Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_317_R_0063_01

2007/786/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill tat- 22 ta’ Ottubru 2007 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja ta’ Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa, u l-Istat ta’ Israel, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea
Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-komunitajiet Ewropej u l-Istati membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istat ta’ l-Iżrael, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

OJ L 317, 5.12.2007, p. 63–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 317/63


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-22 ta’ Ottubru 2007

dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja ta’ Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa, u l-Istat ta’ Israel, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

(2007/786/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 310 flimkien ma’ l-ewwel sentenza ta’ l-ewwel sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 300(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2005 u b’mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Fit-23 ta’ Ottubru 2006 il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni, f’isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, biex tiftaħ negozjati ma’ l-Istat ta’ Iżrael bil-ħsieb li jsir aġġustament tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa, u l-Istat ta’ Iżrael, fuq in-naħa l-oħra (1), minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Ewro-Mediterranju”, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea.

(2)

Dawn in-negozjati ntemmu għas-sodisfazzjon tal-Kummissjoni.

(3)

It-test tal-Protokoll innegozjat ma’ l-Iżrael jipprevedi, fl-Artikolu 9(2), l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu.

(4)

Il-Protokoll għandu jiġi ffirmat f’isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u applikat b’mod proviżorju soġġett għall-possibilità tal-konklużjoni tiegħu aktar tard,

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

L-iffirmar tal-Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju huwa b’ dan approvat f’isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, soġġett għall-konklużjoni tiegħu.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat li jagħżel il-persuna(i) awtorizzata/i biex tiffirma/jiffirmaw il-Protokoll f’isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, soġġett għall-konklużjoni tiegħu.

Artikolu 3

Soġġett għar-reċiproċita’, il-Protokoll għandu japplika proviżorjament mill-1 ta’ Jannar 2007, sakemm jitelstew il-proċeduri għall-konklużjoni formali tiegħu.

Magħmul fil-Lussemburgu, 22 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

J. SILVA


(1)  ĠU L 147, 21.6.2000, p. 3.


PROTOKOLL

għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-komunitajiet Ewropej u l-Istati membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istat ta’ l-Iżrael, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TA’ L-ESTONJA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA’ SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA’ ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TA’ L-UNGERIJA,

IR-REPUBBLIKA TA’ MALTA,

IR-RENJU TA’ L-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TA’ L-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-REPUBBLIKA TA’ L-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRETTANJA U L-IRLANDA TA’ FUQ,

minn hawn ‘il quddiem imsejħa “Stati Membri tal-KE” rappreżentati mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea,

u

IL-KOMUNITÀ EWROPEA, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “il-Komunità” rappreżentata mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

fuq naħa

u l-Istat ta’ Iżrael minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “l-Iżrael”

min-naħa l-oħra,

BILLI l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa, u l-Istat ta’ l-Iżrael, fuq in-naħa l-oħra, minn issa ‘l quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Ewro-Mediterranju”, kien iffirmat fi Brussell fl-20 ta’ Novembru 1995 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2000,

BILLI t-Trattat li jirrigwarda l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea u l-Att ta’ dan kien iffirmat fil-Lussemburgu fil-25 ta’ April 2005 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2007,

BILLI, skond l-Artikolu 6(2) ta’ l-Att ta’ Adeżjoni, l-adeżjoni ta’ Partijiet il-ġodda fil-Ftehim Ewro-Mediterranju jrid ikun hemm qbil dwarha bil-konklużjoni ta’ Protokoll għall-Ftehim,

BILLI saru konsultazzjonijiet skond l-Artikolu 21 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju biex jiġi żgurat li kienu tqiesu l-interessi reċiproċi tal-Komunità u ta’ l-Iżrael,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija, minn hawn ‘il quddiem “Stati Membri ġodda”, jsiru Partijiet fil-Ftehim Ewro-Mediterranju u jieħdu nota u jadottaw rispettivament, bl-istess mod kif għamlu l-Istati Membri l-oħra tal-Komunità, it-testi tal-Ftehim Ewro-Mediterranju kif ukoll id-Dikjarazzjonijiet Komuni, Dikjarazzjonijiet u Skambji ta’ Ittri.

KAPITOLU I

EMENDI GĦAT-TEST TAL-FTEHIM EWRO-MEDITERRANJU, INKLUŻI L-ANNESSI U L-PROTOKOLLI TIEGĦU

Artikolu 2

Prodotti agrikoli, prodotti agrikoli ipproċessati u prodotti ta’ ħut ipproċessati

1.   It-Tabella 1 ta’ l-Anness VI tal-Ftehim Ewro-Mediterranju, li tistabbilixxi l-konċessjonijiet mit-tariffi fuq importazzjonijiet fil-Komunità ta’ prodotti li joriġinaw fl-Iżrael, hi kkumplimentata minn konċessjoni addizzjonali fuq tariffi, deskritta kif ġej:

“Kodiċi CN (*)

Deskrizzjoni tal-prodotti (**)

Kwota annwali

(tunnellati)

Konċessjoni fil-limiti tal-kwota

ex 2106 90 98

Bażi ta’ ċitru għat-tħejjija ta’ luminati u xarbiet li jkollhom volum ta’ mill-inqas 30 % ta’ meraq ta’ frott ikkonċentrat u mhux aktar minn 50 % ta’ sukrosju, u ma jkunx fihom ħalib jew prodotti tal-ħalib

5 550  (***)

33 % ta’ tnaqqis tal-komponent agrikolu

2.   Konċessjonijiet oħra fuq tariffi għall-adattament ta’ konċessjonijiet bilaterali fil-prodotti agrikoli, prodotti agrikoli ipproċessati u prodotti ta’ ħut ipproċessati għandhom ikunu konklużi bejn il-Partijiet skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 3

Regoli ta’ Oriġini

Il-Protokoll [4] għandu jkun emendat kif ġej:

1.

Fl-Artikolu 3(1) u 4(1), ir-referenza għall-Istati Membri l-ġodda tħassret.

2.

L-Anness IVa huwa mibdul b’dan li ġej:

“Verżjoni Bulgara

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Verżjoni bl-Ispanjol

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Verżjoni biċ-Ċek

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Verżjoni bid-Daniż

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Verżjoni bil-Ġermaniż

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Verżjoni bl-Estonjan

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Verżjoni bil-Grieg

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Verżjoni bl-Ingliż

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Verżjoni bil-Franċiż

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Verżjoni bit-Taljan

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Verżjoni bil-Latvjan

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Verżjoni bil-Litwan

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Verżjoni bl-Ungeriż

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Verżjoni bil-Malti

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Verżjoni bl-Olandiż

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Verżjoni bil-Pollakk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Verżjoni bil-Portugiż

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Verżjoni Rumena

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Verżjoni bis-Sloven

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Verżjoni bis-Slovakk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Verżjoni bil-Finlandiż

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Verżjoni bl-Isvediż

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Verżjoni bl-Ebrajk

Image

(3)

L-Anness IVb għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

“Verżjoni Bulgara

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bl-Ispanjol

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni biċ-Ċek

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bid-Daniż

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bil-Ġermaniż

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bl-Estonjan

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bil-Grieg

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bl-Ingliż

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bil-Franċiż

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bit-Taljan

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bil-Latvjan

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bil-Litwan

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bl-Ungeriż

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bil-Malti

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bl-Olandiż

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bil-Pollakk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bil-Portugiż

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni Rumena

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bis-Sloven

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bis-Slovakk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bil-Finlandiż

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bl-Isvediż

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

kumulazzjoni applikata bi … (isem il-pajjiż/i)

l-ebda kumulazzjoni applikata (3)

Verżjoni bl-Ebrajk

Image

IT-TIENI KAPITOLU

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI

Artikolu 4

Provi ta’ l-oriġini u kooperazzjoni amministrattiva

1.   Il-provi ta’ oriġini maħruġa kif suppost minn Iżrael jew minn Stat Membru fil-qafas tal-ftehimiet bilaterali dwar il-kummerċ ħieles jew arranġamenti awtonomi applikati bejniethom għandhom ikunu aċċettati fil-pajjiżi rispettivi taħt dan il-protokoll, sakemm

(a)

l-akkwist ta’ tali oriġini tagħti trattament ta’ tariffa preferenzjali fuq il-bażi ta’ miżuri ta’ tariffi preferenzjali li jinsabu fil-Ftehim Ewro-Mediterranju jew fis-Sistema Komunitarja ta’ Preferenzi Ġeneralizzati;

(b)

il-prova ta’ l-oriġini u d-dokumenti tat-trasport inħarġu mhux aktar tard mill-jum ta’ qabel id-data ta’ l-adeżjoni;

(ċ)

il-prova ta’ l-oriġini tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet doganali matul il-perjodu ta’ erba’ xhur mid-data ta’ l-adeżjoni.

Meta prodotti ġew iddikjarati għall-importazzjoni fl-Iżrael jew fi Stat Membru ġdid, qabel id-data ta’ adeżjoni, skond ftehim preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejn l-Iżrael u dak l-Istat Membru ġdid f’kull żmien, il-prova ta’ oriġini maħruġa retrospettivament skond dawn il-ftehimiet jew arranġamenti tista’ wkoll tkun aċċettata sakemm tkun ippreżentata lill-awtoritajiet doganali f’perjodu ta’ erba’ xhur mid-data ta’ adeżjoni.

2.   L-Iżrael u l-Istati Membri l-ġodda huma awtorizzati li jżommu l-awtorizzazzjonijiet li bihom ingħata l-istatus ta’ “esportaturi approvati” fil-qafas tal-ftehimiet bilaterali dwar il-kummerċ ħieles jew arranġamenti awtonomi applikati bejniethom sakemm:

(a)

tali dispożizzjoni tkun stipulata wkoll fil-ftehim konkluż qabel id-data ta’ l-adeżjoni bejn l-Iżrael u l-Komunità; u

(b)

l-esportatur approvat japplika r-regoli ta’ l-oriġini fis-seħħ f’dak il-ftehim.

Dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jinbidlu, sa mhux aktar tard minn sena wara d-data ta’ l-adeżjoni, b’awtorizzazzjonijiet ġodda maħruġa skond il-kundizzjonijiet tal-Ftehim Ewro-Mediterranju.

3.   It-talbiet ta’ verifika sussegwenti tal-provi ta’ oriġini maħruġa taħt il-ftehimiet bilaterali dwar il-kummerċ ħieles jew arranġamenti awtonomi imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 t’hawn fuq jistgħu jitressqu mill-awtoritajiet doganali kompetenti ta’ l-Iżrael jew ta’ l-Istati Membri l-ġodda u għandhom ikunu aċċettati minn dawk l-awtoritajiet għal perjodu ta’ tliet snin wara li tintbagħat il-prova ta’ oriġini in kwistjoni. Tali verifiki għandhom jitwettqu skond il-ftehimiet bilaterali dwar il-kummerċ ħieles li kienu fis-seħħ fid-data ta’ ħruġ ta’ l-evidenza ta’ oriġini.

Artikolu 5

Prodotti fi transitu

1.   Id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Ewro-Mediterranju jistgħu japplikaw għal prodotti esportati mill-Iżrael lejn wieħed mill-Istati Membri l-ġodda jew minn wieħed mill-Istati Membri l-ġodda lejn l-Iżrael, li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll [4] u li fid-data ta’ l-adeżjoni jkunu fi triqithom jew qed jinħażnu temporanjament, f’maħżen fid-dwana jew f’żona ħielsa fl-Iżrael jew f’dak l-Istat Membru ġdid.

2.   Trattament preferenzjali jista’ jingħata f’każijiet bħal dawn, soġġett għas-sottomissjoni lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li qed jimporta, fi żmien erba’ xhur mid-data ta’ adeżjoni, tal-prova ta’ oriġini maħruġa retrospettivament mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li qed jesporta.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 6

L-Iżrael jimpenja ruħu li la jagħmel kwalunkwe talba, ħtieġa jew referenza u lanqas ma jimmodifika jew jirtira xi konċessjoni skond il-GATT 1994, l-Artikoli XIV.6 u XXVIII dwar prodotti agrikoli, prodotti agrikoli pproċessati jew prodotti ta’ ħut ipproċessati f’rabta ma’ dan it-tkabbir tal-Komunità, soġġett, għal prodotti oħra minbarra dawk li jaqgħu taħt il-Kodiċi CN 2106 90 98, għat-tlestija ta’ negozjati dwar Protokoll Addizzjonali ġdid għall-adattament ta’ konċessjonijiet bilaterali dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli, prodotti agrikoli pproċessati jew prodotti ta’ ħut ipproċessati skond l-Anness għal dan il-Protokoll.

Artikolu 7

Dan il-Protokoll għandu jifforma parti integrali mill-Ftehim Ewro-Mediterranju.

L-Anness għal dan il-Protokoll għandu jifforma parti integrali minnu.

Artikolu 8

1.   Dan il-Protokoll irid ikun approvat mill-Komunità, mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea f’isem l-Istati Membri, u minn Iżrael skond il-proċeduri tiegħu stess.

2.   Il-Partijiet għandhom jinnotifikaw lil xulxin bit-twettiq tal-proċeduri korrispondenti li jirreferi għalihom il-paragrafu 1. L-istrumenti ta’ approvazzjoni għandhom jiġu ddepożitati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 9

1.   Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum ta’ l-ewwel xahar wara d-data tad-depożitu ta’ l-aħħar strument ta’ approvazzjoni.

2.   Dan il-Protokoll għandu japplika proviżorjament mill-1 ta’ Jannar 2007.

3.   Minkejja paragrafu 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, l-Artikolu 2.1 ta’ dan il-Protokoll għandu japplika mill-ewwel jum tax-xahar wara d-data ta’ iffirmar ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu 10

Dan il-Protokoll inkiteb f’żewġ kopji f’kull waħda mil-lingwi uffiċjali tal-partijiet u kull test huwa ugwalment awtentiku.

Artikolu 11

It-test tal-Ftehim Ewro-Mediterranju, inklużi l-Annessi u l-Protokolli li huma parti integrali minnu, kif ukoll it-test ta’ l-Att Finali flimkien mad-dikjarazzjonijiet annessi miegħu huma mfassla bil- Bulgaru u r-Rumen (1) u huma t-tnejn awtentiċi bl-istess mod bħat-testi oriġinali.

Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni għandu japprova dawn it-testi.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(*)  Kodiċi CN li jaqblu ma’ Regolament (KE) Nru 1549/2006 (ĠU L 301, 31.10.2006, p. 1).

(**)  Fejn huma indikati l-kodiċi “ex” CN, l-iskema preferenzjali għandha tkun iddeterminata bl-applikazzjoni tal-kodiċi CN u d-deskrizzjoni korrispondenti meħuda flimkien.

(***)  Għall-2007 din il-kwota tkun fissa għal 3 240 tunnellati.”

(1)  Il-verżjonijiet bil-Bulgaru u bir-Rumen għandhom ikunu ppubblikati aktar tard f'edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali.

ANNESS

dwar l-arranġamenti applikabbli għall-konċessjonijiet tal-kummerċ ta’ prodotti agrikoli, prodotti agrikoli ipproċessati u prodotti ta’ ħut ipproċessati

Il-Partijiet qablu li l-volum attwali ta’ kummerċ u l-kundizzjonijiet ta’ aċċess għas-suq bejn l-Iżrael u l-Bulgarija, u l-Iżrael u r-Rumanija taħt il-Ftehimiet bilaterali eżistenti dwar il-Kummerċ Ħieles, għandhom iservu bħala l-kwantità minima għall-adattament tal-konċessjonijiet bilaterali dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli, prodotti agrikoli ipproċessati jew prodotti ta’ ħut ipproċessati fil-Ftehim Ewro-Mediterranju li għandu jkun implimentat fil-qafas ta’ Protokoll Addizzjonali ġdid.


Top