EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0103

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali

COM/2020/103 final

Brussell, 10.3.2020

COM(2020) 103 final

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali


KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali

1.Introduzzjoni

Il-25 miljun intrapriża żgħar u medji (SMEs) tal-Ewropa huma s-sinsla tal-ekonomija tal-UE. Jimpjegaw madwar 100 miljun persuna, jirrappreżentaw aktar minn nofs il-PDG tal-Ewropa u għandhom rwol ewlieni fiż-żieda tal-valur f’kull settur tal-ekonomija. L-SMEs joffru soluzzjonijiet innovattivi għal sfidi bħal pereżempju t-tibdil fil-klima, l-effiċjenza fir-riżorsi u l-koeżjoni soċjali u jgħinu biex din l-innovazzjoni tinfirex fir-reġjuni tal-Ewropa. Għalhekk huma ta’ importanza ċentrali fit-tranżizzjonijiet tewmin tal-UE għal ekonomija sostenibbli u diġitali. Huma essenzjali għall-kompetittività u għall-prosperità, għas-sovranità ekonomika u teknoloġika u għar-reżiljenza għax-xokkijiet esterni tal-Ewropa. B’hekk, l-SMEs huma parti ċentrali tal-kisba tal-istrateġija industrijali tal-UE.

L-SMEs huma fil-qalba tan-nisġa ekonomika u soċjali tal-Ewropa. Jipprovdu tnejn minn kull tliet impjiegi, joffru opportunitajiet ta’ taħriġ fir-reġjuni u fis-setturi kollha inkluż għall-ħaddiema b’livell baxx ta’ ħiliet, u jappoġġaw il-benessri tas-soċjetà, inkluż fiż-żoni imbiegħda u rurali. Kull ċittadin Ewropew jaf lil xi ħadd li huwa imprenditur jew jaħdem għal imprenditur. L-isfidi ta’ kuljum tal-SMEs Ewropej biex jikkonformaw mar-regoli u biex ikollhom aċċess għall-informazzjoni, għas-swieq u għall-finanzi għalhekk huma sfidi għall-Ewropa kollha kemm hi.

L-SMEs huma diversi ħafna f’termini ta’ mudelli tan-negozju, daqs, età u profili tal-imprendituri, u jużaw ġabra ta’ talenti differenti ta’ nisa u ta’ rġiel. Ivarjaw minn professjonijiet liberi u mikrointrapriżi fis-settur tas-servizzi sa kumpaniji industrijali medji, mis-snajja’ tradizzjonali san-negozji l-ġodda li jużaw teknoloġija avvanzata. Din l-istrateġija tirrikonoxxi l-ħtiġijiet differenti tagħhom, u tgħin lill-kumpaniji mhux biss jikbru u jespandu, iżda wkoll biex ikunu kompetittivi, reżiljenti u sostenibbli. Għalhekk tistabbilixxi approċċ ambizzjuż, komprensiv u trasversali, ibbażat fuq miżuri orizzontali li jgħinu lit-tipi kollha ta’ SMEs kif ukoll azzjonijiet li jimmiraw lejn il-ħtiġijiet speċifiċi.

L-istrateġija tippreżenta azzjonijiet ibbażati fuq it-tliet pilastri li ġejjin:

·Il-bini tal-kapaċitajiet u l-appoġġ għat-tranżizzjoni lejn is-sostenibbiltà u d-diġitalizzazzjoni;

·It-tnaqqis tal-piż regolatorju u t-titjib tal-aċċess għas-suq; u 

·It-titjib fl-aċċess għall-finanzjament.

L-objettiv huwa li jiġi liberat il-potenzjal ta’ kull tip ta’ SME tal-Ewropa biex iwasslu għat-tranżizzjonijiet tewmin. L-istrateġija għandha l-għan li żżid b’mod konsiderevoli l-għadd ta’ SMEs li jadottaw prattiki kummerċjali sostenibbli kif ukoll l-għadd ta’ SMEs li jużaw it-teknoloġiji diġitali. Fl-aħħar mill-aħħar, l-għan huwa li l-Ewropa ssir l-aktar post attraenti biex wieħed jibda negozju żgħir, u jkabbru u jespandih fis-suq uniku.

Biex tagħti riżultati, l-istrateġija trid titmexxa b’mod konġunt minn azzjonijiet fil-livell tal-UE u impenn qawwi tal-Istati Membri. L-involviment attiv tal-komunità tal-SMEs u tal-kumpaniji nnifishom se jkun kruċjali. Għalhekk l-istrateġija se tkun mirfuda minn sħubija robusta għat-twettiq bejn l-UE u l-Istati Membri, inkluż l-awtoritajiet reġjonali u lokali. Jenħtieġ ukoll li l-imprendituri jieħdu l-opportunità tal-programmi ta’ investiment tal-UE biex in-negozji tagħhom isiru aktar diġitali u sostenibbli, kif ukoll biex jikbru fis-suq uniku u lil hinn minnu.

L-istrateġija tibni fuq is-sisien b’saħħithom ħafna tal-qafas ta’ politika dwar l-SMEs u l-programmi ta’ appoġġ għall-SMEs eżistenti tal-UE, b’mod partikolari s-“Small Business Act” tal-2008, l-Inizjattiva għan-Negozji l-ġodda u għan-Negozji li qed jespandu tal-2016, il-Programm għall-Kompetittività għall-Intrapriżi ż-Żgħar u ta’ Daqs Medju (COSME), u l-azzjonijiet ta’ appoġġ għall-SMEs iffinanzjati bil-programm Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 1 . Se tkun strumentali fl-implimentazzjoni ta’, fost l-oħrajn, il-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari, l-Istrateġija Ewropea għad-Data u l-Pilastru Soċjali Ewropew.

L-istrateġija hija parti mill-pakkett dwar l-industrija li jinkludi l-Komunikazzjoni u r-Rapport ta’ akkumpanjament dwar l-Identifikazzjoni u l-Indirizzar tal-Ostakli għas-Suq Uniku (il-“Komunikazzjoni dwar l-Ostakli għas-Suq Uniku”) 2 , il-Pjan ta’ Azzjoni fit-Tul għal Implimentazzjoni u Infurzar aħjar tar-Regoli tas-Suq Uniku (il-“Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Infurzar”) 3 u l-Istrateġija Industrijali l-Ġdida għall-Ewropa (l-“Istrateġija Industrijali”) 4 . Tibni fuq bosta sejbiet mill-Komunikazzjoni dwar l-Ostakli għas-Suq Uniku fir-rigward tal-ostakli li jiffaċċjaw l-SMEs li jridu joperaw bejn il-fruntieri. It-traspożizzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-UE huma kruċjali biex jiffaċilitaw it-tkabbir tal-SMEs fi ħdan is-suq uniku. Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Infurzar jistabbilixxi bosta inizjattivi biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet. L-Istrateġija Industrijali tenfasizza r-rwol tal-SMEs għal industrija Ewropea kompetittiva u innovattiva.

2.Il-bini tal-kapaċitajiet u l-appoġġ għat-tranżizzjoni lejn is-sostenibbiltà u d-diġitalizzazzjoni

Is-sostenibbiltà kompetittiva hija l-prinċipju gwida tal-Ewropa għall-ġejjieni. Il-kisba ta’ ekonomija diġitali newtrali għall-klima, effiċjenti fir-riżorsi u aġli teħtieġ il-mobilizzazzjoni sħiħa tal-SMEs. Din it-tranżizzjoni lejn Ewropa ekonomikament, ambjentalment u soċjalment aktar sostenibbli trid timxi id f’id ma’ tranżizzjoni lejn id-diġitalizzazzjoni. Għal dan, miżuri mfassla apposta huma prerekwiżit biex jiġi żviluppat saff ta’ ekonomija ta’ SMEs prosperużi kif ukoll biex dawk l-SMEs li jixtiequ jespandu jingħataw opportunitajiet ta’ tkabbir. Huwa meħtieġ investiment fl-UE kollha sabiex tinħoloq l-infrastruttura tan-negozju u tal-innovazzjoni xierqa għall-SMEs.

SMEs li qed imexxu t-tranżizzjoni sostenibbli

Bosta SMEs huma mgħammra sew, filwaqt li huma flessibbli, jużaw teknoloġija avvanzata, innovattivi u impenjati lejn il-valuri li jsostnu lis-sostenibbiltà u lill-ekonomija ċirkolari. Kważi kwart 5 tal-SMEs fl-Ewropa diġà qed jippermettu li ssir it-tranżizzjoni billi joffru prodotti jew servizzi ekoloġiċi u bosta SMEs (inkluż l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali) diġà qed jagħmlu ħafna għall-komunitajiet fejn huma bbażati. Hemm ukoll sfidi kbar. L-SMEs jitħabtu mat-tranżizzjoni lejn mudelli kummerċjali aktar sostenibbli. Terz tal-SMEs jirrapportaw li jħabbtu wiċċhom ma’ proċeduri amministrattivi u legali kumplessi meta jippruvaw jagħmlu n-negozju tagħhom aktar effiċjenti fir-riżorsi. Madankollu, hekk kif is-sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji relatati mal-klima u pressjonijiet ambjentali oħrajn tikber u l-preferenzi tal-konsumaturi jinbidlu, din it-tranżizzjoni lejn prattiki u imġiba kummerċjali sostenibbli hija kruċjali għall-kompetittività u għat-tkabbir kontinwi tal-SMEs. Huwa essenzjali li jiġu appoġġati l-SMEs f’dan il-proċess u jiġu mgħammra bi strumenti biex jifhmu r-riskji ambjentali u jimmitigaw dawk li jkopru setturi speċifiċi, inkluż l-kostruzzjoni, il-plastik, l-elettronika u l-agroalimentazzjoni.

Is-600 membru u aktar tan-Netwerk Enterprise Europe (EEN) joffru servizzi mfassla apposta għall-SMEs. Bosta membri tal-EEN diġà qed jgħinu lill-SMEs biex jagħmlu t-tranżizzjoni lejn is-sostenibbiltà. Fuq il-bażi ta’ dan, l-EEN se jipprovdi Konsulenti tas-Sostenibbiltà Ddedikati u servizzi oħra għas-sostenibbiltà. Dawn se jivvalutaw il-ħtiġijiet tal-SMEs u jipprovdu pariri dwar investiment fi proċessi u infrastruttura aktar effiċjenti fir-riżorsi u ċirkolari, filwaqt li jsibu sħab kummerċjali aktar rilevanti, u jħeġġu l-kollaborazzjoni bejn il-pari. Barra minn hekk, iċ-Ċentru Ewropew tal-Għarfien dwar l-Użu Effiċjenti fir-Riżorsi (EREK) se jkompli jgħin lill-SMEs jiffrankaw fil-kostijiet relatati mal-enerġija, il-materjali u l-ilma. Is-soluzzjonijiet proposti mill-kumpanniji tas-servizzi tal-enerġija (ESCOs) li għandhom in-know-how flimkien ma’ soluzzjonijiet tekniċi u ta’ finanzjament jistgħu jkunu ta’ benefiċċju lill-SMEs.

It-teknoloġija ekoloġika bdiet fl-Ewropa u t-tmexxija tal-Ewropa se tiddependi fuq l-SMEs biex jixprunaw l-innovazzjonijiet fis-settur ekoloġiku. Dan se jiġi appoġġat permezz tal-Pjan ta’ Investiment tal-Patt Ekoloġiku Ewropew 6 . Bħala parti mill-pilotaġġ aktar wiesa’ tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC) biex jippromwovi l-innovazzjoni fixkiela speċjalment mill-SMEs, fl-2020 biss il-Kummissjoni se talloka mill-inqas EUR 300 miljun lil negozji ġodda u SMEs b’potenzjal għoli biex jiksbu innovazzjoni rivoluzzjonarja fil-kuntest tal-Patt Ekoloġiku. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) se jiżgura li l-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI) tiegħu jkunu aktar miftuħa għall-SMEs u se jżid l-opportunità tagħhom biex jipparteċipaw f’ekosistemi tal-innovazzjoni lokali b’mod partikolari f’reġjuni li għadhom lura f’termini ta’ innovazzjoni. Dan se jiġi implimentat permezz ta’ strument ta’ sensibilizzazzjoni ddedikat (l-iskema ta’ innovazzjoni reġjonali) li se jsaħħaħ l-ekosistemi fejn huwa l-aktar importanti.

L-għoti tas-setgħa lill-SMEs biex jisfruttaw il-benefiċċji tat-tranżizzjoni diġitali

Komunità prosperuża ta’ SMEs li jużaw teknoloġiji u data diġitali biss tista’ tippożizzjona lill-Ewropa fuq quddiem fit-tiswir tal-ekonomija diġitali. Id-diġitalizzazzjoni tista’ tipprovdi opportunitajiet kbar biex l-SMEs itejbu l-effiċjenza tal-proċess tal-produzzjoni u l-abbiltà li jinnovaw il-prodotti u l-mudelli kummerċjali. L-użu ta’ teknoloġija fixkiela avvanzati, bħal pereżempju il-blockchain u l-Intelliġenza Artifiċjali (IA), il-Cloud u l-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja (HPC), jista’ jsaħħaħ ħafna l-kompetittività tagħhom.

Iżda l-SMEs għadhom ma jibbenefikawx bis-sħiħ mid-data, is-sinsla tal-ekonomija diġitali. Ħafna minnhom għadhom mhumiex konxji mill-valur tad-data li joħolqu, u mhumiex protetti jew imħejjija biżżejjed għall-ekonomija li jmiss, aġli mil-lat ta’ data. 17 % biss tal-SMEs integraw b’suċċess it-teknoloġiji diġitali fin-negozji tagħhom, meta mqabbla ma’ 54 % tal-kumpaniji l-kbar 7 . L-SMEs tradizzjonali ta’ spiss huma inċerti fl-għażla tagħhom ta’ strateġija kummerċjali diġitali, għandhom problemi biex jisfruttaw ir-repożitorji kbar ta’ data disponibbli għall-kumpaniji l-kbar u jevitaw milli jużaw għodda u applikazzjonijiet avvanzati bbażati fuq l-IA. Fl-istess ħin, huma vulnerabbli ħafna għat-theddid ċibernetiku.

Sors: Eurostat/DESI 2019

It-tali SMEs se jiġu appoġġati minn netwerk ta’ massimu ta’ 240 Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali (DIH), f’kull reġjun tal-Ewropa, sostnuti minn investiment mill-Programm Ewropa Diġitali u mill-Fondi Strutturali.

L-ambizzjoni hija mhux biss li jingħataw pariri faċli għall-utent u mmirati dwar is-sostenibbiltà u d-diġitalizzazzjoni, iżda wkoll biex jiġu konnessi l-istrutturi ta’ appoġġ sabiex kull SME jkollha sors ta’ pariri fil-viċin. L-EEN se jaħdem fil-qrib mad-DIHs, ma’ Startup Europe 8 , u ma’ oħrajn biex tiżgura appoġġ u servizz ta’ għotja ta’ pariri bla xkiel, inkluż mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali u mal-istrutturi ta’ appoġġ. It-trasferiment tal-aħjar prattiki, tan-know-how u tal-ħiliet jista’ jsir ukoll direttament mill-SMEs diġitali lill-SMEs minn oqsma oħrajn.

Bħalma tħabbar fl-Istrateġija Ewropea għad-Data 9 , il-Kummissjoni se taħdem fuq l-aċċessibbiltà usa’ tad-data u fuq l-iffaċilitar tal-flussi ta’ data bejn in-negozji u l-gvernijiet billi tistabbilixxi spazji komuni Ewropej tad-data għall-kondiviżjoni affidabbli u sikura tad-data. Aċċess ġust għall-kumpaniji kollha, speċjalment għall-SMEs, se jkun żgurat. Il-Kummissjoni se teżamina wkoll il-kwistjonijiet potenzjali fid-drittijiet tal-użu għad-data koġenerata, b’mod partikolari mill-Internet tal-Oġġetti industrijali, sabiex tevita l-possibbiltà li jkun hemm xi żvantaġġi għall-SMEs. Barra minn hekk, se tindirizza l-użu tal-cloud computing mill-SMEs, pereżempju permezz ta’ suq iddedikat għas-servizzi tal-cloud li jiżgura kundizzjonijiet kuntrattwali ġusti.

Nagħtu spinta lit-talent u lill-proprjetà intellettwali

L-SMEs jistgħu wkoll isibuha diffiċli biex jiżviluppaw strateġiji tal-proprjetà intellettwali (IP) biex jipproteġu l-investimenti tagħhom fir-R&Ż u jkabbru l-kapital tat-tkabbir, anki jekk dawn huma kruċjali fit-tranżizzjonijiet tewmin. 9 % biss tal-SMEs jipproteġu l-IP tagħhom, minħabba li mhumiex konxji tal-inizjattivi tal-IP tal-UE u dawk nazzjonali jew inkella għax jibżgħu mill-kumplessità u l-ispiża biex jixtruhom u jinfurzawhom. Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Proprjetà Intellettwali li jmiss se jipproponi miżuri biex is-sistema tal-IP issir aktar effettiva għall-SMEs, permezz ta’ azzjonijiet biex jiġu simplifikati l-proċeduri ta’ reġistrazzjoni tal-IP (eż. ir-riforma tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar id-disinni industrijali), biex jittejjeb l-aċċess għall-pariri strateġiċi dwar l-IP (eż. billi t-tali pariri jsiru standard fil-finanzjament R&Ż kollu fil-livell tal-UE), u biex jiġi ffaċilitat l-użu tal-IP bħala spinta biex jiksbu aċċess għall-finanzjament.

Fit-tranżizzjoni diġitali kif ukoll f’dik tas-sostenibbiltà, kemm in-negozji l-ġodda u kemm l-SMEs stabbiliti jiffaċċaw nuqqas ta’ impjegati tas-sengħa. Ta’ spiss ma jkollhomx l-istess riżorsi bħal dawk tal-kumpaniji l-kbar biex jinvestu fit-taħriġ tal-impjegati tagħhom. Aktar minn 70 % tad-ditti jirrapportaw l-aċċess għat-talent bħala ostaklu għal investiment ġdid fl-UE kollha 10 . Id-disponibbiltà ta’ persunal tas-sengħa jew maniġers b’esperjenza tibqa’ l-aktar problema importanti għal kwart mill-SMEs tal-UE 11 . In-nuqqas ta’ ħiliet huwa partikolarment kbir għad-diġitalizzazzjoni u għat-teknoloġiji l-ġodda, minħabba li 35 % tal-forza tax-xogħol għandhom ħiliet diġitali baxxi jew ma għandhom l-ebda ħila diġitali.

L-Istati Membri u s-sħab soċjali għandhom rwol ċentrali u l-UE tista’ tgħin aktar billi tindirizza dawn l-isfidi, tiffaċilita l-aċċess għat-taħriġ, u tgħin biex tqabbel id-domanda għat-talenti mill-SMEs mal-provvista tas-suq tax-xogħol. L-edukazzjoni u t-taħriġ imprenditorjali li jsaħħaħ l-għarfien u l-ħiliet fin-negozju għandhom rwol ewlieni biex l-SMEs isiru xierqa għas-suq uniku. L-attivitajiet edukattivi u ta’ titjib tal-ħiliet huma essenzjali għall-maniġers u għall-impjegati kollha tal-SMEs, b’fokus partikolari fuq l-għoti tas-setgħa lin-nisa u lill-bniet biex ikunu fondaturi u biex jitjieb il-bilanċ bejn is-sessi fost dawk li qed joħolqu u li qed imexxu n-negozji 12 .

Bl-appoġġ tal-Programm Ewropa Diġitali, il-Kummissjoni se tiżviluppa Crash Courses Diġitali biex l-impjegati tal-SMEs isiru profiċjenti f’oqsma bħall-IA, iċ-ċibersigurtà jew il-blockchain, u jibnu fuq l-esperjenzi tal-pjattaforma tal-Koalizzjoni għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali. Id-DIHs se jaġixxu bħala intermedjarji bejn l-SMEs u l-universitajiet/il-fornituri tat-taħriġ fil-livell lokali. L-attivitajiet ta’ inkubazzjoni se jgħinu lill-SMEs isiru parti mill-ekosistemi mmexxija mid-data.

Il-Kummissjoni se tvara wkoll programm għal “volontiera diġitali” biex tippermetti liż-żgħażagħ tas-sengħa u lill-persuni akbar fl-età bl-esperjenza jikkondividu l-kompetenzi diġitali tagħhom man-negozji tradizzjonali. Barra minn hekk se tappoġġa u tagħmel interkonnessjoni bejn l-intermedjarji tal-SMEs bħal pereżempju l-clusters, l-EEN u l-EREK biex tgħin fit-titjib tal-ħiliet tal-persunal tal-SMEs fil-qasam tas-sostenibbiltà.

Il-Kummissjoni se taġġorna l-Aġenda tal-Ħiliet għall-Ewropa, inkluż billi tvara Patt għall-Ħiliet. Se tinkludi komponent iddedikat għall-SMEs. L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) huma partikolarment rilevanti biex l-SMEs jiżguraw li l-forza tax-xogħol tagħhom ikollha l-ħiliet meħtieġa fis-suq tax-xogħol. Barra minn hekk, l-Istati Membri u r-reġjuni se jitħeġġu biex jużaw il-Fond Soċjali Ewropew Plus futur u l-possibbiltajiet il-ġodda biex jinvestu l-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali fl-iżvilupp tal-ħiliet għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, għat-tranżizzjoni industrijali u għall-intraprenditorija. 

L-ekonomija kollaborattiva toħloq opportunitajiet f’oqsma bħall-mobbiltà u l-akkomodazzjoni għall-pjattaformi innovattivi tal-SMEs li jintermedjaw bejn il-fornituri ta’ servizzi u r-reċipjenti ta’ servizzi u għall-fornituri ta’ servizzi tal-SMEs li jiksbu aċċess għal ċrieki usa’ ta’ klijenti. Wara l-Komunikazzjoni tagħha tal-2016 dwar l-ekonomija kollaborattiva 13 , il-Kummissjoni se tkompli tesplora inizjattiva possibbli li tiffoka fuq servizzi ta’ kiri ta’ akkomodazzjoni fuq żmien qasir (l-akbar settur tal-ekonomija kollaborattiv) biex tippromwovi l-iżvilupp ibbilanċjat u responsabbli tal-ekonomija kollaborattiva fis-suq uniku kollu b’rispett sħiħ tal-interess pubbliku.

AZZJONIJIET EWLENIN

·Il-Kummissjoni se ttejjeb in-Netwerk Enterprise Europeinkluż b’ Konsulenti tas-Sostenibbiltà ddedikati u servizzi oħra għas-sostenibbiltà.

·Il-Kummissjoni se tiżviluppa Crash Courses Diġitali biex l-impjegati tal-SMEs isiru profiċjenti f’oqsma bħal pereżempju l-IA, iċ-ċibersigurtà jew il-blockchain.

·Il-Kummissjoni se tvara programm ta’ “volontiera diġitali” biex tippermetti liż-żgħażagħ tas-sengħa u lill-persuni akbar fl-età bl-esperjenza jikkondividu l-kompetenzi diġitali tagħhom man-negozji tradizzjonali. 

·Il-Kummissjoni se taġġorna l-Aġenda tal-Ħiliet għall-Ewropa, inkluż Patt għall-Ħiliet b’komponent iddedikat għall-SMEs, u se tipproponi Rakkomandazzjoni tal-Kunsill bil-mira li timmodernizza l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

·Il-Kummissjoni se tespandi l-Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali b’rabta ma’ Startup Europe u l-EEN u tipprovdi servizz bla xkiel fi ħdan l-ekosistemi lokali u reġjonali. 

·Il-Kummissjoni se talloka mill-inqas EUR 300 miljun biex tħeġġeġ l-innovazzjonijiet rivoluzzjonarji fil-kuntest tal-Patt Ekoloġiku taħt l-EIC. 

·Għall-SMEs  li jiffokaw l-attivitajiet tagħhom fuq servizzi ta’ kiri ta’ akkomodazzjoni fuq żmien qasir, il-Kummissjoni se tkompli tesplora l-possibbiltà ta’ inizjattiva ta’ ekonomija kollaborattiva.

3.It-tnaqqis tal-piż regolatorju u t-titjib tal-aċċess għas-suq

Is-suq uniku huwa suq importanti għall-SMEs Ewropej. Jirrappreżenta 70 % tal-valur tal-esportazzjoni tal-oġġetti tal-SMEs, u 80 % tal-SMEs kollha li jesportaw ibigħu lil Stati Membri oħrajn 14 . Madankollu, l-għadd ta’ SMEs li jesportaw lil Stati Membri oħrajn jista’ jkun ogħla: pereżempju, 17 % biss tal-SMEs fis-settur tal-manifattura jesportaw fi ħdan is-suq uniku 15 . Il-Komunikazzjoni dwar l-Ostakli għas-Suq Uniku turi li dawk li huma l-aktar affettwati mill-ostakli kontinwi huma l-SMEs.

Il-konformità ma’ regolamenti, standards, tikketti u formalitajiet amministrattivi taffettwa lill-SMEs aktar milli taffettwa lill-kumpaniji akbar minħabba r-riżorsi umani u finanzjarji limitati. Pereżempju, fis-settur tas-servizzi tan-negozju, il-kostijiet imġarrba mill-SMEs meta jikkonformaw mal-formalitajiet amministrattivi jistgħu jilħqu EUR 10 000 16 . Minkejja l-progress li sar mill-adozzjoni tas-“Small Business Act”, l-impatt kumulattiv tar-regolamentazzjoni għadha problema kbira għall-SMEs.  

Sors: Stħarriġ tan-Negozju tal-2019 tal-Eurochambres

L-SMEs Ewropej jesperjenzaw il-leġiżlazzjoni bħala kumplessa u ta’ piż, speċjalment minħabba l-proċeduri differenti fl-Istati Membri. Dawn l-ostakli jiskoraġġixxu lil ħafna minnhom milli jwettqu kummerċ bejn il-fruntieri u milli jespandu. Dawk li ma jkunux skoraġġuti, ta’ spiss jużaw pjattaformi kbar bħala intermedjarji, u dan iwassal għal livelli mhux indaqs ta’ setgħa ta’ negozjar.

L-indirizzar ta’ dawn l-ostakli hija responsabbiltà konġunta tal-UE u tal-Istati Membri. Ħafna mill-piż jiġi mil-leġiżlazzjoni nazzjonali u huwa importanti li jiġi vvalutat l-impatt ta’ “miżuri favur il-gold-plating” fuq l-SMEs 17 . Flimkien mal-Kummissjoni, l-Istati Membri jridu jkomplu applikazzjoni rigoruża tal-prinċipji “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir” 18 , “ta’ darba biss” 19 u “diġitali b’mod awtomatiku” 20 .

Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni hija impenjata biex tnaqqas il-piż fuq l-SMEs u biex tagħtihom aktar setgħa tul iċ-ċiklu tar-Regolamentazzjoni Aħjar. Taħt il-programm dwar l-idoneità u l-prestazzjoni tar-regolamentazzjoni (REFIT), il-Kummissjoni tiskrinja sistematikament il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE bl-għan li tnaqqas il-piżijiet u tissimplifika l-leġiżlazzjoni. Il-Kummissjoni se tuża b’mod aktar sistematiku l-kontrolli tal-idoneità biex teżamina l-modi kif tista’ tiddiġitalizza, tissimplifika u tikseb l-objettivi bl-inqas kost għall-benefiċċju tal-SMEs. Barra minn hekk, il-“Pjattaforma Fit for Future” il-ġdida 21 se tiskrinja l-leġiżlazzjoni tal-UE eżistenti biex tidentifika l-potenzjal għas-simplifikazzjoni u għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv.

Għal-leġiżlazzjoni ġdida, il-programm REFIT se jiġi kkomplementat u rinforzat bl-introduzzjoni tal-prinċipju ta’ “Onein, Oneout” (OI-OO). L-iskop huwa li jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-UE tipproduċi benefiċċji mingħajr ma timponi piżijiet mhux meħtieġa fuq iċ-ċittadini u n-negozji. It-Test tal-SMEs diġà huwa parti mill-valutazzjoni regolari u se jkompli jiġi applikat għall-proposti rilevanti kollha tal-Kummissjoni.

L-SMEs huma b’mod partikolari affettwati mill-kostijiet maħluqa mil-leġiżlazzjoni, minħabba r-riżorsi umani u finanzjarji limitati tagħhom. Sabiex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni ġdida tkun favur l-SMEs, ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE 22 se jiffiltra l-inizjattivi tal-UE, b’kollaborazzjoni mal-partijiet ikkonċernati tal-SMEs, biex jindika lill-Kummissjoni dawk li jistħoqqilhom attenzjoni partikolari mill-perspettiva tal-SMEs. F’dan il-kuntest, ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE se jikkontribwixxi wkoll l-għarfien espert nazzjonali tan-netwerk tar-Rappreżentanti tal-SMEs. L-ambizzjoni hi li kull leġiżlazzjoni futura, fil-livelli Ewropej u nazzjonali, issir bil-kunsiderazzjoni tal-utent finali, billi jiġu identifikati l-ostakli potenzjali u jiġu mmitigati minn kmieni fil-proċess, pereżempju bl-użu tal-għodod diġitali. Ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE se jkollu wkoll rwol speċifiku fil-“Pjattaforma Fit for Future” il-ġdida billi jipprovdi l-perspettiva tal-SMEs fl-identifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti li hija partikolarment ta’ piż fuq l-SMEs. Ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE se jissuġġerixxi lill-Kummissjoni soluzzjonijiet faċli għall-utent li jistgħu jitqiesu biex wieħed jikkonforma mal-leġiżlazzjoni.

L-iżgurar tal-konformità mar-regoli tas-suq uniku huwa ta’ importanza partikolari għall-SMEs, minħabba li ta’ spiss huma affettwati b’mod sproporzjonat mir-restrizzjonijiet bejn il-fruntieri. Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Infurzar jistabbilixxi lista ta’ inizjattivi li għandhom l-għan li jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet, inkluż it-Task Force għall-Infurzar fis-Suq Uniku b’kontribut mir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE u tan-netwerk ta’ Rappreżentanti nazzjonali. Il-Kummissjoni se timmonitorja lill-Istati Membri u taħdem flimkien magħhom, u mhux se teżita milli tieħu azzjoni ta’ infurzar b’saħħitha fejn ikun meħtieġ biex tiżgura li s-suq uniku jibbenefika lill-SMEs. L-SMEs jiffaċċjaw kostijiet ta’ konformità mar-regoli tat-taxxa proporzjonalment ogħla mill-intrapriżi akbar 23 u n-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tat-taxxa jibqa’ wieħed mill-ostakli ewlenin li jiffaċċjaw in-negozji meta joperaw bejn il-fruntieri.

Barra minn hekk, l-infurzar rigoruż tar-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni jiżgura li l-kumpaniji kollha attivi fis-suq uniku, b’mod partikolari l-SMEs, ikunu jistgħu jikkompetu u jinnovaw fuq il-merti tagħhom, u jipprevjenu l-abbuż tas-saħħa fis-suq u l-konċentrazzjoni tal-ġid fuq xi ftit negozji kbar.

Inneħħu l-ostakli permezz ta’ sħubijiet u esperimentazzjoni ta’ politiki

Sfida ewlenija fl-Ewropa hija nuqqas relattiva ta’ negozji li qed jespandu b’suċċess. Fl-Istati Uniti, hemm tliet darbiet aktar negozji li qed jespandu milli fl-Ewropa 24 . In-negozji l-ġodda u n-negozji li qed jespandu Ewropej jiffaċċjaw bosta sfidi “fuq il-post” peress li jattiraw u jżommu t-talent, jiżguraw l-opportunitajiet fis-suq u jżidu d-dħul. Bosta Stati Membri indirizzaw b’suċċess dawn l-isfidi u diġà hemm bosta prattiki tajbin fis-seħħ. Il-multiplikazzjoni ta’ dawn il-prattiki fl-UE kollha tista’ tagħti spinta kbira lill-iżvilupp tan-negozji l-ġodda u lit-tkabbir tal-SMEs.

Fid-dawl ta’ dan, il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati, bħall-Forum tal-EIC, se tippromwovi l-aħjar prattiki u tvara inizjattiva politika ġdida, Standard tal-UE għan-Negozji l-Ġodda li jaqa’ taħt il-kompetenzi nazzjonali, filwaqt li tistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw it-tali prattiki fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali. L-ambizzjoni hija li l-Ewropa ssir l-aktar kontinent attraenti għan-Negozji l-Ġodda u għan-Negozji li qed jespandu. L-inizjattiva se tiffoka fuq li jsir aktar faċli biex wieħed jibda negozju ġdid jew jespandi n-negozju tiegħu bejn il-fruntieri, is-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-proċeduri għall-applikazzjonijiet tal-viża u tal-permessi ta’ residenza għat-talent li ġej minn pajjiż terz, li tagħmel l-għotja tal-opzjonijiet ta’ stokk għall-impjegati aktar attraenti, li tippromwovi l-bini tal-impriżi u t-trasferiment tat-teknoloġija mill-universitajiet, li żżid l-aċċess għall-finanzjament għall-espansjoni tan-negozji, u li tippromwovi l-għodod u l-pjattaformi diġitali bejn il-fruntieri. Biex tikkomplementa dan, il-Kummissjoni se tikkonsulta u tivvaluta l-ħtieġa għal miżuri addizzjonali dwar id-dritt soċjetarju biex tiffaċilita l-espansjoni bejn il-fruntieri u l-espansjoni tal-SMEs.

Xi soluzzjonijiet innovattivi ħafna jispiċċaw ma jintużawx minħabba regolamenti li jistgħu jkunu skaduti jew mhux adatti sew għat-teknoloġiji li qed jevolvu b’pass mgħaġġel. Mod li bih din il-problema tista’ tiġi indirizzata huwa permezz ta’ ambjent ta’ esperimentazzjoni regolatorja. Dan jippermetti li s-soluzzjonijiet innovattivi li jkunu għadhom mhux previsti fir-regolamenti jew fil-linji gwida jiġu ttestjati direttament flimkien ma’ superviżuri u regolaturi, sakemm ikun hemm il-kundizzjonijiet xierqa, pereżempju biex jiġi żgurat it-trattament indaqs. L-ambjent ta’ esperimentazzjoni regolatorja jipprovdi informazzjoni aġġornata lir-regolaturi u lis-superviżuri dwar it-teknoloġija l-ġdida u esperjenza fl-użu tagħha, filwaqt li jippermetti l-esperimentazzjoni ta’ politiki. Xi Stati Membri diġà esperimentaw f’ambjenti bħal dawn għal servizzi finanzjarji innovattivi.

Id-Direttiva dwar is-Servizzi hija strument ewlieni kontra l-ostakli fis-suq. Is-sħubijiet fost ir-reġjuni tal-fruntiera, li għandhom l-għan li jsaħħu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet reġjonali, jistgħu jgħinu lill-SMEs jegħlbu l-ostakli fis-suq fil-provvista ta’ servizzi. Sejħa għal espressjonijiet ta’ interess għandha twassal għal tliet oqsma pilota bħal dawn sa tmiem l-2020, li fihom ir-reġjuni sħab itejbu, jallinjaw jew jikkoordinaw b’mod konġunt ir-regoli u l-proċeduri dwar il-provvista ta’ servizzi bejn il-fruntieri, pereżempju, dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema u l-użu tal-għodod diġitali.

Il-Kummissjoni se tikkomplementa dawn l-isforzi billi tħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw il-Gateway Diġitali Unika 25  b’mod li jkun favur l-SMEs. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-għan li jipprovdu lill-SMEs b’aċċess online faċli għall-informazzjoni, għall-proċeduri u għas-servizzi ta’ assistenza fir-rigward tal-mistoqsijiet kollha tagħhom b’rabta man-negozju bejn il-fruntieri, inkluż pariri dwar l-akkwist pubbliku u s-sorsi ta’ finanzjament. Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu interkonnessjoni tas-servizzi tagħhom f’punt uniku ta’ servizz sabiex jipprovdu lill-SMEs bi tweġiba koordinata għall-mistoqsijiet kollha bħal dawn.

Sa 71 % tal-SMEs li ppruvaw is-sistema eżistenti ta’ rikonoxximent reċiproku għall-merkanzija mhux armonizzata 26 rċevew deċiżjoni ta’ ċaħda tal-aċċess għas-suq 27 . Il-Kummissjoni, wara li ddiskutiet mal-grupp ta’ esperti tal-Istati Membri dwar ir-rikonoxximent reċiproku, se taħdem biex tippromwovi “Alleanzi għar-Rikonoxximent Reċiproku” fost l-Istati Membri f’setturi bħal pereżempju s-supplimenti alimentari u l-ġojjellerija.

Fil-pajsaġġ industrijali divers, is-setturi tal-ispazju u tad-difiża huma kruċjali għas-sovranità strateġika u teknoloġika tal-UE u joffru potenzjal kbira għall-SMEs Ewropej. Madankollu, il-ktajjen tal-provvista tas-settur tad-difiża nbnew b’mod predominanti fuq bażi nazzjonali. Għalhekk il-Kummissjoni se ssaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-fruntieri u d-dħul ta’ atturi ġodda billi timmassimizza l-potenzjal tal-Fond Ewropew għad-Difiża. B’mod partikolari dan se jinkludi sejħiet għal proposti mmirati għall-SMEs, il-bonus tal-SME ddedikat u l-kriterju għall-għoti, u l-konnessjoni tal-SMEs mal-komunità usa’ tad-difiża. Il-Fond se jgħin biex jinfetħu l-ktajjen tal-provvista tas-settur tad-difiża, filwaqt li jikkollega l-integraturi ta’ sistemi kbar mal-ekosistema kollha tad-difiża tal-SMEs fl-Unjoni kollha. Il-Kummissjoni se tirreġistra wkoll il-qawwiet tal-Organizzazzjonijiet tat-Teknoloġija u r-Riċerka (RTOs) u tal-universitajiet rilevanti li jistgħu jappoġġaw lin-negozji l-ġodda u lill-SMEs innovattivi fis-settur.

Il-Kummissjoni għandha wkoll l-għan li żżid l-għadd ta’ negozji ġodda u ta’ negozji li qed jespandu ta’ suċċess fis-settur tal-ispazju, li qegħdin jikkummerċjalizzaw it-teknoloġiji tal-ispazju tal-UE. Se tippromwovi, permezz tal-Programm Spazjali tal-UE, l-emerġenza ta’ ekosistema ta’ New Space Ewropew biex trawwem l-intraprenditorija. L-Inizjattiva “CASSINI” għall-Intraprenditorija fl-Ispazju se tiġbor servizzi bħal pereżempju l-aċċellerazzjoni, l-inkubazzjoni tan-negozji, il-finanzjament ta’ avvjament u l-akkwist prekummerċjali.

L-akkwist pubbliku joffri wkoll opportunitajiet mhux sfruttati fi ħdan is-suq uniku għall-SMEs, inkluż in-negozji l-ġodda, li jsibuha diffiċli biex jikkompetu b’suċċess fl-offerti pubbliċi. Hemm żewġ tipi ta’ sfidi. Minn naħa waħda, is-settur pubbliku huwa relattivament avvers għar-riskju, u ta’ spiss jonqoslus-sett ta’ ħiliet meħtieġa biex jikseb l-innovazzjoni. Min-naħa l-oħra, bosta operaturi ekonomiċi, u b’mod partikolari l-SMEs, jaħsbu li l-proċedura tal-offerti pubbliċi hija kumplessa jew mhux adatta għalihom.

Sabiex tindirizza dan, il-Kummissjoni titlob lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kontraenti tagħhom biex jużaw il-flessibilità offerta mill-qafas il-ġdid tal-akkwist tal-UE. Dan jinvolvi d-diviżjoni ta’ kuntratti akbar f’lottijiet iżgħar, filwaqt li ssir espansjoni tal-akkwist strateġiku, b’mod partikolari l-akkwist tal-innovazzjoni, u l-IPR - fejn xieraq - jitħalla f’idejn l-SMEs sabiex ikunu jistgħu jikkummerċjalizzawh, u titlesta d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi tagħhom ta’ akkwist. Il-Kummissjoni se tħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri biex jużaw il-pjattaformi diġitali sabiex jistimolaw is-soluzzjonijiet innovattivi mill-SMEs u min-negozji l-ġodda u l-aċċess tagħhom bejn il-fruntieri għal kuntratti ta’ akkwist pubbliku. Il-Kummissjoni se tvara wkoll Inizjattiva għax-Xerrejja l-Kbar u għan-Networks biex tiffaċilita x-xiri konġunt tal-innovazzjoni u tal-prodotti sostenibbli; tippromwovi l-pariġġar bejn ix-xerrejja u l-fornituri tal-innovazzjoni u ssegwi l-progress permezz tal-valutazzjoni komparattiva nazzjonali. Barra minn hekk, se tvara tikketta li jridu juru x-xerrejja pubbliċi li jaderixxu għall-prattiki ta’ akkwist “favur l-SMEs” u li jaħdmu mas-sħab ta’ negozjar internazzjonali tagħha biex ixerrdu l-adozzjoni tal-istandards tagħha rilevanti għall-akkwist, bħal pereżempju l-fatturar elettroniku. L-SMEs li jipprovdu prodotti u servizzi ekoloġiċi innovattivi jistgħu jiġu appoġġati billi jsir aktar Akkwist Pubbliku Ekoloġiku 28 .

Ix-xiri ta’ kumpanija eżistenti ta’ spiss hija alternattiva aktar vantaġġuża milli jekk wieħed jibda negozju mill-ġdid. Huwa stmat li kull sena, madwar 450 000 SME jbiddlu s-sjieda u dan jaffettwa aktar minn żewġ miljun impjegati. Madankollu, f’terz tal-każijiet it-trasferiment ma jirnexxix u, bħala riżultat ta’ dan, l-Ewropa titlef madwar 150 000 intrapriża u 600 000 impjieg 29 . Ir-raġunijiet ta’ spiss ikunu nuqqas ta’ tħejjija bikrija, diffikultà biex wieħed isib suċċessur, u miżuri tat-taxxa u regolatorji mhux favorevoli.

Il-Kummissjoni se tkompli l-ħidma tagħha biex tiffaċilita t-trasferiment tan-negozji u se tappoġġa lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom fl-istabbiliment ta’ ambjent tan-negozju favur it-trasferiment 30 . Id-Direttiva adottata reċentement dwar oqfsa ta’ ristrutturar preventiv u t-tieni opportunità 31 indirizzat bosta tħassib ta’ kumpaniji f’diffikultà u l-Kummissjoni issa se tappoġġa lill-Istati Membri fit-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet tagħha fil-liġijiet nazzjonali tagħhom sabiex il-kumpaniji f’diffikultà finanzjarja jkollhom aċċess għal servizzi ta’ appoġġ xierqa biex jgħinuhom jevitaw il-falliment.

It-tisħiħ tal-ġustizzja fir-relazzjonijiet B2B

L-SMEs għandhom rwol essenzjali f’netwerks dejjem aktar densi ta’ korporattivi, negozji ġodda u SMEs li jaħdmu flimkien fis-setturi u fil-ktajjen tal-valur miżjud biex joħolqu l-prodotti u s-servizzi tal-ġejjieni. Huwa importanti li l-SMEs u n-negozji l-ġodda jiġu inklużi fil-ktajjen tal-valur miżjud strateġiċi tal-UE u li l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom jiġu indirizzati, sabiex jikkollaboraw u jespandu fis-suq uniku u fid-dinja kollha.

Minħabba konċentrazzjoni u integrazzjoni vertikali miżjuda fil-ktajjen tal-provvista, il-klijenti ewlenin tal-SMEs ta’ spiss ikunu organizzazzjonijiet ħafna akbar. Dan iwassal għal asimetriji fis-setgħa ta’ negozjar u jżid ir-riskju li n-negozji ż-żgħar ikunu soġġetti għal prattiki u kundizzjonijiet ta’ negozju mhux ġusti 32 , inkluż ħlas tard u aċċess tard għad-data.

Filwaqt li d-Direttiva dwar il-Ħlas Tard naqqset id-dewmien fit-tranżazzjonijiet minn negozju għal negozju u minn negozju għal pjattaforma, l-40 % biss min-negozji fl-UE qed jitħallsu fil-ħin 33 . Barra minn hekk, il-ħlas tard huwa r-raġuni għal wieħed minn kull erba’ fallimenti fost l-SMEs fl-UE. Jeħtieġ li jkun hemm bidla deċiżiva lejn kultura tan-negozju ġdida li fiha l-ħlas fil-pront ikun in-norma. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni se tappoġġa l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħlas Tard billi żżid magħha għodda b’saħħithom ta’ monitoraġġ u infurzar. Dawn jistgħu jinkludu osservatorju virtwali għall-monitoraġġ tad-dewmien fil-ħlas, għall-kjarifikazzjoni tal-prattiki ta’ ħlas mhux ġusti, u għall-esplorazzjoni tal-possibbiltà ta’ mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni/medjazzjoni alternattivi għall-SMEs għal riżoluzzjoni rapida tat-tilwim minħabba ħlas fit-tranżazzjonijiet kummerċjali.

Nisfruttaw il-benefiċċji tas-swieq globali

Is-swieq globali huma sors ta’ tkabbir importanti għall-SMEs. Madankollu, 600 000 SMEs biss li jimpjegaw madwar 6 miljun persuna jesportaw l-oġġetti barra mill-UE. Fid-djalogi multilaterali u bilaterali, il-Kummissjoni se tippromwovi ambjent favur l-SMEs fil-pajjiżi terzi permezz tal-iskambju ta’ prattiki tajbin mas-sħab tagħha. Se tvara wkoll portal ta’ informazzjoni ġdid biex tissensibilizza l-SME dwar il-politiki kummerċjali u tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar il-proċeduri u l-formalitajiet doganali għall-esportazzjoni lejn il-pajjiżi terzi.

L-SMEs jibbenefikaw aktar mill-ftuħ tal-kummerċ ibbażat fuq regoli milli l-kumpaniji l-kbar, li għandhom aktar riżorsi biex jegħlbu l-ostakli kummerċjali. Sabiex tissimplifika l-aċċess tal-SMEs għas-swieq internazzjonali, il-Kummissjoni qed tinnegozja kontinwament ftehimiet ġodda għan-negozju u l-investiment u tisfida l-ostakli kummerċjali li jaffettwaw lill-SMEs b’mod sproporzjonat. Il-Kummissjoni se tkompli tinkludi kapitoli ddedikati għall-SMEs fil-ftehimiet kummerċjali kollha tagħha flimkien ma’ miżuri ddedikati sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jisfruttaw il-benefiċċji, bħal pereżempju l-konnessjoni tal-SMEs permezz ta’ clusters industrijali internazzjonali, l-EEN, iċ-Ċentru tal-SMEs tal-UE 34 , u azzjonijiet li jappoġġaw lill-SMEs Ewropej biex jipparteċipaw fl-akkwist pubbliku barra mill-UE. 

Id-Delegazzjonijiet tal-UE fil-pajjiżi li magħhom l-UE kkonkludiet FTA se jipprovdu appoġġ billi jindirizzaw il-mistoqsijiet dwar id-diffikultajiet prattiċi tal-SMEs marbuta mal-implimentazzjoni tal-FTAs.

L-UE żżomm sod kontra l-prattiki kummerċjali inġusti permezz ta’ strumenti għad-difiża tal-kummerċ (TDIs) meta l-kumpaniji tal-UE, inkluż l-SMEs, isirilhom dannu minn importazzjonijiet li jkunu s-suġġett ta’ dumping jew ta’ sussidji. Il-Kummissjoni qed iżżid l-appoġġ iddedikat tagħha lill-SMEs biex tiffaċilita l-aċċess tagħhom għat-TDI u l-kooperazzjoni mal-Kummissjoni matul l-investigazzjonijiet 35 .

Il-funzjoni ġdida ta’ Uffiċjal Kap tal-Infurzar għall-Kummerċ, fost oħrajn, se jimmonitorja u jtejjeb il-konformità mal-ftehimiet kummerċjali tagħna. Dan se jsaħħaħ ulterjorment il-ħidma fuq l-eliminazzjoni tal-ostakli kummerċjali li b’mod partikolari jaffettwaw lill-SMEs. Barra minn hekk, l-UE se tinvolvi ruħha attivament f’sensibilizzazzjoni u diplomazija ekonomiċi ddedikati għall-SMEs biex tappoġġa l-aċċess tagħhom għas-swieq tal-pajjiżi terzi. L-opportunitajiet għall-imprendituri Ewropej se jiżdiedu permezz tal-iskema Globali tal-Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ biex jiksbu esperjenzi ġodda fis-swieq tal-pajjiżi terzi.AZZJONIJIET EWLENIN

·Ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE u n-netwerk tar-Rappreżentati tal-SMEs nazzjonali se jikkontribwixxu għall-ħidma tat-Task Force għall-Infurzar fis-Suq Uniku tal-Kummissjoni, li għandu jiġi stabbilit bħala riżultat tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Infurzar, biexjindirizzaw fost oħrajn il-gold-plating fil-proċess ta’ traspożizzjoni bil-ħsieb li jżommu l-piż regolatorju fuq l-SMEs żgħir kemm jista’ jkun.

·Il-Kummissjoni se tħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw il-Gateway Diġitali Unika b’mod li jkun favur l-SMEs. Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkollegaw is-servizzi tagħhom f’punt uniku ta’ servizz.

·Ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE se jiffiltra l-inizjattivi tal-UE biex jindika lill-Kummissjoni dawk li jistħoqqilhom attenzjoni partikolari mill-perspettiva tal-SMEs u se jkollu rwol speċifiku fil-Pjattaforma Fit for Future l-ġdida.

·Il-Kummissjoni se timmobilizza l-Istati Membri taħt Standard tal-UE għan-Negozji l-Ġodda li jaqa’ taħt il-kompetenzi nazzjonali biex jikkondividu u jadottaw l-aħjar prattiki biex jiġi aċċellerat it-tkabbir tal-SMEs u tan-negozji l-ġodda b’teknoloġija avvanzata.

·Il-Kummissjoni titlob lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kontraenti tagħha biex jużaw il-flessibilità offerta mill-qafas ta’ akkwist il-ġdid tal-UE biex jiżdiedu l-opportunitajiet għall-SMEs inkluż permezz tal-użu tal-għodod u tal-pjattaformi diġitali biex jissaħħaħ l-akkwist bejn il-fruntieri. Il-Kummissjoni se toħroġ gwida u appoġġ għall-awtoritajiet kontraenti.

·Il-Kummissjoni se tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżviluppaw proposti għal ambjenti ta’ esperimentazzjoni regolatorji billi jvaraw proġett pilota.

·Il-Kummissjoni se ssejjaħ sħubijiet pijunieri fost ir-reġjuni tal-fruntiera biex issaħħaħ il-kooperazzjoni fl-infurzar tas-suq uniku u fit-tneħħija tal-ostakli amministrattivi.

·Il-Kummissjoni se tappoġġa lill-Istati Membri fl-infurzar tad-Direttiva dwar il-Ħlas Tard billi tistabbilixxi għodod ta’ monitoraġġ u ta’ infurzar aħjar u billi tesplora l-possibbiltà ta’ mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni/medjazzjoni għall-SMEs.

·Il-Kummissjoni se tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn il-fruntieri mal-SMEs u fosthom taħt il-Fond Ewropew għad-Difiża u se tirreġistra l-qawwiet fl-ekosistema tagħha ta’ riċerka u innovazzjoni.

·Il-Kummissjoni se tvara Inizjattiva “CASSINI” għall-Intraprenditorija fl-Ispazju.

·Il-Kummissjoni se tappoġġa lill-Istati Membri fit-traspożizzjoni tad-Direttiva adottata reċentement dwar oqfsa ta’ ristrutturar preventiv u t-tieni opportunità, billi tgħinhom jistabbilixxu mekkaniżmi ta’ twissija bikrija għall-kumpaniji li jkollhom diffikultajiet finanzjarji biex jevitaw il-falliment.

·Il-Kummissjoni se tesplora mal-Istati Membri miżuri possibbli biex toħloq ambjent ta’ appoġġ għat-trasferiment tal-SMEs.

·Il-Kummissjoni se tkompli ssaħħaħ l-aċċess tal-SMEs għas-swieq tal-pajjiżi terzi inkluż permezz ta’ kapitoli ddedikati għall-SMEs, l-użu ta’ djalogi għall-iskambju ta’ prattiki tajbin mas-sħab kummerċjali u portal ta’ informazzjoni ġdid. Il-Kummissjoni se tiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għal strumenti għad-difiża tal-kummerċ.

·Id-Delegazzjonijiet tal-UE se jipprovdu appoġġ billi jindirizzaw il-mistoqsijiet tal-SMEs b’rabta mal-FTAs.

·Il-Kummissjoni se testendi l-iskema Globali tal-Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ.

4.Titjib fl-aċċess għall-finanzjament

L-aċċess għall-finanzjament huwa essenzjali biex l-SMEs jiffinanzjaw il-ħtiġijiet ta’ investiment għat-tranżizzjoni. Madankollu, fl-istadji kollha ta’ żvilupp, in-negozji ż-żgħar jitħabtu aktar mill-intrapriżi l-kbar biex jiksbu finanzjament. Fil-każ tal-imprendituri żgħażagħ u tan-negozji l-ġodda, jista’ jkun hemm bosta raġunijiet għal dan: bħal pereżempju minħabba li ma jkollhomx rekord finanzjarju pprovat, jonqoshom il-kollateral jew minħabba li l-investituri ma jkollhomx biżżejjed informazzjoni biex jivvalutaw ir-riskju ta’ kreditu tagħhom jew biex jagħtu valur lill-assi intanġibbli tagħhom.  It-titjib fl-aċċess għall-finanzjament jirrikjedi approċċ li jikkombina ambjent regolatorju li jwassal għal dan it-titjib, finanzjament nazzjonali u tal-UE suffiċjenti u allinjat kif ukoll aċċess għan-netwerks tal-kumpaniji u tal-investituri.

L-SMEs jiffaċċjaw distakk finanzjarju kbir fl-Ewropa ta’ EUR 20-35 biljun minkejja programmi ta’ appoġġ sostanzjali fil-livell nazzjonali u tal-UE 36 , u f’xi Stati Membri, l-aċċess għall-finanzjament jibqa’ waħda mill-problemi ewlenin li jiffaċċjaw 37 . Fl-2019, 18 % tal-SMEs fl-UE ma kisbux is-self bankarju sħiħ li kienu ppjanaw li jkollhom. Dan ipoġġi lill-SMEs fi żvantaġġ minħabba li l-finanzjament ibbażat fuq il-banek jirrappreżenta madwar 90 % tal-ħtiġijiet ta’ finanzjament tagħhom. Ir-regolamentazzjoni bankarja tal-UE għandha tipprovdi s-sisien għal sistema bankarja stabbli li tagħti finanzjament xieraq lin-negozji kollha. Il-pakkett bankarju tal-UE żamm il-fattur ta’ sostenn lill-SMEs u estendih lis-self kollu pprovdut lill-SMEs. Il-Kummissjoni se tiżgura li kwalunkwe leġiżlazzjoni futura dwar is-suq finanzjarju tqis l-interessi tal-SMEs Ewropej u tappoġġa l-aċċess mhux interrott tagħhom għal firxa wiesgħa ta’ alternattivi ta’ finanzjament.

Niddiversifikaw is-sorsi ta’ finanzjament u nagħmlu mod li aktar SMEs ikunu lesti għall-investiment

Madankollu, hemm il-ħtieġa li jiġu diversifikati s-sorsi ta’ finanzjament. Il-kapital ta’ riskju investit fil-kumpaniji Ewropej żdied b’13 % sa EUR 8 biljun fl-2018 u s-sehem ta’ fondi ta’ ekwità minn barra l-Ewropa żdied minn 7 % sa 20 % fl-2018 38 . Madankollu, l-10 % biss tan-negozji fl-Ewropa użaw il-finanzjament tas-suq tal-kapital meta mqabbel ma aktar minn 25 % fl-Istati Uniti. L-investiment kapitali ta’ riskju huma madwar tmien darbiet iżgħar minn dawk fl-Istati Uniti u għalhekk mhumiex profondi biżżejjed biex jiffinanzjaw it-tkabbir tan-negozji Ewropej 39 .

L-SMEs u n-negozji l-ġodda innovattivi li qed jikbru b’pass mgħaġġel bi ħtiġijiet kapitali kbar ta’ spiss imorru barra mill-pajjiż biex isibu l-kapital ta’ riskju 40 . Dan mhux biss huwa riskju għas-sovranità teknoloġika, għat-tkabbir u għall-impjiegi tal-Ewropa, iżda għandu impatt downstream fuq il-flotta usa’ tagħha ta’ SMEs.

Barra minn hekk, l-investituri Ewropej jistgħu jaħsbuha darbtejn biex jinvestu f’negozji ġodda minħabba l-isfidi li jiffaċċjaw biex jivvalutaw il-potenzjal fis-suq u/jew l-IP ta’ servizzi jew prodott teknoloġiku ġdid ta’ SME. Dan jagħmilha aktar diffiċli biex tiġi vvalutata l-valwazzjoni tan-negozju ġdid innifsu. Is-servizzi tad-“diliġenza dovuta teknika” jistgħu jindirizzaw din il-kwistjoni u diġà rnexxielhom f’reġjuni oħrajn, iżda għadhom mhumiex disponibbli faċilment fl-Ewropa. Fl-aħħar mill-aħħar jibbenefikaw lill-partijiet kollha involuti: l-SME, l-investituri potenzjali u l-ekosistema tal-innovazzjoni usa’. Proġett pilota tal-UE jista’ jippermetti valwazzjoni aktar preċiża tan-negozji l-ġodda b’teknoloġija avvanzata u l-SMEs teknoloġiċi fi stadju suċċessiv fuq il-bażi tat-teknoloġija u l-portafoll tal-IP tagħhom 41 .

Jeħtieġ li jiġi mmobilizzat aktar investiment privat fl-Ewropa. Il-Kummissjoni se timplimenta modi oħra għall-kondiviżjoni tar-riskju mas-settur privat, bħal pereżempju l-inizjattiva ESCALAR biex issaħħaħ id-daqs tal-fondi tal-kapital ta’ riskju, iżżid l-isforzi tagħha fl-investiment u taħdem lejn Pjan ta’ Azzjoni għall-Unjoni tas-Swieq Kapitali mġedded. L-Unjoni tas-Swieq Kapitali għandu l-għan li jiddiversifika s-sorsi ta’ finanzjament għall-kumpaniji fl-istadji kollha tal-iżvilupp tagħhom.

Nibnu l-bażi għal Fond għall-IPOs tal-SMEs

L-SMEs fl-Ewropa għandhom possibbiltajiet limitati ta’ finanzjament għat-tkabbir, bħal pereżempju l-elenkar fuq is-swieq kapitali permezz ta’ Offerta Pubblika Inizjali (IPO). Is-swieq kapitali huma sors importanti ta’ finanzjament għall-SMEs li qed isiru kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja u fl-aħħar mill-aħħar kumpaniji kbar. Madankollu, l-għadd ta’ IPOs għall-SMEs naqas ħafna wara l-kriżi finanzjarja u minn dak iż-żmien għadu ma rkuprax. Fl-2019, il-valur u l-għadd ta’ IPOs Ewropej komplew jonqsu b’40 % u 47 % rispettivament, meta mqabbla mal-2018 42 . Bosta investituri istituzzjonali ma jinvolvux ruħhom biżżejjed fil-finanzjament tal-SMEs.

Biex dan jiġi indirizzat, il-finanzjament pubbliku jista’ jaġixxi bħala investiment ankra biex jattira aktar investituri privati f’SMEs innovattivi li qed jikbru ħafna fl-istadju tal-elenkar pubbliku. Fond għall-IPOs tal-SMEs jista’ jappoġġa lill-SMEs fil-proċess tal-elenkar u warajh. Se jibni fuq l-analiżi tas-suq tal-IPO tal-UE u l-ittestjar mal-investituri u mal-partijiet ikkonċernati.

Noħolqu ambjent aktar inklużiv u li jwassal aktar għall-aċċess għal finanzjament

Fis-snin reċenti, kien hemm nuqqas konsiderevoli fir-riċerka fuq l-investiment fl-SMEs. Ir-rieżami tad-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji li l-Kummissjoni se twettaq fl-2020 se jeżamina l-modi kif wieħed jista’ jistimola l-kopertura tar-riċerka fuq l-SMEs.

L-innovazzjoni FinTech ibbażata fuq t-teknoloġija tar-reġistru distribwit(“blockchain”) tista’ tiftaħ toroq ġodda biex l-SMEs jinvolvu ruħhom direttament mal-investituri, permezz ta’ intermedjarji affidabbli jew inkella deċentralizzati waħedhom. Tista’ tippermetti lill-SMEs joħorġu kriptoassi u tokens diġitali, pereżempju fil-forma ta’ bonds. Dawn huma attraenti għall-investituri minħabba li jistgħu jiġu nnegozjati minnufih. Dan huwa mod biex wieħed joffri finanzjament aktar rapidu, aktar effiċjenti u kosteffettiv għall-SMEs. Il-Kummissjoni se tiffaċilita l-użu tal-kriptoassi u l-użu tat-tokens diġitali mill-SMEs, mill-investituri u mill-intermedjarji, f’allinjament mal-Istrateġija dwar il-Finanzi Diġitali tal-UE li jmiss.

Ir-regoli dwarl-għajnuna mill-Istat ippermettew appoġġ nazzjonali sinifikanti għall-SMEs u għall-kapital ta’ riskju 43 . Il-Kummissjoni se tissimplifika u tirrieżamina r-regoli rilevanti dwar l-għajnuna mill-Istat sa tmiem l-2021 biex tiżgura li jkunu għadhom xierqa għall-iskop tagħhom. Fir-rieżami l-Kummissjoni se tiżgura li r-regoli jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-SMEs fi Proġetti Importanti ta’ Interess Ewropew Komuni (IPCEI). 

Barra minn hekk, in-nuqqas ta’ diversità fost dawk li qed jirċievu investiment inaqqas il-ġabra ta’ talent u l-innovazzjoni. In-nisa varaw terz tal-kumpaniji fl-Ewropa, iżda l-kumpaniji tagħhom mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-ġenerazzjoni tal-kapital ta’ riskju. Fl-2019, aktar minn 92 % tal-kapital ta’ riskju ġġenerat mill-kumpaniji Ewropej tat-teknoloġija marru għal timijiet imwaqqfa minn irġiel 44 . L-InvestEU - fond ta’ investiment futur tal-UE - jista’ jgħin biex jiġi stimolat l-investiment fin-nisa u magħhom u biex jipprovdi appoġġ immirat biex jiżdied l-għadd ta’ kumpaniji investibbli mmexxija min-nisa u jipprovdi fondi taħt inizjattiva għal finanzjament sensittiv għall-ġeneru. Barra minn hekk, l-għadd ta’ SMEs immexxija min-nisa li jibbenefikaw mill-EIC sħiħ se jiżdied bit-tripplu.

Nimmobilizzaw il-finanzjament tal-UE, nazzjonali u privat għall-SMEs permezz tal-InvestEU

Fil-perjodu 2014-2018, l-istrumenti finanzjarji tal-UE għenu biex jiġu mobilizzati EUR 100 biljun ta’ finanzjament, b’mod partikolari għall-SMEs, fil-forma ta’ dejn u ta’ finanzjament ta’ ekwità. Il-Pjan ta’ Investiment tal-UE huwa mistenni li jappoġġa aktar minn miljun SME. Madankollu, jeħtieġ li jkun hemm appoġġ tal-UE u nazzjonali kontinwu biex jonqos id-distakk ta’ finanzjament tal-SMEs.

Fit-tieqa għall-SMEs tal-InvestEU, il-Kummissjoni se tibni fuq l-esperjenzi pożittivi bl-iskemi ta’ garanzija eżistenti tal-UE għall-SMEs 45 . Se toħloq faċilità ta’ garanzija integrata unika li timmira l-SMEs li jitqiesu li huma f’riskju għoli jew li ma għandhomx biżżejjed kollateral, inkluż dawk innovattivi, dawk mis-setturi kulturali u kreattivi, l-SMEs li qed jagħmlu tranżizzjoni minn mudelli intensivi fir-riżorsi u fl-enerġija lejn mudelli aktar sostenibbli, u dawk li qed jadottaw prattiki ta’ negozju diġitali. It-tieqa għall-SMEs tal-InvestEU se tappoġġa lill-finanzjament ta’ ekwità għall-SMEs u għall-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja fl-oqsma ta’ interess politiku speċjali għall-UE, bħal pereżempju l-ispazju u d-difiża, is-sostenibbiltà, id-diġitalizzazzjoni, l-innovazzjoni, il-finanzjament sensittiv għall-ġeneru, it-teknoloġija profonda u ekoloġika. Pereżempju, il-finanzjament se jinġabar mill-UE, mill-Istati Membri u mis-settur privat biex jiżdied l-aċċess għall-finanzjament ta’ ekwità għall-SMEs u għan-negozji ġodda innovattivi li jiżviluppaw u jadottaw soluzzjonijiet ta’ teknoloġija ekoloġika. L-InvestEU se jippermetti finanzjament tul l-istadji kollha ta’ żvilupp min-negozji l-ġodda san-negozji li qed jespandu u l-IPO. Se jgħin fl-ingranaġġ tal-finanzjament privat minn investituri bħall-investitur informali, il-family offices, il-fondi ta’ kapital ta’ riskju, il-fondi tal-pensjoni u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni.

Il-Kummissjoni se taħdem fil-qrib mal-Istati Membri biex tiġbor il-finanzjament u tindirizza l-iżbilanċi ġeografiċi fl-investimenti u l-aċċess għall-finanzjament, b’mod partikolari permezz tal-inizjattiva għall-Innovazzjoni Diġitali u għan-Negozji li qed jespandu 46 . Barra minn hekk, it-tieqa tal-Investiment Soċjali u l-Ħiliet tal-InvestUE se ttejjeb l-aċċess għall-mikrofinanzjament, għall-finanzjament lill-intrapriżi soċjali, għall-investiment soċjali u b’impatt u għall-ħiliet.

AZZJONIJIET EWLENIN:

·Il-Kummissjoni se tappoġġa l-Offerti Pubbliċi Inizjali (IPOs) tal-SMEs b’investimenti minn fond privat-pubbliku ġdid, li jrid jiġi żviluppat taħt il-programm InvestEU mill-2021 taħt l-Unjoni tas-Swieq Kapitali.

·Il-Kummissjoni se tintroduċi mekkaniżmu ta’ riskju/redditu mingħajr preċedent biex tkabbar id-daqs tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju u tippopola l-investimenti privati għall-espansjoni permezz tal-inizjattiva ESCALAR.

·Il-Kummissjoni se tvara inizjattiva għal finanzjament sensittiv għall-ġeneru biex tistimola l-finanzjament għall-kumpaniji u l-fondi mmexxija min-nisa u biex tingħata setgħa lill-intraprenditorija fost in-nisa.

·Il-Kummissjoni se tvara inizjattiva għall-investiment fit-teknoloġija ekoloġika biex tiġbor finanzjament mill-UE, mill-Istati Membri u mis-settur privat biex jiżdied l-aċċess għall-finanzjament ta’ ekwità għall-SMEs u għan-negozji ġodda innovattivi li jiżviluppaw u jadottaw soluzzjonijiet ta’ teknoloġija ekoloġika.

·Il-Kummissjoni se tvara inizjattiva bbażata fuq il-blockchain li tippermetti l-ħruġ u n-negozjar ta’ bonds tal-SMEs fl-Ewropa kollha, bl-użu tal-Infrastruttura Ewropea ta’ Servizzi tal-Blockchain.

·Il-Kummissjoni se tikkofinanzja s-servizzi tad-diliġenza dovuta teknika taħt proġett pilota tal-UE biex tippermetti li jkun hemm aktar valwazzjonijiet preċiżi tan-negozji ġodda b’teknoloġija avvanzata u biex titħejja t-tlestija tagħhom għall-investiment.

·Il-Kummissjoni se tissimplifika aktar ir-regoli eżistenti dwar l-għajnuna mill-Istat dwar il-kombinamenti ta’ fondi nazzjonali ma’ fondi mill-InvestEU u mill-Orizzont. Dan jagħmilha aktar faċli għall-SMEs biex jibbenefikaw minn riżorsi miġbura kollettivament bħala għajnuna fit-tranżizzjonijiet tewmin. Barra minn hekk, bħala parti mir-rieżami li għaddej tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, il-Kummissjoni se tirrevedi r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għall- finanzjament ta’ riskju u l-Komunikazzjoni tal-IPCEI, biex tappoġġa aktar l-involviment tal-SMEs, tiżgura l-ippopolar tal-investiment privat filwaqt li tevita d-distorsjonijiet tal-kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni.

 

5.Governanza: sħubija bejn l-UE u l-Istati Membri għall-kunsinna

L-Istrateġija għall-SMEs għandha titmexxa b’impenn u b’azzjonijiet fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell tal-Istati Membri. Peress li bosta SMEs huma bbażati ħafna fl-ekosistemi reġjonali u lokali fejn jipprovdu impjiegi, dħul mit-taxxa u protezzjoni soċjali, dan l-impenn irid jiġi estiż għall-awtoritajiet reġjonali. L-implimentazzjoni tal-istrateġija se tkun sostnuta minn sħubija b’saħħitha tal-atturi kollha li jikkondividu r-responsabbiltà għall-kunsinna - l-awtoritajiet tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali, l-SMEs u l-investituri. Se tinvolvi rendikont politiku tal-progress, kejl u monitoraġġ regolari.

In-netwerk tar-Rappreżentanti tal-SMEs huwa għodda importanti biex tiġi żgurata din is-sħubija bejn l-UE u l-Istati Membri. Jirrappreżenta lill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri li huma responsabbli għall-politika dwar l-SMEs, u jipprovdi rabta organika bejn dawn l-awtoritajiet, il-komunitajiet kummerċjali lokali u l-UE. Bit-tiġdid tal-mandat tiegħu fl-2020, ir-rwol tan-netwerk se jiġu rinforzat u l-interazzjoni tiegħu mal-korpi u mal-awtoritajiet reġjonali se tissaħħaħ.

Il-Kummissjoni se taħtar Rappreżentant tal-SMEs tal-UE ta’ livell għoli li se jmexxi l-ħidma tan-netwerk biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-istrateġija u l-applikazzjoni tal-prinċipju “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir” fil-politiki kollha tal-UE. Ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE se jsegwi wkoll l-implimentazzjoni fl-Istati Membri individwali. Sabiex tiġi ffaċilitata s-simplifikazzjoni tal-istrateġija għall-SMEs fl-oqsma ta’ politika kollha, ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE se jkun involut fil-qrib fil-proċess tas-Semestru Ewropew. Ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE se jqajjem kuxjenza dwar l-aspetti relatati mal-SMEs fl-aġenda tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar f’djalogu regolari mal-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju u wkoll fi ħdan il-Pjattaforma Fit for Future.

Biex tikkomplementa l-attivitajiet tan-netwerk tar-Rappreżentanti tal-SMEs (is-settur pubbliku), il-Kummissjoni se taħdem ukoll fil-qrib mal-Ambaxxaturi għall-Intraprenditorija Strateġika, grupp konsultattiv ġdid ta’ imprendituri mill-Ewropa kollha li se jkollhom ir-rwol ta’ sounding board.

L-istrateġija l-ġdida se tkun soġġetta għal rieżami regolari. Kull sena l-Kummissjoni se tkompli tippubblika Rieżami tal-Prestazzjoni tal-SMEs imsaħħaħ. Dan ir-rieżami se jimmonitorja wkoll il-politiki nazzjonali favur in-negozji l-ġodda (l-indiċi “tal-Ewropa għan-Negozji l-Ġodda li jaqa’ taħt il-kompetenzi nazzjonali”), l-involviment tal-SMEs fil-prattiki kummerċjali sostenibbli, kif ukoll id-diġitalizzazzjoni tal-SMEs 47 (l-indiċi DESI). Dan ir-rieżami se jiġi ppreżentat u diskuss f’Assemblea annwali tal-SMEs biex tingħata opportunità lill-partijiet ikkonċernati lokali u lill-komunità usa’ ta’ SMEs biex jinvolvu ruħhom attivament.

In-netwerk tar-Rappreżentanti tal-SMEs u istituzzjonijiet oħra tal-UE se jkunu involuti fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-istrateġija, pereżempju, permezz tar-rapport annwali tar-Rappreżentanti lill-Kunsill dwar il-Kompetittività u djalogu regolari mal-Parlament Ewropew. Sabiex jitħejja dan ir-rapport, ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE - flimkien mar-Rappreżentanti tal-SMEs nazzjonali - se jiltaqgħu ma’ dawk li jfasslu l-politiki dwar l-SMEs u ma’ partijiet ikkonċernati oħrajn fl-Istati Membri biex jiddiskutu wkoll il-kwistjonijiet li jirrigwardaw l-SMEs li jkunu ġew identifikati fil-proċess tas-Semestru Ewropew. Abbażi tal-analiżi miksuba minn dawn il-mekkaniżmi ta’ evalwazzjoni, ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE se jikkoordina mar-Rappreżentanti tal-SMEs nazzjonali biex jiżviluppaw pjanijiet ta’ implimentazzjoni nazzjonali għal din l-istrateġija għall-SMEs f’kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati tan-negozji lokali.

Id-Definizzjoni ta’ SME tal-UE hija għodda kruċjali li tiżgura li din l-istrateġija timmira l-popolazzjoni t-tajba, jiġifieri li tagħti appoġġ u benefiċċji lill-intrapriżi li għandhom l-aktar bżonn. Il-Kummissjoni timmonitorja regolarment jekk din hija xierqa għall-iskop tagħha. Skont konsultazzjoni pubblika reċenti 48 , studji u stħarriġ id-definizzjoni taħdem sew u hija faċli biex tintuża għall-maġġoranza l-kbira ta’ SMEs tal-UE li huma żgħar u awtonomi. Il-Kummissjoni se tivvaluta aktar u tirrapporta dwar il-kwistjonijiet speċifiċi mqajma, fir-rigward, pereżempju, l-istrutturi ta’ sjieda kumplessi jew l-“effett ta’ intrappolament tal-klijentela” possibbli.

AZZJONIJIET EWLENIN:

·Il-Kummissjoni se taħtar Rappreżentant tal-SMEs tal-UE ta’ livell għoli.

·Il-Kummissjoni se tirrinforza n-netwerk ta’ Rappreżentanti tal-SMEs biex issaħħaħ ir-rabta bejn il-livell tal-UE u l-livell nazzjonali fil-politika dwar l-SMEs.

·Il-Kummissjoni se tvara grupp ta’ Ambaxxaturi għall-Intraprenditorija Strateġika.

·Ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE se jqajjem kuxjenza dwar l-aspetti relatati mal-SMEs fi djalogu regolari mal-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju.

(1)

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) għenu aktar minn 900 000 u 500 000 SME fl-Ewropa rispettivament.

(2)

COM(2020)93 final, 10.03.2020

(3)

COM(2020)94 final, 10.03.2020

(4)

COM(2020)102 final, 10.03.2020

(5)

Ewrobarometru tal-2017 dwar l-SMEs, l-effiċjenza fir-riżorsi u s-swieq ekoloġiċi

(6)

COM(2020)21 final, 14.1.2020

(7)

Rapport tal-2018 tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf

(8)

Startup Europe hija inizjattiva tal-UE biex jiġu konnessi l-hubs lokali ta’ negozji ġodda fl-Ewropa kollha: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe

(9)

COM(2020)66 final, 19.02.2020

(10)

Ir-Rapport dwar l-Investiment tal-BEI 2018/2019

(11)

L-Istħarriġ tas-SAFE 2019

(12)

Strateġija ta’ Ugwaljanza Bejn is-Sessi għall-2020-2025 COM(2020)152 final, 04.03.2020

(13)

COM(2016)356 final, 02.06.2016

(14)

Annual Report on European SMEs – SMEs growing beyond borders

(15)

  EU-28 Small Business Act factsheet

(16)

Ecorys, “Administrative formalities and costs involved in accessing markets cross-border for provisions of accountancy, engineering and architecture services”, 2017

(17)

Il-leġiżlazzjoni tal-UE tista’ tħalli flessibbiltà fil-livell tal-armonizzazzjoni u/jew il-prattika tal-Istati Membri (“gold plating”) COM (2020)93 final, 10.03.2020.

(18)

Il-prinċipju “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir” ifakkar li l-interessi tal-SMEs iridu jitqiesu fit-tfassil tal-politika, fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell nazzjonali.

(19)

Taħt il-prinċipju “ta’ darba biss”, iċ-ċittadini u n-negozji jipprovdu data diversa darba biss lil amministrazzjoni pubblika.

(20)

Il-prinċipju “diġitali b’mod awtomatiku” għandu l-għan li jnaqqas il-piż amministrattiv billi jagħmel il-forniment diġitali tas-servizzi l-għażla awtomatika tal-amministrazzjonijiet pubbliċi.

(21)

Grupp ġdid ta’ livell għoli li għandu jiġi stabbilit li jissostitwixxi l-Pjattaforma REFIT.

(22)

Ir-Rappreżentant tal-SMEs tal-UE jiżgura r-rabta bejn it-tfassil tal-politika dwar l-SMEs fil-livell tal-UE u r-Rappreżentanti/il-korpi tal-SMEs nazzjonali li huma responsabbli għall-politika dwar l-SMEs u jippresiedi n-netwerk tar-Rappreżentanti tal-SMEs nazzjonali.

(23)

L-Istudju tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Kostijiet tal-Konformità mar-Regoli tat-Taxxa għall-SMEs, 2018

(24)

Mind the Bridge: Tech Scale-up Europe, 2019 Report

(25)

Ir-Regolament (UE) 2018/1724 jistabbilixxi gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi għall-utenti f’pajjiżhom tagħhom stess u bejn il-fruntieri. 

(26)

Il-merkanzija mhux armonizzata mil-leġiżlazzjoni tal-UE, bħat-tessuti, ix-xedd is-saqajn, l-oġġetti għall-kura tat-tfal, il-ġojjellerija, l-oġġetti tal-mejda jew l-għamara

(27)

COM(2020)93 final, 10.03.2020

(28)

COM(2020)98 final, 11.03.2020

(29)

Extrapolation based on Business Dynamics: Start-ups, Business transfer and Bankruptcy, Final report 2011, p. 10, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10448/attachments/1/translations

(30)

Id-Direttiva fir-rigward ta’ konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali (UE) 2019/2121 adottata fis-27 ta’ Novembru 2019

(31)

Id-Direttiva 2019/1023 adottata f’Ġunju 2019

(32)

Pubblikazzjoni tal-2018 tal-UE “A comparative analysis of legal measures vs. soft-law instruments for improving payment behaviour”

(33)

Pubblikazzjoni tal-2018 tal-UE “A comparative analysis of legal measures vs. soft-law instruments for improving payment behaviour”

(34)

 Iċ- Ċentru tal-SMEs tal-UE f’Beijing jipprovdi assistenza tal-ewwel linja lill-SMEs Ewropej li jixtiequ jiżviluppaw il-preżenza tagħhom fis-suq Ċiniż www.eusmecentre.org.cn  

(35)

Ir-Regolament (UE) 2018/825 adottat fit-30 ta’ Mejju 2018

(36)

Distakk fil-finanzjament b’dejn kull sena matul il-perjodu 2014-2018; ara SWD(2018) 320 final tas-7.6.2018

(37)

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali Ewropew, “Survey on the Access to Finance of Enterprises”, 11.2019

(38)

Invest Europe (2019)20

(39)

Afme Capital Markets Union Performance Indicators Report 2019

(40)

Financing the Deep Tech Revolution (studju tal-KE u tal-BEI, 2018)

(41)

L-ingranaġġ tal-intelliġenza minn https://www.innoradar.eu

(42)

https://www.pwc.co.uk/audit-assurance/assets/pdf/ipo-watch-q4-2019-annual-review.pdf

(43)

In-nefqa għall-2018 ammontat għal EUR 216 miljun għall-objettiv “Kapital ta’ riskju” u EUR 501 miljun għall-objettiv “SMEs”.

(44)

“2019 State of European Tech report” https://2019.stateofeuropeantech.com/chart/103-1338/  

(45)

Disponibbli taħt COSME, Orizzont 2020, il-programm Ewropa Kreattiva u l-fondi ta’ politika ta’ koeżjoni tal-UE

(46)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-digital-innovation-and-scale-initiative-central-eastern-and-south-eastern-europe

(47)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/integration-digital-technology

(48)

Konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar id-Definizzjoni ta’ SME: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_mt  

Top