Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Id-Direttiva 2001/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2001 fuq l-ammissjoni ta' titoli għal-listi ta' stock exchange uffiċjali u fuq informazzjoni li għandha tkun ippubblikata fuq dawk il-titoli

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — MT — 20.01.2007 — 002.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DIRETTIVA 2001/34/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-28 ta' Mejju 2001

fuq l-ammissjoni ta' titoli għal-listi ta' stock exchange uffiċjali u fuq informazzjoni li għandha tkun ippubblikata fuq dawk il-titoli

(ĠU L 184, 6.7.2001, p.1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

 M1

ID-DIRETTIVA 2003/6/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tat-28 ta' Jannar 2003

  L 96

16

12.4.2003

►M2

ID-DIRETTIVA 2003/71/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Test b’rilevanza għaż-ŻEE ta’ l-4 ta’ Novembru 2003

  L 345

64

31.12.2003

►M3

DIRETTIVA 2004/109/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-15 ta' Diċembru 2004

  L 390

38

31.12.2004

►M4

ID-DIRETTIVA 2005/1/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Test b' relevanza għaż-ŻEE tad-9 ta' Marzu 2005

  L 79

9

24.3.2005
▼B

ID-DIRETTIVA 2001/34/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-28 ta' Mejju 2001

fuq l-ammissjoni ta' titoli għal-listi ta' stock exchange uffiċjali u fuq informazzjoni li għandha tkun ippubblikata fuq dawk il-titoli

WERREJ

PREMESSI

IT-TITOLU I — DEFINIZZJONIJIET U GĦAN TA' L-APPLIKAZZJONI

Il-Kapitolu I: Tifsiriet

L-Artikolu 1

Il-Kapitolu II: Għan ta' l-applikazzjoni

L-Artikolu 2

IT-TITOLU II: DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR IL-LISTA UFFIĊJALI TAT-TITOLI

Il-Kapitolu I: Kondizzjonijiet ġenerali għall-ammissjoni

L-Artikolu 5

L-Artikolu 6

L-Artikolu 7

Il-Kapitolu II: Kondizzjonijiet u obbligi aktar iebsa jew addizzjonali

L-Artikolu 8

Il-Kapitolu III: Derogi

L-Artikolu 9

L-Artikolu 10

Il-Kapitolu IV: Setgħat ta' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti

It-Taqsima 1: Deċiżjoni ta' ammissjoni

L-Artikolu 11

L-Artikolu 12

L-Artikolu 13

L-Artikolu 14

L-Artikolu 15

It-Taqsima 2: Informazzjoni mitluba mill-awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 16

It-Taqsima 3: Azzjoni kontra l-emittent li jonqos milli jikkonforma ma' l-obbligi li joħorġu mill-ammissjoni

L-Artikolu 17

It-Taqsima 4: Sospensjoni u waqfa

L-Artikolu 18

It-Taqsima 5: Dritt ta' rikors lill-qrati fil-każ ta' ċaħda ta' ammissjoni jew waqfien

L-Artikolu 19

IT-TITOLU III: KONDIZZJONIJIET PARTIKOLARI DWAR IL-LIST UFFIĊJALI TAT-TITOLI

Il-Kapitolu I: Pubblikazzjoni tal-lista, partikolaritajiet għall-ammissjoni

It-Taqsima 1: Dispożizzjonijiet ġenerali

It-Taqsima 2: Eżenzjoni parzjali jew kompleta mill-obbligu li jkunu ppubblikati l-partikolaritajiet

It-Taqsima 3: Ommissjoni permessa mill-partikolaritajiet tal-lista ta' ċerta informazzjoni

It-Taqsima 4: Kontenuti tal-partikolaritajiet f'każijiet speċifiċi

It-Taqsima 5: Kontroll jew ċirkolazzjoni tal-partikolaritajiet tal-lista

It-Taqsima 6: Id-determinazzjoni ta' l-awtorità kompetenti

It-Taqsima 7: Rikonoxximent reċiproku

It-Taqsima 8: Ftehim ma' pajjiżi li mhumiex membri

Il-Kapitolu II: Kondizzjonijiet speċifiċi għall-ammissjoni ta' l-ishma

It-Taqsima 1: Kondizzjonijiet dwar kumpaniji li tkun qed titfittex l-ammissjoni ta' l-ishma tagħhom fil-lista uffiċjali

L-Artikolu 42

L-Artikolu 43

L-Artikolu 44

It-Taqsima 2: Kondizzjonijiet dwar l-ishma li għalihom tkun qed titfittex l-ammissjoni

L-Artikolu 45

L-Artikolu 46

L-Artikolu 47

L-Artikolu 48

L-Artikolu 49

L-Artikolu 50

L-Artikolu 51

Il-Kapitolu III: Kondizzjonijiet partikolari dwar l-ammissjoni fil-lista uffiċjali tat-titoli tad-debitu maħruġa minn impriża

It-Taqsima 1: Kondizzjonijiet dwar impriżi għat-titoli ta' debitu fejn tkun qed titfittex l-ammissjoni fil-lista uffiċjali

L-Artikolu 52

It-Taqsima 2: Kondizzjonijiet dwar titoli ta' debitu li għalihom tkun qed titfittex l-ammissjoni fil-lista uffiċjali

L-Artikolu 53

L-Artikolu 54

L-Artikolu 55

L-Artikolu 56

L-Artikolu 57

It-Taqsima 3: Kondizzjonijiet oħra

L-Artikolu 58

L-Artikolu 59

Il-Kapitolu IV: Kondizzjonijiet partikolari dwar l-ammissjoni għal-lista uffiċjali tat-titoli tad-debitu maħruġa minn Stat, l-awtoritajiet reġjonali jew lokali tieghu jew korp pubbliku internazzjonali

L-Artikolu 60

L-Artikolu 61

L-Artikolu 62

L-Artikolu 63

IT-TITOLU IV: OBBLIGI DWAR IT-TITOLI AMMESSI GĦAL-LISTA UFFIĊJALI

Il-Kapitolu I: Obbligi tal-kumpaniji li l-ishma tagħhom huma ammessi għal-lista uffiċjali

It-Taqsima 1: Elenku ta' ishma maħruġa ġodda ta' l-istess klassi

L-Artikolu 64

It-Taqsima 2: Trattament ta' l-azzjonisti

It-Taqsima 3: Emenda ta' l-istrument ta' inkorporazzjoni jew ta' l-istatuti

It-Taqsima 4: Kontijiet ta' kull sena u rapport annwali

It-Taqsima 5: Informazzjoni addizzjonali

It-Taqsima 6: Ekwivalenza ta' l-informazzjoni

It-Taqsima 7: Informazzjoni perjodika li għandha tkun ippubblikata

It-Taqsima 8: Pubblikazzjoni u l-kontenuti tar-rapport ta' kull sitt xhur

Il-Kapitolu II: L-obbligu ta' emittenti li t-titoli ta' debitu huma ammessi għal-lista uffiċjali

It-Taqsima 1: Titoli ta' debitu maħruġa minn impriża

It-Taqsima 2: Titoli maħruġa minn Stat jew l-awtoritajiet reġjonali jew lokali tiegħu jew minn korp internazzjonali pubbliku

Il-Kapitolu III: Obbligi dwar l-informazzjoni li għandha tkun ippubblikata meta parteċipazzjoni azzjonarja maġġuri f'kumpanija elenkata tkun akkwistata jew tinbiegħ

It-Taqsima 1: Dispożizzjonijiet Ġenerali

It-Taqsima 2: Informazzjoni meta azjenda ewlenija tkun akkwistata jew mibjugħa

It-Taqsima 3: Determinazzjoni tad-drittijiet tal-vot

It-Taqsima 4: Eżenzjonijiet

It-Taqsima 5: L-awtoritajiet kompetenti

It-Taqsima 6: Sanzjonijiet

IT-TITOLU V: PUBBLIKAZZJONI U KOMUNIKAZZJONI TA' L-INFORMAZZJONI

Il-Kapitolu I: Proċeduri u perjodu tal-pubblikazzjoni tal-partikolaritajiet tal-lista u s-supplimenti tagħhom

It-Taqsima 1: Proċeduri u perjodu tal-pubblikazzjoni tal-partikolaritajiet tal-lista u s-supplimenti tagħhom

It-Taqsima 2: Komunikazzjoni minn qabel lill-awtoritajiet kompetenti bil-mezz tal-pubblikazzjoni

Il-Kapitolu II: Pubblikazzjoni u komunikazzjoni ta' l-informazzjoni wara l-lista

Il-Kapitolu III: Lingwi

IT-TITOLU VI: AWTORITAJIET KOMPETENTI U KOOPERAZZJONI BEJN L-ISTATI MEMBRI

L-Artikolu 105

L-Artikolu 106

L-Artikolu 107

IT-TITOLU VII: KUMITAT TA' KUNTATT

Il-Kapitolu I: Kompożizzjoni, ħidma u xogħol tal-Kumitat

Il-Kapitolu II: Adattament ta' l-ammont tal-kapitalizzazzjoni tas-suq ta' l-ishma

L-Artikolu 109

IT-TITOLU VIII: DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

L-Artikolu 110

L-Artikolu 111

L-Artikolu 112

L-Artikolu 113

L-Anness II — Il-Parti A: DIRETTIVI MĦASSRA U L-EMENDI SUĊĊESSIVI TAGĦHOM

L-Anness II — Il-Parti B: LIMITI TAŻ-ŻMIEN GĦAT-TRASPOŻIZZJONI FIL-LIĠI NAZZJONALI

L-Anness III: — It-Tabella ta' korrelazzjoniIL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u partikolarment l-Artikoli 44 u 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ( 1 ),

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 251 tat-Trattat ( 2 ),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 79/279/KEE tal-5 ta' Marzu 1979 li tikkoordina l-kondizzjonijiet għall-ammissjoni ta' titoli għal-listi ta' stock exchange uffiċjali ( 3 ), id-Direttiva tal-Kunsill 80/390/KEE tas-17 ta' Marzu 1980 li tikkoordina il-ħtiġiet għat-tfassil, stħarriġ u distribuzzjoni tal-partikolaritajiet tal-lista li jkunu ppubblikati għall-ammissjoni ta' titoli għal-listi ta' stock exchange uffiċjali ( 4 ), id-Direttiva tal-Kunsill 82/21/KEE tal-15 ta' Frar 1982 fuq informazzjoni li għandha tkun ippubblikata għall-ammissjoni ta' titoli għal-listi ta' stock exchange uffiċjali ( 5 ) u d-Direttiva tal-Kunsill 88/627/KEE tat-12 ta' Diċembru 1988 fuq l-informazzjoni li għandha tkun ippubblikata meta tinxtara jew tinbiegħ azjenda maġġuri f'kumpanija fil-lista ( 6 ) ġew emendati diversi drabi. Fl-interess taċ-ċarezza u tar-razzjonalità, dawn id-Direttivi għandhom għalhekk ikunu kkodifikati billi jingħaqdu flimkien f'test wieħed.

(2)

Il-koordinazzjoni tal-kondizzjonijiet għall-ammissjoni fil-listi uffiċjali fuq l-istock exchanges li jinsabu fi jew joperaw fl-Istati Membri x'aktarx tipprovdi protezzjoni ekwivalenti għall-investituri fuq livell Komunitarju, minħabba garanziji aktar uniformi offruti lill-investituri fl-Istati Membri differenti, ser tiffaċilita kemm l-ammissjoni fil-lista uffiċjali ta' l-i stock exchange, f'kull Stat tali, ta' titoli minn Stati Membri oħra u l-lista ta' kull garanzija mogħtija f'numru ta' stock exchanges fil-Komunità; għalhekk għandha tipprovdi għall-interpenetrazzjoni fis-swieq nazzjonali tat-titoli billi jitneħħew dawk l-ostakoli li jistgħu jitneħħew b'mod prudenti u għalhekk jikkontribwixxu għall-prospett ta' l-istabbiliment ta' suq ta' kapital Ewropew.

(3)

Din il-koordinazzjoni għandha għalhekk tapplika għal titoli, indipendentement mill-istatus legali ta' min ikun ħariġhom, u għandhom għalhekk japplikaw għal titoli maħruġa minn Stati mhux membri jew l-awtoritajiet reġjonali jew lokali tagħhom jew korpi pubbliċi internazzjonali; din id-Direttiva għalhekk tkopri entitajiet mhux koperti mit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 48 tat-Trattat.

(4)

Għandu jkun hemm il-possibbiltà tad-dritt li jsir rikors lill-qrati kontra d-deċiżjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, dwar l-ammissjoni ta' titoli fil-lista uffiċjali, għalkemm dan id-dritt għar-rikors m'għandux jitħalla li jirrestrinġi d-diskrezzjoni ta' dawn l-awtoritajiet.

(5)

Fil-bidu, din il-koordinazzjoni tal-kondizzjonijiet għall-ammissjoni ta' titoli fil-lista uffiċjali għandha tkun flessibbli b'mod suffiċjenti biex tħalli li jkunu kkunsidrati d-differenzi preżenti fl-istrutturi tas-swieq ta' titoli fl-Istati Membri u biex tħalli l-Istati Membri li jikkunsidraw kull sitwazzjoni speċifika li jistgħu jiltaqgħu magħha.

(6)

Għal din ir-raġuni, il-koordinazzjoni għandha l-ewwel tkun limitata għat-twaqqif tal-kondizzjonijiet minimi għall-ammissjoni ta' titoli fil-lista uffiċjali fuq l-istock exchanges li jinsabu jew joperaw fl-Istati Membri, mingħajr iżda ma jagħtu lill-emittent xi dritt li jkun fil-lista.

(7)

Din il-koordinazzjoni parzjali tal-kondizzjonijiet għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali tikkostitwixxi l-ewwel pass għall-allinjament sussegwenti eqreb tar-regoli ta' l-Istati Membri f'dan il-qasam.

(8)

Is-suq fejn joperaw l-impriżi tkabbar biex iħaddan il-Komunità kollha u dan it-tkabbir jinvolvi żieda korrispondenti fil-ħtiġiet finanzjarji tagħhom u l-estenzjoni tas-swieq kapitali li jridu jistrieħu fuqhom biex jissodisfawhom; l-ammissjoni fil-lista uffiċjali fuq l-istock exchanges ta' l-Istati Membri ta' titoli maħruġa mill-impriżi tikkostitwixxi mezz importanti ta' aċċess għal dawk l-iswieq kapitali; barra minn hekk restrizzjonijiet fuq ix-xiri ta' titoli nnegozjati fuq l-istock exhanges ta' Stat Membru ieħor kienu eliminati bħala parti mill-liberalizzazzjoni tal-movimenti tal-kapital.

(9)

Salvagwardji għall-protezzzjoni ta' l-interessi ta' l-investituri attwali u potenzjali huma meħtieġa fil-maġġoranza ta' l-Istati Membri minn impriżi li joffru l-titoli tagħhom lill-pubbliku, jew fil-ħin ta' l-offerta tagħhom jew ta' l-ammissjoni tagħhom fil-lista ta' l-istock exchange; dawn is-salvagwardji jeħtieġu l-għoti ta' informazzjoni li hija kemm jista' jkun suffiċjenti u oġġettiva dwar iċ-ċirkostanzi finanzjarji ta' min joħroġhom u d-dettalji tat-titoli fejn issir it-talba għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali; il-forma li fiha din l-informazzjoni hija meħtieġa tikkonsisti s-soltu fil-pubblikazzjoni tal-partikolaritajiet tal-lista.

(10)

Is-salvagwardji meħtieġa huma differenti minn Stat Membru għall-ieħor, kemm fir-rigward tal-kontenut u l-format tal-partikolaritajiet tal-listi u l-effikaċja, il-metodi u ż-żmien tal-verifika fuq l-informazzjoni mogħtija hemmhekk; l-effett ta' dawn id-differenzi huwa li mhux biss li tagħmilha aktar diffiċli għall-impriżi biex ikunu ammessi t-titoli fil-listi uffiċjali fuq l-istock exchanges ta' diversi Stati Membri imma ukoll biex ittellef l-akkwist minn investituri li joqogħdu fi Stat Membru wieħed ta' titoli elenkati fl-istock exchanges ta' Stati Membri oħra u għalhekk jinibixxi il-finanzjament ta' impriżi u investiment ġewwa l-Komunità.

(11)

Dawn id-differenzi għandhom ikunu eliminati bil-koordinazzjoni tar-regoli u regolamenti mingħajr ma neċessarjament isiru kompletament uniformi, biex jintlaħaq grad adegwat ta' ekwivalenza fis-salvagwardji meħtieġa f'kull Stat Membru biex jiżguraw l-għoti ta' informazzjoni li hija suffiċjenti u oġġettiva kemm jista' jkun għad-detenturi attwali jew potenzjali ta' titoli.

(12)

Din il-koordinazzjoni għandha tapplika għal titoli indipendentement mill-istatus legali ta' l-impriża li toħroġhom; din id-Direttiva tapplika għall-entitajiet li ma saritx referenza għalihom fit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 48 tat-Trattat.

(13)

Ir-rikonoxximent reċiproku tal-partikolaritajiet fil-lista li trid tkun ippubblikata għall-ammissjoni ta' titoli fil-lista uffiċjali tirrappreżenta pass importanti 'l quddiem fil-ħolqien tas-suq intern tal-Komunità.

(14)

F'dan ir-rigward, jeħtieġ li jkun speċifikat liema awtoritajiet huma kompetenti li jivverifikaw u japprovaw il-partikolaritajiet tal-lista li trid tkun ippubblikata għall-ammissjoni tal-titoli fil-lista uffiċjali fil-każ ta' applikazzjonijiet simultanji għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali fi Stat Membru wieħed jew aktar.

(15)

L-Artikolu 21 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/298/KEE tas-17 ta' April 1989 li tikkoordina l-ħtiġiet għat-tfassil, stħarriġ u d-distribuzzjoni tal-prospett li għandu jkun ippubblikat meta titoli trasferibbli jkunu offruti lill-pubbliku ( 7 ) jipprovdi li meta offerti pubbliċi jsiru simultanjament jew f'intervalli qosra waħda mill-oħra f'żewġ Stati Membri jew iżjed, prospett ta' offerta pubblika mfassal u approvat skond l-Artikolu 7, 8 jew 12 ta' dik id-Diretttiva għandha tkun rikonoxxuta bħala prospett ta' offerta pubblika fl-Istati Membri l-oħra kkonċernati fuq il-bażi ta' rikonoxximent reċiproku.

(16)

Huwa wkoll mixtieq li jkun provdut ir-rikonoxximent ta' prospett ta' offerta pubblika bħala partikolaritajiet fil-lista fejn l-ammissjoni fil-lista ta' l-istock exchange uffiċjali hija mitluba fi żmien qasir ta' l-offerta pubblika.

(17)

Ir-rikonoxximent reċiproku ta' prospett ta' offerta pubblika u l-ammissjoni għal-listi uffiċjali ma jagħtix fih innifsu dritt għall-ammissjonjiet.

(18)

Huwa konsiljabbli li tkun provduta estenzjoni, permezz ta' ftehim li għandhom ikunu konklużi mill-Komunità ma' pajjiżi li mhumiex membri, tar-rikonoxximent tal-partikolaritajiet tal-lista għall-ammissjoni tal-listi uffiċjali minn dawk il-pajjiżi fuq bażi reċiproka.

(19)

Jidher xieraq li jkun provdut għall-possibbiltà għall-Istat Membru fejn l-ammissjoni fil-lista uffiċjali tkun mfittxa f'ċerti każijiet tingħata eżenzjoni parzjali jew kompleta mill-obbligu li jkunu ppubblikati il-partikolaritajiet għall-ammissjoni għal-listi uffiċjali għal min joħroġ il-titoli li jkunu diġà ġew ammessi fil-lista uffiċjali ta' l-istock exchange fi Stat Membru ieħor.

(20)

Kumpaniji li diġà ġew elenkati fil-Komunità għal xi żmien u huma ta' kwalità għolja u ta' statura internazzjonali huma l-kandidati l-aktar eliġibbli għall-elenkar bejn il-fruntieri. Dawk il-kumpaniji huma ġeneralment magħrufa sew f'ħafna Stati Membri: tagħrif dwarhom huwa ċirkolat sewwa u huwa disponibbli.

(21)

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li tiżgura li tagħrif biżżejjed ikun provdut għall-investituri; għalhekk, meta din il-kumpanija tipprova li t-titoli tagħha jkunu ammessi fil-lista fi Stat Membru ospitanti, l-investituri li joperaw fis-suq f'dak l-pajjiż jistgħu jkunu protetti b'mod suffiċjenti billi jirċievu biss informazzjoni simplifikata aktar milli l-partikolaritajiet kollha tal-lista.

(22)

L-Istati Membri jistgħu jsibuha utli li jistabbilixxu kriterji minimi kwantitattivi mhux diskriminatorji, bħas-suq ta' l-ishma kurrenti kapitalizzati, li min joħroġhom għandu jilħaq biex ikun eliġibbli li jibbenifika mill-possibbiltajiet ta' l-eżenzjoni pprovduta f'din id-Direttiva; ġaladarba hemm integrazzjoni akbar fis-swieq tat-titoli, għandu jkun possibbli ukoll għall-awtoritajiet kompetenti li jagħtu lill-kumpaniji żgħar trattament simili.

(23)

Kif ukoll, ħafna stock exchanges għandhom swieq tat-tieni saff biex jinnegozjaw f'ishma ta' kumpaniji mhux ammessi fil-lista uffiċjali; f'ċerti każijiet is-swieq tat-tieni saff huma regolati u ssorveljati minn awtoritajiet rikonoxxuti minn korpi pubbliċi li jimponu fuq kumpaniji ħtiġiet ta' svelar li huma fis-sustanza ekwivalenti għal dawk imposti fuq kumpaniji fil-lista uffiċjali; għalhekk, il-prinċipju sottostanti l-Artikolu 23 ta' din id-Direttiva jista jkun applikat ukoll meta dawn il-kumpaniji jippruvaw ikollhom it-titoli tagħhom ammessi fil-lista uffiċjali.

(24)

Biex ikunu protetti l-investituri d-dokumenti li jkunu disponibbli għall-pubbliku għandhom l-ewwel jintbagħtu lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn tkun ipprovata l-ammissjoni fil-lista uffiċjali; huwa għall-Istat Membru biex jiddeċiedi jekk dawk id-dokumenti għandhomx ikunu mistħarrġa mill-awtoritajiet kompetenti u biex ikun iddeterminat, jekk meħtieġ, in-natura u l-mod kif l-istħarriġ għandu jitwettaq.

(25)

Fil-każ ta' titoli ammessi fil-lista uffiċjali ta' l-istock exchange, il-protezzjoni ta' l-investituri teħtieġ li dawn jingħatalhom tagħrif xieraq regolari matul il-perjodu kollu meta t-titoli jkunu fil-lista; il-koordinazzjoni ta' ħtiġiet għal dan it-tagħrif regolari għandha għanijiet simili għal dawk maħsuba għall-partikolaritajiet fil-lista, jiġifieri biex tittejjeb din il-protezzjoni u biex tagħmilha aktar ekwivalenti, biex tiffaċilita l-lista ta' dawn it-titoli fuq aktar minn stock exchange wieħed fil-Komunità, u meta jsir hekk biex tikkontribwixxi għat-twaqqif ta' suq tal-kapital ġenwin Komunitarju billi tippermetti interpenetrazzjoni akbar fis-swieq tat-titoli.

(26)

Taħt din id-Direttiva, il-kumpaniji fil-lista għandhom mingħajr dewmien jipprovdu lill-investituri l-kontijiet annwali tagħhom u r-rapport fejn jagħtu l-informazzjoni fuq il-kumpanija għas-sena finanzjarja kollha; billi r-Raba' Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE ( 8 ) ikkoordinat il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji.

(27)

Kumpanniji għandhom ukoll, mill-anqas darba matul kull sena finanzjarja, jipprovdu lill-investituri rapporti fuq l-attivitajiet tagħhom; din id-Direttiva tista', għalhekk, tkun limitata għall-koordinazzjoni tal-kontenut u d-distribuzzjoni ta' rapport wieħed li jkopri l-ewwel sitt xhur tas-sena finanzjarja.

(28)

Madankollu, fil-każ ta' obbligazzjonijiet ordinarji, minħabba d-drittijiet li jagħtu lid-detenturi tagħhom, il-protezzjoni ta' l-investituri permezz tal-pubblikazzjoni ta' rapport ta' sitt xhur mhux essenzjali; bis-saħħa ta' din id-Direttiva, obbligazzjonijiet konvertibbli jew skambjabbli ma' titoli jistgħu jkunu ammessi fil-lista uffiċjali biss jekk l-ishma relatati huma diġà elenkati fl-istess stock exchange jew f'suq ieħor miftuħ regolat, li jopera regolarment, jew jiġu ammessi hekk simultanjament; l-Istati Membri jistgħu jidderogaw minn dan il-prinċipju biss jekk l-awtoritajiet kompetenti tagħhom huma sodisfatti li d-detenturi għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom kull informazzjoni meħtieġa biex jiffurmaw fehma dwar il-valur ta' l-ishma li dwarhom għandhom x'jaqsmu dawn l-obbligazzjonijiet; konsegwentement, informazzjoni regolari għandha tkun ikkoordinata għal dawk il-kumpaniji biss li l-ishma tagħhom huma ammessi fil-lista uffiċjali ta' l-istock exchange.

(29)

Ir-rapport ta' sitt xhur għandu jħalli l-investituri li jagħmlu valutazzjoni informata ta' l-iżvilupp ġenerali ta' l-attivitajiet tal-kumpanija matul il-perjodu kopert bir-rapport; iżda, dan ir-rapport għandu jkollu fih biss id-dettalji essenzjali fuq il-pożizzjoni finanzjarja u l-progress ġenerali tan-negożju tal-kumpanija kkonċernata.

(30)

Biex tiżgura l-protezzjoni effettiva ta' l-investituri u l-ħidma xierqa ta' l-istock exchanges, ir-regoli dwar l-informazzjoni regolari li għandha tkun ippubblikata mill-kumpaniji li l-ishma tagħhom huma ammessi fil-lista uffiċjali ta' l-istock exchange fil-Komunità, għandhom japplikaw mhux biss għall-kumpaniji mill-Istati Membri, imma wkoll għall-kumpaniji minn pajjiżi li mhumiex membri.

(31)

Politika ta' informazzjoni adegwata għall-investituri fil-qasam ta' titoli trasferibbli x'aktarx ittejjeb il-protezzjoni ta' l-investitur, u l-kunfidenza ta' investituri fis-swieq tas-sigurtà u għalhekk tiżgura li s-swieq tat-titoli jiffunzjona sewwa.

(32)

Billi ssir protezzjoni aktar ekwivalenti, il-koordinazzjoni ta' dik il-politika fil-livell Komunitarju x'aktarx li tħalli interpenetrazzjoni akbar tas-swieq tat-titoli ta' l-Istati Membri u għalhekk tgħin li titwaqqaf suq tal-kapital tassew Ewropew.

(33)

Għal dak l-għan l-investituri għandhom ikunu mgħarrfa bl-azjendiewlenin u bit-tibdiliet f'dawk l-azjendi fil-kumpaniji tal-Komunità li l-ishma tagħhom huma elenkati uffiċjalment fuq l-istock exchanges li jinsabu jew joperaw ġewwa l-Komunità.

(34)

Għandhom ikunu pprovduti regoli dwar il-kontenut dettaljat u l-proċedura għall-applikazzjoni ta' dik il-ħtieġa.

(35)

Kumpaniji, li l-ishma tagħhom huma uffiċjalment elenkati fuq stock exchange tal-Komunità, jistgħu jinfurmaw il-pubbliku bil-bdil fil-holdings ewlenin biss jekk kienu infurmati b'dan it-tibdil mid-detenturi ta' dawk l-azjendi.

(36)

Ħafna mill-Istati Membri ma jissoġġettawx id-detenturi għal din il-ħtieġa u fejn din il-ħtieġa teżisti hemm differenzi apprezzabbli fil-proċeduri għall-applikazzjoni tagħha; regoli kkoordinati għandhom għalhekk ikunu adottati fil-livell Komunitarju f'dan il-qasam.

(37)

Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa l-obbligi ta' l-Istati Membri dwar it-terminu massimu għat-traspożizzjoni msemmija fl-Anness II, il-Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:IT-TITOLU I

DEFINIZZJONIJIET U GĦAN TA' L-APPLIKAZZJONIIL-KAPITOLU I

Tifsiriet

L-Artikolu 1

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

(a) “emittenti” tfisser kumpaniji u persuni legali oħra u kull impriża li t-titoli tagħha huma s-suġġett ta' applikazzjoni għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali fuq l-istock exchange;

(b) “impriżi ta' investiment kollettiv li ma jkunux tat-tip magħluq” għandha tfisser unitajiet ta' trust u kumpaniji ta' investiment:

(i) li l-għan tagħhom huwa l-investiment kollettiv tal-kapital ipprovdut mill-pubbliku, u li jopera fuq il-prinċipju tal-firxa tar-riskju, u

(ii) liema unitajiet huma, fuq talba tad-detentur, mixtrija mill-ġdid jew mifdija, direttament jew indirettament, mill-beni ta' dawn l-impriżi. L-azzjoni meħuda minn dawn l-impriżi biex jiżguraw li l-valur ta' l-unitajiet ta' l-istock exchange ma jvarjax b'mod sinifikattiv mill-valur nett tal-beni għandu jitqies bħala ekwivalenti għal dak ix-xiri mill-ġdid jew fidi;

(ċ) Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva “kumpaniji ta' investiment li ma jkunux dawk tat-tip magħluq” għandhom ifissru kumpaniji ta' investiment:

(i) l-għan tagħhom huma l-investiment kollettiv tal-kapital provdut mill-pubbliku, u li jopera fuq il-prinċipju li jinfirex ir-riskju, u

(ii) l-ishma tagħhom huma, fuq talba tad-detentur, mixtrija mill-ġdid jew mifdija, direttament jew indirettament, mill-beni tal-kumpanija. Azzjoni meħuda minn dawn il-kumpaniji biex jiżguraw li l-valur ta' l-istock exchange ta' l-ishma tagħhom ma jvarjax b'mod sinnifikattiv mill-valur nett tal-beni għandha titqies bħala ekwivalenti għal dak ix-xiri mill-ġdid jew fidi;

(d) “istituzzjoni ta' kreditu” għandha tfisser impriża li xogħolha huwa li tirċievi depożiti jew fondi oħra ta' ħlas lura mill-pubbliku biex tagħti krediti għall-kont tagħha stess;

(e) “unitajiet ta' impriża kollettiva ta' investiment” għandha tfisser titoli maħruġa minn impriża ta' investiment kollettiv bħala li tippreżenta d-drittijiet tal-parteċipanti fil-beni ta' din l-impriża;

(f) “interess parteċipattiv” għandha tfisser drittijiet fil-kapital ta' impriżi oħra, kemm jekk rappreżentati jew le biċ-ċertifikati, li, bil-ħolqien ta' rabta durabbli ma dawk l-impriżi, huma intiżi li jikkontribwixxu għall-attivitajiet ta' l-impriża li żżomm dawn id-drittijiet.

▼M3 —————

▼BIL-KAPITOLU II

Għan ta' l-applikazzjoni

L-Artikolu 2

1.  L-Artikoli 5 sa 19, 42 sa 69, u 78 sa 84 għandhom jgħoddu għat-titoli li huma ammessi fil-lista uffiċjali jew huma s-soġġett ta' applikazzjoni għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali fuq l-i stock exchange jew joperaw ġewwa Stat Membru.

2.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 lil:

(a) unitajiet maħruġa minn impriżi ta' investiment kollettiv li ma jkunux tat-tip magħluq,

(b) titoli maħruġa minn Stat Membru jew l-awtoritajiet reġjonali jew lokali.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BIT-TITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR IL-LISTA UFFIĊJALI TAT-TITOLIIL-KAPITOLU I

Kondizzjonijiet ġenerali għall-ammissjoni

L-Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a) titoli ma jistgħux ikunu ammessi fil-lista uffiċjali fuq kull stock exchange li jinsab jew jopera ġewwa t-territorju tagħhom ħlief jekk il-kondizzjonijiet imniżżla b'din id-Direttiva huma ssodisfati, u

(b) emittenti ta' titoli ammessi għal din il-lista uffiċjali, immaterjalment mid-data li fiha saret din l-ammissjoni, huma soġġetti għall-obbligi pprovduti minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 6

1.  L-ammissjoni ta' titoli fil-lista uffiċjali għandha tkun soġġetta għall-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 42 sa 51, jew 52 sa 63, dwar l-ishma u t-titoli tad-debitu rispettivament.

▼M3 —————

▼B

3.  Ċertifikati li jirrappreżentaw ishma jistgħu jkunu ammessi biss fil-lista uffiċjali jew jekk l-emittent ta' l-ishma rappreżentati jilħaq il-kondizzjonijiet msemmija fl-Artikoli 42 u 44 u l-obbligi msemmija fl-Artikoli 64 sa 69 u jekk iċ-ċertifikati jilħqu l-kondizzjonijiet msemmija fl-Artikoli 45 sa 50.

L-Artikolu 7

L-Istati Membri jistgħu ma jagħmlux l-ammissjoni fil-lista uffiċjali tat-titoli maħruġa mill-kumpaniji jew persuna legali oħra li huma ċittadini ta' Stat Membru ieħor bla ħsara għall kondizzjoni li t-titoli iridu jkunu diġà ammessi fil-lista uffiċjali fuq stock exchange li tinsab jew topera f'waħda mill-Istati Membri.IL-KAPITOLU II

Kondizzjonijiet u obbligi aktar iebsa jew addizzjonali

L-Artikolu 8

1.  Bla ħsara għall-projbizzjonijiet ipprovduti fl-Artkolu 7 u fl-Artikoli 42 sa 63, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-ammissjoni tat-titoli fil-lista uffiċjali soġġetti għall-kondizzjonijiet aktar iebsa minn dawk imsemmija fl-Artikoli 42 sa 63 jew għall-iżjed kondizzjonijiet, iżda dawn il-kondizzjonijiet aktar iebsa jew addizzjonali japplikaw ġeneralment għall-emittenti kollha jew għall-klassijiet individwali ta' emittent u li jkunu ppubblikati qabel issir l-applikazzjoni għall-ammissjoni ta' dawn it-titoli.

▼M3

2.  L-Istati Membri jistgħu jissoġġettaw lill-emittenti ta' titoli ammessi għal elenkar uffiċjali għal rekwiżiti addizzjonali, sakemm dawn ir-rekwiżiti addizzjonali japplikaw b'mod ġenerali għall-emittenti kollha jew għal klassijiet individwali ta' emittenti.

▼B

3.  L-Istati Membri jistgħu, taħt l-istess kondizzjonijiet bħal dawk preskritti fl-Artikolu 9, jawtorizzaw derogi mill-kondizzjonijiet addizzjonali jew aktar iebsa u l-obbligi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 tieghu.

4.  L-Istati Membri jistgħu, skond ir-regoli nazzjonali applikabbli jeħtieġu l-emittenti ta' titoli ammessi fil-lista uffiċjali jinfurmaw lill-pubbliku fuq bażi regolari bil-pożizzjoni finanzjarja tagħhom u fuq l-andament ġenerali tan-negozju tagħhom.IL-KAPITOLU III

Derogi

L-Artikolu 9

Kull deroga mill-kondizzjonijiet għall-ammissjoni tat-titoli fil-lista uffiċjali li tista' tkun awtorizzata skond l-Artikoli 42 sa 63 għandha tapplika b'mod ġenerali għall-emittenti kollha fejn iċ-ċirkostanzi li jiġġustifikawhom huma simili.

L-Artikolu 10

Stati Membri jistgħu jiddeċiedu biex ma jpplikawx il-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 52 sa 63 u l-obbligi msemmija fl-Artikolu 81(1) u (3) dwar l-applikazzjonijiet għal-listi uffiċjali ta' titoli tad-debitu maħruġa mill-kumpaniji u persuni legali oħra li huma ċittadini ta' Stat Membru u li ġew stabbiliti, huma ggvernati minn jew immexxija bis-saħħa ta' liġi speċjali fejn il-ħlasijiet mill-ġdid u l-ħlasijiet ta' l-imgħaxijiet dwar dawk it-titoli huma garantiti minn Stat Membru jew minn wieħed mill-istati federali tiegħu.IL-KAPITOLU IV

Setgħat ta' l-awtoritajiet nazzjonali kompetentiIt-Taqsima 1

Deċiżjoni ta' ammissjoni

L-Artikolu 11

1.  L-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 105 għandhom jiddeċiedu fuq l-ammissjoni tat-titoli fil-lista uffiċjali fuq stock exchange li jinsab jew li jaħdem ġewwa t-territorji tagħhom.

2.  Mingħajr preġudizzju għall-poteri mogħtija lilhom, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrespinġu applikazzjoni għall-ammissjoni ta' garanzija fil-lista uffiċjali jekk, fl-opinjoni tagħhom, is-sitwazzjoni ta' l-emittent hija dik li l-ammissjoni tkun ta' detriment għall-interessi ta' l-investituri.

L-Artikolu 12

Bħala deroga għall-Artikolu 8, l-Istati Membri jistgħu, unikament għall-protezzjoni ta' l-investituri, jagħtu l-awtoritajiet kompetenti s-setgħa li jagħmlu l-ammissjoni ta' titolu fil-lista uffiċjali soġġetta għal kull kondizzjoni speċjali li l-awtoritajiet kompetenti jikkunsidraw xierqa u li jkunu espliċitament infurmaw lill-applikant.

L-Artikolu 13

1.  Fejn l-applikazzjonijiet għandhom isiru flimkien ma' jew f'intervalli qosra minn xulxin għall-ammissjoni ta' l-istess titoli fil-lista uffiċjali fuq l-istock exchanges li jinsabu jew li jaħdmu faktar minn Stat Membru wieħed, jew fejn l-applikazzjoni għall-ammissjoni issir dwar titolu elenkat diġà fuq stock exchange fi Stat Membru ieħor, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkomunikaw ma' xulxin u jagħmlu dawk l-arranġamenti li jkunu meħtieġa biex iħaffu l-proċedura u jissemplifikaw kemm jista jkun possibbli l-formalitajiet u kull kondizzjoni addizzjonali meħtieġa għall-ammissjoni tal-garanzja kkonċernata.

2.  Biex ikun iffaċilitat ix-xogħol ta' l-awtoritajiet kompetenti, kull applikazzjoni għall-ammissjoni ta' garanzija fil-lista uffiċjali fuq stock exchange li tinsab jew taħdem fi Stat Membru trid tgħid jekk applikazzjoni simili hux qed issir jew saritx fi Stat Membru ieħor, jew ser issir fil-futur qrib.

L-Artikolu 14

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrifjutaw li jammettu fil-lista uffiċjali titolu li jkun diġà elenkat fi Stat Membri ieħor fejn l-emittent jonqos milli jħares l-obbligi li joħroġu mill-ammissjoni f'dak l-Istat Membru.

L-Artikolu 15

Fejn applikazzjoni għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali tkun dwar ċertifikati li jirrappreżentaw ishma, l-applikazzjoni għandha tkun ikkunsidrata biss jekk l-awtoritajiet kompetenti huma ta' l-opinjoni li l-emittent taċ-ċertifikati joffri salvagwardji xierqa għall-protezzjoni ta' l-investituri.It-Taqsima 2

Informazzjoni mitluba mill-awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 16

1.  Emittent li t-titoli tiegħu jkunu ammessi fil-lista uffiċjali għandu jipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni kollha li dawn jikkunsidraw bħala xierqa biex jipproteġu l-investituri jew jiżguraw il-ħidma tajba tas-suq.

2.  Fejn il-protezzjoni ta' l-investituri jew il-ħidma tajba tas-suq hekk jeħtieġu, emittent jista' jenħtieġ mill-awtoritajiet kompetenti li jippubblika dik l-informazzjoni f'dik il-forma u fit-termini preskritti li jistgħu jqisu xierqa. Jekk l-emittent jonqos milli jikkonforma ma din il-ħtieġa, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu huma nnifishom jippubblikaw dik l-informazzjoni wara li jkunu semgħu l-emittent.It-Taqsima 3

Azzjoni kontra l-emittent li jonqos milli jikkonforma ma' l-obbligi li joħorġu mill-ammissjoni

L-Artikolu 17

Mingħajr preġudizzju għal kull azzjoni jew għal penalitajiet li jistgħu jikkontemplaw fil-każ ta' nuqqas mill-emittent li jikkonforma ma' l-obbligi li jirriżultaw mill-ammissjoni fil-lista uffiċjali, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħmlu pubbliku l-fatt li emittent qed jonqos li jħares dawk l-obbligi.It-Taqsima 4

Sospensjoni u waqfa

L-Artikolu 18

1.  L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jiddeċiedu li jissospendu l-elenkar ta' garanzija fejn il-ħidma tajba tas-suq hija, jew tista' tkun, ipperikolata temporanjament jew fejn il-protezzjoni ta' l-investituri teħtieġ hekk.

2.  L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jiddeċiedu li l-elenkar tat-titolu jitwaqqaf fejn huma sodisfatti li, minħabba ċirkostanzi speċjali, negozji normali regolari f'titolu mhumiex possibbli aktar.It-Taqsima 5

Dritt ta' rikors lill-qrati fil-każ ta' ċaħda ta' ammissjoni jew waqfien

L-Artikolu 19

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li deċiżjonijiet ta' l-awtoritajiet kompetenti li jirrifjutaw l-ammissjoni ta' garanzija fil-lista uffiċjali jew li jwaqqfu din il-lista għandhom ikunu soġġetti għad-dritt li jsir rikors lill-qrati.

2.  Rikorrent għandu jkun innotifikat b'deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tiegħu għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali fi żmien sitt xhur mir-riċevuta ta' l-applikazzjoni jew, jekk l-awtorità kompetenti teħtieġ informazzjoni ulterjuri f'dak il-perjodu, fi żmien sitt xhur minn meta l-applikant jagħti dik l-informazzjoni.

3.  Nuqqas li tingħata deċiżjoni f'terminu speċifikat fil-paragrafu 2 għandha titqies bħala rifjut tar-rikors. Dan ir-rifjut għandu jagħti lok għad-dritt li jsir rikors lill-qrati pprovdut fil-paragrafu 1.IT-TITOLU III

KONDIZZJONIJIET PARTIKOLARI DWAR IL-LISTI UFFIĊJALI TAT-TITOLIIL-KAPITOLU I

Pubblikazzjoni tal-lista, partikolaritajiet għall-ammissjoniIt-Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

▼M2 —————

▼BTaqsima 2

Eżenzjoni parzjali jew kompleta mill-obbligu li jkunu ppubblikati l-partikolaritajiet

▼M2 —————

▼BIt-Taqsima 3

Ommissjoni permessa mill-partikolaritajiet tal-lista ta' ċerta informazzjoni

▼M2 —————

▼BIt-Taqsima 4

Kontenuti tal-partikolaritajiet f'każijiet speċifiċi

▼M2 —————

▼BIt-Taqsima 5

Kontroll jew ċirkolazzjoni tal-partikolaritajiet tal-lista

▼M2 —————

▼BIt-Taqsima 6

Id-determinazzjoni ta' l-awtorità kompetenti

▼M2 —————

▼BIt-Taqsima 7

Rikonoxximent reċiproku

▼M2 —————

▼BIt-Taqsima 8

Ftehim ma' pajjiżi li mhumiex membri

▼M2 —————

▼BIL-KAPITOLU II

Kondizzjonijiet speċifiċi għall-ammissjoni ta' l-ishmaIt-Taqsima 1

Kondizzjonijiet dwar kumpaniji li l-ammissjoni ta' l-ishma tagħhom fil-lista uffiċjali tkun qed titfittex

L-Artikolu 42

Il-pożizzjoni legali tal-kumpanija trid tkun skond il-liġijiet u r-Regolamenti li hija soġġetta għalihom, fir-rigward kemm tal-formazzjoni tagħha u l-operazzjoni tagħha taħt l-istatuti tagħha.

L-Artikolu 43

1.  Il-kapitalizzazzjoni fis-suq ta' l-ishma mbassra li tkun qed titfittex l-ammissjoni tagħhom fil-lista uffiċjali jew, jekk dan ma jistax ikun stmat, il-kapital jew ir-riżervi tal-kumpanija, inkluż il-qligħ u t-telf, mill-aħħar sena finanżjarja, trid tkun mill-anqas ta' miljun euro.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali, ukoll meta din il-kondizzjoni mhix issodisfata, iżda l-awtoritajiet kompetenti ikunu sodisfatti li jkun hemm suq adegwat għall-ishma kkonċernati.

3.  Kapitalizzazzjoni ogħla tas-suq mbassra jew kapital ogħla u riservi jistgħu jenħtieġu minn Stat Membru għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali biss jekk jeżisti suq regolat, li jopera regolarment rikonoxxut u miftuħ f'dak l-Istat u l-ħtiġiet għalih huma ugwali għal jew anqas minn dawk imsemmija fil-paragrafu 1.

4.  Il-kondizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 m'għandhiex tkun applikabbli għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali ta' blokk ieħor ta' ishma ta' l-istess klassi bħal dawk ammessi diġà.

5.  L-ekwivalenti fil-valuta nazzjonali ta' miljun euro għandha fil-bidu tkun ekwivalenti fil-valuta nazzjonali ta' miljun unità Ewropea ta' kont li kien applikabbli fil-5 ta' Marzu 1979.

6.  Jekk, bħala riżultat ta' aġġustament ta' l-ekwivalenti ta' euro fil-valuta nazzjonali, il-kapitalizzazzjoni tas-suq espress fil-valuta nazzjonali tibqa' għal perjodu ta' sena waħda mill-anqas 10 % iżjed jew anqas mill-valur ta' miljun euro l-Istat Membru għandu, fi żmien 12-il xahar wara l-iskadenza ta' dak il-perjodu, jaġġusta il-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi biex jikkonformaw mal-paragrafu 1.

L-Artikolu 44

Kumpanija trid tkun ippubblikat jew ippreżentat il-kontijiet annwali tagħha skond il-liġi nazzjonali għat-tliet snin finanzjarji qabel l-applikazzjoni fil-lista uffiċjali. Bħala eċċezzjoni, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jidderogaw minn din il-kondizzjoni fejn din id-deroga hija mixtieqa fl-interess tal-kumpanija jew ta' l-investituri u fejn l-awtoritajiet kompetenti huma sodisfatti li l-investituri għandhom l-informazzjoni neċessarja disponibbli biex jilħqu ġudizzju informat fuq il-kumpanija u l-ishma li għalihom tkun qed titfittex l-ammissjoni fil-lista uffiċjali.It-Taqsima 2

Kondizzjonijiet dwar l-ishma li għalihom tkun qed titfittex l-ammissjoni

L-Artikolu 45

Il-pożizzjoni legali ta' l-ishma trid tkun skond il-liġijiet u r-regolamenti li huma soġġetti għalihom.

L-Artikolu 46

1.  L-ishma għandhom ikunu liberament negozjabbli

2.  L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jittrattaw l-ishma li ma jkunux imħallsa kollha bħala liberament negozjabbli, jekk ikunu saru arranġamenti biex jiżguraw li n-negozjabbiltà ta' dawn l-ishma ma tkunx ristretta u li n-negozjar ikun miftugħ u xieraq billi l-pubbliku ikun ipprovdut bl-informazzjoni xierqa kollha.

3.  L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, fil-każ ta' ammissjoni fil-lista uffiċjali ta' l-ishma li jistgħu jkunu akkwistati biss bla ħsara għall-approvazzjoni, jidderogaw mill-paragrafu 1 biss jekk l-użu tal-klawżola ta' approvazzjoni ma tiddisturbax is-suq.

L-Artikolu 47

Fejn il-ħarġa għall-pubbliku tiġi qabel l-ammissjoni fil-lista uffiċjali, l-ewwel smigħ jista' jsir biss wara t-tmiem tal-perjodu li matulu l-applikazzjonijiet għas-sottoskrizzjoni jistgħu jkunu sottomessi.

L-Artikolu 48

1.  Numru suffiċjenti ta' ishma għandhom ikunu distribwiti lill-pubbliku fi Stat Membru wieħed jew iżjed mhux aktar tard miż-żmien ta' l-ammissjoni.

2.  Il-kondizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 m'għandhiex tapplika fejn ishma għandhom ikunu mqassma lill-pubbliku fl-i stock exchange. F'dak il-każ, ammissjoni fil-lista uffiċjali tista' tingħata biss jekk l-awtoritajiet kompetenti huma sodisfatti li numru suffiċjenti ta' ishma ser jitqassmu fl-i stock exchange fi żmien qasir.

3.  Fejn ammissjoni fil-lista uffiċjali titfittex għal blokk ieħor ta' ishma ta' l-istess klassi, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jistmaw jekk numru suffiċjenti ta' ishma ikunx tqassam lill-pubbliku dwar l-ishma kollha maħruġa u mhux biss fir-rigward ta' dan il-blokk ieħor.

4.  Bħala deroga mill-paragrafu 1, jekk l-ishma huma ammessi fil-lista uffiċjali f'pajjiż li mhux membru jew f'aktar, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipprovdu għall-ammissjoni tagħhom fil-lista uffiċjali jekk numru suffiċjenti ta' ishma jitqassam lill-pubbliku fl-Istat jew Stati li mhumiex membri fejn huma elenkati.

5.  Numru biżżejjed ta' ishma għandhom jitqiesu li jkunu mqassma jew meta l-ishma li dwarhom tkun saret l-applikazzjoni għall-ammissjoni huma f'idejn il-pubbliku sa mill-anqas 25 % tal-kapital sottoskritt rappreżentat mill-klassi ta' l-ishma kkonċernati jew meta, minħabba n-numru kbir ta' ishma ta' l-istess klassi u id-daqs tat-tqassim tagħhom lill-pubbliku, is-suq ser jopera sewwa b'perċentwal aktar baxx.

L-Artikolu 49

1.  L-applikazzjoni għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali għandha tkopri l-ishma kollha ta' l-istess klassi diġà maħruġa.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li din il-kondizzjoni m'għandhiex tapplika għall-applikazzjonijiet li ma jkoprux l-ishma kollha ta' l-istess klassi maħruġa diġà fejn l-ishma ta' dik il-klassi li ma titfittixx l-ammissjoni tagħhom jappartienu lill-blokok li jservu biex iżommu l-kontroll tak-kumpanija jew mhumiex negozjabbli għal ċertu żmien taħt ftehim, iżda l-pubbliku għandu jkun infurmat b'dawn is-sitwazzjonijiet u li ma hemmx perikolu ta' dawn is-sitwazzjonijiet li jippreġudikaw l-interessi tad-detenturi ta' l-ishma li għalihom l-ammissjoni fil-lista uffiċjali hija mfittxa.

L-Artikolu 50

1.  Għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali ta' ishma maħruġa mill-kumpaniji li huma ċittadini ta' Stat Memru ieħor u liema ishma għandhom forma fiżika jeħtieġ u biżżejjed li l-forma fiżika tagħhom taqbel ma' l-istandards ipprovduti f'dak l-Istat Membru l-ieħor. Fejn il-forma fiżika ma taqbilx ma l-istandards fis-seħħ fl-Istat Membru fejn tkun saret l-applikazzjoni għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali, l-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-istat għandhom jgħarrfu b'dan lill-pubbliku.

2.  Il-forma fiżika ta' l-ishma maħruġa mill-kumpaniji li huma ċittadini ta' pajjiż mhux membru għandhom jipprovdu salvagwardji għall-protezzjoni ta' l-investituri.

L-Artikolu 51

Jekk l-ishma maħruġa minn kumpanija li hija ċittadina ta' pajjiż mhux membru ma jkunux elenkati jew fil-pajjiż ta' oriġini jew fil-pajjiż ta' oriġini jew fil-pajjiż fejn il-proporzjon ta' l-ishma jinżammu, m'għandhomx ikunu ammessi fil-lista uffiċjali jekk l-awtoritajiet kompetenti huma sodisfatti li l-assenza ta' elenku fil-pajjiż ta' oriġini jew fil-pajjiż fejn hemm l-akbar parti mhux dovuta għall-bżonn li l-investituri jkunu protetti.IL-KAPITOLU III

Kondizzjonijiet partikolari dwar l-ammissjoni fil-lista uffiċjali tat-titoli tad-debitu maħruġa minn impriżaIt-Taqsima 1

Kondizzjonijiet dwar impriżi għat-titoli ta' debitu fejn tkun qed titfittex l-ammissjoni fil-lista uffiċjali

L-Artikolu 52

Il-pożizzjoni legali ta' l-impriża trid tkun skond il-liġijiet u r-regolamenti li hija soġġetta għalihom, fir-rigward kemm tal-formazzjoni tagħha u l-operazzjoni tagħha taħt l-istatuti tagħha.It-Taqsima 2

Kondizzjonijiet dwar titoli ta' debitu li għalihom tkun qed titfittex l-ammissjoni fil-lista uffiċjali

L-Artikolu 53

Il-pożizzjoni legali tat-titoli ta' debitu trid tkun skond il-liġijiet u r-regolamenti li huma soġġetti għalihom.

L-Artikolu 54

1.  It-titoli tad-debitu għandhom ikunu liberament negozjabbli.

2.  L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jittrattaw it-titoli ta' debitu li ma jkunux imhallsa kollha bħala liberament negozjabbli, jekk ikunu saru arranġamenti biex jiżguraw li n-negozjabbiltà ta' dawn it-titoli ta' debitu ma tkunx ristretta u li n-negozjar ikun miftuħ u xieraq billi l-pubbliku ikunu ipprovdut bl-informazzjoni xierqa kollha.

L-Artikolu 55

Fejn il-ħarġa għall-pubbliku tiġi qabel l-ammissjoni fil-lista uffiċjali, l-ewwel smigħ jista' jsir biss wara t-tmiem tal-perjodu li matulu l-applikazzjonijiet għas-sottoskrizzjoni jistgħu jkunu sottomessi. Din id-dispożizzjoni m'għandhiex tapplika fil-każ ta' kwistjonijiet ta' l-għażla ta' titoli ta' debitu meta d-data ta' l-għeluq għas-sottoskrizzjoni mhix fissa.

L-Artikolu 56

L-applikazzjoni għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali għandha tkopri l-prijorità tat-titoli tad-debitu kollha pari passu.

L-Artikolu 57

1.  Għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali ta' titoli ta' debitu maħruġa mill-kumpaniji li huma ċittadini ta' Stat Membru ieħor u liema ishma għandhom forma fiżika jeħtieġ u hu biżżejjed li l-forma fiżika tagħhom taqbel ma' l-istandards provduti f'dak l-Istat Membru l-ieħor. Fejn il-forma fiżika ma taqbilx ma l-istandards fis-seħħ fl-Istat Membru fejn tkun saret l-applikazzjoni għall-ammissjoni għal-lista uffiċjali, l-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat għandhom jgħarrfu b'dan lill-pubbliku.

2.  Il-forma fiżika tat-titoli ta' debitu maħruġa fi Stat Membru wieħed għandhom iħarsu l-istandards fis-seħħ f'dak l-Istat.

3.  Il-forma fiżika tat-titoli ta' debitu maħruġa mill-impriżi li huma ċittadini ta' pajjiż mhux membru għandhom jipprovdu salvagwardji għall-protezzjoni ta' l-investituri.It-Taqsima 3

Kondizzjonijiet oħra

L-Artikolu 58

1.  L-ammont tas-self ma jistax ikun anqas minn EUR 200 000. Din id-dispożizzjoni m'għandhiex tkun applikabbli fil-każ ta' kwistjonijiet ta' għażla fejn l-ammont tas-self mhux fiss.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għall-ammissjoni għal-lista uffiċjali ukoll meta din il-kondizzjoni mhix milħuqa, fejn l-awtoritajiet kompetenti huma sodisfatti li ser ikun hemm suq biżżejjed għalt-titoli tad-debitu kkonċernati.

3.  L-ekwivalenti fil-munita nazzjonali ta' EUR 200 000 għandha inizjalment tkun ekwivalenti f'munita nazzjonali ta' 200 000 unità ta' kont li kienu applikabbli fil-5 ta' Marzu 1979.

4.  Jekk ir-riżultat ta' aġġustament ta' l-ekwivalenti f'euro fil-munita nazzjonali l-ammont minimu tas-self espress fil-munita nazzjonali jibqa', għall-perjodu ta' sena, mill-anqas 10 % inqas mill-valur ta' EUR 200 000 l-Istat Membru għandu, fi żmien 12-il xahar wara li jagħlaq dak il-perjodu, jemenda il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet ammnistrattivi tiegħu biex iħarsu l-paragrafu 1.

L-Artikolu 59

1.  Obbligazzjonijiet konvertibbli jew skambjabbli u obbligazzjonijiet b'warrants jistgħu jkunu ammessi fil-lista uffiċjali biss jekk l-ishma relatati huma diġà elenkati fuq l-istess stock exchange jew f'ieħor, li jaħdem regolarment, rikonoxxut fis-suq miftuħ jew ikunu ammessi hekk simultanjament.

2.  L-Istati Membri jistgħu, bħala deroga għall-paragrafu 1, jipprovdu għall-ammissjoni għal-lista uffiċjali ta' obbligazzjonijiet konvertibbli u skambjabbli jew obbligazzjonijiet bil-warrants, jekk l-awtoritajiet kompetenti huma sodisfatti li d-detenturi għandhom fid-dispożizzjoni tagħhom kull informazzjoni meħtieġa biex jiffurmaw opinjoni dwar il-valur ta' l-ishma li dwarhom għandhom x'jaqsmu t-titoli ta' debitu.IL-KAPITOLU IV

Kondizzjonijiet partikolari dwar l-ammissjoni għal-lista uffiċjali tat-titoli tad-debitu maħruġa minn Stat, l-awtoritajiet reġjonali jew lokali tieghu jew korp pubbliku internazzjonali

L-Artikolu 60

It-titoli ta' debitu għandhom ikunu negozjabbli liberament.

L-Artikolu 61

Fejn il-ħarġa pubblika tippreċedi l-ammissjoni għal-lista uffiċjali, l-ewwel lista tista' ssir biss wara t-tmiem tal-perjodu li matulu jistgħu jsiru l-applikazzjonijiet għas-sottoskrizzjoni. Din id-dispożizzjoni m'għandhiex tapplika fejn id-data ta' l-għeluq għas-sottoskrizzjoni mhix fissa.

L-Artikolu 62

L-applikazzjoni għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali trid tkopri t-titoli kollha li jkollhom prijorità pari passi.

L-Artikolu 63

1.  Għall-ammissjoni għal-lista uffiċjali tat-titoli ta' debitu li jinħarġu minn Stat Membru jew l-awtoritajiet reġnali jew lokali tiegħu f'forma fiżika, jeħtieġ u bizzejjed li dik il-forma fiżika tħares l-istandards fis-seħħ f'dak l-Istat Membru. Fejn il-forma fiżika ma tħarisx l-istandards fis-seħħ fl-Istat Membru fejn issir l-applikazzjoni għall-ammissjoni għal-lista uffiċjali, l-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-istat għandhom iġibu din is-sitwazzjoni għall-attenzjoni tal-pubbliku.

2.  Il-forma fiżika tat-titoli tad-debitu maħruġa mill-pajjiżi li mhumiex membri jew l-awtoritajiet reġjonali jew lokali jew minn korpi pubbliċi internazzjonali għandha tagħti biżżejjed salvagwardji għall-protezzjoni ta' l-investituri.IT-TITOLU IV

OBBLIGI DWAR IT-TITOLI AMMESSI GĦAL-LISTA UFFIĊJALIIL-KAPITOLU I

Obbligi tal-kumpaniji li l-ishma tagħhom huma ammessi għal-lista uffiċjaliIt-Taqsima 1

Elenku ta' ishma maħruġa ġodda ta' l-istess klassi

L-Artikolu 64

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 49(2), fil-każ ta' ħarġa ġdida ta' ishma għall-pubbliku ta' l-istess klassi bħal dawk elenkati uffiċjalment diġà, il-kumpanija għandha teħtieġ, fejn l-ishma l-ġodda mhumiex awtomatikament ammessi, biex japplikaw għall-ammissjoni tagħhom fl-istess elenku, jew mhux aktar minn sena wara l-ħruġ tagħhom jew meta jsiru negozjabbli liberament.It-Taqsima 2

Trattament ta' l-azzjonisti

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 3

Emenda ta' l-istrument ta' inkorporazzjoni jew ta' l-istatuti

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 4

Kontijiet ta' kull sena u rapport annwali

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 5

Informazzjoni addizzjonali

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 6

Ekwivalenza ta' l-informazzjoni

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 7

Informazzjoni perjodika li għandha tkun ippubblikata

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 8

Pubblikazzjoni u l-kontenuti tar-rapport ta' kull sitt xhur

▼M3 —————

▼BIL-KAPITOLU II

L-obbligu ta' emittenti li t-titoli ta' debitu huma ammessi għal-lista uffiċjaliIt-Taqsima 1

Titoli ta' debitu maħruġa minn impriża

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 2

Titoli maħruġa minn Stat jew l-awtoritajiet reġjonali jew lokali tiegħu jew minn korp internazzjonali pubbliku

▼M3 —————

▼BIL-KAPITOLU III

Obbligi dwar l-informazzjoni li għandha tkun ippubblikata meta parteċipazzjoni azzjonarja maġġuri f'kumpanija elenkata tkun akkwistata jew tinbiegħIt-Taqsima 1

Dispożizzjonijiet Ġenerali

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 2

Informazzjoni meta azjenda ewlenija tkun akkwistata jew mibjugħa

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 3

Determinazzjoni tad-drittijiet tal-vot

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 4

Eżenzjonijiet

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 5

L-awtoritajiet kompetenti

▼M3 —————

▼BIt-Taqsima 6

Sanzjonijiet

▼M3 —————

▼BIT-TITOLU V

PUBBLIKAZZJONI U KOMUNIKAZZJONI TA' L-INFORMAZZJONIIL-KAPITOLU I

Pubblikazzjoni u komunikazzjoni ta' partikolaritajiet tal-lista għall-ammissjoni ta' titoli għall-elenku uffiċjali ta' l-i stock exchange.It-Taqsima 1

Proċeduri u perjodu tal-pubblikazzjoni tal-partikolaritajiet tal-lista u s-supplimenti tagħhom

▼M2 —————

▼BIt-Taqsima 2

Komunikazzjoni minn qabel lill-awtoritajiet kompetenti bil-mezz tal-pubblikazzjoni

▼M2 —————

▼BIL-KAPITOLU II

Pubblikazzjoni u komunikazzjoni ta' l-informazzjoni wara l-lista

▼M3 —————

▼BIL-KAPITOLU III

Lingwi

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BIT-TITOLU VI

AWTORITAJIET KOMPETENTI U KOOPERAZZJONI BEJN L-ISTATI MEMBRI

L-Artikolu 105

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li din id-Direttiva hija applikata u għandhom jaħtru awtorità kompetenti jew iżjed għall-għanijiet ta' din id-Direttiva. Għandhom jinnotifikaw il-Kummissjoni biha, u jagħtu dettalji ta' kull diviżjoni ta' poteri bejniethom.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom il-poteri meħtieġa għalihom biex jagħmlu xogħolhom.

3.  Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa r-responsabbiltà ta' l-awtoritajiet kompetenti, li tibqa tkun iggvernata biss mil-liġi nazzjonali.

L-Artikolu 106

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkooperaw kull meta meħtieġ għall-għanijiet tat-twettiq tad-dmirijiethom u għandhom jibdlu kull informazzjoni utli għal dak il-għan.

L-Artikolu 107

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-persuni kollha impjegati jew li kienu impjegati mill-awtoritajiet kompetenti ikunu marbuta bis-segretezza professjonali. Din tfisser li kull informazzjoni konfidenzjali irċevuta fil-qadi ta' dmirijiethom ma tistax tinkixef lil kull persuna jew awtorità ħlief bis-saħħa ta' dispożizzjonijiet provduti bil-liġi.

2.  Il-paragrafu 1 m'għandux, iżda, jipprekludi l-awtoritajiet kompetenti tad-diversi Stati Membri milli jibdlu l-informazzjoni kif provdut f'din id-Direttiva. L-informazzjoni hekk mibdula għandha tkun koperta mill-obbligu tas-segretezza professjonali li huma soġġetti għaliha l-persuni impjegati jew li kienu impjegati mill-awtoritajiet kompetenti li jirċievu l-informazzjoni.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BIT-TITOLU VII

KUMITAT TA' KUNTATTTAQSIMA I

Kompożizzjoni, ħidma u xogħol tal-Kumitat

▼M4 —————

▼BIL-KAPITOLU II

Adattament ta' l-ammont tal-kapitalizzazzjoni tas-suq ta' l-ishma

▼M4

Artikolu 109

1.  Sabiex jiġi aġġustat, in vista tal-ħtiġijiet tas-sitwazzjoni ekonomika, l-ammont minimu tal-kapitalizzazzjoni tas-suq prevedibbli mniżżla taħt l-Artikolu 43(1), il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Kumitat tat-Titoli Ewropew stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/528/KE tas-6 ta' Ġunju 2001 ( 9 ) abbozz tal-miżuri li għandhom jittieħdu.

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li jistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju ta' poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni ( 10 ), konformi ma' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5 (6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tlett xhur.

3.  Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

▼BIT-TITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

L-Artikolu 110

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-liġijiet ewlenin, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 111

1.  Id-Direttivi 79/279/KEE, 80/390/KEE, 82/121/KEE u 88/627/KEE, kif emendati mill-atti elenkati fl-Anness II, il-Parti A, huma hawnhekk imħassra mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' l-Istati Membri dwar it-termini għat-traspożizzjoni msemmija fl-Anness II, il-Parti B.

2.  Ir-riferenzi għad-Direttivi mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella tal-korrelazzjoni fl-Anness III.

L-Artikolu 112

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

L-Artikolu 113

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

▼M2 —————

▼B
L-ANNESS II

IL-PARTI A

Direttivi mħassra u l-emendi suċċessivi tagħhom (msemmija fl-Artikolu 111)Id-Direttiva tal-Kunsill 79/279/KEE

(ĠU L 66, tas-16.3.1979, p. 21)

Id-Direttiva tal-Kunsill 82/148/KEE

(ĠU L 62, tal-5.3.1982, p. 22)

Id-Direttiva tal-Kunsill 88/627/KEE

(ĠU L 348, tas-17.12.1988, p. 62)

Id-Direttiva tal-Kunsill 80/390/KEE

(ĠU L 100, tas-17.4.1980, p. 1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 82/148/KEE

(ĠU L 62, tal-5.3.1982, p. 22)

Id-Direttiva tal-Kunsill 87/345/KEE

(ĠU L 185, ta' l-4.7.1987, p. 81)

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/211/KEE

(ĠU L 112, tat-3.5.1990, p. 24)

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 94/18/EC

(ĠU L 135, tal-31.5.1994, p. 1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 82/121/KEE

(ĠU L 48, ta' l-20.2.1982, p. 26)

Id-Direttiva tal-Kunsill 88/627/KEE

(ĠU L 348, tas-17.12.1988, p. 62)
L-ANNESS II

IL-PARTI B

Limiti taż-żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali (msemmija fl-Artikolu 111)Id-Direttiva

Limitu ta' żmien għat-traspożizzjoni

79/279/KEE

8 ta' Marzu 1981 (1) (2)

80/390/KEE

19 ta' Settembru 1982 (2)

82/121/KEE

30 ta' Ġunju 1983 (3)

82/148/KEE

87/345/KEE

1 ta' Jannar 1990

1 ta'Jannar 1991 għal Spanja

1 ta' Jannar 1992 għall-Portugall

88/627/KEE

1 ta' Jannar 1991

90/211/KEE

17 ta' April 1991.

94/18/KE

 

(1)   8.3.1982 għall-Istati Membri li jintroduċu simultanjament id-Direttivi 79/279/KEE u 80/390/KEE.

(2)   30.6.1983 għall-Istati Membri li jintroduċu simultanjament id-Direttivi 79/279/KEE, 80/390/KEE u 82/121/KEE.

(3)   Limiti taż-żmien għall-applikazzjoni: 30.6.1986.
L-ANNESS III

TABELLA TA' KORRELAZZJONIDin id-Direttiva

Dir. 79/279/KEE

Dir. 80/390/KEE

Dir. 82/121/KEE

Dir. 88/627/KEE

L-Artikolu 1(a)

 

L-Artikolu 2(ċ)

 
 

L-Artikolu 1(b), frażi introduttorja

L-Artikolu 2(a), frażi introduttorja

L-Artikolu 2(a), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 1(b)(i) u (ii)

L-Artikolu 2(a), l-ewwel u t-tieni inċiż

L-Artikolu 2(a), l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Artikolu 1(ċ), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 1(2), tieni sub-paragrafu, frażi introduttorja

 

L-Artikolu 1(ċ)(i) u (ii)

 
 

L-Artikolu 1(2), it-tieni subparagrafu, l-ewwel u t-tieni inċiż

 

L-Artikolu 1(d)

 

L-Artikolu 2(e)

 
 

L-Artikolu 1(e)

L-Artikolu 2(b)

L-Artikolu 2(b)

 
 

L-Artikolu 1(f)

 

L-Artikolu 2(f)

 
 

L-Artikolu 1(g)

 

L-Artikolu 2(d)

 
 

L-Artikolu 1(h)

 

L-Artikolu 2(g)

 
 

L-Artikolu 2(1)

L-Artikolu 1(1)

 
 
 

L-Artikolu 2(2), frażi introduttorja

L-Artikolu 1(2), frażi introduttorja

 
 
 

L-Artikolu 2(2)(a) u (b)

L-Artikolu 1(2), l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 
 

L-Artikolu 3(1)

 

L-Artikolu 1(1)

 
 

L-Artikolu 3(2), frażi introduttorja

 

L-Artikolu 1(2), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 3(2)(a) u (b)

 

L-Artikolu 1(2), l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Artikolu 4(1)

 
 

L-Artikolu 1(1)

 

L-Artikolu 4(2)

 
 

L-Artikolu 1(2), l-ewwel subparagrafu

 

L-Artikolu 4(3)

 
 

L-Artikolu 1(3)

 

L-Artikolu 5(a) u (b)

L-Artikolu 3, l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 
 

L-Artikolu 6

L-Artikolu 4

 
 
 

L-Artikolu 7

L-Artikolu 6

 
 
 

L-Artikolu 8

L-Artikolu 5

 
 
 

L-Artikolu 9

L-Artikolu 7

 
 
 

L-Artikolu 10

L-Artikolu 8

 
 
 

L-Artikolu 11(1)

L-Artikolu 9(1)

 
 
 

L-Artikolu 11(2)

L-Artikolu 9(3)

 
 
 

L-Artikolu 12

L-Artikolu 10

 
 
 

L-Artikolu 13(1)

L-Artikolu 18(2)

 
 
 

L-Artikolu 13(2)

L-Artikolu 18(3)

 
 
 

L-Artikolu 14

L-Artikolu 11

 
 
 

L-Artikolu 15

L-Artikolu 16

 
 
 

L-Artikolu 16

L-Artikolu 13

 
 
 

L-Artikolu 17

L-Artikolu 12

 
 
 

L-Artikolu 18

L-Artikolu 14

 
 
 

L-Artikolu 19

L-Artikolu 15

 
 
 

L-Artikolu 20

 

L-Artikolu 3

 
 

L-Artikolu 21

 

L-Artikolu 4

 
 

L-Artikolu 22

 

L-Artikolu 5

 
 

L-Artikolu 23, frażi introduttorja

 

L-Artikolu 6, frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 23(1) u (2)

 

L-Artikolu 6(1) u (2)

 
 

L-Artikolu 23(3)(a)

 

L-Artikolu 6(3)(a)

 
 

L-Artikolu 23(3)(b), frażi introduttorja

 

L-Artikolu 6(3)(b), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 23(3)(b)(i)

 

L-Artikolu 6(3)(b), l-ewwel inċiż

 
 

L-Artikolu 23(3)(b)(ii)

 

L-Artikolu 6(3)(b), it-tieni inċiż

 
 

L-Artikolu 23(3)(ċ), frażi introduttorja

 

L-Artikolu 6(3)(ċ), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 23(3)(ċ)(i)

 

L-Artikolu 6(3)(ċ), l-ewwel inċiż

 
 

L-Artikolu 23(3)(ċ)(ii)

 

L-Artikolu 6(3)(ċ), it-tieni inċiż

 
 

L-Artikolu 23(3)(ċ)(ii), l-ewwel inċiż

 

L-Artikolu 6(3)(ċ), it-tieni inċiż (i)

 
 

L-Artikolu 23(3)(ċ)(ii), it-tieni inċiż

 

L-Artikolu 6(3)(ċ), it-tieni inċiż (ii)

 
 

L-Artikolu 23(3)(ċ)(iii)

 

L-Artikolu 6(3)(ċ), it-tielet inċiż

 
 

L-Artikolu 23(3)(d) sa (g)

 

L-Artikolu 6(3)(d) sa (g)

 
 

L-Artikolu 23(4) u (5)

 

L-Artikolu 6(4) u (5)

 
 

L-Artikolu 24

 

L-Artikolu 7

 
 

L-Artikolu 25(1), l-ewwel sub-paragrafu, frażi introduttorja

 

L-Artikolu 8(1), l-ewwel subparagrafu, frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 25(1), l-ewwel sub-paragrafu, (a) sa (g)

 

L-Artikolu 8(1), l-ewwel sub-paragrafu, l-ewwel sas-seba' inċiż

 
 

L-Artikolu 25(1), it-tieni, frażi introduttorja

 

L-Artikolu 8(1), it-tieni sub-paragrafu, frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 25(1), it-tieni sub-paragrafu, (a) u (b)

 

L-Artikolu 8(1), it-tieni sub-paragrafu, l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Artikolu 25(2), frażi introduttorja

 

L-Artikolu 8(2), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 25(2)(a) sa (d)

 

L-Artikolu 8(2), l-ewwel sa raba' inċiżi

 
 

L-Artikolu 25(3) u (4)

 

L-Artikolu 8(3) u (4)

 
 

L-Artikolu 26(1), frażi introduttorja

 

L-Artikolu 9(1), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 26(1)(a) sa (g)

 

L-Artikolu 9(1), l-ewwel sas-seba inċiżi

 
 

L-Artikolu 26(2) u (3)

 

L-Artikolu 9(2) u (3)

 
 

L-Artikolu 27

 

L-Artikolu 10

 
 

L-Artikolu 28(1), frażi introduttorja

 

L-Artikolu 11(1), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 28(1)(a) u (b)

 

L-Artikolu 11(1), l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Artikolu 28(2)

 

L-Artikolu 11(2)

 
 

L-Artikolu 28(3) frażi introduttorja

 

L-Artikolu 11(3) frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 28(3)(a), (b) u (ċ)

 

L-Artikolu 11(3) l-ewwel, it-tieni u t-tielet inċiż

 
 

L-Artikolu 29 frażi introduttorja

 

L-Artikolu 12 frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 29(a) u (b)

 

L-Artikolu 12, l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Artikolu 30(1), l-ewwel subparagrafu, frażi introduttorja

 

L-Artikolu 13(1), l-ewwel sub-paragrafu, frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 30(1), l-ewwel sub-paragrafu, (a) u (b)

 

L-Artikolu 13(1), l-ewwel sub-paragrafu, l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Artikolu 30(1), it-tieni sub-paragrafu

 

L-Artikolu 13(1), it-tieni sub-paragrafu

 
 

L-Artikolu 30(2), frażi introduttorja

 

L-Artikolu 13(2), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 30(2)(a) u (b)

 

L-Artikolu 13(2), l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Artikolu 30(3) u (4)

 

L-Artikolu 13(3) u (4)

 
 

L-Artikolu 31(1), frażi introduttorja

 

L-Artikolu 14(1), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 31(1)(a) sa (d)

 

L-Artikolu 14(1), l-ewwel sar-raba' inċiż

 
 

L-Artikolu 31(2), l-ewwel sub-paragrafu (a) sa (d)

 

L-Artikolu 14(2), l-ewwel sar-raba' inċiż

 
 

L-Artikolu 31(2), it-tieni sub-paragrafu

 

L-Artikolu 14(2), it-tieni sub-paragrafu

 
 

L-Artikolu 32

 

L-Artikolu 15

 
 

L-Artikolu 33(1)

 

L-Artikolu 16(1)

 
 

L-Artikolu 33(2), frażi introduttorja

 

L-Artikolu 16(2), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 33(2)(a), (b) u (ċ)

 

L-Artikolu 16(2), l-ewwel, it-tieni u t-tielet inċiżi

 
 

L-Artikolu 33(3)

 

L-Artikolu 16(3)

 
 

L-Artikolu 34

 

L-Artikolu 17

 
 

L-Artikolu 35

 

L-Artikolu 18(2) u (3), l-ewwel -paragrafu

 
 

L-Artikolu 36

 

L-Artikolu 19

 
 

L-Artikolu 37

 

L-Artikolu 24

 
 

L-Artikolu 38

 

L-Artikolu 24a

 
 

L-Artikolu 39

 

L-Artikolu 24b

 
 

L-Artikolu 40

 

L-Artikolu 24(ċ)(2) u (3)

 
 

L-Artikolu 41

 

L-Artikolu 25a

 
 

L-Artikolu 42

l-Anness — L-Iskeda A (I) (1)

 
 
 

L-Artikolu 43

l-Anness — L-Iskeda A (I) (2)

 
 
 

L-Artikolu 44

l-Anness — L-Iskeda A (I) (3)

 
 
 

L-Artikolu 45

l-Anness — L-Iskeda A (II) (1)

 
 
 

L-Artikolu 46

l-Anness — L-Iskeda A (II) (2)

 
 
 

L-Artikolu 47

l-Anness — L-Iskeda A (II) (3)

 
 
 

L-Artikolu 48

l-Anness — L-Iskeda A (II) (4)

 
 
 

L-Artikolu 49

l-Anness — L-Iskeda A (II) (5)

 
 
 

L-Artikolu 50

l-Anness — L-Iskeda A (II) (6)

 
 
 

L-Artikolu 51

l-Anness — L-Iskeda A (II) (7)

 
 
 

L-Artikolu 52

l-Anness — L-Iskeda B (A) (I)

 
 
 

L-Artikolu 53

l-Anness — L-Iskeda B (A) (II) (1)

 
 
 

L-Artikolu 54

l-Anness — L-Iskeda B (A) (II) (2)

 
 
 

L-Artikolu 55

l-Anness — L-Iskeda B (A) (II) (3)

 
 
 

L-Artikolu 56

l-Anness — L-Iskeda B (A) (II) (4)

 
 
 

L-Artikolu 57

l-Anness — L-Iskeda B (A) (II) (5)

 
 
 

L-Artikolu 58

l-Anness — L-Iskeda B (A) (III) (1)

 
 
 

L-Artikolu 59

l-Anness — L-Iskeda B (A) (III) (2)

 
 
 

L-Artikolu 60

l-Anness — L-Iskeda B (B) (1)

 
 
 

L-Artikolu 61

l-Anness — L-Iskeda B (B) (2)

 
 
 

L-Artikolu 62

l-Anness — L-Iskeda B (B) (3)

 
 
 

L-Artikolu 63

l-Anness — L-Iskeda B (B) (4)

 
 
 

L-Artikolu 64

l-Anness — L-Iskeda Ċ (1)

 
 
 

L-Artikolu 65(1)

l-Anness — L-Iskeda Ċ (2) (a)

 
 
 

L-Artikolu 65(2) frażi introduttorja

l-Anness — L-Iskeda Ċ (2) (b), frażi introduttorja

 
 
 

L-Artikolu 65(2)(a), u (ċ)

(b) l-Anness — L-Iskeda Ċ (2) (b), l-ewwel, it-tieni u t-tielet inċiżi

 
 
 

L-Artikolu 66

l-Anness — L-Iskeda Ċ (3)

 
 
 

L-Artikolu 67

l-Anness — Skeda Ċ (4)

 
 
 

L-Artikolu 68

l-Anness — Skeda Ċ (5)(a), (b) u (ċ)

 
 
 

L-Artikolu 69

l-Anness — Skeda Ċ ċ(6)

 
 
 

L-Artikolu 70

 
 

L-Artikolu 2

 

L-Artikolu 71

 
 

L-Artikolu 3

 

L-Artikolu 72

 
 

L-Artikolu 4

 

L-Artikolu 73(1)

 
 

L-Artikolu 5(1)

 

L-Artikolu 73(2), l-ewwel sub–paragrafu, frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 5(2), l-ewwel, frażi introduttorja

 

L-Artikolu 73(2), l-ewwel sub–paragrafu (a) u (b)

 
 

L-Artikolu 5(2), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel u t-tieni inċiż

 

L-Artikolu 73(2), it-tieni

 
 

L-Artikolu 5(2), it-tieni subparagrafu

 

L-Artikolu 73(3) sa (7)

 
 

L-Artikolu 5(3) sa (7)

 

L-Artikolu 74

 
 

L-Artikolu 6

 

L-Artikolu 75

 
 

L-Artikolu 8

 

L-Artikolu 76

 
 

L-Artikolu 9(3) sa (6)

 

L-Artikolu 77

 
 

L-Artikolu 10(2)

 

L-Artikolu 78(1)

l-Anness — L-Iskeda D (A) (1) (a)

 
 
 

L-Artikolu 78(2) frażi introduttorja

l-Anness — L-Iskeda D (A) (1) (b), frażi introduttorja

 
 
 

L-Artikolu 78(2)(a) u (b)

l-Anness — L-Iskeda D (A) (1) (b), l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 
 

L-Artikolu 79

l-Anness — L-Iskeda D (A) (2)

 
 
 

L-Artikolu 80

l-Anness — L-Iskeda D (A) (3)

 
 
 

L-Artikolu 81

l-Anness — L-Iskeda D (A) (4)

 
 
 

L-Artikolu 82

l-Anness — L-Iskeda D (A) (5)

 
 
 

L-Artikolu 83(1)

l-Anness — L-Iskeda D (B) (1) (a)

 
 
 

L-Artikolu 83(2), frażi introduttorja

l-Anness — L-Iskeda D (B) (1) (b), frażi introduttorja

 
 
 

L-Artikolu 83(2)(a) u (b)

l-Anness — L-Iskeda D (B) (1) (b), l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 
 

L-Artikolu 84

l-Anness — L-Iskeda D (B) (2)

 
 
 

L-Artikolu 85

 
 
 

L-Artikolu u (3) 1(1), (2)

L-Artikolu 86

 
 
 

L-Artikolu 2

L-Artikolu 87

 
 
 

L-Artikolu 8

L-Artikolu 88

 
 
 

L-Artikolu 3

L-Artikolu 89(1), l-ewwel subparagrafu, frażi introduttorja

 
 
 

L-Artikolu 4(1), l-ewwel subparagrafu, frażi introduttorja

L-Artikolu 89(1), l-ewwel subparagrafu (a) u (b)

 
 
 

L-Artikolu 4(1), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel u t-tieni inċiż

L-Artikolu 89(1), it-tieni u t-tielet sub-paragrafu

 
 
 

L-Artikolu 4(1), it-tieni u t-tielet sub-paragrafi

L-Artikolu 89(2)

 
 
 

L-Artikolu 4(2)

L-Artikolu 90

 
 
 

L-Artikolu 5

L-Artikolu 91

 
 
 

L-Artikolu 10(1)

L-Artikolu 92, l-ewwel subparagrafu, frażi introduttorja

 
 
 

L-Artikolu 7, l-ewwel sub-paragrafu, frażi introduttorja

L-Artikolu 92, l-ewwel sub-paragrafu (a) u (h)

 
 
 

L-Artikolu 7, l-ewwel sub-paragrafu, l-ewwel sat-tmien inċiż

L-Artikolu 92, it-tieni subparagrafu

 
 
 

L-Artikolu 7, it-tieni sub-paragrafu

L-Artikolu 93

 
 
 

L-Artikolu 6

L-Artikolu 94

 
 
 

L-Artikolu 9

L-Artikolu 95

 
 
 

L-Artikolu 11

L-Artikolu 96

 
 
 

L-Artikolu 13

L-Artikolu 97

 
 
 

L-Artikolu 15

L-Artikolu 98(1), frażi introduttorja

 

L-Artikolu 20(1), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 98(1)(a) u (b)

 

L-Artikolu 20(1), l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Artikolu 98(2)

 

L-Artikolu 20(2)

 
 

L-Artikolu 99(1)

 

L-Artikolu 21(1)

 
 

L-Artikolu 99(2), frażi introduttorja

 

L-Artikolu 21(2), frażi introduttorja

 
 

L-Artikolu 99(2)(a) u (b)

 

L-Artikolu 21(2), l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Artikolu 99(3)

 

L-Artikolu 21(3)

 
 

L-Artikolu 100

 

L-Artikolu 23

 
 

L-Artikolu 101

 

L-Artikolu 22

 
 

L-Artikolu 102(1), l-ewwel sub-paragrafu

L-Artikolu 17(1), l-ewwel sentenza

 
 

L-Artikolu 10(2), it-tieni sub-paragrafu L-Artikolu 10(2), l-ewwel

L-Artikolu 102(1), it-tieni sub-paragrafu

L-Artikolu(1), it-tieni sentenza

 
 
 

L-Artikolu 102(2)

 
 

L-Artikolu 7(1) u (3)

 

L-Artikolu 103

L-Artikolu 17(2)

 

L-Artikolu 7(2)

L-Artikolu 10(2), it-tieni sub-paragrafu

L-Artikolu 104

 

L-Artikolu 6a

 
 

L-Artikolu 105(1) u (2)

L-Artikolu 9(1) u (2)

L-Artikolu 18(1) u (3), it-tieni sub-paragrafu

L-Artikolu 9(1) u (2)

L-Artikolu 12(1) u (2)

L-Artikolu 105(3)

 

L-Artikolu 18(4)

L-Artikolu 9(7)

 

L-Artikolu 106

L-Artikolu 18(1)

L-Artikolu 24ċ(1)

L-Artikolu 10(1)

L-Artikolu 12(3)

L-Artikolu 107(1) u (2)

L-Artikolu 19

L-Artikolu 25(1) u (2)

 

L-Artikolu 14(1) u (2)

L-Artikolu 107(3) l-ewwel sub-paragrafu

 

L-Artikolu 25(3)

 
 

L-Artikolu 107(3) it-tieni sub-paragrafu

 
 
 

L-Artikolu 14(3)

L-Artikolu 108(1), l-ewwel sub-paragrafu

L-Artikolu 20(1), frażi introduttorja

 
 
 

L-Artikolu 108(1), it-tieni u t-tielet sub-paragrafu

L-Artikolu 20(3) u (4)

 
 
 

L-Artikolu 108(2), l-ewwel sub-paragrafu, il-punt (a)

L-Artikolu 20(1), frażi introduttorja u l-punt (a)

L-Artikolu 26(1)(a)

L-Artikolu 11(1)(a)

 

L-Artikolu 108(2), l-ewwel sub-paragrafu, il-punt (b)

 
 
 

L-Artikolu 16(1)(a)

L-Artikolu 108(2), l-ewwel sub-paragrafu, il-punt (ċ)(i)

L-Artikolu 20(1)(b)

 
 
 

L-Artikolu 108(2), l-ewwel sub-paragrafu, il-punt (ċ)(ii)

 

L-Artikolu 26(1)(b)

 
 

L-Artikolu 108(2), l-ewwel sub-paragrafu, il-punt (ċ)(iii)

 
 

L-Artikolu 11(1)(b)

L-Artikolu 16(1)(b)

L-Artikolu 108(2), l-ewwel sub-paragrafu, il-punt (d)

L-Artikolu 20(1)(ċ)

L-Artikolu 26(1)(ċ)

L-Artikolu 11(1)(ċ)

L-Artikolu 16(1)(ċ)

L-Artikolu 108(2), it-tieni sub-paragrafu

L-Artikolu 20(2)

L-Artikolu 26(2)

 
 

L-Artikolu 109

L-Artikolu 21

 
 
 

L-Artikolu 110

L-Artikolu 22(2)

L-Artikolu 27(2)

L-Artikolu 12(3)

L-Artikolu 17(2)

L-Artikolu 111

 
 
 
 

L-Artikolu 112

 
 
 
 

L-Artikolu 113

 
 
 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu I

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 1

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 2 — 2.1 sa 2.4.4

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 2 — 2.1 sa 2.4.4

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 2 — 2.4.5, l-ewwel sub-paragrafu, frażi introduttorja

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 2 — 2.4.5, l-ewwel sub-paragrafu, frażi introduttorja

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 2 — 2.4.5, l-ewwel sub-paragrafu (a) u (b)

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 2 — 2.4.5, l-ewwel sub-paragrafu, l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 2 — 2.4.5, it-tieni sub-paragrafu

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 2 — 2.4.5, it-tieni sub-paragrafu

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 2 — 2.5

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 2-2.5

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 3 — 3.1 sa 3.2.0

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 3-3.1 sa 3.2.0

 
 

L-Anness I — L-IskedaA, il-Kapitolu 3 — 3.2.1 frażi introduttorja

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 3-3.2.1 frażi introduttorja

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 3-3.2.1 (a), (b) u (ċ)

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 3 — 3.2.1, l-ewwel, it-tieni u t-tielet inċiż

 
 

L-Anness I — L-IskedaA, il-Kapitolu 3-3.2.2 sa 3.2.9

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 3-3.2.2 sa 3.2.9

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 4

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 4

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 5-5.1 sa 5.3

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 5-5.1 sa 5.3

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 5-5.4 (a) u (b)

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 5-5.4 (a) u (b)

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 5-5.4 (ċ)(i) u (ii)

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 5 — 5.4 (ċ) l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 5 — 5.5 u 5.6

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 5 — 5.5 u 5.6

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 6

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 6

 
 

L-Anness I — Skeda A, Kapitolu 7-7.1 frażi introduttorja

 

l-Anness — Skeda A, Kapitolu 7-7.1 frażi introduttorja

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 7-7.1 (a) u (b)

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 7 — 7.1, l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Anness I — L-Iskeda A, il-Kapitolu 7 — 7.2

 

l-Anness — L-Iskeda A, il-Kapitolu 7-7.2

 
 

L-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 1 — 4

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 1-4

 
 

L-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5 — 5.1 sa 5.1.3

 

l-Anness — Skeda B, Kapitolu 5-5.1 sa 5.1.3

 
 

L-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5 — 5.1.4, l-ewwel sub-paragrafu, frażi introduttorja

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5 — 5.1.4, l-ewwel sub-paragrafu, frażi introduttorja

 
 

L-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5-5.1.4, l-ewwel sub-paragrafu (a), (b) u (ċ)

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5 — 5.1.4, l-ewwel sub-paragrafu, l-ewwel, it-tieni u t-tielet inċiż

 
 

L-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5 — 5.1.4, it-tieni, it-tielet u r-raba' sub–paragrafu

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5 — 5.1.4, it-tieni, it-tielet u r-raba' sub- paragrafu

 
 

L-Anness I — L-IskedaB, il-Kapitolu 5 — 5.1.5 sa 5.2

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5 — 5.1.5 sa 5.2

 
 

L-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5 — 5.3 sentenza introduttorja

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5 — 5.3 sentenza introduttorja

 
 

L-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5-5.3 (a) u (b)

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5-5.3 (a) u (b)

 
 

L-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5 — 5.3 (ċ)(i) u (ii)

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 5 — 5.3(ċ)

 
 

l-ewwel u t-tieni inċiżL-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 6

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 6

 
 

L-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 7 — 7.1 frażi introduttorja

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 7-7.1 frażi introduttorja

 
 

L-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 7-7.1 (a) u (b)

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 7-7.1, l-ewwel u t-tieni inċiż

 
 

L-Anness I — L-Iskeda B, il-Kapitolu 7-7.2

 

l-Anness — L-Iskeda B, il-Kapitolu 7-7.2

 
 

L-Anness I — L-Iskeda Ċ, il-Kapitolu 1

 

l-Anness — L-Iskeda Ċ il-Kapitolu 1

 
 

L-Anness I — L-Iskeda Ċ, il-Kapitolu 2-2.1 sa 2.1.2

 

l-Anness — L-Iskeda Ċ, il-Kapitolu 2-2.1.2

 
 

L-Anness I — L-Iskeda Ċ, il-Kapitolu 2 — 2.2 frażi introduttorja

 

l-Anness — L-Iskeda Ċ, il-Kapitolu 2 — 2.2 frażi introduttorja

 
 

L-Anness I — L-Iskeda Ċ, il-Kapitolu 2 — 2.2 (a) sa (d)

 

l-Anness — L-Iskeda Ċ, il-Kapitolu 2 — 2.2, l-ewwel sar-raba' inċiż

 
 

L-Anness I — L-Iskeda Ċ, il-Kapitolu 2 — 2.3 sa 2.6

 

l-Anness — L-Iskeda Ċ, il-Kapitolu 2 — 2.3 sa 2.6

 
 

L-Anness II

 
 
 
 

L-Anness III

 
 
 
 ( 1 ) ĠU C 116, ta' l-20.4.2001, p. 69.

( 2 ) L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Marzu 2001 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju 2001.

( 3 ) ĠU L 66, tas-16.3.1979, p. 21. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 88/627/KEE (ĠU L 348, tas-17.12.1988, p. 62).

( 4 ) ĠU L 100, tas-17.4.1980, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata mill-Parlament Ewropew u bid-Direttiva tal-Kunsill 94/18/KE (ĠU L 135, tal-31.5.1994, p. 1).

( 5 ) ĠU L 48, ta' l-20.2.1982, p. 26.

( 6 ) ĠU L 348, tas-17.12.1988, p. 62.

( 7 ) ĠU L 124, tal-5.5.1989, p. 8.

( 8 ) ĠU L 222, ta' l-14.8.1978, p. 11. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 1999/60/KE (ĠU L 162, tas-26.6.1999, p. 65).

( 9 ) ĠU, L 191, tat-13.7.2001 p. 45. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2004/8/KE (ĠU L 3, tas-7.1.2004, p. 33).

( 10 ) ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

Top