EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0076-20210811

Consolidated text: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-1 ta’ Frar 2003 li tistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni tal-Protokoll, anness mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, dwar il-konsegwenzi finanzjarji tal-iskadenza tat-Trattat tal-KEFA u dwar il-Fond ta’ Riċerka tal-Faħam u l-Azzar (2003/76/KE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/2021-08-11

02003D0076 — MT — 11.08.2021 — 002.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

►C1  ID-DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-1 ta’ Frar 2003

li tistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni tal-Protokoll, anness mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, dwar il-konsegwenzi finanzjarji tal-iskadenza tat-Trattat tal-KEFA u dwar il-Fond ta’ Riċerka tal-Faħam u l-Azzar ◄

(2003/76/KE)

(ĠU L 029 5.2.2003, p. 22)

Emendata bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/599 tas-16 ta' April 2018

  L 101

1

20.4.2018

►M2

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2021/1208 tad-19 ta’ Lulju 2021

  L 261

54

22.7.2021


Ikkoreġuta bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 250, 15.7.2021, p.  7  (76/2003)
▼B

▼C1

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-1 ta’ Frar 2003

li tistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni tal-Protokoll, anness mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, dwar il-konsegwenzi finanzjarji tal-iskadenza tat-Trattat tal-KEFA u dwar il-Fond ta’ Riċerka tal-Faħam u l-Azzar

▼B

(2003/76/KE)Artikolu 1

1.  
Il-Kummissjoni se tkun inkarigata mill-istralċ ta' attivitajiet finanzjarji tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar li jkun għadhom fis-seħħ meta jiskadi t-Trattat tal-KEFA Treaty. Billi debitur tal-KEFA kontumaċja waqt il-perjodu ta' likwidazzjoni, it-telf li jirriżulta se jkun iċċarġjat l-ewwel bih il-kapital eżistenti u wara l-introjtu tas-sena kurrenti. Il-Kummissjoni, qabel ma tikkanċella xi pretensjoni kontra debitur tal-KEFA kontumaċja, tqis ir-rimedji kollha inkluż it-talba fuq garanti (ipoteki, kawzjonijiet, garanti jew oħrajn). Il-Kummissjoni tirriserva l-azzjonijiet kollha possibbli f'każ li d-debitur jsib soluzzjoni.

▼M2

1a.  

Il-Kummissjoni għandha tħassar il-pretensjonijiet, anke qabel ma jiġu eżawriti r-rimedji kollha msemmija, fil-każijiet li ġejjin:

(a) 

fejn il-kost prevedibbli tal-irkupru jkun jaqbeż l-ammont li jrid jiġi rkuprat u t-tħassir ma jkunx jagħmel ħsara lill-immaġni tal-Unjoni;

(b) 

fejn it-talba ma tkunx tista’ tiġi rkuprata fid-dawl tal-insolvenza tad-debitur, jew ta’ kwalunkwe proċedimenti ta’ insolvenza oħrajn;

(c) 

fejn l-irkupru ma jkunx konsistenti mal-prinċipju tal-proporzjonalità.

▼B

2.  
Il-likwidazzjoni se tkun immexxija skond ir-regoli u l-proċeduri li japplikaw għal dawn l-operazzjonijiet, filwaqt li l-istituzzjonijiet tal-Komunità jgawdu mill-poteri u prerogattivi eżistenti previsti mit-Trattar tal-KEFA u mill-leġislazzjoni sekondarja li daħlet fis-seħħ nhar it-23 ta' Lulju 2002.

▼M2

Artikolu 2

1.  
L-assi għandhom jiġu ġestiti mill-Kummissjoni b’tali mod li tinżamm allokazzjoni annwali tal-Fond ta’ Riċerka tal-Faħam u l-Azzar ta’ EUR 111-il miljun sas-sena 2027 għall-finanzjament tar-riċerka fis-setturi marbutin mal-industrija tal-faħam u l-azzar, u jiġifieri EUR 40 miljun għall-finanzjament tar-riċerka kollaborattiva f’dawk is-setturi u EUR 71 miljun għall-finanzjament tar-riċerka għal teknoloġiji rivoluzzjonarji li jwasslu għal produzzjoni tal-azzar b’emissjonijiet tal-karbonju ta’ kważi żero u proġetti tar-riċerka għall-ġestjoni tat-tranżizzjoni ġusta ta’ minjieri tal-faħam li kienu joperaw qabel jew minjieri tal-faħam fil-proċess tal-għeluq, u l-infrastruttura relatata skont il-Mekkaniżmu ta’ Tranżizzjoni Ġusta u f’konformità mal-Artikolu 4(2). Wara s-sena 2027, l-assi għandhom ikunu ġestiti mill-Kummissjoni b’tali mod li jiġi żgurat redditu fit-tul. L-assi għandhom jiġu investiti bl-objettiv li jiġi ppreżervat, u fejn possibbli mtejjeb, il-valur ta’ dawk l-assi.
2.  
L-allokazzjoni annwali ta’ EUR 111-il miljun għandha tkun magħmula mid-dħul nett mill-investimenti u, jekk dak id-dħul ma jkunx suffiċjenti, mill-bejgħ ta’ parti mill-assi tal-KEFA f’likwidazzjoni u, meta titlesta l-likwidazzjoni, mill-assi tal-Fond ta’ Riċerka tal-Faħam u l-Azzar.

Artikolu 3

1.  
Kull sena għandhom jitfasslu rapport tal-introjtu, karta tal-bilanċ, u rapport finanzjarju biex juru, separatament minn operazzjonijiet finanzjarji oħra tal-Unjoni, l-operazzjonijiet ta’ likwidazzjoni previsti fl-Artikolu 1 u l-operazzjonijiet tat-tranżazzjonijiet ta’ investiment u tal-ġestjoni tal-assi taħt l-Artikolu 2.

Dawn id-dikjarazzjonijiet finanzjarji ser ikunu annessi mad-dikjarazzjonijiet finanzjarji magħmula mill-Kummissjoni kull sena taħt l-Artikolu 318 TFUE u r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 ) (ir-“Regolament Finanzjarju”).

2.  

Is-setgħat tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Qorti tal-Awdituri li jirrigwardaw il-kontroll u l-ħelsien mid-dejn kif stabbilit fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament Finanzjarju għandhom japplikaw għall-operazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

▼B

Artikolu 4

▼M2

1.  
Id-dħul nett mill-investimenti previsti skont l-Artikolu 2 u d-dħul iġġenerat mill-bejgħ ta’ parti mill-assi għandhom jikkostitwixxu dħul fil-baġit ġenerali tal-Unjoni. Dan id-dħul għandu jkun assenjat għal skop speċifiku, jiġifieri biex jiffinanzja proġetti ta’ riċerka fis-setturi relatati mal-industrija tal-faħam u l-azzar li mhumiex koperti mill-Programm Qafas għar-Riċerka. Dan għandu jifforma l-Fond ta’ Riċerka tal-Faħam u l-Azzar u għandu jiġi ġestit mill-Kummissjoni.

▼B

2.  
L-introjtu msemmi fil-paragrafu 1 se jkun mqassam hekk, 27,2 % se jkun assenjat għar-riċerka li għandha x'taqsam mal-faħam u 72,8 % għar-riċerka li għandha x'taqsam ma' l-azzar. Fil-każ ta' bżonn, il-Kunsill, waqt li jaġixxi unanimament fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jimmodifika l-iskomposizzjoni bejn ir-riċerka relatata ma' l-faħam u r-riċerka relatata ma' l-azzar.

▼M2 —————

▼M1

4.  
Id-dħul mhux użat u l-approprjazzjonijiet li ġejjin minn dan id-dħul li jkunu għadhom disponibbli fil-31 ta' Diċembru ta' xi sena partikolari, kif ukoll l-ammonti rkuprati, għandhom jiġu riportati awtomatikament għas-sena ta' wara. Dawk l-approprjazzjonijiet ma jistgħux jiġu ttrasferiti għal partiti oħra tal-baġit.
5.  
L-approprjazzjonijiet baġitarji li jikkorrispondu għall-kanċellamenti ta' impenji għandhom jiskadu b'mod awtomatiku fi tmiem kull sena finanzjarja. Il-provvedimenti għal impenji rilaxxati minħabba kanċellamenti għandhom ikunu disponibbli għall-Fond ta' Riċerka tal-Faħam u l-Azzar.

▼M1

Artikolu 4a

L-ammont li jikkorrispondi għall-kanċellamenti ta' impenji li jkunu saru mill-24 ta' Lulju 2002 skont l-Artikolu 4(5) għandu jsir disponibbli għall-Fond ta' Riċerka tal-Faħam u l-Azzar fl-10 ta' Mejju 2018.

▼B

Artikolu 5

1.  
Introjtu nett qiegħed għad-dispożizzjoni (jew disponibbli) għar-riċerka finanzjarja proġettata għas-sena n + 2 se tkun irrekordjata fil-karta tal-bilanċ tal-KEFA f'likwidazzjoni tas-sena n, u, mat-tmiem tal-likwidazzjoni, fil-karta tal-bilanċ ta' l-Attiv tal-Fond ta' Riċerka tal-Faħam u l-Azzar.

▼M2 —————

▼B

Artikolu 6

L-investiment amministrattiv li huwa riżultat tal-likwidazzjoni, l-investment u l-amministrazzjoni ta' l-operazzjonijet msemmija f'din id-deċiżjoni, li jikkorrispondu ma' l-investiment stabbilit fl-Artikolu 20 tat-Trattat li jistabbilixxi Kunsill wieħed u Kummissjoni waħda tat-8 ta' April 1965, l-ammont li minnu ġie aġġustat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 1977, għandu jkun stabbilit mill-Kummissjoni mill-budget ġenerali ta' l-Unjoni Ewropeà.

Artikolu 7

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ammont t'attiv u passiv tal-KEFA f'karta tal-bilanċ li nqalgħet nhat it-23 ta' Lulju 2002.

Artikolu 8

Din id-deċiżjoni tiġi fis-seħħ l-għada li tiġi ppublikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropeà.

Għandha tgħodd mill-24 ta' Lulju 2002.

Artikolu 9

Din id-deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

▼M2 —————( 1 ) Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

Top