EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0015

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/15/KEE ta' l-5 ta' April 1993 dwar l-armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar id-dħul fis-suq u s-superviżjoni ta' splussivi għall-użu ċivili

OJ L 121, 15.5.1993, p. 20–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 185 - 200
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 185 - 200
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 220 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 220 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 14 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; Imħassar b' 32014L0028 . Latest consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/15/oj

31993L0015Official Journal L 121 , 15/05/1993 P. 0020 - 0036
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 12 P. 0185
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 12 P. 0185


Id-Direttiva tal-Kunsill 93/15/KEE

ta' l-5 ta' April 1993

dwar l-armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar id-dħul fis-suq u s-superviżjoni ta' splussivi għall-użu ċivili

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 100a tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kumissjoni [1],

B'kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [3],

Billi l-Artikolu 8a tat-Trattat jistipula li s-suq intern għandu jiġi stabbilit mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 1992; billi s-suq intern għandu jkun magħmul minn żona mingħajr fruntieri interni li fiha l-moviment liberu ta' merkanzija, persuni, servizzi, u kapital jiġi żgurat b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat;

Billi l-Artikolu 100a (3) tat-Trattat jistipula li l-Kummissjoni, fil-proposti tagħha dwar is-sigurtà, għandha tieħu bħala l-bażi tagħha livell ogħli ta' protezzjoni;

Billi l-moviment liberu ta' l-merkanzija jippresupponi li ċerti kondizzjonijiet bażiċi għandhom jiġu mħarsa; billi, b'mod partikolari, il-moviment liberu ta' l-isplussivi jippresopponi l-armonizazzjoni tal-liġijiet dwar id-dħul fis-suq ta' l-isplussivi;

Billi l-isplussivi għall-użu ċivili huma koperti b'regolamenti dettaljati nazzjonali, l-aktar fir-rigward tal-ħtiġiet tas-sigurezza u tas-sigurtà; billi dawn ir-regolamenti nazzjonali jistipulaw li, b'mod partikolari, l-awtorizzazzjonijiet għall-marketing jingħataw biss fejn l-isplussivi jkun għaddew minn serje ta' testijiet;

Billi l-armonizazzjoni ta' dispożizzjonijiet li jirregolaw id-dħul fis-suq ta' dawn l-isplussivi tippresopponi l-armonizazzjoni ta' regoli nazzjonali li ma jaqblux sabiex jiġi żgurat il-moviment liberu ta' dawn il-prodotti mingħajr ma' jitbaxxew l-aħjar livelli ta' sigurezza u ta' sigurtà;

Billi din id-Direttiva tiddeskrivi biss il-ħtiġiet essenzjali li għandhom jitħarsu mit-testijiet ta' konformità ta' l-isplussivi; billi, sabiex jiġi faċilitat il-proċess ta' turija ta' konformità mal-ħtiġiet essenzjali, jkun utli ħafna li jiġu proċessati l-istandards armonizzati fuq livell Ewropew dwar, inter alia, l-metodi għall-ittestjar ta' l-isplussivi; billi dawn l-istandards ma jeżistux bħalissa;

Billi l-istandards armonizzati fuq livell Ewropew jinkitbu minn korpi privati u għandhom jżommu l-istatus tagħhom ta' test li mhux obbligatorju; billi, fil-dan ir-rigward, il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) ġie rikonnoxut bħala wieħed miż-żewġ korpi kompetenti li jaddotta standards armonizzati skond il-linji ta' gwida ġenerali għal kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u s-CEN u s-Cenelec, ratifikati fit-13 ta' Novembru 1984; billi, għall-finijiet ta' din id-Direttiva, ‘standard armonizzat' tfisser test li jistipula l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi adottati mill-KES taħt mandat mogħti mill-Kummissjoni, b'mod konformi mad-Direttiva tal-Kunsill 83/189/KEE tat-28 ta' Marzu 1983 li tistipula l-proċedura għall-provvista ta' informazzjoni fil-qasam ta' l-istandards u regolamenti tekniċi [4] u b'mod konformi mal-linji ta' gwida imsemmija hawn fuq;

Billi l-Kunsill, fid-Deċiżjoni tiegħu 90/683/KEE tat-13 ta' Diċembru 1990 dwar il-moduli għal varji fażijiet varji tal-proċedura għall-istima tal-konformità maħsuba biex jintużaw fid-direttivi ta' l-armonizazzjoni teknika [5], daħħal metodi armonizzati għall-applikazzjoni tal-proċeduri għall-istima tal-konformità; billi l-applikazzjoni ta' dawn il-moduli għall-isplussivi tagħmilha possibbli li tiġi stabbilita r-responsabbiltà tal-manifatturi u tal-korpi responsabbli għall-applikazzjoni tal-proċeduri ta' l-istima tal-konformità billi jingħata kont tan-natura ta' l-isplussivi konċernati;

Billi, fir-rigward tas-sigurezza, ir-regoli dwar it-trasport ta' splussivi huma koperti minn konvenzjonijiet u ftehim internazzjonali; billi, fil-livell internazzjonali, hemm ir-rakommandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-trasport ta' merkanzija perikolużi (inklużi l-isplussivi), li l-għan tagħhom jestendi ‘l barra mill-istruttura Komunitarja; billi, b'konsegwenza, din id-Direttiva ma tikkonċernax ir-regoli tat-trasport;

Billi, l-merkanzija pirotekniċi jeħtieġu miżuri xierqa sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-konsumaturi u s-sigurezza tal-pubbliku; billi direttiva oħra hi pjanata f'dan il-qasam;

Billi d-deskrizzjoni tal-prodotti koperti b'din id-Direttiva għandhatkun bbażata fuq id-deskrizzjoni ta' dawn il-prodotti kif stipulat fir-rakommandazzjonijiet imsemmija hawn fuq;

Billi l-iskop ta' din id-Direttiva jkopri l-munizzjon, iżda biss fir-rigward tar-regoli li jirregolaw il-kontrolli fuq it-trasferimenti u l-arranġamenti assoċjati; billi, minħabba li l-munizzjon huwa trasferit taħt kondizzjonijiet simili għal dawk li taħthom jiġu trasferiti l-armi, it-trasferimenti tal-munizzjon għandhom jkunu regolati b'dispożizzjonijiet bħal dawk applikabbli għall-armi, kif stipulat fid-Direttiva 91/477/KEE tat-18 ta' Ġunju 1991 dwar il-kontroll ta' l-akkwist u l-pussess ta' l-armi [6];

Billi s-saħħa u s-sigurezza tal-ħaddiema li jipproduċu jew li jużaw splussivi għandhom jitħarsu wkoll; billi direttiva oħra li tkopri, inter alia, is-saħħa u s-sigurezza tal-ħaddiema involuti fl-attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-produzzjoni, ħażna u użu ta' splussivi qed tiġi mħejjija;

Billi huwa xieraq fil-każ ta' theddida għal, jew ta' attakk serju fuq, is-sigurtà pubblika minħabba l-pussess jew l-użu illegali ta' splussivi jew munizzjon li jaqa taħt din id-Direttiva, li l-Istati Membri jitħallew jidderogaw, taħt ċerti kondizzjonijiet, mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva fir-rigward tat-trasferiment;

Billi, fl-aħħar, hu essenzjali li jitwaqqfu mekkaniżmi ta' kooperazzjoni amministrattiva; billi hu xieraq f'dan ir-rigward li l-awtoritajiet kompetenti jibbażaw il-metodi tagħhom fuq ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 146/81/tad-19 ta' Mejju 1981 dwar l-għajnuna komuni bejn l-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawn ta' l-aħħar u l-Kummissjoni sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-liġi doganali jew ta' kwistjonijiet agrikoli [7];

Billi din id-Direttiva ma taffettwax is-setgħat ta' l-Istati Membri li jieħdu miżuri bl-iskop li jipprevjenu s-suq illegali ta' l-isplussivi u tal-munizzjon,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Artikolu 1

1. Din id-Direttiva tapplika għall-isplussivi kif deskritti fil-paragrafu 2.

2. ‘Splussivi' tfisser il-materjali u l-merkanzija hekk meqjusa fir-rakommandazzjonijet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-trasport ta' merkanzija perikolużi u li jaqgħu fil-Klassi 1 ta' dawk ir-rakommandazzjonijiet.

3. Din id-Direttiva ma tapplikax għal:

- splussivi, inkluż il-munizzjon, maħsuba għall-użu, skond il-liġi nazzjonali, mill-forzi armati jew mill-Pulizija,

- oġġetti pirotekniċi,

- munizzjon, ħlief kif stipulat fl-Artikoli 10, 11, 12, 13, 17, 18 u 19.

4. Għall-finijiet ta'din id-Direttiva:

- ‘Ir-rakommandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti' għandda tfisser ir-rakommandazzjonijiet stipulati mill-Kumitat ta' Esperti dwar it-Trasport ta' Merkanzija Perikoluża tan-Nazzjonijiet Uniti, kif ippubblikati fin-Nazzjonijiet Uniti (Ktieb Oranġjo) u kif emendati sad-data li din id-Direttiva tiġi adottata,

- ‘sigurtà ' għandha tfisser il-prevenzjoni ta' aċċidenti u, fejn il-prevenzjoni ma taħdimx, il-limitazzjoni ta' l-effetti tagħhom,

- ‘sigurezza' għandha tfisser il-prevenzjoni ta' użu kontra l-liġi u l-ordni,

- ‘negozjant' għandha tfisser kull persuna naturali jew legali li x-xogħol tagħha, kollu kemm hu jew biċċa minnu jikkonsisti fil-manifattura, kummerċ, bdil, kiri, tiswija jew il-konverżjoni ta' armi tan-nar u munizzjon,

- ‘approvazzjoni' għandha tfisser id-deċiżjoni meħuda sabiex jitħallew it-trasferimenti maħsuba ta' l-isplussivi fil-Komunità,

- ‘impriża fis-settur ta' l-isplussivi' għandhatfisser kull persuna naturali jew legali li għandha liċenza jew awtorizzazzjoni li tagħtiha d-dritt li twettaq il-manifattura, il-ħażna, l-użu, it-trasferiment jew il-kummerċ fl-isplussivi,

- ‘tqegħid fis-suq' għandha tfisser kull disponiment għall-ewwel darba għal ħlas jew b'xejn ta' splussivi koperti b'din id-Direttiva bil-għan tad-distibuzzjoni tagħhom u/jew li jintużaw fis-suq tal-Komunità,

- ‘trasferiment' għandha tfisser kull ċaqliaq fiżiku ta' splussivi fit-territorju tal-Komunità barra minn ċaqliq fl-istess post.

5. Din id-Direttiva m'għandhix tipprevjeni lill-Istati Membri milli jiddikjaraw ċerti sustanzi mhux koperti bdin id-Direttiva bħala splussivi taħt il-liġi jew ir-regolamenti nazzjonali.

KAPITOLU II

Armonizzazzjoni ta' liġijiet dwar splussivi

Artikolu 2

1. L-Istati Membri m'għandhomx jipprojbixxu, jirrestrinġu jew ifixklu t-tqegħid fis-suq ta' splussizi li jaqgħu fl-iskop ta' din id-Direttiva u li jissodisfaw il-ħtiġiet ta' din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-isplussivi li jaqgħu fl-iskop ta' din id-Direttiva jkunu jistgħu jitqegħdu fis-suq biss jekk ikunu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, jkollhom il-marka CE deskritta fl-Artikolu 7 u li l-konformità tagħhom tkun ġiet stmata b'mod konformi mal-proċeduri msemmija fl-Anness II.

3. Meta splussivi li jaqgħu fl-iskop ta' din id-Direttiva jkunu suġġetti għal Direttivi oħrajn li jkopru aspetti oħra u li jistipulaw għat-twaħħil tal-marka CE, din il-marka għandha tindika li l-prodotti msemmija hawn fuq huma meqjusa wkoll li jħarsu d-dispożizzjonijiet ta' dawn id-Direttivi l-oħra li japplikaw għalihom.

Artikolu 3

L-isplussivi li jaqgħu fil-qasam ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jikkonformaw mal-ħtiġiet essenzjali tas-sigurtà stipulati fl-Annessi li japplikaw għalihom.

Artikolu 4

1. L-Istati Membri għandhom iqisu l-isplussivi li jaqgħu fl-iskop ta' din id-Direttiva li jikkonformaw ma' l-istandards nazzjonali rilevanti li jikkupjaw l-istandards armonizzati li r-referenzi tagħhom ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej li jikkonformaw mal-ħtiġiet essenzjali ta' sigurtà msemmija flArtikolu 3. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw ir-referenza ta' l-istandards nazzjonali li jittrasponu dawk l-istandards armonizzati.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħti dettalji speċifiċi dwar ix-xogħol imwettaq fil-qasam ta' l-istandards armonizzati fil-qafas tar-rapport mibgħut lill-Parlament Ewropew u lil Kunsill fl-applikazzjoni tad-Direttiva 83/189/KEE kif stipulat fl-Artikolu 11(2) ta' dik id-Direttiva.

Artikolu 5

Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jikkunsidraw li l-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 4 ma jissodisfawx kollha kemm huma l-ħtiġiet essenzjali msemmija fl-Artikolu 3, il-Kummissjoni jew l-Istat Membru involut għandha tressaq l-kwistjoni quddiem il-Kumitat Permanenti stabbilit bid-Direttiva 83/183/KEE, waqt li tagħti r-raġunijiet tagħha. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu mingħajr dewmien.

Fid-dawl ta' l-opinjoni tal-Kumitat il-Kummissjoni għandha tavża lill-Istati Membri dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu fir-rigward ta' l-istandards u l-pubblikazzjoni msemmija fl-Artikolu 4.

Artikolu 6

1. Il-proċeduri għall-attestazzjoni tal-konformità ta' l-isplussiv għandhom jkunu jew:

(a) eżami tat-tip tal-KE (Modulu B) imsemmi fl-Anness II (1), u, skond l-għażla tal-manifattur, jew:

- il-konformità tat-tip (modulu Ċ) imsemmi fl-Anness II (2),

- jew il-proċedura għall-assigurazzjoni tal-kwalità tal-produzzjoni (Modulu D) imsemmi fl-Anness II (3),

- jew il-proċedura għall-assigurazzjoni tal-kwalità tal-prodott (Modulu E) imsemmi fl-Anness II (4),

- jew il-verifikazzjoni tal-prodott (Modulu F) imsemmi fl-Anness II (5); jew

(b) il-verifikazzjoni ta' l-unità (Modulu G) imsemmi fl-Anness II (6).

2. L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar il-korpi li nnominaw għat-twettiq tal-proċedura għall-istima tal-konformità msemmija hawn fuq flimkien max-xogħol speċifiku li dawn il-korpi ġew maħtura biex iwettqu u in-numri ta' l-identifikazzjoni assenjati lilhom minn qabel mill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej lista tal-korpi notifikati u n-numri ta' identifikazzjoni tagħhom u x-xogħol li għalih ikunu ġew notifikati. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li din il-lista tinżamm aġġornata.

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-kriterji minimi stipulati fl-Anness III għall-istima tal-korpi li dwarhom il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata. Korpi li jilħqu l-kriterji ta' stima stipulati fl-istandards armonizzati rilevanti għandhom jitqiesu li jissodisfaw l-kriterji minimi rilevanti.

Xi Stat Membru li kien avża lill-Kummissjoni dwar korp speċifiku għandu jirtira n-notifika jekk jiskopri li l-korp m'għadux aktar jilħaq il-kriterji msemmija fit-tieni subparagrafu. Għandu mill-ewwel javża lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni dwar dan.

Artikolu 7

1. Il-marka CE ta' konformità għandha titwaħħal b'tali mod li tkun tidher, li tinqara faċilment u li ma titħassarx fuq l-isplussivi nnifishom jew, jekk dan mhux possibbli, fuq pjanċa ta' identifikazzjoni mwaħħa magħhom jew, fl-aħħar każ, jekk l-ewwel żewġ metodi ma jistgħux jintużaw, fuq l-imballaġġ. Il-pjanċa ta' identifikazzjoni għandha tkun hekk disinjata li jkun impossibbli li terġa tintuża.

Il-mudell li għandu jintuża għall-marka CE għandu jkun dak fl-Anness IV.

2. It-twaħħil fuq l-isplussivi ta' xi marka jew iskrizzjoni li tista tħawwad terzi persuni fir-rigward tat-tifsira u l-istil tal-kitba tal-marka CE mhux permess. Kull marka oħra tista titwaħħal fuq l-isplussivi sakemm il-viżibbiltà u l-leġibbiltà tal-marka CE ma tiġix imfixkla.

3. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8:

(a) meta Stat Membru jistabbilixxi li l-marka CE twaħħlet meta mhux suppost, il-manifattur, l-aġent tiegħu jew, fin-nuqqas ta' dawn, il-persuna responsabbli għat-tqegħid tal-prodott in kwistjoni fis-suq Komunità għandu jkollu d-dmir li jerġa jġib il-prodott fil-konformità fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar l-immarkar u jtemm il-ksur taħt il-kondizzjonijiet imposti mill-Istati Membri;

(b) fejn il-ksur ikompli, l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri kollha xierqa biex jirrestrinġi jew jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq tal-prodott in kwistjoni jew jiżgura li jiġi rtirat mis-suq, skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 8.

Artikolu 8

1. Meta Stat Membru jistabbilixxi li splussiv li jġorr l-marka ta' konformità CE u li jkun qed jintuża għall-iskop maħsub tiegħu jista' jkun ta' periklu lis-sigurezza, għandu jieħu l-miżuri temporanji meħtieġa għall-irtirar ta' l-isplussiv mis-suq jew iwaqqfu it-tqegħid tiegħu fis-suq jew il-moviment liberu tiegħu.

L-Istat Membru għandhu minnufih jinforma lill-Kummissjoni dwar dawn il-miżuri, waqt li jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tieħgu u, b'mod partikolari, jekk in-nuqqas ta' konformità huwiex minħabba:

- nuqqas ta' konformità mal-ħtiġiet essenzjali,

- l-applikazzjoni żbaljata ta' l-istandards,

jew

- nuqqas fl-istandards.

2. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-partijiet konċernati malajr kemm jista jkun. Meta l-Kummissjoni tistabbilixxi, wara konsultazzjoni, li l-miżuri huma ġustifikati, għandha minnufih tinforma lill-Istat Membru li ħa l-inizzjattiva, kif ukoll lill-Istati Membri l-oħra. Meta l-Kummissjoni tistabbilixxi, wara konsultazzjoni, li l-miżuri m'humiex ġustifikati, għandha minnufih tinforma lill-Istat Membru li ħa d-deċiżjoni.

Fil-każ partikolari meta l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 huma bbażati fuq nuqqas fl-istandards, il-Kummissjoni għandha l-ewwel tikkonsulta mal-partijiet konċernati u mbagħad fi żmien xahrejn tressaq il-kwistjoni quddiem il-Kumitat Permanent imwaqqaf bid-Direttiva 83/189/KEE jekk l-Istat Membru li ħa l-miżuri jkun bi ħsiebu li jżommhom u jibda l-proċeduri msemmija fl-Artikolu 5.

3. Meta l-marka ta' konformità CE tkun fuq splussiv li ma jikkonformax mal-ħtiġiet, l-Istat Membru kompetenti għandu jieħu l-miżuri xierqa fir-rigard tal-persuna li waħħlet il-marka u għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

KAPITOLU III

Dispożizzjonijiet li jirregolaw is-superviżjoni tat-trasferimenti fil-Komunità

Artikolu 9

1. l-Isplussivi koperti minn din id-Direttiva jistgħu jiġu trasferiti biss skond il-paragrafi li ġejjin.

2. Il-kontrolli mwettqa skond il-liġi tal-Komunità jew nazzjonali fil-każ ta' trasferimenti ta' l-isplussivi regolati minn dan l-Artikolu ma għandhomx aktar jitwettqu bħala kontrolli nterni mal-fruntiera iżda unikament bħala parti mill-proċeduri normali ta' kontroll applikati b'mod li ma jiddiskriminax mat-territorju kollu tal-Komunità.

3. L-approvazzjoni għat-trasferimenti ta' splussivi għandha tinkiseb mill-persuna li tirċievi l-kunsinna mingħand l-awtorità kompetenti li tirċievi. L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-persuna li tirċievi l-kunsinna hija legalment awtorizzata li takkwista splussivi u li għandha l-liċenzi jew l-awtorizzazzjonijiet meħtieġa. Il-persuna responsabbli għat-trasferiment għandha tavża lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru jew ta' l-Istati Membri li jgħaddu minnu jew minnhom il-moviment ta' l-isplussivi f'dan jew f'dawn l-Istati, li l-approvazzjoni tiegħu/tagħhom hija meħtieġa.

4. Meta Stat Membri jaħseb li hemm problema fir-rigward tal-verifikazzjoni tad-dritt ta' l-akkwist ta' l-isplussivi msemmija fil-paragrafu 3, dak l-Istat Membru għandu jibgħat l-informazzjoni disponibbli lill-Kummissjoni li għandha tressaq il-kwistjoni quddiem il-Kumitat li għalih jipprovdi l-Artikolu 13 mingħajr dewmien.

5. Meta l-awtorità kompetenti li tirċievi tapprova trasferiment, għandha toħroġ lill-persuna li qed tirċievi l-kunsinna dokument li jinkludi l-informazzjoni kollha msemmija fil-paragrafu 7. Dak id-dokument għandu jakkumpanja l-isplussivi sakemm jaslu fid-destinazzjoni dikjarata tagħhom. Għandu jiġi preżentat fuq it-talba ta' l-awtoritajiet kompetenti relevanti. Kopja ta' dan id-dokument għandhatinżamm mill-persuna li qed tirċievi l-kunsinna li għandha tippreżentah għall-eżami mill-awtorità kompetenti li qed tirċievi, fuq it-talba ta' din ta' l-aħħar.

6. Meta l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru taħseb li ħtiġiet speċjali ta' sigurtà bħal dawk imsemmija fil-paragafu 5 m'humiex meħtieġa, l-isplussivi jistgħu jiġu trasferiti fit-territorju tagħhom jew f'parti minnu mingħajr il-provvista minn qabel ta' nformazzjoni skond it-tifsira tal-paragrafu 7. L-awtorità kompetenti li qed tirċievi għandha mbagħad tagħti l-approvazzjoni għal żmien fiss u li jista' jiġi mħassar jew irtirat fuq il-bażi ta' ġustifikazzjoni raġjunata. Id-dokument imsemmi fil-paragrafu 5, li għandu jakkumpanja l-isplussivi sakemm jaslu fid-destinazzjoni tagħhom, għandu jirreferi unikament għall-approvazzjoni msemmija hawn fuq.

7. Meta t-trasferimenti ta' splussivi għandhom jiġu speċifikament sorveljati sabiex jitħarsu l-ħtiġiet speċjali ta' sigurtà fit-territorju jew f'parti mit-territorju ta' Stat Membru, qabel it-trasferiment l-informazzjoni li ġejja għandha tingħata mill-persuna li qed tirċievi l-kunsinna lill-awtorità kompetenti li qed tirċievi.

- l-ismijiet u l-indirizzi ta' l-operaturi konċernati; din l-informazzjoni għandha tkun dettaljata biżżejjed sabiex l-operaturi jkunu jistgħu jiġu kkuntatti u sabiex tkun tista' tinkiseb il-konferma li l-persuni in kwistjoni għandhom id-dritt legali li jirċievu l-kunsinna.

- in-numru u l-ammont ta' l-isplussivi li qed jiġu trasferiti,

- deskrizzjoni sħiħa ta' l-isplussiv in kwistjoni u l-mezzi ta' identifikazzjoni, inkluż in-numru ta' identifikazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti,

- meta l-isplussiv jkunu ser jitqegħdu fis-suq, l-informazzjoni dwar il-konformità mal-kondizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq,

- il-mezz tat-trasferiment u l-itinerarju,

- id-dati mistennija tat-tluq u tal-wasla,

- fejn hu meħtieġ, il-punti preċiżi tad-dħul u tal-ħruġ mill-Istati Membri.

L-awtoritajiet kompetenti li jirċievu għandhom jeżaminaw il-kondizzjonijiet li taħthom iseħħu t-trasferimenti, b'attenzjoni partikolari għall-ħtiġiet speċjali tas-sigurtà. Jekk il-ħtiġiet speċjali ta' sigurtaà jitħarsu, l-approvazzjoni għat-trasferimenti għandha tingħata. Fil-każ ta' transitu fit-territorju ta' Stati Membri oħra, dawk l-Istati Membri għandhom bl-istess mod jeżaminaw u japprovaw, bl-istess kondizzjonijiet, il-partikolaritajiet dwar it-trasferiment.

8. Mingħajr preġudizzju għall-verifiki normali li l-Istat Membri tat-tluq għandu jwettaq fit-territorju tiegħu, fuq it-talba ta' l-awtoritajiet kompetenti konċernati, l-persuni li jirċievi l-kunsinna u l-operaturi konċernati fis-settur ta' l-isplussivi għandhom jibagħtu lill-awtoritajiet ta' l-Istat Membri tat-tluq u lil dawk ta' l-Istat Membri ta' transitu l-informazzjoni kollha relevanti li għandhom dwar it-trasferiment ta' l-isplussivi.

9. L-ebda fornitur ma jista' jittrasferixxi l-isplussivi ħlief jekk il-perunsa li qed tirċievi il-kunsinna tkun kisbet l-awtorizzazzjonijiet meħtieġa għat-trasferiment skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3, 5, 6 u 7.

Artikolu 10

1. Munizzjon jista' jiġi trasferit minn Stat Membru għal ieħor biss skond il-proċedura stipulata fil-paragrafi li ġejjin. Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw ukoll għal trasferimenti ta' munizzjoni taħt bejgħ bil-posta.

2. Meta munizzjoni għandu jiġi trasferit għal Stat Membru ieħor il-persuna konċernata għandha, qabel kull dispaċċ, tikkommunika lill-Istat Membru li fih ikun jinsab il-munizzjon:

- l-ismijiet u l-indirizzi tal-persuna li qed tbigħ jew tagħmel it-trasferiment tal-munizzjoni, tal-persuna li qed tixtri jew takkwista l-munizzjon u, fejn xieraq, tas-sid,

- l-indirizz fejn il-munizzjon għandu jiġi kunsinnat jew trasportat,

- l-ammont ta' munizzjoni li għandu jiġi kunsinnat jew trasportat,

- tagħrif li jagħmilha posibbli l-munizzjoni jiġi identifikat kif ukoll indikazzjoni li l-munizzjon ikun għadda minn verifiki skond il-Konvenzjoni ta' l-1 ta' Lulju 1969 dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta' Marki ta' Prova fuq Armi Żgħar,

- il-mezz tat-trasferiment,

- id-data tat-tluq u d-data smata tal-wasla.

L-informazzjoni msemmija fl-aħħar żewġ inċiżi m'għandhiex il-ħtieġa li tiġi supplementata fil-każ ta' trasferiment bejn bejjiegħa. L-Istat Membru għandu jeżamina l-kondizzjonijiet li taħthom it-trasferiment għandu jitwettaq, b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà. Meta l-Istat Membru jawtorizza dak it-trasferiment għandu joħroġ liċenza li jkun fiha l-partikolaritajiet kollha msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dik il-liċenza għandha takkumpanja l-munizzjon sakemm dan jasal fid-destinazzjon tiegħu; għandha tiġi preżentata kull meta l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri hekk jeħtieġu.

3. Kull Stat Membru jista' jagħti lill-bejjiegħa d-dritt li jwettqu trasferimenti ta' munizzjon mit-terrotrju tiegħu għal bejjieħ stabbilit fi Stat Membru ieħor mingħajr l-awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fil-paragrafu 2. Għal dan il-għan għandu joħroġ awtorizzazzjoni valida għal tlett snin li tista' f'kul żmien tiġi sospiża jew imħassra b'deċiżjoni raġunata. Dokument li jirreferi għal dik l-awtorizzazzjoni għandu jakkumpanja l-munizzjoni sakemm dan jasal fid-destinazzjoni tiegħu. Għandu jiġi preżentat kull meta l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri hekk jeħtieġu.

Qabel it-twettiq tat-trasferiment, il-bejjiegħ għandu jikkommunika lill-awtoritajiet ta' l-Istat Membru li minnu jkun sejjer jitwettaq it-trasferiment bil-partikolaritajiet kollha elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2.

4. Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-Istati Membri l-oħra lista tal-munizzjon li t-trasferiment tiegħu għat-territorju tiegħu jista' jiġi awtorizzat mingħajr il-kunsens tiegħu minn qabel.

Dawn il-listi ta' munizzjon għandhom jiġu kkommunikati lill-bejjiegħa li jkunu kisbu l-approvazzjoni għat-trasferiment tal-munizzjon mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel taħt il-proċedura stipulata fil-paragrafu 3.

5. Kull Stat Membru għandu jikkommunika l-informazzjoni utli kollha disponibbli dwar it-trasferimenti definittivi ta' munizzjon lill-Istat Membru, li għat-terittorju tiegħu ikun sar it-transfer.

L-informazzjoni kollha li l-Istati Membri jirċievu permezz tal-proċeduri stipulat f'dan l-Artikolu għandha tiġi kkommunikata, mhux aktar tard miż-żmien tat-trasferimenti relevanti, lill-Istati Membri ta' destinazzjoni u, fejn xieraq, mhux aktar tard miż-żmien tat-trasferiment lill-Istat Membru ta' transitu.

Artikolu 11

B'deroga mill-Artikoli 9(3), (5), (6) u (7), u mill-Artikolu 10, Stat Membru, fil-każ ta' theddida serja għal, jew attakki fuq is-sigurtà pubblika permezz tal-pussess jew l-użu illegali ta' splussivi jew ta' munizzjon koperti b'din id-Direttiva, jista jieħu l-miżuri kollha meħtieġa dwar it-trasferimenti ta' splussivi jew ta' munizzjon sabiex jipprevjeni da il-pussess jew użu illegali.

Dawn il-miżuri għandhom jirrispettaw il-prinċipju tal-proporzjonalità. Ma għandhomx jikkostitwixxu mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja u lanqas restrizzjoni moħbija għll-kummerċ bejn l-Istati Membri.

Kull Stat Membru li jadotta dawk il-miżuri għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwarhom minnufih; il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-orħajn dwarhom.

KAPITOLU IV

Disposizzjonijet oħra

Artikolu 12

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu networks ta' bdil ta' informazzjoni għall-implimentazzjoni ta' l-Artikoli 9 u 10. Għandhom jinnotifikaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-għotji u għar-riċeviment ta' informazzjoni u għall-applikazzjoni tal-proċeduri msemmija fl-imsemmija l-Artikoli 9 u 10.

2. Għall-għan ta' l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1468/81, b'mod partikolari dawk dwar il-kunfidenzjalità, għandhom japplikaw mutatismutandis.

Artikolu 13

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat tar-rappresentanti ta' l-Istati Membri u presedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni.

Il-kumitat għandu jeżamina kull kwistjoni dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva mressqa mill-president tiegħu jew fuq l-inizzjattiva tiegħu stess jew fuq it-talba ta' rappreżentant ta' Stat Membru.

2. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jibgħat lill-kumitat abbozz tal-miżuri li għandhom jittieħdu. Il-kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz fil-terminu li l-president jista' jistipula skond l-urġenza tal-materja. L-opinjoni għandha tingħata skond il-maġġoranza stipulata fl-Artikolu 148(2) tat-Trattat fil-każ ta' deċiżjonijiet li l-Kunsill huwa meħtieġ li jadotta fuq proposta mill-Kummissjoni. Il-voti tar-rappresentanti ta' l-Istati Membri fil-kumitat għandu jkollhom l-istess valur tal-voti skond il-mod stipulata f'dak l-Artikolu. Il-president ma jistax jivvota.

Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri li għandhom japplikaw minnufih. Iżda, jekk dawn il-miżuri m'humiex skond l-opinjoni tal-kumitat, għandhom jiġu kkommunikati mill-Kummissjoni lill-Kunsill minnufih. F'dak il-każ il-Kummissjoni għandha tiddiferixxi l-applikazzjoni tal-miżuri li tkun ddeċidiet dwarhom għal tlett xhur mid-data tal-komunikazzjoni.

Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, jista' jieħu deċiżjoni differenti fiż-żmien imsemmi fit-tieni subparagrafu.

3. Il-proċedura stipulata fil-paragrafu 2 għandha tiġi segwita b'mod partikolari biex jingħata kont ta' kull emendi futur tar-rakommandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti.

Artikolu 14

L-Istati Membri għandhom jżommu għad-dispożizzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra u tal-Kummissjoni informazzjoni informazzjoni aġġornata dwar l-impriżi fis-settur ta' l-isplussivi li jkollhom liċenzi jew awtorizzazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 1(4).

l-Istati Membri għandhom jaċċertaw jekk dawn l-impriżi jkollhomx sistema sabiex jagħtu kont ta' l-isplussivi b'dak il-mod li dawk li jkollhom xi splussivi jkunu jistgħu jiġu identifikati f'kull żmien. Il-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta' dan is-subparagrafu għandhom jiġu adottati skond il-proċedura tal-kumitat stipulat fl-Artikolu 13.

L-impriżi fis-settur ta' l-isplussivi għandu jżommu dawk ir-rekords tat-transazzjonijiet tagħhom hekk kif inhu meħtieġ għat-twettieq ta' l-obbligazzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

Id-dokumenti msemmija f'dan l-Artikolu għandhom jinżammu għall-anqas għal tlett snin wara t-tmiem tas-sena kalendarja li fiha twettqet it-transazzjoni rekordata, ukoll jekk l-impriża ma tkun għada topera. Għandhom ikunu minnufih disponnibbli għall-ispezzjoni fuq it-talba ta' l-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 15

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-isplussivi jiġu mmarkati kif suppost.

Artikolu 16

Meta Stat Membru joħroġ liċenzja jew awtorizzazzjoni għall-għan li jippermetti li tiġi eżerċitata attività tal-manifattura ta' l-isplussivi, għandu jivverifika b'mod partikolari li l-persuni responsabbli huma kapaċi li jħarsu l-impenn tekniku li jidħlu għalih.

KAPITOLU V

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 17

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi l-pieni li għandhom jiġu applikati għal ksur tad-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Il-pieni għandhom biżżejjed li jħeġġu l-ħarsien ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

Artikolu 18

Kull Stat Membru għandu jadotta, fil-kuntest tal-liġi nazzjonali tiegħu, il-miżuri meħtieġa sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jikkonfiskaw kull prodott li jaqa' fl-iskop ta' din id-Direttiva jekk ikun hemm biżżejjed provi li l-prodott ikun sejjer jiġi akkwistat, użat jew negozjat illegalment.

Artikolu 19

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-konformità ma' l-Artikoli 9, 10, 11, 12, 13, u 14 qabel it-30 ta' Settembru 1993.

2. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw qabel it-30 ta' Ġunju 1994 il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrrattivi meħtieġa għall-konformità mad-dispożizzjonijiet barra minn dawk imsemmija fil-paragrafu 1. Għandhom minnufih jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

Iridu japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 1995.

3. Meta l-Istati Membri jaddottaw id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, dawk id-dispożizzjonijiet għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandu jkollhom magħhom dik ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi dwar kif għandha ssir dik ir-referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

4. Iżda matul il-perjodu sat-30 ta' Diċembru 2002, l-Istati Membri għandhom jħallu d-dħul fis-swieq ta' l-isplussivi li jikkonformaw mar-regolamenti nazzjonali fis-seħħ fit-territorju tagħhom qabel il-31 ta' Diċembru 1994.

5. L-Istati Membri għandhom jikkommunikaw lill-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 20

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-5 ta' April 1993.

Għall-Kunsill

il-President

J. troejborg

[1] ĠU Ċ 121, 13.5.1992, p. 19.

[2] ĠU Ċ 305, 23.11.1992, p. 128uĠU Ċ 115, 26.4.1993.

[3] ĠU Ċ 313, 30.11.1992, p. 13.

[4] ĠU L 109, 26.4.1983, p. 8. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 90/230/KEE (ĠU L 128, 18.5.1990, p. 15).

[5] ĠU L 380, 31.12.1990, p. 13.

[6] ĠU L 256, 13.9.1991, p. 51.

[7] ĠU L 144, 2.6.1981, p. 1.Direttiva kif emendata bir-Regolament (KEE) Nru 945/87 (ĠU L 90, 2.4.1987, p. 4).

--------------------------------------------------

ANNESS I

ĦTIĠIET ESSENZJALI GĦAS-SIGUREZZA

I. Ħtiġiet ġenerali

1. Kull splussiv għandu ikun disinjat, manifatturat u provdut b'tali mod li jippresenta riskju minimu lis-sigurezza tal-ħajja u tas-saħħa umana, u li jipprevjeni ħsara lill-proprjetà u lill-ambjent taħt kondizzjonijiet normali, li wieħed jista' jbassar minn qabel, b'mod partikolari fir-rigward tar-regoli tas-sigurezza għal kull periklu u tal-prattiċi standard sa dak iż-żmien li jintuża.

2. Kull splussiv għandu jikseb il-karatteristiċi ta' twettieq speċifikati mill-manifattur sabiex tiġi żgurati s-sigureżża massima u ta' min jorbot fuqha.

3. Kull splussiv għandu ikun disinjat u manifatturat b'dak il-mod li meta jintużaw it-tekniki xierqa jista jintrema b'mod li jnaqqas l-effetti fuq l-ambjent.

II. Ħtiġiet speċjali

1. Bħala mimimu, l-informazzjoni u l-proprjetajiet li ġejjin - fejn hu xieraq – għandhom jiġu kunsidrati u ttestjati. Kull splussiv għandu jiġi ttestjat taħt kondizzjonijiet realistiċi. Jekk dan ma jkux possibbli fl-laboratorju, it-testijiet għandhom jitwettqu fil-kondizzjonijiet li fihom se jintuża l-isplussiv.

(a) Il-proprjetajiet tad-disinn u tal-karatteristiċi, inkluża l-kompożizzjoni kimika, il-grad ta' omoġeneità u, fejn xieraq, id-daqs u distribuzzjoni tad-daqs tal-partikola.

(b) L-istabbilità kimika u fiżika ta' l-isplussiv f'kull kondizzjoni ambjentali li jista jiġi espost għaliha.

(ċ) Is-sensitività għall-impatt u għall-frizzjoni.

(d) Il-kompatibbiltà tal-komponenti kollha fir-rigward ta' l-isabbiltà fiżika u kimika.

(e) Is-safa kimika ta' l-isplussiv.

(f) Ir-reżistenza ta' l-isplussiv kontra l-influwenza ta' l-ilma fejn hu maħsub li jintuża fil-kondizzjonijiet umdi jew imxarrba u fejn is-sigurtà u l-veraċità tiegħu jistgħu jiġu affetwati negativament mill-ilma.

(g) Reżistenza kontra temperaturi baxxi u għoljin, meta l-isplussiv hu maħsub li jinżamm jew jintuża f'dawk it-temperaturi u s-sigurezza jew il-veraċità tiegħu tista' tiġi affetwat anegativament bit-tkessiħ jew it-tisħin ta' komponent jew ta' l-isplussiv kollu kemm hu.

(h) L-addattabilità ta' l-isplussiv biex jintuża f'ambjenti perikolużi (per eżempju ambjent ta' gass li jisplodi meta jitħallat ma' l-arja, massi sħan, eċċ.) jekk huwa maħsub għall-użu f'dawk il-kondizzjonijet.

(i) Il-karatteristiċi ta' sigurezza maħsuba li jipprevjenu il-bidu jew il-ħruq mhux f'waqtu jew mhux apposta.

(j) L-ikkargar korrett u l-iffunzjonar ta' l-isplussiv meta jintuża għall-iskop maħsub tiegħu.

(k) L-istruzzjonijiet xierqa u, fejn neċessarju, marki fir-rigward ta' l-immaniġġjar b'sigurezza, il-ħażna, l-użu u r-rimi fl-ilsien jew fl-ilsna uffiċjali ta' l-Istat Membru li qed jirċievi.

(l) Il-kapaċità ta' l-isplussiv, l-imballaġġ tiegħu jew tal-komponenti l-oħrajn li jifilħu għat-tħassir matul il-ħażna sakemm id-data ‘uża sa' speċifikata mill-produttur.

(m) L-ispeċifikazzjoni tal-mekkaniżmi u ta' l-aċċessorji kollha meħtieġa għall-iffunzjonar tajjeb u f'sigurezza ta' l-isplussiv.

2. Il-gruppi varji ta' splussivi għandhom għall-anqas iħarsu wkoll il-ħtiġiet li ġejjin:

A. Splussivi għat-tiċrit

(a) Il-metodu propost tal-bidu għandu jiżgura detonazzjoni sigura, ta' minjorbot fuqha u kompleta jew ħruq kif xieraq, ta' l-isplussiv għall-blasting. Fil-każ partikolari tal-porvli iswed, hija l-kapaċità fir-rigward tal-ħruq li għandha tiġi verifikata.

(b) Splussivi għat-tiċrit fil-forma ta' skartoċċ għandhom iwasslu d-detonazzjoni b'sigurtà u b'veraċità minn tarf wieħed tal-filliera ta' l-iskrataċ għall-oħra.

(ċ) Il-fwar prodott mill-isplussivi għat-tiċrit maħsuba għall-użu taħt l-art jista' jkun fihom il-monossidu tal-karbonju, gassijiet mgħobbija bin-nitru, gassijiet oħra, fwar jew residwi solidi fl-arja f'ammonti li ma jagħmlux ħsara lis-saħħa taħt kondizzjonijiet normali biss ta' tħaddim.

B. Il-miċeċ għad-detonazzjoni, fjusijiet tas-sigurezza, fjusijiet oħra u tubi għax-xokkijiet

(a) Il-kisi tal-miċeċ tad-detonazzjoni, fjusijiet tas-sigurezza u fjusijiet oħra għall-ħruq għandhom ikunu ta' saħħa mekkanika biżżejjed u li jipproteġu biżżejjed il-mili ta' l-isplussiv meta jiġi espost għal stress normali mekkaniku.

(b) Il-parametri għall-ħinijiet tal-ħruq tal-fjusijiet tas-sigurezza għandhom jkunu indikati u għandhom jintlaħqu b'mod ta' min jorbot fuqu.

(ċ) Il-miċeċ tad-detonazzjoni għandhom jkunu jistgħu jitqabbdu kif imiss, u għandhom ikunu ta' kapaċità biżżejjed għall-bidu u għandhom jikkonformaw mal-ħtiġiet tal-ħażna wkoll f'kondizzjonijiet klimatiċi partikolari.

Ċ. Id-detonaturi (inklużi detonaturi li jdumu) u fi gruppi

(a) Id-detonaturi għandhom jibdew b'mod ta' min jorbot fuqu d-detonazzjoni ta' l-isplussivi għat-tiċrit li huma maħsuba għall-użu magħhom taħt kull kondizzjoni ta' użu prevedibbli.

(b) Il-konnetturi bid-dewmien għall-miċeċ tad-detonazzjoni għandhom ikunu jistgħu jinbdew b'mod ta' min jorbor fuqu.

(ċ) Il-kapaċità tal-bidu m'għandhiex tiġi affettwata ħażin mill-umdità.

(d) Il-ħinijiet ta' dewmien tad-detonaturi li jdumu għandhom jkunu biżżejjed uniformi sabiex jiżguraw li l-probabbiltà li dawn il-ħinijiet ta' dewmien jidħlu fuq xulxin ta' stadji differenti tal-ħin tkun żgħira ħafna.

(e) Il-karatteristiċi elettriċi tad-detonaturi elettriċi għandhom jkunu indikati fuq l-imballaġġ (per eżempju kurrent bla nar, resistenza, eċċ.).

(f) Il-wajers tad-detonaturi elettriċi għandu jkollhom biżżejjed insulazzjoni u saħħa mekkanika inkluża s-solidità tar-rabta mad-detonatur, waqt li jingħata kont ta' l-użu maħsub tagħhom.

D. Propellants u dak propellants tar-rokits

(a) Dawn il-materjali ma għandhomx jiddetonaw meta wżati għall-iskop maħsub tagħhom.

(b) Fejn hu meħtieġ il-propellants (per eżempju dawk ibbażati fuq in-nitroċellulożi) għandhom ikunu stabbilizzati kontra t-tħassir.

(ċ) Propellants solidi għar-rokits, meta f'forma kompressa jew imdewba, għandux ikun fihom xi xquqmhux intenzjonati jew bżieżaq tal-gass li jaffettwaw b'mod perikoluż l-iffunzjonar tagħhom.

--------------------------------------------------

ANNESS II

1. MODULU B:Eżami tat-tip tal-KE

1. Dan il-modulu jiddeskrivi dik il-parti tal-proċedura li biha korp notifikat jiżgura u jiċċertifika li kampjun, rappresentattiv tal-produzzjoni maħsuba, jkun jikkonforma mad-dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva.

2. L-applikazzjoni ta' l-eżami tat-tip tal-KE għandha tintbagħat mill-manifattur jew mir-rappresentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità lil korp notifikat ta' l-għażla tiegħu.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-isem u l-indirizz tal-manifattur u l-isem, jekk l-applikazzjoni tinbagħat mir-rappresentant awtorizzat, l-isem u l-indirizz b'żieda,

- dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma nbagħtitx lil xi korp notifikat ieħor,

- id-dokumenti tekniċi, kif deskritti fit-Taqsima 3.

L-applikant għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korp notifikat kampjun rappresentattiv tal-produzzjoni maħsuba, hawnhekk iżjed ‘il quddiem imejħa ‘it-tip', Il-korp notifikat jista' jitlob aktar kampjuni jekk ikun meħtieġ għat-twettiq tal-programm tat-testijiet.

3. Id-dokumenti tekniċi għandhom jippermettu li tiġi stmata l-konformità ta' l-apparat mal-ħtiġet tad-Direttiva. Għandhom, sa fejn hu relevanti għal din l-istima, ikopru d-disinn, il-manifattura u l-operazzjoni ta' l-apparat u jkun fihom, sa fejn hu relevanti għall-istima:

- deskrizzjoni ġenerali tat-tip,

- disinn kunċettwali u tpinġijiet tal-manifattura, stampi tal-komponenti, sub-immuntar, ċirkwiti, eċċ.,

- id-deskrizzjonijiet u l-ispjegazzjonijiet meħtieġa għall-ftehim tat-tpinġijiet u ta' l-istampi ta' l-operazzjoni tal-prodott,

- elenku ta' l-istandards imsemmija fl-Artikolu 4, applikati kollha jew f'parti minnhom, u deskrizzjonijiet tas-soluzzjonijiet adottati għall-konformità mal-ħtiġiet essenzjali tad-Direttiva jekk l-istandards imsemmija fl-Artikolu 5 ma ġewx applikati,

- ir-riżultati tal-kalkolazzjonijiet tad-disinn magħmula, ta' l-eżamijiet imwettqa, eċċ.,

- ir-rapporti tat-test.

4. Il-korp notifikat għandu:

4.1. jeżamina d-dokumenti tekniċi, jivverifika li t-tip ikun ġie manifatturat b'konformità ma' dawk id-dokumenti u jidentifika l-elementi li ġew disinjati skond id-dispożizzjonijiet relevanti ta' l-istandards imsemmija fl-Artikolu 4 kif ukoll il-komponenti li ġew disinjati mingħajr l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relevanti ta' dawk l-istandards;

4.2. iwettaq jew ikun wettaq l-eżamijiet xierqa u testijiet meħtieġa biex jiġi verifikat jekk, fejn l-istandards imsemmija fl-Artikolu 4 ma ġewx applikati, li s-soluzzjonijiet adottati mill-manifattur jikkonformaw mal-ħtiġiet essenzjali tad-Direttiva;

4.3. iwettaq jew ikun wettaq l-eżamijiet xierqa u testijiet meħtieġa biex jivverifika jekk, fejn il-manifattur ikun għażel li japplika l-istandards relevanti, dawn ikunu fil-fatt ġew applikati;

4.4. jiftiehem ma' l-applikant dwar il-post fejn għandhom jitwettqu l-eżamijiet u t-testijiet meħtieġa.

5. Meta t-tip ikun jikkonforma mad-dispożizzjonijiet relevanti ta' din id-Direttiva, il-korp notifikat joħroġ ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE lill-applikant. Iċ-ċertifikat għandu ikollu l-isem u l-indirizz tal-manifattur, il-konklużjoni ta' l-eżami u t-tagħrif meħtieġ għall-identifikazzjoni tat-tip approvat.

Lista tal-partijiet relevanti tad-dokumenti tekniċi hija annessa maċ-ċertifikat u l-korp notifikat għandu iżomm kopja.

Jekk il-produttur jew ir-rappresentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunià ma jiġi rifjutat ċertifikat tat-tip, il-korp notifikat għandu jagħti r-raġunijiet dettaljati għal dan ir-rifjut.

Għandu ikun hemm dispożizzjoni għal proċedura ta' appell.

6. L-applikant javża lill-korp notifikat li għandu d-dokumenti tekniċi dwar iċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE fuq kull modifikazzjoni fl-apparat approvat li għandhatirċievi approvazzjoni addizzjonali meta dak it-tibdil jista jaffettwa l'konformità mal-ħtiġiet essenzjali jew il-kondizzjonijiet stipulati għall-użu tal-prodott. Din l-approvazzjoni addizzjonali tingħata fil-forma ta' żieda maċ-ċertifikat oriġinali ta' l-eżami tat-tip tal-KE.

7. Kull korp notifikat għandu jikkommunika lill-korpi notifikati oħra l-informazzjoni relevanti dwar iċ-ċertifikati ta' l-eżami tat-tip tal-KE u żidiet maħruġa u rtirati.

8. Il-korpi notifikati l-oħra jistgħu jirċievu kopji taċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE u/jew iż-żidiet taħgħom. L-Annessi li jinsabu ma' dawn iċ-ċertifikati għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-korpi notifikati l-oħra.

9. Il-manifattur jew ir-rappresentant awtorizzat tiegħu stabilit fil-Komunità irid iżomm mad-dokumenti tekniċi kopji taċ-ċertifikati ta' l-eżami tat-tip KE u ż-żidiet tagħhom għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-aħħar data ta' manifattura tal-prodott konċernat.

Jekk la l-manifatturjew lanqas ir-rappresentant awtorizzat tiegħu ma jkun stabiliti fil-Komunità, l-obbligazzjoni li jinżammu disponibbli d-dokumenti tekniċi hija r-responsabiltà tal-persuna li tqiegħed il-prodott fis-suq tal-Komunità.

2. MODULU Ċ: Konformità mat-tip

1. Dan il-modulu jiddeskrivi dik il-parti tal-proċedura li fiha l-manifattur jew ir-rappresentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità jiżgura u jiddikjara li l-isplussivi konċernati huma konformi mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE u li jissodisfaw il-ħtiġiet ta' din id-Direttiva li japplikaw għalihom. Il-manifattur għandu iwaħħal il-marka CE fuq kull splussiv u jħejji bil-miktub dikjarazzjoni ta' konformità.

2. Il-manifattur għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżgura li l-proċess tal-manifattura jiżgura l-konformità tal-prodott immanifatturat mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE mal-ħtiġiet essenzjali tad-Direttiva.

3. Il-manifattur jew ir-rappresentant awtorizzat tiegħu għandu iżomm kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-aħħar data ta' manufattura tal-prodott konċernat.

Jekk la l-manifattur jew lanqas ir-rappresentant awtorizzat tiegħu ma jkun stabiliti fil-Komunità, l-obbligazzjoni li jinżammu disponibbli d-dokumenti tekniċi hija r-responsabiltà tal-persuna li tqiegħed il-prodott fis-suq tal-Komunità.

4. Korp notifikat magħżul mill-manifattur għandu jwettaq jew għandu jkun wettaq l-eżamijiet tal-prodott f'intervalli kif jiġi jiġi. Kampjun xieraq tal-prodotti lesti, meħud fuq fil-post mill-korp notifikat, jiġi eżaminat u test xieraq, deskritt fl-istandards applikabbli jew fl-istandards imsemmija fl-Artikolu 4 jew testijiet ekwivalenti għandhom jitwettqu għall-verifikazzjoni tal-konformità tal-prodott mal-ħtiġiet tad-Direttiva li tikkorrispondi. F'kas li kampjun wieħed jew iżjed minn dawk eżaminati ma jikkonformax, il-korp notifikat għandu jieħu l-miżuri xierqa.

Taħt ir-responsabbiltà tal-korp notifikat il-manifattur għandu iwaħħal is-simbolu ta' identifikazzjoni ta' dak il-korp fil-proċess ta' manifattura.

3. MODULU D: Garanzija ta' kwalità tal-produzzjoni

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura li biha l-manifattur li jħares l-obligazzjonijiet tat-Taqsima 2 jiżgura u jiddikajra li l-isplussivi konċernati jikkonformaw mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE u li jissodisfa l-ħtiġiet ta' din id-Direttiva. Il-manifattur iwaħħal il-marka CE fuq kull splussiv u jħejji dikjarazzjoni bil-miktub ta' konformità. Il-marka CE tiġi akkumpanjata bis-simbolu ta' identifikazzjoni tal-korp notifikat responsabbli għall-verifiki msemmija fit-Taqsima 4.

2. Il-manifattur għandu jopera sistema approvata ta' kwalità għall-produzzjoni, għall-ispezzjoni u l-ittestjar tal-prodott finali kif speċifikat fit-Taqsima 3. Għandu ikun soġġett għat-testijiet imsemmija fit-Taqsima 4.

3. Sistema ta' kwalità

3.1. Il-manifattur jibgħat applikazzjoni għall-istima tas-sistema ta' kwalità tiegħu lill-korp notifikat ta' l-għażla tiegħu, għall-isplussivi konċernati.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-informazzjoni kollha rilevanti għall-kategorija ta' splussiv maħsuba,

- id-dokumenti tas-sistema ta' kwalità,

- id-dokumenti tekniċi li għandhom x' jaqsmu mat-tip approvat u kopja taċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE.

3.2. Is-sistema ta' kwalità għandha tiżgura l-konformità ta' l-isplussivi mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE u mal-ħtiġiet ta' din id-Direttiva li japplikawhom.

L-elementi kollha, il-ħtiġiet u d-dispożizzjonijiet adottati mill-manifattur għandhom jiġu dokumentati b'mod sistematiku u ordinat fil-forma ta' dikjarazzjonijiet ta' politika, proċeduri u struzzjonijiet bil-miktub. Id-dokumenti tas-sistema ta' kwalitÓ għandhom jippermettu interpretazzjoni konsistenti tal-programmi, tal-pjanijiet, tal-manwali u tar-rekords ta' kwalità.

Għandu jinkludi b'mod partikolari deskrizzjoni xierqa ta':

- l-iskopijiet ta' kwalità u l-istruttura ta' l-organizzazzjoni, ir-responsabbilitajiet u s-setgħat ta' l-amministrazzjoni dwar il-kwalità ta'l-isplussivi,

- il-metodi tat-teknika tal-manifattura, tal-kontroll ta' kwalità u ta' l-assigurazzjoni tal-kwalità, l-proċessi u l-azzjonijiet sistematiċi li sejrin jintużaw,

- l-eżamijiet u t-testijiet li sejrin jiġu mwettqa qabel, matul u wara l-manifattura, kif ukoll il-frekwenza li biha għandhom jiġu mwettqa,

- ir-rekords tal-kwalità, bħal rapporti ta' spezzjoni u tagħrif dwar it-testijiet, tagħrif dwar il-kalibrazzjoni, rapporti tal-kwalifikazzjoni ta' l-impjegati konċernati, eċċ.,

- il-mezzi tas-sorveljar tal-kisba tal-kwalità meħtieġa ta' l-isplussiv u l-operazzjoni effettiva tas-sistema ta' kwalità.

3.3. Il-korp notifikat għandu jevalwa s-sistema ta' kwalità sabiex jistabbilixxi jekk ikunx jissodisfa l-ħtiġiet msemmija fit-taqsima 3.2. Għandu jippreżumi l-konformità ma' dawk il-ħtiġiet fir-rigward ta' sistemi ta' kwalità li jimplimentaw l-istandard armonizzat relevanti. Il-grupp ta' awdituri jrid ikollu ta' mill-inqas membru wieħed li jkollu esperjenza meta tiġi evalwata t-teknoloġija relevanti tal-prodott. Il-proċedura ta' evalwazzjoni tinkludi żjara ta' spezzjoni fil-fond tal-manifattur.

Id-deċisjoni għandha tiġi notifikata lill-manifattur. L-avviż għandu ikollu l-konklużjonijiet ta' l-eżamin u d-deċiżjoni ta' l-istima debitament sostanzjata.

3.4. Il-manifattur għandu jimpenja ruħu li jissodisfa l-obbligazzjonijiet li joħorġu mis-sistema ta' kwalità kif approvata, u li jżommha f'livell adegwat u effiċjenti.

Il-manifattur jew ir-rappresentant awtorizzat tiegħu jrid iżomm lill-korp notifikat li jkun approva s-sistema ta' kwalità nfurmat dwar kull bidla proposta fis-sistema ta' kwalità.

Il-korp notifikat għandu jagħmel stima tat-tibdil propost u jiddeċiedi jekk is-sistema ta' kwalità mibdula tibqax tissodisfa l-ħtiġiet msemmija fil-3.2 jew jekk hemms il-bżonn ta' stima mill-ġdid.

Huwa għandu jinnotifika lill-manifattur bid-deċisjoni tiegħu. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konklużjonijiet ta' l-eżami u d-deċisjoni ta' evalwazzjoni sostanzjata.

4. Sorvelljar taħt ir-responsabiltà tal-korp notifikat.

4.1 L-iskop tas-sorveljar huwa li jiġi żgurat li l-manifattur debitament jaqdi l-obbligazzjonijiet li joħorġu mis-sistema approvata ta' kwalità.

4.2 Il-manifattur għandu jħalli li l-korp notifikat jidħol għall-skopijiet ta' ispezzjoni fl-istabbilimenti tal-manifattura, ta' l-ispezzjoni, ta' l-ittestjar u tal-ħażna u jagħtih l-informazzjoni kollha relevanti meħtieġa, b'mod partikolari:

- id-dokumenti tas-sistema ta' kwalità,

- ir-rekords ta' kwalità, bħal rapporti ta' spezzjoni u tagħrif dwar it-testijiet, tagħrif dwar il-kalibrazzjoni, rapporti tal-kwalifikazzjoni ta' l-impjegati konċernati, eċċ.,

4.3. Il-korp notifikat għandu perjodikament iwettaq verifika biex jassigura li l-manifattur iżomm u japplika s-sistema ta' kwalità u jipprovdi rapport tal-verifika lill-manifattur.

4.4. B'żieda, l-korp notifikat jista' jagħmel żjarat mhux imħabbra lill-manifattur. Waqt dawn iż-żjarat il-korp notifikat jista' jwettaq testijiet jew iġiegħel li jitwettqu biex jivverifika li s-sistema ta' kwalità tkun qiegħda taħdem sew; fejn meħtieġ, il-korp notifikat għandu jipprovdi lill-manifattur b'rapport taż-żjara u, jekk ikun sar test, b'rapport tat-test.

5. Il-manifattur għandu, għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-aħħar data ta' manifattura tal-prodott, iżomm għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali:

- id-dokument imsemmi fit-tieni inċiż ta' 3.1,

- l-aġġornar riferit fit-tieni paragrafu ta' 3.4,

- id-deċiżjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat imsemmija fl-aħħar paragrafu ta' 3.4, u fil-4.3 u 4.4.

6. Kull korp notifikat għandu jagħti lill-korpi notifikati l-oħrajn l-informazzjoni relevanti li tirrigwarda l-approvazzjonijiet tas-sistema ta' kwalità maħruġa u rtirati.

4. MODULU E: Garanzija ta' kwalità tal-prodott

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura li biha l-manifattur li jissodisfa l-obligazzjonijiet tat-Taqsima 2 jiżgura u jiddikajra li l-isplussivi jikkonformaw mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE. Il-manifattur għandu iwaħħal il-marka CE fuq kull splussiv u jħejji bil-miktub dikjarazzjoni ta' konformità. Il-marka CE għandha tiġi akkumpanjata bis-simbolu ta' identifikazzjoni tal-korp notifikat responsabbli għall-verifiki imsemmi ft-Taqsima 4.

2. Il-manifattur għandu jopera sistema approvata ta' kwalità għall-ispezzjoni finali u l-ittestjar ta' l-isplussiv kif speċifikat fit-Taqsima 3. Għandu ikun soġġett għat-testijiet imsemmija fit-Taqsima 4.

3. Sistema ta' kwalità

3.1. Il-manifattur jibgħat applikazzjoni lill-korp notifikat ta' l-għażla tiegħu għall-istima tas-sistema ta' kwalità, għall-isplussivi tieħgu.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-informazzjoni kollha relevanti għall-kategorija ta' splussiv maħsuba,

- id-dokumentazzjoni tas-sistema ta' kwalità,

- id-dokumenti tekniċi li għandhom x' jaqsmu mat-tip approvat u kopja taċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE.

3.2. Taħt is-sistema ta' kwalità, kull splussiv għandu jiġi eżaminat u testijiet xierqa kif deskritti fl-istandard(s) relevanti msemmija fl-Artikolu 4 jew testijiet ekwivalenti għandhom jitwettqu għall-verifikazzjoni tal-konformità tiegħu mal-ħtiġiet relevanti ta' din id-Direttiva. L-elementi kollha, il-ħtiġiet u d-dispożizzjonijiet adottati mill-manifattur għandhom jiġu dokumentati b'mod sistematiku u ordinat fil-forma ta' dikjarazzjonijiet ta' politika, proċeduri u struzzjonijiet bil-miktub. Din id-dokumentazzjoni tas-sistema ta' kwalità għandha tippermetti li l-programm, il-pjanijiet, il-manwali u r-rekords ta' kwalità jiġu interpretati b'mod uniformi.

B'mod partikolari, għandu jkun fihom deskrizzjoni adegwata ta':

- l-għanijiet ta' kwalità u l-istruttura ta' l-organizazzjoni, ir-responsabbilitajiet u s-setgħat ta' l-amministrazzjoni fir-rigward tal-kwalità tal-prodott,

- l-eżami u t-testijiet li għandhom jiġu mwettqa wara l-manifattura,

- il-mezz ta' kif għandha tiġi sorveljata l-operazzjoni effettiva tas-sistema ta' kwalità,

- ir-rekords ta' kwalità, bħal rapporti ta' spezzjoni u informazzjoni li tirriżulta minn tagħrif dwar it-testijiet, tagħrif dwar il-kalibrazzjoni, rapporti ta' kwalifikazzjoni ta' l-impjegati konċernati, eċċ.,

3.3. Il-korp notifikat għandu jevalwa s-sistema ta' kwalità sabiex jistabbilixxi jekk ikunx jissodisfa l-ħtiġiet msemmija fit-taqsima 3.2. Għandu jippreżumi l-konformità ma' dawk il-ħtiġiet fir-rigward tas-sistemi ta' kwalità li jimplimentaw l-istandard armonizzat relevanti.

Il-grupp ta' awdituri jrid ikollu ta' mill-inqas membru wieħed li jkollu esperjenza meta tiġi evalwata t-teknoloġija relevanti tal-prodott. Il-proċedura ta' evalwazzjoni trid tinkludi żjara ta' spezzjoni fil-fond tal-manifattur.

Il-manifattur għandu jiġi notifikat bid-deċisjoni. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konklużjonijiet ta' l-eżami u d-deċisjoni ta' evalwazzjoni sostanzjata.

3.4. Il-manifattur għandu jimpenja ruħu li jissodisfa l-obbligazzjonijiet li joħorġu mis-sistema ta' kwalità kif approvata, u li jżommha f'livell adegwat u effiċjenti.

Il-manifattur jew ir-rappresentant awtorizzat tiegħu għandu jżomm lill-korp notifikat li jkun approva s-sistema ta' kwalità nfurmat dwar kull bidla proposta fis-sistema ta' kwalità.

Il-korp notifikat għandu jevalwa l-bidliet proposti u għandu jiddeċiedi jekk is-sistema ta' kwalità mibdula tistgħax tissodisfa l-ħtiġiet msemmija f'3.2 jew jekk hijiex meħtieġa ri- evalwazzjoni.

Huwa għandu jinnotifika lill-manifattur bid-deċisjoni tiegħu. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konklużjonijiet ta' l-eżami u d-deċisjoni ta' evalwazzjoni sostanzjata.

4. Sorvelljar taħt ir-responsabiltà tal-korp notifikat.

4.1. L-iskop tas-sorvelljanza hu li jiġi żgurat li l-manifattur debitament iwettaq l-obbligi li jirriżultaw mis-sistema ta' kwalità approvata.

4.2. Il-manifattur għandu jippermetti li l-korp notifikat ikollu aċċess għal skopijiet ta' spezzjoni fil-fond ta' spezzjoni, ta' l-ittestjar u tal-ħażna u li jipprovdih bl-informazzjoni kollha meħtieġa, b'mod partikolari:

- id-dokumenti tas-sistema ta' kwalità,

- id-dokumenti tekniċi,

- ir-rekords ta' kwalità, bħal rapporti ta' spezzjoni u tagħrif dwar it-testijiet, tagħrif dwar il-kalibrazzjoni, rapporti tal-kwalifikazzjoni ta' l-impjegati konċernati, eċċ.,

4.3. Il-korp notifikat għandu perjodikament iwettaq verifiki sabiex jiżgura li l-manifattur iżomm u japplika s-sistema ta' kwalità u jipprovdi rapport tal-verifiki lill-manifattur.

4.4. B'żieda, l-korp notifikat jista' jagħmel żjarat mhux imħabbra lill-manifattur. Waqt dawn iż-żjajjar il-korp notifikat jista jwettaq testijiet jew jitlob li jitwettqu sabiex jivverifika li s-sisema ta' kwalità tkun taħdem sew; fejn meħtieġ, il-korp notifikat għandu jipprovdi lill-manifattur rapport taż-żjara u, jekk ikun twettaq test, rapporti tat-test.

5. Il-manifattur għandu għal perjodu ta' mill-anqas 10 snin wara l-aħħar data ta' manifattura tal-prodott iżomm għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali:

- id-dokumenti msemmija fit-tieni inċiż ta' 3.1,

- il-bidliet imsemmija fit-tieni paragrafu ta' 3.4,

- u r-rapporti mill-korp notifikat imsemmija fl-aħħar paragrafu ta' 3.4, u fil-4.3 u 4.4.

6. Kull korp notifikat għandu jibgħat lill-korpi notifikati l-oħrajn l-informazzjoni relevanti li tirrigwarda l-approvazzjonijiet tas-sistema ta' kwalità maħruġa u rtirati.

5. MODULU F: Verifikazzjoni tal-prodott

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura li biha l-manifattur jew ir-rappresentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità jivverifika u jiċċertifika li l-isplussivi soġġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' 3 jikkonformaw mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE u li jissodisfaw il-ħtiġiet relevanti ta' din id-Direttiva.

2. Il-manifattur għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex il-proċess tal-manifattura jiżgura l-konformità ta' l-isplussivi mat-tip taċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip tal-KE u tal-ħtiġiet tad-Direttiva li japplikawhom. Għandu iwaħħal il-marka CE fuq kull splussiv u jħejji dikjarazzjoni bil-miktub ta' konformità.

3. Il-korp notifikat għandu jwettaq l-eżamijiet u t-testijiet xierqa sabiex jivverifika l-konformità ta' l-isplussiv mal-ħtiġiet relevanti tad-Direttiva billi jeżamina u jittesjta kull splussiv kif speċifikat fil-4.

Il-manifattur jew ir-rappresentant awtorizzat tiegħu għandu iżomm kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità għal żmien li jintemm għall-anqas 10 snin wara l-aħħar manifattura tal-prodott konċernat.

4. Verifikazzjoni permezz ta' l-eżami u l-ittestjar ta' kull splussiv.

4.1. Kull splussiv għandu jiġi eżaminat għalih u testijiet xierqa kif deskritti fl-istandard(s) relevanti msemmija fl-Artikolu 4 jew testijiet ekwivalenti għandhom jitwettqu għall-verifikazzjoni talkonformità tiegħu tat-tip u mal-ħtiġiet relevanti ta' din id-Direttiva.

4.2. Il-korp notifikat għandu iwaħħal, jew iġiegħel it-twaħħil, tas-simbolu tiegħu ta' identifikazzjoni fuq kull splussiv approvat u għandu jħejji bil-miktub ċertifikat ta' konformità dwar it-testijiet imwettqa.

4.3. Il-manifattur jew ir-rappresentant awtorizzat tieħgu għandu jiżgura li jkun jista' jipprovdi ċ-ċertifikat ta' konformità lill-korp notifikat fuq talba.

6. MODULU G: Verifikazzjoni ta' unità

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura li biha l-manifattur jiżgura u jiddikjara li l-isplussiv li għalih inħareġ iċ-ċertifikat imsemmi fit-Taqsima 2 jikkonforma mal-ħtiġiet relevanti tad-Direttiva. Il-manifattur għandu iwaħħal il-marka CE fuq l-isplussiv u jħejji dikjarazzjoni bil-miktub ta' konformità.

2. Il-korp notifikat għandu jeżamina l-isplussiv u jwettaq it-testijiet xierqa kif stipulat fl-istandard(s) imsemmija fl-Artikolu 4, jew testijiet ekwivalenti, sabiex jiżgura l-konformità tiegħu mal-ħtiġiet relevanti tad-Direttiva.

Il-korp notifikat għandu iwaħħal, jew iġiegħel it-twaħħil, tas-simbolu tiegħu ta' identifikazzjoni fuq l-isplussiv approvat u għandu jħejji bil-miktub ċertifikat ta' konformità dwar it-testijiet imwettqa.

3. L-għan tad-dokumenti tekniċi hu li jippermettu li l-istima tal-konformità mal-ħtiġiet tad-Direttivi li tiġi evalwata u li d-disinn, il-produzzjoni u l-operazzjoni ta' l-isplussiv ikunu jiftehmu.

Id-dokumenti għandhom jkollhom, sal-limitu li huwa meħtieġ għall-istima:

- deskrizzjoni ġenerali tat-tip,

- disinn kunċettwali u tpinġijiet tal-manifattura u skemi tal-komponenti, sub-immuntar, ċirkwiti, eċċ.,

- id-deskrizzjonijiet u l-ispjegazzjonijiet meħtieġa biex jiġu mifhuma l-imsemmija tpinġijiet u skemi msemmija u ta' l-operazzjoni ta' l-isplussiv jew tas-sistema ta' protezzjoni,

- elenku ta' l-istandards imsemmija fl-Artikolu 4, applikati kollha jew f'parti minnhom, u deskrizzjonijiet tas-soluzzjonijiet adottati għall-konformità mal-ħtiġiet essenzjali tad-Direttiva jekk l-istandards imsemmija fl-Artikolu 4 ma ġewx applikati,

- ir-riżultati tal-kalkolazzjonijiet tad-disinn magħmula, ta' l-eżamijiet imwettqa, eċċ.,

- ir-rapporti tat-test.

--------------------------------------------------

ANNESS III

IL-KRITERJI MINIMI LI GĦANDU JINGĦATA KONT TAGĦHOM MILL-ISTATI MEMBRI GĦAN-NOTIFIKA TAL-KORPI

1. Il-korp, id-direttur tiegħu u l-impjegati responsabbli għat-twettiq tat-testijiet ta' verifikazzjoni ma għandhomx ikunu d-disinjatur, il-manifattur, il-fornitur jew il-persuna li tistalla l-isplussivi li jispezzjonaw, u lanqas ir-rappresentant awtorizzat ta' xi waħda minn dawn il-partijiet. Ma għandhomx jieħdu sehem direttament jew bħala rappresentanti awtorizzati fid-disinn, fil-kostruzzjoni, fil-bejgħ jew fil-manutenzjoni ta' dawn l-isplussivi. Dan ma jipprekludix il-possibiltà li jsir bdil ta' informazzjoni teknika bejn il-manifattur u l-korp.

2. Il-korp u l-impjegati tiegħu għandhom jwettqu t-testijiet ta' verifikazzjoni bl-ogħla grad ta' integrità professjonali u kompetenza teknika u għandhom jkunu ħielsa minn kull pressjoni u influwenzi, b'mod partikolari finanzjarji, li jistgħu jaffettwaw il-ġudizzju tagħhom jew ir-riżultati ta' l-ispezzjoni, speċjalment minn persuni jew minn gruppi ta' persuni b'interess fir-riżultati tal-verifikazzjonijiet.

3. Il-korp għandu ikollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-imjegati meħtieġa u l-faċilitajiet meħtieġa sabiex ikun jista' jwettaq sew ix-xogħol amministrattiv u tekniku konness mal-verifikazzjoni; għandu jkollu wkoll aċċess għall-apparat meħtieġ għall-verifikazzjoni speċjali.

4. L-impjegati responsabbliu għall-ispezzjoni għandhom jkollhom:

- taħriġ tekniku u professjonali sod,

- biżżejjed għarfien tal-ħtiġiet tat-testijiet li jwettqu u esperjenza xierqa ta' dawn it-testijiet,

- il-kapaċità li jħejju ċ-ċertifikati, r-rekords u r-rapporti meħtieġa sabiex jawtentikati it-twettieq ta' dawk it-testijiet.

5. L-imparzjalità ta' l-impjegati ta' l-ispezzjoni għandha tiġi garantità. Ir-remunerazzjoni tagħhom m'għandhiex tiddependi min-numuru ta' testijiet imwettqa, u lanqas mir-riżultati ta' dawk it-testijiet.

6. Il-korp għandu ikollu assiguranza għar-responsabbiltà ċivili ħlief jekk l-Istat jieħu ir-responsabbiltà tiegħu b'mod konformi mal-liġi nazzjonali, jew l-Istat Membri stess ikun direttament responsabbli għat-testijiet.

7. L-impjegati tal-korp notifikat huma marbuta li josservaw is-segretezza professjonali dwar l-informazzjoni kollha miksuba fl-eżerċizzju tax-xogħol tagħhom (ħlief vis-à-vis l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti ta' l-Istat fejn jitwettqu l-attivitajiet tagħhom) b'mod konformi ma' din id-Direttiva jew ma' xi dispożizzjoni ta' liġi nazzjonali li ddaħħal dan fis-seħħ.

--------------------------------------------------

ANNESS IV

IL-MARKA CE TAL-KONFORMITÀ

Il-marka CE tal-konformitàhi l-inizzjali ‘CE' bil-forma li ġejja:

+++++ TIFF +++++

Jekk il-marka tiċċekken jew tikkabbar il-proporzjonijiet speċifikati fid-disinn gradwat hawn fuq għandhom jitħarsu.

--------------------------------------------------

Top