Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0606-20150419

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2009 tal- 10 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tal-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli, il-prattiċi enoloġiċi u r-restrizzjonijiet applikabbli

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/606/2015-04-19

2009R0606 — MT — 19.04.2015 — 007.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 606/2009

tal-10 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tal-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli, il-prattiċi enoloġiċi u r-restrizzjonijiet applikabbli

(ĠU L 193, 24.7.2009, p.1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1166/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009

  L 314

27

1.12.2009

►M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 53/2011 tal-21 ta’ Jannar 2011

  L 19

1

22.1.2011

►M3

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 315/2012 tat-12 ta’ April 2012

  L 103

38

13.4.2012

►M4

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 144/2013 tad-19 ta’ Frar 2013

  L 47

56

20.2.2013

►M5

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 565/2013 tat-18 ta’ Ġunju 2013

  L 167

26

19.6.2013

►M6

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1251/2013 tat-3 ta’ Diċembru 2013

  L 323

28

4.12.2013

 M7

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 347/2014 tal-4 ta' April 2014

  L 102

9

5.4.2014

►M8

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/596 tal-15 ta' April 2015

  L 99

21

16.4.2015
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 606/2009

tal-10 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tal-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli, il-prattiċi enoloġiċi u r-restrizzjonijiet applikabbliIL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 tad-29 ta’ April 2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1493/1999, (KE) Nru 1782/2003, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 3/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2392/86 u (KE) Nru 1493/1999 ( 1 ), u b’mod partikolari l-Artikoli 25(3) u 32 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-definizzjoni tal-inbid mogħtija fil-punt 1, it-tieni subparagrafu, il-punt c), l-ewwel inċiż, tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008 li jelenka l-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli tistipula qawwa alkoħolika totali ta’ mhux aktar minn 15 % vol. Madankollu, dan il-limitu jista’ jiżdied sa 20 % vol. għall-inbejjed miksubin mingħajr arrikkiment, li jkunu prodotti f’ċerti żoni tal-vitikultura li għandhom jiġu definiti.

(2)

Il-Kapitolu II tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, kif ukoll l-Annessi V u VI għall-istess Regolament, jistabbilixxu regoli ġenerali dwar il-proċessi u l-prattiċi enoloġiċi, u jirreferu għall-bqija għar-regoli dettaljati tal-implimentazzjoni li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni. Jeħtieġ li jiġu definiti b’mod ċar u preċiż il-prattiċi enoloġiċi awtorizzati, inklużi l-metodi għaż-żieda ta’ ħlewwa fl-inbejjed, u jeħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti l-limiti għall-użu ta’ ċerti sustanzi, kif ukoll il-kundizzjonijiet għall-użu ta’ wħud minnhom.

(3)

L-Anness IV għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid ( 2 ) jelenka l-prattiċi enoloġiċi awtorizzati. Jaqbel li din il-lista tal-prattiċi enoloġiċi awtorizzati tinżamm f’Anness uniku, b’deskrizzjoni aktar sempliċi u koerenti, u aktar kompluta billi tqis il-progress tekniku li jkun sar.

(4)

L-Anness V-A għar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 stabbilixxa, għall-inbejjed prodotti fil-Komunità, livelli massimi ta’ sulfiti ogħla minn dawk stipulati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tad-Dwieli u tal-Inbejjed (OIV). Jeħtieġ li l-limiti jiġu allinjati ma’ dawk internazzjonalment rikonoxxuti tal-OIV, u li jinżammu derogi għal ċerti nbejjed ħelwin speċjali prodotti fi kwantitajiet żgħar, minħabba l-livell ogħla taz-zokkor tagħhom u sabiex tiġi garantita l-konservazzjoni tajba tagħhom. Fid-dawl tar-riżultati ta’ studji xjentifiċi għaddejjin dwar it-tnaqqis u s-sostituzzjoni tas-sulfiti fl-inbid u dwar il-konsum uman tas-sulfiti mill-inbid, għandu jkun provdut li l-valuri limiti jkunu jistgħu jiġu rriveduti ‘l isfel aktar ‘il quddiem.

(5)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti, għal perjodu determinat u għall-finijiet sperimentali, il-proċeduri għall-awtorizzazzjoni mill-Istati Membri tal-użu ta’ ċerti prattiċi jew proċessi enoloġiċi li mhumiex koperti mir-regolamentazzjoni Komunitarja.

(6)

Il-produzzjoni ta’ nbejjed frizzanti, ta’ nbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja u ta’ nbejjed frizzanti aromatiċi, teħtieġ għadd ta’ prattiċi speċifiċi, minbarra dawk enoloġiċi diġà awtorizzati. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, jeħtieġ li dawn il-prattiċi jiġu stipulati f’Anness separat.

(7)

Il-produzzjoni ta’ nbejjed likur teħtieġ, minbarra l-prattiċi enoloġiċi diġà awtorizzati, għadd ta’ prattiċi speċifiċi, u l-produzzjoni ta’ ċerti nbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini għandha ċerti partikularitajiet. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, jeħtieġ li dawn il-prattiċi u restrizzjonijiet jiġu stipulati f’Anness separat.

(8)

It-taħlit ta’ nbejjed (coupage) huwa prattika enoloġika komuni u, filwaqt li jitqiesu l-effetti li jista’ jkollu fuq il-kwalità tal-inbejjed, jeħtieġ li d-definizzjoni tiegħu tiġi ppreċiżata u l-użu tiegħu jiġi rregolat, sabiex jiġi evitat l-abbuż u jkun żgurat livell għoli ta’ kwalità tal-inbejjed li hu kompatibbli ma’ kompetittività akbar fis-settur. Għal dawn l-istess raġunijiet, u f’dak li jirrigwarda l-produzzjoni tal-inbid rosé, dan l-użu għandu jiġi rregolat b’mod aktar partikolari għal ċerti nbejjed li mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ speċifikazzjoni ta’ denominazzjoni.

(9)

Speċifikazzjonijiet rigward il-purità u l-identità ta’ għadd importanti ta’ sustanzi użati fil-prattiċi enoloġiċi diġà huma stabbiliti fil-qafas tar-regolamentazzjoni Komunitarja dwar l-oġġetti tal-ikel, kif ukoll fil-Kodiċi Enoloġiku Internazzjonali (International Oenological Codex) tal-OIV. Għal raġunijiet ta’ armonizzazzjoni u ċarezza, jeħtieġ li ssir referenza għal dawk l-ispeċifikazzjonijiet mill-bidu, u li jiġu kkompluti b’regoli speċifiċi għas-sitwazzjoni tal-Komunità.

(10)

Il-prodotti tal-inbid li mhumiex konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, jew mad-dispożizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament, ma jistgħux jitqiegħdu fis-suq. Madankollu, l-użu industrijali ta’ wħud minn dawk il-prodotti huwa permess, u l-kundizzjonijiet ta’ dan l-użu għandhom jiġu ppreċiżati sabiex ikun żgurat monitoraġġ xieraq tal-użu aħħari tal-istess prodotti. Barra minn hekk, biex jiġi evitat telf ekonomiku għall-operaturi li għandhom ħażniet ta’ ċerti prodotti magħmulin qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jeħtieġ li jkun provdut li l-prodotti magħmulin skont ir-regoli li jkunu fis-seħħ sa dik id-data jkunu jistgħu jinħarġu għall-konsum.

(11)

Il-punt D.4 tal-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jistipula li kull operazzjoni ta’ arrikkiment, aċidifikazzjoni jew deaċidifikazzjoni għandha tiġi nnotifikata lill-awtoritajiet kompetenti. Dan japplika wkoll għall-kwantitajiet ta’ zokkor, most ikkonċentrat jew most irrettifikat miżmuma minn persuni naturali jew legali li jwettqu l-operazzjonijiet imsemmija. L-għan ta’ dik in-notifika huwa li jippermetti li l-operazzjonijiet ikunu ssorveljati. Għaldaqstant, in-notifiki għandhom jiġu indirizzati lejn l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu għandha ssir l-operazzjoni, u għandhom ikunu kemm jista’ jkun preċiżi. Meta tkun involuta żieda fil-qawwa alkoħolika, l-awtorità kompetenti għandha tkun innotifikata fi żmien biżżejjed biex tkun tista’ twettaq verifika effettiva.

(12)

Fil-każ ta’ aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni, verifika wara l-operazzjoni tkun biżżejjed. Għalhekk, biex ikunu ssimplifikati l-proċeduri amministrattivi, għandu jkun permess li dawk in-notifiki jsiru billi jiġu aġġornati r-rekords regolarment ivverifikati mill-awtorità kompetenti, għajr għall-ewwel notifika fis-sena tal-għasra. F’ċerti Stati Membri, l-awtoritajiet kompetenti jwettqu kontrolli analitiċi b’mod sistematiku tal-lottijiet kollha ta’ prodotti li bihom isir l-inbid. Sakemm dawk il-kundizzjonijiet jibqgħu japplikaw, id-dikjarazzjoni tal-intenzjoni biex isir arrikkiment tal-inbid mhijiex indispensabbli.

(13)

B’deroga mir-regola ġenerali stabbilita fil-punt D tal-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, it-tferrigħ ta’ nbid jew most fil-karfa, fir-residwu mill-għasra jew fil-polpa magħsura tal-“aszú” jew tal-“výber”, huwa karatteristika essenzjali tal-produzzjoni ta’ ċerti nbejjed Ungeriżi u Slovakki. Il-kundizzjonijiet partikulari ta’ din il-prattika għandhom jiġu stabbiliti skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali fis-seħħ fl-Istati Membri rispettivi fl-1 ta’ Mejju 2004.

(14)

L-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jistipula li l-metodi ta’ analiżi biex tiġi stabbilita l-kompożizzjoni tal-prodotti koperti mill-istess Regolament, kif ukoll ir-regoli biex jiġi vverifikat jekk dawk il-prodotti kinux soġġetti għal trattament mhux konformi mal-prattiċi enoloġiċi awtorizzati, huma dawk rakkomandati u ppubblikati mill-OIV fil-Kompendju tal-Metodi Internazzjonali ta’ Analiżi tal-Inbejjed u l-Mosti (Compendium of International Methods of Analysis of Wines and Musts) tal-OIV. Fil-każ li jkunu meħtieġa metodi ta’ analiżi speċifiċi għal ċerti prodotti tal-inbid Komunitarji u li mhumiex stabbiliti mill-OIV, jeħtieġ li dawk il-metodi Komunitarji jiġu deskritti.

(15)

Biex tiġi żgurata trasparenza akbar, jeħtieġ li jiġu ppubblikati fil-livell Komunitarju l-lista u d-deskrizzjoni tal-metodi ta’ analiżi kkonċernati.

(16)

Għaldaqstant, jeħtieġ li jitħassru r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2676/90 tas-17 ta’ Settembru 1990 li jistabbilixxi metodi Komunitarji għall-analiżi tal-inbid ( 3 ), u (KE) Nru 423/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 u li jistabbilixxi kodiċi tal-Komunità ta’ prattiċi u proċessi enoloġiċi ( 4 ).

(17)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Regolamentazzjoni stabbilit bl-Artikolu 113(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:Artikolu 1

Għan

Dan ir-Regolament jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-applikazzjoni tat-Titolu III, il-Kapitoli I u II, tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

Artikolu 2

Żoni ta’ vitikultura fejn l-inbejjed jista’ jkollhom qawwa alkoħolika totali massima ta’ 20 % vol.

Iż-żoni ta’ vitikultura msemmija fil-punt 1, it-tieni subparagrafu, il-punt c), l-ewwel inċiż tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, huma dawk taż-żoni C I, C II u C III, imsemmija fl-Anness IX għall-istess Regolament, kif ukoll il-meded taż-żona B fejn jistgħu jiġu prodotti l-inbejjed bojod b’indikazzjoni ġeografika protetta li ġejjin: “Vin de pays de Franche-Comté” u “Vin de pays du Val de Loire”.

Artikolu 3

Prattiċi enoloġiċi awtorizzati u restrizzjonijiet

1.  Il-prattiċi enoloġiċi awtorizzati u r-restrizzjonijiet applikabbli għall-produzzjoni u ż-żamma ta’ prodotti koperti bir-Regolament (KE) Nru 479/2008, imsemmija fl-Artikolu 29(1) tiegħu, huma stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

2.  Il-prattiċi enoloġiċi awtorizzati, il-kundizzjonijiet tal-użu u l-limiti tat-tħaddim tagħhom huma indikati fl-Anness I A.

3.  Il-limiti massimi tal-kontenut ta’ dijossidu tal-kubrit tal-inbejjed huma indikati fl-Anness I B.

4.  Il-limiti massimi tal-kontenut ta’ aċidu volatili huma indikati fl-Anness I C.

5.  Il-kundizzjonijiet relattivi għall-prattiċi taż-żieda ta’ ħlewwa fl-inbid huma stabbiliti fl-Anness I D.

Artikolu 4

Użu sperimentali ta’ prattiċi enoloġiċi ġodda

1.  Għall-għanijiet sperimentali msemmija fl-Artikolu 29(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, kull Stat Membru jista’ jawtorizza l-użu ta’ ċerti prattiċi u proċessi enoloġiċi li mhumiex koperti bir-Regolament (KE) Nru 479/2008 jew f’dan ir-Regolament, għal perjodu massimu ta’ tliet snin, bil-kundizzjoni li:

(a) il-prattiċi u l-proċessi kkonċernati jkunu konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 27(2), kif ukoll mal-kriterji stipulati fl-Artikolu 30(b) u (e), tar-Regolament (KE) Nru 479/2008;

(b) il-prattiċi u l-proċessi kkonċernati jiġu applikati għal kwantitajiet li ma jaqbżux il-50 000 ettolitru fis-sena u għal kull esperiment;

(c) l-Istat Membru kkonċernat jgħarraf lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra fil-bidu tal-esperiment bit-termini ta’ kull awtorizzazzjoni;

(d) il-proċessi jinkitbu fid-dokument ta’ akkumpanjament imsemmi fl-Artikolu 112(1) kif ukoll fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 112(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

“Esperiment” tfisser operazzjoni jew operazzjonijiet imwettqa fil-kuntest ta’ proġett ta’ riċerka definit sewwa bi protokoll sperimentali uniku.

2.  Il-prodotti miksubin mill-użu sperimentali ta’ tali prattiċi u proċessi jistgħu jitqiegħdu fis-suq ta’ Stat Membru differenti minn dak ikkonċernat, dejjem jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru destinatarju jkunu ġew infurmati bil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni u bil-kwantitajiet ikkonċernati mill-Istat Membru li awtorizza l-esperiment.

3.  Matul tliet xhur wara tmiem il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, l-Istat Membru kkonċernat għandu jibgħat lill-Kummissjoni rapport dwar l-esperiment awtorizzat u r-riżultati tiegħu, u l-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istati Membri l-oħra bir-riżultati tal-istess esperiment.

4.  Skont dawn ir-riżultati, l-Istat Membru kkonċernat jista’ japplika għall-awtorizzazzjoni mingħand il-Kummissjoni biex ikompli l-esperiment, possibbilment bi kwantità akbar minn dik tal-esperiment oriġinali, għal perjodu massimu ieħor ta’ tliet snin. L-Istat Membru għandu jibgħat dossier xieraq b’sostenn tal-applikazzjoni tiegħu. Il-Kummissjoni, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 113 (2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, għandha tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni biex jitkompla l-esperiment.

▼M5

5.  In-notifika tal-informazzjoni jew dokumenti lill-Kummmissjoni pprovduta fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-paragrafi 3 u 4, għandha issir skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 792/2009 ( 5 ).

▼B

Artikolu 5

Prattiċi enoloġiċi applikabbli għall-kategoriji ta’ nbejjed frizzanti

Il-prattiċi enoloġiċi awtorizzati u r-restrizzjonijiet, inkluż fejn jidħlu l-arrikkiment, l-aċidifikazzjoni u d-deaċidifikazzjoni, fir-rigward tal-inbejjed frizzanti, l-inbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja u l-inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità għolja, imsemmija fl-Artikolu 32, it-tieni subparagrafu, il-punt b) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, huma stabbiliti fl-Anness II għal dan ir-Regolament, mingħajr ħsara għall-prattiċi enoloġiċi u għar-restrizzjonijiet ġenerali pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 479/2008 jew fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Prattiċi enoloġiċi applikabbli għall-kategoriji ta’ nbejjed likur

Il-prattiċi enoloġiċi awtorizzati u r-restrizzjonijiet fir-rigward tal-inbejjed likur imsemmija fl-Artikolu 32, it-tieni subparagrafu, il-punt c) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, huma stabbiliti fl-Anness III għal dan ir-Regolament, mingħajr ħsara għall-prattiċi enoloġiċi u għar-restrizzjonijiet ġenerali pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 479/2008 jew fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Definizzjoni tal-coupage

1.  Fit-tifsira tal-Artikolu 32, it-tieni subparagrafu, il-punt d) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, il-“coupage” tfisser it-taħlit ta’ nbejjed jew ta’ mosti ta’ oriġini differenti, ta’ varjetajiet differenti ta’ dwieli, ta’ snin tal-ħsad differenti jew ta’ kategoriji differenti ta’ nbid.

2.  Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala kategoriji differenti ta’ nbejjed jew ta’ mosti:

(a) l-inbid aħmar, l-inbid abjad, kif ukoll il-mosti jew l-inbejjed xierqa biex jipproduċu waħda minn dawn il-kategoriji ta’ nbid;

(b) l-inbid mingħajr denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, l-inbid b’denominazzjoni protetta tal-oriġini (DPO) u l-inbid b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP), kif ukoll il-mosti jew l-inbejjed xierqa biex jipproduċu waħda minn dawn il-kategoriji ta’ nbid.

Għall-għanijiet tal-applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu, l-inbid rożè għandu jitqies bħala nbid aħmar.

3.  Il-proċessi li ġejjin m’għandhomx jitqiesu bħala coupage:

(a) l-arrikkiment permezz taż-żieda ta’ most ikkonċentrat jew il-most ikkonċentrat rettifikat;

(b) iż-żieda ta’ ħlewwa.

Artikolu 8

Regoli ġenerali għat-taħlit u l-coupage

1.  Inbid jista’ jinkiseb permezz tat-taħlit jew il-coupage biss jekk il-komponenti ta’ dak it-taħlit jew coupage ikollhom il-karatteristiċi meħtieġa għall-ksib ta’ nbid, u jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 u ta’ dan ir-Regolament.

It-taħlit ta’ nbid abjad bla DPO/IĠP ma’ nbid aħmar bla DPO/IĠP ma jistax jipproduċi nbid rosé.

Madankollu, id-dispożizzjoni provduta fit-tieni subparagrafu ma teskludix taħlit tat-tip imsemmi f’dak is-subparagrafu meta l-prodott finali huwa maħsub għall-preparazzjoni ta’ cuvée kif definit fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jew għall-produzzjoni ta’ nbejjed frizzanti.

2.  Il-coupage ta’ most jew ta’ nbid li jkun ġie soġġett għall-prattika enoloġika msemmija fil-punt 14 tal-Anness I A għal dan ir-Regolament, flimkien ma’ most jew inbid li ma ġiex soġġett għall-istess prattika enoloġika, huwa pprojbit.

Artikolu 9

Speċifikazzjonijiet ta’ purità u ta’ identifikazzjoni tas-sustanzi użati fil-prattiċi enoloġiċi

1.  Fejn mhumiex stabbiliti bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/84/KE ( 6 ), l-ispeċifikazzjonijiet ta’ purità u ta’ identifikazzjoni tas-sustanzi użati mill-prattiċi enoloġiċi msemmija fl-Artikolu 32, it-tieni subparagrafu, il-punt e) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, huma dawk stabbiliti u ppubblikati fil-Kodiċi Enoloġiku Internazzjonali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tad-Dwieli u tal-Inbejjed (OIV).

Fejn meħtieġ, dawn il-kriterji ta’ purità għandhom ikunu supplimentati b’rekwiżiti speċifiċi pprovduti fl-Anness I A għal dan ir-Regolament.

2.  L-enzimi u l-preparati enzimatiċi li jintużaw fil-prattiċi u t-trattamenti enoloġiċi awtorizzati elenkati fl-Anness I A jissodisfaw l-esiġenzi tar-Regolament (KE) Nru 1332/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-enżimi tal-ikel ( 7 ).

Artikolu 10

Kundizzjonijiet għaż-żamma, iċ-ċirkolazzjoni u l-użu ta’ prodotti mhux konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jew ta’ dan ir-Regolament

1.  Il-prodotti mhux konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II tat-Titolu III tar-Regolament (KE) nru 479/2008 jew mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom jinqerdu. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-użu ta’ ċerti prodotti, b’karatteristiċi li għandhom jiġu ddeterminati minnhom, fid-distilleriji, fil-fabbriki tal-ħall jew għal skopijiet industrijali.

2.  Dawk il-prodotti ma jistgħux jinżammu mingħajr kawża leġittima minn produttur jew negozjant, u jistgħu jinġarru biss lejn distilleriji, fabbriki tal-ħall, jew stabbilimenti li jużawhom għal skopijiet jew prodotti industrijali, jew lejn impjanti tar-rimi.

3.  L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw iż-żieda ta’ denaturanti jew indikaturi fl-inbejjed imsemmija fil-paragrafu 1 sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu identifikati aħjar. Fejn ikun ġustifikat, jistgħu wkoll jipprojbixxu l-użi msemmija fil-paragrafu 1 u jitolbu il-qerda tal-prodotti kkonċernati.

4.  L-inbejjed prodotti sal-1 ta’ Awwissu 2009 jistgħu jiġu offruti jew maħruġa għall-konsum uman dirett, dejjem jekk jissodisfaw ir-regoli Komunitarji jew nazzjonali fis-seħħ qabel dik id-data.

Artikolu 11

Kundizzjonijiet ġenerali applikabbli għall-arrikkiment, għall-aċidifikazzjoni u għad-deaċidifkazzjoni ta’ prodotti minbarra l-inbid

Il-proċessi msemmija fil-punt D 1 tal-Anness V mar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandhom jitwettqu f’operazzjoni waħda. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li xi wħud minn dawn il-proċessi jitwettqu f’aktar minn operazzjoni waħda, fejn din il-prattika tiżgura vinifikazzjoni aħjar tal-prodotti kkonċernati. F’dan il-każ, il-limiti stabbiliti fl-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandhom japplikaw għall-operazzjoni sħiħa.

Artikolu 12

Regoli amministrattivi applikabbli għall-arrikkiment

1.  In-notifika msemmija fil-punt D 4 tal-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 479/2008 rigward l-operazzjonijiet biex tiżdied il-qawwa alkoħolika għandha ssir mill-persuni naturali jew legali li jwettqu l-operazzjonijiet ikkonċernati, f’limiti ta’ żmien u kundizzjonijiet ta’ kontroll xierqa stabbiliti mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu titwettaq l-operazzjoni.

2.  In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha ssir bil-miktub u għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

(a) l-isem u l-indirizz ta’ min jagħmel id-dikjarazzjoni;

(b) il-lokalità fejn l-operazzjoni għandha titwettaq;

(c) id-data u l-ħin meta għandha tibda l-operazzjoni;

(d) id-deskrizzjoni tal-prodott li għandu jkun soġġett għall-operazzjoni;

(e) il-proċess użat fl-operazzjoni, bid-dettalji tat-tip ta’ prodott li għandu jintuża.

3.  L-Istati Membri għandhom jippermettu li notifikazzjonijiet bil-quddiem li jkopru diversi operazzjonijiet jew perjodu speċifikat jintbagħtu lill-awtoritajiet kompetenti. Tali notifiki għandhom jintlaqgħu biss jekk il-persuna li tagħmel in-notifika żżomm rekord bil-miktub ta’ kull operazzjoni ta’ arrikkiment kif imsemmi fil-paragrafu 6, kif ukoll it-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 2.

4.  Fejn il-persuna kkonċernata ma tkunx tista’ twettaq l-operazzjoni notifikata fiż-żmien stipulat minħabba forza maġġuri, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li skonthom dik il-persuna tista’ tibgħat notifika ġdida lill-awtorità kompetenti biex ikunu jistgħu jsiru l-verifiki meħtieġa.

5.  In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 mhijiex meħtieġa fi Stati Membri fejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ kontroll iwettqu verifiki analitiċi b’mod sistematiku tal-lottijiet kollha ta’ prodotti li minnhom isir l-inbid.

6.  Id-dettalji dwar l-operazzjonijiet biex tiżdied il-qawwa alkoħolika għandhom jiddaħħlu fir-reġistri msemmija fl-Artikolu 112(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 malli tkun intemmet l-operazzjoni.

Fil-każ li notifika mibgħuta bil-quddiem li tkopri diversi operazzjonijiet ma tinkludix id-data u l-ħin tal-bidu tal-operazzjonijiet, għandha terġa’ tiddaħħal fir-reġistri qabel ma tibda kull operazzjoni.

Artikolu 13

Regoli amministrattivi applikabbli għall-aċidifikazzjoni u d-deaċidifikazzjoni

1.  In-notifika msemmija fil-punt D 4 tal-Anness V mar-Regolament (KE) Nru 479/2008, f’dak li jirrigwarda l-aċidifikazzjoni u d-deaċidifikazzjoni, għandha titressaq mill-operaturi sa mhux aktar tard mit-tieni jum wara l-ewwel operazzjoni mwettqa matul sena tal-għasra. In-notifika tkun valida għall-operazzjonijiet kollha matul is-sena tal-għasra.

2.  In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha ssir bil-miktub, u għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

(a) l-isem u l-indirizz ta’ min jagħmel id-dikjarazzjoni;

(b) fiex tikkonsisti l-operazzjoni;

(c) il-lokalità fejn tkun saret l-operazzjoni.

3.  Id-dettalji rigward kull operazzjoni ta’ aċidifikazzjoni jew deaċidifikazzjoni għandhom jiddaħħlu fir-reġistri msemmija fl-Artikolu 112(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

Artikolu 14

Tferrigħ ta’ nbid jew most fil-karfa, fir-residwu mill-għasra jew fil-polpa magħsura ta’ “aszú” jew “výber”

It-tferrigħ ta’ nbid jew most fil-karfa, fir-residwu mill-għasra jew fil-polpa magħsura ta’ “aszú” jew “výber”, kif imsemmi fil-punt D 2 tal-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, għandu jitwettaq kif ġej, skont id-disposizzjonijiet nazzjonali fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2004:

(a) it-“Tokaji fordítás” jew it-“Tokajský forditáš” għandu jiġi preparat billi jitferra' most jew inbid fil-polpa magħsura tal-“aszú”jew tal-“výber”;

(b) it-“Tokaji máslás” jew it-“Tokajský mášláš” għandu jiġi preparat billi jitferra' most jew inbid fil-karfa ta’ “szamorodni”/“samorodné” jew tal-“aszú”/“výber”.

Il-prodotti kkonċernati għandhom joriġinaw mill-istess sena tal-ħsad.

Artikolu 15

Metodi ta’ analiżi Komunitarji applikabbli

1.  Il-metodi ta’ analiżi msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 li huma applikabbli għall-kontroll ta’ ċerti prodotti tal-inbid jew ta’ ċerti limiti stabbiliti fil-livell Komunitarju, huma inklużi fl-Anness IV.

2.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika, fis-sejre C ta’ Il-Ġurnal Uffiċċjali tal-Unjoni Ewropea, il-lista u d-deskrizzjoni tal-metodi ta’ analiżi msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, u deskritti fil-Kompendju tal-Metodi Internazzjonali ta’ Analiżi tal-Inbejjed u l-Mosti (Compendium of International Methods of Analysis of Wines and Musts) tal-OIV, li huma applikabbli għall-kontroll tal-limiti u tar-rekwiżiti stabbiliti fir-regolamentazzjoni Komunitarja għall-produzzjoni tal-prodotti tal-inbid.

Artikolu 16

Tħassir

Ir-Regolamenti (KEE) Nru 2676/90 u (KE) Nru 423/2008 huma b’dan imħassra.

Ir-referenzi għar-Regolamenti mħassra u għar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament, u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness V.

Artikolu 17

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Awwissu 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I A

PRATTIĊI U PROĊESSI ENOLOĠIĊI AWTORIZZATI1

2

3

Prattika enoloġika

Kundizzjonijiet tal-użu (1)

Limiti tal-użu

1

iż-żieda ta’ gass jew iż-żieda ta’ ossiġenu minn ossiġenu gassuż

 
 

2

trattament bis-sħana

 
 

3

iċ-ċentrifugazzjoni u l-filtrazzjoni b’aġent ta’ filtrar inert jew mingħajru

 

L-użu ta’ aġent ma għandux iħalli residwi mhux mixtieqa fil-prodott trattat

4

l-użu tad-dijossidu tal-karbonju, l-argon jew in-nitroġenu, waħdu jew imħallat, biex tinħoloq atmosfera inerta u biex il-prodott ikun jista’ jiġi manipulat protett mill-arja

 
 

5

l-użu ta’ ħmejjer ta’ vinifikazzjoni, niexfa jew f’sospenzjoni tal-inbid

Biss għall-għeneb frisk, il-most, il-most parzjalment iffermentat, il-most parzjalment iffermentat minn għeneb imqadded, il-most ikkonċentrat, l-inbid ġdid li għadu jiffermenta, kif ukoll għat-tieni fermentazzjoni alkoħolika ta’ kull kategorija ta’ nbid frizzanti

 

6

l-użu ta’ sustanza waħda jew aktar minn dawn li ġejjin, biż-żieda possibbli taċ-ċelluloża mikrokristallina bħala eċċipjent, biex jixpruna l-iżvilupp tal-ħmejjer:

 
 

— iż-żieda tal-fosfat tad-dijammonju jew tas-sulfat tal-ammonju

Biss għall-għeneb frisk, il-most, il-most parzjalment iffermentat, il-most parzjalment iffermentat minn għeneb imqadded, il-most ikkonċentrat, l-inbid ġdid li għadu jiffermenta, kif ukoll għat-tieni fermentazzjoni alkoħolika ta’ kull kategorija ta’ nbid frizzanti

Sal-limitu ta’ użu rispettiv ta’ 1 g/l (espress fi mluħa) (2) jew ta’ 0,3 g/l għat-tieni fermentazzjoni tal-inbejjed frizzanti

— iż-żieda tal-bisulfit tal-ammonju

Biss għall-għeneb frisk, il-most, il-most parzjalment iffermentat, il-most parzjalment iffermentat minn għeneb imqadded, il-most ikkonċentrat, u l-inbid ġdid li għadu jiffermenta

Sal-limitu ta’ użu rispettiva ta’ 0,2 g/l (espress fi mluħa) (2) u l-limiti msemmija fil-punt 7

— iż-żieda tal-idroklorur tat-tijamina

Biss għall-għeneb frisk, il-most, il-most parzjalment iffermentat, il-most parzjalment iffermentat minn għeneb imqadded, il-most ikkonċentrat, l-inbid ġdid li għadu jiffermenta, kif ukoll għat-tieni fermentazzjoni alkoħolika ta’ kull kategorija ta’ nbid frizzanti

Sal-limitu ta’ użu ta’ 0,6 g/l (espress fi mluħa) għal kull operazzjoni

►M6   — żieda ta’ awtolisati tal-ħmira  ◄

►M6  Bl-għeneb frisk, bil-most tal-għeneb, bil-most parzjalment iffermentat, bil-most parzjalment iffermentat miksub minn għeneb imqadded, bil-most ikkonċentrat, u bl-inbid ġdid li għadu jiffermenta biss ◄

 

7

l-użu tad-dijossidu tal-kubrit, tal-potassju bisulfit jew tal-potassju metabisulfit, imsejħa wkoll potassju disulfit jew potassju pirosulfit

 

Limiti (il-kwantità massima fil-prodott imqiegħed fis-suq) stipulati fl-Anness I-B

8

it-tneħħija tad-dijossidu tal-kubrit permezz ta’ proċessi fiżiċi

Biss għall-għeneb frisk, il-most, il-most parzjalment iffermentat, il-most parzjalment iffermentat minn għeneb imqadded, il-most ikkonċentrat, il-most ikkonċentrat rettifikat, u l-inbid ġdid li għadu jiffermenta

 

9

it-trattament bil-faħam għall-użu enoloġiku

Biss għall-most, l-inbid ġdid li għadu jiffermenta, il-most ikkonċentrat rettifikat, u l-inbid abjad

Sal-limitu ta’ użu ta’ 100 g ta’ prodott niexef kull hl

▼M2

10

il-kjarifikazzjoni permezz ta’ waħda jew iżjed mis-sustanzi għall-użu enoloġiku li ġejjin: — il-ġelatina tal-ikel, ►M6   — proteini tal-pjanti mill-qamħ, mill-piżelli u l-patata,  ◄ — l-isinglass, — il-kaseina u l-kaseinat tal-potassju, — l-albumina tal-bajd, — il-bentonite, — id-diossidu tas-siliċju f’forma ta’ ġell jew soluzzjoni kollojdali, — il-kaolin, — it-tannin, ►M3   — kitosan derivat mill-Aspergillus niger, — kitinglukan derivat mill-Aspergillus niger,  ◄ ►M4   — estratti tal-proteina tal-ħmira.  ◄

 

Għall-ipproċessar tal-inbejjed, il-limitu massimu ta’ użu ta’ kitosan huwa ta’ 100 g/hl. Għall-ipproċessar tal-inbejjed, il-limitu massimu ta’ użu ta’ kitina-glukan huwa ta’ 100 g/hl. ►M4   Għat-trattament tal-most u tal-inbid abjad u rożè, il-limitu fuq l-użu tal-estratti tal-proteina tal-ħmira huwa ta’ 30 gramma għal kull ettolitru, waqt li għat-trattament tal-inbid aħmar, dan il-limitu huwa ta’ 60 gramma għal kull ettolitru.  ◄

▼B

11

l-użu tal-aċidu sorbiku f’forma ta’ sorbat tal-potassju

 

Kwantità massima ta’ aċidu sorbiku fil-prodott ittrattat, imqiegħed fis-suq: 200 mg/l

12

l-użu tal-aċidu L(+) tartariku, l-aċidu L-maliku, l-aċidu D, L-maliku jew l-aċidu tal-ħalib għall-aċidifikazzjoni

Kundizzjonijiet u limiti stipulati fil-punti C u D tal-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 479/2008 u fl-Artikoli 11 u 13 ta’ dan ir-Regolament

Speċifikazzjonijiet għall-aċidu L(+) tartariku stipulati fil-paragrafu 2 tal-Appendiċi 2

 

13

l-użu ta wieħed jew iżjed mis-sustanzi li ġejjin għad-deaċidifikazzjoni:

— it-tartrat newtrali tal-potassju,

— bikarbonat tal-potassju,

— il-karbonat tal-kalċju, li jista’ jkun fih kwantitajiet żgħar tal-melħ doppju tal-kalċju tal-aċidi L(+) tartariku u L(-) maliku,

— it-tartrat tal-kalċju,

— l-aċidu L(+) tartariku

— preparazzjoni omoġenja tal-aċidu tartariku u tal-karbonat tal-kalċju fi proporzjonijiet ekwivalenti u mitħuna fin

Kundizzjonijiet u limiti stipulati fil-punti C u D tal-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 479/2008 u fl-Artikoli 11 u 13 ta’ dan ir-Regolament

Għall-aċidu L(+) tartariku, il-kundizzjonijiet huma stipulati fl-Appendiċi 2

 

14

iż-żieda tar-raża miż-żnuber ta’ Aleppo

Kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 3

 

15

l-użu ta’ preparazzjonijiet tal-ġnub taċ-ċelulla tal-ħmira

 

Sal-limitu ta’ użu ta’ 40 g/hl

16

l-użu tal- polyvinylpolypyrrolidone

 

Sal-limitu ta’ użu ta’ 80 g/hl

17

l-użu ta’ batterji tal-ħalib

 
 

18

iż-żieda tal-lysozyme

 

Sal-limitu ta’ użu ta’ 500 mg/l (fejn iż-żieda ssir mal-most u mal-inbid, il-kwantità akkumulata ma għandhiex taqbeż il-500 mg/l)

19

iż-żieda tal-aċidu L-askorbiku

 

Kwantità massima fl-inbid ittrattat u mqiegħed fis-suq: 250 mg/l (3)

20

l-użu ta’ rażi ta’ skambju tal-jonji

Biss għall-most maħsub għall-produzzjoni tal-most ikkonċentrat rettifikat, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi 4

 

21

l-użu fi nbid xott ta’ karfa friska, li tkun tajba u mhux dilwita, u li fiha ħmejjer mill-vinifikazzjoni reċenti ta’ nbid xott

Għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, u 9, 15 u 16 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 479/2008

Kwantitajiet mhux akbar minn 5 % fil-volum tal-prodott ittrattat

22

iż-żieda ta’ bżieżaq bl-użu tal-argon jew tan-nitroġenu

 
 

23

iż-żieda tad-dijossidu tal-karbonju

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 7 u 9 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008

Għall-inbejjed mhux frizzanti, il-kwantità massima ta’ dijossidu tal-karbonju fl-inbid ittrattat u mqiegħed fis-suq hija 3 g/l, u l-pressjoni żejda minħabba d-dijossidu tal-karbonju għandha tkun inqas minn 1 bar f’temperatura ta’ 20 °C

24

iż-żieda tal-aċidu ċitriku għall-istabbilizzazzjoni tal-inbid

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008

Kwantità massima fl-inbid ittrattat u mqiegħed fis-suq: 1 g/l

25

iż-żieda ta’ tannini

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008

 

26

it-trattament:

— tal-inbid abjad u l-inbid rożè bil-ferroċjanur tal-potassju,

— tal-inbid aħmar bil-ferroċjanur tal-potassju, jew bil-kalċju phytate

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 5

Għall-kalċju phytate, sal-limitu ta’ użu ta’ 8 g/hl

27

iż-żieda tal-aċidu metatartariku

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008

Sal-limitu ta’ użu ta’ 100 mg/hl

28

l-użu tal-akaċja

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008

 

29

l-użu tal-aċidu D, L-tartariku, imsejjaħ ukoll aċidu raċemiku, jew tal-melħ newtrali tiegħu tal-potassju, għall-preċipitazzjoni tal- kalċju żejjed

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 5

 

30

l-użu biex jixpruna l-preċipitazzjoni tal-imluħa tartariċi:

— tal-potassju bitartrat jew tal-idroġenotartrat tal-potassju,

— tat-tartrat tal-kalċju

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008

Għat-tartrat tal-kalċju, sal-limitu ta’ użu ta’ 200 g/hl

31

l-użu tas-sulfat tar-ram jew taċ-ċitrat tar-ram għat-tneħħija ta’ difett fit-togħma jew fir-riħa tal-inbid

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008

►M3  Fil-limitu ta’ użu ta’ 1 g/hl u sakemm il-prodott trattat ma jkollux kontenut ta’ ram ta’ aktar minn 1 mg/l, bl-eċċezzjoni ta’ nbejjed likuri prodotti minn most tal-għeneb mhux iffermentat jew ftit iffermentat, li għalihom il-kontenut ta’ ram ma jistax ikun aktar minn 2 mg/l. ◄

32

iż-żieda tal-karamella, fit-tifsira tad-Direttiva 94/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Ġunju 1994 dwar il-kuluri għall-użu fl-ikel, għat-tisħiħ tal-kulur (4)

Għall-inbejjed likur biss

 

33

l-użu ta’ diski tal-paraffin pur imxappa bl-allyl isothiocyanate sabiex tinħoloq atmosfera sterilizzata

Biss għall-most parzjalment iffermentat maħsub għall-konsum uman dirett kif inhu.

Permess biss fl-Italja, sakemm ma jkunx ipprojbit mil-leġiżlazzjoni nazzjonali, u biss f’kontenituri li jesgħu aktar minn 20 litru

M’għandu jkun hemm l-ebda traċċa tal-allyl isothiocyanate fl-inbid.

34

iż-żieda tad- dimetildikarbonat (DMDC) fl-inbid għall-istabbilizzazzjoni mikrobijoloġika

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 6

Sal-limitu ta’ użu ta’ 200 mg/l, mingħajr l-ebda traċċa ta’ residwi fl-inbid imqiegħed fis-suq

35

iż-żieda ta’ mannoproteini tal-ħmira biex tiġi żgurata l-istabbilizzazzjoni tartarika u proteinika tal-inbid

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008

 

36

it-trattament bl-elettrodijaliżi sabiex tiġi żgurata l-istabbilizzazzjoni tartarika tal-inbid

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 7

 

37

l-użu tal-ureża biex jitnaqqas il-livell tal-urea fl-inbid

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 8

 

38

l-użu ta’ biċċiet tal-injam tal-ballut fil-produzzjoni u l-maturazzjoni tal-inbid, inkluż għall-fermentazzjoni tal-għeneb frisk u tal-most

Kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 9

 

39

l-użu:

— tal-alġinat tal-kalċju, jew

— tal-alġinat tal-potassju

Biss għall-produzzjoni tal-kategoriji kollha ta’ nbid frizzanti u semifrizzanti, miksubin permezz tal-fermentazzjoni fil-flixkun u bil-karfa separata permezz ta’ tiswib

 

40

►M4  il-korrezzjoni tal-kontenut ta’ alkoħol fl-inbejjed ◄

Biss għall-inbid, u skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 10

 

▼M3 —————

▼B

42

iż-żieda tal-carboxymethylcellulose (gomom taċ-ċelluloża) biex tiġi żgurata l-istabbilizzazzjoni tartarika

Biss għall-inbid u għall-kategoriji kollha tal-inbid frizzanti u semifrizzanti

Sal-limitu ta’ użu ta’ 100 mg/hl

43

it-trattament bl-iskambju tal-katjoni biex tiġi żgurata l-istabbilizzazzjoni tartarika tal-inbid

Għall-most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett kif inhu, u għall-prodotti definiti fil-punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 12

 

▼M2

44

►M3  Trattament bl-għajnuna tal-kitosan derivat mill-Aspergillus niger  ◄

Skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 13

 

45

►M3  Trattament bl-għajnuna tal-kitinglukan derivat mill-Aspergillus niger  ◄

Skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 13

 

46

L-aċidifikazzjoni permezz ta’ pproċessar bl-elettromembrani

Kundizzjonijiet u limiti stipulati fl-Anness XV(a), punti C u D tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u fl-Artikoli 11 u 13 ta’ dan ir-Regolament.

Skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 14

 

47

Użu ta’ preparazzjonijiet enżimatiċi ta’ użu enoloġiku għall-maċerazzjoni, il-kjarifikazzjoni, l-istabbilizzazzjoni, il-filtrazzjoni u l-iżvilupp tal-prekursuri aromatiċi tal-għenba li jinsabu fil-most u fl-inbid.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 9(2) ta’ dan ir-Regolament, il-preparazzjonijiet enżimatiċi u l-attivitajiet enżimatiċi tagħhom (jiġifieri: pektinalażi, metil-esterażi tal-pektina, poligalatturonażi, emiċellulażi, ċellulażi, beta-glukanażi u glikosidażi) għandhom ikunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet dwar il-purezza u l-identità korrispondenti tal-Kodiċi Enoloġiku Internazzjonali ppubblikat mill-OIV

 

▼M4

48

Aċidifikazzjoni permezz tat-trattament bl-iskambju tal-katjoni

Kundizzjonijiet u limiti stipulati fil-punti C u D tal-Anness XVa tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u fl-Artikoli 11 u 13 ta’ dan ir-Regolament.

Bil-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 15.

 

49

Tnaqqis tal-kontenut ta’ zokkor fil-most permezz tal-akkoppjament tal-membrani

Għall-prodotti ddefiniti fil-punt 10 tal-Anness XIb tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, bil-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi 16

 

50

Deaċidifikazzjoni permezz tal-ipproċessar bl-elettromembrani

Kundizzjonijiet u limiti stipulati fil-punti C u D tal-Anness XVa tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u fl-Artikoli 11 u 13 ta’ dan ir-Regolament.

Bil-kundizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 17

 

▼M6

51

L-użu ta’ ħmira inattiva

 
 

52

Il-ġestjoni ta’ gass maħlul fl-inbid bl-użu ta’ kuntatturi tal-membrana

Għall-prodotti ddefiniti fil-paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 u 16 tal-Anness XIb tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 ħlief għaż-żieda tad-diossidu tal-karbonju għall-prodotti ddefiniti fil-paragrafi 4, 5, 6 u 8 ta’ dak l-Anness

 

(1)   Sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, il-prattika jew il-proċess deskritti jistgħu jintużaw għall-għeneb frisk, il-most, il-most parzjalment iffermentat, il-most parzjalment iffermentat minn għeneb imqadded, il-most ikkonċentrat, l-inbid ġdid għadu jiffermenta, most parzjalment iffermentat għall-konsum uman dirett, l-inbid, kull kategorija ta’ nbid frizzanti, l-inbid semifrizzanti, l-inbid frizzanti bil-gass, l-inbid likur, l-inbid magħmul minn għeneb imqadded, u l-inbid magħmul minn għeneb misjur iżżejjed.

(2)   Dawn l-imluħa tal-ammonju jistgħu wkoll jintużaw flimkien, sal-limitu globali ta’ 1 g/l, bla ħsara għal-limiti speċifiċi ta’ 0,3 g/l jew 0,2 g/l stabbiliti hawn fuq.

(3)   Limitu ta’ użu ta’ 250 mg/l għal kull operazzjoni.

(4)   ĠU L 237, 10.9.1994, p. 13.

▼M2 —————

▼B
Appendiċi 2

Aċidu L(+) tartariku

1. L-aċidu tartariku, li l-użu tiegħu għad-deaċidifikazzjoni huwa pprovdut fil-punt 13 tal-Anness I A, jista’ jintuża biss għall-prodotti:

li ġejjin mill-varjetajiet ta’ dwieli Elbling u Riesling; u

li huma miksuba minn għeneb maħsud mir-reġjuni ta’ vitikultura li ġejjin min-naħa tat-tramuntana taż-żona vitikola A:

 Ahr,

 Rheingau,

 Mittelrhein,

 Mosel,

 Nahe,

 Rheinhessen,

 Pfalz,

 Moselle luxembourgeoise.

2. L-aċidu tartariku, li l-użu tiegħu huwa pprovdut fil-punti 12 u 13 ta’ dan l-Anness, imsejjaħ ukoll aċidu L(+) tartariku, għandu jkun ta’ oriġini agrikola, u estratt speċifikament minn prodotti tal-inbid. Għandu jkun konformi wkoll mal-kriterji ta’ purità stipulati fid-Direttiva 2008/84/KE.
Appendiċi 3

Raża miż-żnuber ta’ Aleppo

1. Ir-raża miż-żnuber ta’ Aleppo, li l-użu tagħha huwa pprovdut fil-punt 14 tal-Anness I A, tista’ tintuża biss għall-produzzjoni ta’ nbid “retsina”. Din il-prattika enoloġika tista’ titwettaq biss:

(a) fit-territorju ġeografiku tal-Greċja;

(b) ma’ most mill-varjetajiet ta’ għeneb, iż-żoni ta’ produzzjoni u ż-żoni tal-vitikultura ddeterminati fid-dispożizzjonijiet Griegi fis-seħħ fil-31 ta’ Diċembru 1980;

(ċ) biż-żieda ta’ 1 000 gramma raża jew anqas kull ettolitru tal-prodott użat, qabel il-fermentazzjoni jew inkella, fejn il-qawwa alkoħolika fil-volum reali ma taqbiżx terz tal-qawwa alkoħolika totali fil-volum, matul il-fermentazzjoni.

▼M5

2. Il-Greċja għandha tinnotifika lill-Kummissjoni minn qabel jekk beħsieba temenda d-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1(b). Dik in-notifika għandha ssir skont ir-Regolament (KE) Nru 792/2009. Jekk il-Kummissjoni ma tweġibx fi żmien xahrejn ta’ tali notifika, il-Greċja tistà timplimenta l-emendi ppjanati.

▼B
Appendiċi 4

Rażi ta’ skambju tal-jonji

1. Ir-rażi ta’ skambju tal-jonji li jistgħu jintużaw skont il-punt 20 tal-Anness I A huma kopolimeri tal-istirene jew tad-divinilbenżina li fihom gruppi ta’ aċidu sulfoniku jew ta’ ammonju. Għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1935/2004 ( 8 ) u fid-dispożizzjonijiet Komunitarji u nazzjonali adottati għall-implimentazzjoni tiegħu. Barra minn hekk, meta jsiru t-testijiet bil-metodu ta’ analiżi stabbilit fil-paragrafu 2, f’kull wieħed mis-solventi msemmija, ma għandhomx jitilfu aktar minn milligramma kull litru ta’ materja organika. Għandhom jiġu rriġenerati b’sustanzi awtorizzati għall-produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel.

Dawn ir-rażi jistgħu jintużaw biss taħt is-superviżjoni ta’ enologu jew tekniku, u fi stallazzjonijiet approvati mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jintużaw. Dawk l-awtoritajiet għandhom jistabbilixxu d-dmirijiet u r-responsabbiltajiet tal-enologi u tat-tekniċi approvati.

2. Metodu ta’ analiżi għad-determinazzjoni tat-telf ta’ materja organika tar-rażi ta’ skambju tal-jonji:

1.   SUĠĠETT U AMBITU TA’ APPLIKAZZJONI

Il-metodu jistabbilixxi t-telf ta’ materja organika mir-rażi ta’ skambju tal-jonji.

2.   DEFINIZZJONI

It-telf ta’ materja organika mir-rażi ta’ skambju tal-jonji. It-telf jiġi ddeterminat bil-metodu deskritt hawn isfel.

3.   PRINĊIPJU

Is-solventi tal-estrazzjoni jiġu mgħoddija minn rażi mħejjija għal dan il-għan, u l-piż tal-materja organika estratta tiġi ddeterminata b’mod gravimetriku.

4.   REAĠENTI

Ir-reaġenti kollha għandhom ikunu ta’ kwalità analitika.

Solventi tal-estrazzjoni.

4.1.

Ilma ddistillat jew ilma dejonizzat ta’ purità ekwivalenti.

4.2.

Preparazzjoni tal-etanol 15 % v/v, bit-taħlit ta’ 15-il parti ta’ etanol assolut ma’ 85 parti ta’ ilma (punt 4.1).

4.3.

Preparazzjoni tal-aċidu aċetiku 5 % m/m, bit-taħlit ta’ 5 partijiet ta’ aċidu aċetiku glaċjali ma’ 95 parti ta’ ilma (punt 4.1).

5.   TAGĦMIR

5.1.

Kolonni tal-kromatografija bl-iskambju tal-jonji.

5.2.

Ċilindri tal-kejl, b’kapaċità ta’ 2 litri.

5.3.

Dixxijiet ta’ evaporazzjoni kapaċi li jifilħu sħana ta’ 850 °C f’muffle furnace.

5.4.

Forn għat-tnixxif termostatikament ikkontrollat, b’temperatura ta’ 105 ± 2 °C.

5.5.

Muffle furnace termostatikament ikkontrollat, b’temperatura ta’ 850 ± 25 °C.

5.6.

Miżien analitiku bi preċiżjoni sa 0,1 mg.

5.7.

Evaporatur, hot plate jew evaporatur infra-aħmar.

6.   PROĊEDURA

6.1.

Żid ma’ kull waħda mill-kolonni tal-kromatografija bl-iskambju tal-jonji (punt 5.1) 50 ml tar-raża ta’ skambju tal-jonji li għandha tiġi ttestjata, wara li tkun ġiet maħsula u ttrattata skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-fabbrikant rigward il-preparazzjoni tar-rażi għall-użu fl-ikel.

6.2.

Għar-rażi anjoniċi, għaddi t-tliet solventi tal-estrazzjoni (punti 4.1, 4.2 u 4.3) separatament ma’ tul il-kolonni mħejjija għal dan il-għan (punt 6.1) b’rata ta’ nixxija ta’ 350 sa 450 ml fis-siegħa. Warrab kull darba l-ewwel litru ta’ elwat u iġbor iż-żewġ litri li jmiss fiċ-ċilindri tal-kejl (punt 5.2). Għar-rażi katjoniċi, għaddi biss iż-żewġ solventi indikati fil-punti 4.1 u 4.2 tul il-kolonni mħejjija għal dan il-għan.

6.3.

Evapora kull wieħed mit-tliet elwati fuq hot plate jew bl-evaporatur infra-aħmar (punt 5.7) f’dixx tal-evaporazzjoni (punt 5.3) imnaddfa u miżuna minn qabel (m0). Daħħal id-dixxijiet ġo forn (punt 5.4) u nixxef għal piż kostanti (m1).

6.4.

Wara li tirrekordja l-piż kostanti (punt 6.3), daħħal id-dixx tal-evaporazzjoni f’muffle furnace (punt 5.5) u inċinera sakemm jintlaħaq piż kostanti (m2).

6.5.

Ikkalkola l-materja organika estratta (punt 7.1). Jekk ir-riżultat huwa akbar minn 1 mg/l, wettaq test fil-vojt tar-reaġenti u erġa’ kkalkola l-piż tal-materjal organiku estratt.

It-test fil-vojt għandu jitwettaq bir-ripetizzjoni tal-operazzjonijiet indikati fil-punti 6.3 u 6.4, iżda bl-użu ta’ żewġ litri tas-solvent tal-estrazzjoni, biex jagħti l-piżijiet m3 u m4 fil-punti 6.3 u 6.4 rispettivament.

7.   ESPRESSJONI TAR-RIŻULTATI

7.1.

Formula u kalkolu tar-riżultati:

Il-piż tal-materjal organiku estratt mir-rażi ta’ skambju tal-jonji, espress f’mg/litru, jinkiseb bil-formula:

500 (m1 — m2)

fejn m1 u m2 huma espressi fi grammi.

Il-piż korrett tal-materjal organiku estratt mir-rażi ta’ skambju tal-jonji, espress f’mg/litru, jinkiseb fil-formula:

500 (m1 — m2 — m3 + m4)

fejn m1, m2, m3 u m4 huma espressi fi grammi.

7.2.

Id-differenza bejn ir-riżultati taż-żewġ determinazzjonijiet paralleli mwettqa fuq l-istess kampjun m’għandhiex taqbeż 0,2 mg/litru.
Appendiċi 5

Ferroċjanur tal-potassju

Kalċju phytate

Aċidu D, L-tartariku

L-użu tal-ferroċjanur tal-potassju, u l-użu tal-kalċju phytate pprovduti fil-punt 26 tal-Anness I A, jew l-użu tal-aċidu D, L-tartariku pprovdut fil-punt 29 tal-Anness I A, huma awtorizzati biss jekk it-trattament isir taħt is-sorveljanza ta’ enologu jew tekniku, approvat mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jsir it-trattament, u li r-responsabbiltajiet tiegħu huma ddeterminati, fejn meħtieġ, mill-Istat Membru kkonċernat.

Wara t-trattament bil-ferroċjanur tal-potassju jew bil-kalċju phytate, l-inbid għandu jkun fih traċċi ta’ ħadid.

Id-dispożizzjonijiet rigward is-sorveljanza tal-użu tal-prodotti msemmija fl-ewwel paragrafu huma dawk adottati mill-Istati Membri.

▼M3
Appendiċi 6

Rekwiżiti għad-dimetildikarbonat

QASAM TAL-APPLIKAZZJONI

Id-dimetildikarbonat jista’ jiżdied mal-inbid minħabba għan wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin

(a) li tkun żgurata l-istabbilizzazzjoni mikrobijoloġika tal-inbid fil-flixkun li fih zokkor fermentabbli,

(b) il-prevenzjoni tal-iżvilupp tal-ħmejjer mhux mixtieqa u tal-batterji tal-ħalib,

(c) l-imblukkar tal-fermentazzjoni tal-inbejjed ħelwin, “moelleux” (mezzan) u “demi-sec” (semi-dry).

REKWIŻITI

 Għall-għan (a), iż-żieda għandha ssir ftit biss qabel l-ibbottiljar,

 il-prodott użat għandu jirrispetta l-kriterji ta’ purità stabbiliti bid-Direttiva 2008/84/KE,

 it-trattament għandu jiġi rrekordjat fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 185c(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

▼B
Appendiċi 7

Rekwiżiti għat-trattament bl-elettrodijaliżi

L-għan ta’ dan it-trattament huwa li tinkiseb stabbiltà tartarika tal-inbid fir-rigward tal-idroġenotartrat tal-potassju u tat-tartrat tal-kalċju (u mluħa oħrajn tal-kalċju), bl-estrazzjoni ta’ jonji fis-supersaturazzjoni fl-inbid taħt l-azzjoni ta’ kamp elettriku u bl-użu ta’ membrani li jkunu permeabbli għall-anjoni jew għall-katjoni.

1.   REKWIŻITI APPLIKABBLI GĦALL-MEMBRANI

1.1.

Il-membrani għandhom jiġu rranġati b’mod alternat f’sistema tat-tip “pressa ta’ filtru” jew xi sistema oħra addattata li tifred il-kompartimenti tat-trattament (inbid) minn dawk tal-konċentrazzjoni (ilma mormi).

1.2.

Il-membrani permeabbli għall-katjoni għandhom ikunu ddisinjati biex jiġbdu biss il-katjoni, b’mod partikolari l-katjoni K+ u Ca++.

1.3.

Il-membrani permeabbli għall-anjoni għandhom ikunu ddisinjati biex jiġbdu biss l-anjoni, b’mod partikolari l-anjoni tartariċi.

1.4.

Il-membrani m’għandhomx jimmodifikaw eċċessivament il-kompożizzjoni fiżikokimika jew il-karatteristiċi sensorjali tal-inbid. Għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

 għandhom ikunu mmanifatturati bi qbil mal-prassi t-tajba tal-manifattura, minn sustanzi awtorizzati għall-manifattura ta’ materjali tal-plastiku maħsubin biex jiġu f’kuntatt mal-oġġetti tal-ikel msemmija fl-Anness II tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/72/KE ( 9 ),

 l-utent tat-tagħmir tal-elettrodijaliżi għandu juri li l-membrani użati jkunu dawk bil-karatteristiċi deskritti hawn fuq, u li kull tibdil ikun sar minn persunal speċjalizzat,

 m’għandhom jirrilaxxaw l-ebda sustanza fi kwantità li tipperikola s-saħħa tal-bniedem jew li taffettwa ħażin it-togħma jew ir-riħa tal-oġġetti tal-ikel, u għandhom jilħqu l-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2002/72/KE,

 l-użu tagħhom m’għandux iwassal għal interazzjoni bejn il-kostitwenti tal-membrani u dawk tal-inbid, li kapaċi tirriżulta fil-formazzjoni, fil-prodott ittrattat, ta’ xi komponenti ġodda li jistgħu jkunu tossiċi.

L-istabbiltà tal-membrani ġodda tal-elettrodijaliżi għandha tkun stabbilita bl-użu ta’ simulatur li jirriproduċi l-kompożizzjoni fiżikokimiċi tal-inbid għall-istudju tal-migrazzjonijiet possibbli ta’ ċerti sustanzi irrilaxxati mill-membrani tal-elettrodijaliżi.

Il-metodu sperimentali rakkomandat huwa kif ġej:

Is-simulatur huwa soluzzjoni tal-ilma u l-alkoħol newtralizzata bil-pH u l-konduttività tal-inbid. Il-kompożizzjoni tagħha hija kif ġej:

 etanol assolut: 11-il litru,

 idroġenotartrat tal-potassju: 380 g,

 klorur tal-potassju: 60 g,

 aċidu sulfuriku kkonċentrat: 5 ml,

 ilma ddistillat: qs 100 litru.

Din is-soluzzjoni tintuża għal testijiet ta’ migrazzjoni f’ċirkwit magħluq fuq kollona tal-elettrodijaliżi taħt tensjoni (1 volt/ċellula), u fuq il-bażi ta’ 50 l/m2 ta’ membrani anjoniċi u katjoniċi, sakemm tintlaħaq demineralizzazzjoni tas-soluzzjoni ta’ 50 %. Iċ-ċirkwit effluwenti jitqabbad b’soluzzjoni ta’ klorur tal-potassju ta’ 5 g/l. Is-sustanzi migranti jkunu ttestjati għalihom kemm fis-simulatur kif ukoll fl-effluwent tal-elettrodijaliżi.

Il-molekuli organiċi li jidħlu fil-kompożizzjoni tal-membrani u li għandhom it-tendenza li jemigraw fis-soluzzjoni ttrattata għandhom jiġu ddeterminati. Determinazzjoni speċifika għandha titwettaq għal kull wieħed minn dawn il-kostitwenti minn laboratorju approvat. ►M1  Il-kontenut fis-simulat tal-komponenti kollha ddeterminati għandu jkun anqas minn 50 μg/l. ◄

B’mod ġenerali, ir-regoli ġenerali għall-kontrolli tal-materjali li jiġu f’kuntatt mal-oġġetti tal-ikel għandhom japplikaw għal dawn il-membrani.

2.   REKWIŻITI APPLIKABBLI GĦALL-UŻU TAL-MEMBRANI

Il-par membrani applikabbli għat-trattament tal-istabbilizzazzjoni tartarika tal-inbid bl-elettrodijaliżi huwa definit b’mod li jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

 it-tnaqqis fil-pH tal-inbid m’għandux ikun aktar minn 0,3 unitajiet pH,

 it-tnaqqis fl-aċidu volatili għandu jkun anqas minn 0,12 g/l (2 meq. espress bħala aċidu aċetiku),

 it-trattament bl-elettrodijaliżi m’għandux jaffettwa l-kostitwenti mhux joniċi tal-inbid, b’mod partikolari l-polifenoli u l-polisakkaridi,

 id-diffużjoni ta’ molekoli żgħar bħall-etanol għandha titnaqqas u ma għandhiex twassal għal tnaqqis fil-qawwa alkoħolika tal-inbid ta’ aktar minn 0,1 % vol.,

 il-membrani għandhom jinżammu u jitnaddfu bil-metodi approvati, b’sustanzi awtorizzati għall-użu fil-preparament tal-oġġetti tal-ikel,

 il-membrani jkunu mmarkati biex jippermettu l-verifika tal-konformità mal-alternanza fil-kolonna,

 it-tagħmir użat jitħaddem b’mekkaniżmu ta’ kmand u kontroll li għandu jqis l-instabbiltà partikolari ta’ kull inbid sabiex titneħħa biss is-supersaturazzjoni tal-idroġenotartrat tal-potassju u tal-imluħa tal-kalċju,

 it-trattament għandu jitwettaq taħt ir-responsabbiltà ta’ enologu jew tekniku kkwalifikat.

It-trattament għandu jiġi rrekordjat fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 112(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.
Appendiċi 8

Rekwiżiti għall-ureża

1. Kodiċi internazzjonali tal-ureża: EC 3-5-1-5, CAS Nru: 9002-13-5.

2. Attività: ureża (attiv f’pH aċiduż), biex titqassam l-urea f’ammonja u f’dijossidu tal-karbonju. L-attività msemmija ma tkunx anqas minn 5 unitajiet/mg, unità waħda tkun definita bħala l-ammont ta’ enżima li tipproduċi μmol wieħed ta’ NH3 kull minuta f’37 °C minn konċentrazzjoni ta’ urea ta’ 5 g/l (f’pH 4).

3. Oriġini: Lactobacillus fermentum.

4. Qasam tal-applikazzjoni: it-tqassim tal-urea preżenti fi nbid maħsub għal maturazzjoni twila, fejn il-konċentrazzjoni inizjali tal-urea tkun ogħla minn 1 mg/l.

5. Doża massima: 75 mg tal-preparament enżimatiku għal kull litru ta’ nbid ittrattat, li ma jaqbiżx it-375 unità ta’ ureża kull litru ta’ nbid. Wara t-trattament, kull attività enżimatika residwali għandha tiġi eliminata bil-filtrazzjoni tal-inbid (dijametru tal-pori < 1 μm).

6. Speċifikazzjonijiet tal-purità kimika u mikrobijoloġika:Telf fit-tnixxif

Anqas minn 10 %

Metalli tqal

Anqas minn 30 ppm

Pb

Anqas minn 10 ppm

As

Anqas minn 2 ppm

Koliformi totali

Assenti

Salmonella spp

Assenti f’kampjun ta’ 25 g

Għadd aerobiku

Anqas minn 5 × 104 ċelluli/g

L-ureża permess għat-trattament tal-inbid għandha tiġi prodotta f’kundizzjonijiet simili għal dawk tal-ureża koperta mill-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku għall-Ikel tal-10 ta’ Diċembru 1998.
Appendiċi 9

Rekwiżiti għall-biċċiet tal-injam tal-ballut

GĦAN, ORIĠINI, U AMBITU TAL-APPLIKAZZJONI

Il-biċċiet tal-injam tal-ballut jintużaw għall-produzzjoni u għall-maturazzjoni tal-inbejjed, inkluż għall-fermentazzjoni tal-għeneb frisk u tal-most, kif ukoll sabiex jagħtu lill-inbid ċerti karatteristiċi mill-injam tal-ballut.

Il-biċċiet tal-injam tal-ballut għandhom joriġinaw esklussivament mill-ispeċijiet tal-Quercus.

Jistgħu jitħallew fl-istat naturali tagħhom, jew jissaħħnu għal temperatura baxxa, medja jew għolja, iżda ma għandhomx ikunu għaddew minn kombustjoni, inluża kombustjoni fis-superfiċje, ma għandux ikun fihom il-karbonju u ma għandhomx jitrammlu malli jintmissu. Ma għandhom ikunu għaddew mill-ebda proċess kimiku, enżimatiku jew fiżiku għajr it-tisħin. L-ebda prodott ma għandu jiżdied magħhom biex iżid it-togħma naturali tagħhom jew l-ammont tal-komposti fenoliċi tagħhom.

TIKKETTAR TAL-PRODOTT UŻAT

It-tikketta għandha ssemmi l-oriġini tal-ispeċi jew l-ispeċijiet botaniċi tal-ballut kif ukoll l-intensità tat-tisħin, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u prekawzjonijiet ta’ sikurezza.

DAQS

Id-dimensjonijiet tal-biċċiet tal-injam tal-ballut għandhom ikunu tali li mill-inqas 95 % fil-piż jinżamm b’mesh filter ta’ 2 mm (jiġifieri 9 mesh).

PURITÀ

Il-biċċiet tal-injam tal-ballut ma għandhom jirrilaxxaw l-ebda sustanza f’konċentrazzjonijiet li jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa.

It-trattament għandu jiġi rrekordjat fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 112(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

▼M4
Appendiċi 10

Rekwiżiti għat-trattament ta’ korrezzjoni tal-kontenut ta’ alkoħol fl-inbejjed

It-trattament ta’ korrezzjoni tal-kontenut ta’ alkoħol (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “it-trattament”) għandu l-għan li jnaqqas l-ammont żejjed ta’ etanol fl-inbid, sabiex jittejjeb il-bilanċ fit-togħma tiegħu.

Rekwiżiti:

1. L-għanijiet jistgħu jintlaħqu permezz ta’ tekniki ta’ separazzjoni li jintużaw waħedhom jew flimkien.

2. L-inbejjed li jsirilhom it-trattament ma għandu jkollhom l-ebda difett organolettiku, u għandhom ikunu adattati għall-konsum dirett mill-bniedem.

3. It-tneħħija tal-alkoħol fl-inbid ma tistax issir jekk waħda mill-operazzjonijiet ta’ arrikkiment imsemmija fl-Anness XVa tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 tkun twettqet fuq wieħed mill-prodotti tal-inbid użati fil-produzzjoni tal-inbid ikkonċernat.

4. Il-kontenut ta’ alkoħol jista’ jitnaqqas b’ammont massimu ta’ 20 % u l-qawwa alkoħolika totali reali bil-volum tal-prodott aħħari għandha tkun konformi ma’ dik iddefinita fil-punt a) tat-tieni subparagrafu tal-punt 1 tal-Anness XIb tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

5. It-trattament għandu jsir taħt ir-responsabbiltà ta’ enologu jew ta’ tekniku kkwalifikat.

6. It-trattament għandu jitniżżel fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 185c(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

7. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li t-trattament jiġi nnotifikat lill-awtoritajiet kompetenti minn qabel.

▼M3 —————

▼B
Appendiċi 12

Rekwiżiti għat-trattament bl-iskambju tal-katjoni biex tiġi żgurata l-istabbilizzazzjoni tartarika tal-inbid

L-għan ta’ dan it-trattament huwa li tinkiseb l-istabbiltà tartarika tal-inbid fir-rigward tal-idroġenotartrat tal-potassju u fir-rigward tat-tartrat tal-kalċju (u mluħa oħra tal-kalċju).

Rekwiżiti

1. It-trattament għandu jkun limitat għat-tneħħija tal-katjoni żejda.

▼M3

 L-inbid jista’ jkun imkessaħ minn qabel.

▼B

 Għandha tiġi ttrattata bl-iskambju tal-katjoni biss il-frazzjoni minima tal-inbid meħtieġa biex tinkiseb l-istabbiltà.

2. It-trattament għandu jsir fuq rażi tal-iskambju tal-katjoni rreġenerati bl-aċidu.

3. L-operazzjonijiet kollha għandhom jitwettqu taħt ir-responsabbiltà ta’ enologu jew tekniku kkwalifikat. It-trattament għandu jitniżżel fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 112(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

4. Ir-rażi katjoniċi għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 10 ) kif ukoll mad-dispożizzjonijiet Komunitarji u nazzjonali stabbiliti għall-applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament u għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti analitiċi li jidhru fl-Appendiċi 4 ta’ dan ir-Regolament. L-użu tagħhom ma għandux iwassal għal modifiki eċċessivi tal-kompożizzjoni fiżikokimika jew tal-karatteristiċi sensorjali tal-inbid, u għandu jirrispetta l-limiti stabbiliti fil-punt 3 tal-monografija “Reżini ta’ skambju tal-katjoni” tal-Kodiċi Enoloġiku Internazzjonali ppubblikat mill-OIV..

▼M2
Appendiċi 13

▼M3

Rekwiżiti għall-ipproċessar tal-inbejjed permezz ta’ kitosan derivat mill-Aspergillus niger u għall-ipproċessar tal-inbejjed permezz ta’ kitinglukan derivat mill-Aspergillus niger

▼M2

Oqsma ta’ applikazzjoni:

a) Tnaqqis tal-kontenut ta’ metall tqil, b’mod partikolari ħadid, ċomb, kadmju, ram

b) Prevenzjoni ta’ kontaminazzjoni mill-ħadid u mir-ram,

c) Tnaqqis ta’ kontaminanti possibbli, b’mod partikolari l-okratossina A

d) Tnaqqis tal-popolazzjonijiet ta’ mikroorganiżmi mhux mixtieqa, b’mod partikolari l-Brettanomyces, permezz tal-ipproċessar bil-kitosan biss.

Rekwiżiti:

 Id-dożi li għandhom jintużaw għandhom jiġu stabbiliti wara analiżi preċedenti. Id-doża massima ta’ użu għandha tkun inqas minn jew ugwali għal:

 

 100 g/hl għall-applikazzjonijiet a) u b),

 500 g/hl għall-applikazzjoni c),

 10 g/hl għall-applikazzjoni d).

 Is-sedimenti għandhom jitneħħew permezz ta’ proċessi fiżiċi.
Appendiċi 14

Rekwiżiti għall-aċidifikazzjoni permezz tal-ipproċessar bl-elettromembrani

 Il-membrani katjoniċi għandhom ikunu magħmula b’tali mod li jippermettu biss l-estrazzjoni tal-katjoni u b’mod partikolari tal-katjon K+.

 Il-membrani bipolari għandhom ikunu impermeabbli għall-anjoni u għall-katjoni tal-most u tal-inbid.

▼M4

 It-trattament għandu jsir taħt ir-responsabbiltà ta’ enologu jew ta’ tekniku kkwalifikat. It-trattament għandu jitniżżel fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 185c(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

 Il-membrani li jintużaw għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 10/2011 ( 11 ) u mad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati għall-implimentazzjoni tagħhom. Għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-Kodiċi enoloġiku internazzjonali ppubblikat mill-OIV.

▼M4
Appendiċi 15

Rekwiżiti għall-aċidifikazzjoni permezz tat-trattament bl-iskambju tal-katjoni

It-trattament bl-iskambju tal-katjoni (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “it-trattament”) għandu l-għan li jżid l-aċidità totali u l-aċidità reali (tnaqqis tal-pH) permezz tal-estrazzjoni fiżika parzjali tal-katjoni bi skambjatur tal-katjoni.

Rekwiżiti:

1. It-trattament għandu jsir bl-użu ta’ rażi tal-iskambju tal-katjoni rreġenerati bl-aċidu.

2. It-trattament għandu jkun limitat għat-tneħħija tal-katjoni żejda.

3. Biex tiġi evitata l-produzzjoni ta’ frazzjonijiet tal-most jew tal-inbid, it-trattament għandu jseħħ b’mod kontinwu, bil-prodotti li jsirilhom it-trattament jiġu inkorporati b’mod lineari fil-prodotti oriġinali.

4. B’mod alternattiv, ir-raża tista’ tiddaħħal direttament fit-tank, fil-kwantità meħtieġa, imbagħad tiġi separata b’kull mezz fiżiku adegwat.

5. L-operazzjonijiet kollha għandhom jitwettqu taħt ir-responsabbiltà ta’ enologu jew ta’ tekniku kkwalifikat.

6. It-trattament għandu jitniżżel fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 185c(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

7. Ir-rażi katjoniċi għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u mad-dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u dawk nazzjonali adottati għall-implimentazzjoni ta’ dak ir-Regolament, u għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti analitiċi mogħtija fl-Appendiċi 4 ta’ dan l-Anness. L-użu tagħhom ma għandux iwassal għal modifiki eċċessivi tal-kompożizzjoni fiżikokimika jew tal-karatteristiċi sensorjali tal-most u tal-inbid, u għandu jirrispetta l-limiti stabbiliti fil-punt 3 tal-monografija “Rażi ta’ skambju tal-katjoni” tal-Kodiċi Enoloġiku Internazzjonali ppubblikat mill-OIV.
Appendiċi 16

Rekwiżiti għat-trattament ta’ tnaqqis tal-kontenut taz-zokkor fil-most permezz tal-akkoppjament tal-membrani

It-trattament tat-tnaqqis tal-kontenut taz-zokkor (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “it-trattament”) għandu l-għan li jneħħi z-zokkor mill-most, permezz tal-akkoppjament tal-membrani li jassoċja l-mikrofiltrazzjoni u l-ultrafiltrazzjoni man-nanofiltrazzjoni jew mal-ożmożi inversa.

Rekwiżiti:

1. It-trattament iwassal għal tnaqqis fil-volum skont il-kwantità u l-kontenut taz-zokkor tas-soluzzjoni taz-zokkor li tkun tneħħiet mill-most inizjali.

2. Il-proċeduri jridu jippermettu li jinżamm il-kontenut tal-kostitwenti tal-most l-oħra, minbarra z-zokkor.

3. It-tnaqqis tal-kontenut taz-zokkor fil-most jeskludi l-korrezzjoni tal-kontenut tal-akoħol fl-inbejjed li joħorġu minn dan il-most.

4. It-trattament ma jistax jintuża flimkien ma’ waħda mill-operazzjonijiet ta’ arrikkiment imsemmija fl-Anness XVa tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

5. It-trattament isir fuq volum ta’ most stabbilit skont l-ammont ta’ tnaqqis tal-kontenut taz-zokkor imfittex.

6. L-ewwel stadju għandu l-għan li jadatta l-most għat-tieni stadju tal-konċentrazzjoni, minn naħa waħda, u li jikkonserva l-makromolekuli li jkunu ta’ daqs ikbar mil-limitu ta’ qtugħ tal-membrana, min-naħa l-oħra. Dan l-istadju jista’ jitwettaq permezz tal-ultrafiltrazzjoni.

7. Il-permeat miksub matul l-ewwel stadju tat-trattament wara jiġi kkonċentrat permezz tan-nanofiltrazzjoni jew tal-ożmożi inversa.

L-ilma oriġinali u l-aċidi organiċi li ma jinżammux min-nanofiltrazzjoni jistgħu, b’mod partikulari, jiġu introdotti mill-ġdid fil-most li jkun sarlu t-trattament.

8. It-trattament għandu jitwettaq taħt ir-responsabbiltà ta’ enologu jew ta’ tekniku kkwalifikat.

9. Il-membrani li jintużaw għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u tar-Regolament (UE) Nru 10/2011, u mad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati għall-implimentazzjoni tagħhom. Għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-Kodiċi enoloġiku internazzjonali ppubblikat mill-OIV.
Appendiċi 17

Rekwiżiti għad-deaċidifikazzjoni permezz tal-ipproċessar bl-elettromembrani

L-ipproċessar bl-elettromembrani (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “it-trattament”) huwa metodu fiżiku għall-estrazzjoni jonika tal-most jew tal-inbid taħt l-azzjoni ta’ kamp elettriku bl-użu ta’ membrani permeabbli għall-anjoni, minn naħa waħda, u ta’ membrani bipolari, min-naħa l-oħra. L-użu ta’ membrani permeabbli għall-anjoni u ta’ membrani bipolari flimkien jippermetti li wieħed jikkontrolla t-tnaqqis fl-aċidità totali u fl-aċidità reali (żieda fil-pH).

Rekwiżiti:

1. Il-membrani anjoniċi jridu jitqiegħdu b’tali mod li jippermettu li jiġu estratti biss l-anjoni u b’mod partikulari l-aċidi organiċi tal-most u tal-inbid.

2. Il-membrani bipolari jridu jkunu impermeabbli għall-anjoni u għall-katjoni tal-most u tal-inbid.

3. L-inbid li jinkiseb mill-most jew mill-inbid li jkun għadda minn dan it-trattament ta’ deaċidifikazzjoni għandu jinkludi mill-inqas 1 g.l-1 ta’ aċidu tartariku.

4. Id-deaċidifikazzjoni permezz tal-membrani u l-aċidifikazzjoni jeskludu lil xulxin.

5. Il-proċedura għandha ssir taħt ir-responsabbiltà ta’ enologu jew ta’ tekniku kkwalifikat.

6. It-trattament għandu jitniżżel fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 185c(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

7. Il-membrani li jintużaw għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u tar-Regolament (UE) Nru 10/2011 u mad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati għall-implimentazzjoni tagħhom. Għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-Kodiċi enoloġiku internazzjonali ppubblikat mill-OIV.

▼M6
Appendiċi 18

Ir-rekwiżiti għall-ġestjoni ta’ gass maħlul fl-inbid bl-użu ta’ kuntatturi tal-membrana

Il-ġestjoni ta’ gass maħlul fl-inbid bl-użu ta’ kuntatturi tal-membrana huwa metodu fiżiku għall-ġestjoni ta’ konċentrazzjonijiet tal-gass maħlul fl-inbid bl-użu ta’ kuntatturi tal-membrana (membrani idrofobiċi) u gassijiet użati fl-enoloġija.

REKWIŻITI

(1) Din it-teknika tista’ tintuża minn tmiem il-fermentazzjoni alkoħolika sal-imballaġġ biex tieħu post l-użu ta’ apparat għat-tbaqbiq jew sistemi tat-tip venturi.

(2) Din il-prattika għandha titwettaq mill-enoloġista jew tekniku kkwalifikat.

(3) It-trattament għandu jitniżżel fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 185c(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(4) Il-membrani li jintużaw għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u tar-Regolament (UE) Nru 10/2011 u mad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati għall-implimentazzjoni tagħhom. Għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Kodiċi Enoloġiku Internazzjonali ppubblikat mill-OIV.

▼B
ANNESS I-B

LIMITI TAL-KONTENUT TA’ DIJOSSIDU TAL-KUBRIT FL-INBEJJED

A.   KONTENUT TA’ DIJOSSIDU TAL-KUBRIT FL-INBEJJED

1. Il-kontenut totali tad-dijossidu tal-kubrit fl-inbejjed, minbarra l-inbejjed frizzanti u l-inbejjed likur, mar-rilaxx tagħhom fis-suq għall-konsum uman dirett, ma għandux jaqbeż:

(a) 150 milligramma kull litru għall-inbejjed ħomor;

(b) 200 milligramma kull litru għall-inbejjed bojod u rożè.

2. B’deroga mill-paragrafu 1(a) u (b), il-kontenut massimu tad-dijossidu tal-kubrit għandu jkun imqawwi, fir-rigward tal-inbejjed b’kontenut ta’ zokkor, espress bħala s-somma ta’ glukożju + fruttożju, ta’ mhux anqas minn 5 grammi għal kull litru, sa:

(a) 200 milligramma kull litru għall-inbejjed ħomor;

(b) 250 milligramma kull litru għall-inbejjed bojod u rożè;

(ċ) 300 milligramma kull litru għal:

 l-inbejjed intitolati għad-deskrizzjoni “Spätlese”, skont id-dispożizzjonijiet Komunitarji;

 l-inbejjed bojod intitolati għad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini li ġejjin: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac, Rosette u Savennières;

 l-inbejjed bojod intitolati għad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini Allela, Navarra, Penedès, Tarragona u Valencia, kif ukoll l-inbejjed intitolati għal denominazzjoni protetta tal-oriġini mill-Comunidad Autónoma del Pais Vasco y indikati bħala “vendimia tardía”;

 l-inbejjed ħelwin intitolati għad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Binissalem-Mallorca”;

 l-inbejjed li joriġinaw mir-Renju Unit, prodotti skont il-leġiżlazzjoni Brittanika, fejn il-kontenut taz-zokkor ikun ogħla minn 45 g/l;

 l-inbejjed li joriġinaw mill-Ungerija, bid-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Tokaji”, u bl-indikazzjoni, skont ir-regolamentazzjoni Ungeriża, tad-denominazzjoni “Tokaji édes szamorodni” jew “Tokaji szàraz szamorodni”;

 l-inbejjed intitolati għad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini li ġejjin: Loazzolo, Alto Adige u Trentino, indikati bil-kliem: “passito” jew “vendemmia tardiva”;

 l-inbejjed intitolati għad-denominazzjoniji protetta tal-oriġini “Colli orientali del Friuli” flimkien mal-indikazzjoni “Picolit”;

 l-inbejjed intitolati għad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini “Moscato di Pantelleria naturale” u “Moscato di Pantelleria”;

 l-inbejjed li joriġinaw mir-Repubblika Ċeka, intitolati għall-indikazzjoni “pozdní sběr”;

 l-inbejjed li joriġinaw mis-Slovakkja, intitolati għal denominazzjoni protetta tal-oriġini u bl-indikazzjoni “neskorý zber”, kif ukoll l-inbejjed “Tokaj” Slovakki intitolati għad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Tokajské samorodné suché” jew “Tokajské samorodné sladké”;

 l-inbejjed li joriġinaw mis-Slovakkja intitolati għal denominazzjoni protetta tal-oriġini u indikati bil-kliem “vrhunsko vino ZGP — pozna trgatev”;

 l-inbejjed bojod bl-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti li ġejjin, b’qawwa alkoħolika totali bil-volum ogħla minn 15 % vol. u kontenut ta’ zokkor ogħla minn 45 g/l:

 

 Vin de pays de Franche-Comté,

 Vin de pays des coteaux de l’Auxois,

 Vin de pays de Saône-et-Loire,

 Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

 Vin de pays des collines rhodaniennes,

 Vin de pays du comté Tolosan,

 Vin de pays des côtes de Gascogne,

 Vin de pays du Gers,

 Vin de pays du Lot,

 Vin de pays des côtes du Tarn,

 Vin de pays de la Corrèze,

 Vin de pays de l’Ile de Beauté,

 Vin de pays d’Oc,

 Vin de pays des côtes de Thau,

 Vin de pays des coteaux de Murviel,

 Vin de pays du Val de Loire,

 Vin de pays de Méditerranée,

 Vin de pays des comtés rhodaniens,

 Vin de pays des côtes de Thongue,

 Vin de pays de la Côte Vermeille,

▼M2

 Vin de pays de l'Agenais,

 Vin de pays des terroirs landais,

 Vin de pays des Landes,

 Vin de pays d'Allobrogie,

 Vin de pays du Var;

▼B

 l-inbejjed ħelwin li joriġinaw mill-Greċja, b’qawwa alkoħolika totali bil-volum ta’ mill-inqas 15 % vol., b’kontenut ta’ zokkor ta’ mill-inqas 45 g/l, u intitolati għal waħda mill-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti li ġejjin:

 

 Τοπικός Οίνος Τυρνάβου (Regional wine of Tyrnavos)

 Αχαϊκός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Ahaia)

 Λακωνικός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Lakonia)

 Τοπικός Οίνος Φλώρινας (Regional wine of Florina)

 Τοπικός Οίνος Κυκλάδων (Regional wine of Cyclades)

 Τοπικός Οίνος Αργολίδας (Regional wine of Argolida)

 Τοπικός Οίνος Πιερίας (Regional wine of Pieria)

 Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος (Regional wine of Mount Athos — Regional wine of Holy Mountain);

 l-inbejjed ħelwin li joriġinaw minn Ċipru, b’qawwa alkoħolika totali reali bil-volum ta’ mhux aktar minn 15 % vol., b’kontenut ta’ zokkor ta’ mill-inqas 45 g/l, u intitolati għall-indikazzjoni ġeografika protetta “Κουμανδαρία (Commandaria)”;

 l-inbejjed ħelwin li joriġinaw minn Ċipru, prodotti minn għeneb misjur iżżejjed jew minn għeneb imqadded, b’qawwa alkoħolika totali bil-volum ta’ mill-inqas 15 % vol., b’kontenut ta’ zokkor ta’ mill-inqas 45 g/l, u intitolati għal waħda mill-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti li ġejjin:

 

 Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Regional wine of Lemesos)

 Τοπικός Οίνος Πάφος (Regional wine of Pafos)

 Τοπικός Οίνος Λάρνακα(Regional wine of Larnaka)

 Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Regional wine of Lefkosia);

▼M2

 l-inbejjed ta’ Malta b’qawwa alkoħolika totali tal-volum ogħla minn jew ugwali għal 13,5 % vol. b’kontenut ta’ zokkor ogħla minn jew ugwali għal 45 g/l u intitolati għad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini “Malta” u “Gozo”

▼B

(d) 350 milligramma kull litru għal:

 l-inbejjed intitolati għall-indikazzjoni “Auslese”, skont id-dispożizzjonijiet Komunitarji;

 l-inbejjed bojod Rumeni intitolati għal waħda mid-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini li ġejjin: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa, Valea Călugărească;

 l-inbejjed li joriġinaw mir-Repubblika Ċeka, intitolati għall-indikazzjoni “výběr z hroznů”;

 l-inbejjed li joriġinaw mis-Slovakkja, intitolati għal denominazzjoni protetta tal-oriġini u bl-indikazzjoni “výber z hrozna”, kif ukoll l-inbejjed “Tokaj” Slovakki intitolati għad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Tokajský másláš” jew “Tokajský forditáš”;

 l-inbejjed li joriġinaw mis-Slovenja intitolati għal denominazzjoni protetta tal-oriġini u indikati bil-kliem “vrhunsko vino ZGP — izbor”;

▼M2

 l-inbejjed intitolati għall-espressjoni tradizzjonali “Késői szüretelésű bor”;

▼M4

 l-inbejjed li ġejjin mill-Italja li huma tat-tip “aleatico” li għandhom dritt jużaw id-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Pergola”, kif ukoll l-isem tradizzjonali “passito”.

▼B

(e) 400 milligramma kull litru għal:

 l-inbejjed intitolati għall-indikazzjonijiet “Beerenauslese”, “Ausbruch”, “Ausbruchwein”, “Trockenbeerenauslese”, “Strohwein”, “Schilfwein” u “Eiswein”, skont id-dispożizzjonijiet Komunitarji;

 l-inbejjed bojod intitolati għad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini li ġejjin: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon għajr jekk segwita mill-kelma “sec”, Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon segwita minn isem il-muniċipalità tal-oriġini, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh għajr jekk segwita mill-kelma “sec”, Alsace u Alsace grand cru segwita mill-kliem “vendanges tardives” jew “sélection de grains nobles”;

 l-inbejjed ħelwin prodotti minn għeneb misjur iżżejjed, u l-inbejjed ħelwin prodotti minn għeneb imqadded, li joriġinaw mill-Greċja u b’kontenut ta’ zokkor residwali, espress f’zokkor, ta’ mill-inqas 45 g/l, intitolati għal waħda mid-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini li ġejjin: Σάμος (Samos), Ρόδος (Rhodes), Πατρα (Patras), Ρίο Πατρών (Rio Patron), Κεφαλονία (Céphalonie), Λήμνος (Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorin), Νεμέα (Néméa), Δαφνές (Daphnès), ki– ukoll l-inbejjed ħelwin prodotti minn għeneb misjur iżżejjed u l-inbejjed ħelwin prodotti minn għeneb imqadded, intitolati għal waħda mill-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti li ġejjin: Σιάτιστας (Siatista), Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cyclades), Μονεμβάσιος (Monemvasia), Αγιορείτικος (Mount Athos — Holy Mountain);

 l-inbejjed li joriġinaw mir-Repubblika Ċeka, intitolati għall-indikazzjonijiet “výběr z bobulí”, “výběr z cibéb”, “ledové víno” jew “slámové víno”;

 l-inbejjed li joriġinaw mis-Slovakkja, intitolati għal denominazzjoni protetta tal-oriġini u indikati bil-kliem “bobuľový výber”, “hrozienkový výber”, “cibébový výber”, “ľadové víno” ou “slamové víno”, kif ukoll l-inbejjed “Tokaj” Slovakki intitolati għad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini “Tokajský výber”, “Tokajská esencia”, “Tokajská výberová esencia”;

▼M4

 l-inbejjed li ġejjin mill-Ungerija li għandhom dritt jużaw denominazzjoni protetta tal-oriġini u li jiġu deskritti, skont il-leġiżlazzjoni Ungeriża, bit-termini “Tokaji máslás”, “Tokaji fordítás”, “Tokaji aszúeszencia”, “Tokaji eszencia”, “Tokaji aszú”, “Töppedt szőlőből készült bor” jew “Jégbor”;

▼B

 l-inbejjed intitolati għad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Albana di Romagna”, indikati bil-kelma “passito”;

 l-inbejjed Lussemburgiżi intitolati għal denominazzjoni protetta tal-oriġini u indikati bil-kliem “vendanges tardives”, “vin de glace” jew “vin de paille”;

▼M3

 l-inbejjed li ġejjin mill-Portugall li għandhom dritt għal denominazzjoni protetta tal-oriġini u għal indikazzjoni ġeografika protetta, kif ukoll għall-kliem “colheita tardia”;

▼B

 l-inbejjed li joriġinaw mis-Slovenja intitolati għal denominazzjoni protetta tal-oriġini u indikati bil-kliem: “vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor”, jew “vrhunsko vino ZGP — ledeno vino”, jew “vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor”;

 l-inbejjed bojod li joriġinaw mill-Kanada, intitolati għall-indikazzjoni “Icewine”.

3. Il-listi tal-inbejjed b’denominazzjoni protetta tal-oriġini jew b’indikazzjoni ġeografika protetta, mogħtija fil-paragrafu 2(c), (d) u (e), jistgħu jiġu emendati fejn il-kundizzjonijiet tal-produzzjoni tal-inbejjed ikkonċernati jinbidlu, jew fejn l-indikazzjoni ġeografika jew id-denominazzjoni tal-oriġini tagħhom tinbidel. ►M5  L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, minn qabel u f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 792/2009, dwar l-informazzjoni teknika kollha neċessarja għall-inbejjed ikkonċernati, inkluż l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott tagħhom u l-kwantitajiet annwali prodotti. ◄

4. Fejn meħtieġ minħabba l-kundizzjonijiet tal-klima, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 113(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, li f’ċerti żoni ta’ vitikultura tal-Komunità, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jawtorizzaw, għall-inbejjed prodotti fit-territorju tagħhom, li l-limiti massimi totali fil-kontenut ta’ dijossidu tal-kubrit ta’ inqas minn 300 milligramma kull litru msemmija f’dan l-istess punt jittellgħu sa massimu ta’ 50 milligramma kull litru. Il-lista tal-każijiet fejn l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw tali żieda tidher fl-Appendiċi 1.

5. L-Istati Membri jistgħu japplikaw dispożizzjonijiet aktar restrittivi għall-inbejjed prodotti fit-territorju tagħhom.

B.   KONTENUT TA’ DIJOSSIDU TAL-KUBRIT FL-INBEJJED LIKUR

Il-kontenut totali ta’ dijossidu tal-kubrit fl-inbejjed likur ma għandux jaqbeż, mar-rilaxx tagħhom fis-suq għall-konsum uman dirett:

150 mg/l, fejn il-kontenut ta’ zokkor ikun anqas minn 5 g/l;

200 mg/l, fejn il-kontenut ta’ zokkor ikun tal-anqas 5 g/l.

Ċ.   KONTENUT TA’ DIJOSSIDU TAL-KUBRIT FL-INBEJJED FRIZZANTI

1. Il-kontenut totali ta’ dijossidu tal-kubrit fl-inbejjed frizzanti ma għandux jaqbeż, mar-rilaxx tagħhom fis-suq għall-konsum uman dirett:

(a) 185 mg/l, għal kull kategorija ta’ nbid frizzanti ta’ kwalità għolja, u

(b) 235 mg/l, għall-inbejjed frizzanti l-oħra.

2. Fejn meħtieġ minħabba l-kundizzjonijiet tal-klima, f’ċerti żoni ta’ vitikultura tal-Komunità, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jawtorizzaw, għall-inbejjed frizzanti msemmija fil-paragrafu 1(a) u (b) prodotti fit-territorju tagħhom, li l-kontenut massimu totali tad-dijossidu tal-kubrit jiżdied sa 40 milligramma għal kull litru, bil-kundizzjoni li l-inbejjed koperti mill-istess awtorizzazzjoni ma jintbagħtux barra mill-Istat Membru kkonċernat.

▼M8
Appendiċi I

Żieda fil-kontenut massimu totali tad-dijossidu tal-kubrit meta meħtieġ minħabba l-kundizzjonijiet tal-klima 

Sena

Stat Membru

Iż-żoni tal-vitikultura

L-inbejjed ikkonċernati

1.

2000

Il-Ġermanja

Iż-żoni tal-vitikultura kollha tal-Ġermanja

L-inbejjed kollha mill-għeneb miġbur fis-sena 2000

2.

2006

Il-Ġermanja

Iż-żoni tal-vitikultura fir-reġjuni ta' Baden-Württemberg, il-Bavarja, Hesse u Rhineland Palatinate

L-inbejjed kollha mill-għeneb miġbur fis-sena 2006

3.

2006

Franza

Iż-żoni tal-vitikultura fid-dipartimenti Bas-Rhin u Haut-Rhin

L-inbejjed kollha mill-għeneb miġbur fis-sena 2006

4.

2013

Il-Ġermanja

Iż-żoni tal-vitikultura fiż-żona demarkata ta' denominazzjoni protetta tal-oriġini “Mosel” u ta' indikazzjonijiet ġeografiċi protetti “Landwein der Mosel”, “Landwein der Ruwer”, “Landwein der Saar” u “Saarländischer Landwein”

L-inbejjed kollha mill-għeneb miġbur fis-sena 2013

5.

2014

Il-Ġermanja

Iż-żoni tal-vitikultura fil- Länder ta' “Baden-Württemberg”, “Bavaria”, “Hessen” u “Rhineland Palatinate”

L-inbejjed kollha mill-għeneb miġbur fis-sena 2014

▼B
ANNESS I C

LIMITI TAL-KONTENUT TA’ AĊIDU VOLATILI FL-INBEJJED

1. Il-kontenut tal-aċidu volatili ma għandux jaqbeż:

(a) 18 milli-ekwivalenti kull litru għall-most parzjalment iffermentat;

(b) 18 milli-ekwivalenti kull litru għall-inbejjed bojod u rożè; jew

(ċ) 20 milli-ekwivalenti kull litru għall-inbejjed ħomor.

2. Il-limiti msemmija fil-punt 1 japplikaw:

(a) għall-prodotti minn għeneb maħsud fil-Komunità, fl-istadju ta’ produzzjoni u fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni;

(b) għall-most parzjalment iffermentat u għall-inbejjed li joriġinaw minn pajjiżi terzi, minn meta jidħlu fit-territorju ġeografiku tal-Komunità.

3. Jistgħu jsiru derogi għall-paragrafu 1 fir-rigward ta’:

(a) ċerti nbejjed b’denominazzjoni protetta tal-oriġini (DPO) u ċerti nbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP),

 li jkunu mmaturaw għal perjodu ta’ mill-anqas sentejn, jew

 li jkunu ġew prodotti skont metodi partikulari;

(b) l-inbejjed b’qawwa alkoħolika totali bil-volum ta’ mill-anqas 13 % vol.

L-istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-derogi lill-Kummissjoni f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 792/2009. Il-Kummissjoni għandha wara tinforma lill-Istati Membri l-oħrajn.
ANNESS I D

LIMITI U KUNDIZZJONIJIET GĦAŻ-ŻIEDA TA’ ĦLEWWA FL-INBEJJED

1. Iż-żieda ta’ ħlewwa fl-inbid hija awtorizzata biss bl-għajnuna ta’ prodott wieħed jew iktar minn dawn li ġejjin:

(a) most,

(b) most ikkonċentrat,

(ċ) most ikkonċentrat rettifikat.

Il-qawwa alkoħolika totali bil-volum tal-inbid ikkonċernat ma għandhiex tiżdied b’aktar minn 4 % vol.

2. Iż-żieda ta’ ħlewwa fl-inbejjed importati maħsubin għall-konsum uman dirett, u li jkollhom indikazzjoni ġeografika, hija pprojbita fit-territorju tal-Komunità. Iż-żieda ta’ ħlewwa fi nbejjed oħra importati hija soġġetta għall-istess kundizzjonijiet li japplikaw għall-inbejjed prodotti fil-Komunità.

3. Iż-żieda ta’ ħlewwa fi nbid b’denominazzjoni tal-oriġini protetta tista’ tiġi awtorizzata minn Stat Membru biss jekk din issir:

(a) skont il-kundizzjonijiet u l-limiti stabbiliti f’dan l-Anness;

(b) fir-reġjun fejn ikun ġie prodott l-inbid ikkonċernat, jew f’żona fil-qrib immedjat.

Il-most u l-most ikkonċentrat imsemmija fil-punt 1 għandhom joriġinaw mill-istess reġjun bħall-inbid li għalih jintużaw fiż-żieda ta’ ħlewwa.

4. Iż-żieda ta’ ħlewwa fl-inbejjed hija awtorizzata biss fl-istadji tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni.

5. Iż-żieda ta’ ħlewwa għandha ssir skont ir-regoli amministrattivi speċifiċi li ġejjin:

(a) Il-persuni naturali jew legali li biħsiebhom iwettqu operazzjoni ta’ żieda ta’ ħlewwa għandhom jibagħtu notifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu għandha ssir l-operazzjoni.

(b) In-notifiki għandhom isiru bil-miktub. Għandhom jaslu għand l-awtorità kompetenti tal-anqas 48 siegħa qabel il-ġurnata tal-operazzjoni.

(ċ) Madankollu, fejn impriża twettaq sikwit jew b’mod kontinwu operazzjonijiet ta’ żieda ta’ ħlewwa, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw li tintbagħat lill-awtorità kompetenti notifika waħda li tkopri diversi operazzjonijiet jew perjodu speċifikat. Tali notifika tkun permessa biss jekk l-impriża żżomm reġistru ta’ kull operazzjoni ta’ żieda ta’ ħlewwa, flimkien mat-tagħrif imsemmi fil-punt d).

(d) In-notifiki għandhom jinkludu t-tagħrif li ġej:

 il-volum u l-qawwa alkoħolika totali u reali tal-inbid li miegħu tiżdied il-ħlewwa;

 il-volum u l-qawwa alkoħolika totali reali tal-most, jew il-volum u l-indikazzjoni tad-densità tal-most ikkonċentrat jew tal-most ikkonċentrat rettifikat li għandu jiżdied, skont il-każ;

 il-qawwa alkoħolika totali u reali li jkollu l-inbid wara li tkun żdiedet il-ħlewwa miegħu;

Il-persuni msemmija fil-punt a) għandhom iżommi reġistri tad-dħul u l-ħruġ li fihom jitniżżlu l-kwantitajiet ta’ most, ta’ most ikkonċentrat jew ta’ most ikkonċentrat rettifikat li jinżammu għall-operazzjonijiet ta’ żieda ta’ ħlewwa.
ANNESS II

PRATTIĊI ENOLOĠIĊI AWTORIZZATI U RESTRIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦALL-INBEJJED FRIZZANTI, GĦALL-INBEJJED FRIZZANTI TA’ KWALITÀ GĦOLJA, U GĦALL-INBEJJED FRIZZANTI AROMATIĊI TA’ KWALITÀ GĦOLJA

A.   Inbid frizzanti

1. Għall-iskopijiet ta’ dan il-punt, kif ukoll tal-punt B u l-punt C ta’ dan l-Anness:

(a) “likur tirage”:

tfisser il-prodott miżjud mal-cuvée biex iqabbad il-fermentazzjoni sekondarja;

(b) “likur ta’ espedizzjoni”:

tfisser il-prodott miżjud mal-inbejjed frizzanti biex jagħtihom karatteristiċi ta’ togħma partikulari.

2. Il-likur ta’ espedizzjoni jista’ jkun fih biss:

 sukrożju,

 most,

 most parzjalment iffermentat,

 most ikkonċentrat,

 most ikkonċentrat rettifikat,

 inbid, jew

 taħlita ta’ dawn,

biż-żieda possibbli ta’ distillat tal-inbid.

3. Mingħajr ħsara għall-arrikkiment awtorizzat bir-Regolament (KE) Nru 479/2008 għall-kostitwenti tal-cuvée, kull arrikkament tal-cuvée għandu jkun ipprojbit.

4. Madankollu, fir-rigward tar-reġjuni u l-varjetajiet li għalihom huwa ġustifikat mil-lat tekniku, kull Stat Membru jista’ jawtorizza l-arrikkament tal-cuvée fil-post ta’ produzzjoni tal-inbejjed frizzanti, sakemm:

(a) l-ebda wieħed mill-kostitwenti tal-cuvée ma jkun għadda diġà minn arrikkiment;

(b) il-kostitwenti msemmija jkunu dderivati unikament minn għeneb maħsud fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat;

(ċ) l-arrikkiment jitwettaq f’operazzjoni waħda;

(d) il-limiti li ġejjin ma jinqabżux:

(i) 3 % vol. għall-cuvée magħmula minn kostitwenti li joriġinaw miż-żona vitikola A;

(ii) 2 % vol. għall-cuvée magħmula minn kostitwenti li joriġinaw miż-żona vitikola B;

(iii) 1,5 % vol. għall-cuvée magħmula minn kostitwenti li joriġinaw miż-żona vitikola C;

(e) il-metodu użat huwa ż-żieda ta’ sukrożju, ta’ most ikkonċentrat jew ta’ most ikkonċentrat rettifikat.

5. Iż-żieda ta’ likur tirage u ż-żieda ta’ likur ta’ espedizzjoni m’għandhomx jitqiesu la bħala arrikkiment u lanqas bħala żieda ta’ ħlewwa. Iż-żieda tal-likur tirage ma għandhiex iġġib magħha żieda fil-qawwa alkoħolika totali bil-volum tal-cuvée ta’ aktar minn 1,5 % vol. Din iż-żieda għandha titkejjel billi tiġi kkalkolata l-qabża bejn il-qawwa alkoħolika totali bil-volum tal-cuvée u bejn il-qawwa alkoħolika totali bil-volum tal-inbid frizzanti qabel iż-żieda tal-likur ta’ espedizzjoni.

6. Iż-żieda tal-likur ta’ espedizzjoni għandha ssir b’mod li ma żżidx b’aktar minn 0,5 % vol. il-qawwa alkoħolika reali bil-volum tal-inbejjed frizzanti.

7. Iż-żieda ta’ ħlewwa fil-cuvée u fil-kostitwenti tagħha hija pprojbita.

8. Minbarra kwalunkwe aċidifikazzjoni jew deaċidifikazzjoni tal-kostitwenti skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, il-cuvée tista’ tkun soġġetta għal aċidifikazzjoni jew deaċidifikazzjoni. L-aċidifikazzjoni u d-deaċidifikazzjoni tal-cuvée għandhom ikunu reċiprokament esklussivi. L-aċidifikazzjoni tal-inbejjed tista’ sseħħ biss sa limitu ta’ 1,5 g/l, espress bħala aċidu tartariku, jew 20 milli-ekwivalenti għal kull litru.

9. Fi snin ta’ kundizzjonijiet tal-klima eċċezzjonali, il-limitu massimu ta’ 1,5 grammi għal kull litru, jew ta’ 20 milli-ekwivalenti għal kull litru, jista’ jiżdied għal 2,5 grammi għal kull litru, jew 34 milli-ekwivalenti għal kull litru, sakemm l-aċidità naturali tal-prodotti ma tkunx anqas minn 3 g/l, espressa bħala aċidu tartariku, jew 40 milli-ekwivalenti għal kull litru.

10. Id-dijossidu tal-karbonju li jinsab fl-inbejjed frizzanti jista’ jitnissel biss mill-fermentazzjoni alkoħolika tal-cuvée li minnha jkun sar l-inbid ikkonċernat.

Din il-fermentazzjoni, sakemm ma tkunx dik maħsuba għall-ipproċessar tal-għeneb, tal-most jew jew tal-most parzjalment iffermentat, direttament fi nbid frizzanti, tista’ tirriżulta biss miż-żieda tal-likur tirage. Tista’ ssir biss fi fliexken jew f’tankijiet magħluqin.

L-użu tad-diossidu tal-karbonju fil-każ tal-proċess ta’ trasferiment permezz tal-kontropressjoni huwa awtorizzat, taħt superviżjoni, u jekk l-iskambji inevitabbli tal-gassijiet bid-diossidu tal-karbonju li jkun ġej mill-fermentazzjoni alkoħolika fit-taħlita tal-inbid ma jwasslux biex tiżdied il-pressjoni tad-diossidu tal-karbonju li jkun hemm fl-inbid spumanti.

11. F’dak li jirrigwarda l-inbejjed frizzanti minbarra dawk b’denominazzjoni protetta tal-oriġini:

(a) il-likur tiraġġ maħsub għall-produzzjoni jista’ jkun fih biss:

 most,

 most parzjalment iffermentat,

 most ikkonċentrat,

 most ikkonċentrat rettifikat, jew

 sukrożju u nbid;

(b) il-qawwa alkoħolika reali bil-volum tagħhom, inkluż l-alkoħol li jinsab fil-likur ta’ espedizzjoni jekk tkun żdiedet magħhom, għandha tkun mill-anqas 9,5 % vol.

B.   Inbid frizzanti ta’ kwalità għolja

1. Il-likur tirage maħsub għall-produzzjoni ta’ nbid frizzanti ta’ kwalità għolja jista’ jkun fih biss:

(a) sukrożju,

(b) most ikkonċentrat,

(ċ) most ikkonċentrat rettifikat,

(d) most jew most parzjalment iffermentat, jew

(e) inbid.

2. L-Istati Membri produtturi jistgħu jiddefinixxu karatteristiċi jew kundizzjonijiet ta’ produzzjoni u ċirkolazzjoni supplementari jew aktar stretti, għall-inbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja koperti b’dan it-Titolu u prodotti fit-territorju tagħhom.

3. Barra minn hekk, għandhom japplikaw għall-produzzjoni ta’ nbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja r-regoli msemmija:

 fil-punt A, paragrafi 1 sa 10;

 Fil-punti C 3 għall-qawwa alkoħolika reali bil-volum, C 5 għat-tneħħija minima, u C 6 u C 7 għall-perjodi minimi tal-proċessi ta’ produzzjoni, mingħajr ħsara għall-punt B 4 d) hawn isfel.

4. Fir-rigward tal-inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità għolja:

(a) għajr f’każ ta’ deroga, m’għandhomx jinkisbu biss bl-użu esklussiv, għall-kostituzzjoni tal-cuvée, tal-most jew tal-most parzjalment iffermentat, imnissla mill-varjetajiet ta’ dwieli msemmija fil-lista tal-Appendiċi 1. ►M1  Madankollu, l-inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità għolja jistgħu jiġu prodotti b’mod tradizzjonali, bl-użu, bħala kostitwenti tal-cuvée, ta’ nbejjed miksuba mill-għeneb tal-varjetà “Glera” maħsud fir-reġjuni Veneto u Friuli-Venezia Giulia; ◄

(b) il-kontroll tal-proċess ta’ fermentazzjoni qabel u wara li tiġi kkostitwita l-cuvée, biex din issir frizzanti, għandu jsir biss permezz tar-refriġerazzjoni jew bi proċessi fiżiċi oħrajn;

(ċ) iż-żieda ta’ likur ta’ espedizzjoni hija pprojbita;

(d) il-perjodu tal-proċess ta’ produzzjoni tal-inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità għolja ma jistax ikun iqsar minn xahar.

C.   Inbid frizzanti u nbid frizzanti ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini

1. Il-qawwa alkoħolika totali bil-volum tal-cuvées maħsubin għall-produzzjoni tal-inbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini għandha tkun tal-anqas:

 9,5 % vol. fiż-żoni tal-vitikultura C III,

 9 % vol. fiż-żoni tal-vitikultura l-oħrajn.

▼M1

2. Madankollu, il-cuvées maħsubin għall-produzzjoni tal-inbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja bid-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini “Prosecco”, “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” u “Colli Asolani - Prosecco” jew “Asolo – Prosecco”, u li jkunu saru minn varjetà waħda biss ta’ dielja, jista’ jkollhom qawwa alkoħolika totali b’volum ta’ mhux inqas minn 8,5 % vol.

▼B

3. Il-qawwa alkoħolika reali bil-volum tal-inbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, inkluż l-alkoħol li jinsab fil-likur ta’ espedizzjoni jekk dan ikun żdied miegħu, għandha tkun ta’ mill-anqas 10 % vol.

4. Il-likur tirage għall-inbejjed frizzanti u għall-inbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini jista’ jkun fih biss:

(a) sukrożju,

(b) most ikkonċentrat,

(ċ) most ikkonċentrat rettifikat,

kif ukoll:

(a) most,

(b) most parzjalment iffermentat,

(ċ) inbid,

xierqa biex jipproduċu l-istess inbid frizzanti jew l-istess inbid frizzanti ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini bħal dak li miegħu jiżdied il-likur tirage.

5. B’deroga mill-punt 5 c) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, l-inbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini li jinżammu f’reċipjenti magħluqin ta’ kapaċità iżgħar minn 25 ċentilitru u f’temperatura ta’ 20 °C, jista’ jkollhom pressjoni żejda ta’ mhux inqas minn 3 bar.

6. It-tul tal-proċess ta’ produzzjoni tal-inbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, inkluża l-maturazzjoni fl-impriża ta’ produzzjoni, u mkejjel mill-bidu tal-proċess ta’ fermentazzjoni bil-għan li jsiru frizzanti, ma għandux ikun iqsar minn:

(a) sitt xhur, fejn il-proċess tal-fermentazzjoni bil-għan li jsiru frizzanti jsir f’tankijiet magħluqin;

(b) disa’ xhur, fejn il-proċess tal-fermentazzjoni bil-għan li jsiru frizzanti jsir fi fliexken.

7. It-tul tal-proċess tal-fermentazzjoni bil-għan li l-inbejjed isiru frizzanti, u t-tul tal-preżenza tal-cuvée fuq il-karfa, m’għandhomx ikunu iqsar minn:

 90 jum,

 30 jum jekk il-fermentazzjoni sseħħ ġo reċipjenti li jkollhom mekkaniżmu li jħawwad.

8. Ir-regoli stipulati fil-punti A, 1 sa 10 u B 2 japplikaw ukoll għall-inbejjed frizzanti u għall-inbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini.

9. Fir-rigward tal-inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini:

(a) jistgħu jiġu prodotti biss bl-użu esklussiv, għall-kostituzzjoni tal-cuvée, ta’ mosti u mosti parzjalment iffermentati magħmulin mill-varjetajiet ta’ dwieli msemmija fil-lista tal-Appendiċi 1, sakemm dawk il-varjetajiet jitqiesu xierqa għall-produzzjoni ta’ nbejjed frizzanti ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini fir-reġjun li tiegħu dawk l-istess inbejjed iġibu l-isem. ►M1  Bħala deroga, inbid frizzanti aromatiku ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini jista’ jsir bl-użu, għall-kostituzzjoni tal-cuvée, ta’ nbejjed magħmulin minn għeneb tal-varjetà tad-dielja “Glera”, maħsud fir-reġjuni tad-denominazzjoni tal-oriġini “Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco”, “Colli Asolani - Prosecco” et “Asolo – Prosecco”; ◄

(b) il-kontroll tal-proċess ta’ fermentazzjoni qabel u wara li tiġi kkostitwita l-cuvée, biex din issir frizzanti, għandu jsir biss permezz tar-refriġerazzjoni jew bi proċessi fiżiċi oħrajn;

(ċ) iż-żieda ta’ likur ta’ espedizzjoni hija pprojbita;

(d) il-qawwa alkoħolika reali bil-volum tal-inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini għandha tkun ta’ mill-anqas 6 % vol.;

(e) il-qawwa alkoħolika totali bil-volum tal-inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini għandha tkun ta’ mill-anqas 10 % vol.;

(f) l-inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, fejn jinżammu ġo reċipjenti magħluqin f’temperatura ta’ 20 °C, għandhom juru pressjoni żejda ta’ mill-inqas 3 bar;

(g) b’deroga mill-punt C 6, it-tul tal-proċess ta’ produzzjoni tal-inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini ma jistax ikun iqsar minn xahar.
Appendiċi 1

Lista tal-varjetajiet ta’ dwieli li l-għeneb tagħhom jista’ jintuża għall-kostituzzjoni tal-cuvée tal-inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità għolja u tal-inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità għolja b’denominazzjoni protetta tal-oriġini

Airén

▼M2

Albariño

▼B

Aleatico N

Alvarinho

Ασύρτικο (Assyrtiko)

Bourboulenc B

Brachetto N.

Busuioacă de Bohotin

Clairette B

Colombard B

Csaba gyöngye B

Cserszegi fűszeres B

Devín

Fernão Pires

Freisa N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Girò N

▼M1

Glera

▼B

Γλυκερύθρα (Glykerythra)

Huxelrebe

Irsai Olivér B

▼M2

Macabeo B

▼B

Macabeu B

▼M2

il-Malvasías kollha

▼B

Il-Malvoisies kollha

Mauzac abjad u rożè

Monica N

▼M2

il-Muskatelli kollha

▼B

Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

Müller-Thurgau B

Il-Muskatelli kollha

Manzoni moscato

Nektár

Pálava B

Parellada B

Perle B

Piquepoul B

Poulsard

▼M1 —————

▼B

Ροδίτης (Roditis)

Scheurebe

Tămâioasă românească

Torbato

Touriga Nacional

Verdejo

Zefír B
ANNESS III

PRATTIĊI ENOLOĠIĊI AWTORIZZATI U RESTRIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦALL-INBEJJED LIKUR U GĦALL-INBEJJED LIKUR B’DENOMINAZZJONI PROTETTA TAL-ORIĠINI JEW B’INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA PROTETTA

A.   Inbid likur

1. Il-prodotti msemmija fil-punt 3 c) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, użati għall-produzzjoni ta’ nbejjed likur u ta’ nbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini jew b’indikazzjoni ġeografika protetta, jistgħu biss ikunu ġew soġġetti, skont il-każ, għat-trattamenti u l-prattiċi enoloġiċi msemmija fir-Regolament (KE) Nru 479/2008 jew f’dan ir-Regolament.

2. Madankollu:

(a) iż-żieda tal-qawwa alkoħolika naturali bil-volum għandha tirriżulta biss mill-użu tal-prodotti msemmija fil-punt 3 e) u f) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, u

(b) bħala deroga, Spanja hija awtorizzata biex tippermetti l-użu tas-sulfat tal-kalċju għall-inbejjed Spanjoli indikati bit-termini tradizzjonali “vino generoso” jew “vino generoso de licor”, fejn din il-prattika hija tradizzjonali, u bil-kundizzjoni li l-kontenut ta’ sulfat tal-prodott ittrattat ma jkunx akbar minn 2.5 gramma kull litru, espress f’sulfat tal-potassju. L-inbejjed miksubin b’dan il-mod jistgħu jkunu soġġetti għal aċidifikazzjoni supplimentari sal-limitu massimu ta’ 1.5 gramma kull litru.

3. Mingħajr ħsara għal dispożizzjonijiet aktar stretti li jistgħu jistipulaw l-Istati Membri għall-inbejjed likur u għall-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini jew b’indikazzjoni ġeografika protetta prodotti fit-territorju tagħhom, il-prattiċi enoloġiċi msemmija fir-Regolament (KE) Nru 479/2008 jew f’dan ir-Regolament huma awtorizzati għal tali prodotti.

4. Dawn li ġejjin huma awtorizzati wkoll:

(a) iż-żieda ta’ ħlewwa, soġġett għal dikjarazzjoni u għaż-żamma ta’ reġistru, fejn il-prodotti użati ma jkunux ġew arrikkiti b’most ikkonċentrat, permezz ta’:

 most ikkonċentrat jew most ikkonċentrat rettifikat, bil-kundizzjoni li ż-żieda tal-qawwa alkoħolika totali bil-volum tal-inbid ikkonċernat ma taqbiżx it-3 % vol.,

▼M2

 most tal-għeneb ikkonċentrat, most tal-għeneb ikkonċentrat rettifikat jew most tal-għeneb imqadded li miegħu jkun ġie miżjud alkoħol newtrali mid-dwieli biex ma sseħħx il-fermentazzjoni, għall-inbid Spanjol indikat bil-kliem tradizzjonali “vino generoso de licor”, bil-kundizzjoni li ż-żieda tal-qawwa alkoħolika totali tal-volum tal-inbid ikkonċernat ma taqbiżx it-8 % vol,

▼B

 most ikkonċentrat jew most ikkonċentrat rettifikat, għall-inbejjed likur bid-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Madeira”, bil-kundizzjoni li ż-żieda tal-qawwa alkoħolika totali bil-volum tal-inbid ikkonċernat ma taqbiżx it-8 % vol.;

(b) iż-żieda tal-alkoħol, tad-distillat jew tal-ispirti msemmija fil-punt 3 e) u f) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, biex tagħmel tajjeb għat-telf minħabba l-evaporazzjoni waqt il-maturazzjoni;

(ċ) il-maturazzjoni f’reċipjenti mqiegħda f’temperatura mhux ogħla minn 50 C, għall-inbejjed likur bid-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Madeira”.

5. Il-varjetajiet tad-dwieli li minnhom isiru l-prodotti msemmija fil-punt 3 c) tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, użati għall-produzzjoni tal-inbejjed likur u tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini jew b’indikazzjoni ġeografika protetta, jintgħażlu minn fost dawk imsemmija fl-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

6. Il-qawwa alkoħolika naturali bil-volum tal-prodotti msemmija fil-punt 3 c) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, użati għall-produzzjoni ta’ nbid likur mingħajr denominazzjoni protetta tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, ma għandhiex tkun ta’ inqas minn 12 % vol.

B.   Inbid likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini (dispożizzjonijiet differenti minn dawk ipprovduti fil-punt A ta’ dan l-Anness, li jikkonċernaw speċifikament l-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini)

1. Il-lista tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi l-użu ta’ most jew ta’ taħlita ta’ most u nbid, imsemmija fil-punt 3 c), ir-raba’ inċiż, tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, tidher fl-Appendiċi 1, il-parti A, ta’ dan l-Anness.

2. Il-lista tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, li magħhom jistgħu jiżdiedu l-prodotti msemmija fil-punt 3 f) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, tidher fl-Appendiċi 1, il-parti B, ta’ dan l-Anness.

3. Il-prodotti msemmija fil-punt 3 c) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, kif ukoll il-most ikkonċentrat u l-most parzjalment iffermentat minn għeneb imqadded, imsemmija fil-punt 3 f) iii) tal-istess Anness IV, użati għall-produzzjoni ta’ nbid likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, għandhom joriġinaw mir-reġjun li tiegħu l-inbid likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini kkonċernat iġib l-isem.

Madankollu, f’dak li jirrigwarda l-inbejjed likuri bid-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Málaga” jew “Jerez-Xérès-Sherry”, il-most tal-għeneb imqadded li miegħu jkun ġie miżjud alkoħol newtrali mid-dwieli biex ma sseħħx il-fermentazzjoni, mill-varjetà tad-dielja Pedro Ximénez, jista’ joriġina mir-reġjun ta’ “Montilla-Moriles”.

4. L-operazzjonijiet imsemmija fil-punt A 1 sa A 4 ta’ dan l-Anness, maħsubin għall-produzzjoni ta’ nbid likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, jistgħu jsiru biss fir-reġjun imsemmi fil-punt 3.

Madankollu, f’dak li jirrigwarda l-inbid likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, li għalih hija riżervata l-indikazzjoni “Porto” għall-prodott miksub minn għeneb tar-reġjun “Douro”, il-fabbrikazzjoni addizjonali u l-proċess ta’ maturazzjoni jistgħu jsiru sew fir-reġjun imsemmi, sew fir-reġjun “Vila Nova de Gaia — Porto”.

5. Mingħajr ħsara għal dispożizzjonijiet aktar stretti li jistgħu jistipulaw l-Istati Membri għall-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini prodotti fit-territorju tagħhom:

(a) il-qawwa alkoħolika naturali bil-volum tal-prodotti użati għall-produzzjoni ta’ nbid likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini msemmija fil-punt 3 c) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, ma tistax tkun inqas minn 12 % vol. Madankollu, ċerti nbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini msemmija f’waħda mil-listi tal-Appendiċi 2, il-parti A, ta’ dan l-Anness, jistgħu jinkisbu:

(i) sew minn most b’qawwa alkoħolika naturali bil-volum ta’ mill-anqas 10 %, fil-każ ta’ nbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini miksubin biż-żieda ta’ spirti tal-inbid jew ta’ residwu mill-għasra b’denominazzjoni tal-oriġini, li possibbilment joriġinaw mill-istess impriża;

(ii) sew minn most parzjalment iffermentat jew, fil-każ tat-tieni inċiż hawn isfel, minn inbid, b’qawwa alkoħolika naturali bil-volum ta’ mill-inqas:

 11 % vol., fil-każ ta’ nbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini miksubin biż-żieda ta’ alkoħol newtru, ta’ distillat tal-inbid b’qawwa alkoħolika reali bil-volum ta’ mhux inqas minn 70 % vol., jew ta’ spirti minn oriġini vitikola,

 10,5 % vol., fil-każ tal-inbejjed prodotti minn most ta’ għeneb abjad, imsemmija fil-lista 3 tal-Appendiċi 2, il-parti A,

 9 % vol., fil-każ tal-inbid likur Portugiż bid-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Madeira”, ta’ produzzjoni tradizzjonali skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, li tipprovdi dispożizzjonijiet speċifikament għal dak l-inbid;

(b) Il-lista tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini li jkollhom, b’deroga mill-punt 3 b) tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, qawwa alkoħolika totali bil-volum ta’ inqas minn 17,.5 % vol. iżda mhux inqas minn 15 % vol., li l-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli għalihom qabel l-1 ta’ Jannar 1985 tipprovdi speċifikament għalihom, tidher fl-Appendiċi 2, il-parti B.

6. Il-kliem speċifiku tradizzjonali “οίνος γλυκύς φυσικός”, “vino dulce natural”, “vino dolce naturale”, “vinho doce natural” huma riżervati għall-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini:

 miksuba minn ħsad li minnu tal-anqas 85 % ġej mill-varjetajiet tad-dwieli indikati fil-lista tal-Appendiċi 3,

 magħmula minn most b’kontenut ta’ zokkor naturali inizjali ta’ mill-inqas 212 gramma kull litru,

 miksuba, għajr b’arrikkiment ieħor, biż-żieda tal-alkoħol, tad-distillat jew tal-ispirti msemmija fil-punt 3 e) u f) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

7. Safejn ikun meħtieġ għall-konformità ma’ prattiċi tradizzjonali ta’ produzzjoni, l-Istati Membri jistgħu, f’dak li jirrigwarda l-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini prodotti fit-territorju tagħhom, jipprovdu li l-indikazzjoni tradizzjonali speċifika “vin doux naturel” tintuża biss għall-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini li jkunu:

 magħmula direttament mill-produtturi li jaħsdu l-għeneb, u esklussivament mill-ħsad tal-għeneb ta’ Moskatell, Grenache, Maccabeo jew Malvoisie; madankollu, huwa awtorizzat il-ħsad miksub minn vinji mħawla flimkien ma’ varjetajiet oħra ta’ dwieli minbarra l-erbgħa indikati hawn fuq, sa limitu ta’ 10 % tal-piedi totali,

 miksuba sal-limitu ta’ produzzjoni ta’ ettaru għal kull 40 ettolitru ta’ most imsemmi fil-punt 3 c), it-tielet u r-raba inċiżi, tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008; jekk produzzjoni taqbeż dak il-limitu, ma għandhiex tibqa’ eliġibbli għall-indikazzjoni “vin doux naturel”,

 imnissla minn most imsemmi hawn fuq, b’kontenut ta’ zokkor naturali inizjali ta’ mill-inqas 252 gramma kull litru,

 miksuba, għajr b’arrikkiment ieħor, biż-żieda tal-alkoħol ta’ oriġini vitikola, ekwivalenti għal alkoħol pur b’tal-anqas 5 % tal-volum tal-most użat imsemmi, u sa massimu tal-iżgħar proporzjon minn dawn it-tnejn li ġejjin:

 

 sew 10 % tal-volum tal-most użat imsemmi,

 sew 40 % tal-qawwa alkoħolika totali bil-volum tal-prodott aħħari, irrappreżentata mis-somma tal-qawwa alkoħolika reali bil-volum u l-ekwivalenti ta’ qawwa alkoħolika potenzjali bil-volum ikkalkolat fuq il-bażi ta’ 1 % vol. ta’ alkoħol pur għal 17,5 gramma zokkor residwali kull litru.

8.  ►M3  L-indikazzjoni speċifika tradizzjonali “vino generoso”, fil-każ tal-inbejjed likuri hija riżervata għall-inbejjed likuri xotti b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, prodotti totalment jew parzjalment taħt flor, kif ukoll: ◄

 miksub minn għeneb abjad tal-varjetajiet tad-dwieli Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema u Garrido Fino,

 rilaxxat għall-konsum wara li jkun immatura għal medja ta’ sentejn fi btieti tal-ballut.

Il-produzzjoni taħt flor imsemmija fl-ewwel inċiż tfisser il-proċess bijoloġiku li, mal-iżvilupp spontanju ta’ tertuqa ta’ ħmejjer tipiċi fuq il-wiċċ ħieles tal-inbid wara l-fermentazzjoni alkoħolika totali tal-most, tagħti lill-prodott karatteristiċi analitiċi u organolettiċi speċifiċi.

9. L-indikazzjoni speċifika tradizzjonali “vinho generoso” hija riżervata għall-inbejjed likur bid-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini “Porto”, “Madeira”, “Moscatel de Setúbal” u “Carcavelos”, flimkien mad-denominazzjoni tal-oriġini rispettiva.

10. L-indikazzjoni speċifika tradizzjonali “vino generoso de licor” hija riżervata għall-inbid likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini:

▼M2

 miksub minn “vino generoso” imsemmi fil-punt 8, jew minn inbid taħt flor xieraq biex jagħti tali “vino generoso”, li jkun ġie miżjud kemm b’most tal-għeneb imqadded li jkun ġie miżjud b’alkoħol newtrali tad-dwieli biex ma sseħħx il-fermentazzjoni, kif ukoll minn most ikkonċentrat rettifikat, kif ukoll minn “vino dulce natural”,

▼B

 rilaxxat għall-konsum wara li jkun immatura għal medja ta’ sentejn fi btieti tal-ballut.
Appendiċi 1

Lista tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi regoli partikulari

A.   LISTA TAL-INBEJJED LIKUR B’DENOMINAZZJONI PROTETTA TAL-ORIĠINI LI L-PRODUZZJONI TAGĦHOM TINVOLVI L-UŻU TA’ MOST JEW TA’ TAĦLITA TA’ MOST U NBID

(Il-punt B.1 ta’ dan l-Anness)

IL-GREĊJA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Patras Muscatel), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Rio Patron Muscatel), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Kefallonia Muscatel), Μοσχάτος Ρόδου (Rhodes Muscatel), Μοσχάτος Λήμνου (Lemnos Muscatel), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne of Kefallonia), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne of Patras)

SPANJAInbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini

Deskrizzjoni tal-prodott skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja jew dik nazzjonali

Alicante

Moscatel de Alicante

Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

▼M2

Condado de Huelva

Pedro Ximénez

Moscatel

Mistela

Empordà

Mistela

Moscatel

▼B

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez

Moscatel

Malaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Moscatel

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia

Vino dulce

L-ITALJA

Cannonau di Sardegna, Giró di Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Marsala, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Masco di Cagliari, Oltrepó Pavese Moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B.   LISTA TAL-INBEJJED LIKUR B’DENOMINAZZJONI PROTETTA TAL-ORIĠINI LI L-PRODUZZJONI TAGĦHOM TINVOLVI Ż-ŻIEDA TAL-PRODOTTI MSEMMIJA FIL-PUNT 3 f) TAL-ANNESS IV GĦAR-REGOLAMENT (KE) Nru 479/2008

(Il-punt B.2 ta’ dan l-Anness)

1.   Lista tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda tal-alkoħol tal-inbid jew ta’ għeneb imnixxef, b’qawwa alkoħolika ta’ mill-inqas 95 % vol. u ta’ mhux aktar minn 96 % vol.

(L-ewwel inċiż tal-punt 3 f) ii) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008)

IL-GREĊJA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Patras Muscatel), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Rio Patron Muscatel), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Kefallonia Muscatel), Μοσχάτος Ρόδου (Rhodes Muscatel), Μοσχάτος Λήμνου (Lemnos Muscatel), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne of Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne of Kefallonia).

SPANJA

Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda, Terra Alta.

ĊIPRU

Κουμανδαρία (Commandaria).

2.   Lista tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda tal-ispirtu tal-inbid jew tar-residwi mill-għasra, b’qawwa alkoħolika ta’ mhux inqas minn 52 % vol. u mhux aktar minn 86 % vol.

(It-tieni inċiż tal-punt 3 f) ii) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008)

IL-GREĊJA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne of Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne of Kefallonia), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemea).

FRANZA

Pineau des Charentes jew Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

ĊIPRU

Κουμανδαρία (Commandaria).

3.   Lista tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda tal-ispirtu minn għeneb imnixxef, b’qawwa alkoħolika ta’ mhux inqas minn 52 % vol. u mhux aktar minn 94,5 %

(It-tielet inċiż tal-punt 3 f) ii) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008)

IL-GREĊJA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne of Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne of Kefallonia).

4.   Lista tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda ta’ most parzjalment iffermentat minn għeneb imqadded

(L-ewwel inċiż tal-punt 3 f) iii) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008)

SPANJAInbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini

Deskrizzjoni tal-prodott skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja jew dik nazzjonali

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

L-ITALJA

Aleatico di Gradoli, Giró di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria

ĊIPRU

Κουμανδαρία (Commandaria).

5.   Lista tal-inbejjed likuri b’denominazzjoni protetta tal-oriġini li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda ta’ most ikkonċentrat, miksub mill-azzjoni ta’ sħana diretta, konformi, għajr għal din l-operazzjoni, mad-definizzjoni ta’ most ikkonċentrat

(It-tieni inċiż tal-punt 3 f) iii) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008)

SPANJAInbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini

Deskrizzjoni tal-prodott skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja jew dik nazzjonali

Alicante

 

Condado de Huelva

Vino generoso de licor

▼M2

Empordà

Garnacha / Garnatxa

▼B

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Navarra

Moscatel

L-ITALJA

Marsala.

6.   Lista tal-inbejjed likuri b’denominazzjoni protetta tal-oriġini li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda ta’ most ikkonċentrat

(It-tielet inċiż tal-punt 3 f) iii) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008)

SPANJAInbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini

Deskrizzjoni tal-prodott skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja jew dik nazzjonali

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

L-ITALJA

Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.
Appendiċi 2

A.   Listi msemmija fil-paragrafu 5 a) tal-Anness III B

1.   Lista tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini prodotti minn most b’qawwa alkoħolika naturali bil-volum ta’ mill-inqas 10 % vol., miksubin biż-żieda tal-ispirtu tal-inbid jew ta’ residwu mill-għasra b’denominazzjoni tal-oriġini u li possibbilment joriġina mill-istess impriza

FRANZA

Pineau des Charentes jew Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

2.   Lista tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini prodotti mill-most li għadu jiffermenta, b’qawwa alkoħolika naturali bil-volum inizjali ta’ mill-inqas 11 % vol., miksubin biż-żieda tal-alkoħol newtru, jew ta’ distillat tal-inbid b’qawwa alkoħolika reali bil-volum ta’ mhux inqas minn 70 % vol., jew tal-ispirtu ta’ oriġini vitikola

Il-PORTUGALL

Porto — Port

Moscatel de Setúbal, Setúbal

Carcavelos

Moscatel do Douro.

L-ITALJA

Moscato di Noto

▼M2 —————

▼B

3.   Lista tal-inbejjed likuri b’denominazzjoni protetta tal-oriġini prodotti minn inbid b’qawwa alkoħolika naturali bil-volum inizjali ta’ mill-anqas 10,5 % vol.

SPANJA

Jerez-Xérès-Sherry

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Condado de Huelva

Rueda.

▼M2

L-ITALJA

Trentino

▼B

4.   Lista tal-inbejjed likuri b’denominazzjoni protetta tal-oriġini prodotti minn most li għadu jiffermenta, b’qawwa alkoħolika naturali bil-volum inizjali ta’ mill-inqas 9 % vol.

Il-PORTUGALL

Madeira.

B.   Lista msemmija fil-paragrafu 5 b) tal-Anness III B

Lista tal-inbejjed likur b’denominazzjoni tal-oriġini b’qawwa alkoħolika totali bil-volum ta’ inqas minn 17,5 % vol. u ta’ mill-inqas 15 % vol., fejn il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli għalihom sal-1 ta’ Jannar 1985 ipprovdiet dispożizzjonijiet speċifikati għalihom

[Il-punt 3 b) tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008]

SPANJAInbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini

Deskrizzjoni tal-prodott skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja jew dik nazzjonali

Condado de Huelva

Vino generoso

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vino generoso

Málaga

Seco

Montilla-Moriles

Vino generoso

Priorato

Rancio seco

Rueda

Vino generoso

Tarragona

Rancio seco

L-ITALJA

Trentino.

Il-PORTUGALLInbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini

Deskrizzjoni tal-prodott skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja jew dik nazzjonali

Porto — Port

Branco leve seco
Appendiċi 3

Lista tal-varjetajiet li jistgħu jintużaw għall-produzzjoni tal-inbejjed likur b’denominazzjoni protetta tal-oriġini li jġibu l-indikazzjonijiet speċifiċi tradizzjonali “vino dulce natural”, “vino dolce naturale”, “vinho doce natural” u “οινος γλυκυς ψυσικος”

Muskatelli — Grenache — Garnacha Blanca — Garnacha Peluda — Listán Blanco — Listán Negro-Negramoll — Maccabéo — Malvoisies — Mavrodaphne — Assirtiko — Liatiko — Garnacha tintorera — Monastrell — Palomino — Pedro Ximénez — Albarola — Aleatico — Bosco — Cannonau — Corinto nero — Giró — Monica — Nasco — Primitivo — Vermentino — Zibibbo — ►M2  Muskatelli — Garnacha ◄ .
ANNESS IV

METODI TA’ ANALIŻI SPEĊIFIĊI TAL-KOMUNITÀ

A.   ALLYL ISOTHIOCYANATE

1.   Prinċipju tal-metodu

L-allyl isothiocyanate li jista’ jkun hemm fl-inbid jinġabar permezz tad-distillazzjoni, u jiġi identifikat permezz tal-kromatografija bil-gass.

2.   Reaġenti

2.1.

Etanol assolut.

2.2.

Soluzzjoni standard: soluzzjoni tal-allyl isothiocyanate f’alkoħol assolut, bi 15 mg allyl isothiocyanate kull litru.

2.3.

Taħlita għat-tkessiħ, magħmula mill-etanol u mis-silġ tad-dijossidu tal-karbonju (temperatura – 60 °C).

3.   Tagħmir

3.1.

Tagħmir ta’ distillazzjoni, b’kurrent tan-nitroġenu mgħoddi minnu kontinwament (ara l-grafika).

3.2.

Mantell tat-tisħin, kontrollat permezz ta’ termostat.

3.3.

Miter għall-kejl tal-fluss (flowmeter).

3.4.

Kromatografu tal-gass, b’detettur spettrofotometru ta’ fjammi, mgħammar b’filtru selettiv għall-komposti tal-kubrit (λ = 394 nm) jew b’detettur ieħor xieraq għall-istess għan.

3.5.

Kolonna tal-kromatografija tal-azzar li ma jissaddadx, b’dijametru ta’ ġewwa ta’ 3 mm u twila 3 m; mimlija Carbowax 20 M f’10 % fuq Chromosorb WHP, 80-100 mesh.

3.6.

Mikrosiringa ta’ 10 μl.

4.   Proċedura

Ferra’ 2 litri nbid fil-flask tad-distillazzjoni. Żid ftit millilitri etanol (punt 2.1) fiż-żewġ tubi ta’ ġbir sakemm il-partijiet porużi jkunu kompletament immersi. Berred iż-żewġ tubi minn barra bit-taħlita għat-tkessiħ. Orbot il-flask mat-tubi ta’ ġbir u ibda għaddi mat-tagħmir kurrent tan-nitroġenu ta’ madwar 3 litru fis-siegħa. Saħħan l-inbid sa 80 °C permezz tal-mantell tat-tisħin, u iddistillah biex tiġbor bejn 45 u 50 ml.

Stabbilizza l-kromatografu. Huma rakkomandati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

 temperatura tal-injettur: 200 °C,

 temperatura tal-kolonna: 130 °C,

 rata tal-fluss tal-gass tat-trasportatur tal-elju: 20 ml kull minuta.

Injetta bil-mikrosiringa volum tas-soluzzjoni standard sakemm il-quċċata tal-allyl isothiocyanate tkun tista’ tiġi identifikata faċilment fuq il-kromatografu tal-gass.

Bl-istess mod, injetta alikwota tad-distillat fil-kromatografu, u ivverifika li l-ħin li matulu żżomm il-quċċata miksuba jikkorrispondi għal dak tal-quċċata tal-allyl isothiocyanate.

Fil-kundizzjonijiet indikati hawn fuq, il-komposti naturali tal-inbid ma jagħtux qċaċet ta’ interferenza fuq il-kromatografu tas-soluzzjoni analizzata.

Tagħmir għad-distillazzjoni b’kurrent tan-nitroġenu

image

B.   METODI TA’ ANALIŻI PARTIKULARI GĦALL-MOST IKKONĊENTRAT RETTIFIKAT

▼M4 —————

▼B

(f)   Meso-inositol, scyllo-inositol u sukrożju

1.   Prinċipju

Kromatografija bil-gass ta’ silylated derivatives.

2.   Reaġenti

2.1.

Standard intern: xtlitol (soluzzjoni tal-ilma ta’ madwar 10 g/l li magħha jiżdied xifer ta’ spatula ta’ ażid tas-sodju)

2.2.

Bis(trimetilsilil)trifluworoaċetamide — BSTFA — (C8H18F3NOSi2)

2.3.

Trimetilklorosilane (C3H9ClSi)

2.4.

Pyridine p.a. (C5H5N)

2.5.

Méso-inositol (C6H12O6)

3.   Tagħmir

3.1.

Kromatografu tal-gass mgħammar bi:

3.2.

Kolonna kapillari (pereżempju: silika mgħaqqda bis-sħana, OV 1, film oħxon 0,15 μ, tul 25 m, dijametru ta’ ġewwa 0,3 mm).

Kundizzjonijiet operattivi: gaz vecteur: hydrogène et hélium

 rata tal-fluss tat-trasportatur tal-gass: madwar 2 ml/minuta,

 temperatura tal-injettur u tad-detettur: 300 °C,

 Programazzjoni tat-temperatura: minuta f’160 °C, 4 °C/minuta sa 260 °C, temperatura kostanti ta’ 260 °C għal 15-il minuta,

 proporzjoni tat-tifrid: Madwar 1: 20.

3.3.

Integratur.

3.4.

Siringa mikrometrika ta’ 10 μl.

3.5.

Mikropipetti ta’ 50, 100 u 200 μl.

3.6.

Flasks ta’ 2 ml b’tapp tat-teflon.

3.7.

Forn.

4.   Proċedura

Żid madwar 5 g most ikkonċentrat rettifikat, miżun bl-eżatt, ġo flask ta’ 50 ml, flimkien ma’ 1 ml soluzzjoni standard ta’ xylitol (punt 2.1), u żid l-ilma sakemm isib il-livell. Wara l-omoġenizzazzjoni tal-kampjun, ħu 100 μl mis-soluzzjoni u poġġi ġo flask (punt 3.6), u nixxef ġo kurrent ta’ arja ħafif. Fejn meħtieġ, żid 100 μl etanol biex jiffaċilita l-evaporazzjoni.

Dewweb bil-galbu r-residwu ġo 100 μl piridine (punt 2.4), żidlu 100 μl bistrimetilsilittrifluworoaċetamide (punt 2.2) u 10 μl trimetilklorosilane (punt 2.3), agħlaq il-flask bit-tapp tat-teflon u daħħal fil-forn f’temperatura ta’ 60 °C għal siegħa.

Ħu 0,5 μl likwidu ċar u injettah, b’labra msaħħna u vojta, skont il-proporzjoni tat-tifrid imsemmi.

5.   Kalkolu tal-koeffiċjenti riżultanti

5.1.

Ipprepara soluzzjoni li fiha:

60 g/l glukożju, 60 g/l fruttożju, 1 g/l meso-inositol u 1 g/l sukrożju.

Iżen 5 g mis-soluzzjoni u segwi l-proċedura fil-punt 4. Mill-kromatogramma miksuba, ikkalkola l-koeffiċjenti riżultanti mill-meso-inositol u mis-sukrożju mqabbla mal-xylitol.

Għas-scyllo-inositol, li mhuwiex disponibbli kummerċjalment, u li għandu ħin ta’ retenzjoni bejn l-aħħar quċċata tal-forom anomeriċi tal-glukożju u dawk tal-meso-insitol (ara l-figura hawn isfel), uża l-istess riżultat bħal dak tal-meso-inositol.

6.   Espressjoni tar-riżultati

6.1.

Il-meso-inositol u s-scyllo-inositol jiġu espressi f’milligrammi kull kilogramma ta’ zokkor totali.

Is-sukrożju jiġi espress fi grammi kull kilogramma ta’ most.

image
ANNESS V

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 16(2)Ir-Regolament (KE) Nru 1493/1999

Ir-Regolament (KEE) Nru 2676/90

Ir-Regolament (KE) Nru 423/2008

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 43, paragrafu 1

Artikolu 5

Artikolu 3, paragrafu 1

Artikolu 43, paragrafu 2, l-ewwel inċiż

Artikolu 23

Artikolu 3, paragrafu 2

Artikolu 43, paragrafu 2, l-ewwel inċiż

Artikolu 24

Artikolu 3, paragrafu 3

Artikolu 43, paragrafu 2, l-ewwel inċiż

Artikoli 34, 35 u 36

Artikolu 3, paragrafu 4

Artikolu 44

Artikolu 4

Artikolu 43, paragrafu 2, it-tieni inċiż

Artikolu 5

Artikolu 43, paragrafu 2, it-tielet inċiż

Artikolu 6

Artikolu 38

Artikolu 7

Artikolu 42, paragrafu 6

Artikolu 39

Artikolu 8

Artikolu 6

Artikolu 9

Artikolu 46

Artikolu 10, paragrafu 1

Artikolu 45

Artikolu 10, paragrafu 2

Artikolu 32

Artikolu 11

Artikolu 29

Artikolu 12

Artikolu 30

Artikolu 13

Artikolu 21

Artikolu 14

Artikolu 1, paragrafu 1

Artikolu 47

Artikolu 15

Artikolu 48

Artikolu 16

Anness IV

Artikoli 7 u 12

Anness I-A

Artikolu 10

Anness I-A, appendiċi 1

Artikolu 8

Anness I-A, appendiċi 2

Artikolu 9

Anness I-A, appendiċi 3

Artikolu 13

Anness I-A, appendiċi 4

Artikoli 14, 15 u 16

Anness I-A, appendiċi 5

Artikolu 17

Anness I-A, appendiċi 6

Artikolu 18

Anness I-A, appendiċi 7

Artikolu 19

Anness I-A, appendiċi 8

Artikolu 22

Anness I-A, appendiċi 9

Anness V-A

Anness I-B

Anness V-B

Anness I-C

Anness V-F

Anness I-D

Anness V-H

Artikolu 28

Anness II-A

Anness V-I

Artikolu 4

Anness II-B

Anness VI-K

Anness II-C

Anness V-J

Artikoli 25 u 37

Anness III-A

Artikolu 43

Anness III-A

Anness VI-L

Artikoli 40 u 41

Anness III-B

Anness, punt 39

Anness IV-A

Anness, punt 42

Anness IV-B( 1 ) ĠU L 148, 6.6.2008, p. 1.

( 2 ) ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.

( 3 ) ĠU L 272, 3.10.1990, p. 1.

( 4 ) ĠU L 127, 15.5.2008, p. 13.

( 5 ) ĠU L 228, 1.9.2009, p. 3.

( 6 ) ĠU L 253, 20.9.2008, p. 1.

( 7 ) ĠU L 354, 31.12.2008, p. 7.

( 8 ) ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

( 9 ) ĠU L 220, 15.8.2002, p. 18.

( 10 ) ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

( 11 ) ĠU L 12, 15.1.2011, p. 1.

Top