Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad- 9 ta’ Novembru 2007 li tadotta speċifikazzjoni komuni tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi previst fl-Artikoli 14(4) u (5) tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5357) (2007/756/KE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — MT — 01.01.2014 — 003.003


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-9 ta’ Novembru 2007

li tadotta speċifikazzjoni komuni tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi previst fl-Artikoli 14(4) u (5) tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5357)

(2007/756/KE)

(ĠU L 305 23.11.2007, p. 30)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI tal-10 ta’ Frar 2011

  L 43

33

17.2.2011

►M2

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI tal-14 ta’ Novembru 2012

  L 345

1

15.12.2012

►M3

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 519/2013 tal-21 ta’ Frar 2013

  L 158

74

10.6.2013


Ikkoreġut b'

►C1

Rettifika, ĠU L 101, 4.4.2014, p.  15 (2012/757/UE)
▼B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-9 ta’ Novembru 2007

li tadotta speċifikazzjoni komuni tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi previst fl-Artikoli 14(4) u (5) tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5357)

(2007/756/KE)IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta’ Lulju 1996 fuq l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta’ veloċità għolja ( 1 ), u b’mod partikolari l-Artikoli 14(4) u (5) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2001/16/KE tad-19 ta’ Marzu 2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea ( 2 ), u b’mod partikolari l-Artikoli 14(4) u (5) tagħha,

Billi:

(1)

Meta l-Istati Membri jawtorizzaw it-tqegħid fis-servizz tal-vetturi ferrovjarji, għandhom jiżguraw li jiġi assenjat kodiċi ta’ identifikazzjoni lil kull vettura individwali. Dan il-kodiċi mbagħad għandu jiddaħħal f’reġistru nazzjonali tal-vetturi, (minn issa ‘l quddiem “NVR”). Dan ir-reġistru għandu jkun aċċessibbli għall-konsultazzjoni minn rappreżentanti awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti u l-partijiet interessati. Ir-reġistri nazzjonali differenti għandhom ikunu konsistenti f’dak li jirrigwarda l-kontenut tad-data u l-format tad-data. Dan jirrikjedi l-istabbiliment tagħhom abbażi ta’ speċifikazzjonijiet operattivi u tekniċi.

(2)

L-ispeċifikazzjonijiet komuni għall-NVR għandhom jiġu adottati abbażi ta’ l-abbozz ta’ speċifikazzjoni imħejji mill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (minn issa ‘l quddiem “l-Aġenzija”). Dan l-abbozz ta’ speċifikazzjoni għandu jinkludi, partikolarment id-definizzjoni ta’: il-kontenut, l-arkitettura funzjonali u teknika, il-format tad-data, il-modi operattivi, inklużi r-regoli għall-introduzzjoni u l-konsultazzjoni tad-data.

(3)

Din id-Deċiżjoni tħejjiet abbażi tar-rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija Nru ERA/REC/INT/01-2006 tat-28 ta’ Lulju 2006.

L-NVR ta’ Stat Membru għandu jkun fih il-vetturi kollha awtorizzati f’dak l-Istat Membru. Madankollu, l-vaguni tal-merkanzija u tal-passiġġieri għandhom jiġu rreġistrati biss fl-NVR ta’ l-Istat Membru fejn jiddaħħlu fis-servizz għall-ewwel darba.

(4)

Għandha tintuża formola standard għall-iskopijiet tar-reġistrazzjoni tal-vetturi, tal-konfermazzjoni tar-reġistrazzjoni, l-emendar ta’ l-oġġett(i) tar-reġistrazzjoni u l-konfermazzjoni tat-tibdil(iet).

(5)

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi NVR kompjuterizzat. L-NVRs kollha għandhom ikunu konnessi ma’ Reġistru Virtwali tal-Vetturi (minn issa ‘l quddiem “VVR”) immexxi mill-Aġenzija sabiex jiġi stabbilit ir-reġistru ta’ dokument dwar l-interoperabbiltà msemmija fl-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 881/2004. Il-VVR għandu jippermetti lill-utenti jfittxu l-NVRs ( 3 ) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill kollha minn portal wieħed u jippermetti l-iskambju tad-data bejn l-NVRs nazzjonali. Madankollu, għal raġunijiet tekniċi, il-konnessjoni mal-VVR ma tistax tiġi stabbilita immedjatament. Għalhekk l-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa biss joħolqu konnessjoni għall-NVRs tagħhom mal-VVR ċentrali ladarba jkun intwera li l-VVR jaħdem effettivament. Għal dan l-għan, l-Aġenzija se twettaq proġett pilota.

(6)

Skond il-punt Nru 8 tal-minuti tal-laqgħa Nru 40 tal-Kumitat Regolatorju stabbilit skond l-Artikolu 21 tad-Direttiva 2001/16/KE, il-vetturi eżistenti kollha għandhom ikunu rreġistrati fl-NVR ta’ l-Istat Membru fejn kienu rreġistrati qabel. It-trasferiment tad-data għandu jqis perjodu trasitorju adegwat u disponibbiltà tad-data.

(7)

Skond l-Artikolu 14(4)(b) tad-Direttiva 96/48/KE u l-Artikolu 14(4)(b) tad-Direttiva 2001/16/KE, l-NVR għandu jinżamm u jiġi aġġornat minn korp li huwa indipendenti minn kwalunkwe impriża ferrovjarja. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar il-korp li jkunu nnominaw għal dan il-għan, inter alia sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ l-informazzjoni bejn dawn il-korpi.

(8)

Ċerti Stati Membri għandhom netwerk estensiv tal-“1 520 mm gauge” fejn topera flotta ta’ vaguni li hija komuni għall-pajjiżi tal-Commonwealth ta’ Stati Indipendenti (CIS). Dan irriżulta f’sistema ta’ reġistrazzjoni komuni li hija element importanti ta’ l-interoperabilità u s-sikurezza ta’ dan in-netwerk “1 520 mm”. Din il-qagħda speċifika għandha tkun rikonoxxuta u r-regoli speċifiċi stabbiliti biex jiġi evitat in-nuqqas ta’ konsistenza fl-obbligi marbuta ma’ l-UE u dawk tas-CIS għall-istess vettura.

(9)

Ir-regoli stabbiliti fl-Anness P tat-TSI dwar l-operazzjonijiet u l-ġestjoni tat-traffiku huma applikabbli fir-rigward tas-sistema ta’ numerazzjoni tal-vetturi għall-iskopijiet ta’ reġistrazzjoni fl-NVR. L-Aġenzija se tiżviluppa gwida għall-applikazzjoni armonizzata ta’ dawn ir-regoli.

(10)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit fl-ambitu ta’ l-Artikolu 21 tad-Direttiva 96/48/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:Artikolu 1

L-ispeċifikazzjonijiet komuni tar-Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi, skond l-Artikolu 14(5) tad-Direttiva 96/48/KE u l-Artikolu 14(5) tad-Direttiva 2001/16/KE, kif stipulati fl-Anness huma b’dan adottati.

▼M2

Artikolu 1a

L-Appendiċi 6 tal-Anness għal din id-Deċiżjoni għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

▼B

Artikolu 2

Meta jkunu qed jiġu rreġistrati vetturi wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom jużaw l-ispeċifikazzjonijiet komuni stipulati fl-Anness.

Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jirreġistraw vetturi eżistenti kif ipprovdut fis-sezzjoni 4 ta’ l-Anness.

Artikolu 4

1.  Skond l-Artikolu 14(4)(b) tad-Direttiva 96/48/KE u l-Artikolu 14(4)(b) tad-Direttiva 2001/16/KE, l-Istati Membri għandhom jinnominaw korp nazzjonali li għandu jkun responsabbli għaż-żamma u l-aġġornament tar-Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi. Dan il-korp jista’ jkun l-Awtorità Nazzjonali għas-Sikurezza ta’ l-Istat Membru kkonċernat. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn il-korpi jikkooperaw u jaqsmu l-informazzjoni sabiex jiġi żgurat li t-tibdil tad-data jiġi kkomunikat fil-ħin.

2.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lilll-Istati Membri, fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni, dwar il-korp innominat skond il-paragrafu 1.

Artikolu 5

1.  Vetturi ferrovjarji imqiegħda fis-servizz għall-ewwel darba fl-Estonja, il-Latvja jew il-Litwanja maħsuba għall-użu barra l-Unjoni Ewropea bħala parti mill-flotta ta’ vaguni tas-sistema komuni tal-binarji ta’ 1 520 mm għandhom jiġu rreġistratati kemm fl-NVR kif ukoll fid-Database ta’ l-Informazzjoni tal-Kunsill għat-Trasport Ferrovjarju tal-Commonwealth ta’ Stati Indipendenti. F’dan il-każ, is-sistema ta’ numerazzjoni bi tmien ċifri tista’ tiġi applikata minflok is-sistema ta’ numerazzjoni speċifikata fl-Anness.

2.  Vetturi ferrovjarji imdaħħla fis-servizz għall-ewwel darba f’pajjiż terz u maħsuba għall-użu fl-Unjoni Ewropea bħala parti mis-sistema komuni tal-flotta ta’ vaguni ta’ l-1 520 mm m’għandhomx jiġu rreġistrati fl-NVR. Madankollu f’konformità ma’ l-Artikolu 14(4) tad-Direttiva 2001/16/KE, għandu jkun possibbli li tinsab l-informazzjoni elenkata fl-Artikolu 14(5)(c), (d) u (e) mid-Database ta’ l-Informazzjoni tal-Kunsill CIS għat-Trasport Ferrovjarju.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

▼M1
ANNESS

1.   DEJTA

Il-format tad-dejta tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “NVR”) huwa kif ġej.

In-numerazzjoni tal-punti ssegwi l-loġika tal-formola standard għar-reġistrazzjoni proposta li tinsab fl-Appendiċi 4.

Barra minn hekk, tista’ tiżdied kaxxa jew aktar bħal kummenti, identifikazzjoni ta’ vetturi li qed jiġu investigati (ara t-Taqsima 3.4), eċċ.1.

►M2  Numeric identification code as defined in Appendix 6 ◄

Obbligatorju

Kontenut

Kodiċi ta’ identifikazzjoni numeriku kif iddefinit fl-Anness P għall-Ispeċifikazzjoni Teknika għall-Interoperabilità (TSI) dwar “l-operat u l-ġestjoni tat-traffiku” (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “OPE TSI”) (1)

 

Format

1.1.  Numru

12-il ċifra

1.2.  Numru preċedenti (jekk applikabbli, għal vėttura nnumerata mill-ġdid)

 

2.

Stat Membru u NSA

Obbligatorji

Kontenut

Identifikazzjoni tal-Istat Membru fejn il-vettura ġiet irreġistrata u l-NSA li awtorizzat it-tqegħid fis-servizz tagħha

 

Format

2.1.   ►M2  Member State numeric code as defined in Appendix 6, part 4 ◄

kodiċi b’żewġ (2) ċifri

2.2.  Isem l-NSA

Test

3.

Sena tal-manifattura

Obbligatorja

Kontenut

Is-sena li fiha l-vettura ħarġet mill-fabbrika

 

Format

3.  Sena tal-manifattura

SSSS

4.

Referenza KE

Obbligatorja (fejn disponibbli)

Kontenut

Referenzi għad-dikjarazzjoni ta’ verifika tal-“KE” u l-korp tal-ħruġ (l-applikant)

 

Format

4.1.  Data tad-dikjarazzjoni

Data

4.2.  Referenza KE

Test

4.3.  Isem il-korp tal-ħruġ (applikant)

Test

4.4.  Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija

Test

4.5.  Indirizz tal-organizzazzjoni, triq u numru

Test

4.6.  Belt

Test

4.7.  Kodiċi tal-pajjiż

ISO (ara l-Appendiċi 2)

4.8.  Kodiċi postali

Kodiċi alfanumeriku

5.

Referenza għar-Reġistru Ewropew ta’ Tipi ta’ Vetturi Awtorizzati (ERATV)

Obbligatorja (2)

Kontenut

Referenza li tippermetti l-irkupru tad-dejta teknika rilevanti mill-ERATV (3). Ir-referenza hija obbligatorja jekk it-tip ikun iddefinit fl-ERATV

 

Format

5.  Referenza li tippermetti l-irkupru tad-dejta teknika rilevanti mill-ERATV

Kodiċi(jiet) alfanumeriku(ċi)

5a

Serje

Fakultattiva

Kontenut

Identifikazzjoni ta’ serje, jekk il-vettura tkun parti minn serje

 

5a  Serje

Test

6.

Restrizzjonijiet

Obbligatorji

Kontenut

Kwalunkwe restrizzjoni dwar kif tista’ tintuża l-vettura

 

Format

6.1.  Restrizzjonijiet ikkodifikati

(ara l-Appendiċi 1)

Kodiċi

6.2  Restrizzjonijiet mhux ikkodifikati

Test

7.

Sid

Obbligatorju

Kontenut

Identifikazzjoni ta’ sid il-vettura

 

Format

7.1.  Isem l-organizzazzjoni

Test

7.2.  Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija

Test

7.3.  Indirizz tal-organizzazzjoni, triq u numru

Test

7.4.  Belt

Test

7.5.  Kodiċi tal-pajjiż

ISO (ara l-Appendiċi 2)

7.6.  Kodiċi postali

Kodiċi alfanumeriku

8.

Kustodju

Obbligatorju

Kontenut

Identifikazzjoni tal-kustodju tal-vettura

 

Format

8.1.  Isem l-organizzazzjoni

Test

8.2.  Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija

Test

8.3.  Indirizz tal-organizzazzjoni, triq u numru

Test

8.4.  Belt

Test

8.5.  Kodiċi tal-pajjiż

ISO (ara l-Appendiċi 2)

8.6.  Kodiċi postali

Kodiċi alfanumeriku

8.7.  VKM (jekk disponibbli)

Kodiċi alfanumeriku

9.

Entità responsabbli għall-manutenzjoni

Obbligatorja

Kontenut

Referenza għall-entità responsabbli għall-manutenzjoni

 

Format

9.1.  Entità responsabbli għall-manutenzjoni

Test

9.2.  Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija

Test

9.3.  Indirizz tal-entità, triq u numru

Test

9.4.  Belt

Test

9.5.  Kodiċi tal-pajjiż

ISO

9.6.  Kodiċi postali

Kodiċi alfanumeriku

9.7.  Indirizz tal-posta elettronika (e-mail)

Indirizz elettroniku (e-mail)

10.

Irtirar

Obbligatorju meta applikabbli

Kontenut

Data tal-iskrappjar uffiċjali u/jew arranġament ieħor għar-rimi u l-kodiċi għall-mezz ta’ rtirar

 

Format

10.1.  Mezz ta’ rimi

(ara l-Appendiċi 3)

Kodiċi b’żewġ (2) ċifri

10.2.  Data tal-irtirar

Data

11.

Stati Membri fejn il-vettura hija awtorizzata

Obbligatorji

Kontenut

Lista ta’ Stati Membri fejn il-vettura hija awtorizzata

 

Format

11.   ►M2  Member State numeric code as defined in Appendix 6, part 4 ◄

Lista

12.

Numru tal-awtorizzazzjoni

Obbligatorju

Kontenut

Numru armonizzat tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz, iġġenerat mill-NSA

 

Format

12.  Numru tal-awtorizzazzjoni

Għal vetturi eżistenti: test

Għal vetturi ġodda: kodiċi alfanumeriku bbażat fuq l-EIN, ara l-Appendiċi 2.

13.

Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz

Obbligatorja

Kontenut

Data tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz (4) tal-vettura u l-validità tagħha

 

Format

13.1.  Data tal-awtorizzazzjoni

Data (SSSSXXJJ)

13.2.  Awtorizazzjoni valida sa (jekk speċifikat)

Data (SSSSXXJJ)

13.3.  Sospensjoni tal-awtorizzazzjoni

Iva/Le

(1)   Not used.

(2)   Għat-tipi ta’ vetturi awtorizzati skont l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2008/57/KE.

(3)   Ir-reġistru pprovdut fl-Artikolu 34 tad-Direttiva 2008/57/KE.

(4)   L-awtorizzazzjoni mogħtija skont il-Kapitolu V tad-Direttiva 2008/57/KE jew awtorizzazzjoni mogħtija skont ir-reġimi ta’ awtorizzazzjoni eżistenti qabel it-traspożizzjoni tad-Direttiva 2008/57/KE.

2.   ARKITETTURA

2.1.    Rabtiet ma’ reġistri oħra

Qed jiġu stabbiliti diversi reġistri parzjalment bħala konsegwenza tar-reġim regolatorju l-ġdid tal-UE. It-tabella t’hawn taħt tiġbor fil-qosor liema reġistri u bażijiet tad-dejta jista’ jkollhom rabtiet mal-NVR meta jiġu implimentati.Reġistru jew bażi tad-dejta

Entità responsabbli

Entitajiet oħra li għandhom aċċess

NVR

(Id-Direttiva dwar l-Interoperabilità)

Entità ta’ reġistrazzjoni (RE) (1) /NSA

NSA/RE/RU/IM/IB/RB/Kustodju/Sid/ERA/OTIF oħrajn

ERATV

(Id-Direttiva dwar l-Interoperabilità)

ERA

Pubbliku

RSRD

(TAF TSI u SEDP)

Kustodju

RU/IM/NSA/ERA/Kustodju/Ħwienet tax-xogħol

WIMO

(TAF TSI u SEDP)

Għadha mhix deċiża

RU/IM/NSA/ERA/Kustodju/Ħwienet tax-xogħol/Utent

Reġistru ferrovjarju tal-vetturi ferrovjarji (2) (Konvenzjoni ta’ Cape Town)

Reġistratur

Pubbliku

Reġistru OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Awtoritajiet Kompetenti/RU/IM/IB/RB/Kustodju/Sid/ERA/Seg. OTIF

(1)   L-Entità ta’ Reġistrazzjoni (“RE”) hija l-entità nnominata minn kull Stat Membru, skont l-Artikolu 33(1)(b) tad-Direttiva 2008/57/KE, għaż-żamma u għall-aġġornament tal-NVR.

(2)   Kif inhu pprovdut fil-Protokoll tal-Lussemburgu għall-konvenzjoni dwar il-garanziji internazzjonali fuq tagħmir mobbli għal kwistjonijiet speċifiċi tal-vetturi ferrovjarji, iffirmat fil-Lussemburgu fit-23 ta’ Frar 2007.

Mhux possibbli li wieħed joqgħod jistenna li r-reġistri kollha jkunu lesti qabel ma jiġi implimentat l-NVR. Għalhekk, l-ispeċifikazzjoni tal-NVR trid tagħti spazju lil interfacing sussegwenti ma’ dawn ir-reġistri l-oħra. Għal dan il-għan:

 ERATV: issir referenza għal dan fl-NVR, billi tkun ipprovduta referenza għat-tip ta’ vettura. Il-ħolqa bejn iż-żewġ reġistri huwa l-punt Nru 5.

 RSRD: din tinkludi ċerti punti “amministrattivi” tal-NVR. Taħt speċifikazzjoni fi ħdan it-TAF TSI SEDP. Is-SEDP għandu jqis l-ispeċifikazzjoni tal-NVR.

 WIMO: din tinkludi dejta mill-RSRD u dejta dwar il-manutenzjoni. Mhi prevista l-ebda rabta mal-NVR.

▼M2

 VKMR: this register is managed by ERA and OTIF in cooperation (ERA for the EU and OTIF for all non-EU OTIF Member States). The keeper is recorded in the NVR. Appendix 6 specifies other global central registers (such as vehicle type codes, interoperability codes, country codes, etc.) to be managed by a ‘central body’ resulting from cooperation between ERA and OTIF.

▼M1

 Reġistru ferrovjarju tal-vetturi ferrovjarji (Konvenzjoni ta’ Cape Town/Protokoll tal-Lussemburgu): dan huwa reġistru ta’ informazzjoni finanzjarja relatat mat-tagħmir mobbli u għadu ma ġiex żviluppat. Hemm rabta possibbli għaliex ir-reġistru tal-UNIDROIT jeħtieġ informazzjoni dwar in-numru u s-sid tal-vettura. Il-ħolqa bejn iż-żewġ reġistri għandu jkun l-ewwel EVN assenjat lill-vettura.

 Reġistri OTIF: ir-reġistri OTIF qed ikunu żviluppati billi jitqiesu r-reġistri tal-vetturi tal-UE.

L-arkitettura tas-sistema kollha, kif ukoll ir-rabtiet bejn l-NVR u r-reġistri l-oħra, għandha tkun iddefinita b’tali mod li tippermetti l-irkupru tal-informazzjoni mitluba meta dan ikun meħtieġ.

2.2.    L-arkitettura tal-NVR globali tal-UE

Ir-reġistri tal-NVR għandhom ikunu implimentati permezz ta’ soluzzjoni deċentralizzata. L-għan huwa li tiġi implimentata magna ta’ tiftix għad-dejta mqassma, permezz ta’ applikazzjoni tas-softwer komuni, li tippermetti lill-utenti jirkupraw id-dejta mir-Reġistri Lokali (LR) kollha fl-Istati Membri.

Id-dejta tal-NVR għandha tinħażen fuq il-livell nazzjonali u tkun aċċessibbli permezz ta’ applikazzjoni bbażata fuq il-web (bl-indirizz web tagħha stess).

Ir-Reġistru Ċentralizzat Ewropew Virtwali tal-Vetturi (EC VVR) għandu jkun magħmul minn żewġ subsistemi:

 ir-Reġistru Virtwali tal-Vetturi (VVR) li huwa l-magna ċentrali ta’ tiftix fl-ERA;

 ir-Reġistru(i) Nazzjonali tal-Vetturi (NVR) li huma l-LR fl-Istati Membri. L-Istati Membri jistgħu jużaw l-NVR standard (sNVR) li ġie żviluppat mill-Aġenzija jew jiżviluppaw l-applikazzjonijiet tagħhom stess f’konformità ma’ din l-ispeċifikazzjoni. Fil-każ tal-aħħar, għal komunikazzjoni mill-NVR mal-VVR l-Istati Membri għandhom jużaw Magna ta’ Traduzzjoni (TE) żviluppata mill-Aġenzija.

Figura 1

Arkitettura EC-VVR

image

Din l-arkitettura hija bbażata fuq żewġ subsistemi komplementari li jippermettu tiftix fuq dejta maħżuna lokalment fl-Istati Membri kollha. Din għandha:

 tistabbilixxi reġistri kompjuterizzati fuq il-livell nazzjonali u tiftaħhom għal konsultazzjoni inkroċjata,

 tissostitwixxi reġistri fuq il-karta b’reġistri kompjuterizzati sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jiġġestixxu u jaqsmu l-informazzjoni ma’ Stati Membri oħrajn,

 tippermetti konnessjonijiet bejn l-NVRs u l-VVR, billi jintużaw standards u terminoloġija komuni.

Il-prinċipji ewlenin ta’ din l-arkitettura huma kif ġej:

 l-NVRs kollha għandhom ikunu parti mis-sistema tan-netwerk kompjuterizzat,

 l-Istati Membri għandhom jaraw id-dejta komuni meta jkollhom aċċess għas-sistema,

 reġistrazzjoni doppja tad-dejta u l-iżbalji relatati possibbli għandhom ikunu evitati ladarba jkun ġie stabbilit l-VVR,

 dejta aġġornata.

L-Aġenzija għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tar-RE l-fajls u d-dokumenti ta’ installazzjoni li ġejjin sabiex jintużaw ħalli jiġu stabbiliti l-sNVR u t-TE u sabiex dawn ikunu konnessi mal-VVR ċentrali:

 Fajls ta’ installazzjoni:

 

 sNVR_Installation_Files;

 TE_Installation_Files;

 Dokumenti:

 

 Administrator_Guide_sNVR;

 CSV_export;

 CSV_import;

 sNVR_Deployment_Guide;

 Utent_Guide_sNVR;

 NVR-TE_Deployment_Guide;

 NVR-TE_Integration_Guide;

 Utent_Guide_VVR.

3.   MOD OPERATTIV

3.1.    Użu tal-NVR

L-NVR għandu jintuża għall-iskopijiet li ġejjin:

 reġistrazzjoni tal-awtorizzazzjoni,

 reġistrazzjoni tal-EVN allokat lill-vetturi,

 tiftix ta’ informazzjoni fil-qosor, madwar l-Ewropa kollha, dwar vettura partikolari,

 azzjoni ta’ segwitu għal aspetti legali bħalma huma l-obbligi u l-informazzjoni legali,

 irkupru ta’ informazzjoni għal spezzjonijiet prinċipalment relatati mas-sikurezza u mal-manutenzjoni,

 il-possibbiltà ta’ kuntatt mas-sid u mal-kustodju,

 kontroverifika ta’ ċerti rekwiżiti tas-sikurezza qabel jinħarġu ċ-Ċertifikati tas-Sikurezza,

 azzjoni ta’ segwitu dwar vettura partikolari.

3.2.    Formoli tal-applikazzjoni

3.2.1.    Applikazzjoni għal reġistrazzjoni

Il-formola li għandha tintuża tinsab fl-Appendiċi 4.

L-entità li tapplika għar-reġistrazzjoni ta’ vettura għandha timmarka l-kaxxa “Reġistrazzjoni ġdida”. Wara, għandha timla l-ewwel parti tal-formola bl-informazzjoni kollha meħtieġa mill-punt 2 sal-punt 9 u l-punt 11, biex imbagħad tibgħatha lil:

 ir-RE tal-Istat Membru fejn qed tintalab ir-reġistrazzjoni,

 ir-RE tal-ewwel Stat Membru fejn biħsiebha topera, għal vettura li ġejja minn pajjiż terz.

3.2.2.    Reġistrazzjoni ta’ vettura u ħruġ ta’ Numru Ewropew tal-Vettura.

Fil-każ tal-ewwel reġistrazzjoni, ir-RE kkonċernata toħroġ in-Numru Ewropew tal-Vettura.

Jista’ jkun hemm formola ta’ reġistrazzjoni separata għal kull vettura jew formola waħda għal sett sħiħ ta’ vetturi tal-istess serje jew tal-istess ordni b’lista tan-numri tal-vetturi mehmuża.

Ir-RE trid tieħu passi raġonevoli biex tiżgura mill-akkuratezza tad-dejta li ddaħħal fl-NVR. Għal dan l-għan, ir-RE tista’ titlob informazzjoni mingħand RE oħrajn, partikolarment meta l-entità li tkun qed tapplika għal reġistrazzjoni fi Stat Membru ma tkunx stabbilita f’dak l-Istat Membru.

3.2.3.    Bidla ta’ punt ta’ reġistrazzjoni wieħed jew aktar

L-entità li tapplika għal bidla fil-punt(i) ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi tagħha għandha:

 timmarka l-kaxxa “Modifika”,

 timla l-EVN attwali (punt Nru 0),

 timmarka l-kaxxa(i) quddiem il-punt(i) immodifikat(i),

 tniżżel il-kontenut il-ġdid tal-punt(i) immodifikat(i), u mbagħad tibgħat il-formola lir-RE tal-Istati Membri kollha fejn tkun irreġistrata il-vettura.

L-użu tal-formola standard jista’ ma jkunx biżżejjed għal ċerti każijiet. Jekk ikun meħtieġ, b’hekk, ir-RE kkonċernata tista’ tressaq dokumenti addizzjonali kemm f’forma ta’ karti kif ukoll f’forma elettronika.

Ħlief jekk ikun speċifikat mod ieħor fid-dokumenti ta’ reġistrazzjoni, il-kustodju tal-vettura jitqies bħala d-“detentur tar-reġistrazzjoni” fit-tifsira tal-Artikolu 33(3) tad-Direttiva 2008/57/KE.

Jekk jinbidel il-kustodju, hija r-responsabbiltà tal-kustodju attwalment irreġistrat li jinnotifika lir-RE u r-RE trid tinnotifika lill-kustodju l-ġdid bil-bidla fir-reġistrazzjoni. Il-kustodju preċedenti għandu jitneħħa mill-NVR u għandhom jitneħħewlu r-responsabbiltajiet tiegħu biss meta l-kustodju l-ġdid ikun irrikonoxxa l-aċċettazzjoni tal-istatus ta’ kustodju. Jekk fid-data ta’ dereġistrazzjoni tal-kustodju attwalment irreġistrat l-ebda kustodju ġdid ma jkun aċċetta l-istatus ta’ kustodju, ir-reġistrazzjoni tal-vettura għandha tiġi sospiża.

F’każijiet fejn, skont l-OPE TSI, minħabba bidliet tekniċi, il-vettura trid tingħata EVN ġdid, id-detentur tar-reġistrazzjoni għandu jinforma b’dawn il-bidliet u, jekk applikabbli, bl-awtorizzazzjoni l-ġdida għat-tqegħid fis-servizz, lir-RE tal-Istat Membru fejn tkun irreġistrata l-vettura. Din ir-RE għandha tassenja EVN ġdid lill-vettura.

3.2.4.    Irtirar ta’ reġistrazzjoni

L-entità li tapplika għal irtirar ta’ reġistrazzjoni għandha timmarka l-kaxxa “Irtirar”. Imbagħad għandha timla l-punt Nru 10 u tibgħat il-formola lir-RE tal-Istati Membri kollha fejn tkun irreġistrata l-vettura.

Ir-RE tagħti r-reġistrazzjoni tal-irtirar billi timla d-data tal-irtirar u tagħti rikonoxximent tal-irtirar lill-entità.

3.2.5.    Awtorizzazzjoni f’diversi Stati Membri

1. Meta vettura mgħammra b’kabina tas-sewqan diġà awtorizzata u rreġistrata fi Stat Membru wieħed tiġi awtorizzata fi Stat Membru ieħor, din trid tiġi rreġistrata fl-NVR tat-tieni Stat Membru. Madankollu, f’dan il-każ, hija biss id-dejta relatata mal-punti 1, 2, 6, 11, 12 u 13, u fejn huwa rilevanti, id-dejta relatata mal-oqsma miżjuda mal-NVR mit-tieni Stat Membru li trid tiġi rreġistrata, peress li din id-dejta biss hija relatata mat-tieni Stat Membru.

Din id-dispożizzjoni hija applikabbli sakemm il-VVR u r-rabtiet mal-NVR rilevanti kollha ma jkunux kompletament operattivi u, matul dan il-perjodu, ir-RE kkonċernati għandhom jiskambjaw informazzjoni bejniethom sabiex jiżguraw li d-dejta relatata mal-istess vettura tkun konsistenti.

2. Il-vetturi li mhumiex mgħammra b’kabina tas-sewqan, bħall-vaguni tal-merkanzija, il-vaguni tal-passiġġieri u xi vetturi speċjali, għandhom ikunu rreġistrati biss fl-NVR tal-Istat Membru fejn jitqiegħdu fis-servizz għall-ewwel darba.

3. Għal kwalunkwe vettura, l-NVR fejn tiġi rreġistrata l-ewwel darba jinkludi d-dejta relatata mal-punti 2, 6, 12 u 13 għal kull wieħed mill-Istati Membri fejn ngħatat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz lil din il-vettura.

3.3.    Drittijiet ta’ aċċess

Id-drittijiet ta’ aċċess għal dejta ta’ NVR minn Stat Membru partikolari “XX” huma elenkati fit-tabella t’hawn taħt, fejn il-kodiċijiet ta’ aċċess huma ddefiniti kif ġej:Kodiċi ta’ aċċess

Tip ta’ aċċess

0.

L-ebda aċċess

1.

Konsultazzjoni ristretta (kundizzjonijiet fil-kolonna “Drittijiet ta’ qari”)

2.

Konsultazzjoni mhux ristretta

3.

Konsultazzjoni u aġġornament ristretti

4.

Konsultazzjoni u aġġornament mhux ristrettiEntità

Definizzjoni

Drittijiet ta’ qari

Drittijiet ta’ aġġornament

Punt Nru 7

Il-punti l-oħra kollha

RE/NSA“XX”

RE/NSA fl-Istat Membru “XX”

Id-dejta kollha

Id-dejta kollha

4

4

NSA/RE oħrajn

NSA oħrajn u/jew RE oħrajn

Id-dejta kollha

Xejn

2

2

ERA

Aġenzija Ferrovjarja Ewropea

Id-dejta kollha

Xejn

2

2

Kustodji

Kustodju tal-Vettura

Id-dejta kollha dwar il-vetturi li tagħhom huwa kustodju

Xejn

1

1

Amministraturi tal-flotta

Amministratur tal-vetturi kif maħtur mill-kustodju

Vetturi li nħatru amministratur tagħhom mill-kustodju

Xejn

1

1

Sidien

Sid il-vettura

Id-dejta kollha dwar il-vetturi li tagħhom huma sidien

Xejn

1

1

RU

Operatur Ferrovjarju

Id-dejta kollha bbażata fuq in-numru tal-vettura

Xejn

0

1

IM

Amministratur tal-Infrastruttura

Id-dejta kollha bbażata fuq in-numru tal-vettura

Xejn

0

1

IB u RB

Korpi ta’ kontroll u ta’ verifika nnotifikati mill-Istati Membri

Id-dejta kollha dwar vetturi li qed jiġu kkontrollati jew ivverifikati

Xejn

2

2

Utenti leġittimi oħrajn

L-utenti każwali kollha rikonoxxuti mill-NSA jew mill-ERA

Għandhom jiġu ddefiniti kif inhu xieraq, tul ta’ żmien possibbilment limitat

Xejn

0

1

3.4.    Reġistri storiċi

Id-dejta kollha fl-NVR trid tinżamm għal għaxar (10) snin mid-data tal-irtirar ta’ reġistrazzjoni ta’ vettura. Mill-inqas, għall-ewwel tliet snin, id-dejta trid tkun disponibbli onlajn. Wara tliet snin id-dejta tista’ tinżamm jew elettronikament, jew f’forma ta’ karta jew inkella fi kwalunkwe sistema ta’ arkivjar oħra. Jekk fi kwalunkwe żmien matul il-perjodu ta’ għaxar (10) snin, tinbeda investigazzjoni li tinvolvi vettura jew vetturi, id-dejta relatata ma’ dawn il-vetturi trid tinżamm lil hinn mill-perjodu ta’ għaxar (10) snin, jekk dan ikun mitlub.

Wara l-irtirar ta’ reġistrazzjoni ta’ vettura, l-ebda wieħed min-numri ta’ reġistrazzjoni assenjati lill-vettura ma jista’ jiġi assenjat lil xi vettura oħra għal mitt (100) sena mid-data meta ġiet irtirata l-vettura.

Kwalunkwe bidla fl-NVR għandha tiġi rreġistrata. Il-ġestjoni tal-bidliet storiċi tista’ tiġi indirizzata permezz ta’ soluzzjonijiet tal-IT.

4.   VETTURI EŻISTENTI

4.1.    Kontenut tad-dejta

It-13-il punt miżmuma ġew elenkati hawn taħt, b’indikazzjoni dwar liema minnhom huma obbligatorji u liema mhumiex.

4.1.1.    Punt Nru 1 — Numru Ewropew tal-Vettura (Obbligatorju)

(a)   Vetturi li diġà għandhom numru bi 12-il ċifra

Pajjiżi fejn hemm kodiċi uniku tal-pajjiż:

Dawn il-vetturi għandhom iżommu n-numru attwali tagħhom. In-numru bi 12-il ċifra għandu jkun irreġistrat bħala tali mingħajr l-ebda modifika.

Pajjiżi fejn hemm kemm kodiċi ewlieni tal-pajjiż kif ukoll kodiċi speċifiku allokat qabel:

 Il-Ġermanja, fejn il-kodiċi ewlieni tal-pajjiż huwa 80 u l-kodiċi speċifiku huwa 68 għall-AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn);

 L-Isvizzera, fejn il-kodiċi ewlieni tal-pajjiż huwa 85 u l-kodiċi speċifiku huwa 63 għall-BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn);

 L-Italja, fejn il-kodiċi ewlieni tal-pajjiż huwa 83 u l-kodiċi speċifiku huwa 64 għall-FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio);

 L-Ungerija, fejn il-kodiċi ewlieni tal-pajjiż huwa 55 u l-kodiċi speċifiku huwa 43 għall-GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Dawn il-vetturi għandhom iżommu n-numru attwali tagħhom. In-numru bi 12-il ċifra għandu jkun irreġistrat bħala tali mingħajr l-ebda modifika ( 4 ).

Is-sistema tal-IT trid tqis iż-żewġ kodiċijiet (il-kodiċi ewlieni tal-pajjiż u l-kodiċi speċifiku) bħala relatati mal-istess pajjiż.

(b)   Vetturi mingħajr numru bi 12-il ċifra

Tapplika proċedura ta’ żewġ fażijiet:

 Fl-NVR jiġi allokat numru bi 12-il ċifra (skont l-OPE TSI) iddefinit skont il-karatteristiċi tal-vettura. Is-sistema tal-IT għandha torbot dan in-numru rreġistrat man-numru attwali tal-vettura.

 Għall-vetturi li jintużaw fit-traffiku internazzjonali, ħlief dawk riservati għal użu storiku: in-numru bi 12-il ċifra jiġi fiżikament applikat għall-vettura nfisha fi ħdan perjodu ta’ sitt snin wara l-allokazzjoni fl-NVR. Għall-vetturi li jintużaw fit-traffiku domestiku u għal dawk riservati għal użu storiku: l-applikazzjoni fiżika tan-numru bi 12-il ċifra hija volontarja.

4.1.2.    Punt Nru 2 — Stat Membru u NSA (Obbligatorju)

Il-punt “Stat Membru” jrid dejjem jirreferi għall-Istat Mmebru fejn il-vettura hija rreġistrata fl-NVR tiegħu. Għall-vetturi minn pajjiżi terzi, dan il-punt jirreferi għall-ewwel Stat Membru li awtorizza t-tqegħid fis-servizz tal-vettura fin-netwerk ferrovjarju tal-Unjoni Ewropea. Il-punt “NSA” jirreferi għall-entità li tat l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz tal-vettura.

4.1.3.    Punt Nru 3 — Sena tal-manifattura

Fejn is-sena tal-manifattura ma tkunx magħrufa preċiżament, għandha tiddaħħal is-sena approssimattiva.

4.1.4.    Punt Nru 4 — Referenza KE

Normalment referenza bħal din ma teżistix għall-vetturi eżistenti, ħlief għal ftit HS RS. Għandha tiġi rreġistrata biss jekk tkun disponibbli.

4.1.5.    Punt Nru 5 — Referenza għall-ERATV

Għandha tiġi rreġistrata biss jekk tkun disponibbli.

Sakemm jitwaqqaf l-ERATV, tista’ ssir referenza għar-Reġistru tal-Vetturi Ferrovjarji (Artikolu 22a tad-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE ( 5 ) u Artikolu 24 tad-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 6 )).

4.1.6.    Punt Nru 6 — Restrizzjonijiet

Għandha tiġi rreġistrata biss jekk tkun disponibbli.

4.1.7.    Punt Nru 7 — Sid (Obbligatorju)

Obbligatorju u normalment disponibbli.

4.1.8.    Punt Nru 8 — Kustodju (Obbligatorju)

Obbligatorju u normalment disponibbli. Il-VKM (kodiċi uniku kif inhu indikat fir-reġistru tal-VKM) trid tiddaħħal jekk il-kustodju jkollu waħda.

4.1.9.    Punt Nru 9 — Entità responsabbli għall-manutenzjoni (Obbligatorju)

Dan il-punt huwa obbligatorju.

4.1.10.    Punt Nru 10 — Irtirar

Applikabbli kif ikun xieraq.

4.1.11.    Punt Nru 11 — Stati Membri fejn il-vetturi tkun awtorizzata

Normalment, il-vaguni skont ir-RIV, il-vaguni tal-passiġġieri skont ir-RIC u l-vetturi li jaqgħu taħt ftehimiet bilaterali jew multilaterali huma rreġistrati bħala tali. Jekk din l-informazzjoni tkun disponibbli, għandha tiġi rreġistrata skont dan.

4.1.12.    Punt Nru 12 — Numru tal-awtorizzazzjoni

Għandu jiġi rreġistrat biss jekk ikun disponibbli

4.1.13.    Punt Nru 13 — Tqegħid fis-servizz (Obbligatorju)

Fejn id-data tat-tqegħid fis-servizz ma tkunx magħrufa preċiżament, għandha tiddaħħal is-sena approssimattiva.

4.2.    Proċedura

L-entità li qabel kienet responsabbli għar-reġistrazzjoni tal-vettura għandha tqiegħed l-informazzjoni kollha għad-dispożizzjoni tal-NSA jew tar-RE tal-pajjiż fejn tkun tinsab.

Il-vaguni tal-merkanzija u tal-passiġġieri eżistenti għandhom jiġu rreġistrati biss fl-NVR tal-Istat Membru fejn kienet tinsab l-entità ta’ reġistrazzjoni preċedenti.

Jekk vettura eżistenti kienet ġiet awtorizzata f’diversi Stati Membri, ir-RE li tirreġistra din il-vettura għandha tibgħat id-dejta rilevanti lir-RE tal-Istati Membri l-oħra kkonċernati.

L-NSA jew ir-RE għandha tinkludi l-informazzjoni fl-NVR tagħha.

L-NSA jew l-RE għandha tinforma lill-partijiet kollha involuti meta t-trasferiment tal-informazzjoni jitlesta. Għandhom jiġu informati għall-inqas l-entitajiet li ġejjin:

 l-entità li qabel kienet responsabbli għar-reġistrazzjoni tal-vettura,

 il-kustodju,

 l-ERA.
Appendiċi 1

IKKODIFIKAR TAR-RESTRIZZJONIJIET

1.   PRINĊIPJI

Ir-restrizzjonijiet (karatteristiċi tekniċi) diġà rreġistrati f’reġistri oħrajn li l-NSA għandhom aċċess għalihom m’hemmx għalfejn jiġu rripetuti fl-NVR.

L-aċċettazzjoni fit-traffiku transkonfinali hija bbażata fuq:

 l-informazzjoni kkodifikata fin-numru tal-vettura,

 l-ikkodifikar alfabetiku, u

 l-immarkar tal-vettura.

Għalhekk informazzjoni bħal din m’hemmx għalfejn tiġi rripetuta fl-NVR.

2.   STRUTTURA

Il-kodiċijiet huma strutturati fuq tliet livelli:

 l-ewwel livell (1): Kategorija ta’ restrizzjoni

 it-tieni livell (2): Tip ta’ restrizzjoni

 it-tielet livell (3): Valur jew speċifikazzjoni.Ikkodifikar ta’ restrizzjoni

Kat

Tip

Valur

Isem

1

 

 

Restrizzjoni teknika relatata mal-kostruzzjoni

 

1

Numeriku (3)

Radju minimu tal-kurva f’metri

 

2

Restrizzjonijiet għaċ-ċirkwit tal-binarji

 

3

Numeriku (3)

Restrizzjonijiet għall-veloċità f’km/h (immarkati fuq il-vaguni u l-vaguni għall-passiġġieri, iżda mhux fuq il-lokomotivi)

2

 

 

Restrizzjoni ġeografika

 

1

Alfanumeriku (3)

Tagħmir għall-kejl kinematiku (ikkodifikar WAG TSI Anness C)

 

2

Lista kkodifikata

Qies standard tal-kombinazzjoni ta’ rota u fusien (wheelset gauge)

 

 

1

Qies standard (gauge) varjabbli 1435/1520

 

 

2

Qies standard (gauge) varjabbli 1435/1668

 

3

L-ebda CCS abbord

 

4

ERTMS A abbord

 

5

Numeriku (3)

Sistema B abbord (1)

3

 

 

Restrizzjonijiet ambjentali

 

1

Lista kkodifikata

Żona klimatika EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Restrizzjonijiet fuq l-użu inklużi fiċ-ċertifikat ta’ awtorizzazzjoni

 

1

Abbażi taż-żmien

 

2

Abbażi tal-kundizzjoni (distanza vvjaġġata, deterjorament minħabba użu, eċċ.)

(1)   Jekk il-vettura hija mgħammra b’aktar minn sistema B waħda, irid jiġi indikat kodiċi individwali għal kull sistema. — 1xx jintuża għal vettura mgħammra b’sistema ta’ sinjalazzjoni — 2xx jintuża għal vettura mgħammra b’radju
Appendiċi 2

STRUTTURA U KONTENUT TAL-EIN

Kodiċi għas-sistema ta’ numerazzjoni armonizzata, imsejjaħ Numru Ewropew għall-Identifikazzjoni (EIN) għaċ-Ċertifikati tas-Sikurezza u dokumenti oħrajn

Eżempju:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kodiċi tal-pajjiż

(2 ittri)

Tip ta’ dokument

(2 ċifri)

Sena tal-ħruġ

(4 ċifri)

Kawnter

(4 ċifri)

Kaxxa 1

Kaxxa 2

Kaxxa 3

Kaxxa 4

KAXXA 1 —   KODIĊI TAL-PAJJIŻ (ŻEWĠ (2) ITTRI)

▼M3

Il-kodiċijiet huma dawk uffiċjalment ippubblikati u aġġornati fuq il-websajt Ewropea fil-Gwida tal-Istil Interistituzzjonali (http://publications.eu.int/code/en/en-5000600.htm)STAT

KODIĊI

L-Awstrija

AT

Il-Belġju

BE

Il-Bulgarija

BG

Il-Kroazja

HR

Ċipru

CY

Ir-Repubblika Ċeka

CZ

Id-Danimarka

DK

L-Estonja

EE

Il-Finlandja

FI

Franza

FR

Il-Ġermanja

DE

Il-Greċja

EL

L-Ungerija

HU

L-Islanda

IS

L-Irlanda

IE

L-Italja

IT

Il-Latvja

LV

Il-Liechtenstein

LI

Il-Litwanja

LT

Il-Lussemburgu

LU

In-Norveġja

NO

Malta

MT

Il-Pajjiżi l-Baxxi

NL

Il-Polonja

PL

Il-Portugall

PT

Ir-Rumanija

RO

Ir-Repubblika Slovakka

SK

Is-Slovenja

SI

Spanja

ES

l-Isvezja

SE

L-Isvizzera

CH

Ir-Renju Unit

UK

Il-kodiċi għall-awtoritajiet tas-sikurezza multinazzjonali għandu jsir bl-istess mod. Bħalissa hemm awtorità waħda biss: l-Awtorità tas-Sikurezza fiċ-Channel Tunnel. Huwa propost li jintuża l-kodiċi li ġej:AWTORITÀ MULTINAZZJONALI TAS-SIKUREZZA

KODIĊI

L-Awtorità għas-Sikurezza fiċ-Channel Tunnel

CT

▼M1

KAXXA 2 —   TIP TA’ DOKUMENT (NUMRU B’ŻEWĠ (2) ĊIFRI)

Żewġ ċifri jippermettu l-identifikazzjoni tat-tip ta’ dokument:

 l-ewwel ċifra tidentifika l-klassifikazzjoni ġenerali tad-dokument,

 it-tieni ċifra tispeċifika s-sottotip tad-dokument.

Din is-sistema ta’ numerazzjoni tista’ tiġi estiża meta jkunu meħtieġa kodiċijiet oħrajn. Il-lista li ġejja hija lista proposta ta’ kombinazzjonijiet magħrufa u possibbli ta’ numri b’żewġ ċifri flimkien ma’ kombinazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-servizz tal-vetturi:Kombinazzjoni ta’ numri għall-Kaxxa 2

Tip ta’ Dokument

Sottotip ta’ Dokument

[0 1]

Liċenzji

Liċenzji għar-RU

[0 x]

Liċenzji

Oħrajn

[1 1]

Ċertifikat tas-Sikurezza

Parti A

[1 2]

Ċertifikat tas-Sikurezza

Parti B

[1 x]

Riservat

Riservat

[2 1]

Awtorizzazzjoni tas-Sikurezza

 

[2 2]

Riservat

Riservat

[2 x]

Riservat

Riservat

[3 x]

Riservat eż. manutenzjoni għall-vetturi ferrovjarji, għall-infrastruttura jew oħrajn

 

[4 x]

Riservat għall-Korpi Notifikati

eż. tipi differenti ta’ Korpi Notifikati

[5 1] u [5 5] (1)

Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz

Vetturi ta’ trazzjoni

[5 2] u [5 6] (1)

Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz

Vetturi tal-passiġġieri rmonkati

[5 3] u [5 7] (1)

Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz

Vaguni

[5 4] u [5 8] (1)

Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz

Vetturi speċjali

[5 9] (2)

Awtorizzazzjoni tat-tip ta’ vettura

 

[6 0]

Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz

Sottosistemi tal-Infrastruttura, tal-Enerġija u għall-montatura mal-binarji tal-Kmand ta’ Kontroll u Sinjalazzjoni

[6 1]

Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz

Sottosistema tal-Infrastruttura

[6 2]

Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz

Sottosistema tal-Enerġija

[6 3]

Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz

Subsistema għall-montatura mal-binarji tal-Kmand ta’ Kontroll u Sinjalazzjoni

[7 1]

Liċenza tas-Sewqan tal-ferroviji

Kawnter sa u jinkludi 9 999

[7 2]

Liċenza tas-Sewqan tal-ferroviji

Kawnter minn 10 000 sa u jinkludi 19 000

[7 3]

Liċenza tas-Sewqan tal-ferroviji

Kawnter minn 20 000 sa u jinkludi 29 000

[8 x] … [9 x]

Riżervat (2 tipi ta’ dokumenti)

Riżervat (10 sottotipi kull wieħed)

(1)   Jekk l-erba’ (4) ċifri riservati għall-kaxxa 4 “Kawnter” jintużaw kompletament fi żmien sena, l-ewwel żewġ ċifri tal-kaxxa 2 għandhom jinbidlu rispettivament minn: — [5 1] għal [5 5] għall-vetturi ta’ trazzjoni, — [5 2] għal [5 6] għall-vetturi tal-passiġġieri rmonkati, — [5 3] għal [5 7] għall-vaguni, — [5 4] għal [5 8] għall-vetturi speċjali.

(2)   Iċ-ċifri allokati fil-kaxxa 4 huma: — Minn 1 000 sa 1 999 għall-vetturi ta’ trazzjoni, — Minn 2 000 sa 2 999 għall-vetturi tal-passiġġieri rmonkati, — Minn 3 000 sa 3 999 għall-vaguni, — Minn 4 000 sa 4 999 għall-vetturi speċjali.

KAXXA 3 —   SENA TAL-ĦRUĠ (NUMRU B’ERBA’ (4) ĊIFRI)

Din il-kaxxa tindika s-sena (fil-format speċifikat ssss, jiġifieri erba’ (4) ċifri) li fiha nħarġet l-awtorizzazzjoni.

KAXXA 4 —   KAWNTER

Il-kawnter huwa numru progressiv li jiżdied b’unità waħda kull darba li jinħareġ dokument, irrispettivament minn jekk tkunx awtorizzazzjoni ġdida, imġedda jew aġġornata/emendata. Anki fejn ċertifikat jiġi revokat jew awtorizzazzjoni tiġi sospiża, in-numru tiegħu jew tagħha ma jistax jerġa’ jintuża.

Kull sena l-kawnter jerġa’ jibda miż-żero.
Appendiċi 3

IKKODIFIKAR TAL-IRTIRARKodiċi

Mezz ta’ rtirar

Deskrizzjoni

00

Xejn

Il-vettura għandha reġistrazzjoni valida.

10

Reġistrazzjoni sospiża

L-ebda raġuni speċifikata

Ir-reġistrazzjoni tal-vettura ġiet sospiża fuq it-talba tas-sid jew tal-kustodju jew b’deċiżjoni tal-NSA jew tar-RE.

11

Reġistrazzjoni sospiża

Il-vettura hija ddestinata biex tinżamm f’maħżen waqt li għadha taħdem bħal riserva inattiva jew strateġika.

20

Reġistrazzjoni ttrasferita

Huwa magħruf li l-vettura ġiet irreġistrata mill-ġdid taħt numru differenti jew minn NVR differenti, għal użu kontinwu fuq in-netwerk ferrovjarju Ewropew (kollu kemm hu jew parti minnu).

30

Irtirar

L-ebda raġuni speċifikata

Ir-reġistrazzjoni tal-vettura biex taħdem fuq in-netwerk ferrovjarju Ewropew intemmet mingħajr reġistrazzjoni mill-ġdid magħrufa.

31

Irtirar

Il-vettura hija destinata għal użu kontinwu bħala vettura ferrovjarja barra min-netwerk ferrovjarju Ewropew.

32

Irtirar

Il-vettura hija ddestinata għal irkupru ta’ kostitwenti/moduli/partijiet tal-bdil (spares) interoperabbli ewlenin jew għal bini mill-ġdid fuq skala kbira

33

Irtirar

Il-vettura hija ddestinata għal skrappjar u għal rimi tal-materjali (inklużi l-partijiet tal-bdil (spares) ewlenin) għar-riċiklaġġ.

34

Irtirar

Il-vettura hija ddestinata li tkun waħda mill-“vetturi ferrovjarji storiċi ppreservati” biex titħaddem fuq netwerk segregat, jew għal wiri statiku, barra min-netwerk ferrovjarju Ewropew.

Użu tal-kodiċijiet

 Jekk ir-raġuni għall-irtirar mhix speċifikata, għandhom jintużaw il-kodiċijiet 10, 20 u 30 biex tiġi indikata l-bidla fl-istatus tar-reġistrazzjoni.

 Jekk tkun disponibbli r-raġuni għall-irtirar, il-kodiċijiet 11; 31; 32; 33 u 34 huma għażliet disponibbli fil-bażi tad-dejta tal-NVR. Dawn il-kodiċijiet huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta mill-kustodju jew mis-sid lir-RE.

Kwistjonijiet ta’ reġistrazzjoni

 Vettura li r-reġistrazzjoni tagħha ġiet sospiża jew irtirata ma tistax topera fuq in-netwerk ferrovjarju Ewropew taħt ir-reġistrazzjoni rreġistrata.

 Attivazzjoni mill-ġdid ta’ reġistrazzjoni wara sospensjoni għandha titlob il-verifika mill-entità ta’ reġistrazzjoni tal-kundizzjonijiet li kkawżaw is-sospensjoni.

 Trasferiment ta’ reġistrazzjoni, fil-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 1b tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/920/KE ( 7 ) u fl-Artikolu 1b tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/231/KE ( 8 ) kif emendata bid-Deċiżjoni 2010/640/UE ( 9 ), jikkonsisti f’reġistrazzjoni ġdida tal-vettura u rtirar sussegwenti tar-reġistrazzjoni l-qadima.
Appendiċi 4

FORMOLA STANDARD GĦAR-REĠISTRAZZJONI

image

image

image
Appendiċi 5GLOSSARJU

Abbrevjazzjoni

Definizzjoni

CCS

Sistema tal-Kmand tal-Kontroll

CIS

Komunità ta’ Stati Indipendenti

COTIF

Konvenzjoni dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija

CR

(Sistema) Ferrovjarja Konvenzjonali

DB

Bażi tad-dejta

KE

Il-Kummissjoni Ewropea

EC VVR

Reġistru Ċentralizzat Ewropew Virtwali tal-Vetturi

EIN

Numru Ewropew ta’ Identifikazzjoni

EN

Standard Ewropew (Euro Norm)

EVN

Numru Ewropew tal-Vettura

ERA

Aġenzija Ferrovjarja Ewropea, imsejħa wkoll “l-Aġenzija”

ERATV

Reġistru Ewropew ta’ Tipi ta’ Vetturi Awtorizzati

ERTMS

Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju

EU

L-Unjoni Ewropea

HS

(Sistema ta’) Veloċità Għolja

IB

Korp Investigattiv

ISO

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

IM

Amministratur tal-Infrastruttura

INF

Infrastruttura

IT

Teknoloġija tal-Informatika

LR

Reġistru Lokali

NoBo

Korp Notifikat

NSA

Awtorità Nazzjonali tas-Sikurezza

NVR

Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi

OPE (TSI)

Operat u Ġestjoni tat-Traffiku (TSI)

OTIF

Organizzazzjoni Intergovernattiva għall-Ġarr Internazzjonali bil-Ferrovija

RE

Entità ta’ Reġistrazzjoni, jiġifieri l-korp responsabbli għaż-żamma u għall-aġġornament tal-NVR

RB

Korp Regolatorju

RIC

Regolamenti li jkopru l-użu reċiproku tal-vaguni u tal-vannijiet-brejk fit-traffiku internazzjonali

RIV

Regolamenti li jkopru l-użu reċiproku tal-vaguni fit-traffiku internazzjonali

RS jew RST

Vetturi ferrovjarji

RSRD (TAF)

Bażi tad-dejta ta’ Referenza għall-Vetturi Ferrovjarji (TAF)

RU

Impriża Ferrovjarja

SEDP (TAF)

Pjan Ewropew għall-Mobilitazzjoni Strateġika (TAF)

TAF (TSI)

Applikazzjoni Telematika għall-Merkanzija (TSI)

TSI

Speċifikazzjoni Teknika għall-Interoperabilità.

VKM

Marka tal-Kustodju ta’ Vettura

VKMR

Reġistru tal-Marki tal-Kustodji tal-Vetturi

VVR

Reġistru Virtwali tal-Vetturi

WAG (TSI)

Vagun (TSI)

WIMO (TAF)

Bażi tad-dejta ta’ Vaguni u Operazzjonijiet Intermodali (TAF)

▼M2
Appendix 6

PART ‘0’ —    VEHICLE IDENTIFICATION

General remarks

This appendix describes the European Vehicle Number and linked marking applied in a visible manner on the vehicle to identify it uniquely and in a permanent manner during operation. It does not describe other numbers or markings eventually engraved or fixed in a permanent manner on the chassis or the main components of the vehicle during its construction.

European Vehicle number and linked abbreviations

Each railway vehicle receives a number consisting of 12 figures (called European Vehicle Number (EVN)) with the following structure:Rolling stock group

Interoperability capability and vehicle type

[2 figures]

Country in which the vehicle is registered

[2 figures]

Technical characteristics

[4 figures]

Serial number

[3 figures]

Check digit

[1 figure]

Wagons

00 to 09

10 to 19

20 to 29

30 to 39

40 to 49

80 to 89

[details in part 6]

01 to 99

[details in part 4]

0000 to 9999

[details in part 9]

000 to 999

0 to 9

[details in part 3]

Hauled passenger vehicles

50 to 59

60 to 69

70 to 79

[details in part 7]

0000 to 9999

[details in part 10]

000 to 999

Tractive rolling stock and units in a train set in fixed or pre-defined formation

90 to 99

[details in part 8]

0000000 to 8999999

[the meaning of these figures is defined by the Member States, eventually by bilateral or multilateral agreement]

Special vehicles

9000 to 9999

[details in part 11]

000 to 999

In a given country, the 7 digits of technical characteristics and serial number are sufficient to identify uniquely a vehicle inside the groups of hauled passenger vehicles and special vehicles ( 10 ).

Alphabetical markings complete the number:

(a) abbreviation of the country in which the vehicle is registered (details in part 4);

(b) Vehicle Keeper Marking (details in part 1);

(c) abbreviations of the technical characteristics (details in part 12 for the wagons, part 13 for the hauled passenger vehicles).

The European Vehicle Number shall be changed when it does not reflect the interoperability capability or technical characteristics according to this Appendix due to technical modifications of the vehicle. Such technical modifications may require a new placing in service according to Articles 20 to 25 of Directive 2008/57/EC.

PART 1 —   VEHICLE KEEPER MARKING

1.    Definition of the Vehicle Keeper Marking (VKM)

A Vehicle Keeper Marking (VKM) is an alphabetic code, consisting of 2 to 5 letters ( 11 ). A VKM is inscribed on each rail vehicle, near the European Vehicle Number. The VKM identifies the Vehicle Keeper as registered in a National Vehicle Register.

A VKM is unique and valid in all countries covered by this TSI and all countries that enter into an agreement that involves the application of the system of vehicle numbering and VKM as described in this TSI.

2.    Format of the Vehicle Keeper Marking

The VKM is representation of the full name or abbreviation of the vehicle keeper, if possible in a recognisable manner. All 26 letters of the Latina alphabet may be used. The letters in the VKM are written in capitals. Letters that do not stand for first letters of words in the keeper’s name may be written in lower case. For checking uniqueness, the letters written in lower case will be taken as written in capitals.

Letters may contain diacritical signs ( 12 ). Diacritical signs used by these letters are ignored for checking uniqueness.

For vehicles of keepers that reside in a country that does not use the Latin alphabet, a translation of the VKM in its own alphabet may be applied behind the VKM separated from it by a slash-sign (‘/’). This translated VKM is disregarded for data-processing purposes.

3.    Provisions about allocation of Vehicle Keeper Markings

A vehicle keeper can be issued more than one VKM, in case:

 the vehicle keeper has a formal name in more than one language;

 a vehicle keeper has good cause to distinguish between separate vehicle fleets within his organisation.

A single VKM can be issued for a group of companies:

 that belong to single corporate structure (e.g. holding structure);

 that belong to a single corporate structure that has appointed and mandated one organisation within this structure to handle all issues on behalf of all others;

 that has mandated a separate, single legal entity for handling all issues on their behalf, in which event the legal entity is the keeper.

4.    Register of Vehicle Keeper Markings and procedure for allocation

The register of VKM is public and updated on a real time basis.

An application for a VKM is filed with the applicant’s competent national authority and forwarded to the ERA. A VKM can be used only after publication by the ERA.

The holder of a VKM must inform the competent national authority when he ends the use of a VKM, and the competent national authority will forward the information to the ERA. A VKM will then be revoked once the keeper has proved that the marking has been changed on all vehicles concerned. It will not be reissued for 10 years, unless it is reissued to the original holder or at his request to another holder.

A VKM can be transferred to another holder, which is the legal successor to the original holder. A VKM stays valid when the VKM’s holder changes his name to a name that does not bear resemblance to the VKM.

In case of a change of keeper which entails a change of VKM, the vehicles concerned must be marked with the new VKM within three months from the date of registration of the change of keeper in the National Vehicle Register. In case of inconsistency between the VKM marked on the vehicle and the data registered in the NVR, the NVR-registration supersedes.

PART 2

Not used

PART 3 —   RULES FOR THE DETERMINATION OF THE CHECK-DIGIT (DIGIT 12)

The check-digit is determined in the following manner:

 the digits in the even positions of the basic number (counting from the right) are taken at their own decimal value;

 the digits in the odd positions of the basic number (counting from the right) are multiplied by 2;

 the sum formed by the digits in even position and by all the digits which constitute the partial products obtained from the odd positions is then established;

 the unit’s digit of this sum is retained;

 the complement required to bring the unit’s digit to 10 forms the check-digit; should this units digit be nought, then the check-digit will also be nought.

Examples:

1 —

 Let the basic number be

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Multiplication factor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Sum: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

The unit’s digit of this sum is 2.

The check-digit number will therefore be 8 and the basic number thus becomes the registration number 33 84 4796 100 – 8.

2 —

 Let the basic number be

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplication factor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Sum: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

The unit’s digit of this sum is 0.

The check-digit number will therefore be 0 and the basic number thus becomes the registration number 31 51 3320 198 – 0.

PART 4 —   CODING OF THE COUNTRIES IN WHICH THE VEHICLES ARE REGISTERED (DIGITS 3-4 AND ABBREVIATION)

The Information relating to third countries is given for information purposes only.Countries

Alphabetical country code (1)

Numerical country code

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Austria

A

81

Azerbaijan

AZ

57

Belarus

BY

21

Belgium

B

88

Bosnia-Herzegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

China

RC

33

Croatia

HR

78

Cuba

CU (1)

40

Cyprus

CY

 

Czech Republic

CZ

54

Denmark

DK

86

Egypt

ET

90

Estonia

EST

26

Finland

FIN

10

France

F

87

Georgia

GE

28

Germany

D

80

Greece

GR

73

Hungary

H

55

Iran

IR

96

Iraq

IRQ (1)

99

Ireland

IRL

60

Israel

IL

95

Italy

I

83

Japan

J

42

Kazakhstan

KZ

27

Kyrgyzstan

KS

59

Latvia

LV

25

Lebanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Lithuania

LT

24

Luxembourg

L

82

Macedonia

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (1)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Montenegro

MNE

62

Morocco

MA

93

Netherlands

NL

84

North Korea

PRK (1)

30

Norway

N

76

Poland

PL

51

Portugal

P

94

Romania

RO

53

Russia

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovakia

SK

56

Slovenia

SLO

79

South Korea

ROK

61

Spain

E

71

▼C1

Sweden

S

74

▼M2

Switzerland

CH

85

Syria

SYR

97

Tajikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turkey

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukraine

UA

22

United Kingdom

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (1)

32

(1)   According to the alphabetical coding system described in Appendix 4 to the 1949 convention and Article 45(4) of the 1968 convention on road traffic.

PART 5

Not used

PART 6 —   INTEROPERABILITY CODES USED FOR WAGONS (DIGITS 1-2) 

2nd digit1st digit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2nd digit1st digit

 

 

Track Gauge

fixed or variable

fixed

variable

fixed

variable

fixed

variable

fixed

variable

fixed or variable

Track Gauge

 

Wagons conform to TSI WAG () including section 7.1.2 and all conditions set out in Appendix C

0

with axles

Not to be used

wagons

not to be used ()

PPV/PPW wagons

(variable gauge)

with axles

0

1

with bogies

with bogies

1

2

with axles

wagons

PPV/PPW wagons

(fixed gauge)

with axles

2

3

with bogies

with bogies

3

Other wagons

4

with axles ()

maintenance related wagons

Other wagons

Wagons with special numbering for technical characteristics not placed in service inside EU

with axles ()

4

8

with bogies ()

with bogies ()

8

 

 

 

 

 

 

 

1st digit2nd digit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1st digit2nd digit

(1)   Commission Regulation [TSI WAG as adopted after the revision].

(2)   Fixed or variable gauge.

(3)   Except for wagons in category I (temperature-controlled wagons), not to be used for new vehicles authorised placed in service.

PART 7 —   INTERNATIONAL TRAFFIC ABILITY CODES USED FOR HAULED PASSENGER VEHICLES (DIGITS 1-2) 

Domestic traffic

TEN () and/or COTIF () and/or PPV/PPW

Domestic traffic or international traffic by special agreement

TEN () and/or COTIF ()

PPV/PPW

2nd digit1st digit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vehicles for domestic traffic

Fixed-gauge non-air-conditioned vehicles (including car-carrying wagons)

Gauge-adjustable (1435/1520) non-air-conditioned vehicles

Not to be used

Gauge-adjustable (1435/1668) non-air-conditioned vehicles

Historical vehicles

Not to be used ()

Fixed-gauge vehicles

Gauge-adjustable (1435/1520) vehicles with change of bogies

Gauge-adjustable (1435/1520) vehicles with gauge-adjustable axles

6

Service vehicles

Fixed-gauge air-conditioned vehicles

Gauge-adjustable (1435/1520) air-conditioned vehicles

Service vehicles

Gauge-adjustable (1435/1668) air-conditioned vehicles

Car-carrying wagons

Not to be used ()

7

Air-conditioned and pressure-tight vehicles

Not to be used

Not to be used

Pressure-tight fixed-gauge air-conditioned vehicles

Not to be used

Other vehicles

Not to be used

Not to be used

Not to be used

Not to be used

(1)   Compliance with the applicable TSIs, see appendix P, part 5.

(2)   Including vehicles, which according to existing regulations carry the digits defined in the present table. COTIF: vehicle compliant with COTIF regulation in force at the moment of placing in service

(3)   Excepted for coaches with fixed gauge (56) and adjustable gauge (66) already in service, not to be used for new vehicles

PART 8 —   TYPES OF TRACTIVE ROLLING STOCK AND UNITS IN A TRAIN SET IN FIXED OR PRE-DEFINED FORMATION (DIGITS 1-2)

The first digit is ‘9’.

If the second digit describes the type of tractive stock, following coding is mandatory:Code

General vehicle type

0

Miscellaneous

1

Electric locomotive

2

Diesel locomotive

3

Electric multiple-unit set (high speed) [power car or trailer]

4

Electric multiple-unit set (except high speed) [power car or trailer]

5

Diesel multiple-unit set [power car or trailer]

6

Specialised trailer,

7

Electric shunting engine

8

Diesel shunting engine

9

Special vehicle

PART 9 —   STANDARD NUMERICAL MARKING OF WAGONS (DIGITS 5 TO 8)

Part 9 indicates the numerical marking associated to the main technical characteristics of the wagon and it is published on the ERA website (www.era.europa.eu).

An application for a new code is filed with the registering entity (as referred to in Decision 2007/756/EC) and sent to the ERA. A new code can be used only after publication by the ERA.

PART 10 —   CODES FOR THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE HAULED PASSENGER STOCK (DIGITS 5-6)

Part 10 is published on the ERA website (www.era.europa.eu).

An application for a new code is filed with the registering entity (as referred to in Decision 2007/756/EC) and sent to the ERA. A new code can be used only after publication by the ERA.

PART 11 —   CODES FOR THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE SPECIAL VEHICLES (DIGIT 6 TO 8)

Part 11 is published on the ERA website (www.era.europa.eu).

An application for a new code is filed with the registering entity (as referred to in Decision 2007/756/EC) and sent to the ERA. A new code can be used only after publication by the ERA.

PART 12 —   LETTER MARKING FOR WAGONS EXCLUDING ARTICULATED AND MULTIPLE WAGONS

Part 12 is published on the ERA website (www.era.europa.eu).

An application for a new code is filed with the registering entity (as referred to in Decision 2007/756/EC) and sent to the ERA. A new code can be used only after publication by the ERA.

PART 13 —   LETTER MARKING FOR HAULED PASSENGER STOCK

Part 13 is published on the ERA website (www.era.europa.eu).

An application for a new code is filed with the registering entity (as referred to in Decision 2007/756/EC) and sent to the ERA. A new code can be used only after publication by the ERA.( 1 ) ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/32/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 141, 2.6.2007, p. 63).

( 2 ) ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/32/KE tal-Kummissjoni.

( 3 ) ĠU L 164, 30.4.2004, p. 1.

( 4 ) Madankollu, kwalunkwe vettura ġdida li titqiegħed fis-servizz għall-AAE, għall-BLS, għall-FNME u għall-GySEV/ROeEE għandha tingħata l-kodiċi standard tal-pajjiż.

( 5 ) ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6.

( 6 ) ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1.

( 7 ) ĠU L 359, 18.12.2006, p. 1.

( 8 ) ĠU L 84, 26.3.2008, p. 1.

( 9 ) ĠU L 280, 26.10.2010, p. 29.

( 10 ) For special vehicles, the number has to be unique in a given country with the first digit and the 5 last digits of the technical characteristics and serial number.

( 11 ) For NMBS/SNCB, the use of an encircled single letter B can be continued.

( 12 ) Diacritical marks are ‘accent-signs’, such as in À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Special letters such as Ø and Æ will be represented by a single letter; in tests for uniqueness Ø is treated as O and Æ as A.

Top