EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971L0349

Id-Direttiva tal-Kunsill tat-12 ta' Ottubru 1971 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-kalibrar tat-tankijiet ta' bastimenti

OJ L 239, 25.10.1971, p. 15–21 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(III) P. 767 - 771
English special edition: Series I Volume 1971(III) P. 865 - 872
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 227 - 234
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 105 - 111
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 105 - 111
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 88 - 95
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 88 - 95
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 215 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 215 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 215 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 215 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 215 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 215 - 221
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 215 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 215 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 215 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 181 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 181 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011; Imħassar b' 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/349/oj

31971L0349Official Journal L 239 , 25/10/1971 P. 0015 - 0021
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 2 P. 0088
Danish special edition: Series I Chapter 1971(III) P. 0767
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 2 P. 0088
English special edition: Series I Chapter 1971(III) P. 0865
Greek special edition: Chapter 13 Volume 1 P. 0227
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 2 P. 0105
Portuguese special edition Chapter 13 Volume 2 P. 0105


Id-Direttiva tal-Kunsill

tat-12 ta' Ottubru 1971

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-kalibrar tat-tankijiet ta' bastimenti

(71/349/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 100 tiegħu;

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni;

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew [1];

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2];

Billi f'bosta Stati Membri, disposizzjonijiet mandatarji jistabbilixxu l-metodi li bihom it-tankijiet, inklużi l-bunkers tal-karburanti likwidu, ta' bastimenti ta' passaġġi fuq l-ilma interni u ta' coasters nazzjonali u internazzjonali jistgħu jiġu kkalibrati u użati sabiex ikejlu l-kontenut tagħhom; billi dawn il-ħtiġiet huma differenti minn Stat Membru għal ieħor u b'hekk ikun ostakolat ir-rikonoxximent mill-Istati Membri kollha ta' kejl li jkun sar permezz ta' tank ikkalibrat minn wieħed minnhom;

Billi ostakoli bħal dawn għall-istabbiliment u l-funzjonament tajjeb tas-suq komuni jistgħu jkunu mnaqqsa u anki eliminati jekk l-Istati Membri kollha jadottaw l-istess ħtiġiet, jew b'mod supplimentari għall-liġijiet eżistenti tagħhom jew minflokhom;

Billi l-ħtiġiet tal-Komunità li għandhom x'jaqsmu mal-metodu ta' kalibrar deskritt f'din id-Direttiva jiżguraw li l-kwantità ta' likwidu fit-tankijiet ikkalibrati b'dan il-metodu tista' tiġi mkejla fil-ħinijiet kollha u bi preċiżjoni biżżejjed;

Billi l-kalibrar tat-tankijiet tal-bastimenti huwa komparabbli mal-proċedura tal-verifika inizjali għal strumenti ta' kejl; billi ċerti disposizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 1971 [3] dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' disposizzjonijiet kemm għal strumenti ta' kejl kif ukoll għal metodi ta' kontroll metroloġiku jistgħu għalhekk jiġu applikati b'mod xieraq f'din il-materja;

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Din id-Direttiva għandha x'taqsam mal-kalibrar tal-KEE tat-tankijiet ta' bastimenti ta' passaġġi ta' l-ilma interni u ta' coasters.

"Kalibrar tal-KEE" tfisser kalibrar imwettaq minn Stat Membru bi qbil ma' din id-Direttiva.

Artikolu 2

Ir-riżultati ta' ħidmiet ta' kalibrar għandhom jiġu rrekordajti f'ċertifikat ta' kalibrar tal-KEE, f'konformità ma' l-Annessi.

Stati Membri għandhom jagħtu l-istess valur liċ-ċertifikat ta' kalibrar tal-KEE daqs id-dokumenti nazzjonali korrispondenti.

Artikolu 3

L-istrumenti ta' kejl użati sabiex jistabbilixxu l-livell tal-likwidu f'tankijiet ikkalibrati bi qbil ma' din id-Direttiva għandhom ikunu addattati b'mod speċjali għal dan l-għan.

Għandhom jikkonformaw mal-ħtiġiet tad-direttiva separata relevanti.

Proviżorjament, iżda, jistgħu jiġu użati strumenti jekk ikunu aċċettati mis-servizz kompetenti fl-Istat Membru fejn jiġi stabbilit il-livell tal-likwidu.

L-arranġament proviżorju għandu jintemm sena wara d-data stabbilita għad-dħul fis-seħħ tad-direttiva separata dwar l-istrumenti in kwistjoni.

Artikolu 4

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva fi żmien tmintax-il xahar minn notifikazzjoni tagħha u għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni b'dan.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-test tad-disposizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva jiġi kkomunikat lill-Kummissjoni.

Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fil-Lussemburgu, it-12 ta' Ottubru 1971.

Għall-Kunsill

Il-President

L. Viglianesi

[1] ĠU Nru C 108, 19.10.1968, p. 36.

[2] ĠU Nru C 4, 14.1.1968, p. 2.

[3] ĠU Nru L 202, 6.9.1971, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNESS I

ĦTIĠIET ĠENERALI LI GĦANDHOM X'JAQSMU MAL-KALIBRAR TAT-TANKIJIET TA' BASTIMENTI

1. Il-kapaċità tat-tankijiet għandha tiġi stabbilita:

- jew bit-trasferiment ta' ilma jew likwidu adatt ieħor, li l-volum tiegħu jkun imkejjel b'kejl jew apparat ta' kejl b'meters ikkalibrati speċjalment għal dan l-għan,

- jew b'kalkolazzjoni fuq il-bażi tad-dimensjonijiet tat-tank, kif stabbilit; din il-ħidma għandha tkun issupplimentata fejn ikun possibbli, bi cross check parzjali bl-użu ta' volumi mkejla ta' likwidu.

2. Il-ħidmiet ta' kalibrar għandhom isiru b'tali mod u bi strumenti ta' tali preċiżjoni li l-iżbalji relattivi fir-rigward tal-kapaċitajiet dikjarati fid-dokumenti maħruġa ma jaqbżux:

(a) bħala regola ġenerali: ± 3/1000 tal-kapaċità indikata

(b) b'mod eċċezzjonali, fil-każ ta' tankijiet ta' għamla kkumplikata ħafna li ma jistgħux ikunu kkalibrati bi trasferiment: ± 5/1000 tal-kapaċità indikata.

3. Ir-riżultati tal-ħidmiet ta' kalibrar għandhom jiġu rrekordjati f'ċertifikat ta' kalibrar li jkun akkompanjat b'dijagrammi jew tabelli li juru, b'mod partikolari, il-volum ta' likwidu, espress f'litri jew deċimetri kubi jew metri kubi, li jkun fit-tank meta l-livell tal-wiċċ liberu tal-likwidu jkun f'għoli partikolari, espress f'ċentimetri jew deċimetri, fuq il-wiċċ vertikali tal-kejl tat-tul.

It-tabelli ta' ċentimetri jew deċimetri jistgħu jkunu ssupplimentati b'tabella ta' interpolazzjoni millimetrika.

Dawn id-dokumenti għandhom jikkonformaw ma' l-Annessi II, III u IV.

4. Għandha titwaħħal pjanċa ta' kalibrar fuq kull tank, qrib il-fetħa tal-kejl.

Għandha turi l-informazzjoni li ġejja:

a) in-numru tat-tank,

b) l-għoli ta' referenza totali H,

ċ) in-numru taċ-ċertifikat ta' kalibrar.

Għandha tkun magħmula minn materjal reżistenti biżżejjed u tkun issiġillata billi titwaħħal il-marka tas-siġill tal-KEE tal-biċċiet taċ-ċomb ipprovduti għal dan l-għan, b'tali mod li ma tkunx tista' titneħħa mingħajr ma ssir ħsara lill-marka.

Il-karatteristiċi u l-mudell tal-marka tas-siġill tal-KEE għandhom ikunu dawk stabbiliti għall-marka ta' verifika tal-KEE parzjali bl-Artikolu 10 (2) u l-Anness 11.3 tad-Direttiva tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 1971 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mad-disposizzjonijiet kemm għall-istrumenti ta' kejl kif ukoll għall-metodi ta' kontroll metroloġiku.

L-Artikolu 12 ta' dik id-Direttiva huwa applikabbli, mutatis mutandis.

5. Iċ-ċertifikat ta' kalibrar ma għandux jinħareġ sakemm il-kostruzzjoni u l-arranġament tat-tankijiet u tal-pajpijiet li jgħaqqdu ma jkunux tali li taħt kondizzjonijiet ta' tħaddim normali tal-bastiment, it-tankijiet u pajpijiet li jikkonnettjaw jistgħu, bla diffikultà, jiġu mbattla għal kollox jew mimlija għal kollox mingħajr ma tinqabad l-arja 'l fuq mill-likwidu li jkun qiegħed jiġi mkejjel jew fih, taħt il-livell li fih it-tank jiġi meqjus mimli.

Jekk jitħallew eċċezzjonijiet, jew jekk ikollhom jittieħdu kwalunkwe prekawzjonijiet sabiex jiżguraw kejl korrett, dawn għandhom jissemmew fiċ-ċertifikat ta' kalibrar.

6. Il-wiċċ vertikali tal-kejl ta' tul li fih jiġi stabbilit l-għoli tal-likwidu għandu jgħaddi, bħala regola ġenerali, bejn wieħed u ieħor miċ-ċentru ta' gravità tat-taqsimiet orizzontali tat-tank, f'kull parti fejn jista' jinħoloq wiċċ liberu tal-likwidu meta jsir il-kejl taħt kondizzjonijiet normali ta' użu

Jekk din il-kondizzjoni ma tiġix sodisfatta minħabba l-karatteristiċi ta' kostruzzjoni tat-tank, għandu jkun speċifikat fuq iċ-ċertifikat ta' kalibrar li l-livell tal-likwidu fit-tank jista' jkun stabbilit biss meta l-bastiment ma jkollu l-ebda żjieda għall-bilanċ tal-piż u l-ebda tmejjil fuq ġenb (zero trim and heel).

Il-fus ta' apparat ta' gwida jistabbilixxi l-pożizzjoni vertikali tal-kejl.

Dan l-apparat għandu jiżgura l-ippustjar korrett tal-kejl; ma għandu jkun hemm l-ebda żball sistematiku ta' kejl li jirriżulta mill-mod li bih ikun mibni. Il-pjan orizzontali mit-tarf ta' fuq ta' l-apparat ta' gwida jkun id-datum ta' referenza. Id-distanza minn dan il-pjan għall-pjanċa ta' kuntatt orizzontali u li ma tistax titneħħa ppustjata b'mod vertikali taħt id-datum hija msejħa "l-għoli ta' referenza totali H" u għandha tkun ikkwotata fil-parti ta' fuq ta' kull tabella.

Għandha tittieħed kull prekawzjoni sabiex ikun żgurat li kemm il-pożizzjoni tad-datum ta' referenza f'relazzjoni mat-tank u l-għoli ta' referenza totali H, ikunu virtwalment invarjabbli.

Il-marka tas-siġill tal-KEE għandha titwaħħal mad-datum ta' referenza.

7. Waqt li jittieħed kont ta’:

(a) l-preċiżjoni li biha ġew stabbiliti l-volumi speċifikati fit-tabelli,

(b) il-preċiżjoni li biha jista' jiġi stabbilit il-livell tal-wiċċ liberu tal-likwidu fit-tankijiet, iċ-ċertifikat ta' kalibrar juri l-preċiżjoni relattiva ta' l-użu tat-tankijiet sabiex jiġi stabbilit il-volum ta' likwidu li jesgħu.

Fil-każ li hemm referenza għalih f'punt 2 (a) ta' dan l-Anness, in-nuqqas ta' preċiżjoni relattiva ma jistax jaqbeż ± 5/1000 tal-volum speċifikat fit-tabella; fil-każ li hemm referenza għalih f'2(b), ma jistax jaqbeż ± 8/1000 tal-volum speċifikat fit-tabella.

L-għoli minimu li jista' jitkejjel għandu jiġi ffissat għal mhux inqas minn 500 mm.

8. Il-marki tas-siġill, iċ-ċertifikati ta' kalibrar u t-tabelli ta' kalibrar jieqfu milli jibqgħu validi

- wara tnax-il sena,

- jew malli t-tank ikun ġie deformat, jew ikun ġie msewwi jew mibni mill-ġdid, b'tali mod li jistgħu jinbidlulu l-karatteristiċi ta' kejl tiegħu.

Ix-xahar u s-sena finali tal-perjodu ta' validità ta' tnax-il xahar relevanti, huma speċifikati fil-parti ta' fuq taċ-ċertifikat u ta' kull tabella.

Ċertifikati u tabelli għandhom jiġġeddu biss wara kalibrar mill-ġdid.

--------------------------------------------------

ANNESS II

NOTAMENTI TA' KALIBRAR

In-notamenti ta' kalibrar, maħruġ minn awtorità metroloġika kompetenti, għandha tkun magħmula mid-dokumenti li ġejjin:

1. Iċ-ċertifikat ta' kalibrar propja, li jagħti:

(a) l-isem u l-indirizz ta' l-awtorità kompetenti li toħroġ iċ-ċertifikat;

(b) l-isem u pożizzjoni ta' l-operatur;

(ċ) in-numru tas-serje taċ-ċertifikat (li jiġi riprodott fuq id-dokumenti l-oħra kollha u fuq il-pjanċi ta' kalibrar);

(d) id-data ta' ħruġ taċ-ċertifikat u l-indirizz tal-post tax-xogħol ta' l-uffiċjal ta' kalibrar;

(e) id-data ta' meta jiskadi ċ-ċertifikat;

(f) l-identità tal-bastiment (l-isem, in-numru ta' reġistrazzjoni, l-isem u l-indirizz tas-sid u s-sena ta' kostruzzjoni);

(g) lista u n-natura tad-dokumenti mehmuża;

(h) il-gruppi tat-tankijiet li għalihom tista' tintuża l-istess tabella;

(i) indikazzjoni tat-tankijiet li fihom ikun hemm riċevituri tad-dranaġġ jew heaters;

(j) il-kapaċità totali;

(k) il-preċiżjoni tar-riżultati mogħtija fit-tabelli;

(l) il-preċiżjoni fl-użu tar-rekord ta' kalibrar sabiex jiġu stabbiliti l-volumi tal-likwidu miżmumin f'tankijiet;

(m) l-għoli minimu li jista' jitkejjel.

2. Dijagramma Nru 1 li turi l-pożizzjoni tat-tankijiet fil-bastiment, u għal kull tank l-għoli ta' referenza totali H, l-ippustjar tal-kejl u l-pożizzjoni ta' dan ta' l-aħħar f'relazzjoni mal-paratija ta' quddiem tat-tank u għall-paratija jew pjan lonġitudinali medjan.

3. Dijagramma Nru 2, minħabba li hi cross-section transversali tat-tankijiet li turi, b'mod partikolari, ir-raġġ tas-sentina, il-kamber, l-għoli tat-trunk u l-metodu ta' kostruzzjoni ta' l-apparat ta' gwida.

4. Fil-każ ta' bastiment li jkollu heaters jew riċevituri tad-dranaġġ ġewwa t-tankijiet tiegħu, Dijagramma Nru 3 li tagħti lvolum meħud minn dawn il-heaters jew riċevituri u l-volum ta' likwidu li jista' jinżamm f'dawn ta' l-aħħar, minn sluice-valve għal sluice-valve.

5. Għal kull tank jew grupp ta' tankijiet simili, tabella ta' volum f'ċentimetri jew deċimetri li jkun fiha indikazzjoni ta' l-għoli ta' referenza totali H u d-data ta' skadenza u, fejn tkun ipprovduta, tabella ta' interpolazzjoni millimetrika.

--------------------------------------------------

ANNESS III

MUDELL TA' ĊERTIFIKAT TA' KALIBRAR

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS IV

MUDELL TA’ TABELLA TA’ KALIBRAR

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top