EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D1999-20240419

Consolidated text: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/1999 tas-7 ta’ Diċembru 2020 li tikkonċerna miżuri restrittivi kontra l-ksur u l-abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1999/2024-04-19

Dan it-test ikkonsolidat jista’ ma jinkludix l-emendi li ġejjin:

Att li jemenda Tip ta’ emenda Is-subdiviżjoni kkonċernata Data tal-effett
32024D1967 Emendata minn anness taqsima A punt 114 15/07/2024
32024D1967 Emendata minn anness taqsima B punt 30 15/07/2024
32024D1967 Emendata minn anness taqsima A punt 112 15/07/2024
32024D1967 Emendata minn anness taqsima B punt 29 15/07/2024
32024D1967 Emendata minn anness taqsima A punt 110 15/07/2024
32024D1967 Emendata minn anness taqsima A punt 111 15/07/2024
32024D1967 Emendata minn anness taqsima B punt 31 15/07/2024
32024D1967 Emendata minn anness taqsima A punt 113 15/07/2024

02020D1999 — MT — 19.04.2024 — 014.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2020/1999

tas-7 ta’ Diċembru 2020

li tikkonċerna miżuri restrittivi kontra l-ksur u l-abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem

(ĠU L 410I 7.12.2020, p. 13)

Emendata bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2021/372 tat-2 ta’ Marzu 2021

  L 71I

6

2.3.2021

►M2

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2021/481 tat-22 ta’ Marzu 2021

  L 99I

25

22.3.2021

►M3

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2021/2160 tas-6 ta’ Diċembru 2021

  L 436

40

7.12.2021

►M4

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2021/2197 tat-13 ta’ Diċembru 2021

  L 445I

17

13.12.2021

►M5

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2022/2376 tal-5 ta’ Diċembru 2022

  L 314

90

6.12.2022

►M6

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2023/433 tal-25 ta’ Frar 2023

  L 59I

583

25.2.2023

►M7

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2023/501 tas-7 ta’ Marzu 2023

  L 69I

11

7.3.2023

►M8

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2023/1099 tal-5 ta’ Ġunju 2023

  L 145

12

5.6.2023

►M9

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2023/1500 tal-20 ta’ Lulju 2023

  L 183I

35

20.7.2023

►M10

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2023/1504 tal-20 ta' Lulju 2023

  L 183I

60

20.7.2023

►M11

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2023/1716 tat-8 ta’ Settembru 2023

  L 221I

6

8.9.2023

►M12

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2023/2721 tal-4 ta’ Diċembru 2023

  L 2721

1

5.12.2023

►M13

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2024/418 tad-29 ta’ Jannar 2024

  L 418

1

29.1.2024

►M14

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2024/951 tat-22 ta’ Marzu 2024

  L 951

1

22.3.2024

►M15

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2024/1025 tal-4 ta’ April 2024

  L 1025

1

5.4.2024

►M16

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2024/1074  tat-12 ta’ April 2024

  L 1074

1

12.4.2024

►M17

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2024/1175  tad-19 ta’ April 2024

  L 1175

1

19.4.2024


Ikkoreġuta bi:

 C1

Rettifika, ĠU L 035, 17.2.2022, p.  21 (2021/2160)
▼B

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2020/1999

tas-7 ta’ Diċembru 2020

li tikkonċerna miżuri restrittivi kontra l-ksur u l-abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedemArtikolu 1

1.  

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi qafas għal miżuri restrittivi mmirati biex jiġu indirizzati ksur u abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja. Din tapplika għal dan li ġej:

(a) 

ġenoċidju;

(b) 

delitti kontra l-umanità;

(c) 

ksur jew abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem li ġejjin:

(i) 

tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra,

(ii) 

skjavitù,

(iii) 

eżekuzzjonijiet extralegali, sommarji jew arbitrarji u qtil,

(iv) 

għajbien sfurzat ta’ persuni,

(v) 

arresti jew detenzjonijiet arbitrarji;

(d) 

ksur jew abbuż ieħor tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż iżda mhux limitat għal dawn li ġejjin, sa fejn dawk il-ksur jew l-abbuż ikunu mifruxa, sistematiċi jew inkella jkunu ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-TUE:

(i) 

traffikar tal-bnedmin, kif ukoll l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem minn faċilitaturi ta’ dħul klandestin ta’ migranti kif imsemmi f’dan l-Artikolu,

(ii) 

vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru,

(iii) 

ksur jew abbużi tal-libertà ta’ għaqda u ta’ assoċjazzjoni paċifika,

(iv) 

ksur jew abbużi tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni,

(v) 

ksur jew abbużi tal-libertà ta’ reliġjon jew ta’ twemmin.

2.  

Għall-fini tal-applikazzjoni tal-paragrafu 1, għandhom jiġu kkunsidrati d-dritt internazzjonali konswetudinarju u strumenti ġeneralment aċċettati tad-dritt internazzjonali, bħal:

(a) 

il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi;

(b) 

il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali;

(c) 

il-Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni u l-Kastig tad-Delitt ta’ Ġenoċidju;

(d) 

il-Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra;

(e) 

il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta’ Diskriminazzjoni Razzjali;

(f) 

il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa;

(g) 

il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

(h) 

il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat;

(i) 

il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabbiltà;

(j) 

il-Protokoll għall-Prevenzjoni, Soppressjoni u Punizzjoni tat-Traffikar ta’ Persuni; speċjalment ta’ Nisa u Tfal, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Tranżnazzjonali;

(k) 

l-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali;

(l) 

il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali.

3.  

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi jistgħu jinkludu:

(a) 

atturi Statali;

(b) 

atturi oħra li jeżerċitaw kontroll jew awtorità effettiva fuq territorju;

(c) 

atturi oħra mhux Statali.

4.  

Meta jistabbilixxi jew jemenda l-lista li tinsab fl-Anness fir-rigward ta’ atturi mhux Statali oħrajn skont il-punt (c) tal-paragrafu 3, il-Kunsill għandu jqis b’mod partikolari l-elementi speċifiċi li ġejjin:

(a) 

l-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 TUE; u

(b) 

il-gravità u/jew l-impatt tal-abbużi.

Artikolu 2

1.  

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jipprevjenu d-dħul fit-territorji tagħhom, jew it-tranżitu minnhom, ta’:

(a) 

persuni fiżiċi li huma responsabbli għall-atti mniżżlin fl-Artikolu 1(1);

(b) 

persuni fiżiċi li jipprovdu appoġġ finanzjarju, tekniku jew materjali għall-atti mniżżlin fl-Artikolu 1(1) jew li huma involuti f’dawk l-atti, inkluż bl-ippjanar, id-direzzjoni, l-ordni, l-assistenza, it-tħejjija, l-iffaċilitar, jew l-inkoraġġiment ta’ tali atti;

(c) 

persuni fiżiċi li huma assoċjati mal-persuni koperti mill-punti (a) u (b);

kif elenkati fl-Anness.

2.  
Il-paragrafu 1 ma għandux jobbliga lil Stat Membru jirrifjuta d-dħul fit-territorju tiegħu taċ-ċittadini tiegħu stess.
3.  

Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-każijiet fejn Stat Membru jkun marbut b’obbligu skont id-dritt internazzjonali, jiġifieri:

(a) 

bħala pajjiż ospitanti ta’ organizzazzjoni intergovernattiva internazzjonali;

(b) 

bħala pajjiż ospitanti ta’ konferenza internazzjonali mlaqqa’ min-Nazzjonijiet Uniti, jew taħt il-patroċinju tagħhom;

(c) 

taħt ftehim multilaterali li jagħti privileġġi u immunitajiet; jew

(d) 

skont it-Trattat ta’ Konċiljazzjoni (il-Patt tal-Lateran) tal-1929 konkluż mis-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan) u l-Italja.

4.  
Il-paragrafu 3 għandu jitqies li japplika wkoll f’każijiet fejn Stat Membru jkun il-pajjiż ospitanti tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE).
5.  
Il-Kunsill għandu jiġi debitament infurmat fil-każijiet kollha fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni skont il-paragrafu 3 jew 4.
6.  
L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mill-miżuri imposti skont il-paragrafu 1 fejn l-ivvjaġġar ikun iġġustifikat għal raġunijiet ta’ bżonn umanitarju urġenti, jew għal raġunijiet ta’ attendenza ta’ laqgħat intergovernattivi jew laqgħat promossi jew ospitati mill-Unjoni, jew ospitati minn Stat Membru li jkollu l-Presidenza attwali tal-OSKE, fejn isir djalogu politiku li jippromwovi direttament l-objettivi ta’ politika ta’ miżuri restrittivi, inkluż it-tmiem ta’ ksur u abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem.
7.  
L-Istati Membri jistgħu wkoll jagħtu eżenzjonijiet mill-miżuri imposti skont il-paragrafu 1 fejn id-dħul jew it-tranżitu jkun neċessarju għall-fini ta’ proċess ġudizzjarju.
8.  
Stat Membru li jixtieq jagħti eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 6 jew 7 għandu jinnotifika lill-Kunsill bil-miktub. L-eżenzjoni għandha titqies li tkun ingħatat sakemm ma joġġezzjonax membru wieħed jew aktar tal-Kunsill bil-miktub fi żmien jumejn ta’ xogħol minn meta tasal in-notifika dwar l-eżenzjoni proposta. Jekk membru wieħed jew aktar tal-Kunsill iqajmu oġġezzjoni, il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, jista’ jiddeċiedi li jagħti l-eżenzjoni proposta.
9.  
Fejn, skont il-paragrafu 3, 4, 6, 7 jew 8, Stat Membru jawtorizza d-dħul fit-territorju tiegħu, jew it-tranżitu minnu, ta’ persuni elenkati fl-Anness, l-awtorizzazzjoni għandha tkun strettament limitata għall-iskop li għalih tkun ingħatat u għall-persuni direttament ikkonċernati minnha.

Artikolu 3

1.  

Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, li huma l-proprjetà ta’, jew li huma miżmuma jew ikkontrollati minn:

(a) 

persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi, li huma responsabbli għall-atti mniżżlin fl-Artikolu 1(1);

(b) 

persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi, li jipprovdu appoġġ finanzjarju, tekniku jew materjali għall-atti mniżżlin fl-Artikolu 1(1) jew li huma involuti f’dawk l-atti, inkluż bl-ippjanar, id-direzzjoni, l-ordni, l-assistenza, it-tħejjija, l-iffaċilitar, jew l-inkoraġġiment ta’ tali atti;

(c) 

persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi entitajiet, li huma assoċjati mal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi koperti mill-punti (a) u (b);

kif elenkati fl-Anness, għandhom jiġu ffriżati.

2.  
L-ebda fondi jew riżorsi ekonomiċi ma għandhom isiru disponibbli, direttament jew indirettament, għal persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi elenkati fl-Anness I, jew għall-benefiċċju tagħhom.
3.  

B’deroga mill-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jew jagħmlu disponibbli ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi, b’dawk il-kundizzjonijiet li jidhrilhom xierqa, wara li jkunu ddeterminaw li l-fondi jew r-riżorsi ekonomiċi kkonċernati jkunu:

(a) 

meħtieġa biex jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi elenkati fl-Anness u tal-membri dipendenti tal-familji ta’ dawn il-persuni fiżiċi, inkluż ħlasijiet għall-ikel, għall-kera jew għall-ipotekar, għall-mediċini u għat-trattament mediku, għat-taxxi, għall-primjums tal-assigurazzjoni, u għall-ispejjeż tas-servizzi pubbliċi;

(b) 

maħsuba esklużivament għall-ħlas ta’ tariffi professjonali raġonevoli jew għar-rimborż tal-ispejjeż imġarrba assoċjati mal-provvista ta’ servizzi legali;

(c) 

maħsuba esklużivament għall-ħlas ta’ tariffi jew imposti ta’ servizzi ta’ kustodja jew ġestjoni normali ta’ fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati;

(d) 

neċessarji għal spejjeż straordinarji, sakemm l-awtorità kompetenti rilevanti tkun innotifikat lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bir-raġunijiet li għalihom tqis li għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika, minn tal-inqas ġimagħtejn qabel l-awtorizzazzjoni; jew

(e) 

ser jitħallsu f’kont ta’ missjoni diplomatika jew konsulari, jew ta’ organizzazzjoni internazzjonali li tgawdi minn immunitajiet skont id-dritt internazzjonali, jew jinħarġu minn tali kont, sa fejn tali pagamenti jkunu maħsuba biex jintużaw għal finijiet uffiċjali tal-missjoni diplomatika jew konsulari, jew tal-organizzazzjoni internazzjonali.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont dan il-paragrafu.

4.  

B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, sakemm jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi jkunu s-suġġett ta’ deċiżjoni arbitrali mogħtija qabel id-data li fiha l-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp imsemmi fil-paragrafu 1 ikun ġie elenkat fl-Anness, jew ta’ deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva mogħtija fl-Unjoni, jew ta’ deċiżjoni ġudizzjarja infurzabbli fl-Istat Membru kkonċernat, qabel jew wara dik id-data;

(b) 

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi jkunu ser jintużaw esklużivament biex jissodisfaw pretensjonijiet garantiti minn tali deċiżjoni jew rikonoxxuti bħala validi f’tali deċiżjoni, fil-limiti stabbiliti mil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet ta’ persuni li jkollhom tali pretensjonijiet;

(c) 

id-deċiżjoni ma tkunx għall-benefiċċju ta’ persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat fl-Anness; u

(d) 

ir-rikonoxximent tad-deċiżjoni ma jkunx kontra l-ordni pubbliku fl-Istat Membru kkonċernat.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont dan il-paragrafu.

5.  
Il-paragrafu 1 ma għandux iżomm lil persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat fl-Anness milli jagħmel ħlas dovut skont kuntratt jew ftehim konkluż, jew obbligu li rriżulta, qabel id-data li fiha tali persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp ikun ġie elenkat fih, sakemm l-Istat Membru kkonċernat ikun iddetermina li l-ħlas ma jiġix riċevut, direttament jew indirettament, minn persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp imsemmi fil-paragrafu 1.
6.  

Il-paragrafu 2 ma għandux japplika għaż-żieda ma’ kontijiet iffriżati ta’:

(a) 

imgħax jew dħul ieħor fuq dawk il-kontijiet;

(b) 

pagamenti dovuti skont kuntratti, ftehimiet jew obbligi li jkunu ġew konklużi jew li rriżultaw qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet saru soġġetti għall-miżuri previsti fil-paragrafi 1 u 2; jew

(c) 

pagamenti dovuti skont deċiżjonijiet ġudizzjarji, amministrattivi jew arbitrali li ngħataw fl-Unjoni jew li huma infurzabbli fl-Istat Membru kkonċernat, sakemm kwalunkwe tali mgħax, dħul ieħor u pagamenti jibqgħu soġġetti għall-miżuri previsti fil-paragrafu 1.

Artikolu 4

▼M15

-1.  

L-Artikolu 3(1) u (2) ma għandhomx japplikaw għall-forniment, l-ipproċessar jew il-pagament ta’ fondi, assi finanzjarji jew riżorsi ekonomiċi oħra jew għall-forniment ta’ oġġetti u servizzi li jkunu meħtieġa biex jiġi żgurat it-twassil f’waqtu ta’ assistenza umanitarja jew biex jappoġġaw attivitajiet oħra li jappoġġaw il-ħtiġijiet bażiċi tal-bniedem, fejn tali assistenza u attivitajiet oħra jitwettqu minn:

(a) 

in-Nazzjonijiet Uniti (NU), inkluż il-programmi, il-fondi u entitajiet u korpi oħra tagħha, kif ukoll l-aġenziji speċjalizzati u l-organizzazzjonijiet relatati tagħha;

(b) 

organizzazzjonijiet internazzjonali;

(c) 

organizzazzjonijiet umanitarji bi status ta’ osservatur mal-Assemblea Ġenerali tan-NU u membri ta’ dawk l-organizzazzjonijiet umanitarji;

(d) 

organizzazzjonijiet mhux governattivi ffinanzjati bilateralment jew multilateralment li jipparteċipaw fil-Pjanijiet ta’ Rispons Umanitarju tan-NU, il-Pjanijiet ta’ Rispons għar-Refuġjati tan-NU, appelli oħra tan-NU jew raggruppamenti umanitarji kkoordinati mill-Uffiċċju tan-NU għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji;

(e) 

organizzazzjonijiet u aġenziji li lilhom l-Unjoni tkun tat iċ-Ċertifikat ta’ Sħubija Umanitarja jew li jkunu ċċertifikati jew rikonoxxuti minn Stat Membru f’konformità ma’ proċeduri nazzjonali;

(f) 

l-aġenziji speċjalizzati tal-Istati Membri; jew

(g) 

impjegati, benefiċjarji, sussidjarji jew sħab inkarigati mill-implimentazzjoni tal-entitajiet imsemmija fil-punti (a) sa (f) waqt li u sal-punt li jkunu qed jaġixxu f’dawk il-kapaċitajiet.

-1a.  
L-eżenzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika għall-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet jew il-korpi identifikati b’asterisk fl-Anness.

▼M15

1.  
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, u b’deroga mill-Artikolu 3(1) u (2), l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, jew id-disponibbiltà ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi, skont il-kundizzjonijiet li jqisu xierqa, wara li jkunu ddeterminaw li l-forniment ta’ tali fondi jew riżorsi ekonomiċi jkun meħtieġ biex jiġi żgurat it-twassil f’waqtu ta’ assistenza umanitarja jew biex jiġu appoġġati attivitajiet oħra li jsostnu l-ħtiġijiet bażiċi tal-bniedem.

▼M15

1a.  
Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni negattiva, talba għall-informazzjoni jew notifika għal iktar żmien mill-awtorità kompetenti rilevanti fi żmien 5 ijiem tax-xogħol mid-data tal-wasla ta’ talba għall-awtorizzazzjoni skont il-paragrafu 1, dik l-awtorizzazzjoni għandha titqies li ngħatat.

▼M15

2.  
L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni li tingħata skont dan l-Artikolu fi żmien erba’ ġimgħat minn tali awtorizzazzjoni.

▼B

Artikolu 5

1.  
Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b’unanimità fuq proposta minn Stat Membru jew mir-Rappreżentant Għoli, għandu jistabbilixxi u jemenda l-lista stabbilita fl-Anness.
2.  
Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjonijiet msemmija fil-paragrafu 1, inkluż ir-raġunijiet għall-elenkar, lill-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp ikkonċernat, jew direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta’ avviż, li jipprovdi lil dik il-persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp b’opportunità li jippreżenta osservazzjonijiet.
3.  
Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet jew evidenza sostanzjali ġdida, il-Kunsill għandu jirrieżamina d-deċiżjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 u jinforma lill-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp ikkonċernat skont il-każ.

Artikolu 6

1.  
L-Anness għandu jinkludi r-raġunijiet għall-elenkar tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet jew il-korpi msemmija fl-Artikoli 2 u 3.
2.  
L-Anness għandu jinkludi, meta tkun disponibbli, l-informazzjoni meħtieġa biex jiġu identifikati l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet jew il-korpi kkonċernati. Fir-rigward tal-persuni fiżiċi, tali informazzjoni tista’ tinkludi: ismijiet u psewdonimi; id-data u l-post tat-twelid; in-nazzjonalità; in-numri tal-passaport u tal-karti ta’ identità; il-ġeneru; l-indirizz, jekk magħruf; u l-funzjoni jew il-professjoni. Fir-rigward tal-persuni ġuridiċi, l-entitajiet jew il-korpi, tali informazzjoni tista’ tinkludi: l-ismijiet, il-post u d-data tar-reġistrazzjoni; in-numru tar-reġistrazzjoni; u l-post tan-negozju.

Artikolu 7

1.  

Il-Kunsill u r-Rappreżentant Għoli għandhom jipproċessaw data personali sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom skont din id-Deċiżjoni, b’mod partikolari:

(a) 

fir-rigward tal-Kunsill, it-tħejjija u l-emendar tal-Anness;

(b) 

fir-rigward tar-Rappreżentant Għoli, it-tħejjija ta’ emendi għall-Anness.

2.  
Il-Kunsill u r-Rappreżentant Għoli jistgħu jipproċessaw, fejn applikabbli, data rilevanti b’rabta ma’ reati kriminali mwettqa minn persuni fiżiċi elenkati, u ma’ kundanni penali jew miżuri ta’ sigurtà li jikkonċernaw lit-tali persuni, biss sa fejn tali proċessar ikun meħtieġ għall-preparazzjoni tal-Anness.
3.  
Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, il-Kunsill u r-Rappreżentant Għoli huma nominati bħala “kontrollur” fis-sens tal-punt (8) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 ), sabiex ikun żgurat li l-persuni fiżiċi kkonċernati jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skont ir-Regolament (UE) 2018/1725.

Artikolu 8

Ma għandha tiġi sodisfatta ebda pretensjoni b’konnessjoni ma’ xi kuntratt jew tranżazzjoni li l-prestazzjoni tagħhom tkun ġiet affettwata, direttament jew indirettament, totalment jew parzjalment, mill-miżuri imposti skont din id-Deċiżjoni, inkluż pretensjonijiet għal indennizz jew kwalunkwe pretensjoni oħra ta’ dan it-tip, bħal pretensjoni għal kumpens jew pretensjoni taħt garanzija, b’mod partikolari pretensjoni għal estensjoni jew għall-ħlas ta’ bond jew ta’ garanzija jew indennizz, b’mod partikolari garanzija finanzjarja jew indennizz finanzjarju, ta’ kull forma, jekk din il-pretensjoni ssir minn:

(a) 

persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi deżinjati elenkati fl-Anness;

(b) 

kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp li jaġixxi permezz ta’ jew f’isem waħda mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet jew il-korpi msemmija fil-punt (a).

Artikolu 9

Sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-miżuri stabbiliti f’din id-Deċiżjoni, l-Unjoni għandha tħeġġeġ lil Stati terzi biex jadottaw miżuri restrittivi simili għal dawk previsti f’din id-Deċiżjoni.

▼M12

Artikolu 10

1.  
Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sat-8 ta’ Diċembru 2026 u għandha tinżamm taħt rieżami kostanti. Il-miżuri stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3 għandhom japplikaw fir-rigward tal-persuni fiżiċi u ġuridiċi, l-entitajiet, u l-korpi elenkati fl-Anness sat-8 ta’ Diċembru 2024.

▼M15

2.  
L-eċċezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4 fir-rigward tal-Artikolu 3(1) u (2) għandhom jiġu rrieżaminati f’intervalli regolari, u mill-inqas kull 12-il xahar, jew fuq talba urġenti ta’ kwalunkwe Stat Membru, tar-Rappreżentant Għoli jew tal-Kummissjoni wara bidla fundamentali fiċ-ċirkostanzi.

▼B

Artikolu 11

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
ANNESS

Lista ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi msemmija fl-Artikoli 2 u 3

A. 

Persuni fiżiċi▼M15

▼M1

 

►M2  Ismijiet (Trażlitterazzjoni bl-alfabett Latin) ◄

►M2  Ismijiet ◄

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet għall-elenkar

Data tal-elenkar

▼M5

1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV ►M15   (*1)  ◄

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

(ortografija Russa)

Kariga/i: Eks Direttur tas-Servizz Penitenzjarju Federali Russu (FSIN)

Data tat-twelid: 27.1.1964

Post tat-twelid: Tatarsk, Reġjun/Oblast ta' Novosibirsk, SFSR Russa (issa l-Federazzjoni Russa)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Alexander Kalashnikov kien id-direttur tas-Servizz Penitenzjarju Federali Russu (FSIN) mit-8 ta' Ottubru 2019 sal-25 ta' Novembru 2021. F'dik il-pożizzjoni, huwa ssorvelja l-attivitajiet kollha tal-FSIN. Fil-kapaċità tiegħu bħala direttur tal-FSIN, huwa kien responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti u detenzjonijiet arbitrarji.

Fil-każ ta' Alexei Navalny, waqt li s-Sur Navalny kien qed jirkupra fil-Ġermanja (Settembru 2020-Jannar 2021) wara li kien ġie avvelenat b'aġent nervin tossiku tal-grupp Novichok, fit-28 ta' Diċembru 2020, l-FSIN ordna li b'mod immedjat jippreżenta ruħu quddiem uffiċjal tal-probation jew, jekk jonqos milli jagħmel dan, jiffaċċja sentenza ta' ħabs talli jkun kiser il-kondizzjonijiet ta' sentenza sospiża fuq kundanna għal frodi. Dik il-kundanna għal frodi nstabet li kienet arbitrarja u inġusta mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-2018. Fis-17 ta' Jannar 2021, fuq ordnijiet ta' Alexander Kalashnikov, uffiċjali tal-FSIN arrestaw lil Alexei Navalny mal-wasla tiegħu fl-ajruport ta' Moska.

L-arrest ta' Alexei Navalny huwa bbażat fuq deċiżjoni tal-qorti tal-belt ta' Khimki, li min-naħa tagħha nħarġet fuq talba tal-FSIN. Lejn l-aħħar ta' Dicembru 2020, l-FSIN kien diġà talab li qorti tissostitwixxi s-sentenza sospiża ta' Alexei Navalny b'sentenza ta' ħabs. Fis-17 ta' Frar 2021, il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem ordnat lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa jirrilaxxa lil Alexei Navalny.

2.3.2021

▼M12

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN ►M15   (*1)  ◄

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Kariga/i: President tal-Kumitat Investigattiv tal-Federazzjoni Russa

Data tat-twelid: 27.8.1953

Post tat-twelid: Pskov, Russian SFSR (issa Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Alexander Bastrykin ilu jservi bħala president tal-Kumitat Investigattiv tal-Federazzjoni Russa (il-“Kumitat”) minn Jannar 2011 (u bħala aġent president minn Ottubru sa Diċembru 2010). F’dik il-pożizzjoni, huwa jissorvelja l-attivitajiet kollha tal-Kumitat. Uffiċjalment, il-Kumitat huwa ppresedut mill-President Russu. Fil-kapaċità tiegħu, Alexander Bastrykin, bħala president tal-Kumitat, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti u detenzjonijiet arbitrarji.

Alexander Bastrykin huwa responsabbli għall-kampanji mifruxa u sistematiċi ta’ repressjoni tal-Kumitat kontra l-oppożizzjoni Russa li jimmiraw u jinvestigaw il-membri tagħha. Fid-29 ta’ Diċembru 2020, il-Kumitat nieda investigazzjoni dwar il-mexxej tal-oppożizzjoni Alexei Navalny, fejn ġie akkużat bi frodi fuq skala kbira. Alexei Navalny u oħrajn ippubblikaw artikli dwar is-sjieda ta’ Alexander Bastrykin tad-ditta tal-proprjetà immobbli Ċeka LAW Bohemia fis-snin 2000.

Fl-2022, il-Kumitat Investigattiv, li Alexander Bastrykin għadu jippresiedi, akkuża lil 92 suldat Ukren b’delitti kontra l-umanità matul il-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna.

2.3.2021

▼M1

3.

Igor Viktorovich KRASNOV ►M15   (*1)  ◄

Игорь Викторович КРАСНОВ

Pożizzjoni(jiet): Prosekutur Ġenerali tal-Federazzjoni Russa

Data tat-twelid: 24.12.1975

Post tat-twelid: Arkhangelsk, SFSR Russa (issa l-Federazzjoni Russa)

Ċittadinanza: Russa

Sess: raġel

Igor Krasnov ilu Prosekutur Ġenerali tal-Federazzjoni Russa mit-22 ta' Jannar 2020 u qabel kien il-Viċi President tal-Kumitat Investigattiv tal-Federazzjoni Russa. Fil-pożizzjoni tiegħu bħala Prosekutur Ġenerali, huwa jissorvelja l-Uffiċċji tal-Prosekutur fil-Federazzjoni Russa, l-Uffiċċji tal-Prosekutur Speċjali u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Militari. Fil-kapaċità tiegħu bħala Prosekutur Ġenerali, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-detenzjonijiet arbitrarji ta’ nies li pprotestaw f’dimostrazzjonijiet, u għar-repressjoni mifruxa u sistematika tad-dritt għal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni u tad-dritt għal-libertà ta' opinjoni u espressjoni.

Qabel il-protesti tat-23 ta' Jannar 2021, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali wissa li l-parteċipanti kienu ser jitqiesu responsabbli. Barra minn hekk, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali talab li s-Servizz Federali għas-Superviżjoni fl-Isfera tal-Komunikazzjonijiet, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni tal-Massa (Roskomnadzor) jirrestrinġi l-aċċess għas-siti web u l-kontijiet tan-network soċjali tal-oppożizzjoni li kien fihom informazzjoni dwar l-avvenimenti ppjanati tas-sostenituri ta' Alexei Navalny. Fid-29 ta' Jannar 2021, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali għal darb'oħra talab li r-Roskomnadzor jirrestrinġi l-aċċess għas-siti web u l-kontijiet tan-network soċjali tal-oppożizzjoni, din id-darba qabel il-protesti favur Navalny fit-30 u l-31 ta' Jannar 2021. Intbagħtu twissijiet lill-kumpanniji tal-internet (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali ħabbar ukoll li dawk li kienu ser jieħdu sehem fid-dimostrazzjonijiet kienu ser jiffaċċjaw prosekuzzjoni.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali appoġġa t-talba tas-Servizz Penitenzjarju Federali Russu (FSIN) sabiex is-sentenza sospiża imposta fuq Alexei Navalny f’każ allegat ta’ frodi tiġi konvertita sentenza ta’ ħabs. Minkejja li l-kundanna tiegħu f’dak il-każ instabet arbitrarja u inġusta mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-2018, Alexei Navalny ġie arrestat mal-wasla tiegħu fl-ajruport ta’ Moska fis-17 ta’ Jannar 2021.

it-2 ta’ Marzu 2021

▼M3

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV ►M15   (*1)  ◄

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Pożizzjoni(jiet): Direttur tas-Servizz Federali tat-Truppi tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa (Rosgvardia)

Data tat-twelid: 27.1.1954

Post tat-twelid: Sasovo, ir-Repubblika Soċjalista Federattiva Sovjetika Russa (issa l-Federazzjoni Russa)

Nazzjonalità: Russa

Ġeneru: raġel

Viktor Zolotov ilu Direttur tas-Servizz Federali tat-Truppi tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa (Rosgvardia) mill-5 ta’ April 2016 u għalhekk huwa Kap Kmandant tat-Truppi tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa, kif ukoll Kmandant tal-OMON – Unita Mobbli bi Skop Speċjali integrata fir-Rosgvardia. F’dik il-pożizzjoni, huwa jissorvelja l-attivitajiet kollha tat-truppi tar-Rosgvardia u tal-OMON. Fil-kapaċità tiegħu bħala Direttur tar-Rosgvardia, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti u detenzjonijiet arbitrarji u r-repressjoni mifruxa u sistematika tad-dritt għal-libertà ta’ għaqda paċifika u ta’ assoċjazzjoni, b’mod partikolari bit-trażżin vjolenti ta’ protesti u dimostrazzjonijiet.

2.3.2021

 

 

 

 

Ir-Rosgvardia ntużat biex trażżan il-protestifavur Navalny tat-23 ta’ Jannar u tal-21 ta’ April 2021, u ġie rrappurtat li bosta uffiċjali tal-OMON u tal-Gwardja Nazzjonali użaw brutalità u vjolenza kontra d-dimostranti. Għexieren ta’ ġurnalisti spiċċaw fil-mira ta’ aggressjoni mill-forzi tas-sigurtà, inkluż il-korrispondent ta’ Meduza, Kristina Safronova, li sfat aggredita minn uffiċjal tal-OMON, u l-ġurnalista ta’ Novaya Gazeta Yelizaveta Kirpanova, li laqtet daqqa ta’ lembuba fuq rasha, li darrbitha. Matul il-protesti tat-23 ta’ Jannar 2021, il-forzi tas-sigurtà arbitrarjament iddetenew aktar minn 300 minorenni.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (ortografija Ċiniża)

Pożizzjoni(jiet): Membru tat-13-il Kungress Nazzjonali tal-Poplu tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (leġiżlatura mill-2018 sal-2023) li jirrappreżenta lir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta’ Xinjiang (RAUX); Membru tal-Kumitat Superviżorju u tal-Affarijiet Ġudizzjarji tal-Kungress Nazzjonali tal-Poplu (mid-19 ta’ Marzu 2018)

Eks Segretarju tal-Kumitat tal-Affarijiet Politiċi u Legali tar-Reġjun Awtonomu Ujgur ta’ Xinjiang (RAUX) u eks Viċi Segretarju tal-Kumitat tal-Partit tar-RAUX (mill-2016 sal-2019). Eks Viċi Kap tal-Kumitat Permanenti tat-13-il Kungress tal-Poplu tar-RAUX, korp leġiżlattiv reġjonali (mill-2019 sal-5 ta’ Frar 2021 iżda baqa’ attiv sa tal-inqas Marzu 2021). Membru tat-13-il Kungress Nazzjonali tal-Poplu tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (leġiżlatura mill-2018 sal-2023) li jirrappreżenta lir-RAUX. Membru tal-Kumitat Superviżorju u tal-Affarijiet Ġudizzjarji tal-Kungress Nazzjonali tal-Poplu mid-19 ta’ Marzu 2018.

22.3.2021

 

 

 

Data tat-twelid: Jannar 1958

Post tat-twelid: Lianshui, Jiangsu (iċ-Ċina)

Nazzjonalità: Ċiniża

Ġeneru: raġel

Bħala Segretarju tal-Kumitat tal-Affarijiet Politiċi u Legali tar-RAUX (mill-2016 sal-2019), Zhu Hailun kien responabbli għaż-żamma tas-sigurtà interna u l-infurzar tal-liġi fir-RAUX. Bħala tali, kellu kariga politika importanti inkarigat biex isegwi u jimplimenta programm fuq skala kbira ta’ sorveljanza, detenzjoni u indottrinazzjoni mmirat lejn persuni Ujgur u nies minn minoranzi etniċi oħrajn. Zhu Hailun ġie deskritt bħala l-“arkitett” ta’ dan il-programm. Huwa għalhekk responsabbli minn ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, b’mod partikolari detenzjonijiet arbitrarji fuq skala kbira mwettqa fuq l-Ujgur u nies minn minoranzi etniċi oħrajn.

Bħala Viċi Kap tal-Kumitat Permanenti tat-13-il Kungress tal-Poplu tar-RAUX (mill-2019 sal-5 ta’ Frar 2021), Zhu Hailun kompla jeżerċita influwenza deċiżiva fir-RAUX fejn għadu għaddej il-programm ta’ sorveljanza, detenzjoni u indottrinazzjoni fuq skala kbira mmirat lejn l-Ujgur u nies minn minoranzi etniċi oħrajn.

 

▼M12

6.

WANG Junzheng

王君正

(ortografija Ċiniża)

Kariga/i: Membru tal-20 Kumitat Ċentrali tal-Partit Komunista Ċiniż (CCP) (Diċembru 2022-Diċembru 2026); Deputat tal-14-il Kungress Nazzjonali tal-Poplu (NPC, Frar 2023 - Frar 2027); Segretarju tal-Partit Komunista Ċiniż (CCP) fir-Reġjun Awtonomu tat-Tibet (TAR); Eks Segretarju tal-Partit tal-Korp ta’ Produzzjoni u Kostruzzjoni ta’ Xinjiang (KPKX), u Viċi Segretarju tal-Kumitat tal-Partit tar-Reġjun Awtonomu Ujgur ta’ Xinjiang fiċ-Ċina; Kummissarju politiku tal-XPCC u CEO taċ-China Xinjian Group

Data tat-twelid: Mejju 1963

Post tat-twelid: Linyi, Shandong (China)

Nazzjonalità: Ċiniża

Sess: raġel

Segretarju tal-Partit Komunista Ċiniż (CCP) fir-Reġjun Awtonomu tat-Tibet (TAR) sa minn Ottubru 2021. Membru tal-20 Kumitat Ċentrali tal-Partit Komunista Ċiniż (CCP) (Diċembru 2022-Diċembru 2026). Deputat tal-14-il Kungress Nazzjonali tal-Poplu (NPC, Frar 2023 - Frar 2027).

Eks Segretarju tal-Partit tal-Korp ta’ Produzzjoni u Kostruzzjoni ta’ Xinjiang (KPKX) u Viċi Segretarju tal-Kumitat tal-Partit tar-Reġjun Awtonomu Ujgur ta’ Xinjiang (RAUX) fiċ-Ċina minn April 2020 sa Ottubru 2021, kif ukoll Kummissarju politiku tal-KPKX minn Mejju 2020 sa Ottubru 2021. Eks Segretarju tal-Kumitat għall-Affarijiet Politiċi u Legali tar-RAUX, minn Frar 2019 sa Settembru 2020. Wang Junzheng okkupa wkoll karigi għolja oħra fil-KPKX.

L-XPCC huwa organizzazzjoni ekonomika u paramilitari tal-istat fl-XUAR, li teżerċita awtorità amministrattiva u tikkontrolla l-attivitajiet ekonomiċi f’Xinjiang.

Bħala Segretarju tal-Partit u Kummissarju Politiku tal-KPKX, Wang Junzheng kien involut fis-sorveljanza tal-politiki kollha implimentati mill-KPKX. F’dik il-kariga, huwa kien responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, b’mod partikolari detenzjonijiet arbitrarji u trattament degradanti fuq skala kbira li laqat lill-Ujguri u lil popli minn minoranzi etniċi Musulmani oħrajn, kif ukoll ksur sistematiku tal-libertà ta’ reliġjon jew ta’ twemmin tagħhom, fost l-oħrajn, b’rabta mal-implimentazzjoni mill-KPKX ta’ programm ta’ sorveljanza, detenzjoni u indottrinazzjoni fuq skala kbira mmirat lejn l-Ujguri u nies minn minoranzi etniċi Musulmani oħrajn.

Hu kien responsabbli wkoll mill-użu sistematiku mill-KPKX tal-Ujguri u nies minn minoranzi etniċi Musulmani oħrajn bħala forza tax-xogħol furzat, b’mod partikolari fl-għelieqi tal-qoton.

Bħala Viċi Segretarju tal-Kumitat tal-Partit tar-RAUX, Wang Junzheng kien involut fis-sorveljanza tal-politiki tas-sigurtà kollha implimentati f’Xinjiang, inkluż il-programm imsemmi qabel immirat lejn l-Ujguri u nies minn minoranzi etniċi Musulmani oħrajn. Bħala Segretarju tal-Kumitat għall-Affarijiet Politiċi u Legali tar-RAUX minn Frar 2019 sa Settembru 2020, Wang Junzheng kien responabbli miż-żamma tas-sigurtà interna u l-infurzar tal-liġi fir-RAUX. Bħala tali, kellu kariga politika importanti inkarigat biex jissorvelja u jimplimenta l-programm imsemmi qabel.

22.3.2021

7.

WANG Mingshan

王明山 (ortografija Ċiniża)

Kariga/i: Deputat tal-14-il Kungress Nazzjonali tal-Poplu (NPC, Frar 2023 - Frar 2027); Membru tal-Kumitat Permanenti tal-Kumitat tal-Partit tar-Reġjun Awtonomu Ujgur ta’ Xinjiang (RAUX); Segretarju tal-Kumitat għall-Affarijiet Politiċi u Legali tar-RAUX

Data tat-twelid: Jannar 1964

Post tat-twelid: Wuwei, Gansu (China)

Nazzjonalità: Ċiniża

Sess: raġel

Membru tal-Kumitat Permanenti tal-Kumitat tal-Partit tar-Reġjun Awtonomu Ujgur ta’ Xinjiang (RAUX) u Segretarju tal-Kumitat għall-Affarijiet Politiċi u Legali tar-RAUX sa minn Settembru 2020. Deputat tal-14-il Kungress Nazzjonali tal-Poplu (NPC, Frar 2023 - Frar 2027).

Eks Direttur u Viċi Segretarju tal-Partit tal-Bureau tas-Sigurtà Pubblika ta’ Xinjiang (BSPX) bejn l-2017 u Jannar 2021.

Bħala Segretarju tal-Kumitat tal-Affarijiet Politiċi u Legali tar-RAUX sa minn Settembru 2020, Wang Mingshan hu responabbli miż-żamma tas-sigurtà interna u l-infurzar tal-liġi fir-RAUX. Bħala tali, għandu kariga politika importanti inkarigat biex isegwi programm fuq skala kbira ta’ sorveljanza, detenzjoni u indottrinazzjoni mmirat lejn persuni Ujgur u nies minn minoranzi etniċi oħrajn.

Bħala eks Direttur u Viċi Segretarju tal-Partit tal-BSPX (mill-2017 sa Jannar 2021), hu kellu kariga ewlenija fl-apparat tas-sigurtà ta’ Xinjiang u kien responsabbli direttament mill-implimentazzjoni tal-programm imsemmi qabel. B’mod partikolari, il-BSPX uża l-“Pjattaforma Integrata ta’ Operazzjonijiet Konġunti” (PIOK), programm ta’ big data wżat biex isegwi miljuni ta’ Ujgur fir-reġjun ta’ Xinjiang u jindika lil dawk meqjusa bħala “theddida potenzjali” biex jintbagħtu f’kampijiet ta’ detenzjoni.

Fil-kariga attwali tiegħu u minħabba l-funzjonijiet li kellu qabel, Wang Mingshan hu responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, b’mod partikolari detenzjonijiet arbitrarji u trattament degradanti fuq skala kbira mwettqa fuq l-Ujgur u nies minn minoranzi etniċi Musulmani oħrajn, kif ukoll ksur sistematiku tal-libertà tar-reliġjoni jew tat-twemmin tagħhom.

22.3.2021

▼M2

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(Ortografija Ċiniża)

Kariga/i: Direttur tal-Bureau tas-Sigurtà Pubblika ta’ Xinjiang (BSPX) u Viċi President tal-Gvern tal-Poplu tar-Reġjun Awtonomu Ujgur ta’ Xinjiang (RAUX)

Data tat-twelid: Ottubru 1966

Post tat-twelid: Yilong, Sichuan (iċ-Ċina)

Nazzjonalità: Ċiniża

Ġeneru: raġel

Direttur tal-Bureau tas-Sigurtà Pubblika ta’ Xinjiang (BSPX) sa minn Jannar 2021 u Viċi President tal-Gvern tal-Poplu tar-Reġjun Awtonomu Ujgur ta’ Xinjiang (RAUX).

22.3.2021

 

 

 

 

Bħala Direttur tal-BSPX, Chen Mingguo għandu kariga ewlenija fl-apparat tas-sigurtà ta’ Xinjiang u hu involut direttament fl-implimentazzjoni ta’ programm ta’ sorveljanza, detenzjoni u indottrinazzjoni fuq skala kbira mmirat lejn persuni Ujgur u nies minn minoranzi etniċi Musulmani oħrajn. B’mod partikolari, il-BSPX uża l-“Pjattaforma Integrata ta’ Operazzjonijiet Konġunti” (PIOK), programm ta’ big data wżat biex isegwi miljuni ta’ Ujgur fir-reġjun ta’ Xinjiang u jimmarka lil dawk meqjusa bħala “theddida potenzjali” biex jintbagħtu f’kampijiet ta’ detenzjoni. Chen Mingguo hu għalhekk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, b’mod partikolari detenzjonijiet arbitrarji u trattament degradanti mwettqa fuq l-Ujguri u nies minn minoranzi etniċi Musulmani oħrajn, kif ukoll ksur sistematiku tal-libertà ta’ reliġjoni jew ta’ twemmin tagħhom.

 

▼M5

9.

JONG Kyong-thaek (magħruf ukoll bħala CHO'NG Kyo'ng-t'aek)

정경택

(ortografija Koreana)

Kariga/i: Direttur tal-Bureau tal-Politika Ġenerali tal-Armata tal-Poplu Korean; Eks Ministru għas-Sigurtà tal-Istat tar-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK)

Data tat-twelid: bejn l-1.1.1961 u l-31.12.1963

Nazzjonalità: Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK)

Sess: raġel

Jong Kyong-thaek huwa d-Direttur tal-Bureau tal-Politika Ġenerali tal-Armata tal-Poplu Korean. Hu kien il-Ministru għas-Sigurtà tal-Istat tar-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK) mill-2017 sal-2021. Il-Ministeru għas-Sigurtà tal-Istat tar-RDPK hu wieħed mill-istituzzjonijiet ewlenin responsabbli mill-implimentazzjoni tal-politiki repressivi tas-sigurtà tar-RDPK, b'enfasi fuq l-identifikazzjoni u t-trażżin ta' dissens politiku, l-influss ta' informazzjoni “sovversiva” minn barra, u kull imġiba oħra meqjusa bħala theddida politika serja għas-sistema politika u t-tmexxija tagħha.

Bħala Eks Kap tal-Ministeru għas-Sigurtà tal-Istat, Jong Kyong-thaek huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-RDPK, b'mod partikolari tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji, arbitrarji u sommarji u qtil, għajbien sfurzat ta' persuni, u arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, kif ukoll xogħol furzat mifrux u vjolenza sesswali kontra n-nisa.

22.3.2021

▼M12

10.

RI Yong Gil

(magħruf ukoll bħala RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길

(ortografija Koreana)

Kariga/i: Kap tal-Istat Maġġur tal-Armata tal-Poplu Korean (KPA)

Grad: Viċi Marixall

Data tat-twelid: 1955

Nazzjonalità: Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK)

Sess: raġel

Ri Yong Gil huwa l-Kap tal-Istat Maġġur tal-Armata tal-Poplu Korean (KPA). Kien il-Ministru għad-Difiża Nazzjonali tar-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK) minn Ġunju jew Lulju 2021 sa Diċembru 2022. Kien Ministru għas-Sigurtà Soċjali minn Jannar 2021 sa Ġunju jew Lulju 2021. Kien ukoll Kap tal-Istat Maġġur tal-KPA bejn l-2018 u Jannar 2021. Ġie promoss għal Viċi Marixxall tal-KPA fl-14 ta’ April 2022.

Bħala Kap tal-Istat Maġġur tal-KPA u eks Ministru għad-Difiża Nazzjonali, Ri Yong Gil huwa responsabbli għall-ksur serju u mifrux tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq mill-KPA, inkluż minn membri tal-Kmand tas-Sigurtà Militari u unitajiet oħra tal-KPA.

Il-Ministeru għas-Sigurtà Soċjali tar-RDPK (li qabel kien magħruf bħala l-Ministeru għas-Sigurtà tal-Poplu jew il-Ministeru għas-Sigurtà Pubblika) u l-Kmand tas-Sigurtà Militari huma istituzzjonijiet responsabbli milli jimplimentaw il-politiki ta’ sigurtà repressivi tar-RDPK, fosthom l-interrogazzjoni u l-ikkastigar ta’ nies li jaħarbu mir-RDPK “illegalment”. B’mod partikolari, il-Ministeru għas-Sigurtà Soċjali hu responsabbli milli jmexxi kampijiet tal-ħabs u ċentri ta’ xogħol ta’ detenzjoni fuq perjodu qasir ta’ żmien permezz tal-Uffiċċju Korrettiv tiegħu, fejn il-priġunieri/detenuti jitħallew bil-ġuħ apposta u huma soġġetti għal trattament inuman u degradanti ieħor.

Bħala eks Kap tal-Ministeru għas-Sigurtà Soċjali, Ri Yong Gil huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-RDPK, b’mod partikolari tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji, arbitrarji u sommarji u qtil, għajbien sfurzat ta’ persuni, u arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, kif ukoll xogħol furzat mifrux u vjolenza sesswali kontra n-nisa.

22.3.2021

▼M3 —————

▼M5

12.

Abderrahim AL-KANI (magħruf ukoll bħala Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI, Abdel Rahim KHALIFA Abdel Rahim AL-SHAQAQI)

عبد الرحيم الكاني

(ortografija bl-Għarbi)

Kariga/i: membru tal-Milizzja Kaniyat

Data tat-twelid: 7.9.1997

Nazzjonalità: Libjana

Numru tal-passaport: PH3854LY

Numru tal-karta tal-identità: 119970331820

Sess: raġel

Abderrahim Al-Kani huwa membru ewlieni tal-Milizzja Kaniyat u ħu l-Kap tal-Milizzja Kaniyat, Mohammed Khalifa Al-Khani (miet f'Lulju 2021). Il-Milizzja Kaniyat eżerċitat il-kontroll fuq il-belt Libjana ta' Tarhuna bejn l-2015 u Ġunju 2020.

Abderrahim Al-Kani huwa inkarigat mis-sigurtà interna għall-Milizzja Kaniyat. F'dik il-kapaċità, huwa responsabbli għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem fil-Libja, b'mod partikolari qtil ekstraġudizzjarju u għajbien sfurzat ta' persuni bejn l-2015 u Ġunju 2020 f'Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani u l-Milizzja Kaniyat ħarbu minn Tarhuna fil-bidu ta' Ġunju 2020 lejn il-Lvant tal-Libja. Minn dakinhar, diversi oqbra tal-massa attribwiti lill-Milizzja Kaniyat ġew skoperti f'Tarhuna.

22.3.2021

▼M3

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (magħruf ukoll bħala Ayubkhan Vakhaevich KATAEV) ►M15   (*1)  ◄

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (magħruf ukoll bħala Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Eks Kap tad-Dipartiment tal-Ministeru għall-Affarijiet Interni tal-Federazzjoni Russa fil-belt ta’ Argun fir-Repubblika Ċeċena

Data tat-twelid: 1.12.1980 jew 1.12.1984

Nazzjonalità: Russa

Ġeneru: raġel

Kap tad-Dipartiment tal-Ministeru għall-Affarijiet Interni tal-Federazzjoni Russa fil-belt ta’ Argun fir-Repubblika Ċeċena sal-2018.

Fil-kapaċità tiegħu bħala Kap tad-Dipartiment tal-Ministeru għall-Affarijiet Interni tal-Federazzjoni Russa f’Argun, Aiub Kataev kien jissorvelja l-attivitajiet tas-sigurtà tal-istat u tal-aġenziji tal-pulizija lokali. F’din il-kariga, huwa kien jissorvelja personalment persekuzzjonijiet mifruxa u sistematiċi fiċ-Ċeċenja, li bdew fl-2017. Ir-repressjonijiet huma diretti kontra persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali (LGBTI), dawk li hu preżunt li jappartjenu għal gruppi LGBTI, u individwi oħra ssuspettati li huma avversarji tal-Kap tar-Repubblika Ċeċena Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev u forzi li kienu taħt il-kmand tiegħu huma responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, b’mod partikolari tortura u trattament u pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, kif ukoll arresti u detenzjonijiet arbitrarji, u eżekuzzjonijiet arbitrarji jew ekstraġudizzjarji u qtil.

Skont diversi xiehda, Aiub Kataev issorvelja personalment u ħa sehem fit-tortura ta’ detenuti.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV ►M15   (*1)  ◄

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Eks Kmandant tat-Tim “Terek” tal-Unità Speċjali ta’ Rispons Rapidu (SOBR), Viċi Prim Ministru tar-Repubblika Ċeċena, gwardja personali mhux uffiċjali tal-Kap tar-Repubblika Ċeċena Ramzan Kadyrov

Data tat-twelid: 24.12.1975

Eks Kmandant tat-Tim “Terek” tal-Unità Speċjali ta’ Rispons Rapidu (SOBR). Mit-23 ta’ Marzu 2020, Viċi Prim Ministru tar-Repubblika Ċeċena. Gwardja personali tal-Kap tar-Repubblika Ċeċena Ramzan Kadyrov.

Abuzaid Vismuradov kien il-Kmandant tal-istakkament “Terek” tas-SOBR minn Marzu 2012 sa Marzu 2020. F’din il-kariga, huwa kien jissorvelja personalment persekuzzjonijiet mifruxa u sistematiċi fiċ-Ċeċenja, li bdew fl-2017. Ir-repressjonijiet huma diretti kontra persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali (LGBTI), dawk li hu preżunt li jappartjenu għal gruppi LGBTI jew individwi oħra ssuspettati li huma avversarji tal-Kap tar-Repubblika Ċeċena Ramzan Kadyrov.

22.3.2021

 

 

 

Post tat-twelid: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, eks Repubblika Soċjalista Sovjetika Awtonoma Ċeċena-Ingush (ASSR), issa Repubblika Ċeċena (Federazzjoni Russa)

Nazzjonalità: Russa

Ġeneru: raġel

Abuzaid Vismuradov u l-unità “Terek” li kienet taħt il-kmand tiegħu huma responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, b’mod partikolari tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, kif ukoll arresti u detenzjonijiet arbitrarji, u qtil ekstraġudizzjarju u arbitrarju u eżekuzzjonijiet.

Skont diversi xiehda, Abuzaid Vismuradov issorvelja personalment u ħa sehem fit-tortura ta’ detenuti. Huwa kollaboratur mill-qrib ta’ Ramzan Kadyrov, il-Kap tar-Repubblika Ċeċena, li ilu jmexxi kampanja ta’ repressjonijiet kontra l-avversarji politiċi tiegħu għal bosta snin.

 

▼M2

15.

Gabriel Moses LOKUJO

-

Kariga/i: Maġġur Ġeneral tal-Forzi għad-Difiża tal-Poplu tas-Sudan t’Isfel (SSPDF)

Nazzjonalità: Sud Sudaniża

Ġeneru: raġel

Maġġur Ġeneral tal-Forzi għad-Difiża tal-Poplu tas-Sudan t’Isfel (SSPDF).

Gabriel Moses Lokujo huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan t’Isfel, b’mod partikolari eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji u qtil.

F’Mejju 2020, tliet uffiċjali tal-Armata għal-Liberazzjoni tal-Poplu tas-Sudan fl-Oppożizzjoni (SPLA-IO) inħatfu u inqatlu fuq l-ordnijiet tal-Maġġur Ġeneral Lokujo.

22.3.2021’;

 

 

 

 

F’Settembru 2020, il-Maġġur Ġeneral Lokujo abbanduna lill-SPLA-IO u ngħaqad mal-SSPDF u huwa responsabbli għall-konfrontazzjonijiet sussegwenti ġewwa u madwar iċ-Ċentru tat-Taħriġ ta’ Moroto fl-Equatoria Ċentrali tan-Nofsinhar. Bħala konsegwenza, diversi mwiet u korrimenti ġew irrapportati miż-żewġ naħat matul l-aħħar trimestru tal-2020, u ġew spustati wkoll persuni ċivili, speċjalment fiż-żona Kajo-Keji tal-Istat tal-Equatoria Ċentrali. Il-forzi tal-Maġġur Ġeneral Lokujo baqgħu fiż-żona fejn ġew irrapportati diversi konfrontazzjonijiet oħra u s-sikurezza u s-sigurtà tal-komunitajiet ċivili għadhom f’periklu.

 

▼M5

16.

Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN ►M15   (*1)  ◄

Дмитрий Валерьевич Уткин

(Ortografija Russa)

Kariga/i: Fundatur u kmandant tal-Grupp Wagner

Grad: Logutenent Kurunell (riżerva)

Sinjal tas-sejħa: Vagner, Wagner, The Nineth

ID tal-Grupp Wagner: M-0209

Data tat-twelid: 1.6.1970 jew 11.6.1970

Post tat-twelid: Asbest, Sverdlovsk Oblast, SFSR Russa (issa l-Federazzjoni Russa)

Nazzjonalità: Russa

Indirizz: Pskov, Russian Federation

Sess: raġel

Dimitriy Utkin, eks uffiċjal tal-intelligence militari Russa (GRU), huwa l-fundatur tal-Grupp Wagner u huwa responsabbli għall-koordinazzjoni u l-ippjanar tal-operazzjonijiet għall-iskjerament tal-merċenarji tal-Grupp Wagner f'diversi pajjiżi.

Fil-pożizzjoni tiegħu ta' kmand fi ħdan il-Grupp Wagner, huwa responsabbli għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa mill-grupp, li jinkludu tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji.

Dan jinkludi t-tortura sal-mewt ta' diżertur Sirjan minn erba' membri tal-Grupp Wagner f'Ġunju 2017 fil-provinċja ta' Homs, is-Sirja. Skont eks membru tal-Grupp Wagner, Dimitriy Utkin personalment ordna t-tortura sal-mewt tad-diżertur kif ukoll l-iffilmjar tal-att.

13.12.2021

▼M4

17.

Stanislav Evgenievitch DYCHKO ►M15   (*1)  ◄

Станислав Евгеньевич Дl-mudell чко

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Merċenarju tal-Grupp Wagner

Data tat-twelid: 1990

Nazzjonalità: Russa

Ġeneru: raġel

Stanislav Dychko, eks-impjegat tal-pulizija ta’ Stavropol, huwa merċenarju tal-Grupp Wagner.

Flimkien ma’ tlett merċenarji oħra tal-Grupp Wagner, huwa ħa sehem fit-tortura sal-mewt ta’ diżertur Sirjan f’Ġunju 2017 fil-provinċja ta’ Homs, is-Sirja.

Għalhekk huwa responsabbli għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja.

13.12.2021

▼M12

18.

Valery (Valeriy) Nikolaevich ZAKHAROV ►M15   (*1)  ◄

Валерий Николаевич Захаров

(ortografija Russa)

Kariga/i: Konsulent tas-sigurtà għall-President tas-Central African Republic (CAR)

ID tal-Wagner Group: M-5658

Data tat-twelid: 12.1.1970

Post tat-twelid: Leningrad, Russian SFSR (issa Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Valery Zakharov, eks membru tas-Servizz tas-Sigurtà Federali tal-Federazzjoni Russa (FSB), huwa l-eks konsulent tas-sigurtà tal-President tar-Repubblika Ċentru-Afrikana (RĊA). Huwa figura ewlenija fl-istruttura ta’ kmand tal-Wagner Group u għandu rabtiet mill-qrib mal-awtoritajiet Russi.

Minħabba l-pożizzjoni influwenti li kellu fir-RĊA u r-rwol ewlieni tiegħu fil-Wagner Group, Valery Zakharov huwa responsabbli għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa mill-Wagner Group fir-RĊA, inkluż eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji.

Dan jinkludi l-qtil ta’ tliet ġurnalisti Russi fl-2018, li s-sigurtà tagħhom kienet ir-responsabbiltà ta’ Valery Zakharov.

13.12.2021

19.

Maxim SHUGALEY

magħruf ukoll bħala

Maksim SHUGALEI ►M15   (*1)  ◄

Максим ШУГАЛЕЙ (ortografija Russa)

Kariga/i: President tal-Foundation for the Defence of National Values (FDNV)

Data tat-twelid: 24.2.1966

Post tat-twelid: Leningrad, l-eks USSR (issa St Petersburg, Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Numru tal-Passaport jew tal-Karta tal-Identità:

710508436 (passaport Russu)

Maxim Shugaley huwa l-kap tal-Fondazzjoni għad-Difiża tal-Valuri Nazzjonali (FDNV), entità assoċjata mal-Wagner Group. L-FDNV topera bħala l-fergħa tar-relazzjonijiet pubbliċi ta’ Wagner Group u r-rwol ta’ Maxim Shugaley fl-FDNV jinvolvi t-tmexxija ta’ propaganda favur Wagner Group u kampanji ta’ diżinformazzjoni, inkluż biex tissaħħaħ ir-reputazzjoni tal-Wagner Group u jiġi appoġġat l-iskjerament tiegħu, kif ukoll jinterferixxi bil-moħbi f’isem il-Wagner Group fid-diversi pajjiżi li huwa attiv fihom.

Il-Wagner Group huwa elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż il-Libja, il-Mali u r-Repubblika Ċentru-Afrikana.

Maxim Shugaley huwa assoċjat mal-Wagner Group u huwa responsabbli għall-appoġġ u l-inkoraġġiment tal-atti tal-Wagner Group permezz ta’ propaganda favur Wagner Group u diżinformazzjoni.

25.2.2023

▼M6

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO ►M15   (*1)  ◄

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(Ortografija Russa)

 

Aleksandr Grigorievitch Maloletko huwa kollaboratur mill-qrib ta’ Yevgeny Prigozhin. L-azzjoni tiegħu bħala “difensur tal-patrija” u bħala l-Kap tal-“Veteran’s Interests Defenders League” ġie mfaħħar pubblikament minn Yevgeny Prigozhin. Huwa kien qed jaħdem bħala istruttur għall-Wagner Group fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (RCA). Huwa assoċjat mal-Wagner Group, elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, f’diversi pajjiżi, inkluż ir-RCA u huwa responsabbli talli jappoġġja l-atti tal-Wagner Group.

25.2.2023

▼M12

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV ►M15   (*1)  ◄

Константин Александрович

(ortografija Russa)

Kariga/i: Wieħed mill-Kmandanti ta’ PMC Wagner Group fl-Afrika

Data tat-twelid: 23.7.1968

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Konstantin Pikalov, bl-isem kodiċi “Mazaï” (Mazay), huwa wieħed mill-mexxejja tal-Wagner Group u huwa responsabbli għall-attivitajiet operazzjonali tal-Wagner Group fl-Afrika, b’mod partikolari fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (RĊA). Huwa akkużat li kien l-istigatur tal-qtil ta’ tliet ġurnalisti Russi f’Lulju 2018. Minn April 2023, huwa wkoll il-kap ta’ grupp paramilitari ġdid (Convoy) maħluq f’Novembru 2022 biex jieħu azzjoni fil-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna.

Il-Wagner Group huwa elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż ir-RĊA.

Fil-pożizzjoni ta’ tmexxija tiegħu fi ħdan il-Wagner Group, Konstantin Pikalov huwa responsabbli għall-abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa mill-Wagner Group fir-RĊA.

25.2.2023

▼M6

22.

Dimitri SYTII

magħruf ukoll bħala

Dimitri SYTYI ►M15   (*1)  ◄

Дмитрий СЫТИЙ

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Direttur tar-Russian house of Bangui

Data tat-twelid: 23.3.1989

Post tat-twelid: Minsk (Belarus)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Indirizz: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI St Petersburg, Russian Federation

Dimitri Sytii għandu rwol ewlieni fil-Wagner Group fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (RCA), b’rabtiet mill-qrib ma’ Yevgeny Prigozhin. Huwa inkarigat mit-tmexxija tal-politika ta’ influwenza tal-Wagner Group fir-RCA. Huwa l-kap tal-fergħa lokali tar-Russian House, il-fergħa kulturali tar-Russian foreign ministry.

Il-Wagner Group, huwa elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż ir-RCA,.

Minħabba l-pożizzjoni influwenti tiegħu fir-RCA u r-rwol ta’ tmexxija tiegħu fil-Wagner Group, huwa responsabbli għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa mill-Wagner Group fir-RCA.

25.2.2023

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN ►M15   (*1)  ◄

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Direttur Meroe Gold

Data tat-twelid: 19.9.1981 jew 29.9.1981

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Numru tal-passaport: 651697952 (passaport Russu)

Indirizz: Sudan

Kumpaniji assoċjati:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Mikhail Potepkin huwa direttur ta’ Meroe Gold, entità ta’ kopertura għall-operazzjonijiet tal-Wagner Group fis-Sudan, kif ukoll huwa involut f’M-Invest, il-kumpanija omm ta’ Meroe. Huwa għandu rwol prinċipali fi ħdan il-Wagner Group fis-Sudan, b’rabtiet mill-qrib għal Yevgeny Prigozhin. Billi kien affiljat mal-militar Sudaniż, il-Wagner Group żgura l-isfruttament u l-esportazzjoni tad-deheb Sudaniż lejn ir-Russja. Potepkin huwa assoċjat mal-Wagner Group, elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż fis-Sudan. Permezz tal-attivitajiet tiegħu, huwa jipprovdi wkoll appoġġ għal tali abbużi li jitwettqu fis-Sudan.

25.2.2023

▼M12

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

magħruf ukoll bħala: Aleksandr Alexandrovich IVANOV; Alexandre Alexandrovich IVANOV ►M15   (*1)  ◄

Александр Александрович ИВАНОВ

(ortografija Russa)

Kariga/i: Rappreżentant tal-ħarrieġa tal-Wagner Group fis-Central Afridan Republic

Data tat-twelid: 14.6.1960

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Indirizz: Bangui, Central African Republic

Alexander Ivanov huwa l-kelliem għall-Wagner Group fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (RĊA). Huwa wkoll il-kap tal-“Officers Union for International Security” Russa, imsejħa ukoll Officers Community for International Security (COSI), kumpanija ta’ faċċata tal-Wagner li tibgħat ħarrieġa militari Russi fir-RĊA. Dawk il-ħarrieġa huma merċenarji tal-Wagner Group.

Il-Wagner Group huwa elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi inkluż ir-RĊA.

Fil-pożizzjoni tiegħu bħala rappreżentant uffiċjali tal-ħarrieġa militari Russi, Alexander Ivanov huwa involut fl-abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa mill-Wagner Group fir-RĊA.

25.2.2023

▼M6

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV ►M15   (*1)  ◄

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(Ortografija Russa)

Data tat-twelid: 11.9.1983

Post tat-twelid: Novossibirsk USSR (issa r-Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Indirizz: Bangui (Repubblika Ċentru-Afrikana)

Sess: raġel

Numru tal-passaport: Nru 75 2987491

Data tal-konsenja: 30.3.2016

Data ta’ skadenza: 30.3.2026

Perfilev huwa l-konsulent tas-sigurtà għall-President tar-Repubblika Ċentru-Afrikana (RCA). Huwa figura ewlenija fi ħdan il-Wagner Group fir-RCA.

Il-Wagner Group huwa elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż ir-RCA,.

Minħabba l-pożizzjoni influwenti tiegħu fir-RCA u r-rwol ta’ tmexxija tiegħu fil-Wagner Group, huwa responsabbli għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa mill-Wagner Group fir-RCA.

25.2.2023

26.

Andrei Sergeevich MANDEL ►M15   (*1)  ◄

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(Ortografija Russa)

Data tat-twelid: 2.3.1990

Post tat-twelid: Germany

Sess: raġel

Numru tal-passaport: 753615660

Andrei Mandel huwa l-Kap ta’ M-Invest, entità ta’ kopertura għall-operazzjonijiet tal-Wagner Group fis-Sudan, kif ukoll huwa involut fis-sussidjarja tagħha Meroe Gold. Huwa għandu rwol prinċipali fi ħdan il-Wagner Group fis-Sudan, b’rabtiet mill-qrib ma’ Yevgeny Prigozhin. Billi kien affiljat mill-qrib mal-militar Sudaniż, il-Wagner Group żgura l-isfruttament u l-esportazzjoni tad-deheb Sudaniż lejn ir-Russja. Mandel huwa assoċjat ma’ Wagner Group, elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż fis-Sudan. Permezz tal-attivitajiet tiegħu, huwa jipprovdi appoġġ ukoll għal tali abbużi mwettqa fis-Sudan.

25.2.2023

▼M7

27.

Neda Mohammad NADEEM

نداء محمد ندیم

(Ortografija Pashto)

Pożizzjoni(jiet): Aġent Ministru tat-Taliban għall-Edukazzjoni Għolja

Nazzjonalità: Afgana

Ġeneru: raġel

Neda Mohammed Nadeem ilu l-aġent Ministru tat-Taliban għall-Edukazzjoni Għolja mit-22 ta’ Ottubru 2022.

Minn meta ħa l-kariga tiegħu, it-Taliban ippubblikaw digrieti li jipprojbixxu lin-nisa mill-edukazzjoni għolja fil-pajjiż kollu. Dawn id-digrieti jċaħħdu lin-nisa mid-dritt tagħhom għall-edukazzjoni kif ukoll mill-aċċess ugwali tagħhom għall-edukazzjoni, li tikser il-prinċipju tat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa.

Fil-kapaċità tiegħu bħala aġent Ministru tat-Taliban għall-Edukazzjoni Għolja, Neda Mohammed Nadeem huwa għalhekk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Afganistan, b’mod partikolari għall-ksur mifrux tad-dritt tan-nisa għall-edukazzjoni u d-dritt għal trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fil-qasam tal-edukazzjoni.

7.3.2023

28.

Sheikh Muhammad Khalid HANAFI

شیخ محمد خالد

(Ortografija Pashto)

Pożizzjoni(jiet): Aġent Ministru tat-Taliban għall-propagazzjoni tal-virtù u l-prevenzjoni tal-vizzji

Data tat-twelid: qrib l-1970

Post tat-twelid: Kolam Shaheed village, Doabi district, Nurestan province, Afghanistan

Nazzjonalità: Afgana

Ġeneru: raġel

Sheikh Muhammad Khalid Hanafi huwa l-aġent Ministru tat-Taliban għall-propagazzjoni tal-virtù u l-prevenzjoni tal-vizzji, li jissostitwixxi l-Ministru għall-affarijiet tan-nisa.

Minn meta ħa l-kariga tiegħu, it-Taliban ippubblikaw digrieti li jirrestrinġu l-libertà u d-dinjità tan-nisa u l-bniet fil-pajjiż kollu, irażżnu l-libertà tal-kelma u tal-espressjoni tagħhom, u imponew pieni ħorox u vjolenza fuq dawk li ma jirrispettawx l-ordnijiet tat-Taliban.

B’mod partikolari, matul iż-żmien tiegħu fil-kariga, ġew ippubblikati digrieti dwar il-ħiġab kif ukoll skedi ta’ żmien segregati skont il-ġeneru għall-użu ta’ spazji pubbliċi.

Fil-kapaċità tiegħu bħala aġent Ministru tat-Taliban għall-propagazzjoni tal-virtù u l-prevenzjoni tal-vizzji, Sheikh Muhammad Khalid Hanafi huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Afganistan, b’mod partikolari għall-ksur mifrux tad-drittijiet tan-nisa, bħal-libertà tal-espressjoni tagħhom, kif ukoll id-dritt għal trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa.

7.3.2023

29.

Alexander Georgievich FEDORINOV ►M15   (*1)  ◄

Александр Георгиевич ФЕДОРИНОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): uffiċjal kmandant ta’ Moscow Police Station

Grad: Logutenent Kurunell

Nazzjonalità: Russa

Ġeneru: raġel

Il-Logutenent Kurunell Alexander Georgievich Fedorinov huwa uffiċjal kmandant ta’ Moscow Police Station.

Fil-kapaċità tiegħu bħala aġent kap tal-għassa tal-pulizija f’Marzu 2022, huwa awtorizza l-arrest u d-detenzjoni arbitrarji, kif ukoll it-tortura sussegwenti, ta’ dimostranti nisa kontra l-gwerra.

Għaldaqstant, Alexander Georgievich Fedorinov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, b’mod partikolari għal tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, arresti jew detenzjonijiet arbitrarji kif ukoll vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru sistematika.

7.3.2023

30.

Ivan RYABOV ►M15   (*1)  ◄

Иван РЯБОВ

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): uffiċjal tal-pulizija f’Moscow Police Station

Nazzjonalità: Russa

Ġeneru: raġel

Ivan Ryabov huwa uffiċjal tal-pulizija f’Moscow Police Station.

Fuq l-ordnijiet tal-Logutenent Kurunell Alexander Georgievich Fedorinov, huwa żamm u ttortura b’mod arbitrarju dimostranti nisa kontra l-gwerra f’Marzu 2022. Il-vittmi jirrappurtaw li sawwathom, fgahom b’basktijiet tal-plastik u abbużahom fiżikament u verbalment għal sitt sigħat.

Għaldaqstant, Ivan Ryabov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, b’mod partikolari għal tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, u arresti jew detenzjonijiet arbitrarji.

7.3.2023

31.

Nikolay Anatolevich KUZNETSOV

magħruf ukoll bħala Nikolaj Anatolevich Kuznetsov, Nikolaj Kuznetsov, Nikolay Kuznetsov ►M15   (*1)  ◄

Николай Анатольевич Кузнецов

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Membru tal-forzi armati tal-Federazzjoni Russa, kmandant tal-unità tal-forzi speċjali tad-diviżjoni ta’ Dzerzhinsky ta’ Rosgvardia (Federal Service of National Guard Troops of the Russian Federation)

Grad: Maġġur Ġeneral

Data tat-twelid: 13.4.1978

Nazzjonalità: Russa

Ġeneru: raġel

Numru tal-identità tat-taxxa: 645407737871

Il-Ġeneral Maġġur Nikolay Anatolevich Kuznetsov huwa membru tal-forzi armati tal-Federazzjoni Russa u kmandant tal-unità tal-forzi speċjali tad-diviżjoni ta’ Dzerzhinsky ta’ Rosgvardia (Federal Service of National Guard Troops of the Russian Federation).

L-unità ta’ Kuznetsov kienet parti mill-invażjoni illegali tal-Ukrajna mir-Russja u membri tal-unità tiegħu pparteċipaw b’mod sistematiku f’atti ta’ vjolenza sesswali u stupru fl-Ukrajna f’Marzu/April 2022.

L-iskala u s-severità tal-atti ta’ vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru li qed iseħħu f’żoni tal-Ukrajna okkupati mir-Russja jindikaw “ippjanar fuq livell aktar sistematiku” u l-kmandanti Russi konxji tal-vjolenza sesswali mill-persunal militari fl-Ukrajna u, f’xi każijiet “inkoraġġew jew saħansitra ordnaw din il-vjolenza”.

Fil-kapaċità tiegħu bħala kmandant tal-unità, Kuznetsov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ukrajna, inkluż vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru sistematika.

7.3.2023

32.

Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN ►M15   (*1)  ◄

Рамиль Рахматуллович Ибатуллин

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Membru tal-forzi armati tal-Federazzjoni Russa, eks kmandant tan-90th guards tank division

Grad: Kurunell

Data tat-twelid: 22.10.1976

Nazzjonalità: Russa

Ġeneru: raġel

Numru tal-identità tat-taxxa: 631409144707

Numru tal-persunal tal-forzi armati Russi: U-927425

Il-Kurunell Ramil Rakhmatulovich Ibatullin serva fit-truppi ta’ okkupazzjoni Russi fir-reġjun ta’ Donbas (2014-2017) u ħa sehem fl-invażjoni illegali tal-Ukrajna mir-Russja bħala kmandant tan-90th guards tank division.

F’Marzu 2022, id-diviżjoni taħt il-kmand tiegħu ħadet sehem fl-offensiva kontra Chernihiv u Kiev. Matul l-offensiva, il-membri tad-diviżjoni tiegħu wettqu atti ta’ vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru kontra l-popolazzjoni ċivili Ukrena.

Wara li dawn il-fatti saru pubbliċi, il-Ministeru Russu għad-Difiża ippromwova lil Ibatullin fil-grad ta’ kurunell.

L-awtoritajiet Ukreni akkużaw lil diversi membri tatan-90th guards tank division b’allegazzjonijiet ta’ vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru, inkluż l-istupru ta’ mara tqila qrib Kiev, il-qtil ta’ persuna ċivili wara li stupraw ripetutament lil martu fil-preżenza ta’ tifel żgħir, kif ukoll il-parteċipazzjoni ta’ membri ta’ din id-diviżjoni fi stupri minn diversi persuni fuq l-istess vittma.

L-iskala u s-severità tal-atti ta’ vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru li qed iseħħu f’żoni tal-Ukrajna okkupati mir-Russja jindikaw “ippjanar fuq livell aktar sistematiku” u l-kmandanti Russi konxji tal-vjolenza sesswali mill-persunal militari fl-Ukrajna u, f’xi każijiet, li “inkoraġġew jew saħansitra ordnaw din il-vjolenza”.

Għaldaqstant, Ibatullin huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ukrajna, inkluż għal vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru sistematika.

7.3.2023

33.

Gatluak Nyang HOTH

 

Pożizzjoni(jiet): Kummissjarju tal-kontea għall-kontea ta’ Mayiandit

Nazzjonalità: Sud Sudaniż

Ġeneru: raġel

Gatluak Nyang Hoth ilu l-kummissarju tal-kontea għall-kontea ta’ Mayiandit (Unity State, is-Sudan t’Isfel) minn Frar 2021.

F’din il-pożizzjoni, huwa kkmanda milizzji allinjati mal-gvern biex iwettqu attakki fin-Nofsinhar ta’ Unity State, bejn Frar u Mejju 2022. Matul dan il-perjodu, it-truppi taħt il-kmand tiegħu għamlu użu mifrux u sistematiku tal-vjolenza sesswali bħala tattika tal-gwerra u strumentalizzawha bħala premju u intitolament għall-irġiel li jipparteċipaw fil-kunflitt.

Fil-kapaċità tiegħu bħala kummissarju tal-kontea, Hoth huwa għalhekk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan t’Isfel, inkluż għal vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru sistematika u mifruxa.

7.3.2023

34.

Gordon Koang BIEL

Magħruf ukoll bħala Gordon Koang Char BIEL, Koang Biel CHAR, Koang NYALUALGO

 

Pożizzjoni(jiet): Kummissarju tal-kontea għall-kontea ta’ Koch

Post tat-twelid: is-Sudan t’Isfel

Nazzjonalità: Sud Sudaniż

Ġeneru: raġel

Gordon Koang Biel ilu l-kummissarju tal-kontea għall-kontea ta’ Koch (Unity State, is-Sudan t’Isfel) minn Frar 2021.

F’din il-pożizzjoni, huwa kkmanda milizzji allinjati mal-gvern biex iwettqu attakki fin-Nofsinhar ta’ Unity State, bejn Frar u Mejju 2022. Matul dan il-perjodu, it-truppi taħt il-kmand tiegħu għamlu użu mifrux u sistematiku tal-vjolenza sesswali bħala tattika tal-gwerra u strumentalizzawha bħala premju u intitolament għall-irġiel li jipparteċipaw fil-kunflitt.

Fil-kapaċità tiegħu bħala kummissarju tal-kontea, Biel huwa għalhekk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan t’Isfel, inkluż għal vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru sistematika u mifruxa.

7.3.2023

▼M12

35.

Toe UI

magħruf ukoll bħala: Toe YI

 

Kariga/i: Viċi Ministru għall-Affarijiet Interni

Grad: Maġġur Ġeneral

Nazzjonalità: Myanmar/Burma

Sess: raġel

Il-Maġġur Ġeneral Toe Ui nħatar Viċi Ministru għall-Affarijiet Interni fit-3 ta’ Frar 2023. Huwa l-eks viċi kmandant tal-Office of the Chief of Military Security Affairs (OCMSA). L-OCMSA huwa responsabbli għall-ġestjoni taċ-ċentri ta’ detenzjoni u interrogazzjoni fil-Myanmar/Burma u huwa wkoll inkarigat bil-ġbir ta’ intelligence.

Il-persunal tal-OCMSA taħt l-awtorità ta’ Ui juża nudità sfurzata, stupru, xokkijiet elettriċi, ħruq ta’ ġenitali u vjolenza eċċessiva matul id-detenzjoni arbitrarja u l-interrogazzjoni ta’ rġiel, nisa u membri tal-komunità LGBTIQ.

Fil-kapaċità tiegħu bħala viċi kmandant tal-OCMSA, il-Maġġur Ġeneral Toe Ui huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar/Burma, inkluż detenzjonijiet arbitrarji u tortura, kif ukoll għal vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru sistematika u mifruxa.

7.3.2023

▼M8

36.

Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO ►M15   (*1)  ◄

Олег Михайлович СВИРИДЕНКО

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Viċi Ministru għall-Ġustizzja tar-Russian Federation

Data tat-twelid: 29.7.1962

Post tat-twelid: Potapovka, Buda-Koshelyovsky district, Gomel region, Belarus

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Numru tal-Kontribwent Individwali: 772704610955

Bħala Viċi Ministru għall-Ġustizzja tal-Federazzjoni Russa, Oleg Sviridenko jissorvelja direttament id-Dipartiment tal-Leġiżlazzjoni u l-Infurzar tal-Liġi fis-Sfera ta’ Organizzazzjonijiet Mhux Kummerċjali kif ukoll id-Dipartiment tal-Protezzjoni tal-Interess Nazzjonali mill-Influwenza Esterna, li huma responsabbli għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar l-“aġenti barranin”, inkluż l-awtorità li jiddeċiedu dwar deżinjazzjonijiet fil-“Lista ta’ Aġenti Barranin”.

Il-leġiżlazzjoni dwar l-“aġenti barranin” kienet fil-qalba ta’ mewġa ta’ liġijiet repressivi li jrażżnu s-soċjetà ċivili indipendenti, il-media kif ukoll individwi dissidenti, filwaqt li jiksru l-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni tagħhom. Bħala konsegwenza, mijiet ta’ NGOs u individwi, ħafna personalitajiet prominenti tas-soċjetà ċivili Russa u l-avversarji politiċi tal-Kremlin, inkluż Vladimir Kara-Murza, ġew inklużi fil-Lista ta’ Aġenti Barranin li jaqgħu direttament taħt ir-responsabbiltà ta’ Sviridenko fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja tal-Federazzjoni Russa.

Għalhekk, Sviridenko huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż ksur tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

5.6.2023

37.

Andrei Andreevich ZADACHIN ►M15   (*1)  ◄

Андрей Андреевич ЗАДАЧИН

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Investigatur tal-Major Investigative Unit at the Investigative Committee of the Russian Federation; Maġġur

Data tat-twelid: 22.8.1990

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Numru tal-Kontribwent Individwali: 771577190559

Fil-pożizzjoni tiegħu bħala Investigatur tal-Unità Investigattiva Ewlenija fil-Kumitat Investigattiv (Major Investigative Unit at the Investigative Committee) tal-Federazzjoni Russa, Zadachin ħareġ akkuża kriminali politikament motivata kontra Vladimir Kara-Murza. Zadachin talab ukoll lill-qorti biex Kara-Murza jiġi detenut u pprovda xhieda li ssostni dan fil-qorti.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Proċedimenti tal-qorti b’motivazzjoni politika bbażati fuq allegazzjonijiet foloz bdew kontrih fl-2022 wara li akkuża lill-Kremlin li wettaq delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u kkundanna pubblikament l-aggressjoni Russa. F’April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol ta’ sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta’ proċess farsa fir-Russja biex irażżnu l-ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern billi esprimew oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u sever id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni tagħhom.

Għaldaqstant, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż ksur tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

5.6.2023

38.

Danila Yurievich MIKHEEV ►M15   (*1)  ◄

Данила Юрьевич МИХЕЕВ

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Direttur ta’ organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ “Independent expert”

Data tat-twelid: 1.3.1999

Post tat-twelid: Moscow, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Numru tal-Kontribwent Individwali: 771577190559

Mikheev iservi bħala “xhud espert” għall-gvern Russu f’kawżi tal-qorti politikament motivati. Huwa aġixxa bħala espert fil-proċedimenti tal-qorti politikament motivati kontra Vladimir Kara-Murza.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Proċedimenti tal-qorti b’motivazzjoni politika bbażati fuq allegazzjonijiet foloz bdew kontrih fl-2022 wara li akkuża lill-Kremlin li wettaq delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u kkundanna pubblikament l-aggressjoni Russa. F’April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol ta’ sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta’ proċess farsa fir-Russja biex irażżnu l-ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern billi esprimew oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u sever id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni tagħhom.

Għaldaqstant, permezz tal-attivitajiet tiegħu, huwa responsabbli li appoġġa ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż ksur tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

5.6.2023

39.

Denis Vladimirovich KOLESNIKOV ►M15   (*1)  ◄

Денис Владимирович

КОЛЕСНИКОВ

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Kap tal-Investigative Department at the Investigative Committee of the Russian Federation. Grad ta’ Logutenent Ġeneral.

Data tat-twelid: 29.6.1976

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Fil-pożizzjoni tiegħu bħala Kap tad-Dipartiment Investigattiv fil-Kumitat Investigattiv (Investigative Department at the Investigative Committee) tal-Federazzjoni Russa, Kolesnikov awtorizza l-ħruġ ta’ akkuża kriminali politikament motivata kontra Vladimir Kara-Murza.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Proċedimenti tal-qorti b’motivazzjoni politika bbażati fuq allegazzjonijiet foloz bdew kontrih fl-2022 wara li akkuża lill-Kremlin li wettaq delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u kkundanna pubblikament l-aggressjoni Russa. F’April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol ta’ sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta’ proċess farsa fir-Russja biex irażżnu l-ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern billi esprimew oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u sever id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni tagħhom.

Għaldaqstant, fil-pożizzjoni tiegħu huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż ksur tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

5.6.2023

40.

Diana Igorevna MISHCHENKO

(Kunjom ta’ xebba: GARIPOVA) ►M15   (*1)  ◄

Диана Игоревнa МИЩЕНКО

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef tal-Khamovniki District Court of Moscow

Data tat-twelid: 12.5.1977

Post tat-twelid: Moscow, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Ġeneru: Mara

Fil-pożizzjoni tagħha bħala Mħallef tal-Qorti Distrettwali ta’ Khamovniki (Khamovniki District Court) ta’ Moska, Mishchenko hija involuta fil-kawża tal-qorti politikament motivata kontra Vladimir Kara-Murza. Hija tat sentenza biex tapprova l-arrest amministrattiv ta’ Kara-Murza għal 15-il jum.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Proċedimenti tal-qorti b’motivazzjoni politika bbażati fuq allegazzjonijiet foloz bdew kontrih fl-2022 wara li akkuża lill-Kremlin li wettaq delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u kkundanna pubblikament l-aggressjoni Russa. F’April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol ta’ sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta’ proċess farsa fir-Russja biex irażżnu l-ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern billi esprimew oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u sever id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni tagħhom.

Għaldaqstant, hija responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż ksur tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

5.6.2023

41.

Elena Anatolievna LENSKAYA ►M15   (*1)  ◄

Елена Анатольевна ЛЕНСКАЯ

(Ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef tal-Basmaniy District Court of Moscow

Data tat-twelid: 22.1.1979

Post tat-twelid: Moscow, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Ġeneru: Mara

Numru tal-Kontribwent Individwali: 770905658030

Fil-pożizzjoni tagħha bħala Mħallef tal-Qorti Distrettwali ta’ Basmaniy (Basmaniy District Court) ta’ Moska, Lenskaya hija involuta fil-kawża tal-qorti politikament motivata kontra Vladimir Kara-Murza. Hija ħarġet id-deċiżjoni biex tapprova l-arrest ta’ Kara-Murza għal xahrejn.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Proċedimenti tal-qorti b’motivazzjoni politika bbażati fuq allegazzjonijiet foloz bdew kontrih fl-2022 wara li akkuża lill-Kremlin li wettaq delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u kkundanna pubblikament l-aggressjoni Russa. F’April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol ta’ sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta’ proċess farsa fir-Russja biex irażżnu l-ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern billi esprimew oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u sever id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni tagħhom.

Għaldaqstant, hija responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż ksur tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

5.6.2023

42.

Ilya Pavlovich KOZLOV ►M15   (*1)  ◄

Илья Павлович КОЗЛОВ

(Ortografija Russa)

Funzjoni: Imħallef tal-Moscow City Court

Data tat-twelid: 17.10.1973

Post tat-twelid: Moscow, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Fil-pożizzjoni tiegħu bħala Mħallef tal-Qorti tal-Belt (City Court) ta’ Moska, Kozlov huwa involut fil-kawża tal-qorti politikament motivata kontra Vladimir Kara-Murza. Huwa ċaħad it-talba għall-appell ta’ Kara-Murza dwar l-arrest amministrattiv tiegħu.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Proċedimenti tal-qorti b’motivazzjoni politika bbażati fuq allegazzjonijiet foloz bdew kontrih fl-2022 wara li akkuża lill-Kremlin li wettaq delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u kkundanna pubblikament l-aggressjoni Russa. F’April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol ta’ sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta’ proċess farsa fir-Russja biex irażżnu l-ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern billi esprimew oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u sever id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni tagħhom.

Għaldaqstant, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż ksur tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

5.6.2023

43.

Sergei Gennadievich PODOPRIGOROV ►M15   (*1)  ◄

Сергей Геннадьевич ПОДОПРИГОРОВ

(Ortografija Russa)

Funzjoni: Imħallef tal-Moscow City Court

Data tat-twelid: 8.1.1974

Post tat-twelid: Moscow, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Indirizz

Shmitovskiy Proyezd, 16c2, Moscow, Russia, 123100. Apartment 52.

(Шмитовский пр-д, 16с2, Москва, Россия, 123100. Квартира 52)

Fil-pożizzjoni tiegħu bħala Mħallef tal-Qorti tal-Belt (City Court) ta’ Moska, Podoprigorov huwa involut fil-kawża tal-qorti politikament motivata kontra Vladimir Kara-Murza. Huwa ppresieda l-kulleġġ tal-Imħallfin fil-Qorti tal-Belt ta’ Moska li fis-17 ta’ April 2023 ikkundanna lill-attivist tal-oppożizzjoni Kara-Murza għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol ta’ sigurtà għolja.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Proċedimenti tal-qorti b’motivazzjoni politika bbażati fuq allegazzjonijiet foloz bdew kontrih fl-2022 wara li akkuża lill-Kremlin li wettaq delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u kkundanna pubblikament l-aggressjoni Russa. F’April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol ta’ sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta’ proċess farsa fir-Russja biex irażżnu l-ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern billi esprimew oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u sever id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni tagħhom.

Qabel, Podoprigorov, bħala Mħallef fil-qorti distrettwali ta’ Tverskoi ta’ Moska, għamel żewġ deċiżjonijiet fir-rigward ta’ Sergei Magnitsky, li kixef il-korruzzjoni u l-imġiba ħażina minn uffiċjali tal-gvern Russu, u aktar tard ġie ppersegwitat u miet f’ħabs Russu.

Għaldaqstant, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż ksur tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

5.6.2023

44.

Dmitriy Viktorovich KOMNOV ►M15   (*1)  ◄

Дмитрий Викторович КОМНОВ

(Ortografija Russa)

Funzjoni: Logutenent Kurunell, Kap taċ-ċentru ta’ arrest preventiv ta’ Moska - SIZO-5 “Vodnik”.

Data tat-twelid: 17.5.1977

Post tat-twelid: Kashira Region, Moscow, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Komnov huwa uffiċjal għoli tas-sistema penitenzjarja Russa. Huwa l-Kap taċ-ċentru ta’ arrest preventiv ta’ Moska SIZO-5 “Vodnik,” fejn qed jinżamm Vladimir Kara-Murza.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Proċedimenti tal-qorti b’motivazzjoni politika bbażati fuq allegazzjonijiet foloz bdew kontrih fl-2022 wara li akkuża lill-Kremlin li wettaq delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u kkundanna pubblikament l-aggressjoni Russa. F’April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol ta’ sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta’ proċess farsa fir-Russja biex irażżnu l-ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern billi esprimew oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u sever id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni tagħhom.

Il-kundizzjoni tas-saħħa ta’ Kara-Murza ddeterjorat b’mod konsiderevoli minn meta bdiet id-detenzjoni tiegħu f’April 2022. Komnov huwa responsabbli għat-trattament degradanti ta’ Kara-Murza peress li ntbagħat f’ċellola ta’ kastig minkejja disturb serju fin-nervituri kkawżat minn żewġ avvelenamenti preċedenti.

It-trattament ħażin ta’ Kara-Murza fiċ-ċentru ta’ arrest preventiv ġestit minn Komnov jikkonferma x-xejra ta’ prattika stabbilita ta’ trattament inuman ta’ avversarji tar-reġim detenuti. Huwa kien il-gwardja taċ-ċentru ta’ arrest preventiv “Butyrka” fi żmien meta l-kundizzjonijiet intollerabbli wasslu għall-mewt tal-attivist kontra l-korruzzjoni Sergei Magnitsky.

Għalhekk, Komnov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż trattament degradanti u ksur tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

5.6.2023

▼M9

45.

Oleg Anatolyevich BARANOV ►M15   (*1)  ◄

Олег Анатольевич БАРАНОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Kap tad-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska; Logutenent Ġenerali tal-Pulizija

Data tat-twelid: 16.3.1969

Post tat-twelid: Potsdam, Germany

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Entitajiet assoċjati:

Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska

Center for Combating Extremism (Ċentru għall-Ġlieda kontra l-Estremiżmu);

Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska;

NTechLab;

Tevian

Oleg Baranov huwa l-Kap tad-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska. F'dan ir-rwol, huwa jissorvelja l-forzi tal-pulizija, l-investigaturi kriminali, il-faċilitajiet ta' detenzjoni, iċ-Ċentru għall-Ġlieda kontra l-Estremiżmu u unitajiet oħra tal-infurzar tal-liġi f'Moska.

Id-Direttorat Ewlieni għall-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska taħt il-kmand tiegħu wettaq monitoraġġ u detenzjoni arbitrarja ta' ġurnalisti indipendenti u attivisti tal-oppożizzjoni li ħadu sehem fi protesti paċifiċi b'appoġġ għal Alexei Navalny, kontra l-korruzzjoni tal-gvern tar-Russja u f'oppożizzjoni għall-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. Fittex u żamm detenuti lil dawk maqbudin bil-lieva li ppruvaw jevitaw il-mobilizzazzjoni għall-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna. Għal dawn il-finijiet, uża s-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska bħala għodda ta' repressjoni.

Għalhekk, Oleg Baranov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni.

20.7.2023

46.

Eduard Anatolyevich LYSENKO ►M15   (*1)  ◄

Эдуард Анатольевич ЛЫСЕНКО

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Ministru tal-Gvern ta' Moska; Kap tad-Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska

Data tat-twelid: 22.1.1975

Post tat-twelid: Yaroslavl, Russian SFSR (issa Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Ġeneru: raġel

Individwi assoċjati:

Natalia Sergunina

Entitajiet assoċjati:

Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska;

Id-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska

Eduard Lysenko huwa Ministru fil-Gvern ta' Moska u l-Kap tad-Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska.

Id-Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska jiżviluppa u juża s-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska. Jibgħat data mis-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ lill-unitajiet tal-infurzar tal-liġi tad-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska.

Id-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska uża s-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska bħala għodda ta' repressjoni, partikolarment għall-monitoraġġ u d-detenzjoni arbitrarja ta' ġurnalisti indipendenti u attivisti tal-oppożizzjoni li ħadu sehem fi protesti paċifiċi b'appoġġ għal Alexei Navalny, kontra l-korruzzjoni tal-gvern tar-Russja u f'oppożizzjoni għall-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. Is-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ intużat ukoll mid-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska biex isib u jżomm detenuti lil dawk maqbudin bil-lieva li ppruvaw jevitaw il-mobilizzazzjoni għall-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna.

Għaldaqstant, Eduard Lysenko huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni.

20.7.2023

47.

Natalia Alekseevna SERGUNINA ►M15   (*1)  ◄

Наталья Алексеевна СЕРГУНИНА

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Viċi Sindku fil-Gvern ta' Moska; Kap tal-Apparat tas-Sindku u l-Gvern ta' Moska

Data tat-twelid: 22.8.1978

Post tat-twelid: Moscow, Russian SFSR (issa Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Indirizz: (Uffiċċju) Voznesensky pereulok, 22, 125009 Moscow, Russian Federation

Individwi assoċjati:

Eduard Lysenko

Entitajiet assoċjati:

Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska;

Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska;

Informazzjoni oħra ta' identifikazzjoni: Tel.: +74956298447 (uffiċċju)

Natalia Sergunina hija Viċi Sindku ta' Moska. Id-Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska, li jaqa' fil-kompetenza tagħha, jiżviluppa u juża s-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska. Jibgħat data mis-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ lill-unitajiet tal-infurzar tal-liġi tad-Direttorat Ewlieni għall-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska.

Id-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska uża s-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska bħala għodda ta' repressjoni, partikolarment għall-monitoraġġ u d-detenzjoni arbitrarja ta' ġurnalisti indipendenti u attivisti tal-oppożizzjoni li ħadu sehem fi protesti paċifiċi b'appoġġ għal Alexei Navalny, kontra l-korruzzjoni tal-gvern tar-Russja u f'oppożizzjoni għall-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. Is-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ intużat ukoll mid-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska biex isib u jżomm detenuti lil dawk maqbudin bil-lieva li ppruvaw jevadu l-mobilizzazzjoni għall-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna.

Għaldaqstant, Natalia Sergunina hija responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni.

20.7.2023

48.

Dmitry Yurievich NOZHKIN ►M15   (*1)  ◄

Дмитрий Юрьевич НОЖКИН

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Kap tal-ħabs IK-6 fir-reġjun ta' Vladimir

Data tat-twelid: 3.7.1981

Indirizz: Suzdalskay St., 118, Vladimir, Vladimir region, Russia, 600009

Numru tal-Kontribwent Individwali: 583520944622

Dmitry Nozhkin huwa l-kap tal-kolonja penali IK-6 f'Melekhovo, Reġjun ta' Vladimir, fejn il-mexxej Russu tal-oppożizzjoni politika Alexei Navalny ilu jinżamm minn meta ngħata s-sentenza tiegħu f'Marzu 2022.

Navalny ġie soġġett għal diversi ċikli ta' reklużjoni f'ċella ta' kastig għal aktar minn 100 jum minn Awwissu 2022, li kkontribwew biex saħħtu marret drastikament għall-agħar. Il-metodi użati mit-tmexxija tal-kolonja (fost oħrajn bl-użu ta' dwal LED ultra qawwijin) jikkostitwixxu pieni krudili, inumani u degradanti fil-kolonja penali IK-6, li għalihom Dmitry Nozhkin għandu responsabbiltà immedjata bħala kap tal-faċilità.

Għaldaqstant, Dmitry Nozhkin huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni.

20.7.2023

49.

Yuri Alexandrovich FOMIN ►M15   (*1)  ◄

Юрий Александрович

ФОМИН

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Viċi kap tal-ħabs IK-6 fir-reġjun ta' Vladimir

Data tat-twelid: 28.08.1986

Indirizz: Komsomolskaya St., 95/2, 13, Kovrov, Vladimir region, Russia, 601914

Yuri Fomin huwa viċi kap tal-kolonja penali IK-6 f'Melekhovo, Reġjun ta' Vladimir, fejn il-mexxej Russu tal-oppożizzjoni politika Alexei Navalny ilu jinżamm minn meta ngħata s-sentenza tiegħu f'Marzu 2022.

Navalny ġie soġġett għal diversi ċikli ta' reklużjoni f'ċella ta' kastig għal aktar minn 100 jum minn Awwissu 2022, li kkontribwew biex saħħtu marret drastikament għall-agħar. Il-metodi użati mit-tmexxija tal-kolonja (fost oħrajn bl-użu ta' dwal LED ultra qawwijin) jikkostitwixxu pieni krudili, inumani u degradanti fil-kolonja penali IK-6, li għalihom Yuri Fomin għandu responsabbiltà immedjata bħala viċi kap tal-faċilità.

Għaldaqstant, Yuri Fomin huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni.

20.7.2023

50.

Danila Andreevich SINYUKHIN ►M15   (*1)  ◄

Данила Андреевич СИНЮХИН

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Viċi kap tal-ħabs IK-6 fir-reġjun ta' Vladimir

Data tat-twelid: 8.8.1990

Indirizz: Narodnaya St., 8, 91, Vladimir, Vladimir region, Russia, 600026

Danila Sinyukhin huwa viċi kap tal-kolonja penali IK-6 f'Melekhovo, Reġjun ta' Vladimir, fejn il-mexxej Russu tal-oppożizzjoni politika Alexei Navalny ilu jinżamm minn meta ngħata s-sentenza tiegħu f'Marzu 2022.

Navalny ġie soġġett għal diversi ċikli ta' reklużjoni f'ċella ta' kastig għal aktar minn 100 jum minn Awwissu 2022, li kkontribwew biex saħħtu marret drastikament għall-agħar. Il-metodi użati mit-tmexxija tal-kolonja (fost oħrajn bl-użu ta' dwal LED ultra qawwijin) jikkostitwixxu pieni krudili, inumani u degradanti fil-kolonja penali IK-6, li għalihom Danila Sinyukhin għandu responsabbiltà immedjata bħala viċi kap tal-faċilità.

Għaldaqstant, Danila Sinyukhin huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni.

20.7.2023

51.

Anatoly Alekseevich GORSHKOV ►M15   (*1)  ◄

Анатолий Алексеевич ГОРШКОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Viċi kap tal-ħabs IK-6 fir-reġjun ta' Vladimir

Data tat-twelid: 6.5.1984

Indirizz: Sergey Lazo St., 4/1, 75, Kovrov, Vladimir region, Russia, 601911

Anatoly Gorshkov huwa viċi kap tal-kolonja penali IK-6 f'Melekhovo, Reġjun ta' Vladimir, fejn il-mexxej Russu tal-oppożizzjoni politika Alexei Navalny ilu jinżamm minn meta ngħata s-sentenza tiegħu f'Marzu 2022.

Navalny ġie soġġett għal diversi ċikli ta' reklużjoni f'ċella ta' kastig għal aktar minn 100 jum minn Awwissu 2022, li kkontribwew biex saħħtu marret drastikament għall-agħar. Il-metodi użati mit-tmexxija tal-kolonja (fost oħrajn bl-użu ta' dwal LED ultra qawwijin) jikkostitwixxu pieni krudili, inumani u degradanti fil-kolonja penali IK-6, li għalihom Anatoly Gorshkov għandu responsabbiltà immedjata bħala viċi kap tal-faċilità.

Għaldaqstant, Anatoly Gorshkov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni.

20.7.2023

52.

Dmitry Ivanovich MAKORIN ►M15   (*1)  ◄

Дмитрий Иванович

МАКОРИН

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Viċi kap tal-ħabs IK-6 fir-reġjun ta' Vladimir

Data tat-twelid: 23.6.1984

Indirizz: Dachny proezd, 3, apt. 3, Melehovo, Vladimir region, Russia

Dmitry Makorin huwa viċi kap tal-kolonja penali IK-6 f'Melekhovo, Reġjun ta' Vladimir, fejn il-mexxej Russu tal-oppożizzjoni politika Alexei Navalny ilu jinżamm minn meta ngħata s-sentenza tiegħu f'Marzu 2022.

Navalny ġie soġġett għal diversi ċikli ta' reklużjoni f'ċella ta' kastig għal aktar minn 100 jum minn Awwissu 2022, li kkontribwew biex saħħtu marret drastikament għall-agħar. Il-metodi użati mit-tmexxija tal-kolonja (fost oħrajn bl-użu ta' dwal LED ultra qawwijin).

Għaldaqstant, Dmitry Makorin huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni.

20.7.2023

53.

Mikhail Alekseevich NEIMOVICH ►M15   (*1)  ◄

Михаил Алексеевич НEИМОВИЧ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Logutenent fil-ħabs IK-6 fir-reġjun ta' Vladimir

Data tat-twelid: 25.11.1997

Indirizz: Muromskaya St., 9, 22, Kovrov, Vladimir region, Russia, 601909

Mikhail Neimovich huwa logutenent tas-Servizz Penitenzjarju Federali fil-kolonja penali IK-6 f'Melekhovo, Reġjun ta' Vladimir, fejn il-mexxej Russu tal-oppożizzjoni politika Alexei Navalny ilu jinżamm minn meta ngħata s-sentenza tiegħu f'Marzu 2022.

Navalny ġie soġġett għal diversi ċikli ta' reklużjoni f'ċella ta' kastig għal aktar minn 100 jum minn Awwissu 2022, li kkontribwew biex saħħtu marret drastikament għall-agħar. Il-metodi użati mit-tmexxija tal-kolonja (fost oħrajn bl-użu ta' dwal LED ultra qawwijin) jikkostitwixxu pieni krudili, inumani u degradanti fil-kolonja penali IK-6, li għalihom Mikhail Neimovich għandu responsabbiltà immedjata.

Għaldaqstant, Mikhail Neimovich huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni.

20.7.2023

54.

Alexey Ivanovich GIRICHEV ►M15   (*1)  ◄

Алексей Иванович ГИРИЧЕВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): (Eks) Kap Reġjonali tal-FSIN fir-reġjun ta' Vladimir (Servizz Penitenzjarju Federali) sa Marzu 2023;

viċi kap attwali tal-FSIN

Data tat-twelid: 3.8.1975

Post tat-twelid: Kalach, Kalacheyevsky District, Voronezh Oblast, Russian SFSR (issa Russian Federation)

Indirizz: (preċedentement) Zoe Kosmodemyanskaya St., 5 Corps 1, 95, Kovrov, Vladimir Region, Russia, 601911

Numru tal-Kontribwent Individwali: 382101379684

Aleksey Girichev huwa l-viċi Kap tas-Servizz Penitenzjarju Federali Russu (FSIN), li ilu jżomm lill-mexxej Russu tal-oppożizzjoni politika Alexei Navalny priġunier sa minn meta ngħata s-sentenza tiegħu f'Marzu 2022.

Navalny ġie soġġett għal diversi ċikli ta' reklużjoni f'ċella ta' kastig għal aktar minn 100 jum minn Awwissu 2022, li kkontribwew biex saħħtu marret drastikament għall-agħar. Il-metodi użati mit-tmexxija tal-kolonja (fost oħrajn bl-użu ta' dwal LED ultra qawwijin) jikkostitwixxu pieni krudili, inumani u degradanti fil-kolonja penali IK-6, li għalihom Alexsey Girichev għandu responsabbiltà diretta bħala viċi kap tal-FSIN.

Għaldaqstant, Alexsey Girichev huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, b'mod partikolari għal tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, u arresti jew detenzjonijiet arbitrarji.

20.7.2023

55.

Arkady Alexandrovich GOSTEV ►M15   (*1)  ◄

Аркадий Александрович

ГОСТЕВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Direttur tal-FSIN (eks Viċi Ministru għall-Intern, sal-2021)

Data tat-twelid: 11.2.1961

Post tat-twelid: Shatsky District, Ryazan Region, Russian SFSR (issa Russian Federation)

Indirizz: lobachevskogo, 92-12, Moscow, 117453

Numru tal-Passaport: 620120675

Arkady Gostev huwa d-Direttur tas-Servizz Penitenzjarju Federali Russu (FSIN), li ilu jżomm lill-mexxej Russu tal-oppożizzjoni politika Alexei Navalny priġunier sa minn meta ngħata s-sentenza tiegħu f'Marzu 2022.

Navalny ġie soġġett għal diversi ċikli ta' reklużjoni f'ċella ta' kastig għal aktar minn 100 jum minn Awwissu 2022, li kkontribwixxa biex saħħtu marret drastikament għall-agħar. Il-metodi użati mit-tmexxija tal-kolonja (fost oħrajn bl-użu ta' dwal LED ultra qawwijin) jikkostitwixxu pieni krudili, inumani u degradanti fil-kolonja penali IK-6, li għalihom Arkady Gostev għandu responsabbiltà diretta bħala l-viċi kap tal-FSIN.

Għaldaqstant, Arkady Gostev huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, b’mod partikolari għal tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, u arresti jew detenzjonijiet arbitrarji.

20.7.2023

56.

Alexander Alexandrovitch

SAMOFAL ►M15   (*1)  ◄

Александр Александрович

САМОФАЛ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Aġent tas-Servizz tas-Sigurtà Federali tal-Federazzjoni Russa

Data tat-twelid: 23.8.1981

Post tat-twelid: Moscow, Russian SFSR (issa Russian Federation)

Indirizz: (preċedentement) Military Unit 2568, FSB Border Service Academy, Golitsyno, Russian Federation

Alexander Samofal huwa uffiċjal tas-Servizz tas-Sigurtà Federali tal-Federazzjoni Russa (FSB). F’dik il-kapaċità, huwa kien personalment involut f’operazzjoni tal-FSB biex jiġi assassinat Wladimir Kara-Murza, figura ewlenija tal-oppożizzjoni Russa, bl-użu ta’ newrotossina. L-avvelenament kważi fatali għamel ħsara serja lis-saħħa ta’ Kara-Murza, u ħalla impatt negattiv fuq il-kundizzjoni fiżika fit-tul tiegħu.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Fl-2022 infetħu proċedimenti tal-qorti motivati politikament kontrih imsejsa fuq allegazzjonijiet foloz wara li akkuża lill-Kremlin bit-twettiq ta' delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u wara li kkundanna l-aggressjoni Russa pubblikament. F'April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f'ħabs/kamp tax-xogħol b'sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta' proċess farsa fir-Russja biex ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern jitrażżnu milli jleħħnu oppożizzjoni għall-gwerra ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna.

Għaldaqstant, Alexander Samofal huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

20.7.2023

▼M10

57.

Habibullah AGHA

magħruf ukoll bħala.

Mawlawi, Maulvi, Hadith, Sheikh

حبیب الله اغا

(Ortografija Pashto)

Pożizzjoni(jiet): Aġent Ministru tat-Taliban għall-Edukazzjoni

Data tat-twelid: 1954 jew 1955

Post tat-twelid: Vach Bakhto, Shah Wali Kot, Kandahar province, Afghanistan

Nazzjonalità: Afgana

Sess: raġel

Habibullah Agha nħatar bħala aġent Ministru tat-Taliban għall-Edukazzjoni f'Settembru 2022. F'din il-kapaċità, Habibullah Agha implimenta l-politika tat-Taliban li tiċħad l-aċċess tal-bniet għall-edukazzjoni sekondarja billi estenda l-projbizzjoni fuq l-istudenti nisa milli jipparteċipaw fl-edukazzjoni sekondarja lil hinn mis-sitt sena.

Barra minn hekk, Habibullah Agha aggrava personalment il-politiki eżistenti li jiddiskriminaw kontra l-ġeneru tat-Taliban billi ordna l-għeluq ta' ċentri tal-edukazzjoni privati u mmexxija minn NGOs li qabel kienu jservu bħala post ta' edukazzjoni għall-bniet. Għalhekk, huwa jerfa' r-responsabbiltà personali għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fl-Afganistan, b'mod partikolari l-impożizzjoni ta' repressjoni sistematika abbażi tal-ġeneru fis-settur tal-edukazzjoni. Huwa personalment responsabbli għall-ksur kontinwu tad-dritt fundamentali tal-bniet Afgani għall-edukazzjoni sekondarja u d-dritt għat-trattament ugwali bejn is-subien u l-bniet fil-qasam tal-edukazzjoni sekondarja, b'hekk ikompli jeskludi l-bniet mis-soċjetà.

Fil-kapaċità tiegħu bħala aġent Ministru tat-Taliban għall-Edukazzjoni, huwa għalhekk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Afganistan, b'mod partikolari għall-ksur tad-dritt tal-bniet u tan-nisa għall-edukazzjoni u d-dritt għal trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa.

20.7.2023

58.

Abdul Hakim HAQQANI

magħruf ukoll bħala

Mawlawi Sheikh Abdul Hakim Haqqani Ishaqzai;

“Shaikhul Hadis” Maulvi Abdul Hakim “Haqqani”

شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقاني

لقضات شیخ عبدالحکیم حقاني

(Ortografija Pashto)

Pożizzjoni(jiet): Aġent Prim Imħallef tat-Taliban tal-Qorti Suprema tal-Afganistan

Qazi al-Quzzat (Imħallef Suprem)

Data tat-twelid: 1967

Post tat-twelid: Panjwayi, Kandahar province, Afghanistan

Nazzjonalità: Afgana

Sess: raġel

Abdul Hakim Haqqani huwa l-aġent Prim Imħallef attwali tat-Taliban tal-Qorti Suprema tal-Afganistan, maħtur mit-tmexxija Talibana fl-2021. F'din il-kapaċità, huwa uża b'mod effettiv is-sistema legali biex jimplimenta r-repressjoni abbażi tal-ġeneru kontra n-nisa billi eskluda l-imħallfin nisa mis-sistema tal-qrati Afgana u rrestrinġa sistematikament l-aċċess tan-nisa għall-ġustizzja, bi ksur tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa.

Lil hinn mir-rwol tiegħu bħala aġent Prim Imħallef tat-Taliban, Abdul Hakim Haqqani Ishaqzaih għandu l-funzjoni ta' mexxej ideoloġiku fit-Taliban. Permezz tal-aċċess personali tiegħu għall-mexxej tat-Taliban Haibatullah Akhundzada, huwa eżerċita influwenza politika sabiex isawwar l-ideoloġija tat-Taliban fir-rigward tar-repressjoni tal-ġeneru, b'mod partikolari billi ta gwida għall-esklużjoni sistematika tan-nisa u tal-bniet mill-ħajja pubblika fl-Afganistan.

Fil-kapaċità tiegħu bħala Aġent Prim Imħallef tat-Taliban tal-Qorti Suprema tal-Afganistan, huwa għalhekk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Afganistan, b'mod partikolari għall-ksur tad-dritt tan-nisa għal aċċess għall-ġustizja u għad-dritt għal trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa.

20.7.2023

59.

Abdul-Hakim SHAREI

magħruf ukoll bħala

Sharae; Sharie; Shara'i

عبدالحکیم شریری

(Ortografija Pashto)

Pożizzjoni(jiet): Aġent Ministru tat-Taliban għall-Ġustizzja

Titlu: Shaikh-al-Hadith Mawlawi

Data tat-twelid: 1961

Post tat-twelid: Ayub-Khil, Khost province, Afghanistan

Nazzjonalità: Afgana

Sess: raġel

Wara l-ħtif tal-poter mit-Talibani fl-Afganistan, Abdul-Hakim Sharei, fil-kapaċità tiegħu bħala aġent Ministru tat-Taliban għall-Ġustizzja, beda sforz konċertat biex idawwar is-sistema ġudizzjarja nazzjonali kontra n-nisa Afgani. Huwa effettivament ostakola l-għoti ta' liċenzji lil avukati nisa u l-kapaċità tan-nisa li jirċievu rappreżentanza legali, u neħħa lin-nisa minn pożizzjonijiet fis-sistema ġudizzjarja. L-istruzzjoni tiegħu biex jeżamina mill-ġdid il-qafas legali kollu tal-Afganistan waqqfet ukoll l-applikazzjoni tal-Liġi dwar l-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa.

Dawn il-politiki jikkostitwixxu sforz konċertat biex tintuża ċ-ċaħda tal-ġustizzja bħala għodda effettiva għat-trawwim ta' sistema ta' repressjoni abbażi tal-ġeneru billi n-nisa u l-bniet jiġu esposti għal stat ta' nuqqas ta' liġi u impunità, li għaliha Abdul-Hakim Sharei huwa responsabbli direttament u personalment.

Fil-kapaċità tiegħu bħala aġent Ministru tat-Taliban għall-Ġustizzja, huwa għalhekk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Afganistan, b'mod partikolari għall-ksur tad-dritt tan-nisa għal aċċess għall-ġustizzja u d-dritt għal trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa.

20.7.2023

60.

James Mark NANDO

 

Pożizzjoni(jiet): Maġġur Ġeneral, Forzi tad-Difiża tal-Poplu tas-Sudan t'Isfel (SSPDF)

Post tat-twelid: Ezo, Ezo County, Western Equatoria, Sudan t’Isfel

Indirizz: Juba, South Sudan

Nazzjonalità: Sud Sudaniż

Sess: raġel

James Nando huwa uffiċjal anzjan fil-Forzi tad-Difiża tal-Poplu tas-Sudan t’Isfel (SSPDF), li għandu l-grad ta' Maġġur Ġeneral. Huwa jikkmanda l-forzi fl-istat tal-Ekwatorji tal-Punent tas-Sudan t'Isfel li wettqu attakki mifruxa kontra l-popolazzjoni ċivili. Il-forzi tiegħu użaw b'mod sistematiku l-vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru bħala mezz biex il-popolazzjoni tiġi terrorizzata.

Fil-kapaċità tiegħu bħala Maġġur Ġeneral, huwa għalhekk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan t'Isfel, li jinkludu l-vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru.

20.7.2023

61.

Mahamat SALLEH Adoum Kette

magħruf ukoll bħala

Mahamet Salleh

 

Pożizzjoni(jiet): Ġeneral, tal-Front Popolari għat-Twelid mill-Ġdid tar-Repubblika Ċentru-Afrikana (FPRC)

Nazzjonalità: Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana

Post tat-twelid: Haute-Kotto Prefecture, Central African Republic

Sess: raġel

Fil-kapaċità tiegħu bħala figura ewlenija fil-Front Popolari għat-Twelid mill-Ġdid tar-Repubblika Ċentru-Afrikana (FPRC), Mahamat Salleh ikkmanda forzi fir-Repubblika Ċentru-Afrikana li wettqu attakki mifruxa kontra l-popolazzjoni ċivili. Għal snin, Salleh, u l-forzi taħt il-kmand tiegħu ripetutament wettqu delitti relatati ma' vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru fuq skala massiva bħala mezz biex il-popolazzjoni ċivili tiġi terrorizzata.

Fil-kapaċità tiegħu bħala Ġeneral fil-FPRC, huwa għalhekk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, li jinkludu l-vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru.

20.7.2023

62.

Igor Leonidovich KOLEDA ►M15   (*1)  ◄

Iгор Леонiдович КОЛЕДА

(Ortografija Ukrena)

Игорь Леонидович

КОЛЕДА

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Kmandant tat-30 Motorized Rifle Brigade.

Grad: Kurunell

Data tat-twelid: 11.12.1973

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Numru ta' identifikazzjoni tal-forzi armati: 540530367155

Igor Leonidovich Koleda huwa l-kmandant fit-30 Motorized Rifle Brigade tal-Forzi Armati Russi u għandu l-grad ta' Kurunell. Il-brigata taħt il-kmand tiegħu ħadet sehem fl-invażjoni illegali tal-Ukrajna mir-Russja fil-bidu tal-2022.

Fil-bidu tal-2022, Membri tat-30 Motorized Rifle Brigade wettqu atti ta' vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru kontra l-popolazzjoni ċivili Ukrena inkluż kontra mill-inqas minorenni wieħed. L-awtoritajiet Ukreni identifikaw membru wieħed tat-30 Motorized Rifle Brigade bħala suspettat ta' vjolenza sesswali kontra n-nisa.

L-iskala u s-severità tal-atti ta' vjolenza sesswali li qed iseħħu f'żoni tal-Ukrajna okkupati mir-Russja jissuġġerixxu li twettaq ippjanar sistematiku u li l-kmandanti Russi huma konxji mill-vjolenza sesswali mill-persunal militari fl-Ukrajna u f'xi każijiet jinkoraġġixxu jew saħansitra jordnaw din il-vjolenza.

Fil-kapaċità tiegħu bħala l-kmandant tat-30 Motorized Rifle Brigade, Igor Koleda huwa għalhekk responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ukrajna, inkluż il-vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru.

20.7.2023

▼M11

63.

Elena Victorovna PODOLNAYA ►M15   (*1)  ◄

Елена Викторовна ПОДОЛЬНАЯ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Prosekutur Russu; Viċi Prosekutur fis-“Simferopol District Court in the Republic of Crimea”

Data tat-twelid: 5.9.1978

Sess: mara

Numru tal-karta tal-identità tat-taxxa: 261803847664

Elena Podolnaya hija l-Viċi Prosekutur fil-“Qorti Distrettwali ta’ Simferopol fir-Repubblika tal-Krimea” stabbilita mill-forza okkupanti tar-Russja fil-Krimea annessa illegalment. F’dik il-pożizzjoni, Elena Podolnaya ħadet sehem fil-proċedimenti tal-qorti politikament motivati kontra Vladyslav Yesypenko, ġurnalist, u għalih ipproponiet sentenza ta’ 11-il sena ħabs. Vladyslav Yesypenko ġie kkundannat għal 6 snin ħabs.

Il-proċedimenti tal-qorti kontra Vladyslav Yesypenko kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew bħala proċess eżemplari fir-Russja biex l-ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern jitrażżnu milli jleħħnu oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa ma’ kullimkien f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u gravi d-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà tagħhom tal-opinjoni u tal-espressjoni.

Għalhekk, hija responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fil-Federazzjoni Russa u fit-territorji okkupati minnha, inkluż ksur tal-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni.

8.9.2023

64.

Denis Vladimirovich KOROVIN ►M15   (*1)  ◄

Денис Владимирович КОРОВИН

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Uffiċjal tal-Federal Security Service of the Russian Federation (FSB)

Sess: raġel

Denis Korovin huwa uffiċjal tas-Servizz tas-Sigurtà Federali tal-Federazzjoni Russa (FSB). Fil-pożizzjoni tiegħu, huwa ħa sehem fit-tortura ta’ Vladyslav Yesypenko, ġurnalist, li ġie kkundannat għal 6 snin ħabs.

Il-proċedimenti tal-qorti kontra Vladyslav Yesypenko kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew bħala proċess eżemplari fir-Russja biex l-ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern jitrażżnu milli jleħħnu oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa ma’ kullimkien f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u gravi d-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà tagħhom tal-opinjoni u tal-espressjoni.

Għalhekk, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fil-Federazzjoni Russa u fit-territorji okkupati minnha, inkluż tortura, trattament inuman u degradanti u ksur tal-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni.

8.9.2023

65.

Dliaver Memetovich BERBEROV ►M15   (*1)  ◄

Длявер Меметович БЕРБЕРОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef fis-“Simferopol District Court of the Republic of Crimea”

Data tat-twelid: 17.8.1978

Post tat-twelid: Uzbekistan

Sess: raġel

Dliaver Berberov huwa mħallef fil-“Qorti Distrettwali ta’ Simferopol fir-Repubblika tal-Krimea” stabbilita mill-forza okkupanti tar-Russja fil-Krimea annessa illegalment. F’dik il-pożizzjoni, ħa sehem fil-proċedimenti tal-qorti politikament motivati kontra Vladyslav Yesypenko, ġurnalist.

Fis-16 ta’ Frar 2021, Dliaver Berberov ħabbar il-verdett tal-każ ta’ Vladyslav Yesypenko u kkundannah għal 6 snin ħabs.

8.9.2023

 

 

 

Indirizz: 6 Turkenicha St., Simferopol, Crimea, Ukraine

АР Крим, г. Симферополь, ул. Туркенича 6

Kodiċi DRFO: 2871801456

Il-proċedimenti tal-qorti kontra Vladyslav Yesypenko kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew bħala proċess eżemplari fir-Russja biex l-ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern jitrażżnu milli jleħħnu oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa ma’ kullimkien f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u gravi d-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà tagħhom tal-opinjoni u tal-espressjoni.

Għalhekk, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fil-Federazzjoni Russa u fit-territorji okkupati minnha, inkluż ksur tal-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni.

 

66.

Vitaliy Olegovich VLASOV ►M15   (*1)  ◄

Виталий Олегович ВЛАСОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Investigatur fil-Federal Security Service of the Russian Federation (FSB)

Data tat-twelid: 7.5.1986

Post tat-twelid: Shimanovsk/Amur Oblast/Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Vitaliy Vlasov huwa investigatur fis-Servizz tas-Sigurtà Federali tal-Federazzjoni Russa (FSB). F’dik il-pożizzjoni, huwa mexxa l-investigazzjonijiet fil-każijiet tal-ġurnalist Vladyslav Yesypenko, ta’ membri tal-komunità tat-Tatari tal-Krimea fil-Krimea, inkluż Nariman Dzhelyalov, kif ukoll ta’ membri tax-Xhieda ta’ Jehovah, inkluż Aleksandr Dubovenko u Aleksandr Litvinyuk.

F’dak il-kuntest, Vlasov kien involut fil-kampanji ta’ persekuzzjoni sistematika kontra l-komunità tat-Tatari tal-Krimea u membri tax-Xhieda ta’ Jehovah minħabba t-twemmin reliġjuż tagħhom.

Għalhekk, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fil-Federazzjoni Russa u fit-territorji okkupati minnha, inkluż tortura, trattament inuman u degradanti, arrest u detenzjoni arbitrarji u ksur tal-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni.

8.9.2023

67.

Viktor Viktorovich KRAPKO ►M15   (*1)  ◄

Виктор Викторович КРАПКО

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef tas-“Supreme Court of the Republic of Crimea”; Eks Imħallef fil-Kiev District Court of Simferopol

Data tat-twelid: 22.1.1989

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Viktor Krapko huwa mħallef fil-“Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Krimea” stabbilita mill-forza okkupanti tar-Russja fil-Krimea annessa illegalment. F’dik il-pożizzjoni, ħa sehem fil-proċedimenti tal-qorti politikament motivati kontra Vladyslav Yesypenko, ġurnalist, u Nariman Dzhelyalov, Tatar tal-Krimea.

Krapko huwa responsabbli wkoll għall-awtorizzazzjoni ta’ tfittxijiet fid-djar ta’ membri tax-Xhieda ta’ Jehovah fl-2021 fil-Krimea okkupata mir-Russja.

Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa ma’ kullimkien f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u gravi d-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà tagħhom tal-opinjoni u tal-espressjoni.

F’dak il-kuntest, Krapko kien involut fil-kampanji ta’ persekuzzjoni sistematika kontra l-komunità tat-Tatari tal-Krimea u membri tax-Xhieda ta’ Jehovah minħabba t-twemmin reliġjuż tagħhom.

Għalhekk, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fil-Federazzjoni Russa u fit-territorji okkupati minnha, inkluż ksur tal-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni.

8.9.2023

68.

Anastasia Ivanovna SUPRYAGA ►M15   (*1)  ◄

Анастасия Ивановна СУПРЯГА

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Prosekutur fil-“Prosecutor’s Office of Crimea”

Data tat-twelid: 15.3.1983

Post tat-twelid: Vinohradove, Saksky district, Autonomous Republic of Crimea, Ukraine

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Anastasia Supryaga hija prosekutur tal-“Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Krimea” stabbilita mill-forza okkupanti tar-Russja fil-Krimea annessa illegalment. F’dik il-pożizzjoni, ħadet sehem fil-proċedimenti tal-qorti politikament motivati u l-prosekuzzjoni ta’ Akhtem Chiygoz, Viċi President tal-Mejlis tal-poplu Tatar tal-Krimea u ta’ membri tal-komunità tat-Tatari tal-Krimea, inkluż Nariman Dzhelyalov.

F’dak il-kuntest, Supryaga kienet involuta fil-kampanji ta’ persekuzzjoni sistematika kontra l-komunità tat-Tatari tal-Krimea u membri tax-Xhieda ta’ Jehovah tal-Krimea minħabba t-twemmin reliġjuż tagħhom.

Għalhekk, hija responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fil-Federazzjoni Russa u fit-territorji okkupati minnha, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji.

8.9.2023

▼M13

69.

Ekaterina Mikhailovna MIZULINA ►M15   (*1)  ◄

Екатерина Михайловна МИЗУЛИНА

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): President tal-Lega għal Internet Sikur; Membru tal-Kamra Ċivika tal-Federazzjoni Russa

Data tat-twelid: 1.9.1984

Post tat-twelid: Yaroslavl, Russian SFSR (issa Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Individwi assoċjati: Elena Borisovna Mizulina; Konstantin Valerevich Malofeev

Ekaterina Mizulina hija personaġġ pubbliku Russu u l-President tal-Lega għal Internet Sikur. F’din il-pożizzjoni, hija qed tinforza prattiki ta’ ċensura kontra ħallieqa tal-kontenut u artisti fuq l-Internet favur il-gvern Russu u l-politiki tiegħu.

Bħala l-President tal-Lega għal Internet Sikur, Ekaterina Mizulina qed tagħti bidu għal ilmenti uffiċjali lill-aġenziji Russi tal-infurzar tal-liġi kontra ħallieqa tal-kontenut fuq l-Internet, jiġifieri bloggers, kif ukoll mużiċisti, ċelebritajiet u influwenzaturi. B’riżultat ta’ dan, Ekaterina Mizulina qed iġġiegħel lill-ħallieqa tal-kontenut u lill-artisti Russi fuq l-Internet jew iħassru kontenut kontra l-gvern jew joħolqu kontenut favur il-gvern Russu u l-politiki tiegħu.

Għalhekk, Ekaterina Mizulina hija responsabbli għal abbużi serji u sistematiċi tal-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni, li huma wkoll ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

29.1.2024

70.

Valentina Evgenievna LEVASHOVA

magħrufa ukoll bħala

Valentina Evgen’yevna LEVASHOVA ►M15   (*1)  ◄

Валентина Евгеньевна ЛЕВАШОВА

magħrufa ukoll bħala

Валентина Євгенiївна ЛЄВАШОВА

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Mħallef tal-Qorti Distrettwali ta’ Basmaniy (Basmaniy District Court) ta’ Moska

Data tat-twelid: 14.10.1978

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Indirizz: Preobrazhenskiy Val St., 24 building 1, Flat 69, Moscow, Russia, 107061

Valentina Evgenievna Levashova hija mħallef fil-Qorti Distrettwali ta’ Basmanniy (Basmaniy District Court) ta’ Moska.

F’din il-kapaċità hija involuta fi ksur serju u sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem kontra l-mexxejja tal-oppożizzjoni Russa.

Hija rappreżentanta tal-ġudikatura li ħadet deċiżjonijiet preġudikati f’każijiet b’motivazzjoni politika kontra persuni li opponew l-invażjoni militari tal-Ukrajna, jew deċiżjonijiet li ġġustifikaw azzjonijiet militari u azzjonijiet oħra tal-Federazzjoni Russa fit-territorju tal-Ukrajna, inkluż fil-kawża kontra Vladimir Kara-Murza.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Fl-2022 inbdew proċedimenti tal-qorti b’motivazzjoni politika bbażati fuq allegazzjonijiet foloz kontrih wara li akkuża lill-Kremlin li wettaq delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u kkundanna pubblikament l-aggressjoni Russa.

F’April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol b’sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta’ proċess farsa fir-Russja biex ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern jitrażżnu milli jleħħnu oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna.

Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa ma’ kullimkien f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u sever id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni tagħhom.

Għaldaqstant, hija responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji.

29.1.2024

71.

Oleg Viktorovich ALYPOV ►M15   (*1)  ◄

Олег Викторович АЛЫПОВ

Олег Вiкторович АЛИПОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Prosekutur Interdistrettwali ta’ Golovinsky ta’ Moska

Data tat-twelid: 7.3.1981

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Oleg Viktorovich Alypov huwa l-Prosekutur Interdistrettwali ta’ Golovinsky ta’ Moska.

Fil-kapaċità tiegħu bħala Prosekutur, huwa involut fil-ksur serju u sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem kontra l-mexxejja tal-oppożizzjoni Russa, inkluż fil-kawża kontra Vladimir Kara-Murza.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Fl-2022 inbdew proċedimenti tal-qorti b’motivazzjoni politika bbażati fuq allegazzjonijiet foloz kontrih wara li akkuża lill-Kremlin li wettaq delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u kkundanna pubblikament l-aggressjoni Russa.

F’April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol b’sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta’ proċess farsa fir-Russja biex ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern jitrażżnu milli jleħħnu oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna.

Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa ma’ kullimkien f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u sever id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni tagħhom.

Għaldaqstant, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji.

29.1.2024

72.

Ludmila Mikhailovna SMOLKINA ►M15   (*1)  ◄

Людмила Михайловна СМОЛКИНA

Людмила Михайлiвна СМОЛКIНА

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef, Qorti tal-Belt ta’ Moska

Data tat-twelid: 6.8.1961

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Indirizz: 45 Angarskaya St., building 1, 51, Moscow, Russia, 125412

Ludmila Mikhailovna Smolkina hija Mħallef fil-Qorti tal-Belt ta’ Moska.

F’din il-kapaċità, hija involuta fil-ksur serju u sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem kontra l-mexxejja tal-oppożizzjoni Russa, inkluż fil-kawża kontra Vladimir Kara-Murza.

L-awtoritajiet Russi użaw akkużi kriminali biex jarrestaw, iħarrku u jikkundannaw difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ġurnalisti u avversarji politiċi li esprimew il-kritika tagħhom għall-invażjoni tal-Ukrajna.

Kara-Murza huwa attivist prominenti tal-oppożizzjoni fir-Russja. Fl-2022 inbdew proċedimenti tal-qorti b’motivazzjoni politika bbażati fuq allegazzjonijiet foloz kontrih wara li akkuża lill-Kremlin li wettaq delitti tal-gwerra fl-Ukrajna u kkundanna pubblikament l-aggressjoni Russa.

F’April 2023, huwa ġie kkundannat għal 25 sena f’ħabs/kamp tax-xogħol b’sigurtà għolja. Il-proċedimenti tal-qorti kontrih kienu mmirati lejn l-attiviżmu tiegħu u servew biex jagħtu eżempju bih permezz ta’ proċess farsa fir-Russja biex ilħna kritiċi tar-reġim fil-gvern jitrażżnu milli jleħħnu oppożizzjoni għall-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna.

Ir-reġim Russu qed juża l-ġudikatura tal-pajjiż bħala għodda mifruxa ma’ kullimkien f’għadd kbir ta’ każijiet ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem.

Is-sistema ġudizzjarja mhijiex indipendenti u tintuża biex tikser b’mod sistematiku u sever id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi li jopponu r-reġim fil-gvern, billi tikser il-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni tagħhom.

Għaldaqstant, hija responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji.

29.1.2024

▼M14

73.

Yuri KONOVEEV ►M15   (*1)  ◄

Юрий КОНОВЕЕВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Kap tat-taqsima distakkata SUS “PKT” fl-IK-3 penal colony

Data tat-twelid: 7.5.1987

Post tat-twelid: Rivne, eks USSR (illum Ukraine)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Yuri Konoveev huwa l-kap tat-taqsima distakkata SUS u taċ-ċelli ta’ kastig tat-tip PKT (magħruf ukoll bħala l-kap tad-dipartiment tax-xogħol edukattiv) fl-IK-3 penal colony fejn ilu jaħdem mill-inqas mill-2019. Alexei Navalny tqiegħed taħt l-awtorità tiegħu mill-25 ta’ Diċembru 2023 sal-mewt tiegħu fis-16 ta’ Frar 2024.

F’dik il-pożizzjoni, Konoveev issorvelja s-swali responsabbli għat-trattament ħażin ta’ Alexei Navalny u interaġixxa direttament miegħu mill-inqas darba fix-xahar. Minħabba r-responsabbiltà tiegħu għaċ-ċelel ta’ kastig, huwa żgura li reġim ta’ iżolament fiżiku massimu ġie impost fuq Navalny. Fir-rwol superviżorju tiegħu ta’ edukazzjoni (mill-ġdid) tad-detenuti, huwa kien responsabbli għall-appoġġ ta’ sistema mibnija fuq it-tkissir tar-rieda tad-detenuti, u b’hekk ħoloq sentiment ta’ nuqqas ta’ tama assoluta u kundizzjonijiet tal-għajxien inumani. Xhieda xehdu li kien seħħ ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tax-xogħol edukattiv tad-detenuti u li t-tortura kienet preskritta direttament fid-dokumenti operazzjonali tad-dipartimenti. Yuri Konoveev kien responsabbli wkoll għat-testijiet investigattivi u għall-btieħi għall-eżerċizzju fejn Alexei Navalny allegatament ħassu ma jiflaħx. L-IK-3 penal colony hija magħrufa li teżerċita pressjoni fiżika u psikoloġika, iżolament sħiħ, tortura u vjolenza fuq il-priġunieri.

Għaldaqstant, Konoveev huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra u l-ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

74.

Alexei Vassilyevich LISYUK

magħruf ukoll bħala

Alexei Vassilyevich LYSYUK ►M15   (*1)  ◄

Алексей Васильевич ЛИСЮК

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Tabib tal-iġjene ġenerali; Kap tal-unità medika fl-IK-3 penal colony

Data tat-twelid: 1984

Post tat-twelid: Ussuriysk, former USSR (illum Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Alexei Lisyuk huwa tabib ġenerali tal-iġjene u ilu l-kap tal-unità medika tal-IK-3 penal colony minn tal-inqas minn Awwissu 2023.

F’dik il-pożizzjoni, Lisyuk kien responsabbli għas-saħħa ta’ Alexei Navalny mill-25 ta’ Diċembru 2023 sal-mewt tiegħu fis-16 ta’ Frar 2024. Lisyuk ittraskura l-kundizzjonijiet ħżiena tad-detenzjoni u tas-saħħa ta’ Navalny, naqas milli jiżgura li l-unità tiegħu kellha kapaċitajiet adegwati ta’ risuxxitazzjoni u naqas milli jordna t-trasport tiegħu lejn l-eqreb sptar fil-ħin wara li ntilef minn sensih fis-16 ta’ Frar 2024.

L-IK-3 penal colony hija magħrufa għall-eżerċizzju ta’ pressjoni fiżika u psikoloġika, iżolament sħiħ, tortura u vjolenza fuq il-priġunieri kif ukoll għall-kwalità ħażina tas-servizzi mediċi

Għaldaqstant, Lisyuk huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

22.3.2024

75.

Wadim Konstantinowitsch KALININ ►M15   (*1)  ◄

Вадим Kонстантинович КАЛИНИН

Pożizzjoni(jiet): Kap tal-IK-3 penal colony

Data tat-twelid: 7.3.1973

Post tat-twelid: Russia

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Wadim Konstantinowitsch Kalinin huwa l-Kap tal-IK-3 penal colony.

Fil-linja ta’ kmand tal-IK-3 penal colony, u billi huwa uffiċjalment parti mill-persunal għoli ta’ kmand tar-Russian Federal Penitentiary Service (FSIN) u jassumi rwol maniġerjali, huwa inkarigat direttament b’deċiżjonijiet eżekuttivi u għalhekk responsabbli għall-kundizzjonijiet ġenerali ta’ priġunerija fl-IK-3 penal colony. L-IK-3 penal colony, komunement magħrufa bħala l-“Polar Wolf”, kienet il-post fejn il-politiku tal-oppożizzjoni detenut Alexei Navalny miet taħt ċirkostanzi mhux magħrufa. Il-kundizzjonijiet tal-priġunerija tiegħu fl-IK-3 penal colony inkludew il-vjolenza fiżika bħat-tortura u n-nuqqas ta’ provvista ta’ misħun u ħwejjeġ xierqa fix-xitwa, assistenza medika u ikel u ilma.

Għaldaqstant, Wadim Konstantinowitsch Kalinin huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

76.

Sergey Nikolaevich KORZHOV ►M15   (*1)  ◄

Сергей Николаевич КОРЖОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Viċi kap tal-IK-3 penal colony

Post tat-twelid: Russia

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Sergey Nikolaevich Korzhov huwa viċi kap tal-IK-3 penal colony.

Fil-linja ta’ kmand tal-IK-3 penal colony, u billi huwa uffiċjalment parti mill-persunal għoli ta’ kmand tar-Russian Federal Penitentiary Service (FSIN) u jassumi rwol maniġerjali, huwa inkarigat direttament b’deċiżjonijiet eżekuttivi u għalhekk responsabbli għall-kundizzjonijiet ġenerali ta’ priġunerija fl-IK-3 penal colony. L-IK-3 penal colony, komunement magħrufa bħala l-“Polar Wolf”, kienet il-post fejn il-politiku tal-oppożizzjoni detenut Alexei Navalny miet taħt ċirkostanzi mhux magħrufa. Il-kundizzjonijiet tal-priġunerija fl-IK-3 penal colony inkludew il-vjolenza fiżika bħat-tortura u n-nuqqas ta’ provvista ta’ misħun u ħwejjeġ xierqa fix-xitwa, assistenza medika u ikel u ilma.

Għaldaqstant, Sergey Nikolaevich Korzhov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jsistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

77.

Vasily Alexandrovich VYDRIN ►M15   (*1)  ◄

Василий Александрович ВЫДРИН

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Viċi kap tal-IK-3 penal colony

Post tat-twelid: Russia

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Vasily Alexandrovich Vydrin huwa viċi kap tal-IK-3 penal colony.

Fil-linja ta’ kmand tal-IK-3 penal colony, u billi huwa uffiċjalment parti mill-persunal għoli ta’ kmand tar-Russian Federal Penitentiary Service (FSIN) u jassumi rwol maniġerjali, huwa inkarigat direttament b’deċiżjonijiet eżekuttivi u għalhekk responsabbli għall-kundizzjonijiet ġenerali ta’ priġunerija fl-IK-3 penal colony. L-IK-3 penal colony, komunement magħrufa bħala l-“Polar Wolf”, kienet il-post fejn il-politiku tal-oppożizzjoni detenut Alexei Navalny miet taħt ċirkostanzi mhux magħrufa. Il-kundizzjonijiet tal-priġunerija fl-IK-3 penal colony jinkludu l-vjolenza fiżika bħat-tortura u n-nuqqas ta’ provvista ta’ misħun u ħwejjeġ xierqa fix-xitwa, assistenza medika u ikel u ilma.

Għaldaqstant, Vasily Alexandrovich Vydrin huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

78.

Vladimir Ivanovich PILIPCHIK ►M15   (*1)  ◄

Владимир Иванович ПИЛИПЧИК

Pożizzjoni(jiet): Viċi kap tal-IK-3 penal colony

Post tat-twelid: Russia

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Vladimir Ivanovich Pilipchik huwa viċi kap tal-IK-3 penal colony.

Fil-linja ta’ kmand tal-IK-3 penal colony, u billi huwa uffiċjalment parti mill-persunal għoli ta’ kmand tar-Russian Federal Penitentiary Service (FSIN) u jassumi rwol maniġerjali, huwa inkarigat direttament b’deċiżjonijiet eżekuttivi u għalhekk responsabbli għall-kundizzjonijiet ġenerali ta’ priġunerija fl-IK-3 penal colony. L-IK-3 penal colony, komunement magħrufa bħala l-“Polar Wolf”, kienet il-post fejn il-politiku tal-oppożizzjoni detenut Alexei Navalny miet taħt ċirkostanzi mhux magħrufa. Il-kundizzjonijiet tal-priġunerija fl-IK-3 penal colony inkludew il-vjolenza fiżika bħat-tortura u n-nuqqas ta’ provvista ta’ misħun u ħwejjeġ xierqa fix-xitwa, assistenza medika u ikel u ilma.

Għaldaqstant, Vladimir Ivanovich Pilipichik huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

79.

Alexander Vladimirovich GOLYAKOV ►M15   (*1)  ◄

Александр Владимирович ГОЛЯКОВ

Pożizzjoni(jiet): Viċi kap tal-IK-3 penal colony

Post tat-twelid: Russia

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Alexander Vladimirovich Golyakov huwa viċi kap tal-IK-3 penal colony.

Fil-linja ta’ kmand tal-IK-3 penal colony, u billi huwa uffiċjalment parti mill-persunal għoli ta’ kmand tar-Russian Federal Penitentiary Service (FSIN) u jassumi rwol maniġerjali, huwa inkarigat direttament b’deċiżjonijiet eżekuttivi u għalhekk responsabbli għall-kundizzjonijiet ġenerali ta’ priġunerija fl-IK-3 penal colony. L-IK-3 penal colony, komunement magħrufa bħala l-“Polar Wolf”, kienet il-post fejn il-politiku tal-oppożizzjoni detenut Alexei Navalny miet taħt ċirkostanzi mhux magħrufa. Il-kundizzjonijiet tal-priġunerija fl-IK-3 penal colony inkludew il-vjolenza fiżika bħat-tortura u n-nuqqas ta’ provvista ta’ misħun u ħwejjeġ xierqa fix-xitwa, assistenza medika u ikel u ilma.

Għaldaqstant, Alexander Vladimirovich Golyakov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

80.

Alexander Valerievich OBRAZTSOV ►M15   (*1)  ◄

Александр Валерьевич ОБРАЗЦОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Viċi kap tal-IK-3 penal colony

Post tat-twelid: Russia

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Alexander Valerievich Obraztsov huwa viċi kap tal-IK-3 penal colony.

F’dik il-pożizzjoni, huwa direttament responsabbli għall-kundizzjonijiet ta’ priġunerija fl-IK-3 penal colony. L-IK-3 penal colony, komunement magħrufa bħala l-“Polar Wolf”, kienet il-post fejn il-politiku tal-oppożizzjoni detenut Alexei Navalny miet taħt ċirkostanzi mhux magħrufa. Il-kundizzjonijiet tal-priġunerija fl-IK-3 penal colony inkludew il-vjolenza fiżika bħat-tortura u n-nuqqas ta’ provvista ta’ misħun u ħwejjeġ xierqa fix-xitwa, assistenza medika u ikel u ilma.

Għaldaqstant, Alexander Valerievich Obraztsov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

81.

Igor Borisovich RAKITIN ►M15   (*1)  ◄

Игорь Борисович РАКИТИН

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Direttur tal-Federal Penitentiary Service Directorate for the Yamal-Nenets Autonomous Region

Data tat-twelid: 5.10.1973

Post tat-twelid: Tyumen Oblast, former USSR (illum Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Numru tal-identità tat-taxxa: 100602094834

Igor Borisovich Rakitin ilu d-direttur tad-Direttorat tal-Federal Penitentiary Service Directorate for the Yamal-Nenets Autonomous Region of the Russian Federation mit-28 ta’ Lulju 2020.

Taħt il-kmand tiegħu, ġiet stabbilita prassi mifruxa u sistematika ta’ tortura f’kolonji penitenzjarji fil-Yamal-Nenets Autonomous Region. Taħt il-kmand tiegħu, seħħew prattiki ta’ tortura f’kolonji penali IK-3 “Polar Wolf” u IK-8 “Polar Bear”. Dik il-prassi tinkludi ċ-ċaħda tal-kura medika, swat, perjodi estensivi ta’ reklużjoni, privazzjoni tal-ikel u injezzjoni ta’ sustanzi mhux magħrufa.

Fil-pożizzjoni tiegħu bħala Direttur tal-Federal Penitentiary Service Directorate for the Yamal-Nenets Autonomous Region, Igor Borisovich Rakitin huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani u degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u l-ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni

22.3.2024

82.

Valeriy Gennadyevich BOYARINEV ►M15   (*1)  ◄

Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): L-ewwel viċi direttur tal-Federal Penitentiary Service of the Russian Federation

Grad: Maġġur Ġeneral

Nazzjonalità: Russa

Data tat-twelid: 2.9.1970

Post tat-twelid: Berezovskiy, Krasnoyarskiy Kray, former USSR (illum Russian Federation)

Sess: raġel

Numru tal-identità tat-taxxa: 190113308460

Valeriy Gennadyevich Boyarinev ilu l-ewwel viċi direttur tal-Federal Penitentiary Service of the Russian Federation mill-4 ta’ Lulju 2022. Huwa nħatar b’digriet tal-President tal-Federazzjoni Russa.

Taħt il-kmand tiegħu, ġiet stabbilita prassi ta’ tortura mifruxa u sistematika fil-kolonji penitenzjarji Russi, inkluż il-kolonja tal-ħabs fejn Alexei Navalny kien detenut. Dik il-prassi tinkludi ċ-ċaħda tal-kura medika, swat, perjodi estensivi ta’ reklużjoni, privazzjoni tal-ikel u injezzjoni ta’ sustanzi mhux magħrufa.

Fil-pożizzjoni tiegħu bħala l-Ewwel Viċi Direttur, Valeriy Gennadyevich Boyarinev personalment ta l-ordnijiet biex jiġi limitat l-ammont ta’ ikel Navalny tħalla jixtri waqt li nżamm fl-IK-6 penal colony f’Vladimirskaya Oblast.

Tlett ijiem wara l-mewt ta’ Navalny f’kolonja penitenzjarja taħt is-superviżjoni tiegħu, Boyarinev ġie promoss għal Maġġur Ġeneral ta’ notifika permezz ta’ digriet presidenzjali.

Għaldaqstant, Valeriy Gennadyevich Boyarinev huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

83.

Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV ►M15   (*1)  ◄

Дмитрий Андреевич АРТЮХОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Gvernatur tal-Yamal-Nenets Autonomous Region

Nazzjonalità: Russa

Data tat-twelid: 17.2.1988

Post tat-twelid: Tyumen Oblast, former USSR (illum Russian Federation)

Sess: raġel

Numru tal-identità tat-taxxa: 720414941639

Dmitriy Andreevich Artyukhov ilu l-Gvernatur tal-Yamal-Nenets Autonomous Region tal-Federazzjoni Russa mid-29 ta’ Mejju 2018.

Taħt il-gvern tiegħu, ġiet dokumentata xejra mifruxa u sistematika ta’ tortura fil-kolonji penitenzjarji, inkluż il-kolonja fejn Alexei Navalny kien detenut, fir-reġjun kollu. Din ix-xejra tinkludi ċ-ċaħda tal-kura medika, swat, perjodi estensivi ta’ reklużjoni f’ċella, privazzjoni tal-ikel u injezzjoni b’sustanzi mhux magħrufa.

Il-laqgħat bejn Dmitriy Andreevich Artyukhov u l-kap tas-sistema penali juru għarfien u approvazzjoni ta’ dawk il-prattiki mill-gvern reġjonali u juru l-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-gvern reġjonali u s-servizz penitenzjarju.

Fil-pożizzjoni tiegħu bħala l-Gvernatur tal-Yamal-Nenets Autonomous Region, Dmitriy Andreevich Artyukhov appoġġa u kien involut fi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

84.

Kirill Sergeevich NIKIFOROV ►M15   (*1)  ◄

Кирилл Сергеевич НИКИФОРОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef tal-Kovrov City Court

Data tat-twelid: 14.3.1992

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Kirill Sergeevich Nikiforov huwa mħallef tal-Kovrov City Court, li ċaħdet il-kawża tal-mexxej tal-oppożizzjoni Alexei Navalny kontra IK-6 biex jappella kontra t-trasferiment tiegħu lejn ċella ta’ kastig għal 12-il jum. Waqt il-priġunerija tiegħu f’IK-6, l-uffiċjali regolarment qiegħdu lil Alexei Navalny f’ċella ta’ kastig għal allegat ksur minuri. Konsegwentement, huwa qatta’ xhur f’iżolament li wassal għal deterjorament sinifikattiv ta’ saħħtu.

Għaldaqstant, fil-pożizzjoni tiegħu ta’ mħallef fil-Kovrov City Court huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż detenzjonijiet arbitrarji kif ukoll tortura u trattament jew pieni krudili, inuman u degradanti oħra, kif ukoll il-ksur tal-libertà ta’ opinjoni jew espressjoni, li hija ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni stipulati fl-Artikolu 21 TUE.

22.3.2024

85.

Andrey Aleksandrovich SUVOROV ►M15   (*1)  ◄

Андрей Александрович СУВОРОВ

Pożizzjoni(jiet): Imħallef tal-Moscow City Court

Data tat-twelid: 2.3.1980

Post tat-twelid: Russia

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Andrey Aleksandrovich Suvorov huwa mħallef fil-Moscow City Court, li kkundannat lil Alexei Navalny għal 19-il sena f’kolonja b’reġim speċjali taħt kundizzjonijiet inumani fl-2023, li wasslu għal deterjorament gravi ta’ saħħet Navalny.

Għaldaqstant, fil-pożizzjoni tiegħu ta’ mħallef fil-Moscow City Court huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż detenzjonijiet arbitrarji kif ukoll tortura u trattament jew pieni krudili, inuman u degradanti oħra, kif ukoll il-ksur tal-libertà ta’ opinjoni jew espressjoni, li hija ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni stipulati fl-Artikolu 21 TUE.

22.3.2024

86.

Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV ►M15   (*1)  ◄

Александр Александрович МУХАНОВ

Pożizzjoni(jiet): Direttur tal-IK-2

Data tat-twelid: 7.12.1984

Post tat-twelid: Russia

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Aleksandr Aleksandrovich Mukhanov huwa d-Direttur tal-kolonja korrettiva Nru 2 (IK-2), fejn Alexei Navalny kien detenut minn Marzu 2021 sa Ġunju 2022.

IK-2 huwa magħruf għal kundizzjonijiet ħżiena ta’ detenzjoni. Navalny, li ġie avvelenat reċentement, ġie rrifjutat l-aċċess għal tobba ċivili f’din il-kolonja, minkejja t-theddida għal saħħtu.

F’dik il-pożizzjoni, Aleksandr Aleksandrovich Mukhanov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, partikularment it-tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, kif ukoll il-ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

87.

Roman Alexandrovitch VIDYUKOV ►M15   (*1)  ◄

Роман Александрович ВИДЮКОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Investigatur fis-State Investigative Committee of the Russian Federation

Data tat-twelid: 30.7.1980

Post tat-twelid: Russia

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Roman Alexandrovitch Vidyukov huwa investigatur fis-State Investigative Committee of the Russian Federation.

Huwa mexxa l-investigazzjoni f’waħda mill-kawżi li fihom Alexei Navalny kien involut u kkundannat għal disa’ snin ħabs fl-2022. Kien ukoll membru tal-iskwadra ta’ investigazzjoni preliminari għall-kawża ta’ “ħasil tal-flus” kontra l-fondazzjoni ta’ Navalny kontra l-korruzzjoni. Huwa mexxa wkoll l-investigazzjoni kontra Lilia Chanysheva, eks Kap tal-kwartieri ġenerali ta’ Navalny f’Ufa, ikkundannata għall-“ħolqien ta” komunità estremista’. Lilia Chanysheva ġiet ikkundannata għal seba’ snin u nofs ħabs fl-2023.

Matul dawk il-kawżi tal-qorti, Roman Alexandrovitch Vidyukov allegatament hedded xhud, sabiex iġiegħlu jixhed b’tali mod li jaġevola l-investigazzjoni matul il-kawża ta’ frodi ta’ Navalny.

Għaldaqstant huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u l-ksur tal-libertà ta’ opinjoni u espressjoni li huwa ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni stipulati fl-Artikolu 21 TUE.

22.3.2024

88.

Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA ►M15   (*1)  ◄

Евгения Сергеевна НИКОЛАЕВА

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef tal-Basmanny District Court f’Moscow

Data tat-twelid: 9.7.1981

Post tat-twelid: Russia

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Evgenia Sergeevna Nikolaeva ilha mħallef tal-Basmanny District Court f’Moska mill-2016.

Hija ħarġet għadd ta’ sentenzi kontra avversarji politiċi (inkluż Alexei Navalny, Ilia Yashin u Vladimir Kara-Murza), u b’hekk ikkontribwiet għar-repressjoni politika fir-Russja. F’Ottubru 2023, bagħtet lill-avukati ta’ Navalny, Alexey Liptser u Igor Sergunin, għal arrest preventiv għal xahrejn. Qabel dan, kienet ripetutament għamlet il-ħajja diffiċli għall-priġunieri politiċi, inkluż billi estendiet it-termini ta’ detenzjoni fiċ-ċentru ta’ arrest preventiv għall-eks kap tal-kwartieri ġenerali ta’ Navalny f’Ufa, Lilia Chanysheva. Hija rrifjutat ukoll li tindirizza l-ilmenti dwar in-nuqqas ta’ azzjoni tal-Investigative Committee of the Russian Federation dwar l-allegazzjoni tal-avvelenament ta’ Navalny.

Fil-pożizzjoni tagħha, hija għalhekk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u l-ksur tal-libertà ta’ opinjoni u espressjoni li huwa ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni stipulati fl-Artikolu 21 TUE.

22.3.2024

89.

Natalia Nikolaevna DUDAR ►M15   (*1)  ◄

Наталия Николаевна ДУДАРЬ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef tal-Basmanny District Court f’Moscow

Data tat-twelid: 13.6.1974

Post tat-twelid: Russia

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Natalia Nikolaevna Dudar hija mħallef fil-Basmanny District Court f’Moska.

Fil-pożizzjoni tagħha, ħarġet għadd ta’ sentenzi kontra dimostranti paċifiċi u avversarji politiċi, inkluż impjegati tal-Anti-Corruption Foundation (FBK) ta’ Alexey Navalny, Ilia Yashin u Vladimir Kara-Murza. Hija ħarġet ordnijiet għat-tiftix fuq l-impjegati tal-FBK u l-interċettazzjoni telefonika tal-apparati tagħhom. Estendiet l-arrest fiċ-ċentru ta’ arrest preventiv ta’ Lilia Chanysheva, eks Kap tal-kwartieri ġenerali ta’ Navalny f’Ufa, li ġiet akkużata li ħolqot komunità estremista.

Natalia Nikolaevna Duda hija għalhekk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, b’mod partikolari arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u l-ksur tal-libertà ta’ opinjoni u espressjoni li huwa ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni stipulati fl-Artikolu 21 TUE.

22.3.2024

90.

Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV ►M15   (*1)  ◄

Олег Владимирович СЕВОСТЬЯНОВ

Pożizzjoni(jiet): Kap tad-Dipartiment tal-Ministeru għall-Ġustizzja tar-Russja għall-Yamalo-Nenets Autonomous Okrug

Data tat-twelid: 16.10.1968

Post tat-twelid: Bratsk, Irkutsk region, former USSR (illum Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Numru tal-identità tat-taxxa: 622701024605

Oleg Vladimirovich Sevostyanov huwa uffiċjal Russu ta’ livell għoli. Huwa l-Kap tad-Dipartiment tal-Ministeru għall-Ġustizzja tar-Russja għall-Yamalo-Nenets Autonomous Okrug.

F’dik il-pożizzjoni, huwa responsabbli għall-iżgurar tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-bniedem u dawk ċivili fil-Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. L-IK-3 penal colony, fejn miet il-politiku tal-oppożizzjoni Alexei Navalny u li hija magħrufa għall-eżerċizzju ta’ pressjoni fiżika u psikoloġika, iżolament sħiħ, tortura u vjolenza fuq il-priġunieri kif ukoll għall-kwalità ħażina tas-servizzi mediċi, tinsab fil-Yamalo-Nenets Autonomous Okrug.

Għaldaqstant, Oleg Vladimirovich Sevostyanov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

91.

Vsevolod Lvovich VUKOLOV ►M15   (*1)  ◄

Всеволод Львович ВУКОЛОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Viċi Ministru għall-Ġustizzja tar-Russian Federation

Data tat-twelid: 7.4.1969

Post tat-twelid: Moscow, former USSR (illum Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Numru tal-identità tat-taxxa: 770405292394

Vsevolod Lvovich Vukolov huwa uffiċjal Russu ta’ livell għoli. Huwa il-Viċi Ministru għall-Ġustizzja tal-Federazzjoni Russa.

F’dik il-pożizzjoni, huwa responsabbli għas-superviżjoni tal-Federal Penitentiary Service u d-Department of State Policy in the Field of the Penitentiary System. Għaldaqstant, kien responsabbli għall-eżekuzzjoni ta’ sentenzi ta’ ħabs tal-politiku Russu tal-oppożizzjoni Alexei Navalny, u s-sikurezza u l-benesseri tiegħu fil-ħabsijiet Russi. Peress li ssorvelja l-priġunerija ta’ Alexei Navalny, fl-aħħar mill-aħħar huwa responsabbli għall-mewt ta’ Alexei Navalny fl-IK-3 penal colony.

Għaldaqstant, Vsevolod Lvovich Vukolov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

92.

Viktor Evdokimovich GAVRILOV ►M15   (*1)  ◄

Виктор Евдокимович ГАВРИЛОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Kap tad-Dipartiment tat-Trasport tal-Federal Security Service of the Russian Federation (FSB) Economic Security Service

Data tat-twelid:1961

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Individwi assoċjati: Aleksandr Vasilievich Bortnikov

Viktor Evdokimovich Gavrilov huwa l-Kap tat-Transport Department of the FSB Economic Security Service.

F’dik il-pożizzjoni, kien responsabbli għall-koordinazzjoni ta’ diversi aġenziji governattivi wara l-wasla tal-politiku tal-oppożizzjoni Alexei Navalny f’Moska wara l-kura tiegħu għall-avvelenament bin-Novichok fl-2021. L-azzjonijiet tiegħu ffaċilitaw u ppermettew l-arrest u l-priġunerija ta’ Alexei Navalny.

Għaldaqstant, Viktor Evdokimovich Gavrilov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, arresti u detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

93.

Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV ►M15   (*1)  ◄

Илья Николаевич КРУГЛЫШЕВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Kunsillier Legali Anzjan tal-Legal Service of the Organisational and Analytical Department of the Vladimir Region Federal Penitentiary Service

Grad: Kaptan

Data tat-twelid:23.2.1986

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Ilya Nikolayevich Kruglyshev huwa uffiċjal Russu ta’ livell għoli. Huwa l-Kunsillier Legali Prinċipali tal-Legal Service of the Organisational and Analytical Department of the Vladimir Region Federal Penitentiary Service u rrappreżenta l-IK-6 penal colony f’kawżi tal-qorti mressqa minn Alexei Navalny kontra l-IK-6 penal colony.

F’dik il-pożizzjoni, kien involut direttament fil-ħolqien ta’ kundizzjonijiet ta’ tortura għal Alexei Navalny fl-IK-6 penal colony Nru 6 f’Melekhovo, Vladimir region. Huwa lanqas ma kkunsidra l-ilmenti rigward il-kundizzjonijiet tal-iskontar ta’ sentenza mressqa minn Alexei Navalny (inkluż l-ilmenti dwar in-nuqqas ta’ opportunitajiet li jinxtraw porzjonijiet addizzjonali ta’ ikel).

Għaldaqstant, Ilya Nikolayevich Kruglyshev huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

94.

Dmitry Evgenievich SAMOILOV ►M15   (*1)  ◄

Дмитрий Евгеньевич САМОЙЛОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef tal-Kovrov City Court

Data tat-twelid: 6.4.1970

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Dmitry Evgenievich Samoilov huwa mħallef Russu li jaħdem fil-Kovrov City Court.

F’dik il-pożizzjoni, ripetutament irrifjuta li jindirizza l-pretensjonijiet tal-politiku tal-oppożizzjoni Alexei Navalny kontra l- IK-6 kolonja korrettiva, li kellhom l-għan li jirrestawraw u jipproteġu d-drittijiet tiegħu miksura mit-tmexxija tal-IK-6. Il-pretensjonijiet ta’ Navalny kienu jikkonċernaw l-aċċess għall-għajnuna medika, l-aċċess għall-informazzjoni, u d-dritt li jikkuntattja lill-familja tiegħu

Għaldaqstant, Dmitry Evgenievich Samoilov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

95.

Ilnar Irfanovich BASYROV ►M15   (*1)  ◄

Ильнар Ирфанович БАСЫРОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): imħallef tal-Moscow City Court

Data tat-twelid: 8.6.1981

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Entitajiet assoċjati: Il-Moscow City Court

Ilnar Irfanovich Basyrov ilu jaħdem bħala mħallef fil-Moscow City Court mit-28 ta’ Mejju 2014. Huwa nħatar b’digriet presidenzjali.

F’dik il-pożizzjoni, kien involut direttament fil-proċess tal-politiku tal-oppożizzjoni Alexei Navalny. Fi proċess politikament motivat huwa ppronunzja lil Alexei Navalny ħati, u poġġieh f’kolonja penali ta’ sigurtà għolja sabiex Navalny ma jkunx jista’ jinvolvi ruħu f’attività politika.

Għaldaqstant, Ilnar Irfanovich Basyrov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

96.

Sergey Anatolevich MOROZ ►M15   (*1)  ◄

Сергей Анатольевич МОРОЗ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Kap tal-Federal Penitentiary Service of the Russian Federation for Moscow

Data tat-twelid: 15.9. 1968

Post tat-twelid: Berdyansk, Zaporozhye, Ukrainian SSR (issa Ukrajna)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Sergey Anatolevich Moroz huwa uffiċjal Russu, il-Kap tal-Federal Penitentiary Service f’Moska.

F’dik il-pożizzjoni, poġġa l-politiku tal-oppożizzjoni Alexei Navalny fuq il-lista federali ta’ persuni mfittxija. Moroz huwa akkużat li eżerċita umiljazzjoni estrema u vjolenza fuq id-detenuti mal-wasla tagħhom f’detenzjoni.

Għaldaqstant, Sergey Anatolevich Moroz huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

97.

Elena Evgenievna MOROZOVA ►M15   (*1)  ◄

Елена Евгеньевна МОРОЗОВА

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef tal-Khimki City Court

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Elena Evgenievna Morozova hija mħallef Russa li taħdem fil-Khimki City Court.

Fil-pożizzjoni tagħha, iddeċidiet li tqiegħed f’kustodja lill-politiku tal-oppożizzjoni Alexei Navalny għal 30 jum, wara li wasal f’Moska wara l-kura tiegħu għall-avvelenament bin-Novichok. Il-proċess li hija ppresediet kiser l-istandards ta’ proċess ġust, inkluż id-dritt ta’ rieżami tal-kontenut tal-att ta’ akkuża u tad-dokumenti tal-proċess, l-opportunità ta’ konsultazzjoni ma’ avukat, u l-aċċess pubbliku għall-proċess.

Għaldaqstant, Elena Evgenievna Morozova hija responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

98.

Musa Abdurakhmanovich MUSAEV ►M15   (*1)  ◄

Муса Абдурахманович МУСАЕВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef fil-Moscow Regional Court

Data tat-twelid: 14.10.1951

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Musa Abdurakhmanovich Musaev huwa mħallef Russu li jaħdem fil-Moscow Regional Court.

F’dik il-pożizzjoni, beda proċedimenti legali rigward l-arrest tal-mexxej tal-oppożizzjoni Russu Alexei Navalny mar-ritorn tiegħu mill-Ġermanja, fejn kien qed jirċievi kura għall-avvelenament bin-Novichok. Huwa kkonferma d-deċiżjoni li Navalny jiġi arrestat għal 30 jum, u rrifjuta l-appell tiegħu. Id-deċiżjoni ttieħdet matul seduta qasira li damet ħames minuti biss.

Għaldaqstant, Musa Abdurakhmanovich Musaev huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, arresti u detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

99.

Mikhail Yurievich PTITSYN ►M15   (*1)  ◄

Михаил Юрьевич ПТИЦЫН

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): President tal-Moscow City Court

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Mikhail Yurievich Ptitsyn huwa President tal-Moscow City Court.

F’dik il-pożizzjoni, ikkunsidra b’mod pożittiv il-proposta tar-Russian Federal Penitentiary Service li s-sentenza ta’ probation tal-mexxej tal-oppożizzjoni Alexei Navalny tiġi sostitwita b’sentenza sħiħa. Konsegwentement, Navalny ġie mċaħħad mill-possibbiltà li jaġixxi fil-ħajja pubblika fir-Russja billi ntbagħat il-ħabs f’kolonja penali.

Għaldaqstant, Mikhail Yurievich Ptitsyn huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

100.

Sergey Alekseevich RYABTSEV ►M15   (*1)  ◄

Сергей Алексеевич РЯБЦЕВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef tal-Lefortovo District Court of Moscow

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Sergey Alekseevich Ryabtsev huwa mħallef Russu li jaħdem fil-Lefortovo District Court of Moscow.

F’dik il-pożizzjoni kien involut fis-sabotaġġ tal-investigazzjoni rigward l-avvelenament ta’ Alexei Navalny billi rrifjuta li jindirizza l-ilment dwar in-nuqqas ta’ azzjoni tal-Investigative Directorate of the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB). Barra minn hekk, huwa kontinwament jagħti sentenzi kontra l-libertà tal-espressjoni fir-Russja.

Għaldaqstant, Sergey Alekseevich Ryabtsev huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

101.

Petr Pavlovich SERKOV ►M15   (*1)  ◄

Пётр Павлович СЕРКОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): L-Ewwel Viċi President tas-Supreme Court of the Russian Federation

Data tat-twelid: 7.6.1955

Post tat-twelid: Poldamasovo, Ulyanovsk region, former USSR (issa Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Petr Pavlovich Serkov huwa l-Ewwel Viċi President tas-Supreme Court of the Russian Federation.

F’dik il-pożizzjoni, ikkonferma l-verdett kontra l-politiku tal-oppożizzjoni Alexei Navalny fl-2018. Konsegwentement, Alexei Navalny instab ħati u ġie nkarċerat f’kolonja penali ta’ sigurtà għolja sabiex ma jkunx jista’ jinvolvi ruħu f’attività politika. It-tqegħid ta’ Alexei Navalny f’kolonja penali wassal għall-mewt tiegħu.

Għaldaqstant, Petr Pavlovich Serkov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

102.

Yuri Vasilievich SITNIKOV ►M15   (*1)  ◄

Юрий Васильевич СИТНИКОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Imħallef tas-Supreme Court of Russia (attwalment irtirat)

Data tat-twelid: 17.4.1961

Post tat-twelid: Krutogorye, Lipetsk region, former USSR (illum Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Yuri Vasilievich Sitnikov huwa eks Imħallef tas-Supreme Court of Russia, li serva bħala membru tal-Appellate Chamber of the Supreme Court of the Russian Federation.

F’dik il-pożizzjoni, eskluda lil Alexei Navalny milli joħroġ fl-elezzjoni presidenzjali fir-Russja fl-2018 fi proċess politikament motivat.

Għaldaqstant, Yuri Vasilievich Sitnikovis huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż ksur sistematiku tad-dritt għall-għaqda paċifika u l-assoċjazzjoni, u l-libertà ta’ espressjoni u ta’ opinjoni.

22.3.2024

103.

Nikolay Viktorovich TIMOSHIN ►M15   (*1)  ◄

Николай Викторович ТИМОШИН

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Membru tal-Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation

Data tat-twelid: 14.8.1959

Post tat-twelid: Zhidkoe village, Znamensky district, Oryol region, former USSR (illum Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Nikolay Viktorovich Timoshin huwa Membru tal-Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation.

F’dik il-pożizzjoni, ikkonferma l-verdett kontra l-politiku tal-oppożizzjoni Alexei Navalny fl-2018. Konsegwentement, Alexei Navalny instab ħati u ġie nkarċerat f’kolonja penali ta’ sigurtà għolja sabiex ma jkunx jista’ jinvolvi ruħu f’attività politika.

Għaldaqstant, Nikolay Viktorovich Timoshin huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

104.

Vladimir Yurievich ZAITSEV ►M15   (*1)  ◄

Владимир Юрьевич ЗАЙЦЕВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): President tal-Appellate Chamber of the Supreme Court of the Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Vladimir Yurievich Zaitsev huwa President tal-Appellate Chamber of the Supreme Court of the Russian Federation.

F’dik il-pożizzjoni, eskluda lil Alexei Navalny milli joħroġ fl-elezzjoni presidenzjali fir-Russja fl-2018 fi proċess politikament motivat.

Għaldaqstant, Vladimir Yurievich Zaitsev huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż ksur sistematiku tad-dritt għall-libertà ta’ għaqda paċifika u ta’ assoċjazzjoni, u l-libertà ta’ espressjoni u ta’ opinjoni.

22.3.2024

105.

Vladimir Sergeevich SHVEDOV ►M15   (*1)  ◄

Владимир Сергеевич ШВЕДОВ

(ortografija Russa)

Pożizzjoni(jiet): Kap tad-Department of State Policy in the Sphere of Execution of Criminal Sentences fil-Ministeru għall-Ġustizzja Russu

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Individwi assoċjati: Vsevolod Lvovich Vukolov

Entitajiet assoċjati: Ministeru għall-Ġustizzja Russu

Vladimir Sergeevich Shvedov huwa uffiċjal Russu ta’ livell għoli. Huwa il-Kap tad-Department of State Policy in the Sphere of Execution of Criminal Sentences fil-Ministeru għall-Ġustizzja Russu.

F’dik il-pożizzjoni, peress li jmexxi l-politika tal-istat fil-qasam tal-eżekuzzjoni ta’ sentenzi kriminali u jikkunsidra l-appelli taċ-ċittadini, huwa kien responsabbli għall-eżekuzzjoni ta’ sentenzi ta’ ħabs tal-politiku tal-oppożizzjoni Russu Alexei Navalny.

Għaldaqstant, Vladimir Sergeevich Shvedov huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, detenzjonijiet arbitrarji, u ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

▼M17

106.

Neria BEN PAZI

magħruf ukoll bħala Naria BEN FAZI

 

Data tat-twelid: 28.11.1993

Nazzjonalità: Iżraeljana

Sess: raġel

Numru tal-ID: 311509004

Neria Ben Pazi stabbilixxa erbgħa mill-aktar ċentri mbiegħda vjolenti fix-Xatt tal-Punent fl-2019.

Huwa wieħed mill-awturi ewlenin tal-ispostament furzat tal-komunità Bedwina ta’ Wadi Seeq viċin Ramallah. Neria Ben Pazi ilu akkużat mill-2021 li attakka ripetutament il-Palestinjani f’Wadi Seeq u f’Deir Jarir u l-azzjonijiet tiegħu ġew imqabbla mat-tortura.

Fit-12 ta’ Ottubru 2023, huwa pparteċipa f’attakk vjolenti f’Wadi Seeq, fejn Palestinjani ġew imsawta b’mod sever, manettati u fotografati bil-ħwejjeġ ta’ taħt. L-abitanti tal-insedjamenti għaddew l-urina fuqhom u tfew is-sigaretti fuqhom.

Għalhekk, huwa responsabbli għal ksur u abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem kontra l-Palestinjani, inkluż it-tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, li huma wkoll ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif stipulati fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

19.4.2024

107.

Yinon LEVI

 

Data tat-twelid: 12.12.1992

Nazzjonalità: Iżraeljana

Sess: raġel

Numru tal-ID: 203807276

Yinon Levi ħa sehem f’diversi atti vjolenti kontra villaġġi ġirien mir-residenza tiegħu fl-insedjament illegali tal-isfruttament agrikolu ta’ Mitarim.

Dan jinkludi b’mod partikolari li kien jidħol għal għarrieda u jagħmel il-ħsara fi djar tal-familji Palestinjani, inkluż fil-preżenza tan-nisa u t-tfal, kif ukoll li kien jitlaq il-klieb fuq rgħajja Palestinjani biex jattakkawhom fiżikament filwaqt li jħalli l-merħla tiegħu tirgħa fuq l-artijiet privati tagħhom.

Għalhekk, huwa responsabbli għal ksur u abbużi serji u mifruxa tad-drittijiet tal-bniedem immirati lejn id-dritt għall-integrità fiżika u mentali, id-dritt għall-proprjetà u d-dritt għall-ħajja privata u tal-familja tal-Palestinjani, li huma wkoll ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif stipulati fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

19.4.2024

108.

Meir Mordechai ETTINGER

מאיר אטינגר

(Ortografija bil-Lhudi)

Pożizzjoni(jiet): membru ta’ Hilltop Youth

Data tat-twelid: 4.10.1991

Post tat-twelid: Kiryat Moshe, Jerusalem, Israel

Nazzjonalità: Iżraeljana

Sess: raġel

Entità assoċjata: Hilltop Youth

Meir Ettinger huwa meqjus bħala figura ewlenija ta’ Hilltop Youth, grupp radikali taż-żgħażagħ li jikkonsisti minn membri magħrufa għal atti vjolenti kontra l-Palestinjani u l-villaġġi tagħhom fix-Xatt tal-Punent.

Hilltop Youth jinsab fuq l-għoljiet fix-Xatt tal-Punent u jinvolvi ruħu fi vjolenza tal-abitanti tal-insedjamenti permezz tal-hekk imsejħa “price tag attacks”. Il-vjolenza tal-abitanti tal-insedjamenti, inkluż il-fastidju fiżiku u psikosoċjali, is-swat, il-qtil u t-twaqqigħ tal-proprjetà, kontra l-Palestinjani hija ta’ natura sistematika.

Meir Ettinger jinkoraġġixxi u jinċita attakki u jipparteċipa f’intimidazzjoni biex iġiegħel lill-Palestinjani jitilqu minn arthom. Huwa kkontribwixxa għall-istabbiliment ta’ insedjamenti u ċentri illegali fuq artijiet Palestinjani fix-Xatt tal-Punent, billi uża u skuża tattiċi ta’ intimidazzjoni, fastidju u vjolenza.

Meta kien diġà meqjus bħala parti minn Hilltop Youth, fl-2015 huwa kien involut f’attakk ta’ ħruq doluż fatali fuq dar tax-Xatt tal-Punent Palestinjan li qatel żewġ ġenituri u binhom ta’ 18-il xahar.

Għalhekk, Meir Ettinger huwa responsabbli għal ksur jew abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, kif ukoll ksur jew abbużi tad-dritt għall-proprjetà u d-dritt għall-ħajja privata u tal-familja tal-Palestinjani fix-Xatt tal-Punent u għall-appoġġ u l-inkoraġġiment ta’ tali atti. Dawk l-abbużi u l-ksur huma wkoll ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif stipulati fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

19.4.2024

109.

Elisha YERED

אלישע ירד

(Ortografija bil-Lhudi)

Pożizzjoni(jiet): membru ta’ Hilltop Youth

Data tat-twelid: 2001

Nazzjonalità: Iżraeljana

Sess: raġel

Entità assoċjata: Hilltop Youth

Elisha Yered huwa attivista Iżraeljan tal-abitanti tal-insedjamenti fix-Xatt tal-Punent u magħruf bħala affiljat ma’ Hilltop Youth, grupp radikali taż-żgħażagħ li jinvolvi ruħu f’atti vjolenti kontra l-Palestinjani u l-villaġġi tagħhom fix-Xatt tal-Punent.

Hilltop Youth jinvolvi ruħu fi vjolenza tal-abitanti tal-insedjamenti permezz tal-hekk imsejħa “price tag attacks”. Din il-vjolenza tal-abitanti tal-insedjamenti, inkluż il-fastidju fiżiku u psikosoċjali, is-swat, il-qtil u t-twaqqigħ tal-proprjetà, kontra l-Palestinjani hija ta’ natura sistematika.

Elisha Yered jinkoraġġixxi atti bħal dawn u jipparteċipa fihom. Huwa jinċita regolarment il-vjolenza kontra l-Palestinjani fix-Xatt tal-Punent inkluż billi jqassam messaġġi biex, pereżempju, “jiġi eliminat” villaġġ Palestinjan.

Huwa personalment ta fastidju lil familja Palestinjana, bl-użu ta’ lingwaġġ intimidanti u ta’ theddid biex jimpedixxi l-libertà ta’ moviment tagħhom fuq l-art tagħhom stess u huwa involut fil-qerda tal-proprjetà tal-Palestinjani fix-Xatt tal-Punent.

Elisha Yered kien parti minn grupp ta’ abitanti ta’ insedjamenti armati li fl-4 ta’ Awwissu 2023 imxew ’il quddiem mid-direzzjoni taċ-ċentru illegali ta’ Oz Zion għall-villaġġ Palestinjan ta’ Burqa viċin Ramallah. L-abitanti ta’ insedjamenti sparaw balal lejn il-Palestinjani, li wasslu għall-mewt ta’ Palestinjan ta’ 19-il sena, Qusai Jammal Mi’tan u darbu għadd ta’ Palestinjani oħra.

Għalhekk, Elisha Yered huwa responsabbli għal ksur jew abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, kif ukoll ksur jew abbużi tad-dritt għall-proprjetà u d-dritt għall-ħajja privata u tal-familja tal-Palestinjani fix-Xatt tal-Punent u għall-appoġġ u l-inkoraġġiment ta’ tali atti, u huwa responsabbli għall-promozzjoni ta’ mibegħda nazzjonali, razzjali jew reliġjuża li tikkostitwixxi inċitament għad-diskriminazzjoni, l-ostilità jew il-vjolenza. Dak il-ksur jew l-abbużi huma wkoll ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif stipulati fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

19.4.2024

(*1)   

L-Artikolu 4(-1) ma għandux japplika għall-entrati identifikati b’asterisk.

▼B

B. 

Persuni ġuridiċi, entitajiet u korpi.▼M15

▼M2

 

Isem (Trażlitterazzjonibl-alfabett Latin)

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

Raġunijiet għall-elenkar

Data tal-elenkar

1.

Bureau tas-Sigurtà Pubblika tal-Korp ta’ Produzzjoni u Kostruzzjoni ta’ Xinjiang

新疆生产建设兵团公安局

(Ortografija Ċiniża)

Indirizz: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), China

Telefon: +86 991 598 8114

Il-Bureau tas-Sigurtà Pubblika tal-Korp ta’ Produzzjoni u Kostruzzjoni ta’ Xinjiang (XPCC) huwa inkarigat bl-implimentazzjoni tal-politiki kollha tal-XPCC relatati ma’ kwistjonijiet tas-sigurtà, inkluż il-ġestjoni ta’ ċentri ta’ detenzjoni. L-XPCC huwa organizzazzjoni ekonomika u paramilitari tal-istat fir-Reġjun Awtonomu Ujgur tax-Xinjiang, li teżerċita awtorità amministrattiva u tikkontrolla l-attivitajiet ekonomiċi f’Xinjiang.

22.3.2021

 

 

 

 

Bħala l-organizzazzjoni inkarigata mill-politiki tas-sigurtà fl-XPCC, il-Bureau tas-Sigurtà Pubblika tal-XPCC huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, b’mod partikolari detenzjonijiet arbitrarji u trattament degradanti fuq skala kbira kkawżati fuq l-Ujgur u popli minn minoranzi etniċi Musulmani oħra, kif ukoll ksur sistematiku tal-libertà ta’ reliġjon jew ta’ twemmin tagħhom, b’rabta ma’, fost l-oħrajn, l-implimentazzjoni min-naħa tal-XPCC ta’ sorveljanza, detenzjoni u programmi ta’ indottrinazzjoni fuq skala kbira mmirati lejn minoranzi etniċi Musulmani.

Bħala parti mill-programm imsemmi hawn fuq, l-XPCC juża lill-Ujguri u lil popli minn minoranzi etniċi Musulmani oħra bħala forza tax-xogħol furzata, b’mod partikolari fl-għelieqi tal-qoton. Bħala l-organizzazzjoni inkarigata minn politiki tas-sigurtà fl-XPCC, il-Bureau tas-Sigurtà Pubblika tal-XPCC huwa responsabbli għall-użu sistematiku ta’ xogħol furzat.

 

2.

Uffiċċju Ċentrali tal-Prosekutur Pubbliku (magħruf ukoll bħala Uffiċċju tal-Prosekutur tar-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK))

조선민주주의인민공화국 중앙검찰소(Ortografija Koreana)

 

L-Uffiċċju Ċentrali tal-Prosekutur Pubbliku huwa istituzzjoni, li tissorvelja l-proċedimenti kriminali kollha fir- Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK), inkluż l-investigazzjoni, l-interrogazzjoni, iż-żamma taħt arrest u l-proċess kriminali.

22.3.2021

 

 

 

 

L-Uffiċċju Ċentrali tal-Prosekutur Pubbliku jintuża għall-prosekuzzjoni u l-ikkastigar ta’ persuni għal għemil ħażin politiku fi proċessi kriminali fundamentalment inġusti. Huwa jerfa’ wkoll ir-responsabbiltà istituzzjonali għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem f’ħabsijiet komuni u f’ċentri ta’ detenzjoni tal-interrogazzjoni billi jonqos milli jinforza d-drittijiet ta’ detenuti qabel il-proċess u priġunieri kkundannati. F’kooperazzjoni mill-qrib mal-Ministeri għas-Sigurtà tal-Istat u għas-Sigurtà Soċjali, huwa jerfa’ r-responsabbiltà u jipprovdi leġittimità għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq mill-amministrazzjoni tas-sigurtà tar-RDPK, b’mod partikolari tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji u qtil, għajbien sfurzat ta’ persuni, u arresti jew detenzjonijiet arbitrarji.

 

▼M5

3.

Kaniyat Militia (magħrufa wkoll bħala 7th Brigade, Tarhuna 7th Brigade, Tarhuna Brigade) (magħrufa wkoll bħala 9th brigade, Al-Kani Militia, Al-Kaniyat, Kani Brigade, Kaniat, Kaniyat, Kanyat)

مليشيا كانيات

(Ortografija Għarbija)

 

Il-Milizzja Kaniyat hija milizzja armata Libjana, li eżerċitat il-kontroll fil-belt Libjana ta' Tarhuna bejn l-2015 u Ġunju tal-2020. Oqbra tal-massa attribwiti lill-Milizzja Kaniyat ġew skoperti f'Tarhuna minn Ġunju 2020, wara li l-milizzja ħarbet lejn il-Lvant tal-Libja. Il-Milizzja Kaniyat hija responsabbli għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari qtil ekstraġudizzjarju u l-għajbien sfurzat ta' persuni.

22.3.2021

▼M2

4.

Uffiċċju tas-Sigurtà Nazzjonali (magħruf ukoll bħala Aġenzija tas-Sigurtà Nazzjonali) tal-Gvern tal-Eritrea

-

Immexxi mill-Maġġur Ġeneral Abraha Kassa

L-Uffiċċju tas-Sigurtà Nazzjonali (magħruf ukoll bħala Aġenzija tas-Sigurtà Nazzjonali) tal-Gvern tal-Eritrea huwa mmexxi mill-Maġġur Ġeneral Abraha Kassa u huwa taħt is-superviżjoni tal-Uffiċċju tal-President. L-Uffiċċju tas-Sigurtà Nazzjonali huwa organizzat f’sitt uffiċċji, b’kull wieħed minnhom maqsum fi tliet taqsimiet responsabbli mill-intelligence, l-arresti u l-interrogazzjonijiet, rispettivament. L-Uffiċċju tas-Sigurtà Nazzjonali huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea, b’mod partikolari arresti arbitrarji, qtil ekstraġudizzjarju, għajbien sfurzat ta’ persuni u tortura mwettaq mill-aġenti tiegħu.’

22.3.2021’.

▼M5

5.

Grupp Wagner (magħruf ukoll bħala Grupp Vagner, PMC Wagner, Liga, League) ►M15   (*1)  ◄

Група Вагнера

(Ortografija Russa)

 

Il-Grupp Wagner huwa entità militari privata mhux inkorporata bbażata fir-Russja, li ġiet stabbilita fl-2014 bħala organizzazzjoni suċċessur tal-Korp Slavoniku. Huwa mmexxi minn Dimitriy Utkin u ffinanzjat minn Yevgeny Prigozhin. Permezz tal-istabbiliment ta' entitajiet lokali, u bl-appoġġ tal-gvernijiet lokali, il-Grupp Wagner jiffinanzja u jwettaq l-operazzjonijiet tiegħu.

Il-Grupp Wagner huwa responsabbli għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ukrajna, is-Sirja, il-Libja, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana (RĊA), is-Sudan, il-Mali u l-Mozambique, li jinkludu tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji.

13.12.2021

▼M6

6.

Lobaye Invest SARLU ►M15   (*1)  ◄

 

Post ta’ reġistrazzjoni: Bangui (Repubblika Ċentru-Afrikana)

Data tar-reġistrazzjoni: 24.10.2017

Numru tar-reġistrazzjoni: M 354838 D 0001 (numru “NIF”, numru ta’ identifikazzjoni tat-Taxxa)

Post prinċipali tan-negozju: Repubblika Ċentru-Afrikana

Informazzjoni oħra: Fergħa ta’ M-Finans

Lobaye Invest SARLU hija kumpanija privata reġistrata fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (RCA), sussidjarja tal-kumpanija Russa M-Finans, ikkontrollata minn Yevgeny Prigozhin. Hija mmexxija minn Dimitri Sytii, li jokkupa kariga eżekuttiva għolja ma’ Wagner Group u minn Yevgeny Khodotov, li huwa assoċjat ma’ Yevgeny Prigozhin. Lobaye Invest topera minjieri tad-deheb u tad-djamanti fir-RCA. Hija ġiet assoċjata mal-operazzjonijiet tal-Wagner Group fir-RCA. Hija tiffinanzja wkoll diversi mezzi tal-media, bħall-istazzjon tar-radju Lengo Songo, stazzjon tar-radju tal-Afrika Ċentrali li jagħmel kampanji ta’ diżinformazzjoni u jippromwovi l-preżenza tal-Wagner Group fir-RCA.

Lobaye Invest hija assoċjata mal-Wagner Group, elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż fir-RCA. Permezz tal-attivitajiet tagħha, Lobaye Invest tipprovdi wkoll appoġġ għal tali abbużi mwettqa fir-RCA.

25.2.2023

7.

DIAMVILLE ►M15   (*1)  ◄

 

Data tar-reġistrazzjoni: 28.3.2019

Numru tar-reġistrazzjoni: CA/BG2019B519

Post prinċipali tan-negozju: Repubblika Ċentru-Afrikana

Informazzjoni oħra: individwi u entitajiet assoċjati: Yevgeny Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville hija kumpanija faċċata użata mill-Wagner Group preżenti fir- Repubblika Ċentru-Afrikana (RCA) għall-kummerċ illegali ta’ djamanti. Hija marbuta mill-qrib mal-atturi ewlenin kollha tal-Wagner Group fir-RCA, bħal Yevgeny Prigozhin, u Dimitri Sytii, Diamville hija assoċjata mal-Wagner Group, elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż fir-RCA. Permezz tal-attivitajiet tagħha, hija tipprovdi appoġġ għal tali abbużi mwettqa fir-RCA.

25.2.2023

▼M12

8.

Foundation for the Defence of National Values (FDNV)

Fund for the Defence of National Values (FDNV)

Foundation/organization for the Protection of National Values (FPNV)/(FZNC)

Foundation for National Values Protection ►M15   (*1)  ◄

 

Post ta’ reġistrazzjoni: Moscow (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, Russian Federation)

Sit web: https://en.fznc.ru/

Il-Foundation for the Defence of National Values (FDNV) hija assoċjata mal-Wagner Group. Il-FDNV topera bħala l-fergħa tar-relazzjonijiet pubbliċi tal-Wagner Group. Hija tmexxi l-propaganda favur Wagner Group u l-kampanji ta’ diżinformazzjoni, inkluż biex issaħħaħ ir-reputazzjoni tal-Wagner Group u tappoġġa l-iskjerament tiegħu, u tinvolvi ruħha f’interferenza moħbija f’isem il-Wagner Group fid-diversi pajjiżi li hija attiva fihom.

Il-Wagner Group huwa elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż il-Libja, il-Mali u r-Repubblika Ċentru-Afrikana.

L-FDNV hija assoċjata mal-Wagner Group u hija responsabbli għall-appoġġ u l-inkoraġġiment tal-atti tal-Wagner Group permezz ta’ propaganda favur il-Wagner Group, interferenza politika u diżinformazzjoni.

25.2.2023

▼M6

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo ►M15   (*1)  ◄

 

Post ta’ reġistrazzjoni: Bangui, Repubblika Ċentru-Afrikana

Data tar-reġistrazzjoni: Novembru 2018

Post prinċipali tan-negozju: Galabadja

Bangui, Commune de Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo huwa stazzjon tar-radju Ċentru-Afrikan involut f’operazzjonijiet ta’ influwenza online f’isem il-Wagner Group. L-għan aħħari tiegħu huwa li jimmanipula l-opinjoni pubblika. Il-kumpanija twettaq kampanji ta’ diżinformazzjoni u tippromwovi l-preżenza tal-Wagner Group fir- Repubblika Ċentru-Afrikana (RCA). Radio Lengo Sengo huwa ffinanzjat minn Lobaye Invest, kumpanija privata marbuta ma’ Yevgeny Prigozhin u konnessa mal-Wagner Group li sservi bħala kopertura għall-attivitajiet tagħha fir-RCA.

Il-Wagner Group, huwa elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż ir-RCA.

Radio Lengo Sengo huwa responsabbli għall-appoġġ u l-inkoraġġiment tal-atti tal-Wagner Group fir-RCA.

25.2.2023

▼M12

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

magħrufa wkoll bħala: Meroe For Agricultural & Animal Production; Al-Solag; Al-Sarraj Mining Company Ltd; Al-Sawlaj Mining Company Ltd; Al-Solaj Mining Company) ►M15   (*1)  ◄

 

Post ta’ reġistrazzjoni: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan

Informazzjoni oħra: Qtugħ ta’ metall ieħor mhux ferruż mill-minjieri

Assoċjata ma’:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Il-Meroe Gold hija entità ta’ kopertura għall-operazzjonijiet tal-Wagner Group fis-Sudan u marbuta mill-qrib miegħu. Billi kien affiljat mal-militar Sudaniż, il-Wagner Group żgura l-isfruttament u l-esportazzjoni tad-deheb Sudaniż lejn ir-Russja.

Il-Meroe Gold hija assoċjata mal-Wagner Group, elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż fis-Sudan. Permezz tal-attivitajiet tagħha, il-Meroe Gold tipprovdi wkoll appoġġ għal tali abbużi mwettqa fis-Sudan.

25.2.2023

▼M6

11.

M-Invest ►M15   (*1)  ◄

 

Post tar-reġistrazzjoni: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation

Numru tar-reġistrazzjoni: 1177847044066

Post prinċipali tan-negozju: Khartoum, Sudan

Informazzjoni oħra: Nru tal-Identità tat-Taxxa: 7811636632, numru tal-Gazzetta tal-Gvern: 06513574

M-Invest hija entità ta’ kopertura għall-operazzjonijiet tal-Wagner Group fis-Sudan. Hija marbuta mill-qrib ma’ Yevgeny Prigozhin. Billi kien affiljat mal-militar Sudaniż, il-Wagner Group żgura l-isfruttament u l-esportazzjoni tad-deheb Sudaniż lejn ir-Russja. M-Invest hija assoċjata mal-Wagner Group, elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji f’diversi pajjiżi inkluż fis-Sudan. Permezz tal-attivitajiet tagħha, M-Invest tipprovdi wkoll appoġġ għal tali abbużi mwettqa fis-Sudan.

25.2.2023

12.

Sewa Security Services ►M15   (*1)  ◄

 

Post ta’ reġistrazzjoni: Bangui (Repubblika Ċentru-Afrikana)

Post prinċipali tan-negozju: Repubblika Ċentru-Afrikana

Informazzjoni oħra: sussidjarja ta’ Lobaye Invest

Sewa Security Services hija kumpanija privata bbażata fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (RCA) li tipprovdi protezzjoni għall-uffiċjali għolja tal-gvern tar-RCA. Din isservi bħala kopertura għall-attivitajiet ta’ Wagner Group fir-RCA. Hija sussidjarja ta’ Lobaye Invest, immexxija minn Dimitri Sytii, li jokkupa kariga eżekuttiva għolja ma’ Wagner Group u minn Yevgeny Khodotov, li huwa assoċjat ma’ Yevgeny Prigozhin. SEWA Security kienet involuta flimkien mal-Wagner Group f’sensiela ta’ attakki vjolenti li seħħew fir-RCA mill-elezzjonijiet presidenzjali ta’ Diċembru 2020 ’l hawn. Sewa Security hija assoċjata mal-Wagner Group, elenkat għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu tortura u eżekuzzjonijiet u qtil ekstraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, f’diversi pajjiżi, inkluż fir-RCA. Permezz tal-attivitajiet tagħha, Sewa Security Services tipprovdi wkoll appoġġ għal tali abbużi mwettqa fir-RCA.

25.2.2023

▼M7

13.

Qarchak Prison

magħruf ukoll bħala Gharchak Prison, Zendân-e-Qarchak, Qarchak Women’s Prison, Shahr-e Rey Prison

زندان قرچک

(Ortografija Farsi)

Post tar-reġistrazzjoni: Varamin County, Tehran province, Iran

Data tar-reġistrazzjoni: 2010

Qarchak Prison huwa wieħed mill-faċilitajiet ta’ detenzjoni għan-nisa tar-reġim Iranjan fil-Kontea ta’ Varamin (il-provinċja ta’ Teheran).

Id-detenuti jinkludu priġunieri politiċi u parteċipanti fi protesti paċifiċi favur id-demokrazija kif ukoll nisa tqal u ommijiet bit-tfal. Il-kundizzjonijiet tal-għajxien f’Qarchak Prison huma deplorevoli u inumani.

Detenuti nisa f’Qarchak Prison huma soġġetti għal tortura, stupru u forom oħra ta’ vjolenza sesswali. Dawn jinżammu f’ċelel iffullati żżejjed, mingħajr aċċess għal ilma tax-xorb nadif, ikel u assistenza medika, li jammontaw għal trattament krudili, inuman jew degradanti. Il-priġunieri rilaxxati jirrappurtaw każijiet ta’ abbuż sesswali mill-gwardji tal-ħabs u l-persunal tas-sigurtà. Id-dimostranti nisa li jintbagħtu f’Qarchak Prison spiss ikunu mhedda bi stupru biex dawn jistqarru konfessjonijiet.

Għaldaqstant, Qarchak Prison huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, inkluż għal tortura u trattament krudili, inuman jew degradanti ieħor kif ukoll vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru sistematika.

7.3.2023

▼M12

14.

Syrian Republican Guard

 

Post ta’ reġistrazzjoni: Syria

Individwi assoċjati:

Brigadier Ġeneral Mohamed Qasem (viċi kmandant),

Ġeneral Malik Aliaa (kmandant suprem),

Mohammad Nayouf, Mohamed Kaddor (kmandanti),

President Bashar Al-Assad

Syrian Republican Guard hija entità responsabbli għas-sigurtà tal-uffiċjali u hija parti mill-forzi tas-sigurtà Sirjani.

Fit-tmexxija tagħha, il-vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru kontra n-nisa hija mifruxa, b’mod partikolari matul il-kunflitt Sirjan li għaddej. Il-vittmi rrappurtaw stupri vjolenti u tortura wara arresti arbitrarji u matul detenzjoni arbitrarja.

Syrian Republican Guard hija parti minn approċċ sistematiku mir-reġim Sirjan biex juża l-vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru biex irażżan u jintimida lill-poplu Sirjan, b’mod partikolari n-nisa u l-bniet.

Għaldaqstant, Syrian Republican Guard hija responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja, inkluż għal tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, arresti jew detenzjonijiet arbitrarji kif ukoll vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru mifruxa.

7.3.2023

▼M7

15.

Office of the Chief of Military Security Affairs (OCMSA)

 

Post tar-reġistrazzjoni: Naypyitaw, Myanmar/Burma

L-Office of the Chief of Military Security Affairs (OCMSA) huwa responsabbli għall-ġestjoni taċ-ċentri ta’ detenzjoni u interrogazzjoni fil-Myanmar/Burma u inkarigat bil-ġbir ta’ intelligence.

Il-persunal tal-OCMSA juża nudità sfurzata, stupru, xokkijiet elettriċi, ħruq ta’ ġenitali u vjolenza eċċessiva matul id-detenzjoni arbitrarja u l-interrogazzjoni ta’ rġiel, nisa u membri tal-komunità LGBTIQ.

Għaldaqstant, l-OCMSA huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar/Burma, inkluż detenzjonijiet arbitrarji u tortura, kif ukoll għal vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru sistematika u mifruxa.

7.3.2023

▼M9

16.

Main Directorate of Internal Affairs of the City of Moscow (Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska) ►M15   (*1)  ◄

Главное Управление Внутренних дел по городу Москве

(ortografija Russa)

Indirizz: 127994, Moscow, 38 Petrovka St., Russia

Telefon: +8 (495) 694-92-29

Sit web: https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/

Id-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska huwa magħmul minn forzi tal-pulizija, investigaturi kriminali, faċilitajiet ta' detenzjoni, iċ-Ċentru għall-Ġlieda kontra l-Estremiżmu u unitajiet oħrajn tal-infurzar tal-liġi f'Moska. Huwa mmexxi minn Oleg Baranov.

Wettaq monitoraġġ u detenzjoni arbitrarja ta' ġurnalisti indipendenti u attivisti tal-oppożizzjoni li ħadu sehem fi protesti paċifiċi b'appoġġ għal Alexei Navalny, kontra l-korruzzjoni tal-gvern tar-Russja u f'oppożizzjoni għall-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. Fittex u żamm detenuti lil dawk maqbudin bil-lieva li ppruvaw jevitaw il-mobilizzazzjoni għall-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna. Għal dawn il-finijiet, uża s-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska bħala għodda ta' repressjoni.

Għaldaqstant, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni.

20.7.2023

17.

Department of Information Technologies of the City of Moscow (Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska) ►M15   (*1)  ◄

Департамент Информационных Технологий города Москвы

(ortografija Russa)

Indirizz: (Legali) Russia, 123100 Moscow, 1-Y Krasnogvardeyskiy Proyezd, 21, bld 1; (Attwali) Russia, 105064 Moscow Yakovoapostol'skiy Pereulok, 12с1

Telefon:+7 (495) 957-01-31

Fax:+7 (495) 957-75-42

Indirizz elettroniku: dit@mos.ru

Sit web: https://www.mos.ru/dit/

Id-Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska jiżviluppa u juża s-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska. Jibgħat data mis-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ lill-unitajiet tal-infurzar tal-liġi tad-Direttorat Ewlieni għall-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska.

Id-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska uża s-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska bħala għodda ta' repressjoni. Wettaq monitoraġġ u detenzjoni arbitrarja ta' ġurnalisti indipendenti u attivisti tal-oppożizzjoni li ħadu sehem fi protesti paċifiċi b'appoġġ għal Alexei Navalny, kontra l-korruzzjoni tal-gvern tar-Russja u f'oppożizzjoni għall-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. Is-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ intużat ukoll mid-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska biex isib u jżomm detenuti lil dawk maqbudin bil-lieva li ppruvaw jevadu l-mobilizzazzjoni għall-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna.

Għaldaqstant, id-Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni.

20.7.2023

18.

Ntechlab ►M15   (*1)  ◄

Нтехлаб

(ortografija Russa)

Indirizz: 127055, Russia, Moscow, Novolesnaya St., 2, prem. 1/3 (BC “Brigantina Hall”)

Telefon: +7 (499) 110-22-54

Indirizz elettroniku: info@ntechlab.ru

Sit web: https://ntechlab.ru/

NtechLab hija kumpanija Russa tat-teknoloġija tar-rikonoxximent tal-wiċċ. Ikkooperat mad-Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska għall-iżvilupp tas-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska. Id-data mis-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ tintbagħat lill-unitajiet tal-infurzar tal-liġi tad-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska.

Id-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska uża s-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska bħala għodda ta' repressjoni. Wettaq monitoraġġ u detenzjoni arbitrarja ta' ġurnalisti indipendenti u attivisti tal-oppożizzjoni li ħadu sehem fi protesti paċifiċi b'appoġġ għal Alexei Navalny, kontra l-korruzzjoni tal-gvern tar-Russja u f'oppożizzjoni għall-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. Is-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ intużat ukoll mid-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska biex isib u jżomm detenuti lil dawk maqbudin bil-lieva li ppruvaw jevadu l-mobilizzazzjoni għall-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna.

Għaldaqstant, NtechLab hija responsabbli għall-għoti ta' appoġġ tekniku jew materjali għall-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni.

20.7.2023

19.

Tevian

magħrufa wkoll bħala Tekhnologii Videoanaliza LLC ►M15   (*1)  ◄

ООО Технологии видеоанализа

(ortografija Russa)

Indirizz: (legali) 119634 Moscow, Skulptora Mukhina St. 7, 1st floor, II, room 2B, Russia; (uffiċċju) 119048, Moscow, Efremova St., 10, building 2, Office 11, Russia

Telefon: +7 (917) 531-86-41

Sit web: https://tevian.ai

Indirizz elettroniku: info@tevian.ru;

support@tevian.ai

Tevian hija kumpanija tat-teknoloġija tar-rikonoxximent tal-wiċċ. Ikkooperat mad-Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska għall-iżvilupp tas-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska. Id-data mis-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ tintbagħat lill-unitajiet tal-infurzar tal-liġi tad-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska.

Id-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska uża s-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska bħala għodda ta' repressjoni. Wettaq monitoraġġ u detenzjoni arbitrarja ta' ġurnalisti indipendenti u attivisti tal-oppożizzjoni li ħadu sehem fi protesti paċifiċi b'appoġġ għal Alexei Navalny, kontra l-korruzzjoni tal-gvern tar-Russja u f'oppożizzjoni għall-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. Is-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ intużat ukoll mid-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska biex isib u jżomm detenuti lil dawk maqbudin bil-lieva li ppruvaw jevadu l-mobilizzazzjoni għall-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna.

Għaldaqstant, Tevian hija responsabbli għall-għoti ta' appoġġ tekniku jew materjali għall-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni.

20.7.2023

20.

JSC Elektronnaya Moskva ►M15   (*1)  ◄

AO “Электронная Москва”

(ortografija Russa)

Indirizz:

(Attwali) 105064, Moscow, Nizhny Susalny pereulok, building 5, building 19, floor a1, room X, room 1

(Legali) 105064, Moscow, Nizhny Susalny lane, 5, building 19, floor a1, room X, room 1

(Postali) 107078, Moscow, PO Box 185

Telefon: +7 (495) 988-2270

Indirizz elettroniku: e-moskva@e-moskva.ru

Sit web: https://www.e-moskva.ru/

Nru INN 7707314029

Elektronnaya Moskva hija kumpanija tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni stabbilita mill-Gvern ta' Moska. Hija organizzat sejħiet għall-offerti għall-provvista ta' software għar-rikonoxximent tal-wiċċ, li aktar tard intuża fl-implimentazzjoni tas-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska.

Is-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska ġiet żviluppata u użata mid-Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska. Id-data mis-sistema intbagħtet lill-unitajiet tal-infurzar tal-liġi tad-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska.

Id-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska uża s-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ f'Moska bħala għodda ta' repressjoni. Wettaq monitoraġġ u detenzjoni arbitrarja ta' ġurnalisti indipendenti u attivisti tal-oppożizzjoni li ħadu sehem fi protesti paċifiċi b'appoġġ għal Alexei Navalny, kontra l-korruzzjoni tal-gvern tar-Russja u f'oppożizzjoni għall-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. Is-sistema ta' rikonoxximent tal-wiċċ intużat ukoll mid-Direttorat Ewlieni tal-Affarijiet Interni tal-Belt ta' Moska biex isib u jżomm detenuti lil dawk maqbudin bil-lieva li ppruvaw jevadu l-mobilizzazzjoni għall-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna.

Għaldaqstant, Elektronnaya Moskva hija responsabbli għall-għoti ta' appoġġ tekniku jew materjali għall-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż arresti jew detenzjonijiet arbitrarji, u ksur jew abbużi tal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni.

20.7.2023

▼M13

21.

Lega għal Internet Sikur ►M15   (*1)  ◄

Лига безопасного интернета

(ortografija Russa)

Indirizz: Usovo, flat 100, Moscow Oblast, Russia, 143084

Telefon: +7 8 800 700-56-76

Email: info@ligainternet.ru

Website: https://ligainternet.ru

Individwi assoċjati: Ekaterina Mikhailovna Mizulina; Konstantin Valerevich Malofeev

Il-Lega għal Internet Sikur hija organizzazzjoni paragovernattiva Russa mwaqqfa b’mod konġunt mill-proprjetarju tal-istazzjon televiżiv Tsargrad Konstantin Malofeev, bl-appoġġ tal-gvern Russu.

Il-Lega għal Internet Sikur tippermetti lill-gvern Russu jsaħħaħ il-prattiki ta’ ċensura billi ssikket lill-ħallieqa tal-kontenut u lill-artisti fuq l-Internet, li jagħmlu l-kontenut li ma jkunx konsistenti mal-linja uffiċjali tal-gvern Russu.

Il-Lega għal Internet Sikur tagħmel ilmenti uffiċjali lill-aġenziji Russi tal-infurzar tal-liġi kontra ħallieqa tal-kontenut fuq l-Internet Russi, jiġifieri bloggers, kif ukoll mużiċisti, ċelebritajiet u influwenzaturi. Billi thedded bl-impożizzjoni ta’ miżuri punittivi jew ekonomiċi, il-Lega għal Internet Sikur qed tipprova ġġiegħel lill-ħallieqa tal-kontenut u lill-artisti Russi fuq l-Internet jew iħassru kontenut kontra l-gvern jew joħolqu kontenut favur il-gvern Russu u jfaħħru l-politiki tiegħu.

Għalhekk, il-Lega għal Internet Sikur hija responsabbli għal abbużi serji u sistematiċi tal-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni, li huma wkoll ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

29.1.2024

▼M14

22.

IK-3 penal colony

magħrufa ukoll bħala

The Federal State Institution “Correctional Colony No. 3” (IK-3);

IK-3 men’s maximum security correctional colony;

Polar Wolf ►M15   (*1)  ◄

ФКУ ИК-3

magħruf ukoll bħala

Полярный волк

(ortografija Russa)

Indirizz: 629420, st. Gagarina, 1 A, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Kharp village

Data tar-reġistrazzjoni: 1961

Post prinċipali tan-negozju: Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Russian Federation

Individwi assoċjati: Kap tal-IK-3 penal colony, il-Kurunell Vadim Konstantinovich KALININ

L-IK-3 hija kolonja penali fis-servizzi korrettivi Russi, li hija mmexxija minn Vadim Kalinin. Bħala parti mis-sistema penali Russa, hija taħt l-awtorità tal-Ministeru għall-Ġustizzja tal-Federazzjoni Russa.

L-IK-3 penal colony hija magħrufa għall-eżerċizzju ta’ pressjoni fiżika u psikoloġika, iżolament sħiħ, tortura u vjolenza fuq il-priġunieri kif ukoll għall-kwalità ħażina tas-servizzi mediċi. Alexei Navalny, li nżamm fl-IK-3 penal colony mill-25 ta’ Diċembru 2023 sal-mewt tiegħu fis-16 ta’ Frar 2024, sofra abbuż fl-IK-3 penal colony, inkluż b’reklużjoni f’ċella ta’ kastig u trattament krudili, inuman u degradanti, li wassal għad-deterjorament serju ta’ saħħtu u l-mewt eventwali tiegħu.

Għaldaqstant, l-IK-3 penal colony hija responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra u l-ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

23.

IK-6 penal colony

magħrufa ukoll bħala

Penal colony No. 6, Vladimir Oblast;

IK-6 Melekhovo;

Melekhovo correctional colony ►M15   (*1)  ◄

ИК-6 Мелехово

magħrufa ukoll bħala

ФКУ “ИК № 6 УФСИН по Владимирской области”

(ortografija Russa)

Indirizz: village of Melekhovo (Vladimir region), Kovrovsky district, at Pervomaiskaya str., 261-A.

Tip ta’ entità: Kolonja korrettiva tal-irġiel Russa

Post ta’ reġistrazzjoni: Russia

Data tar-reġistrazzjoni: 1959

IK-6 hija kolonja penali fis-servizzi korrettivi Russi, li hija mmexxija minn Dmitry Nozhkin. Bħala parti mis-sistema penali Russa, hija taħt l-awtorità tal-Ministeru għall-Ġustizzja tal-Federazzjoni Russa.

L-IK-6 penal colony hija magħrufa għall-eżerċizzju ta’ pressjoni fiżika u psikoloġika, iżolament sħiħ, tortura u vjolenza fuq il-priġunieri. Alexei Navalny, li nżamm fl-IK-6 kolonja korrettiva minn Ġunju 2022 sal-25 ta’ Diċembru 2023, sofra abbuż fl-IK-6 penal colony, inkluż b’reklużjoni f’ċella ta’ kastig u trattament krudili, inuman u degradanti, li wassal għad-deterjorament serju ta’ saħħtu.

Għaldaqstant, l-IK-6 penal colony hija responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluż tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra u l-ksur sistematiku tal-libertà ta’ opinjoni u ta’ espressjoni.

22.3.2024

▼M16

24.

Al-Quds Brigades

magħrufa wkoll bħala Sarāyā al-Quds

سرايا القدس

(Ortografija Għarbija)

Reġjuni attivi: L-Istrixxa ta’ Gaża, ix-Xatt tal-Punent, in-Nofsinhar tal-Libanu

Al-Quds Brigades huma l-fergħa armata tal-Ġiħad Iżlamika tal-Palestina (PIJ), organizzazzjoni terroristika li hija soġġetta għal miżuri restrittivi tal-Unjoni.

Fis-7 ta’ Ottubru 2023, il-ġellieda ta’ Al-Quds Brigades wettqu flimkien mal-Ħamas, attakki terroristiċi brutali u indiskriminati f’Iżrael. B’dan il-mod, huma wettqu wkoll vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru b’mod mifrux u sistematiku, billi użawha bħala arma tal-gwerra.

B’mod partikolari, ġellieda ta’ Al-Quds Brigades kienu involuti f’attakki fuq kibbutzim bħal Kfar Aza u Nahal Oz, fejn twettqu forom gravi ta’ vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru inkluż stupru, qtil ta’ trabi bniet u l-ħtif immirat ta’ nisa u bniet.

Għalhekk, Al-Quds Brigades huma responsabbli għal abbużi jew ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż il-vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru b’mod mifrux u sistematiku, li hija wkoll ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif jinsabu fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

12.4.2024

25.

Nukhba Force

magħrufa wkoll bħala Al-Nukhba

نخبة

(Ortografija Għarbija)

Reġjuni attivi: L-Istrixxa ta’ Gaża, ix-Xatt tal-Punent, in-Nofsinhar tal-Libanu

Nukhba Force hija unità tal-forzi speċjali tal-organizzazzjoni terroristika Ħamas li hija soġġetta għal miżuri restrittivi tal-Unjoni.

Fis-7 ta’ Ottubru 2023, il-ġellieda ta’ Nukhba Force wettqu attakki terroristiċi brutali u indiskriminati madwar Iżrael. B’dan il-mod, huma wettqu wkoll vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru b’mod mifrux u sistematiku, billi użawha bħala arma tal-gwerra.

B’mod partikolari, ġellieda ta’ Nukhba Force infiltraw, fost l-oħrajn, Kibbutz Kfar Aza u niżlu permezz ta’ paraxut fil-festival mużikali Re’im (Nova). Fiż-żewġ postijiet, il-ġellieda ta’ Nukhba Force wettqu vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru b’mod mifrux u sistematiku, inkluż l-istupru u l-qtil sussegwenti ta’ minuri nisa, il-mutilazzjoni tal-katavri kif ukoll il-mutilazzjoni ġenitali.

Għalhekk, Nukhba Force hija responsabbli għal abbużi jew ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż il-vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru b’mod mifrux u sistematiku, li hija wkoll ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif jinsabu fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

12.4.2024

26.

Qassam Brigades

magħrufa wkoll bħala Izz ad-Din al-Qassam Brigades; AQB

 

Reġjuni attivi: L-Istrixxa ta’ Gaża, ix-Xatt tal-Punent, in-Nofsinhar tal-Libanu

Qassam Brigades huma l-fergħa militari tal-Organizzazzjoni terroristika tal-Ħamas li hija soġġetta għal miżuri restrittivi tal-Unjoni.

Fis-7 ta’ Ottubru 2023, il-ġellieda ta’ Qassam Brigades wettqu attakki terroristiċi brutali u indiskriminati f’Iżrael. B’dan il-mod, huma wettqu wkoll vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru b’mod mifruxa u sistematiku, billi użawha bħala arma tal-gwerra, inkluż l-abbuż sesswali ta’ minuri u katavri, mutilazzjonijiet ġenitali u l-ħtif immirat ta’ nisa u bniet.

Għalhekk, Qassam Brigades huma responsabbli għal abbużi jew ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż il-vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru b’mod mifrux u sistematiku, li hija wkoll ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif jinsabu fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

12.4.2024

▼M17

27.

Lehava

magħruf ukoll bħala Prevention of Assimilation in the Holy Land

להב“ה

(Ortografija bil-Lhudi)

Telefown: 079-9130000

Email: o.leava@gmail.com

Sit web:

www.lehava-us.com;

vod.leava.co.il

Lehava huwa grupp supremist Lhudi radikali tal-lemin immexxi mill-fundatur tiegħu Ben-Zion “Bentzi” Gopstein.

Lehava juża l-vjolenza u jinċita l-vjolenza kontra l-Palestinjani, l-Insara u l-Lhud Messianiċi, pereżempju,. membri ta’ Lehava kantaw b’mod ripetut il-“mewt għall-Għarab” u appellaw biex jiġbru l-armi waqt il-manifestazzjonijiet. Lehava jorganizza protesti vjolenti kontra t-tiġijiet bejn il-Lhud u l-Musulmani u l-komunità LGBTQI. Il-membri ta’ Lehava jagħtu fastidju u jattakkaw koppji mħallta ta’ Għarab u Lhud.

Għalhekk, Lehava huwa responsabbli għal ksur jew abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, b’mod partikolari l-promozzjoni sistematika ta’ mibegħda nazzjonali, razzjali jew reliġjuża li tikkostitwixxi inċitament għal diskriminazzjoni, ostilità jew vjolenza li huma wkoll ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif stipulati fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

19.4.2024

28.

Hilltop Youth

magħruf ukoll bħala No’ar HaGva’ot

נוער הגבעות

(Ortografija bil-Lhudi)

Individwi assoċjati:

Meir Mordechai ETTINGER; Elisha YERED

Hilltop Youth huwa grupp radikali taż-żgħażagħ li jikkonsisti minn membri magħrufa għal atti vjolenti kontra l-Palestinjani u l-villaġġi tagħhom fix-Xatt tal-Punent.

Il-grupp jinsab fuq l-għoljiet fix-Xatt tal-Punent u jinvolvi ruħu fi vjolenza tal-abitanti tal-insedjamenti permezz tal-hekk imsejħa “price tag attacks”. Din il-vjolenza tal-abitanti tal-insedjamenti, inkluż il-fastidju fiżiku u psikosoċjali, is-swat, il-qtil u t-twaqqigħ tal-proprjetà, kontra l-Palestinjani u l-villaġġi tagħhom hija ta’ natura sistematika.

Għalhekk, Hilltop Youth huwa responsabbli għal ksur u abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem fosthom it-tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, kif ukoll ksur jew abbużi serji tad-dritt għall-proprjetà u d-dritt għall-ħajja tal-familja u dik privata tal-Palestinjani fix-Xatt tal-Punent, li huma wkoll ta’ tħassib serju fir-rigward tal-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif stipulati fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

19.4.2024

(*1)   

L-Artikolu 4(-1) ma għandux japplika għall-entrati identifikati b’asterisk.( 1 ) Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

Top