EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0451-20190726

Consolidated text: Regolament (KE) Nru 451/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistiska ġdida tal-prodotti skond l-attività (KPA) u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)Test b’relevanza għaż-ŻEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/2019-07-26

02008R0451 — MT — 26.07.2019 — 002.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT (KE) Nru 451/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-23 ta' April 2008

li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistiska ġdida tal-prodotti skond l-attività (KPA) u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 145 4.6.2008, p. 65)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1209/2014 tad-29 ta' Ottubru 2014

  L 336

1

22.11.2014

►M2

REGOLAMENT (UE) 2019/1243 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-20 ta’ Ġunju 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

REGOLAMENT (KE) Nru 451/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-23 ta' April 2008

li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistiska ġdida tal-prodotti skond l-attività (KPA) u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi KPA ġdida tal-prodotti skond l-attività fi ħdan il-Komunità, sabiex tkun żgurata r-rilevanza fir-rigward tar-realtà ekonomika u tal-komparabbiltà bejn il-klassifikazzjonijiet nazzjonali, Komunitarji u internazzjonali u, b’hekk, bejn statistika nazzjonali, statistika Komunitarja u statistika internazzjonali.

2.  It-terminu “prodott” għandu jfisser il-produzzjoni (outputs) minn attivitajiet ekonomiċi, kemm oġġetti kif ukoll servizzi.

3.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-użu tal-klassifikazzjoni għall-finijiet ta’ l-istatistika biss.

Artikolu 2

Il-livelli u l-istruttura tal-KPA

1.  Il-KPA għandha tinkludi:

(a) l-ewwel livell li jinkludi intestaturi identifikati permezz ta’ kodiċi alfabetiku (sezzjonijiet);

(b) it-tieni livell li jinkludi intestaturi identifikati permezz ta’ kodiċi numerika b’żewġ figuri (diviżjonijiet);

(ċ) it-tielet livell li jinkludi intestaturi identifikati permezz ta’ kodiċi numerika bi tliet figuri (gruppi);

(d) ir-raba’ livell li jinkludi intestaturi identifikati permezz ta’ kodiċi numerika b’erba’ figuri (klassijiet);

(e) il-ħames livell li jinkludi intestaturi identifikati permezz ta’ kodiċi numerika b’ħames figuri (kategoriji);

(f) is-sitt livell li jinkludi intestaturi identifikati permezz ta’ kodiċi numerika b’sitt figuri (subkategoriji).

2.  Il-KPA tinsab fl-Anness.

Artikolu 3

L-użu tal-KPA

Il-Kummissjoni għandha tuża l-KPA għall-istatistika kollha kklassifikata skond il-prodotti u skond l-attività.

Artikolu 4

Klassifikazzjoni nazzjonali tal-prodotti skond l-attività ekonomika

1.  L-Istati Membri jistgħu jużaw il-KPA għal adattament aggregat jew dettaljat, nazzjonali, speċifiku jew funzjonali bbażat fuq is-subkategoriji tal-KPA.

2.  Dawk il-klassifikazzjonijiet għandhom ikunu relatati mal-KPA skond ir-regoli li ġejjin:

(a) il-klassifikazzjonijiet li huma aktar aggregati mil-KPA għandhom jinkludu aggregazzjonijiet preċiżi ta’ subkategoriji tal-KPA;

(b) il-klassifikazzjonijiet li huma aktar dettaljati mil-KPA għandhom jinkludu intestaturi inklużi kollha kemm huma f’subkategoriji tal-KPA;

Il-klassifikazzjonijiet li jiġu derivati skond dan il-paragrafu jistgħu ikollhom kodiċi differenti.

3.  L-Istati Membri jistgħu jużaw klassifikazzjoni nazzjonali tal-prodotti skond l-attivitajiet ekonomiċi miksuba mil-KPA. F’tali każ, għandhom jibagħtu abbozzi li jiddefinixxu l-klassifikazzjonijiet nazzjonali tagħhom lill-Kummissjoni. Fi żmien tliet xhur mir-riċezzjoni ta’ abbozz, il-Kummissjoni għandha tivverifika l-konformità tal-klassifikazzjoni nazzjonali prevista mal-paragrafu 2 u għandha tibgħatha lill-Istati Membri l-oħrajn għall-informazzjoni tagħhom. Il-klassifikazzjonijiet nazzjonali ta’ l-Istati Membri l-oħrajn għandhom jinkludu elenku tal-korrispondenzi bejn il-klassifikazzjonijiet nazzjonali u l-KPA.

Artikolu 5

Attivitajiet tal-Kummissjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura, b’koperazzjoni ma’ l-Istati Membri, id-disseminazzjoni, il-manutenzjoni u l-promozzjoni tal-KPA billi, b’mod partikolari:

(a) tabbozza, taġġorna u tippubblika noti ta’ spjegazzjoni tal-KPA;

(b) tħejji u tippubblika linji gwida għall-applikazzjoni tal-KPA;

(ċ) tippubblika elenki tal-korrispondenzi bejn: il-verżjoni l-ġdida tal-KPA u l-verżjoni l-qadima tal-KPA; il-verżjoni l-qadima tal-KPA u l-verżjoni l-ġdida tal-KPA; il-KPA u n-Nomenklatura Magħquda (CN) li tidher fl-Anness 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta’ Lulju, 1987, dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana ( 1 ); u

(d) taħdem sabiex ittejjeb il-konsistenza ma’ klassifikazzjonijiet oħrajn.

Artikolu 6

▼M2

Atti delegati u ta’ implimentazzjoni

▼B

1.  Il-miżuri li ġejjin, imfassla għall-implimentazzjoni u l-aġġornament ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċeduri regolatorji msemmija fl-Artikolu 7(2):

(a) deċiżjonijiet meħtieġa fil-każ li jinqalgħu problemi mill-implimentazzjoni tal-KPA, inkluż it-tqassim ta’ prodotti lil klassijiet speċifiċi u

(b) miżuri tekniċi li jiżguraw tranżizzjoni kkoordinata bis-sħiħ mill-verżjoni ta’ qabel tal-KPA.

▼M2

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 6a li jemendaw l-Anness sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi ekonomiċi jew teknoloġiċi jew sabiex jiġi allinjat ma’ klassifikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali oħrajn.

Meta teżerċita dik is-setgħa, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-atti delegati ma jimponux piż jew spiża addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri jew fuq ir-rispondenti.

▼B

3.  Għandha tingħata konsiderazzjoni lill-prinċipju li l-benefiċċji ta’ l-aġġornar tal-KPA iridu jkunu akbar mill-ispejjeż tiegħu u lill-prinċipju li l-ispejjeż addizzjonali u l-piż jibqgħu f’limitu raġonevoli.

▼M2

Artikolu 6a

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mis-26 ta’ Lulju 2019. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ( 2 ).

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

▼B

Artikolu 7

Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għall-Programmi Statistiċi.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandha japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5 (6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun iffissat għal tliet xhur.

▼M2 —————

▼B

Artikolu 8

Tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93

Ir-Regolament (KEE) Nru 3696/93 huwa mħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2008.

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunità Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼M1
ANNESSIl-kodiċi

Intestatura

A

PRODOTTI TAL-AGRIKOLTURA, IL-FORESTRIJA U S-SAJD

01

Prodotti tal-agrikoltura, il-kaċċa u servizzi relatati

01.1

Uċuħ li ma jgħixux aktar minn sentejn

01.11

Ċereali (barra mir-ross), uċuħ leguminużi u żerriegħa taż-żejt

01.11.1

Qamħ

01.11.11

Qamħ tat-tip durum

01.11.12

Qamħ, barra mill-qamħ tal-Awstralja

01.11.2

Qamħirrum

01.11.20

Qamħirrum

01.11.3

Xgħir, segala u ħafur

01.11.31

Xgħir

01.11.32

Segala

01.11.33

Ħafur

01.11.4

Sorgu, qaraboċċ u ċereali oħrajn

01.11.41

Sorgu

01.11.42

Millieġ

01.11.43

Ibridu tal-qamħ u x-xgħir (triticale)

01.11.49

Ċereali oħrajn

01.11.5

Tiben u qxur taċ-ċereali

01.11.50

Tiben u qxur taċ-ċereali

01.11.6

Ħaxix leguminuż aħdar

01.11.61

Fażola, ħadra

01.11.62

Piżelli, ħadra

01.11.69

Ħaxix leguminuż, aħdar

01.11.7

Ħaxix leguminuż, imnixxef

01.11.71

Fażola, imnixxfa

01.11.72

Ful, imnixxef

01.11.73

Ċiċri, imnixxfa

01.11.74

Għads, imnixxef

01.11.75

Piżelli, imnixxfa

01.11.76

Piżelli tal-għajn

01.11.77

Piżelli ta' Angola, imnixxfa

01.11.79

Legumi (ħaxix leguminuż imnixxef) m.k.b.

01.11.8

Fażola tas-sojja u karawett

01.11.81

Żerriegħa tas-sojja

01.11.82

Karawett, bil-qoxra

01.11.9

Żrieragħ Oħra taż-Żjut

01.11.91

Żerriegħa tal-kittien

01.11.92

Żerriegħa tal-mustarda

01.11.93

Żerriegħa tal-lift jew il-kolza

01.11.94

Żerriegħa tal-ġunġlien

01.11.95

Żerriegħa tal-ġirasol

01.11.96

Żerriegħa taż-żejt tar-riġnu

01.11.99

Żrieragħ taż-żejt oħrajn m.k.b.

01.12

Ross, mhux imqaxxar

01.12.1

Ross, mhux imqaxxar

01.12.10

Ross, mhux imqaxxar

01.13

Ħaxix li jittiekel u bettieħ, għeruq u tuberi

01.13.1

Ħaxix tal-werqa jew taz-zokk

01.13.11

Asparagu

01.13.12

Kaboċċi

01.13.13

Pastard u brokkoli

01.13.14

Ħass

01.13.15

Ċikwejra

01.13.16

Spinaċi

01.13.17

Qaqoċċ

01.13.19

Ħaxix ieħor tal-werqa jew taz-zokk

01.13.2

Bettieħ

01.13.21

Dulliegħ

01.13.29

Bettieħ ieħor

01.13.3

Ħaxix ieħor li jagħti l-frott

01.13.31

Chilies u bżar, aħdar (capsicum biss)

01.13.32

Ħjar u ħjar żgħir (gherkins)

01.13.33

Brunġiel

01.13.34

Tadam

01.13.39

Ħaxix ieħor li jagħti l-frott m.k.b.

01.13.4

Ħaxix tal-għeruq, basal jew tuberi

01.13.41

Karrotti u turnips (xorta ta' Brassica)

01.13.42

Tewm

01.13.43

Basal

01.13.44

Kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm

01.13.49

Ħaxix ieħor tal-għeruq, basal jew tuberi (mingħajr kontenut ta' lamtu jew inulina għoli)

01.13.5

Għeruq u tuberi li jittieklu b'kontenut ta' lamtu jew inulina għoli)

01.13.51

Patata

01.13.52

Patata ħelwa

01.13.53

Kassava

01.13.54

Taro

01.13.59

Għeruq u tuberi li jittieklu oħrajn b'kontenut ta' lamtu jew inulina għoli

01.13.6

Żerriegħa tal-ħaxix, barra miż-żerriegħa tal-pitravi

01.13.60

Żerriegħa tal-ħaxix, barra miż-żerriegħa tal-pitravi

01.13.7

Pitravi zokkrija u żerriegħa tal-pitravi zokkrija

01.13.71

Pitravi zokkrija

01.13.72

Żerriegħa tal-pitravi

01.13.8

Faqqiegħ u tartuf

01.13.80

Faqqiegħ u tartuf

01.13.9

Ħaxix, frisk, m.k.b.

01.13.90

Ħaxix, frisk, m.k.b.

01.14

Kannamiela

01.14.1

Kannamiela

01.14.10

Kannamiela

01.15

Tabakk mhux maħdum

01.15.1

Tabakk mhux maħdum

01.15.10

Tabakk mhux maħdum

01.16

Uċuħ tar-raba' tal-fibra

01.16.1

Uċuħ tar-raba' tal-fibra

01.16.11

Qoton kemm jekk fil-fosdqa u kemm jekk le

01.16.12

Ġuta, kenaf, u fibri oħrajn tat-tessut tat-tilju, nej jew ipproċessat (retted), barra mill-kittien, qanneb veru u rami

01.16.19

Kittien, qanneb veru u wċuħ tal-fibra mhux maħdumin, m.k.b.

01.19

Uċuħ oħrajn li ma jgħixux aktar minn sentejn

01.19.1

Uċuħ għall-għalf

01.19.10

Uċuħ għall-għalf

01.19.2

Fjuri maqtugħin u blanzuni tal-fjuri; żerriegħa tal-fjuri

01.19.21

Fjuri maqtugħin u blanzuni

01.19.22

Żerriegħa tal-ġirasol

01.19.3

Żerriegħa tal-pitravi, żerriegħa tal-pjanti tal-għalf; materjali oħrajn mill-ħaxix nej

01.19.31

Żerriegħa tal-pitravi (esklużi ż-żerriegħa tal-pitravi zokkrija) u żerriegħa għal pjanti tal-għalf

01.19.39

Materjali mill-ħaxix nej m.i.p.i.

01.2

Uċuħ perenni

01.21

Għeneb

01.21.1

Għeneb

01.21.11

Għeneb tal-mejda

01.21.12

Għeneb ieħor, frisk

01.22

Frott tropikali u sub-tropikali

01.22.1

Frott tropikali u sub-tropikali

01.22.11

Avokado

01.22.12

Banana, pjantaġġini u frott simili

01.22.13

Tamal

01.22.14

Tin

01.22.19

Frott tropikali u sub-tropikali ieħor

01.23

Frott taċ-ċitru

01.23.1

Frott taċ-ċitru

01.23.11

Pomelo u grejpfrut

01.23.12

Lumi u lajm

01.23.13

Larinġ

01.23.14

Mandolin, klementina

01.23.19

Frott ieħor taċ-ċitru

01.24

Frott pome u frott bl-għadma

01.24.1

Tuffieħ

01.24.10

Tuffieħ

01.24.2

Frott pome u frott bl-għadma ieħor

01.24.21

Lanġas

01.24.22

Sfarġel

01.24.23

Berquq

01.24.24

Ċirasa

01.24.25

Ħawħ

01.24.26

Nuċiprisk

01.24.27

Pruni

01.24.28

Pruna selvaġġa (sloes)

01.24.29

Frott pome u frott bl-għadma ieħor m.k.b.

01.25

Frott u lewż ieħor minn siġra jew għarbuxell

01.25.1

Frott żgħir (berries) u l-frott tal-ġenus vaccinium

01.25.11

Frott tal-kiwi

01.25.12

Lampun

01.25.13

Frawli

01.25.19

Frott żgħir (berries), il-frott tal-ġenus vaccinium ieħor m.i.p.i.

01.25.2

Żerriegħa tal-frott

01.25.20

Żerriegħa tal-frott

01.25.3

Lewż (esklużi lewż salvaġġ li jittiekel, karawett u ġewż tal-indi)

01.25.31

Lewż

01.25.32

Qastan

01.25.33

Ġellewż

01.25.34

Pistaċċi

01.25.35

Ġewż

01.25.39

Lewż ieħor (esklużi lewż salvaġġ li jittiekel, karawett u ġewż tal-indi)

01.25.9

Frott ieħor minn siġra jew għarbuxell m.k.b.

01.25.90

Frott ieħor minn siġra jew għarbuxell m.k.b.

01.26

Frott li jipproduċi ż-żejt

01.26.1

Żebbuġ

01.26.11

Żebbuġ tal-mejda

01.26.12

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa

01.26.2

Ġewż tal-Indi (coconut)

01.26.20

Ġewż tal-Indi (coconut)

01.26.9

Frott ieħor li jipproduċi ż-żejt

01.26.90

Frott ieħor li jipproduċi ż-żejt

01.27

Uċuħ li jipproduċu x-xorb

01.27.1

Uċuħ li jipproduċu x-xorb

01.27.11

Kafena, mhux mixwija

01.27.12

Weraq tat-te

01.27.13

Weraq tat-te tal-Paragwaj

01.27.14

Żerriegħa tal-kawkaw

01.28

Uċuħ tal-ħwawar, aromatiċi, mediċinali u farmaċewtiċi

01.28.1

Ħwawar, mhux ipproċessati

01.28.11

Bżar (piper spp.), nej

01.28.12

Chilies u bżar, imnixxfin (capsicum spp.), nejjin

01.28.13

Noċemuskata, il-qoxra tan-noċemuskata u l-kardamonu, nejjin

01.28.14

Anisi, badian, kosbor, kemmun, ħlewwa, bużbiez u berries tal-ġnibru, nejjin

01.28.15

Kannella (canella) nejja

01.28.16

Imsiemer tal-qronfol (zkuk sħaħ), nejjin

01.28.17

Ġinġer, imnixxef, nej

01.28.18

Vanilja, nejja

01.28.19

Ħwawar oħrajn, mhux ipproċessati

01.28.2

Ġewż tal-ħop

01.28.20

Ġewż tal-ħop

01.28.3

Pjanti użati primarjament fil-fwejjaħ, fil-farmaċewtika jew bħala insettiċida, funġiċida jew għal skopijiet simili.

01.28.30

Pjanti użati primarjament fil-fwejjaħ, fil-farmaċewtika jew bħala insettiċida, funġiċida jew għal skopijiet simili.

01.29

Uċuħ oħrajn li jgħixu aktar minn sentejn

01.29.1

Lastku naturali

01.29.10

Lastku naturali

01.29.2

Siġar tal-Milied, maqtugħin

01.29.20

Siġar tal-Milied, maqtugħin

01.29.3

Materjali mill-ħaxix ta' tipi użati primarjament għall-immaljar jew bħala mili jew ippakkjar, żebgħa jew għal kunzatura

01.29.30

Materjali mill-ħaxix ta' tipi użati primarjament għall-immaljar jew bħala mili jew ippakkjar, żebgħa jew għal kunzatura

01.3

Materjal għat-tħawwil: pjanti ħajjin, basal, tuberi u għeruq, biċċiet u tilqim; spawn għall-faqqiegħ

01.30

Materjal għat-tħawwil: pjanti ħajjin, basal, tuberi u għeruq, biċċiet u tilqim; spawn għall-faqqiegħ

01.30.1

Materjal għat-tħawwil: pjanti ħajjin, basal, tuberi u għeruq, biċċiet u tilqim; spawn għall-faqqiegħ

01.30.10

Materjal għat-tħawwil: pjanti ħajjin, basal, tuberi u għeruq, biċċiet u tilqim; spawn għall-faqqiegħ

01.4

Annimali ħajjin u prodotti tal-annimali

01.41

Baqar tal-ħalib, ħajjin, u ħalib mhux ipproċessat mill-baqar tal-ħalib

01.41.1

Baqar tal-ħalib, ħajjin

01.41.10

Baqar tal-ħalib, ħajjin

01.41.2

Ħalib mhux ipproċessat mill-baqar tal-ħalib

01.41.20

Ħalib mhux ipproċessat mill-baqar tal-ħalib

01.42

Frat oħrajn u bufli, ħajjin, u s-semen tagħhom

01.42.1

Frat oħrajn u bufli, ħajjin

01.42.11

Frat oħrajn u bufli, barra mill-għoġiela, ħajjin

01.42.12

Għoġiela tal-ifrat u l-bufli, ħajjin

01.42.2

Semen tal-ifrat u l-bufli

01.42.20

Semen tal-ifrat u l-bufli

01.43

Żwiemel u annimali ekwini oħrajn, ħajjin

01.43.1

Żwiemel u annimali ekwini oħrajn, ħajjin

01.43.11

Żwiemel, ħajjin

01.43.12

Ħmir, bgħula u hinnies ħajjin

01.44

Iġmla u annimali simili, ħajjin

01.44.1

Iġmla u annimali simili, ħajjin

01.44.10

Iġmla u annimali simili, ħajjin

01.45

Nagħaġ u mogħoż; ħalib mhux ipproċessat u suf imqaxxar min-nagħaġ u l-mogħoż

01.45.1

Nagħaġ u mogħoż, ħajjin

01.45.11

Nagħaġ, ħajjin

01.45.12

Mogħoż, ħajjin

01.45.2

Ħalib mhux ipproċessat min-nagħaġ u l-mogħoż

01.45.21

Ħalib mhux ipproċessat min-nagħaġ

01.45.22

Ħalib mhux ipproċessat mill-mogħoż

01.45.3

Suf imqaxxar min-nagħaġ u l-mogħoż, żejtni, inkluż suf imqaxxar maħsul bħala ġeżża

01.45.30

Suf imqaxxar min-nagħaġ u l-mogħoż, żejtni, inkluż suf imqaxxar maħsul bħala ġeżża

01.46

Ħnieżer, ħajjin

01.46.1

Ħnieżer, ħajjin

01.46.10

Ħnieżer, ħajjin

01.47

Tjur, ħajjin u bajd

01.47.1

Tjur, ħajjin

01.47.11

Tiġieġ, ħajjin

01.47.12

Dundjani, ħajjin

01.47.13

Wiżż, ħajjin

01.47.14

Papri u fargħuni, ħajjin

01.47.2

Bajd fil-qoxra, frisk

01.47.21

Bajd tat-tiġieġ, fil-qoxra, frisk

01.47.22

Bajd ta' tjur oħrajn, fil-qoxra, frisk

01.47.23

Bajd tat-tiġieġ għat-tfaqqis

01.47.24

Bajd ta' tjur oħra għat-tfaqqis

01.49

Annimali mrobbijin u prodotti mill-annimali oħrajn

01.49.1

Annimali mrobbijin oħrajn, ħajjin

01.49.11

Fniek imrobbijin, ħajjin

01.49.12

Tjur imrobbijin m.i.p.i., ħajjin

01.49.13

Rettili mrobbijin (inklużi s-sriep u l-fkieren), ħajjin

01.49.19

Annimali mrobbijin oħrajn m.k.b., ħajjin

01.49.2

Prodotti oħrajn minn annimali mrobbijin

01.49.21

Għasel naturali

01.49.22

Ħalib mhux ipproċessat m.i.p.i.

01.49.23

Bebbux, frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ jew fis-salmura, barra mill-bebbux tal-baħar.

01.49.24

Oġġetti li jittieklu li joriġinaw minn annimali mrobbijin, m.k.b.

01.49.25

Fosdqat tad-dud tal-ħarir tajbin sabiex jinħattu

01.49.26

Xamat mill-insetti u spermaċeti, kemm jekk irfinuti u kkuluriti u kemm jekk le

01.49.27

Embrijuni tal-annimali għar-riproduzzjoni

01.49.28

Oġġetti li ma jittieklux li joriġinaw minn annimali mrobbijin, m.k.b.

01.49.3

Ġlud tas-suf mhux ipproċessati u divesri ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati

01.49.31

Ġlud tas-suf mhux ipproċessati barra mill-ħrief tas-suf

01.49.32

Ġlud tas-suf mhux ipproċessati tal-ħrief tas-suf

01.49.39

Ġlud tal-annimali mhux ipproċessati m.k.b. (friski jew ippriservati, iżda mhux ippreparati lil hinn minn hekk)

01.6

Servizzi għall-agrikoltura u t-trobbija tal-annimali (iżda mhux servizzi veterinarji)

01.61

Servizzi ta' appoġġ għat-trobbija tal-uċuħ

01.61.1

Servizzi ta' appoġġ għat-trobbija tal-uċuħ

01.61.10

Servizzi ta' appoġġ għat-trobbija tal-uċuħ

01.62

Servizzi ta' appoġġ għat-trobbija tal-annimali

01.62.1

Servizzi ta' appoġġ għat-trobbija tal-annimali

01.62.10

Servizzi ta' appoġġ għat-trobbija tal-annimali

01.63

Servizzi ta' wara l-ħsad tal-uċuħ

01.63.1

Servizzi ta' wara l-ħsad tal-uċuħ

01.63.10

Servizzi ta' wara l-ħsad tal-uċuħ

01.64

Servizzi tal-ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni

01.64.1

Servizzi tal-ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni

01.64.10

Servizzi tal-ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni

01.7

Kaċċa u nsib u servizzi relatati

01.70

Kaċċa u nsib u servizzi relatati

01.70.1

Kaċċa u nsib u servizzi relatati

01.70.10

Kaċċa u nsib u servizzi relatati

02

Prodotti tal-forestrija, u qtugħ ta' siġar għall-injam u servizzi relatati

02.1

Servizzi ta' mixtliet u tas-siġar tal-foresti

02.10

Servizzi ta' mixtliet u tas-siġar tal-foresti

02.10.1

Pjanti ħajjin mis-siġar tal-foresti; żerriegħa tas-siġar tal-foresti

02.10.11

Pjanti ħajjin mis-siġar tal-foresti;

02.10.12

Żerriegħa tas-siġar tal-foresti

02.10.2

Servizzi ta' mixtliet tas-siġar tal-foresti

02.10.20

Servizzi ta' mixtliet tas-siġar tal-foresti

02.10.3

Siġar tal-foresta

02.10.30

Siġar tal-foresta

02.2

Injam mhux irfinut

02.20

Injam mhux irfinut

02.20.1

Injam mhux irfinut

02.20.11

Żkuk ta' injam koniferu

02.20.12

Żkuk ta' injam mhux koniferu, barra mill-injam tropikali

02.20.13

Żkuk tal-injam koniferu

02.20.14

Injam kombustibbli ta' injam koniferu

02.20.15

Injam kombustibbli ta' injam mhux koniferu

02.3

Prodotti mhux tal-injam li jikbru fis-salvaġġ

02.30

Prodotti mhux tal-injam li jikbru fis-salvaġġ

02.30.1

Gomom naturali

02.30.11

Balata, gutta perka, sġajra, ħalib tas-sapodilja u gomom naturali simili

02.30.12

Gommalakka, balsami u gomom u rażi naturali oħrajn

02.30.2

Sufra naturali, mhux maħduma jew sempliċi ppreparata

02.30.20

Sufra naturali, mhux maħduma jew sempliċi ppreparata

02.30.3

Partijiet minn pjanti, ħaxix, ħażiż u ħażiż tal-bjut adattati għal skopijiet ornamentali

02.30.30

Partijiet minn pjanti, ħaxix, ħażiż u ħażiż tal-bjut adattati għal skopijiet ornamentali

02.30.4

Prodotti li jittieklu li jikbru fis-salvaġġ

02.30.40

Prodotti li jittieklu li jikbru fis-salvaġġ

02.4

Servizzi ta' sostenn għall-forestrija

02.40

Servizzi ta' sostenn għall-forestrija

02.40.1

Servizzi ta' sostenn għall-forestrija

02.40.10

Servizzi ta' sostenn għall-forestrija

03

Ħut u prodotti tas-sajd oħrajn; prodotti tal-akkwakultura; servizzi ta' sostenn għas-sajd

03.0

Ħut u prodotti tas-sajd oħrajn; prodotti tal-akkwakultura; servizzi ta' sostenn għas-sajd

03.00

Ħut u prodotti tas-sajd oħrajn; prodotti tal-akkwakultura; servizzi ta' sostenn għas-sajd

03.00.1

Ħut, ħaj, mhux għall-konsum mill-bniedem

03.00.11

Ħut ornamentali, salvaġġ

03.00.12

Ħut ornamentali, imrobbi

03.00.13

Ħut ieħor salvaġġ, ħaj, mhux għall-konsum mill-bniedem, inklużi żerriegħa u għalf għall-akkwakultura

03.00.14

Ħut ieħor imrobbi, ħaj, mhux għall-konsum mill-bniedem, inklużi żerriegħa u għalf għall-akkwakultura

03.00.2

Ħut ħaj, frisk jew imkessaħ, għall-konsum mill-bniedem

03.00.21

Ħut ħaj, frisk jew imkessaħ, għall-konsum mill-bniedem, tal-baħar, mhux imrobbi

03.00.22

Ħut ħaj, frisk jew imkessaħ, għall-konsum mill-bniedem, tal-ilma ħelu, mhux imrobbi

03.00.23

Ħut ħaj, frisk jew imkessaħ, għall-konsum mill-bniedem, tal-baħar, imrobbi

03.00.24

Ħut ħaj, frisk jew imkessaħ, għall-konsum mill-bniedem, tal-ilma ħelu, imrobbi

03.00.3

Krustaċji, mhux iffriżati

03.00.31

Krustaċji, mhux iffriżati, mhux tal-farm

03.00.32

Krustaċji, mhux iffriżati, tal-farm

03.00.4

Molluski u invertebrati akwatiċi oħrajn, ħajjin, friski jew imkessħin

03.00.41

Gaajdri, ħajjin, friski jew imkessħin, mhux tal-farm

03.00.42

Mulluski oħrajn, ħajjin, friski jew imkessħin, mhux tal-farm

03.00.43

Gaajdri, ħajjin, friski jew imkessħin, tal-farm

03.00.44

Mulluski oħrajn, ħajjin, friski jew imkessħin, tal-farm

03.00.45

Invertebrati akkwatiċi oħrajn, ħajjin, friski jew imkessħin, tal-farm

03.00.46

Invertebrati akkwatiċi oħrajn, ħajjin, friski jew imkessħin, mhux tal-farm

03.00.5

Perli, mhux maħduma

03.00.51

Perli naturali, mhux maħduma

03.00.52

Perli kultivati, mhux maħduma

03.00.6

Pjanti akwatiċi oħrajn, annimali u l-prodotti tagħhom

03.00.61

Qroll u prodotti simili, qxur tal-molluski, krustaċji u ekonidermi u għadam tas-siċċ

03.00.62

Sponoż naturali ġejjin minn annimali

03.00.63

Alka tal-baħar u alki oħrajn għall-konsum mill-bniedem, salvaġġi

03.00.64

Alka tal-baħar u alki oħrajn għall-konsum mill-bniedem, imkabbra

03.00.65

Alka tal-baħar u alki oħrajn mhux għall-konsum mill-bniedem, salvaġġi

03.00.66

Alka tal-baħar u alki oħrajn mhux għall-konsum mill-bniedem, imkabbra

03.00.69

Pjanti akkwatiċi oħrajn, annimali u l-prodotti tagħhom m.i.p.i.

03.00.7

Servizzi ta' appoġġ għas-sajd u l-akkwakultura

03.00.71

Servizzi ta' appoġġ għas-sajd

03.00.72

Servizzi ta' appoġġ għall-akkwakultura

B

TĦAFFIR FIL-MINJIERI U L-BARRIERI

05

Faħam u faħam kannella

05.1

Faħam iebes

05.10

Faħam iebes

05.10.1

Faħam iebes

05.10.10

Faħam iebes

05.2

Linjite

05.20

Linjite

05.20.1

Linjite

05.20.10

Linjite

06

Żejt mhux raffinat u gass naturali

06.1

Żejt mhux raffinat

06.10

Żejt mhux raffinat

06.10.1

Żjut minerali (petroleum) u żjut miksubin minn minerali bituminużi, mhux raffinati

06.10.10

Żjut minerali (petroleum) u żjut miksubin minn minerali bituminużi, mhux raffinati

06.10.2

Shale bituminuż jew taż-żejt u ramel tal-qatran

06.10.20

Shale bituminuż jew taż-żejt u ramel tal-qatran

06.2

Gass naturali fi stat likwidu jew stat ta' gass

06.20

Gass naturali fi stat likwidu jew stat ta' gass

06.20.1

Gass naturali fi stat likwidu jew stat ta' gass

06.20.10

Gass naturali fi stat likwidu jew stat ta' gass

07

Metal ores

07.1

Minerali tal-ħadid

07.10

Minerali tal-ħadid

07.10.1

Minerali tal-ħadid

07.10.10

Minerali tal-ħadid

07.2

Minerali ta' metalli li ma fihomx ħadid

07.21

Minerali tal-uranju u t-torju

07.21.1

Minerali tal-uranju u t-torju

07.21.10

Minerali tal-uranju u t-torju

07.29

Minerali u konċentrati oħrajn ta' metalli li ma fihomx ħadid

07.29.1

Minerali u konċentrati oħrajn ta' metalli li ma fihomx ħadid

07.29.11

Minerali u konċentrati tar-ram

07.29.12

Minerali u konċentrati tan-nikil

07.29.13

Minerali u konċentrati tal-aluminju

07.29.14

Minerali u konċentrati ta' metall prezzjuż

07.29.15

Minerali u konċentrati taċ-ċomb, żingu u landa

07.29.19

Minerali oħrajn u konċentrati ta' metalli li ma fihomx ħadid m.k.b.

08

Other mining and quarrying products

08.1

Ġebel, ramel u tafal

08.11

Ġebel ornamentali u tal-bini, franka, ġipsum, ġibs u lavanja

08.11.1

Ġebel ornamentali u tal-bini

08.11.11

Irħam u ġebel ieħor tan-natura tal-ġir ornamentali jew tal-bini

08.11.12

Granit, ġebel ramli (sandstone) ġebel ieħor ornamentali jew tal-bini

08.11.2

Franka u ġipsum

08.11.20

Franka u ġipsum

08.11.3

Ġibs u dolomit mhux kalċinat

08.11.30

Ġibs u dolomit mhux kalċinat

08.11.4

Lavanja

08.11.40

Lavanja

08.12

Żrar, ramel, tafal u kawlina

08.12.1

Żrar u ramel

08.12.11

Ramel naturali

08.12.12

frak, żrar u trab; ċagħaq, żrar

08.12.13

Taħlitiet ta' gagazza u prodotti simili minn skart industrijali, kemm jekk jinkorporaw iċ-ċagħaq, iż-żrar, ċagħaq żgħir u żniet għall-użu fil-kostruzzjoni

08.12.2

Tafal u kawlina

08.12.21

Kawlina u tafal ieħor bil-kawlina

08.12.22

Tafal ieħor, andalisite, kjanit u sillimanite; mullite; trabijiet chamotte jew dinas

08.9

Prodotti oħrajn tal-minjieri u l-barrieri m.k.b.

08.91

Minerali kimiċi u fertilizzanti

08.91.1

Minerali kimiċi u fertilizzanti

08.91.11

Kalċju naturali jew fosfati tal-kalċju tal-aluminju

08.91.12

Pirite tal-ħadid mhux imsaħħna; kubrit grezz jew mhux irfinut

08.91.19

Minerali kimiċi u fertilizzanti oħrajn

08.92

Pit

08.92.1

Pit

08.92.10

Pit

08.93

Melħ u melħ tal-mejda pur; ilma baħar

08.93.1

Melħ u melħ tal-mejda pur; ilma baħar

08.93.10

Melħ u melħ tal-mejda pur; ilma baħar

08.99

Prodotti oħrajn tal-minjieri u l-barrieri m.k.b.

08.99.1

Bitum u asfalt, naturali; asfaltiti u blat tal-asfalt

08.99.10

Bitum u asfalt, naturali; asfaltiti u blat tal-asfalt

08.99.2

Ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż; djamanti industrijali, mhux maħdumin jew sempliċiment issegati, maqsumin jew bruted; ħaffiefa; żmerill; kurundun naturali, granata naturali u sustanzi naturali li joborxu oħrajn; minerali oħrajn

08.99.21

Ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż (esklużi d-djamanti industrijali), mhux maħdumin jew sempliċiment issegati jew ta' forma mhux irfinuta

08.99.22

Djamanti industrijali, mhux maħdumin jew sempliċiment issegati, maqsumin jew bruted; ħaffiefa; żmerill; kurundun naturali, granata naturali u sustanzi naturali oħrajn li joborxu

08.99.29

Minerali oħrajn

09

Servizzi ta' appoġġ għax-xogħol tal-minjieri

09.1

Servizzi ta' appoġġ għall-estrazzjoni tal-pitrolji u l-gass naturali

09.10

Servizzi ta' appoġġ għall-estrazzjoni tal-pitrolji u l-gass naturali

09.10.1

Servizzi ta' appoġġ għall-estrazzjoni tal-pitrolji u l-gass naturali

09.10.11

Servizzi ta' tħaffir għall-estrazzjoni tal-pitrolji u l-gass naturali

09.10.12

Armar tad-deriks, servizzi ta' tiswija u żarmar u servizzi relatati ta' appoġġ għall-estrazzjoni tal-pitrolji u l-gass naturali

09.10.13

Servizzi li jirrendu l-gass naturali fi stat likwidu jew fi stat ta' gass mill-ġdid għat-trasport, li jitwettqu fil-post

09.9

Servizzi ta' appoġġ għal xogħol ieħor tal-minjieri u l-barrieri

09.90

Servizzi ta' appoġġ għal xogħol ieħor tal-minjieri u l-barrieri

09.90.1

Servizzi ta' appoġġ għal xogħol ieħor tal-minjieri u l-barrieri

09.90.11

Servizzi ta' appoġġ għall-estrazzjoni ta' faħam iebes

09.90.19

Servizzi ta' appoġġ għal xogħol ieħor tal-minjieri u l-barrieri m.k.b.

C

PRODOTTI MANIFATTURATI

10

Prodotti tal-ikel

10.1

Laħam u prodotti tal-laħam ippriservati

10.11

Laħam ipproċessat u ppriservat

10.11.1

Laħam tal-annimali tal-ifrat, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel jew ekwini oħrajn, frisk u mkessaħ

10.11.11

Laħam tal-annimali tal-ifrat, frisk jew imkessaħ

10.11.12

Laħam tal-majjal, frisk jew imkessaħ

10.11.13

Laħam tan-nagħaġ, frisk jew imkessaħ

10.11.14

Laħam tal-mogħoż, frisk jew imkessaħ

10.11.15

Laħam frisk jew imkessaħ ta' żwiemel u ekwini oħra

10.11.2

Ġewwieni li jittiekel tal-annimali bovini, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel u ekwini oħrajn, frisk jew imkessaħ

10.11.20

Ġewwieni li jittiekel tal-annimali bovini, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel u ekwini oħrajn, frisk jew imkessaħ

10.11.3

Laħam iffriżat u l-ġewwieni tal-annimal li jittiekel Laħam ieħor u l-ġewwieni tal-annimal li jittiekel

10.11.31

Laħam tal-bovini, iffriżat

10.11.32

Laħam tal-majjal, iffriżat

10.11.33

Laħam tan-nagħaġ, iffriżat

10.11.34

Laħam tal-mogħoż, iffriżat

10.11.35

Laħam taż-żwiemel u ekwini oħrajn, iffriżat

10.11.39

Laħam u ġewwieni li jittiekel ieħor, frisk, imkessaħ jew iffriżat

10.11.4

Suf miġbud u ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati tal-annimali tal-ifrat jew ekwini, nagħaġ u mogħoż

10.11.41

Suf miġbud, żejtni, inkluż suf miġbud maħsul bħala geżża

10.11.42

Ġlud ħoxnin u ġlud sħaħ mhux ipproċessati ta' annimali tal-ifrat jew ekwini

10.11.43

Ġlud ħoxnin u ġlud sħaħ mhux ipproċessati oħrajn ta' annimali tal-ifrat jew ekwini

10.11.44

Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati tan-nagħaġ jew l-ħrief

10.11.45

Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati tal-mogħoż u l-gidjien

10.11.5

Xaħmijiet tal-annimali tal-ifrat, nagħaġ, mogħoż jew ħnieżer

10.11.50

Xaħmijiet tal-annimali tal-ifrat, nagħaġ, mogħoż jew ħnieżer

10.11.6

Ġewwieni nej, mhux tajjeb għall-ikel

10.11.60

Ġewwieni nej, mhux tajjeb għall-ikel

10.11.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' laħam ipproċessat u ppriservat

10.11.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' laħam ipproċessat u ppriservat

10.12

Laħam tat-tjur ipproċessat u ppriservat

10.12.1

Laħam tat-tjur, frisk jew imkessaħ

10.12.10

Laħam tat-tjur, frisk jew imkessaħ

10.12.2

Laħam tat-tjur, iffriżat

10.12.20

Laħam tat-tjur, iffriżat

10.12.3

Xaħam tat-tjur

10.12.30

Xaħam tat-tjur

10.12.4

Ġewwieni li jittiekel tat-tjur

10.12.40

Ġewwieni li jittiekel tat-tjur

10.12.5

Rix u ġlud tat-tjur bir-rix

10.12.50

Rix u ġlud tat-tjur bir-rix

10.12.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' laħam tat-tjur ipproċessat u ppriservat

10.12.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' laħam tat-tjur ipproċessat u ppriservat

10.13

Prodotti tal-laħam u tal-laħam tat-tjur

10.13.1

Priservi u preparazzjonijiet tal-laħam, ġewwieni li jittiekel jew demm

10.13.11

Laħam tal-majjal, qatgħat, imnixxfin jew affumikati (bejken jew perżut)

10.13.12

Laħam tal-annimali tal-ifrat, immellaħ, imnixxef jew affumikat

10.13.13

Laħam jew ġewwieni tal-laħam li jittiekel ieħor, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat (barra mill-laħam tal-majjal jew tal-ifrat); dqiq jew dqiq oħxon mill-laħam jew il-ġewwieni tal-laħam

10.13.14

Zalzett u prodotti simili tal-laħam, ġewwieni jew demm

10.13.15

Laħam, fdal tal-laħam u demm preparati jew preservati oħrajn

10.13.16

Dqiq, dqiq oħxon u pellets tal-laħam mhux tajbin għal konsum mill-bniedem; greaves (fdalijiet li jibqgħu meta jinħall ix-xaħam)

10.13.9

Servizzi ta' tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-produzzjoni tal-prodotti tal-laħam; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-laħam u laħam tat-tjur

10.13.91

Servizzi ta' tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-produzzjoni tal-prodotti tal-laħam;

10.13.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-laħam u laħam tat-tjur

10.2

Ħut, krustaċji u molluski pproċessati u ppriservati

10.20

Ħut, krustaċji u molluski pproċessati u ppriservati

10.20.1

Ħut, frisk jew imkessaħ

10.20.11

Flettijiet tal-ħut u laħam tal-ħut ieħor (kemm jekk ikkappuljat u kemm jekk le), frisk jew imkessaħ

10.20.12

Fwied u roes (għenieqed tal-bajd) tal-ħut, friski jew imkessħa

10.20.13

Ħut, iffriżat

10.20.14

Ħut, iffriżat

10.20.15

Laħam tal-ħut, (kemm jekk ikkappuljat u kemm jekk le), iffriżat

10.20.16

Fwied u roes (għenieqed tal-bajd) tal-ħut, iffriżati

10.20.2

Ħut, ippreparat jew ippriservat b'xi mod ieħor; kavjar u sostituti tal-kavjar

10.20.21

Fillets tal-ħut, imqadda, immellħa jew f'ilma mielaħ, iżda mhux affumikati

10.20.22

Fwied, bajd, Xewk, irjus, dnub, grieżen jew ġewwieni ieħor li jittiekel imnixxfa, affumikati, immellħa jew fis-salmura; dqiq oħxon u pellets tal-ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

10.20.23

Ħut, imnixxef, kemm jekk immellaħ u kemm jekk le, jew fis-salmura

10.20.24

Ħut, inklużi l-flettijiet tal-ħut, affumikati

10.20.25

Ħut, ippreparat jew ippriservat b'xi mod ieħor; minbarra platti tal-ħut ippreparati

10.20.26

Kavjar u sostituti tal-kavjar

10.20.3

Krustaċji, molluski, alka u invertebrati akkwatiċi oħrajn, iffriżati, ippreparati jew ippriservati

10.20.31

Krustaċji, iffriżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura

10.20.32

Molluski, iffriżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura

10.20.33

Invertebrati akkwatiċi u alka oħrajn, iffriżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura

10.20.34

Krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi u alka oħrajn, ippreparati jew ippriservati mod ieħor

10.20.4

Dqiq, dqiq oħxon u pellets mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem, u prodotti oħrajn m.k.b. tal-ħut jew tal-krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi jew alka oħrajn

10.20.41

Dqiq, dqiq oħxon u pellets tal-ħut, tal-krustaċji, tal-molluski jew ta' invertebrati akkwatiċi jew alka oħrajn, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem

10.20.42

Prodotti oħrajn, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem, tal-ħut tal-krustaċji, tal-molluski jew invertebrati akkwatiċi jew alka oħrajn

10.20.9

Servizzi ta' affumikazzjoni u preparazzjoni oħrajn għall-manifattura tal-prodotti tal-ħut; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' ħut, krustaċji u molluski ppriservati

10.20.91

Affumikazzjoni u servizzi oħrajn ta' priservazzjoni u preparazzjoni għall-manifattura tal-prodotti tal-ħut.

10.20.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' ħut, krustaċji u molluski pproċessati u ppriservati

10.3

Frott u ħaxix ipproċessat u ppriservat

10.31

Patata pproċessata u ppriservata

10.31.1

Patata pproċessata u ppriservata

10.31.11

Patata, iffriżata

10.31.12

Patata mqadda kemm jekk imqatta' u kemm jekk le, iżda mhux ippreparata aktar

10.31.13

Patata mnixxfa f'forma ta' dqiq, dqiq oħxon, laqx; granuli u pellets

10.31.14

Patata ppreparata jew ippriservata

10.31.9

Servizzi ta' tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-patata u prodotti tal-patata; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-patata pproċessata u ppriservata

10.31.91

Servizzi ta' tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-patata u l-prodotti tal-patata

10.31.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-patata pproċessata u ppriservata

10.32

Meraq tal-frott u tal-ħaxix

10.32.1

Meraq tal-frott u tal-ħaxix

10.32.11

Meraq tat-tadam

10.32.12

Meraq tal-larinġ

10.32.13

Meraq tal-grejpfrut

10.32.14

Meraq tal-ananas

10.32.15

Meraq tal-għeneb

10.32.16

Meraq tat-tuffieħ

10.32.17

Taħlitiet tal-meraq tal-frott u tal-ħaxix

10.32.19

Meraq ieħor tal-frott u tal-ħaxix

10.32.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-meraq tal-frott jew tal-ħaxix

10.32.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-meraq tal-frott jew tal-ħaxix

10.39

Frott u ħaxix ieħor ipproċessat u ppriservat

10.39.1

Ħaxix ipproċessat u ppriservat, minbarra l-patata

10.39.11

Ħaxix, iffriżat

10.39.12

Ħaxix, ippriservat b'mod proviżorju

10.39.13

Ħaxix imnixxef

10.39.14

Ħaxix u frott imqatta' u imballat

10.39.15

Fażola ppriservata b'xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

10.39.16

Piżelli ppriservati b'xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

10.39.17

Ħaxix ieħor (minbarra l-patata), ippriservat b'xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċti aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

10.39.18

Ħaxix (minbarra l-patata), frott, lewż u partijiet oħra li jittieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippriservati fil-ħall jew fl-aċtu aċetiku

10.39.2

Frott u lewż ipproċessat u ppriservat

10.39.21

Frott u lewż, nejjin jew imsajrin, iffriżati

10.39.22

Ġammijiet, jelis tal-frott u purejiet u pejsts tal-frott jew il-lewż

10.39.23

Lewż, karawett, mixwijin, immellħin jew ippreparati b'xi mod ieħor

10.39.24

Frott u lewż, ippriservati b'mod proviżorju, mhux għall-konsum immedjat

10.39.25

Karawett u ġewż, bil-qoxra

10.39.29

frott u ġewż ieħor ippreparat, imnixxef jew ippriservat

10.39.3

Materjal mill-ħaxix u skart tal-ħaxix, fdalijiet tal-ħaxix u prodotti sekondarji

10.39.30

Materjal mill-ħaxix u skart tal-ħaxix, fdalijiet tal-ħaxix u prodotti sekondarji

10.39.9

Servizzi ta' tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-priservazzjoni tal-frott u l-ħaxix; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' ħaxix u frott oħrajn ipproċessati u ppriservati

10.39.91

Servizzi ta' tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-priservazzjoni tal-frott u l-ħaxix

10.39.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' frott u ħaxix ieħor ipproċessat u ppriservat

10.4

Żjut u xaħmijiet tal-ħxejjex u l-annimali

10.41

Żjut u xaħmijiet

10.41.1

Żjut u xaħmijiet tal-annimali, il-frazzjonijiet tagħhom, mhux irfinuti

10.41.11

Stearina tax-xaħam, oleostearina, oleo-oil u żejt tax-xaħam tad-dam, mhux emulsifikati jew imħallat jew ippreparati b'xi mod ieħor

10.41.12

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta' ħut u mammiferi marini

10.41.19

Xaħmijiet u żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, kemm jekk irfinuti jew le iżda mhux modifikati kemikalment

10.41.2

Żjut veġetali, mhux irfinuti

10.41.21

Żejt tal-karawett, mhux irfinut

10.41.22

Żejt taż-żebbuġa, mhux irfinut

10.41.23

Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol, mhux irfinut

10.41.24

Żejt tal-lift, kolza u mustarda, mhux irfinut

10.41.25

Żejt tal-palma, mhux irfinut

10.41.29

Żjut oħrajn mill-ħaxix, mhux irfinuti

10.41.3

Linters tal-qoton

10.41.30

Linters tal-qoton

10.41.4

Għaġna taż-żrieragħ taż-żejt u fdalijiet solidi oħrajn mix-xaħmijiet u ż-żjut tal-ħaxix; dqiq jew dqiq oħxon taż-żerriegħa taż-żejt jew frott li jipproduċi ż-żejt

10.41.41

Għaġna taż-żrieragħ taż-żejt u fdalijiet solidi oħrajn, mix-xaħmijiet jew iż-żjut tal-ħaxix

10.41.42

Dqiq u dqiq oħxon taż-żerriegħa taż-żejt jew frott li jipproduċu ż-żejt, minbarra dawk tal-mustarda

10.41.5

Żjut irfinuti, minbarra l-fdalijiet

10.41.51

Żejt tas-soja u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.52

Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.53

Żejt taż-żebbuġa u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.54

Żejt tal-ġirasol u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.55

Żejt taż-żerriegħa tal-qoton u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.56

Żjut taż-żerriegħa tal-lift, tal-kolza u tal-mustarda u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti iżda mhux modifikati kimikament

10.41.57

Żejt tal-palma u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.58

Żejt tal-ġewż tal-indi u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.59

Żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti iżda mhux modifikati kimikament; xaħmijiet tal-ħaxix fissi u żjut veġetali oħrajn (minbarra ż-żejt tal-qamħirrun) u l-frazzjonijiet tagħhom n.e.c. irfinuti iżda mhux modifikati kimikament

10.41.6

Xaħmijiet u żjut, tal-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, idroġenati u esterified iżda mhux ippreparati aktar minn hekk

10.41.60

Xaħmijiet u żjut, tal-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, idroġenati u esterified iżda mhux ippreparati aktar minn hekk

10.41.7

Xamgħat mill-ħaxix (barra mit-triglycerides); degras; fdalijiet li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi xaħmija jew xamgħat mill-annimali jew mill-ħaxix

10.41.71

Xamgħat tal-ħaxix (barra mit-triglycerides)

10.41.72

Degras; fdalijiet li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi xaħmija jew xamgħat mill-annimali jew mill-ħaxix

10.41.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' żjut u xaħmijiet

10.41.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' żjut u xaħmijiet

10.42

Marġerina u xaħmijiet li jittieklu simili

10.42.1

Marġerina u xaħmijiet li jittieklu simili

10.42.10

Marġerina u xaħmijiet li jittieklu simili

10.42.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' marġerina u xaħmijiet li jittieklu simili

10.42.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' marġerina u xaħmijiet li jittieklu simili

10.5

Prodotti tal-ħalib

10.51

Prodotti tal-ħalib u ġobon

10.51.1

Ħalib u krema likwidi pproëessati

10.51.11

Ħalib likwidu pproċessat

10.51.12

Ħalib u krema b'> minn 6 % ta' xaħam, mhux ikkonċentrati jew biz-zokkor miżjud

10.51.2

Ħalib u krema f'forom solidi

10.51.21

Ħalib xkumat u trab tal-krema

10.51.22

Ħalib sħiħ u trab tal-krema

10.51.3

Butir u pejsts magħmula mill-ħalib

10.51.30

Butir u pejsts magħmula mill-ħalib

10.51.4

Ġobon u ġobon moxx

10.51.40

Ġobon u ġobon moxx

10.51.5

Prodotti tal-ħalib oħrajn

10.51.51

Ħalib u krema, kkonċentrati jew biz-zokkor miżjud jew b'sustanzi ta' ħlewwa oħrajn, li mhux fi stat solidu

10.51.52

Jogurt u ħalib jew krema oħrajn iffermentati jew aċidifikati

10.51.53

Kaseina

10.51.54

Lattożju u xropp tal-lattożju

10.51.55

Xorrox

10.51.56

Prodotti tal-ħalib m.k.b.

10.51.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-ħalib u l-ġobon

10.51.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-ħalib u l-ġobon

10.52

Ġelat

10.52.1

Ġelat u silġ ieħor li jittiekel

10.52.10

Ġelat u silġ ieħor li jittiekel

10.52.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ġelat

10.52.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ġelat

10.6

Prodotti tal-mitħna tal-qmuħ, lamti u prodotti tal-lamtu

10.61

Prodotti tal-mitħna tal-qmuħ

10.61.1

Ross, mitħun parzjalment jew kompletament, imfesdaq jew imfarrak

10.61.11

Ross imfesdaq

10.61.12

Ross, mitħun parzjalment jew kompletament jew imfarrak

10.61.2

Ċereali u dqiq tal-ħaxix; taħlitiet tagħhom

10.61.21

Dqiq tal-qamħ jew meslin

10.61.22

Dqiq ieħor taċ-ċereali

10.61.23

Dqiq u dqiq oħxon mill-ħaxix

10.61.24

Taħlitiet għall-preparazzjoni tal-prodotti tal-furnar

10.61.3

Xgħir u barli mitħun oħxon, dqiq oħxon u pellets u prodotti oħrajn miċ-ċereali

10.61.31

Xgħir u barli mitħun oħxon u dqiq oħxon tal-qamħ

10.61.32

Xgħir u barli mitħun oħxon, dqiq oħxon u pellets m.k.b.

10.61.33

Ċereali tal-kolazzjon u prodotti oħrajn taċ-ċereali

10.61.4

Nuħħala, sharps u fdalijiet oħrajn mill-ipproċesar taċ-ċereali

10.61.40

Nuħħala, sharps u fdalijiet oħrajn mill-ipproċesar taċ-ċereali

10.61.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-mitħna tal-qmuħ

10.61.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-mitħna tal-qmuħ

10.62

Lamtu u prodotti tal-lamtu

10.62.1

Lamtu u prodotti tal-lamtu; zokkor u xroppijiet taz-zokkor m.k.b.

10.62.11

Lamtu; inulina; glutina tal-qamħ; destrina u lamtu modifikat ieħor

10.62.12

Tapjoka u sostituti magħmula mill-lamtu f'forma ta' laqx, frak u simili

10.62.13

Glukows u xropp tal-glukows; fructose u xropp tal-fructose; zokkor invert; zokkor u xroppijiet taz-zokkor m.k.b.

10.62.14

Żejt tal-qamħirrun

10.62.2

Fdal tal-manifattura tal-lamtu u fdal simili ieħor

10.62.20

Fdal tal-manifattura tal-lamtu u fdal simili ieħor

10.62.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-lamtu u tal-prodotti tal-lamtu

10.62.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-lamtu u tal-prodotti tal-lamtu

10.7

Prodotti tal-forn u prodotti farinaċew

10.71

Ħobż; ikel tal-għaġina u kejkijiet friski

10.71.1

Ħobż; ikel tal-għaġina u kejkijiet friski

10.71.11

Ħobż frisk

10.71.12

Ikel tal-għaġina u kejkijiet friski

10.71.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' ħobż frisk u iffriżat, ikel tal-għaġina u kejkijiet

10.71.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' ħobż frisk u iffriżat, ikel tal-għaġina u kejkijiet

10.72

Biskuttelli u gallettini; ikel tal-għaġina u kejkijiet ippriservati

10.72.1

Biskuttelli u gallettini; ikel tal-għaġina u kejkijiet ippriservati

10.72.11

Crispbread, biskuttelli, ħobż mixwi u prodotti oħra moħmija

10.72.12

Gingerbread u simili; gallettini ħelwin; waffles u wejfers

10.72.19

Oġġetti tal-forn oħrajn, imnixxfin u ppriservati

10.72.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' biskuttelli u gallettini; ikel tal-għaġina u kejkijiet ippriservati

10.72.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' biskuttelli u gallettini; ikel tal-għaġina u kejkijiet ippriservati

10.73

Mqarrun, noodles, kosksu u prodotti farinaċew simili

10.73.1

Mqarrun, noodles, kosksu u prodotti farinaċew simili

10.73.11

Mqarrun, noodles u prodotti farinaċew simili

10.73.12

Kuskus

10.73.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-imqarrun, noodles, kosksu u prodotti farinaċew simili

10.73.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-imqarrun, noodles, kosksu u prodotti farinaċew simili

10.8

Prodotti tal-ikel oħrajn

10.81

Zokkor

10.81.1

Zokkor irfinut tal-kannamieli jew tal-pitravi zokkrija; melassa

10.81.11

Zokkor mhux irfinut mill-kannamieli jew il-pitravi zokkrija, fi stat solidu

10.81.12

Zokkor irfunut tal-kannamieli u tal-pitravi zokkrija u sucrose pur kimikament, fi stat solidu, b'sustanzi tat-togħma u l-kulur miżjuda

10.81.13

Zokkor irfunut tal-kannamieli jew tal-pitravi zokkrija b'sustanzi tat-togħma u l-kulur miżjuda; zokkor tal-aġġru u xropp tal-aġġru

10.81.14

Melassa

10.81.2

Għaġna tal-pitravi zokkrija, bagasse, u skart ieħor mill-manifattura taz-zokkor

10.81.20

Għaġna tal-pitravi zokkrija, bagasse, u skart ieħor mill-manifattura taz-zokkor

10.81.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taz-zokkor

10.81.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taz-zokkor

10.82

Oġġetti magħmula mill-kawkaw, iċ-ċikkulata u z-zokkor

10.82.1

Pejst tal-kawkaw, kemm jekk bix-xaħam imneħħi u kemm jekk le, butir, xaħam u żejt tal-kawkaw, trab tal-kawkaw

10.82.11

Pejst tal-kawkaw, kemm jekk bix-xaħam imneħħi u kemm jekk le

10.82.12

Butir, xaħam jew żejt tal-kawkaw

10.82.13

Trab tal-kawkaw (eskluż dak li li jħaddan iz-zokkor jew ingredjent ħelu ieħor)

10.82.14

Trab tal-kawkaw li jħaddan iz-zokkor jew ingredjent ħelu ieħor

10.82.2

Oġġetti magħmula miċ-ċikkulata u z-zokkor

10.82.21

Preparazzjonijiet taċ-ċikkulata u tal-ikel li fihom il-kawkaw (barra mit-trab tal-kawkaw biz-zokkor), fil-kwantità

10.82.22

Preparazzjonijiet taċ-ċikkulata u tal-ikel li fihom il-kawkaw (barra mit-trab tal-kawkaw biz-zokkor), li mhux fil-kwantità

10.82.23

Prodotti tad-dolċerija taz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda) li ma fihomx kawkaw

10.82.24

Frott, lewż, qoxra tal-frott u partijiet oħra tal-pjanti, ippriservati fiz-zokkor

10.82.3

Qxur tal-kawkaw, ħliefa, ġlud u skart ieħor tal-kawkaw

10.82.30

Qxur tal-kawkaw, ħliefa, ġlud u skart ieħor tal-kawkaw

10.82.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-oġġetti tal-kawkaw, iċ-ċikkulata u z-zokkor

10.82.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-oġġetti tal-kawkaw, iċ-ċikkulata u z-zokkor

10.83

Te u kafè pproċessati

10.83.1

Te u kafè pproċessati

10.83.11

Kafè, bil-kafeina mneħħija jew mixwi

10.83.12

Sostituti tal-kafè; estratti, essenzi u konċentrati tal-kafè jew sostituti tal-kafè; fosdqatu ġlud tal-kafè

10.83.13

Te aħdar (mhux iffermentat), te iswed (iffermentat) u te ffermentat parzjalment, f'imballaġġ primarju b'kontenut ta' ≤ 3 kg

10.83.14

Estratti, essenzi, konċentrati u preparazzjonijiet mit-te jew mit-te tal-Paragwaj

10.83.15

Xorb magħmul mill-ħwawar

10.83.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-kafè u tat-te

10.83.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-kafè u tat-te

10.84

Kondimenti u ħwawar

10.84.1

Ħall; zlazi; kondimenti mħallta; dqiq jew dqiq oħxon tal-mustarda; mustarda ppreparata

10.84.11

Ħall u sostituti tal-ħall magħmula mill-aċtu aċetiku

10.84.12

Zlazi; kondimenti mħallta u taħwir imħallat; Dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata

10.84.2

Ħwawar, ipproċessati

10.84.21

Bżar (piper spp.), ipproċessat

10.84.22

Chilies u bżar, imnixxfin (capsicum spp.), ipproċessati

10.84.23

Kannella (canella) ipproċessata; ħwawar oħrajn ipproċessati

10.84.3

Melħ tajjeb għal mal-ikel

10.84.30

Melħ tajjeb għal mal-ikel

10.84.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-kondimenti u t-taħwir

10.84.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-kondimenti u t-taħwir

10.85

Ikliet u platti ppreparati

10.85.1

Ikliet u platti ppreparati

10.85.11

Ikliet u platti ppreparati magħmula mil-laħam, il-ġewwieni tal-laħam jew demm

10.85.12

Ikliet u platti ppreparat ibbażati fuq il-ħut, krustaċji u molluski

10.85.13

Ikliet u platti ppreparati bbażati fuq il-ħaxix

10.85.14

Ikliet u platti ppreparati bbażati fuq l-għaġin

10.85.19

Platti u ikliet ippreparati oħrajn

10.85.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ikliet u l-platti ippreparati

10.85.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ikliet u l-platti ippreparati

10.86

Preparazzjonijiet tal-ikel omoġenizzati u ikel tad-dieta

10.86.1

Preparazzjonijiet tal-ikel omoġenizzati u ikel tad-dieta

10.86.10

Preparazzjonijiet tal-ikel omoġenizzati u ikel tad-dieta

10.86.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-preparazzjonijiet tal-ikel omoġenizzati u ikel tad-dieta

10.86.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-preparazzjonijiet tal-ikel omoġenizzati u ikel tad-dieta

10.89

Prodotti tal-ikel oħrajn m.i.p.i.

10.89.1

Sopop, bajd, ħmejjer u prodotti tal-ikel oħrajn; estratti u meraq tal-laħam, il-ħut u l-invertebrati akwatiċi

10.89.11

Sopop u brodu u preparazzjonijiet magħmula minnhom

10.89.12

Bajd, mhux fil-qoxra, u isfra tal-bajd friski jew ippriservati; bajd fil-qoxra ppriservat jew imsajjar; abjad tal-bajd

10.89.13

Ħmejjer (attivi jew mhux attivi); mikro-organiżmi b'ċellula waħda oħrajn, mejta; baking powders ippreparati

10.89.14

Estratti u meraq tal-laħam, il-ħut u l-invertebrati akwatiċi

10.89.15

Likwidi u estratti tal-ħxejjex; sustanzi pektiċi; muċilaġnijiet u sustanzi li jgħaqqdu

10.89.16

Prodotti tal-ikel ippreparati li jiħżienu bħal sandwiches u pizza friska

10.89.17

Supplimenti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

10.89.19

Prodotti tal-ikel diversi m.k.b.

10.89.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-ikel oħrajn m.k.b.

10.89.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-ikel oħrajn m.k.b.

10.9

Għalf ippreparat tal-annimali

10.91

Għalf ippreparat tal-annimali mrobbijin

10.91.1

Għalf ippreparat għall-annimali mrobbijin, barra mid-dqiq oħxon u pellets tax-xnien

10.91.10

Għalf ippreparat għall-annimali mrobbijin, barra mid-dqiq oħxon u pellets tax-xnien

10.91.2

Pasta u gerbub tax-xnien (alfalfa)

10.91.20

Pasta u gerbub tax-xnien (alfalfa)

10.91.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-għalf ippreparat għall-annimali

10.91.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-għalf ippreparat għall-annimali

10.92

Ikel ippreparat għall-pets

10.92.1

Ikel ippreparat għall-pets

10.92.10

Ikel ippreparat għall-pets

10.92.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ikel ippreparat għall-pets

10.92.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ikel ippreparat għall-pets

11

Ix-Xorb

11.0

Ix-Xorb

11.01

Xorb alkoħoliku ddistillat

11.01.1

Xorb alkoħoliku ddistillat

11.01.10

Xorb alkoħoliku ddistillat

11.01.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tax-xorb alkoħoliku iddistillat

11.01.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tax-xorb alkoħoliku iddistillat

11.02

Imbid mill-għeneb

11.02.1

Inbid minn għeneb frisk; għaġna tal-għebeb magħsur (must)

11.02.11

Imbid ifexfex mill-għeneb frisk

11.02.12

Imbid mill-għeneb frisk, barra mill-imbid ifexfex; għaġna tal-għebeb magħsur (must)

11.02.2

Fond tal-inbid; argol

11.02.20

Fond tal-inbid; argol

11.02.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-imbid mill-għeneb

11.02.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-imbid mill-għeneb

11.03

Sidru u mbejjed tal-frott oħrajn

11.03.1

Xorb iffermentat ieħor (per eż. sidru, perry, mead); xorb imħallat li fih l-alkoħol

11.03.10

Xorb iffermentat ieħor (per eż. sidru, perry, mead); xorb imħallat li fih l-alkoħol

11.03.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tas-sidru u mbejjed tal-frott oħrajn

11.03.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tas-sidru u mbejjed tal-frott oħrajn

11.04

Xorb ieħor iffermentat mhux distillat

11.04.1

Vermut u mbid ieħor bit-togħma miżjuda magħmul mill-għeneb frisk

11.04.10

Vermut u mbid ieħor bit-togħma miżjuda magħmul mill-għeneb frisk

11.04.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tax-xorb iffermentat mhux distillat ieħor

11.04.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tax-xorb iffermentat mhux distillat ieħor

11.05

Birra

11.05.1

Birra, barra mill-fond tat-tisjir tal-birra

11.05.10

Birra, barra mill-fond tat-tisjir tal-birra

11.05.2

Tisjir jew distillazzjoni tal-fond

11.05.20

Tisjir jew distillazzjoni tal-fond

11.05.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-birra

11.05.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-birra

11.06

Malt

11.06.1

Malt

11.06.10

Malt

11.06.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-malt

11.06.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-malt

11.07

Xarbiet minerali; ilma minerali u ilma tal-flixkun ieħor

11.07.1

Ilma minerali u xarbiet minerali

11.07.11

Ilma minerali u ilma effervexxenti, mhux bil-ħlewwa jew it-togħma miżjuda

11.07.19

Xarbiet oħrajn mhux alkoħoliċi

11.07.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ilma minerali u x-xarbiet minerali

11.07.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ilma minerali u x-xarbiet minerali

12

Prodotti tat-tabakk

12.0

Prodotti tat-tabakk

12.00

Prodotti tat-tabakk

12.00.1

Prodotti tat-tabakk, barra mill-iskart

12.00.11

Sigarri, cheroots, sigarri żgħar u sigarretti, magħmula mit-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk

12.00.12

Weraq tat-tabakk biz-zokk maqtugħ/strixxi ppriservati

12.00.19

Tabakk manifatturat ieħor u sostituti; tabakk omoġenizzat jew rikostitwit; estratti u essenzi tat-tabakk

12.00.2

Skart ta' tabakk

12.00.20

Skart ta' tabakk

12.00.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tat-tabakk

12.00.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tat-tabakk

13

Tessuti

13.1

Ħjut mibrumin (yarn) u ħajt

13.10

Ħjut mibrumin (yarn) u ħajt

13.10.1

Xaħam tas-suf (inkluż il-lanolin)

13.10.10

Xaħam tas-suf (inkluż il-lanolin)

13.10.2

Fibri tat-tessuti naturali ppreparati għall-għażil

13.10.21

Ħarir grezz (mhux mitfugħ)

13.10.22

Suf, imnaddaf mill-griż jew karbonizzat mhux imqardax jew mimxut

13.10.23

Fdalijiet tal-imxit tas-suf jew pil fin tal-annimali

13.10.24

Suf u pil fin jew oħxon, imqardax jew mimxut

13.10.25

Qoton, mimxut jew ippettnat

13.10.26

Ġuta u fibri oħrajn tat-tessuti (barra mill-kittien, qanneb reali u rami), ipproċessati iżda mhuz magħżula

13.10.29

Fibri veġetali tat-tessuti oħrajn, ipproċessati iżda mhuz magħżula

13.10.3

Fibri bażiċi għat-tessuti magħmulin mill-bniedem, ipproċessati għall-għażil

13.10.31

Fibra tajba sintetika, mimxuta, ippettnata jew ipproċessata għall-ħidma

13.10.32

Fibra tajba artifiċjali, mimxuta, ippettnata jew ipproċessata għall-ħidma

13.10.4

Ħjut mibrumin tal-ħarir jew ħjut magħżulin mill-iskart tal-ħarir

13.10.40

Ħjut mibrumin tal-ħarir jew ħjut magħżulin mill-iskart tal-ħarir

13.10.5

Ħjut mibrumin tas-suf imballati għall-kummerċ bl-imnut jew le; ħjut mibrumin ta' suf fin jew oħxon tal-annimali jew suf taż-żwiemel

13.10.50

Ħjut mibrumin tas-suf imballati għall-kummerċ bl-imnut jew le; ħjut mibrumin ta' suf fin jew oħxon tal-annimali jew suf taż-żwiemel

13.10.6

Ħjut mibrumin tal-qoton; ħajt tal-ħjata

13.10.61

Ħjut mibrumin tal-qoton (li m'humiex ħajt tal-ħjata)

13.10.62

Ġajt tal-ġjata tal-qoton

13.10.7

Ħjut mibrumin ta' fibri veġetali tat-tessuti li m'humiex qoton (inklużi l-kittien, ġuta, kajjar u qanneb reali); ħjut mibrumin tal-karta

13.10.71

Ħjut mibrumin tal-kittien

13.10.72

Ħjut mibrumin tal-ġuta jew fibri tat-tilju għat-tessuti oħrajn; ħjut mibrumin oħrajn ta' fibri veġetali tat-tessuti; ħjut mibrumin tal-karta

13.10.8

Ħjut mibrumin u ħajt magħmul minn filamenti magħmula mill-bniedem jew fibri bażiċi

13.10.81

Ħjut mibrumin magħmulin minn filamenti magħmula mill-bniedem, aktar minn wieħed jew mibrumin flimkien (minbarra ħajt tal-ħjata, ħjut mibrumin high tenacity tal-poliamide, poliester jew rayon visk), mhux imballati għall-bejgħ bl-imnut; ħjut mubruma ta' filamenti magħmula mill-bniedem (barra mill-ħajt tal-ħjata) imballati għall-bejgħ bl-imnut

13.10.82

Ħjut mibrumin li m'humiex ħajt tal-ħjata ta' fibri sintetiċi bażiċi li fihom ≥ 85 % bħala piż, ta' tali fibri

13.10.83

Ħjut mibrumin (li m'humiex ħajt tal-ħjata) ta' fibri sintetiċi bażiċi li fihom < 85 % bħala piż, ta' tali fibri

13.10.84

Ħjut mibrumin (minbarra l-ħajt tal-ħjata) ta' fibri bażiċi artifiċjali.

13.10.85

Ħajt tal-ħjata u ħjut mibrumin magħmula minn filamenti u fibri sintetiċi u artifiċjali

13.10.9

Materjal “garnetted”; servizzi ta' preparazzjoni ta' fibri tat-tessuti naturali; operazzjonijiet sottokuntrattati li jagħmlu parti min-manifattura tal-ħjut mibrumin u l-ħjut tat-tessuti

13.10.91

Materjal “garnetted” ta' suf jew ta' xagħar fin jew aħrax ta' annimali

13.10.92

Materjal “garneted” u skart tal-qoton ieħor

13.10.93

Servizzi ta' preparazzjoni ta' fibri tat-tessuti naturali

13.10.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħjut mibrumin u l-ħjut tat-tessuti

13.2

Tessuti minsuġa

13.20

Tessuti minsuġa

13.20.1

Tessuti minsuġa (minbarra drappijiet speċjali), magħmula minn fibri naturali li mhumiex tal-qoton

13.20.11

Tessuti minsuġa mill-ħarir jew l-iskart tal-ħarir

13.20.12

Tessuti minsuġa minn suf imqardax jew mimxut jew minn pil tal-annimali fin jew oħxon jew tax-xagħar taż-żiemel

13.20.13

Tessuti minsuġa tal-kittien

13.20.14

Tessuti minsuġa tal-ġuta u fibri oħrajn tat-tessut tat-tilju (barra mill-kittien, qanneb reali u rami)

13.20.19

Ħjut mibrumin ta' fibri veġetali oħrajn; tessuti minsuġa minn ħjut tal-karti mibrumin

13.20.2

Tessuti minsuġa tal-qoton

13.20.20

Tessuti minsuġa tal-qoton

13.20.3

Tessuti minsuġa (minbarra tessuti speċjali), magħmula minn fibri magħmula mill-bniedem u fibri bażiċi

13.20.31

Tessuti minsuġa minn ħjut mibrumin ta' filamenti sintetiċi u ħjut mibrumin minn filamenti artifiċjali

13.20.32

Tessuti minsuġa minn fibri sintetiċi bażiċi

13.20.33

Tessuti minsuġa minn fibri artifiċjali bażiċi

13.20.4

Tessuti bil-pil, drapp tax-xugamani (terry towelling) u tessuti speċjali oħrajn

13.20.41

Tessuti minsuġa bil-pil u tessuti tax-xinilja (li m'humiex drapp tax-xugamani u “tessuti dojoq”)

13.20.42

Tessuti minsuġa bil-pil u tessuti tax-xinilja (li m'humiex drapp tax-xugamani u “tessuti dojoq”)

13.20.43

Drapp tax-xugamani ieħor u tessuti minsuġa terry simili (li m'humiex “tessuti dojoq”)

13.20.44

Drappijiet trasparenti (gauze) (li m'humiex “tessuti dojoq”)

13.20.45

Tessuti tufted, li m'humiex twapet

13.20.46

Tessuti minsuġa (inkliużi “tessuti dojoq”) tal-fibri tal-ħġieġ

13.20.5

Fer artifiċjali magħmul bl-insiġ

13.20.50

Fer artifiċjali magħmul bl-insiġ

13.20.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tat-tessuti

13.20.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tat-tessuti

13.3

Servizzi għat-tlestija tat-tessuti

13.30

Servizzi għat-tlestija tat-tessuti

13.30.1

Servizzi għat-tlestija tat-tessuti

13.30.11

Servizzi tal-ibbliċjar u ż-żebgħa tal-ħjut mibrumin u l-ħjut tat-tessuti

13.30.12

Servizzi tal-ibbliċjar tat-tessuti u tal-oġġetti tat-tessuti (inkluż l-ilbies)

13.30.13

Servizzi taż-żebgħa tat-tessuti u tal-oġġetti tat-tessuti (inkluż l-ilbies)

13.30.19

Servizzi oħrajn tat-tlestija tat-tessuti u tal-oġġetti tat-tessuti (inkluż l-ilbies)

13.9

Tessuti oħrajn

13.91

Tessuti nnittjati u tal-kroxè

13.91.1

Drappijiet innittjati jew maħdumin bil-ganċ

13.91.11

Tessuti bil-pil, tessuti terry, innittjati jew tal-kroxè

13.91.19

Tessuti oħrajn nnittjati jew tal-kroxè, inkluż il-fer artifiċjali magħmul bl-innittjar

13.91.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tessuti nnittjati jew tal-kroxè

13.91.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tessuti nnittjati jew tal-kroxè

13.92

Oġġetti manifatturati mit-tessuti, barra mill-ilbies

13.92.1

Oġġetti manifatturati mit-tessuti għal użu domestiku

13.92.11

Kutri u għata għal waqt l-ivvjaġġar, minbarra kutri tal-alettriku

13.92.12

Bjankerija tas-sodda

13.92.13

Bjankerija tal-mejda

13.92.14

Bjankerija tat-tojlit u tal-kċina

13.92.15

Purtieri (inklużi drapes) u blinds ta' ġewwa; pavaljuni tal-purtieri jew tas-sodda

13.92.16

Oġġetti tal-armar m.k.b.; settijiet ta' tessuti minsuġa sabiex jinħadmu l-għata, it-tapezzerija u simili

13.92.2

Oġġetti oħrajn magħmula mit-tessuti

13.92.21

Xkejjer u boroż ta' tip użat għall-imballaġġ

13.92.22

Tarpolini, tined u blinds kontra x-xemx; qlugħ tad-dgħajjes, sailboards jew vetturi tal-art; tined u oġġetti għall-ikkampjar (inklużi s-saqqijiet tal-arja)

13.92.23

Paraxutijiet (inklużi paraxutijiet kontrollabbli) u rotochutes; partijiet minnhom

13.92.24

Kutri kkuttunati (quilts), eiderdowns, kuxins, pouffes, imħaded, sleeping bags u simili, bil-molol jew mimlija jew armati internament bil-lastku jew plastik ċellulari

13.92.29

Oġġetti oħrajn magħmula mit-tessuti (inklużi bċejjeċ tal-art, bċejjeċ tal-platti, biċċiet tat-tfarfir u biċċiet għat-tindif simili, ġkieket tas-salvataġġ u ċinturi tas-salvataġġ)

13.92.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti magħmula mit-tessuti, barra mill-ilbies

13.92.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti magħmula mit-tessuti, barra mill-ilbies

13.93

Twapet u raggs

13.93.1

Twapet u raggs

13.93.11

Twapet u tessuti oħrajn għall-kisi tal-art, magħmula bl-għoqiedi

13.93.12

Twapet u tessuti oħrajn għall-kisi tal-art, minsuġa, mhux tufted jew flocked

13.93.13

Twapet u tessuti oħrajn għall-kisi tal-art, tufted

13.93.19

Twapet u tessuti għall-kisi tal-art oħrajn, (inklużi dawk magħmula mill-feltru)

13.93.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tat-twapet u r-raggs

13.93.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tat-twapet u r-raggs

13.94

Ċimi, ħbula, spag oħxon u xbieki

13.94.1

Ċimi, ħbula, spag oħxon u xbieki, barra mill-iskart

13.94.11

Spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils, tal-ġuta jew fibri tat-tilju oħrajn

13.94.12

Xbiki magħmula minn spag oħxon bl-għoqiedi, ċimi jew ħbula, xbieki magħmula minn materjali tat-tessuti; oġġetti magħmula mill-ħjut mibrumin, strippi m.i.p.i.

13.94.2

Ċraret, skart ta' spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils, u oġġetti m'għadhomx tajbin magħmula mit-tessuti

13.94.20

Ċraret, skart ta' spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils, u oġġetti m'għadhomx tajbin magħmula mit-tessuti

13.94.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taċ-ċimi, ħbula, spag oħxon u xbieki

13.94.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taċ-ċimi, ħbula, spag oħxon u xbieki

13.95

Tessuti mhux minsuġa u oġġetti magħmula minn tessuti mhux minsuġa, barra mill-ilbies

13.95.1

Tessuti mhux minsuġa u oġġetti magħmula minn tessuti mhux minsuġa, barra mill-ilbies

13.95.10

Tessuti mhux minsuġa u oġġetti magħmula minn tessuti mhux minsuġa, barra mill-ilbies

13.95.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tessuti mhux minsuġa u oġġetti magħmula minn tessuti mhux minsuġa, barra mill-ilbies

13.95.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tessuti mhux minsuġa u oġġetti magħmula minn tessuti mhux minsuġa, barra mill-ilbies

13.96

Tessuti tekniċi u industrijali oħrajn

13.96.1

Ħjut mibrumin metalizzati jew ħjut mibrumin bil-qalba (gimped) tal-metall; tessuti minsuġa mill-ħjut tal-metall u tessuti minsuġa mill-ħjut mibrumin tal-metall; ħajt u spag tal-lastku, miksijin bit-tessuti u prodotti u oġġetti tat-tessuti għal użu tekniku

13.96.11

Ħjut mibrumin metalizzati jew ħjut mibrumin bil-qalba (gimped) tal-metall

13.96.12

Tessuti minsuġa mill-ħjut tal-metall u tessuti minsuġa mill-ħjut mibrumin metalizzati m.k.b.

13.96.13

Ħajt u spag tal-lastku, miksija bit-tessuti; ħjut mibrumin u strixxi tat-tessuti, mimlija jew miksija bil-lastku jew il-plastik

13.96.14

Drapp minsuġ, mimli, infurrat jew miksi m.k.b

13.96.15

Materjal għat-tajers magħmul minn ħjut mibrumin b'high tenacity tan-nylon, il-poliamidi, il-poliester jew ir-rayon viskuż

13.96.16

Prodotti u oġġetti tat-tessuti għal użu tekniku (inklużi l-ftejjel, mantils tal-gass, pajpijiet, cinturini tat-trażmissjoni u tal-ġarr tal-oġġetti, tessuti użati bħala filtri)

13.96.17

Tessuti dojoq minsuġa; tessuti dojoq bil-medd u mingħajr tgħama mgħaqqda bl-użu tal-kolla (bolducs); tirqim u simili

13.96.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tesssuti tekniċi u industrijali

13.96.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tesssuti tekniċi u industrijali

13.99

Tessuti oħrajn m.k.b.

13.99.1

Tull, bizzilla, rakkmu; Ħjut mibrumin u strixxi; ħjut mibrumin tax-xinilja; ħjut immaljati (loop wale-yarn)

13.99.11

Tull u tessuti tal-bizzilla (net) oħrajn, minbarra tessuti minsuġa, innittjati jew tal-kroxè; bizzilla bil-biċċa, strixxi jew disinji

13.99.12

Rakkmu bil-biċċa, strixxi jew disinji

13.99.13

Feltru, miksi, mgħotti jew laminat

13.99.14

Fibri tat-tessuti ≤ 5 mm fit-tul (flock), trab mit-tessuti u mill neps

13.99.15

Ħjut mibrumin u strixxi; ħjut mibrumin tax-xinilja; ħjut immaljati (loop wale-yarn)

13.99.16

Prodotti tat-tessuti kkuttunati bil-biċċa

13.99.19

Tessuti u prodotti tat-tessuti oħrajn m.k.b.

13.99.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tessuti oħrajn m.k.b.

13.99.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tessuti oħrajn m.k.b.

14

Oġġetti li jintlibsu

14.1

Ilbies Ilbiex, barra mill-ilbies tal-fer

14.11

Ilbies tal-ġilda

14.11.1

Ilbies tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda

14.11.10

Ilbies tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda

14.11.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ilbies tal-ġilda

14.11.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ilbies tal-ġilda

14.12

Ilbies tax-xogħol

14.12.1

Ilbies tax-xogħol tal-irġiel

14.12.11

Ensembles tal-irġiel, ġkieket u blejżers, industrijali u okkupazzjonali

14.12.12

Qliezet tal-irġiel, owveralls bil-fardal, qliezet qsar u shorts, industrijali u okkupazzjonali

14.12.2

Ilbies tax-xogħol tan-nisa

14.12.21

Ensembles tan-nisa, ġkieket u blejżers, industrijali u okkupazzjonali

14.12.22

Qliezet tan-nisa, owveralls bil-fardal, qliezet qsar u shorts, industrijali u okkupazzjonali

14.12.3

Ilbies ieħor tax-xogħol

14.12.30

Ilbies ieħor tax-xogħol

14.12.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ilbies tax-xogħol

14.12.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ilbies tax-xogħol

14.13

Ilbies ta' fuq ieħor

14.13.1

Ilbies ta' fuq, innittjat jew tal-kroxè

14.13.11

Kapotti tal-irġiel jew tas-subien, kowtijiet għas-sewqan, kapep, mantelli, anoraks, windcheaters, ġkieket kontra r-riħ u oġġetti simili, innittjati jew tal-kroxè

14.13.12

Ilbiesi tal-irġiel jew is-subien, ensembles, ġkieket, blejżers, qliezet, owveralls bil-fardal, qliezet qsar u shorts, innittjati jew tal-kroxè

14.13.13

Kapotti tan-nisa jew tal-bniet, kowtijiet għas-sewqan, kapep, mantelli, anoraks, windcheaters, ġkieket kontra r-riħ u oġġetti simili, innittjati jew tal-kroxè

14.13.14

Ilbiesi tan-nisa jew il-bniet, ensembles, ġkieket, blejżers, ilbiesi, dbielet, divided skirts, qliezet, owveralls bil-fardal, qliezet qsar u shorts, innittjati jew tal-kroxè

14.13.2

Ilbies ta' fuq ieħor, għall-irġiel u s-subien

14.13.21

Kapotti tal-irġiel jew tas-subien, inċirati, kowtijiet għas-sewqan, kapep, mantelli, anoraks, windcheaters, ġkieket kontra r-riħ u oġġetti simili, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.22

Ilbiesi u ensembles tal-irġiel jew is-subien magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.23

Ġkieket jew blejżers tal-irġiel jew is-subien magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.24

Qliezet, owveral bil-fardal, qliezet qsar u shorts tal-irġiel jew is-subien magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.3

Ilbies ta' fuq ieħor, għan-nisa u l-bniet

14.13.31

Kapotti tan-nisa jew tal-bniet, kowtijiet għas-sewqan, kapep, mantelli, anoraks, windcheaters, ġkieket kontra r-riħ u oġġetti simili, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.32

Ġkieket u blejżers tan-nisa u l-bniet magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.33

Ġkieket u blejżers tan-nisa u l-bniet magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.34

Ilbiesi, dbielet u divided skirts tan-nisa u l-bniet magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.35

Qliezet, owveral bil-fardal, qliezet qsar u shorts tan-nisa jew il-bniet magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.4

Ilbies milbus u oġġetti oħrajn milbusin

14.13.40

Ilbies milbus u oġġetti oħrajn milbusin

14.13.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ilbies ta' fuq

14.13.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ilbies ta' fuq

14.14

Ilbies ta' taħt

14.14.1

Ilbies ta' taħt, innittjat jew tal-kroxè

14.14.11

Flokkijiet tal-irġiel jew tas-subien maħduma bil-labar jew bil-ganċ

14.14.12

Qliezet ta' taħt, brifs, qomos ta' bil-lejl, piġami, bathrobes, dressing gowns tal-irġiel jew is-subien u oġġetti simili, innittjati jew tal-kroxè

14.14.13

Blawsijiet, qomos u qomos forma ta' blaws tan-nisa u l-bniet, innittjati jew tal-kroxè

14.14.14

Ilbiesi ta' taħt, dbielet ta' taħt, brifs, pantis, ilbies ta' bil-lejl, piġami, dressing gowns, negligées, ġagagi tal-banju u oġġetti simili tan-nisa jew il-bniet, innittjati jew tal-kroxè

14.14.2

Ilbies ta' taħt, innittjat jew tal-kroxè

14.14.21

Qomos tal-irġiel jew is-subien magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.14.22

Flokkijiet bla kmiem (singlets) u flokkijiet oħrajn, qliezet ta' taħt, brifs, qomos ta' bil-lejl, piġami, bathrobes, dressing gowns tal-irġiel jew is-subien, magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.14.23

Blawsijiet, qomos u qomos forma ta' blaws tan-nisa u l-bniet, magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.14.24

Flokkijiet bla kmiem (singlets) u flokkijiet oħrajn, ilbiesi ta' taħt, dbielet ta' taħt, brifs, pantis, ilbies ta' bil-lejl, piġami, negligees, bathrobes, dressing gowns u oġġetti simili tan-nisa jew il-bniet, magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.14.25

Riċipetti, kurpetti sal-qadd, kurpetti, ċingi, takkalji u oġġetti simili u l-partijiet minnhom, kemm jekk innittjati jew tal-kroxè u kemm jekk le

14.14.3

T-shirts, flokkijiet bla kmiem u flokkijiet oħrajn, innittjati jew tal-kroxè

14.14.30

T-shirts, flokkijiet bla kmiem u flokkijiet oħrajn, innittjati jew tal-kroxè

14.14.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ilbies ta' taħt

14.14.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ilbies ta' taħt

14.19

Ilbies u aċċessorji oħrajn

14.19.1

Ilbies tat-trabi, tracksuits u ħwejjeġ oħrajn, aċċessorji u partijiet tal-ilbies, innittjati jew tal-kroxè

14.19.11

Ilbies u aċċessorji tal-ilbies tat-trabi, innittjati jew tal-kroxè

14.19.12

Tracksuits, ilbies għall-iskijing, ilbies għall-għawm u ilbies ieħor, innittjati jew tal-kroxè

14.19.13

Ingwanti, mittens u mitts, innittjati jew tal-kroxè

14.19.19

Aċċessorji tal-ilbies lesti u partijiet mill-ilbies jew mill-aċċessorji tal-ilbies oħrajn, innittjati jew tal-kroxè

14.19.2

Ilbies tat-trabi, ilbies jew aċċessorji tal-ilbies oħrajn, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.19.21

Ilbies tat-trabi u aċċessorji tal-ilbies, magħmul mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.19.22

Track suits, ilbiesi ta' skijar u malji tal-għawm; u ilbies ieħor, magħmul mit-tessuti, mhux innittjat jew tal-kroxè

14.19.23

Imkatar, xallijiet, xalpi, velijiet, ingravati, kravatti, ingwanti u aċċessorji tal-ilbies oħrajn lesti; partijiet mill-ilbies jew mill-aċċessorji tal-ilbies, magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè m.k.b.

14.19.3

Aċċessorji tal-ilbies tal-ġilda; ilbies magħmul mill-feltru jew materjal mhux minsuġ; ilbies magħmul minn materjal tat-tessuti miksi

14.19.31

Aċċessorji tal-ilbies tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda, minbarra ingwanti tal-isports

14.19.32

Ilbies magħmul mill-feltru jew materjali mhux minsuġa, materjal tessili mimli jew miksi

14.19.4

Kpiepel u xedd tar-ras

14.19.41

Mudelli tal-kpiepel, korpi tal-kpiepel u barnużi tal-feltru; plateaux u manchons tal-feltru; forom tal-kpiepel, immaljati jew magħmula bl-immuntar ta' strixxi ta' kwalunkwe materjal

14.19.42

Kpiepel u xedd tar-ras oħrajn, tal-feltru, jew immaljati jew magħmula bl-immuntar ta' strixxi ta' kwalunkwe materjal, jew innittjati jew tal-kroxè jew magħmula mill-bizzilla jew xi materjal ieħor tat-tessuti bil-biċċa; xbieki tax-xagħar

14.19.43

Xedd tar-ras ieħor (minbarra xedd tar-ras tal-gomma jew tal-plastik, xedd tar-ras għas-sikurezza u xedd tar-ras għall-asbestos); strixxi tar-ras, inforra, kisi, bażijiet tal-kpiepel, oqfsa tal-kpiepel, pizzi u ċineg ta' taħt il-geddum, għax-xedd tar-ras

14.19.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' lbies u aċċessorji oħrajn

14.19.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' lbies u aċċessorji oħrajn

14.2

Oġġetti tal-fer

14.20

Oġġetti tal-fer

14.20.1

Oġġetti tal-ilbies, aċċessorji tal-ħwejjeġ u oġġetti oħrajn mill-ġlud tal-fer, barra mix-xedd tar-ras

14.20.10

Oġġetti tal-ilbies, aċċessorji tal-ħwejjeġ u oġġetti oħrajn mill-ġlud tal-fer, barra mix-xedd tar-ras

14.20.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti tal-fer

14.20.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti tal-fer

14.3

Ilbies innittjat u tal-kroxè

14.31

Maljerija innittjata u tal-kroxè

14.31.1

Tajts sħaħ (panty hose), tajts, kalzetti, peduni u maljerija oħra, innittjata jew tal-kroxè

14.31.10

Tajts sħaħ (panty hose), tajts, kalzetti, peduni u maljerija oħra, innittjata jew tal-kroxè

14.31.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' maljerija innittjata jew tal-kroxè

14.31.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' maljerija innittjata jew tal-kroxè

14.39

Ilbies ieħor innittjat u tal-kroxè

14.39.1

Ġerżijiet, pulovers, kardigans, żdieri u oġġetti simili, innittjati jew tal-kroxè

14.39.10

Ġerżijiet, pulovers, kardigans, żdieri u oġġetti simili, innittjati jew tal-kroxè

14.39.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' lbies ieħor innittjat jew tal-kroxè

14.39.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' lbies ieħor innittjat jew tal-kroxè

15

Ġilda u prodotti relatati

15.1

Ġilda kkunzata u rfinuta; bagalji, handbags, oġġetti tas-sarraġ u arneż; fer ikkunzat u miżbugħ

15.11

Ġilda kkunzata u rfinuta; fer ikkunzat u miżbugħ

15.11.1

Ġlud tal-fer ikkonzati jew irfinuti

15.11.10

Ġlud tal-fer ikkonzati jew irfinuti

15.11.2

Ġilda tal-kamoxxa; ġild ivverniċjat u ġild ivverniċjat laminat; ġild metallizzat

15.11.21

Ġilda tal-kamoxxa

15.11.22

Ġild tal-aklakka u ġilda tal-alakka laminata; ġild metallizzat

15.11.3

Ġilda, tal-annimali tal-ifrat jew ekwini, mingħajr pil

15.11.31

Ġilda, tal-annimali tal-ifrat, mingħajr pil, sħiħa

15.11.32

Ġilda, tal-annimali tal-ifrat, mingħajr pil, mhux sħiħa

15.11.33

Ġilda, tal-annimali ta' ekwini, mingħajr pil

15.11.4

Ġilda, tan-nagħaġ, mogħoż jew ħnieżer, mingħajr pil

15.11.41

Ġlud mhux maħduma tan-nagħaġ jew ħrief, mingħajr suf

15.11.42

Ġlud tal-mogħoż jew tal-gidi, mingħajr suf

15.11.43

Ġilda tal-ħnieżer

15.11.5

Ġilda ta' annimali oħrajn; kompożizzjoni b'bażi tal-ġilda

15.11.51

Ġilda ta' annimali oħrajn, mingħajr pil

15.11.52

Kompożizzjoni b'bażi tal-ġilda jew fibri tal-ġilda

15.11.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' ġilda kkunzata jew irfinuta; fer ikkunzat u miżbugħ

15.11.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' ġilda kkunzata jew irfinuta; fer ikkunzat u miżbugħ

15.12

Bagalji, handbags u simili, oġġetti tas-sarraġ u arneż

15.12.1

Oġġetti tas-sarraġ u arneż; bagalji, handbags u simili; oġġetti oħrajn tal-ġilda

15.12.11

Oġġetti tas-sarraġ u arneż għal kwalunkwe annimal, ta' kull materjal

15.12.12

Bagalji, handbags u simili, tal-ġilda, kompożizzjoni tal-ġilda, folji (sheeting) tal-plastik, materjali tat-tessuti, fibri jew paperboard vulkanizzati; settijiet tat-twaletta personali għall-ivvjaġġar, il-ħjata jew it-tindif taż-żraben jew il-ħwejjeġ

15.12.13

Ċineg tal-arloġġi (barra tal-metall), u arloġġi forma ta' brazzuletta u partijiet minnhom

15.12.19

Oġġetti oħrajn tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda (inklużi oġġetti użati fil-makkinarju jew apparat mekkaniku jew għal użu tekniku ieħor) m.k.b.

15.12.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti tas-sarraġ u arneż, handbags u simili

15.12.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti tas-sarraġ u arneż, handbags u simili

15.2

Xedd tas-saqajn

15.20

Xedd tas-saqajn

15.20.1

Xedd tas-saqajn Xedd tas-saqajn li mhux xedd protettiv jew għall-isports u żraben ortopediċi

15.20.11

Xedd tas-saqajn li ma jidħolx ilma fih, bil-pettijiet u l-partijiet ta' fuq tal-lastku jew tal-plastik, li mhux xedd tas-saqajn li jinkorpora kappa tal-metall għas-swaba

15.20.12

Xedd tas-saqajn bil-pettijiet u l-partijiet ta' fuq tal-lastku jew tal-plastik, li mhux xedd tas-saqajn li ma jidħolx ilma fih jew xedd tas-saqajn għall-isports

15.20.13

Xedd tas-saqajn bil-partijiet ta' fuq tal-ġilda, li mhux xedd tas-saqajn għall-isports, xedd tas-saqajn li jinkorpora kappa tal-metall għas-swaba u xedd tas-saqajn mixellanju speċjali

15.20.14

Xedd tas-saqajn bil-partijiet ta' fuq tat-tessuti, li mhux xedd tas-saqajn għall-isports

15.20.2

Ilbies tal-isport għar-riġlejn

15.20.21

Żraben tat-tennis, żraben tal-baskitbol, żraben tal-ġinnastika, żraben għat-trejning u simili

15.20.29

Xedd tas-saqajn ieħor għall-isports, minbarra xedd tas-saqajn għall-iskijjar fuq il-borra u stivali għall-iskejzjar

15.20.3

Xedd tas-saqajn protettiv u ta' xi tip ieħor m.i.p.i.

15.20.31

Xedd tas-saqajn li jinkorpora kappa tal-metall għas-swaba

15.20.32

Xedd tas-saqajn tal-injam, xedd tas-saqajn speċjali mixxellanju u xedd tas-saqajn ieħor n.e.c.

15.20.4

Partijiet tax-xedd tas-saqajn tal-ġilda; qigħan ta' ġewwa li jistgħu jinqalgħu, kuxxini tal-għarqbejn u oġġetti simili; gettijiet, għata tal-pexxun u oġġetti bħalhom, u partijiet minnhom

15.20.40

Partijiet tax-xedd tas-saqajn tal-ġilda; qigħan ta' ġewwa li jistgħu jinqalgħu, kuxxini tal-għarqbejn u oġġetti simili; gettijiet, għata tal-pexxun u oġġetti bħalhom, u partijiet minnhom

15.20.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tax-xedd tas-saqajn

15.20.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tax-xedd tas-saqajn

16

Injam u prodotti tal-injam u s-sufra, ħlief għal għamara; oġġetti tat-tiben u materjali tad-dafra

16.1

Injam, issegat u nċanat

16.10

Injam, issegat u nċanat

16.10.1

Injam, issegat jew iċċippjat skont it-tul, maqtugħ jew imqaxxar, ta' ħxuna > 6 mm; travi tal-linji tat-tram jew tal-ferrovija magħmula minn injam mhux mimli

16.10.11

Injam, issegat jew iċċippjat skont it-tul, maqtugħ jew imqaxxar, ta' ħxuna > 6 mm, ta' injam koniferu

16.10.12

Injam, issegat jew iċċippjat skont it-tul, maqtugħ jew imqaxxar, ta' ħxuna > 6 mm, ta' injam mhux koniferu;

16.10.13

Strixxi tal-injam li jitqegħdu orizzontalment fil-linji tal-ferrovija jew tat-tramm, mhux ittrattati

16.10.2

Injam iffurmat b'mod kontinwu matul xi wieħed mix-xfar jew faċċati tiegħu; suf tal-injam; trab tal-injam injam bħala laqx jew frak;

16.10.21

Injam iffurmat b'mod kontinwu matul xi wieħed mix-xfar jew faċċati tiegħu (inklużi strippi u freġji għall-artijiet tal-parkett, mhux armati, u bsaten u gwarniċi), ta' injam koniferu

16.10.22

Injam iffurmat b'mod kontinwu matul xi wieħed mix-xfar jew faċċati tiegħu (inklużi strippi u freġji għall-artijiet tal-parkett, mhux armati, u bsaten u gwarniċi), tal-bambù

16.10.23

Injam iffurmat b'mod kontinwu matul xi wieħed mix-xfar jew faċċati tiegħu (inklużi strippi u freġji għall-artijiet tal-parkett, mhux armati, u bsaten u gwarniċi), ta' injam ieħor

16.10.24

Suf tal-injam; trab tal-injam

16.10.25

Injam bħala laqx jew frak

16.10.3

Injam mhux irfinut; travi tal-injam tal-linji tal-ferrovija jew it-tramm (cross-ties), mimlija jew ittrattati b'xi mod ieħor

16.10.31

Injam mhux irfunut, ittrattat biż-żebgħa, l-kulur, il-krijożot jew xi priservattivi oħrajn

16.10.32

Travi tal-injam tal-linji tal-ferrovija jew it-tramm (cross-ties), mimlija

16.10.39

Injam mhux irfinut ieħor, inklużi arbli maqsuma u pali

16.10.9

Servizzi tat-tnixxif, il-mili jew it-trattament kimiku tal-iinjam; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-iinjam, isserrat u nċanat

16.10.91

Servizzi tat-tnixxif, il-mili jew it-trattament kimiku tal-injam

16.10.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-injam, isserrat u inċanat

16.2

Prodotti tal-iinjam, is-sufra, it-tiben u materjali għall-immaljar

16.21

Folji tal-fuljetta u pannelli bbażati fuq l-iinjam

16.21.1

Plajwud, pannelli miksija u injam laminat simili; pannelli magħmula mill-frak tal-iinjam u pannelli simili tal-iinjam jew materjali oħrajn li fihom l-iinjam

16.21.11

Plajwud, pannelli miksija bil-fuljetta u injam laminat simili, tal-bambù

16.21.12

Bord magħmul mill-frak

16.21.13

Bord tat-tip oriented strand board (OSB)

16.21.14

Fajberbord tal-injam jew materjali oħrajn li fihom l-injam

16.21.15

Fajberbord tal-injam jew materjali oħrajn li fihom l-injam

16.21.16

Plajwud ieħor, pannelli bil-fuljetta u injam laminat simili, ta' injam koniferu

16.21.17

Plajwud ieħor, pannelli bil-fuljetta u injam laminat simili, li mill-inqas ikollu s-saff ta' barra ta' injam tropikali

16.21.18

Plajwud ieħor, pannelli bil-fuljetta u injam laminat simili, ta' injam ieħor

16.21.2

Folji tal-fuljetta; Folji tal-plajwud Injam iddensifikat

16.21.21

Injam iddensifikat, fi blokki, plates, strixxi jew profile shapes

16.21.22

Folji tal-fuljetta u folji għall-plajwud u injam ieħor isserrat fit-tul, maqtugħ jew imqaxxar, bi ħxuna ta' ≤ 6 mm ta' injam koniferu

16.21.23

Folji tal-fuljetta u folji għall-plajwud u injam ieħor isserrat fit-tul, maqtugħ jew imqaxxar, bi ħxuna ta' ≤ 6 mm ta' injam tropikali

16.21.24

Folji tal-fuljetta u folji għall-plajwuddd u injam ieħor isserrat fit-tul, maqtugħ jew imqaxxar, bi ħxuna ta' ≤ 6 mm ta' injam ieħor

16.21.9

Servizzi tal-irfinar tal-folji jew il-pannelli; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-folji tal-fuljetta u l-pannelli bbażati fuq l-iinjam

16.21.91

Servizzi tal-irfinar tal-folji u l-pannelli

16.21.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-folji tal-fuljetta u il-pannelli bbażati fuq l-iinjam

16.22

Artijiet tal-parkett armati

16.22.1

Pannelli tal-parkett armati

16.22.10

Pannelli tal-parkett armati

16.22.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-artijiet tal-parkett armati

16.22.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-artijiet tal-parkett armati

16.23

Xogħol tal-mastrudaxxa u tal-karpentrija għall-bennejja

16.23.1

Xogħol tal-mastrudaxxa u tal-karpentrija għall-bennejja (minbarra bini prifabrikat), tal-iinjam

16.23.11

Twieqi, bibien tal-ħġieġ għal barra u ċ-ċaċċiżi tagħhom, bibien u ċ-ċaċċiżi u x-xambrelli tagħhom, tal-injam

16.23.12

Xatters għall-kostruzzjoni bil-konkos, xaħx u shakes, tal-injam

16.23.19

Xogħol tal-mastrudaxxa u tal-karpentrija għall-bennejja, tal-injam, m.k.b.

16.23.2

Bini tal-injam prefabrikat

16.23.20

Bini tal-injam prefabrikat

16.23.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' xogħol ieħor tal-mastrudaxxa u tal-karpentrija għall-bennejja

16.23.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' xogħol ieħor tal-mastrudaxxa u tal-karpentrija għall-bennejja

16.24

Kontenituri tal-iinjam

16.24.1

Kontenituri tal-iinjam

16.24.11

Palits, palits forma ta' kaxxa u kostruzzjonijiet tal-injam li jġorru tagħbija

16.24.12

Btieti u prodotti tal-buttar, tal-injam

16.24.13

Kontenituri oħrajn tal-injam, u partijiet minnhom

16.24.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' kontenituri tal-injam

16.24.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' kontenituri tal-injam

16.29

Prodotti oħrajn tal-injam; oġġetti tas-sufra, tiben u materjal għall-immaljar

16.29.1

Prodotti oħrajn tal-injam

16.29.11

Għodda, korpi tal-għodda, mankijiet tal-għodda, korpi u lasti tal-ixkupi u l-ixkupilji, blokki għall-manifattura tal-pipi tat-tabakk, forom taż-żraben u l-istivali, tal-injam

16.29.12

Posati u utensili tal-injam

16.29.13

Intarsjar fl-injam u injam ingastat, kaxxi tal-gojjellerija jew tal-pożati u oġġetti simili tal-injam, statwetti u ornamenti oħrajn, tal-injam

16.29.14

Gwarniċi tal-injam għall-pittura, ritratti, merjat u oġġetti simili u oġġetti oħrajn tal-injam

16.29.15

Palits, gerbub tal-injam agglomerat u ppressat, skart u fdal veġitali

16.29.2

Oġġetti tas-sufra, tiben jew materjal għall-immaljar; xogħol ta' basktijiet u xogħol tal-wiker

16.29.21

Sufra naturali, imqaxxra jew maqtugħa fi kwadri, blokki, plakki, folji jew strixxi b'mod approssimattiv; sufra mkissra, frak jew mitħuna; skart tas-sufra

16.29.22

Oġġetti tas-sufra naturali

16.29.23

Blokki, plakki, folji u strippi, madum ta' kull forma, ċilindri solidi, ta' sufra agglomerata

16.29.24

Sufra agglomerata; oġġetti magħmula minn sufra agglomerata m.k.b.

16.29.25

Manifattura mit-tiben, mill-alfa jew materjal ieħor tal-immaljar; xogħol ta' basktijiet u xogħol tal-wiker

16.29.9

Servizzi tal-manifattura tal-iinjam u sufra, barra l-għamara, u tiben u materjal għall-immaljar; Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti oħrajn tal-iinjam; oġġetti tas-sufri, it-tiben u materjali għall-immaljar

16.29.91

Servizzi għall-manifattura tal-iinjam u sufra, barra mill-għamara, u tiben u materjal għall-immaljar

16.29.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti oħrajn tal-iinjam; oġġetti tas-sufri, it-tiben u materjali għall-immaljar

17

Karta u prodotti tal-karta

17.1

Għaġna, karta u kartun

17.11

Għaġna

17.11.1

Għaġniet tal-iinjam jew materjali oħrajn li fihom il-fibri taċ-ċelluloża

17.11.11

Polpa tal-injam kimiku, proċessi biex tiddewweb

17.11.12

Għaġna tal-injam kimika, sodju jew sulfat, barra mill-gradi li jdubu

17.11.13

Għaġna tal-injam kimika, sulfat, barra mill-gradi li jdubu

17.11.14

Għaġna tal-injam mekkanika; għaġna tal-injam semi-kimika; għaġniet ta' materjali li fihom il-fibri taċ-ċelluloża ħlief tal-injam

17.11.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-għaġna

17.11.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-għaġna

17.12

Karti u kartun

17.12.1

Karta tal-gazzetti, karta maħduma bl-idejn u karta jew kartun oħrajn mhux miksija għal skopijiet grafiċi

17.12.11

Karta għall-gazzetti, rombli jew filji

17.12.12

Karta magħmula bl-idejn u paperboard

17.12.13

Karta u kartuna użati bħala bażi għall-karta sensittiva għad-dawl, għas-sħana jew għall-elettriku; bażi għall-karta saħħara; bażi għall-karta għall-kisi tal-ħitan

17.12.14

Karti u kartun oħrajn għal skopijiet grafiċi

17.12.2

Stokk ta' karta iġjenika jew tal-wiċċ, stokk tax-xugamani jew is-srievet, ikkuttunar taċ-ċelluloża u xbieki ta' fibri taċ-ċelluloża

17.12.20

Stokk ta' karta iġjenika jew tal-wiċċ, stokk tax-xugamani jew is-srievet, ikkuttunar taċ-ċelluloża u xbieki ta' fibri taċ-ċelluloża

17.12.3

Containerboard

17.12.31

Kraftliner, mhux ibbliċjat, mhux miksi

17.12.32

Kraftliner fuq abjad; kraftliner miksi

17.12.33

Kartun tal-fluting semikimiku

17.12.34

Kartun tal-fluting riċiklat u kartun tal-fluting ieħor

17.12.35

Testliner (folji tal-liner riċiklati)

17.12.4

Karta mhux miksija

17.12.41

Karta ħoxna (kraft) mhux miksija; karta ħoxna għall-ixkejjer, mġiegħda jew imkemmxa

17.12.42

Karta tas-sulfit għat-tgeżwir u karta oħra mhux miksija (barra mit-tip użata għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn)

17.12.43

Karta u kartun għall-filtrazzjoni; karta tal-feltru

17.12.44

Karta tas-sigarretti mhux maqtuha tal-qies jew f'forma ta' ktejjeb jew tubi

17.12.5

Kartun mhux miksi (barra mit-tip użat għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn)

17.12.51

Kartun griż ta' ġewwa, mhux miksi

17.12.59

Kartun ieħor mhux miksi

17.12.6

Parċmina veġetali, kartistrazzi, karti oljati u glassine u karti oħrajn trasparenti jew trasluċenti

17.12.60

Parċmina veġetali, kartistrazzi, karti oljati u glassine u karti oħrajn trasparenti jew trasluċenti

17.12.7

Karta u kartun ipproċessati

17.12.71

Karti u kartun magħmula minn kompożizzjoni, mhux miksija fil-wiċċ jew mimlijin

17.12.72

Karti jew kartun, mġiegħda, imkemmxa, intaljati jew imtaqqba

17.12.73

Karti u kartun ta' tip użat għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn, miksijin bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħrajn

17.12.74

Karti tat-tip Kraft (barra mit-tip użat għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn), miksija bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħrajn

17.12.75

Kartun tat-tip Kraft (barra mit-tip użat għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn), miksi bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħrajn

17.12.76

Karta saħħara, karta li tikkopja minnha nnifisha u karta oħra għall-ikkupjar jew it-trasferiment, f'rombli jew folji

17.12.77

Karti, kartun, ikkuttunar taċ-ċelluloża u xbieki tal-fibri taċ-ċelluloża, miksijin, mimlijin, mgħottija, ikkuluriti jew stampati fil-wiċċ, bħala rombli jew folji

17.12.78

Kartun ta' ġewwa griż (barra mit-tip użat għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn), miksi bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħrajn

17.12.79

Kartun ieħor (barra mit-tip użat għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn), miksi bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħrajn

17.12.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-karti u l-kartun

17.12.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-karti u l-kartun

17.2

Oġġetti tal-karta u kartun

17.21

Karta u kartun korrugati u kontenituri tal-karta u l-kartun

17.21.1

Karta u kartun korrugati u kontenituri tal-karta u l-kartun

17.21.11

Kartun korrugat bħala rombli jew folji

17.21.12

Xkejjer u boroż tal-karti

17.21.13

Kartuni, kaxxi u kontenituri ta' kartun oħxon u kartun korrugat

17.21.14

Kartuni, kaxxi u kontenituri li jingħalqu ta' kartun oħxon u kartun mhux korrugat

17.21.15

Fajls forma ta' kaxxa, tilari tal-ittri, kaxxi tal-ħażna u oġġetti simili ta' tip użat fl-uffiċini, ħwienet jew simili, tal-karti

17.21.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-karti u l-kartun korrugati u kontenituri tal-karti u l-kartun

17.21.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-karti u l-kartun korrugati u kontenituri tal-karti u l-kartun

17.22

Oġġetti tad-dar u tal-iġjene u ħtiġijiet tat-twaletta

17.22.1

Karta u prodotti tal-karti għad-dar u tat-tojlit

17.22.11

Karta tat-tojlit, imkatar, karti għat-tindif tal-wiċċ u xugamani, tvalji u srievet, magħmulin minn għaġna tal-karta, karta, ikkuttunar taċ-ċelluloża u xbieki ta' fibri taċ-ċelluloża

17.22.12

Assorbenti sanitarji u tampons, ħrieqi u kisi tal-ħrieqi tat-trabi u oġġetti sanitarji simili u oġġetti tal-ilbies u aċċessorji tal-ilbies, magħmula minn għaġna tal-karta, karta, ikkuttunar taċ-ċelluloża u xbieki ta' fibri taċ-ċelluloża

17.22.13

Tilari, dixxijiet, platti u kikkri u simili, tal-karti jew tal-kartun

17.22.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tad-dar u sanitarji u ħtiġijiet tat-twaletta

17.22.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tad-dar u sanitarji u ħtiġijiet tat-twaletta

17.23

Kartolerija tal-karta

17.23.1

Kartolerija tal-karta

17.23.11

Karta saħħara, karta li tikkopja minnha nnifisha u karta oħra għall-ikkupjar jew it-trasferiment; stensils tad-duplikatur u pjanċi tal-karti offset;

17.23.12

Envelops, kartolini tal-ittri, kartolini sempliċi u kartolini tal-korrispondenza, tal-karti jew tal-kartun; kaxxi, boroż, kartieri u kompendjums tal-kitba, tal-karti jew tal-kartun, li fihom il-kartolerija tal-karti

17.23.13

Reġistri, kotba tal-kontijiet, binders, formoli u oġġetti oħrajn tal-kartolerija, tal-karti jew tal-kartun

17.23.14

Karti u kartun oħrajn, ta' tip użat għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn, stampati, intaljati jew imtaqqbin

17.23.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-kartolerija tal-karti

17.23.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-kartolerija tal-karti

17.24

Il-Karti tal-ħitan

17.24.1

Il-Karti tal-ħitan

17.24.11

Karti għall-kisi tal-ħitan u kisi tal-ħitan simili; karti trasparenti għal fuq il-ħġieġ tat-twieqi

17.24.12

Materjali tessili għall-kisi tal-hitan

17.24.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-karti tal-kisi tal-ħitan

17.24.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-karti tal-kisi tal-ħitan

17.29

Oġġetti oħrajn tal-karta u tal-kartun

17.29.1

Oġġetti oħrajn tal-karta u tal-kartun

17.29.11

Tikketti tal-karta jew tal-kartun

17.29.12

Blokki, ċapep u plakki għall-iffiltrar, magħmula mill-għaġna tal-karta

17.29.19

Karta tas-sigaretti; rukkelli, cops (kobob f'forma konika) u rfid simili; karti u kartun tal-iffiltrar; artikoli oħra tal-karti u l-paperboard n.e.c.

17.29.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti oħrajn tal-karti u l-kartun

17.29.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti oħrajn tal-karti u l-kartun

18

Servizzi tal-istampar u tar-reġistrazzjoni

18.1

Servizzi tal-istampar u servizzi relatati mal-istampar

18.11

Servizzi tal-istampar tal-gazzetti

18.11.1

Servizzi tal-istampar tal-gazzetti

18.11.10

Servizzi tal-istampar tal-gazzetti

18.12

Servizzi tal-istampar oħrajn

18.12.1

Servizzi tal-istampar oħrajn

18.12.11

Servizzi tal-istampar tal-bolol tal-posta, bolol tas-sisa, dokumenti tad-dritt għall-proprjetà, smart cards, ċekkijiet u karta oħra tas-sigurtà u simili

18.12.12

Servizzi tal-istampar ta' katalgi tar-reklami, prospetti, kartelluni u reklamar ieħor stampat

18.12.13

Servizzi tal-istampar għal ġurnali u perjodiċi li joħorġu inqas minn erba' darbiet fil-ġimgħa

18.12.14

Servizzi tal-istampar tal-kotba, mapep, karti idrografiċi u simili ta' kull tip, stampi, disinji u ritratti, kartolini

18.12.15

Servizzi tal-istampar tat-tikketti u t-tags

18.12.16

Servizzi tal-istampar direttament fuq materjali oħra ħlief karta

18.12.19

Servizzi tal-istampar oħrajn m.k.b.

18.13

Servizzi bi tħejjija għall-istampar u bi tħejjija għall-midja

18.13.1

Servizzi ta' qabel l-istampar

18.13.10

Servizzi ta' qabel l-istampar

18.13.2

Pjanċi jew ċilindri tal-istampar jew media oħrajn użati fl-istampar

18.13.20

Pjanċi jew ċilindri tal-istampar jew media oħrajn użati fl-istampar

18.13.3

Servizzi anċillari relatati mal-istampar

18.13.30

Servizzi anċillari relatati mal-istampar

18.14

Illegar u servizzi relatati

18.14.1

Illegar u servizzi relatati

18.14.10

Illegar u servizzi relatati

18.2

Servizzi tar-riproduzzjoni ta' media rreġistrata

18.20

Servizzi tar-riproduzzjoni ta' media rreġistrata

18.20.1

Servizzi tar-riproduzzjoni tal-irreġistrar tal-awdjo

18.20.10

Servizzi tar-riproduzzjoni tal-irreġistrar tal-awdjo

18.20.2

Servizzi tar-riproduzzjoni tal-irreġistrar tal-vidjo

18.20.20

Servizzi tar-riproduzzjoni tal-irreġistrar tal-vidjo

18.20.3

Servizzi tar-riproduzzjoni tas-softwer

18.20.30

Servizzi tar-riproduzzjoni tas-softwer

19

Kokk u prodotti taż-żejt raffinat

19.1

Prodotti mill-forn tal-kokk

19.10

Prodotti mill-forn tal-kokk

19.10.1

Kokk u semikokk mill-faħam, mill-faħam artab jew mill-pit; karbonju tal-istorta

19.10.10

Kokk u semikokk mill-faħam, mill-faħam artab jew mill-pit; karbonju tal-istorta

19.10.2

Qatran iddistillat mill-faħam, mill-faħam artab jew mill-pit; qatran minerali ieħor

19.10.20

Qatran iddistillat mill-faħam, mill-faħam artab jew mill-pit; qatran minerali ieħor

19.10.3

Żift u żift tal-kokk

19.10.30

Żift u żift tal-kokk

19.10.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-forn tal-kokk

19.10.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-forn tal-kokk

19.2

Prodotti tal-pitrolju rfinut

19.20

Prodotti tal-pitrolju rfinut

19.20.1

Briketti, ovoids u fjuwils solidi simili

19.20.11

Briquettes, ovojdi u karburanti simili solidi manifatturati mill-faħam

19.20.12

Briketti, ovoids u fjuwils solidi simili manifatturati mill-faħam artab

19.20.13

Briketti, ovoids u fjuwils solidi simili manifatturati mill-pit

19.20.2

Żejt tal-fjuwil u gass; żjut tal-lubrifikazzjoni

19.20.21

Spirtu tal-magna (gażolina)

19.20.22

Spirtu tal-avjazzjoni

19.20.23

Spirtu abjad

19.20.24

Fjuwil tal-avjazzjoni tal-pitrolju u tal-ispirtu

19.20.25

Nafta

19.20.26

Żjut tal-gass

19.20.27

Żjut tal-pitrolju medji; preparazzjonijiet medji m.k.b.

19.20.28

Żjut tal-fjuwil m.i.p.i.

19.20.29

Żjut tal-pitrolju lubrikanti; preparazzjonijiet tqal m.k.b.

19.20.3

Gass mill-pitrolju u idrokarboni oħrajn li fihom il-gass, barra mill-gass naturali

19.20.31

Propan u butan fi stat likwidu

19.20.32

Etilene, propilene, butilene, butadina

19.20.39

Gass mill-pitrolju jew idrokarboni oħrajn li fihom il-gass, barra mill-gass naturali

19.20.4

Prodotti Oħra tal-Petroleum

19.20.41

Vażelina; xamgħa bajda; pitrolju u xamgħat oħrajn

19.20.42

Kokk tal-pitrolju; bitum tal-pitrolju u fdalijiet oħrajn taż-żjut tal-pitrolju

19.20.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-pitrolju rfinut

19.20.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-pitrolju rfinut

20

Sustanzi kimiċi u prodotti kimiċi

20.1

Kimiċi bażiki, fertilizanti u taħlitiet tan-nitroġenu; plastik u lastku sintetiċi fi stat primarju

20.11

Gass industrijali

20.11.1

Gass industrijali

20.11.11

Idroġenu, argon, gass rari, nitroġenu u ossiġnu

20.11.12

Diossidu tal-karbonju u taħlitiet inorganiċi tal-ossiġnu oħrajn minn materjali li hux metall

20.11.13

Arja fi stat likwidu u arja kkompressata

20.11.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-gass industrijali

20.11.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-gass industrijali

20.12

Żebgħat u pigmenti

20.12.1

Ossidi, perossidi u idrossidi

20.12.11

Ossidu u perossidu taż-żingu; ossidu tat-titanju

20.12.12

Ossidi u perossidi tal-kromju, manganiż, ċomb u ram

20.12.19

Ossidi, perossidi u idrossidi tal-metall oħrajn

20.12.2

Estratti tal-kunzatura jew taż-żebgħa; tannini u d-derivattivi tagħhom; sustanzi tal-kulur m.i.p.i.

20.12.21

Materjal sintetiku organiku tal-kulur u preparazzjonijiet minnu; prodotti sintetiċi organiċi ta' xi tip użati bħala aġenti fluworexxenti jew bħala luminophores; koloranti insolubbli u preparazzjonijiet magħmula minnhom

20.12.22

Estratti għall-ikkunzar ta' oriġini veġetali; tanninijiet u l-melħat, eteri, esteri u derivattivi oħrajn tagħhom; sustanzi tal-kulur b'oriġini veġetali jew mill-annimali

20.12.23

Sustanzi sintetiċi organiċi għall-ikkunzar; sustanzi inorganiċi għall-ikkunzar; preparazzjonijiet għall-ikkunzar; preparazzjonijiet bl-enżimi għat-trattament ta' qabel l-ikkunzar

20.12.24

Sustanzi tal-kulur m.k.b.; prodotti inorganiċi tat-tip użati bħala luminofori

20.12.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taż-żebgħat u l-pigmenti

20.12.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taż-żebgħat u l-pigmenti

20.13

Sustanzi kimiċi bażiċi oħrajn

20.13.1

Uranju u plutonju arrikkiti; uranju u torju użati (depleted); elementi radjuattivi oħrajn

20.13.11

Uranju u plutonju arrikkiti u t-taħlitiet tagħhom

20.13.12

Uranju u torju użati (depleted) u t-taħlitiet tagħhom

20.13.13

Elementi u iżotopi radjuattivi u komposti oħrajn; liga, dispersions, prodotti taċ-ċeramika u taħlitiet li fihom dawn l-elementi, iżotopi jew komposti

20.13.14

Elementi tal-fjuwil (skartoċċi), mhux irradjati, għar-reatturi nukleari

20.13.2

Elementi kimiċi m.i.p.i.; aċti u komposti inorganiċi

20.13.21

Metallojdi

20.13.22

Komposti tal-ħaloġenu jew il-kubrit minn materjali li m'humiex metall

20.13.23

Metalli alkali jew ta' trab-alkalin; metalli rari naturali; scandium u yttrium; merkurju

20.13.24

Klorur tal-idroġenu; oleu; diphosphorus pentaoxide; aċti inorganiċi oħrajn; silikon u dijossidu tal-kubrit

20.13.25

Ossidi, idrossidi u perossidi; idrażin u hydroxylamine u l-melħ inorganiku tagħhom

20.13.3

Aloġenati metalliċi; ipokloridi, klorati u perklorati

20.13.31

Aloġenati metalliċi

20.13.32

Ipokloridi, klorati u perklorati

20.13.4

Sulfidi; sulfati; nitrati; fosfati u karbonati

20.13.41

Sulfidi, sulfiti u sulfati

20.13.42

Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati u nitrati (barra mill-potassju)

20.13.43

Karbonati

20.13.5

Melħat ta' metalli oħrajn

20.13.51

Melħat ta' aċti ossometalliċi jew perossometalliċi; metalli prezzjużi kollojdi

20.13.52

Kompożozzjonijiet inorganiċi m.k.b., inkluż l-ilma distillat; amalgami li mhux amalgami ta' metalli prezzjużi

20.13.6

Sustanzi kimiċi bażiċi oħrajn m.k.b.

20.13.61

Iżotopi m.k.b. u kompożizzjonijiet tagħhom (inkluż l-ilma tqil)

20.13.62

Ċjanuri, ossidi taċ-ċjanur u ċjanuri komplessi; fulminati, sijanati u tijosijanati silikati; borati; perborati; melħat oħrajn ta' aċti inorganiċi jew peroxacids

20.13.63

perossidju tal-idroġenu

20.13.64

fosfidi, karbidi, idridi, nitridi, ażidi; siliċidi u boridi

20.13.65

komposti ta' metalli naturali rari, tal-ittriju u l-iskandju

20.13.66

Kubrit, barra l-kubrit sublimat, kubrit preċipitat u kubrit kollojde

20.13.67

Piriti tal-ħadid inkaljati

20.13.68

Kwarz pjeżoelettriku; ħaġar prezzjuż jew semi prezzjuż ieħor sintetiku jew rikostitwit, mhux maħdum

20.13.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' sustanzi kimiċi inorganiċi baziċi oħrajn

20.13.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' sustanzi kimiċi inorganiċi baziċi oħrajn

20.14

Sustanzi kimiċi inorganiċi bażiċi oħrajn

20.14.1

Sustanzi kimiċi inorganiċi bażiċi oħrajn

20.14.11

Idrokarboni aċikliċi

20.14.12

Idrokarboni ċikliċi

20.14.13

Derivattivi bil-klorur tal-idrokarburi aċikliċi

20.14.14

Derivattivi sulfonati, nitrati jew nitrosazzjati tal-idrokarburi, kemm jekk aloġenati u kemm jekk le

20.14.19

Derivattivi oħrajn tal-idrokarburi

20.14.2

Alkoħol, fenoli, fenoli/alkoħol u d-derivattivi aloġenizzati, sulfonati, nitrati jew nitrosazzjati tagħhom Alkoħoliċi grassi industrijali

20.14.21

Alkoħoliċi grassi industrijali

20.14.22

Alkoħol monoidriku

20.14.23

Dijoli, polialkoħoli, alkoħoli ċikliċi u d-derivattivi tagħhom

20.14.24

Fenoli; alkoħoli-feloli u derivattivi tal-fenoli

20.14.3

Aċidi grassi monokarbossiliċi industrijali; aċti monocarboxylic u d-derivattivi tagħhom

20.14.31

Aċidi grassi monokarbossiliċi industrijali; żjut aċti mill-irfinar

20.14.32

Aċidi monokarbossiliċi aċikliċi saturati u d-derivattivi tagħhom

20.14.33

Aċidi monokarbossiliċi, ċiklaniċi, ċikleniċi jew ċikloterpeniċi aċikliċi polikarbossiliċi insaturati u d-derivattivi tagħhom

20.14.34

Aċidi polikarbossiliċi u karbossiliċi aromatiċi b'funzjonijiet tal-ossiġnu miżjuda; u d-derivattivi tagħhom barra mill-aċidi saliċiliċi u l-melħat tagħhom

20.14.4

Komposti organiċi b'funzjonijiet tan-nitroġenu

20.14.41

Komposti b'funzjonijiet tal-ammina

20.14.42

Komposti tal-ammina b'funzjonijiet tal-ossiġnu, barra mill-aċidi lisin u glutamiċi

20.14.43

Ureines; komposti b'funzjonijiet carboxymide, komposti b'funzjonijiet nitrile; derivattivi tagħhom

20.14.44

Komposti b'funzjonijiet oħrajn tan-nitroġenu

20.14.5

Komposti organiċi bil-kubrit u komposti oħrajn inorganiċi bil-kubrit; komposti eteroċikliċi m.k.b.

20.14.51

Komposti organiċi bil-kubrit u komposti oħrajn inorganiċi-inorganiċi

20.14.52

Komposti eteroċikliċi m.k.b.; aċidi nukleiċi u l-melħat tagħhom

20.14.53

Esteri fosforiċi u l-melħat tagħhom jew esteri ta' aċidi inorganiċi oħrajn (barra mill-esteri tal-alidi tal-idroġenu) u l-melħat tagħhom; u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosazzjati tagħhom

20.14.6

Eteri, perossidi organiċi, epossidi, acetals u hemiacetals; komposti organiċi oħrajn

20.14.61

Komposti b'funzjonijiet tal-aldeidi

20.14.62

Ketonju u komposti bil-funzjonijiet tal-kinone

20.14.63

Eteri, perossidi organiċi, epossidi, acetals u hemiacetals u d-derivattivi tagħhom

20.14.64

Enżimi u komposti inorganiċi oħrajn m.k.b.

20.14.7

Prodotti kimiċi organiċi bażiċi mixxellanji

20.14.71

Derivattivi mill-prodotti veġetali jew mir-reżina

20.14.72

Faħam tal-kannol mill-injam

20.14.73

Żjut u prodotti oħrajn mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam b'temperatura għolja u prodotti simili

20.14.74

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b'saħħa alkoħolika bil-volum ta' ≥ 80 %

20.14.75

Alkoħol etiliku u spirti oħrajn, żnaturati, ta' liema qawwa tkun

20.14.8

Fdalijiet tal-lissija mill-manifattura tal-għaġna tal-injam, barra mir-rosin likwidu (tall oil)

20.14.80

Fdalijiet tal-lissija mill-manifattura tal-għaġna tal-injam, barra mir-rosin likwidu (tall oil)

20.14.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' sustanzi kimiċi organiċi bażiċi oħrajn

20.14.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' sustanzi kimiċi organiċi bażiċi oħrajn

20.15

Fertilizzanti u komposti tan-nitroġenu

20.15.1

Aċidu nitriku; aċidi sulfonitriċi; ammonja

20.15.10

Aċidu nitriku; aċidi sulfonitriċi; ammonja

20.15.2

Klorat tal-ammonju; nitriti

20.15.20

Klorat tal-ammonju; nitriti

20.15.3

Fertilizzanti nitroġenużi, minerali jew kimiċi

20.15.31

Urea

20.15.32

Sulfat tal-ammonju

20.15.33

Nitrat tal-ammonju

20.15.34

Melħat doppji u taħlitiet tan-nitra tal-kalċju u n-nitrat tal-ammonju

20.15.35

Taħlitiet tan-nitrat tal-ammonju mal-karbonat tal-kalċju jew sustanzi mhux-fertilizzanti inorganiċi oħrajn

20.15.36

Soluzzjonijiet tal-urea u tan-nitrat tal-ammonju

20.15.39

Fertilizzaanti nitroġenużi u taħlitiet oħrajn m.k.b.

20.15.4

Fertilizzaanti fosfatiċi, minerali jew kimiċi

20.15.41

Superfosfati

20.15.49

Fertilizzanti fosfatiċi oħrajn

20.15.5

Fertilizzanti bil-potassju, minerali jew kimiċi

20.15.51

Klorur tal-potassju (muriate tal-potassa)

20.15.52

Sulfat tal-potassju (sulfat tal-potassa)

20.15.59

Fertilizzanti oħrajn bil-potassju

20.15.6

Nitrat tas-sodju

20.15.60

Nitrat tas-sodju

20.15.7

Fertilizzanti m.k.b.

20.15.71

Fertilizzanti li fihom żewġ nutrienti: fosfru u potassju

20.15.72

Diammonium hydrogenorthophosphate (fosfat tad-diammonium)

20.15.73

Fosfat tal-monoammonium

20.15.74

Fertilizzanti li fihom żewġ nutrienti: nitroġenu u fosfru

20.15.75

Fertilizzanti li fihom żewġ nutrienti: fosfru u potassju

20.15.76

Nitrati tal-potassju

20.15.79

Fertilizzanti minerali jew kimiċi li fihom mill-inqas żewġ nutrienti (nitroġenu, fosfat, potassa) m.k.b.

20.15.8

Fertilizzanti mill-annimali jew veġetali m.k.b.

20.15.80

Fertilizzanti mill-annimali jew veġetali m.k.b.

20.15.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-fertilizzanti u l-komposti tan-nitroġenu

20.15.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-fertilizzanti u l-komposti tan-nitroġenu

20.16

Plastik fil-forom primarji

20.16.1

Polimeri ta' etilene, f'forom primarji:

20.16.10

Polimeri ta' etilene, f'forom primarji:

20.16.2

Polimeri tal-istirene, f'forom primarji

20.16.20

Polimeri tal-istirene, f'forom primarji

20.16.3

Polimeri tal-kloru tal-vinil jew olefins aloġenati oħrajn, f'forom primarji

20.16.30

Polimeri tal-kloru tal-vinil jew olefins aloġenati oħrajn, f'forom primarji

20.16.4

Polyacetals, polieteri u raża epossidi oħrajn, f'forom primarji; polikarbonati, raża alkyd, esteri polyallyl u esteri oħrajn, f'forom primarji

20.16.40

Polyacetals, polieteri u raża epossidi oħrajn, f'forom primarji; polikarbonati, raża alkyd, esteri polyallyl u esteri oħrajn, f'forom primarji

20.16.5

Plastik ieħor f'forom primarji; exchangers tal-joni

20.16.51

Polimeri tal-propilena jew ta' olefins oħrajn, f'forom primarji

20.16.52

Polimeri tal-aċetat tal-vinil jew esteri tal-vinil oħrajn u polimeri tal-vinil oħrajn, f'forom primarji

20.16.53

Polimeri akriliċi, f'forom primarji

20.16.54

Poliamidi, fil-forom primarji

20.16.55

Raża tal-urea, reżini thiourea u reżini tal-melamina, f'forom primarji

20.16.56

Raża amino oħra, raża fenolica u tal-polijuretejn, f'forom primarji

20.16.57

Silikoni, f'forom primarji

20.16.59

Plastik ieħor f'forom primarji m.k.b.

20.16.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-plastik f'forom primarji

20.16.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-plastik f'forom primarji

20.17

Lastku sintetiku, f'forom primarji

20.17.1

Lastku sintetiku, f'forom primarji

20.17.10

Lastku sintetiku, f'forom primarji

20.17.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-lastku sintetiku f'forom primarji

20.17.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-lastku sintetiku f'forom primarji

20.2

Pestiċidi u prodotti agrokimiċi oħrajn

20.20

Pestiċidi u prodotti agrokimiċi oħrajn

20.20.1

Pestiċidi u prodotti agrokimiċi oħrajn

20.20.11

Insettiċidi

20.20.12

Erbiċidi

20.20.13

Prodotti kontra r-rimi u regolaturi tal-mod kif jikbru l-pjanti

20.20.14

Disinfettanti

20.20.15

Fungiċidi

20.20.16

Pestiċidi perikolużi

20.20.19

Pestiċidi u prodotti agrokimiċi oħrajn

20.20.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-pestiċidi u prodotti agrokimiċi oħrajn

20.20.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-pestiċidi u prodotti agrokimiċi oħrajn

20.3

Żebgħat, verniċi u kisi simili, linka u gomom għall-istampar

20.30

Żebgħat, verniċi u kisi simili, linka u gomom għall-istampar

20.30.1

Żebgħat u verniċi bbażati fuq il-polimeri

20.30.11

Żebgħat u verniċi bbażati fuq il-polimeri akriliċi jew tal-vinil, f'midjum li fih l-ilma

20.30.12

Żebgħat u verniċi bbażati fuq il-poliesteri, polimeri akriliċi jew tal-vinil, f'midjum li ma fihx l-ilma; soluzzjonijiet

20.30.2

Żebgħat u verniċi oħrajn u prodotti relatati; kuluri u linka tal-istampar għall-artisti

20.30.21

Pigmenti ppreparati, opacifiers u kuluri, żmaltijiet u glejżijiet li jistgħu jsiru ħġieġ, engobes (tafal maħlul), lostri likwidi u simili; taħlitiet ta' ramel u metall għall-ħġieġ (frit)

20.30.22

Żebgħat u verniċi oħrajn; sustanzi li jnixxfu ppreparati

20.30.23

Kuluri għall-artisti, studenti jew pitturi tal-kartelluni, sfumaturi, kuluri tad-divertiment u simili

20.30.24

Inka għall-istampar

20.30.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taż-żebgħat, verniċi i kisi simili, linka u gomom għall-istampar

20.30.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taż-żebgħat, verniċi u kisi simili, linka u gomom għall-istampar

20.4

Sapun u deterġenti, preparazzjonijiet tat-tindif u l-ippolixjar, fwejjaħ u preparazzjonijiet tat-twaletta

20.41

Sapun u deterġenti, preparazzjonijiet tat-tindif u l-ippolixjar

20.41.1

Gliċerina

20.41.10

Gliċerina

20.41.2

Aġenti organiċi attivi fil-wiċċ tal-ilma, barra mis-sapun

20.41.20

Aġenti organiċi attivi fil-wiċċ tal-ilma, barra mis-sapun

20.41.3

Sapun, preparazzjonijiet għall-ħasil u t-tindif

20.41.31

Sapun u prodotti organiċi attivi fil-wiċċ tal-ilma u preparazzjonjiet sabiex jintużaw bħala sapun; karti (wadding), feltru u materjali mhux minsuga mimlijin, miksijin jew mgħottija bis-sapun jew id-deterġent

20.41.32

Deterġenti u preparazzjonijiet għall-ħasil

20.41.4

Preparazzjonijiet u xamgħat fragranti

20.41.41

Preparazzjonijiet għat-tifwiħ jew għad-deodorizzazzjoni tal-kmamar

20.41.42

Xamgħat artifiċjali u xamgħat ippreparati

20.41.43

Materjal għall-ippolixjar u kremi għaż-żraben, għamara, art, pjanċi tal-vetturi, ħġieġ u metall

20.41.44

Dlik u trab tal-għorik u preparazzjonijiet tal-għorik oħrajn

20.41.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tas-sapun u d-deterġenti, preparazzjonijiet għat-tindif u l-ippolixjar

20.41.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tas-sapun u d-deterġenti, preparazzjonijiet għat-tindif u l-ippolixjar

20.42

Fwejjaħ u preparazzjonijiet għat-twaletta

20.42.1

Fwejjaħ u preparazzjonijiet għat-twaletta

20.42.11

Fwejjaħ u ilmijiet imfewħa

20.42.12

Preparazzjonijiet għall-irtokk tax-xuftejn u l-għajnejn

20.42.13

Preparazzjonijiet tal-kura tal-idejn u tas-saqajn

20.42.14

Terra għal użu kożmetiku jew tat-twaletta

20.42.15

Preparazzjonijiet tas-sbuħija, irtokk jew kura tal-ġilda (inklużi preparazzjonijiet tas-sun tan) m.k.b.

20.42.16

Xampus, sprej tax-xagħar, preparazzjonijiet għall-iddrittar jew ippermjar permanenti

20.42.17

Lozjonijiet u preparazzjonijiet oħrajn għall-użu fuq ix-xagħar m.k.b.

20.42.18

Preparazzjonijiet għall-iġjene orali jew tas-snien (inklużi pasti u trabijiet għat-twaħħil tad-dentaturi) dental floss

20.42.19

Preparazzjonijiet għat-tqaxxir tal-leħja; deodoranti u antiperspiranti; deodoranti u antiperspiranti; preparazzjonijiet għall-banju, preparazzjonijiet ta' fwieħa, kożmetiċi jew tat-twaletta oħrajn m.i.p.i.

20.42.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-fwejjaħ u preparazzjonijiet tat-twaletta

20.42.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-fwejjaħ u preparazzjonijiet tat-twaletta

20.5

Prodotti kimiċi oħrajn

20.51

Splussivi

20.51.1

Esplużivi ppreparati; niċeċ tas-sigurtà; kapps tal-perkussjoni jew id-detonazzjoni; niċeċ tat-tqabbid; detonaturi bl-elettriku; logħob tan-nar

20.51.11

Trabijiet li jisparaw (propellant) u splużivi ppreparati

20.51.12

Niċeċ tas-sigurtà; niċeċ tad-detonazzjoni; kapps; niċeċ tat-tqabbid; detonaturi bl-elettriku

20.51.13

Logħob tan-nar

20.51.14

Murtali tas-sinjali, rokits tax-xita, sinjali taċ-ċpar u oġġetti oħrajn pirotekniċi, barra mill-logħob tan-nar

20.51.2

Sulfarini

20.51.20

Sulfarini

20.51.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-esplużivi

20.51.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-esplużivi

20.52

Kolol

20.52.1

Kolol

20.52.10

Kolol

20.52.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-kolol

20.52.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-kolol

20.53

Żjut essenzjali

20.53.1

Żjut essenzjali

20.53.10

Żjut essenzjali

20.53.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taż-żjut essenzjali

20.53.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taż-żjut essenzjali

20.59

Prodotti ta' kimiċi oħrajn m.k.b.

20.59.1

Pjanċi u pellikoli għall-fotografija; pellikoli għal ritratti instant, pellikoli għal ritratti instant, preparazzjonijiet kimiċi u prodotti mhux imħallta għall-użu fil-fotografija

20.59.11

Pjanċi u pellikoli għall-fotografija. pellikoli għal ritratti instant, sensitizzati, mhux esposti; karta fotografika

20.59.12

Emulsjonijiet għas-sensitizzazzjoni fil-fotografija; preparazzjonijiet kimiċi għall-użu fil-fotografija m.k.b.

20.59.2

Xaħmijiet u żjut mill-annimali jew il-ħaxix modifikati kimikament; taħlitiet mhux tajbin għall-ikel ta' xaħmijiet jew żjut mill-annimali jew il-ħaxix

20.59.20

Xaħmijiet u żjut mill-annimali jew il-ħaxix modifikati kimikament; taħlitiet mhux tajbin għall-ikel ta' xaħmijiet jew żjut mill-annimali jew il-ħaxix

20.59.3

Linka għall-kitba jew it-tpinġija u linkat oħrajn barra mil-linka għall-istampar

20.59.30

Linka għall-kitba jew it-tpinġija u linkat oħrajn barra mil-linka għall-istampar

20.59.4

Preparazzjoniet għal-lubrikazzjoni; addittivi; preparazzjonijiet anti-konġelanti

20.59.41

Preparazzjonijiet għal-lubrikazzjoni

20.59.42

Preparazzjonijiet ta' kontra l-ippinkjar; addittivi għal żjut minerali u prodotti simili

20.59.43

Fluwidi tal-brejkijiet idrawliċi; Fluwidi tal-brejkijiet idrawliċi;

20.59.5

Prodotti kimiċi diversi

20.59.51

Peptoni, sustanzi proteini oħrajn u d-derivattivi tagħhom, m.k.b.; trab tal-ġlud

20.59.52

Pasti tal-immudellar, xama' dentali u preparazzjonijiet għall-użu fid-dentistrija b'bażi tal-ġibs; preparazzjonijiet u kargi għall-fire extinguishers; midja ippreparata għall-kultura tal-mikroorganiżmi; reaġenti komposti tad-dijanjosi jew il-laboratorju m.k.b.

20.59.53

Elementi kimiċi f'forma ta' diski u komposti ttrattati għall-użu fl-elettronika

20.59.54

Karbonju attivat

20.59.55

Aġenti tat-tlestija, materjali li jġorru ż-żebgħa sabiex iħaffu ż-żebgħa jew l-iffissar taż-żebgħa u prodotti simili

20.59.56

Preparazzjonijiet għat-tindif bl-aċidu; fluxes; aċċeleraturi tal-lastku ppreparati; plastiċizzaturi u stabbilizzaturi komposti għal-lastku jew il-plastik; preparazzjonijiet katalitiċi m.k.b.; alkylbenzenes imħallat u alkylnaphtalelenes imħallat m.k.b.

20.59.57

Binders ippreparati għall-forom jew għall-qalba tal-fonderija prodotti kimiċi

20.59.58

Bijodiżil

20.59.59

Prodotti kimiċi mixellanji oħrajn m.k.b.

20.59.6

Ġelatini u derivattivi mill-ġelatina, inklużi l-albumini tal-ħalib

20.59.60

Ġelatini u derivattivi mill-ġelatina, inklużi l-albumini tal-ħalib

20.59.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti kimiċi oħrajn m.k.b.

20.59.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti kimiċi oħrajn m.k.b.

20.6

Fibri magħmula mill-bniedem

20.60

Fibri magħmula mill-bniedem

20.60.1

Fibri sintetiċi

20.60.11

Fibri fini u stoppa, mhux imqardxa jew mimxuta

20.60.12

Ħjut mibrumin bil-filamenti high tenacity tal-poliamide jew il-poliester

20.60.13

Ħjut mibrumin bil-filamenti sintetiċi oħrajn, singoli

20.60.14

Monifilamenti sintetiċi; strixxi u simili, ta' materjali tessuti sintetiċi

20.60.2

Fibri artifiċjali

20.60.21

Fibri fini u stoppa artifiċjali, mhux imqardxa jew mimxuta

20.60.22

Ħjut mibrumin b'filamenti high tenacity viskużi

20.60.23

Ħjut mibrumin bil-filamenti artifiċjali oħrajn, singoli

20.60.24

Monifilamenti artifiċjali; strixxi u materjali tessuti artifiċjali simili

20.60.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-fibri magħmula mill-bniedem

20.60.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-fibri magħmula mill-bniedem

21

Prodotti bażiċi farmaċewtiċi u preparazzjonijiet farmaċewtiċi

21.1

Prodotti bażiċi farmaċewtiċi

21.10

Prodotti bażiċi farmaċewtiċi

21.10.1

Aċtu saliċiliku, aċtu O-aċetisaliċiliku, il-melħat u l-esteri tagħhom

21.10.10

Aċtu saliċiliku, aċtu O-aċetisaliċiliku, il-melħat u l-esteri tagħhom

21.10.2

Lisin, aċtu ġlutamiku u l-melħat tagħhom; melħat u iidrossidi tal-ammonju quaternary; fosfoaminolipidi; amidi u d-derivattivi u l-melħat tagħhom

21.10.20

Lisin, aċidu ġlutamiku u l-melħat tagħhom; melħat u idrossidi tal-ammonju quaternary; fosfoaminolipidi; amidi u d-derivattivi u l-melħat tagħhom

21.10.3

Lactones m.k.b., komposti eteroċikliċi b'eteroatomu(i) biss, li jkun fihom ċirku unfused tal-pyrazole, ċirku tal-piramidina, ċirku tal-piperazine, ċirku unfused tat-triazine jew sistema taċ-ċrieki tal-phenothiazine mhux fused aktar; hydantoin u d-derivattivi tiegħu; sulfonamidi

21.10.31

Lactones m.k.b., komposti eteroċikliċi b'eteroatomu(i) biss, li jkun fihom ċirku unfused tal-pyrazole, ċirku tal-piramidina, ċirku tal-piperazine, ċirku unfused tat-triazine jew sistema taċ-ċrieki tal-phenothiazine mhux fused aktar; hydantoin u d-derivattivi tiegħu

21.10.32

Sulfonamidi

21.10.4

Zokkrat, kimikament puri, m.k.b.; eteri u esteri taz-zokkor u l-melħat tagħhom m.i.p.i.

21.10.40

Zokkrat, kimikament puri, m.k.b.; eteri u esteri taz-zokkor u l-melħat tagħhom m.i.p.i.

21.10.5

Provitamini, vitamini u ormoni; glikosidi u alkalojdi veġetali u d-derivattivi tagħhom; antibijotiċi

21.10.51

Provitamini, vitamini u d-derivattivi tagħhom

21.10.52

Ormoni, derivattivi tagħhom; sterojdi oħrajn, użati primarjament bħala ormoni

21.10.53

Glikosidi, alkalojdi veġetali, il-melħat, eteri u esteri tagħhom u derivattivi oħrajn

21.10.54

Antibijotiċi

21.10.6

Glandoli u organi oħrajn; estratti minnhom u sustanzi oħrajn umani jew mill-annimali m.k.b.

21.10.60

Glandoli u organi oħrajn; estratti minnhom u sustanzi oħrajn umani jew mill-annimali m.k.b.

21.10.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi bażiċi

21.10.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi bażiċi

21.2

Preparazzjonijiet farmaċewtiċi

21.20

Preparazzjonijiet farmaċewtiċi

21.20.1

Medikamenti

21.20.11

Medikamenti li fihom il-peniċillina jew antibijotiċi oħrajn

21.20.12

Medikamenti li fihom l-ormoni iżda mhux l-antibijotiċi

21.20.13

Medikamenti li fihom l-alkalojidi jew id-derivattivi tagħhom iżda mhux l-ormoni jew l-antibijotiċi

21.20.2

Preparazzjonijiet farmaċewtiċi oħrajn

21.20.21

Antisera u vaċċini

21.20.22

Preparazzjonijiet kontraċettivi kimiċi bbażati fuq ormoni jew spermiċidi

21.20.23

Reaġenti għad-dijanjosi u preparazzjonijiet farmaċewtiċi oħrajn

21.20.24

Garżi adeżivi, watar u materjali simili; kaxxi tal-ewwel għajnuna

21.20.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' preparazzjonijiet farmaċewtiċi

21.20.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' preparazzjonijiet farmaċewtiċi

22

Prodotti tal-gomma u tal-plastik

22.1

Prodotti tal-lastku

22.11

Tajers u tubi tal-lastku; riġenerazzjoni u rikostruzzjoni ta' tajers tal-lasktu

22.11.1

Tajers u tubi tal-lastku ġodda

22.11.11

Tajers pnewmatiċi ġodda, tal-lastku, ta' tipi użati fil-karrozzi

22.11.12

Tajers pnewmatiċi ġodda, tal-lastku, ta' tip użat fil-muturi jew il-biċikletti

22.11.13

Tajers pnewmatiċi ġodda, tal-lastku, ta' tipi użati fil-karrozzi tal-linja, lorris jew ajruplani

22.11.14

Tajers użati fl-agrikoltura; tajers pnewmatiċi ġodda oħrajn, tal-lastku

22.11.15

Tubi ta' ġewwa, tajers solidi jew kuxxin; treads u flaps tat-tajers li jistgħu jinbidlu, tal-lastku:

22.11.16

Strixxi mħattbin biex jagħmlu mill-ġdid il-wiċċ imfellel tat-tajers tal-lastku

22.11.2

Tajers pnewmatiċi retreaded, tal-lastku

22.11.20

Tajers pnewmatiċi retreaded, tal-lastku

22.11.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tajers u tubi tal-lastku; riġenerazzjoni u rikostruzzjoni ta' tajers tal-lasktu

22.11.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tajers u tubi tal-lastku; riġenerazzjoni u rikostruzzjoni ta' tajers tal-lasktu

22.19

Prodotti tal-lastku oħrajn

22.19.1

Lastku rkuprat f'forom bażiċi jew pjanċi, folji jew strixxi

22.19.10

Lastku rkuprat f'forom bażiċi jew pjanċi, folji jew strixxi

22.19.2

Lastku mhux galvanizzat u oġġeti magħmula minnu; lastku vulkanizzat, li mhux lastku iebes, f'forma ta' ħjut, spag, plakki, folji, strixxi, vireg u forom bil-profil

22.19.20

Lastku mhux galvanizzat u oġġeti magħmula minnu; lastku vulkanizzat, li mhux lastku iebes, f'forma ta' ħjut, spag, plakki, folji, strixxi, vireg u forom bil-profil

22.19.3

Tubi, pajpijiet u manki, tal-lastku vulkanizzat li mhux lastku iebes

22.19.30

Tubi, pajpijiet u manki, tal-lastku vulkanizzat li mhux lastku iebes

22.19.4

Ċineg jew tagħmir ċineg ta' trasportatur (conveyor) jew ta' trasmissjoni, ta' gomma vulkanizzata

22.19.40

Ċineg jew tagħmir ċineg ta' trasportatur (conveyor) jew ta' trasmissjoni, ta' gomma vulkanizzata

22.19.5

Materjali tat-tessuti ttrattati bil-lastku, barra mill-materjal tat-tajers

22.19.50

Materjali tat-tessuti ttrattati bil-lastku, barra mill-materjal tat-tajers

22.19.6

Oġġetti tal-ilbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, tal-lastku vulkanizzat li mhux lastku iebes

22.19.60

Oġġetti tal-ilbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, tal-lastku vulkanizzat li mhux lastku iebes

22.19.7

Oġġetti tal-lastku vuklanizzat m.k.b.; lastiku iebes; oġġetti ta' gomma iebsa

22.19.71

Oġġetti tal-iġjene jew farmaċewtiċi (inklużi l-gażażi), tal-lastku vulkanizzat li mhux lastku iebes

22.19.72

Kisi tal-art u twapet, tal-lastku vulkanizzat li mhux lastku iebes

22.19.73

Oġġetti oħrajn tal-lastku vulkanizzat m.k.b.; lastku iebes fil-forom kollha u oġġertti magħmula minnu; kisi tal-art u twapet tal-lastku vulkanizzat ċellulari

22.19.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-lastku oħrajn

22.19.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti tal-lastku oħrajn

22.2

Prodotti tal-plastik

22.21

Plakki, folji, tubi u profili tal-plastik

22.21.1

Vireg, stikki u forom bil-profil minn monofilament ta' > 1 mm, tal-plastik

22.21.10

Vireg, stikki u forom bil-profil minn monofilament ta' > 1 mm, tal-plastik

22.21.2

Tubi, pajpijiet u manki u t-tagħmir tagħhom, tal-plastik

22.21.21

Watar artifiċjali, mill-proteini mwebbsa jew minn materjali biċ-ċelluloża; tubi, pajpijiet u manki, riġidi, tal-plastik

22.21.29

Tubi, pajpijiet u manki u t-tagħmir tagħhom, tal-plastik

22.21.3

Plakki, folji, riti, fojl u strixxi, tal-plastik, mhux mirfuda jew kombinati b'mod simili ma' materjali oħrajn

22.21.30

Plakki, folji, riti, fojl u strixxi, tal-plastik, mhux mirfuda jew kombinati b'mod simili ma' materjali oħrajn

22.21.4

Pjanċi, folji, film u strixxa oħrajn, tal-plastiks

22.21.41

Plakki, folji, riti, fojl u strixxi oħrajn, tal-plastik, ċellulari

22.21.42

Plakki, folji, riti, fojl u strixxi oħrajn, tal-plastik, mhux ċellulari

22.21.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' plakkii, folji, tubi u profili tal-plastik

22.21.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' plakkii, folji, tubi u profili tal-plastik

22.22

Oġġetti tal-imballaġġ tal-plastik

22.22.1

Oġġetti tal-imballaġġ tal-plastik

22.22.11

Xkejjer u boroż (inklużi cones) tal-polimeri tal-etilene

22.22.12

Xkejjer u boroż (inklużi cones) ta' plastik ieħor li mhux polimeri tal-etilene

22.22.13

Kaxxi tal-merkanzija, kaxxi, crates u oġġetti simili, tal-plastik

22.22.14

Damiġġjani, fliexken, fliexken bl-għonq dejjaq (flasks) u oġġetti simili, tal-plastik

22.22.19

Oġġetti tal-imballaġġ tal-plastik oħrajn

22.22.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-imballaġġ tal-plastik

22.22.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-imballaġġ tal-plastik

22.23

Oġġetti tal-bennejja tal-plastik

22.23.1

Oġġetti tal-bennejja tal-plastik; linolju u kisi iebes, mhux tal-plastik, tal-wiċċ tal-art

22.23.11

Kisi tal-art, tal-ħajt jew tas-saqaf tal-plastik, f'rombli jew forma ta' madum

22.23.12

Banjijiet, mejjilli, tojlits u l-għata tagħhom, tankijiet tal-flaxing u oġġetti sanitarji simili, tal-plastik

22.23.13

Ġiebji, tankijiet, bittiji u kontenituri simili, kapaċità > 300 l, tal-plastik

22.23.14

Bibien, twieqi u t-tilari tagħhom u għetiebi għall-bibien; persjani, ilqugħ għad-dawl u ħwejjeġ li jixxiebhu u l-partijiet tagħhom, tal-plastik

22.23.15

Linolju u kisjiet tal-art iebsin li mhux tal-plastik, jiġifieri kisjiet tal-art reżistenti, bħall-vinil, linolju, eċċ.

22.23.19

Oġġetti tal-bennejja tal-plastik m.k.b.

22.23.2

Bini prefabbrikat tal-plastik

22.23.20

Bini prefabbrikat tal-plastik

22.23.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-bennej tal-plastik

22.23.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-bennej tal-plastik

22.29

Prodotti tal-plastik oħrajn

22.29.1

Ħwejjeg u aċċessorji tal-ilbies (inklużi l-ingwanti), tal-plastik

22.29.10

Ħwejjeg u aċċessorji tal-ilbies (inklużi l-ingwanti), tal-plastik

22.29.2

ProdottI tal-plastik oħrajn m.k.b.

22.29.21

Plakki, folji, riti, fojl, tejps, strixxi u forom ċatti oħrajn tal-plastik li jeħlu weħidhom f'rombli b'wisa' ta' ≤ 20 cm

22.29.22

Plakki, folji, riti, fojl, tejps u strixxi oħrajn li jeħlu waħedhom u forom ċatti oħrajn tal-plastik

22.29.23

Oġġetti tal-mejda, oġġetti tal-kċina, oġġetti oħrajn tad-dar u oġġetti tat-twaletta, tal-plastik

22.29.24

Partijiet m.k.b. tal-lampi u tagħmir tad-dawl, plakki tal-isem illuminati u simili, tal-plastik

22.29.25

Provvisti għall-uffiċċju jew l-iskola, tal-plastik

22.29.26

Tagħmir tal-għamara, pjanċi tal-karrozzi jew simili, tal-plastik; statwetti u oġġetti oħrajn ornamemtali, tal-plastik

22.29.29

Oġġetti oħrajn tal-plastik

22.29.9

Servizzi għall-manifattura ta' prodotti oħrajn tal-plastik; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti oħrajn tal-plastik

22.29.91

Servizzi għall-manifattura ta' prodoti tal-plastik oħrajn

22.29.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti oħrajn tal-plastik

23

Prodotti oћra minerali li m'humiex metallici

23.1

Ħġieġ u prodotti tal-ħġieġ

23.11

Ħġieġ ċatt

23.11.1

Ħġieġ ċatt

23.11.11

Ħġieġ fondut, irrumblat, miġbud jew minfuħ, forma ta' folji, iżda mhux maħdum b'xi mod ieħor

23.11.12

Ħġieg magħmul bil-metodu float u ħġieġ immulat fil-wiċċ jew ippolixjat, forma ta' folji, izda mhux maħdum b'xi mod ieħor

23.11.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħġieġ ċatt

23.11.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħġieġ ċatt

23.12

Ħġieġ ċatt iffurmat u pproċessat

23.12.1

Ħġieġ ċatt iffurmat u pproċessat

23.12.11

Folji tal-ħġieġ, iffurmati, bix-xfarijiet maħduma, imnaqqxa, imtaqqba, bl-iżmalt jew maħduma b'xi mod ieħor, iżda mhux bil-gwarniċ jew immuntati

23.12.12

Ħġieġ tas-sigurtà

23.12.13

Merja tal-ħġieġ; unitajiet tal-iżolament tal-ħġieġ b'diversi saffi

23.12.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħġieġ iffurmat u ipproċessat

23.12.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħġieġ iffurmat u ipproċessat

23.13

Ħġieġ vojt

23.13.1

Ħġieġ vojt

23.13.11

Fliexken, vażetti, kunjetti u kontenituri oħrajn, barra mill-ampolli; tappijiet, għotjin u għeluq ieħor, tal-ħġieġ

23.13.12

Tazzi tax-xorb li mhumiex tal-ħġieġ-ċeramika

23.13.13

Oġġetti tal-ħġieġ ta' tip użat fuq il-mejda jew fil-kċina, fit-twaletta, l-uffiċċju, tiżjin intern, eċċ

23.13.14

Ġewwieni tal-ħġieġ tal-vażetti tal-vakwu (termos)

23.13.9

Servizzi tat-tlestija tal-ħġieġ ċatt; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħġieġ ċatt

23.13.91

Servizzi tat-tlestija tat-tazzi tax-xorb u oġġetti tal-ħġieġ oħrajn ta' tip użat fuq il-mejda jew fil-kċina

23.13.92

Servizzi tat-tlestija tal-kontenituri tal-ħġieġ

23.13.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħġieġ vojt

23.14

Fibri tal-ħġieġ

23.14.1

Fibri tal-ħġieġ

23.14.11

Ħjut, rovings, ħjut mibrumin u ħjut imqatta, tal-fibri tal-ħġieġ

23.14.12

Drapp irqieq (voile), xbieki, saqqijiet, pannelli u oġġetti oħrajn tal-fibri tal-ħġieġ, minbarra tessuti minsuġa

23.14.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħġieġ ċatt

23.14.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħġieġ ċatt

23.19

Ħġieġ ieħor ipproċessat, inkluż ħġieġ għal użu tekniku

23.19.1

Ħġieġ ieħor, lest parzjalment

23.19.11

Ħġieġ bil-kwantità, bħala boċċi (barra mil-mikrosferi), vireg jew tubi, mhux maħduma

23.19.12

Ċangaturi, brikks, madum u oġġetti ta' ħġieġ ippressat jew iffurmat; dwal biċ-ċomb jew bħalhom; ħġieġ multiċellulari jew foam bħala blokki, plakki u forom simili

23.19.2

Ħġieġ għal skopijiet tekniċi u ħġieġ ieħor

23.19.21

Kisjiet ta' barra tal-ħġieġ, miftuħin, u partijiet tal-ħġieġ għalihom, għal-lampi tal-elettriku, tubi tal-cathode ray u simili

23.19.22

Ħġieġ għall-arloġġi, arloġġi tal-idejn jew nuċċalijiet, mhux maħdum b'mod ottiku; sferi vojta u segmenti minnhom għall-manifattura ta' tali ħġieġ

23.19.23

Oġġetti tal-ħġieġ għal-laboratorju jew għal użu iġjeniku jew farmaċewtiku; ampolli tal-ħġieġ

23.19.24

Partijiet tal-ħġieġ għal-lampi u tagħmir tad-dawl, kartelluni, plakki tal-isem u simili illuminati

23.19.25

Iżolaturi elettriċi tal-ħġieġ

23.19.26

Oġġetti tal-ħġieġ m.k.b.

23.19.9

Servizzi tat-tlestija tal-ħġieġ ieħor, inkluż ħġieġ għal skopijiet tekniċi; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' ħġieġ ieħor ipproċessat, inkluż ħġieġ għal skopijiet tekniċi

23.19.91

Servizzi ta' tlestija għal ħġieġ ieħor, inkluż ħġieġ għal skopijiet tekniċi

23.19.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħġieġ ieħor ipproċessat, inkluż ħġieġ għal skopijiet tekniċi

23.2

Prodotti refrattarji

23.20

Prodotti refrattarji

23.20.1

Prodotti refrattarji

23.20.11

Brikks, blokki, madum u oġġetti oħrajn taċ-ċeramika magħmula minn trab jew materjal li fih fossili tas-silika

23.20.12

Brikks, blokki, u madum refrattarji u oġġetti refrattarji simili taċ-ċeramika għall-kostruzzjoni, li mhux magħmula minn trab jew materjal li fih fossili tas-silika

23.20.13

Simenti, tikħil, konkrit u komposti simili refrattarji m.k.b.

23.20.14

Prodotti refrattorji mhux moħmija u oġġetti refrattarji taċ-ċeramika oħrajn

23.20.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti refrattorji

23.20.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti refrattorji

23.3

Materjali tat-tafal għall-kostruzzjoni

23.31

Madum u ċangaturi taċ-ċeramika

23.31.1

Madum u ċangaturi taċ-ċeramika

23.31.10

Madum u ċangaturi taċ-ċeramika

23.31.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-madum u ċ-ċangaturi taċ-ċeramika

23.31.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-madum u ċ-ċangaturi taċ-ċeramika

23.32

Brikks, madum u prodotti tal-kostruzzjoni, tat-tafal moħmi

23.32.1

Brikks, madum u prodotti tal-kostruzzjoni, tat-tafal moħmi

23.32.11

Brikks taċ-ċeramika għall-kostruzzjoni, blokki tal-art, madum tal-appoġġ jew il-mili mhux refrattarji u simili

23.32.12

Madum tas-soqfa, ċmieni ta' fuq il-bejt, tmiem taċ-ċmieni, tiżjin arkitettoniku u oġġetti taċ-ċeramika għall-kostruzzjoni oħrajn

23.32.13

Pajpijiet, kondjuwits, mwieżeb u tagħmir tal-pajpijiet taċ-ċeramika

23.32.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' brikks, madum u prodotti għall-kostruzzjoni, mit-tafal moħmi

23.32.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' brikks, madum u prodotti għall-kostruzzjoni, mit-tafal moħmi

23.4

Prodotti oħrajn tal-porċellana u ċ-ċeramika

23.41

Oġġetti tad-dar u ornamentali taċ-ċeramika

23.41.1

Oġġetti tad-dar u ornamentali taċ-ċeramika

23.41.11

Oġġetti tal-mejda, oġġetti tal-kċina, oġġetti oħrajn tad-dar u oġġetti tat-twaletta, tal-porċellana jew tal-kina

23.41.12

Oġġetti tal-mejda, oġġetti tal-kċina, oġġetti oħrajn tad-dar u oġġetti tat-twaletta, li mhux tal-porċellana jew tal-kina

23.41.13

Statwetti u oġġetti ornamentali oħrajn, taċ-ċeramika

23.41.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti tad-dar u ornamentali taċ-ċeramika

23.41.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti tad-dar u ornamentali taċ-ċeramika

23.42

Tagħmir sanitarju taċ-ċeramika

23.42.1

Tagħmir sanitarju taċ-ċeramika

23.42.10

Tagħmir sanitarju taċ-ċeramika

23.42.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir sanitarju taċ-ċeramika

23.42.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir sanitarju taċ-ċeramika

23.43

Iżolaturi u tagħmir għall-iżolament taċ-ċeramika

23.43.1

Iżolaturi elettriċi taċ-ċeramika; tagħmir tal-iżolament, għall-magni, apparat jew tagħmir tal-elettriku, taċ-ċeramika

23.43.10

Iżolaturi elettriċi taċ-ċeramika; tagħmir tal-iżolament, għall-magni, apparat jew tagħmir tal-elettriku, taċ-ċeramika

23.43.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' iżolaturi u tagħmir tal-iżolament taċ-ċeramika

23.43.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' iżolaturi u tagħmir tal-iżolament taċ-ċeramika

23.44

Prodotti oħrajn taċ-ċeramika għal skopijiet tekniċi

23.44.1

Prodotti oħrajn taċ-ċeramika għal skopijiet tekniċi

23.44.11

Oġġetti taċ-ċeramika għal-laboratorju u skopijiet kimiċi jew tekniċi, tal-porċellana jew tal-kina

23.44.12

Oġġetti taċ-ċeramika għall-laboratorju u skopijiet kimiċi jew tekniċi, li mhux tal-porċellana jew tal-kina

23.44.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti taċ-ċeramika oħrajn

23.44.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti taċ-ċeramika oħrajn

23.49

Prodotti taċ-ċeramika oħrajn

23.49.1

Prodotti taċ-ċeramika oħrajn

23.49.11

Oġġetti taċ-ċeramika għall-użu fl-agrikoltura u għall-ġarr jew l-imballaġġ tal-oġġetti

23.49.12

Oġġetti mhux strutturali taċ-ċeramika oħrajn m.k.b.

23.49.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti oħrajn taċ-ċeramika

23.49.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti oħrajn taċ-ċeramika

23.5

Siment, ġir u ġibs

23.51

Siment

23.51.1

Siment

23.51.11

Gagazza tas-siment

23.51.12

Siment ta' Portland, siment bl-allumina, siment slag u simenti idrawliċi simili

23.51.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tas-siment

23.51.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tas-siment

23.52

Ġir u ġibs

23.52.1

Ġir verġni, ġir mitfi u ġir idrawliku

23.52.10

Ġir verġni, ġir mitfi u ġir idrawliku

23.52.2

Ġibs

23.52.20

Ġibs

23.52.3

Ġir tad-dolomit u dolomit agglomerat

23.52.30

Ġir tad-dolomit u dolomit agglomerat

23.52.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ġir u l-ġibs

23.52.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ġir u l-ġibs

23.6

Oġġetti tal-konkrit, siment u ġibs

23.61

Prodotti tal-konkrit għall-kostruzzjoni

23.61.1

Prodotti tal-konkrit għall-kostruzzjoni

23.61.11

Madum, ċangaturi, brikks u oġġetti simili, tas-siment, tal-konkrit jew minn ġebla artifiċjali

23.61.12

Komponenti strutturali prefabbrikati għall-bini jew l-inġinerija ċivili, tas-siment, tal-konkrit jew ġebla artifiċjali

23.61.2

Bini tal-konkrit prefabbrikat

23.61.20

Bini tal-konkrit prefabbrikat

23.61.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-konkrit għall-kostruzzjoni

23.61.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-konkrit għall-kostruzzjoni

23.62

Prodotti tal-ġibs għall-kostruzzjoni

23.62.1

Prodotti tal-ġibs għall-kostruzzjoni

23.62.10

Prodotti tal-ġibs għall-kostruzzjoni

23.62.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-ġibs għall-kostruzzjoni

23.62.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-ġibs għall-kostruzzjoni

23.63

Konkrit imħallat lest

23.63.1

Konkrit imħallat lest

23.63.10

Konkrit imħallat lest

23.63.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' konkrit imħallat bil-lest

23.63.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' konkrit imħallat bil-lest

23.64

Tikħil

23.64.1

Tikħil

23.64.10

Tikħil

23.64.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tat-tikħil

23.64.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tat-tikħil

23.65

Siment bil-fibri

23.65.1

Oġġetti magħmula mis-siment bil-fibri

23.65.11

Pannelli, blokki u oġġetti simili magħmula minn fibri veġetali, tiben jew skart tal-injam, agglomerati permezz ta' sustanzi li jgħaqqdu minerali

23.65.12

Oġġetti tas-siment bl-asbestos, siment bil-fibri taċ-ċelluloża u simili

23.65.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti tas-siment bil-fibri

23.65.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti tas-siment bil-fibri

23.69

Oġġetti oħrajn tal-konkrit, ġibs u siment

23.69.1

Oġġetti oħrajn tal-konkrit, ġibs u siment

23.69.11

Oġġetti oħrajn tal-ġibs jew komposti bbażati fuq il-ġibs

23.69.19

Oġġetti tas-siment, il-konkrit jew ġebla artifiċjali m.k.b.

23.69.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti tal-konkrit, ġibs u siment

23.69.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' oġġetti tal-konkrit, ġibs u siment

23.7

Ġebel maqtugħ, iffurmat u rfinut

23.70

Ġebel maqtugħ, iffurmat u rfinut

23.70.1

Ġebel maqtugħ, iffurmat u rfinut

23.70.11

Irħam, travertin, alabastru, maħduma, u oġġetti magħmula minnhom (minbarra setts, ġebel għat-tarf tal-bankina, ċangaturi, madum, kubi u oġġetti simili); frak ikkulurit b'mod artifiċjali, ċipps u trab tal-madum, travertin u alabastru

23.70.12

Ġebel ieħor maħdum, ornamentali jew għall-bini, u oġġetti magħmula minnu; frak u trab ieħor ta' ġebel naturali ikkulurit b'mod artifiċjali; oġġetti magħmula mil-lavanja agglomerata

23.70.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' ġebel maqtugh, iffurma u rfinut

23.70.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' ġebel maqtugh, iffurma u rfinut

23.9

Prodotti oћra minerali li m'humiex metallici

23.91

Prodotti li joborxu

23.91.1

Prodotti li joborxu

23.91.11

Ħaġar tal-mitħna, ħaġar tal-mola, moli u simili, mingħajr oqsfa, għax-xogħol tal-ġebel, u partijiet minnhom, magħmula minn ġebel naturali, minn materjali li joborxu naturali jew artifiċjali agglomerati jew miċ-ċeramika

23.91.12

Trab jew frak li joborxu, fuq bażi ta' materjal tessut, karta jew kartun

23.91.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti ta' prodotti li joborxu

23.91.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-prodotti ta' prodotti li joborxu

23.99

Prodotti minerali oħrajn li m'hux tal-metall m.k.b.

23.99.1

Prodotti minerali oħrajn li m'hux tal-metall m.k.b.

23.99.11

Fibri tal-asbestos maħduma; taħlitiet b'bażi tal-asbestos u karbonat tal-manjesju; oġġetti magħmula minn tali taħlitiet, jew mill-asbestos; materjal ta' frizzjoni għal brejkijiet, klaċċijiet u simili, mhux immuntati

23.99.12

Oġġetti tal-asfalt jew materjal simili

23.99.13

Taħlitiet tal-bitum ibbażati fuq materjali ta' ġebel naturali jew artifiċjali u l-bitum, asfalt naturali jew sustanzi relatati bħala s-sustanza li tgħaqqad

23.99.14

Grafita artifiċjali; grafita kollojde jew semi kollojde; preparazzjonijiet ibbażati fuq il-grafita jew karbonju ieħor f'forma ta' oġġetti semi-manifatturati

23.99.15

Kurundun artifiċjali

23.99.19

Prodotti minerali li m'hux tal-metall m.k.b.

23.99.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti minerali mhux tal-metall oħrajn m.k.b.

23.99.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti minerali mhux tal-metall oħrajn m.k.b.

24

Metalli bażiċi

24.1

Ħadid u azzar bażiċi u ligi li fihom il-ħadid

24.10

Ħadid u azzar bażiċi u ligi li fihom il-ħadid

24.10.1

Prodotti primarji tal-ħadid u l-azzar

24.10.11

Ħadid mhux maħdum u spiegeleisen, f'forma ta' ingotti, blokki jew forom primarji oħrajn

24.10.12

Ligi li fihom il-ħadid

24.10.13

Prodotti tal-ħadid miksuba bir-riduzzjoni diretta tal-minerali tal-ħadid jew prodotti oħrajn forma ta' sponża li fihom il-ħadid, f'forma ta' ċapep, pellets jew forom simili; fejn il-ħadid ikollu purezza minima, bħala piż, ta' 99,94 %, ċapep, pellets jew forom simili

24.10.14

Frak u trab, ta' ħadid mhux maħdum u spiegeleisen, jew azzar

24.10.2

Azzar grezz

24.10.21

Azzar li mhux liga, f'forma ta' ingotti jew forom primarji oħrajn u prodotti semi-manifatturati minn azzar li mhux liga

24.10.22

Azzar li mhux liga, f'forma ta' ingotti jew forom primarji oħrajn u prodotti semi-manifatturati minn azzar li mhux liga

24.10.23

Ligi tal-azzar oħrajn f'forma ta' ingotto jew forom primarji oħrajn u prodotti semi-manifatturati minn ligi tal-azzar oħrajn

24.10.3

Prodotti tal-azzar irrumblati ċatti, mhux maħduma aktar mill-irrumblar bis-sħana

24.10.31

Prodotti tal-azzar li mhux liga rrumblati ċatti, mhux maħduma aktar mill-irrumblar bis-sħana, b'wisa' ta' ≥ 600 mm

24.10.32

Prodotti tal-azzar li mhux liga rrumblati ċatti, mhux maħduma aktar mill-irrumblar bis-sħana, b'wisa' ta' < 600 mm

24.10.33

Prodotti tal-azzar stainless irrumblati ċatti, mhux maħduma aktar mill-irrumblar bis-sħana, b'wisa' ta' ≥ 600 mm

24.10.34

Prodotti tal-azzar stainless irrumblati ċatti, mhux maħduma aktar mill-irrumblar bis-sħana, b'wisa' ta' < 600 mm

24.10.35

Prodotti tal-azzar ta' xi liga oħra rrumblati ċatti, mhux maħduma aktar mill-irrumblar bis-sħana, b'wisa' ta' ≥ 600 mm

24.10.36

Prodotti tal-azzar ta' xi liga oħra rrumblati ċatti, mhux maħduma aktar mill-irrumblar bis-sħana, b'wisa' ta' < 600 mm (barra mill-prodotti ta' azzar silikon-eletriku)

24.10.4

Prodotti tal-azzar irrumblati ċatti, mhux maħduma aktar mill-irrumblar mingħajr sħana, b'wisa' ta' ≥ 600 mm

24.10.41

Prodotti tal-azzar li mhux liga rrumblati ċatti, mhux maħduma aktar mill-irrumblar mingħajr sħana, b'wisa' ta' ≥ 600 mm

24.10.42

Prodotti tal-azzar stainless irrumblati ċatti, mhux maħduma aktar mill-irrumblar mingħajr sħana, b'wisa' ta' ≥ 600 mm

24.10.43

Prodotti tal-azzar ta' xi liga oħra rrumblati ċatti, mhux maħduma aktar mill-irrumblar mingħajr sħana, b'wisa' ta' ≥ 600 mm

24.10.5

Prodotti tal-azzar irrumblati ċatti, mgħottijin, maħsulin jew miksijin u prodotti rrumblati ċatti magħmula minn azzar high-speed jew azzar silikon-elettriku

24.10.51

Prodotti rrumblati ċatti ta' azzar li mhux liga, b'wisa' ta' ≥ 600 mm; mgħottijin, maħsulin jew miksijin

24.10.52

Prodotti rrumblati ċatti ta' azzar ta' xi liga oħra, b'wisa' ta' ≥ 600 mm; mgħottijin, maħsulin jew miksijin

24.10.53

Prodotti tal-azzar irrumblati ċatti magħmula minn azzar silikon-elettriku, b'wisa' ta' ≥ 600 mm

24.10.54

Prodotti tal-azzar irrumblati ċatti magħmula minn azzar silikon-elettriku, b'wisa' ta' < 600 mm

24.10.55

Prodotti tal-azzar irrumblati ċatti magħmula minn azzar high-speed, b'wisa' ta' < 600 mm

24.10.6

Barijiet u vireg tal-azzar ipproċessati bis-sħana

24.10.61

Barijiet u vireg, irrumblati bis-sħana, imkebba b'mod irregolari, tal-azzar li mhux liga

24.10.62

Barijiet u vireg tal-azzar oħrajn, mhux maħduma aktar mill-kiwi fil-forġa, irrumblar bis-sħana, ġbid bis-sħana jew estrużjoni, iżda inklużi dawk mibruma wara l-irrumblar

24.10.63

Barijiet u vireg, irrumblati bis-sħana, imkebba b'mod irregolari, ta' azzar stainless

24.10.64

Barijiet u vireg tal-azzar stainless oħrajn, mhux maħduma aktar mill-kiwi fil-forġa, irrumblar bis-sħana, ġbid bis-sħana jew estrużjoni, iżda inklużi dawk mibruma wara l-irrumblar

24.10.65

Barijiet u vireg, irrumblati bis-sħana, imkebba b'mod irregolari, ta' azzar ta' xi liga oħra

24.10.66

Barijiet u vireg oħrajn tal-azzar ta' xi liga oħra, mhux maħduma aktar mill-kiwi fil-forġa, irrumblar bis-sħana, ġbid bis-sħana jew estrużjoni, iżda inklużi dawk mibruma wara l-irrumblar

24.10.67

Staneg u vireg tat-titqib vojta minn ġewwa

24.10.7

Sezzjonijiet miftuħin tal-azzar ipproċessati bis-sħana, puntali tal-azzar forma ta' pjanċi u materjal għall-kostruzzjoni tal-linji tal-ferrovija jew it-tramm, tal-azzar

24.10.71

Sezzjonijiet miftuħin, mhux maħdumin aktar mill-irrumblar bis-sħana, ġbid bis-sħana jew estrużjoni, magħmula minn azzar li mhux liga

24.10.72

Sezzjonijiet miftuħin, mhux maħdumin aktar mill-irrumblar bis-sħana, ġbid bis-sħana jew estrużjoni, magħmula minn azzar stainless

24.10.73

Sezzjonijiet miftuħin, mhux maħdumin aktar mill-irrumblar bis-sħana, ġbid bis-sħana jew estrużjoni, magħmula minn liga tal-azzar

24.10.74

Puntali tal-pjanċi, tal-azzar, u sezzjonijiet miftuħin tal-azzar iwweldjati

24.10.75

Materjali tal-azzar għall-kostruzzjoni tal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm

24.10.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħadid bażiku u tal-azzar u tal-ligi li fihom il-ħadid

24.10.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-ħadid bażiku u tal-azzar u tal-ligi li fihom il-ħadid

24.2

Tubi, pajpijiet, profili vojti minn ġewwa u tagħmir relatat, tal-azzar

24.20

Tubi, pajpijiet, profili vojti minn ġewwa u tagħmir relatat, tal-azzar

24.20.1

Tubi, pajpijiet, profili vojti minn ġewwa, mingħajr ġonot, tal-azzar

24.20.11

Pajpijiet għal linji ta' tip użat għal-linji ta' pajpijiet taż-żejt jew il-gass, mingħajr ġonot, tal-azzar

24.20.12

Kejsing, tubi u pajpijiet għat-trapani ta' tip użat għat-tħaffir għaż-żejt jew il-gass, mingħajr ġonot, tal-azzar

24.20.13

Tubi u pajpijiet oħrajn, bi cross-section ċirkolari, tal-azzar

24.20.14

Tubi u pajpijiet oħrajn, bi cross-section mhux ċirkolari u profili vojti minn ġewwa, tal-azzar

24.20.2

Tubi u pajpijiet, iwweldjati, bi cross-section ċirkolari, b'dijametru estern ta' > 406,4 mm, tal-azzar

24.20.21

Pajpijiet għal linji ta' tip użat għal-linji ta' pajpijiet taż-żejt jew il-gass, iwweldjati, b'dijametru estern ta' ≤ 406,4 mm, tal-azzar

24.20.22

Kejsing u tubi ta' tip użat għat-tħaffir għaż-żejt jew il-gass, iwweldjati, ta' dijametru estern ta' ≤ 406,4 mm, tal-azzar

24.20.23

Tubi u pajpijiet oħrajn, bi cross-section ċirkolari, iwweldjati, b'dijametru estern ta' ≤ 406,4 mm, tal-azzar

24.20.24

Tubi u pajpijiet oħrajn, bi cross-section ċirkolari, bħal ġonta miftuħa, irrivitjati jew magħluqin b'xi mod simili, ta' dijametru estern ta' > 406,4 mm tal-azzar

24.20.3

Tubi u pajpijiet, b'dijametru estern ta' ≤ 406,4 mm, iwweldjati, tal-azzar

24.20.31

Pajpijiet għal linji ta' tip użat għal-linji ta' pajpijiet taż-żejt jew il-gass, iwweldjati, b'dijametru estern ta' ≤ 406,4 mm, tal-azzar

24.20.32

Kejsing u tubi ta' tip użat għat-tħaffir għaż-żejt jew il-gass, iwweldjati, ta' dijametru estern ta' ≤ 406,4 mm, tal-azzar

24.20.33

Tubi u pajpijiet oħrajn, bi cross-section ċirkolari, iwweldjati, b'dijametru estern ta' ≤ 406,4 mm, tal-azzar

24.20.34

Tubi u pajpijiet, bi cross-section mhux ċirkolari iwweldjati, ta' dijametru estern ta' ≤ 406,4 mm, tal-azzar

24.20.35

Tubi u pajpijiet oħrajn, bħal ġonta miftuħa, irrivitjati jew magħluqin b'xi mod simili, ta' dijametru estern ta' ≤ 406,4 mm tal-azzar

24.20.4

Tagħmir tat-tubi jew tal-pajpijiet tal-azzar, mhux fondut

24.20.40

Tagħmir tat-tubi jew tal-pajpijiet tal-azzar, mhux fondut

24.20.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tubi, pajpijiet profili vojta minn ġewwa u tagħmir relatat, tal-azzar

24.20.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tubi, pajpijiet profili vojta minn ġewwa u tagħmir relatat, tal-azzar

24.3

Prodotti oħrajn minn l-ewwel ipproċessar tal-azzar

24.31

Barijiet miġbuda mingħajr sħana

24.31.1

Barijiet miġbuda mingħajr sħanau profili solidi tal-azzar li mhux liga

24.31.10

Barijiet miġbuda mingħajr sħanau profili solidi tal-azzar li mhux liga

24.31.2

Barijiet miġbuda mingħajr sħanau profili solidi ta' azzar magħmula minn liga tal-azzar, li mhux azzar stainless

24.31.20

Barijiet miġbuda mingħajr sħanau profili solidi ta' azzar magħmula minn liga tal-azzar, li mhux azzar stainless

24.31.3

Barijiet miġbuda mingħajr sħana u profili solidi magħmula mill-azzar stainless

24.31.30

Barijiet miġbuda mingħajr sħana u profili solidi magħmula mill-azzar stainless

24.31.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' barijiet miġbuda mingħajr sħana

24.31.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' barijiet miġbuda mingħajr sħana

24.32

Strixxi dojoq irrumblati mingħajr sħana

24.32.1

Prodotti tal-azzar irrumblati ċatti mingħajr sħana, mhux miksijin, b'wisa' ta' < 600 mm

24.32.10

Prodotti tal-azzar irrumblati ċatti mingħajr sħana, mhux miksijin, b'wisa' ta' < 600 mm

24.32.2

Prodotti tal-azzar irrumblati ċatti mingħajr sħana, mgħottijin, maħsula jew miksijin, b'wisa' ta' < 600 mm

24.32.20

Prodotti tal-azzar irrumblati ċatti mingħajr sħana, mgħottijin, maħsula jew miksijin, b'wisa' ta' < 600 mm

24.32.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' strixxi dojoq irrumblati mingħajr sħana

24.32.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' strixxi dojoq irrumblati mingħajr sħana

24.33

Prodotti iffurmati jew mitwijin mingħajr sħana

24.33.1

Sezzjonijiet miftuħin iffurmati jew mitwijin mingħajr sħana

24.33.11

Sezzjonijiet miftuħin iffurmati jew mitwijin mingħajr sħana magħmula minn azzar li mhux liga

24.33.12

Sezzjonijiet miftuħin iffurmati jew mitwijin mingħajr sħana magħmula minn azzar stainless

24.33.2

Pjanċi rrigati magħmula minn azzar li mhux liga

24.33.20

Pjanċi rrigati magħmula minn azzar li mhux liga

24.33.3

Panewwijiet tat-tip “sandwiċ” magħmula minn pjanċi tal-azzar miksijin

24.33.30

Panewwijiet tat-tip “sandwiċ” magħmula minn pjanċi tal-azzar miksijin

24.33.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti ffurmati jew mitwijin mingħajr sħana

24.33.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti ffurmati jew mitwijin mingħajr sħana

24.34

Wajer miġbud mingħajr sħana

24.34.1

Wajer miġbud mingħajr sħana

24.34.11

Wajer miġbud mingħajr sħana magħmul minn azzar li mhux liga

24.34.12

Wajer miġbud mingħajr sħana magħmul minn azzar stainless

24.34.13

Wajer miġbud mingħajr sħana magħmul minn xiliga oħra tal-azzar

24.34.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-wajer miġbud mingħajr sħana

24.34.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-wajer miġbud mingħajr sħana

24.4

Metalli prezzjużi u metalli oħrajn li ma fihomx ħadid

24.41

Metalli prezzjużi

24.41.1

Fidda, mhux maħduma jew f'forom parzjalment maħdumin, jew f'forma ta' trab

24.41.10

Fidda, mhux maħduma jew f'forom parzjalment maħdumin, jew f'forma ta' trab

24.41.2

Deheb, maħdum jew f'forom parzjalment maħdumin, jew f'forma ta' trab

24.41.20

Deheb, maħdum jew f'forom parzjalment maħdumin, jew f'forma ta' trab

24.41.3

Platinu, f'għamliet mhux maħdumin jew semimanifatturati, jew f'għamla ta' trab.

24.41.30

Platinu, f'għamliet mhux maħdumin jew semimanifatturati, jew f'għamla ta' trab.

24.41.4

Metalli bażiċi jew fidda, mgħottijin bid-deheb, mhux maħdumin aktar minn semi-manifattura

24.41.40

Metalli bażiċi jew fidda, mgħottijin bid-deheb, mhux maħdumin aktar minn semi-manifattura

24.41.5

Metalli bażiċi mgħottijin bil-fidda u metalli bażiċi, fidda jew deheb, mgħottijin bil-platinu, mhux maħdumin aktar minn semi-manifattura

24.41.50

Metalli bażiċi mgħottijin bil-fidda u metalli bażiċi, fidda jew deheb, mgħottijin bil-platinu, mhux maħdumin aktar minn semi-manifattura

24.41.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' metalli prezzjużi

24.41.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' metalli prezzjużi

24.42

Aluminju

24.42.1

Aluminju, mhux maħdum; ossidu tal-aluminju

24.42.11

Aluminju, mhux maħdum

24.42.12

Ossidu tal-aluminju, barra mill-kurundun artifiċjali

24.42.2

Prodotti lesti parzjalment magħmula mill-aluminju jew ligi tal-aluminju

24.42.21

Trab jew laqx tal-aluminju

24.42.22

Barijiet, vireg u profili tal-aluminju

24.42.23

Wajer tal-aluminju

24.42.24

Pjanċi, folji, u strixxi tal-aluminju, bi ħxuna ta' > 0,2 mm

24.42.25

Fojl tal-aluminju, bi ħxuna ta' ≤ 0,2 mm

24.42.26

Tubi, pajpijiet u tagħmir tat-tubi jew tal-pajpijiet tal-aluminju

24.42.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-aluminju

24.42.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-aluminju

24.43

Ċomb, żingu u landa

24.43.1

Ċomb, żingu u landa, mhux maħdumin

24.43.11

Ċomb, mhux maħdum

24.43.12

Żingu, mhux maħdum

24.43.13

Landa, mhux maħduma

24.43.2

Prodotti parzjalment lesti magħmula miċ-ċomb, żingu jew landa jew ligi magħmula minnhom

24.43.21

Pjanċi, folji, strixxi u fojl taċ-ċomb; trab u laqx taċ-ċomb

24.43.22

Frak, trab jew laqx taż-żingu

24.43.23

Barijiet, vireg, profili u wajer taż-żingu; pjanċi, folji, strixxi u fojl taż-żingu

24.43.24

Barijiet, vireg, profili u wajer tal-landa

24.43.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taċ-ċomb, żingu u landa

24.43.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura taċ-ċomb, żingu u landa

24.44

Ram

24.44.1

Ram, mhux maħdum; mattes tar-ram; siment tar-ram

24.44.11

Mattes tar-ram; siment tar-ram

24.44.12

Ram, mhux irfinut; anodi tar-ram għall-irfinar elettrolitiku

24.44.13

Ram irfinut u ligi tar-ram, mhux maħduma; ligi matriċi tar-ram

24.44.2

Prodotti lesti parzjalment magħmula mir-ram jew ligi tar-ram

24.44.21

Trab jew laqx tar-ram

24.44.22

Barijiet, vireg u profili tar-ram

24.44.23

Wajer tar-ram

24.44.24

Pjanċi, folji, u strixxi tar-ram, bi ħxuna ta' > 0.15 mm

24.44.25

Fojl tar-ram, bi ħxuna ta' ≤ 0.15 mm

24.44.26

Tubi, pajpijiet u tagħmir tat-tubi jew tal-pajpijiet tar-ram

24.44.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tar-ram

24.44.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tar-ram

24.45

Metal ieħor li ma fihx ħadid

24.45.1

Nikil, mhux maħdum; prodotti intermedji tal-metallurġija tan-nikil

24.45.11

Nikil, mhux maħdum

24.45.12

Mattes tan-nikil, ġebel tal-ossidu tan-nikil u prodotti oħra intermedji tal-metallurġija tan-nikil

24.45.2

Prodotti lesti parzjalment magħmula min-nikil jew ligi tan-nikil

24.45.21

Trab jew laqx tan-nikil

24.45.22

Barijiet, vireg, profili u wajer tan-nikil

24.45.23

Plakki, folji, riti, fojl u strixxi oħrajn, tal-plastik

24.45.24

Tubi, pajpijiet u tagħmir tat-tubi jew tal-pajpijiet tan-nikil

24.45.3

Metalli oħrajn li ma fihomx ħadid u oġġetti magħmula minnhom; ċermiti; ċermit, irmied u fdalijiet, li fihom il-metall jew komposti tal-metall

24.45.30

Metalli oħrajn li ma fihomx ħadid u oġġetti magħmula minnhom: ċermit, irmied u fdalijiet, li fihom il-metall jew komposti tal-metall

24.45.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' metalli li ma fihomx ħadid

24.45.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' metalli li ma fihomx ħadid

24.46

Fjuwil nukleari pproċessat

24.46.1

Uranju naturali u l-komposti tiegħu; ligi, tixrid (inkludi ċermiti), prodotti u taħlit taċċeramika li fihom uranju naturali jew komposti naturali tal-uranju

24.46.10

Uranju naturali u l-komposti tiegħu; ligi, tixrid (inkludi ċermiti), prodotti u taħlit taċċeramika li fihom uranju naturali jew komposti naturali tal-uranju

24.46.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' fjuwil nukleari pproċessat

24.46.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' fjuwil nukleari pproċessat

24.5

Servizzi ta' fonderija tal-metalli

24.51

Servizzi ta' fonderija tal-ħadid

24.51.1

Servizzi ta' fonderija tal-ħadid fondut

24.51.11

Servizzi ta' fonderija tal-ħadid malleabbli

24.51.12

Servizzi ta' fonderija tal-ħadid fondut sferojdali

24.51.13

Servizzi ta' fonderija tal-ħadid fondut griż

24.51.2

Tubi, pajpijiet u profili vojta minn ġewwa magħmula minn ħadid fondut

24.51.20

Tubi, pajpijiet u profili vojta minn ġewwa magħmula minn ħadid fondut

24.51.3

Tagħmir tat-tubi jew il-pajpijiet, magħmul mill-ħadid fondut

24.51.30

Tagħmir tat-tubi jew il-pajpijiet, magħmul mill-ħadid fondut

24.51.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-fonderija tal-ħadid

24.51.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-fonderija tal-ħadid

24.52

Servizzi ta' fonderija tal-azzar fondut

24.52.1

Servizzi ta' fonderija tal-azzar fondut

24.52.10

Servizzi ta' fonderija tal-azzar fondut

24.52.2

Tubi u pajpijiet ta' azzar fondut b'mod ċentrifugu

24.52.20

Tubi u pajpijiet ta' azzar fondut b'mod ċentrifugu

24.52.3

Tagħmir tat-tubi jew il-pajpijiet, magħmul mill-azzar fondut

24.52.30

Tagħmir tat-tubi jew il-pajpijiet, magħmul mill-azzar fondut

24.53

Servizzi ta' fonderija ta' metalli ħfief

24.53.1

Servizzi ta' fonderija ta' metalli ħfief

24.53.10

Servizzi ta' fonderija ta' metalli ħfief

24.54

Servizzi ta' fonderija ta' metalli oħrajn li ma fihomx ħadid

24.54.1

Servizzi ta' fonderija ta' metalli oħrajn li ma fihomx ħadid

24.54.10

Servizzi ta' fonderija ta' metalli oħrajn li ma fihomx ħadid

25

Prodotti fabbrikati mill-metall, ħlief għall-makkinarju u tagħmir

25.1

Prodotti strutturali tal-metall

25.11

Strutturi u partijiet minn strutturi tal-metall

25.11.1

Bini prefabbrikat tal-metall

25.11.10

Bini prefabbrikat tal-metall

25.11.2

Prodotti strutturali tal-metall, u partijiet minnhom

25.11.21

Pontijiet u sezzjonijiet ta' pontijiet tal-ħadid jew tal-azzar

25.11.22

Torrijiet u arbli kannizzata tal-ħadid jew tal-azzar

25.11.23

Strutturi u partijiet minn strutturi oħrajn, plakki, vireg, angoli, forom u simili, tal-ħadid, l-azzar jew l-aluminju

25.11.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' strutturi u partijiet ta' strutturi tal-metall

25.11.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' strutturi u partijiet ta' strutturi tal-metall

25.12

Bibien u twieqi tal-metall

25.12.1

Bibien, twieqi u ċ-ċaċċiżi tagħhom u x-xambrelli tal-bibien, tal-metall

25.12.10

Bibien, twieqi u ċ-ċaċċiżi tagħhom u x-xambrelli tal-bibien, tal-metall

25.12.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' bibien u twieqi tal-metall

25.12.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' bibien u twieqi tal-metall

25.2

Tankijiet, ġiebji u kontenituri tal-metall

25.21

Radjaturi u kaldaruni tas-sistema ta' tisħin ċentrali

25.21.1

Radjaturi u kaldaruni tas-sistema ta' tisħin ċentrali

25.21.11

Radjaturi tas-sistema ta' tisħin ċentrali, mhux imsaħħna bl-elettriku, tal-ħadid jew tal-azzar

25.21.12

Kaldaruni tas-sistema ta' tisħin ċentrali, għall-produzzjoni tal-misħun jew stim bi pressjoni baxxa

25.21.13

Partijiet għal kaldaruni tat-tisħin ċentrali

25.21.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' radjaturi u kaldaruni tas-sistema tat-tisħin ċentrali

25.21.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' radjaturi u kaldaruni tas-sistema tat-tisħin ċentrali

25.29

Tankijiet, ġiebji u kontenituri oħrajn tal-metall

25.29.1

Tankijiet, ġiebji u kontenituri oħrajn tal-metall

25.29.11

Ġiebji, tankijiet, bittiji u kontenituri simili (minbarra dawk għall-gass ikkompressat jew fi stat likwidu), tal-ħadid, l-azzar jew l-aluminju, b'kapaċità ta' > 300 litru, mhux armati b'apparat mekkaniku jew termali

25.29.12

Kontenituri għal gass ikkompressat jew fi stat likwidu, tal-metall

25.29.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tankijiet, ġiebji u kontenituri tal-metall

25.29.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tankijiet, ġiebji u kontenituri tal-metall

25.3

Ġeneraturi tal-istim, minbarra kaldaruni tal-misħun ta' sistemi tat-tisħin ċentrali

25.30

Ġeneraturi tal-istim, minbarra kaldaruni tal-misħun ta' sistemi tat-tisħin ċentrali

25.30.1

Ġeneraturi tal-istim u partijiet minnhom

25.30.11

Kaldaruni li jiġġeneraw l-istim jew fwar ieħor; kaldaruni għat-tisħin tal-ilma 'l fuq mit-temperatura li jagħli

25.30.12

Impjanti awżiljari li jintużaw mal-kaldaruni; kondensaturi għall-istim jew unitajiet oħrajn ta' enerġija mill-istim jew fwar ieħor

25.30.13

Partijiet għal ġeneraturi tal-istim

25.30.2

Reatturi nukleari u partijiet minnhom

25.30.21

Reatturi nukleari, minbarra separaturi tal-iżotopi

25.30.22

Patijiet minn reatturi nukleari, minbarra separaturi tal-iżotopi

25.30.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' radjaturi u kaldaruni tas-sistema tat-tisħin ċentrali

25.30.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' radjaturi u kaldaruni tas-sistema tat-tisħin ċentrali

25.4

Armi u munizzjon

25.40

Armi u munizzjon

25.40.1

Armi u munizzjon u partijiet minnhom

25.40.11

Armi militari li mhumiex rivolvers, pistoli jew simili

25.40.12

Rivolvers, pistoli, armi tan-nar li m'humiex militari u apparat simili

25.40.13

Bombi, missili u munizzjon tal-gwerra simili; skartoċċi, munizzjon ieħor u projettili u partijiet minnhom

25.40.14

Parti minn armi militari u armi oħrajn

25.40.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-armi u l-munizzjon

25.40.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-armi u l-munizzjon

25.5

Servizzi ta' fonderija, ippressar, stampar jew iffurmar bl-irrumblar tal-metall; metallurġija tat-trab

25.50

Servizzi ta' fonderija, ippressar, stampar jew iffurmar bl-irrumblar tal-metall; metallurġija tat-trab

25.50.1

Servizzi ta' fonderija, ippressar, stampar jew iffurmar bl-irrumblar tal-metall

25.50.11

Servizzi ta' fonderija tal-metall

25.50.12

Servizzi tal-istampar tal-metall

25.50.13

Servizzi tal-iffurmar tal-metall oħrajn

25.50.2

Metallurġija tat-trab

25.50.20

Metallurġija tat-trab

25.6

Servizzi għat-trattament u kisi tal-metalli; ħidma bil-magni

25.61

Servizzi għat-trattament u kisi tal-metalli

25.61.1

Servizzi tal-kisi tal-metall

25.61.11

Servizzi tal-kdl

25.61.12

Servizzi tal-kisi metalliku tal-metall

25.61.2

Servizzi oħrajn ta' trattament tal-metall

25.61.21

Servizzi ta' trattament tal-mettall bis-sħana, barra mill-kisi metalliku

25.61.22

Servizzi oħrajn ta' trattament tal-wiċċ tal-metall

25.62

Servizzi ta' xogħol fuq il-magni

25.62.1

Servizzi ta' xogħol bit-torn fuq partijiet tal-metall

25.62.10

Servizzi ta' xogħol bit-torn fuq partijiet tal-metall

25.62.2

Servizzi oħrajn ta' xogħol fuq il-magni

25.62.20

Servizzi oħrajn ta' xogħol fuq il-magni

25.7

Pożati, għodda u oġġetti tal-metall ġenerali

25.71

Pożati

25.71.1

Pożati

25.71.11

Skieken (minbarra magni) u mqassijiet u x-xfafar tagħhom

25.71.12

Mwies tal-leħja u xfafar tal-leħja, inklużi l-istrixxi minn fejn jinqatgħu x-xfafar tal-leħja

25.71.13

Oġġetti oħrajn tal-pożati; settijiet u strumenti ta' manikjur jew pedikjur

25.71.14

Mgħaref, frieket, kuċċaruni, xkumaturi, paletti sabiex isservi l-kejkijiet, skieken tal-ħut, skieken tal-butir, tongs taz-zokkor u oġġetti simili tal-kċina u tal-mejda

25.71.15

Xabli, xablotti, bajjunetti, lanez u armi li jixbħuhom u partijiet ta' dawn

25.71.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-pożati

25.71.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-pożati

25.72

Serraturi u ċappetti

25.72.1

Serraturi u ċappetti

25.72.11

Katnazzi, serraturi użati għal vetturi bil-mutur u għamara, magħmula minn metall bażiku

25.72.12

Serraturi oħrajn, magħmula minn metall bażiku

25.72.13

Molol u oqsfa bil-molol, li jinkorporaw is-serraturi; partijiet

25.72.14

Ċappetti, immuntar, tagħmir u oġġetti simili, adattati għall-vetturi bil-mutur, bibien, twieqi, għamara u simili, magħmula minn metall bażiku

25.72.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' serraturi u ċappetti

25.72.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' serraturi u ċappetti

25.73

Għodod

25.73.1

Għodda tal-idejn ta' tip użat fl-agrikoltura, l-ortikoltura u l-forestrija

25.73.10

Għodda tal-idejn ta' tip użat fl-agrikoltura, l-ortikoltura u l-forestrija

25.73.2

Srieraq tal-idejn; lami għal srieraq ta' kull tip

25.73.20

Srieraq tal-idejn; lami għal srieraq ta' kull tip

25.73.3

Għodda tal-idejn oħrajn

25.73.30

Għodda tal-idejn oħrajn

25.73.4

Għodod li jinbidlu għal għodda tal-idejn, kemm jekk taħdem b'xi tip ta' enerġija u kemm jekk le, jew għodod tal-magni

25.73.40

Għodod li jinbidlu għal għodda tal-idejn, kemm jekk taħdem b'xi tip ta' enerġija u kemm jekk le, jew għodod tal-magni

25.73.5

Forom; kaxxi tal-forom għall-fonderija tal-metall; bażijiet tal-forom; mudelli għall-forom

25.73.50

Forom; kaxxi tal-forom għall-fonderija tal-metall; bażijiet tal-forom; mudelli għall-forom

25.73.6

Għodod oħrajn

25.73.60

Għodod oħrajn

25.73.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-għodda

25.73.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-għodda

25.9

Prodotti tal-metall prefabbrikati oħrajn

25.91

Krietel tal-azzar u kontenituri simili

25.91.1

Krietel tal-azzar u kontenituri simili

25.91.11

Tankijiet, bittiji, krietel, laned, kaxxi u kontenituri simili għal kull materjal, (barra mill-gass), tal-ħadid jew tal-azzar, b'kapaċità ≥ 50 l iżda ≤ 300 l, mhux armati b'tagħmir mekkaniku jew termali

25.91.12

Tankijiet, bittiji, krietel, laned, (minbarra dawk li jingħalqu bl-issaldjar jew il-crimping) kaxxi u kontenituri simili għal kull materjal, (barra mill-gass), tal-ħadid jew tal-azzar, b'kapaċità < 50 l, mhux armati b'tagħmir mekkaniku jew termali

25.91.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' krietel tal-azzar u kontenituri simili

25.91.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' krietel tal-azzar u kontenituri simili

25.92

Imballaġġ ħafif tal-metall

25.92.1

Imballaġġ ħafif tal-metall

25.92.11

Laned, tal-ħadid jew tal-azzar, li jingħalqu permezz tal-issaldjar jew il-crimping, b'kapaċità ta' < 50 l

25.92.12

Bittiji, krietel, laned, kaxxi u kontenituri tal-aluminju simili għal kull materjal, (barra mill-gass), b'kapaċità ta' ≤ 300 l

25.92.13

Tappini u tappijiet, kapep u għotjien, magħmula minn metall bażiku

25.92.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' imballaġġ ħafif tal-metall

25.92.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' imballaġġ ħafif tal-metall

25.93

Prodotti tal-wajer, ktajjen u molol

25.93.1

Prodotti tal-wajer, ktajjen u molol

25.93.11

Wajer bil-fili, kejbils, strixxi mmaljati, bragi u simili, tal-ħadid jew l-azzar, mhux iżolati elettrikament

25.93.12

Barbd wajer, tal-ħadid jew l-azzar; wajer bil-fili, kejbils, strixxi mmaljati u simili, tar-ram jew tal-aluminju, mhux iżolati elettrikament

25.93.13

Drapp, gradilji, xbieki u fencing, magħmula minn wajer tal-ħadid, tal-azzar jew tar-ram; metall espandut tal-ħadid, tal-azzar jew tar-ram

25.93.14

Imsiemer, taċċi, pinns, stejpils u oġġetti simili

25.93.15

Wajer, vireg, tubi, plakki, elettrodi, miksija jew b'qalba ta' materjal li jgħaqqad (flux)

25.93.16

Molol u strixxi tal-molol, tal-ħadid jew tal-azzar; molol tar-ram

25.93.17

Ktajjen (minbarra ktajjen bil-ħoloq artikolati) u partijiet minnhom

25.93.18

Labar tal-ħjata, labar tan-nitting, labar tal-vajjina, ganċijiet tal-kroxè, għodod tar-rakkmu u oġġetti simili li jintużaw fl-idejn, tal-ħadid jew tal-azzar; labar tas-sarwan u pinnijiet oħrajn tal-ħadid jew tal-azzar m.k.b.

25.93.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-wajer, ktajjen u molol

25.93.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti tal-wajer, ktajjen u molol

25.94

Irbit u prodotti tal-magni bil-kamin

25.94.1

Irbit u prodotti tal-magni bil-kamin

25.94.11

Irbit bil-kamin, tal-ħadid jew tal-azzar, m.k.b.

25.94.12

Irbit mhux bil-kamin, tal-ħadid jew tal-azzar, m.k.b.

25.94.13

Irbit bil-kamin u mingħajru, tar-ram

25.94.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-irbit u prodotti tal-magni bil-kamin

25.94.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-irbit u prodotti tal-magni bil-kamin

25.99

Prodotti tal-metall prefabbrikati oħrajn m.k.b.

25.99.1

Oġġetti tal-metall tal-kamra tal-banju u tal-kċina

25.99.11

Sinkijiet, mejjilli, banjijiet u oġġetti sanitarji oħrajn, u partijiet minnhom, tal-ħadid, tal-azzar, tar-ram jew tal-aluminju

25.99.12

Oġġetti tal-mejda, tal-kċina jew tad-dar u partijiet minnhom, tal-ħadid, tal-azzar, tar-ram jew tal-aluminju

25.99.2

Oġġetti oħrajn, magħmula minn metall bażiku

25.99.21

Sejfijiet, kaxxiforti u bibien tal-armarji tas-safe deposit, korazzati jew rinfurzati, għall-kmamar tas-sigurtà (strong rooms), kaxxi għal flus kontanti jew dokumenti u simili, ta' metall bażiku

25.99.22

Tilari għall-karti, tagħmir fejn jitqiegħdu l-karti, kontenituri tal-pinen, appoġġ għat-timbri tal-uffiċċju u tagħmir simili għall-uffiċċju jew l-iskrivanija, magħmula minn metall bażiku, barra mill-għamara tal-uffiċċju

25.99.23

Tagħmir għall-bajnders loose leaf jew fajls, klips tal-ittri jew oġġetti tal-uffiċċju simili, u stejpils forma ta' strixxi, magħmula minn metall bażiku

25.99.24

Statwetti u ornamenti oħrajn u inkwatri tar-ritratti, stampi jew simili u merjat, magħmula minn metall bażiku

25.99.25

Molol, kwadri bil-molol, bokkli, bokkli bil-molla, ganċijiet, ħoloq, vajlori u simili, magħmula minn metall bażiku, ta' tip użat fil-ħwejjeġ, ix-xedd tas-saqajn, it-tined, il-handbags, oġġetti tal-ivvjaġġar jew oġġetti manifatturati oħrajn; rivits forma ta' tubi jew maqsumin, magħmula minn metall bażiku; boċċi jew antaċċoli magħmula minn metall bażiku

25.99.26

Skrejjen tal-bastimenti jew tad-dgħajjes u l-pali tagħhom

25.99.29

Oġġetti oħrajn, magħmula minn metall bażiku m.k.b.

25.99.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti oħrajn manifatturati mill-metall m.k.b.

25.99.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' prodotti oħrajn manifatturati mill-metall m.k.b.

26

Prodotti għall-kompjuters, prodotti elettroniċi u ottiċi

26.1

Komponenti u bordijiet elettroniċi

26.11

Komponenti elettroniċi

26.11.1

Valvi u tubi termjoniċi, bil-katodu kiesaħ jew photo-cathode, inklużi tubi tar-raġġi tal-katodu

26.11.11

Tubi tal-istampa tat-televiżjoni tat-tip bir-raġġi tal-katodu; tubi tal-kamera tat-televiżjoni; tubi bir-raġġi tal-katodu oħrajn

26.11.12

Magnetrons, klystrons, tubi mikrowejv u valvi oħrajn

26.11.2

Diodes u transisters

26.11.21

Diodes; transisters; tajristers; diacs u triacs

26.11.22

Apparat semikonduttur; diodes li jagħtu d-dawl; kristalli pjeżoelettriċi immuntati; partijiet minnhom

26.11.3

Ċirkwiti integrati elettroniċi

26.11.30

Ċirkwiti integrati elettroniċi

26.11.4

Partijiet minn valvi u tubi elettroniċi u minn komponenti elettroniċi oħrajn m.k.b.

26.11.40

Partijiet minn valvi u tubi elettroniċi u minn komponenti elettroniċi oħrajn m.k.b.

26.11.5

Bords taċ-ċirkuwiti stampati mikxufa

26.11.50

Bords taċ-ċirkuwiti stampati mikxufa

26.11.9

Servizzi relatati mal-manifattura ta' ċirkwiti integrati elettroniċi; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' komponenti elettroniċi

26.11.91

Servizzi relatati mal-manifattura ta' ċirkwiti integrati elettroniċi

26.11.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' komponenti elettroniċi

26.12

Bordijiet elettroniċi bil-komponenti fuqhom

26.12.1

Ċirkwiti stampati llowdjati

26.12.10

Ċirkwiti stampati llowdjati

26.12.2

Kards tal-awdjo, il-vidjo u n-netwerks u simili għal magni awtomatiċi għall-ipproċessar tad-dejta

26.12.20

Kards tal-awdjo, il-vidjo u n-netwerks u simili għal magni awtomatiċi għall-ipproċessar tad-dejta

26.12.3

Biljetti li jinkorporaw ċirkwit intergrat elettroniku (smart cards)

26.12.30

Biljetti li jinkorporaw ċirkwit intergrat elettroniku (smart cards)

26.12.9

Servizzi relatati mal-istampar ta' ċirkwiti; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' bordijiet elettroniċi bil-komponenti fuqhom

26.12.91

Servizzi relatati mal-istampar ta' ċirkwiti u mikro assemblaġġ fuq ċirkuwiti stampati

26.12.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' bordijiet elettroniċi bil-komponenti fuqhom

26.2

Kompjuters u tagħmir periferali

26.20

Kompjuters u tagħmir periferali

26.20.1

Makkinarju tal-kompjuting u partijiet minnu

26.20.11

Magni għall-ipproċessar tad-data awtomatiċi li jinġarru b'piż ta' < 10 kg, bħal kompjuters laptop u notebook; assistenti diġitali personali u kompjuters simili

26.20.12

Terminals tal-punt tal-bejgħ, ATMs u magni simili li jistgħu jiġu konnessi ma' magna jew netwerk għall-ipproċessar tad-dejta

26.20.13

Magni għall-ipproċessar tad-data awtomatiċi diġitali, li jkollhom, fl-istess għeluq, mill-inqas unità ċentrali tal-ipproċessar u unità tal-input u output, kemm jekk ikkombinati u kemm jekk le

26.20.14

Magni għall-ipproċessar tad-dejta awtomatiċi diġitali ippreżentati f'forma ta' sistema

26.20.15

Magni għall-ipproċessar tad-dejta awtomatiċi diġitali oħrajn, kemm jekk jinkludu u kemm jekk le, fl-istess għeluq, xi waħda jew tnejn mill-unitajiet li ġejjin: unitajiet tal-ħażna, unitajiet tal-input, unitajiet tal-output

26.20.16

Unitajiet tal-input u l-output kemm jekk fihom unitajiet tal-ħażna fl-istess għeluq u kemm jekk le

26.20.17

Moniters u proġetturi, użati prinċipalment f'sistema tal-ipproċessar tat-tagħrif awtomatika

26.20.18

Unitajiet li jwettqu xi waħda jew aktar mill-funzjonijiet li ġejjin: ipprintjat, skenjar, ikkupjar, iffeksjar

26.20.2

Unitajiet tal-ħażna u apparat tal-ħazna ieħor

26.20.21

Unitajiet tal-ħażna

26.20.22

Apparat tal-ħażna solid-state li ma jitlifx il-memorja

26.20.3

Unitajiet oħrajn ta' magni għall-ipproċessar tat-tagħrif awtomatiċi

26.20.30

Unitajiet oħrajn ta' magni għall-ipproċessar tat-tagħrif awtomatiċi

26.20.4

Partijiet u aċċessorji ta' magni tal-kompjuting

26.20.40

Partijiet u aċċessorji ta' magni tal-kompjuting

26.20.9

Servizzi ta' manifattura tal-kompjuters u tagħmir periferali; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-kompjuters u tagħmir periferali

26.20.91

Servizzi ta' manifattura tal-kompjuters u tagħmir periferali

26.20.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' kompjuters u tagħmir periferali

26.3

Tagħmir tal-komunikazzjoni,

26.30

Tagħmir tal-komunikazzjoni,

26.30.1

Apparat tat-trażmissjoni tar-radju jew it-televiżjoni; kameras tat-televiżjoni

26.30.11

Apparat tat-trażmissjoni li jinkorpora apparat li jirċievi

26.30.12

Apparat tat-trażmissjoni li ma jinkorporax apparat li jirċievi

26.30.13

Kameras tat-televiżjoni

26.30.2

Apparat elettriku għat-telefonija bil-fili jew it-telegrafija bil-fili; telefons bil-vidjo

26.30.21

Settijiet tat-telefon bil-fili b'handsets mingħajr fili

26.30.22

Telefowns għal-netwerks ċellulari jew għal netwerks oħra mingħajr wajer

26.30.23

Settijiet tat-telefon oħrajn u apparat għat-trażmissjoni jew ir-reċezzjoni tal-vuċi, stampi jew tagħrif ieħor, inkluż apparat għall-komunikazzjoni f'netwerk bil-fili jew mingħajr fili (bħal netwerk lokali jew fuq erja kbira (LAN jew WAN))

26.30.3

Partijiet minn apparat elettriku għat-telefonija jew it-telegrafija

26.30.30

Partijiet minn apparat elettriku għat-telefonija jew it-telegrafija

26.30.4

Antenni u rifletturi ta' antenni ta' kull tip u partijiet minnhom; partijiet minn apparat għat-trażmissjoni tar-radju u t-televiżjoni u kameras tat-televiżjoni

26.30.40

Antenni u rifletturi ta' antenni ta' kull tip u partijiet minnhom; partijiet minn apparat għat-trażmissjoni tar-radju u t-televiżjoni u kameras tat-televiżjoni

26.30.5

Sistemi ta' allarm kontra s-serq jew il-ħruq u apparat simili

26.30.50

Sistemi ta' allarm kontra s-serq jew il-ħruq u apparat simili

26.30.6

Partijiet minn sistemi ta' allarm kontra s-serq jew il-ħruq u apparat simili

26.30.60

Partijiet minn sistemi ta' allarm kontra s-serq jew il-ħruq u apparat simili

26.30.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir tal-komunikazzjoni

26.30.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir tal-komunikazzjoni

26.4

Tagħmir elettroniku għall-konsumatur

26.40

Tagħmir elettroniku għall-konsumatur

26.40.1

Riċevituri ta' xandir bir-radju

26.40.11

Riċevituri tax-xandir bir-radju (barra ta' tip użat fil-vetturi bil-mutur), kemm jekk magħquda ma' apparat ta' reġistrazzjoni jew riproduzzjoni tal-ħsejjes jew arloġġ

26.40.12

Riċevituri għax-xandir bir-radju li ma jistgħux jaħdmu mingħajr sors estern ta' enerġija, tat-tip użat fil-vetturi bil-mutur

26.40.2

Riċevituri tat-televiżjoni, kemm jekk ikkombinati ma' riċevituri tax-xandir bir-radju jew apparat li jirreġistra jew jirriproduċi l-awdjo jew il-vidjo jew le

26.40.20

Riċevituri tat-televiżjoni, kemm jekk ikkombinati ma' riċevituri tax-xandir bir-radju jew apparat li jirreġistra jew jirriproduċi l-awdjo jew il-vidjo jew le

26.40.3

Apparat għar-reġistrazzjoni u r-riproduzzjoni tal-awdjo jew il-vidjo

26.40.31

Turntables, gramofowns, apparat li jdoqq il-kassetts u apparat ieħor ta' riproduzzjoni tal-awdjo

26.40.32

Apparat tar-reġistrazzjoni fuq tejp manjetiku u apparat ieħor għar-reġistrazzjoni tal-awdjo

26.40.33

Reġistraturi tal-kameras tal-vidjo u apparat ieħor għar-reġistrar jew ir-riproduzzjoni bil-vidjo

26.40.34

Moniters u proġekters, li ma jinkoporawx apparat għar-riċezzjoni tat-televiżjoni mhux użati prinċipalment f'sistema tal-ipproċessar tad-data awtomatika

26.40.4

Mikrofoni u loudspeakers, apparat għar-riċezzjoni tat-telefonija bir-radju u t-telegrafija

26.40.41

Mikrofoni u stands għalihom

26.40.42

Loudspeakers; headphones, earphones u settijiet ta' mikrofonu/spiker kombinati

26.40.43

Amplifikaturi elettriċi tal-frekwenza awdjo; settijiet elettriċi tal-amplifikazzjoni tal-awdjo

26.40.44

Apparat għar-riċezzjoni tat-telefonija bir-radju jew it-telegrafija m.k.b.

26.40.5

Partijiet minn tagħmir tal-awdjo u l-vidjo;

26.40.51

Partijiet u aċċessorji minn tagħmir tal-awdjo u l-vidjo

26.40.52

Partijiet minn riċevituri u trasmettituri tar-radju

26.40.6

Consoles tal-logħob tal-kompjuters (video games) użati ma' set tat-televiżjoni jew bi skrin inkorporat) u logħob ieħor ta' ħila jew fortuna b'displej elettronika

26.40.60

Consoles tal-logħob tal-kompjuters (video games) użati ma' set tat-televiżjoni jew bi skrin inkorporat) u logħob ieħor ta' ħila jew fortuna b'displej elettronika

26.40.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' apparat elettroniku għall-konsumatur

26.40.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' apparat elettroniku għall-konsumatur

26.5

Tagħmir tal-kejl, l-ittestjar u n-navigazzjoni; arloġġi u arloġġi tal-idejn

26.51

Tagħmir tal-kejl, l-ittestjar u n-navigazzjoni

26.51.1

Strumenti u apparat għan-navigazzjoni, il-meteoroloġija u l-ġeofiżika u strumenti u apparat simili

26.51.11

Boxxli li jindikaw id-direzzjoni; Strumenti u tagħmir ieħor ta' navigazzjoni

26.51.12

Teodoliti u takimetri (takometri); strumenti u apparat ieħor għas-servejing, idrografiċi, oċeanografiċi, idroloġiċi, meteoroloġiċi jew ġeofiżiċi

26.51.2

Apparat tar-radar u apparat li jgħin in-navigazzjoni bir-radju

26.51.20

Apparat tar-radar u apparat li jgħin in-navigazzjoni bir-radju

26.51.3

Mwieżen ta' preċiżjoni; strumenti għad-disinn, il-kalkulazzjoni, il-kejl tat-tul u simili

26.51.31

Mwieżen b'sensittività ta' 5 cg jew aħjar

26.51.32

Bordijiet u magni tad-disinn u strumenti oħrajn tad-disinn, l-immarkar jew il-kalkulazzjonijiet matematiċi

26.51.33

Strumenti tal-idejn għall-kejl tat-tul (inklużi mikrometri u kalipers) m.k.b.

26.51.4

Strumenti għall-kejl ta' kwantitajiet elettriċi jew radjazzjoni li tijonizza

26.51.41

Strumenti u apparat biex jittieħed il-qies jew biex jiġu ndividwati radjazzjonijiet ionizzanti

26.51.42

Oxxilloskopji tar-raġġi cathode u oxxillografiċi tar-raġġi cathode

26.51.43

Strumenti għall-kejl ta' kwantitajiet elettriċi mingħajr apparat tar-reġistrazzjoni

26.51.44

Strumenti u apparat tat-telekomunikazzjoni

26.51.45

Strumenti u apparat għall-kejl jew l-iċċekkjar ta' kwantitajiet elettriċi m.k.b.

26.51.5

Strumenti għall-iċċekkjar ta' karatteristiċi fiżiċi oħrajn

26.51.51

Idrometri, termometri, pirometri, barometri, igrometri u psikrometri

26.51.52

Strumenti għall-kejl jew l-iċċekkjar tal-fluss, il-livell, il-pressjoni jew fatturi varjabbli oħrajn tal-likwidi jew il-gass

26.51.53

Strumenti u apparat għall-analiżi fiżika jew kimika m.k.b.

26.51.6

Strumenti jew apparat ieħor għall-kejl, l-iċċekkjar jew l-ittestjar

26.51.61

Mikroskopi (minbarra mikroskopi ottiċi) u apparat tad-diffrazzjoni

26.51.62

Magni u apparat għall-ittestjar tal-karatteristiċi mekkaniċi tal-materjali

26.51.63

Miters tal-provvista jew il-produzzjoni tal-gass, likwidi jew elettriċità

26.51.64

Apparat li jgħodd id-dawrien jew il-produzzjoni, tassimetri, Indikaturi ta' veloċità u takometri

26.51.65

Strumenti u apparat awtomatiċi ta' regolazzjoni jew kontroll, idrawliċi jew pnewmatiċi

26.51.66

Strumenti, apparat u magni tal-kejl jew l-iċċekkjar m.k.b.

26.51.7

Termostati, manostati u strumenti u apparat ieħor ta' kontroll u regolazzjoni awtomatiċi

26.51.70

Termostati, manostati u strumenti u apparat ieħor ta' kontroll u regolazzjoni awtomatiċi

26.51.8

Partijiet u aċċessorji għal tagħmir tal-kejl, l-ittestjar u n-navigazzjoni

26.51.81

Partijiet tal-apparat tar-radar u apparat tar-radju li jgħin fin-navigazzjoni

26.51.82

Partijiet u aċċessorji għall-oġġetti ta' 26.51.12 , 26.51.32 , 26.51.33 , 26.51.4  u 26.51.5 ; mikrotomi; partijiet m.k.b.

26.51.83

Partijiet u aċċessorji tal-mikroskopi (minbarra dawk ottiċi) u tal-apparat tad-diffrazzjoni

26.51.84

Partijiet u aċċessorji għall-oġġetti ta' 26.51.63  u 26.51.64

26.51.85

Partijiet u aċċessorji tal-apparat u l-istrumenti ta' 26.51.65 , 26.51.66  u 26.51.70

26.51.86

Partijiet u aċċessorji tal-istrumenti u l-apparat ta' 26.51.11  u 26.51.62

26.51.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir tal-kejl, l-ittestjar u n-navigazzjoni

26.51.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir tal-kejl, l-ittestjar u n-navigazzjoni

26.52

Arloġġi tal-idejn u arloġġi

26.52.1

Arloġġi tal-idejn u arloġġi, minbarra l-mekkaniżmu u l-partijiet

26.52.11

Arloġġi tal-idejn, arloġġi tal-but, bil-kaxxa magħmula minn metall prezzjuż jew metall miksi b'metall prezzjuż

26.52.12

Arloġġi tal-idejn, arloġġi tal-but oħrajn u arloġġi oħrajn, inklużi l-istopwatches

26.52.13

Arloġġi ta' fuq il-panew tal-istrumenti u arloġġi ta' tip simili għall-vetturi

26.52.14

Arloġġi bil-mekkaniżmu ta' arloġġ tal-idejn; żveljarini u arloġġi tal-ħajt; arloġġi oħrajn

26.52.2

Mekkaniżmu u l-partijiet tal-arloġġi u tal-arloġġi tal-idejn

26.52.21

Mekkaniżmu tal-arloġġi u tal-arloġġi tal-idejn

26.52.22

Kaxxi tal-arloġġi u arloġġi tal-idejn u partijiet minnhom

26.52.23

Partijiet oħrajn tal-arloġġi u tal-arloġġi tal-idejn

26.52.24

Reġistraturi tal-ħin, arloġġi tal-panċ, miters tal-parking; swiċċijiet tal-ħin bil-mekkaniżmu tal-arloġġi jew tal-arloġġi tal-idejn

26.52.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-arloġġi tal-idejn u tal-arloġġi

26.52.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura tal-arloġġi tal-idejn u tal-arloġġi

26.6

Tagħmir tal-irradjazzjoni, elettromedikali u elettroterapewtiku

26.60

Tagħmir tal-irradjazzjoni, elettromedikali u elettroterapewtiku

26.60.1

Tagħmir tal-irradjazzjoni, elettromedikali u elettroterapewtiku

26.60.11

Apparat ibbażat fuq l-użu tar-raġġi X jew tar-radjazzjoni alfa, beta jew gamma

26.60.12

Apparat elettro-dijanjostiku użat fix-xjenzi medikali

26.60.13

Apparat tar-raġġi ultravjola jew infraaħmar, użat fix-xjenzi medikali, kirurġiċi, dentali jew veterinarji

26.60.14

Pacemakers: apparat akustiku (strument għas-smigħ)

26.60.9

Servizzi ta' manifattura tal-istrumenti medikali; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir tal-irradjazzjoni, elettromedikali u elettroterapewtiku

26.60.91

Servizzi tal-manifattura tal-istrumenti medikali

26.60.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir tal-irradjazzjoni, elettromedikali u elettroterapewtiku

26.7

Strumenti ottiċi u tagħmir fotografiku

26.70

Strumenti ottiċi u tagħmir fotografiku

26.70.1

Tagħmir fotografiku u partijiet minnu

26.70.11

Lentijiet objective tal-kameras, proġekters jew apparat fotografiku li jċekken jew ikabbar

26.70.12

Kameras għall-preparazzjoni tal-pjanċi jew ċilindri tal-istampar; kameras għar-reġistrazzjoni fuq il-mikrofilm, mikrofixx u simili

26.70.13

Kameras diġitali

26.70.14

Kameras tar-ritratti instant u kameras oħrajn

26.70.15

Kameras ċinematografiċi

26.70.16

Proġekters ċinematografiċi

26.70.19

Tagħmir fotografiku ieħor; partijiet u aċċessorji ta' tagħmir fotografiku

26.70.2

Strumenti ottiċi oħrajn, u partijiet minnhom

26.70.21

Folji u plakki ta' materjal li jippolarizza; lentijiet, priżmi, merjat u elementi ottiċi oħrajn (minbarra ħġieġ mhux maħdum b'mod ottiku), kemm jekk immuntati u kemm jekk le, li m'humiex għall-kameras, proġekters jew apparat fotografiku li jkabbar jew iċekken

26.70.22

Trombi ta' bi tnejn (binoklu) u ta' b'waħda (monoklu) u trombi teleskopiċi oħrajn; strumenti astronomiċi oħrajn; mikroskopi ottiċi

26.70.23

Apparat bil-kristalli likwidi; lejżers, minbarra d-diodes tal-lejżer; apparat u strumenti ottiċi m.k.b.

26.70.24

tagħmir u strumenti ottiċi ta' kejl u verifika

26.70.25

Partijiet u aċċessorji tat-trombi ta' bi tnejn (binoklu) u ta' b'waħda (monoklu) u trombi teleskopiċi oħrajn; strumenti astronomiċi oħrajn;

26.70.26

Partijiet u aċċessorji ta' apparat bil-kristalli likwidi, lejżers (minbarra d-diodes tal-lejżer), apparat u strumenti ottiċi m.k.b.

26.70.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' strumenti ottiċi u tagħmir fotografiku

26.70.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' strumenti ottiċi u tagħmir fotografiku

26.8

Materjali (midja) għar-reġistrazzjoni manjetiċi u ottiċi

26.80

Materjali (midja) għar-reġistrazzjoni manjetiċi u ottiċi

26.80.1

Materjali (midja) għar-reġistrazzjoni manjetiċi u ottiċi

26.80.11

Midja manjetika, mhux irreġistrata, minbarra kards bi strixxa manjetika

26.80.12

Midja ottika, mhux irreġistrata

26.80.13

Midja oħrajn għar-reġistrazzjoni, inklużi l-matriċi u l-kopji ewlenin għar-riproduzzjoni tad-diski

26.80.14

Kards bi strixxa manjetika

26.80.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' midja manjetiċi u ottiċi

26.80.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' midja manjetiċi u ottiċi

27

Tagħmir elettriku

27.1

Muturi elettriċi, ġeneraturi, trasformaturi u tagħmir għad-distribuzzjoni u l-kontroll tal-elettriku

27.11

Muturi elettriċi, ġeneraturi u trasformaturi

27.11.1

Muturi b'rendiment (output) ≤ 37,5 W; muturi KD (kurrent dirett); ġeneraturi KD

27.11.10

Muturi b'rendiment (output) ≤ 37,5 W; muturi KD (kurrent dirett); ġeneraturi KD

27.11.2

Muturi universali KA/KD b'rendiment > 37,5 W; muturi oħrajn KA (kurrent alternanti); Ġeneraturi KA (alternators)

27.11.21

Muturi AĊ/DĊ universali b'enerġija > 37,5 W

27.11.22

Muturi KA, fażi singola

27.11.23

Muturi KA, multi-fażi, b'rendiment ≤ 750 W

27.11.24

Muturi KA, multi-fażi, b'rendiment ta' > 750 W iżda ≤ 75 W

27.11.25

Muturi KA, multi-fażi, b'rendiment > 75 W

27.11.26

Ġeneraturi KA (alternators)

27.11.3

Settijiet ta' ġenerazzjoni u trasformaturi (converters) rotatorji tal-elettriku

27.11.31

Ġeneraturi b'magni bil-pistuni u kombustjoni interna li jistarjtjaw bil-kompressjoni

27.11.32

Ġeneraturi b'magni li jistartjaw bl-ispark; ġeneraturi; konvertituri rotanti elettriċi

27.11.4

Trasformaturi elettriċi

27.11.41

Trasformaturi bid-dielettriki fi stat likwidu

27.11.42

Trasformaturi oħrajn li kapaċi jiġġestixxu qawwa ta' ≤ 16 kVA

27.11.43

Trasformaturi oħrajn li kapaċi jiġġestixxu qawwa ta' > 16 kVA

27.11.5

Stabilizzaturi tal-kurrent għal lampi u tubi bl-iskarika; indutturi oħrajn

27.11.50

Stabilizzaturi tal-kurrent għal lampi u tubi bl-iskarika; indutturi oħrajn

27.11.6

Partijiet minn muturi elettriċi, ġeneraturi u trasformaturi

27.11.61

Partijiet adattati għal muturi u ġeneraturi elettriċi

27.11.62

Partijiet minn trasformaturi u indutturi

27.11.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' muturi elettriċi, ġeneraturi u trasformaturi

27.11.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' muturi elettriċi, ġeneraturi u trasformaturi

27.12

Apparat għad-distribuzzjoni u l-kontroll tal-elettriku

27.12.1

Apparat elettriku għall-iswiċċjar u l-ħarsien taċ-ċirkwiti elettriċi, għal vultaġġ ta' > 1 000  V

27.12.10

Apparat elettriku għall-iswiċċjar u l-ħarsien taċ-ċirkwiti elettriċi, għal vultaġġ ta' > 1 000  V

27.12.2

Apparat elettriku għall-iswiċċjar u l-ħarsien taċ-ċirkwiti elettriċi, għal vultaġġ ta' ≤ 1 000  V

27.12.21

Fjusijiet, għal vultaġġ ta' ≤ 1 000  V

27.12.22

Apparat awtomatiku li jaqta' ċ-ċirkwiti, għal vultaġġ ta' ≤ 1 000  V

27.12.23

Apparat elettriku għall-ħarsien taċ-ċirkwiti elettriċi m.k.b., għal vultaġġ ta' ≤ 1 000  V

27.12.24

Rilejs, għal vultaġġ ta' ≤ 1 000  V

27.12.3

Bordijiet

27.12.31

Bordijiet u bażijiet oħrajn armati b'apparat elettriku tal-iswiċċjar u l-ħarsien, għal vultaġġ ta' ≤ 1 000  V

27.12.32

Bordijiet u bażijiet oħrajn armati b'apparat elettriku tal-iswiċċjar u l-ħarsien, għal vultaġġ ta' > 1 000  V

27.12.4

Partijiet minn apparat għad-distribuzzjoni u l-kontroll tal-elettriku

27.12.40

Partijiet minn apparat għad-distribuzzjoni u l-kontroll tal-elettriku

27.12.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' apparat għad-distribuzzjoni u l-kontroll tal-elettriku

27.12.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' apparat għad-distribuzzjoni u l-kontroll tal-elettriku

27.2

Batteriji u akkumulaturi

27.20

Batteriji u akkumulaturi

27.20.1

Ċelluli primarji u batteriji primarji u partijiet minnhom

27.20.11

Ċelluli primarji u batteriji primarji

27.20.12

Partijiet minn ċelluli primarji u batteriji primarji

27.20.2

Akkumulaturi elettriċi u partijiet minnhom

27.20.21

Akkumulaturi ċomb-aċtu għall-istartjar ta' magni bil-pistuni

27.20.22

Akkumulaturi ċomb-aċidu, minbarra dawk għall-istartjar ta' magni bil-pistuni

27.20.23

Akkumulaturi tan-nikil u l-kadmju, idride tal-metall tan-nikil, joni tal-litju, polimeru tal-litju, nikil u ħadid u akkumulaturi tal-elettriku oħrajn

27.20.24

Partijiet minn akkumulaturi tal-elettriku inklużi s-separaturi

27.20.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' batteriji u akkumulaturi

27.20.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' batteriji u akkumulaturi

27.3

Tqegħid tal-wajers u apparat għat-tqegħid tal-wajers

27.31

Kejbils tal-fibri ottiċi

27.31.1

Kejbils tal-fibri ottiċi

27.31.11

Kejbils tal-fibri ottiċi magħmula minn fibri miksija individwalment

27.31.12

Fibri ottiċi u mazez ta' fibri ottiċi; kejbils tal-fibri ottiċi (minbarra dawk magħmula minn fibri miksija individwalment)

27.31.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' kejbils tal-fibri ottiċi

27.31.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' kejbils tal-fibri ottiċi

27.32

Wajers u kejbils elettriċi u elettroniċi oħrajn

27.32.1

Wajers u kejbils elettriċi u elettroniċi oħrajn

27.32.11

Wajer tal-winding iżolat

27.32.12

Kejbil koassjali u kondutturi koassjali elettriċi oħrajn

27.32.13

Kondutturi elettriċi oħrajn, għal vultaġġ ta' ≤ 1 000  V

27.32.14

Kondutturi elettriċi oħrajn, għal vultaġġ ta' > 1 000  V

27.32.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' wajers u kejbils elettriċi u elettroniċi oħrajn

27.32.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' wajers u kejbils elettriċi u elettroniċi oħrajn

27.33

Apparat għat-tqegħid tal-wajers

27.33.1

Apparat għat-tqegħid tal-wajers

27.33.11

Swiċċijiet, għal vultaġġ ta' ≤ 1 000  V

27.33.12

Sokits tal-lampi, għal vultaġġ ta' ≤ 1 000  V

27.33.13

Plaggs u sokits u apparat ieħor għall-iswiċċjar u l-ħarsien taċ-ċirkwiti elettriċi m.k.b.

27.33.14

Tagħmir tal-iżolament elettriku, tal-plastik

27.33.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' apparat għat-tqegħid tal-wajers

27.33.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' apparat għat-tqegħid tal-wajers

27.4

Tagħmir tad-dawl elettriku

27.40

Tagħmir tad-dawl elettriku

27.40.1

Lampi bil-filament jew l-iskarika; lampi tal-elettriku bl-arka

27.40.11

Unitajiet issiġillati ta' lampi tad-dawl

27.40.12

Lampi bil-filament tat-tungsten-halogen, esklużi l-lampi ta' dawl ultravjola u infraaħmar

27.40.13

Lampi bil-filament ta' qawwa ta' ≤ 200 W u għal vultaġġ ta' > 100 V m.k.b.

27.40.14

Lampi bil-filament m.k.b.

27.40.15

Lampi bl-iskarika; lampi ta' dawl ultravjola jew infraaħmar; lampi tal-elettriku bl-arka

27.40.2

Lampi u tagħmir tad-dawl

27.40.21

Lampi elettriċi li jinġarru li jaħdmu b'batteriji mingħajr likwidi, akkumulaturi, manjeti

27.40.22

Lampi tal-elettriku għall-imwejjed, bankijiet, komodini u dawk li jitpoġġew fl-art

27.40.23

Lampi mhux elettriċi u tagħmir għat-twaħħil tal-intestatura

27.40.24

Kartelluni illuminati, plakki tal-isem illuminati u simili

27.40.25

Linef u tagħmir tad-dawl elettriku ieħor għas-saqaf jew għal mal-ħajt

27.40.3

Lampi u tagħmir tad-dawl ieħor

27.40.30

Lampi u tagħmir tad-dawl ieħor

27.40.4

Partijiet tal-lampi u tagħmir tad-dawl

27.40.41

Partijiet tal-lampi bil-filament u bl-iskarika

27.40.42

Partijiet tal-lampi u tagħmir tad-dawl

27.40.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir tad-dawl elettriku

27.40.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir tad-dawl elettriku

27.5

Magni domestiċi

27.51

Magni tal-elettriku domestiċi

27.51.1

Friġġijiet u friżers; magni tal-ħasil; kutri tal-elettriku; fannijiet

27.51.11

Friġġijiet u friżers tat-tip domestiku

27.51.12

Magni tal-ħasil tal-platti, tat-tip domestiku

27.51.13

Magni tal-ħasil u t-tnixxif tal-ħwejjeġ, tat-tip domestiku

27.51.14

Kutri tal-elettriku

27.51.15

Fannijiet u hoods ta' ventilazzjoni jew riċiklaġġ, tat-tip domestiku

27.51.2

Magni tal-elettriku domestiċi oħrajn m.k.b.

27.51.21

Magni domestiċi elettromekkaniċi b'mutur elettriku inkorporat

27.51.22

Magni tal-leħja, apparat li jneħħi x-xagħar u clippers tax-xagħar, b'mutur elettriku inkorporat

27.51.23

Apparat elettrotermali għat-trattament tax-xagħar jew it-tnixxif tal-idejn; ħadidiet tal-mogħdija tal-elettriku

27.51.24

Apparat ieħor elettrotermali

27.51.25

Ħiters tal-ilma tal-elettriku instantanji jew bil-ħażna u ħiters tat-tip immersion

27.51.26

Apparat elettriku għat-tisħin tal-ispazji u apparat elettriku għat-tisħin minn taħt l-art

27.51.27

Fran tal-mikrowejv

27.51.28

Fran oħrajn; kukers, pjanċi tat-tisjir, boiling rings; grillijiet u apparat li jixwi

27.51.29

Reżistenzi elettriċi għat-tisħin

27.51.3

Partijiet minn magni tal-elettriku domestiċi

27.51.30

Partijiet minn magni tal-elettriku domestiċi

27.51.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' magni tal-elettriku domestiċi

27.51.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' magni tal-elettriku domestiċi

27.52

Magni domestiċi mhux tal-elettriku

27.52.1

Apparat domestiku għat-tisjir u t-tisħin, mhux elettriku

27.52.11

Apparat domestiku għat-tisjir u għat-tisħin tal-platti, tal-ħadid jew tal-azzar jew tar-ram, mhux elettriku

27.52.12

Magni domestiċi oħrajn, bil-fjuwil tal-gass jew kemm gass kif ukoll fjuwils oħrajn, kemm bil-fjuwil fi stat likwidu kif ukoll fi stat solidu

27.52.13

Ħiters tal-arja jew distributuri tal-arja sħuna m.k.b., tal-ħadid jew tal-azzar, mhux elettriċi

27.52.14

Ħiters tal-ilma, instantanji jew bil-ħażna, mhux elettriċi

27.52.2

Partijiet minn fran, cookers, plakki għat-tisħin tal-platti u magni domestiċi mhux elettriċi simili

27.52.20

Partijiet minn fran, cookers, plakki għat-tisħin tal-platti u magni domestiċi mhux elettriċi simili

27.52.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' magni domestiċi mhux elettriċi

27.52.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' magni domestiċi mhux elettriċi

27.9

Tagħmir tal-elettriku ieħor

27.90

Tagħmir tal-elettriku ieħor

27.90.1

Tagħmir tal-elettriku ieħor u partijiet minnu

27.90.11

Magni u apparat elettriku b'funzjonijiet individwali

27.90.12

Iżolaturi elettriċi; tagħmir tal-iżolament, għall-magni jew tagħmir tal-elettriku; tubi tal-kondjuwit tal-elettriku

27.90.13

Elettrodi tal-kabonju u oġġetti oħrajn tal-grafita jew karbonju ieħor għal skopijiet elettriċi

27.90.2

Panels li jindikaw bi strumenti tal-kristall likwidu jew diodes li jarmu d-dawl; apparat tas-sinjali elettriċi bil-ħoss jew viżivi

27.90.20

Panels li jindikaw bi strumenti tal-kristall likwidu jew diodes li jarmu d-dawl; apparat tas-sinjali elettriċi bil-ħoss jew viżivi

27.90.3

Għodod għall-issaldjar bl-elettriku, l-ibbrejżjar u l-iwweldjar, magni u apparat tal-ittemprar tas-superfiċje u l-isprejjar bis-sħana

27.90.31

Makkinarju u apparat elettriku għall-issaldjar, l-ibbrejżjar u l-iwweldjar; magni u apparat elettriku għall-isprejjar bis-sħana ta' metalli jew karburi tal-metalli f'forma ta' trab

27.90.32

Partijiet minn makkinarju u apparat elettriku għall-issaldjar, l-ibbrejżjar u l-iwweldjar; magni u apparat elettriku għall-isprejjar bis-sħana ta' metalli jew karburi tal-metalli f'forma ta' trab

27.90.33

Partijiet minn apparat elettriku ieħor; partijiet elettriċi ta' makkinarju jew apparat m.k.b.

27.90.4

Tagħmir elettriku ieħor m.k.b.

27.90.41

Konvertituri, rettifikaturi, invertituri

27.90.42

Ċelloli tal-karburant

27.90.43

apparat li jrażżan it-tlugħ f'daqqa tal-kurrent, għal vultaġġ ta' > 1 000  V

27.90.44

wajers tat-tagħmir, wajers ta' estensjoni, u wajers elettriċi oħrajn b'wajer u konnetturi insulati

27.90.45

Elettrokalamiti; igganċjar elettromanjeti u brejkijiet; lifting heads elettromanjeti; aċċeleraturi tal-partikoli elettriċi; ġeneraturi tas-sinjal elettriċi u tagħmir elttriku ieħor m.k.b.

27.90.5

Kondensaturi elettriċi

27.90.51

Kapaċituri fissi għal ċirkwiti ta' 50/60 Hz b'kapaċità ta' trattament tal-qawwa reattiva ≥ 0,5 kvar

27.90.52

Kondensaturi fissi oħrajn

27.90.53

Kondensaturi varjabbli jew aġġustabbli (issetjati minn qabel)

27.90.6

Reżistenzi elettriċi, minbarra elementi tat-tisħin

27.90.60

Reżistenzi elettriċi, minbarra elementi tat-tisħin

27.90.7

Tagħmir ta' sinjalar, sigurtà jew kontrolli ta' traffiku bl-elettriku għall-ferroviji, linji tat-tramm, toroq, kanali interni, faċilitajiet ta' ipparkjar, installazzjonijiet tal-port jew imtajar.

27.90.70

Tagħmir ta' sinjalar, sigurtà jew kontrolli ta' traffiku bl-elettriku għall-ferroviji, linji tat-tramm, toroq, kanali interni, faċilitajiet ta' ipparkjar, installazzjonijiet tal-port jew imtajar.

27.90.8

Partijiet minn kondensaturi elettriċi, reżistenzi elettriċi, reostati u potenzjometri

27.90.81

Partijiet minn kondensaturi elettriċi

27.90.82

Partijiet minn reżistenzi elettriċi, reostati u potenzjometri

27.90.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir elettriku ieħor

27.90.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir elettriku ieħor

28

Makkinarju u tagħmir mhux ikklassifikati band'oħra

28.1

Makkinarju għal skopijiet ġenerali

28.11

Magni u turbini, barra mill-ajruplani, magni ta' vetturi u muturi

28.11.1

Magni, minbarra inġenji tal-ajru, magni tal-vetturi u tal-muturi

28.11.11

Magni outboard għall-propulsjoni fuq il-baħar

28.11.12

Magni tal-propulsjoni li jistartjaw bl-ispark; magni oħrajn

28.11.13

Magni bil-pistoni u kombustjoni interna li jistartjaw bil-kompressjoni oħrajn

28.11.2

Turbini

28.11.21

Turbini tal-istim u turbini oħra tal-fwar

28.11.22

Turbini idrawliċi u roti użati biex iħaddmu makkinarju

28.11.23

Turbini tal-gass li mhumiex turbo-jets u turbo propellers

28.11.24

Turbini tar-riħ

28.11.3

Partijiet minn turbini

28.11.31

Partijiet minn turbini bl-istim u turbini bi fwar ieħor

28.11.32

Partijiet minn turbini idrawliċi, water wheels inklużi r-regolaturi

28.11.33

Partijiet minn turbini tal-gass li m'humiex turbo-jets u turbo propellers

28.11.4

Partijiet għall-magni

28.11.41

Partijiet għal magni bil-kombustjoni interna li jistartjaw bl-ispark, minbarra partijiet għall-magni tal-ajruplani

28.11.42

Partijiet għall-magni oħrajn

28.11.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' magni u turbini, barra mill-ajruplani, magni ta' vetturi u muturi

28.11.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' magni u turbini, barra mill-ajruplani, magni ta' vetturi u muturi

28.12

Tagħmir b'enerġija mill-fluwidi

28.12.1

Tagħmir b'enerġija mill-fluwidi, minbarra l-partijiet

28.12.11

Muturi idrawliċi u pnewmatiċi li jaħdmu b'mod lineari (ċilindri)

28.12.12

Muturi idrawliċi u pnewmatiċi li jaħdmu b'mod rotanti

28.12.13

Pompi idrawliċi

28.12.14

Valvi idrawliċi u pnewmatiċi

28.12.15

Armar idrawliku

28.12.16

Sistemi idrawliċi

28.12.2

Partijiet minn tagħmir b'enerġija mill-fluwidi

28.12.20

Partijiet minn tagħmir b'enerġija mill-fluwidi

28.12.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir b'enerġija mill-fluwidi

28.12.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir b'enerġija mill-fluwidi

28.13

Pompi u kompressuri oħrajn

28.13.1

Pompi għal-likwidi; magni ta' rfigħ għal likwidi

28.13.11

Pompi għal fjuwil, lubrikanti, materjali li jkessħu u konkrit

28.13.12

Pompi reċiprokanti b'dispjazzament pożittiv oħrajn għal-likwidi

28.13.13

Pompi rotanti b'dispjazzament pożittiv oħrajn għal-likwidi

28.13.14

Pompi ċentrifugi oħrajn għal-likwidi; pompi oħrajn

28.13.2

Pompi tal-arja jew tal-vakwu; kompressuri tal-arja jew xi gass ieħor

28.13.21

Pompi tal-vakwu

28.13.22

Pompi tal-arja mħaddmin bl-idejn jew bis-saqajn

28.13.23

Kompressuri għal tagħmir tar-refriġerazzjoni

28.13.24

Kompressuri tal-arja mmuntati fuq xażi bir-roti għall-irmunkar

28.13.25

Kompressuri turbo

28.13.26

Kompressuri b'dispjazzament reċiprokanti

28.13.27

Kompressuri b'dispjazzament rotanti; b'xaft wieħed jew aktar

28.13.28

Kompressuri oħrajn

28.13.3

Partijiet minn pompi u kompressuri

28.13.31

Partijiet minn pompi; partijiet minn liftijiet bil-likwidu

28.13.32

Partijiet minn pompi tal-arja jew tal-vakwu, tal-kompressuri tal-arja jew tal-gass, tal-fannijiet, tal-hoods

28.13.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' pompi u kompressuri oħrajn

28.13.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' pompi u kompressuri oħrajn

28.14

Viti u valvi oħrajn

28.14.1

Viti tal-ilma, viti, valvi u apparat simili għal pajpijiet, kisi tal-kaldaruni, tankijiet, btieti jew simili

28.14.11

Valvi għat-tnaqqis tal-pressjoni, il-kontroll, l-iċċekkjar u s-sigurtà

28.14.12

Viti tal-ilma, viti, valvi sinkijiet, mejjilli, bidets, tankijiet tal-ilma, banjijiet u tagħmir simili; valvi tar-radjaturi tas-sistemi ta' tisħin ċentrali

28.14.13

Valvi tal-kontroll tal-proċess, valvi tat-tip gate, valvi tat-tip globe u valvi oħrajn

28.14.2

Partijiet minn viti u valvi u oġġetti simili

28.14.20

Partijiet minn viti u valvi u oġġetti simili

28.14.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' viti u valvi oħrajn

28.14.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' viti u valvi oħrajn

28.15

Boxxli, gerijiet, tagħmir tal-gerijiet u elementi għat-trażmissjoni tal-forza

28.15.1

Boxxli (bearings) bil-boċċi jew ir-rombli

28.15.10

Boxxli (bearings) bil-boċċi jew ir-rombli

28.15.2

Boxxli oħrajn, gerijiet, tagħmir tal-gerijiet u elementi għat-trażmissjoni tal-forza

28.15.21

Katina bil-ħoloq artikolati, tal-ħadid jew tal-azzar

28.15.22

Xaftijiet tat-trażmissjoni (inklużi l-kamxaft u l-krankxaft) u krankijiet

28.15.23

Għeluq tal-boxxli u boxxli sempliċi tax-xaftijiet

28.15.24

Gerijiet u tagħmir tal-gerijiet; kamini bil-boċċi jew ir-rombli; kaxxi tal-ingranaġġ u tagħmir ieħor li jibdel il-veloċità

28.15.25

Volanti u taljoli, inklużi l-buzzelli

28.15.26

Klaċċijiet u ingranaġġi tax-xaftijiet inklużi l-ġonot universal

28.15.3

Partijiet minn boxxli, gerijiet, tagħmir tal-gerijiet u elementi għat-trażmissjoni tal-forza

28.15.31

Boċċi, labar u rombli; partijiet mill-boxxli bil-boċċi jew bir-rombli

28.15.32

Partijiet minn katina bil-ħoloq artikolati, tal-ħadid jew tal-azzar

28.15.39

Partijiet minn boxxli u elementi għat-trażmissjoni tal-forza

28.15.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' boxxli, gerijiet, tagħmir tal-gerijiet u elementi għat-trażmissjoni tal-forza

28.15.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' boxxli, gerijiet, tagħmir tal-gerijiet u elementi għat-trażmissjoni tal-forza

28.2

Makkinarju ieħor għal skopijiet ġenerali

28.21

Fran, fuklari u berners tal-fuklari

28.21.1

Fran u berners tal-fuklari, u partijiet minnhom

28.21.11

berners tal-fuklari; stowkers mekkaniċi u gradilji; mekkaniżmi awtomatiċi li jiskargaw l-irmied u simili

28.21.12

Fran u fran b'temperatura għolja tal-industrija jew il-laboratorju, mhux elettriċi, inklużi l-inċineraturi iżda esklużi l-fran tal-ħobż, eċċ

28.21.13

Fran b'temperatura għolja u fran tal-elettriku industrijali jew tal-laboratorju; tagħmir għat-tisħin bl-induzzjoni jew dielectric

28.21.14

Partijiet minn burners ta' fran b'temperatura għolja, fran b'temperatura għolja u fran

28.21.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' fran, fran b'temperatura għolja, u burners ta' fran b'temperatura għolja

28.21.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' fran, fran b'temperatura għolja, u burners ta' fran b'temperatura għolja

28.22

Tagħmir għall-irfigħ u l-immaniġġar

28.22.1

Tagħmir għall-irfigħ u l-immaniġġar u partijiet minnu

28.22.11

Ċimi tat-taljoli u paranki m.k.b.

28.22.12

Tagħmir li jkebbeb iċ-ċimi f'ras il-minjieri; winċijiet maħsuba għall- użu taħt l-art; winċijiet oħrajn; kapstans

28.22.13

Ġakkijiet; paranki ta' tip użati għall-irfigħ tal-karrozzi

28.22.14

Deriks; krejnijiet; oqsfa mobbli għall-irfigħ, straddle carriers u trakkijiet tax-xogħol armati bi krejn

28.22.15

Trakkijiet fork lift, trakkijiet tax-xogħol oħrajn; trakkijiet tat-tip użati fuq il-pjattaformi tal-istazzjonijiet tal-ferrovija

28.22.16

Liftijiet, paranki skip, eskalaturi u mgħodijiet mobbli

28.22.17

Liftijiet u conveyors b'azzjoni kontinwa pnewmatiċi jew ta' xi tip ieħor, għall-oġġetti jew il-materjali

28.22.18

Makkinarju ieħor għall-irfigħ, l-immaniġġar, it-tagħbija jew il-ħatt

28.22.19

Partijiet minn tagħmir għall-irfigħ u l-immaniġġar

28.22.2

Bramel, pali, grabs u grips tal-krejnijiet, skavaturi u simili

28.22.20

Bramel, pali, grabs u grips tal-krejnijiet, skavaturi u simili

28.22.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir għall-irfigħ u l-immaniġġar

28.22.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir għall-irfigħ u l-immaniġġar

28.23

Makkinarju u tagħmir tal-uffiċċju (minbarra kompjuters u tagħmir periferali)

28.23.1

Magni tal-kontabbiltà u magni simili, li jinkorporaw apparat għall-kalkulazzjoni

28.23.10

Magni tal-kontabbiltà u magni simili, li jinkorporaw apparat għall-kalkulazzjoni

28.23.2

Makkinarju tal-uffiċċju u partijiet minnu

28.23.21

Magni tal-uffiċċju

28.23.22

Partijiet u aċċessorji ta' magni tal-uffiċċju

28.23.9

Servizzi ta' manifattura ta' makkinarju għall-uffiċċju u l-kontabbiltà; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' makkinarju u tagħmir tal-uffiċċju (minbarra kompjuters u tagħmir periferali)

28.23.91

Servizzi ta' manifattura ta' makkinarju għall-uffiċċju u l-kontabilità (minbarra kompjuters u tagħmir periferali)

28.23.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' makkinarju u tagħmir għall-uffiċċju (minbarra kompjuters u tagħmir periferali)

28.24

Għodda tal-idejn oħra

28.24.1

Għodod elettromekkaniċi għal xogħol bl-idejn; Għodod elettromekkaniċi għal xogħol bl-idejn;

28.24.11

Għodod elettromekkaniċi għal xogħol bl-idejn b'mutur tal-elettriku inkorporat

28.24.12

Għodod mekkanizzati oħrajn li jinġarru għal xogħol bl-idejn

28.24.2

Partijiet minn għodod tal-idejn mekkanizzati

28.24.21

Partijiet minn għodod elettromekkaniċi għal xogħol bl-idejn b'mutur tal-elettriku inkorporat

28.24.22

Partijiet minn għodod mekkanizzati oħrajn li jinġarru għal xogħol bl-idejn

28.24.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' għodod mekkanizzati għal xogħol bl-idejn

28.24.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' għodod mekkanizzati għal xogħol bl-idejn

28.25

Tagħmir mhux domestiku għat-tkessiħ u l-ventilazzjoni

28.25.1

Units għall-iskambju tas-sħana; magni tal-arja kkundizzjonata, tat-tkessiħ u tagħmir għall-iffriżar mhux domestiku

28.25.11

Unitajiet heat exchange u makkinarju li jirrendi l-arja jew xi gass ieħor fi stat likwidu

28.25.12

Magni għall-kondizzjonament tal-arja

28.25.13

Tagħmir tar-refriġerazzjoni u l-iffriżar u pompi tas-sħana, minbarra tagħmir tat-tip domestiku

28.25.14

Makkinarju u apparat għall-filtrazzjoni u l-purifikazzjoni tal-gass m.k.b.

28.25.2

Fannijiet, minbarra fannijiet ta' fuq il-mejda, tal-art, ta' mal-ħajt, ta' mas-saqaf jew ta' fuq il-bejt

28.25.20

Fannijiet, minbarra fannijiet ta' fuq il-mejda, tal-art, ta' mal-ħajt, ta' mas-saqaf jew ta' fuq il-bejt

28.25.3

Partijiet minn tagħmir tar-refriġerazzjoni u l-iffriżar u pompi tas-sħana

28.25.30

Partijiet minn tagħmir tar-refriġerazzjoni u l-iffriżar u pompi tas-sħana

28.25.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir mhux domestiku tat-tkessiħ u l-ventilazzjoni

28.25.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' tagħmir mhux domestiku tat-tkessiħ u l-ventilazzjoni

28.29

Makkinarju ieħor għal skopijiet ġenerali m.k.b.

28.29.1

Ġeneraturi tal-gass, apparat għad-distillazzjoni u filtrazzjoni

28.29.11

Ġeneraturi tal-gass tat-tip producer jew tat-tip water; ġeneraturi tal-aċetilena u simili; impjanti tad-distillazzjoni jew ir-rettifikazzjoni tal-gass

28.29.12

Makkinarju ta' fitrazzjoni jew purifikazzjoni, għall-likwidi

28.29.13

Filtri taż-żejt, filtri tal-petrol u fitri tad-dħul tal-arja għal magni bil-kombustjoni interna

28.29.2

Makkinarju għat-tindif, il-mili, l-imballaġġ jew it-tgeżwir ta' fliexken jew kontenituri oħrajn; fire extinguishers, pistoli tal-isprej, magni tal-blasting bl-istim jew ir-ramel; gaskits

28.29.21

Makkinarju għat-tindif, il-mili, l-imballaġġ jew it-tgeżwir tal-fliexken jew kontenituri oħrajn

28.29.22

Fire extinguishers, pistoli tal-isprej magni tal-blasting bl-istim jew ir-ramel u apparat mekkaniku simili minbarra dak użat għall-agrikoltura

28.29.23

Gaskits magħmula minn folji tal-metall; siġilli mekkaniċi

28.29.3

Makkinarju tal-użin u ta' kejl industrijali, tad-dar jew ta' xi tip ieħor

28.29.31

Magni tal-użin għal skopijiet industrijali; mwieżen għall-użin kontinwu ta' oġġetti fuq conveyor; mwieżen għal użin kostanti u mwieżen li jiskargaw piż determinat minn qabel

28.29.32

Magni tal-użin u mwieżen għal użu personali u fid-dar

28.29.39

Makkinarju ieħor tal-użin u ta' kejl

28.29.4

Ċentrifugi, magni tal-illixxar (calendaring) u ta' bejgħ

28.29.41

Ċentrifugi m.k.b.

28.29.42

Magni tal-illixxar jew magni oħrajn li jirrumblaw, barra mill-metall u l-ħġieġ

28.29.43

Magni awtomatiċi għall-bejgħ tal-oġġetti

28.29.5

Magni tal-ħasil tal-platti, tat-tip industrijali

28.29.50

Magni tal-ħasil tal-platti, tat-tip industrijali

28.29.6

Makkinarju m.k.b. għat-trattament tal-materjali bi proċess li jinvolvi bidla fit-temperatura

28.29.60

Makkinarju m.k.b. għat-trattament tal-materjali bi proċess li jinvolvi bidla fit-temperatura

28.29.7

Makkinarju u apparat mhux elettriku għall-issaldjar, il-brejżing jew l-iwweldjar; magni u apparat tal-gass għall-ittemprar tal-wiċċ

28.29.70

Makkinarju u apparat mhux elettriku għall-issaldjar, il-brejżing jew l-iwweldjar; magni u apparat tal-gass għall-ittemprar tal-wiċċ

28.29.8

Partijiet minn makkinarju ieħor għal skopijiet ġenerali m.k.b.

28.29.81

Partijiet minn ġeneraturi tal-gass jew tal-ilma

28.29.82

Partijiet minn ċentrifugi; partijiet minn makkinarju tal-filtrazzjoni jew il-purifikazzjoni u apparat għall-likwidi jew il-gass

28.29.83

Partijiet minn magni tal-illixxar jew irrumblar ieħor; partijiet minn makkinarju tal-isprej, użinijiet tal-magni tal-użin

28.29.84

Partijiet minn makkinarju, li ma fihomx konnessjonjiet elettriċi, m.k.b.

28.29.85

Partijiet minn magni tal-ħasil tal-platti u magni għat-tindif, il-mili, l-imballaġġ jew it-tgeżwir

28.29.86

Partijiet minn makkinarju u apparat mhux elettriku għall-issaldjar, il-brejżing jew l-iwweldjar; magni u apparat tal-gass għall-ittemprar tal-wiċċ

28.29.9

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' makkinarju ieħor għal skopijiet ġenerali m.k.b.

28.29.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' makkinarju ieħor għal skopijiet ġenerali m.k.b.

28.3

Makkinarju għall-agrikoltura u l-forestrija

28.30

Makkinarju għall-agrikoltura u l-forestrija

28.30.1

Trakters ikkontrollati minn xi ħadd bil-mixi (pedestrian)

28.30.10

Trakters ikkontrollati minn xi ħadd bil-mixi (pedestrian)

28.30.2

Trakters oħrajn għall-agrikoltura

28.30.21

Trakters, bil-qawwa tal-magna ≤ 37 kW

28.30.22

Trakters, bil-qawwa tal-magna ta' > 37 kW iżda ≤ 59 kW

28.30.23

Trakters, bil-qawwa tal-magna ta' > 59 kW

28.30.3

Makkinarju li jaħdem il-ħamrija

28.30.31

Mħaret

28.30.32

Xtiebi, apparat li jobrox il-wiċċ tal-ħamrija, kultivaturi, apparat li jaqla l-ħaxix ħażin u mgħażqat

28.30.33

Apparat li jiżra, jħawwel u trapjantaturi

28.30.34

Apparat li jifrex id-demel u apparat li jqassam il-fertilizzatur

28.30.39

Makkinarju ieħor li jaħdem il-ħamrija

28.30.4

Mowers għall-qtugħ tal-ħaxix tal-lawns, parkijiet jew kampijiet tal-isports

28.30.40

Mowers għall-qtugħ tal-ħaxix tal-lawns, parkijiet jew kampijiet tal-isports

28.30.5

Makkinarju tal-ħsad

28.30.51

Mowers (inklużi xfafar li jiġu mmuntati fuq ir-trakters) m.k.b.

28.30.52

Makkinarju għall-produzzjoni tat-tiben

28.30.53

Magni li jinballaw tiben u magħlef, inkl. magni li jinballaw u jiġbru

28.30.54

Magni tal-ħsad tal-għeruq u t-tuberi

28.30.59

Makkinarji għall-ħsad u d-dris m.k.b.

28.30.6

Makkinarju għall-projezzjoni, id-dispersjoni u l-bexx tal likwidi jew trab fl-agrikoltura jew l-ortikultura

28.30.60

Makkinarju għall-projezzjoni, id-dispersjoni u l-bexx tal likwidi jew trab fl-agrikoltura jew l-ortikultura

28.30.7

Trejlers u semitrejlers li jitgħabbew weħidhom jew li ma jitgħabbewx weħidhom għall-agrikoltura

28.30.70

Trejlers u semitrejlers li jitgħabbew weħidhom jew li ma jitgħabbewx weħidhom għall-agrikoltura

28.30.8

Makknarju agrikolu ieħor

28.30.81

Makkinarju għat-tindif, l-għażla u l-klassifikazzjoni tal-bajd, il-frott u prodotti oħrajn tal-agrikoltura, minbarra ż-żerriegha, il-qmuħ jew ħaxix leguminuż imnixxef

28.30.82

Magni li jaħilbu l-ħalib

28.30.83

Makkinarju għall-preparazzjoni tal-għalf tal-annimali

28.30.84

Inkubaturi tat-tjur u apparati għat-trobbija artifiċjali ta' flieles

28.30.85

Makkinarju għaż-żamma tat-tjur

28.30.86

Makkinarju għall-agrikoltura, l-ortikultura, il-forestrija, iż-żamma tat-tjur u l-apikultura, m.k.b.

28.30.9

Partijiet minn makkinarju u apparat għall-agrikoltura; operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' makkinarju għall-agrikoltura u l-forestrija

28.30.91

Partijiet minn magni tal-ħsad u tad-dris m.k.b.

28.30.92

Partijiet minn magni li jaħdmu l-ħamrija

28.30.93

Partijiet minn makkinarju agrikolu ieħor

28.30.94

Partijiet minn magni li jaħilbu l-baqar u magni li jaħdmu l-ħalib m.k.b.

28.30.99

Operazzjonijiet sottokuntrattati bħala parti mill-manifattura ta' makkinarju għall-ag