EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017L1132-20220812

Consolidated text: Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (kodifikazzjoni) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Test b’relevanza għaż-ŻEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/2022-08-12

02017L1132 — MT — 12.08.2022 — 003.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

DIRETTIVA (UE) 2017/1132 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta' Ġunju 2017

dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji

(kodifikazzjoni)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 169 30.6.2017, p. 46)

Emendata bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

DIRETTIVA (UE) 2019/1023 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-20 ta' Ġunju 2019

  L 172

18

26.6.2019

►M2

DIRETTIVA (UE) 2019/1151 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-20 ta’ Ġunju 2019

  L 186

80

11.7.2019

►M3

DIRETTIVA (UE) 2019/2121 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-27 ta' Novembru 2019

  L 321

1

12.12.2019

►M4

REGOLAMENT (UE) 2021/23 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta’ Diċembru 2020

  L 22

1

22.1.2021


Ikkoreġuta bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 020, 24.1.2020, p.  24 (2019/2121)
▼B

DIRETTIVA (UE) 2017/1132 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta' Ġunju 2017

dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji

(kodifikazzjoni)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U L-ISTABBILIMENT U L-FUNZJONAMENT TA' KUMPANIJI B'RESPONSABBILTÀ LIMITATA

Kapitolu I

Suġġett

Kapitolu II

L-inkorporazzjoni u n-nullità tal-kumpanija u l-validità tal-obbligi tagħha

Taqsima 1

Inkorporazzjoni tal-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata

Taqsima 2

Nullità ta' kumpanija b'responsabbiltà limitata u l-validità tal-obbligi tagħha

Kapitolu III

Proċeduri online (formazzjoni, reġistrazzjoni u preżentazzjoni), żvelar u reġistri

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Taqsima 1A

Formazzjoni online, preżentazzjoni online u żvelar

Taqsima 2

Regoli ta’ reġistrazzjoni u żvelar applikabbli għall-fergħat ta’ kumpaniji minn Stati Membri oħra

Taqsima 3

Regoli Ta' żvelar applikabbli għall-fergħat ta' kumpaniji minn pajjiżi terzi

Taqsima 4

Arranġamenti għall-applikazzjoni u l-implimentazzjoni

Kapitolu IV

Manutenzjoni u tibdil fil-kapital

Taqsima I

Rekwiżiti Tal-kapital

Taqsima 2

Salvawardji fir-riward tal-kapital statutorju

Taqsima 3

Regoli dwar id-distribuzzjoni

Taqsima 4

Regoli dwar l-akkwiżizjonijiet minn kumpaniji tal-ishma proprji

Taqsima 5

Regoli għaż-żieda u t-tnaqqis fil-kapital

Taqsima 6

Arranġamenti għall-applikazzjoni u l-implimentazzjoni

TITOLU II

KONVERŻJONIJIET, MERGERS U DIVIŻJONIJIET TA' KUMPANIJI B'RESPONSABBILTÀ LIMITATA

Kapitolu -I

Konverżjonijiet transkonfinali

Kapitolu I

Mergers ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-mergers

Taqsima 2

Merger permezz ta' Akkwiżizzjoni

Taqsima 3

Merger permezz tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida

Taqsima 4

Akkwiżizzjoni ta' kumpanija waħda minn kumpanija oħra li jkollha 90 % jew aktar mill-ishma tagħha

Taqsima 5

Operazzjonijiet oħra meqjusa bħala Mergers

Kapitolu II

Mergers transkonfinali ta' kumpaniji b'responsabbiltà limitata

Kapitolu III

Diviżjonijiet ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Taqsima 2

Diviżjonijiet permezz ta' akkwiżizzjoni

Taqsima 3

Diviżjoni permezz tal-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda

Taqsima 4

Diviżjoni taħt is-sorveljanza ta' awtorità ġudizzjarja

Taqsima 5

Operazzjonijiet oħra meqjusa bħala diviżjonijiet

Taqsima 6

Arranġamenti għall-applikazzjoni

Kapitolu IV

Diviżjonijiet transkonfinali ta' kumpaniji b'responsabbiltà limitata

TITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET FINALITITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U L-ISTABBILIMENT U L-FUNZJONAMENT TA' KUMPANIJI B'RESPONSABBILTÀ LIMITATAKAPITOLU I

Suġġett

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri dwar dan li ġej:

— 
il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi tal-membri u oħrajn, huma rikjesti mill-Istati Membri mingħand il-kumpaniji fit-tifsira tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat, dwar il-formazzjoni ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li tali salvagwardji jsiru ekwivalenti;
— 
il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi tal-membri u terzi, huma rikjesti mill-Istati Membri, mingħand il-kumpaniji fit-tifsira tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat, fir-rigward tal-iżvelar, il-validità tal-obbligazzjonijiet li jkunu daħlu għalihom il-kumpaniji limitati b'ishma jew li diversament ikollhom responsabbiltà limitata, u n-nullità tagħhom, bil-għan li tali salvagwardji jsiru ekwivalenti;

▼M2

— 
ir-regoli dwar il-formazzjoni online tal-kumpaniji, ir-reġistrazzjoni online tal-fergħat tagħhom u dwar il-preżentazzjoni online ta’ dokumenti u informazzjoni mill-kumpaniji u l-fergħat;

▼B

— 
ir-rekwiżiti tal-iżvelar rigward il-fergħat miftuħa fi Stat Membru minn ċerti tipi ta' kumpaniji regolati bil-liġijiet ta' Stat ieħor;
— 
il-mergers ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata;

▼M3

— 
il-konverżjonijiet transkonfinali, il-mergers transkonfinali u d-diviżjonijiet transkonfinali ta' kumpaniji b'responsabbiltà limitata;

▼B

— 
id-diviżjoni ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbilta limitata.KAPITOLU II

L-inkorporazzjoni u n-nullità tal-kumpanija u l-validità tal-obbligi tagħhaTaqsima 1

Inkorporazzjoni tal-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.  
Il-miżuri ta' koordinazzjoni preskritti minn din it-Taqsima japplikaw għad-dispożizzjonijiet stabbiliti mil-liġi, mir-regolamenti jew minn azzjonijiet amministrattivi fi Stati Membri dwar it-tipi ta' kumpaniji elenkati fl-Anness I. L-isem ta' kwalunkwe kumpanija tat-tipi elenkati fl-Anness I għandu jinkludi jew ikollu miegħu deskrizzjoni li hija distinta mid-deskrizzjoni meħtieġa għal tipi oħra ta' kumpaniji.
2.  
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx din it-Taqsima fir-rigward ta' kumpaniji ta' investiment b'kapital varjabbli u ta' koperattivi inkorporati bħala wieħed mit-tipi ta' kumpaniji elenkati fl-Anness I. Safejn il-liġijiet tal-Istati Membri jagħmlu użu minn din l-għażla, huma għandhom jeħtieġu li dawk il-kumpaniji jinkludu l-kliem “kumpanija ta' investiment b'kapital varjabbli” jew “koperattiva” fid-dokumenti kollha indikati fl-Artikolu 26.

It-terminu “kumpanija ta' investiment b'kapital varjabbli”, fis-sens ta' din id-Direttiva, ifisser biss dawk il-kumpaniji:

— 
li l-iskop esklussiv tagħhom huwa li jinvestu l-fondi tagħhom f'diversi stocks u ishma, artijiet jew assi oħra bil-għan ewlieni li jifirxu r-riskji tal-investiment u li jagħtu lill-azzjonisti tagħhom il-benefiċċju tar-riżultati tat-tmexxija tal-tagħhom,
— 
li joffru l-ishma tagħhom stess lill-pubbliku għal sottoskrizzjoni, u
— 
li l-istatuti tagħhom jiddisponu li, fil-limiti ta' kapital minimu u massimu, huma jistgħu f'kull żmien joħorġu, jifdu jew jerġgħu jbiegħu l-ishma tagħhom.

Artikolu 3

Informazzjoni obbligatorja li trid tingħata fl-istatuti jew fl-atti ta' inkorporazzjoni

L-istatuti jew l-atti ta' inkorporazzjoni ta' tip ta' kumpanija għandhom għallinqas dejjem jipprovdu mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a) 

it-tip u l-isem tal-kumpanija;

(b) 

l-għanijiet tal-kumpanija;

(c) 

fejn il-kumpanija ma jkollhiex kapital awtorizzat, l-ammont tal-kapital sottoskritt;

(d) 

fejn il-kumpanija jkollha kapital awtorizzat, l-ammont tiegħu kif ukoll l-ammont tal-kapital sottoskritt fiż-żmien li l-kumpanija tkun ġiet inkorporata jew tkun ġiet awtorizzata biex tibda n-negozju, u fiż-żmien ta' kull tibdil fil-kapital awtorizzat, mingħajr ħsara għalArtikolu 14(e);

(e) 

safejn ma jkunux legalment stabbiliti, r-regoli li jirregolaw l-għadd ta' membri tal-korpi responsabbli biex jirrappreżentaw il-kumpanija fir-rigward ta' terzi, amministrazzjoni, ġestjoni, sorveljanza jew kontroll tal-kumpanija u l-għoti ta' setgħat fost dawk il-korpi, u l-proċedura għall-ħatra tagħhom;

(f) 

it-tul ta' żmien tal-kumpanija, ħlief meta ma jkunx definit.

Artikolu 4

Informazzjoni obbligatorja li trid tingħata fl-istatuti jew fl-atti ta' inkorporazzjoni jew dokumenti separati

L-informazzjoni li ġejja għandha tidher għallinqas fl-istatuti jew fl-atti ta' inkorporazzjoni jew f'dokument separat ippubblikat skont il-proċedura stabbilita fil-liġijiet ta' kull Stat Membru skont l-Artikolu 16:

(a) 

l-uffiċċju reġistrat;

(b) 

il-valur nominali tal-ishma sottoskritti u, għallinqas darba fis-sena, l-għadd tagħhom;

(c) 

in-numru ta' ishma sottoskritti mingħajr dikjarazzjoni tal-valur nominali, meta dawk l-ishma jistgħu jinħarġu skont il-liġi nazzjonali;

(d) 

il-kondizzjonijiet speċjali, jekk ikun hemm, li jillimitaw it-trasferiment ta' ishma;

(e) 

meta jkun hemm diversi klassijiet ta' ishma, l-informazzjoni msemmija fil-punti (b), (c) u (d) fir-rigward ta' kull klassi u d-drittijiet assoċjati mal-ishma ta' kull klassi;

(f) 

informazzjoni dwar jekk l-ishma humiex rreġistrati jew f'isem id-detentur, meta l-liġi nazzjonali tiddisponi għaż-żewġ tipi, u kull dispożizzjoni li tirreferi għall-konverżjoni ta' dawk l-ishma sakemm il-proċedura ma tkunx stabbilita bil-liġi;

(g) 

l-ammont tal-kapital sottoskritt imħallas fiż-żmien li l-kumpanija tkun ġiet inkorporata jew awtorizzata biex tibda n-negozju;

(h) 

il-valur nominali tal-ishma jew, meta ma hemmx valur nominali, in-numru ta' ishma maħruġa għal xi konsiderazzjoni oħra għajr fi flus kontanti, flimkien max-xorta ta' konsiderazzjoni u l-isem tal-persuna li tagħti l-konsiderazzjoni;

(i) 

l-identità tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew kumpaniji jew ditti li ffirmaw jew li ġew iffirmati f'isimhom l-istatuti jew l-atti ta' inkorporazzjoni, jew fejn il-kumpanija ma kinitx iffurmata fl-istess żmien, l-abbozzi ta' dawk id-dokumenti;

(j) 

l-ammont totali, jew għallinqas stima, tal-ispejjeż kollha li għandhom jitħallsu mill-kumpanija jew li jkunu għall-karigu tagħha minħabba l-formazzjoni tagħha u, meta xieraq, qabel il-kumpanija tkun ġiet awtorizzata biex tibda n-negozju;

(k) 

kull vantaġġ speċjali mogħti, fiż-żmien li l-kumpanija tkun qed tiġi ffurmata jew sa meta hija tirċievi awtorizzazzjoni biex tibda n-negozju, lil kull min ħa parti fil-formazzjoni tal-kumpanija jew fi transazzjonijet li jwasslu għall-għoti ta' dik l-awtorizzazzjoni.

Artikolu 5

Awtorizzazzjoni għall-bidu tan-negozju

1.  
Fejn il-liġijiet ta' Stat Membru jippreskrivu li kumpanija ma tistax tibda n-negozju mingħajr awtorizzazzjoni, għandhom jagħmlu dispożizzjoni wkoll għal responsabbilta' għal passivi assunti minn jew f'isem il-kumpanija matul il-perjodu qabel dik l-awtorizzazzjoni tkun ingħatat mogħtija jew tkun ġiet rifjutata.
2.  
Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal obbligazzjonijiet li joħorġu minn kuntratti konklużi mill-kumpanija bil-kondizzjoni li hija tingħata awtorizzazzjoni li tibda n-negozju.

Artikolu 6

Kumpaniji b'iktar minn membru wieħed

1.  
Fejn il-liġijiet ta' Stat Membru jeħtieġu li kumpanija tiġi ffurmata minn iktar minn membru wieħed, il-fatt li l-ishma kollha jinżammu minn persuna waħda jew li l-għadd ta' membri jkun niżel taħt il-minimu legali wara l-inkorporazzjoni tal-kumpanija ma għandux iwassal għax-xoljiment awtomatiku tal-kumpanija.
2.  
Jekk fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-liġijiet ta' Stat Membru jippermettu likumpanija tiġi stralċjata b'ordni tal-qorti, l-imħallef li jkollu ġurisdizzjoni għandu jkun jista' jagħti lill-kumpanija biżżejjed żmien biex tirregolarizza l-pożizzjoni tagħha.
3.  
Fejn jingħata l-ordni ta' stralċ imsemmi fil-paragrafu 2, il-kumpanija tidħol f'likwidazzjoni.Taqsima 2

Nullità ta' kumpanija b'responsabbiltà limitata u l-validità tal-obbligi tagħha

Artikolu 7

Dispożizzjonijiet ġenerali u responsabbiltà in solidum

1.  
Il-miżuri ta' koordinazzjoni stabbliti minn din it-Taqsima għandhom japplikaw għal-liġijiet, regoli u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri relatati mat-tipi ta' kumpaniji elenkati fl-Anness II.
2.  
Jekk, qabel kumpanija li tkun qed tiġi ffurmata tkun akkwistat personalità legali, tkun twettqet azzjoni f'isimha u l-kumpanija ma tassumix l-obbligi li joħorġu minn dik l-azzjoni, il-persuni li aġixxew għandhom, mingħajr limitu, ikunu responsabbli in solidum għalihom kemm-il darba ma jkunx miftiehem xort'oħra.

Artikolu 8

Effetti tal-iżvelar fir-rigward ta' terzi

It-tkomplija tal-formalitajiet tal-iżvelar tad-dettalji dwar il-persuni li, bħala organu tal-kumpanija, huma awtorizzati biex jirrappreżentawha, għandha tikkostitwixxi ostakolu kontra l-użu ta' kull irregolarità fil-ħatra tagħhom kontra terzi, sakemm l-kumpanija ma tipprovax li dawk it-terzi kienu jafu b'dik l-irregolarità.

Artikolu 9

Atti tal-organi ta' kumpanija u r-rappreżentanza tagħha

1.  
Atti magħmula mill-organi tal-kumpanija għandhom jorbtuha anki jekk dawk l-atti ma jidħlux fl-għanijiet tal-kumpanija, kemm-il darba dawk l-atti ma jmorrux lilhinn mis-setgħat li l-liġi tagħti jew tħalli li jingħataw lil dawk l-organi.

Madanakollu, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-kumpanija m'għandhiex tkun vinkolata meta dawk l-atti huma barra l-għanijiet tal-kumpanija, jekk dik il-kumpanija tipprova li l-parti terza kienet taf li l-att kien barra dawk l-għanijiet jew li ma setgħatx, minħabba ċ-ċirkustanzi, matkunx taf bihom; l-iżvelar tal-istatuti m'għandhiex tkun fiha nnifisha prova suffiċjenti.

2.  
Il-limiti fuq is-setgħat tal-organi tal-kumpanija li joħorġu mill-istatuti jew minn deċiżjoni tal-organi kompetenti, ma jistgħux jintużaw fil-konfront ta' terzi, anki jekk ikunu ġew żvelati.
3.  
Jekk liġi nazzjonali tipprovdi li l-awtorità biex tirrappreżenta kumpanija, b'deroga mir-regoli legali li jirregolaw is-suġġett, tista' tiġi mogħtija mill-istatuti lil persuna waħda jew diversi persuni li jaġixxu flimkien, dik il-liġi tista' tipprovdi li dispożizzjoni bħal dik fl-istatuti tista' tintuża fil-konfront ta' terzi bil-kondizzjoni li tkun tirrigwarda s-setgħa ġenerali ta' rappreżentanza; il-kwistjoni jekk dwar jekk dik id-dispożizzjoni fl-istatuti tistax tintuża fil-konfront ta' terzi għandha tiġi regolata bl-Artikolu 16.

Artikolu 10

It-tħejjija u ċertifikazzjoni tad-dokument ta' kostituzzjoni u l-istatuti tal-kumpanija f'forma ġuridika dovuta

Fl-Istati Membri kollha li l-liġijiet tagħhom ma jipprovdux għal kontroll preventiv, amministrattiv jew ġudizzjarju, fiż-żmien tal-formazzjoni ta' kumpanija, id-dokument ta' kostituzzjoni, l-istatuti tal-kumpanija u kull emenda għal dawk id-dokumenti għandhom jiġu mħejjija u ċċertifikati fil-forma legali xierqa.

Artikolu 11

Kundizzjonijiet għan-nullità ta' kumpanija

Il-liġijiet tal-Istati Membri ma jistgħux jipprovdu għan-nullità ta' kumpaniji ħlief skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

in-nullità għandha tiġi ordnata b'deċiżjoni tal-qorti tal-ġustizzja;

(b) 

in-nullità tista' tiġi ordnata biss fuq il-bażi li:

(i) 

l-ebda dokument kostituzzjonali ma ġie esegwit jew li r-regoli ta' kontroll preventiv jew il-formalitajiet legali rikjesti ma ġewx imħarsa;

(ii) 

l-għanijiet tal-kumpanija mhumiex skont il-liġi jew huma kontra l-ordni pubbliku;

(iii) 

id-dokument ta' kostituzzjoni jew l-istatuti ma jiddikjarawx l-isem tal-kumpanija, l-ammont tas-sottoskrizzjonijet individwali ta' kapital, l-ammont totali tal-kapital sottoskritt jew l-għanijiet tal-kumpanija;

(iv) 

hemm nuqqas ta' konformita' mad-disposizzjonijiet tal-liġi nazzjonali dwar l-ammont minimu ta' kapital li għandu jitħallas;

(v) 

is-soċji fundaturi kollha saru legalment inkapaċi;

(vi) 

kontra l-liġi nazzjonali li tirregola l-kumpanija, l-għadd ta' soċji fundaturi huwa inqas minn tnejn.

Barra mir-raġunijiet ta' nullità msemmijin fl-ewwel paragrafu, kumpanija ma għandhiex tkun suġġetta għal xi kawża ta' nuqqas ta' eżistenza, nullità assoluta, nullità relattiva jew dikjarazzjoni ta' nullità.

Artikolu 12

Konsegwenzi tan-nullità

1.  
Il-kwistjoni dwar jekk deċiżjoni ta' nullità dikjarata minn qorti tal-ġustizzja tistax tintuża fil-konfront ta' terzi għandha tiġi regolata mill-Artikolu 16. Fejn il-liġi nazzjonali tagħti s-setgħa lil parti terza li tikkontesta d-deċiżjoni, il-parti terza tikkontestaha fi żmien sitt xhur min-notifika pubblika tad-deċiżjoni li tingħata mill-qorti.
2.  
In-nullità tfisser l-istralċ tal-kumpanija, kif ukoll tista' tfisser xoljiment.
3.  
In-nullità ma tistax fiha nnifisha tolqot il-validità ta' xi obbligu li bih tkun intrabtet kumpanija jew li oħrajn jkunu ntrabtu magħha, bla ħsara għall-konsegwenzi tal-istralċjar tal-kumpanija.
4.  
Il-liġijiet ta' kull Stat Membru jistgħu jiddisponu għall-konsegwenzi ta' nullità bejn il-membri tal-kumpanija.
5.  
Id-detenturi ta' ishma ta' kapital ta' kumpanija jibqgħu obbligati jħallsu l-kapital miftiehem li jkun sottoskritt minnhom iżda li jkun għadu ma ġiex imħallas, safejn ikun meħtieġ minn obbligi li jsiru ma' kredituri.KAPITOLU III

▼M2

Proċeduri online (formazzjoni, reġistrazzjoni u preżentazzjoni), żvelar u reġistri

▼BTaqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

▼M2

Artikolu 13

Kamp ta’ applikazzjoni

Il-miżuri ta’ koordinazzjoni preskritti minn din it-Taqsima u fit-Taqsima 1A għandhom japplikaw għal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li jirrelataw mat-tipi ta’ kumpaniji mniżżla fl-Anness II, u, fejn speċifikat, mat-tipi ta’ kumpaniji mniżżla fl-Annessi I u IIA.

▼M2

Artikolu 13a

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu:

(1) 

“mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika” tfisser mezz ta’ identifikazzjoni elettronika kif definit fil-punt (2) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 );

(2) 

“skema ta’ identifikazzjoni elettronika” tfisser skema ta’ identifikazzjoni elettronika kif definit fil-punt (4) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 910/2014;

(3) 

“mezzi elettroniċi” tfisser tagħmir elettroniku wżat għall-ipproċessar, inkluża l-kompressjoni diġitali, u l-ħżin ta’ data, u li permezz tiegħu l-informazzjoni inizjalment tintbagħat u tasal fid-destinazzjoni tagħha; dik l-informazzjoni tiġi trażmessa, imwassla u riċevuta kompletament b'mod li għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri;

(4) 

“formazzjoni” tfisser il-proċess kollu tal-istabbiliment ta’ kumpanija f'konformità mal-liġi nazzjonali, inkluż it-tfassil tal-istrument tal-kostituzzjoni tal-kumpanija u l-passi kollha neċessarji għad-dħul ta’ kumpanija fir-reġistru;

(5) 

“reġistrazzjoni ta’ fergħa” tfisser proċess li jwassal għall-iżvelar tad-dokumenti u tal-informazzjoni relatati ma’ fergħa li tkun għadha kemm infetħet fi Stat Membru;

(6) 

“mudell” tfisser mudell għall-istrument tal-kostituzzjoni ta’ kumpanija li jkun imfassal mill-Istati Membri b'mod konformi mal-liġi nazzjonali u użat għall-formazzjoni online ta’ kumpanija f'konformità mal-Artikolu 13g.

Artikolu 13b

Rikonoxximent tal-mezzi ta’ identifikazzjoni għall-finijiet ta’ proċeduri online

1.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika li ġejjin jistgħu jintużaw minn applikanti li huma ċittadini tal-Unjoni fil-proċeduri online imsemmija f'dan il-Kapitolu:

(a) 

mezz ta’ identifikazzjoni elettronika maħruġ taħt skema ta’ identifikazzjoni elettronika approvata mill-Istat Membru tagħhom stess;

(b) 

mezz ta’ identifikazzjoni elettronika maħruġ fi Stat Membru ieħor u rikonoxxut għall-fini tal-awtentikazzjoni transfruntiera skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 910/2014.

2.  
L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw li jirrikonoxxu l-mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika meta l-livelli ta’ assigurazzjoni ta’ dawk il-mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika ma jkunux jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) Nru 910/2014.
3.  
Il-mezzi ta’ identifikazzjoni kollha rikonoxxuti mill-Istati Membri għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.
4.  
Meta jkun ġustifikat għal raġunijiet ta’ interess pubbliku għall-prevenzjoni ta’ użu ħażin jew alterazzjoni tal-identità, l-Istati Membri jistgħu għall-finijiet ta’ verifika tal-identità ta’ applikant jieħdu miżuri li jaf jeħtieġu preżenza fiżika ta’ dak l-applikant quddiem kwalunkwe awtorità jew persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jittrattaw kwalunkwe aspett tal-proċeduri online imsemmija f'dan il-Kapitolu, inkluż it-tfassil tal-istrument tal-kostituzzjoni ta’ kumpanija. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-preżenza fiżika tal-applikant tkun tenħtieġ biss fuq bażi ta’ każ b'każ meta jkun hemm raġunijiet biex tiġi suspettata falsifikazzjoni tal-identità, u li kwalunkwe pass ieħor tal-proċedura jista’ jitlesta online.

Artikolu 13c

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar proċeduri online

1.  
Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għal-liġijiet nazzjonali li, f'konformità mas-sistemi legali u t-tradizzjonijiet legali tal-Istati Membri, jaħtru kwalunkwe awtorità, jew kwalunkwe persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jittrattaw kwalunkwe aspett tal-formazzjoni online ta’ kumpaniji, reġistrazzjoni online tal-fergħat u tal-preżentazzjoni online ta’ dokumenti u informazzjoni.
2.  
Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-proċeduri u r-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi nazzjonali, inklużi dawk relatati ma’ proċeduri legali għat-tfassil ta’ strumenti tal-kostituzzjoni, sakemm il-formazzjoni online ta’ kumpanija, kif imsemmi fl-Artikolu 13g, u r-reġistrazzjoni online ta’ fergħa, kif imsemmi fl-Artikolu 28a, kif ukoll il-preżentazzjoni online ta’ dokumenti u informazzjoni, kif imsemmi fl-Artikoli 13j u 28b, huma possibbli.
3.  
Ir-rekwiżiti skont il-liġi nazzjonali applikabbli li jikkonċernaw l-awtentiċità, il-preċiżjoni, l-affidabbiltà u l-forma ġuridika xierqa tad-dokumenti jew informazzjoni ppreżentati għandhom jibqgħu mhux milquta minn din id-Direttiva, sakemm il-formazzjoni online, kif imsemmi fl-Artikolu 13g, u r-reġistrazzjoni online ta’ fergħa, kif imsemmi fl-Artikolu 28a, kif ukoll il-preżentazzjoni online ta’ dokumenti u informazzjoni, kif imsemmi fl-Artikoli 13j u 28b, huma possibbli.

Artikolu 13d

Tariffi għall-proċeduri online

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-regoli dwar it-tariffi applikabbli għall-proċeduri online msemmija f'dan il-Kapitolu jkunu trasparenti u jiġu applikati b'mod nondiskriminatorju.
2.  
Kwalunkwe tariffa għal proċeduri online imposta mir-reġistri msemmija fl-Artikolu 16 m’għandhiex teċċedi l-irkupru tal-ispejjeż tal-forniment ta’ tali servizzi.

Artikolu 13e

Pagamenti

Fejn it-tlestija ta’ proċedura stabbilita f'dan il-Kapitolu tirrikjedi pagament, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li dak il-pagament ikun jista’ jsir permezz ta’ servizz ta’ pagament online disponibbli b'mod wiesa’ li jista’ jintuża għal pagamenti transfruntiera, li jippermetti l-identifikazzjoni tal-persuna li għamlet il-pagament u jiġi pprovdut minn istituzzjoni finanzjarja jew fornitur ta’ servizzi tal-pagament stabbiliti fi Stat Membru.

Artikolu 13f

Rekwiżiti ta’ informazzjoni

L-Istati Membru għandhom jiżguraw li informazzjoni konċiża u faċli biex tintuża, ipprovduta mingħajr ħlas u mill-inqas f'lingwa mifhuma b'mod wiesa’ mill-akbar għadd possibbli ta’ utenti transfruntiera, tkun disponibbli fil-portals jew websites tar-reġistrazzjoni aċċessibbli permezz tal-Gateway Diġitali Unika, biex tassisti fil-formazzjoni tal-kumpaniji u r-reġistrazzjoni tal-fergħat. L-informazzjoni għandha tkopri mill-inqas dan li ġej:

(a) 

ir-regoli dwar il-formazzjoni tal-kumpaniji, inklużi l-proċeduri online msemmija fl-Artikoli 13g u 13j, u r-rekwiżiti relatati mal-użu ta’ mudelli u ma’ kwalunkwe dokument ieħor tal-formazzjoni, l-identifikazzjoni tal-persuni, l-użu tal-lingwi u t-tariffi applikabbli;

(b) 

ir-regoli dwar ir-reġistrazzjoni tal-fergħat, inklużi l-proċeduri online msemmija fl-Artikoli 28a u 28b, u r-rekwiżiti relatati mad-dokumenti tar-reġistrazzjoni, l-identifikazzjoni tal-persuni u l-użu tal-lingwi;

(c) 

ħarsa ġenerali tar-regoli applikabbli dwar kif wieħed isir membru tal-korp amministrattiv, tal-korp maniġerjali jew tal-korp superviżorju ta’ kumpanija, fosthom tar-regoli dwar l-iskwalifika ta’ diretturi u dwar l-awtoritajiet jew korpi responsabbli għaż-żamma tal-informazzjoni dwar diretturi skwalifikati;

(d) 

ħarsa ġenerali tas-setgħat u r-responsabbiltajiet tal-korp amministrattiv, il-korp maniġerjali u l-korp superviżorju ta’ kumpanija, inkluża l-awtorità li tirrappreżenta kumpanija f’negozjati ma’ partijiet terzi.Taqsima 1A

Formazzjoni online, preżentazzjoni online u żvelar

Artikolu 13g

Formazzjoni online tal-kumpaniji

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-formazzjoni online tal-kumpaniji tista’ ssir kompletament online mingħajr il-bżonn li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem kwalunkwe awtorità jew persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jittrattaw kwalunkwe aspett tal-formazzjoni online tal-kumpaniji, fosthom it-tfassil tal-istrument tal-kostituzzjoni ta’ kumpanija, suġġett għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13b(4) u l-paragrafu (8) ta’ dan l-Artikolu.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jipprovdux għal proċeduri ta’ formazzjoni online għal tipi ta’ kumpaniji apparti dawk elenkati fl-Anness IIA.

2.  
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dettaljati għall-formazzjoni online tal-kumpaniji, inkluż regoli dwar l-użu ta’ mudelli kif imsemmi fl-Artikolu 13h, u dwar id-dokumenti u l-informazzjoni meħtieġa għall-formazzjoni ta’ kumpanija. Bħala parti minn dawk ir-regoli, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali formazzjoni online tista’ ssir permezz tal-preżentazzjoni ta’ dokumenti jew informazzjoni f'forma elettronika, inkluż kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 16a(4).
3.  

Ir-regoli, imsemmija fil-paragrafu 2, għandhom jipprevedu tal-inqas dan li ġej:

(a) 

il-proċeduri biex tiġi żgurata li l-applikanti għandhom il-kapaċità ġuridika neċessarja u għandhom l-awtorità li jirrappreżentaw il-kumpanija;

(b) 

il-mezzi għall-verifika tal-identità tal-applikanti f'konformità mal-Artikolu 13b;

(c) 

ir-rekwiżiti li l-applikanti jużaw is-servizzi fiduċjarji msemmija fir-Regolament (UE) Nru 910/2014;

(d) 

il-proċeduri li jivverifikaw il-legalità tal-għan tal-kumpanija safejn verifiki bħal dawn ikunu previsti mil-liġi nazzjonali;

(e) 

il-proċeduri li jivverifikaw il-legalità tal-isem tal-kumpanija safejn verifiki bħal dawn ikunu previsti mil-liġi nazzjonali;

(f) 

il-proċeduri li jivverifikaw il-ħatra tad-diretturi.

4.  

Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 2 jistgħu, b'mod partikolari, jipprevedu wkoll dan li ġej:

(a) 

il-proċeduri li jiżguraw il-legalità tal-istrumenti tal-kostituzzjoni tal-kumpanija, inkluż il-verifika tal-użu korrett tal-mudelli;

(b) 

il-konsegwenzi ta’ skwalifika ta’ direttur mill-awtorità kompetenti fi kwalunkwe Stat Membru;

(c) 

ir-rwol ta’ nutar jew ta’ kwalunkwe persuna jew korp ieħor responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jittratta kwalunkwe aspett tal-proċess ta’ formazzjoni online ta’ kumpanija;

(d) 

l-esklużjoni ta’ formazzjoni online f'każijiet fejn il-kapital tal-ishma tal-kumpanija jitħallas b'kontribuzzjonijiet in natura.

5.  
L-Istati Membri m'għadhomx jagħmlu l-formazzjoni online ta’ kumpanija kundizzjonali fuq il-kisba ta’ kwalunkwe liċenzja jew awtorizzazzjoni qabel tiġi rreġistrata l-kumpanija, sakemm taħt kundizzjoni ma tkunx indispensabbli għas-sorveljanza xierqa stabbilita fil-liġi nazzjonali ta’ ċerti attivitajiet.
6.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta l-pagament ta’ kapital tal-ishma jkun meħtieġ bħala parti mill-proċedura għall-formazzjoni ta’ kumpanija, tali pagament jista’ jsir online, f'konformità mal-Artikolu 13e, lil kont bankarju ta’ bank li jopera fl-Unjoni. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li prova ta’ pagamenti bħal dawn tista’ tiġi pprovduta online ukoll.
7.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-formazzjoni online titlesta fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol, fejn il-kumpanija hija ffurmata esklużivament minn persuni fiżiċi li jużaw il-mudelli msemmija fl-Artikolu 13h, jew fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol f'każijiet oħra, mill-aktar waħda tard minn dawn li ġejjin:

(a) 

id-data tat-tlestija għalkollox tal-formalitajiet kollh meħtieġa għall-formazzjoni online, inkluża l-wasla tad-dokumenti u l-informazzjoni kollha li jikkonformaw mal-liġi nazzjonali, għand awtorità jew persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jittrattaw kwalunkwe aspett tal-formazzjoni ta’ kumpanija;

(b) 

id-data tal-pagament ta’ tariffa ta’ reġistrazzjoni, il-pagament fi flus kontanti għall-kapital tal-ishma, jew il-pagament għall-kapital tal-ishma se jsir b'kontribuzzjoni in natura, kif previst taħt il-liġi nazzjonali.

Fejn mhux possibbli li l-proċedura titlesta għalkollox sal-iskadenzi msemmija f'dan il-paragrafu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikant jiġi mgħarraf dwar ir-raġunijiet għad-dewmien.

8.  
Fejn ġustifikat għal raġunijiet ta’ interess pubbliku, sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli dwar il-kapaċità ġuridika u dwar l-awtorità tal-applikanti biex jirrappreżentaw kumpanija, kwalunkwe awtorità jew kwalunkwe persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jittrattaw kwalunkwe aspett tal-formazzjoni online ta’ kumpanija, inkluż it-tfassil tal-istrument tal-kostituzzjoni, jistgħu jitolbu l-preżenza fiżika tal-applikant. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li f'dan it-tip ta’ każijiet, il-preżenza fiżika ta’ applikant tista’ tiġi meħtieġa bissabbażi ta’ każ b'każ fejn hemm raġunijiet biex tiġi suspettata nuqqas ta’ konformità mar-regoli msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe pass ieħor tal-proċedura xorta jkun jista’ madankollu jitlesta online.

Artikolu 13h

Mudelli għall-formazzjoni online tal-kumpaniji

1.  
L-Istati Membri għandhom jagħmlu mudelli disponibbli, għat-tipi ta’ kumpaniji elenkati fl-Anness IIA, fuq il-portals jew websites tar-reġistrazzjoni aċċessibbli permezz tal-Gateway Diġitali Unika. L-Istati Membri jistgħu wkoll jagħmlu disponibbli online l-mudelli għall-formazzjoni ta’ tipi oħra ta’ kumpaniji.
2.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-mudelli, imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, jistgħu jintużaw mill-applikanti bħala parti mill-proċedura tal-formazzjoni online imsemmija fl-Artikolu 13g. Meta dawk il-mudelli jintużaw mill-applikanti f'konformità mar-regoli msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 13g(4), ir-rekwiżit li l-istrumenti tal-kostituzzjoni tal-kumpanija jkunu mfasslin u ċċertifikati f'għamla legali xierqa fejn il-kontroll preventiv amministrattiv jew ġudizzjarju ma jkunx previst, kif stabbilit fl-Artikolu 10, għandu jitqies li huwa ssodisfat.

Din id-Direttiva ma għandha taffettwa l-ebda rekwiżit taħt il-liġi nazzjonali li t-tfassil tal-istrumenti ta’ kostituzzjoni jkunu mfassla f'forma legali xierqa, sakemm il-formazzjoni online msemmija fl-Artikolu 13g hi possibbli.

3.  
L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-mudelli disponibbli mill-inqas b'lingwa uffiċjali waħda tal-Unjoni li tinftiehem mill-ikbar għadd possibbli ta’ utenti transfruntiera. Id-disponibbiltà ta’ mudelli f'lingwi oħra minbarra l-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat għandha tkun għal skopijiet ta’ informazzjoni biss, sakemm dak l-Istat Membru ma jiddeċidix li jkun possibbli ukoll li kumpanija tiġi ffurmata b'mudelli b'tali lingwi oħrajn.
4.  
Is-sustanza tal-mudelli għandha tkun irregolata mil-liġi nazzjonali.

Artikolu 13i

Diretturi skwalifikati

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkollhom regoli dwar l-iskwalifika tad-diretturi. Dawk ir-regoli għandhom jinkludu li jipprovdu għall-possibbiltà li titqies kwalunkwe skwalifika fis-seħħ, jew informazzjoni rilevanti għal skwalifika fi Stat Membru ieħor. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, diretturi għandha tal-anqas tinkludi l-persuni msemmija fil-punt (i) tal-Artikolu 14(d).
2.  
L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-persuni li japplikaw biex isiru diretturi jiddikjaraw jekk ikunux konxji minn xi ċirkostanzi li jistgħu jwasslu għal skwalifika fl-Istat Membru kkonċernat.

L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw il-ħatra ta’ persuna bħala direttur ta’ kumpanija fejn din il-persuna hija attwalment skwalifikata milli taġixxi bħala direttur fi Stat Membru ieħor.

3.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu kapaċi jwieġbu talba mingħand Stat Membru ieħor għal informazzjoni rilevanti għall-iskwalifika tad-diretturi skont il-liġi tal-Istat Membru li jwieġeb għat-talba.
4.  
Sabiex iwieġbu talba msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom tal-anqas jagħmlu l-arranġamenti neċessarji biex jiżguraw li jkunu kapaċi jipprovdu mingħajr dewmien l-informazzjoni dwar jekk persuna partikolari hix skwalifikata jew hix reġistrata f'xi wieħed mir-reġistri tagħhom, li jkun fih informazzjoni rilevanti għall-iskwalifika tad-diretturi, permezz tas-sistema msemmija fl-Artikolu 22. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiskambjaw informazzjoni ulterjuri, bħal pereżempju informazzjoni dwar il-perjodu u r-raġunijiet tal-iskwalifika. Dan l-iskambju għandu jkun regolat mil-liġijiet nazzjonali.
5.  
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi arranġamenti dettaljati u d-dettalji tekniċi tal-iskambju tal-informazzjoni msemmi fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu permess tal-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 24.
6.  
Il-paragrafi 1 sa 5 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw mutatis mutandis għal istanzi fejn kumpanija tippreżenta informazzjoni dwar il-ħatra ta’ direttur ġdid fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 16.
7.  
Id-data personali tal-persuni msemmija f'dan l-Artikolu għandha tiġi proċessata f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679 u mal-liġi nazzjonali sabiex tippermetti lill-awtorità kompetenti jew il-persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jivvalutaw l-informazzjoni neċessarja relatata mal-iskwalifika tal-persuna bħala direttur, bil-għan li tiġi prevenuta mġiba frodolenti jew imġiba abbużiva oħra u tiġi żgurata li l-l-persuni kollha li jinteraġixxu ma’ kumpaniji jew fergħat huma protetti.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistri msemmija fl-Artikolu 16, l-awtoritajiet jew persuni jew korpi responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jittrattaw kwalunkwe aspett tal-proċeduri online ma jaħżnux id-data personali trażmessa għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu għal żmien itwal milli neċessarju, u fi kwalunkwe każ mhux għal żmien itwal minn dak tal-ħżin ta’ kwalunkwe data personali relatata mal-formazzjoni ta’ kumpanija, ir-reġistrazzjoni ta’ fergħa jew il-preżentazzjoni minn kumpanija jew fergħa.

Artikolu 13j

Preżentazzjoni online tad-dokumenti u l-informazzjoni ta’ kumpanija

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumenti u l-informazzjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 14, inkluż kwalunkwe modifika tagħhom, ikunu jistgħu jiġu preżentati online lir-reġistru fil-limitu ta’ żmien previst mil-liġijiet tal-Istat Membru fejn hija reġistrata l-kumpanija. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali preżentazzjoni tista’ ssir online mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-bżonn li l-applikant jidher fiżikament quddiem kwalunkwe awtorità jew persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jittrattaw il-preżentazzjoni online, suġġett għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13b(4) u fejn japplika, l-Artikolu 13g(8).
2.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-oriġini u l-integrità tad-dokumenti preżentati online tista’ tiġi vverifikata b'mod elettroniku.
3.  
L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li ċerti kumpaniji jew li l-kumpaniji kollha jippreżentaw id-dokumenti u l-informazzjoni kollha msemmija fil-paragrafu 1, jew uħud minnhom, online.
4.  
L-Artikolu 13g (2) sa (5) għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-preżentazzjoni online ta’ dokumenti u informazzjoni.
5.  
L-Istati Membri jistgħu jkomplu jippermettu forom oħra ta’ preżentazzjoni barra minn dawk imsemmija fil-paragrafu 1, inkluż b’mezzi elettroniċi jew stampati, minn kumpaniji, nutara jew minn kwalunkwe persuna jew korp oħra responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jittratta tali forom ta’ preżentazzjonijiet.

▼B

Artikolu 14

Dokumenti u dettalji li jridu jiġu żvelati mill-kumpaniji

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li jkun hemm l-obbligu ta' żvelar minn kumpaniji tal-inqas tad-dokumenti u d-dettalji li ġejjin:

(a) 

id-dokument ta' kostituzzjoni, u l-istatuti jekk huma jinsabu f'dokument separat;

(b) 

kull emenda għad-dokumenti msemmija fil-punt (a), inkluża kull estensjoni ta' kemm ilha mwaqqfa l-kumpanija;

(c) 

wara kull emenda tad-dokument ta' kostituzzjoni jew tal-istatuti, it-test komplet tad-dokument jew statuti kif emendati sa dak il-jum;

(d) 

il-ħatra, it-tmiem ta' kariga u d-dettalji tal-persuni li sew bħala korp kostitwit skont liġi jew bħala membri ta' kull korp bħal dak:

(i) 

huma awtorizzati li jirrappreżentaw il-kumpanija fit-trattattivi ma' terzi u fi proċedimenti legali; l-iżvelar għandu jindika b'mod ċar jekk il-persuni awtorizzati biex jirrappreżentaw il-kumpanija jistgħux jaġixxu waħedhom jew jekk għandhomx jaġixxu konġuntement;

(ii) 

jieħdu parti fl-amministrazzjoni, sorveljanza jew kontroll tal-kumpanija.

(e) 

għallinqas darba fis-sena, l-ammont tal-kapital sottoskritt, fejn d-dokument ta' kostituzzjoni jew l-istatuti jsemmu kapital awtorizzat, sakemm kwalunke żieda fil-kapital sottoskritt ma tkunx teħtieġ emenda tal-istatuti;

(f) 

id-dokumenti tal-kontabbiltà għal kull sena finanzjarja, li huma meħtieġa li jkunu ppubblikati skont id-Direttivi tal-Kunsill 86/635/KEE ( 2 ) u 91/674/KEE ( 3 ) u d-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 4 );

(g) 

kull trasferiment tal-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija;

(h) 

l-istralċ tal-kumpanija;

(i) 

kull dikjarazzjoni ta' nullità tal-kumpanija mill-qrati;

(j) 

il-ħatra ta' stralċjarji, id-dettalji tagħhom, u s-setgħat rispettivi tagħhom, sakemm dawk is-setgħat ma jkunux espressament u esklussivament meħuda minn liġi jew mill-istatuti tal-kumpanija;

(k) 

kwalunkwe terminazzjoni tal-istralċ u, fi Stati Membri fejn it-tħassir mir-reġistru jinvolvi konsegwenzi legali, il-fatt li dak it-tħassir ikun sar.

Artikolu 15

Tibdil fid-dokumenti u d-dettalji

1.  
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li kwalunkwe bidla fid-dokumenti u d-dettalji imsemmija fl-Artikolu 14 tiddaħħal fir-reġistru kompetenti msemmi fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 16(1) u tiġi żvelata, skont l-Artikolu 16(3) u (5), normalment fi żmien 21 jum mill-wasla tad-dokumentazzjoni kompluta dwar dawk il-bidliet, inkluż, jekk japplika, il-kontroll tal-legalità, kif meħtieġ skont il-liġi nazzjonali biex isir id-dħul fil-fajl.
2.  
Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għad-dokumenti tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 14(f).

▼M2

Artikolu 16

Żvelar fir-reġistru

1.  
f'kull Stat Membru, għandu jinfetaħ fajl f'reġistru ċentrali, kummerċjali jew tal-kumpaniji (“ir-reġistru”), għal kull waħda mill-kumpaniji reġistrati fih.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji jkollhom identifikatur uniku Ewropew (“EUID”), imsemmi fil-punt (8) tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/884 ( 5 ), li jippermettilhom li jiġu identifikati bla ekwivoku fil-komunikazzjonijiet bejn ir-reġistri permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri stabbilita skont l-Artikolu 22 (“is-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri”). Dak l-identifikatur uniku għandu jinkludi, tal-anqas, elementi li jippermettu l-identifikazzjoni tal-Istat Membru tar-reġistru, ir-reġistru domestiku ta’ oriġini u n-numru tal-kumpanija f'dak ir-reġistru u, fejn xieraq, karatteristiċi sabiex ikunu evitati żbalji tal-identifikazzjoni.

2.  
Id-dokumenti u l-informazzjoni kollha li huma meħtieġa li jiġu żvelati skont l-Artikolu 14 għandhom jinżammu fil-fajl imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, jew jiddaħħlu direttament fir-reġistru, u s-suġġett tal-entrati fir-reġistru għandu jiġi rrekordjat fil-fajl.

Id-dokumenti u l-informazzjoni kollha msemmija fl-Artikolu 14, irrispettivament mill-mezzi li permezz tagħhom jiġu preżentati, għandhom jinżammu fil-fajl fir-reġistru jew jiddaħħlu dirett fih f'forma elettronika. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistru jibdel dawk id-dokumenti u l-informazzjoni kollha li jkunu ppreżentati f'forma stampata, f'forma elettronika mill-aktar fis possibbli.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 li ġew preżentati f'forma stampata qabel il-31 ta’ Diċembru 2006 jiġu kkonvertiti f'forma elettronika mir-reġistru mal-wasla ta’ applikazzjoni għal żvelar ippreżentata f'forma elettronika.

3.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iżvelar tad-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 isir billi jiġu magħmula pubblikament disponibbli fir-reġistru. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jippubblikaw ukoll dawk id-dokumenti u dik l-informazzjoni kollha jew uħud minnhom fil-gazzetta nazzjonali nnominata għal dak l-għan jew b'mezzi ugwalment effettivi. Dawk il-mezzi għandhom jinvolvu mill-inqas l-użu ta’ sistema li permezz tagħha d-dokument u l-informazzjoni ppubblikata tista’ tiġi aċċessata f'ordni kronoloġiku permezz ta’ pjattaforma elettronika ċentrali. f'tali każijiet, ir-reġistru għandu jiżgura li dawk id-dokumenti u l-informazzjoni jintbagħtu b'mod elettroniku mir-reġistru lill-gazzetta nazzjonali jew lil pjattaforma elettronika ċentrali.
4.  
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jevitaw kwalunkwe diskrepanza bejn dak li hemm fir-reġistru u fil-fajl.

L-Istati Membri li jeħtieġu l-pubblikazzjoni tad-dokumenti u l-informazzjoni f'gazzetta nazzjonali jew fuq pjattaforma elettronika ċentrali għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jevitaw kwalunkwe diskrepanza bejn dak li jiġi żvelat f'konformità mal-paragrafu 3 u dak li jiġi ppubblikat fil-gazzetta jew fuq il-pjattaforma.

f'każijiet ta’ kwalunkwe diskrepanza skont dan l-Artikolu, id-dokumenti u l-informazzjoni disponibbli fir-reġistru għandhom jipprevalu.

5.  
Id-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 jistgħu jintużaw mill-kumpanija kontra partijiet terzi unikament wara li jkunu ġew żvelati skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, sakemm il-kumpanija ma tagħtix prova li dawk il-partijiet terzi kienu jafu biha.

Madankollu, rigward tranżazzjonijiet li jsiru qabel is-sittax-il jum wara li jiġu żvelati, id-dokumenti u l-informazzjoni m'għandhomx jintużaw kontra partijiet terzi li jkunu taw prova li kien impossibbli għalihom li jkunu jafu bihom.

Partijiet terzi jistgħu dejjem jużaw kwalunkwe dokument u informazzjoni li fir-rigward tagħhom, il-formalitajiet tal-iżvelar ikunu għadhom ma ġewx kompluti, ħlief meta n-nuqqas ta’ żvelar ta’ tali dokumenti jew informazzjoni jikkawża li ma jkollhomx effett.

6.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumenti u l-informazzjoni kollha ppreżentati bħala parti mill-formazzjoni ta’ kumpanija, ir-reġistrazzjoni ta’ fergħa, jew preżentazzjoni minn kumpanija jew fergħa, jinħażnu mir-reġistri f'format li jinqara mill-magni u li tista’ tfittex fih jew bħala data strutturata.

▼M2

Artikolu 16a

Aċċess għal informazzjoni żvelata

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kopji ta’ kull dokument u informazzjoni jew ta’ kwalunkwe parti minnhom, imsemmija fl-Artikolu 14, jistgħu jinkisbu mir-reġistru mal-applikazzjoni, u li tali applikazzjoni tista’ tiġi preżentata lir-reġistru f'forma stampata jew elettronika.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ċerti tipi jew partijiet tad-dokumenti u l-informazzjoni li ġew preżentati f'forma stampata fil-31 ta’ Diċembru 2006 jew qabel, ma jistgħux jinkisbu f'forma elettronika fejn ikun għadda perjodu speċifikat bejn id-data tal-preżentazzjoni u d-data tal-applikazzjoni. Perjodu speċifikat bħal dan ma jistax ikun anqas minn 10 snin.

2.  
Il-prezz biex tinkiseb kopja tad-dokumenti u l-informazzjoni kollha msemmija fl-Artikolu 14 jew ta’ parti minnhom, f'forma stampata jew elettronika, m'għandux ikun ogħla mill-ispiża amministrattiva tagħhom, inklużi l-ispejjeż tal-iżvilupp u l-manutenzjoni tar-reġistri.
3.  
Kopji elettroniċi u stampati li jingħataw lil applikant għandhom ikunu ċċertifikati bħala “kopji veri” sakemm l-applikant jiddikjara li ma jeħtieġx dik iċ-ċertifikazzjoni.
4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kopji u siltiet elettroniċi tad-dokumenti u l-informazzjoni pprovduti mir-reġistru ġew awtentikati permezz tas-servizzi fiduċjarji msemmija fir-Regolament (UE) Nru 910/2014, sabiex ikun garantit li l-kopji jew siltiet elettroniċi ġew ipprovduti mir-reġistru u li l-kontenut tagħhom huwa kopja veru tad-dokument miżmum mir-reġistru jew li hu konsistenti mal-informazzjoni li fih.

▼B

Artikolu 17

Informazzjoni aġġornata dwar il-liġi nazzjonali fir-rigward tad-drittijiet ta' terzi persuni

▼M2

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun magħmula disponibbli informazzjoni aġġornata li tispjega d-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li skonthom il-partijiet terzi jistgħu jużaw l-informazzjoni u kull tip ta’ dokument imsemmi fl-Artikolu 14, skont l-Artikolu 16(3), (4) u (5).

▼B

2.  
L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa għall-pubblikazzjoni fuq il-portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika (“il-portal”) skont ir-regoli tal-portal u r-rekwiżiti tekniċi.
3.  
Il-Kummissjoni għandha tippubblika dik l-informazzjoni fuq il-portal fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.

Artikolu 18

Disponibbiltà ta' kopji f'forma elettronika ta' dokumenti u ta' dettalji

▼M2

1.  
Il-kopji f'forma elettronika tad-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 għandhom ikunu wkoll disponibbli pubblikament permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 disponibbli wkoll għal tipi ta’ kumpaniji oħra apparti dawk elenkati fl-Anness II.

▼B

2.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumenti u d-dettalji msemmija fl-Artikolu 14 ikunu disponibbli fis-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri fil-format ta' messaġġ standard u aċċessibbli permezz ta' mezzi elettroniċi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-istandards minimi għas-sigurtà tat-trażmissjoni tad-data jkunu rrispettati.
3.  

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi servizz ta' tiftix fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni fir-rigward ta' kumpaniji rreġistrati fl-Istati Membri sabiex permezz tal-portal ikunu disponibbli:

▼M2

(a) 

id-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14, inkluż għal tipi ta’ kumpaniji oħra apparti dawk elenkati fl-Anness II, fejn tali dokumenti jiġu magħmula disponibbli mill-Istati Membri;

▼M3

(aa) 

id-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 86g, 86n, 86p, 123, 127a, 130, 160g, 160n u 160p;

▼B

(b) 

it-tikketti spjegattivi, disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, li jelenkaw dawk id-dettalji u t-tipi ta' dawk id-dokumenti.

▼M2

Artikolu 19

Tariffi li jistgħu jiġu imposti għal dokumenti u informazzjoni

1.  
It-tariffi imposti għall-kisba tad-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri m'għandhomx ikunu ogħla mill-ispejjeż amministrattivi tagħhom, inklużi l-ispejjeż tal-iżvilupp u l-manutenzjoni tar-reġistri.
2.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tal-anqas l-informazzjoni u d-dokumenti li ġejjin ikunu disponibbli mingħajr ħlas permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri:

(a) 

l-isem jew l-ismijiet u l-forma ġuridika tal-kumpanija;

(b) 

l-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija u l-Istat Membru fejn hu rreġistrat;

(c) 

in-numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija u l-EUID tagħha;

(d) 

id-dettalji tal-website tal-kumpanija, fejn dettalji bħal dawn huma mdaħħlin fir-reġistru nazzjonali;

(e) 

l-istatus tal-kumpanija, bħal meta hija magħluqa, maqtugħa mir-reġistru, likwidata, xolta, ekonomikament attiva jew inattiva kif definit mil-liġi nazzjonali u fejn ikun imniżżel fir-reġistri nazzjonali;

(f) 

l-għan tal-kumpanija, fejn huwa rrekordjat fir-reġistru nazzjonali;

(g) 

id-dettalji ta’ kwalunkwe persuna, li jew bħala korp jew bħala membru ta’ kwalunkwe korp ta’ dan it-tip, bħalissa hija awtorizzata mill-kumpanija biex tirrappreżentaha f'negozjati ma’ partijiet terzi u fi proċedimenti legali u informazzjoni rigward jekk il-persuni awtorizzati biex jirrappreżentaw il-kumpanija jistgħux jagħmlu dan waħedhom jew humiex meħtieġa jaġixxu b'mod konġunt;

(h) 

informazzjoni dwar kwalunkwe fergħa miftuħa mill-kumpanija fi Stat Membru ieħor inkluż l-isem, in-numru tar-reġistrazzjoni, l-EUID u l-Istat Membru fejn hija reġistrata l-fergħa.

3.  
L-iskambju ta’ kwalunkwe informazzjoni permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri għandu jkun mingħajr ħlas għar-reġistri.
4.  
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-informazzjoni msemmija fil-punti (d) u (f) għandha ssir disponibbli mingħajr ħlas għall-awtoritajiet ta’ Stati Membri oħra biss.

▼B

Artikolu 20

Informazzjoni dwar il-ftuħ u t-tmiem ta' proċediment ta' stralċ jew falliment u dwar it-tneħħija ta' kumpanija minn fuq ir-reġistru

1.  
Ir-reġistru ta' kumpanija għandu, permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri jagħmel disponibbli, mingħajr dewmien, l-informazzjoni dwar il-ftuħ u t-tmiem ta' kwalunkwe proċediment ta' stralċ jew falliment tal-kumpanija u dwar it-tneħħija tal-kumpanija minn fuq ir-reġistru, jekk dak ikun iġib miegħu konsegwenzi legali fl-Istat Membru tar-reġistru tal-kumpanija.
2.  
Ir-reġistru tal-fergħa għandu, permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri, jiżgura mingħajr dewmien li jkun irċieva l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

▼M2 —————

▼B

Artikolu 21

Il-lingwa li biha jsir l-iżvelar u t-traduzzjoni tad-dokumenti u tal-partikularitajiet li jridu jiġu żvelati

1.  
Dokumenti udettalji li għandhom jiġu żvelati skont l-Artikolu 14 għandhom jitfasslu u jiġu ppreżentati f'waħda mil-lingwi li jistgħu jintużaw skont ir-regoli tal-lingwa awtorizzati fl-Istat Membru li fih jinfetaħ il-fajl imsemmi fl-Artikolu 16(1).
2.  
Barra l-iżvelar obbligatorju msemmi fl-Artikolu 16, l-Istati Membri għandhom jippermettu t-traduzzjonijiet ta' dokumenti udettalji imsemmija fl-Artikolu 14 jiġu żvelati volontarjament skont l-Artikolu 16 f'kull lingwa uffiċjali tal-Unjoni.

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li t-traduzzjoni ta' dawk id-dokumenti udettalji tkun ċertifikata.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiffaċilitaw l-aċċess għal partijiet terzi għat-traduzzjonijiet żvelati volontarjament.

3.  
Barra l-iżvelar obbligatorju msemmija fl-Artikolu 16, u l-iżvelar volontarja prevista fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li d-dokumenti u d-dettalji kkonċernati jkunu żvelati, skont l-Artikolu 16, fi kwalunkwe lingwa oħra.

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li t-traduzzjoni ta' dawk id-dokumenti udettalji ikunu ċertifikati.

4.  
Fil-każijiet ta' diskrepanza bejn id-dokumenti u d-dettalji żvelati fil-lingwi uffiċjali tar-reġistru u t-traduzzjonijiet żvelati volontarjament, it-traduzzjonijiet ma jistgħux jintużaw kontra terzi. Madankollu, terzi persuni jistgħu madankollujafdaw it-traduzzjonijiet żvelati volontarjament, sakemm il-kumpanija ma tagħtix provi li l-partijiet terzi kienu konxji mill-verżjoni żvelata b'mod obbligatorju.

Artikolu 22

Sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri

1.  
Hija b'dan stabbilita pjattaforma ċentrali Ewropea (“il-pjattaforma”).
2.  

Is-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri għandha tkun magħmula minn:

— 
ir-reġistri tal-Istati Membri,
— 
il-pjattaforma,
— 
il-portal li jkun iservi bħala punt ta' aċċess elettroniku Ewropew.
3.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-interoperabbiltà tar-reġistri tagħhom fis-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri permezz tal-pjattaforma.
4.  
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu punti ta' aċċess fakultattivi għas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri. Huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien bla bżonn dwar l-istabbiliment tagħhom u dwar kwalunkwe tibdil sinifikanti fl-operat tagħhom.

▼M2

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi wkoll punti ta’ aċċess fakultattivi għas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri. Tali punti ta’ aċċess għandhom jikkonsistu f'sistemi żviluppati u operati mill-Kummissjoni jew istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji oħra tal-Unjoni sabiex iwettqu l-funzjonijiet amministrattivi tagħhom jew jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istati Membri mingħajr dewmien indebitu dwar l-istabbiliment ta’ tali punti ta’ aċċess u dwar kwalunkwe bidla sinifikanti fl-operat tagħhom.

▼M2

5.  
L-aċċess għall-informazzjoni mis-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri għandu jkun ipprovdut permezz tal-portal u permezz tal-punti ta’ aċċess fakultattivi stabbiliti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni.

▼B

6.  
It-twaqqif tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri m'għandhiex taffettwa l-ftehimiet bilaterali eżistenti konklużi bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni dwar il-kumpaniji.

Artikolu 23

Żvilupp u operat tal-pjattaforma

1.  
Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li tiżviluppa u/jew topera l-pjattaforma bil-mezzi tagħha stess jew permezz ta' terzi.

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tiżviluppa u/jew topera pjattaforma permezz ta' terza, l-għażla tal-parti terza u l-infurzar min-naħa tal-Kummissjoni tal-ftehim konkluż mal-parti terza għandhom isiru skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

2.  
Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tiżviluppa l-pjattaforma permezz ta' terzi, hija għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-proċedura ta' akkwist pubbliku u t-tul ta' żmien tal-ftehim li għandu jiġi konkluż ma' dik il-parti terza.
3.  
Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li topera l-pjattaforma permezz ta' terzi, hija għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta regoli dettaljati dwar il-ġestjoni operattiva tal-pjattaforma.

Il-ġestjoni operattiva tal-pjattaforma għandha tinkludi, b'mod partikolari:

— 
is-sorveljanza tal-funzjonament tal-pjattaforma,
— 
is-sigurtà u l-protezzjoni tad-data mqassma u skambjata bl-użu tal-pjattaforma,
— 
il-koordinazzjoni tar-relazzjonijiet bejn ir-reġistri tal-Istati Membri u l-partijiet terzi.

Is-sorveljanza tal-funzjonament tal-pjattaforma titwettaq mill-Kummissjoni.

4.  
L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 164(2).

Artikolu 24

Atti ta' implimentazzjoni

Permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta dan li ġej:

(a) 

l-ispeċifikazzjoni teknika li tiddefinixxi l-metodi ta' komunikazzjoni permezz ta' mezzi elettroniċi għall-iskopijiet tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri;

(b) 

l-ispeċifikazzjoni teknika tal-protokolli ta' komunikazzjoni;

(c) 

il-miżuri tekniċi li jiżguraw l-istandards ta' sigurtà minimi tat-teknoloġija tal-informatika għall-komunikazzjoni u d-distribuzzjoni ta' informazzjoni fis-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri;

▼M2

(d) 

l-ispeċifikazzjoni teknika li tiddefinixxi l-metodi ta’ skambju ta’ informazzjoni bejn ir-reġistru tal-kumpanija u r-reġistru tal-fergħa kif imsemmi fl-Artikoli 20, 28a, 28c, 30a u 34;

▼M3

(e) 

il-lista dettaljata ta’ data li għandha tiġi trażmessa għall-fini ta’ skambju ta’ informazzjoni bejn ir-reġistri, kif imsemmi fl-Artikoli 20, 28a, 28c, 30a u 34;

▼M3

(ea) 

il-lista dettaljata ta' data li għandha tiġi trażmessa għall-iskop ta' skambju ta' informazzjoni bejn ir-reġistri u għall-iskopijiet ta' żvelar, kif imsemmija fl-Artikoli 86g, 86n, 86p, 123, 127a, 130, 160g, 160n u 160p;

▼B

(f) 

l-ispeċifikazzjoni teknika li tiddefinixxi l-istruttura tal-format ta' messaġġ standard għall-iskop tal-iskambju ta' informazzjoni bejn ir-reġistri, il-pjattaforma u l-portal;

(g) 

l-ispeċifikazzjoni teknika li tiddefinixxi s-sett ta' data meħtieġ sabiex il-pjattaforma tkun tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha kif ukoll il-metodu ta' ħżin, użu u protezzjoni ta' dik id-data;

(h) 

l-ispeċifikazzjoni teknika li tiddefinixxi l-istruttura u l-użu tal-identifikatur uniku għall-komunikazzjoni bejn ir-reġistri;

(i) 

l-ispeċifikazzjoni li tiddefinixxi l-metodi tekniċi ta' operazzjoni tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri fir-rigward tad-distribuzzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni, u l-ispeċifikazzjoni li tiddefinixxi s-servizzi tat-teknoloġija tal-informatika pprovduti mill-pjattaforma li tiżgura li l-messaġġi jitwasslu fil-verżjoni lingwistika rilevanti;

(j) 

il-kriterji armonizzati għas-servizz ta' tiftix ipprovdut mill-portal;

(k) 

il-modalitajiet tal-ħlas, billi jitqiesu l-faċilitajiet ta' ħlas disponibbli bħal ħlas online;

(l) 

id-dettalji tat-tikketti spjegattivi li jelenkaw id-dettalji u t-tipi ta' dokumenti msemmija fl-Artikolu 14;

(m) 

il-kondizzjonijiet tekniċi tad-disponibbiltà tas-servizzi pprovduti bis-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri;

▼M2

(n) 

il-proċedura u r-rekwiżiti tekniċi għall-konnessjoni tal-punti ta’ aċċess fakultattivi mal-pjattaforma kif imsemmi fl-Artikolu 22;

▼M2

(o) 

l-arranġamenti dettaljati għal u d-dettalji tekniċi tal-iskambju bejn ir-reġistri tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 13i.

▼B

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmi fl-Artikolu 164(2).

▼M2

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni konformi mal-punti (d), (e), (n) u (o) sal-1 ta’ Frar 2021. ►M3   ►C1  Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-punt (ea) sat-2 ta’ Lulju 2021. ◄  ◄

▼B

Artikolu 25

Finanzjament

1.  
L-istabbiliment u l-iżvilupp futur tal-pjattaforma u l-aġġustamenti għall-portal li jirriżultaw minn din id-Direttiva għandhom jiġu ffinanzjati mill-baġit ġenerali tal-Unjoni.
2.  
Il-manutenzjoni u l-funzjonament tal-pjattaforma għandhom ikunu ffinanzjati mill-baġit ġenerali tal-Unjoni u jistgħu jkunu kofinanzjati mit-tariffi imposti fuq l-utenti individwali għall-aċċess għas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu ma jaffettwax it-tariffi fil-livell nazzjonali.
3.  
Permezz ta' atti delegati, u b'konformità mal-Artikolu 163, il-Kummissjoni tista' tadotta regoli dwar jekk il-pjattaforma tiġix kofinanzjata permezz tal-impożizzjoni ta' tariffi, u f'dak il-każ, l-ammont tat-tariffi imposti fuq l-utenti individwali skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.
4.  
Kwalunkwe tariffa imposta skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandha tkun mingħajr ħsara għat-tariffi, jekk ikun hemm xi tariffi, imposti mill-Istati Membri għall-kisba ta' dokumenti udettalji imsemmija fl-Artikolu 19(1).
5.  
Kwalunkwe tariffa imposta b'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu m'għandhiex tiġi imposta għall-kisba tad-dettalji imsemmija fl-Artikolu 19(2)(a), (b) u (c).
6.  
Kull Stat Membru għandu jassumi l-ispejjeż relatati mal-aġġustament tar-reġistri domestiċi tiegħu, kif ukoll dawk l-ispejjeż relatati mal-manutenzjoni u l-funzjonament tagħhom li jirriżultaw minn din id-Direttiva.

Artikolu 26

Informazzjoni dwar l-ittri u l-formoli tal-ordnijiet

L-Istati Membri għandhom jistipulaw li l-ittri u l-formoli tal-ordnijiet, kemm jekk ikunu f'forma stampata jew b'kull mezz ieħor, għandu jkun fihom id-dettalji li ġejjin:

(a) 

l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi identifikat ir-reġistru li fih jinżamm il-fajl imsemmi fl-Artikolu 16, flimkien man-numru tal-kumpanija f'dak ir-reġistru;

(b) 

il-forma legali tal-kumpanija, il-lokalità tal-uffiċċju reġistrat tagħha u, fejn hu xieraq, il-fatt li l-kumpanija qiegħda fil-proċess ta' stralċ.

Fejn, f'dawk id-dokumenti, issir riferenza għall-kapital tal-kumpanija, ir-riferenza għandha tkun għal kapital sottoskritt u mħallas.

L-Istati Membri għandhom jistipulaw li s-siti elettroniċi tal-kumpaniji jkun fihom mill-inqas id-dettalji imsemmija fl-ewwel paragrafu u, jekk applikabbli, ir-riferenza għall-kapital sottoskritt u mħallas.

Artikolu 27

Persuni li jwettqu l-formalitajiet ta' żvelar

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi liema persuni għandhom iwettqu l-formalitajiet tal-iżvelar.

Artikolu 28

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabblixxu penali xierqa mill-inqas fil-każ ta':

(a) 

nuqqas ta' żvelar ta' dokumenti tal-kontabbiltà kif meħtieġ fl-Artikolu 14(f);

(b) 

ommissjoni minn dokumenti kummerċjali jew minn kull sit elettroniku ta' kumpanija tad-dettalji previsti fl-Artikolu 26.Taqsima 2

▼M2

Regoli ta’ reġistrazzjoni u żvelar applikabbli għall-fergħat ta’ kumpaniji minn Stati Membri oħra

▼M2

Artikolu 28a

Reġistrazzjoni online tal-fergħat

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta’ fergħa ta’ kumpanija fi Stat Membru, li hija regolata mil-liġi ta’ Stat Membru ieħor, tista’ ssir online kompletament mingħajr il-bżonn li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem kwalunkwe awtorità jew kwalunkwe persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jittrattaw kwalunkwe aspett tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-fergħat, suġġett għall-Artikolu 13b(4) u mutatis mutandis għall-Artikolu 13g(8).
2.  
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dettaljati għar-reġistrazzjoni online ta’ fergħat, inkluż regoli dwar id-dokumenti u l-informazzjoni li jeħtieġ li jiġu preżentati lil awtorità kompetenti. Bħala parti minn dawn ir-regoli, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistrazzjoni online tista’ ssir billi l-informazzjoni jew dokumenti jiġu preżentati f'forma elettronika, inkluż kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 16a(4), jew billi jintużaw l-informazzjoni jew dokumenti ppreżentati qabel lil reġistru.
3.  

Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 2, għandhom jipprevedu tal-inqas dan li ġej:

(a) 

il-proċeduri biex jiġi żgurat li l-applikanti għandhom il-kapaċità ġuridika neċessarja u li għandhom l-awtorità li jirrappreżentaw il-kumpanija;

(b) 

il-mezzi għall-verifika tal-identità tal-persuna jew persuni li qed jirreġistraw il-fergħa, jew ir-rappreżentanti tagħhom;

(c) 

ir-rekwiżiti għall-applikanti biex jużaw is-servizzi fiduċjarji msemmija fir-Regolament (UE) Nru 910/2014.

4.  

Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jipprevedu wkoll il-proċeduri li ġejjin biex:

(a) 

issir verifika tal-legalità tal-għan tal-fergħa;

(b) 

issir verifika tal-isem tal-fergħa;

(c) 

issir verifika tal-legalità tad-dokumenti u l-informazzjoni ppreżentati għar-reġistrazzjoni tal-fergħa;

(d) 

jiġi previst ir-rwol ta’ nutar jew ta’ kwalunkwe persuna jew korp ieħor involuti fil-proċess ta’ reġistrazzjoni ta’ fergħa taħt id-dispożizzjonijiet nazzjonali applikabbli.

5.  
L-Istati Membri jistgħu jivverifikaw l-informazzjoni dwar il-kumpanija permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri meta tkun qed tiġi reġistrata fergħa ta’ kumpanija stabbilita fi Stat Membru ieħor.

L-Istati Membri m'għandhomx jagħmlu r-reġistrazzjoni online ta’ fergħa kundizzjonali fuq il-kisba ta’ kwalunkwe liċenzja jew awtorizzazzjoni qabel tiġi rreġistrata l-fergħa, sakemm tali kondizzjonijiet tkun indispensabbli għas-superviżjoni xierqa stabbilita fil-liġi nazzjonali ta’ ċerti attivitajiet.

6.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistrazzjoni online ta’ fergħa titlesta għalkollox fi żmien 10 ijiem tax-xogħol mit-tlestija għalkollox tal-formalitajiet kollha, inkluża l-wasla tad-dokumenti u l-informazzjoni kollha neċessarji li jikkonformaw mal-liġi nazzjonali għand awtorità jew għand persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi nazzjonali biex jittrattaw kwalunkwe aspett tar-reġistrazzjoni ta’ fergħa.

Fejn mhuwiex possibbli li fergħa tiġi reġistrata sal-iskadenzi msemmija f'dan il-paragrafu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikant jiġi mgħarraf dwar ir-raġunijiet għad-dewmien.

7.  
Wara r-reġistrazzjoni ta’ fergħa ta’ kumpanija stabbilita taħt il-liġijiet ta’ Stat Membru ieħor, ir-reġistru ta’ dik il-fergħa tal-Istat Membru fejn hija reġistrata l-fergħa għandu jinnotifika lill-Istat Membru fejn hija reġistrata l-kumpanija dwar ir-reġistrazzjoni tal-fergħa permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri. L-Istat Membru fejn hija reġistrata l-kumpanija għandu jirrikonoxxi l-wasla ta’ din in-notifika u għandu jdaħħal l-informazzjoni fir-reġistru tiegħu mingħajr dewmien.

Artikolu 28b

Preżentazzjoni online tad-dokumenti u l-informazzjoni għall-fergħat

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 30 jew kwalunkwe modifika tagħhom jistgħu jiġu preżentati online fil-perjodu previst mil-liġijiet tal-Istat Membru fejn hi stabbilita l-fergħa. L-Istati Membru għandhom jiżguraw li tali preżentazzjoni tista’ ssir online mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-bżonn li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem kwalunkwe awtorità jew persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi nazzjonali li jittrattaw l-preżentazzjoni online, suġġett għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13b(4) u mutatis mutandis fl-Artikolu 13g(8).
2.  
L-Artikolu 28a (2) sa (5) għandu japplikamutatis mutandis għall-preżentazzjoni online għall-fergħat.
3.  
L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li d-dokumenti u l-informazzjoni kollha msemmija fil-paragrafu 1, jew uħud minnhom, jiġu preżentati online biss.

Artikolu 28c

Għeluq ta’ fergħat

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li mal-wasla tad-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fil-punt (h) tal-Artikolu 30(1), ir-reġistru ta’ Stat Membru fejn hija reġistrata fergħa ta’ kumpanija jinforma, permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri, lir-reġistru ta’ Stat Membru fejn hija reġistrata l-kumpanija li l-fergħa tagħha ngħalqet u titneħħa mir-reġistru. Ir-reġistru tal-Istat Membru tal-kumpanija għandu jirrikonoxxi l-wasla ta’ din in-notifika, ukoll permezz ta’ dik is-sistema u għandu jdaħħal l-informazzjoni mingħajr dewmien.

▼B

Artikolu 29

Żvelar ta' dokumenti u dettalji li għandhom x'jaqsmu ma' fergħa

1.  
Id-dokumenti u d-dettalji li għandhom x'jaqsmu ma' fergħa miftuħa fi Stat Membru minn tip ta' kumpanija mniżżla fl-Anness II, li hija regolata bil-liġijiet ta' Stat Membru ieħor, għandhom jiġu żvelati skont il-liġijiet tal-Istat Membru tal-fergħa, skont l-Artikolu 16.
2.  
Fejn ir-rekwiżiti tal-iżvelar fir-rigward tal-fergħa ikunu differenti minn dawk li jirrigwardaw il-kumpanija, ir-rekwiżiti tal-iżvelar tal-fergħa għandhom jieħdu preċedenza fir-rigward tat-transazzjonijiet imwettqa mal-fergħa.
3.  
Id-dokumenti u d-dettalji msemmija fl-Artikolu 30(1) għandhom ikunu disponibbli pubblikament permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri. L-Artikolu 18 u l-Artikolu 19(1) japplikaw mutatis mutandis.
4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fergħat ikollhom identifikatur uniku li jippermettilhom li jiġu identifikati mingħajr ambigwità f'komunikazzjonijiet bejn ir-reġistri permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri. Dak l-identifikatur uniku għandu jinkludi, mill-inqas, elementi li jippermettu li jiġi identifikat l-Istat Membru tar-reġistru, ir-reġistru domestiku ta' oriġini, u n-numru tal-fergħa f'dak ir-reġistru, u, fejn xieraq, karatteristiċi sabiex ikunu evitati żbalji ta' identifikazzjoni.

Artikolu 30

Dokumenti u dettalji li jeħtieġ li jiġu żvelati

1.  

L-iżvelar obbligatorju stipulat fl-Artikolu 29 jkopri biss id-dokumenti u d-dettalji li ġejjin:

(a) 

l-indirizz tal-fergħa;

(b) 

l-attivitajiet tal-fergħa;

(c) 

ir-reġistru li fih jinżamm il-fajl tal-kumpanija msemmi fl-Artikolu 16 flimkien man-numru tar-reġistrazzjoni f'dak ir-reġistru;

(d) 

l-isem u l-forma legali tal-kumpanija u l-isem tal-fergħa, jekk ikun differenti mill-isem tal-kumpanija;

(e) 

il-ħatra, it-tmiem tal-kariga u d-dettalji tal-persuni li huma awtorizzati li jirrappreżentaw lill-kumpanija meta tittratta ma' terzi u fi proċeduri legali;

— 
bħala organu tal-kumpanija kkostitwit skont il-liġi jew bħala membri ta' kull organu bħal dak, skont l-iżvelar mill-kumpanija kif ipprovvdut fl-Artikolu 14d,
— 
bħala rappreżentanti permanenti tal-kumpanijia għall-attivitajiet tal-fergħa, b'indikazzjoni tal-firxa tal-poteri tagħhom;
(f) 
— 
l-istralċ tal-kumpanija, il-ħatra tal-istralċjarji, id-dettalji li jirrigwardawhom u l-poteri tagħhom u t-tmiem tal-likwidazzjoni skont iżvelar mill-kumpanija kif ipprovvdut fl-Artikolu 14(h), (j) u (k),
— 
il-proċeduri tal-falliment, l-arranġamenti, il-kompożizzjonijiet, jew kull proċediment ieħor analogu li għalihom hija suġġetta l-kumpanija;
(g) 

id-dokumenti ta' kontijiet skont l-Artikolu 31;

(h) 

l-għeluq tal-fergħa.

2.  

L-Istat Membru li fih tkun infetħet il-fergħa jista' jiżvela, kif imsemmi fl-Artikolu 29,

(a) 

il-firma tal-persuni msemmija fil-punti (e) u (f) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;

(b) 

l-istrumenti tal-kostituzzjoni u l-memorandum u l-artikoli tal-assoċjazzjoni jekk ikunu jinsabu fi strument separat skont il-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 14, flimkien mal-emendi għal dawk id-dokumenti;

(c) 

attestat mir-reġistru msemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu li jirrigwarda mal-eżistenza tal-kumpanija;

(d) 

indikazzjoni tat-titoli fuq il-proprjetà tal-kumpanija li tkun tinsab f'dak l-Istat Membru, sakemm l-iżvelar jirrigwarda l-validità ta' dawk it-titoli.

▼M2

Artikolu 30a

Bidliet fid-dokumenti u l-informazzjoni tal-kumpanija

L-Istat Membru fejn hija reġistrata kumpanija għandu jinnotifika, mingħajr dewmien u permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri, lill-Istat Membru fejn hija reġistrata reġistrata fergħa ta’ kumpanija, fil-każ li tiġi preżentata bidla fir-rigward ta’ kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a) 

isem il-kumpanija;

(b) 

l-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija;

(c) 

in-numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija fir-reġistru;

(d) 

il-forma ġuridika tal-kumpanija;

(e) 

id-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fil-punti (d) u (f) tal-Artikolu 14.

Mal-wasla tan-notifika msemmija fl-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu, ir-reġistru li fih il-fergħa hija reġistrata għandu, permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri, jirrikonoxxi l-wasla ta’ din in-notifika u għandu jiżgura li d-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 30(1) jiġu aġġornati mingħajr dewmien.

▼B

Artikolu 31

Limiti tal-iżvelar obbligatorju tad-dokumenti tal-kontijiet

L-iżvelar obbligatorju stipulat fl-Artikolu 30(1)(g) għandu jiġi limitat għad-dokumenti tal-kontabbiltà tal-kumpanija kif imħejjija, ivverifikati u żvelati skont il-liġijiet tal-Istat Membru li bihom tkun regolata l-kumpanija skont id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 6 ) u d-Direttiva 2013/34/UE.

▼M2

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-iżvelar obbligatorju tad-dokumenti tal-kontijiet imsemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 30(1) jista’ jiġi kkunsidrat imwettaq mill-iżvelar fir-reġistru tal-Istat Membri fejn hi reġistrata l-kumpanija skont il-punt (f) tal-Artikolu 14.

▼B

Artikolu 32

Il-lingwa li biha jsir l-iżvelar u t-traduzzjoni tad-dokumenti li jridu jiġu żvelati

L-Istat Membru li fih tkun infetħet il-fergħa jista' jistabbilixxi li d-dokumenti imsemmija fl-Artikolu 30(2)(b) u l-Artikolu 31 jridu jiġu ppubblikati f'ilsien uffiċjali ieħor tal-Unjoni u li t-traduzzjonijiet ta' dawk id-dokumenti jridu jiġu ċċertifikati.

Artikolu 33

Żvelar fil-każ ta' iktar minn fergħa waħda fi Stat Membru

Fejn kumpanija tkun fetħet iktar minn fergħa waħda fi Stat Membru, l-iżvelar riferit msemmi fl-Artikolu 30(2)(b) u l-Artikolu 31 jista' jsir fir-reġistru tal-fergħa li tagħżel il-kumpanija.

Fil-każ imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-iżvelar obbligatorju mill-fergħat l-oħra għandu jkopri d-dettalji tar-reġistru tal-fergħa li tagħha milquta mill-iżvelar, flimkien man-numru ta' dik il-fergħa f'dan ir-reġistru.

Artikolu 34

Informazzjoni dwar il-ftuħ u t-tmiem ta' proċedimenti ta' stralċ jew falliment u dwar it-tneħħija tal-kumpanija mir-reġistru

1.  
L-Artikolu 20 japplika għar-reġistru tal-kumpanija u għar-reġistru tal-fergħa rispettivament.
2.  
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-proċedura li għandha tiġi segwita malli tasal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 20(1) u (2). Dik il-proċedura għandha tiżgura li fejn kumpanija tkun ġiet xolta jew b'xi mod ieħor tneħħiet mir-reġistru, il-fergħat tagħha jitneħħew ukoll mir-reġistru mingħajr ebda dewmien bla bżonn.
3.  
It-tieni sentenza tal-paragrafu 2 ma tapplikax għall-fergħat ta' kumpaniji li tneħħew mir-reġistru b'konsegwenza ta' xi bidla fil-forma legali tal-kumpanija konċernata, merger jew diviżjoni, jew ta' trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju reġistrat tagħha.

Artikolu 35

Informazzjoni dwar l-ittri u l-formoli tal-ordinijiet

Minn barra t-tagħrif stabbilit fl-Artikolu 26, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu li l-ittri u formoli tal-ordnijiet użati minn fergħa għandhom jiddikjaraw ir-reġistru li fih jinżamm il-fajl li jirrigwarda l-fergħa flimkien man-numru tal-fergħa f'dak ir-reġistru.Taqsima 3

Regoli Ta' żvelar applikabbli għall-fergħat ta' kumpaniji minn pajjiżi terzi

Artikolu 36

Żvelar ta' dokumenti u dettalji relatati ma' fergħa

1.  
Id-dokumenti u d-dettalji li jirrigwardaw fergħa miftuħa fi Stat Membru minn kumpanija li mhijiex regolata mil-liġijiet ta' Stat Membru iżda li hija ta' forma legali li tista' titqabbel mat-tipi tal-kumpaniji elenkati fl-Anness II għandhom jiġu żvelati skont il-liġijiet tal-Istat Membru tal-fergħa kif stabbilit fl-Artikolu 16.
2.  
L-Artikolu 29(2) japplika.

Artikolu 37

Dokumenti u dettalji li jridu jiġu żvelati b'mod obbligatorju

L-iżvelar obbligatorju stipulat fl-Artikolu 36 jkopri mill-inqas id-dokumenti u d-dettalji li ġejjin:

(a) 

l-indirizz tal-fergħa;

(b) 

l-attivitajiet tal-fergħa;

(c) 

il-liġi tal-Istat li tirregola l-kumpanija;

(d) 

meta dik il-liġi hekk tkun teħtieġ, ir-reġistru li fih tkun irreġistrata l-kumpanija u n-numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija f'dak ir-reġistru;

(e) 

l-istrumenti tal-kostituzzjoni, u l-memorandum u l-artikoli tal-assoċjazzjoni jekk ikunu jinsabu fi strument separat, bl-emendi kollha li jkunu sarulhom;

(f) 

il-forma legali tal-kumpanija, il-post prinċipali tal-kummerċ tagħha u l-għan tagħha u, għallinqas kull sena, l-ammont tal-kapital sottoskritt jekk dawn id-dettalji ma jingħatawx fid-dokumenti msemmija fil-punt (e);

(g) 

l-isem tal-kumpanija u l-isem tal-fergħa jekk ikun differenti mill-isem tal-kumpanijia;

(h) 

il-ħatra, it-tmiem tal-kariga u d-dettalji tal-persuni li jkunu awtorizzati li jirrappreżentaw lill-kumpanija meta tittratta ma' terzi u fi proċeduri legali:

— 
bħala organu tal-kumpanija kkostitwit skont il-liġi jew bħala membri ta' organu ta' dak it-tip,
— 
bħala rappreżentanti permanenti tal-kumpanija għall-attivitajiet tal-fergħa.

Għandha tiġi ddikjarata l-firxa tas-setgħat tal-persuni awtorizzati biex jirrappreżentaw lill-kumpanija, kif ukoll jekk dawk il-persuni jistgħux jirrappreżentaw il-kumpanijawaħedhom jew jekk humiex rikjest li jaġixxu konġuntement;

(i) 
— 
l-istralċ tal-kumpanijia u l-ħatra tal-istralċjarji, id-dettalji li jirigwardawhom u l-poteri tagħhom u t-tmiem tal-likwidazzjoni,
— 
il-proċeduri tal-falliment, l-arranġamenti, il-kompożizzjonijiet jew kull proċediment ieħor analogu li għalih tkun suġġetta l-kumpanija;
(j) 

id-dokumenti tal-kontijiet skont l-Artikolu 38;

(k) 

l-għeluq tal-fergħa.

Artikolu 38

Il-limiti tal-iżvelar obbligatorju tad-dokumenti tal-kontabbiltà

1.  
L-iżvelar obbligatorju pprovvdut bl-Artikolu 37(j) għandu japplika għad-dokumenti tal-kontijiet tal-kumpanija kif imħejjija, ivverifikati u żvelati skont il-liġi tal-Istat li tirregola l-kumpanija. Fejn dawn ma' jitfasslux skont jew b'mod ekwivalenti għad-Direttiva 2013/34/UE, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li d-dokumenti tal-kontijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-attivitajiet tal-fergħa jiġu mħejjija u żvelati.
2.  
L-Artikoli 32 u 33 għandhom japplikaw.

Artikolu 39

Informazzjoni dwar l-ittri u l-formoli tal-ordinijiet

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu li l-ittri u l-formoli tal-ordnijiet użati minn fergħa għandhom jiddikjaraw ir-reġistru li fih jinżamm il-fajl dwar il-fergħa flimkien man-numru tal-fergħa f'dak ir-reġistru. Fejn il-liġi tal-Istat li bihom tkun regolata l-kumpanija tkun teħtieġ dħul f'reġistru, jiġu ddikjarati wkoll ir-reġistru li fih tkun irreġistrata l-kumpanija, u n-numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija f'dak ir-reġistru.Taqsima 4

Arranġamenti għall-applikazzjoni u l-implimentazzjoni

Artikolu 40

Penali

L-Istati Membri għandhom jistipulaw penali xierqa fil-każ ta' nuqqas ta' żvelar tal-kwistjonijiet ddikjarati fl-Artikoli 29, 30, 31 u 36, 37 u 38 u ta' ommissjoni tad-dettalji obbligatorji msemmija fl-Artikoli 35 u 39 minn ittri u l-formolio tal-ordnijiet.

Artikolu 41

Persuni li jwettqu l-formalitajiet tal-iżvelar

Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi dwar min għandu jwettaq il-formalitajiet tal-iżvelar ipprovvduti fit-Taqsimiet 2 u 3.

Artikolu 42

Eżenzjonijiet mid-dispożizzjonijiet dwar id-dokumenti tal-kontijiet għall-fergħat

1.  
L-Artikoli 31 u 38 ma għandhomx japplikaw għall-fergħat miftuħa minn istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji koperti bid-Direttiva tal-Kunsill 89/117/KEE ( 7 ).
2.  
Sakemm ikun hemm koordinament sussegwenti, l-Istati Membri ma għandhomx għalfejn japplikaw l-Artikoli 31 u 38 għall-fergħat miftuħa minn kumpaniji tal-assigurazzjoni.

▼M2 —————

▼BKAPITOLU IV

Manutenzjoni u tibdil fil-kapitalTaqsima 1

Rekwiżiti tal-kapital

Artikolu 44

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.  
Il-miżuri ta koordinazzjoni preskritti minn din id-Direttiva għandhom japplikaw għad-dispożizzjonijiet stabbiliti mil-liġi, regolament jew azzjoni amministrattiva fl-Istati Membri dwar it-tipi ta' kumpaniji elenkati fl-Anness I.
2.  
L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għall-kumpaniji ta' investiment b'kapital varjabbli u għall-kooperattivi inkorporati bħala waħda mit-tip ta' kumpaniji elenkati fl-Anness I. Sakemm il-liġi tal-Istati Membri tagħmel użu minn din l-għażla, huma għandhom jeħtieġu li dawk il-kumpaniji jinkludu l-kliem “kumpanija ta' investiment b'kapital varjabbli”, jew “koperattiva” fid-dokumenti kollha indikati fl-Artikolu 26.

Artikolu 45

Kapital minimu

1.  
Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom jeħtieġu li, sabiex kumpanija tkun tista' tiġi inkorporata jew tikseb awtorizzazzjoni biex tibda n-negozju, għandu jiġi sottoskritt kapital minimu f' ammont ta' mhux inqas minn EUR 25 000 .
2.  
Kull ħames snin il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, waqt li jaġixxu fuq proposta mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 50(1) u l-Artikolu 50(2)(g) tat-Trattat, għandhom jeżaminaw u, jekk ikun hemm bżonn, jirrevedu l-ammont espress fil-paragrafu 1 f'euro fid-dawl ta' tendenzi ekonomiċi u monetarji fl-Unjoni u tat-tendenza li impriżi kbar jew ta' daqs medju biss jitħallew jagħżlu t-tipi ta' kumpaniji elenkati fl-Anness I.

Artikolu 46

Attiv

Il-kapital sottoskritt jista' jiġi ffurmat biss minn attiv li jistgħu jingħataw valur ekonomiku. Madankollu, l-obbligu li jsir xogħol jew jiġu pprovdut servizzi ma jistax ikun parti minn dawk l-assi.

Artikolu 47

Prezz tal-ħruġ tal-ishma

Ma jistgħux jinħarġu ishma bi prezz inqas mill-valur nominali tagħhom, jew, meta ma hemmx valur nominali, mill-parità kontabbli tagħhom.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li dawk li jimpenjaw ruħhom biex jallokaw ishma fl-eżerċizzju tal-professjoni tagħhom, iħallsu somma inqas mill-prezz totali tal-ishma sottoskritti minnhom fil-kors ta' dik it-transazzjoni.

Artikolu 48

Ħlas tal-ishma maħruġa b'konsiderazzjoni

Ishma maħruġa b'konsiderazzjoni għandhom jitħallsu fiż-żmien li l-kumpanija tiġi inkorporata jew li tkun awtorizzata biex tibda n-negozju b'mhux inqas b'mhux inqas minn 25 % tal-valur nominali tagħhom jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, tal-parità kontabbli tagħhom.

Madankollu, meta ishma jinħarġu b'konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti fiż-żmien li l-kumpanija tiġi inkorporata jew tkun awtorizzata biex tibda n-negozju, il-konsiderazzjoni għandu jiġi trasferit kollu fi żmien ħames snin minn dak iż-żmien.Taqsima 2

Salvawardji fir-riward tal-kapital statutorju

Artikolu 49

Rapport tal-esperti dwar konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti

1.  
Għandu jitħejja rapport dwar kull konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti qabel ma l-kumpanija tiġi inkorporata jew awtorizzata biex tibda n-negozju, minn espert indipendenti jew iżjed maħtura jew approvati minn awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja. Dawk l-esperti jistgħu jkunu persuni fiziċi kif ukoll persuni ġuridiċi u kumpaniji jew ditti skont il-liġijiet ta' kull Stat Membru.
2.  
Ir-rapport tal-esperti msemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun fih għallinqas deskrizzjoni ta' kull wieħed mill-attiv inkluż fil-konsiderazzjoni kif ukoll tal-metodi ta' valutazzjoni użati u għandu jiddikjara jekk il-valuri li jaslu għalihom bl-applikazzjoni ta' dawk il-metodi jaqblux għallinqas mal-għadd u l-valur nominali jew, meta ma hemmx valur nominali, mal-parità kontabbli u, meta xieraq, mal-premju fuq l-ishma li għandhom jinħarġu għalihom.
3.  
Ir-rapport tal-esperti għandu jiġi ppubblikat bil-mod preskritt mil-liġijiet ta' kull Stat Membru, skont l-Artikolu 16.
4.  

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan l-Artikolu meta 90 % tal-valur nominali, jew meta ma hemmx valur nominali, tal-parità kontabbli, ta l-ishma kollha jinħareġ lil kumpanija waħda jew iżjed għal xi konsiderazjoni għajr fi flus kontanti, u meta r-rekwiżiti li ġejjin jitħarsu:

(a) 

rigward il-kumpanija li tirċievi dik il-konsiderazzjoni, il-persuni msemmija fil-punt (i) tal-Artikolu 4 jkunu ftiehmu li ma jużawx ir-rapport tal-esperti;

(b) 

dak il-ftehim ikun ġie pubblikat kif previst fil-paragrafu 3;

(c) 

il-kumpaniji li jagħtu dik il-konsiderazzjoni għandhom riservi li ma jistgħux jitqassmu skont il-liġi jew l-istatuti u li huma għallinqas daqs il-valur nominali jew, meta ma hemmx valur nominali, il-parità kontabbli ta l-ishma maħruġa għal xi konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti;

(d) 

il-kumpaniji li jipprovdu din il-konsiderazzjoni jiggarantixxu, sa ammont daqs dak imsemmi fil-punt (c), id-djun tal-kumpanija riċeventi li jsiru bejn iż-żmien meta l-ishma jinħarġu għal xi konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti u sena wara l-pubblikazzjoni tal-kontijiet annwali ta' dik il-kumpanija għas-sena finanzjarja li matulha tkun ingħatat dik il-konsiderazzjoni. Kwalunkwe trasferiment ta' tali ishma għandu jiġi projbit matul dak il-perjodu;

(e) 

il-garanzija msemmija fil-punt (d) ġiet ippubblikata kif previst fil-paragrafu 3; u

(f) 

il-kumpaniji li jipprovdu tali konsiderazzjoni għandhom iqiegħdu somma daqs dik indikata fil-punt (c) f'riserva li ma tistax tiġi mqassma sa tliet snin wara l-pubblikazzjoni tal-kontijiet annwali tal-kumpanija riċeventi għas-sena finanzjarja li matulha din il-konsiderazzjoni tkun ingħatat jew, jekk meħtieġ, sa data aktar tard meta l-pretensjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-garanzija msemmija fil-punt (d) li jingħataw matul dak il-perjodu jkunu ġew sodisfatti.

5.  
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan l-Artikolu meta tiġi ffurmata kumpanija ġdida permezz ta' merger jew diviżjoni meta jsir rapport ta' espert jew esperti indipendenti dwar l-abbozz tat-termini tal-merger jew tad-diviżjoni.

Fejn l-Istati Membri jiddeċiedu li japplikaw dan l-Artikolu fil-każijiet imsemmijin fl-ewwel subparagrafu, huma jistgħu jipprovdu li r-rapport li tħejja skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u r-rapport tal-espert jew esperti indipendenti dwar l-abbozz tat-termini tal-merger jew tad-diviżjoni jista' jitħejja mill-istess espert jew esperti.

Artikolu 50

Deroga mill-ħtieġa tar-rapport tal-esperti

1.  
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu biex ma japplikawx l-Artikolu 49(1), (2) u (3) fejn, wara deċiżjoni tal-korp amministrattiv jew il-korp tat-tmexxija, titoli trasferibbli kif definiti fil-punt 44 tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 8 ) jew strumenti tas-suq tal-flus kif definiti fil-punt 17 tal-Artikolu 4(1) ta' dik id-Direttiva, jiġu kontribwiti bħala konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti, u dawk it-titoli jew strumenti tas-suq tal-flus huma valutati bil-prezz medju mwieżen li bih ġew negozjati f'suq wieħed jew aktar regolati kif definit fil-punt 21 tal-Artikolu 4(1) ta' dik id-Direttiva tul perjodu suffiċjenti, li għandu jiġi deċiż skont il-liġi nazzjonali, li jippreċedi d-data effettiva tal-kontribuzzjoni tal-konsiderazzjoni rispettiva għajr fi flus kontanti.

Madanakollu, fejn dak il-prezz ikun ġie affettwat minn ċirkostanzi eċċezzjonali li jibdlu b'mod sinifikattiv il-valur tal-attiv fid-data effettiva tal-kontribuzzjoni tagħha, inklużi sitwazzjonijiet fejn is-suq għat-tali titoli trasferibbli jew strumenti tas-suq tal-flus spiċċa b'nuqqas ta' likwidità, għandha terġà ssir evalwazzjoni mill-ġdid fuq l-inizjattiva u taħt ir-responsabbiltà tal-korp amministrattiv jew tat-tmexxija.

Għall-għanijiet ta' dik l-evalwazzjoni mill-ġdid, l-Artikolu 49(1), (2) u (3) għandu japplika.

2.  

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx l-Artikolu 49(1), (2) u (3) fejn, fuq deċiżjoni tal-korp amministrattiv jew tat-tmexxija, jiġu kontribwiti assi, ħlief titoli trasferibbli u strumenti tas-suq tal-flus imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, bħala konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti li diġà kien suġġett għal opinjoni ta' valur ġust minn espert indipendenti rikonoxxut u fejn il-kondizzjonijiet li ġejjin huma ssodisfati:

(a) 

il-valur ġust hu determinat sa mhux iżjed minn sitt xhur qabel id-data effettiva tal-kontribuzzjoni tal-attiv; u

(b) 

l-evalwazzjoni tkun twettqet b'mod konformi mal-istandards ta' evalwazzjoni u l-prinċipji ġeneralment aċċettati fl-Istat Membru, li huma applikabbli għat-tip ta' assi li għandhom ikunu kontribwiti.

Fil-każ ta' ċirkustanzi ġodda kwalifikanti, li jbiddlu b'mod sinifikattiv il-valur ġust tal-attiv fid-data effettiva tal-kontribuzzjoni tiegħu, għandha ssir evalwazzjoni mill-ġdid bl-inizjattiva u taħt ir-responsabbiltà tal-korp amministrattiv jew tat-tmexxija.

Għall-għanijiet tal-evalwazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu, l-Artikolu 49(1), (2) u (3) għandu japplika.

Fin-nuqqas ta' dik l-evalwazzjoni mill-ġdid, azzjonist wieħed jew aktar li jkollhom persentaġġ aggregat ta' mill-anqas 5 % tal-kapital sottoskritt tal-kumpanija fil-ġurnata li fiha tittieħed id-deċiżjoni fuq iż-żieda tal-kapital, jistgħu jitolbu evalwazzjoni minn espert indipendenti, u f'dak il-każ japplika l-Artikolu 49(1), (2) u (3).

Dak l-azzjonist(i) jista' jagħmel talba sad-data effettiva tal-kontribuzzjoni tal-attiv, bil-kondizzjoni li, fid-data tat-talba, l-azzjonist(i) involut(i) ikun għad għandhom perċentwali aggregat ta' mill-inqas 5 % tal-kapital sottoskritt tal-kumpanija, kif kien fid-data li fiha ttieħdet id-deċiżjoni dwar iż-żieda tal-kapital.

3.  
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx l-Artikolu 49(1), (2) u (3) fejn, fuq deċiżjoni tal-korp amministrattiv jew tat-tmexxija, jiġi kontribwit attiv, ħlief titoli trasferibbli u strumenti tas-suq tal-flus imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu bħala konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti li l-valur ġust tagħhom joriġina mill-valur ta' attiv individwali minn kontijiet statutorji tas-sena finanzjarja ta' qabel, sakemm il-kontijiet statutorji kienu soġġetti għal verifika b'mod konformi mad-Direttiva 2006/43/KE l.

It-tieni u l-ħames subparagrafu tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 51

Konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti mingħajr rapport tal-espert

1.  

Fejn ikun hemm kunsiderazzjoni għajr fi flus kontanti kif imsemmi fl-Artikolu 50 hija provduta mingħajr ir-rapport tal-esperti imsemmi fl-Artikolu 49(1), (2) u (3), minbarra l-ħtiġijiet stabbiliti fil-punt (h) tal-Artikolu 4 u sa xahar mid-data effettiva tal-kontribuzzjoni tal-attiv, għandha tiġi ppubblikata dikjarazzjoni li jkun fiha dan li ġej:

(a) 

deskrizzjoni tal-konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti maħruġ;

(b) 

il-valur tiegħu, is-sors ta' dik l-evalwazzjoni u, fejn ikun xieraq, il-metodu tal-evalwazzjoni;

(c) 

stqarrija dwar jekk il-valur evalwat jikkorrispondiex għallinqas mal-għadd, il-valur nominali jew, fejn m'hemmx valur nominali, mal-parità kontabbli u, fejn hu xieraq, mal-primjum fuq l-ishma li għandhom jinħarġu għal konsiderazzjoni ta' dak it-tip; u

(d) 

stqarrija dwar il-fatt li ma seħħew l-ebda ċirkustanzi kwalifikanti ġodda li jaffetwaw il-valutazzjoni oriġinali.

Il-publikazzjoni tad-dikjarazzjoni għandha ssir bil-mod stipulat mil-liġijiet ta' kull Stat Membru b'mod konformi mal-Artikolu 16.

2.  
Fejn jiġi propost li tiġi pprovduta konsiderazzjoni li mhijiex fi flus kontanti mingħajr rapport tal-esperti kif imsemmi fl-Artikolu 49(1), (2) u (3), fir-rigward ta' żieda fil-kapital proposta li issir skont l-Artikolu 68(2), għandu jiġi ppubblikat avviż li jkun fih id-data ta' meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni dwar iż-żieda u l-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, bil-mod stipulat mil-liġijiet ta' kull Stat Membru b'mod konformi mal-Artikolu 16, qabel ma l-kontribuzzjoni tal-attiv bħala konsiderazzjoni għajr fi flus issir effettiva. F'dak il-każ, id-dikjarazzjoni skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tkun limitata għall-istqarrija dwar il-fatt li ma seħħew l-ebda ċirkustanzi kwalifikanti ġodda minn meta l-avviż hawn fuq imsemmi ġie ppubblikat.
3.  
Kull Stat Membru għandu jipprovdi salvagwardji xierqa biex ikun żgurat li jkun hemmkonformità mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 50 u f'dan l-Artikolu fejn kontribuzzjoni għal konsiderazzjoni li mhijiex fi flus kontanti hija provduta mingħajr rapport tal-esperti kif imsemmi fl-Artikolu 49(1), (2) u (3).

Artikolu 52

Akkwiżizzjonijiet sostanzjali wara l-inkorporazzjoni jew l-awtorizzazzjoni sabiex jinbeda n-negozju

1.  
Jekk, qabel l-għeluq ta' limitu ta' żmien preskritt mil-liġi nazzjonali ta' mill-inqas sentejn minn meta l-kumpanija tiġi inkorporata jew awtorizzata biex tibda n-negozju, il-kumpanija takkwista kwalunkwe attiv proprjetà ta' persuna jew kumpanija jew ditta msemmija fil-punt (i) tal-Artikolu 4 għal konsiderazzjoni ta' mhux inqas minn wieħed f'għaxra tal-kapital sottoskritt, l-akkwiżizzjoni għandha tiġi eżaminata u dettalji tagħha għandhom jiġu pubblikati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 49(1), (2) u (3), u huwa għandu jiġi ppreżentat għall-approvazzjoni tal-laqgħa ġenerali.

L-Artikoli 50 u 51 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jeħtieġu li dawn id-dispożizzjonijet għandhom jiġu applikati meta l-attiv ikun ta' xi azzjonista jew ta' xi persuna oħra.

2.  
Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal akkwiżizzjonijiet li jsiru fil-kors normali tan-negozju tal-kumpanija, għal akkwiżizzjonijiet li jsiru fuq talba jew bis-sorveljanza ta' awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja, jew għal akkwiżizzjonijiet tal-borża.

Artikolu 53

Obbligu tal-azzjonisti li jħallsu l-kontribuzzjonijiet

Bla ħsara għad-dispożizzjonjijiet li għandhom x'jaqsmu mat-tnaqqis ta' kapital sottoskritt, l-azzjonisti ma' jistgħux jinħelsu mill-obbligu li jħallsu l-kontribuzzjonijet tagħhom.

Artikolu 54

Salvagwardji fil-każ ta' konverżjoni

Sakemm issir il-koordinazzjoni tal-liġijiet nazzjonali f'xi data sussegwenti, l-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jeħtieġu li jkun hemm mill-inqas l-istess salvagwardji preskritti fl-Artikoli 3 sa 6 u l-Artikoli 45 sa 53 fil-każ ta' konverżjoni ta' tip ieħor ta' kumpanija f'kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata.

Artikolu 55

Modifika tal-istatuti jew tal-att ta' inkorporazzjoni

L-Artikoli 3 sa 6 u l-Artikoli 45 sa 54 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' Stati Membri dwar kompetenza u proċedura rigward il-modifika tal-istatuti jew tal-att ta' inkorporazzjoni.Taqsima 3

Regoli dwar id-distribuzzjoni

Artikolu 56

Regoli ġenerali dwar id-distribuzzjoni

1.  
Ħlief għal każijiet ta' tnaqqis ta' kapital sottoskritt, ma tista' ssir ebda distribuzzjoni lil azzjonisti meta fid-data tal-għeluq tal-aħħar sena finanzjarja l-attiv nett kif stabbiliti fil-kontijiet annwali tal-kumpanija huma, jew wara li jsir dik id-distribuzzjoni, jistgħu jsiru inqas mill-ammont tal-kapital sottoskritt inklużi dawk ir-riservi li ma jistgħux jiġu mqassma skont il-liġi jew l-istatuti.
2.  
Fejn il-parti tal-kapital sottoskritt mhux eżerċitat ma jkunx inkluż fl-attiv murija fil-karta bilanċjali, dak l-ammont għandu jitnaqqas mill-ammont ta' kapital sottoskritt imsemmi fil-paragrafu 1.
3.  
L-ammont ta' distribuzzjoni lil azzjonisti ma jistax ikun iżjed mill-ammont tal-qliegħ fit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja inkluż kull qliegħ mirut u somom meħuda minn riservi disponibbli għal dan il-għan, u bit-tnaqqis ta' kull telf mirut u somom imqiegħda f'riserva skont il-liġi jew l-istatuti.
4.  
It-terminu “distribuzzjoni” użat fil-paragrafi 1 u 3 jinkludi, b'mod partikolari, il-ħlas ta' dividendi u ta' imgħax li għandhom x'jaqsmu ma' ishma.
5.  

Meta l-liġijiet ta' Stat Membru jippermettu li jsir ħlas ta' dividendi interim, għandhom japplikaw tal-inqas il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

għandhom jitfasslu kontijiet interim biex juru li l-fondi disponibbli għad-distribuzzjoni huma biżżejjed;

(b) 

l-ammont li għandu jitqassam ma jistax ikun iżjed mill-profitti totali magħmula mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja li għaliha ġew imfassla l-kontijiet annwali, inkluż kull qliegħ magħmul u somom meħuda minn riservi disponibbli għal dak l-iskop, u bit-tnaqqis ta' kull telf magħmul u somom li għandhom jitqiegħdu f'riserva skont ir-rekwiżiti tal-liġi jew tal-istatuti.

6.  
Il-paragrafi 1 sa 5 ma għandhomx jaffettwaw id-dispożizzjonijiet tal-Istati Membri dwar żidiet f'kapital sottoskritt b' kapitalizzazzjoni ta' riżervi.
7.  
Il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu jagħmlu dispożizzjoni biex ikun hemm deroga mill-paragrafu 1 fil-każ ta' kumpaniji ta' investiment b'kapital fiss.

Għal fini ta' dan il-paragrafu, it-terminu “kumpanija ta' investiment b'kapital fiss” tfisser biss dawk il-kumpaniji:

(a) 

li l-għan esklussiv tagħhom huwa li jinvestu l-fondi tagħhom f'diversi stocks u ishma, artijiet jew assi oħrajn, bl-uniku għan li jifirxu r-riskji tal-investiment u li jagħtu lill-azzjonisti tagħhom il-benefiċċju tar-riżultati tal-amministrazzjoni tal-assi tagħhom, u

(b) 

li joffru l-ishma tagħhom stess għal sottoskrizzjoni mill-pubbliku.

Safejn il-liġijiet ta' Stati Membri jagħmlu użu mill-għażla huma għandhom:

(a) 

jirrikjedu lil dawk il-kumpaniji jinkludu t-terminu “kumpanija ta' investiment” fid-dokumenti kollha indikati fl-Artikolu 26;

(b) 

ma jħallux li xi tali kumpanija, li l-assi netti tagħha huma inqas mill-ammont speċifikat fil-paragrafu 1, tqassam lill-azzjonisti meta fid-data tal-għeluq tal-aħħar sena finanzjarja l-attiv totali tal-kumpanija kif jidhru fil-kontijiet annwali huma, jew wara dik id-distribuzzjoni ikunu inqas minn wieħed u nofs l-ammont tal-passiv totali tal-kumpanija lil kredituri kif imniżżel fil-kontijiet annwali; u

(c) 

jirrikjedu li tali kumpanija li tqassam meta l-assi netti tagħha ikunu inqas mill-ammont speċifikat fil-paragrafu 1 tinkludi fil-kontijiet annwali tagħha nota f'dak is-sens.

Artikolu 57

Irkupru ta' distribuzzjoni magħmul kontra l-liġi

Kull distribuzzjoni magħmul kuntrarju għall-Artikolu 56 għandu jintradd lura mill-azzjonisti li irċevewh jekk il-kumpanija ġġib prova li dawk l-azzjonisti kienu jafu bl-irregolarità tad-distribuzzjoni magħmul lilhom, jew li minħabba ċ-ċirkostanzi ma setgħux ma kienux jafu bih.

Artikolu 58

Telf serju tal-kapital sottoskritt

1.  
Fi-każ ta' telf serju tal-kapital sottoskritt, għandha tissejjaħ laqgħa ġenerali tal-azzjonisti fil-perjodu speċifikat mil-liġijiet tal-Istati Membri, biex jiġi kkunsidrat jekk il-kumpanija għandhiex tiġi stralċjata jew għandhomx jittieħdu xi miżuri oħra.
2.  
L-Istati Membri ma għandhomx jistabbilixu l-ammont ta' telf meqjus serju fis-sens tal-paragrafu 1 f'ċifra ogħla minn nofs il-kapital sottoskritt.Taqsima 4

Regoli dwar l-akkwiżizjonijiet minn kumpaniji tal-ishma proprji

Artikolu 59

L-ebda sottoskrizzjoni għall-ishma proprji

1.  
L-ishma ta' kumpanija ma jistgħux jiġu sottoskritti mill-kumpanija nnifisha.
2.  
Jekk l-ishma ta' kumpanija jkunu ġew sottoskritti minn persuna li tkun qed taġixxi f'isimha stess, iżda fl-interess tal-kumpanija, dak li jissottoskrivi għandu jiġi meqjus li ssottoskriva għalihom akkont tiegħu stess.
3.  
Il-persuni jew kumpaniji jew ditti msemmija fil-punt (i) tal-Artikolu 4 jew, f'każijiet ta' żieda f'kapital sottoskritt, il-membri tal-korp amministrattiv jew tat-tmexxija għandhom ikunu responsabbli li jħallsu għal ishma sottoskritti bi ksur ta' dan l-Artikolu.

Madankollu, l-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu jiddisponu li kull persuna bħal dik tista' tinħeles mill-obbligu tagħha jekk hija ġġib prova li personalment m'għandha l-ebda ħtija.

Artikolu 60

Akkwiżizzjoni tal-ishma proprji

1.  

Mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta' trattament ugwali tal-azzjonisti kollha li jkunu fl-istess pożizzjoni, u għar-Regolament (UE) Nru 596/2014, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li kumpanija takkwista l-ishma tagħha, hi stess jew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha iżda fl-interess tal-kumpanija. Sa fejn l-akkwiżizzjonijiet huma permessi, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li tali akkwiżizzjonijiet ikunu suġġetti għall-kondizzjonjiet li ġejjin:

(a) 

l-awtorizazzjoni tingħata permezz tal-laqgħa ġenerali, li għandha tiddetermina t-termini u l-kondizzjonijiet ta' dik l-akkwiżizzjoni, u b'mod partikolari l-għadd massimu ta' ishma li għandhom ikunu akkwistati, il-perjodu li għalih tingħata l-awtorizazzjoni, li t-tul massimu tiegħu għandu jkun iddeterminat mil-liġi nazzjonali u li iżda ma jistax ikun iktar minn ħames snin, u, fil-każ ta' akkwiżizzjoni b'titolu oneruż, l-konsiderazzjoni massima u minima. Il-Membri tal-korp amministrattiv jew tat-tmexxija għandhom ikunu sodisfatti li, fiż-żmien meta ssir kull akkwiżizzjoni awtorizzata, il-kondizzjonijiet imsemmija fil-punti (b) u (c) huma rispettati;

(b) 

l-akkwiżizzjonijiet, inklużi ishma akkwistati qabel mill-kumpanija u miżmuma minnha, u ishma akkwistati minn persuna li taġixxi f'isimha iżda fl-interess tal-kumpanija, ma jistgħux ikollhom l-effett li l-attiv nett jonqos għal ammont inqas mill-ammont imsemmi fl-Artikolu 56(1) u (2); u

(c) 

ishma mħallsa kompletament biss jistgħu jkunu inklużi fit-tranżazzjoni.

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu wkoll jagħmlu akkwiżizzjonijiet fit-tifsira tal-ewwel subparagrafu soġġetti għal xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

il-valur nominali jew, fl-assenza ta' dan, il-parità kontabbli tal-ishma akkwistati, inklużi ishma akkwistati qabel mill-kumpanija u miżmuma minnha, u ishma akkwistati minn persuna li taġixxi f'isimha iżda fl-interess tal-kumpanija, ma jkunx iktar mill-limitu li għandu jkun iddeterminat mill-Istati Membri; dak il-limitu ma jistax ikun inqas minn 10 % tal-kapital sottoskritt;

(b) 

is-setgħa tal-kumpanija li takkwista l-ishma tagħha stess skont it-tifsira tal-ewwel subparagrafu, l-għadd massimu ta' ishma li jistgħu jiġu akkwistati, it-tul tal-perjodu li għalih tingħata s-setgħa u l-konsiderazzjoni massimu jew minimu, ikunu stipulati fl-istatuti jew fl-istrument tal-inkorporazzjoni tal-kumpanija;

(c) 

il-kumpanija tkun konformi mar-rekwiżiti xierqa ta' rappurtar u ta' notifika;

(d) 

ċerti kumpaniji, skont kif iddeterminat mill-Istati Membri, jistgħu jintalbu jħassru l-ishma akkwistati, sakemm ammont ugwali għall-valur nominali tal-ishma kkanċellati jkun inkluż f'riserva li ma tistax titqassam lill-azzjonisti, ħlief f'każ ta' tnaqqis fil-kapital sottoskritt; dik ir-riserva tista' tintuża biss biex jiġi miżjud il-kapital sottoskritt permezz tal-kapitalizzazzjoni tar-riservi;

(e) 

l-akkwiżizzjoni ma tippreġudikax it-twettiq tat-talbiet tal-kredituri.

2.  
Il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu jiddisponu għal derogi mill-ewwel sentenza tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 meta l-akkwiżizzjoni tal-ishma tal-kumpanija stess tkun meħtieġa biex tiġi evitata ħsara serja u imminenti lill-kumpanija. F'dak il-każ, il-laqgħa ġenerali li jkun imiss tiġi infurmata mill-korp amministrattiv jew tat-tmexxija bir-raġunijiet u -natura tal-akkwiżizzjonijiet magħmula, bl-għadd u l-valur nominali jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, il-parità kontabbli, tal-ishma akkwistati, bil-proporzjon tal-kapital sottoksritt li huma jirrappreżentaw, u bil-konsiderazzjoni għal dawn l-ishma.
3.  
L-Istati Membri jistgħu jiddeċieidu li ma japplikawx l-ewwel sentenza tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu 1 għal ishma akkwistati mill-kumpanija stess jew minn persuna li taġixxi f'isimha stess iżda fl-interess tal-kumpanija, fil-każ ta' distribuzzjoni lill-impjegati ta' dik il-kumpanija jew lill-impjegati ta' kumpanija assoċjata. Dawk l-ishma għandhom jitqassmu fi żmien 12-il xahar mill-akkwiżizzjoni tagħhom.

Artikolu 61

Deroga mir-regoli dwar l-akkwiżizzjoni tal-ishma proprji

1.  

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu biex ma japplikawx l-Artikolu 60 għal:

(a) 

ishma akkwistati fit-twettiq ta' deċiżjoni biex jitnaqqas il-kapital, jew fiċ-ċirkostanzi msemmiija fl-Artikolu 82;

(b) 

ishma akkwistati b' riżultat ta' trasferiment universali ta' attiv;

(c) 

ishma mħallsa kollha akkwistati bla ħlas jew minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra bħala kummissjoni fuq xiri;

(d) 

ishma akkwistati bis-saħħa ta' obbligu legali jew li jirriżultaw minn deċiżjoni ta' qorti favur il-protezzjoni ta' azzjonisti f'minoranza fil-każ, partikolarment, ta' merger, bidla fil-għan jew forma tal-kumpanija, trasferiment tal-uffiċċju reġistrat barra l-pajjiż, jew l-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet fuq it-trasferiment ta' ishma;

(e) 

ishma akkwistati minn azzjonista fil-każ ta' nuqqas li jħallas għalihom;

(f) 

ishma akkwistati sabiex jindennizzaw azzjonisti f'minoranza f'kumpaniji assoċjati;

(g) 

ishma mħallsa kollha u akkwistati minn bejgħ infurzat permezz ta' ordni tal-qorti għall-ħlas ta' dejn dovut lill-kumpanija mis-sid tal-ishma; u

(h) 

ishma imħallsa kollha maħruġa minn kumpanija ta' investiment b'kapital fiss, kif imfisser fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 56(7), u akkwistati fuq talba tal-investitur minn dik il-kumpanija jew minn kumpanija assoċjata. Punt (a) tal-Artikolu 56(7) għandu japplika. Tali akkwiżizzjonijiet ma jistgħux ikollhom l-effett li jnaqqsu l-attiv nett għal ammont inqas mill-ammont tal-kapital sottoskritt inkluża kull riserva li t-tqassim tagħha huwa projbit mil-liġi.

2.  
Ishma akkwistati fil-każijiet elenkati fil-punti (b) sa (g) fil-paragrafu 1, għandhom, madankollu, jitneħħew fi żmien tliet snin mill-akkwiżizzjoni tagħhom sakemm il-valur nominali jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, il-parità kontabbli tal-ishma akkwistati, magħdudin ishma li l-kumpanija setgħet akkwistat permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha stess iżda fl-interess tal-kumpanija, ma jkunux iżjed minn 10 % tal-kapital sottoskritt.
3.  
Jekk l-ishma ma jitneħħewx fil-perjodu speċifikat fil-paragrafu 2, huma għandhom jiġu kkanċellati. Il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu jiddisponu li dak it-tħassir ikun suġġett għal tnaqqis korrispondenti fil-kapital sottoskritt. Dan it-tnaqqis għandu jiġi preskritt meta l-akkwiżizzjoni ta' ishma li għandhom jiġu kkanċellati tirriżulta f'sitwazzjoni fejn l-attiv nett jonqos iktar mill-ammont speċifikat fl-Artikolu 56(1) u (2).

Artikolu 62

Konsegwenzi tal-akkwiżizzjoni tal-ishma proprji b'mod illegali

Ishma akkwistati b'kontravenzjoni tal-Artikoli 60 u 61 għandhom jitneħħew fi żmien sena mill-akkwiżizzjoni tagħhom. Jekk ma jitneħħewx f'dak il-perjodu, japplika l-Artikolu 61(3).

Artikolu 63

Żamma tal-ishma proprji u tar-rapport annwali f'każ ta' akkwiżizzjoni tal-ishma proprji

1.  

Fejn il-liġijiet ta' Stat Membru jippermettu li kumpanija tixtri l-ishma tagħha stess, sew hija stess u sew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha stess iżda fl-interess tal-kumpanija, i ż-żamma ta' dawk l-ishma għandha tkun suġġetta f'kull ħin mill-inqas għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

fost id-drittijiet marbuta mal-ishma, id-dritt għall-vot marbut mal-ishma tal-kumpanija stess għandu f'kull każ jiġi sospiż;

(b) 

jekk l-ishma huma inklużi fost l-assi murija fil-karta tal-bilanċ, riserva tal-istess ammont, li ma tkunx disponibbli għad-distribuzzjoni, għandha tiġi inkluża mal-passiv.

2.  

Fejn il-liġijiet ta' Stat Membru jippermettu li kumpanija takkwista l-ishma tagħha stess, sew hija innifisha u sew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha stess iżda fl-interess tal-kumpanija, huma għandhom jeħtieġu li r-rapport annwali jiddikjara għallinqas:

(a) 

ir-raġunijiet għal akkwiżizzjonijiet magħmula matul is-sena finanzjarja;

(b) 

l-għadd u l-valur nominali jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, il-parità kontabbli tal-ishma akkwistati u mneħħija matul is-sena finanzjarja u l-proporzjon tal-kapital sottoskritt li huma jirrappreżentaw;

(c) 

fil-każ ta' akkwiżizzjoni jew tneħħija b'titolu oneruż, il-konsiderazzjoni għall-ishma;

(d) 

l-għadd u l-valur nominali jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, il-parità kontabbli tal-ishma kollha akkwistati u miżmuma mill-kumpanija u l-proporzjon tal-kapital sottoskritt li huma jirrappreżentaw.

Artikolu 64

Assistenza finanzjarja minn kumpanija għall-akkswist tal-ishma tagħha stess minn parti terza

1.  
Fejn l-Istati Membri jippermettu li kumpanija, b'mod dirett jew indirett, tavvanza fondi, tagħti self jew tipprovdi garanzija, bil-għan li l-ishma proprji jiġu akkwistati minn parti terza, dawk it-tranżazzjonijiet għandhom ikunu suġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 2 sa 5.
2.  
It-tranżazzjonijiet għandhom isiru taħt ir-responsabbiltà tal-korp amministrattiv jew tat-tmexxija fil-kondizzjonijiet ġusti tas-suq, b'mod partikolari fir-rigward tal-imgħax li tirċievi l-kumpanija u fir-rigward tal-garanzija pprovduta lill-kumpanija għas-self u l-avvanzi msemmija fil-paragrafu 1.

L-affidabiltà kreditizja tal-parti terza jew, f'każ ta' tranżazzjonijiet ta' iktar minn parti waħda, ta' kull kontraparti tagħha, għandha tkun investigata kif xieraq.

3.  
It-tranżazzjonijiet għandhom ikunu ppreżentati mill-korp amministrattiv jew tat-tmexxija lil-laqgħa ġenerali għal approvazzjoni minn qabel, fejn il-laqgħa ġenerali għandha taġixxi b'mod konformi mar-regoli tal-kworum u l-maġġoranza stabbilita fl-Artikolu 83.

Il-korp amministrattiv jew ta' tmexxija għandu jippreżenta rapport bil-miktub lil-laqgħa ġenerali, li fih jindika:

(a) 

ir-raġunijiet għat-tranżazzjoni,

(b) 

l-interess tal-kumpanija li tidħol fitranżazzjoni ta' dak it-tip,

(c) 

il-kondizzjonijiet li fuqhom saret it-tranżazzjoni,

(d) 

ir-riskji involuti fit-tranżazzjoni għal-likwidità u s-solvenza tal-kumpanija, u

(e) 

il-prezz għall-akkwiżizzjoni tal-ishma minn terzi.

Dak ir-rapport għandu jiġi ppreżentat lir-reġistru għall-pubblikazzjoni b'mod konformi mal-Artikolu 16.

4.  
L-għajnuna finanzjarja aggregata mogħtija lill-partijiet terzi m'għandha fl-ebda ħin tirriżulta f' sitwazzjoni fejnl-assi netti jonqsu iktar mill-ammont speċifikat fl-Artikolu 56(1) u (2), u għandha tqis ukoll kull tnaqqis tal-attiv nett li seta' jkun seħħ permezz tal-akkwiżizzjoni, mill-kumpanija jew fl-interess tal-kumpanija, tal-ishma tagħha stess skont l-Artikolu 60(1).

Il-kumpanija għandha tinkludi, fost il-passiv fil-karta tal-bilanċ, riserva, li ma tkunx disponibbli għad-distribuzzjoni, tal-ammont tal-għajnuna finanzjarja aggregata.

5.  
Fejn terzi, bil-għajnuna finanzjarja ta' kumpanija, jakkwistaw ishma proprji ta' dik il-kumpanija skont it-tifsira tal-Artikolu 60(1) jew jissottoskrivu għal ishma maħruġa waqt żieda fil-kapital sottoskritt, dik l-akkwiżizzjoni jew dik is-sottoskrizzjoni għandom isiru bi prezz ġust.
6.  
Il-paragrafi 1 sa 5 ma għandhomx japplikaw għal transazzjonijiet konklużi minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra fil-kors normali tan-negozju, lanqas għal transazzjonijiet li jsiru bil-għan li jiġu akkwistati ishma minn jew għall-impjegati tal-kumpanija jew l-impjegati ta' kumpanija assoċjata.

Iżda dawk it-transazzjonijiet ma jistgħux ikollhom l-effett li jnaqqsu l-attiv nett f'livell anqas mill-ammont speċifikat fl-Artikolu 56(1).

7.  
Il-paragrafi 1 sa 5 m'għandhomx japplikaw għal transazzjonijet li jsiru bil-għan li jiġu akkwistati ishma kif deskritt f-Artikolu 61(1)(h).

Artikolu 65

Salvagwardji addizzjonali fil-każ ta' tranżazzjonijiet ma' partijiet relatati

Fil-każijiet fejn membri individwali tal-korp amministrattiv jew tat-tmexxija tal-kumpanija li tkun parti mit-transazzjoni msemmija fl-Artikolu 64(1) ta' din id-Direttiva, jew membri individwali tal-korp amministrattiv jew tat-tmexxija ta' intrapriża prinċipali skont it-tifsira tal-Artikoli 22 tad-Direttiva 2013/34/UE jew dik l-impriża prinċipali stess, jew individwi li jaġixxu f'isimhom proprju, iżda fl-interess tal-membri ta' dawk il-korpi jew ta' dik l-impriża, ikunu kontropartijiet fi transazzjoni ta' dak it-tip, l-Istati Membri għandhom jassiguraw permezz ta' salvagwardji adegwati li transazzjoni ta' dak it-tip ma' tmurx kontra l-aħjar interessi tal-kumpanija.

Artikolu 66

Aċċettazzjoni tal-ishma proprji tal-kumpanija bħala garanzija

1.  
L-aċċettazzjoni tal-ishma tal-kumpanija stess bħala garanzija, sew mill-kumpanija nnifisha u sew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha stess iżda fl-interess tal-kumpanija, għandha tiġi trattata bħala akkwiżizzjoni għall-iskopijiet tal-Artikoli 60, 61(1), u l-Artikoli 63 u 64.
2.  
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx il-paragrafu 1 għal transazzjonijiet konklużi minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra fil-kors normali tan-negozju.

Artikolu 67

Is-sottoskrizzjoni, l-akkwiżizzjoni jew iż-żamma ta' ishma minn kumpanija li fiha l-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata żżomm maġġoranza tad-drittijiet tal-vot jew li fuqha tista' teżerċita influenza dominanti

1.  
Is-sottoskrizzjoni, l-akkwiżizzjoni jew iż-żamma ta' ishma f'kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata minn tip ta' kumpanija elenkata fl-Anness II.li fiha l-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata ikollha direttament jew indirettament il-maġġoranza d-drittijiet tal-vot jew li fuqha hija tista' teżerċita influwenza dominanti direttament jew indirettament, għandhom jitqiesu li jkunu saru mill-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata nfisha.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll meta l-kumpanija l-oħra tkun regolata mil-liġi ta' pajjiż terz u jkollha forma ġuridika li tista' titqabbel ma' dawk elenkati fl-Anness II.

Madankollu, meta l-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata ikollha l-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot indirettament jew tista' teżerċita influwenza dominanti indirettament, l-Istati Membri ma għandhomx għalfejn japplikaw l-ewwel u t-tieni subparagrafi jekk huma jagħmlu dispożizzjoni biex jiġu sospiżi d-drittijiet tal-vot konnessi mal-ishma fil-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata miżmuma mill-kumpanija l-oħra.

2.  

Fin-nuqqas ta' koordinament tal-leġiżlazzjoni nazzjonali fuq gruppi ta' kumpaniji, l-Istati Membri jistgħu:

(a) 

jiddefinixxu l-każijiet li fihom kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata għandha titqies li tkun tista' teżerċita influwenza dominanti fuq kumpanija oħra; jekk Stat Membru jeżerċita din il-possibilità, il-liġi nazzjonali tiegħu għandha f'kull każ tipprovdi li influwenza dominanti tista' tiġi eżerċitata jekk kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata:

(i) 

ikollha d-dritt li taħtar jew tneħħi maġġoranza tal-membri tal-organu amministrattiv, tal-organu tal-ġestjoni jew tal-organu tas-sorveljanza, u hija fl-istess ħin azzjonista jew membru tal-kumpanija l-oħra; jew

(ii) 

hija azzjonista jew membru tal-kumpanija l-oħra u għandha l-kontroll waħdieni ta' maġġoranza tal-jeddijiet tal-vot tal-azzjonisti jew tal-membri tagħha skont ftehim konkluż ma' azzjonisti jew membri oħra ta' dik il-kumpanija.

L-Istati Membri ma għandhomx ikunu obbligati li jagħmlu dispożizzjoni għall-ebda każ ieħor għajr dawk imsemmija fil-punti (i) u (ii) tal-ewwel subparagrafu;

(b) 

jiddefinixxu l-każijiet li fihom kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata għandha titqies li għandha indirettament id-drittijiet tal-vot jew li tista' teżerċita indirettament influwenza dominanti;

(c) 

jispeċifikaw iċ-ċirkostanzi li fihom kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata għandha titqies li għandha d-drittijiet tal-vot.

3.  
L-Istati Membri ma għandhomx għalfejn japplikaw l-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-paragrafu 1 fejn is-sottoskrizzjoni, l-akkwiżizzjoni jew iż-żamma jsiru f'isem persuna għajr il-persuna li tissottoskrivi, takkwista jew iżżomm l-ishma, li ma tkunx il-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata msemmija fil-paragrafu 1 u lanqas kumpanija oħra li fiha l-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata żżomm direttament jew indirettament maġġoranza tad-drittijiet tal-vot jew li fuqha tista' teżerċita direttament jew indirettament influwenza dominanti.
4.  
L-Istati Membri ma għandhomx għalfejn japplikaw l-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-paragrafu 1 fejn is-sottoskrizzjoni, l-akkwiżizzjoni jew iż-żamma jsiru mill-kumpanija l-oħra fil-kapaċità tagħha u fil-kuntest tal-attivitajiet tagħha bħala negozjant professjonali tat-titoli, sakemm tkun membru ta' borża li tinsab jew li taħdem ġewwa Stat Membru, jew hija approvata jew issorveljata minn awtorità ta' Stat Membru kompetenti sabiex tissorvelja n-negozjanti professjonali tat-titoli li, skont it-tifsira ta' din id-Direttiva, tista' tinkludi istituzzjonijiet ta' kreditu.
5.  
L-Istati Membri ma għandhomx għalfejn japplikaw l-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-paragrafu 1 meta l-ishma f'kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata miżmuma minn kumpanija oħra jkunu ġew akkwistati qabel ir-relazzjoni bejn iż-żewġ kumpaniji tkun taqbel mal-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 1.

Madankollu, id-drittijiet tal-vot konnessi ma' dawk l-ishma għandhom jiġu sospiżi u l-ishma għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi stabbilit jekk tkunx twettqet il-kondizzjoni stabbilita fl-Artikolu 60(1)(b).

6.  

L-Istati Membri ma għandhomx għalfejn japplikaw l-Artikolu 61(2) jew (3) jew l-Artikolu 62 meta l-ishma f'kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata jiġu akkwistati minn kumpanija oħra bil-kondizzjoni li huma jipprovdu:

(a) 

is-sospensjoni tad-drittijeit tal-vot konnessi mal-ishma fil-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata miżmuma mill-kumpanija l-oħra, u

(b) 

il-membri tal-organu amministrattiv jew tat-tmexxija tal-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata jkunu obbligati li jixtru lura mill-kumpanija l-oħra l-ishma msemmija fl-Artikolu 61(2) u (3) u l-Artikolu 62 għall-prezz li bih kienet akkwistathom il-kumpanija l-oħra; din is-sanzjoni għandha tapplika biss meta l-membri tal-organu amministrattiv jew tat-tmexxija tal-kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata juru li dik il-kumpanija ma kellha l-ebda sehem fis-sottoskrizzjoni jew l-akkwiżizzjoni tal-ishma ikkonċernati.Taqsima 5

Regoli Għaż-żieda u t-tnaqqis fil-kapital

Artikolu 68

Deċiżjoni mil-laqgħa ġenerali dwar iż-żieda fil-kapital

1.  
Kull żieda fil-kapital tiġi deċiża mil-laqgħa ġenerali. Kemm dik id-deċiżjoni kif ukoll iż-żieda fil-kapital sottoskritt għandhom jiġu ppubblikati fil-mod speċifikat mil-liġijiet ta' kull Stat Membru, skont l-Artikolu 16.
2.  
Madankollu, l-istatuti jew atti ta' inkorporazzjoni jew il-laqgħa ġenerali, li d-deċiżjoni tagħha għandha tiġi ppubblikata skont ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1, jistgħu jawtorizzaw żieda fil-kapital sottoskritt sa ammont massimu li huma għandhom jistabbilixxu billi jikkunsidraw b'mod xieraq kull ammont massimu previst mil-liġi. Fejn xieraq, iż-żieda fil-kapital sottoskritt għandha tiġi deċiża fil-limiti tal-ammont stabbilit mill-korp tal-kumpanija li għandha s-setgħa tistabbilixxi dak l-ammont. Is-setgħa ta' dan il-korp fir-rigward ta' dan għandha tkun għal perjodu massimu ta' ħames snin u jista' jiġi mġedded darba jew iżjed drabi mil-laqgħa ġenerali, kull darba għal perjodu li ma jkunx iżjed minn ħames snin.
3.  
Fejn ikun hemm diversi klassijiet ta' ishma, id-deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali dwar iż-żieda fil-kapital imsemmi fil-paragrafu 1 jew l-awtorizzazzjoni biex jiżdied il-kapital imsemmi fil-paragrafu 2, għandhom ikunu soġġetti għal vot separat għallinqas għal kull klassi ta' azzjonist li d-drittijiet tiegħu jkun milqut mit-transazzjoni.
4.  
Dan l-Artikolu għandu japplika għall-ħruġ tat-titoli kollha li jistgħu jinbidlu f'ishma jew li magħhom hemm id-dritt ta' sottoskrizzjoni għal ishma, iżda mhux għall-konverżjoni ta' dawk it-titoli, u lanqas għall-eżerċizzju tad-dritt għal sottoskrizzjoni.

Artikolu 69

Ħlas ta' ishma maħruġa għal konsiderazzjoni

Ishma maħruġa għal xi konsiderazzjoni, fil-kors ta' żieda fil-kapital sottoskritt, għandhom jitħallsu sa għallinqas mhux inqas minn 25 % tal-valur nominali tagħhom jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, tal-parità kontabbli tagħhom. Jekk ikun previst premium tal-ħruġ, dan jitħallas kollu.

Artikolu 70

Ishma maħruġa għal konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti

1.  
Fejn ishma jinħarġu għal xi konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti fil-kors ta' żieda fil-kapital sottoskritt il-konsiderazzjoni għandha tiġi trasferita kollha f'perjodu ta' ħames snin mid-deċiżjoni biex jiżdied il-kapital sottoskritt.
2.  
Il-konsiderazzjoni imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun is-suġġett ta' rapport imħejji qabel issir iż-żieda fil-kapital minn espert wieħed jew iktar li huma indipendenti mill-kumpanija u maħtura jew approvati minn awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja. Dawk l-esperti jistgħu jkunu persuni fiżiċi kif ukoll persuni ġuridiċi u kumpaniji u ditti skont il-liġijiet tal-Istati Membri.

L-Artikolu 49(2) u (3) u l-Artikoli 50 u 51 għandhom japplikaw.

3.  
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx il-paragrafu 2 fil-każ ta' żieda fil-kapital sottoskritt magħmula sabiex issir effettiva xi merger, diviżjoni jew offerta pubblika għax-xiri jew l-iskambju ta' ishma u biex jitħallsu l-azzjonisti tal-kumpanija li tkun qiegħda tiġi assorbita jew diviża jew li tkun is-suġġett tal-offerta pubblika għax-xiri jew l-iskambju ta' ishma.

Fil-każ ta' merger jew diviżjoni, madankollu, l-Istati Membri għandhom japplikaw l-ewwel subparagrafu biss fejn ikun tħejja rapport ta' espert jew esperti indipendenti dwar l-abbozz tat-termini tal-merger jew tad-diviżjoni.

Fejn l-Istati Membri jiddeċiedu li japplikaw il-paragrafu 2 fil-każ ta' merger jew diviżjoni, huma jistgħu jiddisponu li r-rapport skont dan l-Artikolu u r-rapport tal-espert jew esperti indipendenti dwar l-abbozz tat-termini tal-merger jew tad-diviżjoni, jitħejjew mill-istess espert jew esperti.

4.  
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx il-paragrafu 2 jekk l-ishma kollha maħruġa fil-kors ta' żieda fil-kapital sottoskritt jinħarġu għal xi konsiderazzjoni għajr fi flus kontanti lil kumpanija waħda jew iżjed, bil-kondizzjoni li l-azzjonisti kollha fil-kumpanija li jirċievu l-konsiderazzjoni jkunu ftiehmu li mhux meħtieġ li jitħejja rapport tal-esperti u li r-rekwiżiti tal-punti (b) sa (f) tal-Artikolu 49(4) huma sodisfatti.

Artikolu 71

Żieda fil-kapital mhux sottoskritt kollu

Fejn żieda fil-kapital ma tkunx sottoskritta kollha, il-kapital għandu jiżdied bl-ammont tas-sottoskrizzjonijiet li jkunu ġew irċevuti biss jekk hekk jiddisponu l-kondizzjonijiet tal-ħruġ jiddisponu.

Artikolu 72

Żieda fil-kapital b'konsiderazzjoni fi flus kontanti

1.  
Kull meta l-kapital jiżdied b'konsiderazzjoni fi flus kontanti, l-ishma jiġu offruti fuq bażi ta' prelazzjoni lill-azzjonisti fil-proporzjon tal-kapital rappreżentat mill-ishma tagħhom.
2.  

Il-liġijiet ta' Stat Membru:

(a) 

mhumiex meħtieġa japplikaw il-paragrafu 1 għal ishma li għandhom dritt limitat biex jipparteċipaw fi distribuzzjoni fis-sens tal-Artikolu 56 u/jew fl-assi tal-kumpanija fil-każ ta' stralċ; jew

(b) 

jistgħu jippermettu, meta l-kapital sottoskritt ta' kumpanija li għandha diversi klassijiet ta' ishma li jkollhom drittijiet differenti fir-rigward ta' votazzjoni, jew parteċipazzjoni fid-distribuzzjoni fis-sens tal-Artikolu 56 jew fl-assi fil-każ ta'stralċ, jiżdied bil-ħruġ ta' ishma ġodda f'waħda biss minn dawk il-klassijiet, waqt li l-jedd ta' prelazzjoni tal-azzjonisti tal-klassijiet l-oħra għandu jkun eżerċitat biss wara li l-azzjonisti tal-klassi li fiha jkunu qed jinħarġu l-ishma l-ġodda jkunu eżerċitaw dak il-jedd.

3.  
Kull offerta ta' sottoskrizzjoni fuq bażi ta' prelazzjoni u l-perjodu li fih dak id-dritt għandu jkun eżerċitat jiġu ppubblikati fil-gazzetta nazzjonali magħżula skont l-Artikolu 16. Iżda, il-liġijiet ta' Stat Membru ma għandhomx bżonn jiddisponu għal dik il-pubblikazzjoni meta l-ishma kollha ta' kumpanija huma rreġistrati. F'dak il-każ, l-azzjonisti kollha tal-kumpanija ikunu infurmati bil-miktub. Il-jedd ta' prelazzjoni għandu jkun eżerċitat f'perjodu li ma għandux ikun inqas minn 14-il ġurnata mid-data tal-pubblikazzjoni tal-offerta jew mid-data minn meta jintbagħtu l-ittri lill-azzjonisti.
4.  
Il-jedd ta' prelazzjoni ma jistax ikun ristrett jew irtirat mill-istatuti jew atti ta' inkorporazzjoni. Dak jista', madankollu, jsir b'deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali. Il-korp amministrattiv jew tat-tmexxija għandu jkun meħtieġ li jippreżenta lil dik il-laqgħa rapport bil-miktub li juri r-raġunijiet għar-restrizzjoni jew irtirar tal-jedd ta' prelazzjoni, u li jiġġustifka l-prezz tal-ħruġ propost. Il-laqgħa ġenerali għandha taġixxi skont ir-regoli dwar quorum u maġġoranza speċifikati fl-Artikolu 83. Id-deċiżjoni tagħha għandha tiġi ppubblikata bil-mod preskritt fil-liġijiet ta' kull Stat Membru, skont l-Artikolu 16.
5.  
Il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu jiddisponu li l-istatuti, l-atti ta' inkorporazjoni jew il-laqgħa ġenerali, li jaġixxu skont ir-regoli dwar quorum, maġġoranza u pubblikazzjoni preskritti fil-paragrafu 4, jistgħu jagħtu s-setgħa ta' restrizzjoni jew irtirar tal-jedd ta' prelazzjoni lill-korp tal-kumpanija inkarigata li tiddeċiedi dwar żieda fil-kapital sottoskritt fil-limiti tal-kapital awtorizzat. Dik is-setgħa ma tistax tingħata għal perjodu itwal mis-setgħa stipulata fl-Artikolu 68(2).
6.  
Il-paragrafi 1 sa 5 għandhom japplikaw għall-ħruġ tat-titoli kollha li jistgħu jinbidlu f'ishma jew li jkollhom il-jedd ta' sottoskrizzjoni għal ishma, iżda mhux għall-konverżjoni ta' dawk it-titoli, lanqas għall-eżerċizzju tal-jedd ta' sottoskrizzjoni.
7.  
Il-jedd ta' prelazzjoni mhuwiex eskluż mill-iskop tal-paragrafi 4 u 5 meta, skont id-deċiżjoni biex jiżdied il-kapital sottoskritt, jinħarġu ishma lil banek jew istituzzjonijiet finanzjarji oħra bl-iskop li jiġu offruti lil azzjonisti tal-kumpanija skont il-paragrafi 1 u 3.

Artikolu 73

Deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali dwar it-tnaqqis fil-kapital sottoskritt

Kull tnaqqis fil-kapital sottoskritt, ħlief skont ordni tal-qorti, ikun suġġett għallinqas għal deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali li taġixxi skont ir-regoli dwar quorum u maġġoranza speċifikati fl-Artikolu 83 bla ħsara għall-Artikoli 79 u 80. Dik id-deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata bil-mod speċifikat mil-liġijiet ta' kull Stat Membru skont l-Artikolu 16.

L-avviż li jsejjaħ il-laqgħa għandu jispeċifika għallinqas l-iskop għat-tnaqqis u l-mod li bih għandu jitwettaq.

Artikolu 74

Tnaqqis fil-kapital sottoskritt fil-każ ta' diversi klassijiet ta' ishma

Fejn hemm diversi klassijiet ta' ishma, id-deċiżjoni mil-laqgħa ġenerali dwar tnaqqis fil-kapital sottoskritt għandha tkun suġġetta għal vot separat, għallinqas għal kull klassi ta' azzjonist li l-jeddijiet tiegħu jintlaqtu mit-transazzjoni.

Artikolu 75

Salvagwardji għall-kredituri fil-każ tat-tnaqqis fil-kapital sottoskritt

1.  
Fil-każ ta' tnaqqis fil-kapital sottoskritt, għallinqas il-kredituri li t-talbiet tagħhom kienu saru qabel il-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni biex issir tnaqqis għandhom mill-inqas ikollhom id-dritt li jakkwistaw garanzija għat-talbiet li ma jkunux dovuti sad-data tal-pubblikazzjoni. L-Istati Membri ma jistgħux iwarbu dak id-dritt sakemm il-kreditur ikollu salwagwardji adegwati, jew sakemm salvagwardji ta' dak it-tip ma jkunux neċessarji meta jitqiesu l-attiv tal-kumpanija.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kondizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt imsemmi fl-ewwel subparagrafu. Fi kwalunkwe każ, l-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-kredituri huma awtorizzati li jagħmlu applikazzjoni lill-awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja kompetenti għal salvagwardji adegwati sabiex huma jkunu jistgħu juru b'mod kredibli li minħabba t-tnaqqis fil-kapital sottoskritt it-twettiq tat-talbiet tagħhom huwa pperikolat u li ma ngħatawx salvagwardji adegwati mill-kumpanija.

2.  
Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom jistipulaw ukoll għall-anqas li t-tnaqqis għandu jkun null, jew li ma jista' jsir ebda ħlas għall-benefiċċju tal-azzjonisti, sakemm il-kredituri jkunu kisbu rimedju jew xi qorti tkun iddeċidiet li l-applikazzjoni tagħhom ma għandhiex tiġi milqugħa.
3.  
Dan l-Artikolu għandu japplika meta t-tnaqqis fil-kapital sottoskritt iseħħ bir-rinunzja totali jew parzjali tal-ħlas tal-bilanċ tal-kontribuzzjonijiet tal-azzjonisti.

Artikolu 76

Deroga mis-salvagwardji għall-kredituri fil-każ tat-tnaqqis fil-kapital sottoskritt

1.  
L-Istati Membri ma għandhomx bżonn japplikaw l-Artikolu 75 għal tnaqqis fil-kapital sottoskritt li l-iskop tiegħu huwa t-tpaċija ta' telf imġarrab jew l-inklużjoni ta' somom ta' flus kontanti f'riserva sakemm, wara dik l-operazzjoni, l-ammont ta' dik ir-riserva ma jkunx iżjed minn 10 % tal-kapital sottoskritt imnaqqas. Ħlief fil-każ ta' tnaqqis fil-kapital sottoskritt, dik ir-riserva ma tistax titqassam lill-azzjonisti; hija tista' tintuża biss biex tpaċi għal telf imġarrab jew biex iżżid il-kapital sottoskritt bil-kapitalizzazzjoni ta' dik ir-riserva, safejn l-Istati Membri jippermettu dik l-operazzjoni.
2.  
Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom għallinqas jiddisponu għall-miżuri meħtieġa biex jassiguraw li l-ammonti li ġejjin mit-tnaqqis tal-kapital sottoskritt ma jistgħux jintużaw biex isiru ħlasijiet jew distribuzzjoni lil azzjonisti jew biex jeħilsu azzjonisti mill-obbligu li jagħmlu l-kontribuzzjonijet tagħhom.

Artikolu 77

Tnaqqis fil-kapital sottoskritt u l-kapital minimu

Il-kapital sottoskritt ma jistax jitnaqqas għal ammont inqas mill-kapital minimu speċifikat skont l-Artikolu 45.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jippermettu dak it-tnaqqis jekk huma jiddisponu wkoll li d-deċiżjoni li jitnaqqas il-kapital sottoskritt jista' jkollha effett biss meta l-kapital sottoskritt jiżdied f' ammont li jkun għallinqas daqs il-minimu preskritt.

Artikolu 78

Fidwa tal-kapital sottoskritt mingħajr tnaqqis

Fejn il-liġijiet ta' Stat Membru jawtorizzaw fidwa totali jew parzjali tal-kapital sottoskritt mingħajr tnaqqis tiegħu, huma għandhom għallinqas jeħtieġu li jiġu mħarsal-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

meta l-istatuti jew atti ta' inkorporazzjoni jipprovdu għal fidwa, din tal-aħħar għandha tiġi deċiża mil-laqgħa ġenerali li tivvota għallinqas taħt il-kondizzjonijiet normali dwar quorum u maġġoranza; meta l-istatuti jew atti ta' inkorporazzjoni ma jiddisponux għal fidwa, din tal-aħħar għandha tiġi deċiża mil-laqgħa ġenerali li taġixxi għallinqas taħt il-kondizzjonijiet ta' quorum u maġġoranza speċifikati fl-Artikolu 83; id-deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata bil-mod preskritt mil-liġijiet tal-Istati Membri, skont l-Artikolu 16;

(b) 

somom biss li huma disponibbli għal distribuzzjoni fis-sens tal-Artikolu 56(1) sa (4) jistgħu jintużaw għal skopijiet ta' fidwa;

(c) 

azzjonisti li l-ishma tagħhom jinfdew għandhom iżommu l-jeddijiet tagħhom fil-kumpanija, bl-eċċezzjoni tal-jeddijiet tagħhom għal ħlas lura tal-investiment tagħhom u parteċipazzjoni fid-distribuzzjoni ta' dividend tal-bidu fuq ishma mhux mifdija.

Artikolu 79

Tnaqqis fil-kapital sottoskritt bl-irtirar obbligatorju tal-ishma

1.  

Fejn il-liġijiet ta' Stat Membru jippermettu li kumpaniji jnaqqsu l-kapital sottoskritt tagħhom b'irtirar obbligatorju ta' ishma, huma għandhom jeħtieġu li għallinqas jiġu mħarsal-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

l-irtirar obbligatorju għandu jiġi preskritt jew awtorizzat mill-istatuti jew l-atti ta' inkorporazzjoni qabel l-ishma li għandhom jiġu irtirati jkunu sottoskritti;

(b) 

fejn l-irtirar obbligatorju huwa awtorizzat sempliċiment mill-istatuti jew l-atti ta' inkorporazzjoni, dan għandu jiġi deċiż mil-laqgħa ġenerali sakemm ma jkunx gie approvat b'mod unanimu mill-azzjonisti kkonċernati;

(c) 

il-korp tal-kumpanija li jiddeċiedi fuq l-irtirar obbligatorju għandu jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-mod tagħhom meta huma ma ġewx diġà stabbiliti mill-istatuti jew l-atti ta' inkorporazzjoni;

(d) 

L-Artikolu 75 għandu japplika ħlief fil-każ ta' ishma mħallsa kollha li jkunu disponibbli għall-kumpanija mingħajr ħlas jew huma rtirati bl-użu ta' somom disponibbli għal distribuzzjoni skont l-Artikolu 56(1) sa (4); f'dawk il-każijiet, ammont daqs il-valur nominali jew, fin-nuqqas tiegħu, għall-parità kontabbli tal-ishma kollha rtirati għandu jkun inluż f'riserva; ħlief fil-każ ta' tnaqqis fil-kapital sottoskritt dik ir-riserva ma tistax titqassam lill-azzjonisti; hija tista' tintuża biss biex tpaċi għal telf imġarrab jew biex iżżid il-kapital sottoskritt bil-kapitalizzazzjoni ta' din ir-riserva, safejn l-Istati Membri jippermettu din l-operazzjoni; u

(e) 

id-deċiżjoni dwar l-irtirar obbligatorju għandha tiġi ppubblikata bil-mod speċifikat mil-liġijiet ta' kull Stat Membru skont l-Artikolu 16.

2.  
L-ewwel paragrafu tal-Artikoli 73, u l-Artikoli 74, 76 u 83 ma japplikawx għal każijiet li għalihom jirreferi l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 80

Tnaqqis fil-kapital sottoskritt bl-irtirar tal-ishma akkwistati mill-kumpanija stess jew f'isimha

1.  
Fil-każ ta' tnaqqis fil-kapital sottoskritt bl-irtirar ta' ishma akkwistati mill-kumpanija nnifisha jew minn persuna li taġixxi f'isimha stess iżda fl-interess tal-kumpanija, l-irtirar għandu jkun dejjem deċiż mil-laqgħa ġenerali.
2.  
L-Artikolu 75 għandu japplika sakemm l-ishma ma jkunux mħallsa kollha u akkwistati bla ħlas jew bl-użu ta' somom disponibbli għal distribuzzjoni skont l-Artikolu 56(1) sa (4); f'dawk il-każijiet ammont daqs il-valur nominali jew, fin-nuqqas tiegħu, għall-parità kontabbli tal-ishma kollha rtirati għandu jkun inkluż f'riserva. Ħlief fil-każ ta' tnaqqis mil-kapital sottoskritt, dik ir-riserva ma tistax titqassam lill-azzjonisti. Hija tista' tintuża biss biex tpaċi għal telf imġarrab jew biex iżżid il-kapital sottoskritt bil-kapitalizzazzjoni ta' dik ir-riserva, safejn l-Istati Membri jippermettu dik l-operazzjoni.
3.  
L-Artikoli 74, 76 u 83 ma għandhomx japplikaw għall-każijiet li għalihom jirreferi l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 81

Fidwa fil-kapital sottoskritt jew it-tnaqqis tiegħu bl-irtirar tal-ishma fil-każ ta' diversi klassijiet ta' ishma

Fil-każijiet koperti bl-Artikoli 78, l-Artikolu 79(1)(b) u l-Artikolu 80(1), meta hemm diversi klassijiet ta' ishma, id-deċiżjoni mil-laqgħa ġenerali dwar fidwa tal-kapital sottoskritt jew it-tnaqqis tiegħu bl-irtirar ta' ishma għandha tkun suġġetta għal vot separat, għallinqas għal kull kategorija ta' azzjonist li d-drittijiet tiegħu jintlaqtu mit-transazzjoni.

Artikolu 82

Kundizzjonijiet għall-fidwa tal-ishma

Fejn il-liġijiet ta' Stat Membru jawtorizzaw lil kumpaniji biex joħorġu ishma li jkunu jistgħu jinfdew, huma għandhom jeħtieġu l-konformità għallinqas mal-kondizzjonijiet li ġejjin għall-fidwa ta' dawk l-ishma:

(a) 

il-fidwa għandha tiġi awtorizzata mill-istatuti tal-kumpanija jew mill-att ta' inkorporazzjoni qabel l-ishma li jkunu jistgħu jinfdew huma sottoskritti;

(b) 

l-ishma għandhom jitħallsu kollha;

(c) 

il-kondizzjonjiet u l-mod tal-fidwa għandhom jiġu speċifikati fl-istatuti jew fl-atti ta' inkorporazzjoni tal-kumpanija;

(d) 

il-fidwa tista' ssir biss bl-użu ta' somom li huma disponibbli għal distribuzzjoni skont l-Artikolu 56(1) sa (4) jew bid-dħul minn ħruġ ġdid li jsir bil-ħsieb li jwettaq dik il-fidwa;

(e) 

ammont daqs il-valur nominali jew, fin-nuqqas tiegħu, daqs il-parità kontabbli tal-ishma mifdija kollha għandu jiġi inkluż f'riserva li ma tistax tiġi mqassma lill-azzjonisti, ħlief fil-każ ta' tnaqqis mill-kapital sottoskritt; hija tista' tintuża biss għall-iskop biex iżżid il-kapital sottoskritt bil-kapitalizzazzjoni ta' riservi;

(f) 

il-punt (e) ma għandux japplika għal fidwa permezz tal-użu mid-dħul ta' ħruġ ġdid li jsir bil-ħsieb li jaffettwa dik il-fidwa;

(g) 

meta ssir dispożizzjoni għall-ħlas ta' premium lill-azzjonisti minħabba fidwa, il-premium jista' jitħallas biss minn somom disponibbli għal distribuzzjoni skont l–Artikolu 56(1) sa (4), jew minn riserva għajr dik imsemmija f'punt (e) ta' dan l-Artikolu li ma tistax tiġi mqassma lill-azzjonisti ħlief fil-każ ta' tnaqqis mill-kapital sottoskritt; dik ir-riserva tista' tintuża biss sabiex iżżid il-kapital sottoskritt bil-kapitalizzazzjoni ta' riservi jew biex tkopri l-ispejjeż imsemmija fil-punt (j) tal-Artikolu 4 jew l-ispiża biex jinħarġu ishma jew ishma ta' obbligazzjoni jew għall-ħlas ta' premium lid-detenturi ta' ishma li jkunu jistgħu jinfdew jew ta' ishma ta' obbligazzjoni;

(h) 

l-avviż tal-fidwa għandu jiġi ppubblikat bil-mod speċifikat mil-liġijiet ta' kull Stat Membru skont l-Artikolu 16.

Artikolu 83

Ħtiġijiet tal-votazzjoni għad-deċiżjonijiet tal-laqgħa ġenerali

Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom jiddisponu li d-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 72(4) u (5) u fl-Artikoli 73, 74, 78 u 81 iridu jittieħdu għallinqas b'maġġoranza ta' mhux inqas minn żewġ terzi tal-voti marbuta mat-titoli jew mal-kapital sottoskritt rappreżentat.

Il-liġijiet tal-Istati Membri jistgħu, iżda, jispeċifikaw li maġġoranza sempliċi tal-voti speċifikata fl-ewwel paragrafu hija biżżejjed meta għallinqas nofs il-kapital sottoskritt huwa rappreżentat.Taqsima 6

Arranġamenti għall-applikazzjoni u l-implimentazzjoni

Artikolu 84

Deroga minn ċerti ħtiġijiet

1.  
L-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 48, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 60(1)(a), u mill-Artikoli 68, 69 u 72 sakemm dawn id-derogi huma neċessarji għall-adozzjoni jew l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imfassla biex iħeġġu l-parteċipazzjoni tal-impjegati, jew ta' gruppi oħrajn ta' persuni definiti mil-liġi nazzjonali, fil-kapital tal-impriżi.
2.  
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx l-ewwel sentenzatal-Artikolu 60(1)(a), l-ewwel sentenza, u l-Artikoli 73, 74 u 79 sa 82 għal kumpaniji inkorporati taħt liġi speċjali li joħorġu kemm ishma ta' kapital u kemm ishma ta' ħaddiema, meta dawn tal-aħħar jinħarġu lill-impjegati tal-kumpanija bħala korp, li huma rappreżentati f'laqgħat ġenerali tal-azzjonisti minn delegati li għandhom il-jedd li jivvutaw.

▼M4

3.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Artikolu 49, l-Artikolu 58(1), l-Artikolu 68(1), (2) u (3), l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 70(2), l-Artikoli 72 sa 75, 79, 80 u 81 ta’ din id-Direttiva ma japplikawx fil-każ tal-applikazzjoni tal-għodod, is-setgħat u l-mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni previsti fit-Titolu IV tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 9 ) jew fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 2021/23 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 10 ).

▼M1

4.  
L-Istati Membri għandhom jidderogaw mill-Artikolu 58(1), l-Artikolu 68, l-Artikoli 72, 73, u 74, il-punt (b) tal-Artikolu 79(1), l-Artikolu 80(1) u l-Artikolu 81 sal-punt li, u għaż-żmien li, tali derogi jkunu meħtieġa għall-istabbiliment tal-oqfsa ta' ristrutturar preventiv previst fid-Direttiva (UE) 2019/1023 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 11 ).

L-ewwel subparagrafu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-ugwaljanza tat-trattament tal-azzjonisti.

▼B

Artikolu 85

Trattament indaqs għall-azzjonisti kollha li huma fl-istess pożizzjoni

Għall-għanijiet tal-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu, il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom jassiguraw trattament indaqs tal-azzjonisti kollha li huma fl-istess pożizzjoni.

Artikolu 86

Dispożizzjonijiet transizzjonali

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx il-punti (g), (i), (j) u (k) tal-Artikolu 4 għal kumpaniji li jeżistu diġà fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li ġew adottati sabiex ikunu konformi mad-Direttiva tal-Kunsill 77/91/KEE ( 12 ).TITOLU II

▼M3

KONVERŻJONIJIET, MERGERS U DIVIŻJONIJIET TA' KUMPANIJI B'RESPONSABBILTÀ LIMITATA

▼M3KAPITOLU -I

Konverżjonijiet transkonfinali

Artikolu 86a

Kamp ta' applikazzjoni

1.  
Dan il-Kapitolu japplika għal konverżjonijiet ta' kumpaniji b'responsabbiltà limitata ffurmati f'konformità mal-liġi ta' Stat Membru u li jkollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom, jew l-amministrazzjoni ċentrali tagħhom jew is-sede prinċipali tan-negozju tagħhom fl-Unjoni għal kumpaniji b'responsabbiltà limitata regolati bil-liġi ta' Stat Membru ieħor.
2.  
Dan il-Kapitolu ma japplikax għall-konverżjonijiet transkonfinali li jinvolvu kumpanija li l-għan tagħha huwa l-investiment kollettiv ta' kapital ipprovdut mill-pubbliku, li topera bil-prinċipju ta' tifrix tar-riskju u li l-unitajiet tagħha jkunu, fuq it-talba tad-detenturi, riakkwistati jew mifdija, direttament jew indirettament, mill-assi ta' dik il-kumpanija. L-azzjoni meħuda minn tali kumpanija sabiex tiżgura li l-valur tal-unitajiet tagħha fuq il-borża ma jvarjax b'mod sinifikanti mill-valur nett tal-assi tagħha għandha titqies bħala ekwivalenti għal tali riakkwist jew fidì.
3.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan il-Kapitolu ma japplikax għall-kumpaniji fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkustanzi li ġejjin:

(a) 

il-kumpanija tkun fi stat ta' likwidazzjoni u tkun bdiet tiddistribwixxi assi lill-membri tagħha;

▼M4

(b) 

il-kumpannija hija soġġetta għal għodod, setgħat u mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni previsti fit-Titolu IV tad-Direttiva 2014/59/UE jew fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 2021/23.

▼M3

4.  

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan il-Kapitolu għal kumpaniji li jkunu:

(a) 

soġġetti għal proċedimenti ta' insolvenza jew soġġetti għal oqfsa ta' ristrutturar preventiv;

(b) 

soġġetti għal proċedimenti ta' likwidazzjoni għajr dawk imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 3; jew

▼M4

(c) 

is-suġġett ta miżuri ta’ prevenzjoni ta’ kriżijiet kif definit fil punt (101) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/59/UE jew fil-punt (48) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2021/23.

▼M3

Artikolu 86b

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu:

(1) 

“kumpanija” tfisser kumpanija b'responsabbiltà limitata ta' tip elenkat fl-Anness II u li twettaq konverżjoni transkonfinali;

(2) 

“konverżjoni transkonfinali” tfisser operazzjoni li biha kumpanija, bla ma tiġi xolta, stralċata jew tidħol f'likwidazzjoni, tikkonverti l-forma ġuridika li taħtha hija tkun reġistrata fi Stat Membru tat-tluq f'forma ġuridika tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, kif elenkata fl-Anness II, u tittrasferixxi tal-anqas l-uffiċċju reġistrat tagħha fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, filwaqt li żżomm il-personalità ġuridika tagħha;

(3) 

“Stat Membru tat-tluq” tfisser Stat Membru li fih kumpanija tkun reġistrata qabel konverżjoni transkonfinali;

(4) 

“Stat Membru tad-destinazzjoni” tfisser Stat Membru li fih kumpanija konvertita tiġi reġistrata bħala riżultat ta’ konverżjoni transkonfinali;

(5) 

“kumpanija konvertita” tfisser kumpanija ffurmata fi Stat Membru tad-destinazzjoni bħala riżultat ta' konverżjoni transkonfinali.

Artikolu 86c

Proċeduri u formalitajiet

F’konformità mal-liġi tal-Unjoni, il-liġi tal-Istat Membru tat-tluq għandha tirregola dawk il-partijiet tal-proċeduri u l-formalitajiet li magħhom tkun tinħtieġ konformità b'rabta mal-konverżjoni transkonfinali biex jinkiseb iċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni, u l-liġi tal-Istat Membru tad-destinazzjoni għandha tirregola dawk il-partijiet tal-proċeduri u l-formalitajiet li magħhom tkun tinħtieġ konformità wara r-riċezzjoni taċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni.

Artikolu 86d

L-abbozzi tat-termini ta' konverżjonijiet transkonfinali

Il-korp amministrativ jew maniġerjali tal-kumpanija għandu jfassal l-abbozz tat-termini ta' konverżjoni transkonfinali. L-abbozz tat-termini ta' konverżjoni transkonfinali għandu jinkludi tal-anqas dawn id-dettalji li ġejjin:

(a) 

il-forma ġuridika u l-isem tal-kumpanija fl-Istat Membru tat-tluq u l-post tal-uffiċċju reġistrat tagħha f’dak l-Istat Membru;

(b) 

il-forma ġuridika u l-isem proposti għall-kumpanija konvertita fl-Istat Membru tad-destinazzjoni u l-post propost tal-uffiċċju reġistrat tagħha f’dak l-Istat Membru;

(c) 

l-istrument ta' kostituzzjoni tal-kumpanija fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, fejn applikabbli, u l-istatuti jekk dawn ikunu jinsabu fi strument separat;

(d) 

l-iskeda ta' żmien indikattiva proposta għall-konverżjoni transkonfinali;

(e) 

id-drittijiet mogħtija mill-kumpanija konvertita lill-membri li jgawdu drittijiet speċjali jew lid-detenturi ta' titoli għajr ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpanija, jew il-miżuri proposti li jikkonċernawhom;

(f) 

kwalunkwe salvagwardja offerta lill-kredituri, bħal garanzija jew rahan;

(g) 

kwalunkwe vantaġġ speċjali mogħti lill-membri tal-korpi amministrattivi, maniġerjali, superviżorji jew ta' kontroll tal-kumpanija;

(h) 

jekk ġiex riċevut xi inċentiv jew sussidju mill-kumpanija fl-Istat Membru tat-tluq fil-ħames snin preċedenti;

(i) 

dettalji tal-offerta ta' kumpens fi flus kontanti għall-membri f'konformità mal-Artikolu 86i;

(j) 

ir-riperkussjonijiet probabbli tal-konverżjoni transkonfinali fuq l-impjiegi;

(k) 

fejn xieraq, informazzjoni dwar il-proċeduri li bihom jiġu determinati arranġamenti għall-involviment tal-impjegati fid-definizzjoni tad-drittijiet tagħhom li jipparteċipaw fil-kumpanija konvertita taħt l-Artikolu 86l.

Artikolu 86e

Rapport tal-korp amministrattiv jew maniġerjali għall-membri u għall-impjegati

1.  
Il-korp amministrattiv jew maniġerjali tal-kumpanija għandu jfassal rapport għall-membri u għall-impjegati, li jispjega u jiġġustifika l-aspetti legali u ekonomiċi tal-konverżjoni transkonfinali, kif ukoll jispjega l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni transkonfinali għall-impjegati.

Huwa għandu, b'mod partikolari, jispjega l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni transkonfinali għan-negozju futur tal-kumpanija.

2.  
Ir-rapport għandu jinkludi wkoll taqsima għall-membri u taqsima għall-impjegati.

Il-kumpanija tista' tiddeċiedi jekk tfassalx rapport wieħed li jkun fih dawk iż-żewġ taqsimiet jew tfassalx rapporti separati għall-membri u għall-impjegati, li rispettivament ikollhom it-taqsima rilevanti.

3.  

It-taqsima tar-rapport għall-membri għandha, b'mod partikolari, tispjega dan li ġej:

(a) 

il-kumpens fi flus kontanti u l-metodu li ntuża biex jiġi ddeterminat il-kumpens fi flus kontanti;

(b) 

l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni transkonfinali għall-membri;

(c) 

id-drittijiet u r-rimedji disponibbli għall-membri f'konformità mal-Artikolu 86i.

4.  
It-taqsima tar-rapport għall-membri ma għandhiex tkun meħtieġa fejn il-membri kollha tal-kumpanija jkunu qablu li jirrinunzjaw dak ir-rekwiżit. L-Istati Membri jistgħu jeskludu kumpaniji b'membru wieħed mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.
5.  

It-taqsima tar-rapport għall-impjegati għandha, b'mod partikolari, tispjega dan li ġej:

(a) 

l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni transkonfinali għar-relazzjonijiet tal-impjieg, kif ukoll, fejn applikabbli, kwalunkwe miżura maħsuba biex tissalvagwardja dawk ir-relazzjonijiet;

(b) 

kwalunkwe tibdil materjali fil-kundizzjonijiet applikabbli tal-impjieg, jew fil-post tan-negozju tal-kumpanija;

(c) 

b'liema mod il-fatturi stabbiliti fil-punti (a) u (b) jaffettwaw kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija.

6.  
Ir-rapport jew rapporti għandhom jitqiegħdu, fi kwalunkwe każ, b'mod elettroniku, flimkien mal-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali, jekk ikun disponibbli, għad-dispożizzjoni tal-membri u tar-rappreżentanti tal-impjegati jew, fejn ma jkun hemm ebda tali rappreżentant, għad-dispożizzjoni tal-impjegati nfushom, mhux anqas minn sitt ġimgħat qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86h.
7.  
Fejn il-korp amministrattiv jew maniġerjali tal-kumpanija jirċievi opinjoni dwar l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 5, fil-ħin, mingħand ir-rappreżentanti tal-impjegati tal-kumpanija jew, fejn ma jkun hemm ebda tali rappreżentant, mingħand l-impjegati nfushom, kif previst taħt il-liġi nazzjonali, il-membri għandhom jiġu infurmati dwar dan u dik l-opinjoni għandha tiġi mehmuża mar-rapport.
8.  
It-taqsima tar-rapport għall-impjegati ma għandhiex tkun meħtieġa fejn il-kumpanija u s-sussidjarji tagħha, jekk ikun hemm, ma jkollhomx impjegati għajr dawk li jiffurmaw parti mill-korp amministrattiv jew maniġerjali.
9.  
Fejn it-taqsima tar-rapport għall-membri msemmija fil-paragrafu 3 tkun ġiet irrinunzjata f'konformità mal-paragrafu 4 u t-taqsima għall-impjegati msemmija fil-paragrafu 5 ma tkunx meħtieġa taħt il-paragrafu 8, ir-rapport ma għandux ikun rikjest
10.  
Il-paragrafi 1 sa 9 ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-proċeduri ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni applikabbli previsti fil-livell nazzjonali wara t-traspożizzjoni tad-Direttivi 2002/14/KE u 2009/38/KE.

Artikolu 86f

Rapport minn espert indipendenti

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li espert indipendenti jeżamina l-abbozz tat-termini ta’ konverżjoni transkonfinali u jfassal rapport għall-membri. Dak ir-rapport għandu jkun disponibbli għall-membri mhux anqas minn xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86h. Skont il-liġi tal-Istat Membru, l-espert jista’ jkun persuna fiżika jew ġuridika.
2.  

Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu fi kwalunkwe każ jinkludi l-opinjoni tal-espert dwar jekk il-kumpens fi flus kontanti jkunx adegwat. Meta jivvvaluta l-kumpens fi flus kontanti, l-espert għandu jqis kwalunkwe prezz tas-suq tal-ishma fil-kumpanija qabel it-tħabbir tal-proposta ta' konverżjoni jew il-valur tal-kumpanija bl-esklużjoni tal-effett tal-konverżjoni proposta, kif determinat skont il-metodi ta' valwazzjoni ġeneralment aċċettati. Ir-rapport għandu tal-anqas:

(a) 

jindika l-metodu jew metodi li ntuża għad-determinazzjoni tal-kumpens fi flus kontanti propost;

(b) 

jiddikjara jekk il-metodu jew metodi użati humiex adegwati għall-valutazzjoni tal-kumpens fi flus kontanti, jindika l-valur li jkun ġie kkalkolat bl-użu ta' tali metodi u jagħti opinjoni dwar l-importanza relattiva attribwita lil dawk il-metodi għall-kalkolu tal-valur li jkun ġie deċiż; u

(c) 

jiddeskrivi kwalunkwe diffikultà speċjali li tkun qamet fil-valwazzjoni.

L-espert għandu jkun intitolat jikseb mingħand il-kumpanija l-informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet tal-espert.

3.  
La eżami tal-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali minn espert indipendenti u lanqas rapport minn espert indipendenti ma għandhom ikunu rikjesti jekk hekk ikunu qablu l-membri kollha tal-kumpanija.

L-Istati Membri jistgħu jeskludu kumpaniji b'membru wieħed mill-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 86g

Żvelar

1.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumenti li ġejjin jiġu żvelati mill-kumpanija u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fir-reġistru tal-Istat Membru tat-tluq, tal-anqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86h:

(a) 

l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali; u

(b) 

avviż li jinforma lill-membri, lill-kredituri u lir-rappreżentanti tal-impjegati tal-kumpanija, jew, fejn ma jkun hemm ebda tali rappreżentant, lill-impjegati nfushom, biex dawn ikunu jistgħu jissottomettu lill-kumpanija, tal-anqas ħames ġranet tax-xogħol qabel id-data tal-laqgħa ġenerali, kummenti dwar l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li r-rapport tal-espert indipendenti jiġi żvelat u jsir disponibbli għall-pubbliku fir-reġistru.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpanija tkun tista' teskludi informazzjoni kunfidenzjali mill-iżvelar tar-rapport tal-espert indipendenti.

Id-dokumenti żvelati f'konformità ma' dan il-paragrafu għandhom ikunu aċċessibbli wkoll permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri.

2.  
L-Istati Membri jistgħu jeżentaw kumpanija mir-rekwiżit ta' żvelar imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fejn, għal perjodu kontinwu ta' żmien li jibda tal-anqas xahar qabel id-data stabbilita għal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86h u li jispiċċa mhux qabel il-konklużjoni ta' dik il-laqgħa, dik il-kumpanija tagħmel disponibbli għall-pubbliku d-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fis-sit web tagħha mingħajr ħlas.

Madankollu, l-Istati Membri ma għandhom jissoġġettaw dik l-eżenzjoni għal ebda rekwiżit jew restrizzjoni ħlief għal dawk li jkunu meħtieġa biex ikunu żgurati s-sigurtà tas-sit web u l-awtentiċità tad-dokumenti b'mod li jkunu proporzjonati sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

3.  

Fejn kumpanija tagħmel disponibbli l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali f'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, din għandha tissottometti lir-reġistru tal-Istat Membru tat-tluq, tal-anqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86h, l-informazzjoni li ġejja:

(a) 

il-forma ġuridika u l-isem tal-kumpanija u l-post tal-uffiċċju reġistrat tagħha fl-Istat Membru tat-tluq, u l-forma ġuridika u l-isem proposti għall-kumpanija konvertita fl-Istat Membru tad-destinazzjoni u l-post propost tal-uffiċċju reġistrat tagħha f’dak l-Istat Membru;

(b) 

ir-reġistru li fih ġew reġistrati d-dokumenti msemmija fl-Artikolu 14 fir-rigward tal-kumpanija, u n-numru tar-reġistrazzjoni f'dak ir-reġistru;

(c) 

indikazzjoni tal-arranġamenti li saru għall-eżerċizzju tad-drittijiet tal-kredituri, tal-impjegati u tal-membri; u

(d) 

id-dettalji tas-sit web minn fejn l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali, l-avviż imsemmi fil-paragrafu 1, u r-rapport tal-espert indipendenti u l-informazzjoni kompluta dwar l-arranġamenti msemmija fil-punt (c) ta' dan il-paragrafu jistgħu jinkisbu online u mingħajr ħlas.

Ir-reġistru tal-Istat Membru tat-tluq għandu jagħmel disponibbli pubblikament l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu.

4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 3 jistgħu jiġu sodisfatti kompletament online mingħajr il-ħtieġa li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem kwalunkwe awtorità kompetenti fl-Istat Membru tat-tluq, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kapitolu III tat-Titolu I.
5.  
L-Istati Membri jistgħu jesiġu, minbarra l-iżvelar imsemmi fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, li l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali, jew l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, jiġu ppubblikati fil-gazzetta nazzjonali tagħhom jew permezz ta' pjattaforma elettronika ċentrali f'konformità mal-Artikolu 16(3). F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistru jibgħat l-informazzjoni rilevanti lill-gazzetta nazzjonali jew lil pjattaforma elettronika ċentrali.
6.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jew l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 tkun aċċessibbli għall-pubbliku mingħajr ħlas permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li kwalunkwe tariffa imposta fuq il-kumpanija mir-reġistri għall-iżvelar imsemmi fil-paragrafi 1 u 3 u, fejn applikabbli, għall-pubblikazzjoni msemmija fil-paragrafu 5, ma taqbiżx l-irkupru tal-ispiża għall-forniment ta' tali servizzi.

Artikolu 86h

Approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali

1.  
Wara li tittieħed nota tar-rapporti msemmija fl-Artikoli 86e u 86f, fejn applikabbli, ta' opinjonijiet ta' impjegati mressqa f'konformità mal-Artikolu 86e u ta' kummenti mressqa f'konformità mal-Artikolu 86g, il-laqgħa ġenerali tal-kumpanija għandha tiddeċiedi, permezz ta' riżoluzzjoni, jekk tapprovax l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali u jekk tadattax l-istrument ta' kostituzzjoni, u l-istatuti jekk ikunu f'dokument separat.
2.  
Il-laqgħa ġenerali tal-kumpanija tista' tirriżerva d-dritt li tagħmel l-implimentazzjoni tal-konverżjoni transkonfinali kondizzjonata mir-ratifika espressa minnha tal-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 86l.
3.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-approvazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali, u ta’ kwalunkwe emenda f’dak l-abbozz tat-termini, ikunu jirrikjedu maġġoranza ta' mhux anqas minn żewġ terzi iżda mhux aktar minn 90 % tal-voti marbuta jew mal-ishma jew mal-kapital sottoskritt rappreżentati fil-laqgħa ġenerali. Fi kwalunkwe każ, il-livell limitu tal-votazzjoni ma għandux ikun ogħla minn dak previst fil-liġi nazzjonali għall-approvazzjoni ta' mergers transkonfinali.
4.  
Fejn xi klawsola fl-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali jew kwalunkwe emenda fl-istrument ta' kostituzzjoni tal-kumpanija li tkun qed tiġi konvertita twassal għal żieda fl-obbligi ekonomiċi ta' xi membru lejn il-kumpanija jew lejn partijiet terzi, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu, f'tali ċirkostanzi speċifiċi, li tali klawsola jew l-emenda fl-istrument ta' kostituzzjoni tiġi approvata mill-membru kkonċernat, dment li tali membru ma jkunx jista' jeżerċita d-drittijiet stabbiliti fl-Artikolu 86i.
5.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-approvazzjoni tal-konverżjoni transkonfinali mil-laqgħa ġenerali ma tkunx tista' tiġi kkontestata biss fuq il-motivazzjonijiet li ġejjin:

(a) 

li l-kumpens fi flus kontanti msemmi fil-punt (i) tal-Artikolu 86d ġie stabbilit f’ammont inadegwat; jew

(b) 

li l-informazzjoni mogħtija fir-rigward tal-kumpens fi flus kontanti msemmi fil-punt (a) ma kinitx konformi mar-rekwiżiti legali.

Artikolu 86i

Protezzjoni tal-membri

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tal-anqas il-membri ta' kumpanija li jkunu vvutaw kontra l-approvazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali jkollhom id-dritt li jċedu l-ishma tagħhom għal kumpens adegwat fi flus kontanti, taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 5.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprovdu li membri oħrajn tal-kumpanija jkollhom id-dritt imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li jiġu adegwatament dokumentati, sa mhux aktar tard mil-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86h, l-oppożizzjoni espressa għall-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali, jew l-intenzjoni tal-membri li jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jċedu l-ishma tagħhom, jew it-tnejn. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li r-reġistrazzjoni tal-oppożizzjoni għall-abbozz tat-termini tal-merger transkonfinali titqies bħala dokumentazzjoni adatta ta' vot negattiv.

2.  
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-perjodu li matulu l-membri msemmija fil-paragrafu 1 ikollhom jiddikjaraw lill-kumpanija d-deċiżjoni tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jċedu l-ishma tagħhom. Dak il-perjodu ma għandux jeċċedi xahar wara l-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86h. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpanija tipprovdi indirizz elettroniku biex tirċievi dik id-dikjarazzjoni elettronikament.
3.  
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu wkoll il-perjodu li matulu l-kumpens fi flus kontanti speċifikat fl-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali irid jitħallas. Dak il-perjodu ma għandux jiskadi aktar tard minn xahrejn wara li tkun saret effettiva l-konverżjoni transkonfinali skont l-Artikolu 86q.
4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe membru li jkun iddikjara d-deċiżjoni tiegħu li jeżerċita d-dritt li jċedi l-ishma, iżda li jqis li l-kumpens fi flus kontanti offrut mill-kumpanija ma ġiex adegwatament stabbilit, ikun intitolat li jitlob kumpens addizzjonali fi flus kontanti quddiem l-awtorità jew il-korp kompetenti responsabbli taħt il-liġi nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu limitu ta' żmien għat-talba għal kumpens addizzjonali fi flus kontanti.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li d-deċiżjoni finali li tipprovdi kumpens addizzjonali fi flus kontanti tkun valida għall-membri kollha li jkunu ddikjaraw id-deċiżjoni tagħhom li jeżerċitaw id-dritt li jċedu l-ishma tagħhom skont il-paragrafu 2.

5.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-liġi tal-Istat Membru tat-tluq tirregola d-drittijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 4 u li l-kompetenza esklużiva għar-riżoluzzjoni ta' kwalunkwe tilwima relatata ma' dawk id-drittijiet tkun fil-ġurisdizzjoni ta' dak l-Istat Membru tat-tluq.

Artikolu 86j

Protezzjoni tal-kredituri

1.  
L-Istati Membri għandhom jipprevedu sistema adegwata ta' protezzjoni tal-interessi tal-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom oriġinaw qabel l-iżvelar tal-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali u li ma jkunux saru esiġibbli fil-waqt ta' tali żvelar.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri li ma jkunux sodisfatti bis-salvagwardji offruti fl-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali, kif previst fil-punt (f) tal-Artikolu 86d, ikunu jistgħu japplikaw, fi żmien tliet xhur mill-iżvelar tal-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali msemmi fl-Artikolu 86g, mal-awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja xierqa għal salvagwardji adegwati, dment li tali kredituri jkunu jistgħu juru b'mod kredibbli li, minħabba l-konverżjoni transkonfinali, il-pretensjonijiet tagħhom jistgħu ma jiġux sodisfatti u li l-ebda salvagwardja adegwata ma tkun inkisbet mill-kumpanija.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-salvagwardji jkunu kkondizzjonati milli l-konverżjoni transkonfinali ssir effettiva skont l-Artikolu 86q.

2.  
L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-korp amministrattiv jew maniġerjali tal-kumpanija jipprovdi dikjarazzjoni li tirrifletti b'mod preċiż l-istatus finanzjarju tagħha f'data li ma għandhiex tkun aktar kmieni minn xahar qabel l-iżvelar ta' dik id-dikjarazzjoni. Id-dikjarazzjoni għandha tkun li, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għall-korp amministrattiv jew maniġerjali tal-kumpanija fid-data ta' dik id-dikjarazzjoni, u wara li jkunu saru inkjesti raġonevoli, dak il-korp amministrattiv jew maniġerjali ma jkun jaf b'ebda raġuni għala l-kumpanija ma tkunx tista', wara li ssir effettiva l-konverżjoni, tissodisfa l-obbligazzjonijiet tagħha meta jsiru dovuti dawn l-obbligazzjonijiet. Id-dikjarazzjoni għandha tiġi żvelata flimkien mal-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali f'konformità mal-Artikolu 86g.
3.  
Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-liġi tal-Istat Membru tat-tluq rigward l-adempiment jew l-assigurar tal-obbligazzjonijiet ta’ flus jew mhux ta' flus dovuti lil korpi pubbliċi.
4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom joriġinaw qabel l-iżvelar tal-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali jkunu jistgħu jistitwixxu proċedimenti kontra l-kumpanija ukoll fl-Istat Membru tat-tluq fi żmien sentejn mid-data li fiha l-konverżjoni tkun saret effettiva, mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar il-ġurisdizzjoni li jinsabu fil-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali jew fi ftehim kuntrattwali. L-għażla li persuna tistiwixxi tali proċedimenti għandha tkun b'żieda ma' regoli oħra dwar l-għażla ta' ġurisdizzjoni li jkunu applikabbli skont il-liġi tal-Unjoni.

Artikolu 86k

Informazzjoni u konsultazzjoni tal-impjegati

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet tal-impjegati għal informazzjoni u konsultazzjoni jkunu rrispettati relattivament għall-konverżjoni transkonfinali u jiġu eżerċitati f'konformità mal-qafas legali previst fid-Direttiva 2002/14/KE u, fejn ikun applikabbli għal impriżi fuq skala Komunitarja jew għal gruppi ta' impriżi fuq skala Komunitarja, f'konformità mad-Direttiva 2009/38/KE. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jkunu applikabbli drittijiet tal-impjegati għal informazzjoni u konsultazzjoni fir-rigward ta' impjegati ta’ kumpaniji oħra għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2002/14/KE.
2.  
Minkejja l-Artikolu 86e(7) u l-punt (b) tal-Artikolu 86g(1), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet tal-impjegati għal informazzjoni u konsultazzjoni jkunu rrispettati, tal-anqas qabel ma l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali jew ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 86e jkunu ġew deċiżi, skont liema jsir l-ewwel, b'tali mod li tingħata risposta motivata lill-impjegati kollha qabel il-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86h.
3.  
Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni jew prattika fis-seħħ li jkunu aktar favorevoli għall-impjegati, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-arranġamenti prattiċi għall-eżerċizzju tad-dritt għal informazzjoni u konsultazzjoni f'konformità mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/14/KE.

Artikolu 86l

Parteċipazzjoni tal-impjegati

1.  
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, il-kumpanija konvertita għandha tkun soġġetta għar-regoli fis-seħħ li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-impjegati, jekk ikun hemm, fl-Istat Membru tad-destinazzjoni.
2.  

Madankollu, ir-regoli fis-seħħ li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-impjegati, jekk ikun hemm, fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, ma għandhomx japplikaw fejn il-kumpanija jkollha, fis-sitt xhur qabel l-iżvelar tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali, għadd medju ta' impjegati ekwivalenti għal tmenin fil-mija tal-livell limitu applikabbli, kif stabbilit fil-liġi tal-Istat Membru tat-tluq, biex tiġi attivata l-parteċipazzjoni tal-impjegati fis-sens tal-punt (k) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/86/KE, jew fejn il-liġi tal-Istat Membru tad-destinazzjoni:

(a) 

ma tipprevedix tal-anqas l-istess livell ta' parteċipazzjoni tal-impjegati kif operata fil-kumpanija transkonfinali qabel il-konverżjoni transkonfinali, imkejla b'referenza għall-proporzjon ta' rappreżentanti tal-impjegati fost il-membri tal-korp amministrattiv jew superviżorju jew il-kumitati tagħhom jew tal-grupp maniġerjali li jkopri l-unitajiet tal-profitt tal-kumpanija, soġġetti għar-rappreżentazzjoni tal-impjegati; jew

(b) 

ma tipprevedix li l-impjegati ta' stabbilimenti tal-kumpanija konvertita li jinsabu fi Stati Membri oħrajn ikunu wkoll jistgħu jeżerċitaw drittijiet ta' parteċipazzjoni kif igawdu dawk l-impjegati mħaddma fl-Istat Membru tad-destinazzjoni;

3.  

Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-kumpanija konvertita u l-involviment tagħhom fid-definizzjoni ta' tali drittijiet għandhom ikunu regolati mill-Istati Membri, mutatis mutandis u soġġett għall-paragrafi 4 sa 7 ta' dan l-Artikolu, f'konformità mal-prinċipji u mal-proċeduri stipulati fl-Artikolu 12(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 2157/2001 u fid-dispożizzjonijiet li ġejjin tad-Direttiva 2001/86/KE:

(a) 

l-Artikolu 3(1), il-punti (a)(i) u (b) tal-Artikolu 3(2), l-Artikolu 3(3), l-ewwel żewġ sentenzi tal-Artikolu 3(4), u l-Artikolu 3(5) u (7);

(b) 

l-Artikolu 4(1), il-punti (a), (g) u (h) tal-Artikolu 4(2), u l-Artikolu 4(3) u (4);

(c) 

l-Artikolu 5;

(d) 

l-Artikolu 6

(e) 

l-Artikolu 7 (1), bl-eċċezzjoni tat-tieni inċiż tal-punt (b);

(f) 

l-Artikoli 8, 10, 11 u 12; u

(g) 

il-punt (a) tal-Parti 3 tal-Anness.

4.  

Meta jkunu qed jirregolaw il-prinċipji u l-proċeduri msemmija fil-paragrafu 3, l-Istati Membri:

(a) 

għandhom jagħtu lill-korp speċjali tan-negozjar id-dritt li jiddeċiedi, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu li jirrappreżentaw tal-anqas żewġ terzi mill-impjegati, li ma jiftaħx negozjati jew li jtemm in-negozjati diġà miftuħa u li jibbaża fuq ir-regoli dwar il-parteċipazzjoni fis-seħħ fl-Istat Membru tad-destinazzjoni;

(b) 

jistgħu, fil-każ fejn, wara negozjati preċedenti, ikunu applikabbli regoli standard għall-parteċipazzjoni u minkejja tali regoli, jiddeċiedu li jillimitaw il-proporzjon ta' rappreżentanti tal-impjegati fil-korp amministrattiv tal-kumpanija konvertita. Madankollu, jekk, fil-kumpanija, ir-rappreżentanti tal-ħaddiema jikkostitwixxu tal-anqas terz mill-korp amministrattiv jew superviżorju, il-limitazzjoni qatt ma tista' tirriżulta fi proporzjon ta' rappreżentanti tal-impjegati fil-korp amministrattiv iżgħar minn terz;

(c) 

għandhom jiżguraw li r-regoli tal-parteċipazzjoni tal-impjegati li kienu japplikaw qabel il-konverżjoni transkonfinali jibqgħu japplikaw sad-data tal-applikazzjoni ta' kwalunkwe regola sussegwentement miftiehma jew, fin-nuqqas ta' regoli miftiehma, sal-mument tal-applikazzjoni ta' regoli standard f'konformità mal-punt (a) tal-Parti 3 tal-Anness tad-Direttiva 2001/86/KE.

5.  
L-estensjoni tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni għall-impjegati tal-kumpanija konvertita li jkunu impjegati fi Stati Membri oħra, kif imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2, ma għandhiex twassal għal xi obbligu għall-Istati Membri li jagħmlu dik l-għażla biex jikkunsidraw lil dawk l-impjegati meta jikkalkolaw id-daqs tal-livelli minimi tal-forza tax-xogħol li jwasslu għal drittijiet ta' parteċipazzjoni taħt il-liġi nazzjonali.
6.  
Fejn il-kumpanija konvertita għandha tkun iggvernata b'sistema ta' parteċipazzjoni tal-impjegati, f'konformità mar-regoli msemmija fil-paragrafu 2, din għandha tkun obbligata tieħu forma ġuridika li tippermetti l-eżerċizzju ta' drittijiet ta' parteċipazzjoni.
7.  
Fejn il-kumpanija konvertita tkun qed topera taħt sistema ta' parteċipazzjoni tal-impjegati, hija għandha tkun obbligata tieħu miżuri biex tiżgura li d-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-impjegati jkunu protetti fil-każ ta' kwalunkwe konverżjoni, merger jew diviżjoni sussegwenti, kemm jekk transkonfinali kif ukoll jekk domestika, għal perjodu ta' erba' snin wara li ssir effettiva l-konverżjoni transkonfinali, billi tapplika mutatis mutandis ir-regoli stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 6.
8.  
Kumpanija għandha tikkomunika lill-impjegati tagħha jew lir-rappreżentanti tagħhom l-eżitu tan-negozjati li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-impjegati mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 86m

Ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni

1.  
L-Istati Membri għandhom jinnominaw lill-qorti, nutar jew awtorità jew awtoritajiet oħra kompetenti biex jiskrutinizzaw il-legalità ta' konverżjonijiet transkonfinali fir-rigward ta' dawk il-partijiet tal-proċedura li jkunu regolati mil-liġi tal-Istat Membru tat-tluq u joħorġu ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni li jattesta l-konformità mal-kundizzjonijiet rilevanti kollha u t-tlestija għalkollox tal-proċeduri u l-formalitajiet kollha fl-Istat Membru tat-tluq (“l-awtorità kompetenti”).

Tali tlestija ta' proċeduri u formalitajiet tista' tikkonsisti fl-adempiment jew l-assigurar tal-obbligazzjonijiet ta’ flus jew mhux ta' flus dovuti lil korpi pubbliċi jew il-konformità ma' rekwiżiti settorjali speċifiċi, inkluż l-assigurar ta' obbligazzjonijiet derivati minn proċedimenti kurrenti.

2.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikazzjoni mill-kumpanija biex tikseb ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni tkun akkumpanjata minn dawn li ġejjin:

(a) 

l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali;

(b) 

ir-rapport u l-opinjoni mehmuża, jekk ikun hemm, imsemmija fl-Artikolu 86e, kif ukoll ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 86f, fejn dawk ir-rapporti jkunu disponibbli;

(c) 

kwalunkwe kumment li jkun tressaq skont l-Artikolu 86g(1); u

(d) 

l-informazzjoni dwar l-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86h.

3.  

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-applikazzjoni għall-ksib ta' ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni mill-kumpanija tkun akkumpanjata minn informazzjoni addizzjonali, bħal, b'mod partikolari:

(a) 

l-għadd ta' impjegati fil-waqt tat-tfassil tal-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali;

(b) 

l-eżistenza ta’ sussidjarji u l-post ġeografiku rispettiv tagħhom;

(c) 

informazzjoni dwar l-adempiment tal-obbligazzjonijiet dovuti mill-kumpanija lil korpi pubbliċi.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu tali informazzjoni, jekk ma tkunx ġiet ipprovduta mill-kumpanija, minn awtoritajiet rilevanti oħra.

4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3, inkluża l-preżentazzjoni ta' xi informazzjoni u dokumenti, tista' timtela kompletament online mingħajr il-ħtieġa li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem l-awtorità kompetenti, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kapitolu III tat-Titolu I.
5.  
Fir-rigward tal-konformità mar-regoli dwar il-parteċipazzjoni tal-impjegati kif stabbiliti fl-Artikolu 86l, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq għandha tivverifika li l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali jinkludi informazzjoni dwar il-proċeduri li bihom l-arranġamenti rilevanti jiġu determinati u dwar l-għażliet possibbli għal tali arranġamenti.
6.  

Bħala parti mill-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha teżamina li ġej:

(a) 

id-dokumenti u l-informazzjoni kollha mressqa lill-awtorità kompetenti skont il-paragrafi 2 u 3;

(b) 

indikazzjoni mill-kumpanija li l-proċedura msemmija fl-Artikolu 86l(3) u (4) bdiet, fejn rilevanti.

7.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1 jsir fi żmien tliet xhur mid-data tar-riċezzjoni tad-dokumenti u l-informazzjoni li jikkonċernaw l-approvazzjoni tal-konverżjoni transkonfinali mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija. L-iskrutinju għandu jkollu wieħed mill-eżiti li ġejjin:

(a) 

fejn jiġi ddeterminat li l-konverżjoni transkonfinali tikkonforma mal-kundizzjonijiet rilevanti kollha u li tlestew il-proċeduri u l-formalitajiet neċessarji kollha, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ iċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni;

(b) 

fejn jiġi ddeterminat li l-konverżjoni transkonfinali ma tikkonformax mal-kundizzjonijiet rilevanti kollha jew li ma tlestewx il-proċeduri u l-formalitajiet neċessarji kollha, l-awtorità kompetenti ma għandhiex toħroġ iċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni u għandha tinforma lill-kumpanija bir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha; f'dak il-każ, l-awtorità kompetenti tista' tagħti lill-kumpanija l-opportunità li tissodisfa l-kundizzjonijiet rilevanti jew li tlesti l-proċeduri u l-formalitajiet f'perjodu ta' żmien adatt.

8.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti ma toħroġx iċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fejn jiġi ddeterminat, f'konformità mal-liġi nazzjonali, li konverżjoni transkonfinali tkun għal finijiet abbużivi jew frodulenti li jwasslu jew huma maħsuba għall-evażjoni minn, jew għall-evitar ta', il-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali, jew għal finijiet kriminali.
9.  
Fejn l-awtorità kompetenti, waqt l-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1, ikollha dubji serji li jindikaw li l-konverżjoni transkonfinali tkun għal finijiet abbużivi jew frodulenti li jwasslu jew huma maħsuba għall-evażjoni minn, jew għall-evitar ta', il-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali, jew għal finijiet kriminali, hija għandha tqis il-fatti u ċ-ċirkostanzi rilevanti, bħal, fejn ikunu rilevanti u ma jitqisux b'mod iżolat, fatturi indikattivi li minnhom l-awtorità kompetenti tkun saret konxja, matul l-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1, inkluż permezz ta' konsultazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti. Il-valutazzjoni għall-finijiet ta' dan il-paragrafu għandha ssir fuq il-bażi ta' każ b'każ, permezz ta' proċedura regolata mil-liġi nazzjonali.
10.  
Fejn ikun jenħtieġ, għall-finijiet tal-valutazzjoni taħt il-paragrafi 8 u 9, li jittieħed kont ta' informazzjoni addizzjonali jew li jitwettqu attivitajiet addizzjonali ta' investigazzjoni, il-perjodu ta' tliet xhur previst fil-paragrafu 7 jista' jiġi estiż b'massimu ta' tliet xhur.
11.  
Fejn, minħabba l-kumplessità tal-proċedura transkonfinali, il-valutazzjoni ma tkunx tista' ssir fi ħdan l-iskadenzi previsti fil-paragrafi 7 u 10, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikant jiġi notifikat bir-raġunijiet għal kwalunkwe dewmien qabel ma jagħlqu dawk l-iskadenzii.
12.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti tkun tista' tikkonsulta awtoritajiet rilevanti oħra b'kompetenzi fl-oqsma differenti kkonċernati mill-konverżjoni transkonfinali, inklużi dawk mill-Istat Membru tad-destinazzjoni, u tkun tista' tikseb minn dawk l-awtoritajiet, u mill-kumpanija l-informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa biex tiskrutinizza l-legalità tal-konverżjoni transkonfinali, fi ħdan il-qafas proċedurali stabbilit fil-liġi nazzjonali. Għall-finijiet tal-valutazzjoni, l-awtorità kompetenti tista' tirrikorri għal espert indipendenti.

Artikolu 86n

Trażmissjoni taċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni jiġi kondiviż mal-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 86o(1) permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni ta' reġistri.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li ċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni jkun disponibbli permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni ta' reġistri.

2.  
L-aċċess għaċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni għandu jkun bla ħlas għall-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 86o(1) u għar-reġistri.

Artikolu 86o

Skrutinju tal-legalità tal-konverżjoni transkonfinali mill-Istat Membru tad-destinazzjoni

1.  
L-Istati Membri għandhom jinnominaw lill-qorti, nutar jew awtorità oħra kompetenti biex jiskrutinizzaw il-legalità tal-konverżjoni transkonfinali fir-rigward ta' dik il-parti tal-proċedura li tkun regolata mil-liġi tal-Istat Membru tad-destinazzjoni. Dik l-awtorità għandha tkun kompetenti biex tapprova l-konverżjoni transkonfinali

Dik l-awtorità għandha, b'mod partikolari, tiżgura li l-kumpanija konvertita tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali dwar l-inkorporazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji u, fejn xieraq, li l-arranġamenti għall-parteċipazzjoni tal-ħaddiema ġew determinati f'konformità mal-Artikolu 86l.

2.  
Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-kumpanija għandha tippreżenta lill-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni transkonfinali approvat mil-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86h.
3.  
Kull Stat Membru għandu jiżgura li kwalunkwe applikazzjoni għall-finijiet tal-paragrafu 1 mill-kumpanija, inkluża l-preżentazzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni u dokument, tista' timtela kompletament online mingħajr il-ħtieġa li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem l-awtorità msemmija fil-paragrafu 1, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kapitolu III tat-Titolu I.
4.  
L-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 għandha tapprova l-konverżjoni transkonfinali malli tiddetermina li l-kundizzjonijiet rilevanti kollha ġew sodisfatti kif dovut u l-formalitajiet tlestew kif dovut fl-Istat Membru tad-destinazzjoni.
5.  
Iċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni għandu jiġi aċċettat mill-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu bħala attestazzjoni konklużiva tat-tlestija korretta tal-proċeduri u l-formalitajiet ta' qabel il-konverżjoni fl-Istat Membru tat-tluq, li mingħajrhom il-konverżjoni transkonfinali ma tkunx tista' tiġi approvata.

Artikolu 86p

Reġistrazzjoni

1.  
Il-liġijiet tal-Istat Membru tat-tluq u tal-Istat Membru tad-destinazzjoni għandhom jiddeterminaw, fir-rigward tat-territorji rispettivi tagħhom, l-arranġamenti, f'konformità mal-Artikolu 16, għall-iżvelar tat-tlestija tal-konverżjoni transkonfinali fir-reġistri tagħhom.
2.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tal-anqas l-informazzjoni li ġejja tiddaħħal fir-reġistri tagħhom:

(a) 

fir-reġistru tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, li r-reġistrazzjoni tal-kumpanija konvertita tkun ir-riżultat ta' konverżjoni transkonfinali;

(b) 

fir-reġistru tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, id-data tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija konvertita;

(c) 

fir-reġistru tal-Istat Membru tat-tluq, li t-tħassir jew it-tneħħija tal-kumpanija mir-reġistru jkunu r-riżultat ta' konverżjoni transkonfinali;

(d) 

fir-reġistru tal-Istat Membru tat-tluq, id-data tat-tħassir jew tat-tneħħija tal-kumpanija mir-reġistru;

(e) 

fir-reġistri tal-Istat Membru tat-tluq u tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, rispettivament, in-numru tar-reġistrazzjoni, l-isem u l-forma legali tal-kumpanija u n-numru tar-reġistrazzjoni, l-isem u l-forma legali tal-kumpanija konvertita.

Ir-reġistri għandhom jagħmlu l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu disponibbli pubblikament u aċċessibbli permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri.

3.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistru fl-Istat Membru tad-destinazzjoni jinnotifika lir-reġistru fl-Istat Membru tat-tluq permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri li l-konverżjoni transkonfinali tkun saret effettiva. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li r-reġistrazzjoni tal-kumpanija titħassar jew titneħħa mir-reġistru minnufih mar-riċezzjoni ta' dik in-notifika.

Artikolu 86q

Id-data li fiha ssir effettiva l-konverżjoni transkonfinali

Il-liġi tal-Istat Membru tad-destinazzjoni għandha tiddetermina d-data li fiha ssir effettiva l-konverżjoni transkonfinali. Dik id-data għandha tkun wara li jkun sar l-iskrutinju msemmi fl-Artikoli 86m u 86o.

Artikolu 86r

Konsegwenzi ta’ konverżjoni transkonfinali

Konverżjoni transkonfinali mwettqa għandu jkollha, mid-data msemmija fl-Artikolu 86q, il-konsegwenzi li ġejjin:

(a) 

l-attiv u l-passiv kollha tal-kumpanija, inklużi l-kuntratti, il-krediti, id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet kollha, isiru tal-kumpanija konvertita;

(b) 

il-membri tal-kumpanija għandhom jibqgħu membri tal-kumpanija konvertita, dment li ma jkunux ċedew l-ishma tagħhom kif imsemmi fl-Artikolu 86i(1);

(c) 

id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet tal-kumpanija li jirriżultaw minn kuntratti ta' impjieg jew minn relazzjonijiet ta' impjieg u dawk eżistenti fid-data li fiha ssir effettiva l-konverżjoni transkonfinali għandhom ikunu dawk tal-kumpanija konvertita.

Artikolu 86s

Esperti indipendenti

1.  
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli li jirregolaw tal-anqas ir-responsabbiltà ċivili tal-espert indipendenti responsabbli għat-tfassil tar-rapport imsemmi fl-Artikolu 86f.
2.  

L-Istati Membri għandu jkollhom fis-seħħ regoli li jiżguraw li:

(a) 

l-espert, jew il-persuna ġuridika li f'isimha l-espert ikun qed jopera, ikunu indipendenti minn, u ma jkollhom l-ebda kunflitt ta' interessi ma', il-kumpanija li tapplika għaċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni; u

(b) 

l-opinjoni tal-espert tkun imparzjali u oġġettiva, u tingħata bil-għan li tipprovdi assistenza lill-awtorità kompetenti skont ir-rekwiżiti ta' indipendenza u imparzjalità taħt il-liġi u l-istandards professjonali li għalihom l-espert ikun soġġett.

Artikolu 86t

Validità

Konverżjoni transkonfinali li tkun saret effettiva f'konformità mal-proċeduri li jittrasponu din id-Direttiva ma tistax tiġi ddikjarata nulla u bla effett.

L-ewwel paragrafu ma jaffettwax is-setgħat tal-Istati Membri, inter alia, fir-rigward tal-liġi kriminali, tal-prevenzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu u l-ġlieda kontrih, tal-liġi soċjali, tat-tassazzjoni u tal-infurzar tal-liġi, li jimponu miżuri u penali, taħt il-liġi nazzjonali, wara d-data li fiha tkun saret effettiva l-konverżjoni transkonfinali.

▼BKAPITOLU I

Mergers ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitataTaqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-mergers

Artikolu 87

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.  
Il-miżuri ta' koordinazzjoni stabbiliti f' dan il-Kapitolu m'għandhomx japplikaw għal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li jirrigwardaw it-tipi ta' kumpaniji elenkati fl-Anness I.
2.  
L-Istati Membri m'għandhomx għalfejn japplikaw dan il-Kapitolu għal kooperattivi inkorporati bħala wieħed mit-tipi ta' kumpaniji elenkati fl-Anness I. Safejn il-liġijiet tal-Istati Membri jagħmlu użu minn din l-għażla, huma għandhom jeħtieġu li dawk il-kumpaniji jinkludu l-kelma “kooperattiva” fid-dokumenti kollha msemmijin fl-Artikolu 26.
3.  
L-Istati Membri m'għandhomx għalfejn japplikaw dan il-Kapitolu fil-każijiet fejn il-kumpanija jew kumpaniji li qed ikunu jiġu akkwistati jew li jkunu ser itemmu l-eżistenza tagħhom ikunu s-suġġett ta' proċeduri ta' falliment, proċeduri li għandom x'jaqsmu mal-istralċ ta' kumpaniji falluti, arranġamenti ġudizzjarji, arranġamenti preventivi u proċedimenti analogi.

▼M4

4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan il-Kapitolu ma japplikax għall- kumpanniji li huma s-suġġett tal-applikazzjoni ta’ għodod, setgħat u mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni previsti fit-Titolu IV tad-Direttiva 2014/59/UE, u tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 2021/23.

▼B

Artikolu 88

Regoli dwar il-mergers permezz ta' akkwiżizzjoni u mergers permezz tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida

L-Istati Membri għandhom, fejn għandhom x'jaqsmu kumpaniji regolati bil-liġijiet nazzjonali tagħhom, jiddisponu għal regoli dwar il-mergers permezz ta' akkwiżizzjoni ta' kumpanija waħda jew aktar minn kumpanija oħra u l-mergers permezz tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida.

Artikolu 89

Definizzjoni ta' “merger permezz ta' akkwiżizzjoni”

1.  
Għall-iskopijiet ta' dan il-Kapitolu, “merger permezz ta' akkwiżizzjoni” għandha tfisser l-operazzjoni li biha kumpanija waħda jew aktar jiġu stralċjati mingħajr ma' jispiċċaw f'likwidazzjoni u jittrasferixxu lil xi oħra l-attiv u l-passiv kollu tagħhom billi jinħarġu lill-azzjonisti tal-kumpanija jew kumpaniji li qed jiġu akkwistati ishma fil-kumpanija li qed takkwista u jingħatalhom pagament fi flus kontanti, jekk ikun il-każ, li ma jkun iktar minn 10 % tal-valur nominali tal-ishma maħruġa jew, meta m'għandhomx valur nominali, tal-parità kontabbli tagħhom.
2.  
Il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu jiddisponu li merger permezz ta' akkwiżizzjoni tista' ssir ukoll meta kumpanija waħda jew aktar li qed jiġu akkwistati huma fi stat ta' likwidazzjoni, sakemm din l-għażla hi ristretta għal kumpaniji li għadhom ma' bdewx jiddistribwixxu l-attiv tagħhom lill-azzjonisti.

Artikolu 90

Definizzjoni ta' “merger permezz tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida”

1.  
Għall-iskopijiet ta' dan il-Kapitolu, “merger permezz tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida” għandha tfisser l-operazzjoni li biha bosta kumpaniji huma stralċjati mingħajr ma jispiċċaw f'likwidazzjoni u jittrasferixxu lil xi kumpanija li jkunu ffurmaw l-attiv u l-passiv kollu tagħhom billi jinħarġu lill-azzjonisti tagħhom ishma fil-kumpanija l-ġdida u jingħatalhom pagament fi flus kontanti, jekk ikun il-każ, li ma jkunx iktar minn 10 % tal-valur nominali tal-ishma maħruġa jew, meta m'għandhomx valur nominali, tal-valur tal-parità kontabbli tagħhom.
2.  
Il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu jiddisponu li merger permezz tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida tista' ssir ukoll meta kumpanija waħda jew aktar li qed itemmu l-eżistenza tagħhom ikunu fi stat ta' likwidazzjoni, sakemm din l-għażla hi ristretta għal kumpaniji li għadhom ma bdewx jiddistribwixxu l-attiv tagħhom lill-azzjonisti.Taqsima 2

Merger permezz ta' Akkwiżizzjoni

Artikolu 91

Abbozz tat-termini tal-merger

1.  
Il-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija tal-kumpaniji li fil-proċess ta' merger għandhom ifasslu abbozz bil-miktub tat-termini tal-merger.
2.  

L-abbozz tat-termini tal-merger għandu jispeċifika għallinqas:

(a) 

it-tip, isem u l-uffiċċju reġistrat ta' kull waħda mill-kumpaniji li huma l-oġġett ta' merger;

(b) 

il-proporzjon tal-iskambju tal-ishma u l-ammont ta' kull pagament fi flus kontanti;

(c) 

it-termini li għandhom x'jaqsmu mad-distribuzzjoni tal-ishma fil-kumpanija li qed takkwista;

(d) 

id-data li minnha l-pussess ta' dawk l-ishma jagħti d-dritt lid-detenturi li jipparteċipaw fil-profitti u kwalunkwe kondizzjoni speċjali li taffettwa dak id-dritt;

(e) 

id-data li minnha t-transazzjonijiet tal-kumpanija li qed tiġi akkwistata għandhom ikunu meqjusa għal skopijiet ta' kontijiet bħala dawk tal-kumpanija li qed takkwista;

(f) 

id-drittijiet mogħtija mill-kumpanija li qed takkwista lid-detenturi ta' ishma li għandhom konnessi magħhom drittijiet speċjali u lid-detenturi ta' titoli barra ishma, jew il-miżuri proposti dwarhom;

(g) 

kull vantaġġ speċjali mogħti lill-esperti msemmijin fl-Artikolu 96(1) u lill-membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija, ta' sorveljanza jew ta' kontroll tal-kumpaniji fil-proċess ta' merger.

Artikolu 92

Pubblikazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-merger

L-abbozz tat-termini ta' merger għandu jkun pubblikat skont kif stabbilit fil-liġijiet tal-Istati Membri skont l-Artikolu 16, għal kull waħda mill-kumpaniji fil-proċessta' merger, għallinqas xahar qabel id-data ffissata għal-laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar il-kwistjoni.

Kwalunkwe waħda mill-kumpaniji fil-proċessta' merger għandha tkun eżentata mir-rekwiżit tal-pubblikazzjoni stabbilit fl-Artikolu 16 jekk, għal perjodu kontinwu ta' żmien li jibda mill-inqas xahar qabel id-data stabbilita għal-laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz ta' termini tal-merger u li jispiċċa mhux qabel il-konklużjoni ta' dik il-laqgħa, hija tagħmel disponibbli l-abbozz tat-termini ta' din il-merger fuq il-websajt tagħha mingħajr ħlas għall-pubbliku. Dik l-eżenzjoni m'għandhiex tkun soġġetta mill-Istati Membri għal xi rekwiżiti jew restrizzjonijiet minbarra dawk li huma meħtieġa biex tkun żgurata s-sigurtà tal-websajt u l-awtentiċità tad-dokumenti, u rekwiżiti jew restrizzjonijiet bħal dawn jistgħu jiġu imposti biss sal-punt li jkunu proporzjonati sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

B'deroga mit-tieni paragrafu ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-pubblikazzjoni ssir permezz tal-bażi elettronika ċentrali msemmija fl-Artikolu 16(5). L-Istati Membri jistgħu b'mod alternattiv jeħtieġu li din il-pubblikazzjoni ssir fuq kwalunkwe websajt oħra magħżula minnhom għal dak il-għan. Fejn l-Istati Membri jagħmlu użu minn waħda minn dawk il-possibilitajiet, huma għandhom jiżguraw li l-kumpaniji ma jintalbux tariffa speċifika għal tali pubblikazzjoni.

Fejn tintuża websajt oħra minbarra l-bażi elettronika ċentrali, għandha tiġi ppubblikata referenza li tagħti aċċess għal dik il-websajt fuq il-bażi elettronika ċentrali mill-inqas xahar qabel id-data stabbilita għal-laqgha ġenerali. Dik ir-referenza għandha tinkludi d-data tal-pubblikazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-merger fuq il-websajt u għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku mingħajr ħlas. Il-kumpaniji m'għandhomx jintalbu tariffa speċifika għal din il-pubblikazzjoni.

Il-projbizzjoni li teżenta lill-kumpaniji milli jħallsu tariffa speċifika għall-pubblikazzjoni, stabbilità fit-tielet u r-raba' paragrafi, m'għandhiex taffettwa l-kapaċità tal-Istati Membri li jgħaddu lill-kumpaniji l-ispejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-bażi elettronika ċentrali.

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-kumpaniji jżommu l-informazzjoni għal perijodu speċifiku wara l-laqgħa ġenerali fil-websajt tagħhom jew, fejn ikun applikabbli, fil-bażi elettronika ċentrali jew il-websajt l-ieħor magħżul mill-Istat Membru konċernat. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-konsegwenzi ta' interruzzjoni temporananja tal-aċċess għall-websajt jew għall-bażi elettronika ċentrali, ikkawżati minn fatturi tekniċi jew fatturi oħrajn.

Artikolu 93

Approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali ta' kull waħda mill-kumpaniji fil-proċess ta' merger

1.  
Merger għandha teħtieġ għallinqas l-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali ta' kull waħda mill-kumpaniji fil-proċessta' merger. Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom jiddisponu li din id-deċiżjoni ta' approvazzjoni għandha tkun teħtieġ maġġoranza ta' mhux anqas minn żewġ terzi tal-voti relatati jew mal-ishma jew mal-kapital rappreżentat sottoskritt.

Il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu, iżda, jiddisponu li maġġoranza sempliċi tal-voti speċifikati fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu biżżejjed meta għall-anqas nofs il-kapital sottoskritt huwa rappreżentat. Barra minn hekk, fejn xieraq, ir-regoli dwar bidliet fil-memorandum u l-artikoli ta' assoċjazzjoni għandhom japplikaw.

2.  
Fejn ikun hemm aktar minn klassi waħda ta' ishma, id-deċiżjoni dwar merger għandha tkun suġġetta għal vot separat ta' għallinqas kull klassi ta' azzjonist li d-dritt tiegħu huma affettwati mit-transazzjoni.
3.  
Id-deċiżjoni għandha tkopri kemm l-approvazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-merger kif ukoll kull bdil fil-memorandum u l-artikoli tal-assoċjazzjoni li jkun meħtieġ bil-merger.

Artikolu 94

Deroga mill-ħtieġa tal-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed takkwista

Il-liġijiet ta' Stat Membru m'għandhomx għalfejn jeħtieġu l-approvazzjoni tal-merger mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed takkwista fejn il-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu mħarsa:

(a) 

il-pubblikazzjoni prevista fl-Artikolu 92 issir, għall-kumpanija li qed takkwista, għallinqas xahar qabel id-data stabbilita għal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija jew kumpaniji li qed jiġu akkwistati, li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tat-termini tal-merger;

(b) 

għallinqas xahar qabel id-data speċifikata fil-punt (a), l-azzjonisti tal-kumpanija li qed takkwista jkollhom id-dritt li jispezzjonaw id-dokumenti speċifikati fl-Artikolu 97(1) fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija li qed takkwista;

(c) 

wieħed jew aktar mill-azzjonisti tal-kumpanija li qed takkwista u li għandha perċentwal minimu tal-kapital sottoskritt jkollhum id-dritt jitolbu li tissejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed biex jiġi deċiż jekk għandhiex tapprova l-merger; dan il-perċentwal minimu ma jistax jiġi ffissat f'perċentwali aktar minn 5 %. L-Istati Membri jistgħu, madankollu, jiddisponu li l-ishma bla vot ikunu esklużi minn dan il-kalkolu.

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel paragrafu, japplika l-Artikolu 97(2), (3) u (4).

Artikolu 95

Rapport dettaljat bil-miktub u informazzjoni dwar il-merger

1.  
Il-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija ta' kull waħda mill-kumpaniji li jinsabu fil-proċess ta' merger għandhom ifasslu rapport dettaljat bil-miktub li jispjega l-abbozz tat-termini tal-merger u jagħti r-raġunijiet legali u ekonomiċi tagħhom, b' mod partikolari l-proporzjon tal-iskambju tal-ishma.

Dak ir-rapport għandu jiddeskrivi wkoll kwalunkwe diffikulta speċjali dwar valutazzjoni li tkun nqalgħet.

2.  
Il-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti għandhom jinfurmaw lil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija tagħhom u lill-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija tal-kumpaniji l-oħra involuti biex dawn tal-aħħar ikunu jistgħu jinfurmaw il-laqgħat ġenerali rispettivi tagħhom bi kwalunkwe bidla materjali fl-attiv u fil-passiv li ssir bejn id-data ta' preparazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-merger u d-data tal-laqgħat ġenerali li għandhom jiddeċiedu l-abbozz ta' termini tal-merger.
3.  
L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li r-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 u/jew l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 m'għandhomx ikunu meħtieġa kemm-il darba l-azzjonisti kollha u d-detenturi ta' titoli oħra li jagħtu d-dritt tal-vot ta' kull kumpanija involuta fil-merger jkunu jaqblu dwar dan.

Artikolu 96

Eżami tal-abbozz tat-termini tal-merger minn esperti

1.  
Espert wieħed jew aktar, li jaġixxu f'isem kull waħda mill-kumpaniji fil-proċess ta' merger iżda independentement minnhom, maħtura jew approvati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, għandhom jeżaminaw l-abbozz tat-termini ta' merger u jħejju rapport bil-miktub lill-azzjonisti. Madankollu, l-liġijiet tal-Istati Membri jistgħu jiddisponu għall-ħatra ta' espert wieħed independenti jew aktar għal kull waħda mill-kumpaniji fil-proċess ta' merger, jekk dik il-ħatra ssir minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva fuq talba konġunta ta' dawk il-kumpaniji. Tali esperti jistgħu, skont il-liġijiet ta' kull Stat Membru, ikunu persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew kumpaniji jew ditti kummerċjali.
2.  

Fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, l-esperti għandhom fi kwalunkwe każ jistqarru jekk fl-opinjoni tagħhom il-proporzjon tal-iskambju tal-ishma huwiex ġust u raġonevoli. L-istqarrija tagħhom għandha mill-inqas:

(a) 

tindika l-metodu jew metodi użati li jwasslu għall-proporzjon ta' skambju tal-ishma propost;

(b) 

tiddikjara jekk dak il-metodu jew metodi humiex adegwati fil-każ ikkonċernat, tindika l-valuri li wasslu għalihom bl-użu ta' kull wieħed minn dawk il-metodi u tagħti opinjoni dwar l-importanza relattiva mogħtija lil dawn il-metodi biex wasslu għall-valur li jkun ġie deċiż.

Ir-rapport għandu jiddeskrivi wkoll kwalunkwe diffikultajiet speċjali ta' valutazzjoni li jkunu nqalgħu.

3.  
Kull espert għandu jkollu d-dritt li jikseb mill-kumpaniji li jiġu inkorporati l-informazzjoni u d-dokumenti kollha rilevanti u li iwettaq l-investigazzjonijiet kollha neċessarji.
4.  
M'għandu jintalab la eżami tal-abbozz tal-kundizzjonijiet tal-merger u lanqas rapport tal-esperti jekk l-azzjonisti kollha u d-detenturi tat-titoli l-oħra li jagħtu d-dritt għall-vot ta' kull wieħed mill-kumpaniji involuti fil-merger jkunu jaqblu.

Artikolu 97

Disponibbiltà tad-dokumenti għall-ispezzjoni mill-azzjonisti

1.  

L-azzjonisti kollha għandu jkollhom id-dritt li jispezzjonaw għallinqas id-dokumenti li ġejjin fl-uffiċċju reġistrat għallinqas xahar qabel id-data fissata għal-laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tat-termini tal-merger:

(a) 

l-abbozz tat-termini tal-merger;

(b) 

il-kontijiet annwali u r-rapport annwali tal-kumpaniji fil-proċessta' erger għat-tliet snin finanzjarji ta' qabel;

(c) 

fejn hu applikabbli, dikjarazzjoni ta' kontijiet magħmula fid-data li ma għandhiex tkun aktar kmieni mill-ewwel jum tat-tielet xahar li jippreċedi d-data tal-abbozz tat-termini tal-merger, jekk l-aħħar kontijiet annwali jirrelataw għal sena finanzjarja li tkun intemmet aktar minn sitt xhur qabel dik id-data;

(d) 

fejn hu applikabbli, ir-rapporti tal-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija tal-kumpaniji fil-proċess ta' merger previsti fl-Artikolu 95;

(e) 

fejn applikabbli, ir-rapporti msemmija fl-Artikolu 96(1).

Għall-iskopijiet tal-punt (c) tal-ewwel subparagrafu, ma tkunx meħtieġa dikjarazzjoni ta' kontijiet kemm-il darba l-kumpanija tippubblika rapport finanzjarju ta' kull sitt xhur skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2004/109/KE u tagħmlu disponibbli għall-azzjonijsti b'konformità ma' dan il-paragrafu. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jiddisponu li dikjarazzjoni ta' kontijiet m'għandhiex tkun meħtieġa kemm-il darba l-azzjonisti kollha u d-detenturi ta' titoli oħra li jagħtu d-dritt tal-vot ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti fil-merger ikunu qablu dwar dan.

2.  
Id-dikjarazzjoni tal-kontijiet prevista fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandha tkun imfassla billi jintużaw l-istess metodi u l-istess għamla kif hemm użati fl-aħħar karta tal-bilanċ annwali.

Madankollu, il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu jiddisponu li:

(a) 

mhuwiex meħtieġ li jsir inventarju fiżiku ġdid;

(b) 

il-valutazzjonijiet murija fl-aħħar karta tal-bilanċ għandhom jinbidlu biss biex jirriflettu annotazzjonijiet fil-kotba tal-kontijiet; dawn li ġejjin, madankollu, għandhom jiġu kkunsidrati:

— 
deprezzament u riżervi interim,
— 
tibdil materjali fil-valur attwali li ma jidhirx fil-kotba.
3.  
Kull azzjonist għandu jkun intitolat li jikseb, wara talba u bla ħlas, kopji sħaħ jew, jekk hekk ikun mixtieq, kopji parzjali tad-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1.

Fejn azzjonista jkun ta l-kunsens tiegħu lill-kumpanija għall-użu ta' mezzi elettroniċi biex twassal l-informazzjoni, tali kopji jistgħu jiġu fornuti permezz tal-posta elettronika.

4.  
Kumpanija għandha tkun eżentata mill-ħtieġa li tagħmel id-dokumenti msemmijin fil-paragrafu 1 disponibbli fl-indirizz tal-uffiċċju rreġistrat tagħha kemm-il darba, għal perijodu kontinwu ta' żmien li jibda mill-inqas xahar qabel il-jum stabbilit għal-laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tat-termini tal-merger u li jintemm mhux qabel il-konklużjoni ta' dik il-laqgħa, tagħmilhom disponibbli fuq il-websajt tagħha. L-Istati Membri m'għandhom jissoġġettaw dik l-eżenzjoni għall-ebda rekwiżit jew restrizzjoni minbarra dawk li huma meħtieġa biex tkun assigurata s-sigurtà tal-websajt u l-awtentiċità tad-dokumenti u jistgħu jimponu rekwiżiti jew restrizzjonijiet bħal dawn biss sal-punt li jkunu proporzjonati sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

Il-paragrafu 3 m'għandux japplika kemm-il darba l-websajt joffri lill-azzjonijisti l-possibbiltà, matul il-perijodu msemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, li jniżżlu elettronikament u jistampaw id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1. Madankollu, f'dak il-każ, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kumpanija għandha tagħmel dawn id-dokumenti disponibbli fl-uffiċċju reġistrat tagħha bil-għan li jiġu kkonsultati mill-azzjonisti.

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-kumpaniji jżommu l-informazzjoni fil-websajt tagħhom għal perijodu speċifiku wara l-laqgħa ġenerali. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-konsegwenzi ta' interruzzjoni temporananja ta' aċċess għall-websajt ikkawżata minn fatturi tekniċi jew fatturi oħrajn.

Artikolu 98

Protezzjoni tad-drittijiet tal-impjegati

Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-impjegati ta' kull waħda mill-kumpaniji li qed jiġu inkorporati għandha tkun regolata skont id-Direttiva 2001/23/KE.

Artikolu 99

Protezzjoni tal-interessi tal-kredituri tal-kumpaniji fil-proċess ta' merger

1.  
Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom jiddisponu għal sistema adegwata ta' protezzjoni tal-interessi tal-kredituri tal-kumpaniji li fil-proċess ta' merger li l-pretensjonijiet tagħhom kienu saru qabel il-publikazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-merger u li ma' kienux għalqu fiż-żmien ta' dik il-pubblikazzjoni.
2.  
Ghall-finijiet tal-paragrafu 1, il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom tal-anqas jiddisponu li dawn il-kredituri għandhom ikunu intitolati jiksbu salvagwardji adegwati meta minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja tal-kumpaniji li huma l-oġġett ta' merger, dikil-protezzjoni tkun neċessarja u meta dawk il-kredituri m'għandhomx diġà dawl is-salvagwardji.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kondizzjonijiet għall-protezzjoni prevista fil-paragrafu 1 u fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu. Fi kwalunkwe każ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri jkunu awtorizzati li japplikaw għand l-awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja kompetenti għal salvagwardji adegwati sakemm ikunu jistgħu juru b'mod kredibbli li minħabba fil-merger qed jiġu mhedda l-pretensjonijiet tagħhom u li ma nkisbu ebda salvagwardji adegwati mill-kumpanija.

3.  
Tali protezzjoni tista' tkun differenti għall-kredituri tal-kumpanija li qed takkwista u għal dawk tal-kumpanija li qed tiġi akkwistata.

Artikolu 100

Protezzjoni tal-interessi tad-detenturi ta' obbligazzjonijiet tal-kumpaniji fil-proċess ta' merger

Bla ħsara għar-regoli dwar l-eżerċizzju kollettiv tad-drittijiet tagħhom, l-Artikolu 99 għandu japplika għad-detenturi ta' obbligazzjonijiet tal-kumpaniji fil-proċess merger, ħlief fejn il-merger kienet approvata minn laqgħa tad-detenturi tal-obbligazzjonijiet, jekk laqgħa bħal din hemm dispożizzjoni għaliha fil-liġijiet nazzjonali, jew mid-detenturi tal-obbligazzjonijiet individwalment.

Artikolu 101

Protezzjoni tad-detenturi ta' titoli, għajr l-ishma, li għandhom magħhom drittijiet speċjali

Id-detenturi ta' titoli, għajr ishma, li magħhom huma konnessi drittijiet speċjali għandhom jkunu mogħtija drittijiet fil-kumpanija li qed takkwista li jkunu, mill-inqas, ekwivalenti għal-dawk li kellhom fil-kumpanija li qed tiġi akkwistata, sakemm il-bidla ta' dawk id-drittijiet ma ġietx approvata permezz ta' laqgħa tad-detenturi ta' dawk it-titoli, jekk laqgħa bħal din ikun hemm dispożizzjoni għaliha fil-liġijiet nazzjonali, jew mid-detenturi ta' dawk it-titoli individwalment, jew sakemm id-detenturi ma jkollhomx il-jedd għax-xiri mill-ġdid tat-titoli tagħhom mill-kumpanija li qed takkwista.

Artikolu 102

Tħejjija u ċertifikazzjoni tad-dokumenti f'għamla legali xierqa

1.  
Fejn il-liġijiet ta' Stat Membru ma jiddisponux għal sorveljanza preventiva ġudizzjarja jew amministrattiva tal-legalità ta' mergers, jew meta dik is-sorveljanza ma testendix għall-atti legali kollha meħtieġa għal merger, il-minuti tal-laqgħat ġenerali li jiddeċiedu dwar il-merger u, fejn xieraq, il-kuntratt tal-merger ta' wara dawn il-laqgħat ġenerali għandhom jitħejjew u jiġu ċertifikati f'għamla legali xierqa. F'każijiet meta merger m' għandhiex għalfejn tkun approvata mill-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji kollha li huma l-oġġett ta' merger, l-abbozz tat-termini tal-merger għandu ikun imħejji u ċċertifikat f'għamla legali xierqa.
2.  
In-nutar jew l-awtorità kompetenti biex tħejji u tiċċertifika d-dokument f'għamla legali xierqa għandha tivverifika u tiċċertifika l-eżistenza u l-validità tal-atti legali u l-formalitajiet meħtieġa mil-kumpanija li għaliha n-nutar jew l-awtorità qed jaġixxu u tal-abbozz tat-termini tal-merger.

Artikolu 103

Id-data meta merger issir effettiva

Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom jiddeterminaw id-data li fiha merger issir effettiva.

Artikolu 104

Formalitajiet ta' pubblikazzjoni

1.  
Merger għandha tiġi ppubblikata bil-mod stabbilit fil-liġijiet ta' kull Stat Membru, skont l-Artikolu 16, fir-rigward ta' kull waħda mill-kumpaniji li huma l-oġġett ta' merger.
2.  
Il-kumpanija li qed takkwista tista' hi nnifisha twettaq il-formalitajiet ta' pubblikazzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-kumpanija jew kumpaniji li qed jiġu akkwistati.

Artikolu 105

Konsegwenzi ta' merger

1.  

Merger għandu jkollha l-konsegwenzi li ġejjin ipso jure u simultanjament:

(a) 

it-trasferiment, kemm bejn il-kumpanija li qed tiġi akkwistata u l-kumpanija li qed takkwista u fejn għandhom x'jaqsmu terzi persuni, lill-kumpanija li qed takkwista tal-attiv u l-passiv kollu tal-kumpanija li qed tiġi akkwistata;

(b) 

l-azzjonisti tal-kumpanija li qed tiġi akkwistata jsiru azzjonisti tal-kumpanija li qed takkwista; u

(c) 

il-kumpanija li qed tiġi akkwistata ma tibqax teżisti.

2.  

L-ebda ishma fil-kumpanija li qed takkwista m'għandhom jinbidlu ma' ishma fil-kumpanija li qed tiġi akkwistata, li jkunu miżmuma:

(a) 

mill-kumpanija li qed takkwista innifisha jew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha iżda għan-nom tal-kumpanija; jew

(b) 

mill-kumpanija stess li qed tiġi akkwistata jew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha iżda għan-nom tal-kumpanija.

3.  
Dan ta' hawn fuq m'għandux jaffettwa l-liġijiet ta' Stati Membri li jeħtieġu t-twettieq ta' formalitajiet speċjali biex it-trasferiment ta' ċerti assi, drittijiet u obbligazzjonijiet mill-kumpanija li qed tiġi akkwistata jkunu effettivi kontra partijiet terzi. Il-kumpanija li qed takkwista tista' twettaq tali formalitajiet hi stess; iżda, il-liġijiet tal-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-kumpanija li qed tiġi akkwistata li tkompli twettaq tali formalitajiet għal perijodu limitat li ma' jistax, ħlief f'każijiet eċċezzjonali, ikun aktar minn sitt xhur mid-data li fiha il-merger. ssir effettiva.

Artikolu 106

Responsabbiltà ċivili tal-membri tal-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija tal-kumpanija li qed tiġi akkwistata

Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom tal-anqas jistabbilixxu regoli dwar ir-responsabbiltà ċivili lejn l-azzjonisti tal-kumpanija li qed tiġi akkwistata, tal-membri tal-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija ta' dik il-kumpanija fir-rigward ta' imġieba ħażina min-naħa tal-membri ta' dawk il-korpi waqt il-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-merger.

Artikolu 107

Responsabbiltà ċivili tal-esperti responsabbli għat-tħejjija tar-rapport tal-esperti f'isem il-kumpanija li qed tiġi akkwistata

Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom tal-anqas jistabbilixxu regoli dwar ir-responsabbiltà ċivili lejn l-azzjonisti tal-kumpanija li qed tiġi akkwistata, tal-esperti responsabbli għat-tħejjija f'isem dik il-kumpanija tar-rapport imsemmi fl-Artikolu 96(1) fir-rigward ta' imġieba ħażina min-naħa ta' dawk l-esperti fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom.

Artikolu 108

Kundizzjonijiet għan-nullità ta' merger

1.  

Il-liġijiet tal-Istati Membri jistgħu jistipulaw regoli ta' nullità ta' mergers biss skont il-kondizzjonijiet li ġejjin biss:

(a) 

in-nullità għandha tiġi ordnata permezz ta' sentenza ta' xi qorti;

(b) 

mergers li ħadu effett skont l-Artikolu 103 jistgħu jiġu dikjarati nulli biss jekk ma kienx hemm sorveljanza preventiva ġudizzjarja jew amministrattiva tal-legalità tagħhom, jew jekk ma ġewx imħejjija u ċertifikati fl-għamla legali xierqa, jew jekk ikun jidher li d-deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali hi invalida jew tista' tkun invalidata skont il-liġi nazzjonali;

(c) 

il-proċedimenti ta' annullament ma' jistgħux jinbdew aktar minn sitt xhur wara d-data li fiha tkun saret effettiva l-merger kontra l-persuna li qed tallega annullament jew fejn is-sitwazzjoni tkun ġiet rimedjata;

(d) 

fejn ikun possibbli li jkun rimedjat difett li jista' jagħmel merger mhux valida, il-qorti kompetenti għandha tagħti lill-kumpaniji involuti perijodu ta' żmien li fih tkun tista' tiġi rimedjata s-sitwazzjoni;

(e) 

sentenza li tiddikjara merger mhux valida għandha tiġi pubblikata kif stabbilit fil-liġijiet ta' kull Stat Membru skont l-Artikolu 16;

(f) 

fejn il-liġijiet ta' Stat Membru jippermettu li tali sentenza tiġi kkontestata minn xi parti terzi, dik il-parti tista' tagħmel dan biss fi żmien sitt xhur mill-publikazzjoni tas-sentenza kif stabbilit fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu III tat-Titolu I;

(g) 

sentenza li tiddikjara merger mhux valida ma taffettwax, minnha nnifisha, il-validità ta' obbligazzjonijiet dovuti minn, jew relatati mal-kumpanija li qed takkwista u li kienu hemm qabel is-sentenza ġiet ippubblikata u wara d-data li fiha l-merger issir effettiva; u

(h) 

kumpaniji li kienu partijiet għal merger ikunu responsabbli in solidum fejn għandhom x'jaqsmu l-obligazzjonijiet tal-kumpanija li qed takkwista msemmija fil-punt (g).

2.  
B'deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 1, il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu wkoll jiddisponu biex tkun ordnata n-nullità ta' merger minn awtorità amministrattiva jekk tali deċiżjoni tista' tiġi appellata quddiem qorti. Il-punt (b) u l-punti (d) sa (h) tal-paragrafu 1 għandhom japplikaw b'analoġija għall-awtorità amministrattiva. Tali proċedimenti ta' annullament ma' jistgħux jinbdew aktar min sitt xhur wara d-data li fiha l-merger issir effettiva.
3.  
Il-liġijiet tal-Istati Membri dwar in-nullità ta' merger dikjarata wara kwalunkwe sorveljanza għajr sorveljanza preventiva ġudizzjarja jew amministrattiva ta' legalità m'għandhomx jiġu affettwati.Taqsima 3

Merger permezz tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida

Artikolu 109

Merger permezz tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida

1.  
L-Artikoli 91, 92 u 93, u l-Artikoli 95 sa 108 għandhom japplikaw, bla ħsara għall-Artikoli 11 u 12, għal merger permezz tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida. Għal dan l-iskop, “kumpaniji fil-proċess ta' merger” u “kumpanija li qed tiġi akkwistata” għandhom ifissru l-kumpaniji li ma jibqgħux jeżistu iktar u “kumpanija li qed takkwista” għandha tfisser il-kumpanija l-ġdida.

L-Artikolu 91(2)(a) ta' din id-Direttiva għandu japplika wkoll għall-kumpanija l-ġdida.

2.  
L-abbozz tat-termini tal-merger u, jekk dan ikun f'dokument separat, il-memorandum jew l-abbozz tal-memorandum ta' assoċjazzjoni u l-artikoli jew l-abbozz tal-artikoli ta' assoċjazzjoni tal-kumpanija l-ġdida għandhom ikunu approvati f'laqgħa ġenerali ta' kull waħda mill-kumpaniji li mhux se jibqgħu jeżistu.Taqsima 4

Akkwiżizzjoni ta' kumpanija Waħda Minn Kumpanija oħra li jkollha 90 % jew aktar mill-Ishma Tagħha

Artikolu 110

Trasferiment tal-attiv u l-passiv minn kumpanija waħda jew iktar lil kumpanija oħra li tkun id-detentur tal-ishma kollha tagħhom

L-Istati Membri għandhom jagħmlu dispożizzjonijiet, fir-rigward ta' kumpaniji regolati mil-liġijiet tagħhom, għall-operazzjoni li biha kumpanija waħda jew aktar jiġu stralċjati mingħajr ma jispiċċaw f'likwidazzjoni u jittrasferixxu l-attiv u l-passiv kollu tagħhom lil kumpanija oħra li tkun id-detentur tal-ishma u t-titoli l-oħra kollha tagħhom li jagħtu d-dritt tal-vot f'laqgħat ġenerali. Tali operazzjonijiet għandhom ikunu regolati mid-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu. Madanakollu, l-Istati Membri m'għandhomx jimponu r-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 91(2), fl-Artikoli 95 u 96, fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 97(1), fil-punt (b) tal-Artikolu 105(1) u fl-Artikoli 106 u 107.

Artikolu 111

Eżenzjoni mill-ħtieġa tal-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali

L-Istati Membri m'għandhomx japplikaw l-Artikolu 93 għall-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 110 kemm-il darba jiġu sodisfatti l-kondizzjoniet li ġejjin:

(a) 

il-pubblikazzjoni prevista fl-Artikolu 92 issir, fir-rigward ta' kull kumpanija involuta fl-operazzjoni, tal-anqas xahar qabel ma l-operazzjoni ssir effettiva;

(b) 

tal-anqas xahar qabel l-operazzjoni ssir effettiva, l-azzjonisti kollha tal-kumpanija li qed takkwista jkollhom il-jedd li jispezzjonaw id-dokumenti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 97(1) fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija;

(c) 

il-punt (c) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 94 japplika.

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu, għandu japplika l-Artikolu 97(2), (3) u (4).

Artikolu 112

Ishma miżmuma minn jew f'isem il-kumpanija li qed takkwista

L-Istati Membri jistgħu japplikaw l-Artikoli 110 u 111 għal operazzjonijiet li bihom kumpanija waħda jew aktar jiġu stralċjati mingħajr ma jispiċċaw f'likwidazzjoni u jittrasferixxu l-attiv u l-passiv kollu tagħhom lil xi kumpanija oħra, jekk l-ishma u t-titoli l-oħra kollha speċifikati fl-Artikolu 110 tal-kumpanija jew kumpaniji li qed jiġu akkwistatii jinżammu mill-kumpanija li qed takkwista u/jew mill-persuni li jżommu dawk l-ishma u titoli f'isimhom iżda għan-nom ta' dik il-kumpanija.

Artikolu 113

Merger permezz ta' akkwiżizzjoni minn kumpanija li tkun id-detentur ta' 90 % jew aktar tal-ishma ta' kumpanija li qed tkun akkwistata

Fejn issir merger permezz ta' akkwiżizzjoni minn kumpanija li tkun id-detentur ta' 90 % jew aktar, iżda mhux it-total kollu, tal-ishma u titoli oħra li jagħtu d-dritt għall-vot fil-laqgħat ġenerali tal-kumpanija jew kumpaniji akkwistati, l-Istati Membri m'għandhomx jeħtieġu l-approvazzjoni tal-merger mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed takkwista jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

il-pubblikazzjoni prevista fl-Artikolu 92 issir, fejn għandha x'taqsam il-kumpanija li qed takkwista, tal-anqas xahar qabel id-data stabbilita għal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija jew kumpaniji li qed jiġu akkwistati li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tat-termini tal-merger;

(b) 

tal-anqas xahar qabel id-data speċifikata fil-punt (a), l-azzjonisti kollha tal-kumpanija li qed takkwista jkunu intitolati li jispezzjonaw id-dokumenti speċifikati fil-punti (a) u (b) u, fejn hu applikabbli, il-punti (c), (d) u (e) tal-Artikolu 97(1) fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija;

(c) 

il-punt (c) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 94 japplika.

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu, l-Artikolu 97(2), (3) u (4) għandu japplika.

Artikolu 114

Eżenzjoni mill-ħtiġijiet applikabbli għall-mergers permezz ta' akkwiżizzjoni

L-Istati Membri m'għandhomx jimponu r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 95, 96 u 97 fil-każ ta' merger fit-tifsira tal-Artikolu 113 kemm-il darba jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

l-azzjonijisti minoritarji tal-kumpanija li qed tiġi akkwistata jkollhom id-dritt li jkollhom l-ishma tagħhom akkwistati mill-kumpanija li qed takkwista;

(b) 

jekk jeżerċitaw dak id-dritt, ikollhom id-dritt li jirċievu konsiderazzjoni li tikkorrispondi għall-valur tal-ishma tagħhom;

(c) 

fil-każ ta' nuqqas ta' qbil dwar din il-konsiderazzjoni, ikun possibbli li l-valur tal-konsiderazzjoni ikun determinat minn qorti jew minn awtorità amministrattiva maħtura mill-Istat Membru għal dak il-għan.

Stat Membru m'għandux għalfejn japplika l-ewwel paragrafu jekk il-liġijiet ta' dak l-Istat Membru jintitolaw lill-kumpanija li qed takkwista, mingħajr offerta preċedenti ta' akkwiżizzjoni pubblika, li teħtieġ li d-detenturi kollha tal-bqija tat-titoli tal-kumpanija jew kumpaniji li ser ikunu akkwistati jbigħulha dawk it-titoli qabel il-merger bi prezz ġust.

Artikolu 115

Trasferiment tal-attiv u l-passiv kollu minn kumpanija waħda jew aktar lil kumpanija oħra li tkun id-detentur ta' 90 % jew aktar tal-ishma tagħhom

L-Istati Membri jistgħu japplikaw l-Artikoli 113 u 114 għal operazzjonijiet li bihom kumpanija waħda jew aktar ikunu stralċjati mingħajr ma jispiċċaw f'likwidazzjoni u jittrasferixxu l-attiv u l-passiv kollu tagħhom lil xi kumpanija oħra, jekk 90 % jew iktar, iżda mhux it-total kollu, tal-ishma u t-titoli l-oħra -msemmija fl-Artikolu 113 tal-kumpanija jew kumpaniji li qed jiġu akkwistati jkunu miżmuma minn dik il-kumpanija li qed takkwista u/jew minn persuni li għandhom dawn l-ishma u titoli f'isimhom iżda għan-nom tal-kumpanija.Taqsima 5

Operazzjonijiet oħra meqjusa bħala Mergers

Artikolu 116

Mergers b'pagament ta' flus kontanti iktar minn10 %

Fejn fil-każ ta' xi waħda mill-operazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 88 il-liġijiet ta' Stat Membru jippermettu li pagament fi flus kontanti jkun iktar minn 10 %, it-Taqsimiet 2 u 3 ta' dan il-Kapitolu u l-Artikoli 113, 114 u 115 għandhom japplikaw.

Artikolu 117

Mergers fejn il-mhux il-kumpaniji kollha li għaddejjin minn trasferiment ma jibqgħux jeżistu

Fejn il-liġijiet ta' Stat Membru jippermettu xi waħda mill-operazzjonijiet imsemmijin fl-Artikoli 88, 110 u 116, fejn il-mhux il-kumpaniji kollha li għaddejjin minn trasferiment ma jibqgħux jeżistu, it-Taqsima 2, ħlief għall-punt (c) tal-Artikolu 105(1), u t-Taqsima 3 jew 4 ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw fejn xieraq.KAPITOLU II

Mergers transkonfinali ta' kumpaniji b'responsabbiltà limitata

Artikolu 118

Dispożizzjonijiet ġenerali

Dan il-Kapitolu għandu japplika għal mergers ta' kumpaniji b'responsabbiltà limitata ffurmati skont il-liġi ta' xi Stat Membru u li jkollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom, il-ġestjoni ċentrali jew il-post prinċipali tan-negozju fl-Unjoni, kemm-il darba mill-inqas tnejn minnhom ikunu regolati mil-liġijiet ta' Stati Membri differenti (hawn aktar 'il quddiem imsejħa “mergers transkonfinali”).

Artikolu 119

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu:

1. 

“kumpanija b'responsabbiltà limitata”, minn hawn 'il quddiem imsejħa “kumpanija”, tfisser:

(a) 

kumpanija ta' tip imsemmi fl-Anness II; jew

(b) 

kumpanija b'kapital azzjonarju u li jkollha personalità ġuridika, li jkollha assi separati li waħedhom iservu biex ikopru l-obbligazzjonijiet tagħha u li hija suġġetta, taħt il-liġi nazzjonali li tirregolaha, għal kondizzjonijiet li jikkonċernaw garanziji bħal dawk previsti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu I u fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu III tat-Titolu I għall-ħarsien tal-interessi tal-membri u ta' oħrajn.

2. 

“merger” tfisser operazzjoni li biha:

(a) 

kumpanija waħda jew iktar, meta jiġu xolti mingħajr likwidazzjoni, jitrasferixxu l-attiv u l-passiv kollu tagħhom lil kumpanija oħra eżistenti, il-kumpanija li qed takkwista,billi jinħarġu lill-membri tagħhom ta' titoli u ishma li jirrappreżentaw il-kapital ta' dik il-kumpanija l-oħra u, jekk ikun il-każ, ħlas fi flus kontanti li ma jkunx iktar minn 10 % tal-valur nominali, jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, tal-parità kontabbli ta' dawk it-titoli u l-ishma; jew

(b) 

żewġ kumpaniji jew iktar, meta jiġu xolti mingħajr likwidazzjoni, jitrasferixxu l-attiv u l-passiv kollu tagħhom lil kumpanija li jiffurmaw bejniethom, il-kumpanija l-ġdida, billi jinħarġu lill-membri tagħhom ta' titoli u ishma li jirrappreżentaw il-kapital ta' dik il-kumpanija l-ġdida u jekk applikabbli, ħlas fi flus kontanti li ma jkunx iktar minn 10 % tal-valur nominali, jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, tal-parità kontabbli ta' dawk it-titoli u l-ishma; jew

(c) 

kumpanija, meta tiġi xolta mingħajr likwidazzjoni, titrasferixxi l-attiv u l-passiv kollu tagħha lil kumpanija li tkun id-detentur tat-titoli jew l-ishma kollha li jirrappreżentaw il-kapital tagħha. ►M3  ; jew ◄

▼M3

(d) 

kumpanija waħda jew aktar, meta jiġu xolti mingħajr likwidazzjoni, jittrasferixxu l-attiv u l-passiv kollha tagħhom lil kumpanija eżistenti oħra, il-kumpanija akkwirenti, mingħajr il-ħruġ ta' kwalunkwe sehem ġdid mill-kumpanija akkwirenti, dment li persuna waħda tkun id-detentur dirett jew indirett tal-ishma kollha fil-kumpaniji li huma l-oġġett ta' merger jew li l-membri tal-kumpaniji li huma l-oġġett ta' merger jkunu d-detenturi tal-ishma tagħhom bl-istess proporzjon fil-kumpaniji kollha li huma l-oġġett ta' merger.

▼B

Artikolu 120

Aktar dispożizzjonijiet dwar il-kamp ta' applikazzjoni

1.  
Minkejja l-Artikolu 119(2), dan il-Kapitolu japplika wkoll għal mergers transkonfinali fejn il-liġi ta' mill-inqas wieħed mill-Istati Membri kkonċernati tippermetti li l-ħlas fi flus kontanti imsemmi fl-Artikolu 119(2)(a) u (b) ikun iktar minn 10 % tal-valur nominali, jew, fl-assenza ta' valur nominali, tal-parità kontabbli tat-titoli jew l-ishma li jirrapreżentaw il-kapital tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali.
2.  
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan il-Kapitolu għal mergers transkonfinali li jkunu jinvolvu soċjetà koperattiva anki fil-każijiet fejn din tal-aħħar tkun taqa' fid-definizzjoni ta' kumpanija b'responsabbiltà limitata kif previst fl-Artikolu 119(1).
3.  
Dan il-Kapitolu m'għandux japplika għal mergers transkonfinali li jinvolvu kumpanija li l-għan tagħha jkun l-investiment kollettiv ta' kapital provdut mill-pubbliku, li topera fuq il-prinċipju ta' tifrix tar-riskju u li l-unitajiet tagħha jkunu, fuq it-talba tad-detenturi, mixtrija mill-ġdid jew mifdija, direttament jew indirettament, mill-assi ta' dik il-kumpanija. Azzjoni meħuda minn kumpanija bħal dik, sabiex tiżgura li l-valur tal-unitajiet tagħha fuq il-borża ma jvarjax b'mod sinifikanti mill-valur nett tal-assi tagħha għandha titqies bħala ekwivalenti għal xiri mill-ġdid jew fidi.

▼M3

4.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan il-Kapitolu ma japplikax għall-kumpaniji li jkunu jinsabu fi kwalunkwe miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(a) 

il-kumpanija tkun f'likwidazzjoni u bdiet tqassam l-assi lill-membri tagħha;

▼M4

(b) 

il-kumpannija hija soġġetta għal għodod, setgħat u mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni previsti fit-Titolu IV tad-Direttiva 2014/59/UE jew fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 2021/23.

▼M3

5.  

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan il-Kapitolu għal kumpaniji li jkunu:

(a) 

soġġetti għal proċeduri ta' insolvenza jew soġġetti għal oqfsa ta' ristrutturar preventiv;

(b) 

soġġetti għal proċedimenti ta' likwidazzjoni għajr dawk imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 4, jew

▼M4

(c) 

is-suġġett ta miżuri ta’ prevenzjoni ta’ kriżijiet kif definit fil punt (101) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/59/UE jew fil-punt (48) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2021/23.

▼B

Artikolu 121

Kondizzjonijiet li jirrigwardaw il-mergers transkonfinali

1.  

Sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor f'dan il-Kapitolu,

▼M3 —————

▼B

(b) 

kumpanija li tieħu sehem f'merger transkonfinali għandha tkun konformi mad-dispożizzjonijiet u l-formalitajiet tal-liġi nazzjonali li tkun taqa' taħtha. Il-liġijiet ta' xi Stat Membru li jippermettu lill-awtoritajiet nazzjonali tiegħu li jopponu merger interna partikolari għal raġunijiet ta' interess pubbliku għandhom ukoll ikunu applikabbli għal merger transkonfinali fejn mill-inqas waħda mill-kumpaniji li jkunu qed jingħaqdu tkun suġġetta għal-liġi ta' dak l-Istat Membru. Din id-dispożizzjoni m'għandhiex tapplika safejn ikun applikabbli l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 139/2004.

▼M3

2.  
Id-dispożizzjonijiet u l-formalitajiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom, b'mod partikolari, jinkludu dawk li jikkonċernaw il-proċess deċiżjonali relatat mal-merger u mal-protezzjoni tal-impjegati fir-rigward ta' drittijiet li mhumiex dawk regolati mill-Artikolu 133.

▼B

Artikolu 122

Abbozz ta' termini komuni ta' mergers transkonfinali

L-organi tal-ġestjoni jew tal-amministrazzjoni ta' kull waħda mill-kumpaniji li qed jingħaqdu għandhom iħejju abbozz ta' termini komuni ta' merger transkonfinali. L-abbozz ta' termini komuni ta' merger transkonfinali għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

▼M3

(a) 

għal kull waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger, il-forma ġuridika tagħha u l-isem, u l-post tal-uffiċċju rreġistrat tagħha, u l-forma ġuridika u l-isem proposti għall-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali u l-post propost tal-uffiċċju rreġistrat tagħha;

(b) 

il-proporzjon applikabbli għall-iskambju ta' titoli jew ta' ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpanija u l-ammont ta' kwalunkwe pagament fi flus kontanti, fejn xieraq;

▼B

(c) 

it-termini għad-distribuzzjoni ta' sigurtajiet jew ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali;

(d) 

ir-riperkussjonijiet tal-merger transkonfinali li probabbilment ikun hemm fuq l-impjiegi;

(e) 

id-data li minnha ż-żamma ta' dawk it-titoli jew ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpanija se tintitola lid-detenturi li jirċievu parti mill-qligħ u kwalunkwe kondizzjonijiet speċjali li jaffettwaw dak id-dritt;

(f) 

id-data li minnha t-transazzjonijiet tal-kumpaniji li qed jingħaqdu se jiġu trattati għall-iskopijiet ta' kontabilità bħala dawk tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali;

(g) 

id-drittijiet mogħtija mill-kumpanija maħluqa mill-merger transkonfinali lil membri li jkollhom drittijiet speċjali jew detenturi li jkollhom titoli li mhumiex ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpanija, jew il-miżuri proposti li jikkonċernawhom;

▼M3

(h) 

kwalunkwe vantaġġ speċjali mogħti lill-membri tal-korpi amministrattivi, maniġerjali, superviżorji jew ta' kontroll tal-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger;

(i) 

l-istrument tal-kostituzzjoni tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali, fejn applikabbli, u l-istatuti jekk dawn ikunu jinsabu fi strument separat;

▼B

(j) 

fejn hu xieraq, informazzjoni dwar il-proċeduri li bihom jiġu ddeterminati arranġamenti għall-involviment ta' impjegati fid-definizzjoni tad-drittijiet tagħhom li jipparteċipaw fil-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali skont l-Artikolu 133;

(k) 

informazzjoni dwar l-evalwazzjoni tal-attiv u l-passiv li tintbagħat lill-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali;

(l) 

id-dati tal-kontijiet tal-kumpaniji li qed jinqagħdu li kienu użati biex jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet tal-merger transkonfinali;

▼M3

(m) 

id-dettalji tal-offerta ta' kumpens fi flus kontanti għall-membri f'konformità mal-Artikolu 126a;

(n) 

kwalunkwe salvagwardja offerta lill-kredituri, bħal garanzija jew rahan.

▼M3

Artikolu 123

Żvelar

1.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumenti li ġejjin jiġu żvelati mill-kumpanija u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fir-reġistru tal-Istat Membru ta' kull kumpanija li tkun oġġett tal-merger, tal-anqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 126:

(a) 

l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali; u

(b) 

avviż li jinforma lill-membri, lill-kredituri u lir-rappreżentanti tal-impjegati tal-kumpanija li tkun oġġett tal-merger, jew, fejn ma jkun hemm ebda tali rappreżentant, lill-impjegati nfushom, li jistgħu jissottomettu lill-kumpanija rispettiva tagħhom, tal-anqas ħames ġranet tax-xogħol qabel id-data tal-laqgħa ġenerali, kummenti dwar l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li r-rapport tal-espert indipendenti jiġi żvelat u jsir disponibbli għall-pubbliku fir-reġistru.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpanija tkun tista' teskludi informazzjoni kunfidenzjali mill-iżvelar tar-rapport tal-espert indipendenti.

Id-dokumenti żvelati f'konformità ma' dan il-paragrafu għandhom ikunu aċċessibbli wkoll permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri.

2.  
L-Istati Membri jistgħu jeżentaw kumpaniji li jkunu l-oġġett ta' merger mir-rekwiżit ta' żvelar imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fejn, għal perjodu kontinwu ta' żmien li jibda tal-anqas xahar qabel id-data stabbilita għal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 126 u li jintemm mhux qabel il-konklużjoni ta' dik il-laqgħa, dawk il-kumpaniji jagħmlu d-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu disponibbli għall-pubbliku fis-siti web tagħhom mingħajr ħlas.

Madankollu, l-Istati Membri ma għandhom jissoġġettaw dik l-eżenzjoni għal ebda rekwiżit jew restrizzjoni ħlief għal dawk li jkunu meħtieġa biex ikunu żgurati s-sigurtà tas-sit web u l-awtentiċità tad-dokumenti, u li jkunu proporzjonati biex jintlaħqu dawk l-objettivi.

3.  

Fejn il-kumpaniji li jkunu l-oġġett ta' merger jagħmlu disponibbli l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali f'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, għandhom jissottomettu lir-reġistru rispettiv tagħhom, tal-anqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali ġenerali msemmija fl-Artikolu 126, l-informazzjoni li ġejja:

(a) 

għal kull waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger, il-forma ġuridika tagħha u l-isem, u l-post tal-uffiċċju rreġistrat tagħha, u l-forma ġuridika u l-isem proposti għal kwalunkwe kumpanija maħluqa ġdida u l-post propost tal-uffiċċju rreġistrat tagħha;

(b) 

ir-reġistru li fih ġew ippreżentati d-dokumenti msemmija fl-Artikolu 14 fir-rigward ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger, u n-numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija rispettiva f'dak ir-reġistru;

(c) 

indikazzjoni, għal kull waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger, tal-arranġamenti li saru għall-eżerċizzju tad-drittijiet tal-kredituri, tal-impjegati u tal-membri; u

(d) 

id-dettalji tas-sit web minn fejn l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali, l-avviż imsemmi fil-paragrafu 1, ir-rapport tal-espert indipendenti u informazzjoni kompluta dwar l-arranġamenti msemmija fil-punt (c) ta' dan il-paragrafu tkun tista' tinkiseb online u mingħajr ħlas.

Ir-reġistru tal-Istat Membru ta’ kull waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger għandu jagħmel pubblikament disponibbli l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu.

4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 3 jistgħu jiġu sodisfatti kompletament online mingħajr il-ħtieġa li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem xi awtorità kompetenti fl-Istati Membri tal-kumpaniji li jkunu l-oġġett ta' merger, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kapitolu III tat-Titolu I.
5.  
Fejn l-approvazzjoni tal-merger ma tkunx meħtieġa mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija akkwirenti f'konformità mal-Artikolu 126(3), l-iżvelar imsemmi fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu għandu jsir tal-anqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija l-oħra jew tal-kumpaniji l-oħrajn li jkunu l-oġġett tal-merger.
6.  
L-Istati Membri jistgħu jesiġu, minbarra l-iżvelar imsemmi fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, li l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali, jew l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, jiġu ppubblikati fil-gazzetta nazzjonali tagħhom jew permezz ta' pjattaforma elettronika ċentrali f'konformità mal-Artikolu 16(3). F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistru jibgħat l-informazzjoni rilevanti lill-gazzetta nazzjonali jew lil pjattaforma elettronika ċentrali.
7.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jew l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 tkun aċċessibbli għall-pubbliku mingħajr ħlas permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li kwalunkwe tariffa imposta mir-reġistri lill-kumpanija għall-iżvelar imsemmi fil-paragrafi 1 u 3 u, fejn applikabbli, għall-pubblikazzjoni msemmija fil-paragrafu 6 ma taqbiżx l-irkupru tal-ispiża għall-forniment ta' tali servizzi.

Artikolu 124

Rapport tal-korp amministrattiv jew maniġerjali għall-membri u għall-impjegati

1.  
Il-korp amministrattiv jew maniġerjali ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger għandu jfassal rapport għall-membri u għall-impjegati li jispjega u jiġġustifika l-aspetti legali u ekonomiċi tal-merger transkonfinali, kif ukoll jispjega l-implikazzjonijiet tal-merger transkonfinali għall-impjegati.

Huwa għandu, b'mod partikolari, jispjega l-implikazzjonijiet tal-merger transkonfinali għan-negozju futur tal-kumpanija

2.  
Ir-rapport għandu jinkludi wkoll taqsima għall-membri u taqsima għall-impjegati.

Il-kumpanija tista' tiddeċiedi jew li tfassal rapport wieħed li jkun fih dawk iż-żewġ taqsimiet jew tfassal rapporti separati għall-membri u għall-impjegati, li rispettivament ikollhom it-taqsima rilevanti.

3.  

It-taqsima tar-rapport għall-membri għandha, b'mod partikolari, tispjega dan li ġej:

(a) 

il-kumpens fi flus kontanti u l-metodu li ntuża biex jiġi ddeterminat il-kumpens fi flus kontanti;

(b) 

il-proporzjon ta' skambju tal-ishma u l-metodu jew il-metodi li ntużaw biex jiġi kkalkolat il-proporzjon ta' skambju tal-ishma, fejn applikabbli;

(c) 

l-implikazzjonijiet tal-merger transkonfinali għall-membri;

(d) 

id-drittijiet u r-rimedji disponibbli għall-membri f'konformità mal-Artikolu 126a.

4.  
It-taqsima tar-rapport għall-membri ma għandhiex tkun meħtieġa fejn il-membri kollha tal-kumpanija jkunu qablu li jirrinunzjaw dak ir-rekwiżit. L-Istati Membri jistgħu jeskludu kumpaniji b'membru wieħed mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.
5.  

It-taqsima tar-rapport għall-impjegati għandha, b'mod partikolari, tispjega dan li ġej:

(a) 

l-implikazzjonijiet tal-merger transkonfinali għar-relazzjonijiet tal-impjieg, kif ukoll, fejn applikabbli, kwalunkwe miżura biex tissalvagwardja dawk ir-relazzjonijiet;

(b) 

kwalunkwe tibdil materjali fil-kundizzjonijiet applikabbli tal-impjieg jew fir-rigward tal-postijiet tan-negozju tal-kumpanija;

(c) 

b'liema mod il-fatturi stabbiliti fil-punti (a) u (b) jaffettwaw kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija.

6.  
Ir-rapport jew rapporti għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fi kwalunkwe każ, b'mod elettroniku, flimkien mal-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali, jekk disponibbli, tal-membri u tar-rappreżentanti tal-impjegati ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger jew, fejn ma jkun hemm l-ebda tali rappreżentant, tal-impjegati nfushom, mhux anqas minn sitt ġimgħat qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 126.

Madankollu, fejn l-approvazzjoni tal-merger ma tkunx meħtieġa mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija akkwirenti f'konformità mal-Artikolu 126(3), ir-rapport għandu jsir disponibbli tal-anqas sitt ġimgħat qabel id-data tal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija jew tal-kumpaniji l-oħra li jkunu l-oġġett tal-merger.

7.  
Fejn il-korp amministrattiv jew maniġerjali tal-kumpanija li tkun l-oġġett tal-merger jirċievi opinjoni dwar l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 5, fil-ħin, mingħand ir-rappreżentanti tal-impjegati jew, fejn ma jkun hemm ebda tali rappreżentant, mingħand l-impjegati nfushom, kif previst taħt il-liġi nazzjonali, il-membri għandhom jiġu infurmati dwar dan u dik l-opinjoni għandha tiġi mehmuża mar-rapport.
8.  
It-taqsima tar-rapport għall-impjegati ma għandhiex tkun meħtieġa fejn kumpanija li tkun oġġett ta' merger u s-sussidjarji tagħha, jekk ikollha, ma jkollhomx impjegati għajr dawk li jiffurmaw parti mill-korp amministrattiv jew maniġerjali.
9.  
Fejn it-taqsima tar-rapport għall-membri msemmija fil-paragrafu 3 tkun ġiet irrinunzjata f'konformità mal-paragrafu 4 u t-taqsima għall-impjegati msemmija fil-paragrafu 5 ma tkunx meħtieġa taħt il-paragrafu 8, ir-rapport ma għandux ikun rikjest.
10.  
Il-paragrafi 1 sa 9 ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-drittijiet applikabbli ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni u għall-proċeduri previsti fil-livell nazzjonali wara t-traspożizzjoni tad-Direttivi 2002/14/KE u 2009/38/KE.

▼B

Artikolu 125

Rapport minn esperti indipendenti

1.  
Għal kull kumpanija fi proċess ta' merger għandu jitħejja rapport magħmul minn esperti indipendenti maħsub għall-membri u mpoġġi għad-dispożizzjoni mill-inqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 126. Dawn l-esperti jistgħu ikunu persuni fiżiċi jew persuni ġuridiċi, skont il-liġi ta' kull Stat Membru.

▼M3

Madankollu, fejn l-approvazzjoni tal-merger ma tkunx meħtieġa mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija akkwirenti f'konformità mal-Artikolu 126(3), ir-rapport għandu jsir disponibbli tal-anqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija jew tal-kumpaniji l-oħra li jkunu l-oġġett tal-merger.

▼B

2.  
Bħala alternattiva għal esperti li joperaw f'isem kull waħda mill-kumpaniji li qed jingħaqdu, espert indipendenti wieħed jew iktar, maħtur għal dak il-għan wara talba konġunta mingħand il-kumpaniji minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva fl-Istat Membru ta' waħda mill-kumpaniji fi proċess ta' merger jew tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali jew approvat minn tali awtorità, jista' jeżamina l-abbozz ta' termini tal-merger transkonfinali u jħejji rapport waħdieni bil-miktub għall-membri kollha.

▼M3

3.  

Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu fi kwalunkwe każ jinkludi l-opinjoni tal-esperti dwar jekk il-kumpens fi flus kontanti u l-proporzjon ta' skambju tal-ishma jkunux adegwati. Meta jivvalutaw il-kumpens fi flus kontanti, l-espert għandu jqis kwalunkwe prezz tas-suq tal-ishma fil-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger qabel it-tħabbir tal-proposta ta' merger jew il-valur tal-kumpaniji bl-esklużjoni tal-effett tal-merger propost kif determinat skont metodi ta' valwazzjoni ġeneralment aċċettati. Ir-rapport għandu tal-anqas:

(a) 

jindika l-metodu jew metodi li jkunu ntużaw għad-determinazzjoni tal-ammont propost ta’ kumpens fi flus kontanti;

(b) 

jindika l-metodu jew metodi li jkunu ntużaw għall-kalkolu tal-proporzjon propost ta' skambju tal-ishma;

(c) 

jiddikjara jekk il-metodu jew metodi li jkunu ntużaw ikunux adegwati għall-valutazzjoni tal-kumpens fi flus kontanti u tal-proporzjon ta' skambju tal-ishma, jindika l-valur stabbilit bl-użu ta' tali metodi u jagħti opinjoni dwar l-importanza relattiva attribwita lil dawk il-metodi għall-kalkolu tal-valur li jkun ġie deċiż; u, fil-każ li jkunu ntużaw metodi differenti fil-kumpaniji li jkunu oġġett tal-merger, jiddikjara wkoll jekk l-użu ta' metodi differenti kienx ġustifikat; u

(d) 

jiddeskrivi kwalunkwe diffikultà speċjali li tkun irriżultat fil-valwazzjoni.

L-espert għandu jkun intitolat jikseb mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger l-informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq tad-doveri tal-espert.

▼B

4.  
La eżami tal-abbozz tat-termini tal-merger transkonfinali minn esperti indipendenti u lanqas rapport minn esperti m'għandhom ikunu meħtieġa jekk ikun hemm qbil dwar dan bejn il-membri kollha ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti fil-merger transkonfinali.

▼M3

L-Istati Membri jistgħu jeskludu kumpaniji b'membru wieħed mill-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

▼B

Artikolu 126

Approvazzjoni tal-laqgħa ġenerali

▼M3

1.  
Wara li tieħu nota tar-rapporti msemmija fl-Artikoli 124 u 125, fejn applikabbli, l-opinjonijiet tal-impjegati mressqa f'konformità mal-Artikolu 124 u l-kummenti mressqa f'konformità mal-Artikolu 123, il-laqgħa ġenerali ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger għandha tiddeċiedi, permezz ta' riżoluzzjoni, jekk tapprovax l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali u jekk tadattax l-istrument ta' kostituzzjoni, u l-istatuti jekk ikunu jinsabu fi strument separat.

▼B

2.  
Il-laqgħa ġenerali ta' kull waħda mill-kumpaniji li qed jingħaqdu tista' tirriserva d-dritt li timplimenta l-merger transkonfinali bil-kondizzjoni li din tirratifika espressament l-arranġamenti li jiġu deċiżi fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-impjegati tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali.
3.  
Il-liġijiet ta' Stat Membru mhumiex meħtieġa jirrikjedu l-approvazzjoni tal-merger mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed takkwista jekk il-kondizzjonijiet fl-Artikolu 94 ikunu sodisfatti.

▼M3

4.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-approvazzjoni tal-merger transkonfinali mil-laqgħa ġenerali ma tkunx tista' tiġi kkontestata unikament fuq il-bażi ta' xi waħda jew aktar mill-motivazzjonijiet li ġejjin:

(a) 

il-proporzjon ta' skambju tal-ishma msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 122 ikun ġie stabbilit b'mod inadegwat;

(b) 

il-kumpens fi flus kontanti msemmi fil-punt (m) tal-Artikolu 122 ikun ġie stabbilit b'mod inadegwat; jew

(c) 

l-informazzjoni mogħtija fir-rigward tal-proporzjon ta’ skambju tal-ishma msemmi fil-punt (a) jew tal-kumpens fi flus kontanti imsemmi fil-punti (b) ma kenitx konformi mar-rekwiżiti legali.

Artikolu 126a

Protezzjoni tal-membri

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tal-anqas il-membri tal-kumpaniji li jkunu l-oġġett ta' merger li vvotaw kontra l-approvazzjoni tal-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali jkollhom id-dritt li jċedu l-ishma tagħhom għal kumpens fi flus kontanti adegwat, taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6, dment li bħala riżultat tal-merger jakkwistaw ishma fil-kumpanija li tirriżulta mill-merger li tkun regolata mil-liġi ta' Stat Membru differenti mill-Istat Membru tal-kumpanija rispettiva tagħhom li tkun l-oġġett tal-merger.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprovdu li membri oħrajn tal-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger jkollhom id-dritt imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-oppożizzjoni espressa għall-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali, jew l-intenzjoni tal-membri li jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jċedu l-ishma tagħhom, jew it-tnejn, ikunu dokumentati b'mod adatt, sa mhux aktar tard mil-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 126. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li r-reġistrazzjoni tal-oppożizzjoni għall-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali titqies bħala dokumentazzjoni adatta ta' vot negattiv.

2.  
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-perjodu li fih il-membri msemmija fil-paragrafu 1 ikollhom jiddikjaraw lill-kumpanija kkonċernata li tkun l-oġġett tal-merger id-deċiżjoni tagħhom li jeżerċitaw id-dritt li jċedu l-ishma tagħhom. Dak il-perjodu ma għandux ikun itwal minn xahar wara l-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 126. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji li jkunu l-oġġett ta' merger jipprovdu indirizz elettroniku biex jirċievu dik id-dikjarazzjoni elettronikament.
3.  
L-Istati Membri għandhom ukoll jistabbilixxu l-perjodu li fih ikun irid jitħallas il-kumpens fi flus kontanti speċifikat fl-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali. Dak il-perjodu ma għandux jintemm aktar tard minn xahrejn wara li l-merger transkonfinali tkun saret effettiva skont l-Artikolu 129.
4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe membru li jkun iddikjara d-deċiżjoni tiegħu li jeżerċita d-dritt li jċedi l-ishma tiegħu, iżda li jqis li l-kumpens fi flus kontanti offrut mill-kumpanija kkonċernata li tkun l-oġġett ta' merger ma ġiex adegwatament stabbilit, ikun intitolat jitlob kumpens addizzjonali fi flus kontanti quddiem l-awtorità jew il-korp kompetenti responsabbli taħt il-liġi nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu limitu ta' żmien għat-talba għal kumpens addizzjonali fi flus kontanti.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li d-deċiżjoni finali li tipprovdi kumpens addizzjonali fi flus kontanti tkun valida għall-membri kollha tal-kumpanija kkonċernata li tkun l-oġġett ta' merger li jkunu ddikjaraw id-deċiżjoni tagħhom li jeżerċitaw id-dritt li jċedu l-ishma tagħhom skont il-paragrafu 2.

5.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-liġi tal-Istat Membru li għaliha hi soġġetta kumpanija li tkun l-oġġett ta' merger tirregola d-drittijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 4 u li l-kompetenza esklużiva għar-riżoluzzjoni ta' kwalunkwe tilwima relatata ma' dawk id-drittijiet tkun fil-ġurisdizzjoni ta' dak l-Istat Membru.
6.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membri tal-kumpaniji li jkunu l-oġġett ta' merger li ma kellhomx jew ma eżerċitawx id-dritt li jċedu l-ishma tagħhom, iżda li jqisu li l-proporzjon ta' skambju tal-ishma stabbilit fl-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali huwa inadegwat, ikunu jistgħu jikkontestaw dak il-proporzjon u jitolbu ħlas fi flus kontanti. Il-proċedimenti f’dak ir-rigward għandhom jinbdew quddiem l-awtorità jew il-korp kompetenti responsabbli taħt il-liġi tal-Istat Membru li għaliha tkun soġġetta l-kumpanija relevanti li tkun l-oġġett ta' merger, fil-limitu ta' żmien stabbilit f'dik il-liġi nazzjonali, u tali proċedimenti ma għandhomx jipprevjenu r-reġistrazzjoni tal-merger transkonfinali. Id-deċiżjoni għandha torbot lill-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprevedu li l-proporzjon tal-iskambju tal-ishma kif stabbilit f'dik id-deċiżjoni jkun validu għal kwalunkwe membru tal-kumpanija kkonċernata li tkun l-oġġett ta' merger li ma kellux jew ma eżerċitax id-dritt tiegħu li jċedi l-ishma tiegħu.

7.  
L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprevedu li l-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali tkun tista' tipprovdi ishma jew kumpens ieħor minflok ħlas fi flus kontanti.

Artikolu 126b

Protezzjoni tal-kredituri

1.  
L-Istati Membri għandhom jipprevedu sistema adegwata ta' protezzjoni tal-interessi tal-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom oriġinaw qabel l-iżvelar tal-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali u li ma jkunux saru esiġibbli fil-waqt ta' tali żvelar.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kredituri li ma jkunux sodisfatti bis-salvagwardji offruti fl-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali, kif previst fil-punt (n) tal-Artikolu 122, ikunu jistgħu japplikaw, fi żmien tliet xhur mill-iżvelar tal-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali msemmi fl-Artikolu 123, mal-awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja xierqa għal salvagwardji adegwati, dment li tali kredituri jkunu jistgħu juru b'mod kredibbli li, minħabba l-merger transkonfinali, l-adempiment tal-pretensjonijiet tagħhom huwa inċert u li l-ebda salvagwardja adegwata ma nkisbet mill-kumpaniji li jkunu l-oġġetti tal-merger.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-salvagwardji jkunu kkondizzjonati milli l-merger transkonfinali ssir effettiva skont l-Artikolu 129.

2.  
L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-korp amministrattiv jew maniġerjali ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett ta' merger jipprovdi dikjarazzjoni li tirrifletti b'mod preċiż l-istatus finanzjarju kurrenti tagħha f'data li ma għandhiex tkun aktar kmieni minn xahar qabel l-iżvelar ta' dik id-dikjarazzjoni,. Id-dikjarazzjoni għandha tkun li, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għall-korp amministrattiv jew maniġerjali tal-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger fid-data ta' dik id-dikjarazzjoni, u wara li jkunu saru inkjesti raġonevoli, dak il-korp amministrattiv jew maniġerjali ma jkun jaf b'ebda raġuni għala l-kumpanija li tirriżulta mill-merger ma tkunx tista' tissodisfa l-obbligazzjonijiet tagħha meta dawk l-obbligazzjonijiet isiru esiġibbli. Id-dikjarazzjoni għandha tiġi żvelata flimkien mal-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali f'konformità mal-Artikolu 123.
3.  
Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri tal-kumpaniji li jkunu l-oġġett ta' merger fir-rigward tal-adempiment jew l-assigurar ta' obbligazzjonijiet ta’ flus u mhux ta’ flus dovuti lil korpi pubbliċi.

Artikolu 126c

Informazzjoni u konsultazzjoni tal-impjegati

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet tal-impjegati għal informazzjoni u konsultazzjoni jiġu rrispettati relattivament għall-merger transkonfinali u jiġu eżerċitati skont il-qafas legali previst mid-Direttiva 2002/14/KE u mid-Direttiva 2001/23/KE, fejn il-merger transkonfinali hija kkunsidrata bħala trasferiment ta' impriża fis-sens tad-Direttiva 2001/23/KE, u, fejn applikabbli għal impriżi fuq skala Komunitarja jew għal gruppi ta' impriżi fuq skala Komunitarja, skont id-Direttiva 2009/38/KE. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jkunu applikabbli drittijiet tal-impjegati għal informazzjoni u konsultazzjoni fir-rigward ta' impjegati ta’ kumpaniji oħra għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2002/14/KE.
2.  
Minkejja l-punt (b) tal-Artikolu 123(1) u l-Artikolu 124(7), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet tal-impjegati għal informazzjoni u konsultazzjoni jiġu rrispettati, tal-anqas qabel id-deċiżjoni dwar l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali jew ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 124, skont liema jkun l-ewwel, b'tali mod li tingħata risposta motivata lill-impjegati qabel il-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 126.
3.  
Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni jew prattika fis-seħħ li jkunu aktar favorevoli għall-impjegati, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-arranġamenti prattiċi għall-eżerċizzju tad-drittijiet għal informazzjoni u konsultazzjoni f'konformità mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/14/KE.

▼M3

Artikolu 127

Ċertifikat ta' qabel il-merger

1.  
L-Istati Membri għandhom jinnominaw lill-qorti, nutar jew awtorità jew awtoritajiet oħra kompetenti biex jiskrutinizzaw il-legalità ta' mergers transkonfinali fir-rigward ta' dawk il-partijiet tal-proċedura li jkunu regolati mil-liġi tal-Istat Membru tal-kumpanija li tkun l-oġġett ta' merger u biex joħorġu ċertifikat ta' qabel il-merger li jattesta l-konformità mal-kundizzjonijiet rilevanti kollha u t-tlestija korretta tal-proċeduri u tal-formalitajiet kollha fl-Istat Membru tal-kumpanija li tkun l-oġġett tal-merger (“l-awtorità kompetenti”).

Tali tlestija ta' proċeduri u formalitajiet tista' tinkludi l-adempiment jew l-assigurar ta' obbligazzjonijiet ta’ flus jew mhux ta’ flus dovuti lil korpi pubbliċi jew il-konformità ma' rekwiżiti settorjali speċifiċi, inklużi obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn proċedimenti kurrenti.

2.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikazzjoni mill-kumpanija li tkun l-oġġett ta' merger biex tikseb ċertifikat ta' qabel il-merger tkun akkumpanjata minn dawn li ġejjin:

(a) 

l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali;

(b) 

ir-rapport u l-opinjoni mehmuża, jekk ikun hemm, imsemmija fl-Artikolu 124, kif ukoll ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 125, fejn ikunu disponibbli;

(c) 

kwalunkwe kumment li jkun tressaq skont l-Artikolu 123(1); u

(d) 

l-informazzjoni dwar l-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 126.

3.  

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-applikazzjoni għall-ksib ta' ċertifikat ta' qabel il-merger mill-kumpanija li tkun l-oġġett ta' merger tkun akkumpanjata minn informazzjoni addizzjonali, bħal, b'mod partikolari:

(a) 

l-għadd ta' impjegati fil-waqt tat-tfassil tal-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali;

(b) 

l-eżistenza ta’ sussidjarji u l-allokazzjoni ġeografika rispettiva tagħhom;

(c) 

informazzjoni dwar l-adempiment tal-obbligazzjonijiet dovuti mill-kumpanija li tkun l-oġġett ta' merger lil korpi pubbliċi.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu tali informazzjoni, jekk ma tkunx ġiet ipprovduta mill-kumpanija li tkun l-oġġett ta' merger, minn awtoritajiet rilevanti oħra.

4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3, inkluża l-preżentazzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni u dokumenti, tista' timtela kompletament online mingħajr il-ħtieġa li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem l-awtorità kompetenti, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kapitolu III tat-Titolu I.
5.  
Fir-rigward tal-konformità mar-regoli li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-impjegati kif stabbiliti fl-Artikolu 133, l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-kumpanija li tkun l-oġġett ta' merger għandha tivverifika li l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali jinkludi informazzjoni dwar il-proċeduri li bihom jiġu determinati l-arranġamenti rilevanti u dwar l-għażliet possibbli għal tali arranġamenti.
6.  

Bħala parti mill-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha teżamina li ġej:

(a) 

id-dokumenti u l-informazzjoni kollha mressqa lill-awtorità kompetenti skont il-paragrafi 2 u 3;

(b) 

indikazzjoni mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger li l-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3) u (4) bdiet, fejn rilevanti.

7.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1 jsir fi żmien tliet xhur mid-data tar-riċezzjoni tad-dokumenti u l-informazzjoni li jikkonċernaw l-approvazzjoni tal-merger transkonfinali mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun l-oġġett ta' merger. Dak l-iskrutinju għandu jkollu wieħed mill-eżiti li ġejjin:

(a) 

fejn jiġi ddeterminat li l-merger transkonfinali tikkonforma mal-kundizzjonijiet rilevanti kollha u li tlestew l-proċeduri u l-formalitajiet neċessarji kollha, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ iċ-ċertifikat ta' qabel il-merger;

(b) 

fejn jiġi ddeterminat li l-merger transkonfinali ma tikkonformax mal-kundizzjonijiet rilevanti kollha jew li ma tlestewx il-proċeduri u l-formalitajiet neċessarji kollha, l-awtorità kompetenti ma għandhiex toħroġ iċ-ċertifikat ta' qabel il-merger u għandha tinforma lill-kumpanija bir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha; f'dak il-każ, l-awtorità kompetenti tista' tagħti lill-kumpanija l-opportunità li tissodisfa l-kundizzjonijiet rilevanti jew li tlesti l-proċeduri u l-formalitajiet f'perjodu ta' żmien adatt.

8.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti ma toħroġx iċ-ċertifikat ta' qabel il-merger fejn jiġi ddeterminat, f'konformità mal-liġi nazzjonali, li merger transkonfinali tkun għal finijiet abbużivi jew frodulenti li jwasslu jew huma maħsuba għall-evażjoni minn, jew għall-evitar ta', il-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali, jew għal finijiet kriminali.
9.  
Fejn l-awtorità kompetenti, waqt l-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1, ikollha dubji serji li jindikaw li l-merger transkonfinali tkun għal finijiet abbużivi jew frodulenti li jwasslu jew huma maħsuba għall-evażjoni minn, jew għall-evitar ta', il-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali, jew għal finijiet kriminali, hija għandha tqis il-fatti u ċ-ċirkostanzi rilevanti, bħal, fejn ikunu rilevanti u ma jitqisux b'mod iżolat, fatturi indikattivi li minnhom l-awtorità kompetenti tkun saret konxja, matul l-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1, inkluż permezz ta' konsultazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti. Il-valutazzjoni għall-finijiet ta' dan il-paragrafu għandha ssir fuq il-bażi ta' każ b'każ, permezz ta' proċedura regolata mil-liġi nazzjonali.
10.  
Fejn ikun jenħtieġ, għall-finijiet tal-valutazzjoni taħt il-paragrafi 8 u 9, li jittieħed kont ta' informazzjoni addizzjonali jew li jitwettqu attivitajiet addizzjonali ta' investigazzjoni, il-perjodu ta' tliet xhur previst fil-paragrafu 7 jista' jiġi estiż b'massimu ta' tliet xhur.
11.  
Fejn, minħabba l-kumplessità tal-proċedura transkonfinali, il-valutazzjoni ma tkunx tista' ssir fi ħdan l-iskadenzi previsti fil-paragrafi 7 u 10, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikant jiġi notifikat bir-raġunijiet għal kwalunkwe dewmien qabel ma jagħlqu dawk l-iskadenzi.
12.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti tkun tista' tikkonsulta awtoritajiet rilevanti oħra b'kompetenzi fl-oqsma differenti kkonċernati mill-merger transkonfinali, inklużi dawk mill-Istat Membru tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger, u tkun tista' tikseb minn dawk l-awtoritajiet u mill-kumpanija li tkun l-oġġett ta' merger, l-informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa biex tiskrutinizza l-legalità tal-merger transkonfinali, fi ħdan il-qafas proċedurali stabbilit fil-liġi nazzjonali. Għall-finijiet tal-valutazzjoni, l-awtorità kompetenti tista' tirrikorri għal espert indipendenti.

▼M3

Artikolu 127a

Trażmissjoni taċ-ċertifikat ta' qabel il-merger

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-ċertifikat ta' qabel il-merger jiġi kondiviż mal-awtoritajiet msemmija fl-Artikolu 128(1) permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni ta' reġistri.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li ċ-ċertifikat ta' qabel il-merger ikun disponibbli permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni ta' reġistri.

2.  
L-aċċess għaċ-ċertifikat ta' qabel il-merger għandu jkun bla ħlas għall-awtoritajiet msemmija fl-Artikolu 128(1) u għar-reġistri.

▼B

Artikolu 128

Skrutinju tal-legalità tal-merger transkonfinali

1.  
Kull Stat Membru għandu jinnomina l-qorti, in-nutar jew xi awtorita oħra li jkunu kompetenti biex jiflu bir-reqqa l-legalità tal-merger transkonfinali fir-rigward ta' dik il-parti tal-proċedura li tikkonċerna t-twettiq tal-merger transkonfinali u, fejn ikun xieraq, il-formazzjoni ta' kumpanija ġdida li tirriżulta mill-merger transkonfinali fejn il-kumpanija maħluqa mill-merger transkonfinali tkun suġġetta għal-liġi nazzjonali tiegħu. L-awtorità msemmija għandha tiżgura, b'mod partikulari, li l-kumpaniji li qed jingħaqdu jkunu approvaw l-abbozz tat-termini komuni ta' merger transkonfinali bl-istess kondizzjonijiet u, fejn hu xieraq, li l-arranġamenti għall-parteċipazzjoni tal-impjegati jkunu ġew iddeterminati bi qbil mal-Artikolu 133.

▼M3

2.  
Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, kull kumpanija li tkun l-oġġett tal-merger għandha tippreżenta lill-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali, approvat mil-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 126 jew, fil-każ li l-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali ma tkunx meħtieġa skont l-Artikolu 132(3), l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali approvat minn kull kumpanija li tkun l-oġġett tal-merger skont il-liġi nazzjonali.

▼M3

3.  
Kull Stat Membru għandu jiżgura li kwalunkwe applikazzjoni għall-finijiet tal-paragrafu 1, minn kwalunkwe waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger, inkluża l-preżentazzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni u dokument, tkun tista' timtela kompletament online mingħajr il-ħtieġa li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem l-awtorità msemmija fil-paragrafu 1, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kapitolu III tat-Titolu I.
4.  
L-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 għandha tapprova l-merger transkonfinali malli tiddetermina li l-kundizzjonijiet rilevanti kollha ġew sodisfatti.
5.  
Iċ-ċertifikat ta' qabel il-merger għandu jiġi aċċettat mill-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 bħala attestazzjoni konklużiva tat-tlestija korretta tal-proċeduri u l-formalitajiet applikabbli ta' qabel il-merger fl-Istat Membru rispettiv tagħha, li mingħajrhom il-merger transkonfinali ma tkunx tista' tiġi approvata.

▼B

Artikolu 129

Data li fiha ssir effettiva l-merger transkonfinali

Il-liġi tal-Istat Membru li l-kumpanija li tirriżulta merger transkonfinali tkun suġġetta għall-ġuriżdizzjoni tiegħu, għandha tiddetermina d-data li fiha l-merger transkonfinali ssir effettiva. Dik id-data tkun data wara li jkun sar l-iskrutinju bir-reqqa msemmi fl-Artikolu 128.

▼M3

Artikolu 130

Reġistrazzjoni

1.  
Il-liġijiet tal-Istati Membri tal-kumpaniji li jkunu l-oġġett ta' merger u tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger għandhom jiddeterminaw, fir-rigward tat-territorji rispettivi tagħhom, l-arranġamenti, f'konformità mal-Artikolu 16, għall-iżvelar tat-tlestija tal-merger transkonfinali fir-reġistri pubbliċi tagħhom.
2.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tal-anqas l-informazzjoni li ġejja tiddaħħal fir-reġistri tagħhom:

(a) 

fir-reġistru tal-Istat Membru tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger, li r-reġistrazzjoni tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger hija r-riżultat ta' merger transkonfinali;

(b) 

fir-reġistru tal-Istat Membru tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger, id-data tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger;

(c) 

fir-reġistru tal-Istat Membru ta' kull kumpanija li tkun l-oġġett tal-merger, li t-tħassir jew it-tneħħija mir-reġistru tal-kumpanija li tkun l-oġġett tal-merger jkunu r-riżultat ta' merger transkonfinali;

(d) 

fir-reġistru tal-Istat Membru ta' kull kumpanija li tkun l-oġġett tal-merger, id-data tat-tħassir jew tat-tneħħija mir-reġistru tal-kumpanija li tkun l-oġġett tal-merger;

(e) 

fir-reġistri tal-Istati Membri ta' kull kumpanija li tkun l-oġġett tal-merger u tal-Istat Membru tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger, rispettivament, in-numri ta' reġistrazzjoni, l-isem u l-forma legali ta' kull kumpanija li tkun l-oġġett tal-merger u tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger.

Ir-reġistri għandhom jagħmlu l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu disponibbli pubblikament u aċċessibbli permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri.

3.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistru fl-Istat Membru tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali jinnotifika lir-reġistru fl-Istat Membru ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger, permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri u mingħajr dewmien, li l-merger transkonfinali sar effettiv. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll it-tħassir jew it-tneħħija mir-reġistru immedjatament mar-riċezzjoni ta' dik in-notifika.

▼B

Artikolu 131

Konsegwenzi ta' merger transkonfinali

▼M3

1.  

Merger transkonfinali li tkun saret kif stipulat fis-sottopunti (a), (c) u (d) tal-punt (2) tal-Artikolu 119 għandu jkollha, mid-data msemmija fl-Artikolu 129, il-konsegwenzi li ġejjin:

(a) 

l-attiv u l-passiv kollha tal-kumpanija li tkun qed tiġi akkwistata, inklużi l-kuntratti, il-krediti, id-drittijiet u l-obbligi kollha, għandhom jiġu ttrasferiti lill-kumpanija akkwirenti;

(b) 

il-membri tal-kumpanija li tkun qed tiġi akkwistata għandhom isiru membri tal-kumpanija akkwirenti, dment li ma jkunux ċedew l-ishma tagħhom kif imsemmi fl-Artikolu 126a(1);

(c) 

il-kumpanija li tkun qed tiġi akkwistata ma għandhiex tibqa teżisti.

▼B

2.  

Merger transkonfinali li titwettaq kif stipulat fis-sottopunt (b) tal-punt (2) tal-Artikolu 119 għandu jkollu l-konsegwenzi li ġejjin mid-data msemmija fl-Artikolu 129:

▼M3

(a) 

l-attiv u l-passiv kollha tal-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger, inklużi l-kuntratti, il-krediti, id-drittijiet u l-obbligi kollha, għandhom jiġu ttrasferiti lill-kumpanija ġdida;

(b) 

il-membri tal-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger għandhom isiru membri tal-kumpanija l-ġdida, dment li ma jkunux ċedew l-ishma tagħhom kif imsemmi fl-Artikolu 126a(1);

▼B

(c) 

il-kumpaniji li qed jingħaqdu ma jibqgħux jeżistu.

3.  
Fejn, fil-każ ta' merger transkonfinali ta' kumpaniji koperti minn dan il-Kapitolu, il-liġijiet tal-Istati Membri jeħtieġu t-twettiq ta' formalitajiet speċjali qabel it-trasferiment ta' ċerti assi, drittijiet u obbligi mill-kumpaniji li qed jingħaqdu jsir effettiv fir-rigward ta' terzi, dawk il-formalitajiet għandhom jitwettqu mill-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali.
4.  
Id-drittijiet u l-obbligi tal-kumpaniji li qed jingħaqdu li joħorġu mill-kuntratti ta' xogħol jew relazzjonijiet ta' xogħol u li jeżistu fid-data meta l-merger transkonfinali ssir effettiva għandhom, minħabba li dik il-merger transkonfinali tkun saret effettiva, jiġu trasferiti lill-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali fid-data meta l-merger issir effettiva.
5.  

L-ebda ishma fil-kumpanija li qed takkwista m'għandhom jiġu skambjati ma' ishma fil-kumpanija li qed tiġi akkwistata li jkunu miżmuma jew:

(a) 

mill-kumpanija stess li qed takkwista jew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha stess iżda li tidher għall-kumpanija;

(b) 

mill-kumpanija li qed tiġi akkwistata innifisha jew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha stess iżda li tidher għall-kumpanija.

Artikolu 132

Formalitajiet simplifikati

▼M3

1.  

Fejn merger transkonfinali permezz ta' akkwiżizzjoni ssir minn kumpanija li tkun id-detentur tal-ishma kollha u ta' titoli oħra li jagħtu d-dritt tal-vot fil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija jew kumpaniji li jkunu qed jiġu akkwistati jew minn persuna li tkun id-detentur dirett jew indirett tal-ishma kollha fil-kumpanija akkwirenti u fil-kumpanija jew kumpaniji li jkunu qed jiġu akkwistati, u l-kumpanija akkwirenti ma talloka ebda sehem taħt il-merger:

— 
il-punti (b), (c), (e) u (m) tal-Artikol 122, l-Artikolu 125, u l-punt (b) tal-Artikolu 131(1) ma għandhomx japplikaw;
— 
l-Artikolu 124 u l-Artikolu 126(1) ma għandhomx japplikaw għall-kumpanija jew kumpaniji li jkunu qed jiġu akkwistati.

▼B

2.  
Fejn issir merger transkonfinali permezz ta' akkwiżizzjoni minn kumpanija li jkollha 90 % jew aktar, iżda mhux it-total kollu, tal-ishma u titoli oħra li jagħtu d-dritt għall-vot fil-laqgħat ġenerali tal-kumpanija jew kumpaniji akkwistati, rapporti minn espert jew esperti indipendenti u d-dokumenti meħtieġa għall-iskrutinju għandhom ikunu meħtieġa biss jekk dik il-liġi nazzjonali li tirregola il-kumpanija li qed takkwista jew il-kumpaniji li qed jiġu akkwistati hekk ikunu teħtieġ, f'konformità mal-Kapitolu I tat-Titolu II.

▼M3

3.  
Fejn il-liġijiet tal-Istati Membri tal-kumpaniji kollha li jkunu l-oġġett tal-merger jipprovdu għall-eżenzjoni mill-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali f'konformità mal-Artikolu 126(3) u mal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 123(1) sa (3) rispettivament u r-rapporti msemmija fl-Artikoli 124 u 125 għandhom isiru disponibbli tal-anqas xahar qabel ma l-kumpanija tieħu d-deċiżjoni dwar il-merger f'konformità mal-liġi nazzjonali.

▼B

Artikolu 133

Parteċipazzjoni tal-impjegati

1.  
Mingħajr ħsara għall-paragrafu 2, il-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali għandha tkun suġġetta għar-regoli fis-seħħ dwar il-parteċipazzjoni tal-impjegati, jekk ikun hemm, fl-Istat Membru fejn għandha l-uffiċju reġistrat.

▼M3

2.  

Madankollu, ir-regoli fis-seħħ dwar il-parteċipazzjoni mill-impjegati, jekk ikun hemm, fl-Istat Membru fejn il-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali jkollha l-uffiċju reġistrat tagħha, ma għandhomx japplikaw fejn tal-anqas waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger ikollha, fis-sitt xhur qabel l-iżvelar tal-abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali, għadd medju ta' impjegati ekwivalenti għal tmenin fil-mija tal-livell limitu applikabbli, kif stabbilit fil-liġi tal-Istat Membru li għall-ġurisdizzjoni tiegħu tkun soġġetta l-kumpanija li tkun l-oġġett tal-merger, li jattiva l-parteċipazzjoni tal-impjegati fis-sens tal-punt (k) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/86/KE, jew fejn il-liġi nazzjonali applikabbli għall-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali:

▼B

(a) 

ma tipprovdix għal mill-inqas l-istess livell ta' parteċipazzjoni tal-impjegati li tinsab fil-kumpaniji rilevanti li qed jingħaqdu, imkejla b'riferenza għal proporzjon ta' rappreżentanti tal-impjegati fost il-membri tal-korp amministrattiv jew ta' superviżjoni jew il-kumitati tagħhom jew tal-grupp ta' ġestjoni li jkopri l-unitajiet ta' qligħ, suġġett għar-rappreżentanza tal-impjegati, jew

(b) 

ma tipprovdix biex l-impjegati ta' stabbilimenti tal-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali li jinsabu fi Stati Membri oħrajn jingħataw l-istess dritt għal eżerċizzju ta' drittijiet ta' parteċipazzjoni kif mogħti lil dawk l-impjegati li jaħdmu fl-Istat Membru fejn il-kumpanija li tirriżulta minn merger transkonfinali għandha uffiċċju reġistrat.

3.  

Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, il-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali u l-involviment tagħhom fid-definizzjoni ta' drittijiet bħal dawn għandhom ikunu regolati mill-Istati Membri, mutatis mutandis u soġġetti għall-paragrafi 4 sa 7, skont il-prinċipji u l-proċeduri stipulati fl-Artikolu 12(2), (3) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 2157/2001 u għad-dispożizzjonijiet li ġejjin tad-Direttiva 2001/86/KE:

(a) 

l-Artikolu 3(1), (2) u (3), l-ewwel inċiż tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(4), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(4), u l-Artikolu 3(5) u (7);

(b) 

l-Artikolu 4(1), l-Artikolu 4(2)(a), (g), u (h), u l-Artikolu 4(3);

(c) 

l-Artikolu 5;

(d) 

l-Artikolu 6;

(e) 

l-Artikolu 7(1) punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(2), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 7(3). Madankollu, għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, il-perċentwali rekwiżiti mill-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2001/86/KE għall-applikazzjoni tar-regoli standard li jinsabu fil-Parti 3 tal-Anness ta' dik id-Direttiva għandu jiżdied minn 25 % għal 33 1/3 %;

(f) 

l-Artikoli 8, 10 u 12;

(g) 

l-Artikolu 13(4);

(h) 

il-punt (b) tal-Parti 3 tal-Anness.

4.  

Meta jkunu qed jirregolaw il-prinċipji u l-proċeduri imsemmija fil-paragrafu 3, l-Istati Membri:

▼M3

(a) 

għandhom jagħtu lill-korpi rilevanti tal-kumpaniji li jkunu l-oġġett ta' merger, fil-każ li tal-anqas waħda mill-kumpaniji li jkunu l-oġġett tal-merger tkun qed topera b'sistema ta' parteċipazzjoni tal-impjegati fis-sens tal-punt (k) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/86/KE, id-dritt li jagħżlu mingħajr negozjar bil-quddiem li jkunu soġġetti direttament għar-regoli standard dwar il-parteċipazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-Parti 3 tal-Anness ta' dik id-Direttiva, kif stabbilit fil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li fih il-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali se jkollha l-uffiċċju reġistrat, u li jaderixxu ma' dawk ir-regoli mid-data ta' reġistrazzjoni;

▼B

(b) 

jagħtu lill-korp speċjali ta' negozjati id-dritt li jiddeċiedi, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tagħha li jirrappreżentaw mill-inqas żewġ terzi tal-impjegati, inklużi l-voti tal-membri li jirrappreżentaw l-impjegati f'mill-inqas żewġ Stati Membri differenti, li ma jiftaħx negozjati jew li jagħlaq negozjati li kienu diġà nfetħu u li jserrħu fuq ir-regoli ta' parteċipazzjoni fis-seħħ fl-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċju reġistrat tal-kumpanija li tirriżulta minn merger transkonfinali;

(c) 

jistgħu, fil-każ fejn, wara negozjar bil-quddiem, japplikaw regoli standard għall-parteċipazzjoni u, minkejja tali regoli, jiddeċiedu li jillimitaw il-proporzjon ta' rappreżentanti tal-impjegati fil-korp amministrativ tal-kumpanija li tirriżulta minn merger transkonfinali. Madankollu, jekk f'waħda mill-kumpaniji li qed tingħaqad ir-rappreżentanti tal-impjegati jakkontaw għa mill-inqas terz mill-bord amministrattiv jew ta' superviżjoni, il-limitazzjoni qatt ma tista' tirriżulta fi proporzjon iżgħar minn terz ta' rappreżentanti tal-impjegati fl-organu amministrattiv.

5.  
L-estensjoni tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-impjegati tal-kumpanija li tirriżulta minn merger transkonfinali li huma impjegati fi Stati Membri oħrajn, imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2, m'ghandhiex twassal għal xi obbligu fuq Stati Membri li jagħmlu dik l-għażla biex jikkunsidraw dawk l-impjegati meta jsir il-kalkolu tal-limitu tad-daqs tal-korp tal-impjegati li jwassal għal drittijiet ta' parteċipazzjoni taħt il-liġi nazzjonali.
6.  
Fejn mill-inqas waħda mill-kumpaniji li qed tingħaqad topera taħt sistema ta' parteċipazzjoni tal-impjegati u l-kumpanija li tirriżulta minn merger transkonfinali tkun regolata minn sistema bħal dik skont ir-regoli imsemmija fil-paragrafu 2, dik il-kumpanija għandha l-obbligu li tadotta forma legali li tippermetti l-eżerċizzju tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni.

▼M3

7.  
Fejn il-kumpanija li tirriżulta mill-merger transkonfinali tkun qed topera b'sistema ta' parteċipazzjoni tal-impjegati, dik il-kumpanija għandha tkun obbligata tieħu miżuri biex tiżgura li d-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-impjegati jkunu protetti f'każ ta' kwalunkwe konverżjoni, merger jew diviżjoni sussegwenti, kemm jekk transkonfinali kif ukoll jekk domestika għal perjodu minimu ta' erba' snin wara li l-merger transkonfinali ssir effettiva, billi tapplika mutatis mutandis ir-regoli stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 6.

▼M3

8.  
Kumpanija għandha tikkomunika lill-impjegati tagħha jew lir-rappreżentanti tagħhom jekk tagħżilx li tapplika regoli standard għall-parteċipazzjoni msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 3 jew jekk tidħolx f'negozjati fil-korp speċjali ta' negozjar. F'dan l-aħħar każ, il-kumpanija għandha tikkomunika lill-impjegati tagħha jew lir-rappreżentanti tagħhom l-eżitu tan-negozjati mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 133a

Esperti indipendenti

1.  
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli li jirregolaw tal-anqas ir-responsabbiltà ċivili tal-esperti indipendenti responsabbli għat-tfassil tar-rapport imsemmi fl-Artikolu 125.
2.  

L-Istati Membri għandu jkollhom stabbiliti regoli li jiżguraw li:

(a) 

l-espert, jew il-persuna ġuridika li f'isimha l-espert ikun qed jopera, ikunu indipendenti minn, u ma jkollhom l-ebda kunflitt ta' interess ma', il-kumpanija li tapplika għaċ-ċertifikat ta' qabel il-merger; u

(b) 

l-opinjoni tal-espert tkun imparzjali u oġġettiva, u mogħtija bil-għan li tipprovdi assistenza lill-awtorità kompetenti skont ir-rekwiżiti ta' indipendenza u imparzjalità taħt il-liġi u l-istandards professjonali li għalihom l-espert ikun soġġett.

▼B

Artikolu 134

Validità

Merger transkonfinali li tkun saret effettiva kif stipulat fl-Artikolu 129 ma tistax tiġi ddikjarata nulla u bla effett.

▼M3

L-ewwel paragrafu ma jaffettwax is-setgħat tal-Istati Membri, inter alia, fir-rigward tal-liġi kriminali, tal-prevenzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu u l-ġlieda kontrih, tal-liġi soċjali, tat-tassazzjoni u tal-infurzar tal-liġi, li jimponu miżuri u penali, taħt il-liġi nazzjonali, wara d-data li fiha tkun saret effettiva l-merger transkonfinali.

▼BKAPITOLU III

Diviżjonijiet ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitataTaqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 135

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar operazzjonijiet ta' diviżjoni

1.  
Fejn l-Istati Membri jippermettu lit-tipi ta' kumpaniji elenkati msemmijin fl-Anness I li jaqgħu taħt il-liġijiet tagħhom li jwettqu operazzjonijiet ta' diviżjoni permezz ta' akkwiżizzjoni kif imfisser fl-Artikolu 136, huma għandhom jissuġġettaw dawk l-operazzjonijiet għat-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu.
2.  
Fejn l-Istati Membri jippermettu lit-tipi ta' kumpaniji msemmijin fil-paragrafu 1 li jwettqu operazzjonijiet ta' diviżjoni permezz tal-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda kif imfisser fl-Artikolu 155, dawk l-operazzjonijiet ikunu suġġetti għat-Taqsima 3 ta' dan il-Kapitolu.
3.  
Fejn l-Istati Membri jippermettu lit-tipi ta' kumpaniji msemmijin fil-paragrafu 1 li jwettqu operazzjonijiet, li bihom diviżjoni permezz ta' akkwiżizzjoni kif imfisser fl-Artikolu 136(1) tingħaqad ma' diviżjoni bil-formazzjoni ta' kumpanija waħda jew aktar kif imfisser fl-Artikoli 155(1), huma għandhom jissuġġettaw dawk l-operazzjonijiet għat-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu u tal-Artikolu 156.
4.  
L-Artikolu 87(2), (3) u (4) għandu japplika.Taqsima 2

Diviżjonijiet permezz ta' akkwiżizzjoni

Artikolu 136

Definizzjoni ta' “diviżjoni permezz ta' akkwiżizzjoni”

1.  
Għall-għanijiet ta' dan il-Kapitolu, “diviżjoni permezz ta' akkwiżizzjoni” għandha tfisser l-operazzjoni li biha, wara li tkun xolta mingħajr ma' tkun likwidata, kumpanija tittrasferixxi lil aktar minn kumpanija waħda l-attiv u l-passiv kollu tagħha bi bdil mal-allokazzjoni lill-azzjonisti tal-kumpanija li qed tiġi diviża ta' ishma fil-kumpaniji li qed jirċievu kontribuzzjonijiet b'riżultat tad-diviżjoni (minn hawn 'il quddiem imsemmijin bħala “kumpaniji reċipjenti”) u possibilment pagament fi flus kontanti li ma jeċċedix l-10 % tal-valur nominali tal-ishma allokati jew, meta m'għandhomx valur nominali, tal-valur ekwivalenti tal-parità kontabbli tagħhom.
2.  
L-Artikolu 89(2) għandu japplika.
3.  
Safejn dan il-Kapitolu jirreferi għad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu I tat-Titolu II, it-terminu “kumpaniji li qed jiġu inkorporati” għandu jfisser “il-kumpaniji involuti f' diviżjoni”, it-terminu “kumpanija li qed tiġi akkwistata” għandu jfisser il-“kumpanija li qed tiġi diviża”, it-terminu “kumpanija li qed takkwista” għandu jfisser “kull waħda mill-kumpaniji reċipjenti” u t-terminu “abbozz ta' kundizzjonijiet ta' inkorporazzjonji” għandu jfisser “abbozz ta' kundizzjonijiet ta' diviżjoni”.

Artikolu 137

Abbozz ta' kundizzjonijiet ta' diviżjoni

1.  
Il-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija tal-kumpaniji involuti f'diviżjoni għandhom iħejju abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni bil-miktub.
2.  

L-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni għandu jispeċifika għallinqas:

(a) 

it-tip, l-isem u l-uffiċċju reġistrat ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti fid-diviżjoni;

(b) 

il-proporzjon tal-kambju tal-ishma u l-ammont ta' kull pagament fi flus kontanti;

(c) 

il-kundizzjonijiet li għandhom x' jaqsmu mad-distribuzzjoni tal-ishma fil-kumpaniji reċipjenti;

(d) 

id-data li minnha ż-żamma ta' dawn l-ishma jintitola lil min iżommhom li jipparteċipa fil-profitti u f'kull kondizzjoni speċjali li taffettwa dak il-jedd;

(e) 

id-data li minnha t-transazzjonijiet tal-kumpanija li qed tiġi diviża għandhom ikunu meqjusa għal skopijiet ta' kontijiet bħala dawk ta' waħda jew oħra mill-kumpaniji reċipjenti;

(f) 

id-drittijiet mgħoddija mill-kumpaniji reċipjenti lid-detenturi ta' ishma bi drittijiet speċjali u d-detenturi ta' titoli minbarra ishma, jew il-miżuri proposti dwarhom;

(g) 

kull vantaġġ speċjali mogħti lill-esperti msemmijin fl-Artikolu 142(1) u lill-membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija, ta' sorveljanza jew ta' kontroll tal-kumpaniji involuti fid-diviżjoni;

(h) 

id-deskrizzjoni preċiża u l-allokazzjoni tal-attiv u l-passiv li għandhom jiġu trasferiti lil kull waħda mill-kumpaniji reċipjenti;

(i) 

l-allokazzjoni lill-azzjonisti tal-kumpanija li qed tiġi diviża ta' ishma fil-kumpaniji reċipjenti u l-kriterju li fuqu ġew ibbażati dawk l-allokazzjonijiet.

3.  
Fejn xi parti mill-attiv ma tkunx allokata bl-abbozz tal-kundizzjonijiet tad-diviżjoni u meta l-interpretazzjoni ta' dawk il-kundizzjonijiet ma tippermettixi li tittieħed deċiżjoni fuq l-allokazzjoni tagħha, dik il-parti mill-attiv jew il-konsiderazzjoni dwarha għandha tkun allokata lill-kumpaniji reċipjenti kollha proporzjonatament għas-sehem tal-attiv nett allokat lill kull waħda minn dawk il-kumpaniji skont l-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni.

Fejn xi parti mill-passiv ma tkunx allokata bl-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni u meta l-interpretazzjoni ta' dawk il-kundizzjonijiet ma tippermettix li tittieħed deċiżjoni dwar l-allokazzjoni tagħha, kull waħda mill-kumpaniji reċipjenti għandha tkun responsabbli in solidum. L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li din ir-responsabbiltà in solidum tkun limitata għall-attiv nett allokati lil kull kumpanija.

Artikolu 138

Pubblikazzjoni tal-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni

L-abbozz ta' kundizzjonijiet ta' diviżjoni għandu jiġi pubblikat bil-mod preskritt mill-liġijiet ta' kull Stat Membru skont l-Artikolu 16 għal kull waħda mill-kumpaniji involuti f' diviżjoni, mill-inqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar dik il-kwistjoni.

Kwalunkwe mill-kumpaniji involuti fid-diviżjoni għandha tkun eżentata mir-rekwiżit tal-pubblikazzjoni stabbilit fl-Artikolu 16 jekk, għal perijodu kontinwu ta' żmien li jibda mill-inqas xahar qabel il-ġurnata stabbilita għal-laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni u li jispiċċa mhux qabel il-konklużjoni ta' dik il-laqgħa, hija tagħmel disponibbli l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni fil-websajt tagħha mingħajr ħlas għall-pubbliku. L-Istati Membri m'għandhomx jiddisponu li dik l-eżenzjoni tkun soġġetta għal xi rekwiżiti jew restrizzjonijiet minbarra dawk li huma meħtieġa biex tkun żgurata s-sigurtà tal-websajt u l-awtentiċità tad-dokumenti u jistgħu jimponu dawn ir-rekwiżiti jew restrizzjonijiet biss sakemm ikunu proporzjonati sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

B'deroga mit-tieni paragrafu, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-pubblikazzjoni ssir permezz tal-pjattaforma elettronika ċentrali msemmija fl-Artikolu 16(5). L-Istati Membri jistgħu alternattivament jeħtieġu li dik il-pubblikazzjoni ssir fuq kwalunkwe websajt ieħor magħżul minnhom għal dak il-għan. Fejn l-Istati Membri jagħmlu użu minn waħda minn dawk il-possibilitajiet, huma għandhom jiżguraw li l-kumpaniji ma jintalbux iħalsu tariffa speċifika għal tali pubblikazzjoni.

Fejn jintuża websajt ieħor li ma jkunx il-pjattaforma elettronika ċentrali, referenza li tagħti aċċess għal dak il-websajt tal-Internet għandha tiġi ppubblikata fuq dik il-pjattaforma elettronika ċentrali tal-inqas xahar qabel il-jum stabbilit għal-laqgha ġenerali. Dik ir-referenza għandha tinkludi d-data tal-pubblikazzjoni tal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni fuq il-websajt u għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku mingħajr ħlas. Il-kumpaniji m'għandhomx jintalbu tariffa speċifika għal dik il-pubblikazzjoni.

Il-projbizzjoni li permezz tagħha l-kumpaniji ma jħallsux tariffa speċifika għall-pubblikazzjoni, stabbilita fit-tielet u r-raba' paragrafu, m'għandhiex taffettwa l-kapaċità tal-Istati Membri li jgħaddu lill-kumpaniji l-ispejjeż rigward il-pjattaforma elettronika ċentrali.

L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-kumpaniji li jżommu l-informazzjoni għal perijodu speċifiku wara l-laqgħa ġenerali fuq il-websajt tagħhom jew, fejn applikabbli, fil-pjattaforma elettronika ċentrali jew fuq il-websajt ieħor magħżul mill-Istat Membru konċernat. L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw il-konsegwenzi ta' interruzzjoni temporanja ta' aċċess għall-websajt jew għall-pjattaforma elettronika ċentrali, ikkawżati minn fatturi tekniċi jew fatturi oħrajn.

Artikolu 139

Approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali ta' kull waħda mill-kumpaniji involuta fid-diviżjoni

1.  
Diviżjoni għandha teħtieġ mill-anqas l-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti fid-diviżjoni. L-Artikolu 93 japplika fejn għandha x'taqsam il-maġġoranza meħtieġa għal dawn id-deċiżjonijiet, l-iskop tagħhom u l-bżonn ta' voti separati.
2.  
Fejn ishma fil-kumpaniji reċipjenti huma allokati lill-azzjonisti tal-kumpanija li qed tiġi diviża mhux fi proporzjon għad-drittijiet tagħhom fil-kapital ta' dik il-kumpanija, Stati Membri jistgħu jiddisponu li l-azzjonisti f'minoranza ta' dik il-kumpanija jistgħu jeżerċitaw id-dritt li jkollhom l-ishma tagħhom mixtrija. F'dan il-każ, għandu jkollhom il-jedd jirċievu konsiderazzjoni ekwivalenti għall-valur tal-ishma tagħhom. Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil dwar dak il-konsiderazzjoni, għandu jkun possibbli li dik il-kunsiderazzjoni tiġi stabbilita minn qorti.

Artikolu 140

Deroga mill-ħtieġa tal-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali ta' kumpanija reċipjenti

Il-liġijiet ta' Stat Membru m' għandhomx għalfejn jeħtieġu approvazzjoni ta' diviżjoni minn laqgħa ġenerali ta' kumpanija reċipjenti jekk il-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu mħarsa:

(a) 

il-pubblikazzjoni prevista fl-Artikolu 138 issir, għall-kumpanija reċipjenti, għallinqas xahar qabel id-data stabbilita għal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun qed tiġi diviża li għandha tiddeċiedi fuq l-abbozz tal-kundizzjonijiet tad-diviżjoni;

(b) 

għallinqas xahar qabel id-data speċifikata fil-punt (a), l-azzjonisti ta' kull kumpanija reċipjenti huma ntitolati jispezzjonaw id-dokumenti speċifikati fl-Artikolu 143(1) fl-uffiċċju reġistrat ta' dik il-kumpanija;

(c) 

wieħed jew aktar mill-azzjonisti ta' kull kumpanija reċipjenti li għandha perċentwal minimu tal-kapital sottoskritt huma ntitlolati jitolbu li tissejjaħ laqgħa ġenerali ta' dik il-kumpanija reċipjenti biex tiddeċiedi jekk tapprovax dik id-diviżjoni jew le. Tali perċentwali minimu ma jistax ikun aktar minn 5 %. Stati Membri jistgħu, madankollu, jiddisponu għall-esklużjoni ta' ishma bla vot minn din il-kalkolazzjoni.

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel paragrafu, l-Artikolu 143(2), (3) u (4) għandu japplika.

Artikolu 141

Rapport dettaljat bil-miktub u informazzjoni dwar diviżjoni

1.  
Il-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti fid-diviżjoni għandhom iħejju rapport dettaljat bil-miktub li jispjega l-abbozz ta' kundizzjonijiet ta' diviżjoni u li juri r-raġunijiet legali u ekonomiċi għalihom, b'mod partikolari il-proporzjon tal-kambju ta'l-ishma u l-kriterju li jiddetermina l-allokazzjoni tal-ishma.
2.  
Ir-rapport għandu wkoll jiddeskrivi kull diffikultà speċjali dwar valutazzjoni li tkun inqalgħet.

Fejn applikabbli, ir-rapport għandu jsemmi l-preparazzjoni tar-rapport dwar il-konsiderazzjoni għajr dak fi flus kontanti kif imsemmi fl-Artikolu 70(2) għal kumpaniji reċipjenti u r-reġistru fejn dak ir-rapport għandu jiġi ppreżentat.

3.  
Il-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija ta' kumpanija li qed tiġi diviża għandhom jinfurmaw il-laqgħa ġenerali ta' dik il-kumpanija u lill-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija tal-kumpaniji reċipjenti ħalli huma jkunu jistgħu jinfurmaw il-laqgħat ġenerali rispettivi tagħhom b'kull bidla materjali fl-attiv u l-passiv bejn id-data tal-preparazzjoni tal-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni u d-data tal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed tiġi diviża li għandha tiddeċiedi fuq l-abbozz ta' kundizzjonijiet tad-diviżjoni.

Artikolu 142

Eżami tal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni minn esperti

1.  
Espert wieħed jew aktar, li jaġixxu f'isem kull waħda mill-kumpaniji involuti fid-diviżjoni iżda indipendentement minnhom, nominati jew approvati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, għandhom jeżaminaw l-abbozz tal-kundizzjonijiet tad-diviżjoni u jħejju rapport bil-miktub lill-azzjonisti. Iżda, il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu jiddisponu għan-nomina ta' espert wieħed indipendenti jew aktar għall-kumpaniji kollha involuti f'diviżjoni jekk din in-nomina ssir minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva fuq talba konġunta ta' dawk il-kumpaniji. Dawn l-esperti jistgħu, skont il-liġijiet ta' kull Stat Membru, ikunu persuni naturali jew ġuridiċi jew kumpaniji jew ditti kummerċjali.
2.  
L-Artikolu 96(2) u (3) għandu japplika.

Artikolu 143

Disponibbiltà ta' dokumenti għall-ispezzjoni mill-azzjonisti

1.  

L-azzjonisti kollha għandu jkollhom il-jedd li jispezzjonaw għallinqas id-dokumenti li ġejjin fl-uffiċcju reġistrat għallinqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tal-kundizzjonijiet tad-diviżjoni:

(a) 

l-abbozz tal-kundizzjonijiet tad-diviżjoni;

(b) 

il-kontijiet annwali u r-rapporti annwali tal-kumpaniji involuti fid-diviżjoni għat-tliet snin finanzjarji ta' qabel;

(c) 

fejn ikun applikabbli, dikjarazzjoni ta' kontijiet magħmula sa data li ma ghandhiex tkun aktar kmieni mill-ewwel jum tat-tielet xahar li jippreċedi d-data tal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni, jekk l-aħħar kontijiet annwali jirrelataw għal sena finanzjarja li tkun intemmet aktar minn sitt xhur qabel dik id-data;

(d) 

fejn ikun applikabbli, ir-rapporti tal-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija tal-kumpaniji involuti fid-diviżjoni previsti fl-Artikolu 141(1);

(e) 

fejn applikabbli, ir-rapporti previsti fl-Artikolu 142.

Għall-finijiet tal-punt (c) tal-ewwel subparagrafu, m'għandhiex tkun meħtieġa dikjarazzjoni tal-kontijiet kemm-il darba l-kumpanija tippubblika rapport finazjarju ta' kull sitt xhur skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2004/109/KE u tagħmlu disponibbli għall-azzjonisti f'konformità ma' dan il-paragrafu.

2.  
Id-dikjarazzjoni tal-kontijiet prevista fil-punt (c) tal-paragrafu 1 għandha ssir billi jintużaw l-istess metodi u l-istess għamla bħal dawk fil-karta tal-bilanċ annwali.

Iżda, il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu jiddisponu li:

(a) 

m' għandux ikun neċessarju li jsir inventarju fiżiku ġdid;

(b) 

il-valutazzjonijiet murija fl-aħħar karta tal-bilanċ għandhom jinbidlu biss biex jirriflettu annotazzjonijiet fil-kotba tal-kontijiet; madankollu dawn li ġejjin m'għandhomx jitqiesu:

(i) 

deprezzament u riżervi interim,

(ii) 

bidliet materjali fil-valur attwali li ma jidhrux fil-kotba.

3.  
Kull azzjonist għandu jkollu l-jedd li jikseb, fuq talba u bla ħlas, kopji sħaħ jew, jekk mixtieq, partijiet minn kopji tad-dokumenti msemmijin fil-paragrafu 1.

Fejn azzjonista jkun ta l-kunsens tiegħu biex il-kumpanija tuża mezzi elettroniċi biex twassal l-informazzjoni, il-kopji jistgħu jiġu fornuti permezz tal-posta elettronika.

4.  
Kumpanija għandha tkun eżentata mir-rekwiżiti li d-dokumenti msemmijin fil-paragrafu 1 isiru disponibbli fl-uffiċċju rreġistrat tagħha kemm-il darba, għall perijodu kontinwu ta' żmien li jibda tal-inqas xahar qabel id-data stabbilit għal-laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni u li ma jintemmx qabel il-konklużjoni ta' dik il-laqgħa, tagħmilhom disponibbli fuq il-websajt tagħha. L-Istati Membri m'għandhomx jissoġġettaw dik l-eżenzjoni għal rekwiżiti jew restrizzjonijiet minbarra dawk li huma meħtieġa biex tkun żgurata s-sigurtà tal-websajt u l-awtentiċità tad-dokumenti, u jistgħu jimponu dawk ir-rekwiżiti jew restrizzjonijiet biss sakemm ikunu proporzjonati sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

Il-paragrafu 3 m'għandux japplika kemm-il darba l-websajt joffri lill-azzjonijisti l-possibbiltà, matul il-perijodu msemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, li jniżżlu elettronikament u jistampaw id-dokumenti msemmijin fil-paragrafu 1. Madankollu, f'dak il-każ l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kumpanija għandha tagħmel dawk id-dokumenti disponibbli fl-uffiċċju reġistrat tagħha għall-konsultazzjoni mill-azzjonisti.

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-kumpaniji jżommu fuq il-websajt tagħhom l-informazzjoni għal perijodu speċifiku wara l-laqgħa ġenerali. L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw il-konsegwenzi ta' interruzzjoni temporanja gfll-aċċess għall-websajt ikkawżata minn fatturi tekniċi jew fatturi oħrajn.

Artikolu 144

Formalitajiet simplifikati

1.  
La eżami tal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni u lanqas rapport ta' espert kif previst fl-Artikolu 142(1) ma jkun meħtieġ jekk l-azzjonisti kollha u d-detenturi ta' titoli oħra, li jagħtuhom id-dritt li jivvutaw, ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti fid-diviżjoni jkunu qablu.
2.  
L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-Artikolu 141 u l-punti (c) u (d) tal-Artikolu 143(1) ma jiġux applikat jekk l-azzjonisti kollha u d-detenturi ta' titoli oħra, li jagħtuhom id-dritt li jivvutaw, ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti fid-diviżjoni jkunu qablu.

Artikolu 145

Protezzjoni tad-drittijiet tal-impjegati

Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-impjegati ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti f'diviżjoni hija regolata mid-Direttiva 2001/23/KE.

Artikolu 146

Protezzjoni tal-interessi tal-kredituri tal-kumpaniji involuti fid-diviżjoni; responsabbiltà in solidum tal-kumpaniji reċipjenti

1.  
Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom jiddisponu għal sistema adegwata ta' protezzjoni tal-interessi tal-kredituri tal-kumpaniji involuti f'diviżjoni li l-pretensjonijiet tagħhom kienu saru qabel il-pubblikazzjoni tal-abbozz tal-kundizzjonijiet tad-diviżjoni u li kienu għadhom ma' għalqux fiż-żmien ta' dik il-pubblikazzjoni.
2.  
Għal fini tal-paragrafu 1, il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom tal-anqas jipprevedu li dawk il-kredituri għandhom ikunu intitolati jiksbu salvagwardji adegwati meta minħabba l-qagħda finanzjarja tal-kumpanija li qiegħda tiġi diviża, u dik tal-kumpanija li lilha ser tkun trasferita l-obbligazzjoni skont l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni, dik il-protezzjoni tkun neċessarja u meta dawk il-kredituri ma jkollhomx diġà dawk is-salvagwardji.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kondizzjonijiet għall-protezzjoni prevista fil-paragrafu 1 u fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu. Fi kwalunkwe każ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri jkunu awtorizzati japplikaw lill-awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja xierqa għal salvagwardji adegwati bil-kondizzjoni li jkunu jistgħu juru b'mod kredibbli li minħabba fid-diviżjoni qed jiġu mhedda l-pretensjonijiet tagħhom u li ma nkisbu ebda salvagwardji adegwati mill-kumpanija.

3.  
Safejn kreditur tal-kumpanija li lilha ġiet trasferita l-obligazzjoni skont l-abbozz tal-kundizzjonijiet tad-diviżjoni ma jkunx ħa sodisfazzjon, il-kumpaniji reċipjenti għandhom ikunu responsabbli in solidum għal dik l-obbligazzjoni. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw dawk il-passiv għall-assi netti allokati lil kull waħda minn dawk il-kumpaniji barra dik li lilha l-obbligazzjoni tkun ġiet trasferita. Madankollu, m'għandhomx għalfejn japplikaw dan il-paragrafu meta l-operazzjoni tad-diviżjoni hi suġġetta għas-sorveljanza ta' awtorità ġudizzjarja skont l-Artikolu 157 u maġġoranza numerika li tirrappreżenta tliet kwarti fil-valur tal-kredituri jew kull klassi ta' kredituri tal-kumpanija li qed tiġi diviża jkunu qablu li ma jesiġux tali responsabbiltà in solidum f'laqgħa skont l-punt (c) tal-Artikolu 157(1).
4.  
L-Artikolu 99(3) għandu japplika.
5.  
Bla ħsara għar-regoli dwar l-eżerċizzju kollettiv tad-drittijiet tagħhom, il-paragrafi 1 sa 4 għandhom japplikaw għad-detenturi tal-obbligazzjonijiet tal-kumpaniji involuti fid-diviżjoni, ħlief meta d-diviżjoni tkun ġiet approvata f'laqgħa tad-detenturi tal-obbligazzjonijiet, jekk laqgħa bħal dik tkun prevista fil-liġijiet nazzjonali, jew mid-detenturi tal-obbligazzjonijiet individwalment.
6.  
L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-kumpaniji reċipjenti jkunu responsabbli in solidum għall-obbligazzjonijiet tal-kumpanija li qed tiġi diviża. F'dak il-każ m'għandhomx għalfejn japplikaw il-paragrafi 1 sa 5.
7.  
Fejn Stat Membru jgħaqqad is-sistema ta' protezzjoni ta' kredituri preskritta fil-paragrafi 1 sa 5 mar-responsabbiltà in solidum tal-kumpaniji reċipjenti kif imsemmi fil-paragrafu 6, jista' tillimita tali responsabbiltà in solidum għall-assi netti allokati lil kull waħda minn dawk il-kumpaniji.

Artikolu 147

Protezzjoni tad-detenturi ta' titoli, ħlief ishma, li għandhom magħhom drittijiet speċjali

Id-detenturi ta' titoli, ħlief ishma, li għandhom magħhom drittijiet speċjali, għandhom jingħataw drittijiet fil-kumpaniji reċipjenti kontra liema dawn it-titoli jistgħu jiġu invokati skont l-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni, għallinqas ekwivalenti għad-drittijiet li kellhom fil-kumpanija litkun qed tiġi diviża, sakemm it-tibdil ta' dawk id-drittijiet ma kienx ġie approvat f'laqgħa tad-detenturi ta' dawk it-titoli, jekk laqgħa bħal dik tkun prevista fil-liġijiet nazzjonali, jew mid-detenturi ta' dawk it-titoli individwalment, jew sakemm id-detenturi ma jkollhomx il-jedd għax-xiri mill-ġdid tat-titoli tagħhom.

Artikolu 148

Tħejjija u ċertifikazzjoni tad-dokumenti f'għamla legali xierqa

Fejn il-liġijiet ta' Stat Membru ma jiddisponux għal sorveljanza preventiva ġudizzjarja jew amministrattiva tal-legalità tad-diviżjonijiet jew fejn dik is-sorveljanza ma tkoprix l-atti legali kolla meħtieġa għal diviżjoni, l-Artikolu 102 japplika.

Artikolu 149

Data ta' meta diviżjoni ssir effettiva

Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom jiddeterminaw id-data li fiha diviżjoni ssir effettiva.

Artikolu 150

Formalitajiet tal-pubblikazzjoni

1.  
Diviżjoni għandha tkun pubblikata kif preskritt fil-liġijiet ta' kull Stat Membru, skont l-Artikolu 16, fir-rigward ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti fid-diviżjoni.
2.  
Kull kumpanija reċipjenti tista' hi stess twettaq il-formalitajiet tal-pubblikazzjoni li għandhom x' jaqsmu mal-kumpanija li qed tiġi diviża.

Artikolu 151

Konsegwenzi ta' diviżjoni

1.  

Diviżjoni għandu jkollha l-konsegwenzi li ġejjin ipso jure u simultanjament:

(a) 

it-trasferiment, kemm dak ta' bejn il-kumpanija li qed tiġi diviża u l-kumpaniji reċipjenti u kemm dak li jirrigwarda terzi, lil kull waħda mill-kumpaniji reċipjenti tal-attiv u l-passiv kollu tal-kumpanija li qed tiġi diviża; dan it-trasferiment għandu jseħħ billi l-attiv u l-passiv jiġu diviżi skont l-allokazzjoni preskritta fl-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni jew fl-Artikolu 137(3);

(b) 

l-azzjonisti tal-kumpanija li qed tiġi diviża isiru azzjonisti ta' waħda jew aktar mill-kumpaniji reċipjenti skont l-allokazzjoni preskritta fl-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni;

(c) 

il-kumpanija li qed tiġi diviża ma tibqax teżisti.

2.  

L-ebda ishma fil-kumpanija reċipjenti ma għandhom jinbidlu ma' ishma fil-kumpanija li qed tiġi diviża la:

(a) 

minn dik il-kumpanija reċipjenti innifisha u lanqas minn xi persuna li taġixxi f' isimha jew f'isem il-kumpanija; lanqas

(b) 

mill-istess kumpanija li qed tiġi diviża jew minn xi persuna li taġixxi f'isimha iżda għall-kumpanija.

3.  
Dan ta' qabel m'għandux jaffettwa l-liġijiet ta' Stati Membri li jeħtieġu li jitwettqu formalitajiet speċjali għat-trasferiment ta' ċerti assi, drittijiet u obbligi minn kumpanija li qed tiġi diviża biex ikunu effettivi kontra terzi. Il-kumpanija jew kumpaniji reċipjenti li lilhom jiġu trasferiti dawk l-assi, drittijiet jew obbligi skont l-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni jew l-Artikolu 137(3) jistgħu jwettqu dawk il-formalitajiet huma stess; madankollu, il-liġijiet ta' Stati Membri jistgħu jippermettu li kumpanija li qed tiġi diviża tkompli twettaq dawk il-formalitajiet għal perjodu limitat li ma jistax, ħlief f'ċirkostanzi eċċezzjonaliikun aktar minn sitt xhur mid-data ta' meta sseħħ id-diviżjoni.

Artikolu 152

Responsabbiltà ċivili tal-membri tal-korpi amministrattivi jew ta' tmexxija tal-kumpanija li qed tiġi diviża

Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom għallinqas jagħmlu regoli dwar ir-responsabbiltà ċivili ta' membri ta' korpi amministrattivi jew ta' tmexxija ta' kumpanija li qed tiġi diviża lejn l-azzjonisti ta' dik il-kumpanija fir-rigward ta' mġieba ħażina min-naħa tal-membri ta' dawk il-korpi fil-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tad-diviżjoni u r-responsabbiltà ċivili tal-esperti responsabbli għat-tfassil għal dik il-kumpanija tar-rapport previst fl-Artikolu 142 dwar imġieba ħażina min-naħa ta' dawk l-esperti fit-twettiq ta' dmirijiethom.

Artikolu 153

Kundizzjonijiet għan-nullità ta' diviżjoni

1.  

Il-liġijiet tal-Istati Membri jistgħu jippreskrivu regoli dwar annullament ta' diviżjonijiet biss skont il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

in-nullità għandha tiġi ordnata b'deċiżjoni ta' qorti;

(b) 

diviżjonijiet li seħħew skont l-Artikolu 149 jiġu dikjarati nulli biss jekk ma kienx hemm sorveljanza preventiva ġudizzjarja jew amministrattiva tal-legalità tagħhom, jew jekk ma ġewx imfassla u ċertifikati fil-forma legali dovuta, jew jekk jidher li d-deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali hi nulla jew tista' tiġi annullata skont liġi nazzjonali;

(c) 

ma jinbdewx proċeduri ta' annullament aktar minn sitt xhur wara d-data li fiha d-diviżjoni ssir effettiva kontra l-persuna li qed tallega n-nullità jew jekk is-sitwazzjoni tkun ġiet rimedjata;

(d) 

fejn ikun possibbli li jissewwa difett li jista' jagħmel diviżjoni nulla, il-qorti kompetenti tagħti lill-kumpaniji involuti perjodu ta' żmien li fih tkun tista' tirrimedja s-sitwazzjoni;

(e) 

sentenza li tiddikjara diviżjoni nulla tiġi pubblikata kif preskritt mil-liġijiet ta' kull Stat Membru skont l-Artikolu 16

(f) 

fejn il-liġijiet ta' Stat Membru jippermettu li terza persuna tikkontesta dik is-sentenza, tagħmel dan biss fi żmien sitt xhur mill-pubblikazzjoni tas-sentenza kif preskritt fil-Kapitolu III tat-Titolu I;

(g) 

sentenza li tiddikjara diviżjoni nulla fiha nnifisha ma taffettwax l-validità ta' obbligi dovuti minn jew relatati mal-kumpaniji reċipjenti li seħħew qabel ma tkun ġiet pubblikata s-sentenza u wara d-data msemmija fl-Artikolu 149;

(h) 

kull waħda mill-kumpaniji reċipjenti hija responsabbli għall-obbligi tagħha li oriġinaw wara d-data ta' meta seħħet id-diviżjoni u qabel id-data li fiha s-sentenza li ddikjarat l-annullament tad-diviżjoni kienet ippubblikata. Il-kumpanija li qed tiġi diviża għandha wkoll tkun responsabbli għal dawk l-obbligi; Stati Membri jistgħu jiddisponu li dik l-obbligazzjoni tkun limitata għas-sehem tal-assi netti trasferiti lill-kumpanija reċipjenti li tkun responsabbli għal dawk l-obbligazzjonijiet.

2.  
B'deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu wkoll jiddisponu għan-nullità ta' diviżjoni li tkun ordnata minn awtorità amministrattiva jekk appell kontra dik is-sentenza jkun preżentat f' qorti. Il-punti (b) u l-punti (d) sa (h) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu japplikaw b'analoġija għall-awtorità amministrattiva. Dawk il-proċeduri ta' annullament ma jistgħux jinbdew aktar min sitt xhur wara d-data msemmija fl-Artikolu 149.
3.  
Dan ta' hawn fuq ma għandux jaffettwa l-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-annullament ta' diviżjoni dikjarat wara xi sorveljanza ta' legalità.

Artikolu 154

Eżenzjoni mill-ħtieġa tal-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed tiġi diviża

Bla ħsara ghall-Artikolu 140, L-Istati Membri m'għandhomx jeħtieġu l-approvazzjoni tad-diviżjoni mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed tiġi diviża kemm-il darba l-kumpaniji reċipjenti flimkien iżommu l-ishma kollha tal-kumpanija li qiegħda tiġi diviża u t-titoli l-oħra kollha li jagħtu d-dritt tal-vot fil-laqgħat ġenerali tal-kumpanija li tkun qed tiġi diviża, u jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

kull waħda mill-kumpaniji involuti fl-operazzjoni twettaq il-pubblikazzjoni prevista fl-Artikolu 138 hux iktar tard minn xahar qabel ma l-operazzjoni sseħħ;

(b) 

mhux iktar tard minn xahar qabel l-operazzjoni sseħħ, l-azzjonijisti kollha tal-kumpaniji involuti fl-operazzjoni jkollhom il-jedd jispezzjonaw id-dokumenti speċifikati fl-Artikolu 143(1) fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija tagħhom;

(c) 

meta laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed tiġi diviża, li tkun meħtieġa għall-approvazzjoni tad-diviżjoni, ma tkunx imsejħa, l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 141(3) tkopri kull tibdil materjali fl-assi u l-obbligazzjonijiet wara d-data tal-preparazzjoni tal-abbozz tal-kundizzjonijiet tad-diviżjoni.

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel paragrafu, l-Artikolu 143(2), (3) u (4) u l-Artikolu 144 għandhom japplikaw.Taqsima 3

Diviżjoni permezz tal-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda

Artikolu 155

Definizzjoni ta “diviżjoni permezz tal-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda”

1.  
Għall-iskopijiet ta' dan il-Kapitolu, “diviżjoni permezz tal-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda” tfisser l-operazzjoni li biha, wara li tkun xolta mingħajr ma' tkun likwidata, kumpanija tittrasferixxi lill-aktar minn kumpanija waħda li jkunu għadhom kemm ġew iffurmati l -attiv u l-passiv kollu tagħha fi skambju mal-allokazzjoni lill-azzjonisti tal-kumpanija li qed tiġi diviża ta' ishma fil-kumpaniji reċipjenti, u possibilment pagament fi flus kontanti li ma ma jkunx iktar minn10 % tal-valur nominali tal-ishma allokati jew, meta dawn ma jkollhomx valur nominali, tal-valur tal-parità kontabbli tagħhom.
2.  
L-Artikolu 90(2) għandu japplika.

Artikolu 156

Applikazzjoni tar-regoli dwar diviżjonijiet permezz ta' akkwiżizzjoni

1.  
L-Artikoli 137, 138, 139 u 141, l-Artikolu 142(1) u (2) u l-Artikoli 143 sa 153 għandhom japplikaw, bla ħsara għall-Artikoli 11 u 12, għal diviżjoni permezz tal-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda. Għal dan l-iskop, it-terminu “kumpaniji involuti f' diviżjoni” jirreferi għall-kumpanija li qed tiġi diviża u t-terminu “kumpaniji reċipjenti” jirreferi għal kull waħda mill-kumpaniji ġodda.
2.  
Flimkien mal-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 137(2), l-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni għandu jindika l-forma, l-isem u l-uffiċċju reġistrat ta' kull waħda mill-kumpaniji l-ġodda.
3.  
L-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni u, jekk ikunu f' dokument separat, il-memorandum jew l-abbozz tal-memorandum ta' assoċjazzjoni u l-artikoli jew l-abbozz tal-artikoli ta' assoċjazzjoni ta' kull waħda mill-kumpaniji l-ġodda għandhom ikunu approvati f' laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed tiġi diviża.
4.  
L-Istati Membri m'għandhomx jimponu r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 141 u 142 u fil-punti (c), (d) u (e) tal-Artikolu 143(1), meta l-ishma f'kull waħda mill-kumpaniji l-ġodda jkunu allokati lill-azzjonisti tal-kumpanija li qiegħda tiġi diviża proporzjonatament għad-drittijiet tagħhom fil-kapital ta' dik il-kumpanija.Taqsima 4

Diviżjoni taħt is-sorveljanza ta' awtorità ġudizzjarja

Artikolu 157

Diviżjonijiet taħt is-sorveljanza ta' awtorità ġudizzjarja

1.  

Stati Membri jistgħu japplikaw il-paragrafu 2 fejn l-operazzjonijiet ta' diviżjoni huma suġġetti għas-sorveljanza ta' awtorità ġudizzjarja li għandha l-poter:

(a) 

issejjaħ laqgħa ġenerali tal-azzjonisti tal-kumpanija li qed tiġi diviża sabiex tiddeċiedi dwar id-diviżjoni;

(b) 

tiżgura li l-azzjonisti ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti f'diviżjoni ikunu irċevew jew jistgħu jiksbu għallinqas id-dokumenti msemmijin fl-Artikolu 143 fil-ħin biex jeżaminawhom qabel id-data tal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija tagħhom imsejħa biex tiddeċiedi dwar id-diviżjoni. Fejn Stat Membru jagħmel użu mill-għażla prevista fl-Artikolu 140 il-perjodu għandu ikun twil bizzejjed biex l-azzjonisti tal-kumpaniji reċipjenti ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet mogħtija lilhom b'dak l-Artikolu;

(c) 

issejjaħ kull laqgħa tal-kredituri ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti f'diviżjoni sabiex tiddeċiedi dwar id-diviżjoni;

(d) 

tiżgura li l-kredituri ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti f'diviżjoni tkun rċeviet jew għall-anqas tista' tikseb l-abbozz tat-l-kundizzjonijiet tad-diviżjoni f'biżżejjed żmien biex jiġi eżaminat qabel id-data msemmija fil-punt (b);

(e) 

tapprova l-abbozz tal-kundizzjonijiet ta' diviżjoni.

2.  

Fejn l-awtorità ġudizzjarja tistabbilixxi li l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-punti (b) u (d) tal-paragrafu 1 ikunu ġew imħarsa u li l-ebda preġudizzju ma jkun ikkawzat lill-azzjonisti jew kredituri, tista' teħles lill-kumpaniji involuti fid-diviżjoni mill-obbligu li japplikaw:

(a) 

l-Artikolu 138, dwar il-kondizzjoni li s-sistema adegwata ta' protezzjoni tal-interessi tal-kredituri msemmijin fl-Artikolu 146(1) tkopri l-pretensjonijiet kollha indipendentement mid-data tagħhom;

(b) 

il-kondizzjonijiet imsemmijin fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 140 meta Stat Membru jagħmel użu mill-għażla prevista fl-Artikolu 140;

(c) 

l-Artikolu 143, fejn għandhom x' jaqsmu l-perjodu u l-mod preskritti għall-ispezzjoni tad-dokumenti msemmijin fih.Taqsima 5

Operazzjonijiet oħra meqjusa bħala diviżjonijiet

Artikolu 158

Diviżjonijiet b'pagament fi flus kontanti li jkun iktar minn 10 %

Fejn, fil-każ ta' waħda mill-operazzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 135, il-liġijiet ta' Stat Membru jippermettu li l-pagament fi flus kontanti ikun iktar minn 10 %, it-Taqsimiet 2, 3 u 4 ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw.

Artikolu 159

Diviżjonijiet mingħajr ma l-kumpanija li qed tiġi diviża tieqaf milli teżisti

Fejn il-liġijiet ta' Stat Membru jippermettu waħda mill-operazzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 135 mingħajr ma l-kumpanija li qed tiġi diviża tieqaf milli teżisti, it-Taqsimiet 2, 3 u 4 ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw, ħlief għall-punt (c) tal-Artikolu 151(1).Taqsima 6

Arranġamenti għall-applikazzjoni

Artikolu 160

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

L-Istati Membri mhumiex meħtieġa japplikaw l-Artikoli 146 u 147 fir-rigward ta' detenturi ta' obbligazzjonijiet u titoli oħra li jistgħu jiġu konvertiti f'ishma jekk, fiż-żmien meta d-disposizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 26(1) jew (2) tad-Direttiva 82/891/KEE daħlu fis-seħħ, il-pożizzjoni ta' dawk id-detenturi fil-każ ta' diviżjoni kienet ġiet stabbilita minn qabel mill-kondizzjonijiet tal-ħruġ.

▼M3KAPITOLU IV

Diviżjonijiet transkonfinali ta' kumpaniji b'responsabbiltà limitata

Artikolu 160a

Kamp ta' applikazzjoni

1.  
Dan il-Kapitolu japplika għad-diviżjonijiet transkonfinali ta' kumpaniji b'responsabbiltà limitata, iffurmati f'konformità mal-liġi ta' Stat Membru u li jkollhom l-uffiċċju reġistrat, l-amministrazzjoni ċentrali jew is-sede prinċipali tagħhom fl-Unjoni, dment li tal-anqas tnejn mill-kumpaniji b'responsabbiltà limitata involuti fid-diviżjoni jkunu regolati mil-liġijiet ta' Stati Membri differenti (minn hawn 'il quddiem “diviżjoni transkonfinali”).
2.  
Minkejja l-punt 4 tal-Artikolu 160b, dan il-Kapitolu għandu japplika wkoll għal diviżjonijiet transkonfinali fejn il-liġi ta’ mill-inqas wieħed mill-Istati Membri kkonċernati tippermetti li l-pagament fi flus kontanti msemmi fil-punti (a) u (b) tal-punt 4 tal-Artikolu 160b ikun iktar minn 10 % tal-valur nominali jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, 10 % tal-parità kontabbli tat-titoli jew tal-ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpaniji reċipjenti.
3.  
Dan il-Kapitolu ma għandux japplika għal diviżjonijiet transkonfinali li jinvolvu kumpanija li l-għan tagħha jkun l-investiment kollettiv ta' kapital ipprovdut mill-pubbliku, li topera fuq il-prinċipju ta' tifrix tar-riskju u li l-unitajiet tagħha jkunu, fuq it-talba tad-detenturi, mixtrija mill-ġdid jew mifdija, direttament jew indirettament, mill-assi ta' dik il-kumpanija. Azzjoni meħuda minn kumpanija bħal din, sabiex tiżgura li l-valur tal-unitajiet tagħha fuq il-borża ma jvarjax b'mod sinifikanti mill-valur nett tal-assi tagħha għandha titqies bħala ekwivalenti għal tali riakkwist jew fidì.
4.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan il-Kapitolu ma japplikax għall-kumpaniji fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(a) 

il-kumpanija tkun f'likwidazzjoni u tkun bdiet tiddistribwixxi assi lill-membri tagħha;

▼M4

(b) 

il-kumpannija hija soġġetta għal għodod, setgħat u mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni previsti fit-Titolu IV tad-Direttiva 2014/59/UE jew fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 2021/23.

▼M3

5.  

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan il-Kapitolu għal kumpaniji li jkunu:

(a) 

soġġetti għal proċedimenti ta' insolvenza jew oqfsa ta' ristrutturar preventiv;

(b) 

soġġetti għal proċedimenti ta' likwidazzjoni għajr dawk imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 4; jew

▼M4

(c) 

is-suġġett ta miżuri ta’ prevenzjoni ta’ kriżijiet kif definit fil punt (101) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/59/UE jew fil-punt (48) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2021/23.

▼M3

Artikolu 160b

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu:

(1) 

“kumpanija” tfisser kumpanija b'responsabbiltà limitata ta' tip elenkat fl-Anness II;

(2) 

“kumpanija li qed tiġi diviża” tfisser kumpanija li, fil-proċess ta' diviżjoni transkonfinali, tittrasferixxi l-attiv u l-passiv kollu tagħha lil żewġ kumpaniji jew aktar fil-każ ta' diviżjoni sħiħa, jew tittrasferixxi parti mill-attiv u mill-passiv tagħha lil kumpanija waħda jew aktar fil-każ ta' diviżjoni parzjali jew diviżjoni b'separazzjoni;

(3) 

“kumpanija reċipjenti” tfisser kumpanija ffurmata ġdida fil-kors ta' diviżjoni transkonfinali;

(4) 

“diviżjonii” tfisser operazzjoni li biha:

(a) 

kumpanija li qed tiġi diviża, meta tiġi xolta mingħajr ma tidħol f'likwidazzjoni, tittrasferixxi l-attiv u l-passiv kollu tagħha lil żewġ kumpaniji reċipjenti, billi jinħarġu lill-membri tal-kumpanija li qed tiġi diviża titoli jew ishma fil-kumpaniji reċipjenti u, jekk applikabbli, pagament fi flus kontanti li ma jkunx aktar minn 10 % tal-valur nominali jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, pagament fi flus kontanti li ma jkunx aktar minn 10 % tal-parità kontabbli ta' dawk it-titoli jew ishma (“diviżjoni sħiħa”);

(b) 

kumpanija li qed tiġi diviża tittrasferixxi parti mill-attiv u mill-passiv tagħha lil kumpanija reċipjenti waħda jew aktar, billi jinħarġu lill-membri tal-kumpanija li qed tiġi diviża titoli jew ishma fil-kumpaniji reċipjenti, jew fil-kumpanija li qed tiġi diviża jew fiż-żewġ kumpaniji reċipjenti u fil-kumpanija li qed tiġi diviża u, jekk applikabbli, pagament fi flus kontanti li ma jkunx aktar minn 10 % tal-valur nominali jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, pagament fi flus kontanti li ma jkunx aktar minn 10 % tal-parità kontabbli ta' dawk it-titoli jew ishma (“diviżjoni parzjali”); jew

(c) 

kumpanija li qed tiġi diviża tittrasferixxi parti mill-attiv u mill-passiv tagħha lil waħda jew aktar kumpaniji reċipjenti, billi jinħarġu titoli jew ishma fil-kumpaniji reċipjenti lill-kumpanija li qed tiġi diviża (“diviżjoni b'separazzjoni”).

Artikolu 160c

Proċeduri u formalitajiet

F’konformità tmal-liġi tal-Unjoni, il-liġi tal-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża għandha tirregola dawk il-partijiet tal-proċeduri u l-formalitajiet li magħhom għandu jkun hemm konformità b'rabta mad-diviżjoni transkonfinali biex jinkiseb iċ-ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni, u l-liġijiet tal-Istati Membri tal-kumpaniji reċipjenti għandhom jirregolaw dawk il-partijiet tal-proċeduri u l-formalitajiet li magħhom għandu jkun hemm konformità wara r-riċezzjoni taċ-ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni.

Artikolu 160d

Abbozz tat-termini ta' diviżjonijiet transkonfinali

Il-korp amministrattiv jew maniġerjali tal-kumpanija li qed tiġi diviża għandu jfassal l-abbozz tat-termini ta' diviżjoni transkonfinali. L-abbozz tat-termini ta' diviżjoni transkonfinali għandu jinkludi tal-anqas il-partikolaritajiet li ġejjin:

(a) 

il-forma ġuridika u l-isem tal-kumpanija li qed tiġi diviża u l-post tal-uffiċċju reġistrat tagħha, u l-forma ġuridika u l-isem proposti għall-kumpanija jew kumpaniji ġodda li jirriżultaw mid-diviżjoni transkonfinali u l-post propost tal-uffiċċji reġistrati tagħhom;

(b) 

il-proporzjon applikabbli għall-iskambju ta' titoli jew ta' ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpaniji u l-ammont ta' kwalunkwe pagament fi flus kontanti, fejn xieraq;

(c) 

it-termini għall-allokazzjoni tat-titoli jew tal-ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpaniji reċipjenti jew tal-kumpanija li qed tiġi diviża;

(d) 

l-iskeda ta' żmien indikattiva proposta għad-diviżjoni transkonfinali;

(e) 

ir-riperkussjonijiet potenzjali tad-diviżjoni transkonfinali fuq l-impjiegi;

(f) 

id-data li minnha ż-żamma tat-titoli jew tal-ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpaniji se tintitola lid-detenturi għal parti mill-profitti, u għal kwalunkwe kundizzjoni speċjali li taffettwa dak l-intitolament;

(g) 

id-data jew dati li minnhom it-tranżazzjonijiet tal-kumpanija li qed tiġi diviża jiġu ttrattati għall-finijiet kontabilistiċi bħala dawk tal-kumpaniji reċipjenti;

(h) 

kwalunkwe vantaġġ speċjali mogħti lill-membri tal-korpi amministrattivi, maniġerjali, superviżorji jew ta' kontroll tal-kumpanija li qed tiġi diviża;

(i) 

id-drittijiet mogħtija mill-kumpaniji reċipjenti lill-membri tal-kumpanija li qed tiġi diviża li jgawdu drittijiet speċjali jew lid-detenturi ta' titoli li mhumiex ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpanija diviża, jew il-miżuri proposti li jikkonċernawhom;

(j) 

l-istrumenti tal-kostituzzjoni tal-kumpaniji reċipjenti, fejn rilevanti, u l-istatuti jekk dawn jinsabu fi strument separat, u kwalunkwe tibdil fl-istrument tal-kostituzzjoni tal-kumpanija li qed tiġi diviża fil-każ ta' diviżjoni parzjali jew diviżjoni b'separazzjoni;

(k) 

fejn xieraq, informazzjoni dwar il-proċeduri li bihom jiġu ddeterminati l-arranġamenti għall-involviment tal-impjegati fid-definizzjoni tad-drittijiet tagħhom ta' parteċipazzjoni fil-kumpaniji reċipjenti skont l-Artikolu 160l;

(l) 

deskrizzjoni preċiża tal-attiv u tal-passiv tal-kumpanija li qed tiġi diviża u dikjarazzjoni dwar kif dawk l-attiv u passiv għandhom jiġu allokati bejn il-kumpaniji reċipjenti, jew għandhom jinżammu mill-kumpanija li qed tiġi diviża fil-każ ta' diviżjoni parzjali jew diviżjoni b'separazzjoni, li tinkludi d-dispożizzjonijiet dwar it-trattament tal-attiv jew tal-passiv mhux allokati b'mod espliċitu fl-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, bħall-attiv jew il-passiv li ma jkunux magħrufa fid-data li fiha jitfassal l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali;

(m) 

informazzjoni dwar l-evalwazzjoni tal-attiv u tal-passiv li għandhom jiġu allokati lil kull kumpanija involuta fid-diviżjoni transkonfinali;

(n) 

id-data tal-kontijiet tal-kumpanija li qed tiġi diviża li tintuża biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet tad-diviżjoni transkonfinali;

(o) 

fejn xieraq, l-allokazzjoni lill-membri tal-kumpanija li qed tiġi diviża tal-ishma u tat-titoli fil-kumpaniji reċipjenti, jew fil-kumpanija li qed tiġi diviża jew fit-tnejn li huma, u l-kriterji li fuqhom hi bbażata tali allokazzjoni;

(p) 

id-dettalji tal-offerta ta' kumpens fi flus kontanti għal membri f'konformità mal-Artikolu 160i;

(q) 

kwalunkwe salvagwardja offerta lill-kredituri, bħal garanzija jew rahan.

Artikolu 160e

Rapport tal-korp amministrattiv jew maniġerjali għal membri u impjegati

1.  
Il-korp amministrattiv jew maniġerjali tal-kumpanija li qed tiġi diviża għandu jfassal rapport għall-membri u l-impjegati, li jispjega u jiġġustifika l-aspetti legali u ekonomiċi tad-diviżjoni transkonfinali, u jispjega wkoll l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni transkonfinali għall-impjegati.

Huwa għandu jispjega, b'mod partikolari, l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni transkonfinali għan-negozju futur tal-kumpaniji.

2.  
Ir-rapport għandu jinkludi wkoll taqsima għall-membri u taqsima għall-impjegati.

Il-kumpanija tista' tiddeċiedi jew li tfassal rapport wieħed li jkun fih dawk iż-żewġ taqsimiet jew tfassal rapporti separati għall-membri u għall-impjegati, li rispettivament ikollhom it-taqsima rilevanti.

3.  

It-taqsima tar-rapport għall-membri għandha, b'mod partikolari, tispjega dan li ġej:

(a) 

il-kumpens fi flus kontanti u l-metodu li ntuża biex jiġi ddeterminat il-kumpens fi flus kontanti;

(b) 

il-proporzjon ta' skambju tal-ishma u l-metodu jew metodi li ntużaw biex jiġi kkalkolat il-proporzjon ta' skambju tal-ishma, fejn applikabbli;

(c) 

l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni transkonfinali għall-membri;

(d) 

id-drittijiet u r-rimedji disponibbli għall-membri f'konformità mal-Artikolu 160i.

4.  
It-taqsima tar-rapport għall-membri ma għandhiex tkun meħtieġa fejn il-membri kollha tal-kumpanija jkunu qablu li jirrinunzjaw dak ir-rekwiżit. L-Istati Membri jistgħu jeskludu kumpaniji b'membru wieħed mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.
5.  

It-taqsima tar-rapport għall-impjegati għandha, b'mod partikolari, tispjega dan li ġej:

(a) 

l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni transkonfinali għar-relazzjonijiet tal-impjieg, kif ukoll, fejn applikabbli, kwalunkwe miżura maħsuba biex tissalvagwardja dawk ir-relazzjonijiet;

(b) 

kwalunkwe tibdil materjali fil-kundizzjonijiet applikabbli tal-impjieg jew fir-rigward tal-postijiet tan-negozju tal-kumpanija;

(c) 

b'liema mod il-fatturi stabbiliti fil-punti (a) u (b) jaffettwaw kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija.

6.  
Ir-rapport jew rapporti għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fi kwalunkwe każ b'mod elettroniku, flimkien mal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, jekk disponibbli, tal-membri u tar-rappreżentanti tal-impjegati tal-kumpanija li qed tiġi diviża jew, fejn ma jkun hemm l-ebda tali rappreżentant, tal-impjegati nfushom, mhux anqas minn sitt ġimgħat qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 160h.
7.  
Fejn il-korp amministrattiv jew maniġerjali tal-kumpanija li qed tiġi diviża jirċievi opinjoni dwar l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 5, fil-ħin, mir-rappreżentanti tal-impjegati jew, fejn ma jkun hemm ebda tali rappreżentant, mingħand l-impjegati nfushom, kif previst fil-liġi nazzjonali, il-membri għandhom jiġu infurmati dwar dan, u dik l-opinjoni għandha tiġi mehmuża mar-rapport.
8.  
It-taqsima tar-rapport għall-impjegati ma għandhiex tkun meħtieġa fejn kumpanija li qed tiġi diviża u s-sussidjarji tagħha, jekk ikun hemm, ma jkollhomx impjegati għajr dawk li jiffurmaw parti mill-korp amministrattiv jew maniġerjali.
9.  
Fejn it-taqsima tar-rapport għall-membri msemmija fil-paragrafu 3 tkun ġiet irrinunzjata f'konformità mal-paragrafu 4 u t-taqsima għall-impjegati msemmija fil-paragrafu 5 ma tkunx meħtieġa taħt il-paragrafu 8, ir-rapport ma għandux ikun rikjest.
10.  
Il-paragrafi 1 sa 9 ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-drittijiet applikabbli ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni u għall-proċeduri previsti fil-livell nazzjonali wara t-traspożizzjoni tad-Direttivi 2002/14/KE u 2009/38/KE.

Artikolu 160f

Rapport tal-espert indipendenti

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li espert indipendenti jeżamina l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali u jfassal rapport għall-membri. Dak ir-rapport għandu jsir disponibbli għall-membri mhux inqas minn xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 160h. Skont il-liġi tal-Istat Membru, l-espert jista’ jkun persuna fiżika jew ġuridika.
2.  

Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu fi kwalunkwe każ jinkludi l-opinjoni tal-espert dwar jekk il-kumpens fi flus kontanti u l-proporzjon ta' skambju tal-ishma jkunux adegwati. Meta jiġi vvalutat il-kumpens fi flus kontanti, l-espert għandu jqis kwalunkwe prezz tas-suq tal-ishma fil-kumpanija li qed tiġi diviża qabel it-tħabbir tal-proposta ta' diviżjoni jew il-valur tal-kumpanija bl-esklużjoni tal-effett tad-diviżjoni proposta, kif determinat skont il-metodi ta' valutazzjoni ġeneralment aċċettati. Ir-rapport għandu tal-anqas:

(a) 

jindika l-metodu jew metodi li ntużaw għad-determinazzjoni tal-kumpens fi flus kontanti propost;

(b) 

jindika l-metodu jew metodi li ntużaw għall-kalkolu tal-proporzjon ta' skambju tal-ishma propost;

(c) 

jiddikjara jekk il-metodu jew metodi humiex adegwati għall-valutazzjoni tal-kumpens fi flus kontanti u tal-proporzjon ta' skambju tal-ishma, jindika l-valur li jkun ġie kkalkolat bl-użu ta' tali metodi u jagħti opinjoni dwar l-importanza relattiva attribwita lil dawk il-metodi għall-kalkolu tal-valur li jkun ġie deċiż; u

(d) 

jiddeskrivi kwalunkwe diffikultà speċifika li tkun qamet fil-valutazzjoni.

L-espert għandu jkun intitolat jikseb mill-kumpanija li qed tiġi diviża l-informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet tal-espert.

3.  
La eżami tal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali minn espert indipendenti u lanqas rapport tal-espert indipendenti m'għandhom ikunu rikjesti jekk hekk ikunu qablu l-membri kollha tal-kumpanija li qed tiġi diviża.

L-Istati Membri jistgħu jeskludu kumpaniji b'membru wieħed mill-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 160g

Żvelar

1.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumenti li ġejjin jiġu żvelati mill-kumpanija u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fir-reġistri tal-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża, tal-anqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 160h:

(a) 

l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali; u

(b) 

avviż li jinforma lill-membri, lill-kredituri u lir-rappreżentanti tal-impjegati tal-kumpanija li qed tiġi diviża, jew, fejn ma jkun hemm ebda tali rappreżentant, lill-impjegati nfushom, li jistgħu jippreżentaw lill-kumpanija, tal-anqas ħames ġranet tax-xogħol qabel id-data tal-laqgħa ġenerali, kummenti dwar l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li r-rapport tal-espert indipendenti jiġi żvelat u magħmul disponibbli pubblikament fir-reġistru.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpanija tkun tista' teskludi informazzjoni kunfidenzjali mill-iżvelar tar-rapport tal-espert indipendenti.

Id-dokumenti żvelati f'konformità ma' dan il-paragrafu għandhom ikunu aċċessibbli wkoll permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri.

2.  
L-Istati Membri jistgħu jeżentaw kumpanija li qed tiġi diviża mir-rekwiżit ta' żvelar imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fejn, għal perjodu kontinwu ta' żmien li jibda tal-anqas xahar qabel id-data stabbilita għal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 160h u li jintemm mhux qabel il-konklużjoni ta' dik il-laqgħa, dik il-kumpanija tagħmel id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu disponibbli għall-pubbliku fis-sit web tagħha mingħajr ħlas.

Madankollu, l-Istati Membri ma għandhom jissoġġettaw dik l-eżenzjoni għal ebda rekwiżit jew restrizzjoni ħlief għal dawk li jkunu meħtieġa biex ikunu żgurati s-sigurtà tas-sit web u l-awtentiċità ta' dawk id-dokumenti u li jkunu proporzjonati biex jintlaħqu dawk l-objettivi.

3.  

Fejn il-kumpanija li qed tiġi diviża tagħmel disponibbli l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali f'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, din għandha tippreżenta lir-reġistru, tal-anqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 160h, l-informazzjoni li ġejja:

(a) 

il-forma ġuridika u l-isem tal-kumpanija li qed tiġi diviża u l-post tal-uffiċċju rreġistrat tagħha u l-forma ġuridika u l-isem proposti għall-kumpanija jew kumpaniji ġodda li jirriżultaw mid-diviżjoni transkonfinali u l-post propost tal-uffiċċju rreġistrat tagħhom;

(b) 

ir-reġistru li fih ġew reġistrati d-dokumenti msemmija fl-Artikolu 14 fir-rigward tal-kumpanija li qed tiġi diviża, u n-numru tar-reġistrazzjoni tagħha f'dak ir-reġistru;

(c) 

indikazzjoni tal-arranġamenti li saru għall-eżerċizzju tad-drittijiet tal-kredituri, tal-impjegati u tal-membri; u

(d) 

id-dettalji tas-sit web minn fejn l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, l-avviż imsemmi fil-paragrafu 1, ir-rapport tal-espert indipendenti u informazzjoni kompluta dwar l-arranġamenti msemmija fil-punt (c) ta' dan il-paragrafu jistgħu jinkisbu online u mingħajr ħlas.

Ir-reġistru għandu jagħmel disponibbli pubblikament l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu.

4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 3 jistgħu jiġu sodisfatti kompletament online mingħajr il-ħtieġa li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem xi awtorità kompetenti fl-Istat Membru kkonċernat, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kapitolu III tat-Titolu I.
5.  
L-Istati Membri jistgħu jesiġu, minbarra l-iżvelar msemmi fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, li l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali jew l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu jiġu ppubblikati fil-gazzetta nazzjonali tagħhom jew permezz ta' pjattaforma elettronika ċentrali f'konformità mal-Artikolu 16(3). F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistru jibgħat l-informazzjoni rilevanti lill-gazzetta nazzjonali jew lil pjattaforma elettronika ċentrali.
6.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jew l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 tkun aċċessibbli għall-pubbliku mingħajr ħlas permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li kwalunkwe tariffa imposta mir-reġistri lill-kumpanija għall-iżvelar imsemmi fil-paragrafi 1 u 3 u, fejn applikabbli, għall-pubblikazzjoni msemmija fil-paragrafu 5, ma taqbiżx l-irkupru tal-ispejjeż għall-forniment ta' tali servizzi.

Artikolu 160h

Approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali

1.  
Wara li tieħu nota tar-rapporti msemmija fl-Artikoli 160e u 160f, fejn applikabbli, l-opinjonijiet tal-impjegati mressqa f'konformità mal-Artikolu 160e u l-kummenti mressqa f'konformità mal-Artikolu 160g, il-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed tiġi diviża għandha tiddeċiedi, permezz ta' riżoluzzjoni, jekk tapprovax l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali u jekk tadattax l-istrument ta' kostituzzjoni, u l-istatuti jekk ikunu jinsabu f'dokument separat.
2.  
Il-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed tiġi diviża tista' tirriżerva d-dritt li tagħmel l-implimentazzjoni tad-diviżjoni transkonfinali kondizzjonata mir-ratifika espressa minnha tal-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 160l.
3.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-approvazzjoni tal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, u ta’ kwalunkwe emenda f’dak l-abbozz tat-termini, ikunu jirrikjedu maġġoranza ta' mhux anqas minn żewġ terzi iżda mhux aktar minn 90 % tal-voti marbuta mal-ishma jew mal-kapital sottoskritt rappreżentat fil-laqgħa ġenerali. Fi kwalunkwe każ, il-livell limitu tal-votazzjoni ma għandux ikun ogħla minn dak previst fil-liġi nazzjonali għall-approvazzjoni ta' mergers transkonfinali.
4.  
Fejn xi klawżola fl-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali jew kwalunkwe emenda fl-istrument ta' kostituzzjoni tal-kumpanija li qed tiġi diviża twassal għal żieda fl-obbligazzjonijiet ekonomiċi ta' xi membru lejn il-kumpanija jew partijiet terzi, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu, f'tali ċirkostanzi speċifiċi, li tali klawżola jew emenda fl-istrument ta' kostituzzjoni tal-kumpanija li qed tiġi diviża tiġi approvata mill-membru kkonċernat, dment li tali membru ma jkunx jista' jeżerċita d-drittijiet stabbiliti fl-Artikolu 160i.
5.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-approvazzjoni tad-diviżjoni transkonfinali mil-laqgħa ġenerali ma tkunx tista' tiġi kkontestata unikament fuq il-motivazzjonijiet li ġejjin:

(a) 

il-proporzjon ta' skambju tal-ishma msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 160d ġie stabbilit b'mod inadegwat;

(b) 

il-kumpens fi flus kontanti msemmi fil-punt (p) tal-Artikolu 160d jkun ġie stabbilit b'mod inadegwat; jew

(c) 

l-informazzjoni mogħtija fir-rigward tal-proporzjon ta’ skambju tal-ishma msemmi fil-punt (a) jew tal-kumpens fi flus kontanti msemmijin fil-punt (b) ma kinitx konformi mar-rekwiżiti legali.

Artikolu 160i

Protezzjoni tal-membri

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tal-inqas il-membri ta' kumpanija li qed tiġi diviża li vvutaw kontra l-approvazzjoni tal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali jkollhom id-dritt li jċedu l-ishma tagħhom għal kumpens adegwat fi flus kontanti, taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6, dment li, bħala riżultat tad-diviżjoni transkonfinali, jakkwistaw ishma fil-kumpaniji reċipjenti li jkunu regolati mil-liġi ta' Stat Membru differenti mill-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprovdu li membri oħrajn tal-kumpanija li qed tiġi diviża jkollhom id-dritt imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-oppożizzjoni espressa għall-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, jew l-intenzjoni tal-membri li jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jċedu l-ishma tagħhom, jew it-tnejn li huma, ikunu dokumentati b'mod adatt mhux aktar tard mil-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 160h. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li r-reġistrazzjoni tal-oppożizzjoni għall-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali titqies bħala dokumentazzjoni adatta ta' vot negattiv.

2.  
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-perjodu li fih il-membri msemmija fil-paragrafu 1 ikollhom jiddikjaraw lill-kumpanija li qed tiġi diviża d-deċiżjoni tagħhom li jeżerċitaw id-dritt li jċedu l-ishma tagħhom. Dak il-perjodu ma għandux jaqbeż xahar wara l-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 160h. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpanija li qed tiġi diviża tipprovdi indirizz elettroniku biex tirċievi dik id-dikjarazzjoni elettronikament.
3.  
L-Istati Membri għandhom ukoll jistabbilixxu l-perjodu li fih ikun irid jitħallas il-kumpens fi flus kontanti speċifikat fl-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali. Dak il-perjodu ma għandux jintemm aktar minn xahrejn wara li d-diviżjoni transkonfinali tkun saret effettiva skont l-Artikolu 160q.
4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe membru li jkun iddikjara d-deċiżjoni tiegħu li jeżerċita d-dritt li jċedi l-ishma tiegħu, iżda li jqis li l-kumpens fi flus kontanti offrut mill-kumpanija li qed tiġi diviża ma ġiex adegwatament stabbilit, ikun intitolat jitlob kumpens addizzjonali fi flus kontanti quddiem awtoritajiet jew korpi kompetenti responsabbli taħt il-liġi nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu limitu ta' żmien għat-talba għal kumpens addizzjonali fi flus kontanti.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li d-deċiżjoni finali li tipprovdi kumpens addizzjonali fi flus kontanti tkun valida għall-membri kollha tal-kumpanija li qed tiġi diviża li jkunu ddikjaraw id-deċiżjoni tagħhom li jeżerċitaw id-dritt li jċedu l-ishma tagħhom skont il-paragrafu 2.

5.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-liġi tal-Istat Membru ta' kumpanija li qed tiġi diviża tirregola d-drittijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 4 u li l-kompetenza esklużiva għar-riżoluzzjoni ta' kwalunkwe tilwima relatata ma' dawk id-drittijiet tkun fil-ġurisdizzjoni ta' dak l-Istat Membru.
6.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membri tal-kumpanija li qed tiġi diviża li ma kellhomx jew ma eżerċitawx id-dritt li jċedu l-ishma tagħhom, iżda li jqisu li l-proporzjon ta' skambju tal-ishma stabbilit fl-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali huwa inadegwat, ikunu jistgħu jikkontestaw dak il-proporzjon u jitolbu ħlas fi flus kontanti. Il-proċedimenti f’dak ir-rigward għandhom jinbdew quddiem l-awtorità jew il-korp kompetenti responsabbli taħt il-liġi tal-Istat Membru li għaliha tkun soġġetta l-kumpanija li qed tiġi diviża, fil-limitu ta' żmien stabbilit f’dik il-liġi nazzjonali, u tali proċedimenti ma għandhomx jipprevjenu r-reġistrazzjoni tad-diviżjoni transkonfinali. Id-deċiżjoni għandha torbot lill-kumpaniji reċipjenti u, fil-każ ta' diviżjoni parzjali, anke lill-kumpanija li qed tiġi diviża.
7.  
L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprevedu li l-kumpanija reċipjenti kkonċernata u, fil-każ ta' diviżjoni parzjali, anke l-kumpanija li qed tiġi diviża, ikunu jistgħu jipprovdu ishma jew kumpens ieħor minflok ħlas fi flus kontanti.

Artikolu 160j

Protezzjoni tal-kredituri

1.  
L-Istati Membri għandhom jipprevedu sistema adegwata ta' protezzjoni tal-interessi tal-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom oriġinaw qabel l-iżvelar tal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali u li ma jkunux saru esiġibbli fil-mument tal-iżvelar.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri li ma jkunux sodisfatti bis-salvagwardji offruti fl-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, kif previst fil-punt (q) tal-Artikolu 160d, ikunu jistgħu japplikaw, fi żmien tliet xhur mill-iżvelar tal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali msemmi fl-Artikolu 160g, mal-awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja xierqa għal salvagwardji adegwati, dment li tali kredituri jkunu jistgħu juru b'mod kredibbli li, minħabba d-diviżjoni transkonfinali, il-pretensjonijiet tagħhom jistgħu ma jiġux sodisfatti u li l-ebda salvagwardja adegwata ma tkun inkisbet mill-kumpanija.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-salvagwardji jkunu kkondizzjonati milli d-diviżjoni transkonfinali ssir effettiva skont l-Artikolu 160q.

2.  
Fejn kreditur tal-kumpanija li qed tiġi diviża ma jingħatax sodisfazzjon mill-kumpanija li lilha tkun ġiet allokata r-responsabbiltà, il-kumpaniji reċipjenti l-oħra, u fil-każ ta' diviżjoni parzjali jew diviżjoni b'separazzjoni, il-kumpanija li qed tiġi diviża, għandhom ikunu responsabbli in solidum mal-kumpanija li lilha tkun ġiet allokata r-responsabbiltà għal dak l-obbligu. Madankollu, l-ammont massimu ta' responsabbiltà in solidum ta' kwalunkwe kumpanija involuta fid-diviżjoni għandu jkun limitat għall-valur, fid-data li fiha ssir effettiva d-diviżjoni, tal-assi netti allokati lil dik il-kumpanija.
3.  
L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-korp amministrattiv jew maniġerjali tal-kumpanija li qed tiġi diviża jipprovdi dikjarazzjoni li tirrifletti b'mod preċiż l-istatus finanzjarju tagħha f'data li ma għandhiex tkun aktar kmieni minn xahar qabel l-iżvelar ta' dik id-dikjarazzjoni. Id-dikjarazzjoni għandha tkun li, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għall-korp amministrattiv jew maniġerjali tal-kumpanija li qed tiġi diviża fid-data ta' dik id-dikjarazzjoni, u wara li jkun sar l-istħarriġ raġonevoli, dak il-korp amministrattiv jew maniġerjali ma jkun jaf b'ebda raġuni għala kwalunkwe kumpanija reċipjenti u, fil-każ ta' diviżjoni parzjali, il-kumpanija li qed tiġi diviża, ma jkunux jistghu, wara li ssir effettiva d-diviżjoni, jissodisfaw ir-responsabbiltajiet allokati lilhom taħt l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, meta jsiru esiġibbli dawk ir-responsabbiltajiet. Id-dikjarazzjoni għandha tiġi żvelata flimkien mal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali f'konformità mal-Artikolu 160g.
4.  
Il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-liġi tal-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża fir-rigward tal-adempiment jew l-assigurar tal-obbligazzjonijiet ta’ flus jew mhux ta’ flus dovuti lil korpi pubbliċi.

Artikolu 160k

Informazzjoni u konsultazzjoni tal-impjegati

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet tal-impjegati għal informazzjoni u konsultazzjoni jkunu rrispettati relattivament għad-diviżjoni transkonfinali u jiġu eżerċitati f'konformità mal-qafas legali previst mid-Direttiva 2002/14/KE, u mid-Direttiva 2001/23/KE fejn id-diviżjoni transkonfinali titqies bħala trasferiment ta' impriża fis-sens tad-Direttiva 2001/23/KE, u, fejn applikabbli għall-impriżi fuq skala Komunitarja jew għal gruppi ta' impriżi fuq skala Komunitarja, f'konformità mad-Direttiva 2009/38/KE. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jkunu applikabbli drittijiet ta' informazzjoni u konsultazzjoni tal-impjegati fir-rigward ta' impjegati ta’ kumpaniji oħra għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2002/14/KE.
2.  
Minkejja l-Artikolu 160e(7) u l-punt (b) tal-Artikolu 160g(1), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet tal-impjegati għal informazzjoni u konsultazzjoni jiġu rrispettati, tal-anqas qabel ma l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali jew ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 160e jkunu ġew deċiżi, skont liema jsir l-ewwel, b'tali mod li tingħata risposta motivata lill-impjegati kollha qabel il-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 160h.
3.  
Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni jew prattika fis-seħħ li jkunu aktar favorevoli għall-impjegati, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-arranġamenti prattiċi għall-eżerċizzju tad-dritt għal informazzjoni u konsultazzjoni f'konformità mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/14/KE.

Artikolu 160l

Parteċipazzjoni tal-impjegati

1.  
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, kull kumpanija reċipjenti għandha tkun soġġetta għar-regoli fis-seħħ li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-impjegati, jekk ikun hemm, fl-Istat Membru fejn ikollha l-uffiċċju reġistrat tagħha.
2.  

Madankollu, ir-regoli fis-seħħ li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-impjegati, jekk ikun hemm, fl-Istat Membru fejn il-kumpanija li tirriżulta mid-diviżjoni transkonfinali jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha ma għandhomx japplikaw fejn il-kumpanija li qed tiġi diviża jkollha, fis-sitt xhur qabel l-iżvelar tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, għadd medju ta' impjegati ekwivalenti għal tmenin fil-mija tal-livell minimu applikabbli, kif stabbilit fil-liġi tal-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża, biex tiġi attivata l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fis-sens tal-punt (k) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/86/KE, jew fejn il-liġi nazzjonali applikabbli għal kull waħda mill-kumpaniji reċipjenti:

(a) 

ma tipprevedix tal-anqas l-istess livell ta' parteċipazzjoni tal-impjegati kif operata fil-kumpanija li qed tiġi diviża qabel id-diviżjoni transkonfinali tagħha, ikkalkolata b'referenza għall-proporzjon ta' rappreżentanti tal-impjegati fost il-membri tal-korp amministrattiv jew superviżorju jew il-kumitati tagħhom jew tal-grupp maniġerjali li jkopri l-unitajiet tal-profitt tal-kumpanija, soġġetti għar-rappreżentanza tal-impjegati; jew

(b) 

ma tipprovdix li l-impjegati tal-istabbilimenti tal-kumpaniji reċipjenti li jinsabu fi Stati Membri oħrajn ikunu wkoll jistgħu jeżerċitaw drittijiet ta' parteċipazzjoni kif igawdu dawk l-impjegati mħaddma fl-Istat Membru fejn il-kumpanija reċipjenti jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha.

3.  

Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-kumpaniji li jirriżultaw mid-diviżjoni transkonfinali u l-involviment tagħhom fid-definizzjoni ta' tali drittijiet għandhom ikunu regolati mill-Istati Membri, mutatis mutandis u soġġett għall-paragrafi 4 sa 7 ta' dan l-Artikolu, f'konformità mal-prinċipji u mal-proċeduri stipulati fl-Artikolu 12(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 2157/2001 u fid-dispożizzjonijiet li ġejjin tad-Direttiva 2001/86/KE:

(a) 

l-Artikolu 3(1), il-punti (a)(i) u (b) tal-Artikolu 3(2), l-Artikolu 3(3), l-ewwel żewġ sentenzi tal-Artikolu 3(4), u l-Artikolu 3(5) u (7);

(b) 

l-Artikolu 4(1), il-punti (a), (g) u (h) tal-Artikolu 4(2), u l-Artikolu 4(3) u (4);

(c) 

l-Artikolu 5;

(d) 

l-Artikolu 6;

(e) 

l-Artikolu 7(1), bl-eċċezzjoni tat-tieni inċiż tal-punt (b);

(f) 

l-Artikoli 8,, 10, 11 u 12; u

(g) 

il-punt (a) tal-Parti 3 tal-Anness.

4.  

Meta jkunu qed jirregolaw il-prinċipji u l-proċeduri msemmija fil-paragrafu 3, l-Istati Membri:

(a) 

għandhom jagħtu lill-korp speċjali tan-negozjar id-dritt li jiddeċiedi, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu li jirrappreżentaw tal-anqas żewġ terzi mill-impjegati, li ma jiftaħx negozjati jew li jtemm in-negozjati diġà miftuħa u li jibbaża fuq ir-regoli dwar il-parteċipazzjoni fis-seħħ fl-Istati Membri ta' kull waħda mill-kumpaniji reċipjenti;

(b) 

jistgħu, fil-każ fejn, wara negozjati preċedenti, ikunu applikabbli regoli standard għall-parteċipazzjoni u minkejja tali regoli, jiddeċiedu li jillimitaw il-proporzjon ta' rappreżentanti tal-impjegati fil-korp amministrattiv tal-kumpaniji reċipjenti. Madankollu, jekk, fil-kumpanija li qed tiġi diviża, ir-rappreżentanti tal-impjegati jikkostitwixxu tal-anqas terz mill-korp amministrattiv jew superviżorju, il-limitazzjoni qatt ma tista' tirriżulta fi proporzjon ta' rappreżentanti tal-impjegati fil-korp amministrattiv iżgħar minn terz;

(c) 

għandhom jiżguraw li r-regoli tal-parteċipazzjoni tal-impjegati li kienu japplikaw qabel id-diviżjoni transkonfinali jibqgħu japplikaw sad-data ta' applikazzjoni ta' kwalunkwe regola sussegwentement miftiehma jew, fin-nuqqas ta' regoli miftiehma, sal-mument tal-applikazzjoni ta' regoli standard f'konformità mal-punt (a) tal-Parti 3 tal-Anness tad-Direttiva 2001/86/KE.

5.  
L-estensjoni tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni għall-impjegati tal-kumpaniji reċipjenti li jkunu impjegati fi Stati Membri oħra, kif imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2, ma għandhiex twassal għal xi obbligu għall-Istati Membri li jagħmlu dik l-għażla biex jikkunsidraw lil dawk l-impjegati meta jikkalkolaw id-daqs tal-livelli minimi tal-forza tax-xogħol li jwasslu għal drittijiet ta' parteċipazzjoni taħt il-liġi nazzjonali.
6.  
Fejn kwalunkwe waħda mill-kumpaniji reċipjenti għandha tkun iggvernata b'sistema ta' parteċipazzjoni tal-impjegati f'konformità mar-regoli msemmija fil-paragrafu 2, dik il-kumpanija għandha tkun obbligata tieħu forma ġuridika li tippermetti l-eżerċizzju ta' drittijiet ta' parteċipazzjoni,
7.  
Fejn il-kumpanija reċipjenti tkun qed topera taħt sistema ta' parteċipazzjoni tal-impjegati, dik il-kumpanija għandha tkun obbligata tieħu miżuri biex tiżgura li d-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-impjegati jkunu protetti fil-każ ta' kwalunkwe konverżjoni, jew merger jew diviżjoni sussegwenti, kemm jekk transkonfinali kif ukoll jekk domestika, għal perjodu ta' erba' snin wara li tidħol fis-seħħ id-diviżjoni transkonfinali, billi tapplika, mutatis mutandis, ir-regoli stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 6.
8.  
Kumpanija għandha tikkomunika lill-impjegati tagħha jew lir-rappreżentanti tagħhom l-eżitu tan-negozjati li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-impjegati mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 160m

Ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni

1.  
L-Istati Membri għandhom jinnominaw lill-qorti, nutar jew awtorità jew awtoritajiet oħra kompetenti biex jiskrutinizzaw il-legalità tad-diviżjonijiet transkonfinali fir-rigward tal-partijiet tal-proċedura li huma regolati mil-liġi tal-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża, u biex joħorġu ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni li jattesta l-konformità mal-kundizzjonijiet rilevanti kollha u t-tlestija kif dovut tal-proċeduri u l-formalitajiet kollha f'dak l-Istat Membru (l-“awtorità kompetenti”).

Tali tlestija ta' proċeduri u formalitajiet tista' tinkludi l-adempiment jew l-assigurar ta' obbligazzjonijiet ta’ flus jew mhux ta’ flus dovuti lil korpi pubbliċi jew il-konformità ma' rekwiżiti settorjali speċifiċi, inkluż l-assigurar ta' obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn proċedimenti kurrenti.

2.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikazzjoni biex jinkiseb ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni mill-kumpanija li qed tiġi diviża tkun akkumpanjata minn dawn li ġejjin:

(a) 

l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali;

(b) 

ir-rapport u l-opinjoni mehmuża, jekk ikun hemm, imsemmija fl-Artikolu 160e, kif ukoll ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 160f, fejn ikunu disponibbli;

(c) 

kwalunkwe kumment li jkun tressaq f'konformità mal-Artikolu 160g(1); u

(d) 

informazzjoni dwar l-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 160h.

3.  

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-applikazzjoni, mill-kumpanija li qed tiġi diviża, għall-ksib ta' ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni tkun akkumpanjata minn informazzjoni addizzjonali, bħal, b'mod partikolari:

(a) 

l-għadd ta' impjegati fil-waqt tat-tfassil tal-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali;

(b) 

l-eżistenza ta’ sussidjarji u l-allokazzjoni ġeografika rispettiva tagħhom;

(c) 

informazzjoni dwar l-adempiment tal-obbligazzjonijiet dovuti lil korpi pubbliċi mill-kumpanija li qed tiġi diviża;

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu tali informazzjoni, jekk ma tkunx ġiet ipprovduta mill-kumpanija li qed tiġi diviża, minn awtoritajiet rilevanti oħra.

4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3, inkluża l-preżentazzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni jew dokument, tista' timtela kompletament online mingħajr il-ħtieġa li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem l-awtorità kompetenti, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kapitolu III tat-Titolu I.
5.  
Fir-rigward tal-konformità mar-regoli li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-impjegati kif stabbiliti fl-Artikolu 160l, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża għandha tivverifika li l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali jinkludi informazzjoni dwar il-proċeduri li bihom jiġu ddeterminati l-arranġamenti rilevanti u dwar l-għażliet possibbli għal tali arranġamenti.
6.  

Bħala parti mill-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha teżamina dan li ġej:

(a) 

id-dokumenti u l-informazzjoni kollha mressqa lill-awtorità kompetenti f'konformità mal-paragrafi 2 u 3;

(b) 

indikazzjoni mill-kumpanija li qed tiġi diviża li l-proċedura msemmija fl-Artikolu 160l(3) u (4) bdiet, fejn rilevanti.

7.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1 isir fi żmien tliet xhur mid-data tar-riċevuta tad-dokumenti u tal-informazzjoni li tikkonċerna l-approvazzjoni tad-diviżjoni transkonfinali mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li qed tiġi diviża. Dak l-iskrutinju għandu jkollu wieħed mir-riżultati li ġejjin:

(a) 

fejn jiġi ddeterminat li d-diviżjoni transkonfinali tikkonforma mal-kundizzjonijiet rilevanti kollha u li l-proċeduri u l-formalitajiet neċessarji kollha tlestew, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ iċ-ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni;

(b) 

fejn jiġi ddeterminat li d-diviżjoni transkonfinali ma tikkonformax mal-kundizzjonijiet rilevanti kollha jew li mhux il-proċeduri u l-formalitajiet neċessarji kollha tlestew, l-awtorità kompetenti ma għandhiex toħroġ iċ-ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni u għandha tinforma lill-kumpanija bir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha; f'dak il-każ, l-awtorità kompetenti tista' tagħti lill-kumpanija l-opportunità li tissodisfa l-kundizzjonijiet rilevanti jew li tlesti l-proċeduri u l-formalitajiet f'perjodu ta' żmien xieraq.

8.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti ma toħroġx iċ-ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni fejn jiġi ddeterminat, f'konformità mal-liġijiet nazzjonali, li diviżjoni transkonfinali tkun għal finijiet abbużivi jew frawdolenti li jwasslu jew huma maħsuba għall-evażjoni minn, jew għall-evitar ta', il-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali, jew għal finijiet kriminali.
9.  
Fejn l-awtorità kompetenti, waqt l-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1, ikollha dubji serji li jindikaw li d-diviżjoni transkonfinali tkun għal finijiet abbużivi jew frawdolenti li jwasslu jew huma maħsuba għall-evażjoni minn, jew għall-evitar ta', il-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali, jew għal finijiet kriminali, għandha tqis il-fatti u ċ-ċirkostanzi rilevanti, bħal, fejn ikunu rilevanti u ma jitqisux b'mod iżolat, fatturi indikattivi li minnhom l-awtorità kompetenti tkun saret konxja, matul l-iskrutinju msemmi fil-paragrafu 1, inkluż permezz ta' konsultazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti. Il-valutazzjoni għall-finijiet ta' dan il-paragrafu għandha ssir fuq bażi ta' każ b'każ, permezz ta' proċedura regolata mil-liġi nazzjonali.
10.  
Fejn ikun jenħtieġ, għall-finijiet tal-valutazzjoni taħt il-paragrafi 8 u 9, li jittieħed kont ta' informazzjoni addizzjonali jew li jitwettqu attivitajiet addizzjonali ta' investigazzjoni, il-perjodu ta' tliet xhur previst fil-paragrafu 7 jista' jiġi estiż b'massimu ta' tliet xhur
11.  
Fejn, minħabba l-kumplessità tal-proċedura transkonfinali, il-valutazzjoni ma tkunx tista' ssir fi ħdan l-iskadenzi previsti fil-paragrafi 7 u 10, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikant jiġi notifikat bir-raġunijiet għal kwalunkwe dewmien qabel ma jagħlqu dawk l-iskadenzi
12.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti maħtura tkun tista' tikkonsulta awtoritajiet rilevanti oħra b'kompetenzi fl-oqsma differenti kkonċernati mid-diviżjoni transkonfinali, inklużi dawk tal-Istat Membru tal-kumpaniji reċipjenti, u tikseb minn dawk l-awtoritajiet u mill-kumpanija li qed tiġi diviża, l-informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa biex tiskrutinizza l-legalità tad-diviżjoni transkonfinali, fi ħdan il-qafas proċedurali stabbilit fil-liġi nazzjonali. Għall-finijiet tal-valutazzjoni, l-awtorità kompetenti tista' tirrikorri għal espert indipendenti.

Artikolu 160n

Trażmissjoni taċ-ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni jiġi kondiviż mal-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 160o(1) permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni ta' reġistri.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li ċ-ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni jkun disponibbli permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri.

2.  
L-aċċess għaċ-ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni għandu jkun bla ħlas għall-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 160o(1) u għar-reġistri.

Artikolu 160o

Skrutinju tal-legalità ta’ diviżjoni transkonfinali

1.  
L-Istati Membri għandhom jinnominaw lill-qorti, nutar jew awtorità oħra kompetenti biex jiskrutinizzaw il-legalità tad-diviżjoni transkonfinali fir-rigward ta' dik il-parti tal-proċedura li tikkonċerna t-tlestija tad-diviżjoni transkonfinali regolata mil-liġi tal-Istati Membri tal-kumpaniji reċipjenti u biex japprovaw id-diviżjoni transkonfinali.

Dik l-awtorità għandha, b'mod partikolari, tiżgura li l-kumpaniji reċipjenti jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali dwar l-inkorporazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji u, fejn xieraq, li l-arranġamenti għall-parteċipazzjoni tal-impjegati jkunu ġew determinati f'konformità mal-Artikolu 160l.

2.  
Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-kumpanija li qed tiġi diviża għandha tippreżenta lil kull awtorità msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali approvat mil-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 160h.
3.  
Kull Stat Membru għandu jiżgura li kwalunkwe applikazzjoni għall-finijiet tal-paragrafu 1, mill-kumpanija li qed tiġi diviża, inkluża l-preżentazzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni u dokument, tista' timtela kompletament online mingħajr il-ħtieġa li l-applikanti jidhru fiżikament quddiem l-awtorità msemmija fil-paragrafu 1, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kapitolu III tat-Titolu I.
4.  
L-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 għandha tapprova d-diviżjoni transkonfinali malli tiddetermina li l-kundizzjonijiet rilevanti kollha ġew sodisfatti kif dovut u l-formalitajiet tlestew kif dovut fl-Istati Membri tal-kumpaniji reċipjenti.
5.  
Iċ-ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni għandu jiġi aċċettat mill-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 bħala attestazzjoni konklużiva tat-tlestija korretta tal-proċeduri u l-formalitajiet applikabbli ta' qabel id-diviżjoni fl-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża li mingħajrhom id-diviżjoni transkonfinali ma tkunx tista' tiġi approvata.

Artikolu 160p

Reġistrazzjoni

1.  
Il-liġijiet tal-Istati Membri tal-kumpanija li qed tiġi diviża u tal-kumpaniji reċipjenti għandhom jiddeterminaw, fir-rigward tat-territorji rispettivi tagħhom, l-arranġamenti, f'konformità mal-Artikolu 16, għall-iżvelar tat-tlestija tad-diviżjoni transkonfinali fir-reġistri tagħhom.
2.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tal-anqas l-informazzjoni li ġejja tiddaħħal fir-reġistri tagħhom:

(a) 

fir-reġistru tal-Istat Membri tal-kumpaniji reċipjenti, li r-reġistrazzjoni tal-kumpanija reċipjenti tkun ir-riżultat ta' diviżjoni transkonfinali;

(b) 

fir-reġistru tal-Istat Membri tal-kumpaniji reċipjenti, id-dati tar-reġistrazzjoni tal-kumpaniji reċipjenti;

(c) 

fir-reġistru tal-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża, il-fatt li t-tħassir jew it-tneħħija, mir-reġistru, tal-kumpanija li qed tiġi diviża jkunu r-riżultat ta' diviżjoni transkonfinali

(d) 

fir-reġistru tal-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża, fil-każ ta' diviżjoni sħiħa, id-data tat-tħassir jew tat-tneħħija tal-kumpanija li qed tiġi diviża mir-reġistru;

(e) 

fir-reġistri tal-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża u tal-Istati Membri tal-kumpaniji reċipjenti, rispettivament, in-numru ta' reġistrazzjoni, l-isem u l-forma ġuridika tal-kumpanija li qed tiġi diviża u tal-kumpaniji reċipjenti.

Ir-reġistri għandhom jagħmlu l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu disponibbli pubblikament u aċċessibbli permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri.

3.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistri fl-Istati Membri tal-kumpaniji reċipjenti jinnotifikaw lir-reġistru fl-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża, permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri, li l-kumpaniji reċipjenti ġew reġistrati. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fil-każ ta' diviżjoni sħiħa, it-tħassir jew it-tneħħija tal-kumpanija li qed tiġi diviża mir-reġistru isiru minnufih mar-riċezzjoni ta' dawk in-notifiki.
4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistru fl-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża jinnotifika lir-reġistri fl-Istati Membri tal-kumpaniji reċipjenti permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri, li d-diviżjoni transkonfinali tkun saret effettiva.

Artikolu 160q

Id-data li fiha ssir effettiva d-diviżjoni transkonfinali

Il-liġi tal-Istat Membru tal-kumpanija li qed tiġi diviża għandha tiddetermina d-data li fiha ssir effettiva d-diviżjoni transkonfinali. Dik id-data għandha tkun wara li jkun sar l-iskrutinju msemmi fl-Artikoli 160m u160o u wara li jiġu riċevuti mir-reġistri n-notifiki kollha msemmija fl-Artikolu 160p(3).

Artikolu 160r

Konsegwenzi ta’ diviżjoni transkonfinali

1.  

Diviżjoni transkonfinali sħiħa għandu jkollha, mid-data msemmija fl-Artikolu 160q, il-konsegwenzi li ġejjin:

(a) 

l-attiv u l-passiv kollha tal-kumpanija li qed tiġi diviża, li jinkludu l-kuntratti, il-krediti, id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet kollha, għandhom jiġu ttrasferiti lill-kumpaniji reċipjenti f'konformità mal-allokazzjoni speċifikata fl-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali;

(b) 

il-membri tal-kumpanija li qed tiġi diviża għandhom isiru membri tal-kumpaniji reċipjenti f'konformità mal-allokazzjoni tal-ishma speċifikata fl-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, dment li ma jkunux ċedew l-ishma tagħhom kif imsemmi fl-Artikolu 160i(1);

(c) 

id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet tal-kumpanija li qed tiġi diviża li jirriżultaw minn kuntratti ta' impjieg jew minn relazzjonijiet ta' impjieg u li jkunu jeżistu fid-data li fiha d-diviżjoni transkonfinali ssir effettiva għandhom jiġu ttrasferiti lill-kumpaniji reċipjenti;

(d) 

il-kumpanija li qed tiġi diviża ma tibqax teżisti.

2.  

Diviżjoni transkonfinali parzjali għandu jkollha, mid-data msemmija fl-Artikolu 160q, il-konsegwenzi li ġejjin:

(a) 

parti mill-attiv u l-passiv tal-kumpanija li qed tiġi diviża, inklużi l-kuntratti, il-krediti, id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet, għandha tiġi ttrasferita lill-kumpanija jew kumpaniji reċipjenti, filwaqt li l-bqija għandha tkompli tappartjeni lill-kumpanija li qed tiġi diviża f'konformità mal-allokazzjoni speċifikata fl-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali;

(b) 

tal-anqas uħud mill-membri tal-kumpanija li qed tiġi diviża għandhom isiru membri tal-kumpanija jew kumpaniji reċipjenti u tal-anqas uħud mill-membri għandhom jibqgħu fil-kumpanija li qed tiġi diviża jew għandhom isiru membri tat-tnejn f'konformità mal-allokazzjoni tal-ishma speċifikata fl-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, dment li dawk il-membri ma jkunux ċedew l-ishma tagħhom kif imsemmi fl-Artikolu 160 i(1);

(c) 

id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet tal-kumpanija li qed tiġi diviża li jirriżultaw mill-kuntratti ta' impjieg jew minn relazzjonijiet ta' impjieg u li jeżistu fid-data li fiha d-diviżjoni transkonfinali ssir effettiva, allokati lill-kumpanija jew kumpaniji reċipjenti taħt l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, għandhom jiġu ttrasferiti lill-kumpanija jew kumpaniji reċipjenti rispettivi.

3.  

Diviżjoni transkonfinali b'separazzjoni għandu jkollha, mid-data msemmija fl-Artikolu 160q, il-konsegwenzi li ġejjin:

(a) 

parti mill-attiv u l-passiv tal-kumpanija li qed tiġi diviża, inklużi l-kuntratti, il-krediti, id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet, għandha tiġi ttrasferita lill-kumpanija jew kumpaniji reċipjenti, filwaqt li l-bqija għandha tkompli tappartjeni lill-kumpanija li qed tiġi diviża f'konformità mal-allokazzjoni speċifikata fl-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali;

(b) 

l-ishma tal-kumpanija jew kumpaniji reċipjenti għandhom jiġu allokati lill-kumpanija li qed tiġi diviża;

(c) 

id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet tal-kumpanija li qed tiġi diviża li jirriżultaw mill-kuntratti ta' impjieg jew minn relazzjonijiet ta' impjieg u li jeżistu fid-data li fiha d-diviżjoni transkonfinali ssir effettiva, allokati lill-kumpanija jew kumpaniji reċipjenti taħt l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, għandhom jiġu ttrasferiti lill-kumpanija jew kumpaniji reċipjenti rispettivi.

4.  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 160j(2), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn attiv jew passiv tal-kumpanija li qed tiġi diviża ma jiġix allokat b'mod espliċitu taħt l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali, kif imsemmi fil-punt (l) tal-Artikolu 160d, u fejn l-interpretazzjoni ta' dawk it-termini ma tagħmilx deċiżjoni dwar l-allokazzjoni tiegħu possibbli, l-attiv jew il-korrispettiv għalih jew il-passiv jiġi allokat lill-kumpaniji reċipjenti kollha jew, fil-każ ta' diviżjoni parzjali jew diviżjoni b'separazzjoni, lill-kumpaniji reċipjenti kollha u lill-kumpanija li qed tiġi diviża b'mod proporzjonat għas-sehem tal-assi netti allokati lil kull waħda minn dawk il-kumpaniji taħt l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni transkonfinali.
5.  
Fejn, fil-każ ta' diviżjoni transkonfinali, il-liġijiet tal-Istati Membri jirrikjedu t-tlestija ta' formalitajiet speċjali qabel ma t-trasferiment ta' ċerti assi, drittijiet u obbligazzjonijiet mill-kumpanija li qed tiġi diviża jsir effettiv fil-konfront ta' partijiet terzi, dawk il-formalitajiet għandhom jitwettqu mill-kumpanija li qed tiġi diviża jew mill-kumpaniji reċipjenti, kif xieraq.
6.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ishma f'kumpanija reċipjenti ma jkunux jistgħu jiġu skambjati ma' ishma fil-kumpanija li qed tiġi diviża li jkunu miżmuma jew mill-kumpanija nfisha jew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha stess iżda għan-nom tal-kumpanija.

Artikolu 160s

Formalitajiet simplifikati

Fejn diviżjoni transkonfinali ssir bħala diviżjoni b'separazzjoni kif imsemmi fil-punt (c) tal-punt (3) tal-Artikolu 160b, il-punti (b), (c), (f), (i), (o) u (p) tal-Artikolu 160d u l-Artikoli 160e, 160f u 160i ma għandhomx japplikaw.

Artikolu 160t

Esperti indipendenti

1.  
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli li jirregolaw tal-anqas ir-responsabbiltà ċivili tal-espert indipendenti responsabbli għat-tfassil tar-rapport imsemmi fl-Artikolu 160f.
2.  

L-Istati Membri għandu jkollhom stabbiliti regoli li jiżguraw li:

(a) 

l-espert, jew il-persuna ġuridika li f'isimha l-espert ikun qed jopera, jkunu indipendenti minn, u ma jkollhom l-ebda kunflitt ta' interessi ma', il-kumpanija li tapplika għaċ-ċertifikat ta' qabel id-diviżjoni; u

(b) 

l-opinjoni tal-espert tkun imparzjali u oġġettiva, u tingħata bil-għan li tipprovdi assistenza lill-awtorità kompetenti skont ir-rekwiżiti ta' indipendenza u imparzjalità taħt il-liġi applikabbli u l-istandards professjonali li għalihom l-espert ikun soġġett.

Artikolu 160u

Validità

Diviżjoni transkonfinali li tkun saret effettiva f'konformità mal-proċeduri li jittrasponu din id-Direttiva ma tistax tiġi ddikjarata nulla u bla effett.

L-ewwel paragrafu ma jaffettwax is-setgħat tal-Istati Membri, inter alia, fir-rigward tal-liġi kriminali, tal-prevenzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu u l-ġlieda kontrih, tal-liġi soċjali, tat-tassazzjoni u tal-infurzar tal-liġi, li jimponu miżuri u penali, f'konformità mal-liġijiet nazzjonali, wara d-data li fiha tkun saret effettiva d-diviżjoni transkonfinali.

▼BTITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

▼M2

Artikolu 161

Protezzjoni tad-data

L-ipproċessar ta’ kwalunkwe data personali mwettaq fil-kuntest ta’ din id-Direttiva se jkun suġġett għar-Regolament (UE) 2016/679.

▼B

Artikolu 162

Rapport, djalogu regolari dwar is-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri u reviżjoni

1.  
Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard mit-8 ta' Ġunju 2022, tippubblika rapport dwar il-funzjonament tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri, li jeżamina b'mod partikulari l-operat tekniku u l-aspetti finanzjarji tagħha.
2.  
Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, bi proposti għal emendi għal din id-Direttiva.
3.  
Il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-Istati Membri għandhom jiltaqgħu regolarment biex jiddiskutu kwistjonijiet koperti minn din id-Direttiva relatati mal-interkonnessjoni tar-reġistri fi kwalunkwe forum adegwat.
4.  
Sat-30 ta' Ġunju 2016, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-funzjonament ta' dawk id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw r-rekwiżiti dwar rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ ta' mergers u diviżjonijiet u li ġew emendati jew miżjuda bid-Direttiva 2009/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 13 ), u b'mod partikolari l-effetti tagħhom fuq it-tnaqqis ta' piżijiet amministrattivi fuq kumpaniji, fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tagħhom, u għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, akkumpanjat jekk ikun meħtieġ minn proposti għall-emendar ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

▼M2

Artikolu 162a

Emendi għall-Annessi

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien bi kwalunkwe bidla fit-tipi ta’ kumpaniji b'responsabbiltà limitata previsti fil-liġi nazzjonali tagħhom li tolqot il-kontenuti tal-Annessi I, II u IIA.

Fejn Stat Membru jinforma lill-Kummissjoni skont l-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadatta l-lista tat-tipi ta’ kumpaniji inkluża fl-Annessi I, II u IIA f'konformità mal-informazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu, permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 163.

▼M2

Artikolu 163

Eżerċitar tad-delega

1.  
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2.  
Is-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 25(3) u fl-Artikolu 162a għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux determinat mil-31 ta’ Lulju 2019.
3.  
Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 25(3) u fl-Artikolu 162a tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din m'għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
4.  
Qabel ma’ tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti innominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5.  
Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6.  
Att delegat adottat skont l-Artikolu 25(3) jew l-Artikolu 162a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

▼B

Artikolu 164

Proċedura ta' kumitat

1.  
Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2.  
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 165

Komunikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fl-oqsma koperti minn din id-Direttiva.

Artikolu 166

Tħassir

Id-Direttivi 82/891/KEE, 89/666/KEE, 2005/56/KE, 2009/101/KE, 2011/35/UE, u 2012/30/UE, kif emendati mid-Direttivi mniżżla fil-Parti A tal-Anness III huma mħassra, bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward l-iskadenzi għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u d-dati tal-applikazzjoni tad-Direttivi stipulati fil-Parti B tal-Anness III.

Ir-referenzi għad-Direttivi mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness IV.

Artikolu 167

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 168

Destinatarji

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.
ANNESS I

TIPI TA' KUMPANIJI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2(1) U (2), L-ARTIKOLU 44(1) U (2), L-ARTIKOLU 45(2), L-ARTIKOLU 87(1) U (2) U L-ARTIKOLU 135(1)

— 
il-Belġju:
société anonyme/naamloze vennootschap;
— 
il-Bulgarija:
акционерно дружество;
— 
ir-Repubblika Ċeka:
akciová společnost;
— 
id-Danimarka:
aktieselskab;
— 
il-Ġermanja:
Aktiengesellschaft;
— 
l-Estonja:
aktsiaselts;
— 
l-Irlanda:
cuideachta phoiblí faoi theorainn scaireanna/public company limited by shares,
cuideachta phoiblí faoi theorainn ráthaíochta agus a bhfuil scairchaipiteal aici/public company limited by guarantee and having a share capital;
— 
il-Greċja:
ανώνυμη εταιρεία;
— 
Spanja:
sociedad anonima;
— 
Franza:
société anonyme;
— 
il-Kroazja:
dioničko društvo;
— 
l-Italja:
società per azioni
— 
Ċipru:
δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,
δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;
— 
il-Latvja:
akciju sabiedrība;
— 
il-Litwanja:
akcinė bendrovė;
— 
il-Lussemburgu:
société anonyme;
— 
l-Ungerija:
nyilvánosan működő részvénytársaság;
— 
Malta:
kumpanija pubblika ta' responsabbiltà limitata/public limited liability company;
— 
l-Olanda:
naamloze vennootschap;
— 
l-Awstrija:
Aktiengesellschaft;
— 
il-Polonja:
spółka akcyjna;
— 
il-Portugall:
sociedade anonima;
— 
ir-Rumanija:
societate pe acțiuni;
— 
is-Slovenja:
delniška družba;
— 
is-Slovakkja:
akciová spoločnosť;
— 
il-Finlandja:
julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

▼M2

— 
l-Iżvezja:
publikt aktiebolag;

▼B

— 
ir-Renju Unit:
public company limited by shares,
public company limited by guarantee and having a share capital.
ANNESS II

▼M3

TIPI TA' KUMPANIJI MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 7(1), 13, 29(1), 36(1), 67(1), IL-PUNTI (1) U (2) TAL-ARTIKOLU 86B, IL-PUNT (A) TAL-ARTIKOLU 119(1), U L-PUNT (1) TAL-ARTIKOLU 160B

▼B

— 
il-Belġju:
naamloze vennootschap/société anonyme,
commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions,
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société de personnes à responsabilité limitée;
— 
il-Bulgarija:
акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;
— 
ir-Repubblika Ċeka:
společnost s ručením omezeným, akciová společnost;
— 
id-Danimarka:
aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;
— 
il-Ġermanja:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
— 
l-Estonja:
aktsiaselts, osaühing;
— 
l-Irlanda:
cuideachtaí atá corpraithe faoi dhliteanas teoranta/companies incorporated with limited liability;
— 
Il-Greċja:
ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία;
— 
Spanja:
la sociedad anonima, la sociedad comanditariapor acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;
— 
Franza:
société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée;
— 
il-Kroazja:
dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;
— 
l-Italja:
società per azioni, società in accomandiita per azioni, società a responsabilità limitata;
— 
Ċipru:
δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;
— 
il-Latvja:
akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība;
— 
il-Litwanja:
akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;
— 
il-Lussemburgu:
société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée;
— 
l-Ungerija:
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;
— 
Malta:
kumpanija pubblika/public limited liability company,
kumpanija privata/private limited liability company;
— 
l-Olanda:
naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
— 
l-Awstrija:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung;
— 
il-Polonja:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komuytowo-akcyjna, spółka akcyjna;
— 
il-Portugall:
sociedade anonima de responsabilidade limitada, sociedade em comanditta por ações, sociedade por quotas de responsabilidade limitada;
— 
ir-Rumanija:
societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni;
— 
is-Slovenja:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komaditna delniška družba;
— 
is-Slovakkja:
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným';
— 
il-Finlandja:
yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag,
julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

▼M2

— 
l-Iżvezja:
privat aktiebolag,
publikt aktiebolag;

▼B

— 
ir-Renju Unit:
companies incorporated with limited liability.

▼M2
ANNESS IIA

TIPI TA' KUMPANIJI

MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 13, 13f, 13g, 13h u 162a

Il-Belġju:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Il-Bulgarija:

дружество с ограничена отговорност,

еднолично дружество с ограничена отговорност;

Ir-Repubblika Ċeka: společnost s ručením omezeným;

Id-Danimarka: Anpartsselskab;

Il-Ġermanja: Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

L-Estonja: osaühing;

L-Irlanda:

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta,

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe;

Il-Greċja:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία;

Spanja: sociedad de responsabilidad limitada;

Franza:

société à responsabilité limitée,

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

société par actions simplifiée,

société par actions simplifiée unipersonnelle;

Il-Kroazja:

društvo s ograničenom odgovornošću,

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću;

L-Italja:

società a responsabilità limitata,

società a responsabilità limitata semplificata;

Ċipru: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση;

Il-Latvja: sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

Il-Litwanja: uždaroji akcinė bendrovė;

Il-Lussemburgu: société à responsabilité limitée;

L-Ungerija: korlátolt felelősségű társaság;

Malta: private limited liability company/kumpannija privata;

In-Netherlands: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

L-Awstrija: Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Il-Polonja: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Il-Portugall: sociedade por quotas;

Ir-Rumanija: societate cu răspundere limitată;

Is-Slovenja: družba z omejeno odgovornostjo;

Is-Slovakkja: spoločnosť s ručením obmedzeným;

Il-Finlandja: yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag;

L-Iżvezja: privat aktiebolag;

Ir-Renju Unit: private company limited by shares or guarantee.

▼B
ANNESS III

PARTI A

DIRETTIVI MĦASSRA FLIMKIEN MA' LISTA TAL-EMENDI SUĊĊESSIVI TAGĦHOM

(IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 166)Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE

(ĠU L 378, 31.12.1982, p. 47)

Direttiva 2007/63/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 300, 17.11.2007, p. 47)

Artikolu 3

Direttiva 2009/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 259, 2.10.2009, p. 14)

Artikolu 3

Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190)

Artikolu 116

Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE

(ĠU L 395, 30.12.1989, p. 36)

Direttiva 2012/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 156, 16.6.2012, p. 1)

Artikolu 1

Direttiva 2005/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 310, 25.11.2005, p. 1)

Direttiva 2009/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 259, 2.10.2009, p. 14)

Artikolu 4

Direttiva 2012/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 156, 16.6.2012, p. 1)

Artikolu 2

Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190)

Artikolu 120

Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11)

Direttiva 2012/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 156, 16.6.2012, p. 1)

Artikolu 3

Direttiva tal-Kunsill 2013/24/UE

(ĠU L 158, 10.6.2013, p. 365)

Artikolu 1 u punt 1 tal-Parti A tal-Anness

Direttiva 2011/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 110, 29.4.2011, p. 1)

Direttiva tal-Kunsill 2013/24/UE

(ĠU L 158, 10.6.2013, p. 365)

Artikolu 1 u punt 3 tal-Parti A tal-Anness

Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190)

Artikolu 122

Direttiva 2012/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 315, 14.11.2012, p. 74)

Direttiva tal-Kunsill 2013/24/UE

(ĠU L 158, 10.6.2013, p. 365)

Artikolu 1 u punt 4 tal-Parti A tal-Anness

Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190)

Artikolu 123

PARTI B

SKADENZI GĦAT-TRASPOŻIZZJONI FIL-LIĠI NAZZJONALI U DATI TAL-APPLIKAZZJONI

(MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 166)Direttiva

Skadenzi għat-traspożizzjoni

Data tal-applikazzjoni

82/891/KEE

fl-1 ta' Jannar 1986.

89/666/KEE

fl-1 ta' Jannar 1992.

1 ta' Jannar 1993 (1)

2005/56/KE

fil-15 ta' Diċembru 2007.

2007/63/KE

fil-31 ta' Diċembru 2008.

2009/109/KE

fit-30 ta' Lulju 2011.

2012/17/UE

7 ta' Lulju 2014 (2)

2013/24/UE

fl-1 ta' Lulju 2013.

2014/59/UE

fil-31 ta' Diċembru 2014.

1 ta' Jannar 2015 (3)

(1)   

Taħt l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 89/666/KE, l-Istati Membri huma rikjesti jistipulaw li d-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 japplikaw mill-1 ta' Jannar 1993 u, fir-rigward tad-dokumenti tal-kontijiet, għandhom japplikaw għall-ewwel darba għall-kontijiet annwali tas-sena finanzjarja li tibda fl 1 ta' Jannar 1993 jew matul is-sena 1993.

(2)   

Taħt l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2012/17/UE l-Istati Membri huma rikjesti, mhux aktar tard mit-8 ta' Ġunju 2017, jadottaw, jippubblikaw u japplikaw id-dispożizzjonijiet meħtieġa sabiex jikkonformaw ma':

— Artikolu 1(3) u (4) u l-Artikolu 5a tad-Direttiva 89/666/KEE,

— Artikolu 13 tad-Direttiva 2005/56/KE,

— Artikolu 3(1), it-tieni sub-paragrafu, l-Artikolu 3b, l-Artikolu 3ċ, l-Artikolu 3d u l-Artikolu 4a(3) sa (5) tad-Direttiva 2009/101/KE.

(3)   

Taħt it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 130(1) tad-Direttiva 2014/59/UE, l-Istati Membri huma rikjesti japplikaw id-dispożizzjonijiet adottati sabiex jikkonformaw mat-Taqsima 5 tal-Kapitolu IV tat-Titolu IV ta' dik id-direttiva sa mhux iktar tard mill-1 ta' Jannar 2016.
ANNESS IV

TABELLA TA' KORRELAZZJONIDirettiva 82/891/KEE

Direttiva 89/666/KEE

Direttiva 2005/56/KE

Direttiva 2009/101/KE

Direttiva 2011/35/UE

Direttiva 2012/30/UE

Din id-Direttiva

Artikolu 1

Artikolu 1

 

 

 

 

 

Artikolu 135

Artikolu 2

 

 

 

 

 

Artikolu 136

Artikolu 3(1) u (2)

 

 

 

 

 

Artikolu 137(1) u (2)

Artikolu 3(3)(a)

 

 

 

 

 

Artikolu 137(3) l-ewwel sub-paragrafu

Artikolu 3(3)(b)

 

 

 

 

 

Artikolu 137(3) it-tieni sub-paragrafu

Artikolu 4

 

 

 

 

 

Artikolu 138

Artikolu 5

 

 

 

 

 

Artikolu 139

Artikolu 6

 

 

 

 

 

Artikolu 140

Artikolu 7

 

 

 

 

 

Artikolu 141

Artikolu 8

 

 

 

 

 

Artikolu 142

Artikolu 9

 

 

 

 

 

Artikolu 143

Artikolu 10

 

 

 

 

 

Artikolu 144

Artikolu 11

 

 

 

 

 

Artikolu 145

Artikolu 12

 

 

 

 

 

Artikolu 146

Artikolu 13

 

 

 

 

 

Artikolu 147

Artikolu 14

 

 

 

 

 

Artikolu 148

Artikolu 15

 

 

 

 

 

Artikolu 149

Artikolu 16

 

 

 

 

 

Artikolu 150

Artikolu 17

 

 

 

 

 

Artikolu 151

Artikolu 18

 

 

 

 

 

Artikolu 152

Artikolu 19

 

 

 

 

 

Artikolu 153

Artikolu 20(a) u (b)

 

 

 

 

 

Artikolu 154(a) u (b)

Artikolu 20(d)

 

 

 

 

 

Artikolu 154(c)

Artikolu 21

 

 

 

 

 

Artikolu 155

Artikolu 22(1), (2) u (3)

 

 

 

 

 

Artikolu 156(1), (2) u (3)

Artikolu 22(5)

 

 

 

 

 

Artikolu 156(4)

Artikolu 23

 

 

 

 

 

Artikolu 157

Artikolu 24

 

 

 

 

 

Artikolu 158

Artikolu 25

 

 

 

 

 

Artikolu 159

Artikolu 26(1)

 

 

 

 

 

Artikolu 26(2)

 

 

 

 

 

Artikolu 160(1)

Artikolu 26(3)

 

 

 

 

 

Artikolu 26(4)

 

 

 

 

 

Artikolu 160(2)

Artikolu 26(5)

 

 

 

 

 

Artikolu 27

 

 

 

 

 

 

Artikolu 1

 

 

 

 

Artikolu 29

 

Artikolu 2

 

 

 

 

Artikolu 30

 

Artikolu 3

 

 

 

 

Artikolu 31

 

Artikolu 4

 

 

 

 

Artikolu 32

 

Artikolu 5

 

 

 

 

Artikolu 33

 

 

 

 

 

Artikolu 34(1)

 

Artikolu 5a(1), (2) u (3)

 

 

 

 

Artikolu 20(1), (2) u (3)

 

Artikolu 33(1)

 

Artikolu 5a(4)

 

 

 

 

Artikolu 34(2)

 

Artikolu 5a(5)

 

 

 

 

Artikolu 34(3)

 

Artikolu 6

 

 

 

 

Artikolu 35

 

Artikolu 7

 

 

 

 

Artikolu 36

 

Artikolu 8

 

 

 

 

Artikolu 37

 

Artikolu 9

 

 

 

 

Artikolu 38

 

Artikolu 10

 

 

 

 

Artikolu 39

 

Artikolu 11

 

 

 

 

 

Artikolu 11a

 

 

 

 

Artikolu 161

 

Artikolu 12

 

 

 

 

Artikolu 40

 

Artikolu 13

 

 

 

 

Artikolu 41

 

Artikolu 14

 

 

 

 

Artikolu 42

 

Artikolu 15

 

 

 

 

 

Artikolu 16

 

 

 

 

 

Artikolu 17

 

 

 

 

Artikolu 43

 

Artikolu 18

 

 

 

 

 

 

Artikolu 1

 

 

 

Artikolu 118

 

 

Artikolu 2

 

 

 

Artikolu 119

 

 

Artikolu 3

 

 

 

Artikolu 120

 

 

Artikolu 4

 

 

 

Artikolu 121

 

 

Artikolu 5

 

 

 

Artikolu 122

 

 

Artikolu 6

 

 

 

Artikolu 123

 

 

Artikolu 7

 

 

 

Artikolu 124

 

 

Artikolu 8

 

 

 

Artikolu 125

 

 

Artikolu 9

 

 

 

Artikolu 126

 

 

Artikolu 10

 

 

 

Artikolu 127

 

 

Artikolu 11

 

 

 

Artikolu 128

 

 

Artikolu 12

 

 

 

Artikolu 129

 

 

Artikolu 13

 

 

 

Artikolu 130

 

 

Artikolu 14

 

 

 

Artikolu 131

 

 

Artikolu 15

 

 

 

Artikolu 132

 

 

Artikolu 16

 

 

 

Artikolu 133

 

 

Artikolu 17

 

 

 

Artikolu 134

 

 

Artikolu 17a

 

 

 

Artikolu 161

 

 

Artikolu 18

 

 

 

 

 

 

Artikolu 19

 

 

 

 

 

Artikolu 20

 

 

 

 

 

Artikolu 21

 

 

 

 

 

 

Artikolu 1

 

 

Anness II

 

 

 

Artikolu 2

 

 

Artikolu 14

 

 

 

Artikolu 2a

 

 

Artikolu 15

 

 

 

Artikolu 3

 

 

Artikolu 16

 

 

 

Artikolu 3a

 

 

Artikolu 17

 

 

 

Artikolu 3b

 

 

Artikolu 18

 

 

 

Artikolu 3c

 

 

Artikolu 19

 

 

 

Artikolu 3d

 

 

Artikolu 20

 

 

 

Artikolu 4

 

 

Artikolu 21

 

 

 

Artikolu 4a

 

 

Artikolu 22

 

 

 

Artikolu 4b

 

 

Artikolu 23

 

 

 

Artikolu 4c, l-ewwel u t-tieni paragrafi

 

 

Artikolu 24, l-ewwel u t-tieni paragrafi

 

 

 

Artikolu 4c, it-tielet paragrafu

 

 

 

 

 

Artikolu 4d

 

 

Artikolu 25

 

 

 

Artikolu 4e

 

 

Artikolu 165

 

 

 

Artikolu 5

 

 

Artikolu 26

 

 

 

Artikolu 6

 

 

Artikolu 27

 

 

 

Artikolu 7

 

 

Artikolu 28

 

 

 

Artikolu 7a

 

 

Artikolu 161

 

 

 

 

 

Artikolu 7(1)

 

 

 

Artikolu 8

 

 

Artikolu 7(2)

 

 

 

Artikolu 9

 

 

Artikolu 8

 

 

 

Artikolu 10

 

 

Artikolu 9

 

 

 

Artikolu 11

 

 

Artikolu 10

 

 

 

Artikolu 12

 

 

Artikolu 11

 

 

 

Artikolu 13

 

 

Artikolu 12

 

 

 

Artikolu 13a

 

 

Artikolu 163

 

 

 

Artikolu 14

 

 

 

 

 

Artikolu 15

 

 

 

 

 

Artikolu 16

 

 

 

 

 

Artikolu 17

 

 

 

 

 

Artikolu 18

 

 

 

 

 

Anness I

 

 

 

 

 

Anness II

 

 

 

 

 

 

Artikolu 1

 

Artikolu 87

 

 

 

 

Artikolu 2

 

Artikolu 88

 

 

 

 

Artikolu 3

 

Artikolu 89

 

 

 

 

Artikolu 4

 

Artikolu 90

 

 

 

 

Artikolu 5

 

Artikolu 91

 

 

 

 

Artikolu 6

 

Artikolu 92

 

 

 

 

Artikolu 7

 

Artikolu 93

 

 

 

 

Artikolu 8

 

Artikolu 94

 

 

 

 

Artikolu 9

 

Artikolu 95

 

 

 

 

Artikolu 10

 

Artikolu 96

 

 

 

 

Artikolu 11

 

Artikolu 97

 

 

 

 

Artikolu 12

 

Artikolu 98

 

 

 

 

Artikolu 13

 

Artikolu 99

 

 

 

 

Artikolu 14

 

Artikolu 100

 

 

 

 

Artikolu 15

 

Artikolu 101

 

 

 

 

Artikolu 16

 

Artikolu 102

 

 

 

 

Artikolu 17

 

Artikolu 103

 

 

 

 

Artikolu 18

 

Artikolu 104

 

 

 

 

Artikolu 19

 

Artikolu 105

 

 

 

 

Artikolu 20

 

Artikolu 106

 

 

 

 

Artikolu 21

 

Artikolu 107

 

 

 

 

Artikolu 22

 

Artikolu 108

 

 

 

 

Artikolu 23

 

Artikolu 109

 

 

 

 

Artikolu 24

 

Artikolu 110

 

 

 

 

Artikolu 25

 

Artikolu 111

 

 

 

 

Artikolu 26

 

Artikolu 112

 

 

 

 

Artikolu 27

 

Artikolu 113

 

 

 

 

Artikolu 28

 

Artikolu 114

 

 

 

 

Artikolu 29

 

Artikolu 115

 

 

 

 

Artikolu 30

 

Artikolu 116

 

 

 

 

Artikolu 31

 

Artikolu 117

 

 

 

 

Artikolu 32

 

 

 

 

 

Artikolu 33

 

 

 

 

 

Artikolu 34