EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0655

Id-Direttiva tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 1989 li tirrigwarda l-ħtiġijiet minimi tas-sigurtà u s-saħħa fl-użu tat-tagħmir tax-xogħol mill-ħaddiema fuq ix-xogħol (it-tieni Direttiva individwali fit-tifsira ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)

OJ L 393, 30.12.1989, p. 13–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 182 - 186
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 182 - 186
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 370 - 374
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 370 - 374
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 370 - 374
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 370 - 374
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 370 - 374
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 370 - 374
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 370 - 374
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 370 - 374
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 370 - 374
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 109 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 109 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 22/10/2009; Imħassar b' 32009L0104 . Latest consolidated version: 27/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/655/oj

31989L0655Official Journal L 393 , 30/12/1989 P. 0013 - 0017
Finnish special edition: Chapter 5 Volume 4 P. 0182
Swedish special edition: Chapter 5 Volume 4 P. 0182


Id-Direttiva tal-Kunsill

tat-30 ta' Novembru 1989

li tirrigwarda l-ħtiġijiet minimi tas-sigurtà u s-saħħa fl-użu tat-tagħmir tax-xogħol mill-ħaddiema fuq ix-xogħol (it-tieni Direttiva individwali fit-tifsira ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)

(89/655/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b' mod partikolari l-Artikolu 118a tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni [1], sottomessa wara li ġie kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà, l-Iġjene u l-Protezzjoni tas-Saħħa fuq ix-Xogħol,

B' kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali [3],

Billi l-Artikolu 118a tat-Trattat jipprovdi illi l-Kunsill għandu jadotta, permezz ta' direttivi, il-ħtiġiet minimi li jinkoraġġixxu t-titjib, speċjalment fl-ambjent tax-xogħol, sabiex jiggarantixxu livell aħjar ta' protezzjoni għas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema;

Billi, skond l-Artikolu msemmi, dawn id-Direttivi jridu jevitaw milli jimponu restrizzjonijiet amministrattivi, finanazjarji u legali b' manjiera li jżommu lura l-ħolqien u l-iżvilupp ta' l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju;

Billi l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-programm tagħha li jirrigwarda s-sigurtà, l-iġjene u s-saħħa fuq ix-xogħol [4] tipprovdi għall-adozzjoni ta' direttiva dwar l-użu ta' tagħmir protettiv tax-xogħol fuq ix-xogħol;

Billi, fir-riżoluzzjoni tagħha tal-21 ta' Diċembru 1987 dwar is-sigurtà, l-iġjene u s-saħħa fuq ix-xogħol [5], il-Kunsill ħa nota ta' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tissottometti lill-Kunsill fil-futur qrib il-ħtiġijiet minimi li jirigwardaw l-organizzazzjoni tas-sigurtà u s-saħħa waqt ix-xogħol;

Billi l-konformità mal-ħtiġijiet minimi ddisinjati li jiggarantixxu standard aħjar ta' sigurtà u ta' saħħa fl-użu ta' tagħmir tax-xogħol hija essenzjali sabiex tiġi żgurata s-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema;

Billi din id-Direttiva hija direttiva individwali fit-tifsira ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu t-titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol [6]; billi, konsegwentement, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jistgħu jiġu applikati għal kollox fl-użu mill-ħaddiema tat-tagħmir tax-xogħol fuq il-post tax-xogħol, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet iktar strinġenti u/jew speċifiċi misjuba f' din id-Direttiva;

Billi din id-Direttiva tikkostitwixxi aspett prattiku għar-realizzazzjoni tad-dimensjoni soċjali tas-suq intern;

Billi, skond id-Direttiva 89/189/KEE [7], l-Istati Membri huma meħtieġa li jinnotifikaw lill-Kummissjoni b' kull abbozz tar-regolamenti tekniċi li għandhom x' jaqsmu mal-makkinarju, mat-tagħmir u ma' l-istallazzjonijiet;

Billi, skond id-Deċiżjoni 74/325/KEE [8], kif l-aħħar emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1985, il-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà, l-Iġjene u l-Protezzjoni tas-Saħħa fuq ix-Xogħol jiġi kkonsultat mill-Kummissjoni dwar l-abbozzar tal-proposti f' dan il-qasam,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

IT-TAQSIMA I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

L-Artikolu 1

Suġġett

1. Din id-Direttiva, li hija t-tieni Direttiva individwali fit-tifsira ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE, tistabbilixxi l-ħtiġiet minimi dwar is-sigurtà u s-saħħa fl-użu tat-tagħmir tax-xogħol mill-ħaddiema fuq ix-xogħol, kif definiti fl-Artikolu 2.

2. Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 89/391/EEC japplikaw għal kollox għall-kamp kollu li hemm referenza għalih fil-paragrafu 1, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet aktar ristrettivi u/jew speċifiċi misjuba f' din id-Direttiva.

L-Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, it-termini li ġejjin għandu jkollhom it-tifsira li ġejja:

(a) "tagħmir tax-xogħol": kull magna, apparat jew stallazzjoni użati waqt ix-xogħol;

(b) "użu tat-tagħmir tax-xogħol": kull attività li tinvolvi t-tagħmir tax-xogħol bħal dak it-tagħmir li jqabbad jew iwaqqaf it-tagħmir, l-użu tiegħu, it-trasport, it-tiswija, il-modifika, il-manutenzjoni u s-servicing, inkluż, b' mod partikolari, it-tindif;

(ċ) "żona ta' perikolu": kull żona ġewwa u/jew madwar it-tagħmir tax-xogħol li fiha ħaddiem espost ikun bla ħsara għal riskju rigward is-saħħa jew is-sigurtà tiegħu;

(d) "ħaddiem espost": kull ħaddiem kollu kemm hu jew parzjalment f' żona ta' perikolu;

(e) "ħaddiem": il-ħaddiem jew il-ħaddiema mogħtija x-xogħol li jużaw it-tagħmir tax-xogħol.

IT-TAQSIMA II

L-OBBLIGI TA' MIN IĦADDEM

L-Artikolu 3

Obbligi ġenerali

1. Min iħaddem għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura illi t-tagħmir tax-xogħol magħmul disponibbli għall-ħaddiema fl-impriża u/jew l-istabbiliment ikun xieraq għax-xogħol li għandu jitwettaq jew addattat kif jixraq għal dan l-iskop u jista' jintuża mill-ħaddiema mingħajr ħsara għas-sigurtà jew is-saħħa tagħhom.

Fil-għażla tat-tagħmir tax-xogħol li hu jipproponi li juża, min iħaddem għandu joqgħod attent għall-kondizzjonijiet speċifiċi tax-xogħol u l-karatteristiċi u l-perikoli li jeżistu fl-impriża u/jew fl-istabbiliment, b' mod partikolari fuq il-post tax-xogħol, għas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema, u/jew kull perikolu addizzjonali impost bl-użu tat-tagħmir tax-xogħol inkwistjoni.

2. Fejn mhux possibbli għal kollox li jiġi żgurat illi t-tagħmir tax-xogħol jista' jintuża mill-ħaddiema mingħajr riskju għas-sigurtà jew għas-saħħa, min iħaddem għandu jieħu l-miżuri xierqa sabiex inaqqas r-riskji.

L-Artikolu 4

Ir-Regoli li jirrigwardaw it-tagħmir tax-xogħol

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, min iħaddem għandu jikseb u/jew juża:

(a) it-tagħmir tax-xogħol li, jekk provdut lill-ħaddiema fl-impriża u/jew fl-istabbiliment għall-ewwel darba wara l-31 ta' Diċembru 1992, jikkonforma:

(i) mad-dispożizzjonijiet ta' kull direttiva Komunitarja rilevanti li tapplika;

(ii) mal-ħtiġijiet minimi stabbiliti fl-Anness, safejn u sakemm l-ebda direttiva oħra Komunitarja ma tapplika jew tagħmel hekk parzjalment biss;

(b) mat-tagħmir tax-xogħol li, jekk diġà provdut lill-ħaddiema fl-impriża u/jew fl-istabbiliment sal-31 ta' Diċembru 1992, jikkonforma mal-ħtiġiet minimi stabbiliti fl-Anness sa mhux aktar tard minn erba' snin wara din id-data.

2. Min iħaddem għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura illi, matul il-ħajja tat-tagħmir tax-xogħol, dan jinżamm, permezz ta' manutenzjoni adegwata, f' livell illi jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1(1) jew (b) skond kif japplika.

L-Artikolu 5

It-tagħmir tax-xogħol li jinvolvi riskji speċifiċi

Meta l-użu tat-tagħmir tax-xogħol x' aktarx jinvolvi riskju speċifiku għas-sigurtà jew għas-saħħa tal-ħaddiema, min iħaddem għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura illi:

- l-użu tat-tagħmir tax-xogħol ikun ristrett għal dawk il-persuni mogħtija x-xogħol sabiex jużawh;

- fil-każ ta' tiswijiet, modifiki, manutenzjoni jew servicing, il-ħaddiema interessati jiġu speċifikament innominati biex jagħmlu dan ix-xogħol.

L-Artikolu 6

It-tagħrif lill-ħaddiema

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10 tad-Direttiva 89/391/KEE, min iħaddem għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura illi l-ħaddiema jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom it-tagħrif adegwat u, fejn xieraq, istruzzjonijiet bil-miktub dwar it-tagħmir tax-xogħol użat fuq ix-xogħol.

2. It-tagħrif u l-istruzzjonijiet bil-miktub irid ikun fihom mill-inqas tagħrif adegwat dwar is-sigurtà u s-saħħa li jirrigwarda:

- il-kundizzjonijiet ta' l-użu tat-tagħmir tax-xogħol,

- is-sitwazzjonijiet anormali li jistgħu jiġu previsti,

- il-konklużjonijiet miġbura mill-esperjenza, fejn xieraq, fl-użu tat-tagħmir tax-xogħol.

3. It-tagħrif u l-istruzzjonijiet bil-miktub iridu jinftiehmu mill-ħaddiema kkonċernati.

L-Artikolu 7

It-taħriġ tal-ħaddiema

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12 tad- Direttiva 89/391/KEE, min iħaddem għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura illi:

- il-ħaddiema mogħtija x-xogħol li jużaw it-tagħmir tax-xogħol jirċievu taħriġ adegwat, inkluż it-taħriġ dwar kull riskju li jista' jkun fih dan l-użu,

- il-ħaddiema li hemm referenza għalihom fit-tieni inċiż ta' l-Artikolu 5 jirċievu taħriġ speċifiku adekwat.

L-Artikolu 8

Il-konsultazzjoni mal-ħaddiema u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema

Il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u/jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom isiru skond l-Artikolu 11 tad-Direttiva 89/391/KEE dwar il-materji koperti b' din id-Direttiva, inklużi l-Annessi ta' magħha.

IT-TAQSIMA III

DISPOŻIZZJONIJIET MIXXELLANJI

L-Artikolu 9

Emenda għall-Anness

1. Żidiet għall-Anness dwar il-ħtiġijiet minimi supplimentari li japplikaw għat-tagħmir speċifiku tax-xogħol li hemm referenza għalih fil-punt 3 tiegħu għandhom jiġu adottati mill-Kunsill skond il-proċedura stabbilita bl-Artikolu 118a tat-Trattat.

2. L-addattamenti strettament tekniċi ta' l-Anness b' riżultat ta':

- l-adozzjoni tad-Direttivi dwar l-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni tat-tagħmir tax-xogħol u/jew

- il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet jew fit-tagħrif internazzjonali fil-qasam tat-tagħmir tax-xogħol

għandhom jiġu adottati, skond il-proċedura stabbilita bl-Artikolu 17 tad-Direttiva 89/391/KEE.

L-Artikolu 10

Dispożizzjonijiet finali

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sal-31 ta' Diċembru 1992. Għandhom imbagħad jgħarrfu lill-Kummissjoni b' dan.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet nazzjonali li huma jkunu diġà adottaw jew li jadottaw fil-qasam regolat minn din id-Direttiva.

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu rapport lill-Kummissjoni kull ħames snin dwar l-implimentazzjoni prattika tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, fejn jindikaw il-veduti ta' min iħaddem u tal-ħaddiema.

Il-Kummissjoni għandha tinforma kif xieraq lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, u lill-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà, l-Iġjene u l-Protezzjoni tas-Saħħa fuq ix-Xogħol.

4. Il-Kummissjoni għandha tissottometti perjodikament lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, filwaqt li tqis l-paragrafi minn 1 sa 3.

L-Artikolu 11

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-30 ta' Novembru 1989.

Għall-Kunsill

Il-President

J. P. Soisson

[1] ĠU C 114, tat-30.4.1988, p. 3,ĠU C 106, tas-26.4.1989, p. 13 uĠU C 287, tal-15.11.1989, p. 12.

[2] ĠU C 326, tad-19.12.1988, p. 132 uĠU C 256, tad-9.10.1989, p. 65.

[3] ĠU C 318, tat-12.12.1988, p. 26.

[4] ĠU C 28, tat-3.2.1988, p. 3.

[5] ĠU C 28, tat-3.2.1988, p. 1.

[6] ĠU L 183, tad-29.6.1989, p. 1.

[7] ĠU L 109, tas-26.4.1983, p. 8.

[8] ĠU L 185, tad-9.7.1974, p. 15.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

IL-ĦTIĠIET MINIMI LI HEMM REFERENZA GĦALIHOM FL-ARTIKOLU 4(1)(a)(ii) u (b)

1. Kumment ġenerali

L-obbligi stabbiliti f' dan l-Anness japplikaw billi jqisu d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva u fejn jeżisti riskju li jikkorrispondi mat-tagħmir tax-xogħol inkwistjoni.

2. Il-ħtiġijiet minimi ġenerali li japplikaw għat-tagħmir tax-xogħol

2.1. L-istrumenti li jikkontrollaw it-tagħmir tax-xogħol li jaffettwaw is-sigurtà jridu jkunu jidhru u jiġu identifikati biċ-ċar u mmarkati kif jixraq fejn meħtieġ.

Għajr fejn jinħtieġ għal ċerti strumenti tal-kontroll, l-istrumenti tal-kontroll iridu jiġu mqiegħda 'l barra miż-żoni ta' perikolu u fil-manjiera li l-operazzjoni tagħhom ma tistax tikkawża perikolu addizzjonali. Ma jridu joħolqu l-ebda perikolu bħala riżultat ta' kull operazzjoni mhix intenzjonata.

Jekk ikun hemm il-ħtieġa, mill-pożizzjoni prinċipali tal-kontroll, il-ħaddiem irid ikun jista' jiżgura illi l-ebda persuna mhi preżenti fiż-żoni ta' perikolu. Jekk dan ma jkunx possibbli, trid titħaddem awtomatikament sistema ta' sigurtà bħal sinjal ta' twissija li jinstama' u/jew li jidher meta l-makkinarju jkun sejjer jitqabbad jaħdem. Ħaddiem espost irid ikollu l-ħin u/jew il-mezz sabiex jevita malajr il-perikoli kkawżati mit-tagħmir tax-xogħol huwa u jitqabbad jew jitwaqqaf.

Is-sistemi tal-kontroll iridu jkunu żguri. Kollass fis-sistemi tal-kontroll, jew ħsara fihom, ma jridux jirriżultaw f' sitwazzjoni ta' perikolu.

2.2. Għandu jkun possibbli li t-tagħmir tax-xogħol jitqabbad jaħdem biss b' azzjoni deliberata fuq kontroll provdut għal dan l-iskop.

L-istess għandu japplika:

- biex jerġa' jitqabbad jaħdem wara waqfien tkun xi tkun ir-raġuni,

- għall-kontroll ta' bidla sinifikanti fil-kondizzjonijiet ta' l-operazzjoni (eż. il-qawwa, il-pressa, eċċ.),

għajr jekk dan it-tqabbid mill-ġdid għax-xogħol jew il-bidla ma tissoġġettax lill-ħaddiema esposti għal xi perikolu.

Din il-ħtieġa ma tapplikax għat-tqabbid mill-ġdid għax-xogħol jew bidla fil-kondizzjonijiet ta' l-operazzjonijiet bħala riżultat taċ-ċiklu normali ta' l-operazzjoni ta' strument awtomatiku.

2.3. It-tagħmir kollu tax-xogħol irid ikun imgħammar b' kontroll sabiex iwaqqaf it-tagħmir kompletament u b' mod żgur.

Kull stazzjon tax-xogħol trid tkun mgħammra b' kontroll li jwaqqaf parti mit-tagħmir tax-xogħol jew kollu, skond it-tip tal-perikolu, sabiex it-tagħmir ikun fi stat ta' sigurtà. Il-kontroll tal-waqfien tat-tagħmir irid ikollu l-prijorità fuq il-kontrolli li jqabbdu t-tagħmir. Meta t-tagħmir tax-xogħol jew il-partijiet perikolużi tiegħu jieqfu, irid jiġi maqtugħ il-forniment ta' l-enerġija ta' dawk involuti li jħaddmu it-tagħmir.

2.4. Fejn xieraq, u skond il-perikoli li jippreżenta t-tagħmir u l-ħin ta' waqfien normali tiegħu, it-tagħmir tax-xogħol irid jiġi mgħammar bi strument tal-waqfien f' emerġenza.

2.5. It-tagħmir tax-xogħol li jippreżenta riskju minħabba l-oġġetti li jaqgħu jew il-biċċiet li jisporġu minnu irid ikun imgħammar bil-mezzi xierqa ta' sigurtà li jikkorrispondu mar-riskju.

It-tagħmir tax-xogħol li jippreżenta perikoli minħabba l-ħruġ ta' gass, fwar, likwidu jew trab irid ikun imgħammr b' mezzi xierqa ta' trażżin jew ta' estrazzjoni maġenb is-sorsi tal-perikolu.

2.6. It-tagħmir tax-xogħol u l-partijiet minn dan it-tagħmir, fejn ikunu meħtieġa għas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema, iridu jiġu mwaħħla bl-ikklampjar jew b' mezzi oħra.

2.7. Fejn ikun hemm ir-riskju ta' ksur jew tad-diżintegrazzjoni ta' partijiet mit-tagħmir tax-xogħol, li x' aktarx ikun ta' perikolu sinifikanti għas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema, iridu jittieħdu l-miżuri protettivi xierqa.

2.8. Fejn ikun hemm ir-riskju ta' kuntatt mekkaniku ma' partijiet li jiċċaqilqu tat-tagħmir tax-xogħol li jistgħu jwasslu għal inċidenti, dawn il-partijiet iridu jkunu provduti bi lqugħ jew b' mezzi li jipprevienu l-aċċess għaż-żoni ta' perikolu jew sabiex iwaqqfu ċ-ċaqliq tal-partijiet perikolużi qabel jintlaħqu ż-żoni tal-perikolu.

L-ilqugħ u l-mezzi ta' protezzjoni jridu:

- ikunu ta' kostruzzjoni b' saħħitha,

- ma jagħtux lok għal perikolu addizzjonali,

- ma jkunux jistgħu jiġu mneħħija faċilment jew jinġiebu li ma jistgħux jaħdmu,

- ikunu qiegħda 'l bogħod biżżejjed miż-żona tal-perikolu,

- ma jirrestrinġux aktar milli meħtieġ il-vista taċ-ċiklu operattiv tat-tagħmir,

- iħallu l-operazzjonijiet meħtieġa sabiex jitwaħħlu jew jinbidlu l-partijiet u jsir xogħol ta' manutenzjoni, jirrestrinġu l-aċċess għaż-żona fejn irid isir ix-xogħol biss u, jekk possibbli, mingħajr it-tneħħija tal-lqugħ jew il-mezz tal-protezzjoni.

2.9. Iż-żoni u l-postijiet għax-xogħol fuq it-tagħmir tax-xogħol, jew il-manutenzjoni tiegħu, iridu jkunu mdawla biżżejjed skond l-operazzjoni li trid titwettaq.

2.10. Il-partijiet tat-tagħmir tax-xogħol f' temperatura għolja jew f' temperatura baxxa ħafna jridu, fejn xieraq, ikunu protetti sabiex jevitaw ir-riskju li l-ħaddiema jiġu f' kuntatt miegħu jew qrib wisq.

2.11. Il-mezzi tat-twissija fuq it-tagħmir tax-xogħol ma jridux ikunu ambigwi u jridu jidhru u jiġu mifhuma bla fixkil.

2.12. It-tagħmir tax-xogħol jista' jintuża biss għall-operazzjonijiet u skond il-kondizzjonijiet li għalihom huwa xieraq.

2.13. Irid ikun possibbli li jitwettqu operazzjonijiet ta' manutenzjoni meta t-tagħmir ikun mitfi. Jekk dan ma jkunx possibbli, irid ikun possibbli li jittieħdu l-miżuri xierqa ta' protezzjoni sabiex isiru dawn l-operazzjonijiet jew sabiex dawn l-operazzjonijiet isiru barra miż-żoni tal-perikolu.

Jekk magna jkollha reġistru tal-manutenzjoni, dan irid jinżamm aġġornat.

2.14. It-tagħmir kollu tax-xogħol irid iġorr fuqu mezzi ċari u li jidhru u jinftiehmu malajr li jiżolawh mis-sorsi kollha ta' l-enerġija tiegħu.

It-twaħħil mill-ġdid (mas-sorsi ta' l-enerġija) irid jinftiehem li ma jippreżenta l-ebda riskju għall-ħaddiema involuti.

2.15. It-tagħmir tax-xogħol irid iġorr miegħu it-twissijiet u l-marki essenzjali sabiex jiżguraw is-sigurtà tal-ħaddiema.

2.16. Il-ħaddiema jrid ikollhom mezzi żguri ta' aċċess għaż-żoni kollha ta' l-operazzjonijiet ta' produzzjoni, ta' aġġustament u ta' manutenzjoni u jridu jkunu kapaċi jibqgħu fis-sigurtà fihom.

2.17. It-tagħmir kollu tax-xogħol irid ikun xieraq sabiex jipproteġi lill-ħaddiema kontra r-riskju li t-tagħmir tax-xogħol jieħu n-nar jew jisħon iżżejjed, jew li minnu joħorġu gassijiet, trab, likwidu, fwar jew sustanzi oħra prodotti, użati jew maħżuna fit-tagħmir tax-xogħol.

2.18. It-tagħmir kollu tax-xogħol irid ikun xieraq sabiex jipprevieni r-riskju li jisplodi t-tagħmir tax-xogħol jew li jisplodu is-sustanzi prodotti, użati jew maħżuna fit-tagħmir tax-xogħol.

2.19. It-tagħmir kollu tax-xogħol irid ikun xieraq sabiex jipproteġi lill-ħaddiema esposti mir-riskju ta' kuntatt dirett jew indirett ma' l-elettriku.

3. Il-ħtiġiet minimi addizzjonali li japplikaw għal tagħmir speċifiku tax-xogħol,

kif hemm referenza għalih fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva.

--------------------------------------------------

Top