EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0091

Id-Direttiva 98/91/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' Diċembru 1998 dwar vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE dwar it-tip ta' approvazzjoni tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom.

OJ L 11, 16.1.1999, p. 25–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 201 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 201 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 48 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Imħassar b' 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/91/oj

31998L0091Official Journal L 011 , 16/01/1999 P. 0025 - 0036


Id-Direttiva 98/91/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

ta' l-14 ta' Diċembru 1998

dwar vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE dwar it-tip ta' approvazzjoni tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom.

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, u b'mod partikolari l-Artikolu 100a dwar dan,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Huma u jaġixxu b'mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 189b tat-Trattat [3],

Wara li kkunsidraw id-Direttiva tal-Kunsill 94/55/KE tal-21 ta' Novembru 1994 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq [4], li tittrasposta f'liġi tal-Komunità l-Ftehim Ewropew li jirrigwarda t-Trasport Internazzjonali bit-Triq ta' Merkanzija Perikoluża (ADR),

Billi s-suq intern jikkonsisti f'firxa mingħajr fruntieri interni li fiha jrid jiġi żgurat il-moviment liberu tal-merkanzija, tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital;

Billi l-armonizzazzjoni totali dwar il-ħtiġiet tekniċi għall-vetturi maħsuba li jġorru merkanzija perikoluża bit-triq hija meħtieġa sabiex jinkiseb dan il-għan immedjat fl-intier tiegħu;

Billi l-barrieri tekniċi għall-kummerċ dwar id-dispożizzjonijiet għall-approvazzjoni tal-KE skond it-tip għall-vetturi maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq għandhom jiġu eliminati sabiex iħallu l-organizazzjoni tas-suq involut fil-kwistjoni li jopera mingħajr xkiel;

Billi huwa għalhekk meħtieġ fil-kuntest tas-suq intern li jiġi armonizzat l-istandards għall-mezzi tat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq;

Billi huwa meħtieġ li jiġu armonizzati l-proċeduri ta' approvazzjoni fl-Istati Membri;

Billi din id-Direttiva sejra tkun waħda mid-Direttivi separati li jridu jitwettqu sabiex isiru konformi mal-proċedura ta' l-approvazzjoni tal-KE skond it-tip li kienet ġiet stabbilita bid-Direttiva 70/156/KEE [5] u sabiex jiġi żgurat il-konformità ta' vetturi mal-ħtiġiet tal-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip KE stabbilita b'dik id-Direttiva; billi għalhekk id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 70/156/KEE dwar vetturi japplikaw għal din id-Direttiva;

Billi, b'mod partikolari, l-Artikolu 3(4) u l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 70/156/KEE jeħtieġu li kull Direttiva separata jkollha dokument ta' tagħrif imwaħħal magħħa li jinkorpora l-elenkati rilevanti ta' l-Anness I għal dik id-Direttiva u wkoll kull ċertifikat ta' approvazzjoni skond it-tip bażat fuq l-Anness VI ma dan sabiex din l-approvazzjoni skond it-tip tiġi kompjuterizzata,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-vetturi tal-kategoriji "N" u "O", kif imfissra fl-Artikolu 2 ta' l-Anness II mad-Direttiva 70/156/KEE, maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq ġewwa jew bejn l-Istati Membri.

L-iskop, id-definizzjoni, il-klassifikazzjoni u l-ħtiġiet dwar dawn il-vetturi u d-dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni KE skond it-tip dwar dawn huma stabbiliti fl-Annessi I u II rispettivament ma' din id-Direttiva.

L-Artikolu 2

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

- "merkanzija perikoluża" għandhom ifissru s-sustanzi u l-artikoli mfissra fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 94/55/KE,

- "trasport" għandu jfisser il-ħidma tat-trasport bit-triq imfisser fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 94/55/KE.

L-Artikolu 3

Id-Direttiva 70/156/KEE għandha tiġi emendata biż-żieda ta':

(a) l-elenkat li ġej ma' l-Anness I:

+++++ TIFF +++++

;

(b) l-elenkat li ġej fil-Parti A ta' l-Anness IV:

"Suġġett | Numru tad-Direttiva | Ir-riferenza fil-Ġurnal Uffiċjali | L-Applikabbilità |

M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

56, Vetturi maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża | 98/91/KE | L 11 tas- 16.1.1999 | | | | x | x | x | x | x | x | x" |

L-Artikolu 4

1. L-Istati Membri ma jistgħux:

- jirrifjutaw, dwar it-tip ta' kull vettura, li jikkonċedu l-approvazzjoni tal-KE skond it-tip jew li jikkonċedu approvazzjoni nazzjonali skond it-tip, jew

- jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul għax-xogħol ta' vetturi bil-bażi bażi biss jew vetturi kompletati kif imfissra fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 70/156/KEE għal raġunijiet li għandhom x'jaqsmu mat-trasport ta' merkanzija perikoluża jekk il-ħtiġiet ta' l-Annessi ma' din id-Direttiva jiġu mwettqa

2. L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul għax-xogħol ta' kull vettura maħduma minn vettura bil-bażi biss kif imfissra fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 70/156/KEE għal raġunijiet li għandhom x'jaqsmu mal-vettura bil-bażi biss u mat-trasport ta' merkanzija perikoluża:

- jekk għal vettura bil-bażi biss il-ħtiġiet ta' l-Annessi ma' din id-Direttiva jiġu mwettqa u jekk il-tkomplija tal- vettura bil-bażi biss ma tkunx invalidat din il-konformità, jew

- jekk għal vettura kompletata l-ħtiġiet ta' l-Annessi ma' din id-Direttiva jiġu mwettqa.

L-Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva mhux iktar tard mis-16 ta' Jannar 2000, u għandhom mill-ewwel jgħarfu lill-Kummissjoni b'dan.

Meta l-Istat Membru jadotta dawn il-miżuri, għandu jkun fihom kull referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'din ir-riferenza fl-okkazjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi dwar kif issir din ir-riferenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam regolat minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 6

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

L-Artikolu 7

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fl-14 ta' Diċembru 1998.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. M. Gil-Robles

Għall-Kunsill

Il-President

W. Molterer

[1] ĠU C 29, tat-30.1.1997, p. 17 u ĠU C 207, tat-3.7.1998, p. 18.

[2] ĠU C 296, tad-29.9.1997, p. 1.

[3] L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Frar 1998 (ĠU C 80, tas-16.3.1998, p. 209), il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 1998 (ĠU C 262, tad-19.8.1998, p. 1) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Ottubru 1998 (ĠU C 341, tad-9.11.1998). Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 1998.

[4] ĠU L 319, tat-12.12.1994, p. 7. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 96/86/KE (ĠU L 335, 24.12.1996, p. 43).

[5] Id-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni skond it-tip għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (ĠU L 42, tat-23.2.1970, p. 1). Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 98/14/KE (ĠU L 91, tal-25.3.1998, p. 1).

--------------------------------------------------

LISTA TA' L-ANNESSI

L-Anness I: | Skop, definizzjoni, klassifikazzjoni, ħtiġiet | |

L-Anness II: | Dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni KE skond it-tip | |

| L-Appendiċi 1: | Id-dokument tat-tagħrif |

| L-Appendiċi 2: | Iċ-ċertifikat ta' l-appovazzjoni KE skond it-tip |

| | Addendum |

--------------------------------------------------

Top