ta' siġar;

(32) Huwa mixtieq li jkunu organizzati esperimenti temporanji għall-iskop tat-tfittxija ta' alternattivi aktar xierqa fir-rigward ta' ċerti disposizzjonijiet indikati f'din id-Direttiva;

(33) Il-Miżuri tal-Kontroll Komunitarju għandhom jiġu introdotti sabiex jassiguraw l-applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha tar-rekwiżiti u tal-kondizzjonjiet indikati f'din id-Direttiva;

(34) Bażikament aġġustamenti tekniċi għall-Annessi għandhom ikunu ffaċilitati bi proċedura spedizjuża;

(35) Il-miżuri meħtieġa sabiex ikun implimentat dan l-istrument għandhom jiġu adottati bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni [9];

(36) Fit-Trattat tal-1994 dwar l-Adeżjoni, ir-Repubblika tal-Fillandja u r-Renju ta' l-Isvezja ġew mogħtija perjodu transitorju sal-31 ta' Diċembru 1999 sabiex japplikaw id-Direttiva 66/404/KEE u lir-Repubblika tal-Fillandja sabiex ukoll tapplika d-Direttiva 71/161/KEE; dan il-perjodu transitorju għandu jkun estiż sabiex jippermetti lill-dawn il-pajjiżi hawn fuq indikati sabiex iżommu l-iskemi nazzjonali tagħhom sa l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-aktar tard,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Din id-direttiva għandha tapplika għall-produzzjoni bl-għan tal-kummerċ u tan-negozzjar tal-materjali riproduttivi tal-foresti fil-Komunità.

Artikolu 2

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva s-segwenti definizzjonijiet u/jew klassifiki għandhom japplikaw:

Materjali forestali riproduttivi : materjali riproduttivi ta' dawk l-ispeċi ta' siġar u l-ibridi artifiċjali tagħhom li huma importanti għall-iskopijiet forestali fil-Komunità kollha jew partijiet minnha u partikolarment dawk li huma elenkati fl-Anness I;

Materjali riproduttivi tfisser kwalunkwe waħda mis-seġwenti Unita taż-żrieragħ : Koni, pjanti li ma jagħmlux frott, frott u żrieragħ intiżi għall-produzzjoni ta' friegħi għat-tħawwil;

partijiet tal-pjanti : qtugħ ta' friegħi, qtugħ tal-weraq u qtugħ ta' l-għeruq, it-tixrid jew l-embrijuni mill-mikropropagazzjoni, prajni, qxur, għeruq, żraġen, gruppi u partijiet oħra tal-pjanti li huma intiżi għall-produzzjoni tar-rimji għat-tħawwil;

rimji għat-tħawwil : pjanti imkabbra minn unitajiet taż-żerriegħa, minn biċċiet ta' pjanti, jew minn riġenerazzjoni naturali tal-pjanti;

Materjali bażiċi tfisser kwalunkwe waħda mis-seġwenti Sors taż-żrieragħ : Siġar ġewwa żona minn fejn tiġi miġbura ż-żerriegħa;

Siġar sfiqi : Poplazzjoni delinejata ta' siġar li jippossjedu uniformità suffiċjenti fil-kompożizzjoni tagħhom;

Oqsma taż-żrieragħ : pjantazzjoni ta' kloni jew familji magħżula li huma iżolati jew irregolati hekk li jevitaw jew li jnaqqsu l-pollinazzjoni minn sorsi barranin, u rregolati biex jipproduċu frekwentement, u f'abbundanza uċuh ta' żrieragħ li jkunu faċli biex jinġabru;

Il-ġenituri ta' Familji : Siġar użati sabiex ikun miksub in-nisel permezz tal-pollinazzjoni kontrollati jew fil-miftuħ ta' wieħed mill-ġenituri identifikati li jkun użat bħala l-femminili, bil-pollin ta' wieħed mill-ġenituri (ulied sħaħ) jew ta' numru ta' ġenituri identifikati jew mhux identifikati (nofs ulied);

Kloni : Grupp ta' individwi (rimji) oriġinarjament derivati minn individwu wieħed (ortani) permezz tal-propagazzjoni veġetali, per eżempju bi prajni, mikropropagazzjoni, tilqim, saffi jew diviżjonijiet;

Taħlit klonali : Taħlita ta' kloni identifikati fi proporzjonijiet definiti.

Mezzi awtoklotoniċi u indiġeni tfisser waħda minn dawn it-tnejn segwenti Siġar sfiqi ta' natura awtoklotonika jew sors taż-żerriegħa : Siġar sfiqi ta' natura awtoklotonika jew sors taż-żerriegħa hija waħda li normalment tkun ġiet kontinwament riġenerata permezz tar-riġenerazzjoni naturali. Dawn is-siġar jew din is-sors taż-żerriegħa jistgħu jkunu riġenerati artifiċjalment mill-materjali riproduttivi miġbura mill-istess siġar jew żerriegħa jew mill-istess sorsi ta' żrieragħ bi prossimita mill-qrib;

Siġar sfiqi ta' natura indiġena jew sors taż-żerriegħa : Siġar sfiqi indiġini jew sors taż-żerriegħa huma siġar sfiqi jew żrieragħ awtoklotoniċi jew l-istess tip ta' siġar jew żrieragħ imkabbra artifiċjalment miż-żerriegħa, li l-oriġini tagħha tkun tinstab fl-istess reġjun ta' provenjenza.

Oriġini : Fir-rigward ta' siġar sfiqi jew sors ta' żrieragħ ta' natura awtoklotonika, l-oriġini huwa l-post fejn is-siġar ikunu qegħdin jikbru. Fir-rigward ta' dawk is-siġar sfiqi jew sors taż-żrieragħ li mhumiex ta' natura awtoklotonika, l-oriġini huwa l-post minn fejn iż-żerriegħa jew il-pjanti jkunu oriġinarjament ġew introdotti. L-oriġini tas-siġar sfiqi jew is-sorsi taż-żrieragħ tista’ ma tkunx magħrufa.

Provenjenza : Il-post fejn kwalunkwe siġar weqfin qed jikbru.

Reġjun ta' provenjenza : Għall-speċi jew sub-speċi, ir-reġjun tal-provenjenza hija ż-żona jew il-grupp ta' żoni suġġetti għall-kondizzjonijiet uniformi suffiċjentement ekoloġiċi fejn siġar sfiqi jew is-sorsi ta' żrieragħ li jimmanifestaw karatteristiċi fenotipiċi jew ġenetiċi simili jkunu jinstabu, waqt li jittieħed akkont tal-limiti ta' l-altitudni fejn xieraq.

Produzzjoni : Il-Produzzjoni tinkludi l-istadji kollha fil-ġenerazzjoni ta’ l-unità taż-żrieragħ, il-konverżjoni mill-unità taż-żerriegħa u t-tħawwil taż-żerriegħa u tkabbir minn rimji tat-tħawwil minn żrieragħ u partijiet tal-pjanti.

Dħul fis-swieq (kummerċjalizzar) : Wiri bl-għan għall-bejgħ, offerti għall-bejgħ jew konsenja lill-persuna oħra li tinkludi l-konsenja taħt kuntratt ta' servizz.

Il-Fornitur : Kwalunkwe persuna naturali jew legali mqabbda professjonalment biex taħdem fil-kummerċjalizzar jew fl-importazzjoni tal-materjali riproduttivi tal-foresti.

Korp uffiċjali (i) awtorità, stabbilita jew innominata mill-Istat Membru taħt is-superviżjoni tal-gvern nazzjonali u responsabbli għall-mistoqsijiet li jikkonċernaw il-kontroll fis-suq u/jew il-kwalità tal-materjali riproduttivi forestali;

(ii) Kwalunkwe awtorità ta' Stat stabbilita:

- jew fuq livell nazzjonali, jew

- fuq livell reġjonali, taħt is-sorveljanza ta’ l-awtoritajiet nazzjonali, fil-limiti indikati mill-kostituzzjoni ta’ l-Istat Membru kkonċernat.

Il-korpi indikati hawn fuq jistgħu, b'konformità mal-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom, jiddelegaw l-inkarigi skond ma hemm ipprovdut dwar dan f'din id-Direttiva li għandhom jitwettqu taħt l-awtorità u sorveljanza tagħhom fil-konfront ta' kwalunkwe persuna legali, sew jekk irregolati minn liġi pubblika jew b'liġi privata, li, permezz tal-kostituzzjoni uffiċjalment approvata, hija inkarigata essklussivament b'funzjonijiet pubbliċi speċifiċi, basta li dawn il-persuni, u l-membri tagħha, ma jkollhomx interess personali fl-eżitu tal-miżuri meħuda.

Apparti minn dan, skond il-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(2), persuni legali oħra stabbiliti f'isem il-korp li hemm referenza dwaru fil-punt (i) u li jaġixxu taħt l-awtorità u tas-superviżjoni ta' korp bħal dan jistgħu jkunu approvati, basta li persuna bħal din ma jkollhiex interess personali fl-eżitu tal-miżuri li tieħu.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-korpi uffiċjali responsabbli tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tibgħat din l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Materjali forestali riproduttivi huma maqsuma fil-kategoriji segwenti "Sorsi-identifikati" : Materjali riproduttivi derivati mill-materjali bażiċi li jistgħu jkunu jew sors taż-żerriegħa jew siġar sfiqi lokalizzati f'reġjun singolu ta' provenjenza u li jilħaq il-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness II;

"Magħżula" : Materjali riproduttivi derivati mill-materjali bażiċi li għandhom ikunu magħmula minn siġar sfiqi lokalizzati f'reġjun singolu ta' provenjenza, li jkun ġie fenotipikament magħżul fuq livell ta' popolazzjoni u li jissodisfa l-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness III;

"Kwalifikati" : Materjali riproduttivi derivati mill-materjali bażiċi li għandhom ikunu oqsma ta' żrieragħ, ġenituri ta' familji, kloni jew taħlitiet klonali, li l-komponenti tagħhom ikunu ġew fenotipikament magħżula fuq livell individwali, u li jilħqu l-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness IV. Testijiet mhux neċessarjament li jkunu ttieħdu jew imwettqa;

"Testijiet" : Materjali riproduttivi derivati mill-materjali bażiċi li jikkonsistu minn siġar sfiqi, oqsma taż-żrieragħ, ġenituri ta' familji, kloni jew taħlitiet klonali. Is-superjorità tal-materjali riproduttivi għandha tkun ġiet demostrata permezz ta' testijiet komparattivi jew testijiet ta' superjorità tal-materjali riproduttivi kkalkulati mill-evalwazzjoni ġenetika tal-komponenti tal-materjali bażiċi. Il-materjali għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness V.

Artikolu 3

1. Il-lista ta' speċi u ta' l-ibridi artifiċjali fl-Anness I jistgħu jiġu emendati skond il-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(3).

2. Sa kemm ċerti speċi u l-ibridi artifiċjali ma jkunux suġġetti għall-miżuri li jinsabu f'din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jieħdu dawk il-miżuri, jew miżuri inqas iebsin, fir-rigward tat-territorju tagħhom.

3. Il-miżuri li jinsabu fid-Direttiva m'għandhomx japplikaw għall-materjali riproduttivi tal-foresti fil-forma ta' żraġen għat-tħawwil jew partijiet tal-pjanti, li hija intiża għall-iskopijiet apparti minn dawk forestali.

F'każi bħal dawn, il-materjal għandu jkun akkumpanjat minn tikketta jew dokument ieħor meħtieġ minn disposizzjonijiet oħra Komunitarji jew nazzjonali li japplikaw f'dak li jirrigwarda materjali bħal dawn għall-iskopijiet intiżi. Fin-nuqqas ta' dawn id-disposizzjonijiet, meta l-fornitur jieħu ħsieb kemm il-materjali intiżi għal skopijiet forestali kif ukoll materjali li huma intiżi għal raġunijiet oħra, dawn ta' l-aħħar għandhom ikunu akkumpanjati minn tikketta jew dokument ieħor li jindika l-istqarrija segwenti: "Mhux għal skopijiet forestali".

4. Il-miżuri li jinsabu f'din id-Direttiva m'għandhomx japplikaw għall-materjali riproduttivi li juru li huma intiżi għall-esportazzjoni jew għar ri-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi.

Artikolu 4

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-materjali bażiċi approvati biss ikunu użati għall-produzzjoni tal-materjali riproduttivi tal-foresti li jkunu kumerċjalizzati.

2. Il-Materjali bażiċi jistgħu biss ikunu approvati minn:

(a) il-korpi uffiċjali jekk jissodisfaw il-ħtiġiet stabbiliti fl-Annessi II, III, IV jew V t'hawnhekk, kif xieraq;

(b) referenza għal unità magħrufa bħala "l-unità ta' l-approvazzjoni". Kull unità ta' l-approvazzjoni għanda tkun identifikata minn registru uniku ta' referenza.

3. L-Istati Membri għandhom jipprovdu illi:

(a) l-approvazzjoni għanda tkun irtirata jekk il-ħtiġiet ta' din id-Direttiva ma jkunux aktar milħuqa;

(b) wara l-approvazzjoni, il-materjali bażiċi għall-produzzjoni tal-materjali riproduttivi permezz tal-kategoriji magħzula, kwalifikati u eżaminati għandhom ikunu eżaminati mill-ġdid f'intervalli regolari.

4. Fl-interess tal-konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi tal-pjanti użati għal skopijiet forestali kif speċifikat fil-kondizzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu stabbiliti bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 26(3) biex jittieħed akkont ta’ l-iżviluppi b'relazzjoni mal-konservazzjoni in situ u l-użu sostenibbli tar-riżorsi ġenetiċi tal-pjanti permezz tat-tkabbir u l-kummerċjalizzar ta' materjali forestali riproduttivi ta' oriġini li huma naturalment addattati għall-kondizzjonijiet lokali u reġjonali li huma mgħedda mill-eradikazzjoni ġenetika, l-Istati Membri jistgħu jwarbu mill-ħtiġiet stabbiliti fil-paragrafu 2 u fl-Annessi II, III, IV u V sa kemm kondizzjonijiet speċifiċi jkunu stabbiliti bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(3).

5. L-Istati Membri jistgħu japprovaw, għal perjodu massimu ta' għaxar snin, fit-territorju kollu tagħhom jew parti minnu, materjali bażiċi għall-produzzjoni ta' materjali riproduttivi eżaminati meta, mir-riżultati provviżorji ta’ l-evalwazzjoni ġenetika jew tat-testijiet komparattivi li hemm referenza dwarhom fl-Anness V, jista’ jkun konkluż li l-materjali bażiċi għandhom, meta jkunu ġew imwettqa t-testijiet, jissodisfaw il-ħtiġiet għall-approvazzjoni permezz ta' din id-Direttiva.

Artikolu 5

1. Jekk il-materjali bażiċi li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 4(1) jikkonsistu f’organiżmi ġenetikament modifikati fil-qofol ta' dak li jfissru l-punti 1 u 2 ta' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 90/220/KEE, materjali bħal dawn għandhom ikunu aċċettati biss jekk ma jkunx hemm periklu għas-saħħa pubblika u ambjentali.

2. Fil-każ ta' materjali bażiċi ġenetikament modifikati li hemm referenza dwarhom fil-paragrafu 1:

(a) studji tar-riskju ambjentali ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva 90/220/KEE għandhom ikunu mwettqa;

(b) il-proċeduri li jassiguraw li l-istudju tar-riskju ambjentali u ta' l-elementi l-oħra relevanti li jkunu ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva 90/220/KEE għandhom ikunu introdotti fuq proposta mill-Kummissjoni, f'Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill ibbażat fuq il-bażi legali xierqa tat-Trattat. Sakemm dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ, il-materjali bażiċi ġenetikament modifikati għandhom ikunu aċċettati biss għall-inklużjoni fir-Reġistru Nazzjonali permezz ta' l-Artikolu 10 ta' din id-Direttiva wara li jkunu ġew awtorizzati bi qbil mad-Direttiva 90/220/KEE;

(c) L-Artikoli 11 sa 18 tad-Direttiva 90/220/KEE m'għandhomx japplikaw aktar fir-rigward ta' materjali bażiċi ġenetikament modifikati awtorizzati b'konformità mar-Regolament li hemm referenza dwaru fis-subparagrafu (b);

(d) Id-dettalji tekniċi u xjentifiki dwar l-implimentazzjoni ta' l-istudju tar-riskju ambjentali għandhom ikunu adottati bi qbil mal-proċeduri li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 26(3).

Artikolu 6

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu għall-materjali riproduttivi tal-foresti derivattivi mill-materjali bażiċi approvati bil-mod stabbilit fil-punti (a) sa (d):

(a) Il-materjali ta’ l-ispeċi elenkati fl-Anness I m'għandhomx ikunu kummerċjalizzati sakemm ma jkunux tal-katergoriji "sorsi identifikati", "magħżulin", "kwalifikati" jew "eżaminati" u li jkunu jilħqu l-ħtiġiet ta' l-Annessi II, III, IV u V rispettivament,

(b) Il-Materjali ta’ l-ispeċi ibridi artifiċjali elenkati fl-Anness I m'għandhomx ikunu kummerċjalizzati sakemm ma jkunux fil-kategorija ta' "selezzjonati", "kwalifikati" jew "eżaminati" u għandhom jilħqu l-ħtiġiet ta' l-Annessi III, IV u V respettivament,

(c) Il-materjali ta’ l-ispeċi ibridi artifiċjali elenkati fl-Anness I li huma riprodotti veġettivament m'għandhomx ikunu kummerċjalizzati sakemm ma jidħlux fil-kategorija ta' "selezzjonati", "kwalifikati" jew "eżaminati" u jkunu jilħqu l-ħtiġiet ta' l-Annessi III, IV u V respettivament, fil-każ ta' materjali riproduttivi tal-kategorija "selezzjonati", dawn jistgħu jkunu kummerċjalizzati biss jekk ikunu ġew propagati fil-massa minn żerriegħa,

(d) Il-Materjali ta' l-ispeċi u ta' l-ibridi artifiċjali elenkati fl-Anness I, li jikkonsistu kollha kemm huma jew parzjalment minn organiżmi ġenetikament modifikati, m'għandhomx ikunu kummerċjalizzati sakemm ma jkunux tal-kategorija "eżaminati" u jkunu jilħqu l-ħtiġiet ta' l-Anness V.

2. Il-kategoriji li permezz tagħhom il-materjali riproduttivi tipi differenti ta' materjali bażiċi jistgħu jkunu kummerċjalizzati kif inhu stabbilit fit-tabella ta' l-Anness VI.

3. Il-materjali forestali riproduttivi ta’ l-ispeċi u ta' l-ibridi artifiċjali elenkati fl-Anness I m'għandhomx ikunu kumerċjalizzati sakemm ma jissodisfawx il-ħtiġiet relevanti taħt l-Anness VII.

L-artijiet tal-pjanti u ż-żraġen għat-tħawwil ma jistgħux ikunu kumerċjalizzati sakemm ma jissodisfawx in-normi internazzjonali prevalenti, la darba dawn in-normi huma appruvati bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(3).

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-fornituri tal-materjali riproduttivi tal-foresti jkunu uffiċjalment irreġistrati. Il-korp uffiċjali responsabbli jista’ jiddigrieta li l-fornituri, li jkunu diġà rreġistrati permezz tad-Direttiva 77/93/KEE, li jkunu rreġistrati għall-iskop ta' din id-Direttiva. Fornituri bħal dawn għandhom xorta waħda jkunu konformi mal-ħtiġiet ta' din id-Direttiva.

5. Minkejja d-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-fornituri fuq it-territorju tagħhom sabiex iqiegħdu fuq is-suq kwantitajiet xierqa ta':

(a) materjali forestali riproduttivi għall-eżaminazzjoni, skopijiet xjentifiki, xogħol selettiv jew skopijiet tal-konservazzjoni ġenetika; u

(b) unitajiet taż-żrieragħ li huma kjarament mhux intiżi għal skopijiet forestali.

6. Il-kondizzjonijiet li permezz tagħhom l-Istati Membri jistgħu jagħtu l-awtorizzazzjoni indikati fil-paragrafu 5 jistgħu jkunu determinati bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(3).

7. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1 u fil-każ tal-materjali riproduttivi derivattivi tal-materjali bażiċi li ma jilħqux il-ħtiġiet kollha tal-kategorija xierqa msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw il-kummerċ ta' dawn il-materjali suġġetti għall-kondizzjonijiet li għandhom ikunu mħejjija bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(3).

8. Disposizzjonijiet speċifiċi jistgħu jkunu stabbiliti bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(3) biex jittieħed akkont ta’ l-iżviluppi li permezz tagħhom il-materjali riproduttivi forestali adekwati għall-produzzjoni orġanika jistgħu jkunu kummerċjalizzati.

Artikolu 7

L-Istati Membri jistgħu, fir-rigward tal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Annessi II sa V u VII, jimponu ħtiġiet addizjonali jew aktar iebsa għall-approvazzjoni tal-materjali bażiċi u għall-produzzjoni tal-materjali riproduttivi fit-territorju tagħhom.

Artikolu 8

L-Istati Membri jistgħu, fit-territorji tagħhom, jillimitaw l-approvazzjoni tal-materjali bażiċi intiżi għall-produzzjoni ta' materjali riproduttivi forestali tal-kategorija "sorsi-identifikati".

Artikolu 9

1. Fil-każ tal-materjali bażiċi intiżi għall-produzzjoni ta' materjali riproduttivi permezz tal-kategoriji "sorsi-identifikati" u "selezzjonati", l-Istati Membri għandhom, għall-ispeċi relevanti, jiddemarkaw ir-reġjuni tal-provenjenza.

2. L-Istati Membri għandhom jippreparaw u jippubblikaw mapep li juru d-demarkazzjoni tar-reġjuni tal-provenjenza. Il-mapep għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 10

1. Kull Stat Membru għandu jħejji reġistru nazzjonali tal-materjali bażiċi tad-diversi speċi appruvati fit-territorju tiegħu. Id-dettalji sħaħ ta' kull unità ta’ l-approvazzjoni għandhom ikunu rreġistrati, flimkien mar-referenza unika tar-reġistru tagħha, fir-reġistru nazzjonali.

2. Sommarju tar-reġistru nazzjonali fl-għamla ta' lista nazzjonali għandu jkun ippreparat minn kull Stat Membru u għandu jkun disponibbli fuq talba tal-Kummissjoni u ta’ l-Istati Membri l-oħra. Il-lista nazzjonali għandha tkun ippreżentata f'għamla komuni għal kull unità ta' l-approvazzjoni. Fir-rigward tal-Kategoriji "sorsi-identifikati" u "selezzjonati" sommarju tal-materjali bażiċi bbażati fuq ir-reġjuni ta' provenjenza huwa permissibbli. Is-segwenti dettalji għandhom ikunu pprovduti:

(a) l-isem botaniku;

(b) il-kategorija;

(ċ) l-iskop;

(d) it-tip ta' materjal bażiku;

(e) ir-referenza tar-reġistru jew, fejn ikun xierqa, sommarju ta' l-istess, jew il-kodiċi ta' l-identifikazzjoni għar-reġjun tal-provenjenza;

(f) lokalità: isem qasir, jekk xieraq, u kwalunkwe wieħed mis-segwenti gruppi ta' partikolari:

(i) fir-rigward tal-kategorija "sorsi-identifikati", ir-reġjun tal-provenjenza u l-medda tal-latitudni u l-lonġitudni,

(ii) fir-rigward tal-kategorija "selezzjonati", ir-reġjun ta' provenjenza u l-pożizzjoni ġeografika definita bil-latitudni u l-lonġitudni jew bil-medda tal-latitudni u l-lonġitudni,

(iii) fir-rigward tal-kategorija "kwalifikata", il-pożizzjoni(jiet) ġeografika(ċi) eżatta ta' fejn il-materjal bażiku jkun miżmum,

(iv) Fir-rigward tal-kategorija "ittestjata", il-pożizzjoni(jiet) ġeografika eżatta fejn il-materjali bażiċi jkun miżmum;

(g) il-medda ta' l-għoli jew ta' l-altitudni;

(h) żona: id-daqs tas-sors(i) taż-żrieragħ, is-siġar sfiqi jew oqsma taż-żrieragħ;

(i) oriġini: għandu jkun mistqarr jekk il-materjali bażiċi jkunux awtoktoneji/indiġeni, mhux awtoktoneji/indiġeni jew jekk l-oriġini tagħhom ma tkunx magħrufa. Fir-rigward tal-materjali bażiċi ta' natura mhux awtoktoneja/indiġena, l-oriġini għandu jkun mistqarr jekk ikun magħruf;

(j) fil-każ li l-materjali li jaqgħu taħt il-kategorija "ittestjati", irrispettivament ta' jekk humiex ġenetikament modifikati.

3. L-għamla li fiha dawn il-listi nazzjonali għandhom ikunu mħejjija tista’ tkun iddeterminata bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(2).

Artikolu 11

1. Fuq il-bażi tal-lista nazzjonali pprovduta minn kull Stat Membru, il-Kummissjoni tista’ tippubblika lista intitolata "Il-Lista Komunitarja tal-Materjali Bażiċi Approvati għall-Produzzjoni tal-Materjali Riproduttivi tal-Foresti".

2. Il-lista Komunitarja għandha tirrifletti d-dettalji mogħtija fil-listi nazzjonali li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 10(2) u għandha turi ż-żona ta' utilizzazzjoni u kwalunkwe awtorizzazzjonijiet jew restrizzjonijiet permezz ta' l-Artikoli 8, 17 jew 20.

Artikolu 12

1. Wara l-ħsad, ċertifikat ewlieni li juri r-referenza unika tar-reġistru għandu jinħareġ mill-korpi uffiċjali għall-materjali riproduttivi kollha li huma derivati tal-materjali bażiċi approvati, u jagħti l-informazzjoni relevanti stabbilita fl-Anness VIII.

2. Meta Stat Membru jipprovdi għall-propagazzjoni veġetattiva sussegwenti bi qbil ma’ l-Artikolu 13(2), ċertifikat ewlieni ġdid għandu jkun maħruġ.

3. Meta jseħħ it-taħlit bi qbil mas-subparagrafi (a), (b), (c) jew (e) ta' l-Artikolu 13(3), l-Istati Membri għandhom jassiguraw li r-referenzi tar-registru tal-komponenti tat-taħlitiet ikunu identifikabbli, u ċertifikat ewlieni ġdid jew xi dokument ieħor li jista’ jidentifika t-taħlita għandu jkun maħruġ.

Artikolu 13

1. Materjali riproduttivi għandhom, waqt l-istadji kollha tal-produzzjoni, jinżammu separati permezz ta' referenza lejn l-unitajiet individwali ta’ l-approvazzjoni. Kull lott tal-materjali riproduttivi għandu jkun identifikat permezz tas-segwenti;

(a) kodiċi taċ-ċertifikat ewlieni u n-numru;

(b) l-isem botaniku;

(ċ) il-kategorija;

(d) l-iskop;

(e) it-tip ta' materjal bażiku;

(f) ir-referenza tar-reġistru jew il-kodiċi ta' l-identifikazzjoni għar-reġjun ta' provenjenza;

(g) reġjun ta' provenjenza - għal-materjali riproduttivi tal-kategoriji "sorsi-identifikati" u "selezzjonati" jew ta' materjali riproduttivi oħra jekk ikun xieraq;

(h) jekk ikun xieraq, sew jekk l-oriġini tal-materjal ikun awtoktonika/indiġena, jew mhux awtoktonika/indiġena, jew mhux magħruf;

(i) fil-każ ta' unitajiet taż-żrieragħ, is-sena tal-maturità;

(j) l-età u t-tip ta' żraġen tax-xtieli jew siltiet għat-tħawwil, sew jekk maqtugħa minn taħt, trans-pjantazzjoni jew f'kontenituri;

(k) jekk humiex modifikati ġenetikament.

2. Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u ta' l-Artikolu 6(1), il-punt (c), l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għall-propagazzjoni veġetattiva sussegwenti ta' unità singola ta' approvazzjoni fil-kategoriji "selezzjonati", "kwalifikati" u "ittestjati". F'kazi bħal dawn il-materjal għandu jinzamm separat u jkun identifikat bħala tali.

3. Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu:

(a) ġewwa regjun singolu ta' provenjenza, dwar it-taħlit ta' materjali riproduttivi derivati minn żewġ unitajiet jew aktar ta' approvazzjoni fil-kategorija "sorsi-identifikati" jew fil-kategorija "selezzjonati";

(b) meta jsir it-taħlit tal-materjali riproduttivi f'reġjun singolu ta' provenjenza, minn sorsi taż-żrieragħ u s-siġar sfiqi fil-kategorija "sorsi-identifikati", il-lott mgħaqqad ġdid għandu jkun iċċertifikat bħala "materjali riproduttivi dderivati mis-sorsi taż-żrieragħ";

(ċ) meta jseħħ it-taħlit tal-materjali riproduttivi dderivat minn materjali bażiċi tan-natura mhux-awtoktonali jew mhux-indiġena mal-materjali bażiċi li jiffurmaw il-materjal bażiku minn oriġini mhux magħrufa, il-lott mgħaqqad il-ġdid għandu jkun iċċertifikat bħala "ta' oriġini mhux magħrufa";

(d) meta t-taħlit iseħħ bi qbil mas-subparagrafi (a), (b) jew (ċ) dak il-kodiċi ta’ l-identifikazzjoni għar-reġjuni ta' provenjenza tista' tkun sostitwita minflok ir-reġistru tar-referenza bi qbil mal-paragrafu 1(f);

(e) għat-taħlit ta' materjali riproduttivi derivati minn unità singola ta' approvazzjoni minn diversi snin ta' maturità;

(f) meta' t-taħlit iseħħ bi qbil mas-subparagrafu (e) is-snin attwali ta' maturità u l-proporzjon tal-materjal minn kull sena għandhom ikunu rreġistrati.

Artikolu 14

1. Materjal riproduttiv jista’ jkun kumerċjalizzat biss fi gruppi li jkunu konformi ma’ l-Artikolu 13 u li huma akkumpanjati minn tikketta jew dokument ieħor mill-fornitur ("it-tikketta jew id-dokument tal-fornitur") li jagħti, b'żieda ma’ l-informazzjoni meħtieġa permezz ta' l-Artikolu 13, l-informazzjoni segwenti:

(a) in-numru(i) taċ-ċertifikat ewlieni maħruġ permezz ta' l-Artikolu 12 jew referenza għad-dokument ieħor li jkun disponibbli bi qbil ma’ l-Artikolu 12(3);

(b) l-isem tal-fornitur;

(ċ) il-kwantità fornita;

(d) fil-każ ta' materjali riproduttivi tal-kategorija "ittestjata" li l-materjal bażiku jkun approvat permezz ta' l-artikolu 4(5), il-kliem "approvati proviżjonalment";

(e) jekk il-materjal ma jkunx ġie ppropagat veġetattivament.

2. Fil-każ taż-żerriegħa, it-tikketta jew id-dokument tal-fornitur li hemm referenza dwarhom fil-paragrafu 1 għandha tinkludi wkoll l-informazzjoni addizzjonali segwenti, studjati, kemm jista' jkun possibbli, b'tekniċi internazzjonalment aċċettabbli:

(a) purità: Il-persentaġġ tal-piż taż-żerriegħa pura, żrieragħ oħra u materja rieqda tal-prodott kumerċjalizzat bħala żerriegħa fil-lott;

(b) Il-persentaġġ tal-ġerminazzjoni taż-żerriegħa pura, jew, meta l-perċentaġġ tal-ġerminazzjoni jkun impossibbli jew imprattikabbli li jkun ikkalkolat, il-vijabbiltà tal-persentaġġ eżaminat b'referenza għal metodu speċifiku;

(ċ) il-piż ta' 1000 żerriegħa pura;

(d) in-numru ta' żeriegħa ġerminabbli kull kilogramma tal-prodott kumerċjalizzata bħala żerriegħa, jew, meta n-numru ta' żerriegħa ġerminabbli ma jkunx possibbli jew imprattikabbli, in-numru vijabbli taż-żerriegħa kull kilogramma.

3. Sabiex iż-żerriegħa ta' l-uċuħ ta’ l-istaġun kurrenti tkun disponibbli malajr, irrispettivament mill-fatt li l-eżaminazzjoni fir-rigward tal-ġerminazzjoni kif stabbilit fil-paragrafu 2(b) ma ġiex konkluż, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw il-kummerċ sa l-ewwel xerrej. Fir-rigward tal-kondizzjonijiet kif stabbiliti fil-paragrafu 2(b) u (d) għandhom ikunu mistqarra mill-fornitur kemm jista' jkun malajr.

4. Fil-każ ta' kwantitajiet zgħar ta' żerriegħa, il-ħtiġiet stabbiliti fil-paragrafu 2(b) u (d) t'hawn fuq ma japplikawx. Il-kwantitajiet u l-kondizzjonijiet jistgħu jkunu determinati bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 26(2).

5. Fil-każ tal-Populus spp., partijiet tal-pjanti għandhom biss ikunu kumerċjalizzati jekk in-numru tal-klassifikazzjoni tal-KE bi qbil mal-punt 2(b) ta' l-Anness VII, il-Parti C tkun mogħtija fuq it-tikketta jew id-dokument tal-fornitur.

6. Jekk tikketta jew dokument ikkulurit jintuża fir-rigward ta' xi kategorija tal-materjal riproduttiv forestali, il-kulur tat-tikketta jew tad-dokument tal-fornitur għandu jkun isfar fil-każ ta’ materjal riproduttiv tas-"sorsi-identifikati", aħdar fil-każ tal-materjali riproduttivi "magħżula", rosa fil-każ tal-materjali riproduttivi "kwalifikati" u ikħal fil-każ tal-materjali riproduttivi "ittestjati".

7. Fil-kaz tal-materjali riproduttivi forestali derivati mill-materjal bażiku li jikkonsisti minn organiżmi ġenetikament modifikati, xi tikketta jew dokument, uffiċjali jew le, għal-lott għandu kjarament jindika dak il-fatt.

Artikolu 15

Unitajiet taż-żerriegħa għandhom ikunu kkummerċjaliżżati biss f'paketti ssiġġilati. Il-meżż tas-siġil għandu jkun tali li ma' jkunx jista' jintuża la darba il-pakkett jinfetaħ.

Artikolu 16

1. l-Istati Membri għandhom, permezz ta' sistemi uffiċjali ta' kontroll magħmul jew appruvat minnhom, jassiguraw li l-materjal riproduttiiv mill-unitajiet individwali ta’ l-approvazzjoni jew residwi tal-lottijiet kjarament identifikabbli permezz tal-proċess sħiħ mill-ġbir sal-konsenja lejn l-utenti finali. Spezzjonijiet uffiċjali tal-fornituri reġistrati għandhom ikunu mwettqa regolarment.

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-korpi uffiċjali rispettivi jassistu lil xulxin b'mod amministrattiv sabiex jakkwistaw l-informazzjoni xierqa meħtieġa biex jassiguraw il-funżjonar tajjeb ta' din id-Direttiva, partikolarment meta l-materjali riproduttivi forestali jiċċaqalqu minn Stat Membru wieħed lejn ieħor.

3. Il-Fornituri għandhom jipprovdu lill-korpi uffiċjali bir-reġistri, li għandu jkun fihom id-dettalji tal-konsenji kollha miżmuma jew kumerċjalizzati.

4. Regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-paragrafu 2 għandhom ikunu mħejjija bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(2) mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju 2002.

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha sabiex jassiguraw il-konformità mad-disposizzjonijiet tad-Direttiva billi jagħmlu l-arranġamenti xierqa biex il-materjali riproduttivi tal-foresti jkunu uffiċjalment ikkontrollati waqt il-produzzjoni bil-għan tal-kummerċ u n-negozju.

6. Esperti mill-Kummissjoni jistgħu, b'koperazzjoni mal-korpi uffiċjali ta’ l-Istati Membri, jagħmlu verifiki fuq il-post sakemm dan ikun meħtieġ biex jassiguraw l-applikazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva. Dawn jistgħu partikolarment jivverifikaw jekk il-materjali riproduttivi forestali jkunux f'konformità mal-ħtiġiet ta' din id-Direttiva. L-Istat Membru li fit-territorju tiegħu titwettaq il-verifika għandu jagħti l-assistenza kollha meħtieġa lill-esperti waqt il-qadi ta' dmirijiethom. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri dwar ir-riżultati ta’ l-investigazzjoni.

Artikolu 17

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-materjali riproduttivi li jitqiegħdu fis-suq b'konformità mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva m'ġħandhomx ikunu suġġetti għal kwalunkwe restrizzjoni kummerċjali f'dak li jirrigwarda l-karatteristiċi, l-eżaminazzjoni u l-ħtiġiet ta’ l-ispezzjoni, it-tikkettjar u l-issiġillar tagħhom apparti minn dawk indikati f'din id-Direttiva.

2. Ma’ l-applikazzjoni tiegħu, l-Istat Membru jista' jkun awtorizzat, permezz tal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-artikolu 26(3), li jipprojbixxi l-kummerċjalità lejn l-utenti finali bl-għan taż-żergħa jew tat-tħawwil ta' l-ammont kollu jew parti minnu fit-territorju tiegħu bil-materjali riproduttivi speċifikati.

Din l-awtorizzazzjoni għandha tingħata biss meta jkun hemm raġuni li titwemmen:

(a) li l-użu tal-materjali riproduttivi msemmija jistgħu, fir-rigward tal-karateristiċi fenotipiċi jew ġenetiċi tagħhom, ikollhom effetti ħżiena fuq il-foresterija, fuq l-ambjent, fuq ir-risorsi ġenetiċi jew fuq il-biodiversità fuq l-intier jew f'parti ta' dak l-Istati Membri fuq il-bażi ta'

- xhieda relatata mar-reġjun ta' provenjenza jew l-oriġini tal-materjal jew,

- ir-riżultati tat-testijiet jew tar-riċerki xjentifiċi mwettqa fil-lokalitajiet xierqa, ġewwa jew barra mill-Komunità.

(b) fuq il-bażi tar-riżultati magħrufa tal-provi, tar-riċerki xjentifiċi, jew tar-riżultati miksuba mill-prattika tal-foresterija li tikkonċerna s-sopravivenza u l-iżvilupp tar-rimji ta' l-ippjantar b'relazzjoni mal-karatteristiċi morfoloġiċi u fiżjoloġiċi li l-użu ta' l-imsemmi materjal riproduttiv jista', minħabba l-karateristiċi tiegħu jkollu effetti ħżiena fuq il-foresterija, l-ambjent, ir-riżorsi ġenetiċi jew il-biodiversità fl-intier jew f'parti ta' dak l-Istat Membru.

3. Regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-paragrafu 2 għandhom ikunu mħejjija bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(3).

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-Istati Membri li jkunu implimentaw l-Artikolu 8 fir-rigward tal-materjali riproduttivi tal-foresti tas-sorsi tal-kategorija identifikati, jistgħu jipprojbixxu l-kummerċ ta' dan il-materjal lejn l-utenti finali.

Artikolu 18

1. Sabiex jitneħħew xi diffikultajiet temporanji fil-forniment ġenerali lejn l-utenti finali tal-materjal riproduttiv li jissodisfa l-ħtiġiet ta' din id-Direttiva li jseħħu f'wieħed jew iktar mill-Istati Membri u li ma jistgħux jingħelbu fil-Komunità, il-Kummissjoni għandha, fuq talba ta' mill-inqas wieħed mill-Istati Membri affetwati u bi qbil mal-proċeduri li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 26(2), tawtorizza wieħed jew aktar mill-Istati Membri sabiex jappruvaw għall-kummerċ, għal perjodu li għandu jkun stabbilit mill-Kummissjoni, materjali forestali riproduttivi ta' wieħed jew aktar mill-ispeċi li jissodisfaw il-ħtiġiet anqas iebsa.

Meta tittieħed din l-azzjoni, it-tikketti jew id-dokumenti tal-fornituri meħtieġa permezz ta' l-Artikolu 14(1) għandhom jistqarru li l-materjali f'dak il-każ ikunu jissodisfaw il-ħtiġiet anqas iebsa.

2. Ir-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għandhom ikunu ppreparati bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(2).

Artikolu 19

1. Il-Kunsill, li jaġġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jiddetermina jekk il-materjali forestali riproduttivi f'pajjiż terz ikunu joffru l-istess assikurazzjoni f'dak li jirrigwarda l-approvazzjoni tal-materjal bażiku u tal-miżuri meħuda fil-produzzjoni tagħhom bl-għan tal-kummerċ bħalma jkun il-materjal riproduttiv forestali fil-Komunità u li jkunu konformi mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

2. B'żieda mal-materji li hemm referenza dwarhom fil-paragrafu 1, il-Kunsill għandu jiddetermina l-ispeċi, it-tip ta' materjali bażiċi u l-kategoriji tal-materjali forestali riproduttivi, flimkien mar-reġjuni ta' provenjenza, li jistgħu jkunu permissibli u kumerċjalizzati permezz tal-paragrafu 1 fi ħdan il-Komunità.

3. Sa dak iż-żmien li l-Kunsill ikun ħa deċiżjoni permezz tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu, bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(3), ikunu awtorizzati li jieħdu deċiżjonijiet bħal dawn. Din l-awtorizzazzjoni għandha jkollha l-għan li tassigura li l-materjal li se jiġi importat ikun joffri l-garanziji ekwivalenti f'kull rigward tal-materjali forestali riproduttivi pproduċuti fil-Komunità bi qbil ma’ din id-Direttiva. Partikolarment dawn il-materjali importati għandhom ikunu akkumpanjati biċ-ċertifikat ewlieni jew minn ċertifikat uffiċjali maħruġ mill-pajjiż ta' l-oriġini u r-reġistri li għandhom ikun fihom id-dettalji tal-konsenji kollha li sejrin ikunu esportati, li għandhom ikunu pprovduti mill-fornitur fil-pajjiż terz.

Artikolu 20

Ma’ l-applikazzjoni minn Stat Membru, il-Kummissjoni, li taġġixxi bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(3), tista' tirrilaxxa Stat Membru kompletament jew parzjalment mid-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva f'dak li jirrigwarda ċerti speċji ta' siġar li mhumiex importanti għall-iskopijiet forestali f'dak l-Istat Membru, apparti minn meta dan imur kontra d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 17(1).

Artikolu 21

Għall-iskop tat-tfittxija ta' alternattivi imtejba għall-ċerti disposizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, jista' jkun deċiż li jkunu organizzati esperimenti temporanji permezz tal-kondizzjonijiet speċifikati fil-livell Komunitarju bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(3).

It-tul ta' l-esperiment m'għandux jeċċedi seba' snin.

Fil-kuntest ta' esperimenti bħal dawn, l-Istati Membri jistgħu jkunu maħlula minn ċerti obbligazzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva. L-estent ta' dan ir-rilaxx għandu jkun definit b'referenza għad-disposizzjonijiet li japplikaw għaliha.

Artikolu 22

Il-materjali forestali riproduttivi għandhom, meta applikabbli, ikunu konformi mal-kondizzjonijiet relevanti dwar is-saħħa tal-pjanti stabbiliti fid-Direttiva 77/93/KEE.

Artikolu 23

Xi emendi li jsiru fir-rigward ta' l-Annessi fid-dawl ta’ l-iżviluppi xjentifiċi jew l-għarfien tekniku għandhom ikunu adottati bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(3).

Artikolu 24

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazjoni ta' din id-Direttiva li huma relatata mal-materji li jinsabu fl-Artikoli li hemm referenza dwarhom hawn taħt għandhom ikunu adottati bi qbil mal-proċedura amministrattiva li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(2).

- l-Artikoli 2, 10, 14, 16, 18, 27.

Artikolu 25

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva li jirrigwardaw il-materji li jinsabu fl-Artikoli li hemm referenza dwarhom hawn taħt għandhom ikunu adottati bi qbil mal-proċeduri regolatorji li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 26(3).

- l-Artikoli 3, 4, 5, 6, 17, 19, 20, 21 u 23.

Artikolu 26

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn Kumitat Permanenti dwar iż-Zrieragħ (minn issa ’l quddiem imsejjaħ bħala "l-Kumitat").

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed.

3. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahrejn.

4. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu tal-proċedura.

Artikolu 27

1. Għall-perjodu tranżitorju li ma jeċċedix 10 snin mill-1 ta’ Jannar 2003, l-Istati Membri jistgħu jużaw, għall-iskopijiet ta’ l-approvazzjoni tal-materjali bażiċi għall-produzzjoni tal-materjal riproduttivi ttestjati - li ma humiex preċedentement koperti mid-Direttiva 66/404/KEE - ir-riżultati tat-testijiet kumparattivi li ma jissodisfawx il-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness V.

Dawn it-testijiet riedu li jkunu nbdew qabel l-1 ta’ Jannar 2003, u riedu li juru li l-materjali riproduttivi derivati mill-materjal bażiku jkunu superjuri.

2. Għall-perjodu tranżitorju li ma jeċċedix 10 snin mill-1 ta’ Jannar 2003, l-Istati Membri jistgħu jutilizzaw, għall-iskop ta’ l-approvazzjoni tal-materjali bażiċi għall-produzzjoni tal-materjali riproduttivi ttestjati ta' l-ispeċi kollha u l-ibridi artifiċjali koperti minn din id-Direttiva, ir-riżultati tat-testijiet ta’ l-evalwazzjoni ġenetika li ma jissodisfawx il-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness V.

Dawn it-testijiet riedu li jkunu nbdew qabel l-1 ta’ Jannar 2003, u riedu li jkunu wrew li l-materjali riproduttivi derivati mill-materjal bażiku jkunu superjuri.

3. Fil-każ ta’ speċi ġodda u ibridi artifiċjali li jistgħu jkunu miżjuda ma’ l-Anness I f’data aktar tard, il-perjodu tranżitorju li hemm referenza dwaru fil-paragrafi 1 u 2 għandu jkun stabbilit bi qbil mal-proċeduria li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(2).

4. L-Istati Membri jistgħu, bi qbil mal-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 26(2), jkunu awtorizzati li jużaw ir-riżultati tat-testijiet komparativi u t-testijiet ta’ l-evalwazzjoni ġenetika wara l-iskadenza tal-perjodu tranżitorju.

Artikolu 28

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamaneti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva b’effett mill-1 ta’ Jannar 2003. Huma għandhom jinformaw minnufih lill-Kummissjoni dwar dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif issir din ir-referenza għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lejn il-Kummissjoni t-test tad-disposizzjonijiet ewlenija tal-liġi domestika li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

3. L-Istati Membri għandhom ikunu mħollija li jikkumerċjalizzaw sa kemm jinħlew il-ħażniet tal-materjali riproduttivi tal-foresti li jkunu akkumulaw qabel l-1 ta’ Jannar 2003.

Artikolu 29

Id-Direttiva 66/404/KEE u d-Direttiva 71/161/KEE huma b'hekk imħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2003.

Id-Direttiva 66/404/KEE m’għandhiex tapplika fir-Republika tal-Fillandja u fir-Renju ta’ l-Isvezja u d-Direttiva 71/161/KEE m’għandhiex tapplika fir-Republika tal-Fillandja.

Referenzi għad-Direttivi imħassra għandhom ikunu meqjusa bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw bi qbil mat-tabella tal-korrelazzjoni elenkata fl-Anness IX.

Artikolu 30

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 31

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, 22 ta’ Diċembru 1992

Għall-Kunsill

K. Hemilä

Il-President

[1] ĠU C 199, ta’ l-14.7.1999, p. 1.

[2] L-Opinjoni mogħtija fl-1 ta’ Diċembru 1999 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[3] ĠU C 329, tas-17.11.1999, p. 15.

[4] ĠU 125, tal- 11.7.1966, p. 2326/66. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata mill-Att ta' l-Addezzjoni tal-1994.

[5] ĠU 87, tas- 17.4.1971, p. 14. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata mill-Att ta’ l-Addezzjoni tal-1994.

[6] ĠU C 56, tas-26.2.1999, p. 1.

[7] ĠU L 26, tal-31.1.1977, p. 20. Id-Direttiva skond kif l-aħħar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/53/KE (ĠU L 142, tal-5.6.1999, p. 29).

[8] ĠU L 117, tat-8.5.1990, p. 15. Id-Direttiva skond kif l-aħħar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 97/35/KE (ĠU L 169, tas-27.6.1997, p. 72).

[9] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

--------------------------------------------------

ANNESS I

LISTA TA’ SPEĊI TA’ SIĠAR U TA' IBRIDI ARTIFIĊJALI

Abies alba Mill.

Abies cephalonica Loud.

Abies grandis Lindl.

Abies pinsapo Boiss.

Acer platanoides L.

Acer pseudoplatanus L.

Alnus glutinosa Gaertn.

Alnus incana Moench.

Betula pendula Roth.

Betula pubescens Ehrh.

Carpinus betulus L.

Castanea sativa Mill.

Cedrus merluzz atlantiku Carr.

Cedrus libani A. Richard

Fagus sylvatica L.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Fraxinus excelsior L.

Larix decidua Mill.

Larix x eurolepis Henry

Larix kaempferi Carr.

Larix sibirica Ledeb.

Picea abies Karst.

Picea sitchensis Carr.

Pinus brutia Ten.

Pinus canariensis C. Smith

Pinus cembra L.

Pinus contorta Loud.

Pinus halepensis Mill.

Pinus leucodermis Antoine

Pinus nigra Arnold

Pinus pinaster Ait.

Pinus pinea L.

Pinus radiata D. Don

Pinus sylvestris L.

Populus spp. u l-ibridi artifiċjali ta' bejn dawk l-ispeċje

Prunus avium L.

Pseudotsuga menziesii Franza

Quercus cerris L.

Quercus ilex L.

Quercus petraea Liebl.

Quercus pubescens Willd.

Quercus robur L.

Quercus rubra L.

Quercus suber L.

Robinia pseudoacacia L.

Tilia cordata Mill.

Tilia platyphyllos Scop.

--------------------------------------------------

ANNESS II

ĦTIĠIET MINIMI GĦALL-APPROVAZZJONI TAL-MATERJALI BAŻIĊI INTIŻI GĦALL-PRODUZZJONI TAL-MATERJALI RIPRODUTTIVI BIEX IKUNU ĊĊERTIFIKATI BĦALA "SORSI-IDENTIFIKATI"

1. Il-materjal bażiku għandu jitqies bħala sors taż-żerriegħa jew ta’ siġar sfiqi lokalizzati ġewwa reġjun wieħed ta’ Provenjenża. Għandu jkun fid-diskrezzjoni ta’ l-Istat Membru f'kull każ individwali dwar jekk spezzjoni formali tkunx meħtieġa, apparti milli, spezzjoni formali għanda ssir meta l-materjal ikun destinat għal raġunijiet forestali speċifiċi.

2. Is-sorsi taż-żerriegħa jew tas-siġar sfiqi għandha tilħaq il-kriterji stabbiliti mill-Istati Membri.

3. - Ir-Reġjun ta’ Provenjenza u l-lokalità u l-altitudni jew il-medda altitudinali tal-post(ijiet) fejn il-materjal riproduttivi jkun miġbur għandu jkun iddikjarat.

- Għandu jingħad jekk il-materjal bażiku huwiex:

(a) awtoktonju jew mhux awtoktonju jew li l-oriġini ma tkunx magħrufa jew

(b) indiġenu jew mhux indiġenu jew li l-oriġini ma tkunx magħrufa

Fil-każ ta’ materjali bażiċi ta’ natura mhux awtoktonja jew mhux indiġena l-oriġini għandu jkun iddikjarat meta jkun magħruf.

--------------------------------------------------

ANNESS III

ĦTIĠIET MINIMI GĦALL-APPROVAZZJONI TAL-MATERJALI BAŻIĊI INTIŻI GĦALL-PRODUZZJONI TAL-MATERJALI RIPRODUTTIVI BIEX JIĠU ĊERTIFIKATI BĦALA "SELEZZJONATI"

Ġenerali: Is-siġar sfiqi għandhom ikunu ġġudikati fir-rigward ta’ l-iskop speċifikatament indikat li għalih ikun intiż il-materjal riproduttiv u importanza sostanzjali għandha tingħata lill-ħtiġiet 1-10, jiddependi mill-iskopijiet speċifiċi. Il-kriterji għas-selezzjoni għandhom ikunu determinat mill-Istati Membri u l-iskop għandu jkun indikat fir-reġistru nazzjonali.

1. Oriġini: Għandu jiġi determinat jew permezz ta’ xhieda storika jew mezzi oħra xierqa jekk is-siġar sfiqi humiex awtoktoni/indiġeni, mhux awtoktoni/indiġeni jew jekk l-oriġini ta’ l-istess mhix magħrufa u għall-materjali bażiċi ta’ natura mhux awtoktona/indiġena l-oriġini għandhom jingħadu jekk magħrufa.

2. Iżolazzjoni: Is-Siġar sfiqi għandhom jiġu sitwati f’distanza suffiċjenti minn siġar simili debboli ta’ l-istess speċi jew minn siġar sfiqi ta’ speċi relatata jew varjetà li tista’ tifforma speċi mħallta ma’ l-ispeċi in kwistjoni. Attenzjoni partikolari għandha tingħata lil dawn ir-rekwiżiti meta s-siġar sfiqi madwar siġar sfiqi oħrajn ta’ natura mhux awtoktona/indiġena huma mhux awtoktona/indiġena jew l-oriġini mhix magħrufa.

3. Daqs effettiv tal-Popolazzjoni: Is-siġar sfiqi għandhom jikkonsistu minn wieħed jew aktar siġar distribwiti sew u suffiċjentement numerużi sabiex jassikuraw inter-polinazzjoni adegwata. Sabiex jiġu evitati effetti ta’ taħlit bejn l-ispeċi interni, siġar sfiqi selezzjonati għandhom jikkonsistu minn numru suffiċjenti u densità ta’ l-individwi fuq żona speċifika.

4. Età u Żvilupp: Is-siġar sfiqi għandhom jikkonsistu minn età jew stadju ta’ żvilupp li l-kriterju mogħti għas-selezzjoni tista’ tiġi ċarament ġġudikata.

5. Uniformità: Is-siġar sfiqi għandhom juru grad ta’ varjazzjoni individwali fil-karatteri morfologiċi. Fejn ikun neċessarju, siġar inferjuri għandhom jitneħħew.

6. Addattar: Addattar mal-kondizzjonijiet ekologiċi prevalenti fir-Reġjun tal-Provenjenza għandha tkun evidenti.

7. Saħħa u Reżistenza: Siġar fil-forma ta’ siġar sfiqi għandhom in ġenerali jkunu ħielsa minn attakki ta’ organiżmi li jikkawżaw il-ħsara u għandhom juru reżistenza lil kondizzjonijiet avversi klimatiċi u tal-lok, ħlief għad-danni kkawżati mit-tniġġis fil-post fejn ikunu qegħdin jikbru.

8. Produzzjoni Voluminuża: Għall-approvazzjoni tal-volum tal-produzzjoni ta’ l-injam tas-siġar sfiqi selezzjonati għandhom normalment ikunu superjuri għall-mezzi aċċettati taħt kondizzjonijiet simili ekoloġiċi u amministrattivi.

9. Il-Kwalità ta’ l-injam: Il-Kwalità ta’ l-injam għandu jittieħed in konsiderazzjoni u, f’ċerti kazijiet, jista’ jkun kriterju essenzjali.

10. Forma jew l-Imġieba tat-Tkabbir: Is-siġar sfiqi għandhom juru partikolarment fatturi tajbin morfoloġiċi, speċjalment li jkunu dritti u ċirkulari fiz-zokk, il-ħabta ġenerali ta’ kif jikbru il-fergħat tas-siġra, id-daqs zgħir tal-fergħat u friegħi tajba u naturali. Apparti minn dan, il-proporzjon tas-siġar mħarrġa ’l barra (forked) u dawk li juru qamħ spirali għandhom jibqgħu baxxi.

--------------------------------------------------

ANNESS IV

REKWIŻITI MINIMI GĦALL-APPROVAZZJONI TAL-MATERJALI BAŻIĊI INTIŻ GĦALL-PRODUZZJONI TAL-MATERJALI RIPRODUTTIVI BIEX JIĠU ĊERTIFIKATI BĦALA "KWALIFIKATI"

1. Orkidej Taż-Żrar

(a) It-tip, l-għan, id-disinn ta' qsim u l-istruttura ta’ l-għelieqi, il-komponenti, l-iżolazzjoni u l-lokazzjoni u kwalunkwe tibdiliet minn dawn għandhom jiġu appruvati u reġistrati ma' korp uffiċjali;

(b) Il-kloni jew il-familji għandhom jiġu selezzjonati għall-karattri partikolari tagħhom u konsiderazzjoni speċjali tingħata lir-rekwiżiti numri 4, 6, 7, 8, 9 u 10 ta’ l-Anness III;

(ċ) Il-kloni jew familji komponenti għandhom jiġu mħawla jew ikunu ġew imħawla skond pjan li jkun ġie approvat minn korp uffiċjali u stabbilit b'tali mod li kull komponent jista’ jiġi identifikat;

(d) Qtugħ mis-siġar eżegwit ġewwa l-orkidej taż-żrar għandu jiġi deskritt flimkien mal-kriterju tas-selezzjoni użat għal dan il-qtugħ u reġistrat mal-korp uffiċjali;

(e) L-orkidej taż-żrar għandu jiġi amminstrat u maħsud b'tali mod li l-għanijiet ta’ l-orkidej jiġu milħuqa. Fil-każ li orkideja taż-żrar intiża għall-produzzjoni ta' speċi ibridi artifiċjali, il-perċentaġġ ta' dawn l-ispeċi fil-materjal riproduttiv għandu jiġi determinat permezz ta' test bl-iskop tal-verifikazzjoni.

2. Parenti ta' Familja (jew Familji)

(a) Il-parenti għandhom jiġu selezzjonati għall-karattri partikolari tagħhom u konsiderazzjoni speċjali tingħata lir-rekwiżiti numri 4, 6, 7, 8, 9 u 10 ta’ l-Anness III, jew selezzjonati għal kapaċitajiet kombinati tagħhom;

(b) L-għan, id-disinn ta' qsim u s-sitema tal-pollinazzjoni, il-komponenti, l-iżolazzjoni u l-lokazzjoni u kwalunkwe tibdiliet sinifikanti minn dawn għandhom jiġu approvati u reġistrati ma' korp uffiċjali;

(ċ) L-identità, numru u l-proporzzjoni tal-parenti f'taħlita għanda tiġi approvata u reġistrata mal-korp uffiċjali;

(d) Fil-każ ta' parenti intiżi għall-produzzjoni ta' speċi ibridi artifiċjali, il-perċentaġġ ta' dawn l-ispeċi fil-materjal riproduttiv għandu jiġi determinat permezz ta' test bl-iskop tal-verifikazzjoni.

3. Kloni

(a) Kloni għandhom jiġu identifikati permezz ta' karattri distintivi li jkunu ġew approvati u reġistrati ma' korp uffiċjali;

(b) Il-valur tal-kloni individwali għandu jiġi stabbilit mill-esperjenza jew ikunu ġew murija permezz ta' sperimentazzjonijiet suffiċjentement prolongati;

(ċ) "ortets" użati għall-produzzjoni tal-kloni għandhom jiġu selezzjonati għall-karattri partikolari tagħhom u konsiderazzjoni speċjali għandha tingħata lir-rekwiżiti numri 4, 6, 7, 8, 9 u 10 ta’ l-Anness III;

(d) L-approvazzjoni għandha tiġi ristretta għall-Istat Membru għal numru massimu ta' snin jew għal numru massimu ta' "ramets" magħmula.

4. Taħlitiet Klonali

(a) Taħlitiet klonali għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti fil-punti 3(a), 3(b) u 3(ċ);

(b) L-identità, in-numru, il-proporzjoni tal-komponenti ta' klon ta' taħlita, u l-metodu ta' selezzjoni u l-fondazzjoni tal-ħażniet għandu jiġi appruvat u reġistrat mal-korp uffiċjali. Kull taħlita għandha tikkonsisti minn diversità ġenetika;

(ċ) L-approvazzjoni għandha tiġi ristretta għall-Istat Membru għal numru massimu ta' snin jew għal numru massimu ta' "ramets" magħmula.

--------------------------------------------------

ANNESS V

REKWIŻITI MINIMI GĦALL-APPROVAZZJONI TAL-MATERJALI BASIĊI INTIŻI GĦALL-PRODUZZJONI TAL-MATERJALI RIPRODUTTIVI LI GĦANDHOM JIĠU ĊERTIFIKATI BĦALA "EŻAMINATI"

1. REKWIŻITI GĦAT-TESTIJIET KOLLHA

(a) Ġenerali

Il- Materjal bażiku għandu jisodisfa l-ħtiġiet xierqa fl-Anness III jew IV.

Testijiet li jkunu mħejjija għall-approvazzjoni tal-materjali bażiċi għandhom ikunu ppreparati, stabbiliti, imwettqa u r-riżultati tagħhom interpretati bi qbil mal-proċeduri rikonoxxuti fuq livell internazzjonali. Għat-testijiet komparattivi, il-materjal riproduttiv li jkun qiegħed jiġi eżaminat għandu jkun imqabbel ma' wieħed jew preferibbilment ħafna livelli approvati jew magħżula minn qabel.

(b) Karattri li għadnhom ikunu eżaminati

(i) It-testijiet għandhom ikunu ppreparati b'tali mod sabiex jeżaminaw il-karattri speċifiċi u dawn għandhom ikunu indikati għal kull test;

(ii) Importanza għandha tingħata għall-adozzjoni, l-iżvilupp, fatturi biotiċi u abiotiċi ta' importanza. B'żieda ma' dan, karattri oħra, meqjusa bħala importanti in vista ta’ l-iskopijiet intiżi speċifikament, għandhom ikunu evalwati b'relazzjoni mal-kondizzjonijiet ekoloġiċi tar-reġjun ta' fejn it-test ikun eżegwit.

(ċ) Dokumentazzjoni

Ir-reġistri għandhom jiddeskrivu l-postijiet eżaminati, inklużi l-lokalità, il-klima, il-ħamrija, l-użu fil-passat, l-istabbiliment, l-amministrazzjoni u kwalukwe ħsara minħabba fatturi biotiċi/abiotiċi, u għandhom ikunu disponibbli għall-korp uffiċjali. L-età tal-materjal u tar-riżultati fil-ħin ta’ l-evalwazzjoni għandha tkun irreġistrat mal-korp uffiċjali.

(d) preparazzjoni tat-testijiet.

(i) Kull kampjun tal-materjal riproduttiv għandu jitkabbar, ikun imħawwel u amministrat b'mod identiku sakemm it-tipi tal-materjali tal-pjanti jippermettu;

(ii) Kull esperiment għandu jkun stabbilit permezz ta' disinn statistiku validu b'numru suffiċjenti ta' siġar sabiex il-karatteristiċi individwali ta' kull komponent li jkun eżaminat jista’ jkun evalwat.

(e) Analiżi u validità tar-riżultati

(i) L-informazzjoni mill-esperimenti għandha tkun analizzata bl-użu ta' metodi rikonoxxuti fuq livell internazzjonali u r-riżultati ppreżentati minn kull karattru għandhom ikunu eżaminati;

(ii) Il-metodoliġija użata għat-test u r-riżultati dettaljati miksuba għandhom ikunu liberament disponibbli;

(iii) Stqarrija tar-reġjun propost għall-addattazzjoni probabbli ġewwa l-pajjiż ta' fejn it-test ikun ġie mwettaq u l-karatteristiċi li jistgħu jillimitaw l-użu tiegħu għandhom ukoll ikunu mogħtija;

(iv) Jekk waqt dawn l-eżamijiet ikun ippruvat li l-materjali riproduttivi m'għandhomx mill-inqas il-karatteristċi:

- tal-matejal bażiku, jew

- ta' reżistenzi simili tal-materjal bażiku kontra organiżmi li jikkawżaw il-ħsara ta' importanza ekonomika,

dawn il-materjali riproduttivi għandhom ikunu eliminati.

2. ĦTIĠIET GĦALL-EVALWAZZJONI ĠENETIKA TAL-KOMPONENTI TAL-MATERJALI BAŻIĊI

(a) Komponenti tal-materjali bażiċi: Is-segwenti komponenti tal-materjali bażiċi jistgħu jkunu evalwati ġenetikament: Oqsma taż-żrieragħ, ġenituri ta' familja(familji), kloni u taħlitiet klonali;

(b) Dokumentazzjoni

Is-segwenti dokumentazzjoni addizzjonali hija meħtieġa għall-approvazzjoni tal-materjal bażiku:

(i) L-identità, l-oriġini u l-purità tar-razza tal-komponenti evalwati;

(ii) Il-taħlit tad-disinn użat għall-produzzjoni tal-materjali riproduttivi użati fit-testijiet ta’ l-evalwazzjoni.

(c) Proċeduri tat-testijiet

Is-segwenti ħtiġiet għandhom ikunu milqugħa:

(i) Il-valur ġenetiku ta' kull komponent għandu jkun ikkalkolat fi tnejn jew iktar evalwazzjonijijet tal-postijiet użati għat-testijiet, u mill-inqas wieħed minnhom għandu jkun f'ambjent relevanti għall-użu ssuġġerit tal-materjal riproduttiv;

(ii) Is-superjorità kkalkolata tal-materjali riproduttivi intenzjonati għall-kummerċ għandhom ikunu kkalkolati fuq il-bażi ta' dawn il-valuri ġenetiċi u d-disinn tat-taħlit speċifikat;

(iii) It-testijiet ta' l-evalwazzjoni u l-kalkoli ġenetiċi għandhom ikunu approvati mill-korp uffiċjali.

(d) Interpretazzjoni

(i) Is-superjorità kkalkolata tal-materjal riproduttiv għandha tkun ikkalkulat kontra r-referenza ta' popolazzjoni għal karattru jew għal set ta' karattri;

(ii) Għandu jingħad jekk il-valur ġenetiku kkalkolat tal-materjali riproduttivi jkunx inferjuri għar-referenza tal-popolazzjoni għal kwalunkwe karattru importanti.

3. ĦTIĠIET GĦALL-EŻAMINAZZJONI KOMPARATTIVA TAL-MATERJALI RIPRODUTTIVI

(a) Kampjunar tal-materjali riproduttivi

(i) Il-kampjun tal-materjal riproduttiv għal testijiet komparattivi għandu jirrappreżenta verament il-materjal riproduttiv derivat mill-materjal bażiku li għandu jkun appruvat;

(ii) Il-materjal riproduttiv ipproduċut sesswalment għat-testijiet komparattivi għandu jkun:

- miġbur matul is-snin tajbin tal-fjuri u produzzjoni tajba tal-frott/żerriegħa; pollinazzjoni artifiċjali tista' tkun utilizzata,

- miġbura permezz ta' metodi li jassiguraw li l-kampjuni miksuba jkunu rappreżentattivi.

(b) Normi

(i) L-għemil tal-livelli użati għall-iskopijiet komparattivi fit-testijiet għandhom kemm jista' jkun ikunu magħrufa matul perjodu pjuttost twil fir-reġjun fejn it-test ikun eżegwit. In-normi jirrappreżentaw, bħala prinċipju, l-materjali li jkun ġie muri bħala użu għall-iskopijiet forestali fiż-żmien meta jibdew dawk it-testijiet, u fil-kondizzjonijiet ekoloġiċi għal liema raġuni huwa propost li jiċċertifikaw il-materjal. Dawn għandhom jaslu kemm jista' jkun possibbli minn siltiet magħżula bi qbil mal-kriterja fl-Anness III jew mill-materjali bażiċi uffiċjalment approvati għall-produzzjoni tal-materjali ttestjati;

(ii) Għall-testijiet komparattivi ta' ibridi artifiċjali, iż-żewġ speċi tal-ġenituri għandhom, jekk possibbli, jkunu inklużi fost in-normi;

(iii) Kull meta jkun possibbli divesri normi għandhom ikunu użati. Meta jkun meħtieġ u ġustifikat, in-normi jistgħu jkunu mibdula mill-iktar materjali xierqa taħt it-test jew permezz tal-komponenti tat-test;

(iv) L-istess normi għandhom jintużaw fit-testijiet kollha fuq medda tal-kondizzjonijet tal-post kemm jista' jkun possibbli.

(ċ) Interpretazzjoni

(i) Superjorità statistikament sinifikanti meta kkomparata man-normi għandha tkun murija għal mill-inqas karattru importanti wieħed;

(ii) Għandu jkun kjarament irrappurtat jekk ikun hemm xi karattri ta' importanza ekonomika jew ambjentali li juru r-riżultati ta' sinifikat inferjuri fuq il-livelli u l-effetti tagħhom għandhom ikunu kkumpensati mill-karattri favorevoli.

4. APPROVAZZJONI KONDIZZJONATA

Estimi preliminari ta' provi zgħar jistgħu jkunu l-bażi ta’ l-approvazzjoni kondizzjonata. Pretensjonijiet tas-superjorità bbażata fuq estimi magħmula kmieni għandhom ikunu eżaminati mill-ġdid matul interval massimu ta' għaxar snin.

5. TESTIJIET BIKRIN

Testijiet magħmula fil-mixtliet, fis-serrer u fil-laboratorju jistgħu jkunu aċċettati mill-korp uffiċjali għall-approvazzjoni kondizzjonali jew għall-approvazzjoni finali jekk jista' jintwera li jkun hemm korrelazzjoni mill-qrib bejn it-tendenza mkejla u l-karattri li normalment ikunu kkalkolati fl-istadju ta' testijiet forestali. Karattri oħra li għandhom ikunu kalkolati jridu jissodisfaw il-ħtiġiet stabbiliti fil-Paragrafu 3.

--------------------------------------------------

ANNESS VI

KATEGORIJI LI PERMEZZ TAGĦHOM MATERJALI RIPRODUTTIVI MINN DIVERSI TIPI TA' MATERJALI BAÆIĊI JISTGĦU JKUNU KUMMERĊJALIZZATI

Tip ta' materjal bażiku | Kategorija ta' materjal forestali riproduttiv(Kulur tat-tikketta jekk tikketta jew tad-dokument użat) |

Sors identifikat | Selezzjonat | Kwalifikat | Ittestjat |

Sors taż-żerriegħa | x | | | |

Siġar sfiqi | x | x | | x |

Oqsma taż-żerriegħa | | | x | x |

Ġenituri ta' Familja (Familji) | | | x | x |

Kloni | | | x | x |

Taħlit Klonali | | | x | x |

--------------------------------------------------

ANNESS VII

PARTI A Ħtiġiet li għandhom ikunu milħuqa mill-lottijiet tal-frott u taż-żrieragħ ta’ l-ispeċi elenkati fl-Anness I

1. Lottijiet tal-frott u taż-żrieragħ ta’ l-ispeċi elenkati fl-Anness I ma jistgħux ikunu negozjati fuq is-suq sakemm il-lott tal-frott jew taż-żrieragħ ma jilħqux livell minimu ta' purità ta’ l-ispeċi ta' 99 %.

2. Independentement mid-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1, fil-każ ta’ l-ispeċi relatati mill-qrib fl-Anness I, b'esklużjoni ta' ibridi artifiċjali, il-purità ta’ l-ispeċi tal-lott tal-frott jew taż-żrieragħ li ma jilħqux id-99 % għandhom jiġu indikati.

PARTI B Ħtiġiet li għandhom ikunu milħuqa mill-partijiet tal-pjanti ta’ l-ispeċi u ta’ l-ibridi artifiċjali elenkati fl-Anness I

Partijiet tal-pjanti ta’ l-ispeċi u ta’ l-ibridi artifiċjali elenkati fl-Anness I, għandhom ikunu ta' kwalità kummerċjali ġusta. Il-kwalità kummerċjali ġusta għandha tkun stabbilita b'referenza għall-karatteristiċi ġenerali, saħħa u ta' daqs xieraq. Fil-każ tal-Populus spp. Jista’ jkun mistqarr li l-ħtiġiet addizzjonali indikati fil-Parti C jkunu milħuqa.

PARTI C Ħtiġiet dwar in-normi ta' kwalità estrerna għall-Populus spp. propagati permezz ta' żraġen jew ta' settijiet.

1. Żraġen

(a) Iż-żraġen m'għandhomx ikunu konsiderati bħala ta' kwalità ġusta għas-swieq jekk uħud mid-difetti segwenti jkunu jeżistu:

(i) l-injam tagħhom għandu iktar minn sentejn żmien;

(ii) għandhom inqas minn żewġ raħsiet iffurmati sewwa;

(iii) huma affetwati minn nekrożi jew juru danni kkawżati minn organiżmi ta' ħsara;

(iv) juru sinjali ta' dessikazzjoni, sħana żejda, moffa jew dikompożizzjoni.

(b) Dimensjonijiet minimi għaż-żraġen

- tul minimu: 20 ċm,

- diametru minimu fin-naħa ta' fuq:

Klassi KE 1: 8 mm

Klassi KE 2: 10 mm.

2. Settijiet

(a) Settijiet m'għandhomx ikunu konsidrati bħala ta' kwalità ġusta għas-swieq jekk jeżistu kwalunkwe mis-segwenti diffetti:

- l-injam tagħhom ikun ta' aktar minn tliet snin żmien;

- ikollhom inqas minn ħames raħsiet iffurmati sewwa;

- ikunu affetwati minn nekrożi jew juru danni kkawżati minn organiżmi ta' ħsara,

- juru sinjali ta' dessikazzjoni, sħana għolja, moffa jew dikompożizzjoni,

- ikollhom ħsarat apparti minn qtugħ ta’ l-ipprunar,

- ikollhom fergħat multipli,

- ikollhom kurvaturi eċċessivi fil-fergħat.

(b) Klassijiet tal-qisien għas-settijiet

Klassi | Diametru minimu(mm) f'nofs it-tul | Għoli minimu(m) |

Reġjuni mhux-Mediterranji

N1 | 6 | 1,5 |

N2 | 15 | 3,00 |

Reġjuni Mediterranji

S1 | 25 | 3,00 |

S2 | 30 | 4,00 |

PARTI D Ħtiġiet li għandhom ikunu milħuqa miż-żraġen tat-tħawwil ta’ l-ispeċi u ta’ l-ibridi artifiċjali elenkati fl-Anness I

Iż-żraġen għat-tħawwil għandhom ikunu ta' kwalità tajba għall-kummerċ. Kwalità tajba għall-kummerċ għandha tkun iddeterminata mill-karateristiċi ġenerali, saħħa, vitalità u l-kwalità fiżjoloġika.

PARTI E Ħtiġiet li għandhom ikunu milħuqa miż-żraġen tat-tħawwil intenzonati għal kummerċ ma' l-utenti finali fir-reġjunijiet li għandhom klima Mediterranja.

Iż-żraġen għat-tħawwil m'għandhomx ikunu kumerċjalizzati sakemm 95 % ta' kull lott ikun ta' kwalità tajba għall-kummerċ.

1. Iż-żraġen tat-tħawwil m'għandhomx ikunu meqjusa bħala ta' kwalità tajba għall-kummerċ jekk uħud mid-difetti segwenti jkunu jeżistu:

(a) ħsara apparti minn qatgħat prunali jew ħsarat ikkawżati mid-danni waqt il-ġarr;

(b) nuqqas ta' rimji bil-potenżjali li jiffurmaw għejjun prinċipali;

(ċ) żraġen multipli;

(d) sitema ta' għeruq diformati;

(e) sinjali ta' dessikazzjoni, sħana żejda, moffa, dikompożizzjoni jew organiżmi oħra li jikkawżaw il-ħsara;

(f) pjanti li mhumiex ibbilanċjati sewwa.

2. Daqs tal-pjanti

L-ispeċi: | Età Massima(snin) | Tul Massimu (ċm) | Tul Minimu (ċm) | Diamtetru minimu ta’ l-għonq ta’ l-għeruq (mm) |

Pinus halepensis | 1 | 8 | 25 | 2 |

2 | 12 | 40 | 3 |

Pinus leucodermis | 1 | 8 | 25 | 2 |

2 | 10 | 35 | 3 |

Pinus nigra | 1 | 8 | 15 | 2 |

2 | 10 | 20 | 3 |

Pinus pinaster | 1 | 7 | 30 | 2 |

2 | 15 | 45 | 3 |

Pinus pinea | 1 | 10 | 30 | 3 |

2 | 15 | 40 | 4 |

Quercus ilex | 1 | 8 | 30 | 2 |

2 | 15 | 50 | 3 |

Quercus suber | 1 | 13 | 60 | 3 |

3. Daqs tal-kontenitur, meta użat

L-ispeċi: | Volum Minimutal-kontenitur (ċm) |

Pinus pinaster | 120 |

Speċi oħra | 200 |

--------------------------------------------------

ANNESS VIII

PARTI A

+++++ TIFF +++++

PARTI B

+++++ TIFF +++++

PARTI Ċ

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS IX

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

A.

Id-Direttiva 66/404/KEE | Din id-Direttiva |

L-Artikolu 1 | L-Artikolu 1 |

L-Artikolu 3 | L-Artikolu 2 |

L-Artikolu 2, 16 u 16b | L-Artikolu 3 |

L-Artikolu 5, 5b u 5d | L-Artikolu 4 |

— | L-Artikolu 5 |

L-Artikolu 4 | L-Artikolu 6 |

— | L-Artikolu 7 |

— | L-Artikolu 8 |

L-Artikolu 5a | L-Artikolu 9 |

L-Artikolu 6 | L-Artikolu 10 |

L-Artikolu 13a | L-Artikolu 11 |

— | L-Artikolu 12 |

L-Artikolu 8 | L-Artikolu 13 |

L-Artikolu 9 | L-Artikolu 14 |

L-Artikolu 10 | L-Artikolu 15 |

L-Artikolu 11 | L-Artikolu 16 |

L-Artikolu 13 | L-Artikolu 17 |

L-Artikolu 15 | L-Artikolu 18 |

L-Artikolu 14 | L-Artikolu 19 |

— | L-Artikolu 20 |

— | L-Artikolu 21 |

— | L-Artikolu 22 |

L-Artikolu 16a | L-Artikolu 23 |

— | L-Artikolu 24 |

— | L-Artikolu 25 |

L-Artikolu 17 | L-Artikolu 26 |

L-Artikolu 5 e | L-Artikolu 27 |

L-Artikolu 18 | L-Artikolu 28 |

— | L-Artikolu 29 |

— | L-Artikolu 30 |

L-Artikolu 19 | L-Artikolu 31 |

L-Artikolu 2 | L-Anness I |

— | L-Anness II |

L-Anness I | L-Anness III |

— | L-Anness IV |

L-Anness II | L-Anness V |

— | L-Anness VI |

— | L-Anness VII |

L-Anness III (parti) | L-Anness VIII |

— | L-Anness IX |

B.

Id-Direttiva 71/161/KEE | Din id-Direttiva |

L-Artikolu 1 | L-Artikolu 1 |

L-Artikolu 4 | L-Artikolu 2 |

L-Artikolu 3(2), 16 u 17 | L-Artikolu 3 |

— | L-Artikolu 4 |

— | L-Artikolu 5 |

L-Artikolu 5, 6(1) u 8 | L-Artikolu 6 |

— | L-Artikolu 7 |

— | L-Artikolu 8 |

— | L-Artikolu 9 |

— | L-Artikolu 10 |

— | L-Artikolu 11 |

— | L-Artikolu 12 |

— | L-Artikolu 13 |

L-Artikolu 10 u 11 | L-Artikolu 14 |

— | L-Artikolu 15 |

L-Artikolu 12 | L-Artikolu 16 |

L-Artikolu 14 | L-Artikolu 17 |

L-Artikolu 15 | L-Artikolu 18 |

— | L-Artikolu 19 |

— | L-Artikolu 20 |

— | L-Artikolu 21 |

— | L-Artikolu 22 |

L-Artikolu 9 | L-Artikolu 23 |

— | L-Artikolu 24 |

— | L-Artikolu 25 |

L-Artikolu 18 | L-Artikolu 26 |

— | L-Artikolu 27 |

L-Artikolu 19 | L-Artikolu 28 |

— | L-Artikolu 29 |

— | L-Artikolu 30 |

L-Artikolu 20 | L-Artikolu 31 |

L-Artikolu 2 | L-Anness I |

— | L-Anness II |

— | L-Anness III |

— | L-Anness IV |

— | l-L-L-Anness V |

— | L-Anness VI |

L-Annessi 2 u 3 | L-Anness VII |

— | L-Anness VIII |

— | L-Anness IX |

--------------------------------------------------

Top