EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0341-20160501

Consolidated text: Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/341 tas-17 ta' Diċembru 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli tranżizzjonali għal ċerti dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni fejn is-sistemi elettroniċi rilevanti għadhom ma sarux operazzjonali u li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/2016-05-01

02016R0341 — MT — 01.05.2016 — 001.006


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

▼C3

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/341

tas-17 ta' Diċembru 2015

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli tranżizzjonali għal ċerti dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni fejn is-sistemi elettroniċi rilevanti għadhom ma sarux operazzjonali u li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446

▼B

(ĠU L 069 15.3.2016, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/698 tat-8 ta' April 2016

  L 121

1

11.5.2016


Ikkoreġut bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 101, 16.4.2016, p.  33 (2016/341)

►C2

Rettifika, ĠU L 281, 31.10.2017, p.  34 (2016/341)

►C3

Rettifika, ĠU L 152, 15.6.2018, p.  61 (2016/341)

►C4

Rettifika, ĠU L 096, 5.4.2019, p.  55 (2016/341)
▼B

▼C3

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/341

tas-17 ta' Diċembru 2015

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli tranżizzjonali għal ċerti dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni fejn is-sistemi elettroniċi rilevanti għadhom ma sarux operazzjonali u li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446

▼BKAPITOLU 1

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri tranżizzjonali dwar il-mezzi għall-iskambju u l-ħażna tad-dejta msemmija fl-Artikolu 278 tal-Kodiċi) sakemm jibdew joperaw is-sistemi elettroniċi li huma meħtieġa għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi.

2.  Ir-rekwiżiti tad-dejta, il-formats u l-kodiċijiet, li jridu jiġu applikati għall-perjodi tranżizzjonali stipulati f'dan ir-Regolment, ir-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 huma stabbiliti fl-Annessi għal dan ir-Regolament.TAQSIMA 1

Deċiżjonijiet marbutin mal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali

Artikolu 2

Applikazzjonijiet u deċiżjonijiet

Sad-data tal-iskjerament tas-sistema ta' Deċiżjonijiet Doganali tal-KDU msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritjiet doganali jistgħu jippermettu għal mezzi oħrajn, għajr it-tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta li sejrin jistgħu jintużaw fir-rigward tal-applikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet u kull eventwalità li tista' taffettwa l-applikazzjoni jew id-deċiżjoni oriġinali b'impatt f'wieħed jew f'bosta mill-Istati Membri.

Artikolu 3

Mezzi ta' skambju u ħażna tal-informazzjoni

1.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali KDU msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali għandhom jiggarantixxu d-disponibbiltà tal-mezzi ta' skambju u ħażna tal-informazzjoni bil-għan li jiggarantixxu l-konsultazzjonijiet li għandhom isiru b'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447.

2.  Kull awtorità doganali għandha taħtar punti ta' kuntatt responsabbli għal kwalunkwe skambju ta' informazzjoni bejnha u awtoritajiet doganali oħrajn, kif ukoll bejniethom u l-Kummissjoni, u għandha tikkomunika d-dettalji ta' kuntatt tal-punti ta' kuntatt lill-Kummissjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-lista ta' punti ta' kuntatt disponibbli fuq is-sit elettroniku tagħha.TAQSIMA 2

Deċiżjonjiet relatati mal-BTI

Artikolu 4

Formola tal-applikazzjoni u deċiżjonijiet dwar il-BTI

1.  Sad-dati tal-aġġornament tas-sistema BTI msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritjiet doganali jistgħu jippermettu li jintużaw mezzi oħrajn, għajr it-tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għall-applikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet relatati mal-BTI jew għal kwalunkwe avveniment li jista' jaffettwa l-applikazzjoni jew id-deċiżjoni oriġinali.

2.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, għandhom japplikaw dawn li ġejjin:

(a) sad-data tal-aġġornament tal-ewwel fażi tas-sistema elettronika:

(i) l-applikazzjonijiet għal deċiżjoni dwar il-BTI għandhom isiru bl-użu tal-format tal-formola stabbilta fl-Anness 2; u

(ii) id-deċiżjonijiet dwar il-BTI għandhom jittieħdu bl-użu tal-format tal-formola stabbilita fl-Anness 3;

(b) mid-data tal-aġġornament tal-ewwel fażi tas-sistema elettronika sad-data tal-aġġornament tat-tieni fażi tas-sistema elettronika:

(i) l-applikazzjonijiet għal deċiżjoni dwar il-BTI għandhom isiru bl-użu tal-format tal-formola stabbilta fl-Anness 4; u

(ii) id-deċiżjonijiet dwar il-BTI għandhom jittieħdu bl-użu tal-format tal-formola stabbilita fl-Anness 5.TAQSIMA 3

Applikazzjoni għall-istatus ta' AEO

Artikolu 5

Forma ta' applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet

1.  Sad-data tal-aġġornament tas-sistema tal-AEO msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritjiet doganali jistgħu jippermettu li jintużaw mezzi oħrajn, minbarra t-tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta jistgħu jintużaw fir-rigward tal-applikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet relatati mal-AEO, jew jistgħu jħallu lok għal kwalunkwe eventwalità li tista' taffettwa l-applikazzjoni jew id-deċiżjoni oriġinali.

2.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, għandhom japplikaw dawn li ġejjin:

(a) applikazzjonijiet għall-istatus ta' AEO għandhom jiġu ppreżentati bl-użu tal-format tal-formola stabbilit fl-Anness 6; u

(b) awtorizzazzjonijiet li jagħtu l-istatus ta' OEA għandhom jinħarġu bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness 7.KAPITOLU 2

IL-VALUR TAL-OĠĠETTI GĦAL GĦANIJIET DOGANALI

Artikolu 6

Dikjarazzjoni tad-dettalji relatati mal-valur doganali

1.  Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistemi tal-Importazzjoni Nazzjonali msemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa għandha tinkludi dettalji relatati mal-valur doganali.

2.  L-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu li jintużaw mezzi oħrajn, għajr it-tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta, fir-rigward tad-dispożizzjoni tad-dettalji msemmija fil-paragrafu 1.

3.  Meta d-dikjarazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jiġu pprovduti bl-użu ta' mezzi oħrajn għajr it-tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta, din għandha ssir bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness 8.

4.  L-awtoritajiet doganali jistgħu jirrinunzjaw l-obbligu li jiġu pprovduti d-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, fejn il-valur doganali tal-oġġetti inkwistjoni ma jistax jiġi ddeterminat abbażi tal-Artikolu 70 tal-Kodiċi.

5.  Ħlief fejn ikun essenzjali għad-determinazzjoni korretta tal-valur doganali, l-awtoritajiet doganali għandhom jirrinunzjaw għall-obbligu li jipprovdu d-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a) meta l-valur doganali tal-oġġetti importati f'kunsinna ma jaqbiżx l-EUR 20 000 , dejjem jekk il-kunsinna ma tkunx parti minn kunsinni maqsuma jew multipli mill-istess speditur lill-istess destinatarju;

(b) meta t-tranżazzjoni sottostanti għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-oġġetti tkun ta' natura mhux kummerċjali;

(c) meta s-sottomissjoni tad-dettalji inkwistjoni ma tkunx meħtieġa għall-applikazzjoni tat-Tariffa Doganali Komuni;

(d) meta d-dazji doganali previsti fit-Tariffa Doganali Komuni ma jkunux taxxabbli.

6.  Fil-każ tat-traffiku kontinwu fil-oġġetti mill-istess bejjiegħ lill-istess xerrej taħt l-istess kundizzjonijiet kummerċjali, l-awtoritajiet doganali jistgħu jirrinunzjaw ir-rekwiżit attwali li jiġu pprovduti d-dettalji msemmija fil-paragrafu 1.KAPITOLU 3

GARANZIJA GĦAL DEJN DOGANALI POTENZJALI JEW EŻISTENTI

Artikolu 7

Mezzi ta' skambju u ħażna tal-informazzjoni

1.  Sad-dati tal-iskjerament tas-sistema tal-Ġestjoni tal-Garanziji tal-UCC (GUM) msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu sabiex jintużaw mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta sabiex ikunu jistgħu jintużaw għall-iskambju u l-ħażna ta' informazzjoni relatata mal-garanziji.

2.  Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, dawn li ġejjin għandhom ikunu japplikaw fir-rigward tal-iskambju u l-ħażna ta' informazzjoni li tappartjeni għal garanziji, li jistgħu jintużaw f'aktar minn Stat Membru wieħed, kif imsemmi fl-Artikolu 147 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 u li huma ppreżentati għal kwalunkwe skop għajr għat-tranżitu:

(a) il-ħażna tal-informazzjoni għandha ssir mill-awtoritajiet doganali ta' kull Stat Membru b'konformità mas-sistema nazzjonali eżistenti,u

(b) għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali, għandha tintuża l-posta elettronika.

3.  Il-punt ta' kuntatt magħżul b'konformità mal-Artikolu 3(2), li għandu jkun responsabbli għall-iskambju msemmi fil-paragrafu 2(b).

Artikolu 8

Monitoraġġ tal-ammont ta' referenza mill-awtoritajiet doganali

1.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema ta' GUM imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, il-persuna msemmija fl-Artikolu 155(4) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 għandha tispeċifika fl-applikazzjoni għall-għoti ta' garanzija komprensiva d-diviżjoni tal-ammont ta' referenza bejn l-Istati Membri fejn hija twettaq operazzjonijiet, ħlief fir-rigward tal-oġġetti mqiegħda taħt proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni, li għandha tiġi koperta mill-garanzija.

2.  L-uffiċċju doganali tal-garanzija li jirċievi l-applikazzjoni għandu jikkonsulta lill-Istati Membri l-oħrajn imsemmija fl-applikazzjoni dwar id-diviżjoni tal-ammont ta' referenza mitluba mill-persuna li għandha tipprovdi l-garanzija, b'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447.

3.  Skont l-Artikolu 157 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447, kull Stat Membru għandu jkun responsabbli għall-monitoraġġ tal-parti tiegħu tal-ammont ta' referenza.KAPITOLU 4

IL-WASLA TAL-OĠĠETTI U L-ĦAŻNA TEMPORANJA

Artikolu 9

Notifika tal-wasla ta' bastiment tal-baħar jew ta' inġenju tal-ajru

Sad-dati tal-iskjerament tas-sistemi ta' Notifika tal-Wasla, Notifika tal-Preżentazzjoni u Ħażna Temporanja tal-KDU msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu għal mezzi oħrajn għat-tekniki elettroniċi ta' pproċessar tad-dejta li sejrin jintużaw għas-sottomissjoni ta' notifika tal-wasla ta' bastiment tal-baħar jew ta' inġenju tal-ajru skont l-Artikolu 133 tal-Kodiċi.

Artikolu 10

Preżentazzjoni tal-oġġetti lid-dwana

Sad-dati tal-iskjerament tas-sistemi ta' Notifika tal-Wasla, Notifika tal-Preżentazzjoni u Ħażna Temporanja tal-KDU msemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu sabiex jintużaw mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għall-preżentazzjoni ta' oġġetti lid-dwana skont l-Artikolu 139 tal-Kodiċi.

Artikolu 11

Dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja

Sad-dati tal-iskjerament tas-sistemi ta' Notifika tal-Wasla, Notifika tal-Preżentazzjoni u Ħażna Temporanja tal-KDU msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu sabiex jintużaw mezzi għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għall-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja skont l-Artikolu 145 tal-Kodiċi.KAPITOLU 5

L-ISTATUS DOGANALI U T-TQEGĦID TA' OĠĠETTI TAĦT PROĊEDURA DOGANALITAQSIMA 1

Status doganali tal-oġġetti

Artikolu 12

Prova tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni għall-oġġetti koperti minn proċedura ta' tranżitu ssimplifikata tal-Unjoni

Sad-dati tal-aġġornament tal-NCTS imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, fejn tintuża l-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru jew bil-baħar skont l-Artikolu 24(1) ta' dan ir-Regolament, il-prova tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni għandha tiġi pprovduta billi tiddaħħal l-ittra “Ċ” (ekwivalenti għal “T2L”) flimkien mal-punti rilevanti fuq il-manifest.

Artikolu 13

Formoli għall-prova tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni

1.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema tal-Prova tal-Istatus tal-Unjoni tal-KDU (PoUS) imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu sabiex jintużaw mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għall-iskambju u l-ħażna ta' informazzjoni relatata mal-prova tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni.

2.  Meta jintużaw mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għall-wiri tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni, għandu jiġi pprovdut dokument “T2L” jew “T2LF” bl-użu tal-formola Kopja 4 jew Kopja 4/5 kif stabbilit fit-Titolu III tal-Anness B-01 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

3.  Fejn meħtieġ, dik il-formola għandha tiġi ssupplimentata b'folja ta' kontinwazzjoni waħda jew aktar li jikkorrespondu għall-Kopja 4 jew għall-Kopja 4/5 kif stabbilit fit-Titolu IV tal-Anness B-01 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

4.  Sad-data ta' skjerament tas-sistema tal-PoUS imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali għandhom jippermettu sabiex jintużaw il-listi tat-tagħbija mfasslin bl-użu tal-formola stabbilita fil-Parti II tal-Kapitolu III tal-Anness 72-04 għar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 minflok il-folji ta' kontinwazzjoni bħala l-parti deskrittiva ta' dokument “T2L” jew “T2LF”.

5.  Meta jintużaw tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta mill-awtoritajiet doganali sabiex jipproduċu d-dokument “T2L” jew “T2LF” u din ma tippermettix l-użu tal-folji ta' kontinwazzjoni, il-formola stipulata fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandha tkun issupplimentata b'formola waħda jew aktar li jikkorrespondu għall-Kopja 4 jew għall-Kopja 4/5 kif stabbilit fit-Titolu III tal-Anness B-01 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

▼C4

6.  Meta emittent awtorizzat juża t-timbru speċjali msemmi fl-Artikolu 128a(2)(e)(ii) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 dak it-timbru għandu jiġi approvat mill-awtoritajiet doganali u jkun jikkorrespondi għall-kampjun stabbilit fil-Kapitolu II tal-Parti II tal-Anness 72-04 għar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446. Għandha tapplika t-Taqsima 23 u 23.1 tal-Anness 72-04 għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447.

▼BTAQSIMA 2

It-tqegħid ta' oġġetti taħt proċedura doganali

Artikolu 14

Mezzi għall-iskambju tad-dejta

Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistemi tal-Importazzjoni Nazzjonali msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu sabiex jintużaw mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għas-sottomissjoni tad-dikjarazzjonijiet doganali għat-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċeduri doganali li ġejjin:

(a) ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa;

(b) il-ħażna doganali;

(c) id-dħul temporanju;

(d) l-użu finali;

(e) l-ipproċessar attiv.

Artikolu 15

Formoli għad-dikjarazzjonijiet doganali

Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistemi tal-Importazzjoni Nazzjonali msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, fejn jintużaw mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar għall-proċeduri doganali elenkati fl-Artikolu 14, id-dikjarazzjonijiet doganali għandhom jiġu sottomessi bl-użu tal-formoli previsti fl-Anness 9, Appendiċijiet B1-D1, kif xieraq.

Artikolu 16

Formoli għal dikjarazzjonijiet doganali simplifikati

1.  Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistemi tal-Importazzjoni Nazzjonali msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, fejn dikjarazzjoni doganali simplifikata kif imsemmi fl-Artikolu 166 tal-Kodiċi tiġi ppreżentata bl-użu ta' mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għal proċeduta msemmija fl-Artikolu 14 ta' dan ir-Regolament, dan għandu jsir permezz tal-formoli relevanti pprovduti fl-Anness 9, Appendiċijiet B1 sa B5.

2.  Sad-dati tal-aġġornament tas-sistemi msemmijin fil-paragrafu 1, meta persuna tkun ingħatat awtorizzazzjoni għall-użu regolari ta' dikjarazzjoni simplifikata kif imsemmi fl-Artikolu 166(2) tal-Kodiċi relatat ma' proċedura msemmija fl-Artikolu 14 ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet doganali jistgħu jaċċettaw dokument kummerċjali jew amministrattiv bħala dikjarazzjoni simplifikata diment li dak id-dokument ikun fih mill-inqas id-dettalji meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-oġġetti u jkun akkumpanjat minn applikazzjoni sabiex l-oġġetti jitqiegħdu taħt il-proċedura doganali rilevanti.

Artikolu 17

Is-sottomissjoni ta' dikjarazzjoni doganali qabel il-preżentazzjoni tal-oġġetti

Sad-dati rispettivi tal-iskjerament tas-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni (AES) u tal-aġġornament tas-Sistema tal-Importazzjoni Nazzjonali msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, meta tkun ġiet ippreżentata dikjarazzjoni doganali qabel il-preżentazzjoni tal-oġġetti skont l-Artikolu 171 tal-Kodiċi, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu l-użu ta' mezzi oħrajn, minbarra tekniki elettroniċi tal-ipproċessar tad-dejta, għall-preżentazzjoni tan-notifiki ta' preżentazzjoni.

Artikolu 18

Mezzi ta' skambju tal-informazzjoni għar-rilaxx ċentralizzat

1.  Sad-dati rispettivi tal-iskjerament tas-sistema tal-KDU ta' Rilaxx Ċentralizzat għall-importazzjoni (CCI) u tal-AES imsemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali involuti f'awtorizzazzjoni ta' rilaxx ċentralizzat għandhom jikkooperaw sabiex jistabbilixxu arranġamenti li jiżguraw il-konformità mal-Artikolu 179(4) u (5) tal-Kodiċi.

2.  L-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu sabiex jintużaw mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali u bejn l-awtoritajiet doganali u d-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għal rilaxx ċentralizzat.

Artikolu 19

Il-ħażna tal-informazzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-lista ta' applikazzjonijiet għal u awtorizzazzjonijiet tar-rilaxx ċentralizzat, li din tal-aħħarimbagħad għandha taħżen fil-grupp rilevanti fiċ-Ċentru tar-Riżorsi tal-Komunikazzjoni u l-Informazzjoni għall-Amministrazzjonijiet, in-Negozji u ċ-Ċittadini (CIRCABC).

2.  L-Istati Membri għandhom iżommu aġġornata l-lista msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 20

Iċ-ċaħda ta' applikazzjoni għar-rilaxx ċentralizzat

Sad-dati rispettivi tal-iskjerament tas-CCI u tal-AES imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtorità doganali kompetenti biex tieħu deċiżjoni tista' tiċħad applikazzjonijiet għal rilaxx ċentralizzat meta l-awtorizzazzjoni toħloq piż amministrattiv sproporzjonat.

Artikolu 21

L-entrati fir-rekords tad-dikjarant

1.  Sad-dati rispettivi tal-aġġornament tas-Sistemi tal-Importazzjoni Nazzjonali u l-iskjerament tal-AES imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu sabiex jintużaw mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għas-sottomissjoni tan-notifika tal-preżentazzjoni, ħlief meta l-obbligu li l-oġġetti jiġu ppreżentati lid-dwana tiġi rrinunzjata b'konformità mal-Artikolu 182(3) tal-Kodiċi.

2.  Sad-data tal-iskjerament tal-AES, kif imsemmi fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, għat-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura ta' esportazzjoni jew esportazzjoni mill-ġdid, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu li n-notifika tal-preżentazzjoni tiġi ssostitwita minn dikjarazzjoni, inkluż dikjarazzjoni simplifikata.KAPITOLU 6

PROĊEDURI SPEĊJALITAQSIMA 1

Dispożizzjonijiet ġenerali għal proċeduri ġenerali minbarra ta' tranżitu

Artikolu 22

Formoli għal applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet rigward proċeduri speċjali

1.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema ta' Deċiżjonijiet Doganali tal-KDU msemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, fejn applikazzjoni għal awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 211(1) tal-Kodiċi ma tkunx ibbażata fuq dikjarazzjoni doganali, kif ukoll meta jiġu sottomessi mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta, dik l-applikazzjoni għandha ssir bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness 12 għal dan ir-Regolament.

2.  Meta l-awtoritajiet doganali kompetenti biex jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jiddeċiedu li jagħtu l-awtorizzazzjoni, għandhom jagħmlu dan billi jużaw il-formola stabbilita fl-Anness 12.

Artikolu 23

Il-mezzi li għandhom jintużaw għall-iskambju standardizzat tal-informazzjoni

1.  Sad-dati tal-iskjerament tas-sistema tal-Formoli ta' Informazzjoni tal-KDU (INF) għal Proċeduri Speċjali msemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu li jintużaw mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għall-iskambju standard ta' informazzjoni.

2.  Meta jintużaw mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għal skambju standardizzat ta' informazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 181 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, għandhom jintużaw il-formoli ta' informazzjoni stipulati fl-Anness 13 ta' dan ir-Regolament.

3.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-formoli ta' informazzjoni stipulati fl-Anness 13 għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrispondenza stabbilita fl-appendiċi tiegħu.

4.  Meta jkun meħtieġ skambju standardizzat tal-informazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 181 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 għall-każ tan-negozju msemmi fl-Artikolu 1(27) ta' dak ir-Regolament, jista' jintuża kull metodu tal-iskambju standardizzat tal-informazzjoni.TAQSIMA 2

It-tranżitu

Artikolu 24

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.  Sad-dati tal-aġġornament tal-NCTS imsemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, għandha tapplika l-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija, bl-ajru jew bil-baħar kif imsemmi fl-Artikoli 25, 26 u 29 sa 51 ta' dan ir-Regolament.

2.  Sal-1 ta' Mejju 2018, il-proċeduri ta' tranżitu tal-Unjoni bbażati fuq manifest elettroniku għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru jew bil-baħar imsemmija fl-Artikoli 27, 28, 29, 52 u 53 ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw għal dawk l-operaturi ekonomiċi li sa issa għadhom ma aġġornawx is-sistemi meħtieġa għall-applikazzjoni tal-Artikolu 233(4)(e) tal-Kodiċi.

Sa dik id-data, il-proċeduri msemmija fl-Artikoli 27, 28, 29, 52 u 53 għandhom jitqiesu bħala ekwivalenti għall-proċedura stipulata fl-Artikolu 233(4)(e) tal-Kodiċi u ma għandha tkun meħtieġa ebda garanzija b'konformità mal-Artikolu 89(8)(d) tal-Kodiċi.

Artikolu 25

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija

1.  L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija għandha tingħata lill-applikanti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-applikant huwa impriża ferrovjarja;

(b) l-applikant huwa stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(c) l-applikant juża regolarment il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni, jew l-awtorità doganali kompetenti taf li huwa jista' jissodisfa l-obbligi skont il-proċedura; u

(d) l-applikant ma kkommetta ebda reat serju jew repetut kontra l-leġiżlazzjoni fiskali jew doganali.

2.  L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija għandha tapplika fl-Istati Membri kollha.

Artikolu 26

Awtorizzazzjonijiet għall-użu tal-proċeduri ta' tranżitu tal-Unjoni bbażati fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru jew bil-baħar

1.  L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċeduri ta' tranżitu tal-Unjoni bbażati fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru jew bil-baħar għandha tingħata lill-applikanti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) fil-każ tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru, l-applikant huwa kumpanija tal-ajru;

(b) fil-każ tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-baħar, l-applikant huwa kumpanija tat-trasport marittimu;

(c) l-applikant huwa stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(d) l-applikant juża regolarment il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni, jew l-awtorità doganali kompetenti taf li huwa jista' jissodisfa l-obbligi skont il-proċedura; u

(e) l-applikant ma kkommetta ebda reat serju jew repetut kontra l-leġiżlazzjoni fiskali jew doganali.

2.  L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċeduri ta' tranżitu tal-Unjoni bbażati fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru jew bil-baħar għandha tapplika fl-Istati Membri speċifikati fl-awtorizzazzjoni.

Artikolu 27

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq manifest elettroniku għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru

1.  L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq manifest elettroniku għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru għandha tingħata lill-applikanti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-applikant huwa kumpanija tal-ajru li topera għadd sinjifikanti ta' titjiriet bejn ajruporti tal-Unjoni;

(b) l-applikant huwa stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni jew għandu l-uffiċċju rreġistrat, il-kwartieri ġenerali jew is-sede prinċipali fl-Unjoni;

(c) l-applikant juża regolarment il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni, jew l-awtorità doganali kompetenti taf li huwa jista' jissodisfa l-obbligi skont il-proċedura; u

(d) l-applikant ma kkommetta ebda reat serju jew repetut kontra l-leġiżlazzjoni fiskali jew doganali.

2.  Mal-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni għal dik l-awtorizzazzjoni, l-awtoritajiet doganali kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-Istati Membri l-oħrajn li fit-territorji tagħhom jinsabu l-ajruporti tat-tluq u tad-destinazzjoni konnessi b'sistemi elettroniċi li jippermettu l-iskambju tal-informazzjoni.

Diment li ma tasal ebda oġġezzjoni fi żmien 60 jum mid-data tan-notifika, l-awtoritajiet doganali kompetenti għandhom joħorġu l-awtorizzazzjoni.

3.  L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq manifest elettroniku għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru għandha tapplika għall-operazzjonijiet ta' tranżitu tal-Unjoni bejn l-ajruporti speċifikati fl-awtorizzazzjoni.

Artikolu 28

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq manifest elettroniku għall-oġġetti ttrasportati bil-baħar

1.  L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq manifest elettroniku għall-oġġetti ttrasportati bil-baħar għandha tingħata lill-applikanti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-applikant huwa kumpanija tat-trasport bil-baħar li topera għadd sinjifikanti ta' vjaġġi bejn portijiet tal-Unjoni;

(b) l-applikant huwa stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni jew għandu l-uffiċċju rreġistrat, il-kwartieri ġenerali jew is-sede prinċipali fl-Unjoni;

(c) l-applikant juża regolarment il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni, jew l-awtorità doganali kompetenti taf li huwa jista' jissodisfa l-obbligi skont il-proċedura; u

(d) l-applikant ma kkommetta ebda reat serju jew repetut kontra l-leġiżlazzjoni fiskali jew doganali.

2.  Mal-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni għal dik l-awtorizzazzjoni, l-awtoritajiet doganali kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-Istati Membri l-oħrajn li fit-territorji tagħhom jinsabu l-portijiet tat-tluq u tad-destinazzjoni konnessi b'sistemi elettroniċi li jippermettu l-iskambju tal-informazzjoni.

Diment li ma tasal ebda oġġezzjoni fi żmien 60 jum mid-data tan-notifika, l-awtoritajiet doganali kompetenti għandhom joħorġu l-awtorizzazzjoni.

3.  L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq manifest elettroniku għall-oġġetti ttrasportati bil-baħar għandha tapplika għall-operazzjonijiet ta' tranżitu tal-Unjoni bejn il-portijiet speċifikati fl-awtorizzazzjoni.

Artikolu 29

Dispożizzjonijiet relatati mal-awtorizzazzjonijiet għall-użu tal-proċeduri ta' tranżitu tal-Unjoni bbażati fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija, bl-ajru jew bil-baħar u għall-użu tal-proċeduri ta' tranżitu tal-Unjoni bbażati fuq manifest elettroniku għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru jew bil-baħar

1.  Awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikoli 25, 26, 27 u28 għandha tingħata biss diment li:

(a) l-awtorità doganali kompetenti tqis li hija ser tkun tista' tissorvelja l-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni u twettaq il-kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat għar-rekwiżiti tal-persuna kkonċernata;

(b) l-applikant iżomm rekords li jagħtu ċ-ċans lill-awtoritajiet doganali kompetenti jwettqu kontrolli effettivi.

2.  Meta l-applikant ikollu awtorizzazzjoni tal-AEO msemmija fl-Artikolu 38(2)(a) tal-Kodiċi, ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 25(1)(d), 26(1)(e), 27(1)(d), 28(1)(d), u l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jitqiesu bħala li ġew issodisfati.

Artikolu 30

Nota ta' kunsinna tas-CIM bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija

Diment li tintuża għall-operazzjonijiet tat-trasport li jitwettqu mill-impriżi ferrovjarji awtorizzati b'kooperazzjoni ma' xulxin, in-nota ta' konsenja tas-CIM għandha titqies bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija.

Artikolu 31

Id-detentur tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija u l-obbligi tiegħu

1.  Id-detentur tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija għandu jkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a) impriża ferrovjarja awtorizzata li hija stabbilita fi Stat Membru u li taċċetta oġġetti għat-trasport taħt kopertura ta' nota ta' kunsinna tas-CIM bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija, u li timla l-kaxxa 58b tan-nota ta' kunsinna tas-CIM billi timmarka l-kaxxa “iva” u billi ddaħħal il-kodiċi tal-UIC; jew

(b) meta l-operazzjoni tat-trasport tibda barra mit-territorju doganali tal-Unjoni u l-oġġetti jidħlu f'dak it-territorju doganali, kwalunkwe impriża ferrovjarja awtorizzata li hija stabbilita fi Stat Membru u li f'isimha timtela l-kaxxa 58b minn impriża ferrovjarja ta' pajjiż terz.

2.  Id-detentur ta' dik il-proċedura jżomm lilu nnifsu responsabbli għad-dikjarazzjoni impliċita li l-impriżi ferrovjarji suċċessivi jew sostituti involuti fl-użu tal-operazzjoni ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta jissodisfaw ukoll ir-rekwiżiti tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija.

Artikolu 32

Obbligi tal-impriża ferrovjarja awtorizzata

1.  L-oġġetti suċċessivament jittieħdu u jiġu ttrasportati minn impriżi ferrovjarji awtorizzati differenti fuq l-iskala nazzjonali, u l-impriżi ferrovjarji awtorizzati involuti għandhom jiddikjaraw lilhom infushom bħala responsabbli flimkien lejn l-awtorità doganali għal kwalunkwe dejn doganali potenzjali.

2.  Minkejja l-obbligi tad-detentur tal-proċedura, kif imsemmi fl-Artikolu 233(1) u (2) tal-Kodiċi, impriżi ferrovjarji awtorizzati oħrajn li jieħdu f'idejhom l-oġġetti matul l-operazzjoni tat-trasport u li huma indikati fil-kaxxa 57 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM għandhom ikunu responsabbli wkoll għall-applikazzjoni xierqa tal-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija.

3.  L-impriżi ferrovjarji, b'kooperazzjoni ma' xulxin, għandhom iħaddmu sistema maqbula b'mod komuni sabiex jivverifikaw u jinvestigaw l-irregolaritajiet, kif ukoll il-moviment tal-oġġetti tagħhom, u għandhom ikunu responsabbli għal dawn li ġejjin:

(a) għas-saldu separat tal-ispejjeż tat-trasport abbażi tal-informazzjoni li għandha tinżamm disponibbli għal kull operazzjoni ta' tranżitu tal-Unjoni għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija u għal kull xahar għall-impriżi ferrovjarji awtorizzati indipendenti kkonċernati f'kull Stat Membru;

(b) għat-tqassim tal-ispejjeż tat-trasport għal kull Stat Membru li fit-territorju tiegħu jidħlu l-oġġetti matul l-użu tal-operazzjoni ta' tranżitu tal-Unjoni għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija; u

(c) għall-ħlas tas-sehem rispettiv tal-ispejjeż imġarrba minn kull waħda mill-impriżi ferrovjarji awtorizzati li kkooperaw.

Artikolu 33

Formalitajiet fl-uffiċċju doganali tat-tluq

1.  Meta l-oġġetti jitqiegħdu taħt il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija u l-operazzjoni ta' tranżitu tal-Unjoni tibda u tkun trid tispiċċa fit-territorju doganali tal-Unjoni, in-nota ta' kunsinna tas-CIM għandha tiġi ppreżentata fl-uffiċċju doganali tat-tluq.

2.  L-uffiċċju doganali tat-tluq għandu jdaħħal b'mod ċar fil-kaxxa riservata għad-dwana fuq il-folji 1, 2 u 3 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM:

(a) il-kodiċi “T1” meta l-oġġetti jiċċaqalqu taħt il-proċedura esterna ta' tranżitu tal-Unjoni b'konformità mal-Artikoli 226(1) u 226 (2) tal-Kodiċi;

(b) il-kodiċi “T2”, meta l-oġġetti jiċċaqalqu taħt il-proċedura ta' tranżitu intern tal-Unjoni b'konformità mal-Artikolu 227(1) tal-Kodiċi; jew

(c) il-kodiċi “T2F”, f'każ li hemm referenza għalih fl-Artikolu 188 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

Il-kodiċijiet “T2” u “T2F” għandhom jiġu awtentiċizzati bit-timbru tal-uffiċċju doganali tat-tluq.

3.  Il-kopji kollha tan-nota ta' kunsinna tas-CIM għandhom jiġu rritornati lill-persuna kkonċernata.

4.  L-impriża ferrovjarja awtorizzata għandha tiżgura li l-oġġetti ttrasportati taħt il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija tiġi identifikata b'tikketti li jkollhom pittogramma, li kampjun tagħha jidher fl-Anness 10. It-tikketti għandhom jitwaħħlu ma' jew jiġu stampati direttament fuq in-nota ta' kunsinna tas-CIM u mal-vagun tal-ferrovija rilevanti fil-każ ta' tagħbija sħiħa jew, f'każijiet oħrajn, mal-pakkett jew pakketti individwali. It-tikketti jistgħu jiġu sostitwiti b'timbru li jirriproduċi l-pittogramma li tidher fl-Anness 10.

5.  Meta l-operazzjoni tat-trasport tibda barra mit-territorju doganali tal-Unjoni u trid tispiċċa f'dak it-territorju, l-uffiċċju doganali kompetenti għall-istazzjon fil-fruntieri, li minnu jiddaħħlu l-oġġetti fit-territorju doganali tal-Unjoni, għandu jaġixxi bħala l-uffiċċju doganali tat-tluq.

Ma hemmx bżonn li jitwettqu formalitajiet fl-uffiċċju doganali tat-tluq.

Artikolu 34

Il-listi tat-tagħbija

1.  F'każ ta' nota ta' kunsinna tas-CIM li tinkludi aktar minn vagun jew kontejner wieħed, jistgħu jintużaw il-listi tat-tagħbija pprovduti fil-formola stabbilita fl-Anness 11.

2.  Il-listi tat-tagħbija għandhom jinkludu n-numru tal-vagun li għalih jirreferu n-noti ta' kunsinna tas-CIM, jew, fejn xieraq, in-numru tal-kontejner li jinkludi l-oġġetti.

3.  Fil-każ ta' operazzjonijiet tat-trasport li jibdew fit-territorju doganali tal-Unjoni li jinkludu kemm oġġetti li jiċċaqalqu taħt il-proċedura ta' tranżitu estern tal-Unjoni kif ukoll oġġetti li jiċċaqalqu taħt il-proċedura ta' tranżitu intern tal-Unjoni, għandhom jitħejjew listi tat-tagħbija separati.

In-numri tas-serje tal-listi tat-tagħbija relatati ma' kull waħda miż-żewġ kategoriji ta' oġġetti għandhom jiddaħħlu fil-kaxxa riservata għad-deskrizzjoni tal-oġġetti fuq in-nota ta' kunsinna tas-CIM.

4.  Il-listi tat-tagħbija li jakkumpanjaw in-nota ta' kunsinna tas-CIM għandhom jifformaw parti integrali minnha u għandu jkollhom l-istess effetti legali.

5.  Il-listi tat-tagħbija oriġinali għandhom jiġu awtentiċizzati bit-timbru tal-istazzjon tad-dispaċċ.

Artikolu 35

Formalitajiet fl-uffiċċju doganali tat-tranżitu

Meta tapplika l-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija, ma hemmx bżonn li jitwettqu formalitajiet fl-uffiċċju doganali tat-tranżitu.

Artikolu 36

Formalitajiet fl-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni

1.  Meta l-oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija tasal fl-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni, dawn li ġejjin għandhom jiġu ppreżentati mill-impriża ferrovjarja awtorizzata f'dak l-uffiċċju doganali:

(a) l-oġġetti;

(b) il-folji 2 u 3 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM.

L-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni għandu jirritorna l-folja 2 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM lill-impriża ferrovjarja awtorizzata wara li jittimbraha u għandu jżomm il-folja 3 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM.

2.  L-uffiċċju doganali kompetenti għall-istazzjon tad-destinazzjoni għandu jaġixxi bħala l-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni.

Madankollu, jekk l-oġġetti jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa jew jitqiegħdu taħt proċedura doganali oħra fi stazzjon intermedju, l-uffiċċju doganali kompetenti għal dak l-istazzjon għandu jaġixxi bħala l-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni. Dak l- uffiċċju doganali għandu jittimbra l-folji 2 u 3 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM u l-kopja supplimentari tal-folja 3 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM ippreżentata mill-impriża ferrovjarja awtorizzata u japprovahom b'waħda mill-indikazzjonijiet li ġejjin:

 Cleared;

 Dédouané;

 Verzollt;

 Sdoganato;

 Vrijgemaakt;

 Toldbehandlet;

 Εκτελωνισμένο;

 Despachado de aduana;

 Desalfandegado;

 Tulliselvitetty;

 Tullklarerat;

 Propuštěno;

 Lõpetatud;

 Nomuitots;

 Išleista;

 Vámkezelve;

 Mgħoddija;

 Odprawiony;

 Ocarinjeno;

 Prepustené;

 Оформено;

 Vămuit; jew

 Ocarinjeno.

Dak l-uffiċċju doganali għandu, mingħajr dewmien, jirritorna l-folji 2 u 3 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM lill-impriża ferrovjarja awtorizzata wara li jkun ittimbrahom u jżomm il-kopja supplimentari tal-folja 3 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM.

3.  Il-proċedura msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu ma għandhiex tapplika għall-prodotti soġġetti għad-dazji tad-dwana kif definit fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE ( 1 ).

4.  Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità doganali kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni tista' titlob verifika a posteriori tal-approvazzjonijiet magħmula mill-awtorità doganali kompetenti għall-istazzjon intermedju fuq il-folji 2 u 3 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM.

5.  L-Artikolu 33(1), (2) u (3) għandu japplika għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija meta l-operazzjoni tat-trasport tibda fit-territorju doganali tal-Unjoni u trid tispiċċa barra dak it-territorju.

L-uffiċċju doganali kompetenti għall-istazzjon fil-fruntieri, li minnu l-oġġetti taħt il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija titlaq mit-territorju doganali tal-Unjoni, għandu jaġixxi bħala l-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni. Ma hemmx bżonn li jitwettqu formalitajiet fl-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni.

Artikolu 37

Modifika tal-kuntratt tat-trasport

Meta l-kuntratt tat-trasport jiġi modifikat sabiex:

(a) operazzjoni tat-trasport li kellha tispiċċa barra mit-territorju doganali tal-Unjoni tispiċċa fih, jew

(b) operazzjoni tat-trasport li kellha tispiċċa fit-territorju doganali tal-Unjoni tispiċċa barra minnu,

l-impriżi ferrovjarji awtorizzati ma għandhomx jesegwixxu l-kuntratt immodifikat mingħajr il-qbil minn qabel tal-uffiċċju doganali tat-tluq.

Fil-każijiet l-oħrajn kollha, l-impriżi ferrovjarji awtorizzati jistgħu jesegwixxu l-kuntratt immodifikat; huma għandhom jgħarrfu lill-uffiċċju doganali tat-tluq bil-modifika mingħajr dewmien.

Artikolu 38

Proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija meta t-trasport jibda u jispiċċa barra mit-territorju doganali tal-Unjoni

Meta tapplika l-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija u t-trasport jibda u jrid jispiċċa barra mit-territorju doganali tal-Unjoni, l-uffiċċji doganali li għandhom jaġixxu bħala l-uffiċċju doganali tat-tluq u l-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni għandhom ikunu dawk imsemmija fl-Artikoli 33(5) u 36(5), rispettivament.

Ma hemmx bżonn li jitwettqu formalitajiet fl-uffiċċji doganali tat-tluq jew tad-destinazzjoni.

Artikolu 39

Proċedura ta' tranżitu intern

1.  Meta japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar proċedura ta' tranżitu komuni u l-oġġetti tal-Unjoni jiġu ttrasportati minn wieħed jew aktar mill-pajjiżi ta' tranżitu komuni, l-oġġetti għandhom jitqiegħdu taħt il-proċedura ta' tranżitu intern tal-Unjoni għall-vjaġġ kollu mill-istazzjon tat-tluq fit-territorju doganali tal-Unjoni sal-istazzjon tad-destinazzjoni fit-territorju doganali tal-Unjoni, b'konformità mal-arranġamenti ddeterminati minn kull Stat Membru, mingħajr preżentazzjoni tan-nota ta' kunsinna tas-CIM u tal-oġġetti fl-uffiċċju doganali tat-tluq u mingħajr ma jitwaħħlu jew jiġu stampati t-tikketti msemmija fl-Artikolu 33(4).

Ma hemmx bżonn li jitwettqu formalitajiet fl-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni.

2.  Meta l-oġġetti tal-Unjoni jiġu ttrasportati bil-ferrovija minn punt fi Stat Membru lejn punt fi Stat Membru ieħor minn wieħed jew aktar mit-territorji ta' pajjiż terz għajr pajjiż ta' tranżitu komuni, għandha tapplika l-proċedura ta' tranżitu intern tal-Unjoni. F'dan il-każ, id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

3.  Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija għandha tiġi sospiża fit-territorju ta' pajjiż terz.

Artikolu 40

Proċedura ta' tranżitu estern

Fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 33(5) u 38, l-oġġetti jitqiegħdu taħt il-proċedura ta' tranżitu estern tal-Unjoni sakemm l-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni ma jiġix stabbilit b'konformità mal-Artikoli 153, 154 u 155 tal-Kodiċi.

Artikolu 41

L-uffiċċji tal-kontabbiltà tal-impriżi ferrovjarji awtorizzati u l-kontroll doganali

1.  L-impriżi ferrovjarji awtorizzati għandhom iżommu r-rekords fl-uffiċċji tal-kontabbiltà tagħhom u jużaw is-sistema maqbula b'mod komuni implimentata f'dawk l-uffiċċji sabiex jiġu investigati l-irregolaritajiet.

2.  L-awtorità doganali tal-Istat Membru fejn hija stabbilita l-impriża ferrovjarja awtorizzata għandu jkollha aċċess għad-dejta fl-uffiċċju tal-kontabbiltà ta' dik l-impriża.

3.  Għall-finijiet tal-kontroll doganali, l-impriża ferrovjarja awtorizzata għandha, fil-pajjiż tad-destinazzjoni, tagħmel in-noti ta' kunsinna tas-CIM kollha bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija disponibbli għall-awtorità doganali fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, b'konformità ma' kwalunkwe dispożizzjonijiet definiti permezz ta' qbil reċiproku ma' din l-awtorità.

Artikolu 42

L-użu ta' proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni

1.  Meta tapplika l-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni, l-Artikoli 25 u 29 sa 45 ma għandhomx jipprekludu l-użu tal-proċedura stipulata fl-Artikoli 188, 189 u 190 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 u fl-Artikoli 291 sa 312 u fil-punt 19 tal-Anness 72-04 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447, filwaqt li l-Artikoli 33(4) u 41 ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw xorta waħda.

2.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, għandha tiddaħħal referenza ċara għall-MRN tad-dikjarazzjoni ta' tranżitu fil-kaxxa riservata għad-dettalji tad-dokumenti li jakkumpanjaw fiż-żmien meta titħejja n-nota ta' kunsinna tas-CIM.

3.  Barra minn hekk, il-folja 2 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM għandha tiġi awtentiċizzata mill-impriża ferrovjarja kompetenti għall-aħħar stazzjon tal-ferrovija involut fl-operazzjoni ta' tranżitu tal-Unjoni. Din l-impriża għandha tawtentiċizza d-dokument wara li taċċerta li t-trasport tal-oġġetti jkun kopert mid-dikjarazzjoni ta' tranżitu tal-Unjoni.

Artikolu 43

Speditur awtorizzat

Meta l-preżentazzjoni tan-nota ta' kunsinna tas-CIM bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu u tal-oġġetti fl-uffiċċju doganali tat-tluq ma tkunx meħtieġa fir-rigward tal-oġġetti li għandhom jitqiegħdu minn speditur awtorizzat taħt il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija, l-uffiċċju doganali tat-tluq għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura li l-folji 1, 2 u 3 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM ikollhom il-kodiċi “T1”, “T2” jew “T2F”, kif xieraq.

Artikolu 44

Destinatarju awtorizzat

Meta l-oġġetti jaslu fil-post ta' speditur awtorizzat kif imsemmi fl-Artikolu 233(4)(b) tal-Kodiċi, l-awtoritajiet doganali jistgħu jipprovdu li, permezz ta' deroga mill-Artikolu 315 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447, l-iskedi 2 u 3 tan-nota ta' kunsinna tas-CIM għandhom jintbagħtu direttament mill-impriża ferrovjarja awtorizzata lill-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni.

Artikolu 45

L-użu ta' proċedura oħra ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija

Diment li tkun garantita l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-Unjoni li japplikaw għall-oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni:

(a) L-Istati Membri għandhom id-dritt li jkomplu japplikaw proċeduri oħrajn ta' tranżitu tal-Unjoni bbażati fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija diġà stabbiliti minn arranġamenti bilaterali jew multilaterali bejniethom; u

(b) kull Stat Membru għandu d-dritt li jkompli japplika proċeduri oħrajn ta' tranżitu tal-Unjoni bbażati fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-ferrovija fejn mhux meħtieġ li l-oġġetti jittieħdu fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

Artikolu 46

Manifest bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru

1.  Kumpanija tal-ajru tista' tiġi awtorizzata li tuża l-manifest tal-oġġetti bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu meta jkun jikkorrespondi, fis-sustanza, għall-forma stabbilita fl-Appendiċi 3 tal-Anness 9 għall-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, li saret f'Chicago fis-7 ta' Diċembru 1944.

2.  L-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 26 għandha tindika l-forma tal-manifest u l-ajruporti tat-tluq u tad-destinazzjoni għall-operazzjonijiet ta' tranżitu tal-Unjoni. Il-kumpanija tal-ajru awtorizzata b'konformità mal-Artikolu 26għandha tibgħat kopja awtentikata ta' dik l-awtorizzazzjoni lill-awtoritajiet doganali kompetenti ta' kull wieħed mill-ajruporti kkonċernati.

3.  Meta operazzjoni tat-trasport tkun tinvolvi oġġetti li jiċċaqalqu taħt il-proċedura esterna ta' tranżitu tal-Unjoni b'konformità mal-Artikolu 226 tal-Kodiċi jew oġġetti li jiċċaqalqu skont l-Artikolu 188 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, dawk l-oġġetti għandhom jitniżżlu fuq manifesti separati.

Artikolu 47

Formalitajiet li jridu jitwettqu mill-kumpanija tal-ajru

1.  Il-kumpanija tal-ajru għandha ddaħħal l-informazzjoni li ġejja f'manifest:

(a) il-kodiċi “T1” meta l-oġġetti jiċċaqalqu taħt il-proċedura esterna ta' tranżitu tal-Unjoni b'konformità mal-Artikolu 226 tal-Kodiċi;

(b) il-kodiċi “T2F”, f'każ li hemm referenza għalih fl-Artikolu 188 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

(c) l-isem tal-kumpanija tal-ajru li tittrasporta l-oġġetti;

(d) in-numru tat-titjira;

(e) id-data tat-titjira;

(f) l-ajruport tat-tluq u l-ajruport tad-destinazzjoni.

2.  Minbarra l-informazzjoni mitluba fil-paragrafu 1, il-kumpanija tal-ajru għandha, għal kull kunsinna, iddaħħal f'dak il-manifest l-informazzjoni li ġejja:

(a) in-numru tal-polza tal-vjaġġ bl-ajru;

(b) in-numru ta' pakketti;

(c) id-deskrizzjoni kummerċjali tal-oġġetti, inklużi d-dettalji meħtieġa għall-identifikazzjoni tagħhom;

(d) il-piż gross.

3.  Meta l-oġġetti jkunu raggruppati, id-deskrizzjoni tagħha fil-manifest għandha tiġi sostitwita, fejn xieraq, bl-entrata “Konsolidazzjoni”, li tista' titqassar. F'dak il-każ, il-poloz tal-vjaġġi bl-ajru għall-konsenji fuq il-manifest għandhom jinkludu d-deskrizzjoni kummerċjali tal-oġġetti, inklużi d-dettalji kollha meħtieġa għall-identifikazzjoni tagħhom. Dawn il-poloz tal-vjaġġi bl-ajru għandhom jiġu mehmuża mal-manifest.

4.  Il-kumpanija tal-ajru għandha timmarka d-data u tiffirma l-manifest.

5.  Għandhom jiġu ppreżentati mill-inqas żewġ kopji tal-manifest lill-awtoritajiet doganali kompetenti fl-ajruport tat-tluq, li għandhom iżommu kopja waħda.

6.  Għandha tiġi ppreżentata kopja tal-manifest lill-awtoritajiet doganali kompetenti fl-ajruport tad-destinazzjoni.

Artikolu 48

Verifika ta' lista ta' manifesti użati bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru

1.  Darba fix-xahar, l-awtoritajiet doganali kompetenti f'kull ajruport tad-destinazzjoni għandhom jawtentikaw lista tal-manifesti mħejjija mill-kumpaniji tal-ajru tal-manifesti li kienu ppreżentati lil dawk l-awtoritajiet matul ix-xahar ta' qabel u għandhom jibagħtuha lill-awtoritajiet doganali f'kull ajruport tat-tluq.

2.  Dik il-lista għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja għal kull manifest:

(a) in-numru tal-manifest;

(b) il-kodiċi li jidentifika l-manifest bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu b'konformità mal-Artikolu 47(1)(a) u (b);

(c) l-isem tal-kumpanija tal-ajru li ttrasportat l-oġġetti;

(d) in-numru tat-titjira; u

(e) id-data tat-titjira.

3.  L-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 26 tista' tistabbilixxi wkoll li l-kumpaniji tal-ajru nfushom jistgħu jibagħtu dik il-lista msemmija fil-paragrafu 1 lill-awtoritajiet doganali kompetenti ta' kull ajruport tat-tluq.

4.  F'każ li jinstabu irregolaritajiet b'konnessjoni mal-informazzjoni dwar il-manifesti li jidhru fil-lista, l-awtoritajiet doganali kompetenti tal-ajruport tad-destinazzjoni għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet doganali kompetenti tal-ajruport tat-tluq u lill-awtorità doganali kompetenti li tat l-awtorizzazzjoni, billi jagħmlu referenza partikolari għall-poloz tal-vjaġġi bl-ajru għall-oġġetti inkwistjoni.

Artikolu 49

Manifest bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-baħar

1.  Kumpanija tat-tbaħħir awtorizzata b'konformità mal-Artikolu 26 għandha tuża l-manifest tal-oġġetti bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu fil-forma stabbilita fl-awtorizzazzjoni.

2.  L-awtorizzazzjoni għandha tindika l-portijiet tat-tluq u tad-destinazzjoni għall-operazzjonijiet ta' tranżitu tal-Unjoni. Il-kumpanija tat-tbaħħir awtorizzata b'konformità mal-Artikolu 26 għandha tibgħat kopja awtentikata tal-awtorizzazzjoni lill-awtoritajiet doganali ta' kull wieħed mill-portijiet ikkonċernati.

3.  Meta operazzjoni tat-trasport tkun tinvolvi oġġetti li jiċċaqalqu taħt il-proċedura esterna ta' tranżitu tal-Unjoni b'konformità mal-Artikolu 226 tal-Kodiċi jew oġġetti li jiċċaqalqu skont l-Artikolu 188 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, dawk l-oġġetti għandhom jitniżżlu fuq manifesti separati.

Artikolu 50

Formalitajiet li jridu jitwettqu mill-kumpanija tat-tbaħħir

1.  Il-kumpanija tat-tbaħħir għandha ddaħħal l-informazzjoni li ġejja f'manifest:

(a) il-kodiċi “T1” meta l-oġġetti jiċċaqalqu taħt il-proċedura esterna ta' tranżitu tal-Unjoni b'konformità mal-Artikolu 226 tal-Kodiċi;

(b) il-kodiċi “T2F”, f'każ li hemm referenza għalih fl-Artikolu 188 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

(c) l-isem u l-indirizz sħiħ tal-kumpanija tat-tbaħħir li tittrasporta l-oġġetti;

(d) l-identità tal-bastiment;

(e) il-port tat-tluq;

(f) il-port tad-destinazzjoni;

(g) id-data tal-operazzjoni tat-trasport marittimu.

2.  Minbarra l-informazzjoni mitluba fil-paragrafu 1, il-kumpanija tat-tbaħħir għandha, għal kull kunsinna, iddaħħal f'dak il-manifest l-informazzjoni li ġejja:

(a) in-numru tal-polza ta' kargu;

(b) in-numru, it-tip, il-marki u n-numri ta' identifikazzjoni tal-pakketti;

(c) id-deskrizzjoni kummerċjali tal-oġġetti, inklużi d-dettalji meħtieġa għall-identifikazzjoni tagħhom;

(d) il-piż gross;

(e) fejn xieraq, in-numri ta' identifikazzjoni tal-kontenituri.

3.  Il-kumpanija tat-tbaħħir għandha timmarka d-data u tiffirma l-manifest.

4.  Għandhom jiġu ppreżentati mill-inqas żewġ kopji tal-manifest lill-awtoritajiet doganali kompetenti fil-port tat-tluq, li għandhom iżommu kopja waħda.

5.  Għandha tiġi ppreżentata kopja tal-manifest lill-awtoritajiet doganali kompetenti fil-port tad-destinazzjoni.

Artikolu 51

Verifika ta' lista ta' manifesti użati bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu bbażata fuq il-karta għall-oġġetti ttrasportati bil-baħar

1.  Darba fix-xahar, l-awtoritajiet doganali kompetenti f'kull port tad-destinazzjoni għandhom jawtentikaw lista tal-manifesti mħejjija mill-kumpaniji tat-tbaħħir tal-manifesti li kienu ppreżentati lil dawk l-awtoritajiet matul ix-xahar ta' qabel u għandhom jibagħtuha lill-awtoritajiet doganali kompetenti f'kull port tat-tluq.

2.  Dik il-lista għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja għal kull manifest:

(a) in-numru tal-manifest;

(b) il-kodiċi li jidentifika l-manifest bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu b'konformità mal-Artikolu 50(1)(a) u (b);

(c) l-isem tal-kumpanija tat-tbaħħir li ttrasportat l-oġġetti; u

(d) id-data tal-operazzjoni tat-trasport marittimu.

3.  L-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 26 tista' tistabbilixxi wkoll li l-kumpaniji tat-tbaħħir infushom jistgħu jibagħtu dik il-lista msemmija fil-paragrafu 1 lill-awtoritajiet doganali kompetenti ta' kull port tat-tluq.

4.  F'każ li jinstabu irregolaritajiet b'konnessjoni mal-informazzjoni dwar il-manifesti li jidhru fil-lista, l-awtoritajiet doganali kompetenti tal-port tad-destinazzjoni għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet doganali kompetenti tal-port tat-tluq u lill-awtorità li tat l-awtorizzazzjoni, billi jagħmlu referenza partikolari għall-poloz ta' kargu għall-oġġetti inkwistjoni.

Artikolu 52

Manifest elettroniku bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni għall-oġġetti ttrasportati bl-ajru

1.  Il-kumpanija tal-ajru għandha tibgħat il-manifest imħejji fl-ajruport tat-tluq lill-ajruport tad-destinazzjoni bl-użu ta' sistema elettronika li tippermetti l-iskambju ta' informazzjoni.

2.  Il-kumpanija tal-ajru għandha ddaħħal wieħed mill-kodiċijiet li ġejjin maġenb l-entrati rilevanti fil-manifest:

(a) 'T1' meta l-oġġetti jiċċaqalqu taħt il-proċedura esterna ta' tranżitu tal-Unjoni b'konformità mal-Artikolu 226 tal-Kodiċi;

(b) 'T2F', f'każ li hemm referenza għalih fl-Artikolu 188 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

(c) 'TD' għal oġġetti li diġà qiegħdin jiċċaqalqu taħt proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni jew ittrasportata taħt il-proċedura ta' pproċessar attiv, ta' maħżen doganali jew ta' dħul temporanju. F'każijiet bħal dawn, il-kumpanija tal-ajru għandha ddaħal ukoll il-kodiċi “TD” fil-polza tal-vjaġġ bl-ajru korrispondenti, kif ukoll referenza għall-proċedura użata, in-numru u d-data tad-dikjarazzjoni ta' tranżitu jew tad-dokument tat-trasferiment u l-isem tal-uffiċċju emittenti;

(d) 'C' għal oġġetti tal-Unjoni li ma jiċċaqalqux taħt proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni;

(e) 'X' għal oġġetti tal-Unjoni li jridu jiġu esportati, li ma jiċċaqalqux taħt proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni.

3.  Il-manifest għandu jinkludi wkoll l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 47(1)(c) sa (f) u (2).

4.  Il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni għandha titqies bħala li ġiet fi tmiemha meta l-manifest trasmess permezz ta' sistema elettronika li tippermetti l-iskambju ta' informazzjoni jkun disponibbli għall-awtoritajiet doganali kompetenti tal-ajruport tad-destinazzjoni u l-oġġetti jkunu ġew ippreżentati lilhom.

5.  Ir-rekords miżmuma mill-kumpanija tal-ajru b'konformità mal-Artikolu 29(1)(b) għandhom jinkludu mill-inqas l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3.

Fejn meħtieġ, l-awtoritajiet doganali kompetenti fl-ajruport tad-destinazzjoni għandhom jibagħtu lill-awtoritajiet doganali kompetenti fl-ajruport tat-tluq, għall-finijiet ta' verifika, id-dettalji rilevanti tal-manifesti riċevuti permezz ta' sistema elettronika li tippermetti l-iskambju tal-informazzjoni.

6.  Il-kumpanija tal-ajru għandha tinnotifika lill-awtoritajiet doganali kompetenti dwar ir-reati u l-irregolaritajiet kollha.

7.  L-awtoritajiet doganali kompetenti fl-ajruport tad-destinazzjoni għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet doganali kompetenti fl-ajruport tat-tluq u lill-awtorità doganali kompetenti li ħarġet l-awtorizzazzjoni dwar ir-reati u l-irregolaritajiet kollha mal-ewwel opportunità.

Artikolu 53

Manifest elettroniku bħala dikjarazzjoni ta' tranżitu għall-użu tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni għall-oġġetti ttrasportati bil-baħar

1.  Il-kumpanija tat-tbaħħir għandha tibgħat il-manifest imħejji fil-port tat-tluq lill-port tad-destinazzjoni bl-użu ta' sistema elettronika li tippermetti l-iskambju ta' informazzjoni.

2.  Il-kumpanija tat-tbaħħir tista' tuża manifest wieħed għall-oġġetti kollha ttrasportati. F'dak il-każ, hija għandha ddaħħal wieħed mill-kodiċijiet li ġejjin maġenb l-entrati rilevanti fil-manifest:

(a) 'T1' meta l-oġġetti jiċċaqalqu taħt il-proċedura esterna ta' tranżitu tal-Unjoni b'konformità mal-Artikolu 226 tal-Kodiċi;

(b) “T2F”, f'każ li hemm referenza għalih fl-Artikolu 188 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

(c) “TD” għal oġġetti li diġà qiegħdin jiċċaqalqu taħt proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni jew ittrasportata taħt il-proċedura ta' pproċessar attiv, ta' maħżen doganali jew ta' dħul temporanju. F'każijiet bħal dawn, il-kumpanija tat-tbaħħir għandha ddaħħal ukoll il-kodiċi “TD” fil-polza ta' kargu korrispondenti jew f'dokument kummerċjali xieraq ieħor, kif ukoll referenza għall-proċedura użata, in-numru u d-data tad-dikjarazzjoni ta' tranżitu jew tad-dokument tat-trasferiment u l-isem tal-uffiċċju emittenti;

(d) “C” għal oġġetti tal-Unjoni li ma jiċċaqalqux taħt proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni;

(e) “X” għal oġġetti tal-Unjoni li jridu jiġu esportati, li ma jiċċaqalqux taħt proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni.

3.  Il-manifest għandu jinkludi wkoll l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 50(1)(c) sa (g) u (2).

4.  Il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni għandha titqies li ġiet fi tmiemha meta l-manifest trażmess permezz ta' sistema elettronika li tippermetti l-iskambju ta' informazzjoni jkun disponibbli għall-awtoritajiet doganali kompetenti tal-port tad-destinazzjoni u l-oġġetti jiġu ppreżentati lilhom.

5.  Ir-rekords miżmuma mill-kumpanija tat-tbaħħir b'konformità mal-Artikolu 29(1)(b) għandhom jinkludu mill-inqas l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3.

Fejn meħtieġ, l-awtoritajiet doganali kompetenti fil-port tad-destinazzjoni għandhom jibagħtu lill-awtoritajiet doganali kompetenti fil-port tat-tluq, għall-finijiet ta' verifika, id-dettalji rilevanti tal-manifesti riċevuti permezz ta' sistema elettronika li tippermetti l-iskambju tal-informazzjoni.

6.  Il-kumpanija tat-tbaħħir għandha tinnotifika lill-awtorità doganali kompetenti dwar ir-reati u l-irregolaritajiet kollha.

L-awtoritajiet doganali kompetenti fil-port tad-destinazzjoni għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet doganali kompetenti fil-port tat-tluq u lill-awtorità doganali kompetenti li ħarġet l-awtorizzazzjoni dwar ir-reati u l-irregolaritajiet kollha mal-ewwel opportunità.KAPITOLU 7

L-OĠĠETTI MAĦRUĠA MIT-TERRITORJU DOGANALI TAL-UNJONI

Artikolu 54

Il-ħruġ tal-oġġetti

Sad-dati tal-iskjerament tal-AES tal-KDU msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu sabiex jintużaw mezzi oħrajn minbarra tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għall-iskambju u l-ħżin ta' informazzjoni li tappartjeni għall-ħruġ tal-oġġetti mit-territorju doganali tal-Unjoni.KAPITOLU 8

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 55

Emendi għar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446

Ir-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 huwa emendat kif ġej:

(1) Fl-Artikolu 2 jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“3.  Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, sad-data tal-iskjerament tal-ewwel fażi tal-aġġornament tas-sistema ta' informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi (“BTI”) u tas-sistema ta' Sorveljanza 2 imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, il-kolonna 1a tal-Anness A ta' dan ir-Regolament ma għandhiex tapplika u għandhom ikunu japplikaw ir-rekwiżiti tad-dejta rispettivi stabbiliti fl-Annessi 2 sa 5 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/341 ( *1 ).

Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, sad-data tal-aġġornament tas-sistema tal-AEO msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, il-kolonna 2 tal-Anness A ta' dan ir-Regolament ma għandhiex tapplika u għandhom ikunu japplikaw ir-rekwiżiti rispettivi tad-dejta fl-Annessi 6 u 7 għar-Regolament Delegat (UE) 2016/341.

4.  Permezz ta' deroga mill-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, għas-sistemi informatiċi elenkati fl-Anness 1 għar-Regolament Delegat (UE) 2016/341, sad-dati rispettivi tal-iskjerament jew tal-aġġornament tas-sistemi tal-IT rilevanti msemmijin fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, ir-rekwiżiti ta' dejta komuni stabbiliti fl-Anness B ta' dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw.

Għas-sistemi informatiċi elenkati fl-Anness 1 għar-Regolament Delegat (UE) 2016/341, sad-dati rispettivi tal-iskjerament jew l-aġġornament tas-sistemi tal-IT rilevanti msemmijin fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-iskambju u l-ħżin ta' informazzjoni meħtieġa għad-dikjarazzjonijiet, in-notifiki u l-prova tal-istatus doganali għandhom ikunu soġġetti għar-rekwiżiti ta' dejta stabbiliti fl-Anness 9 għar-Regolament Delegat (UE) 2016/341.

Meta r-rekwiżiti tad-dejta għall-iskambju u l-ħżin ta' informazzjoni meħtieġa għad-dikjarazzjonijiet, in-notifiki u l-prova ta' status doganali mhumiex stabbiliti fl-Anness 9 għar-Regolament Delegat (UE) 2016/341, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti ta' dejta rispettivi jkunu tali li jiġġustifikaw l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw dawk id-dikjarazzjonijiet, notifiki u l-prova tal-istatus doganali.

5.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali tal-KDU msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali jistgħu jiddeċiedu li għandhom ikunu japplikaw ir-rekwiżiti ta' dejta alternattivi xierqa għal dawk stabbiliti fl-Anness A ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-applikazzjonijiet u l-awtorizzazzjonijiet li ġejjin:

(a) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet relatati mas-simplifikazzjoni għad-determinazzjoni tal-ammonti bħala parti mill-valur doganali tal-oġġetti;

(b) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet relatati mal-garanziji komprensivi;

(c) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għal ħlas differit;

(d) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-operat tal-faċilitajiet għal ħażna temporanja msemmija fl-Artikolu 148 tal-Kodiċi;

(e) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għal servizzi regolari tat-trasport marittimu;

(f) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għal emittent awtorizzat;

(g) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-istatus ta' piżatur awtorizzat tal-banana;

(h) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-awtovalutazzjoni;

(i) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-istatus ta' destinatarju awtorizzat għall-operazzjonijiet TIR;

(j) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-istatus ta' speditur awtorizzat għal tranżitu tal-Unjoni;

(k) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-istatus ta' destinatarju awtorizzat għal tranżitu tal-Unjoni;

(l) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-użu ta' siġilli ta' tip speċjali;

(m) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-użu ta' dikjarazzjoni ta' tranżitu b'sett ta' dejta mnaqqas;

(n) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-użu ta' dokument elettroniku tat-trasport bħala dikjarazzjoni doganali.

6.  Meta, b'konformità mal-paragrafu 5, Stat Membru jiddeċiedi li għandhom ikunu japplikaw rekwiżiti alternttivi tad-dejta, dan għandu jiżgura li dawk ir-rekwiżiti alternattivi ta' dejta jippermettu lill-Istat Membru jivverifika li l-kundizzjonijiet għall-għoti tal-awtorizzazzjoni kkonċernata ġew issodisfati, u li tal-inqas jinkludu r-rekwiżiti li ġejjin:

(a) L-identifikazzjoni tal-applikant/tad-detentur tal-awtorizzazzjoni (l-element tad-dejta 3/2 Applikant/Detentur tal-identifikazzjoni tad-deċiżjoni jew tal-awtorizzazzjoni jew, fin-nuqqas ta' numru tal-EORI validu tal-applikant, l-element tad-dejta 3/1 Applikant/Detentur tal-awtorizzazzjoni jew tad-deċiżjoni);

(b) It-tip ta' applikazzjoni jew awtorizzazzjoni (l-element tad-dejta 1/1 tip tal-kodiċi tal-Applikazzjoni/tad-Deċiżjoni);

(c) L-użu tal-awtorizzazzjoni fi Stat Membru wieħed jew aktar (l-element tad-dejta 1/4 Il-validità ġeografika — l-Unjoni), fejn ikun applikabbli.

7.  Sad-data ta' skjerament tas-sistema ta' Deċiżjonijiet Doganali tal-KDU, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu li r-rekwiżiti tad-dejta għall-applikazzjonijiet u l-awtorizzazzjonijiet stipulati fl-Anness 12 għar-Regolament Delegat (UE) 2016/341 għandhom ikunu japplikaw minflok ir-rekwiżiti tad-dejta stabbiliti fl-Anness A għal dan ir-Regolament għall-proċeduri li ġejjin:

(a) L-applikazzjonijiet u l-awtorizzazzjonijiet għall-użu tad-dikjarazzjoni ssimplifikata;

(b) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għal rilaxx ċentralizzat;

(c) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għad-dħul tad-dejta fir-rekords tad-dikjarant;

(d) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-użu tal-ipproċessar attiv;

(e) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-użu tal-ipproċessar passiv;

(f) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-użu tal-użu finali;

(g) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-użu tal-ammissjoni temporanja;

(h) Applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għall-operat tal-faċilitajiet tal-ħażna għall-ħażna doganali;

8.  Minkejja l-paragrafu 7, sad-dati tal-iskjerament tas-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni tal-KDU (AES) jew jew l-aġġornament tas-Sistemi ta' Importazzjoni Nazzjonali, meta applikazzjoni għal awtorizzazzjoni hija bbażata fuq dikjarazzjoni doganali skont l-Artikolu 163(1) ta' dan ir-Regolament, id-dikjarazzjoni doganali għandu jkun fiha r-rekwiżiti ta' dejta li ġejjin:

(a) Rekwiżiti tad-dejta komuni għall-proċeduri kollha:

 Natura tal-ipproċessar jew l-użu tal-oġġetti;

 Deskrizzjonijiet tekniċi tal-oġġetti u/jew il-prodotti pproċessati u l-mezzi għall-identifikazzjoni tagħhom;

 Perjodu stmat għall-iskarigu;

 Uffiċċju propost tal-iskarigu (mhux għall-użu aħħari); u

 Post tal-ipproċessar jew l-użu.

(b) Rekwżiti ta' dejta speċifiċi għal ipproċessar attiv:

 Kodiċijiet tal-kundizzjonijiet ekonomiċi msemmija fl-Appendiċi għall-Anness 12 tar-Regolament Delegat (UE) 2016/341;

 Rata stmata tar-rendiment jew metodu li permezz tiegħu tiġi ddeterminata dik ir-rata; u

 Jekk il-kalkolu tal-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni jkun iddeterminat skont l-Artikolu 86(3) tal-Kodiċi (indika ‘iva’ jew ‘le’).

(2) fl-Artikolu 3, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“Permezz ta' deroga mill-ewwel paragrafu, sad-data tal-aġġornament tas-sistema EORI prevista fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, ir-rekwiżiti tad-dejta komuni stabbiliti fl-Anness 12-01 ma għandhomx japplikaw.

Sad-data tal-aġġornament tas-sistema EORI, l-Istati Membri għandhom jiġbru u jaħżnu d-dejta li ġejja kif stabbilit fl-Anness 9, Appendiċi E għar-Regolament Delegat (UE) 2016/341, li għandha tikkostitwixxi r-rekord tal-EORI:

(a) id-dejta elenkata fil-punti 1 sa 4 tal-Anness 9, Appendiċi E għar-Regolament Delegat (UE) 2016/341

(b) fejn meħtieġ mis-sistemi nazzjonali, id-dejta elenkata fil-punti 5 sa 12 tal-Anness 9, Appendiċi E għar-Regolament Delegat (UE) 2016/341

L-Istati Membri għandhom itellgħu id-dejta miġbura b'konformità mat-tielet paragrafu ta' dan l-Artikolu fuq bażi regolari fis-sistema tal-EORI.

Permezz ta' deroga mit-tieni u t-tielet paragrafi ta' dan l-Artikolu, għandu jkun fakultattiv għall-Istati Membri li jiġbru l-element tad-dejta elenkat fit-Titolu I, Kapitolu 3, Punt 4 għall-Anness 12-01. Meta l-element jinġabar mill-Istati Membri, dan għandu jittella' fis-sistema tal-EORI mill-aktar fis possibbli wara l-aġġornament ta' dik is-sistema.”;

(3) Fl-Artikolu 104 jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“3.  Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistema ta' Kontroll tal-Importazzjoni msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu ma għandux japplika u l-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għandha tiġi rrinunzjata fir-rigward tal-oġġetti f'kunsinni postali;

4.  Sad-data tal-aġġornament tas-Sistema ta' Kontroll tal-Importazzjoni msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, il-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għandha tiġi rrinunzjata fir-rigward tal-oġġetti f'kunsinna, li l-valur intrinsiku tagħha ma jaqbiżx it-EUR 22, diment li l-awtoritajiet doganali jaċċettaw, bil-qbil tal-operatur ekonomiku, li jwettqu analiżi tar-riskju bl-użu tal-informazzjoni inkluża fi, jew ipprovduta minn, is-sistema użata mill-operatur ekonomiku.”;

(4) fl-Artikolu 106 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“3.  Permezz ta' deroga mill-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, sad-data tal-aġġornament tas-Sistema ta' Kontroll tal-Importazzjoni msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għandha tiġi ppreżentata fil-limiti ta' żmien li ġejjin:

(a) għal titjiriet b'tul ta' inqas minn erba' sigħat, sa mhux aktar tard mill-ħin tat-tluq attwali tal-inġenju tal-ajru; u

(b) għal titjiriet b'tul ta' erba' sigħat jew aktar, sa mhux aktar tard minn erba' sigħat qabel il-wasla tal-inġenju tal-ajru fl-ewwel ajruport fit-territorju doganali tal-Unjoni.”;

(5) fl-Artikolu 112 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“3.  Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistema ta' Kontroll tal-Importazzjoni msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw.”;

(6) fl-Artikolu 113 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“4.  Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistema ta' Kontroll tal-Importazzjoni msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, il-paragrafi 1 u 3 ta' dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw.”;

(7) jiddaħħal l-Artikolu 122 a li ġej:

“Artikolu 122a

Sistema ta' komunikazzjoni u informazzjoni dwar l-RSS

(l-Artikolu 155(2) tal-Kodiċi)

1.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema ta' Prova tal-Istatus tal-Unjoni tal-KDU msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri għandhom, bl-użu ta' sistema elettronika ta' komunikazzjoni u informazzjoni dwar is-servizzi regolari tat-trasport marittimu, jaħżnu u jkollhom aċċess għall-informazzjoni li ġejja:

(a) id-dejta tal-applikazzjonijiet;

(b) l-awtorizzazzjonijiet għal servizzi regolari tat-trasport marittimu u, fejn applikabbli, l-emendar jew ir-revoka tagħhom;

(c) l-ismijiet tal-portijiet tal-waqfa u l-ismijiet tal-bastimenti assenjati għas-servizz;

(d) kull informazzjoni rilevanti oħra.

2.  L-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru li lilu tkun saret l-applikazzjoni għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri l-oħrajn ikkonċernati mis-servizz tat-trasport marittimu permezz tas-sistema elettronika ta' komunikazzjoni u informazzjoni dwar is-servizzi regolari tat-trasport marittimu msemmija fil-paragrafu 1.

3.  Jekk l-awtoritajiet doganali nnotifikati jirrifjutaw l-applikazzjoni, din għandha tiġi kkomunikata permezz tas-sistema elettronika ta' komunikazzjoni u informazzjoni dwar is-servizzi regolari tat-trasport marittimu msemmija fil-paragrafu 1.

4.  Is-sistema elettronika ta' komunikazzjoni u informazzjoni dwar is-servizzi regolari tat-trasport marittimu msemmija fil-paragrafu 1 għandha tintuża biex taħżen l-awtorizzazzjoni u biex tinnotifika lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri kkonċernati mis-servizz tat-trasport marittimu li l-awtorizzazzjoni nħarġet.

5.  Meta awtorizzazzjoni tiġi rrevokata mill-awtorità doganali li lilha tkun saret l-applikazzjoni jew fuq talba tal-kumpanija tat-tbaħħir, dik l-awtorità doganali għandha tinnotifika r-revoka lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri kkonċernati mis-servizz tat-trasport marittimu bl-użu tas-sistema elettronika ta' komunikazzjoni u informazzjoni dwar is-servizzi regolari tat-trasport marittimu msemmija fil-paragrafu 1.”;

(8) fl-Artikolu 124 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Sad-data tal-iskjerament tas-sistema ta' Prova tal-Istatus tal-Unjoni tal-KDU msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu ma għandux japplika.”;

(9) jiddaħħal l-Artikolu 124 a li ġej:

“Artikolu 124a

Prova tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni permezz ta' dokument ‘T2L’ jew ‘T2LF’

(l-Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Sad-data tal-iskjerament tas-sistema tal-PoUS imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE u meta jintuża dokument ‘T2L’ jew ‘T2LF’ stampat, għandu japplika dan li ġej:

(a) Il-persuna kkonċernata għandha ddaħħal ‘T2L’ jew ‘T2LF’ fis-subdiviżjoni fuq il-lemin tal-kaxxa 1 tal-formola u ‘T2Lbis’ jew ‘T2LFbis’ fis-subdiviżjoni fuq il-lemin tal-kaxxa 1 ta' kwalunkwe folja ta' kontinwazzjoni użata.

(b) L-awtoritajiet doganali jistgħu jawtorizzaw lil kwalunkwe persuna tuża listi ta' tagħbija li ma jkunux konformi mar-rekwiżiti kollha, meta dawk il-persuni:

 huma stabbiliti fl-Unjoni;

 joħorġu regolarment il-prova tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni jew li l-awtoritajiet doganali tagħhom jafu li huma jistgħu jissodisfaw l-obbligi legali għall-użu ta' dawk il-provi;

 ma kkommettew ebda reat serju jew ripetut kontra l-leġiżlazzjoni doganali jew fiskali;

(c) L-awtorizzazzjonijiet imsemmija fil-punt (b) għandhom jingħataw biss meta:

 l-awtoritajiet doganali jkunu f'pożizzjoni li jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat għall-ħtiġijiet tal-persuna kkonċernata, u

 il-persuna kkonċernata żżomm rekords li jippermettu lill-awtoritajiet doganali jwettqu kontrolli effettivi;

(d) Dokument ‘T2L’ jew ‘T2LF’ għandu jitfassal f'dokument oriġinali wieħed.

(e) Fil-każ ta' approvazzjoni mill-awtoritajiet doganali, din għandha tinkludi dawn illi ġejjin li, safejn possibbli, għandhom jidhru fil-kaxxa ‘Ċ’. Uffiċċju tat-‘tluq’:

 fil-każ tad-dokumenti ‘T2L’ jew ‘T2LF’, l-isem u t-timbru tal-uffiċċju kompetenti, il-firma ta' uffiċjal ta' dak l-uffiċċju, id-data tal-approvazzjoni u n-numru tar-reġistrazzjoni jew in-numru tad-dikjarazzjoni tad-dispaċċ, meta dan ikun meħtieġ;

 fil-każ tal-folji ta' kontinwazzjoni jew il-listi tat-tagħbija, in-numru li jidher fuq id-dokument ‘T2L’ jew ‘T2LF’, li għandu jiddaħħal permezz ta' timbru li jinkludi l-isem tal-uffiċċju kompetenti jew inkella bl-idejn; meta dan jiddaħħal bl-idejn, huwa għandu jkun akkumpanjat mit-timbru uffiċjali tal-imsemmi uffiċċju.

Id-dokumenti għandhom jiġu rritornati lill-persuna kkonċernata.”;

(10) fl-Artikolu 126 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“3.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema tal-PoUS imsemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, fil-każ ta' approvazzjoni mill-awtoritajiet doganali, l-approvazzjoni għandha tinkludi l-isem u t-timbru tal-uffiċċju doganali kompetenti, il-firma ta' uffiċjal ta' dak l-uffiċċju, id-data tal-approvazzjoni u n-numru tar-reġistrazzjoni jew in-numru tad-dikjarazzjoni tad-dispaċċ, meta tkun meħtieġa dikjarazzjoni bħal din.”;

(11) jiddaħħal l-Artikolu 126a li ġej:

“Artikolu 126a

Prova tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni permezz tal-produzzjoni ta' manifest tal-kumpanija tat-tbaħħir

(l-Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

1.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema tal-PoUS imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, il-manifest tal-kumpanija tat-tbaħħir għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem u l-indirizz sħiħ tal-kumpanija tat-tbaħħir;

(b) l-isem tal-bastiment;

(c) il-post u d-data tat-tagħbija tal-oġġetti;

(d) il-post tal-ħatt tal-oġġetti.

Il-manifest għandu jinkludi wkoll, għal kull kunsinna:

(e) ir-referenza għall-polza ta' kargu jew għal dokument kummerċjali ieħor;

(f) in-numru, id-deskrizzjoni, il-marki u n-numri ta' referenza tal-pakketti;

(g) id-deskrizzjoni kummerċjali normali tal-oġġetti f'biżżejjed dettall biex ikunu jistgħu jiġu identifikati;

(h) il-massa grossa f'kilogrammi;

(i) in-numri tal-identifikazzjoni tal-kontenitur, fejn applikabbli; u

(j) l-indikazzjonijiet li ġejjin għall-istatus tal-oġġetti:

 l-ittra ‘C’ (ekwivalenti għal ‘T2L’) għall-oġġetti li l-istatus doganali tagħhom ta' oġġetti tal-Unjoni jkun jista' jintwera,

 l-ittra ‘F’ (ekwivalenti għal ‘T2LF’) għall-oġġetti li l-istatus doganali tagħħhom ta' oġġetti tal-Unjoni jkun jista' jintwera, jiġi kkonsenjat lejn jew joriġina minn parti tat-territorju doganali tal-Unjoni fejn id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KE ma japplikawx,

 l-ittra ‘N’ għall-oġġetti l-oħra kollha.

2.  Fil-każ ta' approvazzjoni mill-awtoritajiet doganali, il-manifest tal-kumpanija tat-tbaħħir għandu jinkludi l-isem u t-timbru tal-uffiċċju doganali kompetenti, il-firma ta' uffiċjal f'dak l-uffiċċju u d-data tal-approvazzjoni.”;

(12) L-Artikolu 128 huwa emendat kif ġej:

(a) it-titolu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“L-iffaċilitar tal-ħruġ ta' mezz ta' prova minn emittent awtorizzat”

(b) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema tal-PoUS imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali ta' kwalunkwe Stat Membru jistgħu jawtorizzaw lil kwalunkwe persuna, stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni, li tapplika biex tkun awtorizzata tistabbilixxi l-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni permezz ta' fattura jew dokument tat-trasport b'rabta mal-oġġetti bl-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni b'valur li jaqbeż il-EUR 15 000 , ta' dokument ‘T2L’ jew ‘T2LF’ jew ta' manifest ta' kumpanija tat-tbaħħir, sabiex tuża d-dokumenti mingħajr ma jkollha bżonn tressaqhom għall-approvazzjoni lill-uffiċċju doganali kompetenti.”

(c) jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“3.  L-awtorizzazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jinħarġu mill-uffiċċju doganali kompetenti fuq talba tal-persuna kkonċernata.

4.  L-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tingħata biss meta

(a) il-persuna kkonċernata ma tkun ikkommettiet ebda reat serju jew ripetut kontra l-leġiżlazzjoni doganali jew fiskali;

(b) l-awtoritajiet doganali kompetenti jkunu jistgħu jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat għall-ħtiġijiet tal-persuna kkonċernata;

(c) il-persuna kkonċernata żżomm rekords li jippermettu lill-awtoritajiet doganali jwettqu kontrolli effettivi; u

(d) il-persuna kkonċernata toħroġ regolarment il-prova tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni, jew li l-awtoritajiet doganali kompetenti tagħha jkunu jafu li hija tista' tissodisfa l-obbligi legali għall-użu ta' dawk il-provi.

5.  Meta l-persuna kkonċernata tkun ingħatat l-istatus ta' AEO b'konformità mal-Artikolu 38 tal-Kodiċi, il-kundizzjonijiet elenkati taħt il-paragrafu 4(a) sa (c) ta' dan l-Artikolu jitqiesu bħala li ġew issodisfati.”;

▼C4

(13) jiddaħħlu l-Artikoli 128a sal-Artikolu 128d li ġejjin fis-Subtaqsima 3 (“Prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni maħruġa minn emittent awtorizzat”):

“Artikolu 128a

Il-formalitajiet meta jinħarġu dokument ‘T2L’ jew ‘T2LF’, fattura jew dokument tat-trasport minn emittent awtorizzat

(l-Artikoli 6(2) u 6(3)(a) tal-Kodiċi)

1.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema tal-PoUS imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-emittent awtorizzat għandu jagħmel kopja ta' kull dokument ‘T2L’ jew ‘T2LF’ maħruġ. L-awtoritajiet doganali għandhom jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li taħthom il-kopja għandha tiġi ppreżentata għall- finijiet ta' kontroll u tinżamm għal mill-inqas tliet snin.

2.  L-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 128(2) għandha tispeċifika, b'mod partikolari:

(a) ir-responsabbiltà assenjata tal-uffiċċju doganali għall-pre-awtentikazzjoni tal-formoli ‘T2L’ jew ‘T2LF’ użati għat-tfassil tad-dokumenti kkonċernati, għall-finijiet tal-Artikolu 128b(1);

(b) il-mod kif l-emittent awtorizzat għandu jistabbilixxi li l-formoli ntużaw kif suppost;

(c) il-kategoriji jew il-movimenti tal-oġġetti esklużi;

(d) il-perjodu li matulu u l-mod li bih l-emittent awtorizzat għandu jinnotifika lill-uffiċċju doganali kompetenti sabiex jagħtih iċ-ċans li jwettaq kwalunkwe kontrolli meħtieġa qabel it-tluq tal-oġġetti.

(e) li l-faċċata tad-dokumenti kummerċjali kkonċernati jew il-kaxxa ‘C’. L-‘uffiċċju tat-tluq’ fuq il-faċċata tal-formoli użati għall-finijiet tal-kompilazzjoni tad-dokument ‘T2L’ jew ‘T2LF’ u, fejn xieraq, il-folji ta' kontinwazzjoni, għandhom jiġu ttimbrati minn qabel bit-timbru tal-uffiċċju doganali msemmi fil-paragrafu 2(a) u ffirmati minn uffiċjal ta' dak l-uffiċċju; jew

(i) jiġu ttimbrati bit-timbru tal-uffiċċju doganali msemmi fil-paragrafu 2(a) u ffirmati minn uffiċjal ta' dak l-uffiċċju; jew

(ii) jiġu ttimbrati mill-emittent awtorizzat b'timbru speċjali. Dan it-timbru jista' jiġi ttimbrat minn qabel fuq il-formoli meta l-istampar ikun fdat lil stampatur approvat għal dak il-għan. Il-kaxxi 1 u 2 u 4 sa 6 tat-timbru speċjali għandhom jimtlew bl-informazzjoni li ġejja:

 L-emblema jew kwalunkwe sinjal ieħor jew ittra oħra li jikkaratterizzaw il-pajjiż;

 L-uffiċċju doganali kompetenti;

 Data;

 L-emittent awtorizzat; u

 In-numru tal-awtorizzazzjoni.

(f) L-emittent għandu jimla u jiffirma l-formola sa mhux aktar tard minn meta ssir il-kunsinna tal-oġġetti. Huwa għandu jdaħħal ukoll fil-kaxxa ‘D’. Kontroll mill-‘uffiċċju tat-tluq’ tad-dokument ‘T2L’ jew ‘T2LF’, jew fi spazju identifikabbli b'mod ċar fuq id-dokument kummerċjali użat, l-isem tal-uffiċċju doganali kompetenti, id-data tat-tlestija tad-dokument, flimkien ma' waħda mill-approvazzjonijiet li ġejjin:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotas siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat

 Ovlašteni pošiljatelj

Artikolu 128b

Faċilitazzjonijiet għal emittent awtorizzat

(l-Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

1.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema tal-PoUS imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-emittent awtorizzat jista' jkun awtorizzat biex ma jiffirmax id-dokumenti ‘T2L’ jew ‘T2LF’ jew id-dokumenti kummerċjali użati li jkollhom it-timbru speċjali msemmi fl-Artikolu 128a(2)(e)(ii) jitfasslu permezz ta' sistema elettronika jew awtomatika għall-ipproċessar tad-dejta. Awtorizzazzjoni bħal din għandha tkun soġġetta għall-kundizzjoni li l-emittent awtorizzat ikun preċedentement ta lil dawk l-awtoritajiet impenn bil-miktub li jirrikonoxxi r-responsabbiltà tiegħu għall-konsegwenzi legali li jirriżultaw mid-dokumenti ‘T2L’ jew ‘T2LF’ jew mid-dokumenti kummerċjali kollha maħruġa li jkollhom it-timbru speċjali.

2.  Id-dokumenti ‘T2L’ jew ‘T2LF’ jew id-dokumenti kummerċjali mfasslin b'konformità mal-paragrafu 1 għandhom jinkludu, minflok il-firma tal-emittent awtorizzat, waħda mill-approvazzjonijiet li ġejjin:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

 Oslobodenie od podpisu

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură

 Oslobođeno potpisa.

Artikolu 128c

Awtorizzazzjoni għat-tfassil tal-manifest tal-kumpanija tat-tbaħħir wara t-tluq

(l-Artikolu 153(2) tal-Kodiċi)

Sad-data tal-iskjerament tas-sistema tal-PoUS imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-kumpaniji tat-tbaħħir biex ma jfasslux il-manifest tal-kumpanija tat-tbaħħir imsemmi fl-Artikolu 199(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 li jservi biex juri l-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni sa mhux aktar tard mill-jum wara t-tluq tal-bastiment u, fi kwalunkwe każ, qabel il-wasla tiegħu fil-port tad-destinazzjoni.

Artikolu 128d

Il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu awtorizzati għat-tfassil tal-manifest tal-kumpanija tat-tbaħħir wara t-tluq

(l-Artikoli 6(3)(a) u 153(2) tal-Kodiċi)

1.  Sad-data tal-iskjerament tas-sistema ta' Deċiżjonijiet Doganali tal-KDU msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-awtorizzazzjoni sabiex il-manifest tal-kumpanija tat-tbaħħir, li jservi biex juri l-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni, ma jitfassalx sa mhux aktar tard mill-jum wara t-tluq tal-bastiment u, fi kwalunkwe każ, qabel il-wasla tiegħu fil-port tad-destinazzjoni, għandha tingħata biss lill-kumpaniji tat-tbaħħir internazzjonali li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) huma stabbiliti fl-Unjoni;

(b) joħorġu regolarment il-prova tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni jew li l-awtoritajiet doganali tagħhom jafu li huma jistgħu jissodisfaw l-obbligi legali għall-użu ta' dawk il-provi;

(c) ma kkommettew ebda reat serju jew ripetut kontra l-leġiżlazzjoni doganali jew fiskali;

(d) jużaw is-sistemi tal-iskambju elettroniku tad-dejta sabiex jittrasmettu informazzjoni bejn il-portijiet tat-tluq u tad-destinazzjoni fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(e) joperaw għadd sinifikanti ta' vjaġġi bejn l-Istati Membri fuq rotot rikonoxxuti.

2.  L-awtorizzazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jingħataw biss meta:

(a) l-awtoritajiet doganali jkunu f'pożizzjoni li jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat għall-ħtiġijiet tal-persuna kkonċernata, u

(b) il-persuni kkonċernati jżommu rekords li jippermettu lill-awtoritajiet doganali jwettqu kontrolli effettivi.

3.  Meta l-persuna kkonċernata jkollha ċertifikat ta' AEO msemmi fl-Artikolu 38(2)a tal-Kodiċi, ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1(c) u 2(b) ta' dan l-Artikolu għandhom jitqiesu li ġew issodisfati.

4.  Malli jirċievu applikazzjoni, l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri fejn hija stabbilita l-kumpanija tat-tbaħħir għandhom jinnotifikaw b'dik l-applikazzjoni lill-Istati Membri l-oħrajn li fit-territorji rispettivi tagħhom jinsabu l-portijiet tat-tluq u tad-destinazzjoni maħsuba.

Jekk ma tasal ebda oġġezzjoni fi żmien 60 jum mid-data tan-notifika, l-awtoritajiet doganali għandhom jawtorizzaw l-użu tal-proċedura ssimplifikata deskritta fl-Artikolu 128c.

Din l-awtorizzazzjoni għandha tkun valida fl-Istati Membri kkonċernati u għandha tapplika biss għall-operazzjonijiet ta' trasport bejn il-portijiet li għalihom tirreferi.

5.  Is-simplifikazzjoni għandha tiġi applikata kif ġej:

(a) il-manifest għall-port tat-tluq għandu jintbagħat permezz ta' sistema elettronika għall-iskambju tad-dejta lill-port tad-destinazzjoni;

(b) il-kumpanija tat-tbaħħir għandha ddaħħal fil-manifest l-informazzjoni indikata fl-Artikolu 126a;

(c) il-manifest trażmess bi skambju ta' dejta elettronika (manifest ta' skambju ta' dejta) għandu jkun ippreżentat lill-awtoritajiet doganali fil-port tat-tluq mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jiġi wara t-tluq tal-bastiment u f'kull każ qabel ma jasal fil-port ta' destinazzjoni. L-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu verżjoni stampata tal-manifest tal-iskambju ta' dejta li għandu jiġi ppreżentat meta ma jkollhomx aċċess għal sistema ta' informazzjoni kif approvat mill-awtoritajiet doganali li jkun fih il-manifest ta' skambju tad-dejta;

(d) il-manifest ta' skambju tad-dejta għandu jkun ippreżentat lill-awtoritajiet doganali fil-port tad-destinazzjoni. L-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu verżjoni stampata tal-manifest tal-iskambju tad-dejta li għandu jiġi ppreżentat meta ma jkollhomx aċċess għal sistema ta' informazzjoni kif approvat mill-awtoritajiet doganali li jkun fih il-manifest ta' skambju tad-dejta.

6.  Għandhom isiru n-notifiki li ġejjin:

(a) il-kumpanija tat-tbaħħir għandha tinnotifika lill-awtoritajiet doganali bir-reati u bl-irregolaritajiet kollha;

(b) l-awtoritajiet doganali fil-port tad-destinazzjoni għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet doganali fil-port tat-tluq u lill-awtorità li ħarġet l-awtorizzazzjoni bir-reati u l-irregolaritajiet kollha mal-ewwel opportunità.”;

▼B

(14) fl-Artikolu 138, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Madankollu, id-dati tal-aġġornament tas-Sistemi tal-Importazzjoni Nazzjonali għall-Istat Membru fejn l-oġġetti jitqiesu li ġew iddikjarati, imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, għandhom japplikaw dawn li ġejjin:

(a) il-punt (f) tal-ewwel paragrafu għandu japplika biss meta l-oġġetti inkwistjoni li sejra tibbenefika wkoll minn eżenzjoni minn tariffi oħrajn, u

(b) oġġetti li l-valur intrinsiku tagħha ma jaqbiżx EUR 22 għandhom jiġu ddikjarati għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa skont l-Artikolu 141.”;

(15) fl-Artikolu 141 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“5.  Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistemi tal-Importazzjoni Nazzjonali għall-Istat membru fejn l-oġġetti jitqiesu li ġew iddikjarati, kif imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-oġġetti li l-valur intrinsiku tagħhom ma jaqbiżx l-EUR 22 għandhom jitqiesu bħala ddikjarati għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa bil-preżentazzjoni tagħhom lid-dwana skont l-Artikolu 139 tal-Kodiċi sakemm id-dejta meħtieġa hija aċċettata mill-awtoritajiet doganali.”

(16) Fl-Artikolu 144 jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistemi tal-Importazzjoni Nazzjonali meħtieġa għas-sottomissjoni tan-notifiki tal-preżentazzjoni, imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, id-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa tal-oġġetti f'kunsinni postali msemmija fl-ewwel paragrafu għandha titqies bħala li ġiet ippreżentata u aċċettata bl-att tal-preżentazzjoni tagħha lid-dwana, dejjem jekk l-oġġetti jkunu akkumpanjati minn dikjarazzjoni CN22/jew dikjarazzjoni CN23 jew it-tnejn li huma.

Fil-każijiet imsemmija fl-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 141, tal-paragrafu 2 u fil-paragrafu 3 ta' dak l-Artikolu, il-konsenjatarju għanud jitqies li huwa d-dikjarament u, fejn xieraq, id-debitur. Fil-każijiet imsemmija fit-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 141, paragrafu 2 u fil-paragrafu 4 ta' dak l-Artikolu, l-ispeditur għandu jiġi kkunsidrat bħala d-dikjarant u fejn ikun applikabbli, id-debitur. L-awtoritajiet doganali jistgħu jistabbilixxu li l-operaturi postali titqies bħala d-dikjarant u, fejn applikabbli, bħala d-debitur.”;

(17) fl-Artikolu 146 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“4.  Sad-dati rispettivi tal-iskjerament tal-AES u tal-aġġornament tas-Sistemi tal-Importazzjoni Nazzjonali rilevanti, imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE u mingħajr ħsara għall-Artikolu 105(1) tal-Kodiċi, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu dati ta' skadenza oħrajn għajr dawk speċifikati fil-paragrafi 1 u 3 ta' dan l-Artikolu.”;

(18) fl-Artikolu 181 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“5.  Sad-dati tal-iskjerament tal-Folji ta' Informazzjoni tal-KDU (INF) għas-sistema ta' Proċeduri Speċjali msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, permezz ta' deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu jintużaw mezzi oħrajn għajr it-tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.”

(19) fl-Artikolu 184 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistema Ġdida ta' Transitu Kompjuterizzata msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE, l-MRN ta' dikjarazzjoni ta' tranżitu għandha tiġi sottomessa lill-awtoritajiet doganali bil-mezzi msemmija fil-punti (b) u (c) tal-ewwel paragrafu.”.

Artikolu 56

Data tal-aġġornament jew skjerament tas-sistemi elettroniċi kkonċernati

1.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq is-sit elettroniku tagħha ħarsa ġenerali dettaljata lejn id-dati tal-aġġornament jew tal-iskjerament tas-sistemi elettroniċi msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE. Il-Kummissjoni għandha żżomm dik il-ħarsa ġenerali aġġornata.

2.  L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni fid-dettall dwar l-ippjanar nazzjonali tagħhom b'rabta mal-perjodi ta' skjerament tas-sistemi msemmijin fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE mill-iktar fis u qatt iktar tard minn sitt xhur qabel id-data ppjanata għall-iskjerament ta' sistema tal-IT partikolari. L-Istati Membri għandhom iżommu lill-Kummissjoni aġġornata dwar l-ippjanar nazzjonali tagħhom f'dan ir-rigward.

Artikolu 57

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Mejju 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS 1

SPJEGA TAT-TABELLAIntestaturi tal-kolonni

Kolonni tal-matriċi tal-Anness B

Dikjarazzjonijiet/notifiki/provi dwar l-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni

Is-sistemi tal-IT kif imsemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/255/UE

Rekwiżiti tad-dejta tranżizzjonali li jinsabu f'dan ir-Regolament Delegat

A1

Dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ

AES

Anness 9 — Appendiċi A

A2

Dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ — Kunsinni express

AES

Anness 9 — Appendiċi A

A3

Notifika tal-esportazzjoni mill-ġdid

AES

B1

Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni u d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni mill-ġdid

AES

Anness 9 — Appendiċi C1

B2

Proċedura speċjali — l-ipproċessar — id-dikjarazzjoni tal-ipproċessar passiv

SPE nazzjonali

Anness 9 — Appendiċi C1

B3

Id-Dikjarazzjoni tal-Proċedura tal-ħżin Doganali tal-oġġetti tal-Unjoni

SPE nazzjonali

Anness 9 — Appendiċi C1

B4

Id-dikjarazzjoni tal-ispedizzjoni tal-oġġetti fil-kuntest tal-kummerċ ma' territorji fiskali speċjali

Nazzjonali

C1

Dikjarazzjoni simplifikata għall-esportazzjoni

AES

Anness 9 — Appendiċi A

C2

Preżentazzjoni ta' oġġetti lid-dwana f'każ ta' entrata fir-reġistri tad-dikjarant jew fil-kuntest ta' dikjarazzjonijiet doganali li jkunu saru qabel il-preżentazzjoni tal-oġġetti għall-esportazzjoni

EXP nazzjonali

D1

Proċedura speċjali — dikjarazzjoni ta' tranżitu

Aġġornament NCTS

Anness 9 — Appendiċi C1 u Appendiċi C2

D2

Proċedura speċjali — dikjarazzjoni ta' tranżitu b'sett ta' dejta imnaqqas — (trasport bil-ferrovija, bl-ajru u t-trasport marittimu)

Aġġornament NCTS

D3

Proċedura speċjali — Tranżitu — L-użu ta' dokument tat-trasport elettroniku bħala dikjarazzjoni doganali — (trasport bl-ajru u t-trasport marittimu)

Nazzjonali

E1

Prova tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni (T2L/T2LF)

PoUS

Anness 9 — Appendiċi C1

E2

Manifest tal-oġġetti doganali

PoUS u nazzjonali għal emittenti awtorizzati

F 1a

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Baħar u l-passaġġi tal-ilma interni — Sett ta' dejta sħiħ

ICS2

Anness 9 — Appendiċi A

F1b

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Baħar u l-passaġġi tal-ilma interni — Sett ta' dejta parzjali ppreżentat mit-trasportatur

ICS2

F1c

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Baħar u l-passaġġi tal-ilma interni — Sett ta' dejta parzjali pprovdut minn persuna skont l-Artikolu 127(6) tal-Kodiċi u skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 112(1)

ICS2

F1d

Id-dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Baħar u l-passaġġi tal-ilma interni — sett ta' dejta parzjali pprovdut minn persuna skont l-Artikolu 127(6) tal-Kodiċi u skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 112(1)

ICS2

F2a

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Merkanzija tal-ajru (ġenerali) — sett ta' dejta sħiħ

ICS2

Anness 9 — Appendiċi A

F2b

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Merkanzija tal-ajru (ġenerali)— sett ta' dejta parzjali ppreżentat mit-trasportatur

ICS2

F2c

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Merkanzija tal-ajru (ġenerali) — sett ta' dejta parzjali pprovdut minn persuna skont l-Artikolu 127(6) tal-Kodiċi u l-Artikolu 113(1)

ICS2

F2d

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Merkanzija tal-ajru (ġenerali) — sett ta' dejta minimu li għandu jitressaq qabel it-tagħbija, b'rabta mas-sitwazzjonijiet iddefiniti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 106(1) u f'konformità mal-Artikolu 113(1)

ICS2

F3a

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Kunsinni express — sett ta' dejta sħiħ

ICS2

Anness 9 — Appendiċi A

F3b

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Kunsinni express — sett ta' dejta li għandu jitressaq qabel it-tagħbija, b'rabta mas-sitwazzjoni ddefiniti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 106(1)

ICS2

F4a

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Kunsinni tal-posta — sett ta' dejta sħiħ

ICS2

F4b

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Kunsinni tal-posta — sett ta' dejta parzjali ppreżentat mit-trasportatur

ICS2

F4c

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Kunsinni tal-posta — sett ta' dejta minimu li għandu jitressaq qabel it-tagħbija, b'rabta mas-sitwazzjonijiet iddefiniti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 106(1) (1) u f'konformità mal-Artikolu 113(2)

ICS2

F4d

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Kunsinni tal-posta — sett ta' dejta parzjali fil-livell tar-reċipjent li għandu jitressaq qabel it-tagħbija, b'rabta mas-sitwazzjonijiet iddefiniti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 106(1) u f'konformità mal-Artikolu 113(2)

ICS2

F5

Dikjarazzjoni tad-dħul fil-qosor — Bit-triq u bil-ferrovija

ICS2

Anness 9 — Appendiċi A

G1

Notifika ta' devjazzjoni

ICS2

Anness 9 — Appendiċi A

G2

Notifika tal-wasla

AN nazzjonali u ICS2

G3

Preżentazzjoni tal-oġġetti lid-dwana

PN nazzjonali

G4

Dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja

TS nazzjonali

G5

Notifika tal-wasla f'każ ta' moviment ta' oġġetti f'ħażna temporanja

TS nazzjonali

H1

Dikjarazzjoni għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa u l-proċedura Speċjali — użu speċifiku — id-dikjarazzjoni għall-użu aħħari

IMP nazzjonali

Anness 9 — Appendiċi C1

Anness DV1 (biss għal dikjarazzjoni għal rilaxx għal ċirkolazzjoni libera)

H2

Il-proċedura speċjali — il-ħażna — id-dikjarazzjoni tal-proċedura tal-ħażna doganali

SPE nazzjonali

Anness 9 — Appendiċi C1

H3

Il-proċedura speċjali — l-użu speċifiku — id-dikjarazzjoni tal-ammissjoni temporanja

SPE nazzjonali

Anness 9 — Appendiċi C1

H4

Il-proċedura speċjali — l-ipproċessar — id-dikjarazzjoni tal-ipproċessar attiv

SPE nazzjonali

Anness 9 — Appendiċi C1

H5

Dikjarazzjoni tal-introduzzjoni tal-oġġetti fil-kuntest tal-kummerċ ma' territorji fiskali speċjali

IMP nazzjonali

H6

Dikjarazzjoni doganali fit-traffiku postali għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa

IMP nazzjonali

I1

Dikjarazzjoni simplifikata għall-importazzjoni

IMP nazzjonali

Anness 9 — Appendiċi A

I2

Preżentazzjoni ta' oġġetti lid-dwana f'każ ta' entrata fir-rekords tad-dikjarant jew fil-kuntest ta' dikjarazzjonijiet doganali li jkunu saru qabel il-preżentazzjoni tal-oġġetti għall-importazzjoni

IMP nazzjonali

(1)   Dejta minima ta' qabel it-tagħbija li tikkorrispondi għal CN23.

▼C1
ANNESS 2

image

image

►(1) C2  
ANNESS 3

image

►(1) C2  

image

►(1) C2  

image

►(1) C2  

image

image
ANNESS 4

image

►(3) C2  

►(3) C2  

►(3) C2  

image

►(3) C2  

►(3) C2  

►(3) C2  
ANNESS 5

image

►(1) C2  

image

▼B
ANNESS 6

image

image

NOTI TA' SPJEGA

1.    Applikant:

Daħħal l-isem sħiħ tal-operatur ekomomiku applikant kif irreġistrat fis-sistema EORI.

2.    L-istatus ġuridiku tal-applikant:

Daħħal l-istatus ġuridiku kif imsemmi fid-dokument ta' stabbiliment.

3.    Data tal-istabbiliment

Daħħal — bin-numri — il-jum, ix-xahar u s-sena tal-istabbiliment.

4.    Indirizz tal-istabbiliment

Daħħal l-indirizz sħiħ tal-post fejn ġiet stabbilita l-entità tiegħek, inkluż il-pajjiż.

5.    Fejn jinsab il-post ewlieni tan-negozju:

Daħħal l-indirizz sħiħ tal-post tan-negozju tiegħek fejn isiru l-attivitajiet ewlenin.

6.    Persuna ta' kuntatt:

Indika l-isem sħiħ, in-numri tat-telefon u tal-fax, u l-indirizz tal-e-mail tal-persuna ta' kuntatt magħżula minnek fil-kumpanija tiegħek li għandha tiġi kkuntattjata mill-awtoritajiet doganali meta jeżaminaw l-applikazzjoni.

7.    Indirizz għall-korrispondenza:

Imla biss jekk huwa differenti mill-indirizz tal-istabbiliment.

8.9. u 10.    In-Numri tal-VAT tal-Identifikazzjoni tan-Negozjant u tar-Reġistrazzjoni Legali:

Daħħal in-numri meħtieġa

In-Numru/i tal-Identifikazzjoni tan-Negozjant huwa/huma n-numru(i) tal-identifikazzjoni rreġistrat mill-awtoritàjiet doganali

In-numru tar-reġistrazzjoni ġuridika huwa n-numru tar-reġistrazzjoni mogħti mill-uffiċċju ta' reġistrazzjoni tal-kumpaniji.

Jekk in-numri huma l-istess, daħħal biss in-numru tal-ID tal-VAT

Jekk l-applikant ma għandux Numru ta' Identifikazzjoni tan-Negozjant minħabba, pereżempju, li dan in-numru ma jeżistix fl-Istat Membru tal-applikant, ħalli l-kaxxa vojta.

11.    It-tip ta' awtorizzazzjoni mitluba:

Agħmel salib fil-kaxxa rilevanti.

12.    Is-settur ekonomiku tal-attività:

Iddeskrivi l-attività tiegħek.

13.    L-Istati Membri fejn jitwettqu l-attivitajiet marbuta mad-dwana:

Daħħal il-kodiċi(jiet) ISO alpha-2 rilevanti tal-pajjiż.

14.    It-tagħrif dwar il-qsim tal-fruntieri:

Indika l-ismijiet tal-uffiċċji doganali li jintużaw regolarment għall-qsim tal-fruntieri.

15.    Simplifikazzjonijiet jew faċilitazzjonijiet li ngħataw diġà, ċertifikati msemmija fl-Artikolu 28(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 u/jew l-istatus ta' aġent irregolat jew speditur magħruf miksub kif imsemmi fl-Artikolu 28(3) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447:

F'każ ta' semplifikazzjonijiet li ngħataw diġà, indika t-tip ta' simplifikazzjoni, il-proċedura doganali rilevanti, u n-numru ta' awtorizzazzjoni. Il-proċedura doganali rilevanti għandha tinkiteb fil-forma tal-kodiċijiet użati fit-tieni jew it-tielet subdiviżjoni tal-Kaxxa 1 tad-dokument amministrattiv uniku.

Fil-każ ta' applikant li hu d-detentur ta' awtorizzazzjoni/ċertifikat wieħed jew iktar msemmija hawn fuq, indika t-tip u n-numru ta' awtorizzazzjonijiet/ċertifikati.

16, 17 u 18.    L-uffiċċji għad-dokumentazzjonijiet/kontijiet ewlenija:

Daħħal l-indirizzi sħaħ tal-uffiċċji rilevanti. Jekk l-uffiċċji għandhom l-istess indirizz, imla biss il-kaxxa 16.

19.    Isem, id-data u l-firma tal-applikant:

Firma : il-firmatarju għandu jżid il-kariga tiegħu. Il-firmatarju għandu dejjem ikun il-persuna li tirrappreżenta l-applikant b'mod ġenerali.

Isem : isem l-applikant u t-timbru tal-applikant.

L-għadd ta' annessi :

l-applikant għandu jagħti l-informazzjoni ġenerali li ġejja:

1. Deskrizzjoni fil-qosor tal-proprjetarji/azzjonisti ewlenin, fejn jiġu ddikjarati l-ismijiet u l-indirizzi u l-imgħaxijiet proporzjonali tagħhom. Deskrizzjoni fil-qosor tal-membri tal-bord tad-diretturi. Il-proprjetarji huma magħrufa mill-awtoritajiet doganali għal imġieba preċedenti li mhix konformi?

2. Il-persuna responsabbli fl-amministrazzjoni tal-applikant għall-kwistjonijiet doganali.

3. Deskrizzjoni tal-attivitajiet ekonomiċi tal-applikant.

4. Speċifikazzjoni tad-dettalji tal-post tad-diversi siti tal-applikant u deskrizzjoni qasira tal-attivitajiet f'kull sit. Speċifikazzjoni jekk l-applikant u kull sit jaġixxux fil-katina tal-provvista f'ismu u fl-interess tiegħu, jew jaġixxix f'ismu u għall-interess ta' persuna oħra, jew jaġixxix f'isem ta' u għall-interess ta' persuna oħra.

5. Speċifikazzjoni jekk l-oġġetti nxtrawx minn u/jew kinux ipprovduti lil kumpaniji li huma affiljati mal-applikant.

6. Deskrizzjoni tal-istruttura interna tal-organizzazzjoni tal-applikant. Jekk jogħġbok ehmeż, jekk teżisti, dokumentazzjoni dwar il-funzjonijiet/kompetenzi għal kull dipartiment u/jew funzjoni.

7. L-għadd tal-impjegati kollha u għal kull diviżjoni.

8. L-ismijiet ta' dawk li għandhom il-karigi ewlenin (diretturi maniġerjali, kapijiet tad-diviżjonijiet, maniġers tal-kontabilità, kapijiet tad-diviżjoni doganali, eċċ.). Deskrizzjoni tar-rutini adottati f'sitwazzjonijiet fejn l-impjegat kompetenti mhuwiex preżenti, b'mod temporanju jew permanenti.

9. L-ismijiet u l-pożizzjonijiet fi ħdan l-organizzazzjoni tal-applikanti li għandhom kompetenza doganali speċifika. Valutazzjoni tal-livell ta' għarfien ta' dawn il-persuni fit-rigward tal-użu tat-teknoloġija tal-IT fil-proċessi doganali u kummerċjali u fi kwistjonijiet kummerċjali ġenerali.

10. Qbil jew nuqqas ta' qbil mal-pubblikazzjoni tal-informazzjoni fl-awtorizzazzjoni tal-AEO fil-lista tal-operaturi ekonomiċi awtorizzati msemmija fl-Artikolu 14x(4).
ANNESS 7

image

NOTI TA' SPJEGA

Numru tal-awtorizzazzjoni

In-numru tal-Awtorizzazzjoni għandu dejjem jibda bil-kodiċi ISO alpha-2 tal-pajjiż tal-Istat Membru li qed joħorġu, segwit minn waħda minn dawn l-ittri li ġejjin:

AEOC għal Awtorizzazzjoni tal-AEO — Simplifikazzjonijiet Doganali

AEOS għal Awtorizzazzjoni tal-AEO — Sigurtà u Sikurezza

AEOF għal Awtorizzazzjoni tal-AEO — Simplifikazzjonijiet doganali/Is-sigurtà u s-sikurezza

Wara l-ittri kif deskritti hawn fuq għandu jiddaħħal in-numru tal-awtorizzazzjoni nazzjonali.

1.    Detentur tal-Awtorizzazzjoni tal-AEO

Għandu jissemma l-isem sħiħ tad-Detentur, kif indikat fil-Kaxxa 1 tal-formola tal-Applikazzjoni fl-Anness 1C, kif ukoll in-Numru(i) tal-ID tal-VAT kif indikat fil-kaxxa 8 tal-formola tal-Applikazzjoni, in-Numru(i) tal-Identifikazzjoni tan-Negozjant kif indikat fil-Kaxxa 9 tal-formola tal-Applikazzjoni jekk ikun rilevanti, u n-numru tar-reġistrazzjoni Legali kif indikat fil-Kaxxa 10 tal-formola tal-Applikazzjoni.

2.    Awtorità emittenti

Il-firma, l-isem tal-amministrazzjoni doganali tal-Istat Membru u t-timbru.

L-isem tal-amministrazzjoni doganali tal-Istat Membru jista' jissemma' fuq livell reġjonali, jekk meħtieġ mill-istruttura organizzattiva tal-amministrazzjoni doganali.

Referenza għat-tip ta' Awtorizzazzjoni

Agħmel salib fil-kaxxa rilevanti.

3.    Data minn meta tkun effettiva l-Awtorizzazzjoni

Indika l-jum, ix-xahar u s-sena, skont l-Artikolu 29 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446.
ANNESS 8

image

image

image

image
ANNESS 9
Appendiċi A

1.    Noti introduttorji għat-tabelli

Ġeneralitajiet

1.1. Id-dikjarazzjoni fil-qosor li trid tiġi ppreżentata għall-oġġetti deħlin jew ħerġin mit-territorju doganali tal-Unjoni fiha l-informazzjoni mniżżla fit-Tabelli 1 sa 5 għal kull sitwazzjoni jew mod ta' trasport ikkonċernat. It-talba għaldevjazzjoni li jeħtieġ li ssir meta mezz attiv ta' trasport li jkun dieħel fit-territorju doganali tal-Unjoni jasal l-ewwel f'uffiċċju doganali li jinsab fi Stat Membru li ma jkunx imsemmi fid-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul tinkludi t-tagħrif li dwaru hemm id-dettalji fit-tabella 6.

1.2. It-Tabelli 1 sa 7 jinkludu l-elementi kollha tad-dejta meħtieġa għall-proċeduri, għad-dikjarazzjonijiet u għat-talbiet għaldevjazzjoni kkonċernati. Huma jipprovdu perspettivi komprensivi tar-rekwiżiti meħtieġa għad-diversi proċeduri, dikjarazzjonijiet u talbiet għaldevjazzjoni.

1.3. L-intestaturi tal-kolonni isimhom magħhom u jirreferu għal dawn il-proċeduri u dikjarazzjonijiet.

1.4. L-ittra “X” f'kaxxa partikolari tat-tabelli turi li dan l-element tad-dejta huwa meħtieġ għall-proċedura jew għad-dikjarazzjoni deskritta fit-titlu tal-kolonna rilevanti fuq il-livell tal-partita tal-oġġetti fid-dikjarazzjoni. L-ittra “Y” f'kaxxa partikolari tat-tabelli turi li dan l-element ta' dejta huwa meħtieġ għall-proċedura jew għad-dikjarazzjoni deskritta fit-titlu tal-kolonna rilevanti fuq il-livell tal-intestatura tad-dikjarazzjoni. L-ittra “Z” f'kaxxa partikolari tat-tabelli tindika li l-element tad-dejta kkonċernat huwa mitlub għall-proċedura jew għad-dikjarazzjoni deskritta fit-titlu tal-kolonna rilevanti fuq il-livell tar-rapport tat-twassil. Kwalunkwe tagħqida ta' dawn is-simboli “X”, “Y”, u “Z” tfisser li l-element tad-dejta kkonċernat jista' jintalab għall-proċedura jew għad-dikjarazzjoni deskritti fit-titlu tal-kolonna rilevanti f'kwalunkwe wieħed mil-livelli kkonċernati.

1.5. Id-deskrizzjonijiet u n-noti inklużi fit-Taqsima 4 f'dak li għandu x'jaqsam mad-dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul u tal-ħruġ, mal-proċeduri ssimplifikati u mat-talbiet għaldevjazzjoni japplikaw għall-elementi tad-dejta msemmija fit-Tabelli 1 sa 7.

Dikjarazzjoni doganali użata bħala dikjarazzjoni fil-qosor

2.1. Meta dikjarazzjoni doganali, kif imsemmi fl-Artikolu 162 tal-Kodiċi, tintuża bħala dikjarazzjoni fil-qosor, skont l-Artikolu 130(1) tal-Kodiċi, id-dikjarazzjoni trid, minbarra d-dettalji meħtieġa għall-proċedura speċifika fl-Appendiċi C1 jew l-Appendiċi C2, tinkludi d-dettalji stipulati fil-kolonna “Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul” tat-Tabelli 1 sa 4.

Meta dikjarazzjoni doganali, kif imsemmi fl-Artikolu 166 tal-Kodiċi, tintuża bħala dikjarazzjoni fil-qosor, skont l-Artikolu 130(1) tal-Kodiċi, dik id-dikjarazzjoni trid tinkludi, minbarra d-dettaliji meħtieġa għall-proċedura speċifika fit-Tabella 7, id-dettaliji stipulati fil-kolonna “Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul” tat-Tabelli 1 sa 4.

2.2. Meta dikjarazzjoni doganali, kif imsemmi fl-Artikoli 162 tal-Kodiċi tiġi ppreżentata minn AEO skont l-Artikolu 38, 2, b tal-kodiċi u tintuża bħala dikjarazzjoni fil-qosor, skont l-Artikolu 130(1) tal-Kodiċi, id-dikjarazzjoni trid tinkludi, minbarra d-dettalji meħtieġa għall-proċedura speċifika skont l-Appendiċi C1 jew l-Appendiċi C2, id-dettalji stipulati fil-kolonna “Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul tal-AEO” tat-Tabella 5.

Meta dikjarazzjoni doganali, kif imsemmi fl-Artikoli 166 tal-Kodiċi tiġi ppreżentata minn AEO skont l-Artikolu 38, 2, b tal-kodiċi u tintuża bħala dikjarazzjoni fil-qosor, skont l-Artikolu 130(1) tal-Kodiċi, id-dikjarazzjoni trid tinkludi, minbarra d-dettalji meħtieġa għall-proċedura speċifika fit-Tabella 7, id-dettalji stipulati fil-kolonna “Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul tal-AEO” tat-Tabella 5.

Dikjarazzjoni doganali għall-esportazzjoni

3.1. Meta dikjarazzjoni doganali, kif imsemmi fl-Artikolu 162 tal-Kodiċi tkun meħtieġa, skont l-Artikolu 236(3)(a) tal-Kodiċi, id-dikjarazzjoni trid, tinkludi, minbarra d-dettalji meħtieġa għall-proċedura speċifika skont l-Appendiċi C1 jew l-Appendiċi C2, id-dettalji stipulati fil-kolonna “Dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ” tat-Tabelli 1 u 2.

Meta dikjarazzjoni doganali, kif imsemmija fl-Artikolu 166 tal-Kodiċi, hi meħtieġa, skont l-Artikolu 263(3)(a) tal-Kodiċi, dik id-dikjarazzjoni trid tinkludi, minbarra d-dettaliji meħtieġa għall-proċedura speċifika fit-Tabella 7, id-dettaliji stipulati fil-kolonna “Dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ” tat-Tabelli 1 u 2.

Ċirkostanzi speċifiċi oħra fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul u tal-ħruġ u tipi partikolari ta' traffiku tal-oġġetti. Nota għat-Tabelli 2 sa 4

4.1. Il-kolonni “Dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ — Kunsinni express” u “Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul — kunsinni express” tat-Tabella 2 ikopru d-dejta meħtieġa li għandha tintbagħat b'mod elettroniku lill-awtoritajiet doganali għall-finijiet tal-analiżi tar-riskju qabel ma jintbagħtu jew jaslu l-kunsinni express. Is-servizzi postali jistgħu jagħżlu li jibagħtu d-dejta msemmija fil-kolonni tat-Tabella 2 b'mod elettroniku lill-awtoritajiet doganali għall-finijiet tal-analiżi tar-riskju qabel ma jintbagħtu jew jaslu l-kunsinni postali.

4.2. Għall-finijiet ta' dan l-Anness, kunsinna express tfisser oġġett individwali li jinġarr permezz ta' servizz integrat ta' ġbir rapidu/definit bil-ħin, trasport, rilaxx mid-dwana u twassil tal-pakketti filwaqt li jiġi ttraċċat fejn ikunu l-oġġetti u jinżamm kontroll fuqhom waqt il-provvista tas-servizz.

4.5. It-Tabelli 3 u 4 fihom l-informazzjoni meħtieġa għad-dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul fil-kuntest tat-trasport bit-triq u bil-ferrovija.

4.6. It-Tabella 3 għat-trasport bit-triq tapplika wkoll fil-każ tat-trasport multimodali, ħlief jekk previst mod ieħor fit-Taqsima 4.

Proċeduri simplifikati

5.1. Id-dikjarazzjonijiet għall-proċeduri simplifikati msemmija fl-Artikolu 166 tal-Kodiċi fihom l-informazzjoni mniżżla fit-tabella 7.

5.2. Il-format ridott għal ċerti elementi tad-dejta pprovdut għall-proċeduri simplifikati ma jillimitax jew jinfluwenza r-rekwiżiti stipulati fl-Appendiċijiet C1 u D1, notevolment fir-rigward tal-informazzjoni li jrid jingħata f' dikjarazzjonijiet supplimentari.

2.    Rekwiżiti għal dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul u tal-ħruġ

2.1.    Is-sitwazzjoni għall-ajru, il-baħar, passaġġi fuq l-ilmijiet interni u modi oħra ta' trasport jew sitwazzjonijiet mhux imsemmija fit-Tabelli 2 sa 4 — Tabella 1Isem

Dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ

(Ara n-nota 3.1)

Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul

(Ara n-nota 2.1)

Numru ta' oġġetti

Y

Y

In-numru ta' referenza uniku tal-kunsinna

X/Y

X/Y

In-numru tad-dokument tat-trasport

X/Y

X/Y

Speditur

X/Y

X/Y

Persuna li qed tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor

Y

Y

Destinatarju

X/Y

X/Y

Trasportatur

 

Z

Il-parti li trid tiġi nnotifikata

 

X/Y

Identità u nazzjonalità tal-mezz attiv tat-trasport li qed jaqsam il-fruntiera

 

Z

In-numru ta' referenza tat-trasport tal-merkanzija

 

Z

Il-kodiċi tal-ewwel post tal-wasla

 

Z

Id-data u l-ħin tal-wasla fl-ewwel post tal-wasla fit-territorju Doganali

 

Z

Kodiċi(jiet) tal-pajjiż(i) tar-rotta

Y

Y

Modalità tat-trasport fil-fruntiera

 

Z

Uffiċċju tad-dwana tal-ħruġ

Y

 

Post fejn jinsabu l-oġġetti

Y

 

Post tat-tagħbija

 

X/Y

Kodiċi tal-post tal-ħatt

 

X/Y

Deskrizzjoni tal-oġġetti

X

X

Tip ta' pakketti (kodiċi)

X

X

Numru ta' pakketti

X

X

Marki tat-trasport

X/Y

X/Y

Numru tal-identifikazzjoni tal-apparat, jekk mibgħuta b'kontejner

X/Y

X/Y

Numru tal-partita tal-oġġetti

X

X

Kodiċi tal-prodott bażiku

X

X

Massa grossa (kg)

X/Y

X/Y

Kodiċi tal-Oġġetti Perikolużi tan-Nazzjonijiet Uniti

X

X

Numru tas-siġill

X/Y

X/Y

Kodiċi tal-metodu ta' ħlas tal-imposti għat-trasport

X/Y

X/Y

Data tad-dikjarazzjoni

Y

Y

Firma/Awtentikazzjoni

Y

Y

Indikatur ieħor ta' ċirkostanza speċifika

Y

Y

Kodiċi tal-uffiċċju/i doganali tad-dħul sussegwenti

 

Z

2.2.    Kunsinni express — Tabella 2Isem

Dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ — Kunsinni express

(Ara n-noti 3.1 u 4.1 sa 4.3)

Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul — Kunsinni express

(Ara n-noti 2.1 u 4.1 sa 4.3)

In-numru ta' referenza uniku tal-kunsinna

 

 

In-numru tad-dokument tat-trasport

 

 

Speditur

X/Y

X/Y

Persuna li qed tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor

Y

Y

Destinatarju

X/Y

X/Y

Trasportatur

 

Z

In-numru ta' referenza tat-trasport tal-merkanzija

 

Z

Id-data u l-ħin tal-wasla fl-ewwel post tal-wasla fit-territorju doganali

 

Z

Kodiċi(jiet) tal-pajjiż(i) tar-rotta

Y

Y

Modalità tat-trasport fil-fruntiera

 

Z

Uffiċċju tad-dwana tal-ħruġ

Y

 

Post fejn jinsabu l-oġġetti

Y

 

Post tat-tagħbija

 

Y

Kodiċi tal-post tal-ħatt

 

X/Y

Deskrizzjoni tal-oġġetti

X

X

Numru tal-identifikazzjoni tal-apparat, jekk mibgħuta b'kontejner

 

 

Numru tal-partita tal-oġġetti

X

X

Kodiċi tal-prodott bażiku

X

X

Massa grossa (kg)

X/Y

X/Y

Kodiċi tal-Oġġetti Perikolużi tan-Nazzjonijiet Uniti

X

X

Kodiċi tal-metodu ta' ħlas tal-imposti għat-trasport

X/Y

X/Y

Data tad-dikjarazzjoni

Y

Y

Firma/Awtentikazzjoni

Y

Y

Indikatur ieħor ta' ċirkostanza speċifika

Y

Y

Kodiċi tal-uffiċċju/i doganali tad-dħul sussegwenti

 

Z

2.3.    Modalità tat-trasport bit-triq — Informazzjoni tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul — Tabella 3Isem

Triq — Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul

(Ara n-nota 2.1)

Numru ta' oġġetti

Y

In-numru ta' referenza uniku tal-kunsinna

X/Y

In-numru tad-dokument tat-trasport

X/Y

Speditur

X/Y

Persuna li qed tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor

Y

Destinatarju

X/Y

Trasportatur

Z

Identità u nazzjonalità tal-mezz attiv tat-trasport li qed jaqsam il-fruntiera

Z

Il-kodiċi tal-ewwel post tal-wasla

Z

Id-data u l-ħin tal-wasla fl-ewwel post tal-wasla fit-territorju Doganali

Z

Kodiċijiet tal-pajjiżi tar-rotta

Y

Modalità tat-trasport fil-fruntiera

Z

Post tat-tagħbija

X/Y

Kodiċi tal-post tal-ħatt

X/Y

Deskrizzjoni tal-oġġetti

X

Kodiċi tat-tip ta' pakketti

X

Numru ta' pakketti

X

Numru tal-identifikazzjoni tal-apparat, jekk mibgħuta b'kontejner

X/Y

Numru tal-partita tal-oġġetti

X

Kodiċi tal-prodott bażiku

X

Massa grossa (kg)

X/Y

Kodiċi tal-metodu ta' ħlas tal-imposti għat-trasport

X/Y

Kodiċi tal-Oġġetti Perikolużi tan-Nazzjonijiet Uniti

X

Numru tas-siġill

X/Y

Data tad-dikjarazzjoni

Y

Firma/Awtentikazzjoni

Y

Indikatur ieħor ta' ċirkostanza speċifika

Y

2.4.    Modalità tat-trasport bil-ferrovija — Informazzjoni tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul — Tabella 4Isem

Ferrovija — Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul (Ara n-nota 2.1.)

Numru ta' oġġetti

Y

In-numru ta' referenza uniku tal-kunsinna

X/Y

In-numru tad-dokument tat-trasport

X/Y

Speditur

X/Y

Persuna li qed tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor

Y

Destinatarju

X/Y

Trasportatur

Z

Identità u nazzjonalità tal-mezz attiv tat-trasport li qed jaqsam il-fruntiera

Z

In-numru ta' referenza tat-trasport tal-merkanzija

Z

Il-kodiċi tal-ewwel post tal-wasla

Z

Id-data u l-ħin tal-wasla fl-ewwel post tal-wasla fit-territorju Doganali

Z

Kodiċijiet tal-pajjiżi tar-rotta

Y

Modalità tat-trasport fil-fruntiera

Z

Post tat-tagħbija

X/Y

Kodiċi tal-post tal-ħatt

X/Y

Deskrizzjoni tal-oġġetti

X

Kodiċi tat-tip ta' pakketti

X

Numru ta' pakketti

X

Numru tal-identifikazzjoni tal-apparat, jekk mibgħuta b'kontejner

X/Y

Numru tal-partita tal-oġġetti

X

Kodiċi tal-prodott bażiku

X

Massa grossa (kg)

X/Y

Kodiċi tal-metodu ta' ħlas tal-imposti għat-trasport

X/Y

Kodiċi tal-Oġġetti Perikolużi tan-Nazzjonijiet Uniti

X

Numru tas-siġill

X/Y

Data tad-dikjarazzjoni

Y

Firma/Awtentikazzjoni

Y

Indikatur ieħor ta' ċirkostanza speċifika

Y

2.5.    Operaturi ekonomiċi awtorizzati — rekwiżiti mnaqqsa tad-dejta għad-dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul — Tabella 5Isem

Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul

(Ara n-nota 2.2)

In-numru ta' referenza uniku tal-kunsinna

X/Y

In-numru tad-dokument tat-trasport

X/Y

Speditur

X/Y

Persuna li qed tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor

Y

Destinatarju

X/Y

Trasportatur

Z

Il-parti li trid tiġi nnotifikata

X/Y

Identità u nazzjonalità tal-mezz attiv tat-trasport li qed jaqsam il-fruntiera

Z

In-numru ta' referenza tat-trasport tal-merkanzija

Z

Il-kodiċi tal-ewwel post tal-wasla

Z

Id-data u l-ħin tal-wasla fl-ewwel post tal-wasla fit-territorju Doganali

Z

Kodiċi(jiet) tal-pajjiż(i) tar-rotta

Y

Modalità tat-trasport fil-fruntiera

Z

Uffiċċju doganali tal-ħruġ

 

Post tat-tagħbija

X/Y

Deskrizzjoni tal-oġġetti

X

Numru ta' pakketti

X

Numru tal-identifikazzjoni tal-apparat, jekk mibgħuta b'kontejner

X/Y

Numru tal-partita tal-oġġetti

X

Kodiċi tal-prodott bażiku

X

Data tad-dikjarazzjoni

Y

Firma/Awtentikazzjoni

Y

Indikatur ieħor ta' ċirkostanza speċifika

Y

Kodiċi tal-uffiċċju/i doganali tad-dħul sussegwenti

Z

2.6.    Rekwiżiti għal talbiet ta' devjazzjoni — Tabella 6Isem

 

Modalità tat-trasport fil-fruntiera

Z

Identità tal-mezz tat-trasport li qed jaqsam il-fruntiera

Z

Id-data u l-ħin tal-wasla fl-ewwel post tal-wasla fit-territorju Doganali

Z

Kodiċi tal-pajjiż tal-ewwel uffiċċju tad-dħul iddikjarat

Z

Persuna li qed titlob id-devjazzjoni

Z

MRN

X

Numru tal-partita tal-oġġetti

X

Il-kodiċi tal-ewwel post tal-wasla

Z

Il-kodiċi tal-ewwel post attwali tal-wasla

Z

3.    Rekwiżiti għal dikjarazzjoni simplifikata — Tabella 7Isem

Dikjarazzjoni simplifikata għall-esportazzjoni (Ara n-nota 3.1)

Dikjarazzjoni simplifikata għall-importazzjoni (Ara n-nota 2.1)

Dikjarazzjoni

Y

Y

Numru ta' oġġetti

Y

Y

In-numru ta' referenza uniku tal-kunsinna

X

X

In-numru tad-dokument tat-trasport

X/Y

X/Y

Speditur/esportatur

X/Y

 

Destinatarju

 

X/Y

Dikjarant/rappreżentant

Y

Y

Kodiċi tal-istatus tad-dikjarant/rappreżentant

Y

Y

Kodiċi tal-munita

 

X

Uffiċċju tad-dwana tal-ħruġ

Y

 

Deskrizzjoni tal-oġġetti

X

X

Tip ta' pakketti (kodiċi)

X

X

Numru ta' pakketti

X

X

Marki tat-trasport

X/Y

X/Y

Numru tal-identifikazzjoni tal-apparat, jekk mibgħuta b'kontejner

 

X/Y

Numru tal-partita tal-oġġetti

X

X

Kodiċi tal-prodott bażiku

X

X

Massa grossa (kg)

 

X

Proċedura

X

X

Massa netta (kg)

X

X

Ammont tal-oġġett

 

X

Numru ta' referenza għad-dħul fir-reġistri tad-dikjarant

X

X

Numru tal-awtorizzazzjoni

X

X

Informazzjoni addizzjonali

 

X

Data tad-dikjarazzjoni

Y

Y

Firma/Awtentikazzjoni

Y

Y

4.    Noti ta' spjegazzjoni għall-elementi tad-dejta.

MRN

Talba għal devjazzjoni: In-Numru ta' Referenza tal-Moviment huwa alternattiva għaż-żewġ elementi tad-dejta li ġejjin:

 Identità tal-mezz tat-trasport li qed jaqsam il-fruntiera,

 Id-data u l-ħin tal-wasla fl-ewwel post tal-wasla fit-territorju doganali.

Dikjarazzjoni

Daħħal il-kodiċijiet previsti fl-Appendiċi D1 għall-Kaxxa 1 tad-Dokument Amministrattiv Uniku (DAU), subdiviżjonijiet 1 u 2.

Numru ta' oġġetti ( 2 )

Numru ta' oġġetti ddikjarati fid-dikjarazzjoni jew fid-dikjarazzjoni fil-qosor.

[Ref.: Kaxxa 5 tad-DAU]

In-numru ta' referenza uniku tal-kunsinna

Numru uniku assenjat lill-oġġetti, għad-dħul, l-importazzjoni, il-ħruġ u l-esportazzjoni.

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet WCO (ISO15459) jew ekwivalenti.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor: alternattiva għan-numru ta' identifikazzjoni tat-trasport meta dan ma jkunx disponibbli.

Proċeduri simplifikati: l-informazzjoni tista' tiġi pprovduta meta tkun disponibbli.

Dan l-element jipprovdi rabta ma' sorsi utli oħra ta' informazzjoni.

[Ref.: Kaxxa 7 tad-DAU]

In-numru tad-dokument tat-trasport

Ir-referenza tad-dokument tat-trasport li jkopri t-trasport tal-oġġetti fi jew 'il barra mit-territorju doganali. F'każ li min ikun qed jippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul ikun differenti mit-trasportatur, għandu jingħata wkoll in-numru tad-dokument tat-trasport tat-trasportatur.

Dan jinkludi l-kodiċi għat-tip ta' dokument tat-trasport kif previst fl-Appendiċi D1, segwit min-numru tal-identifikazzjoni tad-dokument ikkonċernat.

Dan l-element huwa alternattiva għan-numru ta' referenza uniku tal-kusinna [UCR] meta tal-aħħar ma jkunx disponibbli. Jipprovdi rabta ma' sorsi utli oħra ta' informazzjoni.)

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ għall-provvisti fuq vapuri u ajruplani: fattura jew in-numru tal-lista tat-tagħbija.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor għad-dħul bit-trasport bit-triq: din l-informazzjoni għandha tingħata sa fejn disponibbli u tista' tinkludi referenzi sew għall-carnet TIR u CMR.

Speditur

Il-parti li qed tikkunsinna l-oġġetti stipulata fil-kuntratt tat-trasport mill-parti li qed tordna t-trasport.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ: Dan it-tagħrif għandu jingħata meta jkun differenti mill-persuna li tkun qed tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor. Dan it-tagħrif jieħu l-forma tan-numru EORI tal-ispeditur, kull meta dak in-numru jkun disponibbli għall-persuna li qed tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor. Jekk in-numru EORI tal-ispeditur ma jkunx disponibbli, jingħata l-isem u l-indirizz sħiħ tal-ispeditur. Meta d-dettalji meħtieġa għal dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ ikunu inklużi f'dikjarazzjoni doganali b'konformità mal-Artikolu 263(3)(a) tal-Kodiċi u mal-Artikolu 162 tal-Kodiċi, din l-informazzjoni tkun tikkorrispondi mal-“Ispeditur/Esportatur” ta' dik id-dikjarazzjoni doganali.

Meta jingħataw faċilitazzjonijiet fil-kuntest ta' xi programm ta' sħubija kummerċjali ta' pajjiżi terzi li jkun rikonoxxut mill-Unjoni, din l-informazzjoni tista' tieħu l-forma ta' numru ta' identifikazzjoni uniku ta' pajjiz terz li jkun tpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Unjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat. Dan in-numru jista' jintuża kull meta jkun disponibbli għall-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor.

L-istruttura tan-numru tkun kif ġej:Spazju

Kontenut

Tip ta' spazju

Format

Eżempji

1

Identifikatur tal-pajjiż terz (kodiċi tal-pajjiż ISO alpha 2)

Alfabetiku 2

a2

US

JP

CH

2

Numru uniku ta' identifikazzjoni f'pajjiż terz

Alfanumeriku sa 15

An..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Eżempji: “US1234567890ABCDE” għal speditur fl-Istati Uniti (kodiċi tal-pajjiż: US) li n-numru uniku ta' identifikazzjoni tiegħu huwa 1234567890ABCDE. “JPAbCd9875F” għal speditur fil-Ġappun (kodiċi tal-pajjiż: JP) li n-numru uniku ta' identifikazzjoni tiegħu huwa AbCd9875F. “CHpt20130101aa” għal speditur fl-Isvizzera (kodiċi tal-pajjiż: CH) li n-numru uniku ta' identifikazzjoni tiegħu huwa pt20130101aa.

Identifikatur tal-pajjiż terz: il-kodiċijiet alfabetiċi tal-Unjoni Ewropea għall-pajjiżi u t-territorji huma bbażati fuq il-kodiċijiet ISO alpha 2 kurrenti (a2) sakemm dawn ikunu kompatibbli mal-kodiċijiet tal-pajjiżi stipulati skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 ( 3 ).

Meta n-numru EORI ta' speditur jew in-numru uniku ta' identifikazzjoni ta' pajjiż terz speditur huwa pprovdut, l-isem u l-indirizz tiegħu ma jiġux ipprovduti.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul: Dan it-tagħrif jieħu l-forma tan-numru EORI tal-ispeditur, kull meta dak in-numru jkun disponibbli għall-persuna li qed tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor. Jekk in-numru EORI tal-ispeditur ma jkunx disponibbli, jingħata l-isem u l-indirizz sħiħ tal-ispeditur.

Meta jingħataw faċilitazzjonijiet fil-kuntest ta' xi programm ta' sħubija kummerċjali ta' pajjiżi terzi li jkun rikonoxxut mill-Unjoni, din l-informazzjoni tista' tieħu l-forma ta' numru ta' identifikazzjoni uniku ta' pajjiz terz li jkun tpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Unjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat. Dan in-numru jista' jintuża kull meta jkun disponibbli għall-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor. L-istruttura ta' dak in-numru tikkorrispondi għall-istruttura kif speċifikata fil-parti tad-“Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ” ta' din in-nota ta' spjegazzjoni dwar l-elementi tad-dejta.

Meta n-numru EORI ta' speditur jew in-numru uniku ta' identifikazzjoni ta' pajjiż terz speditur huwa pprovdut, l-isem u l-indirizz tiegħu ma jiġux ipprovduti.

Speditur/esportatur

Il-parti — jew min f'isimha — li tagħmel id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni u li hija sid l-oġġetti jew għandha dritt simili fuqhom fil-waqt meta tiġi aċċettata d-dikjarazzjoni.

Daħħal in-numru EORI msemmi fl-Artikolu 1(18) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446. Meta l-ispeditur/l-esportatur ma jkollux numru EORI, l-amministrazzjoni doganali tista' tassenjalu numru ad hoc għad-dikjarazzjoni kkonċernata.

[Ref.: Kaxxa 2 tad-DAU]

Persuna li qed tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor

Dan it-tagħrif jieħu l-forma tan-numru EORI ta' min ikun qed jippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor; ismu u l-indirizz ma jiġux ipprovduti.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul: waħda mill-persuni msemmija fl-Artikolu 127(4) tal-Kodiċi.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ: Il-parti definita fl-Artikolu 271(2) tal-Kodiċi. Din l-informazzjoni m'għandhiex tingħata meta, f'konformità mal-Artikolu 263(1), tal-Kodiċi, l-oġġetti jkunu koperti minn dikjarazzjoni doganali.

Nota: Din l-informazzjoni hija meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-persuna responsabbli għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni.

Persuna li qed titlob id-devjazzjoni:

Talba għal devjazzjoni: il-persuna li qed titlob id-devjazzjoni mad-dħul. Dan it-tagħrif jieħu l-forma tan-numru EORI ta' min ikun qed jitlob il-bidla fid-destinazzjoni mad-dħul; ismu u l-indirizz ma jiġux ipprovduti.

Destinatarju:

Il-parti li tirċievi effettivament il-kunsinna.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ: Fil-każijiet imsemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 215(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447, din l-informazzjoni hija fil-forma tal-isem sħiħ u l-indirizz tad-destinatarju għandha tiġi pprovduta meta tkun disponibbli. Meta l-oġġetti jinġarru b'polza ta' karigu negozjabbli li tkun “to order blank endorsed” (“skont l-ordni, b'ġirata inbjank”), u d-destinatarju ma jkunx magħruf, minflok id-dettalji tiegħu jitniżżel il-kodiċi segwenti fil-Kaxxa 44 ta' dikjarazzjoni ta' esportazzjoni:Bażi ġuridika

Suġġett

Kaxxa

Kodiċi

Appendiċi A

Sitwazzjonijiet li jirrigwardaw poloz ta' karigu negozjabbli li jkunu “skont l-ordni, b'ġirata inbjank”, fil-każ ta' dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ, fejn id-dettalji tad-destinatarju mhumiex magħrufa.

44

30600

Jieħu l-forma tan-numru EORI tad-destinatarju, kull meta dan in-numru jkun magħruf mill-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor. Jekk in-numru EORI tad-destinatarju ma jkunx disponibbli, jiġi pprovdut l-isem u l-indirizz sħiħ tad-destinatarju.

Meta jingħataw faċilitazzjonijiet fil-kuntest ta' xi programm ta' sħubija kummerċjali ta' pajjiżi terzi li jkun rikonoxxut mill-Unjoni, din l-informazzjoni tista' tieħu l-forma ta' numru ta' identifikazzjoni uniku ta' pajjiz terz li jkun tpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Unjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat. Dan in-numru jista' jintuża kull meta jkun disponibbli għall-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor. L-istruttura ta' dan in-numru tikkorrispondi għall-istruttura kif speċifikata fil-parti tad-“Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ” tan-nota ta' spjegazzjoni tal-elementi tad-dejta intitolata “Speditur”.

Meta n-numru EORI tad-destinatarju jew in-numru uniku ta' identifikazzjoni ta' pajjiż terz destinatarju jiġi pprovdut, l-isem u l-indirizz tiegħu ma jiġux ipprovduti.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul: Din l-informazzjoni trid tingħata meta tkun differenti mill-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor. Meta l-oġġetti jinġarru b'polza ta' karigu negozjabbli li tkun “skont l-ordni, b'ġirata inbjank”, id-destinatarju ma jkunx magħruf u minflok id-dettalji tiegħu jitniżżel il-kodiċi li ġej 10600 :Bażi ġuridika

Suġġett

 

Kodiċi

Appendiċi A

Sitwazzjonijiet fejn huma kkonċernati poloz ta' karigu negozzjabbli li huma “skont l-ordni, b'ġirata inbjank”, fil-każ ta' dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul, fejn id-dettalji tad-destinatarju mhumiex magħrufa

 

10600

Meta din l-informazzjoni trid tingħata, tieħu l-forma tan-numru EORI tad-destinatarju, kull meta dan in-numru jkun magħruf mill-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor. Jekk in-numru EORI tad-destinatarju ma jkunx disponibbli, jiġi pprovdut l-isem u l-indirizz sħiħ tad-destinatarju.

Meta jingħataw faċilitazzjonijiet fil-qafas ta' xi programm ta' sħubija kummerċjali ta' pajjiżi terzi li jkun rikonoxxut mill-Unjoni, din l-informazzjoni tista' tieħu l-forma ta' numru ta' identifikazzjoni uniku ta' pajjiz terz li jkun tpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Unjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat. Dan in-numru jista' jintuża kull meta jkun disponibbli għall-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor. L-istruttura ta' dak in-numru tikkorrispondi għall-istruttura kif speċifikata fil-parti tad-“Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ” tan-nota ta' spjegazzjoni tal-elementi tad-dejta intitolata “Speditur”.

Meta n-numru EORI tad-destinatarju jew in-numru uniku ta' identifikazzjoni ta' pajjiż terz destinatarju jiġi pprovdut, l-isem u l-indirizz tiegħu ma jiġux ipprovduti.

Dikjarant/rappreżentant

Meħtieġa jekk differenti mill-ispeditur/esportatur fil-waqt tal-esportazzjoni/mid-destinatarju fil-waqt tal-importazzjoni.

Dan it-tagħrif jieħu l-forma tan-numru EORI tar-rappreżentant ta' dak li jagħmel id-dikjarazzjoni.

[Ref.: Kaxxa 14 tad-DAU]

Kodiċi tal-istatus tad-dikjarant/rappreżentant

Kodiċi li jirrappreżenta min qed jagħmel id-dikjarazzjoni jew l-istatus tar-rappreżentant. Il-kodiċijiet li għandhom jintużaw huma dawk previsti fl-Appendiċi D1 għall-kaxxa 14 tas-SAD.

Trasportatur

Din l-informazzjoni ma tiġix ipprovduta meta tkun identika għall-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul ħlief meta l-faċilitazzjonijiet jingħataw fil-qafas ta' programm kummerċjali ta' sħubija ta' pajjiżi terzi li jkun rikonoxxut mill-Unjoni. F'dan il-każ, din l-informazzjoni tista' tiġi pprovduta u tieħu l-forma tan-numru uniku ta' identifikazzjoni ta' pajjiż terz li jkun tpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Unjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat. L-istruttura ta' dak in-numru tikkorrispondi għall-istruttura kif speċifikata fil-parti tad-“Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ” tan-nota ta' spjegazzjoni tal-elementi tad-dejta intitolata “Speditur”.

Meta din l-informazzjoni tkun differenti mill-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor, din l-informazzjoni tieħu l-forma tal-isem u l-indirizz sħiħ tat-trasportatur.

Din tieħu l-forma tan-numru EORI tat-trasportatur jew in-numru uniku ta' identifikazzjoni tal-pajjiż terz tat-trasportatur:

 kull meta jkun disponibbli għall-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor,

u/jew

 fejn jikkonċerna t-trasport bil-baħar, bil-passaġġi tal-ilma interni jew bl-ajru.

Dan jieħu l-forma tan-numru EORI tat-trasportatur, jekk it-trasportatur għandu konnessjoni mas-sistema doganali u jkun jixtieq jirċievi kwalunkwe notifika stipulata fl-Artikolu 185(3) jew fl-Artikolu 187(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447.

Fejn in-numru EORI ta' trasportatur jew in-numru uniku ta' identifikazzjoni ta' pajjiż terz trasportatur jiġi pprovdut, l-isem u l-indirizz tiegħu ma jiġux ipprovduti.

Il-parti li trid tiġi nnotifikata

Il-parti li trid tiġi nnotifikata mad-dħul bil-wasla tal-oġġetti. Din l-informazzjoni trid tingħata fejn applikabbli. Din tieħu l-forma tan-numru EORI tal-parti destinatarja tan-notifika, kull meta dan in-numru jkun magħruf mill-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor. Jekk in-numru EORI tal-parti destinatarja tan-notifika ma jkunx disponibbli, jingħata l-isem u l-indirizz sħiħ tal-parti destinatarja tan-notifika.

Meta jingħataw faċilitazzjonijiet fil-qafas ta' xi programm ta' sħubija kummerċjali ta' pajjiżi terzi li jkun rikonoxxut mill-Unjoni, din l-informazzjoni tista' tieħu l-forma ta' numru ta' identifikazzjoni uniku ta' pajjiz terz li jkun tpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Unjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat. Dan in-numru jista' jintuża kull meta jkun disponibbli għall-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor. L-istruttura ta' dak in-numru tikkorrispondi għall-istruttura kif speċifikata fil-parti tad-“Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ” tan-nota ta' spjegazzjoni tal-elementi tad-dejta intitolata “Speditur”.

Meta n-numru EORI tal-parti destinatarja tan-notifika jew in-numru uniku ta' identifikazzjoni ta' pajjiż terz tal-parti destinatarja tan-notifika jiġi pprovdut, l-isem u l-indirizz tiegħu ma jiġux ipprovduti.

Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul: meta l-oġġetti jinġarru b'polza tat-tagħbija negozzjabbli li hija “skont l-ordni, b'ġirata inbjank”, f'liema każ ma jissemmiex id-destinatarju u l-kodiċi 10600 hija mdaħħla, il-parti li trid tiġi nnotifikata għandha dejjem tiġi pprovduta.

Dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ: meta l-oġġetti jinġarru tkun ittrasportata b'polza tat-tagħbija negozzjabbli li hija “skont l-ordni, b'ġirata inbjank”, f'liema każ ma jissemmiex id-destinatarju, id-dettalji tal-parti li trid tiġi nnotifikata dejjem għandhom jiġu pprovduti fl-ispazju għad-“destinatarju” minflok id-dettalji tad-“destinatarju”. Meta dikjarazzjoni ta' esportazzjoni jkun fiha d-dettalji għad-dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ, fil-Kaxxa 44 tad-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni konċernata jitniżżel il-kodiċi 30600 .

Identità u nazzjonalità tal-mezz attiv tat-trasport li qed jaqsam il-fruntiera

L-identità u n-nazzjonalità tal-mezz attiv ta' trasport li jkun qed jaqsam il-fruntiera tat-territorju doganali tal-Komunità. Id-definizzjonijiet previsti fl-Appendiċi C1 għall-kaxxa 18 tad-DAU għandhom jintużaw għall-identità. F'każ li jkun hemm trasport bil-baħar jew permezz tal-mogħdijiet tal-ilma interni, għandu jkun iddikjarat in-numru tal-identifikazzjoni tal-vapur tal-IMO jew in-Numru Ewropew tal-Identifikazzjoni tal-Vapur (ENI) uniku. F'każ ta' trasport bl-ajru, ma għandu jingħata l-ebda tagħrif

Il-kodiċijiet previsti fl-Appendiċi D1 għal Kaxxa 21 tad-DAU għandhom jintużaw għan-nazzjonalità fejn din l-informazzjoni għadha mhix inkluża fl-identità.

Trasport bil-ferrovija: għandu jingħata n-numru tal-vagun.

Identità tal-mezz tat-trasport li qed jaqsam il-fruntiera

Talba għal devjazzjoni: Dan it-tagħrif għandu jieħu l-forma tan-numru tal-identifikazzjoni tal-vapur tal-IMO, tal-kodiċi tal-ENI jew tan-numru tat-titjira tal-IATA għat-trasport bil-baħar, permezz tal-mogħdijiet tal-ilma interni, jew bl-ajru rispettivament.

Għat-trasport bl-ajru, f'sitwazzjonijiet fejn l-operatur tal-inġenju tal-ajru jġorr l-oġġetti taħt arranġament dwar l-użu ta' kodiċi komuni (“code-sharing”) mas-sħab, għandhom jintużaw in-numri tat-titjira tas-sħab.

In-numru ta' referenza tat-trasport tal-merkanzija ( 4 )(1)

Identifikazzjoni tal-vjaġġ tal-mezz ta' trasport, pereżempju n-numru tal-vjaġġ, in-numru tat-titjira, in-numru tal-ħruġ, jekk applikabbli.

Għat-trasport bl-ajru, f'sitwazzjonijiet fejn l-operatur tal-inġenju tal-ajru jġorr l-oġġetti taħt arranġament dwar l-użu ta' kodiċi komuni (“code-sharing”) mas-sħab, għandhom jintużaw in-numri tat-titjira tas-sħab.

Trasport bil-ferrovija: in-numru tal-ferrovija għandu jingħata. Dan l-element tad-dejta għandu jingħata fil-każ tat-trasport multimodali, fejn applikabbli.

Il-kodiċi tal-ewwel post tal-wasla

Identifikazzjoni tal-ewwel post tal-wasla fit-territorju doganali. Dan ikun port għall-baħar, ajruport għall-ajru u post tal-fruntiera għal fuq l-art.

Il-kodiċi għandu jimxi ma'din il-forma: UN/LOCODE (an..5) + kodiċi nazzjonali (an..6).

Trasport bit-triq u bil-ferrovija: il-kodiċi għandu jsegwi l-formula pprovduta għall-uffiċji doganali fl-Appendiċi D1.

Talba għal devjazzjoni: il-kodiċi tal-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul iddikjarat għandu jiġi pprovdut.

Il-kodiċi tal-ewwel post attwali tal-wasla

Talba għal devjazzjoni: il-kodiċi tal-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul iddikjarat għandu jiġi pprovdut.

Kodiċi tal-pajjiż tal-ewwel uffiċċju tad-dħul iddikjarat

Talba għal devjazzjoni: Għandhom jintużaw il-kodiċijiet previsti fl-Appendiċi D1 għall-kaxxa nru 2 tad-DAU.

Id-data u l-ħin tal-wasla fl-ewwel post tal-wasla fit-territorju Doganali

Id-data u l-ħin/id-data u l-ħin skedati tal-wasla tal-mezz tat-trasport (bl-ajru) fl-ewwel ajruport, wasla (mill-art) fl-ewwel post tal-fruntiera u l-wasla (bil-baħar) fl-ewwel port; għandu jintuża l-kodiċi n12 (CCYYMMDDHHMM). Il-ħin lokali tal-ewwel post tal-wasla għandu jingħata.

Talba għal devjazzjoni: Dan it-tagħrif għandu jkun limitat għad-data; għandu jintuża l-kodiċi nru n8 (CCYYMMDD).

Kodiċi(jiet) tal-pajjiż(i) tar-rotta

Identifikazzjoni f'ordni kronoloġika tal-pajjiżi li minnhom jgħaddu l-oġġetti bejn il-pajjiż tat-tluq oriġinali u d-destinazzjoni aħħarija. Dan jinkludi l-pajjiż tat-tluq oriġinali u d-destinazzjoni aħħarija tal-oġġetti. Għandhom jintużaw il-kodiċijiet previsti fl-Appendiċi D1 għall-kaxxa nru 2 tad-DAU. Din l-informazzjoni għandha tingħata safejn tkun magħrufa.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ għall-kunsinni “express” — il-kunsinni postali: għandu jingħata biss il-pajjiż tad-destinazzjoni aħħarija tal-oġġetti.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul għall-kunsinni “express” — il-kunsinni postali: għandu jingħata biss il-pajjiż tat-tluq oriġinali tal-oġġetti.

Kodiċi tal-munita

Il-kodiċijiet previsti fl-Appendiċi D1 għall-kaxxa 22 tad-DAU għall-munita li biha nħarġet il-fattura kummerċjali.

Din l-informazzjoni tintuża flimkien ma' “Numru ta' oġġetti” fejn tkun meħtieġa għall-kalkolu tad-dazji tal-importazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu ma jirrikjedux dan ir-rekwiżit għad-dikjarazzjonijiet simplifikati fil-waqt tal-importazzjoni meta l-kundizzjonijiet preskritti fl-awtorizzazzjonijiet assoċjati ma' dawn is-simplifikazzjonijiet jippermettulhom li jiddifferixxu l-ġbir ta' dan l-element ta' informazzjoni fid-dikjarazzjoni supplimentari.

[Ref.: Kaxxi 22 u 44 tad-DAU]

Modalità tat-trasport fil-fruntiera

Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul: Il-mezz tat-trasport li jikkorrispondi mal-mezz attiv tat-trasport li permezz tiegħu l-oġġetti mistennija jiddaħħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni. Fil-każ ta' trasport ikkombinat, għandhom japplikaw ir-regoli mniżżlin fin-nota ta' spjegazzjoni għall-kaxxa nru 21 tal-Appendiċi C1.

Fejn il-merkanzija bl-ajru tinġarr permezz ta' mezzi tat-trasport oħrajn apparti bl-ajru, għandu jiġi ddikjarat il-mezz tat-trasport l-ieħor.

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet nru 1, 2, 3, 4, 7, 8 jew 9 kif previst fl-Appendiċi D1 għall-kaxxa nru 25 tad-DAU.

[Ref.: il-kaxxa tal-SAD nru 25].

Uffiċċju tad-dwana tal-ħruġ

Il-kodiċi previst fl-Appendiċi D1 għall-kaxxa nru 29 tad-DAU għall-uffiċċju doganali tal-ħruġ previst.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ għall-kunsinni “express” — il-kunsinni postali:

m'hemmx bżonn li jingħata dan l-element meta jkun tista' tiġi dedott awtomatikament u mingħajr ambigwità minn elementi oħra tal-informazzjoni pprovdut min-negozjant.

Post fejn jinsabu l-oġġetti ( 5 )

Il-post eżatt fejn l-oġġetti jistgħu jiġu eżaminati.

[Ref.: Kaxxa 30 tad-DAU]

Post tat-tagħbija ( 6 )

Isem ta' port, ajurport, terminal għall-merkanzija, stazzjon tal-ferrovija jew post ieħor li fih l-oġġetti jitgħabbew fuq il-mezz tat-trasport użat għall-ġarr tagħhom, inkluż il-pajjiż fejn jinsab.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul għall-kunsinni “express” — il-kunsinni postali:

M'hemmx bżonn li jingħata dan l-element meta jkun tista' tiġi dedott awtomatikament u mingħajr ambigwità minn elementi oħra tal-informazzjoni pprovdut min-negozjant

Trasport bit-triq u bil-ferrovija: dan jista' jkun il-post fejn jittieħdu l-oġġettiskont il-kuntratt tat-trasport jew l-uffiċċju doganali tat-tluq tat-TIR.

Post tal-ħatt (6) 

Isem ta' port, ajurport, terminal għall-merkanzija, stazzjon tal-ferrovija jew post ieħor li fih l-oġġetti jinħattu minn fuq il-mezz tat-trasport użat għall-ġarr tagħhom, inkluż il-pajjiż fejn jinsab.

Trasport bit-triq u bil-ferrovija: meta l-kodiċi ma jkunx disponibbli, għandu jingħata isem il-post, bl-akbar preċiżjoni possibbli.

Nota: Dan l-element jipprovdi informazzjoni siewja għall-ġestjoni tal-proċedura.

Deskrizzjoni tal-oġġetti

Dikjarazzjonijiet fil-qosor: deskrizzjoni b'lingwaġġ sempliċi li hija preċiża biżżejjed biex is-servizzi tad-Dwana jkunu jistgħu jidentifikaw l-oġġetti. Ma jistgħux jiġu aċċettati termini ġenerali (bħalma huma “consolidated”, “general cargo” jew “parts”). Lista ta' termini ġenerali bħal dawn se tiġi ppubblikata mill-Kummissjoni. M'hemmx bżonn li tingħata l-informazzjoni meta jkun hemm il-kodiċi Komunitarju pprovdut.

Proċeduri simplifikati: deskrizzjoni għall-għanijiet tat-tariffi.

[Ref.: Kaxxa 31 tad-DAU]

Tip ta' pakketti (kodiċi)

Il-kodiċi previst fl-Appendiċi D1 għall-kaxxa nru 31 tad-DAU għall-uffiċċju doganali tal-ħruġ previst.

Numru ta' pakketti

Numru ta' oġġetti individwali ppakkjati b'tali mod li ma jistgħux jinqasmu qabel ma l-ewwel jinħall l-imballaġġ, jew inkella numru ta' biċċiet, jekk mhux ippakkjat. Din l-informazzjoni m'għandhiex tingħata meta l-oġġetti jkunu fi kwantità mhux ippakkjata.

[Ref.: Kaxxa 31 tad-DAU]

Marki tat-trasport

Deskrizzjoni ħielsa tal-marki u tan-numri fuq l-unitajiet tat-trasport jew il-pakketti.

Din l-informazzjoni għandha tingħata biss għall-oġġetti ppakkjati fejn applikabbli. Metal-oġġetti jkunuf'kontejner, in-numru tal-kontejner jista' jissostiwixxi l-marki tat-trasport, li jistgħu madankollu jiġu pprovduti min-negozjant meta disponibbli. UCR jew ir-referenzi fid-dokument tat-trasport li jippermettu l-identifikazzjoni mhux ambigwa tal-pakketti kollha fil-kunsinna jistgħu jissostitwixxi l-marki tat-trasport.

Nota: Dan l-element jgħin fl-identifikazzjoni tal-kunsinni.

[Ref.: Kaxxa 31 tad-DAU]

Numru tal-identifikazzjoni tal-apparat, jekk mibgħuta b'kontejner

Marki (ittri jew numri) li jidentifikaw il-kontejner.

[Ref.: Kaxxa 31 tad-DAU]

Numru tal-partita tal-oġġetti ( 7 )

In-numru tal-oġġett individwali f'relazzjoni man-numru totali tal-oġġetti li hemm fid-dikjarazzjoni, fid-dikjarazzjoni sommarja jew fit-talba għaldevjazzjoni.

Talba għal devjazzjoni: meta jiġi pprovdut l-MRN u t-talba għaldevjazzjoni ma tkunx tirrigwarda l-partiti individwali kollha tal-oġġetti ta' dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul, min ikun qed jitlob il-bidla fid-destinazzjoni għandu jagħti n-numri tal-partitiindividwali rilevanti mogħtija lill-oġġetti fid-dikjarazzjoni sommarja oriġinali tad-dħul.

Tintuża biss meta hemm aktar minn oġġett wieħed.

Nota: Dan l-element, li huwa awtomatikament iġġenerat minn sistema kompjuterizzata, jgħin fl-identifikazzjoni tal-oġġetti kkonċernati fid-dikjarazzjoni.

[Ref.: Kaxxa 32 tad-DAU]

Kodiċi tal-prodott bażiku

Numru tal-kodiċi li jikkorrispondi għall-oġġett in kwistjoni;

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul: L-ewwel erba' ċifri tal-kodiċi NM; M'hemmx bżonn li tingħata l-informazzjoni meta jkun hemm id-deskrizzjoni tal-oġġetti prevista.

Dikjarazzjoni simplifikata tal-importazzjoni: Kodiċi TARIC b'10 ċifri. In-negozjanti jistgħu jissupplimentaw din l-informazzjoni fejn ikun xieraq, b'kodiċijiet TARIC addizzjonali. L-Istati Membri jistgħu ma jirrikjedux dan ir-rekwiżit għad-dikjarazzjonijiet simplifikati fil-waqt tal-importazzjoni meta l-kundizzjonijiet preskritti fl-awtorizzazzjonijiet assoċjati ma' dawn is-simplifikazzjonijiet jippermettulhom li jiddifferixxu l-ġbir ta' dan l-element ta' informazzjoni fid-dikjarazzjoni supplimentari.

Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ: L-ewwel erba' ċifri tal-kodiċi NM. M'hemmx bżonn li tingħata l-informazzjoni meta jkun hemm id-deskrizzjoni tal-oġġetti prevista.

Dikjarazzjoni simplifikata tal-esportazzjoni: Kodiċi NM bi 8 ċifri. In-negozjanti jistgħu jikkumplimentaw din l-informazzjoni fejn ikun xieraq, b'kodiċijiet TARIC addizzjonali. L-Istati Membri jistgħu ma jirrikjedux dan ir-rekwiżit għad-dikjarazzjonijiet simplifikati fil-waqt tal-esportazzjoni meta l-kundizzjonijiet preskritti fl-awtorizzazzjonijiet assoċjati ma' dawn is-simplifikazzjonijiet jippermettulhom li jiddifferixxu l-ġbir ta' dan l-element ta' informazzjoni fid-dikjarazzjoni supplimentari.

[Ref.: Kaxxa 33 tad-DAU]

Massa grossa (kg)

Piż (massa) tal-oġġetti inkluż l-imballaġġ imma eskluż tagħmir tat-trasportatur għad-dikjarazzjoni.

Fejn possibbli, in-negozjant jista' jagħti dak il-piż fuq il-livell tal-partita fid-dikjarazzjoni.

Dikjarazzjoni simplifikata tal-importazzjoni: din l-informazzjoni għandha tingħata biss fejn tkun meħtieġa għall-kalkolu tad-dazji tal-importazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu ma jirrikjedux dan ir-rekwiżit għad-dikjarazzjonijiet simplifikati fil-waqt tal-importazzjoni meta l-kundizzjonijiet preskritti fl-awtorizzazzjonijiet assoċjati ma' dawn is-simplifikazzjonijiet jippermettulhom li jiddifferixxu l-ġbir ta' dan l-element ta' informazzjoni fid-dikjarazzjoni supplimentari.

[Ref.: Kaxxa 35 tad-DAU]

Proċedura

Kodiċi ta' proċedura kif previst fl-Appendiċi D1 għall-kaxxa 37 tad-DAU, l-1 u 2 subdiviżjoni.

L-Istati Membri jistgħu ma jirrikjedux l-obbligu għall-għoti tal-kodiċijiet kif definit fl-Appendiċi D1 għall-kaxxa 37, it-2 subdiviżjoni tad-DAU għad-dikjarazzjonijiet simplifikati u l-proċeduri għar-rilaxx lokali mid-dwana fil-waqt tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni meta l-kundizzjonijiet preskritti fl-awtorizzazzjonijiet assoċjati ma' dawn is-simplifikazzjonijiet jippermettulhom li jiddifferixxu l-ġbir ta' dan l-element ta' informazzjoni fid-dikjarazzjoni supplimentari.

Massa netta (kg)

Piż (massa) tal-oġġetti nnifisha mingħajr imballaġġ.

L-Istati Membri jistgħu ma jirrikjedux dan ir-rekwiżit għad-dikjarazzjonijiet simplifikati fil-waqt tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni meta l-kundizzjonijiet preskritti fl-awtorizzazzjonijiet assoċjati ma' dawn is-simplifikazzjonijiet jippermettulhom li jiddifferixxu l-ġbir ta' dan l-element ta' informazzjoni fid-dikjarazzjoni supplimentari.

[Ref.: Kaxxa 38 tad-DAU]

Ammont tal-oġġett

Prezz tal-oġġetti għal-partita kkonċernata fid-dikjarazzjoni. Din l-informazzjoni tintuża flimkien ma' “Kodiċi tal-munita” fejn tkun meħtieġa għall-kalkolu tad-dazji tal-importazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu ma jirrikjedux dan ir-rekwiżit għad-dikjarazzjonijiet simplifikati fil-waqt tal-importazzjoni meta l-kundizzjonijiet preskritti fl-awtorizzazzjonijiet assoċjati ma' dawn is-simplifikazzjonijiet jippermettulhom li jiddifferixxu l-ġbir ta' dan l-element ta' informazzjoni fid-dikjarazzjoni supplimentari.

[Ref.: Kaxxa 42 tad-DAU]

Numru ta' referenza għall- entrata fir-reġistri tad-dikjarant

In-numru ta' referenza tal-entrata fir-rekords għall-proċedura deskritta fl-Artikolu 182 tal-Kodiċi. L-Istati Membri jistgħu ma jirrikjedux dan ir-rekwiżit meta jkun hemm sistemi sodisfaċenti oħra għat-traċċar tal-kunsinni.

Informazzjoni addizzjonali

Daħħal il-kodiċi 10100 fejn japplika l-Artikolu 2 paragrafu 1 tar-Regolament Nru 1147/2002 ( 8 ) (prodotti importati b'ċertifikati tal-ajrunavigabbiltà).

[Ref.: Kaxxa 44 tad-DAU]

Numru tal-awtorizzazzjoni

Numru ta' l-awtorizzazzjoni tas-simplifikazzjonijiet. L-Istati Membri jistgħu ma jirrikjedux dan ir-rekwiżit meta jkunu sodisfatti li s-sistemi kompjuterizzati tagħhom ikunu jistgħu jakkwistaw din l-informazzjoni mingħajr ambigwità minn elementi oħra tad-dikjarazzjoni, bħall-identifikazzjoni tan-negozjant.

Kodiċi tal-Oġġetti Perikolużi tan-Nazzjonijiet Uniti

L-Identifikatur tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Oġġetti Perikolużi (UNDG) huwa l-uniku numru tas-serje (n4) assenjat fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti għal sustanzi u oġġetti oħra li hemm f'lista tal-oġġetti perikolużi li jinġarru l-aktar ta' spiss.

Din l-informazzjoni għandha tingħata biss meta tkun rilevanti.

Numru tas-siġill ( 9 )

In-numri tal-identifikazzjoni tas-siġilli mwaħħlin mat-tagħmir għat-trasport, fejn applikabbli.

Kodiċi tal-metodu ta' ħlas tal-imposti għat-trasport

Il-kodiċijiet li ġejjin għandhom jintużaw:

A

Ħlas f'kontanti

B

Ħlas bil-karta tal-kreditu

C

Ħlas b'ċekk

D

Ħlas mod ieħor (eż. debitu dirett lil kont tal-flus)

H

Trasferiment elettroniku tal-kreditu

Y

Detentur ta' kont mat-trasportatur

Z

Mhux imħallas minn qabel

Din l-informazzjoni għandha tingħata biss meta tkun dipsonibbli.

Data tad-dikjarazzjoni ( 10 )

Id-data li fiha nħarġu d-dikjarazzjonijiet rispettivi u fejn xieraq, iffirmati jew awtentikati b'mod ieħor.

Għall-entrati fir-rekords tad-dikjarant skont l-Artikolu 182 tal-Kodiċi, din hija d-data tal-entrata fir-rekords.

[Ref.: Kaxxa 54 tad-DAU]

Firma/Awtentikazzjoni (10) 

[Ref.: Kaxxa 54 tad-DAU]

Indikatur ieħor ta' ċirkostanza speċifika

Element kodifikat li jindika ċ-ċirkostanza speċjali li għalija n-negozjant ikkonċernat jitlob benefiċċju.

A

Kunsinni postali u express

C

Trasport bit-triq

D

Trasport bil-ferrovija

E

Operaturi ekonomiċi awtorizzati

Dan l-element għandu jingħata biss meta jintalab benefiċċju għal ċirkostanza speċjali ħlief dawk imsemmija fit-tabella 1 mill-persuna li qed tiddepożita d-dikjarazzjoni fil-qosor.

M'hemmx bżonn li dan l-element jingħata meta jista' jiġi dedott awtomatikament u b'mod mhux ambigwu minn elementi oħra ta' informazzjoni pprovduti min-negozjant.

Kodiċi tal-uffiċċju/i doganali tad-dħul sussegwenti

Identifikazzjoni tal-uffiċċji tad-dwana tad-dħul sussegwenti fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Dan il-kodiċi jeħtieġ li jiġi pprovdut meta l-kodiċi għall-modalità tat-trasport fil-fruntieri tkun 1, 4 jew 8.

Dan il-kodiċi jikkonforma mal-mudell previst fl-Appendiċi D1 għall-Kaxxa 29 tad-DAU għall-uffiċċju doganali tad-dħul.
Appendiċi B1

MUDELL TAD-DOKUMENT AMMINISTRATTIV UNIKU

(sett ta' tmien kopji)

(1) Id-dispożizzjonijiet tekniċi fir-rigward tal-formoli, u b'mod partikolari, id-daqsijiet u l-kuluri tagħhom, jinsabu fl-Appendiċi C1, Titolu I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Appendiċi B2

MUDELL TAD-DOKUMENT AMMINISTRATTIV UNIKU BIEX JIĠI STAMPAT MINN SISTEMI KOMPJUTERIZZATI TAL-IPPROĊESSAR TAD-DIKJARAZZJONIJIET FUQ ŻEWĠ SETTIJIET SUĊĊESSIVI TA' ERBA' KOPJI 'L WIEĦED

(1) Id-dispożizzjonijiet tekniċi fir-rigward tal-formoli, u b'mod partikolari, id-daqsijiet u l-kuluri tagħhom, jinsabu fl-Appendiċi C1, Titolu I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Appendiċi B3

MUDELL TAL-FORMOLA TA' TKOMPLIJA TAD-DOKUMENT AMMINISTRATTIV UNIKU

(sett ta' tmien kopji)

(1) Id-dispożizzjonijiet tekniċi fir-rigward tal-formoli, u b'mod partikolari, id-daqsijiet u l-kuluri tagħhom, jinsabu fl-Appendiċi C1, Titolu I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Appendiċi B4

MUDELL TAL-FORMOLA TA' TKOMPLIJA TAD-DOKUMENT AMMINISTRATTIV UNIKU BIEX JIĠI STAMPAT MINN SISTEMI KOMPJUTERIZZATI TAL-IPPROĊESSAR TAD-DIKJARAZZJONIJIET FUQ ŻEWĠ SETTIJIET SUĊĊESSIVI TA' ERBA' KOPJI 'L WIEĦED

(1) Id-dispożizzjonijiet tekniċi fir-rigward tal-formoli, u b'mod partikolari, id-daqsijiet u l-kuluri tagħhom, jinsabu fl-Appendiċi C1, Titolu I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Appendiċi B5

INDIKAZZJONI TAL-KOPJI TAL-FORMOLI MURIJA FL-APPENDIĊIJIET B1 U B3 LI FUQHOM GĦANDHOM JIDHRU D-DETTALJI PERMEZZ TA' PROĊESS TA' AWTOKOPJAR

(Kopja tal-għadd Nru. 1)Numru tal-kaxxa

Kopji

Numru tal-kaxxa

Kopji

I.  KAXXI GĦALL-OPERATURI

1

1 sa 8 ħlief is-subdiviżjoni tan-nofs:

27

1 sa 5 (1)

 

1 sa 3

28

1 sa 3

2

1 sa 5 (1)

29

1 sa 3

3

1 sa 8

30

1 sa 3

4

1 sa 8

31

1 sa 8

5

1 sa 8

32

1 sa 8

6

1 sa 8

33

l-ewwel subdiviżjoni fuq ix-xellug: 1 sa 8

7

1 sa 3

 

il-bqija: 1 sa 3

8

1 sa 5 (1)

34a

1 sa 3

9

1 sa 3

34b

1 sa 3

10

1 sa 3

35

1 sa 8

11

1 sa 3

36

12

37

1 sa 3

13

1 sa 3

38

1 sa 8

14

1 sa 4

39

1 sa 3

15

1 sa 8

40

1 sa 5 (1)

15a

1 sa 3

41

1 sa 3

15b

1 sa 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 u 8

43

17

1 sa 8

44

1 sa 5 (1)

17a

1 sa 3

45

17b

1 sa 3

46

1 sa 3

18

1 sa 5 (1)

47

1 sa 3

19

1 sa 5 (1)

48

1 sa 3

20

1 sa 3

49

1 sa 3

21

1 sa 5 (1)

50

1 sa 8

22

1 sa 3

51

1 sa 8

23

1 sa 3

52

1 sa 8

24

1 sa 3

53

1 sa 8

25

1 sa 5 (1)

54

1 sa 4

26

1 sa 3

55

 

 

56

II.  KAXXI AMMINISTRATTIVI

A

1 sa 4 (2)

C

1 sa 8 (2)

B

1 sa 3

D

1 sa 4

(1)   Taħt l-ebda ċirkustanza ma għandhom l-utenti jkunu meħtieġa li jkomplu dawn il-kaxxi fuq il-Kopja Nru 5 għall-finijiet ta' tranżitu.

(2)   L-Istat Membru tal-kunsinna jista' jagħżel jekk dawn il-partikolari jidhrux fil-kopji speċifikati jew le.
Appendiċi B6

INDIKAZZJONI TAL-KOPJI TAL-FORMOLI MURIJA FL-APPENDIĊIJIET B2 U B4 LI FUQHOM GĦANDHOM JIDHRU D-DETTALJI PERMEZZ TA' PROĊESS TA' AWTOKOPJAR

(Kopja tal-għadd Nru. 1/6)Numru tal-kaxxa

Kopji

Numru tal-kaxxa

Kopji

I.  KAXXI GĦALL-OPERATURI

1

1 sa 4 ħlief is-subdiviżjoni tan-nofs:

27

1 sa 4

 

1 sa 3

28

1 sa 3

2

1 sa 4

29

1 sa 3

3

1 sa 4

30

1 sa 3

4

1 sa 4

31

1 sa 4

5

1 sa 4

32

1 sa 4

6

1 sa 4

33

l-ewwel subdiviżjoni fuq ix-xellug: 1 sa 4

7

1 sa 3

 

il-bqija: 1 sa 3

8

1 sa 4

34a

1 sa 3

9

1 sa 3

34b

1 sa 3

10

1 sa 3

35

1 sa 4

11

1 sa 3

36

1 sa 3

12

1 sa 3

37

1 sa 3

13

1 sa 3

38

1 sa 4

14

1 sa 4

39

1 sa 3

15

1 sa 4

40

1 sa 4

15a

1 sa 3

41

1 sa 3

15b

1 sa 3

42

1 sa 3

16

1 sa 3

43

1 sa 3

17

1 sa 4

44

1 sa 4

17a

1 sa 3

45

1 sa 3

17b

1 sa 3

46

1 sa 3

18

1 sa 4

47

1 sa 3

19

1 sa 4

48

1 sa 3

20

1 sa 3

49

1 sa 3

21

1 sa 4

50

1 sa 4

22

1 sa 3

51

1 sa 4

23

1 sa 3

52

1 sa 4

24

1 sa 3

53

1 sa 4

25

1 sa 4

54

1 sa 4

26

1 sa 3

55

 

 

56

II.  KAXXI AMMINISTRATTIVI

A

1 sa 4 (1)

C

1 sa 4

B

1 sa 3

D/J

1 sa 4

(1)   L-Istat Membru tat-tluq jista' jagħżel jekk dawn il-partikolari jidhrux fil-kopji speċifikati jew le.
Appendiċi C1

NOTI TA' SPJEGA TAD-DOKUMENT AMMINISTRATTIV UNIKU

TITOLU I

RIMARKI ĠENERALI

(1) L-amministrazzjoni doganali ta' kull Stat Membru tista', jekk meħtieġ, tissuplementa in-nota ta' spjega.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan it-titolu m'għandhomx jipprekludu dikjarazzjonijiet u dokumenti doganali stampati li jiċċertifikaw l-istatus doganali ta' oġġetti tal-Unjoni li mhux qegħdin jiġu ttrasportati taħt il-proċedura ta' tranżitu intern tal-Unjoni permezz ta' sistemi tal-ipproċessar tad-dejta, fuq karti vojta, skont il-kundizzjonijiet stipulati mill-Istati Membri.

A.   DESKRIZZJONI ĠENERALI

(1) Id-dikjarazzjoni doganali fuq karta għandha tiġi stampata fuq karta awtokopjanti, imħejjija għall-finijiet tal-kitba u b'piż ta' mhux inqas minn 40 g/m2. Il-karta għandha tkun opaka biżżejjed biex l-informazzjoni fuq naħa minnhom ma taffetwax il-leġibbiltà tal-informazzjoni fuq in-naħa l-oħra u għandha tkun b'saħħitha biżżejjed biex ma titqattax jew titgħaffeġ faċilment.

(2) Il-karta għandha tkun bajda għall-kopji kollha. Madankollu, fuq il-kopji użati għat-tranżitu tal-Unjoni (1, 4 u 5), il-kaxxi 1 (l-ewwel u t-tielet subdiviżjoni), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (l-ewwel subdiviżjoni fuq ix-xellug), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 u 56 għandu jkollhom sfond aħdar.

Il-formoli għandhom ikunu stampati b'inka ħadra.

(3) Il-kaxxi huma bbażati fuq unità ta' kejl ta' parti minn għaxra ta' pulzier orizzontalment u parti minn sitta ta' pulzier vertikalment. Is-subdiviżjonijiet huma bbażati fuq unità ta' kejl ta' parti minn għaxra ta' pulzier orizzontalment.

(4) L-immarkar b'kulur tal-kopji differenti għandu jsir kif ġej fuq il-formoli kollha li jikkonformaw mal-mudelli tal-appendiċijiet B1 u B3:

 il-kopji 1, 2, 3 u 5 għandu jkollhom marġni kontinwa mat-tarf tal-lemin, b'kulur rispettiv — aħmar, aħdar, isfar jew blu,

 il-kopji 4, 6, 7 u 8 għandu jkollhom marġni miksura mat-tarf tal-lemin, b'kulur rispettiv — blu, aħmar, aħdar jew isfar;

Fuq il-formoli li jikkonformaw mal-mudelli tal-appendċijiet B2 u B4, il-kopji 1/6, 2/7, 3/8 u 4/5 għandu jkollhom marġni kontinwa fuq it-tarf tal-lemin, u fuq il-lemin ta' din il-marġni, marġni oħra miksura kkulurita — aħmar, aħda, isfar jew blu.

Il-wisa' ta' dawn il-marġni għandu jkun bejn wieħed u ieħor 3 mm. Il-marġni miksurin għandhom ikunu fil-forma ta' serje ta' kaxxi b'daqs tal-ġenb ta' 3 mm, u sseparati minn xulxin 3 mm.

Il-kopji li fuqhom tinsab id-dejta tal-formoli tal-appendiċijiet B1 u B3 għandhom jidhru permezz ta' proċess awtokopjanti kif muri fl-Appendiċi B5. Il-kopji li fuqhom tinsab id-dejta tal-formoli tal-appendiċijiet B2 u B4 għandhom jidhru permezz ta' proċess awtokopjanti kif muri fl-Appendiċi B6.

(5) Il-formoli għandhom ikunu ta' daqs ta' 210 x 297 mm, b'tolleranzi massimi tat-tul ta' 5 mm inqas u 8 mm aktar.

(6) L-amministrazzjonijiet doganali tal-Istat Membru jistgħu jesiġu li l-formoli jkollhom fuqhom l-isem u l-indirizz tal-istamperija jew marka li permezz tagħha tista' tiġi identifikata l-istamperija. Jistgħu jesiġu wkoll li l-istampar tal-formoli jsir bil-kundizzjoni li jiġu approvati teknikament minn qabel.

(7) Il-formoli u l-formoli ta' tkomplija għandhom jintużaw:

(a) meta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tirreferi għal dikjarazzjoni biex l-oġġetti jitqiegħdu taħt proċedura doganali inkella għall-esportazzjoni mill-ġdid;

(b) kif meħtieġ matul il-perjodu ta' tranżizzjoni previst f'att ta' Adeżjoni mal-Unjoni, f'kummerċ bejn l-Unjoni kif stabbilit qabel dik l-adeżjoni u l-Istati Membri ġodda, u bejn dawn tal-aħħar, fir-rigward ta' oġġeti li fuqhom, it-taxxi tad-dazju u imposti li għandhom effett ekwivalenti għandhom ma ġewx eliminati jew li jibqgħu soġġetti għal miżuri oħra previsti fl-att ta' adeżjoni;

(c) fejn ir-regoli tal-Unjoni jipprovdu speċifikament għall-użu tagħhom, b'mod partikolari fil-qafas tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni għad-dikjarazzjoni ta' tranżitu tal-vjaġġaturi u għall-proċedura ta' riżerva.

(8) Il-formoli u l-formoli ta' tkomplija użati għal dan l-iskop jinkludu l-kopji meħtieġa biex jiġu kkompletati l-formalitajiet marbuta ma' proċedura doganali waħda jew aktar, meħuda minn sett ta' tmien kopji:

 il-kopja 1 tinżamm mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li fih jitlestew il-formalitajiet tal-esportazzjoni (spedizzjoni) jew ta' tranżitu tal-Unjoni,

 il-kopja 2 tintuża għal finijiet ta' statistika mill-Istat Membru tal-esportazzjoni. Din il-kopja tista' tintuża wkoll għal finijiet ta' statistika mill-Istat Membru tal-ispedizzjoni f'każijiet ta' kummerċ bejn partijiet tat-territorju doganali tal-Unjoni li jkollhom reġim fiskali differenti,

 il-kopja 3 tiġi rritornata lill-esportatur wara li tiġi ttimbrata mill-awtorità doganali,

 il-kopja 4 tinżamm mill-uffiċċju tad-destinazzjoni malli titlesta l-operazzjoni ta' tranżitu tal-Unjoni inkella bħala d-dokument li jipprovdi evidenza tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni,

 il-kopja 5 hija l-kopja ta' ritorn għall-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni,

 il-kopja 6 tinżamm mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li fih

 jitlestew il-formalitajiet tal-importazzjoni,

 il-kopja 7 tintuża għal finijiet ta' statistika mill-Istat Membru tal-importazzjoni. Din il-kopja tista' tintuża wkoll għal finijiet ta' statistika mill-Istat Membru tal-importazzjoni f'każijiet ta' kummerċ bejn partijiet tat-territorju doganali tal-Unjoni li jkollhom reġim fiskali differenti, il-kopja 8 tiġi rritornata lid-destinatarju.

Għalhekk, huma possibbli diversi kombinazzjonijiet, bħalma huma:

 esportazzjoni, ipproċessar passiv jew esportazzjoni mill-ġdid: kopji 1, 2 u 3,

 tranżitu fil-Unjoni: kopji 1, 4 u 5,

 proċeduri doganali fil-mument tal-importazzjoni: kopji 6, 7 u 8.

(9) Barra minn hekk, hemm ċirkostanzi li fihom l-istatus doganali ta' oġġetti tal-Unjoni kkonerċenati għandu jiġi ppruvat fid-destinazzjoni. F'każijiet bħal dawn, il-kopja 4 għandha tintuża bħala d-dokument T2L.

(10) L-operaturi jistgħu, jekk jixtiequ, jużaw subsetts stampati fuq bażi privata li jikkombinaw il-kopji x-xierqa, bil-kundizzjoni li dawn jikkonformaw mal-kampjun uffiċjali.

Kull subsett għandu jkun iddiżinjat b'tali mod li fejn il-kaxxi jrid ikun fihom informazzjoni identika fiż-żewġ Stati Membri involuti, din l-informazzjoni tkun tista' tiddaħħal direttament mill-esportatur jew id-detentur tal-proċedura fuq il-kopja 1 u mbagħad terġa' tidher, permezz ta' trattament kimiku tal-karta, fuq il-kopji kollha. Fejn, madankollu, għal kwalunkwe raġuni (b'mod partikolari meta l-kontenut tal-informazzjoni jkun differenti skont l-istadju tal-operazzjoni involuta), l-informazzjoni m'għandhiex tintbagħat minn Stat Membru lill-ieħor, id-desensitizzazzjoni tal-karta awtokopjanti għandha tirrestrinġi r-riproduzzjoni għall-kopji kkonċernati.

Fejn id-dikjarazzjonijiet ikunu se jiġu pproċessati b'mod kompjuterizzata, jistgħu jintużaw subsetts meħuda minn settijiet li fihom kull kopja għandha funzjoni doppja: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

F'dan il-każ, f'kull subsett, l-għadd ta' kopji li jintużaw għandu jintwera billi n-numri jinqatgħu b'sing, fil-marġni tal-formola, biex b'hekk jintwerew liema kopji ma jkunux qed jintużaw.

Kull subsett bħal dan għandu jkun iddisinjat b'tali mod li d-dettalji li għandhom jidhru fuq kull kopja jiġu riprodotti permezz ta' trattament kimiku tal-karta.

(11) Meta, f'konformità mar-rimarka ġenerali 2, id-dikjarazzjonijiet għat-tqegħid tal-oġġetti taħt proċedura doganali, għall-esportazzjoni mill-ġdid, jew dokumenti li jiċċertifikaw l-istatus doganali ta' oġġetti tal-Unjoni li mhux qegħdin jiġu ttrasportati taħt il-proċedura tat-tranżitu intern tal-Unjoni, isiru fuq karta vojta permezz ta' sistemi tal-ipproċessar tad-dejta uffiċjali jew mis-settur privat, u l-format ta' dawn id-dikjarazzjonijiet jew dokumenti jrid jikkonforma mal-kundizzjonijiet kollha stipulati fil-Kodiċi jew f'dan ir-Regolament, inklużi dawk marbuta man-naħa ta' wara tal-formola (fir-rigward tal-kopji użati fil-kuntest tal-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni), ħlief:

 il-kulur li jintuża biex jiġu stampati,

 l-użu ta' karattri korsivi,

 istampar ta' sfond għal kaxxi ta' tranżitu tal-Unjoni.

Fejn id-dikjarazzjoni ta' tranżitu tiġi pproċessata f'uffiċċju tad-dħul minn sistema kompjuterizzata, kopja tad-dikjarazzjoni għandha tiġi ppreżentata f'dak l-uffiċċju.

B.   DETTALJI MEĦTIEĠA

Il-formoli fihom għadd ta' kaxxi li xi wħud minnhom biss jintużaw, skont il-proċedura/i doganali kkonċernata/i.

Bla ħsara għall-applikazzjoni tal-proċeduri simplifikati, il-kaxxi li jistgħu jimtlew għal kull proċedura huma stipulati fit-tabella li ġejja. Id-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar kull kaxxa kif inhuma deskritti fit-Titolu II japplikaw mingħajr preġudizzju għall-istatus tal-kaxxi kif iddefinit fit-tabella.

Ta' min wieħed jinnota li l-istatus elenkat hawn taħt ma għandu ebda influwenza fuq il-fatt li ċerti dettalji jinġabru biss fejn iċ-ċirkostanzi jesiġu hekk. Pereżempju, l-unitajiet supplementari fil-kaxxa 41 (status “A”) jinġabru biss meta dan ikun meħtieġ mit-TARIC.Nri tal-Kaxxi

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (Nru)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (Nru)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (Nru)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Identità)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (Nazzjonalità)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (Identità)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (Nazzjonalità)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22(Munita)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22(Ammont)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (Tip)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18][21] [22]

 

47 (Bażi tat-taxxa)

B

B

B

 

B

 

 

A [18][21] [22]

A [18][21] [22]

B

47 (Rata)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Ammont)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Total)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (MP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

SpjegaIntestaturi tal-kolonni

Kodiċijiet użati għall-1 subdiviżjoni tal-kaxxa 37

A:

Esportazzjoni/Spedizzjoni

10, 11, 23

B:

Proċedura ta' ħażna doganali sabiex jinkiseb il-ħlas ta' rifużjonijiet speċjali ta' esportazzjoni qabel l-esportazzjoni jew il-manifattura taħt superviżjoni doganali u kont kontroll doganali qabel l-esportazzjoni u l-ħlas ta' rifużjonijiet ta' esportazzjoni

76, 77

C:

Esportazzjoni mill-ġdid wara proċedura minbarra l-proċedura speċjali ta' ħażna doganali

31

D:

Esportazzjoni mill-ġdid wara l-ħażna doganali

31

E:

Proċessar passiv

21, 22

F:

Tranżitu

 

G:

Status doganali ta' oġġetti tal-Unjoni

 

H:

Rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Tqegħid tal-oġġetti taħt proċedura ta' pproċessar attiv jew aċċettazzjoni temporanja

51, 53, 54

J:

Tqegħid fi proċedura ta' ħażna doganali

71, 78

Simboli fiċ-ċelloli

A

:

Obbligatorju: Dettalji meħtieġa minn kull Stat Membru

B

:

Fakultattiva għall-Istati Membri: Dettalji li l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jeħtiġux

C

:

Fakultattiv għall-operaturi: Dettalji li l-operaturi jistgħu jiddeċiedu li jipprovdu iżda li ma jistgħux jintalbu mill-Istati Membri fuq bażi obbligatorja

Noti[1]

Din il-kaxxa hija obbligatorja għal prodotti agrikoli b'tifużjoni tal-esportazzjoni.

[2]

Dan id-dettall jista' jkun meħtieġ biss għal proċeduri mhux kompjuterizzati.

[3]

Meta d-dikjarazzjoni tkopri biss punt wieħed tal-oġġetti, l-Istati Membri jistgħu jirranġaw sabiex din il-kaxxa titħalla vojta, il-figura “1” għandha tiddaħħal fil-kaxxa 5.

[4]

Din il-kaxxa hija obbligatorja għall-NCTS skif previst fl-Appendiċi C2.

[5]

Dan id-dettall jista' jkun meħtieġ biss għal proċeduri kompjuterizzati.

[6]

Din il-kaxxa hija fakultattiva għall-Istati Membri meta d-destinatarju ma jkunx stabbilit fl-Unjoni u lanqas f'pajjiż ta' tranżitu komuni.

[7]

M'għandhiex tintuża fil-każ ta' kunsinni postali jew ta' ġarr bi stallazzjonijiet fissi tat-trasport.

[8]

M'għandhiex tintuża fil-każ ta' kunsinni postali jew ta' ġarr bi stallazzjonijiet fissi tat-trasport jew tal-ferrovija.

[9]

Dan id-dettall jista' jkun meħtieġa għal proċeduri mhux kompjuterizzati. Fil-każ ta' proċeduri kompjuterizzati, ma hemmx ħtieġa li l-Istati Membri li jiġbru dan id-dettall jekk huma jkunu jistgħu jiddeduċuh minn informazzjoni minn imkejjen oħrajn fid-dikjarazzjoni u b'hekk jittrażmettuh lejn il-Kummissjoni b'konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-ġbir tal-istatistika tal-kummerċ estern.

[10]

L-Istati Membri jistgħu biss ikunu jeħtieġu l-mili tat-tieletet subdiviżjoni meta l-amministrazzjoni doganali tkun tikkalkula l-valur doganali f'isem l-operatur ekonomiku.

[11]

L-Istati Membri jistgħu biss jeħtieġu din l-informazzjoni fil-każi li fihom ir-regoli dwar l-iffissar ta' kull xahar tar-rati tal-kambju stabbiliti fl-ex Titolu V, il-Kapitolu 6, ma jkunux applikabbli.

[12]

Din il-kaxxa m'għandhiex timtela meta l-formalitajiet tal-esportazzjoni jkunu mwettqa fil-punt tal-ħruġ mill-Unjoni.

[13]

Din il-kaxxa m'għandhiex timtela meta l-formalitajiet tal-importazzjoni jkunu mwettqa fil-punt tad-dħul fl-Unjoni.

[14]

Din il-kaxxa tista' tintuża għall-NCTS kif previst fl-Appendiċi C2.

[16]

Din is-subdiviżjoni trid tiġi kkompletata fejn:

— id-dikjarazzjoni ta' tranżitu hija magħmula mill-istess persuna fl-istess ħin li, jew wara, d-dikjarazzjoni doganali li tinkludi l-kodiċi tal-prodott bażiku, jew

— meta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni hekk tipprovdi.

[17]

Għandha timtela biss meta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni hekk tipprovdi.

[18]

Din l-informazzjoni mhix meħtieġa għal oġetti eliġibbli għal eżenzjoni mid-dazji doganali, sakemm l-awtoritajiet doganali ma jqisux li din tkun meħtieġa għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw ir-rilaxx f'ċirkolazzjoni ħielsa tal-oġġetti kkonċernati.

[19]

L-Istati Membri jistgħu iwarrbu din l-obbligazzjoni jekk is-sistemi tagħhom jippermettulhom li jiddiduċu din l-informazzjoni awtomatikament jew mingħajr ambigwità mill-informazzjoni disponibbli x'imkien ieħor fid-dikjarazzjoni.

[20]

Din l-informazzjoni m'għandhiex tkun ipprovduta meta l-amministrazzjonijiet doganali jikkalkolaw id-dazji f'isem l-operaturi fuq il-bażi tal-informazzjoni x'imkien ieħor disponibbli f'din id-dikjarazzjoni. Altrimentri hija voluntarja għall-Istati Membri.

[21]

Din l-informazzjoni m'għandhiex tkun ipprovduta meta l-amministrazzjonijiet doganali jikkalkolaw id-dazji f'isem l-operaturi fuq il-bażi tal-informazzjoni x'imkien ieħor disponibbli f'din id-dikjarazzjoni.

[22]

Meta d-dikjarazzjoni tkun akkumpanjata bid-dokument imsemmi fl-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament Delegat, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-mili ta' din il-kaxxa.

[23]

Din il-kaxxa għandha timtela meta d-dikjarazzjoni dwar it-tqegħid ta' oġġetti taħt proċedura doganali tintuża għar-rilaxx tal-proċedura ħażna doganali.

[24]

Meta l-oġġetti jinġarru f'kontejners li jkunu se jiġu ttrasportati bit-triq, l-awtoritajiet doganali jistgħu jawtorizzaw lid-detentur tal-proċedura biex iħalli din il-kaxxa vojta, jekk il-mudell loġistiku fil-punt tat-tluq jista' jxekkel il-forniment tal-identità u n-nazzjonalità fil-mument tal-istabbiliment tad-dikjarazzjoni ta' tranżitu u fejn l-awtoritajiet doganali jistgħu jiżguraw li l-informazzjoni meħtieġa li tikkonċerna l-mezz ta' traspor tkun se tiddaħħal fil-kaxxa 55 sussegwentement.

[25]

L-Istat Membru tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni jista' jneħħi l-obbligu li tiġi pprovduta din l-informazzjoni jekk ikun f'pożizzjonili jivvalutaha b'mod korrett u jkun implimenta rutini ta' kalkolu biex jipprovdu riżultat li huwa kompatibbli mar-rekwiżiti ta' statistika.

C.   STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU TAL-FORMOLA

Kull meta sub-sett partikolari jkun fih waħda jew aktar kopji li jistgħu jkunu użati fi Stat Membru apparti minn dak li fih kienu ġew mimlija għall-ewwel darba, il-formoli għandhom ikunu mimlija bit-typewriter jew b'mezz mekkanografiku jew proċess simili. Għall-faċilità tal-mili bit-typewriter, il-formola għandha tkun imdaħħla fil-magna b'tali mod li l-ewwel ittra tad-dettalji li għandhom ikunu miktuba fil-kaxxa 2 tkun imqiegħda fil-kaxxa tal-pożizzjoni fil-kantuniera ta' fuq tan-naħa tax-xellug.

Meta l-kopji kollha ta' sub-sett huma maħsuba għall-użu fl-istess Stat Membru, dawn jistgħu jkunu mimlija b'kitba bl-idejn li tkun tinqara faċilment, bil-linka u f'ittri kapitali, basta li dan ikun permissibbli f'dak l-Istat Membru. L-istess huwa applikabbli għad-dettalji li għandhom jingħataw fuq il-kopji użati għall-iskopijiet tal-proċedura tat-tranżitu tal-Unjoni.

Il-formola ma jistax ikun fiha l-ebda thassir jew tibdil. Kwalunkwe alterazzjonijiet għandhom isiru billi jkunu maqtuha d-dettalji mhux korretti u biż-żieda ta' dawk kif meħtieġa. Kwalunkwe alterazzjonijiet magħmulha b'dan il-mod għandhom ikollhom l-inizjali tal-persuna li tkun għamlithom u espressament ikkonfermati mill-awtoritajiet kompetenti. Dawn tal-aħħar jistgħu. Meta meħtieġ, li jkunu jridu li dikjarazzjoni ġdida tkun ippreżentata.

Barra minn hekk, il-formoli jistgħi jkunu mimlija bl-użu ta' proċess ta' riproduzzjoni awtomatika minflok bi kwalunkwe proċedura kif imsemmija hawn fuq. Dawn jistgħu wkoll ikunu prodotti u mimlija b'dan il-mezz bil-kondizzjoni li d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-kampjuni tal-formoli, il-format, il-lingwa użata, il-leġibilità, in-nuqqas ta' tħassir u l-kitba fuq oħra, u l-emendi, jkunu strettament osservati.

Dawk il-kaxxi nnumerati biss għandhom ikunu mimlija, skont kif xieraq, mill-operaturi. Il-kaxxi l-oħrajn, identifikati b'ittra kapitali, huma għall-użu amministrattiv.

Mingħajr preġudizzju għar-rimarka ġenerali nru 2, il-kopji li għandhom jibqgħu fl-uffiċċju tal-esportazzjoni/spedizzjoni jew tat-tluq għandhom ikollhom il-firma oriġinali tal-persuna kkonċernata.

Il-preżentazzjoni fl-uffiċċju doganali ta' dikjarazzjoni ffirmata mid-dikjarant jew mir-rappreżentant tiegħu għandha tindika li l-persuna kkonċernata qed tiddikjara l-oġġetti kkonċernati għal-proċedura qed issir applikazzjoni dwarha, mingħajr preġudizzju tal-possibbiltà tal-applikazzjoni ta' sanzjonijiet, għandha tinżamm responsabbli, f'konformità mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ fl-Istat Membru, fir-rigward ta:

 l-eżattezza tal-informazzjoni mogħtija fid-dikjarazzjoni,

 l-awtentiċità tad-dokumenti mehmuża,

 l-osservanza tal-obbligi kollha inerenti fit-tqegħid tal-oġġetti kkonċernati taħt il-proċedura rilevanti.

Il-firma tad-detentur tal-proċedura jew, meta applikabbli, tar-rappreżentant awtorizzat tagħha, jikkomettu ruhħom fir-rigward tad-dettalji kollha li jirrigwardjaw l-operazzjoni tat-tranżitu fl-Unjoni permezz tad-dispożizzjonijiet dwar it-tranżitu tal-Unjoni kif stabbiliti fil-Kodiċi u f'dan ir-Regolament u kif elenkati fit-taqsima B ta' hawn fuq.

F'dak li jirigwardja l-formalitajiet tat-tranżitu tal-Unjoni u l-formalitajiet fid-destinazzjoni, huwa fl-interess ta' kull persuna li tintervjeni fl-operazzjoni li tivverifika l-kontenuti tad-dikjarazzjoni qabel ma tiffirmha u tippreżentha fl-uffiċċju doganali. Partikolarment, kwalunkwe diskrepanza misjuba mill-persuna kkonċernata bejn l-oġġetti li tkun iddikjarat u kwalunkwe dettalji li diġa jkunu miktuba fuq il-formoli użati, għandha mill-ewwel tkun irraportata minn dik il-persuna lejn l-awtorità doganali. F'każi bħal dawn id-dikjarazzjoni għandha imbagħad issir fuq formoli ġodda.

Sakemm it-Titolu III ma jipprovdix mod ieħor, kaxxa li ma tintużax għandha titħalla kompletament vojta.

TITOLU II

DETTALJI LI GĦANDHOM IKUNU MIKTUBA FID-DIVERSI KAXXI

A.   FORMALITAJIET DWAR L-ESPORTAZZJONI/RILAXX, ESPORTAZZJONI MILL-ĠDID, ĦAŻNA DOGANALI JEW MANIFATTURA TAĦT SUPERVIŻJONI DOGANALI U TAĦT KONTROLL DOGANALI TA' PRODOTTI SOTTOPOSTI GĦAL RIFUŻJONIJIET TA' ESPORTAZZJONI, IPPROĊESSAR PASSIV, TRANŻITU TAL-UNJONI U/JEW TA' PROVA TAL-ISTATUS DOGANALI TAL-UNJONI TAL-PRODOTTI.

Kaxxa 1: Dikjarazzjoni

Fl-ewwel subdiviżjoni, daħħal il-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1.

Fit-tieni subdiviżjoni, daħħal it-tip tad-dikjarazzjoni bl-użu tal-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1.

Fit-tielet subdiviżjoni, daħħal il-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1.

Kaxxa 2: Speditur/Esportatur

Daħħal in-numru EORI msemmi fl-Artikolu 1(18) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446. Meta l-ispeditur/l-esportatur ma jkollux numru EORI, l-amministrazzjoni doganali tista' tassenjalu numru ad hoc għad-dikjarazzjoni kkonċernata.

Għall-iskopijiet ta' dan l-Appendiċi, id-definizzjoni ta' “esportatur” hija dik mogħtija fil-leġiżlazzjoni doganali tal-Unjoni. F'dan il-kuntest, “speditur” tireferi għall-operatur li jaġixxi bħala esportatur fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 134, tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

Daħħal l-isem sħiħ u l-indirizz tal-persuna kkonċernata.

Fil-każ ta' kunsinni bi gruppaġġ, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kelma “varji” tiddaħħal f'din il-kaxxa, u l-lista ta' spedituri/esportaturi tkun mhemuża mad-dikjarazzjoni.

Kaxxa 3: Formoli

Daħħal in-numru tas-sub-sett b'relazzjoni man-numru totali ta' sub-settijiet ta' formoli u l-formoli ta' tkomplija skont kif użati. Pereżempju, jekk ikun kemm formola ex waħda u żewġ formoli EX/c, daħħal 1/3 fil-formola ex, 2/3 fuq l-ewwel formola EX/c u 3/3 fuq it-tieni formola EX/c.

Meta d-dikjarazzjoni ssir fuq żewġ settijiet ta' erba' kopji minflok wieħed ta' tmien kopji, iż-żewġ settijiet għandhom ikunu ttrattati bħala wieħed għall-iskopijiet li jkunu stabbiliti n-numru tal-formoli.

Kaxxa 4: Listi tat-tagħbija

Daħħal f'figuri n-numru ta' kwalunkwe listi tat-tagħbija li jkunu mehmuża, jew ta' listi deskrittivi kummerċjali meta dawn huma awtorizzati mill-awtorità kompetenti.

Kaxxa 5: Oġġetti

Daħħal f'figuri n-numru totali ta' oġġetti, iddikjarati mill-persuna kkonċernata, fuq il-formoli kollha u l-formoli ta' tkomplija (jew listi tat-tagħbija jew listi kummerċjali) kif użati. In-numru tal-oġġetti għandu jkun korrespondenti man-numri fil-kaxxi 31 li għandhom jimtlew.

Kaxxa 6: Pakketti totali

Daħħal f'figuri n-numru totali ta' pakketti li jiffurmaw il-kunsinna kkonċernata.

Kaxxa 7: Numru ta' referenza

Din l-entrata tikkonċerna n-numru tar-referenza kummerċjali assenjata mill-persuna kkonċernata għall-kunsinna kkonċernata. Jista' jkollha l-għamla ta' Numru ta' Referenza Uniku tal-Kunsinna (UCR) ( 11 ).

Kaxxa 8: Destinatarju

Daħħal l-isem u l-indirizz sħiħ tal-persuna(i) li għandhom jirċievu l-oġġetti.

Jekk ikun meħtieġ numru tal-identifikazzjoni, daħħal in-numru EORI msemmi fl-Artikolu 1(18) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446. Jekk ma jkunx ġie assenjat numru EORI lid-destinatarju, daħħal in-numru mitlub mil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat.

Fejn ikun meħtieġ numru ta' identifikazzjoni, u d-dikjarazzjoni tkun tinkludi d-dettalji għal dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ kif stipulat fl-Appendiċi A u jingħataw faċilitazzjonijiet fil-qafas ta' programm kummerċjali ta' sħubija ta' pajjii terzi li jkun rikonoxxut mill-Unjoni, dak in-numru ta' identifikazzjoni jista' jieħu l-forma ta' numru ta' identifikazzjoni uniku ta' pajjiz terz li jkun tpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Unjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat. L-istruttura ta' dak in-numru uniku tal-identifikazzjoni tal-pajjiż terz tikkorrispondi mal-istruttura kif speċifikata fil-parti tad-“Dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-ħruġ” tan-nota ta' spjegazzjoni tal-elementi tad-dejta intitolata “Speditur” fl-Appendiċi A.

Fil-każ ta' kunsinni bi gruppaġġ, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kelma “varji” tiddaħħal f'din il-kaxxa, u l-lista ta' destinatarji tkun mhemuża mad-dikjarazzjoni.

Kaxxa 14: Dikjarant/Rappreżentant

Daħħal in-numru EORI msemmi fl-Artikolu 1(18) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446. Meta d-dikjarant/rappreżentant ma jkollux numru EORI, l-amministrazzjoni doganali tista' tassenjalu numru ad hoc għad-dikjarazzjoni kkonċernata.

Daħħal l-isem sħiħ u l-indirizz tal-persuna kkonċernata.

Jekk id-dikjarant u l-esportatur/speditur huma l-istess persuna, daħħal “esportatur” jew “speditur”.

Sabiex ikun identifikat id-dikjarant jew l-istatus tar-rappreżentant, uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1.

Kaxxa 15: Pajjiż tal-ispedizzjoni/esportazzjoni

Fil-kaxxa 15a tal-Kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1 għall-Istat Membru li fih jinsabu l-oġġetti fil-mument tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura.

Madankollu, fejn ikun magħruf li l-oġġetti nġabu minn Stat Membru ieħor lejn l-Istat Membru li fih jinsabu l-oġġetti fil-mument tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali, indika dan l-Istat Membru l-ieħor, bil-kundizzjoni li

(i) l-oġġetti nġiebu hemm għall-iskop unika tal-esportazzjoni, u

(ii) l-esportatur mhux stabbilit fl-Istat Membru li fih jinsabu l-oġġetti fil-mument tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali u

(iii) id-dħul fl-Istat Membru li fih jinsabu l-oġġetti fil-mument tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganalima kienx akkwiżizzjoni minn ġewwa l-Unjoni nnifisha ta' oġġetti jew tranżazzjoni meqjusa hekk, kif jissemma fid-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE.

Madankollu, fejn l-oġġetti jiġu esportati wara proċedura ta' proċessar attiv, indika l-Istat Membru fejn seħħet l-aħħar attivi ta' pproċessar.

Kaxxa 17: Pajjiż tad-destinazzjoni

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal fil-kaxxa 17a l-aħħar pajjiż tad-destinazzjoni tal-oġġetti li għandhom ikunu esportati skont kif magħruf fil-waqt tal-esportazzjoni.

Kaxxa 18: L-identità jew in-nazzjonalità tal-mezzi tat-trasport fit-tluq

Daħħal fil-formola l-identità tal-mezzi tat-trasport li fuqhom l-oġġetti huma direttament mgħobija fil-waqt tal-formalitajiet tal-esportazzjoni jew tat-tranżitu, segwita bin-nazzjonalità tal-mezzi tat-trasport (jew tal-vettura li tkun il-qawwa ewlenija li tiġbed lill-oħrajn jekk ikun hemm diversi mezzi tat-trasport) il-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1. Jekk trattur jew trejler b'numri ta' reġistrazzjoni differenti jintuża, daħħal in-numri tar-reġistrazzjoni kemm tat-trattur u wkoll tat-trejler flimkien man-nazzjonalità tat-trattur.

Jiddependi mill-mezzi tat-trasport ikkonċernat, dawn id-dettalji li ġejjin jikonċernaw l-identità li tista' tkun miktiba:Mezz ta' trasport

Metodu tal-identifikazzjoni

Trasport bil-baħar u passaġġi fuq l-ilmijiet interni

Isem tal-bastiment

Trasport bl-ajru

Numru u data tat-titjira (fejn m'hemmx numru tat-titjira, daħħal in-numru ta' reġistrazzjoni tal-ajruplan)

Trasport bit-triq

Numru tar-reġistrazzjoni tal-vettura

Trasport bil-ferrovija

Numru tal-vagun

Madankollu, fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' tranżitu fejn l-oġġetti jinġarru f'kontejners li jkunu se jiġu ttrasportati bit-triq, l-awtoritajiet doganali jistgħu jawtorizzaw lid-detentur tal-proċedura biex iħalli din il-kaxxa vojta, jekk il-mudell loġistiku fil-punt tat-tluq jista' jxekkel il-forniment tal-identità u n-nazzjonalità fil-mument tal-istabbiliment tad-dikjarazzjoni ta' tranżitu u fejn l-awtoritajiet doganali jistgħu jiżguraw li l-informazzjoni meħtieġa li tikkonċerna l-mezz ta' traspor tkun se tiddaħħal fil-kaxxa 55 sussegwentement.

Kaxxa 19: Kontejner (Ctr)

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal is-sitwazzjoni preżunta meta tkun maqsuma l-fruntiera esterna tal-Unjoni, ibbażata fuq l-informazzjoni disponibli fil-waqt tat-twettiq tal-formalitajiet tal-esportazzjoni.

Kaxxa 20: Termini tat-twassil

Uża l-kodiċijiet rilevanti u l-intestaturi Unjoni mill-Appendiċi D1, agħti d-dettalji tat-termini tal-kuntratt kummerċjali.

Kaxxa 21: Identità u nazzjonalità tal-mezz attiv tat-trasport li qed jaqsam il-fruntiera

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal in-nazzjonalità tal-mezzi attivi tat-trasport meta tkun maqsuma l-fruntiera esterna tal-UNjoni, kif magħrufa fil-waqt tat-twettiq tal-formalitajiet.

Fil-każ ta' trasport bejn numru ta' moduli jew jekk ikun hemm diversi mezzi tat-trasport, il-mezz attiv ta' trasport għandu jkun dak li jipprovdi l-irmonk għall-grupp kollu. Per eżempju, fil-każ ta' trakk fuq vapur li jbaħħar fuq l-ibħra, il-mezz attiv tat-trasport huwa l-vapur. Fil-każ ta' trattur u trejler, il-mezz attiv tat-trasport huwa t-trattur.

Jiddependi mill-mezzi tat-trasport ikkonċernat, dawn id-dettalji li ġejjin jikonċernaw l-identità li tista' tkun miktiba:Mezz ta' trasport

Metodu tal-identifikazzjoni

Trasport bil-baħar u passaġġi fuq l-ilmijiet interni

Isem tal-bastiment

Trasport bl-ajru

Numru u data tat-titjira (fejn m'hemmx numru tat-titjira, daħħal in-numru ta' reġistrazzjoni tal-ajruplan)

Trasport bit-triq

Numru tar-reġistrazzjoni tal-vettura

Trasport bil-ferrovija

Numru tal-vagun

Kaxxa 22: Il-munita u l-ammont totali tal-fattura

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal fl-ewwel subdiviżjoni l-munita li fiha tkun imħejjija l-fattura kummerċjali.

Daħħal fit-tieni subdiviżjoni l-prezz tal-fattura għall-oġġetti kollha ddikjarati.

Kaxxa 23: Ir-rata tal-kambju

Din il-kaxxa fiha r-rata tal-kambju fis-seħħ bejn il-munita tal-fattura u l-munita tal-istat Membru ikkonċernat.

Kaxxa 24: Natura tat-tranżazzjoni

Bl-użu tal-kodiċijiet rilevanti mill-Appendiċi D1, daħħal it-tip tat-tranżazzjoni kkonċernata.

Kaxxa 25: Modalità tat-trasport fil-fruntiera

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal il-modalità tat-trasport li tikkorrespondi għall-mezzi attivi tat-trasport li jkunu mistennija li jintużaw fil-ħruġ mit-territorju doganali mill-Unjoni.

Kaxxa 26: Modalità tat-trasport intern

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal il-modalità tat-trasport mat-tluq.

Kaxxa 27: Post tat-tagħbija

Uża l-kodiċi meta meħtieġ, daħħal il-post, kif magħruf fil-waqt tat-twettiq tal-formalitajiet, ta' fejn l-oġġetti għandhom ikunu mgħobija fuq il-mezzi attivi tat-trasport li fuqu għandhom jaqsmu l-fruntiera tal-Unjoni.

Kaxxa 29: Uffiċċju tal-ħruġ

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal il-modalità tat-trasport, daħħal l-uffiċċju doganali li permezz tiegħu huwa maħsub li l-oġġetti għandhom iħallu t-territorju doganali tal-Unjoni.

Kaxxa 30: Post fejn jinsabu l-oġġetti

Daħħal il-post preċiż fejn l-oġġetti jistgħu jiġu eżaminati.

Kaxxa 31: Pakketti u deskrizzjoni tal-oġġetti; Marki u numri — Nru/i tal-kontejner(s) — Numru u tip

Daħħal il-marki, in-numri, il-kwantità u t-tip ta' pakketti jew, fil-każ ta' oġġetti mhux ippakkjati, in-numru ta' tali oġġetti koperti bid-dikjarazzjoni flimkien mad-dettalji meħtieġa għall-identifikazzjoni tagħhom. Id-deskrizzjoni tal-oġġetti tfisser id-deskrizzjoni kummerċjali normali. Meta l-kaxxa 33 Kodiċi tal-Prodott bażiku għandha timtela, id-deskrizzjoni għandha tkun preċiża sabiex tippermetti li l-oġġetti jkunu klassifikati. Din il-kaxxa għandha tinkludi d-dettalji meħtieġa minn xi leġiżlazzjoni speċifika. Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal il-modalità tat-trasport, daħħal it-tip ta' pakketti.

Jekk jintużaw kontenituri, il-marki tal-identifikazzjoni tagħhom għandhom ukoll ikunu miktuba f'din il-kaxxa.

Kaxxa 32: Numru tal-oġġett

Daħħal in-numru tal-oġġett ikkonċernat fir-rigward tan-numru totali ta' oġġetti ddikjarati fil-formoli jew fil-formoli supplementari użati, kif deskritt fin-nota tal-kaxxa 5.

Kaxxa 33: Kodiċi tal-Prodott bażiku

Daħħal in-numru tal-kodiċi li jikkorrespondi mal-oġġett ikkonċernat, kif deskritt fl-Appendiċi D1.

Kaxxa 34: Kodiċi tal-Pajjiż tal-oriġini

L-operaturi li jimlew il-kaxxa 34a għandhom jużaw il-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1 sabiex jiktbu l-pajjiż tal-oriġini, kif definit fit-Titolu II tal-Kodiċi.

Daħħal ir-reġjun tal-kunsinna jew tal-produzzjoni tal-oġġetti f'dan il-każ, fil-kaxxa 34b.

Kaxxa 35: Massa grossa (kg)

Daħħal il-massa grossa, espressa f'kilogrammi, tal-oġġetti deskritti fil-kaxxa 31 rilevanti. Il-massa grossa hija l-massa aggregata tal-oġġetti fl-ippakkjar tagħhom, esklużi l-kontenituri u l-apparat l-ieħor tat-trasport.

Meta dikjarazzjoni tat-tranżitu tkopri diversi tipi ta' oġġetti, it-total tal-massa grossa teħtieġ biss li timtela fl-ewwel kaxxa 35, il-kumplament tal-kaxxi 35 jitħallew vojta. L-Istati Membri jistgħu jestendu din ir-regola għall-proċeduri kollha msemmija taħt il-kolonni A sa E u G tat-tabella fit-Titolu I, B.

Meta massa grossa akbar minn 1 kg tinkludi frazzjoni ta' unità (kg), din tista' tkun imqarrba b'dan il-mod:

 minn 0,001 sa 0,499: imqarrba 'l isfel lejn l-eqreb kg,

 minn 0,5 sa 0,999: imqarrba 'fuq lejn l-eqreb kg.

Massa grossa ta' anqas minn 1 kg għandha tiddaħħal bħala 0,xyz (e.g. 0,654 għal pakkett ta' 654 grammi).

Kaxxa 37: Proċedura

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal il-proċedura li għaliha l-oġġetti huma iddikjarati.

Kaxxa 38: Massa netta (kg)

Daħħal il-massa netta, espressa f'kilogrammi, tal-oġġetti deskritti fil-kaxxa 31 rilevanti. Il-massa netta hija l-massa tal-oġġett mingħajr kwalunkwe ippakkjar.

Kaxxa 40: Dikjarazzjoni sommarja/Dokument preċedenti

Uża l-kodiċijiet rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal id-dettalji ta' referenza ta' dokumenti li jippreċedu l-esportazzjoni lejn pajjiż terz/tal-kunsinna lejn Stat Membru.

Meta d-dikjarazzjoni tikkonċerna l-oġġetti esportati mill-ġdid wara r-rilaxx tal-proċedura ta' ħażna doganali f'maħżen doganali tat-tip B, daħħal id-dettalji tar-referenza tad-dikjarazzjoni li ddaħħal l-oġġetti għal dik il-proċedura.

Fil-każ ta' dikjarazzjoni li ddaħħal l-oġġetti għal proċedura tat-tranżitu tal-Unjoni, agħti r-referenza tad-destinazzjoni doganali preċedenti jew tad-dokumenti doganali korrespondenti. Meta, fil-każ ta' proċeduri tat-tranżitu mhux-kompjuterizzati, aktar minn referenza waħda trid tkun inkluża, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-kelma “varji” tiddaħħal f'din il-kaxxa i lista tar-referenzi kkonċernati takkumpanja d-dikjarazzjoni tat-tranżitu.

Kaxxa 41: Unitajiet supplementari

Meta meħtieġ, daħħal il-kwantità tal-punt f'dan il-każ, espressa fl-unità stabbilita fin-nomenklatura tal-oġġetti.

Kaxxa 44: Informazzjoni addizzjonali/Dokumenti ppreżentati/Ċertifikati u awtorizzazzjonijiet

Uża l-kodiċijiet rilevanti mill-Appendiċi D1, daħħal id-dettalji meħtieġa minn kwalunkwe regoli speċifiċi applikabli, flimkien mar-referenza tad-dettalji tad-dokumenti ppreżentati bħala appoġġ għad-dikjarazzjoni.

Is-subdiviżjoni “kodiċi A.I.” (Kodiċi ta' Informazzjoni Addizzjonali) m'għandhiex tintuża.

Meta dikjarazzjoni tal-esporetazzjoni mill-ġdid li tirrilaxxa l-proċedura doganali tkun ippreżentata ma l-uffiċċju doganali apparti milli l-uffiċċju tas-superviżjoni, daħħal l-isem u l-indirizz sħiħ tal-uffiċċju tas-superviżjoni.

Dikjarazzjonijiet magħmula fi Stat Membru li, matul il-perjodu tat-tranżizzjoni għall-introduzzjoni tal-euro, agħti l-opportunità lill-operaturi li jagħżlu għall-użu tal-unità tal-euro għall-istabbeliment tad-dikjarazzjoni doganali tagħhom, għandhom jinkludu f'din il-kaxxa, preferibilment fis-subdiviżjoni fil-qiegħ tal-kantuniera tan-naħa tal-lemin, indikatur tal-unità tal-munita, l-unità nazzjonali jew l-unità euro, kif użata.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li dan l-indikatur ikun miktub biss fil-kaxxa 44 għall-ewwel lott ta' oġġetti tad-dikjarazzjoni. F'dan il-każ, l-informazzjoni għandha tkun meqjusa bħala valida għall-partiti tal-oġġetti kollha fid-dikjarazzjoni.

Dan l-indikatur għandu jkun magħmul mill-kodiċi tal-munita iso-alpha-3 (ISO 4217).

Kaxxa 46: Valur statistiku

Daħħal il-valur tal-istatistika kif espress fl-unità tal-kodiċi tal-munita li tista' tidher fil-kaxxa 44, jew, fin-nuqqas ta' tali kodiċi fil-kaxxa 44, il-munita tal-istat Membru ta' fejn il-formalitajiet tal-esportazzjoni jkunu mwettqa, b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Unjoni fis-seħħ.

Kaxxa 47: Il-kalkolu tat-taxxi

Daħħal il-bażi tat-taxxa kif applikabbli (valur, piż jew oħrajn). Uża, meta meħtieġ, il-kodiċijiet rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, dawn li ġejjin għandhom ikunu murija fuq kull linja:

 it-tip tat-taxxa (e.g. dazji tas-sisa),

 il-bażi tat-taxxa,

 ir-rata tat-taxxa applikabbli,

 l-ammont tat-taxxa pagabbli,

 il-metodu tal-ħlas magħżul (MP).

L-ammonti f'din il-kaxxa għandhom ikunu espressi fl-unità tal-kodiċi tal-munita li tista' tidher fil-kaxxa 44, jew, fin-nuqqas ta' tali kodiċi fil-kaxxa 44, il-munita tal-Istat Membru ta' fejn il-formalitajiet tal-esportazzjoni jkunu mwettqa.

Kaxxa 48: Ħlas diferit

Daħħal, meta applikabli, id-dettalji tar-referenza tal-awtorizzazzjoni f'dak il-każ; ħlas diferit hawnhekk jirreferi għall-ħlas diferit tad-dazji doganli u tat-taxxa tal-kreditu.

Kaxxa 49: L-identifikazzjoni tal-maħżen

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal id-dettalji tar-referenza tal-maħżen.

Kaxxa 50: Prinċipal

Daħħal l-isem sħiħ (tal-persuna jew kumpanija) u l-indirizz tad-detentur tal-proċedura, flimkien man-numru EORI msemmi fl-Artikolu 1(18) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446. Meta n-numru EORI jkun provdut, l-Istati Membri jistgħu jirrinunzjaw l-obbligu li jkun provdut l-isem sħiħ (tal-persuna jew tal-kumpanija) u l-indirizz. Meta xieraq, daħħal l-isem sħiħ (persuna jew kumpanija) tar-rappreżentant awtorizzat li jiffirma f'isem id-detentur tal-proċedura.

Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet speċifiċi li għandhom ikunu adottat fir-rigward tal-użu tas-sistemi kompjuterizzati, l-oriġinal tal-firma miktuba bl-idejn tal-persuna kkonċernata għandha tkun mogħtija fuq il-kopja li għandha tibqa fl-uffiċċju tat-tluq. Meta d-detentur tal-proċedura jkun persuna ġuridika, il-firmatarju għandu jżid il-pożizzjoni tiegħu wara l-firma u l-isem sħiħ tiegħu.

Għall-operazzjonijiet tal-esportazzjoni, id-dikjarant jew ir-rappreżentant tiegħu jista' jdaħħal l-isem u l-indirizz ta' persuna stabbilita fid-distrett tal-uffiċċju tal-ħruġ li lilu l-kopja 3 tad-dikjarazzjoni kkontrofirmata mill-imsemmi uffiċċju għandha tkun mogħtija.

Kaxxa 51: Maħsuba għall-uffiċċji tat-tranżitu (u tal-pajjiż)

Daħħal il-kodiċi tal-uffiċċju maħsub tad-dħul għal kull pajjiż tat-tranżitu komuni li jkunu se jgħaddu minnu l-oġġetti u tal-uffiċċju tad-dħul li permezz tiegħu l-oġġetti jidħlu mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni wara li jkunu għaddew mit-territorju ta' pajjiż tat-tranżitu komuni, jew, meta l-kunsinna jkollha tgħaddi minn territorju apparti minn dak tal-Komunità jew ta' pajjiż tat-tranżitu komuni, l-uffiċċju tal-ħruġ li permezz tiegħu it-trasport jitlaq mill-Unjoni u l-uffiċċju tad-dħul li permezz tiegħu jerġa jidħol fl-Unjoni.

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal l-uffiċċji doganali kkonċernati.

Kaxxa 52: Garanzija

Uża l-kodiċijiet rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal it-tip ta' garanzija jew it-tip ta' eżoneru mill-garanzija għall-operazzjoni kif ukoll, kif xieraq, in-numru tal-ċertifikat tal-garanzija komprensiva, iċ-ċertifikat eżoneru mill-garanzija, jew iċ-ċertifikat tal-garanzija individwali u l-uffiċċju tal-garanzija.

Fejn garanzija komprensiva, eżoneru mill-garanzija jew garanzija individwali ma jkunux validi għal wieħed jew aktar mill-pajjiżi li ġejjin, wara “mhux valida” żid il-kodiċijiet mill-Appendiċi D1 għall-pajjiż jew pajjiżi kkonċernati:

 partijiet kontraenti li mhumiex fl-UE, għall-Konvenzjonijiet dwar proċedura komuni ta' tranżitu u fuq is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet tal-kummerċ fl-oġġetti,

 Andorra,

 San Marino.

Fejn tintuża garanzija individwali fil-forma ta' depożitu fi flus kontanti jew permezz ta' kupuni, din tkun valida għall-partijiet kontraenti kollha għall-konvenzjonijiet fuq proċedura komuni ta' tranżitu u fuq is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet tal-kummerċ fl-oġġetti.

Kaxxa 53: L-uffiċċju tad-destinazzjoni (u l-pajjiż)

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, ikteb l-uffiċċju ta' fejn l-oġġetti għandhom ikunu ppreżentati sabiex titlest l-operazzjoni tat-tranżitu tal-Unjoni.

Kaxxa 54: Il-post u d-data, il-firma u l-isem tad-dikjarant jew tar-rappreżentant tiegħu

Daħħal il-post u d-data tat-twettiq tad-dikjarazzjoni.

Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet speċifiċi li għandhom ikunu adottat fir-rigward tal-użu tas-sistemi kompjuterizzati, l-oriġinal tal-firma miktuba bl-idejn tal-persuna kkonċernata għandha tkun mogħtija fuq il-kopja li għandha tibqa fl-uffiċċju tal-esportazzjoni/spedizzjoni, segwita fl-isem sħiħ ta' dik il-persuna. Meta dik il-persuna tkun persuna ġuridika, il-firmatarju għandu jżid il-pożizzjoni tiegħu wara l-firma u l-isem sħiħ tiegħu.

B.   FORMALITAJIET EN ROUTE

Bejn iż-żmien ta' meta l-oġġetti jħallu l-uffiċċju tal-esportazzjoni u/jew tat-tluq, u ż-żmien ta' meta dawn jaslu fl-uffiċċju tad-destinazzjoni, ċerti dettalji għandhom mnejn jeħtieġ li jkunu miżjuda fuq il-kopji tal-Dokument Amministrattiv Uniku li jakkompanja l-oġġetti. Dawn id-dettalji jikonċernaw l-operazzjoni tat-trasport u għandhom ikunu miktuba fuq id-dokument fil-korsa tal-operazzjoni mit-trasportatur responsabli għall-mezz tat-trasport li fuq l-oġġetti jkunu direttament ġew mgħobija. Id-dettalji jistgħu jkunu miżjuda b'kitba li tinqara sewwa; f'dan il-każ, il-formula għandha timtela bil-linka u b'ittri kbar.

Dawn id-dettalji, li jidħru biss fuq il-kopji 4 u 5, jikonċernaw dawn il-kaxxi li ġejjin:

 Trażbord: Uża l-kaxxa 55.

Kaxxa 55: Trasbordi

L-ewwel tlett linji ta' din il-kaxxa għandhom ikunu mimlija mit-trasportatur meta, matul l-operazzjoni f'dak il-każ, l-oġġetti huma trażbordati minn mezz wieħed tat-trasport lejn mezz ieħor jew minn kontenitur lejn ieħor.

It-trasportatur ma jistgħax iwettaq tasbord tal-oġġetti mingħajr awtorizzazzjoni bil-quddiem minn għand l-awtoritajiet doganali tal-istat Membru li fit-territoirju tiegħu it-trażbord għandu jseħħ.

Meta dawk l-awtoritajiet jikonsidraw li l-operazzjoni tat-tranżitu ma tistax tissokkta bil-mod normali, huma għandhom, la darba jkunu ħadu kwalunkwe pasi skont ma jista' jkun meħtieġ, billi jikkontrofirmaw il-kopji 4 u 5 tad-dikjarazzjoni tat-tranżitu.

 Inċidenti oħra: Uża l-kaxxa 56.

Kaxxa 56: Inċidenti oħra matul it-trasport

Il-kaxxa għandha timtela b'konformità ma l-obbligi eżistenti permezz tal-proċedura tat-tranżitu tal-Komunità.

B'żieda ma dan, meta l-oġġetti kienu mgħobbija fuq semi-trejler u t-trattur biss jinbidel matul il-vjaġġ (mingħajr ma l-oġġetti jkun mqandla jew trażbordati) daħħal fil-kaxxa n-numru tar-reġistrazzjoni tat-trattur il-ġdid. F'tali każi, il-kontrofirma minn għand l-awtoritajiet kompetenti ma tkun meħtieġa.

C.   FORMALITAJIET GĦAR-RILAXX F'ĊIRKOLAZZJONI ĦIELSA, UŻU AĦĦARI, IPPROĊESSAR ATTIV, AĊĊETTAZZJONI TEMPORANJA U ĦAŻNA DOGANALI

Kaxxa 1: Dikjarazzjoni

Fl-ewwel subdiviżjoni, daħħal il-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1.

Fit-tieni subdiviżjoni, daħħal it-tip tad-dikjarazzjoni bl-użu tal-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1.

Kaxxa 2: Speditur/Esportatur

Daħħal l-isem u l-indirizz sħiħ tal-aħħar bejjiegħ tal-oġġetti qabel l-importazzjoni tagħhom ġewwa l-Unjoni.

Meta numru tal-identifikazzjoni jkun meħtieġ, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-forniment tal-isem u l-indirizz sħiħ tal-persuna kkonċernata.

Jekk ikun meħtieġ numru tal-identifikazzjoni, daħħal in-numru EORI msemmi fl-Artikolu 1(18) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446. Jekk ma ġiex assenjat numru EORI lill-ispeditur/esportatur, daħħal in-numru mitlub mil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat.

Fil-każ ta' kunsinni bi gruppaġġ, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kelma “varji” tiddaħħal f'din il-kaxxa, u l-lista ta' konsennatarji/esportaturi tkun mehmuża mad-dikjarazzjoni.

Kaxxa 3: Formoli

Daħħal in-numru tas-sub-sett b'relazzjoni man-numru totali ta' sub-settijiet ta' formoli u l-formoli ta' tkomplija skont kif użati. Pereżempju, jekk ikun kemm formola IM waħda u żewġ formoli IM/c, daħħal “1/3” fil-formola IM, “2/3” fuq l-ewwel formola IM/c u “3/3” fuq it-tieni formola IM/c.

Kaxxa 4: Listi tat-tagħbija

Daħħal f'figuri n-numru ta' kwalunkwe listi tat-tagħbija li jkunu mehmuża, jew ta' listi deskrittivi kummerċjali meta dawn huma awtorizzati mill-awtorità kompetenti.

Kaxxa 5: Oġġetti

Daħħal f'figuri n-numru totali ta' oġġetti, iddikjarati mill-persuna kkonċernata, fuq il-formoli kollha u l-formoli ta' tkomplija (jew listi tat-tagħbija jew listi kummerċjali) kif użati. In-numru tal-oġġetti għandu jkun korrespondenti man-numri fil-kaxxi 31 li għandhom jimtlew.

Kaxxa 6: Pakketti totali

Daħħal f'figuri n-numru totali ta' pakketti li jiffurmaw il-kunsinna kkonċernata.

Kaxxa 7: Numru ta' referenza

Din l-entrata tikkonċerna n-numru tar-referenza kummerċjali assenjata mill-persuna kkonċernata għall-kunsinna kkonċernata. Jista' jkollha l-għamla ta' Numru ta' Referenza Uniku tal-Kunsinna (UCR) ( 12 ).

Kaxxa 8: Destinatarju

Daħħal in-numru EORI msemmi fl-Artikolu 1(18) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446. Meta d-destinatarju ma jkollux numru EORI, l-amministrazzjoni doganali tista' tassenjalu numru ad hoc għad-dikjarazzjoni kkonċernata.

Daħħal l-isem sħiħ u l-indirizz tal-persuna kkonċernata.

Fil-każ tat-tqegħid tal-oġġetti taħt proċedura ta' ħażna doganali f'maħżen privat, daħħal l-isem u l-indirizz sħaħ tad-depożitatur meta dan ma jkunx id-dikjarant.

Fil-każ ta' kunsinni bi gruppaġġ, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kelma “varji” tiddaħħal f'din il-kaxxa, u l-lista ta' destinatarji tkun mhemuża mad-dikjarazzjoni.

Kaxxa 12: Dettalji tal-valuri

Daħħal f'din il-kaxxa l-informazzjoni dwar il-valur, e.g. referenza għall-awtorizzazzjoni li biha l-awtoritajiet doganali jwarrbu l-ħtieġa li tkun prodotta formola DVI bħala appoġġ ta' kull dikjarazzjoni jew ta' dettalji jew ta' aġġustamenti.

Kaxxa 14: Dikjarant/Rappreżentant

Daħħal in-numru EORI msemmi fl-Artikolu 1(18) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446. Meta d-dikjarant/rappreżentant ma jkollux numru EORI, l-amministrazzjoni doganali tista' tassenjalu numru ad hoc għad-dikjarazzjoni kkonċernata.

Daħħal l-isem sħiħ u l-indirizz tal-persuna kkonċernata.

Jekk id-dikjarant u d-destinatarju huma l-istess persuna, daħħal il-kelma “destinatarju”.

Sabiex ikun identifikat id-dikjarant jew l-istatus tar-rappreżentant, uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1.

Kaxxa 15: Pajjiż tal-ispedizzjoni/esportazzjoni

Fil-każ li la tranżazzjoni kummerċjali (eż. bejgħ jew ipproċessar) u lanqas twaqqif li mhux marbut mat-trasport tal-oġġetti ma jkun seħħ f'pajjiż intermedju, fil-kaxxa 15a, daħħal il-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1 għall-pajjiż li minnu ntbagħtu l-oġġetti inizjalment lejn l-Istat Membru li fih jinsabu l-oġġetti fil-ħin tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali.

Jekk ikunu seħħew twaqqif jew tranżazzjoni kummerċjali, indika l-aħħar pajjiż intermedju.

Għall-finijiet ta' dan ir-rekwiżit tad-dejta, twaqqif biex tkun tista' seħħ il-konsolidazzjoni tal-oġġetti en-route, għandu jitqies bħala wieħed li hu relatat mat-trasport tal-oġġetti.

Kaxxa 17: Pajjiż tad-destinazzjoni

Fil-kaxxa 17a, il-kodiċi tal-Unjoni mill-Appendiċi D1 kif ġej:

(a) Għall-formalitajiet għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera inkluż l-użu finali jew għall-użu domestiku, daħħal il-kodiċi tal-Unjoni għall-Istat Membru li fih jinsabu l-oġġetti fil-ħin tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali.

Madankollu, fejn ikun magħruf fil-mument tat-tħejjija tad-dikjarazzjoni doganali, li l-oġġetti jkunu se jintbagħtu lejn Stat Membru ieħor wara r-rilaxx, daħħal il-kodiċi għal dan l-Istat Membru tal-aħħar.

(b) Għall-formalitajiet għall-proċedura ta' proċessar attiv, daħħal il-kodiċi tal-Unjoni għall-Istat Membru li fih saret l-ewwel attività ta' pproċessar.

(c) Għall-formalitajiet għall-aċċettazzjoni temporanja, daħħal il-kodiċi tal-Unjoni għall-Istat Membru li fih se jintużaw l-oġġetti għall-ewwel darba.

(d) Għall-formalitajiet għall-ħażna doganali, daħħal il-kodiċi tal-Unjoni għall-Istat Membru li fih jinsabu l-oġġetti fil-ħin tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali.

Daħħal fil-kaxxa 17b ir-reġjun tad-destinazzjoni tal-oġġetti.

Kaxxa 18: L-identità jew in-nazzjonalità tal-mezzi tat-trasport mal-wassla

Daħħal l-identità tal-mezzi tat-trasport li fuqu l-oġġetti huma direttament mgħobbija fil-waqt tal-preżentazzjoni fl-uffiċċju doganali ta' fejn il-formalitajiet doganali huma mwettqa. Jekk trattur jew trejler b'numri ta' reġistrazzjoni differenti jintuża, daħħal in-numri tar-reġistrazzjoni kemm tat-trattur u wkoll tal-trejler.

Jiddependi mill-mezzi tat-trasport ikkonċernat, dawn id-dettalji li ġejjin jikonċernaw l-identità li tista' tkun miktiba:Mezz ta' trasport

Metodu tal-identifikazzjoni

Trasport bil-baħar u passaġġi fuq l-ilmijiet interni

Isem tal-bastiment

Trasport bl-ajru

Numru u data tat-titjira (fejn m'hemmx numru tat-titjira, daħħal in-numru ta' reġistrazzjoni tal-ajruplan)

Trasport bit-triq

Numru tar-reġistrazzjoni tal-vettura

Trasport bil-ferrovija

Numru tal-vagun

Kaxxa 19: Kontejner (Ctr)

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal is-sitwazzjoni waqt il-qsim tal-fruntiera esterna tal-Komunità.

Kaxxa 20: Termini tat-twassil

Uża l-kodiċijiet rilevanti u l-intestaturi Unjoni mill-Appendiċi D1, agħti d-dettalji tat-termini tal-kuntratt kummerċjali.

Kaxxa 21: Identità u nazzjonalità tal-mezz attiv tat-trasport li qed jaqsam il-fruntiera

Uża l-kodiċi rilevanti Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal in-nazzjonalità tal-mezzi attivi tat-trasport waqt il-qsim tal-fruntiera esterna tal-Komunità.

Fil-każ ta' trasport bejn numru ta' moduli jew jekk ikun hemm diversi mezzi tat-trasport, il-mezz attiv ta' trasport għandu jkun dak li jipprovdi l-irmonk għall-grupp kollu. Per eżempju, fil-każ ta' trakk fuq vapur li jbaħħar fuq l-ibħra, il-mezz attiv tat-trasport huwa l-vapur. Fil-każ ta' trattur u trejler, il-mezz attiv tat-trasport huwa t-trattur.

Kaxxa 22: Il-munita u l-ammont totali tal-fattura

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal fl-ewwel subdiviżjoni l-munita li fiha tkun imħejjija l-fattura kummerċjali.

Daħħal fit-tieni subdiviżjoni l-prezz tal-fattura għall-oġġetti kollha ddikjarati.

Kaxxa 23: Ir-rata tal-kambju

Din il-kaxxa fiha r-rata tal-kambju fis-seħħ bejn il-munita tal-fattura u l-munita tal-istat Membru ikkonċernat.

Kaxxa 24: Natura tat-tranżazzjoni

Bl-użu tal-kodiċijiet rilevanti mill-Appendiċi D1, daħħal it-tip tat-tranżazzjoni kkonċernata.

Kaxxa 25: Modalità tat-trasport fil-fruntiera

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal il-modalità tat-trasport li tikkorrespondi għall-mezzi attivi tat-trasport li bih iddaħħlu l-oġġetti fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Kaxxa 26: Modalità tat-trasport intern

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal il-modalità tat-trasport mal-wasla.

Kaxxa 29: Uffiċċju tad-dħul

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal l-uffiċċju doganali li permezz tiegħu l-oġġetti daħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Kaxxa 30: Post fejn jinsabu l-oġġetti

Daħħal il-post preċiż fejn l-oġġetti jistgħu jiġu eżaminati.

Kaxxa 31: Pakketti u deskrizzjoni tal-oġġetti; Marki u n-numri tal-pakketti — Nru/i tal-kontejner(s) — Numru u tip

Daħħal il-marki, in-numri, il-kwantità u t-tip ta' pakketti jew, fil-każ ta' oġġetti mhux ippakkjati, daħħal in-numru ta' tali oġġetti koperti bid-dikjarazzjoni, flimkien mad-dettalji meħtieġa għall-identifikazzjoni tagħhom. Id-deskrizzjoni tal-oġġetti tfisser id-deskrizzjoni kummerċjali normali. Apparti milli għal oġġetti mhux-tal-tal-Unjoni li jitqiegħdu taħt proċedura ta' ħażna doganali, din id-deskrizzjoni għandha tkun espressa f'termini preċiżi biżżejjed biex l-oġġetti jiġu identifikati u kklassifikati immedjatament u b'mod mhux ambigwu. Din il-kaxxa għandha tinkludi d-dettalji meħtieġa minn kwalunkwe regoli speċifiċi (e.g. VAT, dazju tas-sisa). Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal il-modalità tat-trasport, daħħal it-tip ta' pakketti.

Jekk jintużaw kontenituri, il-marki tal-identifikazzjoni tagħhom għandhom ukoll ikunu miktuba f'din il-kaxxa.

Kaxxa 32: Numru tal-oġġett

Daħħal in-numru tal-oġġett ikkonċernat fir-rigward tan-numru totali ta' oġġetti ddikjarati fil-formoli jew fil-formoli supplementari użati, kif deskritt fin-nota tal-kaxxa 5.

Kaxxa 33: Kodiċi tal-Prodott bażiku

Daħħal in-numru tal-kodiċi li jikkorrespondi mal-oġġett ikkonċernat, kif deskritt fl-Appendiċi D1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal dħul, ta' nomenklatura speċifika li tikkonċerna d-dazju tas-sisa, fil-ħames subdiviżjoni.

Kaxxa 34: Kodiċi tal-Pajjiż tal-oriġini

Fil-kaxxa 34a, daħħal il-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1 għall-pajjiż tal-oriġini, kif definit fit-Titolu II tal-Kodiċi.

Kaxxa 35: Massa grossa (kg)

Daħħal il-massa grossa, espressa f'kilogrammi, tal-oġġetti deskritti fil-kaxxa 31 rilevanti. Il-massa grossa hija l-massa aggregata tal-oġġetti fl-ippakkjar tagħhom, esklużi l-kontenituri u l-apparat l-ieħor tat-trasport.

Meta dikjarazzjoni tkopri diversi tipi ta' oġġetti, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li, għal dawk il-proċeduri msemmija taħt il-kolonni H sa J fl-(ex Titolu I, B), il-massa grossa totali tiddaħħal biss fl-ewwel kaxxa 35, il-kumplament tal-kaxxi 35 jitħallew vojta.

Meta massa grossa akbar minn 1 kg tinkludi frazzjoni ta' unità (kg), din tista' tkun imqarrba b'dan il-mod:

 minn 0,001 sa 0,499: imqarrba 'l isfel lejn l-eqreb kg,

 minn 0,5 sa 0,999: imqarrba 'l fuq lejn l-eqreb kg,

 massa grossa ta' anqas minn 1 kg għandha tiddaħħal bħala 0,xyz (e.g. 0,654 għal pakkett ta' 654 grammi).

Kaxxa 36: Preferenza

Din il-kaxxa fiha l-informazzjoni dwar it-tariffa tat-trattament tal-oġġetti. Meta l-użu tagħha jkun hemm provvediment dwaru fil-matriċi tat-Titolu I, it-taqsima B, dan għandu jintuża anki meta l-ebda tariffa ta' trattament preferenzali ma tkun mitluba. Madankollu, din il-kaxxa m'għandhiex tintuża fil-kuntest tal-kummerċ bejn il-partijiet tat-territorju doganali tal-Unjoni li fihom huma applikabbli d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KEE u fil-partijiet ta' dak it-territorju li fihom dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex applikabli, jew fil-kuntest ta' kummerċ bejn il-partijiet ta' dak it-territorju meta dawk id-dispożizzjonijiet ma jkunux applikabbli. Daħħal il-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1.

F'intervalli regolari, il-Kummissjoni għandha tippubblika, fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, l-lista tal-kombinazzjonijiet tal-kodiċijiet li jistgħu jintużaw flimkien b'eżempji u noti ta' spjegazzjoni.

Kaxxa 37: Proċedura

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal il-proċedura li għaliha l-oġġetti huma iddikjarati.

Kaxxa 38: Massa netta (kg)

Daħħal il-massa netta, espressa f'kilogrammi, tal-oġġetti deskritti fil-kaxxa 31 rilevanti. Il-massa netta hija l-massa tal-oġġett mingħajr kwalunkwe ippakkjar.

Kaxxa 39: Kwota

Daħħal in-numru sekwenzjali tal-kwota ta' tariffa li dwarha d-dikjarant ikun japplika.

Kaxxa 40: Dikjarazzjoni sommarja/Dokument preċedenti

Uża l-kodiċijiet rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal id-dettalji ta' referenza ta' kwalunkwe dikjarazzjoni sommarja użata fl-Istat Membru tal-importazzjoni jew ta' kwalunkwe dokumenti preċedenti.

Kaxxa 41: Unitajiet supplementari

Meta meħtieġ, daħħal il-kwantità tal-punt f'dan il-każ, espressa fl-unità stabbilita fin-nomenklatura tal-oġġetti.

Kaxxa 42: Prezz tal-oġġett

Daħħal il-prezz tal-oġġett ikkonċernat.

Kaxxa 43: Metodu tal-valutazzjoni

Billi tuża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal il-metodu użat għall-valutazzjoni.

Kaxxa 44: Informazzjoni addizzjonali/Dokumenti ppreżentati/Ċertifikati u awtorizzazzjonijiet

Uża l-kodiċijiet rilevanti mill-Appendiċi D1, daħħal id-dettalji meħtieġa minn kwalunkwe regoli speċifiċi applikabli, flimkien mar-referenza tad-dettalji tad-dokumenti ppreżentati bħala appoġġ għad-dikjarazzjoni.

Is-subdiviżjoni “kodiċi A.I.” m'għandhiex tintuża.

Meta dikjarazzjoni li ddaħħal l-oġġetti għall-proċedura doganali tkun ippreżentata ma l-uffiċċju doganali apparti milli l-uffiċċju tas-superviżjoni, daħħal l-isem u l-indirizz sħiħ tal-uffiċċju tas-superviżjoni.

Dikjarazzjonijiet magħmula fi Stat Membru li, matul il-perjodu tat-tranżizzjoni għall-introduzzjoni tal-euro, agħti l-opportunità lill-operaturi li jagħżlu għall-użu tal-unità tal-euro għall-istabbeliment tad-dikjarazzjoni doganali tagħhom, għandhom jinkludu f'din il-kaxxa, preferibilment fis-subdiviżjoni fil-qiegħ tal-kantuniera tan-naħa tal-lemin, indikatur tal-unità tal-munita, l-unità nazzjonali jew l-unità euro, kif użata.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li dan l-indikatur ikun miktub biss fil-kaxxa 44 għall-ewwel lott ta' oġġetti tad-dikjarazzjoni. F'dan il-każ, l-informazzjoni għandha tkun meqjusa bħala valida għall-partiti tal-oġġetti kollha fid-dikjarazzjoni.

Dan l-indikatur għandu jkun magħmul mill-kodiċi tal-munita iso-alpha-3 (ISO 4217).

Meta l-oġġetti jkunu soġġetti għal provvista li tkun eżentata mill-VAT lejn Stat Membru ieħor, l-informazzjoni mitluba mill-Artikolu 143(2) tad-Direttiva 2006/112/KE tiddaħħal fil-kaxxa 44 u din tkun tinkludi, meta jintalab minn Stat Membru, prova li l-oġġetti importati huma maħsuba biex jinġarru jew jintbagħtu mill-Istat Membru tal-importazzjoni lejn Stat Membru ieħor.

Kaxxa 45: Aġġustament

Din il-kaxxa fiha informazzjoni dwar kwalunkwe aġġustamenti meta l-ebda formola DVI ma tkun prodotta bħala appoġġ tad-dikjarazzjoni. Xi ammonti li għandhom ikunu miktuba f'din il-kaxxa għandhom ikunu espressi fl-unità tal-kodiċi tal-munita li tista' tidher fil-kaxxa 44, jew, fin-nuqqas ta' tali kodiċi fil-kaxxa 44, il-munita tal-istat Membru ta' fejn il-formalitajiet tal-importazzjoni jkunu mwettqa.

Kaxxa 46: Valur statistiku

Daħħal il-valur tal-istatistika kif espress fl-unità tal-kodiċi tal-munita li tista' tidher fil-kaxxa 44, jew, fin-nuqqas ta' tali kodiċi fil-kaxxa 44, il-munita tal-istat Membru ta' fejn il-formalitajiet tal-importazzjoni jkunu tlestew, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Unjoni fis-seħħ.

Kaxxa 47: Il-kalkolu tat-taxxi

Daħħal il-bażi tat-taxxa kif applikabbli (valur, piż jew oħrajn). Uża, meta meħtieġ, il-kodiċijiet rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, dawn li ġejjin għandhom ikunu murija fuq kull linja:

 it-tip tat-taxxa (e.g. dazji tal-importazzjoni, VAT),

 il-bażi tat-taxxa,

 ir-rata tat-taxxa applikabbli,

 l-ammont tat-taxxa pagabbli,

 il-metodu tal-ħlas magħżul (MP).

L-ammonti f'din il-kaxxa għandhom ikunu espressi fl-unità tal-kodiċi tal-munita li tista' tidher fil-kaxxa 44, jew, fin-nuqqas ta' tali kodiċi fil-kaxxa 44, il-munita tal-istat Membru ta' fejn il-formalitajiet tal-importazzjoni jkunu mwettqa.

Kaxxa 48: Ħlas diferit

Daħħal, meta applikabli, id-dettalji tar-referenza tal-awtorizzazzjoni f'dak il-każ; ħlas diferit hawnhekk jirreferi għall-ħlas diferit tad-dazji doganli u tat-taxxa tal-kreditu.

Kaxxa 49: L-identifikazzjoni tal-maħżen

Uża l-kodiċi rilevanti tal-Unjoni mill-Appendiċi D1, daħħal id-dettalji tar-referenza tal-maħżen.

Kaxxa 54: Il-post u d-data, il-firma u l-isem tad-dikjarant jew tar-rappreżentant tiegħu

Daħħal il-post u d-data tat-twettiq tad-dikjarazzjoni.

Soġġett għad-dispożizzjonijiet speċifiċi li għandhom ikunu adottat fir-rigward tal-użu tas-sistemi kompjuterizzati, l-oriġinal tal-firma miktuba bl-idejn tal-persuna kkonċernata għandha tkun mogħtija fuq il-kopja li għandha tibqa fl-uffiċċju tal-importazzjoni, segwita bl-isem sħiħ ta' dik il-persuna. Meta dik il-persuna tkun persuna ġuridika, il-firmatarju għandu jżid il-pożizzjoni tiegħu wara l-firma u l-isem sħiħ tiegħu.

TITOLU III

RIMARKI LI JIKKONĊERNAW IL-FORMOLI TA' TKOMPLIJA

(a) Formoli ta' tkomplija għandhom jintużaw biss meta d-dikjarazzjoni tkopri aktar minn punt wieħed (cf. Kaxxa 5). Dawn għandhom ikunu ippreżentati flimkien ma formola IM, EX, EU jew CO.

(b) L-istruzzjonijiet fit-Titoli I u II huma wkoll applikabbli għall-formoli ta' tkomplija.

Madankollu:

 is-simboli “IM/c”, “EX/c” jew “EU/c” (jew “CO/c” meta applikabbli) għandhom jiddaħħlu fl-ewwel subdiviżjoni tal-kaxxa 1, dik is-subdiviżjoni għandha titħalla vojta biss meta:

 din il-formola tintuża biss għal tranżitu Unjoni, f'liema każ, skont il-proċedura tat-tranżitu tal-Unjoni applikabbli għal-oġġetti kkonċernati, “T1bis”, “T2bis”, “T2Fbis” jew “T2SMbis” għandha tiddaħħal fit-tielet subdiviżjoni tal-kaxxa 1,

 il-formola tintuża biss biex tforni prova tal-istatus tal-Komunità tal-oġġetti, f'liema każ, skont l-istatus tal-oġġetti kkonċernati, tiddaħħal “T2Lbis”, “T2LFbis” jew “T2LSMbis” fit-tielet subdiviżjoni tal-kaxxa,

 il-kaxxa 2/8 hija fakultattiva għall-Istati Membri u għandu jkun fiha biss l-isem u n-numru tal-identifikazzjoni, jekk rilevanti, tal-persuna kkonċernata,

 il-parti “sommarja” fil-kaxxa 47 tikkonċerna s-sommarju finali tal-punti kollha koperti bil-formoli IM u IM/c, EX u EX/c, EU u EU/c jew CO u CO/c li jintużaw. Għandha għalhekk tintuża biss fuq l-aħħar formoli IM/c, EX/c, EU/c jew CO/c mhemuża ma' document IM, ex, EU jew CO sabiex turi t-total pagabbli skont it-tip ta' taxxa.

(c) Jekk jintużaw formoli ta' tkomplija,

 il-kaxxi 31 (Pakketti u deskrizzjoni tal-oġġetti) li ma jkunux intużaw għandhom jinqatgħu sabiex ma jkunux jistgħu jintużaw aktar tard,

 meta t-tielet subdiviżjoni tal-kaxxa 1 ikun fiha s-simbolu T, il-kaxxa 32 (numru tal-punt), 33 (il-kodiċi tal-prodott bażiku), 35 (il-massa grossa (kg)), 38 (il-massa netta (kg)), 40 (Dikjarazzjoni sommarja/dokument preċedenti) u 44 (Informazzjoni addizzjonali, dokumenti pprżentati, ċertifikati u awtorizzazzjonijiet) tal-ewwel punt tal-oġġetti fid-dikjarazzjoni tat-tranżitu użati għandhom ikunu maqtgħin barra u l-ewwel kaxxa 31 (Pakketti u deskrizzjoni tal-oġġetti) ta' dan id-dokument ma tistax tintuża sabiex jiddaħħlu l-marki, n-numri, in-numru u t-tip ta' pakketti jew id-deskrizzjoni tal-oġġetti. Fil-kaxxa 31 ta' dan id-dokument, issir referenza, kif xieraq, għan-numru tal-formoli ta' tkomplija li jkollhom is-simboli rispettivi T1bis, T2bis or T2Fbis.
Appendiċi C2

NOTA TA' SPJEGA DWAR L-UŻU TAD-DIKJARAZZJONIJIET TA' TRANŻITU MILL-ISKAMBJU TAL-MESSAĠĠI STANDARD EDI

(DIKJARAZZJONI TA' TRANŻITU EDI)

TITOLU I

ĠENERALI

Id-dikjarazzjoni ta' tranżitu EDI hija bbażata fuq id-dettalji mdaħħla fil-kaxxi differenti tad-Dokument Amministrattiv Uniku (DAU) kif definit fl-appendiċijiet C1 u D1, flimkien ma', jew minfloku, kodiċi jekk xieraq.

Dan l-Appendiċi fih biss ir-rekwiżiti bażiċi speċjali, li japplikaw meta jitwettqu l-formalitajiet permezz tal-iskambju ta' messaġġi standard EDI. Barra minn hekk, japplikaw il-kodiċijiet addizzjonali ppreżentati fl-Appendiċi D2. L-Appendiċijiet C1 u D1) japplikaw għad-dikjarazzjoni ta' tranżitu EDI sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f'dan l-Appendiċi jew l-Appendiċi D2.

L-istruttura dettaljata u l-kontenut tad-dikjarazzjoni ta' tranżitu EDI jsegwu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li l-awtoritajiet kompetenti jikkomunikaw lid-detentur tal-proċedura sabiex jassiguraw l-iffunzjonar xieraq tas-sistema. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet huma bbażati fuq ir-rekwiżiti stipulati f'dan l-Appendiċi.

Dan l-Appendiċi jiddeskrivi l-istruttura tal-iskambju ta' informazzjoni. Id-dikjarazzjoni ta' tranżitu hija organizzata fi gruppi ta' dejta, li jkun fihom attributi tad-dejta. L-attributi huma ggruppjati flimkien b'tali mod li jiffurmaw blokki loġiċi koerenti fl-iskop tal-messaġġ. Indentazzjoni ta' grupp tad-dejta tindika li l-grupp tad-dejta jiddependi fuq grupp ta' dejta ta' inċiż iktar baxx.

Meta jkun preżenti, in-numru proprju tal-kaxxa fuq id-DAU huwa nnotat.

It-terminu “numru” fl-ispjega ta' grupp tad-dejta tindika kemm-il darba il-grupp tad-dejta jista' jintuża fid-dikjarazzjoni ta' tranżitu.

L-espressjoni “tip/tul” fl-ispjega ta' attribut tindika r-rekwiżiti għat-tip ta' dejta u t-tul tad-dejta. Il-kodiċijiet għat-tipi ta' dejta huwa kif ġej:

a

alfabetika

n

numerika

an

alfanumerika

In-numru ta' wara l-kodiċi jindika it-tul ta' dejta ammissibbli. Japplika dan li ġej.

Iż-żewġ tikek mhux obbligatorji qabel l-indikatur tat-tul ifissru li d-dejta m'għandhiex tul fiss, imma jista' jkollha numru ta' ċifri, kif speċifikat mill-indikatur tat-tul. Vigola fit-tul tad-dejta tfisser li l-attribut jista' jkollu deċimali, iċ-ċifra qabel il-virgola tindika it-tul totali tal-attribut, iċ-ċifra wara l-virgola tindika n-numru massimu ta' ċifri wara l-punt deċimali.

TITOLU II

STRUTTURA TAD-DIKJARAZZJONI TA' TRANŻITU EDI

A.    Tabella tal-gruppi tad-dejta

OPERAZZJONI TA' TRANŻITU

KUMMERĊJANT Speditur

KUMMERĊJANT destinatarju

OĠĠETT TA' MERKANZIJA

 KUMMERĊJANT Speditur

 KUMMERĊJANT destinatarju

 KONTEJNERS

 KODIĊIJIET SGI

 PAKKETTI

 REFERENZI AMMINISTRATTIVI PREĊEDENTI

 DOKUMENTI/ĊERTIFIKATI PPREŻENTATI

 NOTI SPEĊJALI

UFFIĊĊJU DOGANALI tat-tluq

KUMMERĊJANT detentur tal-proċedura

RAPPREŻENTANT

UFFIĊĊJU DOGANALI ta' tranżitu

UFFIĊĊJU DOGANALI tad-destinazzjoni

KUMMERĊJANT destinatarju awtorizzat

RIŻULTAT TAL-KONTROLL

INFORMAZZJONI TAS-SIĠILLI

 ID TAS-SIĠILLI

GARANZIJA

 REFERENZA TAL-GARANZIJA

 LIMITAZZJONI TAL-VALIDITÀ (UE)

 LIMITAZZJONI TAL-VALIDITÀ (NON-UE)

B.    Dettalji dwar id-dejta tad-dikjarazzjoni ta' tranżitu

OPERAZZJONI TA' TRANŻITU

Numru: 1

Għandu jintuża l-grupp tad-dejta.

LRN

Tip/tul: an ..22

J-In-numru ta' referenza lokali (LRN) għandu jintuża. Huwa definit nazzjonalment u allokat mill-utent bi ftehim mal-awtoritajiet kompetenti li jidentifikaw kull dikjarazzjoni unika.

It-tip ta' dikjarazzjoni

(kaxxa nru 1)

Tip/tul: an ..5

Għandu jintuża l-attribut.

Numru totali ta' Partiti

(kaxxa nru 5)

Tip/tul: n ..5

Għandu jintuża l-attribut.

Numru totali ta' pakketti

(kaxxa nru 6)

Tip/tul: n ..7

L-użu ta' dan l-attribut m'huwiex obbligatorju. In-numru totali ta' pakketti huwa ugwali għas-somma tan- “Numru ta' pakketti” kollha, “in-numru ta' biċċiet” kollha u l-valur ta' “1” għal kull “kwantità mhux ippakkjata” ddikjarata.

Il-pajjiż tal-ispedizzjoni

(kaxxa 15a)

Tip/tul: a2

L-attribut għandu jintuża kemm-il darba pajjiż tal-ispedizzjoni wieħed biss ikun iddikjarat. Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2. F'dan il-każ l-attribut “Pajjiż tal-ispedizzjoni” tal-grupp tad-dejta “OĠĠETT TA' MERKANZIJA” ma jistax jintuża. Jekk ikun iddikjarat iktar minn pajjiż wieħed tal-ispedizzjoni, dan l-attribut tal-grupp tad-dejta“OPERAZZJONI TA' TRANŻITU” ma jistax jintuża. F'dan il-każ għandu jintuża l-attribut “Pajjiż tal-ispedizzjoni” tal-grupp tad-dejta “OĠĠETT TA' MERKANZIJA”.

Pajjiż tad-destinazzjoni

(kaxxa 17a)

Tip/tul: a2

L-attribut għandu jintuża, kemm-il darba jkun iddikjarat pajjiż wieħed biss tad-destinazzjoni. Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2. F'dan il-każ l-attribut “pajjiż tad-destinazzjoni” tal-grupp tad-dejta “OĠĠETT TA' MERKANZIJA” ma jistax jintuża. Jekk ikun iddikjarat iktar minn pajjiż wieħed tad-destinazzjoni, dan l-attribut tal-grupp tad-dejta “OPERAZZJONI TA' TRANŻITU” ma jistax jintuża. F'dan il-każ għandu jintuża l-attribut “Pajjiż tad-destinazzjoni” tal-grupp tad-dejta “OĠĠETT TA' MERKANZIJA”.

Identità tat-tluq

(kaxxa nru 18)

Tip/tul: an ..27

L-attribut għandu jintuża skont l-Appendiċi C1.

Identità mat-tluq LNG

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

In-nazzjonalità mat-tluq

(kaxxa nru 18)

Tip/tul: a2

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2, kif speċifikat fl-Appendiċi C1.

Kontejner

(kaxxa nru 19)

Tip/tul: n1

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet li ġejjin

0

:

le

1

:

iva.

Nazzjonalità tal-fruntieri maqsuma

(kaxxa nru 21)

Tip/tul: a2

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2, kif speċifikat fl-Appendiċi C1.

Identità mal-qsim tal-fruntiera

(kaxxa nru 21)

Tip/tul: an ..27

F'konformità mal-Appendiċi C1, l-użu ta' dan l-attribut mill-Istati Membri huwa fakultattiv.

Identità mal-qsim tal-fruntiera LNG

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

Tip ta' trasport li jaqsam il-fruntiera

(kaxxa nru 21)

Tip/tul: n ..2

F'konformità mal-Appendiċi C1, l-użu ta' dan l-attribut mill-Istati Membri huwa fakultattiv.

Mezz ta' trasport fil-fruntiera

(kaxxa nru 25)

Tip/tul: n ..2

F'konformità mal-Appendiċi C1, l-użu ta' dan l-attribut mill-Istati Membri huwa fakultattiv.

Mezz ta' trasport fuq l-art

(kaxxa nru 26)

Tip/tul: n ..2

L-użu tal-attribut m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri. Irid jintuża skont in-nota ta' spjegazzjoni rigward il-kaxxa 25 ippreżentata fl-Appendiċi D1.

Post tat-tagħbija

(kaxxa nru 27)

Tip/tul: an ..17

L-użu tal-attribut m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri.

Kodiċi miftiehem tal-post

(kaxxa nru 30)

Tip/tul: an ..17

L-attribut ma jistax jintuża, jekk jintuża l-grupp tad-dejta“RIŻULTAT TAL-KONTROLL”. Jekk dan il-grupp tad-dejta ma jintużax l-attribut m'huwiex obbligatorju. Jekk dan l-attribut jintuża tkun meħtieġa l-indikazzjoni preċiża tal-post f'forma kodifikata fejn l-oġġetti jistgħu jkunu eżaminati jekk meħtieġ. L-attributi “Post miftiehem tal-oġġetti”/“Kodiċi tal-Post miftiehem”, “Post awtorizzat tal-oġġetti” u “Subpost doganali” ma jistgħux jintużaw fl-istess ħin.

Post miftiehem tal-oġġetti

(kaxxa nru 30)

Tip/tul: an ..35

L-attribut ma jistax jintuża, jekk jintuża l-grupp tad-dejta“RIŻULTAT TAL-KONTROLL”. Jekk dan il-grupp tad-dejta ma jintużax l-attribut m'huwiex obbligatorju. Jekk dan l-attribut jintuża tkun meħtieġa l-indikazzjoni preċiża fejn l-oġġetti jkunu jistgħu jiġu eżaminati. L-attributi “Post miftiehem tal-oġġetti”/“Kodiċi tal-Post miftiehem”, “Post awtorizzat tal-oġġetti” u “Subpost doganali” ma jistgħux jintużaw fl-istess ħin.

Post miftiehem tal-oġġetti LNG

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

Post awtorizzat tal-oġġetti

(kaxxa nru 30)

Tip/tul: an ..17

L-attribut m'huwiex obbligatorju kemm-il darba jintuża l-grupp tad-dejta“RIŻULTAT TAL-KONTROLL”. Jekk jintuża l-attribut il-lokazzjoni preċiża tal-post fejn l-oġġetti jistgħu jiġu eżaminati hija meħtieġa. Jekk il-grupp tad-dejta“RIŻULTAT TAL-KONTROLL” ma jintużax, l-attribut ma jkunx jista' jintuża. L-attributi “Post miftiehem tal-oġġetti”/“Kodiċi tal-Post miftiehem”, “Post awtorizzat tal-oġġetti” u “Subpost doganali” ma jistgħux jintużaw fl-istess ħin.

Subpost doganali

(kaxxa nru 30)

Tip/tul: an ..17

L-attribut ma jistax jintuża, jekk jintuża l-grupp tad-dejta“RIŻULTAT TAL-KONTROLL”. Jekk dan il-grupp tad-dejta ma jintużax l-attribut m'huwiex obbligatorju. Jekk dan l-attribut jintuża tkun meħtieġa l-indikazzjoni preċiża fejn l-oġġetti jkunu jistgħu jiġu eżaminati. L-attributi “Post miftiehem tal-oġġetti”/“Kodiċi tal-Post miftiehem”, “Post awtorizzat tal-oġġetti” u “Subpost doganali” ma jistgħux jintużaw fl-istess ħin.

Massa grossa totali

(kaxxa nru 35)

Tip/tul: n ..11,3

Għandu jintuża l-attribut.

Dokument li jakkumpanja NCTS tal-kodiċi tal-lingwa

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa tad-dokument li jakkumpanja ta' tranżitu (Dokument li jakkumpanja NCTS).

Indikatur tal-lingwa djalogata fit-tluq

Tip/tul: a2

L-użu tal-kodiċi tal-lingwa preżentat fl-Appendiċi D2 m'huwiex obbligatorju. Jekk dan l-attribut ma jintużax is-sistema tuża l-lingwa kuntrattata tal-UFFIĊĊJU tat-tluq.

Data tad-dikjarazzjoni

(kaxxa nru 50)

Tip/tul: n8

Għandu jintuża l-attribut.

Post tad-dikjarazzjoni

(kaxxa nru 50)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

LNG tal-post tad-dikjarazzjoni

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) tal-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

KUMMERĊJANT Speditur

(kaxxa nru 2)

Numru: 1

Dan il-grupp tad-dejta jintuża, meta jkun hemm biss speditur wieħed iddikjarat. F'dan il-kaz il-grupp tad-dejta“KUMMERĊJANT speditur” tal-grupp tad-dejta“OĠĠETT TA' MERKANZIJA” ma jistax jintuża.

Isem

(kaxxa nru 2)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

Triq u numru

(kaxxa nru 2)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

Pajjiż

(kaxxa nru 2)

Tip/tul: a2

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2.

Kodiċi postali

(kaxxa nru 2)

Tip/tul: an ..9

Għandu jintuża l-attribut.

Belt

(kaxxa nru 2)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

NAD LNG

Tip/tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 biex jiddefinixxi l-lingwa tal-isem u l-indirizz (NAD LNG).

TIN

(kaxxa nru 2)

Tip/tul: an ..17

L-użu tal-attribut biex jiddaħħal in-numru tal-identifikazzjoni tal-KUMMERĊJANT (TIN) m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri.

KUMMERĊJANT Destinatarju

(kaxxa nru 8)

Numru: 1

Il-grupp tad-dejta għandu jintuża, meta jkun hemm biss destinatarju wieħed iddikjarat u l-attribut “pajjiż tad-destinazzjoni” tal-grupp tad-dejta “OPERAZZJONI TA' TRANŻITU” jkun fiha Stat Membru jew pajjiż tat-tranżitu komuni. F'dan il-każ il-grupp tad-dejta “KUMMERĊJANT destinatarju” tal-grupp tad-dejta“OĠĠETT TA' MERKANZIJA” ma jistax jintuża.

Isem

(kaxxa nru 8)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

Triq u numru

(kaxxa nru 8)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

Pajjiż

(kaxxa nru 8)

Tip/tul: a2

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2.

Kodiċi postali

(kaxxa nru 8)

Tip/tul: an ..9

Għandu jintuża l-attribut.

Belt

(kaxxa nru 8)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

NAD LNG

Tip/tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 biex jiddefinixxi l-lingwa tal-isem u l-indirizz (NAD LNG).

TIN

(kaxxa nru 8)

Tip/tul: an ..17

L-użu ta' dan l-attribut biex jiddaħħal in-numru tal-identifikazzjoni tal-kummerċjant (TIN) mhuwiex obbligatorju għall-Istati Membri.

OĠĠETT TA' MERKANZIJA

Numru: 999

Għandu jintuża l-grupp tad-dejta.

It-tip ta' dikjarazzjoni

(ex kaxxa 1)

Tip/tul: an ..5

L-attribut għandu jintuża, jekk il-kodiċi “T-” kien użat għall-attribut “Tip ta' dikjarazzjoni” tal-grupp tad-dejta “OPERAZZJONI TA' TRANŻITU”. F'każijiet oħra dan l-attribut ma jistax jintuża.

Il-pajjiż tal-ispedizzjoni

(ex kaxxa 15a)

Tip/tul: a2

L-attribut għandu jintuża, jekk ikunu ddikjarati iktar minn pajjiż wieħed tal-ispedizzjoni. Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2. L-attribut “Pajjiż tal-ispedizzjoni” tal-grupp tad-dejta “OPERAZZJONI TA' TRANŻITU” ma jistax jintuża. Jekk jiġi ddikjarat biss pajjiż wieħed tal-ispedizzjoni, l-attribut korrispondenti tal-grupp tad-dejta “OPERAZZJONI TA' TRANŻITU” għandu jintuża.

Pajjiż tad-destinazzjoni

(ex kaxxa 17a)

Tip/tul: a2

L-attribut għandu jintuża, jekk ikun iddikjarat iktar minn pajjiż wieħed tad-destinazzjoni. Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2. L-attribut “pajjiż tad-destinazzjoni” tal-grupp tad-dejta “OPERAZZJONI TA' TRANŻITU” ma jistax jintuża. Jekk pajjiż wieħed biss tad-destinazzjoni jkun iddikjarat għandu jintuża l-attribut korrispondenti tal-grupp tad-dejta “OPERAZZJONI TA' TRANŻITU”.

Deskrizzjoni testwali

(kaxxa nru 31)

Tip/tul: an ..140

Għandu jintuża l-attribut.

Deskrizzjoni testwali LNG

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) tal-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

Numru tal-oġġett

(kaxxa 32)

Tip/tul: n ..5

L-attribut għandu jintuża, wkoll jekk in-numru “1” kien użat għall-attribut “Numru totali ta' oġġetti” tal-grupp tad-dejta “OPERAZZJONI TA' TRANŻITU”. F'dan il-każ in-numru “1” għandu jintuża għal dan l-attribut. Kull numru tal-partita huwa uniku mad-dikjarazzjoni kollha.

Kodiċi tal-prodott bażiku

(kaxxa nru 33)

Tip/tul: n ..8

L-attribut għandu jintuża b'tal-inqas erba' u sa tmien ċifri skont l-Appendiċi C1.

Il-massa grossa

(kaxxa nru 35)

Tip/tul: n ..11,3

Dan l-attribut m'huwiex obbligatorju meta oġġetti ta' tip differenti koperti mill-istess dikjarazzjoni jiġu ppakkjati flimkien b'tali mod li jkun impossibbli li tistabilixxi l-massa grossa ta' kull tip ta' oġġetti.

Il-massa netta

(kaxxa nru 38)

Tip/tul: n ..11,3

L-użu tal-attribut m'huwiex obbligatorju skont l-Appendiċi C1.

KUMMERĊJANT Speditur

(ex kaxxa 2)

Numru: 1

Il-grupp tad-dejta“KUMMERĊJANT speditur” ma jistax jintuża meta jkun hemm iddikjarat speditur wieħed biss. F'dan il-każ il-grupp tad-dejta“KUMMERĊJANT speditur” jintuża wkoll fuq il-livell ta' “OPERAZZJONI TA' TRANŻITU”.

Isem

(ex kaxxa 2)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

Triq u numru

(ex kaxxa 2)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

Pajjiż

(ex kaxxa 2)

Tip/tul: a2

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2.

Kodiċi postali

(ex kaxxa 2)

Tip/tul: an ..9

Għandu jintuża l-attribut.

Belt

(ex kaxxa 2)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

NAD LNG

Tip/tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 biex jiddefinixxi l-lingwa tal-isem u l-indirizz (NAD LNG).

TIN

(ex kaxxa 2)

Tip/tul: an ..17

L-użu ta' dan l-attribut biex jiddaħħal in-numru tal-identifikazzjoni tal-kummerċjant (TIN) mhuwiex obbligatorju għall-Istati Membri.

KUMMERĊJANT destinatarju

(ex kaxxa 8)

Numru: 1

Il-grupp tad-dejta għandu jintuża meta iktar minn destinatarju wieħed ikun iddikjarat u l-attribut “Pajjiż tad-destinazzjoni” tal-grupp tad-dejta “OĠĠETT TA' MERKANZIJA” jkun fih Stat Membru inkella pajjiż tat-tranżitu komuni. Meta jkun iddikjarat destinatarju wieħed biss, il-grupp tad-dejta “KUMMERĊJANT destinatarju” tal-grupp tad-dejta “OĠĠETT TA' MERKANZIJA” ma jistax jintuża.

Isem

(ex kaxxa 8)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

Triq u numru

(ex kaxxa 8)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

Pajjiż

(ex kaxxa 8)

Tip/tul: a2

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2.

Kodiċi postali

(ex kaxxa 8)

Tip/tul: an ..9

Għandu jintuża l-attribut.

Belt

(ex kaxxa 8)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

NAD LNG

Tip/tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 biex jiddefinixxi l-lingwa tal-isem u l-indirizz (NAD LNG).

TIN

(ex kaxxa 8)

Tip/tul: an ..17

L-użu ta' dan l-attribut biex jiddaħħal in-numru tal-identifikazzjoni tal-kummerċjant (TIN) mhuwiex obbligatorju għall-Istati Membri.

KONTEJNERS

(kaxxa nru 31)

Numru: 99

Jekk l-attribut “Kontejner” tal-grupp tad-dejta“OPERAZZJONI TA' TRANŻITU” jkun fih il-kodiċi “1” għandu jintuża l-grupp tad-dejta.

Numri tal-kontejner

(kaxxa nru 31)

Tip/tul: an ..11

Għandu jintuża l-attribut.

PAKKETTI

(kaxxa nru 31)

Numru: 99

Għandu jintuża l-grupp tad-dejta.

Marki u n-numri tal-pakketti

(kaxxa nru 31)

Tip/tul: an ..42

Għandu jintuża l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 biex jiddefinixxi l-lingwa tal-isem u l-indirizz (NAD LNG).

Marki u numri ta' pakketti LNG

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

Tip ta' pakketti

(kaxxa nru 31)

Tip/tul: an2

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pakketti elenkati fil-Kaxxa 31 tal-Appendiċi D1.

Numru ta' pakketti

(kaxxa nru 31)

Tip/tul: n ..5

L-attribut għandu jintuża jekk l-attribut “Tip ta' Pakketti” jinkludi kodiċijiet oħra li jidhru fl-Appendiċi D1 li m'humiex dawk użati għall-kwantitajiet mhux ippakkjati (VQ, VG, VL, VY, VR jew VO) jew l-“Oġġetti Mhux Ippakkjati” (NE, NF, NG). Ma jistax jintuża jekk l-attribut “Tip ta' Pakketti” jinkludi wieħed mill-kodiċijiet msemmija hawn fuq.

Numru ta' biċċiet

(kaxxa nru 31)

Tip/tul: n ..5

L-attribut għandu jintuża jekk l-attribut “Tip ta' pakketti” jkun fih kodiċi ppreżentat fl-Appendiċi D2 għal “Mhux ippakkjati” (NE). F'każijiet oħra dan l-attribut ma jistax jintuża.

REFERENZI AMMINISTRATTIVI PREĊEDENTI

(kaxxa nru 40)

Numru: 9

Il-grupp tad-dejta għandu jintuża skont l-Appendiċi C1.

Tip ta' dokument preċedenti

(kaxxa nru 40)

Tip/tul: an ..6

Jekk jintuża l-grupp tad-dejta tal-inqas tip ta' dokument wieħed preċedenti għandu jintuża.

Referenza ta' dokument preċedenti

(kaxxa nru 40)

Tip/tul: an ..20

Għandha tintuża r-referenza tad-dokument preċedenti.

Referenza LNG tad-dokument preċedenti

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) tal-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

Kompliment ta' informazzjoni

(kaxxa nru 40)

Tip/tul: an ..26

L-użu tal-attribut m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri.

Kompliment ta' informazzjoni LNG

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

DOKUMENTI/ĊERTIFIKATI PPREŻENTATI

(kaxxa nru 44)

Numru: 99

Għandu jintuża l-grupp tad-dejta għall-messaġġi TIR. F'każijiet oħra, għandu jintuża skont l-Appendiċi C1. Jekk jintuża l-grupp tad-dejta, għandu jintuża tal-inqas wieħed mill-attributi li ġejjin.

Tip ta' dokument

(kaxxa nru 44)

Tip/tul: an ..3

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2.

Referenza tad-dokument

(kaxxa nru 44)

Tip/tul: an ..20

Referenza LNG tad-dokument

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

Kompliment ta' informazzjoni

(kaxxa nru 44)

Tip/tul: an ..26

Kompliment ta' informazzjoni LNG

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

NOTI SPEĊJALI

(kaxxa nru 44)

Numru: 99

Il-grupp tad-dejta għandu jintuża skont l-Appendiċi C1. Jekk jintuża l-grupp tad-dejta għandu jintuża jew l-attribut “Informazzjoni id addizzjonali” jew “Test”.

Informazzjoni id addizzjonali

(kaxxa nru 44)

Tip/tul: an ..3

Il-kodiċi ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex tiddaħħal l-identifikazzjoni (id) tal-informazzjoni addizzjonali.

Esportazzjoni mill-UE

(kaxxa nru 44)

Tip/tul: n1

Jekk l-attribut “Informazzjoni id addizzjonali” jkun fih il-kodiċi “DG0” jew “DG1” għandu jintuża l-attribut “Esportazzjoni mill-KE” jew “Esportazzjoni mill-pajjiż”. Ma jistgħux jintużaw iż-żewġ attributi f'daqqa. F'każijiet oħra ma jistax jintuża l-attribut. Jekk jintuża dan l-attribut iridu jintużaw l-kodiċijiet li ġejjin:

0

=

le

1

=

iva.

Esportazzjoni mill-pajjiż

(kaxxa nru 44)

Tip/tul: a2

Jekk l-attribut “Informazzjoni id addizzjonali” jkun fih il-kodiċi “DG0” jew “DG1” għandu jintuża l-attribut “Esportazzjoni mill-KE” jew “Esportazzjoni mill-pajjiż”. Ma jistgħux jintużaw iż-żewġ attributi f'daqqa. F'każijiet oħra ma jistax jintuża l-attribut. Jekk jintuża dan l-attribut għandu jintuża l-kodiċi tal-pajjiż ippreżentat fl-Appendiċi D2.

Test

(kaxxa nru 44)

Tip/tul: an ..70

Test LNG

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

UFFIĊĊJU DOGANALI tat-tluq

(kaxxa C)

Numru: 1

Għandu jintuża l-grupp tad-dejta.

Numru ta' referenza

(kaxxa C)

Tip/tul: an8

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2.

KUMMERĊJANT detentur tal-proċedura

(kaxxa nru 50)

Numru: 1

Għandu jintuża l-grupp tad-dejta.

TIN

(kaxxa nru 50)

Tip/tul: an ..17

L-attribut għandu jintuża meta l-grupp tad-dejta “RIŻULTAT TA' KONTROLL” Ikun fih il-kodiċi A3 jew fejn jintuża l-attribut “GRN”.

Isem

(kaxxa nru 50)

Tip/tul: an ..35

L-attribut għandu jintuża jekk jintuża l-attribut “TIN” u l-attributi l-oħra ta' dan il-grupp tad-dejta ma jkunux diġà magħrufa mis-sistema.

Triq u numru

(kaxxa nru 50)

Tip/tul: an ..35

L-attribut għandu jintuża jekk jintuża l-attribut “TIN” u l-attributi l-oħra ta' dan il-grupp tad-dejta ma jkunux diġà magħrufa mis-sistema.

Pajjiż

(kaxxa nru 50)

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-pajjiż ippresentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża jekk jintuża l-attribut “TIN” u l-attributi l-oħra ta' dan il-grupp tad-dejta ma jkunux diġà magħrufa mis-sistema.

Kodiċi postali

(kaxxa nru 50)

Tip/tul: an ..9

L-attribut għandu jintuża jekk jintuża l-attribut “TIN” u l-attributi l-oħra ta' dan il-grupp tad-dejta ma jkunux diġà magħrufa mis-sistema.

Belt

(kaxxa nru 50)

Tip/tul: an ..35

L-attribut għandu jintuża jekk jintuża l-attribut “TIN” u l-attributi l-oħra ta' dan il-grupp tad-dejta ma jkunux diġà magħrufa mis-sistema.

NAD LNG

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa tal-isem u l-indirizz (NAD LNG) jekk jintużaw l-ispazji tat-test ħieles korrispondenti.

RAPPREŻENTANT

(kaxxa nru 50)

Numru: 1

Għandu jintuża l-grupp tad-dejta jekk id-detentur tal-proċedura jagħmel użu minn rappresentant awtorizzat.

Isem

(kaxxa nru 50)

Tip/tul: an ..35

Għandu jintuża l-attribut.

Kapaċità rappreżentattiva

(kaxxa nru 50)

Tip/tul: a ..35

L-użu ta' dan l-attribut m'huwiex obbligatorju.

Kapaċità rappreżentattiva LNG

Tip/tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fl-Appendiċi D2 għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-ispazju tat-test ħieles korrispondenti.

UFFIĊĊJU DOGANALI ta' tranżitu

(kaxxa nru 51)

Numru: 9

Il-grupp tad-dejta għandu jintuża skont l-Appendiċi C1.

Numru ta' referenza

(kaxxa nru 51)

Tip/tul: an8

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2.

UFFIĊĊJU DOGANALI tad-destinazzjoni

(kaxxa nru 53)

Numru: 1

Għandu jintuża l-grupp tad-dejta.

Numru ta' referenza

(kaxxa nru 53)

Tip/tul: an8

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D2.

KUMMERĊJANT destinatarju awtorizzat

(kaxxa nru 53)

Numru: 1

Il-grupp tad-dejta jista' jintuża biex jindika li l-oġġetti se jkunu mwassla lid-destinatarju awtorizzat.

TIN destinatarju awtorizzat

(kaxxa nru 53)

Tip/tul: an ..17

L-attribut għandu jintuża biex jiddaħħal in-numru tal-identifikazzjoni tal-kummerċjant (TIN).

RIŻULTAT TAL-KONTROLL

(kaxxa D)

Numru: 1

Il-grupp tad-dejta għandu jintuża jekk speditur awtorizzat jiddeposita d-dikjarazzjoni.

Kodiċi tar-riżultat tal-kontroll

(kaxxa D)

Tip/tul: an2

Gġaħandu jintuża l-kodiċi A3.

Limitu tad-data

(kaxxa D)

Tip/tul: n8

Għandu jintuża l-attribut.

INFORMAZZJONI TAS-SIĠILLI

(kaxxa D)

Numru: 1

Il-grupp tad-dejta għandu jintuża jekk speditur awtorizzat jiddeposita dikjarazzjoni li għaliha l-awtorizzazzjoni tiegħu tinħtieġ l-użu tas-siġilli jew detentur tal-proċedura jitħalla juża siġilli ta' tip speċjali.

Numru tas-siġilli

(kaxxa D)

Tip/tul: n ..4

Għandu jintuża l-attribut.

ID TAS-SIĠILLI

(kaxxa D)

Numru: 99

Il-grupp tad-dejta għandu jintuża għall-identifikazzjoni (id) tas-siġilli.

Identita tas-siġilli

(kaxxa D)

Tip/tul: an ..20

Għandu jintuża l-attribut.

Identità LNG tas-siġilli

Tip/tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi tal-lingwa (LNG) ppresentat fl-Appendiċi D2.

GARANZIJA

Numru: 9

Għandu jintuża l-grupp tad-dejta.

Tip ta' garanzija

(kaxxa nru 52)

Tip/tul: an ..1

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet tal-pajjiżi ppreżentati fl-Appendiċi D1.

REFERENZA TAL-GARANZIJA

(kaxxa nru 52)

Numru: 99

Il-grupp tad-dejta għandu jintuża jekk l-attribut “Tip ta' garanzija” jkun fih il-kodiċi “0”, “1”, “2”, “4” jew “9”.

GRN

(kaxxa nru 52)

Tip/tul: an ..24

L-attribut għandu jintuża biex jiddaħħal in-numru tar-referenza tal-garanzija (GRN) jekk l-attribut “Tip ta' Garanzija” jkun fih il-kodiċi “0”, “1”, “2”, “4” jew “9”. F'dan il-każ l-attribut “Referenza ta' garanzija oħra” ma jistax jintuża.

In-numru tar-“Referenza tal-Garanzija” (GRN) huwa allokat mill-uffiċċju tal-garanzija biex kull garanzija unika tkun tista' tiġi identifikata, u huwa strutturat hekk:Spazju

Kontenut

Tip ta' spazju

Eżempji

1

L-aħħar żewġ figuri tas-sena li fiha ġiet aċċettata l-garanzija (YY)

Numeriku 2

97

2

L-identifikazzjoni tal-pajjiż fejn ġiet irreġistrata l-garanzija (kodiċi tal-pajjiż ISO alpha 2)

Alfabetiku 2

IT

3

Identifikatur uniku għall-aċċettazzjoni mogħti mill-uffiċċju tal-garanzija, skont is-sena u l-pajjiż

Alfanumeriku 12

1234AB788966

4

Ċifra ta' kontroll

Alfanumeriku 1

8

5

Identifikatur tal-garanzija individwali permezz ta' voucher (ittra 1 + 6 ċifri) jew NULL għal tipi oħra ta' garanzija

Alfanumeriku 7

A001017

L-ispazji 1 u 2 kif inhu spjegat hawn fuq.

L-ispazju 3 għandu jimtela b'identifikatur uniku skont is-sena u l-pajjiż għall-aċċettazzjoni tal-garanzija mogħtija mill-uffiċċju tal-garanzija. L-amministrazzjonijiet nazzjonali li jridu jdaħħlu n-Numru ta' Referenza tal-Uffiċċju Doganali tal-uffiċċju tal-garanzija inkluż fil-GRN, jistgħu jużaw sal-ewwel sit karattri biex idaħħlu n-numru nazzjonali tal-uffiċċju tal-garanzija.

Fl-ispazju 4 għandu jiddaħħal b'valur li hu ċifra ta' kontroll għall-ispazji 1 sa 3 tal-GRN. Dan l-ispazju jippermetti li jinsabu l-iżbalji waqt il-ġbir tal-ewwel erba' spazji tal-GRN.

L-ispazju 5 jintuża biss meta l-GRN ikun marbut ma' garanzija individwali permezz ta' voucher irreġistrati fis-sistema kompjuterizzata ta' tranżitu. F'dak il-każ, dan l-ispazju għandu jimtela bl-identifikatur tal-voucher.

Referenza oħra ta' garanzija

(kaxxa nru 52)

Tip/tul: an ..35

L-attribut għandu jintuża jekk l-attribut “Tip ta' garanzija” jkun fih kodiċijiet oħra għajr “0”, “1”, “2”, “4” jew “9”. F'dan il-każ l-attribut “GRN” ma jistax jintuża.

Aċċess għall-kodiċi

Tip/tul: an4

L-attribut għandu jintuża meta jintuża l-attribut “GRN”, inkella dan l-attribut huwa fakultattiv għall-Istati Membri. Skont it-tip ta' garanzija, jinħareġ mill-uffiċċju tal-garanzija, il-garanti jew id-detentur tal-proċedura u jintuża biex tinkiseb garanzija speċifika.

LIMITAZZJONI TAL-VALIDITÀ (UE)

Numru: 1

Mhux validu għall-UE

(kaxxa nru 52)

Tip/tul: n1

Il-kodiċi 0 = m'għandux jintuża għat-tranżitu tal-Unjoni.

LIMITAZZJONI TAL-VALIDITÀ (NON-UE)

Numru: 99

Mhux validu għal partijiet kontraenti oħra

(kaxxa nru 52)

Tip/tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi tal-pajjiż ippresentat fl-Appendiċi D2 biex jindika l-pajjiż ta' tranżitu komuni kkonċernat.
Appendiċi D1

KODIĊIJIET LI GĦANDHOM JINTUŻAW FIL-FORMOLI ( 13 )

TITOLU I

RIMARKI ĠENERALI

Dan l-Appendiċi fih biss ir-rekwiżiti bażiċi speċifiċi applikabbli meta jsir użu mil-formoli tal-karti. Meta l-formalitajiet tat-tranżitu jkunu mwettqa bi skambju ta' messaġġi EDI, l-istruzzjonijiet li jinsabu f'dan l-Appendiċi huma applikabli sakemm ma jipprovdux mod ieħor l-Appendiċijiet C2 u D2.

F'ċerti każijiet, ir-rekwiżiti tat-tip u t-tul tal-entrati huma speċifikati.

Il-kodiċijiet għat-tipi differenti ta' dejta huma:

a

alfabetika

n

numerika

an

alfanumerika

In-numru ta' wara l-kodiċi jindika t-tul awtorizzat tad-dħul tad-dejta. Żewġ punti qabel l-indikazzjoni tat-tul ifissru li d-dħul tad-dejta ma tkunx ta' tul determinat, imma li din tista' tinkludi numru ta' karattri san-numru indikat.

TITOLU II

KODIĊIJIET

Kaxxa 1: Dikjarazzjoni

L-ewwel subdiviżjoni

Il-kodiċijiet applikabbli (a2) huma mogħtija hawn taħt:

EX.

Għall-kummerċ mal-pajjiżi u t-territorji li jinsabu barra mit-territorju doganali tal-Unjoni ħlief għall-partijiet kontraenti tal-Konvenzjoni tal-formalitajiet fis-simplifikazzjoni fil-kummerċ tal-oġġetti.

Għat-tqegħid ta' oġġetti taħt il-proċedura doganali msemmija fil-kolonni A u E tat-tabella fl-Appendiċi C1, Titolu I, B)

Sabiex l-oġġetti jingħataw trattament tal-approvazzjoni doganali jew l-użu msemmi fil-kolonni C u D tat-tabella fl-Appendiċi C1, Titolu I, B)

Għal spedizzjoni ta' oġġetti mhux-tal-Komunità fil-kuntest tal-kummerċ bejn Stat Membri

IM.

Għal kummerċ ma' pajjiżi u territorji barra mit-territorju doganali tal-Unjoni ħlief għall-partijiet kontraenti tal-Konvenzjoni tal-formalitajiet fis-simplifikazzjoni fil-kummerċ tal-oġġetti.

Għat-tqegħid ta' oġġetti taħt il-proċedura doganali msemmija fil-kolonni H sa J tat-tabella fl-Appendiċi C1, Titolu I, B)

Għal tqegħid ta' oġġetti mhux-tal-Komunità taħt proċedura doganali fil-kuntest tal-kummerċ bejn Stat Membri

UE.

fil-kuntest ta' kummerċ ma'partijiet kontraenti tal-Konvenzjoni tal-formalitajiet fis-simplifikazzjoni fil-kummerċ tal-oġġetti.

Għat-tqegħid ta' oġġetti taħt il-proċedura doganali msemmija fil-kolonni A, E u H tat-tabella fl-Appendiċi C1, Titolu I, B)

Sabiex l-oġġetti jingħataw trattament tal-approvazzjoni doganali jew l-użu msemmi fil-kolonni C u D tat-tabella fl-Appendiċi C1, Titolu I, B)

CO.

Fir-rigward ta' oġġetti tal-Unjoni soġġetti għal miżuri speċifiċi matul il-perjodu ta' tranżizzjoni wara l-adeżjoni ta' Stati Membri ġodda

It-tqegħid ta' prodotti fil-proċedura ta' ħażna doganali sabiex jinkiseb il-ħlas ta' rifużjonijiet speċjali ta' esportazzjoni qabel l-esportazzjoni jew il-manifattura taħt superviżjoni doganali u ta' kontroll doganali qabel l-esportazzjoni u l-ħlas ta' rifużjonijiet ta' esportazzjoni.

Fir-rigward ta' oġġetti tal-Unjoni fil-kuntest tal-kummerċ bejn il-partijiet tat-territorju doganali tal-Unjoni li fihom id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KEE huma applikabli u fil-partijiet ta' dak it-territorju li fihom dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex applikabli, jew fil-kuntest ta' kummerċ bejn il-partijiet ta' dak it-territorju meta dawk id-dispożizzjonijiet ma jkunux applikabbli.

It-tieni subdiviżjoni

Il-kodiċijiet applikabbli (a1) huma mogħtija hawn taħt:

A

għal dikjarazzjoni normali (proċeduri normali skont l-Artikolu 162 tal-Kodiċi)

B jew C

għal dikjarazzjoni simplifikata (proċedura simplifikata permezz tal-Artikolu 166 tal-Kodiċi

D

Għall-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni normali (bħalma jissemma taħt il-kodiċi A) qabel ma d-dikjarant ikun f'pożizzjoni li jippreżenta l-oġġetti.

E jew F

Għall-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni simplifikata (bħalma jissemma permezz tal-kodiċi B jew C) qabel ma d-dikjarant ikun f'pożizzjoni li jippreżenta l-oġġetti.

X jew Y

għal dikjarazzjoni supplementari skont proċedura simplifikata koperta minn B jew C u E jew F.

Z

għal dikjarazzjoni supplementari taħt proċedura simplifikata skont l-Artikoli 166 u 182 tal-Kodiċi.

Il-kodiċijiet D, E u F jistgħu jintużaw biss fil-kuntest tal-proċedura prevista fl-Artikolu 171 tal-Kodiċi fejn tiġi ppreżentata dikjarazzjoni qabel ma d-dikjarant ikun f'pożizzjoni li jippreżenta l-oġġetti.

It-Tielet subdiviżjoni

Il-kodiċijiet applikabbli (an..5) jingħataw hawn taħt:

T1.

Oġġetti meħtieġa li jiċċaqilqu permezz ta' proċedura tal-Unjoni ta' tranżitu estern

T2.

Oġġetti meħtieġa għaċ-ċaqliq taħt il-proċedura ta' tranżitu intern tal-Unjoni skont l-Artikolu 227 tal-Kodiċi, sakemm l-Artikolu 286(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447.

T2F.

Oġġetti meħtieġa li jiġu mċaqilqa taħt il-proċedura ta' tranżitu intern tal-Unjoni, f'konformità mal-Artikolu 188 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

T2SM.

Oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura ta' tranżitu intern tal-Unjoni, fl-applikazzjoni tal-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 4/92 tal-Kumitat ta' Koperazzjoni KEE-San Marino tat-22 ta' Diċembru 1992.

T.

Kunsinni mħallta koperti mill-Artikolu 286 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447, f'liema każ l-ispazju wara “T” għandu jinqata'

T2L.

Formola li tistabbilixxi l-istatus dognali ta' oġġetti tal-unjoni

T2LF.

Formola li tistabbilixxi l-istatus doganali ta' oġġetti tal-Unjoni mibgħuta lejn, jew minn, parti tat-territorju doganali tal-Unjoni fejn id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KEE ma japplikawx

T2LSM.

Formola li tistabbilixxi l-istatus ta' oġġetti destinati għal San Marino fl-applikazzjoni tal-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 4/92 tal-Kumitat ta' Koperazzjoni KEE-San Marino tat-22 ta' Diċembru 1992.

Kaxxa 2: Speditur/Esportatur

Fejn huwa meħtieġ numru ta' identifikazzjoni, għandu jintuża n-numru EORI. Huwa strutturat kif ġej:Spazju

Kontenut

Tip ta' spazju

Format

Eżempji

1

L-identifikazzjoni tal-Istat Membru li jassenja n-numru (kodiċi tal-pajjiż ISO alpha 2)

Alfabetiku 2

a2

PL

2

Identifikatur uniku fl-Istat Membru

Alfanumeriku 15

an..15

1234567890ABCDE

Eżempju: “PL1234567890ABCDE” għal esportatur Pollakk (kodiċi tal-pajjiż: PL) li n-numru nazzjonali uniku tal-EORI huwa “1234567890ABCDE”.

Il-kodiċi tal-pajjiż: il-kodiċijiet alfabetiċi tal-Unjoni għall-pajjiżi u t-territorji huma bbażati fuq il-kodiċijiet ISO alpha 2 kurrenti (a2) sakemm dawn ikunu kompatibbli mal-kodiċijiet tal-pajjiżi stipulati skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar statistika tal-Unjoni relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 ( 14 ).

Kaxxa 8: Destinatarju

Fejn huwa meħtieġ numru ta' identifikazzjoni, għandu jintuża n-numru EORI, bl-istruttura kif speċifikata fid-deskrizzjoni għall-kaxxa 2.

Fejn ikun meħtieġ numru ta' identifikazzjoni u d-dikjarazzjoni tkun tinkludi d-dettalji għal dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ kif stipulat fl-Appendiċi A, jista' jintuża n-numru ta' identifikazzjoni uniku ta' pajjiż terz li jkun tpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Unjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat.

Kaxxa 14: Dikjarant/Rappreżentant

(a) Daħħal wieħed minn dawn il-kodiċijiet li ġejjin (n1) qabel l-isem u l-indirizz sħiħ sabiex tidentifika lid-dikjarant jew l-istatus tar-rappreżentant:

1.

Dikjarant

2.

Rappreżentant (rappreżentazzjoni diretta skont it-tifsira tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 18(1) tal-Kodiċi)

3.

Rappreżentant (rappreżentazzjoni indiretta skont it-tifsira tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 18(1) tal-Kodiċi.

Meta dan l-element tad-dejta jkun stampat fuq dokument tal-karta, dan għandu jkun f'parentesi kwadri (Eżempju: [1], [2] jew [3])

(b) Fejn huwa meħtieġ numru ta' identifikazzjoni, għandu jintuża n-numru EORI, bl-istruttura kif speċifikata fid-deskrizzjoni għall-kaxxa 2.

Kaxxa 15a: Il-kodiċi tal-pajjiż tal-ispedizzjoni/tal-esportazzjoni

Uża l-kodiċijiet tal-pajjiż imdaħħla fil-kaxxa 2.

Kaxxa 17a: Kodiċi tal-Pajjiż tad-destinazzjoni

Uża l-kodiċijiet tal-pajjiż imdaħħla fil-kaxxa 2.

Kaxxa 17b: Kodiċi tar-reġjun tad-destinazzjoni

Uża l-kodiċijiet li għandhom ikunu adottati mill-Istati Membri.

Kaxxa 18: In-nazzjonalità tal-mezzi tat-trasport fit-tluq

Uża l-kodiċijiet tal-pajjiż imdaħħla fil-kaxxa 2.

Kaxxa 19: Kontejner (Ctr)

Il-kodiċijiet rilevanti (n1) huma mogħtija hawn taħt:

0

Oġġetti mhux trasportati f'kontenituri

1

Oġġetti transportati f'kontenituri.

Kaxxa 20: Termini tat-twassil

Il-kodiċijiet u l-istqarrijiet għandhom ikunu miktuba, kif xieraq, fl-ewwel żewġ subdiviżjonijiet ta' din il-kaxxa kif ġej:L-ewwel subdiviżjoni

Tifsira

It-tieni subdiviżjoni

Kodiċi Incoterms

Incoterms — ICC/ECE

Il-post irid jiġi speċifikat

Il-kodiċi li normalment japplika għat-trasport bit-triq u bil-ferrovija

DAF (Incoterms 2000)

Mogħti mal-fruntiera

Post imsemmi

Kodiċijiet applikabbli għall-mezzi kollha tat-trasport

EXW (Incoterms 2010)

Dirett mill-fabbrika

Post imsemmi

FCA (Incoterms 2010)

Trasport bla ħlas

Post imsemmi

CPT (Incoterms 2010)

Trasport imħallas lil

Post tad-destinazzjoni msemmi

CIP (Incoterms 2010)

Trasport u assigurazzjoni mħallsa lil

Post tad-destinazzjoni msemmi

DAT (Incoterms 2010)

Mogħti fit-terminal

It-terminal imsemmi fil-port jew fil-post tad-destinazzjoni

DAP (Incoterms 2010)

Mogħti fil-post

Post tad-destinazzjoni msemmi

DDP (Incoterms 2010)

Mogħti u d-dazju mħallas

Post tad-destinazzjoni msemmi

DDU (Incoterms 2000)

Imwassal u d-dazju mhux mħallas

Post tad-destinazzjoni msemmi

Kodiċijiet li normalment japplikaw għal trasport bil-baħar u fil-passaġġi fuq l-ilma intern

FAS (Incoterms 2010)

Frank sal-vapur

Port tat-tagħbija msemmi

FOB (Incoterms 2010)

Frank abbord

Port tat-tagħbija msemmi

CFR (Incoterms 2010)

Kost u nol

Port tad-destinazzjoni msemmi

CIF (Incoterms 2010)

Kost assigurazzjoni u nol

Port tad-destinazzjoni msemmi

DES (Incoterms 2000)

Imwassal ex ship

Port tad-destinazzjoni msemmi

DEQ (Incoterms 2000)

Imwassal sa fuq il-moll

Port tad-destinazzjoni msemmi

XXX

Termini tal-kunsinna għajr dawk imniżżla hawn fuq

Deskrizzjoni narrattiva tat-termini tal-kunsinna mogħtija fil-kuntratt

L-Istati Membri jistgħu jkunu jeħtieġu d-dettalji tal-kodiċi li ġejjin (n1) fit-tielet subdiviżjoni:

1

Post fit-territorji tal-Istat Membru kkonċernat

2

Post fit-territorju ta' Stat Membru ieħor

3

Oħrajn (post barra l-Unjoni).

Kaxxa 21: In-nazzjonalità tal-mezzi attivi tat-trasport fil-qsim tal-fruntiera

Uża l-kodiċijiet tal-pajjiż imdaħħla fil-kaxxa 2.

Kaxxa 22: Munita tal-fattura

Il-munita tal-fattura għandha tiddaħħal permezz tal-kodiċi tal-munita ISO alpha-3 (Kodiċijiet ISO 4217 għar-rappreżentazzjoni tal-muniti u l-fondi).

Kaxxa 24: Natura tat-tranżazzjoni

L-Istati Membri li jitolbu dan il-punt ta' informazzjoni jridu jużaw il-kodiċijiet b'ċifra waħda mniżżla fil-kolonna A tat-tabella prevista fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 113/2010 ( 15 ), u din iċ-ċifra tiddaħħal fin-naħa tax-xellug tal-kaxxa. Huma jistgħu ukoll jipprovdu għal tieni ċifra mil-lista fil-kolonna B ta' dik it-Tabella li għandha tiddaħħal fin-naħa tal-lemin tal-kaxxa.

Kaxxa 25: Modalità tat-trasport fil-fruntiera

Il-kodiċijiet applikabbli (n1) huma mogħtija hawn taħt:Kodiċi

Deskrizzjoni

1

Trasport bil-baħar

2

Trasport bil-ferrovija

3

Trasport bit-triq

4

Trasport bl-ajru

5

Kunsinna postali

7

Stallazzjonijiet fissi tat-trasport

8

Trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni

9

Propulsjoni awtonoma

Kaxxa 26: Modalità tat-trasport intern

Il-kodiċijiet elenkati fil-kaxxa 25 huma applikabbli.

Kaxxa 29: Uffiċċju tal-ħruġ/dħul

Uża l-kodiċijiet (an8) strutturati kif ġej:

 l-ewwel żewġ karattri (a2) iservu sabiex jidentifikaw il-pajjiż permezz tal-kodiċi tal-pajjiż imdaħħal fil-kaxxa 2,

 is-sitt karattri segwenti (an6) huma għall-uffiċċju kkonċernat f'dak il-pajjiż. Huwa suġġerit li din l-istruttura li ġejja tkun adotta:

 L-ewwel tliet karattri (a3) jkunu meħuda mill-UN/LOCODE u l-aħħar tliet karattri minn subdiviżjoni alfanumerika nazzjonali (an3). Jekk din is-subdiviżjoni ma tintużax, il-karattri “000” għandhom jiddaħħlu.

Eżempju: BEBRU000: BE = ISO 3166 għall-Belġju, BRU = UN/LOCODE għall-belt ta' Brussell, 000 għal subdiviżjoni mhux użata.

Kaxxa 31: Pakketti u deskrizzjoni tal-oġġetti; Marki u numri — Nru/i tal-kontejner(s) — Numru u tip

Tip ta' pakketti

Uża l-kodiċijiet li ġejjin.

(Rakkommandazzjoni tan-NU/KEE Nru 21/REV. 8.1 tat-12 ta' Lulju 2010).KODIĊIJIET TAL-IMBALLAĠĠ

Aerosol

AE

Ampolla, mhux protetta

AM

Ampolla, protetta

AP

Atomizzatur

AT

Borża

BG

Borża, reċipjent flessibbli

FX

Borża, tal-ixkora tal-ġuta

GY

Borża, kbira ħafna

JB

Borża, kbira

ZB

Borża, b'aktar minn saff wieħed

MB

Borża, tal-karta

5M

Borża, tal-karta, b'aktar minn ġenb wieħed

XJ

Borża, tal-karta, b'aktar minn ġenb wieħed, reżistenti għall-ilma

XK

Borża, tal-plastik

EC

Borża, b'film tal-plastik

XD

Borża, polybag

44

Borża, kwantità mhux ippakkjata

43

Borża, tat-tessut

5L

Borża, tat-tessut, li ma tnixxix

XG

Borża, tat-tessut, reżistenti għall-ilma

XH

Borża, tat-tessut, mingħajr kisja/inforra minn ġewwa

XF

Borża, kbira għax-xirja

TT

Borża, minsuġa bil-plastik

5H

Bag, woven plastic, sift proof

XB

Borża, tal-plastik minsuġ, reżistenti għall-ilma

XC

Borża, tal-plastik minsuġ, mingħajr kisja/inforra minn ġewwa

XA

Balla, ikkumpressata

BL

Balla, mhux ikkumpressata

BN

Ballun

AL

Bużżieqa, mhux protetta

BF

Bużżieqa, protetta

BP

Virga

BR

Bittija

BA

Bittija, tal-injam

2C

Bittija, tal-injam, bit-tapp

QH

Vireg, f'lott/mazz/marbutin b'ċinturin

BZ

Friskatur

BM

Qoffa

BK

Basket, bil-maqbad, tal-kartun

HC

Basket, bil-maqbad, tal-plastik

HA

Basket, bil-maqbad, tal-injam

HB

Ċinturin

B4

Landa

BI

Blokka

OK

Boards, f'mazz/marbutin b'ċinturin

BY

Rukkell

BB

Bolt

BT

Flixkun, gass

GB

Flixkun, mhux protett, għamla ta' basla

BS

Flixkun, mhux protett, ċilindriku

BO

Flixkun, protett, għamla ta' basla

BV

Flixkun, protett, ċilindriku

BQ

Kaxxa tal-fliexken/xtilliera tal-fliexken

BC

Kaxxa

BX

Kaxxa, aluminju

4B

Kaxxa, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox

DH

Kaxxa, fibreboard

4G

Kaxxa, għal likwidi

BW

Kaxxa, injam naturali

4C

Kaxxa, plastik

4H

Kaxxa, plastik, espandut

QR

Kaxxa, plastik, solidu

QS

Kaxxa, plywood

4D

Kaxxa, injam rikostitwit

4F

Kaxxa, azzar

4 A

Kaxxa, tal-injam, injam naturali, ordinarju

QP

Barmil

BJ

Kwantitajiet mhux ippakkjati, gass (f'1 031 mbar u 15 °C)

VG

Kwantitajiet mhux ippakkjati, gass likwifikat (f'temperatura/pressjoni mhux normali)

VQ

Kwantitajiet mhux ippakkjati, likwidi

VL

Kwantitajiet mhux ippakkjati, partikoli solidi, irqaq (“trabijiet”)

VY

Kwantitajiet mhux ippakkjati, solidi, partikoli granulari (“frak”)

VR

Kwantitajiet mhux ippakkjati, solidi, partikoli kbar (“noduli”)

VO

Qatta

BH

Sorra

BE

Sorra, tal-injam

8C

Bittija kbira (Butt)

BU

Gaġġa

CG

Gaġġa, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)

DG

Gaġġa, romblu

CW

Landa, ċilindrika

CX

Landa, rettangolari

CA

Kaxxetta tal-landa

CI

Kanvas

CZ

Carboy, mhux protett

CO

Carboy, protett

CP

Kartonċina

CM

Kartonċin, ċatt

FW

Kartun

CT

Kartriġġ

CQ

Kaxxetta

CS

Kaxxetta, karozza

7 A

Kaxxetta, isotermika

EI

Kaxxetta, qafas

SK

Kaxxetta, azzar

SS

Kaxxetta, b'qiegħ magħmul minn pallet

ED

Kaxxetta, b'qiegħ magħmul minn pallet, kartun

EF

Kaxxetta, b'qiegħ magħmul minn pallet, metall

EH

Kaxxetta, b'qiegħ magħmul minn pallet, plastik

EG

Kaxxetta, b'qiegħ magħmul minn pallet, tal-injam

EE

Kaxxetta, tal-injam

7B

Bittija (Cask)

CK

Senduq (Chest)

CH

Żingla

CC

Clamshell

AI

Senduq (Coffer)

CF

Tebut

CJ

Kojl

CL

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-ħġieġ

6P

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-ħġieġ f'ċestun tal-aluminju

YR

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-ħġieġ fi drum tal-aluminju

YQ

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-ħġieġ f'pakkett tal-plastik li jespandi

YY

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-ħġieġ fi drum tal-fibra

YW

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-ħġieġ f'kaxxa tal-fibreboard

YX

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-ħġieġ fi drum tal-plywood

YT

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-ħġieġ f'pakkett tal-plastik solidu

YZ

Imballaġġ kompost, reċipjent f'kaxxa ta' ċestun tal-azzar

YP

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-ħġieġ fi drum tal-azzar

YN

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-ħġieġ f'ħamper tal-qasab

YV

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-ħġieġ f'kaxxa tal-injam

YS

Imballaġġ kompost, f'reċipjent tal-plastik

6H

Imballaġġ kompost, f'reċipjent tal-plastik f'ċestun tal-aluminju

YD

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-plastik fi drum tal-aluminju

YC

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-plastik fi drum tal-fibra

YJ

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-plastik f'kaxxa tal-fibreboard

YK

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-plastik fi drum tal-plastik

YL

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-plastik f'kaxxa tal-plywood

YH

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-plastik fi drum tal-plywood

YG

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-plastik f'kaxxa tal-plastik solida

YM

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-plastik f'kaxxa ta' ċestun tal-azzar

YB

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-plastik fi drum tal-azzar

YA

Imballaġġ kompost, reċipjent tal-plastik f'kaxxa tal-injam

YF

Kon

AJ

Kontenitur, flessibbli

IF

Kontenitur, ta' gallun

GL

Kontenitur, tal-metall

ME

Kontejner, mhux speċifikat mod ieħor bħala apparat tat-trasport

CN

Kontejner, estern

OU

Għata

CV

Ċestun

CR

Ċestun, birra

CB

Ċestun, għal kwantitajiet mhux ippakkjati, kartun

DK

Ċestun, għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik

DL

Ċestun, għal kwantitajiet mhux ippakkjati, tal-injam

DM

Ċestun, bil-qafas

FD

Ċestun, frott

FC

Ċestun, tal-metall

MA

Ċestun, ħalib

MC

Ċestun, b'aktar minn saff wieħed, kartun

DC

Ċestun, b'aktar minn saff wieħed, plastik

DA

Ċestun, b'aktar minn saff wieħed, tal-injam

DB

Ċestun, baxx

SC

Ċestun, tal-injam

8B

Kavetta

CE

Tazza

CU

Ċilindru

CY

Damiġġjana (Demijohn), mhux protetta

DJ

Damiġġjana (Demijohn), protetta

DP

Dispenser

DN

Drum

DR

Drum, aluminju

1B

Drum, aluminju, bl-għatu ma jinqalax

GC

Drum, aluminju, bl-għatu jinqala'

QD

Drum, fibra

IG

Drum, ħadid

DI

Drum, tal-plastik

IH

Drum, plastik, bl-għatu ma jinqalax

QF

Drum, plastik, bl-għatu jinqala'

QG

Drum, plywood

1D

Drum, azzar

1 A

Drum, azzar, mhux bl-għatu jinqala'

QA

Drum, azzar, bl-għatu jinqala'

QB

Drum, tal-injam

1 W

Envelopp

EN

Envelopp, azzar

SV

Filmpack

FP

Bittija żgħira

FI

Flixkun żgħir

FL

Flexibag

FB

Flexitank

FE

Reċipjent tal-ikel

FT

Reċipjent jissakkar tal-ikel

FO

Frejm

FR

Travu

GI

Travi, f'lott/mazz/marbutin b'ċinturin

GZ

Ħamper

HR

Bittija kbira tal-birra

HG

Lingotta

IN

Lingotti, f'lott/mazz/marbutin b'ċinturin

IZ

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet kbar

WA

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, aluminju

WD

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, aluminju, likwidu

WL

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, aluminju, taħt pressjoni > 10 kPa

WH

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, kompost

ZS

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, kompost, plastik flessibbli, likwidi

ZR

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, kompost, plastik flessibbli, taħt pressjoni

ZP

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, kompost, plastik flessibbli, solidi

ZM

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, komposti, plastik riġidu, likwidi

ZQ

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, komposti, plastik riġidu, taħt pressjoni

ZN

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, komposti, plastik riġidu, solidi

PLN

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, fibreboard

 

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, flessibbli

ZU

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, metall

WF

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, metall, likwidu

WM

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, metall, għajr azzar

ZV

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, metall, pressjoni 10 kpa

WJ

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, injam naturali

ZW

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, injam naturali, infurrat minn ġewwa

WU

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, karta, b'aktar minn ġenb wieħed

ZA

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, karta, b'aktar minn ġenb wieħed, reżistenti għall-ilma

ZC

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, film tal-plastik

WS

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plywood

ZX

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plywood, infurrat minn ġewwa

WY

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, injam rikostitwit

ZY

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, injam rikostitwit, infurat minn ġewwa

WZ

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik riġidu

AA

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik riġidu, joqgħod wieqaf waħdu, likwidi

ZK

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik riġidu, joqgħod wieqaf waħdu, taħt pressjoni

ZH

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik riġidu, joqgħod wieqaf waħdu, solidu

ZF

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik riġidu, b'apparat strutturali, likwidi

ZJ

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik riġidu, b'apparat strutturali, taħt pressjoni

ZG

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik riġidu, b'apparat strutturali, solidi

ZD

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, azzar

WC

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, azzar, likwidu

WK

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, azzar, taħt pressjoni > 10 kpa

WG

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, tessut mingħajr kisja/inforra

WT

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, tessut, miksi

WV

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, tessut, miksi u infurrat

WX

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, tessut, infurrat

WW

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik minsuġ, miksi

WP

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik minsuġ, miksi u infurrat

WR

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik minsuġ, miksi u infurrat

WQ

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet mhux ippakkjati, plastik minsuġ, mingħajr kisja/inforra

WN

Vażett

JR

Jerrycan, ċilindrika

JY

Jerrycan, plastik

3H

Jerrycan, plastik, bl-għatu ma jinqalax

QM

Jerrycan, plastik, bl-għatu jinqala'

QN

Jerry-can, rettangolari

JC

Jerry-can, azzar

3 A

Jerry-can, azzar, mhux bl-għatu ma jinqalax

QK

Jerry-can, azzar, bl-għatu jinqala'

QL

Buqar

JG

Borża tal-ġuta

JT

Kartell żgħir

KG

Kitt

KI

Kaxxetta kbira u li tiflaħ għall-ġarr

LV

Zokk maqtugħ

LG

Zkuk, f'lott/mazz/marbutin b'ċinturin

LZ

Lott

LT

Kaxxa tal-injam għall-ġarr ta' frott u ħaxix (lug)

LU

Bagalji

LE

Tapit żgħir

MT

Kaxxa tas-sulfarini

MX

Definita b'mod reċiproku

ZZ

Bejta

NS

Xibka

NT

Xikba, tubu, plastik

NU

Xibka, tubu, tessut

NV

Mhux disponibbli

NA

Octabin

OT

Imballaġġ

PK

Imballaġġ, kartun, b'toqob għal ħakma soda tal-fliexken

IK

Imballaġġ, displej, metall

IB

Imballaġġ, displej, plastik

ID

Imballaġġ, displej, tal-injam

IC

Imballaġġ, fluss

IA

Imballaġġ, imgeżwer fil-karta

IF

Imballaġġ, turija

IE

Pakkett (Packet)

PA

Satal

PL

Pallet

PX

Pallet, 100 cm × 110 cm

AH

Pallet, AS 4068-1993

OD

Pallet, kaxxa Magħquda ma' kaxxa miftuħa u pallet

PB

Pallet, CHEP 100 cm × 120 cm

OC

Pallet, CHEP 40 cm × 60 cm

OA

Pallet, CHEP 80 cm × 120 cm

OB

Pallet, ISO T11

OE

Pallet, modulari, ħitan 80 cm × 100 cm

PD

Pallet, modulari, ħitan 80 cm × 120 cm

PE

Pallet, modulari, ħitan 80 cm × 60 cm

AF

Pallet, shrink-wrapped

AG

Pallet, triwall

TW

Pallet, tal-injam

8 A

Taġen

P2

Pakkett (Parcel)

PC

Pinna

PF

Biċċa

PP

Kanna

PI

Kanen, f'lott/mazz/marbutin b'ċinturin

PV

Żir

PH

Tavla

PN

Twavel, f'lott/mazz/marbutin b'ċinturin

PZ

Pjattaforma, il-piż jew id-dimensjoni mhux speċifikati

OF

Borma

PT

Borżetta

PO

Kannestru

PJ

Xtilliera

RK

Xtilliera, spalliera

RJ

Reċipjent, fibra

AB

Reċipjent, ħġieġ

GR

Reċipjent, metall

MR

Reċipjent, karta

AC

Reċipjent, plastik

PR

Reċipjent, imgeżwer fil-plastik

MW

Reċipjent, tal-injam

AD

Xibka għall-frott

RT

Rukkell

RL

Anella

RG

Virga

RD

Vireg, f'lott/mazz/marbutin b'ċinturin

RZ

Romblu

RO

Qartas

SH

Xkora

SA

Xkora, b'aktar minn ġenb wieħed

MS

Kaxxetta ta' baħri

SE

Folja

ST

Folja, tal-plastik, għat-tgeżwir

SP

Sheet metal

SM

Folji, f'lott/mazz/marbutin b'ċinturin

SZ

Miksi bil-plastik

SW

Balzi

SI

Ċangatura

SB

Tubu li fih jinżammu l-vireg

SY

Folja karti bejn żewġ folji

SL

Dussies

SD

Ħajt ta' rukkell

SO

Bagalja

SU

Pillola

T1

Kontejner tank, ġeneriku

TG

Tank, ċilindriku

TY

Tank, rettangolari

TK

Kaxxetta tat-te

TC

Tierce (bittija)

ST

Landa

T1

Trej

PU

Trej, b'oġġetti ċatti stivati b'mod orizzontali

GU

Trej, saff wieħed bl-ebda għata, kartun

DV

Trej, saff wieħed bl-ebda għata, plastik

DS

Trej, saff wieħed bl-ebda għata, polystyrene

DU

Trej, saff wieħed bl-ebda għata, tal-injam

DT

Trej, riġidu, stivabbli b'għatu (CEN TS 14482:2002)

IL

Trej, żewġ safef bl-ebda għata, kartun

DY

Trej, żewġ safef bl-ebda għata, trej tal-plastik

DW

Trej, żewġ safef bl-ebda għata, tal-injam

DX

Kaxxa kbira u li tiflaħ għall-ġarr ta' oġġetti

TR

Qatta

TS

Tnell

TB

Tnell, b'għatu

TL

Tubu

TU

Tubu, li jista' jitgħaffeġ

TD

Tubu, b'żennuna

TV

Tubi, f'lott/mazz/marbutin b'ċinturin

TZ

Bittija kbira tal-birra

TE

Tajer

TU

Mhux fil-gaġġa

UC

Unità

UN

Mhux ippakkjat jew imballat

NE

Unitajiet multipli, mhux ippakkjati jew imballati

NG

Unità singola, mhux ippakkjata jew imballata

NF

Ippakkjat f'vakwu

VP

Vanpack

VK

Tank (vat)

VA

Mhux ippakkjat jew imballat

NE

Vettura

VN

Flixkun tal-qasab

WB

Kaxxa 33: Kodiċi tal-Prodott bażiku

L-ewwel subdiviżjoni (8 ċifri)

Biex timtela bl-użu tal-intestaturi tan-Nomenklatura Maqgħuda.

Meta din il-formola tintuża għall-iskopijiet tal-proċedura ta' tranżitu tal-Komunità, il-kodiċi tal-prodott bażiku magħmulha mill-anqas minn sitt ċifri tas-Sistema tad-Deskrizzjoni u l-Kodifika Armonizzata tal-Prodotti Bażiċi għandha tiddaħħal f'din is-subdiviżjoni. Iżda, fejn il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni titlob hekk, għandha tintuża l-intestatura tan-Nomenklatura Maqgħuda.

It-tieni subdiviżjoni (żewġ karattri)

Għandha timtela bi qbil mal-kodiċi Taric (żewġ karattri għall-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi tal-Unjoni fir-rigward tal-formalitajiet li għandhom jiġu kkompletati fid-destinazzjoni).

It-tielet subdiviżjoni (erba karattri)

Għandha timtela bi qbil mal-kodiċi Taric (l-ewwel kodiċi addizzjonali).

Ir-raba' subdiviżjoni (erba karattri)

Għandha timtela bi qbil mal-kodiċi Taric (it-tieni kodiċi addizzjonali).

Il-ħames subdiviżjoni (erba karattri)

Il-kodiċijiet għandhom ikunu adottati mill-Istati Membri kkonċernati.

Kaxxa 34a: Kodiċi tal-Pajjiż tal-oriġini

Uża l-kodiċijiet tal-pajjiż imdaħħla fil-kaxxa 2.

Kaxxa 34b: Kodiċi tar-reġjun tal-oriġini/produzzjoni

Il-kodiċijiet għandhom ikunu adottati mill-Istati Membri.

Kaxxa 36: Preferenza

Din il-kaxxa għal kodiċijiet ta' tliet ċifri tinkludi komponent ta' ċifra-singola minn 1). u komponent b'żewġ ċifri minn 2).

Il-kodiċijiet rilevanti jingħataw hawn taħt:

1. L-ewwel ċifra tal-kodiċi

1

Arranġament tat-tariffa erga omnes

2

Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (GSP)

3

Preferenzi tat-tariffa apparti minn dawk imsemmija taħt il-kodiċi 2

4

Dazji doganali skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet ta' unjoni doganali konklużi mill-Unjoni Ewropea

2. Iż-żewġ ċifri segwenti

00

Xejn minn dawn li ġejjin

10

Sospensjoni tat-tariffa

15

Sospensjoni tat-tariffa b'użu finali speċifikat

18

Sospensjoni tat-tariffa b'ċertifikat li jikkonferma n-natura speċjali tal-prodott

19

Sospensjoni temporanja għal prodotti importati b'ċertifikat tal-validità għat-tajran

20

Kwota tat-tariffa ( *2 )

23

Kwota tat-tariffa b'użu finali speċifikat (*2) 

25

Kwota tat-tariffa b'ċertifikat li jikkonferma n-natura speċjali tal-prodott (*2) 

28

Kwota tat-tariffa bħala segwiment tal-ipproċessar passiv (*2) 

40

Użu finali speċjali li jirriżulta mit-Tariffa Komuni Doganali

50

Ċertifikat li jikkonferma n-natura speċjali tal-prodott

Kaxxa 37: Proċedura

A.    L-ewwel subdiviżjoni

Il-kodiċijiet għandhom ikunu miktuba f'din is-subdiviżjoni huma kodiċijiet ta' erba' ċifri, magħula minn kodiċi ta' żewġ ċifri li jirrapreżentaw il-proċedura mitluba, segwiti b'kodiċi ta' żewġ ċifri li jirrapreżentaw il-proċedura preċedenti. Il-lista ta' kodiċijiet ta' żewġ ċifri hija mogħtija hawn taħt.

“Proċedura preċedenti” tfiser il-proċeduta li l-oġġetti tqiegħdu taħtha qbal ma tqiegħdu taħt il-proċedura mitluba.

Għandu jkun innotat li meta l-proċedura preċedenti tkun proċedura ta' ħżin jew ta' aċċettazzjoni temporanja, jew meta l-oġġetti jkunu ġejjin minn żona ħielsa, il-kodiċi rilevanti għandha tintuża biss meta l-oġġettima kienux imqiegħda taħt proċedura speċjali (proċessar attiv jew proċessar passiv).

Pereżempju: l-esportazzjoni mill-ġdid tal-oġġetti taħt il-proċedura tal-ipproċessar doganali attiv u susegwentament imqiegħda taħt il-proċedura tal-ħżin doganali = 3151 (mhux 3171). (L-ewwel operazzjoni = 5100; it-tieni operazzjoni = 7151: l-esportazzjoni mill-ġdid = 3151).

Bl-istess mod, meta l-oġġetti kienu preċedentament esportati temporanjament u importati mill-ġdid, it-tqegħid taħt waħda mill-proċeduri sospensivi msemmija hawn fuq għandu jitqies bħala importazzjoni sempliċi taħt dik il-proċedura. Indikazzjoni tal-aspett “importazzjoni mill-ġdid” għandha tingħata biss meta l-oġġetti jiġu rilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa.

Pereżempju: dħul għall-użu domestiku bi dħul simultanju għal ċirkolazzjoni ħielsa tal-oġġetti esportati taħt il-proċedura tal-ipproċċessar doganali passiv u mqiegħda taħt il-proċedura ta' ħżin doganali ma l-importazzjoni mill-ġdid = 6121 (mhux 6171). (L-ewwel operazzjoni: esportazzjoni temporanja għal proċessar passiv = 2100; it-tieni operazzjoni: ħażna f'maħżen doganali = 7121; it-tielet operazzjoni: dħul għall-użu domestiku + dħul għal ċirkolazzjoni ħielsa = 6121).

Il-kodiċijiet immarkati bl-ittra (a) fil-lista ta' hawn taħt ma jistgħux jintużaw bħala l-ewwel żewġ ċifri tal-kodiċi tal-proċedura, imma biss sabiex jindikaw il-proċedura preċedenti.

Pereżempju: 4054 = dħul għal ċirkolazzjoni ħielsa u l-użu domestiku tal-oġġetti preċedentament imqiegħda taħt l-ipproċessar attiv fi Stat Membru ieħor.

Lista ta' proċeduri għal skopijiet tal-kodiċi

Iż-żewġ elementi bażiċi għandhom ikunu miġbura flimkien sabiex jipproduċu kodiċi ta' erba' ċifri.

00.

Din il-kodiċi hija użata sabiex tindika li ma jkunx hemm proċedura preċedenti (a)

01.

Iċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-oġġetti simultanjament mibgħuta mill-ġdid fil-kuntest tal-kummerċ bejn partijiet tat-territorju doganali tal-Unjoni li fihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KE u partijiet ta' dak it-territorju li fihom dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx, jew fil-kuntest tal-kummerċ bejn il-partijiet ta' dak it-territorju fejn dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx.

Ċirkolazzjoni libera ta' prodotti simultanjament mibgħuta mill-ġdid fil-kuntest ta' kummerċ bejn l-Unjoni u l-pajjiżi li magħhom tkun iffurmat għaqda doganali.

Eżempju: Oġġetti li jaslu minn pajjiż terz, rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera fi Franza u mibgħuta lejn il-Gżejjer tal-Kanal Ingliż.

02.

Ċirkolazzjoni libera tal-oġġetti bil-għan li tiġi applikata l-proċedura ta' proċessar attiv (sistema ta' rifużjoni). (a)

Spjegazzjoni: Proċessar attiv (sistema ta' rifużjoni) f'konformità mal-Artikolu 256 tal-Kodiċi.

07.

Ċirkolazzjoni libera bit-tqegħid simultanju tal-oġġeti taħt proċedura ta' ħażna ħlief għal proċedura ta' ħażna doganali.

Spjegazzjoni: Dan il-kodiċi għandu jintuża meta l-oġġetti jiġu rilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa iżda fejn il-VAT u possibbilment id-dazji tas-sisa ma jkunux tħallsu.

Eżempji: Magni importati u rilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa imma li l-VAT ma tkunx ġiet imħallsa. Waqt li l-oġġetti jkunu mqiegħda f'maħżen tat-taxxa jew f'żona approvata, il-ħlas tal-VAT ikun sospiż.

Sigaretti importati u rilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa imma li l-VAT u d-dazji tas-sisa ma jkunux ġew imħallsa. Waqt li l-oġġetti jkunu mqiegħda f'maħżen tat-taxxa jew f'żona approvata, il-ħlas tal-VAT u d-dazji tas-sisa jkun sospiżi.

10.

L-esportazzjoni permanenti.

Eżempju: L-esportazzjoni normali tal-oġġetti tal-Unjoni lejn pajjiż terz, imma wkoll l-esportazzjoni tal-oġġetti tal-Unjoni lejn partijiet tat-territorju doganali tal-Unjoni li fir-rigward tagħhom ma japplikawx id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1).

11.

L-esportazzjoni ta' prodotti kumpensaturi minn oġġetti ekwivalenti taħt il-proċedura tal-ipproċessar attiv, qabel ma l-oġġetti tal-importazzjoni jiddaħħlu għall-proċedura.

Spjegazzjoni: L-esportazzjoni minn qabel (EX-IM) skont l-Artikolu 223(2)c) tal-Kodiċi.

Eżempju: Esportazzjoni tas-sigaretti manifatturati minn weraq tat-tabakk tal-Unjoni qabel ma l-weraq tat-tabakk minn pajjiż terz ikunu mqiegħda taħt il-proċedura tal-ipproċessar attiv.

21.

Esportazzjoni temporanja taħt il-proċedura ta' pproċessar passiv.

Eżempju: Spjegazzjoni: Il-proċedura tal-ipproċessar passiv skont l-Artikoli 259 u 262 tal-Kodiċi. Ara wkoll il-kodiċi 22.

22.

L-esportazzjoni temporanja għajr dik imsemmija fil-kodiċi 21.

Eżempju: L-applikazzjoni simultanja għall-prodotti tat-tessuti tal-proċedura tal-ipproċessar passiv u l-proċedura tal-ipproċessar ekonomiku passiv (ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3036/94).

23.

L-esportazzjoni temporanja għal ritorn fi stat mhux mibdul.

Eżempju: Esportazzjoni temporanja għal esibizzjonijiet ta' oġġetti bħal ma huma kampjuni, apparat professjonali, eċċ.

31.

L-esportazzjoni mill-ġdid.

Spjegazzjoni: L-esportazzjoni mill-ġdid tal-oġġetti mhux tal-Unjoni wara arranġament ta' sospensjoni.

Eżempju: Oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura ta' ħżin doganali u sussegwentement iddikjarati għall-esportazzjoni mill-ġdid.

40.

Rilaxx simultanju għal ċirkolazzjoni ħielsa u l-użu domestiku ta' oġġetti li mhumiex suġġetti ta' provvista b'eżenzjoni tal-VAT.

Eżempju: L-oġġetti li ġejjinminn pajjiż terz bi ħlas tad-dazji doganali u tal-VAT.

41.

Rilaxx simultanju għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa u l-użu domestiku tal-oġġetti preċedentament imqiegħda taħt il-proċedura ta' pproċessar attiv (sistema ta' rifużjoni). (a)

Eżempju: Proċedura ta' proċessar attiv bil-ħlas tad-dazji doganali u tat-taxxi nazzjonali mal-importazzjoni.

42.

Rilaxx simultanju għal ċirkolazzjoni ħielsa u l-użu domestiku ta' oġġetti li huma suġġetti għal provvista b'eżenzjoni tal-VAT lejn Stat Membru ieħor u, meta applikabbli, sospensjoni tad-dazju tas-sisa.

Spjegazzjoni: L-eżenzjoni mill-ħlas tal-VAT u, fejn applikabbli, is-sospensjoni tad-dazju tas-sisa, tingħata minħabba li l-importazzjoni tiġi segwita minn provvista minn ġewwa l-Unjoni nnifisha jew minn trasferiment tal-oġġetti lejn Stat Membru ieħor. F'dak il-każ, il-VAT u, fejn applikabbli, id-dazju tas-sisa, tkun dovuta fl-Istat Membru tad-destinazzjoni finali. Sabiex jużaw din il-proċedura, il-persuni jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet elenkati fl-Artikolu 143(2) tad-Direttiva 2006/112/KE u, fejn applikabbli, il-kondizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 17 (1) (b) tad-Direttiva 2008/118/KE.

Eżempju 1: Importazzjoni ta' oġġetti b'eżenzjoni mill-VAT permezz tar-rappreżentant tat-taxxa.

Eżempju 2: L-oġġetti importati minn pajjiż terz, li huma rilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa u huma suġġetti għal provvista b'eżenzjoni tal-VAT lejn Stat Membru ieħor. Ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera jkun segwit minnufih minn moviment, b'sospensjoni tad-dazju tas-sisa mill-post tal-importazzjoni li jinbeda minn speditur reġistrat skont l-Artikolu 17(1)(b) tad-Direttiva 2008/118/KE.

43.

Ir-rilaxx simultanju għal ċirkolazzjoni ħielsa u għal użu domestiku ta' oġġetti li jkunu soġġetti għal miżuri speċifiċi marbuta mal-ġbir ta' ammont matul il-perjodu tranżizzjonali wara l-adeżjoni ta' Stati Membri ġodda.

Eżempju: Rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa ta' prodotti agrikolu suġġetti, matul perjodu ta' tranżizzjoni speċjali wara l-adeżjoni ta' Stati Membri ġodda, għal proċedura doganali speċjali jew għal miżuri speċjali bejn l-Istati Membri ġodda u l-kumplament tal-Unjoni tat-tip applikat f'dak iż-żmien għal ES u PT.

45.

Ir-rilaxx ta' oġġetti għal ċirkolazzjoni ħielsa u użu domestiku jew għall-VAT jew inkella għad-dazji tas-sisa, u t-tqegħid tagħhom taħt il-proċedura tal-maħżen tat-taxxa.

Spjegazzjoni: Eżenzjoni mill-VAT jew mis-sisa bit-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura fiskali tal-ħażna.

Eżempji: Sigaretti importati minn pajjiż terz u rilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa u l-VAT tkun imħallsa. Waqt li l-oġġetti jkunu mqiegħda f'maħżen tat-taxxa jew f'żona approvata, il-ħlas tad-dazji tas-sisa jkun sospiż.

Sigaretti importati minn pajjiż terz u rilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa u d-dazji tas-sisa jkunu imħallsa. Waqt li l-oġġetti jkunu mqiegħda f'maħżen tat-taxxa jew f'żona approvata, il-VAT ikun sospiż.

48.

Id-dħul għal użu domestiku flimkien mar-rilaxx simultanju għal ċirkolazzjoni ħielsa ta' prodotti sostituti taħt il-proċedura ta' proċessar passiv qabel l-esportazzjoni tal-oġġetti għall-esportazzjoni temporanja.

Spjegazzjoni: Is-sistema ta' skambju standard (IM-EX), bl-esportazzjoni minn qabel skont l-Artikolu 262(1) tal-Kodiċi.

49.

Id-dħul ta' oġġeti tal-Unjoni għall-użu domesiku fil-kuntest tal-kummerċ bejn partijiet tat-territorju doganali tal-Unjoni li fihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KE u partijiet ta' dak it-territorju li fihom dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx, jew fil-kuntest tal-kummerċ bejn il-partijiet ta' dak it-territorju fejn dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx.

Id-dħul għal użu domestiku tal-oġġetti fil-kuntest tal-kummerċ bejn l-Unjoni u l-pajjiżi li magħhom ifformat unjoni doganali.

Spjegazzjoni: Importazzjoni bi dħul għal użu domestiku minn partijiet tal-Unjoni fejn id-Direttiva 2006/112/KE ma tapplikax. L-użu tad-dikjarazzjoni doganali huwa stipulat fl-Artikolu 134 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

Eżempji: L-oġġetti ġejjin mill-Martinique u li jiddaħħlu għal użu domestiku fil-Belġju.

L-oġġetti ġejjin minn Andorra u li jiddaħħlu għal użu domestiku fil-Ġermanja.

51.

Il-proċedura tal-ipproċessar attiv.

Spjegazzjoni: L-ipproċessar attiv skont l-Artikolu 256 tal-Kodiċi.

53.

Imporazzjoni taħt il-proċedura ta' aċċettazzjoni temporanja.

Eżempju: L-ammissjoni temporanja, pereżempju għal wirja.

54.

L-ipproċessar attiv tal-merkanzija fi Stat Membru ieħor (mingħajr ma jiġu rilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa f'dak l-Istat Membru).(a)

Spjegazzjoni: Dan il-kodiċi jintuża għar-reġistrazzjoni tal-operazzjoni għall-finijiet tal-istatistika dwar il-kummerċ fi ħdan l-Unjoni.

Eżempju: Oġġetti minn pajjiż terz mqiegħda taħt il-proċessar attiv fil-Belġju (5100). Wara li jkunu għaddew mill-ipproċessar attiv, dawn huma mibgħuta lejn il-Ġermanja għal rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa (4054) jew aktar ipproċessar (5154).

61.

Importazzjoni mill-ġdid b'rilaxx simultanju għal ċirkolazzjoni ħielsa u l-użu domestiku ta' oġġetti li mhumiex suġġetti ta' provvistab'eżenzjoni tal-VAT.

63.

Importazzjoni mill-ġdid flimkien ma' rilaxx simultanju għal ċirkolazzjoni ħielsa u l-użu domestiku ta' oġġetti li huma suġġetti għal provvista b'eżenzjoni tal-VAT lejn Stat Membru ieħor u, meta applikabbli, sospensjoni tad-dazju tas-sisa.

Spjegazzjoni: L-eżenzjoni mill-ħlas tal-VAT u, fejn applikabbli, is-sospensjoni tad-dazju tas-sisa, tingħata minħabba li l-importazzjoni mill-ġdid tiġi segwita minn provvista minn ġewwa l-Unjoni nnifisha jew minn trasferiment tal-oġġetti lejn Stat Membru ieħor. F'dak il-każ, il-VAT u, fejn applikabbli, id-dazju tas-sisa, tkun dovuta fl-Istat Membru tad-destinazzjoni finali. Sabiex jużaw din il-proċedura, il-persuni jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet elenkati fl-Artikolu 143(2) tad-Direttiva 2006/112/KE u, fejn applikabbli, il-kondizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 17 (1) (b) tad-Direttiva 2008/118/KE.

Eżempju nru 1: L-importazzjoni mill-ġdid wara l-ipproċessar passiv jew l-esportazzjoni temporanja, bi kwalunkwe dejn tal-VAT jiġi impost fuq rappreżentant tat-taxxa.

Eżempju 2: L-oġġetti li fuqhom trid titħallas is-sisa, importati mill-ġdid wara l-ipproċessar passiv u rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa, soġġetti ta' provvista eżentata mill-VAT lejn Stat Membru ieħor. Ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera jkun segwit minnufih minn moviment mill-post tal-importazzjoni mill-ġdid, b'sospensjoni tad-dazju tas-sisa, li jinbeda mill-ispeditur reġistrat skont l-Artikolu 17(1)(b) tad-Direttiva 2008/118/KE.

68.

L-importazzjoni mill-ġdid bi dħul parzjali għal użu domestiku u d-dħul simultanju għal ċirkolazzjoni ħielsa, kif ukoll it-tqegħid tal-oġġetti taħt proċedura tal-ħażna għajr il-proċedura tal-ħażna doganali.

Eżempju: Xorb alkoħoliku pproċesat jiġi importat mill-ġdid u mqiegħed f'maħżen tas-sisa.

71.

It-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura tal-ħażna doganali.

Spjegazzjoni: It-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura tal-ħażna doganali. Ma hemm l-ebda metodu biex ikun miċħud it-tqegħid simultanju tal-oġġetti, ngħidu aħna, f'maħżen tas-sisa jew tal-VAT.

76.

It-tqegħid ta' oġġetti taħt proċedura ta' ħażna doganali sabiex jinkiseb il-ħlas ta' rifużjonijiet speċjali ta' esportazzjoni qabel l-esportazzjoni.

Eżempju: Laħam bl-għadma ta' annimali bovini adulti maskili mqiegħed taħt il-proċedura ta' ħażna doganali qabel l-esportazzjoni (l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1741/2006 tal-24 ta' Novembru 2006 li jistipula l-kundizzjonijiet biex tingħata r-rifużjoni speċjali ta' esportazzjoni fil-każ tal-aħam bl-għadma ta' annimali bovini adulti maskili mqiegħda taħt proċedura ta' ħażna doganali qabel l-esportazzjoni ( 16 )).

77.

Il-manifatturar tal-oġġetti tal-Unjoni b'superviżjoni doganali mill-awtoritajiet doganali u b'kontroll doganali (skont it-tifsira tal-Artikolu 5(27) tal-Kodiċi) qabel ma jseħħu l-esportazzjoni u l-ħlas tar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni.

Eżempju: Il-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella kkonservati b'superviżjoni mill-awtoritajiet doganali u b'kontroll doganali qabel l-esportazzjoni (l-Artikoli 2 u 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1731/2006 tat-23 ta' Novembru 2006 dwar regoli speċjali għall-applikazzjoni tar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni ta' ċerti prodotti ppriservati tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella ( 17 )).

78.

Dħul ta' oġġetti f'żona libera (a)

91.

It-tqegħid tal-oġġetti taħt l-ipproċessar tal-kontroll doganali. (a)

92.

L-ipproċessar taħt il-kontroll doganali fi Stat Membru ieħor (mingħajr ma jiġu rilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa f'dak l-Istat Membru).(a)

Spjegazzjoni: Dan il-kodiċi jintuża għar-reġistrazzjoni tal-operazzjoni għall-finijiet tal-istatistika dwar il-kummerċ fi ħdan l-Unjoni.

Eżempju: Oġġetti minn pajjiż terz li ġew ipproċessati taħt il-kontroll doganali fil-Belġju (9100). Wara li jkunu għaddew mill-ipproċessar, jintbagħtu lejn il-Ġermanja għal rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa (4092).

B.    It-tieni subdiviżjoni

1. Meta din il-kaxxa tintuża sabiex tispeċifika proċedura tal-Unjoni, għandu jintuża kodiċi kompost minn karattru alfabetiku segwit minn żewġ karattri alfa-numeriċi, li l-ewwel karattru tagħhom jindika kategorija ta' miżuri b'dan il-mod:Proċessar attiv

Axx

Proċessar passiv

Bxx

Eżenzjoni

Cxx

Aċċettazzjoni temporanja

Dxx

Prodotti agrikoli

Exx

Oħra

FxxProċessar attiv (IP)

Artikolu 256 tal-Kodiċi

Proċedura

Kodiċi

Importazzjoni

Oġġetti mdaħħla għal proċedura IP wara esportazzjoni ta' prodotti pproċessati miksuba mill-ħalib u mill-prodotti tal-ħalib

A01

Oġġetti mqiegħda taħt proċedura IP u maħsuba għall-użu militari barra mill-pajjiż

A02

Oġġetti mqiegħda taħt proċedura IP u maħsuba għall-esportazzjoni lejn il-blata kontinentali

A03

Oġġetti mqiegħda taħt proċedura IP (VAT biss)

A04

Oġġetti mqiegħda taħt proċedura IP (VAT biss) u maħsuba għall-esportazzjoni lejn il-blata kontinentali

A05

 

 

 

 

Oġġetti mqiegħda taħt proċedura IP mingħajr sospensjoni tad-dazji tas-sisa.

A08

Esportazzjoni

Prodotti pproċessati miksuba mill-ħalib u mill-prodotti tal-ħalib

A51

Prodotti pproċessati mqiegħda taħt proċedura IP (VAT biss)

A52

Prodotti pproċessati mqiegħda taħt proċedura IP u maħsuba għall-użu militari barra mill-pajjiż

A53Proċessar passiv (OP)

Artikolu 259 tal-Kodiċi

Proċedura

Kodiċi

Importazzjoni

Prodotti pproċessati ġejjin lura lejn l-Istat Membru li fih tħallsu d-dazji

B01

Prodotti pproċessati ġejjin lura wara tiswija taħt garanzija

B02

Prodotti pproċessati ġejjin lura wara sostituzzjoni taħt garanzija

B03

Prodotti pproċessati ġejjin lura wara proċessar passiv u sospensjoni tal-VAT fil-każ tal-użu finali.

B04

L-importazzjoni minn qabel ta' prodotti pproċessati f'każ ta' proċessar passiv.

B07

 

 

Esportazzjoni

Oġġetti importati taħt il-proċedura tal-ipproċessar attiv (IP), li jkunu esportati għal tiswija taħt l-ipproċessar passiv (OP)

B51

Oġġetti importati taħt l-IP, li jkunu esportati għal sostituzzjoni koperta minn garanzija

B52

L-OP taħt ftehimiet ma' pajjiżi terzi, possibbilment flimkien mal-OP bil-VAT

B53

VAT tal-OP biss

B54Eżenzjoni

(Ir-Regolament (KE) Nru 1186/2009)

 

L-Artikolu Nru

Kodiċi

Eżenzjoni mid-dazji ta' importazzjoni

Il-proprjetà personali ta' persuni fiżiċi li jittrasferixxu l-post normali tar-residenza tagħhom lejn l-Unjoni

3

C01

Oġġetti ta' dota u tad-dar importati fl-okkażjoni ta' żwieġ

12(1)

C02

Rigali s-soltu mogħtija fl-okkażjoni ta' żwieġ

12(2)

C03

Proprjetà personali akkwistata b'wirt

17

C04

Uniformijiet tal-iskola, materjal edukattiv u affarijiet tad-dar relatati

21

C06

Kunsinni ta' valur negliġibbli

23

C07

Kunsinni mibgħuta minn individwu privat għall-ieħor

25

C08

Oġġetti kapitali u tagħmir ieħor, importati mat-trasferiment tal-attivitajiet minn pajjiż terz lejn l-Unjoni

28

C09

Oġġetti kapitali u tagħmir ieħor ta' persuni involuti f'professjoni libera u ta' persuni ġuridiċi involuti f'attività bla qligħ

34

C10

Materjali edukattivi, xjentifiċi u kulturali; strumenti xjentifiċi u apparat kif elenkati fl-Anness I

42

C11

Materjali edukattivi, xjentifiċi u kulturali; strumenti xjentifiċi u apparat kif elenkati fl-Anness II

43

C12

Materjali edukattivi, xjentifiċi u kulturali; strumenti xjentifiċi u apparat importati esklużivament għal għanijiet mhux kummerċjali (inkluż parts tal-bdil, komponenti, aċċessorji u għodda)

44-45

C13

It-tagħmir importat għal finijiet mhux kummerċjali minn jew għan-nom ta' stabbiliment jew organizzazzjoni tar-riċerka xjentifika bbażati 'l barra mill-Unjoni

51

C14

Annimali tal-laboratorju u sustanzi bijoloġiċi jew kimiċi maħsubin għar-riċerka

53

C15

Sustanzi terapewtiċi ta' oriġini umana u reaġenti għall-klassifika tad-demm u tat-tessuti

54

C16

Strumenti u apparat maħsub għar-riċerka medika, li jistabilixxu djanjożi medika jew li jwettqu trattament mediku

57

C17

Sustanzi ta' referenza għall-kontroll tal-kwalità ta' prodotti mediċinali

59

C18

Prodotti farmaċewtiċi użati f'avvenimenti tal-isport internazzjonali

60

C19

Oġġetti għal organizzazzjonijiet ta' karità jew filantropiċi

61

C20

Oġġetti fl-Anness III maħsuba għall-persuni għomja

66

C21

Oġġetti fl-Anness IV maħsuba għall-persuni għomja, li jiġu importati minn persuni għomja nfushom għall-użu tagħhom stess (inklużi l-partijiet għall-bdil, il-komponenti, l-aċċessorji u l-għodod)

67(1)(a) u 67(2)

C22

Oġġetti fl-Anness IV maħsuba għall-persuni għomja, li jiġu importati minn ċerti istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet (inklużi l-partijiet għall-bdil, il-komponenti, l-aċċessorji u l-għodod)

67(1)(b) u 67(2)

C23

Oġġetti fl-Anness IV maħsuba għal persuni b'diżabilità oħra (minbarra persuni għomja) importati minn persuni b'diżabilità nfushom għall-użu tagħhom stess (inkluż partijiet għall-bdil, komponenti, aċċessorji u għodda)

68(1)(a) u 68(2)

C24

Oġġetti fl-Anness IV maħsuba għal persuni b'diżabilità oħra (minbarra persuni għomja) importati minn ċerti istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet (inkluż partijiet għall-bdil, komponenti, aċċessorji u għodda)

68(1)(b) u 68(2)

C25

Oġġetti importatati għall-benefiċċju ta' vittmi ta' diżastri

74

C26

Dekorazzjonijiet onorarji jew premijiet

81

C27

Rigali riċevuti fil-kuntest ta' relazzjonijiet internazzjonali

82

C28

Oġġetti li ser jintużaw minn monarki jew kapijiet ta' Stat

85

C29

Kampjuni ta' oġġetti ta' valur negliġibbli, li jkunu importati għal finijiet ta' promozzjoni kummerċjali

86

C30

Materjal stampat u materjal ta' reklamar importati għal skopijiet ta' promozzjoni kummerċjali

87-89

C31

Prodotti użati jew ikkunsmati f'fiera tal-kummerċ jew avveniment simili

90

C32

Oġġetti importati għal skopijiet ta' eżami, analiżi jew testijiet

95

C33

Kunsinni mibgħuta lill-organizzazzjonijiet li jipproteġu d-drittijiet tal-awtur jew drittijiet ta' brevett

102

C34

Letteratura ta' tagħrif turistiku

103

C35

Dokumenti u oġġetti mixxellanji

104

C36

Materjali anċillari għall-istivar u l-protezzjoni ta' oġġetti matul it-trasport tagħhom

105

C37

Tiben, għalf u oġġetti tal-ikel għall-annimali matul it-trasport tagħhom

106

C38

Karburant u żjut tal-magni preżenti f'vetturi tal-art b'mutur u kontenituri speċjali

107

C39

Materjali għal ċimiteri u monumenti għall-vittmi tal-gwerra

112

C40

Twiebet, urni funerarji jew oġġetti funerarji ta' tiżjin

113

C41

Eżenzjoni minn dazji fuq l-esportazzjoni

L-annimali domestikati li jiġu esportati fiż-żmien tat-trasferiment tal-attivitajiet agrikoli mill-Unjoni għal pajjiż terz

115

C51

Għalf u ikel li jakkumpanjaw annimali matul l-esportazzjoni tagħhom

121

C52Aċċettazzjoni temporanja

Proċedura

Artikolu tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446

Kodiċi

Pallets

208 u 209

D01

Kontejners

210 u 211

D02

Mezz ta' trasport

212

D03

Oġġetti personali u oġġetti għal finijiet sportivi importati minn vjaġġaturi

219

D04

Materjal għall-benessri tal-baħħara

220

D05

Materjal ta' għajnuna f'każ ta' diżastru

221

D06

Tagħmir mediku, kirurġiku u tal-laboratorju

222

D07

Annimali

223

D08

Oġġetti maħsuba għal attivitajiet marbuta maż-żona tal-fruntiera

224

D09

Midja tal-ħoss, tal-istampi jew tal-ġarr tad-dejta

225

D10

Materjal tar-reklami

225

D11

Tagħmir professjonali

226

D12

Materjal pedagoġiku u tagħmir xjentifiku

227

D13

L-ippakkjar, mimli

228

D14

L-ippakkjar, vojt

228

D15

Il-forom, il-mastri, il-blokki, id-disinji, l-abbozzi, l-istrumenti tal-kejl, tal-kontroll u tal-ittestjar kif ukoll oġġetti simili oħra

229

D16

Għodod u strumenti speċjali

230

D17

Oġġetti li għandhom jiġu ttestjati

231(a)

D18

Oġġetti importati, soġġġetti għal testijiet sodisfaċenti ta' aċċettazzjoni, b'rabta ma' kuntratt ta' bejgħ

231(b)

D19

Oġġetti użati għat-testijiet

231(c)

D20

Kampjuni

232

D21

Mezzi ta' sostituzzjoni ta' produzzjoni

233

D22

Oġġetti għall-esibizzjoni jew għall-użu f'avveniment pubbliku

234(1)

D23

Oġġetti għall-approvazzjoni (sitt xhur)

234(2)

D24

L-opri tal-arti, l-oġġetti ta' kollezzjoni u l-antikitajiet

234(3)(a)

D25

Oġġetti importati bil-għan li jinbiegħu bl-irkant

234(3)(b)

D26

Parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir

235

D27

Oġġetti importati f'sitwazzjonijiet partikolari li ma jkollhom l-ebda effett ekonomiku

236(b)

D28

Oġġetti importati għal perjodu li ma jiżboqx it-tliet xhur

236(a)

D29

L-ammissjoni temporanja b'eżenzjoni parzjali mid-dazji

206

D51Prodotti agrikoli

Proċedura

Kodiċi

Importazzjoni

L-użu tal-prezz unitarju għad-determinazzjoni tal-valur doganali għal ċerti oġġetti li jitħassru (Artikolu 72(2)(c) tal-Kodiċi u l-Artikolu 142(6) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447

E01

Valuri ta' importazzjoni standard (pereżempju: Ir-Regolament (KE) Nru 543/2011)

E02

Esportazzjoni

Prodotti agrikoli li għalihom intalbet rifużjoni, li jkunu soġġetti għal liċenzja tal-esportazzjoni (oġġetti ta' “L-Anness I”).

E51

Prodotti agrikoli li għalihom intalbet rifużjoni, li ma jeħtiġux liċenzja tal-esportazzjoni (oġġetti ta' “L-Anness I”)

E52

Prodotti agrikoli li għalihom intalbet rifużjoni, li jkunu esportati fi kwantitajiet żgħar, u li ma jeħtiġux ċertifikat tal-esportazzjoni (oġġetti ta' “L-Anness I”).

E53

Prodotti agrikoli li għalihom intalbet rifużjoni, li jkunu soġġetti għal ċertifikat tar-rifużjoni (oġġetti ta' “L-Anness I”).

E61

Il-prodotti agrikoli li għalihom intalbet rifużjoni, li ma jeħtiġux ċertifikat tar-rifużjoni (oġġetti mhux tal-“Anness I”)

E62

Il-prodotti agrikoli li għalihom intalbet rifużjoni, li jkunu esportati fi kwantitajiet żgħar, mingħajr ċertifikat tar-rifużjoni (oġġetti mhux ta' “L-Anness I”)

E63

Il-prodotti agrikoli li għalihom intalbet rifużjoni, li jkunu esportati fi kwantitajiet żgħar u li ma tqiesux fil-kalkolu tar-rati minimi tal-kontrolli.

E71

Oħra

Proċedura

Kodiċi

Importazzjoni

Eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni għall-oġġetti mibgħuta lura (l-Artikolu 203 tal-Kodiċi)

F01

Eżenzjoni mid-dazji tal-importazzjoni għall-oġġetti mibgħuta lura (ċirkostanzi speċjali previsti fl-Artikolu 159 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446: oġġetti agrikoli)

F02

Eżenzjoni mid-dazji tal-importazzjoni għall-oġġetti mibgħuta lura (ċirkostanzi speċjali previsti fl-Artikolu 158(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446: tiswija jew restawr)

F03

Prodotti pproċessati li jirritornaw lejn l-Unjoni wara li jkunu diġà ġew esportati jew esportati mill-ġdid, skont l-Artikolu 205(1) tal-Kodiċi

F04

Moviment ta' oġġetti li fuqhom trid titħallas is-sisa, b'arranġament ta' sospensjoni tad-dazju tas-sisa mill-post tal-importazzjoni skont l-Artikolu 17(1)(b) tad-Direttiva 2008/118/KE.

F06

 

 

Eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni tal-prodotti tas-sajd fil-baħar u ta' prodotti oħra li jkunu meħuda mill-baħar territorjali ta' pajjiż terz minn bastimenti rreġistrati jew imniżżlin fi Stat Membru u li jtajru l-bandiera ta' dak l-istat

F21

Eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni ta' prodotti minn prodotti tas-sajd fil-baħar u ta' prodotti oħra li jkunu meħuda mill-baħar territorjali ta' pajjiż terz minn bastimenti-fabbrika rreġistrati jew imniżżlin fi Stat Membru u li jtajru l-bandiera ta' dak l-istat

F22

Oġġetti li, wara li jkunu għaddew mill-proċedura tal-ipproċessar passiv, jitqiegħdu taħt il-proċedura tal-ħażna mingħajr is-sospensjoni tad-dazji tas-sisa

F31

Oġġetti li, wara li jkunu għaddew mill-proċedura tal-ipproċessar attiv, jitqiegħdu taħt il-proċedura tal-ħażna mingħajr is-sospensjoni tad-dazji