Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0662

Id-Direttiva tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern

OJ L 395, 30.12.1989, p. 13–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 031 P. 216 - 225
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 031 P. 216 - 225
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 202 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 202 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 016 P. 3 - 12

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 06/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/662/oj

31989L0662



Official Journal L 395 , 30/12/1989 P. 0013 - 0022
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 31 P. 0216
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 31 P. 0216


Id-Direttiva tal-Kunsill

tal-11 ta' Diċembru 1989

dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern

(89/662/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ekonomika Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43 dwar dan,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni [1];

Wara li kkunsidra l-fehma tal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-fehma tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [3],

Billi l-Komunità trid tadotta miżuri mfassla biex jistabbilixxu s-suq intern progressivament fuq kull perjodu li jiskadi fil-31 ta' Diċembru 1992;

Billi l-ħidma armonjuża ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq fi prodotti ta' bhejjem ħajjin u prodotti ta' oriġini ta' annimal jimplika ż-żarmar ta' barrieri veterinarji għall-iżvilupp tal-kummerċ intra-Komunitarju fil-prodotti kkonċernati; billi f'dan ir-rigward il-moviment ħieles tal-prodotti agrikoli huwa karatteristika fondamentali ta' l-organizzazzjoni komuni tas-swieq u għandha tiffaċilita l-iżvilupp razzjonali tal-produzzjoni agrikola u ta' l-aħjar użu tal-fatturi tal-produzzjoni.

Billi fil-qasam veterinarju fruntieri huma preżentament użati sabiex jitwettqu spezzjonijiet li jimmiraw sabiex iħarsu s-saħħa pubblika u s-saħħa ta' l-annimali;

Billi l-mira aħħarija hija biex jiġi żgurat li l-ispezzjonijiet veterinarji jitwettqu fil-post tad-dispaċċ biss; billi l-kisba ta' dan l-għan jimplika l-armonizzazzjoni tal-ħtiġiet bażiċi li jirrelataw għall-ħarsien tas-saħħa pubblika u s-saħħa ta' l-annimali;

Billi bil-ħsieb għat-tlestija tas-suq intern, kemm-il darba ssir il-kisba ta' dan l-għan, l-enfasi għandu jitpoġġa fuq l-ispezzjonjiet li jridu jitwettqu fil-post tad-dispaċċ u fl-organizzazzjoni ta' dawk li jistgħu jitwettqu fil-post tad-destinazzjoni; billi kull soluzzjoni bħal din tinvolvi s-sospensjoni ta' spezzjonijiet veterinarji fil-fruntieri interni tal-Komunità;

Billi din is-soluzzjoni timplika kunfidenza aktar fl-ispezzjonijiet veterinarji mwettqa mill-Istat tad-dispaċċ; billi dan ta' l-aħħar għandu jiżgura li dawn l-ispezzjonijiet veterinarji jiġu mwettqa f'kull manjiera xierqa;

Billi fl-Istat tad-destinazzjoni spezzjonijiet veterinarji fil-lok jistgħu jitwettqu fil-post tad-destinazzjoni; billi madankollu, fil-każ ta' preżunzjoni serja ta' irregolarità, l-ispezzjoni veterinarja tista' titwettaq waqt li l-oġġetti huma fi vjaġġ;

Billi huwa għall-Istati Membri li jispeċifikaw f'kull pjan li jrid jiġi sottomess il-mod li bih hemm il-ħsieb li jwettaq l-ispezzjoni u billi dawn il-pjani għandhom ikunu s-suġġett ta' l-approvazzjoni tal-Komunità;

Billi disposizzjoni trid issir għall-azzjoni li trid tittieħed fejn kull spezzjoni veterinarja turi li l-konsenja hija rregolari; billi f'kull sitwazzjoni bħal din tliet soluzzjonijiet possibbli jistgħu jiġu magħżula: l-għan ta' l-ewwel waħda jkun biex jipprovdi għar-regolarizzazzjoni ta' dokumenti mhux korretti, dak tat-tieni sabiex kull periklu jiġi evitat fejn jinstab li jkun hemm kull tifqigħa ta' kull marda epiżootika, kull marda serja ġdida u li tittieħed jew kawża oħra li tista' tikkaġuna periklu serju lill-annimali jew lis-saħħa tal-bniedem, waqt li l-bżonn tat-tielet ikun meta l-oġġetti li ma jissodisfawx il-ħtiġiet stabbiliti għar-raġunijiet oħra għajr dawk li saret referenza għalihom;

Billi għandha ssir disposizzjoni għal kull proċedura sabiex jiġu riżolti konflitti li jistgħu jiġru meta jkunu rigward konsenji minn kull stabbiliment, ċentru ta' produzzjoni jew impriża;

Billi disposizzjoni trid issir għal miżuri protettivi; billi f'dan il-qasam, speċjalment għal raġunijiet ta' effettività, responsabbiltà għandha l-ewwel tistrieħ ma' l-Istat Membru tad-dispaċċ; billi l-Kummissjoni trid tkun tista' taġixxi b'għaġġla, b'mod partikolari permezz ta' visti fuq il-post u tadotta miżuri xierqa għas-sitwazzjoni.

Billi sabiex ikunu effettivi, ir-regoli stabbiliti minn din id-Direttiva jridu jkopru kull oġġett li huma suġġett fil-każ ta' kummerċ intra-Komunitarju għal ħtiġiet veterinarji;

Billi, madankollu, rigward ċertu mard epizootiku, sitwazzjonijiet ta' saħħa differenti għadhom jipprevalu fl-Istati Membri u billi, kemm-il darba jkun hemm kull avviċinament tal-Komunità dwar il-metodi sabiex jikkumbattu dan il-mard, il-kwistjoni ta' l-ispezzjoni tal-kummerċ intra-Komunitarju tal-bhejjem ħajjin għandha għalissa titħalla fil-ġenb u kull spezzjoni dokumentata għandha tiġi permessa matul il-vjaġġ; billi, in vista ta' l-istat preżenti ta' regoli armonizzati u sakemm isiru regoli tal-Komunità, oġġetti li m'humiex is-suġġett ta' regoli armonizzati għandhom iħarsu l-ħtiġiet ta' l-Istat tad-destinazzjoni kemm-il darba dawn ta' l-aħħar huma f'konformità ma' l-Artikolu 36 tat-Trattat;

Billi id-disposizzjonijiet tad-Direttivi eżistenti għandhom jiġu adattati għar-regoli ġodda stabbiliti f'din id-Direttiva;

Billi dawn ir-regoli għandhom jerġgħu jiġu eżaminati mill-ġdid qabel l-aħħar ta' l-1993;

Billi l-Kummissjoni għandha tiġi fdata bl-impenn illi tadotta miżuri għall-applikazzjoni ta' din id-Direttiva; billi, għal dan l-iskop, disposizzjoni għandha sseħħ għal proċeduri illi tistabbilixxi koperazzjoni mill-qrib u effettiva bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri fil-Kumitat Veterinarju Imwaqqaf;

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ispezzjonijiet veterinarji li jridu jitwettqu fuq prodotti ta' oriġini ta' l-annimali li huma koperti bid-Direttivi elenkati fil-lista fl-Anness A jew minn Artikolu 14 u li huma maħsuba għall-kummerċ m'humiex jitwettqu iżjed, mingħajr preġudizzju għal Artikolu 6, fil-fruntieri imma huma mwettqa b'mod konformi ma' din id-Direttiva.

Artikolu 2

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

1. "Spezzjoni veterinarja" tfisser kull spezzjoni fiżika u/jew formalità amministrattiva li tapplika għall-prodotti li għalihom saret referenza fl-Artikolu 1 u li huma maħsuba għall-ħarsien, dirett jew mod ieħor, ta' saħħa pubblika jew ta' l-annimali;

2. "kummerċ" ifisser kummerċ bejn l-Istati Membri f'oġġetti fit-tifsira ta' l-Artikolu 9 (2) tat-Trattat;

3. "stabbiliment" ifisser kull impriża li tipproduċi, taħżen jew tipproċessa l-prodotti li għalihom saret referenza fl-Artikolu 1;

4. "awtorità kompetenti" tfisser l-awtorità ċentrali ta' kull Stat Membru kompetenti sabiex iwettaq spezzjonijiet veterinarji jew kull awtorità lil lilha tkun ġiet delegata din il-kompetenza;

5. "uffiċjal veterinarju" ifisser il-veterinarju maħtur mill-awtorità kompetenti ċentrali ta' l-Istat Membru.

KAPITOLU I

Spezzjonijiet fl-oriġini

Artikolu 3

1. L-Istati Membri għandhom jiżguaw li l-uniċi prodotti maħsuba għall-kummerċ huma dawk li saret referenza għalihom fl-Artikolu 1 li ġew miksuba, verifikati, immarkati u tikkettjati b'mod konformi mar-regoli tal-Komunità għad-destinazzjoni fi kwistjoni u li huma akkumpanjati lid-destinatarju finali msemmi f'kull ċertifikat ta' saħħa, ċertifikat tas-saħħa ta' l-annimali jew b'kull dokument ieħor li hemm provdut mir-regoli veterinarji tal-Komunità.

L-iffissar ta' l-oriġini għandhom jiżguraw, b'sorveljanza kostanti tagħhom infushom, li dawn il-prodotti jissodisfaw il-ħtiġiet ta' l-ewwel sub-paragrafu.

Mingħajr preġudizzju għad-doveri tal-monitoraġġ assenjati lill-veterinarju uffiċjali taħt il-leġislazzjoni tal-Komunità, l-awtorità kompetenti għandha twettaq spezzjonijiet regolari fuq stabbilimenti sabiex tissodisfa lilha nnifisha li l-prodotti maħsuba għal kummerċ iħarsu l-ħtiġiet tal-Komunità jew, fil-każijiet li għalihom saret referenza fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu u Artikolu 14, mal-ħtiġiet ta' l-Istati Membri tad-destinazzjoni.

Meta hemm raġunijiet ta' suspett li l-ħtiġiet m'humiex qed jintlaħqu, l-awtorità kompetenti għandha twettaq l-ispezzjonijiet meħtieġa u, jekk is-suspett jiġi konfermat, tieħu miżuri xierqa, li jistgħu jinkludu li l-qbil jiġi rtirat.

2. Meta l-ħidma tat-trasport tinvolvi diversi postijiet ta' destinazzjoni, prodotti għandhom jinġabru flimkien f'kull numru ta' lottijiet daqs kemm hemm postijiet ta' destinazzjoni. Kull lott irid jiġi akkumpanjat miċ-ċertifikat jew dokument imsemmija qabel.

Meta l-prodotti li għalihom saret referenza f'Artikolu 1 huma maħsuba għall-esportazzjoni lil kull pajjiz terz, il-ħidma tat-trasport irid jibqa' taħt sorveljanza tad-dwana sal-punt tal-ħruġ mit-territorju tal-Komunità.

3. L-Istati Membri li jagħmlu importazzjonijiet b'għażla minn ċertu pajjiżi terzi għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar l-eżistena ta' dawn l-importazzjonijiet.

Billi l-prodotti huma miġjuba fit-territorju tal-Komunità permezz ta' kull Stat Membru ieħor minn dawk li għalihom saret referenza hawn fuq, dak l-Istat Membru għandu jwettaq spezzjoni dokumentata fuq l-oriġini u d-destinazzjoni ta' l-oġġetti b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1).

L-Istati Membri tad-destinazzjoni għandhom jipprojbixxu l-prodotti konċernati milli jintbagħtu mit-territorju tagħhom kemm-il darba m'humiex intenzjonati għal Stat Membru ieħor bl-istess mod ta' għażla.

Artikolu 4

1. L-Istati Membri tad-dispaċċ għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-operaturi jħarsu l-ħtiġiet veterinarji f'kull stadju tal-produzzjoni, ħażna, bejgħ, immarkitjar u trasport tal-prodotti li għalihom saret referenza fl-Artikolu 1. B'mod partikolari, għandhom jiżguraw li:

- il-prodotti miksuba b'mod konformi mad-direttivi li għalihom saret referenza f'Anness A huma spezzjonati bl-istess mod, minn kull lat veterinarju, jekk huma maħsuba għall-kummerċ intra-Komunitarju jew għas-suq nazzjonali,

- il-prodotti koperti mill-Anness B m'humiex mibgħuta lit-territorju ta' Stat Membru ieħor, jekk ma jistgħux jiġu mibjugħa fit-territorju tagħhom għal raġunijiet ġustifikati fl-Artikolu 36 tat-Trattat.

2. L-Istati Membri tad-dispaċċ għandhom jieħdu l-miżuri amministrattivi, legali jew penali xierqa biex jippenalizzaw kull ksur ta' leġislazzjoni veterinarja minn persuni naturali jew legali fejn jinsab li r-regoli tal-Komunità ġew miksura, b'mod partikolari meta jinstab li ċ-ċertifikati jew dokumenti mfassla ma jikkorrispondux ma' l-istat attwali tal-prodotti jew li timbri tas-saħħa pubblika ġew imwaħħla ma' prodotti li ma jikkonformawx ma' dawn ir-regoli.

KAPITOLU II

Spezzjonijiet meta jaslu fid-destinazzjoni

Artikolu 5

1. L-Istati Membri tad-destinazzjoni għandhom jimplimentaw il-miżuri li ġejjin:

(a) L-awtorità kompetenti tista', fil-postijiet ta' destinazzjoni ta' l-oġġetti, tiċċekja bl-użu ta' spezzjonijiet veterinarji mhux diskriminatorji fil-lok, li l-ħtiġiet ta' l-Artikolu 3 kienu ġew mħarsa; Hi tista' tieħu kampjuni fl-istess ħin.

Barra minn hekk, meta l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru ta' transitu jew ta' l-Istati Membri ta' destinazzjoni għandha l-informazzjoni li twassalha biex tissusspetta kull ksur tal-liġi, spezzjonijiet jistgħu jsiru wkoll matul it-trasport ta' oġġetti fit-territorju tagħha, inkluż spezzjonijiet fuq konformità rigward il-mezzi tat-trasport;

(b) meta l-prodotti li għalihom saret referenza fl-Artikolu 1 li joriġinaw fi Stat Membru ieħor huma maħsuba:

- għal kull stabbiliment impoġġi taħt ir-responsibbiltà ta' kull veterinarju uffiċjali, dan ta' l-aħħar għandu jassigura li huma l-prodotti biss li jikkonformaw mal-ħtiġiet ta' Artikolu 3 (1) rigward l-immarkar u d-dokumenti li jakkumpanjaw jew, fil-każ ta' prodotti li għalihom saret referenza fl-Anness B, huma akkompanjati bid-dokument stipulat bir-regoli tal-pajjiż ta' destinazzjoni, huma permessi għal dak l-istabbiliment,

- għal kull intermedjarju approvat li jaqsam il-lottijiet jew għal kull impriża kummerċjali b'ħafna friegħi, jew kull stabbiliment ieħor mhux suġġett għal superviżjoni permanenti, dan ta' l-aħħar għandu jiċċekkja, qabel ma' l-lott jiġi maqsum jew impoġġi fis-suq, li l-marki msemmija, ċertifikat, jew dokumenti li għalihom saret referenza fl-ewwel inċiż huma preżenti u l-awtorità kompetenti nnotifikata dwar kull irregolarità jew anomalija,

- għal destinatarji oħra, b'mod partikolari meta l-lott huwa parzjalment imħott waqt il-vjaġġ, il-lott għandu jkun akkumpanjat, b'mod konformi ma' l-Artikolu 3 (1), ma' l-oriġinal taċ-ċertifikat li għalih saret referenza fl-ewwel inċiż.

Il-garanziji li jridu jkunu fornuti mid-destinatarji li għalihom saret referenza fit-tieni u t-tielet inċiż għandhom jiġu speċifikati f'kull ftehim ma' l-awtorità kompetenti li għandu jiġi ffirmat fiż-żmien tar-reġistrazzjoni ta' qabel li għalih hemm ipprovdut fil-paragrafu 3. L-awtorità kompetenti għandha twettaq spezzjonijiet kif ġie ġie sabiex konformità tiġi vverifikata ma' dawk il-garanziji.

2. Mingħajr preġudizzju għal Artikolu 4, meta l-istandards tal-Komunità stabbiliti mir-regoli tal-Komunità ma ġewx iffissati u fil-każ li hemm provdut fl-Artikolu 14, l-Istat Membru tad-destinazzjoni jeħtieġ, b'qies mistħoqq għad-disposizzjonijiet ġenerali tat-Trattat, li l-isabbiliment ta' l-oriġini irid japplika l-istandards fis-seħħ taħt ir-regoli nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. L-Istat Membru ta' l-oriġini għandu jiżgura li l-prodotti fi kwistjoni jħarsu dawk il-ħtiġiet.

3. Operaturi li għandhom prodotti mwassla lilhom minn Stat Membru ieħor jew min jaqsam kull lott sħiħ ta' dawn il-prodotti:

(a) għandhom ikunu suġġetti, jekk ikun mitlub mill-awtorità kompetenti, għal reġistrazzjoni minn qabel;

(b) għandhom iżommu kull reġistru li fih dawn il-konsenji huma rrekordjati;

(ċ) iridu, jekk ikunu hekk mitluba mill-awtorità kompetenti, jirrappurtaw il-wasla tal-prodotti minn Stat Membru ieħor, sakemm u safejn ikun meħtieġ li jitwettqu spezzjonijiet li għalihom saret referenza fil-paragrafu 1;

(d) iżommu għal kull perjodu ta' mhux anqas minn sitt xhur hekk li jkun speċifikat mill-awtorità kompetenti, iċ-ċertifikati u d-dokumenti tas-saħħa li għalihom saret referenza fl-Artikolu 3 għal preżentazzjoni lill-awtorità kompeteneti jekk ikun mitlub minn dan ta' l-aħħar.

4. Ir-regoli dettaljati sabiex jiġi implimentat dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati b'mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18.

5. Il-Kunsill, huwa u jaġixxi fuq il-bażi ta' kull rapport tal-Kummissjoni akkumpanjat minn kull proposta, għandu jerġa' jeżamina mill-ġdid dan l-Artikolu f'perjodu ta' kull tliet snin mill-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 6

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li matul l-ispezzjonijiet imwettqa fil-postijiet fejn prodotti minn kull pajjiż terz jistgħu jiddaħħlu fit-territorju tal-Komunità, bħal ma huma portijiet, ajruporti u postijiet ta' fruntieri ma' pajjiżi terzi, il-miżuri li ġejjin iridu jittieħdu:

(a) kull spezzjoni dokumentata għandha ssir fuq l-oriġini tal-prodotti;

(b) meta l-prodotti huma importati minn pajjiżi terzi, iridu jintbagħtu, taħt sorveljanza tad-dwana, lill-postijiet ta' l-ispezzjoni sabiex spezzjonijiet veterinarji jkunu jistgħu jitwettqu.

Il-prodotti li għalihom saret referenza fl-Anness A jistgħu ma jgħaddux mid-dwana kemm-il darba dawk l-ispezzjonijiet ma jkunux urew li jikkonformaw mar-regoli tal-Komunità.

Il-prodotti li għalihom saret referenza f'l-Anness B u dawk li huma s-suġġett ta' importazzjonijiet b'għażla b'mod konformi ma' l-Artikolu 3 (3) li, wara li jiddaħħlu fit-territorju tal-Komunità, għandhom jintbagħtu lit-territorju ta' kull Stat Membru ieħor, iridu:

- jew jgħaddu minn spezzjonijiet veterinarji sabiex juru li jikkonformaw mar-regoli tad-destinazzjoni ta' l-Istat Membru,

- jew, wara kull spezzjoni viżwali biss sabiex jiġi stabbilit li d-dokumenti u l-prodotti jaqblu ma' xulxin, jintbagħtu taħt sorveljanza tad-dwana lill-post tad-destinazzjoni fejn l-ispezzjonijiet veterinarji jridu jitwettqu;

(ċ) prodotti ta' oriġini tal-Komunità għandhom ikunu suġġett għar-regoli ta' l-ispezzjoni stabbiliti f'l-Artikolu 5.

2. Madankollu, mill-1 ta' Jannar 1993 u bħala deroga minn paragrafu 1, kull prodott trasportat permezz ta' mezz ta' trasport regolari jew dirett li jagħqad żewġ punti ġeografiċi tal-Komunità għandu jkun suġġett għar-regoli ta' l-ispezzjoni li għaliha saret referenza fl-Artikolu 5.

Artikolu 7

1. Jekk, waqt kull spezzjoni mwettqa fil-post tad-destinazzjoni ta' kull konsenja jew matul il-vjaġġ, l-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru jistabbilixxu:

(a) il-preżenza ta' aġenti responsabbli għal kull marda msemmija fid-Direttiva 82/894/KEE [4], kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 89/162/KEE [5], kull żoonosi jew marda, jew kull kawża oħra li tista tikkostitwixxi kull periklu serju lil annimal jew bniedem, jew li l-prodotti jiġu minn erja infettata minn kull marda epiżootika, għandhom, minn barra rigward aspetti ta' saħħa ta' l-annimali, fil-każ ta' prodotti suġġett għal wieħed mit-trattamenti li għalihom saret referenza fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 80/215/KEE [6], kif l-aħħar ementata mid-Direttiva 88/660/KEE [7], sabiex il-lott ikun meqrud jew użat f'kull mod ieħor stabbilit mir-regoli tal-Komunità.

Spejjeż li jirrelataw għall-qerda tal-lott għandhom jiġu merfugħa mill-fornitur jew ir-rappreżentant tiegħu.

L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni għandhom minnufih javżaw lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni permezz ta' telex tar-riżultati miksuba, id-deċiżjonijiet meħuda u r-raġunijiet għal dawn id-deċiżjonijiet.

Il-miżuri ta' ħarsien li għalihom hemm provdut fl-Artikolu 9 jistgħu jiġu applikati.

Magħduda ma' dan, fuq it-talba ta' kull Stat Membru u b'mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 17, il-Kummissjoni tista', sabiex tiffaċċja sitwazzjonijiet mhux provduti mill-leġislazzjoni tal-Komunità, tadotta kull miżura meħtieġa biex tasal għal kull avviċinament maħdum mill-Istati Membri;

(b) li l-oġġetti ma jilħqux il-kondizzjonijiet stabbiliti mid-direttivi tal-Komunità, jew, fl-assenza ta' deċiżjonijiet dwar l-istandards tal-Komunità provduti mid-direttivi, permezz ta' standards nazzjonali, jistgħu, kemm-il darba jippermettu konsiderazzjonijiet ta' saħħa u saħħa ta' l-annimali, jagħtu l-fornitur jew ir-rappreżentant tiegħu l-għażla li:

- jeqirdu l-oġġett, jew

- jużaw l-oġġetti għall-għanijiet oħra, inkluż li jirritornawhom bl-awtorizzazzjoni ta' l-awtorità kompetenti tal-pajjiż li stabbilixxa l-oriġini.

Madankollu, jekk iċ-ċertifikat jew id-dokumenti jinstab li jkun fihom irregolaritajiet, il-konsenjatur għandu jingħata kull perjodu ta' żmien ta' grazzja qabel ma jkun hemm rikors għal din l-aħħar possibbiltà.

2. B'mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18, il-Kummissjoni għandha tfassal kull lista ta' l-aġenti u l-mard li għalihom saret referenza fil-paragrafu 1, u regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 8

1. Fil-każijiet li hemm provdut għalihom fl-Artikolu 7, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni għandu jagħmel kuntatt ma' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tad-dispaċċ mingħajr dewmien. L-awtoritajiet ta' l-aħħar għandhom jieħdu kull miżura meħtieġa u javżaw lill-awtorità kompetenti ta' l-ewwel Stat Membru dwar in-natura ta' l-ispezzjonijiet mwettqa, id-deċiżjoni meħuda u r-raġunijiet għal dawn id-deċiżjonijiet.

Jekk l-awtorità ta' l-ewwel Stat Membru tibża' li dawn il-miżuri m'humiex adegwati, l-awtoritajiet kompetenti taż-żewġ Stati Membri għandhom flimkien ifittxu modi u mezzi sabiex jirrimedjaw is-sitwazzjoni; jekk jixraq dan għandu jinvolvu spezzjoni fuq il-lok.

Meta l-ispezzjonijiet provduti fl-Artikolu 7 juru irregolaritajiet ripetuti, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni għandu jinforma lill-Kummissjoni u d-dipartimenti veterinarji ta' l-Istati Membri l-oħra.

Il-Kummissjoni, fuq talba ta' l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha, u filwaqt li tqis in-natura tal-ksur ta' liġi stabbilit, tista':

- tibgħat kull missjoni ta' spezzjoni lill-istabbiliment kkonċernat, jew

- tagħti struzzjonijiet lill-veterinarju uffiċjali, li ismu għandu jkun fuq kull lista li għandha tiġi ppreparata mill-Kummissjoni fuq suġġeriment ta' l-Istati Membri, u li hu aċċettabbli lill-partijiet diversi kkonċernati, biex jispezzjona l-fatti fl-istabbiliment kkonċernat,

- titlob lill-awtorità kompetenti sabiex tintensifika t-teħid ta' kampjuni tal-prodotti ta' l-istabbiliment kkonċernat.

Għandha tinforma lill-Istati Membri dwar is-sejbiet tagħha.

Meta dawn il-miżuri huma meħuda biex jiffaċċjaw dawn l-irregolaritajiet ripetuti min-naħa ta' kull stabbiliment, il-Kummissjoni għandha tiġbor kull spiża magħmula mill-applikazzjoni ta' l-inċiżi tas-subparagrafu iktar 'il fuq mill-istabbiliment involut.

Waqt l-istennija tas-sejbiet mill-Kummissjoni, l-Istat Membru li bagħat irid, fuq talba ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni, jintensifika spezzjonijiet fuq prodotti li ġejjin mill-istabbiliment fi kwistjoni, u jekk ikun hemm raġunijiet serji ta' saħħa ta' l-annimali jew pubblika, jissospendi l-approvazzjoni.

L-Istat Membru tad-destinazzjoni irid, għall-parti tiegħu, jintensifika spezzjonijiet fuq prodotti li ġejjin mill-istess stabbiliment.

Fuq it-talba ta' wieħed miż-żewġ Stati Membri kkonċernati - meta l-irregolaritajiet huma kkonfermati bl-opinjoni ta' l-espert - il-Kummissjoni trid b'mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 17, tieħu l-miżuri xierqa, li jistgħu jaslu sabiex l-awtorizzazzjoni ta' l-Istati Membri biex jipprojbixxu proviżorjament il-fornitura ta' prodotti li jinġiebu fit-territorju tagħhom minn dak l-istabbiliment. Dawn il-miżuri jridu jiġu konfermati jew riveduti kemm jista' jkun malajr b'mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 17.

Għandhom jiġu adottati r-regoli ġenerali sabiex jiġi applikat dan l-Artikolu b'mod konformi mal-proċedura mfassla fl-Artikolu 18.

2. M'għandhomx jiġu affettwati minn din id-Direttiva drittijiet ta' appell li jeżisti taħt il-liġijiet fis-seħħ fl-Istati Membri kontra deċiżjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti.

Deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat tad-destinazzjoni u r-raġunijiet għal dawn id-deċiżjoni għandhom jiġu mgħarrfa lill-fornitur jew lir-rappreżentant tiegħu u lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tad-dispaċċ.

Jekk il-fornitur jew ir-rappreżentant tiegħu hekk jixtieq, id-deċiżjonijiet imsemmija u r-raġunijiet għandhom jiġu mwassla lilu bil-miktub bid-dettalji tad-drittijiet ta' l-appell li huma disponibbli għalih taħt il-liġi fis-seħħ fl-Istat Membru tad-destinazzjoni u tal-proċedura u l-limiti taż-żmien applikabbli.

Madankollu, fil-każ ta' xi tilwima, u mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' l-appell imsemmija qabel, iż-żewġ partijiet konċernati jistgħu, jekk jaqblu fuq hekk, f'kull perjodu massimu ta' xahar, jissottomettu t-tilwima għal stima minn kull espert li ismu jidher fuq kull lista ta' esperti tal-Komunità mfassla mill-Kummissjoni; l-ispejjeż tal-konsulta ta' l-espert għandhom jitħallsu mill-Komunità.

Dawn l-esperti għandhom joħorġu l-fehmiet tagħhom f'mhux aktar minn 72 siegħa. Il-partijiet għandhom jimxu mal-fehma ta' l-espert, fil-waqt li jqisu kif mistħoqq il-leġislazzjoni veterinarja tal-Komunità.

3. L-ispejjeż ta' meta l-konsenja tinġab lura, il-ħażna ta' l-oġġetti, it-tqegħid tagħhom għal użu ieħor jew meta jinqerdu għandhom jiġu mħallsa mid-destinatarju.

KAPITOLU III

Disposizzjonijiet komuni

Artikolu 9

1. Kull Stat Membru għandu minnufih jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kull tifqigħa fit-territorju tiegħu, minbarra kull tifqigħa ta' mard li għalih saret referenza fid-Direttiva 82/894/KEE, ta' kull żoonożi, mard jew kawża oħra li aktarx tikkawża kull periklu serju lill-annimali jew lis-saħħa tal-bniedem.

L-Istati Membri ta' l-oriġini għandhom minnufih jimplimenaw il-kontroll jew miżuri prekawzjonali provduti fir-regoli tal-Komunità, b'mod partikolarment fl-iffissar ta' żoni ta' lqugħ ipprovduti f'dawn ir-regoli, jew jadottaw kull miżura oħra li jqisu xierqa.

L-Istat Membru tad-destinazzjoni jew ta' vjaġġ li, waqt spezzjoni li għaliha saret referenza fl-Artikolu 5, ġiet stabbilita l-eżistenza ta' waħda mill-mardiet jew kawżi li għalihom saret referenza fl-ewwel subparagrafu jista', jekk ikun meħtieġ, jieħu miżuri ta' prekawzjoni kif previst fir-regoli tal-Komunità.

Sakemm isiru l-miżuri li jridu jittieħdu b'mod konformi ma' paragrafu 4, l-Istati Membri tad-destinazzjoni jistgħu, fuq raġunijiet serji ta' saħħa pubblika jew ta' l-annimali, jieħdu miżuri ta' ħarsien interim rigward l-istabbilimenti kkonċernati jew, fil-każ ta' kull marda epiżootika, b'rigward għall-erja ta' protezzjoni li hemm prevista fir-regoli tal-Komunità.

Il-miżuri meħuda mill-Istati Membri għandhom jiġu mgħarrfa lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra mingħajr dewmien.

2. Fuq it-talba ta' l-Istat Membru li għalih saret referenza fl-ewwel subparagrafu ta' paragrafu 1 jew fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, wieħed jew aktar rappreżentanti tal-Kummissjoni jistgħu jmorru f'daqqa fil-post konċernat sabiex jeżaminaw, f'kollaborazzjoni ma' l-awtoritajiet kompetenti, x'miżuri ġew meħuda, u għandhom joħorġu kull fehma fuq dawk il-miżuri.

3. Jekk il-Kummissjoni ma ġietx infurmata dwar il-miżuri meħuda, jew jekk hi tikkonsidra li l-miżuri meħuda m'humiex adegwati, tista', f'kollaborazzjoni ma' l-Istati Membri kkonċernati u sakemm issir il-laqgħa tal-Kumitat Veterinarju Imwaqqaf, tieħu miżuri ta' ħarsien interim rigward prodotti mir-reġjun affettwat mill-marda epiżootika jew minn kull stabbiliment mogħti. Dawn il-miżuri għandhom jiġu sottomessi lill-Kumitat Veterinarju Imwaqqaf kemm jista' jkun malajr sabiex jiġu kkonfermati, emendati jew kanċellati b'mod konformi mal-proċedura stabbilita f'l-Artikolu 17.

4. Il-Kummissjoni għandha f'kull każ tirrevedi s-sitwazzjoni fil-Kumitat Veterinarju Imwaqqaf ma' l-ewwel opportunità li jkollha. Għandha tadotta l-miżuri meħtieġa għall-prodotti li għalihom saret referenza fl-Artikolu 1 u, jekk is-sitwazzjoni hekk tirrikjedi, għall-prodotti li joriġinaw jew prodotti derivattivi minn dawn il-prodotti b'mod konformi mal-proċedura stabbilita f'l-Artikolu 17. Il-Kummissjoni għandha ssegwi s-sitwazzjoni u, bl-istess proċedura, għandha temenda jew tħassar id-deċiżjonijiet meħuda, skond kif tiżviluppa s-sitwazzjoni.

5. Regoli dettaljati għat-twettiq ta' dan l-Artikolu, u b'mod partiklolari l-lista taż-żoonożi jew kawżi li x'aktarx jikkostitwixxu kull periklu serju għas-saħħa tal-bniedem, għandhom jiġu adottati b'mod konformi mal-proċedura stabbilita f'Artikolu 18.

Artikolu 10

Kull Stat Membru u l-Kummissjoni għandhom jaħtru d-dipartiment veterinarju jew dipartimenti responsabbli għat-twettieq ta' l-ispezzjonijiet veterinarji u għall-kollaborazzjoni mad-dipartimenti ta' spezzjoni ma' l-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 11

L-Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw li l-uffiċjali tad-dipartimenti veterinarji tagħhom, jekk ikun xieraq f'kollaborazzjoni ma' l-uffiċjali ta' dipartimenti oħra li għandhom is-setgħa għal dan, huma kapaċi b'mod partikolari li:

- iwettqu spezzjonijiet ta' fondijiet, uffiċċji, laboratorji, stallazzjonijiet, mezzi ta' trasport, impjant u tagħmir, prodotti ta' ndafa u manutenzjoni, proċeduri użati għall-produzzjoni u l-ipproċessar ta' prodotti u l-immarkar u tikkettjar u preżentazzjoni ta' dawn il-prodotti,

- iwettqu spezzjonijiet fuq jekk l-impjegati jikkonformaw mal-ħtiġiet stabbiliti fit-testi li għalihom saret referenza fl-Anness A,

- jieħdu kampjuni minn prodotti miżmuma b'kull ħsieb li jinħażżnu jew jinbiegħu, jitpoġġew fis-suq jew jiġu trasportati;

- jeżaminaw dokumentazzjoni jew materjal tal-kompjuter relevanti għall-ispezzjonijiet imwettqa wara l-miżuri meħuda kif previst bl-Artikolu 3 (1).

Għal dan l-għan, għandhom jirċievu mill-istabbilimenti li qed jiġu spezzjonati l-kooperazzjoni meħtieġa fil-qadi ta' dawn id-dmirijiet.

Artikolu 12

1. L-Artikolu 8 (3) u l-Artikoli 10 u 11 tad-Direttiva 64/433/KEE [8], kif l-aħħar emendata mid-Direttiva 88/657/KEE [9] huma mħassra.

2. L-Artikolu 5 (3) u (4), u l-Artikoli 9, 10 u 11 tad-Direttiva 71/118/KEE [10], kif l-aħħar emendata mid-Direttiva 88/657/KEE (9) huma mħassra.

3. Fid-Direttiva 74/461/KEE [11], kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 87/489/KEE [12];

(i) l-Artikoli 5 (2), (3), (4) u (5) u Artikolu 6 u 8 huma mħassra;

(ii) fl-Artikolu 8a, ir-referenzi għall-Artikolu 8 huma mibdula b'kull referenza għal Artikolu 9 tad-Direttiva 89/662/KEE.

4. L-Artikolu 7 (3) u l-Artikoli 12 u 16 tad- Direttiva 77/99/KEE [13], kif emendati l-aħħar mid-Direttiva 89/227/KEE [14], huma mħassra.

5. Fid-Direttiva 80/215/KEE:

(i) l-Artikoli 5 (2), (3), (4) u (5) u l-Artikoli 6 u 7 huma mħassra;

(ii) fl-Artikolu 7a, ir-referenzi għal Artikolu 7 huma mibdula b'kull referenza għal Artikolu 9 tad-Direttiva 89/662/KEE [15].

6. L-Artikolu 5 (3) u (4), u Artikoli 7, 8 u 12 tad-Direttiva 85/397/KEE [16], kif emendati l-aħħar mir-Regolament (KEE) Nru 3768/85 [17] huma mħassra.

7. L-Artikolu 10 (1) u (3) ta' Direttiva 88/657/KEE huwa mħassar.

8. L-Artikoli 8 u 9 tad- Direttiva 89/437/KEE [18] huma mħassra.

9. Fl-Anness B għad-Direttiva 72/462/KEE [19], dan li ġej għandu jiġi magħdud fiċ-ċertifikat: "Isem u indiriżż tad-destinarju";

Artikolu 13

1. L-Artikolu li ġej huwa miżjud mad-Direttivi 64/433/KEE u 71/118/KEE;

"Artikolu 19

Ir-Regoli stabbiliti fid-Direttiva 89/662/KEE [20] dwar spezzjonijiet veterinarji applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju, b'kull ħsieb li jitlesta s-suq intern, għandhom jgħoddu b'mod partikolari għal spezzjonijiet fl-oriġini, għall-organizzazzjoni ta' u l-prosegwiment ta' l-ispezzjonijiet li jridu jitwettqu mill-Istat Membru tad-destinazzjoni, u għall-miżuri ta' ħarsien li jridu jiġu implimentati."

2. L-Artikolu li ġej huwa miżjud mad-Direttivi 72/461/KEE u 80/215/KEE;

"Artikolu 15

Ir-regoli stabbiliti fid-Direttiva 89/662/KEE [21] li tikkonċerna spezzjonijiet veterinarji li japplikaw fil-kummerċ intra-Komunitarju, b'kull ħsieb li jitlesta s-suq intern, għandhom japplikaw b'mod partikolari għall-ispezzjonijiet fl-oriġini, għall-organizzazzjoni ta' u s-sussegwentement ta' l-ispezzjonijiet imwettqa mill-Istat Membru tad-destinazzjoni, u għall-miżuri ta' ħarsien li jridu jiġu implimentati."

3. L-Artikolu li ġej huwa magħdud mad-Direttiva 77/99/KEE:

"Artikolu 24

Ir-Regoli stabbiliti fid-Direttiva 89/662/KEE [22] dwar spezzjonijiet veterinarji li huma applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju, bil-ħsieb li jitlesta s-suq intern, għandhom jgħoddu b'mod partikolari għal spezzjonijiet fl-oriġini, għall-organizzazzjoni ta' u l-prosegwiment ta' l-ispezzjonijiet imwettqa mill-Istat Membru tad-destinazzjoni, u għall-miżuri ta' ħarsien li jridu jiġu implimentati."

4. L-Artikolu li ġej huwa magħdud mad-Direttivi 85/397/KEE u 88/657/KEE;

"Artikolu 18

Ir-Regoli stabbiliti fid-Direttiva 89/662/KEE [23] dwar spezzjonijiet veterinarji applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju, bil-ħsieb li jitlesta s-suq intern, għandhom jgħoddu b'mod partikolari għal spezzjonijiet fl-oriġini, għall-organizzazzjoni ta' u l-prosegwiment ta' l-ispezzjonijiet li jridu jiġu imwettqa mill-Istat Membru tad-destinazzjoni, u għall-miżuri ta' ħarsien li jridu jiġu implimentati."

5. L-Artikolu li ġej huwa magħdud mad-Direttiva 88/437/KEE:

"Artikolu 17

Ir-Regoli stabbiliti fid-Direttiva 89/662/KEE [24] dwar spezzjonijiet veterinarji applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju, b'kull ħsieb li jitlesta s-suq intern, għandhom jgħoddu b'mod partikolari għal spezzjonijiet fl-oriġni, għall-organizzazzjoni ta' u l-prosegwiment ta' l-ispezzjonijiet li jridu jitwettqu mill-Istat Membru tad-destinazzjoni, u għall-miżuri ta' ħarsien li jridu jiġu implimentati."

Artikolu 14

Sal-31 ta' Diċembru 1992, kummerċ fil-prodotti elenkati fl-Anness B għandu, kemm-il darba ssir l-adozzjoni tar-regoli tal-Komunità, ikun bla ħsara għar-regoli dwar il-kontroll stabbilit f'Artikolu 5 (2).

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw qabel id-data stabbilita f'Artikolu 19 il-kondizzjonijiet u l-proċeduri applikabbli presentement fil-kummerċ tal-prodotti li għalihom saret referenza fl-ewwel subparagrafu.

Il-Kunsill, waqt li jaġixxi fuq kull proposta mill-Kummissjoni, għandu jistabbilixxi l-arranġamenti finali applikabbli għal kummerċ fil-prodotti elenkati fl-Anness B qabel il-31 ta' Diċembru 1991.

Artikolu 15

Fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 64/432/KEE [25], irid jiġi mdaħħal il-punt li ġej:

"2a. Wieħed jew aktar mir-rappreżentanti tal-Kummissjoni jista', fuq talba ta' kull Stat Membru jew fuq inizjattiva tal-Kummissjoni nnifisha, imur mill-ewwel fuq il-lok konċernat sabiex jeżamina, b'koperazzjoni ma' l-awtoritajiet kompetenti, il-miżuri meħuda u jagħti opinjoni fuq dawn il-miżuri."

Artikolu 16

1. L-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel id-data stabbilita fl-Artikolu 19 (1) kull programm li jfassal il-miżuri nazzjonali li għandhom jittieħdu biex jinkiseb l-oġġettiv miftiehem ta' din id-Direttiva, b'mod partikolarment il-frekwenza ta' l-ispezzjonijiet.

2. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-programmi kkomunikati mill-Istati Membri bi qbil mal-paragrafu 1.

3. Kull sena u għall-ewwel darba fl-1991, il-Kummissjoni għandha tindirizza lill-Istati Membri kull rakkomandazzjoni fuq kull programm ta' spezzjonijiet għas-sena ta' wara; il-Kumitat Veterinarju Imwaqqaf ikun esprima l-fehma tiegħu fuq ir-rakkomandazzjoni minn qabel. Din ir-rakkomandazzjoni tista' tkun suġġetta għal adattazzjonijiet aktar tard.

Artikolu 17

1. Meta l-proċedura stabbilita f'dan l-Artikolu trid tintuża, materji għandhom mingħajr dewmien jiġu riferuti mill-President jew fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba ta' kull Istat Membru lill-Kumitat Veterinarju Imwaqqaf (minn issa 'l quddiem imsejjaħ "il-Kumitat") stabbilit mid-Deċiżjoni 68/381/KEE [26].

2. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jissottometti lill-Kumitat kull abbozz tal-miżuri li jridu jittieħdu. Il-Kumitat għandu jagħti l-fehma tiegħu fuq l-abbozz f'kull limitu ta' żmien li l-President tiegħu jistabbilixxi b'mod konformi ma' l-urġenza tal-materja. Il-fehma għandha tingħata bil-maġġoranza stabbilita fl-Artikolu 148 (2) tat-Trattat fil-każ tad-deċiżjonijiet li l-Kunsill ikun meħtieġ li jadotta fuq proposta mill-Kummissjoni. Il-voti tar-rappreżentanti ta' l-Istati Membri ġewwa l-Komunità għandhom jitwieżnu fil-manjiera dikjarata f'dak l-Artikolu. Il-President ma għandux jivvota.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri maħsuba jekk ikunu bi qbil mal-fehma tal-Kumitat.

4. Jekk il-miżuri previsti m'humiex konformi mal-fehma tal-Kumitat, jew jekk l-ebda fehma ma tingħata, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tissottometti lill-Kunsill kull proposta dwar miżuri li jridu jittieħdu.

Il-Kunsill għandu jaġixxi b'kull maġġoranza kwalifikata.

Jekk, wara l-iskadenza ta' kull perjodu ta' ħmistax-il jum mid-data riferuta lill-Kunsill, il-Kunsill ma jkunx aġixxa, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri proposti, għajr fejn il-Kunsill ikun iddeċieda kontra l-miżuri msemmija b'kull maġġoranza sempliċi.

Artikolu 18

1. Meta l-proċedura stabbilita f'dan l-Artikolu trid tintuża, materji għandhom mingħajr dewmien jiġu riferuti lill-President, jew fuq inizjattiva tiegħu jew fuq it-talba ta' kull Stat Membru, lill-Kumitat Veterinarju Imwaqqaf (minn issa "l quddiem imsejjaħ 'il-Kumitat") imfassal fuq id-Deċiżjoni 68/381/KEE (20).

2. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jissottometti lill-Kumitat kull abbozz tal-miżuri li jridu jittieħdu. Il-Kumitat għandu jagħti l-fehma tiegħu fuq l-abbozz f'kull limitu taż-żmien li l-President tiegħu jistabbilixxi skond l-urġenza tal-materja. Il-fehma għandha tingħata bil-maġġoranza stabbilita fl-Artikolu 148 (2) tat-Trattat fil-każ tad-deċiżjonijiet li l-Kunsill ikun meħtieġ li jadotta fuq kull proposta mill-Kummissjoni. Il-voti tar-rappreżentanti ta' l-Istati Membri ġewwa l-Komunità għandhom jitwieżnu fil-manjiera dikjarata f'dak l-Artikolu. Il-President m'għandux jivvota.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri previsti jekk ikunu konformi mal-fehma tal-Kumitat.

4. Jekk il-miżuri previsti m'humiex konformi ma' l-fehma tal-Kumitat, jew jekk ma tingħata l-ebda fehma, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tissottometti lill-Kunsill kull proposta li jkollha x'taqsam mal-miżuri li jridu jittieħdu.

Il-Kunsill għandu jaġixxi b'kull maġġoranza kkwalifikata.

Jekk, wara l-iskadenza tal-perjodu ta' tliet xhur mid-data riferuta lill-Kunsill, il-Kunsill ma jkunx aġixxa, il-Kummissjoni għandha tadotta il-miżuri proposti u timplimentahom, għajr meta l-Kunsill ikun iddeċieda kontra l-miżuri msemmija b'kull maġġoranza sempliċi.

IL-KAPITOLU IV

Disposizzjonijiet Temporanji u Finali

Artikolu 19

1. Qabel il-31 ta' Diċembru 1990 il-Kunsill għandu jaġixxi b'kull maġġoranza kwalifikata fuq il-proposta tal-Kummissjoni dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju fuq annimali ħajjin.

Qabel id-data li għaliha saret referenza fl-ewwel subparagrafu, il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'kull maġġoranza kkwalifikata fuq kull proposta mill-Kummissjoni għandu jiddeċiedi fuq ir-regoli u prinċipji ġenerali applikabbli għal spezzjonijiet fuq importazzjonijiet minn pajjiżi terzi ta' prodotti koperti minn din id-Direttiva. Bl-istess mod, il-postijiet ta' l-ispezzjoni tal-fruntieri esterni, flimkien mal-ħtiġiet li jridu jissodisfaw dawn il-postijiet, għandhom jiġu stabbiliti qabel din id-data.

2. Qabel il-31 ta' Diċembru 1992 il-Kunsill għandu jirrevedi d-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva fuq il-bażi ta' kull rapport mill-Kummissjoni dwar l-esperjenza miksuba, akkompanjata b'kull proposta relevanti, li fuqhom tiddeċiedi b'kull maġġoranza kwalifikata.

Artikolu 20

Sal-31 ta' Diċembru 1992 u sabiex jippermettu l-implimentazzjoni gradwali ta' l-arranġamenti ta' l-ispezzjonijiet stabbiliti minn din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu, bħala deroga mill-Artikolu 5 (1):

- jżommu spezzjonijiet dokumentati matul il-vjaġġ ta' prodotti tal-laħam u prodotti derivati minn dan, sabiex jiżguraw konformità mal-ħtiġiet speċifiċi stabbiliti mir-regoli tal-Komunità li jikkonċernaw il-marda ta' l-lsien u d-dwiefer u d-deni tal-ħnieżer,

- jagħmlu spezzjonijiet dokumentati matul il-vjaġġ fuq prodotti importati minn pajjiżi terzi maħsuba għalihom.

Artikolu 21

Il-Kunsill, huwa u jaġixxi b'kull maġġoranza kwalifikata fuq kull proposta mill-Kummissjoni, għandu, qabel l-1 ta' Ottubru 1992, jistabbilixxi l-arranġamenti applikabbli fuq l-iskadenza ta' dawn id-disposizzjonijiet transizzjonali stabbiliti fl-Artikolu 20.

Artikolu 22

L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex iħarsu din id-Direttiva f'kull data li għandha tiġi stabbilita fid-Deċiżjoni li għandha tittieħed qabel il-31 ta' Diċembru 1990, b'mod konformi mat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 19 (1), imma mhux aktar tard minn 31 ta' Diċembru 1991.

Madankollu, ir-Repubblika Ħellenika għandha kull perjodu ta' sena oħra li fiha tikkonforma fuq dan.

Artikolu 23

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, il-11 ta' Diċembru 1989.

Għall-Kunsill

Il-President

H. Nallet

[1] ĠU C 225, tal-31. 8. 1988, pġ. 4.

[2] ĠU C 326, tad-19. 12. 1988, pġ. 28.

[3] ĠU L 56, tas-6. 3. 1989. pġ. 7.

[4] ĠU L 378, tal-31. 12. 1987, pġ. 58.

[5] ĠU L 61, ta’ l-4. 3. 1989, pġ. 48.

[6] ĠU L 47, tal-21. 2. 1980, pġ. 4.

[7] ĠU L 382, tal-31. 12. 1988, pġ. 35.

[8] ĠU 121, tad- 29.7.1964, pġ. 2012/64.

[9] ĠU L 382, tad-21. 12. 1988, pġ. 3.

[10] ĠU L 55, tat-8. 3. 1971, pġ. 23.

[11] ĠU L 302, tal-31. 12. 1972, pġ. 24.

[12] ĠU L 280, tat-3. 10. 1987, pġ. 28.

[13] ĠU L 26, tal-31.1.1977, pġ. 85.

[14] ĠU L 93, tas-6. 4. 1989, pġ. 25.

[15] ĠU L 226, ta’ l-24. 8. 1985, pġ. 13.

[16] ĠU L 362, tal-31. 12. 1985, pġ. 8.

[17] ĠU L 212, tat-22. 7. 1989, pġ. 87.

[18] ĠU L 302, tal-31. 12. 1972, pġ. 28.

[19] ĠU L 395, tat-30. 12. 1989, pġ. 13.

[20] ĠU L 395, tat-30. 12. 1989, pġ. 13.

[21] ĠU L 395, tat-30. 12. 1989, pġ. 13.

[22] ĠU L 395, tat-30. 12. 1989, pġ. 13.

[23] ĠU L 395, tat-30. 12. 1989, pġ. 13.

[24] ĠU L 395, tat-30. 12. 1989, pġ. 13.

[25] ĠU L 395, tat-30. 12. 1989, pġ. 13.

[26] ĠU 121, tad-29. 7. 1964, pġ. 1977/64.

--------------------------------------------------

ANNESS A

Leġislazzjoni veterinarja

- Id-Direttiva tal-Kunsill 64/433/KEE tas-26 ta' Ġunju 1964 fuq problemi ta' saħħa li jaffettwaw il-kummerċ intra-Komunitarju fil-laħam frisk (ĠU Nru 121, tad-29. 7. 1964, pġ. 2012/64), kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 88/657/KEE (ĠU Nru L 382, tal-31. 12. 1988, pġ. 3),

- Id-Direttiva tal-Kunsill 71/118/KEE tal-15 ta' Frar 1971 dwar problemi tas-saħħa li jaffettwaw il-kummerċ fil-laħam frisk tat-tjur (ĠU Nru L 55, tat-8. 3. 1971, pġ. 23) kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 88/657/KEE (ĠU Nru L 382, tal-31. 12. 1988, pġ. 3).

- Id-Direttiva tal-Kunsill 72/461/KEE tat-12 ta' Diċembru 1972 dwar problemi ta' saħħa li jaffettwaw il-kummerċ intra-Komunitarju fil-laħam frisk (ĠU Nru L 302, tal-31. 12. 1972, pġ. 24) kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 87/489/KEE (ĠU Nru L 280, tat-3. 10. 1987, pġ. 28),

- Id-Direttiva tal-Kunsill 77/99/KEE tal-21 ta' Diċembru 1976 dwar il-problemi ta' saħħa li jaffettwaw il-kummerċ intra-Komunitarju fil-laħam frisk (ĠU Nru L 26, tal-31. 1. 1972, pġ. 85) kif l-aħħar emendata mid-Direttiva 89/277/KEE (ĠU Nru L 93, tas-6. 4. 1989, pġ. 25),

- Id-Direttiva tal-Kunsill 80/215/KEE tat-22 ta' Frar 1980 dwar il-problemi tas-saħħa li jaffettwaw il-kummerċ fil-laħam frisk (ĠU Nru L 47, tal-21. 2. 1980, pġ. 4) kif l-aħħar emendata mid-Direttiva 88/660/KEE (ĠU Nru L 382, tal-31. 12. 1988, pġ. 35).

- Id-Direttiva tal-Kunsill 85/397/KEE tal-5 ta' Awissu 1985 dwar il-problemi ta' saħħa u ta' saħħet l-annimali li jaffettwa l-kummerċ intra-Komunitarju fil-ħalib trattat bis-sħana (ĠU Nru L 226, tal-24. 8. 1985, pġ. 13) kif l-aħħar emendata mir-Regolament (KEE) Nru 3768/85 tal- 20.12.1985 (ĠU Nru L 362, tal-31.12.1985, pġ.8).

- Id-Direttiva tal-Kunsill 88/657/KEE ta' l-14 ta' Diċembru 1988 li jistabbilixxi l-ħtiġiet tal-produzzjoni ta', u kummerċ fi, laħam ikkapuljat, laħam f'biċċiet ta' anqas minn 100 gramma u preparazzjonijiet ta' laħam (ĠU Nru L 382, tal-31. 12. 1988, p. 3) [1],

- Id-Direttiva tal-Kunsill 89/437/89/ta' l-20 ta' Ġunju 1989 dwar l-iġjene u l-problemi tas-saħħa li jaffettwaw il-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti mill-bajd (ĠU Nru L 212, tat-22. 7. 1989, pġ. 87). [2]

[1] Mill-1 ta’ Jannar 1992.

[2] Mill-1 ta’ Jannar 1992.

--------------------------------------------------

ANNESS B

Prodotti mhux suġġetti għall-armonizzazzjoni tal-Komunità, imma kummerċ li fih ikun suġġett għal spezzjonijiet kif previst minn din id-Direttiva tal-Prodotti ta' oriġini ta' l-annimali koperta bl-Anness II tat-Trattat:

fenek u laħam ta' l-annimali tal-kaċċa,

- ħalib verġni u prodotti tal-ħalib,

- prodotti ta' l-akkwakultura maħsuba għal konsum tal-bniedem,

- prodotti tas-sajd maħsuba għal konsum tal-bniedem,

- molluski bivalvi ħajjin maħsuba għal konsum tal-bniedem,

- Prodotti tal-laħam tal-kaċċa u tal-fenek,

- demm,

- ġewwieni tal-grass ta' l-annimali,

- qasab tas-sieq (gambli) u prodotti sekondarji ta' li jiġu mill-qsim,

- għasel,

- bebbux maħsub għal konsum tal-bniedem,

- saqajn taż-żrinġijiet maħsuba għal konsum tal-bniedem.

--------------------------------------------------

Top