EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0096-20200401

Consolidated text: Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/96/UE tal-15 ta' Ottubru 2014 dwar ir-rekwiżiti għat-tikkettar, is-siġillar u l-imballaġġar ta' materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u ta' pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott, li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/96/2020-04-01

02014L0096 — MT — 01.04.2020 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

DIRETTIVA TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2014/96/UE

tal-15 ta' Ottubru 2014

dwar ir-rekwiżiti għat-tikkettar, is-siġillar u l-imballaġġar ta' materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u ta' pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott, li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE

(ĠU L 298 16.10.2014, p. 12)

Emendata bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

DIRETTIVA TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1813 tad-29 ta’ Ottubru 2019

  L 278

7

30.10.2019
▼B

DIRETTIVA TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2014/96/UE

tal-15 ta' Ottubru 2014

dwar ir-rekwiżiti għat-tikkettar, is-siġillar u l-imballaġġar ta' materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u ta' pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott, li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KEArtikolu 1

Rekwiżiti dwar it-tikkettar, is-siġillar u l-imballaġġar

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “materjal tal-propagazzjoni”, iċċertifikat b'mod uffiċjali bħala materjal prebażiku, bażiku jew iċċertifikat, kif ukoll il-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott, minn hawn 'il quddiem imsejħa “pjanti tal-frott”, iċċertifikati b'mod uffiċjali bħala materjal iċċertifikat, jiġu kkummerċjalizzati biss jekk ikunu konformi mar-rekwiżiti dwar it-tikkettar, is-siġillar u l-imballaġġar stabbiliti fl-Artikoli 2 u 4. Fejn xieraq, jista' jintuża dokument ta' akkumpanjament, kif stipulat fl-Artikolu 3, biex tiġi kkomplementata t-tikketta.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott li jikkwalifikaw bħala materjal CAC (Conformitas Agraria Communitatis) jiġu kkummerċjalizzati biss jekk ikunu konformi mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 fir-rigward tad-dokument tal-fornitur.

Artikolu 2

It-tikketta għal materjal prebażiku, bażiku jew iċċertifikat

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li għal materjal prebażiku, bażiku jew iċċertifikat tiġi mħejjija u mwaħħla tikketta li tkun konformi mal-paragrafi 2 sa 5. It-tikketta għandha titwaħħal mal-pjanti jew mal-partijiet tal-pjanti li għandhom jiġu kkumerċjalizzati bħala materjal tal-propagazzjoni jew bħala pjanti tal-frott, u dan għandu jsir mill-korp uffiċjali responsabbli. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-korp uffiċjali responsabbli jkun jista' jippermetti li l-fornitur iħejji u jwaħħal it-tikketta taħt is-superviżjoni tiegħu. Id-disinn tat-tikketta għandu jiġi stabbilit mill-korp uffiċjali responsabbli, b'konformità mal-paragrafi 2, 3 u 4.

Il-materjal tal-propagazzjoni jew il-pjanti tal-frott li huma parti mill-istess lott jistgħu jiġu kkummerċjalizzati b'tikketta waħda meta tali materjal jew tali pjanti jkunu parti mill-istess pakkett, mazz jew kontenitur, u meta dik it-tikketta titwaħħal skont it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 5.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-pjanti tal-frott li jkunu ta' età ta' sena jew aktar jiġu ttikkettati individwalment. F'dan il-każ, it-tikkettar jista' jsir fl-għalqa qabel ma l-pjanta tinqala' mill-għeruq, jew wara. Meta t-tikkettar isir aktar tard, pjanti tal-istess lott għandhom jinqalgħu mill-għeruq flimkien u jinżammu separati minn lottijiet oħra f'kontenituri ttikkettati sakemm dawk il-pjanti jiġu ttikkettati.

2.  Fuq it-tikketta għandha tingħata l-informazzjoni li ġejja:

(a) 

l-indikazzjoni “Regoli u standards tal-UE”;

(b) 

l-Istat Membru tat-tikkettar, jew il-kodiċi rispettiv;

(c) 

il-korp uffiċjali responsabbli jew il-kodiċi rispettiv;

(d) 

isem il-fornitur, jew in-numru ta' reġistrazzjoni/kodiċi tiegħu maħruġ mill-korp uffiċjali responsabbli;

(e) 

in-numru ta' referenza tal-pakkett jew mazz, in-numru tas-serje individwali, in-numru tal-ġimgħa jew in-numru tal-lott;

(f) 

l-isem botaniku;

(g) 

il-kategorija u, għall-materjal bażiku, anki n-numru tal-ġenerazzjoni;

(h) 

id-denominazzjoni tal-varjetà u, fejn xieraq, il-klonu. Fil-każ ta' riżomi li mhumiex parti minn varjetà, l-isem tal-ispeċi jew tal-ibridu interspeċifiku kkonċernat. Għal pjanti tal-frott imlaqqma, din l-informazzjoni għandha tingħata għar-riżoma u għall-parti mlaqqma ta' fuq. Fil-każ tal-varjetajiet li għalihom tkun għadha pendenti applikazzjoni għar-reġistrazzjoni uffiċjali jew għal dritt fuq varjetà ta' pjanta, din l-informazzjoni għandha tindika: id-“denominazzjoni proposta” u l-“applikazzjoni pendenti”;

(i) 

l-indikazzjoni “varjetà b'deskrizzjoni rikonoxxuta b'mod uffiċjali”, fejn xieraq;

(j) 

il-kwantità;

(k) 

il-pajjiż ta' produzzjoni u l-kodiċi rispettiv, meta l-pajjiż ta' produzzjoni jkun differenti mill-Istat Membru ta' tikkettar;

(l) 

is-sena tal-ħruġ;

(m) 

f'każ li t-tikketta oriġinali tinbidel b'tikketta oħra: is-sena tal-ħruġ tat-tikketta oriġinali.

3.  It-tikketta għandha tiġi stampata b'linka permanenti f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni, b'mod li l-kontenut tagħha jkun jidher b'mod ċar u jinqara faċilment.

▼M1

4.  Il-kulur tat-tikketta għandu jkun:

(a) 

abjad bi strixxa vjola dijagonali għall-materjal prebażiku;

(b) 

abjad għall-materjal bażiku;

(c) 

blu għall-materjal iċċertifikat.

▼B

5.  It-tikketta għandha titwaħħal fuq il-pjanti jew il-partijiet ta' pjanti li għandhom jiġu kkumerċjalizzati bħala materjal tal-propagazzjoni jew pjanti tal-frott. Meta tali pjanti jew partijiet ta' pjanti jkunu maħsuba biex jiġu kummerċjalizzati bħala parti minn pakkett, mazz jew kontenitur, it-tikketta għandha titwaħħal ma' dak il-pakkett, lott jew kontenitur.

Meta, b'konformità mat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, materjal tal-propagazzjoni jew pjanti tal-frott jiġu kkummerċjalizzati b'tikketta waħda, dik it-tikketta għandha titwaħħal mal-pakkett, il-mazz jew il-kontenitur li jirriżulta minn dak il-materjal tal-propagazzjoni jew minn dawk il-pjanti tal-frott.

Artikolu 3

Id-dokument ta' akkumpanjament għal materjal prebażiku, bażiku jew iċċertifikat

1.  Stat Membru jista' jistipula li l-korp uffiċjali responsabbli jew il-fornitur ikkonċernat, taħt is-superviżjoni tal-korp uffiċjali responsabbli, iħejju dokument ta' akkumpanjament għal lottijiet ta' varjetajiet jew tipi differenti ta' materjal prebażiku, bażiku jew iċċertifikat maħsuba biex jiġu kkumerċjalizzati flimkien, biex tiġi kkomplementata t-tikketta msemmija fl-Artikolu 2.

2.  Id-dokument ta' akkumpanjament għandu jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a) 

għandu jinkludi l-informazzjoni stabbilita fl-Artikolu 2(2), u kif indikat fuq it-tikketta rispettiva;

(b) 

għandu jkun miktub b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni;

(c) 

għandu jiġi ppreżentat mill-inqas f'żewġ kopji (kopja għall-fornitur u oħra għad-destinatarju);

(d) 

għandu jakkumpanja l-materjal mill-post tal-fornitur sal-post tal-benefiċjarju;

(e) 

għandu jinkludi l-isem u l-indirizz tad-destinatarju;

(f) 

għandu jinkludi d-data tal-ħruġ tad-dokument;

(g) 

għandu jinkludi, fejn xieraq, informazzjoni addizzjonali li hija rilevanti għal-lottijiet ikkonċernati.

3.  F'każ li l-informazzjoni fid-dokument ta' akkumpanjament tikkontradixxi l-informazzjoni inkluża fuq it-tikketta msemmija fl-Artikolu 2, għandha tingħata prijorità lill-informazzjoni li tidher fuq dik it-tikketta.

Artikolu 4

Rekwiżiti dwar is-siġillar u l-imballaġġar għal materjal prebażiku, bażiku jew iċċertifikat

1.  Meta materjal prebażiku, bażiku jew iċċertifikat jiġi kkumerċjalizzat f'lottijiet ta' żewġ pjanti jew partijiet ta' pjanti jew aktar, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-lottijiet ikunu omoġenji biżżejjed.

Pjanti jew partijiet ta' pjanti li jiffurmaw lottijiet ta' dan it-tip għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt (a) jew tal-punt (b):

(a) 

il-pjanti jew partijiet ta' pjanti jinsabu f'imballaġġ jew f'kontenitur issiġillat, skont kif definit fil-paragrafu 2; jew

(b) 

il-pjanti jew partijiet ta' pjanti jiffurmaw parti minn mazz, issiġillat skont kif definit fil-paragrafu 2.

2.  Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, “siġillar” tfisser: fil-każ ta' pakkett jew kontenitur, għeluq b'tali mod li ma jkunx jista' jsir ftuħ mingħajr ma ssir ħsara lill-mekkaniżmu tal-ftuħ, u fil-każ ta' mazz, li l-pjanti jiġu marbuta b'tali mod li l-pjanti jew il-partijiet tal-pjanti li jiffurmaw parti mill-mazz ma jkunux jistgħu jiġu separati minn xulxin mingħajr ma ssir ħsara lill-qafla jew lill-qfieli. Il-pakkett, il-kontenitur jew il-mazz għandhom jiġu ttikkettati b'tali mod li dawn ma jibqgħux validi jekk titneħħielhom it-tikketta.

▼M1

Artikolu 5

Id-dokument tal-fornitur għall-materjal CAC

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-materjal CAC li jiġi kkummerċjalizzat ikollu miegħu dokument imħejji mill-fornitur f’konformità mal-paragrafi 2, 3 u 4 (id-dokument tal-fornitur).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokument tal-fornitur ma jkunx jixbah lid-dokument ta’ akkumpanjament imsemmi fl-Artikolu 3 sabiex jiġi evitat li tinħoloq konfużjoni bejn dawn iż-żewġ dokumenti.

2.  Id-dokument tal-fornitur għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a) 

l-indikazzjoni “Regoli u standards tal-UE”;

(b) 

isem l-Istat Membru fejn ikun tħejja d-dokument, jew il-kodiċi rispettiv;

(c) 

il-korp uffiċjali responsabbli jew il-kodiċi rispettiv;

(d) 

isem il-fornitur, jew in-numru ta’ reġistrazzjoni/kodiċi tiegħu maħruġ mill-korp uffiċjali responsabbli;

(e) 

in-numru tas-serje individwali, in-numru tal-ġimgħa jew in-numru tal-lott;

(f) 

l-isem botaniku;

(g) 

l-indikazzjoni “materjal CAC”;

(h) 

id-denominazzjoni tal-varjetà u, fejn xieraq, il-klonu. Fil-każ tas-salvaġġ li ma jappartjenix għal varjetà: isem l-ispeċi jew l-ibridu interspeċifiku kkonċernat. Għall-pjanti tal-frott imlaqqma, din l-informazzjoni għandha tingħata għas-salvaġġ u għall-parti mlaqqma ta’ fuq. Fil-każ tal-varjetajiet li għalihom tkun għadha pendenti applikazzjoni għar-reġistrazzjoni uffiċjali jew għal dritt fuq varjetà ta’ pjanta, din l-informazzjoni għandha tindika: id-“denominazzjoni proposta” u “applikazzjoni pendenti”;

(i) 

id-data tal-ħruġ tad-dokument.

3.  Meta d-dokument tal-fornitur ikun imwaħħal mal-materjal CAC, il-kulur tiegħu għandu jkun isfar.

4.  Id-dokument tal-fornitur għandu jiġi stampat b’linka permanenti f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni, b’mod li l-kontenut tiegħu jkun jidher b’mod ċar u jinqara faċilment.

▼B

Artikolu 6

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2016. Għandhom jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 2017.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 7

Klawżola ta' reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-Artikolu 2(4) sal-1 ta' Jannar 2019.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 9

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Top