EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022R0263-20220414

Consolidated text: Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/263 tat-23 ta’ Frar 2022 dwar miżuri restrittivi b’reazzjoni għar-rikonoxximent taż-żoni mhux ikkontrollati mill-gvern tal-oblasts tal-Ukrajna ta’ Donetsk u Luhansk u d-deċiżjoni li jintbagħtu l-forzi armati Russi f'dawk iż-żoni

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/263/2022-04-14

02022R0263 — MT — 14.04.2022 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

▼C1

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2022/263

tat-23 ta’ Frar 2022

dwar miżuri restrittivi b’reazzjoni għar-rikonoxximent taż-żoni mhux ikkontrollati mill-gvern tal-oblasts tal-Ukrajna ta’ Donetsk u Luhansk u d-deċiżjoni li jintbagħtu l-forzi armati Russi f'dawk iż-żoni

▼B

(ĠU L 042I 23.2.2022, p. 77)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/595 tal-11 ta’ April 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M2

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2022/626 tat-13 ta’ April 2022

  L 116

3

13.4.2022


Ikkoreġut bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 062, 1.3.2022, p.  26 (2022/263)
▼B

▼C1

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2022/263

tat-23 ta’ Frar 2022

dwar miżuri restrittivi b’reazzjoni għar-rikonoxximent taż-żoni mhux ikkontrollati mill-gvern tal-oblasts tal-Ukrajna ta’ Donetsk u Luhansk u d-deċiżjoni li jintbagħtu l-forzi armati Russi f'dawk iż-żoniArtikolu 1

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

“servizzi ta’ senserija” tfisser:

(i) 

in-negozjar jew l-arranġament ta’ tranżazzjonijiet għax-xiri, il-bejgħ jew il-provvista ta’ prodotti u ta’ teknoloġija jew ta’ servizzi finanzjarji u tekniċi, inkluż minn pajjiż terz lejn kwalunkwe pajjiż terz ieħor; jew

(ii) 

il-bejgħ jew ix-xiri ta’ prodotti u ta' teknoloġija jew ta' servizzi finanzjarji u tekniċi, inkluż fejn ikunu lokalizzati f'pajjiżi terzi għat-trasferiment tagħhom lejn pajjiż terz ieħor;

(b) 

“pretensjoni” tfisser kwalunkwe pretensjoni, kemm jekk asserita permezz ta’ proċedimenti legali kif ukoll jekk le, li jkunu seħħew qabel jew wara l-24 ta’ Frar 2022, taħt kuntratt jew tranżazzjoni, jew b’rabta magħhom, u tinkludi b’mod partikolari:

(i) 

pretensjoni għat-twettiq ta’ kull obbligu li jirriżulta skont kuntratt jew tranżazzjoni, jew b’rabta ma’ wieħed minnhom;

(ii) 

pretensjoni għall-estensjoni jew għall-ħlas ta’ bond, ta’ garanzija finanzjarja jew ta’ indennizz ta’ kull forma;

(iii) 

pretensjoni għal kumpens marbut ma’ kuntratt jew tranżazzjoni;

(iv) 

kontropretensjoni;

(v) 

pretensjoni għall-għarfien jew l-infurzar, inkluż bil-proċedura ta’ exequatur, ta’ sentenza, ta’ deċiżjoni bl-arbitraġġ jew ta’ deċiżjoni ekwivalenti, irrispettivament minn fejn tittieħed jew tingħata;

(c) 

“kuntratt jew tranżazzjoni” tfisser kull tranżazzjoni ta’ liema forma hi u tkun xi tkun il-liġi applikabbli, u sew jekk tikkonsisti f'kuntratt wieħed jew aktar jew obbligi simili magħmula bejn l-istess partijiet jew differenti; għal dan l-iskop, “kuntratt” tinkludi bond, garanzija jew indennizz, b’mod partikolari garanzija finanzjarja jew kumpens finanzjarju, u kreditu, sew jekk legalment indipendenti jew le, kif ukoll kwalunkwe dispożizzjoni relatata li taqa’ taħt, jew b'konnessjoni mat-tranżazzjoni;

(d) 

“territorji speċifikati” tfisser iż-żoni mhux ikkontrollati mill-gvern tal-oblasts tal-Ukrajna ta’ Donetsk u Luhansk;

(e) 

“entità fit-territorji speċifikati” tfisser kwalunkwe entità li jkollha l-uffiċċju reġistrat, l-amministrazzjoni ċentrali jew il-post prinċipali tan-negozju tagħha fit-territorji speċifikati, is-sussidjarji jew l-affiljati tagħha taħt il-kontroll tagħha fit-territorji speċifikati, kif ukoll fergħat u entitajiet oħra li joperaw fit-territorji speċifikati;

(f) 

“oġġetti li joriġinaw mit-territorji speċifikati” tfisser oġġetti li jinkisbu għalkollox mit-territorji speċifikati jew li tkun saritilhom l-aħħar trasformazzjoni sostanzjali tagħhom hemmhekk, f’konformità, mutatis mutandis, mal-Artikolu 60 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni ( 1 );

(g) 

“servizzi ta’ investiment” tfisser is-servizzi u l-attivitajiet li ġejjin:

(i) 

l-ilqugħ u t-trasmissjoni ta’ ordnijiet rigward strument finanzjarju wieħed jew iktar,

(ii) 

l-eżekuzzjoni ta’ ordnijiet f’isem klijenti,

(iii) 

in-negozjar akkont proprju,

(iv) 

il-ġestjoni tal-portafoll,

(v) 

konsulenza dwar l-investiment,

(vi) 

is-sottoskrizzjoni ta’ strumenti finanzjarji u/jew it-tqegħid ta’ strumenti finanzjarji fuq bażi ta’ impenn irrevokabbli,

(vii) 

it-tqegħid ta’ strumenti finanzjarji mhux fuq bażi ta’ impenn irrevokabbli,

(h) 

“assistenza teknika” tfisser kwalunkwe appoġġ tekniku relatat ma' tiswijiet, żvilupp, manifattura, immuntar, ittestjar, manutenzjoni, jew kwalunkwe servizz tekniku ieħor, u tista' tkun f'forma ta' struzzjoni, parir, taħriġ, trażmissjoni ta' għarfien operazzjonali jew ħiliet jew servizzi ta' konsulenza, tinkludi forom verbali ta' assistenza;

(i) 

“territorju tal-Unjoni” tfisser it-territorji tal-Istati Membri li għalihom huwa applikabbli t-Trattat, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattat, inkluż l-ispazju tal-ajru tagħhom.

(j) 

“awtoritajiet kompetenti” tfisser l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kif identifikati fuq is-siti tal-internet elenkati fl-Anness I.

Artikolu 2

1.  

Huwa pprojbit:

(a) 

li jiġu importati fl-Unjoni Ewropea oġġetti li joriġinaw fil-Krimea jew f’Sevastopol;

(b) 

li jkunu pprovduti, direttament jew indirettament, finanzjament jew għajnuna finanzjarja, kif ukoll l-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni, relatati mal-importazzjoni tal-prodotti msemmija fil-punt (a).

2.  

Il-projbizzjonijiet fil-paragrafu 1 ma għandhomx japplikaw għal:

(a) 

l-eżekuzzjoni sal-24 ta’ Mejju 2022 ta’ kuntatti kummerċjali konklużi qabel it-23 ta’ Frar 2022, jew ta’ kuntratti anċillari neċessarji għall-eżekuzzjoni ta’ kuntratti bħal dawn, sakemm il-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp li jkunu jridu jwettqu l-kuntratt ikunu nnotifikaw, mill-anqas 10 ijiem ta’ xogħol qabel, l-attività jew it-tranżazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih huma stabbiliti;

(b) 

oġġetti li joriġinaw mit-territorji speċifikati li jkunu saru disponibbli għall-awtoritajiet tal-Ukrajna għal eżaminazzjoni, li għalihom tkun ġiet ivverifikata l-konformità mal-kondizzjonijiet li jagħtu l-intitolament għal oriġini preferenzjali u li għalihom kien inħareġ ċertifikat tal-oriġini skont il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna.

Artikolu 3

1.  

Huwa pprojbit:

(a) 

l-akkwist ta’ parteċipazzjoni ġdida jew l-estensjoni ta’ kwalunkwe parteċipazzjoni eżistenti f'titolu ta’ proprjetà fuq immobbli li jinsab fit-territorji speċifikati;

(b) 

l-akkwist ta’ parteċipazzjoni ġdida jew l-estensjoni ta’ kwalunkwe parteċipazzjoni eżistenti f’titolu ta’ proprjetà fuq, jew fil-kontroll ta’, entitajiet fit-territorji speċifikati, inkluż l-akkwist totali ta’ tali entità jew l-akkwist ta’ ishma fiha, u titoli oħrajn ta’ natura parteċipattiva ta’ tali entità;

(c) 

l-għoti, jew il-parteċipazzjoni fi kwalunkwe arranġament ta’ għoti, ta’ self jew kreditu jew b’xi mod ieħor l-għoti ta' finanzjament, inkluż kapital ta' ekwità, lil xi entità fit-territorji speċifikati, jew għall-iskop dokumentat tal-finanzjament ta' tali entità;

(d) 

il-ħolqien ta’ kwalunkwe impriża konġunta fit-territorji speċifikati jew ma’ entità fit-territorji speċifikati;

(e) 

l-għoti ta’ servizzi ta’ investiment li jkunu direttament relatati mal-attivitajiet imsemmija fil-punti (a) sa (d).

2.  
Il-projbizzjonijiet u r-restrizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għat-twettiq ta’ negozju leġittimu ma’ entitajiet barra mit-territorji speċifikati, dment li l-investimenti relatati mhumiex destinati għal entitajiet fit-territorji speċifikati.
3.  
Il-projbizzjonijiet fil-paragrafu 1 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni ta' obbligu li jirriżulta minn kuntratt konkluż qabel it-23 ta’ Frar 2022, jew minn kuntratti anċillari meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta' tali kuntratt, sakemm l-awtorità kompetenti tkun ġiet infurmata mill-inqas ħamest ijiem ta' xogħol bil-quddiem.

Artikolu 4

1.  

Huma pprojbiti l-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' oġġetti u teknoloġija elenkati fl-Anness II:

(a) 

lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fit-territorji speċifikati jew,

(b) 

għall-użu fit-territorji speċifikati.

L-Anness II għandu jinkludi ċerti oġġetti u teknoloġiji adatti għall-użu fis-setturi ewlenin li ġejjin:

(i) 

trasport;

(ii) 

telekomunikazzjonijiet;

(iii) 

enerġija;

(iv) 

prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni fir-rigward ta' żejt, gass u riżorsi minerali.

2.  

Huwa pprojbit:

(a) 

l-għoti, direttament jew indirettament, ta' għajnuna teknika jew servizzi ta' senserija relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fl-Anness II jew relatati mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta' tali oġġetti lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fit-territorji speċifikati jew għall-użu fit-territorji speċifikati;

(b) 

l-għoti, direttament jew indirettament, ta' finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fl-Anness II, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fit-territorji speċifikati jew għall-użu fit-territorji speċifikati.

3.  
Il-projbizzjonijiet fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni, sal-24 ta’ Awwissu 2022, ta’ obbligu li jirriżulta minn kuntratt konkluż qabel it-23 ta’ Frar 2022, jew minn kuntratti anċillari meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta' tali kuntratti sakemm l-awtorità kompetenti tkun ġiet infurmata mill-inqas ħamest ijiem ta' xogħol bil-quddiem.

▼M2

Artikolu 4a

1.  

Il-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 ma għandhomx japplikaw għal:

(a) 

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ oġġetti jew teknoloġija elenkati fl-Anness II;

(b) 

l-għoti, direttament jew indirettament, ta’ assistenza teknika jew ta’ servizzi ta’ senserija relatati ma’ oġġetti u teknoloġija elenkati fl-Anness II jew relatati mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ tali oġġetti; jew

(c) 

l-għoti, direttament jew indirettament, ta’ finanzjament jew ta’ assistenza finanzjarja relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fl-Anness II, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fit-territorji speċifikati jew għall-użu fit-territorji speċifikati minn:

— 
korpi pubbliċi jew persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi li jirċievu finanzjament pubbliku mill-Unjoni jew mill-Istati Membri, dment li tali oġġetti, teknoloġija, servizzi u assistenza jkunu meħtieġa għal finijiet umanitarji fit-territorji speċifikati;
— 
organizzazzjonijiet u aġenziji li huma vvalutati mill-Unjoni abbażi tal-pilastri u li magħhom l-Unjoni ffirmat ftehim qafas ta’ sħubija finanzjarja li abbażi tiegħu l-organizzazzjonijiet u l-aġenziji jaġixxu bħala sħab umanitarji tal-Unjoni, dment li tali oġġetti, teknoloġija, servizzi u assistenza jkunu meħtieġa għal finijiet esklużivament umanitarji fit-territorji speċifikati;
— 
organizzazzjonijiet u aġenziji li lilhom l-Unjoni tat iċ-Ċertifikat ta’ Sħubija Umanitarja jew li huma ċċertifikati jew rikonoxxuti minn Stat Membru skont il-proċeduri nazzjonali, dment li tali oġġetti, teknoloġija, servizzi u assistenza jkunu meħtieġa għal finijiet esklużivament umanitarji fit-territorji speċifikati; jew
— 
l-aġenziji speċjalizzati tal-Istati Membri, dment li tali oġġetti, teknoloġija, servizzi u assistenza jkunu meħtieġa għal finijiet esklużivament umanitarji fit-territorji speċifikati.
2.  

B’deroga mill-Artikolu 4, f’każijiet mhux koperti mill-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħtu awtorizzazzjonijiet ġenerali jew speċifiċi, b’dawk it-termini u l-kondizzjonijiet ġenerali u speċifiċi li huma jqisu xierqa, għal:

(a) 

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ oġġetti jew teknoloġija elenkati fl-Anness II;

(b) 

l-għoti, direttament jew indirettament, ta’ assistenza teknika jew ta’ servizzi ta’ senserija relatati ma’ oġġetti u teknoloġija elenkati fl-Anness II jew relatati mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ tali oġġetti; jew

(c) 

l-għoti, direttament jew indirettament, ta’ finanzjament jew ta’ assistenza finanzjarja relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fl-Anness II,

lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fit-territorji speċifikati jew għall-użu fit-territorji speċifikati, dment li tali oġġetti, teknoloġija, servizzi u assistenza jkunu meħtieġa għal finijiet esklużivament umanitarji fit-territorji speċifikati.

3.  
L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni b’kull awtorizzazzjoni li jagħti skont il-paragrafu 2 fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni.
4.  
Xejn f’dan l-Artikolu ma għandu jaffettwa l-konformità mar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 ( 2 ).

▼C1

Artikolu 5

1.  
Huwa pprojbit il-forniment ta’ għajnuna teknika, jew servizzi ta’ senserija, ta’ kostruzzjoni jew ta’ inġinerija li jkunu direttament relatati mal-infrastruttura fit-territorji speċifikati fis-setturi msemmija fl-Artikolu 4(1) kif definiti fuq il-bażi tal-Anness II, indipendentement mill-oriġini tal-oġġetti u t-teknoloġija.
2.  
Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni, sal-24 ta’ Awwissu 2022 ta’ obbligu li jirriżulta minn kuntratt konkluż qabel it-23 ta’ Frar 2022, jew minn kuntratti anċillari meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta' tali kuntratt.
3.  
Hija pprojbita l-parteċipazzjoni, konxjament u bi ħsieb, f'attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun l-evażjoni mill-projbizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2.

▼M2

Artikolu 5a

1.  

Il-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5(1) ma għandhomx japplikaw għall-forniment ta’ assistenza teknika, jew ta’ servizzi ta’ senserija, ta’ kostruzzjoni jew ta’ inġinerija relatati direttament mal-infrastrutturi fit-territorji speċifikati fis-setturi msemmija fl-Artikolu 4(1) kif definiti abbażi tal-Anness II, indipendentement mill-oriġini tal-oġġetti u tat-teknoloġija, minn:

(a) 

korpi pubbliċi jew persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi li jirċievu finanzjament pubbliku mill-Unjoni jew mill-Istati Membri, dment li tali assistenza u servizzi jkunu meħtieġa għal finijiet esklużivament umanitarji fit-territorji speċifikati;

(b) 

organizzazzjonijiet u aġenziji li huma vvalutati mill-Unjoni abbażi tal-pilastri u li magħhom l-Unjoni ffirmat ftehim qafas ta’ sħubija finanzjarja li abbażi tiegħu l-organizzazzjonijiet u l-aġenziji jaġixxu bħala sħab umanitarji tal-Unjoni, dment li tali assistenza u servizzi jkunu meħtieġa għal finijiet esklużivament umanitarji fit-territorji speċifikati;

(c) 

organizzazzjonijiet u aġenziji li lilhom l-Unjoni tat iċ-Ċertifikat ta’ Sħubija Umanitarja jew li huma ċċertifikati jew rikonoxxuti minn Stat Membru skont il-proċeduri nazzjonali, dment li tali assistenza u servizzi jkunu meħtieġa għal finijiet esklużivament umanitarji fit-territorji speċifikati; jew

(d) 

l-aġenziji speċjalizzati tal-Istati Membri, dment li tali assistenza u servizzi jkunu meħtieġa għal finijiet esklużivament umanitarji fit-territorji speċifikati.

2.  
B’deroga mill-Artikolu 5(1), f’każijiet mhux koperti mill-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħtu awtorizzazzjonijiet ġenerali jew speċifiċi, b’dawk it-termini u l-kondizzjonijiet ġenerali u speċifiċi li huma jqisu xierqa, għall-għoti ta’ assistenza teknika, jew ta’ servizzi ta’ senserija, ta’ kostruzzjoni jew ta’ inġinerija relatati direttament mal-infrastrutturi fit-territorji speċifikati fis-setturi msemmija fl-Artikolu 4(1) kif definit abbażi tal-Anness II, indipendentement mill-oriġini tal-oġġetti u t-teknoloġija, dment li tali assistenza u servizzi jkunu meħtieġa għal finijiet esklużivament umanitarji fit-territorji speċifikati.
3.  
L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni b’kull awtorizzazzjoni li jagħti skont il-paragrafu 2 fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni.
4.  
Xejn f’dan l-Artikolu ma għandu jaffettwa l-konformità mar-Regolament (UE) Nru 269/2014.

▼C1

Artikolu 6

1.  
Huwa pprojbit l-għoti ta' servizzi li jkunu direttament relatati mal-attivitajiet tat-turiżmu fit-territorji speċifikati.
2.  
Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1 għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni sal-24 ta’ Awwissu 2022 ta’ obbligu li jirriżulta minn kuntratt jew kuntratt anċillari konkluż qabel it-23 ta’ Frar 2022, jew minn kuntratti anċillari meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta’ tali kuntratti, dment li l-awtorità kompetenti tkun ġiet infurmata mill-inqas ħamest ijiem ta’ xogħol minn qabel.

Artikolu 7

1.  

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħtu, taħt tali termini u kundizzjonijiet li huma jqisu xierqa, awtorizzazzjoni relattivament għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikoli 3(1) u l- 4(2), u għall-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fl-Artikolu 4(1) sakemm dawn ikunu:

(a) 

meħtieġa għal finijiet uffiċjali ta' missjonijiet konsulari jew organizzazzjonijiet internazzjonali li jgawdu immunitajiet taħt il-liġi internazzjonali, li jkunu jinsabu fit-territorji speċifikati;

(b) 

relatati ma' proġetti esklussivament b'appoġġ ta' sptarijiet jew istituzzjonijiet oħrajn tas-saħħa pubblika li jipprovdu servizzi mediċi, jew istituzzjonijiet ċivili ta' tagħlim, li jkunu jinsabu fit-territorji speċifikati;

(c) 

strumenti jew tagħmir għall-użu mediku.

2.  
L-awtoritajiet kompetenti jistgħu wkoll jagħtu, b’tali termini u kundizzjonijiet li huma jqisu xierqa, awtorizzazzjoni relattivament għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1), sakemm it-tranżazzjoni tkun għall-iskop ta’ manutenzjoni sabiex tiġi żgurata s-sikurezza ta’ infrastruttura eżistenti.
3.  
L-awtoritajiet kompetenti jistgħu wkoll jagħtu, b’tali termini u kundizzjonijiet li huma jqisu xierqa, awtorizzazzjoni relattivament għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikoli 3(1) u 4(2), u għall-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fl-Artikolu 4(1) u għas-servizzi msemmija fl-Artikolu 5, fejn il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tal-oġġetti, jew it-twettiq ta' dawk l-attivitajiet ikunu meħtieġa għall-prevenzjoni jew mitigazzjoni urġenti ta' avveniment li aktarx ikollu impatt serju u sinifikanti fuq is-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem, inkluża s-sigurtà ta' infrastruttura eżistenti, jew fuq l-ambjent. F’każijiet ta' emerġenza debitament ġustifikati, il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni jistgħu jipproċedu mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel, sakemm l-esportatur jinnotifika lill-awtorità kompetenti fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol wara li jkunu saru l-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, u jipprovdi dettalji dwar il-ġustifikazzjoni rilevanti għall-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar il- miżuri meħuda f’dan il-paragrafu u għandhom jikkondividu kull informazzjoni oħra relevanti li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom.

Artikolu 8

Hija pprojbita l-parteċipazzjoni, konxjament u bi ħsieb, inkluża dik indiretta, f'attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun l-evażjoni mill-projbizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 9

L-azzjonijiet mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi ma jagħtux lok għal responsabbiltà tal-ebda xorta fuq in-naħa tagħhom jekk huma ma kinux jafu, u ma kellhom l-ebda raġuni valida biex jissuspettaw, li l-azzjonijiet tagħhom kienu se jiksru l-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 10

1.  

L-ebda pretensjoni b’konnessjoni ma’ kwalunkwe kuntratt jew tranżazzjoni fejn il-prestazzjoni ta’ dawn ġiet affettwata, direttament jew indirettament, b’mod sħiħ jew parzjalment, mill-miżuri imposti skont dan ir-Regolament inklużi pretensjonijiet għal indennizz jew kwalunkwe pretensjoni oħra ta’ dan it-tip, bħal pretensjoni għal kumpens jew pretensjoni taħt garanzija, b’mod partikolari pretensjoni għal estensjoni jew ħlas ta’ bond, garanzija jew indennizz, b’mod partikolari garanzija finanzjarja jew indennizz finanzjarju, ta’ kwalunkwe għamla, ma tiġi sodisfatta, jekk din issir minn:

(a) 

persuni fiżiċi jew ġuridiċi, mill-entitajiet jew mill-korpi elenkati fl-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 ( 3 );

(b) 

kull persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp li jaġixxu permezz jew f'isem waħda mill-persuni, l-entitajiet jew il-korpi msemmija fil-punt (a).

(c) 

kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp li jkunu nstabu permezz ta' arbitraġġ. deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva li jkunu kisru l-projbizzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament;

(d) 

kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp, jekk il-pretensjoni tkun tirrelata mal-oġġetti li l-importazzjoni tagħhom tkun ipprojbita bl-Artikolu 2(1).

2.  
Fi kwalunkwe proċedura għall-infurzar ta’ pretensjoni, l-obbligu biex ikun ippruvat li l-issodisfar tal-pretensjoni mhux ipprojbit bil-paragrafu 1, ikun fuq il-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp li jkunu qed ifittxu l-infurzar ta’ din il-pretensjoni.
3.  
Dan l-Artikolu huwa bla preġudizzju għad-dritt tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet jew il-korpi msemmija fil-paragrafu 1 għal rieżami ġudizzjarju tal-legalità tan-nuqqas ta' prestazzjoni ta' obbligi kuntrattwali skont dan ir-Regolament.

Artikolu 11

1.  
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jinfurmaw lil xulxin dwar il-miżuri meħuda skont dan ir-Regolament u jaqsmu kull informazzjoni oħra relevanti li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom marbuta ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari informazzjoni rigward il-problemi tal-vjolazzjoni u tal-infurzar u s-sentenzi maqtugħa mill-qrati nazzjonali.
2.  
L-Istati Membri għandhom jinfurmaw minnufih lil xulxin u lill-Kummissjoni dwar kull informazzjoni oħra relevanti li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom li tista’ taffettwa l-implimentazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li temenda l-Anness I abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri.

Artikolu 13

1.  
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-pieni previsti jridu jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.
2.  
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni mingħajr dewmien wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, u jinnotifikawha b’kull emenda sussegwenti.

Artikolu 14

1.  
L-Istati Membri jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti msemmija f'dan ir-Regolament u jidentifikawhom fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness I. L-Istati Membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe tibdil fl-indirizzi tas-siti tal-internet elenkati fl-Anness I.
2.  
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti tagħhom, inklużi d-dettalji ta’ kuntatt ta’ dawn l-awtoritajiet kompetenti, mingħajr dewmien wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, u għandhom jinnotifikawha b’kull emenda sussegwenti.
3.  
Fejn dan ir-Regolament jistipula r-rekwiżit li l-Kummissjoni tkun notifikata, infurmata jew li ssir xi forma oħra ta' komunikazzjoni magħha, l-indirizz u d-dettalji l-oħra tal-kuntatt għal tali komunikazzjoni jkunu dawk indikati fl-Anness I.

Artikolu 15

Dan ir-Regolament għandu japplika:

(a) 

fit-territorju tal-Unjoni, inkluż l-ispazju tal-ajru tagħha;

(b) 

abbord kull inġenju tal-ajru jew kull bastiment fil-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru;

(c) 

għal kwalunkwe persuna fit-territorju tal-Unjoni jew lil hinn minnu li tkun ċittadina ta’ Stat Membru;

(d) 

għal kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp, ġewwa jew barra mit-territorju tal-Unjoni, li jkunu inkorporati jew kostitwiti taħt il-liġi ta’ Stat Membru;

(e) 

għal kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp fir-rigward ta’ kull negozju li jsir kompletament jew parzjalment fl-Unjoni.

Artikolu 16

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

Siti web għall-informazzjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea

▼M1

IL-BELĠJU

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

IL-BULGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

IĊ-ĊEKJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ID-DANIMARKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

IL-ĠERMANJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

L-ESTONJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

L-IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

IL-GREĊJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANZA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

IL-KROAZJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

L-ITALJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

ĊIPRU

https://mfa.gov.cy/themes/

IL-LATVJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

IL-LITWANJA

http://www.urm.lt/sanctions

IL-LUSSEMBURGU

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

L-UNGERIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

IN-NETHERLANDS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

L-AWSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

IL-POLONJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

IL-PORTUGALL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

IR-RUMANIJA

http://www.mae.ro/node/1548

IS-SLOVENJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

IS-SLOVAKKJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

IL-FINLANDJA

https://um.fi/pakotteet

L-IŻVEZJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizz għal notifiki lill-Kummissjoni Ewropea:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali (DĠ FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussell, il-Belġju

Posta elettronika: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼C1
ANNESS II

Lista ta’ merkanzija u teknoloġiji msemmija fl-Artikolu 4Kapitolu/kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-prodott

Kapitolu 25

MELĦ; KUBRIT; TRABIJIET U ĦAĠAR; MATERJALI TAT-TIKĦIL, ĠIR U SIMENT

Kapitolu 26

MINERALI (ORES), GAGAZZA U RMIED

Kapitolu 27

KARBURANTI MINERALI, ŻJUT MINERALI U PRODOTTI LI JINKISBU MID-DISTILLAZZJONI TAGĦHOM; SUSTANZI BITUMINUŻI; XEMGĦA MINERALI

Kapitolu 28

KIMIĊI INORGANIĊI; KOMPOSTI ORGANIĊI JEW INORGANIĊI TA' METALLI PREZZJUŻI, TA' ELEMENTI KIMIĊI METALLIĊI RARI (RARE-EARTH METALS), TA' ELEMENTI RADJOATTIVI JEW TA' ISOTOPI

Kapitolu 29

KIMIĊI ORGANIĊI

3824

Materjali li jgħaqqdu ppreparati għal forom jew ċentri ta' funderija; prodotti u preparazzjonijiet kimiċi tal-industriji kimiċi jew li għandhom x’jaqsmu magħhom (inklużi dawk li jikkonsistu f’taħlitiet ta’ prodotti naturali), mhux speċifikati jew inklużi band’ oħra

3826 00

Bijodiżil jew taħlit tiegħu, li ma jkunx fih jew ikun fih anqas minn 70 % skont il-piż ta' żejt (petroleum) jew żjut li jinkisbu minn minerali bituminużi

Kapitolu 72

Ħadid u azzar

Kapitolu 73

Oġġetti ta’ ħadid jew azzar

Kapitolu 74

Ram u oġġetti tiegħu

Kapitolu 75

Nikil u oġġetti tiegħu

Kapitolu 76

Aluminju u oġġetti magħmula minnu

Kapitolu 78

Ċomb u oġġetti tiegħu

Kapitolu 79

Żingu u oġġetti tiegħu

Kapitolu 80

Landa u oġġetti tagħha

Kapitolu 81

Metalli oħrajn ta’ valur baxx; ċermiti; oġġetti tagħhom

8207 13 00

GĦODOD GĦAL TĦAFFIR TA' BLAT JEW TOQOB FL-ART, INTERKAMBJABBLI, BIL-PARTIJIET TAX-XOGĦOL TA' KARBURI JEW ĊERMITI TAL-METALL SINTERIZZATI

8207 19 10

GĦODOD GĦAL TĦAFFIR TA' BLAT JEW TOQOB FL-ART, INTERKAMBJABBLI, BIL-PARTI TAX-XOGĦOL TAD-DJAMANT JEW DJAMANT AGGLOMERAT

8401

Reatturi nukleari; elementi ta’ karburanti (skrataċ), mhux mixgħulin (non-irradiated), għal reatturi nukleari; makkinarju u apparat għal separazzjoni isotopika

8402

Bojlers li jiġġeneraw stim jew fwar ieħor (għajr bojlers tal-misħun tat- tisħin ċentrali li jistgħu jipproduċu ukoll stim ta’ pressjoni baxxa); bojlers tal-ilma superimsaħħan

8403

Bojlers għat-tisħin ċentrali għajr dawk tal-intestatura 8402

8404

Apparat awżiljari għall-użu ma’ bojlers tal-intestatura 8402 jew 8403 (eż. ekonomizzaturi, superheaters, apparat għat-tneħħija tan-nugrufun, irkupraturi tal-gass); kondensaturi għal unitajiet tal-enerġija bl-istim jew bi fwar ieħor

8405

Ġeneraturi ta’ gass produttur (producer gas) jew gass tal-ilma, bil-purifikaturi tagħhom jew le; ġeneraturi tal-gass tal-aċitilena u ġeneraturi simili ta’ gassijiet bi proċess tal-ilma, bil-purifikaturi tagħhom jew le

8406

Turbini tal-istim u turbini oħra tal-fwar

8407

Magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni reċiprokanti jew rotatorji mqabbdin bi spark

8408

Magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (magni diżil jew semidiżil):

8409

Partijiet tajbin biss jew prinċipalment biex jintużaw mal-magni tal-intestatura 8407 jew 8408

8410

Turbini idrawliċi, roti tal-ilma, u r-regolaturi għalihom

8411

Turbojets, turbopropellers u turbini oħrajn tal-gass

8412

Magni u muturi oħrajn

8413

Pompi għal likwidi, mgħammrin b’apparat għall-kejl jew le; elevaturi tal-likwidi

8414

Pompi tal-arja jew tal-vakwu, kompressuri u fannijiet ta’ arja jew gass ieħor; hoods għall-ventilazzjoni jew għar-riċiklaġġ tal-arja li fihom fann, mgħammar bil-filtri jew le

8415

Magni tal-arja kundizzjonata, li fihom fann bil-mutur u elementi għall-bdil tat-temperatura u tal-umdità, inklużi dawk il-magni li fihom l-umdità ma tistax tkun irregolata separatament

8416

Burners tal-fran għal karburant likwidu, għal karburant solidu mfarrak jew għal gass; apparat mekkaniku li jnajjar il-bajli, inklużi l-gradilji tagħhom, skargaturi mekkaniċi tal-irmied u apparat simili

8417

Fran industrijali jew tal-laboratorju, inklużi inċineraturi, mhux tal-elettriku

8418

Friġġijiet, friżi u tagħmir ieħor għat-tkessiħ jew iffriżar, tal-elettriku jew oħrajn; pompi tas-sħana għajr magni tal-arja kundizzjonata tal-intestatura 8415

8420

Magni tal-mogħdija jew magni oħrajn bir-rombli, għajr għal metalli jew ħġieġ, u ċilindri għalihom

8421

Magni ċentrifugali, inklużi magni tat-tnixxif ċentrifugali; makkinarju u apparat li jiffiltraw jew isaffu, likwidi jew gassijiet

8422

Magni għall-ħasil tal-platti; makkinarju għat-tindif jew għat-tnixxif ta’ fliexken jew kontenituri oħrajn; makkinarju għall-mili, għeluq, issiġillar jew twaħħil ta’ tikketti ma’ fliexken, laned, kaxex, boroż jew kontenituri oħrajn; makkinarju għat-tqegħid tal-għotien ta’ fliexken, vażetti, tubi u kontenituri simili; makkinarju ieħor għal ippakkjar jew tgeżwir (inkluż makkinarju għall-heat shrink wrapping); makkinarju għall-aerazzjoni tax-xorb

8423

Makkinarju għal użin (ħlief imwieżen b’sensittività ta’ 5 cg jew aħjar), inklużi magni li jgħoddu jew li jiċċekkjaw regolati bl-użin; piżijiet ta’ kull tip għall-magni ta’ użin

8424

Apparat mekkaniku (tal-idejn jew le) għax-xħit, it-tixrid jew it-traxxix ta’ likwidi jew trabijiet; apparat għat-tifi tan-nar, ikkargat jew le; apparat għat-traxxix u tagħmir simili; magni tal-istim jew tas-sandblasting u magni simili bil-ġettijiet

8425

Paranki għajr skip-hoists; winċijiet u capstans; ġakkijiet

8426

Deriks ta’ vapuri; krejnijiet, inklużi krejnijiet bil-kejbil; oqfsa tal-irfigħ mobbli, straddle carriers u trakkijiet tax-xogħol mgħammrin bi krejn

8427

Trakkijiet fork-lift; trakkijiet oħrajn tax-xogħol mgħammrin b’tagħmir għall-irfigħ jew għall-ispustjar

8428

Makkinarju ieħor għall-irfigħ, għall-ispustjar, għat-tagħbija u għall-ħatt (eż. liftijiet, escalators, conveyors, teleferiki)

8429

Bulldozers, angledozers, graders, magni tal-invellar, barraxi, mechanical shovels, skavaturi, shovel loaders, magni għat-tbattim u rombli tat-triq awtopropulsivi

8430

Makkinarju ieħor għaċ-ċaqliq, l-iggradar, l-invellar, il-brix, it-tħaffir, l-ibbatmar, l-ikkompattar, l-estrazzjoni jew it-tħaffir, ta’ materjali tal-art, minerali jew minerali mhux maħduma; magni għall-ingastar jew il-qlugħ tal-puntali; imħaret tas-silġ u magni li jtajru s-silġ

8431

Partijiet tajbin biss jew prinċipalment għal użu mal-makkinarju tal-intestaturi minn 8425 sa 8430

8432

Makkinarju agrikolu, ortikulturali jew tal-forestrija għall-preparazzjoni jew il-kultivazzjoni tal-ħamrija; rombli għal lawn jew għal grounds tal-isports

8435

Preses, magni li jfarrku u makkinarju simili użat fil-manifattura tal-inbid, tas-sidru, tal-meraq tal-frott jew xarbiet simili

8436

Makkinarju ieħor agrikolu, ortikulturali, tal-forestrija, għat-trobbija tal-pollam jew għat-trobbija tan-naħal, inkluż apparat tal-ġerminazzjoni mgħammar b’tagħmir mekkaniku jew termiku; inkubaturi tal-pollam u apparat tat-tfellis

8437

Magni li jnaddfu, jagħżlu u jiggradaw iż-żrieragħ, ħabb jew ħxejjex leguminużi nixfin; makkinarju użat fl-industrija tat-tħin jew biex jinħadmu ċereali jew ħxejjex leguminużi nixfin, għajr makkinarju ta’ tip tal-farm

8439

Makkinarju għall-produzzjoni tal-polpa minn materjal ċellulożiku fibruż jew makkinarju għall-produzzjoni jew għall-finitura tal-karta jew tal-kartun

8440

Makkinarju għal illegar tal-kotba, inklużi magni tal-ħjata tal-kotba

8441

Makkinarju ieħor għall-produzzjoni tal-polpa tal-karta, karta jew kartun, inklużi magni tal-qtugħ ta’ kull għamla

8442

Makkinarju, apparat u tagħmir (għajr il-magni tal-intestaturi minn 8456 sa 8465 ) għat-tħejjija jew il-manifattura ta’ pjanċi, ċilindri jew komponenti oħra ta’ stampar; pjanċi, ċilindri u komponenti oħra ta’ stampar; pjanċi, ċilindri u ġebel litografiku, imħejjija għal finijiet ta’ stampar (pereż. inċanati, ivvinati jew illostrati)

8443

Makkinarju għall-istampar użat biex jistampa permezz ta’ pjanċi, ċilindri u komponenti oħra ta’ stampar tal-intestatura 8442 ; printers, fotokopjaturi u magni tal-faksimile oħra, kemm jekk ikkombinati u kemm jekk mhumiex; partijiet u aċċessorji tagħhom

8444 00

Magni għall-estrużjoni, il-ġbid, it-tessurizzazzjoni jew il-qtugħ ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem

8445

Magni biex jippreparaw fibri ta’ tessuti; magni tal-għażil, magni li jirduppjaw jew magni li jobormu u makkinarju ieħor għal produzzjoni ta’ raden tessili; magni għal irrumblar jew tkebbib (inkluż tkebbib fuq it-tagħma) u magni biex jippreparaw raden tessili għal użu fuq il-magni tal-intestatura 8446 jew 8447

8447

Magni tan-niting, magni għat-tiġnit bit-tpannit u magni biex jaħdmu r-raden iggimmjat, tull, bizzilla, rakkmu, tberfil, malji jew xibka u magni tat-trapuntar

8448

Makkinarju awżiljari għall-użu ma’ magni tal-intestaturi 8444 , 8445 , 8446 jew 8447 (pereż. dobbies, jacquards, apparat awtomatiku għat-twaqqif tal-moviment, mekkaniżmi biex jibdlu l-mekkuk); partijiet u aċċessorji tajbin biss jew prinċipalment għall-użu mal-magni ta’ din l-intestatura jew tal-intestaturi 8444 , 8445 , 8446 jew 8447 (pereż. mgħażel u flyers tal-imgħażel, card clothing, imxat, bżieżel tal-estrużjoni, imkiekek, nir tan-newl u oqfsa tan-nir, labar tal-kalzetti)

8449 00 00

Makkinarju għall-manifattura jew għall-finitura tal-feltru jew drappijiet mhux minsuġin bil-biċċa jew f’forom, inkluż makkinarju għall-manifattura tal-kpiepel tal-feltru; blokok biex isiru l-kpiepel

8450

Magni tal-ħasil għad-djar jew għal-laundry, inklużi magni li jaħslu kif ukoll inixxfu:

8452

Magni tal-ħjata, għajr magni tal-ħjata għall-kotba tal-intestatura 8440 ; għamara, bażijiet u għata magħmulin apposta għal magni tal-ħjata; labar tal-magni tal-ħjata

8453

Makkinarju għall-preparazzjoni, l-ikkonzar jew xogħol ta’ ġlud jew għall-produzzjoni jew għat-tiswija ta’ xedd is-saqajn jew oġġetti oħrajn tal-ġlud, għajr magni tal-ħjata

8454

Konvertituri, kuċċari, forom ta’ ingotti u magni tal-iffondar, ta’ tip użati fil-metallurġija jew f’funderiji tal-metall

8455

Laminaturi tal-metall u r-rombli tagħhom

8456

Makkinarju għodda għax-xogħol fuq kwalunkwe materjal bit-tneħħija ta’ materjal, bil-laser jew raġġ ieħor ta’ dawl jew proċess ta’ raġġ fotoniku, raġġ ultrasoniku, bi skariku elettriku, elettrokimiku, ta’ raġġ ta’ elettroni, raġġ joniku jew proċessi ta’ ark ta’ plażma; magni tal-qtugħ bil-ġettijiet tal-ilma

8457

Ċentri tal-immaxinjar, magni għall-kostruzzjoni f’unità waħda (stazzjon wieħed) u magni ta’ trasferiment b’ħafna stazzjonijiet, għal xogħol tal-metall

8458

Tornijiet (inklużi ċentri ta’ inturnjar) għat-tneħħija ta’ metall

8459

Makkinarju għodda (inklużi magni way-type b’ras waħda) għal titqib, tħaffir, milling, qtugħ ta’ kamini esterni jew ittapsjar bit-tneħħija tal-metall, għajr tornijiet (inklużi ċentri ta’ inturnjar) tal-intestatura 8458

8460

Makkinarju għodda biex ineħħi x-xfar, isinn, jimmola, iraqqam, jillappja, jillostra jew għall-finitura mod ieħor ta’ metall jew ċermiti permezz ta’ ħaġar tal-mola, sustanzi abrażivi jew prodotti tal-lostru, għajr magni għall-qtugħ, l-immolar jew il-finitura tal-gerijiet tal-intestatura 8461

8461

Makkinarju għodda għall-inċanar, iffurmar, qtugħ ta’ kanali, broaching, għall-qtugħ, immolar jew finitura tal-gerijiet, isserrar, qtugħ barra u għodod ta’ magni oħrajn li jaħdmu billi jneħħu metall jew ċermiti, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

8462

Makkinarju għodda (inklużi preses) biex jinħadem metall bil-kiwi fil-forġa, immartellar jew stampar bil-forom; makkinarju għodda (inklużi preses) biex jinħadem metall bit-tgħawwiġ, tini, iddrittar, iċċattjar, għafis, titqib jew qtugħ ta’ talji; preses għal xogħol ta’ metall jew karburi tal-metall, mhux speċifikati hawn fuq

8463

Makkinarju għodda oħrajn biex jinħadem metall jew ċermiti, mingħajr ma jitneħħa materjal

8464

Makkinarju għodda biex jinħadmu l-ġebla, iċ-ċeramika, il-konkos, is-siment-asbestos jew materjali minerali bħalhom jew għall-ħdim fil-kiesaħ tal-ħġieġ

8465

Makkinarju għodda (inklużi magni biex isammru, iwaħħlu l-istaples, jinkullaw jew jimmuntaw mod ieħor) għax-xogħol tal-injam, tas-sufra, tal-għadam, tal-lastiku iebes, tal-plastiks ibsin jew ta’ materjali simili ibsin

8466

Partijiet u aċċessorji tajbin biss jew prinċipalment għal użu mal-magni tal-intestaturi minn 8456 sa 8465 , inklużi holders tax-xogħol jew tal-għodda, dieheads jinfetħu waħedhom, irjus li jifirdu u apparat anċillari ieħor speċjali għall-magni; holders tal-għodda għal kwalunkwe tip ta’ għodda biex taħdem fl-idejn

8467

Għodod biex jaħdmu fl-idejn, pnewmatiċi, idrawliċi jew b’mutur elettriku jew mhux-elettriku fihom stess

8468

Makkinarju u apparat għall-issaldjar, ibbrejżjar jew iwweldjar, kemm jekk jista’ jaqta’ kif ukoll jekk le, għajr dawk tal-intestatura 8515 ; magni u apparati li jaħdmu bil-gass biex jittempraw is-superfiċji

8469 00

Typewriters għajr printers tal-intestatura 8443 ; magni tal-word-processing

8470

Kalkulatriċi u magni li joqogħdu fil-but b’funzjonijiet li jikkalkulaw biex jirrekordjaw, jirriproduċu u juru data; magni tal-kontabbiltà, magni tal-iffrankar tal-ittri, magni li jagħtu l-biljetti u magni simili, li fihom apparat li jikkalkula; cash registers

8471

Magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data u unitajiet tagħhom; apparat li jaqra b’sistema manjetika jew ottika, magni biex jittraskrivu data fuq data media f’għamla kkowdjata u magni biex jipproċessaw din id-data, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra

8472

Magni oħrajn tal-uffiċċju (eż. duplikaturi bl-ettograf jew stencil, magni tal-indirizzi, distributuri awtomatiċi tal-karti tal-flus, magni li jagħżlu l-muniti, magni li jgħoddu jew igeżwru l-muniti, magni li jittempraw lapsijiet, magni li jtaqqbu jew li jwaħħlu l-istaples)

8473

Partijiet u aċċessorji (għajr għata, bagalji tat-trasport u oġġetti bħal dawn) tajbin biss u prinċipalment għall-użu ma’ magni tal-intestaturi minn 8469 sa 8472

8474

Makkinarju li jagħżel, jgħarbel, jissepara, jaħsel, ifarrak, jimmola, iħallat jew jagħġen materjali tal-art, ġebel, minerali mhux maħduma jew sustanzi minerali oħrajn, f’forma solida (inkluż trab jew paste); makkinarju agglomeranti, jagħti sura jew jifforma karburanti minerali solidi, paste taċ-ċeramika, simenti mhux imwebbsin, materjali tat-tikħil jew prodotti minerali oħrajn f’forma ta’ trab jew paste; magni għall-iffurmar tal-forom tar-ramel għall-funderiji

8475

Makkinarju għall-immuntar ta’ lampi elettriċi jew elettroniċi, tubi jew valvi jew bozoz tal-flaxx, f’involukri tal-ħġieġ; magni għal manifattura jew għall-ħdim fis-sħana tal-ħġieġ jew oġġetti tal-ħġieġ

8476

Magni awtomatiċi għal bejgħ ta’ oġġetti (eż. magni tal-bolol postali, sigaretti, ikel jew xorb), inklużi magni li jsarrfu l-flus

8477

Makkinarju għal xogħol tal-lastiku jew plastiks jew għall-manifattura ta’ prodotti minn dawn il-materjali, mhux speċifikat jew inkluż band’oħra f’dan il-kapitolu

8478

Makkinarju li jipprepara jew jaħdem it-tabakk, mhux speċifikat jew inkluż banda oħra f’dan il-kapitolu

8479

Magni u apparat mekkaniku b’funzjonijiet individwali, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-kapitolu

8480

Kaxex forom għall-funderija tal-metall; bażijiet ta’ forom; disinji għax-xogħol bil-mol; forom għall-metall (għajr forom ta’ ingotti), karburi tal-metall, ħġieġ, materjali minerali, lastiku jew plastiks

8481

Viti, cocks, valvi u apparat simili għal pajpijiet, qxur tal-bojlers, tankijiet, btieti jew bħalhom, inklużi valvi biex inaqqsu l-pressa u valvi kkontrollati b’mod termostatiku

8482

Ball bearings jew bearings bir-rombli

8483

Xaftijiet tat-trażmissjoni (inklużi kamxafts u krankxafts) u krankijiet; housings tal-bearings u shaft bearings lixxi; gerijiet u settijiet ta’ gerijiet; ball screws jew roller screws; gearboxes u oġġetti oħrajn li jibdlu l-veloċità, inklużi torque convertors; flywheels u tarjoli, inklużi blokki ta’ tarjoli; klaċċijiet u shaft couplings (inklużi ġonot universali)

8484

Gaskets u ġonot simili ta’ folji tal-metall ikkombinati ma’ materjal ieħor jew ta’ żewġ saffi jew aktar ta’ metall; settijiet jew assortimenti ta’ gaskets u ġonot simili, mhux l-istess fil-kompożizzjoni, ippreżentati f’boroż, envelops jew pakki simili; siġilli mekkaniċi

8486

Magni u apparat tat-tip użat biss jew prinċipalment għall-manifattura ta’ boules jew wafers semikondutturi, apparati semikondutturi, ċirkwiti integrati elettroniċi jew displays b’pannelli ċatti; magni u apparat speċifikati fin-nota 9(C) ta’ dan il-kapitolu; partijiet u aċċessorji

8487

Partijiet ta’ makkinarju, mingħajr konnetturi elettriċi, iżolaturi, koljaturi, kuntatti jew karatteristiċi elettriċi oħrajn, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-kapitolu

8501

Muturi elettriċi u ġeneraturi (ħlief settijiet ta’ ġenerazzjoni)

8502

Settijiet ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku u konvertituri rotatorji

8503

Partijiet li huma esklużivament jew prinċipalment maħsuba għall-muturi u l-magni li jiġġeneraw l-elettriku, settijiet ta' ġenerazzjoni jew converters rotatorji tal-elettriku mhux speċifikati jew inklużi band'oħra

8504

Transformers tal-elettriku, konvertituri statiċi (pereż. rectifiers) u inductors; partijiet tagħhom

8505

Elettrokalamiti; kalamiti permanenti u oġġetti maħsubin li jsiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni; ċakkijiet, klamps u apparati oħrajn tal-qbid, elettromanjetiċi jew bil-kalamiti permanenti; couplings, klaċċijiet u brejkijiet elettromanjetiċi; irjus tal-irfigħ elettromanjetiċi; partijiet tagħhom

8507

Akkumulaturi elettriċi, inklużi separaturi għalihom, rettangulari (inklużi kwadri) jew le partijiet tagħhom (minbarra użati u dawk tal-lastiku mhux imwebbes jew tessuti)

8511

Tagħmir tal-ignition elettrika jew tal-istartjar ta’ tip użat għal magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbdin bi spark jew imqabbdin bil-kompressjoni (eż. magnetos għall-ignition, magneto-dynamos, coils tal-ignition, sparking plugs u glow plugs, starter motors); ġeneraturi (pereż. dinamos, alternaturi) u cut-outs ta’ tip użat flimkien ma’ dawn il-magni; partijiet tagħhom

8514

Fran tal-elettriku industrijali jew tal-laboratorju (inklużi dawk li jaħdmu b’induzzjoni jew telf dielettriku); tagħmir ieħor industrijali jew tal-laboratorju għat-trattament bis-sħana ta’ materjali b’induzzjoni jew telf dielettriku; partijiet tagħhom

8515

Magni u apparat (inkluż gass imsaħħan bl-elettriku), b’raġġ elettriku tal-laser jew tad-dawl jew foton ieħor, ta’ raġġ ultrasoniku ta’ elettroni, tal-issaldjar, tal-ibbrejżjar jew tal-iwweldjar b’polz manjetiku jew arka ta’ plażma, kemm jekk tajbin biex jaqtgħu jew le; magni u apparat tal-elettriku għall-isprejjar bis-sħana ta’ metalli u ċermiti; partijiet tagħhom (ħlief guns għall-isprejjar ta’ materjali sħan)

8525

Apparat tat-trażmissjoni għax-xandir bir-radju jew bit-televiżjoni, kemm jekk fih u kemm jekk ma fihx apparat ta’ riċezzjoni jew apparat ta’ rrekordjar jew riproduzzjoni; kameras tat-televiżjoni, kameras diġitali u videocameras li jirrekordjaw

8526

Apparat tar-radar, apparat tar-radjunavigazzjoni u apparat tar-radju bil-kontroll mill-bogħod

8527

Apparat tar-riċezzjoni għax-xandir bir-radju, kemm jekk huwa kkombinat u kemm jekk mhuwiex, fl-istess housing, ma’ apparat għar-rekordjar jew għar-riproduzzjoni tal-ħoss jew arloġġ

8528

Monitors u proġetturi, li ma jinkorporawx apparat ta’ riċezzjoni għat-televiżjoni; apparat tar-riċezzjoni għat-televiżjoni, kemm jekk jinkorpora u kemm jekk ma jinkorporax fih apparat ta’ riċezzjoni tax-xandir bir-radju jew apparat għar-rekordjar jew riproduzzjoni tal-ħoss jew tal-video

8529

Partijiet tajbin biss jew prinċipalment għall-użu mal-apparat tal-intestaturi minn 8525 sa 8528

8530

Sinjalar tal-elettriku, tagħmir tas-sikurezza jew tal-kontroll tat-traffiku għal ferroviji, linji tat-tramm, toroq, kanali tal-ilma interni, faċilitajiet għall-ipparkjar, installazzjonijiet tal-port jew ajruporti (għajr dawk tal-intestatura 8608 )

8531

Apparat elettriku tas-sinjalar bil-ħoss jew viżwali (pereż. qniepen, sireni, pannelli indikaturi, allarmi tas-serq jew tan-nar) (ħlief dawk għal roti, vetturi bil-mutur u s-sinjali tat-traffiku)

8532

Capacitors tal-elettriku, fissi, varjabbli jew aġġustabbli (issettjati minn qabel); partijiet tagħhom

8533

Resistors elettriċi (inklużi reostati u potenzjometri), għajr resistors għat-tisħin; partijiet tagħhom

8534

Ċirkwiti stampati

8535

Apparat elettriku għall-iswitching jew għall-protezzjoni ta’ ċirkwiti elettriċi, jew biex joħloq konnessjonijiet ma’ jew ġo ċirkwiti elettriċi (pereż. swiċċijiet, fuses, apparat li jilqa’ s-sajjetti, apparat li jillimita l-vultaġġ, apparat li jrażżan it-tlugħ f’daqqa tal-kurrent, plugs u konnetturi oħrajn u kaxxi fejn jingħaqdu l-kejbils), għal vultaġġ ogħla minn 1 000 V (ħlief consoles, kabinetti, pannelli, eċċ. tal-intestatura 8537 )

8536

Apparat elettriku għall-iswitching jew għall-protezzjoni ta’ ċirkwiti elettriċi, jew sabiex jagħmlu konnessjonijiet ma’ jew ġewwa ċirkwiti elettriċi (pereżempju swiċċijiet, relays, fuses, apparat li jrażżan it-tlugħ f’daqqa tal-kurrent, plugs, sockets, holders tal- lampi u konnetturi oħrajn, kaxxi fejn jingħaqdu l-kejbils), għal vultaġġ li ma jaqbiżx l-1 000 V (ħlief consoles, kabinetti, pannelli, eċċ. tal-intestatura 8537 )

8537

Boards, pannelli, consoles, skrivaniji, armarji u bażijiet oħrajn, armati b’biċċtejn apparat jew aktar tal-intestatura 8535 jew 8536 , għal kontroll elettriku jew għad-distribuzzjoni tal-elettriku, inklużi dawk li fihom strumenti jew apparat tal-Kapitolu 90, u apparat ta’ kontroll numeriku (għajr apparat ta’ swiċċjar telefoniku jew telegrafiku bil-wajers jew videofoni)

8538

Partijiet tajbin biss jew prinċipalment għall-użu mal-apparat tal-intestaturi 8535 , 8536 jew 8537 mhux speċifikati xi mkien ieħor

8539

Lampi tal-elettriku bil-filament jew ta’ skariku, inklużi fanali ssiġillati u lampi ultravjola u tal-infraaħmar; lampi b’arka; partijiet tagħhom

8540

Valvi u tubi termjoniċi, katodu kiesaħ jew fotokatodu (pereż. valvi u tubi vakwi jew mimlijin bil-fwar jew b’gass, valvi u tubi tal-merkurju li jirrettifikaw l-arka, tubi katodiċi, tubi tat-telekamera); partijiet tagħhom

8541

Dijodi, transistors u apparati semikondutturi simili; apparati semikondutturi fotosensittivi, inklużi ċelloli fotovoltajki assemblati f’moduli jew magħmulin f’pannelli jew le; dijodi ji jemettu d-dawl (LED); kristalli pjeżoelettriċi immuntati; partijiet tagħhom

8542

Ċirkwiti integrati elettroniċi partijiet tagħhom

8543

Magni u apparat elettriċi, b’funzjonijiet individwali, mhux speċifikati xi mkien ieħor fil-Kapitolu 85; partijiet tagħhom

8544

Wajer iżolat (inkluż żmaltat jew anodizzat), kejbil (inkluż kejbil koassjali) u kondutturi elettriċi iżolati oħrajn, mgħammrin b’konnetturi jew le; kejbils tal-fibra ottika, magħmulin minn fibri miksijin individwalment, assemblati b’kondutturi elettriċi jew mgħammrin b’konnetturi jew le

8545

Elettrodi tal-karbonju, brushes tal-karbonju, karbonji tal-lampi, karbonji tal-batteriji u oġġetti oħrajn tal-grafit jew karbonju ieħor, b’metall jew mingħajru, ta’ tip użat għal għanijiet elettriċi

8546

Iżolaturi elettriċi ta’ kwalunkwe materjal (ħlief il-partijiet iżolanti)

8547

Fittings iżolanti għal magni, apparat jew tagħmir elettriku, li huma fittings magħmula kompletament minn materjal iżolanti ħlief kwalunkwe komponent minuri tal-metall (eż. sockets bil-kamin) imdaħħal waqt ix-xogħol bil-mol sempliċiment għal għanijiet ta’ mmuntar, għajr iżolaturi tal-intestatura 8546 ; tubi u ġonot tal-conduits tal-elettriku għalihom, ta’ metall komuni miksi b’materjal iżolatur

8548

Skart u skrapp ta’ ċelloli primarji, batteriji primarji u akkumulaturi elettriċi; ċelloli primarji eżawriti, batteriji primarji eżawriti u akkumulaturi tal-elettriku eżawriti; partijiet ta’ elettriku ta’ magni jew apparat, mhux speċifikati xi mkien ieħor fil-Kapitolu 85

 

Prodotti kunfidenzjali taħt il-Kapitolu 85; merkanzija tal-Kapitolu 85 trasportata bil-posta jew pakketti postali (extra)/kodiċi rikostitwit għad-diffużjoni statistika

Kapitolu 86

Lokomottivi tal-linji ferrovjarji jew tat-tramm, rolling stock u parts tagħhom; fixtures u fittings għall-binarji jew għal-linji tat-tramm u parts tagħhom; tagħmir ta’ sinjalar mekkaniku tat-traffiku (inkluż elettro-mekkaniku) ta’ kull tip

8701

Tratturi (ħlief tratturi tal-intestatura 8709 )

8702

Vetturi bil-mutur għat-trasport ta’ għaxar persuni jew aktar, inkluż ix-xufier

8704

Vetturi bil-mutur għat-trasport ta’ oġġetti

8705

Vetturi bil-mutur għal użu speċjali, ħlief dawk prinċipalment maħsubin għat-trasport ta’ persuni u oġġetti (pereż. trakkijiet għall-ħsarat, trakkijiet krejn, vetturi għat-tifi tan-nar, trakkijiet tal-mixers tal-konkos, trakkijiet għall-knis tat-toroq, trakkijiet biex ibexxu, workshops mobbli, unitajiet radjoloġiċi mobbli)

8706 00

Xażis armati bil-magni, għall-vetturi tal-intestaturi minn 8701 sa 8705

8709

Trakkijiet tax-xogħol, awtopropulsivi mhux armati b’tagħmir għall-irfigħ jew għall-ispustjar, tat-tip użat f’fabbriki, imħażen, madwar baċiri jew ajruporti għat-trasport ta’ oġġetti fuq distanzi qosra; tratturi tat-tip użat fuq pjattaformi ta’ stazzjonijiet tal-ferrovija; partijiet ta’ dawn il-vetturi t’hawn fuq

8710 00 00

Tankijiet u vetturi oħrajn korazzati tal-ġlied, motorizzati, mgħammrin b’armi jew le, u partijiet ta’ dawn il-vetturi

8716

Trejlers u semitrejlers; vetturi oħrajn, mhux immexxijin b’mod mekkaniku; partijiet tagħhom

Kapitolu 88

Inġenji tal-ajru, inġenji tal-ispazju, u partijiet tagħhom

Kapitolu 89

Bastimenti, dgħajjes u strutturi li jżommu f’wiċċ l-ilma

Kapitolu 98

Impjanti industrijali kompluti

7106

Fidda (inkluża fidda maħsula bid-deheb jew platinu), mhux maħduma jew f’għamliet semimanifatturati, jew f’għamla ta’ trab

7107

Metalli komuni imlibbsa bil-fidda, mhux maħdumin aktar ħlief semimanifatturati

7108

Deheb (inkluż deheb maħsul bi platinu), mhux maħdum jew f’għamla semimanifatturata, jew f’għamla ta’ trab

7109

Metalli komuni jew fidda, imlibbsin bid-deheb, mhux maħdumin aktar ħlief semimanifatturati

7110

Platinu, f’għamliet mhux maħdumin jew semimanifatturati, jew f’għamla ta’ trab

7111

Metalli komuni, fidda jew deheb, imlibbsin bil-platinu, mhux maħdumin aktar ħlief semimanifatturati

7112

Skart u skrapp ta’ metall prezzjuż jew ta’ metall imlibbes b’metall prezzjuż; skart u skrapp ieħor li fihom metall prezzjuż jew komposti ta’ metall prezzjuż, ta’ tip użat l-aktar għall-irkupru ta’ metall prezzjuż

9013

Apparati tal-kristalli likwidi li ma jikkostitwixxux l-oġġetti msemmijin b’mod aktar speċifiku f’intestaturi oħrajn; lasers, għajr id-dijodi tal-laser; apparat u strumenti ottiċi oħrajn, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra f’dan il-kapitolu

9014

Boxxli inkluż dawk għan-navigazzjoni; strumenti u apparati oħrajn għan-navigazzjoni

9015

Strumenti u apparat topometriċi (inkluż it-topometrija fotogrammetrika), idrografiċi, oċeanografiċi, idroloġiċi, meteoroloġiċi jew ġeofiżiċi, ħlief il-boxxli; telemetri

9025

Idrometri u strumenti simili li jżommu f’wiċċ l-ilma, termometri, pirometri, barometri, igrometri u psikrometri, li jirreġistraw jew le, u kwalunkwe kombinament ta’ dawn l-istrumenti

9026

Strumenti u apparat għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-fluss, tal-livell, tal-pressjoni jew kwantitajiet varjabbli oħra tal-likwidi jew tal-gassijiet (pereż. il-flussimetri, il-gauges għal-livell, il-manometri, il-meters tas-sħana), ħlief l-istrumenti u l-apparat tal-intestaturi 9014 , 9015 , 9028 jew 9032

9027

Strumenti u apparat għall-analiżi fiżika jew kimika (pereż. il-polarimetri, ir-rifrattometri, l-ispettrometri, l-apparat għall-analiżi tal-gassijiet jew tad-dħaħen); strumenti u apparat għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-viskożità, tal-porożità, tal-espansjoni, tat-tensjoni tas-superfiċje jew bħalhom; strumenti u apparat għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-kwantitajiet ta’ sħana, ħoss jew dawl (inkluż il-miters ta’ esponiment); mikrotomi

9028

Miters għall-forniment jew għall-produzzjoni ta’ gassijiet, likwidi jew tal-elettriku, inkluż il-meters għall-kalibrar tagħhom

9029

Kuntjaturi tar-rivoluzzjonijiet, kuntjaturi tal-produzzjoni, tassimetri, milometri, pedometri u bħalhom; indikaturi tal-veloċità u takometri, għajr dawk tal-intestatura 9014 jew 9015 ; stroboskopji

9030

Oxxilloskopji, analizzaturi tal-ispettru u strumenti u apparat oħrajn għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-kwantitajiet elettriċi, ħlief il-meters tal-intestatura 9028 ; strumenti u apparat għall-kejl jew għad-detezzjoni tar-radjazzjoni mir-raġġi alfa, beta, gamma u r-raġġi-X, tar-radjazzjoni kosmika jew radjazzjoni jonizzanti oħra

9031

Strumenti, apparat u magni għall-kejl jew għall-iċċekkjar, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-kapitolu; projectors tal-profili

9032

Strumenti u apparat awtomatiċi li jirregolaw jew jikkontrollaw

9033

Partijiet u aċċessorji (mhux speċifikati jew inklużi band’oħra f’dan il-kapitolu) għall-magni, għall-apparat jew għall-istrumenti tal-Kapitolu 90( 1 ) ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1.

( 2 ) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 tas-17 ta’ Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (ĠU L 78, 17.3.2014, p. 6).

( 3 ) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 tas-17 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (ĠU L 78, 17.3.2014, p. 6).

Top