Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0341

RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL rigward l-iskambju permezz tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (ECRIS) ta' informazzjoni estratta mir-rekords kriminali bejn l-Istati Membri

COM/2017/0341 final

Brussell, 29.6.2017

COM(2017) 341 final

RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL

rigward l-iskambju permezz tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (ECRIS) ta' informazzjoni estratta mir-rekords kriminali bejn l-Istati Membri

{SWD(2017) 242 final}


1. Introduzzjoni

Is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) bdiet topera f’April 2012. Din hija rregolata mid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI tas-26 ta’ Frar 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut tal-iskambju ta’ informazzjoni meħuda mir-rekord kriminali bejn l-Istati Membri (id-Deċiżjoni Qafas) 1 , u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ April 2009 dwar l-istabbiliment ta’ Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) fl-applikazzjoni tal-Artikolu 11 tad-Deċiżjoni Qafas 2009/316/ĠAI 2 .

L-għan tagħha huwa li ttejjeb is-sigurtà taċ-ċittadini fl-Ispazju Ewropew ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, billi tippermetti skambju effiċjenti bejn l-Istati Membri ta’ informazzjoni dwar kundanni penali preċedenti mogħtija minn qrati kriminali fl-UE.

Ir-Rapport attwali huwa l-ewwel rapport statistiku tal-Kummissjoni rigward l-iskambju permezz tal-ECRIS ta’ informazzjoni estratta mir-rekords kriminali bejn l-Istati Membri, kif previst fl-Art. 7 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI.

1.1. Prinċipji ġenerali tas-sistema ECRIS 

L-ECRIS hija bbażata fuq arkitettura deċentralizzata, li tgħaqqad l-Istati Membri u tippermettilhom li jiskambjaw informazzjoni dwar ir-rekords kriminali b’mod effiċjenti.

·Għall-finijiet tal-ECRIS, kull Stat Membru jaħtar Awtorità Ċentrali (waħda jew aktar) bħala punt uniku ta’ kuntatt u jafdaha bir-responsabbiltajiet kollha taħt id-Deċiżjoni Qafas tal-ECRIS.

·L-informazzjoni tiġi skambjata b’mod elettroniku bejn l-Awtoritajiet Ċentrali tal-Istati Membri, bl-użu ta’ format standardizzat li jippermetti komunikazzjoni effiċjenti u li tinftiehem immedjatament fil-lingwi kollha tal-UE u fi żmien skadenzi qosra ta’ 10 ijiem jew 20 jum.

·Stat Membru li jkun ikkundanna ċittadin ta’ Stat Membru ieħor huwa legalment obbligat li jgħarraf mill-aktar fis possibbli permezz tal-informazzjoni tal-ECRIS relatata mal-kundanna lill-Istat(i) Membru/i tan-nazzjonalità ta’ dik il-persuna, inklużi aġġornamenti sussegwenti (notifiki dwar kundanni ġodda u aġġornamenti).

·L-Istat Membru tan-nazzjonalità b’hekk iżomm repożitorju ċentrali tal-kundanni kollha mogħtija mill-qrati kriminali tal-UE kontra ċ-ċittadini tiegħu. Huwa jkun obbligat li jaħżen u jaġġorna l-informazzjoni kollha li jirċievi permezz tal-ECRIS, u li jipprovdi informazzjoni sħiħa ta’ rekords kriminali permezz tal-ECRIS (tweġibiet għal talbiet) meta mitlub minn Stat Membru ieħor (talbiet għal informazzjoni).

·L-informazzjoni dwar il-kundanni trid tiġi skambjata għall-fini ta’ proċedimenti kriminali u, jekk ikun permess mil-liġi nazzjonali, tista’ tiġi skambjata għal skopijiet oħra, bħal proċeduri amministrattivi, impjiegi, liċenzji, eċċ.

·Għalkemm l-ECRIS hija maħsuba l-aktar għal skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini tal-UE, huwa wkoll possibbli li tiġi skambjata informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi (f’dan li ġej: ċittadini ta’ pajjiżi terzi - TCN) permezz ta’ din is-sistema. Il-Kummissjoni pproponiet leġiżlazzjoni ta’ supplimentazzjoni li toħloq sistema ċentrali ta’ ECRIS-TCN biex tappoġġa skambji effiċjenti permezz ta’ ECRIS fuq TCN fl-istess pakkett bħal dan ir-rapport tal-istatistika.

Skont id-Deċiżjoni Qafas, l-Istati Membri kienu obbligati li jimplimentaw is-sistema f’termini legali u tekniċi, jingħaqdu elettronikament ma’ xulxin, u jibdew l-iskambji b’mod konformi mal-prinċipji ġenerali deskritti hawn fuq, sas-27 ta’ April 2012.

1.2. Il-bażijiet legali u l-istatistika tal-ECRIS

Il-prinċipji ġenerali li jirregolaw l-iskambju ta’ informazzjoni u l-funzjonament tas-sistema huma regolati fid-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI stabbiliet format standardizzat għall-iskambju elettroniku bejn l-Istati Membri ta’ informazzjoni meħuda minn rekords kriminali nazzjonali, b’mod partikolari f’dak li jikkonċerna l-informazzjoni fuq ir-reat li wassal għall-kundanna u l-informazzjoni dwar il-kontenut tal-kundanna. Hija stabbiliet ukoll mezzi oħra ta’ implimentazzjoni ġenerali u tekniċi relatati mal-organizzazzjoni u l-faċilitazzjoni tal-iskambju ta’ informazzjoni.

Il-Kunsill adotta wkoll regoli aktar dettaljati dwar l-operat tas-sistema tal-ECRIS, inklużi l-Analiżi tan-Negozju, l-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi dettaljati u l-informazzjoni statistika tiegħu 3 .

F’konformità ma’ dawn l-arranġamenti, id-data statistika mhux personali qed tinġabar awtomatikament mis-sistema sabiex tissorvelja t-tħaddim u l-effettività tal-ECRIS, kif ukoll il-konformità tal-iskambji tal-Istati Membri mal-qafas legali tal-ECRIS.

L-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi Dettaljati tal-ECRIS bħalissa jelenkaw 225 indikatur stabbilit għall-monitoraġġ tal-ECRIS. Dawn l-istatistiċi huma ġġenerati awtomatikament mis-sistema fil-livell nazzjonali u jintbagħtu mill-Istati Membri lill-Kummissjoni Ewropea kull xahar.

L-Art. 7 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI jistipula:

“Is-servizzi tal-Kummissjoni għandhom jippubblikaw regolarment rapport li jikkonċerna l-iskambju, permezz tal-ECRIS, ta’ informazzjoni estratta mir-rekords kriminali bbażata partikolarment fuq l-istatistika msemmija fl-Artikolu 6 (2). Dan ir-rapport għandu jiġi ppubblikat, għall-ewwel darba, sena wara li jiġi ppreżentat ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 13(3) tad-Deċiżjoni Qafas.”

Ir-rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI msemmi hawn fuq ġie adottat fid-19 ta’ Jannar 2016 4 . Il-Kummissjoni ddeċidiet li tippreżenta l-ewwel rapport statistiku tagħha skont l-Artikolu 7 f’pakkett, flimkien ma’ proposta għal Regolament li jistabbilixxi s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali għal Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi (sistema ECRIS-TCN) 5 , li se tissupplimenta s-sistema attwali tal-ECRIS.

Dan ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn l-użu u l-implimentazzjoni prattika tal-ECRIS minn meta beda jitħaddem f’April 2012 sal-31 ta’ Diċembru 2016, b’enfasi fuq is-sena 2016. L-għan tiegħu huwa li jippreżenta l-konformità tal-iskambji tal-Istati Membri mal-qafas legali tal-ECRIS u biex jidentifika kull kwistjoni rigward l-effiċjenza tas-sistema, bl-għan li jirrimedja s-sitwazzjoni.

Filwaqt li l-istatistika li tippreżenta ħarsa ġenerali tkopri l-perjodu kollu ta’ ħames snin tal-operat tal-ECRIS, id-data statistika komparattiva dwar l-Istati Membri kollha, kif ukoll it-tabelli statistiċi tal-Istati Membri individwali fit-taqsima 2 tal-Anness ikopru biss l-iskambji tal-ECRIS fis-snin 2014-2016. L-għażla ta’ dawn l-aħħar tliet snin ta’ operat tal-ECRIS għal din l-analiżi kienet motivata mill-fatt li fl-2014 inkiseb għadd sostanzjali ta’ 25 Stat Membru interkonness, u b’hekk minn dak il-mument l-istatistika tista’ tiġi kkunsidrata li tipprovdi ħarsa ġenerali rappreżentattiva tas-sitwazzjoni reali.

Ir-rapport huwa bbażat fuq l-istatistika ġġenerata awtomatikament mis-sistema u mibgħuta lill-Kummissjoni mill-Istati Membri. Mill-225 indikatur statistiku stabbilit għall-ECRIS, saret għażla sabiex tiġi ppubblikata biss dik l-aktar informazzjoni statistika rilevanti u sinifikanti.

L-Istati Membri ġew mistiedna wkoll jibagħtu l-istatistika dwar l-għadd ta’ kundanni ta’ ċittadini ta’ Stati Membri oħra (ċittadini mhux tal-UE) mogħtija fit-territorju tagħhom, sabiex ikunu jistgħu jipprovdu ħarsa ġenerali tal-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ notifika.

Ir-rapport jinkludi data dwar kundanni rċevuti minn 24 Stat Membru. Il-Kummissjoni ma rċevietx data mill-Bulgarija, Ċipru, id-Danimarka u s-Slovenja.

2. Riżultanzi ewlenin

·It-28 Stat Membru kollha huma attivi fl-ECRIS, iżda 24 % tal-interkonnessjonijiet possibbli huma neqsin

Wara ħames snin tal-operat tal-ECRIS, it-28 Stat Membru kollha bħalissa huma mqabbda mal-ECRIS, u s-Slovenja u l-Portugall ingħaqdu f’Jannar 2017. Madankollu, l-ebda wieħed mill-Istati Membri mhu qed jiskambja informazzjoni permezz tal-ECRIS mas-27 Stat Membru oħra. Fi tmiem l-2016, 76 % biss tal-għadd totali ta’ interkonnessjonijiet possibbli ġie stabbilit. L-għan aħħari - li kull Stat Membru jkun konness mal-ECRIS u jiskambja informazzjoni permezz tagħha mal-Istati Membri l-oħra kollha — għad irid jintlaħaq.

·L-għadd ta’ messaġġi skambjati laħaq iż-2 miljuni fl-2016

Mit-300 000 messaġġ skambjat mill-Istati Membri kollha interkonnessi sa tmiem l-2012, dan in-numru kważi laħaq iż-2 miljuni fl-2016 b’medja ta’ 165 000 messaġġ kull xahar. Attwalment, notifiki annwali dwar kundanni, talbiet u tweġibiet għal talbiet jammontaw għal madwar 350 000 għal kull kategorija. L-aktar Stati Membri attivi f’termini ta’ volum totali ta’ dawn it-tliet tipi ta’ messaġġi mibgħuta fl-2016 kienu: Il-Ġermanja (24,9 %), segwita mir-Renju Unit (13,7 %), l-Italja (7,7 %), il-Polonja (6,6 %) u r-Rumanija (5,5 %).

·Tweġiba waħda minn kull tlieta tiżvela kundanni penali preċedenti

Sa mill-ewwel sena tal-operat tal-ECRIS, 31 % tat-talbiet għal informazzjoni dwar kundanni preċedenti ta’ persuna kienu mwieġba b’informazzjoni dwar kundanni penali preċedenti. Dan ifisser li f’31 % tat-talbiet il-persuna kkonċernata kienet diġà ġiet ikkundannata għal darba jew aktar f'band’oħra fl-Unjoni. Dan juri l-valur sinifikanti tal-ECRIS bħala għodda għall-kisba ta’ informazzjoni dwar rekords kriminali. Fl-2016, aktar minn 105 000 tweġiba kienet tinkludi informazzjoni dwar kundanni penali preċedenti.

·Xejra ta’ stabbilizzazzjoni għan-notifiki

Mis-sena 2014 'il quddiem, b’25 Stat Membru interkonness, l-għadd ta’ notifiki dwar kundanni ġodda gradwalment stabbilizza ruħu filwaqt li laħaq 330 000 notifika fl-2016. Dan isegwi perjodu inizjali ta’ tkabbir sinifikanti, Stati Membri ġodda jissieħbu man-netwerk u joħolqu aktar interkonnessjonijiet. Dan in-numru huwa mistenni li jiżdied aktar, b’mod indipendenti mir-rata ta’ kundanna, hekk kif ir-rata ta’ interkonnessjoni tersaq lejn 100 %.

·Żieda rapida fit-talbiet għal informazzjoni u tweġibiet

L-għadd ta’ talbiet għal informazzjoni u t-tweġibiet għal dawn it-talbiet żdied rapidament matul l-aħħar ħames snin, u laħaq 364 000 talba u 350 000 tweġiba fl-2016. Dan huwa sinjal pożittiv ta’ żieda fis-sensibilizzazzjoni fl-Istati Membri dwar il-ħtieġa li jużaw l-ECRIS biex jitolbu informazzjoni għal proċedimenti kriminali, kif ukoll għal skopijiet oħra bħalma huma r-reklutaġġ, b’mod partikolari għal pożizzjonijiet li jinvolvu kuntatt dirett u regolari mat-tfal f’konformità mad-Direttiva 2011/93/UE 6 .

·Differenzi sinifikanti bejn l-attivitajiet u l-ammont ta’ xogħol tal-ECRIS tal-Istati Membri

Xi Stati Membri jibagħtu konsiderevolment aktar talbiet għal informazzjoni milli jirċievu. Fl-2016, dan kien jikkonċerna l-Ġermanja, ir-Renju Unit, l-Awstrija u r-Repubblika Ċeka. L-Istati Membri l-oħra jiffaċċjaw ammont ta’ xogħol sinifikanti filwaqt li jwieġbu t-talbiet, filwaqt li huma jibagħtu inqas talbiet: PL, RO, SK, LT, IT, BG, LV, HU, HR, IE, EL, EE. L-ammont ta’ xogħol għal xi Stati Membri oħra huwa prodott l-aktar billi jintbagħat għadd kbir ta’ notifiki dwar kundanni ġodda lill-Istati Membri tan-nazzjonalità tat-trażgressur, filwaqt li huma jibagħtu inqas talbiet: IT, BE, ES, FR, CY.

·Mhux kull kundanna u aġġornament jiġu notifikati

L-aktar Stati Membri attivi f’termini ta’ volum ta’ notifiki mibgħuta dwar kundanni ġodda fl-2016 kienu l-Ġermanja (29,7 % tal-għadd totali ta’ notifiki mibgħuta), l-Italja (19,0 %), il-Belġju (13,6 %), ir-Renju Unit (9,9 %), Spanja (9,0 %) u Franza (5,2 %).

Min-naħa l-oħra, xi Stati Membri ma jibagħtux notifiki dwar kundanni ġodda (EL) jew jibagħtu biss ftit notifiki fir-rigward tal-popolazzjoni tagħhom li mhumiex ċittadini tal-UE 7 (BG, EE, HR, LT, LV, MT, RO fl-2016; BG, EE, LV, HR, LT fl-2015; BG, EE, HR, LT, LV, RO, SK fl-2014). In-nuqqas li l-kundanni jiġu notifikati sistematikament u b’mod affidabbli jista’ jwassal biex it-trażgressuri jkunu jistgħu jaħarbu mill-passat kriminali tagħhom jew li jwettqu l-istess reati kriminali mill-ġdid.

L-aġġornamenti ta’ informazzjoni dwar il-kundanni mibgħuta kienu bħala medja 27 % tan-notifiki kollha fl-2016. Xi Stati Membri ma bagħtux aġġornamenti dwar notifiki mibgħuta preċedentement (BG, DK, EE, EL, LV, RO fl-2016; BG, DK, FI, EL fl-2015; DK, EE, FI, EL, HR, RO fl-2014) jew intbagħat volum żgħir ta’ messaġġi bħal dawn (HR, LT, LU fl-2016; EE, HR, LT, LU, LV, RO fl-2015; BG, HU, IE, LT, LU, LV, SK fl-2014). In-nuqqas ta’ aġġornament tal-informazzjoni dwar il-kundanni jirriżulta fl-ipproċessar ta’ informazzjoni ta’ kundanni skaduta u mhux affidabbli mill-Istat Membru tan-nazzjonalità, inkluż id-disseminazzjoni tagħha.

·L-ECRIS mhux dejjem tintuża biex tintalab informazzjoni dwar kundanni preċedenti

L-Istati Membri li bagħtu l-akbar volum ta’ talbiet fl-2016 kienu: Il-Ġermanja (38,6 %), segwita mir-Renju Unit (26,7 %), ir-Repubblika Ċeka (10,1 %), l-Awstrija (6,9 %), Spanja (3,7 %) u Franza (3,5 %). Madankollu, xi Stati Membri ma bagħtux talbiet għal informazzjoni (EL) jew bagħtu numru ċkejken ta’ talbiet (BG, CY, HU, IT, MT, SK fl-2016; BG, HU, IT, SK fl-2015; BG, EE, HR, HU, IT, SK fl-2014). Dan iwassal għal sitwazzjoni fejn il-qrati kriminali jistgħu jagħtu sentenzi mingħajr għarfien tal-kundanni preċedenti mogħtija fi Stati Membri oħrajn, għall-kuntrarju tar-rekwiżiti stipulati fid-Deċiżjoni Kwadru 2008/675/ĠAI 8 . Nuqqas ta’ informazzjoni dwar kundanni preċedenti jipprevjeni wkoll l-użu ta’ informazzjoni dwar kundanni affidabbli għal finijiet oħra minbarra proċedimenti kriminali (bħal verifiki ta’ qabel l-impjieg) u għalhekk iwassal għal nuqqas ta’ prevenzjoni tal-kriminalità.

·Madwar 14 000 talba għal informazzjoni (3,9 %) li ma ngħatatx tweġiba fl-2016

Fil-parti l-kbira tal-Istati Membri, in-numru ta’ tweġibiet irċevuti kien kemxejn inqas mill-għadd ta’ talbiet għal informazzjoni, b’differenza medja ta’ madwar 3,9 % fl-2016. L-Istati Membri li ma weġbux għall-ogħla perċentwal ta’ talbiet irċevuti minnhom kienu: Ċipru (66,1 %), il-Greċja (34,9 %), l-Italja (20 %) u l-Latvja (17,8 %).

·Kważi 13 000 talba (3,6 %) li ma ngħatatx tweġiba fi żmien l-iskadenza legali fl-2016

Fl-2016, kważi 13 000 talba ma ġewx imwieġba fi żmien l-iskadenza legali. Dan jirrappreżenta 3,6 % tan-numru totali ta’ talbiet. L-Istati Membri li għandhom l-aktar problemi biex jirrispettaw l-iskadenzi huma: Il-Greċja (28,1 % tat-talbiet irċevuti mill-Greċja ma tweġbux fi żmien l-iskadenza), il-Finlandja (21,5 %), l-Estonja (20,5 %), ir-Rumanija (9,3 %) u l-Italja (5,28 %).

·L-ECRIS tintuża dejjem iktar għal finijiet oħra minbarra l-proċedimenti kriminali

Matul il-perjodu tal-operat tal-ECRIS, bħala medja 81 % tat-talbiet kollha saru għall-fini ta’ proċedimenti kriminali u 19 % għal finijiet oħra minbarra proċedimenti kriminali. L-ammont ta’ talbiet għal finijiet oħra tela’ sa 22 % fl-2016, u laħaq 79 000 talba. Talbiet minn persuni individwali għal informazzjoni dwar ir-rekords kriminali tagħhom stess jirrappreżentaw l-ogħla volum ta’ talbiet għal finijiet oħra minbarra proċedimenti kriminali — 68 % tat-talbiet kollha għal skopijiet oħra u 15 % tat-talbiet kollha magħmula.

·L-ECRIS attwali rarament tintuża għat-TCN

Bħala medja, 90 % tat-talbiet kollha jikkonċernaw ċittadini tal-UE u madwar 10 % jikkonċernaw ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi. L-ammont ta’ talbiet għal informazzjoni dwar TCN laħaq aktar minn 33 000 fl-2016. Is-supplimentar tas-sistema tal-ECRIS b’sistema ċentralizzata dedikata għat-TCN, kif qed tipproponi l-Kummissjoni bħala parti mill-pakkett li jinkludi dan ir-rapport, huwa mistenni li jwassal għal żieda sostanzjali fit-talbiet dwar TCN.

3. L-iskambji tal-ECRIS f’ċifri

3.1. L-Istati Membri konnessi

Stat Membru huwa meqjus bħala konness mal-ECRIS jekk jiskambja informazzjoni dwar rekords kriminali ma’ tal-inqas sieħeb wieħed marbut. Sal-lum, it-28 Stat Membru kollha huma konnessi mal-ECRIS u jiskambjaw informazzjoni dwar rekords kriminali ma’ minn tal-inqas Stat Membru ieħor, filwaqt li l-aħħar Stati Membri (is-Slovenja u l-Portugall) ingħaqdu f’Jannar 2017. Għall-passat ta’ konnessjonijiet man-netwerk tal-ECRIS — ara l-Anness, it-Taqsima 1.1.

L-ECRIS hija sistema deċentralizzata fejn l-Istati Membri kollha għandhom ikunu interkonnessi ma’ xulxin. In-numru totali possibbli ta’ interkonnessjonijiet f’tali sitwazzjoni huwa ta’ 756 (27*28). Minkejja li l-Istati Membri kollha issa huma konnessi mal-ECRIS, ħadd minnhom mhu qed jiskambja informazzjoni permezz tal-ECRIS mas-27 Stat Membru l-oħra kollha. 

It-tabella li ġejja turi, għal kull Stat Membru, in-numru ta’ interkonnessjonijiet f’April 2017.

Is-sistema tal-ECRIS bdiet b’173 interkonnessjoni fl-2012 - minn 756 interkonnessjoni possibbli (ma’ 28 Stat Membru b’mod direttament). Fl-aħħar tal-2016, il-ħames sena ta’ operat tas-sistema, ġew stabbiliti 575 interkonnessjoni, li jirrappreżentaw 76 % tan-numru totali ta’ interkonnessjonijiet possibbli u 88 % ta’ interkonnessjonijiet operazzjonali (is-Slovenja u l-Portugall kienu għadhom mhux konnessi mal-ECRIS f’dak iż-żmien). Għall-evoluzzjoni tal-għadd ta’ interkonnessjonijiet matul is-snin - ara l-Anness, taqsima 1.1.

Fl-2017, erba’ Stati Membri (AT, ES, UK u IE) laħqu l-ogħla numru ta’ interkonnessjonijiet operatorji (26).

L-għan aħħari - li kull Stat Membru jkun konness mal-ECRIS u jiskambja informazzjoni permezz tagħha mal-Istati Membri l-oħra kollha — għad irid jintlaħaq.

3.2. L-għadd totali ta’ messaġġi skambjati

Il-graff ta’ hawn taħt turi li l-volum annwali ta’ messaġġi skambjati bejn l-Istati Membri konnessi qed jiżdied b’mod rapidu mill-bidu tat-tħaddim tal-ECRIS f’April 2012 sal-31 ta’ Diċembru 2016. Meta tiġi analizzata d-data li tikkonċerna s-sena 2012, jeħtieġ li jitqies li kien hemm biss tmien xhur ta’ attività f’dik is-sena.

Mit-300 000 messaġġ skambjat mill-Istati Membri kollha interkonnessi sa tmiem l-2012, dan in-numru laħaq kważi żewġ miljuni fl-2016 b’medja ta’ 165 000 messaġġ kull xahar. It-tipi kollha ta’ messaġġi li huma inklużi f’dawn il-volumi: notifiki, aġġornamenti, talbiet, tweġibiet, ċaħdiet, tweġibiet oħra, skambji ta’ informazzjoni addizzjonali, eċċ.

Il-graff ta’ hawn taħt tippreżenta x-xejra tan-notifiki, talbiet u tweġibiet għal talbiet matul il-ħames snin ta’ operat tal-ECRIS. Hawnhekk ġew ikkunsidrati biss notifiki dwar kundanni ġodda, mingħajr aġġornamenti. It-tweġibiet jinkludu tweġibiet għal talbiet, ċaħdiet għal talbiet u tweġibiet oħra 9 .

Attwalment, in-notifiki, it-talbiet u t-tweġibiet għat-talbiet bejn wieħed u ieħor jammontaw għal 350 000 kull sena f’kull kategorija. 

Mill-2014 ’l hawn, b’25 Stat Membru interkonness, in-numru ta’ notifiki dwar il-kundanni ġodda qed jistabbilizza ruħu b’mod gradwali, wara perjodu inizjali ta’ tkabbir sinifikanti korrelatat mas-sħubija ta’ Stati Membri ġodda man-netwerk u l-ħolqien ta’ aktar interkonnessjonijiet. Dan in-numru huwa mistenni li jiżdied aktar, indipendentement mir-rata ta’ kundanna, hekk kif l-interkonnessjonijiet jilħqu l-100 %.

B’kuntrast, l-għadd ta’ talbiet għal informazzjoni u t-tweġibiet relatati mat-talbiet, qed jiżdied b’rata mgħaġġla. Dan huwa sinjal pożittiv ta’ żieda fis-sensibilizzazzjoni fl-Istati Membri dwar il-ħtieġa li jużaw l-ECRIS biex jitolbu informazzjoni matul il-proċedimenti kriminali sabiex ikunu jistgħu jikkunsidraw kundanni preċedenti, konformi mad-Deċiżjoni Kwadru 2008/675/ĠAI. Barra minn hekk, in-numru dejjem jikber ta’ talbiet għal informazzjoni għal finijiet oħra minbarra proċedimenti kriminali (eż. l-impjiegi, speċjalment għal pożizzjonijiet li jinvolvu kuntatt regolari mat-tfal f’konformità mad-Direttiva 2011/93/UE) jikkontribwixxi għal din ix-xejra pożittiva.

3.3. Għadd ta’ notifiki, talbiet u tweġibiet għal kull Stat Membru

Il-graff ta’ hawn taħt turi n-numru ta’ notifiki mibgħuta dwar kundanni ġodda, talbiet għal informazzjoni mibgħuta u tweġibiet mibgħuta għall-Istati Membri kollha interkonnessi fl-2016. Għas-snin 2014 u 2015 - ara l-Anness, taqsima 1.2.

L-aktar Stati Membri attivi li bagħtu l-iktar dawn it-tliet tipi ta’ messaġġi 10 f’termini ta’ volum totali kienu:

- fl-2016: Il-Ġermanja (24,9 %), segwita mir-Renju Unit (13,7 %), l-Italja (7,7 %), il-Polonja (6,6 %) u r-Rumanija (5,5 %).

- fl-2015: Il-Ġermanja (25,6 %), segwita mir-Renju Unit (14,7 %), l-Italja (9,1 %), il-Polonja (7,0 %) u r-Rumanija (5,6 %).

- fl-2014: Il-Ġermanja (28,7 %), segwita mill-Italja (10,9 %), ir-Renju Unit (9,7 %), Franza (8,3 %) u l-Polonja (6,8 %).

Iċ-ċifri juru differenzi sinifikanti bejn l-attivitajiet u l-ammont ta’ xogħol tal-ECRIS tal-Istati Membri.

Xi Stati Membri jitolbu informazzjoni ħafna iktar drabi milli jiġu mitluba jipprovdu informazzjoni: Il-Ġermanja, ir-Renju Unit, l-Awstrija, u fl-2016 ir-Repubblika Ċeka wkoll. L-oħrajn jiffaċċjaw l-iktar ammont ta’ xogħol sinifikanti billi jwieġbu għal talbiet, filwaqt li huma jibagħtu inqas talbiet: PL, RO, SK, LT, IT, BG, LV, HU, HR, IE, EL, EE. L-ammont ta’ xogħol għal xi Stati Membri oħra huwa kkaġunat l-iktar billi jibagħtu volumi kbar ta’ notifiki dwar kundanni ġodda lill-Istati Membri tan-nazzjonalità tat-trażgressur, filwaqt li huma jibagħtu inqas talbiet: IT, BE, ES, FR, CY.

3.4. Notifiki

Il-graff ta’ hawn taħt tippreżenta l-volum ta’ notifiki maħruġa mill-Istati Membri kollha interkonnessi fl-2016, imqassam skont notifiki dwar kundanni ġodda u notifiki li jaġġornaw in-notifiki mibgħuta preċedentement. Għas-snin 2014 u 2015 - ara l-Anness, taqsima 1.3.

Il-volum ta’ notifiki mibgħuta jvarja konsiderevolment fost l-Istati Membri, minn kważi 100 000 (il-Ġermanja) għall-ebda notifika dwar kundanni ġodda (il-Greċja) kull sena. Jeżistu prinċipalment żewġ fatturi li għandhom jitqiesu fl-analiżi ta’ dawn il-varjazzjonijiet: id-daqs tal-pajjiż u n-numru ta’ kundanni ta’ ċittadini ta’ Stati Membri oħra (minn hawn ’il quddiem: il-popolazzjoni mhux ċittadina tal-UE). Għal analiżi dettaljata tal-istatistika tal-Istati Membri individwali, jekk jogħġbok ara l-Anness, taqsima 2.

L-aktar Stati Membri attivi f’termini ta’ trażmissjoni ta’ notifiki dwar kundanni ġodda kienu:

- fl-2016: Il-Ġermanja (29,7 %), segwita mill-Italja (19,0 %), il-Belġju (13,6 %), ir-Renju Unit (9,9 %), Spanja (9,0 %) u Franza (5,2 %)

- fl-2015: Il-Ġermanja (28,7 %), segwita mill-Italja (19,8 %), il-Belġju (12,5 %), ir-Renju Unit (11,4 %), Franza (6,3 %) u Spanja (5,9 %)

- fl-2014: Il-Ġermanja (30,0 %), segwita mill-Italja (20,8 %), Franza (11,2 %), il-Belġju (8,4 %), ir-Renju Unit (7,9 %) u Spanja (5,8 %).

Meta jitqiesu n-notifiki kollha li ntbagħtu, inklużi l-aġġornamenti, il-klassifikazzjoni ta’ hawn fuq tidher pjuttost simili, madankollu bi Spanja tavvanza fit-tielet pożizzjoni fl-2016 u r-raba’ pożizzjoni fl-2014 u l-2015.

Notifiki mibgħuta dwar kundanni ġodda u notifiki dwar aġġornamenti bħala medja rrappreżentaw 73,2 % u 26,8 % rispettivament fl-2016. Għas-snin 2014 u 2015 — ara l-Anness, taqsima 1.3. Dan il-proporzjon ivarja b’mod sinifikanti fost l-Istati Membri, minn aġġornamenti d-doppju tan-notifiki (eż. AT, PL), għal ammonti kważi ugwali għal dawn iż-żewġ kategoriji ta’ messaġġi (eż. ES, NL) għal aġġornamenti li jikkostitwixxu parti żgħira tan-notifiki kollha (eż. BE, UK). Għall-Ġermanja, li tibgħat l-ogħla numru ta’ notifiki, l-aġġornamenti jammontaw għal madwar 22 % tan-notifiki kollha mibgħuta.

Hawnhekk ġew identifikati żewġ problemi fuq il-bażi tal-analiżi dettaljata tad-data statistika.

L-ewwel nett, xi Stati Membri ma jibagħtux notifiki dwar kundanni ġodda (EL) jew jibagħtu volum baxx ħafna ta’ notifiki bħal dawn fir-rigward tal-popolazzjoni tagħhom mhux ċittadina tal-UE (BG, EE, HR, LT, LV, MT, RO fl-2016; BG, EE, LV, HR, LT fl-2015; BG, EE, HR, LT, LV, RO, SK fl-2014). B’riżultat ta’ dan, dawn il-kundanni mhux notifikati ma kinux irreġistrati fl-Istat(i) Membru/i taċ-ċittadinanza, u t-trażgressuri jkunu jistgħu jaħarbu mill-konsegwenzi tal-passat kriminali tagħhom.

It-tieni, xi Stati Membri ma jibagħtux aġġornamenti dwar in-notifiki tagħhom mibgħuta preċedentement (BG, DK, EE, EL, LV, RO fl-2016; BG, DK, FI, EL fl-2015; DK, EE, FI, EL, HR, RO fl-2014) jew jibagħtu volum żgħir ta’ messaġġi bħal dawn (HR, LT, LU fl-2016; EE, HR, LT, LU, LV, RO fl-2015; BG, HU, IE, LT, LU, LV, SK fl-2014). In-nuqqas milli jintbagħtu aġġornamenti mill-Istat Membru li jikkundanna jirriżulta fl-ipproċessar ta’ informazzjoni mhux aġġornata u mhux affidabbli mill-Istat Membru taċ-ċittadinanza, inkluż id-disseminazzjoni tagħha.

3.5. Talbiet għal informazzjoni

Il-graff ta’ hawn taħt tqabbel il-volum ta’ talbiet għall-informazzjoni mibgħuta mill-Istati Membri kollha interkonnessi fl-2016 mal-volum ta’ tweġibiet li waslu għal dawn it-talbiet. Għas-snin 2014 u 2015 - ara l-Anness, taqsima 1.4.

Il-volum ta’ talbiet għal informazzjoni mibgħuta jvarja ħafna bejn l-Istati Membri, minn 140 000 (DE) għall-ebda talba (EL) fis-sena. Il-fattur ewlieni li jrid jitqies fl-analiżi ta’ dawn il-varjazzjonijiet huwa l-għadd ta’ ċittadini ta’ Stati Membri oħra li jirrisjedu fi Stat Membru partikolari.

L-aktar Stati Membri attivi f’termini ta’ talbiet mibgħuta kienu:

- fl-2016: Il-Ġermanja (38,6 %), segwita mir-Renju Unit (26,7 %), ir-Repubblika Ċeka (10,1 %), l-Awstrija (6,9 %), Spanja (3,7 %) u Franza (3,5 %)

- fl-2015: Il-Ġermanja (40,0 %), segwita mir-Renju Unit (29,4 %), l-Awstrija (8,2 %), Franza (4,5 %), Spanja (4,0 %) u r-Repubblika Ċeka (3,3 %)

- fl-2014: Il-Ġermanja (45,3 %), segwita mir-Renju Unit (18,7 %), l-Awstrija (13,7 %), Franza (7,6 %), ir-Repubblika Ċeka (4,1 %) u n-Netherlands (2,8 %)

Xi Stati Membri ma jibagħtux talbiet (EL) jew jibagħtu numru baxx ta’ talbiet fir-rigward tal-popolazzjoni tagħhom mhux ċittadini tal-UE (BG, CY, HU, IT, MT, EE, HR, LV, RO, SK fl-2016; BG, HU, IT, EE, HR, LV, RO, CY, SK fl-2015; BG, EE, HR, HU, IT, LV, CY, SK fl-2014). Dan iwassal għal sitwazzjoni fejn il-qrati kriminali jistgħu jagħtu sentenzi mingħajr l-għarfien ta’ kundanni mogħtija fi Stati Membri oħra, bi ksur tar-rekwiżiti stabbiliti fid-Deċiżjoni Kwadru 2008/675/ĠAI dwar it-teħid in konsiderazzjoni ta’ kundanni preċedenti waqt proċedimenti kriminali ġodda. Barra minn hekk, l-effett preventiv tat-talba ta’ ċertifikati ta’ rekords kriminali għal finijiet oħra minbarra proċedimenti kriminali, bħalma huma l-impjieg, se jitnaqqas.

Mid-data ta’ hawn fuq jista’ jiġi konkluż ukoll li mhux it-talbiet kollha għal informazzjoni jitwieġbu. F’ħafna każijiet, l-għadd ta’ tweġibiet irċevuti huwa ftit inqas mill-għadd ta’ talbiet mibgħuta, b’differenza medja ta’ madwar 3,9 % fl-2016. Fil-każ tal-Istati Membri l-aktar attivi fit-trażmissjoni ta’ talbiet, 7 % tat-talbiet tal-Ġermanja (9 577), 4 % tat-talbiet tal-Awstrija (869) u 2 % tat-talbiet tar-Renju Unit (1 709) fl-2016 qatt ma ġew imwieġba.

3.6. Tweġibiet għat-talbiet

Il-graff ta’ hawn taħt turi l-volum ta’ risposti mibgħuta mill-Istati Membri kollha interkonnessi fl-2016 meta mqabbel mal-volum korrispondenti ta’ talbiet għal informazzjoni irċevuti minnhom. Għas-snin 2014 u 2015 - ara l-Anness, taqsima 1.5.

Il-volum tat-talbiet irċevuti u tweġibiet mibgħuta korrispendenti għalihom ivarja ħafna fost l-Istati Membri, minn 62 000 (il-Polonja) sa 63 talba (MT) fis-sena. Jeżistu prinċipalment żewġ fatturi li għandhom jitqiesu fl-analiżi ta’ dawn il-varjazzjonijiet: il-popolazzjoni globali għal kull Stat Membru, u l-għadd ta’ ċittadini tiegħu li jgħixu fi Stati Membri oħra. Għal analiżi dettaljata tal-istatistika tal-Istati Membri individwali, jekk jogħġbok ara l-Anness, taqsima 2.

L-Istati Membri li rċevew l-ogħla ammont ta’ talbiet għal informazzjoni, u bħala konsegwenza, li rrispondew għall-akbar ammont ta’ talbiet f’termini assoluti (mhux neċessarjament l-aktar bi proporzjon għal dak li rċevew) kienu:

- fl-2016: Il-Polonja (17,4 % tat-tweġibiet kollha), segwita mir-Rumanija (16,2 %), is-Slovakkja (9,1 %), il-Ġermanja (6,2 %), l-Italja (5,1 %) u Franza (4,6 %)

- fl-2015: Il-Polonja (18,9 %), segwita mir-Rumanija (17,9 %), il-Ġermanja (7,5 %), l-Italja (6,5 %), il-Litwanja (5,2 %) u Franza (4,9 %)

- fl-2014: Il-Polonja (20,0 %), segwita mir-Rumanija (13,0 %), il-Ġermanja (9,9 %), l-Italja (8,5 %), Franza (5,2 %) u l-Litwanja (5,0 %)

Filwaqt li l-Istati Membri kollha jirrispondu għat-talbiet b’mod ġenerali, mhux it-talbiet kollha għal informazzjoni jitwieġbu. F’ħafna każijiet, in-numru ta’ tweġibiet mibgħuta huwa ftit inqas mill-għadd ta’ talbiet irċevuti għal skopijiet ta’ informazzjoni, b’medja ta’ madwar 3.9 % fl-2016.

Fil-każ tal-Istati Membri li rċevew l-ogħla ammont ta’ talbiet fl-2016, l-Italja ma weġbitx għal 20,4 % tat-talbiet irċevuti minnhom (5 579), Franza għal 3,9 % (657), il-Ġermanja għal 2,5 % (552), il-Polonja għal 1,9 % (1 174), ir-Rumanija għal 1,7 % (970) u s-Slovakkja għal 0,1 % (47).

Fl-2016, l-Istati Membri bl-ogħla perċentwali ta’ talbiet li ma tweġbux kienu: Ċipru (66,1 % tat-talbiet irċevuti minnhom), il-Greċja (34,9 %), l-Italja (20,4 %) u l-Latvja (17,8 %).

3.7. It-tweġibiet li ma jissodisfawx l-iskadenzi legali

Kwistjoni oħra hija li xi talbiet ma jingħatawx tweġiba fl-iskadenzi legali. It-tabella ta’ hawn taħt tippreżenta ħarsa ġenerali tal-volumi ta’ tweġibiet li fl-2016 ma laħqux l-iskadenzi legali għall-Istati Membri kollha.

SM

Talbiet riċevuti

Talbiet li ma ġewx imwieġba fi żmien l-iskadenza

% ta' Talbiet riċevuti

Tweġibiet mibgħuta wara l-iskadenza

% ta' Talbiet riċevuti

AT

10,050

1

0.01%

0

0.00%

BE

7,202

44

0.61%

62

0.86%

BG

13,175

41

0.31%

36

0.27%

CY

685

16

2.34%

134

19.56%

CZ

12,897

0

0.00%

0

0.00%

DE

22,401

500

2.23%

106

0.47%

DK

2,600

82

3.15%

1

0.04%

EE

3,206

656

20.46%

0

0.00%

ES

9,867

46

0.47%

0

0.00%

FI

1,520

326

21.45%

1

0.07%

FR

16,874

506

3.00%

8

0.05%

UK

13,229

196

1.48%

174

1.32%

EL

6,913

1,944

28.12%

24

0.35%

HR

7,607

0

0.00%

43

0.57%

HU

11,136

0

0.00%

138

1.24%

IE

10,095

7

0.07%

2,153

21.33%

IT

22,430

1,184

5.28%

0

0.00%

LT

15,358

13

0.08%

4,198

27.33%

LU

1,912

19

0.99%

0

0.00%

LV

7,861

87

1.11%

0

0.00%

MT

63

0

0.00%

2

3.17%

NL

12,684

0

0.00%

13

0.10%

PL

62,103

1,944

3.13%

3,056

4.92%

RO

57,806

5,363

9.28%

3,535

6.12%

SE

3,203

1

0.03%

118

3.68%

SK

31,864

1

0.00%

8

0.03%

TOTAL

364,741

12,977

3.56%

13,810

3.79%

Fl-2016, madwar 13 000 talba ma ġewx imwieġba fi żmien l-iskadenza legali. Dan jirrappreżenta 3,6 % tan-numru totali ta’ talbiet. L-Istati Membri li kellhom l-aktar problemi biex jirrispettaw l-iskadenzi kienu: Il-Greċja (28,1 % tat-talbiet skadielhom iż-żmien għar-risposta), il-Finlandja (21,5 %), l-Estonja (20,5 %), ir-Rumanija (9,3 %) u l-Italja (5,28 %). F’dak li għandu x’jaqsam ma’ tweġibiet mibgħuta wara d-data ta’ skadenza legali, 27,33 % tat-tweġibiet tal-Litwanja ntbagħtu wara d-data ta’ skadenza (4 198), 21,33 % tat-tweġibiet tal-Irlanda (2 153), 19,56 % tat-tweġibiet ta’ Ċipru (134), 6,12 % tat-tweġibiet tar-Rumanija (3 535) u 4,92 % tat-tweġibiet tal-Polonja (3 056).

3.8. Talbiet għal proċedimenti kriminali u għal finijiet oħra

Il-graffs ta’ hawn taħt jirrappreżentaw il-proporzjon bejn it-talbiet għal proċedimenti kriminali u għal finijiet oħra minbarra proċedimenti kriminali — mill-2012 sal-2016.

Matul il-perjodu tal-operat tal-ECRIS bħala medja 81 % tat-talbiet kollha saru għall-finijiet tal-proċeduri kriminali u 19 % għal skopijiet oħra. L-ammont ta’ talbiet għal skopijiet oħra fl-2016 laħaq 79 000.

Fis-snin 2012-2014 il-perċentwali ta’ talbiet għal skopijiet oħra kienet stabbli. Iż-żieda għal 22 % fl-2016 kienet ikkawżata fil-biċċa l-kbira mnn numru dejjem jikber ta’ talbiet għall-fini ta’ reklutaġġ għal attivitajiet professjonali jew attivitajiet volontarji organizzati li jinvolvu kuntatti diretti u regolari mat-tfal, b’implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/93/UE. Dawn it-talbiet kienu jirrappreżentaw kważi 8 000 talba fl-2016 jew 10 % tat-talbiet kollha għal skopijiet oħra. B’paragun, il-volum ta’ dawn it-talbiet kien negliġibbli (7 talbiet) fl-2012.

Fl-2016, il-parti l-kbira tat-talbiet għal finijiet oħra minbarra proċedimenti kriminali saru minn persuni individwali biex jiksbu informazzjoni dwar ir-rekords kriminali tagħhom stess - 68 % tat-talbiet kollha għal skopijiet oħra u 15 % tat-talbiet kollha li saru. It-tieni l-ogħla numru ta’ talbiet relatati ma’ talbiet minn awtorità amministrattiva kompetenti għal proċedimenti mhux kriminali (14 % tat-talbiet għal skopijiet oħra u 3,1 % tat-talbiet kollha li saru), it-talbiet għar-reklutaġġ f’konformità mad-Direttiva 2011/93/UE (rispettivament: 9,9 % u 2,2 %) kif ukoll talbiet għall-kisba ta’ permess biex jinġarru armi (rispettivament: 3,5 % u 0,8 %).

Talbiet għall-fini importanti tal-kisba ta’ nazzjonalità differenti kienu jikkostitwixxu biss madwar 1,4 % tat-talbiet kollha għal skopijiet oħra u 0,3 % tat-talbiet kollha.

Għal aktar dettalji dwar il-volumi ta’ talbiet għal diversi kategoriji ta’ skopijiet fis-snin 2014–2016 — ara l-Anness, taqsima 1.6.

3.9. Talbiet li jirrigwardaw ċittadini tal-UE u TCN

Il-graffs ta’ hawn taħt jirrappreżentaw il-proporzjon bejn it-talbiet fir-rigward ta’ ċittadini tal-UE u TCN — kull sena 11 u bħala medja matul il-perjodu kollu tal-operat tal-ECRIS.

 

Bħala medja, 90 % tat-talbiet kollha jikkonċernaw ċittadini tal-UE u madwar 10 % jikkonċernaw TCN. Il-proporzjon ta’ talbiet għal peruni apolidi huwa marġinali (0,03 %).

Fl-ewwel sena tal-operat tal-ECRIS, il-perċentwali ta’ talbiet dwar TCN kienet baxxa ħafna (5 %). Fl-2013 din il-perċentwali rdoppjat u minn dak iż-żmien ’l hawn baqgħet stabbli. L-għadd ta’ talbiet għal informazzjoni dwar TCN laħaq aktar minn 33 000 fl-2016.

Leġiżlazzjoni li tissupplimenta proposta mill-Kummissjoni flimkien ma’ dan ir-rapport se jtejbu s-sistema tal-ECRIS fir-rigward tat-TCN permezz tal-introduzzjoni ta’ sistema ċentralizzata dedikata li tippermetti l-identifikazzjoni effiċjenti tal-Istat(i) Membru/i li jkollhom informazzjoni ta’ rekords kriminali dwar TCN. Din il-miżura hija mistennija li twassal għal żieda konsiderevoli ta’ talbiet dwar TCN.

3.10. Tweġibiet li fihom informazzjoni dwar il-kundanni

Fil-graffs ta’ hawn taħt tingħata informazzjoni fuq il-proporzjon ta’ tweġibiet għal talbiet li fihom kundanna waħda jew iktar, tweġibiet b’ebda kundanna u tweġibiet oħra kull sena 12 , u bħala medja matul il-perjodu tal-operat tal-ECRIS.

 

Sa mill-ewwel sena tal-operat tal-ECRIS, 31 % tat-tweġibiet kienu jinkludu informazzjoni dwar kundanni preċedenti. Dan ifisser li f’31 % tal-każijiet, il-persuna kkonċernata kienet diġà ġiet ikkundannata għal darba jew iżjed, li juri l-valur tal-ECRIS bħala għodda għall-kisba ta’ informazzjoni dwar ir-rekords kriminali. Fl-2016 dan irrappreżenta aktar minn 105 000 tweġiba, inkluża informazzjoni dwar il-kundanni. It-tweġibiet b’ebda informazzjoni dwar il-kundanni bħala medja kienu jammontaw għal 63 %, u tweġibiet oħra 6 % matul l-aħħar ħames snin.

(1)

     ĠU L 93, 7.4.2009, p. 23.

(2)

     ĠU L 93, 7.4.2009, p. 33.

(3)

     L-Art. 6(2) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI jipprevedi l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni għall-ECRIS mill-Kunsill, b’mod partikolari l-istabbiliment ta’ sistemi u proċeduri ta’ aċċess li jippermettu l-monitoraġġ tal-funzjonament tal-ECRIS u l-istabbiliment ta’ statistika mhux personali relatata mal-iskambju permezz tal-ECRIS ta’ informazzjoni meħuda minn rekords kriminali.

(4)

     Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI tas-26 ta' Frar 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut tal-iskambju bejn l-Istati Membri, ta' informazzjoni estratta mir-rekords kriminali, COM (2016) 6 final.

(5)

     COM(2017)344 final

(6)

     Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI, ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1.

(7)

   Ara l-istatistika tal-Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Non-    national_population_by_group_of_citizenship,_1_January_2016_(%C2%B9).png

(8)

     Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/675/ĠAI dwar it-teħid in konsiderazzjoni ta' kundanni fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea waqt proċedimenti kriminali ġodda, ĠU L 220, 15.8.2008, p. 32.

(9)

     Tweġibiet oħra huma pereżempju t-tweġibiet li bihom instabu iktar minn persuna waħda, ma’ persuna li ma tkunx ċittadin tal-Istat Membru rikjest, eċċ.

(10)

     Għat-tabella komparattiva bl-aktar Stati Membri attivi f’termini ta’ volum ta’ trażmissjoni ta’ notifiki, talbiet u tweġibiet (separatament għal kull kategorija) — ara l-Anness, taqsima 1.2.

(11)

     Ara wkoll it-tabella fl-Anness, taqsima 1.7.

(12)

     Ara n-nota 9 f’qiegħ il-paġna. Ara wkoll it-tabella fl-Anness, taqsima 1.8.

Top