Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0049-20140730

Id-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 29 ta' April 2004 fuq is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE fuq l-għoti tal-liċenzi ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija u d-Direttiva 2001/14/KE fuq l-allokazzjoni tal-kapaċità ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u l-intaxxar tal-piżijiet għall-użu ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/49/2014-07-30

2004L0049 — MT — 30.07.2014 — 003.002


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DIRETTIVA 2004/49/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-29 ta' April 2004

fuq is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE fuq l-għoti tal-liċenzi ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija u d-Direttiva 2001/14/KE fuq l-allokazzjoni tal-kapaċità ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u l-intaxxar tal-piżijiet għall-użu ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà

(Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija)

(ĠU L 164, 30.4.2004, p.44)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA 2008/57/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Test b'relevanza għaż-ŻEE tas-17 ta' Ġunju 2008

  L 191

1

18.7.2008

►M2

DIRETTIVA 2008/110/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Test b’relevanza għaż-ŻEE tas-16 ta’ Diċembru 2008

  L 345

62

23.12.2008

 M3

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/149/KE Test b’relevanza għaż-ŻEE tas-27 ta’ Novembru 2009

  L 313

65

28.11.2009

►M4

DIRETTIVA 2012/34/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Test b’relevanza għaż-ŻEE tal-21 ta' Novembru 2012

  L 343

32

14.12.2012

►M5

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2014/88/UE Test b'rilevanza għaż-ŻEE tad-9 ta' Lulju 2014

  L 201

9

10.7.2014
▼B

ID-DIRETTIVA 2004/49/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-29 ta' April 2004

fuq is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE fuq l-għoti tal-liċenzi ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija u d-Direttiva 2001/14/KE fuq l-allokazzjoni tal-kapaċità ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u l-intaxxar tal-piżijiet għall-użu ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà

(Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija)IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 71(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni ( 1 ),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ( 2 ),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ( 3 ),

Ħadu azzjoni skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat ( 4 ), fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat Konċiljattiv fit-23 ta' Marzu 2004,

Billi:

(1)

Biex ikunu segwiti l-isforzi biex ikun stabbilit suq wieħed għas-servizzi tat-trasport bil-ferrovija, mibdi mid-Direttiva 91/440/KEE tad-29 ta' Lulju 1991 fuq l-iżvilupp tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità ( 5 ), huwa neċessarju li jkun stabbilit qafas regolatorju komuni għas-sigurtà tal-linji tal-ferrovija. L-Istati Membri s'issa żviluppaw ir-regoli u l-istandards tas-sigurtà tagħhom l-aktar fuq linji nazzjonali, ibbażati fuq kunċetti tekniċi u operazzjonali nazzjonali. Fl-istess ħin, id-differenzi fil-prinċipji, l-approċċ u l-kultura għamluha diffiċli biex ikunu megħluba d-diffikultajiet tekniċi u biex ikunu stabbiliti operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali.

(2)

Id-Direttiva 91/440/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE tad-19 ta' Ġunju 1995 fuq l-għoti tal-liċenzi għall-impriżi tal-linji tal-ferrovija ( 6 ) u d-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2001 fuq l-allokazzjoni tal-kapaċità ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u l-intaxxar tal-piżijiet għall-użu ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ( 7 ) jipprovdu l-ewwel passi lejn regolazzjoni tas-suq Ewropew tat-trasport bil-ferrovija billi fetħu s-suq għas-servizzi internazzjonali tat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija. Madanakollu, id-dispożizzjonijiet fuq is-sigurtà kienu insuffiċjenti u d-differenzi bejn il-ħtiġiet tas-sigurtà baqgħu hemm, li jaffettwaw l-aħjar mod ta' funzjonar tat-trasport bil-ferrovija fil-Komunità. Huwa ta' importanza partikolari li jkunu armonizzati l-kontenut tar-regoli tas-sigurtà, iċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija, il-kompiti u r-rwoli ta' l-awtoritajiet tas-sigurtà u l-investigazzjoni ta' l-inċidenti.

(3)

Il-metro, il-linji tat-tramm u s-sistemi l-oħra l-ħfief tal-ferrovija huma f'ħafna Stati Membri soġġetti għar-regoli tas-sigurtà lokali jew reġjonali u huma f'ħafna każijiet sorveljati mill-awtoritajiet lokali jew reġjonali u mhux koperti mill-ħtiġiet fuq it-tħaddim u l-liċenzar tal-Komunità. Il-linji tat-tramm huma aktar minn hekk ta' spiss soġġetti għal-leġislazzjoni tas-sigurtà fuq it-triq u għalhekk ma setgħux ikunu koperti b'mod sħiħ mir-regoli tas-sigurtà tal-linji tal-ferrovija. Għar-raġunijiet u skond il-prinċipji tas-sussidjarjetà kif stabblita fl-Artikolu 5 tat-Trattat, l-Istati Membri għandhom jitħallew jeskludu dawn is-sistemi lokali tal-linji tal-ferrovija mill-iskop ta' din id-Direttiva.

(4)

Il-livelli tas-sigurtà fis-sistema tal-linji tal-ferrovija fil-Komunità huma ġeneralment għolja, partikolarment meta' kkumparati mat-trasport tat-triq. Huwa importanti li s-sigurtà hija minn ta' l-anqas miżmuma matul il-fażi kurrenti ta' ristrutturazzjoni, li ser tissepara l-funzjonijiet tal-kumpaniji tal-linji tal-ferrovija li qabel kienu integrati u tmexxi s-settur tal-ferrovija lil hinn milli jirregola lilu nnifsu lejn ir-regolazzjoni pubblika. Skond il-progress tekniku u xjentifiku, is-sigurtà għandha tittejjeb aktar, meta' jkun prattikabbli b'mod raġjonevoli u meta' tittieħed in konsiderazzjoni il-kompetittività fit-trasport bil-ferrovija.

(5)

Dawk kollha li joperaw is-sistema tal-ferrovija, il-managers ta' l-infrastruttura u l-impriżi tal-linji tal-ferrovija, għandhom jieħdu fuqhom ir-responsabbilità sħiħa għas-sigurtà tas-sistema, kull wieħed minnhom għall-parti tiegħu. Kull meta' dan ikun xieraq, dawn għandhom jikkooperaw biex jimplimentaw il-miżuri tal-kontroll tar-riskju. L-Istati Membri għandhom jagħmlu distinzjoni ċara bejn din ir-responsabbilità immedjata għas-sigurtà u d-dmir ta' l-awtoritajiet tas-sigurtà li jipprovdu qafas regolatorju nazzjonali u li jissorveljaw l-andament ta' l-operaturi.

(6)

Ir-responsabbilità tal-managers ta' l-infrastruttura u l-impriżi tal-linji tal-ferrovija biex imexxu s-sistema tal-linja tal-ferrovija ma teskludix atturi oħra bħal dawk li jimmanifatturaw, dawk li jipprovdu s-servizzi ta' manteniment, dawk li jżommu il-vaguni, dawk li jipprovdu s-servizzi u l-entitajiet li jakkwistaw milli jieħdu r-responsabbilità għall-prodotti jew is-servizzi tagħhom skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta' Lulju 1996 fuq it-tħaddim tas-sistema tal-ferrovija tal-veloċità qawwija trans-Ewropea ( 8 ) u tad-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2001 fuq it-tħaddim tas-sistema konvenzjonali tal-ferrovija trans-Ewropea ( 9 ) jew tal-leġislazzjoni relevant oħra tal-Komunità.

(7)

Il-ħtiġiet tas-sigurtà fuq is-sottosistemi tan-networks tal-ferroviji trans-Ewropej huma stabbiliti fid-Direttiva 96/48/KE u d-Direttiva 2001/16/KE. Madanakollu, dawk id-Direttivi ma jfissrux il-ħtiġiet komuni fuq il-livell tas-sistema u ma jkoprux fid-dettal ir-regolament, l-immaniġġar u s-superviżjoni tas-sigurtà. Meta' l-livelli minimi tas-sigurtà tas-sottosistemi jiġu mfissra bl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-tħaddim (TSIs) ser ikun aktar importanti li jkunu stabbiliti miri tas-sigurtà fuq il-livell tas-sistema wkoll.

(8)

Il-miri komuni tas-sigurtà (CSTs) u l-metodi komuni tas-sigurtà (CSMs) għandhom ikunu introdotti bil-mod biex jiżguraw li l-livell għoli ta' sigurtà huwa miżmum u, meta' u fejn neċessarju u prattikabbli b'mod raġjonevoli, imtejjeb. Huma għandhom jipprovdu l-għodda għall-istimar tal-livelli tas-sigurtà u l-ħidma ta' l-operaturi fuq il-livell tal-Komunità kif ukoll fl-Istati Membri.

(9)

L-informazzjoni fuq is-sistema tal-linji tal-ferrovija hija skarsa u mhux ġeneralment disponibbli għall-pubbliku. Huwa għalhekk neċessarju li jkunu stabbiliti indikaturi komuni tas-sigurtà (CSIs) biex ikun stmat li s-sistema tħares is-CSTs u biex jiffaċilitaw is-sorveljanza ta' l-andament tas-sigurtà tal-linji tal-ferrovija. Madanakollu, it-tifsiriet nazzjonali dwar is-CSIs jistgħu japplilkaw waqt perjodu transizzjonali u għalhekk għandu jittieħed kont tal-limitu ta' l-iżvilupp tat-tifsiriet komuni tas-CSIs meta' l-ewwel sett tas-CSTs ikun abbozzat.

(10)

Ir-regoli nazzjonali tas-sigurtà, li huma ġeneralment ibbażati fuq l-istandards tekniċi nazzjonali, għandhom ikunu mibdula bil-mod mir-regoli ibbażati fuq l-istandards komuni, stabbiliti mit-TSIs. L-introduzzjoni tar-regoli speċifiċi nazzjonali li m'humiex ibbażati fuq dawn l-istandards komuni għandhom jinżammu għall-minimu. Ir-regoli ġodda nazzjonali għandhom jinżammu konformi mal-leġislazzjoni tal-Komunità u li jiffaċilitaw it-tluq lejn approċċ komuni tas-sigurtà tal-ferroviji. Dawk il-partijiet kollha interessati għandhom għalhekk ikunu konsultati qabel ma Stat Membru jadotta r-regoli tas-sigurtà nazzjonali li jeħtieġu livell tas-sigurtà aktar għoli mis-CSTs. F'dawn il-każijiet ir-regola ġdida abbozzata għandha tkun soġġetta għall-eżaminazzjoni mill-Kummissjoni, li għandha tadotta Deċiżjoni jekk din ikun jidhrilha li r-regola abbozzata m'hijiex konformi mal-leġislazzjoni tal-Komunità jew tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq fuq it-tħaddim kollu tal-linji tal-ferrovija bejn l-Istati Membri.

(11)

Is-sitwazzjoni kurrenti, li fiha r-regoli nazzjonali tas-sigurtà jkomplu bir-rwol tagħhom, għandha tkun trattata bħala stadju transizzjonali, li jwassal b'mod aħħari għal sitwazzjoni li fiha r-regoli Ewropej japplikaw.

(12)

L-iżvilupp tas-CSTs, CSMs u CSIs kif ukoll il-ħtieġa biex ikun faċilitat il-progress lejn approċċ komuni għas-sigurtà tal-linji tal-ferrovija jeħtieġ l-għajnuna teknika fuq il-livell tal-Komunità. L-Aġenzija Ewropea tal-Linji tal-Ferrovija stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 881/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 10 ) hija stabbilita biex toħroġ rakkomandazzjonijiet dwar is-CSTs, CSMs u CSIs u miżuri oħra ta' l-armonizzazzjoni u biex tissorvelja l-iżvilupp tas-sigurtà tal-linji tal-ferrovija fil-Komunità.

(13)

Fil-qadi tad-dmirijiet u tar-responsabbilitajiet tagħhom, il-managers ta' l-infrastruttura u l-impriżi tal-linji tal-ferrovija għandhom jimplimentaw sistema ta' maniġġjar tas-sigurtà, li taqdi l-ħtiġiet tal-Komunità u li fiha elementi komuni. L-informazzjoni fuq is-sigurtà u l-implimentazzjoni tas-sistema ta' l-immaniġġjar għandha tkun sottomessa lill-awtorità tas-sigurtà fl-Istat Membru konċernat.

(14)

Is-sistemi ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-fatt li d-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KE tat-12 ta' Ġunju 1989 fuq l-introduzzjoni tal-miżuri biex ikunu mħeġġa l-iżviluppi fis-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol ( 11 ) u d-direttivi individwali relevanti tagħha huma applikabbli b'mod sħiħ għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li jaħdmu fit-trasport bil-ferrovija. Is-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà għandha wkoll tieħu in konsiderazzjoni d-Direttiva tal-Kunsill 96/49/KE tat-23 ta' Lulju 1996 fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trasport ta' l-oġġetti perikolużi bil-ferrovija ( 12 ).

(15)

Biex ikun żgurat livell għoli ta' sigurtà fil-linji tal-ferroviji u kondizzjonijiet ugwali għall-impriżi kollha tal-linji tal-ferrovija, huma għandhom ikunu soġġetti għall-istess ħtiġiet tas-sigurtà. Iċ-ċertifikat tas-sigurtà għandu jagħti xhieda li l-impriża tal-linji tal-ferrovija stabbilixxit is-sistema tagħha ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà u hija kapaċi li tħares l-istandards u r-regoli relevanti tas-sigurtà. Għas-servizzi tat-trasport internazzjonali għandu jkun biżżejjed illi tapprova s-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà fi Stat Membru wieħed u li tagħti l-approvazzjoni l-validità tal-Komunità. Il-ħarsien tar-regoli nazzjonali mill-banda l-oħra għandhu jkun soġġett għaċ-ċertifikazzjoni addizzjonali f'kull Stat Membru. L-għan aħħari għandu jkun li jkun stabbilit ċertifikat tas-sigurtà komuni bil-validità tal-Komunità.

(16)

Flimkien mal-ħtiġiet tas-sigurtà stabbiliti fiċ-ċertifikat tas-sigurtà, l-impriżi liċenzat tal-linji tal-ferrovija għandhom iħarsu l-ħtiġiet nazzjonali, kompatibbli mal-liġi tal-Komunità u applikati b'mod li mhux diskriminatorju, dwar is-saħħa, is-sigurtà u l-kondizzjonijiet soċjali, inklużi d-dispożizzjonijiet legali dwar il-ħin tas-sewqan, u d-drittijiet tal-ħaddiema u l-konsumaturi kif stabbilit fl-Artikoli 6 u 12 tad-Direttiva 95/18/KE.

(17)

Kull manager ta' l-infrastruttura għandu r-responsabbilità importanti għall-ippjantar, manteniment u operazzjoni sigura tan-network tal-ferrovija tiegħu. B'mod parallel maċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija il-manager ta' l-infrastruttura għandhu jkun soġġett għall-awtorizzazzjoni tas-sigurtà mill-awtorità tas-sigurtà dwar is-sistema tiegħu ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà u d-dispożizzjonijiet l-oħra biex jattwaw il-ħtiġiet tas-sigurtà.

(18)

L-Istati Membri għandhom jagħmlu sforz biex jassistu lill-applikanti li jixtiequ jidħlu fis-suq bħala impriżi tal-linji tal-ferrovija. Partikolarment dawn għandhom jipprovdu informazzjoni u jaġixxu b'mod mgħaġġel fuq il-talbiet taċ-ċertifikat tas-sigurtà. Għal dawk l-impriżi tal-linji tal-ferrovija li joperaw servizzi internazzjonali tat-trasport, huwa importanti li l-proċeduri ikunu simili fi Stati Membri differenti. Għalkemm iċ-ċertifikat tas-sigurtà għandu jkun fih il-partijiet nazzjonali għall-futur qarib, għandu madanakollu jkun possibbli illi jkunu armonizzati l-partijiet komuni tiegħu u li tkun faċilitata l-kreazzjoni tal-format komuni.

(19)

Iċ-ċertifikazzjoni tal-ħaddiema tal-ferrovija u l-awtorizzazzjoni biex jitpoġġew fis-servizz il-materjali mobbli għall-użu għan-networks nazzjonali differenti huma ħafna drabi diffikultajiet li ma jistgħux jiġu megħluba għal dawk il-ġodda. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-faċilitajiet għat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-ħaddiema tal-ferrovija neċessarji biex ikopru l-ħtiġiet fir-regoli nazzjonali huma disponibbli għall-impriżi tal-linji tal-ferrovija li japplikaw għal ċertifikat tas-sigurtà. Proċedura komuni għandha tkun stabbilita għall-awtorizzazzjoni biex jitpoġġew fis-servizz il-materjali mobbli għall-użu.

(20)

Il-ħinijiet tas-sewqan u l-ħinijiet tal-mistrieħ għas-sewwieqa tal-ferroviji u l-ħaddiema tal-ferroviji li jagħmlu xogħol ta' sigurtà għandhom impatt importanti fuq il-livell tas-sigurtà tas-sistema tal-linji tal-ferrovija. Dawn l-aspetti jaqgħu taħt l-Artikoli 137 sa 139 tat-Trattat u huma diġà soġġetti għan-negozjati bejn is-sieħba soċjali taħt il-Kumitat Settorjali tad-Djalogu stabbilit skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/500/KE ( 13 ).

(21)

L-iżvilupp tas-sistema tal-ferrovija tal-Komunità sigura teħtieġ l-iżvilupp ta' l-istabbiliment tal-kondizzjonijiet armonizzati biex ikunu mogħtija l-liċenzi adattati lis-sewwieqa tal-ferroviji u lill-ħaddiema li jakkumpanjaw il-ferrovija li jagħmlu xogħol ta' sigurtà, li għalih il-Kummissjoni wriet l-intenzjoni tagħha li tipproponi leġislazzjoni oħra fil-futur qarib. Fir-rigward tal-ħaddiema l-oħra li wkoll jagħmlu xogħol ta' sigurtà kritiku, il-kwalifiki tagħhom diġà qegħdin ikunu speċifikati taħt id-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE.

(22)

Bħala parti mill-qafas regolatorju l-ġdid għas-sigurtà tal-linji tal-ferrovija, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom ikunu stabbiliti fl-Istati Membri kollha biex jirregolaw u jissorveljaw is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija. Biex tkun faċilitata l-koperazzjoni bejniethom fuq il-livell tal-Komunità huma għandhom jingħataw l-istess dmirijiet u responsabilitajiet minimi. L-awtoritajiet nazzjonali tas-sigurtà għandhom ikunu mogħtija livell għoli ta' indipendenza. Huma għandhom jaqdu d-dmirijiet tagħhom b'mod miftuħ u bla diskriminazzjoni biex jgħinu biex tkun magħmula sistema ta' linji tal-ferrovija waħda tal-Komunità u biex jikkoordinaw il-kriterji tat-teħid tad-deċiżjonijiet, partikolarment dwar iċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija li joperaw servizzi ta' trasport internazzjonali.

(23)

Inċidenti serji fuq il-linji tal-ferrovija huma rari. Madanakollu, jista' jkollhom konsegwenzi disastrużi u li jqajjmu tħassib fost il-pubbliku dwar l-andament tas-sigurtà tas-sistema tal-ferrovija. Dawn l-inċidenti kollha għandhom, għalhekk, ikunu investigati minn perspettiva ta' sigurtà biex tkun evitata r-rikorrenza u r-riżultati ta' l-investigazzjonijiet għandhom ikunu magħmula pubbliċi. Inċidenti oħra jistgħu ikunu prekursuri sinifikanti għall-inċidenti s-serji u għandhom ikunu wkoll soġġetti għall-investigazzjonijiet tas-sigurtà, fejn ikun neċessarju.

(24)

L-investigazzjoni tas-sigurta għandha tinżamm separata mill-inkjesta ġudizzjarja fl-istess inċident u tkun mogħtija aċċess għall-evidenza u għax-xhieda. Għandha tkun magħmula minn entità permanenti li hija indipendenti mill-atturi tas-settur tal-ferrovija. L-entità għandha tiffunzjona b'tali mod li tevita kwalunkwe kunflitt ta' interess u kwalunkwe involviment possibli fil-kawżi ta' dawk l-affarijiet li jiġu investigati; partikolarment, l-indipendenza funzjonali tagħha m'għandix tkun affetwata jekk hija magħquda mill-viċin ma' l-awtorità nazzjonali tas-sigurtà jew ir-regolatur tal-ferroviji għar-raġunijiet organizzazzjonali jew ta' l-istrutturi legali. L-investigazzjonijiet tagħha għandhom ikunu magħmula taħt il-kondizzjonijiet miftuħa kemm jista' jkun. Għal kull ħaġa li ġrat l-entità ta' l-investigazzjoni għandha tistabbilixxi l-grupp relevanti ta' l-investigazzjoni bl-esperjenza neċessarja biex isib il-kawżi immedjati u l-kawżi moħbija.

(25)

Ir-rapporti fuq l-investigazzjonijiet u kwalunkwe sejbiet jew rakkomandazzjonijiet jipprovdu informazzjoni kruċjali għal aktar żvilupp fis-sigurtà tal-ferrovija u għandhom ikunu disponibbli b'mod pubbliku fuq il-livell tal-Komunità. Ir-rakkomandazzjonijiet tas-sigurtà għandhom jiġu attwati minn dawk li lilhom ikunu indirizzati u l-azzjonijiet għandhom ikunu rapportati lura lill-entità li għamlet l-investigazzjoni.

(26)

Peress illi l-għanijiet ta' l-azzjoni proposta, jiġifieri biex ikunu koordinati l-attivitajiet fl-Istati Membri biex tkun regolata u sorveljata s-sigurtà u biex ikunu investigati l-inċidenti u biex ikunu stabbiliti fil-livell tal-Komunità l-miri tas-sigurtà, il-metodi komuni tas-sigurtà, l-indikaturi komuni tas-sigurtà u l-ħtiġiet komuni taċ-ċertifikati tas-sigurtà, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-kobor ta' l-azzjoni, jintlaħqu b'mod aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta il-miżuri skond il-prinċipji tas-sussidjarjetà kif stabbiliti fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx aktar lil' hinn minn dak li huwa neċessarju biex ikunu milħuqa dawn l-għanijiet.

(27)

Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tal-poteri ta' l-implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni ( 14 ).

(28)

Din id-Direttiva timmira lejn ir-reorganizzazzjoni u t-tagħqid flimkien tal-leġislazzjoni relevanti tal-Komunità fuq is-sigurtà tal-ferroviji. Konsegwentement, id-dispożizzjonijiet għaċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija li kienu qabel stabbiliti fid-Direttiva 2001/14/KE għandhom, flimkien mar-referenzi kollha għaċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà, ikunu mħassra. Id-Direttiva 95/18/KE tinkludi il-ħtiġiet fuq il-kwalifiki tas-sigurtà tal-ħaddiema u fuq is-sigurtà tal-materjali mobbli li huma koperti mill-ħtiġiet taċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ta' din id-Direttiva u m'għandhomx għalhekk ikunu aktar parti mill-ħtiġiet għall-liċenzar. L-impriża tal-linja tal-ferrovija liċenzata għandha żżomm ċertifikat tas-sigurtà biex b'hekk tingħata aċċess għall-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija.

(29)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli fuq il-multi applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u jiżguraw li huma jkunu implimentati. Dawk il-multi għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:Il-KAPITOLU I

ID-DISPOSIZZJONIJIET INTRODUTTORJI

Artikolu 1

L-għan

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li tassigura l-iżvilupp u t-titjib tas-sigurtà fuq il-linji tal-ferrovija tal-Komunità u l-aċċess imtejjeb fis-suq għas-servizzi tat-trasport bil-ferrovija billi:

(a) tarmonizza l-istruttura regolatorja fl-Istati Membri;

(b) tfisser ir-responsabbilitajiet bejn l-atturi;

(ċ) tiżviluppa miri komuni tas-sigurtà u metodi komuni tas-sigurtà bil-għan ta' armonizzazzjoni akbar tar-regoli nazzjonali;

(d) teħtieġ l-istabbiliment, f'kull Stat Membru, ta' l-awtorità tas-sigurtà u l-entità li tinvestiga l-inċident;

(e) tfiser il-prinċipji komuni għall-immaniġġjar, ir-regolazzjoni u s-superviżjoni tas-sigurtà tal-linja tal-ferrovija.

Artikolu 2

L-għan

1.  Din id-Direttiva tapplika għas-sistema tal-linja tal-ferrovija fl-Istati Membri, li tista' tinqasam f'sottosistemi għaż-żoni strutturali jew tat-tħaddim. Hi tkopri l-ħtiġiet tas-siġurtà fuq is-sistema sħiħa, inkluż l-immaniġġjar sikur ta' l-infrastruttura u t-tħaddim tat-traffiku u l-interazzjoni bejn l-impriżi tal-linji tal-ferrovija u l-managers ta' l-infrastruttura.

2.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-miżuri li jadottaw fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva:

(a) il-metros, il-linji tat-tramm u s-sistemi l-oħra tal-ferrovija li huma ħfief;

(b) in-networks li huma separati b'mod funzjonali mill-bqija tas-sistema tal-ferrovija u maħsuba biss għat-tħaddim tas-servizzi lokali, urbani jew suburbani tal-passiġieri, kif ukoll l-impriżi tal-linji tal-ferrovija li joperaw biss fuq dawn in-networks;

(ċ) l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija li tinsab għand sid privat li teżisti biss għall-użu mis-sid ta' l-infrastruttura għat-tħaddim tiegħu stess tat-trasport tal-merkanzija;

▼M2

(d) vetturi ta’ patrimonju li jaħdmu fuq netwerks nazzjonali kemm-il darba ikunu jikkonformaw mar-regoli u r-regolamenti nazzjonali tas-sigurtà bil-għan li tkun żgurata iċ-ċirkolazzjoni sikura ta’ dawn il-vetturi;

(e) il-ferroviji ta’ patrimonju, tal-mużewijiet u dawk għat-turisti li joperaw fuq in-netwerk tagħhom stess, inklużi l-workshops, il-vetturi u l-istaff.

▼B

Artikolu 3

Id-definizzjonijiet

Għar-raġunijiet ta' din id-Direttiva, d-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw:

(a) “is-sistema tal-linji tal-ferrovija” tfisser it-totalità tas-sottosistemi għaż-żoni strutturali u tat-tħaddim, kif definiti fid-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE, kif ukoll l-immaniġġjar u t-tħaddim tas-sistema kollha;

(b) “il-manager ta' l-infrastruttura” tfisser kwalunkwe entità jew impriża li hija responsabbli partikolarment biex tkun stabbilita u miżmuma l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija, jew partijiet minnha, kif definita fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 91/440/KEE, li tista' tinkludi wkoll l-immaniġġjar ta' l-infrastruttura tas-sistemi tal-kontroll u tas-sigurtà. Il-funzjonijiet tal-manager ta' l-infrastruttura fuq in-network jew parti minn network jistgħu jkunu allokati lill-entitajiet jew l-impriżi differenti;

(ċ) “l-impriżi tal-linji tal-ferrovija” tfisser l-impriżi tal-linji tal-ferrovija kif definiti fid-Direttiva 2001/14/KE, u kwalunkwe impriża oħra pubblika jew privata, li l-attività tagħha hija li tipprovdi t-trasport ta' l-oġġetti u/jew il-passiġġieri bil-ferrovija fuq il-bażi li l-impriża trid tassigura il-ġibda; dan ukoll jinkludi l-impriżi li jipprovdu l-ġbid biss;

(d) “speċifikazzjoni teknika għat-tħaddim (TSI)” tfisser l-ispeċifikazzjonijiet li bihom kull sottosistema jew parti minn sottosistema hija koperta biex tilħaq il-ħtiġiet essenzali u tassigura t-tħaddim tas-sistema trans-Ewropea tal-ferroviji tal-veloċità qawwija u dawk konvenzjonali kif definit fid-Direttiva 96/48/KE u d-Direttiva 2001/16/KE;

(e) “il-miri komuni tas-sigurtà (CSTs)” tfisser il-livelli tas-sigurtà li minn ta' l-anqas iridu jintlaħqu minn partijiet differenti tas-sistema tal-ferrovija (bħal ma hi s-sitema tal-ferrovija konvenzjonali, is-sistema tal-ferrovija tal-veloċità qawwija, il-mini twal tal-ferrovija jew linji li huma wżati biss għat-trasport) u mis-sistema kollha, espressi bħala kriterji tar-riskju aċċettat;

(f) “il-metodi komuni tas-sigurtà (CSMs)” tfisser il-metodi li għandhom ikunu żviluppati biex ikun deskritt kif il-livelli tas-sigurtà u l-kisbiet tal-miri tas-sigurtà u t-tħaris tal-ħtiġiet l-oħra tas-sigurtà huma meqjusa;

(g) “l-awtorità tas-sigurtà” tfisser l-entità nazzjonali li ġiet fdata bix-xogħol dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija skond din id-Direttiva jew kwalunkwe entità nazzjonali fdata mill-Istati Membri b'dan ix-xogħol sabiex tassigura reġim wieħed tas-sigurtà għall-infrastrutturi speċjalizzati li jaqsmu l-fruntiera;

(h) “ir-regola nazzjonali tas-sigurtà” tfisser dawk ir-regoli kollha li fhom il-ħtiġiet tas-sigurtà tal-ferrovija imposti fuq il-livell ta' l-Istati Membri u applikabbli għal aktar minn impriża waħda, irrispettivament mill-entità li ppubblikathom;

(i) “is-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà” tfisser l-organizzazzjoni u l-arranġamenti stabbiliti minn manager ta' l-infrastruttura jew impriża tal-linji tal-ferrovija biex jassiguraw l-immaniġġjar sigur ta' l-operazzjonijiet tagħha;

(j) “l-investigatur maħtur” tfisser il-persuna responsabbli mill-organizzazzjoni, mill-andament u mill-kontroll ta' investigazzjoni;

(k) “l-aċċident u l-inċident” tfisser eventwalità li mhix mixtieqa jew li mhix mistennija li tiġi fsalt jew katina speċifika ta' eventwalitajiet li għandhom konsegwenzi ta' ħsara; l-aċċidenti u l-inċidenti huma maqsuma fil-kategoriji li ġejjin: ħbit, il-ferrovija toħroġ barra mill-linja, inċidenti meta' jinqasam il-livell, inċidenti lill-persuni kawżati mill-materjali mobbli li jkunu qed jimxu, minn nirien u oħrajn;

(l) “inċident serju” tfisser kwalunkwe ħabta ta' ferrovija jew meta' l-ferrovija toħroġ barra mill-linja, li tirriżulta fil-mewt ta' mill-anqas persuna waħda jew fi ħsara serja lill-ħames jew aktar persuni jew ħsara estensiva lill-materjali mobbli, lill-infrastruttura jew lill-ambjent, u kwalunkwe inċident ieħor simili b'impatt ovvju fuq ir-regolament tas-sigurtà tal-linji tal-ferrovija jew l-immaniġġjar tas-sigurtà; “ħsara estensiva” tfisser ħsara li tista' tkun stmata immedjatament mill-entità investigattiva li tiswa minn ta' l-anqas EUR 2 miljuni fit-total;

(m) “l-inċident” tfisser kwalunkwe eventwalità, minbarra l-inċident jew l-inċident serju, assoċjat mat-tħaddim tal-ferroviji u li jaffettwa s-sigurtà tat-tħaddim;

(n) “l-investigazzjoni” tfisser proċess immexxi minħabba l-prevenzjoni ta' l-inċidenti li tinkludi l-ġbir u l-analiżi ta' l-informazzjoni, il-wasla għall-konklużjonijiet, inkluża d-determinazzjoni tal-kawżi u, fejn adattat, il-ħolqien tar-rakkomandazzjonijiet tas-sigurtà;

(o) “il-kawżi” tfisser l-azzjonijiet, in-nuqqasijiet, l-każijiet jew il-kondizzjonijiet, jew kumbinazzjoni ta' dawn, li wasslu għall-inċident;

(p) “l-Aġenzija” tfisser l-Aġenżija Ewropea tal-Linji tal-Ferrovija, l-aġenzija tal-Komunità għas-sigurtà u t-tħaddim;

(q) “l-entitajiet avżati” tfisser l-entitajiet li huma responsabbli biex jistmaw il-konformità jew l-adattament għall-użu tal-kostitwenti tat-tħaddim jew biex jivvalutaw il-proċedura tal-KE għall-verifika tas-sottosistemi, kif definiti fid-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE;

(r) “il-kostitwenti tat-tħaddim” tfisser kwalunkwe komponent elementari, grupp ta' komponenti, it-tagħqid parzjali jew it-taħgqid sħiħ ta' tagħmir inkorporat jew maħsub biex ikun inkorporat f'sottosistema li fuqha t-tħaddim tas-sistema tal-ferrovija tal-veloċità qawwija tiddependi direttament jew indirettament, kif definit fid-Direttiva 96/48/KE u 2001/16/KE. Il-kunċett ta' “kostitwenti” jkopri kemm oġġetti tanġibli kif ukoll oġġetti intanġibli bħal software;

▼M2

(s) “detentur” tfisser il-persuna jew l-entità li, peress li tkun il-proprjetarju ta’ vettura jew ikollha d-dritt li tużaha, tisfrutta l-vettura bħala mezz ta’ trasport u tkun reġistrata bħala tali fir-Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi (NVR) previst fl-Artikolu 33 tad-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar l-interoperabblità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunita' (tfassil mill-ġdid) ( 15 ) (minn hawn 'il quddiem imsejjħa “id-Direttiva dwar l-interoperabblità tas-sistema ferrovjarja”);

(t) “entità responsabbli għall-manutenzjoni” tfisser entità responsabbli għall-manutenzjoni ta’ vettura, u reġistrata bħala tali fl-NVR;

(u) “vettura” tfisser vettura ferrovjarja adatta biex tiġri fuq ir-roti tagħha stess fuq linji ferrovjarji, b'ġibda jew mingħajr. Vettura hija magħmula minn subsistema strutturali u funzjonali waħda jew aktar jew partijiet ta’ tali subsistemi.

▼BIl-KAPITOLU II

L-IŻVILUPP U L-IMMANNIĠĠJAR TAS-SIGURTÀ

Artikolu 4

L-iżvilupp u t-titjib tas-sigurtà tal-ferrovija

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sigurtà tal-ferrovija hija ġeneralment miżmuma u, fejn hija prattikabbli b'mod raġjonevoli, imtejjba kontinwament, billi jittieħed in konsiderazzjoni l-iżvilupp tal-leġislazzjoni tal-Komunità u l-progress tekniku u xjentifiku u billi tingħata prijorità għall-prevenzjoni ta' l-inċidenti serji.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-regoli tas-sigurtà jkunu stabbiliti, applikati jew infurzati b'manjiera miftuħa u mhux diskriminatorja, biex iħeġġu l-iżvilupp tas-sistema waħda Ewropea tat-trasport bil-ferrovija.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri biex jiżviluppaw u jtejjbu s-sigurtà tal-ferrovija għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-bżonn għall-approċċ ibbażat fuq is-sistema.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-responsabbilitajiet għat-tħaddim sigur tas-sistema tal-ferrovija u r-riskji tal-kontroll assoċjati magħha huma stabbiliti fuq il-managers ta' l-infrastruttura u l-impriżi tal-linji tal-ferrovija, billi jobbligawhom biex jimplimentaw il-miżuri neċessarji għall-kontroll tar-riskji, fejn adattat f'kooperazzjoni ma' xulxin, biex ikunu applikati r-regoli u l-istandards nazzjonali tas-sigurtà, u biex ikunu stabbiliti s-sistemi ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà skond din id-Direttiva.

Bla ħsara għar-responsabbilità ċivili skond il-ħtiġiet legali ta' l-Istati Membri, kull manager ta' l-infrastruttura u impriża tal-linja tal-ferrovija għandha titpoġġa responsabbli għall-parti tagħha fis-sistema u t-tħaddim sigur tagħha, inkluż il-forniment tal-materjal u l-kuntrattar tas-servizzi, vis-à-vis dawk li jużaw, il-konsumaturi, il-ħaddiema konċernati u t-terzi persuni.

4.  Dan bla ħsara għar-responsabbilità ta' kull min jimmanifattura, iforni l-manteniment, ►M2  detentur ◄ , dak li jipprovdi s-servizzi u l-entità li takkwista biex jassiguraw li l-materjali mobbli, l-installazzjonijiet, l-aċċessorji u t-tagħmir u s-servizzi forniti minnhom iħarsu l-ħtiġiet u l-kondizzjonijiet għall-użu speċifiku, biex b'hekk ikunu jistgħu jitħaddmu b'mod sigur mill-impriża tal-linja tal-ferrovija u/jew il-manager ta' l-infrastruttura.

Artikolu 5

Indikaturi komuni tas-sigurtà

1.  Biex ikun faċilitat l-istimar tal-kisbiet tas-CST u biex jipprovdu għall-kontroll ta' l-iżvilupp ġenerali tas-sigurtà l-Istati Membri għandhom jiġbru l-informazzjoni fuq l-indikaturi komuni tas-sigurtà (CSIs) permezz tar-rapporti annwali ta' l-awtoritajiet tas-sigurtà kif msemmija fl-Artikolu 18.

L-ewwel sena ta' referenza għas-CSIs għandha tkun 2006; għandhom ikunu rappurtati fir-rapport annwali s-sena ta' wara.

Is-CSIs għandhom ikunu stabbiliti kif stabbilit fl-Anness I.

▼M2

2.  Qabel it-30 ta’ April 2009, l-Anness I għandu jiġi rivedut, b'mod partikolari sabiex jiġu inkorporati fih d-definizzjonijiet komuni tas-CSI u l-metodi komuni għall-kalkolu ta’ l-ispiża ta’ l-inċidenti. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).

▼B

Artikolu 6

Il-metodi komuni tas-sigurtà

▼M2

1.  L-ewwel serje ta’ CSMs, li bħala minimu jkopru l-metodi deskritti fil-paragrafu 3(a), għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni qabel it-30 ta’ April 2008. Dawn għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

It-tieni serje ta’ CSMs li jkopru l-bqija tal-metodi deskritti fil-paragrafu 3 għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni qabel it-30 ta’ April 2010. Dawn għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jżidu magħha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).

▼B

2.  Is-CSMs abbozzati u is-CSMs abbozzati riveduti għandhom ikunu miktuba mill-Aġenzija taħt mandati li għandhom ikunu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 27(2).

Is-CSMs abbozzati għandhom ikunu bbażati fuq l-eżaminazzjoni tal-metodi eżistenti fl-Istati Membri.

3.  Is-CSMs għandhom jiddeskrivu kif il-livell tas-sigurtà, u l-kisba tal-miri tas-sigurtà u l-qbil mal-ħtiġiet l-oħra tas-sigurtà, stimati bl-elaborazzjoni u t-tifsir ta':

(a) l-metodi ta' l-evalwazzjoni tar-riskju u l-istimar,

(b) l-metodi biex ikun stimat it-ħarsien tal-ħtiġiet fiċ-ċertifikati tas-sigurtà u l-awtorizzazzjonijiet tas-sigurtà maħruġa skond l-Artikoli 10 u 11,

u

▼M2

(c) sa fejn ma jkunux koperti mit-TSIs, il-metodi biex ikunu verifikati s-subsistemi strutturali tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea huma mħaddma u miżmuma skond il-ħtiġiet essenzjali rilevanti.

4.  Is-CSMs għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari, filwaqt li titqies l-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni tagħhom u l-iżvilupp globali tas-sigurtà ferrovjarja u l-obbligi ta’ l-Istati Membri kif stabbiliti fl-Artikolu 4(1). Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia, billi żżid magħha, għandha tiġa adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).

▼B

5.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu kwalunkwe emendi neċessarji lir-regoli nazzjonali tas-sigurtà tagħhom fid-dawl ta' l-adozzjoni tas-CSMs u r-reviżjonijiet lilhom.

Artikolu 7

Il-miri komuni tas-sigurtà

1.  Is-CSTs għandhom ikunu żviluppati, adottati u riveduti skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu.

2.  Is-CSTs abbozzati u s-CSTs abbozzati riveduti għandhom ikunu miktuba mill-Aġenzija taħt il-mandati li għandhom ikunu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 27(2).

3.   ►M2  L-ewwel sett ta’ abbozz ta’ CSTs għandu jkun ibbażat fuq eżami tal-miri eżistenti u tal-presatazzjoni ta’ sigurtà fl-Istati Membri u għandu jiżgura li l-prestazzjoni ta’ sigurtà attwali tas-sistema ferrovjarja ma tonqosx fi kwalunkwe Stat Membru. Dan għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni qabel it-30 ta’ April 2009 u għandu jkun ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia, billi tissupplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).

It-tieni sett ta’ abbozz ta’ CSTs huwa bbażat fuq l-esperjenza miksuba mill-ewwel sett ta’ CSTs u l-implimentazzjoni tagħhom. Huwa għandu jirrifletti kwalunkwe qasam prijoritarju fejn jeħtieġ li s-sigurtà tittejjeb aktar. Huwa għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni qabel it-30 ta’ April 2011 u għandu ikunu ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia, billi tissupplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a). ◄

Il-proposti kollha għas-CSTs abbozzati u riveduti għandhom jirriflettu l-obbligazzjonijiet ta' l-Istati Membri stabbiliti fl-Artiikolu 4(1). Dawn il-proposti għandhom ikunu akkumpanjati minn stima ta' l-ispejjeż u l-benefiċċji stmati, li tindika l-impatt li jista' jkollhom għall-operaturi u l-aġenti ekonomiċi kollha nvoluti u l-impatt tagħhom fuq l-aċċettazzjoni tar-riskju mis-soċjetà. Għandu jkun fihom tabella taż-żminijiet għall-implimentazzjoni li ssir pass pass, fejn ikun meħtieġ, partikolarment biex tittieħed in konsiderazzjoni in-natura u l-limitu ta' l-investiment meħtieġ biex ikunu applikati. Għandhom janalizzaw l-impatt possibli fuq it-TSI għas-sottosistemi u jkun fihom, fejn xieraq, il-proposti li jirriżultaw għall-emendi tat-TSI.

4.  Is-CSTs għandhom jiddefinixxu l-livelli tas-sigurtà li minn ta' l-anqas iridu jintlaħqu minn partijiet differenti tas-sistema tal-linja tal-ferrovija u mis-sistema kollha f'kull Stat Membru, espress fil-kriterji ta' l-aċċettazzjoni tar-riskju għar-:

(a) riskji individwali relatati mal-passiġġieri, il-ħaddiema inklużi l-ħaddiema tal-kuntratturi, dawk li jużaw il-livell biex jaqsmu u oħrajn, u, bla ħsara għar-regoli nazzjonali u internazzjonali eżistenti dwar ir-responsabbilità, ir-riskji individwali relatati mal-persuni li mhumiex awtorizzati fuq il-post tal-linja tal-ferrovija;

(b) riskji lis-soċjetà.

▼M2

5.  Is-CSTs għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari, b'kont meħud ta’ l-iżvilupp globali tas-sigurtà ferrovjarja. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia, billi tissupplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).

▼B

6.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu kwalunkwe emendi neċessarji lir-regoli nazzjonali tas-sigurtà tagħhom biex b'hekk jinkisbu minn ta' l-anqas is-CSTs, u kwalunkwe CSTs riveduti, skond it-tabelli taż-żminijiet ta' l-implimentazzjoni mehmuża magħhom. Huma għandhom javżaw lill-Kummissjoni b'dawn ir-regoli skond l-Artikolu 8(3).

Artikolu 8

Ir-regoli nazzjonali tas-sigurtà

1.  Fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli vinkolanti nazzjonali tas-sigurtà u għandhom jiżguraw li dawn jiġu ppubblikati u disponibbli għall-managersta' l-infrastruttura, l-impriżi tal-linji tal-ferrovija, l-applikanti għaċ-ċertifikat tas-sigurtà u l-applikanti għall-awtorizzazzjoni tas-sigurtà kollha f'lingwa ċara li tista' tinftiehem mill-partijiet konċernati.

2.  Qabel it-30 ta' April 2005 l-Istati Membri għandhom javżaw lill-Kummissjoni bir-regoli nazzjonali relevanti tas-sigurtà kollha fis-seħħ, kif stabbiliti fl-Anness II, u jindikaw il-limiti ta' l-applikazzjoni tagħhom.

In-notifika għandha wkoll tipprovdi informazzjoni fuq il-kontenut prinċipali tar-regoli bir-referenza għat-testi legali, fuq il-forma tal-leġislazzjoni u fuq liema entità jew organizzazzjoni hija responsabbli għall-pubblikazzjoni tagħha.

3.  Sa mhux aktar tard minn erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, l-Aġenzija għandha tevalwa l-mod li bih r-regoli nazzjonali tas-sigurtà huma ppubblikati u magħmula disponibbli skond il-paragrafu 1. Għandha tagħmel ukoll ir-rakkomandazzjonijiet adattati lill-Kummissjoni għall-pubblikazzjoni ta' dawn ir-regoli biex b'hekk l-informazzjoni relevanti issir aċċessibbli b'mod aktar ħafif.

4.  L-Istati Membri għandhom minn hemm il-quddiem javżaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe emenda lir-regoli nazzjonali tas-sigurtà u bi kwalunkwe regola ġdida li tista' tiġi adottata, sakemm ir-regola ma titrattax b'mod uniku l-implimentazzjoni tat-TSIs.

5.  Biex l-introduzzjoni tar-regoli ġodda speċifiċi tinżamm minima u għalhekk jiġi evitat milli jkun kreat aktar tfixkil, u bil-ġħan ta' l-armonizzazzjoni tar-regoli tas-sigurtà pass pas, il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-introduzzjoni tar-regoli l-ġodda nazzjonali mill-Istati Membri.

6.  Jekk, wara l-adozzjoni tas-CSTs, Stat Membru beħsiebu jintroduċi regoli nazzjonali ġodda tas-sigurtà li jeħtieġu livell għoli ta' sigurtà mis-CSTs, jew jekk Stat Membru beħsiebu jintroduċi regola ġdida nazzjonali tas-sigurtà li tista' taffettwa t-tħaddim ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija minn Stati Membri oħra fuq it-territorju ta' l-Istat Membru konċernat, l-Istat Membru għandu jikkonsulta l-partijiet fil-ħin xieraq u l-proċedura fil-paragrafu 7 għandha tapplika.

7.  L-Istat Membru għandu jissottometti r-regola abbozzata tas-sigurtà lill-Kummissjoni għall-eżaminazzjoni, u jiddikkjara r-raġunijiet għall-introduzzjoni tagħha.

Jekk il-Kummissjoni ssib illi r-regola abbozzata tas-sigurtà hija inkompatibbli mas-CSMs jew biex ta' l-anqas jinkisbu is-CSTs, jew li tikkostitwixxi mezz ta' diskrimazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq it-tħaddim tat-trasport bil-ferrovija bejn l-Istati Membri, id-Deċizjoni, indirizzata lill-Istati Membri konċernati, għandha tkun adottata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 27(2).

Jekk il-Kummissjoni għandha dubji serji fuq il-kompatibilità tar-regola abbozzata tas-sigurtà mas-CSMs jew biex ta' l-anqas jinkisbu is-CSTs, jew tikkunsidra li tikkostitwixxi mezz ta' diskrimazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq it-tħaddim tat-trasport bil-ferrovija bejn l-Istat Membri, il-Kummissjoni għandha immedjatament tinforma lill-Istat Membru konċernat, li għandu jissospendi l-adozzjoni, id-dħul fis-seħħ jew l-implimentazzjoni tar-regola sakemm tiġi adottata Deċiżjoni, fi żmien sitt xhur, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 27(2).

Artikolu 9

Is-sistemi ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà

1.  Il-managers ta' l-infrastruttura u l-imprizi tal-linji tal-ferrovija għandhom jistabbilixxu s-sistemi ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà tagħhom biex jiżguraw li s-sistema tal-ferrovija tista' minn ta' l-anqas tikseb is-CSTs, li hija konformi mar-regoli nazzjonali tas-sigurtà deskritti fl-Artikolu 8 u l-Anness II u mal-ħtiġiet tas-sigurtà stabbilit fit-TSIs, u l-partijiet relevanti tas-CSMs huma applikati.

2.  Is-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà għandha tissodisfa l-ħtiġiet u jkun fiha l-elementi stabbiliti fl-Anness III, adattati għall-karattru, il-limiti u l-kondizzjonijiet l-oħra ta' l-attività segwita. Għandha tiżgura il-kontroll tar-riskji kollha assoċjati ma' l-attività tal-manager ta' l-infrastruttura u ta' l-impriża tal-linji tal-ferrovija, inkluż il-forniment tal-manteniment u l-materjal u l-użu tal-kuntratturi. Bla ħsara għar-regoli eżistenti nazzjonali u internazzjonali tar-responsabbilità, is-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà għandha tieħu wkoll in konsiderazzjoni, fejn xieraq u raġjonevoli, ir-riskji li jirriżultaw bħala riżultat ta' l-attivitajiet tal-partijiet l-oħra.

3.  Is-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà ta' kwalunkwe manager ta' l-infrastruttura għandha tieħu in konsiderazzjoni l-effetti ta' l-operazzjonijiet mill-impriżi differenti tal-linji tal-ferrovija fuq in-network u tagħmel dispożizzjonijiet biex tippermetti l-impriżi tal-linji tal-ferrovija kollha li joperaw skond it-TSIs u r-regoli nazzjonali tas-sigurtà u mal-kondizzjonijiet stabbiliti fiċ-ċertifikat tagħhom tas-sigurtà. Minbarra dan għandu jkun hemm żvilupp bil-għan li jkunu koordinati l-proċeduri ta' emerġenża tal-manager ta' l-infrastruttura ma' l-impriżi kollha tal-linji tal-ferrovija li joperaw fuq l-infrastruttura tagħha.

4.  Kull sena il-managers kollha ta' l-infrastruttura u l-impriżi kollha tal-linji tal-ferrovija għandhom jissottmettu lill-awtorità dwar is-sigurtà ir-rapport annwali dwar is-sigurtà li jikkonċerna s-sena preċendenti qabel it-30 Ġunju. Ir-rapport tas-sigurtà għandu jkun fih:

(a) l-informazzjoni fuq kif il-miri inkorporati tas-sigurtà ta' l-organizzazzjoni jintlaħqu u r-riżultati tal-pjanijiet tas-sigurtà;

(b) l-iżvilupp ta' l-indikaturi nazzjonali tas-sigurtà, u tas-CSIs stabbiliti fl-Anness I, sakemm huwa relevanti lill-organizzazzjoni li tirrapporta;

(ċ) ir-riżultati tal-verifiki interni tas-sigurtà;

(d) l-osservazzjonijiet fuq in-nuqqasijiet u l-funzjonament ħażin tat-tħaddim tal-ferrovija u l-immaniġġjar ta' l-infrastruttura li jista' jkun relevanti għall-awtorità tas-sigurtà.Il-KAPITOLU III

IĊ-ĊERTIFIKAZZJONI U L-AWTORIZAZZJONI TAS-SIGURTÀ

Artikolu 10

Iċ-ċertifikat tas-sigurtà

1.  Biex tingħata l-aċċess għall-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija, l-impriża tal-linji tal-ferrovija għandha żżomm ċertifikat tas-sigurtà kif stabbilit f'dan il-Kapitolu. Iċ-ċertifikat tas-sigurtà jista' jkopri n-network sħiħ tal-ferroviji ta' l-Istati Membri jew parti minnu biss li hija definita.

▼M2

L-iskop taċ-ċertifikat tas-sigurtà huwa li jipprovdi evidenza li l-impriża ferrovjarja stabbilixxiet is-sistema ta’ amministrazzjoni tas-sigurtà tagħha u tista' tissodisfa l-ħtiġiet stabbiliti fit-TSIs u f’leġislazzjoni Komunitarja rilevanti oħra u f'regoli nazzjonali ta’ sigurtà sabiex jiġu kkontrollati r-riskji u jkunu provduti servizzi ta’ trasport siguri fuq in-network.

▼B

2.  Iċ-ċertifikat tas-sigurtà għandu jinkludi:

(a) iċ-ċertifikazzjoni li tikkonferna l-aċċettazzjoni tas-sistema tas-sigurtà ta' l-impriża tal-linji tal-ferrovija kif deskritta fl-Artikolu 9 u l-AnnessIII,

u

▼M2

(b) ċertifikazzjoni li tikkonferma aċċettazzjoni tad-dispożizzjonijiet adottati mill-impriża ferrovjarja biex jinkisbu ħtiġiet speċifiċi meħtieġa għall-provvediment sigur tas-servizzi tagħha fuq in-network rilevanti. Dawn il-ħtiġiet jistgħu jikkonċernaw l-applikazzjoni tat-TSIs u regoli nazzjonali tas-sigurtà, inklużi r-regoli tat-tħaddim tan-network, l-aċċettazzjoni taċ-ċertifikati tal-persunal u l-awtorizzazzjoni biex jitħaddmu l-vetturi wżati mill-impriżi ferrovjarji. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun ibbażata fuq dokumentazzjoni ippreżentata mill-impriża ferrovjarja deskritta fl-Anness IV.

▼B

3.  L-awtorità tas-sigurtà fl-Istat Membru fejn l-impriża tal-linji tal-ferrovija tistabbilixxi l-ewwel it-tħaddim tagħha għandha tagħti ċ-ċertifikazzjoni skond il-paragrafu 2.

Iċ-ċertifikazzjoni mogħtija skond il-paragrafu 2 għandha tispeċifika t-tip u l-limitu tat-tħaddim tal-ferrovija li hi koperta. Iċ-ċertifikazzjoni mogħtija skond il-paragrafu 2(a) għandha tkun valida fil-Komunità kollha għat-tħaddim ekwivalenti tat-trasport bil-ferrovija.

4.  L-awtorità tas-sigurtà fl-Istat Membru li fih l-impriża tal-linji tal-ferrovija qegħda tippjana li topera servizzi addizzjonali tat-trasport bil-ferrovija għandha tagħti ċ-ċertifikazzjoni nazzjonali addizzjonali neċessarja skond il-paragrafu 2(b).

5.  Iċ-ċertifikat tas-sigurtà għandu jkun imġedded ma' l-applikazzjoni mill-impriża tal-linji tal-ferrovija f'intervalli li ma jaqbżux il-ħames snin. Għandu jkun aġġornat b'mod sħiħ jew b'mod parzjali kull meta' it-tip jew il-limitu ta' l-operazzjoni jiġi mibdul b'mod sostanzjali.

Id-detentur taċ-ċertifikat tas-sigurtà għandu bla dewmien javża lill-awtorità kompetenti tas-sigurtà bit-tibdiliet prinċipali kollha fil-kondizzjonijiet tal-parti relevanti taċ-ċertifikat tas-sigurtà. Minbarra dan għandu javża lill-awtorità kompetenti tas-sigurtà kull meta' kategoriji ġodda ta' ħaddiema jew tipi ġodda tal-materjali mobbli jiġu introdotti.

L-awtorità tas-sigurtà tista' titlob li l-parti relevanti taċ-ċertifikat tas-sigurtà tkun riveduta wara li jsiru tibdiliet sostanzjali fil-qafas regolatorju tas-sigurtà.

Jekk l-awtorità tas-sigurtà ssib li d-detentur taċ-ċertifikat tas-sigurtà ma jissodisfax aktar il-kondizzjonijiet għaċ-ċertifikazzjoni li kienet ħarġet, hi għandha tirrevoka parti (a) u/jew (b) taċ-ċertifikat, billi tagħti r-raġunijiet għal din id-deċiżjoni. L-awtorità tas-sigurtà rrevokat iċ-ċertifikazzjoni nazzjonali addizzjonali mogħtija skond il-paragrafu 4 għandha minnufih tinforma lill-awtorità tas-sigurtà li tagħti ċ-ċertifikazzjoni skond il-paragrafu 2(a) tad-deċiżjoni tagħha.

Bl-istess mod, l-awtorità tas-sigurtà għanda tirrevoka ċ-ċertifikat tas-sigurtà jekk jidher illi d-detentur taċ-ċertifikat tas-sigurtà ma wżax din iċ-ċertifikazzjoni fis-sena ta' wara l-pubblikazzjoni tagħha.

6.  L-awtorità tas-sigurtà għandha tavża lill-Aġenzija fi żmien xahar minn meta' ċ-ċertifikat tas-sigurtà msemmi fil-paragrafu 2(a) ġie maħruġ, imġedded, emendat jew revokat. Għandha tiddikkjara l-isem u l-indirizz ta' l-impriża tal-linji tal-ferrovija, id-data tal-ħruġ, l-għan u l-validità taċ-ċertifikat tas-sigurtà u, fil-każ ta' revoka, ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha.

7.  Qabel it-30 ta' April 2009 l-Aġenzija għandha tevalwa l-iżvilupp taċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà u tissottmetti rapport lill-Kummissjoni bir-rakkomandazzjonjiet fuq strateġija għat-tluq lejn ċertifkat wieħed tas-sigurtà għall-Komunità. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-azzjoni adattata wara r-rakkomandazzjoni.

Artikolu 11

L-awtorizzazzjoni tas-sigurtà tal-managers ta' l-infrastruttura

1.  Biex jitħalla jimmaniġġja u jopera l-infrastruttura tal-ferrovija il-manager ta' l-infrastruttura għandu jikseb l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà mill-awtorità tas-sigurtà fl-Istat Membru fejn hu qiegħed stabbilit.

L-awtorizzazzjoni tas-sigurtà għandha tinkludi:

(a) l-awtorizzazzjoni li tikkonferma l-aċċettazzjoni tas-sistema tal-manager ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà ta' l-infrastruttura kif deskritta fl-Artikolu 9 u l-Anness III,

u

(b) l-awtorizzazzjoni li tikkonferma l-aċċettazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-manager ta' l-infrastruttura biex jikseb ħtiġiet speċifiċi għall-ippjanar, manteniment u tħaddim sigur ta' l-infrastruttura tal-ferrovija inkluż, fejn xieraq, il-manteniment u t-tħaddim tal-kontroll tat-traffiku u s-sistema tas-sinjali.

2.  L-awtorizzazzjoni tas-sigurtà għandha tkun imġedda ma' l-applikazzjoni tal-manager ta' l-infrastruttura f'intervalli li ma jaqbżux il-ħames snin. Għandha tkun aġġornata b'mod sħiħ jew b'mod parzjali kull meta' tibdiliet speċifiċi jkunu magħmula lill-infrastruttura, lill-forniment tas-sinjali jew ta' l-enerġija jew lill-prinċipji tat-tħaddim u l-manteniment tagħha. Id-detentur ta' l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà għandu mingħajr telf ta' żmien javża lill-awtorità tas-sigurtà b'dawn it-tibdiliet kollha.

L-awtorità tas-sigurtà tista' teħtieġ li l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà tiġi riveduta wara t-tibdiliet sostanzjali lill-qafas regolatorju tas-sigurtà.

Jekk l-awtorità tas-sigurtà ssib illi l-manager ta' l-infrastruttura awtorizzat ma jissodisfax aktar il-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tas-sigurtà hi għandha tirrevoka l-awtorizzazzjoni, billi tagħti r-raġunijiet għal din id-deċiżjoni.

3.  L-awtorità tas-sigurtà għandha tavża lill-Aġenzija fi żmien xahar minn meta' l-awtorizzazzjonijiet tas-sigurtà ikunu maħruġa, imġedda, emendati jew revokati. Għanda tiddikkjara l-isem u l-indirizz tal-manager ta' l-infrastruttura, id-data tal-ħruġ, l-għan u l-validità ta' l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà u, fil-każ ta' revoka, ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha.

Artikolu 12

Il-ħtiġiet ta' l-applikazzjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà u l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà

1.  L-awtorità tas-sigurtà għandha tieħu deċiżjoni fuq l-applikazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà jew l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà bla dewmien u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn erba' xhur wara li l-informazzjoni kollha meħtieġa u kwalunkwe informazzjoni supplimentari mitluba mill-awtorità tas-sigurtà tkun sottomessa. Jekk l-applikant jiġi mitlub biex jissottmetti l-informazzjoni supplimentari, din l-informazzjoni għandha tkun sottomessa b'mod immedjat.

2.  Biex ikun faċilitat l-istabbiliment ta' l-impriżi l-ġodda tal-linji tal-ferrovija u s-sottomissjoni ta' l-applikazzjoni mill-impriżi tal-linji tal-ferrovija minn Stati Membri oħra, l-awtorità tas-sigurtà għandha tagħti gwida dettaljata fuq kif tista' tikseb dan iċ-ċertifikat tas-sigurtà. Għandha tniżżel il-ħtiġiet li ġew stabbiliti għar-raġunijiet ta' l-Artikolu 10(2) u tagħmel disponibbli għall-applikant id-dokumenti relevanti kollha.

Gwida speċjali għandha tiġi mogħtija lill-impriżi tal-linji tal-ferrovija li japplikaw għaċ-ċertifikat tas-sigurtà dwar is-servizzi fuq parti definita u limitata ta' l-infrastruttura, billi speċifikament tidentifika r-regoli li huma validi għall-parti in kwistjoni.

3.  Id-dokument tal-gwida ta' l-applikazzjoni li jiddeskrivi u jispjega l-ħtiġiet għaċ-ċertifikat tas-sigurtà u li jniżżel id-dokumenti li għandhom ikunu sottomessi għandu jkun disponibbli lill-applikanti mingħajr ħlas. L-applikazzjonijiet kollha għaċ-ċertifikat tas-sigurtà għandhom ikunu sottomessi fil-lingwa mitluba mill-awtorità tas-sigurtà.

Artikolu 13

L-aċċess għall-faċilitajiet tat-taħriġ

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi tal-linji tal-ferrovija li japplikaw għaċ-ċertifikat tas-sigurtà għandhom aċċess ġust u li mhux diskriminatorju għall-faċilitajiet tat-taħriġ għas-sewwieqa tal-ferroviji u l-ħaddiema li jakkumpanjaw il-ferroviji, kull meta' dan it-taħriġ huwa neċessarju biex jintlaħqu il-ħtiġiet biex jinkiseb iċ-ċertifikat tas-sigurtà.

Is-servizzi offruti għandhom jinkludi taħriġ fuq l-għarfien tar-rotot neċessarji, ir-regoli u l-proċeduri tat-tħaddim, is-sistema tas-sinjali u ta' l-ordnijiet u l-proċeduri ta' l-emerġenza applikati fuq ir-rotot li jitħaddmu.

L-Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw li l-managers ta' l-infrastruttura u l-ħaddiema tagħhom li jagħmlu xogħlijiet importanti ta' sigurtà għandhom aċċess ġust u li mhux diskriminatorju għal-faċilitajiet tat-taħriġ.

Jekk is-servizzi tat-taħriġ ma jinkludux l-eżaminazzjonijiet u l-għoti taċ-ċertifikati, l-Istat Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi tal-linji tal-ferrovija għandhom aċċess għal din iċ-ċertifikazzjoni jekk hija talba taċ-ċertifikat tas-sigurtà.

L-awtorità tas-sigurtà għandha tiżgura li d-dispożizzjonijiet tas-servizzi tat-taħriġ jew, fejn xieraq, l-għoti taċ-ċertifikati għandu jilħaq il-ħtiġiet tas-sigurtà stabbiliti fit-TSIs jew fir-regoli nazzjonali tas-sigurtà deskritti fl-Artikolu 8 u fl-Anness II.

2.  Jekk il-faċilitajiet tat-taħriġ huma disponibbli biss permezz tas-servizzi ta' impriża waħda biss tal-linji tal-ferrovija jew il-manager ta' l-infrastruttura, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu magħmula disponibbli lill-impriżi l-oħra tal-linji tal-ferrovija bi prezz raġjonevoli u li mhux diskriminatorju, li huwa relatat ma' l-ispejjeż u li jista' jinkludi l-marġini tal-profitt.

3.  Meta' jkunu impjegati sewwieqa ġodda tal-ferroviji, ħaddiema fuq il-ferroviji u ħaddiema li jwettqu xogħol importanti tas-sigurtà, l-impriżi tal-linji tal-ferrovija għandhom ikunu kapaċi li jieħdu in konsiderazzjoni kwalunkwe taħriġ, kwalifiki jew esperjenza miksuba qabel minn impriżi oħra tal-linji tal-ferrovija. Għal dan il-għan, dawn il-membri mill-ħaddiema għandhom ikunu intitolati li jkollhom aċċess, jiksbu kopji u jakkwistaw id-dokumenti kollha li jixdhu t-taħriġ, il-kwalifiki u l-esperjenzi tagħhom.

4.  F'kull każ kull impriża tal-linji tal-ferrovija u kull manager ta' l-infrastruttura għandu jkun responsabbli għall-livell ta' taħriġ u l-kwalifiki tal-ħaddiema tiegħu li jwettqu xogħol relatat mas-sigurtà kif stabbilit fl-Artikolu 9 u l-Anness III.

▼M1 —————

▼M2

Artikolu 14a

Manutenzjoni ta’ vetturi

1.  Kull vettura, qabel ma titqiegħed fis-servizz jew tintuża fin-netwerk, għandu jkollha entità responsabbli għall-manutenzjoni assenjata lilha u din l-entità għandha tkun irreġistrata fl-NVR skond l-Artikolu 33 tad-Direttiva dwar l-interoperabblità tas-sistema ferrovjarja.

2.  Jistgħu jikkostitwixxu entità inkarigata mill-manutenzjoni impriża tal-ferroviji, maniġer ta’ l-infrastruttura jew detentur.

3.  Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà ta’ l-impriżi ferrovjarji u amministratturi ta’ l-infrastruttura għat-tħaddim sigur tal-ferroviji kif previst fl-Artikolu 4, l-entità għandha tiżgura li l-vetturi li hi tkun responsabbli għall-manutenzjoni tagħhom ikunu fi stat sigur permezz ta’ sistema ta’ manutenzjoni. Għal dan il-għan, l-entità responsabbli mill-manutenzjoni għandha tiżgura li l-vetturi jkunu miżmuma skond:

(a) il-fajl tal-manutenzjoni ta’ kull vettura;

(b) ir-rekwiżiti fis-seħħ li jinkludu r-regoli ta’ manutenzjoni u d-dispożizzjonijiet tat-TSI.

L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha twettaq il-manutenzjoni hija nnifisha u tagħmel użu minn workshops ta’ manutenzjoni b'kuntratt.

4.  Fil-każ ta’ vaguni tal-merkanzija, kull entità responsabbli mill-manutenzjoni għandha tkun ċċertifikata minn entità akkreditata jew rikonoxxuta skond il-paragrafu 5, jew minn awtorità nazzjonali tas-sigurtà. Il-proċess ta’ akkreditazzjoni għandu jkun ibbażat fuq kriterji ta’ indipendenza, kompetenza u imparzjalità, bħall-istandards Ewropej rilevanti tas-serje EN 45 000. Ir-rikonoxximent tal-proċess għandu jkun ibbażat ukoll fuq kriterji ta’ indipendenza, kompetenza u imparzjalità.

Meta l-entità responsabbli għall-manutenzjoni tkun impriża ferrovjarja jew amministrattur ta’ l-infrastruttura, il-konformità mar-rekwiżiti li għandhom ikunu adottati taħt il-paragrafu 5 għandhom ikunu vverifikati mill-awtorità nazzjonali tas-sigurtà relevanti skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 10 jew 11 u għandhom ikunu kkonfermati fuq iċ-ċertifikati speċifikati f'dawk il-proċeduri.

5.  Fuq il-bażi ta’ rakkomandazzjoni mill-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha, sa 24 ta’ Diċembru 2010, tadotta miżura li tistabbilixxi sistema ta’ ċertifikazzjoni ta’ l-entità responsabbli għall-manutenzjoni għal vaguni tal-merkanzija. Ċertifikati mogħtija skond din iċ-ċertifikazzjoni għandhom jikkonfermaw il-konformità mar-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 3.

Il-miżura għandha tinkludi r-rekwiżiti dwar:

(a) is-sistema ta’ manutenzjoni stabbilita mill-entità;

(b) il-format u l-validità taċ-ċertifikat mogħti lill-entità;

(c) il-kriterji għall-akkreditazzjoni jew ir-rikonoxximent ta’ entità jew entitajiet responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikati u li jiżguraw il-kontrolli meħtieġa għat-tħaddim tas-sistema taċ-ċertifikazzjoni;

(d) id-data ta’ applikazzjoni għas-sistema ta’ ċertifikazzjoni, li tinkludi perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ sena għal entitajiet eżistenti responsabbli mill-manutenzjoni.

Din il-miżura, imfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi tissupplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).

Fuq il-bażi ta’ rakkomandazzjoni mill-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha sa 24 ta’ Diċembru 2018, tirrevedi din il-miżura sabiex tinkludi l-vetturi kollha u taġġorna, jekk meħtieġ, is-sistema ta’ ċertifikazzjoni applikabbli għall-vaguni tal-merkanzija.

6.  Iċ-ċertifikati mogħtija skond il-paragrafu 5 għandhom ikunu validi fil-Komunità kollha.

7.  L-Aġenzija għandha tevalwa l-proċess ta’ ċertifikazzjoni implimentat skond il- paragrafu 5 billi tressaq rapport lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tal-miżura rilevanti.

8.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jwettqu l-obbligi tagħhom biex jidentifikaw l-entità responsabbli mill-manutenzjoni u biex jiċċertifikawha permezz ta’ miżuri alternattivi, fil-każijiet li ġejjin:

(a) vetturi reġistrati f'pajjiż terz u miżmuma skond il-liġi ta’ dak il-pajjiż;

(b) vetturi li huma użati fuq netwerks jew fuq linji li t-track gauge tagħhom ikun differenti minn dak tan-netwerk ferrovjarju ewlieni fil-Komunità u li għalihom it-twettiq tar-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 3 huma żgurati minn ftehimiet internazzjonali ma’ pajjiżi terzi;

(c) vetturi identifikati fl-Artikolu 2(2), u tagħmir militari u trasport speċjali li jeħtieġu li jkun ingħata permess ad hoc ta’ l-awtorità nazzjonali tas-sigurtà qabel jingħata s-servizz. F'dan il-każ id-derogi għandhom jingħataw għal perjodu ta’ mhux aktar minn ħames snin.

Miżuri alternattivi bħal dawn għandhom ikunu implimentati permezz ta’ derogi li għandhom jingħataw mill-awtorità nazzjonali tas-sigurtà rilevanti:

(a) meta l-vetturi jkunu qed jiġu rreġistrati skond l-Artikolu 33 tad-Direttiva dwar l-Interoperabblità tas-Sistema Ferrovjarja, sa fejn tkun ikkonċernata l-identifikazzjoni ta’ l-entità responsabbli mill-manutenzjoni;

(b) meta jkunu qed jingħataw ċertifikati ta’ sigurtà u awtorizzazzjonijiet għall-impriżi ferrovjarji u għall-maniġers ta’ l-infrastruttura skond l-Artikoli 10 u 11 ta’ din id-Direttiva, sa fejn tkun ikkonċernata l-identifikazzjoni jew iċ-ċertifikazzjoni ta’ l-entità responsabbli mill-manutenzjoni.

Derogi bħal dawn għandhom ikunu identifikati u ġġustifikati fir-rapport tas-sigurtà annwali msemmi fl-Artikolu 18 ta’ din id-Direttiva. Meta jidher li jkunu qed jittieħdu riskji għas-sigurtà mhux meħtieġa fis-sistema tal-ferroviji tal-Komunità, l-Aġenzija għandha tgħarraf minnufih lill-Kummissjoni bihom. Il-Kummissjoni għandha tikkuntattja lill-partijiet involuti u, fejn xieraq, titlob lill-Istat Membru biex jirtira d-deċiżjoni tiegħu dwar id-deroga.

▼B

Artikolu 15

L-armonizzazzjoni taċ-ċertifikat tas-sigurtà

1.  Qabel it-30 ta' April 2009 id-deċizjonijiet fuq il-ħtiġiet komuni awtorizzati skond l-Artikolu 10(2)(b) u l-Anness IV u l-format komuni għad-dokumenti tal-gwida għall-applikazzjoni għandhom ikunu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 27(2).

2.  L-Aġenzija għandha tirrakkomanda il-ħtiġiet komuni awtorizzati għad-dokumenti tal-gwida għall-applikazzjoni taħt mandat li għandu jkun adottat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 27(2).Il-KAPITOLU IV

L-AWTORITÀ TAS-SIGURTÀ

Artikolu 16

Id-dmirijiet

1.  Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi l-awtorità tas-sigurtà. Din l-awtorità tista' tkun il-Ministeru responsabbli għall-affarijiet tat-trasport u għandha tkun indipendenti fl-organizzazzjoni tagħha, fl-istruttura legali u t-teħid tad-deċiżjonijeit minn kwalunkwe impriża tal-linji tal-ferrovija, manager ta' l-infrastruttura, l-applikant jew l-entità li takkwista.

2.  L-awtorità tas-sigurtà għandha tkun fdata minn ta' l-anqas bix-xogħolijiet li ġejjin:

▼M2

(a) bl-awtorizzazzjoni tat-tpoġġija fis-servizz tas-subsistemi struttuali li jikkostitwixxu s-sistema ferrovjarja skond l-Artikolu 15 tad-Direttiva dwar l-Interoperabblità tas-Sistema Ferrovjarja u li jiġi verifikat li huma mħaddma u miżmuma skond il-ħtiġiet essenzjali rilevanti;

▼M2 —————

▼B

(ċ) li tissorvelja li t-tħaddima tal-kostitwenti jħarsu l-ħtiġiet essenzali kif mitlu mill-Artikolu 12 tad- Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE;

(d) bl-awtorizzazzjoni tat-tpoġġija fis-servizz tal-materjali mobbli ġodda u dawk mibdula b'mod sostanzjali li għadhom m'humiex koperti mit-TSI;

(e) il-ħruġ, it-tiġdid, l-emenda u r-revoka tal-partijiet relevanti taċ-ċertifikati tas-sigurtà u ta' l-awtorizzazzjonijiet tas-sigurtà mogħtija skond l-Artikoli 10 u 11 u li tiċċekkja li l-kondizzjonijeit u l-ħtiġiet stabbiliti fihom huma mħarsa u li l-managers ta' l-infrastrutturi u l-impriżi tal-linji tal-ferrovija qegħdin joperaw skond il-ħtiġiet tal-liġi tal-Komunità jew tal-liġi nazzjonali;

(f) li tissorvelja, tippromwovi, u, fejn xieraq, tinforza u tiżviluppa l-qafas regolatorju tas-sigurtà inkluża is-sistema tar-regoli nazzjonali tas-sigurtà;

▼M2

(g) superviżjoni li l-vetturi jkunu reġistrati fl-NVR kif dovut u li l-informazzjoni relatata mas-sigurtà li jkun fiha tkun preċiża u miżmuma aġġornata;

▼B

3.  Ix-xogħolijiet msemmija fil-paragrafu 2 ma' jistgħux ikunu mgħoddija lil xi ħadd ieħor jew kuntratti lil xi managerta' l-infrastruttura, impriża tal-linji tal-ferrovija jew entità li takkwista.

Artikolu 17

Il-prinċipji tat-teħid tad-deċiżjonijiet

1.  L-awtorità tas-sigurtà għandha twettaw id-dmirijiet tagħha b'mod miftuħ, li mhux diskriminatorju u transparenti. Partikolarment hi għandha tippermetti lill-partijiet li jinstemgħu u tagħti r-raġunijiet għad-deċizjonijiet tagħha.

Għandha tirrispondi b'mod immedjat għat-talbiet u l-applikazzjonijiet u tikkomunika t-talbiet tagħha għall-informazzjoni mingħajr dewmien u tadotta d-deċiżjonijiet kollha tagħha fi żmien erba' xhur wara li l-informazzjoni kollha mitluba tiġi provduta. Tista' fi kwalunkwe żmien titlob l-assistenza teknika tal-managers ta' l-infrastruttura u l-impriżi tal-linji tal-ferrovija jew l-entitajiet l-oħra kwalifikati meta' hi tkun qiegħda twettaq id-dmirijiet tagħha msemmija fl-Artikolu 16.

Fil-proċess li tiżviluppa l-qafas regolatorju nazzjonali, l-awtorità tas-sigurtà għandha tikkonsulta l-persuni kollha involuti u l-partijiet interessati, inklużi l-managersta' l-infrastruttura, l-impriżi tal-linji tal-ferrovija, dawk li jimmanifatturaw u dawk li jipprovdu l-manteniment, dawk li jużaw u r-rappreżentanti tal-ħaddiema.

2.  L-awtorità tas-sigurtà għandha tkun ħielsa li twettaq l-ispezzjonijiet u l-investigazzjonijiet kollha li huma meħtieġa biex jitwettqu d-dmirijiet tagħha u għanda tingħata aċċess għad-dokumenti relevanti kollha u għall-bini, installazzjonijiet u tagħmir tal-managers ta' l-infrastruttura u l-impriżi tal-linji tal-ferrovija.

3.  L-Istat Membri għandha jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li d-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità tas-sigurtà huma soġġetti għar-reviżjoni ġudizzjarja.

4.  L-awtoritjiet tas-sigurtà għandhom jagħmlu tibdil attiv ta' l-opinjonijiet u l-esperjenza biex ikun hemm l-armonizzazzjoni tal-kriterji tagħhom tat-teħid tad-deċiżjonijiet madwar il-Komunità. Il-kooperazzjoni tagħhom għandha partikolarment timmira li tiffaċilita u tikkoordina iċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija li ġew mogħtija rotot internazzjonali tat-tren skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 15 tad-Direttiva 2001/14/KE.

L-Aġenzija għandha tagħti l-għajnuna tagħha lill-awtoritajiet tas-sigurtà f'dawn id-dmirijiet.

Artikolu 18

Ir-rapport annwali

Kull sena l-awtorità tas-sigurtà għandha tippubblika rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħha fis-sena preċedenti u tibgħatu lill-Aġenzija sat-30 ta' Settembru bħala l-aħħar data. Ir-rapport għandu jkun fih l-informazzjoni fuq:

(a) l-iżvilupp tas-sigurtà tal-linji tal-ferrovija, inkluż l-aggregazzjoni fuq il-livell ta' l-Istat Membru tas-CSIs stabbiliti fl-Anness I;

(b) it-tibdiliet importanti fil-leġislazzjoni u r-regolament dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija;

(ċ) l-iżvilupp taċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà u l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà;

(d) ir-riżultati ta' u l-esperjenza dwar is-supervizjoni tal-managers ta' l-infrastruttura u l-impriżi tal-linji tal-ferrovija;

▼M2

(e) derogi li ġew deċiżi skond l-Artikolu 14a(8).

▼BIl-KAPITOLU V

L-INVESTIGAZZJONI TA' L-AĊĊIDENTI U L-INĊIDENTI

Artikolu 19

L-obbligazzjoni ta' l-investigazzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-investigazzjoni ssir mill-entità ta' l-investigazzjonijiet msemmija fl-Artikolu 21 wara l-aċċidenti serji fuq is-sistema tal-ferrovija, li l-oġġettiv tagħha huwa l-iżvilupp possibli tas-sigurtà tal-linji tat-tren u l-prevenzjoni ta' l-aċċidenti.

2.  Flimkien ma' l-aċċidenti serji, l-entità li tinvestiga msemmija fl-Artikolu 21 tista' tinvestiga dawk l-aċċidenti u l-inċidenti li taħt kondizzjonijiet kemmxejn differenti jistgħu jwasslu għal aċċidenti serji, inkużi l-fallimenti tas-sottosistema strutturali u l-kostitwenti tat-tħaddim tas-sistema trans-Europea tal-ferrovija tal-veloċità qawwija jew konvenzjonali.

L-entità li tinvestiga għandha, fid-diskrezzjoni tagħha, tiddeċiedi jekk tkunx maħgmula investigazzjoni ta' l-aċċident jew l-inċident jew le. Fid-deċiżjoni tagħha għanda tieħu in konsiderazzjoni:

(a) is-serjetà ta' l-aċċident u l-inċident;

(b) jekk tifformax parti minn serje ta' aċċidenti jew inċidenti relevanti għas-sistema kollha;

(ċ) l-impatt tagħha fuq is-sigurtà tal-ferrovija fuq il-livell tal-Komunità,

u

(d) it-talbiet mill-managersta' l-infrastruttura, mill-impriżi tal-linji tal-ferrovija, mill-awtorità tas-sigurtà jew l-Istat Membri.

3.  Il-limitu ta' l-investigazzjonijiet u l-proċedura li għandu jkun segwit biex ssir din l-investigazzjoni għandha tkun determinata mill-entità investigattiva, billi tieħu in konsiderazzjoni l-prinċipji u l-għanijiet ta' l-Artikoli 20 u 22 u li tiddependi fuq il-lezzjonijiet li hi tistenna li tieħu mill-aċċident jew l-inċident għat-titjib tas-sigurtà.

4.  L-investigazzjoni fl-ebda każ m'għandha tkun konċernata biex tpoġġi l-ħtija jew ir-responsabbilità.

Artikolu 20

L-Istatus ta' l-investigazzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, fil-qafas tas-sistema legali rispettiva tagħhom, l-istatus legali ta' l-investigazzjoni li tippermetti l-investigaturi mqabbda li jwettqu d-dmir tagħhom fil-mod l-aktar effiċjenti u fl-iqsar ħin.

2.  Skon il-liġi fis-seħħ fl-Istati Membri u, fejn xieraq, in kooperazzjoni ma' l-awtoritajiet responsabbli għall-inkjesta ġuridika, l-investigaturi għandhom, mill-aktar fis possibli, jingħataw:

(a) aċċess għas-sit ta' l-aċċident jew l-inċident kif ukoll għall-materjali mobbli involut, l-infrastruttura relatata u l-kontroll tat-traffik u l-installazzjonijiet tas-sinjali;

(b) id-dritt għal-listi ta' l-evidenza b'mod immedjat u t-tneħħija kontrollata tat-tifrik, l-installazzjonijiet ta' l-infrastuttura jew il-komponenti għall-eżaminazzjoni jew ir-raġunijiet ta' l-analiżi;

(ċ) l-aċċess għal u l-użu tal-kontenut tar-rekorders fuq it-tren u t-tagħmir għall-irrekordjar ta' messaġġi bil-fomm u r-reġistrazzjoni ta' l-operazzjoni tas-sistema tas-sinjali u tal-kontroll tat-traffiku;

(d) l-aċċess għar-riżultati ta' l-eżaminazzjoni ta' l-iġsma tal-vittmi;

(e) l-aċċess għar-riżultati ta' l-eżaminazzjonijiet tal-ħaddiema tat-tren u l-ħaddiema l-oħra tal-linji tal-ferrovija involuti fl-aċċident jew fl-incident;

(f) l-opportunità li jistaqsu l-ħaddiema tal-linji tal-ferrovija involuti u xhieda oħra;

(g) l-aċċess għal kwalunkwe informazzjoni relevanti jew rekords miżmuma mill-managerta' l-infrastruttura, l-impriżi tal-linji tal-ferrovija involuti u l-awtorità tas-sigurtà.

3.  L-investigazzjoni għandha ssir b'mod indipendenti minn kwalunkwe inkjesta ġuridika.

Artikolu 21

L-entità investigattiva

1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-investigazzjonijiet ta' l-aċċidenti u ta' l-inċidenti msemmija fl-Artikolu 19 huma magħmula minn entità permanenti, li għandha tinkludu minn ta' l-anqas investigatur li huwa kappaċi jaqdi l-funzjoni ta'investigatur fil-każ ta' aċċident jew inċident. Din l-entità għandha tkun independenti fl-organizzazzjoni, l-istruttura legali u t-teħid tad-deċiżjonijiet minn kwalunkwe managerta' l-infrastuttura, l-impriżi tal-linji tal-ferrovija, l-entità li tintaxxa, l-entità ta' l-allokazzjoni u l-entità notifikata, u minn kwalunkwe parti li l-interessi tagħha jistgħu jiġu f'kunflitt mad-dmirijiet mogħtija lill-entità investigattiva. Barra minn hekk tkun funzjonalment independenti mill-awtorità tas-sigurtà u minn kwalunkwe regolatur tal-ferroviji.

2.  L-entità investigattiva għandha taqdi d-dmirijiet tagħha indipendentement mill-organizzazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 u għandha tkun kapaċi li tikseb ir-riżorsi suffiċjenti biex tagħmel dan. L-investigaturi tagħha għandhom ikunu mogħtija l-istatus li jagħtihom il-garanziji neċessarji ta' l-indipendenza.

3.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu illi l-impriżi tal-linji tal-ferrovija, lil-managers ta' l-infrastruttura u, fejn xieraq, l-awtorità tas-sigurtà, huma obbligati li immedjatament jirrappurtaw l-aċċidenti u l-inċidenti msemmija fl-Artikolu 19 lill-entità investigattiva. L-entità investigattiva għandha tkun kapaċi tirrispondi għal dawn ir-rapporti u tagħmel l-arranġamenti neċessarji biex tibda l-investigazzjoni mhux aktar tard minn ġimgħa wara l-irċevuta tar-rapport dwar l-aċċident jew l-inċident.

4.  L-entità investigattiva tista' tgħaqqad id-dmirijiet tagħha taħt din id-Direttiva max-xogħol fejn tinvestiga l-okkorrenzi minbarra l-aċċidenti u l-inċidenti tal-ferrovija sakemm dawn l-investigazzjonijiet ma jipperikolawx l-indipendenza tagħha.

5.  Jekk ikun neċessarju l-entità investigattiva tista' titlob l-għajnuna ta' l-entità investigattiva mill-Istati Membri l-oħra jew mill-Aġenzija biex tforni l-esperjenza jew biex tagħmel spezzjonijiet tekniċi, analiżi jew evalwazzjonijiet.

6.  L-Istati Membri jistgħu jafdaw lill-entità investigattiva bid-dmir li tagħmel l-investigazzjonijiet ta' l-aċċidenti u l-inċidenti tal-ferrovija minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 19.

7.  L-entitajiet investigattivi għandhom jagħmlu skambju attiv ta' l-opinjonijiet u l-esperjenzi biex b'hekk ikunu żviluppati metodi komuni ta' l-investigazzjoni, billi jagħmlu prinċipji komuni biex jitħarsu r-rakkomandazzjonijiet tas-sigurtà u l-adattament għall-iżvilupp tal-progress tekniku u xjentifiku.

L-Aġenzija għandha tgħin lill-entitajiet investigattivi f'dan id-dmir.

Artikolu 22

Il-proċedura investigattiva

1.  L-aċċident jew l-inċident msemmi fl-Artikolu 19 għandu jkun investigat mill-entità investigattiva ta' l-Istat Membru li seħħ fih. Jekk mhux possibli li jkun stabbilit f'liema Stat Membru seħħ jew jekk seħħ fuq jew viċin ta' l-installazzjoni tal-fruntiera bejn żewġ Stat Membri l-entitajiet relevanti għandhom jiftehmu liema wieħed minhom għandu jagħmel l-investigazzjoni jew għandhom jiftehmu li jagħmluha b'kooperazzjoni. L-entità l-oħra għandha fl-ewwel każ titħalla tipparteċipa fl-investigazzjoni u taqsam b'mod sħiħ ir-riżultati tagħha.

L-entitajiet investigattivi minn Stat Membru ieħor għandhom ikunu mistiedna biex jipparteċipaw f'investigazzjoni kull meta' l-impriża tal-linja tal-ferrovija stabbilita u liċenzata f'dak l-Istat Membru hija involuta fl-aċċident jew l-inċident.

Dan il-paragrafu m'għandux ifixkel lill-Istati Membri milli jiftehmu illi l-entitajiet relevanti għandhom jaħgmlu l-investigazzjonijiet f'kooperazzjoni f'ċirkostanzi oħra.

2.  Għal kull aċċident jew inċident l-entità responsabbli għall-investigazzjoni għandha tirranġa għall-meżżi adattati, li jinkludu l-esperjenza neċessarja operazzjonali u teknika biex tkun magħmula l-investigazzjoni. L-esperjenza tista' tinkiseb minn ġo jew minn barra l-entità, li tiddependi mill-karattru ta' l-aċċident jew l-inċident li għandu jkun investigat.

3.  L-investigazzjoni għandha tkun magħmula kemm jista' jkun b'mod miftuħ, biex b'hekk il-partijiet kollha ikunu jistgħu jinstemgħu u jistgħu jaqsmu r-riżultati. Il-manager ta' l-infrastruttura relevanti u l-impriżi tal-linji tal-impriżi tal-linji tal-ferrovija, l-awtorità tas-sigurtà, il-vittmi u l-qraba tagħhom, is-sidien tal-proprjeta' mkissra, dawk li jimmanifatturaw, is-servizzi ta' l-emerġenza involuti u r-rappreżentanti tal-ħaddiema u dawk li jużaw għandhom ikunu infurmati regolarment bl-investigazzjoni u l-progress tagħha u, sa fejn hu prattikabbli, għandhom jingħataw l-opportunità biex jissottmettu l-opinjonijiet tagħhom għall-investigazzjoni u jitħallew jikkummentaw fuq l-informazzjoni tar-rapporti abbozzati.

4.  L-entità investigattiva għandha tikkonkludi l-eżamijiet tagħha fuq is-sit ta' l-aċċident fl-iqsar ħin possibbli biex b'hekk tippermetti lil-manager ta' l-infrastruttura biex jagħti lura l-infrastruttura u jiftaħha għas-servizzi tat-trasport bil-ferrovija malajr kemm jista' jkun.

Artikolu 23

Ir-rapporti

1.  L-investigazzjoni ta' aċċident jew inċident msemmija fl-Artikolu 19 għandha tkun is-suġġett tar-rapporti fil-forma xierqa għat-tip u s-serjetà ta' l-aċċident jew l-inċident u r-relevanza tas-sejbiet ta' l-investigazzjoni. Ir-rapporti għandhom jiddikkjaraw l-għanijiet ta' l-investigazzjonijiet kif msemmija fl-Artikolu 19(1) u jkun fihom, fejn xieraq, ir-rakkomandazzjonijiet tas-sigurtà.

2.  L-entità investigattiva għandha tagħmel ir-rapport finali pubbliku fl-iqsar żmien possibli u normalment mhux aktar tard minn12 il-xahar wara d-data ta' l-okkorrenza. Ir-rapport għandu, jsegwi u jkun qrib, ta' l-istruttura tar-rappurtaġġ stabbilita fl-Anness V. Ir-rapport, inklużi r-rakkomandazzjonijiet dwar is-sigurtà, għandu jkun komunikat lill-partijiet relevanti msemmija fl-Artikolu 22(3) u lill-entitajiet u l-partijiet konċernati fl-Istati Membri l-oħra.

3.  Kull sena l-entità investigattiva għandha tippubblika sat-30 ta' Settembru bħala l-aħħar data rapport annwali li jirrapporta l-investigazzjonijiet magħmula s-sena ta' qabel, ir-rakkomandazzjonijiet tas-sigurtà li kienu maħruġa u l-azzjonijiet meħuda skond ir-rakkomandazzjonijiet maħruġa qabel.

Artikolu 24

L-informazzjoni li għandha tintbgħat mill-Aġenzija

1.  Fi żmien ġimgħa wara d-deċiżjoni li tinfetaħ investigazzjoni l-entità investigattiva għandha tinforma lill-Aġenzija b'dan. L-informazzjoni għandha tindika d-data, il-ħin u l-post ta' l-okkorrenza, kif ukoll it-tip tagħha u l-konsegwenzi fir-rigward tal-fatalitajiet, il-ħsarat u d-dannu materjali.

2.  L-entità investigattiva għandha tibgħat lill-Aġenzija kopja tar-rapport finali msemmi fl-Artikolu 23(2) u tar-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 23(3).

Artikolu 25

Ir-rakkomandazzjonijiet tas-sigurtà

1.  Ir-rakkomandazzjoni tas-sigurtà maħruġa minn entità investigattiva m'għandha fl-ebda każ toħloq presunzjoni ta' ħtija jew responsabbilità għall-aċċident jew l-inċident.

2.  Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu indirizzati lill-awtorità tas-sigurtà u, fejn hemm bżonn minħabba l-karattru tar-rakkomandazzjoni, lill-entitajiet u l-awtoritajiet l-oħra ta' l-Istat Membri jew lill-Istati Membri l-oħra. L-Istati Membri u l-awtoritajiet tas-sigurtà tagħhom għandhom jieħdu il-miżuri neċessarji biex jiżguraw li r-rakkomandazzjonijiet tas-sigurtà maħruġa mill-entitajiet investigattivi huma meħuda in konsiderazzjoni b'mod xieraq, u, fejn xieraq, tittieħed azzjoni fuqhom.

3.  L-awtorità tas-sigurtà u l-awtoritajiet jew l-entitajiet l-oħra, u fejn xieraq, l-Istati Membri l-oħra li ġew indirizzati lilhom ir-rakkomandazzjonijiet, għandhom jirrapportaw lura minn ta' l-anqas darba f'sena lill-entità investigattiva fuq il-miżuri li ġew meħuda jew ippjanati bħala konsegwenza tar-rakkomandazzjoni.Il-KAPITOLU VI

IL-POTERI TA' L-IMPLIMENTAZZJONI

▼M2

Artikolu 26

Adattament ta’ l-Annessi

L-Annessi għandhom jiġu adattati skond il-progress xjentifiku u tekniku. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).

▼B

Artikolu 27

Il-proċedura tal-Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 21 tad-Direttiva 96/48/KE.

2.  Fejn hemm referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandha tapplika, wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit għal tlett xhur.

▼M2

2a  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

▼B

3.  Fejn hemm referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandha tapplika, wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

▼M2 —————

▼B

Artikolu 28

Il-miżuri ta' l-implimentazzjoni

1.  L-Istati jistgħu iġibu għall-attenzjoni tal-Kummissjoni kwalunkwe miżuri dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Id-deċiżjonijiet xierqa għandhom ikunu adottati skond il-proċedua msemmija fl-Artikolu 27(2).

2.  Fuq it-talba ta' l-Istat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha stess il-Kummissjoni għandha, f'każ speċifiku, teżamina l-applikazzjoni u l-infurzar tad-dispożizzjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà u l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà, u fi żmien xahrejn mir-riċevuta ta' talba bħal din tiddeċidi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 27(2) jekk il-miżuri relatata tistax tibqa tapplika. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika d-deċiżjoni tagħha lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Istati Membri.Il-KAPITOLU VII

ID-DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

▼M4 —————

▼B

Artikolu 31

Ir-rapport u azzjonijiet iktar mill-Komunità

Il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill qabel it-30 ta' April 2007 u kull ħames snin minn hemm “il quddiem rapport fuq l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.”

Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat fejn meħtieġ mill-proposti għal azzjonijiet oħra mill-Komunità.

Artikolu 32

Il-multi

L-Istat Membru għandu jistabbilixxi r-regoli fuq il-multi applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u għandu jieħu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżgura li jiġu implimentati. Il-multi stabbiliti għandhom ikunu effettivt, proporzjonali, mhux diskriminatorji u dissuażivi.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw dawn ir-regoli lill-Kummissjoni sad-data speċifikata fl-Artikolu 33 u għandhom javżaw lill-Kummissjoni bla dewmien dwar kwalunkwe emendi sussegwenti li jaffetwawhom.

Artikolu 33

L-implimentazzjoni

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex iħarsu d-Direttiva sat-30 ta' April 2006 bħala l-aħħar data. Għandhom minn hemm “il quddiem jinformaw il-Kummissjoni b'dan.”

Meta' l-Istati Membri jadottaw il-miżuri, għandhu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi biex tkun magħmula din ir-referenza għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 34

Id-dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 35

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

▼M5
ANNESS I

INDIKATURI KOMUNI TAS-SIKUREZZA

L-indikaturi komuni tas-sikurezza (IKS) għandhom jiġu rrappurtati kull sena mill-awtoritajiet tas-sikurezza ddefiniti fl-Artikolu 3(g).

L-indikaturi marbutin mal-attivitajiet imsemmijin fl-Artikolu 2(2), (a) u (b), għandhom jitqiesu b'mod separat jekk jitressqu.

Jekk jinstabu fatti jew żbalji ġodda wara li jkun tressaq ir-rapport, l-indikaturi għal sena partikolari għandhom jiġu emendati jew ikkoreġuti mill-awtorità tas-sikurezza malli jkun opportun u sa mhux aktar tard mir-rapport annwali li jkun imiss.

Id-definizzjonijiet komuni għall-IKS u l-metodi biex jiġi kkalkulat l-impatt ekonomiku tal-aċċidenti huma stabbiliti fl-Appendiċi.

1.    Indikaturi marbutin ma' aċċidenti

1.1. L-għadd totali u relattiv (għall-kilometri ferrovjarji) ta' aċċidenti sinifikanti u diżaggregazzjoni għat-tipi ta' aċċidenti li ġejjin:

 ħabta ta' ferrovija ma' vettura ferrovjarja,

 ħabta ta' ferrovija ma' ostakolu fil-gejġ tat-tagħbien (clearance gauge),

 ħruġ ta' ferrovija 'l barra mil-linji (jew deraljament),

 aċċident f'passaġġ invell, fost dawn, aċċidenti li jinvolvu n-nies mexjin f'passaġġ invell, u diżagregazzjoni oħra għall-ħames tipi ta' passaġġi invell iddefiniti fil-punt 6.2,

 aċċident fejn iweġġgħu n-nies minħabba vetturi ferrovjarji li jkunu mexjin, minbarra s-suwiċidji u s-suwiċidji attentati,

 nar f'vettura ferrovjarja,

 oħrajn.

Kull aċċident sinifikanti għandu jiġi rrappurtat taħt it-tip tal-aċċident ewlieni, anki jekk il-konsegwenzi tal-aċċident sekondarju jkunu aktar serji (pereżempju deraljament li b'konsegwenza tiegħu jkun hemm nar).

1.2. L-għadd totali u relattiv (għall-kilometri ferrovjarji) ta' persuni li jindarbu serjament u jinqatlu skont it-tip ta' aċċident, maqsumin fil-kategoriji li ġejjin:

 passiġġier (relattiv ukoll għall-kilometri totali tal-passiġġieri u l-kilometri tal-ferroviji tal-passiġġieri),

 impjegat jew kuntrattur,

 persuna li kienet qed tuża l-passaġġ invell,

 persuna li tkun daħlet fejn mhux suppost,

 persuna oħra fuq pjattaforma ferrovjarja,

 persuna oħra mhux fuq pjattaforma ferrovjarja.

2.    Indikaturi marbutin ma' merkanzija perikoluża

L-għadd totali u relattiv (għall-kilometri ferrovjarji) ta' aċċidenti li jinvolvu t-trasportazzjoni ta' merkanzija perikoluża bil-ferrovija, maqsumin fil-kategoriji li ġejjin:

 aċċident li fih tkun involuta mill-inqas vettura ferrovjarja waħda mgħobbija b'merkanzija perikoluża, kif iddefinit fl-Appendiċi,

 l-għadd ta' aċċidenti minn dawn li minħabba fihom tiġi rilaxxata merkanzija perikoluża.

3.    Indikaturi marbutin ma' suwiċidji

L-għadd totali u relattiv (għall-kilometri ferrovjarji) ta' suwiċidji u suwiċidji attentati

4.    Indikaturi marbutin mal-prekursuri ta' aċċidenti

L-għadd totali u relattiv (għall-kilometri ferrovjarji) ta' kawżi ta' aċċidenti u diżaggregazzjoni għat-tipi ta' kawża ta' aċċident li ġejjin:

 binarju miksur,

 tgħawwiġ tal-binarju u allinjament ħażin ieħor,

 falliment ta' sinjalazzjoni jxaqleb għall-ħażin,

 ferrovija li tibqa' għaddejja minkejja sinjalazzjoni biex tieqaf, filwaqt li tkun għaddejja minn punt ta' periklu,

 ferrovija li tibqa' għaddejja minkejja sinjalazzjoni biex tieqaf, mingħajr ma tkun għaddejja minn punt ta' periklu,

 rota ta' vettura ferrovjarja fis-servizz miksura,

 fus ta' rota ta' vettura ferrovjarja fis-servizz miksur.

Il-prekursuri kollha għandhom jiġu rrappurtati, kemm jekk iwasslu għall-aċċidenti, kif ukoll jekk le. (Prekursur li jikkawża aċċident sinifikanti wkoll għandu jiġi rrappurtat mal-indikaturi marbutin mal-prekursuri; prekursur li ma jikkawżax aċċident sinifikanti għandu jiġi rrappurtat biss mal-indikaturi marbutin mal-prekursuri).

5.    Indikaturi għall-kalkolu tal-impatt ekonomiku tal-aċċidenti

It-total f'euro u l-għadd relattiv (għall-kilometri ferrovjarji):

 ta' mwiet u korrimenti serji mmultiplikati bil-Valur tal-Prevenzjoni ta' Diżgrazzja (VPD),

 l-ispejjeż tal-ħsarat għall-ambjent,

 l-ispejjeż tal-ħsarat materjali għall-vetturi ferrovjarji jew għall-infrastruttura,

 l-ispejjeż tad-dewmien ikkawżat mill-aċċidenti.

L-awtoritajiet tas-sigurtà għandhom jirrappurtaw l-impatt ekonomiku ta' aċċidenti sinifikanti.

Il-VPD huwa l-valur li s-soċjetà tpoġġi fuq il-prevenzjoni ta' diżgrazzja u għalhekk ma għandux jintuża bħala referenza għall-kumpens bejn żewġ partijiet li jkunu involuti f'aċċident.

6.    Indikaturi marbutin mas-sikurezza teknika tal-infrastruttura u l-implimentazzjoni tagħha

6.1. Il-perċentwal tal-binarji li għandhom Sistemi għall-Protezzjoni tal-Ferroviji (SPF) jaħdmu u l-perċentwal tal-kilometri ferrovjarji fejn jintużaw l-SPF abbord il-ferroviji fejn dawn is-sistemi jipprovdu:

 twissija,

 twissija u waqfien awtomatiku,

 twissija u waqfien awtomatiku u superviżjoni mhux kontinwa tal-veloċità,

 twissija u waqfien awtomatiku u superviżjoni kontinwa tal-veloċità.

6.2. L-għadd ta' passaġġi invell (it-total għal kull kilometru tar-rotta u kull kilometru ta' binarji) skont il-ħames tipi li ġejjin:

(a) passaġġ invell passiv

(b) passaġġ invell attiv:

(i) manwali,

(ii) awtomatiku bi twissija fuq in-naħa tal-utent,

(iii) awtomatiku b'tagħmir protettiv fuq in-naħa tal-utent,

(iv) tagħmir protettiv fuq in-naħa tal-binarju.
Appendiċi

Definizzjonijiet komuni għall-IKS u l-metodi tal-kalkolu tal-impatt ekonomiku tal-aċċidenti

1.    Indikaturi marbutin ma' aċċidenti

1.1.

“aċċident sinifikanti” tfisser kull aċċident li jinvolvi mill-inqas vettura ferrovjarja waħda li tkun miexja, u li jwassal biex mill-inqas persuna waħda tmut jew tindarab serjament, jew iwassal għal ħsara sinifikanti f'vetturi ferrovjarji, f'installazzjonijiet oħra jew għall-ambjent, jew iwassal għal tfixkil estensiv ta' traffiku, iżda teskludi l-aċċidenti fil-ħwienet tax-xogħol, fl-imħażen u fid-depows;

1.2.

“ħsara sinifikanti għall-vetturi, binarji, installazzjonijiet ferrovjarji oħrajn jew għall-ambjent” tfisser ħsara li tkun ekwivalenti għal EUR 150 000 jew iżjed;

1.3.

“tfixkil estensiv ta' traffiku” tfisser li s-servizzi ferrovjarji fuq rotta ewlenija jkunu sospiżi għal mill-inqas sitt sigħat;

1.4.

“ferrovija” tfisser vettura ferrovjarja waħda jew iżjed miġbuda minn lokomottiv wieħed jew iżjed, jew karrozza ferrovjarja li jkollha n-numru jew il-marka speċifika tagħha, li timxi waħedha minn punt ta' bidu fiss sa punt ta' tmiem fiss, u tkun tinkludi magna ħafifa, jiġifieri lokomottiv li jimxi waħdu;

1.5.

“ħabta ta' ferrovija ma' vettura ferrovjarja” tfisser ħabta bejn parti minn ferrovija u parti minn ferrovija jew vettura ferrovjarja oħra jew ma' vettura ferrovjarja li timbotta, jew quddiem ma' quddiem, jew quddiem ma' wara, jew ħabta mill-ġenb;

1.6.

“ħabta ta' ferrovija ma' ostakolu fil-gejġ tat-tagħbien” tfisser ħabta bejn parti minn ferrovija u xi oġġett, jew fiss fuq il-post jew li jkun hemm temporanjament, fuq jew ħdejn il-binarju (minbarra oġġetti fil-passaġġi invell li jkunu ntilfu minn xi vettura jew utent filwaqt li jkunu qed jaqsmu), din it-tifsira tinkludi ħabta ma' linji ta' kuntatt 'il fuq mill-ferrovija;

1.7.

“diraljament ta' ferrovija” tfisser kull każ meta mill-inqas rota waħda tal-ferrovija tinqala' minn fuq il-binarju;

1.8.

“aċċident fuq passaġġ invell” tfisser kull aċċident fil-passaġġi invell li jinvolvi mill-inqas vettura ferrovjarja waħda u vettura waħda jew aktar li tkun qed taqsam, jew utenti oħrajn tal-passaġġ, bħalma huma nies bil-mixi jew xi oġġetti oħrajn li jkunu fuq il-binarju jew ħdejh jekk dawn ikunu ntilfu minn vettura jew utent filwaqt li qegħdin jaqsmu;

1.9.

“aċċident lil persuni li jinvolvi vettura ferrovjarja miexja” tfisser kull aċċident li jiġri lil persuna waħda jew iżjed li jintlaqtu minn vettura ferrovjarja jew minn oġġett li jkun imwaħħal magħha jew li jkun inqala' minn magħha, dan jinkludi l-persuni li jaqgħu mill-vetturi ferrovjarji kif ukoll persuni li jaqgħu jew jintlaqtu minn oġġetti mhux imwaħħlin meta jkunu qegħdin jivvjaġġaw abbord il-vetturi;

1.10.

“nar f'vettura ferrovjarja” tfisser nar jew splużjoni li jiġri/tiġri ġo vettura ferrovjarja (dan jinkludi t-tagħbija li jkun fiha) meta tkun fi triqitha bejn l-istazzjon tal-partenza u d-destinazzjoni, dan jinkludi l-ħin meta l-vettura tkun wieqfa fl-istazzjon tal-partenza, fl-istazzjon tad-destinazzjoni jew f'xi stazzjon fejn tieqaf bejn dawn it-tnejn, kif ukoll waqt operazzjonijiet ta' riskjerament;

1.11.

“(aċċident) ieħor” tfisser kull aċċident minbarra ħabta ta' ferrovija ma' vettura ferrovjarja, ħabta ta' ferrovija ma' ostakolu fil-gejġ tat-tagħbien, aċċident lil persuna li jinvolvi vettura ferrovjarja miexja jew nar f'vettura ferrovjarja;

1.12.

“passiġġier” tfisser kull persuna, minbarra membru tal-persunal tal-ferrovija, li jkun qed jivvjaġġa bil-ferrovija, dan jinkludi l-passiġġieri li jkunu qegħdin jippruvaw jitilgħu fuq ferrovija jew jinżlu minn fuqha waqt li tkun miexja, għall-istatistika tal-aċċidenti biss;

1.13.

“impjegat jew kuntrattur” tfisser kull persuna li b'xi mod tkun impjegata mal-ferrovija u li tkun fuq ix-xogħol meta jsir l-aċċident, dan jinkludi l-persunal tal-kuntratturi, il-kuntratturi mpjegati għal rashom, il-persunal tal-ferrovija u persuni li jkunu qegħdin jinnavigaw bil-vetturi ferrovjarji u l-installazzjonijiet infrastrutturali;

1.14.

“utent ta' passaġġ invell” tfisser kull persuna li tuża passaġġ invell biex taqsam il-binarju bi kwalunkwe mezz ta' trasport jew bil-mixi;

1.15.

“min jidħol bla permess” tfisser kull persuna li tkun f'postijiet li jappartjenu għall-ferrovija fejn id-dħul ikun ipprojbit, bl-eċċezzjoni ta' utent ta' passaġġ invell;

1.16.

“persuna oħra fuq il-pjattaforma” tfisser kull persuna li tkun fuq pjattaforma ferrovjarja li ma taqax taħt id-definizzjonijiet ta' “passiġġier”, “impjegat jew kuntrattur”, “utent tal-passaġġ invell”, “persuna oħra mhux fuq pjattaforma” jew “persuna li tidħol bla permess”;

1.17.

“persuna oħra mhux fuq pjattaforma” tfisser kull persuna li ma tkunx fuq pjattaforma ferrovjarja li ma taqax taħt id-definizzjonijiet ta' “passiġġier”, “impjegat jew kuntrattur”, “utent tal-passaġġ invell”, “persuna oħra fuq pjattaforma” jew “persuna li tidħol bla permess”;

1.18.

“mewta (persuna maqtula)” tfisser kull persuna maqtula minnufih jew li tmut fi żmien 30 jum bħala riżultat ta' aċċidenti, minbarra kull suwiċidju;

1.19.

“ġrieħi serji (persuna midruba serjament)” tfisser kull persuna li tindarab li tkun iddaħħlet l-isptar għal aktar minn 24 siegħa bħala riżultat ta' aċċident, minbarra kull suwiċidju attentat.

2.    Indikaturi marbutin ma' merkanzija perikoluża

2.1.

“aċċident li jinvolvi t-trasportazzjoni ta' merkanzija perikoluża” tfisser kull aċċident jew inċident li huwa suġġett li jiġi rrappurtat b'konformità mar-Regolamenti tar-RID ( 16 )/ADR taqsima 1.8.5;

2.2.

“oġġetti perikolużi” tfisser sustanzi u oġġetti li l-ġarr tagħhom huwa pprojbit mir-RID, jew awtorizzat biss fil-kundizzjonijiet stipulati fihom.

3.    Indikaturi marbutin ma' suwiċidji

3.1.

“suwiċidju” tfisser att deliberat ta' persuna biex tindarab li jirriżulta fil-mewt, kif irreġistrat u kklassifikat mill-awtorità kompetenti nazzjonali;

3.2.

“suwiċidju attentat” tfisser att deliberat ta' persuna biex tindarab li jirriżulta fi ġrieħi serji.

4.    Indikaturi marbutin mal-prekursuri ta' aċċidenti

4.1.

“binarju miksur” tfisser kull binarju li jinqasam f'żewġ biċċiet jew aktar, jew kull binarju li minnu tinqala' ħadida u b'kawża ta' dan ikun hemm fetħa twila aktar minn 50 mm u fonda aktar minn 10 mm fuq il-wiċċ fejn jimxu l-ferroviji;

4.2.

“tgħawwiġ tal-binarju jew allinjament ħażin ieħor tal-binarju” tfisser kull ħsara marbuta mal-kontinwità u mal-ġeometrija tal-binarju, li titlob li l-binarju ma jintużax jew li jkun hemm restrizzjoni immedjata tal-veloċità permessa;

4.3.

“falliment ta' sinjalazzjoni jxaqleb għall-ħażin” tfisser kull falliment tekniku f'sistema ta' sinjalazzjoni (jew fl-infrastruttura jew fil-vetturi ferrovjarji), li jirriżulta biex l-informazzjoni tas-sinjalar ikun inqas ristrettiv milli meħtieġ;

4.4.

“Ferrovija li tibqa' għaddejja minkejja sinjalazzjoni biex tieqaf” tfisser kull darba li xi parti minn ferrovija tibqa' miexja iktar milli jkun hemm awtorizzazzjoni għal dan u tgħaddi l-punt tal-periklu;

4.5.

“Ferrovija li tibqa' għaddejja minkejja sinjalazzjoni biex tieqaf mingħajr ma tkun għaddejja minn punt ta' periklu,” tfisser kull darba li xi parti minn ferrovija tibqa' miexja iktar milli jkun hemm awtorizzazzjoni għal dan iżda ma tgħaddix il-punt tal-periklu.

Il-moviment mhux awtorizzat imsemmi fil-punti 4.4 u 4.5 hawn fuq tfisser li tgħaddi:

 sinjal tad-dwal ikkuluriti jew semaforu maġenb il-binarju f'punt ta' periklu, jew l-ordni IEQAF fejn ma jkunx hemm sistema titħaddem ta' Protezzjoni tal-Ferroviji (SPF),

 it-tarf ta' awtorizzazzjoni tal-moviment marbuta mas-sikurezza li tipprovdi SPF,

 punt ikkomunikat permezz ta' awtorizzazzjoni bil-miktub jew bil-kliem stabbilit fir-regolamenti,

 tabelli bil-kelma IEQAF (l-inġizzi mewwieta mhumiex inklużi) jew sinjali bl-idejn.

Kull każ li jinvolvi vettura li ma jkollhiex unità tat-trazzjoni, jew ferrovija mingħajr sewwieq li minn jedda tgħaddi s-sinjal f'punt ta' periklu mhuwiex inkluż. Kull każ meta, għal xi raġuni jew oħra, is-sinjal ta' periklu ma jiddawwarx biżżejjed fil-ħin biex is-sewwieq ikun jista' jwaqqaf il-ferrovija, mhuwiex inkluż.

L-Awtoritajiet tas-Sikurezza jistgħu jagħtu rapporti separati dwar l-erba' indiċijiet ta' moviment mhux awtorizzat elenkati fl-inċiżi f'dan il-punt u għandhom jirrappurtaw mill-inqas indikatur aggregat li jkun fih id-dejta dwar l-indiċijiet ta' dawn l-erba' inċidenti.

4.6.

“rota ta' vettura ferrovjarja fis-servizz miksura” tfisser ksur li jaffettwa lir-rota u joħloq riskju ta' aċċident (diraljament jew ħabta);

4.7.

“fus ta' rota ta' vettura ferrovjarja fis-servizz miksur” tfisser ksur li jaffettwa l-fus u joħloq riskju ta' aċċident (diraljament jew ħabta);

5.    Indikaturi għall-kalkolu tal-impatt ekonomiku tal-aċċidenti

5.1.

Il-Valur tal-Prevenzjoni tad-Diżgrazzji (VPD) huwa magħmul minn:

(1) Il-valur tas-sikurezza per se: Il-valuri ta' kemm wieħed ikun Lest li Jħallas huma bbażati fuq studji dwar preferenzi ddikjarati li jkunu twettqu fl-Istat Membru li għalih jiġu applikati.

(2) L-ispejjeż ekonomiċi diretti u indiretti: il-valuri tal-ispejjeż ivvalutati fl-Istat Membru, magħmulin minn:

 l-ispiża medika u ta' riabilitazzjoni,

 l-ispiża tal-qrati legali, l-ispiża tal-pulizija, tal-investigazzjonijiet privati dwar il-ħabta, tas-servizzi tal-emerġenza u l-ispejjeż amministrattivi tal-assigurazzjoni,

 telf ta' produzzjoni: il-valur għas-soċjetà tal-oġġetti u s-servizzi li setgħu ngħataw mill-persuna kieku ma ġarax l-aċċident.

Fil-kalkolu tal-ispejjeż tad-diżgrazzji, il-fatalitajiet u l-korrimenti serji għandhom jitqiesu b'mod separat (VPD differenti għall-fatalitajiet u għall-korrimenti).

5.2.

Il-prinċipji komuni għall-valutazzjoni tal-valur tas-sikurezza per se u l-ispejjeż ekonomiċi diretti/indiretti:

Għall-valur tas-sikurezza per se, il-valutazzjoni ta' kemm huma jew mhumiex xierqa l-istimi disponibbli għandha tkun ibbażata fuq dawn li ġejjin:

 l-istimi għandhom ikunu marbutin ma' sistema għall-valutazzjoni tat-tnaqqis tar-riskju tal-imwiet fis-settur tat-trasport u jsegwu strateġija ta' kemm wieħed ikun Lest li Jħallas skont metodi ta' preferenza ddikjarati,

 il-kampjun tar-risposti li jintużaw għall-valuri għandhom ikunu rappreżentattivi tal-popolazzjoni kkonċernata. B'mod partikolari, il-kampjun irid jirrifletti d-distribuzzjoni skont l-età/l-introjtu flimkien ma' karatteristiċi soċjoekonomiċi/demografiċi rilevanti oħrajn tal-popolazzjoni,

 il-metodu għall-ħruġ tal-valuri ta' kemm wieħed ikun Lest li Jħallas: it-tfassil tal-istħarriġ isir b'mod li l-mistoqsijiet ikunu ċari/rilevanti għal dawk li jwieġbu.

L-ispejjeż ekonomiċi diretti u indiretti għandhom jiġu vvalutati abbażi tal-ispejjeż reali mġarrba mis-soċjetà.

5.3.

Definizzjonijiet

5.3.1.

“L-ispejjeż tal-ħsara lill-ambjent” tfisser l-ispejjeż li jridu jitħallsu minn Maniġers tal-Impriżi u l-Infrastrutturi Ferrovjarji, u li jridu jiġu vvalutati abbażi tal-esperjenza ta' dawn, biex iż-żona li tkun tħassret tinġab lura fl-istat li kienet qabel l-aċċident ferrovjarju.

5.3.2.

“L-ispejjeż tal-ħsarat materjali għall-vetturi jew infrastrutturi ferrovjarji” tfisser l-ispejjeż involuti biex jinxtraw vetturi ferrovjarji jew infrastrutturi ġodda li jkollhom l-istess funzjonalità u parametri tekniċi bħal dawk li jkunu nqerdu, u l-ispejjeż tar-restawr ta' vetturi jew infrastrutturi ferrovjarji għall-istat tagħhom ta' qabel l-aċċident, li għandhom jiġu stmati mill-Maniġers ta' Impriżi u Infrastrutturi Ferrovjarji abbażi tal-esperjenza tagħhom, dan jinkludi wkoll l-ispejjeż marbutin mal-kiri ta' vetturi ferrovjarji b'riżultat tal-ħsarat għall-vetturi li ma jkunux jistgħu jintużaw.

5.3.3.

“L-ispejjeż tad-dewmien minħabba aċċidenti” tfisser il-valur monetarju tad-dewmien li jġarrbu l-utenti tat-trasport ferrovjarju (passiġġieri u klijenti li jibagħtu l-merkanzija) bħala konsegwenza tal-aċċidenti, ikkalkulati permezz tal-mudell li jidher hawn taħt:

VT = il-valur monetarju ta' ħin tal-ivvjaġġar iffrankat

VTP = [VT tal-passiġġieri għax-xogħol] * [Il-perċentwal medju ta' passiġġieri għax-xogħol fis-sena] + [Il-perċentwal medju ta' passiġġieri mhux għax-xogħol fis-sena]

Il-VTp jitkejjel f'EUR għal kull passiġġier fis-siegħa

“Passiġġier għax-xogħol” tfisser passiġġier li jkun qed jivvjaġġa minħabba l-attivitajiet professjonali tiegħu u teskludi dawk li jivvjaġġaw mid-dar għax-xogħol u lura.

VTF = [VT tal-ferroviji tal-merkanzija] * [(Km tat-Tunnellata)/(Km Ferrovjarju)]

Il-VTp jitkejjel f'EUR għal kull tunnellata ta' merkanzija fis-siegħa

L-ammont medju ta' tunnellati ta' merkanzija ttrasportata għal kull ferrovija f'sena = (Km tat-Tunnellata)/(Km Ferrovjarju)

CM = L-ispejjeż ta' minuta dewmien ta' ferrovija

CMP = K1 * (VTP/60) * [(Km tal-passiġġieri)/ Km Ferrovjarju)]

L-għadd medju ta' passiġġieri għal kull ferrovija f'sena = (Km tal-passiġġieri)/(Km Ferrovjarju)

CMF = K2 * (VTF/60)

Il-fatturi K1 u K2 huma bejn il-valur tal-ħin u l-valur tad-dewmien, kif stmati minn studji ta' preferenzi ddikjarati, biex jitqies il-fatt li n-nies iqisu b'mod aktar negattiv il-ħin mitluf minħabba dewmien mill-ħin użat normalment għall-ivvjaġġar.

L-ispejjeż tad-dewmien minħabba aċċident = CMP * (Minuti ta' dewmien ta' ferroviji tal-passiġġieri) + CMF * (Minuti ta' dewmien ta' ferroviji tal-merkanzija)

L-ispejjeż imġarrba minħabba d-dewmien, għall-aċċidenti serji għandhom jiġu kkalkulati kif ġej:

 dewmien reali fuq ir-rotot ferrovjarji fejn ikunu ġraw l-aċċidenti kif jitkejlu fl-istazzjon terminali

 dewmien reali jew, jekk dan mhux possibbli, dewmien stmat fuq rotot oħrajn affettwati.

6.    Indikaturi marbutin mas-sikurezza teknika tal-infrastruttura u l-implimentazzjoni tagħha

6.1.

“Is-Sistema ta' Protezzjoni tal-Ferroviji (SPF)” tfisser sistema li tgħin biex tinforza l-ubbidjenza għas-sinjali u għar-restrizzjonijiet tal-veloċità.

6.2.

“Sistemi ta' abbord” tfisser sistemi li jgħinu lis-sewwieq josserva s-sinjalar ta' maġenb il-binarju u s-sinjalar fil-kabina u b'hekk jipprovdu l-protezzjoni minn punti ta' periklu u r-rinfurzar tal-limiti tal-veloċità. L-SPF jistgħu jiġu deskritti kif ġej:

(a) Twissija, li tagħti twissija awtomatika lis-sewwieq.

(b) Twissija u waqfien awtomatiku, li tagħti twissija awtomatika lis-sewwieq u twaqqaf il-ferrovija awtomatikament meta din tkun se tgħaddi sinjal li juri periklu.

(c) Twissija u waqfien awtomatiku u superviżjoni mhux kontinwa tal-veloċità, li tipprovdi l-protezzjoni minn punti ta' periklu, fejn “superviżjoni mhux kontinwa tal-veloċità” tfisser superviżjoni tal-veloċità f'ċerti postijiet (nases tal-veloċità) meta l-ferrovija tkun qiegħda tavviċina sinjal.

(d) Twissija u waqfien awtomatiku u superviżjoni kontinwa tal-veloċità, li tipprovdi l-protezzjoni minn punti perikolużi u superviżjoni kontinwa tal-limiti tal-veloċità tar-rotta, fejn “superviżjoni kontinwa tal-veloċità” tfisser indikazzjoni u infurzar kontinwi tal-veloċità massima permessa fil-mira f'kull parti tar-rotta.

It-tip (d) huwa meqjus bħala Sistema Awtomatika tal-Protezzjoni tal-Ferroviji (SAPF).

6.3.

“passaġġ invell” tfisser kull tisliba bejn triq jew passaġġ u binarju, kif rikonoxxut mill-maniġer tal-infrastruttura u miftuħ għall-utenti pubbliċi jew privati. Il-passaġġi bejn il-pjattaformi fl-istazzjonijiet huma esklużi, kif ukoll il-passaġġi minn fuq il-binarji li għandhom jintużaw biss mill-impjegati.

6.4.

“triq” tfisser, għall-iskop tal-istatistika tal-aċċidenti ferrovjarji, kull triq prinċipali pubblika jew privata, kull triq jew awtostrada, u tinkludi l-passaġġi tal-maġenb għall-mixi u dawk għall-bajsikils.

6.5.

“passaġġ” tfisser kull rotta li mhijiex triq li qiegħda biex jgħaddu n-nies, l-annimali, il-vetturi jew il-makkinarju.

6.6.

“passaġġ invell passiv” tfisser passaġġ invell mingħajr ebda forma ta' sistema ta' twissija jew protezzjoni li tiġi attivata meta jkun ta' periklu għall-utent li jaqsam il-passaġġ.

6.7.

“passaġġ invell attiv” tfisser passaġġ invell fejn ikun hemm tagħmir ta' twissija jew ta' protezzjoni li jiġi attivat meta tkun ġejja ferrovija u jkun ta' periklu għall-utenti li jaqsmu l-passaġġ.

 Il-protezzjoni permezz ta' tagħmir fiżiku tinkludi:

 

 barrieri, jew sħaħ jew nofs,

 gradi.

 Twissija permezz ta' tagħmir fiss fil-passaġġi invell:

 

 tagħmir viżibbli: dwal,

 tagħmir awdibbli: qniepen, ħornijiet, sireni, eċċ.

Il-passaġġi invell attivi huma kklassifikati bħala:

(a) Manwali: passaġġ invell fejn il-protezzjoni jew it-twissija man-naħa tal-utent jiġu attivati minn impjegat tal-ferroviji.

(b) Awtomatiċi bit-twissija fin-naħa tal-utent: passaġġ invell fejn it-twissija man-naħa tal-utent tiġi attivata mill-ferrovija li tkun qed tavviċina.

(c) Awtomatiċi bil-protezzjoni fin-naħa tal-utent: passaġġ invell fejn il-protezzjoni man-naħa tal-utent tiġi attivata mill-ferrovija li tkun qed tavviċina. Dawn jinkludu passaġġ invell bi protezzjoni kif ukoll twissija man-naħa tal-utent.

(d) Protezzjoni man-naħa tal-binarju: passaġġ invell fejn sinjal jew xi sistema ta' protezzjoni oħra tal-ferroviji jippermettu li l-ferrovija tkompli fi triqitha ladarba l-passaġġ invell ikun protett kompletament man-naħa tal-utent u ma jkun hemm xejn qed jaqsam.

7.    Id-definizzjonijiet tal-bażi tal-iskali

7.1.

“Km Ferrovjarju” hija l-unità tal-kejl li tirrappreżenta l-moviment ta' ferrovija tul kilometru. Id-distanza li tintuża hija d-distanza li tkun għamlet il-ferrovija, jekk din tkun magħrufa, jekk le, għandha tintuża d-distanza standard tan-netwerk bejn l-oriġini u d-destinazzjoni. Id-distanza fit-territorju nazzjonali tal-pajjiż rapportatur biss għandha titqies.

7.2.

“Km tal-passiġġieri” hija l-unità tal-kejl li tirrappreżenta t-trasportazzjoni ta' passiġġier wieħed bil-ferrovija fuq distanza ta' kilometru. Id-distanza fit-territorju nazzjonali tal-pajjiż rapportatur biss għandha titqies.

7.3.

“Km tar-rotta” tfisser it-tul f'kilometri tan-netwerk ferrovjarju fl-Istati Membri, li l-ambitu tagħhom huwa stabbilit fl-Artikolu 2. Għal rotot li jkollhom għadd ta' binarji għaddejin minnhom, għandha tingħadd biss id-distanza bejn l-oriġini u d-destinazzjoni.

7.4.

“Km tar-rotta” tfisser it-tul f'kilometri tan-netwerk ferrovjarju fl-Istati Membri, li l-ambitu tagħhom huwa stabbilit fl-Artikolu 2. Għandu jingħadd kull binarju f'rotta ferrovjarja multipli.

▼B
L-ANNESS II

IN-NOTIFIKA TAR-REGOLI NAZZJONALI TAS-SIGURTÀ

Ir-regoli nazzjonali tas-sigurtà li għandhom ikunu notifikati lill-Kummissjoni skond il-proċedura deskritta fl-Artikolu 8 jinkludu:

1. ir-regoli dwar il-miri nazzjonali tas-sigurtà esiżtenti u l-metodi tas-sigurtà;

2. ir-regoli dwar il-ħtiġiet fuq is-sistemi ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija;

▼M2 —————

▼B

4. ir-regoli komuni tat-tħaddim tan-network tal-linji tal-ferrovija li mhumiex koperti mit-TSIs, inklużi r-regoli dwar is-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sinjali u tat-traffiku;

5. ir-regoli li jistabbilixxu l-ħtiġiet fuq ir-regloli addizzjonali interni tat-tħaddim (ir-regoli tal-kumpanija) li għandhom ikunu stabbiliti mill-managers ta' l-infrastruttura u l-impriżi tal-linji tal-ferrovija;

6. ir-regoli dwar il-ħtiġiet fuq il-ħaddiema li jwettqu xogħolijiet kritiċi tas-sigurtà, inklużi l-kriterji ta' l-għażla, il-benesseri meiku u t-taħriġ vokazzjonali u ċ-ċertifikazzjoni sakemm għadhom mhumix koperti bit-TSI;

7. ir-regoli dwar l-investigazzjoni ta' l-aċċident u l-inċidenti.
L-ANNESS III

IS-SISTEMI TA' L-IMMANIĠĠJAR TAS-SIGURTÀ

1.   Il-ħtiġiet fuq is-sistemi ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà

Is-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà għandha tkun dokumentata fil-partijiet relevanti kollha u għandha partikolarment tiddeskrivi id-distribuzzjoni tar-responsabbilitajiet fl-organizzazzjoni tal-manager ta' l-infrastruttura jew l-impriżi tal-linji tal-ferrovija. Dan għandu juri kif il-kontroll mill-management fuq livelli differenti huwa sikur, kif il-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom fuq il-livelli kollha huma involuti u kif it-titjib kontinwu tas-sistemi ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà huwa żgurat.

2.   L-elementi bażiċi tas-sistemi ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà

L-elementi bażiċi tas-sistemi ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà huma:

(a) politika tas-sigurtà approvata mill-kap eżekuttiv ta' l-organizzazzjoni u li tiġi kkomunikata lill-ħaddiema kollha;

(b) il-miri kwalitattivi u kwantitattivi ta' l-organizzazzjoni għall-manteniment u t-titjib tas-sigurtà, u l-pjanijiet u l-proċeduri biex jintlaħqu dawn il-miri;

(ċ) il-proċeduri biex jintlaħqu l-istandards tekniċi u tat-tħaddim eżistenti, ġodda jew mibdula jew kondizzjonijet oħra preskrittivi kif stabbiliti

 fit-TSIs,

 jew

 fir-regoli nazzjonali tas-sigurtà msemmija fl-Artikolu 8 u l-Anness II,

 jew

 f'regoli oħra relevanti,

 jew

 fid-deċiżjonijiet ta' l-awtorità,

u l-proċedur biex ikun assigurat il-ħarsien ta' l-istandards u l-kondizzjonijiet l-oħra preskrittivi matul il-ħajja tat-tagħmir u tat-tħaddim;

(d) il-proċeduri u l-metodi biex titwettaq l-evalwazzjoni tar-riskji u l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-kontroll tar-riskji kull meta' tibdil tal-kondizzjonijiet tat-tħaddim jew materjal ġdid jimponi riskji ġodda fuq l-infrastruttura jew fuq it-tħaddim;

(e) il-provedimenti tal-programmi biex jitħarrġu l-ħaddiema u s-sistemi biex ikun żgurat li l-kompetenza tal-ħaddiema hija miżmuma u x-xogħolijiet magħmula skond dan;

(f) l-arranġamenti għal-provvediment ta' l-informazzjoni suffiċjenti fl-organizzazzjoni u, fejn xieraq, bejn l-organizzazzjonijiet li joperaw fuq l-istess infrastruttura;

(g) il-proċeduri u l-formati biex tkun dokumentata l-informazzjoni fuq is-sigurtà u l-ispeċifikazzjoni tal-proċedura għall-kontroll tal-konfigurazzjoni ta' l-informazzjoni vitali dwar is-sigurtà;

(h) il-proċeduri biex ikun żgurat li l-aċċidenti, l-inċidenti, il-kważi inċidenti u l-okkorrenzi perikolużi l-oħra jiġu rappurtati, investigati u analizzati u u li jittieħdu l-miżuri preventivi neċessarji;

(i) id-dispożizzjonijiet għal-pjanijiet ta' azzjoni u sinjali u informazzjoni fil-każ ta' emerġenza, miftiehma ma' l-awtoritajiet pubbliċi xierqa;

(j) id-dispożizzjonijiet għal verifika interni rikorrenti tas-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà.
L-ANNESS IV

ID-DIKJARAZZJONJIET GĦALL-PARTI SPEĊIFIKA GĦAN-NETWORK TAĊ-ĊERTIFIKAT TAS-SIGURTÀ

Id-dokumenti li ġejjin għandhom ikunu sottomessi biex jippermettu l-awtorità tas-sigurtà biex twassal il-parti speċifika għan-network taċ-ċertifikat tas-sigurtà:

 id-dokumentazzjoni milll-impriża tal-linja tal-ferrovija fuq it-TSIs jew partijiet mit-TSIs u, fejn ikun relevanti, ir-regoli nazzjonali tas-sigurtà u regoli oħra applikabbli għall-operazzjonjiet tagħha, il-ħaddiema u l-materjali mobbli tagħha u kif ikun żgurat il-ħarsien mis-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà,

 id-dokumentazzjoni mill-impriża tal-linji tal-ferrovija fuq il-kategoriji differenti tal-ħaddiema impjegati jew kuntrattati għall-operazzjoni, inkluża l-evidenza li huma jilħqu l-ħtiġiet tat-TSIs jew ir-regoli nazzjonali u li ġew ċertifikati bil-mod xieraq,

 id-dokumentazzjoni mill-impriża tal-linji tal-ferrovija fuq it-tipi differenti tal-materjali mobbli użati għall-operazzjoni, inkluża l-evidence li huma jilħqu l-ħtiġiet tat-TSIs jew ir-regoli nazzjonali u li ġew ċertifikat bil-mod xieraq.

Biex ikun evitat ix-xogħol doppju u biex ikun imnaqqas l-ammont ta' informazzjoni dokumentazzjoni sommarja biss għandha tkun sottomessa dwar l-elementi li jħarsu t-TSIs u l-ħtiġiet l-oħra tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE.
L-ANNESS V

IL-KONTENUT PRINĊIPALI TAR-RAPPORT DWAR L-INVESTIGAZZJONI TA' L-AĊĊIDENT U L-INĊIDENT

1.   Summarju

Is-sommarju għandu jkun fih deskrizzjoni qasira ta' l-okkorrenza, meta' u fejn ġrat u l-konsegwenzi tagħha. Is-sommarju għandu jiddikjara il-kawżi diretti kif ukoll il-fatturi li kkontribwixxew u l-kawżi moħbija stabbiliti mill-investigazzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet prinċipali għandhom ikunu kwotati u l-informassjoni għandha tingħata lill-indirizzati.

2.   Il-fatturi immedjatli ta' l-okkorrenza

1. L-okkorrenza:

 id-data, il-ħin eżatt u l-post ta' l-okkorrenza,

 id-deskrizzjoni tal-ġrajjiet u s-sit ta' l-aċċident inklużi l-isforzi tas-servizzi tas-salvataġġ u ta' l-emerġenza,

 id-deċiżjoni biex tkun stabbilita investigazzjoni, il-komposizzjoni tat-tim ta' l-investigaturi u l-andament ta' l-investigazzjoni.

2. L-isfond ta' l-okkorrenza:

 l-ħaddiema u l-kuntratturi involuti u l-partijiet u x-xhieda l-oħra,

 it-treni u l-komposizzjoni tagħhom inklużi n-numri tar-reġistrazzjoni ta' l-oġġetti tal-materjali mobbli involuti,

 id-deskrizzjoni tas-sistema ta' l-infrastruttura u tas-sinjali — it-tipi tal-linji, fejn taqleb il-linja il-ferrovija, fejn jispiċċaw il-linji, is-sinjali, il-protezzjoni tat-tren,

 il-mezz tal-komunikazzjoni,

 ix-xogħolijiet magħmula fuq is-sit jew fil-viċinanżi tas-sit,

 il-bidu tal-pjan ta' l-emerġenza tal-linji tal-ferrovija u l-katina tal-ġrajjiet tiegħu,

 il-bidu tal-pjan ta' l-emerċenza tas-servizzi pubbliċi tas-salvataġġ, il-pulizija u s-servizzi mediċi u l-katina tal-ġrajjiet tiegħu.

3. Il-fatalitajiet, il-ħsarat u d-dannu materjali:

 il-passiġġieri u t-terzi partijiet, il-ħaddiema, inklużi l-kuntratturi,

 it-tagħbija, il-bagalji u l-proprjetà l-oħra,

 il-materjali mobbli, l-infrastruttura u l-ambjen.

4. Iċ-ċirkostanzi esterni:

 il-kondizzjonijiet ta' l-ajru u r-referenżi ġeografiċi.

3.   Ir-rekord ta' l-investigazzjonijiet u ta' l-inkjesti

1. Sommarju tax-xhieda (soġġett għall-protezzjoni ta' l-identità tal-persuni):

 il-ħaddiema tal-linji tal-ferrovija, inklużi l-kuntratturi,

 xhieda oħra.

2. Is-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà:

 l-organizzazzjoni qafas u kif l-ordnijiet jiġu mogħtija u magħmula,

 ħtiġiet fuq il-ħaddiema u kif dawn jiġu infurzati,

 ir-rutian għall-iċċekkjar intern u l-verifiki u r-rizultati tagħhom,

 l-approċċ bejn atturi differenti involuti ma' l-infrastruttura.

3. Ir-regoli u r-regolamenti:

 ir-regoli u r-regolamenti relevanti tal-Komunità u dawk nazzjonali,

 regoli oħra bħala regoli tat-tħaddim, struzzjonijiet lokali, il-ħtiġiet tal-ħaddiema, il-preskrizzjonijiet tal-manteniment u l-istandards applikabbli.

4. Il-funzjonament tal-materjali mobbli u l-installazzjonijiet tekniċi:

 is-sistema ta' l-ordnijiet tas-sinjali u tal-kontroll, inklużi r-reġistrazzjonijiet mir-rekorders awtomatiċi tad-data,

 l-infrastruttura,

 it-tagħmir tal-komunikazzjoni,

 il-materjali mobbli, inkluża r-reġistrazzjoni mir-rekorders awtomatiċi tad-data.

5. Id-dokumentazzjoni tas-sistema tat-tħaddim:

 il-miżuri meħudin mill-ħaddiema għall-kontroll tat-traffiku u tas-sinjali,

 l-iskambju tal-messaġġi verbali in konnessjoni ma' l-okkorenzi, inkluża d-dokumentazzzjoni mir-recordings,

 il-miżuri meħuda biex ikun protett u salvagwardjat is-sit ta' l-okkorrenza.

6. irkuwit ta' l-organizzazzjoni tal-bniedem u l-magni:

 il-ħin ta' ħidma applikat għall-ħaddiema involuti,

 iċ-ċirkostanzi mediċi u personali bl-influenza fuq l-okkorrenza, inkluża l-eżistenza ta' l-istress fiżiku u psikoloġiku,

 l-ippjantar tat-tagħmir bl-impact fuq iċ-ċirkuwit tal-bniedem u l-magni.

7. Okkorrenzi li ġraw qabel tal-karattru simili.

4.   L-analiżi u l-konklużjonijiet

1. Ir-rakkont finali tal-katina tal-ġrajjiet:

 l-istabbiliment tal-konklużjonijiet fuq l-okkorrenzi, ibbażati fuq il-fatti stabbiliti fl-intestatura 3.

2. Id-diskussjoni:

 l-analiżi tal-fatti stabbiliti fl-intestatura 3 bil-għan li jintlaħqu konklużjonijiet għall-kawżi ta' l-okkorrenza u l-andament tas-servizzi tas-salvataġġ.

3. Il-konklużjonijiet:

 il-kawżi diretti u immedjati ta' l-okkorrenza inklużi l-fatturi li jikkontribwixxu relatati ma' l-azzjonijiet meħuda minn persuni involuti jew il-kondizzjoni tal-materjali mobbli jew l-installazzjonijiet tekniċi,

 il-kawżi moħbija relatati mal-ħiliet, il-proċeduri u l-manteniment,

 il-kawżi importanti dwar il-kondizzjonijiet tal-qafas regolatorju u l-applikazzjoni tas-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà.

4. L-osservazzjonijiet addizzjonali:

 in-nuqqasijiet stabbiliti waqt l-investigazzjoni, iżda mingħajr relevanza għall-konklużjonijiet tal-kawżi.

5.   Il-miżuri li ġew meħuda

 Ir-rekord tal-miżuri meħuda jew adottati bħala konsegwenza ta' l-okkorrenza.

6.   Ir-rakkomandazzjonijiet( 1 ) ĠU C 126 E, 28.5.2002, p. 332.

( 2 ) ĠU C 61, 14.3.2003, p. 131.

( 3 ) ĠU C 66, 19.3.2003, p. 5.

( 4 ) L-opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Jannar 2003 (ĠU C 38 E, 12.2.2004, p. 92), il-Pożizzjoni Komunu tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003ĠU C 270 E, 1.11.2003, p. 25) u l-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2003 (li għada mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Ir-Risoluzzjoni Leġislattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' April 2004.

( 5 ) ĠU L 237, 24.8.1991, p. 25. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 75, 15.3.2001, p. 1).

( 6 ) ĠU L 143, 27.6.1995, p. 70. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 75, 15.3.2001, p. 26).

( 7 ) ĠU L 75, 15.3.2001, p. 29. Id-Direttiva kif emendata mid-Deċizjoni tal-Kummissjoni 2002/844/KE (ĠU L 289, 26.10.2002, p. 30).

( 8 ) ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6.

( 9 ) ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1.

( 10 ) ĠU L 164, 30.4.2004, p. 44.

( 11 ) ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1.

( 12 ) ĠU L 235, 17.9.1996, p. 25. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/29/KE (ĠU L 90, 8.4.2003, p. 47).

( 13 ) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/500/KE ta' l-20 ta' Mejju 1998 fuq l-istabbiliment tal-Kumitati Settorjali ta' Djalogu li jippromwovu id-Djalogu bejn is-sieħba soċjali fuq il-livell Ewropew (ĠU L 225, 12.8.1998, p. 27).

( 14 ) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 15 ) ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.

( 16 ) Ir-Regolamenti RID, dwar it-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti Perikolużi bil-ferrovija adottati skont id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).

Top