EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0033

Id-Direttiva tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 1974 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar il-meters ta' l-ilma kiesaħ

OJ L 14, 20.1.1975, p. 1–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 22 - 30
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 44 - 52
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 44 - 52
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 69 - 77
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 69 - 77
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 3 - 11

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2015; Imħassar b' 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/33/oj

31975L0033

Id-Direttiva tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 1974 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar il-meters ta' l-ilma kiesaħ

Official Journal L 014 , 20/01/1975 P. 0001 - 0009
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 4 P. 0069
Greek special edition: Chapter 13 Volume 3 P. 0022
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 4 P. 0069
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 4 P. 0044
Portuguese special edition Chapter 13 Volume 4 P. 0044
CS.ES Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
ET.ES Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
HU.ES Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
LT.ES Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
LV.ES Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
MT.ES Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
PL.ES Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
SK.ES Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155
SL.ES Chapter 13 Volume 002 P. 147 - 155


Id-Direttiva tal-Kunsill

tas-17 ta’ Diċembru 1974

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar il-meters ta' l-ilma kiesaħ

(75/33/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [1];

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Billi fl-Istati Membri l-kostruzzjoni u l-metodi ta’ kontroll tal-meters ta' l-ilma kiesaħ huma soġġetti għal disposizzjonijiet mandatarji li jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor, u b'konsegwenza ta' dan jostakolaw il-kummerċ fi strumenti bħal dawn; billi huwa għalhekk meħtieġ li dawn id-disposizzjonijiet jiġu approssimati;

Billi d-Direttiva tal-Kunsill Nru 71/316/KEE [3] tas-26 ta’ Lulju 1971 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li huma relatati mad-disposizzjonijiet komuni kemm għall-istrumenti ta' kejl kif ukoll għall-metodi ta’ kontroll metroloġiku, kif emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni [4], stabbiliet l-approvazzjoni tad-disinn tal-KEE u l-proċeduri tal-verifika inizjali tal-KEE; billi, f’konformità ma’ dik id-Direttiva, għandhom jiġu stabbiliti ħtiġiet tekniċi għad-disinn u l-funzjonament tal-meters ta' l-ilma kiesaħ; billi għandhom jiġu sodisfatti ħtiġiet bħal dawn, u għandhom isiru l-kontrolli, u għandhom jitwaħħlu s-sinjali u l-marki adatti, qabel ma dawn l-istrumenti jkunu jistgħu jiġu importati, mibjugħin u użati b’mod liberu,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-meters ta' l-ilma kiesaħ, li huma strumenti ta’ kejl ta' integrazzjoni biex jistabbilixxu b'mod kontinwu, il-volum ta’ ilma (u l-ebda likwidu ieħor) li jgħaddi minnhom, u li jkun fihom mekkaniżmu ta’ kejl marbut ma’ mekkaniżmu indikatur. L-ilma għandu jkun ikkunsidrat bħala "kiesaħ" meta t-temperatura tiegħu tkun bejn iż-0º u t-30ºĊ

Artikolu 2

Il-meters ta' l-ilma kiesaħ li jkollhom fuqhom il-marki u s-sinjali tal-KEE huma deskritti fl-Anness għal din id-Direttiva. Dawn għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni tad-disinn tal-KEE u għandhom jiġu sottomessi għal verifika inizjali tal-KEE.

Artikolu 3

L-ebda Stat Membru ma jista’ jirrifjuta, jipprojbixxi jew jirrestrinġi t-tqegħid fis-suq jew id-dħul fis-servizz ta' meters ta' l-ilma kiesaħ li jkollhom fuqhom is-simbolu ta' l-approvazzjoni tad-disinn tal-KEE u l-marka tal-verifika inizjali tal-KEE, minħabba l-karatteristiċi metroloġiċi tagħhom.

Artikolu 4

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva fi żmien tmintax-il xahar min-notifika tagħha, u għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni dwar dan.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-test tad-disposizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni.

Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, is-17 ta’ Diċembru 1974.

Għall-Kunsill

Il-President

M. Durafour

[1] ĠU Nru C 2, tad-9. 1. 1974, p. 62.

[2] ĠU Nru C 8, tas-16. 4. 1969, p. 6.

[3] ĠU Nru L 202, tat-23. 2. 1970, p. 1.

[4] ĠU Nru L 73, tas-27. 3. 1972, p. 14.

--------------------------------------------------

ANNESS

I. TERMINOLOĠIJA U DEFINIZZJONIJIET

1.0 Dan l-Anness japplika biss għall-meters ta' l-ilma kiesaħ ibbażati fuq proċess mekkaniku dirett li jinvolvi l-użu ta’ kompartamenti volumetriċi b’ħitan li jiċċaqalqu jew l-azzjoni tal-veloċità ta' l-ilma fuq ir-rata ta' tidwir ta’ parti li tiċċaqlaq (it-turbina, l-impeller, eċċ…).

1.1. Ir-rata taċ-ċirkolazzjoni

Ir-rata taċ-ċirkolazzjoni hija l-volum ta' l-ilma li jgħaddi minn ġewwa l-meter għal kull unità ta’ ħin, il-volum ikun imfisser f’metri kubi jew inkella f’litri, waqt li l-ħin f’sigħat, f'minuti jew f'sekondi.

1.2. Il-volum fornut

Il-volum fornut huwa l-volum totali ta’ ilma li jkun għadda mill-meter f’ċertu ħin.

1.3. Ir-rata ta’ ċirkolazzjoni massima (Qmax)

Ir-rata ta’ ċirkolazzjoni massima, Qmax, hija l-ogħla rata ta’ ċirkolazzjoni li fiha l-meter ikun jista’ jaħdem f’perjodi limitati mingħajr ma tiġrilu ebda ħsara, u mingħajr ma jaqbeż l-iżbalji massimi permissibbli u l-valur massimu permissibbli għat-telf tal-pressjoni.

1.4. Ir-rata ta’ ċirkolazzjoni nominali (Qn)

Ir-rata ta’ ċirkolazzjoni nominali, Qn, hija ugwali għal nofs ir-rata ta’ ċirkolazzjoni massima, Qmax. Din hija mfissra f’metri kubi kull siegħa u hija użata biex tindika l-meter.

F’rata ta’ ċirkolazzjoni nominali, Qn, l-meter għandu jkun kapaċi jaħdem waqt użu normali, i.e., f’kondizzjonijiet ta’ tħaddim kontinwu u intermittenti, mingħajr ma jaqbeż l-iżbalji massimi permissibbli.

1.5. Ir-rata ta’ ċirkolazzjoni minima (Qmin)

Ir-rata ta’ ċirkolazzjoni minima, (Qmin), hija r-rata ta’ ċirkolazzjoni li 3 ’l fuq minnha l-meter ma jistax jaqbeż l-iżbalji massimi permissibbli, u hija stabbilita bħala funzjoni ta’ Qn.

1.6. Il-medda tar-rata ta’ ċirkolazzjoni

Il-medda tar-rata ta’ ċirkolazzjoni tal-meter ta' l-ilma hija limitata bir-rata ta’ ċirkolazzjoni massima u dik minima, Qmax u Qmin. Hija maqsuma f’żewġ partijiet, imsejħin dik ta’ fuq u dik ta’ isfel, bi żbalji massimi permissibbli differenti.

1.7. Ir-rata taċ-ċirkolazzjoni transizzjonali (Qt)

Ir-rata taċ-ċirkolazzjoni transizzjonali, Qt, hija r-rata taċ-ċirkolazzjoni li taqsam il-partijiet ta’ fuq u ta’ isfel tal-medda taċ-ċirkolazzjoni u r-rata li fiha l-iżbalji massimi permissibbli ma jibqux kontinwi.

1.8. L-iżball massimu permissibbli

L-iżball massimu permissibbli huwa l-limitu ta' l-iżball permess minn din id-Direttiva għall-approvazzjoni tad-disinn tal-KEE u l-verifika inizjali tal-KEE ta' meter ta' l-ilma.

1.9. Telf ta’ pressjoni

Telf ta’ pressjoni tfisser it-telf li jkun ikkawżat bil-preżenza tal-meter ta' l-ilma fil-conduit.

II. KARATTERISTIĊI METROLOĠIĊI

2.1 L-iżbalji massimi permissibbli

L-iżball massimu permess fil-parti ta’ isfel, minn Qmin inkluża sa Qt mhux inkluża, huwa ta’ ± 5%.

L-iżball massimu permess fil-parti ta’ fuq, minn Qmin inkluża sa Qt inkluża, huwa ta’ ±2%.

2.2. Klassijiet metroloġiċi

Il-meters ta' l-ilma huma maqsumin, skond il-valuri ta’ Qmin u Qt iddefiniti hawn fuq, fi tliet klassijiet metroloġiċi li jidhru fit-tabella ta’ hawn taħt:

Klassijiet | nQ |

<15 m3/s | =15 m3/s |

Klassi A

Valur ta’: Qmin | 0·04 Qn | 0·08 Qn |

Valur ta’: Qt | 0·10 Qn | 0·30 Qn |

Klassi B

Valur ta’: Qmin | 0·02 Qn | 0·03 Qn |

Valur ta’: Qt | 0·08 Qn | 0·20 Qn |

Klassi Ċ

Valur ta’: Qmin | 0·01 Qn | 0·006 Qn |

Valur ta’: Qt | 0·015 Qn | 0·015 Qn |

III. KARATTERISTIĊI METROLOĠIĊI

3.1 Il-Kostruzzjoni - Disposizzjonijiet Ġenerali

Il-meters għandhom ikunu mibnija b’tali mod li:

(1) jipprovdu servizz twil u jagħtu garanzija kontra l-frodi,

(2) jikkonformaw mad-disposizzjionijiet ta’ din id-Direttiva, taħt kondizzjonijiet ta’ użu normali.

Meta l-meters ikunu soġġetti għal xi ċirkolazzjonijiet li jerġgħu lura b’mod aċċidentali, dawn għandhom ikunu kapaċi jilqgħu għaliha mingħajr l-ebda deterjorazzjoni jew bdil fil-karatteritstiċi metroloġiċi tagħhom, waqt li fl-istess ħin għandhom jirreġistraw din iċ-ċirkolazzjoni li terġa' lura..

3.2. Il-materjali

Il-meter ta' l-ilma għandu jkun magħmul minn materjal ta’ saħħa u ta' stabbilità adegwati għall-għan li għalih għandu jintuża l-meter ta' l-ilma. Dan għandu jkun mibni minn ġewwa minn materjali li jkunu jifilħu għall-korrużjoni interna u esterna normali u jekk ikun possibbli għandu jkun protett minn xi trattament tal-wiċċ adatt. Il-varjazzjonijiet fit-temperatura ta' l-ilma fi ħdan il-medda tat-temperatura tat-tħaddim ma għandhomx jaffettwaw b’mod negattiv il-materjali użati fil-kostruzzjoni tal-meters ta' l-ilma.

3.3. Is-saħħa - reżistenza għall-pressjoni

Meter għandu jkun kapaċi jiflaħ b'mod kostanti - mingħajr difetti fit-tħaddim, telf, tnixxija minn ġol-ħitan jew deformazzjonijiet permanenti - għall-pressjoni kontinwa ta' l-ilma li għaliha jkun ġie mfassal, imsejħa l-pressjoni massima tat-tħaddim. Il-valur minimu għal din il-pressjoni huwa ta’ 10 bars.

3.4. Telf ta’ pressjoni

It-telf tal-pressjoni minn ġewwa l-meter ta' l-ilma jiġi stabbilit permezz ta’ testijiet ta' l-approvazzjoni tad-disinn tal-KEE, u dan ma għandux ikun aktar minn 0.25 bars fir-rata ta’ ċirkolazzjoni nominali u mhux aktar minn 1 bar fir-rata ta’ ċirkolazzjoni massima.

Fuq il-bażi tar-riżultati tat-testijiet il-meters huma maqsumin f’wieħed minn erba’ gruppi b’dawn il-valuri massimi li ġejjin għat-telf fil-pressjoni: 1, 0.6, 0.3 u 0.1 bars. Il-valur relevanti għandu jkun indikat fiċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tad-disinn tal-KEE.

3.5. Mekkaniżmi indikaturi

L-indikatur għandu jippermetti, permezz ta’ tqegħid sempliċi wieħed ħdejn l-ieħor ta' l-elementi kostitwenti varji tiegħu, il-qari tal-volum ta' l-ilma mkejjel b'mod li wieħed ikun jista' jorbot fuqu, sempliċi u li ma joffri l-ebda ambigwità, imfisser f’termini ta’ metri kubi. Il-volum jingħata jew permezz:

(a) tal-pożizzjoni tal-werrej (jew aktar minn wieħed) fuq skali f'forma ta' ċirku;

(b) tal-qari ta’ sensiela ta’ ċifri konsekuttivi li jkunu f’linja waħda f'apertura waħda jew aktar;

(ċ) ta’ kombinazzjoni ta’ dawn iż-żewġ sistemi.

Il-metru kubu u l-multipli tiegħu huma indikati bl-iswed, waqt li s-sotto-multipli tal-metru kubu huma indikati bl-aħmar.

L-għoli attwali jew apparenti taċ-ċifri ma jistax ikun anqas minn 4 mm.

Fuq indikaturi diġitali (tipi (b) u (ċ)) it-tħarrik viżibbli taċ-ċifri kollha għandu jkun ’il fuq fil-valur. L-avvanzament ta’ kwalunkwe unità diġitali għandu jkun komplet waqt li ċ-ċifra ta' l-inqas valur li jkun imiss tiddeskrivi l-aħħar deċimu tal-kors tiegħu; ir-roller li juri ċ-ċifri ta’ l-inqas valur jista’ jimxi b'mod kontinwu fil-każ tat-tip (ċ). In-numru sħiħ ta’ metri kubi għandu jkun indikat b’mod ċar.

L-indikaturi li jkollhom werrejja (tipi (a) u (ċ)) għandhom iduru f’direzzjoni skond l-arloġġ. Il-valur f’metri kubi għal kull diviżjoni ta’ skala għandu jkun imfisser bħala 10n, fejn n huwa n-numru sħiħ pożittiv jew negattiv jew inkella żero, li b’hekk jistabbilixxi sistema ta’ għaxriet konsekuttivi. Dawn li ġejjin għandhom jintwerew ħdejn kull parti ta' l-iskala: × 1000 — × 100 — × 10 – × 1 — × 0·1 — × 0.01 — × 0·001.

Fiż-żewġ każijiet (indikaturi diġitali jew tat-tip dial):

- is-simbolu ta' l-unità m3 għandu jidher jew fuq id-dial jew viċin ħafna ta' l-indikazzjoni diġitali;

- l-element gradwat viżibbli li l-aktar li jimxi mgħaġġel, l-element tal-kontroll, li l-intervall ta' l-iskala tiegħu huwa magħruf bħala "l-intervall ta' l-iskala tal-verifika", għandu jibqa' għaddej b'mod kontinwu. Dan l-element tal-kontroll jista’ jkun wieħed permanenti jew inkella wieħed li jiġi ffittjat b'mod temporanju billi jiġu miżjuda xi partijiet li jkunu jistgħu jinqalgħu. Dawn il-partijiet ma għandhomx ikollhom xi influwenza sinifikanti fuq il-karatteristiċi metroloġiċi tal-meter.

It-tul ta' l-intervall ta' l-iskala tal-verifika ma għandux ikun anqas minn 1mm u mhux aktar minn 5mm. L-iskala għandha tikkonsisti fi:

- jew f'linji ta' l-istess ħxuna li ma jkunux aktar minn kwart tad-distanza bejn il-fusijiet taż-żewġ linji konsekuttivi u li jvarjaw biss fit-tul;

- jew inkella faxex kontrastanti ta’ wisa’ kostanti li jkunu daqs it-tul tad-diviżjoni ta' l-iskala.

Iżda, għal perjodu ta’ sitt snin u nofs min-notifika ta’ din id-Direttiva:

(a) il-moviment ’l isfel taċ-ċifri għandu jkun permess; dan il-moviment għandu jiġi indikat bi vleġġa,

(b) it-tul tad-diviżjoni ta' l-iskala jista’ jkun ta’ 0·8mm.

3.6. In-numri taċ-ċifri fid-diviżjoni ta' l-iskala tal-verifika u l-valuri tagħhom

Għandu jkun possibbli għall-mekkaniżmu indikatur li jirreġistra volum, espress f’termini ta’ metri kubi, li jkun jikkorrispondi għal ta’ lanqas għal tħaddim ta’ 1999 siegħa bir-rata taċ-ċirkolazzjoni nominali, mingħajr ma jmur lura għaċ-ċifra żero.

Id-daqs tad-diviżjoni ta' l-iskala tal-verifika għandu jkun ibbażat fuq il-formula 1 × 10n jew 2 × 10n jew 5 × 10n. Matul il-verifika, dan għandu jkun żgħir biżżejjed biex jiżgura ineżattezza ta’ kejl ta’ mhux aktar minn 0.5% (waqt li tħalli spazju għal xi żball ta’ qari possibbli ta’ mhux aktar minn nofs it-tul ta' l-iżgħar diviżjoni ta' l-iskala) u żgħir biżżejjed biex fir-rata ta’ ċirkolazzjoni minima it-test ma jieħux aktar minn siegħa u nofs.

Iżda, għal perjodu ta’ sitt snin u nofs min-notifika ta’ din id-Direttiva, għandu jkun awtorizzat perjodu massimu ta’ seba’ sigħat.

Mekkaniżmu supplimentari (stilla, diska b’marka ta’ referenza, eċċ.) jista’ jiżdied biex juri l-moviment tal-mekkaniżmu ta' kejl qabel ma dan isir viżibbli b'mod ċar fuq l-indikatur.

3.7. Mekkaniżmu ta’ aġġustament

Jista' jitwaħħal mekkaniżmu ta’ aġġustament mal-meters li bih ikun possibbli li tiġi mibdula r-rabta bejn il-volum indikat u l-volum li jkun għadda fil-fatt. Dan il-mekkaniżmu huwa obbligatorju għall-meters li jagħmlu użu mill-azzjoni tal-veloċità ta' l-ilma fuq id-dawrien ta’ parti li tiċċaqlaq.

3.8. Mekkaniżmu aċċelleratur

L-użu ta’ mekkaniżmu aċċelleratur għaż-żieda fil-veloċità tal-meter taħt il-Qmin huwa projbit.

IV. MARKI U ISKRIZZJONIJIET

4.1. Iskrizzjonijiet ta’ identifikazzjoni

Huwa obbligatorju għall-meters kollha li jkollhom, b'mod li jinqara u li ma jitħassarx, jew separatament jew miġbura flimkien fuq il-kaxxa tal-meter, fuq il-kwadrant ta' l-indikatur, jew il-plakka ta' indikazzjoni, l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem jew l-isem tan-negozju tad-ditta tal-manifattur jew it-trade mark tiegħu;

(b) il-klassi metroloġika u r-rata taċ-ċirkolazzjoni nominali Qn f’metri kubi kull siegħa;

(ċ) is-sena tal-manifattura, in-numru tas-serje individwali;

(d) vleġġa jew tnejn li juru d-direzzjoni taċ-ċirkolazzjoni;

(e) is-simbolu ta’ l-approvazzjoni tad-disinn tal-KEE;

(f) il-pressjoni massima tat-tħaddim f’bars jekk din tkun tista’ taqbeż l-10 bars;

(ġ) l-ittra "V" jew "H" jekk il-meter ikun jista’ jaħdem sew biss jew fil-pożizzjoni vertikali (V) jew inkella f’dik orizzontali (H).

4.2. Lok tal-marki tal-verifika

Għandu jkun hemm spazju fuq parti essenzjali għall-marki tal-verifika tal-KEE (normalment il-kaxxa tal-meter), li huwa viżibbli mingħajr żarmar.

4.3. Is-siġill

Il-meters ta' l-ilma għandu jkollhom mekkaniżmi ta' protezzjoni li jkunu jistgħu jiġu ssiġillati b’tali mod li wara l-issiġilar, kemm qabel kif ukoll wara li l-meter ta' l-ilma jkun ġie installat kif suppost, ma jkun hemm l-ebda possibbiltà li l-meter ta' l-ilma jew il-mekkaniżmu ta’ aġġustament tiegħu jiżżarmaw jew isirulhom xi tibdiliet mingħajr ma ssir ħsara fil-mekkaniżmi ta’ protezzjoni.

V. L-APPROVAZZJONI TAD-DISINN TAL-KEE

5.1. Il-proċedura

Il-proċedura ta' l-approvazzjoni tad-disinn tal-KEE għandha ssir f’konformità mad-Direttiva Nru 71/316/KEE.

5.2. It-testijiet tad-disinn

Meta jkun ġie aċċertat mill-file ta' l-applikazzjoni li d-disinn jikkonforma mad-disposizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom isiru testijiet tal-laboratorju fuq numru ta’ strumenti taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

5.2.1. Numru ta’ meters li għandhom jiġu ttestjati

In-numru ta’ meters li għandhom jiġu sottomessi mill-manifattur huwa kif muri fit-tabella li ġejja:

Ir-rata ta’ ċirkolazzjoni nominali, Qn, m3/h | Numru ta’ meters |

Sa 5 dan inkluż | 10 |

aktar minn 5 u sa 50 dan inkluż | 6 |

aktar minn 50 u sa 1000 dan inkluż | 2 |

Aktar minn 1000 | 1 |

5.2.2. Il-pressjoni

Għat-testijiet metroloġiċi (punt 5.2.4), il-pressjoni li jkun hemm fl-iżbokk tal-meter għandha tkun għolja biżżejjed sabiex tipprevjeni li jkun hemm formazzjoni ta' ħofor.

5.2.3. It-tagħmir tat-test

B’mod ġenerali l-meters għandhom jiġu ttestjati individwalment, u f'kull każ, b’tali mod li juru l-karatteristiċi individwali ta’ kull wieħed minnhom.

Is-servizz metroloġiku ta’ l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex ikun żgurat li l-ineżattezza relattiva massima fil-kejl tal-volum ta’ ilma fornut ma jkunx ta' aktar minn 0.2%, inklużi l-kawżi varji ta’ żball fl-istallazzjoni.

L-ineżattezza massima permissibbli hija ta’ 5% fil-każ tal-kejl ta’ pressjoni u 2.5% fil-każ tal-kejl ta’ telf ta’ pressjoni.

Matul kull test, il-varjazzjoni relattiva fir-rati ta’ ċirkolazzjoni ma għandhiex tkun aktar minn 2.5% bejn il-Qmin u l-Qt u 5% bejn il-Qt u l-Qmax.

It-tagħmir għandu jiġi approvat mis-servizz metroloġiku ta' l-Istat Membru konċernat isiru fejn isiru dawn it-testijiet.

5.2.4. Il-proċedura tat-test

It-testijiet jinkludu l-ħidmiet li ġejjin, li jsiru fl-ordni kif ġej:

(1) it-test tar-reżistenza għall-pressjoni

(2) l-istabbiliment tal-kurvi ta' l-iżball fuq il-bażi tar-rata taċ-ċirkolazzjoni billi jiġi aċċertat l-effett tal-pressjoni u jiġu kkunsidrati l-kondizzjonijiet ta' l-istallazzjoni normali għal dan it-tip ta’ meter (sezzjonijiet dritti ta’ pajpijiet li jħarsu ’l fuq u ’l isfel mill-meter, limitazzjonijiet, ostakli, eċċ.) kif stipulati mill-manifattur;

(3) l-istabbiliment tat-telf ta’ pressjoni;

(4) test tar-reżistenza aċċelerat

It-test tar-reżistenza għall-pressjoni huwa magħmul minn żewġ partijiet:

(a) kull meter għandu jkun kapaċi jiflaħ, mingħajr ma jkun hemm l-ebda telf jew tnixxija minn ġol-ħitan tiegħu, pressjoni ta’ 16-il bar jew 1.6 drabi tal-pressjoni massima tat-tħaddim, applikata għal perjodu ta’ 15-il minuta (ara l-punt 4.1 (f));

(b) kull meter għandu jkun kapaċi jiflaħ, mingħajr ma jkun hemm l-ebda ħsara jew sadd, għal pressjoni ta’ 20 bar jew id-doppju tal-pressjoni massima tat-tħaddim, applikata għal perjodu ta’ minuta (ara l-punt 4.1 (f));

Ir-riżultati tat-testijiet (2) u (3) għandhom jagħtu numru suffiċjenti ta’ punti biex il-kurvi jkunu jistgħu jiġu mmarkati eżatt tul il-medda kollha.

It-test tar-reżistenza aċċelerat għandu jsir kif ġej:

Rata taċ-ċirkolazzjoni nominali Qn f’m3/s | Ir-rata taċ-ċirkulazzjoni tat-test | It-tip ta’ test | Numru ta’ interruzzjoni | Il-perjodu tal-pawsi (sek,) | Il-perjodu tat-tħaddim skond ir-rata taċ- ċirkolazzjoni tat-test | Il-perjodu ta’ kemm idum biex jibda u jnaqqas mill-attivita (sek.) |

Qn ≤ 10 | Qn | Mhux kontinwu | 100000 | 15 | 15 sekonda | 0·15 (Qn) b’minimu ta’ sekonda [1] |

2 Qn | kontinwu | | | 100 siegħa | |

Qn> 10 | Qn | kontinwu | | | 800 siegħa | |

2 Qn | kontinwu | | | 200 siegħa | |

Qabel l-ewwel test u wara kull sensiela ta’ testijiet għandhom jiġu stabbiliti l-iżbalji tal-kejl, bħala ħtieġa minima, f’dawn ir-rati ta’ ċirkolazzjoni li ġejjin:

Qmin, Qt, 0·3 Qn, 0·5 Qn, 1 Qn, 2 Qn

F’kull test, il-volum ta' l-ilma li jkun għadda minn ġol-meter għandu jkun suffiċjenti biex idawwar il-werrej jew ir-roller fuq l-iskala tal-verifika f'dawra sħiħa jew aktar u biex jelimina l-effetti ta' distorsjoni ċiklika.

5.2.5. Il-kondizzjonijiet ta' l-approvazzjoni tad-disinn tal-KEE

Meter ta' l-ilma jiġi approvat jekk jissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) jikkonforma mad-disposizzjonijiet amministrattivi, tekniċi u metroloġiċi ta’ din id-Direttiva u l-Anness tagħha;

(b) it-testijiet 1, 2 u 3 taħt il-punt 5.2.4 ikunu juru li dan jikkonforma mal-Partijiet II u III ta’ dan l-Anness fir-rigward tal-karatteristiċi metroloġiċi u tekonoloġiċi;

(ċ) wara kull test tar-reżistenza aċċelerat:

1. ma tkun ġiet osservata l-ebda varjazzjoni f’relazzjoni mal-kurva tal-bidu ikbar minn 1.5% bejn il-Qt u l-Qmax jew akbar minn 3% bejn il-Qmin u l-Qt;

2. l-iżball massimu tal-meter bejn il-Qmin u l-Qt ikun ta" ±6% u bejn il-Qt u l-Qmax ta' ±2.5%.

VI VERIFIKA INIZJALI TAL-KEE

Din għandha ssir f’post approvat mis-servizz metroloġiku ta' l-Istat Membru. It-tqassim tal-bini u t-tagħmir tat-test għandhom ikunu tali li l-verifika tkun tista’ ssir taħt kondizzjonijiet żguri u ta’ min jorbot fuqhom, u bla ħela ta’ ħin għall-persuna responsabbli mill-kontroll. Għandu jkun hemm konformità mad-disposizzjonijiet tal-punt 5.2.3, iżda l-meters jistgħu jiġu ttestjati, jekk ikun mixtieq hekk, f’sensiela. Jekk jintuża dan il-metodu, il-pressjoni tal-ħruġ mill-meters kollha għandha tkun suffiċjenti biex tipprevjeni xi formazzjoni ta' ħofor; jistgħu jkunu meħtieġa xi miżuri speċjali biex jipprevjenu interferenza bejn l-meters.

L-istallazzjoni sħiħa tista’ tinkludi mekkaniżmi awtomatiċi, by-pass valves, restrictors taċ-ċirkolazzjoni, eċċ., sakemm kull ċirkwit ta’ test bejn il-meters li għandhom jiġu vverifikati u t-tankijiet tal-kontroll ikunu ddefiniti b’mod ċar u li jkun possibbli li jiġi vverifikat f’kull ħin l-assorbiment tal-pressjoni interna tiegħu.

Tista’ tintuża kwalunkwe sistema ta’ provvista ta' l-ilma, iżda jekk ikunu mħaddma diversi ċirkwiti ta’ test b’mod parallel, ma għandu jkun hemm l-ebda interferenza li ma tkunx kompatibbli mad-disposizzjonijiet tal-punt 5.2.3.

Jekk tank tal-kontroll huwa maqsum f’diversi kumpartamenti, il-ħitan diviżorji għandhom ikunu riġidi biżżejjed li jiżguraw li l-volum tal-kumpartament ma jkunx ivarja b’aktar minn 0.2% skond jekk il-kumpartamenti li jmissu ma' xulxin ikunux mimlija jew vojta.

Il-verifika tinkludi test ta’ preċiżjoni ta’ minn lanqas tliet rati ta’ ċirkolazzjoni:

(a) bejn 0·9 Qmax u Qmax;

(b) bejn Qt u 1·1 Qt;

(ċ) bejn Qmin u 1·1 Qmin.

L-ewwel wieħed minn dawn it-testijiet jinvolvi li jkun stabbilit it-telf ta’ pressjoni, li għandha tkun anqas mill-valur indikat fiċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni tad-disinn tal-KEE.

L-iżbalji massimi permissibbli huma murija fil-punt 2.1.

F’kull test, il-volum ta' l-ilma li jkun għadda minn ġol-meter għandu jkun suffiċjenti biex idawwar il-werrej jew ir-roller fuq l-iskala tal-verifika f'dawra sħiħa jew aktar u li jelimina l-effetti ta' distorsjoni ċiklika.

Jekk l-iżbalji kollha jkunu jinsabu f’direzzjoni waħda, il-meter ta' l-ilma għandu jiġi aġġustat sabiex mhux l-iżbalji kollha jkunu aktar minn nofs l-iżball massimu permissibbli.

[1] (Qn) huwa numru ugwali għall-valur ta’ Qn espress f’termini ta’ m3/siegħa

--------------------------------------------------

Top