EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0496

Id-Direttiva Tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE

OJ L 268, 24.9.1991, p. 56–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 45 - 57
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 45 - 57
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 71
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 010 P. 151 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 010 P. 151 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 98 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Revokat u sostitwit bi 32017R0625 . Latest consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/496/oj

31991L0496Official Journal L 268 , 24/09/1991 P. 0056 - 0068
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 39 P. 0045
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 39 P. 0045


Id-Direttiva Tal-Kunsill

tal-15 ta’ Lulju 1991

li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE

(91/496/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [2],

Billi annimali ħajjin huma inklużi fil-lista fl-Anness II għat-Trattat;

Billi l-iffissar ta’ prinċipji fuq livell ta’ Komunità dwar l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jkunu ġejjin minn terzi pajjiżi jgħin sabiex jiġu mħarsa l-provvisti u tiġi żgurata l-istabbiltà fis-suq filwaqt li jarmonizza l-miżuri meħtieġa sabiex jiġi żgurat il-ħarsien tas-saħħa ta’ l-annimali;

Billi l-Artikolu 23 tad-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar kontrolli veterinarji u żootekniċi li jiġu applikati fil-kummerċ intra-Komunitarju ta’ ċerti annimali ħajjin u prodotti sabiex ikun komplut is-suq intern [3] jiddisponi, b’mod partikolari, illi l-Kunsill irid jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali li japplikaw għal kontrolli fuq importazzjonijiet minn terzi pajjiżi ta’ annimali koperti mill-imsemmija Direttiva;

Billi kull konsenja ta’ annimali minn pajjiżi terzi trid tkun suġġetta għal kontrolli dokumentarji u ta’ identità mad-dħul fit-territorju tal-Komunità;

Billi prinċipji validi mal-Komunità kollha għandhom jiġu stabbiliti dwar l-organizzazzjoni u kontrolli fiżiċi sussegwenti li għandhom jitwettqu mill-awtoritajiet veterinarji kompetenti;

Billi jridu jsiru provvedimenti għal arranġamenti dwar salvagwardja; billi, f’dan il-kuntest, il-Kummissjoni trid tkun kapaċi taġixxi, b’mod partikolari billi żżur il-postijiet ikkonċernati u tadotta miżuri li jkunu xierqa fiċ-ċirkostanzi;

Billi, jekk is-sistema ta’ kontrolli għandha tiffunzjona bla intoppi irid ikun hemm kull proċedura ta’ kunsens u punti ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera iridu jiġu kkontrollati u għandu jkun hemm skambji ta’ uffiċjali bis-setgħa li jwettqu kontrolli fuq annimali ħajjin li ġejjin minn pajjiżi terzi;

Billi l-iffissar ta’ prinċipji komuni fuq livell tal-Komunità huwa aktar u aktar meħtieġ meta wieħed iqis li, bit-tlestija tal-proċeduri tas-suq intern mistenni, il-kontrolli fil-fruntieri interni għandhom jiġu mneħħija;

Billi d-Direttivi 89/662/KEE [4], 90/425/KEE, u 90/675/KEE għandhom jiġu emendati sabiex jaddattawhom għal din id-Direttiva;

Billi l-provviżjoni ta’ ċerti miżuri tranżitorji ta’ durata qasira tidher li hi neċessarja sabiex tirrendi aktar faċli t-transizzjoni għas-sistemi ġodda ta’ kontroll imnedija minn din id-Direttiva;

Billi l-biċċa xogħol sabiex jiġu adottati miżuri għall-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għandha tiġi fdata lill-Kummissjoni,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

L-Artikolu 1

1. Kontrolli veterinarji fir-rigward ta’ annimali minn pajjiżi terzi li jidħlu fil-Komunità għandhom jiġu mwettqa mill-Istati Membri b’ mod konformi ma din id-Direttiva.

2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għal kontrolli veterinarji fuq annimali domestiċi tal-familja li jakkumpanjaw il-vjaġġaturi għal skopijiet mhux kummerċjali, apparti l-equidae.

L-Artikolu 2

1. Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva, id-definizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 90/425/KEE għandhom japplikaw kif meħtieġ.

2. Barra minn dan:

(a) "kontroll dokumentarju" għandu jfisser verifika taċ-ċertifikati veterinarji jew dokumenti li jakkumpanjaw kull annimal;

(b) "kontroll ta’ identità" għandu jfisser verifikazzjoni, bi spezzjoni viżiva biss, għal konsistenza bejn id-dokumenti jew ċertifikati u l-annimali u għall-preżenza u konformità tal-marki li jridu jidhru fuq l-annimali;

(ċ) "kontroll fiżiku" għandu jfisser kull kontroll ta’ l-annimal innifsu, possibbilment bl-inklużjoni ta’ teħid ta’ kampjuni u testijiet fil-laboratorju u, meta approprjat, kontrolli addizzjonali waqt il-kwarantina;

(d) "importatur" għandu jfisser kull persuna naturali jew legali li jressaq l-annimali għall-importazzjoni ġewwa l-Komunità;

(e) "kunsinna" għandha tfisser kull kwantità ta’ annimali ta’ l-istess speċi, koperta mill-istess ċertifikat veterinarju jew dokument, imwassla bl-istess mezz ta’ trasport u ġejja mill-istess pajjiz terz jew l-istess parti ta’ tali pajjiż;

(f) "post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera" għandha tfisser kull post ta’ spezzjoni li jinsab fil-viċinanza immedjata ta’ wieħed mit-territorji li għalihom saret referenza fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 90/675/KEE ta’ l-10 ta’ Diċembru 1990 li jistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi [5] u nominati u approvati b’mod konformi mal-Artikolu 6.

IL-KAPITOLU I

Organizzazzjoni u kontrolli sussegwenti

L-Artikolu 3

1. L-Istati Membri għandhom jaċċertaw ruħhom illi:

(a) l-importaturi ikunu obbligati li jagħtu avviż ta’ ġurnata waħda tax-xogħol lill-istaff veterinarju tal-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera fejn l-annimali għandhom jiġu mressqa u jispeċifikaw in-numru, it-tip u l-ħin approssimattiv tal-wasla ta’ l-annimali;

(b) l-annimali għandhom jitwasslu direttament, taħt sorveljanza uffiċjali, lejn il-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera li għaliha saret referenza fl-Artikolu 6 jew, fejn japplika, lejn ċentru ta’ kwarantina li għalih jirreferi l-Artikolu 6 jew, fejn japplika, lejn kull ċentru ta’ kwarantina kif jiddisponi t-tieni inċiż ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 10(1);

(ċ) l-annimali ma jistgħux jitilqu dan il-post jew ċentru kemm-il darba, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċjali li għandhom jiġu adottati skond il-proċedura li hemm prevista fl-Artikolu 23, ma tkunx inġiebet prova:

(i) fil-forma taċ-ċertifikat kif previst fit-tieni inċiż ta’ l-Artikolu 7(1) jew l-Artikolu 8, illi l-kontrolli veterinarji ikunu twettqu fuq l-annimali kkonċernati b’mod konformi ma’ l-Artikolu 4(1) u (2)(a), (b) u (d) u l-Artikoli 8 u 9 għas-sodisfazzjon ta’ l-awtorità kompetenti;

(ii) illi l-kontrolli veterinarji ikunu tħallsu, u li, meta jkun rilevanti, kull depożitu li jkopri kull spiża li għaliha jiddisponu t-tieni ut-tielet inċiż ta’ l-Artikolu 10(1), l-Artikolu 10(6) u l-Artikolu 12(2) ikun tqiegħed;

(d) l-awtorità doganali ma tawtorizzax ir-rilaxx għal-libertà fiċ-ċirkolazzjoni fit-territorji li għalihom saret referenza fl-Anness I għad-Direttiva 90/675/KEE kemm-il darba, mingħajr preġudizzju għal provvedimenti speċifiċi li għandhom jiġu adottati b’ mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23, tkun inġiebet prova li r-rekwiżiti f’(ċ) ikunu ġew imwettqa.

2. Regoli dettaljati sabiex jiġi implimentat dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati, skond il-bżonn, b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23.

L-Artikolu 4

1. L-Istati Membri għandhom jaċċertaw ruħhom illi, irrispettivament mid-deskrizzjoni doganali ta’ l-annimali, kull kunsinna ta’annmali minn kull pajjiż terz tkun sottomessa mill-awtorità veterinarja għal kull kontroll dokumentarju u kontroll ta’ l-identità f’wieħed mill-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera li jinsabu f’wieħed mit-territorji li għalihom saret referenza fl-Anness I għad-Direttiva 90/675/KEE u approvat għal dak l-għan, sabiex tivverifika:

- l-oriġini tagħhom,

- id-deskrizzjoni sussegwenti tagħhom partikolarment f’każ ta’ vjaġġ jew f’każ ta’ annimali li kummerċ fihom ma jkunx ġie armonizzat fuq livell tal-Komunità jew li jkun jinvolvi rekwiżiti speċifiċi rikonoxxuti minn kull deċiżjoni tal-Komunità fir-rigward ta’ l-Istat Membru destinatarju,

- illi l-partikolari li jidhru fuq iċ-ċertifikati jew dokumenti jipprovdu l-garanziji mitluba mir-regoli tal-Komunità jew, fil-każ ta’ annimali, li l-kummerċ fihom ma jkunx ġie armonizzat fuq livell tal-Komunità, il-garanziji rikjesti taħt ir-regoli nazzjonali applikabbli fil-każijiet varji koperti minn din id-Direttiva.

2. Mingħajr preġudizzju għall-eżenzjonijiet previsti taħt l-Artikolu 8, il-veterinarju uffiċjali jrid iwettaq kull kontroll fiżiku fuq annimali fil-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera. Dak il-kontroll irid jinkludi, b’mod partikolari:

(a) kull eżami kliniku ta’ l-annimali sabiex jiġi aċċertat li jikkonformaw ma’ l-informazzjoni pprovduta fiċ-ċertifikat li jakkumpanja jew dokument u li jkunu fi stat klinikament f’saħħithom.

B’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23, derogazzjoni tista’ ssir, bla ħsara għal ċerti kondizzjonijiet u skond regoli li għandhom jiġu stabbiliti taħt l-istess proċedura, mill-prinċipju ta’ l-eżami kliniku individwali fir-rigward ta’ ċerti kategoriji u speċi ta’ annimali;

(b) kull test tal-laboratorju li jitqies meħtieġ li jitwettaq jew li jiddisponu għalihom ir-regoli tal-Komunità;

(ċ) kampjuni uffiċjali possibbli li jridu jiġu eżaminati għal residwi u analizzati malajr kemm jista’ jkun;

(d) verifikazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti minimi stabbiliti mid-Direttiva tal-Kunsill 77/489/KEE tat-18 ta’ Lulju 1977 dwar il-protezzjoni ta’ l-annimali waqt trasport internazzjonali [6].

Għall-iskopijiet ta’ kontroll sussegwenti fuq it-trasport u, meta approprjat, fuq il-konformità mar-rekwiżiti addizzjonali ta’ l-azjenda ta’ destinazzjoni, il-veterinarju ufficjali għandu jikkomunika l-informazzjoni meħtieġa lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru destinatarju permezz ta’ sistema ta’ skambjar ta’ informazzjoni kif previst fl-Artikolu 20 tad-Direttiva 90/425/KEE.

Il-veterinarju uffiċjali jista’ jkun assistit f’xi wħud minn dawn ix-xogħlijiet minn impjegati kkwalifikati b’taħriġ speċjali, li jaħdmu taħt id-direzzjoni tiegħu.

3. Madankollu, permezz ta’ derogazzjoni mill-paragrafi 1 u 2, għal annimali li jkunu deħlin ġo kull port jew kull mitjar fit-territorju spjegat fl-Anness I għad-Direttiva 90/675/KEE, il-kontroll ta’ l-identità u l-kontroll fiżiku jistgħu jitwettqu f’dak il-port jew mitjar destinatarju, kemm-il darba dak il-port jew mitjar ikollu post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera li għalih hemm referenza fl-Artikolu 6, u li l-annimali ikomplu l-vjaġġ tagħhom, skond il-każ, bil-baħar jew bl-ajru fl-istess vapur jew ajruplan. F’tali każijiet, l-awtorità kompetenti li tkun wettqet il-kontroll tad-dokumenti għandha, jew direttament jew permezz ta’ l-awtorità veterinarja lokali, tinforma lill-veterinarju uffiċjali tal-post ta’ spezzjoni ta’ l-Istat Membru destinatarju permezz tas-sistema ta’ skambjar ta’ informazzjoni li għaliha hemm referenza fl-Artikolu 20 tad-Direttiva 90/425/KEE li l-annimali jkunu ġew rilaxxati.

4. Kull nefqa magħmula għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għandha tkun imposta fuq il-fornitur, id-destinatarju jew l-aġent tagħhom, minghajr rimborż mill-Istat Membru.

5. Ir-regoli dettaljati sabiex jiġi applikat dan l-Artikolu, inklużi dawk li għandhom x’jaqsmu mat-taħriġ u kwalifikazzjoni ta’ l-assistenti, għandhom jiġu adottati, skond il-bżonn, b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23.

L-Artikolu 5

Id-dħul f’wieħed mit-territorji mfisser fl-Anness I għad-Direttiva 90/675/KEE għandu jkun projbit meta l-kontrolli juru li:

(a) annimali ta’ speċi li għalihom regoli ta’ importazzjoni ġew armonizzati fuq livell tal-Komunità jiġu, mingħajr preġudizzju għall-kondizzjonijiet speċjali li għalihom hemm previst fl-Artikolu 19 tad-Direttiva 90/426/KEE [7] dwar il-moviment u importazzjoni ta’ equidae li ġejjin minn pajjiżi terzi, minn kull territorju jew parti minn territorju ta’ pajjiż terz mhux inkluż fil-lista magħmula b’mod konformi mar-regoli tal-Komunità għall-ispeċi kkonċernati jew minn fejn l-importazzjoni hija pprojbita kif previst b’deċiżjoni tal-Komunità;

(b) annimali apparti minn dawk li għalihom saret referenza għalihom f’(a) ma jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fir-regoli nazzjonali li jikkorrispondu għall-każijiet varji koperti minn din id-Direttiva;

(ċ) annimali li qed isofru minn jew huma suspettati li qegħdin isofru minn marda kontaġġjuża jew kull marda li toħloq riskju għas-saħħa pubblika jew is-saħħa ta’ l-annimali, jew kull raġuni oħra li għaliha jipprovdu r-regoli tal-Komunità;

(d) il-pajjiż terz esportatur ma kkonformax mal-ħtiġiet stabbiliti fir-regoli tal-Komunità;

(e) l-annimali m’humiex fi stat addattat sabiex ikomplu l-vjaġġ tagħhom;

(f) iċ-ċertifikat veterinarju jew dolument li jakkumpanja l-annimali ma jeżawrix il-kundizzjonijiet stabbiliti previsti skond ir-regoli tal-Komunità jew, meta regoli ma jkunux ġew armonizzati, il-ħtiġiet li jinstabu fir-regoli nazzjonali li jikkorrispondu għall-każijiet varji koperti minn din id-Direttiva.

Ir-regoli dettaljati sabiex jiġi implimentat dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati, skond il-bżonn, b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23.

L-Artikolu 6

1. Postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera iridu jissoddisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

2. Postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera għandhom ikunu:

(a) jinstabu fil-punt tad-dħul f’wieħed mit-territorji li għalihom saret referenza fl-Anness I għad-Direttiva 90/675/KEE;

Madankollu, meta tqum il-ħtieġa minħabba limitazzjonijiet ġeografiċi (eż. moll tal-ħatt, stazzjon tal-ferrovija, passaġġi) u kemm-il darba li f’dak il-każ il-post ta’ spezzjoni jkun qiegħed il bogħod mill-azjendi jew postijiet fejn annimali li x’aktarx jiġu infettati minn mard kontaġġjuż huma miżmuma, it-tqegħid ta’ post ta’ spezzjoni f’kull ċerta distanza mill-punt tad-dħul jista’ jiġi tollerat;

(b) sitwati f’ kull żona ta’ dwana li tirrendi possibbli t-twettiq ta’ formalitajiet amministrattivi oħra, inkluż formalitajiet doganali li jirrigwardaw l-importazzjoni;

(ċ) nominati u approvati skond il-paragrafu 3;

(d) mqiegħda taħt l-awtorità ta’ veterinarju uffiċjali, li għandu jkun effettivament responsabbli għall-kontrolli. Il-veterinarju uffiċjali jista’ jkun assistit minn impjegati speċjali awżiljarji imħarrġa li jaħdmu taħt id-direzzjoni tiegħu.

3. Qabel l-1 ta’ Jannar 1992, u kemm-il darba l-postijiet fuq il-fruntiera jkunu ġew impoġġija f’lista iqsar mill-awtoritajiet nazzjonali, li jaġixxu flimkien mad-dipartimenti tal-Kummissjoni li jkunu jridu jivverifikaw il-konformità tagħhom mar-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness A, l-Istati Membri għandhom jagħtu lill-Kummissjoni elenku ta’ postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera responsabbli għat-twettiq ta’ kontrolli veterinarji fuq l-annimali, u għandhom jipprovdu l-informazzjoni segwenti:

(a) in-natura ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera:

- port,

- mitjar,

- checkpoint fit-triq,

- checkpoint ferrovjarja;

(b) it-tip ta’ annimali li jistgħu jiġu kkontrollati fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera kkonċernati meta wieħed iqis it-tagħmir u l-impjegati veterinarji disponibbli, u jindikaw kull annimal li ma jistax jiġu iċċekkjat f’dawk il-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera u għal equidae reġistrati in-numru ta’ sigħat ta’ xogħol ta’ kull post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera approvat apposta;

(ċ) impjegati assenjati biex iwettqu kontrolli veterinarji:

- numru ta’ veterinarji uffiċjali b’ta’ l-anqas veterinarju uffiċjali wieħed fuq xogħlu f’kull ħin li fih il-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera jkun miftuħ,

- numru ta’ staff awżiljarju kkwalifikat b’mod speċjalizzat jew assistenti;

(d) deskrizzjoni tat-tagħmir u l-uffiċini disponibbli sabiex jitwettqu:

- il-kontroll dokumentarju,

- il-kontroll fiżiku,

- it-teħid ta’ kampjuni,

- it-testijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 4(2)(b),

- it-testijiet speċifiċi ordnati mill-veterinarju uffiċjali;

(e) il-kapaċità tal-lokal disponibbli għaż-żamma ta’ annimali sakemm joħorġu r-riżultati tat-testijiet;

(f) it-tip ta’ tagħmir li jippermetti skambjar rapidu ta’ informazzjoni, partikolarment ma’ postijiet oħrajn ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera;

(g) volum ta’ kummerċ (tipi u kwantitajiet ta’ annimali li jgħaddu minn ġo dan il-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera.

4. Flimkien ma’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, il-Kummissjoni għandha tispezzjona l-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera nominati b’mod konformi mal-paragrafu 3 sabiex taċċerta ruħha illi hemm applikazzjoni uniformi tar-regoli dwar kontrolli veterinarji u li l-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera fil-fatt għandhom l-infrastrutturi meħtieġa u jilħqu r-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness A.

Qabel l-1 ta’Jannar 1992, il-Kummissjoni għandha tagħti lill-Kumitat Veterinarju Permanenti rapport dwar ir-riżultat ta’ l-ispezzjoni li għaliħ saret referenza fl-ewwel subparagrafu, flimkien ma’ proposti li jikkunsidraw il-konklużjonijiet tar-rapport, bil-għan li tiġi stabbilita kull lista tal-Komunità ta’ postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera. Dik il-lista għandha tiġi approvata u sussegwentement aġġornata skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 22.

Ir-rapport fuq imsemmi għandu jkopri kull problema li jistgħu jiltaqgħu magħha ċerti Stati Membri jekk il-listi mqassra li għalihom saret referenza fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 jispiċċaw biex iwasslu għall-esklużjoni ta’ numru kbir ta’ postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera fl-1 ta’ Lulju 1992.

Sabiex tiġi affrontata kull problema simili, ftit mill-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera jistgħu jinżammu operattivi u jingħataw massimu ta’ tliet snin sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva rigward tagħmir u strutturi.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta’ postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera approvati, u kull aġġornament sussegwenti, fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

5. Skond il-bżonn, il-Kummissjoni għandha tadotta dawk ir-regoli dettaljati li jistgħu ikunu meħtieġa sabiex jiġi implimentat dan l-Artikolu b’mod konformi mal-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 23.

L-Artikolu 7

1. Meta annimali ta’ speċi li għalihom ir-regoli ta’ importazzjoni ġew armonizzati fuq livell tal-Komunità mhumiex se jitqiegħdu fis-suq fit-territorju ta’ l-Istat Membru li wettaq il-kontrolli li għalihom saret referenza fl-Artikolu 4, il-veterinarju uffiċjali tal-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera għandu, mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti speċifiċi applikabbli għal equidae reġistrati u akkumpanjati mid-dokument ta’ identifikazzjoni skond kif tipprovdi d-Direttiva 90/427/KEE [8]:

- iforni l-persuna kkonċernata b’ kull kopja ta’ jew, jekk il-kunsinna ta’ annimali tkun maqsuma, diversi kopji awtentikati taċ-ċertifikati oriġinali li jirrigwardaw l-annimali; il-perjodu ta’ validità ta’ tali kopji għandha tkun ta’ mhux aktar minn 10 ijiem,

- joħroġ ċertifikat li jaqbel mal-mudell stabbilit mill-Kummissjoni b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23 li jiċċertifika li l-kontrolli li għalihom saret referenza fl-Artikolu 4(1) u (2)(a), (b) u (d) ikunu ġew imwettqa għas-sodisfazzjon tal-veterinarju uffiċjali, u jispeċifika n-natura tal-kampjun li jkun ittieħed u r-riżultati ta’ testijiet fil-laboratorju, jew meta dawk ir-riżultati jkunu mistennija,

- iżomm iċ-ċertifikat jew ċertifikati oriġinali li jakkumpanjaw l-annimali.

2. Ir-regoli dettaljati sabiex jiġi implimentat il-paragrafu 1 għandhom jiġu adottati b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23.

3. Kemm-il darba l-annimali jkunu għaddew minn ġewwa l-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera il-kummerċ bl-annimali li għalihom saret referenza fil-paragrafu 1 u mħollija jidħlu fit-territorji li għalihom saret referenza fl-Anness I għad-Direttiva 90/675/KEE għandu jiġi mmexxi b’mod konformi mar-regoli għal kontrolli veterinarji stabbiliti fid-Direttiva 90/425/KEE.

B’mod partikolari, l-informazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-post ta’ destinazzjoni mogħtija permezz tas-sistema ta’ skambjar ta’ informazzjoni li għaliha jiddisponi l-Artikolu 20 tad-Direttiva 90/425/KEE, trid tispeċifika jekk:

- l-annimali humiex maħsuba għal kull Stat Membru jew għal kull żona li għandha rekwiżiti speċifiċi,

- kampjuni ittieħdux imma r-riżultati m’humiex magħrufa meta l-mezz ta’ trasport iħalli l-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera.

L-Artikolu 8

A. L-Istati Membri għandhom jaċċertaw ruħhom illi:

1. kontrolli veterinarji fuq importazzjoni ta’ annimali ta’ speċi mhux koperti bl-Anness A għad-Direttiva 90/425/KEE ikunu mwettqa skond il-provvedimenti li ġejjin:

(a) meta annimali jinġiebu direttament f’wieħed mill-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera ta’ l-Istat Membru li għandu intenzjoni li jimportahom, dawn għandhom jgħaddu kull kontroll f’dak il-post li għalihom jiddisponi l-Artikolu 4;

(b) meta annimali jinġiebu f’ kull post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera li jinsab fi Stat Membru ieħor, bi qbil minn qabel ta’ dan ta’ l-aħħar:

(i) jew kull kontroll li għalih saret referenza fl-Artikolu 4 jiġu mwettqa f’dak il-lok f’isem l-Istat Membru destinatarju sabiex, b’mod partikolari, jiġi aċċertat li r-rekwiżiti tas-saħħa ta’ l-annimali ta’ dan ta’ l-aħħar ikunu ġew imwettqa;

(ii) jew, f’każ ta’ qbil bejn l-awtoritajiet ċentrali kompetenti taż-zewġ Stati Membri u, fejn xieraq, dawk ta’ l-Istat Membru jew Stati Membri tal-vjaġġ, dawk il-kontrolli biss li għalihom jiddisponi l-Artikolu 4(1) għandhom jiġu mwettqa f’dak il-post, f’liema każ il-kontrolli li ghalihom jiddisponi l-Artikolu 4(2) għandhom jitwettqu mill-Istat Membru destinatarju.

F’dan l-aħħar każ, però, l-annimali jistgħu meta l-kontroll tad-dokumenti u l-kontroll ta’ l-identità ikunu ġew imwettqa iħallu l-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera biss ġo vetturi ssiġillati u biss wara li l-veterinarju uffiċjali:

- ikun indika fuq il-kopja, jew, fejn il-kunsinna tkun maqsuma, fuq il-kopji taċ-ċertifikati oriġinali li l-annimali jkunu għaddew u li l-kontroll ikun ġie mwettaq,

- ikun informa, permezz tas-sistema ta’ skambjar ta’ informazzjoni li għaliha jipprovdi l-Artikolu 20 tad-Direttiva 90/425/KEE, l-awtorità veterinarja tal-post ta’ destinazzjoni jew, fejn xieraq, ta’ l-Istat Membru jew Stati Membri tal-vjaġġ, li l-annimali jkunu għaddew,

- minkejja l-Artikolu 3(1)(ċ), ikun ta kull rilaxx lill-awtorità doganali kompetenti tal-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera fir-rigward ta’ l-annimali miġjuba.

Fil-każ ta’ annimali intenzjonati għall-qatla, l-Istati Membri jistgħu jirrikorru biss għas-soluzzjoni stabbilita f’(i).

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u r-rappreżentanti ta’ l-Istati Membri li jiltaqgħu fil-Kumitat Veterinarju Permanenti, dwar każijiet ta’ rikors għas-soluzzjoni stabbilita f’(ii);

2. Sakemm jitwettqu d-deċiżjonijiet speċifiċi li għalihom jipprovdu r-regoli tal-Komunità, l-annimali li l-kummerċ fihom ikun ġie armonizzat fuq livell Komunitarju imma li jkunu ġejjin minn kull pajjiż terz li għalih il-kondizzjonijiet uniformi tas-saħħa ta’ l-annimali ma jkunux għadhom ġew stabbiliti għandhom jiġu importati bla ħsara għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

- huma jridu jkunu baqgħu fil-pajjiż terz fejn intbagħtu għall-inqas matul il-perjodi li għalihom jiddisponi l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 72/462/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1972 dwar saħħa u problemi ta’ spezzjonijiet veterinarji wara l-importazzjoni ta’ annimali ta’ l-ifrat, ovini u kaprini u ħnieżer, laħam frisk jew prodotti tal-laħam minn pajjiżi terzi [9],

- iridu jsirulhom il-kontrolli kif previst fl-Artikolu 4,

- ma jistgħux iħallu l-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera jew iċ-ċentru ta’ kwarantina kemm-il darba tali kontrolli ma jkunux juru li l-annimal jew il-kunsinna ta’ annimali:

(i) jew, bla ħsara għar-rekwiżiti speċifiċi applikabbli għall-pajjiżi terzi kkonċernati fir-rigward ta’ mard estranju għall-Komunità, tikkonforma mal-ħtiġiet dwar saħħet l-annimali applikabbli fil-kummerċ ta’ l-ispeċi kkonċernata kif stabbilit fid-Direttivi li għalihom saret referenza fl-Anness A għad-Direttiva 90/425/KEE jew mar-rekwiżiti dwar saħħa ta’ l-annimali stabbiliti fid-Direttiva 72/462/KEE;

(ii) jew, fir-rigward ta’ marda speċifika waħda jew aktar, tkun twettaq il-kundizzjonijiet ta’ ekwivalenza rikonoxxuti, b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23, fuq bażi ta’ reċiproċità, bejn ir-rekwiżiti tal-pajjiż terz u dawk tal-Komunità;

- jekk ikunu intiżi għal kull Stat Membru li jgawdi mill-garanziji addizzjonali li għalihom jipprovdi l-Artikolu 3(1)(e)(iii) u (iv) tad-Direttiva 90/425/KEE, iridu jisso disfaw ir-rekwiżiti relevanti stabbiliti fir-rigward tal-kummerċ intra-Komunitarju.

- wara li jkunu għaddew mill-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera, huma jridu, fil-każ ta’ annimali għall-qatla, jittieħdu fil-biċċerija tad-destinazzjoni, jew, fil-każ ta’ annimali għat-tnissil u produzzjoni jew annimali ta’ l-akwakultura, jittieħdu lejn l-azjenda tad-destinazzjoni;

3. jekk il-kontrolli li għalihom jipprovdu l-punti 1 u 2 juru li l-annimal jew kunsinna ta’ annimali ma tkunx tikkonforma mar-rekwiżiti hekk stabbiliti, l-annimal jew kunsinna ma tistax titlaq il-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera jew iċ-ċentru ta’ kwarantina u l-Artikolu 12 għandu japplika;

4. meta l-annimali msemmija fil-punti 1 u 2 ma jkunux maħsuba għat-tqegħid fis-suq ta’ l-Istat Membru li jkun wettaq il-kontrolli veterinarji, id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 7, u b’mod partikolari dawk li għandhom x’jaqsmu mal-ħruġ taċ-ċertifikat, għandhom japplikaw;

5. fil-post ta’ destinazzjoni, annimali għat-tnissil u produzzjoni għandhom jibqgħu taħt is-sorveljanza uffiċjali ta’ l-awtoritajiet veterinarji kompetenti. Wara perjodu ta’ osservazzjoni li għandu jiġi stabbilit b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23, l-annimali jistgħu jiddaħħlu għall-kummerċ intra-Komunitarju taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 90/425/KEE.

Annimali għall-qatla jridu jkunu suġġetti, fil-biċċerija tad-destinazzjoni, għar-regoli tal-Komunità li jirrigwardaw il-qatla ta’ l-ispeċi kkonċernati.

B. Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati, skond il-bżonn, b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23.

L-Artikolu 9

1. L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw il-vjaġġ ta’ l-annimali minn pajjiż terz wieħed għal pajjiż terz ieħor kemm-il darba:

(a) dak il-vjaġġ ikun ġie awtorizzat minn qabel mill-veterinarju uffiċjali tal-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera ta’ l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-annimali jridu jinġiebu sabiex hemmhekk jagħmlulhom il-kontrolli li għalihom jipprovdi l-Artikolu 4 u, fejn xieraq, mill-awtorità ċentrali kompetenti ta’ l-Istat Membru jew Stati Membri tal-vjaġġ;

(b) il-parti kkonċernata tforni prova li l-ewwel pajjiż terz li lejh qegħdin jintbagħtu l-annimali, wara vjaġġ minn ġo wieħed mit-territorji li għalih saret referenza fl-Anness I għad-Direttiva 90/675/KEE, tintrabat li taħt l-ebda ċirkustanzi ma tirrifjuta li taċċetta l-annimali jew li tibgħathom lura, l-importazzjoni jew vjaġġ ta’ liema hija tkun awtorizzat u tissottoskrivi li tikkonforma, fit-territorji li għalihom saret referenza fl-Anness I għad-Direttiva 90/675/KEE, mar-regoli tal-Komunità dwar ħarsien waqt vjaġġ;

(ċ) il-verifika li għaliha saret referenza fl-Artikolu 4 turi għas-sodisfazzjon tal-veterinarju, jekk ikun applikabbli wara li l-annimali jkunu għaddew minn ġo ċentru ta’ kwarantina, illi l-annimali jissodisfaw il-ħtiġiet ta’din id-Direttiva jew, fil-każ ta’ annimali li għalihom saret referenza fl-Anness A għad-Direttiva 90/425/KEE, joffru garanzija ta’ saħħa rikonoxxuta skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23 bħala li tkun ta’ l-anqas ekwivalenti għal dawk il-ħtiġiet;

(d) l-awtorità kompetenti tal-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera tavża dwar il-fatt li l-annimali jkunu għaddew sa għand l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru jew Stati Membri tal-vjaġġ u tal-post tal-ħruġ fuq il-fruntiera, permezz tas-sistema ta’ skambjar ta’ informazzjoni li għaliha saret referenza fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 12(4);

(e) fil-każ ta’ passaġġ minn ġo wieħed mit-territorji li għalih saret referenza fl-Anness I għad-Direttiva 90/675/KEE, tali tranżit ikun imwettaq taħt il-proċedura ta’ vjaġġ tal-Komunità (tranżit estern) jew taħt kull proċedura ta’ vjaġġ doganali li għaliha jiddisponu r-regoli tal-Komunità; l-uniku maniġġ awtorizzat waqt il-vjaġġ għandu jkun dak imwettaq fil-punt ta’ dħul fi jew ħruġ minn kull waħda mit-territorji li għalihom saret referenza fl-Anness I u ħidmiet sabiex tiġi aċċertata s-saħħa ta’ l-annimali.

2. Kull nefqa magħmula kif previst bl-Artikolu għandha tkun bi spejjeż tal-fornitur, id-destinatarju jew l-aġent tagħhom, minghajr kumpens mill-Istat Membru.

L-Artikolu 10

1. F’każijiet meta r-regoli tal-Komunità jew ir-regoli ta’ ċittadinanza tal-pajjiż destinatarju, f’oqsma li ma jkunux ġew awtorizzati u f’konformità mar-regoli ġenerali tat-Trattat, jipprovdu illi annimali ħajjin jiġu mqiegħda fil-kwarantina jew iżolament, tali kwarantina jew iżolament jistgħu iseħħu:

- għal mard li m’huwiex il-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer, ir-rabja u l-marda ta’ Newcastle, f’kull ċentru ta’ kwarantina li jinsab fil-pajjiż terz ta’ oriġini, basta tkun ġiet approvata permezz tal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 22 u tkun spezzjonata regolarment mill-esperti veterinarji tal-Kummissjoni,

- f’kull ċentru ta’ kwarantina sitwat ġewwa t-territorju tal-Komunità li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness B,

- fl-azjenda tad-destinazzjoni.

Miżuri speċjali ta’ ħarsien li jridu jiġu osservati waqt it-trasport bejn l-irziezet ċentri ta’ kwarantina ta’ oriġini u dawk ta’ destinazzjoni u l-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera u fiċ-ċentri ta’ kwarantina li għaliha saret referenza fl-ewwel inċiż tas-subparagrafu preċedenti jistgħu jiġu stabbiliti b’mod konformi mal-proċedura li għaliha jiddisponi l-Artikolu 23.

2. Jekk l-uffiċċjal veterinarju responsabbli għall-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera jordna t-tqegħid fil-kwarantina, tali kwarantina trid isseħħ, skond il-periklu indikat mid-dijanjożi tal-veterinarju uffiċjali:

- jew fil-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera jew fil-viċinanza immedjata tiegħu,

- jew fl-azjenda tad-destinazzjoni,

- jew f’kull ċentru ta’ kwarantina sitwat fil-viċinanza tal-azjenda tad-destinazzjoni.

3. Il-kundizzjonijiet ġenerali li jridu jitwettqu għaċ-ċentri ta’ kwarantina li għalihom saret referenza fl-ewwel u fit-tieni subinċiz tal-paragrafu 1 huma stabbiliti fl-Anness B.

Il-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni speċjali applikabbli għall-ispeċi differenti ta’ annimali għandhom jiġu adottati b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23.

4. Il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 22 trid tiġi segwita sabiex tiġi approvata u sussegwentement aġġornata l-lista ta’ ċentri ta’ kwarantina li għaliha saret referenza fl-ewwel u fit-tieni subinċiż tal-paragrafu 1 u l-ewwel subinċiż tal-paragrafu 2. Ċentri ta’ kwarantina għandhom ikunu soġġetti għall-ispezzjoni li għaliha jiddisponi l-Artikolu 19.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta’ ċentri ta’ kwarantina u kull aġġornament sussegwenti, fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

5. It-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 u l-paragrafi 3 u 4 m’għandhomx japplikaw għal ċentri ta’ kwarantina li qegħdin biss għall-annimali msemmija fl-Artikolu 8(A)(1).

6. Kull nefqa magħmula kif previst b’dan l-Artikolu għandha tkun imposta fuq il-fornitur, id-destinatarju jew l-aġent tagħhom, minghajr kumpens mill-Istat Membru.

7. Qabel l-1 ta’ Jannar 1996, il-Kummissjoni għandha tagħti lill-Kunsill kull rapport, possibbilment akkumpanjat bi proposti, dwar il-bżonn ta’ ċentri ta’ kwarantina tal-Komunità u assistenza finanzjarja mill-Komunità għat-tħaddim tagħhom.

L-Artikolu 11

1. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet li fadal ta’ dan il-Kapitolu, il-veterinarju uffiċjali jew l-awtorità kompetenti għandhom, meta jkun suspettat illi l-liġi veterinarja ma tkunx ġiet imħarsa jew ikun hemm dubju dwar l-identità ta’ kull annimal, iwettqu dawk il-kontrolli veterinarji li huma jidhrilhom xierqa.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu dawk il-miżuri amministrattivi jew penali li jidhrilhom xierqa sabiex jippenalizzaw kull ksur tal-liġi veterinarja minn persuni naturali jew legali fejn jinstab illi r-regoli tal-Komunità ikunu ġew miksura, b’mod partikolari fejn jinstab illi ċ-ċertifikati jew id-dokumenti magħmula ma jkunux jikkorrispondu ma’ l-istat proprju ta’ l-annimali, li l-marki ta’ identifikazzjoni ma jkunux konformi ma dawk ir-regoli jew li l-annimali ma jkunux inġiebu għall-ispezzjoni f’post fuq il-fruntiera jew li l-annimali ma jkunux intbagħtu lejn id-destinazzjoni oriġinarjament maħsuba.

L-Artikolu 12

1. Meta l-kontrolli li għalihom saret referenza f’din id-direttiva juru li kull annimal ma jkunx issodisfa l-ħtiġiet stabbiliti fir-regoli tal-Komunità, jew, dwar oqsma li ma jkunux għadhom ġew armonizzati fir-regoli nazzjonali, jew fejn tali kontrolli jixhdu irregolarità, l-awtorità kompetenti, wara konsultazzjoni ma l-importatur jew ir-rappreżentant tiegħu, għandha tiddeċiedi li jew:

(a) tagħti kenn, titma’ u tisqi u, jekk ikun hemm bżonn, tikkura l-annimali; jew

(b) skond il-każ, tpoġġihom fil-kwarantina jew tiżola l-kunsinna;

(ċ) terġa’ tibgħat, f’kull terminu ta’ żmien li tiddeterminah l-awtorità kompetenti, il-kunsinna ta’ annimali barra t-territorji li għaliha saret referenza fl-Anness I għad-Direttiva 90/675/KEE meta r-rekwiżiti rigward saħħa jew ġid ta’ l-annimali hekk jippermettu.

F’dan il-każ, il-veterinarju uffiċjali tal-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera jrid:

- jinforma lil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera l-oħra, b’mod konformi mal-paragrafu 4, li l-kunsinna ġiet rifjutata, u jindika l-infrazzjonijiet innotati,

- taħt arranġamenti li jridu jiġu definiti b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23, jikkanċella ċ-ċertifikat jew dokument veterinarju li jakkumpanja l-kunsinna rifjutata,

- f’waqtiet li jridu jiġu stabbiliti, jinforma lill-Kummissjoni, permezz ta’ l-awtorità ċentrali kompetenti, dwar in-natura u frekwenza ta’ l-infrazzjonijiet innotati.

Jekk ma jkunx possibbli li l-annimali jintbagħtu lura, b’mod partikolari għal raġunijiet ta’ ġid ta’ l-annimali, il-veterinarju uffiċjali:

- jista’, wara’ ftehim ma l-awtorità kompetenti u wara spezzjoni ante-mortem, jawtorizza l-qatla ta’ l-annimali għall-konsum uman taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti mir-regoli tal-Komunità,

- irid, inkella, jordna l-qtil ta’ l-annimali għal skopijiet li ma jinkludux konsum mill-bniedem jew tordna t-tnaqqis ta’ l-iġsma, waqt li jiġu speċifikati l-kundizzjonijiet rigward kontroll ta’ l-użu tal-prodotti akkwistati.

L-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-Kummissjoni b’każijiet fejn ikunu ġew applikati dawn id-derogazzjonijiet b’mod konformi mal-paragrafu 4.

Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Kumitat Veterinarju Permanenti regolarment infurmat b’tali każijiet.

2. L-importatur jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jkun responsabbli għall-ispejjeż magħmula fit-twettiq tal-miżuri li għalihom jiddisponi l-paragrafu 1, fil-proċess tal-qirda tal-kunsinna jew l-użu tal-laħam għal skopijiet oħra.

Ir-rikavat mill-bejgħ tal-prodotti li għalih saret referenza fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1(ċ) għandu jiġi ritornat lis-sid ta’ l-annimali jew lir-rappreżentant tiegħu wara t-tnaqqis ta’ l-ispejjeż fuq imsemmija.

3. Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati, skond il-bżonn, b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23.

4. L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri, il-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera u l-Kummissjoni jridu jkunu infurmati fil-kuntest tal-programm sabiex tiġi żviluppata l-kompjuterizzazzjoni tal-proċeduri għal kontrolli veterinarji.

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni, li taġixxi skond il-proċedura li għaliha jiddisponi l-Artikolu 23, trid tintroduċi sistema ta’ l-ipproċessar tad-data kompjuterizzata li tgħaqqad is-servizzi ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera u l-awtoritajiet veterinarji kompetenti fil-Kummissjoni, u tinkludi kull data dwar importazzjoni ta’ annimali minn pajjiżi terzi (proġett "Shift"), li tkun marbuta mas-sistema għal skambji ta’ informazzjoni bejn awtoritajiet veterinarji li għalihom jipprovdi l-Artikolu 20 tad-Direttiva 90/425/KEE.

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom, fejn xieraq, jikkomunikaw kull informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħhom b’mod konformi mad-Direttiva tal-Kunsill 89/608/KEE tal-21 ta’ Novembru, 1989 dwar assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi ta’ l-Istat Membru u kooperazzjoni bejn dan ta’ l-aħħar u l-Kummissjoni sabiex tiġi aċċertata l-applikazzjoni korretta tal-liġi dwar materji veterinarji u żootekniċi [10].

L-Artikolu 13

B’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23, il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi ta’ l-impjant li għalih saret referenza fit-tieni subparagrafu, tadotta r-regoli applikabbli għall-importazzjonijiet ta’ annimali għall-qatla maħsuba għall-konsum lokali u ta’ annimali għat-tnissil jew produzzjoni f’ċerti partijiet mit-territorji li għalih saret referenza fl-Anness I għad-Direttiva 90/675/KEE sabiex tikkunsidra l-limiti naturali li huma speċifiċi għal dawn it-territorji, inkluża l-qagħda remota tagħhom mill-parti kontinentali tat-territorju tal-Komunità.

Għal dan l-iskop, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 1991, l-Istati Membri jridu jissottomettu pjan quddiem il-Kummissjoni fejn jistabbilixxu l-proċeduri għat-twettiq ta’ kontrolli fuq importazzjonijiet, fir-reġjuni li għalihom saret referenza fl-ewwel subparagrafu, ta’ annimali minn pajjiżi terzi. Dawn il-pjani jridu jispeċifikaw il-kontrolli mwettqa sabiex annimali introdotti fit-territorji kkonċernati jew prodotti miksuba minn dawn l-annimali jinżammu milli jintbagħtu taħt kull ċirkostanza lejn partijiet oħrajn tat-territorju tal-Komunità.

L-Artikolu 14

Għall-iskopijiet tat-twettiq tal-kontrolli li għalihom saret referenza fl-Artikolu 7(3) ta’ din id-Direttiva, l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni li għaliha jipprovdi l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 90/425/KEE trid, ħlief fil-każ ta’ annimali għall-qatla jew equidae reġistrati, titwettaq fil-post ta’ destinazzjoni ta’ l-annimali, fejn xieraq wara l-perjodu ta’ osservazzjoni li għalih jipprovdi l-Artikolu 8A(5) ta’ din id-Direttiva.

Il-proċeduri sabiex jiġu identifikati jew immarkati l-annimali għall-qatla għandhom jiġu stabbiliti b’mod konformi mal-proċedura li għaliha jipprovdi l-Artikolu 23.

L-Artikolu 15

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru kull miżata għas-saħħa meta l-annimali li għalihom saret referenza f’din id-Direttiva jiġu impurtati sabiex ikopru l-ispejjeż ikkawżati mill-ispezzjonijiet u kontrolli dwar saħħa, kif jipprovdu l-Artikoli 4, 5, u 8.

2. Il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kkawalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni għandu, qabel l-1 ta’ Lulju 1992, jieħu deċiżjoni dwar il-livell jew livelli tal-miżati li għalihom saret referenza fil-paragrafu 1 u dwar ir-regoli u prinċipji dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, u dwar l-eċċezzjonijiet possibbli.

L-Artikolu 16

Skond il-proċedura li għaliha jipprovdi l-Artikolu 23 u fuq kull bażi reċiproka, kontrolli ta’ identità u/jew kontrolli fiżiċi anqas spissi jistgħu, bla preġudizzju għall-kontrolli sabiex jiġi aċċertat li l-proċeduri dwar il-ġid ta’ l-annimali waqt it-vjaġġ qed jiġu mħarsa, jiġu applikati taħt ċerti kundizzjonijiet, u b’mod partikolari fid-dawl tar-riżultati ta’ kontrolli mwettqa qabel l-adozzjoni ta’ din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-kriterji li ġejjin sabiex jingħataw derogazzjonijiet ta’ din ix-xorta:

(a) il-garanziji offruti mill-pajjiż terz ikkonċernat fir-rigward tal-konformità mar-rekwiżiti tal-Komunità, b’mod partikolari dawk tad-Direttivi 72/462/KEE u 90/426/KEE;

(b) is-sitwazzjoni tas-saħħa ta’ annimali fil-pajjiż terz ikkonċernat;

(ċ) informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż terz;

(d) in-natura tal-miżuri sabiex jiġi sorveljat u miġġieled il-mard applikati mill-pajjiż terz;

(e) l-istrutturi u poteri tas-servizz veterinarju;

(f) regoli dwar l-awtorizzazzjoni ta’ ċerti sustanzi u konformità mal-ħtiġiet stabbiliti fl-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 86/469/KEE tas-16 ta’ Settembru 1986 dwar l-eżaminar ta’annimali u laħam frisk għall-preżenza ta’ residwi [11];

(g) riżultat taż-żjajjar ta’ spezzjoni mill-Komunità;

(h) riżultat tal-kontrolli mwettqa fuq importazzjonijiet.

L-Artikolu 17

Drittijiet ta’ appell li jeżistu taħt il-liġijiet fis-seħħ fl-Istati Membri kontra deċiżjonijiet ta’ l-awtoritajiet kompetenti m’għandhomx jiġu affettwati minn din id-Direttiva.

Deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru destinatarju u r-raġunijiet għal tali deċiżjoni għandhom jiġu avżati lill-importatur ikkonċernat jew rappreżentant tiegħu.

Jekk l-importatur ikkonċernat jew ir-rappreżentant tiegħu jitolbu dan, id-deċiżjonijiet u raġunijiet imsemmija għandhom jiġu mgħoddija lilu bil-miktub b’dettalji tad-drittijiet ta’ appell li huma disponibbli għalih skond il-liġi fis-seħħ fl-Istat Membru fejn il-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera huwa lokalizzat, u tal-proċedura u limiti ta’ żmien applikabbli.

IL-KAPITOLU II

Dispożizzjonijiet dwar ħarsien

L-Artikolu 18

1. Jekk kull marda li għaliha saret referenza fid-Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1982 dwar in-notifika ta’ mard ta’ l-annimali ġewwa l-Komunità [12], kull żoonożi jew kull marda jew fenomenu ieħor li jista’ jkun ta’ theddida serja għall-ħajja ta’ l-annimali jew għal bniedem iseħħ jew jinfirex fit-territorju ta’ kull pajjiż terz, jew jekk kull raġuni oħra serja ta’ saħħa ta’ l-annimali jew tal-bniedem hekk titlob, b’mod partikolari fid-dawl tas-sejbiet ta’ l-esperti veterinarji tagħha, il-Kummissjoni tista, b’azzjoni fuq inizjattiva tagħha nnifisha jew fuq talba ta’ kull Stat Membru, tadotta wieħed mill-miżuri li ġejjin bla dewmien u skond il-gravità tas-sitwazzjoni:

- tissospendi l-importazzjonijiet li ġejjin mill-pajjiż terz jew parti mill-pajjiż terz ikkonċernat, u fejn xieraq mill-pajjiż terz tal-vjaġġ,

- tistabbilixxi kundizzjonijiet speċjali fir-rigward ta’ annimali li jkunu ġejjin mill-pajjiż terz kollu jew minn parti minnu.

2. Jekk xi wieħed mill-kontrolli li għalihom tipprovdi din id-Direttiva jindika li kunsinna ta’annimali x’aktarx tikkostitwixxi kull periklu għas-saħħa ta’ l-annimali jew tal-bniedem, l-awtorità veterinarja kompetenti għandha minnufih tieħu l-miżuri segwenti:

- hija għandha taqbad u teqred il-kunsinna,

- hija għandha minnufih tinforma lill-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera oħrajn u lill-Kummissjoni bis-sejbiet u bl-oriġini ta’ l-annimali, b’ mod konformi ma l-Artikolu 12(4).

3. Fil-każ li għalih jipprovdi l-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista’ tieħu miżuri ta’ protezzjoni interim fir-rigward ta’ annimali koperti taħt l-Artikolu 9.

4. Rappreżentanti tal-Kummissjoni jistgħu jagħmlu żjara minnufih lill-pajjiż terz ikkonċernat.

5. Fil-każ li kull Stat Membru jinforma lill-Kummissjoni uffiċjalment dwar il-bżonn li jittieħdu miżuri ta’ ħarsien u l-Kummissjoni ma tkunx invokat il-paragrafi 1 u 3 jew għamlet referenza lill-Kumitat Veterinarju Permanenti b’mod konformi mal-paragrafu 6, dak l-Istat Membru jista’ jieħu miżuri protettivi interim fir-rigward ta’ l-annimali kkonċernati.

Meta kull Stat Membru jieħu miżuri protettivi interim fir-rigward ta’ kull pajjiż terz skond it-termini ta’ dan il-paragrafu, huwa għandu jinforma lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni b’ mod konformi ma l-Artikolu 12(5).

6. Fi żmien 10t ijiem ta’ xogħol, il-Kumitat Veterinarju Permanenti għandu jkollu l-kwistjoni riferuta lilu skond kif jiddisponi l-Artikolu 22, bil-għan li jiġu estiżi, emendati jew imħassra l-miżuri li għalihom jipprovdu l-paragrafi 1, 3 u 5.

7. Deċiżjonijiet sabiex jiġu estiżi, emendati jew imħassra miżuri deċiżi skond il-paragrafi 1, 2, 3 u 6 għandhom jittieħdu b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 22.

8. Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati, skond il-bżonn, b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23.

IL-KAPITOLU III

Spezzjoni

L-Artikolu 19

1. Esperti veterinarji mill-Kummissjoni jistgħu, flimkien ma’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, u sakemm ikun meħtieġ għall-applikazzjoni uniformi tar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva, jivverifikaw illi l-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera approvati bmod konformi ma’ l-Artikolu 76 u ċ-ċentri ta’ kwarantina approvati b’mod konformi ma l-Artikolu 10 jissodisfaw il-kriterji elenkati rispettivament fl-Annessi A u B.

2. Esperti veterinarji mill-Kummissjoni jistgħu, flimkien ma’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, iwettqu kontrolli fuq il-post stess.

3. Kull Stat Membru li fit-territorju tiegħu issir spezzjoni għandu jipprovdi lill-esperti veterinarji mill-Kummissjoni b’kull assistanza li jistgħu jkollhom bżonn fit-twettiq tax-xogħol tagħhom.

4. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri bir-riżultat tal-verifiki.

5. Meta l-Kummissjoni jidhrilha li r-riżultat tal-kontrolli hekk jiġġustifika, hija għandha tirrevedi s-sitwazzjoni mal-Kumitat Veterinarju Permanenti. Hija tista’ tadotta d-deċiżjonijiet meħtieġa b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 22.

6. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-iżviluppi; fid-dawl ta’ dawn l-iżviluppi u b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 22, hi għandha temenda jew tħassar id-deċiżjonijiet li għalihom saret referenza fil-paragrafu 5.

7. Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati, skond il-bżonn, b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23.

L-Artikolu 20

Meta, fuq il-bażi tal-verifiki mwettqa fil-post fejn l-annimali huma miġjuba għall-bejgħ, kull awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru jidhrilha li din id-Direttiva mhijiex qed tiġi mħarsa f’kull post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera ta’ Stat Membru ieħor, hija għandha tikkuntattja lill-persuni kompetenti ta’ awtorità nazzjonali ta’ dak il-pajjiż bla dewmien.

Dawn ta’ l-aħħar għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa u jinfurmaw lill-awtorità kompetenti ta’ l-ewwel Stat Membru dwar in-natura tal-kontrolli magħmula, id-deċiżjoni meħuda u r-raġunijiet għal tali deċiżjonijiet.

Jekk l-awtorità kompetenti fl-ewwel Stat Membru jidhrilha li l-miżuri mhumiex suffiċjenti hija għandha teżamina, ma’ l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru kkonċernat, il-mezzi u il-metodi li bihom is-sitwazzjoni tista’ titranġa, fejn meħtieġ permezz ta’ żjara fl-Istat Membru kkonċernat.

Meta l-verifiki li għalihom saret referenza fl-ewwel subparagrafu juru li m’hemmx konformità ripetutament ma’ din id-Direttiva, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru destinatarju għandha tinforma lill-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri l-oħrajn.

Il-Kummissjoni għandha, fuq talba ta’ l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru destinatarju jew minn rajha, tibgħat kull skwadra ta’ spezzjoni lejn l-Istat Membru kkonċernat flimkien ma’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Skond it-tip ta’ infrazzjoni osservata, din l-iskwadra tista tibqa’ fl-Istat Membru kkonċernat sakemm id-deċiżjonijiet li lilha ġew riferuti fis-subparagrafu finali jkunu ttieħdu.

Sakemm joħorġu s-sejbiet tal-Kummissjoni, l-Istat Membru kkonċernat irid, fuq talba ta’ l-Istat Membru destinatarju, iżid il-kontrolli fil-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera jew fiċ-ċentru ta’ kwarantina kkonċernat.

L-Istat Membru destinatarju jrid, min-naħa tiegħu, isaħħaħ il-kontrolli fuq annimali li ġejjin minn dawn is-sorsi.

Fuq talba ta’ wieħed miż-żewġ Stati Membri kkonċernati, u b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 22, il-Kummissjoni trid, fejn l-irregolaritajiet ikunu kkonfermati mill-ispezzjoni li għaliha saret referenza fil-ħames subparagrafu, tieħu l-miżuri xierqa. Dawn il-miżuri jridu jġu kkonfermati jew riveduti mill-aktar fis possibbli skond l-istess proċedura.

L-Artikolu 21

1. Kull Stat Membru għandu jagħmel programm għall-iskambjar ta’ impjegati maħtura sabiex iwettaq il-kontrolli veterinarji fuq annimali li ġejjin minn pajjiżi terzi.

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkoordinaw il-programmi li għalihom saret referenza fil-paragrafu 1 fi ħdan il-Kumitat Veterinarju Permanenti.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jippermettu l-implimentazzjoni tal-programmi li jirriżultaw mill-koordinazzjoni li għaliha saret referenza fil-paragrafu 2.

4. Kull sena, fil-Kumitat Veterinarji Permanenti, l-implimentazzjoni ta’ programmi għandha tiġi riveduta fuq il-bażi ta’ rapporti mfassla mill-Istati Membri.

5. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-esperjenza akkwistata, sabiex itejbu u jiżviluppaw il-programmi ta’ skambju.

6. Kull għotja finanzjarja mill-Komunità tista’ tingħata sabiex tinkoraġġixxi l-iżvilupp effiċjenti ta’ programmi ta’ skambjar. Regoli dettaljati għal tali għotjiet u l-ammont stmat li għandu jiġi impost iddebitat lill-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej huma stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar infiq fil-qasam veterinarju [13].

7. Regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1, 4 u 5 għandhom jiġu adottati, skond il-bżonn, b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23.

IL-KAPITOLU IV

Dispożizzjonijiet ġenerali

L-Artikolu 22

Meta ssir referenza għall-proċedura li għaliha hemm provdut f’ dan l-Artikolu, għandha tittieħed azzjoni b’mod konformi ma l-Artikolu 17 tad-Direttiva 89/662/KEE.

L-Artikolu 23

Meta ssir referenza għall-proċedura li għaliha hemm provdut f’ dan l-Artikolu, għandha tittieħed azzjoni b’mod konformi ma l-Artikolu 18 tad-Direttiva 89/662/KEE.

L-Artikolu 24

L-Annessi għal din id-Direttiva għandhom jiġu emendati, skond il-bżonn, b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23.

L-Artikolu 25

Din id-Direttiva għandha sseħħ bla preġudizzju għall-obbligazzjonijiet li joħorġu mir-regoli doganali.

L-Artikolu 26

1. L-Artikoli 12 u 28 tad-Direttiva 72/462/KEE għandhom jiġu mħassra.

Sakemm jingħataw id-deċiżjonijiet li għalihom jipprovdu l-Artikoli 5 u 6 ta’ din id-Direttiva, l-atti adottati kif previst fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 72/462/KEE għandhom ikomplu japplikaw.

2. L-Artikoli 20 u 21 tad-Direttiva 90/426/KEE u l-Artikoli 27 u 29(2) tad-Direttiva 90/539/KEE għandhom jiġu mħassra.

L-Artikolu 27

1. Id-Direttiva 89/662/KEE hija b’dan emendata kif ġej:

(a) fl-Artikolu 19(2) "31 ta’ Diċembru 1992" għandha tiġi sostitwita b’ "31 ta’ Diċembru 1996";

(b) L-Artikolu 22 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

"L-Artikolu 22

L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva fl-1 ta’ Lulju 1992."

2. Id-Direttiva 90/425/KEE għandha tiġi emendata kif ġej:

(a) L-Artikolu 7 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

"L-Artikolu 7

1. L-Istati Membri għandhom jaċċertaw ruħhom illi, waqt kontrolli mwettqa fil-postijiet fejn l-annimali u l-prodotti li għalihom saret referenza fl-Anness I minn kull pajjiż terz jistgħu jiġu mdaħħla fit-territorji msemmija fl-Anness I tad-Direttiva 90/675/KEE, bħal portijiet, ajruporti u postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera ma’ pajjiżi terzi, il-miżuri li ġejjin jiġu meħuda:

(a) ċertifikati jew dokumenti li jakkumpanjaw l-annimali u l-prodotti jiġu ċċekkjati;

(b) annimali u prodotti tal-Komunità għandhom ikunu soġġetti għar-regoli dwar kontroll stabbiliti fl-Artikolu 5;

(ċ) prodotti minn pajjiżi terzi għandhom ikunu soġġetti għar-regoli stabbiliti fid-Direttiva 90/675/KEE;

(d) annimali minn pajjiżi terzi għandhom ikunu soġġetti għar-regoli stabbiliti fid-Direttiva 91/496/KEE.

2. Madankollu, mill-1 ta’ Jannar 1993 u bħala derogazzjoni mill-paragrafu 1, kull annimal jew prodott trasportat permezz ta’ vjaġġ li jipprovdi kull rabta regolari u diretta bejn żewġ punti ġeografiċi fil-Komunità għandhom ikunu soġġetti għar-regoli dwar kontroll li jipprovdi għalihom l-Artikolu 5."

(b) L-Artikolu 23 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

"L-Artikolu 23

Il-Kunsill għandu, fuq il-bażi tar-rapport tal-Kummissjoni, akkumpanjat minn proposti possibbli li dwarhom il-Kunsill jiddeċiedi b’kull maġġoranza kwalifikata, jeżamina mill-ġdid:

- id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 10 u ta’ l-Artikolu 5(2)(a) qabel l-1 ta’ Jannar 1993,

- dispożizzjonijiet oħra qabel l-1 ta’ Jannar 1996."

(ċ) Fl-Artikolu 26:

fl-ewwel subparagrafu, il-punt (ii) għandu jiġi sostitwit b’:

"(ii) id-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ din id-Direttiva fl-1 ta’ Lulju 1992.";

it-tieni subparagrafu għandu jiġi mħassar.

3. Id-Direttiva 90/675/KEE hija b’dan emendata kif ġej:

(a) Fl-Artikolu 19, il-paragrafu 6 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

"6. Fi żmien għaxart ijiem, il-Kumitat Veterinarju Permanenti għandu jirreferi lilha l-kwistjoni, fit-termini ta’ l-Artikolu 23, b’ kull għan li jiġu estiżi, emendati jew imħassra l-miżuri li għalihom jipprovdu l-paragrafi 1, 3 u 5. Il-proċedura li għaliha jipprovdi l-Artikolu 23 tista’ wkoll tintuża sabiex jiġu adottati d-deċiżjonijiet meħtieġa, fosthom dawk li għandhom x’jaqsmu maċ-ċaqliq intra-Komunitarju ta’ prodotti u għall-vjaġġi."

(b) Fl-Artikolu 32, "sal-31 ta’ Diċembru 1991" għandu jiġi sostitwit b’ "sa l-1 ta’ Lulju 1992".

L-Artikolu 28

Meta tkun qed taġixxi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23, il-Kummissjoni tista’ taddotta għal tliet snin il-miżuri tranżitorji meħtieġa sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni għall-arranġamenti ġodda ta’ kontrolli b’mod konformi ma din id-Direttiva.

L-Artikolu 29

L-Istati Membri jistgħu jużaw l-assistenza finanzjarja tal-Komunità skond ma jipprovdi l-Artikolu 38 tad-Direttiva 90/424/KEE għat-twettiq ta’ din id-Direttiva, b’mod partikolari għat-twaqqif ta’ networks għall-iskambji ta’ informazzjoni bejn servizzi veterinarji u postijiet fuq il-fruntiera.

L-Artikolu 30

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u provvedimenti amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw mad-:

(a) dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6(3) u l-Artikoli 13, 18 u 21 fl-1 ta’ Diċembru 1991;

(b) dispożizzjonijiet l-oħra ta’ din id-Direttiva fl-1 ta’ Lulju 1992.

Huma għandhom minnufih jinfurmaw b’dan lill-Kummissjoni.

Meta dawn il-miżuri jiġu adottati mill-Istati Membri, għandu jkun fihom kull referenza għal din id-Direttiva jew għandu jkollhom magħhom din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif issir din ir-referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. Regoli dettaljati sabiex tiġi applikata din id-Direttiva, u b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw l-Artikolu 8(3), għandhom jiġu adottati u s-sistema li għaliha saret referenza fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 12(4) miġjuba fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 1992.

Jekk id-data li għaliha saret referenza fis-subparagrafu preċedenti ma tkunx tista’ tinżamm, il-miżuri tranżittivi li għalihom jiddisponi l-Artikolu 28 għandhom jittieħdu f’dik id-data.

L-Artikolu 31

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, fil-15 ta’ Lulju 1991.

Għall-Kunsill

Il-President

P. Bukman

[1] ĠU C 89, tas-6.4.1991, p. 5.

[2] ĠU C 183, tal-15.7.1991.

[3] ĠU L 224, tat-18.8.1990, p. 29. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 91/174/KEE (ĠU L 85, tal-5.4.1991, p. 37).

[4] ĠU L 395, tat-30.12.1989, p. 13.

[5] ĠU L 373, tal-31.12.1990, p.1.

[6] ĠU L 200, tat-8.8.1977, p.10.

[7] ĠU L 224, tat-18.8.1990, p. 42.

[8] ĠU L 224, tat-18.8.1990, p. 55.

[9] ĠU L 302, tal-31.12.1972, p. 28. Id-Direttiva l-aħħar emendata bid-Direttiva 91/266/KEE (ĠU L 134, tad-29.5.1991, p. 45).

[10] ĠU L 351, tat-2.12.1989, p. 34.

[11] ĠU L 275, tas-26.9.1986, p. 36.

[12] ĠU L 378, tal-31.12.1982, p. 58. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni 90/134/KEE (ĠU L 176, tat-22.3.1990, p. 23).

[13] ĠU L 224, tat-18.8.1990, p. 19. Id-Deċiżjoni emendata bid-Deċiżjoni 91/133/KEE (ĠU L 66, tat-13.3.1991, p. 18).

--------------------------------------------------

L-ANNESS A

Kundizzjonijiet ġenerali għall-approvazzjoni ta’ postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera

Sabiex tinkiseb l-approvazzjoni tal-Komunità, il-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera jrid ikollhom:

1) triq ta’ aċċess apposta għat-trasport ta’ annimali ħajjin sabiex l-annimali jiffrankaw stennija żejda;

2) faċilitajiet (li jridu jkunu faċli biex tnaddaf u tiddiżinfetta) għat-tagħbija u ħatt tal-mezzi differenti ta’ trasport, spezzjoni, għalf, tisqija u trattament ta’ l-annimali, bi spazju, dawl u ventilazzjoni adegwata għan-numru ta’ annimali li jridu jiġu spezzjonati;

3) numri suffiċjenti, fir-rigward tan-numru ta’ annimali li jkollu x’jaqsam magħhom il-post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera, ta’ impjegati veterinarji u awżiljarji imħarrġa apposta sabiex iwettqu kontrolli fuq id-dokumenti ta’ ma’ l-annimali u l-kontrolli kliniċi msemmija fl-Artikoli 4, 5, 8 u 9 ta’ din id-Direttiva;

4) fondi kbar biżżejjed għad-dispożizzjoni ta’ l-impjegati responsabbli għat-twettiq tal-kontrolli veterinarji, inklużi kmamar ta’ tbiddil, showers u toilets;

5) fondi u faċilitajiet xierqa għat-teħid u l-ipproċessar ta’ kampjuni għall-kontrolli ta’ rutina stabbiliti fir-regoli tal-Komunità;

6) is-servizzi ta’ kull laboratorju speċjalizzat li jista’ jwettaq provi speċjali fuq il-kampjuni meħuda ġewwa l-post;

7) is-servizzi ta’ kull azjenda fil-viċinanza immedjata li jkollha l-faċilitajiet u t-tagħmir sabiex takkomoda, tagħlef, tisqi, tikkura u, jekk ikun meħtieġ, toqtol l-annimali;

8) fejn tali postijiet iservu ta’ punti ta’ waqfien jew trasferiment għal annimali waqt il-vjaġġ, faċilitajiet xierqa għall-ħatt, tisqija, għalf, u tkennija addattata ta’ l-annimali fejn meħtieġ u l-għotja tal-kura meħtieġa jew jekk ikun meħtieġ il-qtil hemmhekk stess b’mezzi li jiffrankalhom tbatija żejda;

9) tagħmir addattat li jippermetti l-iskambju rapidu ta’ informazzjoni ma’ postijiet oħra ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera u l-awtoritajiet veterinarji kompetenti li għalihom saret referenza fl-Artikolu 20 tad-Direttiva 90/425/KEE;

10) tagħmir u faċilitajiet għat-tindif u diżinfettar.

--------------------------------------------------

L-ANNESS B

Kundizzjonijiet ġenerali għall-approvazzjoni ta’ ċentri ta’ kwarantina.

1. Il-ħtiġiet ta’ l-Anness A, il-punti 2, 4, 5, 7, 9 u 10 għandhom japplikaw.

2. Minbarra dan, iċ-ċentri ta’ kwarantina jridu:

- jkunu mqiegħda taħt il-kontroll permanenti u taħt ir-responsabbiltà ta’ l-uffiċjal veterinarju,

- ikunu qegħdin f’ċertu bogħod minn azjendi jew postijiet oħra fejn jinżammu l-annimali li aktarx jistgħu jiġu infettati minn mard kontaġġjuż,

- ikollhom sistema ta’ kontroll effiċjenti sabiex jiġi żgurat sorveljar adegwat ta’ l-annimali.

--------------------------------------------------

Top