Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (2014-2020)

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (2014-2020)

Ir-regolament jistipula l-prinċipji, ir-regoli u l-istandards għall-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-iskop tal-investiment tiegħu fit-tkabbir u fl-impjiegi u fil-kooperazzjoni territorjali fl-2014-2020.

ATT

Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006.

SOMMARJU

Għanijiet ġenerali

L-FEŻR għandu l-għan illi jippromwovi l-iżvilupp armonjuż, bilanċjat u sostenibbli fl-Unjoni Ewropea (UE) billi jikkoreġi wħud mid-differenzi fil-livelli tal-iżvilupp bejn ir-reġjuni.

Ser ikun hemm għajnuna speċifika mill-FEŻR sabiex jiġu indrizzati l-problemi ta’ reġjuni żvantaġġjati b’mod naturali (gżejjer, bil-muntanji jew bi ftit popolazzjoni) u ż-żoni l-aktar imbiegħda minħabba li jkunu remoti.

Eliġibilità

Ir-reġjuni kollha tal-Istati Membri huma eliġibbli imma l-għajnuna mogħtija tkun tiddependi fuq il-prijoritajiet tal-UE u t-tip ta’ reġjun.

Temi prinċipali

L-FEŻR sejjer jikkonċentra l-investiment tiegħu fuq erba’ temi prinċipali:

innovazzjoni u riċerka;

teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT);

appoġġ għal intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs);

il-promozzjoni ta’ ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju.

Tipi ta’ investiment

f’SMEs sabiex jinħolqu u jissalvagwardjaw impjiegi sostenibbli

fit-tipi kollha ta’ intrapriżi fl-oqsma tal-innovazzjoni u r-riċerka, l-ekonomija b'livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju, kif ukoll l-ICT fejn l-SMEs huma involuti

fl-infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi fl-enerġija, l-ambjent, it-trasport, u l-ICT, iżda wkoll fl-infrastruttura soċjali, tas-saħħa u tal-edukazzjoni, u

fl-iżvilupp tal-potenzjal endoġenu.

Baġit ġenerali

Il-baġit għall-2014-2020 huwa ta’ aktar minn EUR 185 biljun.

Prijoritajiet ta’ politika u tal-baġit

L-erba' temi prinċipali elenkati hawn fuq huma sinifikanti għall-allokazzjoni tal-fondi tal-FEŻR li jvarjaw skont il-kategorija tar-reġjun.

Ir-reġjuni huma definiti skont il-PDG tagħhom espress bħala perċentwal tal-medja tal-UE:

Reġjuni aktar żviluppati PDG ta’ aktar minn 90 %

Reġjuni fi tranżizzjoni PDG 75 %-90 %

Reġjuni inqas żviluppati PDG anqas minn 75 %

F’reġjuni aktar żviluppati (reġjuni fi tranżizzjoni), (reġjuni inqas żviluppati), mill-inqas 80 % (60 %) (50 %) tal-fondi totali tal-FEŻR f’kull pajjiżi għandhom ikunu allokati lil tnejn jew aktar mill-erba' temi prinċipali, jiġifieri innovazzjoni u riċerka , SMEs, ICT u ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju ; minħabba l-importanza tagħha, mill-inqas 20 % (15 %) (12 %) tal-fondi totali tal-FEŻR f’kull pajjiż għandhom ikunu mmirati lejn proġetti ta’ ekonomija ta’ livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju.

Minimu ta’ 5 % tal-fondi tal-FEŻR huma mmirati għal żvilupp urban sostenibbli . Għandu jiġi stabbilit netwerk għall-iżvilupp urban fuq livell tal-UE sabiex jippromwovi skambju ta’ esperjenza dwar żvilupp urban sostenibbi.

Implimentazzjoni

L-FEŻR huwa implimentat fuq livell nazjonali permezz ta’ programmi ta’ 7 snin bħala parti minn Ftehim ta’ Sħubija mal-UE li jinvolvi ħames Fondi Struturali u ta' Investimewnt Ewropej (il-Fondi ESI): L-FEŻR, il-Fond Soċjali Ewropew (il-FSE), il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd (il-FEMS) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvillupp Rurali (il-FAEŻR). Dan il-ftehim huwa ppreparat minn Stati Membri bl-involviment tas-sħab li jirrappreżentaw l-awtoritajiet pubbliċi reġjonali u lokali kif ukoll firxa wiesa’ ta’ interessi soċjali, ekonomiċi, ambjentali u oħrajn.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 1301/2013

21.12.2013

-

ĠU L 347 tal-20.12.2013

ATTI RELATATI

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/99/UE tat-18 ta' Frar 2014 li tistabbilixxi l-lista ta’ reġjuni eliġibbli għal finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Soċjali Ewropew u ta’ Stati Membri eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni għall-perjodu 2014-2020. (ĠU L 50 tal-20.2.2014).

L-aħħar aġġornament: 12.05.2014

Top