EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0763-20200616

Consolidated text: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/763 tad-9 ta' April 2018 li jistabbilixxi arranġamenti prattiċi għall-ħruġ ta' ċertifikati ta' sikurezza uniċi għall-impriżi ferrovjarji skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 653/2007 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Test b’relevanza għaż-ŻEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/763/2020-06-16

02018R0763 — MT — 16.06.2020 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/763

tad-9 ta' April 2018

li jistabbilixxi arranġamenti prattiċi għall-ħruġ ta' ċertifikati ta' sikurezza uniċi għall-impriżi ferrovjarji skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 653/2007

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 129 25.5.2018, p. 49)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/777 tat-12 ta’ Ġunju 2020

  L 188

1

15.6.2020
▼B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/763

tad-9 ta' April 2018

li jistabbilixxi arranġamenti prattiċi għall-ħruġ ta' ċertifikati ta' sikurezza uniċi għall-impriżi ferrovjarji skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 653/2007

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-arranġamenti prattiċi li għandhom jiġu applikati mill-impriżi ferrovjarji meta jippreżentaw applikazzjonijiet għal ċertifikati ta' sikurezza uniċi jew għat-tiġdid jew l-aġġornament ta' tali ċertifikati permezz tal-faċilità tal-punt uniku ta' kuntatt imsemmi fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 ) (“punt uniku ta' kuntatt”).

Huwa jistabbilixxi wkoll l-arranġamenti prattiċi li għandhom jiġu applikati minn korpi taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza meta jivvalutaw applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi, jew għat-tiġdid jew l-aġġornament ta' ċertifikati bħal dawn kif ukoll għall-koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) 

“korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza” tfisser il-korp responsabbli għall-ħruġ ta' ċertifikat ta' sikurezza uniku, l-Aġenzija jew awtorità nazzjonali tas-sikurezza;

(2) 

“data tal-wasla tal-applikazzjoni” tfisser:

(a) 

meta l-Aġenzija taġixxi bħala l-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, l-ewwel jum tax-xogħol komuni għall-Aġenzija u għall-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba ta' operazzjoni wara l-konferma tal-wasla tal-fajl tal-applikazzjoni;

(b) 

meta awtorità nazzjonali tas-sikurezza taġixxi bħala korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, l-ewwel jum tax-xogħol fl-Istat Membru kkonċernat wara l-konferma tal-wasla tal-fajl tal-applikazzjoni;

(3) 

“fażi preliminari” tfisser fażi proċedurali qabel is-sottomissjoni ta' applikazzjoni, li matulha l-applikant jista' jitlob informazzjoni addizzjonali dwar l-istadji segwenti tal-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza mill-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni;

(4) 

“tħassib residwu” tfisser kwistjoni mingħajr importanza identifikata matul il-valutazzjoni ta' applikazzjoni għal ċertifikat ta' sikurezza uniku li ma timpedixxix il-ħruġ tiegħu u li tista' tiġi differita għal superviżjoni aktar tard;

▼M1

(5) 

“data rilevanti” tfisser is-16 ta’ Ġunju 2019 fir-rigward ta’ dawk l-Istati Membri li nnotifikaw lill-Aġenzija u l-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2) tad-Direttiva (UE) 2016/798 li estendew il-perjodu tat-traspożizzjoni ta’ dik id-Direttiva. Din tfisser is-16 ta’ Ġunju 2020 fir-rigward ta’ dawk l-Istati Membri li nnotifikaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2) tad-Direttiva (UE) 2016/798 li estendew il-perjodu tat-traspożizzjoni ta’ dik id-Direttiva u dawk li ma nnotifikawx lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2a) tad-Direttiva (UE) 2016/798. Din tfisser il-31 ta’ Ottubru 2020 fir-rigward ta’ dawk l-Istati Membri li nnotifikaw lill-Aġenzija u l-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2a) tad-Direttiva (UE) 2016/798 li estendew il-perjodu tat-traspożizzjoni ta’ dik id-Direttiva.

▼B

Artikolu 3

Responsabbiltajiet tal-Aġenzija u tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza

1.  Minbarra l-ħruġ ta' ċertifikati ta' sikurezza uniċi, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu jkun responsabbli għall-kompiti li ġejjin:

(a) 

l-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-ħidma ta' valutazzjoni li jwettaq;

(b) 

l-istabbiliment ta' arranġamenti ta' koordinazzjoni bejn il-partijiet rilevanti.

2.  Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jaċċettaw fażi preliminari wara t-talba mill-applikant u għandhom jipprovdu kwalunkwe kjarifika mitluba mill-applikant fil-kuntest tal-fażi preliminari.

3.  Għall-finijiet tal-ħruġ taċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom, kull wieħed minnhom għall-parti tiegħu, jiġbru l-informazzjoni li ġejja:

(a) 

l-informazzjoni rilevanti kollha dwar l-istadji differenti tal-valutazzjoni, inklużi r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet meħuda matul il-valutazzjoni u l-identifikazzjoni ta' kwalunkwe restrizzjoni jew kondizzjoni ta' użu li għandha tiġi inkluża fiċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku;

(b) 

ir-riżultat tal-valutazzjoni, inklużi l-konklużjonijiet fil-qosor u fejn xieraq, opinjoni dwar il-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku.

4.  Meta l-Aġenzija taġixxi bħala l-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, din għandha tiġbor l-informazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3 fir-riżultat finali tal-valutazzjoni.

5.  L-Aġenzija għandha tissorvelja d-dati ta' skadenza taċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi validi kollha b'żona tal-operazzjoni f'aktar minn Stat Membru wieħed u għandha taqsam dik l-informazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza rilevanti.

6.  L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jaqsmu mal-Aġenzija u mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni l-informazzjoni rilevanti kollha li jista' jkollha impatt fuq il-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza.

7.  L-Aġenzija għandha tippubblika u żżomm aġġornata gwida ta' applikazzjoni, mingħajr ħlas, fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, li tiddeskrivi u fejn meħtieġ tispjega r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament. Il-gwida dwar l-applikazzjoni għandha tinkludi wkoll il-mudelli żviluppati mill-Aġenzija f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza.

8.  L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jippubblikaw u jżommu aġġornati gwida dwar l-applikazzjoni, mingħajr ħlas, li tiddeskrivi u fejn meħtieġ li tispjega r-regoli nazzjonali li japplikaw fir-rigward taż-żona maħsuba ta' operazzjoni u mar-regoli proċedurali nazzjonali.

9.  L-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jistabbilixxu arranġamenti jew proċeduri interni għall-ġestjoni tal-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza. Dawk l-arranġamenti jew proċeduri għandhom iqisu l-ftehimiet imsemmija fl-Artikolu 11 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

10.  Kull ċertifikat ta' sikurezza uniku għandu jingħata Numru Ewropew għall-Identifikazzjoni (EIN). L-Aġenzija għandha tiddefinixxi l-istruttura u l-kontenut tal-EINs u tagħmilhom disponibbli fuq is-sit web tagħha.

11.  Jekk l-applikant jindika fl-applikazzjoni tiegħu li biħsiebu jopera lejn stazzjonijiet fi Stati Membri ġirien b'karatteristiċi tan-netwerk simili u b'regoli operattivi simili, meta dawk l-istazzjonijiet ikunu qrib il-fruntiera taż-żona maħsuba tal-operazzjoni, iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku għandu wkoll ikun validu sa dawn l-istazzjonijiet mingħajr ma tintalab estensjoni taż-żona tal-operazzjoni, wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza tal-Istati Membri ġirien mill-korp taċ-ċertifkazzjoni tas-sikurezza. L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkonfermaw lill-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza li r-regoli u l-obbligi nazzjonali rilevanti notifikati li jikkonċernaw il-ftehimiet transfruntiera rilevanti huma ssodisfati qabel ma jinħareġ iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku.

12.  Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu jaċċetta l-awtorizzazzjonijiet, ir-rikonoxximenti jew iċ-ċertifikati ta' prodotti jew servizzi pprovduti minn impriżi ferrovjarji jew mill-kuntratturi, l-imsieħba jew il-fornituri tagħhom, mogħtija skont il-liġi rilevanti tal-Unjoni, bħala prova tal-ħila tal-impriżi ferrovjarji biex jissodisfaw ir-rekwiżiti korrispondenti definiti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/762 ( 2 ).

Artikolu 4

Responsabbiltajiet tal-applikanti

1.  Mingħajr preġudizzju għall-iskeda ta' żmien permess għall-valutazzjoni stipulat fl-Artikolu 6, l-applikant għandu jressaq l-applikazzjoni għal ċertifikat ta' sikurezza uniku, jew għall-aġġornament jew it-tiġdid ta' ċertifikat bħal dan, permezz tal-punt uniku ta' kuntatt qabel id-dati li ġejjin, kif xieraq:

(a) 

id-data tal-bidu ppjanata ta' kwalunkwe operazzjoni ġdida tat-trasport ferrovjarju;

(b) 

id-data tal-bidu ppjanata ta' operazzjoni tat-trasport ferrovjarju b'kondizzjonijiet differenti minn dawk stabbiliti fiċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku attwali, wara li tkun saret bidla sostanzjali fit-tip, fid-daqs jew fiż-żona tal-operazzjoni;

(c) 

id-data ta' skadenza taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku attwali.

2.  Meta jissottometti applikazzjoni għal ċertifikat ta' sikurezza uniku ġdid, l-applikant għandu jipprovdi l-informazzjoni kollha elenkata fl-Anness I.

3.  Meta jissottometti applikazzjoni għall-aġġornament jew għat-tiġdid ta' ċertifikat ta' sikurezza uniku, l-applikant għandu jipprovdi l-informazzjoni elenkata fl-Anness I u jiddeskrivi l-bidliet li saru minn meta nħareġ iċ-ċertifikat attwali.

Fil-każ li, matul attivitajiet ta' superviżjoni ta' wara l-valutazzjoni preċedenti, jiġu identifikati nuqqasijiet ta' konformità maġġuri, li jistgħu jaffettwaw il-prestazzjoni tas-sigurtà jew joħolqu riskji ta' sikurezza serji, jew xi oqsma oħra ta' tħassib, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jiddeċiedu jekk il-fajl sħiħ tal-applikazzjoni għandux jiġi vvalutat mill-ġdid.

4.  L-għażla tal-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza magħmula mill-applikant għandha tkun vinkolanti sakemm il-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza jitlesta jew jintemm.

5.  Meta l-applikant jitlob fażi preliminari, huwa għandu jissottometti l-informazzjoni elenkata fil-punti 1 sa 6 tal-Anness I permezz tal-punt uniku ta' kuntatt.

6.  Meta l-fajl ippreżentat ikun fih kopji ta' dokumenti maħruġa minn entitajiet oħra għajr il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, l-applikant għandu jżomm id-dokumenti oriġinali għal mill-inqas 5 snin wara t-tmiem tal-perjodu ta' validità taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku. Fil-każ ta' tiġdid jew aġġornament, l-applikant għandu jżomm l-oriġinali tad-dokumenti kollha ppreżentati għal dik l-applikazzjoni u maħruġa minn entitajiet oħra barra l-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għal mill-inqas 5 snin wara t-tmiem tal-perjodu ta' validità taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku imġedded jew aġġornat. L-applikant għandu jagħmel disponibbli dawk id-dokumenti oriġinali wara t-talba tal-Aġenzija jew tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza.

Artikolu 5

Lingwa

1.  Meta l-Aġenzija taġixxi bħala l-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, il-lingwa li għandha tintuża għall-applikazzjoni għandha tkun kif ġej:

(a) 

għall-parti tal-fajl ta' applikazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 10(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798, waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni li jagħżel l-applikant;

(b) 

għall-partijiet tal-fajl ta' applikazzjoni msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 10(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798, kif ukoll għall-partijiet tal-fajl tal-applikazzjoni msemmija fil-punt 8.1 tal-Anness I, il-lingwa determinata mill-Istat Membru kkonċernat u indikata fil-gwida dwar l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(8) ta' dan ir-Regolament.

2.  Kwalunkwe deċiżjoni dwar il-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku meħuda mill-Aġenzija, inklużi r-raġunijiet għad-deċiżjoni finali dwar ir-riżultat tal-valutazzjoni u fejn japplika, iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku, għandu jkun fil-lingwa msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1.

Artikolu 6

Stadji proċedurali u skedi ta' żmien

1.  Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom japplikaw il-proċess stabbilit fl-Anness II.

2.  Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jevalwaw, kull wieħed minnhom għall-parti tiegħu, jekk il-fajl tal-applikazzjoni fihx id-dokumenti ta' evidenza meħtieġa elenkata fl-Anness I. Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu jinforma lill-applikant mingħajr dewmien żejjed, u fi kwalunkwe każ mhux iktar tard minn xahar wara d-data tal-wasla tal-applikazzjoni, jekk l-applikazzjoni hijiex kompluta.

3.  Id-deċiżjoni dwar il-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku għandha tittieħed mhux aktar tard minn erba' xhur wara d-data li fiha l-applikant jiġi infurmat li l-applikazzjoni hija kompluta, soġġett għall-paragrafi minn 5 sa 7.

4.  Jekk l-applikant jiġi informat li l-fajl tiegħu ma jkunx komplut, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, f'koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni, għandu jitlob l-informazzjoni supplimentari meħtieġa minnufih, inklużi ġustifikazzjonijiet u dettalji tal-iskeda ta' żmien għat-tweġiba tal-applikant.

L-iskeda ta' żmien għall-forniment ta' informazzjoni supplimentari għandha tkun raġonevoli, proporzjonata għad-diffikultà biex tingħata l-informazzjoni mitluba u miftiehma mal-applikant hekk kif jiġi informat li l-fajl tiegħu mhuwiex komplut. Jekk l-applikant ma jipprovdix l-informazzjoni meħtieġa fl-iskeda ta' żmien miftiehma, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza jista' jiddeċiedi li jestendi l-iskeda ta' żmien għat-tweġiba tal-applikant jew li jinnotifika l-applikant li l-applikazzjoni tiegħu hija rifjutata.

Id-deċiżjoni dwar il-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku għandha tittieħed mhux aktar tard minn erba' xhur wara d-data li fiha l-informazzjoni supplimentari mitluba tiġi ppreżentata mill-applikant.

5.  Anke jekk il-fajl ta' applikazzjoni huwa komplut, l-Aġenzija jew kwalunkwe awtorità nazzjonali tas-sikurezza kkonċernata miż-żona maħsuba tal-operazzjoni tista' titlob aktar informazzjoni fi kwalunwe mument qabel ma tieħu d-deċiżjoni tagħha u għandha tiffissa data ta' skadenza raġonevoli sabiex din tingħata. Talba bħal din għandha testendi l-iskeda ta' żmien stabbilita fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu bil-kondizzjonijiet stipulati fl-Anness II.

6.  L-iskedi ta' żmien fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu estiżi mill-Aġenzija għal-perjodi li ġejjin li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 10(7) tad-Direttiva (UE) 2016/798:

(a) 

il-perjodu ta' kooperazzjoni bil-ħsieb li jintlaħaq qbil dwar valutazzjoni reċiprokament aċċettabbli;

(b) 

il-perjodu meta l-kwistjoni tkun riferuta lill-Bord tal-Appell għall-arbitraġġ.

7.  L-iskeda ta' żmien tista' wkoll tiġi estiża saż-żmien meħtieġ biex l-applikant jirranġa għal żjara jew spezzjoni fil-postijiet tiegħu, jew verifika tal-organizzazzjoni tiegħu.

8.  Iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku għandu jkun fih l-informazzjoni elenkata fl-Anness III.

Artikolu 7

Komunikazzjoni

1.  Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni u l-applikant għandhom jikkomunikaw permezz tal-punt uniku ta' kuntatt fir-rigward ta' kwalunkwe kwistjoni msemmija fl-Artikolu 12.

2.  L-istatus ta' kull stadju tal-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza, ir-riżultat tal-valutazzjoni u d-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għandhom jiġu kkomunikati lill-applikant permezz tal-punt uniku ta' kuntatt.

3.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, il-gwidi dwar l-applikazzjoni tal-Aġenzija u tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jindikaw l-arranġamenti għall-komunikazzjoni ta' bejniethom u mal-applikant.

4.  Il-punt uniku ta' kuntatt għandu jikkonferma l-wasla tal-applikazzjoni għal ċertifikat ta' sikurezza uniku.

Artikolu 8

Perjodu ta' validità taċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi

Iċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi għandhom ikunu validi għal perjodu ta' ħames snin.

Madankollu, jekk ikun meħtieġ perjodu iqsar sabiex jiġi żgurat il-kontroll effettiv tar-riskji li jaffettwaw is-sikurezza tal-operazzjonijiet ferrovjarji, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza jista' jiddeċiedi, f'koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni, li joħroġ iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku għal perjodu ta' inqas minn ħames snin. F'dan il-każ, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu jinkludi r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu fir-riżultat tal-valutazzjoni reġistrat skont l-Artikolu 9.

Artikolu 9

Ġestjoni tal-informazzjoni

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jirreġistraw l-informazzjoni rilevanti kollha u r-riżultat tal-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(3) fil-punt uniku ta' kuntatt. L-Aġenzija għandha tirreġistra wkoll ir-riżultat finali tal-valutazzjoni msemmi fl-Artikolu 3(4) fil-punt uniku ta' kuntatt.

Meta l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza jużaw sistema tal-ġestjoni tal-informazzjoni biex jipproċessaw l-applikazzjonijiet indirizzati lilhom, huma għandhom jittrasferixxu l-informazzjoni rilevanti kollha lill-punt uniku ta' kuntatt.

Artikolu 10

Arranġamenti għaż-żjarat u l-ispezzjonijiet fil-postijiet tal-impriżi ferrovjarji u għall-verifiki

1.  Meta jitwettqu żjarat u spezzjonijiet fil-postijiet tal-applikanti u verifiki, kif imsemmi fl-Artikolu 10(5) tad-Direttiva (UE) 2016/798, l-objettivi u l-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn iż-żjarat u spezzjonijiet fil-postijiet tal-applikanti u l-verifiki, kif ukoll ir-rwol assenjat lil kull awtorità, għandhom jiġu kkoordinati bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni.

2.  Meta jitwettqu żjarat u spezzjonijiet fil-postijiet tal-applikanti u verifiki, kif imsemmi fl-Artikolu 10(5) u (8) tad-Direttiva (UE) 2016/798, il-korp responsabbli biex iwettaq żjara, spezzjoni jew verifka għandu jipproduċi rapport, li jidentifika kwistjonijiet identifikati matul il-valutazzjoni u li jispeċifika jekk sfawx magħluqa bis-saħħa tal-evidenza pprovduta matul iż-żjara, spezzjoni jew verifika u, jekk iva, kif. Dak ir-rapport jista' jinkludi wkoll kwistjonijiet addizzjonali msemmija fl-Artikolu 12 li jridu jissolvew mill-applikant fi ħdan l-iskeda ta' żmien miftiehma.

3.  F'każ ta' żjarat jew spezzjonijiet fil-postijiet tal-applikanti, u verifiki, kif imsemmija fl-Artikolu 10(5) u (8) tad-Direttiva (UE) 2016/798 l-applikant għandu jipprovdi dettalji ta' min se jirrappreżenta lilu u r-regoli u l-proċeduri dwar is-sikurezza tas-sit li jeħtieġ li jiġu rispettati mill-korp responsabbli biex jagħmel iż-żjara, l-ispezzjoni jew il-verifika. L-iskeda ta' żmien għal żjarat, spezzjonijiet u verifiki, inkluż l-għoti tal-informazzjoni msemmija hawn fuq, għandha tkun miftiehma bejn l-awtoritajiet ikkonċernati u l-applikant.

Artikolu 11

Koordinazzjoni bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza

1.  Meta taġixxi bħala l-korp taċ-ċertifikazzjoni, l-Aġenzija għandha tikkoordina mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni fl-istadji differenti tal-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza. L-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jiddiskutu kwalunkwe kwistjoni marbuta mal-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza, inkluż kwalunkwe defiċjenza, u kwalunkwe talba għal informazzjoni supplimentari li jkollha impatt fuq l-iskeda ta' żmien għall-valutazzjoni jew li għandha l-potenzjal li taffettwa l-ħidma tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza l-oħra kkonċernati miż-żona tal-operazzjoni.

2.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, kull korp involut fil-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza jista' jagħmel kuntatt dirett mal-applikant fir-rigward ta' kwistjonijiet li jirrigwardaw il-parti tiegħu stess tal-valutazzjoni.

3.  Qabel ma jiddeċiedu dwar il-ħruġ ta' ċertifikat ta' sikurezza uniku, l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jieħdu l-passi li ġejjin:

(a) 

jiddiskutu r-riżultat tal-valutazzjonijiet rispettivi tagħhom;

(b) 

jiftiehmu dwar kwalunkwe tħassib residwu biex jiġi ddifferit għal konsiderazzjoni waqt superviżjoni aktar tard;

(c) 

jiftiehmu dwar kwalunkwe restrizzjoni jew kondizzjoni tal-użu li għandha tiġi inkluża fiċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku.

4.  Meta l-applikant jistabbilixxi pjan ta' azzjoni biex jindirizza t-tħassib residwu kif imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 3, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jiftiehmu liema minnhom għandha ssegwi t-tlestija tiegħu. Għal dan l-għan, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jikkoordinaw, fejn xieraq, skont l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/761 ( 3 ), u jinfurmaw lill-Aġenzija dwar il-qbil tagħhom u r-riżultat tal-attivitajiet tagħhom relatati ta' superviżjoni.

L-Aġenzija għandha tqis l-informazzjoni dwar ir-riżultat tal-attivitajiet ta' superviżjoni mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni rigward is-segwitu ta' tħassib residwu biex tiddeċiedi jekk dawn jistgħux jingħalqu waqt il-valutazzjoni tal-aġġornament jew l-applikazzjoni għat-tiġdid.

5.  L-Aġenzija għandha żżomm rekords tal-attivitajiet ta' koordinazzjoni u għandha tirreġistrahom f'punt uniku ta' kuntatt skont l-Artikolu 9.

Artikolu 12

Kategorizzazzjoni tal-kwistjonijiet

1.  Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jikkategorizzaw il-kwistjonijiet identifikati matul il-valutazzjoni tal-fajl tal-applikazzjoni tagħhom kif ġej:

(a) 

“Tip 1”: kwistjonijiet li jeħtieġu reazzjoni mill-applikant għall-fehim tal-fajl tal-applikazzjoni;

(b) 

“Tip 2”: kwistjonijiet li jistgħu jwasslu għal emenda minuri tal-fajl tal-applikazzjoni jew għal azzjoni mill-applikant; l-azzjoni li għandha tittieħed għandha titħalla f'idejn l-applikant u ma għandhiex timpedixxi l-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku;

(c) 

“Tip 3”: kwistjonijiet li jeħtieġu azzjoni speċifika li trid tittieħed mill-applikant, li t-tlestija tagħha tista' tiġi posposta sa wara li jingħata ċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku; azzjoni biex issolvi kwistjoni għandha tiġi proposta mill-applikant u għandha tkun miftehma mal-parti li identifikat din il-kwistjoni;

(d) 

“Tip 4”: kwistjonijiet li jeħtieġu emenda tal-fajl ta' applikazzjoni jew sabiex tittieħed azzjoni speċifika mill-applikant; iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku ma għandux jingħata sakemm il-kwistjoni tiġi solvuta jew sakemm ir-restrizzjonijiet jew il-kondizzjonijiet ta' użu huma inklużi fiċ-ċertifikat biex jindirizzaw il-kwistjoni; kwalunkwe azzjoni biex issolvi kwistjoni għandha tkun proposta mill-applikant u għandha tkun miftiehma mal-parti li identifikat din il-kwistjoni.

2.  Wara t-tweġiba jew l-azzjoni meħuda mill-applikant skont il-kwistjoni, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza jew l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza kkonċernata għandha tevalwa mill-ġdid il-kwistjonijiet li hija identifikat, terġa tikklassifikahom fejn dan ikun rilevanti u tassenja wieħed mill-istatus li ġejjin għal kull waħda mill-kwistjonijiet identifikati:

(a) 

“Kwistjoni pendenti” jekk l-evidenza pprovduta mill-applikant mhijiex sodisfaċenti u għadha meħtieġa informazzjoni addizzjonali;

(b) 

“Tħassib residwu għas-superviżjoni” f'każ li għadu jeżisti tħassib residwu;

(c) 

“Kwistjoni magħluqa” jekk tkun ingħatat it-tweġiba tal-applikant u ma jkun fadal ebda tħassib residwu.

Artikolu 13

Kompetenza tal-persunal involut fil-valutazzjonijiet

1.  L-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jiżguraw li l-persunal involut f'valutazzjonijiet ikollhom il-kompetenzi li ġejjin:

(a) 

għarfien tal-qafas regolatorju rilevanti minħabba li dan japplika għall-valutazzjoni;

(b) 

għarfien tal-funzjonament tas-sistema ferrovjarja;

(c) 

livell xieraq ta' analiżi kritika;

(d) 

esperjenza fil-valutazzjoni ta' sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza jew sistema simili fis-settur ferrovjarju, jew sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza, f'settur li jkollu sfidi operattivi u tekniċi ekwivalenti;

(e) 

ħila ta' soluzzjoni tal-problemi, ta' komunikazzjoni u ta' xogħol f'tim

(f) 

kwalunkwe kompetenza oħra meħtieġa minn valutazzjoni partikolari.

Fil-każ ta' xogħol f'tim, il-kompetenzi jistgħu jiġu kondiviżi fost il-membri tat-tim.

Il-persunal li jwettaq żjarat, spezzjonijiet u verifiki kif imsemmija fl-Artikolu 10 għandu juri wkoll għarfien u esperjenza f'intervisti tal-ħiliet.

2.  Bil-ħsieb li tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-paragrafu 1, l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jimplimentaw sistema tal-ġestjoni tal-kompetenzi li għandha tinkludi:

(a) 

l-iżvilupp ta' profili ta' kompetenza għal kull impjieg, pożizzjoni jew ir-rwol;

(b) 

ir-reklutaġġ ta' persunal b'konformità mal-profili ta' kompetenza stabbiliti;

(c) 

il-ħarsien, l-iżvilupp u l-valutazzjoni tal-kompetenza tal-persunal b'konformità mal-profili ta' kompetenza stabbiliti.

Artikolu 14

Rieżami skont l-Artikolu 10(12) tad-Direttiva (UE) 2016/798

1.  Fil-każ li l-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza joħroġ deċiżjoni negattiva, li tinkludi r-rifjut ta' ċertifikat ta' sikurezza uniku, l-esklużjoni ta' parti min-netwerk f'konformità ma' valutazzjoni negattiva kif imsemmija fl-Artikolu 10(7) tad-Direttiva (UE) 2016/798 u l-identifikazzjoni ta' restrizzjonijiet jew kondizzjonijiet ta' użu differenti minn dawk mitluba fl-applikazzjoni, l-applikant jista' jitlob rieżami tad-deċiżjoni.

2.  It-talba għal rieżami għandha titressaq mill-applikant permezz tal-punt uniku ta' kuntatt u għandha tinkludi lista ta' kwalunkwe kwistjoni li, fil-fehma tal-applikant, ma ġietx ikkunsidrata b'mod xieraq matul il-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza.

3.  Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali pprovduta wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni dwar il-ħruġ jew ir-rifjut ta' ċertifikat ta' sikurezza uniku ma għandhiex tkun ammissibbli bħala evidenza.

4.  Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza f'koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandu jiżgura l-imparzjalità tal-proċess ta' rieżami.

5.  Il-proċess ta' rieżami għandu jimmira l-kwistjonijiet li jiġġustifikaw id-devjazzjoni mit-talba tal-applikant tad-deċiżjoni tal-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza.

6.  Meta l-Aġenzija taġixxi bħala l-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, ir-rieżami għandu jitwettaq f'koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni.

7.  Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu biex jikkonferma jew jadatta d-deċiżjoni inizjali lill-partijiet kollha involuti fil-valutazzjoni, inkluż l-applikant, permezz tal-punt uniku ta' kuntatt.

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.  Meta awtorità nazzjonali tas-sikurezza tirrikonoxxi li mhux se tkun tista' toħroġ ċertifikat ta' sikurezza uniku skont id-Direttiva 2004/49/KE qabel id-data rilevanti fl-Istat Membru kkonċernat, hija għandha tinforma lill-applikant u lill-Aġenzija minnufih.

2.  Fil-każ imsemmi fl-Artikolu 10(8) tad-Direttiva (UE) 2016/798, l-applikant għandu jiddeċiedi jekk l-applikazzjoni għandhiex tibqa' tiġi vvalutata mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza jew ittrasferita lill-Aġenzija. L-applikant għandu jinforma lit-tnejn u dan li ġej għandu japplika:

(a) 

f'każijiet fejn l-applikant iddeċieda li juża l-Aġenzija bħala l-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandha tittrasferixxi l-fajl tal-applikazzjoni u r-riżultati tal-valutazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2004/49/KE lill-Aġenzija. L-Aġenzija u l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandhom jikkooperaw u jassistu lill-applikant biex jissupplimenta l-applikazzjoni sabiex jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2016/798;

(b) 

f'każijiet fejn l-applikant iddeċieda li juża l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza bħala l-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandha tkompli tivvaluta l-applikazzjoni u tiddeċiedi dwar il-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) 2016/798 u skont dan ir-Regolament. Dik l-awtorità għandha tassisti lill-applikant biex jissupplimenta l-applikazzjoni sabiex jissodisfa r-rekwiżiti addizzjonali tal-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

3.  Fil-każ ta' applikant li biħsiebu jopera f'aktar minn Stat Membru wieħed, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu jkun l-Aġenzija u l-proċedura stabbilita fil-punt (a) tal-paragrafu 2 japplika.

4.  Fil-każijiet kollha, l-applikant għandu jissottometti l-applikazzjoni riveduta wara d-data rilevanti fl-Istat Membru kkonċernat permezz tal-punt uniku ta' kuntatt. Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu jgħin lill-applikant f'dan il-kompitu.

▼M1

4a.  Minkejja l-paragrafi 1 sa 4, f’dawk l-Istati Membri li nnotifikaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2) tad-Direttiva (UE) 2016/798 u meta d-Direttiva (UE) 2016/798 għandha tapplika mis-16 ta’ Ġunju 2020, l-NSA għandha, wara talba tal-applikant, tkompli l-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal ċertifikat tas-sikurezza skont id-Direttiva 2004/49/KE, wara s-16 ta’ Ġunju 2020, diment li din toħroġ iċ-ċertifikat tas-sikurezza qabel it-30 ta’ Ottubru 2020.

Meta NSA tagħraf li mhux se tkun tista’ toħroġ ċertifikat tas-sikurezza qabel it-30 ta’ Ottubru 2020, din għandha tinforma lill-applikant u lill-Aġenzija minnufih u għandhom japplikaw il-paragrafi 2 sa 4.

▼B

5.  Wara d-data rilevanti, kwalunkwe impriża ferrovjarja stabbilita fl-Istat Membru kkonċernat, li nħarġilha ċertifikat ta' sikurezza skont id-Direttiva 2004/49/KE li jkun jeħtieġ tiġdid jew aġġornament bħala riżultat ta' bidliet fit-tip, fil-firxa u fiż-żona tal-operazzjoni, għandha tissottometti applikazzjoni ġdida għal ċertifikat ta' sikurezza uniku, permezz tal-punt uniku ta' kuntatt, skont dan ir-Regolament.

6.  Meta ż-żona maħsuba tal-operazzjoni mhijiex limitata għal Stat Membru wieħed, ċertifikat ta' sikurezza uniku maħruġ mill-Aġenzija bejn is-16 ta' Ġunju 2019 u s-16 ta' Ġunju 2020 għandu jeskludi n-netwerk jew in-netwerks fi kwalunkwe mill-Istati Membri li nnotifika lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2) tad-Direttiva (UE) 2016/798, u li jkun għadu ma ttrasponix dik id-Direttiva u li għadu ma daħħalx fis-seħħ il-miżuri nazzjonali tiegħu tat-traspożizzjoni. L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza tal-Istati Membri li jkunu għamlu tali notifika għandhom:

(a) 

jittrattaw ċertifikat ta' sikurezza uniku maħruġ mill-Aġenzija bħala ekwivalenti għall-parti taċ-ċertifikat ta' sikurezza maħruġ f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2004/49/KE;

(b) 

joħorġu ċ-ċertifikati ta' sikurezza skont il-punt (b) tal-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2004/49/KE mis-16 ta' Ġunju 2019 b'perjodu ta' validità li ma jestendix lil hinn minn dak taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku.

▼M1

6a.  Meta ż-żona tal-operazzjoni maħsuba ma tkunx limitata għal Stat Membru wieħed, ċertifikat tas-sikurezza uniku maħruġ mill-Aġenzija bejn is-16 ta’ Ġunju 2020 u t-30 ta’ Ottubru 2020 għandu jeskludi n-netwerk jew in-netwerks f’xi wieħed mill-Istati Membri li nnotifikaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2a) tad-Direttiva (UE) 2016/798. L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza tal-Istati Membri li jkunu għamlu din in-notifika għandhom:

(a) 

jittrattaw ċertifikat tas-sikurezza uniku maħruġ mill-Aġenzija bħala ekwivalenti għall-parti taċ-ċertifikat tas-sikurezza maħruġ skont il-punt (a) tal-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2004/49/KE;

(b) 

joħorġu ċ-ċertifikati tas-sikurezza skont il-punt (b) tal-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2004/49/KE, mis-16 ta’ Ġunju 2020, b’perjodu ta’ validità li ma jkunx estiż lil hinn minn dak taċ-ċertifikat tas-sikurezza uniku.

▼M1

7.  Fil-każijiet imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2 u fil-paragrafi 6 u 6a ta’ dan l-Artikolu, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandha tikkoopera u tikkoordina mal-Aġenzija biex twettaq il-valutazzjoni tal-elementi stipulati fil-punt (a) tal-Artikolu 10(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798. Meta tagħmel dan, l-Aġenzija għandha taċċetta l-valutazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2004/49/KE mwettqa mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza.

▼M1

8.  Bejn is-16 ta’ Ġunju 2020 u t-30 ta’ Ottubru 2020, fl-Istati Membri li nnotifikaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2a) tad-Direttiva (UE) 2016/798, l-applikanti għal ċertifikat tas-sikurezza għall-finijiet tad-Direttiva 2004/49/KE jistgħu jissottomettu fajl lill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza mfassal skont l-Anness I.

L-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati tas-sikurezza skont dan ir-Regolament għandhom jiġu aċċettati mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza msemmija fl-ewwel subparagrafu għall-finijiet tad-Direttiva 2004/49/KE.

▼M1

Artikolu 16

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 653/2007 jitħassar b’effett mis-16 ta’ Ġunju 2019.

Madankollu, għandu jibqa’ japplika sal-15 ta’ Ġunju 2020 fir-rigward tal-Istati Membri li nnotifikaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2) tad-Direttiva (UE) 2016/798 li estendew il-perjodu għat-traspożizzjoni ta’ dik id-Direttiva u dawk li ma nnotifikawx lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2a) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

Għandu jibqa’ japplika sat-30 ta’ Ottubru 2020 fir-rigward ta’ dawk l-Istati Membri li nnotifikaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2a) tad-Direttiva (UE) 2016/798 li estendew il-perjodu tat-traspożizzjoni ta’ dik id-Direttiva.

▼B

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

▼M1

Għandu japplika mis-16 ta’ Ġunju 2019 fl-Istati Membri li ma nnotifikawx lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

Għandu japplika mis-16 ta’ Ġunju 2020 fl-Istati Membri li nnotifikaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2) tad-Direttiva (UE) 2016/798 u f’dawk li ma nnotifikawx lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2a) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

Għandu japplika fl-Istati Membri kollha mill-31 ta’ Ottubru 2020.

Madankollu, il-paragrafi (1), (2), (3) u (7) tal-Artikolu 15 għandhom japplikaw mis-16 ta’ Frar 2019 u l-Artikolu 15(6) għandu japplika mis-16 ta’ Ġunju 2019, fl-Istati Membri kollha.

L-Artikoli 15(6a) għandhom japplikaw mis-16 ta’ Ġunju 2020 fl-Istati Membri kollha.

L-Artikolu 15(8) għandu japplika mis-16 ta’ Ġunju 2020 fl-Istati Membri li nnotifikaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 57(2) tad-Direttiva (UE) 2016/797.

▼B

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

Kontenut tal-applikazzjoni għal ċertifikat ta' sikurezza uniku

Nota: l-informazzjoni kollha hija obbligatorja, inklużi d-dokumenti annessi mal-applikazzjoni, għajr fejn indikat b'“F” (fakultattiv). Meta l-impriża ferrovjarja tkun teħtieġ tistabbilixxi pjan ta' azzjoni korrettiva msemmija fil-punt 9, l-informazzjoni dwarha hija obbligatorju.

1.    Tip ta' applikazzjoni:

1.1.

Ġdida

1.2.

Tiġdid

1.3.

Aġġornament

1.4.

EIN taċ-ċertifikat ta' qabel (f'każ ta' tiġdid jew ta' aġġornament ta' applikazzjoni biss)

2.    Tip ta' operazzjoni mitluba (agħżel wieħed jew aktar) ( 4 ):

2.1.

Trasport tal-passiġġieri, inklużi servizzi ta' veloċità għolja

2.2.

Trasport tal-passiġġieri, esklużi servizzi ta' veloċità għolja

2.3.

Trasport tal-merkanzija, inklużi servizzi ta' oġġetti perikolużi ( 5 )

2.4.

Trasport tal-merkanzija, esklużi servizzi ta' oġġetti perikolużi

2.5.

Shunting biss

2.6.

Oħrajn (speċifika)

3.    Operazzjonijiet tal-ippjanar tat-trasport:

3.1.

Data mistennija tas-servizzi tal-bidu/operazzjonijiet (O)

3.2.

Stat(i) Membru(i) kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni

3.3.

Definizzjoni taż-żona maħsuba tal-operazzjoni (għan-netwerks ikkonċernati) ( 6 )

3.4.

Mill-istazzjon(ijiet) fl-Istat(i) Membru(i) ġar/ġirien (fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 3(11) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/763, u l-Artikolu 10(8) tad-Direttiva (UE) 2016/798)

4.    Korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza:

4.1.

L-Aġenzija

4.2.

L-awtorità nazzjonali tas-sikurezza (fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 10(8) tad-Direttiva (UE) 2016/798)

5.    Informazzjoni dwar l-applikant:

5.1.

Denominazzjoni ġuridika

5.2.

Akronimu (F)

5.3.

Indirizz postali komplet

5.4.

Telefown

5.5.

Faks (F)

5.6.

Posta elettronika

5.7.

Sit web (F)

5.8.

Numru tar-reġistrazzjoni nazzjonali

5.9.

Numru tal-VAT (F)

5.10.

informazzjoni rilevanti oħra (F)

6.    Informazzjoni dwar il-persuna ta' kuntatt:

6.1.

Isem

6.2.

Kunjom

6.3.

Titolu jew funzjoni

6.4.

Indirizz postali komplet

6.5.

Telefown

6.6.

Faks (F)

6.7.

Posta elettronika

6.8.

Lingwa jew lingwi mitkellma

Dokumenti annessi mal-applikazzjoni

7.    Dokumenti sottomessi għall-parti tal-valutazzjoni dwar is-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza:

7.1.

Deskrizzjoni tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza u dokumenti oħra li juru konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt (a) tal-Artikolu 10(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798 u li juru kif dawk ir-rekwiżiti huma ssodisfati.

7.2.

Tagħrif ta' kontroreferenzjar tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza (ara l-punt 7.1) mal-Anness II tar-Regolament Delegat (UE) 2018/762, inkluża indikazzjoni fid-dokumentazzjoni tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza fejn huma ssodisfati r-rekwiżiti rilevanti dwar l-ispeċifikazzjoni teknika applikabbli għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-operat u l-immaniġġjar tat-traffiku.

8.    Dokumenti sottomessi għall-parti nazzjonali (għal kull Stat Membru kopert miż-żona maħsuba tal-operazzjoni) tal-valutazzjoni:

8.1.

Deskrizzjoni jew turija ta' kif l-arranġamenti tal-ġestjoni tas-sikurezza jindirizzaw ir-regoli nazzjonali rilevanti notifikati skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

8.2.

Tagħrif ta' kontroreferenzjar tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza (ara l-punt 7.1) mar-rekwiżiti stabbiliti fir-regoli nazzjonali rilevanti (ara l-punt 8.1).

9.    Pjan(ijiet) ta' azzjoni korrettiva

9.1.

L-istatus attwali tal-pjan jew pjanijiet ta' azzjoni stabbilit/i mill-impriża ferrovjarja għas-soluzzjoni ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità serju u ta' kwalunkwe qasam ta' tħassib ieħor identifikat matul l-attivitajiet ta' superviżjoni mill-evalwazzjoni preċedenti.

9.2.

L-istatus attwali tal-pjan jew pjanijiet ta' azzjoni stabbilit/i mill-impriża ferrovjarja għas-soluzzjoni tat-tħassib li jkun fadal mill-evalwazzjoni preċedenti.
ANNESS II

Proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza

1.   ĠENERALI

1.1.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jiżviluppaw proċess strutturat u verifikabbli tal-attività kompluta li jqis l-elementi stabbiliti f'dan l-Anness. Il-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza għandu jkun interattiv, kif jidher fid-dijagramma t'hawn taħt (ara l-Figura 1 fl-Appendiċi), jiġifieri l-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom ikunu intitolati jagħmlu talbiet raġonevoli għal aktar informazzjoni jew sottomissjoni mill-ġdid skont dan ir-Regolament.

2.   WASLA TAL-APPLIKAZZJONI

2.1.

Wara li jirċievi l-applikazzjoni għal ċertifikat ta' sikurezza uniku, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu formalment u minnufih jikkonferma l-wasla tal-applikazzjoni.

2.2.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jassenjaw ir-riżorsi kompetenti biex iwettqu l-proċess tal-valutazzjoni.

3.   SKRINJAR INIZJALI

3.1.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza b'koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom minnufih mal-wasla tal-applikazzjoni jwettqu skrinjar inizjali biex jiċċekkjaw l-elementi li ġejjin:

(a) 

l-applikant ipprovda l-informazzjoni bażika li hi meħtieġa mil-leġiżlazzjoni jew meħtieġa biex tiġi pproċessata b'mod effettiv;

(b) 

il-fajl tal-applikazzjoni jinkludi evidenza suffiċjenti u huwa strutturat u internament fih kontroreferenzi sabiex ikun jista' jiġi vvalutat b'mod xieraq mar-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza u mar-regoli nazzjonali rilevanti notifikati. Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza b'koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom iwettqu rieżami inizjali tal-kontenut reali tal-evidenza fl-applikazzjoni biex jagħmel ġudizzju inizjali dwar il-kwalità, is-suffiċjenza u l-adegwatezza tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza;

(c) 

jekk applikabbli, l-istatus attwali tal-pjan (jew pjanijiet) ta' azzjoni stabbilit/i mill-impriża ferrovjarja għas-soluzzjoni ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità serju u ta' kwalunkwe qasam ta' tħassib ieħor identifikat matul l-attivitajiet ta' superviżjoni mill-evalwazzjoni preċedenti;

(d) 

jekk applikabbli, l-istatus attwali tal-pjan (jew pjanijiet) ta' azzjoni stabbilit/i mill-impriża ferrovjarja għas-soluzzjoni tat-tħassib li jkun fadal mill-evalwazzjoni preċedenti.

3.2.

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom ukoll jivverifikaw li l-evidenza għat-tip, il-firxa u ż-żona maħsuba tal-operazzjoni hija identifikata b'mod ċar.

3.3.

Wara l-iċċekkjar imsemmi fil-punti 3.1 u 3.2, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jiddeċiedu jekk hemmx oqsma li, għall-parti rispettiva tagħhom, jeħtieġu iktar informazzjoni. Fil-każ li tkun meħtieġa iktar informazzjoni, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni jistgħu minnufih ifittxu l-informazzjoni, sal-punt li huma jqisu neċessarju b'mod raġonevoli b'appoġġ għall-valutazzjoni tagħhom.

3.4.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jaqraw kampjun suffiċjenti tal-applikazzjoni, kull wieħed minnhom għall-parti tiegħu, sabiex jiċċekkjaw li l-kontenut tagħha jinftiehem. Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jiddeċiedu, kull wieħed minnhom għall-parti tiegħu, jekk għandhiex tingħata lura u tintalab verżjoni aħjar.

4.   VALUTAZZJONI DETTALJATA

4.1.

Wara li titlesta l-ewwel fażi tal-iskrin, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jipproċedu, kull wieħed minnhom għall-parti tiegħu, għall-valutazzjoni dettaljata tal-fajl ta' applikazzjoni (ara l-Figura 2 fl-Appendiċi), bl-użu tar-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza u r-regoli nazzjonali rilevanti notifikati.

4.2.

Meta titwettaq il-valutazzjoni dettaljata msemmija fil-punt 4.1, skont l-Artikolu 18(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jeżerċitaw ġudizzju professjonali, ikunu imparzjali u proporzjonati, jipprovdu r-raġunijiet iddokumentati għall-konklużjonijiet milħuqa.

4.3.

Il-valutazzjoni għandha tiddetermina jekk ir-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza u r-regoli nazzjonali notifikati rilevanti huma ssodisfati jew jekk għandhiex tintalab informazzjoni adizzjonali. Waqt il-valutazzjoni tas-sikurezza, il-korp taċ-ċertifikazzjoni u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom ifittxu wkoll evidenza li r-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza u r-regoli nazzjonali notifikati rilevanti ġew issodisfati mill-outputs tal-proċessi tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza, bl-użu ta' metodi għat-teħid ta' kampjuni fejn xieraq, biex jassiguraw li l-applikant fehem u jista' jissodisfa r-rekwiżiti skont it-tip u l-firxa tal-operazzjonijiet ferrovjarji u ż-żona maħsuba ta' operazzjoni sabiex ikun żgurat it-tħaddim sikur tal-ferrovija.

4.4.

Kwalunkwe kwistjoni tat-tip 4 għandha tiġi solvuta għas-sodisfazzjon tal-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u twassal għall-aġġornament tal-fajl ta' applikazzjoni fejn xieraq qabel ma jistax jinħareġ iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku.

4.5.

Jista' jiġi ddifferit għall-konsiderazzjoni għas-superviżjoni tħassib residwu, inkella jistgħu jiġu miftiehma azzjonijiet mal-applikant, abbażi tal-proposta tiegħu għall-aġġornament tal-fajl ta' applikazzjoni, jew it-tnejn. F'każ bħal dan, ir-riżoluzzjoni formali tal-kwistjoni għandha sseħħ wara l-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku.

4.6.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba ta' operazzjoni għandhom ikunu trasparenti fil-mod kif jiġġudikaw il-gravità ta' kull kwistjoni identifikata fl-Artikolu 12 (1).

4.7.

Meta tiġi identifikata kwistjoni msemmija fl-Artikolu 12(1), il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom ikunu speċifiċi u għandhom jgħinu lill-applikant jifhem il-livell tad-dettall mistenni fit-tweġiba. Għal dan il-fini, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jieħdu l-passi li ġejjin:

(a) 

jirreferu b'mod preċiż għar-rekwiżiti tas-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza u r-regoli nazzjonali notifikati rilevanti u jgħinu lill-applikant jifhem il-kwistjonijiet identifikati;

(b) 

jidentifikaw il-parti rilevanti tar-regolamenti u tar-regoli relatati;

(c) 

jiddikjaraw għaliex ir-rekwiżit individwali tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza jew regola nazzjonali notifikata, inkluża kwalunkwe leġiżlazzjoni relatata, mhix qed tiġi ssodisfata;

(d) 

jaqblu mal-applikant dwar iktar impenji, informazzjoni u kwalunkwe dokumenti ta' sostenn oħra li għandhom ikunu pprovduti, kif inhu mitlub mil-livell tad-dettall tar-rekwiżit tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza jew tar-regola nazzjonali notifikata;

(e) 

jispeċifikaw u jaqblu mal-applikant dwar skeda ta' żmien għall-konformità, li tkun raġonevoli u proporzjonata mad-diffikultà fl-għoti tal-informazzjoni mitluba.

4.8.

Jekk l-applikant idum b'mod sinifikanti biex jipprovdi l-informazzjoni mitluba, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza jista' jiddeċiedi li jestendi l-iskeda ta' żmien għat-tweġiba tal-applikant jew li jirrifjuta l-applikazzjoni wara avviż.

4.9.

L-iskeda ta' żmien għat-teħid tad-deċiżjoni dwar il-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku tista' tiġi estiża biss, sakemm tkun tressqet l-informazzjoni mitluba, b'deċiżjoni tal-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza b'koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni u bil-qbil tal-applikant f'wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a) 

kwistjonijiet tat-tip 1 imsemmija fl-Artikolu 12(1) li, ikkunsidrati individwalment jew kollettivament, jimpedixxu l-valutazzjoni jew partijiet minnu, milli titkompla;

(b) 

kwistjonijiet tat-tip 4 jew kwistjonijiet multipli tat-tip 3 imsemmijin fl-Artikolu 12(1) li, ikkunsidrati kollettivament, jistgħu jgħollu l-kategorija għal kwistjoni tat-tip 4, u b'hekk jimpedixxu l-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku.

4.10.

Biex ikunu sodisfaċenti, it-tweġibiet bil-miktub tal-applikant għandhom ikunu biżżejjed biex itaffu t-tħassib espress u biex juru li l-arranġamenti proposti se jissodisfaw il-kriterji jew ir-regoli nazzjonali notifikati rilevanti.

4.11.

F'każ li t-tweġiba titqies bħala mhux sodisfaċenti, għandu jiġi spjegat għaliex eżattament, billi tiġi identifikata l-informazzjoni jew turija addizzjonali meħtieġa mill-applikant biex tkun sodisfaċenti.

4.12.

Jekk ikun hemm tħassib li l-applikazzjoni tista' tiġi rifjutata, jew li se tieħu aktar żmien sabiex tintlaħaq deċiżjoni milli l-iskeda ta' żmien permess għall-valutazzjoni, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza jista' jikkunsidra miżuri possibbli ta' kontinġenza.

4.13.

Meta jitqies li l-applikazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti kollha jew li aktar progress huwa improbabbli fl-iżgurar ta' tweġibiet sodisfaċenti għal kwistjonijiet pendenti, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom, kull wieħed minnhom għall-parti tiegħu, jikkompletaw il-valutazzjoni billi jsegwu l-passi li ġejjin:

(a) 

jiddikjaraw jekk ġewx issodisfati l-kriterji kollha jew jekk għadx hemm kwistjonijiet pendenti;

(b) 

jidentifikaw kwalunkwe tħassib residwu;

(c) 

jidentifikaw kwalunkwe restrizzjoni jew kondizzjoni tal-użu li għandha tiġi inkluża fiċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku;

(d) 

jirrapportaw dwar is-segwitu ta' nuqqasijiet ta' konformità maġġuri identifikati waqt l-attivitajiet ta' superviżjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament Delegat (UE) 2018/761, fejn xieraq;

(e) 

jiżguraw li l-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza jkun ġie applikat b'mod korrett;

(f) 

jikkompilaw ir-riżultat tal-valutazzjoni, inkluż sommarju tal-konklużjonijiet u fejn xieraq, opinjoni dwar il-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku.

4.14.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jirreġistraw u jiġġustifikaw bil-miktub is-sejbiet u l-ġudizzji kollha sabiex jiġu ffaċilitati kemm il-proċess tal-assigurazzjoni kif ukoll il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet, minbarra li jassistu fi kwalunkwe appell kontra d-deċiżjoni li jinħareġ jew li ma jinħariġx ċertifikat ta' sikurezza uniku.

5.   TEĦID TA' DEĊIŻJONIJIET

5.1.

Abbażi tal-konklużjonijiet tal-valutazzjoni kompluta, għandha tittieħed deċiżjoni dwar jekk isirx il-ħruġ ta' ċertifikat ta' sikurezza uniku jew ir-rifjut tal-applikazzjoni. Meta jkun se jinħareġ ċertifikat ta' sikurezza uniku, jista' jagħti l-każ li jiġi identifikat xi tħassib residwu. Ċertifikat ta' sikurezza uniku ma għandux jinħareġ meta, waqt il-valutazzjoni hija identifikata u mhux solvuta kwalunkwe kwistjoni tat-tip 4 msemmija fl-Artikolu 12(1).

5.2.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza jista' jiddeċiedi li jillimita l-ambitu taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku, billi jidentifika restrizzjonijiet jew kondizzjonijiet ta' użu, jekk dan jiġi konkluż b'koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni li tali restrizzjonijiet jew kondizzjonijiet dwar l-użu jindirizzaw kwalunkwe kwistjoni tat-tip 4 li ma tkunx tippermetti l-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku. Iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku għandu jiġi aġġornat wara talba tal-applikant u wara li t-tħassib residwu kollu ikun ġie indirizzat fil-fajl tal-applikazzjoni tiegħu.

5.3.

L-applikant għandu jiġi infurmat dwar id-deċiżjoni tal-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza, inkluż ir-riżultat tal-valutazzjoni, u għandu jinħareġ ċertifikat uniku ta' sikurezza skont kif xieraq.

5.4.

Jekk il-ħruġ taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku jiġi rrifjutat jew jekk iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku fih restrizzjonijiet jew kondizzjonijiet ta' użu differenti minn dawk definiti fl-applikazzjoni, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu jinforma lill-applikant, filwaqt li jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu, u għandu jinnotifikah dwar il-proċedura biex jitlob reviżjoni jew biex jappella kontra d-deċiżjoni.

6.   VALUTAZZJONI FINALI

6.1.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu jikkompleta l-għeluq amministrattiv billi jiżgura li d-dokumenti u r-rekords kollha jiġu eżaminati, organizzati u arkivjati. Biex itejjeb il-proċess tiegħu kontinwament, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu jidentifika l-informazzjoni storika u t-tagħlimiet miksuba għall-użu ta' valutazzjonijiet futuri.

7.   DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦAT-TIĠDID TA' ĊERTIFIKAT TA' SIKUREZZA UNIKU

7.1.

Qabel ma tiskadi l-validità tiegħu u wara talba tal-applikant ċertifikat ta' sikurezza uniku jista' jiġi mġedded bil-għan li l-kontinwità taċ-ċertifikazzjoni tkun żgurata.

7.2.

Fil-każ ta' applikazzjoni ta' tiġdid, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jivverifikaw id-dettalji tal-bidliet fl-evidenza mressqa fl-applikazzjonijiet preċedenti u jqisu r-riżultati tal-attivitajiet ta' superviżjoni tal-passat kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament Delegat (UE) 2018/761 jipprijoritizzaw jew jimmiraw ir-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza u r-regoli nazzjonali notifikati rilevanti li abbażi tagħhom tista' tiġi vvalutata l-applikazzjoni għat-tiġdid.

7.3.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jieħdu approċċ proporzjonat għall-valutazzjoni mill-ġdid, abbażi tal-importanza tal-bidliet proposti.

8.   DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL-AĠĠORNAMENT TA' ĊERTIFIKAT TA' SIKUREZZA UNIKU

8.1.

Ċertifikat ta' sikurezza uniku għandu jiġi aġġornat kull meta jkun hemm bidla sostanzjali proposta għat-tip jew għall-firxa tal-operazzjoni skont l-Artikolu 10(13) tad-Direttiva (UE) 2016/798, jew f'każ ta' estensjoni taż-żona ta' operazzjoni skont l-Artikolu 10(14) ta' dik id-Direttiva.

8.2.

Meta tkun biħsiebha tagħmel kwalunkwe bidla msemmija fil-punt 8.1, l-impriża ferrovjarja li jkollha ċertifikat ta' sikurezza uniku għandha tavża lill-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza mingħajr dewmien.

8.3.

Wara n-notifika mill-impriża ferrovjarja kif imsemmi fil-punt 8.2, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu:

(a) 

jiċċekkja li l-bidla relatata ma' kwalunkwe applikazzjoni potenzjali hija deskritta b'mod ċar u li r-riskji potenzjali għas-sikurezza jiġu vvalutati;

(b) 

jiddiskuti mal-impriża ferrovjarja u mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni dwar il-ħtieġa għal aġġornament taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku.

8.4.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza b'koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni jista' jagħmel aktar mistoqsijiet lill-applikant. Meta korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza jaqbel li l-bidla proposta ma tkunx sostanzjali, huwa għandu jinforma lill-applikant bil-miktub li mhuwiex meħtieġ aġġornament, filwaqt li jżomm rekord tad-deċiżjonijiet għall-fajl irreġistrat.

8.5.

Fil-każ ta' applikazzjoni għal aġġornament, il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom:

(a) 

jiċċekkjaw id-dettalji tal-bidliet fl-evidenza mressqa fl-applikazzjonijiet preċedenti li fuqha nħareġ iċ-ċertifikat attwali;

(b) 

iqisu r-riżultati tal-attivitajiet ta' superviżjoni tal-passat kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament Delegat (UE) 2018/761, u b'mod partikolari, kwistjonijiet relatati mal-ħila tal-applikant li jimplimenta u jimmonitorja b'mod effettiv il-proċess tiegħu tal-ġestjoni tal-bidla;

(c) 

jipprijoritizzaw jew jimmiraw ir-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza u r-regoli nazzjonali notifikati rilevanti sabiex jivvalutaw l-applikazzjoni għall- aġġornament.

8.6.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza kkonċernati miż-żona maħsuba tal-operazzjoni għandhom jieħdu approċċ proporzjonat għall-valutazzjoni mill-ġdid, abbażi tal-importanza tal-bidliet proposti.

8.7.

Applikazzjoni lill-korp ta' ċertifikazzjoni tas-sikurezza biex jiġi aġġornat ċertifikat ta' sikurezza uniku ma għandhiex twassal għall-estensjoni tal-perjodu ta' validità tiegħu.

8.8.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza għandu jiddeċiedi wara t-talba tal-applikant jekk iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku jeħtieġx li jiġi aġġornat meta l-kondizzjonijiet li skonthom kien inħareġ iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku, se jinbidlu mingħajr ebda impatt fuq it-tip jew żona tal-operazzjoni.
Appendiċi

Proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza

Figura 1: Proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza.

image

Proċess tal-valutazzjoni dettaljata

Figura 2: Proċess tal-valutazzjoni dettaljata.

image
ANNESS III

Kontenut taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku

Iċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku li jikkonferma l-aċċettazzjoni tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza tal-impriża ferrovjarja inklużi d-dispożizzjonijiet adottati mill-impriża ferrovjarja biex jiġu ssodisfati rekwiżiti speċifiċi meħtieġa għat-tħaddim sikur fuq in-netwerk rilevanti f'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/798 u l-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli għandu jkun fih l-informazzjoni li ġejja:

1.

Numru Ewropew għall-Identifikazzjoni (EIN) taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku

2.

Identifikazzjoni tal-impriża ferrovjarja:

2.1.

Denominazzjoni ġuridika

2.2.

Numru tar-reġistrazzjoni nazzjonali

2.3.

Numru tal-VAT

3.

Identifikazzjoni tal-korp taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza:

3.1.

Organizzazzjoni

3.2.

L-Istat Membru (fejn applikabbli)

4.

Informazzjoni dwar iċ-ċertifikat:

4.1.

Ġdida

4.2.

Tiġdid

4.3.

Aġġornament

4.4.

EIN taċ-ċertifikat ta' qabel (f'każ ta' tiġdid jew ta' aġġornament biss)

4.5.

Dati tal-bidu u tat-tmiem tal-validità

4.6.

Tip ta' operazzjoni ( 7 )

4.6.1.

Trasport tal-passiġġieri, inklużi servizzi ta' veloċità għolja

4.6.2.

Trasport tal-passiġġieri, esklużi servizzi ta' veloċità għolja

4.6.3.

Trasport tal-merkanzija, inklużi servizzi ta' oġġetti perikolużi

4.6.4.

Trasport tal-merkanzija, esklużi servizzi ta' oġġetti perikolużi

4.6.5.

Shunting biss

4.6.6.

Operazzjonijiet oħrajn (7) 

5.

Leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli (7) 

6.

Żona tal-operazzjoni (7) 

7.

Restrizzjonijiet u kondizzjonijiet tal-użu

8.

Informazzjoni addizzjonali

9.

Data tal-ħruġ u firmatarju awtorizzat/timbru tal-awtorità( 1 ) Ir-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (ĠU L 138, 26.5.2016, p. 1).

( 2 ) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/762 tat-8 ta' Marzu 2018 li jistabbilixxi metodi ta' sikurezza komuni dwar ir-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1158/2010 u (UE) Nru 1169/2010 (ara l-paġna 26 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

( 3 ) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/761 tas-16 ta' Frar 2018 li jistabbilixxi metodi komuni ta' sikurezza għas-superviżjoni mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza wara l-ħruġ ta' ċertifikat ta' sikurezza uniku jew ta' awtorizzazzjoni tas-sikurezza skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1077/2012 (ara l-paġna 16 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

( 4 ) Għal kull Stat Membru kkonċernat miż-żona maħsuba tal-operazzjoni.

( 5 ) “Oġġetti perikolużi” tfisser sustanzi u oġġetti li l-ġarr tagħhom huwa awtorizzat biss skont il-kondizzjonijiet preskritti fid-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).

( 6 ) Għal kull Stat Membru kkonċernat miż-żona maħsuba tal-operazzjoni.

( 7 ) Għal kull Stat Membru kkonċernat miż-żona maħsuba tal-operazzjoni.

Top