Help Print this page 

Document 02005L0036-20140117

Title and reference
Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 7 ta' Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali (Test b'rilevanza għaż-ZEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/2014-01-17
Multilingual display
Text

2005L0036 — MT — 17.01.2014 — 010.003


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DIRETTIVA 2005/36/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-7 ta' Settembru 2005

dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali

(Test b'rilevanza għaż-ZEE)

(ĠU L 255, 30.9.2005, p.22)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2006/100/KE ta’ l-20 ta’ Novembru 2006

  L 335

555

20.12.2006

 M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1430/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007

  L 320

3

6.12.2007

 M3

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 755/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008

  L 205

10

1.8.2008

 M4

REGOLAMENT (KE) Nru 1137/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tat-22 ta' Ottubru 2008

  L 311

1

21.11.2008

 M5

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 279/2009 tas-6 ta’ April 2009

  L 93

11

7.4.2009

►M6

Ir-REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 213/2011 tat-3 ta’ Marzu 2011

  L 59

4

4.3.2011

 M7

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 623/2012 tal-11 ta’ Lulju 2012

  L 180

9

12.7.2012

►M8

DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2013/25/UE tat-13 ta' Mejju 2013

  L 158

368

10.6.2013

►M9

DIRETTIVA 2013/55/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Test b’relevanza għaż-ŻEE tal-20 ta' Novembru 2013

  L 354

132

28.12.2013


Emendat bi:

►A1

It-Trattat tal-Adeżjoni tal-Kroazja (2012)

  L 112

21

24.4.2012


Ikkoreġut b'

 C1

Rettifika, ĠU L 271, 16.10.2007, p. 18 (2005/36/KE)

►C2

Rettifika, ĠU L 093, 4.4.2008, p. 28 (2005/36/KE)

►C3

Rettifika, ĠU L 064M, 10.3.2009, p. 202 (2006/100/KE)

►C4

Rettifika, ĠU L 305, 24.10.2014, p. 115 (2005/36/KE)
▼B

ID-DIRETTIVA 2005/36/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-7 ta' Settembru 2005

dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali

(Test b'rilevanza għaż-ZEE)IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 40, l-Artikolu 47(1), l-ewwel u t-tielet sentenzi ta' l-Artikolu 47(2), u l-Artikolu 55 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni ( 1 ),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ( 2 ),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat ( 3 ),

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 3(1)(ċ) tat-Trattat, l-abolizzjoni, bejn l-Istati Membri, ta' ostakoli għall-moviment liberu tal-persuni u tas-servizzi huwa wieħed mill-għanijiet tal-Komunità. Għaċ-ċittadini ta' l-Istati Membri, din tinkludi, b'mod partikolari, id-dritt li wieħed jeżerċita professjoni, għal rasu jew bħala impjegat, fi Stat Membru li mhuwiex dak fejn ikun kiseb il-kwalifiki professjonali tiegħu. Barra minn hekk, l-Artikolu 47(1) tat-Trattat jistabbilixxi li għandhom jiġu ppubblikati direttivi għar-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u provi oħra ta' kwalifiki formali.

(2)

Wara l-Kunsill Ewropew ta' Liżbona tat-23 u l-24 ta' Marzu 2000, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar “Strateġija tas-Suq Intern għas-Servizzi”, intiża b'mod partikolari li tirrendi l-provvista libera ta' servizzi fi ħdan il-Komunità sempliċi daqs dik fi ħdan Stat Membru. Bħala segwitu għall-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata “Swieq Ewropej Ġodda tax-Xogħol, Miftuħa għal Kulħadd, b'Aċċess għal Kulħadd”, il-Kunsill Ewropew ta' Stokkolma fit-23 u fl-24 ta' Marzu 2001 ta lill-Kummissjoni ir-responsabbiltà li tippreżenta għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2002 proposti speċifiċi għal sistema aktar uniformi, trasparenti u flessibbli ta' rikonoxximent ta' kwalifiki.

(3)

Il-garanzija mogħtija minn din id-Direttiva lil persuni li kisbu l-kwalifiki professjonali tagħhom fi Stat Membru sabiex ikollhom aċċess għall-istess professjoni u jeżerċitawha fi Stat Membru ieħor bl-istess drittijiet bħal ċittadini hija bla ħsara għall-konformità mill-professjonist li jkun emigra ma' kondizzjonijiet mhux diskriminatorji ta' eżerċizzju li jistgħu jkunu stabbiliti mill-Istat Membru ta' l-aħħar, kemm-il darba dawn ikunu oġġettivament ġustifikati u proporzjonati.

(4)

Għandu jkun hemm regoli speċifiċi li l-għan tagħhom hu li jestendu l-possibiltà ta' l-eżerċizzju ta' attivitajiet professjonali taħt it-titolu professjonali oriġinali, sabiex teħfief il-provvista libera ta' servizzi. Fil-każ ta' servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni provduti mill-bogħod, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern ( 4 ) għandhom japplikaw ukoll.

(5)

In vista tas-sistemi differenti stabbiliti għall-provvista ta' servizzi transkonfinali fuq bażi temporanja jew ta' kultant min-naħa l-waħda, u għall-istabbiliment min-naħa l-oħra, il-kriterji għad-distinzjoni bejn dawn iż-żewġ kunċetti f'każ ta' l-ispostament tal-fornitur tas-servizz għat-territorju ta' l-Istat Membru ospitanti għandhom jiġu kjarifikati.

(6)

Il-faċilitazzjoni tal-provvista ta' servizzi għandha tkun assigurata fil-kuntest ta' rispett serju tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà pubblika u l-protezzjoni tal-konsumatur. Għalhekk, għandhom ikunu maħsuba dispożizzjonijiet speċifiċi għall-professjonijiet regolati li għandhom implikazzjonijiet fuq is-saħħa jew is-sigurtà pubblika, li joffru servizzi transkonfini ta' natura temporanja jew ta' kultant.

(7)

Stati Membri ospitanti jistgħu, fejn meħtieġ u skond id-dritt Komunitarju, jistabbilixxu rekwiżiti ta' dikjarazzjoni. Dawn ir-rekwiżiti m'għandhomx iwasslu għal piż sproporzjonat fuq il-fornituri tas-servizzi lanqas ifixkel jew jirrendi anqas interessanti l-eżerċizzju tal-libertà li jkunu provduti servizzi. Il-ħtieġa għal tali rekwiżiti għandha tkun riveduta perjodikament fid-dawl tal-progress li sar sabiex jiġi stabbilit qafas Komunitarju għal koperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri.

(8)

Il-fornitur ta' servizzi għandu jkun soġġett għall-applikazzjoni ta' regoli dixxiplinarji ta' l-Istat Membru ospitanti li jkollhom konnessjoni diretta u speċifika mal-kwalifiki professjonali, bħalma hija d-definizzjoni tal-professjoni, il-firxa ta' l-attivitajiet koperti minn professjoni jew riżervati għaliha, l-użu ta' titoli u abbuż professjonali serju li hu konness direttament u speċifikament mal-protezzjoni u sigurtà tal-konsumatur.

(9)

Filwaqt li, għal-libertà ta' stabbiliment, jinżammu l-prinċipji u s-salvagwardji li jifformaw il-bażi tas-sistemi differenti għar-rikonoxximent li huma fis-seħħ, ir-regoli ta' dawn is-sistemi għandhom jiġu mtejba fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba. Barra minn hekk, id-direttivi in kwistjoni ġew emendati f'diversi okkażjonijiet, u d-dispożizzjonijiet tagħhom għandhom jerġgħu jiġu organizzati u razzjonalizzati permezz ta' l-istandardizzazzjoni tal-prinċipji applikabbli. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu sostitwiti d-Direttivi tal-Kunsill 89/48/KEE ( 5 ) u 92/51/KEE ( 6 ), kif ukoll id-Direttiva 1999/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 7 ) dwar is-sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, u d-Direttivi tal-Kunsill 77/452/KEE ( 8 ), 77/453/KEE ( 9 ), 78/686/KEE ( 10 ), 78/687/KEE ( 11 ), 78/1026/KEE ( 12 ), 78/1027/KEE ( 13 ), 80/154/KEE ( 14 ), 80/155/KEE ( 15 ), 85/384/KEE ( 16 ), 85/432/KEE ( 17 ), 85/433/KEE ( 18 ) u 93/16/KEE ( 19 ) li jikkunċernaw il-professjonijiet ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, ta' tobba dentisti, ta' kirurgi veterinarji, ta' qwiebel, ta' periti, ta' spiżjara u ta' tobba, billi dawn jingħaqdu f'test wieħed.

(10)

Din id-Direttiva ma toħloqx ostakolu għall-possibiltà li Stati Membri jirrikonoxxu, skond ir-regoli tagħhom, kwalifiki professjonali miksuba barra mit-territorju ta' l-Unjoni Ewropea minn ċittadini ta' pajjiżi terzi. Kull rikonoxximent għandu jirrispetta f'kull każ kondizzjonijiet minimi ta' taħriġ għal ċerti professjonijiet.

(11)

Fil-każ tal-professjonijiet koperti mis-sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' kwalifiki, hawn taħt msejħa “s-sistema ġenerali”, l-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li jistabbilixxu l-livell minimu ta' kwalifiki meħtieġa sabiex tiġi assigurata l-kwalità tas-servizzi provduti fit-territorju tagħhom. Minkejja dan, skond l-Artikoli 10, 39 u 43 tat-Trattat, dawn ma għandhomx jeħtieġu li ċittadin ta' Stat Membru jikseb kwalifiki, li huma ġeneralment jistabbilixxu biss f'termini ta' diplomi mogħtija taħt is-sistema edukattiva nazzjonali tagħhom, fejn il-persuna konċernata tkun diġà kisbet dawk il-kwalifiki kollha jew parti minnhom fi Stat Membru ieħor. Bħala riżultat, għandu jiġi stabbilit li Stat Membru ospitanti li fih professjoni hija regolata għandu jieħu in kunsiderazzjoni l-kwalifiki miksuba fi Stat Membru ieħor u jistma dwar jekk dawn jaqblux ma' dawk li huwa jeħtieġ. Is-sistema ġenerali għar-rikonoxximent, madankollu, ma twaqqafx Stat Membru milli jissuġġetta persuna li tkun qed teżerċita professjoni fit-territorju tiegħu għal rekwiżiti speċifiċi minħabba l-applikazzjoni ta' regoli professjonali li jkunu ġustifikati mill-interess pubbliku ġenerali. Regoli ta' dan it-tip huma dawk li, per eżempju, jirrigwardaw l-organizzazzjoni tal-professjoni, standards professjonali, inklużi dawk dwar l-etika, u kontroll u responsabbiltà. Fl-aħħarnett, din id-Direttiva mhix maħsuba sabiex tinterferixxi ma' l-interess leġittimu ta' l-Istati Membri li jżommu liċ-ċittadini milli jevadu l-infurzar tal-liġi nazzjonali dwar il-professjonijiet.

(12)

Din id-Direttiva tittratta r-rikonoxximent minn Stati Membri ta' kwalifiki professjonali miksuba fi Stati Membri oħra. Madankollu, ma tittrattax ir-rikonoxximent minn Stati Membri ta' deċiżjonijiet dwar rikonoxximent adottati minn Stati Membri oħra bi qbil ma' din id-Direttiva. B'konsegwenza ta' dan, individwi li għandhom kwalifiki professjonali li ġew rikonoxxuti bi qbil ma' din id-Direttiva ma jistgħux jużaw dan ir- rikonoxximent sabiex jiksbu fl-Istat Membru ta' oriġini tagħhom drittijiet differenti minn dawk mogħtija mill-kwalifika professjonali miksuba f'dak l-Istat Membru, sakemm ma jipprovdux evidenza li kisbu kwalifiki professjonali oħra fl-Istat Membru ospitanti.

(13)

Sabiex jiġi definit il-mekkaniżmu ta' rikonoxximent taħt is-sistema ġenerali, hemm bżonn li l-iskemi nazzjonali varji għall-edukazzjoni u għat-taħriġ jinġabru flimkien f'livelli differenti. Dawn il-livelli, li l-uniku skop li għalih qed jiġu stabbiliti huwa għat-tħaddim tas-sistema ġenerali, m'għandhom effett la fuq l-istrutturi nazzjonali għall-edukazzjoni u għat-taħriġ u lanqas fuq il-kompetenza ta' l-Istati Membri f'dan il-qasam.

(14)

Il-mekkaniżmu għar-rikonoxximent stabbilit mid-Direttivi 89/48/KEE u 92/51/KEE ma jinbidilx. B'konsegwenza ta' dan, min għandu diploma li tiċċertifika li dan temm b'suċċess taħriġ f'livell postsekondarju ta' mill-inqas sena għandu jitħalla jidħol fi professjoni rregolata fi Stat Membru fejn l-aċċess jiddependi fuq il-pussess ta' diploma li tiċċertifika li tkun tlestiet b'suċċess edukazzjoni ogħla jew universitarja ta' erba' snin, mingħajr ma jingħata kas tal-livell li fih taqa' d-diploma meħtieġa fl-Istat Membru ospitanti. Mill-banda l-oħra, fejn l-aċċess għal professjoni regolata jiddependi fuq il-fatt li wieħed ikun lesta b'suċċess edukazzjoni ogħla jew universitarja ta' iktar minn erba' snin, dan it-tip ta' aċċess għandu jingħata biss lil dawk li jkollhom diploma li tiċċertifika li dawn temmew b'suċċess edukazzjoni ogħla jew universitarja ta' mill-inqas tliet snin.

(15)

Fl-assenza ta' armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet minimi ta' taħriġ għall-aċċess għall-professjonijiet li jaqgħu taħt is-sistema ġenerali, għandu jkun possibbli għall-Istat Membru ospitanti li jimponi miżura kompensatorja. Din il-miżura għandha tkun proporzjonata u, b'mod partikolari, tieħu kont ta' l-esperjenza professjonali ta' l-applikant. L-esperjenza turi li l-kondizzjoni li l-migrant jagħżel bejn test ta' kapaċità u perijodu ta' adattament toffri salvagwardji adegwati rigward il-livell ta' kwalifiki ta' dan ta' l-aħħar, u għalhekk kwalunkwe deroga minn dik l-għażla għandha f'kull każ tkun ġustifikata permezz ta' rekwiżit imperattiv fl-interess ġenerali.

(16)

Sabiex tiġi promossa l-libertà tal-moviment ta' professjonisti, filwaqt li jkun assigurat livell adegwat ta' kwalifika, assoċjazzjonijiet professjonali u organizzazzjonijiet varji jew Stati Membri għandhom ikunu jistgħu jipproponu pjattaformi komuni f'livell Ewropew. Id-Direttiva għandha tieħu kont, taħt ċerti kondizzjonijiet, skond il-kompetenza ta' l-Istati Membri li jiddeċiedu dwar il-kwalifiki meħtieġa għall-eżerċizzju ta' professjonijiet fit-territorju tagħhom kif ukoll il-kontenut u organizzazzjoni tas-sistemi ta' edukazzjoni tagħhom u t-taħriġ professjonali u b'konformità mad-dritt Komunitarju, u b'mod partikolari id-dritt Komunitarju dwar il-kompetizzjoni, ta' dawk l-inizjattivi, filwaqt li tippromwovi, f'dan il-kuntest, natura aktar awtentika ta' rikonoxximent taħt is-sistema ġenerali. Assoċjazzjonijiet professjonali li jistgħu jissottomettu pjattaformi komuni għandhom ikunu rappreżentattivi f'livell nazzjonali u Ewropew. Pjattaforma komuni hija ġabra ta' kriterji li jagħmluha possibbli li tpatti għall-iktar firxa wiesgħa tad-differenzi sostanzjali li ġew identifikati bejn ir-rekwiżiti tat-taħriġ ta' mhux inqas minn żewġ terzi ta' l-Istati Membri, inklużi l-Istati Membri kollha li jirregolaw dik il-professjoni. Il-kriterji jistgħu, per eżempju, jinkludu rekwiżiti bħalma huwa taħriġ addizzjonali, perijodu ta' adattament taħt prattika sorveljata, test ta' kapaċità, jew livell minimu preskritt ta' prattika professjonali, jew taħlita ta' dawn.

(17)

Sabiex jittieħed kont tas-sitwazzjonijiet kollha li għalihom ma hemmx regoli rigward ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, is-sistema ġenerali għandha tkun estiża għal dawk il-każijiet li mhumiex koperti minn sistema speċifika, kemm fejn il-professjoni mhijiex koperta minn waħda minn dawk is-sistemi jew fejn, għalkemm il-professjoni hija koperta minn tali sistema speċifika, l-applikant ma jissodisfax il-kondizzjonijiet sabiex jibbenefika minnha għal xi raġuni partikolari u eċċezzjonali.

(18)

Hemm il-ħtieġa li r-regoli li jagħtu aċċess għal numru ta' attivitajiet industrijali, kummerċjali u artiġjanali jiġu simplifikati, fi Stati Membri fejn dawk il-professjonijiet huma regolati, safejn dawk l-attivitajiet ġew eżerċitati għal perijodu li huwa raġonevolment u suffiċjentement reċenti fi Stat Membru ieħor, filwaqt li għal dawk l-attivitajiet tinżamm sistema ta' rikonoxximent awtomatika bbażata fuq l-esperjenza professjonali.

(19)

Il-libertà tal-moviment u r-rikonoxximent reċiproku tal-provi ta' kwalifiki formali ta' tobba, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, spiżjara u periti għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju fundamentali tar-rikonoxximent awtomatiku tal-provi ta' kwalifiki formali abbażi ta' kondizzjonijiet minimi kordinati għat-taħriġ. Barra minn dan, aċċess fl-Istati Membri għall-professjonijiet ta' tobba, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel u spiżjara għandhom ikunu ikkondizzjonati fuq il-pussess ta' kwalifika speċifika li tassigura li l-persuna konċernata tkun għamlet taħriġ li jissodisfa r-rekwiżiti minimi stabbiliti. Din is-sistema għandha tkun supplimentata b'numru ta' drittijiet miksuba li minnhom jibbenefikaw professjonisti kwalifikati taħt ċerta kondizzjonijiet.

(20)

Il-prinċipju tar-rikonoxximent awtomatiku ta' speċjalizzazzjonijiet fil-mediċina u d-dentistrija komuni f'ta' l-inqas żewġ Stati Membri għandu jibqa' japplika għall-ispeċjalizzazzjonijiet kollha rikonoxxuti fid-data ta' l-adozzjoni ta' din id-Direttiva, ►C2  dan sabiex ikunu permessi l-karatteristiċi tas-sistema ta' kwalifika għat-tobba u għat-tobba dentisti ◄ u l-acquis communautaire relatat fil-qasam tar-rikonoxximent reċiproku. Sabiex is-sistema tiġi faċilitata, madankollu, jeħtieġ li rikonoxximent awtomatiku japplika wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva biss għal dawk l-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda komuni f'ta l-inqas tnejn minn ħamsa mill-Istati Membri. Barra minn dan, din id-Direttiva ma twaqqafx l-Istati Membri milli jiftiehmu bejniethom dwar rikonoxximent awtomatiku ta' ċerti speċjalizzazzjonijiet mediċi u dentali li huma komuni għalihom imma li mhumiex rikonoxxuti awtomatikament fit-tifsira ta' din id-Direttiva skond ir-regoli tagħhom.

(21)

Ir-rikonoxximent awtomatiku ta' kwalifiki formali ta' tabib b'taħriġ bażiku għandu jkun bla preġudizzju għall-kompetenza ta' l-Istati Membri li jiddeċiedu jew le li jassoċjaw din il-kwalifika ma' attivitajiet professjonali jew le.

(22)

L-Istati Membri kollha għandhom jirrikonoxxu l-professjoni ta' tabib dentist bħala professjoni speċifika distinta minn dik ta' tabib ġenerali, kemm jekk l-eżerċitant ikun speċjalizzat fl-odontostomatoloġija u wkoll jekk le. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li t-taħriġ mogħti lil tobba dentisti jagħtihom il-ħiliet meħtieġa għall-prevenzjoni, id-djanjosi u t-trattament ta' l-anomaliji u l-mard tas-snien, il-ħalq, ix-xedaq u t-tessuti assoċjati. L-attività professjonali ta' tabib dentist għandha tiġi eżerċitata minn persuni li għandhom kwalifika bħala tabib dentist kif stabbilit f'din id-Direttiva.

(23)

Ma deherx li huwa mixtieq li jiġi stabbilit taħriġ standardizzat għal qwiebel għall-Istati Membri kollha. Pjuttost, dawn għandu jkollhom l-akbar libertà possibbli sabiex jorganizzaw it-taħriġ tagħhom.

(24)

Sabiex tiġi simplifikata din id-Direttiva, għandha ssir referenza għall-kunċett ta' “spiżjar” sabiex il-firxa tad-dispożizzjonijiet dwar ir-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki tiġi ristretta, bla preġudizzju għall-karatteristiċi speċjali tal-liġijiet nazzjonali li jirregolaw dawk l-attivitajiet.

(25)

It-titolari ta' kwalifiki ta' spiżjar huma speċjalisti fil-qasam tal-mediċini u, fil-prinċipju, għandu jkollhom aċċess fl-Istati Membri kollha għal firxa minima ta' attivitajiet f'dan il-qasam. Fid-definizzjoni ta' dik il-firxa minima, din id-Direttiva la ma għandha l-effett li tillimita l-attivitajiet aċċessibli għall-ispiżjara fl-Istati Membri - b'mod partikolari fir-rigward ta' analiżi tal-bijoloġija medika - u lanqas li toħloq monopolju għal dawk il-professjonisti, minħabba li tibqa' kwistjoni f'idejn l-Istati Membri individwali. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva huma bla ħsara għall-possibiltà ta' Stati Membri li jimponu kondizzjonijiet addizzjonali għal taħriġ għall-aċċess għal attivitajiet li mhumiex inklużi fil-firxa minima koordinata ta' attivitajiet. Dan ifisser li l-Istat Membru ospitanti għandu jkun jista' jimponi dawn il-kondizzjonijiet fuq ċittadini li huma titolari ta' dawn il-kwalifiki li huma koperti minn rikonoxximent awtomatiku fis-sens ta' din id-Direttiva.

(26)

Din id-Direttiva ma tikkordinax il-kondizzjonijiet kollha għall-aċċess għal attivitajiet fil-qasam tal-farmaċija u l-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet. B'mod partikolari, id-distribuzzjoni ġeografika ta' l-ispiżjeriji u l-monopolju fl-għotja ta' mediċini jibqgħu kwistjonijiet f'idejn l-Istati Membri. Din id-Direttiva ma tibdilx id-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolatorji u amministrattivi ta' l-Istati Membri li jżommu kumpanniji milli jeżerċitaw ċerti attivitajiet ta' spiżjara jew li jissoġġettaw l-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet għal ċerti kondizzjonijiet.

(27)

Id-diżinn arkitettoniku, il-kwalità tal-bini, l-inkorporazzjoni armonjuża tagħhom fl-inħawi tagħhom, ir-rispett għall-pajsaġġi naturali u urbani u għall-patrimonju pubbliku u privat huma materji ta' interess pubbliku. Għalhekk ir-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki għandu jkun ibbażat fuq kriterji kwalitattivi u kwantitattivi li jassiguraw li t-titolari ta' kwalifiki rikonoxxuti jkunu f'pożizzjoni li jifhmu u jissodisfaw il-bżonnijiet ta' individwi, gruppi soċjali u awtoritajiet rigward ippjanar ta' postijiet, id-disinn, l-organizzazzjoni u r-realizzazzjoni ta' l-istrutturi, il-konservazzjoni u l-esplojtazzjoni tal-wirt arkitettoniku, u l-protezzjoni tal-bilanċi naturali.

(28)

Ir-regoli nazzjonali fil-qasam ta' l-arkitettura u dwar l-aċċess u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala perit ivarjaw ħafna fil-firxa tagħhom. Fil-maġġoranza ta' l-Istati Membri, attivitajiet fil-qasam ta' l-arkitettura huma eżerċitati, de jure, jew de facto, minn persuni li jġibu t-titolu ta' perit biss jew flimkien ma' titolu ieħor, mingħajr ma dawk il-persuni jkollhom monopolju fuq l-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet, sakemm ma jkunx hemm dispożizzjonijiet leġislattivi kontra dan. Dawn l-attivitajiet, jew xi wħud minnhom, jistgħu jiġu eżerċitati wkoll minn professjonisti oħra, b'mod partikolari minn inġiniera li segwew taħriġ speċjali fil-qasam tal-kostruzzjoni jew fl-arti tal-bini. Sabiex tiġi simplifikata din id-Direttiva, għandha ssir referenza għall-kunċett ta' “perit” sabiex il-firxa tad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-rikonoxximent awtomatiku ta' kwalifiki fil-qasam ta' l-arkitettura tiġi ristretta, bla preġudizzju għall-karatteristiċi speċjali tar-regolamenti nazzjonali li jirregolaw dawk l-attivitajiet.

(29)

Fil-każ li organizzazzjoni professjonali jew assoċjazzjoni għal professjoni rregolata fuq livell nazzjonali jew Ewropew, tagħmel talba rraġunata għal dispożizzjonijiet speċifiċi għar-rikonoxximent ta' kwalifiki fuq il-bażi ta' kordinazzjoni tal-kondizzjonijiet minimi għat-taħriġ, il-Kummissjoni għandha tqis kemm ikun xieraq li tiġi adottata proposta biex tiġi emendata din id-Direttiva.

(30)

Sabiex tiġi assigurata l-effettività tas-sistema għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, formalitajiet uniformi u regoli ta' proċedura għandhom ikunu stabbiliti għall-implimentazzjoni tagħha, kif ukoll ċertu dettalji ta' l-eżerċizzju tal-professjoni.

(31)

Billi l-kollaborazzjoni fost l-Istati Membri u bejniethom u l-Kummissjoni x'aktarx tiffaċilita l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u l-konformità ma' l-obbligi li joħorġu minnha, il-mezzi tal-kollaborazzjoni għandhom jiġu organizzati.

(32)

L-introduzzjoni, fuq livell Ewropew, ta' tesseri professjonali minn assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet professjonali tista' tiffaċilita l-mobilità ta' professjonisti, b'mod partikulari billi tħaffef l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istat Membru ospitanti u l-Istat Membru ta' oriġini. Din it-tessera professjonali għandha tirrendi possibbli l-monitoraġġ tal-karriera ta' professjonisti li jistabbilixxu ruħhom fi Stati Membri differenti. Dawn it-tesseri jista' jkun fihom informazzjoni, bir-rispett sħiħ tad-dispożizzjonijiet għal ħarsien tad-“data”, dwar il-kwalifiki professjonali tal-professjonista (università jew istituzzjoni frekwentata, kwalifiki miksuba, esperjenza professjonali), dwar l-istabbiliment legali tiegħu, dwar penali marbuta mal-professjoni tiegħu li jkun irċieva u dwar id-dettalji ta' l-awtorità kompetenti relevanti.

(33)

L-istabbiliment tar-rettikolat ta' punti ta' kuntatt li jkollu l-kompitu li jipprovdi liċ-ċittadini ta' l-Istati Membri b'informazzjoni u għajnuna, tagħmilha possibbli li jkun assigurat li s-sistema ta' rikonoxximent tkun trasparenti. Dawn il-punti ta' kuntatt għandhom jipprovdu lil kull ċittadin li jitlob dan u lill-Kummissjoni bl-informazzjoni u l-indirizzi relevanti għall-proċedura ta' rikonoxximent. L-għażla ta' punt ta' kuntatt wieħed fi Stat Membru f'dan ir-rettikolat ma toloqtx l-organizzazzjoni tal-kompetenzi fil-livell nazzjonali. B'mod partikolari, ma żżommx l-għażla ta' diversi uffiċji fuq il-livell nazzjonali, filwaqt li l-punt ta' kuntatt magħżul fir-rettikolat imsemmija hawn qabel ikun responsabbli mill-kordinazzjoni ma' l-uffiċji l-oħra u jinforma liċ-ċittadini, fejn meħtieġ, bid-dettalji ta' l-uffiċju kompetenti in kwistjoni.

(34)

L-amministrazzjoni tas-sistemi varji ta' rikonoxximent stabbiliti mid-direttivi settorjali u s-sistema ġenerali irriżultat bħala waħda diffiċli u kumplessa. Hemm għalhekk il-ħtieġa li tiġi simplifikata l-amministrazzjoni u li din id-Direttiva tiġi aġġornata sabiex tieħu in kunsiderazzjoni l-progress xjentifiku u tekniku, b'mod partikolari fejn ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ huma kordinati in vista tar-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki. Għandu jiġi stabbilit Kumitat wieħed għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali għal dan il-għan, u għandu jkun aċċertat, anke fil-livell Ewropew, l-involviment xieraq ta' rappreżentanti ta' l-organizzazzjonijiet professjonali.

(35)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom ikunu adottati skond il-proċedura stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni ( 20 ).

(36)

Il-preparazzjoni mill-Istati Membri ta' rapport perijodiku dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, li jkun fih data dwar statistika, jwassal għal possibiltà li jiġi determinat l-impatt tas-sistema fuq ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali.

(37)

Għandu jkun hemm proċedura xierqa sabiex jiġu adottati miżuri temporanji jekk l-applikazzjoni ta' xi dispożizzjoni ta' din id-Direttiva tiffaċċja diffikultajiet kbar f'xi Stat Membru.

(38)

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva ma jolqtux is-setgħat ta' l-Istati Membri rigward l-organizzazzjoni tas-sistema tagħhom ta' sigurtà soċjali nazzjonali u d-deċiżjoni dwar liema attivitajiet għandhom jiġu eżerċitati taħt dik is-sistema.

(39)

Minħabba l-veloċità tal-bidla fit-teknoloġija u l-progress xjentifiku, it-tagħlim tul il-ħajja huwa ta' importanza partikolari għal numru kbir ta' professjonijiet. F'dan il-kuntest, huwa l-kompitu ta' l-Istati Membri li jadottaw l-arranġamenti dettaljati li taħthom professjonisti jibqgħu aġġornati mal-progress tekniku u xjentifiku, permezz ta' taħriġ xieraq u kontinwu.

(40)

Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, li huma r-razzjonalizzazzjoni, is-simplifikazzjoni u t-titjib tar-regoli għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk jinkisbu b'mod aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex dawn l-għanijiet jinkisbu.

(41)

Din id-Direttiva hija bla ħsara għall-applikazzjoni ta' l-Artikoli 39(4) u 45 tat-Trattat li jikkonċernaw b'mod partikolari in-nutara.

(42)

Din id-Direttiva tapplika, għal dak li jikkonċerna d-dritt ta' stabbiliment u l-provvista ta' servizzi, bla preġudizzju għal dispożizzjonijiet legali oħra speċifiċi rigward ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, bħalma huma dawk li jeżistu fl-oqsma tat-trasport, intermedjarji ta' l-assigurazzjoni u awdituri legali. Din id-Direttiva ma toloqtx l-operat tad-Direttiva tal-Kunsill 77/249/KEE tat-22 ta' Marzu 1977 li tiffaċilita l-eżerċizzju effettiv mill-avukati għal-libertà sabiex jipprovdu servizzi ( 21 ) jew tad-Direttiva 98/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 li tiffaċilita l-prattika tal-professjoni ta' l-avukati fuq bażi permanenti fi Stat Membru ħlief dak li fih inkisbet il-kwalifika ( 22 ). Ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali għal avukati bl-għan li jseħħ l-istabbiliment immedjat taħt it-titolu professjonali ta' l-Istat Membru għandu jkun kopert minn din id-Direttiva.

(43)

Sal-punt li dawn huma rregolati, din id-Direttiva tinkludi wkoll professjonijiet liberali, li, skond din id-Direttiva, huma dawk li jiġu pprattikati fuq il-bażi ta' kwalifiki professjonali relevanti f'kapaċità personali, responsabbli u professjonalment indipendenti minn dawk li jipprovdu servizzi intellettwali u konċettwali fl-interess tal-klijent u tal-pubbliku. L-eżerċizzju tal-professjoni jista' jkun suġġett fl-Istati Membri, bi qbil mat-Trattat, għal restrizzjonijiet legali speċifiċi bbażati fuq leġislazzjoni nazzjonali u fuq id-dispożizzjonijiet statutorji stabbiliti b'mod awtonomu, f'dak il-qafas, mill-entitajiet rappreżentattivi professjonali rispettivi, li jissalvagwardjaw u li jiżviluppaw il-professjonalità u l-kwalità tas-servizz tagħhom u l-kunfidenzjalità tar-relazzjonijiet mal-klijent.

(44)

Din id-Direttiva hija bla ħsara għal miżuri meħtieġa sabiex ikun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa u tal-konsumatur,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Għan

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli skond liema Stat Membru li jissoġġetta l-aċċess jew l-eżerċizzju ta' professjoni regolata fit-territorju tiegħu għall-kondizzjoni ta' pussess ta' kwalifiki professjonali speċifiċi (minn hawn il quddiem imsejħa “l-Istat Membru ospitanti”) għandu jirrikonoxxi kwalifiki professjonali miksuba fi Stat Membru jew aktar (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Istat Membru ta' l-oriġini”) u li jippermettu li persuna li jkollha dawk il-kwalifiki teżerċita l-istess professjoni hemmhekk, għal aċċess għal u eżerċizzju ta' dik il-professjoni.

▼M9

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal professjoni regolata u r-rikonoxximent ta’ dan it-taħriġ prattiku professjonali li jsir fi Stat Membru ieħor.

▼B

Artikolu 2

Skop

1.  Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-ċittadini kollha ta' Stat Membru, inklużi dawk li jappartjenu għall-professjonijiet liberali, li jixtiequ jeżerċitaw professjoni regolata fi Stat Membru li huwa differenti minn dak li fih huma kisbu l-kwalifiki professjonali, fuq bażi ta' xogħol għal rashom jew bħala impjegati.

▼M9

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll għaċ-ċittadini ta' Stat Membru li wettqu taħriġ prattiku professjonali barra l-Istat Membru ta' oriġini.

▼B

2.  Kull Stat Membru jista' jippermetti liċ-ċittadini ta' Stati Membri oħrajn li għandhom prova ta' kwalifiki professjonali mhux miksuba fi Stat Membru sabiex jeżerċitaw professjoni regolata skond id-definizzjoni ta' l-Artikolu 3(1)(a) fit-territorju tiegħu, skond ir-regoli tiegħu. F'każ ta' professjonijiet koperti mit-Titolu III, Kapitolu III, dan ir-rikonoxximent inizjali għandu jirrispetta r-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti f'dak il-Kapitolu.

3.  Fejn, għal xi professjoni regolata, arranġamenti speċifiċi oħra direttament relatati mar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali huma stabbiliti fi strument separat tal-liġi Komunitarja, id-dispożizzjonijiet korrispondenti ta' din id-Direttiva m'għandhomx japplikaw.

▼M9

4.  Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għan-nutara li jinħatru b'att uffiċjali tal-gvern.

▼B

Artikolu 3

Definizzjonijiet

1.  Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) “professjoni regolata”: attività professjonali jew grupp ta' attivitajiet professjonali, li l-aċċess għalihom, l-eżerċizzju tagħhom, jew wieħed mill-modi ta' l-eżerċizzju tagħhom huma soġġetti, direttament jew indirettament, permezz ta' dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi, għall-pussess ta' kwalifiki professjonali speċifiċi; b'mod partikolari, l-użu ta' titolu professjonali limitat minn dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi lil titolari ta' kwalifiki professjonali għandu jikkostitwixxi mod ta' eżerċizzju. Fejn l-ewwel sentenza ta' din id-definizzjoni ma tapplikax, professjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiġi trattata bħala professjoni regolata;

(b) “kwalifiki professjonali”: kwalifiki attestati minn prova ta' kwalifiki formali, attestazzjoni ta' kompetenza kif imsemmija fis-subparagrafu (i) tal-punt (a) ta' l-Artikolu 11 u/jew esperjenza professjonali;

(ċ) “prova ta' kwalifiki formali”: diplomi, ċertifikati u provi oħra maħruġa minn awtorità fi Stat Membru nominata skond dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amminstrattivi ta' dak l-Istat Membru u li jiċċertifikaw it-temma b'suċċess ta' taħriġ professjonali miksub prinċiparjament fil-Komunità. Fejn l-ewwel sentenza ta' din id-definizzjoni ma tapplikax, prova ta' kwalifiki formali msemmija fil-paragrafu 3 għandha tiġi ttrattata bħala prova ta' kwalifiki formali;

(d) “awtorità kompetenti”: kwalunkwe awtorità jew korp inkarigat speċifikament minn Stat Membru sabiex joħroġ jew jirċievi diplomi ta' taħriġ u dokumenti oħrajn jew informazzjoni u sabiex jilqa applikazzjoni u jieħu deċiżjonijiet, imsemmija f'din id-Direttiva;

(e) “edukazzjoni u taħriġ regolat”: kull taħriġ li huwa speċifikatament intiż għall-eżerċizzju ta' professjoni speċifika u li jkun fih kors jew korsijiet komplimentati, fejn jixraq, b'taħriġ professjonali, jew bi prattika bi prova jew professjonali;

L-istruttura u l-livell tat-taħriġ professjonali, il-prattika bi prova jew professjonali għandhom jiġu stabbiliti permezz ta' liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istat Membru konċernat jew evalwat jew approvat mill-awtorità maħtura għal dan l-iskop;

▼M9

(f) “esperjenza professjonali”: it-twettiq attwali u legali full-time jew part-time ekwivalenti tal-professjoni kkonċernata fi Stat Membru;

▼B

(g) “perijodu ta' adattament”: l-eżerċizzju ta' professjoni regolata fl-Istat Membru ta' l-oriġini taħt ir-responsabbiltà ta' membru kwalifikat ta' dik il-professjoni, fejn tali perijodu ta' prattika sorveljata possibbilment ikun akkumpanjat minn aktar taħriġ. Dan il-perijodu ta' prattika sorveljata għandu jkun soġġett għal stima. Ir-regoli dettaljati li jkopru l-perijodu ta' adattament u l-istima tiegħu kif ukoll l-istatus ta' migrant taħt superviżjoni għandhom ikunu stabbiliti mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini;

L-istatus li tgawdi fi Stat Membru ta' l-oriġini l-persuna li tgħaddi mill-perijodu ta' prattika sorveljata, b'mod partikolari rigward id-dritt ta' residenza kif ukoll obbligi, drittijiet soċjali u benefiċċji, allowances u ħlasijiet, għandhom jiġu stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti f'dak l-Istat Membru skond id-dritt Komunitarju applikabbli;

▼M9

(h) “test ta' kapaċità”: test tal-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi professjonali tal-applikant, mwettaq jew rikonoxxut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti bl-għan li jivvaluta l-abilità tal-applikant li jeżerċita professjoni regolata f’dak l-Istat Membru.

Sabiex ikun jista' jsir dan it-test, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ifasslu lista ta' suġġetti li, abbażi ta' paragun tal-edukazzjoni u t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti u dak miksub mill-applikant, mhumiex koperti minn diploma jew prova oħra ta' kwalifiki formali li għandu l-applikant.

It-test ta' kapaċità għandu jieħu kont tal-fatt li l-applikant huwa professjonist kwalifikat fl-Istat Membru tal-oriġini jew fl-Istat Membru minn fejn jiġi l-applikant. Għandu jkopri suġġetti li għandhom jintgħażlu minn dawk fuq il-lista, li l-għarfien tagħhom huwa essenzjali sabiex wieħed ikun jista' jeżerċita l-professjoni in kwistjoni fl-Istat Membru ospitanti. It-test jista' jkopri wkoll għarfien tar-regoli professjonali applikabbli għall-attivitajiet inkwistjoni fl-Istat Membru ospitanti.

L-applikazzjoni dettaljata tat-test ta' kapaċità kif ukoll l-istatus, fl-Istat Membru ospitanti, tal-applikant li jkun jixtieq jipprepara ruħu għat-test ta' kapaċità f’dak l-Istat Membru għandhom jiġu determinati mill-awtoritajiet kompetenti f'dak l-Istat Membru;

▼B

(i) “maniġer ta' impriża”: kull persuna li f'impriża fil-qasam tax-xogħol in kwistjoni tkun eżerċitat attività:

i) bħala maniġer ta' impriża jew maniġer ta' fergħa ta' impriża; jew

ii) bħala deputat għas-sid jew il- maniġer ta' impriża fejn dik il-kariga tinvolvi responsabbiltà ekwivalenti għal dik tas-sid jew tal- maniġer rappreżentant; jew

iii) f'kariga maniġerjali b'kompiti ta' natura kummerċjali u/jew teknika u b'responsabbiltà għal dipartiment jew aktar ta' l-impriża.

▼M9

(j) “taħriġ prattiku professjonali”: mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 46(4), perjodu ta' prattika professjonali mwettqa taħt superviżjoni sakemm jikkostitwixxi kondizzjoni għall-aċċess għal professjoni regolata, u li jista' jseħħ jew matul jew wara t-tlestija ta' kors li jwassal għal diploma;

(k) “Karta Professjonali Ewropea”: ċertifikat elettroniku li juri li l-professjonist issodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa kollha sabiex jipprovdi s-servizzi fi Stat Membru ospitanti fuq bażi temporanja u okkażjonali jew ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali għall-istabbiliment fi Stat Membru ospitanti;

(l) “tagħlim tul il-ħajja”: l-edukazzjoni ġenerali, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni mhux formali u t-tagħlim informali kollha li ttieħdu tul il-ħajja, li jirriżultaw f’titjib fl-għarfien, fil-ħiliet u l-kompetenzi, li jista' jinkludi l-etika professjonali;

(m) “raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali”: raġunijiet rikonoxxuti bħala tali fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

(n) “Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta' Krediti” jew “krediti ECTS”: is-sistema ta' krediti għall-edukazzjoni għolja użata fiż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja.

▼B

2.  Professjoni prattikata minn membri ta' assoċjazzjoni jew ta' organizzazzjoni elenkata fl-Anness I għandha tkun trattata bħala professjoni regolata.

L-għan ta' l-assoċjazzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu huwa, b'mod partikolari, li jippromwovu u jżommu livell għoli fil-qasam professjonali konċernat. Għal dan il-fini huma rikonoxxuti taħt forma speċjali minn Stat Membru u jagħtu provi ta' kwalifiki formali lill-membri tagħhom, jassiguraw li l-membri tagħhom jirrispettaw ir-regoli ta' kondotta professjonali li huma jippreskrivu, u jagħtuhom id-dritt li jużaw titolu jew ittri ta' l-alfabett deskrittivi jew li jibbenefikaw minn status li jikkorrispondi għal dawk il-kwalifiki formali.

▼M9

F’kull okkażjoni fejn Stat Membru jagħti rikonoxximent lil assoċjazzjoni jew organizzazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, dan għandu jgħarraf lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha teżamina jekk dik l-assoċjazzjoni jew organizzazzjoni tissodisfax il-kondizzjonijiet previsti fit-tieni subparagrafu. Sabiex jitqiesu debitament l-iżviluppi fl-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 57c sabiex taġġorna l-Anness I fejn il-kondizzjonijiet previsti fit-tieni subparagrafu jiġu sodisfatti.

Fejn il-kondizzjonijiet previsti fit-tieni subparagrafu ma jiġux sodisfatti, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni sabiex tirrifjuta l-aġġornament mitlub tal-Anness I.

▼B

3.  Prova ta' kwalifiki formali maħruġa minn pajjiż terz għandha tkun ikkunsidrata bħala prova ta' kwalifiki formali jekk it-titolari jkollu tliet snin ta' esperjenza professjonali fil-professjoni konċernata fit-territorju ta' l-Istat Membru li rrikonoxxa dik il-prova ta' kwalifiki formali skond l-Artikolu 2(2), iċċertifikata minn dak l-Istat Membru.

Artikolu 4

Effetti tar-rikonoxximent

▼M9

1.  Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali mill-Istat Membru ospitanti għandu jippermetti lill-benefiċjarji sabiex, f’dak l-Istat Membru, jaċċedu għall-istess professjoni bħal dik li huma kkwalifikati għaliha fl-Istat Membru ta’ oriġini u sabiex jeżerċitaw din il-professjoni fl-Istat Membru ospitanti bl-istess kondizzjonijiet bħaċ-ċittadini tiegħu.

▼B

2.  Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, il-professjoni li l-applikant jixtieq li jeżerċita fl-Istat Membru ospitanti hija l-istess bħal dik li huwa kwalifikat fiha fl-Istat Membru ta' l-oriġini jekk l-attivitajiet koperti huma paragunabbli.

▼M9

3.  B'deroga mill-paragrafu 1, aċċess parzjali għal professjoni fl-Istat Membru ospitanti għandu jingħata skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4f.

Artikolu 4a

Karta Professjonali Ewropea

1.  L-Istati Membri għandhom joħorġu għad-detenturi ta’ kwalifika professjonali Karta Professjonali Ewropea fuq talba tagħhom u bil-kondizzjoni li l-Kummissjoni tkun adottat l-atti ta’ implimentazzjoni rilevanti speċifikati fil-paragrafu 7.

2.  Meta Karta Professjonali Ewropea tkun ġiet introdotta għal professjoni partikolari permezz tal-atti ta' implimentazzjoni rilevanti adottati skont il-paragrafu 7, id-detentur ta' kwalifika professjonali konċernata jista' jagħżel li japplika għal tali Karta jew li juża l-proċeduri previsti fit-Titoli II u III.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-detentur ta’ Karta Professjonali Ewropea jibbenefika mid-drittijiet kollha mogħtija mill-Artikoli 4b sa 4e.

4.  Fejn id-detentur ta’ kwalifika professjonali jkun beħsiebu jipprovdi servizzi taħt it-Titolu II għajr dawk koperti mill-Artikolu 7(4), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' oriġini għandha toħroġ il-Karta Professjonali Ewropea skont l-Artikoli 4b u 4c. Il-Karta Professjonali Ewropea, fejn applikabbli, għandha tikkostitwixxi d-dikjarazzjoni taħt l-Artikolu 7.

5.  Fejn id-detentur ta’ kwalifika professjonali jkun beħsiebu jistabbilixxi ruħu fi Stat Membru ieħor skont il-Kapitoli I sa IIIa tat-Titolu III jew li jipprovdi servizzi skont l-Artikolu 7(4), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini għandha tikkompleta l-passi preparatorji kollha fir-rigward tad-dossier individwali tal-applikant maħluq fi ħdan is-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) (dossier tal-IMI) kif previst fl-Artikoli 4b u 4d. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha toħroġ l-Karta Professjonali Ewropea skont l-Artikoli 4b u 4d.

Għall-fini tal-istabbiliment, il-ħruġ ta' Karta Professjonali Ewropea m'għandux jipprovdi dritt awtomatiku li tiġi eżerċitata professjoni partikolari jekk ikun hemm rekwiżiti ta' reġistrazzjoni jew proċeduri oħra ta' kontroll diġà fis-seħħ fl-Istat Membru ospitanti qabel ma tiġi introdotta Karta Professjonali Ewropea għal dik il-professjoni.

6.  L-Istati Membri jagħżlu l-awtoritajiet kompetenti għall-ġestjoni tad-dossiers tal-IMI u għall-ħruġ ta' Karti Professjonali Ewropej. Dawk l-awtoritajiet għandhom jiżguraw ipproċessar imparzjali, oġġettiv u tempestiv tal-applikazzjonijiet għal Karti Professjonali Ewropej. Iċ-ċentri ta’ assistenza msemmija fl-Artikolu 57b jistgħu jaġixxu wkoll fil-kapaċità ta’ awtorità kompetenti. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti u ċ-ċentri ta' assistenza jgħarrfu liċ-ċittadini, inklużi lill-applikanti prospettivi, dwar il-funzjonament u l-valur miżjud ta’ Karta Professjonali Ewropea għall-professjonijiet li għalihom tkun disponibbli.

7.  Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri meħtieġa biex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tad-dispożizzjonijiet dwar il-Karti Professjonali Ewropej għal dawk il-professjonijiet li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fit-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu, inklużi miżuri li jikkonċernaw il-format tal-Karta Professjonali Ewropea, l-ipproċessar ta' applikazzjonijiet bil-miktub, it-traduzzjonijiet li għandhom jiġu pprovduti mill-applikant sabiex jappoġġaw kull applikazzjoni għal Karta Professjonali Ewropea, id-dettalji tad-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(2) jew l-Anness VII biex tiġi ppreżentata applikazzjoni kompleta u l-proċeduri biex isiru u jiġu pproċessati pagamenti għal Karta Professjonali Ewropea, filwaqt li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-partikolaritajiet tal-professjoni kkonċernata. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika wkoll, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, kif, meta u għal liema dokumenti l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu kopji ċertifikati skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4b(3), l-Artikoli 4d(2) u 4d(3) għall-professjoni kkonċernata.

L-introduzzjoni ta' Karta Professjonali Ewropea għal professjoni partikolari permezz tal-adozzjoni tal-atti ta' implimentazzjoni rilevanti msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tkun soġġetta għall-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) ikun hemm mobbiltà sinifikanti jew potenzjal għal mobbiltà sinifikanti fil-professjoni kkonċernata;

(b) ikun hemm interess suffiċjenti espress mill-partijiet interessati rilevanti;

(c) il-professjoni jew l-edukazzjoni u t-taħriġ orjentati lejn l-eżerċitar tal-professjoni jkunu regolati f'għadd sinifikanti ta' Stati Membri.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58(2).

8.  Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea għandha tkun raġonevoli u proporzjonata meta mqabbla mal-ispejjeż imġarrba mill-Istati Membri ta' oriġini u dawk ospitanti u ma għandhiex taġixxi bħala disinċentiv għal min irid japplika għal Karta Professjonali Ewropea.

Artikolu 4b

Applikazzjoni għal Karta Professjonali Ewropea u l-ħolqien ta’ dossier tal-IMI

1.  L-Istat Membru ta' oriġini għandu jippermetti lil detentur ta’ kwalifika professjonali japplika għal Karta Professjonali Ewropea permezz ta’ għodda online, ipprovduta mill-Kummissjoni, li toħloq awtomatikament dossier tal-IMI għall-applikant partikolari. Fejn Stat Membru ta' oriġini jippermetti wkoll applikazzjonijiet bil-miktub, għandu jdaħħal fis-seħħ l-arranġamenti meħtieġa kollha għall-ħolqien tad-dossier tal-IMI, kwalunkwe informazzjoni li għandha tintbagħat lill-applikant u l-ħruġ tal-Karta Professjonali Ewropea.

2.  L-applikazzjonijiet għandhom jiġu appoġġati mid-dokumenti meħtieġa fl-atti ta' implimentazzjoni li għandu jiġi adottat skont l-Artikolu 4a(7).

3.  Fi żmien ġimgħa mir-riċezzjoni tal-applikazzjoni, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini għandha tikkonferma li rċiviet l-applikazzjoni u tgħarraf lill-applikant dwar kwalunkwe dokument nieqes.

Fejn applikabbli, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' oriġini għandha toħroġ kwalunkwe ċertifikat ta' prova meħtieġ taħt din id-Direttiva. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' oriġini għandha tivverifika jekk l-applikant huwiex stabbilit legalment fl-Istat Membru ta' oriġini u jekk id-dokumenti meħtieġa kollha li nħarġu fl-Istat Membru ta' oriġini humiex validi u awtentiċi. Fil-każ ta' dubji debitament ġustifikati, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' oriġini għandu jikkonsulta lil korp rilevanti u jista' jitlob mill-applikant kopji ċertifikati tad-dokumenti. Fil-każ ta’ applikazzjonijiet sussegwenti mill-istess applikant, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini u tal-Istat Membru ospitanti jistgħu ma jitolbux il-preżentazzjoni mill-ġdid tad-dokumenti li diġà jinstabu fid-dossier tal-IMI u li jkunu għadhom validi.

4.  Il-Kummissjoni tista’, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-miżuri meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-integrità, il-kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-informazzjoni li tinstab fil-Karta Professjonali Ewropea u fid-dossier tal-IMI, u l-kondizzjonijiet u l-proċeduri għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea lid-detentur tagħha, inkluża l-possibbiltà tad-downloading tagħha jew tal-preżentazzjoni tal-aġġornamenti għad-dossier tal-IMI. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58(2).

Artikolu 4c

Karta Professjonali Ewropea għall-forniment temporanju u okkażjonali ta’ servizzi ħlief dawk koperti mill-Artikolu 7(4)

1.  L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini għandha tivverifika l-applikazzjoni u d-dokumenti ta' prova fid-dossier tal-IMI u toħroġ il-Karta Professjonali Ewropea għall-forniment temporanju u okkażjonali ta' servizzi għajr dawk koperti bl-Artikolu 7(4) fi żmien tliet ġimgħat. Dak il-perjodu ta' żmien għandu jibda malli jaslu d-dokumenti li kienu neqsin imsemmijin fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4b(3) jew, jekk ma ntalbux dokumenti oħra, malli jiskadi l-perjodu ta' żmien ta' ġimgħa msemmi f'dak is-subparagrafu. Konsegwentement hija għandha tittrażmetti l-Karta Professjonali Ewropea minnufih lill-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru ospitanti kkonċernat u għandha tgħarraf lill-applikant kif xieraq. L-Istat Membru ospitanti jista’ ma jkunx jeħtieġ dikjarazzjoni oħra skont l-Artikolu 7 għat-18-il xahar ta’ wara.

2.  Id-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini, jew in-nuqqas ta’ deċiżjoni fi żmien il-perjodu ta’ tliet ġimgħat imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom ikunu soġġetti għal appell skont il-liġi nazzjonali.

3.  Jekk detentur ta’ Karta Professjonali Ewropea jixtieq jipprovdi servizzi fi Stati Membri għajr dawk imsemmija inizjalment fl-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, dak id-detentur jista' japplika għal tali estensjoni. Jekk id-detentur jixtieq ikompli jipprovdi s-servizzi wara l-perjodu ta' 18-il xahar imsemmi fil-paragrafu 1, dak id-detentur għandu jinforma lill-awtorità kompetenti kif xieraq. Fi kwalunkwe każ, dak id-detentur għandu jipprovdi wkoll kwalunkwe informazzjoni dwar bidliet materjali fis-sitwazzjoni ssostanzjata fid-dossier tal-IMI li tista' tkun meħtieġa mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta' oriġini skont l-atti ta' implimentazzjoni li għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 4a(7). L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' oriġini għandha tittrażmetti l-Karta Professjonali Ewropea aġġornata lill-Istati Membri ospitanti kkonċernati.

4.  Il-Karta Professjonali Ewropea għandha tkun valida fit-territorju sħiħ tal-Istati Membri ospitanti kollha kkonċernati sakemm id-detentur jibqa’ jkollu d-dritt li jipprattika fuq il-bażi tad-dokumenti u l-informazzjoni li tinstab fid-dossier tal-IMI.

Artikolu 4d

Karta Professjonali Ewropea għall-istabbiliment u għall-forniment temporanju u okkażjonali tas-servizzi taħt l-Artikolu 7(4)

1.  L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini għandha, fi żmien xahar, tivverifika l-awtentiċità u l-validità tad-dokumenti ta’ prova fid-dossier tal-IMI għall-fini tal-ħruġ ta' Karta Professjonali Ewropea għall-istabbiliment jew għall-forniment temporanju u okkażjonali tas-servizzi taħt l-Artikolu 7(4). Dak il-perjodu ta' żmien għandu jibda mar-riċezzjoni tad-dokumenti li kienu neqsin imsemmijin fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4b(3) jew, jekk ma ntalbux dokumenti oħra, malli jiskadi l-perjodu ta' żmien ta' ġimgħa msemmi f'dak is-subparagrafu. Imbagħad, għandha tittrażmetti l-applikazzjoni minnufih lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti. L-Istat Membru ta' oriġini għandu jinforma lill-applikant dwar l-istatus tal-applikazzjoni fl-istess ħin li jittrażmetti l-applikazzjoni lill-Istat Membru ospitanti.

2.  Fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 16, 21, 49a u 49b, Stat Membru ospitanti għandu jiddeċiedi jekk joħroġx Karta Professjonali Ewropea skont il-paragrafu 1 fi żmien xahar mir-riċezzjoni tal-applikazzjoni trażmessa mill-Istat Membru ta’ oriġini. F’każ ta’ dubji debitament ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali, jew l-inklużjoni ta' kopja ċertifikata ta' dokument, mill-Istat Membru ta’ oriġini, li dan tal-aħħar għandu jipprovdi mhux aktar tard minn ġimagħtejn wara l-preżentazzjoni tat-talba. Soġġett għat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 5, il-perijodu ta' xahar għandu japplika minkejja kwalunkwe tali talba.

3.  Fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 7(4) u 14, Stat Membru ospitanti għandu jiddeċiedi jekk joħroġx Karta Professjonali Ewropea jew jekk id-detentur ta' kwalifika professjonali għandux jiġi soġġett għal miżuri ta’ kumpens fi żmien xahrejn mir-riċezzjonital-applikazzjoni trażmessa mill-Istat Membru ta’ oriġini. F’każ ta’ dubji debitament ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali, jew l-inklużjoni ta' kopja ċertifikata ta' dokument, mill-Istat Membru ta’ oriġini, li dan tal-aħħar għandu jipprovdi mhux aktar tard minn ġimagħtejn wara li tiġi ppreżentata t-talba. Soġġett għat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 5, il-perijodu ta’ xahrejn għandu japplika, minkejja kwalunkwe tali talba.

4.  F'każ li l-Istat Membru ospitanti ma jirċevix l-informazzjoni neċessarja li jista' jeħtieġ skont din id-Direttiva biex jieħu deċiżjoni dwar il-ħruġ tal-Karta Professjonali Ewropea jew mill-Istat Membru ta' oriġini jew mill-applikant, jista' jirrifjuta li joħroġ il-Karta. Tali rifjut għandu jkun debitament ġustifikat.

5.  Fejn l-Istat Membru ospitanti jonqos milli jieħu deċiżjoni fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu jew jonqos milli jorganizza test ta' kapaċità skont l-Artikolu 7(4), il-Karta Professjonali Ewropea għandha titqies li nħarġet u għandha tintbagħat awtomatikament, permezz ta' IMI, lid-detentur ta' kwalifika professjonali.

L-Istat Membru ospitanti għandu jkollu l-possibblità li jestendi b'ġimagħtejn l-iskadenzi stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 għall-ħruġ awtomatiku tal-Karta Professjonali Ewropea. Għandu jispjega r-raġuni għall-estensjoni u jinforma lill-applikant kif xieraq. Tali estensjoni tista' tiġi ripetuta darba u biss fejn tkun strettament meħtieġa, b'mod partikolari għal raġunijiet relatati mas-saħħa pubblika jew mas-sikurezza tar-riċevituri tas-servizz.

6.  L-azzjonijiet meħuda mill-Istat Membru ta’ oriġini skont il-paragrafu 1 għandhom jieħdu post kull applikazzjoni għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti.

7.  Id-deċiżjonijiet tal-Istat Membru ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti adottati taħt il-paragrafi 1 sa 5 jew in-nuqqas ta’ deċiżjoni tal-Istat Membru ta' oriġini skont il-paragrafi 1 sa 5 għandhom ikunu soġġetti għal appell skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 4e

Ipproċessar u aċċess għad-dejta li tikkonċerna l-Karta Professjonali Ewropea

1.  Mingħajr preġudizzju għall-preżunzjoni ta’ innoċenza, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti għandhom jaġġornaw fil-ħin id-dossier tal-IMI korrispondenti bl-informazzjoni li tikkonċerna l-azzjonijiet dixxiplinari jew is-sanzjonijiet penali li jikkonċernaw projbizzjoni jew restrizzjoni u li għandhom konsegwenzi għat-twettiq tal-attivitajiet mid-detentur ta' Karta Professjonali Ewropea skont din id-Direttiva. Meta jagħmlu dan, huma għandhom jirrispettaw ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta personali previsti fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data ( 23 ) u fid-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) ( 24 ). Dawn l-aġġornamenti għandhom jinkludu t-tħassir ta’ informazzjoni li ma tkunx għadha meħtieġa. Id-detentur tal-Karta Professjonali Ewropea u l-awtoritajiet kompetenti li għandhom aċċess għad-dossier tal-IMI korrispondenti għandhom jiġu mgħarrfa minnufih bi kwalunkwe aġġornament. Dak l-obbligu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi tat-twissija għall-Istati Membri skont l-Artikolu 56a.

2.  Il-kontenut tal-aġġornamenti tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun limitat għal dan li ġej:

(a) l-identità tal-professjonist;

(b) il-professjoni kkonċernata;

(c) informazzjoni dwar l-awtorità nazzjonali jew il-qorti li adottat id-deċiżjoni dwar ir-restrizzjoni jew il-projbizzjoni;

(d) l-iskop tar-restrizzjoni jew tal-projbizzjoni; kif ukoll

(e) il-perjodu li għalih tapplika r-restrizzjoni jew il-projbizzjoni.

3.  L-aċċess għall-informazzjoni fid-dossier tal-IMI għandu jkun limitat għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti, skont id-Direttiva 95/46/KE. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lid-detentur tal-Karta Professjonali Ewropea dwar il-kontenut tad-dossier tal-IMI fuq talba ta' dak id-detentur.

4.  L-informazzjoni inkluża fil-Karta Professjonali Ewropea għandha tkun limitata għall-informazzjoni meħtieġa biex jiġi aċċertat id-dritt tad-detentur li jeżerċita l-professjoni li nħarġet għaliha, jiġifieri l-isem, il-kunjom, id-data u l-post tat-twelid, il-professjoni, il-kwalifiki formali tad-detentur u r-reġim applikabbli, l-awtoritajiet kompetenti involuti, in-numru tal-karta, il-karatteristiċi marbuta mas-sigurtà u r-referenza għal prova valida ta' identità. L-informazzjoni relatata mal-esperjenza professjonali miksuba, jew il-miżuri ta' kumpens li ġew sodisfatti, mid-detentur tal-Karta Professjonali Ewropea għandha tiġi inkluża fid-dossier tal-IMI.

5.  Id-dejta personali inkluża fid-dossier tal-IMI tista' tiġi pproċessata għal kemm tkun meħtieġa għall-fini tal-proċedura ta' rikonoxximent bħala tali u bħala evidenza tar-rikonoxximent jew tat-trażmissjoni tad-dikjarazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f’kull mument, u bl-ebda spiża għalih, id-detentur ta’ Karta Professjonali Ewropea jkollu d-dritt li jitlob ir-rettifika ta' dejta ineżatta jew inkompleta, jew it-tħassir jew l-imblukkar tad-dossier tal-IMI kkonċernat. Id-detentur għandu jiġi infurmat dwar dan id-dritt meta tinħareġ il-Karta Professjonali Ewropea, u għandu jġi mfakkar dwaru kull sentejn wara. It-tfakkira għandha tintbagħat awtomatikament permezz ta' IMI fejn l-applikazzjoni inizjali għall-Karta Professjonali Ewropea tkun tressqet online.

F'każ ta' talba għat-tħassir ta' dossier tal-IMI marbut ma' Karta Professjonali Ewropea maħruġa għall-fini tal-istabbiliment jew tal-forniment temporanju u okkażjonali tas-servizzi skont l-Artikolu 7(4), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat għandhom jagħtu lid-detentur tal-kwalifiki professjonali evidenza li tafferma r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tiegħu.

6.  Fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali fil-Karta Professjonali Ewropea u d-dossiers kollha tal-IMI, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti tal-Istati Membri għandhom jitqiesu bħala kontrolluri fit-tifsira tal-punt (d) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 95/46/KE. Fir-rigward tar-responsabbiltajiet tagħha skont il-paragrafi 1 sa 4 ta' dan l-Artikolu u l-ipproċessar tad-dejta personali involut fihom, il-Kummissjoni għandha titqies bħala kontrollur fit-tifsira tal-punt (d) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data ( 25 ).

7.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, l-Istati Membri ospitanti għandhom jispeċifikaw li l-impjegaturi, il-klijenti, il-pazjenti, l-awtoritajiet pubbliċi u partijiet interessati oħrajn jistgħu jivverifikaw l-awtentiċità u l-validità ta’ Karta Professjonali Ewropea ppreżentata lilhom mid-detentur tal-karta.

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli li jikkonċernaw l-aċċess għad-dossier tal-IMI, u l-mezzi tekniċi u l-proċeduri għall-verifika msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58(2).

Artikiolu 4f

Aċċess parzjali

1.  L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha tagħti aċċess parzjali, abbażi ta’ kull każ għalih, għal attività professjonali fit-territorju tagħha biss fejn jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) il-professjonist ikun kompletament ikkwalifikat biex jeżerċita fl-Istat Membru ta’ oriġini l-attività professjonali li għaliha jitlob aċċess parzjali fl-Istat Membru ospitanti;

(b) id-differenzi bejn l-attività professjonali mwettqa fl-Istat Membru ta’ oriġini u l-professjoni regolata fl-Istat Membru ospitanti tant huma kbar li l-applikazzjoni tal-miżuri ta’ kumpens ikunu jirriżultaw fi ħtieġa li l-applikant ilesti l-programm sħiħ ta’ edukazzjoni u taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti sabiex ikollu aċċess għall-professjoni regolata sħiħa fl-Istat Membru ospitanti;

(c) l-attività professjonali tista’ tiġi separata b’mod oġġettiv minn attivitajiet oħra li jaqgħu taħt il-professjoni regolata fl-Istat Membru ospitanti.

Għall-fini tal-punt (c), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha tqis jekk l-attività professjonali tistax issir b'mod awtonomu fl-Istat Membru ta' oriġini.

2.  L-aċċess parzjali jista’ jiġi rifjutat jekk tali rifjut ikun ġustifikat minn raġunijiet prevalenti ta’ interess ġenerali, xierqa biex jiġi żgurat li jiintlaħaq l-objettiv mixtieq u ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħaq dak l-objettiv.

3.  L-applikazzjonijiet għall-fini tal-istabbiliment fi Stat Membru ospitanti għandhom jiġu eżaminati skont il-Kapitoli I u IV tat-Titolu III fil-każ ta’ stabbiliment fl-Istat Membru ospitanti.

4.  L-applikazzjonijiet għall-fini tal-forniment ta’ servizzi temporanji u okkażjonali fl-Istat Membru ospitanti li jikkonċernaw attivitajiet professjonali b’implikazzjonijiet marbuta mas-s-saħħa u s-sikurezza pubblika għandhom jiġu eżaminati skont it-Titolu II.

5.  B'deroga mis-sitt subparagrafu tal-Artikolu 7(4) u l-Artikolu 52(1), l-attività professjonali għandha titwettaq bit-titlu professjonali tal-Istat Membru ta’ oriġini ladarba jingħata aċċess parzjali. L-Istat Membru ospitanti jista' jeżiġi l-użu ta' dak it-titlu professjonali fil-lingwi tal-Istat Membru ospitanti. Il-professjonisti li jibbenefikaw minn aċċess parzjali għandhom jindikaw b'mod ċar lir-riċevituri tas-servizzi l-ambitu tal-attivitajiet professjonali tagħhom.

6.  Dan l-Artikolu m'għandux japplika għall-professjonisti li jibbenefikaw minn rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki professjonali tagħhom skont il-Kapitoli II, III u IIIa tat-Titolu III.

▼BTITOLU II

IL-LIBERTÀ LI JIĠU PROVDUTI SERVIZZI

Artikolu 5

Il-prinċipju tal-libertà li jiġu provduti servizzi

1.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet speċifiċi tad-dritt Komunitarju, kif ukoll l-Artikoli 6 u 7 ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri m'għandhomx jirrestrinġu, għal xi raġuni relatata ma' kwalifiki professjonali, il-libertà li jiġu provduti servizzi fi Stat Membru ieħor:

(a) jekk il-fornitur tas-servizz huwa stabbilit legalment fi Stat Membru bl-għan li jeżerċita l-istess professjoni hemmhekk (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ l-“Istat Membru ta' stabbiliment”), u

▼M9

(b) fejn il-fornitur tas-servizzi jittrasferixxi ruħu, jekk huwa eżerċita dik il-professjoni fi Stat Membru wieħed jew aktar għal minimu ta’ sena matul l-aħħar għaxar snin qabel il-forniment tas-servizzi meta l-professjoni ma tkunx regolata fl-Istat Membru ta’ stabbiliment. Il-kondizzjoni li tesiġi twettiq ta’ attività għal sena ma għandhiex tapplika jekk il-professjoni jew l-edukazzjoni u t-taħriġ li jwasslu għall-professjoni jkunu regolati.

▼B

2.  Id-dispożizzjonijiet ta' dan it-titolu għandhom japplikaw biss fejn il-fornitur tas-servizz imur fit-territorju ta' l-Istat Membru ospitanti sabiex jeżerċita, fuq bażi temporanja u ta' kultant, il-professjoni msemmija fil-paragrafu 1.

In-natura temporanja u ta' kultant tal-provvista ta' servizzi għandha tkun stmata każ b'każ, b'tenut kont b'mod partikolari tat-tul taż-żmien, tal-frekwenza, tar-regolarità u tal-kontinwità tagħha.

3.  Fejn il-fornitur tas-servizz jibdel il-pajjiż, għandu jkun soġġett għal regoli professjonali ta' natura professjonali statutorja, jew amministrattiva li huma konnessi direttament mal-kwalifiki professjonali, bħalma hija d-definizzjoni tal-professjoni, l-użu ta' titoli u abbuż professjonali serju li huwa konness direttament u speċifikament mal-protezzjoni u s-sigurtà tal-konsumatur, kif ukoll dispożizzjonijiet dixxiplinari li huma applikabbli fl-Istat Membru ospitanti għal professjonisti li jeżerċitaw l-istess professjoni f'dak l-Istat Membru.

Artikolu 6

Eżenzjonijiet

Skond l-Artikolu 5(1), l-Istat Membru ospitanti għandu jeżenta lil fornituri tas-servizz li huma stabbiliti fi Stat Membru ieħor mir-rekwiżiti li dan jimponi fuq professjonisti stabbiliti fit-territorju tiegħu rigward:

(a) awtorizzazzjoni permezz ta' reġistrazzjoni jew sħubija f'organizzazzjoni jew korp professjonali. Sabiex tiġi faċilitata l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet dixxiplinarji fis-seħħ fit-territorju tagħhom skond l-Artikolu 5(3) ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu jew għal reġistrazzjoni awtomatika temporanja jew għal sħubija pro forma ma' din l-organizzazzjoni jew korp professjonali, bil-kondizzjoni li din ir-reġistrazzjoni jew is-sħubija ma tittardjax jew tikkumplika b'ebda mod il-provvista ta' servizzi u ma twassalx għal spejjeż addizzjonali għall-fornitur tas-servizz. Kopja tad-dikjarazzjoni u, fejn huwa applikabbli, tat-tiġdid imsemmi fl-Artikolu 7(1), flimkien ma', għal professjonijiet li fihom hemm implikazzjonjiet fuq is-saħħa pubblika u s-sigurtà msemmija fl-Artikolu 7(4) jew li jibbenefikaw minn rikonoxximent awtomatiku taħt it-Titolu III Kapitolu III, kopja tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 7(2) għandhom jintbagħtu mill-awtorità kompetenti lill-organizzazzjoni jew korp professjonali in kwistjoni, u dan għandu jikkostitwixxi reġistrazzjoni awtomatika temporanja jew sħubija pro forma għal dan il-għan,

(b) reġistrazzjoni ma' korp tas-sigurtà soċjali pubbliku bl-għan li jiġu ssettiljati l-kontijiet ma' assiguratur li huma relatati ma' l-attivitajiet eżerċitati għall-benefiċċju ta' persuni assigurati.

Madankollu l-fornitur ta'servizz għandu jinforma bil-quddiem jew, f'każ urġenti, wara, lill-korp imsemmi f'punt (b) bis-servizzi li huwa pprovda.

Artikolu 7

Dikjarazzjoni li għandha ssir bil-quddiem, jekk fornitur ta' servizz jemigra

1.  L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li, fejn il-fornitur ta' servizz imur minn Stat Membru għal ieħor għall-ewwel darba sabiex jipprovdi servizzi, dan għandu jinforma lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ospitanti b'dikjarazzjoni bil-miktub li għandha ssir bil-quddiem u li tinkludi d-dettalji ta' assigurazzjoni jew mezzi oħra ta' protezzjoni personali jew kollettiva rigward responsabbiltà professjonali. Din id-dikjarazzjoni għandha tiġi mġedda darba fis-sena jekk il-fornitur tas-servizz jkollu l-ħsieb li jipprovdi servizzi temporanji jew ta' kultant f'dak l-Istat Membru matul dik is-sena. Il-fornitur tas-servizz jista' jipprovdi d-dikjarazzjoni b'kull mod.

2.  Barra minn hekk, għall-ewwel provvista ta' servizzi jew jekk hemm tibdil materjali fis-sitwazzjoni sostanzjata mid-dokumenti, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li d-dikjarazzjoni tkun akkumpanjata mid-dokumenti li ġejjin:

(a) prova taċ-ċittadinanza tal-fornitur tas-servizz,

(b) attestazzjoni li tiċċertifika li t-titolari huwa stabbilit legalment fi Stat Membru bl-għan li jeżerċita l-attivitajiet konċernati u li mhuwiex projbit milli jipprattika, anke fuq bażi temporanja, fil-mument li titwassal l-attestazzjoni,

(ċ) prova ta' kwalifiki professjonali,

▼M9

(d) għall-każijiet imsemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 5(1), kull mezz ta' prova li l-fornitur ta' servizz eżerċita l-attività konċernata għal tal-anqas sena matul l-għaxar snin preċedenti,

(e) għal professjonijiet fis-settur tas-sigurtà, fis-settur tas-saħħa u l-professjonijiet relatati mal-edukazzjoni tal-minorenni, anke fil-kura tat-tfal u fl-edukazzjoni tal-infanzja, fejn l-Istat Membru jkun jeħtieġ dan għaċ-ċittadini tiegħu, attestazzjoni li tikkonferma l-assenza ta’ sospensjoni temporanja jew finali mit-twettiq tal-professjoni jew ta' kundanna penali,

▼M9

(f) għall-professjonijiet li għandhom implikazzjonijiet marbuta mas-sikurezza tal-pazjenti, dikjarazzjoni dwar l-għarfien tal-lingwa neċessarja għall-eżerċitar tal-professjoni fl-Istat Membru ospitanti,

(g) għall-professjonijiet li jkopru l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 16 u li ġew notifikati minn Stat Membru skont l-Artikolu 59(2), ċertifikat li jikkonċerna n-natura u t-tul ta' żmien tal-attività maħruġ mill-awtorità kompetenti jew mill-korp tal-Istat Membru li fih ikun stabbilit il-fornitur tas-servizzi.

2a.  Il-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni meħtieġa mill-fornitur ta' servizz skont il-paragrafu 1 għandha tintitola lil dak il-fornitur ta' servizz biex ikollu aċċess għall-attività tas-servizz jew li jeżerċita dik l-attività fit-territorju kollu tal-Istat Membru kkonċernat. Stat Membru jista' jitlob informazzjoni addizzjonali elenkata fil-paragrafu 2 li tikkonċerna l-kwalifiki professjonali tal-fornitur ta' servizz jekk:

(a) il-professjoni tkun regolata f'partijiet mit-territorju ta' dak l-Istat Membru f'manjiera differenti;

(b) tali regolament ikun japplika wkoll għaċ-ċittadini kollha ta' dak l-Istat Membru;

(c) id-differenzi f'tali regolament ikunu ġustifikati minn raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali marbuta mas-saħħa pubblika jew mas-sikurezza tar-riċevituri tas-servizzi; u

(d) l-Istat Membru ma jkollu ebda mezz ieħor biex jikseb tali informazzjoni.

▼B

3.  Is-servizz għandu jiġi provdut taħt it-titolu professjonali ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment, safejn dak it-titolu jeżisti f'dak l-Istat Membru għall-attività professjonali in kwistjoni. Dak it-titolu għandu jkun indikat fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mill-lingwi uffiċjali ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment b'mod li tiġi evitata kull konfużjoni mat-titolu professjonali ta' l-Istat Membru ospitanti. Fejn ebda titolu professjonali bħal dan ma jeżisti fl-Istat Membru ta' stabbiliment, il-fornitur tas-servizz għandu jindika l-kwalifika formali tiegħu fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mill-lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru. Eċċezzjonalment, is-servizz għandu jiġi provdut taħt titolu professjonali ta' l-Istat Membru ospitanti għal każijiet imsemmija fit-Titolu III, Kapitolu III.

▼M9

4.  Għall-ewwel forniment ta’ servizzi, fil-każ ta’ professjonijiet regolati li għandhom implikazzjonijiet marbuta mas-saħħa jew mas-sikurezza pubblika li ma jibbenefikawx minn rikonoxximent awtomatiku taħt il-Kapitolu II, III jew IIIa tat-Titolu III, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista’ tivverifika l-kwalifiki professjonali tal-fornitur ta’ servizz qabel l-ewwel forniment ta’ servizzi. Verifika minn qabel bħal din għandha tkun possibbli biss fejn l-iskop tal-verifika jkun li tevita dannu serju għas-saħħa jew għas-sikurezza tar-riċevitur tas-servizz minħabba nuqqas ta’ kwalifika professjonali tal-fornitur tas-servizz u fejn il-verifika ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju għal dak l-iskop.

Mhux aktar tard minn xahar wara r-riċezzjoni tad-dikjarazzjoni u d-dokumenti li jakkumpanjawha, imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-fornitur tas-servizz bid-deċiżjoni tagħha:

(a) li ma tivverifikax il-kwalifiki professjonali tiegħu;

(b) wara li tkun ivverifikat il-kwalifiki professjonali tiegħu:

(i) li titlob lill-fornitur tas-servizz jagħmel test ta' kapaċità; jew

(ii) li tippermetti l-forniment tas-servizzi.

Fejn ikun hemm diffikultà li tkun se tirriżulta f’dewmien fit-teħid ta' deċiżjoni taħt it-tieni subparagrafu, l-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-fornitur tas-servizz bir-raġuni għad-dewmien sa l-istess skadenza. Id-diffikultà għandha tiġi solvuta fi żmien xahar minn dik in-notifika u d-deċiżjoni tiġi finalizzata fi żmien xahrejn mir-riżoluzzjoni tad-diffikultà.

Fejn ikun hemm differenza sostanzjali bejn il-kwalifiki professjonali tal-fornitur tas-servizz u t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti, tant li d-differenza tkun ta’ dannu għas-saħħa jew is-sikurezza pubblika, u ma tistax tiġi kkumpensata minn esperjenza professjonali jew mill-għarfien, ħiliet u kompetenzi miksuba permezz tat-tagħlim tul il-ħajja tal-fornitur tas-servizz, ivvalidati formalment għal dak il-għan minn korp rilevanti, l-Istat Membru ospitanti għandu jagħti lil dak il-fornitur tas-servizz l-opportunità li juri, permezz ta’ test ta' kapaċità, kif imsemmi fil-punt (b) tat-tieni subparagrafu, li jkun kiseb l-għarfien, il-ħiliet jew il-kompetenza li kienu neqsin. L-Istat Membru ospitanti għandu jieħu deċiżjoni abbażi ta' dak dwar jekk jippermettix il-forniment ta' servizzi. Fi kwalunkwe każ, għandu jkun possibbli li jiġi pprovdut is-serivizz fi żmien xahar mid-deċiżjoni meħuda skont it-tieni subparagrafu.

Fin-nuqqas ta’ komunikazzjoni mill-awtorità kompetenti fi ħdan id-dati ta’ skadenza stabbiliti fit-tieni u t-tielet subparagrafi, jista’ jiġi pprovdut is-servizz.

Fil-każijiet fejn il-kwalifiki professjonali jkunu ġew verifikati skont dan il-paragrafu, is-servizz għandu jiġi pprovdut bit-titlu professjonali tal-Istat Membru ospitanti.

▼B

Artikolu 8

Koperazzjoni amministrattiva

▼M9

1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ stabbiliment, f’każ li jkun hemm dubji ġustifikati, sabiex jipprovdu kull informazzjoni rilevanti għal-legalità tal-istabbiliment tal-fornitur tas-servizz u tal-kondotta tajba tiegħu, kif ukoll għan-nuqqas ta’ kull sanzjoni dixxiplinarja jew penali ta’ natura professjonali. Fil-każ li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jiddeċiedu li jivverifikaw il-kwalifiki professjonali tal-fornitur tas-servizz, jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ stabbiliment informazzjoni dwar il-korsijiet ta’ taħriġ tal-fornitur tas-servizz sa fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġu valutati d-differenzi sostanzjali li x’aktarx ikunu ta’ dannu għas-saħħa jew is-sikurezza pubblika. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ stabbiliment għandhom jipprovdu dik l-informazzjoni skont l-Artikolu 56. Fil-każ ta' professjonijiet mhux regolati fl-Istat Membru ta' oriġini, iċ-ċentri ta' assistenza msemmija fl-Artikolu 57b jistgħu jipprovdu wkoll tali informazzjoni.

▼B

2.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jassiguraw l-iskambju ta' kull informazzjoni neċessarja sabiex ilmenti minn riċevitur ta' servizz kontra fornitur ta' servizz jkunu segwiti b'mod korrett. Ir-riċevituri għandhom jiġu notifikati bl-eżitu ta' l-ilment.

Artikolu 9

Tagħrif li għandu jingħata lir-riċevituri tas-servizz

F'każijiet fejn is-servizz huwa provdut taħt it-titolu professjonali ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment jew taħt il-kwalifika formali tal-fornitur tas-servizz, minbarra r-rekwiżiti l-oħra relatati ma' l-informazzjoni li jinsabu fil-liġi Komunitarja, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti jistgħu jeħtieġu li l-fornitur tas-servizz iforni lir-riċevitur tas-servizz bi kwalunkwe informazzjoni jew bl-informazzjoni kollha li ġejja:

(a) jekk il-fornitur ta' servizz huwa reġistrat f'reġistru kummerċjali jew reġistru pubbliku simili, ir-reġistru li fih huwa reġistrat, in-numru ta' reġistrazzjoni tiegħu, jew mezzi ekwivalenti ta' identifikazzjoni li jinsabu f'dak ir-reġistru;

(b) jekk l-attività hija soġġetta għal awtorizzazzjoni fl-Istat Membru ta' stabbiliment, l-isem u l-indirizz ta' l-awtorità ta' sorveljanza kompetenti;

(ċ) kull assoċjazzjoni professjonali jew korp simili li magħhom il-fornitur ta' servizz huwa reġistrat;

(d) it-titolu professjonali jew, fejn dan it-titolu ma jeżistix, il-kwalifika formali tal-fornitur tas-servizz u l-Istat Membru fejn tkun ingħatat;

(e) jekk il-fornitur tas-servizz jeżerċita attività li hija soġġetta għall-VAT, in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT imsemmi fl-Artikolu 22(1) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta' Mejju 1977 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-taxxi fuq il-valur tal-bejgħ - Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima ( 26 ),

(f) dettalji ta' assigurazzjoni jew mezzi oħra ta' protezzjoni personali jew kollettiva rigward responsabbiltà professjonali.TITOLU III

LIBERTÀ TA' STABBILIMENTKAPITOLU I

Sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' provi ta' taħriġ

Artikolu 10

Kamp ta' applikazzjoni

Dan il-Kapitolu japplika għall-professjonijiet kollha li ma jaqgħux taħt il-Kapitoli II u III ta' dan it-Titolu fil-każijiet li ġejjin li fihom l-applikant, għal raġunijiet speċifiċi u eċċezzjonali, ma jissodisfax il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dawk il-Kapitoli:

(a) għal attivitajiet elenkati fl-Anness IV, meta l-migrant ma jissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 17, 18 u 19;

(b) għal tobba b'taħriġ bażiku, tobba speċjalizzati, infermiera responsabbli għas-saħħa ġenerali, tobba dentisti, tobba dentisti speċjalizzati, kirurgi veterinarji, qwiebel, spiżjara u periti, meta l-migrant ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta' prattika professjonali effettiva u legali msemmija fl-Artikoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 u 49;

(ċ) għal periti, meta l-migrant ikollu prova ta' kwalifika formali mhux elenkata fl-Anness V, punt 5.7;

►C2  (d) bla ħsara għall-Artikoli 21(1), 23 u 27, għal tobba, infermiera, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, spiżjara u periti li jkollhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalisti li kellhom jipparteċipaw fit-taħriġ li jwassal għall-pussess ta' titolu ◄ elenkat fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7. 1, u biss bl-għan ta' rikonoxximent ta' l-ispeċjalizzazzjoni in kwistjoni;

►C2  (e) għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali u infermiera speċjalizzati li jkollhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalisti li pparteċipaw fit-taħriġ li jwassal għall-pussess ta' titolu ◄ elenkat fl-Anness V, punt 5.2.2, meta l-migrant ifittex rikonoxximent fi Stat Membru ieħor fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera speċjalizzati mingħajr taħriġ bħala infermiera tal-kura ġenerali;

▼C2

(f) għal infermiera speċjalizzati … fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, infermiera speċjalizzati mingħajr taħriġ bħala infermiera tal-kura ġenerali jew infermiera speċjalizzati li għandhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalisti li pparteċipaw fit-taħriġ li jwassal għall-pussess tat-titoli elenkati fl-Anness V, punt 5.2.2;

▼B

(g) għal migranti li jissodisfaw ir-rekwiżiti li jinsabu fl-Artikolu 3(3).

Artikolu 11

Livelli ta' kwalifika

▼M9

Għall-finijiet tal-Artikolu 13 u l-Artikolu 14(6), il-kwalifiki professjonali għandhom jinġabru skont il-livelli li ġejjin:

▼B

(a) attestazzjoni ta' kompetenza maħruġa minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini nominat skond dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi ta' dak l-Istat Membru, abbażi:

(i) jew ta' kors ta' taħriġ li ma jagħmilx parti minn ċertifikat jew diploma fit-tifsira tal-punti (b), (ċ), (d) jew (e) ta' dan l-Artikolu, jew ta' eżami speċifiku mingħajr taħriġ qabel, jew l-eżerċizzju full-time tal-professjoni fi Stat Membru għal tliet snin konsekuttivi jew għal żmien ekwivalenti fuq bażi part-time matul l-għaxar snin ta' qabel,

(ii) inkella ta' edukazzjoni ġenerali primarja jew sekondarja, li turi li t-titolari kiseb għarfien ġenerali;

(b) ċertifikat li juri t-tmiem b'suċċess ta' kors sekondarju,

(i) jew ta' natura ġenerali, supplementat b'kors ta' studju jew taħriġ professjonali differenti minn dawk imsemmija fil-punt (ċ) u/jew prattika bi prova jew li tkun meħtieġa flimkien ma' dak il-kors,

(ii) inkella ta' natura teknika jew professjonali, supplimentat fejn xieraq minn kors ta' studju jew taħriġ professjonali kif imsemmi fil-punt (i), u/jew prattika bi prova jew li tkun meħtieġa flimkien ma' dak il-kors;

(ċ) diploma li tiċċertifika t-tmiem b'suċċess

(i) jew ta' taħriġ f'livell post-sekondarju differenti minn dak imsemmi fil-punti (d) u (e) ta' mhux inqas minn sena jew ta' tul ta' żmien ekwivalenti fuq bażi part-time, fejn waħda mill-kondizzjonijiet tad-dħul għalih hija, bħala regola ġenerali, it-tmiem b'suċċess tal-kors sekondarju meħtieġ għad-dħul fl-università jew f'edukazzjoni superjuri jew it-tmiem ta' l-edukazzjoni skolastika ekwivalenti tat-tieni livell sekondarju, kif ukoll it-taħriġ professjonali li jista' jkun meħtieġ flimkien ma' dak il-kors post-sekondarju;

▼M9

(ii) l-edukazzjoni u t-taħriġ regolati jew, fil-każ ta’ professjonijiet regolati, taħriġ vokazzjonali bi struttura speċjali, b’kompetenzi li jmorru lil hinn minn dak li huwa speċifikat fil-livell b, ekwivalenti għal-livell ta’ taħriġ speċifikat fil-punt (i), jekk dan it-taħriġ jipprovdi standard professjonali komparabbli u jipprepara lill-apprendist għal livell komparabbli ta’ responsabbiltajiet u funzjonijiet, dejjem jekk id-diploma tkun akkumpanjata minn ċertifikat mill-Istat Membru ta’ oriġini;

(d) diploma li tiċċertifika tlestija b’suċċess tat-taħriġ fil-livell postsekondarju ta’ mill-inqas tliet snin u mhux aktar minn erbgħa’, jew tul ta' żmien ekwivalenti fuq bażi part-time, li, barra minn hekk tista' tiġi espressa b'numru ekwivalenti ta’ krediti ECTS, f’università jew stabbiliment ta’ edukazzjoni għolja jew stabbiliment ieħor ta’ livell ekwivalenti u, fejn dan ikun xieraq, li hu lesta b’suċċess it-taħriġ professjonali flimkien mal-kors postsekondarju;

(e) diploma li tiċċertifika li d-detentur lesta b’suċċess kors post-sekondarju ta’ mill-anqas erba’ snin, jew ta’ dewmien ekwivalenti fuq bażi part-time, li barra minn hekk tista' tiġi espressa b'għadd ekwivalenti ta’ krediti ECTS, f’università jew stabbiliment ta’ edukazzjoni ogħla jew stabbiliment ieħor ta’ livell ekwivalenti u, fejn dan ikun xieraq, li hu lesta b’suċċess it-taħriġ professjonali meħtieġ flimkien ma l-kors post-sekondarju.

▼M9 —————

▼B

Artikolu 12

Trattament ugwali ta' kwalifiki

▼M9

Kull prova ta’ kwalifika formali jew sett ta’ provi ta’ kwalifiki formali maħruġa minn awtorità kompetenti fi Stat Membru, li jiċċertifikaw it-tlestija b’suċċess ta’ taħriġ fl-Unjoni, fuq bażi full-time jew part-time, fi ħdan jew barra l-programmi formali, li jkun rikonoxxut minn dak l-Istat Membru bħala ta’ livell ekwivalenti u li jagħti lid-detentur l-istess drittijiet ta’ aċċess jew għat-twettiq ta’ professjoni jew li jippreparah għat-twettiq ta’ dik il-professjoni, għandhom jiġu ttrattati bħala prova ta’ kwalifiki formali msemmija fl-Artikolu 11, inkluż il-livell inkwistjoni.

▼B

Kull kwalifika professjonali li, għalkemm ma tissodisfax il-kondizzjonijiet li jinsabu fid-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi fis-seħħ fl-Istat Membru ta' l-oriġini għal aċċess jew l-eżerċizzju ta' professjoni, tikkonferixxi lit-titolari drittijiet miksuba bis-saħħa ta' dawn id-dispożizzjonijiet, għandha wkoll tkun trattata bħala tali evidenza ta' kwalifiki professjonali taħt l-istess kondizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu. Dan japplika b'mod partikulari f'każ li l-Istat Membru ta' l-oriġini jgħolli l-livell ta' taħriġ mitlub għall-aċċess għal professjoni u għall-eżerċizzju tagħha, u jekk individwu li wettaq taħriġ qabel, li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-kwalifika l-ġdida, jibbenefika minn drittijiet miksuba permezz ta' dispożizzjonijiet nazzjonali leġislattivi, regolatorji jew amministrattivi; f'dan il-każ it-taħriġ ta' qabel għandu jitqies mill-Istat Membru ospitanti, għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 13, bħala li jikkorrispondi mal-livell tat-taħriġ ġdid.

▼M9

Artikolu 13

Kondizzjonijiet għar-rikonoxximent

1.  Jekk l-aċċess għal professjoni regolata jew it-twettiq tagħha fi Stat Membru ospitanti jkunu kontinġenti fuq il-pussess ta’ kwalifiki professjonali speċifiċi, l-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat Membru għandha tippermetti lill-applikanti jkollhom aċċess għal dik il-professjoni u jwettquha, bl-istess kondizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru, jekk għandhom attestazzjoni ta’ livell ta’ kompetenza jew prova ta’ kwalifiki formali msemmija fl-Artikolu 11, meħtieġa minn Stat Membru ieħor sabiex jiksbu aċċess għal dik il-professjoni jew għat-twettiq tagħha fit-territorju tiegħu.

L-attestazzjonijiet ta’ livell ta’ kompetenza jew il-provi ta’ kwalifiki formali għandhom jinħarġu minn awtorità kompetenti fi Stat Membru, magħżula skont il-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ dak l-Istat Membru.

2.  L-aċċess għal u l-eżerċitar tal-professjoni kif deskritt fil-paragrafu 1 għandhom jiġu awtorizzati wkoll għal applikanti li eżerċitaw il-professjoni inkwistjoni fuq bażi full-time għal sena jew għal perjodu globali ekwivalenti fuq bażi part-time matul l-għaxar snin preċedenti fi Stat Membru ieħor li ma jirregolax dik il-professjoni, u li jippossjedu attestazzjoni waħda jew aktar ta’ kompetenza jew prova ta’ kwalifiki formali maħruġa minn Stat Membru ieħor li ma jirregolax dik il-professjoni.

L-attestazzjonijiet ta’ livell ta’ kompetenza u l-prova ta’ kwalifiki formali għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) inħarġu minn awtorità kompetenti fi Stat Membru, magħżula il-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ dak l-Istat Membru;

(b) jikkonfermaw li d-detentur ġie ppreparat għall-eżerċitar tal-professjoni kkonċerata.

Is-sena ta' esperjenza professjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tistax, madankollu, tkun meħtieġa jekk il-prova ta' kwalifiki formali li jippossjedi l-applikant tiċċertifika edukazzjoni u taħriġ regolati.

3.  L-Istat Membru ospitanti għandu jaċċetta l-livell attestat skont l-Artikolu 11 mill-Istat Membru ta’ oriġini, kif ukoll iċ-ċertifikat li permezz tiegħu l-Istat Membru ta' oriġini jiċċertifika li l-edukazzjoni jew it-taħriġ vokazzjonali bi struttura speċjali msemmi fil-punt (c)(ii) tal-Artikolu 11 huwa ekwivalenti għal-livell previst fil-punt (c)(i) tal-Artikolu 11.

4.  B'deroga mill-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu u mill-Artikolu 14, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista’ tirrifjuta l-aċċess għal u l-eżerċitar tal-professjoni għal detenturi ta’ attestazzjoni ta’ livell ta’ kompetenza klassifikata taħt il-punt (a) tal-Artikolu 11 fejn il-kwalifika professjonali nazzjonali meħtieġa għat-twettiq tal-professjoni fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru tkun klassifikata fil-punt (e) tal-Artikolu 11.

▼B

Artikolu 14

Miżuri kompensatorji

▼M9

1.  L-Artikolu 13 ma għandux jipprekludi l-Istat Membru ospitanti milli jitlob lill-applikant sabiex jagħmel perjodu ta’ adattament sa tliet snin jew sabiex jagħmel test ta' kapaċità jekk:

(a) it-taħriġ li l-applikant ikun irċieva jkopri suġġetti sostanzjalment differenti fir-rigward tal-attivitajiet professjonali differenti minn dawk koperti mit-taħriġ fl-Istat Membru ospitanti;

(b) il-professjoni regolata fl-Istat Membru ospitanti tinkludi attività professjonali waħda jew aktar regolata li ma jeżistux fil-professjoni korrispondenti fl-Istat Membru ta' oriġini tal-applikant, u t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti jkopri suġġetti sostanzjalment differenti minn dawk koperti mill-attestazzjoni ta’ kompetenza jew il-provi ta’ kwalifiki formali tal-applikant.

▼B

2.  Jekk l-Istat Membru juża l-possibiltà li tinsab fil-paragrafu 1, hu għandu joffri lill-applikant l-għażla bejn perijodu ta' adattament u test ta' kapaċità.

Fejn Stat Membru jikkunsidra, fir-rigward ta' professjoni speċifika, li huwa meħtieġ li jkun hemm deroga mir-rekwiżit, stabbilit fis-subparagrafu preċedenti, li jagħti lill-applikant għażla bejn perijodu ta' adattament u test ta' kapaċità, għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bil-quddiem u jipprovdi ġustifikazzjoni biżżejjed għad-deroga.

▼M9

Fejn il-Kummissjoni tqis li d-deroga msemmija fit-tieni subparagrafu ma tkunx xierqa jew li mhijiex konformi mal-liġi tal-Unjoni, din għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni, fi żmien tliet xhur mir-riċezzjoni tal-informazzjoni neċessarja kollha, sabiex titlob lill-Istat Membru rilevanti biex joqgħod lura milli jieħu l-miżuri prevista. Fin-nuqqas ta’ tweġiba mill-Kummissjoni sa dik l-iskadenza, id-deroga tista’ tiġi applikata.

▼B

3.  B'deroga mill-prinċipju tad-dritt ta' l-applikant li jagħżel, kif stabbilit fil-paragrafu 2, għal professjonijiet li l-eżerċizzju tagħhom jeħtieġ għarfien preċiż tal-liġi nazzjonali u li fir-rigward tagħhom il-provvista ta' parir u/jew għajnuna dwar il-liġi nazzjonali hija aspett essenzjali u kostanti ta' l-attività professjonali, l-Istat Membru ospitanti jista' jistabbilixxi perijodu ta' adattament jew test ta' kapaċità.

▼C2

Dan japplika wkoll għal każijiet … li jikkonċernaw it-tobba u t-tobba dentisti, … meta l-migrant ifittex rikonoxximent fi Stat Membru ieħor fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera responsabbli mill-kura ġenerali jew infermiera speċjalizzati li għandhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalisti li pparteċipaw fit-taħriġ li jwassal għall-pussess tat-titoli elenkati fl-Anness V, punt 5.2.2 u fl-Artikolu 10 (g).

▼B

Fil-każijiet koperti mill-Artikolu 10(a), l-Istat Membru ospitanti jista' jeħtieġ perijodu ta' adattament jew test ta' kapaċità jekk il-migrant jipprevedi li ser jeżerċita attivitajiet professjonali bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża li jeħtieġu l-għarfien u l-applikazzjoni tar-regoli speċifiċi nazzjonali fis-seħħ, kemm-il darba l-għarfien u l-applikazzjoni ta' dawk ir-regoli huma meħtieġa mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti għal aċċess għal tali attivitajiet miċ-ċittadini tiegħu.

▼M9

B'deroga mill-prinċipju tad-dritt tal-applikant li jagħżel, kif stabbilit fil-paragrafu 2, l-Istat Membru ospitanti jista' jistipula jew perjodu ta' adattament jew test ta' kapaċità fil-każ ta':

(a) detentur ta' kwalifika professjonali msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 11, li japplika għal rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tiegħu fejn il-kwalifika professjonali nazzjonali meħtieġa tkun klassifikata taħt il-punt (c) tal-Artikolu 11; jew

(b) detentur ta' kwalifika professjonali msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 11, li japplika għal rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tiegħu fejn il-kwalifika professjonali nazzjonali meħtieġa tkun klassifikata taħt il-punt (d) jew (e) tal-Artikolu 11.

Fil-każ ta' detentur ta' kwalifika professjonali msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 11 li japplika għal rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tiegħu fejn il-kwalifika professjonali nazzjonali meħtieġa tkun klassifikata taħt il-punt (d) tal-Artikolu 11, l-Istat Membru ospitanti jista' jimponi kemm perjodu ta' adattament kif ukoll test ta' kapaċità.

▼M9

4.  Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 5, “suġġetti sostanzjalment differenti” tfisser suġġetti li fir-rigward tagħhom l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba huma essenzjali għall-eżerċitar tal-professjoni u li fir-rigward tagħhom it-taħriġ irċivut mill-immigrant juri differenzi sinifikanti f’termini ta’ kontenut mit-taħriġ meħtieġ mill-Istat Membru ospitanti.

5.  Il-paragrafu 1 għandu jiġi applikat fir-rigward tal-prinċipju ta’ proporzjonalità. B’mod partikolari, jekk l-Istat Membru ospitanti jkun beħsiebu jitlob lill-applikant sabiex jagħmel perjodu ta’ adattament jew jagħmel test ta' kapaċità, l-ewwel irid jaċċerta ruħu jekk l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba mill-applikant matul l-esperjenza professjonali tiegħu jew waqt it-tagħlim tul il-ħajja, u vvalidati formalment għal dak il-għan minn korp rilevanti, fi kwalunkwe Stat Membru jew f’pajjiż terz humiex tat-tip li jkopru bis-sħiħ jew f’parti minnhom, dawk is-suġġetti sostanzjalment differenti definit fil-paragrafu 4.

▼M9

6.  Id-deċiżjoni li timponi perjodu ta’ adattament jew test ta' kapaċità għandha tkun ġustifikata kif xieraq. B'mod partikolari, l-applikant għandu jingħata l-informazzjoni li ġejja:

(a) il-livell tal-kwalifika professjonali meħtieġa fl-Istat Membru ospitanti u l-livell ta’ kwalifika professjonali miżmum mill-applikant skont il-klassifika stabbilita fl-Artikolu 11; u

(b) id-differenzi sostanzjali msemmija fil-paragrafu 4 u r-raġunijiet li għalihom dawk id-differenzi ma jistgħux jiġu kkumpensati bl-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba matul l-esperjenza professjonali jew matul it-tagħlim tul il-ħajja, ivvalidati formalment għal dak il-għan minn korp rilevanti.

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikanti jkollhom il-possibbiltà li jagħmlu t-test ta' kapaċità msemmi fil-paragrafu 1 sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-deċiżjoni inizjali li timponi test ta' kapaċità fuq l-applikant.

▼M9 —————

▼BKAPITOLU II

Rikonoxximent ta' esperjenza professjonali

Artikolu 16

Kondizzjonijiet rigward esperjenza professjonali

Jekk, fi Stat Membru, l-aċċess jew l-eżerċizzju ta' waħda mill-attivitajiet elenkati fl-Anness IV huma kontinġenti fuq il-pussess ta' għarfien ġenerali, kummerċjali jew professjonali u ħiliet, dak l-Istat Membru għandu jirrikonoxxi l-eżerċizzju preċedenti ta' l-attività fi Stat Membru ieħor bħala prova suffiċjenti ta' tali għarfien u ħiliet. L-attività kellha tkun eżerċitata skond l-Artikoli 17, 18 u 19.

Artikolu 17

Attivitajiet imsemmija fil-lista I ta' l-Anness IV

1.  Għall-attivitajiet fil-lista I ta' l-Anness IV, l-attività in kwistjoni għandha tkun ġiet eżerċitata preċedentement:

(a) għal sitt snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża; jew

(b) għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva taħriġ preċedenti ta' mhux inqas minn tliet snin fl-attività in kwistjoni, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew kif iġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(ċ) għal erba' snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva, għall-attività in kwistjoni taħriġ preċedenti ta' mhux inqas minn sentejn, attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(d) għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa eżerċita l-attività in kwistjoni bħala impjegat għal mhux inqas minn ħames snin; jew

(e) għal ħames snin konsekuttivi f'pożizzjoni eżekuttiva, li minnhom tliet snin kienu jinvolvu doveri tekniċi u responsabbiltà għal mhux inqas minn dipartiment wieħed tal-kumpannija, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, għall-attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti għal perijodu ta' mhux inqas minn tliet snin, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu.

2.  Fil-każijiet (a) u (d), l-attività ma għandhiex tkun intemmet aktar minn 10 snin qabel id-data li fiha l-applikazzjoni kompletata ġiet ippreżentata mill-persuna konċernata lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 56.

3.  Il-paragrafu 1(e) m'għandux japplika għal attivitajiet tal-Grupp Ex 855, salons tax-xagħar, jew tan-Nomenklatura ISIC.

Artikolu 18

Attivitajiet msemmija fil-lista II ta' l-Anness IV

1.  Għall-attivitajiet tal-lista II ta' l-Anness IV, l-attività in kwistjoni għandha tkun ġiet eżerċitata preċedentement:

(a) għal ħames snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża; jew

(b) għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva taħriġ preċedenti ta' mhux inqas minn tliet snin fl-attività in kwistjoni, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew iġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(ċ) għal erba' snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva, għall-attività in kwistjoni taħriġ preċedenti ta' mhux inqas minn sentejn, attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(d) għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa eżerċita l-attività in kwistjoni bħala impjegat għal mhux inqas minn ħames snin; jew

(e) għal ħames snin konsekuttivi bħala impjegat, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, għall-attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti għal perijodu ta' mhux inqas minn tliet snin, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(f) għal sitt snin konsekuttivi bħala impjegat, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, għall-attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti għal perijodu ta' mhux inqas minn sentejn, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu.

2.  Fil-każijiet (a) u (d), l-attività ma għandhiex tkun intemmet aktar minn 10 snin qabel id-data li fiha l-applikazzjoni kompletata ġiet sottomessa mill-persuna konċernata lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 56.

Artikolu 19

Attivitajiet imsemmija fil-lista III ta' l-Anness IV

1.  Għall-attivitajiet tal-lista III ta' l-Anness IV, l-attività in kwistjoni għandha tkun ġiet eżerċitata preċedentement:

(a) għal tliet snin konsekuttivi, bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża; jew

(b) għal sentejn konsekuttivi, bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva taħriġ preċedenti fl-attività in kwistjoni, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew iġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(ċ) għal sentejn konsekuttivi, bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li eżerċita l-attività in kwistjoni bħala impjegat għal mhux inqas minn tliet snin; jew

(d) għal tliet snin konsekuttivi bħala impjegat, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, għall-attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu.

2.  Fil-każijiet (a) u (ċ), l-attività ma għandhiex tkun intemmet aktar minn 10 snin qabel id-data li fiha l-applikazzjoni kompletata ġiet sottomessa mill-persuna konċernata lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 56.

▼M9

Artikolu 20

Adattament tal-listi ta’ attivitajiet fl-Anness IV

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 57c rigward l-adattament tal-listi ta’ attivitajiet stabbiliti fl-Anness IV li huma s-suġġett ta’ rikonoxximent tal-esperjenza professjonali skont l-Artikolu 16, bil-għan li jiġu aġġornati jew iċċarati l-attivitajiet elenkati fl-Anness IV b'mod partikolari sabiex jiġi speċifikat aktar l-ambitu tagħhom u biex jitqiesu kif xieraq l-aħħar żviluppi fil-qasam tan-nomenklaturi bbażati fuq l-attivitajiet, dejjem jekk dan ma jinvolvi l-ebda tnaqqis tal-ambitu tal-attivitajiet relatati mal-kategoriji individwali u li ma jkun hemm l-ebda ċaqliq tal-attivitajiet bejn il-listi eżistenti I, II u III tal-Anness IV.

▼BKAPITOLU III

Rikonoxximent abbażi ta' kordinazzjoni ta' kondizzjonijiet minimi ta' taħriġSezzjoni 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 21

Prinċipju ta' rikonoxximent awtomatiku

1.  Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala provi ta' kwalifiki formali ta' tabib li jagħti aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala dentist speċjalizzat, bħala kirurgu veterinarju, bħala spiżjar u bħala perit, elenkati fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 u 5.7.1 rispettivament, dawk il-provi li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ imsemmija fl-Artikoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 u 46 rispettivament, u għandu, għall-finijiet ta' aċċess għal u l-eżerċizzju ta' attivitajiet professjonali, jagħti dawn il-provi l-istess effett fuq it-territorju tiegħu bħala provi ta' kwalifiki formali li joħroġ huwa stess.

Din il-prova tal-kwalifiki formali għandha tinħareġ mill-korpi kompetenti fl-Istati Membri u tkun akkumpanjata, fejn xieraq, miċ-ċertifikati elenkati fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2, u 5.7.1 rispettivament.

Id-dispożizzjonijiet ta' l-ewwel u t-tieni subparagrafi ma jolqtux id-drittijiet miksuba msemmija fl-Artikoli 23, 27, 33, 37, 39 u 49.

2.  Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi, għall-finijiet ta' l-eżerċizzju ta' prattika medika ġenerali fil-qafas tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu, dawk il-provi ta' kwalifiki formali elenkati fl-Anness V, punt 5.1.4 u maħruġa lil ċittadini ta' l-Istati Membri mill-Istati Membri l-oħra skond ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 28.

Id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu preċedenti ma jolqtux id-drittijiet miksuba msemmija fl-Artikolu 30.

3.  Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala provi ta' kwalifiki formali ta' qwiebel, mogħtija lil ċittadini ta' Stati Membri mill-Istati Membri l-oħra, elenkati fl-Anness V, punt 5.5.2, dawk il-provi li jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi ta' taħriġ imsemmija fl-Artikolu 40 u li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 41, u għandu, għall-finijiet ta' l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali, jagħti lil dawn il-provi l-istess effett fit-territorju tiegħu bħal provi ta' kwalifiki formali li joħroġ huwa stess. Din id-dispożizzjoni ma toloqtx id-drittijiet miksuba msemmija fl-Artikoli 23 u 43.

▼M9

4.  Fir-rigward tal-operazzjoni tal-ispiżeriji li mhumiex soġġetti għal restrizzjonijiet territorjali, Stat Membru jista', b'deroga, jiddeċiedi li ma jikkunsidrax il-prova ta' kwalifiki professjonali msemmija fil-punt 5.6.2. tal-Anness V, għall-istabbiliment ta' spiżeriji ġodda miftuħa għall-pubbliku. Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-ispiżeriji li jkunu miftuħa għal inqas minn tliet snin għandhom ikunu kkunsidrati wkoll bħala spiżeriji ġodda.

Dik id-deroga ma tistax tiġi applikata fir-rigward tal-ispiżjara li l-kwalifiki formali tagħhom diġà ġew rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għal skopijiet oħra u li kienu qed iwettqu effettivament u legalment l-attivitajiet ta' spiżjar għal tal-anqas tliet snin konsekuttivi f'dak l-Istat Membru.

▼B

5.  Provi ta' kwalifiki formali bħala perit imsemmija fl-Anness V, punt 5.7.1, li huma soġġetti għar-rikonoxximent awtomatiku skond il-paragrafu 1, huma provi ta' kors ta' taħriġ kompletat li beda mhux qabel matul is-sena akkademika ta' referenza msemmija f'dak l-Anness.

▼M9

6.  Kull Stat Membru għandu jissoġġetta l-aċċess għal u l-eżerċizzju tal-attivitajiet professjonali ta' tobba, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, professjonist tad-dentistrija, kirurgi veterinarji, qwiebel u spiżjara għall-pussess ta' provi ta’ kwalifiki formali msemmija fil-punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2 tal-Anness V rispettivament, li jagħtu prova li l-professjonist ikonċernat kiseb, matul it-taħriġ tiegħu, kif xieraq, l-għarfien, il-ħiliet u l-kompertenzi msemmija fl-Artikoli 24(3), 31(6), 31(7), 34(3), 38(3), 40(3) u 44(3).

Sabiex jittieħed inkunsiderazzjoni l-progress xjentifiku u tekniku ġeneralment rikonoxxut, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti delegati fis-sens tal-Artikolu 57e sabiex jiġu aġġornati l-għarfien u l-ħiliet imsemmija fl-Artikoli 24(3), 31(6), 34(3), 38(3), 40(3), 44(3) u 46(4) biex b’hekk jiġi rifless l-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni li jaffettwa direttament il-professjonalisti kkonċernati.

Dawn l-aġġornamenti ma għandhomx jeħtiġu emenda tal-prinċipji leġislattivi fis-seħħ fl-Istati Membri relatati mal-istruttura ta' professjonijiet għal dak li jikkonċerna t-taħriġ u l-kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni fiżiċi. Dawn l-aġġornamenti għandhom jirrispettaw ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 165(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

▼M9 —————

▼M9

Artikolu 21a

Proċedura ta’ notifika

1.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar il-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi li jadotta fir-rigward tal-ħruġ ta’ provi ta’ kwalifiki formali fil-professjonijiet koperti minn dan il-Kapitolu.

Fil-każ tal-provi ta’ kwalifiki formali msemmija fit-Taqsima 8, notifika skont l-ewwel subparagrafu għandha tiġi indirizzata lill-Istati Membri l-oħra wkoll.

2.  In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi informazzjoni dwar it-tul u l-kontenut tal-programmi ta’ taħriġ.

3.  In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi trażmessa permezz tal-IMI.

4.  Sabiex jittieħed kont xieraq tal-iżviluppi leġiżlattivi u amministrattivi fl-Istati Membri u sakemm il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministratitivi notifikati skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu huma konformi mal-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Kapitolu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c sabiex temenda l-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-Anness V, fir-rigward tal-aġġornament tat-titli adottati mill-Istati Membri bħala prova ta’ kwalifiki formali u, fejn dan ikun xieraq, il-korp li joħroġ il-provi ta’ kwalifiki formali, iċ-ċertifikat li jakkumpanjahom u t-titlu professjonali korrispondenti.

5.  Fejn id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi notifikati skont il-paragrafu 1 ma jkunux konformi mal-kondizzjonijiet stabbilit f’dan il-Kapitolu, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni sabiex tirrifjuta l-emendi rikjesti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 jew 5.7.1 tal-Anness V.

▼B

Artikolu 22

Dispożizzjonijiet komuni dwar it-taħriġ

Rigward it-taħriġ imsemmi fl-Artikoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 u 46:

(a) l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw taħriġ fuq bażi part-time taħt kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti; dawk l-awtoritajiet għandhom jassiguraw li l-perijodu, livell u kwalità globali ta' dan it-taħriġ mhumiex aktar baxxi minn dak ta' taħriġ kontinwu fuq bażi full-time;

▼M9

(b) l-Istati Membri għandhom, b’mod konformi mal-proċeduri speċifiċi għal kull Stat Membru, jiżguraw, billi jinkoraġġixxu żvilupp professjonali kontinwu, li l-professjonisti li l-kwalifika professjonali tagħhom hija koperta mill-Kapitolu III ta' dan it-Titolu jkunu jistgħu jaġġornaw l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom ħalli jiddisponu minn prattika sikura u effikaċi u jinżammu aġġornati fir-rigward tal-iżviluppi professjonali.

▼M9

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri meħuda skont il-punt(b) tal-ewwel paragrafu sat-18 ta’ Jannar 2016.

▼B

Artikolu 23

Drittijiet miksuba

1.  Bla ħsara għad-drittijiet miksuba speċifiċi għall-professjonijiet konċernati, f'każijiet fejn il-provi ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku jew tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, tobba dentisti, tobba dentisti speċjalizzati, bħala kirurgi veterinarji, bħala qwiebel, u bħala spiżjara li jkollhom ċittadini ta' Stati Membri ma tissodisfax il-kondizzjonijiet kollha ta' taħriġ msemmija fl-Artikoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 u 44, kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti dawk il-provi ta' kwalifiki professjonali maħruġa minn dawk l-Istati Membri safejn dawn il-provi juru t-tmiem b'suċċess ta' taħriġ li kien beda qabel id-dati ta' referenza stabbiliti fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2 u hija akkumpanjata minn ċertifikat li jiddikjara li t-titolari kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat.

2.  L-istess dispożizzjonijiet japplikaw għal provi ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u ta' tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala kirurgu veterinarju, bħala qabla u bħala spiżjara, miksuba fit-territorju ta' dik li qabel kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja, li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti kollha minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 u 44 jekk dawn il-provi jiċċertifikaw t-tmiem b'suċċess ta' taħriġ li beda qabel:

(a) it-3 ta' Ottubru 1990 għal tobba b'taħriġ bażiku, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, dentisti b'taħriġ bażiku, dentist speċjalizzati, kirurgi veterinarji, qwiebel u spiżjara, u

(b) it-3 ta' April 1992 għal tobba speċjalizzati.

Il-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-ewwel subparagrafu jagħtu lit-titolari d-dritt li jeżerċita attivitajiet professjonali fit-territorju Ġermaniż kollu taħt l-istess kondizzjonijiet bħal provi ta' kwalifiki formali maħruġa mill-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti msemmija fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2.

3.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 37(1), kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi provi ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, bħala kirurgu dentist, bħala qabla, bħala spiżjar u bħala perit ta' ċittadini ta' Stati Membri u maħruġa minn dik li qabel kienet iċ-Ċekoslovakkja, jew li t-taħriġ tiegħu beda, qabel l-1 ta' Jannar 1993, għar-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja, fejn l-awtoritajiet ta' xi wieħed miż-żewġ Stati Membri msemmija hawn qabel juru li tali provi ta' kwalifiki formali għandhom l-istess validità legali fit-territorju tagħhom bħall-provi ta' kwalifiki formali li huma joħorġu u, rigward periti, bħall-provi ta' kwalifiki formali speċifikati għal dawk l-Istati Membri fl-Anness VI, punt 6, rigward l-aċċess għall-attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku, tabib speċjalizzat, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, kirurgu veterinarju, qwiebel, qabla u spiżjar rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 45(2), u perit rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48, u l-eżerċizzju ta' tali attivitajiet.

Tali attestazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-istess awtoritajiet fejn jiġi dikjarat li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

4.  Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala provi ta' kwalifiki formali għal tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala dentist speċjalizzat, bħala kirurgu veterinarju, bħala qabla, bħala spiżjar u bħala perit dawk il-provi li jkollhom ċittadini ta' l-Istati Membri u maħruġa minn dik li qabel kienet l-Unjoni Sovjetika, jew li t-taħriġ tagħhom beda

(a) fl-Estonja, qabel l-20 ta' Awwissu 1991,

(b) fil-Latvja, qabel il-21 ta' Awwissu 1991,

(ċ) fil-Litwanja, qabel il-11 ta' Marzu 1990,

fejn l-awtoritajiet ta' xi wieħed mit-tliet Stati Membri msemmija jagħtu prova li tali provi għandhom l-istess validità legali bħall-provi li huma joħorġu fit-territorju tagħhom u, rigward periti, bħala provi ta' kwalifiki formali speċifikati għal dawk l-Istati Membri fl-Anness VI, punt 6, rigward l-aċċess għall-attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, dentist, dentist speċjalizzat, kirurgu veterinarju, qabla u spiżjar rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 45(2), u perit rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48, u l-eżerċizzju ta' tali attivitajiet.

Tali attestazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-istess awtoritajiet li jiddikjara li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

Rigward l-provi ta' kwalifiki formali bħala kirurgi veterinarji maħruġa minn dik li qabel kienet l-Unjoni Sovjetika jew rigward liema taħriġ beda, fl-Estonja, qabel l-20 ta' Awwissu 1991, l-attestazzjoni msemmija fis-subparagrafu preċedenti għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet Estonjani fejn jiddikjaraw li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn ħames snin konsekuttivi matul is-seba' snin qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

▼A1

5.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 43b, kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi l-provi ta' kwalifiki formali għal tabib li jagħtu aċċess għall-attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli għall-kura ġenerali, bħala dentist, bħala dentist speċjalizzat, bħala kirurgu veterinarju, bħala qabla, bħala spiżjar u bħala perit li jkollhom iċ-ċittadini tal-Istati Membri u li jkunu nħarġu minn dik li kienet il-Jugoslavja, jew li t-taħriġ tagħhom beda,

(a) għas-Slovenja, qabel il-25 ta' Ġunju 1991, u

(b) għall-Kroazja, qabel it-8 ta' Ottubru 1991,

fejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri msemmija hawn fuq jiċċertifikaw li dawn il-provi għandhom l-istess validità legali fit-territorju tagħhom bħall-provi maħruġin minnhom u, rigward il-periti, bħall-provi ta' kwalifiki formali speċifikati għal dawk l-Istati Membri fil-punt 6 tal-Anness VI, rigward l-aċċess għall-attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku, tabib speċjalizzat, infermiera responsabbli għall-kura ġenerali, dentist, dentist speċjalizzat, kirurgu veterinarju, qabla u spiżjar rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 45(2), u perit rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48, u l-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet.

Din iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ minn dawk l-istess awtoritajiet li jiddikjara li dawn il-persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet inkwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

▼B

6.  Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi, bħala prova suffiċjenti għaċ-ċittadini ta' Stati Membri li l-provi tagħhom ta' kwalifiki formali bħala tabib, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, dentist, dentist speċjalizzat, kirurgu veterinarju, qabla u spiżjar ma jikkorrispondux mat-titoli mogħtija għal dak l-Istat fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2, dawk il-provi ta' kwalifiki formali maħruġa minn dawk l-Istati Membri akkumpanjati minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti.

Iċ-ċertifikat imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jiddikjara li l-provi ta' kwalifiki formali jiċċertifikaw it-tmiem b'suċċess ta' taħriġ skond l-Artikoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 u 44 rispettivament ta' din id-Direttiva u huma trattati mill-Istat Membru li ħariġhom bl-istess mod bħall-kwalifiki li t-titoli tagħhom huma elenkati fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2.

▼C3

Artikolu 23a

Ċirkostanzi speċifiċi

1.  B'deroga mid-Direttiva preżenti, il-Bulgarija tista' tawtorizza lid-detenturi tal-kwalifiki ta' “фелдшер” (“feldsher”) mogħtija fil-Bulgarija qabel il-31 ta' Diċembru 1999 u li jeżerċitaw din il-professjoni taħt l-iskema tas-sigurtà soċjali nazzjonali Bulgara fl-1 ta' Jannar 2000 biex ikomplu jeżerċitaw din il-professjoni, anke jekk il-partijiet ta' l-attività tagħhom jaqgħu taħt id-Direttiva preżenti dwar tobba tal-mediċina u infermiera responsabbli minn kura ġenerali rispettivament.

2.  Id-detenturi tal-kwalifika Bulgara ta' “фелдшер” (“feldsher”) imsemmija fil-paragrafu 1 mhumiex intitolati li jakkwistaw rikonoxximent professjonali fi Stati Membri oħra bħala tobba tal-mediċina u lanqas bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali taħt din id-Direttiva.

▼BSezzjoni 2

Tobba tal-mediċina

Artikolu 24

Taħriġ mediku bażiku

1.  L-ammissjoni għat-taħriġ mediku bażiku għandha tkun tiddependi fuq il-pussess ta' diploma jew ċertifikat li jipprovdu aċċess, għall-istudji in kwistjoni, għal universitajiet.

▼M9

2.  It-taħriġ mediku bażiku għandu jinkludi total ta’ tal-inqas ħames snin ta’ studju, li jistgħu jingħataw ukoll f’termini ta' krediti tal-ECTS ekwivalenti, u għandu jikkonsisti f’tal-inqas 5 500 siegħa ta’ taħriġ teoretiku u prattiku pprovdut minn, jew inkella taħt is-superviżjoni ta’ università.

Għall-professjonisti li bdew l-istudji tagħhom qabel l-1 ta’ Jannar 1972, il-kors ta’ taħriġ imsemmi fl-ewwel subparagrafu jista’ jinkludi sitt xhur ta’ taħriġ prattiku full-time f’livell universitarju taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti.

▼B

3.  It-taħriġ mediku bażiku għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a) għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom hija bbażata l-mediċina u fehma tajba tal-metodi xjentifiċi inklużi il-prinċipji tal-kejl tal-funzjonijiet bijoloġiċi, l-istima ta' fatti stabbiliti xjentifikament u l-analiżi ta' data;

(b) fehma biżżejjed ta' l-istruttura, il-funzjonijiet u l-imġieba ta' persuni b'saħħithom u morda, kif ukoll relazzjonijiet bejn l-istat tas-saħħa u l-ambjent fiżiku u soċjali tal-bniedem;

(ċ) għarfien adegwat tad-dixxiplini u prattiċi kliniċi, li jipprovdu lil persuna konċernata bi stampa koerenti tal-mard mentali u fiżiku, tal-mediċina mill-aspett tal-profilassi, id-dijanjosi u t-terapija u tar-riproduzzjoni umana;

(d) esperjenza klinika adattata f'isptarijiet taħt sorveljanza xierqa.

Artikolu 25

Taħriġ mediku speċjalizzat

▼M9

1.  L-ammissjoni għal taħriġ mediku ta’ speċjalizzazzjoni għandu jkun kontinġenti fuq it-tlestija u l-validazzjoni ta’ programm ta’ taħriġ mediku bażiku kif imsemmi fl-Artikolu 24(2) li matulu l-apprentist ikun kiseb l-għarfien meħtieġ ta’ mediċina bażika.

▼B

2.  It-taħriġ mediku speċjalizzat għandu jinkludi taħriġ teoretiku u prattiku f'università jew sptar ta' tagħlim mediku jew, fejn xieraq, fi stabbiliment tas-saħħa approvat għal dan l-iskop mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti.

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-perijodu minimu ta' korsijiet ta' taħriġ mediku speċjalizzat imsemmija fl-Anness V, punt 5.1.3 mhuwiex inqas mill-perijodu msemmi f'dak il-punt. It-taħriġ għandu jingħata taħt is-superviżjoni ta' l-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Dan għandu jinkludi l-parteċipazzjoni personali tat-tabib trainee speċjalizzat fl-attività u fir-responsabbiltajiet involuti fis-servizzi in kwistjoni.

3.  It-taħriġ għandu jingħata fuq bażi full-time fi stabbilimenti speċifiċi li huma rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti. Għandu jinvolvi l-parteċipazzjoni fil-firxa sħiħa ta' l-attivitajiet mediċi tad-dipartiment fejn isir it-taħriġ, inklużi on-call duties, b'mod li l-ispeċjalista trainee jiddedika l-attività professjonali kollha tiegħu għal dan it-taħriġ prattiku u teoritiku tul il-ġimgħa ta' xogħol kollha u tul is-sena skond il-proċeduri stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti. Dawn il-postijiet għandhom ikunu suġġetti għal remunerazzjoni approprjata f'dan is-sens.

▼M9

3a.  Fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu eżenzjonijiet parzjali minn partijiet tat-taħriġ mediku ta’ speċjalizzazzjoni elenkati fil-punt 5.1.3 tal-Anness V, li għandhom jingħataw fuq bażi ta’ każ b’każ, jekk dik il-parti tkun diġà ġiet segwita matul it-tlestija ta’ programm ta’ taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni ieħor li huwa elenkat fil-punt 5.1.3 tal-Anness V, li għaliha l-professjonist ikun diġà kiseb il-kwalifika professjonali fi Stat Membru. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-eżenzjoni mogħtija mhijiex ta’ aktar minn nofs it-tul ta' żmien minimu tal-kors ta’ taħriġ mediku speċjalizzat inkwistjoni.

Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-leġiżlazzjoni nazzjonali kkonċernata għal dawn l-eżenzjonijiet parzjali.

▼B

4.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-ħruġ ta' provi ta' taħriġ mediku speċjalizzat dependenti mill-pussess ta' provi ta' taħriġ mediku bażiku msemmi fl-Anness V, punt 5.1.1.

▼M9

5.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c rigward l-adattamenti tal-perjodi minimi ta’ taħriġ imsemmija fil-punt 5.1.3 tal-Anness V għall-progress xjentifiku u tekniku.

▼B

Artikolu 26

Tipi ta' taħriġ mediku speċjalizzat

Provi ta' kwalifiki formali bħala tabib speċjalizzat kif imsemmi fl-Artikolu 21 huma dawk il-provi mogħtija mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti msemmija fl-Anness V, punt 5.1.2 li jikkorrispondu, għat-taħriġ speċjalizzat in kwistjoni, għat-titoli użati fl-Istati Membri differenti u msemmija fl-Anness V, punt 5.1.3.

▼M9

Sabiex jittieħed kont xieraq tal-bidliet fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u bl-għan li tiġi aġġornata din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c rigward l-inklużjoni fil-punt 5.1.3 tal-Anness V ta’ speċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda komuni għal tal-inqas żewġ kwinti mill-Istati Membri.

▼B

Artikolu 27

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għat-tobba

1.  Stat Membru ospitanti jista' jeħtieġ mit-tobba speċjalizzati li t-taħriġ part-time mediku speċjalizzat tagħhom kien regolat minn dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi fis-seħħ mill-20 ta' Ġunju 1975 u li bdew it-taħriġ speċjalizzat tagħhom mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 1983 li l-provi ta' kwalifiki formali tagħhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li huma kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel l-għoti taċ-ċertifikat.

2.  Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi l-kwalifika ta' tobba speċjalizzati mogħtija fi Spanja lil tobba li temmew it-taħriġ speċjalizzat tagħhom qabel l-1 ta' Jannar 1995, anki jekk dak it-taħriġ ma jissodisfax ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ msemmija fl-Artikolu 25, safejn dik il-kwalifika hija akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-Awtoritajiet Spanjoli kompetenti u li jagħti prova li dik il-persuna konċernata għaddiet l-eżami f'kompetenza professjonali speċifika miżmum fil-kuntest ta' miżuri eċċezzjonali rigward ir-rikonoxximent stabbiliti fid-Digriet Irjali 1497/99, bil-ħsieb li jkun aċċertat li l-persuna konċernata tippossjedi livell ta' għarfien u ħiliet komparabbli ma' dak ta' tobba li jippossjedu l-kwalifika bħala tobba speċjalizzati kif definiti għal Spanja fl-Anness V, punti 5.1.2 u 5.1.3.

▼M9

2a.  L-istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-kwalifiki ta’ tobba speċjalizzati miksuba fl-Italja, u elenkati fil-punti 5.1.2 u 5.1.3 tal-Anness V, lil tobba li bdew it-taħriġ speċjalizzat tagħhom wara l-31 ta’ Diċembru 1983 u qabel l-1 ta’ Jannar 1991, minkejja li t-taħriġ ikkonċernat ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta' taħriġ kollha stabbiliti fl-Artikolu 25, jekk il-kwalifika tkun akkompanjata minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti Taljani li jiddikjara li t-tabib ikkonċernat kien effettivament u legalment qed jeżerċita, fl-Italja, attiviatjiet ta’ speċjalista mediku fl-istess qasam speċjalizzat ikkonċernat, għal tal-anqas seba’ snin konsekuttivi matul l-għaxar snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat.

▼B

3.  Kull Stat Membru li rrevoka d-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi rigward l-għoti ta' provi ta' kwalifiki formali bħala tabib speċjalizzat imsemmi fl-Anness V, punti 5.1.2 u, punt 5.1.3 u li adotta miżuri rigward id-drittijiet miksuba li jibbenefikaw minnhom iċ-ċittadini tiegħu, għandu jagħti liċ-ċittadini ta' Stati Membri oħra d-dritt li jibbenefikaw minn dawk il-miżuri, safejn dawk il-provi ta' kwalifiki formali kienu maħruġa qabel id-data li fiha l-Istat Membru waqaf joħroġ dawk il-provi għall-ispeċjalizzazzjoni in kwistjoni.

Id-dati li fihom dawn id-dispożizzjonijiet kienu revokati huma stabbiliti fl-Anness V, punt 5.1.3.

Artikolu 28

Taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali

▼M9

1.  Ammissjoni għal taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali għandha tkun kontinġenti fuq it-tlestija u l-validazzjoni ta' programm bażiku ta' taħriġ mediku kif imsemmi fl-Artikolu 24(2) li matulu t-trainee jkun kiseb l-għarfien rilevanti tal-mediċina bażika.

▼B

2.  It-taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali li jwassal għall-għoti ta' provi ta' kwalifiki formali maħruġa qabel l-1 ta' Jannar 2006 għandu jkun għal perijodu ta' mhux inqas minn sentejn fuq bażi full-time. Fil-każ ta' provi ta' kwalifiki formali maħruġa wara dik id-data, it-taħriġ għandu jkun għal perijodu ta' mhux inqas minn tliet snin fuq bażi full-time.

Fejn il-programm ta' taħriġ imsemmi fl-Artikolu 24 jinkludi taħriġ prattiku mogħti minn sptar approvat li jkollu tagħmir u servizzi mediċi ġenerali xierqa jew bħala parti mill-prattika medika ġenerali approvata jew f'ċentru approvat li fih it-tobba jipprovdu kura medika primarja, il-perijodu ta' dak it-taħriġ prattiku jista', sa massimu ta' sena, jkun inkluż fil-perijodu msemmi fl-ewwel subparagrafu għal ċertifikati ta' taħriġ maħruġa fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara.

L-għażla li jipprovdi għaliha t-tieni subparagrafu għandha tkun disponibbli biss għall-Istati Membri li fihom it-taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali kien ta' sentejn mill-1 ta' Jannar 2001.

3.  It-taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali għandu jsir fuq bażi full-time f'livell universitarju, taħt is-sorveljanza ta' l-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Għandu jkun aktar prattiku milli teoretiku.

L-istruzzjoni prattika għandha tingħata, min-naħa l-waħda, mill-inqas għal sitt xhur fi sptar approvat li jkollu tagħmir u servizzi xierqa u, min-naħa l-oħra, mill-inqas għal sitt xhur bħala parti ta' prattika medika ġenerali approvata jew f'ċentru approvat fejn it-tobba jipprovdu kura tas-saħħa primarja.

It-taħriġ prattiku għandu jsir flimkien ma' stabbilimenti tas-saħħa jew ma' strutturi oħra li għandhom x'jaqsmu max-xogħol tal-mediċina ġenerali. Bla ħsara għall-perijodi minimi stabbiliti fit-tieni subparagrafu, madanakollu, it-taħriġ prattiku jista' jingħata fuq perijodu ta' mhux aktar minn sitt xhur fi stabbilimenti approvati jew strutturi tas-saħħa oħra li għandhom x'jaqsmu max-xogħol tal-mediċina ġenerali.

It-taħriġ għandu jeżiġi l-parteċipazzjoni personali tat-trainee fl-attività u r-responsabbiltajiet professjonali tal-persuni li magħhom jaħdem.

4.  L-Istati Membri għandhom jissoġġettaw il-ħruġ ta' provi ta' kwalifiki formali fil-prattika medika ġenerali għall-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali f'taħriġ mediku bażiku msemmi fl-Anness V, punt 5.1.1.

5.  L-Istati Membri jistgħu joħorġu provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4 lil tabib li ma temmx it-taħriġ imsemmi f'dan l-Artikolu imma li temm taħriġ differenti, supplimentari, kif attestat mill-provi ta' kwalifiki formali maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti fi Stat Membru. Dawn ma jistgħux madanakollu, jagħtu provi ta' kwalifiki formali jekk dan ma jattestax l-għarfien ta' livell ekwivalenti fil-kwalità għall-għarfien miksub mit-taħriġ li jipprovdi għalih dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, inter alia, sa liema punt it-taħriġ kumplimentari u l-esperjenza professjonali diġà miksuba mill-applikant jistgħu jissostitwixxu t-taħriġ li jipprovdi għalih dan l-Artikolu.

L-Istati Membri jistgħu joħorġi l-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4 biss jekk l-applikant ikun kiseb mhux inqas minn sitt xhur esperjenza fil-mediċina ġenerali fi prattika tal-mediċina ġenerali jew f'ċentru fejn it-tobba jipprovdu kura tas-saħħa primarja tat-tipi msemmija fil-paragrafu 3.

Artiklu 29

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala tobba tal-mediċina ġenerali

Kull Stat Membru għandu, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet miksuba, jagħmel l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-kuntest tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu dipendenti mill-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4.

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw persuni li bħalissa qed jagħmlu taħriġ speċifiku fil-mediċina ġenerali minn din il-kondizzjoni.

Artikolu 30

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għat-tobba tal-mediċina ġenerali

1.  Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi d-drittijiet miksuba. Għandu, għaldaqstant, jagħti bħala dritt miksub id-dritt li wieħed jeżerċita l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-qafas tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu, mingħajr il-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4, lit-tobba kollha li jgawdu dan id-dritt mid-data ta' referenza dikjarata f'dak punt bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-professjoni medika li jagħtu aċċess għall-attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u li huma stabbiliti minn dik id-data fuq it-territorju tiegħu, stante li jkunu bbenefikaw mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 21 jew 23.

L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru għandhom, fuq talba, joħorġu ċertifikat li jiddikjara d-dritt tat-titolari li jeżerċita l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-qafas tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tagħhom, mingħajr il-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4, lil tobba li jgawdu mid-drittijiet miksuba skond l-ewwel subparagrafu.

2.  Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi ċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu, mogħtija lil ċittadini ta' Stati Membri mill-Istati Membri oħra, u għandu jagħti lil dawn iċ-ċertifikati l-istess effett fuq it-territorju tiegħu bħall-provi ta' kwalifiki formali li huwa nnifsu jagħti u li jippermettu l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-qafas tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu.Sezzjoni 3

Infermiera responsabbli mill-kura ġenerali

Artikolu 31

Taħriġ għall-infermiera responsabbli mill-kura ġenerali

▼M9

1.  Ammissjoni għat-taħriġ għal infirmiera responsabbli mill-kura ġenerali għandha tkun kontinġenti ma’ jew:

(a) it-tlestija tal-edukazzjoni ġenerali ta’ 12-il sena, kif għandu jkun muri permezz ta' diploma, ċertifikat jew prova oħra maħruġa mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti fi Stat Membru jew ċertifikat li jagħti prova ta' suċċess f'eżami, ta' livell ekwivalenti u li jagħti aċċess għall-universitajiet jew għal istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla ta’ livell rikonoxxut bħala ekwivalenti; jew

(b) it-tlestija tal-edukazzjoni ġenerali ta’ mill-inqas 10 snin, kif għandu jkun muri permezz ta' diploma, ċertifikat jew prova oħra maħruġa mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti fi Stat Membru jew ċertifikat li jagħti prova ta' suċċess f'eżami, ta' livell ekwivalenti u li jagħti aċċess għal skola vokazzjonali jew programm ta’ taħriġ vokazzjonali għall-infirmiera.

▼B

2.  It-taħriġ ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali għandha tingħata fuq bażi full-time u għandha tinkludi mill-inqas il-programm deskritt fl-Anness V, punt 5.2.1.

▼M9

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c rigward l-emendi għal-listi stabbiliti fil-punt 5.2.1 tal-Anness V bil-għan li tadattaha għal progress, xjentifiku u tekniku.

L-emendi msemmija fit-tieni subparagrafu ma għandhomx jeħtiġu emenda tal-prinċipji leġislattivi fis-seħħ fl-Istati Membri relatati mal-istruttura ta' professjonijiet għal dak li jikkonċerna t-taħriġ u l-kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni fiżiċi. Dawn l-emendi għandhom jirrispettaw ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 165(1) TFUE.

▼B

3.   ►M9  It-taħriġ tal-infirmiera responsabbli mill-kura ġenerali għandu jinvolvi tal-inqas total ta’ tliet snin ta’ studju, li jistgħu jiġu espressi wkoll bil-krediti tal-ECTS ekwivalenti, u għandu jikkonsisti f’tal-inqas 4 600 siegħa ta’ taħriġ teoretiku u kliniku, fejn it-tul ta' żmien tat-taħriġ teoretiku jirrappreżenta tal-inqas terz u t-tul ta' żmien tat-taħriġ kliniku tal-inqas nofs it-tul minimu tat-taħriġ. L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet parzjali lil professjonisti li diġà rċivew parti mit-taħriġ tagħhom f’korsijiet li huma tal-inqas ta’ livell ekwivalenti. ◄

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-istituzzjonijiet li jipprovdu taħriġ għall-infermiera huma responsabbli mill-kordinazzjoni tat-taħriġ teoretiku u fi klinika matul il-programm kollu ta' studju.

▼M9

4.  L-edukazzjoni teoretika hija dik il-parti tat-taħriġ għall-infirmiera li minnha l-infirmiera trainee jakkwistaw l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi professjonali tagħhom kif meħtieġ skont il-paragrafi 6 u 7. It-taħriġ għandu jingħata minn għalliema tal-kura mill-infermiera u minn persuni kompetenti oħra, f’universitajiet, f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla ta’ livell rikonoxxut bħala ekwivalenti jew fi skejjel vokazzjonali jew programm ta’ taħriġ vokazzjonali għall-infirmiera.

5.  It-taħriġ fi klinika huwa dik il-parti tat-taħriġ għall-infirmiera li fih infirmiera trainees jitgħallmu, bħala parti minn tim u b'kuntatt dirett ma' individwu f'saħħtu jew marid u/jew komunità, jorganizzaw, jagħtu u jevalwaw il-kura komprensiva tal-infirmiera meħtieġa, abbażi tal-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi li huma jkunu kisbu. L-infirmier trainee għandu jitgħallem mhux biss kif jaħdem fi grupp, imma wkoll kif imexxi grupp u jorganizza l-kura ġenerali tal-infirmiera, inkluża l-edukazzjoni dwar is-saħħa għal individwi u gruppi żgħar, fl-istituti għas-saħħa jew fil-komunità.

▼B

Dan it-taħriġ għandu jsir fi sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tas-saħħa u fil-komunità, taħt ir-responsabbiltà ta' għalliema infermiera, b'koperazzjoni ma' infermiera kwalifikati oħra u assistiti minnhom. Persunal ieħor kwalifikat jista' wkoll jieħu parti fil-proċess tat-tagħlim.

Infermiera trainees għandhom jipparteċipaw fl-attivitajiet tad-dipartiment in kwistjoni safejn dawk l-attivitajiet huma adattati għat-taħriġ tagħhom, li jwassal sabiex jitgħallmu jassumu r-responsabbilitajiet involuti fil-kura mill-infermiera.

▼M9

6.  Taħriġ għall-infermiera responsabbli mill-kura ġenerali għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-professjonist ikkonċernat kiseb l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a) għarfien globali tax-xjenzi li fuqhom hi bbażata l-infirmerija ġenerali, inkluż fehma suffiċjenti tal-istruttura, il-funzjonijiet fiżjoloġiċi u l-imġieba ta' persuni b'saħħithom u morda, u tar-relazzjoni bejn l-istat tas-saħħa u l-ambjent fiżiku u soċjali tal-bniedem;

(b) għarfien dwar in-natura u l-etika tal-professjoni u tal-prinċipji ġenerali tas-saħħa u s-sengħa tal-kura;

(c) esperjenza klinika adegwata; din l-esperjenza, li għandha tintgħażel għall-valur ta' taħriġ tagħha, għandha tkun miksuba taħt is-sorveljanza ta' persunal ta' infermiera kwalifikat u f'postijiet fejn in-numru ta' persunal kwalifikat u t-tagħmir huma xierqa għall-kura tal-pazjenti mill-infermiera;

(d) l-abbiltà li wieħed jipparteċipa fit-taħriġ prattiku ta' persunal tas-saħħa u l-esperjenza ta’ xogħol ma' dan il-persunal;

(e) l-esperjenza li wieħed jaħdem ma' membri ta' professjonijiet oħrajn fis-settur tas-saħħa.

▼M9

7.  Kwalifiki formali bħala infermier responsabbli għall-kura ġenerali għandhom jipprovdu prova li l-professjonist inkwistjoni huwa kapaċi japplika tal-inqas l-kompetenzi li ġejjin, irrispettivament minn jekk it-taħriġ seħħx f’universitajiet, f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla f’livell rikonoxxut bħala ekwivalenti jew fi skola vokazzjonali jew permezz ta' programm ta’ taħriġ vokazzjonali tal-infermiera:

(a) il-kompetenza li jagħmel dijanjosi indipendenti tal-kura tal-infermiera bl-użu ta’ għarfien teoretiku u kliniku attwali u li jippjana, jorganizza u jimplementa l-kura tal-infermiera meta l-pazjenti jiġu ttrattati abbażi tal-għarfien u l-ħiliet akkwistati skont il-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 6 sabiex titjieb il-prattika professjonali;

(b) il-kompetenza li jaħdem flimkien ma’ atturi oħra fis-settur tas-saħħa b’mod effikaċi, inkluża l-parteċipazzjoni fit-taħriġ prattiku tal-persunal tas-saħħa fuq il-bażi tal-għarfien u l-ħiliet akkwistati skont il-punti (d) u (e) tal-paragrafu 6;

(c) il-kompetenza li jaġevola lil individwi, familji u gruppi biex igawdu minn stil ta’ ħajja b'saħħitha u jieħdu kura tagħhom stess fuq il-bażi tal-għarfien u l-ħiliet miksuba skont il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 6;

(d) il-kompetenza li jibda’ miżuri immedjati li jippreservaw il-ħajja u li jieħu miżuri fi kriżijiet u sitwazzjonijiet ta’ diżastri;

(e) il-kompetenza li jagħti parir indipendenti, jistruwixxi u jappoġġa persuni li jeħtieġu l-kura u l-persuni marbuta magħhom;

(f) il-kompetenza li jiżgura b’mod indipendenti l-kwalità u l-valutazzjoni tal-kura tal-infermiera;

(g) il-kompetenza li jikkomunika b’mod komprensiv u professjonali u jikkoopera ma’ membri ta’ professjonijiet oħra fis-settur tas-saħħa;

(h) il-kompetenza li janalizza l-kwalità tal-kura sabiex itejjeb il-prattika professjonali tiegħu stess bħal infermier responsabbli għall-kura ġenerali.

▼B

Artikolu 32

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet professjonali ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali huma l-attivitajiet eżerċitati fuq bażi professjonali u msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2.

Artikolu 33

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-infermiera responsabbli mill-kura ġenerali

1.  Fejn ir-regoli ġenerali tad-drittijiet miksuba japplikaw għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 23 kellhom jinkludu responsabbiltà sħiħa għall-ippjanar, l-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-kura mogħtija lill-pazjent mill-infermiera.

▼M9 —————

▼M9

3.  L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu provi ta’ kwalifiki formali ta’ infirmiera li:

(a) ngħataw fil-Polonja, lil infirmiera li lestew it-taħriġ qabel l-1 ta’ Mejju 2004, li ma kkonformawx mar-rekwiżiti minimi ta’ taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 31, u

(b) li ġew attestati mid-diploma ta’ “baċċelerat” li kienet nkisbet fuq il-bażi ta’ programm speċjali ta’ titjib li jinstab:

(i) fl-Artikolu 11 tal-Att tal-20 ta’ April 2004 dwar l-emenda tal-Att dwar il-professjonijiet ta’ infirmiera u qwiebel u dwar xi atti legali oħrajn (Il-Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tat-30 ta’ April 2004 Nru 92, pos. 885 u tal-2007, Nru 176, pos. 1237), u r-Regolament tal-Ministru tas-Saħħa tal-11 ta’ Mejju 2004 dwar il-kondizzjonijiet dettaljati tal-għoti ta’ studji għal infirmiera u qwiebel, li għandhom ċertifikat ta’ skola sekondarja (eżami finali — imsejjaħ “matura”) u li ggradwaw minn liċeo mediku u skejjel vokazzjonali mediċi li jgħallmu dwar il-professjoni ta’ infirmiera u qwiebel (Il-Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tal-2004 Nru 110, pos 1170 u tal-2010 Nru 65, pos. 420), jew;

(ii) fl-Artikolu 52.3 punt 2 tal-Att tal-15 ta’ Lulju 2011 dwar il-professjonijiet ta’ infermiera u qwiebel (Il-Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tat-23 ta’ April 2011 No 174, pos. 1039); u r-Regolament tal-Ministru tas-saħħa tal-14 ta’ Gunju 2012 dwar il-kondizzjonijiet dettaljati tal-għoti ta’ studji għal infirmiera u qwiebel, li għandhom ċertifikat ta’ skola sekondarja (eżami finali — imsejjaħ “matura”) u li ggradwaw minn skola sekondarja medika jew post-sekondarja medika li jgħallmu dwar il-professjoni ta’ infirmiera u qwiebel (Il-Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tal-2012, pos. 770),

bil-għan li jiġi verifikat li l-infermier ikkonċernat għandu livell ta’ għarfien u kompetenza komparabbli għal dak tal-infirmiera li għandhom kwalifiki elenkati għall-Polonja, huma definiti fil-punt 5.2.2. tal-Anness V.

▼M1

Artikolu 33(a)

▼M9

Fir-rigward tal-kwalifika Rumena ta’ infermiera responsabbli għall-kura ġenerali, id-dispożizzjonijiet tad-drittijiet miksubin li ġejjin biss għandhom japplikaw:

Fil-każ ta' ċittadini ta’ Stati Membri li kienu mħarrġa bħala infermiera responsabbli għall-kura ġenerali fir-Rumanija u li t-taħriġ tagħhom ma jissodisfax ir-rekwiżiti minimi ta’ taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 31, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-evidenza li ġejja ta' kwalifiki professjonali bħala infermier responsabbli għall-kura ġenerali bħala prova suffiċjenti, bil-kondizzjoni li l-evidenza hija akkumpanjata minn ċertifikat li jiddikjara li dawn iċ-ċittadini tal-Istat Membru kienu effettivament u legalment qed jeżerċitaw attiviatjiet ta’ infermier responsabbli għall-kura ġenerali fir-Rumanija, inkluż it-teħid ta’ responsabbiltà sħiħa għall-ippjanar, l-organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura ta’ infermier lill-pazjenti, għal perjodu ta’ tal-anqas tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jiġu qabel il-ħruġ taċ-ċertifikat:

(a) Certificat de competenþe profesionale de asistent medical generalist b’edukazzjoni post-sekondarja miksuba minn școală postliceală, li jattesta taħriġ li beda qabel l-1 ta’ Jannar 2007;

(b) Diplomã de absolvire de asistent medical generalist bi studji ta’ edukazzjoni ogħla fi żmien qasir, li tattesta taħriġ li beda qabel l-1 ta’ Ottubru 2003;

(c) Diplomã de licenþã de asistent medical generalist bi studji ta’ edukazzjoni ogħla fi żmien twil, li tattesta taħriġ li beda qabel l-1 ta’ Ottubru 2003.

▼BSezzjoni 4

Tobba dentisti

Artikolu 34

Taħriġ bażiku fid-dentistrija

1.  L-ammissjoni għat-taħriġ bażiku fid-dentistrija jippresupponi l-pussess ta' diploma jew ta' ċertifikat li jagħtu aċċess, għall-istudji in kwistjoni, għal universitajiet jew istituti superjuri ta' livell rikonoxxut bħala ekwivalenti, fi Stat Membru.

▼M9

2.  It-taħriġ dentali bażiku għandu jinkludi total ta’ mill-inqas ħames snin, li jista’ jingħata wkoll f’termini ta’ krediti tal-ECTS ekwivalenti, u għandu jikkonsisti f’tal-anqas 5 000 siegħa ta’ studju teoretiku u taħriġ prattiku li jinkludi tal-inqas il-programm deskritt fil-punt 5.3.1 tal-Anness V u pprovdut f’università, f’istitut ogħla li jipprovdi taħriġ rikonoxxut bħala ta’ livell ekwivalenti jew taħt is-superviżjoni ta’ università.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c rigward l-emenda tal-lista stabbilita fil-punt 5.3.1. tal-Anness V bil-għan li tadattaha għall-progress xjentifiku u tekniku.

L-emendi msemmija fit-tieni subparagrafu ma għandhomx jeħtiġu emenda tal-prinċipji leġislattivi fis-seħħ fl-Istati Membri relatati mal-istruttura ta' professjonijiet għal dak li jikkonċerna t-taħriġ u l-kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni fiżiċi. Dawn l-emendi għandhom jirrispettaw ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 165(1) TFUE.

▼B

3.  Taħriġ bażiku fid-dentistrija għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a) għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom hi bbażata d-dentistrija u fehma tajba tal-metodi xjentifiċi, inklużi l-prinċipji tal-kejl tal-funzjonijiet bijoloġiċi, l-istima ta' fatti stabbiliti xjentifikament u l-analiżi ta' data;

(b) għarfien xieraq tal-kostituzzjoni, il-fiżjoloġija u l-imġieba ta' persuni b'saħħithom u morda kif ukoll l-influwenza ta' l-ambjent naturali u soċjali fuq l-istat tas-saħħa tal-bniedem, sa fejn dawn il-fatturi jolqtu id-dentistrija;

(ċ) għarfien adegwat ta' l-istruttura u l-funzjoni tas-snien, il-ħalq, ix-xedaq u t-tessuti assoċjati, kemm b'saħħithom kif ukoll morda, u r-relazzjoni tagħhom ma' l-istat ġenerali tas-saħħa u l-benessri fiżiku u soċjali tal-pazjent;

(d) għarfien adegwat tad-dixxiplini u l-metodi kliniċi, li jipprovdu d-dentist bi stampa koerenti ta' anomaliji, leżjonijiet u mard tas-snien, tal-ħalq, tax-xedaq u tat-tessuti assoċjati u tad-dentistrija preventiva, dijanjostika u terapewtika;

(e) esperjenza klinika xierqa taħt superviżjoni xierqa.

Dan it-taħriġ għandu jipprovdih bil-ħiliet neċessarji għall-eżerċizzju ta' l-attivitajiet kollha li jinvolvu l-prevenzjoni, id-dijanjosi u t-trattament ta' l-anomaliji u l-mard tas-snien, tal-ħalq, tax-xedaq u tat-tessuti assoċjati.

Artikolu 35

Taħriġ speċjalizzat fid-dentistrija

▼M9

1.  L-ammissjoni għal taħriġ dentali speċjalizzat għandu jkun kontinġenti fuq it-tlestija u l-validazzjoni ta’ programm ta’ taħriġ dentali bażiku kif imsemmi fl-Artikolu 34 jew il-pussess tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 23 u 37.

▼B

2.  Taħriġ speċjalizzat fid-dentistrija għandu jinvolvi struzzjoni teoretika u prattika f'ċentru ta' università, f'ċentru ta' tagħlim u riċerka dwar it-trattament jew, fejn xieraq, fi stabbiliment tas-saħħa approvat għal dak l-iskop mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti.

▼M9

Korsijiet full-time ta’ speċjalizzazzjoni dentali għandhom idumu tal-anqas tliet snin, u għandhom jiġu sorveljati mill-awtoritajiet jew mill-korpi kompetenti. Għandhom jinvolvu l-parteċipazzjoni personali tal-professjonist tad-dentistrija li qed jitħarreġ sabiex isir speċjalist fl-attività u fir-responsabbiltajiet tal-istabbiliment ikkonċernat.

▼M9 —————

▼B

3.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-prova ta' taħriġ speċjalizzat fid-dentistrija tiddependi mill-pussess ta' provi ta' taħriġ bażiku fid-dentistrija msemmi fl-Anness V, punt 5.3.2.

▼M9

4.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c rigward l-adattamenti tal-perjodu minimu ta’ taħriġ imsemmi fil-paragrafu 2 għall-progress xjentifiku u tekniku.

5.  Sabiex jittieħed kont xieraq tal-bidliet fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u bl-għan li tiġi aġġornata din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c sabiex fil-punt 5.3.3. tal-Anness V tinkludi l-ispeċjalizzazzjonijiet il-ġodda fid-dentistrija komuni għal tal-inqas żewġ kwinti mill-Istati Membri.

▼B

Artikolu 36

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala tobba dentisti

1.  Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet professjonali bħala tobba dentisti huma l-attivitajiet definiti fil-paragrafu 3 u eżerċitati taħt il-kwalifiki professjonali elenkati fl-Anness V, punt 5.3.2.

2.  Il-professjoni ta' tabib dentist għandha tkun ibbażata fuq taħriġ fid-dentistrija msemmi fl-Artikolu 34 u għandu jikkostitwixxi professjoni speċifika li hija distinta minn professjonijiet oħrajn mediċi ġenerali jew speċjalizzati. L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala tabib dentist jirrikjedi l-pussess tal-kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.3.2. It-titulari ta' tali provi ta' kwalifiki formali għandhom ikunu trattati bl-istess mod bħal dawk li għalihom japplikaw l-Artikoli 23 jew 37.

3.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li tobba dentisti huma kapaċi ġeneralment li jiksbu aċċess u jwettqu attivitajiet ta' prevenzjoni, dijanjosi u trattament ta' l-anomaliji u l-mard tas-snien, tal-ħalq, tax-xedaq u tat-tessuti assoċjati, b'kont dovut tad-dispożizzjonijiet regolamentari u r-regoli ta' l-etika professjonali dwar id-dati ta' referenza msemmija fl-Anness V, punt 5.3.2.

Artikolu 37

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għat-tobba dentisti

1.  Kull Stat Membru għandu, għall-finijiet ta' l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala tobba dentisti taħt il-kwalifiki elenkati fl-Anness V, punt 5.3.2, jirrikonoxxi l-provi ta' kwalifiki formali bħala tabib ►M1   ►C3  maħruġ fl-Italja, Spanja, l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja u r-Rumanija ◄  ◄ lil persuni li bdew it-taħriġ mediku tagħhom fid-data jew qabel id-data ta' referenza msemmija f'dak l-Anness għall-Istati Membri konċernati, li jkunu akkumpanjati minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru.

Iċ-ċertifikat għandu juri li ż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti:

(a) li l-persuni in kwistjoni kienu jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 36 effettivament, legalment u prinċipalment f'dak l-Istat Membru għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat,

(b) li dawk il-persuni huma awtorizzati li jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija taħt l-istess kondizzjonijiet bħala titolari ta' provi ta' kwalifiki formali elenkati għal dak l-Istat Membru fl-Anness V, punt 5.3.2.

Persuni li temmew b'suċċess mhux inqas minn tlett snin ta' studju, iċċertifikat mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru konċernat bħala li hu ekwivalenti għat-taħriġ imsemmi fl-Artikolu 34, għandhom ikunu eżenti mit-tlett snin ta' esperjenza taħt forma ta' xogħol prattiku msemmi fit-tieni subparagrafu, punt a).

Rigward ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja, provi ta' kwalifiki formali miksuba f'dik li qabel kienet iċ-Ċekoslovakkja għandhom jingħataw l-istess livell ta' rikonoxximent bħala provi Ċeki u Slovakki ta' kwalifiki formali u taħt l-istess kondizzjonijiet stabbiliti fis-subparagrafi preċedenti.

2.  Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi l-provi ta' kwalifiki formali bħala tabib maħruġa fl-Italja lil persuni li bdew it-taħriġ mediku universitarju tagħhom wara t-28 ta' Jannar 1980 u mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 1984, akkumpanjati minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti Taljani.

Iċ-ċertifikat għandu juri li t-tlett kondizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti:

(a) li l-persuni in kwistjoni għaddew mit-test rilevanti ta' kapaċità miżmum mill-awtoritajiet kompetenti Taljani intiż sabiex jiġi stabbilit li dawk il-persuni jipposjedu livell ta' għarfien u ta' ħiliet li huwa komparabbli għal dak ta' persuni li jippossjedu provi ta' kwalifiki formali elenkati għall-Italja fl-Anness V, punt 5.3.2,

(b) kienu jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 36 effettivament, legalment u prinċipalment fl-Italja għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat,

(ċ) li dawk il-persuni huma awtorizzati li jeżerċitaw jew li effettivament, legalment u prinċipalment jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 36, taħt l-istess kondizzjonijiet bħat-titolari ta' provi ta' kwalifiki formali elenkati għall-Italja fl-Anness V, punt 5.3.2.

Persuni li temmew b'suċċess mhux inqas minn tlett snin ta' studju ċċertifikat mill-awtoritajiet kompetenti bħala ekwivalenti għat-taħriġ imsemmi fl-Artikolu 34 għandhom ikunu eżenti mit-test ta' kapaċità msemmi fit-tieni subparagrafu, punt (a).

Persuni li bdew it-taħriġ mediku universitarju tagħhom wara l-31 ta' Diċembru 1984, għandhom ikunu ttrattati bl-istess mod bħal dawk imsemmija hawn qabel, kemm-il darba t-tlett snin ta' studju msemmija hawn qabel bdew qabel il-31 ta' Diċembru 1994.

▼M9

3.  Fir-rigward tal-evidenza ta’ kwalifiki formali tal-professjonisti tad-dentistrija, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu tali evidenza b’mod konformi mal-Artikolu 21 fil-każijiet fejn l-applikanti jkunu bdew it-taħriġ tagħhom fit-18 ta’ Jannar 2016 jew qabel din id-data.

4.  Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi l-provi ta' kwalifiki formali bħala tabib maħruġa fi Spanja lil professjonisti li bdew it-taħriġ mediku universitarju tagħhom bejn l-1 ta' Jannar 1986 sal-31 ta' Diċembru 1997, akkumpanjati minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti Spanjoli.

Iċ-ċertifikat għandu jikkonforma li l-kondizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti:

(a) il-professjonist inkwistjoni kkompleta b’suċċess tal-anqas tliet snin ta’ studju, ċertifikati mill-awtoritajiet kompetenti Spanjoli bħala ekwivalenti għat-taħriġ imsemmi fl-Artikolu 34;

(b) il-professjonist inkwistjoni kien jeżerċita l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 36 effettivament, legalment u prinċipalment fi Spanja għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat,

(c) il-professjonist inkwistjoni huwa awtorizzat li jeżerċita jew li effettivament, legalment u prinċipalment jeżerċita l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 36, taħt l-istess kondizzjonijiet bħad-detenturi ta' provi ta' kwalifiki formali elenkati għall-Spanja fil-punt 5.3.2 tal-Anness V.

▼BSezzjoni 5

Kirurgi veterinarji

Artikolu 38

It-taħriġ tal-kirurgi veterinarji

▼M9

1.  It-taħriġ ta’ kirurgi veterinarji għandu jinkludi total ta’ mill-inqas ħames snin ta’ studju teoretiku u prattiku full-time, li jista’ jingħata wkoll f’termini ta’ krediti tal-ECTS ekwivalenti, f’università jew istitut ta’ edukazzjoni ogħla li jipprovdi taħriġ rikonoxxut bħala ta’ livell ekwivalenti, jew taħt is-superviżjoni ta’ università, li tal-inqas ikopri l-programm ta’ studju msemmi fil-punt 5.4.1 tal-Anness V.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c rigward l-emendar tal-lista mniżżla fil-punt 5.4.1 tal-Anness V bil-għan li tadattaha għall-progress xjentifiku u tekniku.

L-emendi msemmija fit-tieni subparagrafu ma għandhomx jeħtiġu emenda tal-prinċipji leġislattivi fis-seħħ fl-Istati Membri relatati mal-istruttura ta' professjonijiet għal dak li jikkonċerna t-taħriġ u l-kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni fiżiċi. Dawn l-emendi għandhom jirrispettaw ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 165(1) TFUE.

▼B

2.  L-ammissjoni għat-taħriġ veterinarju għandu jkun jiddependi fuq il-pussess ta' diploma jew ċertifikat li jintitola t-titulari sabiex jidħol għall-istudji in kwistjoni, f'universitajiet jew istituti ta' edukazzjoni superjuri rikonoxxuti minn Stat Membru bħala li huma ta' livell ekwivalenti għall-finijiet ta' l-istudju rilevanti.

▼M9

3.  It-taħriġ tal-kirurgi veterinarji għandu jagħti l-garanzija li l-professjonist inkwistjoni jkun kiseb l-għarfien u l-kompetenzi li ġejjin:

(a) għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom huma bbażati l-attivitajiet tal-kirurgu veterinarju u tad-dritt tal-Unjoni relatat ma' dawk l-attivitajiet;

(b) għarfien adegwat tal-istruttura, il-funzjonijiet, l-imġiba u l-bżonnijiet fiżjoloġiċi tal-annimali, kif ukoll il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għat-trobbija, l-għalf, il-benessri, ir-riproduzzjoni u l-iġjene inġenerali tagħhom;

(c) il-ħiliet u l-kompetenzi kliniċi, epidemjoloġiċi u analitiċi meħtieġa għall-prevenzjoni, id-dijanjosi u t-trattament tal-mard tal-annimali, inklużi l-anestesija, il-kirurġija mhux settika, u l-mewt mingħajr uġiegħ, kemm meqjusa flimkien kemm fi gruppi, inkluż għarfien speċifiku tal-mardiet li jistgħu jiġu trażmessi lill-bnedmin;

(d) għarfien, ħiliet u kompetenzi adegwati għall-mediċina preventiva, inklużi kompetenzi fir-rigward ta’ mistoqsijiet u ċertifikazzjoni;

(e) għarfien adegwat tal-iġjene u t-teknoloġija involuti fil-produzzjoni, fabbrikazzjoni u tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni tal-ikel tal-annimali jew l-ikel li joriġina mill-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem, inklużi l-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għall-fehim u l-ispjegazzjoni tal-prattiki tajba f’dan ir-rigward;

(f) l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għall-użu responsabbli u raġjonevoli ta’ prodotti mediċinali veterinarji, sabiex jiġu trattati l-annimali u tiġi żgurata s-sikurezza tal-katina tal-ikel u l-protezzjoni tal-ambjent.

▼B

Artikolu 39

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-kirurgi veterinarji

Bla ħsara għall-Artikolu 23(4), rigward iċ-ċittadini ta' Stati Membri li l-provi ta' kwalifiki formali tagħhom bħala kirurgi veterinarji kienu maħruġa, mill-Estonja qabel l-1 ta' Mejju 2004, jew li t-taħriġ tagħhom beda fl-Estonja qabel l-1 ta' Mejju 2004, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu tali provi ta' kwalifiki formali bħala kirurgu veterinarju jekk ikunu akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li tali persuni kienu jeżerċitaw l-attivitajiet in kwistjoni effettivament u legalment fl-Estonja għal mhux inqas minn ħames snin konsekuttivi matul is-seba' snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat.Sezzjoni 6

Qwiebel

Artikolu 40

It-taħriġ ta' qwiebel

1.  It-taħriġ tal-qwiebel għandu jkun magħmul minn total ta' mhux inqas minn:

(a) taħriġ full-time speċifiku bħala qabla li jkun magħmul mhux inqas minn tliet snin ta' studju teoretiku u prattiku (rotta I) li jinkludi mill-inqas il-programm deskritt fl-Anness V, punt 5.5.1, jew

(b) taħriġ full-time speċifiku bħala qabla għal perijodu ta' tmintax-il xahar (rotta II), li jkun magħmul mill-programm ta' studju deskritt fl-Anness V, punt 5.5.1, li ma kienx is-suġġett ta' taħriġ ekwivalenti għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali.

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li istituzzjonijiet li jipprovdu taħriġ għall-qwiebel huma responsabbli sabiex jikkordinaw it-teorija u l-prattika matul il-programm ta' studju.

▼M9

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c rigward l-emendar tal-lista mniżżla fil-punt 5.5.1 tal-Anness V bil-għan li tadattaha għall-progress xjentifiku u tekniku.

L-emendi msemmija fit-tielet subparagrafu ma għandhomx jeħtiġu emenda tal-prinċipji leġislattivi fis-seħħ fl-Istati Membri relatati mal-istruttura ta' professjonijiet għal dak li jikkonċerna t-taħriġ u l-kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni fiżiċi. Dawn l-emendi għandhom jirrispettaw ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 165(1) TFUE.

2.  L-ammissjoni għat-taħriġ bħala qabla għandu jiġi kontinġenti fuq waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) it-tlestija ta’ mill-inqas 12-il sena ta’ edukazzjoni ta’ skola ġenerali jew il-pussess ta' ċertifikat li jikkonferma suċċess f’eżami, ta’ livell ekwivalenti, għall-ammissjoni għall-iskola għall-qwiebel għar-rotta I;

(b) il-pussess ta’ prova ta’ kwalifiki formali bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali msemmija fil-punt 5.2.2. tal-Anness V għar-rotta II.

3.  It-taħriġ bħala qabla għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-professjonist inkwistjoni kiseb l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a) għarfien dettaljat tax-xjenzi li fuqhom huma bbażati l-attivitajiet tal-qwiebel, b'mod partikolari għal dak li għandu x’jaqsam mal-qwiebel, l-ostetrija u l-ġinekoloġija;

(b) għarfien adegwat dwar l-etika tal-professjoni u dwar il-leġiżlazzjoni rilevanti għall-prattika tal-professjoni;

(c) għarfien adegwat ta’ għarfien mediku ġenerali (il-funzjonijiet bijoloġiċi, l-anatomija u l-fiżjoloġija) u ta’ farmakoloġija fil-qasam tal-ostetrija u tat-trabi li għadhom kemm twieldu, kif ukoll għarfien dwar ir-relazzjoni bejn l-istat tas-saħħa u l-ambjent fiżiku u soċjali tal-bniedem, u dwar l-imġiba tiegħu;

(d) esperjenza klinika adegwata miksuba f'istituzzjonijiet approvati li jippermettu l-qabla tkun tista’, b’mod indipendenti u taħt ir-reponsabbiltà tagħha, safejn neċessarju, u bl-eċċezzjoni ta' sitwazzjonijiet patoloġiċi, tiġġestixxi l-kura ta' qabel it-twelid, issegwi t-twelid u l-konsegwenzi ta' dan f'istituzzjonijiet approvati, u tissorvelja l-ħlas u t-twelid, il-kura ta’ wara t-twelid u risuxxitazzjoni ta’ tarbija sakemm jiġi tabib;

(e) fehma adegwata tat-taħriġ tal-persunal tas-saħħa u esperjenza ta' xogħol ma' tali persunal.

▼B

Artikolu 41

Proċeduri għar-rikonoxximent ta' provi ta' kwalifiki formali bħala qabla

▼M9

1.  Il-provi ta’ kwalifiki formali bħala qabla msemmija fil-punt 5.5.2 tal-Anness V għandhom ikunu soġġetti għal rikonoxximent awtomatiku skont l-Artikolu 21 sa fejn ikunu jissodisfaw wieħed mill-kriterji li ġejjin:

(a) taħriġ full-time ta’ mill-inqas tliet snin bħala qabla, li jista’ wkoll jiġi espress fi krediti ekwivalenti tal-ECTS, li jinkludu mill-inqas 4 600 siegħa ta' edukazzjoni teoretika u prattika, li terz tal-perjodu minimu ikun taħriġ kliniku;

(b) taħriġ full-time bħala qabla ta’ mill-inqas sentejn li jista’ wkoll jiġi espress fi krediti ekwivalenti tal-ECTS, li jikkonsistu f’tal-inqas 3 600 siegħa, li jkun kontinġenti fuq il-pussess ta’ provi ta’ kwalifiki formali bħala infirmiera responsabbli mill-kura ġenerali msemmija fil-punt 5.2.2 tal-Anness V;

(c) taħriġ full-time bħala qabla ta’ mill-inqas 18-il xahar, li jista’ wkoll jiġi espress fi krediti ekwivalenti tal-ECTS, li jikkonsisti f’tal-inqas 3 000 siegħa li jkun kontinġenti fuq il-pussess ta’ provi ta’ kwalifiki formali bħala infirmiera responsabbli mill-kura ġenerali msemmija fil-punt 5.2.2 tal-Anness V u segwit minn sena ta’ prattika professjonali li għaliha jkun inħareġ ċertifikat skont il-paragrafu 2.

▼B

2.  Iċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini. Għandu jiċċertifika illi t-titolari, wara li kiseb il-provi ta' kwalifiki formali ta' qabla, eżerċita b'mod sodisfaċenti l-attivitajiet kollha ta' qabla għal perijodu korrispondenti fi sptar jew stabbiliment ieħor tas-saħħa approvat għal dak l-iskop.

Artikolu 42

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala qabla

1.  Id-dispożizzjonijiet ta' din is-sezzjoni għandhom japplikaw għall-attivitajiet ta' qwiebel kif imfissra f'kull Stat Membru, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, u eżerċitati taħt it-titoli professjonali stabbiliti fl-Anness V, punt 5.5.2.

2.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-qwiebel jista' jkollhom aċċess għal u jeżerċitaw mill-inqas l-attivitajiet li ġejjin:

(a) li jipprovdu informazzjoni u pariri sodi dwar l-ippjanar tal-familja;

(b) li jagħmlu dijanjosi tat-tqala u jikkontrollaw it-tqala normali; li jwettqu l-eżamijiet neċessarji għall-kontroll ta' l-iżvilupp tat-tqala normali;

(ċ) li jippreskrivu jew jagħtu pariri dwar l-eżamijiet neċessarji għad-dijanjosi l-iktar kmieni possibbli ta' tqala riskjuża;

(d) li jipprovdu programm ta' preparazzjoni għall-ġenituri u preparazzjoni kompleta għall-ħlas inklużi pariri dwar l-iġjene u n-nutrizzjoni;

(e) li jieħdu ħsieb u jassistu lill-omm waqt il-ħlas u li jagħmlu monitoraġġ tal-kondizzjoni tal-fetu fl-utru bil-mezzi kliniċi u tekniċi approprjati;

(f) li jamministraw ħlas spontanju inkluż meta meħtieġ episjotomiji u f'każijiet urġenti twelid maqlub tat-tarbija;

(g) li jagħrfu s-sinjali ta' twissija ta' anormalitajiet fl-omm jew fit-tarbija li jeħtieġu li jiġi informat tabib u li jassistu lil dan ta' l-aħħar meta xieraq; li jieħdu l-miżuri neċessarji ta' emerġenza fl-assenza ta' tabib, b'mod partikolari t-tneħħija bl-idejn tal-plaċenta, possibbilment segwita b'eżami manwali ta' l-utru;

(h) li jeżaminaw u jieħdu ħsieb it-tarbija tat-twelid; li jieħdu l-inizjattivi kollha meħtieġa li huma neċessarji f'każ ta' bżonn u li jwettqu meta neċessarju risuxxitazzjoni immedjata;

(i) li jieħdu ħsieb u jagħmlu monitoraġġ tal-progress ta' l-omm fil-perijodu wara l-ħlas u li jagħtu l-pariri kollha neċessarji lill-omm dwar il-kura tat-tarbija biex jgħinuha tassigura l-aħjar progress tat-tarbija tat-twelid;

(j) li jsegwu t-trattament preskritt mit-tobba;

(k) li jħejju r-rapporti bil-miktub neċessarji.

Artikolu 43

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-qwiebel

1.  Kull Stat Membru għandu, fil-każ ta' ċittadini ta' Stati Membri li l-provi ta' kwalifiki formali tagħhom bħala qabla jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40 iżda li, bis-saħħa ta' l-Artikolu 41, mhumiex rikonoxxuti jekk ma jkunux akkumpanjati minn ċertifikat ta' prattika professjonali msemmi fl-Artikolu 41(2), jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti dawk il-kwalifiki formali maħruġa minn dawk l-Istati Membri qabel id-data ta' referenza msemmija fl-Anness V, punt 5.5.2, akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li dawk iċ-ċittadini eżerċitaw l-attivitajiet in kwistjoni effettivament u legalment għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat.

▼M9

1a.  Fir-rigward ta’ provi ta’ kwalifiki formali ta’ qwiebel, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu dawk il-kwalifiki b’mod awtomatiku fejn l-applikant ikun beda t-taħriġ qabel it-18 ta’ Jannar 2016 u r-rekwiżit ta’ ammissjoni għal dan it-taħriġ ikun ta’ 10 snin ta’ edukazzjoni ġenerali jew ta’ livell ekwivalenti għar-rotta I, jew taħriġ komplet bħala infirmiera responsabbli għal kura ġenerali kif attestat mill-evidenza ta’ kwalifika formali msemmija fil-punt 5.2.2 tal-Anness V qabel ma jibda t-taħriġ għall-qwiebel li jaqa’ taħt ir-rotta II.

▼B

2.  Il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw għaċ-ċittadini ta' Stati Membri li l-provi ta' kwalifiki formali bħala qabla jiċċertifika t-tmiem ta' taħriġ riċevut fit-territorju ta' dik li qabel kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja u li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40 imma fejn il-provi ta' kwalifiki formali, bis-saħħa ta' l-Artikolu 41, mhumiex rikonoxxuti jekk ma jkunux akkumpanjati minn ċertifikat ta' esperjenza professjonali msemmi fl-Artikolu 41(2), fejn jagħtu prova ta' kors ta' taħriġ li beda qabel it-3 ta' Ottubru 1990.

▼M9 —————

▼M9

4.  L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-provi ta’ kwalifiki formali bħala qabla li:

(a) ngħataw lill-Polonja, lil infirmiera li temmew it-taħriġ tagħhom qabel l-1 ta’ Mejju 2004, imma ma jikkonformawx mar-rekwiżiti minimi tat-taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40, u

(b) huma attestati b’diploma baċċelerat li kienet inkisbet abbażi ta’ programm ta’ aġġornament speċjali li jinsab:

(i) fl-Artikolu 11 tal-Att tal-20 ta’ April 2004 dwar l-emendi għall-Att dwar il-professjonijiet ta’ infermiera u qwiebel u dwar xi atti legali oħra (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika Pollakka tat-30 ta’ April 2004 Nru 92, pos. 885 u tal-2007 Nru 176, pos. 1237); u r-Regolament tal-Ministru tas-Saħħa tal-11 ta’ Mejju 2004 dwar il-kondizzjonijiet dettaljati għal taħriġ lill-infermiera u qwiebel, li għandhom ċertifikat ta’ skola sekondarja (eżami finali — matura) u huma gradwati minn liċeo mediku u skejjel mediċi vokazzjonali li jipprovdu tagħlim fil-professjoni ta’ infermiera u qabla (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika Pollakka tat-13 ta’ Mejju 2004 Nru. 110, pos. 1170 u tal-2010 Nru 65, pos. 420); jew

(ii) fl-Artikolu 53.3 punt 3 tal-Att tal-15 ta’ Lulju 2011 dwar il-professjonijiet tal-infermiera u l-qwiebel (il-Ġurnali Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tat-23 ta’ Awwissu 2011 Nru 174, pos. 1039), u r-Regolament tal-Ministru tas-Saħħa tal-14 ta’ Ġunju 2012 dwar il-kondizzjonijiet dettaljati tal-għoti ta' korsijiet ta’ edukazzjoni ogħla għall-infirmiera u l-qwiebel li għandhom ċertifikat ta’ skola sekondarja (eżami finali — imsejjaħ matura) u li ggradwaw minn skola sekondarja medika jew skola post-sekondarja li jgħallmu dwar il-professjoni ta’ infirmiera u qwiebel (Ġurnal Uffiċjali tal-Polonja tal-2012, pos. 770),

bil-għan li jkun verifikat li l-professjonist ikkonċernat għandu livell ta’ għarfien u kompetenza komparabbli ma’ dik tal-qwiebel li għandhom il-kwalifiki li, fil-każ tal-Polonja, huma stabbiliti fil-punt 5.5.2 tal-Anness V.

▼M1

Artikolu 43(a)

Fir-rigward tal-klawifiki Rumeni fil-professjoni tal-qwiebel, id-dispożizzjonijiet tad-drittijiet miksuba li ġejjin biss għandhom japplikaw:

Fil-każ ta’ ċittadini ta’ l-Istati Membri li l-provi tal-kwalifiki formali tagħhom tal-qwiebel (asistent medical obstetrică-ginecologie/infermiera ta' l-obstetrija-il-ginekoloġija) ngħataw mir-Rumanija qabel id-data ta’ l-adeżjoni u li ma jissodisfawx il-ħtiġiet minimi ta’ taħriġ imniżżla fl-Artikolu 40, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu dawn il-provi ta’ kwalifiki formali bħala li huma prova biżżejjed għall-iskopijiet tat-twettiq ta' l-attivitajiet tal-qwiebel, jekk ikunu akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li dawk iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri jkunu segwew l-attivitajiet tal-qwiebel fir-Rumanija effettivament u legalment, għal mill-inqas ħames snin konsekuttivi matul is-seba' snin li jippreċedu l-ħruġ taċ-ċertifikat.

▼A1

Artikolu 43b

Id-drittijiet miksuba fl-ostetriċja m'għandhomx japplikaw għall-kwalifiki li ġejjin li kienu nkisbu fil-Kroazja qabel l-1 ta' Lulju 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (Ġinekoloġija ta' Livell Għoli-Infermiera Ostetrika), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (Ġinekoloġija-Infermiera Ostetrika), viša medicinska sestra primaljskog smjera (Infermiera ta' Livell Għoli b'Lawrja fl-Ostetriċja), medicinska sestra primaljskog smjera (Infermiera b'Lawrja fl-Ostetriċja), ginekološko-opstetrička primalja (Ġinekoloġija-Qabla Ostetrika) kif ukoll primalja (Qabla).

▼BSezzjoni 7

Spiżjar

Artikolu 44

Taħriġ bħala spiżjar

1.  L-ammissjoni għal kors ta' taħriġ bħala spiżjar għandu jkun jiddependi mill-pussess ta' diploma jew ċertifikat li jagħti aċċess, fi Stat Membru, għall-istudji in kwistjoni, għal universitajiet jew istituti superjuri ta' livell rikonoxxut bħala ekwivalenti.

▼M9

2.  Il-provi ta’ kwalifiki formali bħala spiżjar għandhom jikkonfermaw taħriġ ta’ mill-inqas ħames snin, li jista’ jingħata wkoll f’termini ta’ krediti tal-ECTS ekwivalenti, inklużi tal-inqas:

(a) erba’ snin ta’ taħriġ teoretiku u prattiku full-time f’università jew istitut ta’ edukazzjoni ogħla ta’ livell rikonoxxut bħala ekwivalenti, jew taħt is-superviżjoni ta’ università;

(b) matul jew fi tmiem it-taħriġ teoretiku u prattiku, taħriġ prattiku għal sitt xhur fi spiżerija li hija miftuħa għall-pubbliku jew fi sptar taħt is-superviżjoni ta’ dak id-dipartiment farmaċewtiku tal-isptar.

Iċ-ċiklu ta’ taħriġ imsemmi f’dan il-paragrafu għandu jinkludi tal-inqas il-programm deskritt fil-punt 5.6.1 tal-Anness V. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c rigward l-emendar tal-lista mniżżla fil-punt 5.64.1 tal-Anness V bil-għan li tadattaha għall-progress xjentifiku u tekniku, inkluż l-iżvilupp tal-prattika farmakoloġika.

L-emendi msemmija fit-tieni subparagrafu ma għandhomx jinvolvu xi emenda tal-prinċipji leġiżlattivi essenzjali eżistenti fl-Istati Membri relatati mal-istruttura tal-professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u l-kondizzjonijiet ta’ aċċess minn persuni fiżiċi. Dawn l-emendi għandhom jirrispettaw ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 165(1) TFUE.

▼B

3.  It-taħriġ għall-ispiżjara għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a) għarfien adegwat tal-mediċini u s-sustanzi użati fil-fabbrikazzjoni tal-mediċini;

(b) għarfien adegwat tat-teknoloġija farmaċewtika u l-ittestjar fiżiku, kimiku, bijoloġiku u mikrobijoloġiku ta' prodotti mediċinali;

(ċ) għarfien adegwat tal-metaboliżmu u l-effetti ta' prodotti mediċinali u ta' l-azzjoni ta' sustanzi tossiċi, u ta' l-użu ta' prodotti mediċinali;

(d) għarfien adegwat għall-istima ta' data xjentifika li tikkonċerna mediċini sabiex tkun tista' tiġi fornuta informazzjoni kif imiss fuq il-bażi ta' dan l-għarfien;

(e) għarfien adegwat tar-rekwiżiti legali u oħrajn assoċjati mal-prattika tal-farmaċija.

Artikolu 45

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' spiżjar

1.  Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet ta' spiżjar huma dawk, li l-aċċess għalihom u l-eżerċizzju tagħhom jiddependi, f'wieħed mill-Istati Membri jew aktar, mill-kwalifiki professjonali u li huma miftuħa għat-titolari ta' provi ta' kwalifiki formali tat-tipi elenkati fl-Anness V, punt 5.6.2.

▼M9

2.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li d-detenturi ta' provi ta’ kwalifiki formali fil-farmaċija f’livell universitarju jew f’livell rikonoxxut bħala ekwivalenti, li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 44 jistgħu jgawdu aċċess għal u jeżerċitaw tal-inqas minn l-attivitajiet li ġejjin, soġġetti għar-rekwiżit, fejn xieraq, ta' esperjenza professjonali supplimentari:

(a) il-preparazzjoni tal-forma farmaċewtika ta' prodotti mediċinali;

(b) il-fabrikazzjoni u l-ittestjar ta’ prodotti mediċinali;

(c) l-ittestjar ta' prodotti mediċinali f'laboratorju għall-kontroll tal-prodotti mediċinali,

(d) il-ħażna, il-preservazzjoni u d-distribuzzjoni ta’ prodotti mediċinali fl-istadju tal-bejgħ bl-ingrossa;

(e) il-provvista, il-preparazzjoni, l-ittestjar, il-ħażna u t-tqassim u l-għoti ta' prodotti mediċinali sikuri u effikaċi tal-kwalità meħtieġa fl-ispiżeriji miftuħa għall-pubbliku;

(f) il-preparazzjoni, l-ittestjar, il-ħażna u l-għoti ta’ prodotti mediċinali sikuri u effikaċi tal-kwalità meħtieġa fl-isptarijiet;

(g) l-għoti ta’ informazzjoni u pariri dwar prodotti mediċinali bħala tali, inkluż dwar l-użu xieraq tagħhom;

(h) ir-rappurtar tar-reazzjonijiet avversi tal-prodotti farmaċewtiċi lill-awtoritajiet kompetenti;

(i) appoġġ personalizzat lill-pazjenti li jimmedikaw lilhom infushom;

(j) kontribut għall-kampanji ta' saħħa pubblika lokali jew nazzjonali.

▼B

3.  Jekk Stat Membru jagħmel l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' waħda mill-attivitajiet ta' farmaċista jiddependi mill-esperjenza professjonali supplimentari, flimkien mal-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.6.2, dak l-Istat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti f'dan ir-rigward ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini li jiddikjara li l-persuna konċernata eżerċitat dawk l-attivitajiet fl-Istat Membru ta' l-oriġini għal perijodu simili.

4.  Ir-rikonoxximent imsemmi fil-paragrafu 3 m'għandux japplika fir-rigward tal-perijodu ta' sentejn ta' esperjenza professjonali rekwiżita fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu għall-għoti ta' konċessjoni għal farmaċija pubblika ta' l-Istat.

5.  Jekk, fis-16 ta' Settembru 1985, Stat Membru kellu eżami kompetittiv intiż sabiex jintgħażlu minn fost it-titolari msemmija fil-paragrafu 2, dawk li għandhom ikunu awtorizzati li jsiru sidien ta' farmaċiji ġodda li l-kreazzjoni tagħhom kienet deċiża bħala parti minn sistema nazzjonali ta' diviżjoni ġeografika, dak l-Istat Membru jista', b'deroga mill-paragrafu 1, jipproċedi b'dak l-eżami u jirrikjedi ċittadini ta' Stati Membri li għandhom provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.6.2 jew li jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 23, sabiex jipparteċipaw fih.Sezzjoni 8

Perit

▼M9

Artikolu 46

Taħriġ ta’ periti

1.  It-taħriġ bħala perit għandu jinkludi:

(a) total ta’ tal-inqas ħames snin ta’ studju full-time f’università jew istituzzjoni ta’ tagħlim komparabbli li jwassal għat-tlestija b’suċċess ta’ eżami ta’ livell universitarju; jew

(b) mhux inqas minn erba’ snin ta’ studju full-time f’università jew istituzzjoni ta’ tagħlim komparabbli li jwassal għat-tlestija b’suċċess ta’ eżami ta’ livell universitarju akkumpanjat b’ċertifikat li juri li tlestew sentejn ta’ taħriġ prattiku skont il-paragrafu 4.

2.  L-arkitettura għandha tkun l-element prinċipali tal-istudju msemmi fil-paragrafu 1. L-istudju għandu jżomm bilanċ bejn l-aspetti teoretiċi u prattiċi tat-taħriġ fl-istudju tal-arkitettura u għandu jiggarantixxi l-kisba tal-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi li ġejjin:

(a) il-ħila li wieħed joħloq disinji arkitettoniċi li jissodisfaw kemm ir-rekwiżiti estetiċi kif ukoll dawk tekniċi;

(b) għarfien adegwat tal-istorja u t-teoriji tal-arkitettura u l-arti, it-teknoloġiji u x-xjenzi umani relatati;

(c) għarfien tal-arti fina bħala influwenza fuq il-kwalità tad-disinn arkitettoniku;

(d) għarfien adegwat tad-disinjar u l-ippjanar urban u l-ħiliet involuti fil-proċess ta’ ppjanar;

(e) il-fehim tar-relazzjoni bejn il-persuni u l-bini, u bejn il-bini u l-ambjent tiegħu, u l-ħtieġa li l-bini u l-ispazji jiġu relatati flimkien għall-ħtiġijiet tal-bniedem u l-iskala;

(f) il-fehim tal-professjoni ta’ perit u r-rwol tal-perit fis-soċjetà, b’mod partikolari fit-tħejjija ta’ struzzjonijiet li jieħdu f’kunsiderazzjoni l-fatturi soċjali;

(g) il-fehim tal-metodi ta’ investigazzjoni u t-tħejjija tal-istruzzjonijiet għal proġett ta’ disinjar;

(h) il-fehim tad-disinn strutturali u l-problemi ta’ bini u ta’ inġenerija assoċjati mad-disinn tal-bini;

(i) għarfien adegwat tal-problemi fiżiċi u t-teknoloġiji u tal-funzjoni tal-bini sabiex dawn jiġi pprovduti b’kondizzjonijiet interni għall-kumdità u protezzjoni kontra l-klima, fil-qafas ta’ żvilupp sostenibbli;

(j) il-ħiliet ta’ disinjar meħtieġa sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti tal-utenti tal-bini fi ħdan il-limiti imposti minn fatturi ta’ spejjeż u regolamenti ta’ bini;

(k) għarfien adegwat tal-industriji, l-organizzazzjonijiet, ir-regolamenti u l-proċeduri involuti fit-trasformazzjoni ta’ kunċetti ta’ disinn f’bini u l-integrazzjoni ta’ pjanijiet fil-pjan ġenerali.

3.  In-numru ta’ snin ta’ studju akkademiku msemmi fil-paragrafi 1 u 2 jistgħu wkoll jiġu espressi bil-krediti tal-ECTS ekwivalenti.

4.  It-taħriġ prattiku professjonali'msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1 għandu jseħħ biss wara t-tlestija tal-ewwel tliet snin tal-istudju. Tal-anqas sena tat-taħriġ prattiku professjonali għandu jkun ibbażat fuq l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba matul l-istudju msemmi fil-paragrafu 2. Għal dak l-għan, it-taħriġ prattiku professjonali għandu jitwettaq taħt is-superviżjoni ta’ persuna jew entità li ġiet awtorizzata mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta’ oriġini. Tali taħriġ prattiku sorveljat jista’ jseħħ f’kwalunkwe pajjiż. It-taħriġ prattiku professjonali għandu jiġi evalwat mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta’ oriġini.

Artikolu 47

Derogi mill-kondizzjonijiet għat-taħriġ ta’ periti

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 46, anki dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala li jikkonformaw mal-Artikolu 21: it-taħriġ bħala parti minn skemi ta’ titjib soċjali jew studji universitarji part-time li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 46(2), kif ikkonfermati minn eżami fl-arkitettura li tkun għaddiet minnu l-professjonist li ilu jaħdem għal seba’ snin jew aktar fil-qasam tal-arkitettura taħt is-superviżjoni ta’ perit jew uffiċċju ta’ periti. L-eżami jrid ikun ta’ livell universitarju u għandu jkun ekwivalenti għall-eżami finali msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 46(1).

▼B

Artikolu 48

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' periti

1.  Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet professjonali ta' perit huma l-attivitajiet li huma eżerċitati b'mod regolari taħt it-titolu professjonali ta' “perit”.

2.  Ċittadini ta' Stat Membru li huma awtorizzati li jużaw dak it-titolu skond il-liġi li tagħti lill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru l-possibbiltà li tikkonferixxi dak it-titolu fuq ċittadini ta' l-Istati Membri li jkunu iddistingwew ruħhom partikolarment bil-kwalità ta' xogħolhom fil-qasam ta' l-arkitettura għandhom jiġu kkunsidrati bħala li jkunu laħqu r-rekwiżiti preskritti għall-eżerċizzju ta' l-attivitajiet ta' perit, bit-titolu professjonali ta' “perit”. In-natura arkitettonika ta' l-attivitajiet tal-persuni konċernati għandha tkun attestata minn ċertifikat mogħti mill-Istat Membru ta' l-oriġini.

Artikolu 49

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-periti

1.  Kull Stat Membru għandu jaċċetta provi ta' ►C2  kwalifiki formali bħala perit elenkati fl-Anness VI, ◄ mogħtija mill-Istati Membri l-oħra, u li jagħtu prova ta' għal kors ta' taħriġ li beda mhux aktar tard mis-sena akkademika ta' referenza msemmija f' dak l-Anness, anke jekk dawn ma jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Artikolu 46, u għandhom, għall-finijiet ta' l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' perit, jagħtu l-istess effett lil tali provi fit-territorju tiegħu bħal provi ta' kwalifiki formali ta' perit li huwa stess joħroġ.

F'dawn iċ-ċirkostanzi, ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja li juruli provi ta' kwalifiki formali maħruġa fit-8 ta' Mejju 1945 jew wara mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Demokratika Ġermaniża huma ekwivalenti għal provi bħal dawk elenkati f'dak l-Anness, għandhom ikunu rikonoxxuti.

▼M9

1a.  Il-paragrafu 1 għandu japplika anki għal provi ta’ kwalifiki formali bħala perit elenkat fl-Anness V, fejn it-taħriġ ikun beda qabel it-18 ta’ Jannar 2016.

▼B

2.  Bla preġudizzju għall-paragrafu 1, kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi il-provi ta' kwalifiki formali li ġejjin u għandu, għall-finijiet ta' l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' perit eżerċitati, jagħtihom l-istess effett fuq it-territorju tiegħu bħal provi ta' kwalifiki formali li huwa stess joħroġ: ċertifikati maħruġa lil ċittadini ta' Stati Membri mill-Istati Membri li ippromulgaw regoli li jirregolaw l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet ta' perit mid-dati li ġejjin:

(a) l-1 ta' Jannar 1995 għall-Awstrija, Finlandja u Svezja,

(b) l-1 ta' Mejju 2004 għar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, l-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja,

▼M8

(ba) l-1 ta' Lulju 2013 għall-Kroazja,

▼B

(ċ) il-5 ta' Awissu 1987 għall-Istati Membri l-oħra.

►C2  Iċ-ċertifikati msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiċċertifikaw li t-titolari kien awtorizzat, mhux aktar tard mid-data rispettiva, li juża t-titolu professjonali ta' perit, ◄ u li effettivament eżerċita l-attivitajiet in kwistjoni, fil-kuntest ta' dawk ir-regoli, għal mill-inqas tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat.

▼M9

3.  Kull Stat Membru għandu jagħti l-evidenza li ġejja l-istess effett fit-territorju tiegħu ta’ evidenza ta’ kwalifiki formali li huwa stess joħroġ għall-finijiet ta’ aċċess għal u l-eżerċizzju tal-attivitajiet professjonali ta' perit; evidenza ta’ tlestija ta’ taħriġ mill-5 ta’ Awwissu 1985 u li beda mhux aktar tard mis-17 ta’ Jannar 2014, provdut minn 'Fachhochschulen' fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja matul perjodu ta’ tliet snin, li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 46(2) u li jagħti aċċess għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48 f’dak l-Istat Membru taħt it-titlu professjonali ta’ “perit”, safejn it-taħriġ kien segwit minn perjodu ta’ erba’ snin ta’ esperjenza professjonali fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, kif attestat minn ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti li fir-reġistru tagħha jidher l-isem tal-perit li jixtieq jibbenefika mid-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.KAPITOLU IIIA

Rikonoxximent awtomatiku abbażi ta’ prinċipji ta’ taħriġ komuni

Artikolu 49a

Qafas ta’ taħriġ komuni

1.  Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, "qafas ta’ taħriġ komuni" tfisser sett komuni ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi minimi meħtieġa għall-eżerċitar ta’ professjoni speċifika. Qafas ta’ taħriġ komuni ma għandux jissostitwixxi programmi ta’ taħriġ nazzjonali sakemm Stat Membru ma jiddeċidix mod ieħor taħt il-liġi nazzjonali. Għall-finijiet ta’ aċċess għal professjoni u l-eżerċitar tagħha fl-istati Membri li jirregolaw dik il-professjoni, Stat Membru għandu jagħti l-prova tal-kwalifiki professjonali miksuba abbażi ta’ qafas bħal dan l-istess effett fit-territorju tiegħu bħall-prova ta’ kwalifiki formali li joħroġ huwa stess, bil-kondizzjoni li tali qafas jissodisfa il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.

2.  Qafas ta’ taħriġ komuni għandu jikkonforma mal-kondizzjonijiet li ġejjin

(a) il-qafas ta’ taħriġ komuni jippermetti iktar professjonisti jiċċaqilqu lejn Stati Membri oħra;

(b) il-professjoni li l-qafas ta' taħriġ komuni japplika għaliha hija regolata, jew l-edukazzjoni u t-taħriġ li jwassal għall-professjoni huma regolati, f’tal-inqas terz mill-Istati Membri kollha;

(c) is-sett komuni ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi jikkombina l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa fis-sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ applikabbli f’tal-inqas terz mill-Istati Membri; f'dan ir-rigward mhuwiex rilevanti jekk l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi nkisbu bħala parti minn edukazzjoni ġenerali f'università jew f'istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla jew bħala parti minn taħriġ vokazzjonali;

(d) il-qafas ta’ taħriġ komuni għandhom jiġu bbażati fuq il-livelli tal-Qafas tal-Kwalifiki Ewropej, kif definit fl-Anness II tar-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar l-istabbiliment tal-Qafas ta’ Kwalifiki Ewropej għat-tagħlim tul il-ħajja ( 27 );

(e) il-professjoni kkonċernata ma hija la koperta minn qafas ta’ taħriġ komuni ieħor u lanqas suġġetta għal rikonoxximent awtomatiku taħt il-Kapitolu III tat-Titolu III

(f) il-qafas ta’ taħriġ komuni tħejja wara proċess korrett trasparenti, inkluż ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti mill-Istati Membri fejn il-professjoni mhijiex regolata;

(g) il-qafas ta’ taħriġ komuni jippermetti liċ-ċittadini minn kwalunkwe Stat Membru sabiex ikunu eliġibbli li jiksbu l-kwalifika professjonali taħt dan il-qafas mingħajr ma qabel ikunu meħtieġa jkunu membri ta’ organizzazzjoni professjonali jew li jkunu rreġistrati ma’ organizzazzjoni bħal din.

3.  L-organizzazzjonijiet professjonali rappreżentattivi fil-livell tal-Unjoni, kif ukoll l-organizzazzjonijiet professjonali nazzjonali jew l-awtoritajiet kompetenti minn tal-anqas terz tal-Istati Membri, jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni suġġerimenti għall-oqsfa ta’ taħriġ komuni li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.

4.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c sabiex tistabbilixxi qafas komuni ta' taħriġ għal professjoni partikolari bbażat fuq il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

5.  Stat Membru għandu jkun eżenti mill-obbligu li jintroduċi l-qafas ta’ taħriġ komuni msemmi fil-paragrafu 4 fit-territorju tiegħu u mill-obbligu li jagħti rikonoxximent awtomatiku lill-kwalifiki professjonali miksuba taħt dak il-qafas ta’ taħriġ komuni jekk waħda minn dawn il-kondizzjonijiet hija sodisfatta:

(a) ma hemmx istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni jew ta’ taħriġ disponibbli fit-territorju tiegħu biex joffri tali taħriġ għall-professjoni kkonċernata;

(b) l-introduzzjoni ta’ qafas ta’ taħriġ komuni se taffettwa b’mod negattiv l-organizzazzjoni tas-sistema ta’ edukazzjoni u taħriġ professsjonali tiegħu;

(c) hemm differenzi sostanzjali bejn il-qafas ta’ taħriġ komuni u t-taħriġ rikjest fit-territorju tiegħu, li jinvolvi riskji serji għall-politika pubblika tiegħu, is-sigurtà pubblika, is-saħħa pubblika jew għas-sikurezza ta’ dawk li jirċievu s-servizz jew għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.  L-Istati Membri għandhom, fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ tal-att delegat imsemmi fil-paragrafu 4, jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar:

(a) il-kwalifiki nazzjonali, u fejn applikabbli t-titli professjonali nazzjonali li jikkonformaw mal-qafas ta’ taħriġ komuni; jew

(b) kwalunkwe użu tal-eċċezzjoni msemmija fil-paragrafu 5, flimkien ma' ġustifikazzjoni li l-kondizzjonijiet tagħha taħt dak il-paragrafu ġew sodisfatti. Il-Kummissjoni tista, fi żmien tliet xhur, tirrikjedi kjarifika ulterjuri jekk tikkunsidra li Stat Membru ma ta l-ebda ġustifikazzjoni jew ta ġustifikazzjoni insuffiċjenti li xi waħda minn dawn il-kondizzjonijiet ġiet sodisfatta. L-Istat Membru għandu jirrispondi fi żmien tliet xhur minn tali rikjesta.

Il-Kummissjoni tista' tadotta att ta’ implimetazzjoni sabiex telenka l-kwalifiki professjonali nazzjonali u t-titli professjonali nazzjonali li jibbenefikaw minn rikonoxximent reċiproku taħt il-qafas ta’ taħriġ komuni adottat fis-sens tal-paragrafu 4.

7.  Dan l-Artikolu japplika wkoll għall-ispeċjalizzazzjonijiet ta’ professjoni, sakemm dawk l-ispeċjalizzazzjonijiet jikkonċernaw attivitajiet professjonali li l-aċċess għalihom u l-eżerċitar tagħhom huma regolati fl-Istati Membri, fejn il-professjoni hija diġà suġġetta għal rikonoxximent awtomatiku taħt il-Kapitolu III tat-Titolu III, iżda mhux l-ispeċjalizzazzjoni kkonċernata.

Artikolu 49b

Testijiet ta’ taħriġ komuni

1.  Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, test ta’ taħriġ komuni tfisser test ta’ kapaċità standarizzat disponibbli fl-Istati Membri parteċipanti u riservat għad-detenturi ta’ kwalifika professjonali partikolari. Li wieħed jgħaddi minn test bħal dan fi Stat Membru għandu jagħti d-dritt lil detentur ta’ kwalifika professjonali partikolari li jeżerċita l-professsjoni fi kwalunkwe Stat Membri ospitanti kkonċernat bl-istess kondizzjonijiet bħal dawk tad-detenturi ta’ kwalifiki professjonali miksuba f’dak l-Istat Membru.

2.  It-test ta' taħriġ komuni għandu jikkonforma mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) it-test ta’ taħriġ komuni jippermetti iktar professjonisti jiċċaqilqu lejn Stati Membri oħra;

(b) il-professjoni li għaliha japplika t-test ta’ taħriġ komuni hija regolata, jew l-edukazzjoni u t-taħriġ li jwassal għall-professjoni kkonċernata huma regolati’tal-inqas terz mill-Istati Membri;

(c) test ta’ taħriġ komuni tħejja wara proċess trasparenti b'mod xieraq, inklużi l-partijiet interessati rilevanti mill-Istati Membri fejn il-professjoni mhijiex regolata;

(d) it-test ta’ taħriġ komuni jippermetti liċ-ċittadini minn kwalunkwe Stat Membru li jipparteċipaw f'tali test u fl-organizzazzjoni prattika ta' tali testijiet fl-Istati Membri mingħajr ma qabel ikunu meħtieġa li jkunu membri ta’ xi organizzazzjoni professjonali jew li jkunu rreġistrati ma’ organizzazzjoni bħal din.

3.  L-organizzazzjonijiet professjonali rappreżentattivi fil-livell tal-Unjoni, kif ukoll l-organizzazzjonijiet professjonali nazzjonali jew l-awtoritajiet kompetenti minn tal-anqas terz tal-Istati Membri, jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni suġġerimenti għat-testijiet ta’ taħriġ komuni li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.

4.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57c ħalli tistabbilixxi l-kontenut ta’ test ta’ taħriġ komuni, u l-kondizzjonijiet meħtieġa sabiex wieħed jipparteċipa u jgħaddi mit-test.

5.  Stat Membru għandu jkun eżenti mill-obbligu li jorganizza t-test ta’ taħriġ komuni msemmi fil-paragrafu 4 fit-territorju tiegħu u mill-obbligu li jagħti rikonoxximent awtomatiku lill-professjonisti li għaddew it-test ta’ taħriġ komuni jekk waħda minn dawn il-kondizzjonijiet hija sodisfatta:

(a) il-professjoni kkonċernata mhijiex regolata fit-territorju tiegħu;

(b) il-kontenut tat-test ta’ taħriġ komuni mhux se jimmitiga biżżejjed ir-riskji serji għas-saħħa pubblika jew is-sikurezza ta’ dawn li jirċievu s-servizz, li huma rilevanti fit-territorju tiegħu;

(c) il-kontenut tat-test ta’ taħriġ komuni se jrendi l-aċċess għall-professjoni ferm anqas attraenti apparagun mar-rekwiżiti nazzjonali.

6.  L-Istati Membri għandhom, fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ tal-att delegat imsemmi fil-paragrafu 4, jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar:

(a) il-kapaċità disponibbli għall-organizzazzjoni ta’ testijiet bħal dawn; jew

(b) kwalunkwe użu tal-eċċezzjoni msemmija fil-paragrafu 5, flimkien mal-ġustifikazzjoni li l-kondizzjonijiet tagħha taħt dak il-paragrafu ntlaħqu. Il-Kummissjoni tista, fi żmien tliet xhur, tirrikjedi kjarifika ulterjuri jekk tikkunsidra li Stat Membru ma ta l-ebda ġustifikazzjoni jew ta ġustifikazzjoni insuffiċjenti li xi waħda minn dawn il-kondizzjonijiet giet sodisfatta. L-Istat Membru għandu jirrispondi fi żmien tliet xhur minn tali rikjesta.

Il-Kummissjoni tista' tadotta att ta’ implimetazzjoni sabiex telenka l-Istati Membri li fihom it-testijiet ta’ taħriġ komuni adottati fis-sens tal-paragrafu 4 se jiġu organizzati, il-frekwenza matul sena kalendarja u arranġamenti oħra neċessarji għall-organizzazzjoni ta’ testijiet ta’ taħriġ komuni madwar l-istati Membri.

▼BKAPITOLU IV

Dispożizzjonijiet komuni dwar id-dritt ta' stabbiliment

Artikolu 50

Dokumentazzjoni u formalitajiet

1.  Fejn l-awtoritajiet ta' l-Istat Membru ospitanti jiddeċiedu dwar applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta' eżerċizzju tal-professjoni regolata in kwistjoni bis-saħħa ta' dan it-Titolu, dawk l-awtoritajiet jistgħu jitolbu d-dokumenti u ċ-ċertifikati elenkati fl-Anness VII.

Id-dokumenti msemmija fl-Anness VII, punt 1 (d), e) u (f), m'għandhomx ikunu ta' aktar minn tliet xhur sad-data li fiha jiġu ppreżentati.

L-Istati Membri, korpi u persuni legali oħra għandhom jiggarantixxu l-kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni li jirċievu.

2.  Fil-każ ta' dubji ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti jista' jirrikjedi konferma mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru ta' l-awtentiċità ta' l-attestazzjoni u tal-provi ta' kwalifiki formali mogħtija f'dak l-Istat Membru l-ieħor, kif ukoll, fejn japplika, konferma tal-fatt li l-benefiċjarju jissodisfa, għall-professjonijiet li jirreferi għalihom il-Kapitolu III ta' dan it-Titolu, r-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti rispettivament fl-Artikoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 u 46.

3.  F'każijiet ta' dubju ġustifikat, fejn il-provi ta' kwalifiki formali, kif definiti fl-Artikolu 3(1)(ċ), inħarġu minn awtorità kompetenti fi Stat Membru u jinkludu t-taħriġ irċevut kompletament jew parzjalment fi stabbiliment li huwa legalment stabbilit fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, l-Istat Membru ospitanti għandu d-dritt li jivverifika mal-korp kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini tal-ħruġ:

(a) jekk il-kors ta' taħriġ fl-istabbiliment li eżegwixxa t-taħriġ kienx ċertifikat formalment mill-istabbiliment tat-tagħlim ibbażat fl-Istat Membru ta' l-oriġini tal-ħruġ;

(b) jekk il-provi ta' kwalifiki formali maħruġa humiex l-istess bħal dawk li kienu jingħataw kieku l-kors kien segwit kollu fl-Istat Membru ta' l-oriġini tal-ħruġ; u

(ċ) jekk il-provi ta' kwalifiki formali jagħtux l-istess drittijiet professjonali fit-territorju ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini tal-ħruġ.

▼M9

3a.  Fil-każ ta’ dubji ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti jista’ jitlob lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru konferma dwar il-fatt li l-applikant mhuwiex sospiż jew projbit milli jwettaq il-professjoni minħabba kondotta professjonali ħażina u serja jew ikkundannat għal reati relatati mat-twettiq ta’ waħda mill-attivitajiet tiegħu/tagħha.

3b.  Skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri differenti skont dan l-Artikolu għandu jsir permezz tal-IMI.

▼B

4.  Fejn Stat Membru ospitanti jirrikjedi ċ-ċittadini tiegħu li jieħdu ġurament jew li jagħmlu dikjarazzjoni b'ġurament sabiex igawdu minn aċċess għal professjoni regolata, u fejn il-forma ta' dan il-ġurament jew din id-dikjarazzjoni ma tistax tintuża minn ċittadini ta' Stati Membri, l-Istat Membru ospitanti għandu jassigura li l-persuni konċernati jistgħu jużaw forma ta' kliem ekwivalenti u xierqa.

Artikolu 51

Proċedura għar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali

1.  L-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti għandha tgħarraf lill-applikant li tkun irċeviet l-applikazzjoni fi żmien xahar mir-riċevuta u għandha tinforma lill-applikant b'xi dokument li jista' jkun nieqes.

2.  Il-proċedura sabiex tiġi eżaminata applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta' eżerċizzju ta' professjoni regolata għandha tiġi kompletata mill-aktar fis possibbli u twassal għal deċiżjoni sostanzjata kif dovuta mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ospitanti f'kull każ fi żmien tliet xhur wara d-data li fiha d-dossier sħiħ ta' l-applikant kien ippreżentat. Madanakollu, dan it-terminu jista' jiġi estiż b'xahar f'każijiet li jaqgħu taħt il-Kapitoli I u II ta' dan it-Titolu.

3.  Id-deċiżjoni, jew in-nuqqas li tittieħed deċiżjoni fit-terminu, għandha tkun soġġetta għal appell taħt id-dritt nazzjonali.

Artikolu 52

L-użu ta' titoli professjonali

1.  Jekk, fi Stat Membru ospitanti, l-użu ta' titolu professjonali rigward waħda mill-attivitajiet tal-professjoni in kwistjoni hija regolata, ċittadini ta' l-Istati Membri l-oħra li huma awtorizzati li jipprattikaw professjoni regolata abbażi tat-Titolu III għandhom jużaw it-titolu professjonali ta' l-Istat Membru ospitanti, li jikkorrispondi għal dik il-professjoni f'dak l-Istat Membru, u għandhom jagħmlu użu mill-inizjali relatati.

2.  Fejn il-professjoni hija regolata mill-Istat Membru ospitanti minn assoċjazzjoni jew organizzazzjoni fit-tifsira ta' l-Artikolu 3(2), ċittadini ta' Stati Membri m'għandhomx ikunu awtorizzati li jużaw it-titolu professjonali maħruġ minn dik l-organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni, jew il-forma mqassra tiegħu, sakemm ma jfornux prova li huma membri ta' dik l-assoċjazzjoni jew l-organizzazzjoni.

Jekk l-assoċjazzjoni jew l-organizzazzjoni tagħmel is-sħubija tiddependi minn ċerti kwalifiki, tista' tagħmel dan, biss taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, fir-rigward ta' ċittadini ta' Stati Membri oħra li għandhom kwalifiki professjonali.

▼M9

3.  Stat Membru ma jistax jirriżerva l-użu tat-titlu professjonali għad-detenturi ta’ kwalifiki professjonali jekk ma jkunx innotifika l-assoċjazzjoni u l-organizzazzjoni lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra skont l-Artikolu 3(2).

▼BTITOLU IV

REGOLI DETTALJATI GĦALL-EŻERĊIZZJU TAL-PROFESSJONI

▼M9

Artikolu 53

Għarfien ta' lingwi

1.  Il-professjonisti li jibbenefikaw mir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali għandu jkollhom għarfien ta' lingwi neċessarju għall-ipprattikar tal-professjoni fl-Istat Membru ospitanti.

2.  Stat Membru għandu jiżgura li kwalunkwe verifika mwettqa minn, jew taħt is-sorveljanza ta’ awtorità kompetenti sabiex tiġi kontrollata l-konformità mal-obbligu taħt il-paragrafu 1 tkun limitata għall-għarfien ta’ lingwa uffiċjali waħda tal-Istat Membru ospitanti, jew lingwa amministrattiva waħda tal-Istat Membru ospitanti, sakemm tkun wkoll lingwa uffiċjali tal-Unjoni.

3.  Il-verifiki mwettqa fis-sens tal-paragrafu 2 jistgħu jiġu imposti jekk il-professjoni li se tiġi eżerċitata għandha implikazzjonijiet ta’ sikurezza għall-pazjent. Il-verifiki jistgħu jiġu imposti fir-rigward ta’ professjonijiet oħra f’każijiet fejn ikun hemm dubju serju u konkret dwar is-suffiċjenza tal-għarfien tal-lingwa professjonali fir-rigward tal-attivitajiet professjonali li dak il-professjonist għandu l-ħsieb iwettaq.

Il-verifiki jistgħu jitwettqu biss wara l-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea b’mod konformi mal-Artikolu 4d jew wara r-rikonoxximent ta’ kwalifika professjonali, skont il-każ.

4.  Kull verifika tal-għarfien lingwistiku għandha tkun proporzjonata mal-attività li għandha titwettaq. Il-persuna kkonċernata għandha titħalla tappella dawn il-verifiki taħt id-dritt nazzjonali.

▼B

Artikolu 54

L-użu ta' titoli akkademiċi

Bla preġudizzju għall-Artikoli 7 u 52, l-Istat Membru ospitanti għandu jassigura li l-persuni konċernati jingħataw id-dritt sabiex jużaw titoli akkademiċi mogħtija lilhom fl-Istat Membru ta' l-oriġini, u possibilment il-forma mqassra tagħhom, fil-lingwa ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini. L-Istat Membru ospitanti jista' jeħtieġ li t-titolu ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini jkun segwit mill-isem u l-indirizz ta' l-istabbiliment jew tal-bord ta' l-eżami li jkun tah. Fejn titolu akkademiku ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini x'aktarx jiġi konfuż fl-Istat Membru ospitanti ma' titolu li, fl-Istat Membru ta' l-aħħar, jirrikjedi taħriġ supplimentari mhux miksub mill-benefiċjarju, l-Istat Membru ospitanti jista' jeħtieġ li l-benefiċjarju juża t-titolu akkademiku ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini f'forma xierqa, li għandha tkun stabbilita mill-Istat Membru ospitanti.

Artikolu 55

Approvazzjoni ta' fondi ta' l-assigurazzjoni tas-saħħa

Bla preġudizzju għall-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, punt b), Stati Membri li jirrikjedu li persuni li kisbu kwalifiki professjonali fit-territorju tagħhom jikkompletaw perijodu preparatorju ta' taħriġ in-service u/jew perijodu ta' esperjenza professjonali sabiex ikunu approvati minn fond ta' l-assigurazzjoni tas-saħħa, għandhom jirrinunzjaw għal dan l-obbligu għat-titolari ta' provi ta' kwalifiki professjonali ta' tabib ġenerali jew tabib dentist miksuba fi Stati Membri oħra.

▼M9

Artikolu 55a

Rikonoxximent tat-taħriġ prattiku professjonali

1.  Jekk l-aċċess għal professjoni regolata fl-Istat Membru ta’ oriġini jiddependi fuq it-tlestija ta’ taħriġ prattiku professjonali, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini għandha, meta tkun qed tikkunsidra rikjesta għal awtorizzazzjoni sabiex tiġi eżerċitata l-professjoni regolata, tirrikonoxxi t-taħriġ prattiku mwettaq fi Stat Membru ieħor sakemm it-taħriġ prattiku huwa konformi mal-linji gwida ppubblikati msemmija fil-paragrafu 2, u għandha tieħu inkunsiderazzjoni t-taħriġ prattiku mwettaq f’pajjiż terz. Madankollu, l-Istati membri jistgħu, fil-leġislazzjoni nazzjonali, jistabbilixxu limitu raġonevoli fuq it-tul ta’ żmien ta’ parti mit-taħriġ prattiku professjonali li jista’ jitwettaq barra mill-pajjiż.

2.  Ir-rikonoxximent ta’ taħriġ prattiku professjonist ma għandux jissostitwixxi xi rekwiżiti fis-seħħ sabiex wieħed jgħaddi minn eżami ħalli jgawdi minn aċċess għall-professjoni inkwistjoni. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw linji gwida dwar l-organizzazzjoni u r-rikonoxximent ta’ taħriġ prattiku professjonali mwettaq fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz, b’mod partikolari dwar ir-rwol ta’ superviżur tat-taħriġ prattiku professjonali.▼M9

TITOLU V

KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA U RESPONSABBILTÀ LEJN IĊ-ĊITTADINI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

▼B

Artikolu 56

Awtoritajiet kompetenti

1.  L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti u l-Istat Membru ta' l-oriġini għandhom jaħdmu f'kollaborazzjoni stretta u għandhom jipprovdu għajnuna reċiproka sabiex tiġi faċilitata l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Huma għandhom jassiguraw il-kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni li jiskambjaw.

2.   ►M9  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ta’ oriġini u ospitanti għandhom jiskambjaw informazzjoni rigward l-azzjoni dixxiplinarja jew is-sanzjonijiet penali meħuda jew kwalunkwe ċirkustanza serja u speċifika oħra li x’aktarx ikollha konsegwenzi fuq it-twettiq tal-attivitajiet taħt din id-Direttiva. Meta jagħmlu dan, huma għandhom jirrispettaw ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta personali stipulata fid-Direttiva 95/46/KE u fid-Direttiva 2002/58/KE. ◄

L-Istat Membru ta' l-oriġini għandu jeżamina l-veraċità taċ-ċirkostanzi u l-awtoritajiet tiegħu għandhom jiddeċiedu dwar in-natura u l-firxa ta' l-investigazzjonijiet li għandhom isiru u għandu jinforma lill-Istat Membru ospitanti bil-konklużjonijiet li jasal għalihom mill-informazzjoni disponibbli lilu.

▼M9

2a.  Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw l-IMI.

▼B

3.  Kull Stat Membru għandu, mhux aktar tard minn 20 ta' Ottubru 2007, jagħżel l-awtoritajiet u l-korpi kompetenti li jagħtu jew jirċievu provi ta' kwalifiki formali u dokumenti jew informazzjoni oħra, u dawk li huma kompetenti li jirċievu applikazzjonijiet u jieħdu d-deċiżjonijiet imsemmija f'din id-Direttiva, u għandu jinfurma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b'dan immedjatament.

▼M9

4.  Kull Stat Membru għandu jagħżel koordinatur għall-attivitajiet tal-awtoritajiet kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 u għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b'dan.

Il-kompiti tal-koordinaturi għandhom ikunu:

(a) li jippromwovu l-applikazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva;

(b) li jiġbru l-informazzjoni kollha li hija relevanti għall-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, pereżempju l-kondizzjonijiet għal aċċess għal professjonijiet regolati fl-Istati Membri;

(c) li jeżaminaw suġġerimenti għall-oqsfa ta’ taħriġ komuni u testijiet ta’ taħriġ komuni;

(d) li jiskambjaw informazzjoni u l-aħjar prattika sabiex jottimizzaw l-iżvilupp professjonali kontinwu fl-Istati Membri;

(e) li jiskambjaw informazzjoni u l-aħjar prattika dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ kumpens imsemmija fl-Artikolu 14.

Għall-iskop tat-twettiq tal-kompitu stabbilit fil-punt (b) ta' dan il-paragrafu, il-koordinaturi jistgħu jitolbu l-assistenza taċ-ċentri ta' assistenza msemmija fl-Artikolu 57b.

▼M9

Artikolu 56a

Mekkaniżmu ta’ twissija

1.  L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kollha dwar professjonist li t-twettiq tiegħu fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru tal-attivitajiet professjonali li ġejjin fit-totalità tagħhom jew parti minnhom ikun ġie ristrett jew projbit, anki b’mod temporanju, mill-awtoritajiet nazzjonali jew mill-qrati:

(a) tabib tal-familja u ġenerali li jkollu l-provi tal-kwalifika formali msemmija fil-punti 5.1.1 u 5.1.4 tal-Anness V;

(b) tabib speċjalist li jkollu t-titlu msemmi fil-punt 5.1.3 tal-Anness V;

(c) infirmier responsabbli mill-kura ġenerali li jkollu l-prova ta’ kwalifika formali msemmija fil-punt 5.2.2 tal-Anness V;

(d) dentist li jkollu l-prova ta’ kwalifika formali msemmija fil-punt 5.3.2 tal-Anness V;

(e) dentisti speċjalizzati li għandhom il-prova ta’ kwalifika formali msemmija fil-punt 5.3.3 tal-Anness V;

(f) kirurgu veterinarju li jkollu l-prova ta’ kwalifiki formali msemmija fil-punt 5.4.2 tal-Anness V;

(g) qabla li jkollha l-prova ta’ kwalifika formali msemmija fil-punt 5.5.2 tal-Anness V;

(h) spiżjar li jkollu l-prova ta’ kwalifika formali elenkata fil-punt 5.6.2 tal-Anness V;

(i) detenturi ta’ ċertifikati msemmija fil-punt 2 tal-Anness VII li jikkonfermaw li d-detentur lesta taħriġ li jissodisfa r-rekwiżiti minimi elenkati fl-Artikoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40, jew 44 rispettivament, iżda li bdew aktar kmieni mid-dati ta’ referenza tal-kwalifiki elenkati fil-punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 tal-Anness V;

(j) id-detenturi ta’ ċertifikati ta’ drittijiet miksuba kif stipulat fl-Artikoli 23, 27, 29, 33, 33a, 37, 43 u 43a;

(k) professjonisti oħra li jeżerċitaw attivitajiet li għandhom implikazzjonijiet ta’ sikurezza għall-pazjent, fejn il-professjonist qed jeżerċita professjoni regolata f’dak l-Istat Membru;

(l) professjonisti li jeżerċitaw attivitajiet relatati mal-edukazzjoni ta’ minorenni, inklużi l-kura tat-tfal u l-edukazzjoni tat-tfulija bikrija, fejn il-professjonist qed jeżerċita professjoni regolata f’dak l-Istat Membru.

2.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jibagħtu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 permezz ta' twissija fuq is-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern sa mhux aktar tard minn tliet ijiem mid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni li tirrestrinġi jew tipprojbixxi l-professjonist ikkonċernat milli jwettaq attività professjonali fit-totalità tagħha jew parzjalment permezz tal-IMI. Dik l-informazzjoni għandha tkun limitata għal li ġej:

(a) l-identità tal-professjonist;

(b) il-professjoni kkonċernata;

(c) informazzjoni dwar l-awtorità nazzjonali jew il-qorti li adottat id-deċiżjoni dwar ir-restrizzjoni jew il-projbizzjoni;

(d) l-iskop tar-restrizzjoni jew tal-projbizzjoni; u

(e) il-perjodu li matulu tapplika r-restrizzjoni jew il-projbizzjoni.

3.  L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru kkonċernat għandhom, sa mhux aktar tard minn tliet ijiem mid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-qorti, jinformaw lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra kollha, permezz ta' twissija fuq is-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern, dwar l-identità tal-professjonisti li applikaw għar-rikonoxximent ta’ kwalifika taħt din id-Direttiva u li sussegwentement instabu ħatja mill-qrati li użaw evidenza falsifikata tal-kwalifiki professjonali f’dan il-kuntest.

4.  L-ipproċessar ta’ dejta personali bil-għan ta’ skambju ta’ informazzjoni msemmi fil-paragrafi 1 u 3 għandu jitwettaq skont id-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE. L-ipproċessar ta’ dejta personali mill-Kummissjoni għandu jitwettaq skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

5.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kollha għandhom jiġu infurmati mingħajr dewmien meta projbizzjoni jew restrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tiskadi. Għal dak l-għan, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jipprovdi l-informazzjoni b’mod konformi mal-paragrafu 1 għandha tiġi wkoll rikjesta li tipprovdi d-data ta’ skadenza kif ukoll kwalunkwe bidla sussegwenti għal dik id-data.

6.  L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw li l-professjonisti li fir-rigward tagħhom jintbagħtu twissijiet lill-Istati Membri l-oħra jiġu mgħarrfa bil-miktub bid-deċiżjonijiet fuq it-twissijiet fl-istess ħin tat-twissija, ikunu jistgħu jappellaw taħt id-dritt nazzjonali kontra d-deċiżjoni jew japplikaw għal rettifika ta’ dawn id-deċiżjonijiet u għandu jkollhom aċċess għar-rimedji fir-rigward ta’ kwalunkwe dannu kkaġunat minn twissijiet foloz trażmessi lil Stati Membri oħrajn u f’dawn li-każijiet, id-deċiżjoni fuq it-twissija għandha tiġi kkwalifikata sabiex tindika li din hija soġġetta għal proċeduri mill-professjonist.

7.  Dejta dwar twissijiet tista’ tibqa’ biss fl-IMI sakemm tkun valida. It-twissijiet għandhom jitħassru fi żmien tliet ijiem mid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni ta’ revoka jew mill-iskadenza tal-projbizzjoni jew tar-restrizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

8.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ twissija. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jinkludu dispożizzjonijiet dwar l-awtoritajiet intitolati li jibagħtu jew jirċievu t-twissijiet u dwar l-irtirar u l-għeluq ta’ twissijiet u dwar il-miżuri li jiżguraw is-sigurtà tal-ipproċessar. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58(2).

▼M9

Artikolu 57

Aċċess ċentrali online għall-informazzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni li ġejja tkun disponibbli online permezz tal-punti ta’ kuntatt waħdieni, imsemmi fl-Artikolu tad-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern ( 28 ), u aġġornata b’mod regolari:

(a) lista tal-professjonijiet regolati kollha fl-Istat Membru inklużi d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti għal kull professjoni regolata u ċ-ċentri ta’ assistenza msemmija fl-Artikolu 57b;

(b) lista tal-professjonijiet li għalihom hija disponibbli Karta Professjonali Ewropea, il-funzjonament ta’ dik il-Karta, inklużi t-tariffi relatati kollha li għandhom jitħallsu mill-professjonisti, u l-awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ tal-karta;

(c) lista tal-professjonijiet kollha li għalihom l-Istat Membru japplika l-Artikolu 7(4) taħt il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali;

(d) lista ta’ edukazzjoni u taħriġ regolati u taħriġ bi struttura speċjali, imsemmija fil-punt (c)(ii) tal-Artikolu 11;

(e) ir-rekwiżiti u l-proċeduri msemmija fl-Artikoli 7, 50, 51 u 53 għall-professjonijiet regolati fl-Istat Membru, inklużi t-tariffi relatati kollha li għandhom jitħallsu miċ-ċittadini u d-dokumenti li għandhom jiġu preżentati miċ-ċittadini lill-awtoritajiet kompetenti;

(f) dettalji dwar isir appell, taħt il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonjijiet amministrattivi nazzjonali, deċiżjonijiet ta’ awtoritajiet kompetenti adottati taħt din id-Direttiva.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 hija pprovduta b’mod ċar u komprensiv għall-utenti, li tkun faċilment aċċessibbli mill-bogħod u b’mezzi elettroniċi u li din tinżamm aġġornata.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe talba ta’ informazzjoni indirizzata lill-punt ta’ kuntatt waħdieni titwieġeb kemm jista’ jkun malajr.

4.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jieħdu miżuri kumplimentarji sabiex jinkoraġġixxu l-punti ta’ kuntatt waħdieni jqiegħdu l-informazzjoni prevista fil-paragrafu 1 għad-dispożizzjoni f’lingwi uffiċjali oħra tal-Unjoni. Dan ma għandux jaffettwa l-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri dwar l-użu tal-lingwi fit-territorju tagħhom.

5.  L-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni bil-għan li jimplimentaw il-paragrafi 1, 2 u 4.

▼M9

Artikolu 57a

Proċeduri b’mezzi elettroniċi

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti, il-proċeduri u l-formalitajiet kollha relatati ma’ kwistjonijiet koperti minn din id-Direttiva jkunu jistgħu jiġu faċilment kompletati, mill-bogħod u b’mezzi elettroniċi, mill-punt ta’ kuntatt waħdieni rilevanti jew l-awtoritajiet kompetenti rilevanti. Dan ma għandux jimpedixxi l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri milli jirrikjedu kopji awtentikati fi stadju ulterjuri f’każ ta’ dubji ġustifikati u fejn strettament neċessarju.

2.  Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għat-twettiq ta’ perjodu ta’ adattament jew test tal-kapaċità.

3.  Fejn ikun ġustifikat li l-Istati Membri jitolbu għal firem elettroniċi avvanzati, kif definit fil-punt 2 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 1999 dwar kwadru tal-Komunità għall-firem elettroniċi ( 29 ), għat-tlestija tal-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw firem elettroniċi b’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/767/KE tas-16 ta’ Ottubru 2009 li tistipula miżuri li jiffaċilitaw l-użu ta’ proċeduri b’mezzi elettroniċi permezz tal-punti ta’ kuntatt waħdieni skont id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi fis-suq intern ( 30 ) u jipprovdu għal miżuri tekniċi sabiex jipproċessaw dokumenti b’firem elettroniċi avvanzati f’formati definiti mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/130/UE tal-25 ta' Frar 2011 li tistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-ipproċessar transkonfinali ta' dokumenti ffirmati elettronikament minn awtoritajiet kompetenti skont id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi fis-suq intern ( 31 ).

4.  Il-proċeduri kollha għandhom jitwettqu skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2006/123/KE rigward il-punti ta’ kuntatt waħdieni. L-iskadenzi proċedurali stabbiliti fl-Artikolu 7(4) u l-Artikolu 51 ta’ din id-Direttiva għandhom jibdew jiddekorru minn meta applikazzjoni jew kwalunkwe dokument nieqes ikunu ġew preżentati minn ċittadin lil punt ta’ kuntatt waħdieni jew direttament lill-awtorità kompetenti rilevanti. Kwalunkwe talba għal kopji awtentikati msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma għandhiex tiġi kkunsidrata talba għal dokumenti nieqsa.

Artikolu 57b

Ċentri ta’ assistenza

1.  Sa mhux aktar tard mit-18 ta’ Jannar 2016, kull Stat Membru għandu jagħżel ċentru ta’ assistenza li l-mandat tiegħu jkun li jipprovdi liċ-ċittadini kif ukoll liċ-ċentri tal-Istati Membri l-oħra bl-assistenza rigward ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali speċifikati f’din id-Direttiva, inkluża informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola l-professjonijiet u t-twettiq ta’ dawk il-professjonijiet, il-leġiżlazzjoni soċjali, u fejn dawn ikunu applikabbli, ir-regoli tal-etika.

2.  Iċ-ċentri ta’ assistenza fi Stati Membri ospitanti għandhom jassistu liċ-ċittadini fl-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija lilhom minn din id-Direttiva, f’kooperazzjoni, fejn dan ikun xieraq, maċ-ċentru ta’ assistenza fl-Istat Membru ta’ oriġini u l-awtoritajiet kompetenti u l-punti ta’kuntatt waħdieni fl-Istat Membru ospitanti.

3.  Kull awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta’ oriġini jew ospitanti għandha tkun meħtieġa tikkoopera bis-sħiħ maċ-ċentru ta’ assistenza fl-Istat Membru ospitanti u fejn xieraq l-Istat Membru ta’ oriġini u tipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha dwar każijiet individwali lil dawn iċ-ċentri ta’ assistenza fuq talba tagħhom, u dan fir-rispett tar-regoli ta’ protezzjoni ta’ dejta b’mod konformi mad-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE.

4.  Fuq talba tal-Kummissjoni, iċ-ċentri ta’ assistenza għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bir-riżultat tal-kwistjonijiet li huma jkunu qed jittrattaw fi żmien xahrejn wara r-riċezzjoni ta' tali talba.

Artikolu 57c

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa li tadotta atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(2), l-Artikolu 20, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 21(6), l-Artikolu 21a(4), l-Artikolu 25(5), it-tieni paragrafu tal-Artikolu 26, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 31(2), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 34(2), l-Artikolu 35(4) u (5), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 38(1), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 40(1), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(2), l-Artikoku 49a(4) u l-Artikolu 49b(4) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin mis-17 ta’ Jannar 2014. Il-Kummisjoni għandha tħejji rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi prorogata b'mod taċitu għal perjodi tal-istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali proroga mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.  Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(2), l-Artikolu 20, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 21(6), l-Artikolu 21a(4), l-Artikolu 25(5), it-tieni paragrafu tal-Artikolu 26, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 31(2), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 34(2), l-Artikolu 35(4) u (5), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 38(1), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 40(1), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(2), l-Artikoku 49a(4) u l-Artikolu 49b(4) tista’ tiġi revokata f’kull waqt mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ xi atti delegati diġà fis-seħħ.

4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat fis-sena tat-t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(2), l-Artikolu 20, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 21(6), l-Artikolu 21a(4), l-Artikolu 25(5), it-tieni paragrafu tal-Artikolu 26, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 31(2), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 34(2), l-Artikolu 35(4) u (5), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 38(1), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 40(1), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(2), l-Artikoku 49a(4) u l-Artikolu 49b(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

▼M9

Artikolu 58

Proċedura tal-kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 59

Trasparenza

1.  L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni lista ta’ professjonijiet regolati eżistenti, u jispeċifikaw l-attivitajiet koperti minn kull professjoni, u lista ta’ edukazzjoni u taħriġ regolat, u taħriġ bi struttura speċjali, imsemmija fil-punt (c)(ii) tal-Artikolu 11, fit-territorju tagħhom sat-18 ta’ Jannar 2016. Kull bidla għal dawk il-listi għandha tiġi nnotifikata wkoll lill-Kummissjoni mingħajr dewmien mhux xieraq. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u żżomm bażi ta’ dejta pubblikament disponibbli ta’ professjonijiet regolati, inkluża deskrizzjoni ġenerali ta’ attivitajiet koperti minn kull professjoni.

2.  Sat-18 ta’ Jannar 2016, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-lista ta’ professjonijiet li għalihom huwa neċessarju kontroll minn qabel tal-kwalifiki taħt l-Artikolu 7(4). L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b’ġustifikazzjoni speċifika għall-inklużjoni ta’ kull waħda minn dawn il-professjonijiet fil-lista.

3.  L-Istati Membri għandhom jeżaminaw jekk ir-rekwiżiti taħt is-sistema legali tagħhom li jillimitaw l-aċċess għal professjoni jew għat-twettiq tagħha għad-detenturi ta’ kwalifika professjonali speċifika, inkluż l-użu ta’ titli professjonali u l-attivitajiet professjonali permessi għal titlu bħal dan, imsemmija f’dan l-Artikolu bħala “rekwiżiti”, humiex kompatibbli mal-prinċipji li ġejjin:

(a) ir-rekwiżiti ma jistgħux ikunu la direttament u lanqas indirettament diskriminatorji abbażi tan-nazzjonalità jew ir-residenza;

(b) ir-rekwiżiti jridu jkunu ġustifikati minn raġunijiet imperattivi ta' interess,ġenerali;

(c) ir-rekwiżiti għandhom ikunu xierqa biex jiżguraw il-kisba tal-objettivi fil-mira u ma jridux imorru lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jiksbu dak l-objettiv.

4.  Il-paragrafu 1 għandu japplika anki għal professjonijiet regolati fi Stat Membru minn assoċjazzjoni jew organizzazzjoni fit-tifsira tal-Artikolu 3(2) u kwalunkwe rekwiżit ta’ sħubija ma’ dawk l-assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet.

5.  Sat-18 ta’ Jannar 2016, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni dwar ir-rekwiżiti li beħsiebhom iżommu u r-raġunijiet għalfejn jikkunsidraw li dawk ir-rekwiżiti jikkonformaw mal-paragrafu 3. L-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni dwar ir-rekwiżiti li introduċew sussegwentement u r-raġunijiet għalfejn iqisu dawk ir-rekwiżiti bħala konformi mal-paragrafu 3, fi żmien sitt xhur mill-adozzjoni tal-miżura.

6.  Sat-18 ta’ Jannar 2016, u kull sentejn minn din id-data l-Istati Membri għandhom jippreżentaw ukoll rapport dwar ir-rekwiżiti li tneħħew jew li saru inqas stretti.

7.  Il-Kummissjoni għandha tgħaddi r-rapporti msemmija fil-paragrafu 6 lill-Istati Membri l-oħra li għandhom jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom fi żmien sitt xhur. Fi ħdan l-istess perjodu ta’ sitt xhur, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati, inklużi l-professjonisti kkonċernati.

8.  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi rapport ta’ sinteżi bbażat fuq l-informazzjoni speċifikata mill-Istati Membri lill-Grupp ta’ Koordinaturi mwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/172/KE tad-19 ta’ Marzu 2007 għall-ħolqien ta' grupp ta' koordinaturi għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali ( 32 ), li jista’ jagħmel xi osservazzjonijiet.

9.  Fid-dawl tal-osservazzjonijiet stipulati fil-paragrafu 7 u 8, il-Kummissjoni għandha sat-18 ta’ Jannar 2017 tippreżenta l-konklużjonijiet finali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u, flimkien mal-proposti għal inizjattivi ulterjuri, fejn dawn ikunu xierqa.

▼BTITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA

Artikolu 60

Rapporti

1.  Minn 20 ta' Ottubru 2007, kull sentejn l-Istati Membri għandhom jibagħtu rapport lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tas-sistema. Barra mill-osservazzjonijiet ġenerali, ir-rapport għandu jkun fih sommarju statistiku ta' deċiżjonijiet meħuda u deskrizzjoni tal-problemi prinċipali li joħorġu mill-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

▼M9

Sa mit-18 ta’ Jannar 2016, is-sommarju statisku tad-deċiżjonijiet meħuda msemmija fl-ewwel subparagrafu għandu jkun fih informazzjoni dettaljata dwar in-numru u t-tipi ta’ deċiżjonijiet meħuda b’mod konformi ma’ din id-Direttiva, inklużi t-tipi ta’ deċiżjonijiet dwar l-aċċess parzjali meħuda mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 4f, u deskrizzjoni tal-problemi prinċipali li qed jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

▼M9

2.  Sat-18 ta’ Jannar 2019, u kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.

L-ewwel rapport bħal dan għandu jiffoka b’mod partikolari fuq l-elementi l-ġodda introdotti f’din id-Direttiva u jikkunsidra b’mod partikolari l-kwistjonijiet li ġejjin:

(a) il-funzjonament ta’ Karta Professjonali Ewropea;

(b) il-modernizzazzjoni tal-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi għall-professjonijiet koperti mill-Kapitolu III tat-Titolu III, inkluża l-lista ta’ kompetenzi msemmija fl-Artikolu 31(7);

(c) il-funzjonament ta’ oqsfa ta’ taħriġ komuni u testijiet ta’ taħriġ komuni;

(d) ir-riżultati ta’ programm speċjali ta' aġġornament stabbilit taħt il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonjijiet amministrattivi Rumeni għad-detenturi tal-evidenza ta’ kwalifiki formali msemmija fl-Artikolu 33a, kif ukoll għad-detenturi ta’ evidenza ta’ kwalifiki formali ta’ livell post sekondarju, bil-għan li jiġi evalwat il-bżonn li jiġu riveduti d-dispożizzjonijiet fis-seħħ li jirregolaw is-sistema ta’ drittijiet akkwistati applikabbli għall-evidenza Rumena ta’ kwalifiki formali għal infermiera responsabbli għall-kura ġenerali.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni neċessarja għat-tħejjija ta’ dak ir-rapport.

▼B

Artikolu 61

Klawsola ta' deroga

Jekk, fl-applikazzjoni ta' waħda mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, l-Istat Membru jiltaqa ma' diffikultajiet kbar f'qasam partikolari, il-Kummissjoni għandha teżamina dawk id-diffikultajiet in kollaborazzjoni ma' l-Istat Membru konċernat.

▼M9

Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni sabiex tippermetti lill-Istat Membru inkwistjoni jidderoga mid-dispożizzjoni rilevanti għal perjodu ta’ żmien limitat.

▼B

Artikolu 62

Revoka

Id-Direttivi 77/452/KEE, 77/453/KEE, 78/686/KEE, 78/687/KEE, 78/1026/KEE, 78/1027/KEE, 80/154/KEE, 80/155/KEE, 85/384/KEE, 85/432/KEE, 85/433/KEE, 89/48/KEE, 92/51/KEE, 93/16/KEE u 1999/42/KE huma revokati b'effett minn 20 ta' Ottubru 2007. Referenzi għad-Direttivi revokati għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u l-atti adottati abbażi ta' dawk id-Direttivi m'għandhomx jintlaqtu mir-revoka.

Artikolu 63

Traspożizzjoni

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari u amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa 20 ta' Ottubru 2007 l-aktar tard. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan b'mod immedjat.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir din ir-referenza.

Artikolu 64

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 65

Indirizzi

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.
ANNESS I

Lista ta' assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet professjonali li jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' l-Artikolu 3(2)

IRLANDA ( 33 )

1. Institute of Chartered Accountants in Ireland ( 34 )

2. Institute of Certified Public Accountants in Ireland (34) 

3. Association of Certified Accountants (34) 

4. Institution of Engineers of Ireland

5. Irish Planning Institute

RENJU UNIT

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

4. Chartered Association of Certified Accountants

5. Chartered Institute of Loss Adjusters

6. Chartered Institute of Management Accountants

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8. Chartered Insurance Institute

9. Institute of Actuaries

10. Faculty of Actuaries

11. Chartered Institute of Bankers

12. Institute of Bankers in Scotland

13. Royal Institution of Chartered Surveyors

14. Royal Town Planning Institute

15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry

17. British Psychological Society

18. Library Association

19. Institute of Chartered Foresters

20. Chartered Institute of Building

21. Engineering Council

22. Institute of Energy

23. Institution of Structural Engineers

24. Institution of Civil Engineers

25. Institution of Mining Engineers

26. Institution of Mining and Metallurgy

27. Institution of Electrical Engineers

28. Institution of Gas Engineers

29. Institution of Mechanical Engineers

30. Institution of Chemical Engineers

31. Institution of Production Engineers

32. Institution of Marine Engineers

33. Royal Institution of Naval Architects

34. Royal Aeronautical Society

35. Institute of Metals

36. Chartered Institution of Building Services Engineers

37. Institute of Measurement and Control

38. British Computer Society

▼M9 —————

▼B
ANNESS IV

Attivitajiet relatati ma' kategoriji ta' esperjenza professjonali ta' l-Artikoli 17, 18 u 19

Lista I

Gruppi prinċipali koperti mid-Direttiva 64/427/KEE, kif emendata mid-Direttiva 69/77/KEE, u mid-Direttivi 68/366/KEE u 82/489/KEE

1   Direttiva 64/427/KEEGrupp Prinċipali

23

fabbrikazzjoni tat-tessuti

232

Il-fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessuti fuq makkinarju għas-suf

233

Il-fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessuti fuq makkinarju għall-qoton

234

Il-fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessuti fuq makkinarju għall-ħarir

235

Il-fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessuti fuq makkinarju għall-kittien u l-qanneb

236

Industriji oħra tal-fibra tat-tessuti (il-ġuta, fibri iebsin, eċċ), ċwiemi

237

Il-fabbrikazzjoni ta' oġġetti mmaljati u tal-ganċ u

238

L-Irfinar tat-tessuti

239

Industriji oħra tat-tessuti

Grupp Prinċipali

24

Il-fabbrikazzjoni ta' żraben, ħwejjeġ ta' l-ilbies u friex

241

Il-fabbrikazzjoni bil-magna taż-żraben (ħlief minn gomma jew injam)

242

Il-fabbrikazzjoni u tiswija bl-idejn taż-żraben

243

Il-fabbrikazzjoni ta' ħwejjeġ ta' l-ilbies (ħlief pelliċċi)

244

Il-fabbrikazzjoni ta' mtieraħ u sodod

245

Industriji tal-ġlud u tal-pil

Grupp Prinċipali

25

Il-fabbrikazzjoni ta' l-injam u tas-sufra, ħlief il-fabbrikazzjoni ta' l għamara

251

L-issegar u l-preparazzjoni industrijali ta' l-injam

252

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti ta' l-injam nofshom lesti

253

Il-produzzjoni bis-serje ta' komponenti ta' l-injam għall-bini inklużi l-pavimenti.

254

Il-fabbrikazzjoni ta' reċipjenti ta' l-injam

255

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti oħra ta' l-injam (ħlief għamara)

259

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tat-tiben, tas-sufra, tal-basktijiet, tal-qasab u tar-rattan, il-produzzjoni ta' xkupilji

Grupp Prinċipali

26

260 Il-fabbrikazzjoni ta' għamara ta' l-injam

Grupp Prinċipali

27

Il-fabbrikazzjoni ta' karta u prodotti tal-karta

271

Il-fabbrikazzjoni ta' polpa, karta u kartun

272

L-ipproċessar tal-karta u l-kartun, u l-fabbrikazzjoni ta' artikoli tal-polpa

Grupp Prinċipali

28

280 L-istampar, l-ippubblikar u industriji alleati

Grupp Prinċipali

29

L-industrija tal-ġilda

291

Il-konzeriji u impjanti għall-irfinar tal-ġilda

292

Il-fabbrikazzjoni tal-prodotti tal-ġilda

Ex Grupp Prinċipali

30

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-gomma u tal-plastik, fibri artifiċjali u prodotti tal-lamtu

301

L-ipproċessar ta' gomma u asbestos

302

L-ipproċessar ta' materjali tal-plastik

303

Il-produzzjoni ta' fibri artifiċjali

Ex Grupp Prinċipali

31

L-industrija Kimika

311

Il-fabbrikazzjoni ta' materjali ta' bażi kimika u iktar ipproċessar ulterjuri ta' dawn il-materjali

312

fabbrikazzjoni speċjalizzata ta' prodotti kimiċi prinċipalment għal skopijiet industrijali u agrikoli (inkluża Il-fabbrikazzjoni għall-użu industrijali ta' xaħmijiet u żjut ta' oriġini veġetali jew annimali li jaqgħu fl-ambitu tal-grupp ISIC 312)

313

Il-fabbrikazzjoni speċjalizzata ta' prodotti kimiċi prinċipalment għall-użu domestiku jew fl-uffiċċji [eskluża l-fabbrikazzjoni ta' prodotti mediċi u farmaċewtiċi (ISIC ex Grupp 319)]

Grupp Prinċipali

32

320 industrija tal-petrolju

Grupp Prinċipali

33

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti mhux metalliċi minerali

331

Il-fabbrikazzjoni tal-prodotti tat-tafal li jintużaw fl-istrutturi

332

Il-fabbrikazzjoni tal-ħġieġ u prodotti tal-ħġieġ

333

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti taċ-ċeramika, inklużi oġġetti tal-mirja

334

Il-fabbrikazzjoni tas-siment, tal-ġir u tal-ġibs

335

Il-fabbrikazzjoni ta' materjali għall-istruttura, fil-konkrit, fis-siment u fil-ġibs

339

Ix-xogħol tal-ġebel u l-fabbrikazzjoni ta' prodotti minerali oħrajn mhux metalliċi

Grupp Principali

34

Il-produzzjoni u t-trasformazzjoni primarja ta' metalli li fihom il ħadid u li ma fihomx il-ħadid

341

L-industrija tal-ħadid u l-azzar (kif definit fit-Trattat tal-KEFA, inklużi impjanti tal-kokk magħquda fl-impriżi ta' l-azzar)

342

Il-fabbrikazzjoni tat-tubi ta' l-azzar

343

Trafilaġġ, ġibda bil-kiesaħ, trembil bil-kiesaħ ta' strippi, ffurmar bil-kiesaħ

344

Il-produzzjoni u t-trasformazzjoni primarja ta' metalli li ma fihomx ħadid

345

funderiji tal-metall li fih il-ħadid u li ma fihx ħadid

Grupp Prinċipali

35

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-metall (ħlief makkinarji u tagħmir tat-trasport)

351

Il-forġa, l-istampa u l-pressa tqal

352

It-trasformazzjoni sekondarja u trattament tas-superfiċi

353

L-istrutturi tal-Metalli

353

Il-fabbrikazzjoni tal-bojlers, il-fabbrikazzjoni ta' affarijiet industrijali vojta minn ġewwa

355

Il-fabbrikazzjoni ta' għodod u strumenti u artikoli lesti tal-metall (ħlief tagħmir elettriku)

359

Attivitajiet anċillari ta' inġinerija mekkanika

Grupp Prinċipali

36

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju barra makkinarju elettriku

361

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju agrikolu u tratturi

362

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju għall-uffiċċju

363

Il-fabbrikazzjoni ta' għodod li jaħdmu l-metall u għodod ta' makkinarju oħra u fissi ma' immobbli għal dawn u għal għodod oħra li jaħdmu bl-elettriku

364

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju u aċċessorji għat-tessuti, il-fabbrikazzjoni ta' magni tal-ħjata

365

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju u tagħmir għall-industriji ta' l-ikel u x-xorb u għall-industriji kimiċi u l-allejati tagħhom

366

Il-fabbrikazzjoni ta' impjanti u tagħmir għall-mini, funderiji tal-ħadid u l-azzar, u għall-industrija tal-kostruzzjoni; il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir għall-maniġġ mekkaniku

367

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir għat-trasmissjoni

368

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju għal skopijiet oħra speċifiċi industrijali

369

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju u tagħmir mhux elettriku

Grupp Prinċipali

37

L-inġinerija elettrika

371

Il-fabbrikazzjoni ta' wajers elettriċi u kejbils

372

Il-fabbrikazzjoni ta' muturi, ġeneraturi, transformers, affarijiet tas-swiċċijiet u tagħmir simili ieħor għall-provvediment ta' l-elettriku

373

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir elettriku għall-użu dirett kummerċjali

374

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-telekomunikazzjoni, meters, għodod tal-kejl oħrajn u tagħmir elettromediku

375

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir elettroniku, riċevituri tar-radju u t-televiżjoni, tagħmir ta' l-awdjo

376

Il-fabbrikazzjoni ta' għodod elettroniċi għal użu domestiku

377

Il-fabbrikazzjoni ta' lampi u tagħmir ta' illuminazzjoni

378

Il-fabbrikazzjoni ta' batteriji u akkumulaturi

379

It-tiswija, assemblaġġ u l-istallazzjoni speċjalista ta' tagħmir elettriku

ex Grupp Prinċipali

38

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-trasport

383

Il-fabbrikazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-partijiet tagħhom

384

It-tiswija ta' vetturi bil-mutur, muturi u ċikletti

385

Il-fabbrikazzjoni ta' muturi, ċiklettiu l-partijiet tagħhom

389

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-trasport li mhux ikklassifikat imkien ieħor

Grupp Prinċipali

39

L-industriji tal-fabbrikazzjoni mixxellanji

391

Il-fabbrikazzjoni ta' strumenti ta' preċiżjoni u strumenti tal-kejl u kontroll

392

Il-fabbrikazzjoni ta' strumenti mediko-kirurġiċi u tagħmir u strumenti ortopediċi (ħlief żraben ortopediċi)

393

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir fotografiku u tabib ta' l-għajnejn

394

Il-fabbrikazzjoni u t-tiswija ta' arloġġi ta' l-id u arloġġi

395

Il-fabbrikazzjoni ta' ġojjellerija u metalli prezzjużi

396

Il-fabbrikazzjoni u t-tiswija ta' strumenti mużikali

397

Il-fabbrikazzjoni ta' logħob, ġugarelli u affarijiet ta' sport u atletika

399

industriji tal-fabbrikazzjoni oħra

Grupp Prinċipali

40

Il-kostruzzjoni

400

Il-kostruzzjoni (mhux speċjalizzata); demolizzjoni

401

Il-kostruzzjoni ta' bini (djar u oħrajn)

402

L-inġinerija ċivili; il-kostruzzjoni ta' toroq, pontijiet, ferroviji eċċ

403

xogħol ta' stallazzjoni

404

Id-dekorazzjoni u l-irfinar

2   Direttiva 68/366/KEEGrupp Prinċipali

20A

200 industriji li jipproduċu xaħam u żjut ta' l-annimali u veġetali

20B

industriji tal-fabbrikazzjoni ta' l-ikel (eskluża l-industrija tax-xorb)

201

Il-qtil, il-preparazzjoni u l-preservazzjoni tal-laħam

202

Il-ħalib u l-industrija tal-prodotti tal-ħalib

203

L-ippakkjar fil-laned u l-ippreservar ta' frottijiet u ħxejjex

204

L-ippakkjar fil-laned u l-ppreservar ta' ħut u frott tal-baħar

205

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti mill-qamħ

206

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-forn, inklużi biskuttelli u gallettini

207

L-industrija taz-zokkor

208

Il-fabbrikazzjoni ta' kawkaw, ċikkulata, u ħelu

209

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti ta' l-ikel mixxellanji

Grupp Prinċipali

21

industrija tax-xorb

211

Il-produzzjoni ta' alkoħol etiliku permezz tal-fermentazzjoni, il-produzzjoni ta' ħmira u spirti

212

Il-produzzjoni ta' nbid u xorb ieħor alkoħoliku bla xgħir

213

tisjir tal-birra u tax-xgħir

214

L-industriji tas-soft drinks u ilma kkarbonat

ex 30

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-gomma, materjali tal-plastik, fibri artifiċjali u sintetiċi u prodotti tal-lamtu

304

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-lamtu

3   Direttiva 82/489/KEEEx 855

Il-parrukkerija (esklużi s-servizzi ta' kiropodisti u beauticians professjonali u skejjel għat-taħriġ tal-parrukkiera)

Lista II

Gruppi prinċipali tad-Direttivi 75/368/EEC, 75/369/EEC and 82/470/EEC

1   Direttiva 75/368/KEE (attivitajiet elenkati fl-Artikolu 5(1))Ex 04

is-sajd

043

Is-sajd fl-ilmijiet interni

Ex 38

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-trasport

381

bini u t-tiswija tal-vapuri

382

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir tal-ferroviji

386

Il-fabbrikazzjoni ta' inġenji ta' l-ajru (inkluż tagħmir għall-ispazju)

Ex 71

Attivitajiet relatati mat-trasport u attivitajiet barra t-trasport li jaqgħu taħt il-gruppi li ġejjin:

Ex 711

Servizzi ta' wagon-lit; il-manutenzjoni ta' tagħmir tal-ferroviji f'barrakki tat-tiswija; it-tindif tal-vaguni

Ex 712

Il-manutenzjoni tat-tagħmir tat-trasport urban, suburban u interurban ta' passiġġieri

Ex 713

Il-manutenzjoni ta' tagħmir għal trasport ieħor fuq l-art tal-passiġġieri (bħal vetturi bil-mutur, coaches, taxis)

Ex 714

L-operazzjoni u l-manutenzjoni ta' servizzi ta' sostenn għat-trasport fit-toroq (bħal toroq, mini, u pontijiet li tħallas għalihom, parkeġġi għall-karozzi, postijiet ta' karozzi tal-linja u trammijiet)

Ex 716

attivitajiet relatati mat-trasport fl-ilmijiet interni (bħall-operazzjoni u l-manutenzjoni ta' kanali, portijiet u stallazzjonijiet oħra għal trasport fl-ilmijiet interni; servizzi ta' rmonk u pilotaġġ fil-portijiet, tfigħ ta' bagi, it-tagħbija u l-ħatt ta' bastimenti u attivitajiet simili, per eżempju is-salvataġġ ta' vapuri, l-irmonk u l-operazzjoni ta' boathouses)

73

Il-komunikazzjoni: servizzi postali u telekomunikazzjonijiet

Ex 85

servizzi personali

854

laundries u servizzi ta' laundry, dry-cleaning u żebgħa

Ex 856

studji fotografiċi: ritratti u fotografija kummerċjali, ħlief fotografi ġurnalistiċi

Ex 859

servizzi personali li mhumiex klassifikati mkien ieħor (il-manutenzjoni u tindif ta' bini jew akkomodazzjoni biss

2   Direttiva 75/369/KEE (Artikolu 6: meta l-attività hi meqjusa li tkun ta' natura industrijali jew ta' snajja)

L-attivitajiet itineranti li ġejjin:

(a) ix-xiri u l-bejgħ ta' oġġetti:

 minn kummerċjanti itineranti, hawkers jew bejjiegħa minn bieb għal bieb (ex Grupp ISIC 612);

 fi swieq koperti barra minn stallazzjonijiet fissi u fi swieq fil-miftuh;

(b) attivitajiet koperti minn miżuri transitorji diġà adottati li espressament jeskludu jew ma jsemmux it-twettiq ta' dawn l-attivitajiet fuq bażi itineranti.

3   Direttiva 82/470/EEC (Artikolu 6(1) u (3))

L-attivitajiet jinkludu b'mod partikolari:

 l-organizzazzjoni, l-offerta għall-bejgħ u l-bejgħ, dirett jew a bażi ta' kommissjoni, oġġetti singoli jew kollettivi (trasport, bord, akkomodazzjoni, eskursjonijiet, eċċ) għal vjaġġ jew soġġorn, ikunu x' ikunu r-raġunijiet għall-vjaġġ (Artikolu 2(B)(a)).

 li jaġixxu bħala intermedjarji bejn kuntratturi għal metodi varji ta' trasport u persuni li jibagħtu u jirċievu oġġetti, u jwettqu attivitajiet relatati:

 

(aa) billi jikkonkludu kuntratti ma' kuntratturi ta' trasport, għan-nom tal-prinċipali

(bb) billi jagħżlu l-metodu ta' trasport, id-ditta u r-rotta kkunsidrata l-aktar ta' profitt għall-prinċipal

(ċċ) billi jorganizzaw l-aspetti tekniċi ta' l-operazzjoni ta' trasport (eż. l-imballaġġ meħtieġ għat-trasport); billi jwettqu operazzjonijiet varji inċidentali għat-trasport (eż: li jiżguraw li hemm biżżejjed silġ fil-vaguni refriġerati)

(dd) billi jikkompletaw il-formalitajiet konnessi mat-trasport bħat-tfassil tal-listi tal-passiġġieri; bl-assemblaġġ u d-distribuzzjoni ta' tagħbija

(ee) billi jikkordinaw l-istadji varji ta' trasportazzjoni, billi jiżguraw it-tranżit, ir-ritrasbord, it-trasbord u operazzjonijiet oħrajn fid-destinazzjoni

(ff) billi jirranġaw kemm il-merkanzija kif ukoll it-trasportaturi u l-mezzi ta' trasport għal persuni li jikkunsinnaw l-oġġetti jew li jirċevuhom:

 l-istima ta' l-ispejjeż tat-trasport u l-kontroll tal-kontijiet iddettaljati

 billi jieħdu ċerti miżuri temporanji jew permanenti fl-isem u għan-nom tas-sid ta' vapur jew xi trasportatur ieħor bil-baħar (ma' l-awtoritajiet tal-port, burdnara eċċ)

[L-attivitajiet elenkati taħt l-Artikolu 2(A)(a), (b) u (d)].

Lista III

Direttivi 64/222/KEE, 68/364/KEE, 68/368/KEE, 75/368/KEE, 75/369/KEE, 70/523/KEE and 82/470/KEE

1   Direttiva 64/222/KEE

1. Attivitajiet professjonali ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-kummerċ bl-ingrossa, bl-eċċezzjoni ta' kummerċ bl-ingrossa ta' prodotti mediċinali u farmaċewtiċi, ta' prodotti tossiċi, u patoġeni u fil-faħam (ex Grupp 611).

2. attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li jidħol f'operazzjonijiet kummerċjali f'ismu għan-nom ta' ħaddieħor.

3. l-attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li, filwaqt li ma jkunx mogħti istruzzjonijiet permanenti jġib flimkien persuni li jixtiequ jidħlu f'kuntratt dirett ma' xulxin jew jorganizza in-negozji tagħhom jew jassistihom fit-tlestija tagħhom.

4. attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li jidħol f'operazzjonijiet kummerċjali f'ismu għan-nom ta' ħaddieħor.

5. attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li jwettaq bejgħ bl-ingrossa permezz ta' rkant għan-nom ta' ħaddieħor.

6. attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li jmur minn bieb għal bieb ifittex l-ordnijiet.

7. provvediment ta' servizzi, permezz ta' attivitajiet professjonali, permezz ta' intermedjarju fl-impjieg ta' impriża waħda jew aktar kummerċjali, industrijali jew ta' artiġjanat.

2   Direttiva 68/364/KEE

Ex ISIC Grupp 612: Kummerċ bl-imnut

Attivitajiet esklużi:012

Il-kiri ta' makkinarju ta' l-agrikoltura

640

proprjetà, kiri ta' proprjetà

713

kiri ta' karozzi, karozzini u żwiemel

718

kiri ta' vaguni tal-merkanzija u vaguni tal-passiġġieri

839

kiri ta' makkinarju lill-impriżi kummerċjali

841

Il-prenotazzjoni ta' postijiet taċ-ċinema u l-kiri ta' films ċinematografiċi

842

Il-prenotazzjoni ta' postijiet tat-teatru u l-kiri ta' tagħmir teatrali

843

Il-kiri ta' dgħajjes, roti, magni li jaħdmu bil-flus għall-logħob ta' kapaċità jew ażżard

853

Il-kiri ta' kmamar ammobbiliti

854

Il-kiri ta' għażel maħsul

859

Il-kiri ta' ħwejjeġ

3   Direttiva 68/368/KEE

ISIC ex Grupp Prinċipali 85:1.

Ristoranti, kafejiet, taverni u postijiet oħra ta' l-ikel u x-xorb (Grupp ISIC 852).

2.

Lukandi, kmamar għall-kiri, kampijiet u postijiet oħra ta' alloġġ (Grupp ISIC 853).

4   Direttiva 75/368/KEE (Artikolu 7)Ex 62

banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra

Ex 620

xiri ta' privattiva u impriżi ta' liċenzji

Ex 71

trasport

Ex 713

trasport bit-triq tal-passiġġieri, barra t-trasportazzjoni permezz ta' vetturi bil-mutur

Ex 719

It-trasport permezz ta' pipelines ta' idrokarburi likwidi u prodotti kimiċi likwidi oħra

Ex 82

servizzi komunitarji

827

libreriji, mużewijiet, ġonna botaniċi u żooloġiċi

Ex 84

servizzi ta' rekreazzjoni

843

servizzi ta' rekreazzjoni li mhumiex klassifikati x'imkien ieħor:

— attivitajiet ta' sports (grounds ta' l-isport, l-organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' l-isport eċċ) ħlief l-attivitajiet ta' edukatur ta' l-isport

— logħob (stallel għal żwiemel tat-tlielaq, spazji tal-logħob, korsi għall-ġiri, eċċ)

— attivitajiet oħra ta' rikreazzjoni (ċirkli, postijiet tad-divertiment u divertimenti oħra)

Ex 85

servizzi personali

Ex 851

servizzi domestiċi

Ex 855

swali tas-sbuħija u servizzi ta' manikura, barra servizzi ta' kiropodisti u beauticians professjonali u skejjel għat-taħriġ tal-parrukkiera

Ex 859

servizzi personali li mhumiex klassifikati mkien ieħor, barra massaġġaturi ta' l-isport u paramediċi u gwidi tal-muntanji, maqsuma fil-gruppi li ġejjin:

— id-diżinfettar u l-kontroll ta' l-insetti

— il-kiri ta' ħwejjeġ u faċilitajiet għall-magazzinaġġ

— uffiċċji taż-żwieġ u servizzi simili

— astroloġija u l-qari tax-xorti u simili

— servizzi sanitarji u attivitajiet relatati magħhom

— kummissjonanti għall-funerali u l-manutenzjoni taċ-ċimiterji

— kurrieri u gwidi-interpreti

5   Direttiva 75/369/KEE (Artikolu 5)

L-attivitajiet itineranti li ġejjin:

(a) ix-xiri u l-bejgħ ta' oġġetti:

 minn kummerċjant itineranti, bejjiegħa jew bejjiegħa minn bieb għal bieb (ex Grupp ISIC 612)

 fi swieq koperti barra minn istallazzjonijiet fissi u fi swieq fil-miftuħ

(b) attivitajiet koperti minn miżuri transitorji diġà adottati li espressament jeskludu jew ma jsemmux it-twettiq ta' dawn l-attivitajiet fuq bażi itineranti.

6   Direttiva 70/523/EEC

Attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-kummerċ bl-ingross tal-faħam u l-attivitajiet ta' intermedjarji fil-kummerċ tal-faħam (ex Grupp 6112, ISIC Nomenklatura)

7   Direttiva 82/470/KEE (Artikolu 6(2))

[Attivitajiet elenkati fl-Artikolu 2(A)(ċ) u (e), (B)(b), (Ċ) u(D)]

Dawn l-attivtajiet jinkludu b'mod partikolari:

 il-kiri ta' karozzi jew vaguni tal-ferroviji għat-trasport ta' persuni jew oġġetti

 li jaġixxu bħala intermedjarji fil-bejgħ, fix-xiri jew fil-kiri ta' bastimenti

 il-preparazzjoni, in-negozju u l-konklużjoni ta' kuntratti għat-trasport ta' emigranti

 li jkunu jirċievu l-oġġetti u l-merkanzija kollha depożitati, għan-nom tad-depożitant, kemm jekk taħt il-kontroll tad-dwana u kemm jekk le, f'imħażen, magazzini ġenerali, postijiet għall-għamara, coldstores, silos eċċ.

 il-fornitura lid-depożitant b' irċevuta għall-oġġett jew għall-merkanzija depożitata

 il-provvediment ta' reċinti, għalf, u postijiet għall-bejgħ għal bhejjem li jkunu temporarjament miżmuma filwaqt li jkunu qed jistennew il-bejgħ jew waqt transitu għal jew mis-suq

 it-twettiq ta' ispezzjoni jew il-valutazzjoni teknika ta' vetturi bil-mutur

 il-kejl, l-użin u l-ikkalkular ta' l-oġġetti.
ANNESS V

Rikonoxximent abbażi tal-kordinazzjoni tal-kondizzjonijiet minimi ta' taħriġ

V.1.   TABIB TAL-MEDIĊINA

5.1.1.   Provi ta' kwalifiki formali f'taħriġ mediku bażikuPajjiż

Prova ta' kwalifiki formali

Korp li jagħti l-kwalifiki

Ċertifikat li jakkumpannja l-kwalifiki

Data ta' referenza

België/Belgique/ Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

— Les universités/De universiteiten

— Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

20 ta' Diċembru 1976

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” по “Медицина” и професионална квалификация “Магистър-лекар”

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)

 

l-1 ta’ Jannar 2007

▼B

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v České republice

— Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

1 ta' Mejju 2004

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

— Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

— Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

20 ta' Diċembru 1976

Deutschland

— Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

— Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

 

20 ta' Diċembru 1976

Eesti

Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

1 ta' Mejju 2004

Ελλάς

Πτυχίo Iατρικής

— Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,

— Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ

 

1 ta' Jannar 1981

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

— Ministerio de Educación y Cultura

— El rector de una Universidad

 

1 ta' Jannar 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

Universités

 

20 ta' Diċembru 1976

▼M8

Hrvatska

Diploma “doktor medicine/doktorica medicine”

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

l-1 ta' Lulju 2013

▼B

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 ta' Diċembru 1976

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

20 ta' Diċembru 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Ιατρικό Συμβούλιο

 

1 ta' Mejju 2004

Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

 

1 ta' Mejju 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

Universitetas

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

1 ta' Mejju 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

20 ta' Diċembru 1976

Magyarország

Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.)

Egyetem

 

1 ta' Mejju 2004

Malta

Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija

Universita’ ta' Malta

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

1 ta' Mejju 2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

20 ta' Diċembru 1976

Österreich

1.  Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

1.  Medizinische Fakultät einer Universität

 

1 ta' Jannar 1994

2.  Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

2.  Österreichische Ärztekammer

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem “lekarza”

1.  Akademia Medyczna

2.  Uniwersytet Medyczny

3.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin Państwowy

1 ta' Mejju 2004

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

1 ta' Jannar 1986

▼M1

România

Diplomă de licență de doctor medic

Universități

 

l-1 ta’ Jannar 2007

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor medicine/doktorica medicine”

Univerza

 

1 ta' Mejju 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor medicíny” (“MUDr.”)

Vysoká škola

 

1 ta' Mejju 2004

Suomi/ Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Kuopion yliopisto

— Oulun yliopisto

— Tampereen yliopisto

— Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

1 ta' Jannar 1994

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

1 ta' Jannar 1994

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 ta' Diċembru 1976

5.1.2.   Prova ta' kwalifiki formali ta' tobba speċjalizzatiPajjiż

Prova ta' kwalifiki formali

Korp li jagħti l-kwalifiki

Data ta' referenza

België/Belgique/ Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20 ta' Diċembru 1976

▼M1

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или

Военномедицин-ска академия

l-1 ta’ Jannar 2007

▼B

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1 ta' Mejju 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20 ta' Diċembru 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20 ta' Diċembru 1976

Eesti

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1 ta' Mejju 2004

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.  Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1 ta' Jannar 1981

2.  Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1 ta' Jannar 1986

France

1.  Certificat d'études spéciales de médecine

1.  Universités

20 ta' Diċembru 1976

2.  Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.  Conseil de l'Ordre des médecins

3.  Certificat d'études spéciales de médecine

3.  Universités

4.  Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.  Universités

▼M8

Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

l-1 ta' Lulju 2013

▼B

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 ta' Diċembru 1976

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20 ta' Diċembru 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1 ta' Mejju 2004

Latvija

“Sertifikāts”—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1 ta' Mejju 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 ta' Mejju 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20 ta' Diċembru 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1 ta' Mejju 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 ta' Mejju 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

— Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

— Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 ta' Diċembru 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1 ta' Jannar 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1 ta' Mejju 2004

Portugal

1.  Grau de assistente

1.  Ministério da Saúde

1 ta' Jannar 1986

2.  Titulo de especialista

2.  Ordem dos Médicos

▼M1

România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătății Publici

l-1 ta’ Jannar 2007

▼B

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.  Ministrstvo za zdravje

1 ta' Mejju 2004

2.  Zdravniška zbornica Slovenije

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1 ta' Mejju 2004

Suomi/ Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.  Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1 ta' Jannar 1994

2.  Kuopion yliopisto

3.  Oulun yliopisto

4.  Tampereen yliopisto

5.  Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1 ta' Jannar 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20 ta' Diċembru 1976

▼M1

5.1.3.   Titoli ta' korsijiet tat-taħriġ fil-mediċina speċjalizzataPajjiż

Anesteżija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Kirurġija ġenerali

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

България

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

Χειρoυργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Chirurgie générale

▼M8

Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija

▼C3

Ireland

Anaesthesia

General surgery

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie și terapie intensivă

Chirurgie generală

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgeryPajjiż

Kirurġija newroloġika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Obstetrija u Ġinekoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

България

Неврохирургия

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

Česká republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

▼M8

Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

▼C3

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική-Γυναικoλoγία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecologyPajjiż

Mediċina (interna) ġenerali

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Oftalmoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

България

Вътрешни болести

Очни болести

Česká republika

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

Danmark

Intern medicin

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθoλoγία

Οφθαλμoλoγία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

▼M8

Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija

▼C3

Ireland

General medicine

Ophthalmic surgery

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Κύπρος

Παθoλoγία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Medicina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicină nucleară

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicine

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

OphthalmologyPajjiż

Otorinolaringoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Pedjatrija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

България

Ушно-носно-гърлени болести

Детски болести

Česká republika

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und Jugendmedizin

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

Pediatria y sus áreas especificas

France

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

▼M8

Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

▼C3

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pédiatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

Kinder — und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

PaediatricsPajjiż

Mediċina respiratorja

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Uroloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België Belgien

Pneumologie

Urologie

България

Пневмология и фтизиатрия

Урология

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

Urologie

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

Ουρoλoγία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Urologie

▼M8

Hrvatska

Pulmologija

Urologija

▼C3

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

Lungenkrankheiten

Urologie

Polska

Choroby płuc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

România

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

UrologyPajjiż

Ortopedija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Anatomija patoloġika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

България

Ортопедия и травматология

Обща и клинична патология

Česká republika

Ortopedie

Patologická anatomie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Ελλάς

Ορθoπεδική

Παθoλoγική Αvατoμική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

▼M8

Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija

▼C3

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Morbid anatomy and histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia

Patológia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Pathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

România

Ortopedie și traumatologie

Anatomie patologică

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

HistopathologyPajjiż

Newroloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Psikjatrija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Neurologie

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

България

Нервни болести

Психиатрия

Česká republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάς

Νευρoλoγία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

▼M8

Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

▼C3

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

România

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatryPajjiż

Radjoloġija dijagnostika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Radjoterapija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

България

Образна диагностика

Лъчелечение

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Onkologi

Deutschland

Diagnostische Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτιvoδιαγvωστική

Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie radiothérapique

▼M8

Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija

▼C3

Ireland

Diagnostic radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodianostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Strahlentherapie — Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia

România

Radiologie-imagistică medicală

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncologyPajjiż

Kirurġija plastika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Bijoloġija klinika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

България

Пластично-възстановителна хирургия

Клинична лаборатория

Česká republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

Χειρουργική Θώρακος

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Biologie médicale

▼M8

Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

 

▼C3

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Patologia clinica

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Patologia clínica

România

Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă

Medicină de laborator

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 Pajjiż

Mikrobijoloġija-batterjoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Kimika bijoloġika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 
 

България

Микробиология

Биохимия

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

Laboratoriumsmedizin

Eesti

 
 

Ελλάς

1.  Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.  Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

France

 
 

▼M8

Hrvatska

Klinička mikrobiologija

 

▼C3

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 
 

Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 
 

România

 
 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathologyPajjiż

Immunoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Kirurġija Toraċika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

България

Клинична имунология Имунология

Гръдна хирургия Кардиохирургия

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Kardiochirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland

 

Thoraxchirurgie

Eesti

 

Torakaalkirurgia

Ελλάς

 

Χειρουργική Θώρακος

España

Immunología

Cirugía torácica

France

 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

▼M8

Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

 

▼C3

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Thoracic surgery

Italia

 

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija

Lietuva

 

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet

Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland

 

Cardio-thoracale chirurgie

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

 

Cirurgia cardiotorácica

România

 

Chirurgie toracică

Slovenija

 

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland

 

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

(1)   l-1 ta’ Jannar 1983

Dati ta' tħassir fis-sens ta' l-Artikolu 27(3):Pajjiż

Kirurġija pedjatrika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Kirurġija vaskolari

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (1)

България

Детска хирургия

Съдова хирургия

Česká republika

Dětská chirurgie

Cévní chirurgie

Danmark

 

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδωv

Αγγειoχειρoυργική

España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

▼M8

Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija

▼C3

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

Malta

Kirurġija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

Nederland

 
 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediátrica

Cirurgia vascular

România

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vasculară

Slovenija

 

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 

(1)   l-1 ta’ Jannar 1983

Dati ta' tħassir fis-sens ta' l-Artikolu 27(3):Pajjiż

Kardjoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Gastroenteroloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

Gastro-entérologie/gastroenterologie

България

Кардиология

Гастроентерология

Česká republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

Ελλάς

Καρδιoλoγία

Γαστρεvτερoλoγία

España

Cardiología

Aparato digestivo

France

Pathologie cardio-vasculaire

Gastro-entérologie et hépatologie

▼M8

Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija

▼C3

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Cardiologia

Gastroenterologia

Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

Nederland

Cardiologie

Leer van maag-darm-leverziekten

Österreich

 
 

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

România

Cardiologie

Gastroenterologie

Slovenija

 

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastro-enterologyPajjiż

Rewmatoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Ematoloġija Ġenerali

Perijodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

България

Ревматология

Трансфузионна хематология

Česká republika

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark

Reumatologi

Hæmatologi eller blodsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

Ελλάς

Ρευματoλoγία

Αιματoλoγία

España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

France

Rhumatologie

 

▼M8

Hrvatska

Reumatologija

Hematologija

▼C3

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

Magyarország

Reumatológia

Haematológia

Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġija

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 
 

Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

România

Reumatologie

Hematologie

Slovenija

 
 

Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

HaematologyPajjiż

Endokrinoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Fisjoterapija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

България

Ендокринология и болести на обмяната

Физикална и рехабилитационна медицина

Česká republika

Endokrinologie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς

Εvδoκριvoλoγία

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

▼M8

Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

▼C3

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Medicina fisica e riabilitazione

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija

Endokrinoloģija

Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

Lietuva

Endokrinologija

Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország

Endokrinológia

Fizioterápia

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

 

Nederland

 

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

 

Physikalische Medizin

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

România

Endocrinologie

Recuperare, medicină fizică și balneologie

Slovenija

 

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Endokrinologia/endokrinologi

Fysiatria/fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 Pajjiż

Newropsikjatrija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Dermato-venerejoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie (1)

Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie

България

 

Кожни и венерически болести

Česká republika

 

Dermatovenerologie

Danmark

 

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Haut — und Geschlechtskrankheiten

Eesti

 

Dermatoveneroloogia

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

España

 

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France

Neuropsychiatrie (2)

Dermatologie et vénéréologie

▼M8

Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija

▼C3

Ireland

 
 

Italia

Neuropsichiatria (3)

Dermatologia e venerologia

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

Latvija

 

Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva

 

Dermatovenerologija

Luxembourg

Neuropsychiatrie (4)

Dermato-vénéréologie

Magyarország

 

Bőrgyógyászat

Malta

 

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Zenuw — en zielsziekten (5)

Dermatologie en venerologie

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

 

Dermatologia i wenerologia

Portugal

 

Dermatovenereologia

România

 

Dermatovenerologie

Slovenija

 

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerológia

Suomi/Finland

 

Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi

Sverige

 

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom

 
 

(1)   l-1 ta' Awwissu 1987 ħlief għal persuni li jkunu bdew it-taħriġ qabel dik id-data

(2)   il-31 ta’ Diċembru 1971

(3)   il-31 ta’ Ottubru 1999

(4)   M'għadhiex tingħata prova ta' kwalifiki għal taħriġ li beda wara l-5 ta' Marzu 1982

(5)   id-9 ta' Lulju 1984

Dati ta' tħassir fis-sens ta' l-Artikolu 27(3):Pajjiż

Radjoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Psikjatrija tat-tfal

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder — en jeugdpsychiatrie

България

Радиобиология

Детска психиатрия

Česká republika

 

Dětská a dorostová psychiatrie

Danmark

 

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder — und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie

Eesti

 
 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία

Παιδoψυχιατρική

España

Electroradiología

 

France

Electro-radiologie (1)

Pédo-psychiatrie

▼M8

Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija

▼C3

Ireland

Radiology

Child and adolescent psychiatry

Italia

Radiologia (2)

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

 

Παιδοψυχιατρική

Latvija

 

Bērnu psihiatrija

Lietuva

 

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg

Électroradiologie (3)

Psychiatrie infantile

Magyarország

Radiológia

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

Malta

 
 

Nederland

Radiologie (4)

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

Portugal

Radiologia

Pedopsiquiatria

România

 

Psihiatrie pediatrică

Slovenija

 

Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko

 

Detská psychiatria

Suomi/Finland

 

Lastenpsykiatria/barnpsykiatri

Sverige

 

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

 

Child and adolescent psychiatry

(1)   it-3 ta' Diċembru 1971

(2)   il-31 ta’ Ottubru 1993

(3)   M'għadhiex tingħata prova ta' kwalifiki għal taħriġ li beda wara l-5 ta' Marzu 1982

(4)   it-8 ta' Lulju 1984

Dati ta' tħassir fis-sens ta' l-Artikolu 27(3):Pajjiż

Ġerjatrija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Mard renali

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België Belgien

 
 

България

Гериатрична медицина

Нефрология

Česká republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland

 

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Eesti

 

Nefroloogia

Ελλάς

 

Νεφρoλoγία

España

Geriatría

Nefrología

France

 

Néphrologie

▼M8

Hrvatska

 

Nefrologija

▼C3

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

Latvija

 

Nefroloģija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 
 

Polska

Geriatria

Nefrologia

Portugal

 

Nefrologia

România

Geriatrie și gerontologie

Nefrologie

Slovenija

 

Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrológia

Suomi/Finland

Geriatria/geriatri

Nefrologia/nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Geriatrics

Renal medicinePajjiż

Mard infettiv

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Mediċina komunitarja

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 
 

България

Инфекциозни болести

Социална медицина и здравен мениджмънт

комунална хигиена

Česká republika

Infekční lékařství

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Infektionsmedicin

Samfundsmedicin

Deutschland

 

Öffentliches Gesundheitswesen

Eesti

Infektsioonhaigused

 

Ελλάς

 

Κοινωνική Iατρική

España

 

Medicina preventiva y salud pública

France

 

Santé publique et médecine sociale

▼M8

Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina

▼C3

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive

Igiene e medicina preventiva

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

Latvija

Infektoloģija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és népegészségtan

Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika

Nederland

 

Maatschappij en gezondheid

Österreich

 

Sozialmedizin

Polska

Choroby zakaźne

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Infecciologia

Saúde pública

România

Boli infecțioase

Sănătate publică și management

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/hälsovård

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicinePajjiż

Farmakoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Mediċina okkupazzjonali

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

България

Клинична фармакология и терапия

Фармакология

Трудова медицина

Česká republika

Klinická farmakologie

Pracovní lékařství

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti

 
 

Ελλάς

 

Iατρική της Εργασίας

España

Farmacología clínica

Medicina del trabajo

France

 

Médecine du travail

▼M8

Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa

▼C3

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

Κύπρος

 

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

 

Arodslimības

Lietuva

 

Darbo medicina

Luxembourg

 

Médecine du travail

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

Nederland

 

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy

Portugal

 

Medicina do trabalho

România

Farmacologie clinică

Medicina muncii

Slovenija

 

Medicina dela, prometa in športa

Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/företagshälsovård

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljömedicin

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicinePajjiż

Allerġoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Mediċina nukleari

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde

България

Клинична алергология

Нуклеарна медицина

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

 

Nuklearmedizin

Eesti

 
 

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

Πυρηvική Iατρική

España

Alergología

Medicina nuclear

France

 

Médecine nucléaire

▼M8

Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina

▼C3

Ireland

 
 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Latvija

Alergoloģija

 

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

Luxembourg

 

Médecine nucléaire

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Malta

 

Mediċina Nukleari

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Nucleaire geneeskunde

Österreich

 

Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

România

Alergologie și imunologie clinică

Medicină nucleară

Slovenija

 

Nuklearna medicina

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Nukleárna medicína

Suomi/Finland

 

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin

Sverige

Allergisjukdomar

Nukleärmedicin

United Kingdom

 

Nuclear medicinePajjiż

Kirurġija maxillo-tal-wiċċ (taħrig mediku bażiku)

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Titolu

Belgique/België Belgien

 

България

Лицево-челюстна хирургия

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

▼M8

Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija

▼C3

Ireland

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος

 

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet

Malta

 

Nederland

 

Österreich

Mund — Kiefer — und Gesichtschirurgie

Polska

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

România

 

Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 Pajjiż

Ematoloġija bijoloġika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

България

Клинична хематология

Česká republika

 

Danmark

Klinisk blodtypeserologi (1)

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

 

France

Hématologie

▼M8

Hrvatska

 

▼C3

Ireland

 

Italia

 

Κύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

Hématologie biologique

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

Hematologia clinica

România

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 

(1)   l-1 ta' Jannar 1983 ħlief għal persuni li jkunu bdew it-taħriġ qabel dik id-data u temmewh qabel l-aħħar ta' l-1988

Dati ta' tħassir fis-sens ta' l-Artikolu 27(3):Pajjiż

Stomatoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Dermatoloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 
 

България

 
 

Česká republika

 
 

Danmark

 
 

Deutschland

 
 

Eesti

 
 

Ελλάς

 
 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

▼M8

Hrvatska

 
 

▼C3

Ireland

 

Dermatology

Italia

Odontostomatologia (1)

 

Κύπρος

 
 

Latvija

 
 

Lietuva

 
 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 
 

Malta

 

Dermatoloġija

Nederland

 
 

Österreich

 
 

Polska

 
 

Portugal

Estomatologia

 

România

 
 

Slovenija

 
 

Slovensko

 
 

Suomi/Finland

 
 

Sverige

 
 

United Kingdom

 

Dermatology

(1)   il-31 ta’ Diċembru 1994

Dati ta' tħassir fis-sens ta' l-Artikolu 27(3):Pajjiż

Veneroloġija

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Mediċina tropika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 
 

България

 
 

Česká republika

 
 

Danmark

 
 

Deutschland

 
 

Eesti

 
 

Ελλάς

 
 

España

 
 

France

 
 

▼M8

Hrvatska

 
 

▼C3

Ireland

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Italia

 

Medicina tropicale

Κύπρος

 
 

Latvija

 
 

Lietuva

 
 

Luxembourg

 
 

Magyarország

 

Trópusi betegségek

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

 

Nederland

 
 

Österreich

 

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska

 

Medycyna transportu

Portugal

 

Medicina tropical

România

 
 

Slovenija

 
 

Slovensko

 

Tropická medicína

Suomi/Finland

 
 

Sverige

 
 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

Tropical medicinePajjiż

Kiruġija gastro-enteroloġika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Medicina ta’ Aċċidenti u Emerġenza

Perijodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (1)

 

България

 

Спешна медицина

Česká republika

 

Traumatologie

Urgentní medicína

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

 

Deutschland

Visceralchirurgie

 

Eesti

 
 

Ελλάς

 
 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

▼M8

Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina

▼C3

Ireland

 

Emergency medicine

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

Κύπρος

 
 

Latvija

 
 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

Traumatológia

Malta

 

Mediċina ta’ l-Aċċidenti u l-Emerġenza

Nederland

 
 

Österreich

 
 

Polska

 

Medycyna ratunkowa

Portugal

 
 

România

 

Medicină de urgență

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 
 

United Kingdom

 

Accident and emergency medicine

(1)   il-1 ta’ Jannar 1983

Dati ta' tħassir fis-sens ta' l-Artikolu 27(3):Pajjiż

Newrofiżjoloġija klinika

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Kirurġija dentali, orali u maxillo-tal-wiċċ (taħrig mediku u dentali bażiku) (1)

Perijodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

България

 
 

Česká republika

 
 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eesti

 
 

Ελλάς

 
 

España

Neurofisiologia clínica

 

France

 
 

▼M8

Hrvatska

 
 

▼C3

Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia

 
 

Κύπρος

 

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

Latvija

 
 

Lietuva

 
 

Luxembourg

 

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország

 

Arc-állcsont-szájsebészet

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Kirurġija ta’ l-għadam tal-wiċċ

Nederland

 
 

Österreich

 
 

Polska

 
 

Portugal

 
 

România

 
 

Slovenija

 
 

Slovensko

 
 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi

Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

(1)   It-taħriġ li jwassal għall-għoti ta' prova ta' kwalifiki formali bħala speċjalist fil-kirurġija dentali, orali u maxillo-tal-wiċċ (taħriġ mediku u dentali bażiku) jassumi t-tmiem u l-validazzjoni ta' studji mediċi bażiċi (l-Artikolu 24) u, barra minn hekk, it-tmiem u l-validazzjoni ta' studji dentali bażiċi (l-Artikolu 34).

▼M6Pajjiż

Onkoloġija medika

Perjodu minimu tat-taħriġ: 5 snin

Ġenetika medika

Perjodu minimu tat-taħriġ: 4 snin

Titlu

Titlu

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 
 

France

Oncologie

Génétique médicale

▼M8

Hrvatska

 
 

▼M6

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 
 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

Sverige

 
 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics

▼B

5.1.4.   Provi ta' kwalifiki formali ta' tobba fil-mediċina ġeneraliPajjiż

Prova ta' kwalifiki formali

Titolu professjonali

Data ta' referenza

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31 ta' Diċembru 1994

▼M1

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

l-1 ta’ Jannar 2007

▼B

Česká republika

Diplom o specializaci “všeobecné lékařství”

Všeobecný lékař

1 ta' Mejju 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicin

Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31 ta' Diċembru 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31 ta' Diċembru 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1 ta' Mejju 2004

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31 ta' Diċembru 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31 ta' Diċembru 1994

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31 ta' Diċembru 1994

▼M8

Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

l-1 ta' Lulju 2013

▼B

Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31 ta' Diċembru 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31 ta' Diċembru 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1 ta' Mejju 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1 ta' Mejju 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1 ta' Mejju 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31 ta' Diċembru 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1 ta' Mejju 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1 ta' Mejju 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst

Huisarts

31 ta' Diċembru 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31 ta' Diċembru 1994

Polska

Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1 ta' Mejju 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31 ta' Diċembru 1994

▼M1

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

l-1 ta’ Jannar 2007

▼B

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1 ta' Mejju 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore “všeobecné lekárstvo”

Všeobecný lekár

1 ta' Mejju 2004

Suomi/ Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31 ta' Diċembru 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31 ta' Diċembru 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31 ta' Diċembru 1994

V.2.   INFERMIERA RESPONSABBLI MILL-KURA ĠENERALI

5.2.1.   Programm ta' taħriġ għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali

It-taħriġ li jwassal għall-għoti ta' kwalifika formali ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali għandu jikkonsisti fiż-żewġ partijiet li ġejjin.

A. Tagħlim teoretiku

a. Il-kura tas-saħħa mill-infermiera:

 In-natura u l-etika tal-professjoni

 Il-prinċipji ġenerali tas-saħħa u l-kura tas-saħħa mill-infermiera

 Prinċipji tal-kura tas-saħħa mill-infermiera rigward:

 

 mediċina ġenerali u speċjalizzata

 kirurġija ġenerali u speċjalizzata

 kura tat-tfal u pedjatrija

 kura tal-maternità

 saħħa mentali u psikjatrija

 kura ta' l-anzjani u ġerjatrija

b. Xjenzi bażiċi:

 Anatomija u fiżjoloġija

 Patoloġija

 Batterjoloġija, viroloġija u parasitoloġija

 Bijofiżika, bijokimika u radjoloġija

 Dietetika

 Iġjene:

 

 mediċina preventiva

 edukazzjoni tas-saħħa

 Farmakoloġija

ċ. Xjenzi soċjali:

 Soċjoloġija

 Psikoloġija

 Prinċipji amministrattivi

 Prinċipji ta'tagħlim

 Leġiżlazzjoni soċjali u tas-saħħa

 Aspetti legali tal-kura tas-saħħa mill-infermiera

B. Tagħlim kliniku

 Il-kura tas-saħħa mill-infermiera rigward:

 

 mediċina ġenerali u speċjalizzata

 kirurġija ġenerali u speċjalizzata

 kura tat-tfal u pedjatrija

 kura tal-maternità

 saħħa mentali u psikjatrija

 kura ta' l-anzjani u ġerjatrija

 kura fid-dar

Wieħed minn dawn is-suġġetti jew aktar jista' jiġi mgħallem fil-kuntest ta' dixxiplini oħra jew flimkien magħhom.

It-tagħlim teoretiku għandu jiġi stmat u kordinat flimkien mat-tagħlim kliniku b'mod li t-tagħrif u l-ħiliet imsemmija fl-Anness jistgħu jinkisbu b'mod xieraq.

5.2.2.   Provi ta' kwalifiki formali ta' infermiera responsabbli mill-kura ġeneraliPajjiż

Prova ta' kwalifiki formali

Korp li jagħti l-prova ta' kwalifiki

Titolu professjonali

Data ta' referenza

België/Belgique/Belgien

— Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

— Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

— Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin

— De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

— De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

— Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)

— Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)

29 ta' Ġunju 1979

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Медицинска сестра”

Университет

Медицинска сестра

l-1 ta’ Jannar 2007

▼B

Česká republika

1.  Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), accompanied by the following certificate: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

1.  Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

1.  Všeobecná sestra

1 ta' Mejju 2004

2.  Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: Vysvědčení o absolutoriu

2.  Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

2.  Všeobecný ošetřovatel

Danmark

Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

Sygeplejerske

29 ta' Ġunju 1979

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger

29 ta' Ġunju 1979

Eesti

Diplom õe erialal

1.  Tallinna Meditsiinikool

2.  Tartu Meditsiinikool

3.  Kohtla-Järve Meditsiinikool

õde

1 ta' Mejju 2004

Ελλάς

1.  Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

1.  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια

1 ta' Jannar 1981

2.  Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2.  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.  Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

3.  Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας

4.  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

4.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5.  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6.  Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

6.  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

España

Título de Diplomado universitario en Enfermería

— Ministerio de Educación y Cultura

— El rector de una universidad

Enfermero/a diplomado/a

1 ta' Jannar 1986

France

— Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

— Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

Infirmer(ère)

29 ta' Ġunju 1979

▼M8

Hrvatska

1.  Svjedodžba “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

2.  Svjedodžba

“prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva”

1.  Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

2.  Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.  medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.  prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

l-1 ta' Lulju 2013

▼B

Ireland

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The Nursing Board)

Registered General Nurse

29 ta' Ġunju 1979

Italia

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo Stato

Infermiere professionale

29 ta' Ġunju 1979

Κύπρος

Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής

1 ta' Mejju 2004

Latvija

1.  Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu

1.  Māsu skolas

Māsa

1 ta' Mejju 2004

2.  Māsas diploms

2.  Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

Lietuva

1.  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

1.  Universitetas

Bendrosios praktikos slaugytojas

1 ta' Mejju 2004

2.  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją

2.  Kolegija

Luxembourg

— Diplôme d'Etat d'infirmier

— Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Infirmier

29 ta' Ġunju 1979

Magyarország

1.  Ápoló bizonyítvány

1.  Iskola

Ápoló

1 ta' Mejju 2004

2.  Diplomás ápoló oklevél

2.  Egyetem/főiskola

3.  Egyetemi okleveles ápoló oklevél

3.  Egyetem

Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Universita’ ta' Malta

Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

1 ta' Mejju 2004

Nederland

1.  Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

1.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

Verpleegkundige

29 ta' Ġunju 1979

2.  Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

2.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3.  Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4.  Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4

4.  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5.  Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5

5.  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

Österreich

1.  Diplom als “Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger”

1.  Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

— Diplomierte Krankenschwester

— Diplomierter Krankenpfleger

1 ta' Jannar 1994

2.  Diplom als “Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger”

2.  Allgemeine Krankenpflegeschule

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem “magister pielęgniarstwa”

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

(Istituzzjoni edukazzjonali ogħla rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti)

Pielegniarka

1 ta' Mejju 2004

Portugal

1.  Diploma do curso de enfermagem geral

1.  Escolas de Enfermagem

Enfermeiro

1 ta' Jannar 1986

2.  Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

2.  Escolas Superiores de Enfermagem

3.  Carta de curso de licenciatura em enfermagem

3.  Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

▼M1

România

1.  Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

1.  Universități

asistent medical generalist

l-1 ta’ Jannar 2007

2.  Diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

2.  Universități

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik”

1.  Univerza

2.  Visoka strokovna šola

Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik

1 ta' Mejju 2004

Slovensko

1.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “magister z ošetrovateľstva” (“Mgr.”)

1.  Vysoká škola

Sestra

1 ta' Mejju 2004

2.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “bakalár z ošetrovateľstva” (“Bc.”)

2.  Vysoká škola

3.  Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra

3.  Stredná zdravotnícka škola

Suomi/ Finland

1.  Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen

1.  Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter

Sairaanhoitaja/Sjukskötare

1 ta' Jannar 1994

2.  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

2.  Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

Sjuksköterska

1 ta' Jannar 1994

United Kingdom

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Various

— State Registered Nurse

— Registered General Nurse

29 ta' Ġunju 1979

V.3.   TABIB DENTIST

5.3.1.   Programm ta' studju għal tobba dentisti

Il-programm ta' studji li jwassal għall-provi ta' kwalifiki formali fid-dentistrija għandu jinkludi mill-inqas is-suġġetti li ġejjin. Suġġett wieħed jew aktar minn dawn jista' jiġi mgħallem fil-kuntest ta' dixxiplini oħra jew flimkien magħhom.

A. Suġġetti bażiċi

 Kimika

 Fiżika

 Bijoloġija

B. Suġġetti mediko-bijoloġiċi u suġġetti mediċi ġenerali

 Anatomija

 Embrijoloġija

 Istoloġija, inkluża ċitoloġija

 Fiżjoloġija

 Bijokimika (jew kimika fiżjoloġika)

 Anatomija patoloġika

 Patoloġija ġenerali

 Farmakoloġija

 Mikrobijoloġija

 Iġjene

 Mediċina preventiva u epidemjoloġija

 Radjoloġija

 Fiżjoterapija

 Kirurġija ġenerali

 Mediċina ġenerali, inkluż il-pedjatrija

 Otorinolaringoloġija

 Dermato-veneroloġija

 Psikoloġija ġenerali — psikopatoloġija — newropatoloġija

 Anestetika

Ċ. Suġġetti direttament relatati mad-dentistrija

 Prostodontiċi

 Tagħmir u materjal dentali

 Dentistrija konservattiva

 Dentistrija preventiva

 Anestetika u sedazzjoni

 Kirurġija speċjali

 Patoloġija speċjali

 Prattika fil-klinika

 Pedodontiċi

 Ortodontiċi

 Perijodontiċi

 Radjoloġija dentali

 Okklużjoni dentali u funzjoni tax-xedaq

 Organizzazzjoni professjonali, etika u leġiżlazzjoni

 Aspetti soċjali tax-xogħol ta' dentist

5.3.2.   Provi ta' kwalifiki formali bażiċi ta' tobba dentistiPajjiż

Prova ta' kwalifiki formali

Korp li jagħti l-prova ta' kwalifiki

Ċertifikat li jakkompanja l-prova ta' kwalifiki

Titolu professjonali

Data ta' referenza

België/Belgique/Belgien

Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire

— De universiteiten/Les universités

— De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire

28 ta' Jannar 1980

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Дентална медицина” с професионална квалификация “Магистър-лекар по дентална медицина”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

 

Лекар по дентална медицина

l-1 ta’ Jannar 2007

▼B

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství ►C2  (doktor zubního lékařství, MDDr.) ◄

Lékařská fakulta univerzity v České republice

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

Zubní lékař

1 ta' Mejju 2004

Danmark

Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen

Tandlæge

28 ta' Jannar 1980

Deutschland

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

 

Zahnarzt

28 ta' Jannar 1980

Eesti

Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

Hambaarst

1 ta' Mejju 2004

Ελλάς

Πτυχίo Οδovτιατρικής

Παvεπιστήμιo

 

Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος

1 ta' Jannar 1981

España

Título de Licenciado en Odontología

El rector de una universidad

 

Licenciado en odontología

1 ta' Jannar 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Universités

 

Chirurgien-dentiste

28 ta' Jannar 1980

▼M8

Hrvatska

Diploma “doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine”

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

l-1 ta' Lulju 2013

▼B

Ireland

— Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)

— Bachelor of Dental Surgery (BDS)

— Licentiate in Dental Surgery (LDS)

— Universities

— Royal College of Surgeons in Ireland

 

— Dentist

— Dental practitioner

— Dental surgeon

28 ta' Jannar 1980

Italia

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra

Odontoiatra

28 ta' Jannar 1980

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

 

Οδοντίατρος

1 ta' Mejju 2004

Latvija

Zobārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un “Sertifikāts” — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā

Zobārsts

1 ta' Mejju 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją

Universitetas

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją

Gydytojas odontologas

1 ta' Mejju 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire

Jury d'examen d'Etat

 

Médecin-dentiste

28 ta' Jannar 1980

Magyarország

Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.)

Egyetem

 

Fogorvos

1 ta' Mejju 2004

Malta

Lawrja fil- Kirurġija Dentali

Universita’ ta Malta

 

Kirurgu Dentali

1 ta' Mejju 2004

Nederland

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

 

Tandarts

28 ta' Jannar 1980

Österreich

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades “Doktor der Zahnheilkunde”

Medizinische Fakultät der Universität

 

Zahnarzt

1 ta' Jannar 1994

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem “lekarz dentysta”

1.  Akademia Medyczna,

2.  Uniwersytet Medyczny,

3.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy

Lekarz dentysta

1 ta' Mejju 2004

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

— Faculdades

— Institutos Superiores

 

Médico dentista

1 ta' Jannar 1986

▼M1

România

Diplomă de licență de medic dentist

Universități

 

medic dentist

l-1 ta’ Ottubru 2003

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine”

— Univerza

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica

Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine

1 ta' Mejju 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor zubného lekárstva” (“MDDr.”)

— Vysoká škola

 

Zubný lekár

1 ta' Mejju 2004

Suomi/ Finland

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Oulun yliopisto

— Turun yliopisto

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring

Hammaslääkäri/Tandläkare

1 ta' Jannar 1994

Sverige

Tandläkarexamen

— Universitetet i Umeå

— Universitetet i Göteborg

— Karolinska Institutet

— Malmö Högskola

Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen

Tandläkare

1 ta' Jannar 1994

United Kingdom

— Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)

— Licentiate in Dental Surgery

— Universities

— Royal Colleges<