EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0428-20140702

Consolidated text: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal- 5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (tfassil mill-ġdid)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/2014-07-02

2009R0428 — MT — 02.07.2014 — 003.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) NRU 428/2009

tal-5 ta’ Mejju 2009

li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju

(tfassil mill-ġdid)

(ĠU L 134, 29.5.2009, p.1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

REGOLAMENT (UE) Nru 1232/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta’ Novembru 2011

  L 326

26

8.12.2011

►M2

REGOLAMENT (UE) Nru 388/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tad-19 ta’ April 2012

  L 129

12

16.5.2012

►M3

REGOLAMENT (UE) Nru 599/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta’ April 2014

  L 173

79

12.6.2014


Ikkoreġut b'

►C1

Rettifika, ĠU L 224, 27.8.2009, p. 21  (428/2009)
▼B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) NRU 428/2009

tal-5 ta’ Mejju 2009

li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju

(tfassil mill-ġdid)IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 133 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1334/2000 tat-22 ta’ Ġunju 2000 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju ( 1 ) ġie emendat sostanzjalment f’diversi okkażjonijiet. Peress li għandhom isiru emendi ulterjuri, huwa għandu jitfassal mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza.

(2)

L-oġġetti b’użu doppju (inklużi s-softwer u t-teknoloġija) għandhom ikunu soġġetti għal kontroll effettiv meta huma esportati mill-Komunità Ewropea.

(3)

Sistema komuni effettiva ta’ kontrolli tal-esportazzjoni fuq oġġetti b’użu doppju hija meħtieġa biex tassigura konformità mal-impenji u r-responsabbiltajiet internazzjonali tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea (UE), speċjalment rigward in-non-proliferazzjoni.

(4)

L-eżistenza ta’ sistema komuni ta’ kontroll u ta’ politika armonizzata għall-infurzar u l-monitoraġġ fl-Istati Membri kollha hija prerekwiżit biex ikun stabbilit il-moviment ħieles tal-oġġetti b’użu doppju fil-Komunità.

(5)

Ir-responsabbiltà biex jittieħdu deċiżjonijiet dwar awtorizzazzjonijiet ġenerali għall-esportazzjoni individwali, globali jew nazzjonali, dwar awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta’ senserija, dwar transiti ta’ oġġetti b’użu doppju non-Komunitarji jew dwar awtorizzazzjonijiet għat-trasferiment fil-Komunità tal-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness IV hija tal-awtoritajiet nazzjonali. Id-dispożizzjonijiet u d-deċiżjonijiet nazzjonali li jaffettwaw l-esportazzjonijiet ta’ oġġetti b’użu doppju għandhom jittieħdu fil-qafas tal-politika kummerċjali komuni, u b’mod partikolari r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2603/69 tal-20 ta’ Diċembru 1969 li jistabbilixxi regoli komuni għall-esportazzjoni ( 2 ).

(6)

Id-deċiżjonijiet biex ikunu aġġornati l-listi komuni ta’ oġġetti b’użu doppju soġġetti għal kontrolli ta’ esportazzjoni għandhom ikunu f’konformità mal-obbligi u l-impenji li l-Istati Membri aċċettaw bħala membri tar-reġimi internazzjonali rilevanti ta’ non-proliferazzjoni u arranġamenti rilevanti ta’ kontroll tal-esportazzjoni, jew bir-ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti.

(7)

Il-listi komuni tal-oġġetti b’użu doppju, id-destinazzjonijiet u l-linji gwida huma elementi essenzjali għal reġim effettiv ta’ kontroll tal-esportazzjoni.

(8)

It-trasmissjoni ta’ softwer u teknoloġija permezz ta’ medja elettronika, fax jew telefon għad-destinazzjonijiet barra l-Komunità għandha wkoll tkun ikkontrollata.

(9)

Attenzjoni partikolari għandha tingħata lil kwistjonijiet ta’ esportazzjoni mill-ġdid u użu finali.

(10)

Fit-22 ta’ Settembru 1998 rappreżentanti tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni Ewropea ffirmaw Protokolli addizzjonali għall-ftehimiet ta’ difiża rispettivi bejn l-Istati Membri, il-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika u l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika, li, fost miżuri oħra, jobbligaw lill-Istati Membri li jipprovdu informazzjoni dwar it-trasferimenti ta’ tagħmir speċifikat u materjal mhux nukleari.

(11)

Il-Komunità adottat korp ta’ regoli doganali, li jinsabu fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità ( 3 ) (minn hawn ’il quddiem: il-Kodiċi Doganali tal-Komunità) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 ( 4 ) li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi, fost affarijiet oħra, dispożizjonijiet relatati mal-esportazzjoni u r-riesportazzjoni tal-merkanzija. M’hemm xejn f’dan ir-Regolament li jikkostrinġi kwalunkwe setgħa taħt u skont il-Kodiċi Doganali tal-Komunità u d-dispożizzjonijiet implimentattivi tiegħu.

(12)

Skont il-limiti tal-Artikolu 30 tat-Trattat u sakemm isseħħ grad akbar ta’ armonizzazzjoni, l-Istati Membri jżommu d-dritt li jwettqu kontrolli fuq trasferimenti ta’ ċerti oġġetti b’użu doppju fil-Komunità sabiex tkun salvagwardjata l-politika pubblika jew is-sigurtà pubblika. Fejn dawn il-kontrolli huma marbuta mal-effettività tal-kontrolli fuq l-esportazzjonijiet mill-Komunità, huma għandhom ikunu riveduti perjodikament mill-Kunsill.

(13)

Sabiex ikun żgurat li dan ir-Regolament huwa applikat kif suppost, kull Stat Membru għandu jieħu miżuri li jagħtu setgħat adatti lill-awtoritajiet kompetenti.

(14)

Il-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern tal-UE f’Ġunju 2003 adottaw Pjan ta’ Azzjoni dwar in-Non-Proliferazzjoni tal-Armi tal-Qerda Massiva (Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tessaloniki). Dan il-Pjan ta’ Azzjoni kien ikkomplementat bl-Istrateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni tal-Armi tal-Qerda Massiva adottata mill-Kunsill Ewropew fit-12 ta’ Diċembru 2003 (l-Istrateġija tal-UE dwar l-AQM). Skont il-Kapitolu III ta’ din l-Istrateġija, l-Unjoni Ewropea għandha tuża l-istrumenti kollha tagħha biex tipprevjeni, ixxekkel, twaqqaf, u jekk possibbli telimina programmi ta’ proliferazzjoni li jikkawżaw tħassib fil-livell globali. Is-subparagrafu 30.A (4) ta’ dak il-Kapitolu speċifikament jirreferi għat-tisħiħ tal-politiki u l-prattiki tal-kontroll tal-esportazzjoni.

(15)

Ir-Riżoluzzjoni 1540 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, adottata fit-28 ta’ April 2004, tiddeċiedi li l-Istati kollha għandhom jieħdu u jinfurzaw miżuri effettivi biex jistabbilixxu kontrolli domestiċi biex jipprevjenu l-proliferazzjoni tal-armi nukleari, kimiċi jew bijoloġiċi u l-mezz tat-twassil tagħhom, inkluż billi jistabbilixxu kontrolli adatti dwar materjali relatati u għal dan il-għan, fost l-oħrajn, jistabbilixxu kontrolli ta’ transitu u ta’ senserija. Il-materjali relatati huma materjali, tagħmir u teknoloġija koperti minn trattati u arranġamenti multilaterali rilevanti, jew inklużi f’listi nazzjonali ta’ kontroll, li jistgħu jintużaw għad-disinn, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu ta’ armi nukleari, kimiċi u bijoloġiċi u l-mezzi tat-twassil tagħhom.

(16)

Dan ir-Regolament jinkludi oġġetti li jgħaddu biss mit-territorju tal-Komunità, jiġifieri dawk l-oġġetti li ma jiġux assenjati trattment approvat mid-dwana jew użu ta’ xort’ oħra għajr mill-proċedura ta’ transizzjoni esterna jew li huma sempliċiment imqiegħda f’żona libera jew maħżen ħieles u fejn m’għandha tinżamm l-ebda reġistrazzjoni tagħhom f’rekord tal-istokk approvat. Għaldaqstant, għandha tkun stabbilita possibbiltà għall-awtoritajiet tal-Istati Membri biex jipprojbixxu fuq bażi ta’ każ b’każ it-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju non-Komunitarji, fejn għandhom raġunijiet biex jissuspettaw minn intelligence jew minn sorsi oħrajn li l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati fl-intier tagħhom jew parzjalment għall-proliferazzjoni ta’ armi ta’ qerda massiva jew għall-mezzi tat-twassil tagħhom.

(17)

Għandhom ikunu wkoll introdotti kontrolli fuq l-għoti ta’ servizzi ta’ senserija fejn is-sensar kien informat mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew huwa konxju li dan l-għoti jista’ jwassal għall-produzzjoni jew it-twassil ta’ armi ta’ qerda massiva f’pajjiż terz.

(18)

Hu mixtieq li tintlaħaq applikazzjoni uniformi u konsistenti tal-kontrolli mal-UE kollha sabiex tkun promossa s-sigurtà tal-UE u internazzjonali u biex ikun ipprovdut livell ekwu għall-esportaturi tal-UE. Hu għalhekk adatt, skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tessaloniki u t-talbiet tal-Istrateġija tal-UE dwa l-AQM, li jitwessa’ l-ambitu ta’ konsultazzjoni bejn l-Istati Membri qabel tingħata awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni. Fost il-benefiċċji ta’ dan l-approċċ ikun hemm, pereżempju, assigurazzjoni li l-interessi essenzjali ta’ sigurtà ta’ Stat Membru ma jkunux mheddin bl-esportazzjoni minn Stat Membru ieħor. Konverġenza akbar tal-kondizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-kontrolli nazzjonali ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fir-Regolament, u l-armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet tal-użu tat-tipi differenti ta’ awtorizzazzjonijiet li jistgħu jingħataw taħt dan ir-Regolament jirriżultaw f’applikazzjoni tal-kontrolli aktar uniformi u konsistenti. It-titjib tad-definizzjoni ta’ trasferimenti intanġibbli ta’ teknoloġija, li għandha tinkludi li ssir disponibbli teknoloġija kkontrollata lil persuni li jinsabu barra l-UE, jikkontribwixxi għall-isforz biex tkun promossa s-sigurtà kif jagħmel ukoll aktar allinjament tal-modalitajiet għall-iskambju ta’ informazzjoni sensittiva bejn l-Istati Membri ma’ dawk tar-reġimi internazzjonali għall-kontroll tal-esportazzjoni, b’mod partikolari billi tingħata l-possibbiltà li tkun stabbilita sistema elettronika żgura għall-iskambju ta’ informazzjoni fost l-Istati Membri.

(19)

Kull Stat Membru għandu jiddetermina pieni effettivi, proporzjonati u disswassivi applikabbli fil-każ ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:KAPITOLU I

SUĠĠETT U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju.

Artikolu 2

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

1. “oġġetti b’użu doppju” għandha tfisser oġġetti, inklużi s-softwer u t-teknoloġija, li jistgħu jintużaw kemm għal skopijiet ċivili u dawk militari, u għandhom jinkludu l-merkanzija kollha li tista’ tintuża kemm għal użu mhux splussiv kemm għal assistenza fi kwalunkwe mod fil-manifattura ta’ armi nukleari jew mezzi splussivi nukleari oħrajn;

2. “esportazzjoni” għandha tfisser:

(i) proċedura ta’ esportazzjoni fis-sens tal-Artikolu 161 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 (il-Kodiċi Doganali tal-Komunità);

(ii) esportazzjoni mill-ġdid fis-sens tal-Artikolu 182 ta’ dak il-Kodiċi iżda mhux inklużi oġġetti fi transitu u

(iii) it-trasmissjoni ta’ softwer jew teknoloġija permezz ta’ medja elettronika, inklużi l-fax, it- telefon, il-posta elettronika jew kwalunkwe mezz elettroniku ieħor għal destinazzjoni barra l-Komunità Ewropea; hija tinkludi li jsiru disponibbli f’forma elettronika ta’ softwer jew teknoloġija bħal dawn lil persuni ġuridiċi u fiżiċi u lil sħubijiet barra l-Komunità. L-esportazzjoni tapplika wkoll għat-trasmissjoni orali ta’ teknoloġija meta t-teknoloġija hija deskritta minn fuq it-telefon;

3. “esportatur” għandha tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija:

(i) li f’isimha ssir dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni, jiġifieri l-persuna li, fil-ħin meta d-dikjarazzjoni hija aċċettata, għandha l-kuntratt mad-destinatarju tal-konsenja fil-pajjiż terz u għandha s-setgħa li tiddetermina jekk l-oġġett jintbagħatx barra t-territorju doganali tal-Komunità. Jekk ma kien konkluż l-ebda kuntratt ta’ esportazzjoni jew jekk id-detentur tal-kuntratt ma jaġixxix għan-nom tiegħu, l-esportatur għandha tfisser il-persuna li għandha s-setgħa li tiddetermina jekk l-oġġett jintbagħatx barra t-territorju doganali tal-Komunità;

(ii) li tiddeċiedi li tittrasmetti jew li tagħmel disponibbli softwer jew teknoloġija permezz ta’ medja elettronika, inklużi l-fax, it-telefon, il-posta elettronika jew kwalunkwe mezz elettroniku ieħor għal destinazzjoni barra l-Komunità.

Fejn il-benefiċċju ta’ dritt li tiddisponi minn oġġetti b’użu doppju jappartjeni lil persuna stabbilita barra l-Komunità skont il-kuntratt li fuqu hija bbażata l-esportazzjoni, l-esportatur għandu jkun ikkunsidrat bħala l-parti kontraenti stabbilita fil-Komunità;

4. “dikjarazzjoni tal-esportazzjoni” għandha tfisser l-att li permezz tiegħu persuna tindika fil-forma u l-manjiera preskritti x-xewqa li tqiegħed oġġetti b’użu doppju taħt proċedura ta’ esportazzjoni;

5. “servizzi ta’ senserija” għandha tfisser:

 in-negozjar jew l-organizzazzjoni ta' transazzjonijiet għax-xiri, il-bejgħ jew il-forniment ta' oġġetti b'użu doppju minn pajjiż terz għal kwalunkwe pajjiż terz ieħor; jew

 il-bejgħ jew ix-xiri ta’ oġġetti b’użu doppju li jinsabu f’pajjiżi terzi għat-trasferiment tagħhom għal pajjiż terz ieħor;

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament id-dispożizzjoni unika ta’ servizzi anċillari hija eskluża minn din id-definizzjoni. Is-servizzi anċillari huma t-trasport, is-servizzi finanzjarji, l-assigurazzjoni jew ir-riassigrazzjoni jew ir-reklamar jew il-promozzjoni ġenerali;

6. “sensar” għandha tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija residenti jew stabbilita fi Stat Membru tal-Komunità li twettaq servizzi ddefiniti taħt il-punt 5 mill-Komunità fit-territorju ta’ pajjiż terz;

7. “transitu” għandha tfisser it-trasport ta’ oġġetti b’użu doppju non-Komunitarji li jidħlu jew jgħaddu mit-territorju doganali tal-Komunità b’destinazzjoni barra l-Komunità Ewropea;

8. “awtorizzazzjoni inidividwali ta’ trasport” għandha tfisser awtorizzazzjoni mogħtija lil esportatur speċifiku wieħed għal utent finali jew id-destinatarju tal-konsenja wieħed f’pajjiż terz u li tkopri oġġett b’użu doppju wieħed jew aktar;

▼M1

9. “awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni” għandha tfisser awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni għal-esportazzjonijiet lejn ċerti pajjiżi tad-destinazzjoni disponibbli għall-esportaturi kollha li jirrispettaw il-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti tagħha għall-użu kif elenkat fl-Annessi IIa sa IIf;

▼B

10. “awtorizzazzjoni globali ta’ esportazzjoni” għandha tfisser awtorizzazzjoni mogħtija lil esportatur speċifiku wieħed rigward tip jew kategorija ta’ oġġett b’użu doppju li tista’ tkun valida għal esportazzjonijiet għal utent finali speċifikat wieħed jew aktar u/jew f’pajjiż terz speċifikat wieħed jew aktar;

11. “awtorizzazzjoni ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni” għandha tfisser awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 9(2) u definita mil-leġislazzjoni nazzjonali f’konformità mal-Artikolu 9 u l-Anness IIIc;

12. “territorju doganali tal-Unjoni Ewropea” għandha tfisser it-territorju fit-tifsira tal-Artikolu 3 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità;

13. “oġġetti non-Komunitarji b’użu doppju” għandha tfisser oġġetti li għandhom l-istatus ta’ merkanzija non-Komunitarja fit-tifsira tal-Artikolu 4(8) tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità.KAPITOLU II

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 3

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni tal-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I.

2.  Skont l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 8, awtorizzazzjoni tista’ wkoll tinħtieġ għall-esportazzjoni lejn id-destinazzjonijiet kollha jew xi wħud minnhom, ta’ xi oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I.

Artikolu 4

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih hu stabbilit li l-oġġetti in kwistjoni huma jew jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użu f’konnessjoni mal-iżvilupp, il-produzzjoni, l-immaniġġar, l-operat, iż-żamma fl-ordni, il-ħżin, it-tiftix, l-identifikazzjoni jew id-disseminazzjoni ta’ armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew mezzi splussivi nukleari oħra jew l-iżvilupp, il-produzzjoni, iż-żamma fl-ordni jew il-ħżin ta’ missili kapaċi li jwasslu armi bħal dawn.

2.  Għandha wkoll tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk il-pajjiż xerrej jew il-pajjiż tad-destinazzjoni huwa soġġett għal embargo tal-armi ►M1  impost b'pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta ◄ adottata mill-Kunsill jew deċiżjoni tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) jew embargo tal-armi impost minn riżoluzzjoni vinkolanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonalitajiet Uniti u jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 li l-oġġetti in kwistjoni huma, jew jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal użu finali militari. Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, “użu finali militari” għandha tfisser:

(a) l-inkorporazzjoni fl-oġġetti militari elenkati fil-lista militari tal-Istati Membri;

(b) l-użu ta’ tagħmir tal-produzzjoni, l-ittestjar jew tal-analiżi jew komponenti tiegħu, għall-iżvilupp, il-produzzjoni jew iż-żamma fl-ordni ta’ oġġetti militari elenkati fil-lista msemmija hawn fuq;

(c) l-użu ta’ kwalunkwe prodotti mhux kompluti f’impjant għall-produzzjoni ta’ oġġetti militari elenkat fil-lista msemmija hawn fuq.

3.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 li l-oġġetti in kwistjoni huma jew jistgħu jkunu maħsuba, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użu bħala partijiet jew komponenti ta’ oġġetti militari elenkati fil-lista militari nazzjonali li kienu esportati mit-territorju ta’ dak l-Istat Membru mingħajr awtorizzazzjoni jew bi ksur ta’ awtorizzazzjoni prevista minn leġislazzjoni nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru.

4.  Jekk esportatur huwa konxju li l-oġġetti b’użu doppju li hu jipproponi li jesporta, mhux elenkati fl-Anness I, huma maħsuba, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fil-paragrafi 1, 2 u 3, huwa għandu jinnotifika lill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1, li għandhom jiddeċiedu jekk huwiex espedjenti jew le li l-esportazzjoni in kwistjoni tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni.

5.  Stat Membru jista’ jadotta jew iżomm leġislazzjoni nazzjonali li timponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni fuq l-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk l-esportatur għandu raġunijiet biex jissuspetta li dawk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu maħsuba, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fil-paragrafu 1.

6.  Stat Membru li jimponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni, fl-applikazzjoni tal-paragrafi 1 sa 5, fuq l-esportazzjoni ta’ oġġett b’użu doppju mhux elenkat fl-Anness I, għandu, fejn adatt, jgħarraf l-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. L-Istati Membri l-oħra għandhom jagħtu l-konsiderazzjoni dovuta kollha lil din l-informazzjoni u għandhom jinformaw l-amministrazzjoni doganali u li l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti l-oħra tagħhom.

7.  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13(1), (2) u (5) sa (7) għandhom japplikaw għall-każijiet li jikkonċernaw oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I.

8.  Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jieħdu miżuri nazzjonali taħt l-Artikolu 11 tar-Regolament (KEE) Nru 2603/69.

Artikolu 5

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għas-servizzi ta’ senserija ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk is-sensar kien informat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih hu residenti jew stabbilit li l-oġġetti in kwistjoni huma jew jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fl-Artikolu 4(1). Jekk sensar huwa konxju li l-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I li għalihom huwa jipproponi servizzi ta’ senserija huma intenzjonati, fl-intier jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fl-Artikolu 4(1), huwa għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti li jiddeċiedu jekk huwiex espedjenti jew le li dawn is-servizzi ta’ senserija jsiru soġġetti għal awtorizzazzjoni.

2.  Stat Membru jista’ jestendi l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għal oġġetti b’użu doppju mhux elenkati għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1) u għal oġġetti b’użu doppju għal użijiet u destinazzjonijiet finali militari msemmija fl-Artikolu 4(2).

3.  Stat Membru jista’ jadotta jew iżomm leġislazzjoni nazzjonali li timponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni fuq is-senserija ta’ oġġetti b’użu doppju, jekk is-sensar għandu raġunijiet biex jissuspetta li dawk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati għal kwalunkwe użu msemmi fl-Artikolu 4(1).

4.  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(2), (3) u (4) għandhom japplikaw għall-miżuri nazzjonali msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 6

1.  It-transitu ta’ oġġetti non-Komunitarji b’użu doppju elenkati fl-Anness I jista’ jkun ipprojbit mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn iseħħ it-transitu jekk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1). Meta jiddeċiedu fuq projbizzjoni bħal din l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-obbligi u l-impenji tagħhom li ndaħlu għalihom bħala partijiet fi trattati internazzjonali jew bħala membri ta’ reġimi internazzjonali għan-non-proliferazzjoni.

2.  Qabel jiddeċiedi jekk jipprojbixxix jew le transitu, Stat Membru jista’ jipprevedi li l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jitsgħu f’każijiet individwali jimponu ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni għat-transitu speċifiku ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I jekk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1).

3.  Stat Membru jista’ jestendi l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għal oġġetti b’użu doppju mhux elenkati għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1) u għall-oġġetti b’użu doppju għall-użu finali u destinazzjonijiet militari msemmija fl-Artikolu 4(2).

4.  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 8(2), (3) u (4) għandhom japplikaw għall-miżuri nazzjonali msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 7

Dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-forniment ta’ servizzi jew it-trasmissjoni ta’ teknoloġija jekk dik il-fornitura jew it-trasmissjoni tinvolvi moviment transkonfinali ta’ persuni.

Artikolu 8

1.  Stat Membru jista’ jipprojbixxi jew jimponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni fuq l-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika jew konsiderazzjonijiet ta’ drittijiet tal-bniedem.

2.  L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bi kwalunkwe miżura adottat skont paragrafu 1 immedjatament wara l-adozzjoni tagħha u jindikaw ir-raġunijiet preċiżi għal din il-miżura.

3.  L-Istati Membri għandhom ukoll jgħarrfu immedjatament lill-Kummissjoni bi kwalunkwe modifikazzjoni għall-miżuri adottati skont il-paragrafu 1.

4.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-miżuri mgħarrfa lilha skont il-paragrafi 2 u 3 fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.KAPITOLU III

AWTORIZZAZZJONI TA’ ESPORTAZZJONI U AWTORIZZAZZJONI GĦAL SERVIZZI TA’ SENSERIJA

Artikolu 9

▼M1

1.  Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni għal ċerti esportazzjonijiet kif stipulati fl-Anness IIa sa IIf huma stabbiliti permezz ta’ dan ir-Regolament.

L-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn l-esportatur huwa rreġistrat jistgħu jipprojbixxu l-esportatur milli juża dawn l-awtorizzazzjonijiet jekk ikun hemm suspetti raġonevoli dwar il-kapaċità tiegħu li jikkonforma ma’ tali awtorizzazzjoni jew ma’ dispożizzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar l-esportaturi mċaħħda mid-dritt li jużaw Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni, sakemm ma jiddeterminawx li l-esportatur mhux se jipprova jesporta oġġetti b’użu doppju minn Stat Membru ieħor. Is-sistema msemmija fl-Artikolu 19(4) għandha tintuża għal dan l-għan.

▼M3

Bil-għan li jiġi żgurat li transazzjonijiet b’riskju baxx biss ikunu koperti mill-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni inklużi fl-Annessi IIa sa IIf, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a biex tneħħi destinazzjonijiet mill-kamp tal-applikazzjoni ta’ dawk l-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni, jekk tali destinazzjonijiet isiru soġġetti għal embargo tal-armi kif imsemmi fl-Artikolu 4(2).

Fejn, f’każijiet ta’ tali embargo tal-armi, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jeħtieġu t-tneħħija ta’ destinazzjonijiet partikolari mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni, il-proċedura prevista fl-Artikolu 23b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.

▼B

2.  Għall-esportazzjonijiet kollha l-oħra li għalihom hi meħtieġa awtorizzazzjoni taħt dan ir-Regolament, awtorizzazzjoni bħal din għandha tingħata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit l-esportatur. Soġġett għar-restrizzjonijiet speċifikati fil-paragrafu 4, din l-awtorizzazzjoni tista’ tkun awtorizzazzjoni individwali, globali jew ġenerali.

L-awtorizzazzjonijiet kollha għandhom ikunu validi fil-Komunità kollha.

L-esportaturi għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għall-applikazzjonijiet tagħhom għal awtorizzazzjoni għal esportazzjoni individwali u globali sabiex tingħata informazzjoni kompleta lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali b’mod partikolari dwar l-utent finali, il-pajjiż tad-destinazzjoni u l-użu finali tal-oġġett esportat. L-awtorizzazzjoni tista’ tkun soġġetta, jekk adatt, għal dikjarazzjoni ta’ użu finali.

3.  L-Istati Membri għandhom jipproċessaw talbiet għal awtorizzazzjonijiet individwali jew globali f’perijodu ta’ żmien li għandu jiġi determinat mil-liġi jew mill-prattika nazzjonali.

4.  L-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni għandhom:

▼M1

(a) jeskludu mill-ambitu tagħhom l-oġġetti elenkati fl-Anness IIg;

▼B

(b) ikunu definiti mil-liġi jew mill-prattiki nazzjonali. Huma jistgħu jintużaw mill-esportaturi kollha, stabbiliti jew residenti fi Stat Membru li joħroġ dawn l-awtorizzazzjonijiet, jekk jilħqu l-ħtiġiet imniżżlin f’dan ir-Regolament u fil-leġislazzjoni nazzjonali komplementari. Huma għandhom jinħarġu skont l-indikazzjonijiet imniżżlin fl-Anness IIIc. Huma għandhom jinħarġu skont il-liġijiet jew il-prattika nazzjonali;

L-Istati Membri għandhom immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni maħruġa jew modifikata. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

(c) m’għandhomx jintużaw jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet tiegħu li l-oġġetti b’użu doppju inkwistjoni mhumiex intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fil-paragrafi 1 u 3 tal-Artikolu 4 jew fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 4 f’pajjiż soġġett għal embargo tal-armi ►M1  deċiż b’pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta ◄ adottata mill-Kunsill jew deċiżjoni tal-OSCE jew embargo tal-armi impost minn reżoluzzjoni li torbot tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonalitajiet Uniti, jew jekk l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti huma intenzjonati għall-użijiet imsemmijin hawn fuq.

5.  L-Istati Membri għandhom iżommu jew jintroduċu fil-leġislazzjoni nazzjonali rispettiva tagħhom il-possibbiltà li tingħata awtorizzazzjoni globali ta’ esportazzjoni.

6.  L-Istati Membri għandhom ifornu lill-Kummissjoni b’lista tal-awtoritajiet b’setgħa li:

(a) jagħtu awtorizzazzjonijiet ta’ esportazzjoni għal oġġetti b’użu doppju;

(b) jiddeċiedu li jipprojbixxu t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju non-Komunitarji taħt dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta’ dawn l-awtoritajiet fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 10

1.  L-awtorizzazzjonijiet għas-servizzi ta’ senserija taħt dan ir-Regolament għandhom jingħataw mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa residenti jew stabbilit is-sensar. Dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw għal kwantità stabbilita ta’ oġġetti speċifiċi li qed ikunu mċaqalqa bejn żewġ pajjiżi jew aktar. Il-lok tal-oġġetti fil-pajjiż terz ta’ oriġini, l-utent finali u l-lok eżatt tiegħu għandhom ikunu identifikati b’mod ċar. L-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu validi fil-Komunità kollha.

2.  Is-sensara għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni kollha rilevanti meħtieġa għall-applikazzjoni tagħhom ta’ awtorizzazzjoni taħt dan ir-Regolament għal servizzi ta’ senserija, b’mod partikolari dettalji tal-lok fejn jinsabu l-oġġetti b’użu doppju fil-pajjiż terz ta’ oriġini, deskrizzjoni ċara tal-oġġetti u l-kwantità involuta, partijiet terzi involuti fit-transazzjoni, il-pajjiż terz ta’ destinazzjoni, l-utent finali f’dak il-pajjiż u l-lok eżatt tiegħu.

3.  L-Istati Membri għandhom jipproċessaw talbiet għal awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta’ senserija f’perijodu ta’ żmien li għandu jiġi determinat mil-liġi jew mill-prattika nazzjonali.

4.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni lista tal-awtoritajiet b’setgħa li jagħtu awtorizzazzjonijiet taħt dan ir-Regolament għall-forniment ta’ servizzi ta’ senserija. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta’ dawn l-awtoritajiet fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 11

1.  Jekk l-oġġetti b’użu doppju li għalihom saret applikazzjoni għal awtorizzazzjoni individwali ta’ esportazzjoni lejn destinazzjoni mhux elenkata fl- ►M1  Anness IIa ◄ jew lejn kwalunkwe destinazzjoni fil-każ ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness IV huma jew ser ikunu lokalizzati fi Stat Membru wieħed jew aktar barra minn dik fejn saret l-applikazzjoni, dak il-fatt għandu jkun indikat fl-applikazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li saritilhom l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għandhom immedjatament jikkonsultaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat jew l-Istati Membri inkwistjoni u jipprovdu l-informazzjoni rilevanti. L-Istat jew l-Istati Membri kkonsultati għandhom jgħarrfu fi żmien 10 ijiem tax-xogħol kwalunkwe oġġezzjoni li huwa jew huma jista’ jkollu għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni bħal din, li għandha torbot lill-Istat Membru fejn saret l-applikazzjoni.

Jekk ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni fi żmien 10 ijiem tax-xogħol, l-Istat jew Stati Membri kkonsultati għandhom jitqiesu bħala li m’għandhom ebda oġġezzjoni.

F’każijiet eċċezzjonali, kwalunkwe Stat Membru kkonsultat jista’ jitlob l-estensjoni tal-perijodu ta’ 10 ijiem. Madanakollu, l-estensjoni ma tistax taqbeż it-30 jum tax-xogħol.

2.  Jekk esportazzjoni tista’ tippreġudika l-interessi essenzjali tiegħu tas-sigurtà, Stat Membru jista’ jitlob lil Stat Membru ieħor li ma jagħtix awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni jew, jekk tkun ingħatat awtorizzazzjoni bħal din, jitlob it-tħassir, is-sospensjoni, il-modifikazzjoni jew ir-revoka tagħha. L-Istat Membru li jirċievi talba bħal din għandu immedjatament jidħol f’konsultazzjonijiet ta’ natura non-vinkolanti mal-Istat Membru rikjedenti, li għandhom jintemmu fi żmien 10 ijiem tax-xogħol. Fil-każ li l-Istat Membru rikjest jiddeċiedi li jagħti l-awtorizzazzjoni, dan għandu jkun notifikat lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bl-użu tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 13(6).

Artikolu 12

1.  F’deċiżjoni ta’ jekk għandhiex tingħata jew le awtorizzazzjoni individwali jew globali jew għandhiex tingħata awtorizzazzjoni għal servizzi ta’ senserija taħt dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom iqisu l-konsiderazzjonijiet rilevanti kollha inklużi:

(a) l-obbligi u l-impenji li kull wieħed minnhom aċċetta bħala membru tar-reġimi internazzjonali ta’ non-proliferazzjoni rilevanti u l-arranġamenti tal-kontroll tal-esportazzjoni, jew b’ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti;

(b) l-obbligi tagħhom taħt sanzjonijiet ►M1  imposti minn pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta ◄ addottati mill-Kunsill jew b’deċiżjoni tal-OSCE jew b’riżoluzzjoni li torbot tal-Kunsill tas-Sigurta tan-Nazzjonijiet Uniti;

(c) konsiderazzjonijiet ta’ politika barranija u ta’ sigurtà nazzjonali, inklużi dawk koperti mill-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta’ Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari ( 5 );

(d) konsiderazzjonijiet dwar użu finali intenzjonat u r-riskju ta’ devjazzjoni.

2.  Barra l-kriterji mniżżlin fil-paragrafu 1, meta tkun ivvalutata applikazzjoni għal awtorizzazzjoni globali għal esportazzjoni l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-applikazzjoni mill-esportatur ta’ mezzi u proċeduri proporzjonati u adegwati biex tkun żgurata konformità mad-dispożizzjonijiet u l-objettivi ta’ dan ir-Regolament u mat-termini u l-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 13

1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, li jaġixxu skont dan ir-Regolament, jistgħu jirrifjutaw li jagħtu awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni u jistgħu jħassru, jissospendu, jimmodifikaw jew jirrevokaw awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni li huma diġà taw. Fejn huma jirrifjutaw, iħassru, jissospendu, jillimitaw sostanzjalment jew jirrevokaw awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni jew fejn huma ddeterminaw li l-esportazzjoni intenzjonata mhijiex awtorizzata, huma għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni b’dan u jiskambjaw magħhom l-informazzjoni rilevanti. Fil-każ li l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jkunu ssospendew awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni, il-valutazzjoni finali għandha tkun ikkomunikata lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni fl-aħħar tal-perijodu ta’ sospensjoni.

2.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jirrevedu ċ-ċaħdiet ta’ awtorizzazzjonijiet notifikati taħt il-paragrafu 1 fi żmien tliet snin min-notifika tagħhom u jirrevokawhom, jemendawhom jew iġedduhom. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ser jinnotifikaw ir-riżultati tar-reviżjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni kemm jista’ jkun malajr. Iċ-ċaħdiet li ma jkunux revokati għandhom jibqgħu validi.

3.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni bid-deċiżjonijiet tagħhom li jipprojbixxu transitu ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I meħuda taħt l-Artikolu 6 mingħajr dewmien. Dawn in-notifiki ser jinkludu l-informazzjoni rilevanti kollha inklużi l-klassifikazzjoni tal-oġġett, il-parametri tekniċi, il-pajjiż ta’ destinazzjoni u l-utent finali tiegħu.

4.  Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw ukoll għal awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta’ senserija.

5.  Qabel mal-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru, li jaġixxu taħt dan ir-Regolament, jagħtu awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni jew ta’ servizzi ta’ senserija jew jiddeċiedu dwar transitu huma għandhom jeżaminaw iċ-ċaħdiet jew id-deċiżjonijiet validi kollha biex ikun ipprojbit transitu ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I meħuda taħt dan ir-Regolament biex ikun aċċertat jekk awtorizzazzjoni jew transitu inċaħdux mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat jew Stati Membri oħrajn għal transazzjoni essenzjalment identika (jiġifieri oġġett b’parametri jew karatterisitiċi tekniċi essenzjalment identiċi għall-istess utent finali jew destinatarju tal-konsenja). Huma l-ewwel għandhom jikkonsultaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat jew Stati Membri li ħarġu ċaħda/ċaħdiet jew deċiżjonijiet bħal dawn biex jipprojbixxu t-transitu kif previst fil-paragrafi 1 u 3. Jekk wara konsultazzjoni bħal din l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru jiddeċiedu li jagħtu awtorizzazzjoni jew iħallu t-transitu, huma għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, billi jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha biex jispjegaw id-deċiżjoni.

▼M1

6.  In-notifiki kollha meħtieġa skont dan l-Artikolu għandhom isiru permezz ta’ mezzi elettroniċi sikuri inkluż is-sistema msemmija fl-Artikolu 19(4).

▼B

7.  L-informazzjoni kollha skambjata skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu għandha tkun f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19(3), (4) u (6) rigward il-konfidenzjalità ta’ informazzjoni bħal din.

Artikolu 14

1.  L-awtorizzazzjonijiet individwali u globali kollha ta’ esportazzjoni u l-awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta’ senserija għandhom jinħarġu bil-miktub jew b’mezzi elettroniċi fuq formoli li fihom tal-inqas l-elementi kollha u fl-ordni stabbilita fil-mudelli li jidhru fl-Annessi IIIa u IIIb.

2.  Fuq it-talba tal-esportaturi, l-awtorizzazzjonijiet globali ta’ esportazzjoni li jinkludu limitazzjonijiet kwantitattivi għandhom jinqasmu f’partijiet.KAPITOLU IV

AĠĠORNAR TAL-LISTA TA’ OĠĠETTI B’UŻU DOPPJU

Artikolu 15

1.  Il-listi ta’ oġġetti b’użu doppju mniżżla fl-Anness I għandhom ikunu aġġornati f’konformità mal-obbligi u l-impenji rilevanti, u kwalunkwe modifika tagħhom, li l-Istati Membri aċċettaw bħala membri tar-reġimi internazzjonali rilevanti ta’ non-proliferazzjoni u l-arranġamenti rilevanti għall- kontroll tal-esportazzjoni, jew bir-ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti.

2.  L-Anness IV, li hu subsett tal-Anness I, għandu jkun aġġornat rigward l-Artikolu 30 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, jiġifieri l-interessi tal-politika pubblika u tas-sigurtà pubblika tal-Istati Membri.

▼M3

3.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a fir-rigward tal-aġġornament tal-lista ta’ oġġetti b’użu doppju stabbilita fl-Anness I. L-aġġornament tal-Anness I għandu jsir fil-kamp ta’ applikazzjoni stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Fejn l-aġġornament tal-Anness I jikkonċerna oġġetti b’użu doppju li jkunu elenkati wkoll fl-Annessi IIa sa IIg jew IV, dawk l-Annessi għandhom jiġu emendati kif meħtieġ.

▼BKAPITOLU V

PROĊEDURI DOGANALI

Artikolu 16

1.  Meta jikkompleta l-formalitajiet għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju fl-uffiċċju doganali responsabbli għall-immaniġġar tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni, l-esportatur għandu jforni prova li kiseb kwalunkwe awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni meħtieġa.

2.  L-esportatur jista’ jintalab traduzzjoni ta’ kwalunkwe dokument ippreżentat bħala prova f’lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn hi ppreżentata d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.

3.  Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe setgħa mogħtija lilu taħt, u skont, il-Kodiċi Doganali tal-Komunità, Stat Membru jista’ wkoll, għal perijodu li ma jeċċedix il-perijodi msemmija fil-paragrafu 4, jissospendi l-proċess ta’ esportazzjoni mit-territorju tiegħu, jew, jekk meħtieġ, b’mod ieħor jipprevjeni l-użu doppju tal-oġġetti elenkati fl-Anness I li huma koperti minn awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni valida milli joħorġu mill-Komunità permezz tat-territorju tiegħu, fejn għandu raġunijiet biex jissuspetta li:

(a) ma tteħidx kont ta’ informazzjoni rilevanti meta ngħatat l-awtorizzazzjoni, jew

(b) iċ-ċirkustanzi nbidlu materjalment minn meta ngħatat l-awtorizzazzjoni.

4.  Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 3, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li ta l-awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni għandhom ikunu kkonsultati minnufih sabiex ikunu jistgħu jieħdu azzjoni skont l-Artikolu 13(1). Jekk awtoritajiet kompetenti bħal dawn jiddeċiedu li jżommu l-awtorizzazzjoni, huma għandhom jirrispondu fi żmien 10 ijiem tax-xogħol, li, fuq it-talba tagħhom, jistgħu jkunu estiżi għal 30 jum tax-xogħol f’ċirkostanzi eċċezzjonali. F’każ bħal dan, jew jekk ebda risposta ma hi rċevuta fi żmien 10 ijiem jew 30 jum, skont il-każ, l-oġġetti b’użu doppju għandhom ikunu rilaxxati immedjatament. L-Istat Membru li ta l-awtorizzazzjoni għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni.

Artikolu 17

1.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-formalitajiet doganali għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju jistgħu jitkomplew biss f’uffiċċji doganali mogħtija s-setgħa għal dak il-għan.

2.  L-Istati Membri li jużaw l-għażla mniżżla fil-paragrafu 1 għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar l-uffiċċji doganali debitament mogħtija s-setgħa. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 18

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 843 u 912a sa 912 g tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 għandhom japplikaw għar-restrizzjonijiet relatati mal-esportazzjoni, l-esportazzjoni mill-ġdid u l-ħruġ mit-territorju doganali ta’ oġġetti b’użu doppju għall-esportazzjoni li għalihom hi meħtieġa awtorizzazzjoni taħt dan ir-Regolament.KAPITOLU VI

KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 19

1.  F’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha adatti biex ikunu stabbiliti kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni diretti bejn l-awtoritajiet kompetenti, b’mod partikolari biex ikun eliminat ir-riskju li disparitajiet possibbli fl-applikazzjoni ta’ kontrolli tal-esportazzjoni għal oġġetti b’użu doppju jistgħu jwasslu għal devjazzjoni fin-negozju, li tista’ toħloq diffikultajiet għal wieħed jew aktar mill-Istati Membri.

2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha adatti biex ikunu stabbiliti kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni diretti bejn l-awtoritajiet kompetenti bil-ħsieb li tissaħħaħ l-effiċjenza tar-reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjoni. Informazzjoni bħal din tista’ tinkludi:

(a) dettalji ta’ esportaturi miċħuda, permezz ta’ sanzjonijiet nazzjonali, mid-dritt li jużaw l-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni jew ►M1  L-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni ◄ ;

(b) data dwar utenti finali sensittivi, atturi involuti f’attivitajiet ta’ akkwist suspettużi, u, fejn disponibbli, ir-rotot użati.

3.  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta’ Marzu 1997 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli ( 6 ), u b’mod partikulari d-dispożizzjonijiet dwar il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni, għandhom japplikaw mutatis mutandis, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 23 ta’ dan ir-Regolament.

▼M1

4.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri u fejn adatt il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni mal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju stabbilit skont l-Artikolu 23. Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat dwar il-baġit, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni provviżorja u finali u l-funzjonament tas-sistema, u dwar l-ispejjeż tan-netwerk.

▼B

5.  L-għoti ta’ gwida għall-esportaturi u s-sensara ser tkun ir-responsabbiltà tal-Istati Membri fejn huma residenti jew stabbiliti. Il-Kummissjoni u l-Kunsill jistgħu jagħmlu wkoll disponibbli gwida u/jew rakkomandazzjonijiet għall-aħjar prattiki għas-suġġetti msemmijin f’dan ir-Regolament.

6.  L-ipproċessar tad-data personali għandu jkun skont ir-regoli stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data ( 7 ) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data ( 8 ).KAPITOLU VII

MIŻURI TA’ KONTROLL

Artikolu 20

1.  L-esportaturi ta’ oġġetti b’użu doppju għandhom iżommu reġistri jew rekords dettaljati tal-esportazzjonijiet tagħhom, skont il-liġi jew il-prattika nazzjonali fis-seħħ fl-Istati Membri rispettivi. Reġistri u rekords bħal dawn għandhom jinkludu b’mod partikolari dokumenti kummerċjali bħal fatturi, avviżi u dokumenti ta’ trasport u ta’ konsenja oħrajn li jinkludu informazzjoni suffiċjenti biex dawn li ġejjin ikunu identifikati:

(a) id-deskrizzjoni tal-oġġetti b’użu doppju;

(b) il-kwantità ta’ oġġetti b’użu doppju;

(c) l-isem u l-indirizz tal-esportatur u tad-destinatarju tal-konsenja;

(d) fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b’użu doppju.

2.  Skont il-liġi jew il-prattika nazzjonali fis-seħħ fl-Istati Membri rispettivi, is-sensara għandhom iżommu reġistri jew rekords għal servizzi ta’ senserija li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 5 sabiex ikunu jistgħu jipprovdu, fuq talba, id-deskrizzjoni tal-oġġetti b’użu doppju li kienu s-suġġett ta’ servizzi ta’ senserija, il-perijodu li waqtu l-oġġetti kienu s-suġġett ta’ dawn is-servizzi u d-destinazzjoni tagħhom, u l-pajjiżi kkonċernati minn dawk is-servizzi ta’ senserija.

3.  Ir-reġistri jew ir-rekords u d-dokumenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jinżammu għal mill-inqas tliet snin wara t-tmiem tas-sena kalendarja li fiha saret l-esportazzjoni jew li fiha ngħataw is-servizzi ta’ senserija. Meta jintalbu, huma għandhom jingħataw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih l-esportatur huwa stabbilit jew fejn is-sensar huwa stabbilit jew residenti.

Artikolu 21

Sabiex ikun assigurat li dan ir-Regolament huwa applikat kif adatt, kull Stat Membru għandu jieħu kwalunkwe miżura meħtieġa biex l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jkunu jistgħu:

(a) jiġbru informazzjoni fuq kwalunkwe ordni jew transazzjoni li tinvolvi oġġetti b’użu doppju;

(b) jistabilixxu li l-miżuri ta’ kontroll tal-esportazzjoni huma applikati kif adatt, li jistgħu jinkludu b’mod partikolari s-setgħa ta’ dħul fil-bini ta’ persuni b’interess fi transazzjoni ta’ esportazzjoni jew sensara involuti fl-għoti ta’ servizzi ta’ senserija taħt ċirkostanzi mniżżla fl-Artikolu 5.KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRAJN

Artikolu 22

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għal trasferimenti intra-Komunitarji ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness IV. L-oġġetti elenkati fil-Parti 2 tal-Anness IV m’għandhomx ikunu koperti minn awtorizzazzjoni ġenerali.

2.  Stat Membru jista’ jimponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni għat-trasferiment ta’ oġġetti b’użu doppju oħrajn mit-territorju tiegħu għal Stat Membru ieħor f’każijiet fejn fil-ħin tat-trasferiment:

 l-operatur jaf li d-destinazzjoni finali tal-oġġetti kkonċernati hija barra l-Komunità;

 l-esportazzjoni ta’ dawk l-oġġetti għad-destinazzjoni finali hija soġġetta għal ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni skont l-Artikoli 3, 4 jew 8 fl-Istat Membru li minnu l-oġġetti għandhom ikunu trasferiti, u esportazzjoni bħal din direttament mit-territorju tiegħu mhijiex awtorizzata minn awtorizzazzjoni ġenerali jew awtorizzazzjoni globali;

 m’għandhom jitwettqu l-ebda pproċessar jew ħidma kif definit fl-Artikolu 24 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità fuq l-oġġetti fl-Istat Membru li għandhom ikunu trasferiti lejh.

3.  L-awtorizzazzjoni tat-trasferiment għandha ssir applikazzjoni għaliha fl-Istat Membru li minnu għandhom ikunu trasferiti l-oġġetti b’użu doppju.

4.  F’każijiet fejn l-esportazzjoni sussegwenti tal-oġġetti b’użu doppju diġà kienet aċċettata, fil-proċeduri ta’ konsultazzjoni mniżżla fl-Artikolu 11, mill-Istat Membru li minnu l-oġġetti għandhom ikunu trasferiti, l-awtorizzazzjoni tat-trasferiment għandha tinħareġ lill-operatur immedjatament, sakemm iċ-ċirkostanzi ma nbidlux sostanzjalment.

5.  Stat Membru li jadotta leġislazzjoni li timponi ħtieġa bħal din għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-miżuri li ħa. Il-Kummissjoni għandha tippubblika din l-informazzjoni fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

6.  Il-miżuri skont il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx jinvolvu l-applikazzjoni ta’ kontrolli ta’ fruntieri interni fil-Komunità, imma biss kontrolli mwettqin bħala parti mill-proċeduri normali ta’ kontroll applikati b’mod mhux diskriminatorju fit-territorju tal-Komunità.

7.  L-applikazzjoni tal-miżuri skont il-paragrafi 1 u 2 ma tista’ ma f’ebda każ tirriżulta fi trasferimenti minn Stat Membru għal ieħor li tkun soġġetta għal kondizzjonijiet iktar restrittivi minn dawk imposti għall-esportazzjonijiet tal-istess oġġetti lil pajjiżi terzi.

8.  Id-dokumenti u r-reġistrazzjoni ta’ trasferimenti intra-Komunitarji ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I għandhom jinżammu għal mill-inqas tliet snin mit-tmiem tas-sena kalendarja li fiha seħħ trasferiment u meta jintalbu, għandhom ikunu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li minnu dawn l-oġġetti kienu trasferiti fuq talba.

9.  Stat Membru jista’, permezz ta’ leġislazzjoni nazzjonali, jeħtieġ li, għal kwalunkwe trasferiment intra-Komunitarju minn dak l-Istat Membru ta’ oġġetti elenkati fil-Kategorija 5, Parti 2 tal-Anness I li mhumiex elenkati fl-Anness IV, informazzjoni addizzjonali li tikkonċerna dawk l-oġġetti għandha tkun ipprovduta lill-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru.

10.  Id-dokumenti kummerċjali rilevanti relatati mat-trasferimenti intra-Komunitarji tal-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I għandhom jindikaw b’mod ċar li dawk l-oġġetti huma soġġetti għal kontrolli jekk esportati mill-Komunità. Id-dokumenti kummerċjali rilevanti jinkludu, b’mod partikolari, kwalunkwe kuntratt ta’ bejgħ, konferma ta’ ordni, fattura jew nota ta’ konsenja.

Artikolu 23

1.  Għandu jitwaqqaf Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju ppresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Kull Stat Membru għandu jaħtar rappreżentant għal dan il-Grupp.

Huwa għandu jeżamina kwalunkwe kwistjoni rigward l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament li tista’ titqajjem jew mill-president jew minn rappreżentant ta’ Stat Membru.

2.  Il-President tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu, kull meta jikkunsidra li huwa meħtieġ, jikkonsulta l-esportaturi, is-sensara u partiiet interessati rilevanti oħrajn ikkonċernati minn dan ir-Regolament.

▼M1

3.  Il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport annwali lill-Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet, l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju, li għandu jkun soġġett għall-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ( 9 ).

▼M3

Artikolu 23a

1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmijin fl-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 15(3) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mit-2 ta' Lulju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu għal perijodi tal-istess tul, dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9(1) u fl-Artikolu 15(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att iddelegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tavża b’dan simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 15(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu, it-tnejn li huma, infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġġedded b’xahrejn oħra fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 23b

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tiġi espressal-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Jew il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23a(5). F’tali każ, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att bla dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

▼B

Artikolu 24

Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri adatti biex jassigura l-infurzar adatt tad-dispożizzjonijiet kollha ta’ dan ir-Regolament. B’mod partikolari, huwa għandu jistabbilixxi l-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jew ta’ dawk adottati għall-implimentazzjoni tiegħu. Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

▼M1

Artikolu 25

1.  Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inklużi l-miżuri msemmija fl-Artikolu 24. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

2.  Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tippreżenta rapport komprensiv dwar l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jista’ jinkludi proposti biex ir-Regolament jiġi emendat. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha adatta għall-preparazzjoni tar-rapport.

3.  Taqsimiet speċjali tar-rapport għandhom jittrattaw:

(a) il-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju u l-attivitajiet tiegħu. Informazzjoni li l-Kummissjoni tipprovdi dwar l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandha tiġi trattata b’kunfidenzjalità skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. L-informazzjoni għandha f’kull każ titqies bħala kunfidenzjali jekk l-iżvelar tagħha x’aktarx ikollu effett negattiv sinifikanti fuq min jipprovdiha jew fuq is-sors ta’ din l-informazzjoni.

(b) l-implimentazzjoni tal-Artikolu 19(4), u għandhom jirrapportaw dwar l-istadju li jkun intlaħaq fl-implimentazzjoni tas-sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni;

(c) l-implimentazzjoni tal-Artikolu 15(1);

(d) l-implimentazzjoni tal-Artikolu 15(2);

(e) informazzjoni komprensiva pprovduta dwar il-miżuri meħuda mill-Istati Membri skont l-Artikolu 24 u notifikati lill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.  Sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jevalwa l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament b’attenzjoni speċifika lill-implimentazzjoni tal-Anness IIb, l-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni Nru UE002, akkumpanjat minn, jekk xieraq, proposta leġiżlattiva biex temenda dan ir-Regolament, b’mod partikolari rigward il-kwistjoni ta’ spedizzjonijiet ta’ valur baxx.

▼M1

Artikolu 25a

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar ftehimiet rigward l-għajnuna amministrattiva reċiproka jew protokolli f’dak li jirrigwarda kwistjonijiet doganali konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tista’ tinnegozja ma’ pajjiżi terzi ftehimiet li jipprovdu għar-rikonoxximent reċiproku ta’ kontrolli tal-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju koperti b’dan ir-Regolament u speċjalment telimina r-rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni mill-ġdid fi ħdan it-territorju tal-Unjoni. Dawn in-negozjati għandhom jitmexxew skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 207(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, kif xieraq.

▼B

Artikolu 26

Dan ir-Regolament ma jaffettwax:

 l-applikazzjoni tal-Artikolu 296 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

 l-applikazzjoni tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika.

Artikolu 27

Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2000 huwa mħassar b’effett mis-27 ta’ Awissu 2009.

Madanakollu, għall-applikazzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni magħmula qabel is-27 ta’ Awwissu 2009, għandhom ikomplu japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1334/2000.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 28

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 90 jum wara d-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼M2
ANNESS I

Lista msemmija fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament

LISTA TA’ OĠĠETTI B’UŻU DOPPJU

Din il-lista timplimenta kontrolli ta’ oġġetti b’użu doppju maqbula internazzjonalment inkluż l-Arranġament ta’ Wassenaar, ir-Reġim għall-Kontroll tat-Teknoloġija Missilistika (MTCR), il-Grupp tal-Fornituri Nukleari (NSG), il-Grupp tal-Awstralja u l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi (CWC).

WERREJ

Noti

Akronimi u abbrevjazzjonijiet

Definizzjonijiet

Kategorija 0

Materjali, faċilitajiet u tagħmir nukleari

Kategorija 1

Materjali speċjali u tagħmir relatat

Kategorija 2

L-ipproċessar ta’ materjali

Kategorija 3

Elettronika

Kategorija 4

Kompjuters

Kategorija 5

Telekomunikazzjoni u “sigurtà tal-informazzjoni”

Kategorija 6

Sensuri u lasers

Kategorija 7

Navigazzjoni u avjonika

Kategorija 8

Materjal navali

Kategorija 9

Aerospazju u propulsjoni

NOTI ĠENERALI GĦALL-ANNESS I

1. Għall-kontroll ta’ oġġetti li huma ddisinjati jew modifikati għal użu militari, ara l-lista/i rilevanti ta’ kontrolli tal-merkanzija militari miżmuma mill-Istati Membri individwali. Referenzi f’dan l-Anness li jiddikjaraw “ARA WKOLL KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI” jirreferu għall-istess listi.

2. L-għan tal-kontrolli msemmija f’dan l-Anness m’għandux ikun megħlub mill-esportazzjoni ta’ oġġetti mhux ikkontrollati (inklużi pjanti) li fihom komponent ikkontrollat wieħed jew aktar meta l-komponent jew il-komponenti kkontrollati jkunu l-element prinċipali tal-oġġetti u jistgħu possibbilment jitneħħew jew jintużaw għal skopijiet oħrajn.

NB:   Meta jiġi vvalutat jekk il-komponent jew komponenti kkontrollati għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, hu meħtieġ li jintiżnu l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-konoxxenza teknoloġika u ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxi l-komponent jew komponenti kkontrollati bħala l-element prinċipali tal-oġġetti li jkun qed jiġu akkwistati.

3. L-oġġetti speċifikati f’dan l-Anness jinkludu oġġetti kemm ġodda kif ukoll użati.

4. F’ċerti każijiet sustanzi kimiċi huma elenkati bl-isem u n-numru CAS. Il-lista tapplika għas-sustanzi kimiċi tal-istess formula strutturali (inklużi l-idrati) irrispettivament mill-isem jew in-numru CAS. In-numri CAS qed jingħataw biex jgħinu fl-identifikazzjoni ta’ sustanza kimika jew taħlita partikolari, irrispettivament min-nomenklatura. In-numri CAS ma jistgħux jintużaw bħala identifikaturi uniċi peress li xi forom tas-sustanza kimika elenkata għandhom numri CAS differenti, u taħlitiet li fihom sustanza kimika elenkata jista’ wkoll ikollhom numri CAS differenti.

NOTA DWAR IT-TEKNOLOĠIJA NUKLEARI (NTN)

(Għandha tinqara flimkien mat-taqsima E tal-Kategorija 0.)

It-“teknoloġija” direttament assoċjata ma’ kwalunkwe oġġett ikkontrollat fil-Kategorija 0 hi kkontrollata skont id-dispożizzjonijiet tal-Kategorija 0.

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti taħt kontroll tibqa’ taħt kontroll anke meta tkun applikabbli għal oġġetti mhux ikkontrollati.

L-approvazzjoni ta’ oġġetti għall-esportazzjoni tawtorizza wkoll l-esportazzjoni lill-istess utent finali tat-“teknoloġija” minima meħtieġa għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni u t-tiswija tal-oġġetti.

Kontrolli fuq trasferiment ta’ “teknoloġija” ma japplikawx għal informazzjoni “fl-isfera pubblika” jew għal “riċerka xjentifika bażika”.

NOTA ĠENERALI DWAR IT-TEKNOLOĠIJA (GTN)

(Għandha tinqara flimkien mat-taqsima E tal-Kategoriji 1 sa 9.)

L-esportazzjoni tat-“teknoloġija” li hi “meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti kkontrollati fil-Kategoriji 1 sa 9, hi kkontrollata skont id-dispożizzjonijiet tal-Kategoriji 1 sa 9.

“Teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti taħt kontroll tibqa’ taħt kontroll anke meta tkun applikabbli għal oġġetti mhux ikkontrollati.

Il-kontrolli ma japplikawx għal dik it-“teknoloġija” li hija l-minimu meħtieġ għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni (iċċekkjar) u t-tiswija ta’ dawk l-oġġetti li mhumiex ikkontrollati jew li l-esportazzjoni tagħhom ġiet awtorizzata.

NB:   Dan ma jirrilaxxax tali “teknoloġija” speċifikata f’1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. u 8E002.b.

Kontrolli fuq trasferiment ta’ “teknoloġija” ma japplikawx għal informazzjoni “fl-isfera pubblika”, għal “riċerka xjentifika bażika” jew għall-informazzjoni minima meħtieġa għal applikazzjonijiet għal privattivi.

NOTA ĠENERALI DWAR IS-SOFTWARE (GSN)

(Din in-nota tipprevali fuq kwalunkwe kontroll fit-taqsima D tal-Kategoriji 0 sa 9.)

Il-Kategoriji 0 sa 9 ta’ din il-lista ma jikkontrollawx “software” li hu jew:

a. Ġeneralment disponibbli għall-pubbliku billi jkun:

1. Mibjugħ mill-ħażniet f’postijiet ta’ bejgħ bl-imnut, mingħajr restrizzjoni, permezz ta’:

a. Tranżazzjonijiet minn fuq il-bank;

b. Tranżazzjonijiet bil-posta;

c. Tranżazzjonijiet elettroniċi; jew

d. Tranżazzjonijiet ta’ ordni bit-telefon; u

2. Iddisinjati għal installazzjoni mill-utent mingħajr ebda appoġġ sostanzjali ieħor mill-fornitur; jew

NB:   L-entrata a. tan-Nota Ġenerali dwar is-Software ma tirrilaxxax “software” speċifikat fil-Kategorija 5 — Parti 2 (“Sigurtà tal-Informazzjoni”).

b. “Fl-isfera pubblika”.

AKRONIMI U ABBREVJAZZJONIJIET UŻATI F’DAN L-ANNESS

Akronimu jew abbrevjazzjoni, meta użat bħala terminu definit, jinstab f’ “Definizzjonijiet ta’ Termini użati f’dan l-Anness”.Akronimu jew abbrevjazzjoni

Tifsira

ABEC

Kumitat tal-Inġiniera tad-Direzzjoni Annulari

AGMA

Assoċjazzjoni tal-Manifatturi Amerikani tal-Ingranaġġi

AHRS

sistema ta’ referenza ta’ attitudni u direzzjoni

AISI

Istitut Amerikan tal-Ħadid u l-Azzar

ALU

unità loġika aritmetika

ANSI

Istitut tal-Istandards Nazzjonali Amerikan

ASTM

is-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali

ATC

kontroll tat-traffiku tal-ajru

AVLIS

separazzjoni iżotopika ta’ fwar atomiku bil-laser

CAD

disinn megħjun mill-kompjuter

CAS

Servizz tal-Astratti tal-Kimiċi

CCITT

Kumitat Konsultattiv Internazzjonali tat-Telegrafu u t-Telefonija

CDU

unità ta’ kontroll u viżwalizzazzjoni

CEP

żball ċirkolari probabbli

CNTD

depożitu termiku b’nukleazzjoni kontrollata

CRISLA

reazzjoni kimika permezz ta’ attivazzjoni iżotopika selettiva bil-laser

CVD

depożizzjoni ta’ sustanza kimika mill-fwar

CW

gwerra kimika

CW (għal-lasers)

mewġa kontinwa

DME

tagħmir li jkejjel id-distanza

DS

direzzjonalment solidifikat

EB-PVD

depożitu fiżiku f’fażi ta’ fwar permezz ta’ raġġ elettroniku

EBU

European Broadcasting Union

ECM

immaxinjar elettrokimiku

ECR

riżonanza elettroċiklotrun

EDM

magni ta’ skariku elettriku

EEPROMS

memorja li tinqara biss programmabbli u li titħassar elettrikament

EIA

Assoċjazzjoni tal-Industriji Elettroniċi

EMC

kompatibbiltà elettromanjetika

ETSI

Istitut Ewropew għall-Istandards tat-Telekomunikazzjoni

FFT

trasformat Fourier rapidu (Fast Fourier Transform)

GLONASS

sistema globali ta’ navigazzjoni bis-satellita

GPS

sistema ta’ pożizzjonar globali

HBT

transisters etero-bipolari

HDDR

irrekordjar diġitali b’densità għolja

HEMT

transisters b’mobbiltà għolja tal-elettroni

ICAO

Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili

IEC

Kummissjoni Internazzjonali Elettro-teknika

IEEE

Istitut tal-Inġiniera Elettriċi u Elettroniċi

IFOV

kamp tal-viżjoni istantanju

ILS

sistema ta’ nżul bi strument

IRIG

inter-range instrumentation group

ISA

atmosfera standard internazzjonali

ISAR

radar b’apertura sintetika bil-maqlub

ISO

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

ITU

Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni

JIS

Japanese Industrial Standard

JT

Joule-Thomson

LIDAR

rilevament u kejl tad-distanza bid-dawl

LRU

unità rimpjazzabbli fil-post

MAC

kodiċi ta’ awtentikar tal-messaġġ

Mach

proporzjon tal-veloċità ta’ oġġett mal-veloċità tal-ħoss (imsemmi għal Ernst Mach)

MLIS

separazzjoni iżotopika molekulari bil-laser

MLS

sistemi ta’ nżul bil-microwave

MOCVD

depożizzjoni bi fwar kimiku ta’ sustanza organo-metallika

MRI

immaġini b’riżonanza manjetika

MTBF

ħin medju bejn il-ħsarat

Mtops

miljun operazzjoni teoretika kull sekonda

MTTF

ħin medju qabel il-ħsara

NBC

Nukleari, Bijoloġiku u Kimiku

NDT

test mhux distruttiv

PAR

radar ta’ approċċ ta’ preċiżjoni

PIN

numru ta’ identifikazzjoni personali

ppm

partijiet kull miljun

PSD

densità spettrali tal-qawwa

QAM

quadrature-amplitude-modulation

RF

frekwenza tar-radju

SACMA

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

SAR

radar b’apertura sintetika

SC

monokristall

SLAR

radar laterali fl-ajru

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers

SRA

assemblaġġ rimpjazzabbli fil-laboratorju

SRAM

memorja statika ta’ aċċess każwali

SRM

Metodi Rakkomandati mill-SACMA

SSB

faxxa laterali unika

SSR

radar sekondarju ta’ sorveljanza

TCSEC

kriterji ta’ evalwazzjoni għal sistema ta’ kompjuter fdata

TIR

qari totali indikat

UV

ultravjola

UTS

limitu tar-reżistenza għat-tensjoni

VOR

firxa omni-direzzjonali ta’ frekwenza għolja ħafna

YAG

granata tal-aluminju/l-ittriju

DEFINIZZJONIJIET TAT-TERMINI UŻATI F’DAN L-ANNESS

Definizzjonijiet ta’ termini bejn ‘virgoletti singoli’ jingħataw f’Nota Teknika mal-punt rilevanti.

Definizzjonijiet ta’ termini bejn “virgoletti doppji” huma kif ġej:

NB:   Referenzi għall-kategorija jingħataw fil-parentesi wara t-terminu ddefinit.

“Adattat għal użu fil-gwerra” (1) tfisser kwalunkwe modifika jew selezzjoni (bħal alterazzjoni fil-purezza, ħajja fuq l-ixkaffa, virulenza, karatteristiċi disseminattivi, jew reżistenza għal radjazzjoni UV) iddisinjati sabiex iżidu l-effettività fil-produzzjoni ta’ ferimenti ta’ bnedmin jew annimali, fid-degradazzjoni ta’ tagħmir jew fil-ħsara lill-għelejjel jew lill-ambjent.

“Aġent ta’ kontroll ta’ rvellijiet” (1) tfisser sustanzi li, taħt il-kondizzjonijiet mistennija ta’ użu għall-finijiet ta’ kontroll ta’ rvellijiet, jipproduċu rapidament fin-nies irritazzjoni sensorja jew effetti fiżiċi li jinkapaċitaw u li jispiċċaw fi żmien qasir wara li jintemm l-esponiment.

Nota Teknika

Gassijiet tad-dmugħ jaqgħu taħt “aġenti ta’ kontroll ta’ rvellijiet”.

“Aġilità tal-frekwenza tar-radar” (6) tfisser kwalunkwe teknika li tibdel, f’sekwenza psewdokażwali, il-frekwenza tat-trasportatur ta’ trażmettitur radar tal-impuls bejn l-impulsi jew bejn gruppi ta’ impulsi b’ammont ugwali jew ikbar mill-faxxa tal-frekwenza tal-impuls.

“Algoritmu asimmetriku” (5) tfisser algoritmu kriptografiku li juża ċwievet differenti, matematikament relatati għall-kodifikazzjoni u d-deċifrar.

NB:   Użu komuni ta’ “algoritmi asimmetriċi” hu amministrazzjoni taċ-ċwievet.

“Algoritmu simmetriku” (5) tfisser algoritmu kriptografiku li juża ċavetta identika għall-kodifikazzjoni kif ukoll għad-deċifrar.

NB:   Użu komuni ta’ “algoritmi simmetriċi” hija l-kunfidenzjalità tad-data.

“Allokati mill-ITU” (3 5) tfisser l-allokazzjoni ta’ faxex ta’ frekwenza skont l-edizzjoni attwali tar-Regolamenti tar-Radju tal-ITU għal servizzi primarji, permessi u sekondarji.

NB:   Allokazzjonijiet addizzjonali u alternattivi mhumiex inklużi.

“Amplifikazzjoni ottika” (5), fil-komunikazzjoni ottika, tfisser teknika ta’ amplifikazzjoni li tintroduċi ksib ta’ sinjali ottiċi li jkunu ġew iġġenerati minn sors ottiku separat, mingħajr konverżjoni f’sinjali elettriċi, jiġifieri bl-użu ta’ ampifikaturi ottiċi semikondutturi, amplifikaturi luminixxenti tal-fibra ottika.

“Analizzaturi dinamiċi tas-sinjali” (3) tfisser “analizzaturi tas-sinjali” li jużaw teknika diġitali ta’ teħid ta’ kampjuni u ta’ trasformazzjoni sabiex juru viżwali ta’ spettru Fourier tal-forma tal-mewġa partikolari inkluża informazzjoni dwar l-amplitudni u l-fażi.

NB:   Allokazzjonijiet addizzjonali u alternattivi mhumiex inklużi.

“Analizzaturi tas-sinjal” (3) tfisser tagħmir li kapaċi jkejjel u juri l-karatteristiċi bażiċi tal-komponenti ta’ frekwenza unika ta’ sinjali b’ħafna frekwenzi.

“Antenna b’arranġament f’fażijiet, orjentabbli elettronikament” (5 6) tfisser antenna li tifforma raġġ permezz ta’ fażi li takkoppja, jiġifieri, id-direzzjoni tar-raġġ huwa kkontrollat mill-koeffiċjenti ta’ eċċitazzjoni kumplessi tal-elementi li jirradjaw u d-direzzjoni ta’ dak ir-raġġ tista’ tvarja fl-ażimut jew fl-elevazzjoni, jew fi tnejn, bl-applikazzjoni, kemm fit-trasmissjoni u r-riċeviment, ta’ sinjal elettroniku.

“APP” (4) hu ekwivalenti għal “L-Ogħla Rendiment Aġġustat”.

“Arranġament tas-sensur ottiku għall-kontroll tat-titjir” (5) huwa netwerk ta’ sensuri ottiċi distribwiti, li jużaw raġġi tal-“laser”, sabiex jipprovdi data dwar il-kontroll tat-titjir fi żmien reali għall-ipproċessar abbord.

“Assemblaġġ elettroniku” (2 3 4 5) tfisser numru ta’ komponenti elettroniċi (jiġifieri, ‘elementi ta’ ċirkwiti’, ‘komponenti diskreti’, ċirkwiti integrati, eċċ.) konnessi flimkien sabiex jagħmlu (a) funzjoni(jiet) speċifika (speċifiċi), sostitwibbli bħala entità u normalment jistgħu jiġu żmuntati.

NB 1:   ‘Element ta’ ċirkwit’: parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta’ ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, transister wieħed, resister wieħed, kapaċitur wieħed, eċċ.

NB 2:   ‘Komponent diskret’: ‘element ta’ ċirkwit’ ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu stess.

“Atomizzazzjoni ċirkolari” (1) tfisser proċess sabiex tiċċekken nixxiegħa jew għadira ta’ metall imdewweb f’taqtir żgħir ta’ dijametru ta’ 500 mikrometru jew inqas b’forza ċentrifugali.

“Atomizzazzjoni f’vakwu” (1) tfisser proċess sabiex tiċċekken nixxiegħa ta’ metall imdewweb fi qtar żgħir ta’ dijametru ta’ 500 mikrometru jew inqas bl-evoluzzjoni rapida ta’ gass maħlul mal-espożizzjoni f’vakwu.

“Atomizzazzjoni tal-gass” (1) tfisser proċess sabiex tnaqqas il-fluss ta’ liegi tal-metall mdewweb għal qtar ta’ dijametru ta’ 500 mikrometru jew inqas bi fluss ta’ pressjoni għolja ta’ gass.

“Attivazzjoni kriptografika” (5) tfisser kwalunkwe teknika li tattiva jew tħaddem il-kapaċità kriptografika, permezz ta’ mekkaniżmu sigur li jiġi implimentat mill-manifattur tal-oġġett u li huwa marbut unikament mal-oġġett jew mal-klijent li tkun qed tiġi attivata jew titħaddem għalih il-kapaċità kriptografika (pereżempju ċavetta tal-liċenzja bbażata fuq numru tas-serje jew strument ta’ awtentikazzjoni bħal ċertifikat iffirmat diġitalment).

Nota Teknika

Tekniki u mekkaniżmi tal-“attivazzjoni kriptografika” jistgħu jiġu implimentati bħala hardware, “software” jew “teknoloġija”.

“Camming” (2) tfisser iċ-ċaqliq tal-assi f’rotazzjoni waħda tal-fus prinċipali mkejjel f’ajruplan b’mod perpendikulari mal-wiċċ tal-fus, f’punt qrib iċ-ċirkonferenza tal-wiċċ tal-fus (Referenza: ISO 230/1 1986, paragrafu 5.63).

“CEP” (ċirku ta’ probabbiltà ugwali) (7) huwa kejl tal-preċiżjoni, ir-raġġ taċ-ċirku ċċentrat fuq il-bersall, f’distanza speċifika, fejn jimpattaw 50 % tal-kariki splussivi.

“Ċellola tal-karburant” (8) hija apparat elettrokimiku li jikkonverti l-enerġija kimika direttament għal elettriku b’kurrent dirett (DC) billi jikkonsma karburant minn sors estern.

“Ċirkuwiti integrati tat-tip tal-pellikola” (3) tfisser arranġament ta’ ‘elementi ta’ ċirkwit’ u interkonnessjonijiet metalliċi ffurmati minn depożitu ta’ pellikola ħoxna jew irqiqa fuq “sottostrat” ta’ iżolazzjoni.

NB:   ‘Element ta’ ċirkwit’ huwa parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta’ ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, transister wieħed, resister wieħed, kapaċitur wieħed, eċċ.

“Ċirkwit integrat b’ħafna ċippi” (3) tfisser żewġ “ċirkwiti integrati monolitiċi” jew iktar magħquda ma’ “sottostrat” komuni.

“Ċirkwit integrat ibridu” (3) tfisser kwalunkwe kombinazzjoni ta’ ċirkwit(i) integrat(i), jew ċirkwit integrat b’ ‘elementi ta’ ċirkwit’ jew ‘komponenti diskreti’ konnessi flimkien sabiex iwettqu funzjoni(jiet) speċifika/speċifiċi, u li għandhom dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Ikollhom mill-inqas tagħmir wieħed mhux inkapsulat;

b. Konnessi flimkien bl-użu ta’ metodi tipiċi ta’ produzzjoni ta’ ċirkwiti integrati;

c. Sostitwibbli bħala entità; u

d. Normalment ma jistgħux jiġu żmuntati.

NB 1:   ‘Element ta’ ċirkwit’: parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta’ ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, transister wieħed, resister wieħed, kapaċitur wieħed, eċċ.

NB 2:   ‘Komponent diskret’: ‘element ta’ ċirkwit’ ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu.

“Ċirkwit integrat monolitiku” (3) tfisser kombinazzjoni ta’ ‘elementi ċirkwiti’ attivi jew passivi jew it-tnejn li:

a. Huma ffurmati permezz ta’ proċessi ta’ diffużjoni, proċessi ta’ impjantazzjoni jew proċessi ta’ depożizzjoni fi jew fuq biċċa materjal semikonduttur, dik li tissejjaħ ‘ċippa’;

b. Jistgħu jiġu kkunsidrati bħala assoċjati b’mod indivisibbli; u

c. Jesegwixxu l-funzjoni(jiet) ta’ ċirkwit.

NB:   ‘Element ta’ ċirkwit’ huwa parti funzjonali unika attiva jew passiva ta’ ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, transister wieħed, resister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

“Ċirkwit integrat ottiku” (3) tfisser “ċirkwit integrat monolitiku” jew “ċirkwit integrat ibridu”, li fih parti waħda jew iktar, iddisinjat sabiex jiffunzjona bħala fotosensur jew fotoemittent jew sabiex jeżegwixxi funzjoni ottika jew elettro-ottika waħda jew aktar.

“Densifikazzjoni iżostatika taħraq” (2) tfisser il-proċess ta’ applikazzjoni ta’ pressjoni waqt l-ikkastjar f’temperaturi li jaqbżu 375 K (102 °C) f’kavità magħluqa ġo diversi tipi ta’ mezzi (gass, likwidu, partiċelli solidi, eċċ.) sabiex tinħoloq forza ugwali fid-direzzjonijiet kollha għat-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta’ spazji vojta interni fl-ikkastjar.

“Densità ekwivalenti” (6) tfisser il-massa ta’ ottiku kull unità ta’ erja ottika proġettata fuq il-wiċċ ottiku.

“Densità totali tal-kurrent” (3) tfisser in-numru totali ta’ tidwir tal-ampere fil-bobin (jiġifieri t-total tan-numru ta’ tidwir multiplikat bil-kurrent massimu li jinġarr minn kull dawra) diviż bis-sezzjoni trasversali totali tal-bobin (inklużi l-filamenti superkonduttivi, il-matriċi metallika fejn hemm il-filamenti superkonduttivi, il-materjal inkapsulanti, kanali li jkessħu, eċċ.).

“Devjazzjoni tal-pożizzjonament angolari” (2) tfisser id-differenza massima bejn il-pożizzjonament angolari u l-pożizzjonament angolari attwali, imkejla b’mod preċiż ħafna wara li l-muntaġġ li jżomm l-oġġett ta’ ħidma jkun tneħħa mill-pożizzjonament inizjali tiegħu (ref. VDI/VDE 2617, Abbozz: ‘Imwejjed rotatorji fuq makkinarji li jkejlu l-koordinati’).

“Dewmien tal-propagazzjoni tal-bieb bażiku” (3) tfisser il-valur tad-dewmien tal-propagazzjoni li jikkorrispondi għall-bieb bażiku użat f’“ċirkwit integrat monolitiku”. Għal ‘familja’ ta’ “ċirkwiti integrati monolitiċi”, dan jista’ jkun speċifikat jew bħala d-dewmien tal-propagazzjoni għal bieb tipiku fil-‘familja’ partikolari jew bħala d-dewmien tal-propagazzjoni tipiku għal bieb fil-‘familja’ partikolari.

NB 1:   “Dewmien tal-propagazzjoni tal-bieb bażiku” m’għandux ikun konfuż mad-dewmien tad-dħul/ħruġ ta’ “ċirkwit integrat monolitiku” kumpless.

NB 2:   ‘Familja’ tikkonsisti fiċ-ċirkwiti integrati kollha li għalihom dawn li ġejjin huma applikati skont il-metodoloġija u l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattura tagħhom minbarra l-funzjonijiet rispettivi tagħhom:

a. L-arkitettura komuni tal-hardware u tas-software;

b. It-teknoloġija komuni tad-disinn u l-proċess; u

c. Il-karatteristiċi bażiċi komuni.

“Durata tal-impuls” (6) hija d-durata ta’ impuls “laser” imkejla fil-livelli ta’ Wisa’ Sħiħ Nofs Intensità (FWHI).

“Durata tal-laser” (def) tfisser il-ħin li matulu l-“laser” jipproduċi r-radjazzjoni “laser”, li għal-“lasers pulsati” jikkorrispondi għall-ħin li matulu jinħareġ impuls wieħed jew serje ta’ impulsi konsekuttivi.

“Element prinċipali” (4), kif japplika fil-Kategorija 4, huwa “element prinċipali” meta l-valur tas-sostituzzjoni tiegħu jkun iktar minn 35 % tal-valur totali tas-sistema li tagħha huwa element. Il-valur tal-element huwa l-prezz imħallas għall-element mill-fabbrikant tas-sistema, jew mill-integratur tas-sistema. Il-valur totali huwa l-prezz tal-bejgħ normali internazzjonali lil partijiet li m’għandhomx x’jaqsmu fil-punt tal-fabbrikazzjoni jew tal-konsolidazzjoni tal-konsenji.

“Estrazzjoni mit-tidwib” (1) tfisser proċess ta’ ‘solidifikazzjoni rapida’ u estrazzjoni ta’ prodott ta’ liega li qisu żigarella permezz tal-inserzjoni ta’ segment qasir ta’ blokka kiesħa rotanti f’banju ta’ liega tal-metall imdewba.

NB:   ‘Solidifikazzjoni rapida’: solidifikazzjoni ta’ materjal imdewweb b’rati ta’ tkessiħ ogħla minn 1 000 K/s.

“Faċilitajiet ta’ produzzjoni” (7 9) tfisser “tagħmir tal-produzzjoni” u software iddisinjat apposta għalhekk integrati fi stallazzjonijiet għal “żvilupp” jew għal fażi ta’ “produzzjoni” waħda jew iktar.

“Fattur tal-iskala” (ġiroskopju jew aċċellerometru) (7) tfisser il-proporzjon tal-bidla fil-ħruġ ma’ bidla fid-dħul li hu intenzjonat li jitkejjel. Il-fattur tal-iskala huwa ġeneralment evalwat bħala l-pendil tal-linja dritta li tista’ tiġi adattata bil-metodu tal-inqas kwadrati għad-data ta’ dħul-ħruġ miksuba billi d-dħul jitvarja ċiklikament tul il-medda tad-dħul.

“Faxxa tal-frekwenza f’ħin reali” (3) għal “analizzaturi tas-sinjal dinamiċi” hi l-usa’ medda tal-frekwenza li l-analizzatur jista’ jipproduċi sabiex juri jew jaħżen fil-kwantità mingħajr ma joħloq diskontinwità fl-analiżi tad-data tad-dħul. Għal analizzaturi b’iktar minn kanal wieħed, għandha tintuża l-konfigurazzjoni tal-kanal li jipproduċi l-usa’ “faxxa tal-frekwenza f’ħin reali” sabiex isir il-kalkolu.

“Faxxa tal-frekwenza frazzjonali” (3 5) tfisser il-“Faxxa tal-frekwenza istantanja” diviża bil-frekwenza ċentrali, espressa bħala persentaġġ.

“Faxxa tal-frekwenza istantanja” (3 5 7) tfisser il-faxxa tal-frekwenza li fuqha s-saħħa tal-produzzjoni tibqa’ kostanti b’varjazzjoni ta’ 3 dB mingħajr aġġustament ta’ parametri operattivi oħra.

“Fiss” (5) tfisser li l-algoritmu li jikkowdja jew tal-kompressjoni ma jistax jaċċetta parametri forniti esternament (eż., varjabbli kriptografiċi jew ċwievet) u ma jistax jiġi modifikat mill-utent.

“Fl-isfera pubblika” (GTN NTN GSN), hekk kif tapplika f’dan id-dokument, tfisser “teknoloġija” jew “software” li jkunu saru disponibbli mingħajr restrizzjoni wara d-disseminazzjoni ulterjuri tiegħu (restrizzjonijiet tad-dritt tal-awtur ma jneħħux “teknoloġija” jew “software” milli jkunu “fl-isfera pubblika”).

“Formatura superplastika” (1 2) tfisser proċess ta’ deformazzjoni li juża s-sħana għal metalli li huma normalment karatterizzati b’valuri baxxi ta’ elongazzjoni (inqas minn 20 %) fil-punt li jinqasmu kif determinat f’temperatura ambjentali normali bl-ittestjar konvenzjonali tar-reżistenza għat-tensjoni, sabiex jinkisbu elongazzjonijiet waqt l-ipproċessar li huma mill-inqas id-doppju ta’ dawk il-valuri.

“Fus inklinabbli” (2) tfisser fus li jżomm għodda li jbiddel, waqt il-proċess ta’ mmaxinjar, il-pożizzjonament angolari tal-linja ċentrali tiegħu fir-rigward ta’ xi assi ieħor.

“Fużibbli” (1) tfisser li jista’ jkun inkroċjat jew polimerizzat aktar (imwebbes) bl-użu ta’ sħana, radjazzjoni, katalizzaturi, eċċ., jew li jista’ jinħall mingħajr piroliżi (ħruq sa ma jsir faħam).

“Ġeografikament imxerred” (6) huwa fejn kull post huwa ‘l bogħod mill-oħrajn kollha b’iktar minn 1 500 m fi kwalunkwe direzzjoni. Sensuri mobbli huma dejjem ikkunsidrati “ġeografikament imxerrda”.

“Ġestjoni tal-qawwa” (7) tfisser it-tibdil tal-qawwa trasmessa tas-sinjal tal-altimetru sabiex il-qawwa riċevuta fl-altitudni tal-“inġenju tal-ajru” tkun dejjem fil-minimu neċessarju sabiex tiddetermina l-altitudni.

“Gradjometri manjetiċi” (6) huma strumenti ddisinjati sabiex isibu l-varjazzjoni spazjali tal-kampijiet manjetiċi minn sorsi esterni għall-istrument. Huma jikkonsistu f’ “manjetometri” u elettronika assoċjata li l-produzzjoni tagħhom huwa kejl tal-gradjent tal-kamp manjetiku.

NB:   Ara wkoll “gradjometru manjetiku intrinsiku”.

“Gradjometru manjetiku intrinsiku” (6) hu element uniku ta’ kejl tal-gradjent tal-kamp manjetiku u elettronika assoċjata li l-produzzjoni tagħhom hi miżura ta’ gradjent tal-kamp manjetiku.

NB:   Għall-iżotopi tal-plutonju u l-uranju-233, il-piż tal-iżotopi fi grammi;

Għal uranju arrikkit b’1 fil-mija jew aktar fl-iżotopu uranju-235, il-piż tal-element fi grammi mmultiplikat bil-kwadrat tal-arrikiment tiegħu espress bħala frazzjon tal-piż f’deċimali;

Għal uranju arrikkit b’anqas minn 1 fil-mija fl-iżotopu uranju-235, il-piż tal-element fi grammimmultiplikat b’0.0001;

“Gramm effettiv” (0 1) ta’ “materjal fissili speċjali” tfisser:

a. Għall-iżotopi tal-plutonju u l-uranju-233, il-piż tal-iżotopi fi grammi;

b. Għal uranju arrikkit b’1 fil-mija jew aktar fl-iżotopu uranju-235, il-piż tal-element fi grammi mmultiplikat bil-kwadrat tal-arrikiment tiegħu espress bħala frazzjon tal-piż f’deċimali;

c. Għal uranju arrikkit b’anqas minn 1 fil-mija fl-iżotopu uranju-235, il-piż tal-element fi grammi mmultiplikat b’0,0001;

“Ħażna ewlenija” (4) tfisser il-ħażna primarja għad-data jew għal istruzzjonijiet għal aċċess rapidu minn unità ċentrali ta’ proċessar. Din tikkonsisti fil-ħażna interna ta’ “kompjuter diġitali” u kwalunkwe estensjoni ġerarkika għal dan, bħal ħażna moħbija jew ħażna estiża b’aċċess mhux sekwenzali.

“Ħin sabiex tinbidel il-frekwenza” (3 5) tfisser il-ħin (jiġifieri, dewmien) li jieħu sinjal meta jinbidel minn frekwenza prodotta speċifikata inizjali biex jasal għal jew fi ± 0,05 % ta’ frekwenza prodotta speċifikata finali. Oġġetti li għandhom medda ta’ frekzenza speċifika ta’ inqas minn 0,05 % madwar iċ-ċentru ta’ frekwenza tagħhom huma definiti li mhumiex kapaċi jibdlu l-frekwenza.

“Ħin ta’ ssetiljar” (3) tfisser il-ħin meħtieġ għall-ħruġ sabiex jasal sa nofs bit tal-valur finali meta jkun hemm swiċċjar bejn kwalunkwe żewġ livelli tal-konvertitur.

“Ħjut” (1) huwa mazz ta’ ‘filamenti’ mibrumin.

NB:   ‘Filament’ huwa mazz ta’ “monofilamenti” (tipikament iktar minn 200) irranġati b’mod bejn wieħed u ieħor parallel.

“Imħallat” (1) tfisser taħlit minn filament għal filament ta’ fibri termoplastiċi u fibri ta’ rinfurzar sabiex tiġi prodotta taħlita ta’ “matriċi” ta’ rinfurzar ta’ fibri f’forma ta’ fibri totali.

“Immunotossina” (1) hija konjugat ta’ antikorp monoklonali speċifiku monoċellulari u “tossina” jew “sotto-unità ta’ tossina”, li b’mod selettiv taffettwa ċ-ċelluli morda.

“Inċertezza tal-kejl” (2) hija l-parametru karatteristiku li jispeċifika f’liema medda madwar il-valur tal-produzzjoni l-valur korrett ta’ kwantità varjabbli miżurabbli jaqa’ f’livell ta’ kunfidenza ta’ 95 %. Dan jinkludi d-devjazzjonijiet sistematiċi mhux ikkoreġuti, ir-reazzjonijiet mhux ikkoreġuti u d-devjazzjonijiet każwali (ref. ISO 10360-2, jew VDI/VDE 2617).

“Inġenju tal-ajru ċivili” (1 3 4 7) tfisser dawk l-“inġenji tal-ajru” elenkati skont id-deżinjazzjoni f’listi ta’ ċertfikazzjoni li turi li huma tajbin għat-titjir ippubblikati mill-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili sabiex itiru fuq rotot ċivili kummerċjali interni u esterni jew għal użu leġittimu ċivili, privat jew ta’ negozju.

NB:   Ara wkoll “inġenju tal-ajru”.

“Insegwiment awtomatiku tal-bersall” (6) tfisser teknika ta’ proċessar li awtomatikament tiddetermina u tipproduċi valur estrapolat tal-pożizzjoni l-aktar probabbli tal-bersall f’ħin reali.

“Intonabbli” (6) tfisser il-kapaċità ta’ “laser” li jipproduċi ħruġ kontinwu fit-tulijiet ta’ mewġ kollha fuq firxa ta’ diversi transizzjonijiet tal-“laser”. “Laser” bl-għażla tal-linja jipproduċi tulijiet ta’ mewġ diskreti fi transizzjoni ta’ “laser” waħda u ma jitqiesx bħala “intonabbli”.

“Iżolazzjoni” (9) hija applikata lill-komponenti ta’ mutur rokit, jiġifieri l-kaxxa, iż-żennuna, id-dħul, l-għeluq tal-kaxxa, u tinkludi folji kompożiti tal-lastiku kkurati jew semi-kkurati li fihom materjal iżolanti jew refrattorju. Hija tista’ wkoll tkun inkorporata bħala boots jew flaps li jtaffu l-isforz.

“Karenatura tat-tarf” (9) tfisser komponent ta’ ħolqa stazzjonarju (solidu jew issegmentat) imwaħħal mal-wiċċ ta’ ġewwa tal-kejsing tat-turbina tal-magna jew element fit-tarf ta’ barra tax-xafra tat-turbina, li prinċipalment tipprovdi siġill għall-gass bejn il-komponenti stazzjonarji u dawk li jduru.

“Kisja interna” (9) hija adatta għar-rabta bejn il-propellant solidu u l-kaxxa jew il-kisja iżolanti. Normalment tixrid ibbażat fuq polimeru likwidu ta’ materjali refrattarji jew iżolanti, eż. carbon filled hydroxyl terminated polybutadiene (HTPB) jew polimeru ieħor b’aġenti kurattivi addizzjonali sprejjati jew simentati fuq l-intern tal-kaxxa.

“Kodiċi tal-oġġett” (9) tfisser forma eżegwibbli permezz ta’ tagħmir ta’ espressjoni konvenjenti ta’ proċess wieħed jew aktar (“kodiċi tas-sors” (lingwa tas-sors)) li ġiet ikkompilata minn sistema li tipprogramma.

“Kodiċi tas-sors” (jew lingwa tas-sors) (6 7 9) hija espressjoni konvenjenti ta’ proċess wieħed jew aktar li jista’ jinbidel minn sistema ta’ programmar f’forma eżegwibbli minn tagħmir (“kodiċi tal-oġġett” (jew lingwa tal-oġġett)).

“Koltivazzjonijiet ħajja iżolati” (1) tinkludi koltivazzjonijiet ħajja reqdin u fi preparati niexfa.

“Kompjuter b’arranġament sistoliku” (4) tfisser kompjuter fejn il-fluss u l-modifika tad-data huma dinamikament kontrollabbli fil-livell tax-xatba tal-loġika mill-utent.

“Kompjuter diġitali” (4 5) tfisser tagħmir li jista’, fil-forma ta’ kwantità varjabbli diskreta waħda jew aktar, iwettaq dan kollu li ġej:

a. Jaċċetta data;

b. Jaħżen data jew struzzjonijiet f’tagħmir tal-ħażna fiss jew modifikabbli (li tista’ ssir kitba fuqu);

c. Jipproċessa data permezz ta’ sekwenza ta’ struzzjonijiet maħżuna li huma modifikabbli; u

d. Jipprovdi ħruġ ta’ data.

NB:   Modifikazzjonijiet ta’ sekwenza maħżuna ta’ istruzzjonijiet tinkludi s-sostituzzjoni ta’ tagħmir ta’ ħażna fiss, iżda mhux bidla fiżika fil-wajering jew l-interkonnessjonijiet

“Kompjuter newrali” (4) tfisser tagħmir tal-komputazzjoni ddisinjat jew immodifikat sabiex jimita l-imġiba ta’ newron jew ġabra ta’ newroni, jiġifieri tagħmir tal-komputazzjoni li jingħaraf bil-kapaċità tal-hardware tiegħu li jimmodula l-piżijiet u n-numri tal-interkonnessjonijiet ta’ multipliċità ta’ komponenti tal-komputazzjoni abbażi ta’ data preċedenti.

“Kompjuter ottiku” (4) tfisser kompjuter iddisinjat jew immodifikat sabiex juża d-dawl sabiex jirrappreżenta d-data u li l-elementi loġiċi tal-komputazzjoni tiegħu huma bbażati fuq tagħmir ottiku akkoppjat direttament.

“Komposti III/V” (6) tfisser prodotti polikristallini jew monokristallini binarji jew kumplessi li jikkonsistu minn elementi tal-gruppi IIIA u VA tat-tabella ta’ klassifikazzjoni perjodika ta’ Mendeleyev (eż., arsenur tal-gallju, arsenur tal-gallju-aluminju, fosfur tal-indju).

“Kompożitu” (1 2 6 8 9) tfisser “matriċi” u fażi addizzjonali jew fażijiet addizzjonali li jikkonsisti f’partiċelli, fibri tal-kristalli, fibri jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom, preżenti għal skop jew skopijiet speċifiċi.

“Kompressjoni tal-impuls” (6) tfisser l-ikkowdjar u l-ipproċessar ta’ impuls ta’ sinjal radar ta’ duratura twila f’waħda ta’ duratura qasira, filwaqt li jinżammu l-benefiċċji ta’ impuls b’enerġija qawwija.

“Kontroll numeriku” (2) tfisser il-kontroll awtomatiku ta’ proċess eżegwit b’tagħmir li jagħmel użu minn data numerika normalment introdotta waqt li l-operazzjoni tkun qiegħda sseħħ (ref. ISO 2382).

“Kontroll tal-kontorn” (2) tfisser żewġ movimenti jew aktar “ikkontrollati numerikament” li joperaw skont l-istruzzjonijiet li jispeċifikaw il-pożizzjonament meħtieġali jmiss u r-rati ta’ dħul meħtieġa għal dik il-pożizzjonament. Dawn ir-rati ta’ dħul ivarjaw waħda skont l-oħra sabiex jinħoloq kontorn mixtieq (ref. ISO/DIS 2806 1980).

“Kontroll tat-titjir primarju” (7) tfisser stabbiltà ta’ “inġenju tal-ajru” jew kontroll tal-immanuvrar li juża ġeneraturi ta’ forza/mument, jiġifieri uċuħ ta’ kontroll aerodinamiċi jew gwida tal-ispinta propulsiva.

“Kontroll totali tat-titjir” (7) tfisser kontroll awtomatizzat ta’ kwantitajiet varjabbli tal-istat u t-trajettorja ta’ “inġenju tal-ajru” sabiex jintlaħqu objettivi ta’ missjoni li jirrispondu għal bidliet fid-data fil-ħin reali li jirrigwardaw objettivi, perikli jew “inġenji tal-ajru” oħrajn.

“Kontrollur tal-aċċess fin-netwerk” (4) tfisser wiċċ fiżiku għal netwerk ta’ swiċċjar imqassam. Dan juża mezz komuni li jaħdem f’kull parti bl-istess “rata ta’ trasferiment diġitali” bl-użu ta’ arbitraġġ (eż., token jew carrier sense) għat-trasmissjoni. Indipendentement minn kull wieħed ieħor, huwa jagħżel pakketti ta’ data jew gruppi ta’ data (eż., IEEE 802) indirizzati lilu. Huwa assemblaġġ li jista’ jiġi integrat f’kompjuter jew f’tagħmir ta’ telekomunikazzjoni sabiex tipprovdi aċċess għall-komunikazzjoni.

“Kontrollur tal-kanal ta’ komunikazzjoni” (4) tfisser l-interface fiżiku li jikkontrolla l-fluss ta’ informazzjoni diġitali sinkrona jew asinkrona. Hi assemblaġġ li jista’ jkun integrat fil-kompjuter jew fl-tagħmir ta’ telekomunikazzjoni sabiex jipprovdi aċċess għall-komunikazzjoni.

“Kostanti tal-ħin” (6) huwa l-ħin meħud mill-applikazzjoni ta’ stimolu tad-dawl għall-inkrement kurrenti sabiex jilħaq valur ta’ 1-1/e immultiplikat bil-valur finali (jiġifieri 63 % tal-valur finali).

“Kriptografija” (5) tfisser id-dixxiplina li tinkorpora l-prinċipji, il-mezzi u l-metodi għat-trasformazzjoni tad-data sabiex taħbi l-kontenut tal-informazzjoni tagħha, tipprevjeni l-modifika mhux osservata tagħha jew tipprevjeni l-użu mhux awtorizzat tagħha. Il-“Kriptografija” hi limitata għat-trasformazzjoni tal-informazzjoni bl-użu ta’ ‘parametru sigriet’ wieħed jew aktar (eż., kwantitajiet kripto-varjabbli) jew amministrazzjoni taċ-ċavetta assoċjata.

NB:   ‘Parametru sigriet’: kwantità kostanti jew ċavetta li tinżamm sigrieta mill-oħrajn jew kondiviża biss fi grupp.

“Kriptografija kwantistika” (5) tfisser familja ta’ tekniki għall-istabbiliment ta’ ċavetta kondiviża għall-“kriptografija” permezz ta’ kejl tal-karatteristiċi kwantistiċi-mekkaniċi ta’ sistema fiżika (inklużi dawk il-karatteristiċi fiżiċi espliċitament irregolati mill-ottika kwantistika, it-teorija tal-kamp kwantistiku jew l-elettrodinamika kwantistika).

“Kumpensi kollha disponibbli” (2) tfisser wara li jiġu kkunsidrati l-miżuri kollha fattibbli disponobbli għall-manifattur biex jimminimizza kull żball sistematiku ta’ pożizzjonament għall-mudell partikolari ta’ għodda bil-magna jew żbalji tal-kejl għall-magna partikolari ta’ kejl bil-koordinati.

“Kwalifikat għall-użu spazjali” (3 6 8) tirreferi għal prodotti ddisinjati, fabbrikati u ttestjati sabiex jissodisfaw il-ħtiġiet speċjali elettriċi, mekkaniċi jew ambjentali għall-użu fil-varar u t-tqegħid ta’ satelliti jew sistemi ta’ titjir f’altitudni għolja li jaħdmu f’altitudni ta’ 100 km jew ogħla.

“Laser” (0 2 3 5 6 7 8 9) hu ġabra ta’ komponenti li jipproduċu dawl koerenti kemm fl-ispazju kif ukoll fil-ħin li hu amplifikat b’emissjoni simulata ta’ radjazzjoni.

NB:   Ara wkoll: “Laser kimiku”; “Laser b’Enerġija Għolja Ħafna”; “Laser tat-trasferiment”.

“Laser b’Enerġija Għolja Ħafna” (“SHPL”) (6) tfisser “laser” li kapaċi jitfa’ (it-total jew porzjon ta’) l-enerġija ta’ ħruġ li teċċedi 1 kJ f’ħin ta’ 50 ms jew b’medja jew enerġija ta’ mewġa kontinwa ogħla minn 20 kW.

“Laser bi trasferiment” (6) tfisser “laser” eċċitat permezz tat-trasferiment ta’ enerġija miksuba mill-kolliżjoni ta’ atomu jew molekula li ma tipproduċix effett laser ma’ atomu jew molekula li tipproduċi effett laser.

“Laser CW” (6) tfisser “laser” li jipproduċi enerġija tal-ħruġ nominalment kostanti għal aktar minn 0,25 sekondi.

“Laser kimiku” (6) tfisser “laser” fejn l-ispeċi fi stat eċċitat tkun prodotta permezz tal-enerġija minn reazzjoni kimika.

“Laser tal-impuls” (6) tfisser “laser” b’ “durata tal-impuls” li hi inqas minn jew ugwali għal 0,25 sekondi.

“Liega mekkanika” (1) tfisser il-proċess ta’ formazzjoni ta’ liega li jirriżulta mill-għaqda, it-tkissir u l-għaqda mill-ġdid ta’ trabijiet tal-liega elementari u primi b’impatt mekkaniku. Partiċelli mhux metalliċi jistgħu jiġu inkorporati fil-liega biż-żieda tat-trabijiet meħtieġa.

“Linearità” (2) (normalment imkejla f’termini ta’ nonlinearità) tfisser id-devjazzjoni massima tal-karatteristika attwali (medja ta’ qari superjuri u inferjuri), pożittiva jew negattiva, minn linja dritta hekk pożizzjonata sabiex tugwalizza u timminimizza d-devjazzjonijiet massimi.

“L-ogħla qawwa” (6), tfisser l-ogħla livell ta’ qawwa miksub fid-“duratura tal-laser”. “Ħjut” u “rovings” kontinwi;

“L-Ogħla Rendiment Aġġustat” (4) hi l-ogħla rata aġġustata li fiha l-“kompjuters diġitali” jwettqu addizzjonijiet u multiplikazzjoni ta’ punt li jvarja ta’ 64-bit jew akbar, u hu espress f’Weighted TeraFLOPS (WT) b’unitajiet ta’ 1012 operazzjonijiet ta’ punt li jvarja aġġustat kull sekonda.

NB:   Ara l-Kategorija 4, Nota Teknika.

“L-ottimizzazzjoni tat-trajettorja tat-titjir” (7) hija proċedura li timminimizza d-devjazzjonijiet minn trajettorja mixtieqa f’erba’ dimensjonijiet (spazju u ħin) abbażi tal-immassimizzar tal-prestazzjoni jew l-effettività għal kompiti tal-missjoni.

“Manjetometri” (6) huma strumenti ddisinjati sabiex jirrilevaw kampijiet manjetiċi minn sorsi esterni għall-istrument. Huma jikkonsistu f’element ta’ rilevament ta’ kamp manjetiku uniku u elettronika assoċjata li l-produzzjoni tagħhom huwa kejl tal-kamp manjetiku.

“Materjali enerġetiċi” (1) tfisser sustanzi jew taħlitiet li jkollhom reazzjoni kimika sabiex jirrilaxxaw enerġija meħtieġa għall-applikazzjoni intenzjonata tagħhom. “Splussivi”, “pirotekniċi” u “propellanti” huma sottoklassijiet ta’ materjali enerġetiċi.

“Materjal fissili speċjali” (0) tfisser plutonju-239, uranju-233, “uranju arrikkit fl-iżotopi 235 jew 233”, u kwalunkwe materjal li jinkludi lil dawn.

“Materjali fibrużi jew bil-filamenti” (0 1 8) jinkludu:

a. “Monofilamenti” kontinwi;

b. “Ħjut” u “rovings” kontinwi;

c. “Ħjut”, drappijiet, tapiti u żigarelli li jkunu;

d. Fibri maqtugħin, fibri prinċipali u kutri tal-fibri koerenti;

e. Fibri tal-kristall, kemm monokristallina jew polikristallina, ta’ kwalunkwe tul;

f. Polpa tal-poliamidi aromatiċi.

“Materjali reżistenti għal korrużjoni mill-UF6” (0) jistgħu jkunu ram, azzar inossidabbli, aluminju, ossidu tal-aluminju, liegi tal-aluminju, nikil jew liegi li fihom 60 fil-mija piż jew iktar nikil u polimeri idrokarburi fluworuati reżistenti għall-UF6, kif adatt għat-tip ta’ proċess ta’ separazzjoni.

“Matriċi fuq il-pjan fokali” (6 8) tfisser saff planari lineari jew bidimensjonali, jew taħtlita ta’ saffi planari, ta’ elementi ta’ rilevaturi individwali, b’elettronika li tinqara jew mingħajrha, li jaħdmu fil-pjan fokali.

NB:   Dan mhux intenzjonat li jinkludi arranġament ta’ elementi rilevaturi singoli fuq xulxin jew kwalunkwe żewġ, tliet jew erba’ elementi rilevaturi dment li d-dewmien u l-integrazzjoni ma jitwettqux fl-element.

“Matriċi” (1 2 8 9) tfisser fażi sostanzjalment kontinwa li timla l-ispazju bejn il-partiċelli, il-fibri tal-kristall jew il-fibri.

“Medda strumentata” (6) tfisser il-medda speċifikata mhux ambigwa viżwalizzata ta’ radar.

“Meħtieġ” (NĠT 1-9), kif applikat għal “teknoloġija”, jirreferi għal dik il-biċċa biss ta’ “teknoloġija” li hi partikolarment responsabbli sabiex tilħaq jew testendi l-livelli ta’ prestazzjoni, il-karatteristiċi jew il-funzjonijiet ikkontrollati. “Teknoloġija”“meħtieġa” bħal din tista’ tkun kondiviża bejn oġġetti differenti.

“Mikroċirkwit tal-mikrokompjuter” (3) tfisser “ċirkwit integrat monolitiku” jew “ċirkwit integrat b'ħafna ċippi” li fih unità loġika aritmetika (ALU) li kapaċi twettaq istruzzjonijiet ta' skop ġenerali minn ħażna interna, fuq data li tinsab fil-ħażna interna.

NB 1:   Il-ħażna interna tista’ tiġi supplimentata permezz ta’ ħażna esterna.

“Mikroċirkwit tal-mikroproċessur” (3) tfisser “ċirkwit integrat monolitiku” jew “ċirkwit integrat b'ħafna ċippi” li jinkludi unità loġika aritmetika (ALU) li kapaċi twettaq serje ta' struzzjonijiet ta' skop ġenerali minn ħażna esterna.

NB 1 :  Il-“mikroċirkwit tal-mikroproċessur” normalment ma jkunx fih ħażna integrali aċċesibbli għall-utent, għalkemm il-ħażna preżenti fiċ-ċippa tista' tintuża waqt li titwettaq il-funzjoni loġika.

NB 2 :  Dan jinkludi settijiet ta' ċippi li huma ddisinjati sabiex jaħdmu flimkien sabiex jipprovdu l-funzjoni ta' “mikroċirkwit tal-mikroproċessur”.

“Mikroorganiżmi” (1 2) tfisser batteri, virus, mikoplażmi, riketzji, klamidji jew fungi, sew naturali, imkabbra jew modifikati, kemm fil-forma ta’ ‘kulturi ħajjin iżolati’ jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li ġie deliberatament imlaqqam jew ikkontaminat b’dawn il-kulturi.

“Mirja deformabbli” (6) (magħrufa wkoll bħala mirja ottiċi adattivi) tfisser mirja li jkollhom:

a. Wiċċ uniku kontinwu ottiku li jirrifletti li hu dinamikament deformat bl-applikazzjoni ta’ torques jew forzi individwali għall-kumpens tad-distorsjonijiet fil-forma tal-mewġa ottika inċidenti fuq il-mera; jew

b. Elementi multipli ottiċi li jirriflettu li jistgħu jkunu individwalment jew dinamikament pożizzjonati mill-ġdid bl-applikazzjoni ta’ torque jew forzi individwali għall-kumpens tad-distorsjonijiet fil-forma tal-mewġa ottika inċidenti fuq il-mera.

“Missili” (1 3 6 7 9) tfisser sistemi rokit kompluti u sistemi ta’ vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ, kapaċi jwasslu kariku splussiv ta’ mill-inqas 500 kg għal medda ta’ mill-inqas 300 km.

“Modulu speċifiku” (0 1 9) huwa l-modulu ta’ Young f’pascals, ekwivalenti għal N/m2 diviż bil-piż speċifiku fi N/m3, imkejjel f’temperatura ta’ (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) u umdità relattiva ta’ (50 ± 5)%.

“Monofilament” (1) jew filament huwa l-iżgħar inkrement ta’ fibra, normalment ta’ diversi mikrometri fid-dijametru.

“Navigazzjoni b’Riferiment għal Bażijiet ta’ Data” (“DBRN”) (7) tfisser sistemi li jużaw diversi sorsi ta’ data ta’ immappjar ġeografiku preċedentement imkejla integrata sabiex tipprovdi informazzjoni ta’ navigazzjoni eżatta taħt kondizzjonijiet dinamiċi. Is-sorsi tad-data jinkludu mapep batimetriċi, mapep stellari, mapep tal-gravità, mapep manjetiċi jew mapep tal-art diġitali 3-D.

“Netwerk ta’ erja lokali” (4 5) hija sistema tal-komunikazzjoni tad-data li għandha l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Tippermetti numru arbitrarju ta’ ‘tagħmir tad-data’ indipendenti li jikkomunikaw direttament ma’ xulxin; u

b. Hija konfinata għal żona ġeografika ta’ qies moderat (eż., bini ta’ uffiċini, impjant, kampus, maħżen).

NB:   ‘Tagħmir tad-data’ tfisser tagħmir li kapaċi jittrażmetti jew jirċievi sekwenzi ta’ informazzjoni diġitali.

“Netwerk ta’ erja personali” (5) tfisser sistema ta’ komunikazzjoni tad-data li għandha l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Tippermetti numru arbitrarju ta’ ‘tagħmir tad-data’ indipendenti jew interkonnessi li jikkomunikaw direttament ma’ xulxin; u

b. Hija konfinata għal komunikazzjoni bejn tagħmir fil-viċinanza immedjata ta’ individwu jew kontrollur tat-tagħmir (pereżempju kamra, uffiċċju, jew karozza waħda).

Nota Teknika:

‘Tagħmir tad-data’ tfisser tagħmir li kapaċi jittrażmetti jew jirċievi sekwenzi ta’ informazzjoni diġitali.

“Pixel attiv” (6 8) hu element minimu (uniku) tal-arranġament tal-istat solidu li għandu funzjoni ta’ trasferiment fotoelettrika meta jkun espost għar-radjazzjoni mid-dawl (elettromanjetika).

“Polarizzazzjoni” (aċċellerometru) (7) tfisser il-medja fuq perijodu ta’ żmien speċifikat tal-valuri indikati minn aċċellerometru, imkejla f’kondizzjonijiet operattivi speċifikati, li ma għandhiex korrelazzjoni mal-aċċelerazzjoni tad-dħul jew ir-rotazzjoni. Il-“polarizzazzjoni” hi espressa fi g jew f’metri kull sekonda kwadra (g jew m/s2) (IEEE Std 528-2001) (Micro g = 1 × 10–6 g).

“Polarizzazzjoni” (ġiroskopju) (7) tfisser il-medja fuq perijodu ta’ żmien speċifikat tal-valuri indikati minn ġiroskopju, imkejla f’kondizzjonijiet operattivi speċifikati, li ma għandhiex korrelazzjoni mar-rotazzjoni tad-dħul jew l-aċċelerazzjoni. Il-“polarizzazzjoni” hi tipikament espressa fi gradi fis-siegħa (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

“Preċedentement separat” (0 1) tfisser l-applikazzjoni ta’ kwalunkwe proċess intenzjonat li jżid il-konċentrazzjoni tal-iżotopu kkontrollat.

“Preċiżjoni” (2 6), normalment imkejla f’termini ta’ impreċiżjoni, tfisser id-devjazzjoni massima, pożittiva jew negattiva, ta’ valur indikat minn stardard aċċettat jew valur ta’ veru.

“Preforom tal-fibra tal-karbonju” (1) tfisser arranġament b’ordni ta’ fibri mhux miksija jew miksija maħsuba sabiex jikkostitwixxu qafas ta’ parti qabel il-“matriċi” ma tkun introdotta sabiex tifforma “kompożitu”.

“Pressa iżostatika” (2) tfisser tagħmir kapaċi sabiex jippressa kavità magħluqa permezz ta’ diversi mezzi (gass, likwidi, partiċelli solidi, eċċ) sabiex joħloq pressjoni ugwali fid-direzzjonijiet kollha fil-kavità fuq oġġett tal-ħidma jew fuq materjal.

“Pressjoni idrawlika b’azzjoni diretta” (2) tfisser proċess ta’ deformazzjoni li juża borża flessibbli mimlija bil-fluwidu f’kuntatt dirett mal-oġġett tal-ħidma.

“Proċessar f’ħin reali” (2 6 7) tfisser l-ipproċessar tad-data b’sistema ta’ kompjuter li tipprovdi livell meħtieġ ta’ servizz, bħala funzjoni tar-riżorsi disponibbli, f’ħin ta’ rispons garantit, ikun xi jkun il-piż fuq is-sistema, meta stimulat b’avveniment estern.

“Proċessar tas-sinjal” (3 4 5 6) tfisser l-ipproċessar ta’ sinjali li jġorru l-informazzjoni li ġejjin minn barra b’algoritmi bħal kompressjoni tal-ħin, filtrazzjoni, estrazzjoni, selezzjoni, korrelazzjoni, konvoluzzjoni jew it-trasformazzjonijiet bejn id-dominji (eż. trasformat Fourier rapidu jew trasformat Walsh).

“Produzzjoni” (NĠT NTN Kollha) tfisser il-fażijiet kollha tal-produzzjoni, bħal: kostruzzjoni, inġinerija tal-produzzjoni, manifattura, integrazzjoni, assemblaġġ (immuntar), spezzjoni, ittestjar, assigurazzjoni tal-kwalità.

“Profili aerodinamiċi b’ġeometrija varjabbli” (7) tfisser l-użu ta’ flaps jew tabs fit-tarf ta’ wara ta’ ġewnaħ, jew paletti ċatti jew immejlin rashom, ’l isfel fuq il-pern, li l-pożizzjonament tagħhom tista’ tiġi kkontrollata fit-titjir.

“Programm” (2 6) tfisser sekwenza ta’ struzzjonijiet sabiex jitwettaq proċess, jew konvertibbli, f’forma eżegwibbli minn kompjuter elettroniku.

“Programmabbiltà aċċessibbli għall-utent” (6) tfisser il-faċilità li tippermetti lill-utent idaħħal, jimmodifika jew jissostitwixxi “programmi” b’metodi minbarra:

a. Bidla fiżika fil-wajering jew l-interkonnessjonijiet; jew

b. L-issettjar tal-kontrolli tal-funzjonijiet li jinkludu d-dħul ta’ parametri.

“Qawwa medja tal-ħruġ” (6) tfisser l-enerġija totali tal-ħruġ tal-“laser” f’joules diviża bid-“durata tal-laser” f’sekondi.

“Qbiż tal-frekwenza” (5) tfisser forma ta’ “spettru mifrux” fejn il-frekwenza tat-trasmissjoni ta’ kanal ta’ komunikazzjoni wieħed tinbidel b’sekwenza ta’ passi każwali jew psewdokażwali diskreti.

“Rabta ta’ diffużjoni” (1 2 9) tfisser rabta molekulari fi stat solidu ta’ mill-anqas żewġ metalli separati f’oġġett uniku b’saħħa konġunta ekwivalenti għal dik tal-materjal l-aktar dgħajjef.

“Radar spettru mifrux” (6) – ara “Spettru mifrux tar-radar”.

“Rata ta’ trasferiment diġitali” (def) tfisser ir-rata totali ta’ bits tal-informazzjoni li hi trasferita direttament fuq kwalunkwe tip ta’ mezz.

NB:   Ara wkoll “rata ta’ trasferiment diġitali totali”.

“Rata ta’ trasferiment diġitali totali” (5) tfisser in-numru ta’ bits, inkluż il-kodifika tal-linji, bits supplimentari eċċ. għal kull unità ta’ ħin li jgħaddu bejn tagħmir li jikkorrispondi f’sistema ta’ trasmissjoni diġitali.

NB:   Ara wkoll “rata ta’ trasferiment diġitali”.

“Rata tal-moviment” (ġiroskopju) (7) tfisser il-komponent tal-produzzjoni tal-ġiroskopju li hi funzjonament indipendenti mir-rotazzjoni tad-dħul. Hi espressa bħala rata angolari. (IEEE STD 528-2001).

“Reattur nukleari” (0) tfisser reattur komplut kapaċi li jaħdem b’mod li tinżamm katina ta’ reazzjonijiet ta’ fissjoni kkontrollata li ssostni lilha nfisha. “Reattur nukleari” jinkludi l-oġġetti kollha fil-kontenitur tar-reattur jew li huma mqabbda miegħu direttament, it-tagħmir li jikkontrolla l-livell tal-enerġija fil-qalba, u l-komponenti li normalment ikun fihom, jiġu f’kuntatt dirett ma’ jew jikkontrollaw l-aġent tat-tkessiħ primarju tal-qalba tar-reattur.

“Reżistenza għat-tensjoni speċifika” (0 1 9) hija l-limitu tar-reżistenza għat-tensjoni f’pascals, ekwivalenti għal N/m2 diviż bil-piż speċifiku fi N/m3, imkejla f’temperatura ta’ (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) u umdità relattiva ta’ (50 ± 5)%.

“Riċerka xjentifika bażika” (GTN NTN) tfisser xogħol sperimentali jew teoretiku magħmul prinċipalment sabiex tinkiseb konoxxenza ġdida tal-prinċipji fundamentali ta’ fenomeni jew fatti osservabbli, mhux primarjament dirett lejn għan jew objettiv prattiku speċifiku.

“Ripetibbiltà” (7) tfisser kemm ikun qrib lejn xulxin kejl ripetut tal-istess kwantità varjabbli taħt l-istess kondizzjonijiet operattivi meta jkun hemm bidliet fil-kondizzjonijiet jew perijodu mhux operattivi bejn il-kejl. (Referenza: (IEEE STD 528-2001 (devjazzjoni standard ta’ 1 sigma))

“Riżoluzzjoni” (2) tfisser l-inqas inkrement ta’ tagħmir li jkejjel; fuq strumenti diġitali, il-bit l-anqas sinifikanti (ref. ANSI B-89.1.12).

“Robot” (2 8) tfisser mekkaniżmu ta’ manipulazzjoni, li jista’ jkun tat-tip ta’ trajettorja kontinwa jew punt sa punt, jista’ juża sensuri, u għandu l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Huwa multifunzjonali;

b. Huwa kapaċi li jippożizzjona jew jorjenta materjali, partijiet, għodod jew tagħmir speċjali permezz ta’ movimenti varjabbli fi spazju bi tliet dimensjonijiet;

c. Jinkorpora tliet biċċiet jew aktar ta’ tagħmir ta’ servizz b’ħolqa magħluqa jew miftuħa li jistgħu jinkludu muturi pass pass; u

d. Għandu “programmabbiltà aċċessibbli għall-utent” permezz ta’ metodu għallem/erġa’ isma’ jew permezz ta’ kompjuter elettroniku li jista’ jkun kontrollur loġiku programmabbli, jiġifieri mingħajr intervent mekkaniku.

NB:   Id-definizzjoni ta’ hawn fuq ma’ tinkludix it-tagħmir li ġej:

1.   Mekkaniżmi ta’ manipulazzjoni li huma kontrollabbli biss manwalment jew permezz ta’ teleoperatur;

2.   Mekkaniżmi ta’ manipulazzjoni b’sekwenza fissa li huma tagħmir li jiċċaqlaq awtomatizzat, li jaħdmu skont movimenti programmati ffissati mekkanikament. Il-programm huwa limitat mekkanikament b’waqfiet iffissati, bħal pinnijiet jew kammijiet. Is-sekwenza ta’ ċaqliq u s-selezzjoni tal-mogħdijiet jew angoli mhumiex varjabbli u ma jistgħux jinbidlu b’mezzi mekkaniċi, elettroniċi jew elettriċi;

3.   Mekkaniżmi ta’ manipulazzjoni ta’ sekwenza varjabbli mekkanikament ikkontrollata li huma tagħmir awtomatizzat li jiċċaqlaq, li joperaw skont movimenti programmati li huma ffissati mekkanikament.

Il-programm huwa mekkanikament limitat b’waqfiet fissi iżda aġġustabbli, bħal pinnijiet jew kammijiet. Is-sekwenza tal-movimenti u l-għażla tal-mogħdijiet jew l-angoli huma varjabbli fil-limiti tad-disinn tal-programm fiss. Varjazzjonijiet jew modifiki tad-disinn tal-programm (eż., bidliet tal-pinnijiet jew skambji ta’ kammijiet) f’waħda mill-assi taċ-ċaqliq jew aktar jitwettqu biss permezz ta’ operazzjonijiet mekkaniċi;

4.   Mekkaniżmi ta’ manipulazzjoni ta’ sekwenza varjabbli mhux servo-kontrollati li huma tagħmir awtomatizzat li jiċċaqlaq, li joperaw skont movimenti programmati ffissati mekkanikament. Il-programm huwa varjabbli iżda s-sekwenza tipproċedi biss bis-sinjal binarju minn tagħmir binarju elettriku ffissat mekkanikament jew b’waqfiet aġġustabbli;

5.   Krejnijiet tal-istakkjar definiti bħala sistemi manipulaturi b’koordinati Kartesjani fabbrikati bħala parti integrali ta’ arranġament vertikali ta’ kontenituri ta’ ħażna u ddisinjati sabiex jaċċessaw il-kontenut ta’ dawn il-kontenituri għal skop ta’ ħażna jew ġbir.

“Rotazzjoni falza” (2) (rotazzjoni mhix vera) tfisser ċaqliq radjali f’rotazzjoni waħda tal-fus ewlieni mkejjel fi pjan perpendikulari mal-assi tal-fus f’punt fuq il-wiċċ rotanti intern jew estern li jrid jiġi ttestjat (Referenza: ISO 230/1 1986, paragrafu 5.61).

“Roving” (1) huwa mazz (tipikament 12-120) ta’ ‘filamenti’ bejn wieħed u ieħor paralleli.

NB:   ‘Filament’ huwa mazz ta’ “monofilamenti” (tipikament fuq 200) irranġati b’mod bejn wieħed u ieħor parallel.

“Sensittività radjanti” (6). Sensittività radjanti (mA/W) = 0,807 × (tul ta’ mewġ f’nm) × l-Effiċjenza Kwantistika (QE).

Nota Teknika:

Il-QE hija normalment espressa bħala perċentwal; madankollu, għall-finijiet ta’ din il-formola, il-QE hija espressa bħala numru deċimali inqas minn wieħed, pereżempju 78 % huwa 0,78.

“Sensuri monospettrali li juru immaġini” (6) huma kapaċi li jiksbu data tal-immaġini minn faxxa spettrali diskreta waħda.

“Sensuri tal-immaġini multispettrali” (6) kapaċi jiksbu simultanjament jew f’serje data tal-immaġini minn żewġ faxex spettrali diskreti jew iktar. Sensuri li għandhom iktar minn għoxrin faxxa spettrali diskreta ġieli jissejħu sensuri tal-immaġini iperspettrali.

“Sett ta’ gwida” (7) tfisser sistemi li jintegraw il-proċess ta’ kejl u l-komputazzjoni tal-pożizzjonament u l-veloċità ta’ vettura (jiġifieri navigazzjoni) b’dak ta’ komputazzjoni u trasmissjoni ta’ kmandi lis-sistemi ta’ kontroll tat-titjir tal-vetturi sabiex jikkoreġu t-trajettorja.

“SHPL” hija ekwivalenti għal “laser b’enerġija għolja ħafna”.

“Sigurtà tal-informazzjoni” (4 5) hi l-mezzi u l-funzjonijiet kollha li jiżguraw l-aċċessibbiltà, il-kunfidenzjalità jew l-integrità tal-informazzjoni jew il-komunikazzjonijiet, minbarra l-mezzi u l-funzjonijiet maħsuba sabiex jissalvagwardjaw kontra funzjonament ħażin. Din tinkludi “kriptografija”, “attivazzjoni kriptografika”, ‘kriptanaliżi’, protezzjoni kontra l-emanazzjonijiet kompromettenti u s-sigurtà tal-kompjuter.

NB:   “Kriptanaliżi”: analiżi ta’ sistema kriptografika jew id-dħul u l-ħruġ tagħha sabiex toħroġ kwantitajiet varjabbli kunfidenzali jew data sensittiva, inkluż test ċar.

“Sinjalazzjoni b’kanal komuni” (5) hija metodu ta’ sinjalazzjoni fejn jintuża kanal uniku bejn ċentrali tal-iskambji biex iwassal, permezz ta’ messaġġi b’tikketta, informazzjoni ta’ sinjalazzjoni relatata ma’ pluralità ta’ ċirkwiti jew sejħiet u informazzjoni oħra bħal dik użata għall-amministrazzjoni tan-netwerk.

“Sintetizzatur tal-frekwenza” (3) tfisser kwalunkwe tip ta’ sors ta’ frekwenza, tkun xi tkun it-teknika attwali użata, li jipprovdu multipliċità ta’ frekwenzi ta’ ħruġ simultanji jew alternattivi, minn produzzjoni waħda jew iktar, ikkontrollati bi, derivati minn jew dixxiplinati minn numru inqas ta’ frekwenzi standard (jew master).

“Sistemi anti-torque bil-kontroll taċ-ċirkulazzjoni jew kontroll tad-direzzjoni bil-kontroll taċ-ċirkulazzjoni” (7) huma sistemi li jużaw arja minfuħa fuq uċuħ aerodinamiċi sabiex iżidu jew jikkontrollaw il-forzi ġġenerati mill-uċuħ.

“Sistemi esperti” (7) tfisser sistemi li jipprovdu riżultati bl-applikazzjoni tar-regoli lil data li hija maħżuna indipendentement mill-“programm” u kapaċi li jagħmlu kwalunkwe minn dan li ġej:

a. Jimmodifikaw awtomatikament il-“kodiċi tas-sors” introdott mill-utent;

b. Jipprovdu tagħrif marbut ma’ klassi ta’ problemi f’lingwa kważi naturali; jew

c. Jakkwistaw it-tagħrif meħtieġ għall-iżvilupp tagħhom (taħriġ simboliku).

“Sistemi FADEC” (7 9) tfisser sistemi ta’ kontroll diġitali tal-magna b’awtorità sħiħa (Full Authority Digital Engine Control) - sistema ta’ kontroll elettroniku diġitali għal magna b’turbin tal-gass li kapaċi tikkontrolla l-magna awtonomament tul il-firxa operattiva kollha tagħha, minn meta jkun meħtieġ li tistartja l-magna sakemm ikun meħtieġ li tintefa, f’kundizzjonijiet kemm normali kif ukoll bil-ħsara.

“Sistemi ta’ kontroll attiv tat-titjir” (7) huma sistemi li jiffunzjonaw sabiex jipprevjenu ċaqliq jew tagħbijiet strutturali mhux mixtieqa ta’ “inġenji tal-ajru” u ta’ missili permezz tal-ipproċessar awtonomu tal-informazzjoni minn sensuri multipli sabiex wara jiġu pprovduti l-kmandi preventivi meħtieġa għall-kontroll awtomatiku.

“Sistemi ta’ kumpens” (6) jikkonsistu fis-sensur ta’ skalar primarju, f’sensur ta’ referenza wieħed jew aktar (eż. manjetometri vettorjali) flimkien ma’ software li jippermetti t-tnaqqis tal-ħoss dovut għar-rotazzjoni ta’ oġġetti ibsin tal-pjattaforma.

“Software” (NĠS Kollha) tfisser ġabra ta’ “programm” jew ‘mikroprogramm’ wieħed jew aktar stabbiliti fi kwalunkwe mezz tanġibbli ta’ espressjoni.

NB:   ‘Mikroprogramm’ tfisser sekwenza ta’ struzzjonijiet elementari, miżmuma f’ħażna speċjali, li l-eżekuzzjoni tagħhom tinbeda bl-introduzzjoni tal-istruzzjoni ta’ referenza tiegħu f’reġistru ta’ struzzjonijiet.

“Sottostrat” (3) tfisser folja ta’ materjal bażi sew jekk b’disinn ta’ interkonnessjoni jew mingħajru u li fuqu jew fih jinstabu ‘komponenti diskreti’ jew ċirkwiti integrati jew it-tnejn.

NB 1:   ‘Komponent diskret’: ‘element ta’ ċirkwit’ ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu stess.

NB 2:   ‘Element ta’ ċirkwit’: parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta’ ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, transister wieħed, resister wieħed, kapaċitur wieħed, eċċ

“Sottostrati grezzi” (6) tfisser komposti monolitiċi b’dimensjonijiet tajbin għall-produzzjoni ta’ elementi ottiċi bħal mirja jew twieqi ottiċi.

“Sotto-unità ta’ tossin” (1) huwa komponent strutturalment u funzjonalment diskret ta’ “tossin” sħiħ.

“Spettru mifrux” (5) tfisser it-teknika li permezz tagħha l-enerġija f’kanal ta’ komunikazzjoni f’faxxa relattivament dejqa tinfirex fuq spettru ta’ enerġija ħafna usa’.

“Spettru mifrux tar-radar” (6) tfisser kwalunkwe teknika ta’ modulazzjoni għat-tifrix tal-enerġija li toriġina minn sinjal li għandu faxxa tal-frekwenza relattivament dejqa, fuq medda ta’ frekwenzi ħafna usa’, billi tuża’ kkowdjar każwali jew psewdokażwali.

“Splussivi” (1) tfisser sustanzi jew taħlitiet ta’ sustanzi solidi, likwidi jew f’forma ta’ gass li, fl-applikazzjoni tagħhom bħala kariki primarji, kariki booster, jew kariki prinċipali f’testati, demolizzjoni u applikazzjonijiet oħra, huma meħtieġa li jisplodu.

“Spostament angulari każwali” (7) tfisser l-iżball angulari li jakkumula li hu dovut għall-ħoss abjad fir-rata angolari. (IEEE STD 528-2001)

“Stabbiltà” (7) tfisser id-devjazzjoni standard (1 sigma) tal-varjazzjoni ta’ parametru partikolari mill-valur kalibrat tiegħu mkejjel taħt kondizzjonijiet ta’ temperatura stabbli. Dan jista’ jiġi espress bħala funzjoni tal-ħin.

“Stat parteċipant” (7 9) huwa Stat li jipparteċipa fl-Arranġament ta’ Wassenaar.

“Stati (mhux) Parti għall-Konvenzjoni dwar Armi Kimiċi” (1) huma dawk l-Istati li għalihom il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-Kumulazzjoni u l-Użu ta’ Armi Kimiċi daħlet (ma daħlitx) fis-seħħ

“Superkondutturi” (1 3 5 6 8) tfisser materjali, jiġifieri metalli, liegi jew komposti, li jistgħu jitilfu r-reżistenza elettrika kollha, jiġifieri li jistgħu jilħqu konduttività elettrika infinita u jġorru kurrenti elettriċi kbar ħafna mingħajr sħana b’effett Joule.

NB:   L-istat “superkonduttiv” ta’ materjal huwa karatterizzat individwalment b’ “temperatura kritika”, kamp manjetiku kritiku, li hija funzjoni tat-temperatura, u densità ta’ kurrent kritika li hija, madankollu, funzjoni kemm tal-kamp manjetiku kif ukoll tat-temperatura.

“Superliegi” (2 9) tfisser liegi abbażi ta’ nikil, kobalt jew ħadid li għandhom saħħa aqwa minn kwalunkwe liega fis-serje AISI 300 f’temperaturi ogħla minn 922 K (649 °C) taħt kondizzjonijiet ambjentali u operattivi ħorox.

“Swiċċjar ottiku” (5) tfisser it-traffikar jew l-iswiċċjar ta’ sinjali f’forma ottika mingħajr konverżjoni għal sinjali elettriċi.

“Tabella rotatorja kompożita” (2) tfisser mejda li tippermetti lill-oġġetti tal-ħidma sabiex idur u jinklina madwar żewġ assi mhux paralleli, li jistgħu jkunu kkoordinati b’mod simultanju għal “kontroll tal-kontorn”.

“Tagħmir tal-produzzjoni” (1 7 9) tfisser għodod, mudelli, ġiggijiet, mandrini tat-torn, forom, forom imnaqqxin, muntaġġi ddisinjati, mekkaniżmi ta’ allinjament, tagħmir ta’ ttestjar, makkinarju ieħor jew komponenti għalihom, limitati għal dawk iddisinjati apposta jew modifikati għall-“iżvilupp” jew għal fażi tal-“produzzjoni” waħda jew iktar.

“Tagħmir tat-tarf” (2) tfisser tagħmir li jaħtaf, ‘unitajiet ta’ għodda attivi’ u kwalunkwe għodda oħra mwaħħla mal-pjanċa tal-bażi fit-tarf ta’ driegħ manipulatur ta’ “robot”.

NB:   ‘Unità ta’ għodda attiva’ tfisser apparat għall-applikazzjoni ta’ qawwa motiva, ipproċessar tal-enerġija jew rilevament lill-oġġett tal-ħidma.

“Taħlita kimika” (1) tfisser prodotti solidu, likwidu jew taħt forma ta’ gass magħmul minn żewġ komponenti jew aktar li ma jirreaġixxux flimkien taħt il-kondizzjonijiet li fihom it-taħlita hi maħżuna.

“Tejp” (1) hu materjal magħmul minn “monofilamenti”, ‘filamenti’, “rovings”, “wajers” jew “ħjut” eċċ., intreċċati jew unidirezzjonali, normalment mgħaqqdin minn qabel bir-resina.

NB:   ‘Filament’ huwa mazz ta’ “monofilamenti” (tipikament iktar minn 200) irranġati b’mod bejn wieħed u ieħor parallel.

“Teknoloġija” (NĠT NTN Kollha) tfisser informazzjoni speċifika meħtieġa għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti. Din l-informazzjoni tieħu l-forma ta’ ‘data teknika’ jew ‘assistenza teknika’.

NB 1:   ‘Assistenza teknika’ tista’ tieħu forom bħal struzzjonijiet, abbiltajiet, taħriġ, tagħrif tax-xogħol u servizzi ta’ konsulenza u tista’ tinvolvi t-trasferiment ta’ ‘data teknika’.

NB 2:   ‘Data teknika’ tista’ tieħu forom bħal blueprints, pjanijiet, dijagrammi, mudelli, formoli, tabelli, disinni u speċifikazzjonijiet tal-inġinerija, manwali u struzzjonijiet bil-miktub jew irrekordjati fuq mezzi jew tagħmir oħrajn bħal diska, tejp, u memorji li jinqraw biss.

“Temperatura kritika” (1 3 5) (xi kultant imsejħa it-temperatura transitorja) ta’ materjal “superkonduttiv” speċifiku tfisser it-temperatura li fiha l-materjal jitlef ir-reżistenza kollha għall-fluss ta’ kurrent elettriku dirett.

“Tempra Rapida” (1) tfisser proċess ta’ ‘solidifikazzjoni rapida’ ta’ nixxiegħa ta’ metal imdewweb li jaħbat ma’ blokka kiesħa rotanti, u jifforma prodott li jixbaħ lil laqxa, żigarella jew virga.

NB:   ‘Solidifikazzjoni rapida’: solidifikazzjoni ta’ materjal imdewweb b’rati ta’ tkessiħ ogħla minn 1 000 K/s.

“Tifrik” (1) tfisser proċess sabiex materjal jiċċekken f’partiċelli żgħar permezz ta’ tgħaffiġ jew tħin.

“Tkabbir tal-immaġini” (4) tfisser l-ipproċessar ta’ immaġini li jġorru l-informazzjoni li ġejjin minn barra permezz ta’ algoritmi bħal kompressjoni tal-ħin, iffiltrar, estrazzjoni, għażla, korrelazzjoni, konvoluzzjoni jew trasformazzjonijiet bejn id-dominji (eż. trasformat Fourier rapidu jew trasformat Walsh). Dan ma jinkludix alogoritmi li jużaw trasformazzjoni lineari jew tar-rotazzjoni biss ta’ immaġini waħda, bħal traduzzjoni, selezzjoni tal-karatteristiċi, reġistrazzjoni jew kolorazzjoni falza.

“Tkessiħ Rapidu” (1) tfisser proċess ta’ ‘solidifikazzjoni rapida’ ta’ nixxiegħa ta’ metall imdewweb li taħbat ma’ blokka kiesħa, bil-formazzjoni ta’ prodott li jixbaħ lil laqxa

NB:   ‘Solidifikazzjoni rapida’ — solidifikazzjoni ta’ materjal imdewweb b’rati ta’ tkessiħ ogħla minn 1 000 K/s.

“Tolleranza għal ħsara” (4) hija l-kapaċità ta’ sistema tal-kompjuter, wara kwalunkwe ħsara serja fi kwalunkwe komponent tal-hardware jew is-“software” tiegħu, li jkompli jaħdem mingħajr l-intervent uman, fil-livell ta’ servizz partikolari li jipprovdi: kontinwità fil-ħidma, integrità tad-data u rkupru ta’ servizzi fi żmien partikolari.

“Tossini” (1 2) tfisser tossini fil-forma ta’ preparati jew taħlitiet deliberatament iżolati, irrispettivament minn kif ġew prodotti, minbarra tossini preżenti bħala kontaminanti ta’ materjali oħra bħala kampjuni patoloġiċi, għelejjel, oġġetti tal-ikel jew ħażniet ta’ żerriegħa ta’ “mikroorganiżmi”.

“Traċċi tas-sistema” (6) tfisser rapport tal-pożizzjonament tat-titjir ta’ inġenju tal-ajru li huwa proċessat, korrelatat (fużjoni tad-data tal-bersall tar-radar mal-pożizzjonament tal-pjan tat-titjira) u aġġornat disponibbli għall-kontrolluri taċ-ċentru tal-Kontroll tat-Traffiku tal-Ajru.

“Trasdutturi tal-pressjoni” (2) huma tagħmir li jikkonvertu l-kejl tal-pressjoni f’sinjal elettriku.

“Uranju arrikkit fl-iżotopi 235 jew 233” (0) tfisser uranju li fih l-iżotopi 235 jew 233, jew it-tnejn, f’tali ammont li l-abbundanza tal-proporzjon tas-somma ta’ dawn l-iżotopi mal-iżotopu 238 hija iktar mill-proporzjon tal-iżotopu 235 mal-iżotopu 238 li jseħħ fin-natura (proporzjon tal-iżotopu 0,71 fil-mija).

“Uranju mfaqqar” (0) tfisser uranju mfaqqar fl-iżotopu 235 inqas minn dak li jinstab fin-natura.

“Uranju naturali” (0) tfisser uranju li fih it-taħlitiet ta’ iżotopi li jseħħu fin-natura.

“Użu” (NĠT NTN Kollha) tfisser tħaddim, stallazzjoni (li tinkludi stallazzjoni fil-post), manutenzjoni (iċċekkjar), tiswija, rinnovament totali u restawr.

“Vaċċin” (1) huwa prodott mediċinali f’formulazzjoni farmaċewtika lliċenzjata minn, jew li għandha awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni jew prova klinika minn, l-awtoritajiet regolatorji tal-pajjiż ta’ manifattura jew tal-użu, li huwa intenzjonat sabiex jistimola rispons immunoloġiku prottettiv fil-bnedmin jew fl-annimali sabiex jipprevjeni mard f’min jew f’xiex jiġi amministrat.

“Vettura spazjali” (7 9) tfisser satelliti attivi u passivi u sondi spazjali.

“Vettura tal-ajru bla Ekwipaġġ” (“UAV”) (9) tfisser kwalunkwe inġenju tal-ajru li kapaċi jibda titjira u jwettaq titjira u navigazzjoni kkontrollati mingħajr ebda preżenza umana abbord.

“Vetturi eħfef mill-arja” (9) tfisser bżieżaq jew vapuri tal-arja li sabiex itiru jużaw l-arja taħraq jew gassijiet eħfef mill-arja bħall-elju jew l-idroġenu.

“Wajer” (1) huwa mazz ta’ “monofilamenti”, normalment bejn wieħed u ieħor paralleli.

“Żvilupp” (NĠT NTN Kollha) hu relatat mal-fażijiet kollha qabel il-produzzjoni serjali, bħal: disinn, riċerka dwar disinn, analiżi tad-disinn, kunċetti tad-disinn, immuntar u ttestjar ta’ prototipi, skemi ta’ produzzjoni ta’ piloti, data tad-disinn, proċess tat-trasformazzjoni tad-data tad-disinn fi prodott, disinn ta’ konfigurazzjoni, disinn ta’ integrazzjoni, arranġamenti skont pjan.

KATEGORIJA 0

MATERJALI, FAĊILITAJIET, U TAGĦMIR NUKLEARI

0 ASistemi, Tagħmir u Komponenti

0A001“Reatturi Nukleari” u tagħmir u komponenti ddisinjati jew ippreparati apposta għalihom, kif ġej:

a. “Reatturi Nukleari”;

b. Kontenituri tal-metall, jew partijiet ewlenin prodotti fil-fabbrika għalihom, inkluża l-parti ta’ fuq tal-kontenitur tar-reattur għal kontenitur tal-pressjoni ta’ reattur, iddisnjati jew ippreparati apposta sabiex jinkludu l-qalba ta’ “reattur nukleari”;

c. Tagħmir manipulattiv iddisinjat apposta jew ippreparat sabiex jinserixxi jew ineħħi l-karburant f’ “reattur nukleari”;

d. Vireg tal-kontroll iddisinjati apposta jew ippreparati għall-kontroll tal-proċess ta’ fissjoni f’ “reattur nukleari”, strutturi ta’ appoġġ jew ta’ sospensjoni għalihom, mekkaniżmi li jħaddmu l-vireg u tubi gwida tal-vireg;

e. Tubi ta’ pressjoni ddisinjati apposta jew ippreparati sabiex ikun fihom elementi ta’ karburant u l-aġent tat-tkessiħ primarju f’ “reattur nukleari” fi pressjoni operattiva ta’ aktar minn ta’ 5,1 MPa;

f. Metall u liegi taż-żirkonju fil-forma ta’ tubi jew assemblaġġi ta’ tubi fejn il-proporzjon ta’ ħafnju għal żirkonju huwa inqas minn 1:500 partijiet bil-piż, iddisinjati apposta jew ippreparati għall-użu f’ “reattur nukleari”;

g. Pompi ta’ aġenti tat-tkessiħ iddisinjati apposta jew ippreparati għaċ-ċirkulazzjoni tal-aġent tat-tkessiħ primarju ta’ “reatturi nukleari”;

h. “Interni ta’ reatturi nukleari” ddisinjati apposta jew ippreparati għall-użu f’ “reattur nukleari”, inklużi kolonni ta’ appoġġ għall-qalba, kanali tal-karburant, tarki termali, defletturi, pjanċi tal-grilja tal-qalba, u pjanċi ta’ diffużjoni;

Nota:   F’ 0A001.h “interni ta’ reatturi nukleari” tfisser kwalunkwe struttura ewlenija fil-kontenitur ta’ reattur li għandha funzjoni waħda jew aktar bħal appoġġ tal-qalba, li żżomm l-allinjament tal-karburant, tidderieġi l-fluss tal-aġent tat-tkessiħ primarju, tipprovdi tarki tar-radjazzjoni għar-reċipjent tar-reattur, u tiggwida l-istrumentazzjoni fil-qalba.

i. Tagħmir għat-trasferiment tas-sħana (ġeneraturi tal-istim) iddisinjati apposta jew ippreparati għal użu fiċ-ċirkwit tal-aġent tat-tkessiħ primarju ta’ “reattur nukleari”;

j. Strumenti għar-rilevament u t-tkejjil tan-newtroni ddisinjati apposta jew ippreparati sabiex jiddeterminaw il-livelli ta’ fluss ta’ newtroni fil-qalba ta’ “reattur nukleari”.

0BTagħmir għall-Ittestjar, l-Ispezzjoni u l-Produzzjoni

0B001Impjant għas-separazzjoni ta’ iżotopi ta’ “uranju naturali”, “uranju mfaqqar” u “materjali fissili speċjali”, u tagħmir u komponenti ddisinjati apposta jew ippreparati għalihom, kif ġej:

a. Impjant iddisinjat apposta għas-separazzjoni ta’ iżotopi ta’ “uranju naturali”, “uranju mfaqqar”, u “materjali fissili speċjali”, kif ġej:

1. Impjant għas-separazzjoni b’ċentrifuga tal-gass;

2. Impjant għas-separazzjoni b’diffużjoni gassuża;

3. Impjant għas-separazzjoni aerodinamika;

4. Impjant għas-separazzjoni bi skambju kimiku;

5. Impjant għas-separazzjoni bi skambju joniku;

6. Impjant għas-separazzjoni iżotopika ta’ fwar atomiku bil-“laser” (AVLIS);

7. Impjant għas-separazzjoni iżotopika molekulari bil-“laser” (MLIS);

8. Impjant għas-separazzjoni bil-plażma;

9. Impjant għas-separazzjoni elettromanjetika;

b. Ċentrifugi tal-gass u assemblaġġi u komponenti, iddisinjati apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni b’ċentrifugi tal-gass, kif ġej:

Nota:   F’ 0B001.b “materjal ta’ proporzjon saħħa-għal-densità għoli” tfisser xi wieħed minn dan li ġej:

a.   Azzar Maraging b’limitu ta’ reżistenza għat-tensjoni ta’ 2 050 MPa jew aktar;

b.   Liegi tal-aluminju b’limitu ta’ reżistenza għat-tensjoni ta’ 460 MPa jew aktar; jew

c.   “Materjali fibrużi jew bil-filamenti” b’ “modulu speċifiku” ta’ iktar minn 3,18 × 106 m u ta’ “reżistenza għat-tensjoni speċifika” ikbar minn 76,2 × 103 m;

1. Ċentrifugi tal-gass;

2. Assemblaġġi ta’ skrejjen kompleti;

3. Ċilindri ta’ tubi tal-iskrejjen bi ħxuna tal-ħajt ta’ 12 mm jew inqas, dijametru ta’ bejn 75 mm u 400 mm, magħmulin minn “materjali ta’ proporzjon saħħa-għal-densità għoli”;

4. Ċrieki jew imniefaħ bi ħxuna tal-ħajt ta’ 3 mm jew inqas u dijametru ta’ bejn 75 mm u 400 mm u ddisinjati sabiex jagħtu appoġġ lokali lit-tubu ta’ skrun jew sabiex jagħqqdu numru minnhom flimkien, magħmulin minn “materjali ta’ proporzjon saħħa-għal-densità għoli”

5. Dijaframmi b’dijametru ta’ bejn 75 mm u 400 mm għal immuntar fit-tubu ta’ skrun, magħmulin minn “materjali ta’ proporzjon saħħa-għal-densità għoli”

6. Għotjien ta’ fuq jew ta’ isfel b’dijametru ta’ bejn 75 mm u 400 mm sabiex jiffittjaw mat-truf tat-tubu ta’ skrun, magħmulin minn “materjali ta’ proporzjon saħħa-għal-densità għoli”

7. Kuxxinetti ta’ sospensjoni manjetika li jikkonsistu f’kalamita f’għamla ta’ ħolqa sospiża f’alloġġament magħmul minn jew protett b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6” li fihom mezz li jtaffi u li għandhom igganċjar tal-kalamita b’biċċa polari jew bit-tieni kalamita mmuntata mal-għatu ta’ fuq tal-iskrun;

8. Kuxxinetti ippreparati apposta li jikkonsistu f’assemblaġġ b’għatu bil-pern immuntat fuq damper;

9. Pompi molekulari li jikkonsistu f’ċilindri li għandhom skanalaturi elikojdali interni mmaxinjati jew bl-estrużjoni u toqob immaxinjati internament;

10. Partijiet stazzjonarji tal-magna f’forma ta’ ċrieki għall-isterisi (jew rilluttanza) tal-muturi multifażi AC għal tħaddim sinkroniku ġewwa vakwu fil-medda tal-frekwenzi ta’ 600 sa 2 000 Hz u ta’ firxa ta’ qawwa ta’ 50 sa 1 000 Volt-Amps;

11. Kontenituri/alloġġamenti ta’ ċentrifuga sabiex iżommu fihom l-assemblaġġ ta’ tubu ta’ skrun ta’ ċentrifuga tal-gass, li jikkonsistu f’ċilindru riġidu ta’ ħxuna tal-ħajt sa 30 mm bi truf immaxinjati bi preċiżjoni u magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”;

12. Tubi għall-estrazzjoni b’dijametru intern li jwassal sa 12 mm għall-estrazzjoni tal-gass UF6 minn ġewwa t-tubu ta’ skrun ta’ ċentrifuga b’azzjoni ta’ tubu Pitot, magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”;

13. Varjanti tal-frekwenza (konvertituri jew invertituri) iddisinjati apposta jew ippreparati sabiex jissuplixxu lill-partijiet stazzjonarji ta’ magna taċ-ċentrifuga għall-arrikiment tal-gass, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin, u komponenti ddisinjati apposta għalihom:

a. Produzzjoni fuq diversi fażijiet ta’ 600 sa 2 000 Hz;

b. Kontroll tal-frekwenza aħjar minn 0,1 %;

c. Distorsjoni armonika ta’ inqas minn 2 %; u

d. Effiċjenza ikbar minn 80 %;

14. Valvi tal-imniefaħ magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”, b’dijametru ta’ 10 mm sa 160 mm;

c. Tagħmir u komponenti, iddisinjati apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni b’diffużjoni gassuża, kif ġej:

1. Barrieri għad-diffużjoni gassuża magħmulin minn “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6” metalliċi, tal-polimer jew taċ-ċeramika porużi, b’daqs tal-pori ta’ 10 sa 100 nm, ħxuna ta’ 5 mm jew inqas, u, għal forom tubulari, dijametru ta’ 25 mm jew inqas;

2. Alloġġamenti tal-propagaturi tal-gass magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”;

3. Kompressuri (tat-tip ta’ spjazzament pożittiv, ċentrifugali u fluss assjali) jew ventilaturi tal-gass b’kapaċità ta’ volum ta’ ġbid tal-arja ta’ 1 m3/min jew iktar ta’ UF6, u pressjoni ta’ skarika li twassal sa 666,7 kPa, magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”;

4. Siġilli ta’ xaftijiet li jduru għal kompressuri jew ventilaturi speċifikati f’0B001.c.3. u ddisinjati sabiex jillimitaw l-infiltrazzjoni ta’ gass buffer għal inqas minn 1 000 cm3/min.;

5. Tagħmir għat-trasferiment tas-sħana magħmulin minn aluminju, ram, nikil, jew liegi li fihom iktar minn 60 fil-mija nikil, jew taħlitiet ta’ dawn il-metalli bħala tubi miksija, iddisinjati sabiex jaħdmu fi pressjoni sub-atmosferika b’rata ta’ telf li tillimita l-għoli tal-pressjoni sa inqas minn 10 Pa fis-siegħa taħt differenzjal ta’ pressjoni ta’ 100 kPa;

6. Valvi tal-imniefaħ magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”, b’dijametru ta’ 40 mm sa 1 500 mm;

d. Tagħmir u komponenti, iddisinjati apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni aerodinamika, kif ġej:

1. Żennuni għas-separazzjoni li jikkonsistu minn kanali kkurvati f’forma ta’ inċiżjoni li għandhom raġġ ta’ kurvatura inqas minn 1 mm, reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6, u li għandhom xifer irqiq fiż-żennuna li jissepara l-gass li jgħaddi miż-żennuna f’żewġ nixxigħat;

2. Tubi ċilindriċi jew konikali bi dħul tanġenzjali mħaddmin bil-fluss, (tubi vortiċi), magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6” b’dijametru ta’ bejn 0,5 cm u 4 cm u proporzjon ta’ tul għal dijametru ta’ 20:1 jew inqas u b’daħla tanġenzjali waħda jew aktar;

3. Kompressuri (tat-tip ta’ spjazzament pożittiv, ċentrifugali u fluss assjali) jew ventilaturi tal-gass b’ kapaċità ta’ volum ta’ ġbid tal-arja ta’ 2 m3/min jew iktar, magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”, u siġilli ta’ xaftijiet li jduru għalihom;

4. Tagħmir għat-trasferiment tas-sħana magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”;

5. Alloġġamenti tal-element għas-separazzjoni aerodinamika, magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6” sabiex ikollhom fihom tubi vortiċi jew żennuni għas-separazzjoni;

6. Valvi tal-imniefaħ magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”, b’dijametru ta’ 40 sa 1 500 mm;

7. Sistemi tal-ipproċessar għas-separazzjoni tal-UF6 mill-gass trasportatur (idroġenu jew elju) għal kontenut ta’ UF6 ta’ 1 ppm jew inqas, inkluż:

a. Tagħmir għat-trasferiment tas-sħana krijoġeniku u krijoseparaturi li jilħqu temperaturi ta’ 153 K (– 120 °C) jew inqas;

b. Unitajiet ta’ tkessiħ krijoġeniċi li jilħqu temperaturi ta’ 153K (– 120 °C) jew inqas;

c. Żennuni għas-separazzjoni jew unitajiet ta’ tubu vortiċi għas-separazzjoni tal-UF6 mill-gass trasportatur;

d. Trappoli kesħin għall-UF6 li jilħqu temperaturi ta’ 253 K (– 20 °C) jew inqas;

e. Tagħmir u komponenti, iddisinjati apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni bi skambju kimiku, kif ġej:

1. Kolonni b’impuls likwidu-likwidu bi skambju mgħaġġel b’ħin ta’ permanenza tal-istadju ta’ 30 sekonda jew inqas u reżistenti għall-aċidu idrokloriku konċentrat (eż. magħmulin minn jew protetti b’materjali tal-plastik adatti bħal polimeri ta’ fluworokarbon jew ħġieġ);

2. Kuntatturi ċentrifugali likwidu-likwidu bi skambju mgħaġġel b’ħin ta’ permanenza tal-istadju ta’ 30 sekonda jew inqas u reżistenti għall-aċidu idrokloriku konċentrat (eż. magħmulin minn jew protetti b’materjali tal-plastik addatti bħal polimeri ta’ fluworokarbon jew ħġieġ);

3. Ċelloli elettrokimiċi għat-tnaqqis reżistenti għal soluzzjonijiet konċentrati tal-aċidu idrokloriku, għat-tnaqqis tal-uranju minn stat ta’ valenza għal ieħor;

4. Tagħmir li jitma’ lil ċelloli elettrokimiċi għat-tnaqqis sabiex jittieħed l-U+4 mill-fluss organiku u, għal dawk il-partijiet f’kuntatt mal-fluss tal-proċess, magħmulin minn jew protetti b’materjali addatti (eż. ħġieġ, polimeri tal-fluworokarbon, sulfat tal-polifenil, sulfon tal-polietere u grafita bir-reżina);

5. Sistemi ta’ preparazzjoni ta’ tmigħ għall-produzzjoni ta’ soluzzjoni ta’ klorur tal-uranju ta’ purità kbira li jikkonsistu f’tagħmir ta’ dissoluzzjoni, estrazzjoni ta’ solvent u/jew skambju ta’ joni għall-purifikazzjoni u għaċ-ċelloli elettrolitiċi għat-tnaqqis tal-uranju U+6 jew U+4 għal U+3;

6. Sistemi ta’ ossidazzjoni tal-uranju għall-ossidazzjoni ta’ U+3 għal U+4;

f. Tagħmir u komponenti, iddisinjati apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni bi skambju ta’ joni, kif ġej:

1. Reżini ta’ skambju joniku li jirreaġixxu malajr, reżini pellikulari jew porużi makro-rettikulati fejn il-gruppi attivi ta’ skambju kimiku huma limitati għal kisja fuq il-wiċċ ta’ struttura ta’ appoġġ inattiva u poruża, u strutturi kompożiti oħra ta’ kull forma addatta, inklużi partiċelli jew fibri, b’dijametri ta’ 0,2 mm jew inqas, reżistenti għall-aċidu idrokloriku konċentrat u ddisinjati sabiex ikollhom tnaqqis bin-nofs tar-rata ta’ skambju f’inqas minn 10 sekondi u kapaċi li jaħdmu f’temperaturi ta’ bejn 373 K (100 °C) u 473 K (200 °C);

2. Kolonni ta’ skambju joniku (ċilindriċi) b’dijametru ikbar minn 1 000 mm, magħmulin minn jew protetti b’materjali reżistenti għall-aċidu idrokloriku konċentrat (eż. titanju jew plastik tal-fluworokarbonju) u kapaċi jaħdmu b’temperaturi bejn 373 K (100 °C) u 473 K (200 °C) u pressjonijiet ogħla minn 0,7 MPa;

3. Sistemi ta’ rifluss ta’ skambju joniku (sistemi ta’ ossidazzjoni jew riduzzjoni kimika jew elettrokimika) għar-riġenerazzjoni tal-aġenti kimiċi ta’ riduzzjoni jew ossidazzjoni użati f’kaskati ta’ arrikiment bi skambju joniku;

g. Tagħmir u komponenti, iddisinjati apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni iżotopika tal-fwar atomiku bil-“laser” (AVLIS), kif ġej:

1. Kanuni b’raġġ elettroniku ta’ enerġija għolja bi strixxa jew bl-iskannjar b’enerġija prodotta ta’ aktar minn 2,5 kW/cm għal użu fis-sistemi ta’ vaporizzazzjoni tal-uranju;

2. Sistemi ta’ maniġġar ta’ metall likwidu għal uranju mdewweb jew liegi tal-uranju, li jikkonsistu fi griġjoli, magħmulin minn jew protetti b’materjali adatti reżistenti għall-korrużjoni u għas-sħana (eż. tantalu, grafit miksi bl-ittrija, grafit miksi b’ossidi tal-art rari oħrajn jew taħlitiet tagħhom), u tagħmir tat-tkessiħ għall-griġjoli;

NB:   ARA WKOLL 2A225.

3. Sistemi ta’ kollettur tal-prodotti u tad-dnub magħmulin minn jew miksija b’materjali reżistenti għas-sħana u għall-korrużjoni tal-fwar jew likwidu tal-metall tal-uranju, bħal grafit miksi bl-ittrija jew it-tantalu;

4. Alloġġamenti tal-modulu ta’ separazzjoni (kontenituri ċilindriċi jew rettangolari) sabiex ikollhom fihom is-sors tal-fwar tal-metall tal-uranju, il-kanun tar-raġġ elettroniku u l-kolletturi tal-prodotti u d-dnub;

5. “Lasers” jew sistemi “laser” għas-separazzjoni ta’ iżotopi tal-uranju bi stabbilizzatur tal-frekwenza tal-ispettru għal ħidma fuq perijodi ta’ żmien twal;

NB:   ARA WKOLL 6A005 U 6A205.

h. Tagħmir u komponenti, iddisinjati apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni iżotopiku molekulari “laser” (MLIS) jew reazzjoni kimika permezz ta’ attivazzjoni iżotopika selettiva bil-laser (CRISLA), kif ġej:

1. Żennuni ta’ espansjoni supersonika għal taħlitiet tat-tkessiħ tal-UF6 u gass trasportatur sa 150 K (– 123 °C) jew inqas u magħmulin minn “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”;

2. Kolletturi tal-prodott tal-uranju pentafluworidu (UF5) li jikkonsistu f’kolletturi tat-tip tal-filtru, l-impatt, jew taċ-ċiklun jew kombinazzjonijiet tagħhom, u magħmulin minn “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF5/UF6”;

3. Kompressuri magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”, u siġilli ta’ xaftijiet li jduru għalihom;

4. Tagħmir sabiex jiffluworua l-UF5 (solidu) għal UF6 (gass);

5. Sistemi tal-ipproċessar sabiex jisseparaw l-UF6 minn gass trasportatur (eż. nitroġenu jew argon) inkluż:

a. Tagħmir għat-trasferiment tas-sħana krijoġeniċi u krijoseparaturi li jilħqu temperaturi ta’ 153 K (– 120 °C) jew inqas;

b. Unitajiet ta’ tkessiħ krijoġeniċi li jilħqu temperaturi ta’ 153 K (– 120 °C) jew inqas;

c. Trappoli kesħin tal-UF6 li jilħqu temperaturi ta’ 253 K (– 20 °C) jew inqas;

6. “Lasers” jew sistemi “laser” għas-separazzjoni ta’ iżotopi tal-uranju bi stabbilizzatur tal-frekwenza tal-ispettru għal ħidma fuq perijodi ta’ żmien twal;

NB:   ARA WKOLL 6A005 U 6A205.

i. Tagħmir u komponenti, iddisinjati apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni bil-plażma, kif ġej:

1. Sorsi ta’ enerġija microwave u antenni għall-produzzjoni jew l-aċċellerazzjoni ta’ joni, bi frekwenza ta’ produzzjoni ikbar minn 30 GHz u produzzjoni ta’ enerġija medja ikbar minn 50 kW;

2. Bobini ta’ eċċitazzjoni tal-joni bi frekwenzi radju għal frekwenzi ta’ iktar minn 100 kHz li jifilħu għal qawwa medja ta’ iktar minn 40 kW;

3. Sistemi ta’ ġenerazzjoni ta’ plażma tal-uranju;

4. Sistemi ta’ maniġġar ta’ metall likwidu għal uranju imdewweb jew liegi tal-uranju, li jikkonsistu fi griġjoli, magħmulin minn jew protetti b’materjali reżistenti għall-korrużjoni u għas-sħana (eż. tantalu, grafit miksi bl-ittrija, grafit miksija b’ossidi tal-art rari oħrajn jew taħlitiet tagħhom), u tagħmir tat-tkessiħ għall-griġjoli;

NB:   ARA WKOLL 2A225.

5. Kolletturi tal-prodotti u d-dnub magħmulin minn jew protetti b’materjali reżistenti għas-sħana u għall-korrużjoni mill-fwar tal-uranju bħal grafit miksia bl-ittrija jew it-tantalu;

6. Alloġġamenti tal-modulu ta’ separazzjoni (ċilindriċi) sabiex ikollhom fihom is-sors tal-plażma tal-uranju, il-bobina tal-eċċitazzjoni bi frekwenza radju u l-kolletturi tal-prodotti u d-dnub u magħmulin minn materjal nonmanjetiku adatt (eż. azzar inossidabbli);

j. Tagħmir u komponenti, iddisinjati apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni elettromanjetika, kif ġej:

1. Sorsi joniċi, singoli jew multipli, li jikkonsistu f’sors ta’ fwar, jonizzatur, u aċċelleratur tar-raġġ magħmulin minn materjali nonmanjetiċi addatti (eż. grafit, azzar inossidabbli, jew ram) u li kapaċi jipprovdu total ta’ kurrent ta’ raġġ joniku ta’ 50 mA jew ikbar;

2. Pjanċi ta’ kolletturi joniċi għall-kollezzjoni ta’ raġġi joniċi tal-uranju arrikkit jew imfaqqar, li jikkonsistu f’żewġ inċiżjonijiet u kavitajiet jew aktar magħmulin minn materjali nonmanjetiċi addatti (eż. grafit jew azzar inossidabbli);

3. Alloġġamenti f’vakwu għas-separaturi elettromanjetiċi tal-uranju magħmulin minn materjali nonmanjetiċi addatti (eż. azzar inossidabbli) u ddisinjati sabiex jaħdmu fi pressjonijiet ta’ 0,1 Pa jew inqas;

4. Partijiet ta’ pol manjetiku b’dijametru ikbar minn 2 m;

5. Provvisti ta’ enerġija ta’ vultaġġ għoli għal sorsi joniċi, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Kapaċi għal ħidma kontinwa;

b. Produzzjoni tal-vultaġġ ta’ 20 000 V jew ikbar;

c. Produzzjoni tal-kurrent ta’ 1 A jew ikbar; u

d. Regolazzjoni tal-vultaġġ aħjar minn 0.01 % fuq perijodu ta’ 8 sigħat;

NB:   ARA WKOLL 3A227.

6. Provvisti ta’ enerġija għal kalamiti (enerġija għolja, kurrent dirett) li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Kapaċi għal ħidma kontinwa bi produzzjoni tal-kurrent ta’ 500 A jew akbar b’vultaġġ ta’ 100 V jew ikbar; u

b. Regolazzjoni tal-kurrent jew tal-vultaġġ aħjar minn 0,01 % fuq perijodu ta’ 8 sigħat.

NB:   ARA WKOLL 3A226.

0B002Sistemi awżiljarji, tagħmir u komponenti, iddisinjati jew ippreparati apposta, kif ġej, għal impjant ta’ separazzjoni tal-iżotopi speċifikat f’0B001, magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”:

a. Awtoklavi ta’ alimentazzjoni, fran jew sistemi użati sabiex jgħaddu l-UF6 għall-proċess tal-arrikkiment;

b. Desublimaturi jew trappoli kesħin, użati sabiex ineħħu l-UF6 mill-proċess ta’ arrikkiment għal trasferiment sussegwenti waqt it-tisħin;

c. Stazzjonijiet tal-prodotti u tad-dnub sabiex jiġi trasferit l-UF6 ġewwa l-kontenituri;

d. Stazzjonijiet ta’ likwefazzjoni jew solidifikazzjoni użati sabiex ineħħu l-UF6 mill-proċess ta’ arrikkiment billi jikkompressaw, ikessħu u jikkonvertu l-UF6 f’forma likwida jew solida;

e. Sistemi ta’ kanen u sistemi ta’ intestazzjoni ddisinjati apposta sabiex jittrasportaw l-UF6 fil-kaskati tad-diffużjoni gassuża, ċentrifugali jew aerodinamika;

f. 

1. Kolletturi jew intestazzjonijiet taħt vakwu li għandhom kapaċità ta’ ġbid tal-arja ta’ 5 m3/minuta jew aktar; jew

2. Pompi tal-vakwu ddisinjati apposta għall-użu f’atmosferi li fihom l-UF6;

g. Spettrometri tal-massa/sorsi joniċi għall-UF6 iddisinjati apposta jew ippreparati sabiex jieħdu kampjuni on-line ta’ alimentazzjoni, prodotti jew dnub, minn flussi ta’ gass UF6 u li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Riżoluzzjoni tal-unità għall-massa ta’ iktar minn 320 amu;

2. Sorsi joniċi kostruwiti minn jew miksija b’nikromju jew monel, jew ibbanjat bin-nikil;

3. Sorsi ta’ jonizzazzjoni b’bumbardament ta’ elettroni; u

4. Sistema ta’ kollettur adatta għall-analiżi iżotopika.

0B003Impjant għall-konverżjoni tal-uranju u tagħmir iddisinjat apposta jew ippreparat għalih, kif ġej:

a. Sistemi għall-konverżjoni ta’ konċentrati ta’ minerali tal-uranju għal UO3;

b. Sistemi għall-konverżjoni ta’ UO għal UF6;

c. Sistemi għall-konverżjoni ta’ UO3 għal UO2;

d. Sistemi għall-konverżjoni ta’ UO2 għal UF4;

e. Sistemi għall-konverżjoni ta’ UF4 għal UF6;

f. Sistemi għall-konverżjoni ta’ UF4 għal uranju metall;

g. Sistemi għall-konverżjoni ta’ UF6 għal UO2;

h. Sistemi għall-konverżjoni ta’ UF6 għal UF4;

i. Sistemi għall-konverżjoni ta’ UO2 għal UCl4.

0B004Impjant għall-produzzjoni jew il-konċentrazzjoni ta’ ilma tqil, dewterju u komposti tad-dewterju u tagħmir u komponenti ddisinjati apposta jew ippreparati għalih, kif ġej:

a. Impjant għall-produzzjoni ta’ ilma tqil, dewterju jew komposti tad-dewterju, kif ġej:

1. Impjanti għall-iskambju ilma-sulfid tal-idroġenu;

2. Impjanti għall-iskambju ammonja-idroġenu;

b. Tagħmir u komponenti, kif ġej:

1. Torrijiet għall-iskambju ilma-sulfid tal-idroġenu fabbrikati minn azzar bil-karbonju fin (eż. ASTM A516) b’dijametri ta’ 6 m sa 9 m, li kapaċi jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn jew ugwali għal 2 MPa u b’konċessjoni għall-korrużjoni ta’ 6 mm jew ikbar;

2. Blowers jew kompressuri ċentrifugali ta’ stadju singolu, bi pressjoni baxxa (jiġifieri 0,2 MPa) għaċ-ċirkulazzjoni tal-gass tas-sulfid tal-idroġenu (jiġifieri gass li fih iktar minn 70 % H2S) b’kapaċità ta’ fluss ikbar minn jew daqs 56 m3/sekonda meta jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn jew daqs 1,8 MPa ta’ ġbid u li għandhom siġilli ddisinjati għas-servizz H2S imxarrab;

3. Torrijiet għall-iskambju ammonja-idroġenu ikbar minn jew daqs 35 m fl-għoli b’ dijametri ta’ 1,5 m sa 2,5 m kapaċi li jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn 15 MPa;

4. Elementi interni tat-torri, inklużi kuntatturi tal-istadji, u pompi tal-istadji, inkluż dawk li huma sommerġibbli, għall-produzzjoni ta’ ilma tqil bl-użu tal-proċess ta’ skambju ammonja-idroġenu;

5. Krakkizzanti tal-ammonja bi pressjonijiet ta’ tħaddim ikbar minn jew daqs 3 MPa għall-produzzjoni ta’ ilma tqil bl-użu tal-proċess ta’ skambju ammonja-idroġenu;

6. Analizzaturi b’assorbiment infra-aħmar kapaċi għal analiżi on-line tal-proporzjon idroġenu/dewterju fejn il-konċentrazzjonijiet tad-dewterju huma daqs jew ikbar minn 90 %;

7. Berners katalitiċi għall-konverżjoni ta’ gass tad-dewterju arrikkit f’ilma tqil bl-użu tal-proċess ta’ skambju ammonja-idroġenu;

8. Sistemi kompluti ta’ titjib għall-ilma tqil, jew kolonni għalihom, sabiex titjieb il-konċentrazzjoni tad-dewterju fl-ilma tqil sal-kwalità tajba għar-reatturi.

0B005Impjanti iddisinjati apposta għall-fabbrikazzjoni ta’ elementi karburanti ta’ “reattur nukleari” u tagħmir iddisinjat apposta jew ippreparat għalihom.

Nota:   Impjant għall-fabbrikazzjoni ta’ elementi karburanti ta’ “reattur nukleari” jinkludi tagħmir li:

a.   Normalment jiġi f’kuntatt dirett ma’ jew jipproċessa jew jikkontrolla direttament il-fluss tal-produzzjoni ta’ materjali nukleari;

b.   Jissiġilla l-materjali nukleari fil-ġewwieni tal-kisi;

c.   Jiċċekkja l-integrità tal-kisi jew tas-siġill; jew

d.   Jiċċekkja t-trattament tal-finitura tal-karburant issiġillat.

0B006Impjanti għar-riproċessar tal-elementi karburanti irradjati ta’ “reattur nukleari”, u tagħmir u komponenti ddisinjati apposta jew ippreparati għalihom.

Nota:   0B006 jinkludi:

a.   Impjant għar-riproċessar tal-elementi karburanti irradjati ta’ “reattur nukleari” inkluż tagħmir u komponenti li normalment jiġu f’kuntatt dirett ma’ u jikkontrollaw direttament il-karburant irradjat u l-materjal nukleari ewlieni u l-flussi tal-ipproċessar tal-prodott tal-fissjoni;

b.   Magni għat-tqattigħ jew it-tqattigħ f’biċċiet żgħar ħafna tal-element karburanti, jiġifieri tagħmir li jitħaddem mill-bogħod sabiex iqatta’, iqatta’ f’biċċiet, iqatta’ f’biċċiet żgħar ħafna jew iġiżż l-assemblaġġi, il-mazzi jew il-vireg ta’ karburant irradjat ta’ “reattur nukleari”;

c.   Dissoluturi, tankijiet ta’ sikurezza kritika (eż. tankijiet b’dijametru żgħir, annulari jew ċatti) iddisinjati apposta jew ippreparati għad-dissoluzzjoni ta’ karburant irradjat ta’ “reattur nukleari”, li kapaċi jirreżistu likwidi jaħarqu u korrożivi ħafna, u li jistgħu jiġu mgħobbija u miżmuma mill-bogħod;

d.   Estratturi tas-solvent tal-kontrokurrent u tagħmir għal ipproċessar tal-iskambju joniku ddisinjati apposta jew ippreparati għal użu f’impjant għar-riproċessar ta’ “uranju naturali”, “uranju mfaqqar” jew “materjali fissili speċjali” irradjati;

e.   Kontenituri għaż-żamma jew il-ħażna ddisinjati apposta sabiex ikunu kritikament siguri u reżistenti għall-effetti korrożivi tal-aċidu nitriku;

Nota:   Kontenituri għaż-żamma jew il- ħażna jista’ jkollhom dawn il-karatteristiċi li ġejjin:

1.   Ħitan jew strutturi interni b’ekwivalent ta’ boron (ikkalkulat għall-elementi kostitwenti kollha kif definit fin-nota għal 0C004) ta’ mill-inqas tnejn fil-mija;

2.   Dijametru massimu ta’ 175 mm għal kontenituri ċilindriċi; jew

3.   Wisa’ massimu ta’ 75 mm għal kontenitur kemm ċatt kif ukoll annulari.

f.   Strumentazzjoni tal-kontroll tal-proċess iddisinjata apposta jew ippreparata għal monitoraġġ jew kontroll tar-riproċessar ta’ “uranju naturali”, “uranju mfaqqar” jew “materjali fissili speċjali” irradjati.

0B007Impjant għall-konverżjoni tal-plutonju u tagħmir iddisinjat apposta jew ippreparat għalih, kif ġej:

a. Sistemi għall-konverżjoni tan-nitrat tal-plutonju għal ossidu;

b. Sistemi għall-produzzjoni tal-plutonju metall.

0CMaterjali

0C001“Uranju naturali” jew “uranju mfaqqar” jew torju fil-forma ta’ metall, liega, kompost kimiku jew konċentrat u kwalunkwe materjal ieħor li fih wieħed jew iktar minn dawn imsemmija;

Nota:   0C001 ma jikkontrollax dawn li ġejjin:

a.   Erba’ grammi jew inqas ta’ “uranju naturali” jew “uranju mfaqqar” meta jkun miżmum f’komponent sensittiv fi strumenti;

b.   “Uranju mfaqqar” immanifatturat apposta għall-applikazzjonijiet ċivili nonnukleari li ġejjin:

1.   Ilqugħ;

2.   Ippakkjar;

3.   Saborri li għandhom massa ta’ mhux iktar minn 100 kg;

4.   Kontro-piżijiet li għandhom massa ta’ mhux iktar minn 100 kg;

c.   Liegi li fihom inqas minn 5 % torju;

d.   Prodotti taċ-ċeramika li fihom it-torju, li ġew immanifatturati għal użu nonnukleari.

0C002“Materjali fissili speċjali”

Nota:   0C002 ma jikkontrollax erba’ “grammi effettivi” jew inqas meta jkunu f’komponent sensittiv fi strumenti.

0C003Dewterju, ilma tqil (ossidu tad-dewterju) u komposti oħrajn tad-dewterju, u taħlitiet u soluzzjonijiet li jkunu fihom id-dewterju, fejn il-proporzjon iżotopiku tad-dewterju għall-idroġenu hu ogħla minn 1:5 000.

0C004Grafit, grad nukleari, b’livell ta’ purità ta’ inqas minn 5 partijiet fil-miljun ta’ “ekwivalent tal-boron” u b’densità ikbar minn 1,5 g/cm3.

NB:   ARA WKOLL 1C107

Nota 1:   0C004 ma jikkontrollax dawn li ġejjin:

a.   Manifatturi ta’ grafit li għandhom massa ta’ inqas minn 1 kg, ħlief għal dawk iddisinjati apposta jew ippreparati għal użu f’reattur nukleari;

b.   Trab tal-grafit.

Nota 2:   F’0C004, “ekwivalent tal-boron” (BE) huwa definit bħala s-somma ta’ BEz għal impuritajiet (eskluż BEcarbon billi l-karbonju mhux meqjus bħala impurità) inkluż il-boron, fejn:

BEz (ppm) = CF × konċentrazzjoni tal-element Z f’ppm;

image

u σB u σZ huma t-trans-sezzjonijiet tal-ġbir tan-newtroni termiċi (f’barns) għall-boron naturali u l-element Z rispettivament, u AB u AZ huma l-mases atomiċi tal-boron naturali u l-element Z rispettivament.

0C005Komposti jew trabijiet ippreparati apposta għall-manifattura ta’ barrieri għad-diffużjoni gassuża, reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6 (eż. nikil jew liegi li fihom 60 fil-mija bil-piż jew iktar nikil, ossidu tal-aluminju u polimeri ta’ idrokarbori fluworuati kompletament), li għandhom purità ta’ 99,9 fil-mija bil-piż jew iktar u medja tal-qies tal-partiċelli ta’ inqas minn 10 mikrometri mkejla bl-istandard tas-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (ASTM) B330 u grad għoli ta’ uniformità fil-qies tal-partiċelli.

0DSoftware

0D001“Software” iddisinjat apposta jew immodifikat għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti speċifikati f’din il-Kategorija.

0ETeknoloġija

0E001“Teknoloġija” skont in-Nota dwar it-Teknoloġija Nukleari għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti speċifikati f’din il-Kategorija.

KATEGORIJA 1

MATERJALI SPEĊJALI U TAGĦMIR RELATAT

1 ASistemi, Tagħmir u Komponenti

1A001Komponenti magħmula minn komposti fluworuati, kif ġej:

a. Siġilli, gaskits, siġillanti jew bżieżaq tal-karburant, iddisinjati apposta għall-użu f’ “inġenju tal-arju” jew fl-aerospazju, magħmulin minn iktar minn 50 % bil-piż tal-materjali speċifikati f’1C009.b. jew 1C009.c.;

b. Polimeri u kopolimeri pjeżoelettriċi, magħmulin minn materjali ta’ fluworidu tal-viniliden (CAS 75-38-7), speċifikati f’1C009.a., li għandhom dan kollu li ġej:

1. Fil-forma ta’ folja jew pellikola; u

2. Bi ħxuna ta’ iktar minn 200 μm;

c. Siġilli, gaskits, sitijiet tal-valv, bżieżaq jew dijaframmi, li għandhom dan kollu li ġej:

1. Magħmulin minn fluworoelastomeri li fihom mill-inqas grupp wieħed ta’ viniletere bħala unità kostituttiva; u

2. Iddisinjati apposta għall-użu f’ “inġenji tal-ajru”, l-aerospazju jew “missili”.

Nota:   F’1A001.c., “missila” tfisser sistemi rokit kompluti u sistemi ta’ vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ.

1A002Strutturi jew laminati “kompożiti”, li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

NB:   ARA WKOLL 1A202, 9A010 u 9A110

a. Jikkonsistu f’“matriċi” organika u materjali speċifikati f’1C010.c., 1C010.d. jew 1C010.e.; jew

b. Jikkonsistu f’“matriċi” tal-metall jew tal-karbonju, u xi wieħed minn dan li ġej:

1. “Materjali fibrużi jew filamentari” li għandhom dan kollu li ġej:

a. “Modulu speċifiku” li jeċċedi 10,15 × 106 m; u

b. “Reżistenza speċifika għat-tensjoni” li teċċedi 17,7 × 104 m; jew

2. Materjali speċifikati f’1C010.c.

Nota 1:   1A002 ma jikkontrollax strutturi jew laminati kompożiti magħmulin minn “materjali fibrużi u filamentari” tal-karbonju mimlija b’reżina epossidika użati għat-tiswija ta’ strutturi jew laminati ta’ “inġenji tal-ajru ċivili”, li għandhom dan kollu li ġej:

a.   Erja mhux iktar minn 1 m2;

b.   Tul mhux iktar minn 2,5 m; u

c.   Wisa’ mhux iktar minn 15 mm.

Nota 2:   1A002 ma jikkontrollax oġġetti nofshom lesti, iddisinjati apposta għal applikazzjonijiet purament ċivili kif ġej:

a.   Merkanzija sportiva;

b.   Industrija awtomobilistika;

c.   Industrija tal-għodod bil-magna;

d.   Applikazzjonijiet mediċi.

Nota 3:   1A002.b.1. ma jikkontrollax oġġetti nofshom lesti li fihom mhux aktar minn żewġ dimensjonijiet ta’ filamenti mnissġin u ddisinjati apposta għall-applikazzjonijiet kif ġej:

a.   Fran tat-trattament ta’ metalli bi sħana għall-ittemprar ta’ metalli;

b.   Tagħmir għall-produzzjoni ta’ kristalli sintetiċi tas-silikon.

Nota 4:   1A002 ma jikkontrollax oġġetti lesti, iddisinjati apposta għal applikazzjoni speċifika.

1A003Manifatturi ta’ poliimidi aromatiċi mhux “fużibbli” fil-forma ta’ pellikoli, folji, tejp jew żigarelli li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Ħxuna ta’ iżjed minn 0,254 mm; jew

b. Miksijin jew laminati b’karbonju, grafit, metalli jew sustanzi manjetiċi.

Nota:   1A003 ma jikkontrollax il-manifatturi meta miksija jew laminati bir-ram u ddisinjati għall-produzzjoni ta’ ċirkwiti elettroniċi stampati.

NB:   Għal poliimidi aromatiċi “fużibbli” fi kwalunkwe forma, ara 1C008.a.3.

1A004Tagħmir u komponenti protettivi u ta’ rilevament, minbarra dawk speċifikati fil-kontrolli tal-merkanzija militari, kif ġej:

NB:   ARA WKOLL 2B351 U 2B352.

a. Maskri tal-gass, filtri u tagħmir ta’ dekontaminazzjoni għalihom, iddisinjati jew immodifikati għad-difiża kontra xi wieħed minn dan li ġej, u komponenti ddisinjati apposta għalihom:

1. Aġenti bijoloġiċi “adattati għal użu fil-gwerra”;

2. Materjali radjuattivi “adattati għal użu fil-gwerra”;

3. Aġenti tal-gwerra kimika (CW); jew

4. “Aġenti ta’ kontroll ta’ rvellijiet” li jinkludu:

a. α-Bromobenżenaċetonitril, (Ċjanur tal-bromobenżil) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. [(2-klorofenil)metilen] propandinitril, (o-Klorobenżilidenemalononitril (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 2-Kloro-1-feniletanon, Fenilaċil klorid (ω-kloroaċetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d. Dibenż-(b,f)-1,4-ossiażepina, (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-Kloro-5,10-diidrofenarsażin, (Fenarsażin klorid), (Adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f. N-Nonanoilmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. Ilbies protettiv, ingwanti u żraben, iddisinjati apposta jew immodifikati għad-difiża kontra xi wieħed minn dan li ġej:

1. Aġenti bijoloġiċi “adattati għal użu fil-gwerra”;

2. Materjali radjuattivi “adattati għal użu fil-gwerra”; jew

3. Aġenti tal-gwerra kimika (CW);

c. Sistemi ta’ rilevament, iddisinjati apposta jew immodifikati għar-rilevament jew l-identifikazzjoni ta’ xi wieħed minn dan li ġej, u komponenti ddisinjati apposta għalihom:

1. Aġenti bijologiċi “adattati għal użu fil-gwerra”;

2. Materjali radjuattivi “adattati għal użu fil-gwerra”; jew

3. Aġenti tal-gwerra kimika (CW).

d. Tagħmir elettroniku ddisinjat għar-rilevament jew l-identifikazzjoni awtomatika tal-preżenza ta’ residwi ta’ “splussivi” u li jużaw tekniki ta’ “rilevament ta’ traċċi” (pereżempju mewġ akustiku tal-wiċċ, spettrometrija tal-mobbiltà jonika, spettrometrija tal-mobbiltà divrenzjali, spettromettrija tal-massa).

Nota Teknika:

“Rilevament ta’ traċċi” hija definta bħala l-kapaċità ta’ rilevament ta’ anqas minn 1 ppm fwar, jew 1 mg solidu jew likwidu.

Nota 1:   1A004.d. ma jikkontrollax tagħmir iddisinjat apposta għall-użu fil-laboratorju.

Nota 2:   1A004.d. ma jikkontrollax bibien tas-sigurtà li wieħed jgħaddi minnhom mingħajr ma jkun hemm kuntatt.

Nota:   1A004 ma jikkontrollax:

a.   Dożimetri għall-monitoraġġ tar-radjazzjoni personali;

b.   Tagħmir illimitat bid-disinn jew bil-funzjoni sabiex jipproteġi kontra perikli speċifiċi għas-sigurtà residenzjali jew l-industriji ċivili, inkluża dik

1.   tal-mini;

2.   tal-barrieri;

3.   tal-agrikoltura;

4.   tal-farmaċewtika;

5.   tal-mediċina;

6.   veterinarja;

7.   ambjentali;

8.   tat-trattament tal-iskart;

9.   tal-ikel.

Noti Tekniċi

1.   1A004 jinkludi tagħmir u komponenti li ġew identifikati, ittestjati b’suċċess għal standards nazzjonali jew ipprovati li b’xi mod ieħor huma effettiv, għar-rilevament jew id-difiża kontra materjali radjuattivi “adattati għal użu fil-gwerra”, aġenti bijoloġiċi “adattati għal użu fil-gwerra”, aġenti tal-gwerra kimika, “simulanti” jew “aġenti ta’ kontroll ta’ rvellijiet”, anke jekk it-tagħmir jew il-komponenti bħal dawn huma użati fl-industrija ċivili bħal dik tal-mini, il-barrieri, l-agrikoltura, il-farmaċewtika, il-mediċina, l-industrija veterinarja, dik ambjentali, it-trattament tal-iskart, jew l-industrija tal-ikel.

2.   “Simulant” hu sustanza jew materjal li jintuża minflok aġent tossiku (kimiku jew bijoloġiku) fit-taħriġ, ir-riċerka, l-ittestjar jew l-evalwazzjoni.

1A005Ilbies korazzat, u komponenti ddisinjati apposta għalih, minbarra dawk manifatturati għal standards jew speċifikazzjonijiet militari jew l-ekwivalenti tagħhom fil-prestazzjoni.

NB:   ARA WKOLL KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

NB:   Għal “materjali fibrużi jew filamentari” użati fil-manifattura tal-ilbies korazzat, ara 1C010.

Nota 1:   1A005 ma jikkontrollax ilbies korazzat jew ilbies protettiv meta jkunu qed jakkumpanjaw l-utent tagħhom għall-protezzjoni personali tal-utent stess.

Nota 2:   1A005 ma jikkontrollax ilbies korazzat iddisinjat sabiex jipprovdi protezzjoni frontali biss minn frammenti kif ukoll l-effett ta’ splużjoni minn apparat splussiv nonmilitari.

1A006Tagħmir iddisinjat apposta jew immodifikat għar-rimi ta’ apparat splussiv improvviżat, kif ġej, u komponenti u aċċessorji ddisinjati apposta għalihom:

NB:   ARA WKOLL KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a. Vetturi li jitħaddmu mill-bogħod;

b. “Disruptors”.

Nota Teknika:

“Disruptors” huma apparati ddisinjati apposta bil-għan li jipprevjenu l-operazzjoni ta’ apparat splussiv billi jixħtu projettili likwidu, solidu jew fraġli.

Nota:   1A006 ma jikkontrollax tagħmir li jkun akkumpanjat mill-operatur tiegħu.

1A007Tagħmir u apparat, iddisinjati apposta biex jinizjaw splużjoni, u apparat li fih “materjali enerġetiċi”, permezz ta’ mezzi elettriċi, kif ġej:

NB:   ARA WKOLL KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI, 3A229 U 3A232.

a. Settijiet li jixegħlu detonaturi splussivi ddisinjati sabiex iħaddmu d-detonaturi splussivi speċifikati f’1A007.b.;

b. Detonaturi splussivi mħaddma bl-elettriku, kif ġej:

1. Pont li jisplodi (EB);

2. Wajer pont li jisplodi (EBW);

3. Trażmettitur ta’ impuls (Slapper);

4. Inizjaturi ta’ fojl li jisplodi (EFI).

Noti Tekniċi

1.   Il-kelma inizjatur xi kultant tintuża minflok il-kelma detonatur.

2.   Għall-finijiet ta’ 1A007.b. id-detonaturi konċernati kollha jutilizzaw konduttur elettriku żgħir (pont, wajer pont jew fojl) li jivvaporizza b’mod splussiv meta impuls elettriku ta’ kurrent għoli rapidu jiġi mgħoddi minnu. F’tipi nonslapper, il-konduttur li jisplodi jibda detonazzjoni kimika f’materjal splussiv ħafna ta’ kuntatt bħal PETN (pentaeritritoltetranitrat). F’detonaturi slapper, il-vaporizzazzjoni splussiva tal-konduttur elettriku tħaddem flyer jew slapper minn naħa għal oħra ta’ fetħa, u l-impatt tas-slapper fuq splussiv jibda detonazzjoni kimika. F’xi wħud mid-disinji, is-slapper huwa mħaddem minn forza manjetika. It-terminu detonatur tal-fojl li jisplodi jista’ jirreferi għal EB jew għal detonatur tat-tip slapper.

1A008Kariki, tagħmir u komponenti, kif ġej:

a. “Kariki ffurmati” li għandhom dawn kollha li ġejjin:

1. Kwantità Splussiva Netta (NEQ) akbar minn 90 g; u

2. Dijametru tal-kejsing ta’ barra daqs jew akbar minn 75 mm;

b. Kariki li jaqtgħu f’forma lineari li għandhom dawn kollha li ġejjin, u komponenti ddisinjati apposta għalihom:

1. Tagħbija splussiva akbar minn 40 g/m; u

2. Wisa’ ta’ 10 mm jew aktar;

c. Korda għad-detonatur b’tagħbija splussiva fil-qalba akbar minn 64 g/m;

d. Għodod tal-qtugħ, ħlief għal dawk speċifikati f’1A008.b., u għodod ta’ stakkar, li għandhom Kwantità Splussiva Netta (NEQ) akbar minn 3.5 kg.

Nota Teknika:

“Kariki ffurmati” huma kariki splussivi ffurmati biex jiffokaw l-effetti tal-forza tal-isplużjoni.

1A102Komponenti karbonju-karbonju pirolizzati risaturati ddisinjati għal vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew rokits sonda speċifikati f’9A104.

1A202Strutturi kompożiti, minbarra dawk speċifikati f’1A002, fil-forma ta’ tubi u li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

NB:   ARA WKOLL 9A010 U 9A110.

a. Dijametru intern ta’ bejn 75 mm u 400 mm; u

b. Magħmulin bi kwalunkwe wieħed mill-“materjali fibrużi u filamentari” speċifikati f’1C010.a. jew b. jew 1C210.a. jew b’materjali preimpregnati bil-karbonju speċifikati f’1C210.c.

1A225Katalizzaturi miksijin bil-platinu ddisinjati apposta jew ippreparati għall-promozzjoni tar-reazzjoni ta’ skambju iżotopiku tal-idroġenu bejn l-idroġenu u l-ilma għall-irkuprar tat-tritju mill-ilma tqil jew għall-produzzjoni ta’ ilma tqil.

1A226Imballaġġi speċjalizzati li jistgħu jintużaw fis-separazzjoni ta’ ilma tqil minn ilma ordinarju, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. Magħmulin minn malja ta’ bronż fosforuż kimikament trattata sabiex ittejjeb il-kapaċità li tixxarrab; u

b Iddisinjati sabiex jintużaw fit-torrijiet tad-distillazzjoni fil-vakwu.

1A227Twieqi bi lqugħ għar-radjazzjoni ta’ densità għolja (ħġieġ taċ-ċomb jew ieħor), li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin, u frejmijiet iddisinjati apposta għalihom:

a. “Żona kiesħa” ikbar minn 0,09 m2;

b. Densità ikbar minn 3 g/cm3; u

c. Ħxuna ta’ 100 mm jew aktar.

Nota Teknika:

F’1A227 t-terminu “żona kiesħa” jfisser il-parti viżwali tat-tieqa esposta għall-iktar livell baxx ta’ radjazzjoni fl-applikazzjoni tad-disinn.

1BTagħmir għall-Ittestjar, l-Ispezzjoni u l-Produzzjoni

1B001Tagħmir għall-produzzjoni jew l-ispezzjoni ta’ strutturi jew laminati “kompożiti” speċifikati f’1A002 jew “materjali fibrużi jew filamentari” speċifikati f’1C010, kif ġej, u komponenti u aċċessorji ddisinjati apposta għalihom:

NB:   ARA WKOLL 1B101 U 1B201.

a. Magni għat-tkebbib tal-filament, li l-movimenti tagħhom għall-pożizzjonament, it-tgeżwir u t-tkebbib tal-fibri huma koordinati u programmati fi tliet assi jew aktar ta’ “servopożizzjonament primarju”, iddisinjati apposta għall-manifattura ta’ strutturi jew laminati “kompożiti”, minn “materjali fibrużi jew filamentari”;

b. Magni għat-tqegħid tat-tejp, li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar u t-tqegħid tat-tejp jew il-folji huma koordinati u programmati f’ħames assi jew aktar ta’ “servopożizzjonament primarju”, iddisinjati apposta għall-manifattura ta’ strutturi “kompożiti” ta’ korp ta’ ajruplan jew “missili”;

Nota:   F’1B001.b., “missila” tfisser sistemi rokit kompluti u sistemi ta’ vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ.

c. Magni tal-insiġ multidirezzjonali u multidimensjonali jew magni tad-dafar, inklużi adattaturi u kittijiet għall-modifika, iddisinjati apposta jew immodifikati għall-insiġ, id-dafar jew l-immaljar ta’ fibri, għal strutturi “kompożiti”;

Nota Teknika:

Għall-iskopijiet ta’ 1B001.c., it-teknika ta’ dafar tinkludi n-niting.

d. Tagħmir iddisinjat apposta jew adattat għall-produzzjoni ta’ fibri rinforzanti, kif ġej:

1. Tagħmir għall-konverżjoni ta’ fibri polimeriċi (bħal poliakrilonitril, rejon, żift jew polikarbosilan) f’fibri ta’ karbonju jew fibri ta’ karbur tas-silikon, inkluż tagħmir speċjali sabiex jissikka l-fibra waqt it-tisħin;

2. Tagħmir għad-depożizzjoni kimika mill-fwar ta’ elementi jew komposti, fuq sottostrati filamentari msaħħna, għall-manifattura ta’ fibri tal-karbur tas-silikon;

3. Tagħmir għall-estrużjoni bl-umdità ta’ ċeramika refrattarja (bħal ossidu tal-aluminju);

4. Tagħmir għall-konverżjoni tal-aluminju li fih fibri prekursuri f’fibri tal-alumina permezz ta’ trattament ta’ sħana;

e. Tagħmir sabiex jipproduċi preimpregnati speċifikati f’1C010.e. bil-metodu ta’ tidwib bis-sħana;

f. Tagħmir għall-ispezzjoni nondistruttiva ddisinjat apposta għal materjali “kompożiti”, kif ġej:

1. Sistemi ta’ tomografija permezz tar-raġġi X għal spezzjoni tad-difetti tri-dimensjonali;

2. Magni tal-ittestjar ultrasoniċi kkontrollati b’mod diġitali li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar tat-transmettituri jew tar-riċevituri huma koordinati u programmati simultanjament f’erba’ assi jew aktar sabiex jissegwew il-kontorni tri-dimensjonali tal-komponent taħt spezzjoni;

g. Magni għat-tqegħid tal-wajers, li l-movimenti tagħhom għall-pożizzjonament u tqegħid ta’ wajers jew folji huma koordinati u programmati f’żewġ assi jew aktar ta’ “servopożizzjonament primarju”, iddisinjati apposta għall-manifattura ta’ strutturi “kompożiti” ta’ korp tal-ajru jew ta’ “missili”.

Nota Teknika:

Għall-iskop ta’ 1B001, l-assi ta’ “servopożizzjonament primarju” jikkontrollaw, taħt id-direzzjoni ta’ programm tal-kompjuter, il-pożizzjoni tat-tagħmir tat-tarf (jiġifieri, ir-ras) fl-ispazju mqabbel mal-biċċa li qed tinħadem fl-orjentament u d-direzzjoni korretta biex jinkiseb il-proċess mixtieq.

1B002Tagħmir sabiex jipproduċi liegi tal-metall, trab ta’ liegi tal-metall jew materjali tal-liegi, iddisinjati apposta sabiex jevitaw il-kontaminazzjoni u ddisinjati apposta għall-użu f’wieħed mill-proċessi speċifikati f’1C002.c.2.

NB:   ARA WKOLL 1B102.

1B003Għodod, forom, forom imħaffrin jew muntaġġi, għal “formazzjoni superplastika” jew “irbit bid-diffużjoni” ta’ titanju, aluminju jew il-liegi tagħhom, iddisinjati apposta għall-manifattura ta’ xi wieħed minn dan li ġej:

a. Strutturi ta’ korp ta’ ajruplan jew tal-aerospazju;

b. Magni ta’ “inġenji tal-ajru” jew tal-aerospazju; jew

c. Komponenti ddisinjati apposta għall-istrutturi speċifikati f’1B003.a. jew għall-magni speċifikati f’1B003.b.

1B101Tagħmir, minbarra dak speċifikat f’1B001, għall-“produzzjoni” ta’ kompożiti strutturali kif ġej; u komponenti u aċċessorji ddisinjati apposta għalih:

NB:   ARA WKOLL 1B201.

Nota:   Komponenti u aċċessorji speċifikati f’1B101 inkluż forom imħaffrin, mandrini tat-torn, forom, muntaġġi u għodod għall-ippressar tal-preforma, ikkurar, ikkastjar, tgħaqqid bis-sħana jew irbit ta’ strutturi kompożiti, laminati u manifatturi tagħhom.

a. Magni għat-tkebbib tal-filament jew magni għat-tqegħid tal-fibri li l-movimenti tagħhom għat-tqegħid, it-tgeżwir u t-tkebbib ta’ fibri jistgħu jiġu koordinati u programmati fi tliet assi jew aktar, iddisinjati għall-manifattura ta’ strutturi jew laminati kompożiti minn materjali fibrużi jew filamentari, u kontrolli li jikkoordinaw u jipprogrammaw;

b. Magni ta’ tqegħid ta’ tejp li l-movimenti tagħhom għat-tqegħid jew il-pjazzament tat-tejp u l-folji jistgħu jiġu koordinati u programmati f’żewġ assi jew aktar, iddisinjati għall-manifattura ta’ strutturi kompożiti ta’ korp tal-ajruplan jew “missili”;

c. Tagħmir iddisinjat jew immodifikat għall-“produzzjoni” ta’ “materjali fibrużi jew filamentari” kif ġej:

1. Tagħmir għall-konverżjoni ta’ fibri polimeriċi (bħal poliakrilonitril, rejon jew polikarbosilan) inkluż tagħmir speċjali sabiex tissikka l-fibra waqt it-tisħin;

2. Tagħmir għad-depożizzjoni bil-fwar ta’ elementi jew komposti fuq sottostrati tal-filamenti msaħħna;

3. Tagħmir għall-estrużjoni bl-umdità ta’ ċeramika refrattarja (bħall-ossidu tal-aluminju);

d. Tagħmir iddisinjat jew modifikat għat-trattament speċjali tal-wiċċ tal-fibri jew għall-produzzjoni ta’ preimpregnati u preformati speċifikati fil-punt 9C110.

Nota:   1B101.d. jinkludi rombli, tagħmir għat-tiġbid, għall- kisi, għall-qtugħ u forom tal-qtugħ.

1B102“Tagħmir tal-produzzjoni” tat-trab tal-metall, minbarra dak speċifikat f’1B002, u komponenti kif ġej:

NB:   ARA WKOLL 1B115.b.

a. “Tagħmir tal-produzzjoni” tat-trab tal-metall li jista’ jintuża għall-“produzzjoni”, f’ambjent ikkontrollat, ta’ materjali sferiċi jew atomizzati speċifikati f’1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

b. Komponenti ddisinjati apposta għal “tagħmir tal-produzzjoni” speċifikat f’1B002 jew 1B102.a.

Nota:   1B102 jinkludi:

a.   Ġeneraturi tal-plażma (ġett forma ta’ arka ta’ frekwenza għolja) li jistgħu jintużaw sabiex jinkisbu trabijiet metalliċi atomizzati jew sferiċi bl-organizzazzjoni tal-proċess f’ambjent argon-ilma;

b.   Tagħmir ta’ elettrosplużjoni li jista’ jintuża sabiex jinkisbu trabijiet metalliċi atomizzati jew sferiċi bl-organizzazzjoni tal-proċess f’ambjent argon-ilma;

c.   Tagħmir li jista’ jintuża għall-“produzzjoni” ta’ trabijiet tal-aluminju sferiċi bil-polverizzazzjoni ta’ tidwiba f’ambjent inert (eż. nitroġenu).

1B115Tagħmir, minbarra dak speċifikat f’1B002 jew 1B102, għall-produzzjoni ta’ propellant u kostitwenti ta’ propellant, kif ġej, u komponenti ddisinjati apposta għalih:

a. “Tagħmir tal-produzzjoni” għall-“produzzjoni”, l-immaniġġar jew l-ittestjar għall-aċċettazzjoni ta’ propellanti likwidi jew kostitwenti ta’ propellanti speċifikati f’1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari;

b. “Tagħmir tal-produzzjoni” għall-“produzzjoni”, l-immaniġġar, it-taħlit, l-ikkurar, l-ikkastjar, l-ippressar, l-immaxinjar, l-estrużjoni jew l-ittestjar għall-aċċettazzjoni ta’ propellanti jew kostitwenti ta’ propellanti solidi speċifikati f’1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota:   1B115.b. ma jikkontrollax tagħmir għat-taħlit diskontinwu, kontinwu jew imtieħen ta’ enerġija bil-fluwidu. Għall-kontroll ta’ tagħmir għat-taħlit diskontinwu, kontinwu jew imtieħen ta’ enerġija bil-fluwidu ara 1B117, 1B118 u 1B119.

Nota 1:   Għal tagħmir iddisinjat apposta għall-produzzjoni ta’ merkanzija militari, ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota 2:   1B115 ma jikkontrollax tagħmir għall-“produzzjoni”, l-immaniġġar u l-ittestjar għall-aċċettazzjoni tal-karbur tal-boron.

1B116Żennuni ddisinjati apposta għall-produzzjoni ta’ materjali miksubin pirolitikament ifformati fuq forma, mandrin jew sottostrati oħra minn gassijiet prekursuri li jiddikomponu fil-firxa tat-temperatura 1 573 K (1 300 °C) sa 3 173 K (2 900 °C) fi pressjonijiet ta’ 130 Pa sa 20 kPa.

1B117Tagħmir għat-taħlit diskontinwu li għandu tagħmir għat-taħlit taħt vakwu fil-firxa ta’ żero sa 13,326 kPa u b’kapaċità ta’ kontroll tat-temperatura tal-kamra tat-taħlit u li għandu dawn li ġejjin kollha, u komponenti ddisinjati apposta għalih:

a. Kapaċità volumetrika totali ta’ 110 litri jew aktar; u

b. Mill-inqas wieħed mix-xaftijiet għat-taħlit/impastar immuntat lil hinn miċ-ċentru.

1B118Tagħmir għat-taħlit kontinwu li għandu tagħmir għat-taħlit taħt vakwu fil-firxa ta’ żero sa 13,326 kPa u b’kapaċità ta’ kontroll tat-temperatura tal-kamra tat-taħlit u li għandu xi wieħed minn dan li ġej, u komponenti ddisinjati apposta għalih:

a. Żewġ xaftijiet jew aktar għat-taħlit/impastar; jew

b. Xaft li jdur uniku li joxxilla u li għandu pinnijiet/snien tal-impastar fuq ix-xaft kif ukoll fil-ġewwieni tal-ħitan tal-kamra tat-taħlit.

1B119Imtieħen tal-enerġija bil-fluwidu li jistgħu jintużaw sabiex għat-tifrik jew it-tħin tas-sustanzi speċifikati f’1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, u komponenti ddisinjati apposta għalihom.

1B201Magni għat-tkebbib ta’ filament, minbarra dawk speċifikati f’1B001 jew 1B101, u tagħmir relatat, kif ġej:

a. Magni għat-tkebbib ta’ filament li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Għandhom movimenti għall-ippożizzjonar, it-tgeżwir, u t-tkebbib ta’ fibri koordinati u programmati f’żewġ assi jew aktar;

2. Iddisinjati apposta sabiex jiffabbrikaw strutturi jew laminati kompożiti minn “materjali fibrużi jew filamentari”; u

3. Kapaċi jkebbu rotors ċilindriċi ta’ dijametru bejn 75 u 400 mm u tulijiet ta’ 600 mm jew ikbar;

b. Kontrolli li jikkoordinaw u jipprogrammaw għall-magni tat-tkebbib tal-filamenti speċifikati f’1B201.a.;

c. Mandrini ta’ preċiżjoni għall-magni tat-tkebbib tal-filamenti speċifikati f’1B201.a.

1B225Ċelluli elettrolitiċi għall-produzzjoni tal-fluworu b’kapaċità ta’ produzzjoni ikbar minn 250 g ta’ fluworu fis-siegħa.

1B226Separaturi elettromanjetiċi tal-iżotopi ddisinjati għal, jew mgħammra bi, sorsi joniċi singoli jew multipli li kapaċi jipprovdu kurrent totali ta’ raġġ joniku ta’ 50 mA jew ogħla.

Nota:   1B226 jinkludi separaturi:

a.   Li kapaċi jarrikkixxu iżotopi stabbli;

b.   Bis-sorsi joniċi u l-kolletturi t-tnejn fil-kamp manjetiku u dawk il-konfigurazzjonijiet fejn huma barra mill-kamp manjetiku.

1B227Konvertituri tas-sintesi tal-ammonja jew unitajiet tas-sintesi tal-ammonja, fejn il-gass tas-sintesi (nitroġenu u idroġenu) jinġibed minn kolonna ta’ skambju ta’ pressjoni għolja ammonja/idroġenu u l-ammonja sintetizzata hija rritornata ġewwa l-kolonna msemmija.

1B228Kolonni ta’ distillazzjoni krijoġeniċi tal-idroġenu li għandhom il-karatterisitiċi kollha li ġejjin:

a. Iddisinjati sabiex jaħdmu b’temperaturi interni ta’ 35 K (– 238 °C) jew inqas;

b. Iddisinjati sabiex jaħdmu bi pressjoni interna ta’ 0,5 sa 5 MPa;

c. Magħmula jew minn:

1. Azzar inossidabbli tas-serje 300 b’kontenut baxx ta’ kubrit u bin-numru tal-qies tal-frak awstenitiku ASTM (jew standard ekwivalenti) ta’ 5 jew ikbar; jew

2. Materjali ekwivalenti li huma krijoġeniċi kif ukoll kompatibbli mal-H2; u

d. B’dijametri interni ta’ 1 m jew ikbar u tulijiet effettivi ta’ 5 m jew ikbar.

1B229Kolonni bi pjanċi għall-iskambju ilma-sulfid tal-idroġenu u “kuntatturi interni”, kif ġej:

NB:   Għal kolonni li huma ddisinjati apposta jew ippreparati għall-produzzjoni ta’ ilma tqil ara 0B004.

a. Kolonni bi pjanċi għall-iskambju ilma-sulfid tal-idroġenu, li għandhom il-karatterisitiċi kollha li ġejjin:

1. Jistgħu jaħdmu fi pressjonijiet ta’ 2 MPa jew iktar;

2. Magħmula minn azzar bil-karbonju bin-numru qies tal-frak awstenitiku ASTM (jew standard ekwivalenti) ta’ 5 jew ikbar; u

3. B’dijametru ta’ 1,8 m jew ikbar;

b. “Kuntatturi interni” għal kolonni bi pjanċi għall-iskambju ilma-sulfid tal-idroġenu speċifikati f’1B229.a.

Nota Teknika:

“Kuntatturi interni” tal-kolonni huma pjanċi segmentati li għandhom dijametru mmuntat effettiv ta’ 1,8 m jew ikbar, huma ddisinjati sabiex jiffaċilitaw il-kuntattar kontrokurrenti u magħmulin minn azzar inossidabbli b’kontenut ta’ karbonju ta’ 0,03 % jew inqas. Dawn jistgħu jkunu pjanċi li jgħarblu, pjanċi bil-valvi, pjanċi bil-kapep għall-bżieżaq, jew pjanċi turbogradilja.

1B230Pompi kapaċi jiċċirkulaw soluzzjonijiet ta’ katalizzatur ta’ amidju tal-potassju konċentrati jew dilwiti f’ammonja likwida (KNH2/NH3), li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Mitbuqin (jiġifieri ssiġillati ermetikament);

b. Kapaċità ikbar minn 8,5 m3/h; u

c. Waħda mill-karatteristċi li ġejjin:

1. Għal soluzzjonijiet ta’ amidju tal-potassju konċentrati (1 % jew iktar), pressjoni ta’ tħaddim ta’ 1,5 sa 60 MPa; jew

2. Għal soluzzjonijiet ta’ amidju tal-potassju dilwiti (inqas minn 1 %), pressjoni ta’ tħaddim ta’ 20 sa 60 MPa.

1B231Faċilitajiet jew impjanti tat-tritju, u t-tagħmir għalihom, kif ġej:

a. Faċilitajiet jew impjanti għall-produzzjoni, l-irkupru, l-estrazzjoni, il-konċentrazzjoni, jew l-immaniġġar tat-tritju;

b. Tagħmir għal faċilitajiet jew impjanti tat-tritju, kif ġej:

1. Unitajiet ta’ refriġerazzjoni bl-idroġenu jew bl-elju li kapaċi jkessħu sa 23 K (– 250 °C) jew inqas, b’kapaċità tat-tneħħija tas-sħana ogħla minn 150 W;

2. Sistemi ta’ ħażna jew ta’ purifikazzjoni tal-iżotopi tal-idroġenu bl-użu ta’ idruri metalliċi bħala l-mezz tal-ħażna jew tal-purifikazzjoni.

1B232Turbini ta’ espansjoni jew settijiet ta’ turbina ta’ espansjoni-kompressur li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. Iddisinjati sabiex jaħdmu b’temperatura tal-ħruġ ta’ 35 K (– 238 °C) jew inqas; u

b. Iddisinjati għal fluss ta’ gass idroġenu ta’ 1 000 kg/h jew ikbar.

1B233Faċilitajiet jew impjanti għas-separazzjoni tal-iżotopi tal-litju, u t-tagħmir għalihom, kif ġej:

a. Faċilitajiet jew impjanti għas-separazzjoni tal-iżotopi tal-litju;

b. Tagħmir għas-separazzjoni tal-iżotopi tal-litju, kif ġej:

1. Kolonni ta’ skambju likwidu-likwidu ppakkjati ddisinjati apposta għall-amalgami tal-litju;

2. Pompi għal merkurju jew amalgama tal-litju;

3. Ċelluli tal-elettroliżi għal amalgama tal-litju;

4. Evaporaturi għal soluzzjoni konċentrata ta’ idrossidu tal-litju.

1CMaterjali

Nota Teknika:

Metalli u liegi:

Dment li ma ssir ebda dispożizzjoni għall-kuntrarju, il-kliem “metalli” u “liegi” f’1C001 sa 1C012 ikopru forom grezzi u semi-fabbrikati, kif ġej:

Forom grezzi:

Anodi, blalen, żbarri (inkluż żbarri intaljati u żbarri tal-wajer), billetti, blokok, watet, brikketti, tjun, katodi, kristalli, kubi, dadi, frak, granuli, ingotti, bċejjeċ, gerbub, mases tawwalin, trab, rondelli, balal, ċangaturi, biċċiet tondi, sponża, stikek;

Forom semi-fabbrikati (sew jekk miksija, ibbanjati, imtaqqbin jew ippanċjati u sew jekk le):

a.   Materjali tal-ferrobattut jew maħdumin fabbrikati permezz ta’ rrumblar, ġbid, estrużjoni, forġa, estrużjoni b’impatt, ippressar, trammil, atomizzazzjoni u tħin, jiġifieri: angoli, kanali, ċrieki, diski, trab, laqx, fuljetti u folji, metall mikwi, pjanċi, trab, metall ippressat u stampjat, żigarelli, ċrieki, vireg (inklużi vireg issaldjati, vireg tal-wajer, u vireg irrumblati), sezzjonijiet, forom, folji, żigarelli, pajpijiet u tubi (inkluż tondi, kwadri u vojti), wajer imġebbed jew bl-estrużjoni;

b.   Materjal ikkastjat prodott b’ikkastjar ġo ramel, forma, metall, ġips jew tipi ta’ forom oħra, inkluż ikkastjar bi pressjoni għolja, forom magħqudin bis-sħana, u forom magħmula bil-metallurġija tat-trab.

L-għan tal-kontroll m’għandux jintilef bl-esportazzjoni ta’ forom mhux elenkati allegatament prodotti lesti iżda li jirrappreżentaw fir-realtà forom grezzi jew forom semi-fabbrikati.

1C001Materjali ddisinjati apposta għal użu bħala assorbituri ta’ mewġ elettromanjetiku, jew polimeri intrinsikament konduttivi, kif ġej:

NB:   ARA WKOLL 1C101.

a. Materjali sabiex jassorbu frekwenzi li jeċċedu 2 × 108 Hz iżda inqas minn 3 × 1012 Hz;

Nota 1:   1C001.a. ma jikkontrollax:

a.   Assorbituri forma ta’ xagħar, magħmula minn fibri naturali jew sintetiċi, miżjudin b’materjal nonmanjetiku sabiex jipprovdi l-assorbiment;

b.   Assorbituri li m’għandhom ebda telf manjetiku u bil-wiċċ inċidenti ta’ forma mhux ċatta, inkluż piramidi, konijiet, priżmi u wċuħ spiraliformi;

c.   Assorbituri ċatti, li għandhom dan kollu li ġej:

1.   Magħmula minn xi wieħed minn dan li ġej:

a.   Materjali tal-fowm plastiku (flessibli jew mhux flessibli) miżjudin bil-karbonju, jew materjali organiċi, inklużi rabbata, li jipprovdu aktar minn 5 % eku kkomparat mal-metall fuq faxxa ta’ frekwenzi li tiskorri ± 15 % tal-frekwenza ċentrali tal-enerġija inċidentali, u mhux kapaċi jirreżistu temperaturi ogħla minn 450 K (177 °C); jew

b.   Materjali taċ-ċeramika li jipprovdu aktar minn 20 % eku kkomparat mal-metall f’faxxa tal-frekwenzi li teċċedi ± 15 % tal-frekwenza ċentrali tal-enerġija inċidentali, u mhux kapaċi jirreżistu temperaturi ogħla minn 800 K (527 °C);

Nota Teknika:

Kampjuni għall-ittestjar tal-assorbiment għal 1C001.a. Nota: 1.c.1. għandu jkunu kwadru b’tal-inqas 5 tulijiet ta’ mewġ tal-frekwenza ċentrali fuq naħa u pożizzjonati fil-kamp imbiegħed tal-element radjanti.

2.   Reżistenza għat-tensjoni inqas minn 7 × 106 N/m2; u

3.   Reżistenza għall-kompressjoni inqas minn 14 × 106 N/m2;

d.   Assorbituri ċatti magħmulin minn ferrite sinterizzata, li għandhom dan kollu li ġej:

1.   Gravità speċifika ogħla minn 4,4; u

2.   Temperatura operattiva massima ta’ 548 K (275 °C).

Nota 2:   Xejn min-Nota 1 għal1C001.a. ma jirrilaxxa materjali manjetiċi sabiex jipprovdu assorbiment meta jkunu jinsabu fiż-żebgħa.

b. Materjali sabiex jassorbu frekwenzi li jeċċedu 1,5 × 1014 Hz iżda inqas minn 3,7 × 1014 Hz u mhux trasparenti għad-dawl viżibbli;

c. Materjali polimeriċi intrinsikament konduttivi b’ “konduttività elettrika tal-volum” ogħla minn 10 000 S/m (Siemens kull metru) jew “reżistività tal-wiċċ” ta’ inqas minn 100 ohm/kwadrat, ibbażati fuq xi wieħed mill-polimeri li ġejjin:

1. Polianilin;

2. Polipirrol;

3. Politijofen;

4. Polifenilen-vinilen; jew

5. Politijenilen-vinilen.

Nota Teknika:

“Konduttività elettrika tal-volum” u “reżistività tal-wiċċ” għandhom jiġu determinati bl-użu ta’ ASTM D-257 jew ekwivalenti nazzjonali.

1C002Liegi tal-metall, trab tal-liegi tal-metall jew materjali tal-liegi, kif ġej:

NB:   ARA WKOLL 1C202.

Nota:   1C002 ma jikkontrollax liegi tal-metall, trab tal-liegi tal-metall u materjali tal-liegi għas-sottostrati tal-kisi.

Noti Tekniċi:

1.   Il-liegi tal-metall f’1C002 huma dawk li jkollhom persentaġġ ogħla bil-piż tal-metall imsemmi minn kwalunkwe element ieħor.

2.   Il-“ħajja sa ma jinqasam” bl-isforz għandha titkejjel skont l-Istandard ASTM E-139 jew normi nazzjonali ekwivalenti.

3.   Ir-“reżistenza għall-għaja oligoċiklika” għandha titkejjel skont l-Istandard ASTM E-606 “Prattika Rakkomandata għall-Ittestjar tar-Reżistenza għall-Għaja Oligoċiklika b’Amplitudni Kostanti” jew normi ekwivalenti nazzjonali. L-ittestjar għandu jkun assjali bi proporzjon ta’ stress medju ugwali għal 1 u fattur ta’ konċentrazzjoni ta’ stress (Kt) ugwali għal 1. L-istress medju hu definit bħala l-istress massimu li jitnaqqaslu l-istress minimu diviż bl-istress massimu.

a. Aluminidi, kif ġej:

1. Aluminidi tan-nikil li jkollhom minimu ta’ 15 % bil-piż ta’ aluminju, massimu ta’ 38 % bil-piż ta’ aluminju u tal-inqas element ieħor li jifforma liega;

2. Aluminidi tat-titanju li jkollhom 10 % bil-piż jew aktar ta’ aluminju u tal-inqas element ieħor li jifforma liega;

b. Liegi tal-metall, kif ġej, magħmulin minn trab jew materjal partikulat speċifikat f’1C002.c.:

1. Liegi tan-nikil li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. “Ħajja sa ma jinqasmu bl-istress” ta’ 10 000 siegħa jew itwal f’923 K (650 °C) bi stress ta’ 676 MPa; jew

b. “Reżistenza għall-għaja oligoċiklika” ta’ 10 000 ċiklu jew aktar fi 823 K (550 °C) bi stress massimu ta’ 1 095 MPa;

2. Liegi tan-nijobju li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. “Ħajja sa ma jinqasmu bl-istress” ta’ 10 000 siegħa jew itwal f’1 073 K (800 °C) bi stress ta’ 400 MPa; jew

b. “Reżistenza għall-għaja oligoċiklika” ta’ 10 000 ċiklu jew aktar f’973 K (700 °C) bi stress massimu ta’ 700 MPa;

3. Liegi tat-titanju li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. “Ħajja sa ma jinqasmu bl-istress” ta’ 10 000 siegħa jew itwal f’723 K (450 °C) bi stress ta’ 200 MPa; jew

b. “Reżistenza għall-għaja oligoċiklika” ta’ 10 000 ċiklu jew aktar f’723 K (450 °C) bi stress massimu ta’ 400 MPa;

4. Liegi tal-aluminju li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Reżistenza għat-tensjoni ta’ 240 MPa jew aktar f’473 K (200 °C); jew

b. Reżistenza għat-tensjoni ta’ 415 MPa jew aktar f’temperatura ta’ 298 K (25 °C);

5. Liegi tal-manjesju li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Reżistenza għat-tensjoni ta’ 345 MPa jew aktar; u

b. Rata ta’ korrużjoni ta’ inqas minn 1 mm/sena f’soluzzjoni fl-ilma ta’ 3 % ta’ klorur tas-sodju mkejla skont l-istandard ASTM G-31 jew ekwivalenti nazzjonali;

c. Trab jew materjal partikulat ta’ liega tal-metall, li għandu dan kollu li ġej:

1. Magħmul minn xi wieħed mis-sistemi ta’ kompożizzjoni li ġejjin:

Nota Teknika:

X f’dawn li ġejjin tfisser element wieħed tal-liegi jew aktar.

a. Liegi tan-nikil (Ni-Al-X, Ni-X-Al) ikkwalifikati għal partijiet jew komponenti ta’ magni b’turbina, jiġifieri b’inqas minn 3 partiċelli nonmetalliċi (imdaħħlin waqt il-proċess ta’ manifattura) ikbar minn 100 μm f’109 partiċella tal-liega;

b. Liegi tan-nijobju (Nb-Al-X jew Nb-X-Al, Nb-Si-X jew Nb-X-Si, Nb-Ti-X jew Nb-X-Ti);

c. Liegi tat-titanju (Ti-Al-X jew Ti-X-Al);

d. Liegi tal-aluminju (Al-Mg-X jew Al-X-Mg, Al-Zn-X jew Al-X-Zn, Al-Fe-X jewAl-X-Fe); jew

e. Liegi tal-manjesju (Mg-Al-X jew Mg-X-Al);

2. Magħmul f’ambjent ikkontrollat b’xi wieħed minn dawn il-proċessi li ġejjin:

a. “Atomizzazzjoni f’vakwu”;

b. “Atomizzazzjoni bil-gass”;

c. “Atomizzazzjoni ċentrifugali”;

d. “Tkessiħ rapidu”;

e. “Tempra rapida” u “tifrik”;

f. “Estrazzjoni mit-tidwib” u “tifrik”; jew

g. “Liega mekkanika”; u

3. Kapaċi jifforma materjali speċifikati f’1C002.a. jew 1C002.b.

d. Materjali lligati li għandhom dan kollu li ġej:

1. Magħmulin minn xi waħda mis-sistemi ta’ kompożizzjoni speċifikati f’1C002.c.1.;

2. Fil-forma ta’ biċċiet żgħar, żigarelli jew vireg irqaq mhux mitħunin; u

3. Prodotti f’ambjent ikkontrollat minn xi wieħed minn dan li ġej:

a. “Tkessiħ rapidu”;

b. “Tempra rapida”; jew

c. “Estrazzjoni mit-tidwib”.

1C003Metalli manjetiċi, ta’ kull tip u ta’ kwalunkwe forma, li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Permeabilità relattiva inizjali ta’ 120 000 jew aktar u ħxuna ta’ 0,05 mm jew inqas;

Nota Teknika:

Il-kejl tal-permeabilità relattiva inizjali għandu jsir fuq materjali kompletament ittemprati.

b. Liegi manjetostrittivi li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1. Manjetostrizzjoni ta’ saturazzjoni ta’ aktar minn 5 × 10–4; jew

2. Fattur tal-akkoppjar manjetomekkaniku (k) ta’ aktar minn 0,8; jew

c. Strippi ta’ liegi amorfi jew “nanokristallini”, li għandhom dan kollu li ġej:

1. Kompożizzjoni li għandha minimu ta’ 75 % bil-piż ta’ ħadid, kobalt jew nikil;

2. Induzzjoni manjetika ta’ saturazzjoni (Bs) ta’ 1,6 T jew aktar; u

3. Xi wieħed minn dan li ġej:

a. Ħxuna tal-istrippa ta’ 0,02 mm jew inqas; jew

b. Reżistività elettrika ta’ 2 × 10–4 ohm cm jew aktar.

Nota Teknika:

Materjali “nanokristallini” f’1C003.c. huma dawk il-materjali li għandhom daqs ta’ farka ta’ kristall ta’ 50 nm jew inqas, kif determinati bid-diffrazzjoni bir-raġġi-X.

1C004Liegi tal-uranju titanju jew liegi tat-tungstenu b’ “matriċi” bbażati fuq ħadid, nikil jew ram, li għandhom dan kollu li ġej:

a. Densità ogħla minn 17,5 g/cm3;

b. Limitu elastiku ogħla minn 880 MPa;

c. Limitu tar-reżistenza għat-tensjoni ogħla minn 1 270 MPa; u

d. Allungament ogħla minn 8 %.

1C005“Kondutturi”“kompożiti”“superkonduttivi” f’tulijiet ogħla minn 100 m jew b’massa ikbar minn 100 g, kif ġej:

a. Kondutturi “kompożiti”“superkonduttivi” li fihom “filament” tan-nijobju-titanju wieħed jew aktar, li għandhom it-tnejn li ġejjin:

1. Integrati f’ “matriċi” li m’hix “matriċi” mħallta tar-ram jew ibbażata fuq ir-ram; u

2. Għandhom erja tas-sezzjoni trasversali iżgħar minn 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm fid-dijametru għal “filamenti” ċirkulari);

b. “Kondutturi”“kompożiti”“superkonduttivi” li jikkonsistu f’“filament”“superkonduttiv” wieħed jew aktar li m’hux nijobju-titanju, li għandhom dan kollu li ġej:

1. “Temperatura kritika” b’induzzjoni manjetika żero ogħla minn 9,85 K (– 263,31 °C); u

2. Jibqgħu fl-istat “superkonduttiv” f’temperatura ta’ 4,2 K (– 268,96 °C) meta jkunu esposti għal kamp manjetiku orjentat fi kwalunkwe direzzjoni perpendikulari għall-assi lonġitudinali tal-konduttur u li jikkorrispondi għal induzzjoni manjetika ta’ 12 T b’densità kritika ta’ kurrent ogħla minn 1 750 A/mm2 fuq is-sezzjoni trasversali totali tal-konduttur;

c. “Kondutturi”“kompożiti”“superkonduttivi” li jikkonsistu f’“filament”“superkonduttiv” wieħed jew aktar li jibqgħu “superkonduttivi” f’aktar minn 115 K (– 158,16 °C).

Nota Teknika:

Għall-iskop ta’ 1C005, il-“filamenti” jistgħu jkunu f’forma ta’ wajer, ċilindru, pellikola, tejp jew żigarella.

1C006Fluwidi u materjali lubrikanti, kif ġej:

a. Fluwidi idrawliċi li, bħala ingredjenti prinċipali tagħhom, ikollhom xi wieħed minn dan li ġej:

1. “Żjut silaidrakarburi” sintetiċi, li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

Nota Teknika:

Għall-iskop ta’ 1C006.a.1., “żjut silaidrakarburi” fihom esklużivament silikon, idroġenu u karbonju.

a. “Punt ta’ infjammabbiltà” ogħla minn 477 K (204 °C);

b. “Punt fejn jitferrgħu” ta’ 239 K (– 34 °C) jew inqas;

c. “Indiċi ta’ viskożità” ta’ 75 jew iktar; u

d. “Stabbiltà termika” f’616 K (343 °C); jew

2. “Klorofluworkarburi” li għandhom dan kollu li ġej:

Nota Teknika:

Għall-iskop ta’ 1C006.a.2., “klorofluworkarburi” fihom esklużivament karbonju, fluworu u klorin.

a. Ebda “punt ta’ infjammabbiltà”;

b. “Temperatura fejn jieħdu n-nar” ogħla minn 977 K (704 °C);

c. “Punt fejn jitferrgħu” ta’ 219 K (– 54 °C) jew inqas;

d. “Indiċi ta’ viskożità” ta’ 80 jew iktar; u

e. Punt fejn jagħlu ta’ 473 K (200 °C) jew ogħla;

b. Materjali lubrikanti li bħala l-ingredjenti prinċipali tagħhom fihom xi wieħed minn dan li ġej:

1. Fenilen jew eteri jew tioeteri ta’ alkilfenilen, jew it-taħlitiet tagħhom, li jkollhom fihom aktar minn żewġ funzjonijiet ta’ etere jew tioetere jew taħlitiet tagħhom; jew

2. Fluwidi tas-silikon fluworuat b’viskożità kinematika ta’ inqas minn 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) imkejla f’temperatura ta’ 298 K (25 °C);

c. Fluwidi li jtaffu l-iskossi jew ta’ flottazzjoni li għandhom dan kollu li ġej:

1. Purezza li teċċedi 99,8 %;

2. Fihom inqas minn 25 partiċella ta’ 200 μm jew ikbar fil-qies għal kull 100 ml; u

3. Magħmulin minn tal-inqas 85 % ta’ xi wieħed minn dan li ġej:

a. Dibromotetrafluworoetan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. Poliklorotrifluworoetilen (modifiki taż-żejt u tax-xama’ biss); jew

c. Polibromotrifluworoetilen;

d. Fluwidi fluworokarburi li jkessħu għall-elettronika li għandhom dan kollu li ġej:

1. 85 % bil-piż jew aktar ta’ xi wieħed minn dan li ġej, jew taħlitiet tagħhom:

a. Forom monomeriċi ta’ perfluworopolialkiletere-trijażini jew perfluworoalifatiċi-eteri;

b. Perfluworoalkilamini;

c. Perfluworoċikloalkani; jew

d. Perfluworoalkani;

2. Densità f’temperatura ta’ 298 K (25 °C) ta’ 1,5 g/ml jew aktar;

3. Fi stat likwidu f’temperatura ta’ 273 K (0 °C); u

4. 60 % bil-piż jew aktar ta’ fluworu.

Nota Teknika:

Għall-iskop ta’ 1C006:

1.   Il-“punt ta’ infjammabbiltà” jiġi determinat bl-użu tal-Metodu Cleveland Open Cup deskritt f’ASTM D-92 jew ekwivalenti nazzjonali;

2.   Il-“punt fejn jitferra” jiġi determinat bl-użu tal-metodu deskritt f’ASTM D-97 jew ekwivalenti nazzjonali;

3.   L-“indiċi tal-viskożità” jiġi determinat bl-użu tal-metodu deskritt f’ASTM D-2270 jew ekwivalenti nazzjonali;

4.   L-“istabbilità termika” tiġi determinata bil-proċedura tal-ittestjar li ġejja jew ekwivalenti nazzjonali:

Għoxrin ml ta’ fluwidu li qed jiġi ttestjat jitqiegħed f’kamra ta’ 46 ml tal-azzar inossidabbli tat-tip 317 li fiha ballun tal-azzar tal-għodda M-10 b’dijametru (nominali) ta’ 12,5 mm, ballun tal-istess daqs tal-azzar 52100 u ieħor tal-bronż navali (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn);

Il-kamra titnaddaf bin-nitroġenu, tiġi ssiġillata fi pressjoni atmosferika u t-temperatura tittella’ sa 644 ± 6 K (371 ± 6 °C) u tinżamm hekk għal sitt sigħat;

Il-kampjun ikun ikkunsidrat bħala termalment stabbli jekk, fi tmiem il-proċedura ta’ hawn fuq, ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

a.   It-telf fil-piż ta’ kull ballun huwa inqas minn 10 mg/mm2 tal-wiċċ tal-ballun;

b.   Il-bidla fil-viskożità oriġinali kif determinata fi 311 K (38 °C) hija inqas minn 25 %; u

c.   L-indiċi ta’ aċidità jew bażiċità totali huwa inqas minn 0,40;

5.   It-“temperatura fejn jieħu n-nar” tiġi determinata bl-użu tal-metodu deskritt f’ASTM E-659 jew ekwivalenti nazzjonali.

1C007Materjali ta’ bażi ċeramika, materjali taċ-ċeramika mhux “kompożiti”, materjali “kompożiti” tal-“matriċi” taċ-ċeramika u materjali prekursuri, kif ġej:

NB:   ARA WKOLL 1C107.

a. Materjali tal-bażi ta’ boruri kumplessi jew singoli tat-titanju, li jkollhom impuritajiet metalliċi totali, esklużi żidiet intenzjonali, ta’ inqas minn 5 000 ppm, qies ta’ partiċella medja daqs jew inqas minn 5 μm u mhux iktar minn 10 % tal-partiċelli ikbar minn 10 μm;

b. Materjali taċ-ċeramika mhux “kompożiti” fil-forma grezzi jew semi-fabbrikati, magħmula minn boruri tat-titanju b’densità ta’ 98 % jew aktar tad-densità teoretika;

Nota:   1C007.b. ma jikkontrollax abrażivi.

c. Materjali “kompożiti” ċeramika-ċeramika b’ “matriċi” ta’ ħġieġ jew ossidu u rinfurzati b’fibri li għandhom dan kollu li ġej:

1. Magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; jew

d. Si-O-N; u

2. Għandhom “reżistenza għat-tensjoni speċifika” ogħla minn 12,7 × 103 m;

d. Materjali “kompożiti” ċeramika-ċeramika, b’fażi metallika kontinwa jew mingħajrha, li jinkorporaw partiċelli, fibri tal-kristall jew fibri, fejn il-“matriċi” hi ffurmata minn karburi jew nitridi ta’ silikon, żirkonju jew boron;

e. Materjali prekursuri (jiġifieri materjali polimeriċi jew metallo-organiċi għal użu speċjali) sabiex tkun prodotta kwalunkwe fażi jew fażijiet tal-materjali speċifikati f’1C007.c., kif ġej:

1. Polidijorganosilani (għall-produzzjoni tal-karbur tas-silikon);

2. Polisilażani (għall-produzzjoni tan-nitrid tas-silikon);

3. Polikarbosilażani (għall-produzzjoni ta’ ċeramika b’komponenti ta’ silikon, karbonju u nitroġenu);

f. Materjali “kompożiti” ċeramika-ċeramika b’ “matriċi” ta’ ħġieġ jew ossidu rinfurzata b’fibri kontinwi minn xi waħda mis-sistemi li ġejjin:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); jew

2. Si-C-N.

Nota:   1C007.f. ma jikkontrollax “kompożiti” li jkollhom fibri minn dawn is-sistemi b’reżistenza għat-tensjoni tal-fibra ta’ inqas minn 700 MPa f’temperatura ta’ 1 273 K (1 000°C) jew b’reżistenza għat-tensjoni qabel il-qsim tal-fibra ta’ aktar minn 1 % pressjoni tal-qsim b’tagħbija ta’100 MPa u 1 273 K (1 000 °C) għal100 siegħa.

1C008Sustanzi polimeriċi nonfluworuati kif ġej:

a. Imidi, kif ġej:

1. Bismaleimidi;

2. Poliamidi-imidi aromatiċi (PAI) li għandhom “temperatura tat-transizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” li teċċedi 563 K (290 °C);

3. Polimidi aromatiċi;

4. Polieterimidi aromatiċi b’temperatura ta’ transizzjoni tal-ħġieġ (Tg) ogħla minn 513 K (240 °C).

Nota:   1C008.a. jikkontrolla sustanzi f’forma likwida jew solida “fużibbli”, inkluża reżina, trab, boċċi żgħar, pellikola, folja, tejp jew żigarella.

NB   Għal poliimidi aromatiċi mhux “fużibbli” fil-forma ta’ pellikoli, folji, tejp jew żigarelli, ara 1A003.

b. Kopolimeri kristalli likwidi termoplastiċi li għandhom temperatura ta’ distorsjoni bis-sħana ogħla minn 523 K (250 °C) imkejla skont ISO 75-2 (2004), metodu A, jew ekwivalenti nazzjonali, b’tagħbija ta’ 1,80 N/mm2 u magħmula minn:

1. Xi wieħed mill-komposti li ġejjin:

a. Fenilin, bifenilin jew naftalin; jew

b. Fenilin, bifenilin jew naftalin bil-metil, butil-terzjarju jew fenil sostitwit; u

2. Xi wieħed mill-aċidi li ġejjin:

a. Aċidu tereftaliku (CAS 100-21-0);

b. Aċidu 6-idrossi-2 naftojku (CAS 16712-64-4); jew

c. Aċidu 4-idrossibenżojku (CAS 99-96-7);

c. Mhux użat;

d. Ketoni poliarilini;

e. Sulfidi tal-poliarilin, fejn il-grupp arilin huwa bifenilin, trifenilin jew kombinazzjonijiet tagħhom;

f. Polibifenilenetersulfun b’“temperatura tat-transizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” ogħla minn 513 K (240 °C).

Nota Teknika:

It-“temperatura tat-transizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” għal materjali ta’ 1C008 hija determinata bl-użu tal-metodu deskritt f’ISO 11357-2 (1999) jew ekwivalenti nazzjonali. Barra minn hekk, għal materjali 1C008.a.2., it-“temperatura tat-transizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” hija determinata fuq kampjun ta’ test tal-PAI li jkun ġie inizjalment ikkurat b’temperatura minima ta’ 310 °C għal minimu ta’ 15-il minuta.

1C009Komposti fluworuati mhux ipproċessati kif ġej:

a. Kopolimeri ta’ fluworur tal-vinilidin li għandhom 75 % jew aktar ta’ struttura kristallina beta mingħajr tiġbid;

b. Polimidi fluworuati li fihom 10 % bil-piż jew aktar ta’ fluworu kkombinat;

c. Elastomeri tal-fosfażin fluworuat li fihom ta’ 30 % bil-piż jew aktar ta’ fluworu ikkombinat.

1C010“Materjali fibrużi jew filamentari”, kif ġej:

NB:   ARA WKOLL 1C210 U 9C110.

a. “Materjali fibrużi jew filamentari” organiċi, li għandhom it-tnejn li ġejjin:

1. “Modulu speċifiku” ogħla minn 12,7 × 106 m; u

2. “Reżistenza għat-tensjoni speċifika” ogħla minn 23,5 × 104 m;

Nota:   1C010.a. ma jikkontrollax il-polietilin.

b. “Materjali fibrużi jew filamentari”, tal-karbonju, li għandhom it-tnejn li ġejjin:

1. “Modulu speċifiku” ogħla minn 14,65 × 106 m; u

2. “Reżistenza għat-tensjoni speċifika” ogħla minn 26,82 × 104 m;

Nota:   1C010.b. ma jikkontrollax:

a.   “Materjali fibrużi jew filamentari” għat-tiswija ta’ strutturi jew laminati ta’ “inġenji tal-ajru ċivili”, li għandhom dan kollu li ġej:

1.   Erja mhux iktar minn 1 m2;

2.   Tul mhux iktar minn 2,5 m; u

3.   Wisa’ mhux iktar minn 15 mm.

b.   “Materjali fibrużi jew filamentari” ta’ karbonju mqatta’ jew mitħun mekkanikament b’tul ta’ 25,0 mm jew inqas.

Nota Teknika:

Karatteristiċi għal materjali deskritti f’1C010.b. għandhom jiġu determinati bl-użu ta’ metodi rakkomandati mis-SACMA, SRM 12 sa 17, ISO 10618 (2004) 10.2.1 Metodu A jew ittestjar ekwivalenti nazzjonali għall-wajers u bbażati fuq medja tal-lott.

c. “Materjali fibrużi jew filamentari” inorganiċi, li għandhom it-tnejn li ġejjin:

1. “Modulu speċifiku” ta’ aktar minn 2,54 × 106 m; u

2. Punt ta’ tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni ta’ aktar minn 1 922 K (1 649 °C) f’ambjent inert;

Nota:   1C010.c. ma jikkontrollax:

a.   Fibri tal-ossidu tal-aluminju polikristallin, multifażi, diskontinwu fil-forma ta’ fibri mqattgħin jew ta’ pjastri każwali, li fihom piż ta’ 3 % jew aktar ta’ silika, bi “modulu speċifiku” ta’ inqas minn 10 × 106 m;

b.   Fibri tal-molibdenu u tal-liegi tal-molibdenu;

c.   Fibri tal-boron;

d.   Fibri ta’ ċeramiki diskontinwi b’punt ta’ tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni aktar baxx minn 2 043 K (1 770°C) f’ambjent inert.

d. “Materjali fibrużi jew filamentari”, li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1. Magħmula minn xi wieħed minn dan li ġej:

a. Polieterimidi speċifikati f’1C008.a.; jew

b. Materjali speċifikati f’1C008.b. sa 1C008.f.; jew

2. Magħmula mill-materjali speċifikati f’1C010.d.1.a. jew 1C010.d.1.b. u “mħallta” ma’ fibri oħrajn speċifikati f’1C010.a., 1C010.b. jew 1C010.c.;

e. “Materjali fibrużi jew filamentari” impregnati kompletament jew parzjalment bir-reżina jew biż-żift (preimpregnati), “materjali fibrużi jew filamentari” miksija bil-metall jew bil-karbonju (preformati) jew “preformati tal-fibri tal-karbonju”, li għandhom dan kollu li ġej:

1. Għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. “Materjali fibrużi jew filamentari” inorganiċi speċifikati f’1C010.c.; jew

b. “Materjali fibrużi jew filamentari” organiċi jew tal-karbonju, li għandhom dan kollu li ġej:

1. “Modulu speċifiku” ta’ iktar minn 10,15 × 106 m; u

2. “Reżistenza għat-tensjoni speċifika” ta’ iktar minn 17,7 × 104 m; u

2. Għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Reżina jew żift speċifikat f’1C008 jew 1C009.b.;

b. “Temperatura ta’ transizzjoni tal-ħġieġ tal-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)” ta’ 453 K (180 °C) jew aktar u għandhom reżina fenolika; jew

c. “Temperatura ta’ transizzjoni tal-ħġieġ tal-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)” ta’ 505 K (232 °C) jew aktar u għandhom reżina jew żift, mhux speċifikat f’1C008 jew 1C009.b., u mhumiex reżina fenolika;

Nota 1:   “Materjali fibrużi jew filamentari” miksija bil-metall jew bil-karbonju (preformati) jew “preformati tal-fibri tal-karbonju”, mhux impregnati bir-reżina jew biż-żift, huma speċifikati bi “materjali fibrużi jew filamentari” f’1C010.a., 1C010.b. jew 1C010.c.

Nota 2:   1C010.e. ma jikkontrollax:

a.   “materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju impregnati b’ “matriċi” ta’ reżina epossidika (preimpregnati) għat-tiswija ta’ strutturi jew laminati ta’ “inġenji tal-ajru ċivili”, li għandhom dan kollu li ġej:

1.   Erja ta’ mhux iktar minn 1 m2;

2.   Tul ta’ mhux iktar minn 2,5 m; u

3.   Wisa’ ta’ mhux iktar minn 15 mm.

b.   “materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju mekkanikament imqattgħin biċċiet, mitħunin jew maqtugħin, impregnati kompletament jew parzjalment bir-reżina jew biż-żift, ta’ 25,0 mm jew inqas mit-tul meta jintużaw reżina jew żift minbarra dawk speċifikati f’1C008 jew 1C009.b.

Nota Teknika:

It-“temperatura tat-transizzjoni tal-ħġieġ tal-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)” għall-materjali speċifikati f’1C010.e. tiġi determinata bl-użu tal-metodu deskritt f’ASTM D 7028-07, jew standard nazzjonali ekwivalenti, fuq kampjun ta’ test fix-xott. Fil-każ ta’ materjali termoriġidi, ill-grad ta’ kkurar ta’ kampjun ta’ test fix-xott għandu jkun minimu ta’ 90 % kif definit f’ASTM E 2160-04 jew standard nazzjonali ekwivalenti.

1C011Metalli u komposti, kif ġej:

NB:   ARA WKOLL KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI U 1C111.

a. Metalli f’daqs ta’ partiċelli ta’ inqas minn 60 μm kemm jekk sferikali, atomizzati, sferojdali, f’laqx jew mitħuna, manifatturati minn materjal li jikkonsisti minn 99 % jew aktar ta’ żirkonju, manjesju u l-liegi tagħhom;

Nota Teknika:

Il-kontenut naturali tal-ħafnju fiż-żirkonju (tipikament 2 % sa 7 %) jingħadd maż-żirkonju.

Nota:   Il-metalli jew il-liegi elenkati f’1C011.a. huma speċifikati kemm jekk il-metalli jew il-liegi huma inkapsulati fl-aluminju, il-manjesju, iż-żirkonju jew il-berillju kif ukoll jekk le.

b. Boron jew ligi tal-boron, b’daqs ta’ partiċella ta’ 60 μm jew inqas, kif ġej;

1. Boron b’purezza ta’ 85 % bil-piż jew aktar;

2. Ligi tal-boron b’kontenut tal-boron ta’ 85 % bil-piż jew aktar;

Nota:   Il-metalli jew il-liegi speċifikati f’1C011.b. huma kkontrollati kemm jekk il-metalli jew il-liegi huma inkapsulati fl-aluminju, il-manjesju, iż-żirkonju jew il-berillju kif ukoll jekk le.

c. Nitrat tal-gwanidin (CAS 506-93-4);

d. Nitrogwanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

NB:   Ara wkoll il-Kontrolli tal-Oġġetti Militari għat-trabijiet tal-metalli mħalltin ma’ sustanzi oħra biex jifformaw taħlita fformolata għal finijiet militari.

1C012Materjali kif ġej:

Nota Teknika:

Dawn il-materjali tipikament jintużaw għal sorsi ta’ sħana nukleari.

a. Plutonju f’kull forma b’analiżi isotopika tal-plutonju ta’ plutonju-238 ta’ aktar minn 50 % bil-piż;

Nota:   1C012.a. ma jikkontrollax:

a.   Konsenji b’kontenut ta’ plutonju ta’ 1 g jew inqas;

b.   Konsenji ta’ 3 “grammi effettivi” jew inqas meta jkunu f’komponent ta’ rilevament fi strumenti.

b. Nettunju-237 “preċedentement separat” taħt kwalunkwe forma.

Nota:   1C012.b. ma jikkontrollax konsenji b’kontenut ta’ nettunju-237 ta’ 1 g jew inqas.

1C101Materjali u apparat għat-tnaqqis ta’ karatteristiċi osservabbli bħar-riflettività radar, karatteristiċi ultravjola/infra-aħmar u karatteristiċi akustiċi, minbarra dawk speċifikati f’1C001, li jistgħu jintużaw f’“missili”, sottosistemi ta’ “missili” jew vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ speċifikati f’9A012.

Nota 1:   1C101 jinkludi:

a.   Materjali strutturali u kisjiet iddisinjati apposta għat-tnaqqis tar-riflettività radar;

b.   Kisjiet, inkluż żebgħa, iddisinjati apposta għat-tnaqqis jew l-adattament tar-riflettività jew emissività fil-partijiet microwave, infra-aħmar jew ultravjola tal-ispettru elettromanjetiku.

Nota 2:   1C101 ma jinkludix kisjiet meta użati apposta għall-kontroll termiku tas-satelliti.

Nota Teknika:

F’1C101 “missila” tfisser sistemi rokit kompluti u sistemi ta’ vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ li kapaċi jilħqu medda ta’ aktar minn 300 km.

1C102Materjali karbonju-karbonju risaturati u pirolizzati ddisinjati għal vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew rokits sonda speċifikati f’9A104.

1C107Grafit u materjali taċ-ċeramika, minbarra dawk speċifikati f’1C007, kif ġej:

a. Grafiti fi frak fin b’densità tal-massa ta’ 1,72 g/cm3 jew ikbar, imkejla f’temperatura ta’ 288 K (15 °C), u li għandhom id-daqs tal-frak ta’ 100 μm jew inqas, li jistgħu jintużaw għaż-żennuni tar-rokits u l-ponot ta’ quddiem ta’ vetturi tad-dħul fl-atmosfera, li jistgħu jiġu mmaxinjati ma’ xi wieħed mill-prodotti li ġejjin:

1. Ċilindri li għandhom dijametru ta’ 120 mm jew akbar u tul ta’ 50 mm jew akbar;

2. Tubi li għandhom dijametru intern ta’ 65 mm jew akbar u ħxuna tal-ħajt ta’ 25 mm jew akbar u tul ta’ 50 mm jew akbar; jew

3. Blokok li għandhom daqs ta’ 120 mm × 120 mm × 50 mm jew akbar;

NB:   Ara wkoll 0C004

b. Grafiti pirolitiċi jew fibrużi rinfurzati, li jistgħu jintużaw għaż-żennuni tar-rokits u l-ponot ta’ quddiem ta’ vetturi tad-dħul fl-atmosfera li jintużaw f’ “missili”, vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew rokits sonda speċifikati f’9A104;

NB:   Ara wkoll 0C004

c. Materjali kompożiti taċ-ċeramika (kostant dielettriku inqas minn 6 f’kull frekwenza minn 100 MHz sa 100 GHz) għall-użu f’randomes li jistgħu jintużaw fil-“missili”, il-vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew ir-rokits sonda speċifikati f’9A104;

d. Ċeramika fi kwantità rinfurzata bil-karbur tas-silikon mhix moħmija u li tista’ tiġi mmaxinjata, li tista’ tintuża għall-ponot ta’ quddiem li jistgħu jintużaw fil-“missili”, il-vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew ir-rokits sonda speċifikati f’9A104;

e. Kompożiti taċ-ċeramika rinfurzati bil-karbur tas-silikon, li jistgħu jintużaw għall-ponot ta’ quddiem, il-vetturi tad-dħul fl-atmosfera u l-flaps taż-żennuni li jistgħu jintużaw fil-“missili”, il-vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew ir-rokits sonda speċifikati f’9A104.

1C111Propellanti u sustanzi kimiċi kostitwenti għall-propellanti, minbarra dawk speċifikati f’1C011, kif ġej:

a. Sustanzi propulsivi:

1. Trab sferiku tal-aluminju, minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, b’partiċelli ta’ dijametru uniformi ta’ inqas minn 200 μm u kontenut ta’ aluminju ta’ 97 % bil-piż jew aktar, jekk mill-inqas 10 % tal-piż totali huwa magħmul minn partiċelli ta’ inqas minn 63 μm, skont l-ISO 2591:1988 jew ekwivalenti nazzjonali;

Nota Teknika:

Daqs ta’ partiċella ta’ 63 μm (ISO R-565) jikkorrispondi għal 250 mesh (Tyler) jew 230 mesh (ASTM standard E-11).

2. Karburanti tal-metall, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, f’daqs ta’ partiċelli ta’ inqas minn 60 μm, kemm jekk sferikali, atomizzati, sferojdali, f’laqx jew mitħuna, li jikkonsistu minn 97 % jew aktar bil-piż ta’ xi wieħed minn dan li ġej:

a. Żirkonju;

b. Berillju;

c. Manjesju; jew

d. Liegi tal-metalli speċifikati minn a. sa c. hawn fuq;

Nota Teknika:

Il-kontenut naturali tal-ħafnju fiż-żirkonju (tipikament 2 % sa 7 %) jingħadd maż-żirkonju.

3. Sustanzi ossidanti li jistgħu jintużaw f’magni rokit bi propellant likwidu kif ġej:

a. Triossidu tad-dinitroġenu (CAS 10544-73-7);

b. Diossidu tan-nitroġenu (CAS 10102-44-0)/tetrossidu tad-dinitroġenu (CAS 10544-72-6);

c. Pentossidu tad-dinitroġenu (CAS 10102-03-1);

d. Ossidi Mħallta tan-Nitroġenu (MON);

Nota Teknika:

Ossidi Mħallta tan-Nitroġenu (MON) huma soluzzjonijiet ta’ Ossidu Nitriku (NO) fit-Tetrossidu tad-Dinitroġenu/Diossidu tan-Nitroġenu (N2O4/NO2) li jistgħu jintużaw f’sistemi ta’ missili. Hemm firxa ta’ kompożizzjonijiet li jistgħu jiġu indikati bħala MONi jew MONij, fejn i u j huma numri sħaħ li jirrappreżentaw il-persentaġġ ta’ Ossidu Nitriku fit-taħlita (eż., MON3 fih 3 % ta’ Ossidu Nitriku, MON25 fih 25 % ta’ Ossidu Nitriku. L-ogħla limitu huwa MON40, 40 % bil-piż).

e.  ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI GĦAL Aċidu Nitriku Fumanti Aħmar Inibit (IRFNA);

f.  ARA KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI U 1C238 GĦAL Komposti magħmula minn fluworu u wieħed jew aktar minn aloġeni oħrajn, ossiġnu jew nitroġenu;

4. Derivattivi tal-idrażina, kif ġej:

NB:   ARA WKOLL KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a Trimetilidrażina (CAS 1741-01-1);

b Tetrametilidrażina(CAS 6415-12-9);

c N,N diallilidrażina;

d Allilidrażina (CAS 7422-78-8);

e Etilen-diidrażina;

f Dinitrat tal-monometilidrażina;

g Nitrat tad-dimetilidrażina asimmetriku;

h Ażid tal-idrażinju (CAS 14546-44-2);

i Ażid tad-dimetilidrażinju;

j Dinitrat tal-idrażinju;

k Diidrażina tal-aċidu diimmido-ossaliku (CAS 3457-37-2);

l Nitrat ta’ 2-idrossietilidrażina (HEHN);

m  Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-Perklorat tal-idrażinju;

n Diperklorat tal-idrażinju (CAS 13812-39-0);

o Nitrat ta’ metilidrażina (MHN);

p Nitrat ta’ dietilidrażina (DEHN);

q Nitrat ta’ 3,6-diidrażino tetrażina (Nitrat ta’ 1,4-diidrażina) (DHTN);

5. Materjali b’densità ta’ enerġija għolja, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, utilizzabbli f’ “missili” jew vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ speċifikati f’9A012;

a. Karburant imħallat li jinkludi karburant kemm solidu kif ukoll likwidu, pereżempju suspensjoni tal-boron, b’densità ta’ enerġija bbażata fuq il-massa ta’ 40 × 106 J/kg jew iktar;

b. Karburanti oħra u addittivi ta’ karburanti b’densità ta’ enerġija għolja (eż., kuban, soluzzjonijiet joniċi, JP-10) li għandhom densità ta’ enerġija bbażata fuq il-volum ta’ 37,5 × 109 J/m3 jew iktar, f’temperatura ta’ 20 °C u pressjoni ta’ 101,325 kPa;

Nota:   1C111.a.5.b. ma jikkontrollax karburanti fossili raffinati u bijokarburanti prodotti minn ħxejjex, inkluż karburanti għal magni ċċertifikati biex jintużaw fl-avjazzjoni ċivili, sakemm mhux ifformulati għal “missili” jew vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ speċifikati f’9A012.

Nota Teknika:

F’1C111.a.5. “missila” tfisser sistemi ta’ rokit kompleti u sistemi ta’ vettura tal-ajru bla ekwipaġġ li kapaċi jwasslu għal aktar minn 300 km.

b. Sustanzi polimeriċi:

1. Polibutadien bir-radikali terminali tal-karbossi (inkluż ilpolibutadien bir-radikali terminali tal-karbossili) (CTPB);

2. Polibutadien bir-radikali terminali tal-idrossi(inkluż il-polibutadien bir-radikali terminali tal-idrossili) (HTPB), minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari;

3. Polibutadien-aċidu akriliku (PBAA);

4. Polibutadien-aċidu akriliku-akrilonitril (PBAN);

5. Politetraidrofuran polietilen glikol (TPEG);

Nota Teknika:

Politetraidrofuran polietilen glikol (TPEG) huwa ko-polimeru blokk ta’ poli 1,4-Butandiol u polietilen-glikol (PEG).

c. Addittivi u aġenti oħrajn tal-propellant:

1.  ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI GĦAL Karborani, dekarborani, pentaborani u d-derivattivi tagħhom;

2. Dinitrat tat-trietilen-glikol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-Nitrodifenilamin (CAS 119-75-5);

4. Trinitrat tat-trimetiloetan (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. Dinitrat tad-dietilen glikol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. Derivattivi tal-ferroċen kif ġej:

a.  Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-katoċen;

b. Etil-ferroċen (CAS 1273-89-8);

c. Propil-ferroċen;

d.  Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għal n-butil ferroċen;

e. Pentil-ferroċen (CAS 1274-00-6);

f. Diċiklopentil-ferroċen;

g. Diċikloessil-ferroċen;

h. Dietil-ferroċen (CAS 1273-97-8);

i. Dipropil-ferroċen;

j. Dibutil-ferroċen (CAS 1274-08-4);

k. Diessil-ferroċen (CAS 93894-59-8);

l. Aċetil-ferroċen (CAS 1271-55-2) / 1,1’- Diaċetil-ferroċen (CAS 1273-94-5);

m.  Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għal Aċidi karbossiliċi tal-ferroċen;

n.  Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għal butaċen;

o. Derivattivi oħrajn tal-ferroċen li jistgħu jintużaw bħala modifikaturi tar-rata ta’ ħruq tal-propellant rokit, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota:   1C111.c.6.o. ma jikkontrollax derivattivi tal-ferroċen li fihom grupp funzjonali aromatiku ta’ sitt atomi ta’ karbonju marbut mal-molekula tal-ferroċen.

7. 4,5 diażidometil 1-2-metil-1,2,3-triażol (iso-DAMTR), minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota:   Għall-propellanti u s-sustanzi kimiċi kostitwenti għall-propellanti mhux speċifikati f’1C111, ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

1C116Azzar maraging li għandu limitu tar-reżistenza għat-tensjoni ta’ 1 500 MPa jew aktar, imkejla f’temperatura ta’ 293 K (20 °C), fil-forma ta’ folji, pjanċi jew tubi bi ħxuna tal-ħajt jew tal-pjanċa daqs jew inqas minn 5 mm.

NB:   ARA WKOLL 1C216.

Nota Teknika:

Azzar maraging huma liegi tal-ħadid ġeneralment karatterizzati minn kontenut għoli ta’ nikil, kontenut baxx ħafna ta’ karbonju u l-użu ta’ elementi ta’ sostituzjoni jew preċipitati sabiex jipproduċu t-tisħiħ u t-twebbis biż-żmien tal-liega.

1C117Materjali għall-produzzjoni ta’ komponenti ta’ “missili” kif ġej:

a. Tungstenu u liegi f’forma partikulata b’kontenut ta’ tungstenu ta’ 97 % jew iktar bil-piż u daqs tal-partiċelli ta’ 50 × 10–6 m (50 μm) jew inqas;

b. Molibdenu u liegi f’forma partikulata b’kontunut ta’ molibdenu ta’ 97 % jew iktar bil-piż u daqs tal-partiċelli ta’ 50 × 10–6 m (50 μm) jew inqas;

c. Materjali tat-tungstenu f’forma solida li għandhom dan kollu li ġej:

1. Xi waħda mill-kompożizzjonijiet materjali li ġejjin:

a. Tunstenu u liegi li fihom 97 % jew iktar bil-piż ta’ tungstenu;

b. Tungstenu infiltrat bir-ram li fih 80 % bil-piż jew iktar ta’ tungstenu; jew

c. Tungstenu infiltrat bil-fidda li fih 80 % bil-piż jew iktar ta’ tungstenu; u

2. Jistgħu jinħadmu b’magna f’xi wieħed mill-prodotti li ġejjin:

a. Ċilindri b’dijametru ta’ 120 mm jew iktar u tul ta’ 50 mm jew iktar;

b. Tubi b’dijametru intern ta’ 65 mm jew iktar u ħxuna tal-ħajt ta’ 25 mm jew iktar u tul ta’ 50 mm jew iktar; jew

c. Blokok b’daqs ta’ 120 mm × 120 mm × 50 mm jew iktar.

Nota Teknika:

F’1C117 “missila” tfisser sistemi ta’ rokit komplet u sistemi ta’ vettura tal-ajru bla ekwipaġġ li kapaċi jwasslu għal aktar minn 300 km.

1C118Azzar inossidabbli dupleks stabilizzat bit-titanju (Ti-DSS) li għandu dan kollu li ġej:

a. Li għandu l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Li fih 17,0-23,0 fil-mija bil-piż ta’ kromju u 4,5-7,0 fil-mija bil-piż ta’ nikil;

2. Li għandu kontenut ta’ titanju ta’ aktar minn 0,10 fil-mija bil-piż; u

3. Mikrostruttura ferritika-awstenitika (imsejħa wkoll bħala mikrostruttura ta’ żewġ fażijiet) li mill-inqas 10 fil-mija bil-volum tagħha hija awstenita (skont l-ASTM E-1181-87 jew ekwivalenti nazzjonali); u

b. Li għandu xi waħda mill-forom li ġejjin:

1. Ingotti jew żbarri li għandhom daqs ta’ 100 mm jew aktar f’kull dimensjoni;

2. Folji li għandhom wisa’ ta’ 600 mm jew iktar u ħxuna ta’ 3 mm jew inqas; jew

3. Tubi li għandhom dijametru estern ta’ 600 mm jew aktar u ħxuna tal-ħajt ta’ 3 mm jew inqas.

1C202Liegi, minbarra dawk speċifikati f’1C002.b.3. jew.b.4., kif ġej:

a. Liegi tal-aluminju li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. “Kapaċi għal” limitu ta’ reżistenza għat-tensjoni ta’ 460 MPa jew aktar f’temperatura ta’ 293 K (20 °C); u

2. Fil-forma ta’ tubi jew forom solidi ċilindriċi (inklużi dawk mikwija f’forġa) b’dijametru estern ta’ aktar minn 75 mm;

b. Liegi tat-titanju li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. “Kapaċi għal” limitu ta’ reżistenza għat-tensjoni ta’ 900 MPa jew aktar f’temperatura ta’ 293 K (20 °C); u

2. Fil-forma ta’ tubi jew forom solidi ċilindriċi (inklużi dawk mikwija f’forġa) b’dijametru estern ta’ aktar minn 75 mm.

Nota Teknika:

Il-frażi liegi “kapaċi għal” tinkorpora liegi qabel jew wara t-trattament bis-sħana.

1C210“Materjali fibrużi jew filamentari” jew preimpregnati, minbarra dawk speċifikati f’1C010.a., b. jew e., kif ġej:

a. “Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju jew tal-aramid li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. “Modulu speċifiku”’ ta’ 12,7 × 106 m jew akbar; jew

2. “Reżistenza għat-tensjoni speċifika” ta’ 235 × 103 m jew akbar;

Nota:   1C210.a. ma jikkontrollax “materjali fibrużi jew filamentari” tal-aramid li għandhom 0,25 fil-mija jew aktar bil-piż ta’ modifikatur ta’ wċuħ tal-fibra bbażat fuq l-esteri;

b. “Materjali fibrużi jew filamentari” tal-ħġieġ li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. “Modulu speċifiku”’ ta’ 3,18 × 106 m jew akbar; u

2. “Reżistenza għat-tensjoni speċifika” ta’ 76,2 × 103 m jew akbar;

c. “Ħjut”, “rovings”, “wajers” jew “tejps” kontinwament impregnati bir-reżina fformata bis-sħana b’wisa’ ta’ 15 mm jew inqas (preimpregnati), magħmula mill-“materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju jew tal-ħġieġ speċifikati f’1C210.a. jew b.

Nota Teknika:

Ir-reżina tifforma l-matriċi tal-kompożitu.

Nota:   F’1C210, “materjali fibrużi jew filamentari” hija ristretta għal “monofilamenti”, “ħjut”, “rovings”, “wajers” jew “tejps” kontinwi.

1C216Azzar maraging, minbarra dak speċifikat f’1C116, “kapaċi għal” limitu tar-reżistenza għat-tensjoni ta’ 2 050 MPa jew aktar, f’temperatura ta’ 293 K (20 °C).

Nota:   1C216 ma jikkontrollax forom li d-dimensjonijiet lineari kollha fihom huma ta’ 75 mm jew inqas.

Nota Teknika:

Il-frażi azzar maraging “kapaċi għal” tinkorpora azzar maraging qabel jew wara t-trattament bis-sħana.

1C225Boron arrikkit fl-iżotopu boron-10 (10B) għal aktar mill-abbundanza iżotopika naturali tiegħu, kif ġej: boron elementari, komposti, taħlitiet li fihom il-boron, prodotti maħdumin minnhom, skart jew skrapp ta’ xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota:   F’1C225 taħlitiet li fihom il-boron jinkludu materjali mgħobbija bil-boron.

Nota Teknika:

L-abbundanza iżotopika naturali tal-boron-10 hija bejn wieħed u ieħor 18,5 fil-mija bil-piż (20 fil-mija tal-atomi).

1C226Tungstenu, karbur tat-tungstenu, u liegi li fihom aktar minn 90 % tungstenu bil-piż, minbarra dak speċifikat minn 1C117, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. F’forom b’simetrija ċilindrika vojta (inklużi segmenti taċ-ċilindru) b’dijametru intern bejn 100 mm u 300 mm; u

b. Massa ta’ aktar minn 20 kg.

Nota:   1C226 ma jikkontrollax il-prodotti manifatturati ddisinjati apposta bħala piżijiet jew kollimaturi tar-raġġi gamma.

1C227Kalċju li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. Li fih inqas minn 1 000 parti kull miljun bil-piż ta’ impuritajiet metalliċi minbarra l-manjesju; u

b. Li fih inqas minn 10 partijiet kull miljun bil-piż ta’ boron.

1C228Manjesju li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. Li fih inqas minn 200 parti kull miljun bil-piż ta’ impuritajiet metalliċi minbarra l-kalċju; u

b. Li fih inqas minn 10 partijiet kull miljun bil-piż ta’ boron.

1C229Bismut li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. Purezza ta’ 99,99 % jew akbar bil-piż; u

b. Li fih inqas minn 10 partijiet kull miljun bil-piż ta’ fidda.

1C230Berillju metall, liegi li fihom aktar minn 50 % berillju bil-piż, komposti tal-berillju, prodotti manifatturati minnhom, u skart jew skrapp ta’ xi wieħed minn dawn imsemmijin, minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Oġġetti Militari.

NB:   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-OĠĠETTI MILITARI

Nota:   1C230 ma jikkontrollax dan li ġej:

a.   Twieqi tal-metall għal magni tar-raġġi-X, jew għal apparat għar-reġistrazzjoni ta’ karatteristiċi ta’ spieri;

b.   Għamliet ta’ ossidu f’forom fabbrikati jew semi-fabbrikati ddisinjati apposta għal partijiet ta’ komponenti elettroniċi jew bħala sottostrati għal ċirkwiti elettroniċi;

c.   Berill (silikat ta’ berillju u aluminju) fil-forma ta’ żmeraldi jew akkwamarini.

1C231Ħafnju metall, liegi li fihom aktar minn 60 % ħafnju bil-piż, komposti tal-ħafnju li fihom aktar minn 60 % ħafnju bil-piż, prodotti manifatturati minnhom, skart jew skrapp ta’ xi wieħed minn dawn imsemmijin.

1C232Elju-3 (3He), taħlitiet li fihom l-elju-3, u prodotti jew apparat li fihom xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota:   1C232 ma jikkontrollax prodott jew apparat li jkollu inqas minn 1 g ta’ elju-3.

1C233Litju arrikkit fl-iżotopu litju-6 (6Li) għal aktar mill-abbundanza iżotopika tiegħu, u prodotti jew apparat li fihom litju arrikkit, kif ġej: litju elementari, liegi, komposti, taħlitiet li fihom il-litju, prodotti maħdumin minnhom, skart jew skrapp ta’ xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota:   1C233 ma jikkontrollax dożimetri termoluminixxenti.

Nota Teknika:

L-abbundanza iżotopika naturali tal-litju-6 hija bejn wieħed u ieħor 6,5 fil-mija bil-piż (7,5 fil-mija tal-atomi).

1C234Żirkonju b’kontenut ta’ ħafnju ta’ inqas minn parti waħda ta’ afnju għal 500 parti ta’ żirkonju bil-piż, kif ġej: metall, liegi li fihom aktar minn 50 % żirkonju bil-piż, komposti, prodotti maħdumin minnhom, skart jew skrapp ta’ xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota:   1C234 ma jikkontrollax iż-żirkonju fil-forma ta’ fojl li għandu ħxuna ta’ 0,10 mm jew inqas.

1C235Tritju, komposti tat-tritju, taħlitiet li fihom it-tritju fejn il-proporzjon tal-atomi tat-tritju ma’ dawk tal-idroġenu hu ogħla minn parti waħda f’kull 1 000, u prodotti jew apparat li fihom xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota:   1C235 ma jikkontrollax prodott jew apparat li fih inqas minn 1,48 × 103 GBq (40 Ci) ta’ tritju.

1C236Radjunuklidi li jarmu r-radjazzjoni alfa bi żmien ta’ tnaqqis bin-nofs tar-radjazzjoni alfa ta’ 10 ġranet jew aktar iżda inqas minn 200 sena, fil-forom li ġejjin:

a. Elementari;

b. Komposti li għandhom attività alfa totali ta’ 37 GBq/kg (1 Ci/kg) jew aktar;

c. Taħlitiet li għandhom attività alfa totali ta’ 37 GBq/kg (1 Ci/kg) jew aktar;

d. Prodotti jew apparat li fihom xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota:   1C236 ma jikkontrollax prodott jew apparat li fih inqas minn 3,7 GBq (100 millicuries) ta’ attività alfa.

1C237Radjum-226 (226Ra), liegi tar-radjum-226, komposti tar-radjum-226, taħlitiet li fihom radjum-226, prodotti maħdumin minnhom, u prodotti jew apparat li fihom xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota:   1C237 ma jikkontrollax dan li ġej:

a.   Applikaturi mediċi;

b.   Prodott jew apparat li fih inqas minn 0,37 GBq (10 millicuries) ta’ radjum-226.

1C238Trifluworur tal-kloru (ClF3).

1C239Splussivi qawwijin, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, jew sustanzi jew taħlitiet li fihom aktar minn 2 % bil-piż tagħhom, b’densità tal-kristalli akbar minn 1,8 g/cm3 u li għandhom veloċità tal-isplużjoni akbar minn 8 000 m/s.

1C240Trab tan-nikil u metall poruż tan-nikil, minbarra dawk speċifikati f’0C005, kifġej:

a. Trab tan-nikil li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Kontenut ta’ purezza tan-nikil ta’ 99,0 % bil-piż jew aktar; u

2. Daqs medju tal-partiċelli ta’ inqas minn 10 mikrometri mkejla bl-istandard B330 tas-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (ASTM);

b. Metall poruż tan-nikil prodott mill-materjali speċifikati f’1C240.a.

Nota:   1C240 ma jikkontrollax dan li ġej:

a.   Trab filamentari tan-nikil;

b.   Folji singli porużi tan-nikil b’wiċċ ta’ 1 000 cm2 kull folja jew inqas.

Nota Teknika:

1C240.b. jirreferi għall-metall poruż iffurmat bil-kumpattazzjoni u s-sinterizzazzjoni tal-materjali f’1C240.a. sabiex jiġi ffurmat materjal tal-metall b’pori fini interkonnessi fl-istruttura kollha.

1C350Sustanzi kimiċi, li jistgħu jintużaw bħala prekursuri għal aġenti kimiċi tossiċi, kif ġej, u “taħlitiet ta’ sustanzi kimiċi” li fihom wieħed jew aktar minnhom:

NB:   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI U 1C450.

1. Tijodiglikol (111-48-8);

2. Ossiklorur tal-fosfru (10025-87-3);

3. Metilfosfonat tad-dimetil (756-79-6);

4.  ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI GĦAL Difluworur tal-metil-fosfonil (676-99-3);

5. Diklorur tal-metil fosfonil (676-97-1);

6. Fosfit tad-dimetil (DMP) (868-85-9);

7. Triklorur tal-fosfru (7719-12-2);

8. Fosfit tat-trimetil (TMP) (121 45 9);

9. Klorur tat-tijonil (7719-09-7);

10. 3-Idrossi-l-metilpiperidin (3554-74-3);

11. Klorur ta’ N,N-diisopropil-(beta)-aminoetil (96-79-7);

12. N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetan-tijol (5842-07-9);

13. 3-Kinuklidinol (1619-34-7);

14. Fluworur tal-potassju (7789-23-3);

15. 2-Kloroetanol (107-07-3);

16. Dimetilamina (124-40-3);

17. Etilfosfonat tad-dietil (78-38-6);

18. N,N-dimetilfosforamidat tad-dietil (2404-03-7);

19. Fosfit tad-dietil (762-04-9);

20. Idroklorur tad-dimetilamina (506-59-2);

21. Diklorur tal-etil-fosfinil (1498-40-4);

22. Diklorur tal-etil-fosfonil (1066-50-8);

23.  ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI GĦAL Difluworur tal-etil-fosfonil (753-98-0);

24. Fluworur tal-idroġenu (7664-39-3);

25. Benżilat tal-metil (76-89-1);

26. Diklorur tal-metil-fosfinil (676-83-5);

27. N,N-Diisopropil-(beta)-amino-etanol (96-80-0);

28. Alkoħol pinakoliliku (464-07-3);

29.  ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI GĦAL O-Etil-2-diisopropilaminoetil-metil-fosfonit (QL) (57856-11-8);

30. Fosfit tat-trietil (122-52-1);

31. Triklorur tal-arseniku (7784-34-1);

32. Aċidu benżiliku (76-93-7);

33. Metilfosfonit tad-dietil (15715-41-0);

34. Etilfosfonat tad-dimetil (6163-75-3);

35. Difluworur tal-etil-fosfinil (430-78-4);

36. Difluworur tal-metil-fosfonil (753-59-3);

37. 3-Kinuklidun (3731-38-2);

38. Pentaklorur tal-fosfru (10026-13-8);

39. Pinakolun (75-97-8);

40. Ċjanur tal-potassju (151-50-8);

41. Bifluworur tal-potassju (7789-29-9);

42. Idroġenu fluworur tal-ammonju jew bifluworur tal-ammonju (1341-49-7);

43. Fluworur tas-sodju (7681-49-4);

44. Bifluworur tas-sodju (1333-83-1);

45. Ċjanur tas-sodju (143-33-9);

46. Trietanolamina (102-71-6);

47. Pentasulphid tal-fosfru (1314-80-3);

48. Di-isopropilamina (108-18-9);

49. Dietilaminoetanol (100-37-8);

50. Sulfid tas-sodju (1313-82-2);

51. Monoklorur tal-kubrit (10025-67-9);

52. Diklorur tal-kubrit (10545-99-0);

53. Idroklorur tat-trietanolamina (637-39-8);

54. Idroklorur ta’ N,N-diisopropil-(Beta)-aminoetilklorur (4261-68-1);

55. Aċidu metilfosfoniku (993-13-5);

56. Metilfosfonat tad-dietil (683-08-9);

57. Diklorur ta’ N,N-dimetilaminofosforil (677-43-0);

58. Fosfit tat-triiżopropil (116-17-6);

59. Etildietanolamina (139-87-7);

60. O,O-Dietil fosforotijoat (2465-65-8);

61. O,O-Dietil fosforoditijoat (298-06-6);

62. Essafluworosilikat tas-sodju (16893-85-9);

63. Diklorur metilfosfonotijojku (676-98-2);

Nota 1:   Għall-esportazzjoni lil “Stati mhux Parti għall-Konvenzjoni dwar Armi Kimiċi”, 1C350 ma jikkontrollax “taħlitiet ta’ sustanzi kimiċi” li fihom sustanza kimika waħda jew aktar minn dawk speċifikati fl-entrati 1C350.1, .3,.5,.11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 u .63 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 10 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 2:   Għall-esportazzjoni lil “Stati Parti għall-Konvenzjoni dwar Armi Kimiċi”, 1C350 ma jikkontrollax “taħlitiet ta’ sustanzi kimiċi” li fihom sustanza kimika waħda jew aktar minn dawk speċifikati fl-entrati 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 u .63 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 3:   1C350 ma jikkontrollax “taħlitiet ta’ sustanzi kimiċi” li fihom sustanza kimika waħda jew aktar minn dawk speċifikati fl-entrati 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 u .62 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 4:   1C350 ma jikkontrollax prodotti identifikati bħala oġġetti għall-konsumatur ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

1C351Patoġeni tal-bniedem, żoonosi u “tossini”, kif ġej:

a. Virus, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajja iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. Virus Andes;

2. Virus Chapare;

3. Virus Chikungunya;

4. Virus Choclo;

5. Virus tad-deni emoraġiku Kongo-Krimejan;

6. Virus tad-deni ta’ Dengue;

7. Virus Dobrava-Belgrad;

8. Virus tal-enċefalite ekwina orjentali;

9. Virus Ebola;

10. Virus Guanarito;

11. Virus Hantaan;

12. Virus Hendra (Morbillivirus ekwin);

13. Virus tal-enċefalite Ġappuniża;

14. Virus Junin;

15. Virus tal-Foresta ta’ Kyasanur;

16. Virus Laguna Negra;

17. Virus Louping ill;

18. Virus Lujo;

19. Virus tad-deni ta’ Lassia;

20. Virus tal-korjomeningite limfoċitika;

21. Virus Machupo;

22. Virus Marburg;

23. Virus tal-ġidri tax-xadini;

24. Virus tal-enċefalite Murray Valley;

25. Virus Nipah;

26. Virus tad-deni emoraġiku ta’ Omsk;

27. Virus Oropouche;

28. Virus Powassan;

29. Virus tad-deni ta’ Rift Valley;

30. Virus Rocio;

31. Virus Sabia;

32. Virus Seoul;

33. Virus Sin Nombre;

34. Virus tal-enċefalite ta’ St Louis;

35. Virus tal-enċefalite li jinġarr mill-bergħud (Virus tal-enċefalite Russa tal-Ħarifa-Sajf);

36. Virus tal-Varjola;

37. Virus tal-enċefalite ekwina tal-Venezwela;

38. Virus tal-enċefalite ekwina tal-Punent;

39. Virus tad-deni isfar;

b. Riketzji, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajja iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. Coxiella burnetii;

2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3. Rickettsia prowasecki;

4. Rickettsia rickettsii;

c. Batterji, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajja iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. Bacillus anthracis;

2. Brucella abortus;

3. Brucella melitensis;

4. Brucella suis;

5. Chlamydia psittaci;

6. Clostridium botulinum;

7. Francisella tularensis;

8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10. Salmonella typhi;

11. Shigella dysenteriae;

12. Vibrio cholerae;

13. Yersinia pestis;

14. Tipi ta’ clostridium perfringens li jipproduċu t-tossina epsilon;

15. Escherichia coli enteroemorraġika, serotip O157 u serotipi oħrajn li jipproduċu l-verotossina;

d. “Tossini”, kif ġej, u “sotto-unità ta’ tossini” tagħhom:

1. Tossini Botulinum;

2. Tossini Clostridium perfringens;

3. Konotossina;

4. Riċinu;

5. Sassitossina;

6. Tossina Shiga;

7. Tossini ta’ Staphylococcus aureus;

8. Tetrodotossina;

9. Verotossina u proteini li jwaqqfu l-attività tar-ribosoma tat-tip shiga;

10. Microcistina (Cyanginosin);

11. Aflatossini;

12. Abrina;

13. Tossina tal-kolera;

14. Tossina ta’ diaċetossixirpenol;

15. Tossina T-2;

16. Tossina HT-2;

17. Modeksina;

18. Volkensina;

19. Lektina 1 Viscum album (Viskumina);

Nota:   1C351.d. ma jikkontrollax it-tossini botulinum jew il-konotossini f’forma ta’ prodotti li jissodisfaw il-kriterji kollha li ġejjin:

1.   Huma formulazzjonijiet farmaċewtiċi ddisinjati sabiex jingħataw lill-bnedmin fit-trattament ta’ kondizzjonijiet mediċi;

2.   Huma ppakkjati lesti għat-tqassim bħala prodotti mediċi;

3.   Huma awtorizzati minn awtorità tal-istat sabiex jiġu kummerċjalizzati bħala prodotti mediċi.

e. Fungi, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajja iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. Coccidioides immitis;

2. Coccidioides posadasii.

Nota:   1C351 ma jikkontrollax il-“vaċċini” jew l-“immunotossini”.

1C352Patoġeni tal-annimali, kif ġej:

a. Virus, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajja iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. Virus tad-deni tal-ħnieżer Afrikan;

2. Virus tal-influwenza avjarja, li huma:

a. Mhux ikkaratterizzati; jew

b. Definiti fl-Anness I(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur (ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16) bħala li għandhom patoġeniċità għolja, kif ġej:

1. Virus tat-tip A b’IVPI (indiċi ta’ patoġeniċità fil-vini) ta’ aktar minn 1,2 fi flieles ta’ 6 ġimgħat; jew

2. Virus tat-tip A tas-sottotipi H5 jew H7 b’sekwenzi tal-ġenoma kkodifikati għal aċidi amminiċi bażiċi multipli fil-post fejn tinqasam il-molekula tal-emaglutinina simili għal dak osservat għal viruses oħrajn tal-HPAI, li jindika li l-molekula tal-emaglutinina tista’ tinqasam bi proteażi ospitanti ubikwa;

3. Virus tal-Bluetongue;

4. Virus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer;

5. Virus tal-ġidri tal-mogħoż;

6. Virus tal-erpete tal-ħnieżer (marda ta’ Aujeszky);

7. Virus tad-deni tal-ħnieżer (Virus tal-kolera tal-ħnieżer);

8. Virus Lyssa;

9. Virus tal-marda ta’ Newcastle;

10. Virus tal-Peste des petits ruminants;

11. Enterovirus tal-ħnieżer tat-tip 9 (virus tal-marda vexxikolari tal-ħnieżer);

12. Virus Rinderpest;

13. Virus tal-ġidri tan-ngħaġ;

14. Virus tal-marda ta’ Teschen;

15. Virus tal-istomatite vexxikolari;

16. Virus tal-marda tal-infafet fil-ġilda;

17. Virus tal-marda Afrikana taż-żwiemel.

b. Mycoplasma mycoides, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajja iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. Is-sottospeċi mycoides SC (small colony) tal-mycoplasma mycoides;

2. Is-sottospeċi capripneumoniae tal-mycoplasma capricolum.

Nota:   1C352 ma jikkontrollax il-“vaċċini”.

1C353Elementi ġenetiċi u organiżmi modifikati ġenetikament, kif ġej:

a. Organiżmi modifikati ġenetikament jew elementi ġenetiċi li fihom sekwenzi ta’ aċidu nuklejku assoċjati mal-patoġeniċità tal-organiżmi speċifikati f’1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 jew 1C354;

b. Organiżmi modifikati ġenetikament jew elementi ġenetiċi li fihom sekwenzi ta’ aċidu nuklejku li jikkodifikaw għal xi waħda mit-“tossini” speċifikati f’1C351.d. jew is-“sotto-unitajiet ta’ tossini” tagħhom.

Noti Tekniċi:

1.   Elementi ġenetiċi jinkludu, inter alia, kromosomi, ġenomi, plasmidi, transposoni u vetturi kemm jekk ġenetikament modifikati jew le.

2.   Sekwenzi ta’ aċidu nuklejku assoċjati mal-patoġeniċità ta’ xi wieħed mill-mikro-organiżmi speċifikati f’1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 jew 1C354 tfisser kwalunkwe sekwenza speċifika għall-mikro-organiżmu speċifikat li:

a.   Fiha nnifisha jew permezz tal-prodotti traskritti jew tradotti tagħha tirrapreżenta periklu sinifikanti għas-saħħa tal-bnedmin, tal-annimali jew tal-pjanti; jew

b.   Hija magħrufa li ttejjeb il-kapaċità ta’ mikro-organiżmu speċifikat, jew ta’ kwalunkwe organiżmu ieħor li fih tista’ tiġi inserita jew integrata b’xi mod ieħor, li tikkawża ħsara serja lis-saħħa tal-bnedmin, tal-annimali jew tal-pjanti.

Nota:   1C353 ma japplikax għal sekwenzi ta’ aċidu nuklejku assoċjati mal-patoġeniċità ta’ Escherichia coli enteroemorraġika, serotip O157 u razez oħra li jipproduċu verotossina, minbarra dawk li jikkodifikaw għall-verotossina, jew għas-sotto-unitajiet tagħha.

1C354Patoġeni tal-pjanti, kif ġej:

a. Virus, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajja iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. Timovirus latenti Andin tal-patata;

2. Virojde tat-tuberu fusiformi tal-patata;

b. Batterji, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajja iżolati” jew bħala materjal li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas campestris pv. citri inklużi razez magħrufa bħala Xanthomonas campestris pv. citri tipi A,B,C,D,E jew inkella klassifikati bħala Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia jew Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum jew Corynebacterium Sepedonicum);

5. Ralstonia solanacearum Razez 2 u 3 (Pseudomonas solanacearum Razez 2 u 3 jew Burkholderia solanacearum Razez 2 u 3);

c. Fungi, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajja iżolati” jew bħala materjal li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

1C450Sustanzi kimiċi tossiċi u prekursuri ta’ sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej, u “taħlitiet kimiċi” li fihom waħda jew aktar minnhom:

NB:   ARA WKOLL L-ENTRATA 1C350, 1C351.d. U L-KONTROLLI TA’ MERKANZIJA MILITARI.

a. Sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej:

1. Amiton: O,O-Dietil S- [2-(dietilamino)etil] fosforotijolat (78-53-5) u mluħa alkilati jew protonati korrispondenti;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluworo-2-(trifluworometil)-1-propene (382-21-8);

3.  ARA KONTROLLI TA’ MERKANZIJA MILITARI GĦAL BZ: Benżilat ta’ 3-Kinuklidinil (6581-06-2);

4. Fosġenu: Diklorur tal-karbonil (75-44-5);

5. Klorur ta’ ċjanoġenu (506-77-4);

6. Ċjanur tal-idroġenu (74-90-8);

7. Kloropikrin: Trikloronitrometan (76-06-2);

Nota 1:   Għall-esportazzjoni lejn “Stati mhux Parti għall-Konvenzjoni dwar Armi Kimiċi”, 1C450 ma jikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.a.1. u .a.2. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 1 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 2:   Għal esportazzjonijiet lejn “Stati Parti għall-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi”, 1C450 ma jikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrata 1C450.a.1. u .a.2. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 3:   1C450 ma jikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.a.4., .a.5., .a.6. u .a.7. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 4:   1C450 ma jikkontrollax prodotti identifikati bħala oġġetti għall-konsumatur ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

b. Prekursuri ta’ sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej:

1. Sustanzi kimiċi, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli ta’ Merkanzija Militari jew f’1C350, li fihom atomu tal-fosfru li hemm marbut miegħu grupp wieħed ta’ metil, etil jew propil (normali jew iso) iżda l-ebda atomu ieħor tal-karbonju.

Nota:   1C450.b.1 ma jikkontrollax il-Fonofos: Etilfosfonotijolotijonat ta’ O-Etil S-fenil (944-22-9);

2. Dialidi fosforamidiċi ta’ N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)], minbarra d-diklorur ta’ N,N-Dimetilaminofosforil;

NB:   Ara 1C350.57. għad-diklorur ta’ N,N-Dimetilaminofosforil.

3. N,N-dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)]-fosforamidati ta’ dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)], minbarra N,N-dimetilfosforamidat ta’ dietil li huwa speċifikat f’1C350;

4. N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] aminoetil-2-kloruri u mluħa protonati korrispondenti, minbarra il-klorur ta’ N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetil jew l-idroklorur ta’ N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetil klorur li huma speċifikati f’1C350;

5. N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] aminoetan-2-oli u mluħa protonati korrispondenti, minbarra N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetanol (96-80-0) u N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8) li huma speċifikati f’1C350;

Nota:   1C450.b.5. ma jikkontrollax dan li ġej:

a.   N,N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) u mluħa protonati korrispondenti;

b.   Imluħa protonati ta’ N,N Dietilaminoetanol (100-37-8);

6. N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] aminoetan-2-tijoli u mluħa protonati korrispondenti, minbarra N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetan tijol li huwa speċifikat f’1C350;

7. Ara 1C350 għal etildietanolamina (139-87-7);

8. Metildietanolamina (105-59-9).

Nota 1:   Għall-esportazzjoni lejn “Stati mhux Parti għall-Konvenzjoni dwar Armi Kimiċi”, 1C450 ma jikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom wieħed jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. u .b.6. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 10 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 2:   Għall-esportazzjoni lejn “Stati Parti għall-Konvenzjoni dwar Armi Kimiċi”, 1C450 ma jikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom wieħed jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. u .b.6. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 3:   1C450 ma jikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom wieħed jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrata 1C450.b.8 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 4:   1C450 ma jikkontrollax prodotti identifikati bħala oġġetti għall-konsumatur ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

1DSoftware

1D001“Software” iddisinjat apposta jew modifikat għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ tagħmir speċifikat f’1B001 sa 1B003.

1D002“Software” għall-“iżvilupp” ta’ prodotti laminati jew “kompożiti” b’ “matriċi” organika, “matriċi” metallika jew “matriċi” tal-karbonju.

1D003“Software” iddisinjat apposta jew modifikat sabiex jippermetti lit-tagħmir iwettaq il-funzjonijietta’ tagħmir speċifikat f’1A004.c. jew 1A004.d.

1D101“Software” iddisinjat apposta jew modifikat għall-“użu” tal-oġġetti speċifikati f’1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 jew 1B119.

1D103“Software” iddisinjat apposta għall-analiżi ta’ karatteristiċi osservabbli mnaqqsa bħar-riflettività tar-radar karatteristiċi ultravjola/infra-aħmar u karatteristiċi akustiċi.

1D201“Software” iddisinjat apposta għall-“użu” tal-oġġetti speċifikati f’1B201.

1ETeknoloġija

1E001“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta’ tagħmir jew materjali speċifikati f’1A001.b., 1A001.c., 1A002 sa 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B jew 1C.

1E002“Teknoloġija” oħra kif ġej:

a. “Teknoloġija” għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta’ polibenżotijażoli jew polibenżossiażoli;

b. “Teknoloġija” għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta’ komposti tal-fluworoelastomer li fihom mill-inqas monomeru wieħed tal-viniletere;

c. “Teknoloġija” għad-disinn jew il-“produzzjoni” tal-materjali bażi jew materjali taċ-ċeramika mhux “kompożiti” li ġejjin:

1. Materjali bażi li għandhom dan kollu li ġej:

a. Xi waħda mill-kompożizzjonijiet li ġejjin:

1. Ossidi sempliċi jew kumplessi taż-żirkonju u ossidi kumplessi tas-silikon jew aluminju;

2. Nitruri sempliċi tal-boron (forom kristallini kubiċi);

3. Karburi sempliċi jew kumplessi tas-silikon jew tal-boron; jew

4. Nitruri sempliċi jew kumplessi tas-silikon;

b. Waħda mit-total ta’ impuritajiet tal-metall li ġejjin (minbarra żiediet intenzjonali):

1. Anqas minn 1 000 ppm għal ossidi jew karburi sempliċi; jew

2. Anqas minn 5 000 ppm għal komposti kumplessi jew nitruri sempliċi; u

c. Li huma xi wieħed minn dan li ġej:

1. Id-diossidu taż-żirkonju (CAS 1314-23-4) b’daqs medju tal-partiċella, daqs jew inqas minn 1 μm u mhux aktar minn 10 % tal-partiċelli akbar minn 5 μm;

2. Materjali bażi oħrajn b’daqs medju tal-partiċella, daqs jew anqas minn 5 μm u mhux aktar minn 10 % tal-partiċelli akbar minn 10 μm; jew

3. Li għandhom dan kollu li ġej:

a. Platelets bil-proporzjon ta’ tul għal ħxuna ta’ aktar minn 5;

b. Fibri tal-kristall bil-proporzjon ta’ tul għal dijametru ta’ aktar minn 10 għal dijametri ta’ inqas minn 2 μm; u

c. Fibri kontinwi jew mqattgħin ta’ inqas minn 10 μm fid-dijametru;

2. Materjali taċ-ċeramika mhux “kompożiti” magħmula mill-materjali speċifikati f’1E002.c.1;

Nota:   1E002.c.2. ma jikkontrollax “teknoloġija” għad-disinn jew il-produzzjoni ta’ barraxa.

d. “Teknoloġija” għall-“produzzjoni” ta’ fibri ta’ poliamidi aromatiċi;

e. “Teknoloġija” għall-installazzjoni, il-manutenzjoni jew it-tiswija tal-materjali speċifikati f’1C001;

f. “Teknoloġija” għat-tiswija ta’ strutturi “kompożiti”, prodotti laminati jew materjali speċifikati f’1A002, 1C007.c. jew 1C007.d.;

Nota:   1E002.f. ma jikkontrollax “teknoloġija” għat-tiswija ta’ strutturi ta’ “inġenji tal-ajru ċivili” bl-użu ta’ “materjali fibrużi jew bil-filamenti” tal-karbonju u reżini epossidiċi, li jinsabu fil-manwali tal-manifatturi tal-inġenji tal-ajru.

g. “Libreriji (bażijiet ta’ data tekniċi parametriċi)” iddisinjati apposta jew modifikati sabiex jippermettu lit-tagħmir iwettaq il-funzjonijiet ta’ tagħmir speċifikat f’1A004.c. jew 1A004.d.

Nota Teknika:

Għall-iskop ta’ 1E002.g., “librerija (bażijiet ta’ data tekniċi parametriċi)” ifisser ġabra ta’ informazzjoni teknika, li referenza għaliha tista’ ttejjeb ir-rendiment tat-tagħmir jew is-sistemi rilevanti.

1E101“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“użu” tal-oġġetti speċifikati f’1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 sa 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 sa 1C118, 1D101 jew 1D103.

1E102“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” ta’ “software” speċifikat f’1D001, 1D101 jew 1D103.

1E103“Teknoloġija” għar-regolamentazzjoni ta’ temperatura, pressjoni jew atmosfera f’awtoklavi jew idroklavi, meta jkunu użati għall-“produzzjoni” ta’ “kompożiti” jew “kompożiti” ipproċessati parzjalment.

1E104“Teknoloġija” relatata mal-“produzzjoni” ta’ materjali derivati pirolitikament imsawra fuq forma, fus jew sottostrat ieħor minn gassijiet prekursuri li jiddekomponu fil-medda ta’ temperaturi minn 1 573 K (1 300 °C) sa 3 173 K (2 900 °C) u pressjoni ta’ 130 Pa sa 20 kPa.

Nota:   1E104 jinkludi “teknoloġija” għall-kompożizzjoni ta’ gassijiet prekursuri, rati ta’ fluss u skedi u parametri għall-kontroll tal-proċess.

1E201“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“użu” tal-oġġetti speċifikati f’1A002, 1A007, 1A202, 1A225 sa 1A227, 1B201, 1B225 sa 1B233, 1C002.b.3. jew .b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 sa 1C240 jew 1D201.

1E202“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” tal-oġġetti speċifikati f’1A007, 1A202 jew 1A225 sa 1A227.

1E203“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” ta’ “sofware” speċifikat f’1D201.

KATEGORIJA 2

L-IPPROĊESSAR TA’ MATERJALI

2ASistemi, Tagħmir u Komponenti

NB:   Għal kuxxinetti li jaħdmu b’mod silenzjuż, ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

2A001Kuxxinetti anti-frizzjoni u sistemi ta’ kuxxinetti, kif ġej, u komponenti għalihom:

NB:   ARA WKOLL 2A101.

Nota:   2A001 ma jikkontrollax boċċi b’tolleranzi speċifikati mill-manifattur skont l-ISO 3290 bħala ta’ grad 5 jew inqas.

a. Kuxxinetti u kuxxinetti bir-rombli solidi, li għandhom it-tolleranzi kollha speċifikati mill-manifattur skont l-ISO 492 Klassi ta’ Tolleranza 4 (jew ekwivalenzi nazzjonali), jew aħjar, u li għandhom kemm ċrieki u elementi li jduru (ISO 5593), magħmula minn monel jew berillju;

Nota:   2A001.a. ma jikkontrollax kuxxinetti bir-rombli bil-ponta.

b. Mhux użat;

c. Sistemi ta’ kuxxinetti manjetiċi attivi li jużaw xi wieħed minn dan li ġej:

1. Materjali b’densitajiet ta’ fluss ta’ 2,0 T jew aktar u b’reżistenza għall-forza ta’ aktar minn 414 MPa;

2. Id-disinji kollha għall-polarizzazzjoni omopolari ta’ elettromanjeti 3D għall-attwaturi; jew

3. Sensuri li jagħtu l-pożizzjonament f’temperatura għolja (450 K (177 °C) u ogħla).

2A101Kuxxinetti bir-rombli radjali, minbarra dawk speċifikati f’2A001, li għandhom it-tolleranzi kollha speċifikati skont l-ISO 492 Klassi ta’ Tolleranza 2 (jew ANSI/ABMA Standard 20 Klassi ta’ Tolleranza ABEC-9 jew ekwivalenzi oħra nazzjonali), jew aħjar u li għandhom il-karatteristiċi li ġejjin:

a. Dijametru tat-toqba taċ-ċirku intern bejn 12 mm u 50 mm;

b. Dijametru tat-toqba taċ-ċirku estern bejn 25 mm u 100 mm; u

c. Wisa’ ta’ bejn 10 mm u 20 mm.

2A225Griġjoli magħmula minn materjali reżistenti għall-metalli aktinidi likwidi, kif ġej:

a. Griġjoli li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Volum ta’ bejn 150 cm3 u 8 000 cm3; u

2. Magħmula minn jew miksija minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin, li għandhom purezza ta’ 98 % jew aktar bil-piż:

a. Fluworur tal-kalċju (CaF2);

b. Żirkonat tal-kalċju (metażirkonat) (CaZrO3);

c. Sulfid taċ-ċerju (Ce2S3);

d. Ossidu tal-erbju (erbja) (Er2O3);

e. Ossidu tal-ħafnju (ħafnja) (HfO2);

f. Ossidu tal-manjesju (MgO);

g. Liega b’nitrur ta’ nijobju-titanju-tungstenu (bejn wieħed u ieħor 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. Ossidu ta’ ittriju (ittrija) (Y2O3); jew

i. Ossidu taż-żirkonju (żirkonja) (ZrO2);

b. Griġjoli li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Volum ta’ bejn 50 cm3 u 2 000 cm3; u

2. Magħmula minn jew miksija bit-tantalu, li għandhom purezza ta’ 99,9 % jew aktar bil-piż;

c. Griġjoli li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Volum ta’ bejn 50 cm3 u 2 000 cm3;

2. Magħmula minn jew miksija bit-tantalu, li għandhom purezza ta’ 98 % jew aktar bil-piż; u

3. Miksija bil-karbur, in-nitrur, il-borur tat-tantalu jew kwalunkwe għaqda ta’ dawn.

2A226Valvi li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. “Daqs nominali” ta’ 5 mm jew akbar;

b. Li għandhom siġill minfaħ; u

c. Magħmula fl-intier tagħom minn jew miksija bl-aluminju, liega tal-aluminju, nikil jew liega tan-nikil li fihom aktar minn 60 % nikil bil-piż.

Nota Teknika:

Għall-valvi bi ftuħ għad-dħul u ħruġ ta’ dijametri differenti, id-“daqs nominali” fi 2A226 jirreferi għall-iżgħar dijametru.

2BTagħmir għall-Ittestjar, l-Ispezzjoni u l-Produzzjoni

Noti Tekniċi:

1.   L-assi tal-kontorn paralleli sekondarji (eż., l-assi-w f’magni għat-tħaffir orizzontali jew assi rotatorju sekondarju li l-linja ċentrali tiegħu hi parallela mal-assi rotatorju primarju) ma jingħaddux man-numru totali tal-assi tal-kontorn. M’hemmx bżonn li l-assi rotatorji jkunu jduru b’aktar minn 360°. Assi rotatorju jista’ jitħaddem permezz ta’ apparat lineari (eż., vit jew ingranaġġ u fus bis-snien).

2.   Għall-iskopijiet ta’ 2B, in-numru ta’ assi li jistgħu jkunu ko-ordinati simultanjament għall-“kontroll tal-kontorn” huwa n-numru ta’ assi li tulhom jew madwarhom, matul l-ipproċessar tal-oġġett tal-ħidma, isiru movimenti simultanji u inter-relatati bejn l-oġġett tal-ħidma u biċċa għodda. Dan ma jinkludix kwalunkwe assi addizzjonali li tulu jew madwaru jsir moviment ieħor relattiv fil-magna bħal:.

a.   Sistemi ta’ preparazzjoni tal-mola f’magni tat-tisnin;

b.   Assi rotatorji paralleli ddisinjati għall-immuntar ta’ oġġetti tal-ħidma separati;

c.   Assi rotatorji ko-lineari ddisinjati sabiex jimmanipulaw l-istess oġġett tal-ħidma billi jżommuh f’ċokk ta’ torn minn truf differenti.

3.   In-nomenklatura tal-assi għandha tkun skont l-Istandard Internazzjonali ISO 841, “Magni b’Kontroll Numeriku – Nomenklatura ta’ Assi u Movimenti”.

4.   Għall-iskopijiet ta’ 2B001 sa 2B009 “fus inklinabbli” hu kkonsidrat bħala assi rotatorju.

5.   “Preċiżjoni tal-pożizzjonament dikjarat” li ġejja minn qisien magħmula skont l-ISO 230/2 (1988) ( 10 )jew ekwivalenzi nazzjonali jistgħu jintużaw għal kull mudell ta’ għodda bil-magna bħala alternattiva għat-testijiet ta’ magni individwali. Il-“preċiżjoni tal-pożizzjonament dikjarat” tfisser il-valur ta’ preċiżjoni mogħti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur huwa stabbilit bħala rappreżentattiv tal-preċiżjoni ta’ mudell ta’ magna speċifika.

Determinazzjoni tal-“Preċiżjoni tal-Pożizzjonament Dikjarat”

a.   Agħżel ħames magni ta’ mudell sabiex jiġu evalwati;

b.   Kejjel il-preċiżjoni tal-assi lineari skont l-ISO 230/2 (1988) (10) ;

c.   Iddetermina l-valuri A għal kull assi ta’ kull magna. Il-metodu sabiex jiġi kkalkulat il-valur A huwa deskritt fl-istandard tal-ISO;

d.   Iddetermina l-valur medju tal-valur A ta’ kull assi. Dan il-valur medju  jsir il-valur iddikjarat ta’ kull assi għall-mudell (ÂxÂy …);

e.   Peress li l-lista fil-Kategorija 2 tirreferi għal kull assi lineari ser ikun hemm valuri ddikjarati daqs kemm hemm assi lineari;

f.   Jekk xi assi ta’ mudell ta’ magna mhux irregolat minn 2B001.a. sa 2B001.c. jew 2B201 għandu preċiżjoni dikjarata  ta’ 6 mikroni għall-magni tat-tisnin u 8 mikroni għall-magni tat-tħin u tat-tornitura jew aħjar, il-manifattur għandu jkun mitlub jafferma mill-ġdid il-livell ta’ preċiżjoni darba kull tmintax-il xahar.

2B001Għodod bil-magna u kwalunkwe għaqda ta’ dawn, għat-tneħħija (jew il-qtugħ) ta’ metalli, ċeramika jew “kompożiti”, li, skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-manifattur, jistgħu jkunu mgħammra b’apparat elettroniku għall-“kontroll numeriku”, u komponenti ddisinjati apposta kif ġej:

NB:   ARA WKOLL 2B201.

Nota 1:   2B001 ma jikkontrollax għodod bil-magna bi skop speċjali limitati għall-manifattura ta’ ingranaġġi. Għal magni bħal dawn ara 2B003.

Nota 2:   2B001 ma jikkontrollax għodod bil-magna bi skop speċjali limitati għall-manifattura ta’ xi waħda minn dawn li ġejjin:

a.   Krankxafts jew kamxafts;

b.   Għodod jew għodod tal-qtugħ;

c.   Extruder worms; jew

d.   Partijiet ta’ ġojjellerija minquxa jew b’aktar minn wiċċ wieħed.

Nota 3:   Għodda bil-magna li għandha tal-inqas tnejn mit-tliet kapaċitajiet ta’ tornitura, tħin jew tisnin (eż., magna tat-tornitura bil-kapaċità li titħan), għandha tiġi evalwata skont kull entrata applikabbli 2B001.a., b. jew c.

NB:   Għal għodod bil-magna għall-irfinar ottiku ara 2B002.

a. Għodod bil-magna għat-tornitura li għandhom dan kollu li ġej:

1. Preċiżjoni tal-pożizzjonament bil-“kumpensi kollha disponibbli” daqs jew inqas (aħjar) minn 6 μm skont l-ISO 230/2 (1988) ( 11 ) jew ekwivalenti nazzjonali matul kwalunkwe assi lineari; u

2. Żewġ assi jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-“kontroll tal-kontorn”;

Nota:   2B001.a. ma jikkontrollax magni tat-tornitura ddisinjati apposta biex jipproduċu lentijiet tal-kuntatt, li għandhom it-tnejn li ġejjin:

a.   Kontrollur tal-magna limitat għall-użu ta’ software b’bazi oftalmika għad-dħul tad-data tal-programmar tal-partijiet; u

b.   L-ebda vacuum chucking.

b. Għodod bil-magna għat-tħin li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1. Li għandhom dan kollu li ġej:

a. Preċiżjoni tal-pożizzjonament bil-“kumpensi kollha disponibbli” daqs jew inqas (aħjar) minn 6 μm skont l-ISO 230/2 (1988) (11)  jew ekwivalenti nazzjonali matul kwalunkwe assi lineari; u

b. Tliet assi lineari u assi rotatorju wieħed li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-“kontroll tal-kontorn”;

2. Ħames assi jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-“kontroll tal-kontorn”;

3. Preċiżjoni tal-pożizzjonament għall-magni tat-tħaffir bil-ġiger, bil-“kumpensi kollha disponibbli”, daqs jew inqas (aħjar) minn 4 μm skont l-ISO 230/2 (1988) (11)  jew ekwivalenti nazzjonali matul kwalunkwe assi lineari; jew

4. Magni tat-tip fly cutting li għandhom dan kollu li ġej:

a. Fus b’ “rotazzjoni falza” u “camming” ta’ inqas (aħjar) minn 0,0004 mm TIR; u

b. Devjazzjoni angolari fil-moviment tal-parti li tislajdja (imbardata, xengil u irrolljar) ta’ inqas (aħjar) minn 2 sekondi ta’ arkata, TIR fuq 300 mm tal-vjaġġ;

c. Għodod bil-magna għat-tisnin li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1. Li għandhom dan kollu li ġej:

a. Preċiżjoni tal-pożizzjonament bil-“kumpensi kollha disponibbli” daqs jew inqas (aħjar) minn 4 μm skont l-ISO 230/2 (1988) ( 12 ) jew ekwivalenzi nazzjonali matul kwalunkwe assi lineari; u

b. Tliet assi jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-“kontroll tal-kontorn”; jew

2. Ħames assi jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-“kontroll tal-kontorn”;

Nota:   2B001.c. ma jikkontrollax il-magna tat-tisnin, kif ġej:

a.   Magni tat-tisnin estern, intern u estern-intern ċilindriċi li għandhom dan kollu li ġej:

1.   Limitati għal tisnin ċilindriku; u

2.   Limitati għal kapaċità massima tal-oġġett tal-ħidma b’dijametru estern jew tul ta’ 150 mm.

b.   Magni ddisinjati speċifikament bħala jig grinders li m’għandhomx assi-z jew assi-w, bi preċiżjoni tal-pożizzjonament bil-“kumpensi kollha disponibbli” ta’ anqas (aħjar) minn 4 μm skont l-ISO 230/2 (1988) (12) jew ekwivalenti nazzjonali.

c.   Magni tat-tisnin tal-uċuħ.

d. Magni li jgħaddu karika elettrika (EDM) tat-tip bla wajer li fihom żewġ assi rotatorji jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-“kontroll tal-kontorn”;

e. Għodod bil-magna għat-tneħħija ta’ metalli, ċeramika jew “kompożiti”, li għandhom dan kollu li ġej:

1. It-tneħħija ta’ materjal permezz ta’ xi wieħed minn dan li ġej:

a. Ġetts tal-ilma jew ta’ likwidi oħrajn, inklużi dawk li fihom addittivi barraxa;

b. Raġġ ta’ elettroni; jew

c. Raġġ tal-“laser”; u

2. Mill-inqas żewġ assi rotatorji li fihom dan kollu li ġej:

a. Jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għal “kontroll tal-kontorn”; u

b. Preċiżjoni tal-pożizzjonament ta’ inqas (aħjar) minn 0,003 °;

f. Magni għat-tħaffir fil-fond u magni tat-tornitura modifikati għat-tħaffir fil-fond, li għandhom kapaċità massima tat-tħaffir ta’ fond ta’ aktar minn 5 m u komponenti ddisinjati apposta għalihom.

2B002Għodod bil-magna għall-irfinar ottiku kkontrollati numerikament u mgħammra għat-tneħħija selettiva ta’ materjal sabiex jipproduċu wċuħ ottiċi li mhumiex sferiċi li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Irfinar tal-forma sa inqas (aħjar) minn 1,0 μm;

b. Irfinar tal-livell ta’ tħattib sa inqas (aħjar) minn 100 nm rms;

c. Erba’ assi jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-“kontroll tal-kontorn”; u

d. L-użu ta’ xi wieħed mill-proċessi li ġejjin:

1. Irfinar manjetoreoloġiku (“MRF”);

2. Irfinar elettroreoloġiku (“ERF”);

3. “Irfinar b’raġġ ta’ partiċelli enerġetiċi”;

4. “Irfinar b’membrana li tintnefaħ”; jew

5. “Irfinar permezz ta’ ġettijiet fluwidi”.

Noti Tekniċi:

Għall-iskopijiet ta’ 2B002:

1.   “MRF” huwa proċess għat-tneħħija ta’ materjal li juża fluwidu manjetiku barrax li l-viskożità tiegħu hija kkontrollata minn kamp manjetiku.

2.   “ERF” huwa proċess ta’ tneħħija bl-użu ta’ fluwidu barrax li l-viskożità tiegħu hija kkontrollata minn kamp elettriku.

3.   “Irfinar b’raġġ ta’ partiċelli enerġetiċi” juża Plażmi Atomiċi Reattivi (RAP) jew raggi tal-joni sabiex ineħħi l-materjal selettivament.

4.   “Irfinar b’membrana li tintnefaħ” huwa proċess li juża membrana taħt pressjoni li tiddeforma biex tagħmel kuntatt mal-biċċa li għandha tinħadem fuq erja żgħira.

5.   “Irfinar permezz ta’ ġettijiet fluwidi” jagħmel użu minn fluss fluwidu għat- tneħħija ta’ materjal.

2B003Għodod bil-magna manwali jew “ikkontrollati numerikament” u komponenti, kontrolli u aċċessorji ddisinjati apposta għalihom, iddisinjati apposta għat-tqaxxir, irfinar, tisnin jew temprar ta’ xpruni (Rc = 40 jew aktar) ittemprati, ingranaġġi elikojdali u elikojdali doppju li għandhom dijametru tal-kamin (pitch diameter) ta’ aktar minn 1 250 mm u wisa’ tal-wiċċ ta’ 15 % tad-dijametru tal-kamin jew ikbar irfinuti għall-kwalità AGMA 14 jew aħjar (ekwivalenti għal ISO 1328 klassi 3).

2B004“Pressi iżostatiċi” jaħarqu li għandhom il-komponenti kollha li ġejjin, u komponenti u aċċessorji ddisinjati apposta għalihom:

NB:   ARA WKOLL 2B104 u 2B204.

a. Ambjent termiku kkontrollat fil-kavità magħluqa u kavità tal-kamra b’dijametru intern ta’ 406 mm jew aktar; u

b. Li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1. Pressjoni massima ta’ tħaddim ta’ aktar minn 207 MPa;

2. Ambjent termiku kkontrollat ta’ aktar minn 1 773 K (1 500 °C); jew

3. Mezz għall-impregnazzjoni bl-idrokarburi u l-eliminazzjoni ta’ prodotti li jirriżultaw mid-degradazzjoni ta’ gassijiet.

Nota Teknika:

Id-dimensjoni interna tal-kamra hi dik tal-kamra fejn jintlaħqu kemm it-temperatura ta’ tħaddim kif ukoll il-pressjoni ta’ tħaddim u ma tinkludix il-muntaġġi. Dik id-dimensjoni għandha tkun l-iżgħar minn jew id-dijametru intern tal-kamra tal-pressjoni jew id-dijametru intern tal-kamra iżolata tal-forn, skont liema miż-żewġ kmamar tinsab ġewwa l-oħra.

NB:   Għal forom imnaqqxin, forom u għodod iddisinjati apposta ara 1B003, 9B009 u l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

2B005Tagħmir iddisinjat apposta għad-depożizzjoni, l-ipproċessar u l-kontroll ta’ waqt il-proċess ta’ kisi inorganiku, kisi u modifiki tal-uċuħ, kif ġej, għal sottostrati mhux elettroniċi, permezz tal-proċessi indikati fit-Tabella u n-Noti assoċjati li jiġu wara 2E003.f., u l-komponenti ddisinjati apposta għalihom għall-immaniġġar, il-pożizzjonar, il-manipulazzjoni u l-kontroll awtomatiku:

a. Tagħmir ta’ produzzjoni għad-depożizzjoni kimika mill-fwar (CVD) li għandu l-iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

NB:   ARA WKOLL 2B105.

1. Proċess modifikat għal wieħed minn dan li ġej:

a. CVD li jivvibra;

b. Depożizzjoni termiku f’nukleazzjoni kkontrollata (CNTD); jew

c. CVD intensifikat jew assistit permezz ta’ plażma; u

2. Li għandu wieħed minn dan li ġej:

a. Jinkorpora siġilli rotanti f’vakwu għoli (daqs jew inqas minn 0,01 Pa); jew

b. Jinkorpora kontroll in situ tal-ħxuna tal-kisja;

b. Tagħmir ta’ produzzjoni għall-impjantazzjoni ta’ joni li għandu kurrenti ta’ raġġi ta’ 5 mA jew aktar;

c. Tagħmir ta’ produzzjoni għad-depożizzjoni fiżiku mill-fwar ta’ raġġ ta’ elettroni (EB-PVD) li jinkorpora sistemi li huma previsti li jħaddmu enerġija ta’ aktar minn 80 kW u b’wieħed minn dan li ġej:

1. Sistema ta’ kontroll permezz ta’ “laser” tal-livell tal-għadira ta’ likwidu li tirregola b’mod preċiż ir-rata tad-dħul tal-ingotti; jew

2. Monitur tar-rata kkontrollat minn kompjuter li jopera fuq il-prinċipju ta’ foto-luminixxenza tal-atomi jonizzati fil-fluss evaporanti għall-kontroll tar-rata ta’ depożizzjoni ta’ kisja li fiha żewġ elementi jew aktar;

d. Tagħmir tal-produzzjoni għat-traxxix permezz tal-plażma li għandu wieħed minn dan li ġej:

1. Jaħdem f’atmosfera kkontrollata bi pressjoni mnaqqsa (daqs jew inqas minn 10 kPa mkejla ‘l, fuq u mhux aktar ‘il bogħod minn 300 mm mill-ħruġ taż-żennuna tal-kanun) f’kamra b’vakwu li kapaċi tevakwa sa 0,01 Pa qabel il-proċess tat-traxxix; jew

2. Jinkorpora kontroll in situ tal-ħxuna ta’ kisja;

e. Tagħmir ta’ produzzjoni għad- depożizzjoni permezz ta’ polverizzazzjoni katodika kapaċi għal densitajiet tal-kurrent ta’ 0,1 mA/mm2 jew ogħla f’rata ta’ depożizzjoni ta’ 15 μm/h jew aktar;

f. Tagħmir ta’ produzzjoni għad-depożizzjoni b’ark katodiku li jinkorpora grilja ta’ elettromanjeti għall-kontroll tal-punt tal-impatt tal-ark mal-katodu;

g. Tagħmir ta’ produzzjoni tal-plakkatura jonika li jippermetti l-kejl in situ ta’ wieħed minn dan li ġej:

1. Ħxuna tal-kisja fuq is-sottostrat u l-kontroll tar-rata; jew

2. Karatteristiċi ottiċi.

Nota:   2B005 ma jirregolax it-tagħmir għad-depożizzjoni kimika mill-fwar, id-depożizzjoni b’ark katodiku, id-depożizzjoni permezz ta’ polverizzazzjoni katodika, il-produzzjoni ta’ plakkatura jonika jew l-impjantazzjoni ta’ joni, iddisinjat apposta għall-għodod ta’ qtugħ jew ta’ mmaxinjar.

2B006Sistemi, tagħmir u “assemblaġġi elettroniċi” għall-ispezzjoni dimensjonali jew għal kejl, kif ġej:

a. Magni tal-kejl tal-koordinat (CMM) ikkontrollati minn kompjuter jew “ikkontrollati numerikament”, li għandhom żball massimu tridimensjonali (volumetriku) permissibbli tal-kejl tat-tul (E0, MPE) f’xi punt fil-medda operattiva tal-magna (jiġifieri, fit-tul ta’ assi) daqs jew inqas (aħjar) minn (1,7 + L/1 000) μm (L huwa t-tul imkejjel f’mm), konformi mal-ISO 10360-2 (2009);

Nota Teknika:

L-E0, MPE tal-aktar konfigurazzjoni preċiża tas-CMM speċifikata mill-manifattur (eż., l-aħjar fost dawn: sonda, tul tal-labra, parametri tal-moviment, ambjent) u bil-“kumpensi kollha disponibbli” għandu jitqabbel mal-limitu ta’ 1.7 + L/1 000 μm.

NB:   ARA WKOLL 2B206.

b. Strumenti ta’ kejl ta’ spostament lineari u angolari, kif ġej:

1. Strumenti ta’ kejl ta’ “spostament lineari” li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

Nota Teknika:

Għall-iskop ta’ 2B006.b.1. “spostament lineari” jfisser il-varjazzjoni fid-distanza bejn is-sonda ta’ kejl u l-oġġett imkejjel.

a. Sistemi ta’ kejl tat-tip bla kuntatt b’ “riżoluzzjoni” daqs jew inqas (aħjar) minn 0,2 μm f’medda ta’ kejl sa 0,2 mm;

b. Sistemi ta’ transformer differenzjali b’vultaġġ lineari li għandhom it-tnejn li ġejjin:

1. “Linearità” daqs jew inqas (aħjar) minn 0,1 % f’medda ta’ kejl sa 5 mm; u

2. Moviment daqs jew inqas (aħjar) minn 0,1 % għal kull ġurnata f’temperatura standard tal-ambjent fil-kamra tal-ittestjar ta’ ± 1 K;

c. Sistemi ta’ kejl li fihom dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Li fihom “laser”; u

2. Li jżommu, mill-inqas għal 12-il siegħa, f’temperatura ta’ 20±1 °C, dan kollu li ġej:

a. “Riżoluzzjoni” fuq l-iskala kollha tagħhom ta’ 0,1 μm jew inqas (aħjar); u

b. Li huma kapaċi jiksbu “inċertezza tal-kejl” wara kumpens għall-indiċi rifrattiv tal-arja, daqs jew inqas (aħjar) minn (0,2 + L/2 000) μm (L huwa t-tul imkejjel f’mm); jew

d. “Assemblaġġi elettroniċi” ddisinjati apposta sabiex jipprovdu l-kapaċità ta’ retroazzjoni fis-sistemi speċifikati fi 2B006.b.1.c.;

Nota:   2B006.b.1. ma jikkontrollax sistemi ta’ kejl b’interferometri, b’sistema ta’ kontroll awtomatika li hija ddisinjata sabiex ma tuża l-ebda metodi ta’ retroazzjoni li fihom “laser” għall-kejl ta’ żbalji fil-moviment tal-parti li tislajdja tal-għodod bil-magni, magni għall-ispezzjoni dimensjonali jew tagħmir simili.

2. Strumenti tal-kejl ta’ spostament angolari li għandu “devjazzjoni tal-pożizzjonament angolari” daqs jew inqas (aħjar) minn 0,00025 °;

Nota:   2B006.b.2. ma jikkontrollax strumenti ottiċi, bħal awtokollimaturi, li jużaw dawl ikkolimat (eż., dawl tal-laser) sabiex jirrilevaw l-ispostament angolari ta’ mera.

c. Tagħmir għall-kejl tal-irregolaritajiet tal-wiċċ, billi jkejjel il-firxa ottika bħala funzjoni tal-angolu, b’sensittività ta’ 0,5 nm jew inqas (aħjar).

Nota:   2B006 jinkludi għodod bil-magna, minbarra dawk speċifikati f’2B001, li jistgħu jintużaw bħala magni tal-kejl jekk jilħqu jew jeċċedu l-kriterji speċifikati għall-funzjoni ta’ magni tal-kejl.

2B007“Robots” li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin, u kontrolluri u “tagħmir tat-tarf” iddisinjati apposta għalihom:

NB:   ARA WKOLL 2B207.

a. Kapaċi li f’ħin reali jipproċessaw immaġini kompleta tridimensjonali jew “analiżi tax-xena” kompleta tridimensjonali sabiex jiġġeneraw jew jimmodifikaw “programmi” jew sabiex jiġġeneraw jew jimmodifikaw data numerika ta’ programm;

Nota Teknika:

Il-limitazzjoni tal-“analiżi tax-xena” ma tinkludix approssimazzjoni tat-tielet dimensjoni billi tiqies minn angolu speċifiku, jew interpretazzjoni limitata tal-iskala griża għall-perċezzjoni tal-fond jew l-kwalità għall-kompiti approvati (2 1/2 D).

b. Iddisinjati apposta sabiex ikunu konformi mal-istandards nazzjonali tas-sikurezza applikabbli għall-ambjenti fejn jinsab munizzjon potenzjalment splussiv;

Nota:   2B007.b ma jikkontrollax “robots” iddisinjati apposta għal kabini għall-isprejjar taż-żebgħa.

c. Iddisinjati apposta jew previsti bħala reżistenti għar-radjazzjoni sabiex jifilħu doża totali ta’ radjazzjoni akbar minn 5 × 103 Gy (silikon) mingħajr degradazzjoni funzjonali; jew

Nota Teknika:

It-terminu Gy (silikon) jirreferi għall-enerġija f’Joules għal kull kilogramm li hija assorbita minn kampjun mhux protett tas-silikon meta espost għar-radjazzjoni jonizzanti.

d. Iddisinjati apposta sabiex jaħdmu f’altitudnijiet ta’ aktar minn 30 000 m.

2B008Assemblaġġi jew unitajiet, iddisinjati apposta għal għodod bil-magna, jew spezzjoni dimensjonali jew sistemi u tagħmir ta’ kejl, kif ġej:

a. Unitajiet ta’ retroazzjoni f’pożizzjonament lineari (eż., apparat tat-tip induttiv, skali ggradwati, sistemi infra-aħmar jew sistemi “laser”) bi “preċiżjoni” totali ta’ inqas (aħjar) minn (800 + (600 × L × 10–3)) nm (L tirrappreżenta t-tul effettiv f’mm);

NB:   Għal sistemi “laser” ara wkoll in-Nota fi 2B006.b.1.c. u d.

b. Unitajiet ta’ retroazzjoni b’pożizzjonament rotatorja (eż., apparat tat-tip induttiv, skali ggradwati, sistemi infra-aħmar jew sistemi “laser”) bi “preċiżjoni” ta’ inqas (aħjar) minn 0,00025 °;

NB:   Għal sistemi “laser” ara wkoll in-Nota fi 2B006.b.2.

c. “Tabelli rotatorji kompożiti” u “fusijiet inklinabbli”, kapaċi li jtejbu l-kwalità ta’ għodod bil-magna, skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur, għal livelli daqs jew ogħla minn dawk speċifikati fi 2B.

2B009Magni spin-forming u magni flow-forming, li, skont l-ispeċifikazzjoni teknika tal-manifattur, jistgħu jkunu mgħammra b’unitajiet ta’ “kontroll numeriku” jew kontroll minn kompjuter u li għandhom it-tnejn li ġejjin:

NB:   ARA WKOLL 2B109 U 2B209.

a. Żewġ assi kkontrollati jew aktar li mill-inqas tnejn minnhom jistgħu jiġu kkoordinati simultanjament għall-“kontroll tal-kontorn”; u

b. Forza tar-romblu ta’ aktar minn 60 kN.

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta’ 2B009, magni li jgħaqqdu l-funzjoni ta’ spin-forming u flow-forming huma meqjusa bħala magni flow-forming.

2B104“Pressi iżostatiċi”, minbarra dawk speċifikati fi 2B004, li għandhom dan kollu li ġej:

NB:   ARA WKOLL 2B204.

a. Pressjoni massima ta’ tħaddim ta’ 69 MPa jew aktar;

b. Iddisinjati sabiex jiksbu u jżommu ambjent termiku kkontrollat ta’ 873 K (600 °C) jew aktar; u

c. Li għandhom kavità tal-kamra b’dijametru intern ta’ 254 mm jew aktar.

2B105Fran għad-depożizzjoni kimika mill-fwar (CVD), minbarra dawk speċifikati fi 2B005.a., iddisinjati jew modifikati għad-densifikazzjoni ta’ kompożiti ta’ karbonju-karbonju.

2B109Magni flow-forming, minbarra dawk speċifikati fi 2B009, u komponenti ddisinjati apposta kif ġej:

NB:   ARA WKOLL 2B209.

a. Magni flow-forming li għandhom it-tnejn li ġejjin:

1. Jistgħu jkunu mgħammra skont l-ispeċifikazzjoni teknika tal-manifattur, b’unitajiet b’ “kontroll numeriku” jew b’kontroll minn kompjuter, ukoll meta ma jkunux mgħammra b’tali unitajiet; u

2. B’aktar minn żewġ assi li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-“kontroll tal-kontorn”.

b. Komponenti ddisinjati apposta għall-magni flow-forming speċifikati fi 2B009 sa 2B109.a.

Nota:   2B109 ma jikkontrollax magni li ma jistgħux jintużaw fil-produzzjoni ta’ komponenti u tagħmir ta’ propulsjoni (eż. kontenituri ta’ muturi) għas-sistemi speċifikati f’9A005, 9A007.a. jew 9A105.a.

Nota Teknika:

Magni li jgħaqqdu l-funzjoni ta’ spin-forming u flow-forming huma meqjusa bħala magni flow-forming għall-iskop ta’ 2B109.

2B116Sistemi għat-test tal-vibrazzjoni, tagħmir u komponenti għalihom, kif ġej:

a. Sistemi għat-test tal-vibrazzjoni li jużaw metodi ta’ retroazzjoni jew ta’ ċirkwit magħluq u li jinkorporaw kontrollur diġitali, li kapaċi jivvibraw sistema b’aċċellerazzjoni daqs jew akbar minn 10 g rms bejn 20 Hz u 2 kHz filwaqt li jagħtu forza daqs jew akbar minn 50 kN, imkejla b’ “mejda vojta”;

b. Kontrolluri diġitali, flimkien ma’ software tal-ittestjar tal-vibrazzjoni ddisinjat apposta, b’ “faxxa tal-frekwenza ta’ kontroll f’ħin reali” ta’ aktar minn 5 kHz iddisinjati għall-użu mas-sistemi tal-ittestjar tal-vibrazzjoni speċifikati fi 2B116.a.;

Nota Teknika:

F’2B116.b., “faxxa tal-frekwenza ta’ kontroll f’ħin reali” tfisser ir-rata massima li fiha kontrollur jista’ jesegwixxi ċikli kompluti ta’ teħid ta’ kampjuni, ipproċessar ta’ data u trasmissjoni ta’ sinjali ta’ kontroll.

c. Magni li jagħtu mbuttatura b’vibrazzjoni (unitajiet ta’ vibrazzjoni), b’amplifikaturi assoċjati jew mingħajr, li kapaċi jagħtu forza ta’ 50 kN jew aktar, imkejla b’ “mejda vojta”, u li jistgħu jintużaw fis-sistemi tal-ittestjar tal-vibrazzjoni speċifikati fi 2B116.a.;

d. Strutturi li jsostnu l-parti għall-ittestjar u unitajiet elettroniċi ddisinjati sabiex jgħaqqdu unitajiet ta’ vibrazzjoni multipli f’sistema li hi kapaċi tipprovdi forza effettiva kombinata daqs jew akbar minn 50 kN, imkejla b’ “mejda vojta”, u li jistgħu jintużaw fis-sistemi ta’ vibrazzjoni speċifikati fi 2B116.a.

Nota Teknika:

Fi 2B116, “mejda vojta” tfisser mejda ċatta, jew wiċċ ċatt, mingħajr muntaġġi jew tagħmir.

2B117Kontrolli ta’ tagħmir u ta’ proċessi, minbarra dawk speċifikati fi 2B004, 2B005.a., 2B104 jew 2B105, iddisinjati jew modifikati għad-densifikazzjoni u l-piroliżi taż-żennuni ta’ rokits kompożiti strutturali u tal-ponot ta’ quddiem ta’ vetturi tad-dħul fl-atmosfera.

2B119Magni tal-ibbilanċjar u tagħmir relatat, kif ġej:

NB:   ARA WKOLL 2B219.

a. Magni tal-ibbilanċjar li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Mhumiex kapaċi jibbilanċjaw skrejjen/assemblaġġi li għandhom massa akbar minn 3 kg;

2. Kapaċi jibbilanċjaw skrejjen/assemblaġġi f’veloċità akbar minn 12 500 rpm;

3. Kapaċi jikkoreġu żbilanċ f’żewġ pjani jew aktar; u

4. Kapaċi jibbilanċjaw sa żbilanċ speċifiku residwu ta’ 0,2 g mm għal kull kg ta’ massa tal-iskrun;

Nota:   2B119.a. ma jikkontrollax magni tal-ibbilanċjar iddisinjati jew modifikati għal tagħmir dentali jew tagħmir mediku ieħor.

b. Irjus indikaturi ddisinjati jew modifikati għall-użu mal-magni speċifikati fi 2B119.a.

Nota Teknika:

Irjus indikaturi huma kultant magħrufa bħala strumentazzjoni tal-ibbilanċjar.

2B120Simulaturi tal-moviment jew imwejjed rotatorji li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Żewġ assi jew aktar;

b. Iddisinjati jew modifikati biex jinkorporaw ċrieki tal-kuntatt jew tagħmir integrat mhux tal-kuntatt li kapaċi jittrasferixxu qawwa elettrika, informazzjoni tas-sinjali, jew it-tnejn; u

c. Li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. Għal kull assi uniku li għandu dan kollu li ġej:

a. Kapaċi jilħaq rati ta’ 400 grad/i jew aktar, jew 30 grad/i jew inqas; u

b. Riżoluzzjoni ta’ rata daqs jew inqas minn 6 gradi/s u preċiżjoni daqs jew inqas minn 0,6 gradi/s;

2. Li għandu stabbilità ta’ rata fl-agħar sitwazzjoni daqs jew aħjar (inqas) minn bejn wieħed u ieħor 0,05 % ikkalkolati bħala medja fuq 10 gradi jew aktar; jew

3. “Preċiżjoni” tal-pożizzjonament daqs jew anqas (aħjar) minn 5 sekondi ta’ arkata.

Nota 1:   2B120 ma jikkontrollax imwejjed rotatorji ddisinjati jew modifikati għal għodod bil-magna jew għal tagħmir mediku. Għal kontrolli fuq imwejjed rotatorji għall-għodod bil-magni ara 2B008.

Nota 2:   Simulaturi tal-moviment jew imwejjed rotatorji speċifikati f’2B120 jibqgħu kkontrollati sew jekk fil-ħin tal-esportazzjoni dawn ikunu mgħammra bi ċrieki tal-kuntatt jew tagħmir integrat mhux tal-kuntatt, u sew jekk le.

2B121Imwejjed għall-ippożizzjonar (tagħmir kapaċi għall-ippożizzjonar rotatorju preċiż fi kwalunkwe assi), minbarra dawk speċifikati fi 2B120, li għandhom il-karatterisitiċi kollha li ġejjin:

a. Żewġ assi jew aktar; u

b. “Preċiżjoni” tal-pożizzjonament daqs jew anqas (aħjar) minn 5 sekondi ta’ arkata.

Nota:   2B121 ma jikkontrollax imwejjed rotatorji ddisinjati jew modifikati għal għodod bil-magna jew għal tagħmir mediku. Għal kontrolli fuq imwejjed rotatorji għall-għodod bil-magna ara 2B008.

2B122Ċentrifugi kapaċi li jagħtu aċċellerazzjoni ’l fuq minn 100 g u ddisinjati jew modifikati biex jinkorporaw ċrieki tal-kuntatt jew tagħmir integrat mhux tal-kuntatt li kapaċi jittrasferixxu qawwa elettrika, informazzjoni tas-sinjali, jew it-tnejn.

Nota:   Ċentrifugi speċifikati fi 2B122 jibqgħu kkontrollati sew jekk fil-ħin tal-esportazzjoni dawn ikunu mgħammra bi ċrieki tal-kuntatt jew tagħmir integrat mhux tal-kuntatt, u sew jekk le.

2B201Għodod bil-magna jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom, minbarra dawk speċifikati fi 2B001, kif ġej, għat-tneħħija jew il-qtugħ ta’ metalli, ċeramika jew “kompożiti”, li, skont l-ispeċifikazzjoni teknika tal-manifattur, jistgħu jkunu mgħammra b’apparat elettroniku għal “kontroll tal-kontorn” simultanju f’żewġ assi jew aktar:

a. Għodod bil-magna għat-tħin, li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. Preċiżjonijiet tal-pożizzjonament bil-“kumpensi kollha disponibbli” daqs jew inqas (aħjar) minn 6 μm skont l-ISO 230/2 (1988) ( 13 ) jew ekwivalenzi nazzjonali matul kwalunkwe assi lineari; jew

2. Żewġ assi jew aktar rotatorji tal-kontorn;

Nota:   2B201.a. ma jikkontrollax magni tat-tħin li għandhom il-karatteristiċi li ġejjin:

a.   Korsa tal-assi-x akbar minn 2 m; u

b.   Preċiżjoni tal-pożizzjonament totali fuq l-assi-x aktar (agħar) minn 30 μm.

b. Għodod bil-magna għat-tisnin, li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. Preċiżjoni tal-pożizzjonament bil-“kumpensi kollha disponibbli” daqs jew inqas (aħjar) minn 4 μm skont l-ISO 230/2 (1988) (13)  jew ekwivalenzi nazzjonali matul kwalunkwe assi lineari; jew

2. Żewġ assi jew aktar rotatorji tal-kontorn.

Nota:   2B201.b. ma jikkontrollax il-magni tat-tisnin li ġejjin:

a.   Magni tat-tisnin estern, intern u estern-intern ta’ ċilindri li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.   Limitati għal kapaċità massima tal-oġġetti tal-ħidma b’dijametru estern jew tul ta’ 150 mm; u

2.   Assi limitati għal x, z u c;

b.   Jig grinders li m’għandhomx assi-z jew assi-w, bi preċiżjoni tal-pożizzjonament totali anqas (aħjar) minn 4 μm skont l-ISO 230/2 (1988) (13) jew ekwivalenti nazzjonali.

Nota 1:   2B201 ma jikkontrollax għodod bil-magna bi skop speċjali limitati għall-manifattura ta’ xi waħda mill-partijiet li ġejjin:

a   Ingranaġġi;

b   Krankxafts jew kamxafts;

c   Għodod jew għodod tal-qtugħ;

d   Extruder worms.

Nota 2:   Għodda bil-magna li għandha tal-inqas tnejn mit-tliet kapaċitajiet ta’ tornitura, tħin jew tisnin (eż., magna tat-tornitura bil-kapaċità li titħan), għandha tiġi evalwata skont kull entrata applikabbli 2B001.a. jew 2B201.a. jew b.

2B204“Pressi iżostatiċi”, minbarra dawk speċifikati fi 2B004 jew 2B104, u tagħmir relatat, kif ġej:

a. “Pressi iżostatiċi” li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Kapaċi jilħqu pressjoni massima ta’ tħaddim ta’ 69 MPa jew aktar; u

2. Kavità tal-kamra b’dijametru intern ta’ aktar minn 152 mm;

b. Forom imnaqqxin, forom u kontrolli, iddisinjati apposta għall-“pressi iżostatiċi” speċifikati fi 2B204.a.

Nota Teknika:

Fi 2B204 d-dimensjoni interna tal-kamra hi dik tal-kamra fejn jintlaħqu kemm it-temperatura ta’ tħaddim kif ukoll il-pressjoni ta’ tħaddim u ma tinkludix il-muntaġġi. Dik id-dimensjoni għandha tkun l-iżgħar minn jew id-dijametru intern tal-kamra tal-pressjoni jew id-dijametru intern tal-kamra iżolata tal-forn, skont liema miż-żewġ kmamar tinsab ġewwa l-oħra.

2B206Magni, strumenti jew sistemi ta’ spezzjoni dimensjonali, minbarra dawk speċifikati fi 2B006, kif ġej:

a. Magni għal kejl tal-koordinati (CMM) ikkontrollati minn kompjuter jew ikkontrollati numerikament li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Żewġ assi jew aktar; u

2. Żball permissibbli massimu tal-kejl tat-tul (E0, MPE) tul kwalunkwe assi (dimensjoni waħda), identifikat bħala E0X, E0Y, jew E0Z, daqs jew inqas (aħjar) minn (1,25 + L/1 000) μm (fejn L hu t-tul imkejjel f’millimetri) fi kwalunkwe punt tal-medda operattiva tal-magna (jiġifieri sat-tul tal-assi) ittestjat konformement mal-ISO 10360-2(2009);

b. Sistemi għall-ispezzjoni simultanja lineari-angolari ta’ hemishells, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. “Inċertezza tal-kejl” matul kull assi lineari daqs jew inqas (aħjar) minn 3,5 μm għal kull 5 mm; u

2. “Devjazzjoni tal-pożizzjonament angolari” daqs jew inqas minn 0,02 °.

Nota 1:   Għodod bil-magna li jistgħu jintużaw bħala magni tal-kejl huma kkontrollati jekk jilħqu jew jeċċedu l-kriterji speċifikati għall-funzjoni ta’ għodod bil-magna jew għall-funzjoni ta’ magni tal-kejl.

Nota 2:   Magna speċifikata fi 2B206 hija kkontrollata jekk teċċedi l-limitu ta’ kontroll fi kwalunkwe post fil-medda operattiva tagħha.

Noti Tekniċi:

Il-parametri kollha tal-valuri tal-kejl fi 2B206 jirrapreżentaw devjazzjonijiet pożittivi jew negattivi, jiġifieri mhux il-medda totali.

2B207“Robots”, “tagħmir tat-tarf” u unitajiet ta’ kontroll, minbarra dawk speċifikati fi 2B007, kif ġej:

a. “Robots” jew “tagħmir tat-tarf” iddisinjati apposta sabiex ikunu konformi mal-istandards ta’ sigurtà nazzjonali applikabbli għall-immaniġġar ta’ splussivi qawwijin (per eżempju, li jissodisfaw il-kodiċi elettrika nominali għal splussivi qawwijin);

b. Unitjiet ta’ kontroll iddisinjati apposta għal xi wieħed mir-“robots” jew “tagħmir tat-tarf” speċifikati fi 2B207.a.

2B209Magni flow forming, magni spin forming bil-kapaċità ta’ funzjonijiet flow forming, minbarra dawk speċifikati fi 2B009 jew 2B109, u mandarini tat-torn, kif ġej:

a. Magni li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Tliet rombli jew aktar (attivi jew li jiggwidaw); u

2. Li, skont l-ispeċifikazzjoni teknika tal-manifattur, jistgħu jkunu mgħammra b’unitajiet ta’ “kontroll numeriku” jew kontroll minn kompjuter;

b. Mandarini tat-torn li jifformaw skrejjen iddisinjati sabiex jifformaw skrejjen ċilindriċi b’dijametru intern ta’ bejn 75 mm u 400 mm.

Nota:   2B209.a. jinkludi magni li għandhom romblu wieħed biss iddisinjati sabiex jiddeformaw il-metall u żewġ rombli awżiljarji li jsostnu l-mandarin tat-torn, iżda li ma jipparteċipawx direttament f’dan il-proċess ta’ deformazzjoni.

2B219Magni tal-ibbilanċjar ċentrifugali fuq aktar minn pjan wieħed, fissi jew portabbli, orizzontali jew vertikali, kif ġej:

a. Magni tal-ibbilanċjar ċentrifugali ddisinjati għall-ibbilanċjar ta’ skrejjen flessibbli li għandhom tul ta’ 600 mm jew aktar u li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Dijametru tal-pern jew tal-assi ta’ aktar minn 75 mm;

2. Kapaċità ta’ massa minn 0,9 sa 23 kg; u

3. Kapaċità ta’ bilanċjar b’veloċità ta’ rotazzjoni ta’ aktar minn 5 000 r.p.m.;

b. Magni tal-ibbilanċjar ċentrifugali ddisinjati għall-ibbilanċjar ta’ komponenti ta’ skrejjen ċilindriċi vojta u li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Dijametru tal-pern ta’ aktar minn 75 mm;

2. Kapaċità ta’ massa ta’ minn 0,9 sa 23 kg;

3. Kapaċi jibbilanċjaw sa żbilanċ residwu daqs jew inqas minn 0,01 kg × mm/kg għal kull pjan; u

4. Tat-tip li jaħdmu biċ-ċinga.

2B225Manipulaturi minn distanza li jistgħu jintużaw sabiex jipprovdu azzjonijiet minn distanza f’operazzjonijiet ta’ separazzjoni radju-kimika jew f’ċelluli jaħarqu, li għandhom xi waħda mill-karatteristika li ġejjin:

a. Kapaċi jippenetraw 0,6 m jew aktar mill-ħajt ta’ cellula taħraq (operazzjoni tat-tip minn ġol-ħajt (through-the-wall)); jew

b. Kapaċi jgħaddu minn fuq naħa għal oħra ta’ ħajt ta’ cellula taħraq bi ħxuna ta’ 0,6 m jew aktar (operazzjoni tat-tip minn fuq il-ħajt (over-the-wall)).

Nota Teknika:

Manipulaturi minn distanza jbiddlu l-azzjonijiet ta’ operatur uman għal driegħ li jaħdem minn distanza u muntaġġ terminali. Dawn jistgħu jkunu tat-tip “prinċipali/sekondarja” (“master/slave”) jew imħaddma b’joystick jew tastiera.

2B226Fran tal-induzzjoni f’atmosfera kkontrollata (vakwu jew gass inert), u provvisti ta’ qawwagħalihom, kif ġej:

NB:   ARA WKOLL 3B.

a. Fran li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Kapaċi jaħdmu f’temperaturi ogħla minn 1 123 K (850 °C);

2. Bobini tal-induzzjoni b’dijametru ta’ 600 mm jew inqas; u

3. Iddisinjati għal dħul ta’ qawwa ta’ 5 kW jew aktar;

b. Provvisti ta’ qawwa, bi ħruġ speċifikat ta’ qawwa ta’ 5 kW jew aktar, iddisinjati apposta għall-ifran speċifikati fi 2B226.a.

Nota:   2B226.a. ma jikkontrollax fran iddisinjati għall-ipproċessar ta’ fetet semikondutturi.

2B227Fran għat-tidwib u l-ikkastjar tal-metall f’vakwu jew atmosfera oħra kkontrollata u tagħmir relatat kif ġej:

a. Fran b’ark għat-tidwib mill-ġdid u fran għall-ikkastjar li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Elettrodu konsumabbli b’kapaċitajiet ta’ bejn 1 000 cm3 u 20 000 cm3; u

2. Kapaċi jaħdmu b’temperaturi ta’ tidwib ogħla minn 1 973 K (1 700 °C);

b. Fran għat-tidwib b’raġġ ta’ elettroni u fran ta’ atomizzazzjoni u tidwib ta’ plażma, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Qawwa ta’ 50 kW jew aktar; u

2. Kapaċi jaħdmu b’temperaturi tat-tidwib ogħla minn 1 473 K (1 200 °C).

c. Sistemi ta’ kontroll u monitoraġġ minn kompjuter ikkonfigurati apposta għal xi wieħed mill-ifran speċifikati fi 2B227.a. jew b.

2B228Tagħmir għall-fabbrikazzjoni jew l-assemblaġġ ta’ skrejjen, tagħmir li jidritta l-iskrejjen, mandarini tat-torn li jifformaw imniefaħ u forom imnaqqxin, kif ġej:

a. Tagħmir għall-assemblaġġ ta’ skrejjen għall-assemblaġġ ta’ sezzjonijiet ta’ tubi, dijaframmi u għotjien tat-tarf ta’ skrejjen ta’ ċentrifugi bil-gass;

Nota:   2B228.a. jinkludi mandarini tat-torn ta’ preċiżjoni, morsat u magni shrink fit.

b. Tagħmir li jiddritta l-iskrejjen għall-allinjament ta’ sezzjonijiet ta’ tubi ta’ skrejjen ta’ ċentrifugi bil-gass fuq assi komuni;

Nota Teknika:

Fi 2B228.b. tali tagħmir ġeneralment jikkonsisti f’sondi tal-kejl ta’ preċiżjoni konnessi ma’ kompjuter li sussegwentement jikkontrolla l-azzjoni ta’, per eżempju, pistuni pnewmatiċi li jintużaw għall-allinjament tas-sezzjonijiet tat-tubi tal-iskrejjen.

c. Mandarini tat-torn li jifformaw imniefaħ u forom imnaqqxin għall-produzzjoni ta’ mniefaħ b’konvoluzzjoni unika.

Nota Teknika:

Fi 2B228.c. l-imniefaħ għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.   Dijametru intern bejn 75 mm u 400 mm;

2.   Tul daqs jew akbar minn 12,7 mm;

3.   Fond tal-konvoluzzjoni unika ta’ aktar minn 2 mm; u

4.   Magħmul minn liegi tal-aluminju ta’ saħħa għolja, azzar maraging jew “materjali fibrużi jew bil-filamenti” ta’ saħħa għolja.

2B230“Trasdutturi tal-pressjoni” kapaċi jkejlu pressjonijiet assoluti fi kwalunkwe punt fil-medda 0 sa 13 kPa u li għandhom ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. Elementi ta’ rilevament tal-pressjoni magħmula minn jew protetti b’aluminju, liega tal-aluminju, nikil jew liega tan-nikil b’aktar minn 60 % nikil bil-piż; u

b. Li fihom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. Skala sħiħa ta’ inqas minn 13 kPa u “preċiżjoni” ta’ aħjar minn ± 1 % ta’ skala sħiħ; jew

2. Skala sħiħa ta’ 13 kPa jew aktar u “preċiżjoni” ta’ aħjar minn ± 130 Pa.

Nota Teknika:

Għall-iskopijiet ta’ 2B230, “preċiżjoni” tinkludi nonlinearità, isterisi u ripetibbiltà fit-temperatura tal-ambjent.

2B231Pompi tal-vakwu li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Id-daqs tal-iżgħar parti tad-dħul daqs jew akbar minn 380 mm;

b. Il-veloċità tal-ippumpjar daqs għal jew akbar minn 15 m3/s; u

c. Kapaċi jipproduċu vakwu finali aħjar minn13 mPa.

Noti Tekniċi:

1.   Il-veloċità tal-ippumpjar hi determinata fil-punt tal-kejl b’gass tan-nitroġenu jew arja.

2.   Il-vakwu finali hu ddeterminat fid-dħul tal-pompa bid-dħul tal-pompa bblokkat.

2B232Kanuni b’diversi stadji b’gass ħafif jew sistemi oħrajn ta’ kanuni b’veloċità għolja (tipi bil-bobini, elettromanjetiċi, u elettrotermiċi, u sistemi avvanzati oħrajn) li kapaċi jaċċelleraw projettili għal 2 km/s jew aktar.

2B350Faċilitajiet, tagħmir u komponenti għall-manifattura ta’ sustanzi kimiċi, kif ġej:

a. Kontenituri għar-reazzjoni jew reatturi, b’aġitaturi jew mingħajrhom, b’volum intern totali (ġeometriku) ta’ aktar minn 0,1 m3 (100 litru) u inqas minn 20 m3 (20 000 litru), fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati jew li jkunu jinsabu fihom huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. “Liegi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju bil-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b’aktar minn 35 % flourine bil-piż);

3. Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisja tal-ħġieġ);

4. Nikil jew “liegi” b’aktar minn 40 % nikil bil-piż;

5. Tantalu jew “liegi” tat-tantalu;

6. Titanju jew “liegi” tat-titanju;

7. Żirkonju jew “liegi” taż-żirkonju; jew

8. Nijobju (kolumbju) jew “liegi” tan-nijobju;

b. Aġitaturi għall-użu fil-kontenituri għar-reazzjoni jew ir-reatturi speċifikati fi 2B350.a.; u impellers, xfafar jew xaftijiet iddisinjati għal tali aġitaturi, fejn l-uċuħ kollha tal-aġitatur li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati jew li jkunu jinsabu fihom huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. “Liegi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju bil-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b’aktar minn 35 % flourine bil-piż);

3. Ħġieġ (inkluż kisi vitrifikat jew tal-enemel jew kisja tal-ħġieġ);

4. Nikil jew “liegi” b’aktar minn 40 % nikil bil-piż;

5. Tantalu jew “liegi” tat-tantalu;

6. Titanju jew “liegi” tat-titanju;

7. Żirkonju jew “liegi” taż-żirkonju; jew

8. Nijobju (kolumbju) jew “liegi” tan-nijobju;

c. Tankijiet tal-ħżin, kontenituri jew reċipjenti b’volum intern totali (ġeometriku) ta’ aktar minn 0,1 m3(100 litru) fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati jew jkunu jinsabu fihom huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. “Liegi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju bil-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b’aktar minn 35 % flourine bil-piż);

3. Ħġieġ (inkluż kisi vitrifikat jew tal-enemel jew kisja tal-ħġieġ);

4. Nikil jew “liegi” b’aktar minn 40 % nikil bil-piż;

5. Tantalu jew “liegi” tat-tantalu;

6. Titanju jew “liegi” tat-titanju;

7. Żirkonju jew “liegi” taż-żirkonju; jew

8. Nijobju (kolumbju) jew “liegi” tan-nijobju;

d. Tagħmir għat-trasferiment tas-sħana jew kondensaturi b’erja tal-wiċċ għat-trasferiment tas-sħana akbar minn 0,15 m2, u inqas minn 20 m2; u tubi, pjanċi, bobini jew blokok (qlub) iddisinjati għal tali tagħmir għat-trasferiment tas-sħana jew kondensaturi, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. “Liegi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju bil-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b’aktar minn 35 % flourine bil-piż);

3. Ħġieġ (inkluż kisi vitrifikat jew tal-enemel jew kisja tal-ħġieġ);

4. Grafita jew “grafita tal-karbonju”;

5. Nikil jew “liegi” b’aktar minn 40 % nikil bil-piż;

6. Tantalu jew “liegi” tat-tantalu;

7. Titanju jew “liegi” tat-titanju;

8. Żirkonju jew “liegi” taż-żirkonju;

9. Karbur tas-silikon;

10. Karbur tat-titanju; jew

11. Nijobju (kolumbju) jew “liegi” tan-nijobju;

e. Kolonni tad-distillazzjoni jew l-assorbiment b’dijametru intern ta’ aktar minn 0,1 m; u distributuri ta’ likwidi, distributuri ta’ fwar jew kolletturi ta’ likwidi ddisinjati għal tali kolonni tad-distillazzjoni jew tal-assorbiment, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. “Liegi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju bil-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b’aktar minn 35 % flourine bil-piż);

3. Ħġieġ (inkluż kisi vitrifikat jew tal-enemel jew kisja tal-ħġieġ);

4. Grafita jew “grafita tal-karbonju”;

5. Nikil jew “liegi” b’aktar minn 40 % nikil bil-piż;

6. Tantalu jew “liegi” tat-tantalu;

7. Titanju jew “liegi” tat-titanju;

8. Żirkonju jew “liegi” taż-żirkonju; jew

9. Nijobju (kolumbju) jew “liegi” tan-nijobju;

f. Tagħmir tal-mili li jitħaddem mill-bogħod fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li qed jiġu pproċessati huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. “Liegi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju bil-piż; jew

2. Nikil jew “liegi” b’aktar minn 40 % nikil bil-piż;

g. Valvi b’ “daqsijiet nominali” ikbar minn 10 mm u l-kejsings (korpi tal-valvi) jew l-inforor preformati tal-kejsings iddisinjati għal tali valvi, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li qed jiġu pproċessati jew li jkunu jinsabu fihom huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. “Liegi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju bil-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b’aktar minn 35 % flourine bil-piż);

3. Ħġieġ (inkluż kisi vitrifikat jew tal-enemel jew kisja tal-ħġieġ);

4. Nikil jew “liegi” b’aktar minn 40 % nikil bil-piż;

5. Tantalu jew “liegi” tat-tantalu;

6. Titanju jew “liegi” tat-titanju;

7. Żirkonju jew “liegi” taż-żirkonju;

8. Nijobju (kolumbju) jew “liegi” tan-nijobju; jew

9. Materjali taċ-ċeramika kif ġej:

a. Karbur tas-silikon b’purezza ta’ 80 % jew aktar bil-piż;

b. Ossidu tal-aluminju (alumina) b’purezza ta’ 99,9 % jew aktar bil- piż;

c. Ossidu taż-żirkonju (zirconia);

Nota Teknika:

Id-“daqs nominali” hu definit bħala l-iżgħar mid-dijametri tad-dħul u tal-ħruġ.

h. Kanen b’aktar minn ħajt wieħed li jinkorporaw fetħa għar-rilevament ta’ nixxija, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. “Liegi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju bil-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b’aktar minn 35 % flourine bil-piż);

3. Ħġieġ (inkluż kisi vitrifikat jew tal-enemel jew kisja tal-ħġieġ);

4. Grafita jew “grafita tal-karbonju”;

5. Nikil jew “liegi” b’aktar minn 40 % nikil bil-piż;

6. Tantalu jew “liegi” tat-tantalu;

7. Titanju jew “liegi” tat-titanju;

8. Żirkonju jew “liegi” taż-żirkonju; jew

9. Nijobju (kolumbju) jew “liegi” tan-nijobju;

i. Pompi b’siġilli multipli jew mingħajr siġill, b’rata ta’ fluss massima speċifikata mill-manifattur ta’ aktar minn 0,6 m3 fis-siegħa, jew pompi tal-vakwu b’rata ta’ fluss massima speċifikata mill-manifattur ta’ aktar minn 5 m3 fis-siegħa (taħt kondizzjonijiet ta’ temperatura standard (273 K (0 °C)) u pressjoni standard (101,3 kPa)); u kejsings (korpi tal-pompa), inforor tal-kejsings preformati, impellers, rotors jew żennuni tal-pompi tal-ġett iddisinjata għal tali pompi, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza/i kimika/kimiċi li qed jiġu pproċessati huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. “Liegi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju bil-piż;

2. Ċeramika;

3. Ferrosilikon (liegi tal-ħadid b’livell għoli ta’ silikon);

4. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b’aktar minn 35 % flourine bil-piż);

5. Ħġieġ (inkluż kisi tal-enemel jew vitrifizzat jew kisi tal-ħġieġ);

6. Grafit jew “grafit tal-karbonju”;

7. Nikil jew “liegi” b’aktar minn 40 % nikil bil-piż;

8. Tantalu jew “liegi” tat-tantalu;

9. Titanju jew “liegi” tat-titanju;

10. Żirkonju jew “liegi” taż-żirkonju; jew

11. Nijobju (kolumbju) jew “liegi” tan-nijobju;

j. Inċineraturi ddisinjati sabiex jeqirdu s-sustanzi kimiċi speċifikati f’1C350, b’sistemi ta’ forniment tal-iskart iddisinjati apposta, faċilitajiet tal-immaniġġar speċjali u temperatura medja fil-kamra tal-kombustjoni ta’ aktar minn 1 273 K (1 000 °C), fejn l-uċuħ kollha fis-sistema tal-forniment tal-iskart li jiġu f’kuntatt dirett mal-prodotti tal-iskart huma magħmula minn jew miksija b’xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. “Liegi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju bil-piż;

2. Ċeramika; jew

3. Nikil jew “liegi” b’aktar minn 40 % nikil bil-piż.

Noti Tekniċi:

1.   “Grafit tal-karbonju” huwa kompożizzjoni ta’ karbonju amorfu u grafit, fejn il-kontenut ta’ grafit huwa tmienja fil-mija jew aktar bil-piż.

2.   Għall-materjali elenkati fl-entrati ta’ hawn fuq, it-terminu “liega” meta ma jkollux ħdejh konċentrazzjoni elementali speċifika jinftiehem bħala li jidentifika dawk il-liegi meta l-metall identifikat ikun preżenti f’perċentwali ogħla bil-piż minn kwalunkwe element ieħor.

2B351Sistemi ta’ monitoraġġ ta’ gassijiet tossiċi u l-komponenti ta’ rilevament iddedikati għalihom, minbarra dawk speċifikati f’1A004, kif ġej; u rilevaturi, sensuri, u skartoċċi ta’ sensuri għal dawn:

a. Iddisinjati għal tħaddim kontinwu u li jistgħu jintużaw għar-rilevament tal-aġenti tal-gwerra kimika jew is-sustanzi kimiċi speċifikati f’1C350, f’konċentrazzjonijiet ta’ anqas minn 0,3 mg/m3; jew

b. Iddisinjati għar-rilevament ta’ attività li timpedixxi l-kolinesterasi.

2B352Tagħmir li jista’ jintuża fl-immaniġġar ta’ materjal bijoloġiku, kif ġej:

a. Faċilitajiet ta’ konteniment bijoloġiku kompluti fil-livell ta’ konteniment P3, P4;

Nota Teknika:

Il-livelli ta’ konteniment P3 jew P4 (BL3, BL4, L3, L4) huma kif speċifikati fil-manwal tal-Laboratory Biosafety tal-WHO (it-tieleti edizzjoni Ġinevra 2004).

b. Fermentaturi li kapaċi jikkoltivaw “mikroorganiżmi” patoġeniċi, virus jew li kapaċi jipproduċu tossini, mingħajr il-propagazzjoni ta’ erosol, u li għandhom kapaċità totali ta’ 20 litru jew aktar;

Nota Teknika:

Fermentaturi jinkludu bijoreatturi, kemostati u sistemi ta’ fluss kontinwu.

c. Separaturi ċentrifugali, b’kapaċità ta’ separazzjoni kontinwa mingħajr propagazzjoni ta’ erosol, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Rata ta’ fluss ta’ aktar minn 100 litru fis-siegħa;

2. Komponenti tal-azzar inossidabbli illustrat jew it-titanju;

3. Ġonta waħda jew aktar li jissiġġillaw fiż-żona tal-konteniment tal-istim; u

4. Kapaċità ta’ sterilizzazzjoni bl-istim fil-post fi stat magħluq;

Nota Teknika:

Separaturi ċentrifugali jinkludu dekantaturi.

d. Tagħmir u komponenti ta’ filtrazzjoni bi fluss imsallab (tanġenzjali) kif ġej:

1. Tagħmir ta’ filtrazzjoni bi fluss imsallab (tanġenzjali) kapaċi jissepara l-mikroorganiżmi patoġeniċi, virus, tossini jew kulturi ta’ celluli, mingħajr il-propagazzjoni ta’ erosol, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Erja totali ta’ filtrazzjoni ta’ 1 m2 jew akbar; u

b. Li għandu xi waħda miż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Kapaċi li jkun sterilizzat jew diżinfettat fil-post; jew

2. Li juża komponenti ta’ filtrazzjoni li jintremew jew jintużaw darba biss;

Nota Teknika:

Fi 2B352.d.1.b. sterilizzat tindika l-eliminazzjoni tal-mikrobi vijabbli kollha mit-tagħmir permezz tal-użu ta’ aġenti fiżiċi (eż. stim) jew kimiċi. Diżinfettat tindika l-qerda ta’ infettività potenzjali minn mikrobi fit-tagħmir permezz tal-użu ta’ aġenti kimiċi b’effett ġermiċidali. Diżinfezzjoni u sterilizzazzjoni huma distinti minn sanifikazzjoni, b’din tal-aħħar tirreferi għal proċeduri ta’ tindif iddisinjati sabiex inaqqsu l-kontenut ta’ mikrobi fit-tagħmir mingħajr ma neċessarjament jeliminaw għal kollox l-infettività jew il-vijabilità tal-mikrobi.

2. Komponenti ta’ filtrazzjoni bi fluss imsallab (tanġenzjali) (eż. moduli, elementi, kassetti, skartoċċi, unitajiet jew pjanċi) b’erja ta’ filtrazzjoni għal kull komponent ta’ 0,2 m2 jew akbar u ddisinjati għall-użu fit-tagħmir ta’ filtrazzjoni bi fluss imsallab (tanġenzjali) speċifikat fi 2B352.d.;

Nota:   2B352.d. ma jikkontrollax it-tagħmir tar-reverse osmosis kif speċifikat mill-manifattur.

e. Tagħmir li jnixxef bl-iffriżar li hu sterilizzabbli bl-istim bil-kapaċità tal-kondensatur ta’ aktar minn 10 kg ta’ silġ f’24 siegħa u anqas minn 1 000 kg ta’ silġ f’24 siegħa;

f. Tagħmir ta’ protezzjoni u ta’ konteniment, kif ġej:

1. Ilbies protettiv intier jew parzjali, jew barnużi dipendenti minn provvista marbuta ta’ arja esterna u li jaħdmu taħt pressjoni posittiva:

Nota:   2B352.f.1. ma jikkontrollax ilbies iddisinjat sabiex jintlibes ma’ apparat awto-respiratorju.

2. Kabini tas-sikurezza bijoloġika tal-klassi III jew iżolaturi bi standards ta’ rendiment simili;

Nota:   Fi 2B352.f.2., l-iżolaturi jinkludu iżolaturi flessibbli, kaxex niexfa, kmamar anerobiċi, kaxex għall-ingwanti u kapep għall-fluss laminari (magħluqa bi fluss vertikali).

g. Kmamar iddisinjati għall-ittestjar tal-konfront ta’ erosol ma’ “mikroorganiżmi”, virus jew “tossini” u li għandhom kapaċità ta’ 1 m3 jew akbar.

2CMaterjali

Xejn.

2DSoftware

2D001“Software”, minbarra dak speċifikat fi 2D002, iddisinjat apposta jew modifikat għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ tagħmir speċifikat fi 2A001 jew 2B001 sa 2B009.

2D002“Software” għal apparat elettroniku, ukoll meta jkun residenti f’apparat jew sistema elettronika, li jippermetti lil dan l-apparat jew sistemi li jiffunzjonaw bħala unità ta’ “kontroll numeriku”, b’kapaċità li jikkoordina simultanjament aktar minn erba’ assi għall-“kontroll tal-kontorn”.

Nota 1:   2D002 ma jikkontrollax “software” iddisinjat apposta jew modifikat għat-tħaddim tal-għodod bil-magna mhux speċifikati fil-Kategorija 2.

Nota 2:   2D002 ma jikkontrollax “software” għall-oġġetti speċifikati fi 2B002. Ara 2D001 għal “software” għall-oġġetti speċifikati fi 2B002.

2D101“Software” iddisinjat apposta jew modifikat għall-“użu” ta’ tagħmir speċifikat fi 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 jew 2B119 sa 2B122.

NB:   ARA WKOLL 9D004.

2D201“Software” ddisinjat apposta għall-“użu” ta’ tagħmir speċifikat fi 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 jew 2B227.

2D202“Software” iddisinjat apposta jew modifikat għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ tagħmir speċifikat fi 2B201.

2D351“Software” minbarra dak speċifikat fi 1D003, iddisinjat apposta għall-“użu” ta’ tagħmir speċifikat fi 2B351.

2ETeknoloġija

2E001“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” ta’ tagħmir jew “software” speċifikati fi 2A, 2B jew 2D.

2E002“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“produzzjoni” ta’ tagħmir speċifikat fi 2A jew 2B.

2E003“Teknoloġija” oħra, kif ġej:

a. “Teknoloġija” għall-“iżvilupp” ta’ grafika interattiva bħala parti integrata fl-unitajiet ta’ “kontroll numeriku” għall-preparazzjoni jew il-modifika ta’ programmi parzjali;

b. “Teknoloġija” għall-proċessi ta’ manifatturar fix-xogħol fuq il-metall, kif ġej:

1. “Teknoloġija” għad-disinn ta’ għodod, forom imħaffrin jew muntaġġi ddisinjati apposta għal xi wieħed mill-proċessi li ġejjin:

a. “Formatura superplastika”;

b. “Rabta ta’ diffużjoni”; jew

c. “Pressjoni idrawlika b’azzjoni diretta”;

2. Data teknika li tikkonsisti f’metodi ta’ proċess jew f’parametri kif elenkati hawn taħt li tintuża għall-kontroll ta’:

a. “Formatura superplastika” ta’ liegi tal-aluminju, liegi tat-titanju jew “superliegi”:

1. Preparazzjoni tal-uċuħ;

2. Rata ta’ applikazzjoni ta’ forza;

3. Temperatura;

4. Pressjoni;

b. “Rabta ta’ diffużjoni” ta’ “superliegi” jew liegi tat-titanju:

1. Preparazzjoni tal-uċuħ;

2. Temperatura;

3. Pressjoni;

c. “Pressjoni idrawlika b’azzjoni diretta” ta’ liegi tal-aluminju jew liegi tat-titanju:

1. Pressjoni;

2. Tul ta’ ħin taċ-ċiklu;

d. “Densifikazzjoni iżostatika bis-sħana” ta’ liegi tat-titanju, liegi tal-aluminju jew “superliegi”:

1. Temperatura;

2. Pressjoni;

3. Tul ta’ ħin taċ-ċiklu;

c. “Teknoloġija” għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta’ makkinarju idrawliku li jifforma l-oġġetti bl-istirar u l-forom għalih, għall-manifattura ta’ strutturi ta’ korpi ta’ ajruplani;

d. “Teknoloġija” għall-“iżvilupp” ta’ ġeneraturi ta’ struzzjonijet għal għodod bil-magna (eż., programmi parzjali) minn data għad-disinn residenti f’unitajiet ta’ “kontroll numeriku”;

e. “Teknoloġija” għall-“iżvilupp” ta’ “software” ta’ integrazzjoni għall-inkorporazzjoni f’unitajiet ta’ “kontroll numeriku” ta’ sistemi esperti għall-appoġġ ta’ deċiżjonijiet avvanzati dwar operazzjonijiet fil-fabbriki;

f. “Teknoloġija” għall-applikazzjoni ta’ kisi mill-ġdid inorganiku jew kisi inorganiku li jimmodifika l-uċuħ (speċifikati fil-kolonna 3 tat-tabella li ġejja) lil sottostrati nonelettroniċi (speċifikati fil-kolonna 2 tat-tabella li ġejja), bi proċessi speċifikati fil-kolonna 1 tat-tabella li ġejja u definiti fin-Nota Teknika.

Nota:   It-tabella u n-Nota Teknika jidhru wara l-entrata 2E301.

NB:   Din it-tabella għandha taqra biex tispeċifika t-teknoloġija ta’ Proċess ta’ Kisi partikolari biss meta l-Kisi Riżultanti fil-kolonna 3 jinsab fil-paragrafu allinjat direttament mas-Sottostrat rilevanti taħt il-kolonna 2. Pereżempju, data teknika dwar il-proċess ta’ kisi mid-Depożizzjoni ta’ Sustanza Kimika mill-Fwar (CVD) hija inkluża għall-applikazzjoni ta’ siliċuri għas-sottostrati tal-“kompożiti” ta’ “matriċi” tal-karbonju-karbonju, taċ-ċeramika, u tal-metall, iżda mhiex inkluża għall-applikazzjoni ta’ siliċuri għal karbur tat-tungstenu ssimentat (16), sottostrati (18) tal-“karbur tas-silikon”. Fit-tieni każ. il-kiżi riżultanti mhuwiex elenkat fil-paragrafu taħt il-kolonna 3 direttament allinjat mal-paragrafu taħt il-kolonna 2 li telenka l-“karbur tat-tungstenu ssimentat” (16), il-“karbur tas-silikon” (18).

2E101“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“użu” ta’ tagħmir jew “software” speċifikat fi 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 sa 2B122 jew 2D101.

2E201“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“użu” ta’ tagħmir jew “software” speċifikat fi 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 sa 2B232, 2D201 jew 2D202.

2E301“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“użu” tal-oġġetti speċifikati fi 2B350 sa 2B352.Tabella

Metodi ta’ Depożizzjoni

1.  Proċess ta’ Kisi (1) (1)

2.  Sottostrat

3.  Kisi li Jirriżulta

A.  Depożizzjoni ta’ Sustanza Kimika mill-Fwar (CVD)

“Superliegi”

Aluminuri għal passaġġi interni

Ċeramika (19) u Ħġieġ b’espansjoni baxxa (14)

Siliċuri

Karburi

Saffi dielettriċi (15)

Djamant

Karbonju bħad-djamant (17)

“Kompożiti” ta’ “matriċi” tal-karbonju-karbonju, taċ-ċeramika u tal-metall

Siliċuri

Karburi

Metalli refrattarji

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Aluminuri

Aluminuri lligati (2)

Nitrur tal-boron

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16), Karbur tas-silikon (18)

Karburi

Tungstenu

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Molibdenu u liegi tal-molibdenu

Saffi dielettriċi (15)

Berillju u liegi tal-berillju

Saffi dielettriċi (15)

Djamant

Karbonju bħad-djamant (17)

Materjali għat-twieqi tas-sensuri (9)

Saffi dielettriċi (15)

Djamant

Karbonju bħad-djamant (17)

B.  Depożizzjoni fiżika mill-fwar permezz ta’ evaporazzjoni termika (TE-PVD)

 
 

B.1.  Depożizzjoni fiżika mill-fwar (PVD) Raġġ ta’ elettroni (EB-PVD)

“Superliegi”

Siliċuri lligati

Aluminuri lligati (2)

MCrAlX (5)

Ossidi taż-żirkonju modifikati (12)

Siliċuri

Aluminuri

Taħlitiet tagħhom (4)

Ċeramika (19) u Ħġieġ b’espansjoni baxxa (14)

Saffi dielettriċi (15)

Azzar reżistenti għall-korrużjoni (7)

MCrAlX (5)

Ossidi taż-żirkonju modifikati (12)

Taħlitiet tagħhom (4)

“Kompożiti” ta’ “matriċi” tal-karbonju-karbonju, taċ-ċeramika u tal-metall

Siliċuri

Karburi

Metalli refrattarji

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Nitrur tal-boron

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16), Karbur tas-silikon (18)

Karburi

Tungstenu

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Molibdenu u liegi tal-molibdenu

Saffi dielettriċi (15)

Berillju u liegi tal-berillju

Saffi dielettriċi (15)

Boruri

Berillju

Materjali għat-twieqi tas-sensuri (9)

Saffi dielettriċi (15)

Liegi tat-titanju (13)

Boruri

Nitruri

B.2.  Depożizzjoni Fiżika mill-Fwar (PVD) b’tisħin bir-reżistenza assistit minn joni (plakkatura jonika)

Ċeramika (19) u Ħġieġ b’espansjoni baxxa (14)

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant (17)

“Kompożiti” ta’ “matriċi” tal-karbonju-karbonju, taċ-ċeramika u tal-metall

Saffi dielettriċi (15)

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16), Karbur tas-silikon

Saffi dielettriċi (15)

Molibdenu u liegi tal-molibdenu

Saffi dielettriċi (15)

Berillju u liegi tal-berillju

Saffi dielettriċi (15)

Materjali għat-twieqi tas-sensuri (9)

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant (17)

B.3.  Depożizzjoni Fiżika mill-Fwar (PVD): Vaporizzazzjoni bil-“laser”

Ċeramika (19) u Ħġieġ b’espansjoni baxxa (14)

Siliċuri

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant (17)

“Kompożiti” ta’ “matriċi” tal-karbonju-karbonju, taċ-ċeramika u tal-metall

Saffi dielettriċi (15)

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16), Karbur tas-silikon

Saffi dielettriċi (15)

Molibdenu u liegi tal-molibdenu

Saffi dielettriċi (15)

Berillju u liegi tal-berillju

Saffi dielettriċi (15)

Materjali għat-twieqi tas-sensuri (9)

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant

B.4.  Depożizzjoni Fiżika mill-Fwar (PVD): Skarika minn Ark Katodiku

“Superliegi”

Siliċuri lligati

Aluminuri lligati (2)

MCrAlX (5)

Polimeri (11) u kompożiti ta’ “matriċi” organika

Boruri

Karburi

Nitruri

Karbonju bħad-djamant (17)

C.  Simentazzjoni f’pakkett (ara A hawn fuq għal simentazzjoni barra mill-pakkett) (10)

“Kompożiti” ta’ “matriċi” tal-karbonju-karbonju, taċ-ċeramika u tal-metall

Siliċuri

Karburi

Taħlitiet tagħhom (4)

Liegi tat-titanju (13)

Siliċuri

Aluminuri

Aluminuri lligati (2)

Metalli u liegi refrattarji (8)

Siliċuri

Ossidi

D.  Traxxix bi plażma

“Superliegi”

MCrAlX (5)

Ossidi taż-żirkonju modifikati (12)

Taħlitiet tagħhom (4)

Nikil-grafit li jista’ jinbarax

Materjali li jistgħu jinbarxu li fihom Ni-Cr-Al

Al-Si-Poliester li jista’ jinbarax

Aluminuri lligati (2)

Aluminuri lligati (6)

MCrAlX (5)

Ossidi taż-żirkonju modifikati (12)

Siliċuri

Taħlitiet tagħhom (4)

Metalli u liegi refrattarji (8)

Aluminuri

Siliċuri

Karburi

Azzar reżistenti għall-korrużjoni (7)

MCrAlX (5)

Ossidi taż-żirkonju modifikati (12)

Taħlitiet tagħhom (4)

Liegi tat-titanju (13)

Karburi

Aluminuri

Siliċuri

Aluminuri lligati (2)

Nikil-grafit li jista’ jinbarax

Materjali li jistgħu jinbarxu li fihom Ni-Cr-Al

Al-Si-Poliester li jista’ jinbarax

E.  Depożizzjoni ta’ Suspensjonijiet

Metalli u liegi refrattarji (8)

Siliċuri mdewba

Aluminuri mdewba ħlief għal elementi ta’ tisħin bir-reżistenza

“Kompożiti” ta’ “matriċi” tal-karbonju-karbonju, taċ-ċeramika u tal-metall

Siliċuri

Karburi

Taħlitiet tagħhom (4)

F.  Depożizzjoni permezz ta’ Traxxix Katodiku

“Superliegi”

Siliċuri lligati

Aluminuri lligati (2)

Aluminuri modifikati b’metall nobbli (3)

MCrAlX (5)

Ossidi taż-żirkonju modifikati (12)

Platinu

Taħlitiet tagħhom (4)

Ċeramika u Ħġieġ b’espansjoni baxxa (14)

Siliċuri

Platinu

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant (17)

Liegi tat-titanju (13)

Boruri

Nitruri

Ossidi

Siliċuri

Aluminuri

Aluminuri lligati (2)

Karburi

“Kompożiti” ta’ “matriċi” tal-karbonju-karbonju, taċ-ċeramika jew tal-metall

Siliċuri

Karburi

Metalli refrattarji

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Nitrur tal-boron

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16), Karbur tas-silikon (18)

Karburi

Tungstenu

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Nitrur tal-boron

Molibdenu u liegi tal-molibdenu

Saffi dielettriċi (15)

Berillju u liegi tal-berillju

Boruri

Saffi dielettriċi (15)

Berillju

Materjali għat-twieqi tas-sensuri (9)

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant (17)

Metalli u liegi refrattarji (8)

Aluminuri

Siliċuri

Ossidi

Karburi

G.  Impjantazzjoni Jonika

Azzar għal kuxxinetti ta’ temperatura għolja

Addizzjonijiet ta’ Kromju Tantalu jew Nijobju (Kolumbju)

Liegi tat-titanju (13)

Boruri

Nitruri

Berillju u liegi tal-berillju

Boruri

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16)

Karburi

Nitruri

(1)   In-numri fil-parentesi jirriferu għan-Noti li jsegwu din it-Tabella.

Tabella — Metodi ta’ depożizzjoni — Noti

1. It-terminu “proċess ta’ kisi” jinkludi tiswija ta’ kisi u restawr kif ukoll kisi oriġinali.

2. It-terminu “kisi ta’ aluminuri lligati” jinkludi kisjiet fi stadju wieħed jew stadji multipli fejn element jew elementi huma depożitati qabel jew matul l-applikazzjoni tal-kisi bl-aluminur, anke jekk dawn l-elementi huma depożitati bi proċess ta’ kisi ieħor. Dan, madankollu, ma jinkludix l-użu multipli ta’ proċessi ta’ simentazzjoni f’pakkett fi stadju wieħed sabiex jinkisbu aluminuri lligati.

3. It-terminu kisi ta’ “aluminur modifikat b’metall nobbli” jinkludi kisjiet bi stadji multipli fejn il-metall nobbli jew metalli nobbli jitqiegħdu b’xi proċess ta’ kisi ieħor qabel l-applikazzjoni tal-kisja tal-aluminur.

4. It-terminu “taħlitiet tagħhom” jinkludi materjal infiltrat, kompożizzjonijiet gradati, ko-depożiti u depożiti f’ħafna saffi u li huma miksuba b’wieħed jew aktar mill-proċessi ta’ kisi speċifikati fit-Tabella.

5. “MCrAlX” jirreferi għal liega ta’ kisi fejn M tirrappreżenta kobalt, ħadid, nikil jew kombinazzjonijiet tagħhom u X tirrappreżenta ħafnju, ittriju, silikon, tantalu fi kwalunkwe ammont jew addizzjonijiet intenzjonali oħrajn ta’ aktar minn 0,01 % bil-piż f’diversi proporzjonijiet u kombinazzjonijiet, minbarra:

a. Kisjiet ta’ CoCrAlY li fihom anqas minn 22 % bil-piż ta’ kromju, anqas minn 7 % bil-piż ta’ aluminju u anqas minn 2 % bil-piż ta’ ittriju;

b. Kisjiet ta’ CoCrAlY li fihom minn 22 sa 24 % bil-piż ta’ kromju, 10 sa 12 % bil-piż ta’ aluminju u 0,5 sa 0,7 % bil-piż ta’ ittriju; jew

c. Kisjiet ta’ NiCrAlY li fihom minn 21 sa 23 % bil-piż ta’ kromju, 10 sa 12 % bil-piż ta’ aluminju u 0,9 sa 1,1 % bil-piż ta’ ittriju.

6. It-terminu “liegi tal-aluminju” jirreferi għal liegi li għandhom limitu tar-reżistenza għat-tensjoni ta’ 190 MPa jew aktar imkejla f’temperatura ta’ 293 K (20 °C).

7. It-terminu “azzar reżistenti għall-korrużjoni” jirreferi għall-azzar tas-serje 300 tal-AISI (Istitut Amerikan tal-Ħadid u l-Azzar) jew azzar ta’ standards nazzjonali ekwivalenti.

8. “Metalli u liegi refrattarji” jinkludu l-metalli li ġejjin u l-liegi tagħhom: nijobju (kolumbju), molibdenu, tungstenu u tantalu.

9. “Materjali għat-twieqi tas-sensuri”, kif ġej: ossidu tal-aluminju, silikon, ġermanju, sulfid taż-żingu, selenjur taż-żingu, arsenjur tal-gallju, djamant, fosfur tal-gallju, żaffir u l-alidi ta’ metalli li ġejjin: materjali għat-twieqi tas-sensuri ta’ dijametru ta’ aktar minn 40 mm għall-fluworur taż-żirkonju u l-fluworur tal-ħafnju.

10. “Teknoloġija” għas-simentazzjoni f’pakkett fi stadju wieħed ta’ profili aerodinamiċi solidi m’hix ikkontrollata mill-Kategorija 2.

11. “Polimeri”, kif ġej: polimmidi, poliester, polisulfid, polikarbonati u polyiuretani.

12. “Ossidu taż-żirkonju modifikat” jirreferi għall-addizzjonijiet ta’ ossidi metalliċi oħrajn (eż., ossidi tal-kalċju, tal-manjesju, tal-ittriju, tal-ħafnju, u ta’ metalli tal-art rari) mal-ossidu taż-żirkonju sabiex jiġu stabbilizzati ċerti fażijiet kristallografiċi u kompożizzjonijiet ta’ fażi. Kisjiet li jservu ta’ barriera termika magħmula minn ossidi taż-żirkonju, modifikati b’ossidi tal-kalċju jew tal-manjesju bit-taħlit jew bil-fużjoni, mhumiex ikkontrollati.

13. “Liegi tat-titanju” tirreferi biss għal liegi tal-aerospazju li għandhom limitu tar-reżistenza għat-tensjoni ta’ 900 MPa jew aktar imkejla f’temperatura ta’ 293 K (20 °C).

14. “Ħġieg b’espansjoni baxxa” tirreferi għal ħġieg li għandhom koeffiċjent ta’ espansjoni termika ta’ 1 × 10–7 K–1 jew anqas imkejla f’temperatura ta’ 293 K (20 °C).

15. “Saffi dielettriċi” huma kisjiet mibnija minn għadd ta’ saffi ta’ materjali iżolaturi fejn il-proprjetajiet ta’ interferenza ta’ disinn magħmul minn materjali ta’ diversi indiċi rifrattivi jintużaw sabiex jirriflettu, jittrażmettu jew jassorbu diversi faxex ta’ tul ta’ mewġ. Saffi dielettriċi tirreferi għal aktar minn erba’ saffi dielettriċi jew saffi “kompożiti” dielettriċi/metall.

16. “Karbur tat-tungstenu ssimentat” ma jinkludix materjali tal-għodod tal-qtugħ u tal-iffurmar li jikkonsistu minn karbur tat-tungstenu/(kobalt, nikil), karbur tat-titanju/(kobalt, nikil), karbur tal-kromju/nikil-kromju u karbur tal-kromju/nikil.

17. “Teknoloġija” ddisinjata apposta sabiex jiġi depożitat karbonju bħad-djamant fuq xi wieħed minn dan li ġej m’hix ikkontrollata:

disk drives u rjus manjetiċi, tagħmir għall-manifattura ta’ oġġetti li jintremew wara l-użu, valvi għall-viti, dijaframmi akustiċi għall-ispikers, partijiet tal-magni għall-karozzi, għodod li jaqtgħu, forom tat-titqib-ippressar, tagħmir ta’ awtomazzjoni għall-uffiċċji, mikrofoni jew apparat mediku jew forom, għall-ikkastjar jew l-iffurmar tal-plastik, manifatturati minn liegi li fihom inqas minn 5 % ta’ berillju.

18. “Karbur tas-silikon” ma jinkludix materjali għall-għodod tal-qtugħ u tal-iffurmar.

19. Sottostrati taċ-ċeramika, kif użati f’din l-entrata, ma jinkludux materjali taċ-ċeramika li fihom 5 % bil-piż, jew aktar, kontenut tat-tafal jew tas-siment, kemm bħala kostitwenti separati jew f’kombinazzjoni.

Tabella — Metodi ta’ depożizzjoni — Nota Teknika

Proċessi speċifikati fil-Kolonna 1 tat-Tabella huma definiti kif ġej:

a. Depożizzjoni Kimika mill-Fwar (CVD) hija proċess ta’ kisi għall-kisi mill-ġdid jew proċess ta’ kisi li jimmodifika l-uċuħ fejn metall, liega, “kompożitu”, dielettriku jew ċeramika hija ddepożitata fuq sottostrat imsaħħan. Reaġenti gassużi huma dekomposti jew kombinati fil-viċin ta’ sottostrat bir-riżultat tad-depożizzjoni tal-elemental, il-liega jew il-materjal kompost mixtieq fuq is-sottostrat. L-enerġija għal dan il-proċess ta’ dekompożizzjoni jew reazzjoni kimika tista’ tiġi pprovduta mis-sħana tas-sottostrat, plażma ta’ skarika luminixxenti, jew irradjazzjoni bil-“laser”.

NB 1   CVD tinkludi l-proċessi li ġejjin: depożizzjoni barra mill-pakkett bi fluss ta’ gass direzzjonat, CVD bl-impulsi, depożizzjoni termika b’nukleazzjoni kontrollata (CNTD), proċessi CVD imtejbin bil-plażma jew assistiti mill-plażma.

NB 2   Pakkett jiddenota sottostrat mgħaddas f’taħlita ta’ trab.

NB 3   Ir-reaġenti gassużi użati fil-proċess ta’ barra mill-pakkett huma prodotti bl-użu tal-istess reazzjonijiet bażiċi u parametri bħall-proċess tas-simentazzjoni f’pakkett, ħlief li s-sottostrat li għandu jinkesa ma jkunx f’kuntatt mat-taħlita tat-trab.

b. Depożizzjoni Fiżika mill-Fwar permezz ta’ Evaporazzjoni Termika (TE-PVD) hija proċess ta’ kisi mill-ġdid imwettaq f’vakwu bi pressjoni ta’ anqas minn 0,1 Pa fejn sors ta’ enerġija termika huwa użat sabiex jivvaporizza l-materjal tal-kisi. Dan il-proċess jirriżulta fil-kondensazzjoni, jew id-depożizzjoni, tal-ispeċi evaporata fuq sottostrati pożizzjonati b’mod adatt.

Iż-żieda ta’ gassijiet fil-kamra tal-vakwu matul il-proċess ta’ kisi sabiex jiġu sintetizzati kisjiet komposti hija modifika ordinarja tal-proċess.

L-użu ta’ raġġi ta’ joni jew ta’ elettroni, jew plażma, sabiex tiġi attivata jew assistita d-depożizzjoni tal-kisja hija wkoll modifika komuni f’din it-teknika. L-użu ta’ monituri sabiex jiġi pprovdut kejl waqt il-proċess tal-karatteristiċi ottiċi u tal-ħxuna tal-kisjiet tista’ tkun karatteristika ta’ dawn il-proċessi.

Proċessi TE-PVD speċifiċi huma kif ġej:

1. PVD permezz ta’ Raġġ ta’ Elettroni tuża raġġ ta’ elettroni sabiex issaħħan u tevapora l-materjal li jifforma l-kisja;

2. PVD b’Tisħin permezz ta’ Reżistenza Assistita minn Joni tuża’ sorsi ta’ tisħin b’reżistenza elettrika flimkien ma’ raġġ(i) ta’ joni sabiex jipproduċu fluss ikkontrollat u uniformi ta’ speċi ta’ kisjiet evaporati;

3. Vaporizzazzjoni bil-“laser” tuża’ raġġi tal-“laser” bil-mewġ f’impulsi jew kontinwi sabiex jivvaporizzaw il-materjal li jifforma l-kisja;

4. Depożizzjoni permezz ta’ Ark Katodiku tuża katodu konsumabbli tal-materjal li jifforma l-kisja u għandha skarika ta’ ark stabbilita fuq il-wiċċ permezz ta’ kuntatt momentanju mal-massa. Il-moviment ikkontrollat tal-formazzjoni tal-arki jiekol il-wiċċ tal-katodu u b’hekk joħloq plażma jonizzata sew. L-anodu jista’ jkun jew kon imqabbad mal-periferija tal-katodu, minn ġo iżolatur, jew il-kamra. Il-polarizzazzjoni tas-sottostrat tintuża għad-depożizzjoni barra mill-vista.

NB:   Din id-definizzjoni ma tinkludix depożizzjoni każwali ta’ ark katodiku b’sottostrati nonpolarizzati.

5. Plakkatura Jonika hija modifika speċjali ta’ proċess ġenerali TE-PVD fejn tintuża plażma jew sors ta’ joni għall-jonizzazzjoni tal-ispeċi li trid tiġi depożitata, u tiġi applikata polarizzazzjoni negattiva għas-sottostrat sabiex tiffaċilita l-estrazzjoni tal-ispeċi mill-plażma. L-introduzzjoni ta’ speċi reattivi, l-evaporazzjoni ta’ solidi fil-kamra tal-proċess, u l-użu ta’ monituri sabiex jiġi pprovdut kejl waqt il-proċess tal-karatteristiċi ottiċi u tal-ħxuna tal-kisjiet huma modifiki ordinarji tal-proċess.

c. Simentazzjoni f’Pakkett huwa proċess ta’ kisi li jimmodifika l-uċuħ jew proċess ta’ kisi mill-ġdid fejn is-sottostrat huwa mgħaddas f’taħlita ta’ trab (pakkett), li jikkonsisti minn:

1. It-trabijiet metalliċi li jridu jiġu depożitati (normalment aluminju, kromju, silikon jew kombinazzjonijiet ta’ dawn);

2. Attivatur (normalment melħ ta’ alid); u

3. Trab inert, l-aktar spiss ossidu tal-aluminju.

Is-sottostrat u t-taħlita tat-trab jinżammu fi storta li hija msaħħna għal bejn 1 030 K (757 °C) u 1 375 K (1 102°C) għal ħin biżżejjed sabiex tiġi depożitata l-kisja.

d. Traxxix bi Plażma huwa proċess ta’ kisi mill-ġdid fejn pistola (torċa tal-bexx) li tipproduċi u tikkontrolla plażma tilqa’ materjali tal-kisi fil-forma ta’ trab jew ta’ wajer, iddewwibhom u timbottahom lejn sottostrat, li fuqu tifforma kisja marbuta integralment. Traxxix bi plażma jikkostitwixxi kemm traxxix bi plażma fi pressjoni baxxa jew traxxix bi plażma b’veloċità għolja.

NB 1   Pressjoni baxxa tfisser pressjoni anqas mill-pressjoni atmosferika tal-ambjent.

NB 2   Veloċità għolja tirreferi għal veloċità tal-ħruġ tal-gass miż-żennuna ta’ aktar minn 750 m/s kkalkulata f’temperatura ta’ 293 K (20 °C) f’0,1 MPa.

e. Depożizzjoni ta’ Suspensjonijiet hija proċess ta’ kisi li jimmodifika l-uċuħ jew proċess ta’ kisi mill-ġdid fejn trab tal-metall jew taċ-ċeramika b’materjal organiku li jgħaqqad isir f’suspensjoni f’likwidu u jiġi applikat għal sottostrat bit-traxxix, bl-immersjoni jew billi jinżeba’, sussegwentement jitnixxef bl-arja jew fil-forn, u jiġi ttrattat bis-sħana sabiex tinkiseb il-kisja mixtieqa.

f. Depożizzjoni permezz ta’ traxxix katodiku huwa proċess ta’ kisi mill-ġdid ibbażat fuq fenomenu ta’ transferiment ta’ momentum, fejn joni pożittivi jiġu aċċellerati permezz ta’ kamp elettriku lejn il-wiċċ ta’ bersall (materjal tal-kisi). L-enerġija kinetika miksuba mill-impatt tal-joni hija suffiċjenti sabiex tikkawża r-rilaxx ta’ atomi mill-wiċċ tal-bersall u d-depożitu tagħhom fuq sottostrat pożizzjonat b’mod adatt.

NB 1   It-Tabella tirreferi biss għal depożizzjoni permezz ta’ traxxix katodiku bi triodu, manjetron jew reattiva li hija użata sabiex tiżdied l-adeżjoni tal-kisja u r-rata ta’ depożizzjoni u għad-depożizzjoni permezz ta’ traxxix katodiku miżjud bil-frekwenza tar-radju (RF) użata sabiex tippermetti l-vaporizzazzjoni ta’ materjali tal-kisi mhux metalliċi.

NB 2   Raġġi tal-joni ta’ enerġija baxxa (anqas minn 5 keV) jistgħu jintużaw sabiex jattivaw id-depożizzjoni.

g. Impjantazzjoni Jonika hija proċess ta’ kisi li jimmodifika l-uċuħ fejn l-element li għandu jiġi lligat jiġi jonizzat, aċċellerat minn gradjent ta’ potenzjal u impjantat fir-reġjun tal-wiċċ tas-sottostrat. Dan jinkludi proċessi fejn l-impjantazzjoni jonika ssir simultanjament mad-depożizzjoni fiżika mill-fwar permezz ta’ raġġ tal-elettroni jew mad-depożizzjoni permezz ta’ traxxix katodiku.

KATEGORIJA 3

ELETTRONIKA

3ASistemi, Tagħmir u Komponenti

Nota 1:   L-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir u tal-komponenti deskritti fi 3A001 jew 3A002, minbarra dawk deskritti fi 3A001.a.3. sa 3A001.a.10. jew 3A001.a.12., li huma ddisinjati apposta għal jew li għandhom l-istess karatteristiċi funzjonali bħal tagħmir ieħor huwa determinat mill-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir l-ieħor.

Nota 2:   L-istatus ta’ kontroll taċ-ċirkwiti integrati deskritti fi 3A001.a.3. sa 3A001.a.9. jew 3A001.a.12. li huma pprogrammati b’mod li ma jistax jinbidel jew iddisinjati għal funzjoni speċifika għal tagħmir ieħor huwa determinat mill-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir l-ieħor.

NB:   Meta l-manifattur jew l-applikant ma jistax jiddetermina l-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir l-ieħor, l-istatus ta’ kontroll taċ-ċirkwiti integrati huwa determinat fi 3A001.a.3. sa 3A001.a.9. u 3A001.a.12.

3A001Komponenti elettroniċi u komponenti ddisinjati apposta għalihom, kif ġej:

a. Ċirkwiti integrati bi skop ġenerali, kif ġej:

Nota 1:   L-istatus ta’ kontroll ta’ fetet (mitmuma jew mhux mitmuma), fejn il-funzjoni ġiet determinata, għandu jiġi evalwat skont il-parametri ta’ 3A001.a.

Nota 2:   Ċirkwiti integrati jinkludi t-tipi li ġejjin:

  “Ċirkwiti integrati monolitiċi”;

  “Ċirkwiti integrati ibridi”;

  “Ċirkwiti integrati multichip”;

  “Ċirkwiti integrati tat-tip tal-pellikola”, inklużi ċirkwiti integrati tas-silikon fuq iż-żaffir;

  “Ċirkwiti integrati ottiċi”.

1. Ċirkwiti integrati ddisinjati jew previsti bħala reżistenti għar-radjazzjoni sabiex jifilħu għal kwalunkwe milli ġej:

a. Doża totali ta’ 5 × 103 Gy (silikon) jew ogħla;

b. Varjazzjoni fir-rata ta’ doża ta’ 5 × 106 Gy (silikon)/s jew ogħla; jew

c. Fluwenza (fluss integrat) ta’ newtroni (ekwivalenti 1 MeV) ta’ 5 × 1013 n/cm2 jew ogħla fuq silikon, jew l-ekwivalenti tiegħu għal materjali oħrajn;

Nota:   3A001.a.1.c. ma japplikax għal Semikondutturi Iżolaturi tal-Metall (MIS).

2. “Mikroċirkwiti mikroproċessuri”, “mikroċirkwiti mikrokompjuter”, mikroċirkwiti mikrokontrolluri, ċirkwiti integrati tal-ħżin manifatturati minn semikonduttur kompost, konvertituri minn analoġiku għal diġitali, konvertituri minn diġitali għal analoġiku, cirkwiti elettro-ottiċi jew “ċirkwiti integrati ottiċi” ddisinjati għal “proċessar tas-sinjali”, apparat logiku programmabbli mill-utent, ċirkwiti integrati mibnija skont l-ordni li għalihom il-funzjoni ma tkunx magħrufa jew l-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir fejn ikun ser jintuża ċ-ċirkwit integrat ma jkunx magħruf, proċessuri Trasformat Fourier Rapidu (FFT), read only memories programmabbli li jitħassru elettrikament (EEPROMs), memorji flash jew memorji statiċi ta’ aċċess każwali (SRAMs), li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Previsti għal tħaddim f’temperatura tal-ambjent ogħla minn 398 K (125 °C);

b. Previsti għal tħaddim f’temperatura tal-ambjent inqas minn 218 K (– 55 °C); jew

c. Previsti għal tħaddim fuq il-medda kollha ta’ temperatura tal-ambjent minn 218 K (– 55 °C) sa 398 K (125 °C);

Nota:   3A001.a.2. ma japplikax għal ċirkwiti integrati għal applikazzjonijiet għal karozzi jew ferroviji ċivili.

3. “Mikroċirkwiti mikroproċessuri”, “mikroċirkwiti mikrokompjuter” u mikroċirkwiti mikrokontrolluri, manifatturati minn semikonduttur kompost u li jaħdmu bi frekwenza tal-arloġġ ta’ aktar minn 40 MHz;

Nota:   3A001.a.3. jinkludi proċessuri tas-sinjali diġitali, proċessuri ta’ matriċi diġitali u koproċessuri diġitali.

4. Mhux użat;

5. Konvertituri b’ċirkwiti integrati minn analoġiku għal diġitali (ADC) u minn diġitali għal analoġiku (DAC), kif ġej:

a. ADCs li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

NB:   ARA WKOLL 3A101

1. Riżoluzzjoni ta’ 8 bit jew aktar, iżda inqas minn 10 bit, b’rata ta’ ħruġ akbar minn 500 miljun kelma kull sekonda;

2. Riżoluzzjoni ta’ 10 bit jew aktar, iżda inqas min 12-il bit, b’rata ta’ ħruġ akbar minn 300 miljun kelma kull sekonda;

3. Riżoluzzjoni ta’ 12-il bit b’rata ta’ ħruġ akbar minn 200 miljun kelma kull sekonda;

4. Riżoluzzjoni ta’ aktar minn 12-il bit, iżda daqs jew inqas minn 14-il bit, b’rata ta’ ħruġ akbar minn 125 miljun kelma kull sekonda; jew

5. Riżoluzzjoni ta’ aktar minn 14-il bit b’rata ta’ ħruġ akbar minn 20 miljun kelma kull sekonda;

Noti Tekniċi:

1.   Riżoluzzjoni ta’ n bit tikkorrispondi għal kwantizzazzjoni ta’ 2n livelli.

2.   In-numru ta’ bits fil-kelma ta’ ħruġ huwa ugwali għar-riżoluzzjoni tal-ADC.

3.   Ir-rata ta’ ħruġ hija r-rata ta’ ħruġ massima tal-konvertitur, irrispettivament mill-arkitettura jew mit-teħid żejjed ta’ kampjuni.

4.   Għal “ADCs b’ħafna kanali”, il-ħruġ mhuwiex aggregat u r-rata ta’ ħruġ hija r-rata ta’ ħruġ massima ta’ kwalunkwe kanal individwali.

5.   Għal “ADCs alternati” jew għal “ADCs b’ħafna kanali” li huma speċifikati li għandhom mod alternat kif jitħaddmu, il-ħruġ huwa aggregat u r-rata ta’ ħruġ hija r-rata ta’ ħruġ totali kkombinata massima tal-ħruġ kollu.

6.   Il-bejjiegħa jistgħu wkoll jirreferu għar-rata ta’ ħruġ bħala r-rata ta’ teħid ta’ kampjuni, ir-rata ta’ konverżjoni jew ir-rata ta’ fluss. Dan huwa spiss speċifikat f’megahertz (MHz) jew f’mega kampjuni kull sekonda (MSPS).

7.   Għall-iskop tal-kejl tar-rata ta’ ħruġ, ħruġ ta’ kelma waħda kull sekonda huwa ekwivalenti għal Hertz wieħed jew kampjun wieħed kull sekonda.

8.   L-“ADCs b’ħafna kanali” huma definiti bħala tagħmir li jintegra aktar minn ADC wieħed, maħsub b’mod li kull ADC jkollu input analogu separat.

9.   L-“ADCs alternati” huma definiti bħala tagħmir li għandu ħafna unitajiet tal-ADC li jieħdu kampjuni tal-istess input analogu f’ħinijiet differenti b’tali mod li meta l-ħruġ jiġi aggregat, b’mod effettiv ikun ittieħed kampjun tal-input analogu u jkun ġie konvertit b’rata għolja ta’ teħid tal-kampjuni.

b. Konvertituri minn Diġitali għal Analoġiku (DAC) li għandhom xi waħda minn dawn li ġejjin:

1. Riżoluzzjoni ta’ 10 bit jew aktar b’ “rata ta’ aġġornament aġġustat” ta’ 3 500 MSPS jew akbar; jew

2. Riżoluzzjoni ta’ 12 bit jew aktar b’ “rata ta’ aġġornament aġġustat” ugwali għal jew akbar minn 1 250 MSPS u li għandha xi waħda minn dawn li ġejjin:

a. Ħin biex tħallih joqgħod inqas minn 9 ns għal 0,024 % ta’ skala sħiħa minn stadju ta’ skala sħiħa; jew

b. “Firxa Dinamika Ħielsa Falza” (Spurious Free Dynamic Range - SFDR) akbar minn 68 dBc (trasmissjoni) meta jiġu sintesizzati sinjal analogu ta’ skala sħiħa ta’ 100 MHz jew l-ogħla frekwenza ta’ sinjal analogu ta’ skala sħiħa speċifikata taħt il-100 MHz.

Noti Tekniċi:

1.   Il-“Firxa Dinamika Ħielsa Falza” (SFDR) hija definita bħala l-proporzjon tal-valur tar-RMS tal-frekwenza ta’ trasmissjoni (komponent tas-sinjal massimu) fl-input tad-DAC għall-valur tar-RMS tal-akbar ħoss li jmiss jewkomponent ta’ distorsjoni armoniku fil-ħruġ tiegħu.

2.   L-SFDR hija determinata direttament mit-tabella ta’ speċifikazzjoni jew mill-immarkar ta’ karetterizzazzjoni tal-SFDR kontra l-frekwenza.

3.   Sinjal ikun definit li huwa skala sħiħa meta l-estensjoni tiegħu tkun akbar minn -3dBfs (skala sħiħa).

4.   “Rata ta’ aġġornament aġġustat” għad-DACs:

a.   Għal DACs konvenzjonali (mhux interpolanti), ir-“rata ta’ aġġornament aġġustat” hija r-rata li fiha s-sinjal digitali jiġi konvertit għal sinjal analogu u l-valuri analogi tal-ħruġ jinbidlu bid-DAC. Għad-DACs, meta l-mod ta’ interpolazzjoni jkun jista’ jiġi evitat (fattur ta’ interpolazzjoni ta’ wieħed), id-DAC għandu jitqies bħala DAC konvenzjonali (mhux interpolanti).

b.   Għad-DACs interpolanti (teħid żejjed ta’ kampjuni tad-DACs), ir-“rata ta’ aġġornament aġġustat” hija definita bħala r-rata ta’ aġġornament tad-DAC diviża bl-iżgħar fattur interpolanti. Għad-DACs interpolanti, ir-“rata ta’ aġġornament aġġustat” tista’ tissejjaħ b’termini differenti inklużi:

  rata tad-data tal-input

  rata tal-kliem tal-input

  rata tal-kampjuni tal-input

  rata totali massima tal-kundutturi tal-input

  rata massima tal-arloġġ tad-DAC għall-input tal-arloġġ tad- DAC.

6. Ċirkwiti elettro-ottiċi u “ċirkwiti integrati ottiċi”, iddisinjati għal “proċessar tas-sinjali u li għandhom dan kollu li ġej:

a. Dajowd tal-“laser” intern wieħed jew aktar;

b. Element ta’ rilevament tad-dawl intern wieħed jew aktar; u

c. Gwidi tal-mewġ ottiċi;

7. “Apparat logiku programmabbli mill-utent” li għandu wieħed minn dan li ġej:

a. Numru massimu ta’ dħul/ħruġ diġitali akbar minn 200; jew

b. Numru ta’ bibien fis-sistema akbar minn 230 000;

Nota:   3A001.a.7. jinkludi:

  Apparat Logiku Programmabbli Sempliċi (SPLDs)

  Apparat Logiku Programmabbli Kumpless (CPLDs)

  Arranġamenti ta’ Bibien Programmabbli mill-Utent (FPGAs)

  Arranġamenti Logiċi Programmabbli mill-Utent (FPLAs)

  Interkonnessjonijiet Programmabbli mill-Utent (FPICs)

Noti Tekniċi:

1.   “Apparat logiku programmabbli mill-utent” huwa magħruf ukoll bħala bieb programmabbli mill-utent jew arranġamenti logiċi programmabbli mill-utenti.

2.   Numru massimu ta’ dħul/ħruġ diġitali fi 3A001.a.7.a. huwa msejjaħ ukoll in-numru massimu ta’ dħul/ħruġ tal-utent jew in-numru massimu disponibbli ta’ dħul/ħruġ,sew jekk iċ-ċirkwit integrat ikun ippakkjat separatament sew jekk ikun forma biss.

8. Mhux użat;

9. Ċirkwiti integrati għal netwerks newrali;

10. Ċirkwiti integrati mibnija skont l-ordni li l-funzjoni għalihom ma tkunx magħrufa, jew l-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir fejn ikunu ser jintużaw iċ-ċirkwiti integrati ma jkunx magħruf mill-manifattur, li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Aktar minn 1 500 terminal;

b. “Dewmien tal-propagazzjoni tal-bieb bażiku” tipiku ta’ anqas minn 0, 02 ns; jew

c. Frekwenza operattiva ogħla minn 3 GHz;

11. Ċirkwiti integrati diġitali, minbarra dawk deskritti fi 3A001.a.3. sa 3A001.a.10. u 3A001.a.12., ibbażati fuq semikonduttur kompost u li għandhom wieħed minn dan li ġej:

a. Għadd ta’ bibien ekwivalenti ta’ aktar minn 3 000 (bibien b’żewġt idħul); jew

b. Frekwenza ta’ swiċċjar tal-istat ogħla minn 1,2 GHz;

12. Proċessuri Trasformat Fourier Rapidu (FFT) li għandhom ħin ta’ eżekuzzjoni nominali għal FFT ta’ N punti kumplessi ta’ inqas minn (N log2 N)/20 480 ms, fejn N huwa n-numru ta’ punti;

Nota Teknika:

Meta N huwa ugwali għal 1 024 punt, il-formula fi 3A001.a.12. tagħti ħin ta’ eżekuzzjoni ta’ 500 μs.

b. Komponenti ta’ microwave jew ta’ mewġa millimetrika, kif ġej:

1. Tubi elettroniċi tal-vakwu u katodi, kif ġej:

Nota 1:   3A001.b.1. ma jikkontrollax tubi ddisinjati jew previsti għal tħaddim f’kull medda ta’ frekwenzi u li għandhom it-tnejn li ġejjin:

a.   Ma taqbiżx 31,8 GHz; u

b.   Hi “allokata mill-ITU” għas-servizzi ta’ komunikazzjoni bir-radju, iżda mhux għal-lokalizzazzjoni bir-radju.

Nota 2:   3A001.b.1. ma jikkontrollax tubi li mhumiex “kwalifikati għall-użu spazjali” li għandhom dan kollu li ġej:

a.   Qawwa medja ta’ ħruġ daqs jew inqas minn 50 W; u

b.   Iddisinjati jew previsti għal tħaddim f’kull medda ta’ frekwenzi u li għandhom dan kollu li ġej:

1.   Jaqbżu 31,8 GHz iżda ma jaqbiżx 43,5 GHz; u

2.   Huma “allokata mill-ITU” għas-servizzi ta’ komunikazzjoni bir-radju, iżda mhux għal-lokalizzazzjoni bir-radju.

a. Tubi ta’ mewġ progressiv, bl-impuls jew b’mewġ kontinwu, kif ġej:

1. Tubi li jaħdmu bi frekwenzi ta’ aktar minn 31,8 GHz;

2. Tubi li għandhom element ta’ tisħin tal-katodu b’ħin minn meta jixgħel sakemm jilħaq qawwa RF nominali ta’ anqas minn 3 sekondi;

3. Tubi b’kavità akkoppjati, jew derivattivi tagħhom, b’ “faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta’ aktar minn 7 % jew bl-ogħla qawwa ta’ aktar minn 2,5 kW;

4. Tubi spirali, jew derivattivi tagħhom, li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. “Faxxa tal-frekwenza istantanja” ta’ aktar minn ottava waħda, u qawwa medja (espressa f’kW) immultiplikata bil-frekwenza (espressa f’GHz) ta’ aktar minn 0,5;

b. “Faxxa tal-frekwenza istantanja” ta’ ottava waħda jew anqas, qawwa medja (espressa f’kW) immultiplikata bil-frekwenza (espressa f’GHz) ta’ aktar minn 1; jew

c. Li jkunu “kwalifikati għall-użu spazjali”;

b. Tubi amplifikaturi bil-kampi msallbin li jiksbu aktar minn 17 dB;

c. Katodi impregnati ddisinjati għal tubi elettroniċi li jipproduċu densità ta’ kurrent f’emissjoni kontinwa fil-kondizzjonijiet ta’ tħaddim nominali ta’ aktar minn 5 A/cm2;

2. Amplifikaturi tal-qawwa b’ “Ċirkwiti Integrati Monolitiċi” microwave (MMIC) li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 3,2 GHz sa u inkluż 6,8 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 4 W (36 dBm) b’ “faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta’ aktar minn 15 %;

b. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 6,8 GHz sa u inkluż 16 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 1 W (30 dBm) b’ “faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta’ aktar minn 10 %;

c. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 16 GHz sa u inkluż 31,8 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 0,8 W (29 dBm) b’ “faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta’ aktar minn 10 %;

d. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 31,8 GHz sa u inkluż 37,5 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 0,1 nW;

e. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 37,5 GHz sa u inkluż 43,5 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 0,25 W (24 dBm) b’ “faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta’ aktar minn 10 %; jew

f. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 43,5 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 0,1 nW;

Nota 1:   Mhux użat.

Nota 2:   L-istatus ta’ kontroll tal-MMIC li l-frekwenza tat-tħaddim nominali tiegħu tinkludi frekwenzi elenkati f’aktar minn medda waħda ta’ frekwenzi, kif definit fi 3A001.b.2.a. sa 3A001.b.2.f., huwa ddeterminat mil-limitu tal-kontroll tal-qawwa medja ta’ ħruġ l-aktar baxxa.

Nota 3:   In-noti 1 u 2 fi 3 A jfissru li 3A001.b.2. ma jikkontrollax MMICs jekk dawn ikunu ddisinjati apposta għal applikazzjonijiet oħrajn, eż., telekomunikazzjoni, radar, karozzi.

3. Transisters tal-microwave diskreti li għandhom xi wieħed milli ġej:

a. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 3,2 GHz sa u inkluż 6,8 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 60 W (47,8 dBm);

b. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 6,8 GHz sa u inkluż 31,8 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 20 W (43 dBm);

c. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 31,8 GHz sa u inkluż 37,5 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 0,5 W (27 dBm);

d. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 37,5 GHz sa u inkluż 43,5 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 1 W (30 dBm); jew

e. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 43,5 GHz u li għandhom qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 0,1 nW;

Nota:   L-istatus ta’ kontroll ta’ transister li l-frekwenza tat-tħaddim nominali tiegħu tinkludi frekwenzi elenkati f’aktar minn medda waħda ta’ frekwenzi, kif definit minn 3A001.b.3.a. sa 3A001.b.3.e., huwa ddeterminat mil-limitu tal-kontroll tal-qawwa medja ta’ ħruġ l-aktar baxxa.

4. Amplifikaturi tal-microwave fi stat solidu u assemblaġġi/moduli tal-microwave li fihom amplifikaturi tal-microwave semikondutturi, li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 3,2 GHz sa u inkluż 6,8 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 60 W (47,8 dBm) b’ “faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta’ aktar minn 15 %;

b. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 6,8 GHz sa u inkluż 31,8 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 15 W (42 dBm) b’ “faxxa tal-frekwenza frazzjonali” akbar minn 10 %;

c. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 31,8 GHz sa u inkluż 37,5 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 0,1 nW;

d. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 37,5 GHz sa u inkluż 43,5 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 1 W (30 dBm) b’ “faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta’ aktar minn 10 %;

e. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 43,5 GHz u b’qawwa medja ta’ ħruġ akbar minn 0,1 nW; jew

f. Previsti għal tħaddim fi frekwenzi ogħla minn 3,2 GHz u li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Qawwa medja ta’ ħruġ (f’watts), P, akbar minn 150 diviża bil-frekwenza operattiva massima (f’GHz) kwadrata [P> 150 W*GHz2/fGHz 2];

2. “Faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta’ 5 % jew akbar; u

3. Kwalunkwe żewġ naħiet perpendikulari għal xulxin bit-tul (f’cm) daqs jew inqas minn 15 diviż bl-inqas frekwenza operattiva f’GHz [d ≤ 150 cm*GHz/fGHz];

Nota Teknika:

3,2 GHz għandha tintuża bħala l-inqas frekwenza operattiva (fGHz) fil-formula fi 3A001.b.4.f.3., għal amplifikaturi li għandhom medda operattiva nominali li testendi ’l isfel għal 3,2 GHz u inqas [d ≤ 15 cm*GHz/3.2 GHz].

NB:   Amplifikaturi tal-qawwa MMIC għandhom jiġu evalwati skont il-kriterji fi 3A001.b.2.

Nota 1:   Mhux użat.

Nota 2:   L-istatus ta’ kontroll ta’ oġġett li l-frekwenza operattiva prevista tiegħu tinkludi frekwenzi elenkati f’aktar minn medda waħda ta’ frekwenzi, kif definit minn 3A001.b.4.a. sa 3A001.b.4.e., huwa ddeterminat mil-limitu tal-kontroll tal-qawwa medja ta’ ħruġ l-aktar baxxa.

5. Filtri band-pass jew band-stop elettronikament jew manjetikament intonabbli, li għandhom aktar minn 5 reżonaturi intonabbli li kapaċi jintonaw fuq medda ta’ frekwenzi ta’ 1,5:1 (fmax/fmin) f’anqas minn 10 μs u li għandhom wieħed minn dan li ġej:

a. Faxxa tal-frekwenza band-pass ta’ aktar minn 0,5 % tal-frekwenza ċentrali; jew

b. Faxxa tal-frekwenza band-stop ta’ anqas minn 0,5 % tal-frekwenza ċentrali;

6. Mhux użat;

7. Konvertituri u miksers armoniċi, iddisinjati sabiex jestendu l-medda ta’ frekwenzi tat-tagħmir deskritt fi 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. jew 3A002.f. lil hinn mil-limiti msemmija hemmhekk;

8. Amplifikaturi tal-enerġija microwave li fihom tubi speċifikati fi 3A001.b.1. u li għandhom dan kollu li ġej:

a. Frekwenzi operattivi ogħla minn 3 GHz;

b. Proporzjon medju tal-qawwa tal-ħruġ mal-massa ta’ aktar minn 80 W/kg; u

c. Volum ta’ anqas minn 400 cm3;

Nota:   3A001.b.8. ma jikkontrollax tagħmir iddisinjat jew previst għal tħaddim f’medda ta’ frekwenzi li hija “allokata mill-ITU” għas-servizzi ta’ komunikazzjoni bir-radju, iżda mhux għal-lokalizzazzjoni bir-radju.

9. Moduli tal-enerġija microwave (MPM) li jikkonsistu minn, mill-inqas, tubu ta’ mewġ progressiv, “ċirkwit integrat monolitiku” microwave u kondizzjonatur tal-qawwa elettroniku integrat, u li għandhom dan kollu li ġej:

a. “Ħin sabiex jixgħel” minn mitfi għal kompletament operattiv f’inqas minn 10 sekondi;

b. Volum inqas mill-qawwa massima nominali f’Watts immultiplikata b’10 cm3/W; u

c. “Faxxa tal-frekwenza istantanja” ta’ aktar minn ottava waħda (fmax > 2 fmin.) u wieħed minn dan li ġej:

1. Għal frekwenzi daqs jew inqas minn 18 GHz, qawwa ta’ ħruġ RF akbar minn 100 W; jew

2. Frekwenza ta’ aktar minn 18 GHz;

Noti Tekniċi:

1.   Għall-kalkolu tal-volum fi 3A001.b.9.b., jingħata l-eżempju li ġej: għal qawwa massima nominali ta’ 20 W, il-volum ikun: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.   Il-“ħin sabiex jixgħel” fi 3A001.b.9.a. jirreferi għall-ħin minn kompletament mitfi għal kompletament operattiv, jiġifieri, dan jinkludi l-ħin sabiex l-MPM jisħon.

10. Oxxillaturi jew assemblaġġi ta’ oxxillaturi, iddisinjati biex joperaw b’dawn kollha li ġejjin:

a. Ħoss tal-fażi b’faxxa laterali unika (SSB), f’dBc/Hz, aħjar minn -(126 + 20log10F-20 log10f) għal 10 kHz < F < 10 kHz; u

b. Ħoss tal-fażi b’faxxa laterali unika (SSB), f’dBc/Hz, aħjar minn -(114 + 20log10F- 20 log10f) għal 10 kHz ≤ F < 500 kHz;

Nota Teknika:

Fi 3A001.b.10., F hija l-ispostament mill-frekwenza operattiva f’Hz u f hija l-frekwenza operattiva f’MHz.

11. “Assemblaġġi elettroniċi” b’ “sintetizzatur tal-frekwenza” li għandhom “ħin għall-bdil tal-frekwenza” kif speċifikat b’xi wieħed minn dan li ġej:

a. Inqas minn 312 ps;

b. Inqas minn 100 μs għal kull bidla fil-frekwenza ta’ iktar minn 1,6 GHz fil-medda ta’ frekwenzi sintetizzati ta’ iktar minn 3,2 GHz iżda mhux iktar minn 10,6 GHz;

c. Inqas minn 250 μs għal kull bidla fil-frekwenza ta’ iktar minn 550 MHz fil-medda ta’ frekwenzi sintetizzati ta’ iktar minn 10,6 GHz iżda mhux iktar minn 31,8 GHz;

d. Inqas minn 500 μs għal kull bidla fil-frekwenza ta’ iktar minn 550 MHz fil-medda ta’ frekwenzi sintetizzati ta’ iktar minn 31,8 GHz iżda mhux iktar minn 43,5 GHz; jew

e. Inqas minn 1 ms fil-medda ta’ frekwenzi sintetizzati ta’ iktar minn 43,5 GHz.

NB:   Għal “analizzaturi tas-sinjal”, ġeneraturi tas-sinjal, analizzaturi tan-netwerk u riċevituri ta’ ttestjar microwave għal skopijiet ġenerali, ara 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. u 3A002.f., rispettivament.

c. Apparat tal-mewġ akustiku kif ġej u komponenti ddisinjati apposta għalih:

1. Apparat li juża mewġ akustiku tal-wiċċ u mewġ akustiku rażenti (massa baxxa), li għandu xi wieħed minn dan li ġej:

a. Frekwenza portanti ta’ aktar minn 6 GHz;

b. Frekwenza portanti ta’ aktar minn 1 GHz, iżda mhux aktar 6 GHz, u li għandha xi wieħed minn dan li ġej:

1. “Twarrib tal-lobi laterali bi frekwenza” ta’ aktar minn 65 dB;

2. Ir-riżultat tal-multiplikazzjoni tal-ħin massimu ta’ dewmien bil-faxxa tal-frekwenza (ħin f’μs u medda ta’ frekwenzi f’MHz) ta’ aktar minn 100;

3. Faxxa tal-frekwenza akbar minn 250 MHz; jew

4. Dewmien għad-dispersjoni ta’ aktar minn 10 μs; jew

c. Frekwenza portanti ta’ 1 GHz jew anqas u li għandha xi wieħed minn dan li ġej:

1. Ir-riżultat tal-multiplikazzjoni tal-ħin massimu ta’ dewmien bil-faxxa tal-frekwenza (ħin f’μs u medda ta’ frekwenzi f’MHz) ta’ aktar minn 100;

2. Dewmien għad-dispersjoni ta’ aktar minn 10 μs; jew

3. “Twarrib tal-lobi laterali bi frekwenza” ta’ aktar minn 65 dB u faxxa tal-frekwenza akbar minn 100 MHz;

Nota Teknika:

“Twarrib tal-lobi laterali bi frekwenza” hija l-valur ta’ twarrib massimu speċifikat fil-karta tad-data.

2. Apparat li juża mewġ akustiku tal-volum li jippermetti l-ipproċessar dirett ta’ sinjali bi frekwenzi ta’ aktar minn 6 GHz;

3. Apparat akustiku-ottiku għal “proċessar tas-sinjali” li juża interazzjoni bejn mewġ akustiku (mewġ tal-volum jew mewġ tal-wiċċ) u mewġ tad-dawl li jippermetti l-ipproċessar dirett ta’ sinjali jew immaġini, inklużi analiżi spettrali, korrelazzjoni jew konvoluzzjoni;

Nota:   3A001.c. ma jikkontrollax apparat li juża mewġ akustiku li huwa limitat għal funzjoni ta’ filtrazzjoni jew resonanza li tippermetti li tgħaddi faxxa waħda ta’ frekwenza, faxxa ta’ frekwenza baxxa, faxxa ta’ frekwenza għolja jew l-parti l-kbira tal-faxex (notch filter).

d. Apparat elettroniku u ċirkwiti li fihom komponenti, manifatturati minn materjali “superkonduttivi”, iddisinjati apposta għal tħaddim f’temperaturi taħt “it-temperatura kritika” ta’ mill-anqas wieħed mill-kostitwenti “superkonduttivi”, u li għandhom wieħed minn dan li ġej:

1. Swiċċjar tal-kurrent għal ċirkwiti diġitali li jużaw bibien “superkonduttivi” bir-riżultat tal-multiplikazzjoni tal-ħin ta’ dewmien għal kull bieb (f’sekondi) bil-ħela ta’ qawwa għal kull bieb (f’watts) ta’ anqas minn 10–14 J; jew

2. Għażla tal-frekwenza fil-frekwenzi kollha bl-użu ta’ ċirkwiti reżonanti b’valuri Q ta’ aktar minn 10 000;

e. Apparat b’enerġija għolja kif ġej:

1. “Ċelluli” kif ġej:

a. “Ċelluli primarji” li għandhom “densità tal-enerġija” ta’ aktar minn 550 Wh/kg f’temperatura ta’ 20 °C;

b. “Ċelluli sekondarji” li għandhom “densità tal-enerġija” ta’ aktar minn 250 Wh/kg f’temperatura ta’ 20 °C;

Noti Tekniċi:

1.   Għall-iskop ta’ 3A001.e.1., “densità tal-enerġija” (Wh/kg) hija kkalkulata mill-vultaġġ nominali mmultiplikat bil-kapaċità nominali f’ampere-sigħat(Ah) diviż bil-massa f’kilogrammi. Jekk il-kapaċità nominali ma tkunx definita, id-densità tal-enerġija hija kkalkulata mill-vultaġġ nominali kwadrat u mbagħad immultiplikat bit-tul ta’ ħin tal-iskarika f’sigħat diviż bit-tagħbija tal-iskarika f’ohms u l-massa f’kilogrammi.

2.   Għall-iskop ta’ 3A001.e.1., “ċellula” hija definita bħala apparat elettrokimiku, li għandu elettrodi pożittivi u negattivi, elettrolit, u hija sors ta’ enerġija elettrika. Din hija l-element bażiku ta’ batterija.

3.   Għall-iskop ta’ 3A001.e.1.a., “ċellula primarja” hija “ċellula” li mhix iddisinjata sabiex tiġi kkargata minn xi sors ieħor.

4.   Għall-iskop ta’ 3A001.e.1.b., “ċellula sekondarja” hija “ċellula” li hi ddisinjata sabiex tiġi kkargata minn sors elettriku estern.

Nota:   3A001.e.1. ma jikkontrollax batteriji, inkluż batteriji b’ċellula waħda.

2. Kapaċituri li jaħżnu kwantità kbira ta’ enerġija kif ġej:

NB:   ARA WKOLL 3A201.a.

a. Kapaċituri b’rata ta’ ripetizzjoni ta’ anqas minn 10 Hz (kapaċituri ta’ kolp wieħed) u li għandhom dan kollu li ġej:

1. Vultaġġ nominali daqs jew aktar minn 5 kV;

2. Densità tal-enerġija daqs jew aktar minn 250 J/kg; u

3. Enerġija totali daqs jew aktar minn 25 kJ;

b. Kapaċituri b’rata ta’ ripetizzjoni ta’ 10 Hz jew aktar (kapaċituri bi skariki suċċessivi) u li għandhom dan kollu li ġej:

1. Vultaġġ nominali daqs jew aktar minn 5 kV;

2. Densità tal-enerġija daqs jew aktar minn 50 J/kg;

3. Enerġija totali daqs jew aktar minn 100 J; u

4. Ċiklu ta’ ħajja ta’ karika/skarika daqs jew aktar minn 10 000;

3. Elettrokalamiti “superkonduttivi” u solenojdi, iddisinnjati apposta sabiex jiġu karikati jew skarikati f’anqas minn sekonda, u li għandhom dan kollu li ġej:

NB:   ARA WKOLL 3A201.b.

Nota:   3A001.e.3. ma jikkontrollax elettrokalamiti “superkonduttivi” jew solenojdi ddisinjati apposta għal tagħmir mediku ta’ Immaġini b’Reżonanza Manjetika (MRI).

a. Enerġija mwassla waqt l-iskarika ta’ aktar minn 10 kJ fl-ewwel sekonda;

b. Dijametru intern tal-koljaturi li jġorru l-kurrent ta’ aktar minn 250 mm; u

c. Previsti għal induzzjoni manjetika ta’ aktar minn 8 T jew “densità totali tal-kurrent” fil-koljatura ta’ aktar minn 300 A/mm2;

4. Ċelluli solari, assemblaġġi bil-koperturi tal-ħġieġ biċ-ċelluli interkonnessi (cell-interconnect-coverglass, CIC), pannelli solari, u matriċi solari, li huma “kwalifikati għall-użu spazjali”, li għandhom effiċjenza medja minima ta’ aktar minn 20 % f’temperatura operattiva ta’ 301 K (28 °C) taħt illuminazzjoni simulata “AM0” b’irradjanza ta’ 1 367 watts kull metru kwadru (W/m2);

Nota Teknika:

“AM0”, jew “Massa ta’ Arja Żero”, tirreferi għall-irradjanza spettrali tad-dawl tax-xemx fl-atmosfera esterna tad-dinja meta d-distanza bejn id-dinja u x-xemx hija unità astronomika (AU) waħda.

f. Kodifikaturi ta’ pożizzjonament assolut tat-tip tad-dħul rotanti li għandhom preċiżjoni daqs jew anqas (aħjar) minn ± 1,0 sekondi ta’ arkata;

g. Apparat tal-iswiċċjar b’tiristori bil-qawwa tal-impuls fl-istat solidu u “moduli tat-tiristori”, li jużaw metodi ta’ swiċċjar ikkontrollati elettrikament, ottikament jew b’radjazzjoni tal-elettroni, u li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1. Rata massima ta’ żieda fil-kurrent meta jinxtegħel (di/dt) ta’ aktar minn 30 000 A/μs u vultaġġ fl-istat mitfi ta’ aktar minn 1 100 V; jew

2. Rata massima ta’ żieda fil-kurrent meta jinxtegħel (di/dt) ta’ aktar minn 2 000 A/μs u t-tnejn li ġejjin:

a. L-ogħla vultaġġ fl-istat mitfi daqs jew akbar minn 3 000 V; u

b. L-ogħla kurrent (tlugħ f’daqqa) daqs jew akbar minn 3 000 A.

Nota 1:   3A001.g. jinkludi:

  Silicon Controlled Rectifiers (SCRs)

  Electrical Triggering Thyristors (ETTs)

  Light Triggering Thyristors (LTTs)

  Integrated Gate Commutated Thyristors (IGCTs)

  Gate Turn-off Thyristors (GTOs)

  MOS Controlled Thyristors (MCTs)

  Solidtrons

Nota 2:   3A001.g. ma jikkontrollax apparat ta’ tiristori u “moduli ta’ tiristori” inkorporati f’tagħmir iddisinjat għal applikazzjonijiet għal ferroviji ċivili jew “inġenji tal-ajru ċivili”.

Nota Teknika:

Għall-iskopijiet ta’ 3A001.g., “modulu ta’ tiristori” fih apparat wieħed ta’ tiristori jew aktar.

h. Swiċċijiet, dajowds, jew “moduli” semikondutturi tal-kurrent fl-istat solidu, li għandhom dan kollu li ġej:

1. Previsti li jaħdmu f’temperatura massima fil-ġonta ogla minn 488 K (215 °C);

2. Vultaġġ off-state massimu ripetittiv (vultaġġ li jimblokka) akbar minn 300 V; u

3. Kurrent kontinwu akbar minn 1 A.

Nota 1:   Vultaġġ off-state massimu ripetittiv fi 3A001.h. jinkludi vultaġġ drain to source, vultaġġ collector to emitter, vultaġġ ripetittiv peak reverse, u vultaġġ off-state massimu ripetittiv li jimblokka.

Nota 2:   3A001.h. jinkludi:

  Junction Field Effect Transistors (JFETs)

  Vertical Junction Field Effect Transistors (VJFETs)

  Metal Oxide Semiconductor Field effect Transistors (MOSFETs)

  Double Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (DMOSFET)

  Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)

  High Electron Mobility Transistors (HEMTs)

  Bipolar Junction Transistors (BJTs)

  Thyristors and Silicon Controlled Rectifiers (SCRs)

  Gate Turn-Off Thyristors (GTOs)

  Emitter Turn-Off Thyristors (ETOs)

  PiN Diodes

  Schottky Diodes

Nota 3:   3A001.h. ma jikkontrollax swiċċijiet, dajowds, jew “moduli” inkorporati f’tagħmir iddisinjat għal applikazzjonijiet għal karozzi ċivili, ferroviji ċivili jew “inġenji tal-ajru ċivili”.

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta’ 3A001.h., “moduli” jkun fihom swiċċ jew dajowd semikonduttur fl-istat solidu wieħed jew aktar.

3A002Tagħmir elettroniku għal skop ġenerali u aċċessorji għalih, kif ġej:

a. Tagħmir tar-reġistrazzjoni kif ġej u tejp ta’ ttestjar iddisinjat apposta għalih:

1. Reġistraturi analoġiċi għal strumentazzjoni b’tejp manjetiku, inklużi dawk li jippermettu r-reġistrazzjoni ta’ sinjali diġitali (eż. bl-użu ta’ modulu ta’ reġistrazzjoni diġitali b’densità għolja (HDDR), li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Faxxa tal-frekwenza ta’ aktar minn 4 MHz għal kull kanal elettroniku jew pista;

b. Faxxa tal-frekwenza ta’ aktar minn 2 MHz għal kull kanal elettroniku jew pista u li għandha aktar minn 42 pista; jew

c. Żball (bażi) ta’ spostament tal-ħin, imkejjel skont id-dokumenti applikabbli IRIG jew EIA, ta’ anqas minn ± 0,1 μs;

Nota:   Reġistraturi analoġiċi b’tejp manjetiku ddisinjati apposta għal skopijiet ta’ video ċivili mhumiex ikkunsidrati li huma reġistraturi bit-tejp għal strumentazzjoni.

2. Reġistraturi diġitali video b’tejp manjetiku li għandhom rata ta’ trasferiment diġitali massima tal-interface ta’ aktar minn 360 Mbit/s;

Nota:   3A002.a.2. ma jikkontrollax ir-reġistraturi diġitali video b’tejp manjetiku ddisinjati apposta għar-reġistrazzjoni televiżiva bl-użu ta’ format ta’ sinjal, li jista’ jinkludi format ta’ sinjal ikkompressat, standardizzat jew rakkomandat mill-ITU, l-IEC, l-SMPTE, l-EBU, l-ETSI jew l-IEEE għal applikazzjonijiet televiżivi ċivili.

3. Reġistraturi diġitali ta’ data għal strumentazzjoni b’tejp manjetiku li jużaw metodi ta’ skannjar spirali jew metodi b’ras fissa u li għandhom jew wieħed jew ieħor li ġejjin:

a. Rata ta’ trasferiment diġitali massima tal-interface ta’ aktar minn 175 Mbit/s; jew

b. Li jkun “kwalifikati għall-użu spazjali”;

Nota:   3A002.a.3. ma jikkontrollax reġistraturi analoġiċi b’tejp manjetiku mgħammra b’elettronika ta’ konverżjoni HDDR u konfigurati sabiex jirreġistraw data diġitali biss.

4. Tagħmir li għandu rata ta’ trasferiment diġitali massima tal-interface ta’ aktar minn 175 Mbit/s u ddisinjat sabiex jikkonverti reġistraturi diġitali video b’tejp manjetiku għall-użu bħala reġistraturi diġitali tad-data għall-istrumentazzjoni;

5. Diġitalizzaturi tal-forma tal-mewġ u reġistraturi ta’ tranżituri, li għandhom it-tnejn li ġejjin:

a. Rata ta’ diġitalizzazzjoni daqs jew aktar minn 200 miljun kampjun kull sekonda u riżoluzzjoni ta’ 10 bit jew aktar; u

b. “Fluss kontinwu” ta’ 2 Gbit/s jew aktar;

Noti Tekniċi:

1.   Għal dawk l-istrumenti b’arkitettura ta’ bus parallel, ir-rata tal-“fluss kontinwu” hija l-ogħla rata ta’ kliem immultiplikata bin-numru ta’ bits f’kelma.

2.   Il-“fluss kontinwu” huwa r-rata ta’ data l-aktar mgħaġġla li l-istrument jista’ joħroġ fil-memorja tal-massa mingħajr ma tintilef l-ebda informazzjoni waqt li tinżamm ir-rata ta’ teħid ta’ kampjuni u l-konverżjoni minn analoġiku għal diġitali.

6. Reġistraturi diġitali tad-data għall-istrumentazzjoni li jużaw teknika ta’ ħżin f’diska manjetika u li għandhom it-tnejn li ġejjin:

a. Rata ta’ diġitalizzazzjoni daqs jew aktar minn 100 miljun kampjun kull sekonda u riżoluzzjoni ta’ 8 bit jew aktar; u

b. “Fluss kontinwu” ta’ 1 Gbit/s jew aktar;

b. Mhux użat;

c. “Analizatturi tas-sinjali” tal-frekwenza tar-radju kif ġej:

1. “Analizzaturi tas-sinjali” li għandhom riżoluzzjoni tal-faxxa tal-frekwenza (RBW) ta’ 3 dB ta’ aktar minn 10 MHz fi kwalunkwe post fil-medda ta’ frekwenza ta’ aktar minn 31,8 GHz iżda mhux aktar minn 37,5 GHz;

2. “Analizzaturi tas-sinjali” li għandhom Livell ta’ Ħoss Medju Muri (DANL) ta’ inqas (aħjar minn -150 dBm/Hz fi kwalunkwe post fil-medda ta’ frekwenza ta’ aktar minn 43,5 GHz iżda mhux aktar minn 70 GHz;

3. “Analizatturi tas-sinjali” li għandhom frekwenza ta’ aktar minn 70 GHz;

4. “Analizatturi dinamiċi tas-sinjali” li għandhom “faxxa tal-frekwenza fil-ħin reali” ta’ aktar minn 40 MHz;

Nota:   3A002.c.4. ma jikkontrollax dawk l-“analizatturi dinamiċi tas-sinjali” li jużaw biss filtri tal-faxxa tal-frekwenza b’persentaġġ kostanti (magħrufa wkoll bħala filtri ottavi jew filtri ottavi frazzjonali).

d. Ġeneraturi tas-sinjali sintetizzati bil-frekwenza li jipproduċu frekwenzi ta’ ħruġ, li l-preċiżjoni u l-istabbiltà tagħhom fuq perijodu qasir jew fuq perijodu twil huma kkontrollati, idderivati minn jew iddixxiplinati mill-oxxillatur ta’ riferiment intern prinċipali, u li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1. Apposta sabiex jiġġeneraw “durata tal-impuls” ta’ anqas minn 100 ns fi kwalunkwe post fil-medda ta’ frekwenza sintetizzata ta’ aktar minn 31,8 GHz iżda mhux aktar minn 70 GHz;

2. Qawwa tal-ħruġ ta’ aktar minn 100 mW (20 dBm) fi kwalunkwe post fil-medda ta’ frekwenza sintetizzata ta’ aktar minn 43,5 GHz iżda mhux aktar minn 70 GHz;

3. “Ħin għall-bdil tal-frekwenza” kif speċifikat b’xi wieħed milli ġejjin;

a. Anqas minn 312 ps;

b. Anqas minn 100 μs għal kull bidla fil-frekwenza ta’ aktar minn 1,6 GHz fil-medda ta’ frekwenzi sintetizzati ta’ aktar minn 3,2 GHz iżda mhux aktar minn 10,6 GHz;

c. Anqas minn 250 μs għal kull bidla fil-frekwenza ta’ aktar minn 550 MHz fil-medda ta’ frekwenzi sintetizzati ta’ aktar minn 10,6 GHz iżda mhux aktar minn 31,8 GHz;

d. Anqas minn 500 μs għal kull bidla fil-frekwenza ta’ aktar minn 550 MHz fil-medda ta’ frekwenzi sintetizzati ta’ aktar minn 31,8 GHz iżda mhux aktar minn 43,5 GHz;

e. Anqas minn 1 ms għal kull bidla fil-frekwenza ta’ aktar minn 550 MHz fil-medda ta’ frekwenzi sintetizzati ta’ aktar minn 43,5 GHz iżda mhux aktar minn 56 GHz; jew

f. Anqas minn 1 ms għal kull bidla fil-frekwenza ta’ aktar minn 2,2 MHz fil-medda ta’ frekwenzi sintetizzati ta’ aktar minn 56 GHz iżda mhux aktar minn 70 GHz;

4. Fi frekwenzi sintetizzati aktar minn 3,2 GHz iżda mhux aktar minn 70 GHz u li għandhom it-tnejn li ġejjin:

a. Ħoss tal-fażi b’faxxa laterali unika (SSB), f’dBc/Hz, aħjar minn -(126 + 20 log10F - 20 log10f) għal 10 Hz < F < 10 KHz; u

b. Ħoss tal-fażi b’faxxa laterali unika (SSB), f’dBc/Hz, aħjar minn -(114 + 20 log10F - 20 log10f) għal 10 Hz ≤ F < 500 KHz; jew

Nota Teknika:

Fi 3A002.d4., F hija l-ispostament mill-frekwenza operattiva f’Hz u f hija l-frekwenza operattiva f’MHz;

5. Frekwenza massima sintetizzata aktar minn 70 GHz;

Nota 1.:   Għall-iskop ta’ 3A002.d., il-ġeneraturi tas-sinjali sintetizzati bil-frekwenza jinkludu ġeneraturi tal-forma tal-mewġa arbitrarja u ġeneraturi tal-funzjoni.

Nota 2.:   3A002.d. ma jikkontrollax tagħmir fejn il-frekwenza ta’ ħruġ hija prodotta biż-żieda jew bit-tnaqqis ta’ żewġ frekwenzi jew aktar ta’ oxxillattur tal-kristall, jew inkella biż-żieda jew bit-tnaqqis segwiti minn multiplikazzjoni tar-riżultat.

Noti Tekniċi:

1.   Ġeneraturi tal-forma tal-mewġa arbitrarja u ġeneraturi tal-funzjoni huma normalment speċifikati mir-rata tat-teħid tal-kampjun (eż., GSample/s), li tiġi kkonvertita fid-dominju RF bil-fattur Nyquist ta’ tnejn. Għalhekk, forma tal-mewġa arbitrarja ta’ 1 GSample/s għandha kapaċità ta’ ħruġ dirett ta’ 500 MHz. Jew, meta jintuża t-teħid żejjed ta’ kampjuni, il-kapaċità massima ta’ ħruġ dirett hija proporzjonalment inqas.

2.   Għall-iskopijiet ta’ 3A002.d.1., “durata tal-impuls” hija definita bħala l-intervall ta’ ħin bejn ix-xifer ta’ quddiem nett tal-impuls li jikseb 90 % tal-ogħla punt u x-xifer dixxendenti tal-impuls li jikseb 10 % tal-ogħla punt.

e. Analizzaturi tan-netwerk li għandhom wieħed minn dan li ġej:

1. Frekwenza operattiva massima ta’ aktar minn 43,5 GHz u qawwa tal-ħruġ ta’ aktar minn 31,62 mW (15 dBm); jew

2. Frekwenza operattiva massima ta’ aktar minn 70 GHz;

f. Riċevituri ta’ ttestjar microwave li għandhom it-tnejn li ġejjin:

1. Frekwenza operattiva massima ta’ aktar minn 43,5 GHz; u

2. Li jkunu kapaċi jkejlu l-amplitudni u l-fażi simultanjament;

g. Standards tal-frekwenza atomiċi li huma xi wieħed minn dan li ġej:

1. “Kwalifikati għall-użu spazjali”;

2. Li mhumiex ta’ rubidju u li għandhom stabbiltà fuq perijodu twil ta’ anqas (aħjar) minn 1 × 10–11/xahar; jew

3. Li mhumiex “kwalifikati għall-użu spazjali” u li għandhom dan kollu li ġej:

a. Li jkunu ta’ standard ta’ rubidju;

b. Li għandhom stabbiltà fuq perijodu twil ta’ anqas (aħjar) minn 1 × 10–11/xahar; u

c. Konsum totali tal-elettriku ta’ inqas minn 1 W.

3A003Sistemi ta’ ġestjoni termika bi tkessiħ permezz ta’ traxxix li jużaw tagħmir ta’ maniġġar u rikondizzjonar b’ċirkwit magħluq tal-fluwidu fi spazju ssiġġillat fejn fluwidu dielettriku jiġi mraxxax fuq komponenti elettroniċi li jużaw żennuni tal-bexx iddisinjati apposta sabiex iżommu l-komponenti elettroniċi fil-medda tat-temperatura operattiva tagħhom, u komponenti ddisinjati apposta għalihom.

3A101Tagħmir, apparat u komponenti elettroniċi, minbarra dawk speċifikati fi 3A001, kif ġej:

a. Konvertituri minn analoġiku għal diġitali, li jistgħu jintużaw f’ “missili”, iddisinjati sabiex jissodisfaw speċifikazzjonijiet militari għal tagħmir rinfurzat;

b. Aċċelleraturi li kapaċi jwasslu radjazzjoni elettromanjetika prodotta bi bremsstrahlung minn elettroni aċċellerati ta’ 2 MeV jew akbar, u sistemi li fihom dawk l-aċċelleraturi.

Nota:   3A101.b. hawn fuq ma jispeċifikax tagħmir iddisinjat apposta għal skopijiet mediċi.

3A102“Batteriji termiċi” ddisinjati jew modifikati għal “missili”.

Noti Tekniċi:

1.   Fi 3A102 “batteriji termiċi” huma batteriji li jintużaw darba li fihom melħ inorganiku solidu nonkonduttiv bħala l-elettrolit. Dawn il-batteriji jinkorporaw materjal pirolitiku li, meta jitqabbad, idewweb l-elettrolit u jattiva l-batterija.

2.   Fi 3A102 “missila” tfisser sistemi rokit kompluti u sistemi ta’ vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ li kapaċi jilħqu medda ta’ aktar minn 300 km.

3A201Komponenti elettroniċi, minbarra dawk speċifikati fi 3A001, kif ġej;

a. Kapaċituri li għandhom xi wieħed minn dawn il-gruppi ta’ karatteristiċi li ġejjin:

1.