EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0262

Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Marzu 1994 rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq ta' l-obbligi ta' l-Ombudsman

OJ L 113, 4.5.1994, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 133 - 136
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 133 - 136
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 283 - 286
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 283 - 286
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 283 - 286
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 283 - 286
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 283 - 286
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 283 - 286
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 283 - 286
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 283 - 286
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 283 - 286
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 132 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 132 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 49 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2021; Imħassar b' 32021R1163 . Latest consolidated version: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/262/oj

31994D0262Official Journal L 113 , 04/05/1994 P. 0015 - 0018
Finnish special edition: Chapter 1 Volume 3 P. 0133
Swedish special edition: Chapter 1 Volume 3 P. 0133


Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew

tad-9 ta' Marzu 1994

rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq ta' l-obbligi ta' l-Ombudsman

(94/262/KEFA, KE, Euratom)

IL-PARLAMENT EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattati li jistabbilixxu il-Komunitajiet Ewropej, partikolarment l-Artikolu 138e(4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, l-Artikolu 20d(4) tat-Trattati li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, l-Artikolu 107d(4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-Kunsill,

Billi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq ta' l-obbligi ta' l-Ombudsman għandhom ikunu stabbiliti, in konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej;

Billi l-kundizzjonijiet fejn l-ilment jista' jkun riferit lill-Ombudsman għandhom ikunu stabbiliti u kif ukoll ir-relazzjoni bejn it-twettiq ta' l-obbligi ta' l-Ombudsman u l-proċeduri legali u amministrattivi;

Billi l-Ombudsman, li jista' wkoll jaġixxi fuq mozzjoni proprja tiegħu jew tagħha, għandu jkollu adeżjoni għall-elementi neċessarji għat-twettiq ta' l-obbligi tiegħu; billi għalhekk l-istituzzjonijiet Komunitarji u korporazzjonijiet huma obbligati: li jipprovdu lill-Ombudsman, fuq talba tiegħu, kwalunkwe informazzjoni li jitlob mingħandhom, kemm-il darba ikun hemm sitwazzjoni raġonevoli ta' segretezza, u mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' l-Ombudsman li ma jiżvelax l-informazzjoni; billi l-awtoritajiet ta' l-"Istati Membri" huma obbligati li jipprovdu lill-Ombudsman bl-informazzjoni kollha neċessarja sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx koperta bil-liġijiet jew regolamenti rigward is-segretezza jew dispożizzjonijiet li jipprevjenu l-komunikazzjoni tagħha; billi jekk l-Ombudsman isib li l-assistenza rikjesta mhix qed tiġi sodisfatta, hu għandu jinforma lill-Parlament Ewropew, li għandu jagħmel rappreżentazzjoni xierqa;

Billi huwa necessarju li jiġu stabbiliti l-proċeduri li jridu jiġu segwiti la darba l-Ombudsman jiżvela każijiet ta' amministrazzjoni ħażina; billi dispożizzjonijiet għandhom ukoll jiġu magħmula għas-sottomissjoni ta' rapport komprensiv mingħand l-Ombudsman lill-Parlament Ewropew fi tmiem kull sessjoni ta' kull sena;

Billi l-Ombudsman u l-istaff tiegħu huma obbligati li jittrattaw kull każ li jirċievu waqt il-qadi ta' dmirijiethom b'mod kunfidenzjali; Billi l-Ombudsman huwa, madankollu, obbligat li jinforma l-awtoritajiet kompetenti dwar il-fatti li skond hu jirrelataw mal-liġi kriminali u li waslu għall-attenzjoni tiegħu waqt l-investigazzjonijiet tiegħu;

Billi dispożizzjoni għandha tiġi magħmula għall-possibilità ta' koperazzjoni bejn l-Ombudsman u awtoritajiet ta' l-istess ġeneru f'ċerti Stati Membri, in konformi mal-liġi domestika applikabbli;

Billi huwa għall-Parlament Ewropew li jaħtar l-Ombudsman fil-bidu tal-mandat tiegħu u għad-durata tiegħu, jintgħażel minn fost ċittadini ta' Stati Membri u joffri kull garanzjia rikjesta ta' independenza u kompetenza;

Billi kundizzjonijiet għandhom ikunu stabbiliti għat-terminazzjoni tad-doveri ta' l-Ombudsman;

Billi l-Ombudsman għandu jaqdi d-doveri tiegħu b'indipendenza kompleta u jagħti impriża solenni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej li jagħmel hekk fil-qadi ta' dmirijietu; Billi l-attivitajiet meqjusa bħala inkompatibbli mad-doveri ta' l-Ombudsman għandhom ikunu stabbiliti u kif ukoll ir-rikompens, privileġġi u immunitajiet ta' l-Ombudsman;

Billi dispożizzjonijiet għandhom ikunu stabbiliti rigward l-uffiċjali u l-impjegati tas-segretarjat ta' l-Ombudsman li se jassistuh u kif ukoll l-estimi tiegħu; Billi s-sede ta' l-Ombudsman għandu jkun dak tal-Parlament Ewropew;

Billi huwa għall-Ombudsman biex jaddotta d-dispożizzjonijiet li se jimplimenta għal din id-Deċiżjoni; Billi ukoll ċerti dispożizzjonijiet tranżitorji għandhom ikunu stabbiliti għall-ewwel Ombudsman li jiġi maħtur wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea,

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

1. Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq ta' l-obbligi ta' l-Ombudsman se jkunu stabbiliti bid-Deċiżjoni bi qbil ma' l-Artikolu 138e (4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, l-Artikolu 20d (4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u l-Artikolu 107d (4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika.

2. L-Ombudsman għandu jaqdi d-doveri tiegħu bi qbil mal-poteri mogħtija lilu mill-istituzzjonijiet Komunitarji u korporazzjonijiet mit-trattati.

3. L-Ombudsman ma jistax jintervjeni f'kazijiet quddiem il-qorti jew iressaq dubju dwar il-motivazzjoni ta' sentenza tal-qorti.

Artikolu 2

1. Fi ħdan it-Trattati msemmija u l-kundizzjonijiet stabbiliti hemmhekk, l-Ombudsman għandu joffri għajnuna biex tiġi żvelata amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet ta' l-istituzzjoniet Komunitarji u korporazzjonijiet, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti ta' Prim' Istanza fi rwol ġudizzjarju, u jagħmel rakkomandazzjonijiet bl-iskop li jinżamm l-imsemmi. L-ebda azzjoni jew awtorità jew persuna ma tista' tkun soġġetta għal ilment lill-Ombudsman.

2. Kull ċittadin ta' l-Unjoni jew persuna legali jew naturali li tirrisjedi jew għandha uffiċċju reġistrat ġo Stati Membri ta' l-Unjoni tista', direttament jew permezz ta' Membru tal-Parlament Ewropew, tirreferi ilment lill-Ombudsman rigward amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet ta' istituzzjoniet Komunitarji, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti ta' Prim' Istanza fi rwol ġudizzjali. L-Ombudsman għandu jinforma lill-istituzzjoni jew korporazzjoni kkonċernata malli l-ilment jasal għandu.

3. L-ilment għandu jippermetti li l-persuna li rreġistrat l-ilment u l-oġġett ta' l-ilment jiġu identifikati; il-persuna li tirreġistra l-ilment tista' titlob li l-ilment jibqa' kunfidenzali.

4. L-ilment għandu jiġi rraportat fi żmien sentejn mid-data ta' meta l-fatti fuq liema l-ilment huwa bbażat laħqu l-attenzjoni tal-persuna li qed tagħmel l-ilment u għandu jkun preċedut b'approċċ amministrattiv approprjat lill-istituzzjonijiet u korporazzjoniet konċernati.

5. L-Ombudsman jista' jirrakkomanda lill-persuna li qed tirreġistra l-ilment biex tindirizzah lil awtorità oħra.

6. L-ilmenti sottomessi lill-Ombudsman ma jaffettwawx il-limitu ta' żmien għall-appell fi proċeduri amministrattivi jew proċedurali.

7. Meta l-Ombudsman, minħabba proċeduri ġudizzjarji li għadhom għaddejin jew konkulżi li jikkonċernaw il-fatti li ġew imressqa, għandu jiddikjara l-ilment inammissibbli jew itemm il-konsiderazzjoni tiegħu, ir-riżultat ta' kwalunkwe inkjesta li għamel sa dak il-punt tkun irreġistrata mingħajr iktar azzjoni.

8. L-ebda ilment ma jista' jsir lill-Ombudsman li jikkonċerna relazzjonijiet ta' xogħol bejn l-istituzzjonijiet Komunitarji u korporazzjonijiet u l-uffiċjali tagħhom u impjegati oħra sakemm il-possibilitajiet kollha għas-sottomissjoni ta' rikjesti amministrattivi interni u ilmenti, partikolarment il-proċeduri riferiti fl-Artikolu 90(1) u (2) tar-Regolamenti tal-Persunal, ġew eżawriti mill-persuna ikkonċernata u l-limitu ta' żmien għar-risposti mill-awtorità petizzjonata skadew.

9. L-Ombudsman għandu jinforma mill-aktar fis possibbli lill-persuna li rreġistrat l-ilment dwar l-azzjoni li ħa.

Artikolu 3

1. L-Ombudsman għandu, fuq mozzjoni proprja jew li ġejja minn ilment, jikkonduċi kull inkjesta li tidhirlu ġustifikabbli biex jikkjarifka kull suspett ta' amminstrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet Komunitarji u korporazzjonijiet. Hu għandu jinforma l-istituzzjoni jew korporazzjoni konċernata dwar l-azzjoni, li tista' tissottometti kull kumment meqjus utli lilu.

2. L-istituzzjonijiet Komunitarji u korporazzjonijiet huma obbligati li jipprovdu lill-Ombudsman bi kwalunkwe informazzjoni mitluba mill-Ombudsman u jtuh aċċess għall-fajls konċernati. Huma jistgħu biss jirrifjutaw a bażi ta' raġunijiet sostanzjali ta' segretezza.

Għandu jkun hemm biss aċċess għal dokumenti li oriġinaw fi Stati Membri u klassifikati bħala sigrieti mill-liġi jew regolament biss billi l-istat Membru ikun ta l-kunsens tiegħu minn qabel.

Għandu jkun hemm aċċess għal dokumenti oħra li oriġinaw fl-istati Membri wara li jinfurmaw lill-Istati Membri konċernati. Fiż-żewġ każijiet, bi qbil ma l-Artikolu 4, l-Ombudsman ma jistax jiżvela l-kontenut ta' dawn id-dokumenti.

Uffiċjali u impjegati oħra ta' l-istituzzjonijiet Komunitarji u korporazzjonijiet għandhom jixhdu fuq talba ta' l-Ombudsman; għandom jitkellmu f'isem u bi qbil ma' l-istruzzjonijiet ta' l-amministrazzjoni tagħhom u jibqgħu jkunu taħt id-dover tagħhom ta' segretezza professjonali.

3. L-awtoritajiet ta' l-"Istati Membri" huma obbligati li jipprovdu lill-Ombudsman, kull meta jitlob, permezz tar-Ripreżentazzjonijiet Permanenti ta' l-Istati Membri lill-Komunitajiet Ewropej, b'kull informazzjoni li tista' tkun ta' għajnuna biex jiġu kkjarifikati l-istanzi ta' amministrazzjoni ħażina mill-Istituzzjoniet Komunitarji u korporazzjonijiet sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx koperta minn liġijiet u regolamenti fuq is-segretezza jew b' dispożizzjonijiet li ma jħallux li tiġi kkomunikata. Madankollu, fl-ewwel każ, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jħallu lill-Ombudsman jieħu l-informazzjoni sakemm jassigura li ma jiżvelahiex.

4. Jekk l-assistenza li qed jirrikjedi mhux qed tiġi sodisfatta, l-Ombudsman għandu jinforma lill-Parlament Ewropew, li għandu jagħmel rappreżentazzjonijiet xierqa.

5. Sakemm jista' jkun, l-Ombudsman għandu jfittex soluzzjoni ma' l-istituzzjoni jew korporazzjoni kkonċernata biex tiġi eliminata l-istanza ta' amminstrazzjoni ħażina u jissodisfa l-ilment.

6. Jekk l-Ombudsman isib li kien hemm amministrazzjoni ħażina, hu għandu jinforma lill-istituzzjoni jew korporazzjoni kkonċernata, u meta approprjat jagħmel abbozz ta' rakkomandazzjonijiet. L-istituzzjoni jew korporazzjoni informata għandha tibgħat lill-Ombudsman l-opinjoni ddettaljata tagħha fi żmien tlett xhur.

7. L-Ombudsman imbagħad għandu jibgħat rapport lill-Parlament Ewropew u lill-istituzzjoni jew korporazzjoni kkonċernata. Jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet fir-rapport tiegħu. Il-persuna li rreġistrat l-ilment għandha tiġi informata mill-Ombudsman dwar ir-riżultati ta' l-inkjesti, dwar l-opinjoni ta' l-istituzzjoni jew korporazzjoni kkonċernata u dwar kwalunkwe rakkomandazzjoni magħmula mill-Ombudsman.

8. Fl-aħħar ta' kull sessjoni annwali l-Ombudsman għandu jagħti lill-Parlament Ewropew rapport fuq ir-riżultati ta' l-inkjesti.

Artikolu 4

1. L-Ombudsman u l-impjegati tiegħu, għal liema l-Artikolu 214 tat-Trattat li jistabbilixxi il-Komunitajiet Ewropej, l-Artikolu 47(2) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u l-Artikolu 194 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika għandhom japplikaw, huma rikjesti li ma jiżvelawx informazzjoni jew dokumenti li jiksbu waqt il-qadi ta' dmirijiethom. Għandhom jkunu wkoll rikjesti li jittrattaw b'kunfidenzalità kull informazzjoni li tista' tippreġudika lill-persuna li rreġistrat l-ilment jew kwalunkwe persuna oħra involuta, mingħajr preġudizzju għal paragrafu 2.

2. Jekk, waqt l-inkjesti, jiskopri fatti li jaħseb li jistgħu jirrleataw mal-liġi kriminali, l-Ombudsman għandu immedjatament javża lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti permezz tar-Rappreżentazzjonijiet Permanenti ta' l-Istati Membri u l-Komunitajiet Ewropej u, kif xieraq, lill-istituzzjoni Komunitarja li għandha awtorità fuq l-uffiċjal jew impjegat ikkonċernat, li tista' tapplika it-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 18 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej. L-Ombudsman jista' wkoll jinforma lill-istituzzjoni Komunitarja jew korporazzjoni kkonċernata bil-fatti li jirrigwardaw il-kondotta ta' membru mill-istaff tagħhom minn aspett dixxiplinarju.

Artikolu 5

Sakemm tista' tgħin biex tagħmel l-inkjesti iktar effiċjenti u biex ikunu issalvagwardati aħjar id-drittijiet u l-interessi ta' persuni li rreġistraw ilmenti lilu, l-Ombudsman jista' jikkopera ma' l-awtoritajiet ta' l-istess tip f'ċerti Stati Membri sakemm ikun konformi mal-liġi nazzjonali applikabbli. L-Ombudsman ma jistax għalhekk jitlob li jara dokumenti liema ma kienx ikollu aċċess għalihom mill-Artikolu 3.

Artikolu 6

1. L-Ombudsman ikun maħtur mill-Parlament Ewropew wara kull elezzjoni għall-Parlament Ewropew għad-durata ta' terminu parlamentari. Hu eliġibbli li jkun re-elett.

2. L-Ombudsman għandu jkun magħzul minn fost persuni li huma ċittadini ta' l-Unjoni, li għandhom id-drittijiet ċivili u politiċi kollha, joffru kull garanzija ta' indipendenza, jissodisfaw kundizzjonijiet rikjesti biex jeżerċitaw l-ogħla uffiċċju ġudizzjarju tal-pajjiż tiegħu jew għandu l-kompetenzi rikonoxxuti u l-esperjenza biex jimpriża l-obbligi ta' l-Ombudsman.

Artikolu 7

1. L-Ombudsman għandu jieqaf jeżerċita l-obbligi tiegħu jew fl-aħħar taż-żmien ta' kariga jew mar-rizenja tiegħu jew mad-dimissjoni tiegħu.

2. Sakemm ma jkunx dimess, l-Ombudsman jibqa' jżomm l-uffiċċju sakemm is-suċċessur tiegħu jkun maħtur.

3. F'każ ta' terminazzjoni qabel il-waqt, is-suċċessur ikun maħtur fi żmien tlett xhur minn meta l-uffiċċju isir vakanti għall-bqija tat-terminu parlamentari.

Artikolu 8

Ombudsman li ma jibqax jaderixxi mal-kundizzjonijiet rikjesti għat-twettiq ta' l-obbligi tiegħu jew hu ħati ta' kondotta ħażina jista' jkun dimess mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fuq talba tal-Parlament Ewropew.

Artikolu 9

1. L-Ombudsman għandu jaqdi l-obbligi tiegħu b'indipendenza kompleta, fl-interess ġenerali tal-Komunitajiet u taċ-ċittadini ta' l-Unjoni. Fit-twettiq ta' l-obbligi tiegħu m'għandux ifittex u lanqas jaċċetta istruzzjonijiet minn kwalunkwe gvern jew korporazzjoni oħra. Għandu jirtira milli jagħmel kull att li huwa inkompatibbli man-natura ta' l-obbligi tiegħu.

2. Meta jieħu l-post, l-Ombudsman għandu jieħu impriża solenni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej li se jippresta l-obbligi tiegħu b'indipendenza kompleta u imparzjalità u li matul u wara ż-żmien ta' kariga hu se jirrispetta l-obbligi li joħorġu minnha, partikolarment l-obbligu li jaġixxi b'integrita' u diskrezzjoni rigward l-aċċettazzjoni, wara li iddeċeda l-uffiċċju, minn ċertu ħatriet u benefiċċji.

Artikolu 10

1. Waqt iż-żmien ta' kariga, l-Ombudsman ma jistax jiġi mqabbad biex jaħdem f'ebda dover amministrattiv jew politiku, jew kwalunkwe xogħol ieħor, kemm jekk bil-qliegħ jew bla qliegħ.

2. L-Ombudsman ikollu l-istess grad rigward il-kumpens, allowances u pensjoni daqs imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej.

3. L-Artikoli 12 sa 15 u l-Artikoli 18 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej għandhom jgħoddu għall-Ombudsman u l-uffiċjali u l-impjegati tas-segretarjat tiegħu.

Artikolu 11

1. L-Ombudsman ikun assistit minn segretarjat, li l-uffiċjal prinċipali tiegħu jinħatar minnu.

2. L-uffiċjali u l-impjegati tas-segretarjat ta' l-Ombudsman huma soġġetti għar-regoli u r-regolamenti applikabbli għal uffiċjali u impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropei. In-numru tagħhom ikun adottat kull sena bħala parti mill-proċedura tal-budget [1].

3. Impjegati tal-Komunitajiet Ewropej u ta' l-Istati Membri magħżula għas-segretarjat ta' l-Ombudsman għandhom ikunu issekondati fl-interess tas-servizz u b're-ingaġġ awtomatiku garantit fl-istituzzjoni ta' l-oriġini tagħhom.

4. F'materji li jikkonċernaw l-impjegati, l-Ombudsman għandu l-istess status ta' istituzzjoni fis-sens ta' l-Artikolu 1 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 12

Il-budget ta' l-Ombudsman ikun anness mat-Taqsima I (Parlament) tal-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 13

Is-sede ta' l-Ombudsman ikun dak tal-Parlament Ewropew [2].

Artikolu 14

L-Ombudsman għandu jaddotta l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet għal din id-deċiżjoni.

Artikolu 15

L-ewwel Ombudsman li se jkun maħtur wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea se jkun maħtur għall-bqija tat-terminu parlamentari.

Artikolu 16

Il-Parlament Ewropew għandu jagħmel dispożizzjonijiet fil-budget għall-impjegati u l-faċilitajiet materjali rikjesti mill-ewwel Ombudsman għat-twettiq ta' l-obbligi tiegħu malli jkun maħtur.

Artikolu 17

Din id-Deċiżjoni tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej. Din tidħol fis-seħħ fl-istess data tal-pubblikazzjoni.

Magħmul fi Strasbourg, fid-9 ta' Marzu 1994.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Egon Klepsch

[1] Prospett kongunt mit-tlett istituzzjonijiet ser iqiegħdu principji gwidatorji għan-numru ta' impjegati ta' l-Ombudsman u l-istatus bhala temporanji jew appalti mpjegati ta' dawk li qed imexxu l-inkjesti.

[2] Ara d-decizjoni mehuda mill-ftehim komuni bejn ir-Rapprezentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri fuq il-lokalità tas-sedi ta' l-istituzzjonijiet u ta' certu korporazzjonijiet u dipartimenti tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU C 341, tat-23.12.1992, p. 1).

--------------------------------------------------

Top