EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0884-20130704

Consolidated text: Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat- 22 ta’ Diċembru 2011 dwar il-miżuri ta’ emerġenza rigward ross modifikat ġenetikament mhux awtorizzat fi prodotti tar-ross li joriġinaw miċ-Ċina u li tħassar id-Deċiżjoni 2008/289/KE (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (2011/884/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/884/2013-07-04

2011D0884 — MT — 04.07.2013 — 001.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta’ Diċembru 2011

dwar il-miżuri ta’ emerġenza rigward ross modifikat ġenetikament mhux awtorizzat fi prodotti tar-ross li joriġinaw miċ-Ċina u li tħassar id-Deċiżjoni 2008/289/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/884/UE)

(ĠU L 343, 23.12.2011, p.140)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI tat-13 ta’ Ġunju 2013

  L 162

10

14.6.2013
▼B

DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta’ Diċembru 2011

dwar il-miżuri ta’ emerġenza rigward ross modifikat ġenetikament mhux awtorizzat fi prodotti tar-ross li joriġinaw miċ-Ċina u li tħassar id-Deċiżjoni 2008/289/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/884/UE)IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel ( 1 ), u b'mod partikolari l-Artikolu 53(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikoli 4(2) u 16(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament ( 2 ) jistipula li l-ebda ikel jew għalf modifikat ġenetikament ma għandu jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni sakemm ma jkunx kopert minn awtorizzazzjoni mogħtija skont dak ir-Regolament. L-Artikoli 4(3) u 16(3) tal-istess Regolament jistipulaw li l-ebda ikel u għalf modifikat ġenetikament ma jista' jkun awtorizzat sakemm ma jiġix muri b'mod adegwat u suffiċjenti li ma jkollux effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem, is-saħħa tal-annimali jew l-ambjent, li ma jqarraqx bil-konsumatur jew l-utent, u li ma jkunx differenti mill-ikel jew mill-għalf li maħsub jissostitwixxi sal-punt li l-konsum normali tiegħu jkollu żvantaġġi fir-rigward tan-nutriment għall-bnedmin jew għall-annimali.

(2)

F'Settembru 2006, kienu skoperti prodotti tar-ross li joriġinaw jew ġew ikkonsenjati miċ-Ċina kkontaminati mir-ross modifikat ġenetikament mhux awtorizzat Bt 63, fir-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja u s-Sistema Rapida ta’ Twissija għall-Ikel u l-Għalf (RASFF) ġiet mgħarrfa bihom. Minkejja l-miżuri mħabbra mill-awtoritajiet Ċiniżi biex tiġi kkontrollata l-preżenza ta’ dak l-Organiżmu Ġenetikament Modifikat (OĠM) mhux awtorizzat, ġew irrappurtati sussegwentement bosta twissijiet oħrajn dwar il-preżenza ta’ ross modifikat ġenetikament mhux awtorizzat Bt 63.

(3)

Meta tqiesu t-twissijiet kontinwi u n-nuqqas ta’ garanziji suffiċjenti mill-awtoritajiet kompetenti Ċiniżi rigward in-nuqqas ta’ ross modifikat ġenetikament mhux awtorizzat Bt 63 fi prodotti li joriġinaw u li huma kkonsenjati miċ-Ċina, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/289/KE ( 3 ) li tintroduċi miżuri ta’ emerġenza rigward il-Bt 63 OĠM mhux awtorizzat fil-prodotti tar-ross kienet adottata. Dik id-Deċiżjoni kienet tirrikjedi li qabel it-tqegħid fis-suq, l-operaturi għandhom iressqu rapport analitiku lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru rilevanti li juri li l-konsenja tal-prodotti tar-ross ma kinitx ikkontaminata minn ross modifikat ġenetikament Bt 63. Barra minn hekk, dik id-Deċiżjoni stipulat li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri xierqa, inkluż teħid ta’ kampjuni b'mod fortuwitu u analiżi mwettqa bl-użu ta’ metodu speċifiku deskritt fih, li jikkonċerna prodotti ppreżentati għall-importazzjoni jew li diġà qegħdin fuq is-suq.

(4)

F'Marzu 2010, il-Ġermanja nnotifikat lill-RASFF bil-preżenza ta’ varjetajiet ġodda ta’ ross li fihom elementi ġenetiċi mhux awtorizzati li jikkodifikaw ir-reżistenza għall-insetti li kellhom karatteristiċi simili għall-OĠM Kefeng 6. Sussegwentement, bosta twissijiet simili addizzjonali kienu nnotifikati, li flimkien ma’ Kefeng 6, inkludew ukoll il-preżenza ta’ linja oħra ta’ ross reżistenti għall-insetti li kien fih elementi ġenetiċi simili għall-OĠM Kemingdao 1 (KMD1). Kefeng 6 u KMD 1 mhuma awtorizzati la fl-Unjoni u lanqas fiċ-Ċina.

(5)

In-notifiki tal-RASFF kollha ġew innotifikati lill-awtoritajiet Ċiniżi rilevanti u addizzjonalment il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet kemm f'Ġunju 2010 u kemm fi Frar 2011 biex titlob azzjoni biex tindirizza l-għadd ta’ twissijiet.

(6)

L-Uffiċċju Alimentari u Veterinarju wettaq spezzjoni fiċ-Ċina f'Ottubru 2008 bl-għan li tiġi vvalutata l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/289/KE, li sussegwentement ġiet segwita minn missjoni oħra f'Marzu 2011. Il-konklużjonijiet tal-missjoni tal-2008 u s-sejbiet inizjali tal-missjoni tal-2011 indikaw inċertezza rigward il-livell, it-tip u l-għadd ta’ varjetajiet ta’ ross modifikat ġenetikament li seta' kkontamina l-prodotti tar-ross li joriġinaw jew li huma kkonsenjati miċ-Ċina, u li għalhekk kien hemm riskju għoli ta’ introduzzjonijiet oħra ta’ OĠM mhux awtorizzati fi prodotti tar-ross bħal dawn.

(7)

Fid-dawl tas-sejbiet tal-missjonijiet tal-2008 u l-2011 tal-Uffiċċju Alimentari u Veterinarju, u l-bosta notifiki tal-RASFF li kkonċernaw okkorrenzi ta’ ross modifikat ġenetikament mhux awtorizzat, il-miżuri stipulati mid-Deċiżjoni 2008/289/KE għandhom jissaħħu b'tali mod li jipprevjenu li kwalunkwe prodott ikkontaminat jitqiegħed fis suq tal-Unjoni. Għalhekk huwa neċessarju li d-Deċiżjoni 2008/289/KE tinbidel permezz ta’ din id-Deċiżjoni.

(8)

Meta tqis il-fatt li l-ebda prodott tar-ross ġenetikament modifikat ma huwa awtorizzat fl-Unjoni, huwa xieraq li jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri stipulati fid-Deċiżjoni 2008/289/KE, li huwa limitat għal ross modifikat ġenetikament Bt 63, u biex dan jitwessa' għall-organiżmi modifikati ġenetikament kollha li jinsabu fil-prodotti tar-ross li joriġinaw jew li huma kkonsenjati miċ-Ċina. L-obbligu li jiġi pprovdut rapport analitiku dwar it-teħid tal-kampjuni u l-analiżi li turi n-nuqqas ta’ okkorrenzi ta’ ross modifikat ġenetikament, stabbilit mid-Deċiżjoni 2008/289/KE, għandu jinżamm. Madankollu, huwa xieraq li l-Istat Membru jsaħħaħ il-kontrolli permezz ta’ frekwenza akbar ta’ teħid ta’ kampjuni u analiżi li għandha tkun iffissata għal 100 % tal-konsenji kollha tal-prodotti tar-ross li joriġinaw miċ-Ċina, u li jintroduċi l-obbligu għall-operaturi tal-ikel u l-għalf biex javżaw minn qabel bid-data, il-ħin u l-post stmat għall-wasla fiżika tal-konsenja.

(9)

Il-metodoloġiji tat-teħid tal-kampjuni għandhom rwol kruċjali fil-ksib ta’ riżultati rappreżentattivi u komparabbli; għalhekk huwa xieraq li jiġi definit protokoll komuni għat-teħid tal-kampjuni u l-analiżi għall-kontroll tan-nuqqas ta’ ross modifikat ġenetikament fl-importazzjonijiet li joriġinaw miċ-Ċina. Il-prinċipji għal proċeduri ta’ teħid ta’ kampjuni affidabbli għal materja prima agrikola fi kwantità huma stipulati fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2004/787/KE tal-4 ta’ Ottubru 2004 dwar il-gwida teknika għat-teħid tal-kampjuni u s-sejba ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u materjal prodott minn organiżmi modifikati ġenetikament bħala prodotti jew fi prodotti fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003 ( 4 ) u għal ikel preppakkjat f'CEN/TS 15568 jew ekwivalenti. Fir-rigward tal-għalf, għandhom japplikaw dawk il-prinċipji li huma stipulati fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009 tas-27 Jannar 2009 li jistabbilixxi l-metodi ta’ teħid ta’ kampjuni u analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-għalf ( 5 ).

(10)

Minħabba l-għadd ta’ okkorrenzi potenzjali ta’ ross modifikat ġenetikament, in-nuqqas ta’ metodi ta’ detezzjoni u kampjuni ta’ kontroll ta’ kwalità u kwantità adegwata, u sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli, huwa xieraq li l-metodu għat-teħid tal-kampjuni u l-analiżi stipulat fid-Deċiżjoni 2008/289/KE jinbidel bil-metodi ta’ monitoraġġ analitiku stipulat fl-Anness II.

(11)

Il-metodi l-ġodda proposti tal-monitoraġġ għall-analiżi għandhom ikunu bbażati fuq ir-Rakkomandazzjoni 2004/787/KE. Huma jqisu b'mod partikolari li l-metodi disponibbli bħalissa jkunu kwalitattivi u għandhom jindirizzaw is-sejba ta’ OĠM mhux awtorizzat li għalih ma hemm l-ebda limitu ta’ tolleranza għat-teħid tal-kampjuni u l-analiżi.

(12)

Il-Laboratorju ta’ Referenza Ewropew għall-Ikel u l-Għalf Ġenetikament Modifikat (EU-RL GMFF) fi ħdan iċ-Ċentru għar-Riċerka Konġunta (JRC) ivverifika u kkonferma l-adattabilità tal-metodi ta’ monitoraġġ proposti għas-sejba ta’ ross modifikat ġenetikament.

(13)

Għall-fini tat-teħid tal-kampjuni u tal-attivitajiet għas-sejba meħtieġa biex prodotti li fihom okkorrenzi ta’ ross mhux awtorizzat ma jitħallewx jitqiegħdu fis-suq, hemm bżonn kemm l-operaturi kif ukoll is-servizzi uffiċjali jsegwu dawk il-metodi ta’ teħid ta’ kampjuni u analiżi stipulati fl-Anness II. B'mod partikolari huwa neċessarju li titqies il-gwida stipulata fl-EU-RL GMFF rigward l-applikazzjoni ta’ dawn il-metodi.

(14)

Prodotti tar-ross, kif elenkati fl-Anness I, li joriġinaw u jiġu kkonsenjati miċ-Ċina, għandhom ikunu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera biss jekk ikunu akkumpanjati minn rapport analitiku u ċ-ċertifikat tas-saħħa maħruġ mill-Ispezzjoni tad-Dħul u l-Ħruġ u l-Uffiċċju tal-Kwarantina tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina (AQSIQ) b'konformità mal-mudelli stipulati fl-Anness III u IV ta’ din id-Deċiżjoni.

(15)

Sabiex wieħed ikun jista' jkollu valutazzjoni kontinwa tal-miżuri ta’ kontroll, huwa xieraq li jiġi introdott obbligu għall-Istati Membri li jirrappurtaw regolarment lill-Kummissjoni rigward kontrolli uffiċjali ta’ konsenji ta’ prodotti tar-ross li joriġinaw jew ikkonsenjati miċ-Ċina.

(16)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni għandhom ikunu proporzjonali u mhux restrittivi għall-kummerċ aktar milli meħtieġ u għalhekk għandhom ikopru biss prodotti li joriġinaw fi jew huma kkunsinnati miċ-Ċina u meqjusa bħala li huma probabbilment ikkontaminati b'okkorrenzi ta’ ross modifikat ġenetikament mhux awtorizzat. Meta wieħed iqis il-firxa ta’ prodotti li jistgħu jiġu kkontaminati b'dawk l-okkorrenzi ta’ ross modifikat ġenetikament mhux awtorizzat, ikun xieraq li fil-mira jkun hemm lista tal-prodotti kollha tal-ikel jew l-għalf li għandhom ir-ross imniżżel bħala ingredjent. Xi prodotti, madankollu, jista' jkun jew ma jkunx fihom ir-ross, ikunu magħmula mir-ross jew le, jew prodotti mir-ross jew le. Għalhekk jidher li jkun proporzjonali li l-operaturi jitħallew joħorġu dikjarazzjoni sempliċi meta l-prodott ma jkunx fih ir-ross jew ma jkunx magħmul jew prodott minnu, biex b'hekk jiġu evitati l-analiżi u ċ-ċertifikazzjoni obbligatorja.

(17)

Is-sitwazzjoni fir-rigward tal-kontaminazzjoni possibbli ta’ prodott tar-ross b'linji ta’ ross modifikat ġenetikament mhux awtorizzat għandha tiġi riveduta fi żmien sitt xhur sabiex ikun ivvalutat jekk il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni għadhomx meħtieġa.

(18)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:▼M1

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

1.  Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għall-prodotti elenkati fl-Anness I, li joriġinaw miċ-Ċina jew ġew konsenjati minnha.

2.  L-Istati Membri jistgħu jwettqu kontrolli fiżiċi aleatorji skont l-Anness II ta’ din id-Deċiżjoni dwar l-ikel u l-għalf li joriġina fiċ-Ċina jew ikkonsenjat minnha minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1 iżda li jistgħu jikkonsistu, fihom jew huma prodotti mir-ross, sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-Artikolu 4(3) u 16(3) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

3.  Din id-Deċiżjoni m’għandhiex tapplika għal kunsinni tal-ikel u l-għalf imsemmija fil-paragrafi 1 li huma destinati għall-konsum u l-użu personali biss. F’każ ta’ dubju, l-oneru tal-provi huwa fuq min jirċievi l-konsenja.

▼B

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.  Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002, l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali ( 6 ) u l-Artikolu 3 (b) u (c) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 669/2009 ( 7 ) dwar iż-żieda fil-livell tal-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq l-importazzjoni ta’ ċertu għalf u ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali.

2.  Għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

Lott : kwantità distinta u speċifikata ta’ materjal.

(b)

Kampjun inkrementali : kwantità żgħira u kostanti ta’ prodott meħud minn kull punt ta’ teħid ta’ kampjuni individwali tal-lott mill-ispessur kollu tiegħu (teħid ta’ kampjuni statiku), jew meħud mill-fluss tal-prodotti f'moviment f'temp ta’ ħin determinat (teħid ta’ kampjuni dinamiku).

(c)

Kampjun ta’ kwantità : kwantità ta’ prodott miksub bil-kumbinazzjoni u t-taħlit tal-inkrementi meħuda minn lott speċifiku.

(d)

Kampjun tal-laboratorju : il-kwantità ta’ prodott meħud mill-kampjun ta’ kwantità maħsub għall-ispezzjoni u l-ittestjar fil-laboratorju.

(e)

Kampjun analitiku : kampjun tal-laboratorju omoġenizzat, li jikkonsisti jew mill-kampjun tal-laboratorju kollu jew porzjon rappreżentattiv tiegħu.

▼M1

Artikolu 3

Notifika minn qabel

1.  L-operaturi tan-negozju tal-għalf u l-ikel jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jagħtu notifika adegwata bil-quddiem dwar id-data u l-ħin tal-wasla fiżika tal-konsenja u n-natura tal-konsenja lill-awtoritajiet kompetenti fil-Post ta’ Spezzjoni fuq il-Fruntiera jew fil-Punt tad-Dħul Magħżul, kif xieraq. L-operaturi jridu jindikaw ukoll jekk il-klassifikazzjoni tal-prodott hiex ta’ ikel jew għalf.

2.  Għal dak il-għan, għandhom jimlew il-partijiet relevanti tad-dokument komuni tad-dħul (DKD) imsemmi fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 669/2009, jew id-dokument veterinarju komuni ta’ Dħul (CVED), kif inhu previst fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 136/2004 ( 8 ), u jibagħtu dak id-dokument lill-awtorità kompetenti fil-post ta’ spezzjoni fil-fruntiera jew fil-punt tad-dħul magħżul kif xieraq, mill-inqas ġurnata waħda tax-xogħol qabel ma tasal il-konsenja.

3.  Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx japplikaw għal prodotti msemmija fl-Anness I li ma fihomx ross, ma jikkonsistux minn ross, jew ma humiex prodotti mir-ross.

▼B

Artikolu 4

Il-kundizzjonijiet għall-importazzjoni

▼M1

1.  Kull konsenja ta’ prodotti msemmija fl-Artikolu 1 għandha tkun akkumpanjata minn rapport analitiku għal kull lott, u minn ċertifikat tas-saħħa skont il-mudelli stabbiliti fl-Annessi III u IV, kompluti, iffirmati u vverifikati minn rappreżentant awtorizzat tal-“Ispezzjoni tad-Dħul u l-Ħruġ u l-Uffiċċju tal-Kwarantina tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina” (AQSIQ). Ir-rapport analitiku u ċ-ċertifikat tas-saħħa għandhom jitfasslu f’lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tal-importazzjoni, jew f’xi lingwa oħra li l-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru jkunu ddeċidew li jaċċettaw.

2.  Meta prodott imsemmi fl-Anness I ma fihx ross, ma jikkonsistix minn ross jew ma jkunx prodott mir-ross, minflok ir-rapport analitiku u ċ-ċertifikat tas-saħħa tista’ tingħata stqarrija mill-operatur responsabbli mill-konsenja li tindika li l-ikel jew għalf ma fihx ross u mhux magħmul jew prodott mir-ross. Iċ-ċertifikati tas-saħħa għandhom jitfasslu f’lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tal-importazzjoni, jew f’xi lingwa oħra li l-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru jkunu ddeċidew li jaċċettaw.

▼B

3.  It-teħid ta’ kampjuni u l-analiżi għall-finijiet tar-rapport analitiku msemmi fil-paragrafu 1 għandu jsir b'konformità mal-Anness II.

4.  Kull konsenja għandha tiġi identifikata mill-kodiċi li jidher fiċ-ċertifikat tas-saħħa. Kull borża individwali, jew forma oħra ta’ ppakkjar, tal-konsenja għandha tiġi identifikata minn dan il-kodiċi.

▼M1

Artikolu 5

Kontrolli uffiċjali

1.  Kull konsenja ta’ prodotti msemmija fl-Artikolu 1 hija soġġetta għal kontrolli dokumentarji biex tiġi żgurata l-konformità mal-kundizzjonijiet tal-importazzjoni stipulati fl-Artikolu 4.

2.  Meta konsenja ta’ prodotti minbarra dawk deskritti fl-Artikolu 4(2) ma tkunx akkumpanjata minn ċertifikat tas-saħħa u r-rapport analitiku stipulat fl-Artikolu 4, il-konsenja għandha tintbagħat mill-ġdid lejn il-pajjiż tal-oriġini jew tinqered.

3.  Meta konsenja tkun akkumpanjata miċ-ċertifikat tas-saħħa u r-rapport analitiku stipulati fl-Artikolu 4, l-awtorità kompetenti għandha tieħu kampjun għall-analiżi b’konformità mal-Anness II għall-preżenza ta’ OĠM mhux awtorizzati bi frekwenza ta’ 100 %. Jekk il-konsenja tkun tikkonsisti minn bosta lottijiet, kull lott għandu jintbagħat għat-teħid tal-kampjuni u l-analiżi.

4.  L-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza li l-konsenja tkompli fi triqitha sakemm joħorġu r-riżultati tal-kontrolli fiżiċi. F’dak il-każ, il-konsenja għandha tibqa’ taħt il-kontroll kontinwu tal-awtoritajiet kompetenti sakemm joħorġu r-riżultati tal-kontrolli fiżiċi.

5.  Wara li jintemmu l-kontrolli stipulati fil-paragrafi 1 sa 4, l-awtorità kompetenti għandha:

(a) timla l-parti rilevanti tal-Parti II tad-DKD jew, fejn xieraq, is-CVED; u l-uffiċjal responsabbli tal-awtorità kompetenti jittimbra u jiffirma l-oriġinal ta’ dak id-dokument;

Id-DKD jew, fejn xieraq, is-CVED, jista’ jitlesta biss meta r-riżultat tal-analiżi msemmija fil-paragrafu 3 jkun disponibbli.

(b) jagħmlu u jżommu kopja tad-DKD iffirmat u ttimbrat jew, fejn xieraq, tas-CVED.

Id-DKD oriġinali jew, fejn xieraq, is-CVED oriġinali jmur mal-konsenja tul il-vjaġġ tagħha sakemm tasal fid-destinazzjoni msemmija fid-DKD jew CVED.

6.  Ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera tal-konsenji għandu jkun permess biss meta, wara t-teħid tal-kampjuni u l-analiżi li jitwettqu skont l-Anness II, il-lottijiet kollha ta’ dik il-konsenja jitqiesu bħala konformi mal-Liġi tal-Unjoni. Din il-ħtieġa tapplika wkoll għal konsenji ttestjati f’konformità mal-Artikolu 1 (2).

▼B

Artikolu 6

Rappurtar lill-Kummissjoni

1.  L-Istati Membri għandhom iħejju rapport kull tliet xhur, li jagħti rendikont tar-riżultati kollha tat-testijiet analitiċi kollha mwettqa fit-tliet xhur ta’ qabel fuq konsenji ta’ prodotti msemmija fl-Artikolu 1.

Dawk ir-rapporti għandhom jinbagħtu lill-Kummissjoni matul ix-xahar ta’ wara kull perjodu ta’ tliet xhur, f'April, Lulju, Ottubru, u Jannar.

2.  Ir-rapport għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a) in-numru ta’ konsenji li minnhom ittieħdu l-kampjuni għall-analiżi;

(b) ir-riżultati tal-kontrolli kif stipulat fl-Artikolu 5;

(c) l-għadd ta’ konsenji li ġew irrifjutati minħabba n-nuqqas ta’ ċertifikat tas-saħħa jew rapport analitiku.

Artikolu 7

Qsim ta’ konsenja

Il-konsenji ma għandhomx jinqasmu qabel jitlestew il-kontrolli uffiċjali kollha mill-awtoritajiet kompetenti.

F'każ ta’ qsim sussegwenti wara kontroll uffiċjali, kopja awtentika taċ-ċertifikat tas-saħħa u tar-rapport analitiku għandha takkumpanja kull parti tal-konsenja maqsuma.

Artikolu 8

Spejjeż

L-ispejjeż kollha li jirriżultaw mill-kontrolli uffiċjali inkluż it-teħid tal-kampjuni, l-analiżi, il-ħażna u kull miżura li tittieħed wara nuqqas ta’ konformità għandu jagħmel tajjeb għalihom l-operatur tan-negozju tal-għalf u l-ikel.

▼M1

Artikolu 9

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Sal-5 ta' Awwissu 2013, l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ konsenji tal-oġġetti tal-ikel imsemmija fl-Artikolu 1(1) bl-eċċezzjoni tal-prodotti tal-Anness I li jikkorrispondu għall-Kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda 1905 90 60, 1905 90 90 u 2103 90 90, li jkunu fiżikament waslu fl-Unjoni qabel [id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni], anke jekk id-DKD ma jkunx ġie trażmess lill-awtorità kompetenti mill-inqas jum tax-xogħol qabel il-wasla fiżika tal-konsenja kif meħtieġ mill-Artikolu 3(2), sakemm ir-rekwiżiti l-oħra stabbiliti fl-Artikolu 3 jiġu mħarsa.

Sal-5 ta' Ottubru 2013, l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ konsenji ta’ prodotti li jikkorrispondu fl-Anness I għall-Kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda 1905 90 60, 1905 90 90 u 2103 90 90, li ma jilħqux il-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 u 4, sakemm l-awtorità kompetenti tkun wettqet teħid ta’ kampjuni u analiżi skont l-Artikolu 5(3).

Artikolu 10

Reviżjoni tal-miżuri

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni għandhom jiġu riveduti regolarment sabiex iqisu, fejn xieraq, żviluppi ġodda fir-rigward tal-preżenza ta’ OĠM mhux awtorizzati f’prodotti li joriġinaw fi jew huma konsenjati miċ-Ċina, jew rigward il-progress xjentifiku u tekniku l-metodi għat-teħid ta’ kampjuni u ta’ analiżi pprovduti f’din id-Deċiżjoni.

▼B

Artikolu 11

Revoka

Id-Deċiżjoni 2008/289/KE hija b'dan irrevokata.

Referenzi għad-Deċiżjoni rrevokata għandhom jiġu mifhuma bħala referenzi għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 12

Id-dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

▼M1
ANNESS ILISTA TA’ PRODOTTI

Prodott

Kodiċi NM

Ross fil-ħliefa (“paddy” jew aħrax)

1006 10

Ross bla ħliefa (brown)

1006 20

Ross mitħun jew nofsu mitħun, kemm jekk illustrat jew igglejżjat jew le

1006 30

Ross imfarrak

1006 40 00

Dqiq tar-ross

1102 90 50

Ross mitħun oħxon (groats) u pasta

1103 19 50

Gerbub tar-ross

1103 20 50

Ross imqatta’ rqiq

1104 19 91

Qmuħ taċ-ċereali rrumblati jew imqattgħin f’biċċiet irqaq (għajr għal qmuħ tal-ħafur, qamħ, segala, qamħirrum u xgħir, u ross imqatta’ f’biċċiet irqaq)

1104 19 99

Lamtu tar-ross

1108 19 10

Tħejjijiet għall-użu mit-trabi, f’imballaġġ għall-bejgħ bl-imnut

1901 10 00

Għaġin mhux imsajjar, mhux mimli jew ippreparat mod ieħor, li fih il-bajd

1902 11 00

Għaġin mhux imsajjar, mhux mimli u mhux ippreparat b’modi oħrajn, li ma fihx bajd

1902 19

Għaġin mimli, imsajjar jew ippreparat mod ieħor jew le

1902 20

Għaġin ieħor (għajr għal għaġin mhux imsajjar, mhux mimli u mhux ippreparat b’modi oħrajn, u għajr għal għaġin mimli, sew jekk imsajjar jew le jew ippreparat b’modi oħrajn)

1902 30

Ikel ippreparat bl-infiħ jew ix-xiwi ta’ ċereali jew prodotti ta’ ċereali, miksuba minn ross

1904 10 30

Preparazzjoni tat-tip Müsli bbażata fuq qxur taċ-ċereali mhux mixwijin

1904 20 10

Ikel ippreparat miksub minn bċejjeċ ta’ ċereali mhux inkaljati jew minn taħlitiet ta’ bċejjeċ ta’ ċereali mhux inkaljati u ta’ ċereali inkaljati jew ċereali minfuħa, miksuba minn ross (għajr għal preparazzjonijiet tat-tip Müsli bbażati fuq bċejjeċ ta’ ċereali mhux inkaljati)

1904 20 95

Ross, imsajjar minn qabel jew ippreparat b’modi oħrajn, mhux speċifikat jew inkluż imkien ieħor (għajr għal dqiq, xgħir mitħun oħxon u smida, preparazzjonijiet tal-ikel miksuba bl-infiħ jew ix-xiwi jew bċejjeċ ta’ ċereali mhux inkaljati jew minn taħlitiet ta’ bċejjeċ ta’ ċereali mhux inkaljati u bċejjeċ ta’ ċereali inkaljati jew ċereali minfuħa)

1904 90 10

Karta tar-ross

ex190590 20

Gallettini

1905 90 45

Prodotti estrużi jew espanduti, għat-togħma jew melħin

1905 90 55

Prodotti mogħtija forma jew mkabbrin, bil-ħlewwa (eż. Ħelu tal-frott, ħobż tal-passolina, panettone, meringues, Stollen tal-Milied, croissants, u xogħol ieħor tal-furnara)

1905 90 60

Prodotti mgħotija forma jew mkabbrin, mhux bil-ħlewwa, mhux aromatizzati u lanqas immellħa (eż. Pizzez, quiches u prodotti oħra mhux ħelwin tal-furnar.)

1905 90 90

Zlazi u preparati tagħhom; kondimenti mħalltin u ħwawar imħalltin

2103 90 90

Nuħħala, ponot u residwi oħra, sew jekk fl-għamla ta’ pritkuni u sew jekk le, derivati mill-għarbiel, it-tħin jew ipproċessar ieħor ta’ ross b’kontenut ta’ lamtu li ma jaqbiżx il-35 % bil-piż

2302 40 02

Nuħħala, ponot u residwi oħra, sew jekk fl-għamla ta’ pritkuni u sew jekk le, derivati mill-għarbiel, it-tħin jew ipproċessar ieħor ta’ ross, għajr għal dak b’kontenut ta’ lamtu li ma jaqbiżx il-35 % bil-piż

2302 40 08

▼B
ANNESS II

Metodi ta’ teħid ta’ kampjuni u analiżi għall-kontroll uffiċjali rigward organiżmu ġenetikament modifikat mhux awtorizzat fil-prodotti tar-ross li joriġinaw miċ-Ċina

1.   Dispożizzjonijiet ġenerali

Kampjuni maħsuba għall-kontroll uffiċjali għan-nuqqas ta’ ross MĠ fi prodotti tar-ross għandhom jittieħdu skont il-metodi deskritti f'dan l-Anness. Il-kampjuni ta’ kwantità miksuba b'dak il-mod għandhom jitqiesu bħala rappreżentattivi tal-lottijiet minn fejn ittieħdu.

2.   Teħid ta’ kampjuni

2.1.   Lottijiet tat-teħid tal-kampjuni ta’ materja prima ta’ kwantità u prepazzjoni tal-kampjuni analitiċi

L-għadd ta’ kampjuni inkrimentali li jagħmlu l-kampjun ta’ kwantità u l-preparazzjoni tal-kampjuni analitiċi għandhom isiru skont ir-Rakkomandazzjoni 2004/787/KE u r-Regolament (KE) Nru 152/2009 għall-għalf. Id-daqs tal-kampjun tal-laboratorju għandu jkun ta’ 2,5 kg imma jista' jitnaqqas b'500 gramm għall-ikel u l-għalf ipproċessat. Għall-fini tal-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 882/2004, għandu jittieħed it-tieni kampjun mill-kampjun aggregat.

2.2.   Teħid ta’ kampjuni ta’ ikel u għalf preppakkjat

L-għadd ta’ kampjuni inkrementali għall-kostituzzjoni tal-kampjun ta’ kwantità u l-preparazzjoni tal-kampjuni analitiċi għandhom isiru skont ►M1  CEN/TS 15568: 2007 ◄ jew ekwivalenti. Id-daqs tal-kampjun tal-laboratorju għandu jkun ta’ 2,5 kg imma jista' jitnaqqas b'500 gramma għall-ikel u l-għalf ipproċessat. Għall-fini tal-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 882/2004, għandu jittieħed it-tieni kampjun mill-kampjun aggregat.

3.   Analiżi tal-kampjun tal-laboratorju

L-analiżi tal-laboratorju fil-punt tal-oriġini għandha ssir f'laboratorju AQSIQ magħżul, u qabel ir-rilaxx fiċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni f'laboratorju tal-kontroll uffiċjali magħżul fi Stat Membru. Testijiet ta’ monitoraġġ għandhom isiru b'PCR f'ħin reali skont il-metodu ppubblikat mill-EU-RL GMFF ( 9 ), tal-inqas għall-elementi ġenetiċi li ġejjin: il-promotur 35S tas-CAMV (il-Virus Możajk tal-Pastard), it-terminatur NOS (nopalina sintasi) mill-Agrobacterium tumefaciens u l-CryIAb, CryIAc u/jew CryIAb/CryIAc maħdumin mill-Bacillus thuringiensis.

▼M1

Fil-każ ta’ kampjuni ta’ ħbub, il-laboratorju tal-kontroll magħżul għandu jieħu mill-kampjun tal-laboratorju omoġenizzat erba’ kampjuni analitiċi ta’ 240 gramma (l-ekwivalenti ta’ 10 000 ħabba ross). L-erba’ kampjuni analitiċi għandhom jintaħnu u jiġu analizzati ulterjorment b’mod separat. Żewġ estrazzjonijiet għandhom isiru minn kull kampjun analitiku. Għandu jsir test PCR għal kull element ġenetiku ĠM għal kull estrazzjoni b’konformità mal-metodi ta’ monitoraġġ dettaljati fil-punt 4 hawn taħt.

Għall-prodotti pproċessati bħad-dqiq, l-għaġin jew il-lamtu kampjun analitiku wieħed ta’ 125 g għandu jkun ippreparat mill-kampjun tal-laboratorju omoġenizzat. Dan il-kampjun analitiku għandu jintaħan, u minn dan il-kampjun żewġ estrazzjonijiet għandhom isiru b’test PCR għal kull element ġenetiku ĠM għal kull estrazzjoni b’konformità mal-metodi ta’ monitoraġġ dettaljati fil-punt 4.

Il-konsenja għandha titqies mhux konformi jekk tal-inqas element ġenetiku ĠM jitqies bħala li jista’ jinqabad f’talanqas kampjun analitiku wieħed tal-konsenja skont il-linji gwida stipulati fir-rapport tal-Laboratorju ta’ Referenza tal-Unjoni Ewropea għall-OĠM (EURL għal OĠM).

▼B

4.

Il-metodi analitiċi li ġejjin għandhom jintużaw:

(a) Għall-monitoraġġ tal-promotur 35S tas-CAMV (il-Virus Możajk tal-Pastard) u t-terminatur NOS (nopalina sintasi) mill-Agrobacterium tumefaciens.

ISO 21570: 2005 Metodi ta’ analiżi għas-sejba ta’ organiżmi ġenetikament modifikati u prodotti derivati - metodi bbażati fuq l-aċidu nukleiku kwantitattiv. Anness B1.

H.-U. Waiblinger et al., (2008) “Validation and collaborative study of a P35S and T-nos duplex real-time screening method to detect genetically modified organisms in food products” Eur. Food Res. and Technol., Volum 226, 1221-1228.

E. Barbau-Piednoir et al., (2010) “SYBR®Green qPCR screening methods for the presence of ‘35S promoter’ and ‘NOS terminator’ elements in food and feed products” Eur. Food Res. and Technol Volum 230, 383-393.

Reiting R, Broll H, Waiblinger HU, Grohmann L (2007) Collaborative study of a T-nos real-time PCR method for screening of genetically modified organisms in food products. J Verbr Lebensm 2:116–121.

(b) Għall-monitoraġġ għal CryIAb, CryIAc u/jew CryIAb/CryIAc maħdumin minn Bacillus thuringiensis inġinerjati.

E. Barbau-Piednoir et al., (in press) “Four new SYBR®Green qPCR screening methods for the detection of Roundup Ready®, LibertyLink® and CryIAb traits in genetically modified products” Eur. Food Res. and Technol DOI 10.1007/s00217-011-1605-7;

Wara verifika tal-ispeċifiċità tal-metodi mill-EU-RL GMFF dwar il-varjetà wiesgħa ta’ kampjuni ta’ ross Ċiniż dan il-metodu għandu jitqies bħala xieraq għal dawn il-finijiet ta’ monitoraġġ.

5.

L-applikazzjoni tal-metodi ta’ monitoraġġ ta’ hawn fuq għandha tqis id-dokument ta’ gwida ppubblikat mil ►M1  EURL għal organiżmi ġenetikament modifikati ◄ .
ANNESS III

MUDELL TA’ ĊERTIFIKAT TAS-SAĦĦA

Intestazzjoni tal-awtoritàĊertifikat tas-Saħħa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’Kodiċi tal-Konsenja: …Numru taċ-Ċertifikat: …Skont id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/XXXX/UE dwar il-miżuri ta’ emerġenza rigward ross modifikat ġenetikament mhux awtorizzat fi prodotti tar-ross li joriġinaw miċ-Ċina u li tħassar id-Deċiżjoni 2008/289/KE(l-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/XXXX/UE)TIĊĊERTIFIKA li …(daħħal l-oġġetti tal-ikel/l-għalf msemmija fl-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru XXXX/2011)ta’ din il-konsenja magħmula minn: …(id-deskrizzjoni tal-konsenja, il-prodott, in-numru u t-tip tal-pakketti, il-piż gross jew nett)imbarkata fi …(il-post ta’ imbarkazzjoni)minn …(l-identifikazzjoni tat-trasportatur)sejra lejn …(il-post u l-pajjiż ta’ destinazzjoni)li ġejja mill-istabbiliment …(isem u l-indirizz tal-istabbiliment)ġew prodotti, magħżula, ittrattati, ipproċessati, ippakkjati u ttrasportati b’konformità ma’ prassi ta’ iġjene tajba.Minn din il-konsenja, ittieħdu l-kampjuni skont l-Anness II tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/XXXX/UE fi … (data), suġġetta għal analiżi laboratorja fi … (data) fil- … (l-isem tal-laboratorju), biex jiġi ddeterminat in-nuqqas ta’ kwalunkwe Ross MĠ mhux awtorizzat.Id-dettalji tat-teħid ta’ kampjuni, il-metodi użati għall-analiżi u r-riżultati kollha huma mehmużin.Dan iċ-ċertifikat huwa validu sa …Magħmul fi: … nhar …Timbru u firma tar-rappreżentant awtorizzat tal-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/XXXX/UE
ANNESS IV

MUDELL TA’ RAPPORT ANALITIKU

Nota: jekk jogħġbok imla formola annessa għal kull kampjun ittestjatIl-parametru li għandu jiġu rrapportat

Informazzjoni pprovduta

L-isem u l-indirizz tal-laboratorju tat-test (1)

 

Kodiċi ta’ identifikazzjoni tar-rapport tat-test (1)

<<000>>

Kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-kampjun tal-laboratorju (1)

<<000>>

Id-daqs tal-kampjun tal-laboratorju (1)

X kg

F’każ ta’ diviżjoni tal-kampjun:

Għadd u daqs ta’ kampjuni analitiċi

X Kampjuni analitiċi ta’ Y g

Għadd u daqs ta’ porzjonijiet għat-test analizzati (1)

X Porzjonijiet tat-test ta’ Y mg

Ammont totali ta’ DNA analizzat (1)

X ng/PCR

Sekwenza/i ta’ DNA ttestjata/i għal (1):

Għal kull wieħed minn dawn li ġejjin ipprovdi referenza għall-metodu użat u l-medja tan-numru Ct miksub

Markatur tar-ross:

promotur 35S

terminatur NOS:

CryIAb/CryIAc:

Sekwenza/i oħra ttestjata/i għal:

Status ta’ validazzjoni: (eż. ivvalidati b’mod interlaboratorju, ivvalidati internament [jekk jogħġbok indika skont liema standard, linja gwida])

Deskrizzjoni ta’ sekwenzi tad-DNA misjuba (referenza + ġeni fil-mira):

Speċifiċità tal-metodu (monitoraġġ, speċifiku għall-għamla jew speċifiku għall-okkorrenza):

Limitu Assolut għall-Identifikazzjoni (numru tal-kopja):

Limitu Prattiku ta’ Identifikazzjoni (LOD relatat mal-kampjun analizzat), jekk iddeterminat:

Deskrizzjoni ta’ kontrolli pożittivi tad-DNA fil-mira u materjali ta’ referenza (1)

Is-sors u n-natura tal-kontroll pożittiv u l-materjali ta’ referenza (eż. plasmid, DNA ġenomiku, CRM …)

Informazzjoni dwar il-kontroll pożittiv (1)

Jekk jogħġbok indika l-ammont (f’ng ta’ DNA) tal-kontroll pożittiv analizzat u l-għadd medju ta’ Ct miksub

Kummenti

 

(1)   Partiti obbligatorji( 1 ) ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

( 2 ) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.

( 3 ) ĠU L 96, 9.4.2008, p. 29.

( 4 ) ĠU L 348, 24.11.2004, p. 18.

( 5 ) ĠU L 54, 26.2.2009, p. 1.

( 6 ) ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

( 7 ) ĠU L 194, 25.7.2009, p. 11.

( 8 ) ĠU L 21, 28.1.2004, p. 11.

( 9 ) http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu

Top