EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0031

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April ta' l-1999 dwar ir-rimi ta' skart f’ terraferma

ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/31/oj

31999L0031

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April ta' l-1999 dwar ir-rimi ta' skart f’ terraferma

Official Journal L 182 , 16/07/1999 P. 0001 - 0019
CS.ES Chapter 15 Volume 04 P. 228 - 246
ET.ES Chapter 15 Volume 04 P. 228 - 246
HU.ES Chapter 15 Volume 04 P. 228 - 246
LT.ES Chapter 15 Volume 04 P. 228 - 246
LV.ES Chapter 15 Volume 04 P. 228 - 246
MT.ES Chapter 15 Volume 04 P. 228 - 246
PL.ES Chapter 15 Volume 04 P. 228 - 246
SK.ES Chapter 15 Volume 04 P. 228 - 246
SL.ES Chapter 15 Volume 04 P. 228 - 246


Id-direttiva tal-kunsill 1999/31/KE

tas-26 ta' April ta' l-1999

dwar ir-rimi ta' skart f’ terraferma

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, u partikolarment l-Artikolu 130s (1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali [2],

Jaġixxi bi qbli mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 189c tat-Trattat [3],

(1) Billi r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju ta' l-1990 [4] fuq politika ta' l-iskart tilqa’ u tappoġġa d-dokument ta' l-istrateġija Komunitarja u tistieden il-Kummissjoni biex tipproponi kriterji u standards għar-rimi ta' skart f'terraferma;

(2) Billi r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru ta' l-1996 fuq politika ta' l-iskart tikkonsidra li, fil-futur, attivitajiet ta' rimi f’ terraferma kontrollati u siguri biss iridu jsiru fil-Komunità;

(3) Billi l-prevenzjoni, riċiklar u irkupru ta' skart irid jiġi inkuraġġit kif ukoll l-użu ta' materjali u enerġija irkuprata sabiex ikun hemm salvagwardja ta' riżorsi naturali u t-tneħħija ta' użu bla bżonn ta' art;

(4) Billi aktar konsiderazzjoni trid tingħata lill-inċinerazzjoni ta' skart muniċipali u mhux perikoluż, kompost, bijometaniżazzjoni, u l-proċessta’ traxxiex ta' ħama;

(5) Billi skond il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas hija neċessarja, inter alia, li tieħu akkont ta' kull ħsara lill-ambjent prodott minn terraferma;

(6) Billi, bħal kull tip ieħor ta' trattament ta' skart, terraferma trid tkun adegwament sorveljata u kontrollata biex jiġu prevenuti jew jitnaqqsu effetti ħżiena potenzjali għall-ambjent u riskji għas-saħħa tal-bniedem;

(7) Billi huwa neċessarju li jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi evitat l-abbandun, tluq jew rimi mhux kontrollat ta' skart; billi, huwa xieraq, li jkun possibbli li jkun hemm sorveljar ta' siti ta' terraferma għal dak li għandu x'jaqsam ma’ sustanzi li jkunu jinsabu fl-iskart mormi hemm, billi ċerti sustanzi jridu, kemm jista jkun possibbli, jirreaġixxu biss f'modi previsti;

(8) Billi kemm il-kwantitá u n-natura perikoluża ta' skart maħsub għat-terraferma irid jitnaqqas fejn xieraq; billi il-maniġġ ta' skart irid ikun imħaffef u l-irkupru tiegħu jiżdied; billi l-użu ta' proċess ta' trattament irid b'hekk ikun inkoraġġit biex jiżgura li terraferma tkun kompatibbli ma’ l-għanijiet ta' din id-Direttiva; billi tqassim huwa inkluż fid-definizzjoni ta' trattament;

(9) Billi l-Istati Membri jridu jkunu kapaċi li japplikaw il-prinċipji ta' prossimitá u suffiċjenza tagħhom għall-eliminazzjoni ta' l-iskart tagħhom fl-livellat Komunitarju u nazzjonali, bi qbil mad- Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta' Lulju ta' l-1975 fuq skart [5] billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva għandu jiġi segwit u kjarifikat permezz ta' twaqqif fuq xbieki integrati, adegwati ta' impjanti tar-rimi bażati fuq livell għoli ta' protezzjoni ambjentali;

(10) Billi disparitajiet bejn standards tekniċi għal rimi ta' skart fit-terraferma u l-ispejjez aktar baxxi assoċjati jistgħu jikkawżaw żieda ta' rimi ta' skart f'faċilitajiet bi standards baxxi ta' protezzjoni ambjentali u b'jekk jinħoloq theddid serju potenzjali għall-ambjent, minħabba trasport ta' skart fuq distanzi twal li mhumiex neċessarji kif ukoll għal prattiċi ta' rimi mhux xieraq;

(11) Billi għalhekk huwa neċessarju li jiġu stipulati standards tekniċi għat-terraferma ta' skart f'livell sabiex tkun protetta, priservata u imtejba il-kwalitá ta' l-ambjent fil-Komunità;

(12) Billi huwa neċessarju li jkunu indikati b'mod ċar il-ħtiġijiet ta' fejn siti ta' terraferma jridu jaqblu skond il-post,, maneġġar, kontroll, għeluq u miżuri preventivi u protettivi li jridu jittieħdu kontra kull theddid lill-ambjent fil-perspettiva ta' żmien kemm qasir kif ukoll twil, u speċjalment l-aktar kontra t-tniġġiż ta' l-ilma tal-qiegħ bl-infiltrazzjoni lissija fil-ħamrija;

(13) Billi għaldaqstant ta' dan li ġej huwa neċessarju li jiġi definit b'mod ċar fil-klassijiet ta' terraferma biex jiġi u t-tipi ta' skart biex jiġi aċċettat fil-varji klassijiet ta' terraferma;

(14) Billi għal ħażna temporanja ta' skart iridu jaqblu mal-ħtiġijiet rilevanti tad- Direttiva 75/442/KEE;

(15) Billi l-irkupru, bi qbil mad- Direttiva 75/442/KEE, ta' skart qiegħed jew mhux perikoluż li huwa xieraq, permezz l-użu tagħhom fix-xogħol ta' żvilupp mill-ġdid/restorazjoni u l-mili, jew għal skopijiet ta' kostruzzjoni jistgħu ma jikkostitwux attivitá ta' rimi f’ terraferma;

(16) Billi miżuri jridu jittieħdu biex titnaqqas ir-riduzzjoni ta' gass methane minn terraferma, inter alia, sabiex titnaqqas sħana globali, permezz tar-riduzzjoni fir-reimi f’ terraferma ta' skart bijodegradabbli u l-ħtiġijiet biex jiġi introdott kontroll ta' gass tat-terraferma;

(17) Billi l-miżuri meħuda biex jitnaqqas ir-rimi f’ terraferma ta' skart bijodegradabbli jrid jkunu intiż wkoll li jiġu nkoraġġiti l-kollezzjoni separata ta' skart bijodegradabbli, tqassim ġenerali, irkupru u riċiklar;

(18) Billi, minħabba l-elementi partikolari tal-metodu ta' rimi ta' skart f’ terraferma, huwa neċessarju li tiġi introdotta ta' permess speċifiku għal kull klassi ta' terraferma bi qbil mal-ħtiġijiet ta' liċenżjar ġenerali li huma diġa stipulati fid-Direttiva 75/442/KEE u l-ħtiġijiet ġenerali tad- Direttiva 96/61/KE dwar kontroll u prevenzjoni ta' tniġġiż integrat [6] billi l-konformitá tas-sit tat-terraferma ma’ tali permess trid tiġi verifikata fil-kors ta' spezzjoni mill-awtoritá kompetenti qabel il-bidu ta' operazzjonijiet ta' rimi;

(19) Billi, f'kull, eżami irid isir biex jiġi stabbilit jekk l-iskart jistax jitpoġġa fit-terraferma li huwa maħsub għaliha, partikolarment rigward skart perikoluż;

(20) Billi, sabiex jiġi prevenut theddid lill-ambjent, huwa neċessarju li tiġi introdotta proċedura ta' ilqugħ ta' skart uniformi fuq il-bażi ta' proċedura ta' klassifikazzjoni għal skart aċċettabbli fil-kategoriji differenti ta' terraferma, inklużi partikolarment valuri ta' limitu standardizzati; billi b'dak l-iskop sistema konsistenti u standardizzata ta' karatterizzazzjoni ta' skart, teħid ta' kampjun/i u analiżi jridu jiġu stabbiliti fil-ħin biex titħaffef implementazzjoni ta' din id-Direttiva; billi l-kriterji ta' l-ilqugħ iridu jkunu partikolarment speċifiċi għar-rigward ta' skart qiegħed;

(21) Billi, sakemm jiġu stabbiliti ċerti metodi u ta' analiżi jew tal-valuri limiti neċessarji għal karatteriżżazzjoni, l-Istati Membri jistgħu għall-iskopjiet ta' din id-Direttiva iżommu jew jippreparaw listi nazzjonali ta' skart li huwa aċċettabbli jew mhux aċċettabbli għat-terraferma, jew jiddefinixxu kriterji, inklużi l-valuri limiti, simili ta' dawk stipulati f'din id-Direttiva għall-proċedura ta' lqugħ uniformi;

(22) Billi għal ċertu skart perikoluż li jrid jiġi aċċettat fit-terraferma għal skart mhux perikoluż kriterji ta' aċċettazzjoni ta' skart għandhom jiġu sviluppati mill-kumitat tekniku;

(23) Billi huwa neċessarju li jiġu stabbiliti proċeduri ta' sorveljanza komuni matul l-operazzjoni u fażijiet ta' kura ta' wara ta' terraferma sabiex jiġi identifikat kull effett ħażin ambjentali possibbli tat-terraferma u jittieħdu l-miżuri korrettivi xierqa;

(24) Billi huwa neċessarju li jiġi definit meta u kif terraferma tingħalaq u l-obligi u r-responsabilitá tal-operatur fuq is-sit matul il-perjodu ta' kura ta' wara;

(25) Billi siti ta' terraferma ġew magħluqa qabel id-data ta' transpożizzjoni ta' din id-Direttiva dawn ma għandhomx ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet tagħha dwar proċedura ta' għeluq;

(26) Billi l-kundizzjonijiet tal-futur ta' tħaddim ta' terraferma eżistenti jridu jkunu regolati sabiex jittieħdu miżuri neċessarji, matul perjodu ta' żmien speċifikat, għall-adattazzjoni tagħhom għal din id-Direttiva fuq il-bażi ta' pjan ta' kundizzjoni tas-sit;

(27) Billi għall-operatur ta' terraferma eżistenti jkollu, b'konformitá ma’ regolamenti nazzjonali li jorbtu ekwivalenti ma dawk ta' l-Artikolu 14 ta' din id-Direttiva, diga bagħtu id-dokumentazzjoni imsemmija fl-Artikolu 14(a) ta' din id-Direttiva qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu u għal dan l-awtoritá kompetenti awtorizzat il-kontinwazzjoni tal-operazzjoni tagħhom, m'hemmx għalfejn terġa li tiġi sottomessa din id-dokumentazzjoni u lanqas li l-awtoritá kompetenti tibgħat awtorizzazzjoni ġdida;

(28) Billi l-operatur irid jagħmel dispożizzjoni adegwata b’mod ta' sigurtá finanzjarja jew oħra ekwivaletni biex jiżgura li l-obbligazzjonijiet kollha li joħorġu mil-permess huma milħuqa, inklużi dawk relatati mall-proċedura tal-għeluq u l-kura ra waratas-sit;

(29) Billi miżuri jridu jittieħdu biex jiżguraw li l-prezz mitlub għal ħlas għal rimi ta' skart f’terraferma ikopri l-ispejjeż kollha involuti fil-bidu u tħaddim tal-faċilitá, inkluża kemm jista’ jkun possibbli s-sigurtá finanzjarja jew l-ekwivalenti tagħha li l-ħaddiem tas-sit irid jipprovdi, u l-ispiża maħsuba għal għeluq tas-sit inkluża l-kura ta' wara neċessarja;

(30) Billi, meta awtoritá kompetenti tikkonsidera li terraferma ma tkunx bid-dehra li tikkawża periklu għall-ambjent għal aktar min ċerta perijodu, l-ispejjeż maħsuba li jiġu inklużi fil-prezz li jrid jitħallas lill-operatur jista’ jkun limitat għal dak il-perijodu;

(31) Billi huwa neċessarju li tkun zgura l-applikazzjoni xierqa għad-dispożizzjonijiet li jimplimentaw din id-Direttiva permezz tal-Komunità, u li it-taħriġ u t-tagħrif miksub mill-ħaddiema u l-impjegati tat-terraferma jagħtuhom il-kapaċitajiet neċessarji;

(32) Billi l-Kummissjoni trid tistabbilixxi proċedura standard għall-aċċettazzjoni ta' skart u bidu ta' klassifikazzjoni standard ta' skart aċċettabbli f’terraferma bi qbil mal-proċedura tal-kumitat stipulata fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 75/442/KEE;

(33) Billi adattazzjoni ta' l-Annessi għal din id-Direttiva għal progress xjentifiku u tekniku u l-istandardizzazzjoni tal-metodi ta' sorveljanza, teħid ta' kampjun/i u analiżi jridu jiġu adottati skond l-istess proċedura tal-kumitat;

(34) Billi l-Istati Membri jridu jibagħtu rapporti regolari lill-Kummissjoni fuq l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva partikolarment bl-attenzjoni għal strateġiji nazzjonali li jridu jimxu skond l-Artikolu 5; billi fuq il-bażi ta' dawn ir-rapporti l-Kummissjoni trid tirraporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill;

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA

Artikolu 1

Għan ġenerali

1. Bl-għan li jintlaħqu l-ħtiġijiet tad-Direttiva 75/442/KEE, u partikolarment l-Artikoli 3 u 4 tagħha, l-għan ta' din id-Direttiva huwa, permezz ta' ħtiġijietet tekniċi u operazzjonali iebsa fuq l-iskart u t-terraferma, biex jiprovdu miżuri, proċeduri u gwida biex jiġu prevenuti jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun possibbli effetti negattivi fuq l-ambjent, partikolarment it-tniġġiż ta' l-ilma tal-wiċċ, l-ilma tal-qiegħ, ħamrija u arja, u fuq l-ambjent globali, inkluż l-effett serra, kif ukoll kif kull risjku li jirriżulta għas-saħħa tal-bniedem, minn rimi ta' skart f terraferma, matul iċ-ċiklu sħiħ tat-terraferma.

2. Għal dak li huma l-karatteristiċi tekniċi ta' terraferma, din id-Direttiva fiha, għal dawk it-terraferma li għalihom tapplika d-Direttiva 96/61/KE, il-ħtiġijiet tekniċi rilevanti sabiex telabora f'termini konkreti l-ħtiġijiet ġenerali ta' dik id-Direttiva. Il-ħtiġijiet rilevanti tad-Direttiva 96/61/KE jridu jiġu meqjusa biex jiġu milħuqa jekk il-ħtiġijiet ta' din id-Direttiva huma mħarsa.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva:

(a) "skart" ifisser kull sustanza jew oġġett li huwa kopert mid-Direttiva 75/442/KEE;

(b) "skart muniċipali" ifisser skart minn djar, kif ukoll skart ieħor li, minħabba n-natura jew kompożizzjoni tiegħu, jkun simili għal skart minn djar;

(ċ) "skart perikoluż" ifisser kull skart li huwa kopert minn l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 fuq skart perikoluż [7]

(d) "skart mhux perikoluż" ifisser skart li mhux kopert minn paragrafu (ċ);

(e) "skart inerti" ifisser skart li ma jkunx soġġett għal xi trasformazzjoni sinifikanti fisika, kimika jew bijoloġika. Skart inerti ma jdubx, ma jinħaraqx jew inkella ma jirreaġixxix fiżikament jew kimikament, ma jkunx bijodegradabbli jew jaffetwa ħażin materjal ieħor li jiġi f'kuntatt miegħu b'mod li x'aktarx joħloq tniġġiż lill-ambjent jew jagħmel ħsara lis-saħħa tal-bniedem. L-estrazzjoni bl-ilma totali u kontenut ta' tniġġiż ta' l-iskart u l-ekotossiċiá ta' l-estrazzjoni bl-ilma trid tkun insinifikanti, u partikolarment ma ġġibx fil-periklu l-kwalitá ta' l-ilma tal-wiċċ u/jew l-ilma tal-qiegħ;

(f) "ħażna taħt l-art" tfisser faċilitá ta' ħażna ta' skart permanenti f'kavitá ġeoloġika fonda bħal miniera tal-melħ jew tal-potassju;

(g) "terraferma" tfisser sit ta' rifjut ta' skart għal depożitu ta' l-iskart fuq jew fl-art (per eżempju taħt l-art), inkluż:

- siti ta' rifjut intern (per eżempju terraferma fejn dak li jipproduċi l-iskart ikun qed jarmi l-iskart tiegħu fil-post tal-produzzjoni), u

- sit permanenti (per eżempju ta' aktar minn sena) li jintuża għal ħażna temporanja ta' skart,

iżda jeskludi:

- faċilitajiet fejn iħottu l-iskart sabiex tkun tista’ ssir il-preparazzjoni għalih għal aktar trasport għal irkupru, trattament jew rimi f'post ieħor, u

- ħażna ta' skart qabel l-irkupru jew trattament għal perjodu ta' inqas minn tlett snin bħala regola ġenerali, jew

- ħażna ta' skart qabel ir-rimi għal perjodu ta' inqas minn sena;

(h) "trattament" ifisser il-proċess fiżiku, termali, kimiku jew bijoloġiku, inkluża l-għażla, li tbiddel il-karatteristiċi ta' l-iskart sabiex jitnaqqas il-volum ta' natura perikoluża, jitħaffef il-maniġġar tiegħu jew jitkabbar l-irkuprar;

(i) "lissija" tfisser kull likwidu li jiġi filtrat minn ġo skart mormi u ħareġ minn jew miżmum fil-terraferma;

(j) "gass tat-terraferma" ifisser il-gass kollhu ġenerat mill-iskart tat-terraferma;

(k) "eluate" tfisser is-soluzzjoni miksuba mit-testjar tal-lissija ġo laboratorju;

(l) "operatur" tfisser persuna legali jew naturali responsabbli għat-terraferma bi qbil mall-leġiżlazzjoni interna ta' l-Istati Membri fejn tkun it-terraferma; din il-persuna tista' tinbidel mill-fażi tal-preparazzjoni sa dik tal-kura ta' wara;

(m) "skart bijodegradabbli" ifisser kull skart li huwa kapaċi jgħaddi minn dekompożizzjoni anaerobika jew aerobika, bħal skart ta' ikel u ħaxix, u karti u kartun;

(n) "detentur" tfisser il-produttur ta' l-iskart jew il-persuna legali jew naturali li tkun fil-pussess tiegħu;

(o) "applikant" tfisser kull persuna li tapplika għal permess ta' terraferma skond din id-Direttiva;

(p) "awtoritá kompetenti" tfisser dik l-awtoritá li l-Istati Membri jinnominaw bħala responsabbli biex tagħmel id-dmirijiet li jiġu minn din id-Direttiva;

(q) "skart ta' likwidu" ifisser kull skart li jkun fil-forma ta' likwidu inklużi skart ta' ilma minbarra ħama;

(r) "stabbilimnent iżolat" ifisser stabbiliment:

- b'mhux aktar min 500 abitanti għal kull muniċipalitá jew stabbiliment u mhux aktar min ħames abitanti kull kilometru kwadru u,

- fejn id-distanza l-aktar viċin ta' agglomerazzjoni urbana ta' mill-inqas 250 abitanti kull kilometru kwadru ma tkunx anqas minn 50 km, jew b'aċċess diffiċli bit-triq għal dawk l-agglomerazzjonijiet viċini, minħabba kondizzjonijiet meteoroloġiċi ħarxa waqt parti sinifikaneti tas-sena.

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw din id-Direttiva għal kull terraferma kif imsemmi fl-Artikolu 2(g).

2. mingħajr preġudizzju għall-leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti, dan li ġej irid jiġi eskluż mill-iskop ta' din id-Direttiva:

- it-tferrix ta' ħama, inkluża ħama tad-drenaġġ, u ħama li tiġi min operazzjonijiet ta' traxxix tal-ħama, u modi simili fuq il-ħamrija għall-iskopijiet ta' fertilizzazzjoni jew titjib,

- l-użu ta' skart qiegħed li huwa adattat, fix-xogħol ta' żvilupp mill-ġdid/restorazzjoni tal-mili, jew għal skopijiet ta' kostruzzjoni, fit-terraferma,

- id-depożitu ta' traxxiex ta' ħama mhux perikoluża matul passaġġi ta' l-ilma żgħar min fejn ġew imraxxa ’l barra u ta' ħama mhux perikoluża fl-ilma tal-wiċċ inkluż il-qiegħ u l-ħamrija tagħha,

- id-depożitu ta' ħamrija mhux imniġġża jew ta' skart inerti mhux perikoluż li jiġi minn tfittix u estrazzjoni, trattament, u ħażna ta' riżorsi minerali kif ukoll mit-tħaddim ta' barrieri.

3. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 75/442/KEE l-Istati Membri jistgħu b'għażla tagħhom jiddikjaraw, li d-depożitu tagħhom ta' skart mhux perikoluż, li jiġi definit mil-kumitat imwaqqaf skond l-Artikolu 17 ta' din id-Direttiva, barra minn skart inerti, li jirriżulta minn tfittix u estrazzjoni, trattament u ħażna ta' riżorsi minerali kif ukoll minn tħaddim ta' barrieri u li huma depożitati f'manjiera li tipprevjeni tniġġiż ta' l-ambjent jew ħsara għas-saħħa tal-bniedem, jista’ jkun eżenti mid-dispożizzjonijiet tal-Anness I, l-punti 2, 3.1, 3.2 u 3.3 ta' din id-Direttiva.

4. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 75/442/KEE l-Istati Membri jistgħu jiddikjaraw, fl-għażla tagħhom, partijiet jew l-Artikoli kollha 6(d), 7(i), 8(a)(iv), 10, 11(1)(a), (b) u (ċ), 12(a) u (ċ), l-Anness I, l-punti 3 u 4, l-Anness II (barra l-punt 3, livell 3, u l-punt 4) u l-Anness III, l-punti 3 sa 5 għal din id-Direttiva mhux applikabbli għal:

(a) siti ta' terraferma ta' skart inerti jew mhux perikoluż b'kapaċitá totali li ma teċċedix 15000 tunnellata jew b'daħla annwali li ma teċċedix 1000 tunnellata li sservi l-gżejjer, meta dan ikun l-unika terraferma fuq il-gżira u fejn dan ikun esklussivament destinat għar-rimi ta' skart ġenerat fuq dik il-gżira. Meta l-kapaċiá totali ta' dik it-terraferma tkun intużat, kull terraferma ġdid stabbilit fuq dik il-gżira jrid ikun konformi mal-ħtiġijiet ta' din id-Direttiva;

(b) siti ta' terraferma għal skart inerti jew mhux perikoluż fuq stabbilimenti iżolati jekk is-sit ta' terraferma tkun destinata għar-rimi ta' skart ġenerat biss min dak l-istabbiliment iżolat.

Mhux aktar tard minn sentejn wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1), l-Istati Membri iridu jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-lista ta' gżejjer u stabbilimenti iżolati li huma eżenti. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta' gżejjer u stabbilimenti iżolati.

5. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 75/442/KEE l-Istati Membri jistgħu jiddikjaraw, fl-għażla tagħhom, li ħażna ta' taħt l-art kif definit fl-Artikolu 2(f) ta' din id-Direttiva tista’ tkun eżenti mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 13(d) u ta' l-Anness I, il-punt 2, barra l-ewwel inċiż, l-punti 3 sa 5 u fl-Anness III, il-punti 2, 3 u 5 għal din id-Direttiva.

Artikolu 4

Klassijiet ta' terraferma

Kull terraferma trid tiġi klassifikat f'waħda mill-klassijiet li ġejjin:

- terraferma bi skart perikoluż,

- terraferma bi skart mhux perikoluż,

- terraferma bi skart inerti,

Artikolu 5

Skart u trattament mhux applikabbli f’terraferma

1. L-Istati Membri jridu jibdew strateġija nazzjonali għall-implimentazzjoni tar-riduzzjoni ta' skart bijodegradabbli li jmur ġo terraferma, mhux aktar tard min sentejn wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1) u jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'din l-istrateġija. L-istrateġija trid tinkludi miżuri biex jinkisbu l-iskopijiet stipulati fil-paragrafu 2 partikolarment bil-ħsieb ta' produzzjoni ta' riċiklar, kompostazzjoni, biogas jew irkupru ta' materjali/enerġija. Fi żmien 30 xahar mid-data stipulata fl-Artikolu 18(1) il-Kummissjoni trid tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b'rapport flimkien mall-preparazzjoni ta' strateġiji nazzjonali.

2. Din l-istrateġija trid tiżgura li:

(a) mhux aktar tard minn ħames snin minn wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1), skart muniċipali bijodegradabbli li f’terraferma irid jiġi imnaqqas għal 75 % ta' ammont totali (bl-użin) ta' skart muniċipali bijodegradabbli prodott fl-1995 jew l-aktar tard qabel is-sena 1995 ta' fejn data Eurostat standardizzata tkun disponibbli

(b) mhux aktar tard minn tmien snin minn wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1), skart muniċipali bijodegradabbli li jmur f’terraferma irid jiġi imnaqqas għal 50 % ta' ammont totali (bl-użin) ta' skart muniċipali bijodegradabbli prodott fl-1995 jew l-aktar tard qabel is-sena 1995 ta' fejn data Eurostat standardizzata tkun;

(ċ) mhux aktar tard minn 15 il-sena minn wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1), skart muniċipali bijodegradabbli li jmur f’terraferma irid jiġi imnaqqas għal 35 % ta' ammont totali (bl-użin) ta' skart muniċipali bijodegradabbli prodott fl-1995 jew l-aktar tard qabel is-sena 1995 ta' fejn data Eurostat standardizzata tkun disponibbli

Sentejn qabel id-data riferuta fil-paragrafu (ċ) il--Kunsill irid jeżamina mill-ġdid l-iskopijiet ta' hawn fuq, fuq il-bażi ta' rapport mill-Kummissjoni fuq l-esperjanza prattika miksuba mill-Istati Membri magħmula fl-iskopijiet stipulati fil-paragrafi (a) u (b) flimkien, jekk ikun xieraq, ma’ proposta bi skop li jikkonfermaw jew jemendaw dan l-għan sabiex jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni ambjentali.

L-Istati Membri li fl-1995 jew l-aktar sena tard qabel l-1995 ta' fejn data EUROSTAT standardizzata tkun disponibbli jitfaw aktar min 80 % ta' l-iskart muniċipali miġbur tagħhom ġo terraferma jistgħu jippostponu li jilħqu l-mira kif stipulata fil-paragrafi (a), (b), jew (ċ) f'perijodu li ma jeċċedix ebra’ snin. Stati Membri li għandhom ħsieb li jagħmlu użu mid-dispożizzjonijiet iridu jinfurmaw minn qabel lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħhom. Il-Kummissjoni trid tinforma lill-Istati Membri l-oħra u l Parlament Ewropew b'dawn id-deċiżjonijiet.

L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati fis-sottoparagrafu preċedenti ma għandha qatt twassal għall-ksib ta' l-iskopijiet stipulati fil-paragrafu (ċ) f’ data aktar tard minn erba snin wara d-data msemmija fil-paragrafu (ċ).

3. L-Istati Membri jridu jieħdu miżuri sabiex l-iskart li ġej ma jkunx aċċettat f'terraferma:

(a) skart likwidu;

(b) skart li, fil-kundizzjonijiet ta' terraferma, ikun esplussiv, korrusiv, isaddad, jieħu n-nar malajr, kif definut fl-Anness III għad- Diretttiva 91/689/KEE;

(ċ) skart ta' l-isptar jew skart ieħor tal-kliniċi li jiġi minn stabbilimenti medikaċi jew veterinarji, li huwa infettiv kif definut (propjetá H9 fl-Anness III) mid-Direttiva 91/689/KEE u skart li huwa f'kategorija 14 (l-Anness I.A) ta' dik id-Direttiva.

(d) tajers sħaħ użati minn sentejn mid-data stipulata fl-Artikolu 18(1), barra tajers użati bħala materjal ta' inġinerija, u tajers użati imqatta ħames snin mid-data stipulata fl-Artikolu 18(1) (barra fiż-żewġ każi ta' tajers tar-roti u tajers b'dijametru ta' barra ta' ' l fuq minn 1400 mm);

(e) kull tip ta' skart ieħor li ma jikkonformax mall-kriterji ta' aċċettazzjoni stabbiliti bi qbil ma’ l-Anness II.

4. Id-dilwit sħiħ ta' taħlit ta' skart unikament sabiex jikkonforma mall-kriterji ta' l-aċċettazzjoni huwa projbit.

Artikolu 6

Skart li jrid jiġi aċċettat fi klassijiet differenti ta' terraferma

L-Istati Membri jridu jieħdu miżuri sabiex:

(a) skart li ġie soġġett għat-trattament biss ikun mitfugħ fit-terraferma. Din id-dispożizzjoni tistgħa ma tapplikax għall-iskart inerti fejn trattament ma jkunx teknikament possibbli, l-anqas għal kull skart ieħor fejn ċerti trattamenti ma jikkontribwixxux għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, kif stipulat fl-Artikolu 1, bir-riduzzjoni tal-kwantitá ta' l-iskart jew il-perikli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent;

(b) skart perikoluż biss li jikkonforma mall-kriterji stipulati bi qbil ma’ l-Anness II huwa destinat għal terraferma perikoluża;

(ċ) terraferma għal skart mhux perikoluż jista’ jiġi użat għal:

(i) skart muniċipali;

(ii) skart mhux perikoluż ta' kull oriġini oħra, li jikkonforma mall-kriterji għall-aċċettazzjoni ta' skart f’terraferma għal skart mhux perikoluż stipulat bi qbil ma’ l-Anness II;

(iii) skart stabbli, skart perikoluż mhux reattiv (per eżempju solidifikat, vitrifikat), b-imġieba lissija ekwivalenti għal dawk ta' skart mhux perikoluż imsemmija fil-punt (ii), li jikkonforma mall-kriterj ta' aċċettazzjoni rilevanti stipulati bi qbil ma’ l-Anness II. Dan l-iskart perikoluż ma jridx jiġi mormi f'ċelli destinati għall-iskart bijodegradabbli mhux perikoluż,

(d) siti ta' terraferma ta' skart inerti jridu jiġu użati biss għal skart inerti.

Artikolu 7

Applikazzjoni għal permess

L-Istati Membri jridu jieħdu miżuri sabiex l-applikazzjoni għal permess ta' terraferma irid ikun fih għall-inqas il-partikularitajiet li ġejjin:

(a) l-identá ta' l-applikant u tal-operatur meta jkunu entitajiet differenti;

(b) id-deskrizzjoni tat-tipi ta' kwantitá totali ta' skart li se jiġi depożitat;

(ċ) il-kapaċitá proposta tas-sit tar-rimi;

(d) id-deskrizzjoni tas-sit, inklużi l-karatteristiċi idroġeoloġiċi u ġeoloġiċi tiegħu;

(e) il-metodi proposti għat-tnaqqis u prevenzjoni ta' tniġġiż;

(f) l-operazzjoni, sorveljanza u pjan ta' kontroll proposti;

(g) il-pjan ta' proċeduri ta' għeluq u kura ta' wara proposti;

(h) fejn stima ta' impatt tkun meħtieġa skond id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta' Ġunju 1985 fuq l-istima ta' l-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-Ambjent [8], l-informazzjoni li hemm provvduta mill-iżviluppatur bi qbil ma’ l-Artikolu 5 ta' dik id-Direttiva;

(i) is-sigurtá finanzjarja mill-applikant, jew kull dispożizzjoni ekwivalenti oħra, kif meħtieġ skond l-Artikolu 8(a)(iv) ta' din id-Direttiva.

Wara applikazzjoni għal permess li rnexxiet, din l-informazzjoni trid issir disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti tal-istatistika Komunitarji u nazzjonali meta tiġi mitluba għal skopijiet ta' statistika.

Artikolu 8

Kundizzjonijiet tal-permess

L-Istati Membri jridu jieħdu miżuri sabiex:

(a) l-awtoritá kompetenti ma toħroġġ permess għall-terraferma sakemm tkun sodisfatta li:

(i) mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3(4) u (5), il-proġett tat-terraferma jaqbel mal-ħtiġijiet kollha rilevanti ta' din id-Direttiva, inklużi l-Annessi;

(ii) l-amministrazzjoni tas-sit tat-terraferma tkun f'idejn persuna naturali li hija teknikament kompetenti li s-sit; taħriġ u żvilupp professjonali u tekniku għal ħaddiema u l-impjegati tat-terraferma ikunu provduti;

(iii) it-terraferma trid tiġi operata b'manjiera tali li miżuri neċessarji huma meħuda biex jiġu prevenuti inċidenti u jillimitaw il-konsegwenzi tagħhom;

(iv) dispożizzjonijiet adegwati, bil-mod ta' sigurtá finanzjarja jew oħra ekwivalenti, fuq il-bażi ta' modalitajiet li jiġu deċiżi milll-Istati Membri, saru jew se jsiru mill-applikant qabel il-bidu ta' operazzjonijiet tar-rifjut biex jiżgura li l-obligi (inklużi d-dispożizzjonijiet tal-kura ta' wara) li jiġu skond il-permess maħruġ bid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva huma rispettati u li l-proċeduri ta' l-għeluq meħtieġa skond l-Artikolu 13 ikunu segwiti. Is-sigurtá jew l-ekwivalenti tagħha trid tinżamm kemm jista’ jkun meħtieġ mill-operazzjoni ta' manutenzjoni u kura ta' wara tas-sit bi qbli ma l-Artikolu 13(d). L-Istati Membri jistgħu jiddikjaraw, fl-għażla tagħhom, li dan il-punt ma japplikax għat terraferma għal skart inermi;

(b) il-proġett tat-terraferma huwa skond il-pjan jew pjanijiet ta' amministrazzjoni ta' l-iskart rilevanti imsemmija fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 75/442/KEE;

(ċ) qabel il-bidu ta' operazzjonijiet tar-rifjut, l-awtoritá kompetenti trid tispezzjona is-sit sabiex tiżgura li taqbel mal-kundizzjonijiet rilevanti tal-permess. Dan ma jnaqqas bl-ebda mod ir-responsabilitá taloperatur skond il-kundizzjonijiet tal-permess.

Artikolu 9

Kontenut tal-permess

Barra li jispeċifika u jissupplixxi l-provvedimenti stipulati fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 75/442/KEE u l-Artikolu 9 tad-Direttiva 96/61/KE, il-permess tat-terraferma għandu jinkludi għall-inqas dan li ġej:

(a) il-klassi tat-terraferma;

(b) il-lista ta' tipi definiti u l-kwantitá totali ta' skart li huma awtorizzati li jiġu depożitati fit-terraferma;

(ċ) ħtiġijiet tal-preparazzjonijiet tat-terraferma, proċeduri ta' kontroll sorveljar u operazzjonijiet tat-terraferma, inklużi pjanijiet ta' kontinġenza (l-Anness III, il-punt 4.B), kif ukoll id-dispożizzjonijiet għall-operazzjonijiet għall-għeluq u kura ta' wara;

(d) l-obligi tal-applikant biex jirraporta għall-inqas kull sena lill-awtoritá kompetenti fuq it-tipi u kwantitajiet ta' skart mormi u fuq ir-riżultati ta' programm ta' sorveljar kif meħtieġ skond l-Artikoli 12 u 13 u l-Anness III.

Artikolu 10

Spiża tar-rimi ta' skart f’ terraferma

L-Istati Membri jridu jieħdu mżuri biex jiżguraw l-ispejjeż kollha involuti fil-bidu u l-operazzjoni tas-sit ta' terraferma, inkluża kemm jista’ jkun possibbli l-ispiża tas-sigurtá finanzjarja jew l-ekwivalenti tagħha riferuta fl-Artikolu 8(a)(iv), u l-ispejjeż stmati ta' l-għeluq u l-kura ta' wara tas-sit għal perijodu ta' għall-inqas 30 sena jridu jkunu koperti mill-prezz li jrid jintalab biex jitħallas mill-operatur għar-rimi ta' kull tip ta' skart f'dak is-sit. Bla ħsara għall-ħtiġijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE tas-7 ta' Ġunju 1990 fuq il-libertà ta' aċċess għall-informazzjoni fuq l-ambjent [9] l-Istati Membri jridu jiżguraw trasparenza fil-kollezzjoni u użu ta' kull informazzjoni ta' spejjeż neċessarja.

Artikolu 11

Proċeduri ta' aċċettazzjoni tal-iskart

1. L-Istati Membri jridu jieħdu miżuri sabiex qabel ma jiġi aċċettat l-iskart fis-sit terraferma:

(a) qabel jew waqt li jkun qed jinġarr, jew ta' l-ewwel fis-serji ta' ġarr, provdut li –t-tip ta' skart ma jinbidilx, id-detentur jew l-operatur jista’ juri, b'mod ta' dokumentazzjoni xierqa, li l-iskart in kwistjoni jista jiġi aċċettat f'dak is-sit skond il-kundizzjonijiet stipulati fil-permess, u li jikkonforma mall-kriterji ta' l-aċċettazzjoni stipulati fl-Anness II;

(b) il-proċeduri li ġejjin huma rispettati mill-operatur:

- il-kontroll tad-dokumentazzjoni ta' l-iskart, inklużi dawk id-dokumenti meħtieġa mill-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 91/689/KEE u, fejn hu applikabbli, dawk meħtieġa mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 259/93 ta' l-1 ta' Frar 1993 dwar is-sorveljanza u l-kontroll ta' l-iskart ġewwa, għal ġo u għal barra mill-Komunità Ewropea [10];

- spezzjoni viżwali ta' l-iskart fid-daħla u fil-punt ta' depositu u, kif xieraq, verifika ta' konformitá mad-deskrizzjoni provduta fid-dokumentazzjoni mogħtija mid-detentur tagħha. Jekk kampjuni rappreżentattivi jridu jittieħdu sabiex jiġu implementati l-Anness II, il-punt 3, livell 3, ir-riżultati ta' l-analiżi jridu jinżammu u t-teħid ta' kampjuni jrid isir f’konformitá ma l-Anness II, il-punt 5. Dawn il-kampjuni jridu jinżammu għall-inqas xahar wieħed;

- jinżamm reġistru tal-kwantitajiet u karatteristiċi ta' l-iskart depożitat, li jindika l-oriġini, data tal-ġarr, identitá tal-produttur u kollettur fil-każ ta' skart muniċipali, u, fil-każ ta' skart perikoluż, il-post preċiż tas-sit. Din l-informazzjoni trid issir disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti statistiċi Komunitarji u nazzjonali meta tintalab għal skopijiet ta' statistika;

(ċ) l-operatur tat-terraferma jrid dejjem jipprovdi stqarrija bil-miktub ta' riċevuta ta' kull vjaġġ aċċettat fis-sit;

(d) mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 259/93, jekk skart ma jkunx aċċettat fit-terraferma l-operatur irid jinnotifika mingħajr dewmien lill-awtoritá kompetenti bin-nuqqas ta' aċċettazzjoni ta' l-iskart.

2. Għal siti ta' terraferma li ġew eżenti mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva bis-saħħa ta' l-Artikolu 3(4) u (5), l-Istati Membri jridu jieħdu l-miżuri neċessarji biex jipprovdu għal:

- spezzjoni viżwali regolari ta' skart fil-punt ta' depożitu sabiex jiżguraw li skart mhux perikoluż biss mill-gżira jew stabbiliment iżolat ikun aċċettat fis-sit; u

- jinżamm reġistru fuq il-kwantitajiet ta' skart li huwa depożitat fis-sit.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni fuq il-kwantitajiet u, fejn possibbli, t-tip ta' skart li jmur f'ċerti siti eżenti jifforma parti mr-rapporti regolari għall-Kummissjoni fuq l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 12

Proċeduri ta' kontroll u sorveljar fil-fażi operazzjonali

L-Istati Membri jridu jieħdu miżuri sabiex il-proċeduri ta' kontroll u sorveljar fil-fażi operazzjonali jilħqu għall-inqas il-ħtiġijiet li ġejjin:

(a) l-operatur tal-terraferma waqt il-fażi operazzjonali jrid jagħmel programm ta' kontroll u sorveljar kif speċifikat fl-Anness III;

(b) l-operatur irid jinnotifika lill-awtoritá kompetenti b'kull effett ħażin sinifikanti għall-ambjent li ġie skopert mil-proċeduri ta' kontroll u sorveljar u skond id-deċiżjoni ta' l-awtoritá kompetenti fuq in-natura u termini ta' żmien tal-miżuri korrettivi li jridu jittieħdu. Dawn il-miżuri għandhom isiru spejjes ta' l-operatur.

Fi frekwenza li trid tiġi stabbilita mill-awtoritá kompetenti, u għall-inqas darba fis-sena, l-operatur irid jirraporta, fuq il-bażi ta' data miġbura, kull riżultat ta' sorveljar lill-awtoritajiet kompetenti bl-iskop li juru konformitá mall-kundizzjonijiet tal-permess u iżid it-tagħrif fuq l-imġieba ta' l-iskart fit-terraferma;

(ċ) il-kontroll ta' kwalitá ta' operazzjonijiet analitiċi tal-proċeduri ta' kontroll u sorveljar u/jew għall-analiżi riferuti fl-Artikolu 11(1)(b) isiru mill-laboratorji kompetenti.

Artikolu 13

Proċeduri ta' l-għeluq u kura ta' wara

L-Istati Membri jridu jieħdu miżuri sabiex, bi qbil, fejn xieraq, mall-permess:

(a) terraferma jew parti minnha trid tibda proċedura ta' l-għeluq:

(i) meta l-kundizzjonijiet rilevanti imsemmija fil-permess jintlaħqu; jew

(ii) skond l-awtorizzazzjoni ta' l-awtoritá kompetenti, wara talba ta' l-operatur; jew

(iii) b'deċiżjoni raġjonata ta' l-awtoritá kompetenti;

(b) terraferma jew parti minnha tista’ tiġi biss kunsiderata bħala magħluqa definittivament wara li l-awtoritá kompetenti tkun għamlet l-aħħar spezzjoni fuq is-sit, u tkun assessjat ir-rapporti kollha mogħtija mill-operatur u tkun ikkomunikat lill-operatur l-approvazzjoni tagħha għall-għeluq. Dan ma jnaqqas bl-ebda mod ir-responsabilitá tal-operatur skond il-kundizzjonijiet tal-permess;

(ċ) wara li terraferma tkun definittivament magħluqa, l-operatur għandu ikun responsabbli għall-manutenzjoni, fażi ta' sorveljar u kontroll u tal-kura ta' wara tagħha sakemm ikun meħtieġ mill-awtoritá kompetenti, bil-kunsiderazzjoni taż-żmien li matulu it-terraferma tista tkun ta' periklu.

L-operatur irid jinnotifika lill-awtoritá kompetenti b'kull effett ħażin sinifikanti għall-ambjent li ġie skopert mill-proċeduri ta' kontroll u skond id-deċiżjoni ta' l-awtoritá kompetenti fuq in-natura u termini ta' żmien tal-miżuri korrettivi li jridu jittieħdu;

(d) sakemm l-awtoritá kompetenti tikkonsidra li t-terraferma x’aktarx tista tikkawża periklu għall-ambjent u mingħajr preġudizzju għall-leġilazzjoni Komunitarja u nazzjonali skond ir-responsabbilità tad-detentur ta' l-iskart, l-operatur tas-sit irid ikun responsabbli għas-sorveljar u analizzar ta' gass u lissija tat-terraferma mis-sit u r-reġim ta' l-ilma tal-qiegħ fil-viċinanza tas-sit bi qbil ma l-Anness III.

Artikolu 14

Siti eżistenti ta' terraferma

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri sabiex terraferma li ġew mogħtija permess, jew li huma diġa qed jitħaddmu fil-ħin ta' trasposizzjoni ta' din id-Direttiva, ma jistgħux ikomplu jaħdmu sakemm il-passi indikati hawn taħt jiġu mtemma malajr kemm jista’ jkun u fi żmien tmien snin minn wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1) l-aktar tard:

(a) f'perijodu ta' sena min wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1), l-operatur ta' terraferma irid jipprepara u jippreżenta lill-awtoritajiet kompetenti, għall-approvazzjoni tagħhom, pjan ta' kondizzjonament għas-sit inklużi l-partikolari elenkati fl-Artikolu 8 u kull miżura korrettiva li l-operatur jikkonsidera li tkun meħtieġa sabiex ikun konformi mal-ħtiġijiet ta' din id-Direttiva bl-eċċezzjoni tal-ħtiġijiet fl-Anness I, punt 1;

(b) skond il-preżentazzjoni tal-pjan ta' kondizzjonament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu deċiżjoni definita fuq jekk l-operazzjonijiet ikomplux fuq il-bażi ta' l-imsemmi pjan ta' kundizzjonalment u ta' din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jagħlqu malajr kemm jista’ jkun possibbli, bi qbil ma l-Artikolu 7(g) u 13, siti li ma ġewx mogħtija, bi qbil ma’ l-Artikolu 8, permess biex ikomplu joperaw;

(ċ) fuq il-bażi tal-pjan ta' kondizzjonament tas-sit approvat, l-awtortá kompetenti għandha tawtorizza x-xogħol neċessarju u tistipula perijodu tranżitorju għat-temma tal-pjan. Terraferma eżistenti trid taqbel mall-ħtiġijiet ta' din id-Direttiva bl-eċċezzjoni tal-ħtiġijiet fl-Anness I, punt 1 fi żmien tmien snin wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1);

(d) (i) fi żmien sena wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1), l-Artikoli 4, 5, u 11 u l-Anness II għandhom jgħoddu għal terraferma għal skart perikoluż;

(ii) fi żmien tlett snin wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1), l-Artikolu 6 għandu jgħodd għal terraferma ta' skart perikoluż.

Artikolu 15

Obbligu għar-rapportar

F'intervalli ta' tlett snin l-Istati Membri jridu jibagħtu lill-Kummissjoni rapport fuq l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, u jagħtu attenzjoni partikolari għall-istrateġiji nazzjonali li jridu jibdew skond l-Artikolu 5. Ir-rapport irid jiġi disinjat fuq il-bażi ta' kwestjonarju jew deskrizzjoni abbozzata mil-Kummissjoni bi qbil mal-proċeduri stipulati fl-Artikolu 6 ta' Direttiva 91/692/KEE [11] Il-kwestjonarju jew id-deskrizzjoni irid jintbagħat lill-Istati Membri sitt xhur qabel il-bidu tal-perijodu kopert mir-rapport. Ir-rapport irid jintbagħat lill-Kummissjoni fi żmien disa’ xhur mill-aħħar tal-perijodu ta' tlett snin kopert minnu.

Il-Kummissjoni trid tippubblika rapport Komunitarju fuq l-implientazzjoni ta' din id-Direttiva fi żmien disa’ xhur minn meta tirċievi r-rapporti mill-Istati Membri.

Artikolu 16

Kumitat

Kull emendi neċessarji għal adattazzjoni ta' l-Annessi għal din id-Direttiva għal progress xjentifiku u tekniku u kull proposta għall-istandardizzazzjoni ta' metodi ta' kontroll, teħid ta' kampjun/i u analiżi rigward it-terraferma ta' skart trid tiġi adottata mill-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Kumitat satbbilit minn l-Artikolu 18 tad-Direttiva 75/442/KEE u bi qbil mal-proċeduri stipulati fl-Artikolu 17 ta' din id-Direttiva. Kull emenda għall-Annessi trid issir biss skond il-prinċipji stipulati f'din id-Direttiva kif espressi fl-Annessi. Għal dan l-iskop, skond l-Anness II, dan li ġej għandu jiġi osservat mill-Kumitat: jiġu kunsiderati l-prinċipji ġenerali u proċeduri ġenerali għal kriterji ta' aċċettazzjoni u eżami kif stipulat fl-Anness II, kriterji speċifiċi u/jew metodi ta' eżami u valuri limiti assoċjati jridu jiġu magħmula għal kull klassi ta' terraferma, inklużi jekk neċessarju tipi speċifiċi ta' terraferma skond kull klassi, inkluża l-ħażna ta' taħt l-art. Proposti għall-istandardizzazzjoni ta' metodi ta' kontroll, teħid ta' kampjun/i u analiżi rigward l-Annessi ta' din id-Direttiva jridu jiġu adottati mill-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Kumitat, fi żmien sentejn minn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Kumitat, tadotta dispożizzjonijiet għal armonizzazzjoni u trażmissjoni regolari tad-data statistika imsemmija fl-Artikoli 5, 7 u 11 ta' din id-Direttiva, fi żmien sentejn minn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, u għall-emendi ta' ċerti dispożizzjonijiet fejn neċessarju.

Artikolu 17

Proċedura tal-Kumitat

Il-Kummissjoni trid tkun assistita minn Kumitat kompost minn rappreżentanti ta' l-Istati Membri u preseduta mir-rappreżentant tal-Kummissjoni.

Ir-rappreżentant tal-Kummisjoni jrid jagħti lill-Kumitat l-abbozz tal-miżuri meħtieġa. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz fi żmien illi jista’ jiġi stipulat mill-president skond l-urġenza tal-kwisjoni. L-opinjoni għandha tiġi mogħtija skond il-maġġoranza stipulata fl-Artikolu 148(2) tat-Trattat fil-każ ta' deċiżjonijiet illi l-Kunsill jeħtieġ illi jadotta a bażi ta' proposta mill-Kummissjoni. Il-voti tar-rappreżentanti ta' l-Istati Membri fi ħdan il-kumitat għandhom ikunu miżuna bil-manjiera mfassla f'dak l-Artikolu. Il-president ma għandux jivvota.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri ikkuntemplati jekk jaqblu mal-opinjoni tal-Kumitat.

Jekk il-miżuri ikkuntemplati mhumiex skond l-opinjoni tal-Kumitat, jew jekk l-ebda opinjoni ma hi mogħtija, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tagħti proposta lill-Kunsill dwar il-miżuri illi għandhom jiġu adottati. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.

Jekk fit-tmiem tal-perijodu ta' tlett xhur mid-data li ġiet irriferuta lill-Kunsill, il-Kunsill ma’ aġixxiex, il-miżuri proposti iridu jiġu adottati mill-Kummisjoni.

Artikolu 18

Transpożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ, regolamenti u dispożizzjonijiet neċessarji sabiex jaqblu ma’ din id-Direttiva mhux aktar tard minn sentejn minn wara d-dħul tagħha fis-seħħ. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan immedjatament.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom ikollhom riferenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'riferenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċċjali tagħhom. Il-metodi biex tagħmel ċerta riferenza għandha tkun stipulata mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw it-testi tad-dispożizzjonijiet ta' liġi nazzjonali li huma adottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva għall-Kummissjoni.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ

Id-Direttiva trid tidħol fis-seħħ fil-ġurnata tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 20

Indirizzati

Din id-Direttiva hija ndirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-26 ta' April 1999.

Għall-Kunsill

Il-President

J. Fischer

[1] ĠU C 156, ta' l-24.5.1997, p. 10.

[2] ĠU C 355, tal-21.11.1997, p. 4.

[3] Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Frar 1998 (ĠU C 80, 16.3.1998, p. 196), pożizzjoni komuni tal-Kunsill ta' l-4 ta' Ġunju 1999 (ĠU C 333, tat-30.10.1998, p. 15) u Deċizjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 1999 (ĠU C 150, tat-28.5.1999, p. 78).

[4] ĠU C 122, tat-18.5.1990, p. 2.

[5] ĠU L 194, tal-25.7.1975, p. 39. Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/350/KE (ĠU L 135, tas-6.6.1996, p. 32).<0}

[6] ĠU L 257, ta' l-10.10.1996, p. 26.

[7] ĠU L 377, tal-31.12.1991, p. 20. Direttiva kif emendata l-aħħar min Direttiva 94/31/KE (ĠU L 168, tat-2.7.1994, p. 28).

[8] ĠU L 175, tal-5.7.1985, p. 40. Direttiva kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE (ĠU L 73, ta' l-14.3.1997, p. 5).<0}

[9] ĠU L 158, tat-23.6.1990, p. 56.

[10] ĠU L 30, tas-6.2.1993, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 120/97 (ĠU L 22, ta' l-24.1.1997, p. 14).<0}

[11] ĠU L 377, tal-31.12.1991, p. 48.

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

ĦTIĠIJIET ĠENERALI GĦAL KULL KLASSI TA' TERRAFERMA

1. Post

1.1. Il-post ta' terraferma jrid jikkonsidra l-ħtiġijiet relatati ma:

(a) d-distanzi mill-fruntiera tas-sit għal żoni residenzjali u rikreazzjonali, passaġġi ta' l-ilma, korpi ta' l-ilma u siti oħra urbani u agrikoli;

(b) l-eżistenza ta' l-ilma tal-qiegħ, ilma tal-kosta jew żoni ta' protezzjoni tan-natura fiż-żona;

(ċ) il-kundizzjonijiet ġeoloġiċi jew idroġeoloġiċi fiż-żona;

(d) ir-riskju ta' diluvju, saħħa, irdum jew valangi fuq is-sit;

(e) il-protezzjoni tal-patrimonju kulturali jew naturali fiż-żona.

1.2. Il-terraferma tista' tiġi awtorizzata biss jew il-karatteristiċi tas-sit b'rispett għal ħtiġijiet imsemmja fuq, jew miżuri korrettivi li jridu jittieħdu, jindikaw li t-terraferma mhux qegħda f'pożizzjoni ta' riskju serju għall-ambjent.

2. Kontroll ta' l-ilma u amministrazzjoni tal-lissija

Miżuri xierqa jridu jittieħdu, b'rispett għall-karatteristiċi tat-terraferma u l-kundizzjonijiet meteoroloġiċi, sabiex:

- jikkontrollaw ilma minn preċipitazzjonijiet li jidħlu fil-korp tat-terraferma,

- jipprevjenu l-ilma tal-wiċċ u/jew tal-qiegħ milli jidħol fl-iskart tat-terraferma,

- jinġabar ilma u lissija kontaminati. Jekk stima bażata fuq konsiderazzjoni tal-post tat-terraferma u l-iskart li jiġi milqugħ juri li t-terraferma mhux qiegħeda f'pożizzjoni ta' l-ebda periklu potenzjali għall-ambjent, l-awtoritá kompetenti tista' tiddeċiedi li d-dispożizzjonijiet ma japplikawx,

- jiġi trattat ilma u lissija kontaminati miġbura mit-terraferma għall-istandards xierqa meħtieġa għal-ħelsien tagħhom.

Id-dispożizzjonijiet ta' fuq jistgħu ma jkunux japplikaw għal terraferma għal skart inerti.

3. protezzjoni ta' ħamrija u ilma

3.1. Terraferma trid tkun f'post tali u disinjata b'mod li tikkonforma mall-kondizzjonijiet neċessarji għal prevenzjoni ta' tniġġiż tal-ħamrija, ilma tal-qiegħ jew wiċċ u tkun tassigura l-ġbir effiċjenti ta' lissija kif u meta meħtieġ skond is-Sezzjoni 2. Protezzjoni ta' ħamrija, ilma tal-qiegħ u tal-wiċċ trid tinkiseb mit-tagħqid ta' ilqugħ ġeoloġiku u l-inforrar tal-qiegħ matul il-fażi operazzjonali/attiva u bit-tagħqid ta' ilqugħ ġeoloġiku u l-inforrar tal-qiegħ matul il-fażi operazzjonali/attiva u bit-tagħqid ta' ilqugħ ġeoloġiku u linjar tal-wiċċ matul il-fażi passiva/wara l-għeluq.

3.2. l-ilqugħ ġeoloġiku huwa stabbilit minn kundizzjonijiet ġeoloġiċi u idroġeoloġiċi taħt u fil-viċinanza ta' sit ta' terraferma li jipprovdu kapaċitá ta' żieda suffiċjenti għall-prevenzjoni ta' riskju potenzjali għall-ħamrija u ilma tal-qiegħ.

Il-bażi u l-ġnub tat-terraferma irid jikkonsisti minn saff minerali li jissodisfa u l-ħtiġijiet ta' permeabilitá u ħxuna b'effett kombinat fit-termini ta' protezzjoni tal-ħamrija, ilma tal-qiegħ u tal-wiċċ għall-inqas ekwivalenti għal dak li jirriżulta mill-ħtiġijiet li ġejjin:

- terraferma għal skart perikoluż: K ≤ 1,0 × 10-9 m/s; ħxuna ≥ 5 m,

- terraferma għal skart mhux perikoluż: K ≤ 1,0 × 10-9 m/s; ħxuna ≥ 1 m,

- terraferma għal skart inerti: K ≤ 1,0 × 10-7 m/s; ħxuna ≥ 1 m,

m/s: metru/sekonda.

Fejn ilqugħ ġeoloġiku ma jkun konformi naturalment mall-kundizzjonijiet ta' hawn fuq jista' jiġi komplut artifiċjalment u imsaħħaħ b'mezzi oħra li jagħtu protezzjoni ekwivalenti. Ilqugħ ġeoloġiku stabbilit artifiċjalment ma jridx ikun irqaq min 0,5 metri.

3.3. B'żieda għall-ilqugħ ġeoloġiku spjegat hawn fuq kollezzjoni ta' lissija u sistema ta' siġillar trid tiġi miżjuda bi qbil mall-prinċipji li ġejjin sabiex tkun żgura li akkumulazzjoni ta' lissija fil-bażi tat-terraferma tkun mill-inqas:

Kollezzjoni ta' lissija u siġillar tal-qiegħMALTESE TRANSLATION TO THE FOLLOWING TIFF IMAGE IS FOUND BELOW

Kategorija tat-terraferma | mhux perikoluż | perikoluż |

Linjar ta' siġillar artifiċjali | meħtieġ | meħtieġ |

Saff ta' drenaġġ ≥ 0.5 m | meħtieġ | meħtieġ |

L-Istati Membri jistgħu jeżiġu ħtiġijiet ġenerali jew speċifiċi għat-terraferma ta' skart inerti jew għall-karatteristiċi tal-mezzi tekniċi msemmija hawn fuq.

Jekk l-awtoritá kompetenti wara konsiderazzjoni tal-periklu potenzjali għall-ambjent tiskopri li l-prevenzjoni tal-formazzjoni ta' lissija tkun neċessarja, siġillar tal-wiċċ jista' jiġi preskritt. Rakkomandazzjonijiet għas-siġillar tal-wiċċ huma kif ġej:

Kategorija ta' terraferma | mhux perikoluż | perikoluż |

Saff ta' gass tad-drenaġġ | meħtieġ | mhux meħtieġ |

Linjar ta' siġillar artifiċjali | mhux meħtieġ | meħtieġ |

Saff minerali impermeabbli | meħtieġ | meħtieġ |

Saff tad-drenaġġ > 0.5 m | meħtieġ | meħtieġ |

Għata tal-ħamrija ta' fuq > 1 m | meħtieġ | meħtieġ |

3.4. Jekk, fuq il-bażi ta' stima ta' riskji ambjenatli tiġi kunsidrata, partikolarment, d-Direttiva 80/68/KEE [1], l-awtoritá kompetenti tkun iddeċidiet, bi qbil mas-Sezzjoni 2 ("Kontroll ta' l-ilma u amministrazzjoni tal-lissija"), li kollezzjoni u trattament ta' lissija ma tkunx neċessarja jew ġie stabbilit li t-terraferma qiegħda fil-pożizzjoni ta' l-ebda potenzjal perikoluż għall-ħamrija, ilma tal-qiegħ jew tal-wiċċ, il-ħtiġijiet fil-paragrafi 3.2 u 3.3 hawn fuq jistgħu konsegwentement jitnaqssu. Fil-każ ta' terraferma għall-iskart inerti dawn il-ħtiġijet jistgħu jiġu adattati b'leġiżlazzjoni nazzjonali.

3.5. Il-metodu li jrid jintuża għad-determinazzjoni tal-koeffiċjent tal-permeabilitá għat-terraferma, fl-għalqa u għall-estenzjoni kollha tas-sit, trid tiġi żviluppata u approvata mill-Kumitat stabbilit skond l-Artikolu 17 ta' din id-Direttiva.

4. Kontroll ta' gass

4.1. Miżuri xierqa jridu jittieħdu sabiex jikkontrollaw l-akkumulazzoni u migrazzjoni ta' gass tat-terraferma (l-Anness III).

4.2. Gass tat-terraferma irid jiġi miġbur minn kull terraferma li tirċievi skart bijodegradabbli u l-gass tat-terraferma irid jiġi trattat u użat. Jekk il-gass miġbur ma jkunx jista' jiġi użat biex jipproduċi enerġija, jrid jiġi maħruq.

4.3. Il-kollezzjoni, trattament u użu ta' gass tat-terraferma skond il-paragrafu 4.2 irid isir b'manjiera li tnaqqas il-ħsara għal jew deterjorazzjoni tal-ambjent u riskju għas-saħħa tal-bniedem.

5. Inkonvenjenzi u perikli

Miżuri għandhom jittieħdu biex jittnaqsu l-inkonvenjenzi u l-perikli li jiġu mit-terraferma permezz ta':

- ħruġ ta' rwejjaħ u trab,

- materjali li jtiru bir-riħ,

- storbju u traffiku,

- għasafar, vermini u insetti,

- formazzjoni u erożoli,

- nirien.

It-terraferma għandha tkun armata tant li trab li joriġina mis-sit ma jinfirixx fuq toroq pubbliċi u l-art ta' madwaru.

6. Stabbilitá

It-tqegħid ta' skart fuq is-sit irid isir b'ċerta mod li jiżgura stablilitá tal-massa ta' skart u strutturi assoċjati, partikolarment rigward il-ħelsien min żlieq. Fejn ilqugħ hemm artifiċjali jrid ikun aċċertat li s-sottostratum ġeoloġiku, b'konsiderazzjoni tal-morfoloġija tat-terraferma, huwa stabbli suffiċentament li jipprevjeni tartru li jista' jikkawża ħsara għall-ilqugħ.

7. Ilqugħ

L-ilqugħ irid ikun assigurat li jipprevjeni aċċess ħieles għas-sit. Il-gradi jridu jiġu imsakkra wara l-ħin tax-xogħol. Is-sistema ta' kontroll u aċċess għal kull faċilitá jrid ikollha programm ta' miżuri li jikxfu u jiskoraġixxi rimi illegali fil-faċilitá.

[1] ĠU L 20, tas-26.1.1980, p. 43. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 91/692/KEE (ĠU L 377, tal-31.12.1991, p. 48).<0}

--------------------------------------------------

L-ANNESS II

KRITERJI U PROĊEDURI TA' ILQUGĦ TA' SKART

1. Introduzzjoni

Dan l-Anness jispjega:

- prinċipji ġenerali għall-ilqugħ ta' skart fil-varji klassijiet ta' terraferma. Il-proċedura tal-klassifikazzjoni ta' l-iskart tal-futur trid tkun bażata fuq dawn il-prinċipji,

- linji ta' gwida li jiddelinejaw l-proċeduri ta' l-ilqugħ ta' skart preliminarju li jridu jiġu segwiti sakemm klassifikazzjoni ta' skart unifomi u proċedura ta' l-ilqugħ tkun żviluppata. Din il-proċedura, flimkien mal-proċeduri ta' teħid ta' kampjuni rilevanti, jiġu żviluppati mill-Kumitat tekniku imsemmi fl-Artikolu 16 ta' din id-Direttiva. Il-Kumitat tekniku jrid jiżviluppa kriterji li trid tiġi sodisfatta għal ċerta skart perikoluż li jrid jiġi aċċettat fit-terraferma għal skart perikoluż. Dawn il-kriterji, partikolament, iridu jikkunsidraw it-terminu qasir, medju u twil ta' mġieba lissija ta' ċerta skart. Dawn il-kriterji jridu jiġu żviluppati fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Il-Kumitat tekniku jrid ukoll jiżviluppa kriterji li trid tiġi sodisfatta għall-iskart li jrid jiġi aċċettat fil-ħażna ta' taħt l-art. Dawn il-kriterji jridu jikkunsidraw, partikolarment, li l-iskart mhux se jkun mistenni li jirreaġixxi ma' skart ieħor u mal-blat.

Dan ix-xogħol mil-Kumitat tekniku, bl-eċċezzjoni ta' proposti għall-istandardizzazzjoni ta' metodi ta' kontroll, teħid ta' kampjuni u analiżi f'relazzjoni ma' l-Annessi ta' din id-Direttiva li jridu jiġu adottati fi żmien sentejn minn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, jrid jiġi mitmum fi żmien tlett snin mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva u jrid isir b'kunsiderazzjoni ta' l-għanijiet magħmula qabel fl-Artikolu 1 ta' din id-Direttiva.

2. Prinċipji ġenerali

Il-kompożizzjoni, lissija, imġieba f'tul taż-żmien u kwalitajiet ġenerali ta' skart li jrid jimla l-art irid isir magħruf b'mod kemm jista jkun preċiż. Ilqugh ta' skart fit-terraferma jista' jkun bażat jew fuq il-listi ta' skart aċċettat jew rifjutat, definit min-natura ta' oriġini, u fuq metodi ta' analiżi ta' l-iskart u valuri limiti għal kwalitajiet ta' l-iskart li jrid jiġi aċċettat. Il-proċeduri ta' ilqugħ ta' skart tal-futur spjegati f'din id-Direttiva għandhom ikunu kemm jista' jkun possibbli bażati fuq metodi ta' analiżi ta' skart standardizzati u valuri limiti għall-kwalitajiet ta' skart li jrid jiġi aċċettat.

Qabel id-definizzjoni ta' ċerti metodi ta' analiżi u valuri limiti, l-Istati Membri jridu għall-inqas jagħmlu listi nazzjonali ta' skart li jrid jiġi aċċettat jew rifjutat f'kull klassi ta' terrafermat, jew jiddefinixxu l-kriterji meħtieġa li trid tkun fuq il-listi. Sabiex jiġi aċċettat fi klassi partikolari ta' terraferma, tip ta' skart irid ikun fuq il-lista nazzjonali rilevanti jew ikun konformi ma' kriterji simili għal dawk meħtieġa li jkunu fuq il-lista. Dawn il-listi, jew il-kriterji ekwivalenti, u l-metodi ta' analiżi u valuri limiti jridu jintbagħtu lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur tat-trasposizzjoni ta' din id-Direttiva jew kull meta jiġu adottati f'livell nazzjonali.

Dawn il-listi jew kriterji ta' lqugħ iridu jintużaw biex jistabbilixxu listi ta' siti speċifiċi, per eżempju il-lista ta' skart aċċettat speċifikat fil-permess bi qbil ma' l-Artikolu 9 ta' din id-Direttiva.

Il-kriterji għall-ilqugħ ta' skart fuq il-lista referenzjali jew fi klassi ta' terraferma tista' tkun bażata fuq leġiżlazzjoni oħra u/jew fuq kwalitajiet ta' skart.

Kriterji għall-ilqugħ fi klassi speċifika ta' terraferma trid tiddaħħal minn kunsiderazzjonijiet li jappartjenu għal:

- protezzjoni ta' l-ambjent ta' madwaru (partikolarment l-ilma tal-qiegħ u tal-wiċċ),

- protezzjoni għas-sistemi ta' protezzjoni ambjentali (per eżempju sistemi ta' trattament ta' lissija u linjar),

- protezzjoni tal-mixtieqa proċessi ta' stabilizzazzjoni ta' skart fi ħdan it-terraferma,

- protezzjoni kontra perikli tas-saħħa tal-bniedem.

Eżempji ta' kriterji bażati fuq propjetá ta' skart huma:

- ħtiġijiet fuq tagħrif ta' kompożizzjoni totali,

- limitazzjonijiet fuq l-ammont ta' materja organika fl-iskart,

- ħtiġijiet jew limitazzjonijiet fuq il-bijodegradabilitá ta' komponenti ta' skart organiku,

- limitazzjonijiet ta' l-ammont speċifikat, komponenti potenzjalment ta' ħsara/perikolużi (f'relazzjoni mal-kriterji ta' protezzjoni imsemmija fuq),

- limitazzjonijiet fuq il-lissija potenzjali u mistennija, ta' komponenti speċifikati, potenzjalment ta' ħsara/perikolużi (f'relazzjoni mal-kriterja ta' protezzjoni imsemmija fuq),

- kwalitajiet ekotossikoloġiċi ta' skart u l-lissija li jirriżultaw.

Il-kriterji bażati fuq propjetaá għall-ilqugħ ta' skart iridu ġeneralment ikunu l-aktar estensivi għal terraferma ta' skart inerti u tista' tkun inqas estensiva għal terraferma ta' skart perikoluż u inqas estensiva għal terraferma ta' skart perikoluż li huma soġġetti għal livell aktar għoli ta' protezzjoni ambjentali tat-tnejn imsemmija l-aħħar.

3. Proċeduri ġenerali għal eżami u aċċettazzjoni ta' skart

Il-karatterizzazzjoni ġenerali u eżami ta' skart iridu jkunu bażati fuq il-gerarkija ta' tlett livelli li jmiss:

Livell 1 Karatterizzazzjoni bażik. Dan jikkonstitwixxi determinazzjoni ġenerali, skond l-analiżi standardizzati u metodi ta' eżami ta' imġieba, fit-terminu qasir u twil imġieba ta' lissija u/jew kwalitajiet karatteristiċi ta' skart.

Livell 2 Eżami ta' konformitá. in tikkonstitwixxi eżami perjodiku b'analiżi standardizzati eħfef u metodi ta' eżami ta' imġieba biex jiġi stabbilit jekk skart jaqbilx mal-kundizzjonijiet tal-permess u/jew kriterji ta' riferenza speċifika. L-eżamijiet jiffukaw fuq varjabilitajiet bżonjużi u imġieba identifikati mill-karatterizzazzjoni bażika.

Livell 3 Verifika fuq is-sit. in tikkonstitwixxi metodi ta' eżami rapidi biex ikun konfermat li skart huwa l-istess bħal dak li kien soġġettat għal eżami ta' konformitá u li huwa spjegat fid-dokumenti mehmuża. Jista' jikkonsisti biss minn spezzjoni viżwali ta' tagħbija ta' skart qabel u wara jintħatt fis-sit tat-terraferma.

Tip partikolari ta' skart irid normalment ikun karatterizzat f'livell 1 u jilħaq l-kriterji xierqa sabiex jiġi aċċettat fuq lista ta' riferenza. Sabiex jibqa fuq lista ta' sit speċifiku, tip ta' skart partikolari irid f'intervalli regolari (per eżempju ta' kull sena) jiġi eżaminat f'livell 2 u jilħaq l-kriterji xierqa. Kull tagħbija ta' skart li tasal fejn il-grada tat-terraferma trid tkun soġġetta għal verifika ta' livell 3.

Ċerti tipi ta' skart jistgħu jkunu eżenti permanentement għal temporanjament minn eżami fl-livell 1. Dan jista' jkun minħabba imprattikabilitá għal eżami, minħabba nuqqas ta' disponibbilità ta' proċeduri ta' eżami xierqa u kriterji ta' aċċettazzjoni jew minħabba leġiżlazzjoni li tħassar ta' qabilha.

4. Linji ta' gwida għal proċeduri preliminarji ta' aċċettazzjoni ta' skart

Sakemm dan l-Anness ikun mitmum kompletament l-eżami għall-Livell 3 biss huwa mandatorju u l-Livell 1 u l-Livell 2 jiġi applikat kemm possibbli. F'dan l-istadju preliminarju skart li jrid jiġi milqugħ fi klassi partikolari ta' terraferma irid jew ikun fuq lista ta' sit speċifiku jew restrittiva nazzjonali jew lista ta' sit speċifiku għal dik il-klassi ta' terraferma jew ikun konformi ma' kriterji simili għal dawk meħtieġa li jidħlu fil-lista.

Il-linji ta' gwida ġenerali li ġejjin jistgħu jintużaw biex jissetjaw kriterji preliminarji għall-aċċettazzjoni ta' skart fit-tlett klassijiet maġġuri ta' terraferma jew il-lista korrespondenti.

Terraferma ta' skart inerti : skart inerti biss kif definit fl-Artikolu 2(e) jista’ jiġi aċċettat fil-lista.

Terraferma ta' skart mhux perikoluż : Sabiex jiġi aċċettat fuq il-lista tip ta' skart ma jridx ikun kopert mid-Direttiva 91/689/KEE.

Terraferma ta' skart perikoluż : lista mhux preċiża għat-terraferma ta' skart perikoluż tikkonsisti biss ta' dawk it-tipi ta' skart koperti mid-Direttiva 91/689/KEE biss. Ċerti tipi ta' skart, madankollu mhux aċċettati fuq il-lista mingħajr trattament ta' qabel jekk juru kontenuti totali jew lissija ta' komponenti potenzjalment perikolużi li huma għolja biżżejjed li jkunu ta' riskju għall-impjegati jew ambjentali fi żmien qasir jew għal prevenzjoni ta' stabilizzazzjoni ta' skart suffiċenti matul il-ħajja proġettata tat-terraferma.

5. Teħid ta' kampjuni ta' l-iskart

Teħid ta' kampjuni ta' skart jista’ jikkawża problemi serji rigward il-preżentazzjoni u tekniċi minħabba fin-natura eteroġenika ta' ħafna skart. Standard Ewropew għal teħid ta' kampjuni ta' skart se jiġi żviluppat. Sakemm dan l-istandard ikun approvat mill-Istati Membri bi qbil ma l-Artikolu 17 ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu japplikaw proċeduri u standards nazzjonali.

--------------------------------------------------

L-ANNESS III

PROĊEDURI TA' KONTROLL U SORVELJAR F'FAŻIJIET OPERAZZJONALI U KURA TA' WARA

1. Introduzzjoni

L-iskop ta' dan l-Anness huwa li jipprovdi l-proċeduri minimi għall-issorveljar li jrid isir għal eżami:

- li l-iskart ġie aċċettat għar-rimi bi qbil mal-kriterji magħmula għall-kategorija tat-terraferma in kwistjoni,

- li l-proċess fi ħdan it-terraferma jipproċedi kif mixtieq,

- li s-sistemi ta' protezzjoni ambjentali qed jaħdmu kollha kif maħsuba,

- li l-kundizzjonijiet tal-permess għat terraferma huma milħuqa.

2. Data meteoroloġika

Skond l-obbligu tar-rapportar tagħhom (l-Artikolu 15), l-Istati Membri jridu jfornu data fuq il-metodu ta' kollezzjoni għal data meteoroloġika. Jiġi mill-Istati Membri biex jiddeċidu kif data trid tiġi miġbura (in situ, xbieki meteoroloġiċi nazzjonali, eċċ.).

Jekk l-Istati Membri jiddeċidu li bilanċi ta' l-ilma huma għodda effettiva għall-evalwazzjoni ta' jekk lissija qed tikber fil-korp tat-terraferma jew jekk is-sit ikun qed inixxi, huwa rakkomandat li d-data tkun miġbura minn sorveljar fit-terraferma jew minn stazzjon meteoroloġiku l-aktar viċin, għal żmien li jista' jkun meħtieġ mill-awtoritá kompetenti bi qbil ma' l-Artikolu 13(ċ) ta' din id-Direttiva:<0}

| Fażi operazzjonali | Fażi ta' kura ta' wara |

1.1 Volum ta' preċipitazzjoni | kuljum | kulljum, miżjud ma' valuri ta' kull xahar |

1.2 Temperatura (min., mas., 14.00 h CET) | kuljum | medja ta' kull xahar |

1.3 Direzzjoni u saħħa ta' riħ prevalenti | kuljum | mhux meħtieġ |

1.4 Evaporazzjoni (liżimetru) [1] | kuljum | kuljum, miżjud ma' valuri ta' kull xahar |

1.5 Umditá atmosferika (14.00 h CET) | kuljum | medja ta' kull xahar |

3. Data ta' emissjoni: kontroll ta' ilma, lissija u gass

Teħid ta' kampjuni tal-lissija u ta' l-ilma tal-wiċċ jekk preżenti jrid jiġi miġbur f'punti rappreżentattivi. Teħid ta' kampjuni u tkejjil (volum u kompożizzjoni) ta' lissija jridu jiġu eżegwiti separatament f'kull punt ta' fejn lissija tkun ħierġa mis-sit. Riferenza: linji ta' gwida ġenerali fuq teknoloġija ta' teħid ta' kampjuni, ISO 5667-2 (1991).

Sorveljar ta' l-ilma tal-wiċċ jekk ikun preżenti jrid isir f'mhux inqas min żewġ punti, waħda 'l fuq min-nixxiegħa tat-terraferma u waħda 'l isfel min-nixxiegħa.

Sorveljar tal-gass irid ikun rappreżentattiv għal kull sezzjoni tat-terraferma. Il-frekwenza ta' teħid ta' kampjuni u analiżi hija elenkata fit-tabella li jmiss. Għal lissija u ilma, teħid ta' kampjuni, rappreżentattivi għall-kompożizzjoni medja, iridu jittieħdu għas-sorveljar.

Il-frekwenza ta' teħid ta' kampjuni tista' tiġi adattata fuq il-bażi tal-morfoloġija ta' l-iskart tat-terraferma (f'tumulus, midfun, etċ). Dan irid jiġi speċifikat fil-permess.

2.1 u 2.2 japplikaw biss fejn kollezzjoni tal-lissija tieħu post (ara l-Anness 1(2)).

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

| Fażi operazzjonali | Fażi ta' kura ta' wara [4] |

2.1. Volum ta' lissija | kull xahar [2] [4] | kull sitt xhur |

2.2. Kompożizzjoni ta' lissija [3] | kull tlett xhur [4] | kull sitt xhur |

2.3. Volum u kompożizzjoni ta' l-ilma tal-wiċċ [8] | kull tlett xhur [4] | kull sitt xhur |

2.4. Emissjoni ta' gass potenzjali u pressjoni atmosferika [5] (CH4, CO2, O2, H2S, H2 eċċ.) | kull xhar [4] [6] | kull sitt xhur [7] |

4. Protezzjoni ta' l-ilma tal-qiegħ

A. Il-kampjunar

Teħid ta' kampjuniIt-tkejjil iridu jkunu tant li jipprovdu informazzjoni fuq ilma tal-qiegħ x'aktarx li jkun qed jiġi affetwat mir-rimi ta' skart, għall-inqas b'wieħed mill-punti tat-tkejjil fir-reġjun ta' dħul fl-ilma tal-qiegħ u tnejn fir-reġjun tal-ħruġ. Dan in-numru jista' jiġi miżjud fuq il-bażi ta' sorveljanza idroġeoloġika speċifika u l-bżonn għall-identifikazzjoni mill-bidu ta' rilaxx aċċidentali ta' lissija fl-ilma tal-qiegħ.

Teħid ta' kampjuni jrid isir għall-inqas fi tlett postijiet qabel l-operazzjonijiet tal-mili fit-terraferma sabiex jiġu stabbiliti valuri ta' riferenza għat-teħid ta' kampjuni tal-futur. Riferenza: Teħid ta' kampjuni min Ilmijiet tal-qiegħ, ISO 5667, Parti 11, 1993.

B. Munitu Sorveljar

Il-parametri li jridu jiġu analizzati fil-kampjuni meħuda jridu jkunu miġjuba mill-kompożizzjoni mistennija ta' lissija u l-kwalitá ta' l-ilma tal-qiegħ fiż-żona. Fl-għażla tal-parametri għall-analiżi trid tiġi konsiderata l-mobilitá fiż-żona ta' l-ilma tal-qiegħ. Parametri jridu jinkludu parametri indikaturi sabiex ikun żgur li jidher mill-bidu xi bidla fil-kwalitá ta' l-ilma [9] <0}.

| Fażi operazzjonali | Fażi ta' kura ta' wara |

Livell ta' ilma tal-qiegħ | kull sitt xhur [10] | kull sitt xhur [10] |

Konsum ta' ilma tal-qiegħ | frekwenza speċifika ta' sit [11] [12] | frekwenza speċifika ta' sit [11] [12] |

Ċ. Livelli mixtieqa

Effetti ambjentali ħżiena sinifikanti, kif imsemmi fl-Artikoli 12 u 13 ta' din id-Direttiva, irid ikun konsiderat li jkun deher fil-każ ta' l-ilma tal-qiegħ, meta analiżi ta' kampjun ta' l-ilma l-qiegħ turi bidla sinifikanti fil-kwalitá ta' l-ilma. Il-livell mixtieq irid ikun determinat bil-kunsiderazzjoni tal-formazzjonijiet idroloġeoloġiċi speċifiċi fil-post tat-terraferma u l-kwalitá ta' l-ilma. Il-livell mixtieq irid ikun stipulat fil-permess kull meta jkun possibbli.

L-osservazzjonijiet iridu jkunu evalwati permezz ta' mappa ta' kontroll b'regolamenti ta' kontroll stabbiliti u livelli għal kull bir downgradient. Il-livelli ta' kontroll iridu jiġu determinati minn varjazzjonijiet lokali fil-kwalitá tal-ilma tal-qiegħ.

5. Topografija tas-sit: Data dwar il-korp tat-terraferma<0}

| Fażi operazzjonali | Fażi ta' kura ta' wara |

5.1. Struttura u kompożizzjoni ta' korp tat-terraferma [13] | annwali | |

5.2. Imġieba ta' stabilizzazzjoni tal-livell tal-korp tat-terraferma | annwali | qari annwali |

[1] Jew permezz ta' metodi oħra adatti.

[2] Il-frekwenza ta' teħid ta' kampjuni tista' tiġi adattata fuq il-bażi tal-morfoloġija ta' l-iskart tat-terraferma (f'borġ, midfun, etċ.). Dan irid jiġi speċifikat fil-permess.

[3] Il-parametri jridu jiġu imkejla u s-sustanzi jiġu analizzati li jvarjaw skond il-kompożizzjoni ta' l-iskart mormi; iridu jiġu stipulati fid-dokument tal-permess u jirriflettu l-karatteristiċi tal-lissija ta' l-iskart.

[4] Jekk l-evalwazzjoni ta' data tindika li intervalli itwal huma effettivi ugwalment, jistgħu jiġu adottati. Għall-lissija, konduttivitá dejjem trid titkejjel għall-inqas darba fis-sena.

[5] Dan il-kejl huwa ġeneralment relatat mall-kontenut ta' materjal organiku ta' l-iskart.

[6] CH4, CO2, O2, regolarment, gass ieħor kif meħtieġ, skond il-kompożizzjoni ta' l-iskart mormi, bl-għan li jiġu riflessi l-kwalitajiet tal-lissija tagħhom.

[7] Effiċjenza tas-sistema ta' estrazzjoni tal-gass trid tiġi eżaminata regolarment.

[8] Fuq il-bażi tal-karatteristiċi tas-sit tat-terraferma, l-awtoritá kompetenti tista' tiddetermina li dan it-tkejjil mhux meħtieġ, u jiġi rapportat skond il-mod stipulat fl-Artikolu 15 tad-Direttiva.

[9] Parametri rakkomandati:<0} {0><}0{>ph, TOC, phenols, metalli tqal, floridu, AS, żejt/idrokarbonji.

[10] Jekk ikun hemm livelli li jvarjaw ta' l-ilma tal-qiegħ, il-frekwenza trid tiġi miżjuda.

[11] Il-frekwenza trid tkun bażata fuq possibilitá għall-azzjonijiet rimedjali bejn żewġ teħid ta' kampjuni jekk livell mixtieq jintlaħaq, per eżempju l-frekwenza trid tiġi determinata fuq il-bażi ta' tagħrif u l- evalwazzjoni tal-veloċitá tat-tnixxija ta' l-ilma tal-qiegħ.

[12] Meta livell mixtieq jintlaħaq (ara Ċ), verifika hija neċessarja bir-ripetizzjoni ta' teħid ta' kampjuni. Meta l-livell ikun konfermat, pjan ta' kontingenza (stipulat fil-permess) irid jiġi segwit.

[13] Data għal pjan ta' l-istat tat-terraferma konċernata: wiċċ okkupat bi skart, volum u konsum ta' skart, metodi ta' rimi, ħin u dewmien ta' rimi, kalkolazzjoni ta' kapaċitá li jkun għad fadal li għadha disponibbli fit-terraferma.

--------------------------------------------------

Top