EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0430(04)

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli

OJ L 114, 30.4.2002, p. 132–368 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 028 P. 3 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 028 P. 3 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 133 - 369

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2017

22002A0430(04)Official Journal L 114 , 30/04/2002 P. 0132 - 0368


Ftehim

bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli

IL-KOMUNITÀ EWROPEA.

minn issa l quddiem imsejjħa l-"Komunità",

u

L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA

minn issa l quddiem imsejjħa bħala "Svizzera",

flimkien imsejjħa bħala "l-Partijiet",

IDDEĊIDEW gradwalment li jeliminaw il-barrieri li jaffettwaw ‘l biċċa ‘l kbira tal-kummerċ tagħhom bi qbil mad-dispożizzjonijiet dwar it-twaqqif ta' erji ta' kummerċ ħieles fil-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

Billi, fl-Artikolu 15 tal-Ftehim tal-Kummerċ Ħieles tat-22 ta' Lulju 1972, il-Partijiet Kontraenti jiddikjaraw il-prontezza tagħhom li jkabbru u jiżviluppaw, safejn u sakemm tippermetti l-politika agrikola tagħhom, l-iżvilupp armonjuż ta' kummerċ fi prodotti agrikoli li għalihom ma japplikax il-Ftehim.

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Għan

1. L-għan ta' dan il-Ftehim għandu jkun li jissaħħu r-relazzjonijiet ta' kummerċ ħieles bejn il-Partijiet billi jitjieb l-aċċess ta' kull wieħed minhom għas-suq fi prodotti agrikoli ta' l-ieħor.

2. "Prodotti agrikoli" ifissru l-prodotti mniżżla f'lista fil-Kapitoli 1 sa 24 tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema ta' Deskrizzjoni Armonizzata u l-Kodifika ta' l-Oġġetti. Għall-għanijiet li jiġu applikati l-Annessi 1, 2 u 3 ma' dan il-Ftehim, il-prodotti li jidħlu taħt il-Kapitolu 2 u l-intestaturi 16.04 u 16.05 tas-Sistema Armonizzata u l-prodotti koperti mill-kodiċijiet tan-NK 05119110, 05119190, 19022010 u 23012000 għandhom jiġu esklużi.

3. Dan il-Ftehim m'għandux japplika għas-suġġetti koperti mill-Protokoll 2 mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles, bl-eċċezzjoni tal-konċessjonjiet rilevanti mogħtija fl-Annessi 1 u 2 miżjuda miegħu.

Artikolu 2

Konċessjonijiet tat-tariffa

1. Mingħajr preġudizzju għall-konċessjonijiet imsemmija fl-Anness 3, il-konċessjonijiet tat-tariffa mogħtija mill-Isvizzera lill-Komunità għandhom jitniżżlu f'lista fl-Anness 1 li ġej.

2. Mingħajr preġudizzju għall-konċessjonijiet imsemmija fl-Anness 3, il-konċessjonijiet tat-tariffa mogħtija mill-Komuntia lill-Isvizzera għandhom jitniżżlu f'lista fl-Anness 2 li ġej.

Artikolu 3

Konċessjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ġobon

Id-dispożizzjonijiet speċifiċi applikabbli għall-kummerċ fil-ġobon għandhom ikunu kif imsemmija fl-Anness 3 li ġej.

Artikolu 4

Regoli dwar l-oriġini

Ir-regoli dwar l-oriġini applikabbli bejn xulxin skond l-Annessi 1, 2 u 3 ma' dan il-Ftehim għandhom ikunu kif imsemmija fil-Protokoll 3 mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles.

Artikolu 5

Tneħħija ta' xkilijiet tekniċi għall-kummerċ

1. Il-mod kif jistgħu jitneħħew ostakli tekniċi għall-kummerċ fi prodotti agrikoli fl-oqsma varji għandu jkun kif imsemmi fl-Annessi li ġejjin kif ġej:

- l-Anness 4 dwar is-saħħa tal-pjanti,

- l-Anness 5 dwar l-għalf ta' l-annimali,

- l-Anness 6 dwar iż-żerriegħa,

- l-Anness 7 dwar il-kummerċ fi prodotti fis-settur ta' l-inbid,

- l-Anness 8 dwar l-għarfien bejn xulxin u l-protezzjoni ta' ismijiet ta' xorb spirituż u xorb bil-bażi ta' l-inbid aromatizzat,

- l-Anness 9 dwar prodotti agrikoli u oġġetti ta' l-ikel mkabbra (prodotti) b'mod organiku,

- l-Anness 10 dwar l-għarfien ta' spezzjonijiet ta' konformita għal frott u ħaxix bla ħsara għal livelli stabbiliti ta' bejgħ fis-suq,

- l-Anness 11 dwar saħħa ta' l-annimal u miżuri żootekniċi applikabbli għal kummerċ f'annimali ħajjin u prodotti mill-annimali.

2. L-Artikolu 1(2) u (3) u l-Artikoli 6, 7, 8, u 10 sa 13 ta' dan il-Ftehim m'għandhomx japplikaw għall-Anness 11.

Artikolu 6

Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura

1. Għandu jitwaqqaf Kumitat Konġunt (minn issa "l quddiem imsejjaħ il-" Kumitat ") magħmul minn rappreżentanti tal-Partijiet."

2. Il-Kumitat għandu jkun responsabbli għall-amministrazzjoni ta' dan il-Ftehim u għandu jiżgura l-funzjonament tajjeb tiegħu.

3. Il-Kumitat għandu jingħata l-poter sabiex jadotta deċiżjonijiet kif provvdut f'dan il-Ftehim u l-Annessi li ġejjin. Dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu implimentati mill-Partijiet bi qbil mar-regoli tagħhom stess.

4. Il-Kumitat għandu jistabbilixxi r-Regoli tiegħu ta' Proċedura.

5. Il-Kumitat għandu jaġixxi bi ftehim bejn xulxin.

6. Biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni kif suppost ta' dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom ikollhom konsultazzjonijiet mal-Kumitat fuq it-talba ta' waħda mill-Partijiet.

7. Il-Kumitat għandu jwaqqaf il-gruppi tax-xogħol meħtieġa biex jamministraw l-Annessi ma' dan il-Ftehim. Ir-Regoli ta' Proċedura tiegħu għandhom jispeċifikaw, b'mod partikolari, l-isħubija ta' gruppi tax-xogħol bħal dawn u l-mod ta' kif iridu joperaw.

Artikolu 7

Ftehim f'nuqqas ta' qbil

Kull Parti jista' jressaq materja fejn ikun hemm nuqqas ta' qbil li tikkonċerna l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim lill-Kumitat. Dan ta' l-aħħar għandu jagħmel mill-aħjar biex ikun hemm ftehim fin-nuqqas ta' qbil. Għandu jiġi provvdut lill-Kumitat kull tagħrif li jista' jkun ta' użu biex isir possibbli eżami fil-fond tas-sitwazzjoni bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni aċċettabbli. Għal dan il-għan, il-Kumitat għandu jeżamina l-possibiltajiet kollha biex iżomm il-funzjonament kif suppost ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 8

Bdil ta' Tagħrif

1. Il-Partijiet għandhom jibdlu t-tagħrif rilevanti kollu li għandu x'jaqsam ma' l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2. Kull Parti għandha tgħarraf lill-oħra b'kull tibdil maħsub sabiex iġib lill-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fl-iskop ta' dan il-Ftehim, u għandha tgħarraf lill-Parti l-oħra b'xi dispożizzjonijiet ġodda kemm jista' jkun malajr.

Artikolu 9

Kunfidenzalita

Rappreżentanti, esperti u aġenti oħra tal-Partijiet għandhom jinħtieġu, anke wara li jkunu temmew id-doveri tagħhom, li ma jiżvelawx tagħrif, miksub fil-qafas ta' dan il-Ftehim, li huwa kopert mill-obbligazzjoni ta' segretezza professjonali.

Artikolu 10

Miżuri ta' salvagward

1. Fejn, in konnessjoni ma' l-applikazzjoni ta' l-Annessi 1, 2 u 3 ma' dan il-Ftehim u wara li titqies is-sensitivita "speċjali tas-swieq agrikoli tal-Partijiet, importazzjonijiet ta' prodotti li joriġinaw minn Parti waħda jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw tfixkil serju fis-swieq ta' l-oħra, il-Partijiet għandhom immedjatament ikollhom konsultazzjonijiet biex ifittxu soluzzjoni xierqa. Sakemm tinstab din is-soluzzjoni, il-Parti konċernata tista' tieħu xi miżuri li hija tħoss meħtieġa."

2. Fejn miżuri ta' salvagwardja jitieħdu kif provdut f'paragrafu 1 jew fl-Annessi l-oħra li ġejjin:

(a) il-proċeduri li ġejjin għandhom japplikaw fl-assenza ta' dispożizzjonijiet speċifiċi:

- fejn waħda mill-Partijiet għandha l-ħsieb li timplimenta miżuri ta' salvagwardja rigward parti minn, jew it-territorju kollu ta' l-oħra, għandha tgħarraf lil din ta' l-aħħar bil-quddiem, fejn tiddikjara r-raġunijiet tagħha.

- fejn waħda mill-Partijiet tieħu miżuri ta' salvagwardja rigward parti minn, jew it-territorju kollu tagħha jew dak ta' pajjiż terz, għandha tgħarraf lill-ieħor kemm jista' jkun malajr.

- mingħajr preġudizzju għall-possibilta’ li l-miżuri ppjanati jiddaħħlu fis-seħħ immedjatament, konsultazzjonijiet għandhom isiru bejn iż-żewġ Partijiet kemm jista' jkun malajr bil-ħsieb li jinstabu soluzzjonijiet xierqa.

- fejn miżuri ta' salvagwardja jittieħdu minn Stat Membru tal-Komunità rigward l-Isvizzera, Stat Membru ieħor jew pajjiż terz, il-Komunità għandha tgħarraf kif mistħoqq lill-Isvizzera kemm jista' jkun malajr;

(b) miżuri li l-inqas ifixklu l-mod li bih jopera dan il-Ftehim jridu jingħataw priorita.

Artikolu 11

Emendi

Il-Kumitat jista' jiddeċiedi li jemenda l-Annessi 1 u 2 u l-Appendiċijiet ma' dawn l-Annessi.

Artikolu 12

Reviżjoni

1. Fejn waħda mill-Partijiet tfittex reviżjoni ta' dan il-Ftehim, għandha tisottometti talba raġunata lill-Parti l-oħra.

2. Il-Partijiet jistgħu jafdaw lill-Kumitat bix-xogħol li jikkunsidra din it-talba u, fejn xieraq, li jagħmel rakkomandazzjonijiet, b'mod partikolari bil-ħsieb li jżomm negozjati.

3. Kull Ftehim li jirriżulta min-negozjati kif provduti fl-paragrafu 2 għandhom jiġu sottomessi għal ratifikazzjoni jew approvazzjoni mill-Partjiet bi qbil mal-proċeduri rispettivi tagħhom.

Artikolu 13

Klawsola ta' evoluzzjoni

1. Il-Partijiet hawnhekk jindaħlu biex ikomplu x-xogħol lejn il-kisba ta' liberalizzazzjoni gradwalment akbar ta' kummerċ bejniethom fi prodotti agrikoli.

2. Għal dak il-għan, il-Partijiet għandhom regolarment jirrevedu fil-Kumitat il-kondizzjonijiet li jirregolaw il-kummerċ bejniethom fi prodotti agrikoli.

3. Fid-dawl tar-riżultat ta' dawn konsiderazzjonijiet u l-politika agrikola rispettiva tagħhom u waqt li titqies is-sensitivita tas-swieq agrikoli, il-Partijiet jistgħu jidħlu f'negozjati skond dan il-Ftehim bil-ħsieb li jnaqqsu aktar ostakli għal kummerċ fi prodotti agrikoli fuq bażi ta' preferenzi reċiproki u vantaġġjużi għalihom it-tnejn.

4. Kull Ftehimijiet li jirriżultaw min-negozjati kif provvduti fl-paragrafu 3 għandhom jiġu sottomessi għal ratifikazzjoni jew approvazzjoni mill-Partjiet bi qbil mal-proċeduri rispettivi tagħhom.

Artikolu 14

Implimentazzjoni tal-Ftehim

1. Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi kollha, kemm jekk ġenerali jew speċifiċi, biex jiżguraw il-qadi ta' l-obbligazzjonijiet li jinħolqu minn dan il-Ftehim.

2. Għandhom jastjenu minn kull miżuri li x'aktarx tista' tipperikola l-ksib ta' l-għanijiet ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 15

L-Annessi

L-Annessi ma' dan il-Ftehim, inklużi l-Appendiċijiet tagħhom, għandhom jiffurmaw parti integrali minnu.

Artikolu 16

Skop territorjali

Dan il-Ftehim għandu jgħodd, mill-banda waħda, għat-territorji li fihom it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea jiġi applikat u skond il-kondizzjonijiet preskritti f'dak it-Trattat u, mill-banda l-oħra, għat-territorju ta' l-Isvizzera.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ u tul ta' żmien

1. Dan il-Ftehim għandu jiġi ratifikat jew approvat mill-Partijiet bi qbil mal-proċeduri rispettivi tagħhom. Għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara n-notifika finali tad-depożitu ta' l-istrumenti ta' ratifikazzjoni jew approvazzjoni ta' kull wieħed mis-seba' Ftehimijiet li ġejjin:

Ftehim dwar Kummerċ fi Prodotti Agrikoli

Ftehim dwar il-Moviment Ħieles ta' Persuni

Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru

Ftehim dwar il-Ġarr ta' Merkanzija u Passiġieri bit-Triq jew bil-Ferrovija

Ftehim dwar l-Għarfien bejn Xulxin f'Relazzjoni ma' Stima ta' Konformità

Ftehim dwar Ċerti Aspetti ta' Akkwist tal-Gvern

Ftehim dwar Koperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika.

2. Dan il-Ftehim huwa konkluż għal perjodu inizjali ta' seba' snin. Għandu jiġi mġedded indefinittivament minbarra jekk il-Komunità jew l-Isvizzera jgħarrfu lill-Parti l-oħra għall-kuntrarju qabel ma jiskadi l-perjodu inizjali. Fil-każ ta' notifika bħal din, id-dispożizzjonijiet ta' paragrafu 4 għandhom jgħoddu.

3. Jew il-Komunità jew l-Isvizzera jistgħu jtemmu dan il-Ftehim billi jgħarrfu lill-Parti l-oħra bid-deċiżjoni tagħhom. Fil-każ ta' notifika bħal din, id-dispożizzjonijiet ta' paragrafu 4 għandhom jgħoddu.

4. Is-seba' Ftehimijiet riferiti fl-paragrafu 1 għandhom jiefqu jgħoddu sitt xhur wara li tiġi rċevuta notifika ta' nuqqas ta' tiġdid riferita fil-paragrafu 2 jew temma riferita fl-paragrafu 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfemsi to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür der Schweizerischen EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska Edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

WERREJ

| |

| |

ANNESS 1: | Konċessjonijiet mogħtija mill-Isvizzera |

ANNESS 2: | Konċessjonijiet mogħtija mill-Komunità |

ANNESS 3: | Konċessjonijiet dwar il-ġobnijiet |

Appendiċi 1: | Konċessjonijiet mogħtija mill-Komunità |

Appendiċi 2: | Konċessjonijiet mogħtija mill-Isvizzera |

Appendiċi 3: | Lista ta' ismijiet ta' ġobon "Italico' li jistgħu jiġu importati fl-Isvizzera" |

Appendiċi 4: | Deskrizzjoni tal-ġobon |

ANNESS 4 | dwar is-saħħa tal-pjanti |

(Appendiċi 1 sa 4 għandhom jiġu miktubin) |

Appendiċi 5: | Skambju ta' informazzjoni |

ANNESS 5 | dwar l-għalf għall-annimali |

(Appendiċi 1 għandu jiġi mħejji) |

Appendiċi 2: | Lista ta' disposizzjonijiet leġislattivi li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 9 |

ANNESS 6 | dwar iż-żerriegħa |

Appendiċi 1: | Leġislazzjoni |

Appendiċi 2: | Spezzjoni taż-żerriegħa u korpi taċ-ċertifikazzjoni |

Appendiċi 3: | Derogi Komunitarji permessi mill-Isvizzera |

Appendiċi 4: | Lista ta' pajjiżi terzi |

ANNESS 7 | dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur ta'l-inbid |

Appendiċi 1: | Lista ta' strumenti li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 4 relatati mal-prodotti tas-settur ta'l-inbid |

Appendiċi 2: | Ismijiet protetti li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 6 |

Appendiċi 3: | relatati ma' l-Artikoli 6 u 25 |

ANNESS 8 | dwar ir-rikonoxximent reċiproku u l-protezzjoni ta'l-ismijiet ta' xorb alkoħoliku u tax-xorb aromatiku bbażat fuq l-inbid |

Appendiċi 1: | Ismijiet protetti ta' xorb alkoħoliku li joriġina fil-Komunità |

Appendiċi 2: | Ismijiet protetti ta'xorb alkoħoliku li joriġina fl-Isvizzera |

Appendiċi 3: | Ismijiet protetti ta' xorb aromatiku li joriġina fil-Komunità |

Appendiċi 4: | Ismijiet protetti ta' xorb aromatiku li joriġina fl-Isvizzera |

ANNESS 9 | dwar prodotti u oġġetti ta'l-ikel agrikoli mkabbrin organikament |

Appendiċi 1: | Lista ta' regolamenti applikabbli |

Appendiċi 2: | Regoli ta'l-applikazzjoni |

ANNESS 10 | dwar ir-rikonoxximent ta' kontrolli ta' konformità għall-frott u ħaxix bla ħsara għall-istandards tal-marketing |

Appendiċi: | Korpi ta' spezzjoni Svizzeri awtorizzati joħorġu ċ-ċertifikati ta' spezzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 3 ta' l-Anness 10 |

ANNESS 11 | dwar is-saħħa ta'l-annimali u miżuri żootekniċi applikabbli fil-kummerċ fl-annimali ħajjin u fil-prodotti ta'l-annimali |

Appendiċi 1: | Miżuri ta' kontroll/notifika ta' mard |

Appendiċi 2: | Is-saħħa ta'l-annimali: kummerċ u tpoġġija fis-suq |

Appendiċi 3: | Importazzjonijiet ta' annimali ħajjin u ċerti prodotti ta'l-annimali minn pajjiżi terzi |

Appendiċi 4: | Disposizzjonijiet żootekniċi, inklużi dawk li jirregolaw l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi |

Appendiċi 5: | Kontrolli u ħlas |

Appendiċi 6: | Prodotti ta'l-annimali |

Appendiċi 7: | Awtoritajiet responsabbli |

Appendiċi 8: | Aġġustamenti tal-kondizzjonijiet reġjonali |

Appendiċi 9: | Linji gwida dwar il-proċeduri għat-tmexxija għall-verifika tal-kontijiet |

Appendiċi 10: | Kontrolli fuq il-fruntiera u ħlas ta' l-ispezzjoni |

Appendiċi 11: | Il-punti ta' kuntatt |

--------------------------------------------------

ANNESS 1

KONĊESSJONIJIET MOGĦTIJA MILL-ISVIZZERA

Il-konċessjonijiet tat-tariffa stabbiliti hawn taħt huma mogħtijamill-Isvizzera għall-prodotti li ġejjin li joriġinaw fil-Komunità u li, fejn applikabbli, huma soġġetti għall-kwantità ta' kull sena.

Il-kategorija tat-tariffa Svizzera | Deskrizzjoni | Id-dazju dognali applikabbli (CHF/100 kg piż gross) | Ail-kwantità ta' kull sena (tunnellatimetriċi piż nett) |

ex02101191 | Prieżet u qatgħat miġjubin minnhom, bl-għadma, tal-ħanżir (oħrajn għajr taċ-ċingjal), immellħin jew fis-salmura, imnixxfin jew iffumigati | Bla ħlas | |

ex02101991 | Prieżet u qatgħat miġjubin minnhom, bla għadma, tal-ħanżir (oħrajn għajr taċ-ċingjal), immellħin jew fis-salmura, imnixxfin jew iffumigati | Bla ħlas | 1000 |

02102010 | Laħam imnixxef ta'l-ifrat | Bla ħlas | 200 |

06021000 | Tirqird u friegħi bla għeruq | Bla ħlas | Bla limitu |

| Pjanti fil-forma tar-riżoma tal-frott li minnhom joħorġu it-tagħsir (ta'l-oriġini tan-nebbieta jew bit-tnissil veġetattiv): | Bla ħlas | |

06022011 | – Imlaqqmin, bla għeruq |

06022019 | – Imlaqqmin, bil-ballun ta'l-għeruq |

06022021 | – Mhux imlaqqmin, bla għeruq |

06022029 | – Mhux imlaqqmin, bil-ballun ta'l-għeruq |

| Pjanti fil-forma tar-riżoma tal-frott ta'l-għadma (ta'l-oriġini tan-nebbieta jew bit-tnissil veġetattiv): | Bla ħlas | |

06022031 | – Imlaqqmin, bla għeruq |

06022039 | – Imlaqqmin, bil-ballun ta'l-għeruq |

06022041 | – Mhux imlaqqmin, bla għeruq |

06022049 | - Mhux imlaqqmin, bil-ballun ta'l-għeruq |

| Pjanti fil-forma tar-riżoma tal-frott li minnhom joħorġu it-tagħsir jew ta'l-għadma (ta'l-oriġini tan-nebbieta jew bit-tnissil veġetattiv), tas-speċi li jagħmlu frott li jittiekel jew ġewż: | Bla ħlas | Bla limitu |

06022051 | – Bla għeruq |

06022059 | – Oħrajn għajr dawk ta' bla għeruq |

| Siġar, arbuxelli u buxxijiet, tas-speċi li jagħmlu frott jew ġewż ta'l-ikel, bla għeruq: | | |

06022071 | – Tas-speċi li jagħmlu frott li minnhom joħorġu it-tagħsir | | |

06022072 | – Tas-speċi li jagħmlu frott ta'l-għadma | Bla ħlas | |

06022079 | – Oħrajn għajr dawk l-ispeċi li jagħmlu frott li minnhom joħorġu it-tagħsir jew ta'l-għadma | Bla ħlas | Bla limitu |

| Siġar, arbuxelli u buxxijiet, tas-speċi li jagħmlu frott jew ġewż, bil-balloon ta'l-għeruq: | | |

06022081 | – Tas-speċi li jagħmlu frott li minnhom joħorġu it-tagħsir | | |

06022082 | – Tas-speċi li jagħmlu frott ta'l-għadma | Bla ħlas | |

06022089 | – Oħrajn għajr dawk l-ispeċi li jagħmlu frott li minnhom joħorġu it-tagħsir jew ta'l-għadma | Bla ħlas | Bla limitu |

06023000 | Rododendri u ażalei, imlaqqmin jew mhux imlaqqmin | Bla ħlas | Bla limitu |

| Ward, imlaqqam jew mhux imlaqqam: | Bla ħlas | Bla limitu |

06024010 | – Ward selvaġġ u zkuk tal-ward selvaġġ |

| – Oħrajn għajr il-ward salvaġġ jew iz-zkuk tal-ward salvaġġ: |

06024091 | – Bla għeruq |

06024099 | – Oħrajn għajr bla għeruq, bil-ballun ta'l-għeruq |

| Pjanti (ta'l-oriġini tan-nebbieta jew bit-tnissil veġetattiv), ta' speċi utli; il-materja li minnha jkabbru l-faqqiegħ: | Bla ħlas | Bla limitu |

06029011 | – Ħaxix taż-żerriegħa u tubi tal-ħaxix |

06029012 | – Il-materja li minnha jkabbru l-faqqiegħ |

06029019 | - Ohrajn barra ħaxix taż-zeriegħa, turf rolls jew żeriegha tal-faqqieħ |

| Pjanti ħajjin oħrajn (inklużi l-għeruq tagħhom): | Bla ħlas | Bla limitu |

06029091 | – Bla għeruq |

06029099 | – Oħrajn għajr dawk ta' bla għeruq, bil-ballun ta'l-għeruq |

06031031 | Qronfol maqtugħin tas-speċi adattati għall-bukketti jew għall-użu ornamentali, friski, mill-1 ta' Mejju sal-25 ta' Ottubru | Bla ħlas | 1000 |

06031041 | Ward maqtugħin tas-speċi adaddata għall-bukketti jew għall-użu ornamentali, friski, mill-1 ta' Mejju sal-25 ta' Ottubru |

| Fjuri u blanzuni maqtugħin (oħrajn għajr il-qronfol jew il-ward) tas-speċi adattati għall-bukketti jew għall-użu ornamentali, friski, mill-1 ta' Mejju sal-25 ta' Ottubru: |

06031051 | – B'fibra ta' injam fiz-zokk |

06031059 | – Oħrajn għajr bil-fibra ta' injam fiz-zokk |

06031071 | Tulipani maqtugħin tas-speċi adattati għall-bukketti jew għall-użu ornamentali, friski, mis-26 ta' Ottubru sat-30 ta' April | Bla ħlas | Bla limitu |

| Fjuri u blanzuni maqtugħin (oħrajn għajr it-tulipani jew il-ward) tas-speċi adattati għall-bukketti jew għall-użu ornamentali, friski, mis-26 ta' Ottubru sat-30 ta' April: | Bla ħlas | Bla limitu |

06031091 | – B'fibra ta' injam fiz-zokk |

06031099 | – Oħrajn għajr b'fibra ta' injam fiz-zokk |

| Tadam, frisk jew imkessaħ: | Bla ħlas | 10000 |

| – Tadam żgħir: |

07020010 | – Mill-21 ta' Ottubru sat-30 ta' April |

| – Tadam Peretti (żenguli): |

07020020 | – Mill-21 ta' Ottubru sat-30 ta' April |

| – Tadam ieħor, ta' dijametru ta' 80 mm jew iktar (tadam ta' tip beef) |

07020030 | – Mill-21 ta' Ottubru sat-30 ta' April |

| – Oħrajn |

07020090 | – Mill-21 ta' Ottubru sat-30 ta' April |

07051111 | Ħass ikkaboċċjat, mingħajr il-werqa ta' barra: | Bla ħlas | 2000 |

| – Mill-1 ta' Jannar sa'l-aħħar ta' Frar |

07052110 | ¬ikwejr ta' tip witloof, frisk jew imkessaħ: | Bla ħlas | 2000 |

| – Mill-21 ta' Mejju sat-30 ta' Settembru |

| Brunġiel, frisk jew imkessaħ: | Bla ħlas | 1000 |

07093010 | – Mis-16 ta' Ottubru sal-31 ta' Mejju |

07095100 | Faqqiegħ, frisk jew imkessaħ | Bla ħlas | Bla limitu |

07096011 | Bżar ħelu, frisk jew imkessaħ: | 2,5 | Bla limitu |

| – Mill-1 ta' Novembru sal-31 ta' Marzu |

| Żukkini (inkluzi l-fjuri taż-żukkini), friski jew imkessħin: | Bla ħlas | 2000 |

07099050 | – Mill-31 ta' Ottubru sad-19 ta' April |

ex07108090 | Faqqiegħ (mhux imsajjar jew imsajjar fuq il-fwar jew mgħolli fl-ilma), iffriżat | Bla ħlas | Bla limitu |

| Ġellewż jew filberts (Corylus spp.), frisk jew imnixxef: | Bla ħlas | Bla limitu |

08022190 | – Fil-qoxra, oħrajn għajr għall-użu għall-għalf jew għall-għasir taż-żejt |

08022290 | – Bla qoxra, oħrajn għajr għall-użu għall-għalf jew għall-għasir taż-żejt |

ex08029090 | Ġewż ta'l-arżnu, frisk jew imnixxef | Bla ħlas | Bla limitu |

08051000 | Larinġ, frisk jew imnixxef | Bla ħlas | Bla limitu |

08052000 | Mandolin (inklużi ta' tip tangerines u satsumas); klementini, wilkings u ibridi simili taċ-ċitru, friski jew imnixxfin | Bla ħlas | Bla limitu |

08071100 | Dulliegħ, frisk | Bla ħlas | Bla limitu |

08071900 | Bettieħ, frisk, oħrajn għajr id-dulliegħ | Bla ħlas | Bla limitu |

| Berquq, frisk, fl-imballaġġ miftuħ: | Bla ħlas | 2000 |

08091011 | – Mill-1 ta' Settembru sat-30 ta'Ġunju |

| f'imballaġġ oħrajn |

08091091 | – Mill-1 ta' Settembru sat-30 ta'Ġunju |

08101010 | Frawli, frisk: | Bla ħlas | 10000 |

| – Mill-1 ta' Settembru sa'l-14 ta' Mejju |

08105000 | Frott kiwi, frisk | Bla ħlas | Bla limitu |

09102000 | Żagħfran | Bla ħlas | Bla limitu |

| Żejt taż-żebbuġa verġni, oħrajn għajr għall-użu għall-għalf: | | |

15091091 | – Fil-kontenituri tal-ħġieġ li jesgħu 2 litri jew inqas | 60,60 | Bla limitu |

15091099 | – Fil-kontenituri tal-ħġieġ li jesgħu iktar minn 2 litri jew f'kontenituri oħrajn | 86,70 | Bla limitu |

| Żejt taż-żebbuġa u l-frazzjonijiet tiegħu, sew raffinat sew mhux raffinat, iżda mhux immodifikat b'mod kimiku, għajr għall-użu għall-għalf: | | |

15099091 | – Fil-kontenituri tal-ħġieġ li jesgħu 2 litri jew inqas | 60,60 | Bla limit |

15099099 | – Fil-kontenituri tal-ħġieġ li jesgħu iktar minn 2 litri jew f'kontenituri oħrajn | 86,70 | Bla limitu |

| Tadam, sħiħ jew f'biċċiet, ippreparat jew ippreservat b'mod ieħor għajr milli fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku: | | |

20021010 | – Fil-kontenituri li jesgħu iktar minn 5 kg | 2,50 | Bla limitu |

20021020 | – Fil-kontenituri li jesgħu 5kg jew inqas | 4,50 | Bla limitu |

20029010 | Tadam, ippreparat jew ippreservat b'mod ieħor għajr milli fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku, u għajr milli sħiħ jew f'biċċiet: | Bla ħlas | Bla limitu |

| – Fil-kontenituri li jesgħu iktar minn 5kg |

20029021 | Polpa tat-tadam, purè u kkonċentrat, fil-kontenituri ssiġillati b'mod ermetiku, b'kontenut ta' sustanza xotta ta' 25 % jew iktar bil-piż, li jkun kompost mit-tadam u mill-ilma u possibbilment melħ jew ħwawar oħrajn, fil-kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas | Bla ħlas | Bla limitu |

20029029 | Tadam, ippreparat jew ippreservat b'mod ieħor għajr milli fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku, għajr milli sħiħ jew f'biċċiet, u għajr milli polpa tat-tadam, purè jew ikkonċentrat: | Bla ħlas | Bla limitu |

| – Fil-kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas |

| Qaqoċċ, ippreparat jew ippresrvat b'mod ieħor għajr milli fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku, iffriżat, għajr mill-prodotti taħt il-kategorija Nru 2006: | | |

ex20049018 | – Fil-kontenituri li jesgħu iktar minn 5 kg | 17,50 | Bla limitu |

ex20049049 | – Fil-kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas | 24,50 | Bla limitu |

| Asparagi, ippreparati jew ippreservati b'mod ieħor għajr milli fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku, mhux iffriżati, għajr mill-prodotti taħt il-kategorija Nru 2006: | Bla ħlas | Bla limitu |

20056010 | – Fil-kontenituri li jesgħu iktar minn 5 kg |

20056090 | – Fil-kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas |

| Żebbuġ, ippreparat jew ippreservat b'mod ieħor għajr milli fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku, mhux iffriżat, għajr mill-prodotti taħt il-kategorija Nru 2006: | Bla ħlas | Bla limitu |

20057010 | – Fil-kontenituri li jesgħu iktar minn 5 kg |

20057090 | – Fil-kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas |

| Kappar u qaqoċċ, ippreparati jew ippreservati b'mod ieħor għajr milli fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku, mhux iffriżati, għajr mill-prodotti taħt il-kategorija Nru 2006: | | |

ex20059011 | – Fil-kontenituri li jesgħu iktar minn 5 kg | 17,5 | Bla limitu |

ex20059040 | – Fil-kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas | 24,5 | Bla limitu |

20083090 | Frott taċ-ċitru, ippreparat jew ippreservat b'mod ieħor, sew jekk fih zokkor miżjud jew xi sustanza ta' ħlewwa oħra jew alkoħol u sew jekk ma fihx, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra | Bla ħlas | Bla limitu |

20085010 | Polpa tal-berquq, ippreparat jew ippreservat b'mod ieħor, sew jekk fih zokkor miżjud jew xi sustanza ta' ħlewwa oħra jew alkoħol u sew jekk ma fihx, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra | 10 | Bla limitu |

20085090 | Berquq, ippreparat jew ippreservat b'mod ieħor, sew jekk fih zokkor miżjud jew xi sustanza ta' ħlewwa oħra jew alkoħol u sew jekk ma fihx, li mhumiex speċifikati jew indikati band'oħra | 15 | Bla limitu |

20087010 | Polpa tal-ħawħ, ippreparat jew ippreservat b'mod ieħor,, sew jekk fih zokkor miżjud jew xi sustanza ta' ħlewwa oħra jew alkoħol u sew jekk ma fihx, li mhumiex speċifikati jew indikati band'oħra | Bla ħlas | Bla limitu |

20087090 | Ħawħ, ippreparat jew ippreservat b'mod ieħor,, sew jekk fih zokkor miżjud jew xi sustanza ta' ħlewwa oħra jew alkoħol u sew jekk ma fihx, li mhumiex speċifikati jew indikati band'oħra | Bla ħlas | Bla limitu |

| Il-meraq ta' xi frotta taċ-ċitru oħra għajr dak tal-larinġ, tat-tronġ jew tal-pomeli, mhux iffermentat, li ma fihx alkoħol miżjud miegħu: | | |

ex20093019 | – Mingħajr zokkor miżjud miegħu jew xi sustanza ta' ħlewwa oħra, ikkonċentrat | 6 | Bla limitu |

ex20093020 | – Biz-zokkor miżjud miegħu jew xi sustanza ta' ħlewwa oħra, ikkonċentrat | 14 | Bla limitu |

| Inbid ħelu, speċjalitajiet u mistelli fil-kontenituri: | | |

22042150 | – Li jesgħu 2 litri jew inqas | 8,5 | Bla limitu |

22042950 | – Li jesgħu iktar minn 2 litri | 8,5 | Bla limitu |

ex22042150 | Inbid Port, fil-kontenituri li jesgħu 2 litri jew inqas, kif deskritt | Bla ħlas | 1000 hl |

ex22042121 | Retsina (inbid abjad Grieg) fil-kontenituri li jesgħu 2 litri jew inqas, kif deskritt | Bla ħlas | 500 hl |

| Retsina (inbid abjad Grieg) fil-kontenituri li jesgħu iktar minn 2 litri, kif deskritt, ta' qawwa alkoħolika skond il-volum: | | |

ex22042921 | – Ta' iktar minn 13 % vol. | | |

ex22042922 | – Ta' 13 % vol jew inqas. | | |

--------------------------------------------------

ANNESS 2

KONĊESSJONIJIET MOGĦTIJA MILL-KOMMUNITÀ

Il-konċessjonijiet tat-tariffi stabbiliti hawn taħt huma konċessi mill-Komunità għall-prodotti li ġejjin li joriġinaw mill-Isvizzera u li, fejn huwa applikabli, huma suġġetti għal kwantità annwali.

Kodiċi NM | Deskrizzjoni | Dazju doganaliapplikabbli (EUR/100 kg nett) | Kwantità annwali (tunnellati metriċi piż nett) |

ex02102090 | Laħam ta' l-ifrat, mingħajr għadam, mnixxef | Xejn | 1200 |

ex040130 | Krema b' kontenut ta' xaħam, bl-użin, li jaqbeż is-6 % | Xejn | 2000 |

040310 | Yogurt | | |

04022911ex04049083 | Ħalib speċjali, għat-trabi, f'kontenituri issiġġillati ermetikament ta' kontenut nett li ma jaqbiżx il-500 g ta' kontenut ta' xaħam, bl-użin, li jaqbeż l-10 % | 43,8 | Mingħajr limiti |

0602 | Pjanti oħra ħajjin (inklużi l-għeruq), tirqid u fergħat; spawn tal-faqqiegħ | Xejn | Mingħajr limiti |

060310 | Fjuri u blanzuni maqtugħin ta' tip addattat għall-bukketti jew għall-użu ornamentali, friski | Xejn | Mingħajr limiti |

07011000 | Patata taż-żrigħ, friska jew imkessħa | Xejn | 4000 |

070200 | Tadam, frisk jew imkessaħ | Xejn | 1000 |

0703101907039000 | Basal barra minn xtieli żgħar għat-taħwil, kurrati u ħxejjex relatati ma' ġens it-tewm ieħor, frisk jew imkessaħ | Xejn | 5000 |

070410070490 | Kaboċċi, pastard, ġdur, kaboċċi u ħxejjex simili tal-ġenus Brassica li jittieklu bl-eċċezzjoni ta' Brussels sprouts, friski jew imkessħin | Xejn | 5500 |

0705110705190007052900 | Ħass (Lactuca sativa) u indivja (Cichorium spp.), bl-eċċezzjoni ta' ċikwejra (Chicorum intybus var. foliosum,) friski jew imkessħin | Xejn | 3000 |

07061000 | Karrotti u nevew, friski jew imkessħa | Xejn | 5000 |

07069005070690110706901707069090 | Pitravi ta' l-insalata, sassefrika, xorta ta' krafes, ravanelli u għeruq bħallhom li jittieklu, bl-eċċezzjoni ta' l-għerq mustarda (Cochlearia armoracia), friski jew imkessħin | Xejn | 3000 |

07070005 | Ħjar, frisk jew imkessaħ | Xejn | 1000 |

070820 | Fażola (Vigna, spp., Phaseolus spp.), friska, jew imkessħa | Xejn | 1000 |

07093000 | Brunġiel, frisk jew imkessaħ | Xejn | 500 |

07094000 | Karfus ieħor barra minn xorta ta' krafes, frisk jew imkessaħ | Xejn | 500 |

070951 | Faqqiegħ, frisk jew imkessaħ | Xejn | Mingħajr limit |

07095200 | Tartufi, friski jew imkessħin | Xejn | Mingħajr limiti |

07097000 | Spinaċi, New Zealand spinach u orache spinach (garden spinach), friski jew imkessħin | Xejn | 1000 |

07099010 | Insalata imħallta, barra minn ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Chichorium spp.), friska jew imkessħa | Xejn | 1000 |

07099050 | Busbież, frisk jew imkessaħ | B'xejn | 1000 |

07099070 | Zukkini, friski jew imkessħin | Xejn | 1000 |

07099090 | Ħxejjex oħra, friski jew imkessħin | Xejn | 1000 |

0710806107108069 | Faqqiegħ (nej jew imsajjar fuq il-fwar jew mgħolli fl-ilma), iffriżat | Xejn | Mingħajr limiti |

071290 | Ħxejjex niexfa, sħaħ, mqatta', mqattgħa fettet, imkissrin jew magħmulin trab, meħudin jew le minn ħxejjex imsajrin, iżda mhux preparati aktar, bl-eċċezzjoni ta' basal, faqqiegħ u tartufi | Xejn | Mingħajr limiti |

ex08081020ex08081050ex08081090 | Tuffieħ, barra minn tuffieħ tas-sîdru, frisk | Xejn | 3000 |

080820 | Lanġas u sfarġelli, friski | Xejn | 3000 |

08091000 | Berquq, frisk | Xejn | 500 |

08092095 | Ċirasa, barra minn ċirasa qarsa (Prunus cerasus), friska | Xejn | 1500 |

080940 | Għambaqar u pruna selvaġġa, friski | Xejn | 1000 |

08102010 | Lampuni, friski | Xejn | 100 |

08102090 | Tut, ċawsli u loganberries, friski | Xejn | 100 |

11063010 | Tqiq, qamħ oħxon u trab tal-banana | Xejn | 5 |

11063090 | Tqiq, qamħ oħxon u trab ta' frott ieħor ta' Kapitlu 8 | Xejn | Mingħajr limiti |

ex20029090 | Trab tat-tadam, bi jew mingħajr zokkor, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu jew lamtu | Xejn | Mingħajr limiti |

20031080 | Faqqiegħ, barra minn il-ġenus Agaricus, preparat jew preservat f'mod ieħor barra minn fil-ħall jew f'aċidu aċetiku | Xejn | Mingħajr limiti |

07101000 | Patata, nejja jew imsajjra fuq il-fwar jew mgħollija fl-ilma, iffriżata | Xejn | 3000 |

2004101020041099 | Patata preparata jew preservata f'mod ieħor barra minn fil-ħal jew f'aċidu aċetiku, mhux iffriżata, barra minn prodotti ta' t-titlu Nru 2006, bl-eċċezzjoni ta' tqiq, qamħ oħxon jew flak |

20052080 | Patata preparata jew preservata f'mod ieħor barra minn fil-ħall jew f'aċtu aċetiku, mhux iffriżata, barra minn prodotti ta' l-intestatura Nru 2006, bl-eċċezzjoni ta' tqiq, qamħ oħxon jew laqx u preparazzjonijiet li huma mqattgħa fettet irqaq, moqlija jew moħmija fil-forn, sew jekk immelħa u sew jekk imħawwra, f'ippakkjar mitbuq, addattata għall-konsumm immedjat |

ex200590 | Preparazzjonijiet ta' trab ta' ħxejjex jew taħlita ta' ħxejjex, bi jew mingħajr zokkor, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu jew lamtu | Xejn | Mingħajr limiti |

ex200830 | Frott taċ-ċitru magħmul laqx jew trab, bi jew mingħajr zokkor, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu jew lamtu | Xejn | Mingħajr limiti |

ex200840 | Lanġas magħmul laqx jew trab, bi jew mingħajr zokkor, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu jew lamtu | Xejn | Mingħajr limiti |

ex200850 | Berquq magħmul laqx jew trab, bi jew mingħajr zokkor, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu jew lamtu | Xejn | Mingħajr limiti |

200860 | Ċirasa, oħrajn preparati jew preservati, bi jew mingħajr zokkor jew sustanzi li jagħmlu ħelu jew spirtu, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra | Xejn | 500 |

ex08119019ex08119039 | Ċirasa, nejja jew imsajjra fuq il-fwar jew mgħollija fl-ilma, iffriżata, biz-zokkor jew sustanzi oħra li jagħmlu ħelu |

08119080 | Ċirasa, barra minn ċirasa qarsa (Prunus cerasus), nejja jew msajjra fuq il-fwar jew mgħollija fl-ilma, iffriżata, mingħajr zokkor jew sustanzi oħra li jagħmlu ħelu |

ex200870 | Ħawħ magħmul laqx jew trab, bi jew mingħajr zokkor, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu jew lamtu | Xejn | Mingħajr limiti |

ex200880 | Frawli magħmul laqx jew trab, bi jew mingħajr zokkor miżjud, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu jew lamtu | Xejn | Mingħajr limiti |

ex200899 | Frott magħmul laqx jew trab, bi jew mingħajr zokkor miżjud, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu jew lamtu | Xejn | Mingħar limiti |

ex200919 | Trab tal-meraq tal-larinġ, bi jew mingħajr zokkor miżjud, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu | Xejn | Mingħajr limiti |

ex200920 | Trab tal-meraq tal-grejpfrut, bi jew mingħajr zokkor miżjud, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu | Xejn | Mingħajr limiti |

ex200930 | Trab tal-meraq ta' kull tip ieħor ta' frott taċ-ċitru, bi jew mingħajr zokkor miżjud, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu | Xejn | Mingħajr limiti |

ex200940 | Traq tal-meraq tal-ananass, bi jew mingħajr zokkor miżjud, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu | Xejn | Mingħajr limiti |

ex200970 | Trab tal-meraq tat-tuffieħ, bi jew mingħajr zokkor miżjud, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu | Xejn | Mingħar limiti |

ex200980 | Trab tal-meraq tal-lanġas, bi jew mingħajr zokkor miżjud, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu | Xejn | Mingħajr limiti |

ex200980 | Trab tal-meraq ta' kwalunkwe frott jew ħxejjex oħra, bi jew mingħajr zokkor miżjud, sustanzi oħra li jagħmlu ħelu | Xejn | Mingħajr limiti |

--------------------------------------------------

ANNESS 3

KONĊESSJONIJIET DWAR IL-ĠOBNIJIET

1. Il-Komunità u l-Isvizzera qegħdin preżentement jimpenjaw ruħhom li jilliberalizzaw il-kummerċ ma' xulxin fil-ġobnijiet li jaqgħu taħt it-titolu 0406 tas-Sistema Armonizzata tul il-ħames snin ta' wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

2. Il-proċess ta' liberalizzazzjoni għandu jsir kif ġej:

(a) Importazzjoni fil-Komunità

Fl-ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, il-Komunità għandha gradwalment tneħħi jew telimina d-dazji fuq l-importazzjoni tal-ġobnijiet li ġejjin mill-Isvizzera, suġġett, skond il-każ, għal kwantità annwali. Id-dazji bażiċi u l-kwantitajiet bażiċi annwali għad-diversi tipi ta' ġobnijiet għandhom jiġu stabbiliti fl-Appendiċi I.

(i) Il-Komunità għandha tnaqqas id-dazji bażiċi elenkati fit-tabella fl-Appendiċi I b'20 % kull sena. L-ewwel tnaqqis għandu jsir sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

(ii) Il-Komunità għandha żżid il-kwota tariffali fit-tabella ta' l-Appendiċi 1 b'1250 tunnellata fis-sena, bl-ewwel żieda sseħħ sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim. Il-kummerċ għandu jkun liberalizzat kompletament sal-bidu tas-sitt sena.

(iii) L-Isvizzera għandha tkun eżentata mir-rekwiżit li taderixxi mal-prezzijiet liberi ta' fuq il-fruntiera stipulati fid-deskrizzjoni ta' l-ikel kopert mill-kodiċi NM 0406 tat-Tariffa Doganali Komuni.

(b) Esportazzjoni mill-Komunità

Il-Komunità m'għandhiex tapplika r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni lejn l-Isvizzera ta' ġobnijiet li jaqgħu taħt it-titolu 0406 tas-Sistema Armonizzata.

(c) Importazzjoni fl-Isvizzera

Fl-ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, l-Isvizzera għandha gradwalment tneħħi jew telimina d-dazji fuq l-importazzjoni ta' ġobnijiet li jkunu ġejjin mill-Komunità, suġġett, skond il-każ, għal kwantità annwali. Id-dazji bażiċi u l-kwantitajiet bażiċi annwali għad-diversi tipi ta' ġobnijiet għandhom jiġu stabbiliti fl-Appendiċi 2.

(i) L-Isvizzera għandha tnaqqas id-dazji bażiċi elenkati fit-tabella fl-Appendiċi I b'20 % kull sena. L-ewwel tnaqqis għandu jsir sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

(ii) L-Isvizzera għandha żżid il-kwoti tariffali kollha elenkati fit-tabella ta' l-Appendiċi 2(a) b'2500 tunnellata fis-sena. L-ewwel żieda għandha ssir sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim. Mill-anqas erba' xhur wara l-bidu ta' kull sena, il-Komunità għandha tistabbilixxi l-kategorija jew kategoriji ta' ġobnijiet li għalihom għandha tapplika dik iż-żieda. Il-kummerċ għandu jkun liberalizzat kompletament sal-bidu tas-sitt sena.

(d) Esportazzjoni mill-Isvizzera

Fl-ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, l-Isvizzera għandha telimina gradwalment is-sussidji fuq l-esportazzjoni fuq kunsinni ta' ġobon lill-Komunità kif ġej.

(i) L-ammonti li fuqhom irid ikun ibbażat il-proċess ta' l-eliminazzjoni [1] għandu jkun kif stipulat fl-Appendiċi 2(b).

(ii) Dawk l-ammonti bażiċi għandhom jitnaqqsu kif ġej:

- sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, bi 30 %,

- sentejn wara d-dħul fis-seħħ, b'55 %,

- tlett snin wara d-dħul fis-seħħ, bi 80 %,

- erba' snin wara d-dħul fis-seħħ, b'90 %,

- ħames snin wara d-dħul fis-seħħ, b'100 %.

3. Il-Komunità u l-Isvizzera għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha sabiex jiżguraw li l-liċenzi ta' l-importazzjoni jiġu mqassma b'mod li jiżgura importazzjoni regolari, wara li jittieħdu in kunsiderazzjoni r-rekwiżiti tas-suq.

4. Il-Komunità u l-Isvizzera għandhom jiżguraw illi l-benefiċċji mogħtija reċiprokament ma jiġux preġudikati minn miżuri oħrajn li jaffettwaw l-importazzjoni u l-esportazzjoni.

5. Jekk l-iżvilupp tal-prezzijiet u/jew l-importazzjoni tirriżulta f'disturb tas-suq ta' xi Parti, għandhom jinbdew diskussjonijiet kemm jista' jkun malajr fi ħdan il-Kumitat stabbilit taħt l-Artikolu 6 tal-Ftehim fuq talba ta' Parti sabiex jinstabu s-soluzzjonijiet xierqa. F'dan ir-rigward, il-Partijiet qegħdin preżentement jaqblu illi ser jiskambjaw bejniethom informazzjoni dwar prezzijiet u kull informazzjoni oħra relevanti dwar is-suq ta' ġobon prodott lokalment u ieħor importat.

[1] L-ammonti bażiċi għandhom jiġu kalkolati bi ftehim komuni bejn il-Partijiet fuq il-bażi tad-differenza bejn il-prezzijiet istituzzjonali għall-ħalib li probabilment ikunu fis-seħħ meta jidħol fis-seħħ il-Ftehim u ammont addizzjonali għall-ħalib ipproċessat biex isir ġobon, miksub fuq il-bażi tal-kwantità ta' ħalib meħtieġa sabiex isiru l-ġobnijiet in kwistjoni, u jitnaqqas (ħlief fil-każ ta' ġobon suġġett għal kwotiħ ir-riduzzjoni tad-dazju applikat mill-Komunità. Jistgħu jingħataw sussidji biss fuq ġobnijiet prodotti mill-ħalib kompletament fit-territorju Svizzeru.

--------------------------------------------------

Appendiċi 1

Konċessjonijiet mogħtija mill-Komunità

Importazzjoni lejn il-Komunità

Kodiċi tan-NM | Deskrizzjoni | Dazju Bażiku (EUR/100 kg net) | Kwantità annwali Bażika (tunnellati) |

ex040620 | Ġobon maħkuk jew fi trab, b'kontenut ta' l-ilma akbar minn 400 g/kg ta' ġobon | Xejn | Bla limitu |

040630 | Ġobon ipproċessat | Xejn | Bla Limitu |

0406900204069003040690040406900504069006040690130406901504069017 | Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkäse u Appenzell | 6,58 | Bla limitu |

04069018 | Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or u Tête de Moine | Xejn | Bla limitu |

04069019 | Ġobon bil-ħwawar Glarus (magħruf Schabziger) | Xejn | Bla limitu |

ex04069087 | Fromage des Grisons | Xejn | Bla limitu |

04069025 | Tilsit | Xejn | Bla limitu |

ex0406 | Ġobnijiet mhux dawk elenkati hawn fuq | Xejn | 3000 |

--------------------------------------------------

Appendiċi 2

Konċessjonijiet mogħtija mill-Isvizzera

(a) Importazzjoni fl-Isvizzera

Numru tariffali doganali Svizzeru | Deskrizzjoni | Dazju Bażiku (CHF/100 kg piż gross) | Kwantità annwali bażiċi (tunnellati) |

04061010 | Mascarpone u Ricotta Romana skond il-Lista LIX Svizzera -Liechtenstein, anness mal-Protokoll ta' Marrakesh | Xejn | Bla limitu |

ex040620 | Ġobnijiet maħkuka jew fi trab b'kontenut li ma jaqbisx 400 g/kg ta' ġobon | Xejn | Bla limitu |

040640 | – Danish Blue, Gorgonzola u Roquefort skond il-Lista LIX Svizzera-Liechtenstein, anness mal-Protokoll ta' Marrakesh – Roquefort mhux skond il-Lista LIX Svizzera-Liechtenstein, anness mal-Protokoll ta' Marrakesh, bi prova ta' l-oriġini – Ġobon b'vinatura blu li mhux Danish blue, Gorgonzola u Roquefort | Xejn | Bla limitu |

04069011 | Brie, Camembert, Crescenza, Italico, Pont l'Evêque, Reblochon, Robbiola u Stracchino skond il-Lista LIX Svizzera-Liechtenstein, anness mal-Protokoll ta' Marrakesh | Xejn | Bla limitu |

ex04069019 | Feta, kif deskritt fl-Appendiċi 4 | Xejn | Bla limitu |

ex04069019 | Ġobon abjad tal-ħalib tal-mogġoż, fis-salmura, kif deskritt fl-Appendiċi 4 | Xejn | Bla limitu |

04069021 | Ġobon tal-ħwawar b'kontenut ta' ilma li ma jaqbisx 65 % f'kontenut mhux grass | Xejn | Bla limitu |

0406903104069039 | Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, other Pecorino) u Provolone skond il-Lista LIX Svizzera-Liechtenstein, anness mal-Protokoll ta' Marrakesh | Xejn | Bla limitu |

0406905104069059 | – Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut) u Saint-Nectaire skond il-Lista LIX Switzerland-Liechtenstein, anness mal-Protokoll ta' Marrakesh | Xejn | 5000 |

ex04069091 | – Ġobnijiet tat-tip Raclette, kif deskritt fl-Appendiċi 4 |

04069060 | Cantal skond il-Lista LIX Svizzera-Liechtenstein, anness mal-Protokoll ta' Marrakesh | Xejn | Bla Limitu |

ex04069091ex04069099 | Manchego, Idiazabal u Roncal, kif deskritt fl-Appendiċi 4 | Xejn | Bla limitu |

ex04069099 | Parmigiano Reggiano u Grana Padano, f'biċċiet, bil-qoxra jew mingħajr, li fuq il-qoxra hemm l-isem tal-ġobon, il-kontenut ta' xaħam, l-isem ta' min ippakkjah u l-pajjiż tal-produzzjoni, b'kontenut ta' xaħam ta' 32 % jew aktar fil-parti niexfa, Parmigiano Reggiano: kontenut ta' ilma li ma jaqbisx it-32 %, Grana Padano: kontenut ta' ilma li ma jaqbisx it-33,2 % | Xejn | Bla limitu |

ex04061090 | Ġobon tat-tip Mozzarella, mhux skond il-Lista LIX Svizzera-Liechtenstein, anness mal-Protokoll ta' Marrakesh | Xejn | 500 |

ex04069091ex04069099 | Ġobon tat-tip Provolone, mhux skond il-Lista LIX Svizzera-Liechtenstein, anness mal-Protokoll ta' Marrakesh, b'kontenut ta' mhux aktar minn 65 % fil-materja mhux imxaħħma | Xejn | 500 |

ex0406 | Ġobon iebes u medju li mhux imsemmi hawn fuq, ta' kontenut ta' ilma li ma jaqbisx il-65 % fil-materja mhux imxaħħma | Xejn | 5000 |

ex0406 | Ġobnijiet li mhux imsemmija hawn fuq | Xejn | 1000 |

04061020 | Mozzarella, skond il-Lista LIX Svizzera-Liechtenstein, anness mal-Protokoll ta' Marrakesh, fil-preservazzjoni tal-likwidi, kif deskritt fl-Appendiċi 4 | 185 | Bla limitu |

040630 | Ġobon ipproċessat, li mhux maħkuk jew fi trab | 180,55 | Bla limitu |

04069051 | Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) u Saint-Nectaire skond il-Lista LIX Svixxera-Liechtenstein, anness mal-Protokoll ta' Marrakesh, barra l-kwota annwali ta' 5000 t | 289 | Bla limitu |

04069091 | Ġobnijiet oħra ta' ebusija medja li għandhom kontenut ta' xaħam li aktar minn 54 % iżda li ma jaqbisx il-65 % | 315 | Bla limitu |

Numru tariffali doganali Svizzeru | Deskrizzjoni | Għajnuna massima fuq l-esportazzjoni (CHF/100 kg net) |

040630 | Ġobon ipproċessat, mhux maħkuk jew fi trab | 0 |

040620 | Ġobon maħkuk jew fi trab, tat-tipi kollha | 0 |

ex04069019 | Vacherin Mont d'Or | 204 |

04069021 | Ġobon erbali Glarus | 139 |

ex04069099 | Emmentaler | 343 |

ex04069091 | Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) | 259 |

ex04069091 | Fromage des Grisons | 259 |

ex04069091 | Tilsit | 113 |

ex04069091 | Tête de Moine | 259 |

ex04069091 | Appenzell | 274 |

ex04069091ex04069099 | Bergkäse | 343 |

ex04069099 | Gruyere | 343 |

ex04069099 | Sbrinz | 384 |

ex0406 | Ġobnijiet li mhumiex dawk elenkati hawn fuq | |

– Ġobon frisk u ġobnijiet rotob | 219 |

– Ġobnijiet ta' ebusija medja | 274 |

– Ġobnijiet iebsa u iebsin ħafna | 343 |

--------------------------------------------------

Appendiċi 3

Lista ta' ismijiet ta' ġobon "Italico" li jistgħu jiġu mportati fl-Isvizzera

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

--------------------------------------------------

Appendiċi 4

Deskrizzjonijiet tal-Ġobon

Il-ġobon imsemmi elenkat hawn isfel huwa eliġibbli għal dazju konvenzjonali biss jekk jikkonforma mad-deskrizzjoni mogħtija hawn isfel, ikollu l-karatteristiċi tipiċi stipulati u jkun importat taħt l-isem korrispendenti.

1.Feta

Isem | Feta |

Żona ta'produzzjoni | Traċe, Maċedonia, Tessalja, Epirus, il-Greċja Kontinentali, Peloponnese u Lesbos (Greċja) |

Forma u daqs | Kubi jew tavli ortogonali ta'qisien differenti |

Karatteristiċi | Ġobon artab bla qoxra; abjad, artab imma kumpatt u konsistenza li kemmxejn titfarrak, b'togħma kemmxejn qarsa u mielħa; manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħġa jew bi 30 % ta'ħalib tal-mogħża miżjud, mħolli joqgħod għal l-anqas għal xahrejn. |

Kontenut ta' xaħam fil-forma materja niexfa | Mill-anqas 43 % |

Kontenut f'forma mnixxfa | Mill-anqas 44 % |

2.Ġobon abjad mill-ħalib tan-nagħġa, fis-salmura.

Deskrizzjoni | Ġobon abjad mill-ħalib tan-nagħġa, pajjiż ta'l-oriġini, fis-salmura, manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħġa jew ġobon abjad mill-ħalib tan-nagħġa, pajjiż ta'l-oriġini, fis-salmura, manifatturat mill-ħalib tan-nagħġa u mill-ħalib tal-mogħża. |

Żona ta'produzzjoni | Stati Membri ta'l-Unjoni Ewropea. |

Forma u daqs | Kubi jew materjali solidi ortogonali ta'miżuri differenti |

Karatteristiċi | Ġobon artab bla qoxra; abjad, artab imma kumpatt u konsistenza li kemmxejn titfarrak, b'togħma kemmxejn qarsa u mielħa Ġobon manifatturata esklussivament mill-ħalib tan-nagħġa jew b'10 % taa' ħalib tal-mogħża miżjudmħolli joqgħod għal l-anqas għal xahrejn. |

Kontenut mxaħħam f'forma mnixxfa | Mill-anqas 43 % |

Kontenut ta' materja mnixxfa | Mill-anqas 44 % |

Il-ġobon hu eliġibbli għal rata ta' dazju konvenzjonali biss jekk l-ippakkjar ta'kull biċċa tagħti l-indirizz komplet ta'min ipproduċieh u issemmi li l-ġobon ġie manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħġa, biż-żieda, fejn japplika, tal-ħalib tal-mogħoż. |

3.Manchego

Isem | Manchego |

Żona ta'produzzjoni | Komunità awtonoma ta' Castile-La Mancha (Fil-Provinċji ta' Albacete, Ciudad Real, Cuenca u Toledo) |

Forma, daqs u piż ta'kull ġobna | Ġobon ċilindriku b' wiċċ/qiegħ kważi ċatt. Għoli: 7 ċm sa 12 ċm. Diametru: 9 ċm sa 22 ċm. Piż kull ġobon: 1 kg sa 3,5 kg |

Karatteristiċi | Qoxra iebsa, isfar ċar jew iswed ħadrani; sod, konsistenza kumpatta, abjad sa avorju saffrani, possibilment b'toqob żgħar u mqassmin b'mod irregolari; rieħa u togħma karateristiċi. Ġobon iebes jew nofsu iebes, manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ tar-razza Manchega, kemm jekk nej kif ukoll jekk pasturizzat, msaħħan minn 28 |

Kontenut mxaħħam f'forma mnixxfa | Mill-anqas 50 % |

Kontenut f'forma mnixxfa | Mill-anqas 55 % |

4.Idiazabal

Isem | Idiazabal |

Żona ta'produzzjoni | Provinċji ta' Guipuzcoa, Navarre, Alava u Vizcaya |

Forma, daqs u piż ta'kull ġobna. | Ġobon ċilindriku b' uċuħ/qiegħan kważi ċatti Għoli: 8 ċm sa 12 ċm. Diametru: 10 ċm sa 30 ċm. Għoli ta'kull ġobna: 1 kg sa 3 kg. |

Karatteristiċi | Qoxra iebsa, isfar pallidu jew kannella skur fejn il-ġobon ikun affumikat; sod, konsistenza kumpatta, abjad sa avorju saffrani, possibilment b'toqob żgħar u mqassmin b'mod irregolari; rieħa u togħma karatteristiċi.. Ġobon manifatturat esklussivament mill-ħalib nej tan-nagħaġ tar-razza Lacha u Carranzana, msaħħan minn 28 |

Kontenut mxaħħam f'forma mnixxfa | Mill-anqas 45 % |

Kontenut f'forma mnixxfa | Mill-anqas 55 % |

5.Roncal

Isem | Roncal |

Żona ta'produzzjoni | Wied Roncal (Navarre) |

Forma, daqs u piż ta'kull ġobna. | Ġobon ċilindriku b' uċuh/qiegħan kważi ċatti. Għoli: 8 ċm sa 12 ċm. Diametru u piż li jvarja. |

Karatteristiċi | Iebes, bil-vina tidher sewwa, u mxaħħam, qoxra kulur it-tiben; sod, konsistenza kumpatta, poruża fl-apparenza pero mingħajr toqob, abjad sa avorju safrani; rieħa u togħma karattteristiċi. Ġobon iebes jew nofsu iebes, manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ, msaħħan minn 32 |

Kontenut ta' xaħam fil-materja mnixxfa | Mill-anqas 50 % |

Kontenut ta' materja mnixxfa | Mill-anqas 60 % |

6.Ġobon tat-tip Raclette

Deskrizzjoni | Pajjiż ta'l-oriġini eżempju, ġobon Ġermaniż tat-tip raclette jew ġobon Franċiż tat-tip raclette. |

Żona ta'produzzjoni | Stati Membri ta'l-Unjoni Ewropea |

Forma, daqs u piż ta'kull ġobna. | Ġobon jew blokki sħaħ. Għoli: 5,5 ċm sa 8 ċm; diametru: 28 ċm sa 42 ċm jew wisa': 28 ċm sa 36 ċm. Piż kull ġobna: 4,5 kg sa 7,5 kg |

Karatteristiċi | Ġobon nofsu iebes b'qoxra kumpatta, safranija sa kannella ċara, li jista'jkollha roqgħat griżi; ġobon mhux qawwi, tajjeb biex jinħall, ta' kulur l-avorju jew safrani, kumpatt, possibilment bi ftit toqob; rieħa u togħma karatteristiċi, li jvarja minn mhux qawwi għal qawwi; manifatturat minn ħalib tal-baqra pasturizzat, msaħħan jew nej, mżewwaq bil-ferment tal-lattożju u sustanzi oħra li jgħaqqdu. Il-ġobon moxx jiġi ppressat; il-ġobon moxx jiġi ġeneralment maħsul. Mħolli joqgħod mill-anqas tminn ġimgħat. |

Kontenut ta' xaħam fil-materja mnixxfa | Mill-anqas 45 % |

Kontenut ta' materja mnixxfa | Mill-anqas 55 % |

7.Mozzarella fil-likwidu

Il-ġobon hu eliġibbli għar-rata tad-dazju konvenzjonali biss jekk il-ġobon jew biċċiet ikunu preservati ġo l-ilma u ssiġillati ermetikament. L-ilma għandu jammonta mill-anqas għal 25 % tal-piż totali, inklużi l-ġobon jew il-biċċiet tal-ġobon, is-soluzzjoni u l-ewwel ippakkjar. |

--------------------------------------------------

ANNESS 4

DWAR IS-SAĦĦA TAL-PJANTI

Artikolu 1

Għan

L-għan ta' dan l-Anness għandu jkun biex jiffaċilita l-kummerċ bejn il-Partijiet, fil-pjanti, fil-prodotti ta' pjanti, u f'oġġetti oħra suġġetti għall-miżuri fuq saħħet il-pjanti, li joriġinaw mit-territorji rispettivi tagħhom jew importati minn pajjiżi terzi u mniżżla fl-Appendiċi 1 li għandu jitfassal mill-Kumitat skond l-Artikolu 11 tal-Ftehim.

Artikolu 2

Prinċipji

1. Il-Partijiet jinnotaw li għandhom leġislazzjonijiet simili dwar miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni u l-propagazzjoni ta' organiżmi li jistgħu jagħmlu l-ħsara minn pjanti, minn prodotti ta' pjanti jew minn oġġetti oħra li għandhom riżultati ekwivalenti dwar il-protezzjoni kontra l-introduzzjoni u l-propagazzjoni ta' organiżmi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lill-pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti mniżżla fl-Appendiċi 1, kif jipprovdi l-Artikolu 1. L-istess ħaġa tgħodd ukoll għall-miżuri fuq saħħet il-pjanti meħuda dwar pjanti, prodotti ta' pjanti u oġġetti oħra introdotti minn pajjiżi terzi.

2. Il-leġislazzjoni riferuta fil-paragrafu 1 għandha titniżżel fl-Appendiċi 2 li għandu jitfassal mill-Kumitat skond l-Artikolu 11 tal-Ftehim.

3. Il-Partijiet it-tnejn jirrikonoxxu l-passaporti tal-pjanti maħruġa mill-organizazzjonijiet imniżżla fl-Appendiċi 3 li għandhom jitfasslu mill-Kumitat skond l-Artikolu 11 tal-Ftehim. It-tali passaporti għandhom jaffermaw konformità mal-leġislazzjoni tagħhom kif imniżżla fl-Appendiċi 2 kif ipprovdut fil-paragrafu 2 u għandhom jitqiesu li jilħqu l-kondizzjonijiet meħtieġa tad-dokumenti hekk imniżżla għall-moviment fit-territorji tal-Partijiet rispettivi tal-pjanti, tal-prodotti ta' pjanti, u ta' oġġetti oħra mniżżla fl-Appendiċi 1 kif jipprovdi l-Artikolu 1.

4. Il-pjjanti, il-prodotti tal-pjanti u affarijiet oħra kif imniżżla fl-Appendiċi 1, kif jipprovdi l-Artikolu 1, li m'humiex suġġetti għall-arranġamenti tal-passaport tal-pjanti li japplikaw għall-kummerċ ġewwa t-territorju taż-żewġ Partijiet jistgħu jiġu nnegozjati bejn iż-żewġ Partijiet mingħajr ebda passaport tal-pjanti, mingħajr preġudizzju, madankollu, għal dokumenti oħra meħtieġa taħt il-liġijiet rispettivi tal-Partijiet, u b'mod partikolari dokumenti li jiffurmaw parti minn sistema biex ikunu intraċċati l-oriġini tat-tali pjanti, prodotti ta' pjanti u oġġetti oħra ta' oriġini.

Artikolu 3

1. Pjanti, prodotti ta' pjanti u oġġetti oħra li m'humiex imniżżla b'mod espliċitu fl-Appendiċi 1kif previst fl-Artikolu 1 u li m'humiex suġġetti għall-miżuri dwar saħħet il-pjanti fl-ebda mill-Partijiet jistgħu jkunu nnegozjati bejniethom mingħajr dokumentazzjoni, identità, jew kontrolli fuq saħħet il-pjanti dwar il-miżuri fuq saħħet il-pjanti.

2. Meta xi Parti bi ħsiebha tadotta miżura dwar saħħet il-pjanti fir-rigward tal-pjanti, prodotti ta' pjanti u oġġetti oħra riferuti fil-paragrafu 1, għandha tinforma lill-Parti l-oħra.

3. Skond l-Artikolu 10(2), il-Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanti għandu jistma l-konsegwenzi għal dan l-Anness ta' tibdiliet skond il-paragrafu 2 bil-għan li jipproponi kull emenda għall-appendiċi relevanti.

Artikolu 4

Ħtiġiet reġjonali

1. Kull Parti tista' tniżżel, b'referenza għal kriterja simili, ħtiġiet speċifiċi dwar il-movimenti tal-pjanti, tal-prodotti tal-pjanti u ta' oġġetti oħra, ikun xi jkun l-oriġini tagħhom, ġewwa u lejn żoni fit-territorju tagħhom, fejn hu garantit mis-sitwazzjoni tas-saħħa tal-pjanti f'dawk iż-żoni.

2. L-Appendiċi 4, li għandu jitfassal mill-Kumitat skond l-Artikolu 11 tal-Ftehim, għandu jiddefinixxi ż-żoni kif riferuti fil-paragrafu 1 u fil-ħtiġiet speċifiċi relatati magħhom.

Artikolu 5

Kontrolli fuq importazzjonijiet

1. Kull Parti għandha twettaq kontrolli fuq saħħet il-pjanti permezz ta' kampjuni b'rata li ma taqbiżx ċertu persentaġġ ta' kunsinni ta' pjanti, ta' prodotti tal-pjanti u ta' oġġetti oħra mniżżla fl-Appendiċi 1 kif previst fl-Artikolu 1. Dak il-persentaġġ, li għandu jkun ipproponut mill-Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanti u stabbilit mill-Kumitat, għandu jkun iddeterminat mill-pjanti, mill-prodotti tal-pjanti jew minn oġġetti oħra skond ir-riskju tas-saħħa tal-pjanti. Fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, dak il-persentaġġ għandu jkun ta' 10 %.

2. Skond l-Artikolu 10(2) ta' dan l-Anness, il-Kumitat, waqt li jaġixxi fuq proposta mill-Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanti, jista' jiddeċiedi li jnaqqas ir-rata tal-kontrolli previsti fil-paragrafu 1.

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw biss għall-kontrolli fuq saħħet il-pjanti tal-kummerċ fil-pjanti, fil-prodotti tal-pjanti u f'oġġetti oħra bejn iż-żewġ Partijiet.

4. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw suġġetti għall-Artikolu 11 tal-Ftehim u għall-Artikoli 6 u 7 ta' dan l-Anness.

Artikolu 6

Miżuri ta' protezzjoni

Miżuri ta' protezzjoni għandhom jittieħdu skond il-proċeduri previsti fl-Artikolu 10(2) tal-Ftehim.

Artikolu 7

Derogi

1. Jekk waħda miż-żewġ Partijiet bi ħsiebha tapplika d-derogi dwar parti mit-terrtorju jew it-territorju sħiħ tal-Parti l-oħra, għandha tinforma lil din ta' l-aħħar minn qabel, u tagħti r-raġunijiet tagħha. Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jinġiebu fis-seħħ id-derogi ppjanati mill-ewwel, konsultazzjonijiet għandhom jinżammu malajr kemm jista' jkun, bejn iż-żewġ Partijiet bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet xierqa.

2. Jekk waħda miż-żewġ Partijiet tapplika d-derogi dwar parti mit-territorju tagħha jew ta' pajjiż terz, għandha tinforma lill-Parti l-oħra bil-quddiem, u tagħti r-raġunijiet tagħha. Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jinġiebu fis-seħħ id-derogi ppjanati mill-ewwel, konsultazzjonijiet għandhom jinżammu malajr kemm jista' jkun, bejn iż-żewġ Partijiet bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet xierqa.

Artikolu 8

Kontrolli konġunti

1. Kull Parti għandha taqbel fuq kontrolli konġunti magħmula fuq it-talba tal-Parti l-oħra biex tistma s-sitwazzjoni ta' saħħet il-pjanta u l-miżuri li għandhom riżultat ekwivalenti kif previst fl-Artiklu 2.

2. "Kontrolli konġunti" tfisser kontroll magħmul fuq il-fruntiera biex jivverifikaw il-konformità mal-ħtiġiet dwar saħħet il-pjanti ta' kunsinna minn minn kull Parti.

3. It-tali kontrolli għandhom isiru skond il-proċedura adottata mill-Kumitat fuq proposta tal-Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanti.

Artikolu 9

Skambju ta' informazzjoni

1. Skond l-Artikolu 8 tal-Ftehim, il-Partijiet għandhom jagħmlu skambju ta' l-informazzjoni kollha relevanti dwar l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi tagħhom koperti minn dan l-Anness u n-notifiki riferuti fl-Appendiċi 5.

2. Bil-għan li tiżgura l-ekwivalenza fl-applikazzjoni tar-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-leġislazzjoni koperta minn dan l-Anness, kull Parti għandha, fuq it-talba ta' l-oħra, taċċetta żjarat ta' esperti minn ta' din ta' l-aħħar fit-territorju tagħha, li jsiru bil-koperazzjoni ma' l-organizzazzjoni uffiċjali dwar saħħet il-pjanti responsabbli mit-territorju kkonċernat.

Artikolu 10

Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanti

1. Il-Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanta, riferut bħala "il-Grupp ta' Ħidma", stabbilit taħt l-Artikolu 6(7) ta' dan il-Ftehim, għandu jikkunsidra l-kwistjonijiet kollha li jistgħu jinqalgħu dwar dan l-Anness u dwar l-implimentazzjoni tiegħu.

2. Il-Grupp ta' Ħidma għandu perjodikament jikkunsidra l-istat tal-liġijiet u tar-regolamenti tal-Partijiet fl-oqsma koperti minn dan l-Anness. Hu jista', b'mod partikolari jressaq proposti quddiemil-Kumitat bil-għan li dawn l-Appendiċi jkunu adattati u aġġornati.

--------------------------------------------------

Appendiċi 5

Skambju ta' informazzjoni

In-notifiki riferuti fl-Artikolu 9(1) huma dawn li ġejjin:

- notifiki ta' interċettazzjoni ta' kunsinni u organiżmi li jagħmlu l-ħsara minn pajjiżi terzi jew minn partijiet tat-territorji tal-Partijiet u li jippreżentaw periklu imminenti għal saħħet il-pjanti kif previst fid-Direttiva 94/3/KEE,

- notifiki kif previsti fl-Artikolu 15 tad-Direttiva 77/93/KEE.

--------------------------------------------------

ANNESS 5

FUQ L-IKEL GĦALL-ANNIMALI

Artikolu 1

Għan

1. Il-Partijiet hawnhekk jaċċettaw li jqarrbu l-leġislazzjoni tagħhom dwar l-ikel għall-annimali bil-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ ta' bejniethom fit-tali prodotti.

2. Il-lista tal-prodotti u tal-gruppi ta' prodotti li għalihom id-disposizzjonijiet leġislattivi tal-Partijiet li huma kkunsidrati minn dawn ta' l-aħħar li għandhom l-istess effett u, fejn applikabbli, il-lista tad-disposizzjonijiet leġislattivi tal-Partijiet ikkunsidrati minn dawn ta' l-aħħar li għandhom l-istess effett, għandha tkun ippreżentat fl-Apppendiċi 1, li għandu jitfassal mill-Kumitat skond l-Artikolu 11 tal-Ftehim.

3. Il-Partijiet għandhom jabolixxu kontrolli fuq il-fruntiera fuq il-prodotti u fuq il-gruppi tal-prodotti mniżżla fl-Appendiċi 1 kif riferut fil-paragrafu 2.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għan ta' dan l-Anness:

(a) "prodott" ifisser l-ikel għall-annimali jew kull sustanza wżata fih;

(b) "stabbiliment" ifisser kull unit li jipproduċi jew jimmanifattura xi prodott jew li jżomm xi prodott fi stadju intermedjarju qabel id-dħul tiegħu għal ċirkolazzjoni libera, inklużi l-istadji ta' l-ipproċessar u l-ippakkjar, jew li jqiegħed il-prodott fuq is-suq;

(c) "awtorità kompetenti" tfisser l-awtorità responsabbli f'xi Parti biex tagħmel kontrolli uffiċjali fil-qasam ta' l-ikel għall-annimali.

Artikolu 3

Skambju ta' informazzjoni

Taħt l-Artikolu 8 tal-Ftehim, il-Partijiet għandhom jibagħtu lil xulxin:

- dettalji ta' l-awtorità jew awtoritajiet kompetenti, il-ġurisdizzjoni ġeografika tagħhom u l-isfera tal-kompetenza tagħhom,

- lista tal-laboratorji inkarigati li jwettqu l-analiżi għall-iskopijiet tal-kontrolli,

- fejn applikabbli, lista ta' punti għad-dħul ġewwa t-territorju tagħhom għat-tipi varji ta' prodotti,

- il-programmi tagħhom ta' kontrolli biex jiżguraw li l-prodotti huma konformi mal-leġislazzjoni tagħhom fuq l-ikel għall-annimali.

Il-programmi riferuti fir-raba' inċiż iridu jikkunsidraw is-sitwazzjonijiet pekuljari għall-Partijiet u b'mod partikolari, iridu jistipulaw it-tipi ta' kontrolli li għandhom jitwettq b'mod regolari u l-frekwenza tagħhom.

Artikolu 4

Disposizzjonijiet ġenerali fuq kontrolli

Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li prodotti li għandhom ikunu kkunsinnati lill-Parti l-oħra huma kkontrollati bl-attenzjoni daqs dawk li għandhom jitqegħdu fuq is-suq ġewwa t-territorju tagħhom stess; b'mod partikolari huma għandhom jiżguraw li l-ispezzjonijiet:

- isiru b'mod regolari, fejn hemm suspetti ta' nuqqas ta' konformità, bl-użu ta' mezzi fil-proporzjon ta' l-għan mixtieq, u b'mod partikolari fid-dawl tar-riskji u l-esperjenza li nkisbet,

- ikopru l-istadji kollha tal-produzzjoni u tal-manifattura, l-istadji intermedjarji ta' qabel il-promozzjoni, il-bejgħ, inkluż l-importazzjoni, u l-użu tal-prodotti,

- jitwettqu fl-aktar stadju adattat għall-għan tagħhom,

- ġeneralment isiru mingħajr ma jingħata avviż minn qabel,

- ikopru wkoll is-sustanzi li l-użu tagħhom mhux permess fl-ikel għall-annimali.

Artikolu 5

Kontrolli fl-oriġini

1. Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jagħmlu kontrolli fuq stabbilimenti biex jiżguraw li huma jwettqu l-obbligi tagħhom u li l-prodotti li għandhom jitqegħdu fuq is-suq huma konformi mad-disposizzjonijiet leġislattivi mniżżla fl-Appendiċi 1 kif riferuti fl-Artikolu 1 u applikabbli fit-territorju ta' oriġini.

2. Fejn hemm lok għas-suspett li dawk il-ħtiġiet ma tħarsux, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel aktar kontrolli u, jekk is-suspetti jkunu kkonfermati, għandha tieħu miżuri xierqa.

Artikolu 6

Kontrolli fid-destinazzjoni

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Parti destinatarja tista' tikkontrolla l-prodotti fid-destinazzjoni permezz ta' kontrolli mhux diskriminatorji fuq kampjuni biex tiżgura li jħarsu d-disposizzjonijiet koperti minn dan l-Anness.

2. Madankollu, fejn l-awtorità kompetenti tal-Parti destinatarja għandha fil-pussess tagħha informazzjoni li turi xi ksur tal-liġi, il-kontrolli jistgħu jsiru ukoll waqt it-trasport tal-prodotti ġewwa it-territorju tagħha.

3. Fejn, waqt kontroll ta' kunsinna fid-destinazzjoni jew matul it-trasport, l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti kkonċernata jinnutaw li l-prodotti ma jħarsux id-disposizzjonijiet koperti minn dan l-Anness, huma għandhom jieħdu l-passi xierqa u għandhom jinfurmaw lill-kunsinnatur, lill-kunsinnatarju jew lil kull parti kkonċernata biex:

- iġib il-prodotti f'konformità f'limitu ta' żmien li għandu jkun stabbilit, jew

- jiddikontaminahom fejn ikun il-każ, jew

- jittrattahom b'kull mezz xieraq ieħor, jew

- jużahom għal xi skopijiet oħra, jew

- jibgħat il-prodotti lura lill-Parti ta' l-oriġini wara li javża lill-awtorità kompetenti ta' din ta' l-aħħar, jew

- jeqred il-prodotti.

Artikolu 7

Kontrolli fuq prodotti minn territorji "l barra mill-Partijiet"

1. Minkejja l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 4, il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li meta l-prodotti jiddaħħlu fit-territorju tad-dwana tagħhom minn territorji oħra għajr dawk definiti fl-Artikolu 16 tal-Ftehim, l-awtoritajiet kompetenti jagħmlu kontroll tad-dokumenti ta' kull lott u jagħmlu kontrolli permezz ta' kampjuni fuq l-identità sabiex jiżguraw:

- n-natura,

- l-oriġini,

- id-destinazzjoni ġeografika,

bil-għan li jistabbilixxu l-proċeduri doganali applikabbli għalihom.

2. Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw l-konformità tal-prodotti billi jagħmlu kontrolli fiżiċi permezz ta' teħid ta' kampjuni qabel ma jkunu rilaxxati għal ċirkulazzjoni libera.

Artikolu 8

Koperazzjoni f'każ ta' ksur tal-liġi

1. Il-Partijiet għandhom jassistu lil xulxin bil-mod u taħt il-kondizzjonijiet imniżżla f'dan l-Anness. Huma għandhom jiżguraw li d-disposizzjonijiet leġislattivi li jkopru l-prodotti wżati fl-ikel għall-annimali huma applikati kif suppost, b'mod partikolari permezz ta' assistenza lejn xulxin u l-iskoperta u l-investigazzjoni ta' ksur ta' dawn id-disposizzjonijiet.

2. L-assistenza kif prevista f'dan l-Artikolu għandha tkun mingħajr preġudizju għad-disposizzjonijiet li jirregolaw il-proċeduri kriminali jew il-koperazzjoni ġudizzjarja bejn il-Partijiet f'affarijiet kriminali.

Artikolu 9

Prodotti suġġetti għall-awtorizzazzjoni minn qabel

1. Il-Partijiet għandhom jagħmlu sforz biex jiżguraw li l-listi tagħhom tal-prodotti koperti mid-disposizzjonijiet leġislattivi mniżżla fl-Appendiċi 2 huma indentiċi.

2. Il-Partijiet għandhom jinformaw lil xulxin bl-applikazzjonijiet li ntefgħu għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti riferuti fil-paragrafu 1.

Artikolu 10

Konsultazzjonijiet u miżuri ta' protezzjoni

1. Meta waħda miż-żewġ Partijiet tikkunsidra li l-oħra naqset milli twettaq obbligu taħt dan l-Anness, iż-żewġ Partijiet għandhom jagħmlu konsultazzjonijiet.

2. Il-Parti li titlob il-konsultazzjonijiet għandha tipprovdi lill-Parti l-oħra l-informazzjoni kollha meħtieġa għal eżami dettaljat tal-każ in kwistjoni.

3. Miżuri ta' protezzjoni kif previsti fid-disposizzjonijiet leġislattivi dwar il-prodotti u dwar il-gruppi tal-prodotti u mniżżla fl-Appendiċi 1 kif previst fl-Artikolu 1 għandhom jittieħdu skond il-proċeduri mniżżla fl-Artikolu 10(2).

4. Jekk, wara l-konsultazzjonijiet previsti fil-paragrafu 1 u fit-tielet inċiż ta' l-Artikolu 10(2)(a) tal-Ftehim, il-Partijiet jonqsu milli jilħqu ftehim, il-Parti li talbet il-konsultazzjonijiet jew li ħadet il-miżuri riferuti fil-paragrafu 3 tista' tieħu miżuri protettivi temporanji biex tiżgura li dan l-Anness ikun applikat.

Artikolu 11

Grupp ta' Ħidma fuq l-Ikel għall-Annimali

1. Il-Grupp ta' Ħidma fuq l-Ikel għall-Annimali, minn hawn "il-quddiem riferut bħala" il-Grupp ta' Ħidma', stabbilit taħt Artikolu 6(7) tal-Ftehim għandu jikkunsidra kull kwistjoni li tista' tinqala' dwar dan l-Anness u dwar l-implimentazzjoni tiegħu.

2. Il-Grupp ta' Ħidma għandu, perjodikament, jikkunsidra l-istat tal-liġijiet domestiċi tal-Partijiet fl-oqsma koperti min dan l-Anness. B'mod partikolari, huwa għandu jressaqproposti quddiem il-Kumitat bil-għan li dawn l-Appendiċi jkunu aġġornati.

Artikolu 12

Kunfidenzalità

1. Kull informazzjoni kkomunikata f'kull forma taħt dan l-Anness għandha tkun kunfidenzali. Hija għandha tkun koperta mill-obbligu taż-żamma tas-segretezza professjonali u għandha tgawdi mill-protezzjoni estiża lil informazzjoni simili taħt il-liġijiet relevanti applikabbli għand il-Parti li rċevitha.

2. Il-prinċipju tal-kunfidenzalità riferut fil-paragrafu 1 m'għandux japplika għall-informazzjoni kif riferut fl-Artikolu 3.

3. L-ebda Parti li l-leġislazzjoni jew il-prattika amministrattiva tagħha timponi limiti aktar stretti minn dawk imniżżla f'dan l-Anness dwar il-protezzjoni ta' sigrieti industrijali u kummerċjali m'għandha tkun obbligata li tagħti informazzjoni meta l-Parti l-oħra ma tieħux passi biex tħares dawk il-limiti aktar stretti.

4. L-informazzjoni miksuba tista' tintuża biss minn Parti b'mod differenti mill-iskopijiet ta' dan l-Anness bil-kunsens miktub minn qabel ta' l-awtorità amministrattiva li qed tipprovdiha u għandha, aktar minn hekk, tkun suġġetta għar-restrizzjonijiet imniżżla minn dik l-awtorità.

Il-paragrafu 1 m'għandux jipprekludi l-użu ta' l-informazzjoni fi proċeduri ġudizzjarji jew amministrattivi istitwiti wara dwar ksur tal-liġi kriminali komuni, sakemm inkisbet permezz ta' koperazzjoni ġudizzjarjainternazzjonali.

5. Fir-rekords tagħhom ta' l-evidenza, tar-rapporti u tax-xhieda u fil-proċeduri u l-akkużi miġjuba quddiem il-qorti, il-Partijiet jistgħu jużaw bħala evidenza informazzjoni miksuba u dokumenti kkonsultati skond dan l-Artikolu.

--------------------------------------------------

Appendiċi 2

Lista ta' disposizzjonijiet leġiżlattivi msemmija fl-Artikolu 9

Disposizzjonijiet tal-Komunità

Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 dwar addittivi fl-għalf tal-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1), kif ġiet emendate l-aħħar bid-Direttiva 98/19/KE (ĠU L 96, 28.3.1998, p. 39)

Direttiva tal-Kunsill 82/471/KEE tat-30 ta' Ġunju 1982 dwar ċerti prodotti użati fl-ikel ta' l-annimali (ĠU L 213, 21.7.1982, p. 8), kif ġiet emendata l-aħħar bid-Direttiva 96/25/KE (ĠU L 125, 23.5.1996, p. 35)

Disposizzjonijiet Svizzeri

Ordinanza mill-Kunsill Federali tas-26 ta' Jannar 1994 dwar il-produzzjoni u l-marketing ta' l-għalf tal-bhejjem, kif ġiet emendata l-aħħar fis-7 ta' Diċembru 1998 (RO 1999 312)

Ordinanza mid-Dipartiment Federali ta' l-Ekonomija Pubblika ta' l-1 ta' Marzu 1995 dwar il-produzzjoni u l-marketing ta' l-għalf tal-bhejjem, l-addittivi intiżi għall-ikel ta' l-annimali u l-addittivi fil-ħżin ta' l-għalf, kif ġiet emendata l-aħħar fl-10 ta' Jannar 1996 (RO 1996 208)

--------------------------------------------------

ANNESS 6

DWAR IŻ-ŻRIERAGĦ

Artikolu 1

Għan

1. Dan l-Anness għandu jkopri żrieragħ ta' l-agrikultura, tal-ħaxix, tal-frott u ta' speċi ta' pjanti ornamentali u tad-dwieli.

2. Għall-għan ta' dan l-Anness, "żrieragħ" ifissru l-materjali tal-propagazzjoni kollha u materjali intiżi għat-tħawwil.

Artikolu 2

Rikonoxximent tal-konformità tal-leġislazzjoni

1. Il-Partijiet ta' hawnhekk jirrikonoxxu li l-ħtiġiet stabbiliti fil-leġislazzjoni illistjati fis-sezzjoni I ta' l-Appendiċi 1 hawn fuq għandhom l-istess effetti.

2. Żrieragħ ta' l-ispeċi ddefiniti fil-leġislazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu nnegozjati bejn iż-żewġ Partijiet u mqiegħeda fis-suq fit-territorju taż-żewġ Partijiet, mingħajr preġudizzju lejn l-Artikoli 5 u 6. L-unika dokument meħtieġ bħala ċertifikazzjoni ta' konformità mal-liġijiet rispettivi taż-żewġ Partijiet għandu jkun it-tabella jew kull dokument ieħor meħtieġ għat-tqiegħed fis-suq taħt il-liġijiet imsemmija.

3. Il-partijiet responsabbli mill-kontrolli tal-konformità għandhom jiġu llistjati fl-Appendiċi 2.

Artikolu 3

Rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati

1. Kull Parti għandha tirrikonoxxi, fir-rigward ta' l-ispeċi kopruti mill-leġislazzjoni llistjati fis-sezzjoni 2 ta' l-Appendiċi 1, iċ-ċertifikati kif inhuma ddefiniti fil-paragrafu 2 li kienu magħmulin skond il-leġislazzjoni ta' l-ieħor mill-partijiet illistjati fl-Appendiċi 2.

2. Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, "ċertifikati" jfissru d-dokumenti meħtieġa taħt il-liġijiet rispettivi tal-Partijiet applikabbli għall-importazzjoni taż-żrieragħ kif inhu llistjat fis-sezzjoni 2 ta' l-Appendiċi 1.

Artikolu 4

Approssimazzjoni tal-liġijiet

1. Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom biex japprossimaw il-liġijiet tagħhom dwar it-tqegħid fis-suq taż-żrieragħ ta' l-ispeċi kopruti mill-leġislazzjoni llistjati fis-sezzjoni 2 ta' l-Appendiċi 1 u ta' speċi li mhumiex kopruti mill-leġislazzjoni llistjati fis-sezzjonijiet 1 u 2 ta' l-Appendiċi 1.

2. Fejn Parti jew oħra taddotta disposizzjonijiet leġislattivi ġodda, iż-żewġ Partijiet huma marbutin li jagħtu stima tal-possibilità li jestendu l-iskop ta' dan l-Anness biex jinkludu s-settur il-ġdid skond il-proċedura stipulata fl-Artikoli 11 u 12 tal-Ftehim.

3. Meta Parti jew oħra temenda disposizzjonijiet leġislattivi dwar settur koprut minn dan l-Anness, iż-żewġ Partijiet huma marbutin li jagħtu stima tal-konsegwenzi ta' emenda bħal din skond il-proċedura stipulata fl-Artikoli 11 u 12 tal-Ftehim.

Artikolu 5

Varjetajiet

1. L-Isvizzera għandha tagħti permess għat-tqegħid fis-suq fit-territorji tagħha taż-żrieragħ tal-varjetajiet illistjati fil-katalogu komuni tal-Komunità fil-każ ta' l-ispeċi kopruti mill-leġislazzjoni llistjati fis-sezzjoni 1 ta' l-Appendiċi 1.

2. Il-Komunità għandha tagħti permess għat-tqegħid fis-suq fit-territorji tagħha taż-żrieragħ tal-varjetajiet illistjati fil-katalogu nazzjonali Svizzeru fil-każ ta' l-ispeċi kopruti mill-leġislazzjoni llistjati fis-sezzjoni 1 ta' l-Appendiċi 1.

3. Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx japplikaw għall-varjetajiet modifikati ġenetikament.

4. Il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar applikazzjonijiet u tneħħija ta' applikazzjonijiet għall-aċċettazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' varjetajiet ġodda f'katalogu nazzjonali u kull emendi fih. Huma għandhom jipprovdu lil xulxin fuq talba b'deskrizzjoni qasira tal-karatteristiċi prinċipali għall-użu ta' kull varjetà ġdida u l-karatteristiċi li bihom varjetà tingħaraf minn varjetajiet magħrufa oħrajn. Kull Parti għandha żżomm fajls għad-disposizzjoni ta' l-oħra li jkun fih deskrizzjoni ta' kull varjetà aċċettata u sommarju ċar tar-raġunijiet kollha li fuhom dawn l-aċċettazzjonijiet huma bbażati. Fil-każ ta' varjetajiet modifikati ġenetikament, il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin bir-riżultati ta' l-istima tar-riskji tar-rilaxx ta' varjetajiet bħal dawn fl-ambjent.

5. Il-Partijiet jistgħu jagħmlu konsultazzjonijiet tekniċi bil-għan li jagħtu stima ta' l-informazzjoni li fuqha l-aċċettazzjoni ta' varjetà partikolari hija bbażata f'Parti jew oħra. Meta approprjat, il-Grupp ta' Ħidma għandu jinżamm infurmat dwar ir-riżultati ta' konsultazzjonijiet bħal dawn.

6. Il-Partijiet għandhom jużaw sistemi ta' skambju ta' l-informazzjoni kompjuterizzati eżistenti jew sistemi bħal dawn li għad iridu jiġu żviluppati biex jiffaċilitaw l-iskambju ta' l-informazzjoni kif imsemmija fil-paragrafu 4.

Artikolu 6

Derogazzjonijiet

1. Derogazzjonijiet mill-Komunità u mill-Isvizzera kif illistjati fl-Appendiċi 3 għandhom jitħallew mill-Isvizzera u mill-Komunità rispettivament fil-kummerċ taż-żrieragħ kopruti mill-leġislazzjoni llistjata fis-sezzjoni 1 ta' l-Appendiċi 1.

2. Il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar il-marketing ta' żrieragħ li għandhom l-intenzjoni li jimplimentaw fit-territorju tagħhom jew f'parti minn dan. Fil-każ ta' derogazzjonijiet fuq perjodu qasir jew li jridu jidħlu fis-seħħ immedjatament, notifika ex post għandha tkun biżżejjed.

3. Minkejja l-Artikolu 5(1), l-Isvizzera tista' tiddeċiedi li tipprojbixxi l-marketing fit-territorju tagħha ta' żrieragħ ta' varjetajiet aċċettati fil-katalogu komuni tal-Komunità.

4. Minkejja l-Artikolu 5(2), il-Komunità tista' tiddeċiedi li tipprojbixxi l-marketing fit-territorju tagħha ta' żrieragħ ta' varjetajiet aċċettati fil-katalogu nazzjonali Svizzeru.

5. Il-paragrafi 3 u 4 għandhom japplikaw fil-każi pprovduti għalihom fil-leġislazzjoni taż-żewġ Partijiet illistjati fis-sezzjoni 1 ta' l-Appendiċi1.

6. Iż-żewġ partijiet jistgħu jagħmlu rikors għall-paragrafi 3 u 4:

- fi żmien it-tliet snin ta' wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, fil-każ ta' varjetajiet illistjati fil-katalogu komuni tal-Komunità jew fil-katalogu nazzjonali Svizzeru qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness,

- fi żmien it-tliet snin ta' wara r-riċeviment ta' l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(4), fil-każ tal-varjetajiet imdaħħlin fil-katalogu komuni tal-Komunità jew fil-katalogu nazzjonali Svizzeru wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness.

7. Il-paragrafu 6 għandu japplika b'analoġija għall-varjetajiet ta' l-ispeċi kopruti fid-disposizzjonijiet miżjuda, skond l-Artikolu 4, mal-lista fis-sezzjoni 1 ta' l-AppendiċI 1 wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness.

8. Il-Partijiet jistgħu jagħmlu konsultazzjonijiet tekniċi bil-għan li jagħtu stima ta' l-implikazzjonijiet ta' dan l-Anness ta' derogi kif imsemmi fil-paragrafi 1 sa 4.

9. Il-paragrafu 8 m'għandux japplika fejn l-Istati Membri tal-Komunità huma responsabbli mid-deċiżjoni tad-derogi skond il-leġislazzjoni llistjata fis-sezzjoni 1 ta' l-AppendiċI 1. Il-paragrafu 8 m'għandux japplika għad-derogi addottati fl-Isvizzera f'każijiet simili.

Artikolu 7

Pajjiżi terzi

1. Mingħajr preġudizzju lejn l-Artikolu 10, dan l-Anness għandu japplika wkoll għal żrieragħ imqiegħda fis-suq fiż-żewġ Partijiet u li joriġinaw f'pajjiż li mhux Stat Membru tal-Komunità jew l-Isvizzera u rikonoxxut miż-żewġ Partijiet.

2. Il-lista ta' pajjiżi terzi msemmija fil-paragrafu 1, l-ispeċi kkonċernati u l-iskop ta' rikonoxximent bħal dan għandhom ikunu kif inhuma stabbiliti fl-Appendiċi 4.

Artikolu 8

Proċessi komparattivi

1. Il-proċessi komparattivi għandhom isiru bil-għan ta' kontrolli ex-post ta' kampjuni ta' żrieragħ meħudha minn mazzijiet imqiegħeda fis-suq fiż-żewġ Partijiet. L-Isvizzera għandha tipparteċipa fil-proċessi komparattivi tal-Komunità.

2. Il-Grupp ta' Ħidma fuq iż-Żrieragħ għandu jagħti stima ta' l-organizzazzjoni tal-proċessi komparattivi fil-Partijiet.

Artikolu 9

Grupp ta' Ħidma fuq iż-Żrieragħ

1. Il-Grupp ta' Ħidma fuq iż-Żrieragħ, imsemmi bħala "l-Grupp ta' Ħidma", stabbilit fl-Artikolu 6(7) tal-Ftehim, għandu jikkunsidra kull kwistjoni li tista' tinqala' b'konnessjoni ma' dan l-Anness u l-implimentazzjoni tiegħu.

2. Il-Grupp ta' Ħidma għandu jikkunsidra kull tant żmien l-istat tal-liġijiet u tar-regolamenti tal-Partijiet fl-oqsma kopruti minn dan l-Anness. B'mod partikolari, huwa għandu jressaq proposti lill-Kumitat bil-għan ta' l-adozzjoni u l-aġġornament ta' l-Appendiċi ta' hawnhekk.

Artikolu 10

Ftehim ma' pajjizi oħra

Il-Partijiet jaqblu li l-ftehim dwar rikonoxximent reċiproku konkluż minn Parti jew oħra ma' kull pajjiż terz, taħt l-ebda ċirkostanzi ma jista' jwassal għal xi obbligu fuq l-ieħor biex jaċċetta rapporti, ċertifikati, awtorizzazzjonijiet jew marki maħruġa mill-korp ta' l-istima ta' konformità ta' pajjiżi terzi bħal dawn, ħlief meta l-Partijiet ikunu qablu formalment dwar dan.

--------------------------------------------------

Appendiċi 1

Legislazzjoni

Artikolu 1 (rikonoxximent tal-konformita' tal-leġislazzjoni)

A. PROVEDIMENTI TAL-KOMUNITA'

1. Leġislazzjoni bażika

- Direttiva tal-Kunsill 66/402/EEC ta' l-14 Ġunju 1966 fuq il-kummerċjalizazzjoni taż-żrieragħ taċ-ċereali (ĠU 125, 11.7.1966, p. 2309/66), kif emendata l-aħħar fid-Direttiva 96/72/KE (ĠU L 304, 27.11.1996, p. 10)

- Direttiva tal-Kunsill 66/403/EEC ta' l-14 ta' Ġunju 1966 fuq il-kummerċjalizzazzjoni taż-żrieragħ tal-patata (ĠU 125, 11.7.1966, p. 2320/66), kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/111/KE (ĠU L 28, 4.2.1998, p. 42)

- Direttiva tal-Kunsill 70/457/KEE tad- 29 ta' Settembru 1970 fuq il-katalogu komuni ta' speċji varji ta'pjanti agrikoli (ĠU L 225, 12.10.1970, p. 1), kif emendata l-aħħar mill-Att tas-Sħubija ta' l-1994 [1].

2. Id-dispożizzjonijiet li jimplementaw [2]

- Direttiva tal-Kummissjoni 72/180/KEE ta' l-14 t' April 1972 li tiddetermina l-karatterristiċi u kondizzjonijiet minimi biex jiġu eżaminati l-varjetajiet agrikoli (ĠU L 108, 8.5.1972, p. 8)

- Direttiva tal-Kummissjoni 74/268/KEE tat-2 ta' Mejju 1974 li tistabbilxxi kondizzjonijiet speċjali rigwardanti l-preżenza ta' l-Avena fatua fi ħxejjex għall-għalf u żrieragħ taċ-ċereali (ĠU L 141, 24.5.1974, p. 19), kif emendata l-aħħar mid- Direttiva 78/511/KEE (ĠU L 157, 15.6.1978, p. 34)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 80/755/EEC tas-17 ta'Lulju 1980 li tawtorizza l-istampar li ma jitħassarx ta' tagħrif preskritt fuq xkejjer ta' żrieragħ taċ-ċereali (ĠU L 207, 9.8.1980, p. 37), kif emendata l-aħħar minn Deċiżjoni 81/109/EEC (ĠU L 64, 11.3.1981, p. 13)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 81/675/KEE tat-28 ta' Lulju 1981 li tistabbilixxi li ċerti sistemi ta' siġallar huma "sistemi li ma' jistgħux jiġu użati mill-ġdid" fil-kuntest tad-Direttivi tal-Kunsill 66/400/KEE, 66/401/KEE, 66/402/KEE, 69/208/KEE u 70/458/KEE (ĠU L 246, 29.8.1981, p. 26), kif emendata minn Deċizjoni 86/563/KEE (ĠU L 327, 22.11.1986, p. 50)

- Deċizjoni tal-Kummissjoni 86/110/KEE tas-27 ta' Frar 1986 fuq il-kondizzjonijiet li taħthom id-derogi mill-projbizzjoni ta' l-użu ta' tikketti KEE għall-iskop ta' silliġar u ttikkettjar mill-ġdid ta' xkejjer ta' żrieragħ prodotti f'pajjiżi terzi (ĠU L 93, 8.4.1986, p. 23)

- Direttiva tal-Kummisjoni 93/17/KEE tat-30 ta' Marzu 1993 li tistabbilixxi gradi Kommunitarji ta' żrieragħ tal-patata bażika, flimkien mal-kondizzjonijiet u desinjazzjonijiet applikabbli għal gradi ta' dan it-tip (ĠU L 106, 30.4.1993, p. 7)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/650/KE tad- 9 ta' Settembru 1994 fuq l-organizzazzjoni ta' esperiment temporanju fuq il-bejgħ ta' żrieragħ bl-ingross lill-konsumatur aħħari (ĠU L 252, 28.9.1994, p. 15), kif emendat l-aħħar mid-Deċiżjoni 98/174/KE (ĠU L 63, 4.3.1998, p. 31)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/320/KE tas-27 ta' April 1998 fuq l-organizazzjoni ta' esperiment temporanju dwar kampjuni ta' żerriegħa u ttestjar ta' żerriegħa skond id-Direttivi tal-Kunsill 66/400/KEE, 66/401/KEE, 66/402/KEE u 69/208/KEE (ĠU L 140, 12.5.1998, p. 14).

B. PROVEDIMENTI SVIZZERI [3]

- Liġi Federali tad-29 t' April 1998 dwar l-agrikoltura (RO 19983033)

- Ordinanza tas-7 ta' Diċembru 1998 fuq il-produzzjoni u d-dħul fiċ-' ċirkolazzjoni ħielsa ta' materjal ta' tkabbir u tixrid ta' pjanti (RO 1999420)

- Ordinanza tad-DFE tas-7 ta' Diċembru 1998 dwar żerriegħa ta' speċi ta' prodotti agrikoli u pjanti għall-għalf (RO 1999781)

- Ordinanza ta' l-OFAG fuq il-katalogu ta' varjetajiet ta' ċereali, patata, pjanti għall-għalf u qanneb (RO 1999429) [4].

Artikolu 2 (rikonoxximent reċiproku ta' ċertifikati)

A. PROVEDIMENTI TAL-KOMUNITA'

1. Leġislazzjoni bażika

- Direttiva tal-Kunsill 66/400/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1966 dwar il-kummerċjalizzazzjoni taż-żerriegħa ta' pitravi (ĠU 125, 11.7.1966, p. 2290/66), kif emendata l-aħħar minn Direttiva 96/72/KE (ĠU L 304, 27.11.1996, p. 10)

- Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1966 dwar il-kummerċjalizzajoni ta' żrieragħ għall-għalf (ĠU 125, 11.7.1966, p. 2298/66), emendata minn Direttiva 96/72/KE (ĠU L 304, 27.11.1996, p. 10)

- Direttiva tal-Kunsill 69/208/KEE tat-30 ta' Ġunju 1969 dwar il-kummerċjalizzazzjoni taż-żrieragħ ta' xtieli taż-żejt u fibra (ĠU L 169, 10.7.1969, p. 3), kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 96/72/KE (ĠU L 304, 27.11.1996, p. 10).

2. Provedimenti Implimentattivi [5]

- Direttiva tal-Kumissjoni 75/502/KEE tal-25 ta' Lulju 1975 li tillimita l-kummerċjalizazzjoni ta' żerriegħa tal-mellieġ (Poa pratensis L.) għal żerriegħa li ġiet uffiċjalment ċertifikata bħala "żerriegħa bażika" jew "żerriegħa ċertifikata" (ĠU L 228, 29.8.1975, p. 26)

- Deċiżjoni tal-Kummisjoni 81/675/KEE tat-28 ta'Lulju 1981 li tistabbilixxi li sistemi partikolari ta' sigillar huma "sistemi li ma jistgħux jintużaw mill-ġdid" fil-kuntest tat-tifsira tad-Direttivi tal-Kunsill 66/400/KEE, 66/401/KEE, 66/402/KEE, 69/208/KEE u 70/458/KEE (ĠU L 246, 29.8.1981, p. 26), kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni 86/563/KEE (ĠU L 327, 22.11.1986, p. 50)

- Direttiva tal-Kummissjoni 86/109/KEE tas-27 ta' Frar 1986 li tillimita l-bejgħ ta' żerriegħa ta' ċerti speċi ta'pjanti għall-għalf u pjanti ta' żejt u fibra għal żerriegħa uffiċjalment ċertifikat bħala "żerriegħa bażika" jew "żerriegħa ċertifikata" (ĠU L 93, 8.4.1986, p. 21), kif emendata l-aħħar minn Direttiva 91/376/KEE (ĠU L 203, 26.7.1991, p. 108)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 86/110/KEE tas-27 ta' Frar 1986 dwar il-kondizzjonijet li taħthom id-derogi mill-projbizzjoni mill-użu ta' tikketti KEE għall-iskop ta' siġillar mill-ġdid u ttikettjar mill-ġdid ta' pakketti ta' żrieragħ prodott f'pajjiżi terzi (ĠU L 93, 8.4.1996, p. 23)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 87/309/KEE tat-2 ta' Ġunju 1987 li tawtorizza l-istampar li ma jitħassarx kif preskritt ta' informazzjoni fuq pakketti ta' ċerti speċi ta' pjanti ta' l-għalf 6.1987, p. 26), kif emendata l-aħħar minn Deċiżjoni 97/125/CE (ĠU L 48, 19.2.1997, p. 35)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/195/KEE tas-17 ta' Marzu 1992 dwar l-organizzazzjoni ta' esperiment temporanju skond id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE dwar il-bejgħ taż-żrieragħ ta' l-għalf rigward ż-żieda tal-piż massimu ta' ammont totali (ĠU L 88, 3.4.1992, p. 59), kif emendat l-aħħar minn Deċiżjoni 96/203/KE (ĠU L 65, 15.3.1996, p. 41)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/650/KE tad- 9 ta' Settembru 1994 dwar l-organizzazzjoni ta' esperiment temporanju fuq il-bejgħ ta' żrieragħ bl-ingross lill-konsumatur finali (ĠU L 252, 28.9.1994, p. 15), kif emendata l-aħħar minn Deċiżjoni 98/174/EC (ĠU L 63, 4.3.1998, p. 3)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/232/KE ta' 27 ta' Ġunju 1995 dwar l-organizazzjoni ta' esperiment temporanju taħt id-Direttiva tal-Kunsill 69/208/KEE sabiex ikunu stabbiliti l-kondizzjonijiet li jridu jiġu sodisfatti miż-żerriegħa, ibridi u tlaqqigħ varjat ta' rutabaga u ġdur (ĠU L 154, 5.7.1995, p. 22), kif emedata l-aħħar minn Deċiżjoni 98/173/KE (ĠU L 63, 4.3.1998, p. 30)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/202/KE tas-6 ta' Marzu 1996 dwar l-organizzazzjoni ta' esperiment temporanju rigward l-kontenut massimu ta' sustanzi mhux attivi fiż-żerriegħa tas-soja (ĠU L 65, 15.3.1996, p. 39)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/125/KE ta' l-24 ta' Jannar 1997 li tawtorizza l-istampar li ma jitħassarx ta' tagħrif preskritt fuq pakketti ta' żrieragħ ta' pjanti ta' żejt u fibra u li temenda Deċiżjoni 87/309/KEE li tawtorizza l-istampar li ma jitħassarx ta' informazzjoni preskritta fuq pakketti ta' ċerti speċi ta' pjanti ta' l-għalf (ĠU L 48, 19.2.1997, p. 35)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/320/KE tas-27 t'April 1998 dwar l-organizazzjoni ta' esperiment temporanju fuq teħid ta' kampjuni u ttestjar ta' żrieragħ skond id-Direttivi tal-Kunsill 66/400/KEE, 66/401/KEE, 66/402/KEE u 69/208/KEE (ĠU L 140, 12.5.98, p. 14).

B. PROVEDIMENTI SVIZZERI

- Liġi Federali tad- 29 t'April 1998 dwar l-agrikoltura (RO 19983033)

- Ordinanza tas-7 ta' Diċembru 1998 dwar il-produzzjoni u d-dħul fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa ta' materjal ta' tkabbir ta' pjanti (RO 1999420)

- Ordinanza DFE tas-7 ta' Diċembru 1998 dwar żrieragħ u xtieli ta' speċi ta' raba' bagħli u pjanti għall-għalf (RO 1999781)

- Katalogu DFEP ta' żrieragħ ta' 6 ta' Ġunju 1974, kif emendat l-aħħar fis-7 ta' Diċembru 1998 (RO 1999408).

C. ĊERTIFIKATI MEHTIEĠA GĦALL-IMPORTAZZJONI

(a) Mill-Komunità Ewropea:

dokumenti kif provduti mid- Deċiżjoni 95/514/KE (ĠU L 296, 9.12.1995, p. 34), kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni 98/162/KE (ĠU L 53, 24.2.1998, p. 21).

(b) Mill-Izvizzera:

tikketti fuq pakketti uffiċjali tal-KE jew OECD maħruġa mill-korpi elenkati f'Appendiċi 2 għal dan l-Anness u ċertifikati oranġjo jew ħodor ta' l-ISTA jew ċertifikati simili ta' analiżi ta' żrieragħ għal kull grupp ta' żerriegħa.

[1] Fejn applikabbli, fil-konfront biss ta' żerriegħa taċ-ċereali jew żrieragħ tal-patata

[2] Fejn applikabbli, fil-konfront biss ta' żerrriegħa taċ-ċereali jew żrieragħ tal-patata

[3] Varjetajiet awtorizzati għal kummerċjalizazzjoni fl-Izvizzera m'humiex koperti.

[4] Fejn applikabbli, fil-konfront biss ta' żerriegħa taċ-ċereali jew żrieragħ tal-patata.

[5] Fejn applikabbli, esklużi żerriegħa taċ-ċereali jew żrieragħ tal-patata.

--------------------------------------------------

Appendiċi 2

Korpi ta' spezzjoni u ċertifikazzjoni taż-żrieragħ

A. Komunità Ewropea |

Belġju | Ministère des Classes Moyennes et de l'AgricultureService Matériel de ReproductionBrussels | |

Danimarka | Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministeru tal-Ikel, Agrikoltura u Sajd)Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate)Lyngby | |

Ġermanja | Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebeReferat Ernährung und Landwirtschaft— Abteilung IV E 3 —Berlin | B |

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als LandesbeauftragterSaatenanerkennungsstelleBonn | BN |

Regierungspräsidium Freiburg— Abt. III, Referat 34 —Freiburg i. Br. | FR |

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau — Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut —Freising | FS |

Landwirtschaftskammer HannoverReferat 32Hannover | H |

Regierungspräsidium HalleAbteilung 5, Dezernat 51Samenprüf-und AnerkennungsstelleHalle | HAL |

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und UmweltschutzReferat 33Bremen | HB |

WirtschaftsbehördeAmt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land-und ErnährungswirtschaftHamburg | HH |

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-VorpommernLandesanerkennungsstelle für Saat-und PflanzgutRostock | HRO |

Thüringer Landesanstalt für LandwirtschaftSachgebiet 270Jena | J |

Regierungspräsidium Karlsruhe— Referat 34 —Karlsruhe | KA |

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz— Amtliche Saatanerkennung —Bad Kreuznach | KH |

Landwirtschaftskammer Schleswig-HolsteinLUFA-ITLKiel | KI |

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und LandwirtschaftDez. 23Kassel | KS |

Sächsisches Landesamt für LandwirtschaftFachbereich 5, Sortenprüfung und FeldversuchswesenSaatenanerkennungNossen | MEI |

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als LandesbeauftragterGruppe 31 LandbauMünster | MS |

Landwirtschaftskammer Weser-EmsInstitut für Pflanzenbau und PflanzenschutzReferet P4Oldenburg | OL |

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und FlurneuordnungSaatenanerkennungsstelle PotsdamPotsdam | Kabinett fejn togħla |

Regierungspräsidium StuttgartReferat 34 aStuttgart | S |

Landwirtschaftskammer für das SaarlandSaarbrücken | SB |

Regierungspräsidium TübingenReferat 34Tübingen | TÜ |

Regierung von Unterfranken— Anerkennungs-und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern —Würzburg | WÜ |

Regierung von UnterfrankenAbteilung Landwirtschaft— Sachgebiet Weinbau —Würzburg | WÜ |

Greċja | Ministry of AgricultureDirectorate of Inputs of Crop ProductionAthens | |

Spanja | Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónDirección General de Producciones y Mercados AgrícolasSubdireccíon General de Semillas y Plantas de ViveroMadrid Generalidad de CataluñaDepartamento de Agricultura, Ganadería y PescaBarċellona Comunidad Autónoma de País VascoDepartamento de Industria, Agricultura y PescaVitoria Junta de GaliciaConsejería de Agricultura, Ganadería y MontesSantiago de Campostela Diputación Regional de CantabriaConsejería de Ganadería, Agricultura y PescaSantander Principado de AsturiasConsejería de AgriculturaOviedo Junta de AndalucíaConsejería de Agricultura y PescaSeville Comunidad Autonoma de la Región de MurciaConsejería de Medio Ambiente, Agricultura y PescaMurcia Diputacion General de AragónConsejería de Agricultura y Medio AmbienteZaragoza Junta de Comunidades de Castilla-La ManchaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteToledo Generalidad ValencianaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteValencia Comunidad Autónoma de La RiojaConsejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo RuralLogroño Junta de ExtremaduraConsejería de Agricultura y ComercioMérida Il-Comunidad Autónoma ta' Canarias (l-Kanarji)Consejería de Agricultura, Pesca y AlimentaciónSanta Cruz de Tenerife Junta de Castillay LeónConsejería de Agricultura y GanaderíaValladolid Comunidad Autónoma de las Islas BalearesConsejería de Agricultura, Comercio e IndustriaPalma de Mallorca Comunidad de MadridConsejería de Economía y EmpleoMadrid Diputación Foral de NavarraDepartamento de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónPamplona | |

Franza | Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'AlimentationService Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)Paris | |

Irlanda | The Department of Agriculture, Food and ForestryAgriculture HouseDublin | |

Italja | Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)Milan | |

Lussemburgu | L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)Service de la Production VégétaleLuxembourg | |

Awstrija | Bundesamt und Forschungszentrum für LandwirtschaftVienna Bundesamt für AgrarbiologieLinz | |

Olanda | Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)Ede | |

Portugall | Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das PescasDirecçäo Geral de Protecçäo das CulturaLisbon | |

Finland | Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontroll-centralen för växtproduktionSiementarkastusosasto/FrökontrollavdelingenLoimaa | |

Sweden | (a)L-Ingilterra u Wales:Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)SvalövFrökontrollen Mellansverige ABLinköpingFrökontrollen Mellansverige ABÖrebro(b)Żerriegħa tal-patataStatens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv | |

Renju Unit | L-Ingilterra u Wales:(a)Żrieragħ li mhux żerriegħa tal-patata:Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodSeeds BranchCambridge(b)Żerriegħa tal-patataMinistry of Agriculture, Fisheries and FoodPlant Health DivisionYorkSkozja:Scottish OfficeAgriculture Fisheries and Environment DepartmentEdinburghIrlanda ta' Fuq:Department of Agriculture for Northern IrelandSeeds BranchBelfast | |

B. Svizzera | Service des Semences et PlantsRAC ChanginsNyon Dienst für Saat-unf PflanzgutFAL ReckenholzZürich | |

--------------------------------------------------

Appendiċi 3

Derogi Komunitarji permessi mill-Isvizzera [1]

(a) Li jeżentaw lil ċerti Stati Membri mill-obbligazzjoni li japplikaw id-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE dwar il-marketing taż-żerriegħa taċ-ċereali ta' ċerti speċi:

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 69/270/KEE (ĠU L 220, 1.9.1969, p. 8)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 69/271/KEE (ĠU L 220, 1.9.1969, p. 9)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 69/272/KEE (ĠU L 220, 1.9.1969, p. 10)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 70/47/KEE (ĠU L 13, 19.1.1970, p. 26), kif fl-aħħar emendat minn Deċiżjoni 80/301/KEE (ĠU L 68, 14.3.1980, p. 30)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 74/5/KEE (ĠU L 12, 15.1.1974, p. 13)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 74/361/KEE (ĠU L 196, 19.7.1974, p. 19)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 74/532/KEE (ĠU L 299, 7.11.1974, p. 14)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 80/301/KEE (ĠU L 68, 14.3.1980, p. 30)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 86/153/KEE (ĠU L 115, 3.5.1986, p. 26)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 89/101/KEE (ĠU L 38, 10.2.1989, p. 37).

(b) Li jawtoriżżaw lil ċerti Stati Membri biex jirrestrinġu l-marketing taż-żerriegħa ta' ċerta varjetajiet ta' ċereali u l-patata taż--żriegħ ta' ċerti varjetajiet (ara l-Katalgu Komuni tal-Varjetajiet ta' Speċi ta' Pjanti Agrikoli, l-20 edizzjoni kompluta, kolonna 4 (ĠU C 264 A, 30.8.1997, p. 1).

(ċ) Li jawtoriżżaw lil ċerti Stati Membri sabiex jadottaw disposizzjonijiet iktar restrittivi dwar il-preżenza ta' Avena fatua fiż-żerriegħa taċ-ċereali:

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 74/269/KEE (ĠU L 141, 24.5.1974, p. 20), kif emendata mid-Deċiżjoni 78/512/KEE (ĠU L 157, 15.6.1978, p. 35) [2]

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 74/531/KEE (ĠU L 299, 7.11.1974, p. 13)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/75/KE (ĠU L 60, 18.3.1995, p. 30)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/334/KE (ĠU 127, 25.5.1996, p. 39).

(d) Li jawtoriżżaw, fir-rigward tal-marketing tal-patata taż-żriegħ f'kull jew f'parti mit-territorju ta' ċerti Stati Membri, miżuri iktar restrittivi kontra ċerta mard minn kif provvdut fl-Annessi I u II għad-Direttiva tal-Kunsill 66/403/KEE:

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/231/KEE (ĠU L 106, 30.4.1993, p. 11), kif emendata mid-Deċiżjonijiet:

- 95/21/KE (ĠU L 28, 7.2.1995, p. 13)

- 95/76/KE (ĠU L 60, 18.3.1995, p. 31)

- 96/332/KE (ĠU L 127, 25.5.1996, p. 31).

[1] Fejn japplika, għar-rigward tal-varjetajiet taż-żerriegħa taċ-ċereali u żerriegħa tal-patata biss.

[2] Fejn japplika, fir-rigward taż-żerriegħa taċ-ċereali u żerriegħa tal-patata biss.

--------------------------------------------------

Appendiċi 4

Lista ta' pajjiżi [1]

Arġentina

Awstralja

Bulgaria

Kanada

Ċhile

Croatia

Repubblika Ċeka

Ungerija

Israel

Marokk

Nova Żelanda

Norveġja

Polonja

Romania

Slovakia

Slovenia

Afrika t'Isfel

Turkija

Istati Uniti ta' l-Amerika

Urugwaj

[1] L-għarfien hu bbażat fuq Deċiżjoni tal-Kunsill 95/514/KE (ĠU L 296, 9.12.1995, p. 34), kif l-aħħar emendat mid-Deċiżjoni 98/162/KE (ĠU L 53, 24.2.1998, p. 21) għal spezzjonijiet fir-raba' ta' uċuħ tar-raba' li jipproduċu ż-żerriegħa u żrieragħ prodotti, u fuq id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/788/KE (ĠU L 322, 25.11.1998, p. 39) għall-kontrolli ta' prassi biex jinżammu l-varjetajiet. Il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea japplika fil-każ tan-Norveġja

--------------------------------------------------

ANNESS 7

FUQ NEGOZJU TAL-PRODOTTI FIS-SETTUR TA' L-INBID

Artikolu 1

Il-partijiet hawnhekk jaqblu, skond il-prinċipji tan-non-diskriminazzjoni u reċiproċità biex jiffaċilitaw u jippromwovu l-kummerċ ta' bejniethom tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid li joriġinaw fit-territorju tagħhom skond il-kondizzjonijiet imsemmija hawnhekk.

Artikolu 2

Dan l-Anness għandu japplika għall-prodotti fis-settur ta' l-inbid kif imfissra:

- għall-Komunità: fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 822/87 [1], kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Nru 1627/98 [2], u koperti bil-Kodiċi NM200960 u 2204,

- għall-Isvizzera: fil-Kapitolu 36 ta' l-Ordinanza ta' l-1 ta' Marzu 1995 fuq l-oġġetti ta' l-ikel, u koperti min-numri tat-tariffi tad-dwana Svizzera 200960 u 2204.

Artikolu 3

Għall-għanijiet ta' dan l-Anness u minbarra, fejn ikun espressament provdut mod ieħor hawnhekk:

(a) "prodott fis-settur ta' l-inbid li joriġina fi" bl-isem ta' wieħed mill-Partijiet, tfisser li prodott fit-tifsira ta' l-Artikolu 2, prodott fit-territorju ta' l-imsemmi Parti mill-għeneb li jkun kollu nħasad fit-territorju tagħha skond dan l-Anness;

(b) "indikazzjoni ġeografika" tfisser kull indikazzjoni, inklużi l-ismijiet ta' l-oriġini, fit-tifsira ta' l-Artikolu 22 tal-Ftehim fuq Aspetti Relatati mal-Kummerċ tal-Propjetà Intellettwali (hawnhekk iżjed "l quddiem imsemmija bħala 'l-Ftehim TRIPs"), li hu magħruf mill-liġijiet jew Regolamenti ta' Parti waħda sabiex jiġi deskritt u ppreżentat prodott ibbażat fuq l-inbid fit-tifsira ta' l-Artikolu 2 u li joriġina fit-territorju tagħha;

(ċ) "espressjoni tradizzjonali" ifisser isem użat tradizzjonalment li jirreferi b'mod partikolari għall-metodu ta' produzzjoni jew il-kwalità l-kulur jew tip ta' prodotti fis-settur ta' l-inbid skond it-tifsira ta' l-Artikolu 2, li hu magħruf mil-liġijiet u r-regolamenti ta' Parti sabiex issir deskrizzjoni u preżentazzjoni ta' prodott li joriġina fit-territorju ta' dik il-Parti;

(d) "isem protett" tfisser indikazzjoni ġeografika jew espressjoni tradizzjonali kif imfisser fil-paragrafi (b) u (ċ) rispettivament, li huma protetti taħt dan l-Anness;

(e) "deskrizzjoni" tfisser l-ismijiet użati fuq it-tikketti fuq dokumenti li jakkumpanjaw il-prodott fis-settur ta' l-inbid skond it-tifsira ta' l-Artikolu 2 waqt it-trasport, fuq dokumenti kummerċjail, b'mod partikolari il-fatturi u noti ta' kunsinna, u fir-reklamar;

(f) "tikkettar" tfisser id-deskrizzjonijiet kollha u referenzi oħra, simboli, illustrazzjonijiet u trade marks li jidentifikaw il-prodotti fis-settur ta' l-inbid skond it-tifsira ta' l-Artikolu 2 u li jidhru fuq l-istess kontenitur, inkluż id-disinn tas-siġill, jew it-tikketta mwaħħla miegħu, u l-għata li tiksi l-għonq tal-fliexken;

(g) "preżentazzjoni" tfisser l-ismijiet użati fuq il-kontenituri, inkluż strumenti ta' l-egħluq, fuq it-tikkketti u fuq id-disinn u manifattura ta' materjali għall-ippakkjar;

(h) "disin" tfisser tgeżwir protettiv bħall-karta, tgeżwir tat-tiben ta' kull tip, kartun u kaxxi użati għat-trasport ta' wieħed jew iktar mill-kontenituri u/jew għall-preżentazzjoni għall-bejgħ lill-konsumaturi finali.

TITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦALL-IMPORTAZZJONI U L-BEJGĦ

Artikolu 4

1. Il-kummerċ bejn il-Partijiet tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid fis-sens ta' l-Artikolu 2 li joriġinaw fit-territorju tagħhom, għandu jiġi amministrat skond id-disposizzjonijiet tekniċi stabbiliti f'dan l-Anness. 'Disposizzjonijiet tekniċi' tfisser id-disposizzjonijiet kollha elenkati fl-Appendiċi 1 li relatati mad-definizzjoni tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid, prattiċi enoloġiċi, l-komposizzjoni tal-prodotti msemmija u r-regoli rigward it-trasport u l-marketing.

2. Il-Kumitat jista' jiddeċiedi li jestendi ż-żoni koperti mill-paragrafu 1.

3. Id-disposizzjonijiet ta' l-Instrumenti elenkati fl-Appendiċi 1 li jirreletaw mad-dħul fis-seħħ jew l-implimentazzjoni tagħhom m'għandhomx japplikaw għall-għanijiet ta' dan l-Anness.

4. Dan l-Anness m'għandux ikun ta' preġudizzju għall-applikazzjoni ta' regoli nazzjonali jew tal-Komunità fuq it-tassazzjoni jew il-miżuri ta' kontroll relevanti.

TITOLU II

PROTEZZJONI REĊIPROKA TA' ISMIJIET TAL-PRODOTTI FIS-SETTUR TA' L-INBID FIS-SENS TA' L-ARTIKOLU 2

Artikolu 5

1. Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi meħtieġa skond dan l-Anness biex jassiguraw protezzjoni reċiproka fuq l-ismijiet imsemmija fl-Artikolu 6 u wżati għad-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid fis-sens ta' l-Artikolu 2 li joriġinaw fit-territorju tal-Partijiet. Għal dan l-għan, kull Parti għandha tintroduċi l-miżuri legali xierqa biex tassigura protezzjoni effettiva u timpedixxi indikazzjonijiet ġeografiċi u espressjonjijiet tradizzjonali milli jiġu wżati biex jiddeskrivu prodotti fis-settur ta' l-inbid mhux koperti mill-indikazzjonijiet jew deskrizzjonijiet ikkonċernati.

2. L-ismijiet protetti tal-Partijiet għandhom ikunu riservati esklussivament għall-prodotti li joriġinaw fil-Parti li għaliha jkun japplikaw u jistgħu jintużaw biss taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli ta' dik il-Parti.

3. Il-protezzjoni kif imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha teskludi b'mod partikolari kull użu ta' ismijiet protetti għall-prodotti fis-settur ta' l-inbid fis-sens ta' l-Artikolu 2 li ma joriġinawx fiż-żona ġeografika in kwistjoni, anke jekk:

- l-oriġini reali tal-prodott hija murija,

- l-indikazzjoni ġeografika in kwistjoni hija wżata fit-traduzzjoni,

- l-isem huwa akkumpanjat b'termini bħal 'għamla', 'tip', 'stil', 'imitazzjoni', 'metodu' jew espressjonijiet oħra ta' din ix-xorta.

4. Fil-każ ta' indikazzjonijiet ġeografiċi omonomi:

(a) fejn żewġ indikazzjonijiet protetti taħt dan l-Anness huma omonomi, għandha tingħata protezzjoni lit-tnejn li huma, sakemm il-konsumatur ma jiġix żgwidat rigward l-oriġini reali tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid;

(b) fejn indikazzjoni protetta taħt dan l-Anness tkun omonoma ma' l-isem ta' żona ġeografika barra t-territorju tal-Partijiet, l-isem msemmi l-aħħar jista' jintuża biex jiddeskrivi u jippreżenta prodott fis-settur ta' l-inbid fiż-żona ġeografika li għaliha jirreferi l-isem, sakemm ikun tradizzjonalment u konsistentament użat, l-użu tiegħu għal dak l-għan huwa regolat mill-pajjiż ta' l-oriġini u l-konsumaturi ma jkunux żgwidati biex jemmnu li l-inbid joriġina fit-territorju tal-Parti konċernata.

5. Fil-każ ta' espressjonijiet tradizzjonali omonomi:

(a) fejn żewġ espressjonijiet protetti taħt dan l-Anness huma omonomi, protezzjoni għandha tingħata lit-tnejn li huma, sakemm il-konsumatur ma jkunx żgwidati rigward l-oriġini reali tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid;

(b) fejn espressjoni protetta taħt dan l-Anness tkun omonoma ma' l-isem użat għall-prodott fis-settur ta' l-inbid li ma joriġinax fit-territorju tal-Partijiet, l-isem msemmi l-aħħar jista' jintuża biex jiddeskrivi u jippreżenta prodott fis-settur ta' l-inbid, sakemm ikun tradizzjonalment u konsistentament użat, l-użu tiegħu għal dak l-għan ikun regolat mill-pajjiż ta' l-oriġini u konsumaturi ma jkunux żgwidati biex jemmnu li l-inbid joriġina fit-territorju tal-Parti kkonċernata.

6. Il-Kumitat jista', fejn hu meħtieġ, jistabbilixxi kondizzjonijiet prattiċi għall-użu biex tkun tista' ssir distinzjoni bejn l-indikazzjonijiet omonomi jew espressjonijiet imsemmija fil-paragrafi 4 u 5, meta wieħed iżomm f'moħħu l-bżonn li jitratta lill-produtturi kkonċernati b'mod ġust u biex jassigura li l-konsumaturi ma jkunux żgwidati.

7. Il-Partijiet hawnhekk iċedu d-dritt tagħhom li jużaw l-Artikolu 24(4) sa (7) tal-Ftehim TRIPs sabiex jirrifjutaw li jagħtu protezzjoni lil xi isem mill-Parti l-oħra.

8. Il-protezzjoni esklussiva pprovduta fil-paragrafi 1, 2 u 3 għandha tapplika għall-isem "Xampanja" fil-lista tal-Komunità fl-Appendiċi 2 għal dan. Madankollu, għal perijodu transizzjonali ta' sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, protezzjoni esklussiva ta' din ix-xorta m'għandhiex timpedixxi l-kelma "Xampanja" milli tiġi wżata biex tiddeskrivi u tippreżenta ċertu inbejjed li joriġinaw fil-kanton Svizzeru ta' Vaud, sakemm dawn l-inbejjed ma jiġux impoġġija fis-swieq tat-territorju tal-Komunità u li l-konsumatur ma jkunx żgwidat rigward l-oriġini reali ta' l-inbid.

Artikolu 6

Dawn l-ismjiet għandhom jiġu protetti:

(a) rigward prodotti fis-settur ta' l-inbid li joriġinaw fil-Komunità:

- it-termini li jirriferu għall-Istat Membri minn fejn il-prodott joriġina,

- it-termini speċifiċi tal-Komunità li jidhru fl-Appendiċi 2,

- l-indikazzjonijiet ġeografiċi u espressjonijiet tradizzjonali li jidhru fl-Appendiċi 2;

(b) rigward prodotti fis-settur ta' l-inbid li joriġinaw fl-Isvizzera:

- it-termini 'Suisse', 'Schweiz', 'Svizzera', 'Svizra' u kull isem ieħor li jirriferi għal dak il-pajjiż,

- it-termini Svizzeri speċifiċi li jidhru fl-Appendiċi 2,

- l-indikazzjonijiet ġeografiċi u espressjonijiet tradizzjonali li jidhru fl-Appendiċi 2.

Artikolu 7

1. Ir-reġistrazzjoni ta' isem il-prodott għal prodott fis-settur ta' l-inbid fis-sens ta' l-Artikolu 2 li fih jew li jikkonsisti minn indikazzjoni ġeografika jew espressjoni tradizzjonali protetta taħt dan l-Anness għandu jiġi rrifjutat jew, jekk mixtieq mill-Parti kkonċernata, invalidat jekk il-prodott in kwistjoni ma joriġinax ġewwa:

- l-post li għalih tirreferi l-indikazzjoni ġeografika, jew

- l-post fejn l-espressjoni tradizzjonali hi wżata.

2. Madankollu, trademark reġistrata mhux aktar tard mill-15 ta' April 1995 tista' jintuża sas-16 ta' April 2005, sakemm kienet fil-fatt f'użu kontinwu minn mindu ġiet irreġistrat.

Artikolu 8

Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jassiguraw li, fejn prodotti fis-settur ta' l-inbid fis-sens ta' l-Artikolu 2 li joriġinaw fil-Partijiet jiġu esportati u mpoġġija fis-swieq barra mit-territorju tagħhom, l-ismijiet ta' Parti waħda protetta taħt dan l-Anness ma jkunux użati biex jiddeskrivu u jippreżentaw prodotti ta' din ix-xorta li joriġinaw fil-Parti l-oħra.

Artikolu 9

Sakemm il-leġislazzjoni relevanti tal-Partijiet tippermetti, il-protezzjoni mogħtija minn dan l-Anness għandha testendi għall-persuni naturali u ġuridiċi, federazzjonijiet, assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet ta' produtturi, negozjanti u konsumaturi li l-uffiċċji ewlenija tagħhom jinsabu fit-territorju tal-Parti l-oħra.

Artikolu 10

1. Jekk id-deskrizzjoni jew il-preżentazzjoni ta' prodott fis-settur ta' l-inbid, b'mod partikolari fuq it-tikkettjar, f'dokumenti uffiċjali jew kummerċjali jew fir-reklamar, taffettwa id-drittijiet li joħorġu minn dan l-Anness, il-Partijiet għandhom japplikaw il-miżuri amministrattivi neċessarji jew għandhom jibdew proċeduri legali bl-intenzjoni li jiġġieldu kontra l-kompetizzjoni inġusta jew biex jimpedixxu l-użu ħażin ta' l-isem protett bi kwalunkwe mod ieħor.

2. Il-miżuri jew proċeduri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jittieħdu b'mod partikolari f'dawn il-każijiet li ġejjin:

(a) fejn it-traduzzjoni tad-deskrizzjonijiet sanzjonati taħt il-leġislazzjoni Komunitarja jew Svizzera f'waħda mill-lingwi tal-Parti l-oħra ġġib magħha kelma li tista' tiżgwida rigward l-oriġini tal-prodott fis-settur ta' l-inbid li ġie deskritt jew ippreżentat;

(b) fejn indikazzjonijiet, trademarks, ismijiet, referenzi jew illustrazzjonijiet li direttament jew indirettament jagħtu informazzjoni falza jew li tista' tinftiehem ħażin rigward il-provenjenza, l-oriġini, t-tip jew il-karatteristiċi materjali tal-prodott jidhru fuq kontenituri jew l-ippakkjar, fir-reklamar jew f'dokumenti uffiċjali jew kummerċjali dwar prodott li ismu ikun protett taħt dan l-Anness;

(ċ) fejn il-kontenituri jew l-ippakkjar użati jagħtu idea ħażina rigward l-oriġini tal-prodott.

Artikolu 11

Dan l-Anness m'għandux jipprekludi protezzjoni estensiva oħra mogħtija issa jew fil-futur għal dekrizzjonijiet protetti taħt dan l-Anness skond il-leġislazzjoni interna tagħhom jew ftehim internazzjonali ieħor.

TITOLU III

ASSISTENZA REĊIPROKA BEJN KORPI TA' KONTROLL UFFIĊJALI

Subtitolu I

Disposizzjonijiet preliminarji

Artikolu 12

Għall-għanijiet ta' dan it-Titolu:

(a) "regoli li jikkonċernaw il-kummerċ fi prodotti fis-settur ta' l-inbid" tfisser id-disposizzjonijiet kollha koperti minn dan l-Anness;

(b) "awtorità kompetenti" tfisser kull awtorità jew dipartiment maħtur minn Parti biex ikun responsabbli li jara li jiġu applikati r-regoli li jikkonċernaw il-kummerċ tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid;

(ċ) "awtorità tal-kuntatt" tfisser il-korp uffiċjali jew awtorità kompetenti maħtura minn Parti waħda biex ikunu responsabbli għall-komunikazzjoni u l-ko-operazzjoni skond kif meħtieġ ma' l-awtorità tal-kuntatt tal-Parti l-oħra;

(d) "l-awtorità li titlob" tfisser awtorità kompetenti maħtura apposta minn waħda mill-Partijiet u li tippreżenta talba għall-assistenza f'żoni koperti minn dan it-titolu;

(e) "l-awtorità mitluba" tfisser korp uffiċjali jew awtorità kompetenti maħtura apposta minn waħda mill-Partijiet u li tirċievi talba għall-assistenza f'żoni koperti minn dan it-titolu;

(f) "ksur ta' ftehim" jfisser kull vjolazzjoni jew tentattiv ta' vjolazzjoni tar-regoli li jikkonċernaw il-kummerċ tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid.

Artikolu 13

1. Il-Partijiet għandhom jassistu lil xulxin skond u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan it-titolu. Huma għandhom jassiguraw li r-regoli li jikkonċernaw il-kummerċ tal-prodottti fis-settur ta' l-inbid ikunu applikati kif inhu xieraq, b'mod partikolari billi jipprovdu lil xulxin b'assistenza u josservaw u jinvestigaw ksur tal-leġislazzjoni.

2. L-assistenza kif ipprovduta f'dan it-titolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet li jiggvernaw il-proċeduri kriminali jew assistenza ġudizzjarja bejn il-Partijiet f'każijiet kriminali.

Subtitolu II

Kontrolli li għandhom jagħmlu l-Partijiet

Artikolu 14

1. Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiggarantixxu l-assistenza prevista fl-Artikolu 13 permezz ta' miżuri ta' kontroll xierqa.

2. Kontrolli ta' din ix-xorta għandhom jiġu magħmula jew sistematikament jew b'iċċekkjar ibbażat fuq kampjuni. Fil-każ ta' l-iċċekkjar ibbażat fuq kampjuni, il-Partijiet għandhom jiżguraw li jkunu rappreżentati permezz tan-numru, t-tip u l-frekwenza tagħhom.

3. Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi meġtieġa biex jiffaċilitaw ix-xogħol ta' l-uffiċjali ta' l-awtoritajiet kompetenti tagħhom, b'mod partikolari billi jassiguraw li huma:

- għandhom aċċess għall-għelieqi tad-dwieli u għall-produzzjoni, preparazzjoni, ħażna u l-faċilitajiet ta' l-ipproċessar għall-prodotti fis-settur ta' l-inbid, u għall-mezzi tat-trasport ta' dawn il-prodotti,

- għandhom aċċess għall-bejgħ u l-bini fejn isir il-ħżin u l-mezzi tat-trasport ta' kull persuna li żżomm għall-bejgħ, tbiegħ jew titrasporta prodotti fis-settur ta' l-inbid jew prodotti li jistgħu jintużaw biex jippreparawhom,

- jistgħu jagħmlu inventorju tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid u ta' sustanzi jew prodotti li jistgħu jintużaw fil-preparazzjoni tagħhom,

- jistgħu jieħdu kampjuni ta' prodotti fis-settur ta' l-inbid miżmuma għall-bejgħ, mibjugħa jew trasportati,

- jistgħu jistudjaw data tal-kontijiet u dokumenti oħra wżati fil-proċeduri tal-kontroll, u jagħmlu kopji jew estratti ta' dawn,

- jistgħu jieħdu miżuri temporanji ta' protezzjoni xierqa dwar il-produzzjoni, preparazzjoni, ħażna, trasport, deskrizzjoni, preżentazzjoni u esportazzjoni għall-Parti l-oħra u l-marketing ta' prodotti fis-settur ta' l-inbid jew prodotti li jistgħu jintużaw fil-preparazzjoni tagħhom fejn hemm suspett raġonevoli biżżejjed ta' ksur gravi ta' dan l-Anness, u b'mod speċjali fl-avveniment ta' tbagħbis qarrieqi fil-prodott jew riskju għas-saħħa pubblika.

Artikolu 15

1. Fejn Parti taħtar diversi awtoritajiet kompetenti, għandha tassigura koordinazzjoni ta' l-attivitajiet tagħhom.

2. Kull Parti għandha taħtar awtorità tal-kuntatt waħda. Dik l-awtorità:

- għandha tibgħat rikjesti għall-kollaborazzjoni, għall-għan li tpoġġi fil-prattika dan it-titolu, lill-awtorità tal-kuntatt tal-Parti l-oħra,

- għandha tirċievi rikjesti ta' din ix-xorta mill-awtorità msemmija u tibgħathom lill-awtoritajiet kompetenti jew awtoritajiet tal-Parti li tappartjeni għalihom,

- għandha tirrappreżenta lil dik il-Parti fil-konfronti ma' l-oħra fil-kwadru tal-kollaborazzjoni msemmija fis-Subtitolu III,

- għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra bil-passi meħuda taħt l-Artikolu 14.

Subtitolu III

Assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet li jissorveljaw

Artikolu 16

1. Wara li ssir applikazzjoni minn awtorità, l-awtorità mitluba għandha tikkomunikalha kull informazzjoni utli għaliha sabiex tkun tista' tivverifika li r-regoli li jikkonċernaw il-kummerċ ta' prodotti fis-settur ta' l-inbid ikunu qed jiġu applikati kif suppost, u b'mod speċjali informazzjoni rigward operazzjonijiet eżistenti jew ippjanati li jikkostitwixxu, jew li jistgħu jikkostitwixxu, ksur ta' dawk ir-regoli.

2. Fejn applikazzjoni bir-raġunijiet issir mill-awtorità li tagħmel it-talba, l-awtorità mitluba għandha teżerċita superviżjoni speċjali jew kontrolli bl-għan li tilħaq l-għanijiet mixtieqa jew għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tassigura li superviżjoni ta' din ix-xorta tiġi hekk eżerċizzata.

3. L-awtorità mitluba msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tipproċedi daqs li kieku qed taħdem f'isimha stess jew għar-rikjesta ta' xi awtorità tal-pajjiż tagħha stess.

4. Bi qbil ma' l-awtorità mitluba, l-awtorità li tagħmel it-talba tista' taħtar uffiċjali fis-servizz tagħha jew fis-servizz ta' awtorità oħra kompetenti tal-Parti li hi tirrappreżenta biex:

- tiġbor, fil-bini ta' l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti fejn l-awtorità mitluba hija stabbilita, informazzjoni relatata ma' l-applikazzjoni xierqa tar-regoli li jikkonċernaw il-kummerċ ta' prodotti fis-settur ta' l-inbid jew biex tikkontrolla proċeduri, u biex tagħmel kopji tat-trasport u dokumenti oħra u tad-dħul fir-reġistri,

- tieħu sehem fil-miżuri mitluba taħt paragrafu 2

Il-kopji msemmija fl-ewwel dħul 'il ġewwa jistgħu jintużaw bil-kunsens ta' l-awtorità mitluba.

5. Awtorità li tagħmel talba li tixtieq tibgħat uffiċjal maħtur skond l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 4 lil Parti oħra biex jieħu sehem fi proċeduri ta' kontroll kif imsemmi fit-tieni inċiż ta' dak is-subparagrafu għandha tinforma lill-awtorità mitluba fil-ħin qabel ma jkunu bdew il-proċeduri ta' din ix-xorta. L-uffiċjali ta' l-awtorità mitluba għandhom jibqgħu inkarigati mill-proċeduri ta' kontroll fil-ħinijiet kollha.

L-uffiċjali ta' l-awtorità li titlob għandhom:

- jipproduċu mandat bil-miktub li jistqarr l-identità u l-pożizzjoni uffiċjali tagħhom,

- igawdu, bla ħsara għar-restrizzjonijiet li l-leġislazzjoni applikabbli għall-awtorità mitluba timponi fuq l-uffiċjali tagħha fl-eżerċizzju tal-proċeduri ta' kontroll in kwistjoni

- drittijiet ta' aċċess kif previst fl-Artikolu 14 (3),

- dritt għall-informazzjoni li tikkonċerna r-riżultati tal-kontrolli magħmula mill-uffiċjali ta' l-awtorità mitluba taħt l-Artikolu 14 (3),

- matul il-kontrolli, juru attitudini li taqbel mar-regoli u l-imġieba skond id-dmir ta' l-uffiċjali tal-Parti li fit-territorju tagħha l-proċedura ta' kontroll tkun qiegħda sseħħ.

6. Applikazzjonijiet raġonevoli kif previsti f'dan l-Artikolu għandhom jiġu mgħoddija 'l quddiem lill-awtorità mitluba tal-Parti kkonċernata permezz ta' l-awtorità tal-kuntatt ta' dik il-Parti. L-istess proċedura għandha tapplika għal:

- risposti għal applikazzjoniet ta' din ix-xorta,

- kommunikazzjonijiet relatati ma' l-applikazzjoni tal-paragrafi 2, 4 u 5.

Minkejja l-ewwel paragrafu, sabiex titjieb l-effettività u r-rapidità tal-kollaborazzjoni bejn il-Partijiet, din ta' l-aħħar tista', fejn hu xieraq, tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti li:

- jindirizzaw rikjesti bir-raġunijiet u komunikazzjonijiet direttament lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra,

- iwieġbu direttament rikjesti bir-raġunijiet u komunikazzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra.

F'dawn il-każijiet, dawk l-awtoritajiet kompetenti għandhom immedjatament jinfurmaw lill-awtorità tal-kuntatt tal-Parti kkonċernata.

Artikolu 17

Fejn awtorità kompetenti ta' Parti jkollha suspett raġonevoli, jew issir konxja, li:

- prodott fis-settur ta' l-inbid ma jikkonformax mar-regoli li jikkonċernaw il-kummerċ tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid jew hu involut f'azzjoni qarrieqa li tipproduċi jew tqiegħed fis-suq prodott ta' din ix-xorta, u li

- nuqqas ta' konformità ta' din ix-xorta hi ta' interess speċjali għal waħda mill-partijiet u tista' tirriżulta f'miżuri amministrattivi jew proċeduri legali,

Għandha immedjatament tinforma lill-awtorità tal-kuntatt tal-Parti in kwistjoni, permezz ta' l-awtorità tal-kuntatt li tagħmel parti minnha.

Artikolu 18

1. Applikazzjonijiet taħt dan it-titolu għandhom isiru bil-miktub. Huma għandhom jiġu akkumpanjati mid-dokumenti meħtieġa għall-iskop ta' risposta. Applikazzjonijiet preżentati oralment jistgħu jiġi aċċettati fejn is-sitwazzjoni tirrikjedi hekk, imma jridu jiġu kkonfermati immedjatament bil-miktub.

2. Applikazzjonijiet konformi mal-paragrafu 1 għandhom jiġu akkumpanjati bl-informazzjoni li ġejja:

- l-isem ta' l-awtorità li titlob,

- l-miżura rikjesta,

- l-għan jew ir-raġuni għall-applikazzjoni,

- l-leġislazzjoni, regoli jew instrumenti legali oħra kkonċernati,

- informazzjoni preċiża u sħiħa kemm jista' jkun li tikkonċerna l-persuni naturali jew legali taħt investigazzjoni,

- sommarju tal-fatti relevanti.

3. L-applikazzjonijiet għandhom isiru f'waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Partijiet.

4. Fejn l-applikazzjonijiet ma jkunux konformi mal-kondizzjonijiet formali, l-awtorità litagħmel it-talba tista' tiġi mitluba biex tikkoreġi jew iżżid; miżuri protettivi temporanji jistgħu, madankollu, jiġu ordnati fil-ħinijiet kollha.

Artikolu 19

1. L-awtorità mitluba għandha tikkomunika s-sejbiet ta' l-investigazzjonijiet tagħha lill-awtorità li tagħmel it-talba fil-forma ta' dokumenti, kopji ċertifikati, rapporti u modi simili.

2. Id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 jista' jistgħu jiġu mibdula b'informazzjoni kompjuterizzata prodotta f'kull forma li teżisti għall-istess għanijiet

Artikolu 20

1. Il-Parti li minnha tkun tifforma parti l-awtorità mitluba tista' tirrifjuta li tipprovdi assistenza taħt dan it-titolu jekk l-assistenza ta' din ix-xorta tista' taffettwa ħażin is-sovranità, l-ordni pubbliku, s-sigurtà jew interessi oħra vitali ta' dik il-Parti.

2. Fejn l-awtorità li titlob tfittex assistenza li hi nnifisha ma tistax tipprovdi jekk tiġi hekk mitluba, għandha tiġbed l-attenzjoni għal dan il-fatt fl-applikazzjoni tagħha. Għandu mbagħad ikun f'idejn l-awtorità mitluba biex tiddeċiedi kif se tirrispondi għall-applikazzjoni.

3. Jekk l-assistenza tiġi rrifjutata, d-deċiżjoni u r-raġunijiet għaliha jridu jiġu notifikati immedjatament lill-awtorità li tagħmel it-talba.

Artikolu 21

1. L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 16 u 17 għandha tiġi akkumpanjata mid-dokumenti relevanti jew evidenza oħra u dettalji tal-miżuri amministrattivi jew proċeduri legali kollha, u għandha tirreleta speċifikament:

- mal-kompożizzjoni u l-kwalitajiet organolettiċi tal-prodott fis-settur ta' l-inbid in kwistjoni,

- mad-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tagħha,

- mal-konformità mar-regoli li jkopru l-produzzjoni, preparazzjoni u l-marketing.

2. L-awtoritajiet tal-kuntatt ikkonċernati bl-affari li minħabba fiha l-proċess ta' assistenza reċiproka previst fl-Artikoli 16 u 17 ġie mibdi għandhom jinfurmaw lil xulxin immedjatament b'dawn li ġejjin:

- it-tiswir ta' l-investigazzjoniet, b'mod partikolari permezz ta' rapporti u dokumenti oħra jew sorsi ta' informazzjoni,

- il-proċeduri amministrattivi jew legali konsegwenti fuq l-operazzjonijiet in kwistjoni.

3. Spejjeż ta' l-ivvjaġġar magħmula matul l-applikazzjoni ta' dan it-titolu għandhom jitħallsu mill-Parti li ħatret uffiċjal għall-miżuri previsti fl-Artikoli 16(2) u (4).

4. Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet nazzjonali li jiggvernaw il-kunfidenzalità ta' l-investigazzjonijiet ġudizzjarji.

Subtitolu IV

Disposizzjonijiet Ġenerali

Artikolu 22

1. Għall-għanijiet li jiġu applikati Sottotitoli II u III, l-awtoritajiet kompetenti ta' Parti waħda tista' titlob lil waħda mill-awtoritajiet kompeteni ta' l-oħra biex tiġbor kampjuni skond id-disposizzjonijiet relevanti li japplikaw f'dik il-Parti.

2. L-awtorità mitluba għandha żżomm il-kampjuni miġbura konformement mal-paragrafu 1 u għandha taħtar il-laboratorju ġewwa liema għandhom jintbagħtu għall-ittestjar. L-awtorità li tagħmel it-talba tista' taħtar laboratorju ieħor biex fih isir analiżi paralleli tal-kampjuni. Għal dan l-għan, l-awtorità mitluba għandha tpoġġi 'l quddiem numru xieraq ta' kampjuni lill-awtorità li titlob.

3. Fl-eventwalità ta' nuqqas ta' ftehim bejn l-awtorità mitluba u l-awtorità li tagħmel it-talba rigward ir-riżultati tat-testijiet msemmija fil-paragrafu 2, għandha ssir analiżi ta' arbitraġġ minn laboratorju maħtur mit-tnejn.

Artikolu 23

1. Kull informazzjoni komunikata fi kwalunkwe forma taħt dan it-titolu għandha tkun kunfidenzali. Għandha tkun koperta minn segretezza professjonali u tgawdi l-protezzjoni mogħtija għal informazzjoni simili mil-liġjiiet li japplikaw f'dan il-qasam mill-Parti li tirċevieha, jew mid-disposizzjonijiet korrispondenti li japplikaw għall-awtoritajiet tal-Komunità, skond kif ikun il-każ.

2. Fejn il-leġislazzjoni jew il-prattiċi amministrattivi ta' Parti jagħmlu limiti iżjed stretti għall-protezzjoni ta' sigrieti industrijali u kummerċjali minn dawk previsti f'dan it-titolu, dawn ta' l-aħħar m'għandhomx jobbligaw li dik il-Parti biex jipprovdu informazzjoni jekk il-Parti li titlob ma tiħux il-passi biex tikkonforma ma' dawk il-limiti iżjed stretti.

3. L-informazzjoni akkwistata għandha tintuża biss għall-għanijiet ta' dan it-titolu; ma tistax tintuża għal għanijiet oħra fuq it-territorju ta' Parti minbarra bil-permess bil-miktub minn qabel ta' l-awtorità amministrattiva li pprovdietha, u għandha tkun f'kull każ soġġetta għar-restrizzjonijiet magħmula minn dik l-awtorità.

4. Paragrafu 1 m'għandux jimpedixxi l-użu ta' l-informazzjoni fi proċeduri ġudizzjarji jew amministrattivi istitwiti wara minħabba ksur tal-liġi kriminali ordinarja, pprovdut li ġiet akkwistata permezz ta' koperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali.

5. Fir-rekords tagħhom ta' l-evidenza, rapporti u testimonjanzi u fil-proċeduri u l-akkużi miġjuba quddiem il-qrati, l-Partijiet jistgħu jużaw bħala evidenza informazzjoni akkwistata u dokumenti li ġew ikkonsultati skond dan it-titolu.

Artikolu 24

Persuni naturali u ġuridiċi u assoċjazzjonijiet ta' persuni ta' din ix-xorta li l-attivitajiet tal-kummerċ tagħhom jistgħu jkunu soġġetti għall-kontrolli previsti f'dan it-titolu ma jistgħux jimpedixxu l-eżerċizzju ta' kontrolli ta' din ix-xorta u għandhom jiffaċilizzawhom f'kull ħin.

TITOLU IV

Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 25

It-Titli I u II ma japplikawx għall-prodotti fis-settur ta' l-inbid fis-sens ta' Artikolu 2 li:

(a) jgħaddu in transitu mit-territorju ta' wieħed mill-partijiet; jew

(b) joriġinaw fit-territorju ta' wieħed mill-partijiet u huma kkumerċjati bejniethom fi kwantitajiet żgħar, taħt il-kondizzjonijiet u suġġett għall-arranġamenti pprovduti fl-Appendiċi 3 ta' dan it-Titolu.

Artikolu 26

Il-Partijiet għandhom:

(a) jibagħtu lil xulxin, fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness:

- il-listi tagħhom ta' awtoritajiet kompetenti biex jagħmlu d-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid skond l-Artikolu 4(1),

- il-listi tagħhom ta' awtoritajiet kompetenti li jiċċertufikaw l-ismijiet ta' l-oriġini tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr ta' dawn il-prodotti skond Arikolu 4(1),

- il-listi tagħhom ta' awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet ta' kuntatt kif msemmija fl-Artikolu 12 (b) u (c),

- il-listi tagħhom ta' laboratorji li jwettqu analiżi skond l-Artikolu 22(2);

(b) jikkonsultaw u jinfurmaw lil xulxin bil-passi li kull parti ħadet dwar l-applikazzjoni ta' dan l-Anness. B'mod partikolari, għandhom jibagħtu lil xulxin d-disposizzjonijiet applikabbli tagħhom u sommarji tad-deċiżjonijiet amministrattivi u ġudizzjarji li huma partikolarment importanti għall-applikazzjoni tajba tagħhom.

Artikolu 27

1. Il-Grupp ta' Ħidma dwar il-Prodotti fis-Settur ta' l-Inbid, hawnhekk iktar il-quddiem msejjaħ 'il-Grupp ta' Ħidma', mwaqqaf taħt l-Artikolu 6(7) tal-Ftehim għandu jikkunsidra kull materja li tista' tinqala' dwar dan l-Anness u l-implimentazzjoni tiegħu.

2. Il-Grupp ta' Ħidma għandu jikkunsidra perjodikament l-istat tal-liġijiet domestiċi u regolamenti tal-Partijiet fi-settur msemmi f'dan l-Anness. B'mod partikolari hu jista' jpoġġi proposti lill-Kumitat bil-għan li jadatta u jaġġorna l-Appendiċi msemmija hawnhekk.

Artikolu 28

1. Minkejja l-Artikolu 5(8), prodotti fis-settur ta' l-inbid li, fil-ħin tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, ġew prodotti, ppreparati, deskritti u ppreżentati skond il-liġijiet jew regolamenti interni tal-Partijiet iżda li huma projbiti b'dan l-Anness jistgħu jinbiegħu sakemm jispiċċaw il-ħażniet.

2. Ħlief għad-disposizzjonijiet kuntrarji adottati mill-Kumitat, prodotti fis-settur ta' l-inbid li ġew prodotti, ppreparati, deskritti u ppreżentati skond dan l-Anness iżda li l-produzzjoni, preparazzjoni, deskrizzjoni u presentazzjoni tagħhom ma tibqax konformi ma l-istess Anness bħala riżultat ta' xi emenda jistgħu jibqgħu jiġu mqiegħedha fis-suq sakemm jispiċċaw il-ħażniet.

Artikolu 29

1. Il-Partijiet għandhom jidħlu f'konsultazzjonijiet jekk naħa tikkunsidra li l-oħra naqset milli tonora l-obbligazzjonijiet taħt dan l-Anness.

2. Il-Parti li titlob il-konsultazzjonijiet għandha tipprovdi lill-oħra bl-informazzjoni neċessarja kollha għall-eżami dettaljat tal-każ fi kwistjoni.

3. Fejn minħabba xi perjodu ta' skadenza jew dewmien ikun hemm riskju li s-qawwa tal-bniedem titqiegħed fil-periklu jew li tiġi mxekkla l-effikaċja tal-miżuri li jiġġieldu l-frodi, miżuri ta' salvagwardja interim jistgħu jiġu adottati mingħajr konsultazzjoni minn qabel, sakemm il-konsultazzjonijiet isiru immedjatament wara li jittieħdu dawn il-miżuri.

4. Jekk, wara l-konsultazzjonijiet pprovduti f'paragrafi 1 u 3, il-Partijiet ma jaslux f'arranġament, il-Parti li talbet il-konsultazzjonijiet jew li ħadet il-miżuri pprovduti f'paragrafu 3 tista' tieħu miżuri ta' salvagwardja adegwati bil-għan li ssir applikazzjoni tajba ta' dan l-Anness.

Artikolu 30

L-applikazzjoni ta' l-Iskambju ta' Ittri bejn il-Komunità u l-Isvizzera fuq koperazzjoni dwar kontrolli uffiċjali ta' l-inbejjed iffirmat fi Brussel fil-15 ta' Ottubru 1984, għandu jiġi sospiż sakemm dan l-Anness jibqa' fis-seħħ.

[1] ĠU L 84, 27.03.87, p. 1.

[2] ĠU L 210, 28.07.98, p. 8.

--------------------------------------------------

Appendiċi 1

Lista ta' strumenti msemmija f'Artikolu 4 dwarprodotti fis-settur ta' l-inbid li joriġinaw fil-Komunità

A. Strumenti li japplikaw għall-importi u l-marketing fil-Komunità ta' prodotti fis-settur ta' l-inbid li joriġinaw fl-Isvizzera.

STRUMENTI LI GĦALIHOM SSIR REFERENZA [1]

1. 373 R 2805: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2805/73 tat-12 ta' Ottubru 1973 li jiddetermina lista ta' inbejjed bojod ta' kwalità, prodotti f'reġunijiet speċifiċi u ta' inbejjed ta' kwalità bajda li fihom ċeru persentaġġ ta' diossidju tal-kubrit u li jniżżel ċertu disposizzjonijiet transizzjonali dwar il-persentaġġ ta' sulphur dioxide fl-inbejjed prodotti qabel 1 ta' Ottubru 1973 (ĠU L 289, 16.10.1973, p. 21), kif emendat bir-:

- 377 R 0966: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 966/77 (ĠU L 115, 6.5.1977, p. 77)

2. 374 R 2319: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2319/74 tal-10 ta' September 1974 li jispeċifika ċertu żoni ta' tkabbir tad-dwieli ta' l-inbid li jistgħu jipproduċu inbejjed tal-mejda li għandhom massimu ta' qawwa alkoħolika ta' 17o (ĠU L 248, 11.9.1974, p. 7)

3. 375 L 0106: Direttiva tal-Kunsill 75/106/KEE tad-19 ta' Diċembru 1974 fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar il-kumpens bil-volum ta' ċertu likwidi ppakjati minn qabel (ĠUL 42, 15.2.1975, p. 1) kif l-aħħar emendat bid-:

- 389 L 0676: Direttiva tal-Kunsill 89/676/KEE (ĠU L 398, 30.12.1989, p. 18)

4. 376 L 0895: Direttiva tal-Kunsill 76/895/KEE tat-23 ta' Novembru 1976 dwar l-iffissar ta' livelli massimi għar-residwi tal-pestiċidi ġo u fuq frott u ħaxix (ĠU L 340, 9.12.1976, p. 26), kif l-aħħar emendat bid:

- 397 L 0041: Direttiva tal-Kunsill 97/41/KE (ĠU L 184, 12.7.1997, p. 33)

5. 378 R 1972: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1972/78 tas-16 ta' Awwissu 1978 li jniżżel regoli dettaljati dwar il-prattiċi oenoloġiċi (ĠU L 226, 17.8.1978, p. 11), kif l-aħħar emendat bir:

- 380 R 0045: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 45/80 (ĠU L 7, 11.1.1980, p. 12)

6. 379 L 0700: Direttiva tal-Kummissjoni 79/700/KEE tal-24 ta' Lulju 1979 li tistabilixxi metodi tat-teħid ta' kampjuni tal-Komunità għall-kontroll uffiċjali tar-residwi tal-pestiċidi ġo u fil-frott u ħaxix (ĠU L 207, 15.8.1979, p. 26)

7. 384 R 2394: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2394/84 tal-20 ta' Awwissu 1984 li jniżżel għas-snin tat-tkabbir ta' l-inbid 1984/85 u 1985/86 kondizzjonijiet fl-użu ta' bdil ta' jone tar-reżina u regoli dettaljati ta' implimentazzjoni għall-preparazzjoni tal-most tal-għeneb ikkoreġut u kkonċentrat (ĠU L 224, 21.8.1984, p. 8), kif l-aħħar emendat bir-:

- 386 R 2751: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2751/86 (ĠU L 253, 5.9.1986, p. 11)

8. 385 R 3804: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3804/85 tal-20 ta' Diċembru 1985 li jipprovdi l-lista ta' żoni tad-dwieli f'ċertu reġjunijuet Spanjoli fejn l-inbejjed tal-mejda jista' jkollhom qawwa alkoħolika attawali inferjuri għal dik tal-ħtiġijiet tal-Komunità (ĠU L 367, 31.12.1985, p. 37)

9. 386 R 0305: ĠU Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 305/86 tat-12 ta' Frar 1986 fuq il-kontenut massimu totali ta' diossidju tal-kubrit fl-inbid li joriġina fil-Komunità prodott qabel l-1 ta' Settembru 1986 u, għal perjodu transizzjonali, inbid importat (ĠU L 38, 13.2.1986, p. 13)

10. 386 R 1888: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1888/86 tat-18 ta' Ġunju 1986 fuq il-kontenut massimu totali ta' diossidju tal-kubrit ta' ċertu inbejjed bil-gass li joriġinaw fil-Komunità u ppreparat qabel l-1 ta' Settembru 1986, u, għal żmien transizzjonali, ta' inbejjed bil-gass importati. (ĠU L 163, 19.6.1986, p. 19)

11. 386 R 2094: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2094/86 tat-3 ta' Lulju 1986 li jipprovdi regoli dettaljati fl-użu tal-aċidu tartariku għal kontra l-aċidifikazzjoni ta' prodotti speċifiċi ta' l-inbid f'ċertu reġjunijiet f'Żona A (ĠU L 180, 4.7.1986, p. 17), kif emendat bir-:

- 386 R 2736: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2736/86 (ĠU L 252, 4.9.1986, p. 15)

12. 387 R 0822: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 822/87 tas-16 ta' Marzu 1987 fuq l-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-inbid (ĠU L 84, 27.3.1987, p. 1), kif emendat bir-:

- 398 R 1627: Regolament tal-Kunsill (EC) Nru 1627/98 (ĠU L 210, 28.7.1998, p. 8)

13. 387 R 0823: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 823/87 tas-16 ta' Marzu 1987 li jipprovdi disposizzjinijiet speċjali dwar inbejjed ta' kwalità prodotti f'reġjunijiet speċifikati (ĠU L 84, 27.3.1987, p. 59) kif l-aħħar emendat bir-:

- 396 R 1426: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1426/96 (ĠU L 184, 24.7.1996, p. 1)

14. 388 R 3377: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3377/88 tat-28 ta' Ottubru 1988 li jawtorizza lir-Renju Unit biex b'ċertu kondizzjonijiet iħalli żieda addizzjonali ta' qawwa alkoħolika f'ċertu inbejjed tal-mejda (ĠU L 296, 29.10.1988, p. 69)

15. 388 R 4252: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4252/88 tal-21 ta' Diċembru 1988 fuq il-preparazzjoni u l-marketing ta' inbejjed tal-likuri prodotti fil-Komunità (ĠU L 373, 31.12.1988, p. 59),) kif l-aħħar emendat bir-:

- 398 R 1629: Council Regulation (EC) Nru 1629/98 (ĠU L 210, 28.7.1998, p. 11)

16. 389 L 0107: Direttiva tal-Kunsill 89/107/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar addittivi ta' l-ikel awtorizzati għall-użu f-ikel maħsub għall-konsum tal-bniedem (ĠU L 40, 11.2.1989, p. 27), kif emendat bid-:

- 394 L 0034: Direttiva tal-Kunsill 94/34/KEE (ĠU L 237, 10.9.1994, p. 1)

17. 389 L 0109: Direttiva tal-Kunsill 89/109/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar materjali u oġġetti maħsuba li jiġu f'kuntatt ma ikel (ĠU L 40, 11.2.1989, p. 38), kif irranġat b' ĠU L 347, 28.11.1989, p. 37

18. 389 L 0396: Direttiva tal-Kunsill 89/396/KEE tal-14 ta' Ġunju 1989 fuq indikazzjonijiet jew marki li jidentifikaw il-lott li tiegħu l-ikel jappartjeni (ĠU L 186, 30.6.1989, p. 21), kif l-aħħar emendat bid-:

- 392 L 0011: Direttiva tal-Kunsill 92/11/KEE (ĠU L 65, 11.3.1992, p. 32)

19. 389 R 2202: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2202/89 tal-20 ta' Lulju 1989 li jiddefinixxi il-kliem 'coupage', 'il-bdil f'inbid', 'bottiljatur' and 'bottiljar' (ĠU L 209, 21.7.1989, p. 31)

20. 389 R 2392: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2392/87 tal-24 ta' Lulju 1989 li jistabilixxi r-regoli ġenerali għad-deskrizzjoni u presentazzjoni ta' nbejjed u most tal-għeneb (ĠU L 232, 9.8.1989, p. 13), kif l-aħħar emendat bir-:

- 396 R 1427: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1427/96 (ĠU L 184, 24.7.1996, p. 3)

21. 390 L 0642: Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta' Novembru 1990 fuq l-iffissar ta' livelli massimi għar-residwi ta' pestiċidi fi u ġo ċertu prodotti li joriġinaw mill-pjanti, inkluż il-frott u l-ħaxix (ĠU L 350, 14.12.1990, p. 26), kif l-aħħar emendat bir:

- 397 L 0071: Direttiva tal-Kumissjoni 97/71/KE (ĠU L 347, 18.12.1997, p. 42)

22. 390 R 2676: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2676/90 tas-17 ta' Settembru 1990 li jiddetermina l-metodi tal-Komunità għall-analiżi ta' l-inbid (ĠU L 272, 3.10.1990, p. 1), kif l-aħħar emendat bir-:

- 397 R 0822: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 822/97 (ĠU L 117, 7.5.1997, p. 10)

23. 390 R 3201: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3201/90 tas-16 ta' Ottubru 1990 li jistabilixxi regoli dettaljati għad-deskrizzjoni u presentazzjoni ta' inbejjed u most tal-għeneb (ĠU L 309, 8.11.1990, p. 1), kif l-aħħar emendat bir-:

- 398 R 0847: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/98 (ĠU L 120, 23.4.1998, p. 14)

Għall-iskop ta' dan l-Anness, ir-Regolament għandu jinqara bit-tibdil li ġej:

it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 9(2) u l-Artikolu 9(3) ma għandux japplika.

24. 390 R 3220: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3220/90 tas-7 ta' Novembru 1990 li jistabilixxi kondizzjonijiet għall-użu ta' ċertu prattiċi oenoloġiċi msemmija previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 822/87 (ĠU L 308, 8.11.1990, p. 22), kif l-aħħar emendat bir-:

- 397 R 2053: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2053/97 (ĠU L 287, 21.10.1997, p. 15)

25. 391 R 3223: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3223/91 tal-5 ta' Novembru 1991 li jawtorizza lir-Renju Unit biex b'ċertu kondizzjonijiet iħalli żieda addizzjonali ta' qawwa alkoħolika f'ċertu inbejjed tal-mejda (ĠU L 305, 6.11.1991, p. 14)

26. 391 R 3895: Regolament tal-Kunsill (KEE) No 3895/91 tal-11 ta' Diċembru 1991 li jistabbilixxi regoli għad-deskrizzjoni u presentazzjoni ta' inbejjed speċjali (ĠU L 368, 31.12.1991, p. 1)

27. 391 R 3901: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3901/91 tat-18 ta' Diċembru 1991 li jistabilixxi ċertu regoli dettaljati dwar id-deskrizzjoni u l-presentazzjoni ta' inbejjed speċjali (ĠU L 368, 31.12.1991, p. 15)

28. 392 R 1238: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1238/92 tat-8 ta' Mejju 1992 li jiddetermina metodi tal-Komunità applikabbli fis-settur ta' l-inbid għall-analiżi ta' alkoħol newtrali (ĠU L 130, 15.5.1992, p. 13)

29. 392 R 2332: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2332/92 tat-13 ta' Lulju 1992 fuq l-inbejjed bil-gass prodotti fil-Komunità (ĠU L 231, 13.8.1992, p. 1), kif l-aħħar emendat bir-:

- 398 R 1629: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1629/98 (ĠU L 210, 28.7.1998, p. 11)

30. 392 R 2333: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2333/92 tat-13 ta' Lulju 1992 li jistabilixxi regoli ġenerali għad-deskrizzjoni u presentazzjoni ta' inbejjed bil-gass u arjati bil-gass (ĠU L 231, 13.8.1992, p. 9), kif l-aħħar emendat bir-:

- 396 R 1429: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1429/96 (ĠU L 184, 24.7.1996, p. 9)

31. 392 R 3459: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3459/92 tat-30 ta' Novenbru 1992 li jawtorizza lir-Renju Unit biex b'ċertu kondizzjonijiet iħalli żieda addizzjonali ta' qawwa alkoħolika f'inbejjed tal-mejda u inbejjed ta' kwalità f'reġjuni speċifika (ĠU L 350, 1.12.1992, p. 60)

32. 393 R 0315: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93 tat-8 ta' Frar 1993 li jistabilixxi proċeduri tal-Komunità fil-każ ta' kontaminanti fl-ikel (ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1)

33. 393 R 586: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 586/93 tat-12 ta' Marzu 1993 li jipprovdi għall-eċċezzjoni fil-każ tal-kontenut ta' aċidu li jevapora malajr ta' ċertu inbejjed (ĠU L 61, 13.3.1993, p. 39), kif l-aħħar emendat bir-:

- 396 R 0693: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 693/96 (ĠU L 97, 18.4.1996, p. 17)

34. 393 R 2238: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2238/93 tas-26 ta' Lulju 1993 fuq id-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr ta' prodotti ta' nbid u r-reġistri rilevanti li għandhom jinżammu (ĠU L 200, 10.8.1993, p. 10), kif mibdul f'ĠU L 301, 8.12.1993, p. 29

Għall-iskop ta' dan l-Anness, ir-Regolament għandu jinqara bl-adattamenti li ġejjin:

(a) fejn id-dokument li jakkumpanja huwa meqjus bħala konferma tad-deskrizzjoni ta' l-oriġini kif imsemmi f'Artikolu 7 tar-Regolament, l-indikazzjonijiet għandhom jiġu kkonfermati f'każi msemmija fl-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 7(1)(c):

- dwar kopji 1, 2 u 4 fil-każ tad-dokumenti msemmija f'Regolament (KEE) Nru 2719/92, jew

- dwar kopji 1 u 2 fil-każ tad-dokument msemmi f'Regolament (KEE) Nru 3649/92;

(b) għall-operazzjonijiet ta' ġarr msemmija f'Artikolu 8(2), ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw:

(i) fil-każ tad-dokument msemmi fir-Regolament (KEE) Nru 2719/92:

- kopja 4 għandha takkumpanja l-prodott mill-post tat-tagħbija għall-post tal-ħatt fl-Isvizzera u għandha tingħata lill-kunsinnatarju jew ir-rappreżentant tiegħu,

- kopja 4 jew kopja ċertufikata tagħha għandha tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet Svizzeri kompetenti mill-kunsinnatarju.

(ii) fil-każ tad-dokument msemmi fir-Regolament (KEE) Nru 3649/92:

- kopja 2 għandha takkumpanja l-prodott mill-post tat-tagħbija għall-post tal-ħatt fl-Isvizzera u għandha tingħata lill-kunsinnatarju jew lir-rappreżentant tiegħu,

- kopja ċertufikata ta' kopja 4 għandha tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet Svizzeri kompetenti mill-kunsinnatarju;

(c) Minn barra l-informazzjoni mitluba f'Artikolu 3, id-dokument għandu jinkludi dettalji li jagħmluha possibli li bihom tiġi identifikata l-kunsinna tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid, skond id-Direttiva tal-Kunsill 89/396/KEE (ĠU L 186, 30.6.1989, p. 21).

35. 393 R 3111: Regolament tal-Kunsill (EC) Nru 3111/93 tal-10 ta' Novembru 1993 li jistabilixxi l-listi ta' l-inbejjed tal-likuri ta' kwalità prodotti f'reġjunijiet speċifiċi msemmija f'Artikoli 3 u 12 tar-Regolament (KEE) Nru 4252/88 (ĠU L 278, 11.11.1993, p. 48 kif emendat bir-:

- 398 R 0693: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 693/98 tas-27 ta' Marzu 1998 (ĠU L 96, 28.3.1998, p. 17)

36. 394 L 0036: Direttiva 94/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Ġunju 1994 dwar kuluri għall-użu fl-ikel (ĠU L 237, 10.9.1994, p. 13), kif irranġati fi ĠU L 252, 4.10.1996, p. 23

37. 394 R 2733: Regolament tal-Kunsill (KE) No 2733/94 tad-9 ta' Novembru 1994 li jawtorizza lir-Renju Unit biex iħalli żieda addizzjonali ta' qawwa alkoħolika f'inbejjed tal-mejda u inbejjed ta' kwalità f'reġjuni speċifika (ĠU L 289, 10.11.1994, p. 5)

38. 394 R 3299: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3299/94 tal-21 ta' Diċembru 1994 fuq miżuri transizzjonali applikabbli fl-Awstrija fis-settur tat-tkabbir ta' l-inbid (ĠU L 341, 30.12.1994, p. 37), kif emendat bir-:

- 395 R 0670: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 670/95 (ĠU L 70, 30.3.1995)

39. 395 L 0002: Direttiva 95/2/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 1995 dwar addittivi ta' l-ikel barra minn kuluri u dolċifikanti (ĠU L 61, 18.3.1995, p. 1), kif emendata bid-:

- 396 L 0085: Direttiva 96/85/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 86, 28.3.1997, p. 4)

40. 395 R 0554: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 554/95 tat-13 ta' Marzu 1995 li jistabilixxi regoli dettaljati għad-deskrizzjoni u presentazzjoni ta' nbejjed bi-gass u arjati bil-gass (ĠU L 56, 14.3.1995, p. 3), kif emendat bir-:

- 396 R 1915: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1915/96 (ĠU L 252, 4.10.1996, p. 10)

41. 395 R 0593: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 593/95 tas-17 ta' Marzu 1995 li jistabilixxi miżuri transizzjonali dwar coupage ta' l-inbid tal-mejda fi Spanja għall-1995 (ĠU L 60, 18.3.1995, p. 3)

42. 395 R 0594: Regolament tal-Kunsill (EC) Nru 594/95 tas-17 ta' Marzu 1995 li jistabilixxi miżuri transizzjonali dwar il-kontenut totali ta' aċidita fl-inbid tal-mejda prodott fi Spanja u l-Portugall u rilaxxat fis-swieq ta' dawk l-Istati Membri għall-1995 (ĠU L 60, 18.3.1995, p. 5)

43. 395 R 0878: Regolament tal-Kunsill (KE) No 878/95 tal-21 ta' April 1995 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 822/87 għal dak li għandu x'jaqsam mal-aċidifikazzjoni ta' nbejjed arrikkiti prodotti fl-1994/95 fil-provinċji ta' Verona u Piacenza (Italja) (ĠU L 91, 22.4.1995, p. 1)

44. 395 R 2729: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2729/95 tas-27 ta' Novembru 1995 dwar il-qawwa alkoħolika naturali bil-volum tal-'Prosecco di Conegliano Valdobbiadene' u l-'Prosecco del Montello e dei Colli Asolani' prodotti matul s-sena ta' l-inbid 1995/96 u fuq il-qawwa minima alkoħolika totali bil-volum tal-cuvées użati biex jipproduċuhom (ĠU L 284, 28.11.1995, p. 5)

45. 396 R 1128: Regolament tal-Kunsill (EC) Nru 1128/96 tal-24 ta' Ġunju 1996 li jistabilixxi regoli dettaljati għall-coupage ta' l-inbid tal-mejda fi Spanja (ĠU L 150, 25.6.1996, p. 13)

46. 398 R 0881: ĠU Regolament tal-Kunsill (EC) Nru 881/98 tal-24 ta' April 1998 li jistabilixxi regoli dettaljati għall-protezzjoni tal-kliem tradizzjonali addizzjonali użat biex jiġi nominat ċertu tip ta' nbid ta' kwalità prodotti f'reġjunijiet speċifiċi (inbid ta' kwalità psr) (ĠU L 124, 25.4.1998, p. 22)

STRUMENTI LI DWARHOM IL-PARTIJIET JIEĦDU NOTA

Il-Partijiet hawnhekk jieħdu nota tal-kontenut ta' dawn l-istrumenti:

B. Strumenti li japplikaw għall-importi u l-marketing fil-Komunità ta' prodotti fis-settur ta' l-inbid li joriġinaw fl-Isvizzera.

STRUMENTI LI GĦALIHOM SSIR REFERENZA [2]

1. Liġi Federali tad-29 ta' April 1998 dwar l-Agrikoltura (RO 19983033)

2. Ordinanza tas-7 ta' Diċembru 1998 fuq it-tkabbir tal-għeneb u l-importazzjoni ta' l-inbid (RO199986)

3. OFAG Ordinanza tas-7 ta' Diċembru 1998 dwar l-assortiment federali ta' varjetajiet ta' nbejjed u l-eżaminazzjoni tar-raba' (RO 1999535)

4. Liġi Federali tad-9 ta' Ottubru 1992 dwar ikel u oġġetti konswtudinarji (Liġi dwar l-ikel, LDA1), kif l-aħħar emendat fid-29 ta' April 1998 (RO 19983033)

5. Ordinanza ta' l-1 ta' Marzu 1995 fuq ikel (ODA1), kif l-aħħar emendata fis-7 ta' Diċembru 1998 (RO 1999303)

Għall-iskop ta' dan l-Anness, l-Ordinanza għandha tinqara bl-adattamenti li ġejjin:

(a) Skond Artikoli 11 sa 16, il-prattiċi oenoloġiċi u proċessi li ġejjin għandhom jiġu awtorizzati:

(1) arjazzjoni jew bżieżaq bl-użu ta' l-argon, nitroġenu u ossiġenu;

(2) trattament bis-sħana;

(3) użu f'inbejjed xotti fi kwantitajiet li ma jaqbżux il-5 % tal-fond ta' l-inbid li huma f'saħħithom u mhux mħallta u li fihom il-ħmira li ġejja minn vinifikazzjoni ta' l-inbid xott;

(4) ċentrifugazzjoni u filtrazzjoni, b'aġent ta' filtraġġ inerti jew mingħajru, sakemm ma jibqa' l-ebda residwu mhux mixtieq fil-prodotti hekk trattati;

(5) użu ta' ħmira għall-produzzjoni ta' l-inbid;

(6) użu ta' preparazzjonijiet ta' ċelloli tal-ħmira, sa massimu ta' 40 gramma għal kull ettolitru;

(7) użu ta' polyvinylpolypyrrolidone sa massimu ta' 80 gramma għal kull ettolitru;

(8) use of lactic acid bacteria in a vinous suspension;

(9) żieda ta' wieħed jew iżjed mis-sustanzi li ġejjin biex iħeġġu t-tkabbir tal-ħmira:

- żieda ta' fosfat tad-diammonium jew sulfat ta' l-ammonju sa 0,3 grammi għal kull litru,

- żieda ta' sulfat ta' l-ammonju jew bisulfat ta' l-ammonju sa 0,2 grammi għal kull litru; dawn il-prodotti jistgħu ukoll jintużaw flimkien sa totali ta' of 0,3 grammi għal kull litru, mingħajr preġudizzju għall-limitu msemmi hawn fuq ta' 0,2 grammi għal kull litru,

- żieda ta' thiamin hydrochloride sa 0,6 grammi għal kull litru espressi bħala thiamin;

(10) użu ta' dissodju karboniku, argon jew nitroġenu, waħdu jew mħallat, unikament biex joħloq atmosfera inerti u għalhekk il-prodott jista' jiġi mmaniġjat fin-nuqqas ta' l-arja;

(11) żieda ta' dissodju karboniku, sakemm il-kontenut ta' dissodju karboniku fl-inbid hekk ittrattat ma jaqbiżx iż-żewġ grammi għal kull litru;

(12) użu, fil-limiti stabbiliti fir-regoli Svizzeri, ta' diossidju tal-kubrit, bisulfat tal-potassju jew metabisulfat tal-potassju metabisulphite, imsejjaħ ukoll disulfat tal-potassju jew pyrosulfat tal-potassju;

(13) żieda ta' aċidu qares jew potassium sorbate, sakemm il-kontenut finali ta' aċidu qares tal-prodott trattat meta jinħareġ fuq is-suq għall-konsum dirett tal-bniedem ma jaqbiżx 200 milligramma għall kull litru;

(14) żieda sa 150 milligrammi għal kull litru ta' aċidu L-assorbiku;

(15) żieda ta' aċidu ċitriku għall-istabilizzazzjoni ta' l-inbid, sakemm il-kontenut finali fl-inbid trattat ma jaqbiżx 1 gramma għal kull litru;

(16) użu ta' aċidu tartariku għall-skopijiet ta' aċidifikazzjoni, sakemm il-kontenut aċiduż tal-bidu ma jitħalliex jitla iżjed minn 2,5 grammi għal kull litru espressi bħala aċidu tartariku;

(17) użu ta wieħed jew iżjed mis-sustanzi li ġejjin għall-skopijiet ta' kongra l-aċidifikazzjoni:

- potassju tartariku newtrali,

- bikarbonat tal-potassju,

- calcium carbonate, possibly containing kwantitajiet żgħar tal-the double calcium salt of L (+) tartaric u L (-) malic acids,

- calcium tartrate jew aċidu tartariku,

- preparazzjoni omoġenja ta aċidu tartariku u karbunat tal-kalċju fi proporzjonijiet indaqs u mitħuna fin;

(18) klarifikazzjoni billi jintuża wieħed jew iżjed mis-sustanzi li ġejjin għal użu oenoloġiku:

- ġelatina li tittiekel,

- isinglass,

- casein u potassium caseinate,

- albumina ta' l-annimal,

- bentonite,

- silicon disoxide bħala ġel jew f'soluzzjoni colloidal,

- kaolin,

- tannin,

- enżimi pectolytic,

- preparazzjonijiet enżimatiċi ta' betaglucanase, sa massimu ta 3 grammi għal kull ettolitru;

(19) żieda ta' tannin;

(20) trattament bil-faħam għal użu oenoloġiku (faħam attiv) sa massimu ta' 100 gramma ta' prodott xott għal kull ettolitru;

(21) trattament:

- ta' inbejjed bojod u rose' bil-potassium ferrocyanide,

- ta' inbejjed ħomor bil-potassium ferrocyanide jew bil-calcium phytate sakemm l-inbid hekk trattat ikollu ħadid residwu;

(22) żieda sa 100 milligramma għal kull litru ta' aċidu metatartariku;

(23) użu ta' l-akaċja;

(24) użu ta' DL-aċidu tartariku, imsejjaħ ukoll aċidu racemic, jew tal-melħ newtrali tiegħu tal-potassju biex jiġi ppreċipitat il-kalċju eċċessiv;

(25) użu għall-manifattura ta' inbejjed bil-gass li nkiseb bil-fermentazzjoni fil-flixkun u bil-fond ta' l-inbid separat billi jinħareġ f'daqqa ta':

- calcium alginate, jew

- potassium alginate;

(26) użu ta' sulfat tar-ramm biex jiġu eliminati difetti fit-togħma jew fir-rieħa fl-inbid, sa massimu ta' 1 gramma għal kull ettolitru, sakemm il-kontenut ta' ramm fl-inbid hekk trattat ma jaqbiżx 1 milligramma għal kull litru;

(27) żieda ta' aċidu tartariku tal-potassju biex jgħin fil-preċipitazzjoni tar-tartru;

(28) żieda ta karamella biex jissaħħaħ il-kulur ta' l-inbejjed likuri;

(29) użu ta' sulfat tal-kalċju għall-manifattura ta' inbejjed likuri, sakemm il-kontenut ta' sulfat ta' l-inbid hekk trattat ma jaqbiżx 2 grammi għal kull litru espressi bħala sulfat tal-potassju;

(30) trattament ta' l-inbid bl-elettrodialiżi biex tassikura l-istabilizzazzjoni tartarika f'kondizzjonijiet li jħarsu ir-regoli aċċettati mill-Uffiċju Internazzjonali tal-għeneb u l-Inbid (IWO);

(31) użu ta' urease biex tnaqqas il-kontenut ta' urea fl-inbid f'kondizzjonijiet li jħarsu ir-regoli aċċettati mill-Uffiċju Internazzjonali tal-għeneb u l-Inbid (IWO);

(32) żieda ta' inbid jew distillat ta' għeneb distillat jew li joriġina minn inbid alkoħoliku newtrali għall-manifattura ta' inbejjed likuri taħt kondizzjonijiet speċifiċi stabbiliti f'regoli Svizzeri;

(33) żieda, taħt kondizzjonijiet speċifiċi stabbiliti f'regoli Svizzeri, ta' sucrose, most tal-għeneb jew most tal-għeneb ikkoreġut u kkonċentrat biex tiżdied il-qawwa alkoħolika naturali tal-għeneb, most tal-għeneb jew inbid;

(34) żieda, taħt kondizzjonijiet speċifiċi stabbiliti f'regoli Svizzeri, ta' most tal-għeneb jew most tal-għeneb ikkoreġut u kkonċentrat għall-ħlewwa ta' l-inbid.

(b) minkejja Artikolu 371 tal-Ordinanza, coupage ta' l-inbid Svizzeru ma' inbid ta' oriġini differenti għandu jkun projbit:

- għall-inbejjed rose' u inbejjed ħomor f'kategoriji 1 u 2 (inbejjed bid-Denominazzjoni ta' l-Oriġini u indikazzjoni tal-provenjenza), mill-1 ta' Jannar tar-raba' sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness,

- għall-inbejjed rose' u inbejjed ħomor f'kategoriji 1 u 2 (inbejjed bid-Denominazzjoni ta' l-Oriġini u indikazzjoni tal-provenjenza) barra minn dawk imsemmija fl-ewwel inċiż mid-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness.

(c) Minkejja Artikolu 373 ta' l-Ordinanza msemmija hawn fuq, ir-regoli li jirregolaw d-deskrizzjoni u l-presentazzjoni għandhom ikunu dawk msemmija fir-Regolamenti li ġejjin, u li japplikaw għall-prodotti importati minn pajjiżi terzi:

(1) 389 R 2392: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2392/87 tal-24 ta' Lulju 1989 li jistabilixxi regoli ġenerali għad-deskrizzjoni u presentazzjoni ta' nbejjed u most tal-għeneb (ĠU L 232, 9.8.1989, p. 13 kif l-aħħar emendat bir-:

- 396 R 1427: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1427/96 (ĠU L 184, 24.7.1996, p. 3)

Għall-iskop ta' dan l-Anness, ir-Regolament għandu jinqara bl-adattamenti li ġejjin:

(aa) fejn l-inbid Svizzeru ġie mqiegħed f'kontenituri ta' volum nominali ta' mhux iktar minn 60 litru, l-isem ta' l-importatur għall-iskop ta' l-Artikoli 25(1)(c) u 26(1)(c) tar-Regolament jistgħu jiġu mibdula bl-isem tal-produttur Svizzeru, b'dak li jieħu ħsieb il-kantina ta' l-inbid, kummerċjant jew bottiljatur;

(bb) Minkejja Artikolu 2(3)(i), Artikolu 28(1) u Artikolu 43(1)(b) tar-Regolament, il-frażi 'inbid tal-mejda', biż-żieda tal-kliem addizzjonali 'vin de pays' tista' tintuża għall-inbejjed Svizzeri b'indikazzjoni tal-provenjenza (kategorija 2 inbejjed) b'dawk il-kondizzjonijiet stabiliti bir-regoli Svizzeri;

(cc) Minkejja Artikolu 30(1)(b) tar-Regolament, l-isem ta' varjeta ta' nbid waħda jew iżjed tista' tintuża jekk il-varjeta jew varjetajiet msemmija if the variety or varieties mentioned jammontaw għal mill-inqas 85 % tal-għeneb użat biex isir l-inbid Svizzeru. Jekk jissemmew numru ta' varjetajiet, huma għandhom jidhru f'ordni ta' proporzjon mill-kbir għaż-żgħir;

(dd) Minkejja Artikolu 31(1)(a) tar-Regolament, referenza għall-istaġun tal-qtiegħ u l-għasir ta' l-għeneb għandha titħalla għall-kategorija 1 jew 2 inbid jekk mill-inqas 85 % tal-għeneb użat għall-produzzjoni ta' l-inbid inħasad f'dik is-sena;

(2) 390 R 3201: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3201/90 tas-16 ta' Ottubru 1990 li jistabilixxi regoli dettaljati dwar id-deskrizzjoni u l-presentazzjoni ta' nbejjed u most tal-għeneb (ĠU L 309, 8.11.1990, p. 1), kif l-aħħar emendat bir-:

- 398 R 0847: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 847/98 (ĠU L 120, 23.4.1998, p. 14)

Għall-iskop ta' dan l-Anness ir-Regolament għandu jinqara bl-adattamenti li ġejjin:

(aa) Minkejja Artikolu 9(1) tar-Regolament, il-qawwa alkoħolika tista' tingħata fl-għaxriet tal-unita tal-persentaġġ bil-volum;

(bb) Minkejja Artikolu 14(7), il-frażijiet 'demi-sec' u 'moelleux' jistgħu jinbidlu bu 'légèrement doux' u 'demi-doux' rispettivament;

(3) 392 R 2333: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2333/92 tat-13 ta' Lulju 1992 li jistabilixxi regoli ġenerali għad-deskrizzjoni u l-presentazzjoni ta' nbejjed bil-gass u nbejjed arjat bil-gass (ĠU L 231, 13.8.1992, p. 9), kif l-aħħar emendat bir-:

- 396 R 1429: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1429/96 (ĠU L 184, 24.7.1996, p. 9)

Għall-iskop ta' dan l-Anness ir-Regolament għandu jinqara bl-adattamenti li ġejjin:

ir-referenza għall-'Membru Stat produttur' fit-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 6(2) għandha tinftiehem li testendi għall-Isvizzera;

(4) 395 R 0554: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 554/95 tat-13 ta' Marzu 1995 li jistabilixxi regoli dettaljati għad-deskrizzjoni u presentazzjoni ta' nbejjed bil-gass u arjat bil-gass (ĠU L 56, 14.3.1995, p. 3), kif emendat bir-:

- 396 R 1915: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1915/96 (ĠU L 252, 4.10.1996, p. 10)

Għall-iskop ta' dan l-Anness ir-Regolament għandu jinqara bl-adattamenti li ġejjin:

Minkejja l-ewwel paragrafu ta' Artikolu 2 tar-Regolament, il-qawwa alkoħolika tista' tingħata fl-għaxriet tal-unita tal-persentaġġ bil-volum.

6. Ordinanza tas-26 ta' Ġunju 1995 fuq adittivi awtorizzati fl-ikel, kif l-aħħar emendati fit-30 ta' Jannar 1998 (RO 1998530)

7. Ordinanza tas-26 ta' Ġunju 1995 fuq sustanzi barranin u komponenti ta' l-ikel, kif l-aħħar emendata fit-30 ta' Jannar 1998 (RO 1998273)

8. 375 L 0106: Direttiva tal-Kunsill 75/106/KEE tad-19 ta' Diċembru 1974 fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar l-ikkumpensar bil-volum ta' ċertu likwidi ippakjati minn qabel (ĠU L 42, 15.2.1975, p. 1), kif l-aħħar emendata bid-:

- 389 L 0676: Direttiva tal-Kunsill 89/676/KEE (ĠU L 398, 30.12.1989, p. 18)

9. 393 R 2238: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2238/93 tas-26 ta' Lulju 1993 fuq id-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr ta' prodotti ta' nbid u r-reġistri rilevanti li għandhom jinżammu (ĠU L 200, 10.8.1993, p. 10), kif irranġat f'ĠU L 301, 8.12.1993, p. 29

Għall-iskop ta' dan l-Anness ir-Regolament għandu jinqara bl-adattamenti li ġejjin:

(a) l-importi kollha fil-Komunità ta' prodotti fis-settur ta' l-inbid li joriġinaw fl-Isvizzera għandhom ikuni soġġetti għall-presentazzjoni tad-dokumenti li jakkumpanjaw magħmulha skond ir-Regolament. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4, id-dokument li jakkumpanja għandu jsir skond il-mudell li jidher f'Anness III tar-Regolament. Minn barra l-ħtiġijiet mitluba skond Artikolu 3, id-dokument għandu jinkludi dettalji li jidentifikaw il-qabda li fihom hemm l-prodotti tas-settur ta' l-inbid;

(b) id-dokument li jakkumpanja msemmi f'punt (a) għandu jieħu post id-dokument ta' l-importazzjoni pprovdut fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3590/85 tat-18 ta' Diċembru 1985 fuq ir-rapport taċ-ċertufikat u analiżi meħtieġa għall-importazzjoni ta' l-inbid, meraq tal-għeneb u most tal-għeneb (ĠU L 343, 20.12.1985, p. 20), kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 960/98 tas-7 ta' Mejju 1998 (ĠU L 135, 8.5.1998, p. 4).

(c) referenzi fir-Regolament għall-'Stat(i) Membru(i)' jew 'disposizzjonijiet nazzjonali jew tal-Komunità' għandhom jinftehmu li japplikaw ukoll għall-Isvizzera u l-leġislazzjoni Svizzera.

STRUMENTI LI DWARHOM IL-PARTIJIET ĦADU NOTA

Il-Partijiet hawnhekk jieħdu nota tal-kontenut ta' dawn l-istrumenti:

[1] Għall-leġislazzjoni tal-Komunità, s-sitwazzjoni fil-1 ta' Awwissu 1998

[2] Għall-leġislazzjoni tal-Komunità, s-sitwazzjoni fil-1 ta' Awwissu 1998

--------------------------------------------------

Appendiċi 2

Ismijiet protetti msemmija f'artikolu 6

A. Ismijiet protetti għall-prodotti fis-settur ta' l-inbid li joriġinaw fil-Komunità

I. Frażijiet speċifiċi tradizzjonali tal-Komunità

1.1. Il-frażijiet li ġejjin imsemmija f'Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 823/87 [1] tas-16 ta' Marzu 1987 li jistabilixxi disposizzjonijiet dwar inbejjed ta' kwalità prodotti f'reġjunijiet speċifiċi, kif l-aħħar emendati b'Regolament (KE) Nru 1426/96 [2]:

(i) il-frażijiet "inbejjed ta' kwalità prodotti f'reġjunijiet speċifiċi", "inbejjed ta' kwalità psr" u l-frażijiet ekwivalenti u abbrevjazzjonijiet fil-lingwi l-oħra tal-Komunità;

(ii) il-frażijiet "inbejjed bil-gass ta' kwalità prodotti f'reġjunijet speċifiċi", "inbejjed bil-gass ta' kwalità psr" u l-frażijiet ekwivalenti u abbrevjazzjonijiet fil-lingwi l-oħra tal-Komunità, u l-frażijiet "Sekt bestimmter Anbaugebiete"' jew "Sekt b.A.";

(iii) il-frażijiet "inbejjed bi ftit gass ta' kwalità prodotti f'reġjunijet speċifiċi", "inbejjed bi ftit gass ta' kwalità psr" u l-frażijiet ekwivalenti u abbrevjazzjonijiet fil-lingwi l-oħra tal-Komunità;

(iv) il-frażijiet "inbejjed likuri ta' kwalità prodotti f'reġjunijet speċifiċi", "inbejjed likuri ta' kwalità psr" u l-frażijiet ekwivalenti u abbrevjazzjonijiet fil-lingwi l-oħra tal-Komunità.

1.2. Il-kliem li ġejjin msemmija fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4252/88 [3] tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar il-preparazzjojni u l-marketing ta' inbejjed likuri prodotti fil-Komunità, kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KEE) Nru 1629/98 [4]:

- "οίνος φυσικός γλυκύς" ("vin doux naturel")

- "vino generoso"

- "vino generoso de licor"

- "vinho generoso"

- "vino dulce natural"

- "vino dolce naturale"

- "vinho doce natural"

- "vin doux naturel".

1.3. Il-kelma "Crémant".

II. Indikazzjonijiet Ġeografiċi u espressjonijiet tradizzjonali fl-Istati Membri

I. Inbejjed li joriġinaw fil-Ġermanja

II. Inbejjed li joriġinaw fil-Franza

III. Inbejjed li joriġinaw fl-Ispanja

IV. Inbejjed li joriġinaw fil-Ġreċja

V. Inbejjed li joriġinaw fl-Italja

VI. Inbejjed li joriġinaw fil-Lussemburgu

VII. Inbejjed li joriġinaw fil-Portugall

VIII. Inbejjed li joriġinaw fir-Renju Unit

IX. Inbejjed li joriġinaw fl-Awstrija

I. INBEJJED LI JORIĠINA FIR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA

A. Indikazzjonijiet ġeografiċi

1. Inbejjed ta' kwalità prodotti f'reġjuni speċifiċi ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Isminijiet tar-reġjuni speċifiċi

- Ahr

- Baden

- Franken

- Hessische Bergstrasse

- Mittelrhein

- Mosel-Saar-Ruwer

- Nahe

- Pfalz

- Rheingau

- Rheinhessen

- Saale-Unstrut

- Sachsen

- Württemberg

1.2. Ismijiet tas-sottoreġjuni, muniċipalitajiet u partijiet minnhom

1.2.1. Reġjun Speċifikat Ahr

(a) Sottoreġjuni:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

(b) Grosslage:

Klosterberg

(ċ) Einzellagen:

Blume

Burggarten

Goldkaul

Hardtberg

Herrenberg

Laacherberg

Mönchberg

Pfaffenberg

Sonnenberg

Steinkaul

Übigberg

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Ahrbrück

Ahrweiler

Altenahr

Bachem

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Ehlingen

Heimersheim

Heppingen

Lohrsdorf

Marienthal

Mayschoss

Neuenahr

Pützfeld

Rech

Reimerzhoven

Walporzheim

1.2.2. Reġjun Speċifikat Hessische Bergstrasse

(a) Sottreġjuni:

Bereich Starkenburg

Bereich Umstadt

(b) Grosslagen:

Rott

Schlossberg

Wolfsmagen

(ċ) Einzellagen:

Eckweg

Fürstenlager

Guldenzoll

Hemsberg

Herrenberg

Höllberg

Kalkgasse

Maiberg

Paulus

Steingeröll

Steingerück

Steinkopf

Stemmler

Streichling

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Alsbach

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Bensheim-Schönberg

Dietzenbach

Erbach

Gross-Umstadt

Hambach

Heppenheim

Klein-Umstadt

Rossdorf

Seeheim

Zwingenberg

1.2.3. Reġjun speċifikat Mittelrhein

(a) Sottoreġjuni:

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

(b) Grosslagen:

Burg-Hammerstein

Burg Rheinfels

Gedeonseck

Herrenberg

Lahntal

Loreleyfelsen

Marxburg

Petersberg

Schloss Reichenstein

Schloss Schönburg

Schloss Stahleck

(ċ) Einzellagen:

Brünnchen

Fürstenberg

Gartenlay

Klosterberg

Römerberg

Schloß Stahlberg

Sonne

St. Martinsberg

Wahrheit

Wolfshöhle

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Ariendorf

Bacharach

Bacharach-Steeg

Bad Ems

Bad Hönningen

Boppard

Bornich

Braubach

Breitscheid

Brey

Damscheid

Dattenberg

Dausenau

Dellhofen

Dörscheid

Ehrenbreitstein

Ehrental

Ems

Engenhöll

Erpel

Fachbach

Filsen

Hamm

Hammerstein

Henschhausen

Hirzenach

Kamp-Bornhofen

Karthaus

Kasbach-Ohlenberg

Kaub

Kestert

Koblenz

Königswinter

Lahnstein

Langscheid

Leubsdorf

Leutesdorf

Linz

Manubach

Medenscheid

Nassau

Neurath

Niederburg

Niederdollendorf

Niederhammerstein

Niederheimbach

Nochern

Oberdiebach

Oberdollendorf

Oberhammerstein

Obernhof

Oberheimbach

Oberwesel

Osterspai

Patersberg

Perscheid

Rheinbreitbach

Rheinbrohl

Rheindiebach

Rhens

Rhöndorf

Sankt-Goar

Sankt-Goarshausen

Schloss Fürstenberg

Spay

Steeg

Trechtingshausen

Unkel

Urbar

Vallendar

Weinähr

Wellmich

Werlau

Winzberg

1.2.4. Reħjun Speċifikat Mosel-Saar-Ruwer

(a) Ġenerali:

Mosel

Moseltaler

Ruwer

Saar

(b) Sottreġjuni:

Bereich Bernkastel

Bereich Moseltor

Bereich Obermosel

Bereich Saar-Ruwer

Bereich Zell

(ċ) Grosslagen:

Badstube

Gipfel

Goldbäumchen

Grafschaft

Köningsberg

Kurfürstlay

Münzlay

Nacktarsch

Probstberg

Römerlay

Rosenhang

Sankt Michael

Scharzlay

Schwarzberg

Schwarze Katz

Vom heissem Stein

Weinhex

(d) Einzellagen:

Abteiberg

Adler

Altarberg

Altärchen

Altenberg

Annaberg

Apotheke

Auf der Wiltingerkupp

Blümchen

Bockstein

Brauneberg

Braunfels

Brüderberg

Bruderschaft

Burg Warsberg

Burgberg

Burglay

Burglay-Felsen

Burgmauer

Busslay

Carlsfelsen

Doctor

Domgarten

Domherrenberg

Edelberg

Elzhofberg

Engelgrube

Engelströpfchen

Euchariusberg

Falkenberg

Falklay

Felsenkopf

Fettgarten

Feuerberg

Frauenberg

Funkenberg

Geisberg

Goldgrübchen

Goldkupp

Goldlay

Goldtröpfchen

Grafschafter Sonnenberg

Großer Herrgott

Günterslay

Hahnenschrittchen

Hammerstein

Hasenberg

Hasenläufer

Held

Herrenberg

Herrenberg

Herzchen

Himmelreich

Hirschlay

Hirtengarten

Hitzlay

Hofberger

Honigberg

Hubertusberg

Hubertuslay

Johannisbrünnchen

Juffer

Kapellchen

Kapellenberg

Kardinalsberg

Karlsberg

Kätzchen

Kehrnagel

Kirchberg

Kirchlay

Klosterberg

Klostergarten

Klosterkammer

Klosterlay

Klostersegen

Königsberg

Kreuzlay

Krone

Kupp

Kurfürst

Lambertuslay

Laudamusberg

Laurentiusberg

Lay

Leiterchen

Letterlay

Mandelgraben

Marienberg

Marienburg

Marienburger

Marienholz

Maximiner

Maximiner Burgberg

Maximiner

Meisenberg

Monteneubel

Moullay-Hofberg

Mühlenberg

Niederberg

Niederberg-Helden

Nonnenberg

Nonnengarten

Osterlämmchen

Paradies

Paulinsberg

Paulinslay

Pfirsichgarten

Quiriniusberg

Rathausberg

Rausch

Rochusfels

Römerberg

Römergarten

Römerhang

Römerquelle

Rosenberg

Rosenborn

Rosengärtchen

Rosenlay

Roterd

Sandberg

Schatzgarten

Scheidterberg

Schelm

Schießlay

Schlagengraben

Schleidberg

Schlemmertröpfchen

Schloß Thorner Kupp

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlay

Sonnenuhr

St. Georgshof

St. Martin

St. Matheiser

Stefanslay

Steffensberg

Stephansberg

Stubener

Treppchen

Vogteiberg

Weisserberg

Würzgarten

Zellerberg

(e) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Alf

Alken

Andel

Avelsbach

Ayl

Bausendorf

Beilstein

Bekond

Bengel

Bernkastel-Kues

Beuren

Biebelhausen

Biewer

Bitzingen

Brauneberg

Bremm

Briedel

Briedern

Brodenbach

Bruttig-Fankel

Bullay

Burg

Burgen

Cochem

Cond

Detzem

Dhron

Dieblich

Dreis

Ebernach

Ediger-Eller

Edingen

Eitelsbach

Ellenz-Poltersdorf

Eller

Enkirch

Ensch

Erden

Ernst

Esingen

Falkenstein

Fankel

Fastrau

Fell

Fellerich

Filsch

Filzen

Fisch

Flussbach

Franzenheim

Godendorf

Gondorf

Graach

Grewenich

Güls

Hamm

Hatzenport

Helfant-Esingen

Hetzerath

Hockweiler

Hupperath

Igel

Irsch

Kaimt

Kanzem

Karden

Kasel

Kastel-Staadt

Kattenes

Kenn

Kernscheid

Kesten

Kinheim

Kirf

Klotten

Klüsserath

Kobern-Gondorf

Koblenz

Köllig

Kommlingen

Könen

Konz

Korlingen

Kövenich

Köwerich

Krettnach

Kreuzweiler

Kröv

Krutweiler

Kues

Kürenz

Langsur

Lay

Lehmen

Leiwen

Liersberg

Lieser

Löf

Longen

Longuich

Lorenzhof

Lörsch

Lösnich

Maring-Noviand

Maximin Grünhaus

Mehring

Mennig

Merl

Mertesdorf

Merzkirchen

Mesenich

Metternich

Metzdorf

Meurich

Minheim

Monzel

Morscheid

Moselkern

Moselsürsch

Moselweiss

Müden

Mühlheim

Neef

Nehren

Nennig

Neumagen-Dhron

Niederemmel

Niederfell

Niederleuken

Niedermennig

Nittel

Noviand

Oberbillig

Oberemmel

Oberfell

Obermennig

Oberperl

Ockfen

Olewig

Olkenbach

Onsdorf

Osann-Monzel

Palzem

Pellingen

Perl

Piesport

Platten

Pölich

Poltersdorf

Pommern

Portz

Pünderich

Rachtig

Ralingen

Rehlingen

Reil

Riol

Rivenich

Riveris

Ruwer

Saarburg

Scharzhofberg

Schleich

Schoden

Schweich

Sehl

Sehlem

Sehndorf

Sehnhals

Senheim

Serrig

Soest

Sommerau

St. Aldegund

Staadt

Starkenburg

Tarforst

Tawern

Temmels

Thörnich

Traben-Trarbach

Trarbach

Treis-Karden

Trier

Trittenheim

Ürzig

Valwig

Veldenz

Waldrach

Wasserliesch

Wawern

Wehlen

Wehr

Wellen

Wiltingen

Wincheringen

Winningen

Wintersdorf

Wintrich

Wittlich

Wolf

Zell

Zeltingen-Rachtig

Zewen-Oberkirch

1.2.5 Specified region Nahe

(a) Sottoreġjuni:

Bereich Kreuznach

Bereich Schloss Böckelheim

Bereich Nahetal

(b) Grosslagen:

Burgweg

Kronenberg

Paradiesgarten

Pfarrgarten

Rosengarten

Schlosskapelle

Sonnenborn

(ċ) Einzellagen:

Abtei

Alte Römerstraße

Altenberg

Altenburg

Apostelberg

Backöfchen

Becherbrunnen

Berg

Bergborn

Birkenberg

Domberg

Drachenbrunnen

Edelberg

Felsenberg

Felseneck

Forst

Frühlingsplätzchen

Galgenberg

Graukatz

Herrenzehntel

Hinkelstein

Hipperich

Hofgut

Hölle

Höllenbrand

Höllenpfad

Honigberg

Hörnchen

Johannisberg

Kapellenberg

Karthäuser

Kastell

Katergrube

Katzenhölle

Klosterberg

Klostergarten

Königsgarten

Königsschloß

Krone

Kronenfels

Lauerweg

Liebesbrunnen

Löhrer Berg

Lump

Marienpforter

Mönchberg

Mühlberg

Narrenkappe

Nonnengarten

Osterhöll

Otterberg

Palmengarten

Paradies

Pastorei

Pastorenberg

Pfaffenstein

Ratsgrund

Rheingrafenberg

Römerberg

Römerhelde

Rosenberg

Rosenteich

Rothenberg

Saukopf

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenweg

Sonnnenlauf

St. Antoniusweg

St. Martin

Steinchen

Steyerberg

Straußberg

Teufelsküche

Tilgesbrunnen

Vogelsang

Wildgrafenberg

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Alsenz

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Münster-Ebernburg

Bayerfeld-Steckweiler

Bingerbrück

Bockenau

Boos

Bosenheim

Braunweiler

Bretzenheim

Burg Layen

Burgsponheim

Cölln

Dalberg

Desloch

Dorsheim

Duchroth

Ebernburg

Eckenroth

Feilbingert

Gaugrehweiler

Genheim

Guldental

Gutenberg

Hargesheim

Heddesheim

Hergenfeld

Hochstätten

Hüffelsheim

Ippesheim

Kalkofen

Kirschroth

Langenlonsheim

Laubenheim

Lauschied

Lettweiler

Mandel

Mannweiler-Cölln

Martinstein

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Münster

Münster-Sarmsheim

Münsterappel

Niederhausen

Niedermoschel

Norheim

Nussbaum

Oberhausen

Obermoschel

Oberndorf

Oberstreit

Odernheim

Planig

Raumbach

Rehborn

Roxheim

Rüdesheim

Rümmelsheim

Schlossböckelheim

Schöneberg

Sobernheim

Sommerloch

Spabrücken

Sponheim

St. Katharinen

Staudernheim

Steckweiler

Steinhardt

Schweppenhausen

Traisen

Unkenbach

Wald Erbach

Waldalgesheim

Waldböckelheim

Waldhilbersheim

Waldlaubersheim

Wallhausen

Weiler

Weinsheim

Windesheim

Winterborn

Winzenheim

1.2.6 Reġjun speċifikat Rheingau

(a) Sottreġjun:

Bereich Johannisberg

(b) Grosslagen:

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal

Heiligenstock

Honigberg

Mehrhölzchen

Steil

Steinmacher

(ċ) Einzellagen:

Dachsberg

Doosberg

Edelmann

Fuschsberg

Gutenberg

Hasensprung

Hendelberg

Herrnberg

Höllenberg

Jungfer

Kapellenberg

Kilzberg

Klaus

Kläuserweg

Klosterberg

Königin

Langenstück

Lenchen

Magdalenenkreuz

Marcobrunn

Michelmark

Mönchspfad

Nußbrunnen

Rosengarten

Sandgrub

Schönhell

Schützenhaus

Selingmacher

Sonnenberg

St. Nikolaus

Taubenberg

Viktoriaberg

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Assmannshausen

Aulhausen

Böddiger

Eltville

Erbach

Flörsheim

Frankfurt

Geisenheim

Hallgarten

Hattenheim

Hochheim

Johannisberg

Kiedrich

Lorch

Lorchhausen

Mainz-Kostheim

Martinsthal

Massenheim

Mittelheim

Niederwalluf

Oberwalluf

Oestrich

Rauenthal

Reichartshausen

Rüdesheim

Steinberg

Vollrads

Wicker

Wiesbaden

Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden-Schierstein

Winkel

1.2.7 Reġjun speċifikat Rheinhessen

(a) Sottreġjuni:

Bereich Bingen

Bereich Nierstein

Bereich Wonnegau

(b) Grosslagen:

Abtey

Adelberg

Auflangen

Bergkloster

Burg Rodenstein

Domblick

Domherr

Gotteshilfe

Güldenmorgen

Gutes Domtal

Kaiserpfalz

Krötenbrunnen

Kurfürstenstück

Liebfrauenmorgen

Petersberg

Pilgerpfad

Rehbach

Rheinblick

Rheingrafenstein

Sankt Rochuskapelle

Sankt Alban

Spiegelberg

Sybillinenstein

Vögelsgärten

(ċ) Einzellagen:

Adelpfad

Äffchen

Alte Römerstraße

Altenberg

Aulenberg

Aulerde

Bildstock

Binger Berg

Blücherpfad

Blume

Bockshaut

Bockstein

Bornpfad

Bubenstück

Bürgel

Daubhaus

Doktor

Ebersberg

Edle Weingärten

Eiserne Hand

Engelsberg

Fels

Felsen

Feuerberg

Findling

Frauenberg

Fraugarten

Frühmesse

Fuchsloch

Galgenberg

Geiersberg

Geisterberg

Gewürzgärtchen

Geyersberg

Goldberg

Goldenes Horn

Goldgrube

Goldpfad

Goldstückchen

Gottesgarten

Götzenborn

Hähnchen

Hasenbiß

Hasensprung

Haubenberg

Heil

Heiligenhaus

Heiligenpfad

Heilighäuschen

Heiligkreuz

Herrengarten

Herrgottspfad

Himmelsacker

Himmelthal

Hipping

Hoch

Hochberg

Hockenmühle

Hohberg

Hölle

Höllenbrand

Homberg

Honigberg

Horn

Hornberg

Hundskopf

Johannisberg

Kachelberg

Kaisergarten

Kallenberg

Kapellenberg

Katzebuckel

Kehr

Kieselberg

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchgärtchen

Kirchplatte

Klausenberg

Kloppenberg

Klosterberg

Klosterbruder

Klostergarten

Klosterweg

Knopf

Königsstuhl

Kranzberg

Kreuz

Kreuzberg

Kreuzblick

Kreuzkapelle

Kreuzweg

Leckerberg

Leidhecke

Lenchen

Liebenberg

Liebfrau

Liebfrauenberg

Liebfrauenthal

Mandelbaum

Mandelberg

Mandelbrunnen

Michelsberg

Mönchbäumchen

Mönchspfad

Moosberg

Morstein

Nonnengarten

Nonnenwingert

Ölberg

Osterberg

Paterberg

Paterhof

Pfaffenberg

Pfaffenhalde

Pfaffenkappe

Pilgerstein

Rheinberg

Rheingrafenberg

Rheinhöhe

Ritterberg

Römerberg

Römersteg

Rosenberg

Rosengarten

Rotenfels

Rotenpfad

Rotenstein

Rotes Kreuz

Rothenberg

Sand

Sankt Georgen

Saukopf

Sauloch

Schelmen

Schildberg

Schloß

Schloßberg

Schloßberg-Schwätzerchen

Schloßhölle

Schneckenberg

Schönberg

Schützenhütte

Schwarzenberg

Schloß Hammerstein

Seilgarten

Silberberg

Siliusbrunnen

Sioner Klosterberg

Sommerwende

Sonnenberg

Sonnenhang

Sonnenweg

Sonnheil

Spitzberg

St. Annaberg

St.Julianenbrunnen

St. Georgenberg

St. Jakobsberg

Steig

Steig-Terassen

Stein

Steinberg

Steingrube

Tafelstein

Teufelspfad

Vogelsang

Wartberg

Wingertstor

Wißberg

Zechberg

Zellerweg am schwarzen Herrgott

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Abenheim

Albig

Alsheim

Alzey

Appenheim

Armsheim

Aspisheim

Badenheim

Bechenheim

Bechtheim

Bechtolsheim

Bermersheim

Bermersheim vor der Höhe

Biebelnheim

Biebelsheim

Bingen

Bodenheim

Bornheim

Bretzenheim

Bubenheim

Budenheim

Büdesheim

Dalheim

Dalsheim

Dautenheim

Dexheim

Dienheim

Dietersheim

Dintesheim

Dittelsheim-Hessloch

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Drais

Dromersheim

Ebersheim

Eckelsheim

Eich

Eimsheim

Elsheim

Engelstadt

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Essenheim

Finthen

Flomborn

Flonheim

Flörsheim-Dalsheim

Framersheim

Freilaubersheim

Freimersheim

Frettenheim

Friesenheim

Fürfeld

Gabsheim

Gau-Algesheim

Gau-Bickelheim

Gau-Bischofshei

Gau-Heppenheim

Gau-Köngernheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gaulsheim

Gensingen

Gimbsheim

Grolsheim

Gross-Winternheim

Gumbsheim

Gundersheim

Gundheim

Guntersblum

Hackenheim

Hahnheim

Hangen-Weisheim

Harxheim

Hechtsheim

Heidesheim

Heimersheim

Heppenheim

Herrnsheim

Hessloch

Hillesheim

Hohen-Sülzen

Horchheim

Horrweiler

Ingelheim

Jugenheim

Kempten

Kettenheim

Klein-Winterheim

Köngernheim

Kriegsheim

Laubenheim

Leiselheim

Lonsheim

Lörzweiler

Ludwigshöhe

Mainz

Mauchenheim

Mettenheim

Mölsheim

Mommenheim

Monsheim

Monzernheim

Mörstadt

Nack

Nackenheim

Neu-Bamberg

Nieder-Flörsheim

Nieder-Hilbersheim

Nieder-Olm

Nieder-Saulheim

Nieder-Wiesen

Nierstein

Ober-Flörsheim

Ober-Hilbersheim

Ober-Olm

Ockenheim

Offenheim

Offstein

Oppenheim

Osthofen

Partenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Spiesheim

Sponsheim

Sprendlingen

Stadecken-Elsheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Tiefenthal

Udenheim

Uelversheim

Uffhofen

Undenheim

Vendersheim

Volxheim

Wachenheim

Wackernheim

Wahlheim

Wallertheim

Weinheim

Weinolsheim

Weinsheim

Weisenau

Welgesheim

Wendelsheim

Westhofen

Wies-Oppenheim

Wintersheim

Wolfsheim

Wöllstein

Wonsheim

Worms

Wörrstadt

Zornheim

Zotzenheim

1.2.8. Reġjun speċifikat Pfalz

(a) Sottreġjuni:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse

Bereich südliche Weinstrasse

(b) Grosslagen:

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmess

Hofstück

Höllenpfad

Honigsäckel

Kloster

Liebfrauenberg

Kobnert

Königsgarten

Mandelhöhe

Mariengarten

Meerspinne

Ordensgut

Pfaffengrund

Rebstöckel

Schloss Ludwigshöhe

Schnepfenpflug vom Zellertal

Schnepfenpflug an der Weinstrasse

Schwarzerde

Trappenberg

(ċ) Einzellagen:

Abtsberg

Altenberg

Altes Löhl

Baron

Benn

Berg

Bergel

Bettelhaus

Biengarten

Bildberg

Bischofsgarten

Bischofsweg

Bubeneck

Burgweg

Doktor

Eselsbuckel

Eselshaut

Forst

Frauenländchen

Frohnwingert

Fronhof

Frühmeß

Fuchsloch

Gässel

Geißkopf

Gerümpel

Goldberg

Gottesacker

Gräfenberg

Hahnen

Halde

Hasen

Hasenzeile

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Höhe

Hohenrain

Hölle

Honigsack

Im Sonnenschein

Johanniskirchel

Kaiserberg

Kalkgrube

Kalkofen

Kapelle

Kapellenberg

Kastanienbusch

Kastaniengarten

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchlöh

Kirschgarten

Klostergarten

Klosterpfad

Klosterstück

Königswingert

Kreuz

Kreuzberg

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Martinshöhe

Michelsberg

Münzberg

Musikantenbuckel

Mütterle

Narrenberg

Neuberg

Nonnengarten

Nonnenstück

Nußbien

Nußriegel

Oberschloß

Ölgassel

Oschelskopf

Osterberg

Paradies

Pfaffenberg

Reiterpfad

Rittersberg

Römerbrunnen

Römerstraße

Römerweg

Roßberg

Rosenberg

Rosengarten

Rosenkranz

Rosenkränzel

Roter Berg

Sauschwänzel

Schäfergarten

Schloßberg

Schloßgarten

Schwarzes Kreuz

Seligmacher

Silberberg

Sonnenberg

St. Stephan

Steinacker

Steingebiß

Steinkopf

Stift

Venusbuckel

Vogelsang

Vogelsprung

Wolfsberg

Wonneberg

Zchpeter

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Albersweiler

Albisheim

Albsheim

Alsterweiler

Altdorf

Appenhofen

Asselheim

Arzheim

Bad Dürkheim

Bad Bergzabern

Barbelroth

Battenberg

Bellheim

Berghausen

Biedesheim

Billigheim

Billigheim-Ingenheim

Birkweiler

Bischheim

Bissersheim

Bobenheim am Berg

Böbingen

Böchingen

Bockenheim

Bolanden

Bornheim

Bubenheim

Burrweiler

Colgenstein-Heidesheim

Dackenheim

Dammheim

Deidesheim

Diedesfeld

Dierbach

Dirmstein

Dörrenbach

Drusweiler

Duttweiler

Edenkoben

Edesheim

Einselthum

Ellerstadt

Erpolzheim

Eschbach

Essingen

Flemlingen

Forst

Frankenthal

Frankweiler

Freckenfeld

Freimersheim

Freinsheim

Freisbach

Friedelsheim

Gauersheim

Geinsheim

Gerolsheim

Gimmeldingen

Gleisweiler

Gleiszellen-Gleishorbach

Göcklingen

Godramstein

Gommersheim

Gönnheim

Gräfenhausen

Gronau

Grossfischlingen

Grosskarlbach

Grossniedesheim

Grünstadt

Haardt

Hainfeld

Hambach

Harxheim

Hassloch

Heidesheim

Heiligenstein

Hergersweiler

Herxheim am Berg

Herxheim bei Landau

Herxheimweyher

Hessheim

Heuchelheim

Heuchelheim bei Frankental

Heuchelheim-Klingen

Hochdorf-Assenheim

Hochstadt

Ilbesheim

Immesheim

Impflingen

Ingenheim

Insheim

Kallstadt

Kandel

Kapellen

Kapellen-Drusweiler

Kapsweyer

Kindenheim

Kirchheim an der Weinstrasse

Kirchheimbolanden

Kirrweiler

Kleinfischlingen

Kleinkarlbach

Kleinniedesheim

Klingen

Klingenmünster

Knittelsheim

Knöringen

Königsbach an der Weinstrasse

Lachen/Speyerdorf

Lachen

Landau in der Pfalz

Laumersheim

Lautersheim

Leinsweiler

Leistadt

Lustadt

Maikammer

Marnheim

Mechtersheim

Meckenheim

Mertesheim

Minfeld

Mörlheim

Morschheim

Mörzheim

Mühlheim

Mühlhofen

Mussbach an der Weinstrasse

Neuleiningen

Neustadt an der Weinstrasse

Niederhorbach

Niederkirchen

Niederotterbach

Niefernheim

Nussdorf

Oberhausen

Oberhofen

Oberotterbach

Obersülzen

Obrigheim

Offenbach

Ottersheim/Zellerthal

Ottersheim

Pleisweiler

Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim

Ranschbach

Rechtenbach

Rhodt

Rittersheim

Rödersheim-Gronau

Rohrbach

Römerberg

Roschbach

Ruppertsberg

Rüssingen

Sausenheim

Schwegenheim

Schweigen

Schweigen-Rechtenbach

Schweighofen

Siebeldingen

Speyerdorf

St. Johann

St. Martin

Steinfeld

Steinweiler

Stetten

Ungstein

Venningen

Vollmersweiler

Wachenheim

Walsheim

Weingarten

Weisenheim am Berg

Weyher in der Pfalz

Winden

Zeiskam

Zell

Zellertal

1.2.9. Reġjun speċifikat Franken

(a) Sottreġjuni:

Bereich Bayerischer Bodensee

Bereich Maindreieck

Bereich Mainviereck

Bereich Steigerwald

(b) Grosslagen:

Burgweg

Ewig Leben

Heiligenthal

Herrenberg

Hofrat

Honigberg

Kapellenberg

Kirchberg

Markgraf Babenberg

Ölspiel

Ravensburg

Renschberg

Rosstal

Schild

Schlossberg

Schlosstück

Teufelstor

(ċ) Einzellagen:

Abtsberg

Abtsleite

Altenberg

Benediktusberg

Berg

Berg-Rondell

Bischofsberg

Burg Hoheneck

Centgrafenberg

Cyriakusberg

Dabug

Dachs

Domherr

Eselsberg

Falkenberg

Feuerstein

First

Fischer

Fürstenberg

Glatzen

Harstell

Heiligenberg

Heroldsberg

Herrgottsweg

Herrrenberg

Herrschaftsberg

Himmelberg

Hofstück

Hohenbühl

Höll

Homburg

Johannisberg

Julius-Echter-Berg

Kaiser Karl

Kalb

Kalbenstein

Kallmuth

Kapellenberg

Karthäuser

Katzenkopf

Kelter

Kiliansberg

Kirchberg

Königin

Krähenschnabel

Kreuzberg

Kronsberg

Küchenmeister

Lämmerberg

Landsknecht

Langenberg

Lump

Mainleite

Marsberg

Maustal

Paradies

Pfaffenberg

Ratsherr

Reifenstein

Rosenberg

Scharlachberg

Schloßberg

Schwanleite

Sommertal

Sonnenberg

Sonnenleite

Sonnenschein

Sonnenstuhl

St. Klausen

Stein

Stein/Harfe

Steinbach

Stollberg

Storchenbrünnle

Tannenberg

Teufel

Teufelskeller

Trautlestal

Vögelein

Vogelsang

Wachhügel

Weinsteig

Wölflein

Zehntgaf

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Abtswind

Adelsberg

Adelshofen

Albertheim

Albertshofen

Altmannsdorf

Alzenau

Arnstein

Aschaffenburg

Aschfeld

Astheim

Aub

Aura an der Saale

Bad Windsheim

Bamberg

Bergrheinfeld

Bergtheim

Bibergau

Bieberehren

Bischwind

Böttigheim

Breitbach

Brück

Buchbrunn

Bullenheim

Bürgstadt

Castell

Dampfach

Dettelbach

Dietersheim

Dingolshausen

Donnersdorf

Dorfprozelten

Dottenheim

Düttingsfeld

Ebelsbach

Eherieder Mühle

Eibelstadt

Eichenbühl

Eisenheim

Elfershausen

Elsenfeld

Eltmann

Engelsberg

Engental

Ergersheim

Erlabrunn

Erlasee

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Erlenbach am Main

Eschau

Escherndorf

Euerdorf

Eussenheim

Fahr

Falkenstein

Feuerthal

Frankenberg

Frankenwinheim

Frickenhausen

Fuchstadt

Gädheim

Gaibach

Gambach

Gerbrunn

Germünden

Gerolzhofen

Gnötzheim

Gössenheim

Grettstadt

Greussenheim

Greuth

Grossheubach

Grosslangheim

Grossostheim

Grosswallstadt

Güntersleben

Haidt

Hallburg

Hammelburg

Handthal

Hassfurt

Hassloch

Heidingsfeld

Helmstadt

Hergolshausen

Herlheim

Herrnsheim

Hesslar

Himmelstadt

Höchberg

Hoheim

Hohenfeld

Höllrich

Holzkirchen

Holzkirchhausen

Homburg am Main

Hösbach

Humprechtsau

Hundelshausen

Hüttenheim

Ickelheim

Iffigheim

Ingolstadt

Iphofen

Ippesheim

Ipsheim

Kammerforst

Karlburg

Karlstadt

Karsbach

Kaubenheim

Kemmern

Kirchschönbach

Kitzingen

Kleinheubach

Kleinlangheim

Kleinochsenfurt

Klingenberg

Knetzgau

Köhler

Kolitzheim

Königsberg in Bayern

Krassolzheim

Krautheim

Kreuzwertheim

Krum

Külsheim

Laudenbach

Leinach

Lengfeld

Lengfurt

Lenkersheim

Lindac

Lindelbach

Lülsfeld

Machtilshausen

Mailheim

Mainberg

Mainbernheim

Mainstockheim

Margetshöchheim

Markt Nordheim

Markt Einersheim

Markt Erlbach

Marktbreit

Marktheidenfeld

Marktsteft

Martinsheim

Michelau

Michelbach

Michelfeld

Miltenberg

Mönchstockheim

Mühlbach

Mutzenroth

Neubrunn

Neundorf

Neuses am Berg

Neusetz

Nordheim am Main

Obereisenheim

Oberhaid

Oberleinach

Obernau

Obernbreit

Oberntief

Oberschleichach

Oberschwappach

Oberschwarzach

Obervolkach

Ochsenfurt

Ottendorf

Pflaumheim

Possenheim

Prappach

Prichsenstadt

Prosselsheim

Ramsthal

Randersacker

Remlingen

Repperndorf

Retzbach

Retzstadt

Reusch

Riedenheim

Rimbach

Rimpar

Rödelsee

Rossbrunn

Rothenburg ob der Tauber

Rottenberg

Rottendorf

Röttingen

Rück

Rüdenhausen

Rüdisbronn

Rügshofen

Saaleck

Sand am Main

Schallfeld

Scheinfeld

Schmachtenberg

Schnepfenbach

Schonungen

Schwanfeld

Schwarzach

Schwarzenau

Schweinfurt

Segnitz

Seinsheim

Sickershausen

Sommerach

Sommerau

Sommerhausen

Staffelbach

Stammheim

Steigerwald

Steinbach

Stetten

Sugenheim

Sulzfeld

Sulzheim

Sulzthal

Tauberrettersheim

Tauberzell

Theilheim

Thüngen

Thüngersheim

Tiefenstockheim

Tiefenthal

Traustadt

Triefenstein

Trimberg

Uettingen

Uffenheim

Ullstadt

Unfinden

Unterdürrbach

Untereisenheim

Unterhaid

Unterleinach

Veitshöchheim

Viereth

Vogelsburg

Vögnitz

Volkach

Waigolshausen

Waigolsheim

Walddachsbach

Wasserlos

Wässerndorf

Weigenheim

Weiher

Weilbach

Weimersheim

Wenigumstadt

Werneck

Westheim

Wiebelsberg

Wiesenbronn

Wiesenfeld

Wiesentheid

Willanzheim

Winterhausen

Wipfeld

Wirmsthal

Wonfurt

Wörth am Main

Würzburg

Wüstenfelden

Wüstenzell

Zeil am Main

Zeilitzheim

Zell am Ebersberg

Zell am Main

Zellingen

Ziegelanger

1.2.10. Reġjun speċifikat Württemberg

(a) Sottreġjuni:

Bereich Württembergischer Bodensee

Bereich Kocher-Jagst-Tauber

Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart

Bereich Württembergisch Unterland

(b) Grosslagen:

Heuchelberg

Hohenneuffen

Kirchenweinberg

Kocherberg

Kopf

Lindauer Seegarten

Lindelberg

Salzberg

Schalkstein

Schozachtal

Sonnenbühl

Stautenberg

Stromberg

Tauberberg

Wartbühl

Weinsteige

Wunnenstein

(ċ) Einzellagen:

Altenberg

Berg

Burgberg

Burghalde

Dachsberg

Dachsteiger

Dezberg

Dieblesberg

Eberfürst

Felsengarten

Flatterberg

Forstberg

Goldberg

Grafenberg

Halde

Harzberg

Heiligenberg

Herrlesberg

Himmelreich

Hofberg

Hohenberg

Hoher Berg

Hundsberg

Jupiterberg

Kaiserberg

Katzenbeißer

Katzenöhrle

Kayberg

Kirchberg

Klosterberg

König

Kriegsberg

Kupferhalde

Lämmler

Lichtenberg

Liebenberg

Margarete

Michaelsberg

Mönchberg

Mönchsberg

Mühlbächer

Neckarhälde

Paradies

Propstberg

Ranzenberg

Rappen

Reichshalde

Rozenberg

Sankt Johännser

Schafsteige

Schanzreiter

Schelmenklinge

Schenkenberg

Scheuerberg

Schloßberg

Schloßsteige

Schmecker

Schneckenhof

Sommerberg

Sommerhalde

Sonnenberg

Sonntagsberg

Steinacker

Steingrube

Stiftsberg

Wachtkopf

Wanne

Wardtberg

Wildenberg

Wohlfahrtsberg

Wurmberg

Zweifelsberg

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Abstatt

Adolzfurt

Affalterbach

Affaltrach

Aichelberg

Aichwald

Allmersbach

Aspach

Asperg

Auenstein

Baach

Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall

Bad Cannstatt

Beihingen

Beilstein

Beinstein

Belsenberg

Bensingen

Besigheim

Beuren

Beutelsbach

Bieringen

Bietigheim

Bietigheim-Bisssingen

Bissingen

Bodolz

Bönnigheim

Botenheim

Brackenheim

Brettach

Bretzfeld

Breuningsweiler

Bürg

Burgbronn

Cleebronn

Cleversulzbach

Creglingen

Criesbach

Degerloch

Diefenbach

Dimbach

Dörzbach

Dürrenzimmern

Duttenberg

Eberstadt

Eibensbach

Eichelberg

Ellhofen

Elpersheim

Endersbach

Ensingen

Enzweihingen

Eppingen

Erdmannhausen

Erlenbach

Erligheim

Ernsbach

Eschelbach

Eschenau

Esslingen

Fellbach

Feuerbach

Flein

Forchtenberg

Frauenzimmern

Freiberg am Neckar

Freudenstein

Freudenthal

Frickenhausen

Gaisburg

Geddelsbach

Gellmersbach

Gemmrigheim

Geradstetten

Gerlingen

Grantschen

Gronau

Grossbottwar

Grossgartach

Grossheppach

Grossingersheim

Grunbach

Güglingen

Gündelbach

Gundelsheim

Haagen

Haberschlacht

Häfnerhaslach

Hanweiler

Harsberg

Hausen an der Zaber

Hebsack

Hedelfingen

Heilbronn

Hertmannsweiler

Hessigheim

Heuholz

Hirschau

Hof und Lembach

Hofen

Hoheneck

Hohenhaslach

Hohenstein

Höpfigheim

Horkheim

Horrheim

Hösslinsülz

Illingen

Ilsfeld

Ingelfingen

Ingersheim

Kappishäusern

Kernen

Kesselfeld

Kirchberg

Kirchheim

Kleinaspach

Kleinbottwar

Kleingartach

Kleinheppach

Kleiningersheim

Kleinsachsenheim

Klingenberg

Knittlingen

Kohlberg

Korb

Kressbronn/Bodensee

Künzelsau

Langenbeutingen

Laudenbach

Lauffen

Lehrensteinsfeld

Leingarten

Leonbronn

Lienzingen

Lindau

Linsenhofen

Löchgau

Löwenstein

Ludwigsburg

Maienfels

Marbach/Neckar

Markelsheim

Markgröningen

Massenbachhausen

Maulbronn

Meimsheim

Metzingen

Michelbach am Wald

Möckmühl

Mühlacker

Mühlhausen an der Enz

Mülhausen

Mundelsheim

Münster

Murr

Neckarsulm

Neckarweihingen

Neckarwestheim

Neipperg

Neudenau

Neuenstadt am Kocher

Neuenstein

Neuffen

Neuhausen

Neustadt

Niederhofen

Niedernhall

Niederstetten

Nonnenhorn

Nordhausen

Nordheim

Oberderdingen

Oberohrn

Obersöllbach

Oberstenfeld

Oberstetten

Obersulm

Obertürkheim

Ochsenbach

Ochsenburg

Oedheim

Offenau

Öhringen

Ötisheim

Pfaffenhofen

Pfedelbach

Poppenweiler

Ravensburg

Reinsbronn

Remshalden

Reutlingen

Rielingshausen

Riet

Rietenau

Rohracker

Rommelshausen

Rosswag

Rotenberg

Rottenburg

Sachsenheim

Schluchtern

Schnait

Schöntal

Schorndorf

Schozach

Schützingen

Schwabbach

Schwaigern

Siebeneich

Siglingen

Spielberg

Steinheim

Sternenfels

Stetten im Remstal

Stetten am Heuchelberg

Stockheim

Strümpfelbach

Stuttgart

Sülzbach

Taldorf

Talheim

Tübingen

Uhlbach

Untereisesheim

Untergruppenbach

Unterheimbach

Unterheinriet

Unterjesingen

Untersteinbach

Untertürkheim

Vaihingen

Verrenberg

Vorbachzimmern

Waiblingen

Waldbach

Walheim

Wangen

Wasserburg

Weikersheim

Weiler bei Weinsberg

Weiler an der Zaber

Weilheim

Weinsberg

Weinstadt

Weissbach

Wendelsheim

Wermutshausen

Widdern

Willsbach

Wimmental

Windischenbach

Winnenden

Winterbach

Winzerhausen

Wurmlingen

Wüstenrot

Zaberfeld

Zuffenhausen

1.2.11. Reġjun speċifikat Baden

(a) Sottreġjuni:

Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau

Bereich Badisches Frankenland

Bereich Bodensee

Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl

Bereich Tuniberg

Bereich Markgräflerland

Bereich Ortenau

(b) Grosslagen:

Attilafelsen

Burg Lichteneck

Burg Neuenfels

Burg Zähringen

Fürsteneck

Hohenberg

Lorettoberg

Mannaberg

Rittersberg

Schloss Rodeck

Schutterlindenberg

Stiftsberg

Stiftsberg

Tauberklinge

Tauberklinge

Vogtei Rötteln

Vogtei Rötteln

Vulkanfelsen

Vulkanfelsen

(ċ) Einzellagen:

Abtsberg

Alte Burg

Altenberg

Alter Gott

Baßgeige

Batzenberg

Betschgräbler

Bienenberg

Bühl

Burggraf

Burgstall

Burgwingert

Castellberg

Eckberg

Eichberg

Engelsberg

Engelsfelsen

Enselberg

Feuerberg

Fohrenberg

Gänsberg

Gestühl

Haselstaude

Hasenberg

Henkenberg

Herrenberg

Herrenbuck

Herrenstück

Hex von Dasenstein

Himmelreich

Hochberg

Hummelberg

Kaiserberg

Kapellenberg

Käsleberg

Katzenberg

Kinzigtäler

Kirchberg

Klepberg

Kochberg

Kreuzhalde

Kronenbühl

Kuhberg

Lasenberg

Lerchenberg

Lotberg

Maltesergarten

Mandelberg

Mühlberg

Oberdürrenberg

Oelberg

Ölbaum

Ölberg

Pfarrberg

Plauelrain

Pulverbuck

Rebtal

Renchtäler

Rosenberg

Roter Berg

Rotgrund

Schäf

Scheibenbuck

Schloßberg

Schloßgarten

Silberberg

Sommerberg

Sonnenberg

Sonnenstück

Sonnhalde

Sonnhohle

Sonnhole

Spiegelberg

St. Michaelsberg

Steinfelsen

Steingässle

Steingrube

Steinhalde

Steinmauer

Sternenberg

Teufelsburg

Ulrichsberg

Weingarten

Weinhecke

Winklerberg

Wolfhag

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Achern

Achkarren

Altdorf

Altschweier

Amoltern

Auggen

Bad Bellingen

Bad Rappenau

Bad Krozingen

Bad Mingolsheim

Bad Mergentheim

Baden-Baden

Badenweiler

Bahlingen

Bahnbrücken

Ballrechten-Dottingen

Bamlach

Bauerbach

Beckstein

Berghaupten

Berghausen

Bermatingen

Bermersbach

Berwangen

Bickensohl

Biengen

Bilfingen

Binau

Binzen

Bischoffingen

Blankenhornsberg

Blansingen

Bleichheim

Bodmann

Bollschweil

Bombach

Bottenau

Bötzingen

Breisach

Britzingen

Broggingen

Bruchsal

Buchholz

Buggingen

Bühl

Bühlertal

Burkheim

Dainbach

Dattingen

Denzlingen

Dertingen

Diedesheim

Dielheim

Diersburg

Diestelhausen

Dietlingen

Dittigheim

Dossenheim

Durbach

Dürrn

Eberbach

Ebringen

Efringen-Kirchen

Egringen

Ehrenstetten

Eichelberg

Eichstetten

Eichtersheim

Eimeldingen

Eisental

Eisingen

Ellmendingen

Elsenz

Emmendingen

Endingen

Eppingen

Erlach

Ersingen

Erzingen

Eschbach

Eschelbach

Ettenheim

Feldberg

Fessenbach

Feuerbach

Fischingen

Flehingen

Freiburg

Friesenheim

Gailingen

Gemmingen

Gengenbach

Gerlachsheim

Gissigheim

Glottertal

Gochsheim

Gottenheim

Grenzach

Grossrinderfeld

Grosssachsen

Grötzingen

Grunern

Hagnau

Haltingen

Haslach

Hassmersheim

Hecklingen

Heidelberg

Heidelsheim

Heiligenzell

Heimbach

Heinsheim

Heitersheim

Helmsheim

Hemsbach

Herbolzheim

Herten

Hertingen

Heuweiler

Hilsbach

Hilzingen

Hochburg

Hofweier

Höhefeld

Hohensachsen

Hohenwettersbach

Holzen

Horrenberg

Hügelheim

Hugsweier

Huttingen

Ihringen

Immenstaad

Impfingen

Istein

Jechtingen

Jöhlingen

Kappelrodeck

Karlsruhe-Durlach

Kembach

Kenzingen

Kiechlinsbergen

Kippenhausen

Kippenheim

Kirchardt

Kirchberg

Kirchhofen

Kleinkems

Klepsau

Klettgau

Köndringen

Königheim

Königschaffhausen

Königshofen

Konstanz

Kraichtal

Krautheim

Külsheim

Kürnbach

Lahr

Landshausen

Langenbrücken

Lauda

Laudenbach

Lauf

Laufen

Lautenbach

Lehen

Leimen

Leiselheim

Leutershausen

Liel

Lindelbach

Lipburg

Lörrach

Lottstetten

Lützelsachsen

Mahlberg

Malsch

Mauchen

Meersburg

Mengen

Menzingen

Merdingen

Merzhausen

Michelfeld

Mietersheim

Mösbach

Mühlbach

Mühlhausen

Müllheim

Münchweier

Mundingen

Münzesheim

Munzingen

Nack

Neckarmühlbach

Neckarzimmern

Nesselried

Neudenau

Neuenbürg

Neuershausen

Neusatz

Neuweier

Niedereggenen

Niederrimsingen

Niederschopfheim

Niederweiler

Nimburg

Nordweil

Norsingen

Nussbach

Nussloch

Oberachern

Oberacker

Oberbergen

Obereggenen

Obergrombach

Oberkirch

Oberlauda

Oberöwisheim

Oberrimsingen

Oberrotweil

Obersasbach

Oberschopfheim

Oberschüpf

Obertsrot

Oberuhldingen

Oberweier

Odenheim

Ödsbach

Offenburg

Ohlsbach

Opfingen

Ortenberg

Östringen

Ötlingen

Ottersweier

Paffenweiler

Rammersweier

Rauenberg

Rechberg

Rechberg

Reichenau

Reichenbach

Reichholzheim

Renchen

Rettigheim

Rheinweiler

Riedlingen

Riegel

Ringelbach

Ringsheim

Rohrbach am Gisshübel

Rotenberg

Rümmingen

Sachsenflur

Salem

Sasbach

Sasbachwalden

Schallbach

Schallstadt

Schelingen

Scherzingen

Schlatt

Schliengen

Schmieheim

Schriesheim

Seefelden

Sexau

Singen

Sinsheim

Sinzheim

Söllingen

Stadelhofen

Staufen

Steinbach

Steinenstadt

Steinsfurt

Stetten

Stettfeld

Sulz

Sulzbach

Sulzburg

Sulzfeld

Tairnbach

Tannenkirch

Tauberbischofsheim

Tiefenbach

Tiengen

Tiergarten

Tunsel

Tutschfelden

Überlingen

Ubstadt

Ubstadt-Weiler

Uissigheim

Ulm

Untergrombach

Unteröwisheim

Unterschüpf

Varnhalt

Wagenstadt

Waldangelloch

Waldulm

Wallburg

Waltershofen

Walzbachtal

Wasenweiler

Weiher

Weil

Weiler

Weingarten

Weinheim

Weisenbach

Weisloch

Welmlingen

Werbach

Wertheim

Wettelbrunn

Wildtal

Wintersweiler

Wittnau

Wolfenweiler

Wollbach

Wöschbach

Zaisenhausen

Zell-Weierbach

Zeutern

Zungweier

Zunzingen

(e) Oħrajn:

Affental/Affentaler

Badisch Rotgold

Ehrentrudis

1.2.12. Reġjun speċifikat Saale - Unstrut

(a) Sottreġjuni:

Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

(b) Grosslagen:

Blütengrund

Göttersitz

Kelterberg

Schweigenberg

(ċ) Einzellagen:

Hahnenberg

Mühlberg

Rappental

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Bad Sulza

Bad Kösen

Burgscheidungen

Domburg

Dorndorf

Eulau

Freyburg

Gleina

Goseck

Großheringen

Großjena

Gröst

Höhnstedt

Jena

Kaatschen

Kalzendorf

Karsdorf

Kirchscheidungen

Klosterhäseler

Langenbogen

Laucha

Löbaschütz

Müncheroda

Naumburg

Nebra

Neugönna

Reinsdorf

Rollsdorf

Roßbach

Schleberoda

Schulpforte

Seeburg

Spielberg

Steigra

Vitzenburg

Weischütz

Weißenfels

Werder/Havel

Zeuchfeld

Zscheiplitz

1.2.13. Reġjun speċifikat Sachsen

(a) Sottreġjuni:

Bereich Dresden

Bereich Elstertal

Bereich Meißen

(b) Grosslagen:

Elbhänge

Lößnitz

Schloßweinberg

Spaargebirge

(ċ) Einzellagen:

Kapitelberg

Heinrichsburg

(d) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Belgern

Jessen

Kleindröben

Meißen

Merbitz

Ostritz

Pesterwitz

Pillnitz

Proschwitz

Radebeul

Schlieben

Seußlitz

Weinböhla

1.2.14. Indikazzjonijiet oħrajn

Liebfraumilch

Liebfrauenmilch

2. Inbejjed tal-mejda li għandhom indikazzjoni ġeografika:

Ahrtaler Landwein

Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Landwein der Mosel

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Südbadischer Landwein

Taubertäler Landwein

Unterbadischer Landwein

B. Espressjonijiet tradizzjonali

Auslese

Beerenauslese

Deutsches Weinsiegel

Eiswein

Hochgewächs

Kabinett

Landwein

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein

Schillerwein

Spätlese

Trockenbeerenauslese

Weissherbst

Winzersekt

II. INBEJJED LI JORIĠINAW FIR-REPPUBBLIKA FRANĊIŻA

A. Indikazzjonijiet ġeografiċi:

1. Inbejjed ta' kwalità prodotti f'reġjuni speċifiċi

1.1. Ismijiet tar-reġjuni speċifiċi

1.1.1. Alsace u reġjuni oħrajn tal-lvant ta' Franza

1.1.1.1. Appellations d'origine contrôlées

Alsace

Alsace, segwita bl-isem tal-lokalita ("lieu-dit"):

- Altenberg de Bergbieten

- Altenberg de Bergheim

- Altenberg de Wolxheim

- Brand

- Bruderthal

- Eichberg

- Engelberg

- Florimont

- Frankstein

- Froehn

- Furstentum

- Geisberg

- Gloeckelberg

- Goldert

- Hatschbourg

- Hengst

- Kanzlerberg

- Kastelberg

- Kessler

- Kirchberg de Barr

- Kirchberg de Ribeauvillé

- Kitterlé

- Mambourg

- Mandelberg

- Marckrain

- Moenchberg

- Muenchberg

- Ollwiller

- Osterberg

- Pfersigberg

- Pfingstberg

- Praelatenberg

- Rangen

- Rosacker

- Saering

- Schlossberg

- Schoenenbourg

- Sommerberg

- Sonnenglanz

- Spiegel

- Sporen

- Steingrubler

- Steinert

- Steinklotz

- Vorbourg

- Wiebelsberg

- Wineck-Schlossberg

- Winzenberg

- Zinnkoepflé

- Zotzenberg

Côtes de Toul

1.1.1.2. Vins délimités de qualité supérieure

Moselle

1.1.2. Reġjun ta' Champagne

1.1.2.1. Appellations d'origine contrôlées

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3. Reġjun ta' Burgundy

1.1.3.1. Appellations d'origine contrôlées

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Auxey-Duresses Côte de Beaune

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, segwita bil-muiċipalita tar-reġjun:

- Arbuisonnas

- Beaujeu

- Blacé

- Cercié

- Chânes

- Charentay

- Chenas

- Chiroubles

- Denicé

- Durette

- Emeringes

- Fleurie

- Juliénas

- Jullié

- La Chapelle-de-Guinchay

- Lancié

- Lantignié

- Le Perréon

- Les Ardillats

- Leynes

- Marchampt

- Montmelas

- Odenas

- Pruzilly

- Quincié

- Regnié

- Rivolet

- Romanèche

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Etienne-des-Ouillères

- Saint-Etienne-la-Varenne

- Saint-Julien

- Saint-Lager

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Salles

- Vaux

- Vauxrenard

- Villié Morgon

Beaujolais-Villages

Beaune

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blagny Côte de Beaune

Bonnes Mares

Bourgogne

Bourgogne Aligoté

Bourgogne jew Bourgogne Clairet, segwita jew le bis-sottoreġjun:

- Côte Chalonnaise

- Côtes d'Auxerre

- Hautes-Côtes de Beaune

- Hautes-Côtes de Nuits

- Vézélay

Bourgogne jew Bourgogne Clairet, segwita jew le bil-muniċipalita ta' l-oriġini:

- Chitry

- Coulanges-la-Vineuse

- Epineuil

- Irancy

Bourgogne jew Bourgogne Clairet, segwita jew le bi:

- Côte Saint-Jacques

- En Montre-Cul

- La Chapelle Notre-Dame

- Le Chapitre

- Montrecul

- Montre-cul

Bouzeron

Brouilly

Chablis

Chablis, segwita jew le bi "Climat d'origine:"

- Blanchot

- Bougros

- Les Clos

- Grenouilles

- Preuses

- Valmur

- Vaudésir

Chablis, segwita jew le bi "Climat d'originejew b'wieħed milli ġejjin:"

- Mont de Milieu

- Montée de Tonnerre

- Chapelot

- Pied d'Aloup

- Côte de Bréchain

- Fourchaume

- Côte de Fontenay

- L'Homme mort

- Vaulorent

- Vaillons

- Chatains

- Séchers

- Beugnons

- Les Lys

- Mélinots

- Roncières

- Les Epinottes

- Montmains

- Forêts

- Butteaux

- Côte de Léchet

- Beauroy

- Troesmes

- Côte de Savant

- Vau Ligneau

- Vau de Vey

- Vaux Ragons

- Vaucoupin

- Vosgros

- Vaugiraut

- Les Fourneaux

- Morein

- Côte des Près-Girots

- Côte de Vaubarousse

- Berdiot

- Chaume de Talvat

- Côte de Jouan

- Les Beauregards

- Côte de Cuissy

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

Clos de la Roche

Clos des Lambrays

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos Saint-Denis

Corton

Corton-Charlemagne

Côte de Beaune

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-Villages

Côte Roannaise

Criots Bâtard-Montrachet

Echezeaux

Fixin

Fleurie

Gevrey-Chambertin

Givry

Grands Echezeaux

Griotte-Chambertin

Juliénas

La Grande Rue

Ladoix

Ladoix Côte de Beaune

Latricières-Chambertin

Mâcon

Mâcon-Villages

Mâcon, segwita bil-muniċipalita ta' l-oriġini:

- Azé

- Berzé-la-Ville

- Berzé-le-Chatel

- Bissy-la-Mâconnaise

- Burgy

- Bussières

- Chaintres

- Chânes

- Chardonnay

- Charnay-lès-Mâcon

- Chasselas

- Chevagny-lès-Chevrières

- Clessé

- Crèches-sur-Saône

- Cruzilles

- Davayé

- Fuissé

- Grévilly

- Hurigny

- Igé

- La Chapelle-de-Guinchay

- La Roche Vineuse

- Leynes

- Loché

- Lugny

- Milly-Lamartine

- Montbellet

- Peronne

- Pierreclos

- Prissé

- Pruzilly

- Romanèche-Thorins

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Gengoux-de-Scissé

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Sologny

- Solutré-Pouilly

- Uchizy

- Vergisson

- Verzé

- Vinzelles

- Viré

Maranges, segwiti jew le bi Climat d'origine’ jew b'wieħed milli ġejjin:

- Clos de la Boutière

- La Croix Moines

- La Fussière

- Le Clos des Loyères

- Le Clos des Rois

- Les Clos Roussots

Maranges Côte de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Meursault Côte de Beaune

Montagny

Monthélie

Monthélie Côte de Beaune

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

Petit Chablis, segwita jew le bil-muniċipalita ta' l-oriġini:

- Beine

- Béru

- Chablis

- La Chapelle-Vaupelteigne

- Chemilly-sur-Serein

- Chichée

- Collan

- Courgis

- Fleys

- Fontenay

- Lignorelles

- Ligny-le-Châtel

- Maligny

- Poilly-sur-Serein

- Préhy

- Saint-Cyr-les-Colons

- Villy

- Viviers

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Puligny-Montrachet

Puligny-Montrachet Côte de Beaune

Régnié

Richebourg

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Aubin Côte de Beaune

Saint-Romain

Saint-Romain Côte de Beaune

Saint-Véran

Santenay

Santenay Côte de Beaune

Savigny

Savigny Côte de Beaune

Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

Tâche (La)

Vin Fin de la Côte de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

1.1.3.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4. Reġjuni ta' Jura u Savoy

1.1.4.1. Appellations d'origine contrôlées

Arbois

Arbois Pupillin

Château Châlon

Côtes du Jura

Coteaux du Lyonnais

Crépy

Jura

L'Etoile

Macvin du Jura

Savoie, segwiti bi:

- Abymes

- Apremont

- Arbin

- Ayze

- Bergeron

- Chautagne

- Chignin

- Chignin Bergeron

- Cruet

- Frangy

- Jongieux

- Marignan

- Marestel

- Marin

- Monterminod

- Monthoux

- Montmélian

- Ripaille

- St-Jean de la Porte

- St-Jeoire Prieuré

Seyssel

1.1.4.2. Vins délimités de qualité supérieure

Bugey

Bugey, segwit bl-isem ta' cru kif ġej:

- Anglefort

- Arbignieu

- Cerdon

- Chanay

- Lagnieu

- Machuraz

- Manicle

- Montagnieu

- Montagnieu

- Virieu-le-Grand

- Virieu-le-Grand

1.1.5. Côtes du Rhône region

1.5.1.1. Appellations d'origine contrôlées

Beaumes-de-Venise

Château Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Condrieu

Cornas

Côte Rôtie

Coteaux de Die

Coteaux de Pierrevert

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Rhône Villages, segwit bil-muniċipalita ta' l-oriġini:

- Beaumes de Venise

- Cairanne

- Chusclan

- Laudun

- Rasteau

- Roaix

- Rochegude

- Rousset-les-Vignes

- Sablet

- Saint-Gervais

- Saint-Maurice sur Eygues

- Saint-Pantaléon-les-Vignes

- Séguret

- Valréas

- Vinsobres

- Visan

Côtes du Ventoux

Crozes-Hermitage

Crozes Ermitage

Die

Ermitage

Gigondas

Hermitage

Lirac

Rasteau

Saint-Joseph

Saint-Péray

Tavel

Vacqueyras

1.1.5.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, segwit bl-isem ta' 'cru' kif ġej:

- Orgnac-l'Aven

- Saint-Montant

- Saint-Remèze

1.1.6. Provence and Corsica regions

1.1.6.1. Appellations d'origine contrôlées

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cap Corse

Cassis

Corse, segwit jew le bi:

- Calvi

- Coteaux du Cap-Corse

- Figari

- Sartène

- Porto Vecchio

Coteaux d'Aix-en-Provence

Les-Baux-de-Provence

Coteaux Varois

Côtes de Provence

Palette

Patrimonio

Provence

1.1.7. Languedoc-Roussillon region

1.1.7.1. Appellations d'origine contrôlées

Banyuls

Bellegarde

Collioure

Corbières

Costières de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, segwit jew b'wieħed minn dawn l-ismijiet:

- Cabrières

- Coteaux de La Méjanelle

- Coteaux de Saint-Christol

- Coteaux de Vérargues

- La Clape

- La Méjanelle

- Montpeyroux

- Pic-Saint-Loup

- Quatourze

- Saint-Christol

- Saint-Drézéry

- Saint-Georges-d'Orques

- Saint-Saturnin

- Vérargues

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages

Côtes du Roussillon Villages Caramany

Côtes du Roussillon Villages Latour de France

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Faugères

Fitou

Frontignan

Languedoc, segwit jew le bil-muniċpalita ta' l-oriġini:

- Adissan

- Aspiran

- Le Bosc

- Cabrières

- Ceyras

- Fontès

- Lieuran-Cabrières

- Nizas

- Paulhan

- Péret

- Saint-André-de-Sangonis

Limoux

Lunel

Maury

Minervois

Mireval

Saint-Jean-de-Minervois

Rivesaltes

Roussillon

Saint-Chinian

1.1.7.2. Vins délimités de qualité supérieure

Cabardès

Côtes du Cabardès et de l'Orbiel

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

1.1.8. Reġjun tal-Lbiċ

1.1.8.1. Appellations d'origine contrôlées

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac

Buzet

Cahors

Côtes de Bergerac

Côtes de Duras

Côtes du Frontonnais

Côtes du Frontonnais Fronton

Côtes du Frontonnais Villaudric

Côtes du Marmandais

Côtes de Montravel

Floc de Gascogne

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Haut-Montravel

Irouléguy

Jurançon

Madiran

Marcillac

Monbazillac

Montravel

Pacherenc du Vic-Bilh

Pécharmant

Rosette

Saussignac

1.1.8.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de Brulhois

Côtes de Saint-Mont

Tursan

Entraygues

Estaing

Fel

Lavilledieu

1.1.9. Reġjun ta' Bordeaux

1.1.9.1. Appellations d'origine contrôlées

Barsac

Blaye

Bordeaux

Bordeaux Clairet

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Bourgeais

Côtes de Bourg

Cadillac

Cérons

Côtes Canon-Fronsac

Canon-Fronsac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Fronsac

Graves

Graves de Vayres

Haut-Médoc

Lalande de Pomerol

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac Saint-Emilion

Margaux

Médoc

Montagne Saint-Emilion

Moulis

Moulis-en-Médoc

Néac

Pauillac

Pessac-Léognan

Pomerol

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux

Premières Côtes de Bordeaux, segwiti bil-muniċipalita ta' l-oriġini:

- Bassens

- Baurech

- Béguey

- Bouliac

- Cadillac

- Cambes

- Camblanes

- Capian

- Carbon blanc

- Cardan

- Carignan

- Cenac

- Cenon

- Donzac

- Floirac

- Gabarnac

- Haux

- Latresne

- Langoiran

- Laroque

- Le Tourne

- Lestiac

- Lormont

- Monprimblanc

- Omet

- Paillet

- Quinsac

- Rions

- Saint-Caprais-de-Bordeaux

- Saint-Eulalie

- Saint-Germain-de-Graves

- Saint-Maixant

- Semens

- Tabanac

- Verdelais

- Villenave de Rions

- Yvrac

Puisseguin Saint-Emilion

Sainte-Croix-du-Mont

Saint-Emilion

Saint-Estèphe

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Georges Saint-Emilion

Saint-Julien

Sauternes

1.1.10. Reġjun tal-Loire

1.1.10.1. Appellations d'origine contrôlées

Anjou

Anjou Coteaux de la Loire

Anjou-Villages

Anjou-Villages Brissac

Blanc Fumé de Pouilly

Bourgueil

Bonnezeaux

Cheverny

Chinon

Coteaux de l'Aubance

Coteaux du Giennois

Coteaux du Layon

Coteaux du Layon, segwit bil-muiċipalita ta' l-oriġini:

- Beaulieu-sur Layon

- Faye-d'Anjou

- Rablay-sur-Layon

- Rochefort-sur-Loire

- Saint-Aubin-de-Luigné

- Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Loir

Coteaux de Saumur

Cour-Cheverny

Jasnières

Loire

Menetou Salon, segwit jew le bil-muniċipalita ta' l-oriġini:

- Aubinges

- Menetou-Salon

- Morogues

- Parassy

- Pigny

- Quantilly

- Saint-Céols

- Soulangis

- Vignoux-sous-les-Aix

- Humbligny

Montlouis

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Sèvre-et-Maine

Muscadet Côtes de Grandlieu

Pouilly-sur-Loire

Pouilly Fumé

Quarts-de-Chaume

Quincy

Reuilly

Sancerre

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saumur

Saumur Champigny

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Touraine

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Amboise

Touraine Mesland

Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2. Vins délimités de qualité supérieure:

Châteaumeillant

Côteaux d'Ancenis

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, segwit jew le bil-muniċpalita ta' l-oriġini:

- Boudes

- Chanturgue

- Châteaugay

- Corent

- Madargues

Fiefs-Vendéens, segwit b'mod obligatorju b'wieħed mill-ismijiet li ġejjin:

- Brem

- Mareuil

- Pissotte

- Vix

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Orléanais

Saint-Pourçain

Thouarsais

Valençay

1.1.11. Reġjun ta'Cognac

1.1.11.1. Appellations d'origines contrôlées

Charentes

2. "Vins de pays" deskritt bl-isem tal-unit ġeografiku

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardailhou

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalans

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes 'Mont Bouquet'

Vin de pays Charentais

Vin de pays Charentais 'Ile de Ré'

Vin de pays Charentais 'Saint-Sornin'

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la cité de Carcassonne

Vin de pays des collines de la Moure

Vin de pays des collines rhodaniennes

Vin de pays du comté de Grignan

Vin de pays du comté tolosan

Vin de pays des comtés rhodaniens

Vin de pays de Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux de Foncaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Quercy

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays du Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche Comté

Vin de pays de Franche Comté 'Coteaux de Champlitte'

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des gorges de l'Hérault

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive

Vin de pays d'Hauterive 'Val d'Orbieu'

Vin de pays d'Hauterive 'Coteaux du Termenès'

Vin de pays d'Hauterive 'Côtes de Lézignan'

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la haute vallée de l'Orb

Vin de pays des hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'île de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du jardin de la France

Vin de pays du jardin de la France 'Marches de Bretagne'

Vin de pays du jardin de la France 'Pays de Retz'

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caumes

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays de Pézenas

Vin de pays de la principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du golfe du Lion

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais

Vin de pays des Terroirs landais 'Coteaux de Chalosse'

Vin de pays des Terroirs landais 'Côtes de l'Adour'

Vin de pays des Terroirs landais 'sables fauves'

Vin de pays des Terroirs landais 'sables de l'océan'

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la vallée du Paradis

Vin de pays des vals d'Agly

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

B. Traditional expressions

1er cru

Premier cru

1er cru classé

Premier cru classé

1er grand cru classé

Premier grand cru classé

2e cru classé

Deuxième cru classé

Appellation contrôlée/AC

Appellation d'origine/AO

Appellation d'origine contrôlée/AOC

Clos

Cru

Cru artisan

Cru bourgeois

Cru classé

Edelzwicker

Grand cru

Grand cru classé

Schillerwein

Sélection de grains nobles

Vendange tardive

Vin de paille

Vin de pays

Vin délimité de qualité supérieure/VDQS

III. INBEJJED LI JORIĠINAW FIR-RENJU TA' SPANJA

A. Indikazzjonijiet ġeografiċi

1. Inbejjed ta' kwalità prodotti f'reġjuni speċifiċi ("Vino de calidad producido en región determinada")

1.1. Ismijiet ta' reġjuni speċifikati

Abona

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina

Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barbera

Condado de Huelva

Costers del Segre

Hierro

Jerez / Xérès / Sherry

Jumilla

Lanzarote

Madrid

Malaga

Mancha

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Monterrei

Montilla-Moriles

Navarra

Palma

Penedés

Priorato

Rias Baixas

Ribeiro

Ribera del Duero

Rioja (DO Ca)

Rueda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

1.2. Ismijiet ta' subreġjuni u komuni

1.2.1. Reġjun speċifikat Abona

Adeje

Vilaflor

Arona

San Miguel de Abona

Granadilla de Abona

Villa de Arico

Fasnia

1.2.2. Reġjun speċifikat Alella

Alella

Argentona

Cabrils

Martorelles

Masnou

Mongat

Montornés del Vallès

Orrius

Premià de Dalt

Premià de Mar

Roca del vallès

San Fost de Campcentelles

Santa Maria de Martorelles

Teia

Tiana

Vallromanes

Vilassar de Dalt

Villanova del Vallès

1.2.3. Specified region Alicante

(a) Alicante

Algueña

Alicante

Bañeres

Benejama

Biar

Campo de Mirra

Cañada

Castalla

Elda

Hondón de los Frailes

Hondón de las Nieves

Ibi

Mañán

Monovar

Onil

Petrer

Pinoso

Romana

Salinas

Sax

Tibi

Villena

(b) La Marina

Alcalali

Beniarbeig

Benichembla

Benidoleig

Benimeli

Benissa

Benitachell

Calpe

Castell de Castells

Denia

Gata de Gorgos

Jalón

Lliber

Miraflor

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Setla y Mirarrosa

Teulada

Tormos

Vall de Laguart

Vergel

Xabia

1.2.4. Reġjun speċifikat Almansa

Alpera

Almansa

Bonete

Chinchilla de Monte-Aragón

Corral-Rubio

Higueruela

Hoya Gonzalo

Pétrola

Villar de Chinchilla

1.2.5. Reġjun speċifikat Ampurdán-Costa Brava

Agullana

Aviñonet de Puigventós

Boadella

Cabanes

Cadaqués

Cantallops

Capmany

Colera

Darnius

Espolla

Figueres

Garriguella

Jonquera

Llançà

Llers

Masarach

Mollet de Perelada

Palau-Sabardera

Pau

Pedret i Marsà

Perelada

Pont de Molins

Port-Bou

Port de la Selva

Rabós

Roses

Riumors

Sant Climent de Sescebes

Selva de Mar

Terrades

Vilafant

Vilajuïga

Vilamaniscle

Vilanant

Viure

1.2.6. Reġjun speċifikat Bierzo

Arganza

Bembibre

Borrenes

Cabañas Raras

Cacabelos

Camponaraya

Carracedelo

Carucedo

Castropodame

Congosto

Corullón

Cubillos del Sil

Fresnedo

Molinaseca

Noceda

Ponferrada

Priaranza

Puente de Domingo Flórez

Sancedo

Toral de los Vados

Vega de Espinareda

Villadecanes

Villafranca del Bierzo

1.2.7. Reġjun speċifikat Binissale m -Mallorca

Binissalem

Consell

Santa María del Camí

Sancellas

Santa Eugenia

1.2.8. Reġjun speċifikat Bullas

Bullas

Cehegín

Mula

Ricote

Calasparra

Caravaca

Moratalla

Lorca

1.2.9. Reġjun speċifikat Calatayud

Abanto

Acered

Alarba

Alhama de Aragón

Aniñón

Ateca

Belmonte de Gracia'n

Bubierca

Calatayud

Cárenas

Castejón de Alarba

Castejón de las Armas

Cervera de la Cañada

Clarés de Ribota

Codos

Fuentes de Jiloca

Godojos

Ibdes

Maluenda

Mara

Miedes

Monterde

Montón

Morata de Jiloca

Moros

Munébrega

Nuévalos

Olvés

Orera

Paracuellos de Jiloca

Ruesca

Sediles

Terrer

Torralba de Ribota

Torrijo de la Cañada

Valtorres

Villalba del Perejil

Villalengua

Villaroya de la Sierra

Viñuela

1.2.10. Reġjun speċifikat Campo de Borja

Agón

Ainzón

Alberite de San Juan

Albeta

Ambel

Bisimbre

Borja

Bulbuente

Bureta

Buste

Fuendejalón

Magallón

Maleján

Pozuelo de Aragón

Tabuenca

Vera de Moncayo

1.2.11. Reġjun speċifikat Cariñena

Aguarón

Aladrén

Alfamén

Almonacid de la Sierra

Alpartir

Cariñena

Cosuenda

Encinacorba

Longares

Muel

Mezalocha

Paniza

Tosos

Villanueva de Huerva

1.2.12. Reġjun speċifikat Cigales

Cabezón de Pisuerga

Cigales

Corcos del Valle

Cubillas de Santa Marta

Dueñas

Fuensaldaña

Mucientes

Quintanilla de Trigueros

San Martín de Valveni

Santovenia de Pisuerga

Trigueros del Valle

Valoria la Buena

1.2.13. Reġjun speċifikat Conca de Barbera

Barberà de la Conca

Blancafort

Conesa

Forés

Espluga de Francolí

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

1.2.14. Reġjun speċifikat Condado de Huelva

Almonte

Beas

Bollullos del Condado

Bonares

Chucena

Hinojos

Lucena del Puerto

Manzanilla

Moguer

Niebla

Palma del Condado

Palos de la Frontera

Rociana del Condado

San Juan del Puerto

Trigueros

Villalba del Alcor

Villarrasa

1.2.15. Reġjun speċifikat Costers del Segre

(a) Subregion Raimat

Lleida

(b) Subregion Artesa

Alòs de Balaguer

Artesa de Segre

Foradada

Penelles

Preixens

(c) Subregion Valle del Rio Corb

Belianes

Ciutadilla

Els Omells de na Gaia

Granyanella

Granyena de Segarra

Guimerá

Maldá

Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra

Nalec

Preixana

San Marti de Riucorb

Tarrega

Vallbona de les Monges

Vallfogona de Riucorb

Verdú

(d) Subregion Les Garrigues

Arbeca

Bellaguarda

Cerviáde les Garrigues

El Vilosell

Els Omellons

Fulleda

Albi

Espluga Calba

La Floresta

La Pobla de Cérvoles

Tarrés

Vinaixa

1.2.16. Reġjun speċifikat Chacolíde Bizkaia/Bizkaiko Txakolina

Bakio

Balmaseda

Barakaldo

Derio

Durango

Elorrio

Erandio

Forua

Galdames

Gamiz-Fika

Gat

Gerñika

Gordexola

Guefles

Larrabetzu

Lezama

Lekeitio

Markina

Mendata

Mendexa

Morga

Mungia

Muskiz

Muxika

Orduna

Sestao

Sopelana

Sopuerta

Zalla

Zamudio

Zaratamo

1.2.17. Reġjun speċifikat Chacolí De Getaria/Getariako Txakolína

Aia

Getaria

Zarautz

1.2.18. Reġjun speċifikat El Hierro

Frontera

Valverde

1.2.19. Reġjun speċifikat Jerez-Xérès-Sherry and Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Jerez de la Frontera

Lebrija

Puerto de Santa Maria

Puerto Real

Rota

Sanlúcar de Barrameda

Trebujena

1.2.20. Specified region Jumilla

Albatana

Fuente-Alamo

Hellin

Jumilla

Montealegre del Castillo

Ontur

Tobarra

1.2.21. Specified region Lanzarote

Arrecife

Hariá

San Bartolomé

Teguise

Tías

Tinajo

Yaiza

1.2.22. Reġjun speċifikat Málag a

Alameda

Alcaucin

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Alhaurín de la Torre

Almachar

Almogia

Antequera

Archez

Archidona

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

Borge

Campillos

Canillas de Albaida

Canillas del Aceituno

Casabermeja

Casares

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cuevas de San Marcos

Cuevas Bajas

Cutar

Estepona

Frigiliana

Fuente Piedra

Humilladero

Iznate

Macharaviaya

Manilva

Moclinejo

Mollina

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas

Torrox

Totalán

Velez-Málaga

Villanueva del Trabuco

Villanueva de Tapia

Villanueva del Rosario

Villanueva de Algaidas

Viñuela

1.2.23. Reġjun speċifikat La Mancha

Acabrón

Ajofrin

Albaladejo

Alberca de Záncara

Alcázar de San Juan

Alcolea de Calatrava

Alconchel de la Estrella

Aldea del Rey

Alhambra

Almagro

Almarcha

Almedina

Almendros

Almodovar del Campo

Almonacid del Marquesado

Almonacid de Toledo

Arenas de San Juan

Argamasilla de Alba

Argamasilla de Calatrava

Atalaya del Cañavate

Ballesteros de Calatrava

Barajas de Melo

Belinchón

Belmonte

Bolaños de Calatrava

Cabanas de Yepes

Cabezamesada

Calzada de Calatrava

Campo de Criptana

Camuñas

Cañada de Calatrava

Cañadajuncosa

Cañavate

Carrascosa de Haro

Carríon de Calatrava

Carrizosa

Casas de Fernando Alonso

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Casas de Benitez

Casas de Guijarro

Castellar de Santiago

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

Chueca

Ciruelos

Ciudad Real

Consuegra

Corral de Almaguer

Cortijos

Cózar

Daimiel

Dosbarrios

Fernancaballero

Fuenllana

Fuensanta

Fuente el Fresno

Fuente de Pedro Naharro

Fuentelespino de Haro

Granátula de Calatrava

Guardia

Herencia

Hinojosa

Hinojosos

Honrubia

Hontanaya

Horcajo de Santiago

Huelves

Huerta de Valdecarábanos

Labores

Leganiel

Lezuza

Lillo

Madridejos

Malagon

Manzanares

Manzaneque

Marjaliza

Mascaraque

Membrilla

Mesas

Miguel Esteban

Miguelturra

Minaya

Monreal del Llano

Montalbanejo

Montalvos

Montiel

Mora

Mota del Cuervo

Munera

Nambroca

Noblejas

Ocaña

Olivares de Júcar

Ontigola con Oreja

Orgaz con Arisgotas

Osa de la Vega

Ossa de Montiel

Pedernoso

Pedro Muñoz

Pedroñeras

Picón

Piedrabuena

Pinarejo

Poblete

Porzuna

Pozoamargo

Pozorrubio

Pozuelo de Calatrava

Pozoamargo

Provencio

Puebla de Almoradiel

Puebla del Principe

Puebla de Almenara

Puerto Lápice

Quero

Quintanar de la Orden

Rada de Haro

Roda

Romeral

Rozalén del Monte

Saelices

San Clemente

Santa Cruz de la Zarza

Santa Maria de los Llanos

Santa Cruz de los Cañamos

Santa Maria del Campo

Sisante

Socuéllamos

Solana

Sonseca con Casalgordo

Tarancón

Tarazona de la Mancha

Tembleque

Terrinches

Toboso

Tomelloso

Torralba de Calatrava

Torre de Juan Abad

Torrubia del Campo

Torrubia del Castillo

Tresjuncos

Tribaldos

Turleque

Uclés

Urda

Valenzuela de Calatrava

Valverde de Jucar

Vara de Rey

Villa de Don Fadrique

Villacañas

Villaescusa de Haro

Villafranca de los Caballeros

Villahermosa

Villamanrique

Villamayor de Calatrava

Villamayor de Santiago

Villaminaya

Villamuelas

Villanueva de Alcardete

Villanueva de Bogas

Villanueva de los Infantes

Villanueva de la Fuente

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villanueva de los Infantes

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villar de Cañas

Villarejo de Fuentes

Villares del Saz

Villarrobledo

Villarrubia de Santiago

Villarrubia de los Ojos

Villarrubio

Villarta de San Juan

Villasequilla de Yepes

Villatobas

Villaverde y Pasaconsol

Yebénes

Yepes

Zarza del Tajo

1.2.24. Specified region Mentrida

Albarreal de Tajo

Alcabón

Aldea en Cabo

Almorox

Arcicóllar

Barcience

Burujón

Camarena

Camarenilla

Carmena

Carranque

Casarrubios del Monte

Castillo de Bayuela

Cebolla

Cedillo del Condado

Cerralbos

Chozas de Canales

Domingo Pérez

Escalona

Escalonilla

Fuensalida

Gerindote

Hinojosa de San Vincente

Hormigos

Huecas

Lominchar

Lucillos

Maqueda

Mentrida- Montearagón

Nombela

Novés

Otero

Palomeque

Paredes

Paredas de Escalona

Pelahustán

Portillo

Real de San Vincente

Recas

Rielves

Santa Olalla

Santa Cruz del Retamar

Torre de Esteban Hambrán

Torrijos

Val de Santo Domingo

Valmojado

Ventas de Retamosa

Villamiel

Viso

Yunclillos

1.2.25. Reġjun speċifikat Montilla - Moriles

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Castro del Rio

Doña Mencia

Espejo

Fernán-Nuñez

Lucena

Montalbán

Montemayor

Montilla

Monturque

Moriles

Nueva Carteya

Puente Genil

Rambla

Santaella

1.2.26. Reġjun speċifikat Navarra

(a) Subreġjun Ribera Baja

Ablitas

Arguedas

Barillas

Cascante

Castejón

Cintruénigo

Corella

Fitero

Monteagudo

Murchante

Tudela

Tulebras

Valtierra

(b) Subregjun Ribera Alta

Artajona

Beire

Berbinzana

Cadreita

Caparroso

Cárcar

Carcastillo

Falces

Funes

Larraga

Lerin

Lodosa

Marcilla

Mélida

Milagro

Miranda de Arga

Murillo el Fruto

Murillo el Cuende

Olite

Peralta

Pitillas

Sansoain

Santacara

Sesma

Tafalla

Villafranca

(ċ) Subreġjun Tierra Estella

Aberin

Allo

Arcos

Arellano

Arróniz

Ayeguí

Barbarín

Busto

Desojo

Discastillo

Espronceda

Estella

Igúzquiza

Lazagurria

Luquín

Mendaza

Morentin

Oteiza de la Solana

Sansol

Torralba del Rio

Torres del Rio

Valle de Yerri

Villatuerta

Villa mayor de Monjardín

(d) Subreġjun Valdizarbe

Adios

Añorbe

Artazu

Barásoain

Biurrun

Cirauqui

Etxauri

Enériz

Garinoain

Guirguillano

Legarda

Leoz

Mañeru

Mendigorria

Muruzábal

Obanos

Orisoain

Oloriz

Puente la Reina

Pueyo

Tiebas-Muruarte de Reta

Tirapu

Ucar

Unzué

Uterga

(e) Subregion Baja Montaña

Aibar

Aoiz

Cáseda

Eslava

Ezprogui

Gallipienzo

Javier

Leache

Lerga

Llédena

Lumbier

Sada

San Martin de Unx

Sanguesa

Ujué

1.2.27. Reġjun speċifikat Penedès

Abrera

Aiguamurcia

Albinyana

Avinyonet

Banyeres

Begues

Bellvei

Bisbal del Penedès, La

Bonastre

Cabanyas

Cabrera d'Igualada

Calafell

Canyelles

Castellet i Gornal

Castellvi Rosanes

Castellvi de la Marca

Cervelló

Corbera de Llobregat

Creixell

Cubelles

Cunit

Font-rubí

Gelida

Granada

Hostalets de Pierola

Llacuna

Llorenç del Penedès

Martorell

Mascefa

Mediona

Montmell

Olèrdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Pacs del Penedès

Piera

Pla del Penedès

Pontons

Puigdálber

Roda de Barà

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Quinti de Mediona

Sant Sadurni d'Anoia

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Jaume dels Domenys

Santa Margarida i els Monjos

Santa Fe del Penedès

Santa Maria de Miralles

Santa Oliva

Sant Jaume dels domenys

Sant Marti Sarroca

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Riudebitlles

Sitges

Subirats

Torrelavid

Torrelles de Foix

Vallirana

Vendrell, El

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Viloví

1.2.28. Reġjun speċifikat Priorato

Bellmunt del Priorat

Gratallops

Lloà

Morera de Montsant

Poboleda

Porrerá

Torroja del Priorat

Vilella Alta

Vilella Baixa

1.2.29. Reġjun speċifikat Rias Baixas

(a) Subreġjun Val do Salnés

Caldas de Reis

Cambados

Meaño

Meis

Portas

Ribadumia

Sanxenxo

Vilanova de Arousa

Villagracia de Arousa

(b) Subreġjun Condado do Tea

A Cañiza

Arbo

As Neves

Crecente

Salvaterra de Miño

(ċ) Subreġjun O Rosal

O Rosal

Tomiño

Tui

1.2.30. Reġjun speċifikat Ribeiro

Arnoia

Beade

Carballeda de Avia

Castrelo de Miño

Cenlle

Cortegada

Leiro

Punxin

Ribadavia

1.2.31. Reġjun speċifikat Ribeira del Duero

Adrada de Haza

Aguilera

Alcubilla de Avellaneda

Aldehorno

Anguix

Aranda de Duero

Baños de Valdearados

Berlangas de Roa

Boada de Roa

Bocos de Duero

Burgo de Osma

Caleruega

Campillo de Aranda

Canalejas de Peñafiel

Castillejo de Robledo

Castrillo de la Vega

Castrillo de Duero

Cueva de Roa

Curiel de Duero

Fompedraza

Fresnilla de las Dueñas

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel del Mercado

Gumiel de Hizán

Guzmán

Haza

Honrubia de la Cuesta

Hontangas

Hontoria de Valdearados

Horra

Hoyales de Roa

Langa de Duero

Mambrilla de Castrejón

Manzanillo

Milagros

Miño de san Esteban

Montejo de la Vega de la Zerrezuela

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Olivares de Duero

Olmedillo de Roa

Olmos de Peñafiel

Pardilla

Pedrosa de Duero

Peñafiel

Peñaranda de Duero

Pesquera de Duero

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Quemada

Quintana del Pidio

Quintanamanvirgo

Quintanilla de Onésimo

Quintanilla de Arriba

Rábano

Roa de Duero

Roturas

San Esteban de Gormaz

San Juan del Monte

San Martin de Rubiales

Santa Cruz de la Salceda

Sequera de Haza

Sotillo de la Ribera

Terradillos de Esgueva

Torre de Peñafiel

Torregalindo

Tórtoles de Esgueva

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valbuena de Duero

Valcabado de Roa

Valdeande

Valdearcos de la Vega

Valdezate

Vid

Villaescusa de Roa

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villatuelda

Villaverde de Montejo

Villovela de Esgueva

Zazuar

1.2.32. Reġjun speċifikat Rioja

(a) Subreġjun Rioja Alavena

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar de Alava

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Leza

Moreda de Alava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradon

Samaniego

Villanueva de Alava

Yécora

(b) Subreġjun Rioja Alta

Abalos

Alesón

Alesanco

Anguciana

Arenzana de Arriba

Arenzana de Abajo

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Rio Tobía

Baños de Rioja

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellorigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Rio Tirón

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Fonseca

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Herramélluri

Hervias

Hormilleja

Hormilla

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochándurí

Ollaurí

Rodezno

Sajazarra

San Millán de Yécora

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

San Asensio

Santa Coloma

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla Sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villajero

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Zarratón

(ċ) Subreġjun Rioja Baja

Agoncillo

Aguilar del río Alhama

Albelda de Iregua

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Andosilla

Aras

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Azagra

Bargota

Bergasa

Bergasilla

Calahorra

Cervera del rio alhama

Clavijo

Corera

Cornago

Galilea

Grávalos

Herce

Igea

Lagunilla del Jubera

Leza del Río Leza

Mendavia

Molinos de Ocón

Murillo del Río Leza

Nalda

Ocón

Pradejón

Quel

Redal

Ribafrecha

Rincón de Soto

San Adrián

Santa Engracia de Jubera

Sartaguda

Tudelilla

Viana

Villa de Ocón

Villamediana de Iregua

Villar de Arnedo

1.2.33. Reġjun speċifikat Rueda

Aguasal

Alaejos

Alcazarén

Aldehuela del Codonal

Almenara de Adaja

Ataquines

Bernuy de Coca

Blasconuño de Matacabras

Bobadilla del Campo

Bócigas

Brahojos de Medina

Campillo

Carpio del Campo

Castrejón

Castronuño

Cervillego de la Cruz

Codorniz

Donhierro

Fresno el Viejo

Fuente Olmedo

Fuente de Santa Cruz

Fuente el sol

Gomeznarro

Hornillos

Juarros de Voltoya

Llano de Olmedo

Llomoviejo

Madrigal de las Altas Torres

Matapozuelos

Medina del Campo

Mojados

Montejo de Arévalo

Montuenga

Moraleja de Coca

Moraleja de las Panaderas

Muriel

Nava del Rey

Nava de La Asunción

Nieva

Nueva Villa de las Torres

Olmedo

Pollos

Pozal de Gallinas

Pozáldez

Puras

Ramiro

Rapariegos

Rodilana

Rubi de bracamonte

Rueda

San Cristobal de la Vega

Santuiste de San Juan Bautista

Salvador de Zapardiel

San Pablo de la Moraleja

Seca

Serrada

Siete Iglesias de Travancos

Tordesillas

San Vicente del Palacio

Torrecilla de la Orden

Torrecilla de la Abadesa

Torecilla del Valle

Tolocirio

Valdestillas

Velascalvaro

Ventosa de la Cuesta

Villafranca de Duero

Villagonzalo de Coca

Villanueva de Duero

Villaverde de Medina

Zarza

1.2.34. Reġjun speċifikat Somontano

Abiego

Adahuesca

Angues

Alcalá del Obispo

Alquézar

Antillón

Argavieso

Azara

Azlor

Barbastro

Barbuñales

Berbegal

Bierge

Blecua y Torres

Capella

Casbas de Huesca

Castillazuelo

Colungo

Estada

Estadilla

Fonz

Grado

Graus

Hoz y Costean

Ibieca

Ilche

Laluenga

Laperdiguera

Lascellas-Ponzano

Naval

Olvena

Peralta de Alcofea

Peraltilla

Perarrúa

Pertusa

Pozán de Vero

Puebla de Castro

Salas Altas

Salas Bajas

Santa Maria Dulcis

Secastilla

Siétamo

Torres de Alcanadre

1.2.35. Reġjun speċifikat Tacoronte - Acentejo

El Sauzal

Matanza de Acentejo

Victoria de Acentejo

Laguna

Santa Úrsula

Tacoronte

Tegueste

1.2.36. Reġjun speċifikat Specified r egion Tarragona

(a) Subregion Campo de Tarragona

Alcover

Aleixar

Alforja

Alió

Almoster

Altafulla

Argentera

Ascó

Benisanet

Borges del Camp

Botarell

Bràfim

Cabra del Camp

Cambrils

Castellvell del Camp

Catllar

Colldejou

Constantí

Cornudella

Duesaigües

Figuerola del Camp

Garcia

Garidells

Ginestar

Masó

Masllorens

Maspujols

Milà

Miraver

Montbriódel Camp

Montferrí

Mont-roig

Mora d'Ebre

Mora la Nova

Morell

Nou de Gaià

Nulles

Pallaresos

Perafort

Pla da Santa María

Pobla de Montornès

Pobla de Mafumet

Puigpelat

Renau

Reus

Riera de Gaià

Riudecanyes

Rodonyà

Rourell

Ruidecols

Ruidoms

Salomó

Secuita

Selva del Camp

Tarragona

Tivissa

Torre del Espanyol

Torredembarra

Ulldemolins

Vallmoll

Valls

Vespella

Vila-rodona

Vilabella

Vilallonga del Camp

Vilanova d'Escornalbou

Vilaseca i Salou

Vinebre

Vinyols i els Arcs

(b) Subreġjun Falset

Cabassers

Capçanes

Figuera

Guiamets, Els, i Marça

Masroig

Pradell

Torre de Fontaubella

1.2.37. Reġjun speċifikat Terra Alta

Arnés

Batea

Bot Pinell de Brai

Caseres

Corbera de Terra Alta

Fatarella, Gandesa

Horta de Sant Joan

Pobla de Massalauca

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

1.2.38. Reġjun speċifikat Toro

Argujillo

Bóveda de Toro

Morales de Toro

Pego

Peleagonzalo

Piñero

San Román de Hornija

San Miguel de la Ribera

Sanzoles

Toro

Valdefinjas

Venialbo

Villabuena del Puente

Villafranca de Duero

1.2.39. Reġjun speċifikat Utiel - Requena

Camporrobles

Caudete

Fuenterrobles

Siete Aguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villagordo

1.2.40. Reġjun speċifikat Valdeorras

Barco

Bollo

Carballeda de Valdeorras

Laroco

Petín

Rúa

Rubiana

Villamartin

1.2.41. Reġjun speċifikat Valdepeñas

Alcubillas

Moral de Calatrava

San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela

Torrenueva

Valdepeñas

1.2.42. Reġjun speċifikat Valencia

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Fuenterrobles

Requena

Sieteaguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

(a) Subregion Alto Turia

Alpuente

Aras de Alpuente

Chelva

La Yesa

Titaguas

Tuéjar

(b) Subreġjun Valentino

Alborache

Alcublas

Andilla

Bugarra

Buñol

Casinos

Cheste

Chiva

Chulilla

Domeño

Estivella

Gestalgar

Godelleta

Higueruelas

Lliria

Losa del Obispo

Macastre

Monserrat

Montroy

Montserrat

Pedralba

Real de Montroy

Turís

Villamarxant

Villar del Arzobispo

(ċ) Subreġjun Moscatel de Valencia

Catadau

Cheste

Chiva

Godelleta

Llombai

Monserrat

Montroy

Real de Montroy

Turis

(d) Subreġjun Clariano

Adzaneta de Albaida

Agullent

Albaida

Alfarrasí

Ayelo de Malferit

Ayelo de Rugat

Bèlgida

Bellús

Beniatjar

Benicolet

Benigànim

Bocairem

Bufalí

Castellóde Rugat

Font la Figuera

Fontanars dels Alforins

Guadasequies

L'Olleria

La Pobla del Duc

Llutxent

Moixent

Montaberner

Montesa

Montichelvo

Ontinyent

Otos

Palomar

Pinet

Quatretonda

Ràfol de Salem

Sempere

Terrateig

Vallada

1.2.43. Reġjun speċifikat Valle d e Güimar

Arafo

Candelaria

Güimar

1.2.44. Reġjun speċifikat Valle de la Orotava

La Orotava

Puerto de la Cruz

Los Realejos

1.2.45. Reġjun speċifikat Vinos de Madrid

(a) Subreġjun Arganda

Ambite

Aranjuez

Arganda del Rey

Belmonte de Tajo

Campo Real

Carabaña

Chinchón

Colmenar de Oreja

Fuentidueña de Tajo

Getafe

Loeches

Mejorada del Campo

Morata de Tajuña

Orusco

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Tielmes

Titulcia

Valdaracete

Valdelaguna

Valdilecha

Villaconejos

Villamanrique de Tajo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

(b) Subregġjun Navalcarnero

Álamo

Aldea del Fresno

Arroyomolinos

Batres

Brunete

Fuenlabrada

Griñion

Humanes de Madrid

Moraleja de Enmedio

Móstoles

Navalcarnero

Parla

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Valdemorillo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

(ċ) Subreġjun San Martín del Valdeiglesias

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Chapinería

Colmenar de Arroyo

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Rozas de Puerto Real

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

1.2.46. Reġjun speċifikat Ycoden - Daute - Isora

San Juan de la Rambla

La Guancha

Icod de los vinos

Garachico

Los Silos

Buenavista del Norte

El Tanque

Santiago del Teide

Guía de Isora

1.2.47. Reġjun speċifikat Yecla

Yecla

2. Inbejjed tal-mejda li għandhom indikazzjoni ġeografika

Abanilla

Bages

Bajo Aragón

Cádiz

Campo de Cartagena

Cañamero

Cebreros

Contraviesa-Alpujarra

Fermoselle-Arribes del Duero

Gálvez

La Gomera

Gran Canaria-El Monte

Manchuela

Matanegra

Medina del Campo

Montánchez

Plà i Llevant de Mallorca

Pozohondo

Ribeira Sacra

Ribera Alta del Guadiana

Ribera Baja del Guadiana

Sacedón-Mondéjar

Sierra de Alcaraz

Tierra de Barros

Tierra del Vino de Zamora

Tierra Baja de Aragón

Valdejalón

Valdevimbre-Los Oteros

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

B. Espressjonijiet tradizzjonali

Amontillado

Chacoli-Txakolina

Criadera

Criaderas y Soleras

Crianza

Denominacíon de Origen/DO

Denominacíon de Origen calificada/DOCa

Fino

Fondillón

Lagrima

Oloroso

Pajarete

Palo cortado

Raya

Vendimia temprana

Vendimia seleccionada

Vino de la Tierra

IV. INBEJJED LI JORIĠINAW FIR-REPUBBLIKA ĦELLENIKA

A. Indikazzjonijiet ġeografiċi

1. Inbejjed ta' kwalità prodotti f'reġjuni speċifikati

1.1. Ismijiet ta' reġjuni speċifikati

1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (appellation d'origine contrôlée)

Σάμος (Samos)

Πατρών (Patras)

Ρίου Πατρών (Patras)

Κεφαλληνίας (Cephalonie)

Ρόδου (Rhodos)

Λήμνου (Lemnos)

1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

Σητεία (Sitia)

Νεμέα (Némée)

Σαντορίνη (Santorin)

Δαφνές (Dafnes)

Ρόδος (Rhodos)

Νάουσα (Naoussa)

Κεφαλληνίας (Cephalonie)

Ραψάνη (Rapsani)

Μαντινεία (Mantinee)

Πεζά (Peza)

Αρχάνες (Archanes)

Πάτραι (Patras)

Ζίτσα (Zitsa)

Αμύνταιον (Amynteon)

Γουμένισσα (Gumenissa)

Πάρος (Paros)

Λήμνος (Lemnos)

Αγχίαλος (Anchialos)

Πλαγιές Μελίτωνα (Côtes de Meliton)

Μεσενικόλα (Mesenicola)

2. Inbejjed tal-mejda

2.1. Oνομασία κατά παράδοση (disignazzjoni tradizzjonali)

Αττικής (Attikis)

Βοιωτίας (Viotias)

Ευβοίας (Evias)

Μεσογείων (Messoguion)

Κρωπίας (Kropias)

Κορωπίου (Koropiou)

Μαρκοπούλου (Markopoulou)

Μεγάρων (Megaron)

Παιανίας (Peanias)

Λιοπεσίου (Liopessiou)

Παλλήνης (Pallinis)

Πικερμίου (Pikermiou)

Σπάτων (Spaton)

Θηβών (Thivon)

Γιάλτρων (Guialtron)

Καρύστου (Karystou)

Χαλκίδας (Halkidas)

Ζακύνθου (Zante)

2.2. Τοπικός οίνος (mbid locali)

Τοπικός οίνος Τριφυλίας (Trifilia)

Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος (Messimvria)

Επανωμίτικος τοπικός οίνος (Epanomie)

Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (côtes montagneuses de Korinthia)

Τοπικός οίνος Πυλίας (Pylie)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (côtes de Vertiskos)

Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος (Heraklion)

Λασιθιώτικος τοπικός οίνος (Lassithie)

Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (Peloponnèse)

Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (Messina)

Μακεδονικός τοπικός οίνος (Macédonie)

Κρητικός τοπικός οίνος (Crete)

Θεσσαλικός τοπικός οίνος (Thessalia)

Τοπικός οίνος Κισάμου (Kissamos)

Τοπικός οίνος Τυρνάβου (Tyrnavos)

Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (côtes de Ampelos)

Τοπικός οίνος Βίλλιζας (Villiza)

Τοπικός οίνος Γρεβενών (Grevena)

Τοπικός οίνος Αττικής (Attique)

Αγιορείτικος τοπικός οίνος (Agioritikos)

Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (Dodekanese)

Aναβυσιωτικός τοπικός οίνος (de Anavyssiotikos)

Παιανίτικος τοπικός οίνος (de Peanitikos)

Τοπικός οίνος Δράμας (Drama)

Κρανιώτικος τοπικός οίνος (Krania)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πάρνηθας (Côtes de Parnitha)

Συριανός τοπικός οίνος (Syros)

Θηβαϊκός τοπικός οίνος (Thiva)

Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρώνα (côtes du Kitheron)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πετρωτού (côtes de Petrotou)

Τοπικός οίνος Γερανίων (Gerania)

Παλληνιώτικος τοπικός οίνος (Pallini)

Αττικός τοπικός οίνος (Attique)

Αγοριανός τοπικός οίνος (Agorianos)

Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλάντης (vallée de Atalanti)

Τοπικός οίνος Αρκαδίας (Vin de pays de Arcadia)

Παγγαιορείτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Paggeoritikos)

Τοπικός οίνος Μεταξάτων (Vin de pays de Metaxata)

Τοπικός οίνος Κλημέντι (Vin de pays de Klimenti)

Τοπικός οίνος Ημαθίας (Vin de pays de Hemathia)

Τοπικός οίνος Κέρκυρας (Vin de pays de Kerkyra (Corfu))

Τοπικός οίνος Σιθωνίας (Vin de pays de Sithonia)

Τοπικός οίνος Μαντζαβινάτων (Vin de pays de Mantzavinata)

Ισμαρικός τοπικός οίνος (Vin de pays d'Ismarikos)

Τοπικός οίνος Αβδήρων (Vin de pays de Avdira)

Τοπικός οίνος Ιωαννίνων (Vin de pays de Ioannina)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (Vin de pays de côtes de Aigialieias)

Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου (Vin de pays de côtes du Ainou)

Θρακικός τοπικός οίνος (Vin de pays de Thrakie)

Τοπικός οίνος Ιλιου (Vin de pays de Ilion)

Μετσοβίτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Metsovon)

Κορωπιότικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Koropie)

Τοπικός οίνος Θαψάνων (Vin de pays de Thapsanon)

Σιατιστινός τοπικός οίνος (Vin de pays de Siatistinon)

Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος (Vin de pays de Ritsona Avlidos)

Τοπικός οίνος Λετρίνων (Vin de pays de Letrina)

Τοπικός οίνος Τεγέας (Vin de pays de Tegeas)

Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος ή (Vin de pays de la Mer Egée)

Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους (Vin de pays de Aigaion pelagos)

Τοπικός οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (Vin de pays de côtes nord de Penteli)

Σπατανέικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Spata)

Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Markopoulo)

Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου (Vin de pays de Lilantio Pedion)

Τοπικός οίνος Χαλκιδικής (Vin de pays de Chalkidiki)

Καρυστινός τοπικός οίνος (Vin de pays de Karystos)

Τοπικός οίνος Χαλικούνας (Vin de pays de Chalikouna)

Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος (Vin de pays de Opountia Lokrida)

Τοπικός οίνος Πέλλας (Vin de pays de Pella)

Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Andriani)

Τοπικός οίνος Σερρών (Vin de pays de Serres)

Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος (Vin de pays de Sterea Ellada)

B. Espressjonijiet tradizzjonali

Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη (bejegyzett eredetmegjelölés)

Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (kiváló minőségű bor eredetmegjelöléssel)

Ονομασία κατά παράδοση Ρετσίνα (Retsina hagyományos elnevezés)

Ονομασία κατά παράδοση Βερντέα Ζακύνθου (Verdea de Zante hagyományos elnevezés)

Τοπικός οίνος (tájbor, vin de pays)

από διαλεκτούς αμπελώνες ("grand cru)"

Κάβα (Caνa)

Ρετσίνα (Retsina)

Κτήμα (Ktima)

Αρχοντικό (Archontiko)

Αμπελώνες (Ampelones)

Οίνος φυσικώς γλυκύς (vin naturellement doux)

V. INBEJJED LI JORIĠINAW MIR-REPUBBLIKA TALJANA

A. Indikazzjonjiet ġeografiċi

1. Inbejjed ta' kwalità prodotti f'reġjuni speċifikati ("vino di qualità prodotto in una regione determinata")

1.1. Inbejjed ta' kwalità psr deskritti bl-espressjoni "Denominazione di origine controllata e garantita"

Albana di Romagna

Asti

Barbaresco

Barolo

Brachetto d'Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti/Chianti Classico, sew jekk akkumpanjat minn waħda mill-indikazzjonijiet ġeografiċi li ġejjin u sew jekk le:

- Montalbano

- Rufina

- Colli fiorentini

- Colli senesi

- Colli aretini

- Colline pisane

- Montespertoli

Cortese di Gavi

Franciacorta

Gattinara

Gavi

Ghemme

Montefalco Sagrantino

Montepulciano

Recioto di Soave

Taurasi

Torgiano

Valtellina

Valtellina Grumello

Valtellina Inferno

Valtellina Sassella

Valtellina Valgella

Vernaccia di San Gimignano

Vermentino di Gallura

1.2. Inbejjed ta' kwalità psr deskritti bl-espressjoni "Denominazione di origine controllata"

1.2.1. Reġjun Tal-Pjemonte

Alba

Albugnano

Alto Monferrato

Acqui

Asti

Boca

Bramaterra

Caluso

Canavese

Cantavenna

Carema

Casalese

Casorzo d'Asti

Castagnole Monferrato

Castelnuovo Don Bosco

Chieri

Colli tortonesi

Colline novaresi

Colline saluzzesi

Coste della Sesia

Diano d'Alba

Dogliani

Fara

Gabiano

Langhe monregalesi

Langhe

Lessona

Loazzolo

Monferrato

Monferrato Casalese

Ovada

Piemonte

Pinorelese

Roero

Sizzano

Valsusa

Verduno

1.2.2. Reġjun tal-Vald' Aosta

Arnad-Montjovet

Chambave

Nus

Donnas

La Salle

Enfer d'Arvier

Morgex

Torrette

Valle d'Aosta

Vallée d'Aoste

1.2.3. Lombardy region

Botticino

Capriano del Colle

Cellatica

Garda

Garda Colli Mantovani

Lugana

Mantovano

Oltrepoċ Pavese

Riviera del Garda Bresciano

San Colombano al Lambro

San Martino Della Battaglia

Terre di Franciacorta

Valcalepio

1.2.4. Reġjun tat-Trentino -Alto Adige

Alto Adige

Bozner Leiten

Bressanone

Brixner

Buggrafler

Burgraviato

Caldaro

Casteller

Colli di Bolzano

Eisacktaler

Etschtaler

Gries

Kalterer

Kalterersee

Lago di Caldaro

Meraner Hügel

Meranese di collina

Santa Maddalena

Sorni

St. Magdalener

Südtirol

Südtiroler

Terlaner

Terlano

Teroldego Rotaliano

Trentino

Trento

Val Venosta

Valdadige

Valle Isarco

Vinschgau

1.2.5. Reġjun tal-Veneto

Bagnoli di Sopra

Bagnoli

Bardolino

Breganze

Breganze Torcolato

Colli Asolani

Colli Berici

Colli Berici Barbarano

Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona

Colli di Conegliano Refrontolo

Colli Euganei

Conegliano

Conegliano Valdobbiadene

Conegliano Valdobbiadene Cartizze

Custoza

Etschtaler

Gambellara

Garda

Lessini Durello

Lison Pramaggiore

Lugana

Montello

Piave

San Martino della Battaglia

Soave

Valdadige

Valdobbiadene

Valpantena

Valpolicella

1.2.6. Reġjun tal-Friuli - Venezia Giulia

Carso

Colli Orientali del Friuli

Colli Orientali del Friuli Cialla

Colli Orientali del Friuli Ramandolo

Colli Orientali del Friuli Rosazzo

Collio

Collio Goriziano

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Friuli Latisana

Isonzo del Friuli

Lison Pramaggiore

1.2.7. Reġjun tal-Liguria

Albenga

Albenganese

Cinque Terre

Colli di Luni

Colline di Levanto

Dolceacqua

Finale

Finalese

Golfo del Tigullio

Riviera Ligure di Ponente

Riviera dei fiori

1.2.8. Reġjun ta' l-Emilia - Romagna

Bosco Eliceo

Castelvetro

Colli Bolognesi

Colli Bolognesi Classico

Colli Bolognesi Colline di Riosto

Colli Bolognesi Colline Marconiane

Colli Bolognesi Colline Oliveto

Colli Bolognesi Monte San Pietro

Colli Bolognesi Serravalle

Colli Bolognesi Terre di Montebudello

Colli Bolognesi Zola Predosa

Colli d'Imola

Colli di Faenza

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e Canossa

Colli Piacentini

Colli Piacentini Monterosso

Colli Piacentini Val d'Arda

Colli Piacentini Val Nure

Colli Piacentini Val Trebbia

Reggiano

Reno

Romagna

Santa Croce

Sorbara

1.2.9. Reġjun tat-Toskana

Barco Reale di Carmignano

Bolgheri

Bolgheri Sassicaia

Candia dei Colli Apuani

Carmignano

Chianti

Chianti classico

Colli Apuani

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni

Colline Lucchesi

Costa dell "Argentario"

Elba

Empolese

Montalcino

Montecarlo

Montecucco

Montepulciano

Montereggio di Massa Marittima

Montescudaio

Parrina

Pisano di San Torpè

Pitigliano

Pomino

San Gimignano

San Torpè

Sant'Antimo

Scansano

Val d'Arbia

Val di Cornia

Val di Cornia Campiglia Marittima

Val di Cornia Piombino

Val di Cornia San Vincenzo

Val di Cornia Suvereto

Valdichiana

Valdinievole

1.2.10. Reġjun ta' l-Umbria

Assisi

Colli Martani

Colli Perugini

Colli Amerini

Colli Altotiberini

Colli del Trasimeno

Lago di Corbara

Montefalco

Orvieto

Orvietano

Todi

Torgiano

1.2.11. Reġjun tal-Marche

Castelli di Jesi

Colli pesaresi

Colli Ascolani

Colli maceratesi

Conero

Esino

Focara

Matelica

Metauro

Morro d'Alba

Piceno

Roncaglia

Serrapetrona

1.2.12. Lazio region

Affile

Aprilia

Capena

Castelli Romani

Cerveteri

Circeo

Colli albani

Colli della Sabina

Colli lanuvini

Colli etruschi viterbesi

Cori

Frascati

Genazzano

Gradoli

Marino

Montecompatri Colonna

Montefiascone

Olevano romano

Orvieto

Piglio

Tarquinia

Velletri

Vignanello

Zagarolo

1.2.13. Reġjun ta' l-Abruzzi

Abruzzo

Abruzzo Colline teramane

Controguerra

Molise

1.2.14. Reġjun tal-Molise

Biferno

Pentro d'Isernia

1.2.15. Reġjun tal-Campania

Avellino

Aversa

Campi Flegrei

Capri

Castel San Lorenzo

Cilento

Costa d'Amalfi Furore

Costa d'Amalfi Ravello

Costa d'Amalfi Tramonti

Costa d'Amalfi

Falerno del Massico

Galluccio

Guardiolo

Guardia Sanframondi

Ischia

Massico

Penisola Sorrentina

Penisola Sorrentina-Gragnano

Penisola Sorrentina-Lettere

Penisola Sorrentina-Sorrento

Sannio

Sant'Agata de' Goti

Solopaca

Taburno

Tufo

Vesuvio

1.2.16. Reġjun ta' l-Apulia

Alezio

Barletta

Brindisi

Canosa

Castel del Monte

Cerignola

Copertino

Galatina

Gioia del Colle

Gravina

Leverano

Lizzano

Locorotondo

Lucera

Manduria

Martinafranca

Matino

Nardoċ

Ortanova

Ostuni

Il-Puglia

Salice salentino

San Severo

Squinzano

Trani

1.2.17. Reġjun tal-Basilicata

Vulture

1.2.18. Reġjun tal-Calabria

Bianco

Bivongi

Ciroċ

Donnici

Lamezia

Melissa

Pollino

San Vito di Luzzi

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Savuto

Scavigna

Verbicaro

1.2.19. Reġjun ta' Sqallija

Alcamo

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Delia Nivolalli

Eloro

Etna

Faro

Lipari

Marsala

Menfi

Noto

Pantelleria

Sambuca di Sicilia

Santa Margherita di Belice

Sciacca

Siracusa

Vittoria

1.2.20. Reġjun ta' Sardinja

Alghero

Arborea

Bosa

Cagliari

Campidano di Terralba

Mandrolisai

Oristano

Sardegna

Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu

Sardegna-Mogoro

Sardegna-Nepente di Oliena

Sardegna-Oliena

Sardegna-Semidano

Sardegna-Tempio Pausania

Sorso Sennori

Sulcis

Terralba

2. Inbejjed tal-mejda li għandhom indikazzjoni ġeografika

2.1. Abruzzi

Alto tirino

Colline Teatine

Colli Aprutini

Colli del sangro

Colline Pescaresi

Colline Frentane

Histonium

Terre di Chieti

Valle Peligna

Vastese

2.2. Basilicata

Basilicata

2.3. Provinċja awtonoma' ta' Bolzano

Dolomiti

Dolomiten

Mitterberg

Mitterberg tra Cauria e Tel

Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4. Calabria

Arghilla

Calabria

Condoleo

Costa Viola

Esaro

Lipuda

Locride

Palizzi

Pellaro

Scilla

Val di Neto

Valdamato

Valle dei Crati

2.5. Campania

Colli di Salerno

Dugenta

Epomeo

Irpinia

Paestum

Pompeiano

Roccamonfina

Terre del Volturno

2.6. Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia

Bianco dei Sillaro

Emilia

Fortana del Taro

Forli

Modena

Ravenna

Rubicone

Sillaro

Terre die Veleja

Val Tidone

2.7. Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza

Venezia Giulia

Venezie

2.8. Lazio

Civitella d'Agliano

Colli Cimini

Frusinate

Dei Frusinate

Lazio

Nettuno

2.9. Liguria

Colline Savonesi

Val Polcevera

2.10. Lombardia

Alto Mincio

Benaco bresciano

Bergamasca

Collina del Milanese

Montenetto di Brescia

Mantova

Pavia

Quistello

Ronchi di Brescia

Sabbioneta

Sebino

Terrazze Retiche di Sondrio

2.11. Marche

Marche

2.12. Molise

Osco

Rotae

Terre degli Osci

2.13. Apulia

Daunia

Murgia

Puglia

Salento

Tarantino

Valle d'Itria

2.14. Sardinja

Barbagia

Colli del Limbara

Isola dei Nuraghi

Marmila

Nuoro

Nurra

Ogliastro

Parteolla

Planargia

Romangia

Sibiola

Tharros

Trexenta

Valle dei Tirso

Valli di Porto

2.15. Sqallija Pino

Camarro

Colli Ericini

Fontanarossa di Cerda

Salemi

Salina

Sicilia

Valle Belice

2.16. Toscana

Alta Valle della Greve

Colli della Toscano centrale

Maremma toscana

Orcia

Toscana

Toscano

Val di Magra

2.17. Provinċja awtonoma ta' Trento

Dolomiten

Dolomiti

Atesino

Venezie

Vallagarina

2.18. Umbria

Allerona

Bettona

Cannara

Narni

Spello

Umbria

2.19. Veneto

Alto Livenza

Colli Trevigiani

Conselvano

Dolomiten

Dolomiti

Venezie

Marca Trevigiana

Vallagarina

Veneto

Veneto orientale

Verona

Veronese

B. Espressjonijiet tradizzjonali

Amarone

Auslese

Buttafuoco

Cacc'e mmitte

Cannellino

Cerasuolo

Denominazione di origine controllata / DOC / D.O.C

Denominazione di origine controllata e garantita / DOCG / D.O.C.G.

Est! Est!! Est!!!

Fior d'arancio

Governo all'uso Toscano

Gutturnio

Indicazione geografica tipica / IGT / I.G.T

Lacrima

Lacrima Christi

Lambiccato

Ramie

Rebola

Recioto

Sangue di Guida

Scelto

Sciacchetrà

Sforzato, Sfurzat

Torcolato

Vendemmia Tardiva

Vin Santo Occhio di Pernice

Vin Santo

Vino nobile

VI. INBEJJED LI JORIĠINAW FIL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU

A. Indikazzjonijiet Ġeografiċi

1. Inbejjed ta' kwalità prodotti f'reġjuni speċifikati

1.1. Ismijiet ta' reġjuni speċifikati

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellange

Elvange

Erpeldange

Gostingen

Greiveldange

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldange

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsange

Stadtbredimus

Trintange

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldange

2. Inbejjed tal-mejda b'indikazzjoni ġeografika

B. Espressjonijiet tradizzjonali

Grand premier cru

Marque nationale appellation contrôlée/AC

Premier cru

Vin de pays

VII. INBEJJED LI JORIĠINAW FIR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA

A. Indikazzjonijiet ġeografiċi

1. Inbejjed ta' kwalità f'reġjuni speċifikati ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

1.1. Ismijiet ta' reġjuni speċifikati

Alcobaça

Alenquer

Almeirim

Arruda

Bairrada

Biscoitos

Borba

Bucelas

Carcavelos

Cartaxo

Castelo Rodrigo

Chamusca

Chaves

Colares

Coruche

Cova da Beira

Däo

Douro

Encostas da Nave

Encostas de Aire

Evora

Graciosa

Granja-Amareleja

Laföes

Lagoa

Lagos

Madeira/Madère/Madera

Setúbal

Moura

Ó bidos

Palmela

Pico

Pinhel

Planalto Mirandês

Portalegre

Portimäo

Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

Redondo

Reguengos

Santarém

Tavira

Tomar

Torres Vedras

Valpaços

Varosa

Vidigueira

Vinho Verde

Vinhos Verdes

1.2. Ismijiet ta' Subreġjuni

1.2.1. Reġjun speċifikat D äo

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Senhorim

Terras de Azurara

1.2.3. Reġjun Douro speċifikat

Alijó

Lamego

Meda

Sabrosa

Vila Real

1.2.4. Subreġjun Favaios

1.2.5. Reġjun Varosa speċifikat

Tarouca

1.2.6. V inhos Verdesta' reġjun speċifikat

Amarante

Basto

Braga

Lima

Monçäo

Penafiel

Vinho Verde

1.2.7. Oħrajn

Däo Nobre

Setubal roxo

2. Inbejjed tal-mejda b'indikazzjoni ġeografika

Alentejo

Algarve

Alta Estremadura

Beira Litoral

Beira Alta

Beiras

Estremadura

Ribatejo

Minho

Terras Durienses

Terras de Sico

Terras do Sado

Trás-os-Montes

B. Espressjonijiet tradizzjonali

Colheita Seleccionada

Denominação de Origem/DO

Denominação de Origem Controlada/DOC

Garrafeira

Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR

Região demarcada

Roxo

Vinho leve

Vinho regional

Region Madeira

Frasqueira

Region Porto

Crusted/Crusting

Lágrima

Late Bottled Vintage/LBV

Ruby

Tawny

Vintage

VIII. INBEJJED ĠEJJIN MIR-RENJU UNIT

A. Indikazzjonijiet Ġeografiċi

1. Inbejjed ta' kwalità prodotti f'reġjuni speċifiċi

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Inbejjed tal-mejda li għandhom indikazzjoni ġeografika

English Counties

Welsh Counties

B. Espressjonijiet tradizzjonali

Regional wine

IX. INBEJJED LI ĠEJJIN MIR-REPUBBLIKA FEDERALI TA' L-AWSTRIJA

A. Indikazzjonijiet Ġeografiċi

1. Inbejjed ta' kwalità prodotti f'reġjuni speċifikati ('Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete')

1.1. Ismijiet ta' reġjuni li jagħmlu l-inbid

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

1.2. Ismijiet ta' reġjuni speċifikati

1.2.1. Reġjun speċifikat tal-Burgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Mittelburgenland

Südburgenland

1.2.2. Reġjun speċifikat tan- Niederösterreich

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kremstal

Thermenregion

Traisental

Wachau

Weinviertel

1.2.3. Reġjun speċifikat ta' Steiermark

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Weststeiermark

1.2.4. Reġjun speċifikat Wien

Wien

1.3. Il-Muniċipalitajiet u l-partijiet tagħhom tal-Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1. Reġjun speċifikat tan-Neusiedlersee

(a) Großlage:

Kaisergarten

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bauernaussatz

Bergäcker

Edelgründe

Gabarinza

Goldberg

Hansagweg

Heideboden

Henneberg

Herrnjoch

Herrnsee

Hintenaussere Weingärten

Jungerberg

Kaiserberg

Kellern

Kirchäcker

Kirchberg

Kleinackerl

Königswiese

Kreuzjoch

Kurzbürg

Ladisberg

Lange Salzberg

Langer Acker

Lehendorf

Neuberg

Pohnpühl

Prädium

Rappbühl-Weingärten

Römerstein

Rustenäcker

Sandflur

Sandriegel

Satz

Seeweingärten

Ungerberg

Vierhölzer

Weidener Zeiselberg

Weidener Ungerberg

Weidener Rosenberg

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Andau

Apetlon

Bruckneudorf

Deutsch Jahrndorf

Edelstal

Frauenkirchen

Gattendorf

Gattendorf-Neudorf

Gols

Halbturn

Illmitz

Jois

Kittsee

Mönchhof

Neudorf bei Parndorf

Neusiedl am See

Nickelsdorf

Pamhagen

Parndorf

Podersdorf

Potzneusiedl

St. Andrä am Zicksee

Tadten

Wallern im Burgenland

Weiden am See

Winden am See

Zurndorf

1.3.2. Reġjun speċifikat tan-Neusiedlersee-Hügelland

(a) Großlagen:

Rosaliakapelle

Sonnenberg

Vogelsang

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adler/Hrvatski vrh

Altenberg

Bergweinärten

Edelgraben

Fölligberg

Gaisrücken

Goldberg

Großgebirge/Veliki vrh

Hasenriegel

Haussatz

Hochkramer

Hölzlstein

Isl

Johanneshöh

Katerstein

Kirchberg

Kleingebirge/Mali vrh

Kleinhöfleiner Hügel

Klosterkeller Siegendorf

Kogel

Kogl/Gritsch

Krci

Kreuzweingärten

Langäcker/Dolnj sirick

Leithaberg

Lichtenbergweingärten

Marienthal

Mitterberg

Mönchsberg/Lesicak

Purbacher Bugstall

Reisbühel

Ripisce

Römerfeld

Römersteig

Rosenberg

Rübäcker/Ripisce

Schmaläcker

St. Vitusberg

Steinhut

Wetterkreuz

Wolfsbach

Zbornje

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Antau

Baumgarten

Breitenbrunn

Donnerskirchen

Draßburg

Draßburg-Baumgarten

Eisenstadt

Forchtenstein

Forchtenau

Großhöflein

Hirm

Hirm-Antau

Hornstein

Kleinhöflein

Klingenbach

Krensdorf

Leithaprodersdorf

Loipersbach

Loretto

Marz

Mattersburg

Mörbisch/See

Müllendorf

Neudörfl

Neustift an der Rosalia

Oggau

Oslip

Pöttelsdorf

Pöttsching

Purbach/See

Rohrbach

Rust

St. Georgen

St. Margarethen

Schattendorf

Schützengebirge

Siegendorf

Sigless

Steinbrunn

Steinbrunn-Zillingtal

Stöttera

Stotzing

Trausdorf/Wulka

Walbersdorf

Wiesen

Wimpassing/Leitha

Wulkaprodersdorf

Zagersdorf

Zemendorf

1.3.3. Reġjun speċifikat Mittelburgenland

(a) Großlage:

Goldbachtal

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altes Weingebirge

Deideckwald

Dürrau

Gfanger

Goldberg

Himmelsthron

Hochäcker

Hochberg

Hochplateau

Hölzl

Im Weingebirge

Kart

Kirchholz

Pakitsch

Raga

Sandhoffeld

Sinter

Sonnensteig

Spiegelberg

Weingfanger

Weislkreuz

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Deutschkreutz

Frankenau

Frankenau-Unterderpullendorf

Girm

Großmutschen

Großwarasdorf

Haschendorf

Horitschon

Kleinmutschen

Kleinwarasdorf

Klostermarienberg

Kobersdorf

Kroatisch Gerersdorf

Kroatisch Minihof

Lackenbach

Lackendorf

Lutzmannsburg

Mannersdorf

Markt St. Martin

Nebersdorf

Neckenmarkt

Nikitsch

Raiding

Raiding-Unterfrauenhaid

Ritzing

Stoob

Strebersdorf

Unterfrauenheid

Unterpetersdorf

Unterpullendorf

1.3.4. Reġjun speċifikat Südburgenland

(a) Großlagen:

Pinkatal

Rechnitzer Geschriebenstein

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Gotscher

Rosengarten

Schiller

Tiefer Weg

Wohlauf

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Bonisdorf

Burg

Burgauberg

Burgauberg-Neudauberg

Deutsch Tschantschendorf

Deutschschützen-Eisenberg

Deutsch Bieling

Deutsch Ehrensdorf

Deutsch Kaltenbrunn

Deutsch-Schützen

Eberau

Edlitz

Eisenberg an der Pinka

Eltendorf

Gaas

Gamischdorf

Gerersdorf-Sulz

Glasing

Großmürbisch

Güssing

Güttenbach

Hackerberg

Hagensdorf

Hannersdorf

Harmisch

Hasendorf

Heiligenbrunn

Hoell

Inzenhof

Kalch

Kirchfidisch

Kleinmürbisch

Kohfidisch

Königsdorf

Kotezicken

Kroatisch Tschantschendorf

Kroatisch Ehrensdorf

Krobotek

Krottendorf bei Güssing

Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach

Kukmirn

Kulmhohe Gfang

Limbach

Luising

Markt-Neuhodis

Minihof-Liebau

Mischendorf

Moschendorf

Mühlgraben

Neudauberg

Neumarkt im Tauchental

Neusiedl

Neustift

Oberbildein

Ollersdorf

Poppendorf

Punitz

Rax

Rechnitz

Rehgraben

Reinersdorf

Rohr

Rohrbrunn

Schallendorf

St Michael

St Nikolaus

St Kathrein

Stadtschlaining

Steinfurt

Strem

Sulz

Sumetendorf

Tobau

Tschanigraben

Tudersdorf

Unterbildein

Urbersdorf

Weichselbaum

Weiden bei Rechnitz

Welgersdorf

Windisch Minihof

Winten

Woppendorf

Zuberbach

1.3.5. Reġjun speċifikat Thermenregion

(a) Großlagen:

Badener Berg

Vöslauer Hauerberg

Weißer Stein

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

Schatzberg

Kappellenweg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Hochgericht

Badener Berg

Brunner Berg

Dornfeld

Goldeck

Gradenthal

Großriede Les'hanl

Hochleiten

Holzspur

In Brunnerberg

Jenibergen

Kapellenweg

Kirchenfeld

Kramer

Lange Bamhartstäler

Mandl-Höh

Mitterfeld

Oberkirchen

Pfaffstättner Kogel

Prezessbühel

Rasslerin

Römerberg

Satzing

Steinfeld

Weißer Stein

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Bad Fischau-Brunn

Bad Vöslau

Bad Fischau

Baden

Berndorf

Blumau

Blumau-Neurißhof

Braiten

Brunn am Gebirge

Brunn/Schneebergbahn

Brunnenthal

Deutsch-Brodersdorf

Dornau

Dreitstetten

Ebreichsdorf

Eggendorf

Einöde

Enzesfeld

Frohsdorf

Gainfarn

Gamingerhof

Gießhübl

Großau

Gumpoldskirchen

Günselsdsorf

Guntramsdorf

Hirtenberg

Josefsthal

Katzelsdorf

Kottingbrunn

Landegg

Lanzenkirchen

Leesodrf

Leobersdorf

Lichtenwörth

Lindabrunn

Maria Enzersdorf

Markt Piesting

Matzendorf

Matzendorf-Hölles

Mitterberg

Mödling

Möllersdorf

Münchendorf

Obereggendorf

Oberwaltersdorf

Oyenhausen

Perchtoldsdorf

Pfaffstätten

Pottendorf

Rauhenstein

Reisenberg

Schönau/Triesting

Seibersdorf

Siebenhaus

Siegersdorf

Sollenau

Sooß

St Veit

Steinabrückl

Steinfelden

Tattendorf

Teesdorf

Theresienfeld

Traiskirchen

Tribuswinkel

Trumau

Vösendorf

Wagram

Wampersdorf

Weigelsdorf

Weikersdorf/Steinfeld

Wiener Neustadt

Wiener Neudorf

Wienersdorf

Winzendorf

Winzendorf-Muthmannsdorf

Wöllersdorf

Wöllersdorf-Steinabrückl

Zillingdorf

1.3.6. Reġjun speċifikat Kremstal

(a) Großlagen:

Göttweiger Berg

Kaiser Stiege

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Großer Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellingen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Droß

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Stratzing-Droß

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems

1.3.7. Reġjun speċifikat Kamptal

(a) Großlage:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Anger

Auf der Setz

Friesenrock

Gaisberg

Gallenberg

Gobelsberg

Heiligenstein

Hiesberg

Hofstadt

Kalvarienberg

Kremstal

Loiser Berg

Obritzberg

Pfeiffenberg

Sachsenberg

Sandgrube

Spiegel

Stein

Steinhaus

Weinträgerin

Wohra

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Altenhof

Diendorf am Walde

Diendorf/Kamp

Elsarn im Straßertale

Engabrunn

Etsdorf am Kamp

Etsdorf-Haitzendorf

Fernitz

Gobelsburg

Grunddorf

Hadersdorf am Kamp

Hadersdorf-Kammern

Haindorf

Kammern am Kamp

Kamp

Langenlois

Lengenfeld

Mittelberg

Mollands

Obernholz

Oberreith

Plank/Kamp

Peith

Rothgraben

Schiltern

Schönberg am Kamp

Schönbergneustift

Sittendorf

Stiefern

Straß im Straßertale

Thürneustift

Unterreith

Walkersdorf

Wiedendorf

Zöbing

1.3.8. Reġjun speċifikat Donauland

(a) Großlagen:

Klosterneuburger Weinberge

Tulbinger Kogel

Wagram-Donauland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bromberg

Erdpreß

Franzhauser

Fuchsberg

Gänsacker

Georgenberg

Glockengießer

Gmirk

Goldberg

Halterberg

Hengsberg

Hengstberg

Himmelreich

Hirschberg

Hochrain

Kreitschental

Kühgraben

Leben

Ortsried

Purgstall

Satzen

Schillingsberg

Schloßberg

Sonnenried

Steinagrund

Traxelgraben

Vorberg

Wadenthal

Wagram

Weinlacke

Wendelstatt

Wora

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Ahrenberg

Abstetten

Altenberg

Ameisthal

Anzenberg

Atzelsdorf

Atzenbrugg

Baumgarten/Reidling

Baumgarten/Wagram

Baumgarten/Tullnerfeld

Chorherrn

Dietersdorf

Ebersdorf

Egelsee

Einsiedl

Elsbach

Engelmannsbrunn

Fels

Fels/Wagram

Feuersbrunn

Freundorf

Gerasdorf b.Wien

Gollarn

Gösing

Grafenwörth

Groß-Rust

Großriedenthal

Großweikersdorf

Großwiesendorf

Gugging

Hasendorf

Henzing

Hintersdorf

Hippersdorf

Höflein an der Donau

Holzleiten

Hütteldorf

Judenau-Baumgarten

Katzelsdorf im Dorf

Katzelsdorf/Zeil

Kierling

Kirchberg/Wagram

Kleinwiesendorf

Klosterneuburg

Königsbrunn

Königsbrunn/Wagram

Königstetten

Kritzendorf

Landersdorf

Michelhausen

Michelndorf

Mitterstockstall

Mossbierbaum

Neudegg

Oberstockstall

Ottenthal

Pixendorf

Plankenberg

Pöding

Reidling

Röhrenbach

Ruppersthal

Saladorf

Sieghartskirchen

Sitzenberg-Reidling

Spital

St Andrä-Wördern

Staasdorf

Stettenhof

Tautendorf

Thürnthal

Tiefenthal

Trasdorf

Tulbing

Tulln

Unterstockstall

Wagram am Wagram

Waltendorf

Weinzierl bei Ollern

Wipfing

Wolfpassing

Wördern

Würmla

Zaußenberg

Zeißelmauer

1.3.9. Reġjun speċifikat Traisental

(a) Großlage:

Traismaurer Weinberge

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Nasenberg

Antingen

Brunberg

Eichberg

Fuchsenrand

Gerichtsberg

Grillenbühel

Halterberg

Händlgraben

Hausberg

In der Wiegn'n

In der Leithen

Kellerberg

Kölbing

Kreit

Kufferner Steinried

Leithen

Schullerberg

Sonnleiten

Spiegelberg

Tiegeln

Valterl

Weinberg

Wiegen

Zachling

Zwirch

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Absdorf

Adletzberg

Ambach

Angern

Diendorf

Dörfl

Edering

Eggendorf

Einöd

Etzersdorf

Franzhausen

Frauendorf

Fugging

Gemeinlebarn

Getzersdorf

Großrust

Grünz

Gutenbrunn

Haselbach

Herzogenburg

Hilpersdorf

Inzersdorf ob der Traisen

Inzersdorf-Geztersdorf

Kappeln

Katzenberg

Killing

Kleinrust

Kuffern

Langmannersdorf

Mitterndorf

Neusiedl

Neustift

Nußdorf ob derTraisen

Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene

Oberwinden

Oberwölbing

Obritzberg-Rust

Ossarn

Pfaffing

Rassing

Ratzersdorf

Reichersdorf

Ried

Rottersdorf

Schweinern

St Andrä/Traisen

St Pölten

Statzendorf

Stollhofen

Thallern

Theyern

Traismauer

Unterradlberg

Unterwölbing

Wagram an der Traisen

Waldletzberg

Walpersdorf

Weidling

Weißenkrichen/Perschling

Wetzmannsthal

Wielandsthal

Wölbing

1.3.10. Reġjun speċifikat Carnuntum

(a) Großlage:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Aubühel

Braunsberg

Dorfbrunnenäcker

Füllenbeutel

Gabler

Golden

Haidäcker

Hausweinäcker

Hausweingärten

Hexenberg

Kirchbergen

Lange Letten

Lange Weingärten

Mitterberg

Mühlbachacker

Mühlweg

Rosenberg

Spitzerberg

Steinriegl

Tilhofen

Ungerberg

Unterschilling

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Arbesthal

Au am Leithagebirge

Bad Deutsch-Altenburg

Berg

Bruck an der Leitha

Deutsch-Haslau

Ebergassing

Enzersdorf/Fischa

Fischamend

Gallbrunn

Gerhaus

Göttlesbrunn

Göttlesbrunn-Arbesthal

Gramatneusiedl

Hainburg/Donau

Haslau/Donau

Haslau-Maria Ellend

Himberg

Hof/Leithaberge

Höflein

Hollern

Hundsheim

Mannersdorf/Leithagebirge

Margarethen am Moos

Maria Ellend

Moosbrunn

Pachfurth

Petronell

Petronell-Carnuntum

Prellenkirchen

Regelsbrunn

Rohrau

Sarasdorf

Scharndorf

Schloß Prugg

Schönabrunn

Schwadorf

Sommerein

Stixneusiedl

Trautmannsdorf/Leitha

Velm

Wienerherberg

Wildungsmauer

Wilfleinsdorf

Wolfsthal-Berg

Zwölfaxing

1.3.11. Reġjun speċifikat Wachau

(a) Großlage:

Frauenweingärten

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgberg

Frauengrund

Goldbügeln

Gottschelle

Höhlgraben

Im Weingebirge

Katzengraben

Kellerweingärten

Kiernberg

Klein Gebirg

Mitterweg

Neubergen

Niederpoigen

Schlucht

Setzberg

Silberbühel

Singerriedel

Spickenberg

Steiger

Stellenleiten

Tranthal

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Aggsbach

Aggsbach-Markt

Baumgarten

Bergern/Dunkelsteinerwald

Dürnstein

Eggendorf

Elsarn am Jauerling

Furth

Groisbach

Gut am Steg

Höbenbach

Joching

Köfering

Krustetten

Loiben

Mautern

Mauternbach

Mitterarnsdorf

Mühldorf

Oberarnsdorf

Oberbergern

Oberloiben

Rossatz-Rührsdorf

Schwallenbach

Spitz

St. Lorenz

St. Johann

St. Michael

Tiefenfucha

Unterbergern

Unterloiben

Vießling

Weißenkirchen/Wachau

Weißenkirchen

Willendorf

Willendorf in der Wachau

Wösendorf/Wachau

1.3.12 Reġjun speċifikat Weinviertel

(a) Großlagen:

Bisamberg-Kreuzenstein

Falkensteiner Hügelland

Matzner Hügel

Retzer Weinberge

Wolkersdorfer Hochleithen

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adamsbergen

Altenberg

Altenbergen

Alter Kirchenried

Altes Gebirge

Altes Weingebirge

Am Berghundsleithen

Am Lehmim

Am Wagram

Antlasbergen

Antonibergen

Aschinger

Auberg

Auflangen

Bergen

Bergfeld

Birthaler

Bogenrain

Bruch

Bürsting

Detzenberg

Die alte Haider

Ekartsberg

Feigelbergen

Fochleiten

Freiberg

Freybergen

Fuchsenberg

Fürstenbergen

Gaisberg

Galgenberg

Gerichtsberg

Geringen

Goldberg

Goldbergen

Gollitschen

Großbergen

Grundern

Haad

Haidberg

Haiden

Haspelberg

Hausberg

Hauseingärten

Hausrucker

Heiligengeister

Hermannschachern

Herrnberg

Hinter der Kirchen

Hirschberg

Hochfeld

Hochfeld

Hochstraß

Holzpoint

Hundsbergen

Im Inneren Rain

Im Potschallen

In Aichleiten

In den Hausweingärten

In Hamert

In Rothenpüllen

In Sechsern

In Trenken

Johannesbergen

Jungbirgen

Junge Frauenberge

Jungherrn

Kalvarienberg

Kapellenfeld

Kirchbergen

Kirchenberg

Kirchluß

Kirchweinbergen

Kogelberg

Köhlberg

Königsbergen

Kreuten

Lamstetten

Lange Ried

Lange Vierteln

Lange Weingärten

Leben

Lehmfeld

Leitenberge

Leithen

Lichtenberg

Ließen

Lindau

Lissen

Martal

Maxendorf

Merkvierteln

Mitterberge

Mühlweingärten

Neubergergen

Neusatzen

Nußberg

Ölberg

Ölbergen

Platten

Pöllitzern

Preussenberg

Purgstall

Raschern

Reinthal

Reishübel

Retzer Winberge

Rieden um den Heldenberg

Rösel

Rosenberg

Roseneck

Saazen

Sandbergen

Sandriegl

Satzen

Sätzweingärten

Sauenberg

Sauhaut

Saurüßeln

Schachern

Schanz

Schatz

Schatzberg

Schilling

Schmallissen

Schmidatal

Schwarzerder

Sechterbergen

Silberberg

Sommerleiten

Sonnberg

Sonnen

Sonnleiten

Steinberg

Steinbergen

Steinhübel

Steinperz

Stöckeln

Stolleiten

Strassfeld

Stuffeln

Tallusfeld

Veigelberg

Vogelsinger

Vordere Bergen

Warthberg

Weinried

Weintalried

Weisser Berg

Zeiseln

Zuckermandln

Zuckermantel

Zuckerschleh

Züngel

Zutrinken

Zwickeln

Zwiebelhab

Zwiefänger

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Alberndorf im Pulkautal

Alt Höflein

Alt Ruppersdorf

Altenmarkt im Thale

Altenmarkt

Altlichtenwarth

Altmanns

Ameis

Amelsdorf

Angern an der March

Aschendorf

Asparn an der Zaya

Aspersdorf

Atzelsdorf

Au

Auersthal

Auggenthal

Bad Pirawarth

Baierdorf

Bergau

Bernhardsthal

Bisamberg

Blumenthal

Bockfließ

Bogenneusiedl

Bösendürnbach

Braunsdorf

Breiteneich

Breitenwaida

Bruderndorf

Bullendorf

Burgschleinitz

Burgschleinitz–Kühnring

Deinzendorf

Diepolz

Dietersdorf

Dietmannsdorf

Dippersdorf

Dobermannsdorf

Drasenhofen

Drösing

Dürnkrut

Dürnleis

Ebendorf

Ebenthal

Ebersbrunn

Ebersdorf an der Zaya

Eggenburg

Eggendorf am Walde

Eggendorf

Eibesbrunn

Eibesthal

Eichenbrunn

Eichhorn

Eitzersthal

Engelhartstetten

Engelsdorf

Enzersdorf bei Staatz

Enzersdorf im Thale

Enzersfeld

Erdberg

Erdpreß

Ernstbrunn

Etzmannsdorf

Fahndorf

Falkenstein

Fallbach

Föllim

Frättingsdorf

Frauendorf/Schmida

Friebritz

Füllersdorf

Für th

Gaindorf

Gaisberg

Gaiselberg

Gaisruck

Garmanns

Gars am Kamp

Gartenbrunn

Gaubitsch

Gauderndorf

Gaweinstal

Gebmanns

Geitzendorf

Gettsdorf

Ginzersdorf

Glaubendorf

Gnadendorf

Goggendorf

Goldgeben

Göllersdorf

Gösting

Götzendorf

Grabern

Grafenberg

Grafensulz

Groißenbrunn

Groß Ebersdorf

Groß–Engersdorf

Groß–Inzersdorf

Groß–Schweinbarth

Großharras

Großkadolz

Großkrut

Großmeiseldorf

Großmugl

Großnondorf

Großreipersdorf

Großrußbach

Großstelzendorf

Großwetzdorf

Grub an der March

Grübern

Grund

Gumping

Guntersdorf

Guttenbrunn

Hadres

Hagenberg

Hagenbrunn

Hagendorf

Hanfthal

Hardegg

Harmannsdorf

Harrersdorf

Hart

Haselbach

Haslach

Haugsdorf

Hausbrunn

Hauskirchen

Hausleiten

Hautzendorf

Heldenberg

Herrnbaumgarten

Herrnleis

Herzogbirbaum

Hetzmannsdorf

Hipples

Höbersbrunn

Hobersdorf

Höbertsgrub

Hochleithen

Hofern

Hohenau an der March

Hohenruppersdorf

Hohenwarth

Hohenwarth–Mühlbach

Hollabrunn

Hollenstein

Hörersdorf

Horn

Hornsburg

Hüttendorf

Immendorf

Inkersdorf

Jedenspeigen

Jetzelsdorf

Kalladorf

Kammersdorf

Karnabrunn

Kattau

Katzelsdorf

Kettlasbrunn

Ketzelsdorf

Kiblitz

Kirchstetten

Kleedorf

Klein Hadersdorf

Klein Riedenthal

Klein Haugsdorf

Klein–Harras

Klein–Meiseldorf

Klein–Reinprechtsdorf

Klein–Schweinbarth

Kleinbaumgarten

Kleinebersdorf

Kleinengersdorf

Kleinhöflein

Kleinkadolz

Kleinkirchberg

Kleinrötz

Kleinsierndorf

Kleinstelzendorf

Kleinstetteldorf

Kleinweikersdorf

Kleinwetzdorf

Kleinwilfersdorf

Klement

Kollnbrunn

Königsbrunn

Kottingneusiedl

Kotzendorf

Kreuttal

Kreuzstetten

Kronberg

Kühnring

Laa an der Thaya

Ladendorf

Langenzersdorf

Lanzendorf

Leitzersdorf

Leobendorf

Leodagger

Limberg

Loidesthal

Loosdorf

Magersdorf

Maigen

Mailberg

Maisbirbaum

Maissau

Mallersbach

Manhartsbrunn

Mannersdorf

Marchegg

Maria Roggendorf

Mariathal

Martinsdorf

Matzelsdorf

Matzen

Matzen–Raggendorf

Maustrenk

Meiseldorf

Merkersdorf

Michelstetten

Minichhofen

Missingdorf

Mistelbach

Mittergrabern

Mitterretzbach

Mödring

Mollmannsdorf

Mörtersdorf

Mühlbach a. M.

Münichsthal

Naglern

Nappersdorf–Kammersdorf

Neubau

Neudorf bei Staatz

Neuruppersdorf

Neusiedl/Zaya

Nexingin

Niederabsdorf

Niederfellabrunn

Niederhollabrunn

Niederkreuzstetten

Niederleis

Niederrußbach

Niederschleinz

Niedersulz

Nursch

Oberdürnbach

Oberfellabrunn

Obergänserndorf

Obergrabern

Obergrub

Oberhautzental

Oberkreuzstetten

Obermallebarn

Obermarkersdorf

Obernalb

Oberolberndorf

Oberparschenbrunn

Oberravelsbach

Oberretzbach

Oberrohrbach

Oberrußbach

Oberschoderlee

Obersdorf

Obersteinabrunn

Oberstinkenbrunn

Obersulz

Oberthern

Oberzögersdorf

Obritz

Olbersdorf

Olgersdorf

Ollersdorf

Ottendorf

Ottenthal

Paasdorf

Palterndorf

Palterndorf/Dobermannsdorf

Paltersdorf

Passauerhof

Passendorf

Patzenthal

Patzmannsdorf

Peigarten

Pellendorf

Pernersdorf

Pernhofen

Pettendorf

Pfaffendorf

Pfaffstetten

Pfösing

Pillersdorf

Pillichsdorf

Pirawarth

Platt

Pleißling

Porrau

Pottenhofen

Poysbrunn

Poysdorf

Pranhartsberg

Prinzendorf/Zaya

Prottes

Puch

Pulkau

Pürstendorf

Putzing

Pyhra

Rabensburg

Radlbrunn

Raffelhof

Rafing

Ragelsdorf

Raggendorf

Rannersdorf

Raschala

Ravelsbach

Reikersdorf

Reinthal

Retz

Retz–Altstadt

Retz–Stadt

Retzbach

Reyersdorf

Riedenthal

Ringelsdorf

Ringelsdorf–Niederabsdorf

Ringendorf

Rodingersdorf

Roggendorf

Rohrbach

Rohrendorf/Pulkau

Ronthal

Röschitz

Röschitzklein

Roseldorf

Rückersdorf

Rußbach

Schalladorf

Schleinbach

Schletz

Schönborn

Schöngrabern

Schönkirchen

Schönkirchen–Reyersdorf

Schrattenberg

Schrattenthal

Schrick

Seebarn

Seefeld

Seefeld–Kadolz

Seitzerdorf–Wolfpassing

Senning

Siebenhirten

Sierndorf

Sierndorf/March

Sigmundsherberg

Simonsfeld

Sitzendorf an der Schmida

Sitzenhart

Sonnberg

Sonndorf

Spannberg

St. Bernhard–Frauenhofen

St. Ulrich

Staatz

Staatz–Kautzendorf

Starnwörth

Steinabrunn

Steinbrunn

Steinebrunn

Stetteldorf/Wagram

Stetten

Stillfried

Stockerau

Stockern

Stoitzendorf

Straning

Stranzendorf

Streifing

Streitdorf

Stronsdorf

Stützenhofen

Sulz im Weinviertel

Suttenbrunn

Tallesbrunn

Traunfeld

Tresdorf

Ulrichskirchen

Ulrichskirchen–Schleinbach

Ungerndorf

Unterdürnbach

Untergrub

Unterhautzental

Untermallebarn

Untermarkersdorf

Unternalb

Unterolberndorf

Unterparschenbrunn

Unterretzbach

Unterrohrbach

Unterstinkenbrunn

Unterthern

Velm

Velm–Götzendorf

Viendorf

Waidendorf

Waitzendorf

Waltersdorf

Waltersdorf/March

Walterskirchen

Wartberg

Waschbach

Watzelsdorf

Weikendorf

Wetzelsdorf

Wetzleinsdorf

Weyerburg

Wieselsfeld

Wiesern

Wildendürnbach

Wilfersdorf

Wilhelmsdorf

Windisch–Baumgarten

Windpassing

Wischathal

Wolfpassing an der Hochleithen

Wolfpassing

Wolfsbrunn

Wolkersdorf/Weinviertel

Wollmannsberg

Wullersdorf

Wultendorf

Wulzeshofen

Würnitz

Zellerndorf

Zemling

Ziersdorf

Zissersdorf

Zistersdorf

Zlabern

Zogelsdorf

Zwentendorf

Zwingendorf

1.3.13 Reġjun speċifikat Südsteiermark

(a) Großlagen:

Sausal

Südsteirisches Rebenland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Brudersegg

Burgstall

Czamillonberg/Kaltenegg

Eckberg

Eichberg

Einöd

Gauitsch

Graßnitzberg

Harrachegg

Hochgraßnitzberg

Karnerberg

Kittenberg

Königsberg

Kranachberg

Lubekogel

Mitteregg

Nußberg

Obegg

Päßnitzerberger Römerstein

Pfarrweingarten

Schloßberg

Sernauberg

Speisenberg

Steinriegl

Stermitzberg

Urlkogel

Wielitsch

Wilhelmshöhe

Witscheinberg

Witscheiner Herrenberg

Zieregg

Zoppelberg

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom :

Aflenz an der Sulm

Altenbach

Altenberg

Arnfels

Berghausen

Brudersegg

Burgstall

Eckberg

Ehrenhausen

Eichberg-Arnfels

Eichberg-Trautenburg

Einöd

Empersdorf

Ewitsch

Flamberg

Fötschach

Gamlitz

Gauitsch

Glanz

Gleinstätten

Goldes

Göttling

Graßnitzberg

Greith

Großklein

Großwalz

Grottenhof

Grubtal

Hainsdorf/Schwarzautal

Hasendorf an der Mur

Heimschuh

Höch

Kaindorf an der Sulm

Kittenberg

Kitzeck im Sausal

Kogelberg

Kranach

Kranachberg

Labitschberg

Lang

Langaberg

Langegg

Lebring — St. Margarethen

Leibnitz

Leutschach

Lieschen

Maltschach

Mattelsberg

Mitteregg

Muggenau

Nestelbach

Nestelberg/Heimschuh

Nestelberg/Großklein

Neurath

Obegg

Oberfahrenbach

Obergreith

Oberhaag

Oberlupitscheni

Obervogau

Ottenberg

Paratheregg

Petzles

Pistorf

Pößnitz

Prarath

Ratsch an der Weinstraße

Remschnigg

Rettenbach

Rettenberg

Retznei

Sausal

Sausal-Kerschegg

Schirka

Schloßberg

Schönberg

Schönegg

Seggauberg

Sernau

Spielfeld

St Andrä i.S.

St Andrä-Höch

St Johann im Saggautal

St Nikolai im Sausal

St Nikolai/Draßling

St Ulrich/Waasen

Steinbach

Steingrub

Steinriegel

Sulz

Sulztal an der Weinstraße

Tillmitsch

Unterfahrenbach

Untergreith

Unterhaus

Unterlupitscheni

Vogau

Wagna

Waldschach

Weitendorf

Wielitsch

Wildon

Wolfsberg/Schw.

Zieregg

1.3.14 Reġjun speċifikat Weststeiermark

(a) Großlagen:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgegg

Dittenberg

Guntschenberg

Hochgrail

St. Ulrich i. Gr.

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Aibl

Bad Gams

Deutschlandsberg

Frauental an der Laßnitz

Graz

Greisdorf

Groß St. Florian

Großradl

Gundersdorf

Hitzendorf

Hollenegg

Krottendorf

Lannach

Ligist

Limberg

Marhof

Mooskirchen

Pitschgau

Preding

Schwanberg

Seiersberg

St Bartholomä

St Martin i.S.

St Stefan ob Stainz

St Johann ob Hohenburg

St Peter i.S.

Stainz

Stallhofen

Straßgang

Sulmeck-Greith

Unterbergla

Unterfresen

Weibling

Wernersdorf

Wies

1.3.15 Reġjun speċifikat Südoststeiermark

(a) Großlagen:

Oststeirisches Hügelland

Vulkanland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Annaberg

Buchberg

Burgfeld

Hofberg

Hoferberg

Hohenberg

Hürtherberg

Kirchleiten

Klöchberg

Königsberg

Prebensdorfberg

Rathenberg

Reiting

Ringkogel

Rosenberg

Saziani

Schattauberg

Schemming

Schloßkogel

Seindl

Steintal

Stradenberg

Sulzberg

Weinberg

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Aigen

Albersdorf-Prebuch

Allerheiligen bei Wildon

Altenmarkt bei Fürstenfeld

Altenmarkt bei Riegersburg

Aschau

Aschbach bei Fürstenfeld

Auersbach

Aug-Radisch

Axbach

Bad Waltersdorf

Bad Radkersburg

Bad Gleichenberg

Bairisch Kölldorf

Baumgarten bei Gnas

Bierbaum am Auersbach

Bierbaum

Breitenfeld/Rittschein

Buch-Geiseldorf

Burgfeld

Dambach

Deutsch Goritz

Deutsch Haseldorf

Dienersdorf

Dietersdorf am Gnasbach

Dietersdorf

Dirnbach

Dörfl

Ebersdorf

Edelsbach bei Feldbach

Edla

Eichberg bei Hartmannsdorf

Eichfeld

Entschendorf am Ottersbach

Entschendorf

Etzersdorf-Rollsdorf

Fehring

Feldbach

Fischa

Fladnitz im Raabtal

Flattendorf

Floing

Frannach

Frösaugraben

Frössauberg

Frutten

Frutten-Geißelsdorf

Fünfing bei Gleisdorf

Fürstenfeld

Gabersdorf

Gamling

Gersdorf an der Freistritz

Gießelsdorf

Gleichenberg-Dorf

Gleisdorf

Glojach

Gnaning

Gnas

Gniebing

Goritz

Gosdorf

Gossendorf

Grabersdorf

Grasdorf

Greinbach

Großhartmannsdorf

Grössing

Großsteinbach

Großwilfersdorf

Grub

Gruisla

Gschmaier

Gutenberg an der Raabklamm

Gutendorf

Habegg

Hainersdorf

Haket

Halbenrain

Hart bei Graz

Hartberg

Hartberg-Umgebung

Hartl

Hartmannsdorf

Haselbach

Hatzendorf

Herrnberg

Hinteregg

Hirnsdorf

Hochenegg

Hochstraden

Hof bei Straden

Hofkirchen bei Hardegg

Höflach

Hofstätten

Hofstätten bei Deutsch

Hohenbrugg

Hohenkogl

Hopfau

Ilz

Ilztal

Jagerberg

Jahrbach

Jamm

Johnsdorf-Brunn

Jörgen

Kaag

Kaibing

Kainbach

Lalch

Kapfenstein

Karbach

Kirchberg an der Raab

Klapping

Kleegraben

Kleinschlag

Klöch

Klöchberg

Kohlgraben

Kölldorf

Kornberg bei Riegersburg

Krennach

Krobathen

Kronnersdorf

Krottendorf

Krusdorf

Kulm bei Weiz

Laasen

Labuch

Landscha bei Weiz

Laßnitzhöhe

Leitersdorf im Raabtal

Lembach bei Riegersburg

Lödersdorf

Löffelbach

Loipersdorf bei Fürstenfeld

Lugitsch

Maggau

Magland

Mahrensdorf

Maierdorf

Maierhofen

Markt Hartmannsdorf

Marktl

Merkendorf

Mettersdorf am Saßbach

Mitterdorf an der Raab

Mitterlabill

Mortantsch

Muggendorf

Mühldorf bei Feldbach

Mureck

Murfeld

Nägelsdorf

Nestelbach im Ilztal

Neudau

Neudorf

Neusetz

Neustift

Nitscha

Oberdorf am Hochegg

Obergnas

Oberkarla

Oberklamm

Oberspitz

Obertiefenbach

Öd

Ödgraben

Ödt

Ottendorf an der Rittschein

Penzendorf

Perbersdorf bei St. Peter

Persdorf

Pertlstein

Petersdorf

Petzelsdorf

Pichla bei Radkersburg

Pichla

Pirsching am Traubenberg

Pischelsdorf in der Steiermark

Plesch

Pöllau

Pöllauberg

Pölten

Poppendorf

Prebensdorf

Pressguts

Pridahof

Puch bei Weiz

Raabau

Rabenwald

Radersdorf

Radkersburg Umgebung

Radochen

Ragnitz

Raning

Ratschendorf

Reichendorf

Reigersberg

Reith bei Hartmannsdorf

Rettenbach

Riegersburg

Ring

Risola

Rittschein

Rohr an der Raab

Rohr bei Hartberg

Rohrbach am Rosenberg

Rohrbach bei Waltersdorf

Romatschachen

Ruppersdorf

Saaz

Schachen am Römerbach

Schölbing

Schönau

Schönegg bei Pöllau

Schrötten bei Deutsch-Goritz

Schwabau

Schwarzau im Schwarzautal

Schweinz

Sebersdorf

Siebing

Siegersdorf bei Herberstein

Sinabelkirchen

Söchau

Speltenbach

St Peter am Ottersbach

St Johann bei Herberstein

St Veit am Vogau

St Kind

St Anna am Aigen

St Georgen an der Stiefing

St Johann in der Haide

St Margarethen an der Raab

St Nikolai ob Draßling

St Marein bei Graz

St Magdalena am Lemberg

St Stefan im Rosental

St Lorenzen am Wechsel

Stadtbergen

Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf

Staudach

Stein

Stocking

Straden

Straß

Stubenberg

Sulz bei Gleisdorf

Sulzbach

Takern

Tatzen

Tautendorf

Tiefenbach bei Kaindorf

Tieschen

Trautmannsdorf/Oststeiermark

Trössing

Übersbach

Ungerdorf

Unterauersbach

Unterbuch

Unterfladnitz

Unterkarla

Unterlamm

Unterlaßnitz

Unterzirknitz

Vockenberg

Wagerberg

Waldsberg

Walkersdorf

Waltersdorf in der Oststeiermark

Waltra

Wassen am Berg

Weinberg an der Raab

Weinberg

Weinburg am Sassbach

Weißenbach

Weiz

Wetzelsdorf bei Jagerberg

Wieden

Wiersdorf

Wilhelmsdorf

Wittmannsdorf

Wolfgruben bei Gleisdorf

Zehensdorf

Zelting

Zerlach

Ziegenberg

1.3.16 Reġjun speċifikat Wien

(a) Großlagen:

Bisamberg-Wien

Georgenberg

Kahlenberg

Nußberg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altweingarten

Auckenthal

Bellevue

Breiten

Burgstall

Falkenberg

Gabrissen

Gallein

Gebhardin

Gernen

Herrenholz

Hochfeld

Jungenberg

Jungherrn

Kuchelviertel

Langteufel

Magdalenenhof

Mauer

Mitterberg

Oberlaa

Preußen

Reisenberg

Rosengartl

Schenkenberg

Steinberg

Wiesthalen

(ċ) Muniċipalitajiet u partijiet minnhom:

Dornbach

Grinzing

Groß Jedlersdorf

Heiligenstadt

Innere Stadt

Josefsdorf

Kahlenbergerdorf

Kalksburg

Liesing

Mauer

Neustift

Nußdorf

Ober Sievering

Oberlaa-Stadt

Ottakring

Pötzleinsdorf

Rodaun

Stammersdorf

Strebersdorf

Unter Sievering

1.3.17. Reġjun speċifikat Vorarlberg

(a) Großlagen:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

(c) Muniċipalitajiet:

Bregenz

Röthis

1.3.18. Reġjun speċifikat Tirol

(a) Großlagen:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

(c) Muniċipalità:

Zirl

2. Inbejjed tal-mejda li għandhom indikazzjoni ġeografika

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

B. Espressjonijiet tradizzjonali

Ausbruchwein

Auslese

Auslesewein

Beerenauslese

Beerenauslesewein

Bergwein

Eiswein

Heuriger

Kabinett

Kabinettwein

Landwein

Prädikatswein

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart

Spätlese

Spätlesewein

Strohwein

Sturm

Trockenbeerenauslese

B. Ismijiet protetti għal prodotti tas-settur ta' l-inbid li ġejjin mill-Isvizzera

I. Indikazzjonijiet Ġeografiċi

1. Cantons

Zürich

Bern/Berne

Luzern

Uri

Schwyz

Nidwalden

Glarus

Fribourg/Freiburg

Basel-Land

Basel-Stadt

Solothurn

Schaffhausen

Appenzell Innerrhoden

Appenzell Ausserrhoden

St. Gallen

Graubünden

Aargau

Thurgau

Ticino

Vaud

Valais/Wallis

Neuchâtel

Genève

Jura

1.1. Zürich

1.1.1. Zürichsee

Erlenbach

- Mariahalde

- Turmgut

Herrliberg

- Schipfgut

Hombrechtikon

- Feldbach

- Rosenberg

- Trüllisberg

Küsnacht

Kilchberg

Männedorf

Meilen

- Appenhalde

- Chorherren

Richterswil

Stäfa

- Lattenberg

- Sternenhalde

- Uerikon

Thalwil

Uetikon am See

Wädenswil

Zollikon

1.1.2. Limmattal

Höngg

Oberengstringen

Oetwil an der Limmat

Weiningen

1.1.3. Züricher Unterland

Bachenbülach

Boppelsen

Buchs

Bülach

Dielsdorf

Eglisau

Freienstein

- Teufen

- Schloss Teufen

Glattfelden

Hüntwangen

Kloten

Lufingen

Niederhasli

Niederwenigen

Nürensdorf

Oberembrach

Otelfingen

Rafz

Regensberg

Regensdorf

Steinmaur

Wasterkingen

Wil

Winkel

Weiach

1.1.4. Weinland

Adlikon

Andelfingen

- Heiligberg

Benken

Berg am Irchel

Buch am Irchel

Dachsen

Dättlikon

Dinhard

Dorf

- Goldenberg

- Schloss Goldenberg

- Schwerzenberg

Elgg

Ellikon

Elsau

Flaach

- Worrenberg

Flurlingen

Henggart

Hettlingen

Humlikon

- Klosterberg

Kleinandelfingen

- Schiterberg

Marthalen

Neftenbach

- Wartberg

Ossingen

Pfungen

Rheinau

Rickenbach

Seuzach

Stammheim

Trüllikon

- Rudolfingen

- Wildensbuch

Truttikon

Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)

Volken

Waltalingen

- Schloss Schwandegg

- Schloss Giersberg

Wiesendangen

Wildensbuch

Winterthur-Wülflingen

1.2. Bern/Berne

Biel/Bienne

Erlach/Cerlier

Gampelen/Champion

Ins/Anet

Neuenstadt/La Neuveville

- Schafis/Chavannes

Ligerz/Gléresse

- Schernelz

Oberhofen

Sigriswil

Spiez

Tschugg

Tüscherz/Daucher

- Alfermée

Twann/Douane

- St Petersinsel/Ile St-Pierre

Vignelz/Vigneule

1.3. Luzern

Aesch

Altwis

Dagmersellen

Ermensee

Gelfingen

Heidegg

Hitzkirch

Hohenrain

Horw

Meggen

Weggis

1.4. Uri

Bürglen

Flüelen

1.5. Schwyz

Altendorf

Küssnacht am Rigi

Leutschen

Wangen

Wollerau

1.6. Nidwalden

Stans

1.7. Glarus

Niederurnen

Glarus

1.8. Fribourg/Freiburg

Vully

- Nant

- Praz

- Sugiez

- Môtier

- Mur

Cheyres

Font

1.9. Basel-Land

Aesch

- Tschäpperli

Arisdorf

Arlesheim

Balstahl

- Klus

Biel-Benken

Binningen

Bottmingen

Buus

Ettingen

Itingen

Liestal

Maisprach

Muttenz

Oberdorf

Pfeffingen

Pratteln

Reinach

Sissach

Tenniken

Therwil

Wintersingen

Ziefen

Zwingen

1.10. Basel-Stadt

Riehen

1.11. Solothurn

Buchegg

Dornach

Erlinsbach

Flüh

Hofstetten

Rodersdorf

Witterswil

1.12. Schaffhausen

Altdorf

Beringen

Buchberg

Buchegg

Dörflingen

- Heerenberg

Gächlingen

Hallau

Löhningen

Oberhallau

Osterfingen

Rüdlingen

Schaffhausen

- Heerenberg

- Munot

- Rheinhalde

Schleitheim

Siblingen

- Eisenhalde

Stein am Rhein

- Blaurock

- Chäferstei

Thayngen

Trasadingen

Wilchingen

1.13. Appenzell Innerrhoden

Oberegg

1.14. Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

1.15. St Gallen

Altstätten

- Forst

Amden

Au

- Monstein

Ragaz

- Freudenberg

Balgach

Berneck

- Pfauenhalde

- Rosenberg

Bronchhofen

Eichberg

Flums

Frümsen

Grabs

- Werdenberg

Heerbrugg

Jona

Marbach

Mels

Oberriet

Pfäfers

Quinten

Rapperswil

Rebstein

Rheineck

Rorschacherberg

Sargans

Sax

Sevelen

St. Margrethen

Thal

- Buchberg

Tscherlach

Walenstadt

Wartau

Weesen

Werdenberg

Wil

1.16. Graubünden

Bonaduz

Cama

Chur

Domat/Ems

Felsberg

Fläsch

Grono

Igis

Jenins

Leggia

Maienfeld

- St. Luzisteig

Malans

Mesolcina

Monticello

Roveredo

San Vittore

Verdabbio

Zizers

1.17. Aargau

Auenstein

Baden

Bergdietikon

- Herrenberg

Biberstein

Birmenstorf

Böttstein

Bözen

Bremgarten

- Stadtreben

Döttingen

Effingen

Egliswil

Elfingen

Endingen

Ennetbaden

- Goldwand

Erlinsbach

Frick

Gansingen

Gebensdorf

Gipf-Oberfrick

Habsburg

Herznach

Hornussen

- Stiftshalde

Hottwil

Kaisten

Kirchdorf

Klingnau

Küttigen

Lengnau

Lenzburg

- Goffersberg

- Burghalden

Magden

Manndach

Meisterschwanden

Mettau

Möriken

Muri

Niederrohrdorf

Oberflachs

Oberhof

Oberhofen

Obermumpf

Oberrohrdorf

Oeschgen

Remigen

Rüfnach

- Bödeler

- Rütiberg

Schaffisheim

Schinznach

Schneisingen

Seengen

- Berstenberg

- Wessenberg

Steinbruck

Spreitenbach

Sulz

Tegerfelden

Thalheim

Ueken

Unterlunkhofen

Untersiggenthal

Villigen

- Schlossberg

- Steinbrüchler

Villnachern

Wallenbach

Wettingen

Wil

Wildegg

Wittnau

Würenlingen

Würenlos

Zeiningen

Zufikon

1.18. Thurgau

1.18.1. Produktionszone I

Diessenhofen

- St Katharinental

Frauenfeld

- Guggenhürli

- Holderberg

Herdern

- Kalchrain

- Schloss Herdern

Hüttwilen

- Guggenhüsli

- Stadtschryber

Niederneuenforn

- Trottenhalde

- Landvogt

- Chrachenfels

Nussbaumen

- St Anna-Oelenberg

- Chindsruet-Chardüsler

Oberneuenforn

- Farhof

- Burghof

Schlattingen

- Herrenberg

Stettfurt

- Schloss Sonnenberg

- Sonnenberg

Uesslingen

- Steigässli

Warth

- Karthause Ittingen

1.18.2. Produktionszone II

Amlikon

Amriswil

Buchackern

Götighofen

- Buchenhalde

- Hohenfels

Griesenberg

Hessenreuti

Märstetten

- Ottenberg

Sulgen

- Schützenhalde

Weinfelden

- Bachtobel

- Scherbengut

- Schloss Bachtobel

Schmälzler

Straussberg

Sunnehalde

Thurgut

1.18.3. Produktionszone III

Berlingen

Ermatingen

Eschenz

- Freudenfels

Fruthwilen

Mammern

Mannenbach

Salenstein

- Arenenberg

Steckborn

1.19. Ticino

1.19.1. Bellinzona

Arbedo-Castione

Bellinzona

Cadenazzo

Camorino

Giubiasco

Gnosca

Gorduno

Gudo

Lumino

Medeglia

Moleno

Monte Carasso

Pianezzo

Preonzo

Robasacco

Sanantonino

Sementina

1.19.2. Blenio

Corzoneso

Dongio

Malvaglia

Ponte-Valentino

Semione

1.19.3. Leventina

Anzonico

Bodio

Giornico

Personico

Pollegio

1.19.4. Locarno

Ascona

Auressio

Berzona

Borgnone

Brione s/Minusio

Brissago

Caviano

Cavigliano

Contone

Corippo

Cugnasco

Gerra Gambarogno

Gerra Verzasca

Gordola

Intragna

Lavertezzo

Locarno

Loco

Losone

Magadino

Mergoscia

Minusio

Mosogno

Muralto

Orselina

Piazzogna

Ronco s/Ascona

San Nazzaro

S. Abbondio

Tegna

Tenero-Contra

Verscio

Vira Gambarogno

Vogorno

1.19.5. Lugano

Agno

Agra

Aranno

Arogno

Astano

Barbengo

Bedano

Bedigliora

Bioggio

Bironico

Bissone

Busco Luganese

Breganzona

Brusion Arsizio

Cademario

Cadempino

Cadro

Cagiallo

Camignolo

Canobbio

Carabbia

Carabietta

Carona

Caslano

Cimo

Comano

Croglio

Cureggia

Cureglia

Curio

Davesco Soragno

Gentilino

Grancia

Gravesano

Iseo

Lamone

Lopagno

Lugaggia

Lugano

Magliaso

Manno

Maroggia

Massagno

Melano

Melide

Mezzovico-Vira

Miglieglia

Montagnola

Monteggio

Morcote

Muzzano

Neggio

Novaggio

Origlio

Pambio-Noranco

Paradiso

Pazallo

Ponte Capriasca

Porza

Pregassona

Pura

Rivera

Roveredo

Rovio

Sala Capriasca

Savosa

Sessa

Sigirino

Sonvico

Sorengo

Tesserete

Torricella-Taverne

Vaglio

Vernate

Vezia

Vico Morcote

Viganello

Villa Luganese

1.19.6. Mendrisio

Arzo

Balerna

Besazio

Bruzella

Caneggio

Capolago

Casima

Castel San Pietro

Chiasso

Chiasso-Pedrinate

Coldrerio

Genestrerio

Ligornetto

Mendrisio

Meride

Monte

Morbio Inferiore

Morbio Superiore

Novazzano

Rancate

Riva San Vitale

Salorino

Stabio

Tremona

Vacallo

1.19.7. Rivier a

Biasca

Claro

Cresciano

Iragna

Lodrino

Osogna

1.19.8. Valle Maggia

Aurigeno

Avegno

Cavergno

Cevio

Giumaglio

Gordevio

Lodano

Maggia

Moghegno

Someo

1.20. Vaud

1.20.1 Région est de Lausanne

Aigle

Belmont-sur-Lausanne

Bex

Blonay

Calamin

Chardonne

- Cure d'Attalens

Chexbres

Corbeyrier

Corseaux

Corsier-sur-Vevey

Cully

Dezaley

Dezaley-Marsens

Epesses

Grandvaux

Jongny

La Tour-de-Peilz

Lavey-Morcles

Lutry

- Savuit

Montreux

Ollon

Paudex

Puidoux

Pully

Riex

Rivaz

Roche

St-Légier-La Chiésaz

St-Saphorin

- Burignon

- Faverges

Treytorrens

Vevey

Veytaux

Villeneuve

Villette

- Châtelard

Yvorne

1.20.2. Région ouest de Lausanne

Aclens

Allaman

Arnex-sur-Nyon

Arzier

Aubonne

Begnins

Bogis-Bossey

Borex

Bougy-Villars

Bremblens

Buchillon

Bursinel

Bursins

Bussigny-près-Lausanne

Bussy-Chardonney

Chigny

Clarmont

Coinsins

Colombier

Commugny

Coppet

Crans-près-Céligny

Crassier

Crissier

Denens

Denges

Duillier

Dully

Echandens

Echichens

Ecublens

Essertines-sur-Rolle

Etoy

Eysins

Féchy

Founex

Genolier

Gilly

Givrins

Gollion

Gland

Grens

Lavigny

Lonay

Luins

- Château de Luins

Lully

Lussy-sur-Morges

Mex

Mies

Monnaz

Mont-sur-Rolle

Morges

Nyon

Perroy

Prangins

Préverenges

Prilly

Reverolle

Rolle

Romanel-sur-Morges

Saint-Livres

Saint-Prex

Signy-Avenex

St-Saphorin-sur-Morges

Tannay

Tartegnin

Saint-Sulpice

Tolochenaz

Trélex

Vaux-sur-Morges

Vich

Villars-Sainte-Croix

Villars-sous-Yens

Vinzel

Vufflens-la-Ville

Vufflens-le-Château

Vullierens

Yens

1.20.3 Côtes - de - l' Orbe

Agiez

Arnex-sur-Orbe

Baulmes

Bavois

Belmont-sur-Yverdon

Chamblon

Champvent

Chavornay

Corcelles-sur-Chavornay

Eclépens

Essert-sous-Champvent

La Sarraz

Mathod

Montcherand

Orbe

Orny

Pompaples

Rances

Suscévaz

Treycovagnes

Valeyres-sous-Rances

Villars-sous-Champvent

Yvonand

1.20.4. Nord vaudois

Bonvillars

Concise

Corcelles-près-Concise

Fiez

Fontaines-sur-Grandson

Grandson

Montagny-près-Yverdon

Novalles

Onnens

Valeyres-sous-Montagny

1.20.5. Vully

Bellerive

Chabrey

Champmartin

Constantine

Montmagny

Mur

Vallamand

Villars-le-Grand

1.21. Valais/Wallis

Agarn

Ardon

Ausserberg

Ayent

- Signèse

Baltschieder

Bovernier

Bratsch

Brig/Brigue

Chablais

Chalais

Chamoson

- Ravanay

- Saint Pierre-de-Clage

- Trémazières

Charrat

Chermignon

- Ollon

Chippis

Collombey-Muraz

Collonges

Conthey

Dorénaz

Eggerberg

Embd

Ergisch

Evionnaz

Fully

- Beudon

- Branson

- Châtaignier

Gampel

Grimisuat

- Champlan

- Molignon

- Le Mont

- Saint Raphaël

Grône

Hohtenn

Lalden

Lens

- Flanthey

- Saint-Clément

- Vaas

Leytron

- Grand-Brûlé

- Montagnon

- Montibeux

- Ravanay

Leuk/Loèche

- Lichten

Martigny

- Coquempey

Martigny-Combe

- Plan Cerisier

Miège

Montana

- Corin

Monthey

Nax

Nendaz

Niedergesteln

Port-Valais

- Les Evouettes

Randogne

- Loc

Raron /Rarogne

Riddes

Saillon

Saint-Léonard

Saint-Maurice

Salgesch/Salquenen

Salins

Saxon

Savièse

- Diolly

Sierre

- Champsabé

- Crétaplan

- Géronde

- Goubing

- Granges

- La Millière

- Muraz

- Noës

Sion

- Batassé

- Bramois

- Châteauneuf

- Châtroz

- Clavoz

- Corbassière

- La Folie

- Lentine

- Maragnenaz

- Molignon

- Le Mont

- Mont d'Or

- Montorge

- Pagane

- Uvrier

Stalden

Staldenried

Steg

Troistorrents

Turtmann/Tourtemagne

Varen/Varone

Venthône

- Anchette

- Darnonaz

Vernamiège

Vétroz

- Balavaud

- Magnot

Veyras

- Bernune

Muzot

Ravyre

Vernayaz

Vex

Vionnaz

Visp/Viège

Visperterminen

Vollèges

Vouvry

Zeneggen

1.22. Neuchâtel

Auvernier

Bevaix

Bôle

Boudry

Colombier

Corcelles

Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Cressier

Fresens

Gorgier

Hauterive

Le Landeron

Neuchâtel

- Champréveyres

- La Coudre

Peseux

Saint-Aubin

Saint-Blaise

Vaumarcus

1.23. Geneva

Aire-la-Ville

Anières

Avully

Avusy

Bardonnex

- Charrot

- Landecy

Bellevue

Bernex

- Lully

Cartigny

Céligny ou Côte Céligny

Chancy

Choulex

Collex-Bossy

Collonge-Bellerive

Cologny

Confignon

Corsier

Dardagny

- Essertines

Genthod

Gy

Hermance

Jussy

Laconnex

Meinier

- Le Carre

Meyrin

Perly-Certoux

Plans-les-Ouates

Presinge

Puplinges

Russin

Satigny

- Bourdigny

- Choully

- Peissy

Soral

Troinex

Vandoeuvres

Vernier

Veyrier

1.24. Jura

Buix

Soyhières

II. Espressjonijiet tradizzjonali Svizzeri

Appellation d'origine

Appellation d'origine contrôlée

Attestierter Winzerwy

Bondola

Clos

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata

Dôle

Dorin

Fendant

Goron

Grand Cru

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

La Gerle

Landwein

Nostrano

Perdrix Blanche

Perlan

Premier Cru

Salvagnin

Schiller

Terravin

Ursprungsbezeichnung

Vin de pays

Vinatura

VITI

Winzerwy

[1] ĠU L 84, 27.3.87, p. 59.

[2] ĠU L 184, 24.7.96 , p. 1.

[3] ĠU L 373, 31.12.88, p. 59.

[4] ĠU L 210, 28.07.98, p. 11.

--------------------------------------------------

Appendiċi 3

dwar l-artikoli 6 u 25

I. Il-protezzjoni ta' l-ismijiet msemmija fl-Artikolu 6 ta' l-Anness mhux ser iżżomm l-ismijiet li ġejjin milli jintużaw għall-inbejjed li joriġinaw fl-Isvizzera, sakemm dawn jintużaw skond il-liġi Svizzera u flimkien ma' l-isem ġeografiku li juri b'mod ċar l-oriġini ta' l-inbid:

- Ermitage/Hermitage

- Johannisberg

II. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 20 ta' dan l-Anness dwar il-protezzjoni tat-termini tradizzjonali u sakemm ikun hemm l-adozzjoni mill-Isvizzera, fi żmien tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, tar-regolamenti neċessarji li jfissru l-ismijiet imniżżla hawn taħt, sabiex dawn ikunu protetti bħala espressjonijiet tradizzjonali skond it-Titolu II ta' dan l-Anness, dawn l-ismijiet jistgħu jintużaw biex jiddeskrivu u jippreżentaw l-inbejjed li joriġinaw fl-Isvizzera, sakemm dawn jinbiegħu barra t-territorju Komunitarju:

- Auslese

- Beerenauslese

- Beerli

- Beerliwein

- Eiswein

- Gletscherwein

- OEil de Perdrix

- Sélection de grain noble

- Spätlese

- Strohwein

- Süssdruck

- Trockenbeerenauslese

- Vendange tardive

- Vendemmia tardiva

- Vin de gelée

- Vin des Glaciers

- Vin de paille

- Vin doux naturel

- Weissherbst

Madankollu, skond l-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 3201/90, l-ismijiet 'Auslese', 'Beerliwein' u 'Spätlese' jistgħu jintużaw għall-kummerċ fil-Komunità.

III. Skond l-Artikolu 25(b) u skond id-disposizzjonijiet li japplikaw għall-ftehim dwar id-dokumenti tat-trasport, l-Anness mhux ser japplika għall-prodotti tas-settur ta' l-inbid illi:

(a) jkunu jinsabu fil-pussess ta' min jivvjaġġa għall-konsum personali tagħhom;

(b) jintbagħtu minn persuna privata għal oħra għall-konsum personali;

(c) jkunu jagħmlu parti mill-oġġetti li jinsabu fid-dar ta' l-individwi li jkunu qiegħdin ibiddel id-dar għal oħra jew f'każ ta' wirt;

(d) huma mportati fi kwantitajiet sa' mhux aktar minn ettolitru wieħed għal esperimenti xjentifiċi u tekniċi;

(e) jagħmlu parti minn konċessjonijiet mill-ħlas tad-dazzji ta' missjonijiet diplomatiċi, konsli u għaqdiet inkorporati:

(f) jagħmlu parti minn provisti li jkunu qiegħdin jiġu trasportati permezz ta' mezzi tat-trasport internazzjonali.

--------------------------------------------------

ANNESS 8

DWAR IR-RIKONOXXIMENT TAL-WIEĦED LEJN L-IEĦOR U L-PROTEZZJONI TA' L-ISMIJIET TA' SPIRTI U XORB B'BAŻI BL-INBID LI JSIR AROMATIKU

Artikolu 1

Hawnhekk, il-Partijiet qiegħdin jaqblu, skond il-prinċipji kontra d-diskriminazzjoni u reċiproċità, li jiffaċilitaw u jippromovu l-kummerċ bejniethom fl-ispirti u xorb aromatiku magħmul mill-inbid.

Artikolu 2

Dan l-Anness japplika għall-prodotti li ġejjin:

(a) spirti kif imfissra:

- għall-Komunità f'Regolament (KEE) Nru 1576/89, kif l-aħħar emendat bl-Att dwar il-Kondizzjonijiet tas-Sħubija tar-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta' l-Isvezja,

- għall-Isvizzera, fil-Kapitolu 39 ta' l-Ordinanza dwar l-oġġetti ta' l-ikel, kif l-aħħar emendat fis-7 ta' Diċembru 1998 (RO 1999 303),

u li jaqgħu taħt il-kodiċi 2208 tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema Armonizzata dwar id-Deskrizzjoni u l-Kodiċi tal-Merkanzija;

(b) inbejjed aromatiċi, xorb aromatiku magħmul mill-inbid u koktejls aromatiċi bi prodotti ta' l-inbid, minn issa "l quddiem imsejħa" xarbiet aromatiċi , "kif imfissra:"

- għall-Komunità, fir-Regolament (KEE) Nru 1601/91, kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2061/96,

- għall-Isvizzera, fil-Kapitolu 36 ta' l-Ordinanza dwar l-oġġetti ta' l-ikel, kif l-aħħar emendat fis-7 ta' Diċembru 1998 (RO 1999 303),

u li jaqgħu taħt il-kodiċi 2205 u ex2206 tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema Armonizzata dwar id-Deskrizzjoni u l-Kodiċi tal-Merkanzija.

Artikolu 3

Għall-iskopijiet ta' dan l-Anness:

(a) "spirti li joriġinaw fi", u wara dan ikun hemm l-isem ta' wieħed mill-Partijiet, tfisser xarba ta' l-spirtu mniżżla fl-Appendiċi 1 jew 2 u prodotta fit-territorju ta' dik il-Parti;

(b) xarbiet aromatiċi li joriġinaw fi u wara dan ikun hemm l-isem ta' wieħed mill-Partijiet, tfisser xarba ta' l-ispirtu mniżżla fl-Appendiċi 3 u 4 u li tkun saret fit-territorju ta' dik il-Parti,

(c) "deskrizzjoni" tfisser l-ismijiet użati fuq it-tiketti, fuq id-dokumenti li jakkumpanjaw ix-xarbiet aromatiċi matul it-trasport, fuq dokumenti kummerċjali, b'mod partikolari l-fatturi u n-noti tal-kunsinna, u fir-reklamar;

(d) "ittikettjar", ifisser id-deskrizzjonijiet kollha u nformazzjoni oħra, simboli, illustrazzjonijiet u ismijiet tad-ditta li jiddentifikaw l-ispirti aromatiċi u li jkunu jidhru fuq l-istess kontenitur, u tinkludi l-istrument ta' l-issiġillar jew it-tikketta mwaħħla miegħu, u l-kisi li jkun fuq l-għonq tal-fliexken;

(e) "preżentazzjoni" tfisser l-ismijiet użati fuq il-kontenituri, u tinkludi l-istrumenti li jagħlqu, fuq l-ittikkettjar u l-ippakkjar;

(f) "ippakkjar" ifisser tgeżwir protettiv bħal karti, tgeżwir tat-tiben ta' kull tipi, kartun u kaxex, użati għat-trasport ta' kontenitur wieħed jew aktar.

Artikolu 4

1. L-ismijiet li ġejjin għandhom ikunu protetti:

(a) fir-rigward ta' spirti li joriġinaw fil-Komunità, l-ismijiet imniżżla fl-Appendiċi 1;

(b) fir-rigward tax-xarbiet ta' l-ispirtu li joriġinaw fl-Isvizzera, id-denomiazzjonijiet mniżżla fl-Appendiċi 2;

(c) fir-rigward ta' xarbiet aromatiċi li joriġinaw fil-Komunità, id-denominazzjonijiet mniżżla fl-Appendiċi 3;

(d) fir-rigward ta' xarbiet aromatiċi li joriġinaw fl-Isvizzera, id-denominazzjonijiet mniżżla fl-Appendiċi 4.

2. Skond ir-Regolament (KEE) Nru 1576/89 u minkejja t-tieni subparagrafu ta' l-Artiklu 1(4)(f) tiegħu, l-ismijiet 'marc' u 'grape marc spirit' jistgħu jinbidlu bl-isem 'grappa' għal spirti magħmula fil-partijiet fl-Isvizzera fejn jitkellmu t-Taljan, minn għeneb minn dawk ir-reġjuni u mniżżla fl-Appendiċi 2.

Artikolu 5

1. Fl-Isvizzera, l-ismijiet Komunitarji protetti:

- ma' jistgħux jintużaw b'xi mod ieħor milli skond il-kondizzjonijiet stabbliti fil-liġijiet u r-regolamenti tal-Komunità, u

- għandhom jinżammu b'mod esklussiv għal spirti u xarbiet ta' l-ispirtu aromatiċi li joriġinaw fil-Komunità li japplikaw għalihom.

3. Fil-Komunità, l-ismijiet protetti Svizzeri:

- ma jistgħux jintużaw b'mod ieħor milli skond il-kondizzjonijiet imniżżla fil-liġijiet u r-regolamenti ta' l-Isvizzera, u

- għandhom jinżammu b'mod esklussiv għal spirti u xarbiet li jinbidlu u jsiru aromatiċi li joriġinaw fl-Isvizzera li japplikaw għalihom.

3. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 22 u 23 tal-Ftehim dwar Aspetti li jirrigwardaw in-Negozju ta' Drittijiet tal-Proprjetà Intelletwali li hemm fl-Anness 1C tal-Ftehim li jwaqqaf l-Organizzazzjoni Dinjija tan-Negozju (minn issa "l quddiem imsejjaħ il-Ftehim TRIP), il-Partijiet ser jieħdu l-miżuri kollha neċessarji, skond dan l-Anness, biex jiżguraw il-protezzjoni reċiproka ta' l-ismijiet imsemmija fl-Artikolu 4 u wżati biex jagħtu deskrizzjoni ta' spirti u xarbiet li jinbidlu u jsiru aromatiċi li joriġinaw fit-territorju tal-Partijiet. Kull Parti għandha tagħti lill-partijiet interessati l-mezzi legali biex ikun evitat l-użu ta' denominazzjonijiet ta' xarbiet ta' l-ispirtu jew xarbiet aromatiċi li ma joriġinawx fil-post indikat minn dan l-isem jew fil-post fejn dan l-isem jintuża tradizzjonalment."

4. Il-Partijiet m'għandhomx jinneggaw il-protezzjoni skond dan l-Artikolu fiċ-ċirkustanzi imsemmija fl-Artikolu 24(4), (5), (6) u (7) tal-Ftehim TRIP.

Artikolu 6

Il-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 5 għandha tapplika wkoll fejn tintwera l-oriġini attwali ta' l-ispirtu jew ta' xarbiet aromatiċi jew fejn l-isem ikun użat fit-traduzzjoni jew ikollu miegħu termini bħal 'għamla', 'tip', 'stil', 'mod', 'imitatazzjoni', 'metodu' jew espressjonijiet oħra, inkluż simboli ġeografiċi, li jistgħu jagħtu lok għall-konfuzzjoni.

Artikolu 7

F'każijiet ta' omonimi dwar ismijiet ta' spirti u xarbiet aromatiċi, għandha tingħata protezzjoni lil kull isem. Il-Partijiet għandhom iniżżlu l-kondizzjonijiet prattiċi li fuqhom dawn l-ismijiet omonimi għandha issirilhom distinzjoni minn xulxin, waqt li jittieħed kont tal-bżonn li jittrattaw il-produtturi kkonċernati b'mod ġust biex il-konsumatur ma jkunx sgwidat.

Artikolu 8

Dan l-Anness m'għandu bl-ebda mod jippreġudika d-dritt ta' xi persuna li tuża, għall-iskopijiet tan-negozju, l-isem tagħha jew l-isem tal-persuna li n-negozju tagħha jkun ittieħed, sakemm dawn l-ismijiet ma jintużawx b'tali mod li jiżgwidaw il-konsumatur.

Artikolu 9

Xejn f'dan l-Anness m'għandu jobbliga lill-Parti li tipproteġi xi isem tal-Parti l-oħra li mhux protett jew li ma jibqax protett fil-pajjiz ta' l-oriġini jew li ma baqax jintuża f'dak il-pajjiz.

Artikolu 10

Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw illi, f'każijiet fejn l-ispirti jew xarbiet aromatiċi li joriġinaw f'dak it-territorju tal-Partijiet ikunu esportati u negozjati barra t-territorju tagħhom, l-ismijiet ta' Parti waħda protetta skond dan l-Anness ma' jkunux użati biex jinnominaw u jippreżentaw spirti jew xarbiet aromatiċi li joriġinaw fil-Parti l-oħra.

Artikolu 11

Sakemm tippermetti l-leġislazzjoni relevanti tal-Partijiet, il-benefiċċju tal-protezzjoni mogħti minn dan l-Anness għandu jkopri l-persuni fiżiċi u legali u federazzjonijiet, assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet ta' produtturi, negozzjanti u konsumaturi bl-uffiċċju prinċipali tagħhom fit-territorju tal-Parti l-oħra.

Artikolu 12

Jekk id-deskrizzjoni jew il-preżentazzjoni ta' l-ispirtu jew xarbiet aromatiċi, b'mod partikolari fuq l-ittikkettjar f'dokumenti uffiċjali jew kummerċjali jew fir-reklamar, ikun qiegħed jikser dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom japplikaw il-miżuri amministrattivi neċessarji jew jibdew il-proċeduri legali xierqa bl-iskop li jiġġieldu kompetizzjoni mhux ġusta jew jevitaw l-użu ħażin ta' l-isem protett fi kwalunkwe mod ieħor.

Artikolu 13

Dan l-Anness m'għandux japplika għal spirti u xarbiet li jinbidlu u jsiru aromatiċi li:

(a) jgħaddu mit-territorju ta' wieħed mill-Partijiet biex jibqgħu sejrin x'imkien ieħor, jew

(b) li joriġinaw fit-territorju ta' wieħed mill-Partijiet u jintbagħtu minn Parti għall oħra fi kwantitajiet żgħar kif ġej:

(aa) bħala parti mill-oġġetti personali ta' min jivvjaġġa għall-konsum personali tagħhom;

(bb) bħala kunsinna minn persuna privata għall-oħra għall-konsum personali;

(cc) bħala parti mill-oġġetti li jinsabu fid-dar ta' min ikun qiegħed ibiddel id-djar jew f'każ ta' wirt;

(dd) bħala importazzjoni fi kwantitajiet sa' mhux aktar minn ettolitru wieħed għal esperimenti xjentifiċi u tekniċi;

(ee) bħala importazzjoni li jagħmel parti minn konċessjonijiet mill-ħlas tad-dazzji ta' missjonijiet diplomatiċi, konsli u għaqdiet inkorporati;

(ff) bħala parti minn provisti li jkunu qiegħdin jiġu trasportati permezz ta' mezzi tat-trasport internazzjonali

Artikolu 14

1. Kull wieħed mill-Partijiet ser jinnomina l-awtoritajiet responsabbli għall-infurzar ta' dan l-Anness.

2. Il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin l-ismijiet u l-indirizzi ta' l-awtoritajiet hawn fuq imsemmija mhux aktar tard minn xahrejn minn meta dan l-Anness jidħol fis-seħħ. Dawk l-awtoritajiet ser jikkoperaw mill-qrib u direttament ma' xulxin.

Artikolu 15

1. Jekk xi waħda mill-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 14 għandha raġun tissusspetta illi:

(a) spirti jew xarbiet aromatiċi kif imfissra fl-Artikolu 2, li huma qiegħdin jew li ġew innegozzjati bejn l-Isvizzera u l-Komunità, ma jikkonformawx ma' dan l-Anness jew mal-liġi Komunitarja jew Svizzera li tapplika għal spirti u xarbiet li jinbidlu u jsiru aromatiċi; u illi

(b) dan in-nuqqas ta' konformita huwa ta' interess partikolari għal Parti u jista' jirriżulta fit-teħid ta' miżuri amministrattivi jew proċeduri legali;

dik l-awtorità għandha tinforma immedjatament lill-Kummissjoni u lill-awtorità jew awtoritajiet relevanti tal-Parti.

2. L-informazzjoni li għandha tingħata skond il-paragrafu 1 ser ikollha magħha dokumenti uffiċjali, kummerċjali u dokumenti xierqa oħra, bid-dettalji tal-miżuri amministrattivi jew proċeduri legali li jistgħu jittieħdu. L-informazzjoni ser tinkludi, b'mod partikolari, id-dettalji li ġejjin dwar dan l-ispirti jew xorb aromatiku:

(a) min jipproduċi u l-persuna fil-pussess ta' l-ispirtu jew xorb aromatiku;

(b) il-kompożizzjoni ta' dik ix-xarba;

(c) id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tagħhu;

(d) id-dettalji tan-nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar il-produzzjoni u n-negozju.

Artikolu 16

1. Il-Partijiet għandhom jibdew konsultazzjonijiet jekk xi ħadd minnhom iqis li l-ieħor naqas milli jwettaq xi obbligu skond dan l-Anness.

2. Il-Parti li titlob il-konsultazzjonijiet għandha tagħti lill-oħra l-informazzjoni kollha neċessarja għall-eżaminazzjoni dettaljata ta' dan il-każ.

3. F'każijiet fejn il-limitu taż-żmien jew id-dewmien jistgħu jipperikolaw is-saħħa tal-bniedem jew ifixxklu kemm ikunu effettivi l-miżuri biex jikkontrollaw frodi, jistgħu jittieħdu miżuri proviżorji ta' protezzjoni, mingħajr konsultazzjoni minn qabel, sakemm il-konsultazzjonijiet isiru immedjatament wara li jittieħdu miżuri bħal dawn.

5. Jekk, wara l-konsultazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-Partijiet ma jilħqux ftehim, il-Parti li tkun talbet il-konsultazzjonijiet jew li ħadet il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 tista tieħu miżuri xierqa ta' protezzjoni sabiex tippermetti l-applikazzjoni xierqa ta' dan l-Anness.

Artikolu 17

1. Il-Grupp fuq l-Ispirti, minn issa "l quddiem imsejjaħ 'il-Grupp', imwaqqaf skond Artikolu 6(7) tal-Ftehim ser jiltaqa' fuq it-talba ta' xi wieħed mill-Partijiet u, skond ir-rekwiżiti għall-implimentazzjoni tal-Ftehim, darba fil-Komunità' u darba fl-Isvizzera."

2. Il-Grupp ser iqis is-suġġetti li jistgħu jqumu li għandhom x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni ta' dan l-Anness. B'mod partikolari, jista' jagħmel rakkmandazzjonijiet lill-Kumitat biex jgħin sabiex jintlaħqu l-oġġettivi ta' dan l-Anness.

Artikolu 18

Fejn il-liġi ta' xi Parti hija emendata biex tipproteġi l-ismijiet minbarra dawk imniżżla f'dan l-Appendiċi, dawk l-ismijiet ser jiddaħħlu fi żmien raġonevoli wara li jispiċċaw il-konsultazzjonijiet.

Artikolu 19

1. Spiriti u xarbiet aromatiċi li, fil-ħin tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, ġew prodotti, deskritti u ppreżentati b'mod legali iżda li huma projbiti minn dan l-Anness jistgħu jinbiegħu minn bejjiegħa bl-ingrossa għal perjodu ta' sena mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim u minn bejjiegħa bl-imnut sakemm tispiċċa l-ħażna. Minn meta jidħol fis-seħħ dan l-Anness, spirti u xarbiet aromatiċi li huma msemmija hawn ma jistgħux jibqgħu jiġu prodotti barra l-limiti tar-reġjun ta' l-oriġini tagħhom.

2. Salv li l-Kumitat jiddeċiedi mod ieħor, spirti u xarbiet aromatiċi magħmula, deskritti u ppreżentati skond dan il-Ftehim bid-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tagħhom ma tibqax tikkonforma ma' dan il-ftehim wara emenda fih, jistgħu jibqgħu jinbiegħu sakemm tispiċċa l-ħażna.

--------------------------------------------------

Appendiċi 1

Ismijiet protetti ta' spirti li joriġinaw fil-Komunità

1. Rum

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(It-terminu "traditionnel" jista' jiżdied ma' dawn l-ismijiet.)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. (a) Whisky

Scotch whisky

Irish whisky

Whisky español

(It-terminu "malt" jew "grain" jista' jiżdied ma' dawn l-ismijiet)

(b) Whiskey

Irish whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish whiskey

(It-terminu "pot still" jista' jiżdied ma' dawn l-ismijiet)

3. Grain spirit

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Wine spirit

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Wieħed mit-termini li ġejjin jista' jiżdied ma' dan l'isem:

- Fine,

- Grande Fine Champagne,

- Grande Champagne,

- Petite Fine Champagne,

- Fine Champagne,

- Borderies,

- Fins Bois,

- Bons Bois.)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères or eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedès

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy Attikából

Brandy Πελοποννήσου/Brandy a Pelloponészoszról

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy Közép-Görögországból

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

6. Grape marc spirit

Eau-de-vie de marc de Champagne or marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese or del Piemonte

Grappa lombarda or di Lombardia

Grappa trentina or del Trentino

Grappa friulana or del Friuli

Grappa veneta or del Veneto

Südtiroler Grappa vagy dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Spirtu tal-frott

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot or Südtiroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige or Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano or Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino or del Trentino

Williams trentino or del Trentino

Sliwovitz trentino or del Trentino

Aprikot trentino or del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch or Kirschwasser Friulano

Kirsch or Kirschwasser Trentino

Kirsch or Kirschwasser Veneto

Aguardente de pèra da Lousa

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

8. Spirtu tas-sidru u spirtu tas-sidru tal-lanġas

Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Gentian spirit

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina or del Trentino

10. Xarbiet ta' l-ispirtu tal-frott

Pacharán

Pacharán navarro

11. Juniper-flavoured spirit drinks

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandre Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

12. Caraway-flavoured spirit drinks

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Xarbiet ta' l-ispirtu b'togħma ta' żerriegħa tal-ħlewwa

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo/ύζο

14. Likuri

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginünha portuguesa

Licor de Singevergs

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis portuguès

Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Marizzeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marüllenlikör

Jäsgertee, Jagertee, Jagatee

15. Spirit drinks

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk punsch/Swedish punsch

16. Vodka

Svensk vodka/Swedish vodka

Suomalainen vodka/Finsk vodka/Vodka of Finland

--------------------------------------------------

Appendiċi 2

Ismijiet protetti ta' xarbiet ta' l-ispirtu li joriġinaw fl-Isvizzera

Spirti ta' l-inbid

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Grape marc spirit

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Spirtu tal-frott

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine d'Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d'Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d'Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d'Ajoie

Poire d'Orange de la Baroche

Pomme d'Ajoie

Pomme du Valais

Prune d'Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Cider spirit and perry spirit

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Gentian spirit

Gentiane du Jura

Juniper-flavoured spirit drink

Genièvre du Jura

Liqueurs

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d'abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Herb-flavoured spirits (spirit drinks)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Oħrajn

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

--------------------------------------------------

Appendiċi 3

Ismijiet protetti ta' xarbiet aromatiċi li joriġinaw fil-Komunità

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

--------------------------------------------------

Appendiċi 4

Ismijiet protetti ta' xarbiet aromatiċi li joriġinaw fl-Isvizzera

Xejn

--------------------------------------------------

ANNESS 9

DWAR PRODOTTI U OĠĠETTI TAL-IKEL MAGĦMULIN ORGANIKAMENT

Artikolu 1

Għan

Mingħajr preġudizzju għall-obbligazzjonijiet tagħhom fir-rigward tal-prodotti li ma joriġinawx fil-Partijiet jew disposizzjonijiet leġislattivi oħra fis-seħħ, il-Partijiet jobbligaw ruħhom, skond il-prinċipji tan-non diskriminazzjoni u reċiproċità, li jkattru l-kummerċ fi prodotti u oġġetti tal-ikel magħmulin organikament mill-Komunità u l-Isvizzera li jħarsu l-liġijiet u r-regolamenti elenkati fl-Appendiċi 1.

Artikolu 2

Ambitu

1. Dan l-Anness għandu japplika għall-prodotti tal-pjanti u oġġetti tal-ikel magħmulin organikament li jħarsu l-liġijiet u r-regolamenti elenkati fl-Appendiċi 1.

2. Il-Partijiet jobbligaw ruħhom li jestendu l-ambitu ta' dan l-Anness għall-annimali tat-trobbija, prodotti tal-annimali u oġġetti tal-ikel li jikkontjenu igredjenti li joriġinaw mill-annimali ġaladarba jkunu adottaw il-liġijiet u regolamenti relevanti. Il-Kumitat jista' jiddeċiedi li jestendi l-ambitu ta' dan l-Anness wara li dawk il-liġijiet u regolamenti jkunu ġew rikonoxxuti bħala ekwivalenti skond l-Artikolu 3 u bl-emendar tal-AppendiċI 1 skond il-proċedura stipulate fl-Artikolu 8.

Artikolu 3

Prinċipju tal-ekwivalenza

1. Permezz tal-preżenti l-Partijiet jirrikonoxxu l-liġijiet u r-regolamenti elenkati fl-AppendiċI ċ għal dan l-Anness bħala ekwivalenti. Il-Partijiet jistgħu jiftehmu li jeskludu ċerti aspetti jew prodotti mill-arranġamenti tal-ekwivalenza. Huma għandhom jispeċifikaw dan fl-Appendiċi 1.

2. Il-Partijiet għandhom jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jiżguraw li l-liġijiet u r-regolamenti li jkopru speċifikament prodotti kif msemmija fl-Artikolu 2 jiżviluppaw skond linji ekwivalenti.

Artikolu 4

Moviment ħieles ta' prodotti organiċi

Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa skond il-proċeduri interni tagħhom f'dan il-qasam, sabiex il-prodotti msemmija fl-Artikolu 2 u li jħarsu l-liġijiet u r-regolamenti ta' xulxin kif elenkati fl-AppendiċI 1 jistgħu jiġu importati u mqegħda fis-suq .

Artikolu 5

Ittikkettjar

1. Bil-għan li jiġu żviluppati arranġamenti biex jipprevjenu l-ittikketjar mill-ġdid tal-prodotti organiċI koperti minn dan l-Anness, il-Partijiet għandhom jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jiżguraw li l-liġijiet u r-regolamenti tagħhom jipprovdu għal:

- protezzjoni tal-istess termini li jiddeżinjaw il-prodotti fil-ligwi uffiċjail varji tagħhom,

- l-użu tal-istess termini obbligatorji f'dikjarazzjonijiet fuq l-ittikketjar tal-prodotti li jilħqu l-istess kondizzjonijiet ekwivalenti.

2. Il-Partijiet jistgħu jispeċifikaw li l-prodotti importati mingħand xulxin għandhom jilħqu l-ħtiġijiet dwar l-ittikketjar stipulate fil-liġijiet u regolamenti tagħhom kif stipulate fl-Appendiċi 1.

Artikolu 6

Pajjiżi terzi

1. Il-Partijiet għandhom jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jiżguraw li l-arranġamenti tagħhom dwar l-importazzjoni applikabbli għall-prodotti magħmulin organikament minn pajjiżi terzi huma ekwivalenti.

2. Sabiex tiġI żgurata l-ekwivalenza fil-prattika fir-rigward tar-rikonoxximent fil-każ ta' pajjiżi terzi, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin u jinkludu kwalunkwe pajjiż terz fil-lista mħejjija għal dak il-għan fil-liġijiet u r-regolamenti tagħhom.

Artikolu 7

Skambju ta' informazzjoni

Skond l-Artikolu 8 tal-Ftehim, il-Partijiet u l-Istati Membri għandhom jibgħatu lil xulxin b'mod partikolari s-segwenti informazzjoni:

- listi tal-awtoritajiet kompetenti u korpi ta' spezzjoni tagġhom u –numri tal-kodiċi tagħhom, u rapporti dwar is-orveljanza mill-awtoritajiet responsabbli minnhom,

- listi tad-deċiżjonijiet amministrattivi li jawtorizzaw l-importazzjoni ta' prodotti magħmula organikament minn pajjiżi terzi,

- dettalji tal-irregolaritajiet u vjolazzjonijiet tal-l-iġijiet u regolamenti elenkati fl-Appendiċi 1 osservati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 10a(1) tar-Regolamenti (KEE) Nru 2092/91.

Artikolu 8

Grupp ta' Ħidma dwar Prodotti Organiċi

1. Il-Grupp ta' Ħidma dwar Prodotti Organiċi, hawn aktar "l isfel imsejjaħ 'Il-Grupp ta' Ħidma', stabbilit skond l-Artikolu 6(7) tal-Ftehim għandu jikkonsidra l-materji kollha li jistgħu jinqalgħu in konnessjoni ma' dan l-Anness u limplimentazzjoni tiegħu."

2. Il-Grupp ta' Ħidma għandu perjodikament jikkonsidra l-istat tal-liġijiet u regolamenti rispettivi tal-Partijiet fl-oqsma koperti minn dan l-Anness. Għandu jkun responsabbli b'mod partikolari sabiex:

- jivverdika li l-liġijiet u r-regolamenti tal-Partijiet huma ekwivalenti bil-għan li jiġu inklużi fl-Appediċi 1,

- jirrakkomanda lill-Kumitat, fejn meħtieġ, li r-regoli meħtieġa għall-implimentazzjoni jiġu inklużi fl-Appendiċi 2 bil-għan li tiġi żgurata implimentazzjoni konsistenti tal-liġijiet u regolamenti koperu minn dan l-Anness fit-territorju tal-Partijiet,

- jirrakomanda lill-Kumita li l-iskop ta' dan l-Anness jiġi estiż għall-prodotti minbarra dawk koperti mill-Artikolu 2(1).

Artikolu 9

Miżuri ta' salvagwardja

1. Fejn kwalunkwe dewmien jista' jissarraf fi preġudizzju li huwa diffiċli li jiġi ikkorreġut, jistgħu jittieħdu miżuri ta' salvagwardja proviżorji mingħajr konsultazzjoni minn qabel, sakemm il-konsultazzjonijiet isiru immedjatament wara li jittieħdu kwalunkwe miżuri simili.

2. Jekk, wara l-konsultazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1, il-Partijiet jonqsu milli jilħqu qbil, il-Parti li talbet il-konsultazzjonijiet jew ħadet il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 tista' tieħu miżuri protettivi temporanji sabiex tiżgura li dan l-Anness jiġi applikat kif suppost.

--------------------------------------------------

Appendiċi 1

Regolamenti applikabbli fil-Komunità

- Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 tal-24 ta' Ġunju 1991 dwar il-produzzjoni organika tal-prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għaliha fuq prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 198, 22.7.1991, p. 1), kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1900/98 (ĠU L 247, 5.9.1998, p. 6)

- Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 94/92 tal-14 ta' Jannar 1992 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-arranġamenti għall-importazzjoni minn pajjiżi terzi msemmija fir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika tal-prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għaliha fuq prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 11, 17.1.1992, p. 14), kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1367/98 (ĠU L 185, 30.6.1998, p. 11)

- Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3457/92 tat-30 ta' Novembru 1992 li jistipula regoli dettaljati rigward iċ-ċertfikat tal-ispezzjoni għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi fil-Komunità msemmi fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika tal-prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għaliha fuq prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 350, 1.12.1992, p. 56)

- Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 207/93 tad-29 ta' Jannar 1993 li jfisser il-kontenut tal-Anness VI għar-Regolament (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika tal-prodotti agrikoli agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għaliha fuq prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel u jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tad-disposizzjonijiet tal-Artikolu 5(4) tiegħu (ĠU L 25, 2.2.1993, p. 5),), kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 345/97 (ĠU L 58, 27.2.1997, p. 38)

Regolamenti applikabbli fl-Isvizzera

- L-Ordinanza tat-22 ta' Settembru 1997 dwar l-agrikoltura organika u l-ittikkettjar tal-prodotti tal-pjanti u oġġetti tal-ikel prodotti organikament (Ordinanza dwar l-agrikoltura organika), kif l-aħħar emendata fis-7 ta' Diċembru 1998 (RO 1999 399)

- Ordinanza tad-Département Fédéral de l'Economie tat-22 ta' Settembru 1997 dwar l-agrikoltura organika,), kif l-aħħar emendata fis-7 ta' Dicembru 1998 (RO 1999 292)

Esklużjoni mill-arranġamenti ta' ekwivalenza

Prodotti Svizzeri bażati fuq ingredjenti prodotti taħt l-arranġamenti għall-konverżjoni għall-agrikoltura organika

--------------------------------------------------

Appendiċi 2

Regoli tal-applikazzjoni

L-ebda dħul

--------------------------------------------------

ANNESS 10

DWAR IR-RIKONOXXIMENT TAL-KONTROLLI TAL-KONFORMITÀ GĦALL-FROTT U L-ĦXEJJEX SOĠĠETTI GĦALL-ISTANDARDS TAL-MARKETING

Artikolu 1

Ambitu

Dan l-Anness għandu japplika għall-frott frisk u ħxejjex li għandhom jiġu ikkonsmati friski fir-rigward ta’ liema l-Komunito stipulat standards ta’ marketing taħt ir-Regolament (KE) Nru 2200/96, bl-eċċezzjoni tal-frott taċ-ċitru.

Artikolu 2

Għan

1. Prodotti kif msemmija fl-Artikolu 1 li joriġinaw fl-Isvizzer, jew joriġinaw fil-Komunità u ri-esportati mill_Komunità għall-Isvizzera, u akkumpanjati b’ċertfikati ta’ ispezzjoni kif msemmija fl-Artikolu 3, m’għandhomx jiġu soġġetti għall-kontrolli ta’ konformit fil_Komunità qabel ma jiġu ammessi fit-territorju doganali tal-Komunità.

2. L-Office Fédéral de l’Agriculture huma permezz tal-preżenti nominat bħala l-aġenzija responsabbli sabiex tikkontrolla l-konformità mal-istandards Komunitarji jew ekwivalenti tal-prodotti li joriġinaw fl-Isvizzera jew li joriġinaw fil-Komunità u ri-esportati mill_Komunità għall-Isvizzera. Għal dak il-għan l-Uffiċju msemmi jista’ jiddelega il-poteri tiegħu li jwettaq tali kontrolli lill-entitajiet elenkati fl-Appendiċi, bis-segwenti kondizzjonijiet:

- l-Office Fédéral de l’Agriculture għandu jinnotifika lill-Kummissjoni Ewropea bl-entitajiet li ngħataw il-poter li jwettqu l-kontrolli,

- dawk l-entitajiet għandhom joħorġ ċ-ċertifikati mseemija fl-Artikolu 3,

- l-entitajiet li jingħataw il-poteri għandu jkollhom spetturi li ngħataw taħriġ approvat mill-Office Fédéral de l’Agriculture, l-apparat meħtieġ sabiex iwettqu l-kontrolli u l-analiżi li l-ispezzjoni tkun teħtieġ, faċilitajiet idoneji għall-komunikazzjoni.

3. Jekk L-iSvizzera tapplika kontrolli dwar il-konformit mal-istandards tal-marketing fir-rigward tal-prodotti msemmija fl-Artikolu1 qabel l-introduzzjoni tagħhom fit-territorju doganali Svizzeru, għandha tadotta disposizzjonijiet ekwivalenti għal dawk stipulati f’dan l-Anness sabiex tiddispensa prodotti li jorġinaw mill-Komunità minn tali miżuri.

Artikolu 3

Ċertifikati ta’ ispezzjoni

1. Għall-għanijiet ta’ dan l-Anness, ’ċertifikat ta’ ispezzjoni’ jfisser:

- il-formola msemmija fl-Annes I għar-Regolament (KEE) Nru 2251/92, jew

- il-formola UN/ECE annessa mal-Protokoll ta’ Ġinevra dwar l-istandardizazzjoni tal-frott u l-ħxejjex friki, lewż u frott imnixxef, jew

- il-formola tal-OECD annessa mad-deċiżjoni tal-Kunsill tal_OECD dwar l-arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali dwar il-frott u l-ħxejjex.

2. Kunsinni ta’ prodotti li joriġinaw fl-Isvizzera u ta’ prodotti li joriġinaw fil-Komunità u ri-esportati għall-Isvizzera għandhom jiġu akkumpanjati minn ċertfikati tal-ispezzjoni sakemm jipu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fit-territorju tal-Komunità.

3. Iċ-ċertifikati tal-ispezzjoni għandhom ikollhom it-timbru ta’ wieħed mill-entitajiet elenkati fl-Appendiċi għal dan l-Anness.

4. fejn id-delegazzjoni tal-poter kif msemmi fl-Artikolu 2(2) tiġi irtirata mingħand waħda mill-entitajiet li kienet ingħatat tali poter, iċ-ċertifikati tal-ispezzjoni maħruġa minn dik l-entità m’għandhomx jibqgħu iżjed rikonoxxuti għall-iskopijiet ta’ dan l-Anness.

Artikolu 4

Skambju ta’ informazzjoni

1. Skond l-Artikolu 8 tal_Ftehim, Il-Partijiet ghandhom jibgħatu lil xulxin, inter alia, il-listi tagħhom tal-aġenziji u kopri bil-poetr ta’ ispezzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tinforma lill-Office Fédéral de l’Agriculture bi kwalunkwe irregolarità jew infrazzjoni misjuba in konnessjoni mal-konformità mal-istandards dwar il-kwalità fis-seħħ fir-rigward tal-kunsinni ta’ frott u ħxejjex li joriġinaw fl_Isvizzera jew li joriġinaw fil-Komunità u jiġu esportati mill-ġdid lejn l-Isvizzera koperti miċ-ċertifikati tal-ispezzjoni.

2. Sabiex tiġi aċċertata l-konformità mal-kondizzjonijiet stipulati fit-tielet inċiż tal_Artikolu 2(2), l-Office Fédéral de l’Agriculture għandu jaċċetta, fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, li jsiru spezzjonijiet konġunti fil-fondi tal-korpi li ngħataw il-poter.

3. Tali spezzjonijiet konġunti għandhom jitwettqu skond il-proċedura li għandha tiġi proposta mill-Grupp ta’ Ħidma dwar il_Frott u Ħxejjex u adottata mill-Kumitat.

Artikolu 5

Klawsola ta’ salvagwardja

1. Fejn waħda mill-Partijiet tikkonsidra li l-oħra naqset li tissodisfa obbligu taħt dan l-Anness, iż-żewġ partijiet għandhom jagħmlu konsultazzjonijiet.

2. Il-Parti li titlob il-konsultazzjonijiet għandha tipprovdi lill-oħra bl-informazzjoni kollha meħtieġa għall-eżaminazzjoni dettaljata tal-każ in kwistjoni.

3. Fejn kunsinni ta’ frott u ħxejjex li joriġinaw fl-Isvizzera jew li joriġinaw fil-Komunit u ri-esportati lejn il-Komunità mill-Isvizzera koperti miċ-ċertifikati tal-ispezzjoni jinstabu li ma jikkonformawx mal-istandards fis-seħħ u fejn xi terminu ta’ żmien jew dewmien jistà jnaqqas l-effettività ta’ miżuri għall-prevenzjoni tal-frodi jew iħarbtu l-kompetizzjoni, miżuri temporanji ta’ salvagwardja jistgħu jittieħdu mingħajr konsultazzjonijiet minn qabel, sakemm il-konsultazzjonijiet isiru immedjatament wara li jkunu ittieħdu t-tali miżuri.

4. Jekk, wara l-konsultazzjonijiet msemmija fil-paragrafi 1 jew 3, il-Partijiet jonqsu milli jilħqu qbil fi żmien tlett xhur minn mindu jibdew il-konsultazzjonijiet, il-Parti li talbet il-konsultazzjonijiet jew ħadet il-miżuri msemmija fil-paragrafu 3 tista’ tieħu miżuri ta’ protezzjoni xierqa, li jistgħu jinkludu s-sospensjoni parzjali jew totali ta’ dan l-Anness.

Artikolu 6

Grupp ta’ Ħidma dwar il-Frott u l-Ħxejjex

1. Il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Frott u l-Ħxejjex stabbilit taħt l-Artikolu 6(7) tal_Ftehim għandu jikkonsidra kwalunkwe materja li tqum in konnessjoni ma’ dan l-Anness u l-implimentazzjoni tiegħu. Għandu perjodikament jirrevedi l-liġijiet u regolamenti interni tal-Partijiet fl-oqsma koperti minn dan l-Anness.

2. Partikolarment għandu jressaq proposti lill-Kumitat bil-għan tal-adazzjoni u l-aġġornar tal-Appendiċi t’hawn.

--------------------------------------------------

Appendiċi

Entitajiet tal-ispezzjoni Svizzeri awtorizzati li joħorġu ċertfikati tal-ispezzjoni kif stipulat fl-Artikolu 3 tal-Anness 10

1. Fruit-Union Suisse

Baarer Str. 88

CH-6302 ZUG

2. Union Suisse du Légume

Bahnhofstraße 87

CH-3232 INS

--------------------------------------------------

ANNESS 11

DWAR IS-SAĦĦA TA' L-ANNIMALI U MIŻURI ZOOTEKNIĊI APPLIKABBLI GĦALL-KIMMERĊ FL-ANNIMALI U L-PRODOTTI TA' L-ANNIMALI.

Artikolu 1

1. It-Titolu I ta' dan l-Anness għandu jkopri:

- il-miżuri għall-kontroll u notifikazzjoni ta' ċertu mard ta' l-annimali

- in-negozju u l-importazzjonijiet minn terzi pajjiżi ta' annimali ħajjin, il-fluwidu seminali tagħhom, il-bajd u l-embrijuni.

2. It-titolu II ta' dan l-anness għandu jkopri l-kummerċ ta' prodotti ta' l-annimali.

TITOLU I

KUMMERĊ F'ANNIMALI ĦAJJIN, IL-FLUWIDU SEMINALI, IL-BAJD U L-EMBRIJUNI TAGĦHOM.

Artikolu 2

1. Il-partijiet hawnhekk jinnotaw li huma gġandhom leġislazzjoni li tixxibaħ li twassil għal riżultati identiċI fir-rigward ta' miżuri għall-kontroll u notifikazzjoni tal-mard tal-annimali.

2. Il-leġislazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 hija speċifikata fl-Appendiċi I. Dik il-leġislazzjoni għandha tapplika bla ħsara għar-regoli speċjail u proċeduri stabbiliti f'dak l-Appendiċi.

Artikolu 3

Il-partijiet hawnhekk jaqblu li l-kummerċ f'annimali ħajjin, il-fluwidu seminali, il-bajd u l-embrijuni tagħhom, għandu jsir skond il-leġislazzjoni speċifiata fl-Appendiċi 2. Dik il-leġislazzjoni għandha tapplika bla ħsara għar-regoli speċjail u proċeduri mniżżla f'dak l-Appendiċi.

Artikolu 4

1. Il-Partijiet hawnhekk jinnutaw li huma għandhom leġislazzjoni smili li twassal għal riżultati identiċi rigward l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi ta' annimali ħajjin, il-fluwidu seminali, l-bajd u l-embrijuni tagħhom.

2. Il-leġislazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 hija speċifikat f'dak l-Appendiċi.

Artikolu 5

Il-partijiet hawnhekk jaqblu fuq il-disposizzjonijiet ta' l-Appendiċi 4 li tirrigwarda l-aspetti zootekniċi.

Artikolu 6

Il-partijiet hawnhekk jaqblu li l-ispezzjonijiet fuq il-kummerċ u l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi ta' annimali ħajjin, il-fluwidu seminali, il-bajd u l-embrijuni tagħhom għandhom isiru skond il-disposizzjonijiet stabbiliti fl-Appendici 5.

TITOLU II

KUMMERĊ FI PRODOTTI TA' L-ANNIMALI.

Artikolu 7

Għan

L-għan ta' dan it-Titolu għandu jkun li jiffaċilita l-kummerċ fil-prodotti ta' l-annimali bejn il-Partijiet billi jistabbilixxi mekkaniżmu għar-rikonoxximent ta' ekwivalenza ta' miżuri għas-saħħa ta' l-annimali applikati għal-prodotti ta' dan it-tip mill-Partijiet b'rispett għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika u ta' l-annimali, u biex tittejjeb il-kommunikazzjoni u l-koperazzjoni fuq miżuri tas-saħħa ta' l-annimali.

Artikolu 8

Obligazzjonijiet multilaterali.

Xejn f'dan it-Titolu m'għandu jillimita id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet tal-Partijiet taħt il-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u l-annessi tiegħu, u partikolarment il-Ftehim fuq l-Appliakzzjoni ta' Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji (SPS).

Artikolu 9

Ambitu

1. L-ambitu ta' dan it-Titolu għandu ikun inizjalment limitat għal miżuri ta' saħħa ta' l-annimal applikati miż-żewġ Partijiet għall-prodotti ta' l-annimali elenkati fl-Appendiċi 6

2. Ħlief jekk ikun provdut mod ieħor fl-Appendici għal dan it-Titolu u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 20 ta' dan l-Anness, dan it-Titolu m'għandux japplika għal miżuri tas-saħħa tal-annimal relatati ma' l-addittivi ta' l-ikel (l-addittivi ta' l-ikel kollha u l-aġenti li jagħtu l-kulur, għajnuniet għall-proċessazzjoni u essenzi), irradjazzjoni, kontaminanti (kontaminanti fiżiċi u residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji), kimiċi ġenerati mill-emigrazzjoni ta' sustanzi minn materjali tal-ippakkjar, sustanzi kimiċi mhux awtoriżżati (addittivi ta' l-ikel, għajnuniet għall-ipproċessar, prodotti mediċinali tal-veterinarju projbiti, eċċ.) jew l-ittikkettjar ta' oġġetti ta' l-ikel, ikel medikat u dak li jkun mħallat minn qabel.

Artikolu 10

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan it-Titolu, id-definizzjonijiet li ġejjien għandhom japplikaw;

(a) "prodotti ta' l-annimali" tfisser il-prodotti ta' l-annimali koperti mill-Appendiċi 6.

(b) Miżuri dwar "is-saħħa ta' l-annimali" tfisser miżuri sanitarji kif definiti fil-paragrafu 1 ta' l-Anness A għall-Ftehim SPS għall-prodotti ta' l-annimal.

(ċ) Livell xieraq ta' protezzjoni tas-saħħa ta' l-annimali tfisser il-livell ta' protezzjoni kif definit fil-paragrafu 5 tal-Anness A għall-Ftehim SPS għall-prodotti tal-annimal.

(d) "Awtoritajiet kompetenti":

(i) L-Isvizzera – l-awtoritajiet msemmija fil-parti (a) ta' l-Appendici 7:

(ii) Il-Kommunita' - l-awtoritajiet msemmija fil-parti (b) ta' l-Appendici 7

Artikolu 11

Adattament għall-kondizzjonijiet reġjonali

1. Għall-finijiet tal-kummerċ bejn il-Partijiet, il-miżuri msemmija fl-Artikolu 2 għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2 hawn taħt.

2. Meta wieħed mill-partijiet jikkonsidra li għandu status ta' saħħa ta' l-annimali speċjali rigward marda speċifika, jista' jirrikjedi ir-rikonoxximent ta' dak l-istatus. Il-Parti konċernata tista' ukoll tirrikjedi garanziji addizjonali skond dak l-istatus fir-rigward ta' importazzjonijiet ta' prodotti ta' l-annimal. Il-garanziji għal mard speċifiku għandhom ikunu kif speċifikat fl-Appendici 8.

Artikolu 12

Ekwivalenza

1. Ir-rikonoxximent ta' l-ekwivalenza jirrikjedi eżaminazzjoni u aċċettazzjoni tal-

- leġislazzjoni, standards u proċeduri, kif ukoll il-programmi stabbilit li jippermetti l-kontroll u li jiżgura li r-rekwiżiti tal-pajjiż domestiku jew ta' dak li jimporta jkunu mħarsa.

- l-istruttura dokumentata ta' l-awtorità jew awtoritajiet kompetenti, il-poteri taghħom, il-ġerarkija tagħhom, il- modus operandi tagħhom u r-riżorsi disponibbli għalihom.

- il-prestazzjoni ta' l-awtorità kompetenti rigward il-programm ta' kontroll u livell ta' assikurazzjonijiet mogħtija.

F'din l-evalwazzjoni, il-Partijiet għandhom jieħdu kont ta' l-esperjenzi li jkunu diga' akkwistaw.

2. L-ekwivalenza għandha tapplika għall-miżuri dwar is-saħħa ta' l-annimali fis-seħħ rigward is-setturi jew partijiet minn setturi tas-saħħa ta' l-annimali, għal leġislazzjoni, sistemi ta' kontroll u spezzjoni jew partijiet minn sistemi u disposizzjonijiet leġislattivi speċifiċi u rekwiżiti ta' spezzjoni u/jew ta' iġjene.

Artikolu 13

Determinazzjoni ta' l-ekwivalenza.

1. Biex ikun stabbilit jekk miżura tas-saħħa ta' l-annimali applikata minn Parti esportatriċi tilħaqx il-livell adegwat ta' protezzjoni tas-saħħa ta' l-annimali tal-Parti importatriċi, il-partijiet għandhom isegwu proċedura li tinkludi il-passi li ġejjin:

(i) il-miżura tas-saħħa tal-annimal li għaliha tkun mfittex rikonoxximent ta' l-ekwivalenza għandha tkun identifikata:

(ii) Il-Parti importatriċi għandha tispjega l-għan tal-miżura tas-saħħa ta' l-annimali, billi tipprovdi stima, skond iċ-ċirkustanzi, tar-riskju jew riskji li l-miżura hija intiża li tindirizza; din għandha tfisser il-livell adegwat ta' protezzjoni tas-saħħa ta' l-annimali:

(iii) il-Part esportatriċi għandha turi li l-miżura taghħa tas-saħħa tal-annimali tilħaq il-livell adegwat ta' protezzjoni tas-saħħa tal-annimali tal-Parti importatriċi

(iv) Il-Parti importatriċi għandha tidditermina jekk il-miżura tas-saħħa tal-annimal tal-Parti esportatriċi tilħaqx il-livell adegwat ta' protezzjoni tagħha.

(v) Il-Parti li timporta għandha taċċetta il-miżura tas-saħħa ta' l-annimali tal-Parti esportatricibħala ekwivalenti jekk il-Parti esportatricitipprovdi evidenza oġġettiva li tiddemonstra li il-miżuri tagħħa jiltaqawx mal-protezzjoni tal-livell adegwat tal-Parti li timporta.

2. Fejn l-ekwivalenza ma tkunx rikonoxxuta, il-kummerċ jista' jieħu postu taħt kondizzjonijiet li jiġu stabbiliti mill-Parti li timporta biex jiltaqa mal-livell adegwat ta' protezzjoni kif stabbilit fl-Appendici 6. Il-Parti esportatriċi tista' tiftiehem li tilħaq il-kondizzjonijiet tal-Parti importatriċi mingħajr pregudizzju għar-riżultat tal-proċedura stabbilita fil-paragrafu 1.

Artikolu 14

Rikonoxximent ta' miżuri sanitarji

1. Is-setturi jew partijiet ta' setturi li għalihom il-miżuri rispettivi tas-saħħa tal-annimali huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal finijiet ta' kummerċ fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness għandhom jiġu elenkati fl-Appendici 6. Għal dawk is-setturi jew partijiet ta' setturi, kummerċ fil-prodotti ta' l-annimali għandhom isiru b'mod konformi mal-leġislazzjoni msemmija fl-Appendiċi 6. Dik il-leġislazzjoni għandha tapplika bla ħsara għar-regoli speċjali u proċeduri li jkunu stabbiliti f'dak l-Appendiċi.

2. Is-setturi jew partijiet ta' setturi li għalihom il-Partijiet japplikaw miżrui differenti fuq is-saħħa ta' l-annimal għandhom jiġu elenkati fl-Appendici 6.

Artikolu 15

Kontrolli fil-konfini u pagament ta' ħlasijiet.

Il-kontrolli fuq kummerċ ta' prodotti tal-annimal bejn il-Kommunità u L-isvizzera għandhom jiġu eżegwit skond

(a) il-parti A ta' l-Appendiċi 10 rigward il-miżuri rikonoxxuti bħala ekwivalenti.

(b) il-parti B ta' l-Appendici 10 rigward il-miżuri li mhumiex rikonoxxuti bħala ekwivalenti;

(ċ) parti Ċ ta' l-Appendici 10 rigward miżuri speċifiċi:

(d) il-parti D ta' l-Appendiċi 10 rigward il-pagamenti ta' ħlasijiet.

Artikolu 16

Verifika

1. Biex titkabbar il-kunfidenza fl-implimentazzjoni effettiva tad-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu, kull Parti għandha jkollha d-dritt li teżegwixxi reviżjoni tal-kontijiet u verifika tal-proċeduri fir-rigward tal-Parti li tesporta, li tista' tinkludi:

(a) eżaminazzjoni tal-programm ta' kontroll tal-awtoritajiet competent kollu jew parti minnhu, li tinkludi, fejn xieraq, reviżjoni tal-programmi ta' spezzjoni u verifika:

(b) kontrolli ta' dak il-ħin.

Dawn il-proċeduri iridu jiġu eżegwiti skond l-Appendici 9.

2. Rigward il-Kommunità

- Il-Kommunità għandha teżegwixxi il-proċeduri ta' verifika provduti fil-paragrafu 1.

- L-istati Membri għandhom jeżegwixxu il-kontrolli fil-konfini kif provdut fl-Artikolu 15.

3. Rigward l-Isvizzera, l-awtoritajiet Svizzeri għandhom jeżegwixxu il-proċeduri ta' verifika provduti fil-paragrafu 1 u l-kontrolli fil-konfini provduti fl-Artikolu 15.

5. Iż-żewġ partijiet jistgħu, bil-kunsens tal-Parti l-oħra.

(a) jaqsmu r-riżultati u konklużjonijiet tal-proċeduri ta' verifika u kontrolli fil-konfini ma' pajjiżi li ma ffirmawx dan l-Anness.

(b) jużaw ir-riżultati u konklużjonijiet tal-proċeduri ta' verifika u tal-kontrolli fil-konfini li jkopru pajjiżi li ma ffirmawx dan l-Anness.

Artikolu 17

In-Notifika

1. Dan l-Artikolu għandu japplika f'ċirkustanzi fejn id-disposizzjonijiet relevanti ta' l-Artikoli 2 sa 20 ma japplikawx.

2. Il-partijiet għandhom jinnotifikaw lil xulxin b'kull:

- tibdil li hu importanti fl-istat tas-saħħa ta' l-annimali fi żmien 24 siegħa.

- Sejba epidemjologika dwar mard li mhux kopert mill-paragrafu 1 u mard ġdid kif ikun possibbli.

- miżuri addizjonali oħra li ikunu jinsabu l barra mir-rekwiżiti basiċi tal-miżuri tagħhom rispettivi dwar is-saħħa ta' l-annimali meħuda sabiex jikkontrollaw u jeliminaw il-mard ta' l-annimali jew biex jipproteġu is-saħħa pubblika, u kull tibdil fir-regoli tal-prevenzjoni, li jinkludu regoli fuq it-tilqim.

3. Notifikazzjonijiet kif provduti fil-paragrafu 2 għandhom isiru bil-miktub lill-punti ta' kuntratt stabiliti fl-Appendici 11.

4. F'każijiet serji u immedjati għas-saħħa pubblika jew għas-saħħa ta' l-annimal, notifikazzjoni bil-kelma trid issir lill-punti ta' kuntatt kif stabbilit fl-Appendici 11, li għandhom jiġu konfermati bil-miktub fi żmien 24 siegħa.

5. Fejn Parti jew oħra ikollha dubji serji dwar riskju għas-saħħa ta' l-annimali jew għas-saħħa pubblika, il-konsultazzjonijiet għandhom, fuq talba, isiru malajr kemm jista' jkun, u fi kwalunkwe każ fi żmien 14 il-ġurnata. Kull Parti għandha tipprova f'dawn is-sitwazzjonijiet tipprovdi l-informazzjoni neċessarja kollha biex tevita tfixkil fil-kummerċ u biex tintlaħaq soluzzjoni aċċettabbli għat-tnejn.

Artikolu 18

Skambju ta' informazzjoni u sottomissjoni ta' riċerka xjentifika u data.

1. Il-Partijiet għandhom jiskambjaw l-informazzjoni relevanti għall-implementazzjoni ta' dan it-Titolu fuq bażi uniformi u sistematika, bil-għan li jipprovdu assikurazzjonijiet, jnisslu kunfidenzi reċiproċi u juru l-effettivita tal-progrommi kontrollati. Fejn xieraq, skambji ta' uffiċjali jistgħu wkoll jikkontribbwixxu lejn it-twettieq ta' dawk għanijiet.

2. L-iskambju ta' informazzjoni fuq kambjamenti fil-miżuri dwar is-saħħa ta'l-annimali rispettivi tagħhom u informazzjoni oħra relevanti għandhom jinkludu

- kunsiderazzjoni possibbli ta' proposti għal tibdil fl-istandards jew rekwiżiti regolatorji li jistgħu jaffettwaw dan it-Titolu qabel ir-ratifikazzjoni. Jekk neċessarju, fuq talba ta' Parti jew oħra, il-kwistjonijiet jistgħu jiġu riferuti lill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

- tgħarif dwar żviluppi kurrenti li jaffettwaw il-kummerċ fil-prodotti ta' l-annimali.

- informazzjoni fuq ir-riżultati tal-proċeduri ta' verifika kif provduti fl-Artikolu 16.

3. Il-Partijiet għandhom jassiguraw li l-karti xjentisti jew data li tissostanza l-opinjoni tagħhom jew it-talbiet jiġu sottomessi lill-awtoritajiet xjentifiċi relevanti. Dawk l-awtoritajiet għandhom jevalwaw dak il-materjal fi żmien opportun u jibgħatu is-sjbiet tagħhom liż-żewġ Partijiet

4. Il-punti ta' kuntatt għal dan l-iskambju ta' informazzjoni għandhom jkunu kif stabbiliti fl-Appendici 11.

TITOLU III

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 19

Kumitat Konġgunt tal-Veterinarji

1. Għandu jkun stabbilit Kumitat Veterinarju Konġunt magħmul minn rappreżentanti tal-Partijiet. Dan għandu jikkunsidra kull materja li gġandha x'taqsam ma' dan l-Anness u l-implimentazzjoni tiegħu. Għandu jkun responsabbli wkoll għall-kompiti li dan l-Anness jipprovdi għalihom.

2. Il-Kumitat Veterinarju KonĠunt għandu jingħata s-setgħa li jadotta deċiżjonijiet fil-każijiet fejn dan l-Anness hekk jipprovdi.Id-deċizjonijiet li jadotta il-Kumitat Veterinarju Konġunt għandhom jiġu implimentati mill-partijiet bi qbil mar-regoli tagħhom.

3. Il-Kumitat Veterinarju Konġunt għandu minn żmien gġal żmien jikkunsidra l-istat tal-liġijiet domestiżi u r-regolamenti tal-partijiet fl-oqsma koperti minn dan l-Anness. Jista' jiddeċiedi li jemenda l-appendiċi għal dan l-att, b'mod partikolari bil-għan li jkunu adattati u aġġornati.

4. Il-Kumitat Veterinarju Konġunt għandu jaġixxi bi ftehim reċiproku.

5. Il-Kumitat Veterinarju Konġunt għandu jistabbilixxi r-Regoli tal-Proċedura tiegħu.

6. Il-Kumitat Veterinarju Konġunt jista' jwaqqaf gruppi ta' ħidma tekniċi li jikkonsistu minn rapreżentanti tal-Partijiet ta' livell ta' esperti, li għandhom jidentifikaw u jindirizzaw il-problemi xjentifiċi u tekniċi li joħorġu minn dan l-Anness. Meta tkun meħtieġa aktar kompetenza, il-Kumitat Veterinarju Konġunt jista' jistabilixxi gruppi ta' ħidma tekniċi u xjentifiċi ad hoc, li s-sħubija tagħhom mhux neċessarjament tkun ristretta għar -rappreżentanti tal-Partijiet.

Artikolu 20

Klawżola ta' protezzjoni

1. Fejn il-Komunità jew l-Isvizzera jkollhom il-ħsieb li jimplementaw miżuri taċ protezzjoni fir-rigward tal-Parti l-oħra, għandha tinforma lil din ta' l-aħħar bil-quddiem. Mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' kull parti li ddaħħal fis-seħħ il-miżuri maħsuba b'mod immedjat, għandhom isiru konsulatzzjonjiet malajr kemm jista' jkun bejn id-dipartimenti kompetenti tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet Svizzeri biex isibu soluzzjonijiet xierqa Jekk ikun hemm bżonn, il-problema tista' tiġi mressqa quddiem il-Kumitat konġunt jekk dan jiġi mitlub minn wieħed mill-partijiet

2. Meta Stat Membru tal-Komunitàċ għandu l-ħsieb li jwettaq miżuri ta' protezzjoni temporarji ma' l-Isvizzera, għandu jinforma lill-Isvizzera bil-quddiem.

3. Meta l-Komunitàċ tiddeċiedi li tadotta miżuri ta' sigurtaċ għall-partijiet tat-territorju tal-Komunitàċ jew pajjiż ieħor, id-Dipartiment tal-Kummissjoni kompetenti għandu jgħarraf lill-awtoritajiet Svizzeri kompetenti b'mod immedjat. Wara li ċiet ikkunsidrata s-sitwazzjoni, l-Isvizzera għandha tadotta l-miżuri li jirriżultaw minn dik id-deċiżjoni jekk ma kkunsidrawx li dawn il-miżuri mhumiex ġġustifikati. Fil-każ ta' l-aħħar, paragrafu 1 għandu japplika.

4. Meta l-Isvizzera tiddeċiedi li tadotta miżuri ta' sigurtaċ ma' pajjizi oħra, għandu jinfurma id-dipartimenti tal-Kummissjoni kompetenti b'mod immedjat. Mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' l-Isvizzera li jiġi mwettaq id-dritt li jidħol fis-seħħ b'mod immedjat, konsultazzjonijiet għandhom jinżammu malajr kemm jista' jkun bejn id-Dipartimenti kompetenti tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet Svizzeri biex jinstabu soluzzjonijiet tajbin. Jekk ikun hemm bżonn, il-problema tista' tiġi riferuta lill-Kumitat Konġunt b'talba mingħand kwalunkwe Parti.

--------------------------------------------------

Appendiċi 1

Miżuri ta' kontroll /notifiki ta' mard

I. Marda ta' l-ilsien u d-dwiefer

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Svizzera |

1.Id-Direttiva tal-Kunsill 85/511/KEE tat-18 ta’ Novembru 1985 li tintroduċi miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer (ĠU L 315, 26.11.1985, p. 11), kif l-aħħar emendata mill-Att ta’ l-Adeżjoni ta’ l-Awstrija, l-Finlandja u l-Isvezja. | 1.Liġi ta’ l-1 ta’ Lulju 1966 rigward il-mard epiżootiku (LFE), kif l-aħħar emendata fit-18 ta’ Ġunju 1993 (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikoli 1, 1a u 9a (miżuri kontra mard epiżotiku li jittieħed, għanijiet ta’ kontroll) u 57 (provissti tekniċi ta’ implimentazzjoni, koperazzjoni internazzjonali ta’ dawn). |

2.Id-Direttiva tal-Kunsill 90/423/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 li temenda d-Direttiva 85/511/KEE li tintroduċi miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer, d-Direttiva 64/432/KEE rigward problemi relatati mas-saħħa tal-bhejjem li taffetwa kummerċ ta’ l-ifrat u ta’ ħnieżer fi ħdan il-Komunità u d-Direttiva 72/462/KEE dwar is-saħħa u problemi relatati ma spezzjoni veterinarja fuq importazzjoni ta’ ifrat u ħnieżer u laħam frisk jew prodotti tal-laħam, minn pajjiżi terzi (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 13) | 2.Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 rigward il-mard epiżotiku (OFE), kif l-aħħar emendata fis-16 ta’ Settembru 1996, (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 2 (mard epiżuwotiku kontaġġuż), 49 (il-ġestjoni tal-mikro-organiżmi patoġeniċi għall-annimali), 73 u 74 (t-tindif u d-disinfezzjoni), 77 sat-98 (provvisti komuni li jikkonċernaw mard epiżotiku kontaġġuż) u 99 sal-103 (miżuri speċifiċi biex tiġi miġġielda l-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer). |

| 3.L-Ordinanza ta’ l-1 ta’ Lulju 1992 dwar l-Institut de Virologie et d’Immunoprophylaxie (RS 172.216.35), u b’mod partikolari l-Artikolu 2 ta’ dan (laboratorju ta’ referenza, reġistrazzjoni, kontroll u provissta ta’ tilqim kontra l-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer). |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Fil-prinċipju, l-Kummisjoni u l-Office Vétérinaire Fédéral għandhom lil xulxin dwar kull ħsieb biex isir tilqim ta' emerġenza. . F'emerġenzi estremi, in-notifikazzjoni tista' tkopri id-deċiżjoni kif ġiet meħudha u r-regoli u l-proċeduri li jirregolaw l-implimentazzjoni tagħha F'kull każ, għandhom isiru konsultazzjonijiet f'qasir żmien fi ħdan il-Kumitat Veterinarju Konġunt.

2. Skond l-Artikolu 97 ta' l-Ordinanza rigward il-mard epiżotiku, l-Isvizzera stabbiliet pjan ta' twissija ta' emerġenza. Ir-regola t'implimentazzjoni teknika Nru 95/65 maħruġa mill-Office Vétérinaire Fédéral tniżżel il-proċeduri għal dak il-pjan.

3. Il-laboratorju ta' referenza konġunt biex jiġi identifikat il-virus tal-ilsien u d-dwiefer se jkun l-Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, United Kingdom. L-Isvizzera se tħallas l-ispejjeż li tinkorri għall-operazzjonijiet li jsiru mill-laboratorju f'dik il-kapaċità. Il-funzjonijiet u l-kompiti tal-laboratorju se jkunu kif imniżżla fid-Deċiżjoni 89/531/KEE (ĠU L 279, 28.9.1989, p. 32).

II. Deni tal-ħnieżer

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Svizzera |

Id-Direttiva 80/217/KEE tat-22 ta’ Jannar 1980 li tintroduċi miżuri għall-kontroll tad-deni tal-ħnieżer (ĠU L 47, p. 11), kif l-aħħar emendata mill-Att ta’ l-Adeżjoni ta’ l-Awstrija u l-Isvezja. | 1.Il-Liġi ta’ l-1 ta’ Lulju 1966 rigward il-mard epiżuwotiku (LFE), kif l-aħħar emendata fit-18 ta’ Ġunju 1993 (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikoli 1, 1a u 9a (miżuri kontra mard epiżuwotiku kontaġġjuż, għanijiet ta’ kontroll) u 57 (provissti tekniċi ta’ implimentazzjoni, koperazzjoni internazzjonali ta’ dawn).2.L-Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 rigward il-mard epiżuwotiku (OFE), kif l-aħħar emendata fis-16 ta’ Settembru 1996, (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 2 (mard epiżotiku kontaġġuż), 40 sas-47 (ir-rimi u l-użu ta’ l-iskart), 49 (l-immaniġjar tal-mikro-organiżmi patoġeniċi għall-annimali), 73 u 74 (t-tindif u d-disinfentazzjoni) 77 sat-98 (provvisti komuni li jikkonċernaw mard epiżotiku li jittieħed) u 116 sa 121 (skoperta tad-deni tal-ħnieżer waqt it-tbiċċir, miżuri speċifiċi biex jiġi miġġieled id-deni tal-ħnieżer)3.L-Ordinanza ta’ l-1 ta’ Lulju 1992 dwar l-Institut de Virologieet d’Immunoprophylaxie (RS 172.216.35), u b’mod partikolari l-Artikolu 2 ta’ dan (laboratorju ta’ referenza)4.L-Ordinanza tat-3 ta’ Frar 1993 rigward l-eliminazzjoni ta’ skart ta’ l-annimali (OELDA), kif l-aħħar emdendata fis-17 ta’ April 1996 (RS 916.441.22). |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Il-Kummissjoni u l-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral għandhom jinnotifikaw lil xulxin b'kwalunkwe intenzjoni li jwettqu vaċċinazzjonijiet ta' emerġenza. Il-konsultazzjonijiet għandhom isiru mill-aktar fis possibli fi ħdan il-Kumitat Veterinarju Konġunt.

2. Jekk ikun hemm bżonn, skond l-Artikolu 117(5) ta' l-Ordinanza dwar il-mard epiżotiku, l-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral għandu jistabbilixxi r-regoli tekniċi implimentattivi fuq l-immarkar u t-trattament tal-laħam li jkun ġej minn żoni ta' sorveljanza u protezzjoni.

3. Skond l-Artikolu 121 ta' l-Ordinanza fuq il-mard epiżotiku, l-Isvizzera tintrabat li timplimenta pjan biex teqred id-deni klassiku tal-ħnieżer fuq ħnieżer slavaġ skond l-Artikolu 6a tad-Direttiva 80/217/KEE. Il-konsultazzjonijiet għandhom isiru mill-aktar fis possibli fi ħdan il-Kumitat Konġunt Veterinarju.

4. Skond l-Artikolu 97 ta' l-Ordinanza fuq il-mard epiżotiku, l-Isvizzera stabbiliet pjan ta' emerġenza ta' twissija. Ir-regola ta' l-implimentazzjoni teknika Nru 95/65 maħruġa mill-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral tistabbilixxi l-proċeduri għal dak il-pjan.

5. L-ispezzjonijiet fil-post għandhom isiru taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Konġunt Veterinarju b'mod partikolari skond l-Artikolu 14a tad-Direttiva 80/217/KEE u l-Artikolu 57 tal-Liġi fuq il-mard epiżotiku.

6. Jekk ikun hemm bżonn, skond l-Artikolu 89(2) ta' l-Ordinanza fuq il-mard epiżotiku, l-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral għandu jistabbilixxi regoli tekniċi ta' implimentazzjoni fuq il-kontrolli seroloġiċi f'żoni ta' sorveljanza u protezzjoni skond l-Anness IV għad-Direttiva 80/217/KEE.

7. Il-laboratorju konġunt ta' referenza għad-deni klassiku tal-ħnieżer għandu jkun l-Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hanover, Ġermanja. L-Isvizzera għandha tħallas l-ispejjeż involuti għall-operazzjonijiet li jitwettqu mil-laboratorju f'dik il-kapaċità. Il-funzjonijiet u l-kompiti tal-laboratorju għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness VI għad-Direttiva 80/217/KEE.

III. Marda Afrikana taż-żiemel

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Svizzera |

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/35/KEE tad-29 ta’ April 1992 li tistabbilixxi r-regoli u l-miżuri ta’ kontroll li jikkombattu l-marda Afrikana taż-żiemel (ĠU L 157, 10.6.1992, p. 19), kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, l-Finlandja u l-Isvezja | 1.Il-Liġi ta’ l-1 ta’ Lulju 1966 fuq il-mard epiżotiku (LFE), kif l-aħħar emendata fit-18 ta’ Ġunju 1993 (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikoli 1, 1a u 9a (il-miżuri kontra l-mard epiżotiku kontaġjuż ħafna, għanijiet ta’ kontroll) u 57 (id-disposizzjonijiet tekniċi implimentattivi, koperazzjoni internazzjonali) tagħha2.L-Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 fuq mard epiżotiku (OFE), kif l-aħħar emendata fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 2 (il-mard epiżotiku kontaġjuż ħafna), 49 (il-ġestjoni ta’ mikro-organiżmi lpatoġeniċi għall-annimali), 73 u 74 (tindif u disinfezzjoni), 77 sa 98 (id-disposizzjonijiet komuni rigward mard epiżotiku kontaġjuż ħafna) u 112 sa 115 (il-miżuri speċifiċi li jikkombattu l-marda taż-żwiemel Afrikana) tagħha3.L-Ordinanza ta’ l-1 ta’ Lulju 1992 rigward l-Institut de Virologieet d’Immunoprophylaxie (RS 172.216.35), u b’mod partikolari l-Artikolu 2 tagħha (referenza tal-laboratorju) |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Fejn tiżviluppa fl-Isvizzera marda epiżotika ta' qilla partikolari, Il-Kumitat Konġunt Veterinarju għandu jiltaqa' sabiex jikkonsidra s-sitwazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti Svizzeri jintrabtu li jieħdu l-miżuri neċessarji fid-dawl ta' dik l-eżaminazzjoni.

2. Il-laboratorju konġunt ta' referenza għall-marda taż-żwiemel Afrikana għandu jkun il-Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, Spanja. L-Isvizzera għandha tħallas l-ispejjeż involuti għall-operazzjonijiet li jitwettqu mil-laboratorju f'dik il-kapaċità. Il-funzjonijiet u l-kompiti tal-laboratorju għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness III għad-Direttiva 92/35/KEE.

3. L-ispezzjonijiet fil-post għandhom isiru taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Konġunt Veterinarju b'mod partikolari skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 92/35/KEE u l-Artikolu 57 tal-Liġi fuq il-mard epiżotiku.

4. Skond l-Artikolu 97 ta' l-Ordinanza fuq il-mard epiżotiku, l-Isvizzera stabbiliet pjan ta' emerġenza ta' twissija. Ir-regola ta' implimentazzjoni teknika Nru 95/65 maħruġa mill-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral tistabbilixxi l-proċeduri għal dak il-pjan.

IV. Influwenza Avjana

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Svizzera |

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/40/KEE tad-19 ta’ Mejju 1992 li tintroduċi l-miżuri tal-Komunità għall-kontroll ta’ l-influwenza avjana (ĠU L 167, 22.6.1992, p. 1) kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, l-Finlandja u l-Isvezja | 1.Il-Liġi ta’ l-1 ta’ Lulju 1966 fuq il-mard epiżotiku (LFE), kif l-aħħar emendata fit-18 ta’ Ġunju 1993 (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikoli 1, 1a u 9a (il-miżuri kontra l-mard epiżotiku kontaġjuż ħafna, għanijiet ta’ kontroll) u 57 (id-disposizzjonijiet tekniċi implimentattivi, koperazzjoni internazzjonali) tagħha2.L-Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 fuq mard epiżotiku (OFE), kif l-aħħar emendata fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 2 (il-mard epiżotiku kontaġjuż ħafna), 49 (l-immaniġġjar ta’ mikro-organiżmi li huma patoġeniċi għall-annimali), 73 u 74 (tindif u disinfezzjoni), 77 sa 98 (id-disposizzjonijiet komuni rigward mard epiżotiku kontaġjuż ħafna) u 122 sa 125 (il-miżuri speċifiċi rigward l-influwenza avjana) tagħha3.L-Ordinanza ta’ l-1 ta’ Lulju 1992 rigward l-Institut de Virologieet d’Immunoprophylaxie (RS 172.216.35), u b’mod partikolari l-Artikolu 2 tagħha (referenza tal-laboratorju) |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Il-laboratorju konġunt ta' referenza għall-influwenza avjana għandu jkun Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Renju Unit. L-Isvizzera għandha tħallas l-ispejjeż involuti għall-operazzjonijiet li jitwettqu mil-laboratorju f'dik il-kapaċità. Il-funzjonijiet u l-kompiti tal-laboratorju għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness V għad-Direttiva 92/40/KEE.

2. Skond l-Artikolu 97 ta' l-Ordinanza fuq il-mard epiżotiku, l-Isvizzera stabbiliet pjan ta' emerġenza ta' twissija. Ir-regola teknika implimentattiva Nru 95/65 maħruġa mill-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral tistabbilixxi l-proċeduri għal dak il-pjan.

3. L-ispezzjonijiet fil-post għandhom isiru taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Konġunt Veterinarju b'mod partikolari skond l-Artikolu 18 tad-Direttiva 92/40/KEE u l-Artikolu 57 tal-Liġi fuq il-mard epiżotiku.

V. Marda ta' Newcastle

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | L-Isvizzera |

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/66/KEE ta’ l-14 ta’ Lulju 1992 li tintroduċi l-miżuri tal-Komunità għall-kontroll tal-marda ta’ Newcastle (ĠU L 260, 5.9.1992, p. 1), kif l-aħħar emendata permezz ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, l-Finlandja u l-Isvezja | 1.Il-Liġi ta’ l-1 ta’ Lulju 1966 fuq il-mard epiżotiku (LFE), kif l-aħħar emendata fit-18 ta’ Ġunju 1993 (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikoli 1, 1a u 9a (il-miżuri kontra l-mard epiżotiku kontaġjuż ħafna, għanijiet ta’ kontroll) u 57 (id-disposizzjonijiet tekniċi implimentattivi, koperazzjoni internazzjonali) tagħha2.L-Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 fuq il-mard epiżotiku (OFE), kif l-aħħar emendata fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 2 (mard epiżotiku kontaġjuż ħafna), 40 sa 47 (rimi u użu ta’ skart), 49 (l-immaniġġjar ta’ mikro- organiżmi li huma patoġeniċi għall-annimali), 73 u 74 (tindif u disinfezzjoni), 77 sa 98 (id-disposizzjonijiet komuni rigward mard epiżotiku kontaġjuż ħafna) u 122 sa 125 (il-miżuri speċifiċi rigward il-marda ta’ Newcastle) tagħha3.L-Ordinanza ta’ l-1 ta’ Lulju 1992 rigward l-Institut de Virologie et d’Immunoprophylaxie (RS 172.216.35), u b’mod partikolari l-Artikolu 2 tagħha (referenza tal-laboratorju)4.L-Istruzzjoni (direttiva teknika) ta’ l-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral ta’ l-20 ta’ Ġunju 1989 fuq il-ġlieda kontra l-paramyxovirosis fil-ħamiem Bulettin ta’ l-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral Nru 90(13) p. 113 (vaċċinazzjoni, etc.)5.L-Ordinanza tat-3 ta’ Frar 1993 fuq l-eliminazzjoni ta’ ħmieġ ta’ l-annimali (OELDA), kif l-aħħar emendata fis-17 ta’ April 1996 (RS 916.441.22) |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Il-laboratorju konġunt ta' referenza għall-marda ta' Newcastle għandu jkun Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Renju Unit. L-Isvizzera għandha tħallas l-ispejjeż involuti għall-operazzjonijiet li jitwettqu mil-laboratorju f'dik il-kapaċità. Il-funzjonijiet u l-kompiti tal-laboratorju għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness V għad-Direttiva 92/66/KEE.

2. Skond l-Artikolu 97 ta' l-Ordinanza fuq il-mard epiżotiku, l-Isvizzera stabbiliet pjan ta' emerġenza ta' twissija. Ir-regola teknika implimentattiva Nru 95/65 maħruġa mill-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral tistabbilixxi l-proċeduri għal dak il-pjan.

3. L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 17 u 19 tad-Direttiva 92/66/KEE għandha tkun responsabbiltà tal-Kumitat Konġunt Veterinarju.

4. L-ispezzjonijiet fil-post għandhom isiru taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Konġunt Veterinarju b'mod partikolari skond l-Artikolu 22 tad-Direttiva 92/66/KEE u l-Artikolu 57 tal-Liġi fuq il-mard epiżotiku.

VI. Mard tal-ħut

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Svizzera |

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/53/KEE ta’ l-24 ta’ Ġunju 1993 li tintroduċi l-miżuri minimi tal-Komunità għall-kontroll ta’ ċertu mard tal-ħut (ĠU L 175, 19.7.1993, p. 23), kif emendata bl-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, l-Finlandja u l-Isvezja | 1.Il-Liġi ta’ l-1 ta’ Lulju 1966 fuq il-mard epiżotiku (LFE), kif l-aħħar emendata fit-18 ta’ Ġunju 1993 (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikoli 1, 1a u 10 (il-miżuri kontra l-mard epiżotiku) u 57 (id-disposizzjonijiet tekniċi implimentattivi, koperazzjoni internazzjonali) tagħha2.L-Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 dwar il-mard epiżotiku (OFE), kif l-aħħar emendata fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 3 u 4 (il-mard epiżotiku msemmi), 61 (l-obbligi ta’ dawk li jikru d-drittijiet tas-sajd u tal-korpi responsabbli mill-moniteraġġ tas-sajd), 62 sa 76 (il-miżuri ġenerali fil-ġlieda kontra l-mard) 275 sa 290 (il-miżuri speċifiċi li jikkonċernaw il-mard tal-ħut, laboratorju ta’ dijanjosi) tagħha |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Fil-preżent it-trobbija tas-salamun mhix awtorizzata u l-ispeċi mhix preżenti fl-Isvizzera. Ir-regoli Svizzeri eżistenti jikkonsidraw biss l-anemija infettata fis-salamun bħala marda li għandha tiġi osservata. Taħt dan l-Anness, l-awtoritajiet Svizzeri jintrabtu li jemendaw il-leġislazzjoni tagħhom biex l-anemija infettata fis-salamun tiġi ikkonsidrata bħala marda li għandha tiġi ikkontrollata. Is-sitwazzjoni għandha tiġi riveduta fil-Kumitat Konġunt Veterinarju sena wara li jidħol fis-seħħ dan l-Anness.

2. Fil-preżent il-biedja fil-gajdra ċatta mhix prattikata fl-Isvizzera. Jekk jidhru każi ta' bonamiosi jew marteiliosi, l-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral jintrabat li jieħu l-miżuri ta' emerġenza skond ir-regoli tal-Komunità fuq bażi ta' l-Artikolu 57 tal-Liġi fuq il-mard epiżotiku.

3. Fil-każi kif imsemmija fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 93/53/KEE, l-informazzjoni għandha tiġi mgħoddija lill-Kumitat Konġunt Veterinarju.

4. Il-laboratorju konġunt ta' referenza għall-mard tal-ħut għandu jkun l-Istatens Veterinaere Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danimarka. L-Isvizzera għandha tħallas l-ispejjeż involuti għall-operazzjonijiet mwettqa mil-laboratorju f'dik il-kapaċità. Il-funzjonijiet u l-kompiti tal-laboratorju għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness Ċ għad-Direttiva 93/53/KEE.

5. Skond l-Artikolu 97 ta' l-Ordinanza fuq il-mard epiżotiku, l-Isvizzera stabbiliet pjan ta' emerġenza ta' twissija. Ir-regola teknika implimentattiva 95/65 maħruġa mill-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral tistabbilixxi l-proċeduri għal dak il-pjan.

6. L-ispezzjonijiet fil-post għandhom isiru taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Konġunt Veterinarju b'mod partikolari skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 93/53/KEE u l-Artikolu 57 tal-Liġi fuq il-mard epiżotiku.

VII. Mard ieħor

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | L-Isvizzera |

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1992 li tintroduċi l-miżuri ġenerali tal-Komunità għall-kontroll ta’ ċertu mard ta’ l-annimali u l-miżuri speċifiċi rigward il-marda vexxikoluża tal-ħnieżer (ĠU L 62, 15.3.1992, p. 69), kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, l-Finlandja u l-Isvezja | 1.Il-Liġi ta’ l-1 ta’ Lulju 1966 fuq il-mard epiżotiku (LFE), kif l-aħħar emendata fit-18 ta’ Ġunju 1993 (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikoli 1, 1a u 9a (il-miżuri kontra l-mard epiżotiku kontaġjuż ħafna, għanijiet ta’ kontroll) u 57 (id-disposizzjonijiet tekniċi implimentattivi, koperazzjoni internazzjonali) tagħha2.L-Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 fuq il-mard epiżotiku (OFE), kif l-aħħar emendata fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 2 (il-mard epiżotiku kontaġjuż ħafna), 49 (l-immaniġġjar ta’ mikro-organiżmi li huma patoġeniċi għall-annimali), 73 u 74 (tindif u disinfezzjoni), 77 sa 98 (id-disposizzjonijiet komuni rigward mard epiżotiku kontaġjuż ħafna) u 103 sa 105 (il-miżuri speċifiċi rigward il-kontroll tal-marda vexxikoluża tal-ħnieżer) tagħha3.L-Ordinanza ta’ l-1 ta’ Lulju 1992 fuq l-Institut de Virologie et d’Immunoprophylaxie (RS 172.216.35), u b’mod partikolari l-Artikolu 2 tagħha (laboratorju ta’ referenza) |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Fil-każi kif imsemmija fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 92/119/KEE, l-informazzjoni għandha tiġi mgħoddija lill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

2. Il-laboratorju konġunt ta' referenza għall-marda vexxikoluża tal-ħnieżer għandu jkun l-AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF, Renju Unit. L-Isvizzera għandha tħallas l-ispejjeż involuti għall-operazzjonijiet mwettqa mil-laboratorju f'dik il-kapaċità. Il-funzjonijiet u l-kompiti tal-laboratorju għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness Ċ għad-Direttiva 93/53/KEE.

3. Skond l-Artikolu 97 ta' l-Ordinanza fuq il-mard epiżotiku, l-Isvizzera stabbiliet pjan ta' emerġenza ta' twissija. Ir-regola teknika implimentattiva 95/65 maħruġa mill-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral tistabbilixxi l-proċeduri għal dak il-pjan.

4. L-ispezzjonijiet fil-post għandhom isiru taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Konġunt Veterinarju b'mod partikolari skond l-Artikolu 22 tad-Direttiva 92/119/KEE u l-Artikolu 57 tal-Liġi fuq il-mard epiżotiku.

VIII. Notifikazzjoni ta' mard

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Svizzera |

Id-Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1992 fuq in-notifikazzjoni tal-mard ta’ l-annimali fil-Komunità (ĠU L 378, 31.12.1982, p. 58), kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, l-Finlandja u l-Isvezja. | 1.Il-Liġi ta’ l-1 ta’ Lulju 1966 fuq il-mard epiżotiku (LFE), kif l-aħħar emendata fit-18 ta’ Ġunju 1993 (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikoli 11 (it-tagħrifa u d-dikjarazzjoni tal-mard) u 57 (id-disposizzjonijiet tekniċi implimentattivi, koperazzjoni internazzjonali) tagħha.2.L-Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 fuq il-mard epiżotiku (OFE), kif l-aħħar emendata fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 2 sa 5 (il-mard imsemmi), 59 sa 65 u 291 (l-obbligu li tirrapporta, notifikazzjoni) u 292 sa 299 (moniteraġġ, implimentazzjoni, għajnuna amministrattiva) tagħha. |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

Il-Kummissjoni, b'koperazzjoni ma' l-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral, għandha tintegra lill-Isvizzera fis-sistema ta' notifikazzjoni fuq mard ta' l-annimali kif ipprovduta fid-Direttiva 82/894/KEE.

--------------------------------------------------

Appendiċi 2

Saħħa ta' l-Annimali: il-kummerċ u t-tpoġġija fis-suq

I. L-ifrat u l-ħnieżer

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Svizzera |

Id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1964 fuq il-problemi ta’ saħħa ta’ l-annimali li jolqtu l-kummerċ intra-Komunitarju ta’ l-annimali ta’ l-ifrat u l-ħnieżer (ĠU L 121, 29.7.1964, p. 1977/64), kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 95/25/KE (ĠU L 243, 11.10.1995, p. 16) | 1.L-Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 fuq il-mard epiżotiku (OFE), kif l-aħħar emenadata fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 27 sa 31 (swieq, wirjiet), 34 sa 37 (il-kummerċ), 73 u 74 (tindif u disinfezzjoni), 116 sa 121 (id-deni tal-ħnieżer Afrikan), 135 sa 141 (il-marda ta’ Aujeszky), 150 sa 157 (il-bruċellosi tal-bovini), 158 sa 165 (it-tuberkulosi), 166 sa 169 (il-lewkosi enżotika ta’ l-ifrat), 170 sa 174 (IBR/IPV), 175 sa 195 (l-enċefalopatija sponġiformi), 186 sa 189 (l-infezzjonijiet fil-ġenitali ta’ l-ifrat), 207 sa 211 (il-bruċellosi tal-ħnieżer), 297 (l-approvazzjoni ta’ swieq, iċ-ċentri ta’ laqgħa u l-postijiet ta’ disinfezzjoni) tagħha2.L-Ordinanza ta’ l-20 ta’ April 1988 fuq l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ l-annimali u l-prodotti ta’ l-annimali (OITE), kif l-aħħar emendata fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11) |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Skond l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 297 ta' l-Ordinanza fuq il-mard epiżotiku, l-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral għandu japprova ċ-ċentri ta' laqgħa kif imsemmija fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 64/432/KEE.

2. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(8) tad-Direttiva 64/432/KEE għandha tiġi mgħoddija lill-Kumitat Konġunt Veterinarju.

3. Għall-iskopijiet ta' dan l-Anness, l-Isvizzera hija rikonoxxuta bħala pajjiż li jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3(13) tad-Direttiva 64/432/KEE rigward il-bruċellosi ta' l-ifrat. Sabiex iżżomm l-istatut tagħha bħala pajjiż li uffiċjalment jippossiedi merħla ta' l-ifrat ħielsa mill-bruċellosi, l-Isvizzera tintrabat li tirrispetta l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) kwalunkwe annimal ta' l-ispeċi ta' l-ifrat b'suspett ta' infezzjoni bil-bruċellosi għandu jiġi irraportat lill-awtoritajiet kompetenti u fuq l-annimal ikkonċernat għandhom isiru t-testijiet uffiċjali għall-bruċellosi, li bħala minimu jinkludu żewġ testijiet seroloġiċi b'fissazzjoni komplementari u eżami mikrobioloġiku ta' kampjuni adattati li jittieħdu f'każi ta' abort;

(b) sakemm jasal iż-żmien meta jitemm s-suspett tal-marda, i.e. meta t-testijiet imsemmija f'(a) ikunu ipproduċew riżultati negattivi, l-istatut uffiċjali tal-merħla bħala ħielsa mill-bruċellosi ma' liema statut jappartjenu l-annimal (jew l-annimali) ta' l-ispeċi ta' l-ifrat suspettati bl-infezzjoni għandu jiġi sospiż.

Informazzjoni dettaljata dwar ir-riżultati ta' l-ittestjar tal-merħliet u rapport epidemjoloġiku għandhom jiġu mogħtija lill-Kumitat Konġunt Veterinarju. Jekk xi waħda mill-kondizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 3(13) tad-Direttiva 64/432/KEE ma tkunx rispettata mill-Isvizzera, l-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral għandu b'mod immedjat jinnotifika lill-Kummissjoni. Is-sitwazzjoni għandha tiġi ikkonsidrata fil-Kumitat Konġunt Veterinarju bil-għan li jiġi rivedut dan il-paragrafu.

4. Għall-iskopijiet ta' dan l-Anness, l-Isvizzera hija rikonoxxuta bħala pajjiż li jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3(14) tad-Direttiva 64/432/KEE rigward it-tuberkulosi ta' l-ifrat. Sabiex iżżomm l-istatut tagħha bħala pajjiż li uffiċjalment jippossiedi merħla ta' l-ifrat ħielsa mit-tuberkulosi, l-Isvizzera tintrabat li tirrispetta l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) Tintroduċi sistema ta' identifikazzjoni li permezz tagħha tkun tista' tiġi ittraċċata l-merħla ta' l-oriġini ta' kull annimal ta' l-ifrat;

(b) Wara l-qatla l-annimali kollha ssir fuqhom ispezzjoni minn veterinarju uffiċjali;

(c) kwalunkwe każ b'suspett ta' tuberkulosi fuq annimali ħajjin, mejtin jew maqtula għandu jiġi irraportat lill-awtoritajiet kompetenti;

(d) f'kull każ l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu l-investigazzjonijiet neċessarji sabiex jistabbilixxu jekk il-marda suspettata tkunx preżenti, inkluż riċerka dettaljata fuq il-merħliet ta' oriġini u l-merħliet ta' transitu. Kull fejn waqt l-awtopsja jew waqt il-qatla jinstabu feriti b'suspett li jkunu ikkaġunati mit-tuberkulosi, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu eżami tal-laboratorju fuq il-feriti;

(e) l-istatut uffiċjali tal-merħliet ta' oriġini u tal-merħliet ta' transitu bħala ħielsa mit-tuberkulosi ma' liema statut jappartjeni l-annimal ta' l-ifrat suspettat bl-infezzjoni għandu jiġi sospiż sakemm it-testijiet kliniċi, tuberkolini u tal-laboratorju jikkonfermaw li l-ebda tuberkulosi bovina ma tkun preżenti;

(f) kull fejn it-testijiet tuberkolini, kliniċi u tal-laboratorju jikkonfermaw li t-tuberkulosi hija preżenti, l-istatut uffiċjali tal-merħliet ta' oriġini u tal-merħliet ta' transitu bħala ħielsa mit-tuberkulosi għandu jiġi rtirat;

(g) l-istatut uffiċjali ta' ħielsa mit-tuberkulosi m'għandux jiġi stabbilit sakemm l-annimali kollha suspettati bl-infezzjoni ma jiġux imneħħija mill-merħla, il-bini u l-apparat ma jiġix disinfettat u l-bqija ta' l-annimali ta' sitt ġimgħat jew aktar ma jkunux irreaġixxew b'mod negattiv għal ta' l-inqas żewġ injezzjonijiet intradermali ta' tuberkolina skond l-Anness B għad-Direttiva 64/432/KEE, l-ewwel waħda tingħata mill-inqas sitt xhur wara li l-annimal infettat ikun tneħħa mill-merħla u t-tieni mill-inqas sitt xhur wara l-ewwel waħda.

Informazzjoni dettaljata fuq il-merħliet infettati u rapport epidemjoloġiku għandhom jiġu mgħoddija lill-Kumitat Konġunt Veterinarju. Jekk xi waħda mill-kondizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 3(14) tad-Direttiva 64/432/KEE ma tkunx rispettata, l-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral għandu b'mod immedjat jinnotifika lill-Kummissjoni. Is-sitwazzjoni għandha tiġi ikkonsidrata fil-Kumitat Konġunt Veterinarju bil-għan li jiġi rivedut dan il-paragrafu.

5. Għall-iskopijiet ta' dan l-Anness l-Isvizzera hija rikonoxxuta bħala pajjiż li jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu I.(B) ta' l-Anness Ġ għad-Direttiva 64/432/KEE rigward il-lewkosi enżotika ta' l-ifrat. Sabiex iżżomm l-istatus tagħha bħala pajjiż li uffiċjalment jippossiedi merħla ħielsa mil-lewkosi enżotika ta' l-ifrat, l-Isvizzera tintrabat li tirrispetta l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) isir moniteraġġ fuq il-merħla Svizzera permezz ta' teħid ta' kampjuni. Il-daqs tal-kampjun għandu jkun tali li jista' jkun dikjarat affidabbli sa 99 % li inqas minn 0,2 % tal-merħliet huma infettati bil-lewkosi enżotika ta' l-ifrat;

(b) Wara l-qatla l-annimali kollha issir fuqhom ispezzjoni minn veterinarju uffiċjali;

(c) kwalunkwe każ suspettuż ta' lewkosi enżotika ta' l-ifrat li jinstab fl-eżaminazzjonijiet kliniċi, awtopsji jew kontrolli fuq il-laħam għandu jiġi irraportat lill-awtoritajiet kompetenti;

(d) fejn tinstab preżenti jew tkun suspettata il-lewkosi enżotika ta' l-ifrat, l-istatut uffiċjali tal-merħla bħala ħielsa mil-lewkosi għandu jiġi sospiż sakemm jintemm il-perjodu ta' iżolament;

(e) il-perjodu ta' iżolament għandu jintemm hekk kif, wara li l-annimali infettati u, fejn xieraq, iż-żgħar tagħhom jiġu eliminati, żewġ eżamijiet seroloġiċi mwettqa b'intervall ta' mill-inqas 90 ġurnata ikunu ipproduċew riżultati negattivi.

Jekk il-lewkosi enżotika ta' l-ifrat tiġi misjuba f'0,2 % tal-merħliet, l-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral għandu b'mod immedjat jinnotifika lill-Kummissjoni. Is-sitwazzjoni għandha tiġi ikkonsidrata fil-Kumitat Konġunt Veterinarju bil-għan li ssir reviżjoni ta' dan il-paragrafu.

6. Għall-iskopijiet ta' dan l-Anness, l-Isvizzera hija rikonoxxuta bħala uffiċjalment ħielsa mir-rhinotracheitis ta' l-ifrat infettiv. Sabiex iżżomm dak l-istatut, l-Isvizzera tintrabat li tirrispetta l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) isir moniteraġġ fuq il-merħla Svizzera permezz ta' teħid ta' kampjuni. Il-daqs tal-kampjun għandu jkun tali li b'99 % affidament fuqu jkun jista' jiġi iddikjarat li inqas minn 0,1 % tal-merħliet huma infettati bir-rhinotracheitis ta' l-ifrat infettiv;

(b) barrin tat-trobbija ta' 24 xahar jew aktar għandu jsir eżami seroloġiku fuqhom kull sena;

(c) kwalunkwe każ suspettuż ta' rhinotracheitis ta' l-ifrat infettiv għandu jiġi irraportat lill-awtoritajiet kompetenti u l-annimali ikkonċernati għandhom isiru testijiet uffiċjali fuqhom għar-rhinotracheitis ta' l-ifrat infettiv, li jinkludu testijiet viroloġiċi u seroloġiċi;

(d) fejn tinstab preżenti jew ikun hemm suspett ta' rhinotracheitis ta' l-ifrat infettiv, l-istatus uffiċjali tal-merħla bħala ħielsa mill-infezzjoni għandu jiġi sospiż sakemm jintemm il-perjodu ta' iżolament;

(e) il-perjodu ta' iżolament għandu jintemm hekk kif l-eżami seroloġiku li jkun twettaq mill-inqas 30 ġurnata wara li l-annimali infettati jkunu ġew eliminati jipproduċi riżultati negattivi.

Bis-saħħa ta' l-istatut rikonoxxut ta' l-Isvizzera, id-Deċiżjoni 93/24/KEE għandha tapplika mutatis mutandis.

L-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral għandu jinnotifika b'mod immedjat lill-Kummissjoni b'kwalunkwe bidla fil-kondizzjonijiet li fuqhom kien ibbażat ir-rikonoxximent ta' dak l-istatut. Is-sitwazzjoni għandha tiġi ikkonsidrata fil-Kumitat Konġunt Veterinarju bil-għan li ssir reviżjoni ta' dan il-paragrafu.

7. Għall-iskopijiet ta' dan l-Anness, l-Isvizzera hija rikonoxxuta b'mod uffiċjali bħala ħielsa mill-marda ta' Aujeszky. Sabiex iżżomm dak l-istatut, l-Isvizzera tintrabat li tirrispetta l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) Isir moniteraġġ tal-merħla Svizzera permezz ta' teħid ta' kampjuni. Il-daqs tal-kampjun għandu jkun tali li b'99 % affidament fuqu jkun jista' jiġi iddikjarat li inqas minn 0,1 % tal-merħliet huma infettati bil-marda ta' Aujeszky;

(b) kwalunkwe każ suspettuż tal-marda ta' Aujeszky għandu jiġi irraportat lill-awtoritajiet kompetenti u l-annimali ikkonċernati għandhom isiru testijiet uffiċjali fuqhom għall-marda ta' Aujeszky, li jinkludu testijiet viroloġiċi jew seroloġiċi;

(c) fejn tinstab preżenti jew ikun hemm suspett tal-marda ta' Aujeszky, l-istatut uffiċjali tal-merħla bħala ħielsa mill-infezzjoni għandu jiġi sospiż sakemm jintemm il-perjodu ta' iżolament;

(d) il-perjodu ta' iżolament għandu jintemm hekk kif, wara li l-annimali infettati jiġu eliminati, żewġ eżamijiet seroloġiċi mwettqa b'intervall ta' mill-inqas 21 ġurnata fuq l-annimali kollha tat-trobbija u fuq numru rappreżentattiv ta' l-annimali msemnin ikunu ipproduċew riżultati negattivi.;

Bis-saħħa ta' l-istatut rikonoxxut ta' l-Isvizzera, id-Deċiżjoni 93/24/KEE għandha tapplika mutatis mutandis.

L-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral għandu jinnotifika b'mod immedjat lill-Kummissjoni b'kwalunkwe bidla fil-kondizzjonijiet li fuqhom kien ibbażat ir-rikonoxximent ta' dak l-istatut. Is-sitwazzjoni għandha tiġi ikkonsidrata fil-Kumitat Konġunt Veterinarju bil-għan li ssir reviżjoni ta' dan il-paragrafu.

8. Il-kwistjoni tal-possibbiltà ta' garanziji addizzjonali fuq il-gastroenteritis trasmissibli tal-ħnieżer (TGE) u l-marda respiratorja u riproduttiva tal-ħnieżer (PRRS) għandha tiġi ikkonsidrata minnufiħ mill-Kumitat Konġunt Veterinarju. Il-Kummssjoni għandha tinforma lill-Uffiċċju Vétérinaire Fédéral b'kwalunkwe żviluppi f'dan il-qasam.

9. Fl-Isvizzera l-Institut de Bactériologie Vétérinaire ta' l-Università ta' Berna huwa responsabbli mill-ittestjar uffiċjali tat-tuberkolini fis-sens tal-punt 12 ta' l-Anness B għad-Direttiva 64/432/KEE.

10. L-Institut de Bactériologie Vétérinaire ta' l-Università ta' Berna għandu jkun responsabbli mill-ittestjar uffiċjali ta' l-antiġeni (bruċellosi) fl-Isvizzera skond il-punt 9 ta' l-Anness Ċ(A) għad-Direttiva 64/432/KEE.

11. L-annimali ta' l-ifrat u l-ħnieżer innegozjati bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera għandhom ikunu akkumpanjati b'ċertifikati tas-saħħa skond il-mudelli stabbiliti fl-Anness F għad-Direttiva 64/432/KEE. Il-modifikazzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

- il-kliem "u l-Isvizzera" għandhom jiġu miżjuda mat-titoli,

- il-kliem "jew mill-Isvizzera" għandhom jiġu miżjuda mal-punt 3 ta' kull mudell,

- fin-nota 4 għall-mudell I, nota 5 għall-mudell II, nota 4 għall-mudell III u nota 5 għall-mudell IV, il-kliem 'fl-Isvizzera: "vétérinaire de contrôle" għandu jiġi miżjud.

II. Ngħaġ u mogħoż

A. LEGISLAZZJONI

Komunità | l-Isvizzera |

Direttiva tal-Kunsill 91/68/KEE tat-28 ta’ Jannar 1991 fuq il-kondizzjonijiet ta’ saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw in-negozju tan-nagħaġ u tal-mogħoż fil-Komunità.(ĠU L 46, 19.2.1991 p. 19), kif emendat l-aħħar fl-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrja, il-Filandja u l-Isvezzja | 1.Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 fuq mard epiżootiku (OFE), kif emendat l-aħħar fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 27 sa 31 (suqijiet u esibizzjonijiet), 34 sa 37 (negozju), 73 u 74 (ħasil u disinfezzjoni), 142 sa 149 (rabja), 158 sa 165 (tuberkolożi), 166 sa 169 (scrapie), 190 sa 195 (bruċellosi tan-nagħaġ u l-mogħoż), 196 sa 199 (agalactia li titieħed), 200 sa 203 (artrite/ enċefalite tal-mogħoż), 233 sa 235 (bruċellosi fil-muntuni) u 297 (approvazzjoni ta’ swieq, ċentri ta’ assemblea u postijiet ta’ disinfezzjoni) tiegħu2.Ordinanza ta’ l-20 ta’ April 1988 fuq l-importazzjoni, passaġġ u esportazzjoni ta’ annimali u prodotti ta’ l-annimali (OIPE), kif emendat l-aħħar fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11) |

B. REGOLI U PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-IMPLEMENTAZZJONI

1. Għal-finijiet tat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 91/68/KEE, l-informazzjoni li ssir refernza għaliha hemmhekk ser tkun ippreżentata lill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

2. Għandhom isiru spezzjonijiet fuq il-post taħt ir-responsabilità tal-Kumitat Veterinarju Konġunt b'konformità b'mod partikolari ma' l-Artikolu 11 tad-Direttiva 91/68/KEE u l-Artikolu 57 tal-LiġI fuq il-mard epiżootiku.

3. Għal-finijiet ta' dan l-Anness, l-Isvizzera hija rikonoxxuta uffiċjalment bħala ħielsa mill-bruċellosi tan-nagħaġ u l-mogħoż. Biex jinżam dan l-istatus, l-Isvizzera aċċettat li timplimenta il-miżuri provduti fil-punt II(2) tal-Kapitolu I ta' l-Anness A.

Fil-każ li l-bruċellosi tan-nagħaġ u tal-mogħoż tfeġġ jew terġa tfeġġ, l-Isvizzera għandha tinforma il-Kumitat Veterinarju Konġunt sabiex l-miżuri neċċessarji jkunu jistgħu jittieħdu skond l-iżvilluppi tas-sitwazzjoni.

4. Għal sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, mogħoż imsemmija u mrobbija li huma intenzjonati għall-Isvizzera ser ikunu suġġetti għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

- il-mogħoż kollha ta' l-istabbiliment ta' l-oriġni ta' età l'fuq minn sitt xhur għandhom ikunu r-riżultaw negattivi għat-testijiet seroloġiċi għall-artrite/ enċefalite virali tal-mogħoż magħmulin tlett darbiet fit-tliet snin preċedenti b'intervalli ta' tnax –il xhar.,

- il-mogħoż għandhom jiġu ttestjati w ikunu r-riżultaw negattivi għat-testijiet seroloġiċi għall-artrite/ enċefalite virali tal-mogħoż fi żmien ta' tletin (30) ġurnata qabel id-dispaċċ.

Dan il-paragrafu ser jerġa jkun eżaminat mil-Kumitat Veterinarju Konġunt fi żmien ta' sena mid-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness.

5. Nagħaġ u mogħoż mibjugħa bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera ser ikunu akkompanjati b'ċertifikati tas-saħħa b'konformità mal-mudelli li hemm fl-Anness E tad-Direttiva 91/68/KEE. L-aġġustamenti li ġejjin ser japplikkaw:

- il-kliem "u l-Isvizzera' ser ikunu miżjuda fit-titli,"

- il-kliem 'jew mill-Isvizzera' ser ikunu miżjuda fil-punt III(a) ta' kull mudell.

III. Ekwini

A. LEGISLAZZJONI

Komunità | L-Isvizzera |

Council Directive 90/426/EEC of 26 June 1990 on animal health conditions equidae (ĠU L 224, 18.8.1990 p. 42), kif emendat l-aħħar fl-Att ta’ Inkorporazzjoni ta’ l-Awstrija, il-Finlanja u l-Isvezzja | 1.Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 fuq mard epiżootiku (OFE), kif emendat l-aħħar fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 112 sa 115 (Marda taż-żiemel Afrikan), 204 sa 206 (dourine, encephalomyelitis, anemia infettiva, glanders), u 240 sa 244 (metrite ekwina kontaġġuża) tiegħu2.Ordinanza ta’ l-20 ta’ April 1988 fuq l-importazzjoni, passaġġ u esportazzjoni ta’ annimali u ta’ prodotti ta’ l-annimali (OIPE), kif emendat l-aħħar fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11) |

B. REGOLI U PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-IMPLEMENTAZZJONI

1. Għall-finijiet ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 90/426/KEE, l-informazzjoni għandha tkun ippreżentata lil-Kumitat Veterinarju Konġunt.

2. Għall-finijiet ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 90/426/KEE, l-informazzjoni għandha tkun ippreżentata lil-Kumitat Veterinarju Konġunt.

3. L-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom ikunu mmexxija taħt ir-responsabilità tal-Kumitat Veterinarju Konġunt b'konformità b'mod partikolari, ma' l-Artikolu 10 tad-Direttiva 90/66/KEE u l-Artikolu 57 tal-Liġi fuq il-mard epiżootiku.

4. (a) Anness B tad-Direttiva 90/426/KEE ser japplika mutatis mutandis għall-Isvizzera.

(b) Anness Ċ tad-Direttiva 90/426/KEE ser japplika mutatis mutandis għall-Isvizzera. Il-kliem 'u l-Isvizzera' ser ikunu miżjuda fit-titlu. Fin-nota tal-qiegħ ċ, it-terminu applikabbli għall-Isvizzera ser ikun 'vétérinaire de contrôle'.

IV. Tjur u bajd li ser ifaqqas

A. LEGISLAZZJONI

Komunità | L-Isvizzera |

Direttiva tal-Kunsill 90/539/KEE tal-15 ta’ Ottubru 1990 fuq il-kondizzjonijiet ta’ saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw in-negozju fil-Komunità, u l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi ta’, tjur u bajd li ser ifaqqas (ĠU L 303, 31.10.1990 p. 6), kif emendat l-aħħar fl-Att ta’ Inkorporazzjoni ta’ l-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezzja | 1.Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 fuq il-mard epiżootiku (OME), kif emendat l-aħħar fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 25 (trasport), 122 sa 125 (influenza ta’ l-għasafar u l-marda tan-Newcastle), 255 sa 261 (Salmonella enteritidis) u 262 sa 265 (laryngotracheitis infettiva ta’ l-għasafar) tiegħu2.Ordinanza ta’ l-20 ta’ April 1988 fuq l-importazzjoni, il-passaġġ u l-esportazzjoni ta’ annimali u prodotti ta’ l-annimali (OIPE), kif emendat l-aħħar fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11), u b’mod partikolari l-Artikolu 64a (approvazzjoni ta’ stabilimenti ta’ esportazzjoni) tiegħu |

B. REGOLI U PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-IMPLEMENTAZZJONI

1. Għall-finijiet ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 90/539/KEE, l-Isvizzera ser tissottometti pjan lill-Kumitat Veterinarju Konġunt fejn turi l-miżuri li għandha l-ħsieb li timplimenta għall-approvazzjoni ta' l-istabilimenti tagħha.

2. Għall-finijiet ta' l-Artikolu 4 tad-Direttiva 90/539/KEE, il-laboratorju nazzjonali ta' referenza għall-Isvizzera ser ikun l-Institut de Bactériologie Vétérinaire ta' l-Università ta' Bern.

3. Ir-rekwiżit li jikkonċerna bajd miżmuma qabel il-konsenja fl-ewwel indent ta' l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 90/539/KEE ser japplika mutatis mutandis għall-Isvizzera.

4. Għall-konsenji ta' bajd li ser ifaqqas lill-Komunità, l-awtoritajiet Svizzeri aċċettaw li jikkonformaw mar-regoli fuq il-markar imniżel fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1868/77. Il-marka għall-Isvizzera ser tkun 'CH'.

5. Ir-rekwiżit li jikkonċerna bajd miżmuma qabel il-konsenja fl-Artikolu 9(a) tad-Direttiva 90/539/KEE ser japplika mutatis mutandis għall-Isvizzera.

6. Ir-rekwiżit li jikkonċerna bajd miżmuma qabel il-konsenja fl-Artikolu 10(a) tad-Direttiva 90/539/KEE ser japplika mutatis mutandis għall-Isvizzera.

7. Ir-rekwiżit li jikkonċerna bajd miżmuma qabel il-konsenja fl-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 90/539/KEE ser japplika mutatis mutandis għall-Isvizzera.

8. Għall-finijiet ta' dan l-Anness, l-Isvizzera hija rikonoxxuta bħala pajjiż li jilħaq ir-rekwiżiti ta' l-Artikolu 12(2) tad-Direttiva 90/539/KEE b'rispett għall-marda tan-Newcastle u għalhekk ser ikollha l-istatus ta' pajjiż li ma jagħmilx tilqim kontra il-marda tan-Newcastle. L-Uffiċju Vétérinaire Fédéral ser jinnotifika immedjatament il-Kummissjoni jekk ikun hemm xi bidliet fil-kondizzjonijiet li rigward tagħhom dak l-istatus kien ibbażat. Is-sitwazzjoni għandha tkun ikkonsidrata mill-Kumitat Veterinarju Konġunt bil-ħsieb li jikkonsidraw dan il-paragrafu.

9. Għal sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, tjur għat-trobbija u tjur produttiv li huma intenzzjonati għall-Isvizzera għandhom jikkonformaw mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

- l-ebda kaz ta' laryngotracheitis infettiva tat-tjur (LIT) ma għandu jkun ġie ddinjanjostikat fil-qatgħa ta' l-oriġni jew fil-maqfas għal mill-inqas sitt xhur qabel il-konsenja,

- it-tjur għat-trobbija u t-tjur produttiv m'għandux ikun ġie mlaqqam kontra l-laryngotracheitis infettiva tat-tjur.

Dan il-paragrafu ser jerġa jkun kkonsidrat mill-Kumitat Veterinarju Konġunt fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness.

10. Ir-referenzi għall-isem ta' l-Istat Membru f'Artikolu 15 ser japplika mutatis mutandis għall-Isvizzera.

11. (a) Għall-konsenji mill-Komunità għall-Isvizzera, iċ-ċertifikati ta' saħħa ser ikunu provduti fl-Anness IV tad-Direttiva 90/539/KEE. Fis-sezzjoni 9, 'Stat Membru għad-Destinazzjoni' ser ikun sostitwit b' 'Pajjiż ta' destinazzjoni: l-Isvizzera'.

(b) Għal konsenji minn l-Isvizzera għall-Komunità, iċ-ċertifikati ta' saħħa ser ikunu provduti fl-Anness IV tad-Direttiva 90/539/KEE, addattata kif ġej:

- fl-intestatura, 'Komunità' ser tkun sostitut b' "l-Isvizzera",

- fit-tieni sezzjoni, 'Stat Membru ta' Oriġini' ser ikun sostitut b' 'Pajjiż ta' oriġini: l-Isvizzera',

- fis-sezzjoni 14, id-dekjarazzjonijiet f'(a) ser ikunu sostitwiti b':

L-ewwel mudell: "Il-bajd deskritti hawn fuq jikkonformaw ma' l-Ftehim bejn il-Komunità u l-Isvizzera ta'… (punt IV ta' l-AppendiċI 2 ta' l-Anness 11)",

It-tieni mudell: "Il-flieles deskritti hawn fuq jikkonformaw mal-Ftehim bejn il-Komunità u l-Isvizzera ta'… (punt IV ta' l-Appendiċi 2 ta' l-Anness 11)",

It-tielet mudell: "L-għasafar deskritti hawn fuq jikkonformaw mal-Ftehim bejn il-Komunità u l-Isvizzera ta'… (punt IV ta' l-Appendiċi 2 ta' l-Anness 11)",

Ir-raba' mudell: "L-għasafar u l-bajd deskritti hawn fuq jikkonformaw mal-Ftehim bejn il-Komunità u l-Isvizzera ta'… (punt IV ta' l-Appendiċi 2 ta' l-Anness 11)",

Il-ħames mudell 5: "L-għasafar deskritti hawn fuq jikkonformaw mal-Ftehim bejn il-Komunità u l-Isvizzera ta'… (punt IV ta' l-Appendiċi 2 ta' l-Anness 11)",

Is-sitt mudell: "L-għasafar deskritti hawn fuq jikkonformaw mal-Ftehim bejn il-Komunità u l-Isvizzera… (punt IV ta' l-Appendiċi 2 ta' l-Anness 11)".

12. Fl-eventwalità ta' konsenji mill-Isvizzera għall-Finlandja jew l-Isvezzja, l-awtoritajiet Svediżi aċċettaw li jipprovdu l-garanziji li jikkonċernaw is-salmonella meħtieġa mill-leġislazzjoni tal-Komunità.

V. Annimali u Prodotti tal-Akwakultura

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità’ | Svizzera |

Direttiva tal-Kunsill 91/67/KEE tat-28 ta’ Jannar 1991 li tirrigwarda il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-bejgħ ta’ annimali u prodotti tal-akwakultura (ĠU L 46, tad-19.2.1991, p. 1) kif l-aħħar emendat b’Direttiva tal-Kunsill 95/22/KE (ĠU L 243, tal-11.10.1995, p. 1) | 1.Ordinanza tat-27 ta’ Ġunju 1995 dwar mard ta’ natura epizootic (OFE) kif l-aħħar emendat fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari minn Artikolu 275 sa Artikolu 290 (mard tal-ħut u tal-awwista) u Artikolu 297 (approvazzjoni ta’ stabbilimenti, żoni u laboratorji) tal-imsemmija Ordinanza2.Ordinanza tal-20 ta’ April 1988 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u prodotti tal-annimali (OITE), kif l-aħħar emendat fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11), u b’mod partikolari Artikolu 64a (approvazzjoni ta’ stabbilimenti għall-esportazzjoni) tal-imsemmija Ordinanza. |

B. REGOLI U PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. L-informazzjoni prevista f'Artikolu 4 tad-Direttiva 91/67/KEE ser tiġi mogħtija lill-Kumitat Konġunt tal-Veterinarji.

2. Il-Kumitat Konġunt tal-Veterinarji ser jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 5, 6 u 10 tad-Direttiva 91/67/KEE fir-rigward tal-Isvizzera.

3. Il-Kumitat Konġunt tal-Veterinarji ser jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 12 u 13 tad-Direttiva 91/67/KEE fir-rigward tal-Isvizzera.

4. Għall-għanijiet tal-Artikolu 15 tad-Direttiva 91/67/KEE, l-awtoritajiet Svizzeri jobbligaw ruħhom li jimplimentaw skemi ta' teħid ta' kampjuni u metodi ta' djanjosi skond leġislazzjoni tal-Komunità'.

5. Ispezzjonijiet fuq il-lok ser jiġu eżegwiti taħt ir-responsabbilta' tal-Kumitat Konġunt tal-Veterinarji b'mod partikolari skond Artikolu 17 tad-Direttiva 91/67/KEE u Artikolu 57 tal-Liġi dwar il-mard ta' natura "epizootic."

6. (a) Meta ħut ħaj, bajd jew ċellolli maturi riproduttivi minn żona approvata jitpoġġew fis-suq, id-dokument tal-moviment għandu jiġi redatt kif previst fil-Kapitolu 1 tal-Anness E tad-Direttiva 91/67/KEE.

Meta dan id-dokument jiġi redatt mill-awtoritajiet Svizzeri, fil-punt VI, il-kliem "tad-Direttiva 91/67/KEE' jiġu sostitwiti mill-kliem" tal-Ftehim bejn il-Komunità' u l-Isvizzera tal-.… (punt V tal-Appendiċi 2 tal-Anness 11).

(b) Meta ħut ħaj, bajd jew ċelloli maturi riproduttivi minn koltivazzjoni jitpoġġew fis-suq, id-dokument tal-moviment għandu jiġi redatt kif previst fil-Kapitolu 2 tal-Anness E tad-Direttiva 91/67/KEE.

Meta dan id-dokument jiġi redatt mill-awtoritajiet Svizzeri, fil-punt VI, il-kliem "tad-Direttiva 91/67/KEE" jiġu sostitwiti mill-kliem "tal-Ftehim bejn il-Komunità' u l-Isvizzera tal-.… (punt V tal-Appendiċi 2 tal-Anness 11)".

(c) Meta molluski minn żona kostali approvata jitpoġġew fis-suq id-dokument tal-moviment għandu jiġi redatt kif previst fil-Kapitolu 3 tal-Anness E tad-Direttiva 91/67/KEE.

(d) Meta molluski minn koltivazzjoni approvata jitpoġġew fis-suq, id-dokument tal-moviment għandu jiġi redatt kif previst fil-Kapitolu 4 tal-Anness E tad-Direttiva 91/67/KEE.

(e) Meta ħut koltivat, molluski jew krustaċeji, il-bajd tagħhom jew iċ-ċelloli maturi riproduttivi li ma jappartjenux lil speċi li huma suxxettibbili ghall-IHN, VHS jew ghall-mard tal-bonamiosis jew marteiliosis, kif applikabbli, jitpoġġew fis-suq, id-dokument tal-moviment għandu jiġi redatt kif previst fl-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/22/KEE.

Meta dan id-dokument jiġi redatt mill-awtoritajiet Svizzeri, fil-punt V(c), il-kliem 'speċi suxxettibbli msemmija fl-Anness A kolonna 2, listi I u II tad-Direttiva 91/67/KEE' jiġu sostitwiti mill-kliem 'speċi suxxettibbili għall-IHN, VHS jew għall-mard tal-bonamiosis jew martieliosis, kif applikabbli'.

(f) Meta ħut ħaj salvaġġ, molluski jew krustaċeji, il-bajd tagħhom jew iċ-ċelloli maturi riproduttivi jitpoġġew fis-suq, id-dokument tal-moviment għandu jiġi redatt kif previst fl-Anness II tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/22/KEE.

VI. Embrijoni tal-Bovini

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità’ | Svizzera |

Direttiva tal-Kunsill 89/556/KEE tal-25 ta’ Settembru 1989 dwar il-kunidizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ fil-Komunità’ u importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ embrijoni ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi bovina (ĠU L 302, tad-19.10.1989 p. 1), kif l-aħħar emendat minn Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/113/KE (ĠU L 53,tal- 24.2.1994, p. 23) | 1.Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 dwar mard ta’ natura epizootic (OFE), kif l-aħħar emendat fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari minn Artikolo 56 sal-Artikolu 58 (trasferiment tal-embrijon) tal-imsemmija Ordinanza2.Ordinanza tal-20 ta April 1988 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u prodotti tal-annimali (OITE), kif l-aħħar emendat fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11), u b’mod partikolari Artikoli 64a u 76 (approvazzjoni ta’ aġenziji ta’ ġbir bħala entrapriżi tal-esportazzjoni) tal-imsemmija Ordinanza. |

B. REGOLI U PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Ispezzjonijiet fuq il-lok ser jiġu eżegwiti taħt ir-responsabbilta' tal-Kumitat Konġunt tal-Veterinarji b'mod partikolari skond l-Artikolu 15 tad-Direttiva 89/556/KEE u l-Artikolu 57 tal-Liġi dwar mard ta' natura epizootic.

2. (a) Għall-kunsinni mill-Komunità' għall-Isvizzera, iċ-certifikat tas-saħħa għandu jiġi redatt kif previst fl-Anness C tad-Direttiva 89/556/KEE.. Fl-Artikolu 9, il-kliem 'Stat Membru tad-destinazzjoni' jiġu sostitwiti mill-kliem 'Pajjiż ta' destinazzjoni: Svizzera'.

(b) Ghall-kunsinni mill-Isvizzera ghall-Komunità', iċ-ċertifikat tas-saħħa għandu jiġi redatt kif previst fl-Anness C tad-Direttiva 89/556/EEC, adattat kif ġej:

- fl-artikolu 2, il-kliem "Stat Membru ta' kollezzjoni" jiġu sostitwiti mill-kliem "Pajjiż ta' kollezzjoni: Svizzera",

- fl-artikolu 13(a) u (b), il-kliem "Direttiva 89/556/KEE" jiġu sostitwiti mill-kliem "il-Ftehim bejn il-Komunità' u l-Isvizzera tal-… (punt VI tal-Appendiċi 2 tal-Anness 11)".

VII. Sperma tal-Bovini

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Isvizzera |

Direttiva tal-Kunsill 88/407/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1988 li tistabbilixxi il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali applikabli għall-kummerċ intra-Komunitarju u l-importazzjoni ta’ sperma iffriżata ta’annimali domestici tal-ispeċi bovina (ĠU L 194, tat-22.7.1988, p. 10), kif l-aħħar emendata mill-Att ta’Adeżjoni ta’ l-Awstrija, tal-Finlandja u ta’ l-Isvezja. | 1.Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 dwar il-mard ta’ natura epiżootikac (OFE), kif l-aħħar emendat fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari mill-Artikoli 51 sa 55 (inseminazzjoni artifiċjali) tal-imsemmija Ordinanza2.Ordinanza tal-20 ta’ April 1988 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u prodotti ta’ l-annimali (OITE), kif l-aħħar emendata fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11), u b’mod partikolari l-Artikoli 64a u 76 (approvazzjoni ta’ ċentri tal-inseminazzjoni bħala entrapriżi tal-esportazzjoni) tagħha |

B. REGOLI U PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Għall-ghanijiet tal-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 88/407/KEE, fl-Isvizzera, iċ-ċentri kollha jżommu biss annimali li għandhom reazzjoni negattiva għat-test ta' newtralizzazzjoni tas-sjeru jew it-test ta' Elisa.

2. L-informazzjoni prevista fl-Artikolu 5(8) tad-Direttiva 88/407/KEE għandha tigi mogħtija lill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

3. Għandhom isiru spezzjonijiet fuq il-post taħt ir-responsabilità tal-KumitatVeterinarju Konġunt b'mod partikolari skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 88/407/EEC u Artikolu 57 tal-Liġi dwar il-mard ta' natura epizootika.

4. (a) Għall-kunsinni mill-Komunità ghall-Isvizzera, iċ-ċertifikat tas-saħħa għandu jiġi redatt kif previst fl-Anness D tad-Direttiva 88/407/KEE.

(b) Għall-kunsinni mill-Isvizzera għall-Komunità, iċ-certifikat tas-saħħa għandu jiġi redatt kif previst fl-Anness D tad-Direttiva 88/407/KEE, addattat kif ġej:

- fit-taqsima IV, ir-referenzi għad-'Direttiva 88/407/KEE' għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem 'il-Ftehim bejn il-Komunità' u l-Isvizzera ta'… (punt VII tal-Appendiċi 2 tal-Anness 11)'.

VIII. Sperma tal-ħnieżer

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Svizzera |

Direttiva tal-Kunsill 90/429/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 li tistabbilixxi il-kondizzjonijiet tas-saħħa applikabbli għall-kummerċ fil-Komunità’ u importazzjoni ta’ sperma ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi tal-ħnieżer (ĠU L 224, tat-18.8.1990 p. 62), kif emendata mill-Att ta’Adeżjoni ta’ l-Awstrija, tal-Finlandja u ta’ l-Isvezja. | 1.Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 dwar mard ta’ natura epizootika (OFE), kif l-aħħar emendat fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari mill-Artikolu 51 sa’ l-Artikolu 55 (inseminazzjoni artifiċjali) ta’ l-imsemmija Ordinanza2.Ordinanza tal-20 ta’ April 1988 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u ta’ prodotti ta’ l-annimali (OITE), kif l-aħħar emendata fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11), u b’mod partikolari l-Artikoli 64a u 76 (approvazzjoni ta’ ċentri ta’ inseminazzjoni bħala entrapriżi tal-esportazzjoni) tal-imsemmijua Ordinanza. |

B. REGOLI U PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. L-informazzjoni provduta fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 90/429/KEE għandha tigi mogħtija lill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

2. Għandhom isru spezzjonijiet fuq il-post taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Konġunt Veterinarju b'mod partikolari skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 90/429/KEE u Artikolu 57 tal-Liġi dwar il-mard ta' natura epizootika.

3. (a) Għall-kunsinni mill-Komunità għall-Isvizzera, iċ-certifikat tas-saħħa għandu jiġi redatt kif previst fl-Anness D tad-Direttiva 90/429/KEE, addattat kif ġej: Fl-artikolu 9, il-kliem 'Stat Membru tad-destinazzjoni' għandu jiġu sostitwiti mill-kliem 'Pajjiż ta' destinazzjoni: L-Isvizzera'.

(b) Għall-kunsinni mill-Isvizzera għall-Komunità, iċ-ċertifikat tas-saħħa għandu jiġi redatt kif previst fl-Anness D tad-Direttiva 90/429/KEE, addattat kif ġej:

- fl-artikolu 2, il-kliem "Stat Membru fejn isir il-ġbir" għandu jiġu sostitwiti mill-kliem "Pajjiż fejn isir il-ġbir: L-Isvizzera",

- fl-artikolu 13, ir-referenzi għad-Direttiva 90/429/KEE' għandhom jiġu sostitwiti mill-kliem 'il-Ftehim bejn il-Komunità u l-Isvizzera ta'.… (punt VIII tal-Appendiċi 2 tal-Anness 11)'.

IX. Speċi oħra

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | L-Isvizzera |

Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi ħtiġiet dwar is-saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw kummerċ u mportazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, spermasperma, bajd u embrijuniembrijuni li m’humiex soġġetti għal ħtiġiet dwar saħħa ta’ l-annimali stabbiliti f’regoli speċifiċi tal-Komunità imsemmija fl-Anness A(I) tad-Direttiva 90/425/KEE (ĠU L 268, 14.9.1992 p. 54), kif l-aħħar emendata permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/176/KE (ĠU L 117, 25.5.1995, p. 23) | 1.Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 dwar mard epiżootiku (OFE), kif l-aħħar emendata fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 51 sa’ 55 (inseminazzjoni artifiċjali) u 56 sa’ 58 (trasferiment ta’ embriju) miġjuba fiha2.Ordinanza ta’ l-20 ta’ April 1988 fuq l-importazzjoni, transitu u esportazzjoni ta’ annimali u prodotti ta’ l-annimali (OITE), kif l-aħħar emendata fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11), u b’mod partikolari l-Artikoli 25 sa’ 30 (importazzjoni ta’ klieb, qtates u annimali oħra), 64 (kondizzjonijiet ta’ esportazzjoni), 64a u 76 (approvazzjoni ta’ ċentri ta’ inseminazzjoni u aġenziji ta’ mmuntar - bħala intrapriżi ta’ esportazzjoni) miġjuba fiha |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Għall-għanijiet ta' dan l-Anness, dan il-punt għandu jkopri l-kummerċ f'annimali ħajjin li m'humiex soġġetti għall-punti I sa' V inklużivi, u fi spermasperma, bajd u embrijuni li m'humiex soġġetti għall-punti VI sa' VIII inklużivi.

2. Il-Komunità u l-Isvizzera jikkommettu ruħhom li ma jipprojbixxux jew li jirrestrinġu l-kummerċ fl-annimali ħajjin, sperma, bajd u embrijuni imsemmija fil-punt 1 għal raġunijiet ta' saħħa ta' annimali minbarra dawk li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' dan l-Anness, u b'mod partikolari kull miżura ta' salvagwardja meħuda skond l-Artikolu tiegħu.

3. (a) Għal kunsinni mill-Komunità lejn l-Isvizzera ta' annimali bid-dwiefer imgħawġa minbarra kif imsemmi fil-punti I, II u III, iċ-ċertifikat tas-saħħa għandu jkun dak stabbilit fl-Anness E mad-Direttiva 92/65/KEE, li jkun fih id-dikjarazzjoni prevista fl-Artikolu 6(A)(1)(f) tad-Direttiva 92/65/KEE.

(b) Għal kunsinni minn l-Isvizzera lejn il-Komunità, iċ-ċertifikat tas-saħħa għandu jkun kif stabbilit fl-Anness E mad-Direttiva 92/65/KEE, u jkun fih id-dikjarazzjoni prevista fl-Artikolu 6(A)(1)(f) tad-Direttiva 92/65/KEE, adattata kif ġej:

- ir-riferenza għad-"Direttiva 64/432/KEE" għandha tkun sostitwita b'dan "il-Ftehim bejn il-Komunità u l-Isvizzera ta'.… (punt IX ta' l-Appendiċi 2 ta' l-Anness 11)."

4. (a) Għal kunsinni ta' lagomorfi mill-Komunità lejn l-Isvizzera, iċ-ċertifikat tas-saħħa għandu jkun kif stabbilit fl-Anness E mad-Direttiva 92/65/KEE, u jkollu fih fejn meħtieġ id-dikjarazzjoni prevista fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 92/65/KEE.

(b) Għal kunsinni ta' lagomorfi mill-Isvizzera lejn il-Komunità, iċ-ċertifikat tas-saħħa għandu jkun kif stabbilit fl-Anness E mad-Direttiva 92/65/KEE, li jkollu fejn meħtieġ id-dikjarazzjoni prevista fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 92/65/KEE. Dik id-dikjarazzjoni tista' tkun adattata mill-awtoritajiet Svizzeri biex tinkludi fl-intier il-ir-rekwiżiti ta' l-Artikolu 9 tad-Direttiva 92/65/KEE.

5. L-informazzjoni prevista fir-raba' subparagrafu ta' l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 92/65/KEE għandha tkun sottomessa lill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

6. (a) Kunsinni ta' qtates u klieb mill-Komunità għall-Isvizzera għandhom ikunu soġġetti għall-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 92/65/KEE.

(b) Kunsinni ta' qtates u klieb mill-Isvizzera lejn l-iStati Membri tal-Komunità minbarra r-Renju Unit, l-Irlanda u l-iSvezja għandhom ikunu soġġetti għall-ħtiġiet ta' l-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 92/65/KEE. L-awtoritajiet Svizzeri jistgħu jadattaw id-dikjarazzjoni prevista fil-ħames indent ta' l-Artikolu 10(2)(a) tad-Direttiva 92/65/KEE biex tinkludi fl-intier il-ħtiġiet ta' l-Artikolu 10(2)(a) u (b) u 10(3)(b) miġjuba fih.

(ċ) Kunsinni ta' qtates u klieb mill-iSvizzera lejn ir-Renju Unit, l-Irlanda u l-iSvezja għandhom ikunu soġġetti għall-ħtiġiet ta' l-Artikolu 10(3) tad-Direttiva 92/65/KEE. Iċ-ċertifikat li għandu jkun użat għandu jkun dak previst fid-Deċiżjoni tal-Kumissjoni 94/273/KE, adattat kif ġej: 'Stat Membru Kunsinjatur' għandha tkun sosititwita bi 'Pajjiż Mittenti: Svizzera'. Is-sistema ta' identifikazzjoni għandha tkun stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kumissjoni 94/274/KE.

7. (a) Għal kunsinni ta' sperma (semen), bajd (ova) jew embrijuni ta' l-ispeċi ovina jew kaprina mill-Komunità lejn l-iSvizzera, iċ-ċertifikati previsti fid-Deċiżjoni 95/388/KE għandhom japplikaw, adattati kif ġej:

- fit-titli, 'jew ma' l-iSvizzera' għandha tiddaħħal wara 'intra-Komunitarju',

- fit-taqsima 9, 'Stat Membru ta' destinazzjoni' għandha tkun sostitwita bi 'Pajjiż ta' destinazzjoni: Svizzera'.

(b) Għal kunsinni ta' sperma (semen), bajd (ova) jew embrijuni ta' l-ispeċi ovina jew kaprina mill-iSvizzera lejn il-Komunità, iċ-ċertifikati previsti fid-Deċiżjoni 95/388/KE għandhom japplikaw, adattati kif ġej:

- fit-taqsima 2, 'Stat Membru ta' ġbir' hi sostitwita b' 'Pajjiż ta' ġbir: Svizzera'.

- fit-taqsima 13, l-awtoritajiet Svizzeri jistgħu jistabbilixxu fl-intier il-ħtiġiet imsemmija hemmhekk.

8. (a) Għal kunsinni ta' sperma ta' l-ispeċi ekwina mill-Komunità lejn l-iSvizzera, iċ-ċertifikat previst fid-Deċiżjoni 95/307/EC għandu japplika, adattat kif ġej:

- fit-taqsimafit-taqsima 9, 'Stat Membru ta' destinazzjoni' hi sostitiwita bi 'Pajjiż ta' destinazzjoni: Svizzera'.

(b) Għal kunsinni ta' sperma ta' l-ispeċi ekwina mill-iSvizzera lejn il-Komunità, iċ-ċertifikat previst fid-Deċiżjoni 95/307/KE għandu japplika, adattat kif ġej:

- fit-taqsima 2, 'Stat Membru ta' ġbir' hi sostitwita bi 'Pajjiż ta' ġbir: Svizzera'.

9. (a) Għal kunsinni ta' bajd u embrijuni ta' l-ispeċi ekwina mill-Komunità għall-iSvizzera, iċ-ċertifikat previst fid-Deċiżjoni 95/294/KE għandu japplika, adattat kif ġej:

- fit-taqsima 9, 'Stat Membru ta' destinazzjoni' hi sostitwita bi 'Pajjiż ta' destinazzjoni: Svizzera'.

(b) Għal kunsinni ta' bajd u embrijuni ta' l-ispeċi ekwina mill-iSvizzera lejn il-Komunità, iċ-ċertifikat previst fid-Deċiżjoni 95/294/KE għandu japplika, adattat kif ġej:

- fit-taqsima 2, 'Stat Membru ta' ġbir' hi sostitwita bi 'Pajjiż ta' ġbir: Svizzera',

10. (a) Għal kunsinni ta' bajd u embrijuni ta' l-ispeċi porċina mill-Komunità għall-iSvizzera, iċ-ċertifikat previst fid-Deċiżjoni 95/483/KE għandu japplika, adattat kif ġej:

- fit-titoli, 'u kummerċ ma' l-iSvizzera' għandha tiddaħħal wara 'kummerċ intra-Komunitarju',

- fit-taqsima 9, 'Stat Membru ta' destinazzjoni' hi sostitwita bi 'Pajjiż ta' destinazzjoni: Svizzera'.

(b) Għal kunsinni ta' bajd (ova) u embrijuni ta' l-ispeċi porċina mill-iSvizzera lejn il-Komunità, iċ-ċertifikat previst fid-Deċiżjoni 95/483/KE għandu japplika, adattat kif ġej:

- fit-taqsima 2, 'Stat Membru ta' ġbir' hi sostitwita bi 'Pajjiż ta' ġbir: Svizzera'.

11. Għall-għanijiet ta' l-Artikolu 24 tad-Direttiva 92/65/KEE, l-informazzjoni prevista fil-paragrafu 2 ta' dak l-Artikolu għandha tkun sottomessa lill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

12. Għal kummerċ bejn il-Komunità u l-iSvizzera f'annimali ħajjin kif imsemmi fil-punt 1, iċ-ċertifikat previst fl-Anness E ma' Direttiva 92/65/KEE għandu japplika mutatis mutandis.

--------------------------------------------------

Appendiċi 3

Importazzjoni ta’ annimali ħajjin u ċerti prodotti ta’ annimali minn pajjiżi terzi

I. Komunità - Leġislazzjoni

A. Annimali bovini, porċini, ovini u kaprini

Direttiva tal-Kunsill 72/462/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1972 dwar saħħa u problemi ta’ spezzjonar veterinarju f’każi ta’ mportazzjoni ta’ annimali bovini u majjali u laħam frisk minn pajjiżi terzi (ĠU L 302, 31.12.1972, p. 28), kif l-aħħar emendat permezz ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awtrija, il-Finlandja u l-iSvezja

B. Equidae

Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar kondizzjonijiet ta’ saħħa ta’ annimali li jirregolaw il-movimen u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ equidae (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 42), kif l-aħħar emendat permezz ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awtrija, il-Finlandja u l-iSvezja

C. Tjur u bajd tal-fqis

Direttiva tal-Kunsill 90/539/KEE tal-15 ta’ Ottubru 1990 dwar kondizzjonijiet ta’ saħħa ta’ annimali li jirregolaw kummerċ intra-Komunitarju u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi tjur u bajd tat-tifqis (ĠU L 303, 31.10.1990, p. 6), kif l-aħħar emendat permezz ta’ Direttiva 95/22/KE (ĠU L 243, 11.10.1995, p. 1)

D. Annimali ta’ akwakultura

Direttiva tal-Kunsill 91/67/KEE tat-28 ta’ Jannar 1991 dwar kondizzjonijiet ta’ saħħa ta’ annimali li jirregolaw it-tqegħid fis-suq ta’ annimali ta’ akwakultura u prodotti (ĠU L 46, 19.2.1991, p. 1), kif l-aħħar emendat permezz ta’ Direttiva 95/22/KE (ĠU L 243, 11.10.1995, p. 1)

E. Molluski

Direttiva tal-Kunsill 91/492/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet ta’ saħħa għall-produzzjoni u tqegħid fis-suq ta’ molluski bivalvi ħajjin (ĠU L 268, 24.9.1991, p. 1), kif l-aħħar emendat permezz ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, il-Finlandja u l-iSvezja

F. Embrijuni bovini

Direttiva tal-Kunsill 89/556/KEE tal-25 ta’ Settembru 1989 dwar kondizzjonijiet ta’ saħħa ta’ annimali li jirregolaw kummerċ intra-Komunitarju f’pajjiżi terzi u mportazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ embrijuni ta’ annimali domestiċi ta’ l-ispeċi bovina (ĠU L 302, 19.10.1989, p. 1), kif l-aħħar emendat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/113/KE (ĠU L 53, 24.2.1994, p. 23)

G. Sperma bovini

Direttiva tal-Kunsill 88/407/KEE ta’ l-14 ta’ Ġunju 1988 li tistabbilixxi l-ħtiġiet ta’ saħħa ta’ l-annimali applikabbli għal kummerċ intra-Komunitarju fi, u importazzjoni ta’ sperma ffriżati f’temperaturi baxxi ta’ annimali domestiċi ta’ l-ispeċi bovina (ĠU L 194, 22.7.1988, p. 10), kif l-aħħar emendat permezz ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, il-Finlandja u l-iSvezja

H. Sperma porċini

Direttiva tal-Kunsill 90/429/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 li tistabbilixxi l-ħtiġiet ta’ saħħa ta’ l-annimali applikabbli għal kummerċ intra-Komunitarju fi, u importazzjoni ta’ sperma ta’ annimali domestiċi ta’ l-ispeċi porċina (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 62), kif l-aħħar emendat permezz ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, il-Finlandja u l-iSvezja

I. Annimali ħajjin oħra

Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi ħtiġiet ta’ saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw kummerċ fi, u importazzjoni lejn il-Komunità ta’ annimali, sperma, bajd (ova) u embrijuni li m’humiex soġġetti għal ħtiġiet ta’ saħħa ta’ l-annimali stabbiliti f’regoli speċifiċi tal-Komunità imsemmija fl-Anness mad-Direttiva 90/425/KEE (ĠU L 268, 14.9.1992 p. 54), kif l-aħħar emendat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/176/KE (ĠU L 117, 24.5.1995, p. 23)

II. Svizzera – Leġislazzjoni

Ordinanza (Ordonnance) ta’ l-20 ta’ April 1988 fuq l-importazzjoni, transitu u esportazzjoni ta’ annimali u prodotti ta’ annimali (OITE), kif l-aħħar emendat fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11)

III. Regoli ta’ Implimentazzjoni

Bħala regola ġenerali, l-għandu japplika l-istess regoli bħal dawk koperti mill-punt I ta’ dan l-Appendiċi. Madankollu, l- jista’ jadotta miżuri aktar restrittivi u jitlob garanziji addizzjonali. F’dak il-każ, mingħajr preġudizzju għad-dritt tiegħu li jimplimenta dawk il-miżuri immedjatament, għandhom isiru konsultazzjonijiet fl-ambitu tal-Kumitat Veterinarju Konġunt biex jinstabu soluzzjonijiet xierqa. Fejn l-jixtieq li jimplimenta miżuri anqas restrittivi, dan għandu jinforma lid-dipartimenti kompetenti tal-Kummissjoni minn qabel. F’każi bħal dawn, għandhom isru konsultazzjonijietfl-ambitu tal-Kumitat Veterinarju Konġunt biex jinsabu soluzzjonijiet xierqa. Sakem jinstabu dawn is-soluzzjonijuiet, l-awtoritajiet Svizzeri għandhom joqgħodu lura milli jimplimentaw il-miżuri ppjanati.

--------------------------------------------------

Appendiċi 4

Disposizzjonijiet żootekniċi, inklużi dawk dwar importazzjoni minn pajjiżi terzi

I. Komunità – Leġislazzjoni

A. Bovini

Direttiva tal-Kunsill 77/504/KEE tal-25 ta’ Lulju 1977 dwar annimali għat-tgħammir ta’ razza pura ta’ l-ispeċi bovina (ĠU L 206, 12.8.1977, p. 8), kif l-aħħar emendat permezz ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, il-Finlandja u l-iSvezja

B. Annimali porċini

Direttiva tal-Kunsill 88/661/KEE tad-19 ta’ Diċembru 1988 dwar standards żootekniċi applikabbli għal annimali għat-tgħammir ta’ l-ispeċi porċina (ĠU L 382, 31.12.1988, p. 36), kif l-aħħar emendat permezz ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, il-Finlandja u l-iSvezja

Ċ. Annimali ovini u kaprini

Direttiva tal-Kunsill 89/361/KEE tat-30 ta’ Mejju 1989 dwar nagħaġ u mogħoż tar-razza u għat-tgħammir (ĠU L 153, 6.6.1989, p. 30)

D. Equidae

(a) Direttiva tal-Kunsill 90/427/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi li jirregolaw kummerċ intra-Komunitarju fl-equidae(ĠU L 224, 18.8.1990, p. 55)

(b) Direttiva tal-Kunsill 90/428/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar kummerċ fl-equidae intiżi għall-kompetizzjonijiet u li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni relatata(ĠU L 224, 18.8.1990, p. 60)

E. Annimali tar-razza

Direttiva tal-Kunsill 91/174/KEE tal-25 ta’ Marzu 1991 li tistabbilixxi ħtiġiet żootekniċi u dwar ir-razza għall-kummerċ ta’ annimali tar-razza u li temenda Direttivi 77/504/KEE u 90/425/KEE (ĠU L 85, 5.4.1991, p. 37)

F. Importazzjoni minn pajjiżi terzi

Direttiva tal-Kunsill 94/28/KE tat-23 ta’ Ġunju 1994 li tistabbilixxi l-prinċipji relatati mal-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi applikabbli għal importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ annimali, l-isperma tagħhom, bajd u embrijuni, u li temenda Direttiva 77/504/KEE fuq annimali tar-razza u għat-tagħmmir ta’ l-ispeċi bovina (ĠU L 178, 12.7.1994, p. 66)

II. Svizzera – Leġislazzjoni

L-awtoritajiet Svizzeri ħejjew u ssottomettew għall-konsultazzjoni abbozz ta’ liġi fuq l-agrikoltura. L-abbozz ta’ liġi jagħti il-Kunsill Federali (Conseil Federal) ir-responsabbiltà biex jadotta ordinanzi fil-qasam kopert minn dan l-Appendiċi. Mad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Anness, l-awtoritajiet Svizzeri jikkommettu ruħhom li jadottaw leġislazzjoni simili li twassal għal riżultati identiċi għal dawk speċifikati fil-punt I ta’ dan l-Appendiċi. Dan l-Appendiċi għandu jkun rivedut kemm jista’ jkun malajr fid-dawl tad-disposizzjonijiet ġodda adottati mill-awtoritajiet Svizzeri.

III. Arranġamenti transizzjonali

Mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar il-kontrolli żootekniku fl-Appendiċi 5 u 6, l-awtoritajiet Svizzeri jikkommettu ruħhom biex jassiguraw li kunsinni ta’ annimali, sperma, bajd u embrijuni jkunu pproċessati skond id-Direttiva tal-Kunsill 94/28/KE.

Fejn iqumu diffikultajiet fil-kummerċ, il-kwistjoni għandha tkun riferita lill-Kumitat Veterinarju Konġunt wara talba minn waħda mill-Parti.

--------------------------------------------------

Appendiċi 5

Iċċekkjar u miżati

KAPITOLU 1

Kummerċ bejn il-Komunità u l-iSvizzera

I. Is-sistema ANIMO

Il-Kummissjoni, f’ħidma b’koperazzjoni ma’ l-Office Veterinaire Federal, għandha tintegra lill-iSvizzera fis-sistema komputerizzata ANIMO. Jekk meħtieġ,għandhom ikunu stabbiliti miżuri ta’ tranżizzjoni fil-Kumitat Veterinarju Konġunt.

II. Regoli għall-equidae

Il-kontrolli relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità u l-iSvizzera għandu jitwettaq skond id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar il-kontrolli veterinarji u żootekniki applikabbli fil-kummerċ intra-Komunitarju f’ċerti annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tħaddim sħiħ tas-suq intern (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29), kif l-aħħar emendat permezz tad-Direttiva 92/118/KEE (ĠU L 62, 15.3.1993, p. 49).

Il-Kumitat Veterinarju Konġunt għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ l-Artikoli 9 u 22.

III. Regoli għal annimali mibgħuta biex jirgħu f’żoni fil-fruntiera

1. Il-veterinarju uffiċjali tal-pajjiż tat-tluq għandu:

- jinnotifika lill-veterinarju uffiċjali tal-pajjiż ta’ destinazzjoni 48 siegħa minn qabel li l-annimali jkunu mibgħuta,

- jeżamina l-annimali fi żmien 48 siegħa qabel it-tluq tagħhom lejn il-mergħa; l-annimali jridu jkunu identifikati b’mod xieraq,

- joħroġ ċertifikat skond mudell mħejji mill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

2. Il-veterinarju uffiċjali tal-pajjiż ta’ destinazzjoni għandu jispezzjona l-annimali mal-wasla fil-pajjiż ta’ destinazzjoni biex jassigura li jkunu konformima’ l-istandards stabbiliti f’dan l-Anness.

3. Matul il-perjodu kollu li huma jirgħu, l-annimali għandhom jibqgħu taħt il-kontroll doganali.

4. Il-possessur ta’ l-annimali għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-miktub u jkun marbut li:

(a) jikkonforma mal-miżuri kollha meħuda skond dan l-Anness u xi miżuri oħra introdotti fil-livell lokali, bl-istess mod ta’ kull possessur li joriġina fil-Komunità jew fl-iSvizzera;

(b) jħallas l-ispejjeż tal-kontrolli meħtieġ skond dan l-Anness;

(ċ) jikkoopera bis-sħiħ ma’ arranġamenti għall-kontrolli doganali jew veterinarju meħtieġa mill-awtoritajiet tal-pajjiż tat-tluq jew tad-destinazzjoni.

5. Ir-rigħi għandu jkun limitat għal strixxa ta’ 10 km fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera bejn l-iSvizzera u l-Komunità; din id-distanza tista’ tkun miżjuda f’kondizzjonijiet speċjali sostanzjati b’mod xieraq.

6. Fejn ikun hemm bidu ta’ mard, miżuri adekwati xierqa għandhom jittieħdu b’kunsens komuni bejn l-awtoritajiet veterinarji kompetenti.

Dawk l-awtoritajiet għandhom jikkonsidraw kif ikopru kull spiża involuta. Jekk meħtieġ il-kwistjoni għandha tkun riferita lill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

IV. Regoli speċjali

A. Fejn annimali għall-qatla jkunu destinati għall-biċċerija f’Basle, iċċekkjar tad-dokumenti biss għandu jitwettaq f’wieħed mill-punti tad-dħul fit-territorju ta’ l-iSvizzera. Din ir-regola għandha tapplika biss għal annimali li joriġinaw fid-dipartiment ta’ Haut Rhin jew il-Landkreise L örrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald u l-belt ta’ Freibourg i.B. Din id-disposizzjoni tista’ tkun estiża għal biċċeriji oħra matul il-fruntiera bejn il-Komunità u l-iSvizzera.

B. Fejn l-annimali huma destinati għall-enklava doganali ta’ Livigno, f’Ponte Gallo għadu jsir il-kontroll tad-dokumenti biss. Din ir-regola għandha tapplika biss għal annimali li joriġinaw fil-kanton ta’ Grisons. Din id-disposizzjoni tista’ tkun estiża għal żoni oħra taħt il-kontroll doganali matul il-fruntiera bejn il-Komunità u l-iSvizzera.

C. Fejn l-annimali huma destinati għall-canton ta’ Grisons, iċċekkjar tad-dokumenti biss għandu jsir f’La Drossa. Din ir-regola għandha tapplika biss għal annimali li joriġinaw fit-territorju doganali ta’ Livigno. Din id-disposizzjoni tista’ tkun estiża għal żoni oħra matul il-fruntiera bejn il-Komunità u l-iSvizzera.

D. Fejn annimali ħajjin huma mgħobbija direttament jew indirettament fuq ferrovija f’xi punt fit-territorju tal-Komunità għal ħatt f’xi punt ieħor fit-territorju tal-Komunità wara transitu minn ġot-territorju Svizzeru, l-unika ħtieġa għandha tkun li wieħed jinforma l-awtoritajiet veterinarji Svizzeri minn qabel. Din ir-regola għandha tapplika biss għal ferroviji li l-komposizzjoni tagħhom ma tinbidilx fir-rotta tat-trasport.

V. Regoli għal annimali li jaqsmu minn ġot-territorju tal-Komunità jew ta’ l-iSvizzeru

A. Fejn annimali ħajjin li joriġinaw fil-Komunità għandhom jaqsmu minn ġot-territorju Svizzeru, l-awtoritajiet Svizzeri għandhom iwettqu kontrolli tad-dokumenti biss. F’każi suspettużi, dawn jistgħu jwettqu kull spezzjonijiet oħra meħtieġa.

B. Fejn annimali ħajjin li joriġinaw fl-iSvizzera għandhom jaqsmu minn ġot-territorju tal-Komunità, l-awtoritajiet tal-Komunità għandhom iwettqu kontrolli tad-dokumenti biss. F’każi suspettużi, huma jistgħu jwettqu kull spezzjonijiet oħra meħtieġa. L-awtoritajiet Svizzeri jiggarantixxu li l-annimali jkunu akkumpanjati minn ċertifikat ta’ non-refoulement maħruġ mill-awtoritajiet tal-pajjiż terz ta’ l-ewwel destinazzjoni.

VI. Regoli ġenerali

Dawn id-disposizzjonijiet għandhom japplikaw għal każi mhux koperti mill-punti II sa’ IV.

A. Għal annimali ħajjin li joriġinaw fil-Komunità jew l-iSvizzera u ntiżi għall-importazzjoni, għandhom isiru dawn il-kontrolli li ġejjin:

- kontrolli tad-dokumenti,

- kontrolli ta’ l-identità,

u, f’każi suspettużi,

- kontrolli fiżiċi.

B. Għal annimali ħajjin minn pajjiżi minbarra dawk koperti minn dan l-Anness li ġew kontrollati kif previst fid-Direttiva 91/496/KEE, għandhom jitwettqu l-kontrolli li ġejjin:

- iċċekkjar tad-dokumenti,

- iċċekkjar ta’ l-identità,

u, f’każi suspettużi,

- iċċekkjar fiżiku.

VII. Postijiet ta’ spezzjoni fil-fruntiera - kummerċ bejn il-Komunità Ewropea u l-iSvizzera

A. Għall-Komunità:

Għall-Ġermanja, dawn il-postijiet li ġejjin:

— Bietingen | triq |

— Konstanz Strasse | triq |

— Weil am Rhein/Mannheim | linja tal-ferrovija, triq, |

għal Franza, dawn il-postijiet li ġejjin:

—Divonne | triq |

— Saint Julien/Bardonnex | triq |

— Ferney-Voltaire/Geneva | ajru |

— Saint-Louis/Bâle | ajru |

għall-Italja, dawn il-postijiet li ġejjin:

— Campocologno | linja tal-ferrovija |

— Chiasso | linja tal-ferrovija, triq |

— Gran San Bernardo-Pollein | triq, |

għall-Awstrija, dawn il-postijiet ta’ qsim u postijiet ta’ kontrollkorrispondenti:

— Tisis | triq |

— Höchst | triq |

— Buchs | triq |

B. Għall-iSvizzera:

— mal-Ġermanja: | Thayngen | triq |

Kreuzlingen | triq |

Basle | triq/linja tal-ferrovija/ajru, |

— ma’ Franza: | Bardonnex | triq |

Basle | triq/linja tal-ferrovija/ajru |

Geneva | triq/ajru, |

— ma’ l-Italja: | Campocologno | linja tal-ferrovija |

Chiasso | triq/linja tal-ferrovija |

Martigny | triq, |

— ma’ l-Awstrija: | Schaanwald | triq |

St. Margrethen | triq |

Buchs | linja tal-ferrovija. |

KAPITOLU 2

Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

I. Leġislazzjoni

Kontrolli fuq importazzjonijiet minn pajjiżi terzi magħmula skond id-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tniżżel il-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-kontrolli veterninarji fuq l-annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE (ĠU L 268, 24.4.1991, p. 56), kif emendati l-aħħar mill-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Austrija, tal-Finlandja u ta’ l-Isvezja.

II. Regoli ta’ l-applikazzjoni

A. Għall-iskopijiet ta’ l-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/496/KEE, il-postazzjonijiet għall-ispezzjoni fuq il-fruntieri se jkunu: l-ajruport ta’ Basle-Mulhouse, l-ajruport ta’Ġinevra u l-ajruport ta’ Zurich. .Il-Kumitat Veterinarju Konġunt se jkun responsabbli mill-emendi ta’ wara.

B. Spezzjonijiet fuq il-post għandhom isiru taħt is-superviżjoni tal-Kumitat Veterinarju Konġunt u b’mod partikolari skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 91/496/KEE u l-Artikolu 57 tal-Liġi fuq il-mard epiżootiku.

KAPITOLU 3

Disposizzjonijiet speċjali

- Għal Franza, il-każijiet ta’ Ferney-Voltaire/l-ajruport ta’ Ġinevra u l-ajruport ta’ St. Louis/Basle għandhom ikunu suġġetti għall-konsultazzjonijiet fi ħdan il-Kumitat Veterninarju Konġunt.

- Għall-Isvizzera, il-każijiet ta’ l-ajruport ta’ Ġinevra-Cointrin u l-ajruport ta’ Basle-Mulhouse għandhom ikunu suġġetti għall-konsultazzjonijiet fi ħdan il-Kumitat Veterninarju Konġunt.

I. Assistenza reċiproka

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Isvizzera |

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/608/KEE tal-21 ta’ Novembru 1989 dwar l-assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn ta’l-aħħar u l-Kummissjoni, biex tiġi assigurata l-applikazzjoni korretta tal-leġislazzjoni fuq l-affarijiet veterinarji u dawk żootekniċi (ĠU L 351, 2.12.1989, p. 34) | Il-liġi ta’ l-1 ta’Lulju 1996 dwar mard epiżootiku (LFE), kif emendata l-aħħar fit-18 ta’Ġunju 1993 (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikolu 57 tiegħu |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

Il-Kumitat Veterinarju Konġunt għandu jkun responsabli għall-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 10, 11 u 16 tad-Direttiva 89/608/KEE.

II. Identifikazzjoni ta’ l-annimali

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Isvizzera |

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/102/KEE tas-27 ta’ Novembru 1992 dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ l-annimali (ĠU L 355, 5.12.1992, p. 32), kif emendata mill-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, tal-Finlandja u ta’ l-Isvezja | L-ordinanza tas-27 ta’Ġunju 1995 dwar mard epiżootiku (OFE), kif emendata l-aħħar fis-16 ta’Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artkoli 7 sa 22 (reġistrazzjoni u identifikazzjoni) tiegħu |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. Il-Kumitat Veterinarju Konġunt għandu jkun responsabbli mill-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 3(2), il-ħames subparagrafu ta’ l-Artikolu 4(1)(a) u l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 92/102/KEE.

2. Għall-movimenti tal-ħnieżer, ta’ l-annimali ovini u kaprini ġewwa l-Isvizzera, id-data li għandha tkun ikkunsidrata għall-iskopijiet ta’ l-Artikolu 5(3) għandha tkun l-1 ta’Lulju 1999.

3. Fil-kuntest ta’ l-Artikolu 10 tad-Direttiva 92/102/KEE, fejn huma stabbiliti xi sistemi elettroniċi ta’ l-identifikazzjoni, il-Kumitat Veterinarju Konġunt għandu jkun responsabbli mill-koordinazzjoni,

III. Sistema tax-"SHIFT"

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Isvizzera |

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 dwar il-kompjuterizzazzjoni tal-proċeduri veterinarji ta’ l-importazzjoni (il-proġett "SHIFT"), li temenda d-Direttivi 90/675/KEE, 91/496/KEE, 91/628/KEE u d-Deċiżjoni 90/424/KEE, u tħassar id-Deċiżjoni 88/192/KEE (ĠU L 243, 25.8.1992, p. 27) emendata l-aħħar mill-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-Awstrija, tal-Finlandja u ta’ l-Isvezja | L-Ordinanza tas-27 ta’Ġunju 1995 dwar il-mard epiżootiku (OFE), kif emendata l-aħħar fis-16 ta’Settembru 1996 (RS 916.401) |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

Il-Kummissjoni, bil-koperazzjoni ta’ l-Office Vétérinaire Fédéral għandha tintegra lill-Isvizzera fis-sistema tax-"SHIFT" kif previst mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE.

IV. Protezzjoni ta ’l-annimali

A. LEĠISLAZZJONI

Komunità | Isvizzera |

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/628/KEE tad-19 ta’ Novembru 1991 dwar il-protezzjoni ta’ l-annimali waqt it-trasport u li temenda d-Direttivi 90/425/KEE u 91/496/KEE (ĠU L 340, 11.12.1991, p. 17), kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kunsill 95/29/KE (ĠU L 148, 30.6.1995, p. 52) | L-Ordinanza tas-27 ta’ Mejju 1981 dwar il-protezzjoni ta’ l-annimali (RS 455.1) Ordinanza ta’ l-20 ta’ April 1988 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ l-annimali u l-prodotti ta’ l-annimali (OITE), kif emendat l-aħħar fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11) |

B. REGOLI SPEĊJALI U PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1. L-awtoritajiet Svizzeri jintrabtu li jħarsu l-obbligi mniżżla fid-Direttiva 91/628/KEE għall-kummerċ bejn l-Isvizzera u l-Komunità u għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi.

2. L-informazzjoni msemmija fir-rabà paragrafu ta’ l-Artikolu 8 tad-Direttiva 91/628/KEE għandha tintbagħat lill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

3. Spezzjonijiet fuq il-post għandhom isiru taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Veterinarju Konġunt u b’mod partikolari skond l-Artikolu 10 tad-Direttiva 91/628/KEE u l-Artikolu 65 ta’ l-Ordinanza ta’ l-20 ta’April 1988 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ l-annimali u l-prodotti ta’ l-annimali (OITE), kif emendati l-aħħar fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11).

4. L-informazzjoni pprovduta fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 18(3) tad-Direttiva 91/628/KEE għandha tintbagħat lill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

V. Semen, ova and embryosV. Sperma, ova u embriji

It-Taqsima VI tal-Kapitolu 1 u Kapitolu 2 ta’ dan l-Appendiċi għandhom japplikaw "mutatis mutandis."

VI. Miżati

A. Għall-kontrolli fuq annimali ħajjin minn pajjiżi oħra għajr dawk koperti minn dan l-Anness, l-awtoritajiet Svizzeri jintrabtu li jiġbru ta’ l-inqas il-miżati msemmija fl-Anness C, il-Kapitolu 2, tad-Direttiva 96/43/KE.

B. Il-miżati dovuti fuq annimali ħajjin li oriġinaw fil-Komunità jew fl-Isvizzera u maħsuba għall-importazzjoni lejn il-Komunità jew l-Isvizzera għandhom ikunu:

2,5EUR/t, b’minimu ta’ 15-il EUR u massimu ta’ 175 EUR addebitat għal kull kunsinna.

C. L-ebda miżata m’għandha tkun addebitata:

- fuq annimali għall-qatla diretti lejn il-biċċerija ġo Basle,

- fuq annimali diretti għall-egħluq doganali ġo Livigno,

- fuq annimali diretti lejn id-distrett ta’ Grisons,

- fuq annimali ħajjin mgħobbija direttament jew indirettament fuq il-ferrovija f’xi punt fit-territorju tal-Komunità biex jitħattu f’xi punt ieħor fit-territorju tal-Komunità.,

- fuq annimali ħajjin li oriġinaw fil-Komunità fejn tinqasam il-fruntiera mat-territorju Svizzeru,

- fuq annimali ħajjin li oriġinaw fl-Isvizzera fejn tinqasam il-fruntiera mat-territorju tal-Komunità,

- fuq l-"equidae."

D. Il-miżati dovuti fuq annimali mibgħuta għall-għalf f’żoni fuq il-fruntiera għandhom ikunu:

EUR 1/ir-ras għall-pajjiż li qed jibgħat u 1 EUR/ir-ras għall-pajjiż destinatarju, b’minimu ta’ 10 EUR u massimu ta’ 100 EUR addebitat f’kull każ għal kull kunsinna.

E. Għall-iskopijiet ta’ dan il-Kapitolu, ’kunsinna’ tfisser numru ta’ annimali ta’ l-istess tip, koperti mill-istess ċertifikat jew dokument tas-saħħa, li jinġarru fuq l-istess mezz ta’ trasport, mibgħuta mill-istess kunsinnatur, li ġejjin mill-istess pajjiż jew reġjun li qed jesporta u diretti lejn l-istess destinazzjoni.

--------------------------------------------------

Appendiċi 6

Prodotti ta' l-annimali

KAPITOLU 1

Setturi fejn ir-rikonoxximent ekwivalenti huwa reċiproku

Prodotti:

Ħalib u prodotti tal-ħalib ta' l-ispeċi bovini maħsuba għall-konsum tal-bniedem

Ħalib u prodotti tal-ħalib ta' l-ispeċi bovini mhux maħsuba għall-konsum tal-bniedem

| Esportazzjonijiet mill-Komunità għall-Isvizzera | Esportazzjonijiet mill-Isvizzera għall-Komunità |

Kondizzjonijiet tal-kummerċ | | Kondizzjonijiet tal-kummerċ | Ekwivalenza |

Standards tal-KE | Standards Svizzeri | Standards Svizzeri | Standards tal-KE |

Disposizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali — Bovini | 64/432/KEE 92/46/KEE 92/118/KEE | L-Ordinanza tas-27 ta’Ġunju 1995 dwar il-mard epiżootiku (OFE), kif emendata l-aħħar fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari .l-Artikoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 u 295 tiegħu. | Iva | L-Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 dwar mard epiżootiku (OFE), kif emendata l-aħħar fis-16 ta’ Settembru 1996 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 u 295 tiegħu. | 64/432/KEE 92/46/KEE 92/118/KEE | Iva |

Saħħa pubblika | 92/46/KEE 92/118/KEE | L-Ordinanza tat-18 ta’ Ottubru 1995 li tiżgura l-kwalità fis-settur tal-prodotti tal-ħalib (Jew-AOL, RS 916.351.0) | Iva | -L-Ordinanza tat-18 ta’ Ottubru 1995 li tiżgura l-kwalità fis-settur tal-prodotti tal-ħalib (Jew-AOL, RS 916.351.0) | 92/46/KEE 92/118/KEE | Iva |

L-Ordinanza tal-25 ta’ Jannar 1996 ta’ l-Union Centrale des Producteurs Suisses du Lait, li tiżgura l-kwalità fl-ipproċessar industrijali tal-ħalib (RS 916.351.04) | L-Ordinanza tal-25 ta’ Jannar 1996 ta’ Union Centrale des Producteurs Suisses li tiżgura l-kwalità fl-ipproċessar industrijali tal-ħalib(RS 916.351.04) |

L-Ordinanza tas-16 ta’ Jannar 1996 ta’ l- Union Centrale des Producteurs Suisses du Lait li tiżgura l-kwalità fil-produzzjoni tal-ħalib (RS 916.351.04) | L-Ordinanza tas-16 ta’ Jannar 1996 dwar l-Union Centrale des Producteurs Suisses du Lait biex tiżgura l-kwalità fil-produzzjoni tal-ħalib (RS 916.351.05) |

L-Ordinanza tal-USAL ta’ l-24 ta’Jannar 1996 li tiżgura l-kwalità fl-ipproċessar artiġjanali tal-ħalib (RS 916.351.06) | L-Ordinanza tal-USAL ta’ l-24 ta’ Jannar 1996 li tiżgura l-kwalità fl-ipproċessar artiġjanali tal- ħalib (RS 916.351.06) |

L-Ordinanza tat-30 ta' Jannar 1996 ta' l-Union Suisse du Commerce du Fromage SA li tiżgura l-kwalità matul il-maturazzjoni u l-ippakkjar tal-ġobon (RS 916.351.07) | L-Ordinanza tat-30 ta' Jannar 1996 ta' l-Union Suisse du Commerce du Fromage SA li tiżgura l-kwalità matul il-maturazzjoni u l-ippakkjar tal-ġobon (RS 916.351.07) |

Prodotti:

Skart ta’ l-annimali

Esportazzjonijiet mill-Komunità għall-Isvizzera | Esportazzjonijiet mill-Isvizzera għall-Komunità |

Kondizzjonijiet tal-Kummerċ | Ekwivalenza | Ħtiġiet speċjali | Kondizzjonijiet tal-Kummerċ | Ekwivalenza | Ħtiġiet speċjali |

Standards tal-KE | Standards Svizzeri | Standards Svizzeri | Standards tal-KE |

90/667/KEE | L-Ordinanza tat-3 ta’ Frar 1993 dwar l-eliminazzjoni ta’ skart ta’ l-annimali (OEL-DA), kif emendata fis-17 ta’ April 1996 (RS 916.441.22) | Iva | Kummerċ ta’ materjal ta’ riskju għoli huwa pprojbit Ikun ikkunsidrat mill-ġdid mill-Kumitat Veterinarju Konġunt. | L-Ordinanza tat-3 ta’ Frar 1993 dwar l-eliminazzjoni ta’ l-iskart ta’ l-annimali (OEL-DA), kif emendata l-aħħar fis-17 ta’ April 1996 (RS 916.401) | 90/667/KEE | Iva | Kummerċ f’materjal ta’ riskju għoli huwa pprojbit ikun ikkunsidrat mill- Kumitat Veterinarju Konġunt. |

| -L-Ordinanza ta’ l-20 ta’ April 1988 dwar l-importazzjoni, it-transitu, u l-esportazzjoni ta’ l-annimali u l-prodotti ta’ l-annimali (OITE), kif emendata l-aħħar fl-14 ta’Mejju 1997 (RS 916.443.11), u b’mod partikolari l-Artikoli 64a, 76 u 77 (approvazzjoni ta’ stabbilimenti ta’ l-esportazzjoni, kondizzjonijiet għall-esportazzjoni ta’ l-iskart ta’ l-annimali) thereof tagħha, | | | L-Ordinanza ta’l-20 ta’ April 1988 dwar l-importazzjoni, it-transitu, u l-esportazzjoni ta’ l-annimali u tal-prodotti ta’ l-annimali (OITE), kif emendata l-aħħar fl-14 ta’ Mejju 1997 (RS 916.443.11),u b’mod partikolari l-Artikoli 64a, 76 u 77 (approvazzjoni ta’ stabbilimenti ta’ l-esportazzjoni, kondizzjonijiet għall-esportazzjoni ta’ l-iskart ta’ l-annimali) tagħha | | | |

KAPITOLU II

Setturi għajr dawk koperti mill-Kapitolu I

I. Esportazzjonijiet mill-Komunità lejn l-Isvizzera

L-Esportazzjonijiet mill-Komunità għall-Isvizzera għandhom ikunu soġġetti għall-istess kondizzjonijiet tal-kummerċ intra-Komunitarju. Madankollu, fil-każijiet kollha, għandu jinħareġ ċertifikat li jakkompanja l-konsenji mill-awtoritajiet kompetenti u li jagħti xhieda tal-konformità ma' dawn il-kondizzjonijiet.

Jekk meħtieġ, il-mudelli taċ-ċertifikati għandhom jiġu diskussi fil-Kumitat Veterinarju Konġunt.

II. Esportazzjonijiet mill-Isvizzera lejn il-Komunità;

L-esportazzjonijiet mill-Isvizzera lejn il-Komunità għandhom ikunu soġġetti għall–kondizzjonijiet relevanti mniżżla fir-regoli tal-Komunità.. Il-mudelli taċ-ċertifikati għandhom jiġu diskussi fil-Kumitat Veterinarju Konġunt.

Sakemm tittieħed deċiżjoni dwar dawn il-mudelli, ir-rekwiżiti preżenti għaċ-ċertifikazzjoni għandhom japplikaw.

KAPITOLU III

It-trasferiment ta' settur minn Kapitolu II għal Kapitolu I

Hekk kif l-Isvizzera tadotta xi leġislazzjoni meqjusa ekwivalenti għall-leġislazzjoni tal-Komunità, din għandha titressaq quddiem il-Kumitat Veterinarju Konġunt. Kapitolu I ta' dan l-Anness għandu jiġi aġġustat biex jirrifletti dak li joħroġ mid-deliberazzjonijiet tal-Kumitat.

--------------------------------------------------

Appendiċi 7

Awtoritajiet responsabbli

PARTI A

Svizzera

Ir-responsabbiltà għas-saħħa ta’ l-annimali u l-kontrolli veterinarji għandhom jinqasmu bejn id- Département Fédéral de l’Economie u d-Département Fédéral de l’Intérieur. F’dan ir-rigward għandu japplika dan li ġej:

- għall-esportazzjonijiet lejn il-Komunità, id- Département Fédéral de l’Economie għandu jkun responsabbli mill-ħruġ ta’ ċertifikati tas-saħħa li jixhdu l-konformità ma’ l-istandards u r-rekwiżiti veterinarji mniżżla,

- għall-importazzjonijiet ta’ prodotti ta’ l-ikel li joriġinaw mill-annimali, id-Département Fédéral de l’Economie għandu jkun responsabbli mill-istandards u r-rekwiżiti veterinarji li jirrelataw mal-laħam (inkluż il-ħut, il-krostaċji u l-molluski), u prodotti tal-laħam (inkluż il-ħut, il-krostaċji u l-molluski), u d- Département Fédéral de l’Intérieur għandu jkun responsabbli mill-ħalib, mill-prodotti magħmula mill-ħalib, mill-bajd u minn prodotti magħmula mill-bajd,

- għall-importazzjonijiet ta’ prodotti oħra li ġejjin mill-annimali, d-Département Fédéral de l’Economie għandu jkun responsabbli mill-istandards u r-rekwiżiti veterinarji.

PARTI B

Il-Komunità

Ir-responsabbiltà għandha tinqasam bejn is-servizzi nazzjonali fl-Istati Membri individwali u bejn il-Kummissjoni Ewropea. F’dan ir-rigward għandu japplika dan li ġej:

- għall-esportazzjonijiet lejn l-Isvizzera, l-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli mill-monitoraġġ tal-konformità mal-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-produzzjoni, u, b’mod partikolari l-ispezzjonijiet statutorji u l-ħruġ ta’ ċertifikati tas-saħħa li jixhdu l-konformità ma’ l-istandards u r-rekwiżiti mniżżla,

- il-Kummissjoni Ewropea għandha tkun responsabbli mill-koordinazzjoni ġenerali, l-ispezzjonijiet/verifika tas-sistemi spezzjonarji u l-azzjoni leġislattiva neċessarja biex tassigura l-applikazzjoni uniformi ta’ l-istandards u r-rekwiżiti tas-Suq Waħdieni.

--------------------------------------------------

Appendiċi 8

L-Aġġustamenti għal kondizzjonijiet reġjonali

--------------------------------------------------

Appendiċi 9

Linji ta’ gwida dwar it-twettieq ta’ verifiki

Għall-għanijiet ta’ dan l-Appendiċi, "verifika" tfisser l-istima tal-prestazzjoni.

1. Prinċipji Ġenerali

1.1. Il-Verifiki għandhom isiru b’mod konġunt mill-Parti responsabbli biex tmexxi l-verifika (l-"awditur") u l-Parti li tagħha qiegħed isir l-verifika ("il-persuna verifikata"), skond id-dispożizzjonijiet imniżżla hawn taħt. L-istabbilimenti u l-faċilitajiet jistgħu jiġu spezzjonati jekk ikun meħtieġ.

1.2. Il-Verifiki għandhom jiġi maħsuba biex jikkontrollaw l-effettività ta’ l-awtorità ta’ kontroll, aktar milli biex ikunu rifjutati konsenji ta’ ikel ta’ individwi jew stabbilimenti. Fejn il-verifika tiżvela theddid serju għas-saħħa ta’ l-annimali jew tal-bniedem, il-persuna verifikata għandu jieħu azzjoni korrettiva immedjata. Il-proċedura tistà tinkludi eżaminazzjoni tar-regolamenti relevanti, ir-regoli ta’ l-implementazzjoni, l-istima tar-riżultat aħħari, il-livell ta’ konformità u l-azzjoni korrettiva sussegwenti.

1.3. Il-frekwenza tal-verifiki għandha tkun ibbażata fuq il-prestazzjoni. Meta jkun hemm livell baxx ta’ prestazzjoni għandu jkun hemm frekwenza akbar ta’ verifiki; prestazzjoni mhux sodisfaċenti għandha tiġi kkoreġuta mill-persuna verifikata għas-sodisfazzjoni ta’ l-awditur.

1.4. Il-verifiki u d-deċiżjonijiet li jirriżultaw minnhom għandhom ikunu trasparenti u konsistenti.

2. Prinċipji li jirrigwardaw lill-awditur

Dawk responsabbli mit-tmexxija tal-verifika għandhom jippreparaw pjan, preferibbilment skond l-istandards internazzjonali rikonoxxuti, li jkopri dawn il-punti:

2.1. is-suġġett, il-profondità u l-għan tal-verifika;

2.2. id-data u l-post ta-verifika, flimkien ma’ skeda sa u li tinkludi t-tħejjija bil-kitba tar-rapport aħħari;

2.3. il-lingwa jew lingwi li fihom se jsiru l-verifika u r-rapport abbozzat;

2.4. l-identità ta’ l-awdituri, inkluż, jekk jintuża l-metodu ta’ tim, il-mexxej. Abbiltajiet professjonali speċjalizzati jistgħu jkunu meħtieġa biex issir il-verifika ta’ sistemi u programmi speċjalizzati;

2.5. skeda ta’ laqgħat ma’ uffiċjali u ta’ żjarat lill-istabbilimenti u l-faċilitajiet. Id-dettalji ta’ l-istabbilimenti u l-faċilitajiet miżjura m’għandhomx għalfejn ikunu nklużi minn qabel;

2.6. suġġett għad-dispożizzjonijiet dwar il-libertà ta’ l-informazzjoni, l-awditur għandu jirrispetta l-kunfidenzalità kummerċjali. Il-Kunflitti ta’ interess għandhom jiġu evitati;

2.7. Konformità mar-regoli li jiggvernaw is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, u rispett għad-drittijiet ta’ l-operatur.

Il-pjan għandu jiġi rivedut minn qabel ma’ rappreżentanti tal-persuna verifikata.

3. Prinċipji li jirrigwardaw lill-il-persuna verifikata

Bil-għan li jiġi ffaċilitat ix-xogħol ta’ l-awditur, il-prinċipji li ġejjin għandhom japplikaw għal azzjoni mill-persuna verifikata.

3.1. Il-persuna verifikata għandha tikkoopera mill-qrib ma’ l-awditur u għandha tindika l-persuni responsabbli għal dan ix-xogħol Il-koperazzjoni tistà, per eżempju, tkopri:

- l-aċċess għar-regolamenti u l-istandards applikabbli kollha,

- l-aċċess għall-programmi ta’ implementazzjoni u għar-rekords u d-dokumenti relevanti,

- l-aċċess għar-rapporti tal-verifika u ta’ l-ispezzjonijiet

- id-dokumentazzjoni li tirrigwarda azzjoni korrettiva u l-penali,

- l-aċċess għall-istabbilimenti.

3.2. Il-persuna verifikata għandha timplementa programm dokumentat biex turi lil terzi persuni li l-istandards qed jintlaħqu b’mod konsistenti u uniformi

4. Proċeduri

4.1. Laqgħa tal-ftuħ

Laqgħa tal-ftuħ għandha tinżamm bejn ir-rappreżentanti taż-żewġ Partijiet. F’dik il-laqgħa, l-awditur għandu jiġi fdat bir-reviżjoni tal-pjan tal-verifika, u bil-konferma li riżorsi adegwati, dokumentazzjoni, u faċilitajiet oħra meħtieġa huma disponibbli biex issir il-verifika.

4.2. Reviżjoni tad-dokument

Ir-reviżjoni tad-dokument tista’ tikkonsisti f’reviżjoni tad-dokumenti u tar-rekords li hemm referenza għalihom f’punt 3.1, l-istrutturi u l-poteri tal-persuna verifikata, u kwalunkwe tibdiliet fis-sistemi ta’ l-ispezzjoni ta’ l-ikel u taċ-ċertifikazzjoni sa mill-adozzjoni ta’ dan l-Anness jew sa mill-verifika ta’ qabel, b’emfasi fuq dawk l-aspetti tas-sistema ta’ l-ispezzjoni u taċ-ċertifikazzjoni li għandhom x’jaqsmu ma’ l-annimali jew mal-prodotti konċernati. Dan jista’ jinkludi l-eżaminazzjoni tar-rekords u d-dokumenti relevanti ta’ l-ispezzjoni u taċ-ċertifikazzjoni.

4.3. Verifikazzjoni fuq is-sit

4.3.1. Id-deċiżjoni li jittieħed dan il-pass għandha tkun ibbażata fuq l-istima tar-riskju, u għandu jittieħed kont ta’ fatturi bħall-prodotti konċernati, l-istorja passata ta’ konformità mar-rekwiżiti imposti mis-settur industrijali jew mill-pajjiż li qiegħed jesporta, il-kwantitajiet prodotti u impurtati jew esportati, tibdiliet fl-infrastruttura u n-natura tas-sistemi ta’ l-ispezzjoni u ċ-ċertifikazzjoni nazzjonali.

4.3.2. Il-verifikazzjoni fuq il-post tista’ titlob għal żjajjar fil-faċilitajiet tal-produzzjoni u tal-manifattura, l-immaniġġjar ta’ l-ikel jew ta’ żoni fejn jinżammu l-ħażniet, u l-kontroll tal-laboratorji sabiex jiġi ċċekkjat jekk l-informazzjoni fil-materjal dokumentarju li hemm referenza għalih f’punt 4.2 taqbilx.

4.4. Verifika suċċessiva

Meta ssir verifika suċċessiva biex jiġi ċċekkjat jekk ċerti nuqqasijiet ġewx irranġati, jista’ jkun biżżejjed li jiġu ċċekkjati biss dawk il-punti li kellhom xi nuqqas.

5. Dokumenti tax-xogħol

Il-formoli għar-rappurtaġġ tas-sejbiet u l-konklużjonijiet tal-verifika għandhom, sa fejn hu possibbli, jiġu standardizzati sabiex il-verifika ssir bl-aktar mod uniformi, trasparenti u effiċjenti possibbli. Id-dokumenti tax-xogħol jistgħu jinkludu listi għall-iċċekkjar ta’ punti għall-istima. Dawn il-listi għall-iċċekkjar jistgħu jkopru:

- leġislazzjoni,

- l-istruttura tas-servizzi ta’ l-ispezzjoni u ċ-ċertifikazzjoni u l-mod kif jaħdmu,

- dettalji ta’ l-istabbilimenti u l-mod kif dawn joperaw,

- statistiċi tas-saħħa, pjanijiet għat-teħid ta’ kampjuni u riżultati,

- miżuri ta’ implementazzjoni u proċeduri,

- proċeduri għar-rappurtaġġ u għall-appelli,

- programmi ta’ taħriġ.

6. Laqgħa ta’ l-għeluq

Għandha ssir laqgħa ta’ l-għeluq bejn ir-rappreżentanti taż-żewġ Partijiet, li għaliha għandhom jattendu, fejn xieraq, l-uffiċċjali responsabbli mill-implementazzjoni tal-programmi nazzjonali ta’ l-ispezzjoni u ċ-ċertifikazzjoni. F’dik il-laqgħa, l-awditur għandu jippreżenta s-sejbiet tal-verifika. L-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata b’mod ċar u konċiż sabiex il-konklużjonijiet tal-verifika jinftiehmu b’mod ċar.

Pjan ta’ azzjoni sabiex jiġu korretti in-nuqqasijiet innutati għandu jitħejja mill-persuna verifikata, preferibbilment b’dati għat-tlestija.

7. Rapport

L-abbozz tar-rapport tal-verifika għandu jingħata lill-persuna verifikata malajr kemm jista’ jkun. Dan ta’ l-aħħar għandu żmien xahar biex jikkummenta fuq ir-rapport imħejji; kwalunkwe kummenti mill-persuna verifikata għandhom jiġu inklużi fir-rapport aħħari.

--------------------------------------------------

Appendiċi 10

L-iċċekkjar fil-fruntieri u t-tariffi għall-ispezzjonijiet

A. L-iċċekkjar fil-fruntieri għal setturi fejn hemm rikonoxximent ta’ l-ekwivalenza lejn xulxin

Tip ta’ iċċekkjar fil-fruntiera | Rata |

1.L-iċċekkjar tad-dokumenti | 100 % |

2.L-iċċekkjar fiżiku: | |

— Ħalib u prodotti tal-ħalib | 1 % |

— Skart ta’ l-annimali | 1 % |

B. L-iċċekkjar fil-fruntieri għal setturi għajr dawk li hemm referenza għalihom f’punt A

Tip ta’ iċċekkjar fil-fruntiera | Rata |

1.L-iċċekkjar tad-dokumenti | 100 % |

2.Kontrolli fiżiċi | massa. 10 % |

C. Miżuri speċjali

1. Qed tittieħed nota ta’ l-Anness 3 tar-Rekomandazzjoni Nru 1/94 tal-Kumitat Konġunt KE-Svizzera dwar l-iffaċilitar ta’ ċertu iċċekkjar u formalitajiet veterinarji għal prodotti li ġejjin mill-annimali u għal annimali ħajjin. Dan is-suġġett għandu jiġi eżaminat mill-aktar fis possibbli mill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

2. Is-suġġett tal-kummerċ bejn Franza u l-Isvizzera fil-prodotti tal-ħut li jinqabad mill-Għadira ta’ Ġinevra, u l-kummerċ bejn il-Ġermanja u l-Isvizzera fil-prodotti tal-ħut li jinqabad mill-Għadira ta’ Kostanza għandhom jiġu kkunsidrati mill-aktar fis possibbli mill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

D. Tariffi

1. Għal setturi fejn ir-rikonoxximent ta’ l-ekwivalenza huwa mutwu, it-tariffi għandhom ikunu:

EUR 1,5/t, minimu ta’ EUR 30 u massimu ta’ EUR 350 li jiġu ntaxxati fuq kull konsenja

2. Għal setturi għajr dak li hemm referenza għalih f’punt 1, it-tariffi għandhom ikunu:

EUR 3,5/t, minimu ta’ EUR 30 u massimu ta’ EUR 350 li jiġu ntaxxati fuq kull konsenja.

Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu riveduti mill-Kumitat Veterinarju Konġunt sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Anness.

--------------------------------------------------

Appendiċi 11

Punti ta' kuntatt

Għall-Komunità Ewropea

Id-Direttur

VI/BII Saħħa pubblika, ta' l-annimali u tal-pjanti

Kummissjoni Ewropea

B-1049 Brussel

Kuntatti importanti oħra:

Id-Direttur

Uffiċju Veterinarju u ta' l-Ikel

Dublin

L-Irlanda

Kap ta' l-Unità

DG VI/B/II/4 Koordinazzjoni ta' kwistjonijiet orizzontali dwar is-saħħa

Kummissjoni Ewropea

B-1049 Brussel

Għall-Isvizzera

Office Vétérinaire Fédéral

Case postale

3003 Berne

Switzerland

Tel. (41-31) 323 85 01/02

Fax (41-31) 323 85 90

Kuntatti importanti oħra:

Office Fédéral de la Santé Publique

Case postale

3003 Berne

Tel. (41-31) 322 21 11

Fax (41-31) 322 95 07

Centrale du Service d'Inspection et de Consultation en Matière d'Economie Laitière

Schwarzenburgstraße 161

3097 Liebefeld-Berne

Tel. (41-31) 323 81 03

Fax (41-31) 323 82 27

--------------------------------------------------

Att Finali

Il-plenipotenzari tal-

KOMUNITÀ EWROPEA

u

tal-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA,

li ltaqgħet fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elf disà mija u disgħa u disgħin fil-Lussemburgu għall-iffirmar ta’ dan il-Qbil bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fuq il-kummerċ fil-prodotti agrikoli, adottaw id-Dikjarazzjonijiet Konġunti msemmija hawn taħt u mehmuża ma’ l-Att Finali:

- Dikjarazzjoni Konġunta bejn il-ftehim bilaterali bejn l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera,

- Dikjarazzjoni Konġunta fuq il-klassifikazzjoni tat-tariffi tal-ħxejjex u l-frott misħuqa,

- Dikjarazzjoni Konġunta fuq is-settur tal-laħam,

- Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-metodu Svizzeru ta’ l-amministrazzjoni tal-kwoti tat-tariffi għal-laħam

- Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-implementazzjoni ta’ l-Anness 4 dwar is-saħħa tal-pjanti,

- Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-coupage ta’ prodotti mis-settur ta’ l-inbid li joriġinaw fil-komunità u li huma mpoġġija fis-suq tat-territorju Svizzeru,

- Dikjarazzjoni Konġunta dwar leġislazzjoni li tikkonċerna l-ispirti u x-xorb ta’ prodotti li ġejjin mill-inbid aromatizzat

- Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi u l-indikazzjonijiet ta’ l-oriġini ta’ prodotti u prodotti ta’ l-ikel agrikoli,

- Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-Anness 11 dwar is-saħħa ta’ l-annimali u l-miżuri tekniċi li jittieħdu fiz-zoos applikabbli għall-kummerċ fl-annimali ħajjin u l-prodotti li ġejjin mill-annimali,

- Dikjarazzjoni Konġunta dwar aktar negozjati.

- Huma ħadu nota wkoll tad-Dikjarazzjonijiet li ġejjin, mehmuża ma’ dan l-Att Finali:

Dikjarazzjoni mill-Komunità Ewropea dwar il-fondues tal-ġobon,

- Dikjarazzjoni mill-Isvizzera dwar il-grappa,

- Dikjarazzjonijiet mill-Isvizzera dwar l-ismijiet għal tiġieġ relatat mat-tip ta’ biedja,

- Dikjarazzjoni dwar l-attendenza Svizzera fil-kumitati.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür die Schweizerische EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar il-Ftehim Bilaterali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera

Il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera hawnhekk jirrikonoxxu li l-Ftehim bilaterali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju u suġġett għall-obbligazzjonijiet imposti fuq l-Istati Partijiet għal dan il-Ftehim permezz tas-sħubija tagħhom fl-Unjoni Ewropea jew fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Huma jirrikonoxxu wkoll li d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim jorbtu biss safejn huma kompatibbli mal-liġi tal-Komunità, inkluż il-Ftehim internazzjonali konkluż mill-Komunità.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar il-klassifikazzjoni tat-tariffi fuq il-ħxejjex u l-frott misħuqa

Bil-għan li jassiguraw l-għotja, u jmantnu l-valur, tal-konċessjonijiet mogħtija lill-Isvizzera mill-Komunità, għal ċerti ħxejjex u frott fil-forma ta' trab, koperti mill-Anness 2 tal-Ftehim fuq il-kummerċ fil-prodotti agrikoli, l-awtoritajiet doganali tal-Partijiet hawnhekk jaqblu li jikkunsidraw li jemendaw il-klassifikazzjoni tat-tariffi tal-ħxejjex u l-frott fil-forma ta' tarb fid-dawl ta' l-esperjenza miġjuba bl-applikazzjoni tal-konċessjonijiet fit-tariffi.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

fuq is-settur tal-laħam

Sa mill-1 ta' Lulju 1999, fid-dawl tal-kriżi tal-BSE u l-miżuri meħuda fil-konfront ta' l-esportazzjonijiet Svizzeri minn ċerti Stati Membri u bħala eċċezzjoni, kwota annwali awtonoma għandha tinfetaħ mill-Komunità għal 700 tunnellata netti ta' ċanga mnixxfa suġġetta għat-taxxa ad valorem u eżentata mit-taxxa speċifika u għandha tapplika għal sena mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim. Is-sitwazzjoni għandha tiġi riveduta fejn ir-restrizzjonijiet fl-importazzjonijiet imposti minn ċerti Stati Membri fuq l-Isvizzera jkunu għadhom ma tneħħewx sa dik id-data.

Bi tpattija, għall-istess perijodu u fuq l-istess termini bħal dawk li japplikaw s'issa, l-Isvizzera għandha żżomm il-konċessjonijiet eżistenti (480 t netti ta' perżut Parma u San Daniele, 50 t netti ta' perżut Serrano u 170 t netti ta' Bresaola).

Ir-regoli ta' l-oriġini applikabbli għandhom ikunu dawk ta' arranġamenti mhux preferenzali.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar il-metodu Svizzeru ta' l-amministrazzjoni tal-kwoti tagħha tat-tariffi fuq il-laħam

Il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera hawnhekk jiddikjaraw l-intenzjoni tagħhom, b'mod konġunt u b'mod partikolari fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tal-WTO, li jirrevedu l-metodu Svizzeru ta' l-amministrazzjoni tal-kwoti tagħha tat-tariffi fuq il-laħam bil-għan li jaslu għal metodu ta' amministrazzjoni li jkun anqas ta' xkiel għall-kummerċ.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar l-implementazzjoni ta' l-Anness 4 dwar is-saħħa tal-pjanti

L-Isvizzera u l-Komunità, minn issa "l quddiem imsejħa" il-Partijiet, "qed jintrabtu li jimplementaw l-Anness 4 dwar is-saħħa tal-pjanti bl-aktar mod mgħaġġel possibbli. L-Anness 4 għandu jiġi implementat fl-istat li jkun meta l-leġislazzjoni Svizzera li tkopri l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra imniżżla fl-Appendiċi A tiġi magħmula ekwivalenti għal-leġislazzjoni tal-Komunità kif imniżżla fl-Appendiċi B skond proċedura intenzjonata biex tinkludi il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fl-Appendiċi 1 ta' l-Anness 4 u l-leġislazzjoni taż-żewġ Partijiet fl-Appendiċi 2 tiegħu. Dik il-proċedura għandha tintuża wkoll biex tissupplimenta l-Appendiċi 3 u 4 ta' dak l-Anness skond l-Appendiċi Ċ u D tiegħu f'dak li jirrigwarda lill-Komunità u a bażi tad-dispożizzjonijiet relevanti f'dak li jirrigwarda lill-Isvizzera."

L-Artikoli 9 u 10 ta' l-Anness 4 għandhom jiġu implementati meta dan l-Anness jidħol fis-seħħ, bil-għan li jintroduċu malajr kemm jistà jkun l-istrumenti li jirreġistraw il-pjanti, il-prodotti li ġejjin mill-pjanti, u oġġetti oħra fl-Appendiċi 1 ta' l-Anness 4, li jirreġistarw id-dispożizzjonijiet leġislattivi taż-żewġ Partijiet li għandhom riżultati ekwivalenti f'termini ta' protezzjoni kontra l-introduzzjoni u l-propagazzjoni ta' organiżmi ta' periklu għall-pjanti u l-prodotti mill-pjanti fl-Appendiċi 2 ta' l-Anness 4, li jirrekordjaw l-awtoritajiet responsabbli mill-ħruġ ta' passaporti tas-saħħa tal-pjanti fl-Appendiċi 3 ta' l-Anness 4 u, fejn hu neċessarju, jiddefinixxu ż-żoni u r-rekwiżiti speċjali fir-rigward tiegħu fl-Appendiċi 4 ta' l-Anness 4.

Il-Grupp ta' Ħidma għas-Saħħa tal-Pjanti, li hemm referenza għalih fl-Artikolu 10 ta' l-Anness 4 għandu jikkunsidra l-emendi fil-leġislazzjoni Svizzera mill-aktar fis possibbli bil-għan li jaċċerta jekk hemmx riżultati ekwivalenti għad-dispożizzjonijiet tal-Komunità f'termini tal-protezzjoni kontra l-introduzzjoni u l-propagazzjoni ta' organiżmi ta' periklu għall-pjanti u l-prodotti mill-pjanti. Dan għandu jassigura li l-Anness 4 ikun implementat gradwalment sabiex jkun jistà japplika malajr kemm jistà jkun għall-akbar numru possibbli ta' pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra mniżżla fl-Appendiċi A hawnhekk.

Il-Partijiet jintrabtu li jżommu konsultazzjonijiet tekniċi bil-għan li jippromwovu l-introduzzjoni ta' leġislazzjoni li jkollha riżultati ekwivalenti f'termini ta' protezzjoni kontra l-introduzzjoni u l-propagazzjoni ta' organiżmi ta' periklu għall-pjanti u l-prodotti li ġejjin mill-pjanti.

--------------------------------------------------

Appendiċi A

IL-PJANTI, IL-PRODOTTI MILL-PJANTI U OĠĠETTI OĦRA LI GĦALIHOM IŻ-ŻEWĠ PARTIJIET QED JAQBLU LI JSIBU S-SOLUZZJONI SKOND L-ANNESS 4

A. IL-PJANTI, IL-PRODOTTI MILL-PJANTI U OĠĠETTI OĦRA LI JORIĠINAW FIT-TERRITORJU TA' XI ĦADD MILL-PARTIJIET

1. Il-pjanti u l-prodotti mill-pjanti fejn dawn ikunu qegħdin jiċċirkolaw

1.1. Pjanti intenzjonati għat-tħawwil, li ma jinkludux iż-żerriegħa

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L. [1]

1.2. Partijiet minn pjanti li ma jinkludux il-frott jew iż-żerriegħa, iżda li jinkludu dak it-trab isfar li jidher fil-fjuri għad-dakkir

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. ħlief għas-S. Intermedia (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3. Pjanti ta' speċje stolonifera u tubera intenzjonata għat-tħawwilSolanum L. u speċi mħallta tagħha

1.4. Pjanti, li ma jinkludux il-frott jew iż-żerriegħa

Vitis L.

2. Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra prodotti minn produtturi awtorizzati li jipproduċu għal bejgħ lill-persuni huma involuti bi professjoni fil-produzzjoni tal-pjanti, għajr għall-pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra ppreparati u lesti għall-bejgħ lill-konsumatur aħħari u li għalihom hemm garanzija mill-(awtoritajiet responsabbli fil-) partijiet, li l-produzzjoni tagħhom hija separata b'mod ċar minn dik ta' prodotti oħra

2.1. Pjanti, għajr għaż-żerriegħa

Abies spp.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. and hybrids thereof

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: il-varjetajiet kollha ta' speċi mħallta min-New Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2. Pjanti intenzjonati għat-tħawwil, għajr għaż- żerriegħat

Solanaceae, għajr għal dawk li hemm referenza għalihom f'1.3.

2.3. Pjanti bl-għeruq jew pjanti bil-medju tat-tħawwil imwaħħal jew assoċjat

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea Mill.

Strelitziaceae

2.4. Żrieragħ u basa;

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5. Pjanti intenzjonati għat-tħawwil

Allium porrum L.

2.6. Basal intenzjonat għat-tħawwil

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varjetajiet fil-minjatura u speċi mħallta tagħhom, bħall-G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. u l-G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. IL-PJANTI U L-PRODOTTI MILL-PJANTI LI JORIĠINAW F'TERRITORJI GĦAJR GĦAL DAWK IT-TERRITORJI LI HEMM REFERENZA GĦALIHOM F'A

3. Il-pjanti kollha intenzjonati għat-tħawwil għajr għal:

għajr għaż:

- żrieragħ għajr għal dawk imniżżla f'punt 4,

- dawn il-pjanti li ġejjin:

Citrus L.

Clausena Burm. f.

Fortunella Swingle

Murraya Koenig ex L.

Palmae

Poncirus Raf.

4. Seeds

4.1. Żrieragħ li joriġinaw mill-Arġentina, mill-Awstralja, mill-Bolivia, miċ-Ċile, minn New Zealand u mill-Urugwaj

Cruciferae

Gramineae

Trifolium spp.

4.2. Żrieragħ li joriġinaw f'post li mhux fit-territorju ta' xi wieħed mill-Partijiet

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3. Żrieragħ ta' dawn l-ispeċje li joriġinaw fl-Afganistan, fl-Indja, fl-Iraq, fil-Messiku, fin-Nepal, fil-Pakistan, fl-Istati Uniti

Triticum

Secale

X Triticosecale

5. Pjanti, għajr għal frott u żrieragħ

Vitis L.

6. Partijiet minn pjanti, għajr għal frott u żrieragħ

Coniferales

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (li toriġina f'pajjiżi li mhumiex Ewropej)

Quercus L.

7. Frott (minn pajjiżi li mhumiex Ewropej)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8. Tuberi għajr għal dawk intenzjonati għat-tħawwil

Solanum tuberosum L.

9. Injam li totalment jew parzjalment żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, bil-qoxra taz-zokk tas-siġra jew mingħajrha, jew li hu ppreżentat taħt il-forma ta' biċċiet żgħar ta' l-injam, partikli, ċana, skart ta' l-injam jew biċċiet żgħar.

(a) fejn ikun miksub fl-intier jew parzjalment mill-pjanti kif deskritt aktar "l isfel:"

- Castanea Mill.

- Castanea Mill., Quercus L. (li jinkludi injam li ma żammx il-wiċċ tond naturali tiegħu, li joriġina f'pajjiżi ta' l-Amerika ta' Fuq)

- Coniferales għajr għal Pinus L. (li jinkludi injam li ma żammx il-wiċċ tond naturali tiegħu, li joriġina f'pajjiżi li mhumiex Ewropej)

- Pinus L. (li jinkludi injam li ma żammx il-wiċċ tond naturali tiegħu)

- Populus L. (li joriġina f'pajjiżi Amerikani)

- Acer saccharum Marsh. (li jinkludi injam li ma żammx il-wiċċ tond naturali tiegħu, li joriġina f'pajjiżi ta' l-Amerika ta' Fuq), u

(b) fejn tissodisfa waħda minn dawn id-deskrizzjonijiet:

Kodiċi tan-NM | Deskrizzjoni |

440110 | Injam użat bħala karburanti maqtugħ fi zkuk, f'ħatab, fi friegħi żgħar, f'għesieleġ jew f'forom simili |

ex440121 | Injam maqtugħ f'biċċiet żgħar jew imfarrak: — ta' Koniferi li joriġinaw minn pajjiżi mhux Ewropej |

440122 | Injam maqtugħ f'biċċiet żgħar jew imfarrak — — għajr għall-koniferi |

440130 | Skart u bċejjeċ żgħar ta' l-injam, magħquda fi zkuk, fi briquettes, fi pr itkuni jew f'forom simili |

ex440320 | Injam fil-forma ħarxa tiegħu, imqaxxar mill-qoxra jew mil-likwidu ta' ġo fih jew le, jew bejn wieħed u ieħor maqtugħ f'kaxex: — għajr għal dak ittrattat biż-żebgħa, bit-tbajjà, bil-krijożot jew bi preservattivi oħra tal-Koniferi li joriġinaw f'pajjiżi li mhumiex Ewropej |

440391 | Injam fil-forma ħarxa tiegħu, imqaxxar mill-qoxra jew mil-likwidu ta' ġo fih jew le, jew bejn wieħed u ieħor maqtugħ f'kaxex: — għajr għal dak ittrattat biż-żebgħa, bit-tbajjà, bil-krijożot jew bi preservattivi oħra — — tal-QuercusL. |

440399 | Injam fil-forma ħarxa tiegħu, imqaxxar mill-qoxra jew mil-likwidu ta' ġo fih jew le, jew bejn wieħed u ieħor maqtugħ f'kaxex: — għajr għal dak ittrattat biż-żebgħa, bit-tbajjà, bil-krijożot jew bi preservattivi oħra — — għajr għall-Koniferi Quercus L. jew Fagus L. |

ex440410 | Zkuk twal maqsuma: puntali, serratizzi bil-ponta u bsaten ta' l-injam, ippuntati iżda mhux maqsuma minn tulhom: — ta' Koniferi li joriġinaw f'pajjiżi li mhumiex Ewropej |

ex440420 | Zkuk twal maqsuma: puntali, serratizzi bil-ponta u bsaten ta' l-injam, ippuntati iżda mhux maqsuma minn tulhom — għajr għall-Koniferi |

440610 | L-injam ta' bejn iż-żewġ ħadidiet tal-linji tal-ferrovija) — mhux imprenjat |

ex440710 | Injam isserrat jew maqtugħ minn tulu, imqattà jew imqaxxar, mhux inċanat, xkatlat jew imwaħħal bl-idejn, ta' ħxuna li teċċedi s-6 mm; b'mod partikolari t-travi, planki, għuda, bordijiet, fuljetti: — ta' Con li joriġina f'pajjiżi mhux Ewropej |

ex440791 | Injam isserrat jew maqtugħ minn tulu, imqattà jew imqaxxar, mhux inċanat, xkatlat jew imwaħħal bl-idejn, ta' ħxuna li teċċedi s-6mm; b'mod partikolari t-travi, planki, għuda, bordijiet, fuljetti: — ta' Quercus L. |

ex440799 | Injam isserrat jew maqtugħ minn tulu, imqattà jew imqaxxar, inċanat, xkatlat imwaħħal bl-idejn jew le, ta' ħxuna li teċċedi s-6mm; b'mod partikolari t-travi, planki, għuda, bordijiet, fuljetti: — għajr għall-foresti tal-Con tropikali,, Quercus L. jew Fa L. |

ex441510 | Ippakkjar, kaxex, kontenituri ta' l-injam għat-trasport ta' oġġetti, u oġġetti ta' l-injam irrumblat li ma joriġinawx f'pajjiżi Ewropej |

ex441520 | Pjattaformi jew kaxex ta' l-injam għall-ġarr jew ħżin ta' merkanzija, u twavel għat-tagħbija ta' injam li ma joriġinax f'pajjiżi Ewropej |

ex441600 | Krietel ta' l-injam, li jinkludu kull waħda mill-bċejjeċ ta' l-injam imqawwas użat għall-ġnieb tal-krietel, tal-Quercus L. |

Pjattaformi u kaxex ta' l-injam għall-ġarr jew ħżin ta' merkanzija (kodiċi CN ex441520) huma wkoll eżenti fejn dawn jissodisfaw l-istandards applikabbli għal pjattaformi "UIC" u jġorru marka li tindika tali konformità.

10. Ħamrija u materjal għat-tkabbir

(a) Ħamrija u materjal għat-tkabbir bħala tali, li jikkonsisti fl-intier jew parti minnu f'ħamrija jew f'sustanzi organiċi solidi bħal partijiet minn pjanti, humus li jinkludi l-pit jew iz-zkuk tas-siġar, għajr għal dak li hu kompost kompletament mill-pit

(b) Ħamrija u materjal ieħor għat-tkabbir, imwaħħal jew assoċjat mal-pjanti, li jikkonsisti fl-intier jewparti tiegħu minn materjal speċifikat fil-punt (a) jew li jikkonsisti fl-intier jew parti tiegħu minn pit jew minn sustanzi solidi inorganiċi intenzjonati li jsostnu l-vitalità tal-pjanti.

[1] Suġġett għal dispożizzjonijiet speċjali kkontemplati fir-rigward tal-virus plum pox

--------------------------------------------------

Appendiċi B

LEĠISLAZZJONI

Dispożizzjonijiet tal-Komunità Ewropea

- Direttiva tal-Kunsill 69/464/KEE tat-8 ta' Diċembru 1969 dwar il-kontroll tas-susa fil-patata

- Direttiva tal-Kunsill 69/465/KEE tat-8 ta' Diċembru 1969 dwar il-kontroll tas-sallur li jattakka l-patata

- Direttiva tal-Kunsill 69/466/KEE tat-8 ta' Diċembru 1969 dwar il-kontroll tal-qoxra San José

- Direttiva tal-Kunsill 74/647/KEE tad- 9 ta' Diċembru 1974 dwar il-kontroll tax-xagħat gerbiebi

- Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE tal-21 ta' Diċembru 1976 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni fil-Komunità ta' organiżmi li jistgħu jagħmlu ħsara lill-pjanti jew lill-prodotti ġejjin mill-pjanti, kif l-aħħar emendat bid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/2/KE

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 91/261/KEE tat-2 ta' Mejju 1991 li tirrikonoxxi li l-Awstralja hija ħielsa mill-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

- Direttiva tal-Kummissjoni 92/70/KEE tat-30 ta' Lulju 1992 li telenka r-regoli dettaljati dwar surveys li jistgħu jsiru bil-għan li jirrikonoxxu ż-żoni protetti fil-Komunità

- Direttiva tal-Kummissjoni 92/76/KEE tas-6 ta' Ottubru 1992 li tirrikonoxxi żoni protetti fil-Komunità li huma esposti għal perikli partikolari għas-saħħa tal-pjanti, kif l-aħħar emendat bid-Direttiva 98/17/KE

- Direttiva tal-Kummissjoni 92/90/KEE tat-3 ta' Novembru 1992 li tistabilixxi l-obligazzjonijiet li l-produtturi u l-importaturi tal-pjanti, tal-prodotti li ġejjin mill-pjanti u ta' oġġetti oħra huma suġġetti għalihom u li tistabilixxi d-dettalji għar-reġistrazzjoni tagħhom

- Direttiva tal-Kummissjoni 92/105/KEE tat-3 ta' Diċembru 1992 li tistabilixxi livell ta' standardizzazzjoni għal passaporti għall-pjanti biex jintużaw għaċ-ċaqliq ta' ċerti pjanti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra fi ħdan il-Komunità, u li jistabilixxu l-proċeduri dettaljati li jirrelataw mal-ħruġ ta' dawn il-passaporti għall-pjanti u l-kondizzjonijiet u l-proċeduri dettaljati għall-bdil tagħhom

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/359/KEE tat-28 ta' Mejju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward ta' injam tat-Thuja L., li joriġina fl-Istati Uniti ta' l-Amerika

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/360/KEE tat-28 ta' Mejju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward ta' l-injam tat-Thuja L., li joriġina fil-Kanada

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/365/KEE tat-2 ta' Ġunju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward ta' injam koniferu ttrattat bis-sħana, li joriġina fil-Kanada, u li tistabilixxi d-dettalji tas-sistema indikata li għandha tintuża fl-injam ittrattat bis-sħana

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/422/KEE tat-22 ta' Ġunju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri jipprovdu għal derogi min ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward ta' injam koniferu mnixxef f'kalkara, li joriġina fil-Kanada, u li tistabilixxi d-dettalji tas-sistema indikata li għandha tintuża fir-rigward ta' injam imnixxef f'kalkara

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/423/KEE tat-22 ta' Ġunju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward ta' injam koniferu mnixxef fil-kalkara, li joriġina fl-Istati Uniti ta' l-Amerika, u li tistabilixxi d-dettalji tas-sistema indikata li għandha tintuża fir-rigward ta' injam imnixxef fil-kalkara

- Direttiva tal-Kummissjoni 93/50/KEE ta' l-24 ta' Ġunju 1993 li tispeċifika ċerti pjanti li mhumiex imniżżla fl-Anness V, parti A, tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE, li l-produtturi jew l-imħażen tagħhom, jew iċ-ċentri tad-dispaċċ fiż-żoni tal-produzzjoni ta' dawn il-pjanti, għandhom jiġu mniżżla f'reġistru uffiċjali

- Direttiva tal-Kummissjoni 93/51/KEE ta' l-24 ta' Ġunju 1993 li tistabilixxi regoli għaċ-ċaqliq ta' ċerti pjanti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra minn żona protetta, u għaċ-ċaqliq ta' dawn il-pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra li joriġinaw u jimxu f'din iż-żona protetta

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/452/KEE tal-15 ta' Lulju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE, fir-rigward tal-pjanti tal-Chamaecyparis Spach, Juniperus L. u l-Pinus L., rispettivament, li joriġinaw fil-Ġappun, kif l-aħħar emendat bid-Deċiżjoni 96/711/KE

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/467/KEE tad-19 ta' Lulju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward tal-ballut (Quercus L.), zkuk bil-qoxra mwaħħla, li joriġinaw fil-Kanada u fl-Istati Uniti ta' l-Amerika, kif l-aħħar emendat bid-Deċiżjoni 96/724/KE

- Direttiva tal-Kunsill 93/85/KEE ta' l-4 ta' Ottubru 1993 dwar il-kontroll tal-ġlata fil-patata

- Direttiva tal-Kummissjoni 95/44/KE tas-26 ta' Lulju 1995 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li taħthom ċerti organiżmi perikolużi, pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Annessi I sa V tad-Direttiva tal-Kunsil 77/93/KEE jistgħu jiġu introdotti jew immċaqalqa fil-Komunità jew f'żoni protetti tagħha, għal raġunijiet ta' provi jew xjentifiċi u għax-xogħol fuq selezzjonijiet varjetali, kif l-aħħar emendati bid-Direttiva 97/46/KE

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/506/KE ta' l-24 ta' Novembru 1995 li tawtorizza lill-Istati Membri biex temporanjament jieħdu miżuri addizzjonali kontra d-diseminazzjoni tal-Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith fir-rigward tar-Renju Daniż, kif l-aħħar emendati bid-Deċiżjoni 97/649/KE

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/301/KE tat-3 ta' Mejju 1996 li tawtorizza lill-Istati Membri biex temporanjament jieħdu miżuri addizzjonali kontra d-disseminazzjoni tal-Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith fir-rigward ta' l-Eġittu

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/618/KE tas-16 ta' Ottubru 1996 li tawtorizza lill-Istati Membri jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward tal-patata, għajr għal patata intenzjonata li tinżera' u li toriġina fir-Repubblika tas-Senegal

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/5/KE tat-12 ta' Diċembru 1996 li tirrikonoxxi lill-Ungerija bħala ħielsa mill-Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al spp. Sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/353/KE ta' l-20 ta' Mejju 1997 li tawtorizza lill-Istati Membri jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward tal-pjanti tal-frawli (Fragaria L.), intenzjonati għat-tħawwil, għajr għaż-żerriegħa, li joriġinaw fl-Arġentina

- Direttiva tal-Kummissjoni 98/22/KE tal-15 ta' April 1998 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet minimi għat-twettieq ta' kontrolli fuq is-saħħa tal-pjanti fil-Komunità, f'postijiet ta' ispezzjoni għajr għal dawk fil-post tad-destinazzjoni, ta' pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti ġejjin minn pajjiżi terzi.

--------------------------------------------------

Appendiċi Ċ

AWTORITAJIET RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TA' PASSAPORTI TAL-PJANTI

Komunità

Ministière des Classes Moyennes et de l'Agriculture

Service de la Qualité et de la Protection de végétaux

WTC 3 — 6ème étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1210 Brussels

Tel. (32-2) 208 37 04

Fax (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Lyngby

Tel. (45) 45 96 66 00

Fax (45) 45 96 66 10

Bunderministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Rochusstraβe 1

D-53123 Bonn 1

Tel. (49-228) 529 35 90

Fax (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture and Forestry

Directorate of Plant Produce

Plant Protection Service

3-5, Ippokratous Str.

GR-10164 Athens

Tel. (30-1) 360 54 80

Fax (30-1) 361 71 03

Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Subdirección general de Sanidad Vegetal

MAPA, c/Velazquez, 147 la Planta

E-28002 Madrid

Tel. (34-1) 347 82 54

Fax (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry

Plant Production Inspection Centre

Plant Protection Service

Vilhonvuorenkatu 11 C,PO box 42

FIN-00501 Helsinki

Tel. (358-0) 13 42 11

Fax (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Direction générale de l'Alimentation

Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret

F-75013 Paris

Tel. (33-1) 49 55 49 55

Fax (33-1) 49 55 59 49

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DGPAAN — Servizio Fitosanitario Centrale

Via XX Settembre, 20

I-00195 Rome

Tel.: (39-6) 488 42 93 — 46 65 50 70

Fax (39-6) 481 46 28

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Plantenziektenkundige Dienst (PD)

Geertjesweg 15—Postbus 9102

6700 HC Wageningen

L-Olanda

Tel. (31-317) 49 69 11

Fax (31-317) 42 17 01

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

Stubenring 1

Abteilung Pflanzenschutzdienst

A-1012 Wien

Tel. (43-1) 711 00 68 06

Fax (43-1) 711 00 65 07

Direcção-geral de Protecção das culturas

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

Tel. (351-1) 443 50 58/443 07 72/3

Fax (351-1) 442 06 16/443 05 27

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönkoping

Tel. (46-36) 15 59 13

Fax (46-36) 12 25 22

Ministère de l'Agriculture

ASTA

16, route d'Esch

BP 1904

L-1019 Luxemburg

Tel. (352) 45 71 72218

Fax (352) 45 71 72340

Department of Agriculture, Food and Forestry

Plant Protection Service Agriculture House (7 West)

Kildare street

Dublin

2

L-Irlanda

Tel. (353-1) 607 20 03

Fax (353-1) 661 62 63

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Plant Health Devision

Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

York

YO1 2PX

United Kingdom

Tel. (44-1904) 45 51 61

Fax (44-1904) 45 51 63

--------------------------------------------------

Appendiċi D

ŻONI LI L-ARTIKOLU 4 JIRREFERI GĦALIHOM U L-KONDIZZJONIJIET SPEĊALI KOLLHA DWARHOM

Iż-żoni li l-Artikolu 4 jirreferi għalihom u l-kondizzjonijiet speċjali kollha dwarhom huma definiti fid-dispożizzjonjiet leġislattivi u amministrattivi taż-żewġ partijiet rispettivament kif jidehr hawn taħt.

Disposizzjonijiet tal-Komunità Ewropea

- Id-Direttiva 92/76/KEE tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 1992 li tirrikonoxxi ż-żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità

- Id-Direttiva 92/103/KEE tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Diċembru 1992 li temenda l-Annessi I u IV tad-Direttiva 77/93/KEE tal-Kunsill dwar miżuri protettivi biex jilqgħu għall-introduzzjoni fil-Komunità ta' organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti jew prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

- Id-Direttiva 93/106/KEE tal-Kummissjoni tad-29 ta' Novembru 1993 li temenda id-Direttiva 92/76/KEE li tirrikonoxxi ż-żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità

- Id-Direttiva 93/110/KE tal-Kummissjoni tad-9 ta' Diċembru 1993 li temenda ċerti annessi tad-Direttiva 77/93/KEE tal-Kunsill dwar miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni fil-Komunità ta' organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti jew prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

- Id-Direttiva 94/61/KE tal-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 1994 li testendi l-perjodu ta' rikonoxximent proviżorju għal ċerti żoni protetti kif kif jipprovdi l-Artikolu 1 tad-Direttiva 92/76/KEE

- Id-Direttiva 95/4/KE tal-Kummissjoni tal-21 ta' Frar 1995 li temenda xi annessi tad-Direttiva 77/93/KEE tal-Kunsill dwar miżuri protettivi biex jilqgħu għall-introduzzjoni fil-Komunità ta' organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti jew prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

- Id-Direttiva 95/40/KE tal-Kummissjoni tad-19 ta' Lulju 1995 li temenda d-Direttiva 92/76/KEE li tirrikonoxxi ż-żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità

- Id-Direttiva 95/65/KE tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Diċembru 1995 li temenda d-Direttiva 92/76/KEE li tirrikonoxxi ż-żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità

- Id-Direttiva 95/66/KE tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Diċembru 1995 li temenda ċerti Annessi għad-Direttiva 77/93/KEE tal-Kunsill dwar miżuri protettivi biex jilqgħu għall-introduzzjoni fil-Komunità ta' organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti jew prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

- Id-Direttiva 96/14/Euratom, KEFA, KE tal-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 1996 li temenda xi annessi tad-Direttiva 77/93/KEE tal-Kunsill dwar miżuri protettivi biex jilqgħu għall-introduzzjoni fil-Komunità ta' organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti jew prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

- Id-Direttiva 96/15/KE tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Marzu 1996 li temenda d-Direttiva 92/76/KEE li tirrikonoxxi ż-żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità

- Id-Direttiva 96/76/KE tal-Kummissjoni tad-29 ta' Novembru 1996 li temenda d-Direttiva 92/76/KEE li tirrikonoxxi ż-żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità

- Id-Direttiva 95/41/KE tal-Kummissjoni tad-19 ta' Lulju 1995 li temenda xi annessi tad-Direttiva 77/93/KEE tal-Kunsill dwar miżuri protettivi biex jilqgħu għall-introduzzjoni fil-Komunità ta' organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti jew prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

- Id-Direttiva 98/17/KE tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 1998 li temenda d-Direttiva 92/76/KEE li tirrikonoxxi ż-żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar il-coupage ta' prodotti fis-settur ta' l-inbejjed li joriġinaw fil-Komunità u mqegħda fis-suq fit-Territorju Svizzeru

L-Artikolu 4(1) ta' l-Anness 7, moqri flimkien mal-punt A ta' l-Appendiċi 1 tiegħu, jippermetti il-coupage fuq Territorju Svizzeru ta' prodotti mis-settur ta' l-inbejjed li joriġinaw fil-Komunità flimkien ma' prodotti oħra mis-settur ta' l-inbejjed fil-Komunità jew flimkien ma' prodotti minn oriġini oħra biss skond kondizzjonijiet stabbiliti fid-disposizzjonijiet relattivi tal-Komunità jew, fejn ma jeżistux dawn id-disposizzjonijiet, fid-disposizzjonijiet ta' l-Istati Membri stabbiliti fl-Appendiċi 1. Bħala konsegwenza, l-Artikolu 371 ta' l-Ordinanza Svizzera ta' l-1 ta' Marzu 1995 dwar oġġetti ta' l-ikel ma' tapplikax għal dawn il-prodotti.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar il-leġislazzjoni dwar xorb ta' spirtu u xorb aromatiku magħmul mill-inbid aromatizzat

Xewqana li jistabbilixxu kondizzjonijiet favorevoli biex jiffaċilitaw u jippromwovu l-kummerċ bejniethom xorb ta' spirtu u xorb aromatiku magħmul mill-inbid aromatizzat u, għal dak il-għan, li jeliminaw il-barrieri tekniċi għall-kummerċ f'dawn ix-xarbiet, il-Partijiet qed jaqblu kif ġej:

L-Isvizzera hawnekk tiggarantixxi li tagħmel il-leġislazzjoni tagħha ekwivalenti għall-leġislazzjoni tal-Komunità dwar is-suġġett u minn issa tibda l-proċeduri relevanti bl-iskop li, fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, tadatta l-leġislazzjoni tagħha fuq it-tifsira, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta' xorb ta' spirtu u xorb aromatiku magħmul mill-inbid aromatizzat.

Hekk kif l-Isvizzera ddaħħal leġislazzjoni li ż-żewġ Partijiet iqiesu bħala ekwivalenti għal dawk tal-Komunità, il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera għandhom jibdew il-proċeduri sabiex fil-Ftehim dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli jinkorporaw anness dwar l-għarfien reċiproku tal-leġislazzjonijiet tagħhom dwar xorb ta' spirti u xorb aromatiku minn prodotti ta' inbejjed.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar il-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u denominazzjoni ta' oriġini ta' prodotti agrikoli u oġġetti ta' l-ikel

Il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera (minn hawn il-quddiem jidhru bħal "il-Partijiet") hawn qed jiftehmu li l-protezzjoni ta' xulxin ta' denominazzjoni ta' oriġini (PDO) u indikazzjonijiet ġeografiċi (PGI) hi essenzali għal-liberalizazzjoni tal-kummerċ fi prodotti agrikoli u oġġetti ta' l-ikel bejn il-Partijiet. L-inkorporazzjoni tad-disposizzjonijiet dwarhom fil-Ftehim bilaterali fuq il-kummerċ fi prodotti agrikoli hi żieda meħtieġa ma' l-Anness 7 tal-Ftehim fuq il-kummerċ fi prodotti mis-settur ta' l-inbejjed, u b'mod partikolari it-Titlu II tiegħu, li jipprovdi għall-protezzjoni reċiproka ta' l-ismijiet ta' dawn il-prodotti, u għall-Anness 8 mal-Ftehim dwar ir-rikonoxximent u l-protezzjoni reċiproka ta' l-ismijiet ta' xorb ta' spirtu u xorb aromatiku magħmul mill-inbid aromatizzat.

Il-Partijiet għandhom jagħmlu d-disposizzjonijiet meħtieġa għall-protezzjoni reċiproka ta' PDO u PGI sabiex dawn ikunu inkorporati fil-Ftehim dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli fuq bażi ta' leġislazzjoni ekwivalenti, sew dwar kondizzjonijiet li jirregolaw ir-registrazzjoni ta' PDO u PGI kif ukoll dwar l-arranġamenti ta' kontroll. L-inkorporazzjoni ta' dawn id-disposizzjonijiet għandha sseħħ f'data li hi aċċettabbli għaż-żewġ Partijiet, u mhux qabel ma l-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92 ikun applikat bi sħiħ rigward il-Komunità kif kostitwita fil-preżent. Sa frattant, il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar il-ħidma tagħhom f'dan il-qasam filwaqt li jżommu quddiem għajnejhom il-limitazzjonijiet legali.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZONI KONĠUNTA

dwar l-Anness 11 dwar is-saħħa ta' l-annimali u miżuri żootekniċi applikabbli fil-kummerċ ta' annimali ħajjin u prodotti ta' l-annimali

Flimkien ma' l-Istati Membri konċernati, il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għandha timmonitora mill-qrib l-iżvilupp tal-BSE u tal-miżuri kontra l-marda kif adottati fl-Isvizzera bl-iskop li tinstab soluzzjoni xierqa F'dawn iċ-ċirkostanzi, l-Isvizzera hawnhekk tiggrantixxi li ma tibda ebda proċedura kontra l-Komunità jew l-Istati Membri tagħha fi ħdan l-Organizazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar aktar negozjati

Il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera jiddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jibdew negozjati sabiex jikkonkludu ftehim f'oqsma ta' interess komuni bħall-aġġornamnet tal-Protokoll 2 għall-Ftehim għall-Kummerċ Ħieles ta' l-1972 u l-parteċipazzjoni ta' l-Isvizzera f'ċerti programmi tal-Komunità fl-oqsma tat-taħriġ, żgħażagħ, medja, statistika u ambjent. Il-ħidma ta' tħejjija għal dawn in-negozjati għandha tipproċedi b'mod rapidu hekk kif in-negozjati bilaterali jkunu konklużi.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI MILL-KOMUNITÀ EWROPEA

dwar fondues tal-ġobon

Il-Komunità Ewropea hawnhekk tiddikjara li hi lesta, b'konnessjoni ma' l-adozzjoni tal-Protokoll 2 mal-Ftehim tal-Kummerċ Ħieles ta' l-1972, sabiex tikkonsidra il-lista ta' ġobon użati fil-fondues tal-ġobon.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI MILL-ISVIZZERA

dwar il-grappa

L-Isvizzera tiddikjara li tiggrantixxi li tirrispetta d-definizjoni stabbilita mill-Komunità għall-isem ta' "grappa" ("grape marc spirit" jew "grape marc") li jirreferi għaliha l-Artikolu 1(4)(f) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI MILL-ISVIZZERA

dwar ismijiet ta' tjur relatati mat-tip ta' biedja

L-Isvizzera qed tiddikjara li fil-preżent m'għandha ebda leġislazzjoni speċifikament fuq it-tip ta' biedja u l-ismijiet għat-tjur.

Madankollu, tiddikjara l-intenzjoni tagħha li minn issa tibda l-proċeduri relevanti bil-għan li, fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, li tadotta leġislazzjoni speċifika dwar it-tip ta' biedja u l-ismijiet tat-tjur li tkun ekwivalenti għal-leġislazzjoni tal-Komunità fuq is-suġġett.

L-Isvizzera hawnhekk tiddikjara li għandha leġislazzjoni relevanti b'mod partikolari dwar il-protezzjoni tal-konsumatur kontra prattiċi qarrieqa, dwar protezzjoni ta' l-annimali, dwar protezzjoni ta' marki u dwar il-ġlieda kontra kompetizzjoni inġusta.

Tiddikjara li l-leġislazzjoni eżistenti hi applikata b'tali mod li tisgura li l-konsumatur jinagħta informazzjoni oġġettiva u relevanti bil-għan li tiggarantixxi kompetizzjoni ġusta bejn tjur ta' oriġini Svizzera u tjur ta' oriġini mill-Komunità. Għanda tagħti attenzjoni speċjali għall-prevenzjoni ta' l-użu ta' informazzjoni mhux eżatta u qarrieqa li tista' tqarraq lill-konsumatur dwar in-natura tal-prodotti, it-tipi ta' biedja u l-ismijiet tat-tjur li jitqegħdu fis-suq Svizzeru.

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI

dwar l-attendenza Svizzera fil-kumitati

Il-Kunsill jaqbel li r-rappreżentanti ta' l-Isvizzera jistgħu, safejn is-suġġett jinteressahom, jattendu għal-laqgħat ta' dawn il-kumitati u gruppi ta' ħidma ta' esperti bħala osservaturi:

- Kumitati ta' programmi ta' riċerka, inkluż il-Kumitat ta' Riċerka Teknika u Xjentifika (CREST),

- Il-Kummissjoni Amministrattiva dwar Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti,

- Gruppi ta' Koordinament dwar l-għarfien reċiproku ta' diplomi ta' edukazzjoni ogħlja,

- Kumitati konsultattivi dwar ir-rotot ta' l-ajru u l-applikazzjoni ta' regoli ta' kompetizzjoni fil-qasam tat-trasport bl-ajru.

Ir-rappreżentanti ta' l-Isvizzera m'għandhomx ikunu preżenti meta dawn il-kumitati jivvutaw.

Fil-każ ta' kumitati oħra li jolqtu oqsma skond dawn il-ftehim li fihom l-Isvizzera adottat jew l-aquis communautaire jew miżuri ekwivalent, il-Kummissjoni tikkonsulta ma' esperti Svizzeri skond il-metodi speċifikati fl-Artikolu 100 tal-Ftehim ŻEE.Tagħrif dwar id-dħul fis-seħħ tas-seba' Ftehim mal-Konfederazzjoni Svizzera fis-setturi ta' moviment ħieles ta' persuni, trasport bl-ajru u bl-art, ksib pubbliku ta' materjal, koperazzjoni xjentifika u teknoloġika, tagħrif ta' xulxin dwar valutar bi qbil, u kummerċ fi prodotti agrikoliBilli n-notifikazzjoni finali tat-tlestija tal-proċeduri meħtieġa għad-dħul fis-seħħ tas-seba' Ftehim fis-setturi tal-moviment ħieles tal-persuni, it-trasport bl-ajru u bl-art, l-offerti pubbliċi, il-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika, ir-rikonoxximent reċiproku dwar l-evalwazzjoni tal-konformità, u l-kummerċ fi prodotti agrikoli bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq in-naħa waħda, u l-Konfederazzjoni Svizzera fuq in-naħa l-oħra, iffirmati fil-Lussemburgu fil-21 ta' Ġunju 1999, saret fis-17 ta' April 2002, dawn il-ftehim sa jidħlu fis-seħħ b'mod simultanju fl-1 ta' Ġunju 2002.

--------------------------------------------------

Top