EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0018-20090821

Consolidated text: Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/18/2009-08-21

2004L0018 — MT — 21.08.2009 — 009.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DIRETTIVA 2004/18/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-31ta' Marzu 2004

fuq kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi

(ĠU L 134, 30.4.2004, p.114)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

 M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1874/2004 tat-28 ta' Ottubru 2004

  L 326

17

29.10.2004

►M2

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2005/51/KE Test b’rilevanza għaż-ŻEE tas-7 ta’ Settembru 2005

  L 257

127

1.10.2005

 M3

ID-DIRETTIVA 2005/75/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta’ Novembru 2005

  L 323

55

9.12.2005

 M4

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 2083/2005 tad-19 ta’ Diċembru 2005

  L 333

28

20.12.2005

►M5

DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2006/97/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006

  L 363

107

20.12.2006

►M6

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1422/2007 ta’ l-4 ta’ Diċembru 2007

  L 317

34

5.12.2007

►M7

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 213/2008 tat-28 ta' Novembru 2007

  L 74

1

15.3.2008

►M8

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI tad-9 ta' Diċembru 2008

  L 349

1

24.12.2008

►M9

REGOLAMENT (KE) Nru 596/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tat-18 ta’ Ġunju 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M10

DIRETTIVA 2009/81/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Test b’relevanza għaż-ŻEE tat-13 ta’ Lulju 2009

  L 216

76

20.8.2009
▼B

ID-DIRETTIVA 2004/18/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-31ta' Marzu 2004

fuq kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċiIl-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 47(2) u l-Artikolu 55 u l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni ( 1 ),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ( 2 ),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ( 3 ),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 251 tat-Trattat ( 4 ), fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fid-9 ta' Diċembru 2003,

Billi:

(1)

Fl-okkażjoni ta' l-emendi ġodda li qegħdin jiġu magħmula lill-Kunsill id-Direttivi 92/50/KEE tat-18 ta' Ġunju 1992 relatati mal-proċeduri tal-kordinazzjoni għall-għoti ta' kuntratti għal servizzi pubbliċi ( 5 ), 93/36/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 kordinament ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal provvisti pubbliċi ( 6 ) u 93/37/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 li jikkonċernaw il-kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi ( 7 ), li huma meħtieġa biex jilqgħu t-talbiet għas-simplifikazzjoni u l-modernizzazzjoni magħmula mill-awtoritajiet kuntrattwali u mill-operaturi ekonomiċi fit-tweġibiet tagħhom għall-Green Paper adottata mill-Kummissjoni fis-27 ta' Novembru 1996, id-Direttivi għandhom, fl-interess ta' kjarifika, ikunu mibdula. Din id-Direttiva hija bbażata fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kriterja ta' l-għoti. li tikklarifika l-possibbiltajiet għall-awtoritajiet kuntrattwali li jilqgħu l-bżonnijiet tal-pubbliku kkonċernat, li jinkludu ż-żona ambjentali u/jew soċjali, sakemm din il-kriterja hija marbuta mal-materja soġġettiva tal-kuntratt, ma jikkonferixxix libertà ta' għażla bla limitu fuq l-awtorità kuntrattwali, huma espressament imsemmija u huma konformi mal-prinċipji fundamentali msemmija fil-premessi 2.

(2)

L-għoti tal-kuntratti ffinalizzati fl-Istati Membri f'isem l-Istat, l-awtoritajiet reġjonali u lokali u korpi oħra mmexxija minn entitajiet legali pubbliċi, huwa soġġett li josserva l-prinċipji tat-Trattat u in partikolari għall-prinċipji tal-moviment ħieles tal-prodotti, il-prinċipju ta' l-istabbiliment ħieles u l-prinċipju tal-libertà li tipprovdi servizzi u l-prinċipji li jitnisslu minn dawn, bħal ma huwa il-prinċipju tat-trattament ugwali, il-prinċipju ta' bla diskriminazzjoni, il-prinċipju ta' għarfien reċiproku, il-prinċipju tal-proporzjonalità u l-prinċipju tat-trasparenza. Madankollu, għall-kuntratti pubbliċi li jaqbżu ċertu ammont, huwa rakkomandat li jinħarġu disposizzjonijiet ta' kordinazzjoni Komunitarja tal-proċeduri nazzjonali għall-għoti ta' kuntratti bħal dawn li huma bbażati fuq dawn il-prinċipji sabiex jiġu assigurati l-effetti li dawn jista' jkollhom u biex jiggarantixxu l-bidu tal-kisba għall-kompetizzjoni. Dawn il-disposizzjonijiet kordinati għandhom għalhekk jiġu interpretati skond ir-regoli imsemmija aktar qabel u l-prinċipji u regoli oħra tat-Trattat.

(3)

Disposizzjonijiet kordinati bħal dawn għandhom ikunu konformi sakemm ikun possibli mal-proċeduri u prattiċi preżenti f'kull Stat Membru.

(4)

Stati Membri għandhom jassiguraw illi l-parteċipazzjoni ta' korpi rregolati mill-liġi pubblika bħal dak li jagħmel l-offerta fil-proċedura għall-għoti ta' kuntratt pubbliku ma jikkawżax tgħawiġ ta' kompetizzjoni in konnessjoni ma' dawk li jagħmlu l-offerti privatament.

(5)

Taħt l-Artikolu 6 tat-Trattat, il-kondizzjonijiet ta' protezzjoni ambjentali għandhom jiġu mdaħħla fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet Komunitarji riferuti fl-Artikolu 3 ta' dak it-Trattat, b'mod partikolari bil-għan li jippromwovi żvilupp sostenibbli. Din id-Direttiva għalhekk tikklarifika kif l-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jikkontribwixxu għall-protezzjoni ambjentali u l-promozzjoni ta' l-iżvilupp sostenibbli, filwaqt li tassigura l-possibilità li takkwista l-aktar valur għall-flus għall-kuntratti tagħhom.

(6)

F'din id-Direttiva xejn m'għandu jostakola l-imposizzjoni jew l-infurzar tal-miżuri neċessarji biex tkun protetta l-politika pubblika, il-moralità pubblika, is-sigurtà pubblika, is-saħħa, il-ħajja umana u dik ta' l-annimali jew il-preservazzjoni tal-ħajja tal-pjanti, b'mod partikolari bil-ħsieb ta' l-iżvilupp sostenibbli, bil-kondizzjoni li dawn il-miżuri huma konformi mat-Trattat.

(7)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 li tikkonċerna l-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea fejn jikkonċernaw materji fi ħdan il-kompetenza tagħha, tal-Ftehim milqugħ fin-negozjati multilaterali tal-Laqgħa ta' l- Urugwaj (1986 sa 1994) ( 8 ), approva in partikolari il-ftehim ODK fuq il-Kisba Governattiva hawnhekk iżjed 'l quddiem riferut bħala il-“Ftehim”, li l-iskop tiegħu hu li jistabbilixxi qafas multilaterali ta' drittijiet u dmirijiet bilanċjati konnessi mal-kuntratti pubbliċi bil-għan li tinkiseb il-liberalizzazzjoni u t-twessigħ tal-kummerċ mondjali.

Minħabba d-drittijiet internazzjonali u r-rabtiet mgħoddija lill-Komunità riżultat ta' aċċettazzjoni tal-Ftehim, l-arranġamenti li għandhom jiġu mħaddna għal dawk li jagħmlu l-offerti u l-prodotti ma' l-istati terzi firmatarji huma dawk definiti bil-Ftehim. Dan il-Ftehim m'għandux effett dirett fuq l-ispeċifikazzjonijiet provduti, madanakollu, dan l-istess parir ma jippermettix li jkollu effett fuq l-awtoritajiet kuntrattwali li jaqgħu taħt dan il-Ftehim li jikkonformaw ma' din id-Direttiva u li japplikaw dan ta' l-aħħar għall-operaturi ekonomiċi tal-pajjiżi terzi li huma firmatarji tal-Ftehim għandhom għalhekk ikunu konformi mal-Ftehim. Huwa wkoll xieraq illi dawk il-disposizzjonijiet ta' kordinazzjoni għandhom jiggarantixxu l-kondizzjonijiet għall-operaturi ekonomiċi Komunitarji biex jipparteċipaw fil-kisbiet pubbliċi li huma favorevoli daqs dawk riservati għall-operaturi ekonomiċi tal-pajjiżi terzi li huma firmatarji tal-Ftehim.

(8)

Qabel it-tnedija ta' proċedura għall-għoti ta' kuntratt, l-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu, billi jużaw djalogu tekniku, jfittxu jew jaċċettaw pariri li jistgħu jiġu wżati fil-preparazzjoni tal-kompetittività.

(9)

Minħabba d-diversità tal-kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, l-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jagħmlu disposizzjoni biex il-kuntratti għad-disinn u l-esekuzzjoni ta' xogħol jiġu mgħotija separatament jew inkella konġunti. M'hijiex l-intenzjoni ta' din id-Direttiva li tippreskrivi għotjiet konġunti jew separati. Id-deċiżjoni li jingħataw kuntratti separati jew konġunti trid tkun determinata bi kriterja kwalifikattiva u ekonomika, li tista' tiġi definita b'liġi nazzjonali.

(10)

Kuntratt se jkun meqjus biss bħala kuntratt għal xogħlijiet pubbliċi jekk is-suġġett speċifiku jħaddan l-esekuzzjoni ta' attivitajiet elenkati fl-Anness 1, anke jekk il-kuntratt iħaddan il-disposizzjoni ta' servizzi oħra bżonnjużi għall-esekuzzjoni ta' dawn l-attivitajiet. Kuntratti għal servizzi pubbliċi, b'mod partikolari fl-oqsma tas-servizzi fl-immaniġjar ta' proprjetà, jistgħu, f'ċerti ċirkustanzi, jinkludu x-xogħlijiet. Madankollu, sa fejn dawn ix-xogħlijiet huma inċidentali għas-suġġett prinċipali tal-kuntratt, u huma konsegwenza possibli tagħhom jew komplimentari tagħhom, il-fatt illi dawn ix-xogħlijiet huma inklużi fil-kuntratt ma jiġġustifikax il-kwalifikazzjoni tal-kuntratt bħala kuntratt għal xogħlijiet pubbliċi.

(11)

Definizzjoni Komunitarja ta' qafas ta' ftehim, flimkien mar-regoli speċifiċi fuq il-qafas ta' ftehim konklużi għall-kuntratti li jaqgħu taħt l-iskop ta' din id-Direttiva għandhom jiġu pprovduti. Taħt dawn ir-regoli, meta l-awtorità kuntrattwali tidħol fil-qafas ta' ftehim skond il-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva relatata, b'mod partikolari, għar-riklamar, limitu ta' żmien u l-kondizzjonijiet għat-tfigħ ta' l-offerti, tista' tidħol f'kuntratti bbażati fuq dan il-qafas ta' ftehim matul il-perjodu ta' validità sew billi tapplika t-termini mressqa fil-qafas ta' ftehim jew, jekk it-termini kollha ġew iffissati bil-quddiem fil-qafas ta' ftehim, billi terġa' tiftaħ il-kompetizzjoni bejn il-partijiet għall-qafas ta' ftehim b'referenza għal dawk it-termini. Il-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni għandha tkun konformi ma' ċerti regoli li l-għan tagħhom hu li jiggarantixxu l-flessibilità meħtieġa u li jiggarantixxu r-rispett għall-prinċipji ġenerali, b'mod partikolari il-prinċipju ta' trattament ugwali. Għall-istess raġunijiet it-terminu tal-qafas ta' ftehim m'għandux jaqbeż erba' snin, b'eċċezzjoni fil-każi li huma ġustifikati b'mod korrett mill-awtoritajiet kuntrattwali.

(12)

Ċerta teknika ġdida fix-xiri ta' l-elettronika qiegħda tiġi żviluppata kontinwament. Dawn it-tipi ta' teknika jgħinu biex tikber il-kompetizzjoni u ssawwar x-xiri pubbliku, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam ma' nuqqas ta' telfien ta' ħin u fl-enerġija li l-użu tagħhom jista' jippermetti. L-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jagħmlu użu mit-teknika tax-xiri ta' l-elettronika, sakemm dan l-użu jikkonforma mar-regoli maħruġa taħt din id-Direttiva u l-prinċipji ta' trattament ugwali, bla diskriminazzjoni u transparenza. Għal dan il-punt, offerta mitfugħa minn dawk li jitfgħu l-offerti, b'mod partikolari fejn il-kompetizzjoni reġgħet infetħet taħt il-qafas ta' ftehim jew fejn sistema dinamika ta' xiri qed tiġi wżata, tista' tieħu l-forma ta' katalogu elettroniku ta' min jitfa' l-offerti jekk dan ta' l-aħħar juża l-mezzi ta' komunikazzjoni magħżula mill-awtoritajiet kuntrattwali skond l-Artikolu 42.

(13)

Minħabba l-espansjoni mgħaġġla tas-sistemi tax-xiri ta' l-elettronika, regoli xierqa għandhom jiġu introdotti biex l-awtoritajiet kuntrattwali jieħdu l-vantaġġi kollha tal-possibilitajiet li joffru dawn is-sistemi. F'dan l-isfond, huwa neċessarju li tiġi definita sistema ta' xiri ta' l-elettronika li tkun dinamika u kompleta għax-xiri komuni. u jiġu stabbiliti regoli speċifiċi biex tinħoloq u tiġi mħaddma struttura ta' organizzazzjoni bħal din sabiex tassigura trattament ġust lil xi operatur ekonomiku li jixtieq li jieħu sehem fiha. Xi operatur ekonomiku li jissottometti offerta indikattiva skond l-ispeċifikazzjoni u jissodisfa l-kriterji ta' l-għażla għandu jitħalla li jissieħeb ma' din it-tip ta' sistema. Din it-teknika ta' xiri tippermetti lill-awtorità kuntrattwali, permezz ta' ħolqien ta' lista ta' nies li jitfgħu l-offerti li jkunu magħżula u l-opportunita' mogħtija lil dawn in-nies ġodda li jitfgħu l-offerti biex jieħdu sehem, sabiex jkun hemm firxa wiesgħa ta' offerti bħala riżultat tal-faċilitajiet ta' l-elettronika disponibbli, u allura tassigura l-aqwa użu tal-fondi pubbliċi permezz ta' kompetizzjoni wiesgħa.

(14)

Billi hemm ċans li l-użu tat-teknika ta' l-irkanti elettroniċi jiżdied, dawn l-irkanti għandhom jiġu mogħtija definizzjoni Komunitarja u jkunu rregolati b'regoli speċifiċi sabiex jassiguraw li dawn joperaw skond il-prinċipji ta' trattament ġust, bla diskriminazzjoni u bi trasparenza. Għal dan il-għan, il-disposizzjonijiet għandhom jkunu għall-irkanti ta' l-elettronika li jittrattaw biss b'kuntratti għal xogħlijiet, provvisti jew servizzi li għalihom l-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jkunu determinati bi preċiżjoni. Bħal dan jista' jkun il-każ għall-kuntratti rikorrenti ta' provvisti, xogħlijiet u serviżżi. Bl-istess objettiv, irid ikun ukoll possibli li tkun stabbilita l-posizzjoni rispettiva tan-nies li jitfgħu l-offerti f'kull stadju ta' l-irkant ta' l-elettronika. Bil-għajnuna ta' l-irkanti ta' l-elettronika, l-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jistaqsu lin-nies li jitfgħu l-offerti biex jissottomettu prezzijiet ġodda, riveduti 'l isfel, u meta l-kuntratt jiġi assenjat lill-offerta l-aktar vantaġġjuża ekonomikament, ukoll biex ittejjeb l-elementi ta' l-offerti minbarra l-prezzijiet. Biex tassigura osservanza mal-prinċipji ta' trasparenza, dawk l-elementi biss li huma tajbin għall-evalwazzjoni awtomatika b'mezzi elettroniċi, mingħajr intervent u/jew apprezzament mill-awtorità kuntrattwali, jistgħu jkunu l-oġġett ta' l-irkanti ta' l-elettronika, jiġifieri, dawk l-elementi biss, li huma kwantifikabbli sabiex ikunu jistgħu jiġu espressi f'figuri u persentaġġi. Min naħa l-oħra, dawk l-aspetti ta' l-offerti li jimplikaw apprezzament ta' elementi li m'humiex kwantifikabbli, m'għandhomx ikunu oġġetti fl-irkanti ta' l-elettronika. Sussegwentement, ċerti kuntratti għal xogħlijiet u ċerti kuntratti għal servizzi li għandhom bħala suġġett esekuzzjoni intellettwali, bħal ma huma xogħlijiet ta' disinni, m'għandomx ikunu oġġetti ta' l-irkanti ta' l-elettronika.

(15)

Ċerta teknika ta' xiri ċentralizzat ġew żviluppati fl-Istati Membri. Ħafna awtoritajiet kuntrattwali huma responsabbli li jagħmlu akkwisti jew jassenjaw kuntratti pubbliċi/qafas ta' ftehim għall-awtoritajiet kuntrattwali oħra. Minħabba l-volum kbir ta' xiri, dik it-teknika tgħin biex tikber il-kompetittività u ttejjeb ix-xiri pubbliku. Għalhekk għandu jkun hemm disposizzjoni għall-definizzjoni Komunitarja tal-korpi ċentrali tax-xiri ddedikati lill-awtoritajiet kuntrattwali. Għandha tingħata wkoll definizzjoni tal-kondizzjonijiet li taħthom, skond il-prinċipji ta' bla diskriminazzjoni u trattament ugwali, l-awtoritajiet kuntrattwali ta' xiri għal xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi permezz ta' korpi ta' xiri ċentrali jista' jkun meqjus li jħarsu din id-Direttiva.

(16)

Sabiex tieħu in konsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi differenti miksuba fl-Istati Membri, l-Istati Membri għandhom jitħallew li jagħżlu jekk l-awtoritajiet kuntrattwali jużawx il-qafas ta' ftehim, korpi ta' xiri ċentrali, sistemi dinamiċi ta' xiri, irkanti ta' l-elettronika jew il-proċedura ta' djalogu kompetittiv kif definit u rregolat b'din id-Direttiva.

(17)

Jekk timmoltiplika n-numru ta' livelli biex tapplika l-disposizzjonijiet ta' kordinazzjoni tikkomplika l-affarijiet għall-awtoritajiet kuntrattwali. Barra dan, fil-kuntest ta' l-unjoni monetarja dawn il-livelli għandhom jiġu stabbiliti fl-euro. Għalhekk, il-livelli għandhom jiġu ssettjati, fl-euro, b'tali mod li tiġi ssimplifikata l-applikazzjoni ta' dawn il-disposizzjonijiet, filwaqt li tassigura osservanza mal-livelli previsti fil-Ftehim li huma expressi fid-drittijiet maħruġa speċjali. F'dan il-kuntest, irid jsir ukoll disposizzjoni għall-konsiderazzjonijiet perjodiċi tal-livelli expressi fl-euro sabiex jiġu aġġustati, fejn hemm bżonn, mal-linja ta' varjazzjonijiet possibli fil-valur ta' l-euro f'relazzjoni mad-dritt maħruġ speċjali.

(18)

Il-qasam tas-servizzi huwa aktar deskritt, għall-fini ta' l-applikazzjoni tar-regoli proċedurali ta' din id-Direttiva u għall-fini ta' monitoraġġ, billi terġa taqsmu f'kategoriji li jikkorrispondu mat-titli partikolari tal-klassifikazzjoni komuni u billi tiġborhom flimkien fiż-żewġ Annessi, II A u II B, skond ir-reġim li huma soġġetti għalih. Fir-rigward tas-servizzi fl-Anness IIB, il-disposizzjonijiet relevanti ta' din id-Direttiva għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli speċifiċi Komunitarji għas-servizzi in kwistjoni.

(19)

Fir-rigward tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi, l-applikazzjoni kollha ta' din id-Direttiva għandha tiġi limitata, għall-perjodu transitorju, għall-kuntratti fejn il-disposizzjonijiet tagħhom jippermettu l-potenzjal sħiħ sabiex iż-żieda fil-kummerċ bejn il-fruntieri tista' sseħħ. Kuntratti għal servizzi oħra jinħtieġu li jiġu mmonitorjati matul il-perjodu transitorju qabel ma tittieħed deċiżjoni fuq l-applikazzjoni sħiħa taħt din id-Direttiva. F'dan ir-rispett, il-mekkaniżmu għal dan il-monitoraġġ jinħtieġ li jkun definit. Dan il-mekkaniżmu għandu, fl-istess waqt, jassigura l-partijiet interessati li jkollhom aċċess għall-informazzjoni relevanti.

(20)

Kuntratti pubbliċi li huma assenjati mill-awtoritajiet kuntrattwali u li joperaw fis-setturi ta' l-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali u li jaqgħu taħt il-għan ta' dawn l-attivitajiet huma koperti bid-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li jikkordinaw l-kisba tal-proċeduri ta' l-entitajiet li joperaw fis-setturi ta' l-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali ( 9 ). Pero, kuntratti assenjati mill-awtoritajiet kuntrattwali fil-kuntest ta' l-attivitajiet tas-servizzi tagħhom għat-trasport marittimu, kostali jew tax-xmara għandhom jaqgħu taħt il-għan ta' din id-Direttiva.

(21)

Minħabba s-sitwazzjoni tal-kompetizzjoni ta' suq effettiv fis-settur tat-telekomunikazzjoni wara l-implimentazzjoni tar-regoli tal-Komunità mmirati għal-liberalizzazzjoni ta' dak is-settur, il-kuntratti pubbliċi f'dik iż-żona għandhom ikunu esklużi mill-iskop ta' din id-Direttiva sa fejn huma intenzjonati primarjament biex iħallu l-awtoritajiet kuntrattwali sabiex jeżerċitaw ċerti attivitajiet fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet. Dawk l-attivitajiet li huma definiti skond id-definizzjonijiet użati fl-Artikoli 1, 2 u 8 tad-Direttiva tal-Kunsill 93/38/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 li jikkordinaw il-kisbiet tal-proċeduri ta' l-entitajiet li joperaw fis-settur ta' l-ilma, l-enerġija, it-trasport u t-telekomunikazzjonijiet ( 10 ), b'tali mod illi din id-Direttiva ma tkunx applikabbli għall-kuntratti li jkunu ġew esklużi mill-għan tad-Direttiva 93/38/KEE skond l-Artikolu 8 tiegħu.

(22)

Disposizzjonijiet għandhom isiru għal-każijiet fejn ikun possibli li toqgħod lura milli tapplika l-miżuri għall-kordinament tal-proċeduri fuq bażi relatata ma' sigurtà jew sigriet Statali, jew minħabba regoli speċifiċi fuq l-għoti ta' kuntratti li joħorġu mill-ftehim internazzjonali, relatati ma' l-istazzjonar ta' truppi, jew li huma speċifiċi għall-organizzazzjonijiet internazzjonali li jkunu applikabbli.

(23)

Skond l-Artikolu 163 tat-Trattat, l-inkoraġġiment għall-iżvilupp tar-riċerka u t-teknoloġija huwa mezz ta' tisħiħ tal-bażi xjentifika u teknoloġika ta' l-industrija Komunitarja, u l-ftuħ tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi jikkontribwixxi għal dan il-għan. Din id-Direttiva m'għandhiex tkopri l-kofinanzjament ta' programmi ta' riċerka u ta' l-iżvilupp: kuntratti ta' riċerka u l-iżvilupp barra dawk fejn il-benefiċċju jiżdied esklussivament għall-awtoritajiet kuntrattwali għall-użu tagħhom fit-tmexxija tan-negozju tagħhom, bil-kondizzjoni illi s-servizz provdut huwa mħallas kollu mill-awtoritajiet kuntrattwali, m'humiex għalhekk koperti minn din id-Direttiva.

(24)

Fil-kuntest tas-servizzi, kuntratti għall-akkwist jew kera ta' proprjetà immobili jew drittijiet għal proprjetà bħal din għandhom karatteristiċi partikolari li jagħmlu l-applikazzjoni għar-regoli ta' kisba mhux xierqa.

(25)

L-għoti ta' kuntratti pubbliċi għal ċerti servizzi awdjoviżivi fil-qasam tax-xandir għandhom iħallu l-aspetti ta' sinifikat kulturali u soċjali biex jiġu meqjusa li tagħmel applikazzjoni ta' regoli ta' kisba mhux xierqa. Għal dawn ir-raġunijiet, għandha ssir eċċezzjoni fil-kuntratti għal servizz pubbliku għax-xiri, żvilupp, produzzjoni jew koproduzzjoni ta' programmi minn fuq l-iskaffa u servizzi oħra preparatorji, bħal ma huma dawk li għandhom x'jaqsmu ma' skripts, jew esekuzzjoni artistika meħtieġa għall-produzzjoni tal-programm u kuntratti li jikkonċernaw ħinijiet ta' xandir. Però, din l-esklużjoni ma tistax tiġi applikata għall-forniment ta' tagħmir tekniku meħtieġ għall-produzzjoni, koproduzzjoni u x-xandir ta' dawn il-programmi. Xandira għandha tiġi definita bħala trasmissjoni jew distribuzzjoni li tuża xi forma ta' network elettroniku.

(26)

Servizzi ta' arbitraġġ u konċiljatorji huma s-soltu provduti minn korpi jew individwi li huma maħtura jew magħżula b'tali mod li ma jiġux rregolati bir-regoli ta' kisba.

(27)

Skond il-Ftehim, is-servizzi finanzjarji koperti minn din id-Direttiva ma jinkludux strumenti ta' politika monetarja, rati ta' kambju, dejn pubbliku, immaniġjar ta' riżervi jew politika oħra li tinvolvi transazzjonijiet tas-sigurtajiet jew strumenti oħra finanzjarji, b'mod partikolari transazzjonijiet mill-awtoritajiet kuntrattwali biex jiġbru flus jew kapital. Għalhekk, kuntratti relatati ma' din il-kwistjoni, xiri, bejgħ jew trasferiment ta' sigurtajiet jew strumenti oħra finanzjarji m'humiex koperti. Servizzi tal-Bank Ċentrali huma wkoll esklużi.

(28)

L-impjieg u x-xogħol huma elementi essenzali għall-garanzija ta' opportunitajiet ugwali għal kulħadd u jikkontribwixxu għall-integrazzjoni fis-soċjetà. F'dan il-kuntest, workshops protetti u programmi ta' impjiegi protetti jikkontribwixxu b'mod effettiv għall-integrazzjoni jew re-integrazzjoni ta' nies bi bżonnijiet speċjali fis-suq tax-xogħol. Però, workshops bħal dawn jistgħu ma jkunx possibbli li jieħdu kuntratti taħt kondizzjonijiet normali ta' kompetizzjoni. Konsegwentement, huwa għalhekk xieraq li tipprovdi illi l-Istati Membri jistgħu jirriservaw id-dritt li jipparteċipaw fil-proċeduri ta' l-għoti għall-kuntratti pubbliċi lill-dawn il-workshops jew jirriservaw l-esekuzzjoni tal-kuntratti fil-kuntest tal-programmi ta' xogħol protetti.

(29)

L-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi maħruġa mill-bejjiegħa pubbliċi għandhom bżonn li jħallu l-kisbiet pubbliċi li jiġu miftuħa għall-kompetizzjoni. Għal din il-fini, huwa possibbli li jintefgħu offerti li jirriflettu id-diversità tas-soluzzjonijiet Tekniċi. Għalhekk, għandu jkun possibli li jinħarġu speċifikazzjonijiet Tekniċi fit-terminu ta' esekuzzjoni funzjonali u kondizzjonijiet meħtieġa, u, fejn hemm referenza għal-livell Ewropew, jew, fl-assenza tiegħu, għal-livell nazzjonali, offerti bbażati fuq arranġamenti ekwivalenti għandhom jiġu kkunsidrati mill-awtoritajiet kuntrattwali. Sabiex juru ekwivalenza, n-nies li jitfgħu l-offerta għandhom jitħallew jużaw kull forma ta' evidenza. L-awtoritajiet kuntrattwali għandhom jipprovdu raġuni għal kull deċiżjoni fejn xi ekwivalenza ma teżistix f'xi każ speċifiku. L-awtoritajiet kuntrattwali li jixtiequ jiddefinixxu l-kondizzjonijiet ambjentali għall-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi ta' xi kuntratt speċifiku jistgħu jpoġġu l-karatteristiċi ambjentali, bħal ma huwa l-metodu speċifiku ta' produzzjoni, u/jew effetti speċifiċi ambjentali ta' gruppi produttivi jew servizzi. Jistgħu jużaw, imma m'humiex obbligati li jużaw speċifikazzjonijiet xierqa li huma ddefiniti fit-tikketti ta' l-eko, bħal ma hija t-tikketta Eko Ewropea, tikketti ta' l-eko (multi-)nazzjonali jew xi tikketta ta' l-eko oħra sakemm l-kondizzjonijiet għat-tikketta huma maħruġa u adottati fuq il-bażi ta' informazzjoni xjentifika bl-użu ta' proċedura li fiha dawk kollha kkonċernati, bħal ma huma l-korpi governattivi, il-konsumaturi, il-manufatturi, id-distributuri u l-organizzazzjonijiet ambjentali jistgħu jieħdu sehem, u sakemm it-tikketta hija aċċessibbli u disponibbli għall-partijiet kollha interessati. L-awtoritajiet kuntrattwali għandhom, fejn hu possibli, jistipulaw l-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi illi jieħdu in konsiderazzjoni l-kriterja ta' aċċessibbilità għall-persuni bi bżonnijiet speċjali jew disinn għal kull min jagħmel użu minnu. L-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għandhom ikunu indikati b'mod ċar, ħalli dawk in-nies kollha li jitfgħu l-offerta jafu x'ikopru l-kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtoritajiet kuntrattwali.

(30)

Żieda ta' informazzjoni li tikkonċerna kuntratti għandha, bħal ma' hi l-użanza fl-Istati Membri, tingħata fid-dokumenti tal-kuntratt għal kull kuntratt jew inkella f'dokument ekwivalenti.

(31)

L-awtoritajiet kuntrattwali li jesegwixxu proġetti partikolarment kumplessi jistgħu, mingħajr ma din tkun dovuta għal xi difett min-naħa tagħhom, isibuha oġġettivament impossibbli li jiddefinixxu l-mezzi li jissodisfaw l-bżonnijiet tagħhom jew li jassessjaw x'jista' joffru s-suq fil-mod ta' soluzzjonijiet Tekniċi u/jew finanzjarji/legali. Din is-soluzzjoni tista' tinħoloq b'mod partikolari bl-implimentazzjoni ta' proġetti importanti infrastrutturali fit-trasport integrat, networks kbar ta' kompjuter jew proġetti li jinvolvu finanzjament kumpless u strutturat għall-komposizzjoni finanzjarja u legali li ma tistax tiġi ddefinita minn qabel. Jekk jaslu sal-punt li l-użu ta' proċeduri miftuħa jew ristretti ma' jħallux l-għoti ta' dawn il-kuntratti, proċedura aktar flessibbli għandha tiġi pprovduta liżżomm mhux biss il-kompetizzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi imma wkoll il-bżonn għall-awtoritajiet kuntrattwali li jiddiskutu l-aspetti kollha tal-kuntratt ma' kull kandidat. Però, din il-proċedura ma tistax tiġi wżata b'tali mod li tirristretta jew tgħawweġ il-kompetizzjoni, partikolarment billi tirranġa aspetti fundamentali ta' l-offerti, jew billi timponi sostanzjalment kondizzjonijiet ġodda fuq min jingħata l-offerta, jew bl-involviment ta' xi persuna li tefa' l-offerta barra dik li ntgħażlet bħala l-aktar waħda vantaġġjuża.

(32)

Sabiex tinkoraġġixxi l-involviment ta' intrapriżi ta' daqs żgħir u medju fis-suq tal-kisbiet ta' kuntratti pubbliċi, huwa rakkomandat li jiġu inklużi l-disposizzjonijiet għall-subkuntrattar.

(33)

Kondizzjonijiet ta' esekuzzjoni ta' kuntratt huma kompatibbli ma' din id-Direttiva sakemm dawn m'humiex direttament jew indirettament diskriminatorji u huma indikati fin-notifika tal-kuntratt jew fid-dokumenti tal-kuntratt. Dawn jistgħu, b'mod partikolari, ikunu intiżi li jiffavorixxu taħriġ vokazzjonali fuq il-post, impjieg għan-nies li qed iġarrbu diffikultà biex jakkwistaw integrazzjoni, il-ġlieda kontra l-qagħad jew il-protezzjoni ta' l-ambjent. Per eżempju, jista' jkun li jkunu imsemmija, fost affarijiet oħra, il-kondizzjonijiet – applikabbli matul l-esekuzzjoni tal-kuntratt – biex iqabbdu nies li ilhom ifittxu x-xogħol għal tul ta' żmien jew biex jiġu implimentati miżuri ta' taħriġ għal nies bla xogħol jew persuni żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-sustanza mal-disposizzjonijiet tal-Konvenzjonijiet ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), fejn hu maħsub li dawn il-disposizzjonijiet ma ġewx implimentati fil-liġi nazzjonali, u li tqabbad għax-xogħol aktar persuni bi bżonnijiet speċjali aktar milli hemm bżonn taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

(34)

Il-liġijiet, regoli, u l-ftehim kollettiv, fuq livell kemm nazzjonali u dak Komunitarju, li huma fis-seħħ fl-oqsma tal-kondizzjonijiet tax-xogħol u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol japplikaw matul l-esekuzzjoni tal-kuntratt pubbliku, bil-kondizzjoni illi dawn ir-regoli, u l-applikazzjoni tagħhom, jikkonformaw mal-liġi Komunitarja. F'sitwazzjonijiet ta' fruntiera u oħra, fejn il-ħaddiema minn Stat Membru wieħed jipprovdi servizzi lill-Stat Membru ieħor għall-fini ta' esekuzzjoni ta' kuntratt pubbliku, id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 li tikkonċerna l-ispustar tal-ħaddiema fil-qafas tal-disposizzjoni tas-servizzi ( 11 ) tistipula l-kondizzjonijiet minimi li għandhom jiġu osservati mill-pajjiż ospitu fir-rigward tal-ħaddiema spustjati. Jekk il-liġi nazzjonali tħaddan disposizzjonijiet f'dan ir-rigward, non konformità ma' dawk l-obligazzjonijiet tista' tiġi kkunsidrata bħala kondotta gravi mhux xierqa jew offiża li tikkonċerna l-kondotta professjonali ta' l-operatur ekonomiku involut, li jista' jwassal għall-esklużjoni ta' dak l-operatur ekonomiku mill-proċeduri għall-għoti ta' kuntratt pubbliku.

(35)

Minħabba żviluppi ġodda fl-informatika u t-teknoloġija komunikattiva, u s-semplicità li dawn jistgħu jġibu fit-termini tal-kuntratti tal-pubblikazzjoni u l-effiċenza u t-trasparenza fil-processi ta' kisbiet, il-mezzi elettroniċi għandhom jiġu mpoġġija fuq l-istess livell mal-mezzi tradizzjonali ta' komunikazzjoni u bdil ta' informazzjoni. Sakemm huwa possibli, il-mezzi u t-teknoloġija mgħażula għandha tkun kompatibbli mat-teknoloġiji wżati fi Stati Membri oħra.

(36)

Biex tassigura żvilupp ta' kompetizzjoni effettiva fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi, huwa meħtieġ illi n-notifiki tal-kuntratti stabbiliti mill-awtoritajiet kuntrattwali ta' l-Istati Membri jiġu mxandra madwar il-Komunità. L-informazzjoni kontenuta f'dawn in-notifiki għandha tagħmilha possibbli biex l-operaturi ekonomiċi fil-Komunità jiddeterminaw jekk il-kuntratti proposti humiex ta' interess għalihom. Għal dan il-għan, huwa xieraq li tingħatalhom informazzjoni adegwata fuq l-oġġett tal-kuntratt u l-kondizzjonijiet mehmuża miegħu. Għandha tiġi assigurata stampa aktar ċara għan-notifiki pubbliċi permezz ta' strumenti xierqa, bħal ma' huma formoli standard ta' notifika ta' kuntratt u l-Vokabularju Komuni ta' Kisbiet (CPV) pprovdut fir-Regolament (KE) No 2195/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 12 ) bħala nomenklatura ta' referenza għall-kuntratti pubbliċi. Fi proċeduri ristretti, ir-riklamar huwa, aktar partikolarment, intenzjonat li jgħin lill-kuntratturi ta' l-Istati Membri biex jesprimu l-interess tagħhom fil-kuntratti billi jfittxu minn għand l-awtoritajiet kuntrattwali t-talbiet għall-offerti taħt il-kondizzjonijiet meħtieġa.

(37)

Id-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 1999 fuq il-qafas Komunitarju għall-firem elettroniċi ( 13 ) u d-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 fuq ċerti aspetti legali ta' l-informazzjoni tas-servizzi soċjali, fil-kummerċ partikolari ta' l-elettronika, fis-suq intern (“Id-Direttiva fuq il-kummerċ ta' l-elettronika”) ( 14 ) għandu, fil-kuntest ta' din id-Direttiva, japplika għat-trasmissjoni ta' l-informazzjoni bil-mezzi elettroniċi. Il-proċeduri ta' kisbiet pubbliċi u r-regoli applikabbli għall-kuntesti tas-servizzi jinħtieġu livell ta' sigurtà u kunfidenzalità akbar minn dak meħtieġ minn dawn id-Direttivi. Għalhekk, it-tagħmir għall-aċċettazzjoni ta' l-offerti, jitolbu l-parteċipazzjoni u l-pjani u l-proġetti jkunu konformi mal-kondizzjonijiet miżjuda speċifikati. Għal dan il-għan, l-użu tal-firem elettroniċi, b'mod partikolari firem elettronikament avvanzati, għandhom, sakemm huwa possibbli, jiġu inkoraġġuti. Aktar minn hekk, l-eżistenza ta' skemi volontarji akkreditati jistgħu jikkostitwixxu qafas favorevoli biex jissaħħaħ il-livell ta' disposizzjonijiet ta' servizzi ċċertifikati għal dan it-tagħmir.

(38)

L-użu tal-mezzi elettroniċi jwassal għal nuqqas ta' ħin. Bħala riżultat, għandu jkun hemm disposizzjoni biex jitnaqqsu l-perjodi minimu fejn l-mezzi elettroniċi huma wżati, soġġetti, pero, għall-kondizzjonijiet illi huma kompatibbli mal-mod speċifiku ta' trasmissjoni mistennija mil-livell Komunitarju.

(39)

Verifikajekk in-nies li jitfgħu l-offerta humiex adattati, fi proċeduri miftuħa, u tal-kandidati, fil-proċeduri ristretti u negozjati bil-pubblikazzjoni ta' notifika tal-kuntratt u bi djalogu kompetittiv, u l-għażla tiegħu, għandha tiġi mwettqa f'kondizzjonijiet trasparenti. Għal dan il-għan, il-kriterja ta' bla diskriminazzjoni għandha tiġi indikata li l-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jużaw meta jkunu qed jagħżlu l-kompetituri u l-mezzi li l-operaturi ekonomiċi jistgħu jużaw biex jippruvaw illi jissodisfaw dawk il-kriterji. Fl-istess spirtu tat-trasparenza, l-awtoritajiet kuntrattwali huma meħtieġa, malli l-kuntratt jiġi maħruġ għall-kompetizzjoni, li jindikaw l-kriterja ta' l-għażla li se jużaw u l-livell tal-kompetenza speċifika li tista' jew ma tistax titlob mill-operaturi ekonomiċi qabel ma taċċettahom fil-proċedura tal-kisba.

(40)

Xi awtorità kuntrattwali tista' tillimita n-numru ta' kandidati fil-proċeduri ristretti jew negozjati bil-pubblikazzjoni ta' notifika tal-kuntratt, u fi djalogu kompetittiv. Dan it-tnaqqis fil-kandidati jrid isir fuq il-bażi ta' kriterja oġġettiva indikata fin-notifika tal-kuntratt. Dawn il-kriterji oġġettivi mhux bilfors jfissru importanza. Għall-kriterja relatata mas-sitwazzjoni personali ta' l-operaturi ekonomiċi, referenza ġenerali fin-notifika tal-kuntratt għas-sitwazzjoni elenkata fl-Artikolu 45 hija biżżejjed.

(41)

Fi djalogu kompetittiv u proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni tan-notifika tal-kuntratt, minħabba l-flessibilità li hija meħtieġa u l-livell għoli ta' spejjeż assoċċjati b'dawn il-metodi ta' kisba, l-awtoritajiet kuntrattwali huma intitolati li jagħmlu disposizzjonijiet għall-procedura li għandha tiġi kondotta fi stadji suċċessivi sabiex, tnaqqas bil-mod, fuq il-bażi ta' kriterji ta' l-għoti ta' kuntratti indikati qabel, in-numru ta' offerti li huma jkomplu jiddiskutu jew jinnegozjaw. Dan it-tnaqqis għandu, safejn jasal in-numru ta' soluzzjonijiet xierqa jew il-kandidati, jassigura illi hemm kompetizzjoni ġenwina.

(42)

Ir-regoli relevanti Komunitarju fuq rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u evidenzi oħra ta' kwalifikazzjonijiet formali huma fis-seħħ meta l-evidenza ta' kwalifikazzjoni partikolari hija meħtieġa għall-parteċipazzjoni fil-proċedura ta' kisba jew kuntest ta' disinn.

(43)

Il-għoti ta' kuntratti pubbliċi għall-operaturi ekonomiċi li jkunu pparteċipaw f-organizzazzjoni kriminali jew li jkunu nstabu ħatja ta' korruzzjoni jew ta' frodi għad-detriment ta' interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej jew ta' ħasil tal-flus għandhom jiġu mwarrba. Fejn huwa xieraq, l-awtoritajiet kuntrattwali għandhom jistaqsu lill-kandidati jew lin-nies li jitfgħu l-offerti biex jissupplixxu dokumenti relevanti u, fejn ikun hemm id-dubji rigward s-sitwazzjoni personali ta' xi kandidat jew ta' dak li jitfa' l-offerta, huma jistgħu jitolbu l-koperazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kkonċernati. L-esklużjoni ta' dawn l-operaturi ekonomiċi għandha sseħħ malli l-awtorità kuntrattwali tikseb informazzjoni fuq ġudizzju li jikkonċerna offiżi bħal dawn magħmula skond il-liġi nazzjonali li għandha l-forza tar-res judicata. Jekk il-liġi nazzjonali jkollha disposizzjonijiet għal dan l-effett, non konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali jew leġiżlazzjoni fuq ftehim kontra l-liġi fil-kuntratti pubbliċi li kien is-suġġett ta' ġudizzju finali jew deċiżjoni li għandha effett ekwivalenti tista' tiġi kkunsidrata bħala offiża li tikkonċerna l-kondotta professjonali ta' l-operatur ekonomiku involut jew kondotta gravi mhux xierqa.

Nuqqas ta' osservanza fil-disposizzjonijiet nazzjonali implimentati fid-Direttivi tal-Kunsill 2000/78/KE ( 15 ) u 76/207/ŻEE ( 16 ) li jikkonċernaw trattament ugwali tal-ħaddiema, li huwa s-suġġett ta' ġudizzju finali jew ta' deċiżjoni li għandha effett ekwivalenti tista' tiġi kkunsidrata offiża rigward il-kondotta professjonali ta' l-operatur ekonomiku involut jew kondotta gravi mhux xierqa.

(44)

F'każijiet xierqa, fejn in-natura tax-xogħlijiet u/jew servizzi tiġġustifika li jiġu applikati miżuri ta' immaniġjar ambjentali jew skemi matul l-esekuzzjoni tal-kuntratt pubbliku, l-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri jew skemi jistgħu jiġu mitluba. Skemi ta' immaniġjar ambjentali, sew jekk humiex rreġistrati jew le taħt l-istrumenti Komunitarji bħal ma' huwa r-Regolament (KE) No 761/2001 ( 17 ) (EMAS), jista' juri illi l-operatur ekonomiku għandu l-kapaċità teknika li jesegwixxi l-kuntratt. Aktar minn hekk, deskrizzjoni tal-miżuri implimentati mill-operatur ekonomiku biex jassigura l-istess livell ta' protezzjoni ambjentali għandha tiġi aċċettata bħala alternattiva għar-reġistrazzjoni ta' skemi għall-immaniġjar ambjentali bħala forma ta' evidenza.

(45)

Din id-Direttiva tħalli lill-Istati Membri li jistabbilixxu listi uffiċjali ta' kuntratturi, fornituri jew fornituri ta' servizzi jew sistema ta' ċertifikazzjoni minn korpi pubbliċi jew privati, u tagħmel disposizzjoni għall-effetti ta' reġistrazzjoni bħal din jew ċertifikazzjoni bħal din fil-proċeduri ta' l-għoti ta' kuntratt fi Stat Membru ieħor. Fir-rigward tal-listi uffiċjali ta' l-operaturi ekonomiċi approvati, huwa importanti li tieħu in konsiderazzjoni l-każ legali tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każijiet fejn l-operatur ekonomiku li huwa parti minn grupp jisħaqq fuq il-kapaċitajiet ekonomiċi, finanzjarji jew Tekniċi ta' Kumpanniji oħra fil-grupp bħala sapport fl-applikazzjoni għar-reġistrazazzjoni. F'dan il-każ, sta għall-operatur ekonomiku li jipprova illi dawn ir-riżorsi jkunu attwalment disponibbli għalih matul il-perjodu tal-validità tar-reġistrazzjoni. Għall-għanijiet ta' din ir-reġistrazzjoni, xi Stat Membru jista' għalhekk jiddetermina l-livell ta' kondizzjonijiet li jridu jiġu milqugħa u b'mod partikolari, per eżempju fejn l-operatur jisħaqq fuq il-posizzjoni finanzjarja ta' Kumpannija oħra fil-grupp, jista' jkun hemm il-bżonn illi dik il-Kumpannija tkun responsabbli, jekk ikun hemm il-ħtieġa konġunta u ta' sikwit.

(46)

Kuntratti għandhom jiġu assenjati fuq il-bażi ta' kriterja oġġettiva li tassigura konformità mal-prinċipji ta' trasparenza, bla diskriminazzjoni u trattament ugwali u li tiggarantixxi illi l-offerti huma assessjati fuq il-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni effettiva. Bħala riżultat, huwa xieraq li tħalli l-applikazzjoni ta' kriterja fuq l-għoti lil tnejn biss: “l-inqas prezz” u “l-aktar offerta vantaġġjuża ekonomikament”.

Biex tassigura konformità mal-prinċipju ta' trattament ugwali fil-għoti tal-kuntratti, huwa xieraq li tistipula obbligazzjoni – stabbilita b'każ legali – biex tassigura t-trasparenza neċessarja sabiex tgħin lil dawk kollha li jitfgħu l-offerti biex ikunu infurmati tajjeb fuq il-kriterji u l-arranġamenti li se jkunu applikabbli biex tiġi identifikata l-aktar offerta vantaġġjuża ekonomikament. Għalhekk hija r-responsabbilità ta' l-awtoritajiet kuntrattwali li jindikaw il-kriterja għall-għoti tal-kuntratt u l-importanza relevanti mgħotija lil kull kriterja f'ħin biżżejjed għal dawk li jitfgħu l-offerta ħalli jkunu konxju tagħhom meta jkunu qed jippreparaw l-offerti tagħhom. L-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jidderogaw milli jindikaw l-importanza għall-kriterja għall-assenjazzjoni f'każijiet ġustifikati li għalihom għandhom jagħtu r-raġunijiet, fejn l-importanza ma tistax tiġi stabbilita bil-quddiem, b'mod partikolari minħabba l-komplessità tal-kuntratt. F'każi bħal dawn, huma jridu jindikaw l-importanza tal-kriterja fl-ordni ta' nżul.

Fejn l-awtoritajiet kuntrattwali jagħżlu li jassenjaw il-kuntratt għall-offerta l-aktar vantaġġjuża ekonomikament, huma għandhom jassessjaw l-offerti fl-ordni biex jiddeterminaw liema waħda toffri l-aħjar valur għall-flus. Sabiex isir dan, huma għandhom jiddeterminaw il-kriterji ekonomiċi u ta' kwalità li, jekk teħodha sħiħa, tista' tkun possibli li tiġi determinata l-aktar offerta vantaġġjuża ekonomikament għall-awtorità kuntrattwali. Id-determinazzjoni ta' dawn il-kriterji tiddependi fuq l-oġġett tal-kuntratt peress illi tħalli l-livell ta' l-esekuzzjoni mgħoti minn kull offerta biex tiġi assessjata fid-dawl ta' l-oġġett tal-kuntratt, kif definit fl-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi, u l-valur tal-flus ta' kull offerta tiġi mkejjla.

Sabiex jiġi ggarantit trattament ugwali, il-kriterja għall-għoti tal-kuntratt tgħin biex l-offerti jiġu kkumparati u assessjati oġġettivament. Jekk dawn il-kondizzjonijiet huma milħuqa, il-kriterja ekonomika u ta' kwalità għall-għoti tal-kuntratt, bħal meta tilħaq il-kondizzjonijiet ambjentali, jistgħu jgħinu l-awtorità kuntrattwali biex tilqa' l-bżonnijiet tal-pubbliku kkonċernat, kif espress fl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt. Taħt dawn l-istess kondizzjonijiet, l-awtorità kuntrattwali tista' tuża l-kriterja bil-mira li tilħaq l-bżonnijiet soċjali, bħala rispons partikolarment għall-bżonnijiet – definiti fl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt - ta' gruppi ta' nies li huma partikolarment fi żvantaġġ li għalih dawk li jirċievu/jużaw x-xogħlijiet, provvisti jew servizzi li huma l-oġġett tal-kuntratt huma parti minnu.

(47)

Fil-każ ta' kuntratti ta' servizzi pubbliċi, il-kriterja ta' l-għoti ma taffettwax l-applikazzjoni ta' provvisti pubbliċi fuq il-ħlas ta' ċerti servizzi, bħal per eżempju, is-servizzi esekwiti mill-periti, inġiniera, jew avukati u, fejn jikkonċernaw l-kuntratti għal-provvisti pubbliċi, l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet nazzjonali li jistipulaw prezzijiet fissi għall-kotba ta' l-iskola.

(48)

Ċerti kondizzjonijiet Tekniċi, u b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw notifiki u rapporti ta' statistika, kif ukoll in-nomenklatura wżata u l-kondizzjonijiet ta' referenza għal dik in-nomenklatura, jkollhom bżonn li jiġu adottati u emendati fid-dawl tal-ħtiġijiet Tekniċi li dejjem jinbidlu. Il-listi ta' l-awtoritajiet kuntrattwali fl-Annessi jkollhom bżonn li jiġu aġġornati. Huwa għalhekk xieraq li tpoġġi kif meħtieġ proċedura flessibli u mexxejja għal dan il-għan.

(49)

Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri għat-taħriġ tas-setgħat ta' implimentazzjoni kkonferuti fuq il-Kummissjoni ( 18 ).

(50)

Huwa xieraq illi r-Regolament tal-Kunsill(KEE, Euratom) No 1182/71 tat-3 ta' Ġunju 1971 jiddetermina r-regoli applikabbli għall-perjodu, dati u żmien ta' limiti ( 19 ) għandhom japplikaw għall-kalkulazzjoni ta' limiti ta' ħin miġbura f'din id-Direttiva.

(51)

Din id-Direttiva ma tippreġudikax iż-żmien ta' limitu kif muri fl-Anness XI, li ġo fih l-Istati Membri huma meħtieġa li jittrasferixxu u japplikaw id-Direttivi 92/50/KEE, 93/36/KEE and 93/37/KEE,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:WERREJ

TITOLU I

Definizzjonijiet u prinċipji ġenerali

Artikolu 1

 Definizzjonijiet

Artikolu 2

 Prinċipji fuq l-għoti ta' kuntratti

Artikolu 3

 Għoti ta' drittijiet speċjali jew esklussivi: il-klawsola ta' bla diskriminazzjoni

TITOLU II

Regoli fuq kuntratti pubbliċi

TAQSIMA I

Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 4

 Operaturi Ekonomiċi

Artikolu 5

 Kondizzjonijiet relatati ma' ftehim konklużi fi ħdan l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ

Artikolu 6

 Kunfidenzalità

TAQSIMA II

Skop

Sezzjoni 1 — Limiti

Artikolu 7

 Ammonti ta' limitu għall-kuntratti pubbliċi

Artikolu 8

 Kuntratti ssusssidjati b'aktar minn 50 % mill-awtoritajiet kuntrattwali

Artikolu 9

 Metodi biex tikkalkula l-valur stmat tal-kuntratti pubbliċi, qafas ta' ftehim u sistemi dinamiċi ta' xiri

Sezzjoni 2 — Sitwazzjonijiet speċifiċi

Artikolu 10

 Il-ksib ta' Difiża

Artikolu 11

 Kuntratti pubbliċi u qafas ta' ftehim assenjati mill-organi ċentrali tax-xiri

Sezzjoni 3 — Kuntratti esklużi

Artikolu 12

 Kuntratti fis-setturi ta' l-ilma, l-enerġija, trasport u servizzi postali

Artikolu 13

 Esklużjonijiet speċifiċi fil-qasam tat-telekomunikazzjoni

Artikolu 14

 Kuntratti sigrieti u kuntratti li jinħtieġu miżuri speċjali ta' sigurtà

Artikolu 15

 Kuntratti assenjati skond ir-regoli internazzjonali

Artikolu 16

 Esklużjonijiet speċifiċi

Artikolu 17

 Konċessjonijiet ta' servizzi

Artikolu 18

 Kuntratti ta' servizzi assenjati fuq il-bażi ta' dritt esklussiv

Sezzjoni 4 — Arranġament speċjali

Artikolu 19

 Kuntratti riżervati

TAQSIMA III

Arranġamenti għall-kuntratti għas-servizzi pubbliċi

Artikolu 20

 Kuntratti ta' servizzi elenkati fl-Anness II A

Artikolu 21

 Kuntratti ta' servizzi elenkati fl-Anness II B

Artikolu 22

 Kuntratti mħallta li jinkludu servizzi elenkati fl-Anness II A u servizzi elenkati fl-Anness II B

TAQSIMA IV

Regoli speċifiċi li jirregolaw l-ispeċifikazzjonijiet u dokumenti kuntrattwali

Artikolu 23

 Speċifikazzjonijiet Tekniċi

Artikolu 24

 Varjanti

Artikolu 25

 Sottokuntrattar

Artikolu 26

 Kondizzjonijiet għall-esekuzzjoni ta' kuntratti

Artikolu 27

 Obligazzjonijiet relatati ma' taxxi, protezzjoni ta' l-ambjent, protezzjoni ta' xogħol u kondizzjonijiet ta' xogħol

TAQSIMA V

Proċeduri

Artikolu 28

 Użu ta' proċeduri miftuħa, ristretti u negozjati u djalogu kompetittiv

Artikolu 29

 Djalogu kompetittiv

Artikolu 30

 Każijiet li jiġġustifikaw l-użu tal-proċedura negozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta' notifika kuntrattwali

Artikolu 31

 Każijiet li jiġġustifikaw l-użu tal-proċedura negozjata mingħajr l-pubblikazzjoni ta' notifika kuntrattwali

Artikolu 32

 Qafas ta' ftehim

Artikolu 33

 Sistemi dinamiċi ta' xiri

Artikolu 34

 Kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi: regoli partikolari fuq skemi ta' housing ssussidjat

TAQSIMA VI

Regoli fuq riklamar u trasparenza

Sezzjoni 1 — Pubblikazzjoni ta' notifiki

Artikolu 35

 Notifiki

Artikolu 36

 Forma u manjieri ta' pubblikazzjoni ta' notifiki

Artikolu 37

 Pubblikazzjoni mhux mandatorja

Sezzjoni 2 — Limitu ta' żmien

Artikolu 38

 Limitu ta' żmien għall-aċċettazzjoni ta' talbiet għall-parteċipazzjoni u għall-aċċettazzjoni ta' l-offerti

Artikolu 39

 Proċeduri miftuħa: Speċifikazzjonijiet, dokumenti u informazzjoni addizzjonali

Sezzjoni 3 — Kontenut ta' informazzjoni u mezzi ta' trasmissjoni

Artikolu 40

 Talbiet biex tiġi mitfugħa offerta, parteċipazzjoni fi djalogu jew biex tinnegozja

Artkolu 41

 Tinforma l-kandidati u n-nies li jitfgħu l-offerti

Sezzjoni 4 — Komunikazzjoni

Artikolu 42

 Regoli applikabbli għall-komunikazzjoni

Sezzjoni 5 — Rapporti

Artikolu 43

 Kontenut tar-rapporti

TAQSIMA VII

It-tmexxija tal-proċedura

Sezzjoni 1 — Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 44

 Verifikata' l-adattament u l-għażla tal-parteċipanti u l-għoti tal-kuntratti

Sezzjoni 2 — Kriterja għall-għażla kwalititattiva

Artikolu 45

 Sitwazzjoni personali tal-kandidat jew in-nies li jitfgħu l-offerti

Artikolu 46

 Adattament biex jmexxi l-attività professjonali

Artikolu 47

 Il-posizzjoni ekonomika u finanzjarja

Artikolu 48

 Abilità teknika u/jew professjonali

Artikolu 49

  Standards ta' kwalità assigurati

Artikolu 50

  Standards ta' immaniġjar ambjentali

Artikolu 51

 Dokumentazzjoni u informazzjoni addizzjonali

Artikolu 52

 Listi uffiċjali ta' operaturi ekonomiċi approvati u ċertifikazzjoni mill-korpi stabbiliti taħt il-liġi pubblika jew privata

Sezzjoni 3 — Għoti tal-kuntratt

Artikolu 53

 Kriterja għall-għoti tal-kuntratt

Artikolu 54

 Użu ta' l-irkanti ta' l-elettronika

Artikolu 55

 Offerti li huma baxxi aktar min normal

TITOLU III

Regoli għall-konċessjonijiet fuq xogħlijiet pubbliċi

TAQSIMA I

Regoli li jirregolaw konċessjonijiet fuq xogħlijiet pubbliċi

Artikolu 56

 L-Għan

Artikolu 57

 Esklużjoni mill-għan

Artikolu 58

 Pubblikazzjoni tan-notifika li tirrigwardja l-konċessjonijiet għall-xogħlijiet pubbliċi

Artikolu 59

 Limitu ta' żmien

Artikolu 60

 Sottokuntrattar

Artikolu 61

 Għoti ta' xogħlijiet addizzjonali lill-konċessjonarju

TAQSIMA II

Regoli fuq kuntratti mgħotija mill-konċessjonarji li huma awtoritajiet kuntrattwali

Artikolu 62

 Regoli applikabbli

TAQSIMA III

Regoli applikabbli għall-kuntratti mgħotija mill-konċessjonarji li m'humiex awtoritajiet kuntrattwali

Artikolu 63

 Regoli fuq riklamar: livelli u eċċezzjonijiet

Artikolu 64

 Pubblikazzjoni tan-notifika

Artikolu 65

 Limitu ta' żmien għall-aċċettazzjoni ta' talbiet għall-parteċipazzjoni u l-aċċettazzjoni ta' l-offerti

TITOLU IV

Regoli li jirregolaw il-kompetizzjoni dwar id-disinn

Artikolu 66

 Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 67

 L-Għan

Artikolu 68

 Esklużjoni mill-għan

Artikolu 69

 Notifiki

Artikolu 70

 Forma u l-mod tal-pubblikazzjoni ta'notifiki tal-kompetizzjonijiet

Artikolu 71

 Mezzi ta' komunikazzjoni

Artikolu 72

 Għażla tal-kompetituri

Artikolu 73

 Komposizzjoni tal-ġurija

Artikolu 74

 Deċiżjonijiet tal-ġurija

TITOLU V

Obligazzjonijiet statistiċi, setgħat eżekuttivi u disposizzjonijiet finali

Artikolu 75

 Obligazzjonijiet statistiċi

Artikolu 76

 Kontenut tar-rapport statistiku

Artikolu 77

 Kumitat Konsultattiv

Artikolu 78

 Reviżjoni tal-livelli

Artikolu 79

 Emendi

Artikolu 80

 Implimentazzjoni

Artikolu 81

 Mekkaniżmi ta' monitoraġġ

Artikolu 82

 Abbrogazzjonijiet

Artikolu 83

 Infurzament

Artikolu 84

 Dawk indirizzati

ANNESSI

Anness I

 Lista ta' attivitajiet riferita f'Artikolu 1(2)(b)

Anness II

 Servizzi riferuti f'Artikolu 1(2)(d)

Anness II A

Anness II B

Anness III

 Lista ta' korpi u kategoriji ta' korpi regolati mil-liġi pubblika kif hemm riferenza għaliha fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 1(9)

Anness IV

 Awtoritajiet tal-Gvern Ċentrali

Anness V

 Lista ta' prodotti riferita fl-Artikolu 7 rigward il-kuntratti mgħotija lill-awtoritajiet kuntrattwali fiż-żona tad-difiża

Anness VI

 Definizzjoni ta' ċerti speċifikazzjonijiet Tekniċi

Anness VII

 Informazzjoni li għandha tiġi inkluża fin-notifikiti

Anness VII A

 Informazzjoni li għandha tiġi inkluża fin-notifiki tal-kuntratti pubbliċi

Anness VII B

 Informazzjoni li għandha tidher fin-notifiki konċessjonarji tax-xogħlijiet pubbliċi

Anness VII C

 Informazzjoni li għandha tidher fin-notifiki tax-xogħlijiet pubbliċi tal-konċessjonarji li m'humiex awtoritajiet kuntrattwali

Anness VII D

 Informazzjoni li għandha tidher fin-notifiki fil-kuntest tad-disinn

Anness VIII

 Karatteristiċi li jikkonċernaw il-pubbliċità

Anness IX

 Registri

Anness IX A

 Kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi

Anness IX B

 Kuntratti għal provvisti pubbliċi

Anness IX C

 Kuntratti għal servizzi pubbliċi

Anness X

 Kondizzjonijiet meħtieġa relatati ma' tagħmir għall-aċċettazzjoni elettronika ta' offerti, talbiet għall-parteċipazzjoni u pjanti u proġetti fil-kuntest tad-disinn.

Anness XI

 Terminu perentorju tat-trasport u l-applikazzjoni (l-Artikolu 80)

Anness XII

 Werrej ta' KorrelazzjoniTITOLU I

DEFINIZZJONIJIET U PRINĊIPJI ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

1.  Għall-għan ta' din id-Direttiva, id-definizzjonijiet mdaħħla fil-paragrafi 2 sa 15 għandhom jgħoddu.

2.  

(a) “Kuntratti pubbliċi” huma kuntratti għall-interess tal-flus konklużi bil-miktub bejn wieħed jew aktar operaturi ekonomiċi u li għandhom bħala objettiv tagħhom l-esekuzzjoni tax-xogħlijiet, il-provvista tal-prodotti jew il-disposizzjoni tas-servizzi fi ħdan it-tifsira ta' din id-Direttiva.

(b) “Kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi” huma kuntratti pubbliċi li għandhom bħala l-objettiv tagħhom jew l-wieħed l-esekuzzjoni, jew l-ieħor id-disinn u l-esekuzzjoni, ta' xogħlijiet relatati ma' waħda mill-attivitajiet fi ħdan it-tifsira ta' l-Anness jew xi xogħol, jew xi realizzazzjoni bi kull mezz, ta' xi xogħol li jikkorrispondi mal-kondizzjonijiet meħtieġa li huma speċifikati mill-awtorità kuntrattwali. Ix-“xogħol” ifisser l-andament tax-xogħlijiet tal-kostruzzjoni u inġinerija civili meħuda bħala ħaġa waħda li hija suffiċenti fiha nnifisha biex taqdi funzjoni ekonomika jew teknika.

(c) “Kuntratti għall-provvisti pubbliċi” huma kuntratti pubbliċi barra dawk riferuti għaliha f'(b) li għandhom bħala objettiv tagħhom il-bejgħ, il-kera, flus li jdaħħlu mill-kera jew ħlas bin-nifs, bil jew mingħajr l-għażla li tixtri, tal-prodotti.

Kuntratt pubbliku li għandu bħala għan li jissupplixxi l-prodotti u li jħaddan ukoll, b'mod inċidentali, l-operazzjonijiet fuq is-sit u l-istallazzjoni se jkunu kkunsidrati li huma “kuntratti għal provvisti pubbliċi”.

(d) “Kuntratti għal servizzi pubbliċi” huma kuntratti pubbliċi barra kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi jew kuntratti għall-provvisti li għandhom bħala għan il-disposizzjoni tas-servizzi riferuti għalihom fl-Anness II.

Kuntratt għal xogħlijiet pubbliċi li għandu bħala għan sew il-prodotti u s-servizzi mħaddna fit-tifsira ta' l-Anness II se jiġu kkunsidrati li huma “kuntratt għas-servizz pubbliku” jekk il-valur tas-servizzi in kwistjoni li jaqbeż dak tal-prodotti koperti bil-kuntratt.

Kuntratt pubbliku li għandu bħala għan is-servizzi fi ħdan it-tifsira ta' l-Anness II u jinkludi attivitajiet fi ħdan it-tifsira ta' l-Anness I li huma biss inċidentali għall-għan prinċipali tal-kuntratt se jkun kkunsidrat li huwa kuntratt għal servizzi pubbliċi.

3.  “Konċessjoni għal xogħlijiet pubbliċi” huwa kuntratt ta' l-istess tip bħal kuntratt għal xogħlijiet pubbliċi ħlief għall-fatt illi l-kunsiderazzjoni għax-xogħlijiet li għandhom jiġu mwettqa jikkonsistu jew unikament fid-dritt li x-xogħol jiġi esplojtat jew f'dan id-dritt kif ukoll fil-ħlas.

4.  “Konċessjoni tas-servizz” huwa kuntratt ta' l-istess tip bħal kuntratt għas-servizz pubbliku minbarra l-fatt illi l-konsiderazzjoni għall-disposizzjoni tas-servizzi jikkonsisti jew waħdu fid-dritt li jesplojta s-servizz jew f'dan id-dritt kif ukoll bi ħlas.

5.  “Qafas ta' ftehim” huwa ftehim bejn wieħed jew aktar mill-awtoritajiet kuntrattwali u wieħed jew aktar mill-operaturi ekonomiċi, fejn l-għan huwa li jiġu stabbiliti t-termini li jirregolaw l-kuntratti li jiġu mgħotija f'ċertu perjodu stabbilit, b'mod partikolari fir-rigward tal-prezz u, fejn huma xierqa, il-kwantità prevvista.

6.  “Sistema dinamika ta' xiri” hija proċess kompletament elettroniku biex jagħmel dak ix-xiri komuni, li l-karatteristici tiegħu, jkun ġeneralment disponibbli fis-suq, jilqa' l-kondizzjonijiet meħtieġa ta' l-awtoritajiet kuntrattwali, li huma limitati fid-dewmien u miftuħa matul il-validità għal kull operator ekonomiku li jissodisfa l-kriterji ta' l-għażla u li jkun tefa' offerta indikattiva li tikkonformi ma' l-ispeċifikazzjoni.

7.  “Irkant ta' l-elettronika” huwa proċess repetittiv li jinvolvi tagħmir elettroniku għall-preżentazzjoni ta' prezzijiet ġodda, riveduti l isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw ċerti elementi ta' l-offerti, li jseħħu wara evaluazzjoni sħiħa ta' l-offerti, biex tgħinhom ħalli jiġu mpoġġija bl-użu tal-metodi awtomatiċi ta' l-evalwazzjoni.

Sussegwentement, ċerti kuntratti tas-servizzi u ċerti kuntratti tax-xogħlijiet li għandhom bħala suġġett esekuzzjoni intelletwali, bħal ma' hu x-xogħol tad-disinn, jista' ma jkunx l-oġġett ta' l-irkanti ta' l-elettronika.

8.  It-termini “kuntrattur”, “fornitur” u “min jipprovdi s-servizz” jfissru kull persuna naturali jew legali jew entità pubblika jew grupp ta' dawk il-persuni u/jew korpi li joffru fuq is-suq, rispettivament, l-esekuzzjoni ta' xogħlijiet u/jew xi xogħol, prodotti, jew servizzi.

It-terminu “operatur ekonomiku” se jkopri ugwalment il-kunċetti tal-kuntrattur, tal-fornitur u ta' min jipprovdi s-servizz. Huwa wżat biss fl-interess tas-sempliċità.

L-operatur ekonomiku li tefa' l-offerta se jkun indikat bħala “wieħed li jitfa' l-offerta”. Wieħed li jkun fittex t-talba biex jieħu sehem fi proċedura ristretta jew negozzjata jew djalogu kompetittiv se jkun indikat bħala “kandidat”.

9.  Awtoritajiet “kuntrattwali” tfisser l-awtoritajiet Statali, reġjonali jew lokali, korpi rregolati bil-liġi pubblika, assoċjazzjonijiet li ġew iffurmati b'waħda jew ħafna minn dawn l-awtoritajiet jew wieħed jew aktar minn dawn il-korpi rregolati bil-liġi pubblika.

“Korpi rregolati bil-liġi pubblika” tfisser kull korp:

(a) stabbilit għall-għan speċifiku li jilħaq il-bżonnijiet fl-interess pubbliku, li m'għandhomx karattru industrijali jew kummerċjali;

(b) li għandhom personalità legali; u

(c) ffinanzjati, mill-biċċa l-kbira, mill-Istat, reġjonali jew awtoritajiet lokali, jew korpi oħra rregolati mill-liġi pubblika; jew suġġetti għas-supervizzjoni manigerjali minn dawk il-korpi; jew għandhom bord amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju, li aktar minn nofs il-membri tagħhom huma appuntati mill-autoritajiet Statali, reġjonali jew lokali, jew minn korpi oħra rregolati bil-liġi pubblika.

Lista ta' korpi li m'humiex eżawrjenti u kategoriji ta' korpi rregolati bil-liġi pubblika li jissodisfaw il-kriterja riferuta fil-(a), (b) u (c) tat-tieni subparagrafu huma mniżżla fl-Anness III. L-Istati Membri se jinnotifikaw perjodikament lill-Kummissjoni b'kull tibdil fil-lista ta' korpi u kategoriji ta' korpi.

10.  “Korp ċentrali ta' xiri” hija awtorità kuntrattwali li:

 takkwista provvisti u/jew servizzi li huma intenzzjonati għall-awtoritajiet kuntrattwali, jew

 tassenja kuntratti pubbliċi jew tikkonkludi qafas ta' ftehim għal xogħlijiet, provvisti jew servizzi li huma intenzzjonati għall-awtoritajiet kuntrattwali.

11.  

(a) “Proċeduri miftuħa” tfisser dawk il-proċeduri li bih kull operatur ekonomiku interessat jista' jitfa' l-offerta.

(b) “Proċeduri ristretti” tfisser dawk il-proċeduri li fihom kull operatur ekonomiku jista' jitlob li jipparteċipa u li bih dawk l-operaturi ekonomiċi biss li ġew mitluba mill-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jitfgħu l-offerta.

(c) “Djalogu kompetittiv” tfisser proċedura li biha kull operatur ekonomiku jista' jitlob li jipparteċipa u li bih l-awtorità kuntrattwali tmexxi djalogu mal-kandidati li ġew mdaħħla f'dik il-proċedura, bil-għan li tiġi żviluppata waħda jew aktar alternattivi xierqa li jkunu kapaċi li jilqgħu l-kondizzjonijiet meħtieġa, u fuq din il-bażi l-kandidati mgħażula jkunu mistiedna li jitfgħu l-offerta.

Għall-fini ta' rikors għall-proċeduri msemmija fl-ewwel subparagrafu, kuntratt pubbliku huwa kkunsidrat li huwa “partikolarment kumpless” fejn l-awtoritajiet kuntrattwali:

 m'humiex kapaċi oġġettivament li jiddefinixxi l-mezzi Tekniċi skond l-Artikolu 23(3)(b), (c) jew (d), kapaċi li jissodisfaw il-bżonnijiet jew l-oġġettivi, u/jew

 mhux kapaċi oġġettivament li jispeċifikaw il-formazzjoni legali u/jew finanzjarja tal-proġett.

(d) “Proċeduri nnegozjati” tfisser dawk il-proċeduri li bihom l-awtoritajiet kuntrattwali jikkonsultaw ma' l-operaturi ekonomiċi ta' l-għażla tagħhom u jinnegozjaw it-termini tal-kuntratt ma' wieħed jew aktar minn dawn.

(e) “Kontestamenti tad-disinn” tfisser dawk il-proċeduri li jgħinu lill-awtoritajiet kuntrattwali li jakkwistaw, prinċipalment fl-oqsma ta' l-ippjanar tal-bliet u l-irħula, arkitettura u inġinerija u ipproċessar ta' data, bi pjan jew disinn magħżula minn ġurija wara li tkun ġiet maħruġa għall-kompetizzjoni bil jew mingħajr l-assenjament tal-prezzijiet.

12.  “Miktuba” jew “bil-miktub” tfisser kull espressjoni magħmula bil-kliem jew figuri li jistgħu jinqraw, riprodotti u sussegwentament jiġu komunikati. Tista' tinkludi informazzjoni li hija trasmessa jew merfugħa b'mezzi elettroniċi.

13.  “Mezzi elettroniċi” tfisser l-użu ta' tagħmir elettroniku għall-ipproċessar (inkluż kompressar diġitali) u żamma ta' data li hija trasmessa, mwassla u riċevuta bil-wajer, bir-radju, b'mezzi ottikali jew b'mezzi oħra elettromanjetiċi.

14.  “Il-Vokabularju Komuni Miksub (CPV)” se jinnomina n-nomenklatura referenzali li tapplika għall-kuntratti pubbliċi kif adottati bir-Regola (KE) No 2195/2002, fil-waqt li tassigura ekwivalenza man-nomenklaturi eżistenti oħra.

Fl-eventwalità ta' interpretazzjonijiet varji għall-iskop ta' din id-Direttiva, minħabba d-differenzi possibli bejn il-CPV u n-nomenklaturi ta' l-NACE elenkati fl-Anness I, jew bejn in-nomenklaturi tal-CPV u c-CPC (versjoni proviżorja) elenkati fl-Anness II, in-nomenklatura tal-NACE jew tas-CPC se jieħdu preċedenza.

15.  Għall-fini ta' l-Artikolu13, l-Artikolu 57(a) u l-Artikolu 68(b), il-frażijiet sussegwenti se jkollhom din it-tifsira:

(a) network għat-telekomunikazzjonijiet pubbliċi” tfisser l-infrastruttura tat-telekomunikazzjonijiet pubbliċi li tgħin biex is-sinjali jkunu jistgħu jitwasslu lejn punti terminali definiti tan-network bil-wijer, bil-mijkrowajv, b'mezzi ottikali jew b'mezzi oħra elettromanjetiċi;

(b) “punt terminali tan-network” tfisser il-konnessjonijiet fiżikali kollha u l-ispeċifikazzjonijiet tagħhom Tekniċi ta' aċċess li jiffurmaw parti min-network tal-telekomunikazzjonijiet pubbliċi u li huma bżonnjużi għall-aċċess ta', u komunikazzjoni effiċenti minn, dak in-network;

(c) “servizzi ta' telekomunikazzjonijiet pubbliċi” tfisser servizzi ta' telekomunikazzjonijiet li l-disposizzjonijiet tagħhom l-Istati Membri assenjaw speċifikament, b'mod partikolari, għal wieħed jew aktar entitajiet tat-telekomunikazzjoni;

(d) “servizzi tat-telekomunikazzjoniet” tfisser servizzi li l-disposizzjonijiet tagħhom jikkonsistu fis-sħih jew parti fit-transizzjoni u r-rotta tas-sinjali fuq in-network tat-telekomunikazzjoni pubbliku li bil-mezzi ta' proċessi tat-telekomunikazzjonijiet, b'eċċezzjoni tax-xandir u tat-televiżjoni.

Artikolu 2

Prinċipji ta' assenjar ta' kuntratti

L-awtoritajiet kuntrattwali se jistmaw l-operaturi ekonomiċi ugwali u bla diskriminazzjoni u se jaġixxu b'mod trasparenti.

Artikolu 3

Għoti ta' drittijiet speċjali jew esklussivi: klawsola bla diskriminazzjoni

Fejn l-awtorità kuntrattwali tagħti drittijiet speċjali jew esklussivi biex issir attività ta' servizz pubbliku lil xi entità barra dik ta' l-awtorità kuntrattwali, l-att li bih ingħata dan id-dritt se jipprovdi illi, fil-każ tal-kuntratti għal-provvisti, li tassenja lill-terzi persuni bħala parti mill-attivitajiet tagħha, l-entità kkonċernata trid tkun konformi mal-prinċipji ta' bla diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità.TITOLU II

REGOLI FUQ KUNTRATTI PUBBLIĊIKAPITOLU I

Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 4

Operaturi ekonomiċi

1.  Kandidati jew nies li jitfgħu l-offerti li, ġew stabbiliti u jaqgħu taħt il-liġi ta' l-Istat Membru, huma intitolati biex jipprovdu s-servizz relevanti, mhux se jkunu mwarrba fuq il-kondizzjoni illi, taħt il-liġi ta' l-Istat Membru fejn il-kuntratt hu assenjat, huma għandhom il-ħtieġa li jkunu persuni naturali jew legali.

Iżda, fil-każ ta' kuntratti għas-servizzi pubbliċi u għal xogħlijiet pubbliċi kif ukoll kuntratti għall-provvisti pubbliċi li jkopru żieda ta' servizzi u/jew operazzjonijiet fuq il-post jew istallazzjoni, persuni legali jistgħu jkunu meħtieġa li jindikaw fuq l-offerta jew fit-talba għall-parteċipazzjoni, l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali relevanti ta' l-istaff responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt in kwistjoni.

2.  Gruppi ta' operaturi ekonomiċi jistgħu jitfgħu l-offerta jew joħorġu bħala kandidati. Biex jitfgħu l-offerta jew it-talba għall-parteċipazzjoni, dawn il-gruppi jistgħu ma jkollhomx il-ħtieġa li jassumu xi forma speċifika legali mill-awtoritajiet kuntrattwali; però, il-grupp magħżul jista' jkollu bżonn li jagħmel hekk meta jingħata l-kuntratt, sa ċertu limitu illi din il-bidla hija neċessarja għat-twettiq sodisfaċenti tal-kuntratt.

Artikolu 5

Kondizzjonijiet relatati ma' ftehim konklużi fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Għall-għanijiet tal-għoti ta' kuntratti minn awtoritajiet kontrattwanti, Stati Membri għandhom japplikaw fil-kondizzjonijiet relatati bħala favorevoli bħal dawk li jingħataw lil operaturi ekonomiċi ta' pajjiżi terzi fl-implimentazzjoni tal-Ftehim tal-Disposizzjoni Governattiv (minn hawn il quddiem riferut bħala il-“Ftehim”), konkluż fil-kwadru tan-negozjati multilaterali fil-Laqgħa ta' l-Urugwaj. Stati Membri għandhom, għal dan il-għan, jikkonsultaw lil xulxin fil-Kumitat tal-Pariri għal Kuntratti Pubbliċi hekk kif riferut fl-Artikolu 77 dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu wara l-Ftehim.

Artikolu 6

Kunfidenzalità

Mingħajr preġudizzju għall-proviżjonijiet ta' din id-Direttiva, partikolarment dawk li jikkonċernaw l-obbligi relatati mar-reklamar tal-kuntratti mogħtija u għall-informazzjoni lil kandidati u lil min jixħet l-offerti imniżżla fl-Artikoli 35(4) u 41, skond il-liġi nazzjonali li għaliha l-awtorità kontrattwanti hija suġġetta, l-awtorità kontrattwanti m'għandhiex tagħti informazzjoni li ġiet mogħtija lilha minn operaturi ekonomiċi li huma jkunu indikaw bħala kunfidenzali; informazzjoni bħal din tinkludi, partikolarment, sigrieti Tekniċi u kummerċjali u l-aspetti kunfidenzali ta' l-offerti.KAPITOLU II

SkopTaqsima 1

Limiti massimi

Artikolu 7

Limiti massimi għal kuntratti publiċi

Din id-Direttiva għandha tapplika għal kuntratti publiċi li mhumiex esklużi skond l-eċċezzjonijiet provduti fl-Artikoli 10 u 11 u l-Artikoli 12 sa 18 u li għandhom valur esklussiv ta' valur addizzjonali ta' taxxa (VAT) stmat li hu ugwali jew akbar minn dawn il-limiti massimi li ġejjin:

(a)  ►M6  EUR 133 000 ◄ għal forniment ta' kuntratti publiċi u ta' servizz barra dawk koperti b'punt (b), it-tielet inċiż, mogħti minn awtoritajiet kontrattwanti li huma elenkati bħala awtoritajiet governattivi ċentrali fl-Anness IV; fil-każ ta' kuntratti ta' forniment pubbliku mogħti minn awtoritajiet kontrattwanti li joperaw fil-qasam tad-difiża, din għandha tapplika biss għal kuntratti li jinvolvu prodotti koperti fl-Anness V;

(b)  ►M6  EUR 206 000 ◄

 għal kuntratti ta' forniment pubbliku u ta' servizz mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti barra dawk elenkati fl-Anness IV,

 għal kuntratti ta' forniment pubbliku mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti li huma elenkati fl-Anness IV u li joperaw fil-qasam tad-difiża, fejn dawn il-kuntratti jinvolvu prodotti mhux koperti fl-Anness V,

 għal kuntratti ta' forniment pubbliku mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti li għandhom x'jaqsmu mas-servizzi elenkati f'Kategorija 8 ta' l-Anness II A, Kategorija 5 servizzi ta' telekomunikazzjonijiet, li l-posizzjoni tagħhom fis-CPV huma ekwivalenti għal CPC Numri ta' referenza 7524, 7525 u 7526 u/jew is-servizzi elenkati fl-Anness II B;

(c)  ►M6  EUR 5 150 000 ◄ għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi.

Artikolu 8

Kuntratti ssusidjati b'iktar minn 50 % minn awtoritajiet kontrattwanti

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-għoti ta':

(a) kuntratti li huma ssussidjati minn awtoritajiet kontrattwanti b'iktar minn 50 % u li l-valur stmat tagħhom, nett barra l-VAT, hu ugwali jew iktar minn ►M6  EUR 5 150 000 ◄ ,

 fejn dawk il-kuntratti jinvolvu attivitajiet ta' inġinerija ċivili hekk kif imfissra fl-Anness I,

 fejn dawk il-kuntratti jinvolvu xogħol ta' bini ta' sptarijiet, faċilitajiet intiżi għal sport, rikreazzjoni u divertiment, bini ta' skejjel u universitajiet u bini użat għal skopijiet amministrattivi;

(b) kuntratti ta' servizz li huma ssussidjati direttament minn awtoritajiet kontrattwanti b'iktar minn 50 % u li l-valur stmat tagħhom, nett barra l-VAT, hu ugwali jew iktar minn ►M6  EUR 206 000 ◄ u li huma konnessi ma' kuntratt ta' xogħlijiet kif imfissra f'punt (a).

Stati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-awtoritajiet kontrattwanti li jagħtu dawn is-sussidji jiżguraw konformità ma' din id-Direttiva fejn dak il-kuntratt li jiġi mogħti minn waħda jew aktar entitajiet barra minnhom infushom jew jikkonformaw ma' din id-Direttiva fejn huma nfushom jagħtu l-kuntratt lil u f'isem dawk l-entitajiet oħra.

Artikolu 9

Metodi biex jiġu ikkalkolat il-valur stmat ta' kuntratti pubbliċi, kwadru ta' ftehim u sistemi ta' xiri dinamiku.

1.  Il-kalkolu tal-valur stmat ta' kuntratt pubbliku għandu jiġi ibbażat fuq l-ammont totali pagabbli, nett barra l-VAT, kif stmat mill-awtorità kontrattwanti. Dan il-kalkolu għandu jagħti każ ta' l-ammont totali stmat, inkluż kull forma ta' għażla u tiġdid tal-kuntratt.

Fejn l-awtorità kontrattwanti tipprovdi għal għotjiet jew pagamenti lil kandidati jew dawk li jixħtu l-offerta għandha tieħu dan in konsiderazzjoni meta qed tikkalkula l-valur stmat tal-kuntratt.

2.  Din l-istima għandha tkun valida fil-mument meta l-avviż tal-kuntratt jiġi mibgħut, kif provdut fl-Artikolu 35(2), jew, f'każijiet fejn dan it-tip ta' avviż mhuwiex mitlub, fil-mument li l-awtorità kontrattwanti tibda l-proċedura biex jingħata l-kuntratt.

3.  Ebda proġett ta' xogħlijiet jew xiri propost ta' ċerta kwantità ta' fornimenti u/jew servizzi jistgħu jiġu sotto-diviżi biex jimpedixxu li dawn jaqgħu fl-iskop ta' din id-Direttiva.

4.  Fir-rigward tal-kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, kalkolu tal-valur stmat għandu jieħu konsiderazzjoni ta' kemm l-ispiża tax-xogħlijiet u l-valur stmat totali tal-fornimenti neċessarji biex jiġu mwettqa x-xogħlijiet u mqegħdin għad-disposizzjoni tal-kuntrattur mill-awtoritajiet kontrattwanti

5.  

(a) Fejn xogħol propost jew xiri ta' servizzi jistgħu jirriżultaw li kuntratti jistgħu jkunu mogħtija fl-istess żmien fil-forma ta' lottijiet separati, għandu jittieħed akkont tal-valur stmat totali tal-lottijiet kollha bħal dawn.

Fejn il-valur miġbur tal-lottijiet hu ugwali jew jeċċedi l-limitu massimu kif imniżżel fl-Artiklu 7, din id-Direttiva għandha tapplika għall-għoti ta' kull lott.

Madanakollu, l-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jirrinunzjaw applikazzjoni bħal din fir-rigward ta' lottijiet li l-valur stmat tagħhom barra l-VAT huwa inqas minn EUR 80 000 għal servizzi jew EUR 1 miljun għal xogħlijiet, basta li l-valur miġbur ta' dawn il-lottijiet ma jeċċedix l-20 % tal-valur miġbur tal-lottijiet kollha f'daqqa.

(b) Fejn proposta għall-akkwist ta' fornimenti simili tista' tirriżulta f'kuntratti mogħtija fl-istess żmien fil-forma ta' lottijiet separati, għandu jittieħed akkont tal-valur totali stmat tal-lottijiet kollha bħal dawn meta jiġi applikat l-Artikolu 7(a) u (b).

Fejn il-valur miġbur tal-lottijiet huwa ugwali jew jeċċedi l-limitu massimu kif imniżżel fl-Artikolu 7, din id-Direttiva għandha tapplika għall-għoti ta' kull lott.

Madanakollu, l-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jirrinunzjaw għal applikazzjoni bħal din fir-rigward ta' lottijiet, li l-valur stmat tagħhom, nett barra l-VAT, huwa inqas minn EUR 80 000, basta l-ispiża miġbura ta' dawn il-lottijiet ma teċċedix l-20 % tal-valur miġbur tal-lottijiet kollha f'daqqa.

6.  Fir-rigward ta' kuntratti ta' forniment pubbliku relatati ma' kiri fit-tul, kiri, kiri għal żmien qasir jew xiri bin-nifs ta' prodotti, il-valur li għandu jittieħed akkont bħala bażi biex jiġi ikkalkolat il-valur stmat tal-kuntratt għandu jkun kif ġej:

(a) fil-każ ta' kuntratti pubbliċi għal terminu fiss, jekk dak it-terminu huwa inqas minn jew ugwali għal 12-il xahar, il-valur stmat totali għat-terminu tal-kuntratt, jew jekk it-terminu tal-kuntratt huwa akbar minn 12-il xahar, il-valur totali nkluż il-valur residwali stmat;

(b) fil-każ ta' kuntratti pubbliċi mingħajr terminu fiss jew li t-terminu tagħhom ma jistax jiġi definit, il-valur ta' kull xahar multiplikat bi 48.

7.  Fil-każ ta' kuntratti ta' forniment pubbliku jew ta' servizz li huma regolari fin-natura tagħhom jew li huma intiżi biex jiġu mġedda f'perjodu iffissat, il-kalkolu tal-valur stmat tal-kuntratt għandu jkun ibbażat fuq dan li ġej:

(a) jew il-valur totali attwali tal-kuntratti suċċessivi ta' l-istess tip mogħtija matul it-12-il xahar preċedenti jew fis-sena finanzjarja aġġustata, jekk possibli, biex jittieħed akkont tal-bidliet fil-kwantità jew valur li jistgħu sseħħu fil-kors tat-12-il xahar wara l-kuntratt inizjali

(b) jew il-valur stmat totali tal-kuntratti suċċessivi mogħtija matul it-12-il xahar wara l-ewwel kunsinja, jew matul is-sena finanzjarja jekk dik hija itwal minn 12-il xahar.

L-għażla ta' metodu użat biex jiġi kkalkolat l-valur stmat ta' kuntratt pubbliku ma jistax ikun magħmul bil-għan li jiġi eskluż mill-iskop ta' din id-Direttiva.

8.  Fir-rigward ta' kuntratti ta' servizz pubbliku, il-valur li għandu jittieħed bħala bażi biex jiġi kkalkolat il-valur stmat tal-kuntratt għandu, fejn xieraq, ikun kif ġej:

(a) għal dawn it-tipi ta' servizzi li ġejjin:

(i) servizzi ta' assikurazzjoni: l-ammont pagabbli u forom oħra ta' rimunerazzjoni;

(ii) servizzi bankarji u servizzi finanzjarji oħra: il-pagamenti, kummissjonijiet, interessi u forom oħra ta' rimunerazzjoni;

(iii) kuntratti ta' skemi: pagamenti, kummissjonijiet pagabbli u forom oħra ta' rimunerazzjoni;

(b) għal kuntratti ta' servizz li ma jindikawx prezz totali:

(i) fil-każ ta' kuntratti ta' termini fissi, jekk dak it-terminu huwa inqas minn jew ugwali għal 48 xahar: il-valur totali għat-terminu kollu tagħhom;

(ii) fil-każ ta' kuntratti mingħajr terminu fiss jew b'terminu akbar minn 48 xahar: il-valur kull xahar multiplikat bi 48.

9.  Fir-rigward ta' kwadru ta' ftehim u sistemi ta' xiri dinamiku, il-valur li għandu jittieħed in konsiderazzjoni għandu jkun il-valur massimu stmat nett barra l-VAT tal-kuntratti kollha previsti għat-terminu totali tal-kwadru ta' ftehim jew is-sistema ta' xiri dinamiku.Taqsima 2

Sitwazzjonijiet speċifiċi

▼M10

Artikolu 10

Kuntratti fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà

Suġġett għall-Artikolu 296 tat-Trattat, din id-Direttiva għandha tapplika għall-kuntratti pubbliċi mogħtija fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà bl-eċċezzjoni ta’ kuntratti li għalihom tapplika d-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta’ ċerti kuntratti ta’ xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà ( 20 ).

Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal kuntratti li għalihom id-Direttiva 2009/81/KE ma tapplikax taħt l-Artikoli 8, 12 u 13 tagħha.

▼B

Artikolu 11

Kuntratti pubbliċi u kwadru ta' ftehim mogħtija minn korpi ta' xiri ċentrali

1.  Stati Membri jistgħu jistipulaw li awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jixtru xogħlijiet, fornimenti u/jew servizzi minn jew permezz ta' korp ta' xiri ċentrali.

2.  Awtoritajiet kontrattwanti li jixtru xogħlijiet, fornimenti u/jew servizzi minn jew permezz ta' korp ta' xiri ċentrali fil-każi mniżżlin fl-Artikolu 1(10) għandhom jkunu meqjusa li ikkonformaw ma' din id-Direttiva safejn il-korp ta' xiri ċentrali ikun ikkonforma magħha.Taqsima 3

Kuntratti esklużi

Artikolu 12

Kuntratti ta' servizzi fis-setturi ta' l-ilma, enerġija, trasport u posta

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti pubbliċi li, taħt id-Direttiva 2004/17/KE, huma mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti li jkunu qed jeżerċitaw xi attività jew aktar li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 3 sa 7 ta' dik id-Direttiva u huma mogħtija għas-segwiment ta' dawk l-attivitajiet, jew għal kuntratti pubbliċi esklużi mill-iskop ta' dik id-Direttiva taħt l-Artikolu 5(2) u l-Artikoli 19, 26 u 30 tagħha.

Madankollu, din id-Direttiva għandha tkompli tapplika għal kuntratti pubbliċi mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti li jkunu qegħdin iwettqu attività jew aktar li sar riferiment għalihom fl-Artikolu 6 tad- Direttiva 2004/17/KE u mogħtija għal dawk l-attivitajiet, safejn l-Istat Membru konċernat jieħu vantaġġ mill-għażla li sar riferiment għaliha fit-tieni s-sub-paragrafu ta' l-Artikolu 71 tagħha biex tiddiferixxi l-applikazzjoni tiegħu.

Artikolu 13

Esklużjonijiet speċifiċi fil-qasam tat-telekomunikazzjonijiet

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti pubbliċi għall-iskop ewlieni li tippermetti lill-awtoritajiet kontrattwanti li jipprovdu jew jisfruttaw rettikolati ta' telekomunikazzjonijiet pubbliċi jew li jipprovdu lill-pubbliku servizz ta' telekomunikazzjonijiet jew aktar.

Artikolu 14

Kuntratti sigrieti u kuntratti li jeħtieġu miżuri speċjali ta' sigurtà

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti pubbliċi meta dawn huma dikjarati bħala sigrieti, meta t-twettiq tagħhom għandu jkun imsieħeb minn miżuri speċjali ta' sigurtà skond il-liġijiet, regolamenti jew disposizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ fl-Istat Membru konċernat, jew meta l-ħarsien ta' l-interessi essenzali ta' dak l-Istat Membru jitlob hekk.

Artikolu 15

Kuntratti mogħtija fis-segwiment ta' regoli internazzjonali

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti pubbliċi li huma iggvernati minn regoli ta' proċedura differenti u mogħtija:

(a) fis-segwiment ta' xi ftehim internazzjonali konkluż f'konformità mat-Trattat bejn Stat Membru u xi pajjiżi terz jew aktar u jkopru servizzi jew xogħlijiet intiżi għall-implimentazzjoni konġunta jew sfruttar ta' xi proġett mill-Istati firmatarji jew servizzi intiżi għall-implimentazzjoni konġunta jew l-isfruttar ta' xi proġett mill-Istati firmatarji; il-ftehim kollha għandhom jiġu komunikati lill-Kummissjoni, li tista' tikkonsulta lill-Kumitat tal-Pariri għal Kuntratti Pubbliċi li sar riferiment għalih fl-Artikolu 77;

(b) fis-segwiment għal ftehim internazzjonali konkluż li relatat ma' l-istazzjonar ta' truppi u li jikkonċerna l-garanzji mogħtija minn xi Stat Membru jew pajjiż terz;

(c) fis-segwiment għall-proċedura partikolari ta' organizzazzjoni internazzjonali.

Artikolu 16

Esklużjonijiet speċfiċi

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti ta' servizz pubbliku għal:

(a) l-akkwist jew kiri għal żmien qasir, bi kull mezzi finanzjarji, ta' art, bini eżistenti jew proprjetà oħra immobbiljari jew li jikkonċerna drittijiet fuqhom; b'dankollu, kuntratti ta' servizz finanzjarju konklużi fl-istess żmien bħal, qabel jew wara l-akkwist tal-kuntratt jew kiri għal żmien qasir, fi kull forma, għandu jkun suġġett għal din id-Direttiva;

(b) l-akkwist, żvilupp, produzzjoni jew ko-produzzjoni ta' materjal ta' programm intiżi għal xandir minn xandara u kuntratti għal ħin ta' xandir;

(c) servizzi arbitrarji u konċiljatorji;

(d) servizzi finanzjarji b'konnessjoni mal-ħruġ, xiri, bejgħ jew trasferiment ta' sigurtajiet jew strumenti finanzjarji oħra, partikolarment transazzjonijiet minn awtoritajiet kontrattwanti biex jinġabru flus jew kapital, u servizzi bankarji ċentrali;

(e) kuntratti ta' xogħol;

(f) servizzi ta' riċerka u żvilupp minbarra dawk fejn il-benefiċċji għandhom jingħaddu esklussivament mill-awtorità kontrattwanti għal użu tagħha fit-tmexxija ta' l-affarijiet tagħha, bil-kondizzjoni li s-servizz provdut jiġi mħallas kollu mill-awtorità kontrattwanti.

Artikolu 17

Konċessjonijiet ta' servizz

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 3, din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal konċessjonijiet ta' servizz kif definit fl-Artikolu 1(4).

Artikolu 18

Kuntratti ta' servizz mogħtija fuq il-bażi ta' dritt esklussiv

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal kuntratti ta' servizz pubbliku mogħtija minn awtorità kontrattwanti lil awtorità kontrattwanti oħra jew li xi assoċjazzjoni ta' awtoritajiet kontrattwanti fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li huma jgawdu fis-segwiment ta' ligi pubblikata, regolament amministrattiv jew disposizzjoni amministrattiva li huma kompatibbli mat-Trattat.Taqsima 4

Arranġamenti speċjali

Artikolu 19

Kuntratti riservati

Stati Membri jistgħu jirriservaw id-dritt li jipparteċipaw fil-proċeduri ta' għoti ta' kuntratt pubbliku lil ħwienet ta' xogħol imkenna jew li jipprovdu għal kuntratti bħal dawn biex jiġu mwettqa fil-kuntest ta' programmi ta' xogħol imkennen fejn il-biċċa l-kbira ta' l-impjegati konċernati huma persuni b'diżabilità li, minħabba n-natura jew is-serjetà tad-diżabilitajiet tagħhom, ma jistgħux iwettqu xogħlijiet taħt kondizzjonijiet normali.

L-avviż ta' kuntratt għandu jagħmel referenza għal dan il-disposizzjoni.KAPITOLU III

Arranġamenti għal kuntratti ta' servizz pubbliku

Artikolu 20

Kuntratti ta' servizz elenkati f'Anness II A

Kuntratti li għandhom bħala l-oġġettiv tagħhom servizzi elenkati fl-Anness II A għandhom jiġu mogħtija skond l-Artikoli 23 sa 55.

Artikolu 21

Kuntratti ta' servizz elenkati f'Anness II B

Kuntratti li għandhom bħala l-oġġettiv tagħhom servizzi elenkati fl-Anness II B għandhom ikunu suġġetti biss għall-Artikolu 23 u l-Artikolu 35(4).

Artikolu 22

Kuntratti mħallta li jinkludu servizzi elenkati fl-Anness II A u servizzi elenkati fl-Anness II B

Kuntratti li għandhom bħala l-oġġettiv tagħhom servizzi elenkati kemm fl-Anness II A u fl-Anness II B għandhom ikunu mogħtija skond l-Artikoli 23 sa 55 fejn il-valur tas-servizzi elenkati fl-Anness II A huwa akbar mill-valur tas-servizzi elenkati fl-Anness II B. F'każi oħra, kuntratti għandhom jingħataw skond l-Artikolu 23 u l-Artikolu 35(4).KAPITOLU IV

Regoli speċifiċi li jikkontrollaw speċifikazzjonijiet u dokumenti ta' kuntratt

Artikolu 23

Speċifikazzjonijiet Tekniċi

1.  L-ipeċifikazzjonijiet Tekniċi kif definiti f'punt 1 ta' l-Anness VI għandhom ikunu mniżżlin fid-dokumentazzjoni tal-kuntratt, bħal avviżi ta' kuntratt, dokumenti ta' kuntratt jew dokumenti addizzjonali. Fejn hu possibbli dawn l-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għandhom ikunu definiti hekk li jieħdu akkont tal-kriterji ta' aċċessibilità għal persuni b'diżabilità jew ta' tifsila għal kulmin jagħmel użu.

2.  Speċifikazzjonijiet Tekniċi għandhom joffru aċċess ugwali għal dawk li jixħtu l-offerti u ma għandux ikollhom l-effett li joħolqu ostakli mhux ġustifikati għal ftuħ ta' disposizzjoni pubbliku għal kompetizzjoni.

3.  Mingħajr preġudizzju għar-regoli Tekniċi nazzjonali obbligatorji, safejn ikunu kompatibbli mal-liġi tal-Komunità, l-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għandhom ikunu formulati:

(a) jew b'referenza għal speċifikazzjonijiet Tekniċi definit fl-Anness VI u, f'ordni ta' preferenza, għal bdil ta' Standards nazzjonali ma' bdil ta' Standards Ewropej, approvazzjonijiet Tekniċi Ewropej, speċifikazzjonijiet Tekniċi komuni, Standards internazzjonali, sistemi oħra ta' referenza teknika stabbiliti mill-korpi standarizzanti Ewropej jew - fejn dawn ma jeżistux - skond Standards nazzjonali, approvazzjonijiet Tekniċi nazzjonali jew speċifikazzjonijiet Tekniċi nazzjonali relatati mat-tifsil, kalkolu u twettiq tax-xogħlijiet u użu tal-prodotti. Kull referenza għandha tkun akkumpanjata mill-kliem “jew ekwivalenti”;

(b) jew f'termini ta' twettiq jew ħtiġijiet funzjonali; ta' l-aħħar jistgħu jinkludu karatteristiċi ambjentali. Madankollu, parametri bħal dawn għandhom ikunu preċiżi biżżejjed li jippermettu lil dawk li jixħtu l-offerti biex jiddeterminaw il-kontenut suġġettiv tal-kuntratt u li jippermettu awtoritajiet kontrattwanti li jagħtu l-kuntratt;

(c) jew f'termini ta' twettiq jew ħtiġijiet funzjonali kif imsemmija fis-sub-paragrafu (b), b'referenza għall-ispeċifikazzjonijiet imsemmija fis-sub-paragrafu (a) bħala mezz biex tiġi preżunta konformità ma' twettiq bħal dan jew ħtiġijiet funzjonali;

(d) jew billi jsir riferiment għall-ispeċifikazzjonijiet imsemmijin fis-sub-paragrafu (a) għal ċerti karatteristiċi, u billi jsir riferiment għat-twettiq jew ħtiġijiet funzjonali, imsemmijin fis-sub-paragrafu (b) għal karatteristiċi oħra.

4.  Fejn awtorità kontrattwanti tagħmel użu mill-għażla li tirreferi għall-ispeċifikazzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 3(a), ma tistax tirrifjuta offerta fuq il-bażi li l-prodotti u servizzi li nxteħtet l-offerta għalihom ma jikkonformax ma' l-ispeċifikazzjonijiet li għalihom tkun irreferiet, darba min jixħet l-offerta jipprova fl-offerta tiegħu għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kontrattwanti, bi kull mezzi xierqa li s-soluzzjonijiet li hu jipproponi jissodisfaw f'manjera ekwivalenti l-ħtiġijiet definiti mill-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi.

Mezzi xierqa jistgħu jkunu kostitwiti b'dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' eżami minn korp rikonoxxut.

5.  Fejn awtorità kontrattwanti tuża l-għażla mniżżla fil-paragrafu 3 biex jippreskrivu f'termini ta' twettiq jew ħtiġijiet funzjonali, ma tistax tirrifjuta offerta għal xogħlijiet, prodotti jew servizzi li jikkonformaw ma' bdil ta' standard nazzjonali ma' standard Ewropew, b'approvazzjoni teknika Ewropea, speċifikazzjoni teknika komuni, standard internazzjonali jew sistema ta' referenza teknika stabbilita minn korp standarizzanti Ewropew, jekk dawn l-ispeċifikazzjonijiet jindirizzaw it-twettiq jew ħtiġijiet funzjonali li hi tkun niżżlet.

Fl-offerta tiegħu, min jixħetha għandu jipprova għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kontrattwanti bi kull mezzi xierqa li x-xogħol, prodott jew servizz f'konformità ma' l-i standard hu xieraq għat-twettiq jew ħtiġijiet funzjonali ta' l-awtorità kontrattwanti

Mezzi xierqa jistgħu jkunu kostitwiti b'dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' eżami minn korp rikonoxxut.

6.  Fejn awtoritajiet kontrattwanti iniżżlu karatteristiċi ambjentali f'termini ta' twettiq jew ħtiġijiet funzjonali kif sar riferiment għalihom fil-paragrafu 3(b) huma jistgħu jużaw l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati, jew, jekk meħtieġ, partijiet minnhom, kif definit minn eko-tikketti Ewropej jew (multi-) nazzjonali, jew bi kull eko-tikketta oħra, basta:

 dawk l-ispeċifikazzjonijiet huma xierqa li jiddefinixxu l-karatteristiċi tal-fornimenti jew servizzi li huma l-għan tal-kuntratt,

 il-ħtiġijiet għat-tikketta huma mfasslin fuq il-bażi ta' informazzjoni xjentifika,

 l-eko-tikketti huma adottati billi tintuża proċedura li kull min għandu interess, bħal korpi governattivi, konsumaturi, manifatturi, distributuri u organizzazzjonijiet ambjentali jistgħu jieħdu sehem, u

 huma aċċessibli għall-partijiet kollha interessati.

Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jindikaw li l-prodotti u servizzi li jġorru fuqhom l-eko-tikketta huma meqjusa li jikkonformaw ma' l-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi imniżżlin fid-dokumenti tal-kuntratt; huma għandhom jaċċettaw kull mezzi oħra xierqa ta' prova bħal, dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' eżami minn korp rikonoxxut.

7.  “Korpi rikonoxxuti”, fit-tifsira ta' dan l-Artikolu, hemm laboratorji ta' eżami u kalibrazzjoni u korpi ċertifikanti u spezzjonarji li jikkonformaw ma' Standards applikabbli Ewropej.

Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jaċċettaw ċertifikati minn korpi rikonoxxuti stabbiliti fi Stati Membri oħra.

8.  Jekk ma jkunux ġustifikati bil-kontenut suġġettiv tal-kuntratt, speċifikazzjonijiet Tekniċi m'għandhomx jirreferu għal għamla jew sors, jew proċess partikolari, jew marki ta' ditta, dokumenti ta' dritt, tipi jew oriġini speċifiku jew produzzjoni bl-effett li jiġu favoriti jew eliminati ċerti intrapriżi jew ċerti prodotti. Referenza bħal din għandha tkun permessa fuq bażi eċċezzjonali, fejn deskrizzjoni preċiża bizzejjed u tinftiehem tal-kontentut suġġettiv tal-kuntratt fis-segwiment ta' paragrafi 3 u 4 mhijiex possibli; referenza bħal din għandha tkun akkumpanjata mill-kliem “jew ekwivalenti”.

Artikolu 24

Varjanti

1.  Fejn il-kriterju għal għoti huwa dak ta' l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament, awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jawtorizzaw lil dawk li jixħtu l-offerti biex jissottomettu xi varjanti.

2.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jindikaw fl-avviż tal-kuntratt jekk jawtorizzawx jew le xi varjanti: varjanti m'għandhomx ikunu awtorizzati mingħajr din l-indikazzjoni.

3.  Awtoritajiet kontrattwanti li jawtorizzaw xi varjanti għandhom issemmu fid-dokumenti tal-kuntratt il-ħtiġijiet minimi xierqa għall-varjanti u kull ħtiġijiet speċifiċi għall-preżentazzjoni tagħhom.

4.  Biss xi varjanti xierqa għal ħtiġijiet minimi mniżżlin minn dawn l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni.

Fi proċeduri għal għoti ta' forniment pubbliku jew kuntratti ta' servizz awtoritajiet kontrattwanti li jkunu awtorizzaw xi varjanti ma jistgħux jirrifjutaw xi varjant fuq il-bażi biss li dan jista', jekk jirnexxi, iwassal jew għal kuntratt ta' servizz aktar milli għal kuntratt ta' forniment pubbliku jew kuntratt ta' forniment aktar milli kuntratt ta' servizz pubbliku.

Artikolu 25

Sotto-kuntratti

Fid-dokumenti tal-kuntratt, l-awtorità kontrattwanti tista' tistaqsi jew tista' tkun mitluba minn xi Stat Membru biex tistaqsi lil min ikun xeħet l-offerta biex jindika fl-offerta tiegħu kull sehem mill-kuntratt li hu jista' jkollu l-ħsieb li joffri b'sotto-kuntratt lil partijiet terzi jew kull sotto-kuntratturi proposti.

Din l-indikazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kwistjoni ta' l-obbligu ta' l-operatur ekonomiku ewlieni.

Artikolu 26

Kondizzjonijiet għal twettiq ta' kuntratti

Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jniżżlu kondizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq ta' xi kuntratt, basta dawn ikunu kompatibbli mal-liġi tal-Komunità u huma indikati fl-avviż tal-kuntratt jew fl-ispeċifikazzjonijiet. Il-kondizzjonijiet li jikkontrollaw it-twettiq ta' xi kuntratt jistgħu, partikolarment, jikkonċernaw kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali.

Artikolu 27

Obbligi relatati ma' taxxi, ħarsien ambjentali, disposizzjonijiet għal ħarsien ta' xogħol u kondizzjonijiet ta' xogħol

1.  Awtorità kontrattwanti tista' ssemmi fid-dokumenti tal-kuntratt, jew tkun obbligata minn xi Stat Membru biex hekk issemmi, il-korp jew korpi li minnhom kandidat jew min jixħet l-offerta jista' jikseb tagħrif xieraq fuq l-obbligi relatati ma' taxxi, dwar ħarsien ambjentali, dwar disposizzjonijiet għal ħasien ta' xogħol u dwar il-kondizzjonijiet ta' xogħol li huma fis-seħħ fl-Istat Membru, reġjun jew lokalità li fihom ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu jew servizzi għandhom ikunu provduti u li għandhom ikunu applikabbli għax-xogħlijiet imwettqa fuq il-post jew dwar is-servizzi provduti matul it-twettiq tal-kuntratt.

2.  Awtorità kontrattwanti li tissuplixxi t-tagħrif li sar riferiment għalih fil-paragrafu 1 għandha titlob lil min ikun xeħet l-offerta jew kandidati fil-proċedura tal-għoti tal-kuntratt biex jindikaw li huma kienu ħadu akkont, meta fasslu l-offerta tagħhom, ta' l-obbligi relatati ma' disposizzjonijiet ta' ħarsien ta' xogħol u l-kuindizzjonijiet ta' xogħol li huma fis-seħħ fil-post ta' fejn ix-xogħlijiet ikunu se jsiru jew is-servizz ikun se jiġi provdut.

L-ewwel sub-paragrafu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-provvedimetni ta' l-Artikolu 55 li jikkonċerna l-eżami ta' offerti abnormalment baxxi.KAPITOLU V

Proċeduri

Artikolu 28

Użu ta' proċeduri miftuħa, ristretti u negozjati u djalogu kompetittiv

Fil-għoti tal-kuntratti pubbliċi tagħhom, awtoritajiet kontrattwanti għandhom japplikaw il-proċeduri nazzjonali aġġustati għall-għanijiet ta' din id-Direttiva.

Huma għandhom jagħtu dawn il-kuntratti pubbliċi billi japplikaw il-proċedura miftuħa jew ristretta. Fiċ-ċirkonstanzi speċifiċi li saret disposizzjoni espresso għalihom fl-Artikolu 29, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħtu l-kuntratti pubbliċi tagħhom b'mezzi ta' djalogu kompetittiv. F'każi speċifiċi u ċirkonstanzi li sar riferiment espress għalihom fl-Artikoli 30 u 31, huma jistgħu japplikaw proċedura negozjata, bil-pubblikazzjoni ta' l-avviż ta' kuntratt jew mingħajrha.

Artikolu 29

Djalogu kompetittiv

1.  Fil-każ ta' kuntratti partikolarment kumplessi, Stati Membri għandhom jipprovdu li fejn awtoritajiet kontrattwanti jikkunsidraw li l-użu tal-proċedura miftuħa jew ristretta ma jippermettix l-għoti tal-kuntratt, dan ta' l-aħħar jista' jagħmel użu mid-djalogu kompetittiv skond dan l-Artikolu.

Kuntratt pubbliku għandu jingħata fuq il-bażi waħdana tal-kriterju ta' għoti għall-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament.

2.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jippublikaw avviż ta' kuntratt li fih iniżżlu l-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tagħhom, li huma għandhom jiddefinixxu f'dak l-avviż u/jew f'dokument deskrittiv.

3.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jiftħu, mal-kandidati magħżulin skond il-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-Artikoli 44 sa 52, djalogu li l-iskop tiegħu għandu jkun li jidentifika u jiddefinixi l-mezzi l-aktar xierqa biex jissodisfa l-bżonnijiet tagħhom. Huma jistgħu jiddiskutu l-aspetti kollha tal-kuntratt mal-kandidati magħżula matul dan id-djalogu.

Matul id-djalogu, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jiżguraw ugwaljanza ta' trattament fost dawk kollha li jkunu xeħtu l-offerta. Partikolarment, huma m'għandhom jipprovdu informazzjoni b'mod diskriminatorju li jista' jagħti li xi uħud minn dawk li jkunu xeħtu l-offerta vantaġġ fuq oħrajn.

Awtoritajiet kontrattwanti ma jistgħux jiżvelaw lil parteċipanti oħra soluzzjonijiet proposti jew tagħrif ieħor kunfidenzali komunikat minn xi kandidat li jkun qed jieħu sehem fid-djalogu mingħajr ftehim miegħu/magħha.

4.  Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jipprovdu biex isseħħ proċedura fi stadji suċċessivi sabiex jitnaqqas in-numru ta' soluzzjonijiet li għandhom ikunu diskussi matul l-istadju ta' djalogu billi jiġu applikati l-kriterji ta' għoti fl-avviż tal-kuntratt jew id-dokument deskrittiv. L-avviż tal-kuntratt jew id-dokument deskrittiv għandu jindika li jista' jsir rikors għal din l-għażla.

5.  L-awtorità kontrattwanti għandha tkompli b'dan id-djalogu sakemm tkun tista' tidenfika s-soluzzjoni jew soluzzjonijiet, jekk ikun meħtieġ wara li tqabbilhom, li kapaci jissodisfaw il-bżonnijiet tagħha.

6.  Wara li jkunu iddikjaraw id-djalogu magħluq u infurmaw b'dan lill-parteċipanti, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jitolbuhom jissottomettu l-aħħar offerti tagħhom fuq il-bażi tas-soluzzjoni jew soluzzjonijiet ippreżentati u speċifikati matul id-djalogu. Dawn l-offerti għandu jkollhom fihom l-elementi kollha meħtieġa u bżonnjużi għat-twettiq tal-proġett.

Dawn l-offerti jistgħu jkunu kjarifikati, speċifikati u rfinuti għat-talba ta' l-awtorità kontrattwanti.Madanakollu, kjarifika bħal din, speċifikazzjoni, irfinar u tagħrif addizzjonali jista' ma jinvolvix tibdil fil-fatturi bażiċi ta' l-offerta jew is-sejħa għal offerta, varjazzjonijiet li bihom tista' titfixkel il-kompetizzjoni jew ikollhom effett diskriminatorju.

7.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jevalwaw l-offerti riċevuti fuq il-bażi tal-kriterji ta' għotja imniżżlin fl-avviż tal-kuntratt jew id-dokument deskrittiv u għandhom jagħżlu l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża skond l-Artikolu 53.

Għat-talba ta' l-awtorità kontrattwanti, min ikun xeħet l-offerta identifikat bħala li ssottometta l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża jista' jkun mitlub jiċċarra xi aspetti ta' l-offerta jew jikkonferma obbligi miġburin fl-offerta basta dan ma jkollux l-effett li jimmodifika aspetti sostanzjali ta' l-offerta jew tas-sejħa għal offerta u ma jipperikolax it-tfixkil ta' kompetizzjoni jew jikkawża diskriminazzjoni.

8.  L-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jispeċifikaw prezzijiet jew ħlasijiet lill-parteċipanti fid-djalogu.

Artikolu 30

Każi li jiġġustifikaw l-użu ta' proċedura negozjata b'pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt

1.  Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jagħtu l-kuntratti pubbliċi tagħhom bi proċedura negozjata, wara pubblikazzjoni ta' avviz ta' kuntratt, fil-każi li ġejjin:

(a) fil-każ ta' offerti irregolari jew is-sottomissjoni ta' offerti li mhumiex aċċettabli taħt il-disposizzjonijiet nazzjonali kompatibbli ma' l-Artikoli 4, 24, 25, 27 u Kapitolu VII, bi tweġiba għal proċedura miftuħa jew ristretta jew djalogu kompetittiv sakemm it-termini oriġinali tal-kuntratt ma jkunux mibdula sostanzjalment.

Awtoritajiet kontrattwanti m'għandhomx għax jippublikaw avviż ta' kuntratt fejn huma jinkludu fil-proċedura negozjata lil dawk kollha li jkunu xeħtu l-offerta, u huma biss, li jkunu issodisfaw il-kriterji ta' l-Artikoli 45 sa 52 u li, matul il-proċedura miftuħa jew ristretta ta' qabel jew djalogu kompetittiv, ikunu issottomettew offerti skond il-ħtiġijiet formali tal-proċedura ta' l-offerti;

(b) f'każi eċċezzjonali, meta in-natura tax-xogħlijiet, fornimenti, jew servizzi jew ir-riskji marbutin magħhom ma jippermettux ifissar ta' prezzijiet kumplessiv minn qabel;

(ċ) fil-każ ta' servizzi, servizzi inter alia fil-kategorija 6 ta' l-Anness II A, u servizzi intelletwali bħal servizzi, li jinvolvu d-disinn ta' xogħlijiet, safejn in-natura tas-servizzi li għandhom jkunu provduti hija hekk li speċifikazzjonijiet tal-kuntratt ma jkunx jistgħu jiġu stabbiliti bi preċiżjoni biżżejjed biex jippermettu l-għoti tal-kuntratt bil-għażla ta' l-aħjar offerta skond ir-regoli li jikkontrollaw proċeduri miftuħa jew ristretti;

(d) fir-rigward ta' kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, għal xogħlijiet li huma mwettqa biss għal għanijiet ta' riċerka, ittestjar jew żvilupp u mhux bil-għan li tiġi żgurata profitabilità jew biex jiġu rkuprati spejjeż ta' riċerka u żvilupp.

2.  Fil-każi li sar riferiment għalihom f'paragrafu 1, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jinnegozjaw ma' min ikun xeħet l-offerta l-offerti sottomessi minnhom sabiex jadattawhom għal ħtiġijiet li huma jkunu niżżlu fl-avviż tal-kuntratt l-ispeċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali, jekk ikun hemm, u li jfittxu l-aħjar offerta skond l-Artikolu 53(1).

3.  Matul in-negozjati, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jiżguraw trattament ugwali ma' dawk kollha li jkunu xeħtu l-offerta. Partikolarment, huma m'għandhomx jipprovdu informazzjoni b'mod diskriminatorju li jista' jagħti lil x'uħud li jkunu xeħtu offerta vantaġġ fuq oħrajn.

4.  Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jipprovdu għall-proċedura negozjata biex din iseħħ fi stadji suċċessivi biex b'hekk jitnaqqas in-numru ta' offerti li għandhom ikunu negozjati billi jiġu applikati l-kriterji ta' għoti fl-avviż ta' kuntratt jew l-ispeċifikazzjonjiet. L-avviż ta' kuntratt jew l-ispeċifikazzjonijiet għandhom jindikaw jekk ikunx sar rikors għal din l-għażla.

Artikolu 31

Każi li jiġġustifikaw użu tal-proċedura negozjata mingħajr pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt

Awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jagħu kuntratti pubbliċi bi proċedura negozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt fil-każi li ġejjin:

(1) għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, kuntratti ta' forniment pubbliku u kuntratti ta' servizz pubbliku:

(a) meta ma jkunux ġew sottomessi offerti jew offerti xierqa jew applikazzjonijiet bi tweġiba għal proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, sakemm il-kondizzjonijiet tal-bidu ta' kuntratt ma jkunux mibdula sostanzjalment u bil-kondizzjoni li r-rapport ikun mibgħut lill-Kummissjoni jekk hi tkun tixtieq dan;

(b) meta, għal raġunijiet Tekniċi jew artistiċi, jew għal raġunijiet konnessi mal-ħarsien ta' drittijiet esklussivi, il-kuntratt jista' jingħata biss lil operatur ekonomiku partikolari;

(c) safejn hu strettament meħtieġ meta, għal raġunijiet ta' urġenza estrema kawża ta' xi ġrajjiet mhux mistennija mill-awtoritajiet kontrattwanti in kwistjoni, il-limitu ta' żmien għal proċeduri miftuħa, ristretti jew negozjati bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt kif sar riferiment għalih fl-Artikolu 30 ma jistgħux jiġu konformati. Iċ-ċirkonstanzi msejħa biex jiġġustifikaw urġenza estrema m'għandhom bl-ebda mod ikunu attribwibbli lill-awtorità kontrattwanti;

(2) għal kuntratti ta' forniment pubbliku:

(a) meta l-prodotti involuti huma maħduma purament għall-għan ta' riċerka, esperimentazzjoni, studju jew żvilupp; dan il-disposizzjoni ma jestendiex għal produzzjoni ta' kwantità biex tiġi stabbilita vjabilità jew jiġu rkuprati spejjeż ta' riċerka u żvilupp;

(b) għal konsenji addizzjonali mill-fornitur oriġinali li huma maħsuba jew bħala bdil parzjali ta' fornimenti normali jew stallazzjonijiet jew bħala l-estensjoni ta' fornimenti eżistenti jew istallazzjonijiet fejn bidla ta' fornitur tista' tobbliga l-awtorità kontrattwanti li takkwista materjal li għandu karatteristiċi Tekniċi differenti li jistgħu jirriżultaw f'inkompatibilità jew diffikultajiet Tekniċi sproporzjonati fi tħaddim u manutenzjoni; it-tul ta' kuntratti bħal dawn kif ukoll dak ta' kuntratti rikorrenti ma jistax, bħala regola ġenerali, jaqbeż it-tliet snin;

(c) għal fornimenti kkwotati u mixtrija f'suq ta' prodotti;

(d) għax-xiri ta' fornimenti fuq termini partikolarment vantaġġużi, jew mingħand fornitur li definittivament ikun se jagħlaq l-attivitajiet ta' negozju tiegħu, jew ir-riċevituri jew likwidaturi ta' xi falliment finanzjarju, arranġament ma' kredituri, jew proċedura simili taħt liġijiet nazzjonali jew regolamenti;

(3) għal kuntratti ta' servizz pubbliku, meta l-kuntratt konċernat isegwi kuntest ta' pjan u għandu, taħt ir-regoli applikabbli, ikun mogħti lill-kandidat li jkun irnexxielu jirbħu jew lil wieħed mill-kandidati li ukoll ikun irnexxielu, fil-każ ta' l-aħħar, il-kandidati kollha li jkun irnexxielhom għandhom ikunu mistiedna jieħdu sehem fin-negozjati;

(4) għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi u kuntratti ta' servizz pubbliku:

(a) għal xogħlijiet addizzjonali jew servizzi mhux inklużi fil-proġett għall-bidu meqjusa jew fil-kuntratt oriġinali iżda li, minħabba ċirkonstanzi mhux mistennija, isiru meħtieġa għat-twettiq tax-xogħlijiet jew servizzi deskritti fih, bil-kondizzjoni li l-għotja tingħata lill-operatur ekonomiku li jkun qed iwettaq xogħlijiet jew servizzi bħal dawn:

 meta xogħlijiet addizzjonali bħal dawn jew servizzi ma jkunux jistgħu jkunu separati teknikament jew ekonomikament mill-kuntratt oriġinali mingħajr inkonvenjenza maġġura għall-awtoritajiet kontrattwanti

 jew

 meta xogħlijiet bħal dawn jew servizzi, għalkemm separabbli mit-twettiq tal-kuntratt oriġinali huma strettament meħtieġa għat-tkomplija tiegħu.

Madanakollu, il-valur miġbur ta' kuntratti mogħtija għal xogħlijiet addizzjonali jew servizzi ma jistax jeċċedi l-50 % ta' l-ammont tal-kuntratt oriġinali;

(b) għal xogħlijiet ġodda jew servizzi li jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta' xogħlijiet simili jew servizzi fdati lill-operatur ekonomiku li lilu l-istess awtoritajiet kontrattwanti kienu taw kuntratt oriġinali, basta xogħlijiet bħal dawn jew servizzi jkunu konformi ma' proġett bażiku li għalih il-kuntratt oriġinali kien ingħata skond il-proċedura miftuħa jew ristretta.

Malli l-ewwel proġett ikun tqiegħed għall-offerta, l-użu possibbli ta' din il-proċedura għandu jkun żvelat u t-total stmat ta' spiża ta' xogħlijiet sussegwenti jew servizzi għandu jittieħed in kunsiderazzjoni mill-awtoritajiet kontrattwanti meta huma japplikaw il-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 7.

Din il-proċedura tista' tkun użata biss matul it-tliet snin wara il-konklużjoni tal-kuntratt oriġinali.

Artikolu 32

Kwadri ta' ftehim

1.  Stati Membri jistgħu jipprovdu li awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jikkonkludu kwadri ta' ftehim.

2.  Għall-għand li jiġi konkluż kwadri ta' ftehim, awtoritajiet kontrattwanti għandhom isegwu r-regoli ta' proċedura li sar riferiment għalihom f'din id-Direttiva għall-fażijiet kollha sal-għoti tal-kuntratti bbażati fuq dak il-kwadru ta' ftehim. Il-partijiet f'dan il-kwadru ta' ftehim għandhom ikunu magħżula billi jiġu applikati l-kriterji mniżżlin skond l-Artikolu 53.

Kuntratti ibbażati fuq kwadru ta' ftehim għandhom ikunu mogħtija skond il-proċeduri imniżżlin fil-paragrafi 3 u 4. Dawn il-proċeduri jistgħu jkunu applikati biss bejn l-awtoritajiet kontrattwanti u l-operaturi ekonomiċi oriġinarjament imsieħba fil-kwadru ta' ftehim.

Meta se jingħataw kuntratti ibbażati fuq kwadru ta' ftehim, il-partijiet taħt l-ebda ċirkonstanza ma jistgħu jagħmlu tibdiliet sostanzjali fit-termini imniżżlin f'dak il-kwadru ta' ftehim, partikolarment fil-każ li sar riferiment għalih fil-paragrafu 3.

It-terminu ta' kwadru ta' ftehim ma jistax jeċċedi l-erba' snin, għajr f'każi eċċezzjonali ġustifikati b'mod xieraq, partikolarment mis-suġġett tal-kwadru ta' ftehim.

Awtoritajiet kontrattwanti ma jistgħux jużaw kwadri ta' ftehim b'mod mhux xieraq jew b'tali mod li jimpedixxu, jirrestrinġu jew ifixxklu l-kompetizzjoni.

3.  Fejn kwadru ta' ftehim hu konkluż ma' operatur ekonomiku wieħed, kuntratti ibbażati fuq dak il-ftehim għandhom ikunu mogħtija fil-limiti tat-termini imniżżlin fil-kwadru ta' ftehim.

Għall-għoti ta' dawn il-kuntratti, awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jikkonsultaw bil-miktub man-naħa ta' l-operatur fil-kwadru ta' ftehim, jitolbuh jissuplixxi l-offerta tiegħu kif meħtieġ.

4.  Fejn kwadru ta' ftehim hu konkluż ma' diversi operaturi ekonomiċi, dawn ta' l-aħħar iridu jkunu mill-inqas tlieta fin-numru, safejn ikun hemm numru biżżejjed ta' operaturi eknonomiċi biex jissodisfaw l-kriterji ta' għażla u/jew ta' offerti ammissibli li huma xierqa għall-kriterji ta' għotja.

Kuntratti ibbażati fuq kwadri ta' ftehim konklużi ma' diversi operaturi ekonomiċi jistgħu jkunu mogħtija jew:

 b'applikazzjoni tat-termini mniżżlin fil-kwadru ta' ftehim mingħajr ma' terġa' tinfetaħ kompetizzjoni, jew

 fejn mhux it-termini kollha jkunu imniżżlin fil-kwadru ta' ftehim, meta l-partijiet huma mill-ġdid f'kompetizzjoni fuq il-bażi ta' l-istess u, jekk meħtieġ, termini formulati b'aktar preċiżjoni, u, fejn xieraq, termini oħra li sar riferiment għalihom fl-ispeċifikazzjonijiet fil-kwadru ta' ftehim, skond il-proċedura li ġejja:

 

(a) għal kull kuntratt li se jingħata, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jikkonsultaw bil-miktub mal-operaturi ekonomiċi kapaċi li jwettqu l-kuntratt;

(b) awtoritajiet kontrattwanti għandhom jiffisaw limitu ta' żmien li jkun twil biżżejjed li jippermetti offerti għal kull kuntratt speċifiku li għandu jkun sottomess, jieħdu akkont fatturi bħall-kumplessità tal-kontenut suġġettiv u ż-żmien meħtieġ sabiex jintbagħtu l-offerti;

(c) l-offerti għandhom jintbagħtu bil-miktub, u l-kontenut tagħhom għandu jibqa' kunfidenzali sakemm il-limitu ta' żmien stipulat għal tweġiba ikun skada;

(d) awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħtu kull kuntratt lil dak li jkun issottometta l-aħjar offerta fuq il-bażi tal-kriterji ta' għotja imniżżlin fl-ispeċfikazzjonijiet tal-kwadru ta' ftehim.

Artikolu 33

Sistemi ta' xiri dinamiku

1.  Stati Membri jistgħu jipprovdu li awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jużaw sistemi ta' xiri dinamiku.

2.  Sabiex iwaqqfu sistema ta' xiri dinamiku, awtoritajiet kontrattwanti għandhom isegwu r-regoli tal-proċedura miftuħa fil-fażijiet kollha tagħha sa l-għoti tal-kuntratti li għandhom ikunu konklużi taħt din is-sistema. Dawk kollha li jkunu xeħtu l-offerta u issodisfaw il-kriterji ta' l-għażla u kienu issottomettew offerta indikattiva li tikkonforma ma' l-ispeċifikazzjoni u kull dokumenti addizzjonali possibbli għandhom ikunu ammessi fis-sistema; offerti indikattivi jistgħu jkunu mtejba fi kull żmien basta jkomplu jikkonformaw ma' l-ispeċifikazzjonijiet. Bi skopli titwaqqaf is-sistema u li jingħataw kuntratti taħt dik is-sistema, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jużaw biss mezzi elettroniċi skond l-Artikolu 42(2) sa (5).

3.  Għal għanijiet li titwaqqaf sistema ta' xiri dinamiku awtoritajiet kontrattwanti għandhom:

(a) jippubblikaw avviż ta' kuntratt li jagħmilha ċara li sistema ta' xiri dinamiku hi nvoluta;

(b) jindikaw fl-ispeċifikazzjoni, fost ħwejjeġ oħra, in-natura tax-xirjiet previsti taħt dik is-sistema, kif ukoll l-informazzjoni kollha meħtieġa li tikkonċerna s-sistema ta' xiri, l-apparat elettroniku użat u l-arranġementi Tekniċi ta' konnessjoni u speċifikazzjonijiet;

(c) joffru b'mezzi elettroniċi, mal-pubblikazzjoni ta' l-avviż u sa l-iskadenza tas-sistema, aċċess mhux ristrett, dirett u sħiħ għall-ispeċfikazzjoni u għal kull dokument addizzjonali u għandhom jindikaw fl-avviż l-indirizz ta' l-internet li fih dokumenti bħal dawn ikunu jistgħu jiġu ikkonsultati.

4.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħtu lil kull operatur ekonomiku, matul il-perjodu sħiħ tas-sistema ta' xiri dinamiku, il-possibilità li jissottometti offerta indikattiva u li jkun ammess fis-sistema taħt il-kondizzjonijiet li sar riferiment għalihom fil-paragrafu 2. Huma għandhom ilestu evalwazzjoni fi żmien massimu ta' 15-il ġurnata mid-data tas-sottomissjoni ta' l-offerta indikattiva. Madankollu, huma jistgħu jestendu l-perjodu ta' evalwazzjoni basta sadanittant ma tkunx ħarġet xi stedina għal offerti.

L-Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jinfurmaw lil min ikun xeħet l-offerta li saret referenza għalih fl-ewwel sub-paragrafu f'opportunità l-aktar kmieni possibbli dwar id-dħul tiegħu fis-sistema ta' xiri dinamiku jew tar-rifjut ta' l-offerta indikattiva tiegħu.

5.  Kull kuntratt speċifiku għandu jkun suġġett għal stedina għal offerti. Qabel ma joħorġu l-istedina għal offerti, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jippubblikaw avviż ta' kuntratt simplifikat li jistieden lil operaturi ekonomiċi interessati kollha biex jissottomettu offerta indikattiva, skond il-paragrafu 4, f'limitu ta' żmien li m'għandux ikun inqas minn 15-il ġurnata mid-data li fiha jkun intbagħat l-avviż simplifikat. Awtoritajiet kontrattwanti ma jistgħux jipproċedu bit-tħaddim ta' l-offerti sakemm ma jkunux lestew evalwazzjoni ta' l-offerti indikattivi kollha riċevuti sa dik id-data ta' l-egħluq.

6.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jistiednu lil dawk kollha li jkunu xeħtu offerta ammessi fis-sistema biex jissottomettu offerta għal kull kuntratt speċifiku li għandu jingħata taħt is-sistema.

Huma għandhom jagħtu l-kuntratt lil min ikun xeħet l-aħjar offerta fuq il-bażi tal-kriterji ta' għoti mniżżlin fl-avviż tal-kuntratt għat-twaqqif tas-sistema ta' xiri dinamiku. Dawk il-kriterji jistgħu, jekk xierqa, ikunu formulati b'aktar preċiżjoni fl-istedina li saret referenza għaliha fl-ewwel sub-paragrafu.

7.  Sistema ta' xiri dinamiku ma tistax iddum għal aktar minn erba' snin, ħlief f'każi eċċezzjonali ġustifikati b'mod xieraq.

Awtoritajiet kontrattwanti jistgħux idduru għal din is-sistema biex jimpedixxu, jirrestrinġu jew ifixklu kompetizzjoni.

Ebda ħlas ta' spejjeż m'għandu jkun akkontat lill-operaturi ekonomiċi interessati jew lil imseħbin fis-sistema.

Artikolu 34

Kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi: regoli partikolari fuq skemi ta' djar sussidjati

Fil-każ ta' kuntratti pubbliċi relatati mad-disinn u kostruzzjoni ta' skema ta' djar sussidjata li d-daqs u l-kumplessità tagħha, u t-tul ta' żmien stmat biex jitwettaq ix-xogħol involut jeħtieġu li l-ippjanar ikun ibbażat sa mill-bidu b'kollaborazzjoni fil-qrib fit-tim li jikkomprendi rappreżentanti ta' l-awtoritajiet kontrattwanti, esperti u l-kuntrattur li se jkun responsabbli biex iwettaq ix-xogħlijiet, proċedura ta' għotja speċjali tista' tkun adottata għal għażla tal-kuntrattur l-aktar xieraq biex jintegra ruħu fit-tim.

Partikolarment, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jinkludu fl-avviż tal-kuntratt eżatt kemm jista' jkun deskrizzjoni tax-xogħlijiet li għandhom jitwettqu biex b'hekk il-kuntratturi interessati jkunu jistgħu jiffurmaw idea valida tal-proġett. Barra minn hekk, awtoritajiet kontrattwanti għandhom, skond il-kriterji ta' għażla kwalitativa li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 45 sa 52, imniżżlin f'avviż ta' kuntratt bħal dan il-kondizzjonijiet personali. Tekniċi, ekonomiċi u finanzjarji li għandhom jitwettqu fis-sħiħ mill-kandidati.

Fejn proċedura bħal din tiġi adottata, awtoritajiet kontrattwanti għandhom japplikaw l-Artikoli 2, 35, 36, 38, 41, 42, 43 u 45 sa 52.KAPITOLU VI

Regoli dwar reklamar u trasparenzaTaqsima 1

Pubblikazzjoni ta' avviżi

Artikolu 35

Avviżi

1.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħmlu magħruf, permezz ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel ippubblikat mill-Kummissjoni jew minnhom infushom fil-“profil tax-xerrej” tagħhom, kif deskritt f'punt 2(b) ta' Anness VIII:

(a) fejn huma konċernati l-fornimenti, il-valur totali stmat tal-kuntratti jew il-kwadri ta' ftehim minn zona ta' prodott li huma jkollhom l-intenzjoni li jagħtu matul it-12-il xahar li jkunu ġejjin, fejn il-valur totali stmat, jittieħdu akkont Artikoli 7 u 9, huwa ugwali għal u aktar minn EUR 750 000.

Iż-żona ta' prodott għandha tkun stabbilita mill-awtoritajiet kontrattwanti b'referenza għan-nomenklatura tas-CPV;

(b) fejn huma konċernati servizzi, il-valur totali stmat tal-kuntratti jew il-kwadri ta' ftehim f'kull waħda mill-kategoriji ta' servizzi elenkati fl-Anness II A li huma jkollhom l-intenzjoni li jagħtu matul it-12-il xahar li jkunu ġejjin, fejn valur totali stmat bħal dan, jittieħdu akkont il-disposizzjonijiet ta' l-Artiklu 7 u 9, huwa ugwali għal jew aktar minn EUR 750 000;

(c) fejn huma konċernati xogħlijiet, il-karatteristiċi essenzali tal-kuntratti jew tal-kwadri ta' ftehim li huma jkollhom l-intenzjoni li jagħtu, li l-valur stmat tagħhom huwa ugwali għal jew aktar mil-limitu massimu speċifikat fl-Artikolu 7, jittieħed akkont l-Artikolu 9.

L-avviżi li sar riferiment għalihom fis-sub-paragrafi (a) u (b) għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni jew jiġu ppubblikati fil-profil tax-xerrej malajr kemm jista' jkun wara l-bidu tas-sena ta' l-estimi finanzjarji.

L-avviż li sar riferiment għalih fis-sub-paragrafu (c) għandu jintbagħat lill-Kummissjoni jew jiġi ippubblikat fil-profil tax-xerrej malajr kemm jista' jkun wara li d-deċiżjoni li tipprova l-ippjanar tal-kuntratti tax-xogħlijiet jew il-kwadri ta' ftehim li awtoritajiet kontrattwanti jkollhom l-intenzjoni li jagħtu.

Awtoritajiet kontrattwanti li jippubblikaw avviż ta' informazzjoni minn qabel fil-profili tax-xerrej tagħhom għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, b'mezz elettroniku, avviż tal-pubblikazzjoni ta' l-avviż ta' informazzjoni minn qabel fi profil tax-xerrej, skond il-format u l-proċeduri dettaljati biex jintbagħtu avviżi indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII.

Pubblikazzjoni ta' l-avviżi li sar riferiment għalihom fis-sub-paragrafi (a), (b) u (ċ) għandhom ikunu obbligatorji biss fejn l-awtoritajiet kontrattwanti jagħżlu li jqassru l-limiti ta' żmien biex jirċievu offerti kif imniżżel fl-Artikolu 38(4).

Dan il-paragrafu m'għandux japplika għal proċeduri negozjati mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt.

2.  Awtoritajiet kontrattwanti li jixtiequ jagħtu kuntratt pubbliku jew kwadru ta' ftehim bi proċedura miftuħa, ristretta jew, taħt il-kondizzjonijiet imniżżlin fl-Artikolu 30, negozjata bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt jew, taħt il-kondizzjonijiet imniżżlin fl-Artikolu 29, djalogu kompetittiv, għandhom jgħarrfu l-intenzjoni tagħhom permezz ta' avviż ta' kuntratt.

3.  Awtoritajiet kontrattwanti li jixtiequ jwaqqfu sistema ta' xiri dinamiku għandhom jgħarrfu l-intenzjoni tagħhom permezz ta' avviż ta' kuntratt.

Awtoritajiet kontrattwanti li jixtiequ jagħtu kuntratt ibbażat fuq sistema ta' xiri dinamiku għandhom jgħarrfu l-intenzjoni tagħhom permezz ta' avviż ta' kuntratt simplifikat.

4.  Awtoritajiet kontrattwanti li jkunu taw kuntratt pubbliku jew ikkonkludew kwadru ta' ftehim għandhom jibagħtu avviż tar-riżultati tal-proċedura ta' għotja mhux aktar tard minn 48 ġurnata wara l-għotja tal-kuntratt jew il-konklużjoni tal-kwadru ta' ftehim.

Fil-każ ta' kwadri ta' ftehim konklużi skond l-Artikolu 32 l-awtoritajiet kontrattwanti mhumiex marbuta li jibagħtu avviż tar-riżultati tal-proċedura ta' għotja għal kull kuntratt ibbażat fuq dak il-ftehim.

Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jibagħtu avviż ta' riżultat tal-għoti tal-kuntratti ibbażat fuq sistema ta' xiri dinamiku fi żmien 48 ġurnata mill-għotja ta' kull kuntratt. Huma jistgħu, madanakollu, jiġbru flimkien avviżi bħal dawn fuq bażi ta' tliet xhur kull darba. F'dak il-każ huma għandhom jibagħtu l-avviżi miġbura fi żmien 48 ġurnata mill-aħħar ta' kull tliet xhur.

Fil-każ ta' kuntratti pubbliċi għal servizzi elenkati fl-Anness II B, l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jindikaw fl-avviż jekk huma jaqblux mal-pubblikazzjoni tiegħu. Għal kuntratti ta' servizzi bħal dawn il-Kummissjoni għandha tfassal ir-regoli biex jiġu stabbiliti rapporti statistiċi fuq il-bażi ta' avviżi bħal dawn u għal pubblikazzjoni ta' rapporti bħal dawn skond il-proċedura imniżżla fl-Artikolu 77(2).

Ċerta informazzjoni dwar l-għotja tal-kuntratt jew il-konklużjoni tal-kwadru ta' ftehim tista' tinżamm milli tiġi ippubblikata fejn il-ħruġ ta' informazzjoni bħal din jista' jimpedixxi rinforz tal-liġi jew altrimenti jkun kuntrarju għal interess pubbliku, jista' jagħmel ħsara lill-interessi kummerċjali leġittimi ta' operaturi ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew jista' jippreġudika kompetizzjoni ġusta bejniethom.

Artikolu 36

Sura u mod kif jiġu ippubblikati avviżi

1.  Avviżi għandhom jinkludu l-informazzjoni imsemmija fl-Anness VII A u, fejn xieraq, kull informazzjoni oħra meqjusa utli mill-awtorità kontrattwanti fil-format ta' formoli standard adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura li sar referiment għaliha fl-Artikolu 77(2).

2.  Avviżi mibgħuta minn awtoritajiet kontrattwanti lill-Kummissjoni għandhom ikunu mibgħuta jew b'mezzi elettroniċi skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati fl-Anness VIII, paragrafu 3, jew b'mezzi oħra. Fil-każ ta' rikors għal proċedura aċċellerata imniżżla fl-Artikolu 38(8), avviżi għandhom jintbagħtu jew b'telefax jew b'mezzi elettroniċi, skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII.

Avviżi għandhom ikunu ippubblikati skond il-karatteristiċi Tekniċi għal pubblikazzjoni imniżżlin f'punt 1 (a) u (b) ta' l-Anness VIII.

3.  Avviżi imfasslin u trasmessi b'mezzi elettroniċi skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII, għandhom ikunu ippubblikati mhux aktar tard minn ħamest ijiem wara li jkunu ntbagħtu.

Avviżi li ma jkunux trasmessi b'mezzi elettroniċi skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII, għandhom ikunu ippubblikati mhux aktar tard minn tnax-il ġurnata wara li jkunu ntbagħtu.

4.  Avviżi ta' kuntratt għandhom ikunu ippubblikati fis-sħiħ fl-lingwa uffiċjali tal-Komunità kif magħżula mill-awtorità kontrattwanti, din il-verżjoni b'lingwa oriġinali tikkostitwixi l-uniku t-test awtentiku. Rapport qasir ta' l-elementi importanti ta' kull avviż għandu jkun ippubblikat bil-lingwi l-oħra uffiċjali.

L-ispejjeż ta' pubblikazzjoni ta' avviżi bħal dawn mill-Kummissjoni għandhom jinġarru mill-Komunità.

5.  Avviżi u l-kontenuti tagħhom ma jistgħux ikunu ippubblikati f'livell nazzjonali qabel id-data li fiha huma jintbagħtu lill-Kummissjoni.

Avviżi ippubblikati f'livell nazzjonali m'għandux ikun fihom tagħrif għajr dak kontentut fl-avviżi mibgħuta lill-Kummissjoni jew ippubblikati fi profil tax-xerrej skond l-ewwel sub-paragrafu ta' l-Artikolu 35(1), iżda għandhom jiddikarjaw id-data ta' meta ntbagħat l-avviż lill-Kummissjoni jew il-pubblikazzjoni tiegħu fil-profil tax-xerrej.

Avviżi ta' informazzjoni minn qabel ma jistgħux ikunu ippubblikati fi profil tax-xerrej qabel ma jintbagħat lill-Kummissjoni avviż tal-pubblikazzjoni tagħhom f'dik is-sura; huma għandhom jiddikarjaw id-data meta ntbagħtu.

6.  Il-kontenut ta' avviżi mhux mibgħuta b'mezzi elettroniċi skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati f'punt 3 ta' l-Anness VII, għandu jkunu limitat għal bejn wieħed u ieħor 650 kelma.

7.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom ikunu kapaċi jfornu prova tad-dati li fihom ikunu ntbagħtu l-avviżi.

8.  Il-Kummissjoni għandha tagħti lill-awtorità kontrattwanti konferma tal-pubblikazzjoni ta' l-informazzjoni mibgħuta, isemmi d-data ta' dik il-pubblikazzjoni. Informazzjoni bħal din għandha tikkostitiwixxi prova ta' pubblikazzjoni.

Artikolu 37

Pubblikazzjoni mhux obbligatorja

Awtorijitajiet kontrattwanti jistgħu jippubblikaw skond l-Artikolu 36 avviżi ta' kuntratti pubbliċi li mhumiex suġġetti għall-ħtieġa ta' pubblikazzjoni imniżżla f'din id-Direttiva.Taqsima 2

Limiti ta' żmien

Artikolu 38

Limiti ta' żmien biex jiġu riċevuti talbiet għal parteċipazzjoni u jiġu ricevuti offerti

1.  Meta se jiffissaw il-limiti ta' żmien tal-wasla ta' offerti u talbiet għal parteċipazzjoni, awtorijitajiet kontrattwanti għandhom jieħu in kusiderazzjoni partikolarment tal-kumplessità tal-kuntratt u ż-żmien meħtieġ għat-tifsil ta' l-offerti, mingħajr preġudizzju għal-limiti ta' żmien minimi imniżżlin f'dan l-Artikolu.

2.  Fil-każ ta' proċeduri miftuħa, il-limitu ta' żmien minimu għall-wasla ta' offerti għandu jkun 52 ġurnata mid-data li fiha l-avviż tal-kuntratt ikun mibgħut.

3.  Fil-każ ta' proċeduri ristretti, proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt li sar riferiment għalihom fl-Artikolu 30 u d-djalogu kompetittiv:

(a) il-limitu ta' żmien minimu għall-wasla ta' talbiet għall-parteċipazzjoni għandu jkun 37 ġurnata mid-data li fiha l-avviż tal-kuntratt ikun mibgħut;

(b) fil-każ ta' proċeduri ristretti, il-limitu ta' żmien minimu għall-wasla ta' l-offerti għandu jkun 40 ġurnata mid-data li fiha l-istedina tkun mibgħuta.

4.  Meta awtoritajiet kontrattwanti jkunu ippubblikaw avviż ta' informazzjoni minn qabel, il-limitu ta' żmien minimu għall-wasla ta' offerti taħt paragrafi 2 u 3(b) jista', bħala regola ġenerali, ikun imqassar għal 36 ġurnata, iżda taħt l-ebda ċirkonstanza għal inqas minn 22 ġurnata.

Il-limitu ta' żmien għandu jdum mid-data li fiha l-avviż tal-kuntratt ikun intbagħat fi proċeduri miftuħa, u mid-data li fiha l-istedina għal offerta tkun intbagħtet fi proċeduri ristretti

Il-limiti ta' żmien imqassrin li sar riferiment għalihom fl-ewwel sub-paragrafu għandhom ikunu permessi, basta li l-avviż ta' informazzjoni ta' qabel ikun inkluda t-tagħrif kollu meħtieġ għall-avviż tal-kuntratt fl-Anness VII A, safejn dik l-informazzjoni tkun disponibbli fiż-żmien li l-avviż ikun ippubblikat u li l-avviż ta' informazzjoni ta' qabel kien mibgħut għall-pubblikazzjoni bejn 52 ġurnata u 12-il xahar qabel id-data li fiha l-avviż tal-kuntratt kien mibgħut.

5.  Fejn avviżi huma imfasslin u trasmessi b'mezzi elettroniċi skond il-format u proċeduri għal trasmissjoni indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII, il-limiti ta' żmien għall-wasla ta' offerti li sar riferiment għalihom fil-paragrafi 2 u 4 fi proċeduri miftuħa, u l-limitu ta' żmien għall-wasla tat-talbiet biex wieħed jipparteċipa, li sar riferiment għalihom fil-paragrafu 3(a), fi proċeduri ristretti u negozjati u d-djalogu kompetittiv, jista' jkun imqassar b'sebat ijiem.

6.  Il-limiti ta' żmien għall-wasla ta' offerti li sar riferiment għalihom fil-paragrafi 2 u 3(b) jistgħu jkunu mqassrin b'ħamest ijiem fejn l-awtorità kontrattwanti toffri aċċess mhux ristrett u kompletament dirett b'mezzi elettroniċi għad-dokumenti tal-kuntratt u kull dokumenti supplimentari mid-data tal-pubblikazzjoni ta' l-avviż skond l-Anness VIII, tispeċifika fit-test ta' l-avviż l-indirizz ta' l-internet li fih din id-dokumentazzjoni hija aċċessibli.

Dan it-tnaqqis jista' jkun miżjud ma' dak li sar riferiment għalih f'paragrafu 5.

7.  Jekk, għal kull raġuni, l-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti sostinenti jew informazzjoni addizzjonali, għalkemm mitluba fi żmien tajjeb, ma jkunux fornuti fil-limiti ta' żmien imniżżlin fl-Artikoli 39 u 40, jew fejn offerti jistgħu jkunu mitfugħa biss wara żjara fis-sit jew wara spezzjoni fuq il-post tad-dokumenti li jsostnu d-dokumenti tal-kuntratt, il-limiti ta' żmien għall-wasla ta' offerti għandu jkun estiż hekk li l-operaturi ekonomiċi kollha konċernati jistgħu jkunu konxji mill-informazzjoni kollha meħtieġa biex jipproduċu l-offerti.

8.  Fil-każ ta' proċeduri ristretti u proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt li sar riferiment għalihom fl-Artikolu 30, fejn l-urġenża tirrendi mhux prattikabli l-limiti ta' żmien imniżżlin f'dan l-Artikolu, awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jiffissaw:

(a) limitu ta' żmien għall-wasla ta' talbiet għal parteċipazzjoni li ma jistax ikun ta' inqas minn 15-il ġurnata mid-data li fiha l-avviż tal-kuntratt ikun intbagħat, jew inqas minn 10 t'ijiem jekk l-avviż ikun intbagħat b'mezzi elettroniċi, skond il-format u proċedura biex jintbagħtu avviżi indikati f'punt 3 ta' l-Anness VIII;

(b) u, fil-każ ta' proċeduri ristretti, limitu ta' żmien għall-wasla ta' offerti li m'għandux ikun inqas minn 10 t'ijiem mid-data ta' l-istedina għal offerta.

Artikolu 39

Proċeduri miftuħa: Speċifikazzjonijiet, dokumenti addizzjonali u informazzjoni

1.  Fi proċeduri miftuħa, fejn awtoritajiet kontrattwanti ma joffrux aċċess mhux ristrett jew direttament sħiħ b'mezzi elettroniċi skond l-Artikolu 38(6) għall-ispeċifikazzjonijiet u kull dokumenti sostinenti, l-ispeċifikazzjonijiet u dokumenti supplimentati għandhom jintbagħtu lil operaturi ekonomiċi fi żmien sitt ijiem milll-wasla tat-talba għal parteċipazzjoni, basta t-talba tkun saret fi żmienha qabel id-data ta' l-egħluq għas-sottomissjoni ta' l-offerti.

2.  Sakemm tkun mitluba fi żmienha, informazzjoni addizzjonali relatata ma' l-ispeċifikazzjonijiet u kwalunwe dokumenti sostinenti għandha tkun fornuta lill-awtoritajiet kontrattwanti jew dipartimenti kompetenti mhux aktar tard minn sitt ijiem qabel id-data ta' l-egħluq iffissata għall-wasla ta' offertiTaqsima 3

Kontenut ta' informazzjoni u mezzi ta' trasmissjoni

Artikolu 40

Stediniet għas-sottomissjoni ta' offerta, parteċipazzjoni fi djalogu jew negozjar

1.  Fi proċeduri ristretti, proċeduri kompetittivi ta' djalogu u proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni ta' l-avviz ta' kuntratt fit-tifsira ta' l-Artikolu 30, awtoritajiet kontrattwanti għandhom fl-istess ħin u bil-miktub jistiednu lill-kandidati magħżula biex jissomettu l-offerti tagħhom jew biex jinnegozzjaw jew, fil-każ ta' djalogu kompetittiv, jieħdu sehem fid-djalogu.

2.  L-istedina għall-kandidati għandha tinkludi jew:

 kopja ta' l-ispeċifikazzjonijiet jew tad-dokument deskrittiv u kull dokumenti sostinenti, jew

 referenza ta' aċċess għall-ispeċifikazzjonijiet u dokumenti l-oħra indikati fl-ewwel inċiż, meta huma jitqiegħdu għal disposizzjoni diretta b'mezzi elettroniċi skond l-Artikolu 38(6).

3.  Fejn xi entità minbarra l-awtortà kontrattwanti responsabbli għall-għoti ta' proċedura għandha l-ispeċifikazzjonijiet, id-dokument deskrittiv u/jew kull dokumenti sostinenti, l-istedina għandha ssemmi l-indirizz li minnu dawk l-ispeċifikazzjonijiet, dak id-dokument deskrittiv u dawk id-dokumenti jistgħu jkunu mitluba u, jekk xieraq, id-data ta' l-egħluq għat-talba ta' dawn id-dokumenti, u s-somma pagabbli sabiex jinkisbu u kull proċeduri ta' ħlas. Id-dipartiment kompetenti għandu jibgħat dik id-dokumentazzjoni lill-operatur ekonomiku bla telf ta' żmien kif jirċievi t-talba.

4.  L-informazzjoni addizzjonali dwar speċifikazzjonijiet, id-dokument deskrittiv jew id-dokumenti sostinenti għandhom jintbagħtu mill-awtorità kontrattwanti jew id-dipartiment kompetenti f'mhux inqas minn sitt ijiem qabel id-data ta' l-egħluq iffissata għall-wasla ta' offerti, basta tkun mitluba fi żmienha. Fil-każ ta' proċedura ristretta jew aċċellerata, dak il-perjodu għandu jkun ta' erbat ijiem.

5.  Barra minn dan, l-istedina biex wieħed jissottometti offerta, biex jipparteċipa fi djalogu jew jinnegozzja għandu jkollha fiha għallinqas:

(a) referenza għall-avviż ta' kuntratt ippubblikat;

(b) id-data ta' l-egħluq għall-wasla ta' l-offerti, l-indirizz fejn dawk li jixħtu l-offerta għandhom jibagħtuha u l-lingwa jew lingwi li fihom min jixħet l-offeta għandu jfassalha;

(ċ) fil-każ ta' djalogu kompetittiv id-data u l-indirizz intenzjonati għall-bidu ta' konsultazzjoni u l-lingwa jew lingwi użati;

(d) referenza għal kull dokumenti mehmuża possibli li għandhom ikunu sottomessi, jew imsaħħin b'dikjarazzjonijiet verfikabbli minn min ikun xeħet l-offerta skond l-Artikolu 44, jew li jissupplixxi l-informazzjoni li sar riferiment għaliha f'dak l-Artikolu, u taħt il-kondizzjonijiet imniżżlin fl-Artikoli 47 u 48;

(e) piż relattiv ta' kriterji għall-għoti tal-kuntratt jew, fejn xieraq, l-ordni għan-niżla ta' importanza ta' kriterji bħal dawn, jekk ma jkunux mogħtija fl-avviż tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet jew id-dokument deskrittiv.

Madanakollu, fil-każ ta' kuntratti mogħtija skond ir-regoli mniżżlin fl-Artikolu 29, l-informazzjoni li sar riferiment għaliha f'(b) hawn fuq m'għandhiex tidher fl-istedina għal parteċipazzjoni fi djalogu iżda għandha tidher fl-istedina biex tiġi sottomess offerta.

Artikolu 41

Infurmar lil kandidati u dawk li jixħtu l-offerta

1.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom kemm fis possibli jinfurmaw kandidati u dawk li jkunu xeħtu offerta bid-deċiżjonijiet milħuqa li jikkonċernaw il-konklużjoni ta' kwadru ta' ftehim, l-għoti tal-kuntratt jew dħul f'sistema ta' xiri dinamiku, inklużi raġunijiet għal kull deċiżjoni biex ma jiġix konkluż xi kwadru ta' ftehim jew għotja ta' xi kuntratt li għalihom tkun saret sejħa għal kompetizzjoni jew biex tinbeda mill-ġdid il-proċedura jew implimentazzjoni ta' sistema ta' xiri dinamiku; dik l-informazzjoni għandha tkun mogħtija bil-miktub fuq talba lill-awtoritajiet kontrattwanti.

2.  Fuq talba mingħand parti konċernata, l-awtorità kontrattwanti għandha malajr kemm jista' jkun tinforma:

 lil kull kandidat li ma jkunx irnexxielu dwar ir-raġunijiet għala l-applikazzjoni tiegħu kienet rifjutata,

 lil kulmin ikun xeħet offerta u ma rnexxiex, ir-raġunijiet għala l-offerta tiegħu ġiet rifjutata, inklużi, għall-każi li saret referenza għalihom fl-Artikolu 23, paragrafi 4 u 5, ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha ta' non-ekwivalenza jew id-deċiżjoni tagħha li x-xogħlijiet, fornimenti jew servizzi ma jilħqux il-livell ta' twettiq jew ħtiġijiet funzjonali,

 lil kulmin ikun xeħet offerta u li jkun għamel offerta ammissibli tal-karatterisitiċi u l-vantaġġi relativi ta' l-offerta magħżula kif ukoll ta' l-isem ta' min ikun xeħet offerta u rnexxa jew il-partijiet fil-kwadru ta' ftehim.

Iż-żmien meħud ma jista' taħt l-ebda ċirkonstanza jeċċedi l-15-il ġurnata mill-wasla tat-talba bil-miktub.

3.  Madanakollu, awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jiddeċiedu li jżommu lura ċerta informazzjoni li sar riferiment għaliha fil-paragrafu 1, fir-rigward ta' għotja ta' kuntratt, il-konklużjoni ta' kwadri ta' ftehim jew dħul f'sistema ta' xiri dinamiku fejn il-ħruġ ta' informazzjoni bħal din jista' jimpedixxi rinforz tal-liġi, jista' altrimenti jkun kuntrarju għall-interess pubbliku jista' jippreġudika l-interessi kummerċjali leġittimi ta' operaturi ekonomiċi, kemm pubbliċi jew privati, jew jista' jippreġudika kompetizzjoni ġusta bejniethom.Taqsima 4

Komunikazzjoni

Artikolu 42

Regoli applikabbli għal komunikazzjoni

1.  Il-komunikazzjoni kollha u bdil ta' informazzjoni li sar riferiment għalihom f'dan it-Titolu jistgħu jkunu bil-posta, b'fax, b'mezzi elettroniċi skond il-paragrafi 4 u 5, bit-telefon fil-każi u ċirkostanzi li sar riferiment għalihom fil-paragrafu 6, jew b'taħlita ta' dawk il-mezzi, skond l-għażla ta' l-awtorità kontrattwanti.

2.  Il-mezzi ta' komunikazzjoni magħżula għandhom ġeneralment ikunu disponibbli u b'hekk ma jirrestrinġux l-aċċess ta' operaturi ekonomiċi għall-proċedura ta' offerti.

3.  Komunikazzjoni u l-bdil u ħażna ta' informazzjoni għandhom jitwettqu b'tali mod li jiżguraw li l-integrità ta' tagħrif u l-kunfidenzalità ta' l-offerti u talbiet għall-parteċipazzjoni jkunu priservati, u li l-awtoritajiet kontrattwanti jeżaminaw il-kontenut ta' l-offerti u t-talbiet għal parteċipazzjoni biss wara li l-limitu ta' żmien maħsub biex jiġu sottomessi jkun skada.

4.  L-għodod li għandhom ikunu użati għall-komunikazzjoni b'mezzi elettroniċi, kif ukoll il-karatteristiċi Tekniċi tagħhom, m'għandhomx ikunu diskriminatorji, ġeneralment disponibbli u li jistgħu jitħaddmu nternament ma' l-informazzjoni u prodotti teknoloġiċi f'użu ġenerali.

5.  Ir-regoli li ġejjin huma applikabbli għal pjani ta' trasmissjoni elettronika u twassil ta' offerti u għal pjani ta' twassil elettroniku ta' talbiet għal parteċipazzjoni:

(a) tagħrif li jirrigwarda l-ispeċifikazzjonijiet meħtieġa għas-sottomissjoni elettronika ta' offerti u talbiet għal parteċipazzjoni, inkluża inkrizzjoni, għandha tkun disponibbli għall-partijiet interessati. Barra minn hekk, il-pjani għal twassil elettroniku ta' offerti u talbiet għal parteċipazzjoni għandhom jikkonformaw mal-ħtiġijiet ta' l-Anness X;

(b) Stati Membri jistgħu, f'konformità ma' l-Artikolu 5 tad-Direttiva 1999/93/KE, jeżiġu li offerti elettroniċi jkunu mseħbin b'firma elettroniku avvanzata b'konformità ma' paragrafu 1 tiegħu;

(ċ) Stati Membri jistgħu jintroduċu jew isostnu skemi ta' akkredizzjoni volontarji li jimmiraw għal livelli mtejbin ta' disposizzjoni ta' servizz ta' ċertifikazzjoni għal dawn il-pjani;

(d) dawk li jixtħu l-offerti jew kandidati għandhom jindaħlu li jissottomettu qabel l-egħluq tal-limitu ta' żmien imniżżel għas-sottomissjoni ta' offerti jew talbiet għall parteċipazzjoni, id-dokumenti, ċertifikati u dikjarazzjonijiet li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 45 sa 50 u Artikolu 52 jekk ma jeżistux f'format elettroniku.

6.  Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw għat-trasmissjoni ta' talbiet għal parteċipazzjoni:

(a) talbiet għal parteċipazzjoni fi proċeduri għall-għoti ta' kuntratti pubbliċi jistgħu jkunu magħmulin bil-miktub jew bit-telefon;

(b) fejn talbiet għal parteċipazzjoni huma magħmula bit-telefon, konferma bil-miktub għandha tinbagħat qabel l-egħluq tal-limitu ta' żmien iffissat għal wasla tagħhom;

(ċ) awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jeżiġu li talbiet għal parteċipazzjoni magħmulin b'fax ikunu konfermati bil-posta, jew b'mezzi elettroniċi, fejn dan ikun meħtieġ għal għanijiet ta' prova legali. Kull ħtieġa bħal din flimkien mal-limitu ta' żmien biex tintbagħat konferma bil-posta jew b'mezzi elettroniċi, għandha tissemma mill-awtorità kontrattwanti fl-avviż tal-kuntratt.Taqsima 5

Rapporti

Artikolu 43

Kontenut ta' rapporti

Għal kull kuntratt, kwadru ta' ftehim, u kull stabbiliment ta' sistema ta' xiri dinamiku, l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom ifasslu rapport bil-miktub li għandu jinkludi għallinqas dan li ġej:

(a) l-isem u indirizz ta' l-awtorità kontrattwanti, il-kontenut suġġettiv u valur tal-kuntratt, kwadru ta' ftehim jew sistema ta' xiri dinamiku;

(b) l-ismijiet tal-kandidati u ta' dawk li jkunu xeħtu l-offerta li rnexxew u r-raġunijiet għala ngħażlu;

(ċ) l-ismijiet tal-kandidati jew dawk li xeħtu l-offerta li ġew rifjutati u r-raġunijiet għar-rifjut tagħhom;

(d) ir-raġunijiet għal rifjut ta' offerti misjub li kienu abnormalment baxxi;

(e) l-isem ta' min ikun xeħet offerta u rnexxa u r-raġunijiet għala l-offerta tiegħu ġiet magħżula u, jekk magħruf, is-sehem tal-kuntratt jew kwadru ta' ftehim li dak li jkun xeħet l-offerta u rnexxa jkollu l-ħsieb jissottokuntrattja lil partijiet terzi;

(f) għal proċeduri negozjati, iċ-ċirkonstanzi li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 30 u 31 li jiġġustifikaw l-użu ta' dawn il-proċeduri;

(g) safejn hu konċernat id-djalogu kompetittiv, iċ-ċirkostanzi kif imniżżlin fl-Artikolu 29 li jiġġustifikaw l-użu ta' din il-proċedura;

(h) jekk ikun meħtieġ, ir-raġunijiet għala l-awtorità kontrattwanti tkun iddeċidiet li ma tagħtix kuntratt jew kwadru ta' ftehim jew li tistabilixxi sistema ta' xiri dinamiku.

L-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jieħdu passi xierqa biex jiddokumentaw il-progress ta' proċeduri ta' għotja mħaddmin b'mezzi elettroniċi.

Ir-rapport, jew il-fatturi ewliena tiegħu, għandhom ikunu komunikati lill-Kummissjoni jekk hi tkun tixtieq hekk.KAPITOLU VII

Tmexxija tal-proċeduraTaqsima 1

Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 44

Verifikata' l-adattabilità u għażla ta' parteċipanti u għoti ta' kuntratti

1.  Kuntratti għandhom jingħataw fuq il-bażi tal-kriterji imniżżlin fl-Artikoli 53 u 55, jittieħed akkont l-Artikolu 24, wara li l-adattabilità ta' operaturi ekonomiċi mhux eklużi taħt l-Artikoli 45 u 46 ikun ġie mixtarr mill-awtoritajiet kontrattwanti skond il-kriterji ta' permessi ekonomiċi u finanzjarji, ta' stabilità professjonali u teknika jew abilità li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 47 sa 52, u, fejn xieraq, mar-regoli non-diskriminatorji u kriterji li sar riferiment għalihom fil-paragrfu 3.

2.  L-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jeżiġu li kandidati u dawk li jixħtu l-offerta jilħqu l-livell minimu ta' kapaċità skond l-Artikoli 47 u 48.

Il-limitu ta' l-informazzjoni li sar riferiment għalih fl-Artikoli 47 u 48 u l-livelli minimi ta' abilità meħtieġa għal kuntratt speċifiku għandu jkun relatat u proporzjonat mal-kontenut suġġettiv tal-kuntratt.

Dawn il-livelli minimi għandhom ikunu indikati fl-avviż tal-kuntatt.

3.  Fi proċeduri ristretti, proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt u fil-proċedura ta' djalogu kompetittiv, awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jillimitaw in-numru ta' kandidati xierqa li jkunu se jistiednu biex jixħtu offerta, biex jinnegozjaw jew biex imexxu djalogu ma', basta numru suffiċjenti ta' kandidati xierqa jkun disponibbli. L-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jindikaw fl-avviż tal-kuntratt l-oġġettiv u l-kriterji mhux diskriminatorji jew regoli li jkollhom ħsieb japplikaw, in-numru minimu ta' kandidati li għandhom ħsieb li jistiednu u, fejn xieraq, in-numru massimu.

Fil-proċedura ristretta il-minimu għandu jkun ta' ħamsa. Fil-proċedura negozjata bil-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt u l-proċedura ta' djalogu kompetittiv il-minimu għandu jkun ta' tlieta. Fi kull każ in-numru ta' kandidati mistiedna għandu jkun biżżejjed biex jiżgura kompetizzjoni ġenwina.

L-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jistiednu numru ta' kandidati għallinqas ugwali għan-numru minimu maħsub minn qabel. Fejn in-numru ta' kandidati xierqa għal kriterji ta' għażla u l-livelli minimi ta' abilità jkun taħt in-numru minimu, l-awtorità kontrattwanti tista' tkompli l-proċedura billi tistieden lill-kandidat(i) bil-kapacitajiet mitluba. Fil-kuntest ta' din l-istess proċedura, l-awtorità kontrattwanti tista' ma tinkludiex operaturi ekonomiċi oħra li ma jkunux talbu li jipparteċipaw, jew kandidati li m'għandhomx il-kapaċitajiet mitluba.

4.  Fejn l-awtoritajiet kontrattwanti jeżerċitaw l-għażla li jnaqqsu n-numru ta' soluzzjonijiet li għandhom ikunu diskussi jew ta' offerti li għandhom ikunu negozjati, kif sar disposizzjoni għaliha fl-Artikoli 29(4) u 30(4), huma għandhom jagħmlu hekk billi japplikaw il-kriterji ta' għotja imniżżlin fl-avviż ta' kuntratt, fl-ispeċifikazzjonijiet jew fid-dokument deskrittiv. Fl-aħħar stadju, in-numru li wieħed jasal għalih għandu jippermetti kompetizzjoni ġenwina sakemm ikun hemm biżżejjed soluzzjonijiet jew kandidati xierqa.Taqsima 2

Kriterji għal għażla kwalitattiva

Artikolu 45

Sitwazzjoni personali tal-kandidat jew ta' min jixħet l-offerta

1.  Kull kandidat jew min ikun xeħet l-offerta illi kien suġġett għal sentenza tal-qorti b'ħaqq aħħari li dwaru tkun taf l-awtorità kontrattwanti għal raġuni jew aktar imniżżlin hawn taħt għandu jkun eskluż mill-parteċipazzjoni f'kuntratt pubbliku:

(a) parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali, kif deskritt fl-Artikolu 2(1) tal-Kunsill Konġunt ta' Azzjoni 98/733/JHA ( 21 );

(b) korruzzjoni, kif definita fl-Artikolu 3 ta' l-Att tal-Kunsill tas-26 Mejju 1997 ( 22 ) u l-Artikolu 3(1) tal-Kunsill Konġunt ta' Azzjoni 98/742/JHA ( 23 ) rispettivament;

(ċ) frodi fit-tifsira ta' l-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni relatata mal-ħarsien ta' l-interessi finanzjarji tal-Kommunitajiet Ewropej ( 24 );

(d) ħasil ta' flus, hekk kif definit fl-Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE tal-10 Ġunju 1991 dwar prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop ta' ħasil ta' flus ( 25 ).

Stati Membri għandhom jispeċifikaw, skond il-liġi nazzjonali tagħhom u b'rigward tal-liġi tal-Kommunità, il-kondizzjonijiet li jimplimentaw dan il-paragrafu.

Huma jistgħu jipprovdu għal deroga mill-ħtieġa li sar riferiment ghaliha fl-ewwel sub-paragrafu li tisboq ħtiġijiet fl-interess ġenerali.

Għall-għanijiet ta' dan il-paragrafu, l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom, fejn xieraq, jitolbu lil kandidati jew lil dawk li jkunu xeħtu l-offerta biex ifornu d-dokumenti li sar riferiment għalihom fil-paragrafu 3 u jistgħu, fejn huma għandhom dubji li jikkonċernaw is-sitwazzjoni personali ta' dawn il-kandidati jew dawk li jkunu xeħtu l-offerta, japplikaw ukoll lill-awtoritajiet kompetenti biex jakkwistaw kull informazzjoni li huma jqisu bħala neċessarja dwar il-qagħda personali tal-kandidati jew dawk li xeħtu l-offerta konċernati. Fejn l-informazzjoni tikkonċerna kandidat jew min ikun xeħet l-offerta stabbilit f'xi Stat ieħor barra dak ta' l-awtorità kontrattwanti, l-awtorità kontrattwanti tista' tfittex il-koperazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti. B'rigward għal-liġijiet nazzjonali ta' l-Istat Membru fejn il-kandidati jew dawk li jkunu xeħtu l-offerta huma stabbiliti, talbiet bħal dawn għandhom jirrelataw għal persuni legali u/jew naturali, inklużi, jekk xieraq, diretturi ta' Kumpannija u kull persuna li għandha poteri ta' rappreżentazzjoni, deċiżjoni jew kontroll fir-rigward tal-kandidat jew dak li jkun xeħet l-offerta.

2.  Kull operatur ekonomiku jista' jkun eskluż minn parteċipazzjoni f'kuntratt fejn dak l-operatur eknomiku:

(a) huwa fallut jew se jagħlaq in-negozju tiegħu, fejn l-affarijiet tiegħu qed jiġu amministrati mill-qorti, fejn hu jkun daħal f'arranġament ma' kredituri, fejn hu jkun issospenda l-attivitajiet tan-negozju jew qiegħed fi kull sitwazzjoni analoga ikkawżata minn proċedura simili taħt il-liġijiet nazzjonali u regolamenti;

(b) hu s-suġġett ta' proċeduri għal dikjarazzjoni ta' falliment, għal ordni ta' egħluq obbligatorju ta' negozju jew amministrazzjoni mill-qorti ta' arranġament ma' kredituri jew ta' kull proċeduri oħra simili taħt il-liġijiet nazzjonali u regolamenti;

(ċ) ingħata sentenza b'ħaqq tal-qorti li għandha s-saħħa tar-res judicata skond il-disposizzjonijiet legali tal-pajjiż ta' kull offiża li tikkonċerna il-kondotta professjonali tiegħu;

(d) kien misjub ħati ta' kondotta professjonali ħażina ta' ċerta gravità ippruvata bi kull mezz li l-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu juru;

(e) ma issodisfax obbligi relatati mal-pagament ta' kuntribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali skond il-disposizzjonijiet legali tal-pajjiż li fih huwa stabbilit jew ma' dawk tal-pajjiż ta' l-awtorità kontrattwanti;

(f) ma issodisfax obbligi relatati mal-pagament ta' taxxi skond il-disposizzjonijiet legali tal-pajjiż li fih huwa stabbilit jew ma' dawk tal-pajjiż ta' l-awtorità kontrattwanti;

(g) huwa ħati ta' rappreżentazzjoni ħażina ta' certa serjetà fil-forniment ta' l-informazzjoni meħtieġa taħt din it-Taqsima jew ma forniex informazzjoni bħal din.

Stati Membri għandhom jispeċifikaw, skond il-liġi nazzjonali tagħhom u b'rigward għal-liġi tal-Kommunità, il-kondizzjonijiet ta' implimentazzjoni għal dan il-paragrafu.

3.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jaċċettaw dan li ġej bħala evidenza suffiċjenti li ebda wieħed mill-każi speċifikati fil-paragrafi 1 jew 2(a), (b), (ċ), (e) jew (f) japplika għall-operatur ekonomiku:

(a) għal dak li jirrigwarda paragrafi 1 u 2(a), (b) u (ċ), il-produzzjoni ta' estratt mir-“rekord ġudizzjarju” jew, fin-nuqqas ta' dak, ta' xi dokument ekwivalenti maħruġ minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva kompetenti fil-pajjiż ta' oriġini jew il-pajjiż li minnu tkun ġejja dik il-persuna juri li dawn il-ħtiġijiet kienu ġew sodisfatti;

(b) għal dak li jirrigwarda paragrafu 2(e) u (f), ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru konċernat.

Fejn il-pajjiż in kwistjoni ma joħroġx dokumenti bħal dawn jew ċertifikati, jew fejn dawn ma jkoprux l-każi kollha speċifikati fil-paragrafi 1 u 2(a), (b) u (ċ), dawn jistgħu jiġu mibdula b'dikjarazzjoni bil-ġurament jew, fi Stati Membri fejn m'hemmx disposizzjoni għal dikjarazzjonijiet bil-ġurament, b'dikjarazzjoni solenni magħmula mill-persuna konċernata quddiem awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva kompetenti, nutar jew korp professjonali jew ta' negozju kompetenti, fil-pajjiż ta' oriġini jew fil-pajjiż mnejn tkun ġejja dik il-persuna.

4.  Stati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet u korpi kompetenti biex joħorġu d-dokumenti, ċertifikati jew dikjarazzjonijiet li sar riferiment għalihom f'paragrafu 3 u għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan. Notifika bħal din għandha tkun mingħajr preġudizzju għal-liġi ta' ħarsien ta' l-informazzjoni.

Artikolu 46

Adattabilità għal segwiment ta' l-attività professjonali

Kull operatur ekonomiku li jkun jixtieq jieħu sehem f'kuntratt pubbliku jista' jintalab jipprova s-sħubija tiegħu, kif preskritt fl-Istat Membru tiegħu fejn hu stabbilit, f'wieħed mir-reġistri professjonali jew ta' negozju jew jipprovdi dikjarazzjoni bil-ġurament jew ċertifikat kif deskritt fl-Anness IX A għall-kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, fl-Anness IX B għal kuntratti ta' forniment pubbliku u fl-Anness IX C għall-kuntratti ta' servizz pubbliku.

Fi proċeduri dwar l-għoti ta' kuntratti ta' servizz pubbliku, safejn il-kandidati jew dawk li jkunu xeħtu l-offerta għandu jkollhom awtorizzazzjoni partikolari jew ikunu membri ta' xi organizzazzjoni partikolari sabiex ikunu kapaċi jwettqu fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom is-servizz konċernat, l-awtorità kontrattwanti tista' titlobhom jippruvaw li huma għandhom din l-awtorizzazzjoni jew sħubija.

Artikolu 47

Stabilità ekonomika u finanzjarja

1.  Prova ta' l-istabilità ekonomika u finanzjarja ta' l-operatur ekonomiku tista', bħala regola ġenerali, tkun fornuta minn waħda jew aktar mir-riferenzi li ġejjin:

(a) stqarrijiet xierqa minn banek jew, fejn xieraq, evidenza ta' riskju professjonali ta' kumpens assigurattiv rilevanti;

(b) il-preżentazzjoni ta' rendikonti jew estratti minn rendikonti, fejn pubblikazzjoni tar-rendikont tkun meħtieġa taħt il-liġi tal-pajjiż li fih l-operatur ekonomiku jkun stabbilit;

(ċ) dikjarazzjoni tal-valur tal-bejgħ kumplessiv ta' l-intrapriża u, fejn xieraq, tal-valur tal-bejgħ fiż-żona koperta mill-kuntratt għal massimu ta' l-aħħar tliet snin finanzjarji disponibbli, jiddependi fuq id-data li fiha l-intrapriża kienet ġiet imwaqqfa jew l-operatur ekonomiku beda jinnegozja, safejn l-informazzjoni dwar dawn il-valuri ta' bejgħ tkun disponibbli.

2.  Operatur ekonomiku jista', fejn xieraq u għal xi kuntratt partikolari, joqgħod fuq il-ħiliet ta' entitajiet oħrajn, bla rigward għan-natura legali tar-rabtiet li hi għandha magħhom. Huwa għandu f'dak il-każ jipprova lill-awtorità kontrattwanti li se jkollu għad-disposizzjoni tiegħu ir-riżorsi neċessarji, per eżempju, billi jipproduċi garanzija minn dawk l-entitajiet għal dak l-effett.

3.  Taħt l-istess kondizzjonijiet, grupp ta' operaturi ekonomiċi kif sar riferiment għalih fl-Artikolu 4 jista' joqgħod fuq il-ħiliet ta' parteċipanti fil-grupp jew ta' entitajiet oħrajn.

4.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jispeċifikaw, fl-avviż tal-kuntratt jew fl-istedina għal offerta, liema referenza jew riferenzi imsemmijin fil-paragrafu 1 ikunu għażlu u liema riferenzi oħra għandhom ikunu provduti

5.  Jekk, għal kull raġuni valida, l-operatur ekonomiku ma jkunx jista' jipprovdi r-riferenzi mitluba mill-awtorità kontrattwanti, huwa jista' jipprova l-istabilità ekonomika u finanzjarja tiegħu bi kull dokument ieħor li l-awtorità kontrattwanti tqis bħala xieraq.

Artikolu 48

Abilità teknika u/jew professjonali

1.  L-abilitajiet Tekniċi u/jew professjonali ta' l-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu evalwati u eżaminati skond il-paragrafi 2 u 3.

2.  Evidenza ta' l-abilitajiet Tekniċi ta' l-operaturi ekonomiċi jistgħu jkunu fornuti b'mezz jew aktar ta' dan li ġej skond in-natura, kwantità jew importanza, u użu tax-xogħlijiet, fornimenti jew servizzi:

(a) 

(i) lista tax-xogħlijiet imwettqin matul l-aħħar ħames snin, imsieħba minn ċertifikati ta' twettiq soddisfaċenti għax-xogħlijiet l-iktar importanti. Dawn iċ-ċertifikati għandhom jindikaw il-valur, data u post fejn saru x-xogħlijiet u għandhom jispeċifikaw jekk dawn sarux skond ir-regoli tas-sengħa u mlestija għal kollox. Fejn xieraq, l-awtorità kompetenti għandha tissottometti dawn iċ-ċertifikati direttament lill-awtorità kontrattwanti;

(ii) lista ta' konsenji ewliena effettwati jew is-servizzi ewlenin provduti fl-aħħar tliet snin, bl-ammonti, dati u riċevituri, sew pubbliċi jew privati, involuti. Xhieda ta' konsenja jew servizzi provduti għandha tingħata:

 fejn ir-riċevitur kien awtorità kontrattwanti, fil-forma ta' ċertifikati maħruġa jew kontrassenjati mill-awtorità kompetenti,

 fejn ir-riċevitur kien xerrej privat, biċ-ċertifikazzjoni tax-xerrej jew, fin-nuqqas ta' din, sempliċiment b'dikjarazzjoni mill-operatur ekonomiku;

(b) indikazzjoni tat-Tekniċi jew korpi Tekniċi involuti, sew jekk jappartjenu direttament jew le fl-intrapriża ta' l-operatur ekonomiku, speċjalment dawk responsabbli għal kontroll ta' kwalità u, fil-każ ta' kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, dawk li l-kuntrattur jista' jsejjaħ sabiex iwettqu x-xogħol;

(ċ) deskrizzjoni tal-faċilitajiet Tekniċi u miżuri użat mill-fornitur jew minn min jipprovdi servizz biex tiġi żgurata l-kwalità u l-istudju dwar l-intrapriża u facilitajiet ta' riċerka;

(d) fejn il-prodotti jew servizzi li għandhom ikunu fornuti huma kumplessi jew, eċċezzjonalment, huma meħtieġa għal għan speċjali, spezzjoni mwettqa mill-awtoritajiet kontrattwanti jew għan-nom tagħhom minn korp uffiċjali kompetenti tal-pajjiż li fih il-fornitur jew min jipprovdi servizz ikun stabbilit, suġġett għal ftehim ta' dak il-korp, dwar tal-ħiliet ta' produzzjoni tal-fornitur jew il-kapaċità teknika ta' min jipprovdi servizz u, jekk meħtieġ, tal-mezzi ta' studju u riċerka li jkunu disponibbli għaliha u l-miżuri ta' kontroll ta' kwalità li tkun se topera;

(e) il-kwalifikazzjonijiet edukattivi u professjonali ta' min jipprovdi servizz jew kuntrattur u/jew dawk ta; l-istaff maniġerijali ta' l-intrapriża u, partikolarment, dawk tal-persuna jew persuni responsabbli biex jipprovdu s-servizzi jew imexxu x-xogħol;

(f) għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi u kuntratti ta' servizzi pubbliċi, u biss f'każi xierqa, indikazzjoni tal-miżuri maniġerjali ambjentali li l-operatur ekonomiku jkun kapaċi japplika meta se jwettaq il-kuntratt;

(g) dikjarazzjoni ta' l-ammont medju fis-sena ta' ħaddiema ta' min jipprovdi s-servizz jew kuntratur u n-numru ta' l-istaff maniġerjali għall-aħħar tliet snin;

(h) dikjarazzjoni ta' l-għodod, impjant jew apparat tekniku disponibbli għal dak li jipprovdi servizz jew kuntrattur sabiex jitwettaq il-kuntratt;

(i) indikazzjoni tal-proporzjon tal-kuntratt li min jipprovdi servizzi għandu ħsieb possibiliment li joffri b'sotto-kuntratt;

(j) fir-rigward tal-prodotti li għandhom ikunu fornuti;

(i) kampjuni, deskrizzjonijiet u /jew ritratti, li l-awtentiċità tagħhom għandha tkun ċertifikata jekk l-awtorità kontrattwanti tkun tixtieq hekk;

(ii) ċertifikati mfasslin minn istituti uffiċjali ta' kontroll ta' kwalità jew aġenziji ta' kompetenza rikonoxxuta li tiggarantixxi l-konformità ta' prodotti identifikata kjarament b'riferenzi għal speċifikazzjonijiet jew Standards.

3.  Operatur ekonomiku jista', fejn xieraq u għal xi kuntratt partikolari, joqgħod fuq il-ħiliet ta' entitajiet oħrajn, bla rigward għan-natura legali tar-rabtiet li hu jkollu magħhom. Hu għandu f'dak il-każ jipprova lill-awtorità kontrattwanti li se jkollu għad-disposizzjoni tiegħu r-riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-kuntratt, per eżempju, billi jipproduċi garanzija mingħand dawk l-entitajiet li jpoġġi r-riżorsi meħtieġa għad-disposizzjoni ta' l-operatur ekonomiku.

4.  Taħt l-istess kondizzjonijiet grupp ta' operaturi ekonomiċi kif sar riferiment għalihom fl-Artikolu 4 jista' joqgħod fuq il-ħiliet ta' parteċipanti fil-grupp jew f'entitajiet oħrajn.

5.  Fi proċeduri għal għoti ta' kuntratti pubbliċi li jkollhom bħala l-iskop tagħhom fornimenti li jkunu jeħtieġu sejbin ta' post jew xogħol ta' stallazzjoni, il-disposizzjoni ta' servizzi u/jew it-twettiq ta' xogħlijiet, il-ħila ta' operaturi ekonomiċi li jipprovdu s-servizz jew li jwettqu l-istallazzjoni jew ix-xogħol tista' tkun evalwata partikolarment b'rigward għal kapaċitajiet, effiċjenza, esperjenza u rilijabilità.

6.  L-awtorità kontrattwanti għandha tispeċifika, fl-avviż jew fl-istedina għal offerta, liema riferenzi taħt paragrafu 2 hi tkun tixtieq tirċievi.

Artikolu 49

Standards ta' assikurazzjoni ta' kwalità

Jekk ikunu jeħtieġu l-produzzjoni ta' ċertifikati mfasslin minn korpi indipendenti li jiggarantixxu t-twettiq min-naħa ta' l-operatur ekonomiku b'ċerti Standards ta' assikurazzjoni ta' kwalità, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jirreferu għal sistemi ta' assikurazzjoni ta' kwalità ibbażati fuq is-sensiela ta' Standards Ewropej rilevanti ċertifikati minn korpi li jikkonformaw mas-sensiela ta' Standards Ewropej li jikkonċernaw ċertifikazzjoni. Huma għandhom jirikonoxxu ċertifikati ekwivalenti minn korpi stabbiliti fi Stati Membri oħra. Huma għandhom ukoll jaċċettaw evidenza oħra ta' miżuri ta' assikurazzjoni ta' kwalità ekwivalenti minn operaturi ekonomiċi.

Artikolu 50

Standards ta' maniġġ ambjentali

Jekk awtoritajiet kontrattwanti, fil-każi li sar riferiment għalihom fl-Artikolu 48(2)(f), ikunu jeħtieġu l-produzzjoni ta' ċertifikati mfasslin minn korpi indipendenti li jiggarrantixxu t-twettiq min-naħa ta' l-operatur ekonomiku b'ċerti Standards ta' maniġġ ambjentali, huma għandhom jirreferu lill-Iskema ta' Eko-Maniġġ u Awditjar tal-Komunità (IEMA) jew għall-standards ta' maniġġ ambjentali ibbażati fuq l-i standards rilevanti Ewropej u internazzjonali li jikkonċernaw ċertifikazzjoni. Huma għandhom jirrikonoxxu ċertifikati ekwivalenti minn korpi stabbiliti fi Stati Membri oħra. Huma għandhom ukoll jaċċettaw evidenza oħra ta' miżuri ta' maniġġ ambjentali ekwivalenti minn operaturi ekonomiċi.

Artikolu 51

Dokumentazzjonali u informazzjoni addizzjonali

L-awtorità kontrattwanti tista' tistieden lil operaturi ekonomiċi li jissupplimentaw jew jiċċaraw iċ-ċertifikati u dokumenti sottomessi fis-segwitu ta' l-Artikoli 45 sa 50.

Artikolu 52

Listi uffiċjali ta' operaturi ekonomiċi approvati u ċertifikazzjoni minn korpi stabbiliti taħt liġi pubblika jew privata

1.  Stati Membri jistgħu jintroduċu jew listi uffiċjali ta' kuntratturi approvati, fornituri jew ta' dawk li jipprovdu servizz jew ċertifikazzjoni minn korpi ċertifikanti stabbiliti taħt liġi pubblika jew privata.

Stati Membri għandhom jadottaw il-kondizzjonijiet għal reġistrazzjoni fuq dawn il-listi u għall-ħruġ ta' ċertifikati minn korp ċertifikanti skond il-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 45(1), l-Artikolu 45(2) (a) sa (d) u (g), l-Artikoli 46, l-Artikolu 47(1), (4) u (5), l-Artikolu 48(1), (2), (5) u (6), l-Artikolu 49 u, fejn xieraq, l-Artikolu 50.

Stati Membri għandhom ukoll jadattawhom għall-Artikolu 47(2) u l-Artikolu 48(3) fir-rigward ta' applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni sottomessi minn operaturi ekonomiċi li jappartjenu lil xi grupp u jkunu qegħdin jitolbu riżorsi mqiegħda għad-disposizzjoni tagħhom milll-Kumpanniji l-oħra fil-grupp. F'każ bħal dan, dawn l-operaturi għandhom jippruvaw lill-awtorità li tistabblixxi l-lista uffiċjali li huma se jkollhom dawn ir-riżorsi għad-disposizzjoni tagħhom tul il-perjodu ta' validità taċ-ċertifikat li jxiehed li huma rreġistrati fil-lista uffiċjali u li matul l-istess perjodu dawn il-Kumpanniji jkomplu jwettqu fis-sħiħ il-ħtiġijiet ta' għażla kwalitativa imniżżlin fl-Artikoli li sar riferiment għalihom fit-tieni sub-paragrafu li fuqu joqogħdu l-operaturi għar-reġistrazzjoni tagħhom.

2.  Operaturi ekonomiċi reġistrati fil-listi uffiċjali jew li għandhom ċertifikat jistgħu, għal kull kuntratt, jissottomettu lill-awtorità kontrattwanti ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-awtorità kompetenti jew iċċertifikat maħruġ mill-korp ċertifikanti kompetenti. Iċ-ċertifikati għandhom jiddikarjaw ir-riferenzi li jħalluhom jkunu reġistrati fil-lista/biex jiksbu ċertifikazzjoni u l-klassifikazzjoni mogħtija f'dik il-lista.

3.  Reġistrazzjoni ċertifikata fuq listi uffiċjali mill-korpi kompetenti jew ċertifikat maħruġ mill-korp ċertifikanti m'għandhomx, għalll-għanijiet ta' l-awtoritajiet kontrattwanti ta' Stati Membri oħra, jikkostitwixxu preżunzjoni ta' adattabilità ħlief fir-rigward ta' l-Artikoli 45(1) u (2)(a) sa (d) u (g), l-Artikolu 46, l-Artikolu 47(1)(b) u (c), u l-Artikolu 48(2)(a)(i), (b), (e), (g) u (h) fil-każ ta' kuntratturi, (2)(a)(ii), (b), (c), (d) u (j) fil-każ ta' fornituri u 2(a)(ii) u (ċ) sa (i) fil-każ ta' dawk li jipprovdu servizz.

4.  Informazzjoni li tista' tiġi inferita minn reġistrazzjoni f'listi uffiċjali jew ċertifikazzjoni ma jistgħux jiġu diskutibbli mingħajr ġustifikazzjoni. Fir-rigward tal-ħlas ta' kuntribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali u taxxi, ċertifikat addizzjonali jista' jkun mitlub minn kull operatur ekonomiku reġistrat kulmeta jkun offrut kuntratt.

L-awtoritajiet kontrattwanti ta' Stati Membri oħra għandhom japplikaw il-paragrafu 3 u l-ewwel sub-paragrafu ta' dan il-paragrafu biss favur operaturi ekonomiċi stabbiliti fl-Istat Membru li jkun qed iżomm il-lista uffiċjali.

5.  Għal kull reġistrazzjoni ta' operaturi ekonomiċi ta' Stati Membri oħra f'lista uffiċjali jew għaċ-ċertifikazzjoni tagħhom mill-korpi li sar riferiment għaliha fil-paragrafu 1, m'hemmx ħtieġa ta' aktar xiehda jew stqarrijiet għajr dawk mitluba minn operaturi ekonomiċi nazzjonali u, fi kull każ, dawk biss li sar disposizzjoni għalihom fl-Artikoli 45 sa 49 u, fejn xieraq, l-Artikolu 50.

Madanakollu, operaturi ekonomiċi minn Stati Membri oħra ma jistgħux ikunu obbligati jidħlu għal reġistrazzjoni jew ċertifikazzjoni bħal dawn sabiex jipparteċipaw f'kuntratt pubbliku. L-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jirrikonoxxu ċertifikati ekwivalenti minn korpi stabbiliti fi Stati Membri oħra. Huma għandhom ukoll jaċċettaw mezzi ta' prova oħra ekwivalenti.

6.  Operaturi ekonomiċi jistgħu jipprovdu fi kull ħin li jkunu reġistrati fl-lista uffiċjali jew li jinħareġ ċertifikat.Huma għandhom ikunu infurmati f'perjodu ta' żmien raġonevolment qasir bid-deċiżjoni ta' l-awtorità li tkun faslet il-lista jew tal-korp ċertifikanti kompetenti.

7.  Il-korpi ċertifikanti li sar riferiment għalihom fil-paragrafu 1 għandhom ikunu korpi li jikkonformaw ma' Standards ta' ċertifikazzjoni Ewropej.

8.  Stati Membri li għandhom listi uffiċjali jew korpi ċertifikanti kif sar riferiment għalihom fil-paragrafu 1 għandhom ikunu obbligati li jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri oħra dwar l-indirizz tal-korp li lilu l-applikazzjonijiet għandhom ikunu mibgħuta.Taqsima 3

Għotja tal-kuntratt

Artikolu 53

Kriterji ta' għotja ta' kuntratt

1.  Mingħajr preġudizzju għal liġijiet nazzjonali, regolamenti jew disposizzjonijiet amministrattivi li jikkonċernaw il-ħlas għal ċerti servizzi, il-kriterji li fuqhom l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom jibbażaw l-għotja ta' kuntratti pubbliċi għandhom ikunu jew:

(a) meta l-għotja tingħata lil offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament skond l-opinjoni ta' l-awtoritajiet kontrattwanti, kriterji varji marbutin mal-kontenut suġġettiv tal-kuntratt pubbliku in kwistjoni, per eżempju, kwalità, prezz, mertu tekniku, karatteristiċi estetiċi u funzjonali, karattersitiċi ambjentali, spejjeż rikorrenti, effett ta' spiża, servizz ta' wara l-bejgħ u għajnuna teknika, data tal-konsenja u perjodu ta' konsenja jew perjodu ta' tlestija, jew

(b) l-aktar prezz baxx biss.

2.  Mingħajr preġudizzju għall-disposizzjonijiet tat-tielet sub-paragrafu, fil-każ li sar riferiment għalih f'paragrafu 1(a) l-awtorità kontrattwanti għandha tispeċifika fl-avviż ta' kuntratt jew fid-dokumenti tal-kuntratt jew, fil-każ ta' djalogu kompetittiv fid-dokument deskrittiv, il-piż relattiv li hi tagħti lil kull wieħed mill-kriterji magħżula biex tiġi determinata l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament.

Dawk il-piżijiet jistgħu jkunu espressi billi jiġi provdut rank b'firxa massima xierqa.

Fejn, fl-opinjoni ta' l-awtorità kontrattwanti ma jkunx possibbli li jingħata piż għal raġunijiet dimostrabbli, l-awtorità kontrattwanti għandha tindika fl-avviż tal-kuntratt jew dokumenti tal-kuntratt jew, fil-każ ta' djalogu kompetittiv, fid-dokument deskrittiv, il-kriterji f'ordni għan-niżla ta' importanza.

Artikolu 54

Użu ta' rkantijiet elettroniċi

1.  Stati Membri jistgħu jipprovdu li awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jużaw irkantijiet elettroniċi.

2.  Fi proċeduri miftuħa, ristretti jew negozjati fil-każ li sar riferiment għalih fl-Artikolu 30(1)(a), l-awtoritajiet kontrattwanti jistgħu jiddeċiedu li l-għotja ta' kuntratt pubbliku għandha tkun preċeduta b'irkant elettroniku meta l-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt jistgħu jkunu stabbiliti bi preċiżjoni.

Fl-istess ċirkostanzi, irkant elettroniku jista' jsir meta terġa' tinfetaħ il-kompetizzjoni bejn il-partijiet fi kwadru ta' ftehim kif sar disposizzjoni għalihom fit-tieni inċiż tat-tieni sub-paragrafu ta' l-Artikolu 32(4) u fuq il-ftuħ għal kompetizzjoni ta' kuntratti li għandhom jingħataw taħt is-sistema ta' xiri dinamiku li sar riferiment għaliha fl-Artikolu 33.

L-irkant elettroniku għandu jkun ibbażat:

 jew biss fuq prezzijiet meta l-kuntratt ikun mogħti lill-prezz l-aktar baxx,

 jew fuq prezzijiet u/jew fuq il-valuri ġodda tal-fatturi ta' l-offerti indikati fl-ispeċifikazzjoni meta l-kuntratt ikun mogħti lill-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament.

3.  Awtoritajiet kontrattwanti li jiddeċiedu li jorganizzaw irkant elettroniku għandhom jiddikarjaw dak il-fatt fl-avviż tal-kuntratt.

L-ispeċifikazzjonijiet għandhom jinkludu, inter alia, id-dettalji li ġejjin:

(a) il-fatturi, il-valuri li għalihom se jkun is-suġġett ta' l-irkant elettroniku, basta li fatturi bħal dawn ikunu kwantifikabbli u jistgħu jkunu espressi f'figuri jew persentaġġi;

(b) kwaluknwe limiti fuq il-valuri li jistgħu jkunu sottomessi, kif jirriżultaw mill-ispeċifikazzjonijiet li jirrelataw mas-suġġett tal-kuntratt;

(ċ) l-informazzjoni li għandha tkun disponibbli għal dawk li jkunu xeħtu offerta fil-kors ta' l-irkant elettroniku u, fejn xieraq, meta se tkun magħmula disponibbli għalihom;

(d) l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-proċess ta' irkant elettroniku;

(e) il-kondizzjonijiet li taħthom dawk li jkunu xeħtu offerta li jagħmlu offerta u, partikolarment, id-differenzi minimi li, fejn xieraq, ikunu meħtieġa meta jkunu qegħdin isiru l-offerti;

(f) l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-apparat elettroniku użat u l-arranġamenti u speċifikazzjonijiet Tekniċi għal konnessjoni.

4.  Qabel jipproċedu b'irkant elettroniku, awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħmlu evalwazzjoni inizjali sħiħa ta' l-offerti skond il-kriterju/kriterji ta' għotja imniżżlin u mal-piż iffissat għalihom.

Dawk kollha li jkunu issottomettew offerti ammissibli għandhom ikunu mistiedna fl-istess żmien b'mezzi elettroniċi biex jissottomettu prezzijiet ġodda u/jew valuri ġodda; l-istedina għandu jkollha informazzjoni rilevanti li tikkonċerna konnessjoni individwali ma' l-apparat elettroniku li jkun qed jiġi użat u għandha issemmi d-data u l-ħin tal-bidu ta' l-irkant elettroniku. L-irkant elettroniku jista' jseħħ f'numru ta' fażijiet suċċessivi. L-irkant elettroniku ma jistax jibda aktar kmieni minn jumejn ta' xogħol wara d-data li fiha l-istediniet ikunu ntbagħtu.

5.  Meta l-kuntratt jkun ser jingħata fuq il-bażi ta' l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament, l-istedina għandha tkun akkumpanjata bir-riżultat ta' evalwazzjoni sħiħa ta' min ikun xeħet l-offerta rilevanti, imwettqa skond il-piżijiet li sar disposizzjoni għalihom fl-ewwel sub-paragrafu ta' l-Artikolu 53(2).

L-istedina għandha ukoll issemmi l-formula matematika li għandha tkun użata fl-irkant elettroniku biex jiġu determinati rankijiet ġodda awtomatiċi fuq il-bażi tal-prezzijiet ġodda u/jew valuri ġodda sottomessi. Dik il-formula għandha tinkorpora il-piż tal-kriterji kollha iffissati biex tiġi determinata l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament, kif indikat fl-avviż tal-kuntratt jew fl-ispeċifikazzjonijiet; għal dak il-għan, kull rank għandu, madanakollu, għandu jkun imnaqqas minn qabel għal valur speċifikat.

Fejn varjanti huma awtorizzati, formula separata għandha tkun provduta għal kull varjant.

6.  Matul kull fażi ta' xi rkant elettroniku l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom bla dewmien jikkomunikaw ma' dawk kollha li jkunu xeħtu offerta għallinqas informazzjoni suffiċjenti biex huma jkunu jistgħu jaċċertaw ir-rankijiet tagħhom rilevanti kulmeta jkunu jridu. Huma jistgħu ukoll jikkomunikaw informazzjoni oħra li tikkonċerna prezzijiet jew valuri oħra sottomessi, basta dak ikun iddikjarat fl-ispeċifikazzjonijiet. Huma jistgħu ukoll fi kull żmien iħabbru n-numru ta' parteċipanti f'dik il-fażi ta' l-irkant. Fl-ebda każ, madanakollu, ma jistgħu jikxfu l-identitajiet ta' dawk li jkunu xeħtu offerta matul kull fażi ta' xi rkant elettroniku.

7.  Awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħlqu rkant elettroniku b'manjiera jew oħra minn dawn li ġejjin:

(a) fl-istedina biex wieħed jieħu sehem fl-irkant huma għandhom jindikaw id-data u l-ħin iffissati bil-quddiem;

(b) meta huma ma jirċevux aktar prezzijiet ġodda jew valuri ġodda xierqa għall-ħtiġijiet li jikkonċernaw differenzi minimi. F'dak il-każ l-awtoritajiet kontrattwanti għandhom isemmu fl-istedina għall-parteċipazzjoni fl-irkant iż-żmien li huma jippermettu li jgħaddi wara li jkunu rċevew l-aħħar sottomissjoni qabel l-egħluq ta' l-irkant elettroniku;

(ċ) meta n-numru ta' fażijiet fl-irkant, iffissat fl-istedina biex wieħed jieħu sehem fl-irkant, ikun komplut.

Meta l-awtoritajiet kontrattwanti jkunu iddeċidew li jagħlqu xi rkant elettroniku skond is-sub-paragrafu (ċ), possibilment f'kumbinazzjoni ma' l-arranġamenti imniżżlin fis-sub-paragrafu (b), l-istedina biex wieħed jieħu sehem fl-irkant għandha tindika t-tabella tal-ħinijiet għal kull fażi ta' l-irkant.

8.  Wara li jagħlqu xi rkant elettroniku awtoritajiet kontrattwanti għandhom jagħtu l-kuntratt skond l-Artikolu 53 fuq il-bażi tar-riżultati ta' l-irkant elettroniku.

Awtoritajiet kontrattwanti ma jistgħux ikollhom rikors mhux xieraq lejn irkantijiet elettroniċi lanqas ma jistgħu jużawhom b'tali mod li jimpedixxu, jirestrinġu jew ifixxklu kompetizzjoni jew li jbiddlu l-kontentut suġġettiv tal-kuntratt, kif imqiegħed għal offerta fl-avviz tal-kuntratt ippubblikat u definit fl-ispeċifikazzjoni.

Artikolu 55

Offerti abnormalment baxxi

1.  Jekk, għal kuntratt mogħti, offerti jidhru abnormalment baxxi relatati ma' merkanzija, xogħlijiet jew servizzi, l-awtorità kontrattwanti għandha, qabel ma tkun tista' tirrifjuta dawk l-offerti, titlob bil-miktub dettalji ta' l-elementi kostitwenti ta' l-offerta li hija tqis rilevanti.

Dawk id-dettalji jistgħu jirrelataw partikolarment ma':

(a) l-ekonomiji tal-metodu ta' kostruzzjoni, il-proċess ta' manifattura jew is-servizzi provduti;

(b) is-soluzzjonijiet Tekniċi magħżula u/jew kull kondizzjonijiet favorevoli eċċezzjonali disponibbli għal min ikun xeħet l-offerta għat-twettiq tax-xogħol, għal forniment ta' merkanzija jew servizzi;

(ċ) l-oriġinalità tax-xogħol, fornimenti jew servizzi proposti minn min ikun xeħet l-offerta;

(d) konformità mal-disposizzjonijiet relatati ma' ħarsien ta' xogħol u kondizzjonijiet ta' xogħol fis-seħħ fil-post fejn ix-xogħol, servizz jew forniment ikunu se jiġu mwettqa;

(e) il-possibilità li min ikun xeħet l-offerta jikseb għajnuna mill-Istat.

2.  L-awtorità kontrattwanti għandha tivverifika dawk l-elementi kostitwenti billi tikkonsulta lil min ikun xeħet l-offerta, tieħu akkont ta' l-evidenza fornuta.

3.  Meta awtorità kontrattwanti tistabbilixxi li xi offerta hija abnormalment baxxa għax min ikun xeħitha ikun kiseb għajnuna mill-Istat, l-offerta tista' tkun miċħuda fuq dik il-bażi biss wara konsultazzjoni ma' min ikun xeħet l-offerta fejn dan ta' l-aħħar ma jkunx jista' jipprova, f'limitu ta' żmien suffiċjenti iffisat mill-awtorità kontrattwanti, li l-għajnuna in kwistjoni ġiet mogħtija legalment. Fejn l-awtorità kontrattwanti tiċħad xi offerta f'dawn iċ-ċirkostanzi, hija għandha tinforma lill-Kummissjoni b'dak il-fatt.TITOLU III

REGOLI DWAR KONĊESSJONIJIET TA' XOGĦLIJIET PUBBLIĊIKAPITOLU I

Regli li jikkontrollaw konċessjonijiet ta' xogħlijiet pubbliċi

Artikolu 56

Skop

Dan il-Kapitolu għandu japplika għal kuntratti kollha ta' konċessjoni għal xogħlijiet pubbliċi konklużi mill-awtoritajiet kontrattwanti fejn il-valur tal-kuntratt huwa ugwali jew aktar minn ►M6  EUR 5 150 000 ◄ .

Il-valur għandu jkun ikkalkolat skond ir-regoli applikabbli għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi definiti fl-Artikolu 9.

Artikolu 57

Esklużjonijiet mill-iskop

Dan it-Titolu m'għandux japplika għal konċessjonijiet ta' xogħlijiet pubbliċi li huma mogħtija:

(a) fil-każi li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 13,14 u 15 ta' din id-Direttiva fir-rigward ta' kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi;

(b) minn awtoritajiet kontrattwanti li jkunu qegħdin jeżerċitaw xi attività jew aktar li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 3 sa 7 tad-Direttiva 2004/17/KE fejn dawk il-konċessjonijiet huma mogħtija sabiex jiġu mwettqa dawk l-attivitajiet.

Madanakollu, din id-Direttiva għandha tkun applikabbli għal konċessjonijiet ta' xogħlijiet pubbliċi mogħtija minn awtoritajiet kontrattwanti li jkunu qegħdin iwettqu xi attività jew aktar minn dawk li sar riferiment għalihom fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2004/17/KE u mogħtija għal dawk l-attivitajiet, safejn l-Istat Membru konċernat jieħu vantaġġ mill-għażla li sar riferiment għaliha fit-tieni sub-paragrafu ta' l-Artikolu 71 tiegħu biex jiddeferixxi l-applikazzjoni tiegħu.

Artikolu 58

Pubblikazzjoni ta' l-avviż li jikkonċerna konċessjonijiet għal xogħlijet pubbliċi

1.  Awtoritajiet kontrattwanti li jkunu jixtiequ jagħtu kuntratt ta' konċessjoni għal xogħlijiet pubbliċi għandhom jgħarrfu bl-intenzjoni tagħhom permezz ta' avviż.

2.  Avviżi ta' konċessjonjiet għal xogħlijiet pubbliċi għandu jkollhom fihom l-informazzjoni li sar riferiment ghaliha fl-Anness VII C u, fejn xieraq, kull informazzjoni oħra meqjusa utli mill-awtorità kontrattwanti, skond il-forom standard adottati mill-Kummissjoni b'segwiment mal-proċedura fl-Artikolu 77(2).

3.  Avviżi għandhom ikunu ppubblikati skond l-Artikolu 36(2) sa (8).

4.  Artikolu 37 dwar il-pubblikazzjoni ta' avviżi għandu japplika wkoll għal konċessjonijiet ta' xogħlijiet pubbliċi.

Artikolu 59

Limitu ta' żmien

Fejn awtoritajiet kontrattwanti jduru għal konċessjonijiet ta' xogħlijiet pubbliċi, il-limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' appikazzjonijiet għall-konċessjonijiet m'għandux ikun ta' inqas minn 52 ġurnata mid-data li jintbagħat l-avviż, ħlief fejn japplika l-Artikolu 38(5).

Artikolu 38(7) għandu japplika.

Artikolu 60

Sotto-kuntrattar

L-awtorità kontrattwanti tista' jew:

(a) titlob lill-konċessjonarju biex jagħti kuntratti li jirrappreżentaw minimu ta' 30 % tal-valur totali tax-xogħol li għalih il-kuntratt ta' konċessjoni għandu jkun mogħti, lil partijiet terzi, fl-istess żmien jipprovdi l-għażla għal kandidati biex jiżdied dan il-persentaġġ, dan il-persentaġġ minimu jkun speċifikat fil-kuntratt ta' konċessjoni, jew

(b) titlob lil kandidati għal kuntratti ta' konċessjoni biex jispeċifikaw fl-offerti tagħhom, jekk ikun hemm, tal-valur totali tax-xogħol li għalih il-kuntratt ta' konċessjoni għandu jkun mogħti liema kuntratt huma jkollhom il-ħsieb jassenjaw lil partijiet terzi.

Artikolu 61

Għoti ta' xogħlijiet addizzjonali lill-konċessjonarju

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal xogħlijiet addizzjonali mhux inklużi fil-proġett ta' konċessjoni ikkunsidrat inizjalment jew fil-kuntratt inizjali iżda li, minħabba ċirkostanzi mhux mistennija, ikunu saru meħtieġa għat-twettiq tax-xogħol deskritt fihom, li l-awtorità kontrattwanti tkun tat lill-konċessjonarju, bil-kondizzjoni li l-għotja tkun magħmula lill-operatur ekonomiku li jkun qed iwettaq xogħol bħal dan:

 meta xogħlijiet addizzjonali bħal dawn ma jkunux jistgħu jiġu separati teknikament jew ekonomikament mill-kuntratt inizjali mingħajr inkonvenjenza maġġura għall-awtoritajiet kontrattwanti, jew

 meta xogħlijiet bħal dawn, għalkemm separabbli mit-twettiq tal-kuntratt inizjali, huma strettament meħtieġa għat-tlestija tiegħu.

Madankollu, il-valur miġbur tal-kuntratti mogħtija għal xogħlijiet addizzjonali ma jistax jaqbeż il-50 % ta' l-ammont tal-kuntratt oriġinali għal konċessjoni ta' xogħlijiet.KAPITOLU II

Regoli dwar kuntratti mogħtija minn konċessjonarji li huma awtoritajiet kontrattwanti

Artikolu 62

Regoli applikabbli

Fejn il-konċessjonarju huwa awtorità kontrattwanti kif sar riferiment għalih fl-Artikolu 1(9), huwa għandu jikkonforma mal-disposizzjonijiet mniżżlin f'din id-Direttiva għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi fil-każ ta' xogħlijiet li għandhom ikunu mwettqa minn partijiet terzi.KAPITOLU III

Regoli applikabbli għal kuntratti mogħtija minn konċessjonarji li m'humiex awtoritajiet kontrattwanti

Artikolu 63

Regoli ta' reklamar: limitu massimu u eċċezzjonijiet

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li konċessjonarji ta' xogħlijiet pubbliċi li m'humiex awtoritajiet kontrattwanti japplikaw ir-regoli ta' reklamar definiti fl-Artikolu 64 meta jkunu qed jagħtu kuntratti ta' xogħol lil partijiet terzi fejn il-valur ta' kuntratti bħal dawn huwa ugwali jew aktar minn ►M6  EUR 5 150 000 ◄ .

Reklamar m'għandux, madanakollu, ikun mitlub fejn kuntratt ta' xogħlijiet jissodisfa l-kondizzjonijiet elenkati fl-Artikolu 31.

Il-valuri ta' kuntratti għandhom ikunu ikkalkolati skond ir-regoli applikabbli għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi imniżżlin fl-Artikolu 9.

2.  Gruppi ta' intrapriżi li jkunu ġew iffurmati biex jiksbu l-konċessjoni jew intrapriżi relatati magħhom m'għandhomx ikunu meqjusa bħala partijiet terzi.

“Garanzija relatata” għandha tfisser kull garanzija li fuqha l-konċessjonarju jista' jeżerċita influwenza dominanti, kemm jekk diretta jew indiretta, jew kull garanzija li tista' teżerċita xi influwenza dominanti fuq il-konċessjonarju jew li, bħall-konċessjonarju tkun suġġetta għall-influwenza dominanti ta' garanzija oħra bħala riżultat ta' pussess, partiċepazzjoni finanzjarja jew ir-regoli li jikkontrollawha. Influwenza dominanti minn naħa ta' xi garanzija hija preżunta meta, direttament jew indirettament tkun relatata ma' garanzija oħra, hija:

(a) jkollha maġġoranza tal-kapital sottoskritt ta' l-intrapriża;

(b) tikkontrolla maġġoranza ta' voti marbutin ma' l-ishma maħruġa mill-intrapriża; jew

(ċ) tista' tappunta aktar minn nofs tal-korp intraprendenti amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju.

Il-lista eżawrenti ta' garanziji bħal dawn għandha tkun inkluża fl-applikazzjoni għall-konċessjoni. Il-lista għandha tkun aġġornata wara kull tibdiliet sussegwenti fir-relazzjoni bejn il-garanziji.

Artikolu 64

Pubblikazzjoni ta' l-avviż

1.  Konċessjonarji ta' xogħlijiet li m'humiex awtoritajiet kontrattwanti u li jkunu jixtiequ jagħtu kuntratti ta' xogħlijiet lil xi parti terza għandhom juru bl-intenzjoni tagħhom permezz ta' avviż.

2.  Avviżi għandu jkollhom fihom l-informazzjoni li sar riferiment għaliha fl-Anness VII C u, fejn xieraq, kull informazzjoni oħra meqjusa utli mill-konċessjonarju tax-xogħlijiet, skond il-forma standard adottata mill-Kummissjoni skond il-proċedura fl-Artikolu 77(2).

3.  L-avviż għandu jkun ippubblikat skond l-Artikolu 36(3) sa (8).

4.  Artikolu 37 dwar il-pubblikazzjoni volontarja ta' avviżi għandha tapplika ukoll.

Artikolu 65

Limitu ta' żmien sabiex jaslu talbiet għal parteċipazzjoni u sottomissjoni ta' offerti

F'kuntratti ta' xogħlijiet mogħtija minn xi konċessjonarju ta' xogħlijiet li mhuwiex awtorità kontrattwanti, il-limitu ta' żmien biex jaslu talbiet għal parteċipazzjoni iffissat mill-konċessjonarju, m'għandux ikun ta' inqas minn 37 ġurnata mid-data li fiha jkun intabagħat l-avviż tal-kuntratt u l-limitu ta' żmien għall-wasla ta' offerti mhux inqas minn 40 ġurnata ġurnata mid-data li fiha l-avviż tal-kuntratt jew l-istedina għal offerta jkunu ntbagħtu

Artikolu 38(5), (6) u (7) għandu japplika.TITOLU IV

REGOLI LI JIKKONTROLLAW KOMPETIZZJONIJIET DWAR ID-DISINN

Artikolu 66

Disposizzjonijiet ġenerali

1.  Ir-regoli għall-organizzazzjoni ta' kompetizzjoni dwar id-disinn għandhom ikunu konformi ma' l-Artikoli 66 sa 74 u jkunu komunikati lil dawk interessati li jipparteċipaw fil-kompetizzjoni.

2.  Id-dħul ta' parteċipanti f'kompetizzjonijiet dwar id-disinn m'għandhiex tkun limitata:

(a) b'referenza għat-territorju jew parti mit-territorju ta' xi Stat Membru;

(b) fuq il-bażi li, taħt il-liġi ta' l-Istat Membru li fih il-kompetizzjoni tkun organizzata, ikun meħtieġ li jkunu jew persuni naturali jew legali.

Artikolu 67

Skop

1.  Skond dan it-Titolu, kompetizzjonijiet dwar id-disinn għandhom ikunu organizzati minn:

(a) awtoritajiet kontrattwanti li huma elenkati bħala awtoritajiet ta' gvern ċentrali fl-Anness IV, jibdew minn limitu massimu ugwali għal jew aktar minn ►M6  EUR 133 000 ◄ ;

(b) awtoritajiet kontrattwanti mhux elenkati fl-Anness IV, jibdew minn limitu massimu ugwali għal jew akbar minn ►M6  EUR 206 000 ◄ ;

(ċ) mill-awtoritajiet kontrattwanti kollha, jibdew minn limitu massimu ugwali għal aktar minn ►M6  EUR 206 000 ◄ fen il-kompetizzjonijiet jikkonċernaw servizzi fil-kategorija 8 ta' l-Anness II A, fil-kategorija 5 servizzi ta' telekomunikazzjoni, li l-qagħdiet tagħhom fis-CPV huma ekwivalenti għan-numrit ta' referenza CPC 7524, 7525 u 7526 u/jew servizzi elenkati fl-Anness II B.

2.  Dan it-Titolu għandu japplika għal:

(a) kompetizzjoni dwar id-disinn organizzati bħala parti minn proċedura li twassal għall-għoti ta' kuntratt ta' servizz pubbliku;

(b) kompetizzjoni dwar id-disinn bi premijiet u/jew pagamenti lil parteċipanti.

Fil-każi li sar riferiment għalihom f'(a) il-limitu massimu jirreferi għal valur stmat nett barra l-VAT tal-kuntratt ta' servizzi pubbliċi inkluż kull premijiet possibli u/jew pagamenti lil parteċipanti.

Fil-każi li sar riferiment għalihom f'(b) il-limitu massimu jirreferi għall-ammont totali ta' premijiet u pagamenti inkluż il-valur stmat nett barra l-VAT tal-kuntratt għal servizzi pubbliċi li jista' sussegwetement ikun konkluż taħt l-Artikolu 31(3) jekk l-awtorità kontrattwanti ma teskludiex għotja bħal din fl-avviż tal-kompetizzjoni.

Artikolu 68

Esklużjonijiet mill-iskop

Dan it-Titolu m'għandux japplika għal:

(a) kompetizzjonijiet dwar id-disinn li fit-tifsira tad-Direttiva 2004/17/KE li huma organizzati minn awtoritajiet kontrattwanti li jeżertiċaw attività jew aktar li sar riferiment għalihom fl-Artikoli 3 sa 7 ta' dik id-Direttiva u huma organizzati għas-segwiment ta' attivitajiet bħal dawn; lanqas m'għandu japplika għal kompetizzjonijiet esklużi mill-iskop ta' din id-Direttiva.

Madankollu, din id-Direttiva għandha tkompli tapplika għal kompetizzjonijiet ta'disinn assenjati minn awtoritajiet kontraenti li jeżegwixxu wieħed jew iktar mill-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2004/17/KE u assenjati għal dawk l-attivitajiet, sakemm l-Istat Membru kkonċernat jieħu vantaġġ ta' l-għażla msemmija fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 71 tiegħu li jiddifferixxi l-applikazzjoni tiegħu;

(b) il-kompetizzjonijiet li huma organizzati fl-istess każi bħal dawk imsemmija fl-Artikolu 13, 14 u 15 ta' din id-Direttiva għal kuntratti ta' servizz pubbliku.

Artikolu 69

Avviżi

1.  L-awtoritajiet kontraenti li jixtiequ jeżegwixxu kompetizzjoni ta' disinn għandhom jagħmlu magħruf l-intenzjoni tagħhom b'mezz ta' avviż ta' kompetizzjoni.

2.  L-awtoritajiet kontraenti li diġà organizzaw kompetizzjoni ta' disinn għandhom jibgħatu avviż tar-riżultati tal-kompetizzjoni skond l-Artikolu 36 u jridu jkun kapaċi li jippruvaw id-data li fiha ntbagħtu.

Meta l-ħruġ ta' l-informazzjoni fuq ir-riżultat tal-kompetizzjoni jistgħu jimpedixxu l-infurzar tal-liġi, tkun kuntrarja għall-interess pubbliku, tippreġudika l-interessi kummerċjali leġittimi ta' intrapriża partikolari, sew jekk privata jew pubblika, jew tista' tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta bejn dawk li jipprovdu servizz, informazzjoni bħal din mhux meħtieġa li tiġi ppubblikata.

3.  Artikolu 37 li jikkonċerna l-pubblikazzjoni ta' avviżi għandu japplika ukoll għal kompetizzjonijiet.

Artikolu 70

Forma u mod tal-pubblikazzjoni ta' l-avviżi tal-kompetizzjonijiet

1.  L-avviżi msemmija fl-Artikolu 69 għandu jkun fihom l-informazzjoni msemmija fl-Anness VII D skond l-avviżi tal-mudell standard addottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura fl-Artikolu 77(2).

2.  L-avviżi għandhom jiġu ppubblikati skond l-Artikolu 36(2) sa (8).

Artikolu 71

Mezzi ta' komunikazzjoni

1.  Artikolu 42(1), (2) u (4) għandhom japplikaw għall-komunikazzjonijiet li jirrelataw mal-kompetizzjonijiet.

2.  Komunikazzjonijiet, skambji u l-ħażna ta' l-informazzjoni għandhom ikunu tali li jiżguraw li l-integrità u l-kunfidenzalità ta' l-informazzjoni kollha kkomunikata mill-parteċipanti fil-kompetizzjoni huma ippreservati u li l-ġurija taċċerta l-kontenuti tal-pjanijiet u l-proġetti wara biss l-iskadenza tal-limitu tal-ħin tas-sottomissjoni tagħha.

3.  Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw għal strumenti għar-riċeviment elettroniku ta' pjanijiet u proġetti:

(a) l-informazzjoni li tirrelata ma' l-ispeċifikazzjonijiet li huma neċessarji għall-preżentazzjoni tal-pjanijiet u proġetti b'mezzi elettroniċi, inkluż l-encryption, għandha tkun għad-disposizzjoni għal partijiet ikkonċernati. Barra dan, l-istrumenti għar-riċeviment elettroniku ta' pjanijiet u proġetti għandhom jikkonformaw mal-ħtieġijiet ta' l-Anness X;

(b) l-Istati Membri jistgħu jintroduċu jew iżommu arranġamenti volontarji għal akkreditament intiżi biex itejjbu l-livell ta' servizz ta' ċertifikazzjoni provdut għal strumenti bħal dawn.

Artikolu 72

Selezzjoni tal-kompetituri

Meta kompetizzjoni tad-disinn huwa ristrett għal numru ta' parteċipanti limitat, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jistabbilixxu kriterja ta' selezzjoni ċara u mhux diskriminatorja. F'kull każ, in-numru ta' kandidati mistiedna biex jipparteċipaw għandu jkun suffiċjenti biex jiżguraw kompetizzjoni ġenwina.

Artikolu 73

Komposizzjoni tal-ġurija

Il-ġurija għandha tkun komposta esklużivament minn persuni naturali li huma indipendenti mill-parteċipanti fil-kompetizzjoni. Meta kwalifikazzjoni professjonali partikolari hija meħtieġa mill-parteċipanti f'kompetizzjoni, mill-inqas terz tal-membri tal-ġurija għandu jkollhom dik il-kwalifikazzjoni jew kwalifikazzjoni ekwivalenti.

Artikolu 74

Deċiżjoni tal-ġuri

1.  Il-ġurija għandha tkun awtonoma fid-deċiżjonijiet jew l-opinjonijiet tagħha.

2.  Għandha teżamina l-pjanijiet u l-proġetti sottomessi mill-kandidati anonimament u purament fuq il-bażi tal-kriterja indikata fl-avviż tal-kompetizzjoni.

3.  Għandha tirrekordja l-klassifikazzjoni tagħha tal-proġetti f'rapport, iffirmat mill-membri tagħha, magħmula skond il-merti ta' kull proġett, flimkien mar-rimarki tagħhom u xi punti li jistgħu jeħtieġu kjarifika.

4.  L-anonimità trid tkun osservata sakemm il-ġurija tilħaq l-opinjoni jew deċiżjoni tagħha.

5.  Il-kandidati jistgħu jkunu mistiedna, jekk jinqala' il-bżonn, li jirrispondi mistoqsijiet li l-ġurija rrekordjat fil-minuti biex tikkjarifika xi aspetti tal-proġetti.

6.  Minuti kompluti għandhom jkunu mfassla fuq id-djalogu bejn il-membri tal-ġurija u l-kandidati.TITOLU V

OBBLIGAZZJONIJIET STATISTIĊI, POTERI EŻEKUTORJI U DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 75

Obbligazzjonijiet statistiċi

Sabiex tippermetti l-istima tar-riżultati biex tiġi appliakata din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom ipoġġu l-quddiem lill-Kummissjoni rapport statistiku, preparat skond l-Artikolu 76, li jindirizza separatament kuntratti ta' provvista pubblika, servizzi u xogħlijiet assenjati mill-awtoritajiet kontraenti waqt is-sena preċedenti, sa mhux iktar tard mill-31 ta' Ottubru ta' kull sena.

Artikolu 76

Kontenut tar-rapport statistiku

1.  Għal kull awtorità kontraenti elenkata fl-Anness IV, ir-rapport statistiku għandu jinnota mill-inqas:

(a) in-numru u l-valur tal-kuntratti assenjati kopruti minn din id-Direttiva;

(b) in-numru u l-valur totali tal-kuntratti assenjati skond id-derogi għal Ftehim.

Safejn huwa possibbli, d-data msemmija f'punt (a) ta' l-ewwel subparagrafu għandha tkun diviża:

(a) bil-proċeduri ta' l-assenjament tal-kuntratt; u

(b) għal kull waħda minn dawn il-proċeduri, xogħlijiet kif mogħtija fl-Anness I u l-prodotti u servizzi kif mogħtija fl-Anness II iddentifikati bil-katergorija tan-nomenklatura CPV;

(ċ) bin-nazzjonalità ta' l-operatur ekonomiku għal liema l-kuntratt ġie assenjat.

Meta l-kuntratti ġew konklużi skond il-proċedura negozjata, d-data msemmija f'punt (a) ta' l-ewwel subparagrafu għandha tkun diviża skond iċ-ċirkostanzi msemmija fl-Artikoli 30 u 31 u għandhom jisspeċifikaw in-numru u l-valur tal-kuntratti assenjati, mill-Istat Membru u t-tielet pajjiż tal-kuntrattur li rnexxa.

2.  Għal kull katergorija ta' l-awtorità kontraenti li mhix mogħtija fl-Anness IV, ir-rapport statistiku għandu jiddettalja mill-inqas:

(a) in-numru u l-valur tal-kuntratti assenjati, diviżi skond it-tieni subparagrafu ta' paragrafu 1;

(b) il-valur totali tal-kuntratti assenjati skond id-derogi għal Ftehim.

3.  Ir-rapport statistiku għandu jiddikjara kull informazzjoni statistika oħra li hija meħtieġa skond il-Ftehim.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tkun determinata skond il-proċedura skond l-Artikolu 77(2).

▼M9

Artikolu 77

Proċedura tal-Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 71/306/KEE ( 26 ).

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

4.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u 5b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha. Il-limiti ta’ żmien stipulati fl-Artikolu 5a (3) c), (4) b), u (4) e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu stabbiliti għal erba’ ġimgħat, ġimgħatejn u sitt ġimgħat rispettivament.

5.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1), (2), (4) u (6), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

▼B

Artikolu 78

Reviżjoni tal-limiti

1.   ►M9  Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-limiti stabbiliti fl-Artikolu 7 kull sentejn mit-30 ta’ April 2004 u għandha, jekk neċessarju, tirrevedihom. Billi dawk il-miżuri huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, huma għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 77(4). Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista’ tirrikorri għall-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 77(5). ◄

Il-kalkolazzjoni tal-valur ta' dawn il-limiti għandha tkun ibbażata fuq il-medja ta' kuljum tal-valur ta' l-ewro, espress f'SDRs, fuq l-24 xahar li jiskadu fl-aħħar ġurnata ta' Awissu li tippreċiedi r-reviżjoni b'effett mill-1 ta' Jannar. Il-valur tal-limiti b'dan il-mod riveduti għandu, fejn neċessarju, jiġi mnaqqas sa l-eqreb elf ewro sabiex jiżgura li l-limiti fis-seħħ previsti mill-Ftehim, espressi f'SDRs, huma osservati.

▼M9

2.  Fl-istess waqt li tkun qed twettaq ir-reviżjoni skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni tallinja l-livelli minimi preskritti kif ġej:

(a) il-limiti stabbiliti fil-punt a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8, l-Artikolu 56 u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 63(1), dwar il-limitu rivedut li japplika għal kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi;

(b) il-limitu stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 67(1), dwar il-limitu rivedut li japplika għal kuntratti ta’ servizzi pubbliċi mogħtija mill-awtoritajiet kontraenti msemmija fl-Anness IV;

(ċ) il-limiti stabbiliti fil-punt (b) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 u fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 67(1), dwar il-limitu rivedut li japplika għal kuntratti ta’ servizzi pubbliċi mogħtija mill-awtoritajiet kontraenti diversi minn dawk imsemmija fl-Anness IV.

Billi dawk il-miżuri huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, huma għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 77(4). Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista’ tirrikorri għall-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 77(5).

▼B

3.  Il-valur tal-limiti stabbilit skond paragrafu 1 fil-muniti nazzjonali ta' l-Istati Membri li mhumiex jipparteċipaw fl-unjoni monetarja hu normalment aġġustat kull sentejn mill-1 ta' Jannar 2004 'il quddiem. Il-kalkolazzjoni ta' dan il-valur għandha tkun ibbażata fuq il-medja ta' kuljum tal-valuri ta' dawk il-muniti espressi f'ewro fuq 24 xahar li jiskadu fl-aħħar ġurnata ta' Awissu li tippreċiedi r-reviżjoni b'effett mill-1 ta' Jannar.

4.  Il-limiti riveduti msemmija f'paragrafu 1 u l-valuri korrispondenti tagħhom f'muniti nazzjonali msemmija f'paragrafu 3 għandhom jiġu ppubblikati mill-Kummissjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea fil-bidu tax-xahar ta' Novembru wara r-reviżjoni.

▼M9

Artikolu 79

Emendi

1.  F’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 77(2), il-Kummissjoni tista’ temenda:

(a) il-proċeduri għat-tfassil, trażmissjoni, riċeviment, traduzzjoni, kollezzjoni u distribuzzjoni tal-avviżi msemmija fl-Artikoli 35, 58, 64 u 69 u r-rapporti statistiċi previsti fl-Artikolu 35(4), ir-raba’ subparagrafu, u fl-Artikoli 75 u 76;

(b) il-proċedura biex tintbagħat u tippubblika d-data msemmija fl-Anness VIII fuq raġunijiet ta’ progress tekniku jew għal raġunijiet amministrattivi.

2.  Il-Kummissjoni tista’ temenda l-elementi li ġejjin:

(a) il-proċeduri tekniċi għal metodi ta’ kalkulazzjoni ddikjarati fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 78(1) u fl-Artikolu 78(3);

(b) il-proċeduri għar-referenza speċifika għal pożizzjonijiet speċifiċi fin-nomenklatura CPV fl-avviżi;

(ċ) il-lista tal-korpi u kategoriji ta’ korpi governati mil-liġi pubblika fl-Anness III, meta, fuq il-bażi ta’ notifiki mill-Istati Membri, emenda bħal din tirriżulta neċessarja;

(d) il-lista tal-awtoritajiet tal-gvern ċentrali fl-Anness IV, wara l-adattazzjonijiet neċessarji biex jagħtu effett lil dan il-Ftehim;

(e) in-numri ta’ referenza fin-nomenklatura ddikjarati fl-Anness I, sakemm dawn ma jbiddlux l-iskop materjali ta’ din id-Direttiva, u l-proċeduri għar-referenza għal pożizzjonijiet partikolari ta’ dik in-nomenklatura fl-avviżi;

(f) in-numri ta’ referenza fin-nomenklatura ddikjarati fl-Anness II, sakemm dawn ma jbiddlux l-iskop materjali ta’ din id-Direttiva, u l-proċeduri għar-referenza għal pożizzjonijiet partikolari ta’ dik in-nomenklatura ġewwa l-kategoriji ta’ servizzi elenkati fl-Anness;

(g) id-dettalji tekniċi u l-karatteristiċi tal-istrumenti għar-riċeviment elettroniku msemmija f’punti (a), (f) u (g) tal-Anness X.

Billi dawk il-miżuri huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, huma għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 77(3). Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista’ tirrikorri għall-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 77(5).

▼B

Artikolu 80

Implimentazzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi neċessarji li jikkonformaw ma' din id-Direttiva mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar 2006. Huma għandhom minnufih jinfurmaw il-Kummissjoni tagħhom.

Meta l-Istati Membri jaddottaw dawn il-miżuri, huma għandhom jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew jiġu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi li jagħmlu referenza bħal din għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-disposizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jaddottaw fil-qasam koprut minn din id-Direttiva.

Artikolu 81

Mekkaniżmi ta' monitoraġġ

Konformi mad-Direttiva tal-Kunsill 89/665/KEE tal-21 ta' Diċembru 1989 fuq il-kordinazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi relatati ma' l-applikazzjoni tal-proċeduri ta' reviżjoni għall-assenjament ta' kuntratti ta' provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi ( 27 ), l-Istati Membri għandhom jiżguraw l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva b'mekkaniżmi effettivi, disponibbli u trasparenti.

Għal dan il-fini huma jistgħu, fost affarijiet oħra, jaħtru jew jistabbilixxu korp indipendenti.

Artikolu 82

Tibdiliet

Id-Direttiva 92/50/KEE, ħlief għall-Artikolu 41 tagħha, u d-Direttivi 93/36/KEE u 93/37/KEE għandhom jiġu mibdula b'effett mid-data esibita fl-Artikolu 80, mingħajr preġudizzju għall-obbligazzjonijiet ta' l-Istati Membri li jikkonċernaw l-iskadenzi għat-trasposizzjoni u l-applikazzjoni ddikjarati fl-Anness XI.

Ir-referenzi għad-Direttivi mibdulin għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għad-Direttivi u għandhom jiġu moqrija skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness XII.

Artikolu 83

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 84

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.
ANNESS I

LISTA TA' ATTIVITAJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1(2), PUNT (b)(1) ( 28 )

▼M7NACE (1)

Kodiċi CPV

SEZZJONI F

KOSTRUZZJONI

Diviżjoni

Grupp

Klassi

Suġġett

Noti

45

 
 

Kostruzzjoni

Din id-diviżjoni tinkludi:

Kostruzzjoni ta' bini ġdid u xogħlijiet, restawrar u tiswijiet komuni

45000000

 

45.1

 

Preparazzjoni tas-sit

 

45100000

 
 

45.11

Demolizzjoni u tifrik ta' bini; ċaqliq ta' l-art

Din il-klassi tinkludi:

— demolizzjoni ta' bini u strutturi oħra

— tindif ta' siti ta' bini

— ċaqliq ta' l-art: skavar, landfill, livellar u kklasifikar ta' siti ta' kostruzzjoni, tħaffr ta' trinek, tneħħija ta' blat, titjir etċ.

— preparazzjoni ta' sit għal tħaffir fil-minjieri:

— tneħħija ta' ġebel u żviluppi u preparazzjonijiet oħra ta' proprjetajiet u siti minerali

Din il-klassi tinkludi:

— dranaġġ tas-sit tal-bini

— dranaġġ ta' l-art agrikolu jew msaġġra

45110000

 
 

45.12

Drilling bi prova u tħaffir

Din il-klassi tinkludi:

— drilling bi prova, tħaffir bi prova u core sampling għal kostruzzjoni, ġeofiżika, ġeoloġika jew skopijiet similari

Din il-klassi teskludi:

— drilling ta' produzzjoni tal-bjar taż-żejt jew gass, ara 11.20

— drilling ta' bir ta' l-ilma, ara 45.25

— tħaffir ta' xaft, ara 45.25

— esplorazzjoni ta' l-art fejn jinsabu żejt u gass, ġeofiżika, ġeoloġiku u kejl sismiku, ara 74.20

45120000

 

45.2

 

Bini ta' kostruzzjonijiet kompleti jew partijiet tagħhom; inġinerija ċivili

 

45200000

 
 

45.21

Kostruzzjoni ġenerali tal-bini u xogħlijiet ta' l-inġinerija ċivili

Din il-klassi tinkludi:

— kostruzzjoni tat-tipi kollha ta' binikostruzzjoni tal-kostruzzjonijiet ta' l-inġinerija ċivili:

— pontijiet, inklużi dawk għal toroq prinċipali elevati, vjadotti, mini u passaġġi taħt it-triq

— 

— katusi li jġorru l-ilma f'distanzi kbar, komunikazzjoni fl-ibliet u kondutturi li jfornu forza elettrika; xogħlijiet anċillari fl-ibliet

— assemblaġġ u twaqqif ta' kostruzzjonijiet

— prefabbrikati fuq is-sit

Din il-klassi teskludi:

— attivitajiet ta' servizz inċidentali għall-estrazzjoni ta' żejt u gass, ara 11.20

— twaqqif ta' kostruzzjonijiet prefabbrikati kompleti minn partijiet immanifatturati minnhom infushom mhux tal-konkrit, ara diviżjonijiet 20, 26 u 28

— xogħol ta' kostruzzjoni, minbarra bini, għal stadji, pixxini, ġinnasji, kampijiet tat-tenis, korsijiet tal-golf u installazzjonijiet ta' sport oħra, ara 45.23

— installazzjonijiet tal-bini, ara 45.3

— kompletar ta' bini, ara 45.4

— attivitajiet arkitettorali u ta' l-inġinerija, ara 74.20

— maniġġjar tal-proġett għal kostruzzjoni, ara 74.20

45210000

Ħlief:

-45213316

45220000

45231000

45232000

 
 

45.22

Twaqqif ta' kisi tal-bejt u oqfsa

Din il-klassi tinkludi:

— twaqqif ta' bjut

— kisi tal-bjut

— trattament biex ma jgħaddix l-ilma

45261000

 
 

45.23

Kostruzzjoni ta' toroq prinċipali, toroq, ajruporti u faċilitajiet ta' l-isports

Din il-klassi tinkludi:

— kostruzzjoni ta' toroq prinċipali, toroq pubbliċi, toroq, toroq oħra għall-vetturi u pedonali

— kostruzzjoni ta' toroq

— kostruzzjoni ta' ferroviji

— xogħol ta' kostruzzjoni, minbarra bini, għal stadji, pixxini, ġinnasji, kampijiet tat-tenis, korsijiet tal-golf u installazzjonijiet ta' sport oħra

— Sinjali fuq superfiċji tat-toroq u spazji għall-ipparkjar

Din il-klassi teskludi:

— ċaqliq ta' l-art preliminari, ara 45.11

45212212 u DA03

45230000

ħlief:

-45231000

-45232000

-45234115

 
 

45.24

Kostruzzjoni ta' proġetti ta' l-ilma

Din il-klassi tinkludi:

kostruzzjoni ta':

— kanali ta' l-ilma, xogħlijiet fil-port u xmara, portijiet tal-pjaċir (marinas), digi, etċ

— digi u dykes

— tindif mill-ħama

— xogħol fis-sottosuperfiċje

45240000

 
 

45.25

Xogħol ta' kostruzzjoni ieħor li jinvolvi snajja speċjali

Din il-klassi tinkludi:

— attivitajiet ta' kostruzzjoni li jispeċjalizzaw f'aspett wieħed komuni għal tipi differenti ta' strutturi, li jeħtieġu snajja speċjalizzati jew apparat:

— 

— kostruzzjoni ta' fondazzjonijiet, inkluż twaħħil ta' puntali fl-art

— drilling ta' bjar ta' l-ilma u

— kostruzzjoni, tħaffir ta' xaft

— twaqqif ta' elementi ta' l-azzar mhux immanifatturati minnhom infushom

— tgħawwiġ ta' l-azzar

— pjattaformi u pjattaformi ta'x-xogħol twaqqif u żmontar, inkluż kiri ta' pjattaformi u pjattaformi tax-xogħol

— twaqqif ta' ċmieni u fran industrijali

Din il-klassi teskludi:

— kiri ta' pjattaformi mingħajr twaqqif u żmontar, ara 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Installazzjoni ta' bini

 

45300000

 
 

45.31

Installazzjoni ta' sistemi ta' wajers u tagħmir ta' l-elettriku

Din il-klassi tinkludi:

— installazzjoi fil-bini jew proġetti ta' kostruzzjoni oħra

— 

— sistemi ta' wajers u tagħmir ta' l-elettriku

— sistemi ta' telekomunikazzjoni

— sistemi ta' tisħin elettriku

— antenni u arbli residenzali

— allarmi tan-nar

— sistemi ta' allarmi kontra s-serq

— lifts u skala mobbli

— kalamiti, eċċ.

45213316

45310000

Ħlief:

45316000

 
 

45.32

Attivitajiet ta' xogħol ta' iżolazzjoni

Din il-klassi tinkludi:

— installazzjoni fil-bini jew proġeti ta' kostruzzjoni oħra ta' iżolazzjoni termali, tal-ħoss jew vibrazzjoni

Din il-klassi teskludi:

— trattament biex ma jgħaddix l-ilma, ara 45.

45320000

 
 

45.33

Sistema ta' pajpijiet ta' l-ilma

Din il-klassi tinkludi:

— installazzjoni fil-bini jew proġetti ta' kostruzzjoni oħra ta':

— 

— sistema ta' pajpijiet ta' l-ilma u apparat sanitarju

— tagħmir tal-gass

— tisħin, ventilazzjoni, tkessiħ jew apparat u tubi ta' kondizzjonar ta' l-arja

— sistemi ta' bexxiexa

Din il-klassi teskludi:

— installazzjoni ta' sistemi ta' tisħin elettriku, ara 45.31

45330000

 
 

45.34

Installazzjoni fil-bini oħra

Din il-klassi tinkludi:

— installazzjoni ta' sistemi ta' illuminazzjoni u sinjalar għal toroq, ferroviji, ajruporti u portijiet

— installazzjonijiet fil-bini jew proġetti ta' kostruzzjoni oħra ta' tagħmir u mobbli n.e.c.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Kompletar tal-bini

 

45400000

 
 

45.41

Tikħil

Din il-klassi titnkludi:

— applikazzjoni fil-bini jew proġetti ta' kostruzzjoni oħra ta' ġibs ta' ġewwa u ta' barra jew stokk, inkluż materjali tat-torn relatati

45410000

 
 

45.42

Installazzjonijiet mill-mastrudaxxa

Din il-klassi tinkludi:

— installazzjoni ta' bibien, twieqi, oqfsa tal-bibien u twieqi, kċejjen tal-qjies, turġien, tagħmir tal-ħwienet u ta' dik ix-xorta, mhux immanifatturati minnhom infushom ta' l-injam jew materjali oħra

— Kompletar ta' ġewwa bħal soqfa, kisjiet ta' l-injam tal-ħitan, ħitan diviżorji mobbli, etċ.

Din il-klassi teskludi:

— tqegħid ta' parkett u kisi ta' l-injam ta' l-art oħra, ara 45.43

45420000

 
 

45.43

Kisi ta' l-art u l-ħajt

Din il-klassi tinkludi:

— Tqegħid, kisi bil-madum, dendiel jew iffissar fil-bini jew proġetti ta' kostruzzjoni oħra ta':

— 

— ċeramika, konkrit jew ħitan tal-ġebel għall-bini jew madum ta' l-artparkett u kisjiet ta' l-injam ta' l-art oħra

— tapiti u kisjiet ta' l-art tal-linolju, inklużi ta' gomma jew plastik

— terrazzo, rħam, art tal-granit jew tal-lavanja jew kisjiet tal-ħajt

— karta tal-ħajt

45430000

 
 

45.44

Tpinġija u tqegħid tal-ħġieġ fit-twieqi

Din il-klassi tinkludi:

— tpinġija ta' bini minn ġewwa u minn barra

— tpinġija ta' strutturi ta' inġinerija ċivili

— installazzjoni ta' ħġieġ, mirja, etċ.

Din il-klassi teskludi:

— installazzjoni ta' twieqi, ara 45.42

45440000

 
 

45.45

Kompletar ta' bini ieħor

Din il-klassi tinkludi:

— installazzjoni ta' pixxini privati

— tindif bil-fwar, sand blasting u attivitajiet similari għal parti ta' barra tal-bini

— kompletar ta' bini ieħor u xogħol ta' rrfinar n.e.c.

Din il-klassi teskludi:

— tindif min ġewwa ta' bini jew strutturi oħra, ara 74.70

45212212 u DA04

45450000

 

45.5

 

Kiri ta' apparat tal-kostruzzjoni jew demolizzjoni bl-operatur

 

45500000

 
 

45.50

Kiri ta' apparat tal-kostruzzjoni jew demolizzjoni bl-operatur

Din il-klassi teskludi:

— kiri ta' makkinarju u apparat għal kostruzzjoni jew demolizzjoni mingħajr operaturi, ara 71.32

45500000

(1)   Regolament tal-Kunsill(KEE) Nru 3037/90 tad-9 ta' Ottubru 1990 fuq il-klassifikazzjoni statistika ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (ĠU L 293, 24.10.1990, p. 1). Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 761/93 ta' l-24 ta' Marzu 1993 (ĠU L 83, 3.4.1993, p. 1).

▼B
ANNESS II

SERVIZZI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1(2)(d)
ANNESS II A ( 29 )

▼M7Kategorija Nru

Suġġett

Nru ta' Referenza CPC (1)

Nru ta' Referenza CPV

1

Servizzi ta' manutenzjoni u tiswija

6112, 6122, 633, 886

Minn 50100000-6 sa 50884000-5 (ħlief għal 50310000-1 sa 50324200-4 u 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) u minn 51000000-9 sa 51900000-1

2

Servizzi tat-trasport bl-art (2) inklużi s-servizzi ta' vetturi korazzati, u servizi tal-kurrier, apparti milli t-trasportazzjoni tal-posta

712 (minbarra 71235), 7512, 87304

Minn 60100000-9 sa 60183000-4-ig (ħlief 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), sa minn 64120000-3 sa 64121200-2

3

Servizzi tat-trasport bl-ajru ta' passiġġieri u merkanzija, apparti milli t-trasport tal-posta

73 (minbarra 7321)

Minn 60410000-5 sa 60424120-3

(ħlief 60411000-2, 60421000-5), and 60500000-3

Minn 60440000-4 sa 60445000-9

4

Trasport tal-posta bl-art u bl-ajru (2)

71235, 7321

60160000-7,60161000-4

60411000-2, 60421000-5

5

Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet

752

Minn 64200000-8 sa 64228200-2

72318000-7, u

Minn 72700000-7 sa 72720000-3

6

Servizzi finanzjarji

(a)  Servizzi ta' l-assigurazzjoni

(b)  Servizzi tal-banek u l-investiment (3)

ex 81, 812, 814

Minn 66100000-1 sa 66720000-3 (3)

7

Servizzi tal-kompjuter u dawk relatat

84

Minn 50310000-1 sa 50324200-4

Minn 72000000-5 sa 72920000-5

(ħlief 72318000-7 u Minn 72700000-7 sa 72720000-3), 79342410-4

8

Servizzi ta' R & D (4)

85

Minn 73000000-2 to 73436000-7

(ħlief 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

9

Servizzi tal-kontijiet, awditjar u bookkeeping

862

Minn 79210000-9 sa 79223000-0

10

Servizzi ta' riċerka tas-suq u ta' l-opinjoni pubblika

864

Minn 79300000-7 sa 79330000-6, u

79342310-91, 79342310-9

11

Servizzi ta' konsulenza ta'l-amministrazzjoni (5) u servizzi relatati

865, 866

Minn 73200000-4 sa 73220000-0

Minn 79400000-8 sa 79421200-3

u

79342000-3, 79342100-4

79342300-6, 79342320-2

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7

98362000-8

12

Servizzi ta' l-arkitettura: servizzi ta'l-inġinerija u servizzi integrati ta'l-inġinerija; servizzi arkitettoniċi ta'l-ippjanar u l-pajsaġġ, servizzi relatati ta' konsulenza xjentifika u teknika, servizzi tat-testijiet u l-analiżi teknika

867

Minn 71000000-8 sa 71900000-7 (ħlief 71550000-8) u 79994000-8

13

Servizzi tar-reklamar

871

Minn 79341000-6 to 79342200-5

(ħlief 79342000-3 u 79342100-4

14

Servizzi tat-tindif tal-bini u servizzi ta'l-amministrazzjoni tal-proprjetà

874, 82201 sa 82206

Minn 70300000-4 sa 70340000-6, u

Minn 90900000-6 sa 90924000-0

15

Servizzi ta' l-ippubblikar u l-istampar fuq il-bażi ta'miżata jew kuntratt

88442

Minn 79800000-2 sa 79824000-6

Minn 79970000-6 sa 79980000-7

16

Servizzi tad-disponiment tad-drenaġġ u ż-żibel; servizzi tas-sanitazzjoni u dawk simili

94

Minn 90400000-1 sa 90743200-9 (ħlief 90712200-3

Minn 90910000-9 sa 90920000-2 u

50190000-3, 50229000-6

50243000-0

(1)   In-nomenklatura CPC (verżjoni provviżorja), użata biex tiddefinixi l-ambitu tad-Direttiva 92/50/KEE.

(2)   Aparti milli għas-servizzi tat-trasport bil-ferrovija koperti bil-Kategorija 18 ta' VKA proviżorja.

(3)   Aparti milli l-kuntratti għal servizzi finanzjarji b'konnessjoni mal-ħrug, bejgħ, xiri jew trasferiment ta' kambjali jew strumenti finanzjarji oħran, u s-servizzi tal-bank ċentrali. Apparti wkoll mill-kuntratti għall-akkwist jew il-kiri, bi kwalunkwe mezzi finanzjarji liema jkunu, ta' art, bini eżistenti, jew propjetà immobbli oħra jew id-drittijiet li jirrigwardjawhom; b'dana kollu, kuntratti għas-servizzi finanzjarji konklużi fl-istess waqt bħal, jew qabel jew wara l-kuntratt ta' l-akkwist jew tal-kiri, f'liema għamla tkun liema tkun, għandhom ikunu suġġetti għal din id-Direttiva.

(4)   Aparti milli għal kuntratti ta' servizz dwar riċerka u żvilupp, apparti minn dawk meta l-benefiċċji jakkumulaw esklussivament għall-awtorità kontraenti u/jew entitajiet kontraenti għall-użu fit-twettieq ta' beni tagħha, bil-kondizzjoni li s-servizz ipprovdut ikun kompletament remunerat mill-awtorità kontraenti u/jew entitajiet kontraenti.

(5)   Aparti milli s-servizzi ta' l-arbitraġġ u l-konċilljazzjoni.

▼B
ANNESS II B ►M7   ( 30 ) ◄

▼M7Kategorija Nru

Suġġett

Nru ta' Referenza CPC (1)

Nru ta' Referenza CPV

17

Servissi tal-lukandi u r-restoranti

64

Minn 55100000-1 sa 55524000-9, u Minn 98340000-8 sa 98341100-6

18

Servizzi tat-trasport bil-ferrovija

711

Minn 60200000-0 sa 60220000-6

19

Servizzi tat-trasport b'mezzi ta' fuq l-ilma

72

Minn 60600000-4 sa 60653000-0, u Minn 63727000-1 sa 63727200-3

20

Servizzi ta' appoġġ u trasport awżiljarju

74

Minn 63000000-9 sa 63734000-3

(ħlief 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, u Minn 63727000-1, sa 63727200-3), u

98361000-1

21

Servizzi legali

861

Minn 79100000-5 sa 79140000-7

22

Servizzi tat-tqegħid u l-forniment ta' personal (2)

872

Minn 79600000-0 sa 79635000-4

(ħlief 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), u Minn 98500000-8 sa 98514000-9

23

Servizzi dwar l-assigurazzjoni u s-sigurtà, apparti milli ta' vetturi korazzati

873 (minbarra 87304)

Minn 79700000-1 sa 79723000-8

24

Servizzi ta' l-edukazzjoni u ta' l-edukazzjoni vokazzjonali

92

Minn 80100000-5 sa 80660000-8 (ħlief 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1

25

Servizzi tas-saħħa u soċjali

93

79611000-0, u Minn 85000000-9 sa 85323000-9 (except 85321000-5 u 85322000-2

26

Servizzi rekreazzjonali, kulturali u sportivi (3)

96

Minn 79995000-5 sa 79995200-7, u Minn 92000000-1 sa 92700000-8

(ħlief 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6

27

Servizzi oħra

 
 

(1)   In-nomenklatura CPC (verżjoni provviżorja), użata biex tiddefinixi l-ambitu tad-Direttiva 92/50/KEE.

(2)   Apparti milli l-kuntratti ta' l-impieg.

(3)   Aparti milli l-kuntratti għall-akkwist, żvilupp, prodouzzjoni jew ko-produzzjoni ta' materjal ta' programmi minn xandara u kuntratti għall-ħin tax-xandir.

▼M8
ANNESS III

Lista ta' korpi u kategoriji ta' korpi regolati mil-liġi pubblika kif hemm riferenza għaliha fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 1(9)

Il-Belġju

Korpi

A

 Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile – Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 Agence fédérale de Contrôle nucléaire – Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

 Agence wallonne à l'Exportation

 Agence wallonne des Télécommunications

 Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

 Aquafin

 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

 Banque nationale de Belgique – Nationale Bank van België

 Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 Berlaymont 2000

 Bibliothèque royale Albert Ier – Koninklijke Bilbliotheek Albert I

 Bruxelles-Propreté – Agence régionale pour la Propreté – Net–Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid

 Bureau d'Intervention et de Restitution belge – Belgisch Interventie en Restitutiebureau

 Bureau fédéral du Plan – Federaal Planbureau

C

 Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage – Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

 Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins – Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden

 Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges – Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Caisse nationale des Calamités – Nationale Kas voor Rampenschade

 Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

 Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement “Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes”) – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings — en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd “Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten”)

 Centre d'Etude de l'Energie nucléaire – Studiecentrum voor Kernenergie

 Centre de recherches agronomiques de Gembloux

 Centre hospitalier de Mons

 Centre hospitalier de Tournai

 Centre hospitalier universitaire de Liège

 Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale – Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

 Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme – Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

 Centre régional d'Aide aux Communes

 Centrum voor Bevolkings-en Gezinsstudiën

 Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

 Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz – Controlecomité voor Elekticiteit en Gas

 Comité national de l'Energie – Nationaal Comité voor de Energie

 Commissariat général aux Relations internationales

 Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

 Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

 Conseil central de l'Economie – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

 Conseil économique et social de la Région wallonne

 Conseil national du Travail – Nationale Arbeidsraad

 Conseil supérieur de la Justice – Hoge Raad voor de Justitie

 Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

 Conseil supérieur des Classes moyennes

 Coopération technique belge – Belgische technische Coöperatie

D

 Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

 Dienst voor de Scheepvaart

 Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

 Domus Flandria

E

 Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

 Export Vlaanderen

F

 Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

 Fonds bijzondere Jeugdbijstand

 Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

 Fonds culturele Infrastructuur

 Fonds de Participation

 Fonds de Vieillissement – Zilverfonds

 Fonds d'Aide médicale urgente – Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

 Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

 Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom – Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

 Fonds des Accidents du Travail – Fonds voor Arbeidsongevallen

 Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises

 Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

 Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale – Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

 Fonds Film in Vlaanderen

 Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires – Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

 Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers – Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

 Fonds piscicole de Wallonie

 Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers – Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

 Fonds pour la Rémunération des Mousses – Fonds voor Scheepsjongens

 Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales — Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

 Fonds voor flankerend economisch Beleid

 Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

 Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

 Grindfonds

H

 Herplaatsingfonds

 Het Gemeenschapsonderwijs

 Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

 Institut belge de Normalisation – Belgisch Instituut voor Normalisatie

 Institut belge des Services postaux et des Télécommunications – Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

 Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

 Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement – Brussels Instituut voor Milieubeheer

 Institut d'Aéronomie spatiale – Instituut voor Ruimte aëronomie

 Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

 Institut des Comptes nationaux – Instituut voor de nationale Rekeningen

 Institut d'Expertise vétérinaire – Instituut voor veterinaire Keuring

 Institut du Patrimoine wallon

 Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

 Institut géographique national – Nationaal geografisch Instituut

 Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

 Institution royale de Messine – Koninklijke Gesticht van Mesen

 Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

 Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

 Institut national des Industries extractives – Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

 Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

 Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

 Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

 Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

 Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

 Institut royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

 Institut royal du Patrimoine culturel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

 Institut royal météorologique de Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België

 Institut scientifique de Service public en Région wallonne

 Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur

 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

 Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

 Instituut voor het archeologisch Patrimonium

 Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

 Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

 Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België

K

 Kind en Gezin

 Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

 Loterie nationale – Nationale Loterij

M

 Mémorial national du Fort de Breendonk – Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

 Musée royal de l'Afrique centrale – Koninklijk Museum voor Midden- Afrika

 Musées royaux d'Art et d'Histoire – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique – Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

 Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België

 Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

 Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi

 Office de Contrôle des Assurances – Controledienst voor de Verzekeringen

 Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

 Office de la Naissance et de l'Enfance

 Office de Promotion du Tourisme

 Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer – Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

 Office for Foreign Investors in Wallonia

 Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

 Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales – Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

 Office national des Vacances annuelles – Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

 Office national du Ducroire – Nationale Delcrederedienst

 Office régional bruxellois de l'Emploi – Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

 Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

 Office régional pour le Financement des Investissements communaux

 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

 Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

 Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

 Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

 Orchestre national de Belgique – Nationaal Orkest van België

 Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

 Palais des Beaux-Arts – Paleis voor schone Kunsten

 Participatiemaatschappij Vlaanderen

 Pool des Marins de la Marine marchande – Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

 Radio et Télévision belge de la Communauté française

 Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

 Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale – Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

 Société belge d'Investissement pour les pays en développement – Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

 Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

 Société de Garantie régionale

 Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

 Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

 Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

 Société publique de Gestion de l'Eau

 Société wallonne du Logement et sociétés agréées

 Sofibail

 Sofibru

 Sofico

T

 Théâtre national

 Théâtre royal de la Monnaie – De Koninklijke Muntschouwburg

 Toerisme Vlaanderen

 Tunnel Liefkenshoek

U

 Universitair Ziekenhuis Gent

V

 Vlaams Commissariaat voor de Media

 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

 Vlaams Egalisatie Rente Fonds

 Vlaamse Hogescholenraad

 Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

 Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

 Vlaamse interuniversitaire Raad

 Vlaamse Landmaatschappij

 Vlaamse Milieuholding

 Vlaamse Milieumaatschappij

 Vlaamse Onderwijsraad

 Vlaamse Opera

 Vlaamse Radio- en Televisieomroep

 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit-en Gasmarkt

 Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

 Vlaams Fonds voor de Lastendelging

 Vlaams Fonds voor de Letteren

 Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

 Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

 Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

 Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

 Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

 Vlaams Zorgfonds

 Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

Il-Bulgarija

Korpi

 Икономически и социален съвет

 Национален осигурителен институт

 Национална здравноосигурителна каса

 Български червен кръст

 Българска академия на науките

 Национален център за аграрни науки

 Български институт за стандартизация

 Българско национално радио

 Българска национална телевизия

Kategoriji

Impriżi tal-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 62(3) tat-Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):

 Национална компания “Железопътна инфраструктура”

 ДП “Пристанищна инфраструктура”

 ДП “Ръководство на въздушното движение”

 ДП “Строителство и възстановяване”

 ДП “Транспортно строителство и възстановяване”

 ДП “Съобщително строителство и възстановяване”

 ДП “Радиоактивни отпадъци”

 ДП “Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”

 ДП “Български спортен тотализатор”

 ДП “Държавна парично-предметна лотария”

 ДП “Кабиюк”, Шумен

 ДП “Фонд затворно дело”

 Държавни дивечовъдни станции

Universitajiet tal-istat, stabbiliti skont l-Artikolu 13 tal-Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):

 Аграрен университет – Пловдив

 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

 Академия на Министерството на вътрешните работи

 Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

 Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” – Варна

 Висше строително училище “Любен Каравелов” – София

 Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София

 Военна академия “Г. С. Раковски” – София

 Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” – София

 Икономически университет – Варна

 Колеж по телекомуникации и пощи – София

 Лесотехнически университет – София

 Медицински университет “Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна

 Медицински университет – Плевен

 Медицински университет – Пловдив

 Медицински университет – София

 Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София

 Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново

 Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София

 Национална спортна академия “Васил Левски” – София

 Национална художествена академия – София

 Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

 Русенски университет “Ангел Кънчев”

 Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София

 Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

 Технически университет – Варна

 Технически университет – Габрово

 Технически университет – София

 Tракийски университет – Стара Загора

 Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

 Университет за национално и световно стопанство – София

 Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

 Университет по хранителни технологии – Пловдив

 Химико-технологичен и металургичен университет – София

 Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

 Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Skejjel tal-istat jew muniċipali fit-tifsira tal-Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)

Istituti kulturali fit-tifsira tal-Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):

 Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

 Българска национална фонотека

 Българска национална филмотека

 Национален фонд “Култура”

 Национален институт за паметниците на културата

 Театри (Teatri)

 Опери, филхармонии и ансамбли (Operas, orkestri filarmoniċi, gruppi ta' mużiċisti żgħar)

 Музеи и галерии (Mużewijiet u galleriji)

 Училища по изкуствата и културата (Skejjel tal-arti u l-kultura)

 Български културни институти в чужбина (istituti kulturali Bulgari barra l-pajjiż)

Istituzzjonijiet mediċi tal-istat u/jew muniċipali kif hemm referenza għalihom fl-Artikolu 3(1) tal-Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999)

Istituzzjonijiet mediċi li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 5(1) tal-Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):

 Домове за медико-социални грижи за деца

 Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ

 Центрове за спешна медицинска помощ

 Центрове за трансфузионна хематология

 Болница “Лозенец”

 Военномедицинска академия

 Медицински институт на Министерство на вътрешните работи

 Лечебни заведения към Министерството на правосъдието

 Лечебни заведения към Министерството на транспорта

Persuni ġuridiċi li m’għandhomx karattru kummerċjali stabbiliti bil-għan li jaqdu il-ħtiġijiet ta' interess ġenerali skont il-Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), u li jissodisfaw il-kundizjonijiet tal-§ 1, punt 21 tal-Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).

Ir-Repubblika Ċeka

 Pozemkový fond u fonds oħra tal-istat

 Česká národní banka

 Česká televize

 Český rozhlas

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 Universitajiet

u entitajiet ġuridiċi oħra stabbiliti b’Att speċjali li għall-operat tagħhom u f'konformità mar-regolamenti tal-baġit, jużaw flus mill-baġit tal-istat, fondi tal-istat, kundizjonijiet ta' istituzzjonijiet internazzjonali, baġit ta' awtorità distrettwali, jew baġits ta' diviżjonijiet territorjali li jirregolaw lilhom infushom.

Id-Danimarka

Korpi

 Danmarks Radio

 Det landsdækkende TV2

 Danmarks Nationalbank

 Sund og Bælt Holding A/S

 A/S Storebælt

 A/S Øresund

 Øresundskonsortiet

 Metroselskabet I/S

 Arealudviklingsselskabet I/S

 Statens og Kommunernes Indkøbsservice

 Arbejdsmarkedets Tillægspension

 Arbejdsmarkedets Feriefond

 Lønmodtagernes Dyrtidsfond

 Naviair

Kategoriji

 De Almene Boligorganisationer (organizzazzjonijiet li jipprovdu akkomodazzjoni soċjali)

 Andre forvaltningssubjekter (korpi oħra ta' amministrazzjoni pubblika)

 Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Universitajiet, ara l-Att ta' Konsolidazzjoni nr. 1368 tas-7 ta' Diċembru 2007 dwar l-universitajiet)

Il-Ġermanja

Kategoriji

Persuni ġuridiċi regolati bil-liġi privata

Awtoritajiet, stabbilimenti u fondazzjonijiet regolati mil-liġi pubblika u maħluqa mill-awtoritajiet Federali, Statali jew lokali partikolarment fl-oqsma li ġejjin:

(1) Awtoritajiet

 Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (universitajiet u korpi stabbiliti tal-istudenti),

 berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) [assoċjazzjonijiet professjonali li jirrapreżentaw lill-avukati, nutara, konsulenti tat-taxxa, accountants, periti, tobba tal-familja u spiżjara],

 Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [assoċjazzjonijiet tan-negozju u l-bejgħ u x-xiri: assoċjazzjonijiet agrikoli u tas-snajja, kmamar tal-industrija u l-kummerċ, korporazzjonijiet tal-arti u s-snajja, assoċjazzjonijiet ta' nies tas-sengħa],

 Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) – [istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali: fondi għas-saħħa, inċidenti u assikurazzjoni tal-pensjoni],

 każsenärztliche Vereinigungen – (assoċjazzjonijiet ta’ tobba marbuta ma’ skemi ta’ assigurazzjoni tas-saħħa),

 Genossenschaften und Verbände – (kooperattivi u assoċjazzjonijiet oħra).

(2) Stabbilimenti u fondazzjonijiet

Stabbilimenti mhux industrijali u mhux kummerċjali suġġetti għall-kontroll tal-Istat u li jaħdmu fl-interess ġenerali, b’mod partikolari fl-oqsma li ġejjin:

 Rechtsfähige Bundesanstalten – (Istituzzjonijiet federali li għandhom kapaċità ġuridika),

 Versorgungsanstalten und Studentenwerke – (organizzazzjonijiet tal-pensjoni u għaqdiet tal-istudenti),

 Kultur-, Wohlfahrts-und Hilfsstiftungen (fondazzjonijiet kulturali, ta' assitenza u għajnuna soċjali).

Persuni ġuridiċi regolati bil-liġi privata

Stabbilimenti mhux industrijali u mhux kummerċjali suġġetti għall-kontroll tal-Istat u li jaħdmu fl-interess ġenerali, b’mod partikolari fl-oqsma li ġejjin:

 Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)— [saħħa: sptarijiet, stabbilimenti fejn wieħed joqgħod biex jirkupra saħħtu, istituti tar-riċerka medika, stabbilimenti ta' ittestjar u rimi ta' karkassi],

 Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [kultura: teatri pubbliċi, orkestri, mużewijiet, libreriji, arkivji, ġonon żooloġi jew botaniċi],

 Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) – [assistenza soċjali: skejjel għat-trabi, skejjel għal-logħob tat-tfal, djar għall-mistrieħ djar għat-tfal, ħostels għaż-żgħażagħ, ċentri għall-ħin liberu, ċentri tal-komunità u ċiviċi, djar għan-nisa msawwta, djar tal-anzjani, akkomodazzjoni għal min m'għandux fejn joqgħod],

 Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) – [sport: pixxini, faċilitajiet sportivi],

 Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) – [sigurtà: brigati ta' pompieri għat-tifi tan-nar, servizzi ta' emergenza oħra],

 Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschschulen) [edukazzjoni: taħriġ, iktar taħriġ u stabbilimenti għal taħriġ mill-ġdid, klassijiet ta’ filgħaxija għall-adulti],

 Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) – [xjenza, riċerka u żvilupp: istituti ta' riċerka fuq skala kbira, assoċjazzjonijiet u soċjetajiet xjentifiċi, korpi li jippromovu x-xjenza],

 Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall-und Abwasserbeseitigung) [servizzi ta' rimi tal-iskart u d-disponiment: tindif tat-toroq, disponiment mill-iskart u dranaġġ],

 Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung)— [bini, inġinerija u akkomadazzjoni ċivili: ippjannar tal-ibliet, żvilupp tal-ibliet, akkomodazzjoni, intrapriżi (sakemm joperaw fl-interess ġenerali), servizzi ta' aġenzija għall-akkomdazzjoni],

 Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) – (ekonomija: organizzazzjonijiet li jippromovu l-iżvilupp ekonomiku),

 Friedhofs-und Bestattungswesen (servizzi ta' ċimeterji u dfin),

 Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) – [kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw: iffinanzjar, kooperazzjoni teknika, għajnuna għall-iżvilupp, taħriġ].

L-Estonja

 Eesti Kunstiakadeemia;

 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia;

 Eesti Maaülikool;

 Eesti Teaduste Akadeemia;

 Eesti Rahvusringhaaling;

 Tagatisfond;

 Kaitseliit;

 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut;

 Eesti Haigekassa;

 Eesti Kultuurkapital;

 Notarite Koda;

 Rahvusooper Estonia;

 Eesti Rahvusraamatukogu;

 Tallinna Ülikool;

 Tallinna Tehnikaülikool;

 Tartu Ülikool;

 Eesti Advokatuur;

 Audiitorkogu;

 Eesti Töötukassa;

 Eesti Arengufond;

Kategoriji

Persuni ġuridiċi oħra li huma regolati bil-liġi pubblika jew persuni ġuridiċi fis-settur tal-liġi privata f'konformità mal-Artikolu 10(2) tal-Att tal-Akkwist Pubbliku (RT I 21.7.2007, 15, 76).

L-Irlanda

Korpi

 Enterprise Ireland [Kummerċjalizzazzjoni, teknoloġija u żvilupp tal-intrapriża]

 Forfàs [Politika u parir dwar l-intrapriża, il-kummerċ, ix-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni]

 Industrial Development Authority

 FÀS [Taħriġ industrijali u tal-impjeg]

 Health and Safety Authority

 Bord Fáilte Éireann – [Żviluppp fit-turiżmu]

 CERT [Taħriġ fl-industriji tal-lukandi, stabbilimenti tal-ikel u t-turiżmu]

 Irish Sports Council

 National Roads Authority

 Údarás na Gaeltachta – [Awtorità għar-reġjuni tal-kelliema tal-lingwa Ċeltika]

 Teagasc [Riċerka, taħriġ u żvilupp agrikolu]

 An Bord Bia – [Promozzjoni tal-industrija tal-ikel]

 Irish Horseracing Authority

 Bord na gCon – [Appoġġ u żvilupp tat-tlielaq tal-Greyhound]

 Marine Institute

 Bord Iascaigh Mhara [Żvilupp tal-Industrija tas-Sajd]

 Equality Authority

 Legal Aid Board

 Forbas [Forbairt]

Kategoriji

 Health Service Executive

 Sptarijiet u istituzzjonijiet simili lli għandhom karattru pubbliku Kumitati tal-Edukazzjoni Vokazzjonali

 Kulleġġi u istituzzjonijiet edukattivi li għandhom karattru pubbliku Bordijiet Ċentrali u Reġjonali tas-Sajd

 Organizzazzjonijiet tat-Turiżmu Reġjonali Korpi Regolatorji u tal-Appelli Nazzjonali [bħal fil-kampijiet tat-telekomunikazzjoni, l-enerġija u l-ippjanar eċċ.]

 Aġenziji stabbiliti sabiex iwettqu funzjonijiet partikolari jew li jilħqu l-ħtiġijiet f’ diversi setturi pubbliċi.

 [e.ż. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local

 Government Computer Services Board,

 Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority, eċc.]

 Kopri pubbliċi oħra li jaqgħu fid-definizzjoni ta' korp regolat mil-liġi pubblika.

Il-Greċja

Kategoriji

 Intrapriżi pubbliċi u entitajiet pubbliċi

 Persuni ġuridiċi regolati bil-liġi privata li huma proprjetà tal-Istat jew li regolarment jirċievu mill-inqas 50 % tal-baġit annwali tagħhom f'forma ta' sussidji mill-Istat, skont ir-regoli li japplikaw, jew f'dawk li l-Istat għandu mill-inqas 51 % sehem tal-kapital fihom.

 Persuni ġuridiċi regolati bil-liġi privata li huma proprjetà tal-persuni ġuridiċi regolati bil-liġi pubblika, mill-awtoritajiet lokali ta' kull livell, inkluż l-Assoċjazzjoni Ċentrali Griega tal-Awtoritajiet Lokali (K.E.Δ.K.E.), mill-assoċjazzjonijiet lokali tal-“communes”, (oqsma amministrattivi lokali) jew minn intrapriżi jew entitajiet pubbliċi, jew minn persuni ġuridiċi li hemm riferenza għalihom fil-b) jew li regolarment jirċievu mill-inqas 50 % tal-baġit annwali tagħhom f'forma ta' sussidji minn persuni ġuridiċi bħal dawn, skont ir-regoli li japplikaw jew l-artikoli ta' assoċjazzjoni tagħhom, jew persuni ġuridiċi, kif hemm referenza għalihom hawn fuq, li għandhom mill-inqas 51 % sehem tal-kapital f'dawn il-persuni ġuridiċi regolati mil-liġi pubblika.

Spanja

Kategoriji

 Korpi u entitajiet kkontrollati mil-liġi pubblika li huma suġġett għal-“Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público”, – [leġizlazzjoni tal-Istat Spanjol dwar l-akkwist pubbliku] –, skont l-artikolu 3 tiegħu, minbarra dawk li huma parti mill-Administración General del Estado – (amministrazzjoni nazzjonali ġenerali) – l-the Administración de las Comunidades Autónomas – (amministrazzjoni tar-reġjuni awtonomi – u l-Corporaciones Locales – (awtoritajiet lokali).

 Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (entitajiet amministrattivi u servizzi komuni tas-saħħa u s-servizzi soċjali).

Franza

Korpi

 Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d’agriculture.

Kategoriji

(1) Korpi pubbliċi nazzjonali:

 Académie des Beaux-arts

 Académie française

 Académie des inscriptions et belles-lettres

 Académie des sciences

 Académie des sciences morales et politiques

 Banque de France

 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

 Ecoles d’architecture

 Institut national de la consommation

 Reunion des musées nationaux

 Thermes nationaux – Aix-les-Bains

 Groupements d’intérêt public; eżempji:

 Agence EduFrance

 ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)

 Agence nationale de lutte contre l’illettrisme

(2) Korpi pubbliċi nazzjonali fuq livelli reġjonali, dipartimentali u lokali:

 Collèges

 Lycées

 Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole

 Etablissements publics hospitaliers

 Offices publics de l’habitat

(3) Iggruppar ta’ awtoritajiet territorjali:

 Etablissements publics de coopération intercommunale

 Institutions interdépartementales et interrégionales

 Syndicat des transports d’Ile-de-France

L-Italja

Korpi

 Società Stretto di Messina S.p.A.

 Mostra d’oltremare S.p.A.

 Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC

 Società nazionale per l’assistenza al volo S.p.A. – ENAV

 ANAS S.p.A

Kategoriji

 Consorzi per le opere idrauliche (konsorzja għal xogħlijiet fl-inġinerija tal-ilma)

 Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (universitajiet tal-Istat, istituti tal-università tal-Istat, konsorzja tax-xogħol għall-iżvilupp tal-università)

 Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (istituzzjonijiet ta' assistenza soċjali pubbliċi u benevolenti),

 Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (istituti xjentifiċi ogħla u kulturali, osservatorji astronomiċi, astrofiżiċi, geofiżiċi jew vulkanoloġiċi),

 Enti di ricerca e sperimentazione (organizzazzjonijiet li jagħmlu riċerka u xogħol sperimentali),

 Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agenziji li jamministraw is-sigurtà soċjali u l-iskemi tal-assistenza soċjali obbligatorji)

 Consorzi di bonifica (konsorzju tar-reklamazzjoni tal-art)

 Enti di sviluppo e di irrigazione (aġenziji ta' żvilupp u irrigazzjoni)

 Consorzi per le aree industriali (assoċjazzjoni għal żoni industrijali)

 Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizzazzjonijiet li jipprovdu servizz fl-interess pubbliku),

 Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (korpi pubbliċi mdaħħla f’attivitajiet tad-divertiment, tal-sport, tat-turiżmu u tal-mistrieħ)

 Enti culturali e di promozione artistica (organizzazzjonijiet li jippromwovu attivitajiet kulturali u artistiċi)

Ċipru

 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

 Εφοριακό Συμβούλιο

 Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Ένωση Δήμων

 Ένωση Κοινοτήτων

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας

 Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

 Κεντρικό Ταμείο Αδειών

 Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

 Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου

 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

 Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας

 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

 Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

 Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

 Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων

 Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας

 Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων

 Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

 Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

 Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

 Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων

 Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

 Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

 Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου

 Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

 Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

 Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

 Συμβούλια Αποχετεύσεων (Din il-kategorija tirreferi għall-Συμβούλια Αποχετεύσεων li hu stabbilit u li jopera skont id-Dispożizzjonijiet tal-Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) tal-1971)

 Συμβούλια Σφαγείων (Din il-kategorija tirreferi għall-Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων immexxi minn awtoritajiet lokali f'konformtià mad-dispożizzjonijiet tal-Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) tal-2003)

 Σχολικές Εφορείες (Din il-kategorija tirreferi għall-Σχολικές Εφορείες stabbilit u li jopera f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108 tal-2003)

 Ταμείο Θήρας

 Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

 Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου

 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

 δρυμα Ενέργειας Κύπρου

 Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων

 Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού

 Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Il-Latvja

 Suġġetti għal-liġi privata li tagħmel ix-xirjiet f'konformità mal-“Publisko iepirkumu likuma prasībām”

Il-Litwanja

 Stabbilimenti ta' riċerka u edukazzjoni ogħla (istituzzjonijiet ta' edukazzzjoni ogħla (livell ta' unversità), skejjel mhux universitarji ta' edukazzjoni ogħla, stabbilimenti ta' riċerka xjentifika, parks tar-riċerka u tat-teknoloġija kif ukoll stabbilimenti u istituzzjonijiet oħra, l-attività li għandha x'taqsam mal-evalwazzjoni jew l-organizzazzjoni tar-riċerka u tal-edukazzjoni ogħla)

 Stabbilimenti edukattivi (stabbilimenti ta' edukazzjoni ogħla, kulleġġi vokazzjonali, skejjel għal edukazzjoni ġenerali, stabbilimenti ta' qabel l-iskola, istituzzjonijiet għal edukazzjoni informali, istituti għal edukazzjoni speċjali u stabbilimenti oħra)

 Stabbilimenti tal-kultura (teatri, mużewijiet, libreriji u stabbilimenti oħra)

 Stabbilimenti nazzjonali għas-sistema tal-kura tas-saħħa tal-Litwanja (stabbilimenti għall-ħarsien tal-kura tas-saħħa individwali, stabbilimenti għall-ħarsien tas-saħħa pubblika, stabbiliimenti għall-attivitajiet farmatewtiċi u stabbilimenti oħra għall-kura tas-saħħa, eċċ.)

 Istituzzjonijiet għall-kura soċjali

 Istituzzjonijiet għall-kultura fiżika u l-isport (klabbs tal-isport, skejjel tal-isport, ċentri tal-isport, faċilitajiet tal-isport u stabbilimenti oħra)

 Stabbilimenti għas-sistema nazzjonali tad-difiża

 Stabbilimenti għall-ħarsien ambjentali

 Stabbilimenti li jiżguraw is-sikurezza pubblika u l-ordni pubblika.

 Stabbilimenti għall-protezzjoni ċivili u s-sistema ta' salvataġġ

 Dawk li jipprovdu servizzi lit-turiżmu (ċentri ta' informazzjoni dwar it-turiżmu u stabbilitmenti oħra li jipprovdu servizzi lit-turiżmu)

 Persuni oħra pubbliċi u privati f'konformità mal-kundizzjonijiet provduti fl-Artikolu 4(2) tal-Liġi tal-Akkwist Pubbliku (“Valstybės žinios”(Official Gazette) Nru. 84-2000, 1996; Nru 4-102, 2006).

Il-Lussemburgu

 Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement:

 

 Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg

 Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg

 Fonds Belval

 Établissements publics placés sous la surveillance des communes.

 Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

L-Ungerija

Korpi

 Egyes költségvetési szervek (ċerti organi baġitarji)

 Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (korpi li jmexxu l-fondi separati tal-istat)

 A közalapítványok (fondazzjonijiet pubbliċi)

 A Magyar Nemzeti Bank

 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság

 A közszolgálati műsorszolgáltatók (xandara tas-servizzi pubbliċi)

 Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (xandara pubbliċi ffinanzjati, il-biċċa l-kbira, mill-baġit pubbliku)

 Az Országos Rádió és Televízió Testület

Kategoriji

 Organizzazzjonijiet stabbiliti bil-għan li jaqdu l-ħtiġijiet fl-interess ġenerali, li ma jkollhomx karattru industrijali jew kummerċjali, u kkontrollati mill-entitajiet pubbliċi, jew iffinanzjati, il-biċċa l-kbira, minn entitajiet pubbliċi (mill-baġit pubbliku)

 Organizzazzjonijiet stabbiliti bil-liġi li tiffissa x-xogħlijiet u l-ħidma tagħhom, u li huma kkontrollati minn entitajiet pubbliċi, jew iffinanzjati, il-biċċa l-kbira, minn entitajiet pubbliċi (mill-baġit pubbliku)

 Organizzazzjonijiet stabbiliti minn entitajiet pubbliċi bil-għan li jagħmlu ċerti attivitajiet bażiċi, u li huma kkontrollati mill-entitajiet pubbliċi

Malta

 Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

 

 Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development).

 Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority).

 Industrial Projects and Services Ltd.

 Kunsill ta’ Malta għax-Xjenza u t-Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)

 Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

 

 Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (Malta Financial Services Authority).

 Borża ta’ Malta (Malta Stock Exchange).

 Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority).

 Awtorità tal-Istatistika ta’ Malta (Malta Statistics Authority).

 Sezzjoni ta’ Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit).

 Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)

 

 Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre).

 Kunsilli Lokali (Local Councils).

 Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)

 

 Junior College.

 Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology).

 Università ta’ Malta (University of Malta).

 Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies).

 Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada (Foundation for Tomorrow’s Schools).

 Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services).

 Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation).

 Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority).

 Istitut għal Studji Turistici (Institute for Tourism Studies).

 Kunsill Malti għall-Isport.

 Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board).

 Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq).

 Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

 

 Awtorità Maltija għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority).

 Heritage Malta.

 Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts).

 Ċentru għall-Kreatività fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre).

 Orkestra Nazzjonali (National Orchestra).

 Teatru Manoel (Manoel Theatre).

 Ċentru tal- Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre).

 Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration).

 Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage).

 Fondazzjoni Patrimonju Malti.

 Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

 

 Awtorità' ta’ Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority).

 Awtorità ta’ Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority).

 Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

 

 Awtorità ta’ Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority).

 Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council).

 Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

 Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

 

 Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services).

 Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital).

 Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital).

 Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital).

 Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority).

 Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee).

 Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

 

 Laboratorju Nazzjonali ta’ Malta (Malta National Laboratory).

 MGI/Mimcol.

 Gozo Channel Co. Ltd.

 Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission).

 MITTS

 Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit).

 Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit).

 Malta Enterprise.

 Malta Industrial Parks.

 Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

 

 Awtorità ta’ Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority).

 Wasteserv Malta Ltd.

 Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

 Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

 

 Awtorità tad-Djar (Housing Authority).

 Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services).

 Sedqa.

 Appoġġ.

 Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b’Diżabilità (National Commission for Disabled Persons).

 Sapport.

 Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

 

 Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing).

L-Olanda

Korpi

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

 Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)

 Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)

 Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)

 25 afzonderlijke politieregio's – (25 individual police regions)

 Stichting ICTU

 Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

 Ministerie van Economische Zaken

 

 Stichting Syntens

 Van Swinden Laboratorium B.V.

 Nederlands Meetinstituut B.V.

 Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)

 Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

 Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.(Oost N.V.)

 LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

 Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

 Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

 Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)

 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

 Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)

 Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 Kamer van Koophandel Nederland

 Ministerie van Financiën

 

 De Nederlandse Bank N.V.

 Autoriteit Financiële Markten

 Pensioen- & Verzekeringskamer

 Ministerie van Justitie

 

 Stichting Reclassering Nederland (SRN)

 Stichting VEDIVO

 Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (Istitutuzzjonijiet għall-Ħarsien u l-Ħarsien tal-Familja)

 Stichting Halt Nederland (SHN)

 Particuliere Internaten – (Istituzzjonijiet b’Bord Privat)

 Particuliere Jeugdinrichtingen – (Istituzzjonijiet Penali għall-Minorenni li jwettqu reat)

 Schadefonds Geweldsmisdrijven

 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

 Landelijke organisaties slachtofferhulp

 College Bescherming Persoongegevens

 Raden voor de Rechtsbijstand

 Stichting Rechtsbijstand Asiel

 Stichtingen Rechtsbijstand

 Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)

 Clara Wichman Instituut

 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 Bureau Beheer Landbouwgronden

 Faunafonds

 Staatsbosbeheer

 Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding

 Universiteit Wageningen

 Stichting DLO

 (Hoofd) productschappen – (Bordijiet ta' Kommodità)

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 L-awtoritajiet kompetenti ta'::

 

 skejjel pubbliċi jew skejjel privati ffinanzjati mill-pubbliku għall-edukazzjoni primarja fit-tifsira tal-Wet op het Voortgezet Onderwijs (Liġi dwar l-Edukazzjoni Primarja)

 skejjel pubbliċi jew skejjel privati ffinanzjati pubblikament għall-edukazzjoni primarja fit-tifsira tal-Wet op het primair onderwijs (Liġi dwar l-Edukazzjoni Primarja)

 skejjel pubbliċi jew skejjel privati ffinanzjati pubblikament jew istituzzjonijiet għal edukazzjoni speċjali u sekondarja fit-tifsira tal-Wet op de expertisecentra (Liġi dwar iċ-Ċentri tar-Riżorsi)

 skejjel pubbliċi jew skejjel privati ffinanzjati pubblikament u istituzzjonijiet għal edukazzjoni sekondarja fit-tifsira tal-Wet op het Voortgezet Onderwijs (Liġi dwar l-Edukazzjoni Sekondarja);

 istituzzjonijiet pubbliċi jew istituzzjonijiet privati ffinanzjati pubblikament fit-tifsira tal-Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Liġi dwar l-Edukazzjoni u l-Edukazzjoni Vokazzjonali);

 Univeristajiet iffinanzajti pubblikament u istituzzjoniijet ta' edukazzjoni ogħla, l-Università Miftuħa, u l-isptarijiet tal-università, fit-tifsira tal-Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Liġi dwar l-Edukazzjoni Ogħla u r-Riċerka Xjentifika);

 Servizzi ta' għoti ta' pariri lill-iskejjel fit-tifsira tal-Wet op het primair onderwijs (Liġi dwar l-Edukazzjoni Primarja) u tal-Wet op de exertisecentra (Liġi dwar iċ-Ċentri tar-Riżorsi);

 Ċentri nazzjonali tal-għalliema fit-tifsira tal-Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Liġi dwar is-Sussidji għall-Attivitajiet Nazzjonali li jagħtu Appoġġ Edukattiv);

 Organizzazzjonijiet ta' xandara fit-tifsira tal-Mediawet (Liġi dwar il-Midja), sakemm l-organizzazzjonijiet huma ffinanzjati b'iktar minn 50 % mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, Kultura u Xjenza;

 Servizzi fit-tifsira tal-Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (Liġi dwar il-Privatizazzjoni tas-Servizzi Nazzjonali);

 Organizazzjonijiet u istituzzjonijiet oħra fil-qasam tal-edukazzjoni, il-kultura u x-xjenza li jirċievu aktar minn 50 % tal-fondi tagħhom mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, Kultura u Xjenza.

 L-organizzazzjonijiet kollha li huma ssussidjati mill-Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap b'iktar minn 50 %, per eżempju:

 

 Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP);

 Commissariaat voor de Media (CvdM);

 Informatie Beheer Groep (IB-Groep);

 Koninklijke Bibliotheek (KB);

 Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW);

 Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO);

 Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO);

 Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;

 Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten;

 Fonds voor de scheppende toonkunst;

 Mondriaanstichting;

 Nederlands fonds voor de film;

 Stimuleringsfonds voor de architectuur;

 Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing;

 Fonds voor de letteren;

 Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds;

 Nederlandse Omroepstichting (NOS);

 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO);

 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);

 Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO);

 Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF);

 Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);

 Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs;

 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG);

 Stichting ICT op school;

 Stichting Anno;

 Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom);

 Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE);

 Stichting Kennisnet;

 Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

 Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF);

 Stichting Centraal Bureau voor Genealogie;

 Stichting Ether Reclame (STER);

 Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw;

 Stichting Radio Nederland Wereldomroep;

 Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL);

 Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD);

 Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt;

 Stichting Nationaal Restauratiefonds;

 Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie;

 Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving;

 Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland;

 Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie;

 Nederlandse Taalunie.

 Stichting Participatiefonds voor het onderwijs

 Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

 Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

 Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

 College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

 Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

 Stichting Muziek Centrum van de Omroep

 Nederlandse Programmastichting

 Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

 Stichting Lezen

 Centrum voor innovatie van opleidingen

 Instituut voor Leerplanontwikkeling

 Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting

 Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

 BVE-Raad

 Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

 Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

 Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

 Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

 Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

 Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

 Stichting SoFoKles

 Europees Platform

 Stichting mobiliteitsfonds HBO

 Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

 Stichting minderheden Televisie Nederland

 Stichting omroep allochtonen

 Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht

 School der Poëzie

 Nederlands Perscentrum

 Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

 Bibliotheek voor varenden

 Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

 Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

 Nederlandse luister- en braillebibliotheek

 Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

 Bibliotheek Le Sage Ten Broek

 Doe Maar Dicht Maar

 ElHizjra

 Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

 Fund for Central and East European Bookprojects

 Jongeren Onderwijs Media

 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 Sociale Verzekeringsbank

 Sociaal Economische Raad (SER)

 Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

 Centrale organisatie voor werk en inkomen

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

 RDW, Dienst Wegverkeer

 Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

 Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

 Regionale Loodsencorporatie (RLC)

 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

 Kadaster

 Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

 Stichting Bureau Architectenregister

 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

 College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)

 Commissies voor gebiedsaanwijzing

 College sanering Ziekenhuisvoorzieningen

 Zorgonderzoek Nederland (ZON)

 Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen

 N.V. KEMA/Stichting TNO Certification

 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)

 College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

 Nationaal Comité 4 en 5 mei

 Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

 College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)

 Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

 Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)

 Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

 Stichting Sanquin Bloedvoorziening

 College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG

 Ziekenfondsen

 Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)

 Regionale Indicatieorganen (RIO's)

L-Awstrija

 Il-korpi kollha li huma taħt il-kontroll baġitarju tar-“Rechnungshof” (Qorti tal-Awdituri) ħlief dawk li huma ta' natura industrijali jew kummerċjali.

Il-Polonja

(1) Universitajiet pubbliċi u skejjel akkademiċi

 Uniwersytet w Białymstoku

 Uniwersytet w Gdańsku

 Uniwersytet Śląski

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 Katolicki Uniwersytet Lubelski

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 Uniwersytet Łódzki

 Uniwersytet Opolski

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 Uniwersytet Szczeciński

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 Uniwersytet Warszawski

 Uniwersytet Rzeszowski

 Uniwersytet Wrocławski

 Uniwersytet Zielonogórski

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 Akademia Górniczo-Hutnicza im, St Staszica w Krakowie

 Politechnika Białostocka

 Politechnika Częstochowska

 Politechnika Gdańska

 Politechnika Koszalińska

 Politechnika Krakowska

 Politechnika Lubelska

 Politechnika Łódzka

 Politechnika Opolska

 Politechnika Poznańska

 Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego

 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 Politechnika Szczecińska

 Politechnika Śląska

 Politechnika Świętokrzyska

 Politechnika Warszawska

 Politechnika Wrocławska

 Akademia Morska w Gdyni

 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 Akademia Ekonomiczna w Krakowie

 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 Szkoła Główna Handlowa

 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

 Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

 Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej

 Akademia Podlaska w Siedlcach

 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

 Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

 Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 Akademia Rolnicza w Lublinie

 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

 Akademia Rolnicza w Szczecinie

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 Akademia Rolnicza we Wrocławiu

 Akademia Medyczna w Białymstoku

 Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 Akademia Medyczna w Gdańsku

 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 Akademia Medyczna w Lublinie

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

 Akademia Medyczna w Warszawie

 Akademia Medyczna im, Piastów Śląskich we Wrocławiu

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

 Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

 Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej

 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 Akademia Obrony Narodowej

 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Bolesława Szareckiego w Łodzi

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta

 Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu

 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 Akademia Muzyczna w Krakowie

 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 Akademia Muzyczna im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 Akademia Sztuk Pięknych Katowicach

 Akademia Sztuk Pięknych im, Jana Matejki w Krakowie

 Akademia Sztuk Pięknych im, Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im, Leona Schillera w Łodzi

 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Witelona w Legnicy

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Stanisława Staszica w Pile

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Gródka w Sanoku

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

(2) Istituzzjonijiet kulturali taol-gvernijiet awtonomi reġjonali u lokali

(3) Parks Nazzjonali

 Babiogórski Park Narodowy

 Białowieski Park Narodowy

 Biebrzański Park Narodowy

 Bieszczadzki Park Narodowy

 Drawieński Park Narodowy

 Gorczański Park Narodowy

 Kampinoski Park Narodowy

 Karkonoski Park Narodowy

 Magurski Park Narodowy

 Narwiański Park Narodowy

 Ojcowski Park Narodowy

 Park Narodowy “Bory Tucholskie”

 Park Narodowy Gór Stołowych

 Park Narodowy “Ujście Warty”

 Pieniński Park Narodowy

 Poleski Park Narodowy

 Roztoczański Park Narodowy

 Słowiński Park Narodowy

 Świętokrzyski Park Narodowy

 Tatrzański Park Narodowy

 Wielkopolski Park Narodowy

 Wigierski Park Narodowy

 Woliński Park Narodowy

(4) Skejjel pubbliċi primarji u sekondarji

(5) Radju pubbliku u xandara tat-TV

 Telewizja Polska S.A. (Polish TV)

 Polskie Radio S.A. (Polish Radio)

(6) Mużewijiet pubbliċi, teatri, libreriji u istituzzjonijiet kulturali oħra

 Muzeum Narodowe w Krakowie

 Muzeum Narodowe w Poznaniu

 Muzeum Narodowe w Warszawie

 Zamek Królewski w Warszawie

 Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

 Muzeum Żup Krakowskich

 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

 Państwowe Muzeum na Majdanku

 Muzeum Stutthof w Sztutowie

 Muzeum Zamkowe w Malborku

 Centralne Muzeum Morskie

 Muzeum “Łazienki Królewskie”

 Muzeum Pałac w Wilanowie

 Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

 Muzeum Wojska Polskiego

 Teatr Narodowy

 Narodowy Stary Teatr Kraków

 Teatr Wielki – Opera Narodowa

 Filharmonia Narodowa

 Galeria Zachęta

 Centrum Sztuki Współczesnej

 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

 Instytut im, Adama Mickiewicza

 Dom Pracy Twórczej w Wigrach

 Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 Instytut Dziedzictwa Narodowego

 Biblioteka Narodowa

 Instytut Książki

 Polski Instytut Sztuki Filmowej

 Instytut Teatralny

 Filmoteka Narodowa

 Narodowe Centrum Kultury

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 Muzeum Historii Polski w Warszawie

 Centrum Edukacji Artystycznej

(7) Istituzzjonijiet pubbliċi tar-riċerka, istituzzjonijiet tar-riċerka u l-iżvilupp u istituzzjonijiet oħra tar-riċerka

(8) Unitajiet Pubbliċi Awtonomi li Jmexxu l-Kura tas-Saħħa li huma mwaqqfa minn awto-governanza reġjonali jew lokali jew assoċjazjonijiet tagħhom

(9) Oħrajn

 Panstwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Il-Portugall

 Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (istituzzjonijiet pubbliċi mingħajr karattru kummerċjali jew industrijali),

 Serviços públicos personalizados – (servizzi pubbliċi li għandhom personalità ġuridika)

 Fundações públicas – (fondazzjonijiet pubbliċi),

 Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (istituzzjonijiet pubbliċi għall-edukazzjoni, riċerka xjentifika u saħħa),

 INGA (Istitut Nazzjonali tal-Intervenzjoni u l-Garanzija Agrikola/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)

 Instituto do Consumidor

 Instituto de Meteorologia

 Instituto da Conservação da Natureza

 Instituto da Agua

 ICEP/Instituto de Comércio Externo de Portugal

 Instituto do Sangue

Ir-Rumanija

 Academia Română

 Biblioteca Națională a României

 Arhivele Naționale

 Institutul Diplomatic Român

 Institutul Cultural Român

 Institutul European din România

 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

 Institutul de Memorie Culturală

 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

 Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior

 Comisia Națională a României pentru UNESCO

 Societatea Română de Radiodifuziune

 Societatea Română de Televiziune

 Societatea Națională pentru Radiocomunicații

 Centrul Național al Cinematografiei

 Studioul de Creație Cinematografică

 Arhiva Națională de Filme

 Muzeul Național de Artă Contemporană

 Palatul Național al Copiilor

 Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate

 Agenția pentru Sprijinirea Studenților

 Comitetul Olimpic și Sportiv Român

 Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)

 Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)

 Institutul Național de Cercetare pentru Sport

 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

 Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989

 Secretariatul de Stat pentru Culte

 Agenția Națională pentru Locuințe

 Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale

 Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 Inspecția Muncii

 Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

 Agenția Națională de Consultanță Agrícola

 Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie

 Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

 Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor

 Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar

 Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară

 Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

 Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor

 Banca de Resurse GeneticeVegetale

 Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonele Miniere

 Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase

 Agenția Națională de Controlul Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice

 Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” Tulcea

 Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)

 Administrația Națională a Rezervelor de Stat

 Administrația Națională Apele Române

 Administratia Nationala de Meteorologie

 Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor

 Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

 Agenția Manageriala de Cercetare Stiințifică, Inovare și Transfer Tehnologic

 Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date “RoEduNet”

 Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

 Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale

 Inspectoratul Navigației Civile (INC)

 Regia Autonomă Registrul Auto Român

 Agenția Spațială Română

 Scoala Superioară de Aviație Civilă

 Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română

 Aeroclubul României

 Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni

 Centrul Român de Comerț Exterior

 Centrul de Formare și Management București

 Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii militare

 Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN

 Asociația Română de Standardizare (ASRO)

 Asociația de Acreditare din România (RENAR)

 Comisia Națională de Prognoză (CNP)

 Institutul Național de Statistică (INS)

 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)

 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)

 Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 Consiliul Economic și Social (CES)

 Agenția Domeniilor Statului

 Oficiul Național al Registrului Comerțului

 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)

 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

 Avocatul Poporului

 Institutul Național de Administrație (INA)

 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor

 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)

 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)

 Oficiul Național al Monumentelor Istorice

 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor (ONPCSB)

 Biroul Român de Metrologie Legală

 Inspectoratul de Stat în Construcții

 Compania Națională de Investiții

 Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale

 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Administrația Națională a Imbunătățirilor Funciare

 Garda Financiară

 Garda Națională de Mediu

 Institutul Național de Expertize Criminalistice

 Institutul Național al Magistraturii

 Scoala Nationala de Grefieri

 Administrația Generală a Penitenciarelor

 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

 Autoritatea Națională a Vămilor

 Biblioteca Națională a României

 Regia Autonomă “Monetăria Statului”

 Regia Autonomă “Imprimeria Băncii Naționale”

 Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor

 Oficiul Român pentru Adopții

 Oficiul Român pentru Imigrări

 Compania Națională “Loteria Română”

 Compania Națională “ROMTEHNICA”

 Compania Națională “ROMARM”

 Agenția Națională pentru Romi

 Agenția Națională de Presă “ROMPRESS”

 Regia Autonomă “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

 Institute și Centre de Cercetare (Istituti u Ċentri tar-Riċerka)

 Instituții de Invățământ de Stat (Istituti tal-Istat għall-Edukazzjoni)

 Universități de Stat (Universitajiet tal-istat)

 Muzee (Mużewijiet)

 Biblioteci de Stat (Libreriji tal-Istat)

 Teatre de Stat, Opere, Operete, filarmonica, centre și case de Cultură, (Teatri tal-Istat, Operas, Orkestri Filarmoniċi, Djar u Ċentri tal-Kultura)

 Reviste (Rivisti)

 Edituri (Djar tal-Pubblikazzjoni)

 Inspectorate școlare, de cultură, de culte (Spettorati tal-Iskejjel, il-Kultura u l-Kulti)

 Complexuri, federații și cluburi sportive (Federazzjonijiet u Klabbs Sportivi)

 Spitale, Sanatorii, Policlinici, Dispensare, Centre Medicale, Institute medico-Legale, Stații Ambulanță (Sptarijiet, sanatorji, Kliniki, Unitajiet Mediċi, Istituti Legali-Mediċi, Stazzjonijiet tal-Ambulanza)

 Unități de asistență socială (Unitajiet tal-Assistenza Soċjali)

 Tribunale (Qrati)

 Judecătorii (Imħallfin)

 Curți de Apel (Qrati tal-Appell)

 Penitenciare (Ħabsijiet)

 Parchetele de pe lângă Instanțele Judecătorești (Uffiċċji tal-Prosekutur)

 Unități Militare (Unitajiet Militari)

 Instanțe Militare (Qrati Militari)

 Inspectorate de Poliție (Spettorati tal-Pulizija)

 Centre de Odihnă (Djar għall-Mistrieħ)

Is-Slovenja

 Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (istituti pubbliċi fil-kamp tal-kura tat-tfal, l-edukazzjoni u l-isport)

 Javni zavodi s področja zdravstva (istituti pubbliċi fil-kamp tal-kura tas-saħħa)

 Javni zavodi s področja socialnega varstva (istituzzjonijiet pubbliċi fil-kamp tas-sigurtà soċjali)

 Javni zavodi s področja kulture (istituti pubbliċi fil-kamp kulturali)

 Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (istituzzjonijiet pubbliċi fil-kamp tax-xjenza u r-riċerka)

 Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (istituzzjonijiet pubbliċi fil-kamp agrikolu u l-forestrija)

 Javni zavodi s področja okolja in prostora (istituti pubbliċi fil-kamp ambjentali u l-ippjanar spazjali)

 Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (istituzzjonijiet pubbliċi fil-kamp tal-attivitajiet ekonomiċi)

 Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (istituzzjonjiet pubbliċi fil-kamp tal-intrapriżi ż-żgħar u t-turiżmu)

 Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (istituti pubbliċi fil-kamp tal-ordni pubblika u s-sigurtà)

 Agencije (aġenziji)

 Skladi socialnega zavarovanja (fondi għas-sigurtà soċjali)

 Javni skladi na ravni države in na ravni občin (fondi pubbliċi fuq il-livell ta’ gvern ċentrali u komunitajiet lokali)

 Družba za avtoceste v RS

 Suġġetti maħluqa mill-Istat jew organi lokali u li jaqgħu taħt il-baġit tar-Repubblika tas-Slovenja jew ta' awtoritajiet lokali

 Persuni ġuridiċi oħra, li jikkorrespondu mad-definizzjoni ta' persuni tal-Istat mogħtija miz-ZJN-2, artikolu 3, it-2ni paragrafu

Is-Slovakkja

 Kull persuna ġuridika li hi kostitwita jew stabbilita minn regolament ġuridiku partikulari jew miżura amministrattiva bil-għan li taqdi l-ħtiġijiet fl-interess ġenerali, li ma jkollhiex karattru industrijali jew kummerċjali, u li fl-istess ħin tissodisfa għallinqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

 

 hija ffinanzjata kollha jew parzjalment minn awtorità kontraenti, i.e. awtorità tal-gvern, muniċipalità, Reġjun Awto-governattiv jew persuna ġuridika oħra, li tissodisfa fl-istess ħin il-kundizzjonijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 1 (9) ittri (a) jew (b) jew (c) tad-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,

 hija mmexxija jew ikkontrollata minn awtorità kontraenti, i.e. minn awtorità governattiva, muniċipalità, Reġjun Awto-governattiv jew korp ieħor irregolat mil-liġi pubblika li tissodisfa fl-istess ħin il-kundizzjonijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 1 (9) ittri (a) jew (b) jew (c) tad-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,

 awtorità kontraenti, i.e. awtorità tal-gvern, muniċipalità, Reġjun Awto-governattiv jew persuna ġuridika oħra, li tissodisfa fl-istess ħin il-kundizzjonijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 1 (9) ittri (a) jew (b) jew (c) tad-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tappunta u teleġġi iktar minn nofs il-membri tal-bord tat-tmexxija jew tas-superviżjoni tagħha.

Dawn il-persuni huma korpi li jeżerċitaw din l-attività regolati mil-liġi pubblika, bħal per eżempju:

 Skont l-Att Nru. 16/2004 Coll. dwar it-Televiżjoni tas-Slovakkja,

 Skont l-Att Nru. 619/2003 Coll. dwar ir-Radju tas-Slovakkja,

 Skont l-Att Nru. 581/2004 Coll. dwar il-kumpaniji tal-assikurazzjoni tas-saħħa kif emendat bl-Att Nru. 719/2004 Coll. li jipprovdu assikurazzjoni għas-saħħa pubblika skont l-Att Nru. 580/204 Coll. dwar l-assikurazzjoni tas-saħħa kif emendat bl-Att Nru. 718/2004 Coll.,

 Skont l-Att Nru. 121/2005 Coll., li bih il-kliem ikkonsolidat tal-Att Nru. 461/2003 Coll. dwar l-assikurazzjoni soċjali, kif emendat, ġie ppromulgat.

Il-Finlandja

Korpi pubbliċi jew irregolati pubblikament u intrapriżi ħlief dawk ta' natura industrijali jew kummerċjali.

L-Iżvezja

Il-korpi kollha li mhumiex kummerċjali li l-kuntratti pubbliċi tagħhom huma suġġetti għas-superviżjoni mill-Awtorità Żvediża tal-Kompetizzjoni

Ir-Renju Unit

Korpi

 Design Council

 Health and Safety Executive

 National Research Development Corporation

 Public Health Laboratory Service Board

 Advisory, Conciliation and Arbitration Service

 Commission for the New Towns

 National Blood Authority

 National Rivers Authority

 Scottish Enterprise

 Ordnance Survey

 Financial Services Authority

Kategoriji

 Maintained schools

 Universitajiet u kullleġġi bl-ikbar parti ffinanzjata minn awtoritajiet kontraenti oħra

 Mużewijiet u Galleriji Nazzjonali

 Kunsilli ta' Riċerka

 Awtoritajiet tat-Tifi tan-Nar

 National Health Service Strategic Health Authorities

 Awtoritajiet tal-Pulizija

 Korporazzjonijiet ta' Żvilupp ta' Bliet Ġodda

 Korporazzjonijiet għall-Iżvilupp Urban
ANNESS IV

Awtoritajiet tal-gvern ċentrali

Il-Belġju1.  Services publics fédéraux (Ministries):

1.  Federale Overheidsdiensten (Ministries):

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.  Régie des Bâtiments;

2.  Regie der Gebouwen;

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Il-Bulgarija

 Администрация на Народното събрание

 Aдминистрация на Президента

 Администрация на Министерския съвет

 Конституционен съд

 Българска народна банка

 Министерство на външните работи

 Министерство на вътрешните работи

 Министерство на държавната администрация и административната реформа

 Министерство на извънредните ситуации

 Министерство на земеделието и храните

 Министерство на здравеопазването

 Министерство на икономиката и енергетиката

 Министерство на културата

 Министерство на образованието и науката

 Министерство на околната среда и водите

 Министерство на отбраната

 Министерство на правосъдието

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 Министерство на транспорта

 Министерство на труда и социалната политика

 Министерство на финансите

Aġenziji tal-Istat, kummissjonijiet tal-istat, aġenziji eżekuttivi u awtoritajiet oħra tal-istat li huma stabbiliti mil-liġi jew mid-Digriet tal-Kunsill tal-Ministri li għandhom funzjoni relatata mal-eżerċizzju tal-poter eżekuttiv.

 Агенция за ядрено регулиране

 Висшата атестационна комисия

 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

 Държавна комисия по сигурността на информацията

 Комисия за защита на конкуренцията

 Комисия за защита на личните данни

 Комисия за защита от дискриминация

 Комисия за регулиране на съобщенията

 Комисия за финансов надзор

 Патентно ведомство на Република България

 Сметна палата на Република България

 Агенция за приватизация

 Агенция за следприватизационен контрол

 Български институт по метрология

 Държавна агенция “Архиви”

 Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”

 Държавна агенция “Национална сигурност”

 Държавна агенция за бежанците

 Държавна агенция за българите в чужбина

 Държавна агенция за закрила на детето

 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 Държавна агенция за младежта и спорта

 Държавна агенция по горите

 Държавна агенция по туризма

 Държавна комисия по стоковите борси и тържища

 Институт по публична администрация и европейска интеграция

 Национален статистически институт

 Национална агенция за оценяване и акредитация

 Националната агенция за професионално образование и обучение

 Национална комисия за борба с трафика на хора

 Агенция “Митници”

 Агенция за държавна и финансова инспекция

 Агенция за държавни вземания

 Агенция за социално подпомагане

 Агенция за хората с увреждания

 Агенция по вписванията

 Агенция по геодезия, картография и кадастър

 Агенция по енергийна ефективност

 Агенция по заетостта

 Агенция по обществени поръчки

 Българска агенция за инвестиции

 Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”

 Дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” на Министерство на вътрешните работи

 Дирекция “Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните работи

 Дирекция “Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на вътрешните работи

 Дирекция за национален строителен контрол

 Държавна комисия по хазарта

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

 Изпълнителна агенция “Борба с градушките”

 Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”

 Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация”

 Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

 Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната”

 Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”

 Изпълнителна агенция “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”

 Изпълнителна агенция “Морска администрация”

 Изпълнителна агенция “Национален филмов център”

 Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация”

 Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”

 Изпълнителна агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната”

 Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

 Изпълнителна агенция по лекарствата

 Изпълнителна агенция по лозата и виното

 Изпълнителна агенция по околна среда

 Изпълнителна агенция по почвените ресурси

 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

 Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

 Изпълнителна агенция по трансплантация

 Изпълнителна агенция по хидромелиорации

 Комисията за защита на потребителите

 Контролно-техническата инспекция

 Национален център за информация и документация

 Национален център по радиобиология и радиационна защита

 Национална агенция за приходите

 Национална ветеринарномедицинска служба

 Национална служба “Полиция”

 Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”

 Национална служба за растителна защита

 Национална служба за съвети в земеделието

 Национална служба по зърното и фуражите

 Служба “Военна информация”

 Служба “Военна полиция”

 Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”

 Авиоотряд 28

Ir-Repubblika Ċeka

 Ministerstvo dopravy

 Ministerstvo financí

 Ministerstvo kultury

 Ministerstvo obrany

 Ministerstvo pro místní rozvoj

 Ministerstvo práce a sociálních věcí

 Ministerstvo průmyslu a obchodu

 Ministerstvo spravedlnosti

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 Ministerstvo vnitra

 Ministerstvo zahraničních věcí

 Ministerstvo zdravotnictví

 Ministerstvo zemědělství

 Ministerstvo životního prostředí

 Poslanecká sněmovna PČR

 Senát PČR

 Kancelář prezidenta

 Český statistický úřad

 Český úřad zeměměřičský a katastrální

 Úřad průmyslového vlastnictví

 Úřad pro ochranu osobních údajů

 Bezpečnostní informační služba

 Národní bezpečnostní úřad

 Česká akademie věd

 Vězeňská služba

 Český báňský úřad

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Správa státních hmotných rezerv

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 Česká národní banka

 Energetický regulační úřad

 Úřad vlády České republiky

 Ústavní soud

 Nejvyšší soud

 Nejvyšší správní soud

 Nejvyšší státní zastupitelství

 Nejvyšší kontrolní úřad

 Kancelář Veřejného ochránce práv

 Grantová agentura České republiky

 Státní úřad inspekce práce

 Český telekomunikační úřad

Id-Danimarka

 Folketinget

 Rigsrevisionen

 Statsministeriet

 Udenrigsministeriet

 Beskæftigelsesministeriet

 5 styrelser og institutioner (5 agenziji u istituzzjonijiet)

 Domstolsstyrelsen

 Finansministeriet

 5 styrelser og institutioner (5 agenziji u istituzzjonijiet)

 Forsvarsministeriet

 5 styrelser og institutioner (5 agenziji u istituzzjonijiet)

 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

 Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Diversi aġenziji u istituzzjonijiet, inkluż l-iStatens Serum Institut)

 Justitsministeriet

 Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Kummissarju tal-Pulizija, il-prosekutur pubbliku, direttorat 1 u għadd ta' aġenziji)

 Kirkeministeriet

 10 stiftsøvrigheder (10 awtoritajiet djoċesana)

 Kulturministeriet – Ministeru tal-Kultura

 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 dipartimenti u għadd ta' istituzzjonijiet)

 Miljøministeriet

 5 styrelser (5 aġenziji)

 Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

 1 styrelser (aġenzija 1)

 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 4 direktoraterog institutioner (4 direttorati u istituzzjonijiet)

 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

 Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Diversi aġenziji u istituzzjonijiet, inklużi l-Laboratorju Nazzjonali Risoe u l-Bini Daniż għar-Riċerka u l-Edukazzjoni Nazzjonali)

 Skatteministeriet

 1 styrelse og institutioner (aġenzija 1 u bosta istituzzjonijiet)

 Velfærdsministeriet

 3 styrelser og institutioner (3 agenziji u bosta istituzzjonijiet)

 Transportministeriet

 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7aġenziji u istituzzjonijiet, inkluż il-Øresundsbrokonsortiet)

 Undervisningsministeriet

 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 aġenziji, 4 stabbilimenti edukattivi, 5 istituzzjonijiet oħra)

 Økonomi- og Erhvervsministeriet

 Adskilligestyrelser og institutioner (Bosta aġenziji u istituzzjonijiet)

 Klima- og Energiministeriet

 3 styrelse og institutioner (3 aġenziji u istituzzjonijiet)

Il-Ġermanja

 Auswärtiges Amt

 Bundeskanzleramt

 Bundesministerium für Arbeit und Soziales

 Bundesministerium für Bildung und Forschung

 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 Bundesministerium der Finanzen

 Bundesministerium des Innern (oġġetti biss għall-użu ċivili)

 Bundesministerium für Gesundheit

 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

 Bundesministerium der Justiz

 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

 Bundesministerium der Verteidigung (minbarra oġġetti militari)

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

L-Estonja

 Vabariigi Presidendi Kantselei;

 Eesti Vabariigi Riigikogu;

 Eesti Vabariigi Riigikohus;

 Riigikontroll;

 Õiguskantsler;

 Riigikantselei;

 Rahvusarhiiv;

 Haridus- ja Teadusministeerium;

 Justiitsministeerium;

 Kaitseministeerium;

 Keskkonnaministeerium;

 Kultuuriministeerium;

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

 Põllumajandusministeerium;

 Rahandusministeerium;

 Siseministeerium;

 Sotsiaalministeerium;

 Välisministeerium;

 Keeleinspektsioon;

 Riigiprokuratuur;

 Teabeamet;

 Maa-amet;

 Keskkonnainspektsioon;

 Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

 Muinsuskaitseamet;

 Patendiamet;

 Tarbijakaitseamet;

 Riigihangete Amet;

 Taimetoodangu Inspektsioon;

 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

 Veterinaar- ja Toiduamet

 Konkurentsiamet;

 Maksu –ja Tolliamet;

 Statistikaamet;

 Kaitsepolitseiamet;

 Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

 Piirivalveamet;

 Politseiamet;

 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

 Keskkriminaalpolitsei;

 Päästeamet;

 Andmekaitse Inspektsioon;

 Ravimiamet;

 Sotsiaalkindlustusamet;

 Tööturuamet;

 Tervishoiuamet;

 Tervisekaitseinspektsioon;

 Tööinspektsioon;

 Lennuamet;

 Maanteeamet;

 Veeteede Amet;

 Julgestuspolitsei;

 Kaitseressursside Amet;

 Kaitseväe Logistikakeskus;

 Tehnilise Järelevalve Amet.

L-Irlanda

 President's Establishment

 Houses of the Oireachtas – [Il-Parlament]

 Department of theTaoiseach – [Il-Prim Ministru]

 Central Statistics Office

 Department of Finance

 Office of the Comptroller and Auditor General

 Office of the Revenue Commissioners

 Office of Public Works

 State Laboratory

 Office of the Attorney General

 Office of the Director of Public Prosecutions

 Valuation Office

 Office of the Commission for Public Service Appointments

 Public Appointments Service

 Office of the Ombudsman

 Chief State Solicitor's Office

 Department of Justice, Equality and Law Reform

 Courts Service

 Prisons Service

 Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

 Department of the Environment, Heritage and Local Government

 Department of Education and Science

 Department of Communications, Energy and Natural Resources

 Department of Agriculture, Fisheries and Food

 Department of Transport

 Department of Health and Children

 Department of Enterprise, Trade and Employment

 Department of Arts, Sports and Tourism

 Department of Defence

 Department of Foreign Affairs

 Department of Social and Family Affairs

 Department of Community, Rural and Gaeltacht – [reġjuni fejn hu mitkellem iċ-Ċeltiku] Affairs

 Arts Council

 National Gallery

Il-Greċja

 Υπουργείο Εσωτερικών;

 Υπουργείο Εξωτερικών;

 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;

 Υπουργείο Ανάπτυξης;

 Υπουργείο Δικαιοσύνης;

 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;

 Υπουργείο Πολιτισμού;

 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;

 Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;

 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;

 Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;

 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;

 Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;

 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;

 Γενική Γραμματεία Ισότητας;

 Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

 Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;

 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;

 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;

 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;

 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;

 Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;

 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;

 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;

 Εθνικό Τυπογραφείο;

 Γενικό Χημείο του Κράτους;

 Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;

 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου;

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;

 Πανεπιστήμιο Πατρών;

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;

 Πολυτεχνείο Κρήτης;

 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;

 Αιγινήτειο Νοσοκομείο;

 Αρεταίειο Νοσοκομείο;

 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;

 Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;

 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;

 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;

 Γενικό Επιτελείο Στρατού;

 Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;

 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;

 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;

 Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;

 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Spanja

 Presidencia de Gobierno

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 Ministerio de Justicia

 Ministerio de Defensa

 Ministerio de Economía y Hacienda

 Ministerio del Interior

 Ministerio de Fomento

 Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 Ministerio de Trabajo e Inmigración

 Ministerio de la Presidencia

 Ministerio de Administraciones Públicas

 Ministerio de Cultura

 Ministerio de Sanidad y Consumo

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

 Ministerio de Vivienda

 Ministerio de Ciencia e Innovación

 Ministerio de Igualdad

Franza

(1) Il-Ministeri:

 Services du Premier ministre

 Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 Ministère chargé de la justice

 Ministère chargé de la défense

 Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 Ministère chargé de l'éducation nationale

 Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 Secrétariat d’Etat aux transports

 Secrétariat d’Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 Ministère chargé de la culture et de la communication

 Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 Secrétariat d’Etat à la fonction publique

 Ministère chargé du logement et de la ville

 Secrétariat d’Etat à la coopération et à la francophonie

 Secrétariat d’Etat à l’outre-mer

 Secrétariat d’Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative

 Secrétariat d’Etat aux anciens combattants

 Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 Secrétariat d’Etat en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

 Secrétariat d’Etat aux affaires européennes,

 Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

 Secrétariat d’Etat à la consommation et au tourisme

 Secrétariat d’Etat à la politique de la ville

 Secrétariat d’Etat à la solidarité

 Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation

 Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie

 Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

(2) Istituzzjonijiet, awtoritajiet indipendenti u ġurisdizzjonijiet

 Présidence de la République

 Assemblée Nationale

 Sénat

 Conseil constitutionnel

 Conseil économique et social

 Conseil supérieur de la magistrature

 Agence française contre le dopage

 Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

 Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

 Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

 Autorité de sûreté nucléaire

 Autorité indépendante des marchés financiers

 Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

 Commission d’accès aux documents administratifs

 Commission consultative du secret de la défense nationale

 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

 Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

 Commission nationale de déontologie de la sécurité

 Commission nationale du débat public

 Commission nationale de l’informatique et des libertés

 Commission des participations et des transferts

 Commission de régulation de l’énergie

 Commission de la sécurité des consommateurs

 Commission des sondages

 Commission de la transparence financière de la vie politique

 Conseil de la concurrence

 Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

 Conseil supérieur de l’audiovisuel

 Défenseur des enfants

 Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

 Haute autorité de santé

 Médiateur de la République

 Cour de justice de la République

 Tribunal des Conflits

 Conseil d'Etat

 Cours administratives d'appel

 Tribunaux administratifs

 Cour des Comptes

 Chambres régionales des Comptes

 Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)

(3) National public establishments

 Académie de France à Rome

 Académie de marine

 Académie des sciences d'outre-mer

 Académie des sciences

 Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

 Agence de biomédicine

 Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

 Agence française de sécurité sanitaire des aliments

 Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

 Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

 Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

 Agences de l'eau

 Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT

 Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 Bibliothèque publique d'information

 Bibliothèque nationale de France

 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 Caisse des Dépôts et Consignations

 Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 Caisse de garantie du logement locatif social

 Casa de Velasquez

 Centre d'enseignement zootechnique

 Centre d'études de l'emploi

 Centre d'études supérieures de la sécurité sociale

 Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

 Centre hospitalier des Quinze-Vingts

 Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 Centre des Monuments Nationaux

 Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 Centre national des arts plastiques

 Centre national de la cinématographie

 Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 Centre national du livre

 Centre national de documentation pédagogique

 Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 Centre national professionnel de la propriété forestière

 Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 Collège de France

 Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 Conservatoire National des Arts et Métiers

 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 École centrale de Lille

 École centrale de Lyon

 École centrale des arts et manufactures

 École française d'archéologie d'Athènes

 École française d'Extrême-Orient

 École française de Rome

 École des hautes études en sciences sociales

 Ecole du Louvre

 École nationale d'administration

 École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 École nationale des Chartes

 École nationale d'équitation

 Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 Écoles nationales d'ingénieurs

 Ecole nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 École nationale de la magistrature

 Écoles nationales de la marine marchande

 École nationale de la santé publique (ENSP)

 École nationale de ski et d'alpinisme

 École nationale supérieure des arts décoratifs

 École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

 École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 École nationale supérieure des beaux-arts

 École nationale supérieure de céramique industrielle

 École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 École nationale supérieure du paysage de Versailles

 École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 École nationale supérieure de la sécurité sociale

 Écoles nationales vétérinaires

 École nationale de voile

 Écoles normales supérieures

 École polytechnique

 École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

 École de sylviculture Crogny (Aube)

 École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)

 École de viticulture – Avize (Marne)

 Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon

 Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

 Fondation Carnegie

 Fondation Singer-Polignac

 Haras nationaux

 Hôpital national de Saint-Maurice

 Institut des hautes études pour la science et la technologie

 Institut français d'archéologie orientale du Caire

 Institut géographique national

 Institut National de l'origine et de la qualité

 Institut national des hautes études de sécurité

 Institut de veille sanitaire

 Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 Institut National d'Horticulture

 Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 Institut national des jeunes aveugles – Paris

 Institut national des jeunes sourds – Bordeaux

 Institut national des jeunes sourds – Chambéry

 Institut national des jeunes sourds – Metz

 Institut national des jeunes sourds – Paris

 Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 Institut national de la propriété industrielle

 Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)

 Institut national de recherches archéologiques préventives

 Institut National des Sciences de l'Univers

 Institut National des Sports et de l'Education Physique

 Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

 Instituts nationaux polytechniques

 Instituts nationaux des sciences appliquées

 Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 Institut de Recherche pour le Développement

 Instituts régionaux d'administration

 Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 Institut supérieur de mécanique de Paris

 Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 Musée de l'armée

 Musée Gustave-Moreau

 Musée national de la marine

 Musée national J.-J.-Henner

 Musée du Louvre

 Musée du Quai Branly

 Muséum National d'Histoire Naturelle

 Musée Auguste-Rodin

 Observatoire de Paris

 Office français de protection des réfugiés et apatrides

 Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 Office national de la chasse et de la faune sauvage

 Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 Ordre national de la Légion d'honneur

 Palais de la découverte

 Parcs nationaux

 Universités

(4) Korpi pubbliċi nazzjonali oħra

 Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

L-Italja

(1) Korpi tax-xiri

 Presidenza del Consiglio dei Ministri

 Ministero degli Affari Esteri

 Ministero dell’Interno

 Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

 Ministero della Difesa

 Ministero dell’Economia e delle Finanze

 Ministero dello Sviluppo Economico

 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

 Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

 Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca

 Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

(2) Korpi nazzjonali pubbliċi oħra

 CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Ċipru

 Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

 

 Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

 Υπουργικό Συμβούλιο

 Βουλή των Αντιπροσώπων

 Δικαστική Υπηρεσία

 Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

 Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

 Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

 Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

 Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

 Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

 Γραφείο Προγραμματισμού

 Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

 Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

 Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

 Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

 Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

 Υπουργείο Άμυνας

 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

 Τμήμα Γεωργίας

 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

 Τμήμα Δασών

 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

 Μετεωρολογική Υπηρεσία

 Τμήμα Αναδασμού

 Υπηρεσία Μεταλλείων

 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

 Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

 

 Αστυνομία

 Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

 Τμήμα Φυλακών

 Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

 

 Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

 Τμήμα Εργασίας

 Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

 Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

 Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

 Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

 Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

 Υπουργείο Εσωτερικών

 

 Επαρχιακές Διοικήσεις

 Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

 Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

 Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

 Πολιτική Άμυνα

 Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

 Υπηρεσία Ασύλου

 Υπουργείο Εξωτερικών

 Υπουργείο Οικονομικών

 

 Τελωνεία

 Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

 Στατιστική Υπηρεσία

 Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

 Κυβερνητικό Τυπογραφείο

 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

 

 Τμήμα Δημοσίων Έργων

 Τμήμα Αρχαιοτήτων

 Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

 Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

 Τμήμα Οδικών Μεταφορών

 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

 Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 Υπουργείο Υγείας

 

 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

 Γενικό Χημείο

 Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

 Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

 Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Il-Latvja

(1) Ministeri, segretarjati ta’ ministeri għal assenjazzjonijiet speċjali, u l-istituti subordinati tagħhom

 Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes

 Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes

 Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes

 Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

 Satversmes aizsardzības birojs

(2) Istituzzjoni oħra tal-istat

 Augstākā tiesa

 Centrālā vēlēšanu komisija

 Finanšu un kapitāla tirgus komisija

 Latvijas Banka

 Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

 Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

 Satversmes tiesa

 Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

 Valsts kontrole

 Valsts prezidenta kanceleja

 Tiesībsarga birojs

 Nacionālā radio un televīzijas padome

 Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Other state institutions not subordinate to ministries)

Il-Litwanja

 Prezidentūros kanceliarija

 Seimo kanceliarija

 Istituzzjonijiet li jirrapportaq lis-Seimas [Il-Parlament]:–

 

 Lietuvos mokslo taryba;

 Seimo kontrolierių įstaiga;

 Valstybės kontrolė;

 Specialiųjų tyrimų tarnyba;

 Valstybės saugumo departamentas;

 Konkurencijos taryba;

 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

 Vertybinių popierių komisija;

 Ryšių reguliavimo tarnyba;

 Nacionalinė sveikatos taryba;

 Etninės kultūros globos taryba;

 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

 Valstybinė kultūros paveldo komisija;

 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

 Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

 Vyriausioji rinkimų komisija;

 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

 Vyriausybės kanceliarija

 Istituzzjonijiet li jirrappurtaw lill-Vyriausybės [il-Gvern]:

 

 Ginklų fondas;

 Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

 Kūno kultūros ir sporto departamentas;

 Lietuvos archyvų departamentas;

 Mokestinių ginčų komisija;

 Statistikos departamentas;

 Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;

 Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;

 Viešųjų pirkimų tarnyba;

 Narkotikų kontrolės departamentas;

 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

 Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

 Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

 Draudimo priežiūros komisija;

 Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

 Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

 Konstitucinis Teismas

 Lietuvos bankas

 Aplinkos ministerija

 Institutions under the Aplinkos ministerija [Ministeru tal-Ambjent]:

 

 Generalinė miškų urėdija;

 Lietuvos geologijos tarnyba;

 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

 Lietuvos standartizacijos departamentas;

 Nacionalinis akreditacijos biuras;

 Valstybinė metrologijos tarnyba;

 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;

 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

 Finansų ministerija

 Institutions under the Finansų ministerija [Ministeru tal-Finanzi]:

 

 Muitinės departamentas

 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;

 Valstybinė mokesčių inspekcija;

 Finansų ministerijos mokymo centras.

 Krašto apsaugos ministerija

 Institutions under the Krašto apsaugos ministerijos [Ministeru tad-Difiża Nazzjonali]:

 

 Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;

 Centralizuota finansų ir turto tarnyba;

 Karo prievolės administravimo tarnyba;

 Krašto apsaugos archyvas;

 Krizių valdymo centras;

 Mobilizacijos departamentas;

 Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;

 Infrastruktūros plėtros departamentas;

 Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.

 Lietuvos kariuomenė

 Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

 Kultūros ministerija

 Institutions under the Kultūros ministerijos [Ministeru tal-Kultura]:

 

 Kultūros paveldo departamentas;

 Valstybinė kalbos inspekcija.

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 Institutions under the Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u l-Impjieg]:

 

 Garantinio fondo administracija;

 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;

 Lietuvos darbo birža;

 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

 Trišalės tarybos sekretoriatas;

 Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;

 Darbo inspekcija;

 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

 Ginčų komisija;

 Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;

 Neįgaliųjų reikalų departamentas.

 Susisiekimo ministerija

 Institutions under the Susisiekimo ministerijos [Ministeru tat-Trasport u l-Kommunikazzjoni]:

 

 Lietuvos automobilių kelių direkcija;

 Valstybinė geležinkelio inspekcija;

 Valstybinė kelių transporto inspekcija;

 Pasienio kontrolės punktų direkcija.

 Sveikatos apsaugos ministerija

 Institutions under the Sveikatos apsaugos ministerijos [Ministeru tas-Saħħa]:

 

 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;

 Valstybinė ligonių kasa;

 Valstybinė medicininio audito inspekcija;

 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;

 Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;

 Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;

 Farmacijos departamentas;

 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

 Lietuvos bioetikos komitetas;

 Radiacinės saugos centras.

 Švietimo ir mokslo ministerija

 Istituzjonijiet taħt Švietimo ir mokslo ministerijos [Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xjenza]:

 

 Nacionalinis egzaminų centras;

 Studijų kokybės vertinimo centras.

 Teisingumo ministerija

 Institutions under the Kultūros ministerijos [Ministeru tal-Ġustizzja]:

 

 Kalėjimų departamentas;

 Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;

 Europos teisės departamentas

 Ūkio ministerija

 Įstaigos prie the Ūkio ministerijos [Ministeru tal-Ekonomija]:

 

 Įmonių bankroto valdymo departamentas;

 Valstybinė energetikos inspekcija;

 Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;

 Valstybinis turizmo departamentas

 Užsienio reikalų ministerija

 Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų

 Vidaus reikalų ministerija

 Institutions under the Vidaus reikalų ministerijos [Ministeru tal-Intern]:

 

 Asmens dokumentų išrašymo centras;

 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

 Gyventojų registro tarnyba;

 Policijos departamentas;

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

 Turto valdymo ir ūkio departamentas;

 Vadovybės apsaugos departamentas;

 Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

 Valstybės tarnybos departamentas;

 Informatikos ir ryšių departamentas;

 Migracijos departamentas;

 Sveikatos priežiūros tarnyba;

 Bendrasis pagalbos centras.

 Žemės ūkio ministerija

 Institutions under the Žemės ūkio ministerijos [Ministeru tal-Agrikoltura]:

 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra;

 Nacionalinė žemės tarnyba;

 Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;

 Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;

 Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;

 Žuvininkystės departamentas

 Teismai [Qrati]:

 

 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

 Lietuvos apeliacinis teismas;

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

 apygardų teismai;

 apygardų administraciniai teismai;

 apylinkių teismai;

 Nacionalinė teismų administracija

 Generalinė prokuratūra

 Other Central Public Administration Entities (institucijos [istituzzjonijiet], įstaigos [stabbilimenti], tarnybos[aġenziji])

 

 Aplinkos apsaugos agentūra;

 Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;

 Aplinkos projektų valdymo agentūra;

 Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;

 Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;

 Valstybinė miškotvarkos tarnyba;

 Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;

 Lietuvos AIDS centras;

 Nacionalinis organų transplantacijos biuras;

 Valstybinis patologijos centras;

 Valstybinis psichikos sveikatos centras;

 Lietuvos sveikatos informacijos centras;

 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;

 Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

 Respublikinis mitybos centras;

 Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;

 Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;