Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0109

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni, mill-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika

COM/2016/0109 final - 2016/062 (NLE)

Brussell, 4.3.2016

COM(2016) 109 final

2016/0062(NLE)

Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar il-konklużjoni, mill-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.KUNTEST TAL-PROPOSTA

1.1 Sfond

Il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (il-Konvenzjoni Nru 210) (il-Konvenzjoni) ġiet adottata mill-Kumitat tal-Ministri fis-7 ta' April 2011. Din infetħet għall-iffirmar fil-11 ta’ Mejju 2011. Skont l-Artikolu 75 tagħha, din il-Konvenzjoni hija miftuħa għall-iffirmar mill-Istati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa, l-Istati li ma humiex membri li jkunu pparteċipaw fl-elaborazzjoni tagħha u l-Unjoni Ewropea, u hija miftuħa għall-adeżjoni minn Stati mhux membri oħrajn skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 76. Il-Konvenzjoni ġiet innegozjata matul sitt laqgħat ta’ Kumitat ad hoc speċifiku li ltaqa’ bejn Diċembru 2009 u Diċembru 2010. L-Unjoni Ewropea pparteċipat, flimkien mal-Istati Membri, bħala osservatur f’dawn il-laqgħat. Wara l-għaxar ratifika minn Stat Membru tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Awwissu 2014. Mill-1 ta’ Frar 2016, tnax-il Stat Membru tal-UE rratifikaw il-Konvenzjoni, u ħamsa u għoxrin Stat Membru ffirmawha.

Il-Konvenzjoni kienet iffirmata, f'isem l-Unjoni Ewropea, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill (XXX) ta' [….] 1 , suġġetta għall-konklużjoni tagħha iktar 'il quddiem.

Il-vjolenza kontra n-nisa hija ksur tad-drittijiet tal-bniedem u forma estrema ta' diskriminazzjoni, stabbilita fl-inugwaljanza bejn il-ġeneri u li tikkontribwixxi lejn iż-żamma u t-tisħiħ tagħha. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija valur u għan fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif rikonoxxut fit-Trattati (l-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)) u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 23). Il-Karta tirrikonoxxi wkoll id-dritt għad-dinjità tal-bniedem, id-dritt għall-ħajja, u d-dritt għall-integrità tal-persuna, u tipprojbixxi trattament inuman jew degradanti, kif ukoll il-forom kollha ta’ skjavitù u x-xogħol furzat (Artikoli 1 sa 5 tal-Karta). Il-protezzjoni tan-nisa kontra l-vjolenza hija wkoll obbligu taħt il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità, li l-UE hija parti fiha flimkien mal-Istati Membri tagħha 2 , u l-Kumitat tan-NU li jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni rrakkomanda r-ratifika mill-UE tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa bħala pass lejn il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet b’diżabilitajiet 3 .

B’mod aktar ġenerali, l-UE hija impenjata bis-sħiħ biex tiġġieled il-vjolenza mhux biss fi ħdan il-fruntieri tagħha, iżda wkoll bħala parti minn inizjattivi internazzjonali tagħha 4 .

L-UE ħadet pożizzjonijiet sodi 5 dwar il-ħtieġa li tiġi eradikata l-vjolenza kontra n-nisa u qiegħda tiffinanzja kampanji speċifiċi u proġetti fil-livell lokali biex tiġi miġġielda. Il-leġiżlazzjoni eżistenti fl-oqsma tal-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, l-isfruttament u l-abbuż sesswali tat-tfal, l-ażil u l-migrazzjoni tieħu inkunsiderazzjoni l-bżonnijiet partikolari tal-vittmi ta’ vjolenza bbażata fuq is-sess.

Minkejja l-isforzi li saru kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll dak tal-UE, il-livell ta’ vjolenza kontra n-nisa għadha kwistjoni ta’ tħassib serju: Skont stħarriġ mill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali ppubblikat fl-2014, 6 waħda minn kull tliet nisa fl-UE esperjenzat vjolenza fiżika u/jew sesswali sa mill-età ta’ 15-il sena, waħda minn kull għoxrin mara ġiet stuprata, 75% tan-nisa fi professjonijiet kwalifikati jew maniġment superjuri kienu vittmi ta’ fastidju sesswali, u waħda minn kull għaxar nisa esperjenzat insegwiment malizzjuż jew fastidju sesswali permezz ta’ teknoloġiji ġodda.

Il-vjolenza bbażata fuq is-sess għandha impatt mhux biss fuq is-saħħa u l-benessri iżda wkoll fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, u b’hekk taffettwa b’mod negattiv l-indipendenza ekonomika tagħhom u l-ekonomija b’mod ġenerali. L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi jqis li l-vjolenza sessista kontra n-nisa fl-UE tiġġenera spejjeż ta’ madwar EUR 226 biljun kull sena 7 .

1.2L-għan u l-kontenut tal-Konvenzjoni

Kif stipulat fil-Kapitolu I tal-Konvenzjoni, hija toħloq qafas legali komprensiv biex tipproteġi n-nisa u l-bniet kontra kull forma ta’ vjolenza, u tipprevjeni, itella' għall-prosekuzzjoni u telimina l-vjolenza, inkluża l-vjolenza domestika. Hija tkopri firxa wiesgħa ta' miżuri, mill-ġbir tad-data u s-sensibilizzazzjoni għal miżuri legali dwar il-kriminalizzazzjoni ta' forom differenti ta' vjolenza kontra n-nisa. Dan jinkludi miżuri għall-protezzjoni tal-vittmi u l-forniment ta’ servizzi ta’ appoġġ, u tindirizza d-dimensjoni tal-vjolenza sessista rigward l-ażil u l-migrazzjoni kif ukoll elementi tranfruntieri. Il-Konvenzjoni tistabbilixxi mekkaniżmu ta' monitoraġġ speċifiku sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet tagħha mill-Partijiet.

Il-Konvenzjoni tiddefinixxi t-terminoloġija ewlenija użata matul it-test. Hija testendi d-definizzjoni ta’ nisa għal bniet taħt l-età ta’ 18. Il-partijiet huma obbligati li jikkundannaw kull forma ta’ diskriminazzjoni billi jiġi żgurat li l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa jkun applikat fl-ordinament ġuridiku tagħhom, u jingħad biċ-ċar li tista’ tittieħed azzjoni pożittiva. Skont in-natura tal-Konvenzjoni bħala strument tad-drittijiet tal-bniedem, hija tobbliga lill-Partijiet kollha biex jiżguraw li l-atturi statali joqogħdu lura milli jinvolvu ruħhom f'kull att ta’ vjolenza u biex jeżerċitaw id-diliġenza dovuta sabiex l-atti ta’ vjolenza mwettqa minn atturi mhux statali jiġu evitati, investigati u kkastigati, u jingħata kumpens għal atti bħal dawn. Il-Konvenzjoni tapplika b’mod espliċitu fi żminijiet ta’ paċi u f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitti armati. Billi l-Konvenzjoni tistabbilixxi obbligi li jorbtu fir-rigward tan-nisa biss, l-applikazzjoni tagħha għall-vittmi kollha tal-vjolenza domestika, jiġifieri l-irġiel u s-subien ukoll, hija mħeġġa.

Il-Kapitolu II jikkumplimenta l-approċċ tat-"tliet P" — Prevenzjoni, Protezzjoni, u Prosekuzzjoni - approċċ ta’ strumenti riċenti tal-Kunsill tal-Ewropa bl-obbligu li jiddaħħlu fis-seħħ politiki integrati 8 u joffru rispons olistiku għal dan il-fenomenu, għax jirrikonoxxi li t-tliet miżuri legali taħt “P” biss mhux se jkunu biżżejjed biex tiġi eliminata l-vjolenza kontra n-nisa. Dan jissarraf fl-obbligu li d-drittijiet tal-vittmi jitqiegħdu fiċ-ċentru tal-miżuri kollha, u biex tiġi żgurata kooperazzjoni effikaċi bejn l-atturi rilevanti kollha, jiġifieri bejn l-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-organizzazzjonijiet, u fil-livelli kollha, jiġifieri nazzjonali, reġjonali u lokali. L-organizzazzjonijiet mhux governattivi u s-soċjetà ċivili għandhom jiġu rikonoxxuti bħala atturi importanti u l-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu u jappoġġaw il-ħidma tagħhom. Il-Partijiet għandhom jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa għall-implimentazzjoni ta’ politiki integrati, miżuri u programmi biex jipprevjenu u jiġġieldu kontra l-vjolenza, inkluż finanzjament suffiċjenti tal-atturi mhux governattivi. Barra minn hekk, il-Konvenzjoni tirrikonoxxi r-rwol ċentrali ta’ ġbir ta' dejta sistematiku u adegwat għal tfassil ta’ politika effettiv u monitoraġġ ta’ miżuri meħuda mill-mekkaniżmu ta’ sorveljanza abbażi ta’ dejta soda u komparabbli.

Id-dispożizzjoni ċentrali tinvolvi n-nomina u jekk meħtieġ it-twaqqif ta' waħda jew aktar entitajiet uffiċjali responsabbli mill-koordinazzjoni, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ politiki u miżuri, inkluż il-koordinazzjoni tal-ġbir tad-dejta, l-analiżi u d-disseminazzjoni.

Il-Kapitolu III jirrifletti l-obbligi tal-Partijiet fil-qasam tal-prevenzjoni. Skont in-natura ġenerali tal-Konvenzjoni, il-Partijiet huma obbligati jieħdu approċċ multidimensjonali, li jinkludi s-sensibilizzazzjoni, l-inklużjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-kwistjoni ta’ vjolenza fl-edukazzjoni formali, fil-livelli kollha, permezz ta’ materjal tat-tagħlim u l-kurrikuli xierqa, u l-estensjoni tal-promozzjoni tan-nonvjolenza u l-ugwaljanza bejn is-sessi f'kuntest ta' edukazzjoni informali, l-isport, il-kultura, ir-rikreazzjoni u l-midja. Il-Partijiet għandhom jiżguraw li jiġi provdut taħriġ adatt għall-professjonisti li jaħdmu mal-vittmi u l-awturi. Jeħtieġ ukoll li jiddaħħlu miżuri li jipprovdu appoġġ u programmi ta’ riabilitazzjoni għat-trażgressuri. Il-medja u s-setturi tat-teknoloġija tal-informazzjoni għandhom jiġu mħeġġa jieħdu sehem fit-tfassil tal-materjal u standards volontarji.

Il-Kapitolu IV jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali dwar in-natura tal-informazzjoni, is-servizzi ta’ appoġġ u protezzjoni għall-vittmi ta’ vjolenza kif ukoll għax-xhieda. Fih lista ta’ oqsma li fihom jeħtieġ li l-partijiet jipprovdu ċerti miżuri. Dawn jinkludu d-disponibbiltà ta’ servizzi ta’ appoġġ ġenerali, bħal servizzi ta’ konsulenza legali u psikoloġika, u servizzi speċjalizzati, inklużi postijiet ta’ kenn, hotlines telefoniċi mingħajr ħlas u aċċessibbli b'mod permanenti, appoġġ mediku u forensiku speċifiku għall-vittmi ta’ vjolenza sesswali u l-kunsiderazzjoni tal-bżonnijiet ta’ tfal li jkunu xhieda. Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri biex xhud ta’ atti ta’ vjolenza jew persuna li għandha bażi raġonevoli biex temmen li tali att seta' ġie mwettaq jew huma mistennija atti ulterjuri ta’ vjolenza jiġu mħeġġa jirrappurtawhom, kif ukoll regoli dwar il-kundizzjonijiet li taħthom ir-rappurtar minn professjonisti ta’ atti vjolenti jew atti vjolenti mistennija ma jiksirx l-obbligu ġenerali tagħhom li jżommu l-kunfidenzjalità.

Il-Kapitolu V fuq il-liġi sostantiva jidentifika dawk il-forom ta’ vjolenza li jeħtieġu rispons tal-liġi kriminali u jeħtieġu illi l-Partijiet ikopru għadd ta’ reati fil-liġi kriminali tagħhom. Dawn jinkludu vjolenza psikoloġika permezz ta’ theddid jew sfurzar, insegwiment malizzjuż 9 , vjolenza fiżika, vjolenza sesswali u stupru, żwieġ sfurzat, mutilazzjoni ġenitali femminili, abort sfurzat u sterilizzazzjoni, u fastidju sesswali. Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li “l-unur” ma jkun jista' jiġi invokat bħala ġustifikazzjoni għall-ebda wieħed minn dawn ir-reati. Il-Konvenzjoni tobbliga lill-Partijiet biex jikkriminalizzaw l-għajnuna, il-kompliċità u t-tentattiv ta' twettiq tar-reati, kif ukoll l-ordnar ta' terzi persuni biex iwettqu dawn ir-reati, u biex jipprovdu għal sanzjonijiet adegwati u dissważivi. Sentenzi finali li diġà ngħataw minn Parti oħra jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni sabiex tiġi ddeterminata s-sanzjoni. Ċerti ċirkustanzi aggravanti għandhom jiġu previsti fl-ordnijiet legali nazzjonali skont il-Konvenzjoni. Il-Konvenzjoni tobbliga wkoll lill-Partijiet biex jiżguraw li jkun hemm biżżejjed rimedji ċivili u kumpens mill-awturi disponibbli kif ukoll kumpens 10 sussidjarju mill-Istat xieraq favur il-vittmi ta’ reati definiti. Inċidenti ta’ vjolenza għandhom jiġu kkunsidrati fi proċedimenti legali dwar drittijiet ta’ kustodja, viżitazzjoni u s-sikurezza tat-tfal. F’termini proċedurali, il-Konvenzjoni tobbliga lill-Partijiet jistabbilixxu ġuriżdizzjoni għal atti mwettqa fit-territorju tagħhom, minn wieħed miċ-ċittadini tagħhom jew minn persuni li jkollha r-residenza abitwali tagħha fit-territorju tagħhom, u jaraw li jistabbilixxu ġuriżdizzjoni fuq reati kommessi kontra persuna li jkollha r-residenza abitwali fit-territorju tagħhom 11 . Fl-aħħar nett, il-Partijiet ma jistgħux iwaqqfu proċessi ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim.

Il-Kapitolu VI jindirizza d-dritt proċedurali u l-miżuri ta’ protezzjoni matul investigazzjonijiet u proċedimenti ġudizzjarji. Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi joffru protezzjoni immedjata lill-vittmi, inkluż il-ġbir tal-evidenza u jwettqu valutazzjoni tar-riskju ta’ mewt u l-gravità tas-sitwazzjoni. Id-disponibbiltà ta’ armi tan-nar lill-awturi teħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali. Ordnijiet legali għandu jipprevedi l-possibilità ta’ adozzjoni ta’ ordnijiet ta' imblukkar u trażżin jew ta’ emerġenza mingħajr ma jitqiegħed piż finanzjarju jew amministrattiv żejjed fuq il-vittma. Bħala regola ġenerali, l-aktar reati serji ma għandhomx isiru dipendenti fuq rapport jew kwerela imressqa mill-vittma 12 . F’dan il-Kapitolu, il-Konvenzjoni tistabbilixxi lista miftuħa ta’ miżuri għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-interessi tal-vittmi, inklużi l-ħtiġijiet tagħhom bħala xhieda f’kull stadju tal-investigazzjonijiet u proċedimenti ġudizzjarji. Dan jinkludi, pereżempju, miżuri li jipproteġuhom kontra intimidazzjoni u vittimizzazzjoni ripetuta, informazzjoni bikrija meta l-awturi jaħarbu jew jiġu rilaxxati, jew sabiex jiġi evitat kuntatt bejn il-vittma u l-awtur sa fejn ikun possibbli. B'mod partikolari għandhom jiġu meqjusa l-bżonnijiet speċjali tat-tfal vittmi u xhieda. Il-Partijiet għandhom jipprovdu għad-dritt tal-għajnuna legali. Barra minn hekk, iż-żmien ta’ preskrizzjoni għandu jiġi interpretat b’tali mod li jingħata bidu effiċjenti għall-proċedimenti wara li l-vittma tkun laħqet l-età maġġuri, għall-aktar reati serji 13 .

Il-Kapitolu VII jqis il-fatt li nisa migranti u dawk li jfittxu l-ażil huma partikolarment vulnerabbli għall-vjolenza bbażata fuq is-sess u jintroduċi għarfien tal-vjolenza sensittiv għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi f’dan il-kuntest. Dan jipprevedi l-possibbiltà ta’ migranti nisa vittmi li jiksbu status ta’ residenza awtonoma 14 . Il-vjolenza sessista għandha tiġi rikonoxxuta bħala forma ta’ persekuzzjoni u l-valutazzjoni tal-istatus ta’ refuġjat għandha tiġi indirizzata permezz ta’ għarfien sensittiv għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi. Barra minn hekk, il-Partijiet għandhom jimplimentaw proċeduri tal-ażil sensittivi għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi. Dan il-Kapitolu jittratta wkoll ir-rispett tal-prinċipju tan-non-refoulement fir-rigward ta’ vittmi tal-vjolenza kontra n-nisa.

Il-Kapitolu VIII huwa ddedikat għall-iżgurar ta' kooperazzjoni internazzjonali bejn il-Partijiet li għandhom jikkooperaw fl-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni u jagħmlu użu mill-istrumenti ta’ kooperazzjoni reġjonali u internazzjonali rilevanti. Jeħtieġ li l-Partijiet jiżguraw li t-talbiet ikunu jistgħu jitressqu fil-pajjiż ta’ residenza tal-vittma għal reati mwettqa fit-territorju ta’ Parti oħra. F’sitwazzjonijiet fejn persuna qiegħda f’riskju immedjat ta' vjolenza, il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin, sabiex ikunu jistgħu jittieħdu miżuri ta’ protezzjoni. Dan il-Kapitolu jinkludi l-obbligu tal-ipproċessar ta’ dejta personali b’konformità mal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta’ Dejta Personali (Nru 108).

Il-Kapitolu IX jistabbilixxi mekkaniżmu għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni. Għandu jitwaqqaf grupp ta’ esperti indipendenti (“GREVIO”) 15 (li jikkonsisti minn 10 sa massimu ta’ 15-il membru 16 ) li għandu jkun magħmul minn esperti indipendenti u bi kwalifiki għolja li huma ċittadini tal-Partijiet 17 . Il-proċedura tal-elezzjoni ġiet definita mill-Kumitat tal-Ministri 18 . Il-membri ta' GREVIO jiġu eletti mill-Kumitat tal-Partijiet.

Il-Partijiet jagħtu rapport lill-GREVIO, li jista' wkoll jagħmel inkjesti u żjarat fil-pajjiżi. GREVIO jissottometti abbozzi ta’ rapporti lill-Partijiet għall-kummenti. Ir-rapporti u l-konklużjonijiet finali jintbagħtu lill-Parti kkonċernata u lill-Kumitat tal-Partijiet. Dan tal-aħħar jista' jiddeċiedi li jadotta rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-Parti kkonċernata. GREVIO jista' jadotta wkoll rakkomandazzjonijiet ġenerali. Il-parlamenti nazzjonali għandhom jiġu mistiedna għall-ħidma ta' monitoraġġ. GREVIO jaħdem skont ir-Regoli ta' Proċedura 19 .

Il-Kumitat tal-Partijiet huwa kompost mir-rappreżentanti tal-Partijiet tal-Konvenzjoni. Huwa jeleġġi lill-membri tal-GREVIO. Huwa għandu jiltaqa' kull meta jintalab jiltaqa' minn terz tal-Partijiet, mill-President tal-Kumitat tal-Partijiet, jew fuq talba mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa.

Il-Kapitolu X jiċċara li l-Konvenzjoni ma taffettwax l-obbligi tal-Partijiet minn strumenti internazzjonali oħrajn, u li l-Partijiet huma liberi li jikkonkludu ftehimiet internazzjonali oħrajn dwar il-materji koperti mill-Konvenzjoni biex jissupplimentaw jew isaħħu d-dispożizzjonijiet tagħha.

Il-Kapitolu XI jistabbilixxi l-proċedura għall-emendi għall-Konvenzjoni. Il-partijiet li mhumiex membri tal-Kunsill tal-Ewropa għandhom jiġu kkonsultati dwar dawn l-emendi.

Il-Kapitolu XII fih il-klawżoli finali. Dawn jinkludu l-kjarifika li l-Konvenzjoni hija bla preġudizzju għal dispożizzjonijiet iktar favorevoli tad-dritt internazzjonali intern jew vinkolanti, klawżola dwar ir-riżoluzzjoni tat-tilwim u d-dispożizzjonijiet relatati mal-iffirmar, ir-ratifika, id-dħul fis-seħħ, u l-adeżjoni mill-Istati li mhumiex membri tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-Konvenzjoni hija miftuħa espliċitament għall-iffirmar mill-Unjoni Ewropea (l-Artikolu 75(1)) u suġġetta għar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni, li l-istrumenti neċessarji għalihom iridu jiġu ddepożitati mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa. Kull Stat u l-UE jistgħu, wara l-iffirmar jew ir-ratifika tal-Konvenzjoni, jispeċifikaw l-applikazzjoni territorjali. Huwa possibbli li jkun hemm reżervazzjonijiet fuq għadd limitat ta' dispożizzjonijiet u dan għal perjodu (rinnovabbli) ta' ħames snin.

Il-Konvenzjoni hija kkomplementata b'Appendiċi li jistipula l-privileġġi u l-immunitajiet li jgawdu l-membri tal-GREVIO (u membri oħra ta' delegazzjonijiet) tul żjarat ta' pajjiżi li jsiru tul il-qadi tal-funzjonijiet tagħhom.

1.3 L-għan politiku tal-UE għall-konklużjoni tal-Konvenzjoni

L-approċċ tal-Konvenzjoni huwa kompletament konformi mal-approċċ pluridimensjonali tal-Unjoni għall-fenomenu tal-vjolenza abbażi ta' sess u d-direzzjoni tal-miżuri fis-seħħ permezz ta' politiki interni u esterni tal-UE. Il-konklużjoni tal-Konvenzjoni tibgħat messaġġ politiku qawwi dwar l-impenn tal-UE għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa, toħloq koerenza bejn l-azzjoni interna u dik esterna tagħha, kif ukoll komplementarjetà bejn il-livell nazzjonali u dak tal-UE, u ssaħħaħ il-kredibilità tagħha u r-responsabbiltà lejn is-sħab internazzjonali tagħha. Hija tikkonsolida wkoll l-azzjoni tal-UE li tiffoka fuq il-vjolenza kontra n-nisa billi tikseb approċċ iktar ikkoordinat internament u tagħtiha rwol iktar effettiv fil-fora internazzjonali.

2.ELEMENTI ĠURIDIĊI TAL-PROPOSTA

2.1 Il-kompetenza tal-UE biex tikkonkludi l-Konvenzjoni

Filwaqt li l-Istati Membri jibqgħu kompetenti għal partijiet sostanzjali tal-Konvenzjoni, u partikolarment għall-parti l-kbira tad-dispożizzjonijiet dwar id-dritt penali sostantiv u dispożizzjonijiet oħra fil-Kapitolu V sal-punt li jkunu anċillari, – l-UE għandha kompetenza għal parti konsiderevoli tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni, u għalhekk għandha tirratifika l-Konvenzjoni flimkien mal-Istati Membri.

L-Unjoni għandha kompetenza partikolarment fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi u ta' kontra d-diskriminazzjoni skont l-Artikolu 157 TFUE li huwa rilevanti skont il-Kapitolu I u, fir-rigward tal-fastidju sesswali – kopert mill-Artikolu 40 tal-Konvenzjoni – f'materji dwar l-impjiegi u x-xogħol u l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-forniment tagħhom, u kompetenza kif ukoll leġiżlazzjoni sekondarja skont l-Artikoli 82 u 84 TFUE għall-miżuri fil-Kapitolu IV u l-Kapitolu VI li jittrattaw il-ħarsien u l-appoġġ għall-vittmi u l-investigazzjoni, il-prosekuzzjoni, id-dritt proċedurali u l-miżuri protettivi. F'dak li jikkonċerna l-isfruttament sesswali tan-nisa u tat-tfal, l-Artikolu 83(1) TFUE jipprovdi bażi ġuridika għall-azzjoni. L-UE hija kompetenti għal ċerti materji fl-oqsma tal-ażil u l-migrazzjoni li huma s-suġġett tal-Kapitolu VII tal-Konvenzjoni skont l-Artikoli 78 u 79 TFUE. L-istatus ta' residenti għal ċittadini tal-UE mobbli u l-konjuġi minn pajjiżi terzi tagħhom, kif ukoll l-istatus taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma residenti fit-tul u l-konjuġi tagħhom, huwa kwistjoni ta' kompetenza tal-UE skont l-Artikoli 18, 21, 46, 50, 78 u 79 TFUE. Fir-rigward tal-aspetti tal-protezzjoni konsulari (ara l-Artikolu 18(5) tal-Konvenzjoni), il-kompetenza tal-UE ġejja mill-Artikolu 23 TFUE. Fl-aħħar nett, l-Unjoni għandha kompetenza skont l-Artikoli 81 u 82 TFUE dwar materji ċivili u kriminali transfruntieri, li huma rilevanti għall-miżuri inklużi fil-Kapitolu VIII dwar il-kooperazzjoni internazzjonali 20 . Dan il-kapitolu jinkludi wkoll obbligi dwar il-protezzjoni tad-dejta li huwa qasam ta' kompetenza tal-Unjoni skont l-Artikolu 16 TFUE.

L-Unjoni adottat ammont abbundanti ta' leġiżlazzjoni fil-parti l-kbira ta' dawn l-oqsma: il-fastidju sesswali f'materji ta' impjiegi u tax-xogħol u aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-forniment tagħhom, 21 drittijiet, appoġġ u protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità fil-kuntest ta' proċedimenti kriminali, inklużi l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni, 22 l-ażil u l-migrazzjoni kif ukoll l-istatus ta' residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, 23 kooperazzjoni transfruntiera f'materji ċivili u kriminali, 24 dispożizzjonijiet tad-dritt kriminali sostantiv għall-protezzjoni tat-tfal (li huma, fir-rigward tal-bniet, koperti mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Konvenzjoni), 25 dispożizzjonijiet li jirrigwardaw servizzi medjatiċi awdjoviżivi dwar il-protezzjoni ta' minuri, projbizzjoni ta' diskriminazzjoni f'komunikazzjonijiet kummerċjali u inċitament għall-mibegħda, fost affarijiet oħra, fuq bażi ta' sess 26 u protezzjoni tad-dejta.  27 Hemm ukoll leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar aspetti ta' kooperazzjoni tal-Istati Membri dwar il-protezzjoni konsulari taċ-ċittadini tal-Unjoni 28 .

Jirriżultaw ukoll obbligi mill-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, li l-UE u l-Istati Membri tagħha huma Partijiet Kontraenti għaliha 29 . Fl-artikoli 6, 7, 15 u 16 tagħha, din il-Konvenzjoni tirrikjedi li l-Istati Partijiet tagħha, sa fejn ikunu kompetenti, jiżguraw li n-nisa u t-tfal b'diżabilitajiet jgawdu drittijiet ugwali u li persuna b'diżabbiltà ikunu mħarsa mill-isfruttament, il-vjolenza u l-abbuż.

L-Unjoni għandha kompetenza esklussiva skont l-Artikolu 3(2) TFUE sal-punt li l-Konvenzjoni taffettwa jew taltera l-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn ir-regoli komuni. Dan hu, pereżempju, il-każ fir-rigward ta' materji li jappartjenu għall-istatus ta' residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u persuni apolidi, inklużi benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, sakemm tkun koperta mil-leġislazzjoni tal-Unjoni, u l-eżami tal-applikazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali, kif ukoll fir-rigward tad-drittijiet tal-vittmi tal-kriminalità. Anke jekk ħafna mid-dispożizzjonijiet eżistenti msemmija fuq huma regoli minimi, ma jistax jiġi eskluż li, fid-dawl tal-ġurisprudenza reċenti, xi wħud minnhom jistgħu jkunu affettwati wkoll jew il-kamp ta' applikazzjoni tagħhom ikun alterat.

2.2 Il-bażi ġuridika għad-Deċiżjoni proposta tal-Kunsill

Hija ġurisprudenza stabbilita li l-għażla tal-bażi ġuridika ta' miżura tal-Unjoni trid tkun ibbażata fuq fatturi oġġettivi li huma soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju; dawn jinkludu l-għan u l-kontenut tal-miżura 30 . Jekk l-eżami ta' miżura tal-UE jiżvela li din għandha għan doppju jew li għandha komponent doppju, u jekk wieħed minn dawn jingħaraf bħala l-għan jew il-komponent ewlieni jew predominanti filwaqt li l-ieħor ikun biss inċidentali, il-miżura trid tissejjes fuq bażi ġuridika waħda, jiġifieri dik li jeħtieġ l-għan jew il-komponent ewlieni jew predominanti. Bħala eċċezzjoni, jekk jinstab li l-miżura jkollha bosta għanijiet li jkunu marbutin flimkien b'mod inseparabbli mingħajr ma wieħed ikun sekondarju u indirett meta mqabbel mal-ieħor, il-miżura għandha tissejjes fuq il-bosta bażijiet ġuridiċi korrispondenti 31 .

Il-bażijiet ġuridiċi skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li huma rilevanti hawnhekk huma: L-Artikolu 16 (protezzjoni tad-data), l-Artikolu 19(1) (diskriminazzjoni sesswali), l-Artikolu 23 (protezzjoni konsulari għal ċittadini ta' Stat Membru ieħor), l-Artikoli 18, 21, 46, 50 (il-moviment liberu taċ-ċittadini, il-moviment liberu tal-ħaddiema u l-libertà tal-istabiliment), l-Artikolu 78 (ażil u protezzjoni sussidjarja u temporanja), l-Artikolu 79 (immigrazzjoni), l-Artikolu 81 (kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili), l-Artikolu 82 (kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali), l-Artikolu 83 (definizzjoni ta' reati kriminali mal-UE kollha u sanzjonijiet għal delitti partikolarment serji b'dimensjoni transfruntiera), l-Artikolu 84 (miżuri li ma jarmonizzawx għall-prevenzjoni mid-delitti), u l-Artikolu 157 (opportunitajiet indaqs u trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa f'oqsma tal-impjiegi u x-xogħol).

Jekk tittieħed b'mod kumplessiv, għalkemm il-Konvenzjoni fiha bosta komponenti, il-fini predominanti hija l-prevenzjoni ta' delitti vjolenti kontra n-nisa, inkluża l-vjolenza domestika, u l-protezzjoni tal-vittmi ta' delitti bħal dawn. Għalhekk jidher li jkun xieraq li d-Deċiżjoni tkun ibbażata fuq il-kompetenzi tal-Unjoni skont it-Titolu V TFUE u b'mod partikolari l-Artikolu 82(2) u l-Artikolu 84 tiegħu. Id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar materji oħrajn huma anċillari jew, pereżempju għall-protezzjoni tad-data, inċidentali għall-miżuri li jikkostitwixxu l-fokus tal-Konvenzjoni 32 . Minħabba f'hekk, biex l-UE teżerċita l-kompetenzi tagħha fuq il-Konvenzjoni kollha, ħlief l-elementi li ma jkollhiex kompetenza fuqhom, il-bażijiet ġuridiċi ewlenin huma l-Artikolu 82(2) u l-Artikolu 84 TFUE.

2.3 Konklużjoni

Mill-eżistenza ta' kompetenzi interkonnessi kkonferiti lill-Unjoni u ta' kompetenzi mhux ikkonferiti lill-Unjoni joħroġ li kemm l-Istati Membri u kemm l-Unjoni għandhom ikunu Partijiet għall-Konvenzjoni. Peress li l-kompetenzi huma interkonnessi, il-Kummissjoni tqis li jkun xieraq li jkunu stabbiliti wkoll l-arranġamenti bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri għall-mekkaniżmi ta' implimentazzjoni u ta' monitoraġġ stipulati mill-Konvenzjoni (Korp ta' koordinament skont l-Artikolu 10, obbligi ta' rappurtar u ġbir ta' dejta lejn il-grupp ta' esperti (l-Artikolu 11(3), u l-Artikoli 66 sa 70 tal-Konvenzjoni).

2016/0062 (NLE)

Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar il-konklużjoni, mill-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 82(2) u l-Artikolu 84 flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew 33 ,

Billi:

(1)Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill [XXX] ta' […] 34 , il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika ("il-Konvenzjoni") ġiet iffirmata fi […], bil-kundizzjoni li tiġi konkluża iktar 'il quddiem.

(2)Il-Konvenzjoni, li ... pajjiżi, inklużi …. Stati Membri, huma Partijiet għaliha, hija l-ewwel strument internazzjonali bl-għan li telimina l-vjolenza kontra n-nisa, inklużi l-bniet ta' taħt it-18-il sena, bħala kawża bażi ta' inugwaljanza persistenti bejn l-irġiel u n-nisa, billi twaqqaf qafas komprensiv ta' miżuri legali u politiċi għall-prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u għall-protezzjoni u l-assistenza tal-vittmi ta' din il-vjolenza. Il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fl-1 ta' April 2014. Skont l-Artikolu 75 tal-Konvenzjoni, l-Unjoni Ewropea tista' ssir Parti għall-Konvenzjoni.

(3)Il-Konvenzjoni toħloq qafas ġuridiku komprensiv u pluridimensjonali għall-protezzjoni tan-nisa minn kull forma ta' vjolenza. Hija għandha l-għan li tipprevjeni, tixli u telimina l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u l-vjolenza domestika. Hija tkopri firxa wiesgħa ta' miżuri, mill-ġbir tad-data u s-sensibilizzazzjoni għal miżuri legali dwar il-kriminalizzazzjoni ta' forom differenti ta' vjolenza kontra n-nisa. Hija tinkludi miżuri għall-protezzjoni ta' vittmi u l-għoti ta' servizzi ta' appoġġ, u tindirizza d-dimensjoni tal-vjolenza abbażi ta' sess f'materji ta' ażil u migrazzjoni. Il-Konvenzjoni tistabbilixxi mekkaniżmu ta' monitoraġġ speċifiku sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet tagħha mill-Partijiet.

(4)Il-konklużjoni tal-Konvenzjoni mill-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għar-realizzazzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma kollha, li hu għan u valur ewlieni tal-Unjoni li jrid jiġi rrealizzat fl-attivitajiet kollha tagħha b'konformità mal-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-vjolenza kontra n-nisa hija ksur tad-drittijiet tal-bniedem u forma estrema ta' diskriminazzjoni, stabbilita fl-inugwaljanza bejn il-ġeneri u li tikkontribwixxi lejn iż-żamma u t-tisħiħ tagħha. Billi timpenja ruħha għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni, l-Unjoni tikkonferma l-impenn tagħha għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa fit-territorju tagħha u globalment, u ssaħħaħ il-qafas ġuridiku sostanzjali eżistenti u l-azzjoni politika kurrenti fil-qasam tad-dritt proċedurali penali li hu ta' rilevanza partikolari għan-nisa u l-bniet.

(5)Filwaqt li l-Istati Membri jibqgħu kompetenti għall-kriminalizzazzjoni ta' għadd ta' forom vjolenti ta' mġiba kontra n-nisa fid-dritt penali sostantiv nazzjonali kif teħtieġ il-Konvenzjoni, l-Unjoni għandha kompetenza li tkopri parti kbira mid-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni u adottat sett estensiv ta' regoli f'dawn l-oqsma. B'mod partikolari, l-Unjoni adottat regoli dwar id-drittijiet tal-vittmi tal-kriminalità, partikolarment id-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 35 . Il-Konvenzjoni tindirizza wkoll il-bżonnijiet tal-migranti nisa u ta' nisa li jkunu qed jitolbu ażil jew protezzjoni komplementarja u sussidjarja billi timponi perspettiva speċifika għall-ġeneru f'dawn l-oqsma, fejn diġà jeżisti korp komprensiv ta' leġislazzjoni tal-Unjoni.

(6)L-Unjoni għandha kompetenza esklużiva sal-punt li l-Konvenzjoni tista' taffettwa r-regoli komuni jew taltera l-kamp ta' applikazzjoni tagħhom.

(7)Il-Konvenzjoni għandha tikkomplementa r-regoli eżistenti u tikkontribwixxi għal interpretazzjoni koerenti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. B'riżultat tal-konklużjoni tal-Konvenzjoni, l-Unjoni għandha tieħu sehem fl-attivitajiet ta' implimentazzjoni u monitoraġġ skont il-Konvenzjoni.

(8)Kemm l-Unjoni kif ukoll l-Istati Membri tagħha għandhom kompetenza fl-oqsma koperti mill-Konvenzjoni. L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom għalhekk isiru Partijiet għaliha, biex flimkien ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi stipulati fil-Konvenzjoni u jeżerċitaw id-drittijiet investiti fihom b'mod koerenti.

(9)L-Irlanda u r-Renju Unit huma marbuta mid-Direttiva 2012/29/UE u għalhekk qed jieħdu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(10)B'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22, dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhijiex qiegħda tieħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni, u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(11)Il-Konvenzjoni għandha tiġi approvata f'isem l-Unjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika hija b'dan approvata f'isem l-Unjoni.

It-test tal-Konvenzjoni huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jaħtar il-persuna awtorizzata li tipproċedi, f'isem l-Unjoni, bid-depożitu tal-istrument ta' approvazzjoni stipulat fl-Artikolu 75(2) tal-Konvenzjoni, sabiex tesprimi l-kunsens tal-Unjoni li tintrabat bil-Konvenzjoni.

Artikolu 3

Fir-rigward ta' materji li huma fil-kompetenza tal-Unjoni u mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri, il-Kummissjoni għandu jkollha r-rwol tal-korp ta' koordinament skont l-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni u tissodisfa l-obbligi ta' rappurtar skont il-Kapitolu IX tal-Konvenzjoni.

Artikolu 4

1.Fir-rigward ta' materji li huma fil-kompetenza tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tirrappreżenta lill-Unjoni f'laqgħat mal-korpi maħluqa mill-Konvenzjoni, b'mod partikolari l-Kumitat tal-Partijiet imsemmi fl-Artikolu 67 tal-Konvenzjoni. B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tagħżel, tipproponi u tieħu sehem fin-nomina tal-esperti tal-Grupp ta' esperti dwar l-azzjoni kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika ("GREVIO"), f'isem l-Unjoni.

2.Peress li l-Konvenzjoni tkopri biss il-kompetenzi mhux ikkonferiti fuq l-Unjoni, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw mill-qrib, b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna mistoqsijiet dwar l-arranġamenti għall-monitoraġġ, ir-rapportar, u l-voti u l-funzjonament tal-korp ta' koordinament imsemmi fl-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni. Huma għandhom jiddeterminaw bil-quddiem l-arranġamenti xierqa għal dan kif ukoll għar-rappreżentanza tal-pożizzjonijiet rispettivi fil-laqgħat tal-korpi maħluqa mill-Konvenzjoni. Dawn l-arranġamenti għandhom jiġu stipulati fil-Kodiċi ta' Kondotta li jrid jiġi maqbul, jekk ikun possibbli, qabel id-depożitu tal-istrument ta' konferma formali f'isem l-Unjoni.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tagħha f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 36 .

Magħmul fi Brussell,

   Għall-Kunsill

   Il-President

(1) REFERENZA GĦALL-ĠU L.
(2) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà (2010/48/KE), ĠU L 23, 27.1.2010, p. 35-36.
(3) Osservazzjonijiet ta’ konklużjoni dwar ir-rapport inizjali tal-Unjoni Ewropea, CRPD/C/EU/CO/1, 4.9.2015 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(4) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/26-fac-dev-council-conclusions-gender-development/ ; Konklużjonijiet tal-Kunsill, Pjan ta’ Azzjoni dwar is-Sessi 2016-2020, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/10/26-fac-conclusions-gender-development/ ; Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Pjan ta’ Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015 – 2019 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf ; Linji gwida tal-UE dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u l-ġlieda kontra l-forom kollha ta’ diskriminazzjoni kontrihom http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf
(5) Ara pereżempju COM(2010) 491 finali, Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396540108305&uri=CELEX:52010DC0491 ); Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta’ Marzu 2010 dwar l-eradikazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa fl-Unjoni Ewropea, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/113226.pdf ; Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni - "Impenn strateġiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 2016-2019" SWD (2015) 278 final http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/151203_strategic_engagement_en.pdf
(6) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
(7) L-istima tal-ispejjeż ta’ vjolenza bbażata fuq is-sess fl-Unjoni Ewropea: Rapport, 5.12.2014, http://eige.europa.eu/node/393
(8) Ara r-rapport ta' spjegazzjoni tal-Konvenzjoni, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a .
(9) Il-partijiet jibqgħu liberi li jipprovdu biss għal sanzjonijiet mhux kriminali għal vjolenza psikoloġika u insegwiment malizzjuż, ara l-Artikolu 78(3).
(10) Il-Partijiet jistgħu jdaħħlu riżerva dwar dan l-obbligu, ara l-Artikolu 78(2).
(11) Ir-riżervi jistgħu jiddaħħlu f’diversi aspetti relatati tad-dispożizzjoni relatata, ara l- Artikolu 44.
(12) Il-Partijiet jistgħu madankollu jdaħħlu riżerva fir-rigward ta’ reati minuri ta’ vjolenza fiżika, ara l-Artikolu 78(2).
(13) Il-Partijiet huma permessi riżervazzjoni għal reati ta’ żwieġ sfurzat, mutilazzjoni ġenitali femminili u abort sfurzat/sterilizzazzjoni. Il-vjolenza sesswali inkluż l-istupru ma jistgħux jiġu eżentati permezz ta’ din ir-riżerva.
(14) Il-Partijiet jistgħu jdaħħlu riżerva dwar l-Artikolu 59 dwar l-istatus ta’ residenza, ara l-Artikolu 78(2).
(15) Grupp ta’ Esperti għal azzjoni kontra l-Vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika.
(16) Dawn il-ħames Membri addizzjonali jinħatru wara l-25 ratifika.
(17) L-ebda żewġ membri ma jistgħu jkunu ċittadini tal-istess Parti.
(18) Ir-Riżoluzzjoni CM/Res(2014)43 dwar regola dwar il-proċeduri għall-elezzjoni tal-membri tal-Grupp ta’ Esperti għall-azzjoni kontra l-Vjolenza kontra n-Nisa u l-Vjolenza Domestika (GREVIO), 19.11.2014, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Res%282014 %2943&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 .
(19) Adottat minn GREVIO fl-ewwel laqgħa tiegħu, 21.-23.9.2015, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048358b .
(20) Ara pereżempju l-Paragrafu 329 tar-Rapport ta' Spjegazzjoni għall-Konvenzjoni li jinforma li l-Artikolu 62(2) tal-Konvenzjoni huwa bbażat fuq id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/220/ĠAI tal-15 ta' Marzu 2001 dwar id-drittijiet tal-vittmi fil-proċeduri kriminali (ĠU L 82, 22.3.2001, p. 1).
(21) Id-Direttiva 2004/113/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi, ĠU L 372, 21.12.2004, p. 37; Id-Direttiva 2006/54/KE tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol, ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23; Id-Direttiva 2010/41/UE tas-7 ta’ Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom, ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1.
(22) Id-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57.
(23) Il-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti li tinkludi d-Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE tad-29 ta' April 2004 dwar il-permess ta' residenza maħruġ lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma vittmi tat-traffikar fi bnedmin, ĠU L 261, 6.8.2004, p. 19; Id-Direttiva 2003/86/UE dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja , ĠU L 251, 3.10.2003, p. 12; Id-Direttiva 2008/115/KE dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment, ĠU L 348, 24.12.2008, p. 98; Id-Direttiva 2009/52/KE li tipprevedi standards minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b’residenza illegali, ĠU L 168, 30.6.2009, p. 24; Id-Direttiva 2011/95/UE dwar standards għall-kwalifika ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-refuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja, u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija, ĠU L 337, 20.12.2011, p. 9; Id-Direttiva 2013/33/UE li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (riformulazzjoni), ĠU L 180, 29.6.2013, p. 96, id-Direttiva 2013/32/UE dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali, ĠU L 180, p. 60; ara wkoll id-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77 u d-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE dwar l-istatus ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul, ĠU L 16, 23.1.2004, p. 44.
(24) Ir-Regolament (UE) Nru 606/2013 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni f’materji ċivili, ĠU L 181, 29.6.2013, p. 4; Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f'tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma' għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn, ĠU L 26, 31.1.2003, p. 41; Id-Direttiva 2004/80/KE li għandha x'taqsam ma' kumpens għal vittmi ta' delitti, ĠU L 261, 6.8.2004, p. 15; Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/947/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u deċiżjonijiet li jinvolvu probation bil-ħsieb ta’ sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattivi, ĠU L 337, 16.12.2008, p. 102; Id-Direttiva 2011/99/UE dwar l-ordni Ewropea ta’ protezzjoni, ĠU L 338, 21.12.2011, p. 2; Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut tal-iskambju bejn l-Istati Membri, ta' informazzjoni estratta mir-rekords kriminali, ĠU L 93, 7.4.2009, p. 23; Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI dwar l-istabbiliment ta’ Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) fl-applikazzjoni tal-Artikolu 11 tad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI, ĠU L 93, 7.4.2009, p. 33; Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/675/ĠAI dwar it-teħid inkonsiderazzjoni ta' kundanni fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea waqt proċedimenti kriminali ġodda, ĠU L 220, 15.8.2008, p. 32.
(25) Id-Direttiva 2011/93/UE dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1.
(26) Id-Direttiva 2010/13/UE (Id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva), ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1.
(27) Id-Direttiva 95/46/KE dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data, ĠU L 281, 23.11.95, p. 31; Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI dwar il-protezzjoni ta’ data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali, ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60.
(28) Id-Direttiva (UE) 2015/637 dwar il-miżuri ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni biex tiġi ffaċilitata l-protezzjoni konsulari għal ċittadini mhux rappreżentati tal-Unjoni f'pajjiżi terzi, ĠU L 106, 24.4.2015, p. 1.
(29) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà (2010/48/KE), ĠU L 23, 27.1.2010, p. 35.
(30) C-377/12, il-Kummissjoni v il-Kunsill, il-paragrafu 34.
(31) Ibid, il-paragrafu 34.
(32) Il-fatt li element jista' jkun anċillari ma jfissirx li ma jkunx hemm kompetenza esklużiva tal-Unjoni fuq dak l-element. Il-bażi ġuridika għar-regoli tal-Unjoni hija, fiha nfisha, irrilevanti għad-determinazzjoni ta' jekk ftehim internazzjonali jaffettwax dawk ir-regoli: il-bażi ġuridika tal-leġiżlazzjoni interna tiġi ddeterminata mill-komponent prinċipali tagħha, filwaqt li r-regola li tista' possibbilment tiġi affettwata tista' tkun sempliċement komponent anċillari ta' dik il-leġiżlazzjoni. Il-fini tal-kompetenza esklużiva tal-Unjoni hija primarjament il-preservazzjoni tal-effikaċja tad-dritt tal-Unjoni u l-funzjonament xieraq tas-sistemi stabbiliti mir-regoli tagħha, indipendentement minn kull limitu stabbilit mid-dispożizzjonijiet tat-Trattat li l-istituzzjonijiet jibbażaw l-adozzjoni ta' dawn ir-regoli fuqhom (l-Opinjoni 1/03, EU:C:2006:81, il-paragrafu 131).
(33) ĠU C […], […], p. […].
(34) ĠU L ….
(35) Id-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI (ĠU L 315 tal-14.11.2012, p. 57).
(36) Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni għall-Unjoni Ewropea se tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.
Top

Brussell, 4.3.2016

COM(2016) 109 final

ANNESS

KONVENZJONI TAL-KUNSILL TAL-EWROPA DWAR IL-PREVENZJONI U L-ĠLIEDA KONTRA L-VJOLENZA KONTRA N-NISA U L-VJOLENZA DOMESTIKA

li jakkumpanja

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill

dwar il-konklużjoni, mill-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa l-vjolenza domestika


    Sensiela ta' Trattati tal-Kunsill tal-Ewropa, Nru 210

Il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa

dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra

l-vjolenza kontra n-nisa

u l-vjolenza domestika

Istanbul, 11.V.2011           Preambolu

           L-Istati membri tal-Kunsill tal-Ewropa u l-firmatarji l-oħra ta' dan,

       Filwaqt li jfakkru l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (ETS Nru 5, 1950) u l-Protokolli tagħha, il-Karta Soċjali Ewropea (ETS Nru. 35, 1961, riveduta fl-1996, ETS Nru 163), il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (CETS Nru. 197, 2005) u l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Protezzjoni tat-Tfal kontra l-Isfruttament Sesswali u l-Abbuż Sesswali (CETS Nru 201, 2007);

       Waqt li jfakkru r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin tal-Kumitat tal-Ministri lill-Istati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa: Ir-Rakkomandazzjoni Rec(2002)5 dwar il-protezzjoni tan-nisa kontra l-vjolenza, ir-Rakkomandazzjoni CM/Rec(2007)17 dwar l-istandards u l-mekkaniżmi ta’ ugwaljanza bejn is-sessi, Rakkomandazzjoni CM/Rec(2010)10 dwar ir-rwol tan-nisa u l-irġiel fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitt u fil-bini tal-paċi, u rakkomandazzjonijiet rilevanti oħra;

       Meta jitqies il-fatt li qiegħed jikber il-korp tal-ġuriprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li tistabbilixxi standards importanti fil-qasam tal-vjolenza kontra n-nisa;

       Wara li kkunsidraw il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (1966), il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (1966), il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW, 1979) u l-Protokoll Fakultattiv tagħha (1999) kif ukoll ir-Rakkomandazzjoni Ġenerali Nru 19 tal-Kumitat tas-CEDAW dwar il-Vjolenza kontra n-Nisa, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal (1989) u l-Protokolli Fakultattivi tagħha (2000) u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltajiet (2006);

           Wara li kkunsidraw l-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (2002);

       Filwaqt li jfakkru l-prinċipji bażiċi tal-liġi umanitarja internazzjonali, u b’mod partikolari l-Konvenzjoni ta’ Ġinevra (IV) dwar il-Protezzjoni ta’ Persuni Ċivili fi Żmien ta’ Gwerra (1949) u l-Protokolli Addizzjonali I u II (1977) ta’ magħha;

           Waqt li jikkundannaw il-forom kollha ta’ vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika;

       Jirrikonoxxu illi t-twettiq de jure u de facto tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija element ewlieni fil-prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa;

       Filwaqt li jagħrfu li l-vjolenza kontra n-nisa hija manifestazzjoni tar-relazzjonijiet storiċi tal-poter mhux ugwali bejn l-irġiel u n-nisa, li wasslu għal dominazzjoni fuq u diskriminazzjoni kontra n-nisa mill-irġiel u għall-prevenzjoni tal-avvanz sħiħ tan-nisa;

       Waqt li jirrikonoxxu n-natura strutturali tal-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru, u li l-vjolenza kontra n-nisa hija waħda mill-mekkaniżmi soċjali kruċjali li bihom in-nisa huma sfurzati f’pożizzjoni sekondarja meta mqabbla mal-irġiel;

       Filwaqt li jirrikonoxxu, bi tħassib serju, li n-nisa u l-bniet huma ta’ spiss esposti għal forom serji ta’ vjolenza bħal vjolenza domestika, fastidju sesswali, stupru, żwieġ sfurzat, reati mwettqa f’isem l-hekk imsejjaħ “unur” u l-mutilazzjoni ġenitali, li jikkostitwixxu ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u l-bniet u ta’ ostaklu kbir fil-kisba tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

       Filwaqt li jirrikonoxxu l-vjolazzjonijiet attwali tad-drittijiet tal-bniedem matul konflitti armati li jaffettwaw il-popolazzjoni ċivili, speċjalment in-nisa fil-forma ta’ stupru mifrux jew sistematiku u l-vjolenza sesswali u l-potenzjal għal aktar vjolenza bbażata fuq is-sess kemm matul kif ukoll wara l-kunflitti;

       Filwaqt li jagħrfu li n-nisa u l-bniet huma esposti għal riskju akbar ta’ vjolenza bbażata fuq is-sess mill-irġiel;

       Filwaqt li jirrikonoxxu li l-vjolenza domestika taffettwa lin-nisa b’mod sproporzjonat, u li l-irġiel jistgħu jkunu wkoll vittmi ta’ vjolenza domestika;

       Filwaqt li jagħrfu li tfal li huma vittmi ta’ vjolenza domestika, inkluż bħala xhieda ta’ vjolenza fil-familja;

           Ħerqana li joħolqu Ewropa ħielsa mill-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika,

           Ftiehmu kif ġej:

Kapitolu I — Għanijiet, definizzjonijiet, l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni, obbligi ġenerali

           Artikolu 1 — L-Għan tal-Konvenzjoni

       1    L-għanijiet ta' dan il-Ftehim huma:

           a    il-protezzjoni tan-nisa kontra kull forma ta’ vjolenza, u l-prevenzjoni, il-prosekuzzjoni u l-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika;

           b    kontribuzzjoni għall-eliminazzjoni ta’ kull forma ta’ diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-promozzjoni tal-ugwaljanza sostantiva bejn in-nisa u l-irġiel, inkluż permezz tal-għoti tas-setgħa lin-nisa;

           c    it-tfassil ta' qafas komprensiv, politiki u miżuri għall-protezzjoni u l-assistenza għall-vittmi kollha tal-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika;

           d    il-promozzjoni tal-kooperazzjoni internazzjonali bil-għan li tiġi eliminata l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika;

           e    tingħata appoġġ u assistenza lil organizzazzjonijiet u aġenziji tal-infurzar tal-liġi biex jikkooperaw sabiex jadottaw approċċ integrat biex tiġi eliminata l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika.

       2    Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet tagħha mill-Partijiet, din il-Konvenzjoni tistabbilixxi mekkaniżmu speċifiku ta’ monitoraġġ.

           Artikolu 2 — Il-Kamp ta' Applikazzjoni tal-Konvenzjoni

   1    Din il-Konvenzjoni għandha tapplika għall-forom kollha ta’ vjolenza kontra n-nisa, inkluża l-vjolenza domestika, li taffettwa lin-nisa b’mod sproporzjonat.

       2    Il-Partijiet huma mħeġġa japplikaw din il-Konvenzjoni għall-vittmi kollha tal-vjolenza domestika. Il-Partijiet għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lin-nisa li huma vittmi ta’ vjolenza bbażata fuq il-ġeneru fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni.

       3    Din il-Konvenzjoni għandha tapplika fi żminijiet ta’ paċi u f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitt armat.

           Artikolu 3 – Id-definizzjonijiet

           Għall-finijiet ta' din il-Konvenzjoni:

           a    “vjolenza kontra n-nisa” għandu jiftiehem bħala vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u forma ta’ diskriminazzjoni kontra n-nisa, u tfisser l-atti kollha ta’ vjolenza sessista li jirriżultaw fi, jew li x’aktarx jirriżultaw fi, ħsara fiżika, sesswali, psikoloġika jew ekonomika ta’ ħsara jew tbatija għan-nisa, inkluż it-theddid ta’ atti bħal dawn, ġegħil jew deprivazzjoni arbitrarja tal-libertà, kemm jekk dan isir fil-ħajja pubblika kif ukoll fil-ħajja privata;

           b    “vjolenza domestika” għandha tfisser l-atti kollha ta’ vjolenza fiżika, sesswali, psikoloġika jew ekonomika li jseħħu fi ħdan il-familja jew unità domestika jew bejn konjuġi jew sħab preċedenti jew attwali, kemm jekk l-awtur tar-reat jaqsam jew kien jaqsam l-istess residenza mal-vittma;

           c    “ġeneru” għandha tfisser l-irwoli li huma mibnija soċjalment, l-imġiba, attivitajiet u l-attributi li soċjetà tikkunsidra xierqa għan-nisa u l-irġiel;

           d    “vjolenza bbażata fuq il-ġeneru kontra n-nisa” għandha tfisser vjolenza li hija diretta kontra mara għall-fatt li hi mara jew li taffettwa lin-nisa b’mod sproporzjonat;

           e    “vittma” għandha tfisser kull persuna fiżika li hija soġġetta għall-imġiba speċifikata fil-punti a u b;

           f    “nisa” jinkludi l-bniet taħt l-età ta’ 18.

           Artikolu 4 — Id-drittijiet fundamentali, l-ugwaljanza u non-diskriminazzjoni

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri leġislattivi u oħrajn neċessarji sabiex jippromwovu u jipproteġu d-dritt għal kulħadd, b’mod partikolari n-nisa, li jgħixu ħielsa mill-vjolenza kemm fl-isfera pubblika kif ukoll fl-isfera privata.

       2    Il-Partijiet jikkundannaw il-forom kollha ta’ diskriminazzjoni kontra n-nisa u, mingħajr dewmien, jieħdu miżuri leġislattivi u oħrajn neċessarji sabiex jiġi evitat dan, b’mod partikolari billi:

               jinkorporaw fil-kostituzzjonijiet nazzjonali tagħhom jew leġislazzjoni xierqa oħra l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u jiżguraw it-twettiq fil-prattika ta’ dan il-prinċipju;

               jipprojbixxu d-diskriminazzjoni kontra n-nisa, inkluż permezz tal-użu ta’ sanzjonijiet, fejn xieraq;

               jabolixxu liġijiet u prattiki li jiddiskriminaw kontra n-nisa.

       3    L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni mill-Partijiet, b’mod partikolari miżuri biex jiġu protetti d-drittijiet tal-vittmi, għandha tiġi assigurata mingħajr diskriminazzjoni għal kull raġuni bħalma huma s-sess, razza, kulur, lingwa, reliġjon, opinjoni politika jew opinjoni oħra, oriġini nazzjonali jew soċjali, assoċjazzjoni ma’ minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid, l-orjentazzjoni sesswali, l-identità sesswali, l-età, l-istat tas-saħħa, id-diżabilità, l-istatus maritali, l-istatus ta’ migrant jew rifuġjat jew status ieħor.

       4    Miżuri speċjali li huma meħtieġa għall-prevenzjoni u l-protezzjoni tan-nisa minn vjolenza bbażata fuq is-sess m’għandhomx jitqiesu bħala diskriminazzjoni taħt it-termini ta’ din il-Konvenzjoni.

           Artikolu 5 — Obbligi tal-Istat d- diliġenza dovuta

       1    Il-Partijiet għandhom joqogħdu lura milli jinvolvu ruħhom fi kwalunkwe att ta’ vjolenza kontra n-nisa u jiżguraw li l-awtoritajiet Statali, l-uffiċjali, aġenti, istituzzjonijiet u atturi oħra li jaġixxu f’isem l-Istat jaġixxi f’konformità ma’ dan l-obbligu.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri leġislattivi u oħrajn neċessarji sabiex jeżerċitaw id-diliġenza dovuta biex jipprevjenu, jinvestigaw, jikkastigaw u jipprovdu kumpens għal atti ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni li huma mwettqa minn atturi mhux statali.

           Artikolu 6 – Politiki sensittiv għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi

       Il-Partijiet jieħdu l-impenn li jinkludu perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-impatt tad-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni u biex jippromwovu u jimplimentaw b’mod effettiv il-politika tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-emanċipazzjoni tan-nisa.

Kapitolu II — Politiki integrati u ġbir ta’ dejta

           Artikolu 7 — Politiki komprensivi u koordinati

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġislattivi u oħrajn neċessarji sabiex jadottaw u jimplimentaw fl-Istat kollu politiki effettivi, komprensivi u kkoordinati li jinkludu l-miżuri relevanti kollha biex jevitaw u jiġġieldu kontra kull forma ta’ vjolenza koperta mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni u joffri rispon olistiku għall-vjolenza kontra n-nisa.

       2    Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-politiki msemmija fil-paragrafu 1 jpoġġu d-drittijiet tal-vittmi fiċ-ċentru tal-miżuri kollha u jiġu implimentati permezz ta’ kooperazzjoni effettiva fost l-aġenziji rilevanti kollha, l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet.

       3    Miżuri meħuda skont dan l-Artikolu għandhom jinvolvu, fejn xieraq, l-atturi rilevanti kollha, bħalma huma l-aġenziji governattivi, il-parlamenti u l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, l-istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

           Artikolu 8 - Riżorsi finanzjarji

       Il-Partijiet għandhom jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa għall-implimentazzjoni adegwata ta’ politiki integrati, miżuri u programmi biex jipprevjenu u jiġġieldu kontra kull forma ta’ vjolenza koperta mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, inklużi dawk li jsiru minn organizzazzjonijiet mhux governattivi u s-soċjetà ċivili.

           Artikolu 9 – L-organizzazzjonijiet mhux governattivi u s-soċjetà ċivili

       Il-Partijiet għandhom jirrikonoxxu, jinkoraġġixxu u jappoġġaw, fil-livelli kollha, ix-xogħol ta’ organizzazzjonijiet rilevanti mhux governattivi u tas-soċjetà ċivili attivi fil-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa u jistabbilixxu kooperazzjoni effettiva ma’ dawn l-organizzazzjonijiet.

           Artikolu 10 - L-entità ta' koordinazzjoni

       1    Il-Partijiet għandhom jinnominaw jew iwaqqfu waħda jew aktar entitajiet uffiċjali responsabbli għall-koordinazzjoni, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ politiki u miżuri biex jevitaw u jiġġieldu kontra kull forma ta’ vjolenza koperta minn din il-Konvenzjoni. Dawn l-entitajiet għandhom jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta kif imsemmi fl-Artikolu 11, janalizzawh u jippubblikaw ir-riżultati tiegħu.

       2    Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-entitajiet nominati jew imwaqqfa skont dan l-Artikolu jirċievu informazzjoni ta’ natura ġenerali dwar il-miżuri meħuda skont il-Kapitolu VIII.

       3    Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-entitajiet nominati jew imwaqqfa skont dan l-Artikolu għandhom ikollhom il-kapaċità li jikkomunikaw direttament u jrawwmu r-relazzjonijiet mal-kontropartijiet tagħhom f’Partijiet oħra.

           Artikolu 11 — Ġbir tad-dejta u riċerka

       1    Għall-fini tal-implimentazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, il-Partijiet għandhom jimpenjaw ruħhom li:

           a    jiġbru data statistika diżaggregata rilevanti f’intervalli regolari dwar każijiet ta’ kull forma ta’ vjolenza koperta mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni;

           b    jappoġġjaw ir-riċerka fil-qasam tal-forom kollha ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni sabiex jistudjaw l-għeruq tal-kawżi u l-effetti, in-numru ta' drabi li jseħħu u r-rati ta’ kundanna, kif ukoll l-effikaċja tal-miżuri meħuda biex tiġi implimentata din il-Konvenzjoni.

       2    Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom biex iwettqu stħarriġ imsejjes fuq il-popolazzjoni f’intervalli regolari biex jevalwaw il-prevalenza u x-xejriet f’kull forma ta’ vjolenza koperta mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

       3    Il-Partijiet għandhom jipprovdu, lill-grupp ta’ esperti, kif imsemmi fl-Artikolu 66 ta’ din il-Konvenzjoni, l-informazzjoni miġbura skont dan l-Artikolu sabiex jixprunaw il-kooperazzjoni internazzjonali u jippermettu l-benchmarking internazzjonali.

       4    Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-informazzjoni miġbura skont dan l-Artikolu tkun disponibbli għall-pubbliku.

Kapitolu III — Prevenzjoni.

           Artikolu 12 - Obbligi ġenerali

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippromwovu bidliet fil-mudelli soċjali u kulturali ta’ mġiba tal-irġiel u tan-nisa, bil-għan li jeliminaw preġudizzji, kostumi, tradizzjonijiet u kull prattika oħra li huma bbażati fuq l-idea ta’ inferjorità tan-nisa jew fuq ir-rwoli sterjotipati tan-nisa u l-irġiel.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġislattivi neċessarji jew miżuri oħra biex jipprevjenu kull forma ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi.

       3    Kull miżura meħuda skont dan il-Kapitolu għandha tqis u tindirizza l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ persuni li huma vulnerabbli minħabba ċirkostanzi partikolari u għandha tagħti post lid-drittijiet tal-bniedem tal-vittmi kollha .

       4    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jinkoraġġixxu l-membri kollha tas-soċjetà, b’mod speċjali l-irġiel u s-subien, biex jikkontribwixxi b’mod attiv biex jipprevjenu kull forma ta’ vjolenza kopert mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

   5    Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-kultura, drawwa, tradizzjoni jew reliġjon, l-hekk imsejjaħ “unur” ma jiġux meqjusa bħala ġustifikazzjoni għal kull att ta’ vjolenza kopert mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

       6    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippromwovu programmi u attivitajiet biex in-nisa jingħataw is-setgħa li tixirqilhom.

           Artikolu 13 – Is-sensibilizzazzjoni

       1    Il-Partijiet għandhom jippromwovu jew iwettqu, fuq bażi regolari u fil-livelli kollha, kampanji ta’ sensibilizzazzjoni u programmi, inkluż f’kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza, is-soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet mhux governattivi, speċjalment organizzazzjonijiet tan-nisa, fejn xieraq, biex tiżdied il-kuxjenza u l-fehim fost il-pubbliku ġenerali tad-diversi manifestazzjonijiet tal-forom kollha ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, il-konsegwenzi tagħhom fuq it-tfal u l-ħtieġa li jipprevjenu din it-tip ta’ vjolenza.

       2    Il-Partijiet għandhom jiżguraw tixrid wiesa’ fost il-pubbliku ġenerali ta’ tagħrif dwar il-miżuri disponibbli għall-prevenzjoni ta’ atti ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

           Artikolu 14 – L-edukazzjoni

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu, fejn meħtieġ, il-passi meħtieġa biex jinkludu materjal edukattiv fuq kwistjonijiet bħall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, rwoli tas-sessi li mhumiex sterjotipi, ir-rispett reċiproku, is-soluzzjoni mhux vjolenti tal-kunflitti f’relazzjonijiet interpersonali, vjolenza sessista kontra n-nisa u d-dritt għall-integrità personali, adattat għal kapaċità li tevolvi tal-istudenti, f’kurrikuli formali u fil-livelli kollha tal-edukazzjoni.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jippromwovu l-prinċipji msemmija fil-paragrafu 1 f’faċilitajiet edukattivi informali, kif ukoll f’faċilitajiet sportivi, kulturali u tad-divertiment u l-midja.

           Artikolu 15 – It-taħriġ tal-professjonisti

       1    Il-partijiet għandhom jipprovdu jew isaħħu taħriġ adatt għall-professjonisti rilevanti li jittrattaw il-vittmi jew l-awturi tar-reat tal-atti kollha ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, dwar il-prevenzjoni u s-sejbien ta’ tali vjolenza, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, il-ħtiġijiet u d-drittijiet tal-vittmi, kif ukoll dwar kif tiġi evitata l-vittimizzazzjoni sekondarja.

       2    Il-Partijiet għandhom jaraw illi t-taħriġ imsemmi fil-paragrafu 1 jinkludi taħriġ dwar kooperazzjoni koordinata bejn aġenziji biex ikun hemm immaniġġjar ta’ konsultazzjonijiet komprensiv u xieraq f’każijiet ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

           Artikolu 16 — Programmi preventivi ta’ intervent u trattament

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jistabbilixxu jew jappoġġjaw programmi mmirati lejn it-tagħlim ta' dawk li jwettqu atti ta’ vjolenza domestika biex jadottaw imġiba mhux vjolenti f’relazzjonijiet interpersonali bil-ħsieb li jiġi evitat li ssir aktar vjolenza u tinbidel l-imġiba vjolenti.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jistabbilixxu jew jappoġġjaw programmi ta’ trattament immirati lejn l-awturi, b’mod partikolari delinkwenti sesswali, milli jerġgħu iwettqu reat.

       3    Meta jieħdu l-miżuri msemmija f’paragrafi 1 u 2, il-Partijiet għandhom jiżguraw li s-sikurezza ta’, l-appoġġ għal u d-drittijiet tal-bniedem tal-vittmi jingħataw importanza ewlenija u li, fejn ikun xieraq, dawn il-programmi huma stabbiliti u implimentati f’koordinazzjoni mill-qrib ma’ servizzi ta’ appoġġ speċjalizzat għall-vittmi.

           Artikolu 17 — Parteċipazzjoni tas-settur privat u l-midja

       1    Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu lis-settur privat, lis-settur tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u l-midja, b’rispett dovut għal-libertà tal-espressjoni u l-indipendenza tagħhom, biex jipparteċipaw fl-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u sabiex jistabbilixxu linji gwida u standards li jirregolaw lilhom innfushom sabiex jipprevjenu l-vjolenza kontra n-nisa u jsaħħu r-rispett għad-dinjità tagħhom.

       2    Il-Partijiet għandhom jiżviluppaw u jippromwovu, b’kooperazzjoni ma’ atturi tas-settur privat, ħiliet fost it-tfal, il-ġenituri u l-edukaturi dwar kif għandhom jittrattaw dwar l-ambjent ta' informazzjoni u komunikazzjoni li jipprovdi aċċess għal kontenut degradanti ta’ natura sesswali jew vjolenti li jista' jkun ta’ ħsara.

Kapitolu IV — Protezzjoni u appoġġ

           Artikolu 18 - Obbligi ġenerali

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jipproteġu l-vittmi kollha minn kull att ulterjuri ta’ vjolenza.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa, skont il-liġi interna, sabiex jiġi żgurat li jkun hemm mekkaniżmi xierqa li jipprovdu għal kooperazzjoni effettiva bejn l-aġenziji Statali rilevanti kollha, inkluż il-ġudikatura, il-prosekuturi pubbliċi, l-aġenziji għall-infurzar tal-liġi, l-awtoritajiet lokali u reġjonali kif ukoll l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u organizzazzjonijiet u entitajiet rilevanti oħra, għall-protezzjoni u l-appoġġ tal-vittmi u xhieda ta’ kull forma ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, inkluż billi jirreferu għal servizzi ta’ appoġġ ġenerali u speċjalizzati kif dettaljat fl-Artikoli 20 u 22 ta’ din il-Konvenzjoni.

       3    Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-miżuri meħuda skont dan il-Kapitolu għandhom:

               ikunu bbażati fuq għarfien tal-vjolenza bbażata fuq is-sess kontra n-nisa u l-vjolenza domestika u għandhom jiffukaw fuq id-drittijiet tal-bniedem u s-sikurezza tal-vittma;

               ikunu bbażati fuq approċċ integrat li jikkunsidra r-relazzjoni bejn il-vittmi, l-awturi, it-tfal u l-ambjent soċjali usa’ tagħhom;

               jimmiraw lejn il-prevenzjoni tal-vittimazzjoni sekondarja;

               għandhom l-għan li jagħtu s-setgħa u l-indipendenza ekonomika lin-nisa vittmi ta’ vjolenza;

               jippermettu, fejn xieraq, firxa ta’ servizzi ta’ protezzjoni u appoġġ li għandhom jinstabu fl-istess binjiet;

               jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ persuni vulnerabbli, inklużi l-vittmi tfal, u jkunu disponibbli għalihom.

       4    Il-forniment ta’ servizzi ma għandux jiddependi fuq il-volontà tal-vittma li tixhed kontra jew tixli lill-awtur tar-reat.

       5    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri adattati sabiex jipprovdu protezzjoni konsulari u ta' natura oħra u jappoġġjaw liċ-ċittadini tagħhom u vittmi oħra intitolati għal tali protezzjoni f’konformità mal-obbligi tagħhom skont id-dritt internazzjonali.

           Artikolu 19 – Informazzjoni

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-vittmi jirċievu informazzjoni adegwata u f’waqtha dwar is-servizzi ta’ appoġġ u l-miżuri legali li hemm disponibbli f’lingwa li huma jifhmu.

           Artikolu 20 - Servizzi ġenerali ta' appoġġ

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw li l-vittmi jkollhom aċċess għal servizzi li jiffaċilitaw l-irkupru tagħhom mill-vjolenza. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu, meta jkun meħtieġ, servizzi bħalma huma konsulenza legali u psikoloġika, assistenza finanzjarja, djar, edukazzjoni, taħriġ u għajnuna biex isibu impjieg.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw li l-vittmi jkollhom aċċess għall-kura tas-saħħa u servizzi soċjali u li s-servizzi jkollhom biżżejjed riżorsi u l-professjonisti jiġu mħarrġa biex jassistu lill-vittmi u jirreferuhom għal servizzi xierqa.

           Artikolu 21 — Assistenza f’ilmenti individwali/kollettivi

       Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-vittmi jkollhom informazzjoni dwar u aċċess għall-mekkaniżmi applikabbli reġjonali u internazzjonali ta’ lmenti individwali jew kollettivi. Il-Partijiet għandhom jippromwovu l-għoti ta’ assistenza sensittiva u esperta lill-vittmi fil-preżentazzjoni ta’ lmenti bħal dawn.

           Artikolu 22 - Servizzi ġenerali ta' appoġġ

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jipprovdu jew isiru arranġamenti għal, permezz ta’ distribuzzjoni ġeografika adegwata, servizzi ta’ appoġġ immedjati, speċjalizzati u fuq terminu qasir jew fit-tul lil kull vittma suġġetta għal xi wieħed mill-atti ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

       2    Il-Partijiet għandhom jipprovdu għal jew jagħmlu arranġamenti għal servizzi speċjalizzati ta’ appoġġ ghan-nisa lin-nisa kollha vittmi ta’ vjolenza u ta’ uliedhom.

           Artikolu 23 – Postijiet ta' kenn

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra li jipprovdu għall-istabbiliment ta’ postijiet ta' kenn adattati u faċilment aċċessibbli, f’għadd suffiċjenti biex jipprovdu akkomodazzjoni sikura u biex jilħqu b’mod proattiv lill-vittmi, speċjalment lin-nisa u lit-tfal tagħhom.

           Artikolu 24 - Linji telefoniċi għall-għajnuna

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jistabbilixxu fl-Istat kollu erbgħa u għoxrin siegħa kuljum (24/7) linji telefoniċi mingħajr ħlas biex min iċempel jingħata pariri, b'kunfidenzjalità jew b’kunsiderazzjoni dovuta meħuda tal-anonimità tagħhom, fir-rigward ta’ kull forma ta’ vjolenza koperta mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

           Artikolu 25 — Appoġġ għall-vittmi ta’ vjolenza sesswali

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jipprovdu għat-twaqqif ta’ ċentri ta’ riferiment xierqa u faċilment aċċessibbli mill-vittmi minħabba kriżi ta' stupru jew ta' vjolenza sesswali, f’għadd suffiċjenti biex jipprovdu għal eżami mediku u forensiku, appoġġ f'każ ta' trawma u konsulenza għall-vittmi.

           Artikolu 26 – Protezzjoni u appoġġ għax-xhieda tfal

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw illi fil-forniment ta’ servizzi ta’ protezzjoni u appoġġ lill-vittmi, jittieħed kont debitu tad-drittijiet u l-ħtiġijiet ta’ tfal xhieda ta’ kull forma ta’ vjolenza koperta mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

       2    Il-miżuri meħuda skont dan l-Artikolu għandhom jinkludu servizz ta’ pariri psikosoċjali adattat skont l-età għal tfal li huma xhieda ta’ kull forma ta’ vjolenza koperta mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni u għandhom jagħtu l-attenzjoni dovuta għall-aħjar interessi tat-tfal.

           Artikolu 27 – Rappurtar

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jinkoraġġixxu lil kull persuna li kienet xhud ta’ atti ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni jew li għandha bażi raġonevoli biex temmen li tali att jista' jseħħ, jew li att ulterjuri ta’ vjolenza huma mistennija, biex tirrapportahom lill-organizzazzjonijiet jew awtoritajiet kompetenti.

           Artikolu 28 – Rappurtar minn professjonisti

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-regoli ta’ kunfidenzjalità imposti mil-liġi interna fuq ċerti professjonisti ma jikkostitwixxux ostakolu għall-possibbiltà, taħt kundizzjonijiet xierqa, ta’ rappurtar tagħhom lil organizzazzjonijiet jew awtoritajiet kompetenti jekk ikollhom raġunijiet raġonevoli biex jemmnu li att serju ta’ vjolenza kopert mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni fil-fatt seħħ u huma mistennija aktar atti serji ta’ vjolenza.

Kapitolu V - Liġi Sostantiva

           Artikolu 29 — Kawżi ċivili u rimedji

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex il-vittmi jingħataw rimedji ċivili xierqa kontra l-awtur tar-reat.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jipprovdu lill-vittmi, skont il-prinċipji ġenerali tal-liġi internazzjonali, b’rimedji ċivili adegwati kontra l-awtoritajiet tal-istat li jkunu naqsu fl-obbligu tagħhom li jieħdu miżuri preventivi jew protettivi fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tas-setgħat tagħhom.

           Artikolu 30 – Il-kumpens

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw li l-vittmi jkollhom id-dritt li jitolbu kumpens mingħand l-awturi għal kull reat stabbilit skont din il-Konvenzjoni.

       2    Għandu jingħata kumpens adegwat mill-Istat lil dawk li ġarrbu offiża serja fuq il-persuna jew ħsara tas-saħħa, sal-punt li l-ħsara mhix koperta minn sorsi oħra bħal dak li wettaq id-delitt, l-assigurazzjoni jew dispożizzjonijiet tas-saħħa u soċjali ffinanzjati mill-Istat. Dan ma jipprekludix lill-Partijiet milli jitolbu rigressjoni għal kumpens mingħand l-awtur tar-reat, sakemm tingħata attenzjoni xierqa lis-sigurtà tal-vittma.

       3    Il-miżuri meħuda skont il-paragrafu 2 għandhom jiżguraw l-għoti ta’ kumpens fi żmien raġonevoli.

           Artikolu 31 — Drittijiet ta’ kustodja, aċċess u s-sikurezza

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li, fid-determinazzjoni tad-drittijiet ta’ kustodja u aċċess tat-tfal, jiġu meqjusa l-inċidenti ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-eżerċizzju tad- drittijiet ta’ aċċess jew kustodja ma jipperikolax id-drittijiet u s-sikurezza tal-vittma jew tat-tfal.

           Artikolu 32 — Il-konsegwenzi ċivili taż-żwiġijiet furzati

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li żwieġ konkluż taħt il-forza jkun annullabbli, annullat jew maħlul mingħajr ebda piż finanzjarju jew amministrattiv fuq il-vittma.

           Artikolu 33 - Il-vjolenza psikoloġika

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-imġiba intenzjonata li ddgħajjef b’mod serju l-integrità psikoloġika tal-persuna permezz ta’ sfurzar jew theddid tiġi kriminalizzata.

           Artikolu 34 – L-insegwiment malizzjuż

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-imġiba intenzjonata permezz ta' kondotta ripetuta ta' theddid lejn persuna oħra, li ġġelgha tibża għas-sigurtà tagħha, tiġi kriminalizzata.

           Artikolu 35 - Il-vjolenza fiżika

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-imġiba intenzjonata wara atti ta' vjolenza fiżika kontra persuna oħra tiġi kriminalizzata.

           Artikolu 36 — Il-vjolenza sesswali, inkluż l-istupru

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw li l-imġiba intenzjonata li ġejja tiġi kriminalizzata:

           a     il-parteċipazzjoni f'atti ta' penetrazzjoni vaġinali, anali jew orali mhux kunsenswali ta’ natura sesswali tal-ġisem ta’ persuna oħra ma’ kull parti tal-ġisem jew oġġett;

           b    l-involviment f’atti mhux kunsenswali oħrajn ta’ natura sesswali ma’ persuna;

           c    l-involviment ta’ persuna oħra biex tinvolvi ruħha f’atti mhux kunsenswali ta’ natura sesswali ma’ persuna terza.

       2    Il-kunsens għandu jingħata b’mod volontarju bħala riżultat tar-rieda ħielsa tal-persuna evalwata fil-kuntest taċ-ċirkostanzi.

       3    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 japplikaw ukoll għal atti mwettqa kontra konjuġi jew sħab preċedenti jew attwali kif rikonoxxut mil-liġi interna.

           Artikolu 37 - Iż-żwieġ furzat

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-imġiba intenzjonata fejn adult jew minuri jiġi mġiegħel jidħol fi żwieġ tiġi kriminalizzata.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-imġiba intenzjonali fejn adult jew minuri jiġu mħeġġa jitilqu lejn it-territorju ta’ Parti jew Stat għajr dak li hu jew hi residenti bil-għan li jiġu sfurzati jidħlu fi żwieġ tiġi kriminalizzata.

           Artikolu 38 — Il-mutilazzjoni ġenitali femminili

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw li l-imġiba intenzjonata li ġejja tiġi kriminalizzata:

           a il-qtugħ, l-infibulazzjoni jew it-twettiq ta' kull mutilazzjoni oħra fil-labia majora tal-mara jew parti minnha, fil-labia minora jew fil-klitoride;

           b    l-isfurzar jew ġegħil lil mara biex tgħaddi minn xi wieħed mill-atti elenkati fil-punt a;

           c    l-inċitament, sfurzar jew ġegħil lil tifla biex tgħaddi minn xi wieħed mill-atti elenkati fil-punt a.

           Artikolu 39 — L-abort sfurzat u l-isterilizzazzjoni sfurzata

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw li l-imġiba intenzjonata li ġejja tiġi kriminalizzata:

           a    l-att ta’ abort fuq mara mingħajr il-kunsens minn qabel u infurmat tagħha;

           b        il-kirurġija li għandha l-iskop jew l-effett li ttemm il-kapaċità tal-mara li jkollha tfal b'mod naturali mingħajr il-kunsens minn qabel u infurmat tagħha jew mingħajr għarfien tal-proċedura.

           Artikolu 40 - Il-fastidju sesswali

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex ikun żgurat li kull forma ta’ mġiba verbali, mhux verbali jew fiżika mhux mixtieqa ta’ natura sesswali, bl-għan jew bl-effett li tmur kontra d-dinjità ta’ persuna, b’mod partikolari meta jinħoloq ambjent intimidanti, ostili, degradanti, umiljanti jew offensiv, tkun suġġetta għal sanzjonijiet kriminali jew oħrajn legali.

           Artikolu 41 – L-għajnuna jew il-kompliċità u l-attentat

   1        Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jistabbilixxu bħala reat, meta mwettqa intenzjonalment, l-għajnuna jew il-kompliċità fit-twettiq ta’ reati stabbiliti skont l-Artikoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a u 39 ta’ din il-Konvenzjoni.

   2        Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jistabbilixxu bħala reat, meta mwettqa intenzjonalment, l-attentat twettiq ta’ reat stabbilit skont l-Artikoli 35, 36, 37, 38.a u 39 ta’ din il-Konvenzjoni.

           L-Artikolu 42 -    Ġustifikazzjonijiet inaċċettabbli għar-reati, inkluż reati mwettqa fl-isem tal-hekk imsejjaħ "unur"

   1        Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li, fil-kuntest ta’ proċeduri kriminali mibdija wara t-twettiq ta' xi wieħed mill-atti ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, il-kultura, drawwa, tradizzjoni jew reliġjon, l-hekk imsejjaħ “unur” ma jiġux meqjusa bħala ġustifikazzjoni għal tali atti. Dan ikopri, b’mod partikolari, pretensjonijiet li l-vittma kisret normi kulturali, reliġjużi, soċjali jew tradizzjonali jew l-użanzi ta’ mġiba xierqa.

   2        Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-inċitament minn kull persuna ta’ minuri biex jikkommetti wieħed mill-atti msemmija fil-paragrafu 1 m’għandux inaqqas ir-responsabbiltà kriminali ta’ dik il-persuna għall-atti mwettqa.

           Artikolu 43 — L-applikazzjoni tar-reati kriminali

       Ir-reati stabbiliti skont din il-Konvenzjoni għandhom japplikaw irrispettivament min-natura tar-relazzjoni bejn il-vittma u l-awtur.

           Artikolu 44 – Il-ġuriżdizzjoni

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jistabbilixxu l-ġuriżdizzjoni fuq kull reat stabbilit skont din il-Konvenzjoni, meta r-reat ikun twettaq:

           a    fit-territorju tagħhom; jew

           b    abbord vapur li jtajjar il-bandiera tagħhom; jew

           c    abbord inġenju tal-ajru rreġistrat skont il-liġi tagħhom; jew

           d    minn ċittadin tagħhom; jew

           e    minn persuna li għandha r-residenza abitwali tagħha fit-territorju tagħhom.

       2    Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom biex jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jistabbilixxu l-ġuriżdizzjoni għal kull reat stabbilit skont din il-Konvenzjoni fejn ir-reat jitwettaq kontra wieħed miċ-ċittadini tagħhom jew persuna li għandha r-residenza abitwali tagħha fit-territorju tagħhom.

       3    Għall-prosekuzzjoni ta’ reati stabbiliti skont l-Artikoli 36, 37, 38 u 39 ta’ din il-Konvenzjoni, il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-ġurisdizzjoni tagħhom ma tkunx subordinata għall-kundizzjoni li l-atti huma kkriminalizzati fit-territorju fejn ikunu twettqu.

       4    Għall-prosekuzzjoni tar-reati stabbiliti skont l-Artikoli 36, 37, 38 u 39 ta’ din il-Konvenzjoni, il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-ġurisdizzjoni tagħhom rigward il-punti d u e tal-paragrafu 1 ma tkunx subordinata għall-kundizzjoni li l-prosekuzzjoni tista’ tinbeda biss wara li jsir rapport mill-vittma tar-reat jew it-tqegħid ta’ informazzjoni mill-Istat tal-post fejn twettaq ir-reat.

       5    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jistabbilixxu l-ġuriżdizzjoni fuq ir-reati stabbiliti skont din il-Konvenzjoni, f’każijiet fejn l-allegat awtur ikun preżenti fit-territorju tagħhom u ma jordnawx l-estradizzjoni tiegħu lejn Parti oħra, fuq il-bażi tan-nazzjonalità tiegħu biss.

       6    Meta aktar minn Parti waħda issostni li għandha ġuriżdizzjoni fuq allegat reat imsemmi f'din il-Konvenzjoni, meta jkun xieraq il-Partijiet involuti għandhom jikkonsultaw lil xulxin bil-ħsieb li jiddeterminaw l-aktar ġuriżdizzjoni xierqa għall-finijiet ta' prosekuzzjoni.

       7    Mingħajr preġudizzju għar-regoli ġenerali tal-liġi internazzjonali, din il-Konvenzjoni ma teskludix li xi Parti teżerċita ġuriżdizzjoni kriminali f'konformità mal-liġi nazzjonali tagħha.

           Artikolu 45 - Sanzjonijiet u miżuri

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li reati stabbiliti skont din il-Konvenzjoni huma punibbli b’sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi, filwaqt li jqisu s-serjetà tagħhom. Dawn is-sanzjonijiet għandhom jinkludu, fejn ikun xieraq, pieni li jinvolvu t-teħid tal-libertà li jista’ jagħti lok ghal estradizzjoni.

       2    Il-Partijiet jistgħu jadottaw miżuri oħra b’rabta mal-awturi, bħal:

               monitoraġġ jew superviżjoni ta’ persuni kkundannati;

               l-irtirar tad-drittijiet tal-ġenituri, jekk l-aħjar interessi tat-tfal, li jistgħu jinkludu s-sigurtà tal-vittma, ma jistgħux jiġu garantiti mod ieħor.

           Artikolu 46 - Ċirkustanzi aggravanti

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jiġi żgurat li ċ-ċirkustanzi li ġejjin, safejn ma jiffurmawx diġà parti mill-elementi kostitwenti tar-reat, jistgħu, f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi interna, jiġu kkunsidrati bħala ċirkustanzi aggravanti fl-għoti tas-sentenza fir-rigward ta’ reati stabbiliti skont din il-Konvenzjoni:

           a    ir-reat ikun twettaq kontra konjuġi jew sieħeb preċedenti jew attwali kif rikonoxxut mil-liġi interna, minn membru tal-familja, persuna li tikkoabita mal-vittma jew persuna li abbużat mill-awtorità tagħha;

           b    ir-reat, jew reati relatati, kienu jitwettqu b’mod ripetut;

           c    ir-reat kien imwettaq kontra persuna li kienet vulnerabbli minħabba ċirkostanzi partikolari;

           d    ir-reat kien imwettaq kontra jew fil-preżenza ta’ minorenni;

           e    ir-reat ikun sar minn żewġ persuni jew aktar li kienu qed jaġixxu flimkien;

           f    ir-reat ikun preċedut jew akkumpanjat minn livelli għoljin ta’ vjolenza;

           g    ir-reat kien imwettaq bl-użu jew it-theddid ta’ arma;

           h    ir-reat irriżulta f’dannu fiżiku jew psikoloġiku serju għall-vittma;

           i    l-awtur kien diġà instab ħati qabel għal reati tal-istess natura.

           Artikolu 47 — Sentenzi li ngħataw minn Parti oħra

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex ikun hemm il-possibbiltà li jitqiesu s-sentenzi finali minn Parti oħra fir-rigward ta’ reati stabbiliti skont din il-Konvenzjoni meta tiġi determinata s-sentenza.

           L-Artikolu 48 -    Il-projbizzjoni ta' proċessi jew sentenzi fil-kuntest ta' riżoluzzjoni alternattiva obbligatorja tat-tilwim

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jipprojbixxu proċessi ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim obbligatorji, inkluż il-medjazzjoni u l-konċiljazzjoni, b’rabta ma’ kull forma ta’ vjolenza koperta mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw li meta jintalab il-ħlas ta’ multa, titqies il-ħila tal-awtur tar-reat biex jassumi l-obbligi finanzjarji tiegħu lejn il-vittma.

Kapitolu VI — L-Investigazzjoni, prosekuzzjoni, id-dritt proċedurali u miżuri protettivi

           Artikolu 49 - Obbligi ġenerali

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jiżguraw li l-investigazzjonijiet u l-proċedimenti ġudizzjarji relatati mal-forom kollha ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni jsiru mingħajr dewmien żejjed filwaqt li jitqiesu d-drittijiet tal-vittma matul l-istadji kollha tal-proċedimenti kriminali.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra, f’konformità mal-prinċipji fundamentali tad-drittijiet tal-bniedem u wara li jkunu kkunsidraw għarfien ibbażat fuq is-sessi tal-vjolenza, sabiex jiżguraw l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni effettiva ta’ reati stabbiliti skont din il-Konvenzjoni.

           Artikolu 50 — Rispons immedjat, prevenzjoni u protezzjoni

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw li l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi responsabbli jirrispondu għall-forom kollha ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni fil-pront u b’mod xieraq billi joffru protezzjoni adegwata u immedjata lill-vittmi.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw li l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi responsabbli jimpenjaw ruħhom fil-pront u b’mod xieraq għall-prevenzjoni u l-protezzjoni kontra l-forom kollha ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, inkluż l-użu ta’ miżuri operattivi u preventivi u l-ġbir ta’ provi.

           Artikolu 51 – Il-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li ssir valutazzjoni tar-riskju ta' letalità, is-serjetà tas-sitwazzjoni u r-riskju ta’ vjolenza ripetuta mill-awtoritajiet rilevanti kollha sabiex jiġi ġestit ir-riskju u, jekk ikun meħtieġ, jiġu pprovduti sikurezza u appoġġ koordinati.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw li l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tieħu in kunsiderazzjoni, fl-istadji kollha tal-investigazzjoni u l-applikazzjoni ta’ miżuri protettivi, il-fatt li l-awturi ta’ atti ta’ vjolenza koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni għandhom f'idejhom, jew għandhom aċċess għal armi tan-nar.

           Artikolu 52 — Ordnijiet ta’ interdizzjoni ta’ emerġenza

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti jingħataw is-setgħa li jordnaw, f’sitwazzjonijiet ta’ periklu immedjat, illi l-awtur ta’ vjolenza domestika joħroġ mir-residenza tal-vittma jew persuna f’riskju għal perjodu suffiċjenti ta’ żmien u li jipprojbixxu lill-awtur milli jidħol fir-residenza jew jikkuntattja lill-vittma jew persuna f’riskju. Il-miżuri meħuda skont dan l-Artikolu għandhom jagħtu prijorità lis-sikurezza tal-vittmi jew tal-persuni f’riskju.

           Artikolu 53 — Ordnijiet għat-trażżin jew ta’ protezzjoni

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex ikunu disponibbli ordnijiet ta' trażżin jew ta' protezzjoni għall-vittmi ta' kull forma ta’ vjolenza koperta mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex ikun żgurat li l-ordnijiet ta' trażżin jew ta’ protezzjoni msemmija fil-paragrafu 1 huma:

               disponibbli għal protezzjoni immedjata u mingħajr ebda piż finanzjarju jew amministrattiv fuq il-vittma;

               maħruġa għal perjodu speċifikat jew sakemm jiġu emendati jew imħassra;

               fejn meħtieġ, maħruġa fuq bażi ex parte li għandha effett immedjat;

               disponibbli irrispettivament minn, jew flimkien ma’, proċedimenti legali oħrajn;

               jippermettu li jiġu introdotti proċeduri legali sussegwenti.

       3    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jiżguraw li l-ksur ta’ ordnijiet ta' trażżin jew ta’ protezzjoni maħruġa skont il-paragrafu 1 għandhom ikunu suġġetti għal pieni kriminali effettivi, proporzjonati u diżwassivi jew sanzjonijiet legali oħrajn.

           Artikolu 54 - Investigazzjonijiet u provi

       Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li, fil-proċeduri ċivili jew kriminali, provi marbuta mal-imgħoddi sesswali u l-kondotta tal-vittma għandhom jiġu permessi biss meta jkunu rilevanti u meħtieġa.

           Artikolu 55 — Proċedimenti ex parte u ex officio

       1    Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-investigazzjonijiet jew il-prosekuzzjoni ta’ reati stabbiliti skont l-Artikoli 35, 36, 37, 38 u 39 ta’ din il-Konvenzjoni ma għandhomx ikunu kompletament dipendenti fuq rapport jew ilment imressaq minn vittma jekk ir-reat ikun twettaq totalment jew parzjalment fit-territorju tagħhom, u li l-proċedimenti jistgħu jitkomplew anke jekk il-vittma tirtira d-dikjarazzjoni jew ilment tagħha.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw, skont il-kundizzjonijiet previsti skont il-liġi interna tagħhom, għal possibbiltà għall-organizzazzjonijiet governattivi u mhux governattivi u l-konsulenti ta' vjolenza domestika biex jassistu u/jew jappoġġjaw lill-vittmi, fuq talba tagħhom, matul l-investigazzjonijiet u l-proċedimenti ġudizzjarji dwar reati stabbiliti skont din il-Konvenzjoni.

           Artikolu 56 – Miżuri ta' protezzjoni

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jipproteġu d-drittijiet u l-interessi tal-vittmi, inklużi l-bżonnijiet speċjali tagħhom bħala xhieda, fl-istadji kollha tal-investigazzjonijiet u proċedimenti ġudizzjarji, b’mod partikolari billi:

           a        jipprovdu għall-protezzjoni tagħhom, kif ukoll għal dik tal-familja tagħhom u x-xhieda, minn intimidazzjoni, ritaljazzjoni u vittimizzazzjoni ripetuta;

           b        jiżguraw lil-vittmi jiġu informati, tal-anqas f’każijiet fejn il-vittmi u tal-familja jistgħu jkunu f’periklu, meta l-awtur jaħrab jew jiġi rilaxxat temporanjament jew għal żmien definit;

           c        jinfurmawhom, taħt il-kundizzjonijiet previsti mid-dritt intern, dwar id-drittijiet tagħhom u s-servizzi għad-dispożizzjoni tagħhom u bis-segwitu għall-ilment tagħhom, l-akkużi, il-progress ġenerali tal-investigazzjoni jew tal-proċedimenti, u r-rwol tagħhom f’dan kollu, kif ukoll ir-riżultat tal-każ tagħhom;

           d        jagħtu l-possibilità lill-vittmi, b’mod konformi mar-regoli proċedurali tad-dritt intern, li jinstemgħu, li jagħtu x-xhieda tagħhom u jippreżentaw il-fehmiet, il-ħtiġijiet u t-tħassib tagħhom, direttament jew permezz ta’ intermedjarju, u li jiġu meqjusa;

           e        jipprovdu lill-vittimi b'servizzi ta' appoġġ xierqa sabiex id-drittijiet u l-interessi tagħhom jiġu ppreżentati kif xieraq u meqjusa wkoll;

           f        jiżguraw li jistgħu jiġu adottati miżuri biex jipproteġu l-ħajja privata u l-immaġni tal-vittmi;

           g    jiżguraw li kuntatt bejn il-vittmi u l-awturi fil-qorti u fil-bini tal-aġenzija tal-infurzar tal-liġi jiġi evitat kemm jista’ jkun;

           h    jipprovdu lill-vittmi b’interpreti indipendenti u kompetenti meta l-vittmi jkunu partijiet fil-proċedimenti jew meta dawn ikunu qed ifornu l-provi;

           i    jgħinu il-vittmi biex jixhdu, skont ir-regoli previsti fil-liġi interna tagħhom, fl-awla tal-qorti mingħajr ma jkunu preżenti, jew għall-inqas mingħajr il-preżenza tal-allegat awtur, partikolarment bl-użu ta’ teknoloġiji ta’ komunikazzjoni xierqa, fejn disponibbli.

       2    Tfal vittmi u tfal xhieda tal-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika, għandhom jibbenefikaw minn, fejn xieraq, miżuri speċjali ta’ protezzjoni b’kont meħud tal-aħjar interessi tat-tfal.

           Artikolu 57 - L-għajnuna legali

       Il-Partijiet għandhom jipprovdu għad-dritt tal-għajnuna legali u għal għajnuna legali bla ħlas għall-vittmi skont il-kondizzjonijiet previsti fil-liġi interna tagħhom.

           Artikolu 58 – Preskrizzjoni

       Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri leġislattivi u oħrajn neċessarji sabiex jiġi żgurat li l-preskrizzjoni biex jinbdew proċedimenti legali fir-rigward tar-reati stabbiliti skont l-Artikoli 36, 37, 38 u 39 ta’ din il-Konvenzjoni, tkompli għal perjodu ta’ żmien li huwa suffiċjenti u proporzjonat mal-gravità tal-offiża kkonċernata, li tippermetti l-bidu ta’ proċeduri effiċjenti wara li l-vittma tkun laħqet l-età maġġuri.

Kapitolu VII — Migrazzjoni u ażil

           Artikolu 59 - Status ta' residenza

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-vittmi li l-istatus ta’ residenza tagħhom jiddependi minn dik tal-konjugi jew tas-sieħeb kif rikonoxxut mil-liġi interna, f’każ ta’ xoljiment taż-żwieġ jew relazzjoni, jingħataw, f’każ ta’ ċirkostanzi partikolarment diffiċli, fuq applikazzjoni, permess ta’ residenza awtonomu irrispettivament mit-tul taż-żwieġ jew ir-relazzjoni. Il-kondizzjonijiet konnessi ma' l-għoti u t-tul tal-permess ta' residenza awtonomu jiġu stabbiliti b'liġi nazzjonali.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-vittmi jistgħu jiksbu s-sospensjoni ta’ proċeduri ta’ tkeċċija mibdija fir-rigward ta’ status ta’ residenza li jiddependi minn dik tal-konjugi jew tas-sieħeb kif rikonoxxut mil-liġi interna sabiex ikunu jistgħu japplikaw għal permess ta’ residenza awtonomu.

       3    Il-Partijiet għandhom joħorġu permess ta' residenza rinnovabbli lil vittmi, f’waħda minn dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet li ġejjin, jew fit-tnejn:

           a    fejn l-awtorità kompetenti tqis li l-permanenza tagħhom hija meħtieġa minħabba s-sitwazzjoni personali tagħhom;

           b    fejn l-awtorità kompetenti tqis li l-permanenza tagħhom hija meħtieġa minħabba l-kooperazzjoni tagħhom mal-awtoritajiet kompetenti fi proċedimenti investigattivi jew kriminali.

       4    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jiżguraw li l-vittmi ta’ żwieġ sfurzat li twasslu f’pajjiż ieħor għal skopijiet ta’ żwieġ u li, b’riżultat ta’ dan, tilfu l-istatus tagħhom ta’ residenza fil-pajjiż fejn huma residenti b’mod abitwali, jkunu jistgħu jerġgħu jiskbu dan l-istatus.

           Artikolu 60 — Talbiet għal ażil ibbażati fuq il-ġeneru

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jiżguraw li l-vjolenza sessista kontra n-nisa tista’ tiġi rikonoxxuta bħala forma ta’ persekuzzjoni fit-tifsira tal- Artikolu 1, A (2), tal-Konvenzjoni tal- 1951 dwar l-Istatus tar-Refuġjati u bħala forma ta’ periklu serju li jagħti lok għal protezzjoni kumplimentari/sussidjarja.

       2    Il-Partijiet għandhom jiżguraw li tingħata interpretazzjoni li hija sensittiva għad-differenza bejn is-sessi għal kull bażi tal-Konvenzjoni u li fejn jiġi stabbilit li l-persekuzzjoni li dwarha hemm biża' hija għal wieħed jew aktar minn dawn ir-raġunijiet, l-applikanti għandhom jingħataw status ta’ rifuġjat skont l-istrumenti rilevanti applikabbli.

       3    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jiżviluppaw proċeduri ta’ akkoljenza u servizzi ta’ appoġġ sensittivi għad-differenza bejn is-sessi għal dawk li jfittxu l-ażil kif ukoll linji gwida u proċeduri tal-asil sensittivi għad-differenza bejn is-sessi, inkluż id-determinazzjoni tal-istatus ta’ refuġjat u tal-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali.

           Artikolu 61 – Non-refoulement

       1    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jirrispettaw il-prinċipju ta’ non-refoulement skont l-obbligi eżistenti taħt il-liġi internazzjonali.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex jiżguraw li l-vittmi ta’ vjolenza kontra n-nisa li għandhom bżonn ta’ protezzjoni, irrispettivament mill-istatus jew ir-residenza tagħhom, ma għandhomx jintbagħtu lura taħt l-ebda ċirkostanza lejn ebda pajjiż fejn ħajjithom tkun f’riskju jew fejn jistgħu jkunu suġġetti għal tortura jew trattament inuman jew degradanti jew kastig.

Kapitolu VIII – Il-kooperazzjoni internazzjonali

           Artikolu 62 - Prinċipji ġenerali

       1    Il-Partijiet għandhom jikkooperaw ma’ xulxin, skont id-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni, u bl-applikazzjoni ta’ strumenti internazzjonali u reġjonali rilevanti dwar il-kooperazzjoni f’materji ċivili u kriminali, l-arranġamenti maqbula abbażi ta’ leġislazzjoni uniformi jew reċiproka u liġijiet interni, sa fejn hu l-aktar possibbli, għall-iskop ta’:

           a    il-prevenzjoni, il-ġlieda u l-prosekuzzjoni ta’ kull forma ta’ vjolenza koperta mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni;

           b    il-protezzjoni u l-għoti ta’ għajnuna lill-vittmi;

           c    l-investigazzjonijiet jew proċedimenti dwar reati stabbiliti skont din il-Konvenzjoni;

           d    l-eżekuzzjoni tas-sentenzi ċivili u kriminali rilevanti maħruġa mill-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Partijiet, inklużi l-ordnijiet ta’ protezzjoni.

       2    Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri legiżlattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jiżguraw li l-vittmi ta’ reat stabbilit b’konformità ma’ din il-Konvenzjoni u li twettaq fit-territorju ta’ Parti għajr dak fejn huma residenti jista’ iressqu lment quddiem l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat ta’ residenza tagħhom.

       3    Jekk il-Parti li tagħmel l-assistenza legali reċiproka f’materji kriminali, estradizzjoni jew eżekuzzjoni ta’ sentenzi ċivili jew kriminali imposti minn parti oħra għal din il-Konvenzjoni kondizzjonali għall-eżistenza ta’ trattat tirċievi talba għal tali kooperazzjoni legali minn Parti li ma kkonkludietx trattat bħal dan, tista’ tqis din il-Konvenzjoni bħala l-bażi legali għall-assistenza legali reċiproka f’materji kriminali, estradizzjoni jew eżekuzzjoni ta’ sentenzi ċivili jew kriminali imposti mill-Parti l-oħra fir-rigward ta’ reati stabbiliti skont din il-Konvenzjoni.

       4    Il-Partijiet għandhom jistinkaw biex meta jkun xieraq jintegraw il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika f’programmi ta’ assistenza għall-iżvilupp provduti għall-benefiċċju ta’ Stati terzi, inkluż permezz ta’ ftehimiet bilaterali u multilaterali ma’ Stati terzi bil-ħsieb li jiffaċilitaw il-protezzjoni ta’ vittmi f’konformità mal- Artikolu 18, paragrafu 5.

           Artikolu 63 — Miżuri relatati ma’ persuni f’riskju

       Fejn Parti, fuq il-bażi ta’ informazzjoni li għandha għad-diżpozizzjoni tagħha, ikollha raġunijiet raġonevoli biex temmen li persuna qiegħda f’riskju immedjat li tiġi soġġetta għal xi wieħed mill-atti ta’ vjolenza msemmija fl-Artikoli 36, 37, 38 u 39 ta’ din il-Konvenzjoni fit-territorju ta’ Parti oħra, il-Parti li jkollha dik l-informazzjoni hija mħeġġa tittrażmettiha mingħajr dewmien lil din tal-aħħar sabiex jiġi żgurat li jittieħdu l-miżuri xierqa ta’ protezzjoni. Fejn applikabbli, din l-informazzjoni għandha tinkludi dettalji dwar dispożizzjonijiet ta’ protezzjoni eżistenti għall-benefiċċju tal-persuna li tkun f’riskju.

           Artikolu 64 – Informazzjoni

       1    Il-Parti rikjesta għandha tgħarraf fil-pront lill-Parti rikjedenti tar-riżultat finali tal-azzjoni meħuda skont dan il-Kapitolu. Il-Parti rikjesta għandha wkoll tgħarraf fil-pront lill-Parti rikjedenti b'kull ċirkostanza li tirrendi impossibbli t-twettiq ta’ azzjoni mitluba jew li x’aktarx se jdewwmuha b’mod sinifikanti.

       2    Parti tista’, fil-limiti tal-liġi nazzjonali tagħha, mingħajr talba minn qabel, tibgħat lil Parti oħra informazzjoni miksuba fil-kuntest tal-investigazzjonijiet tagħha meta hija jidhrilha li l-iżvelar ta’ tali informazzjoni jista’ jgħin lill-Parti riċeventi fil-prevenzjoni ta’ reati kriminali stabbiliti b’konformità ma’ din il-Konvenzjoni jew biex tibda jew twettaq investigazzjonijiet jew proċedimenti dwar tali reati kriminali jew li tista’ twassal għal talba għal kooperazzjoni minn dik il-Parti skont dan il-Kapitolu.

       3    Parti li tirċievi xi informazzjoni skont il-paragrafu 2 għandha tissottometti tali informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tagħha bil-għan li l-proċedimenti jistgħu isiru jekk ikunu meqjusa xierqa, jew li din l-informazzjoni tista’ tittieħed in kunsiderazzjoni fi proċedimenti ċivili u kriminali rilevanti.

           Artikolu 65 – Protezzjoni tad-dejta

       Dejta personali għandha tiġi maħżuna u użata skont l-obbligi li daħlu għalihom il-Partijiet skont il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta’ Dejta Personali (ETS Nru 108).

Kapitolu IX – Il-mekkaniżmu ta' monitoraġġ

           L-Artikolu 66 -    Grupp ta’ esperti dwar l-azzjoni kontra l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika

       1    Il-Grupp ta’ Esperti dwar l-azzjoni kontra l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika (minn hawn’ il quddiem msemmija bħala “GREVIO”) għandu jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni mill-Partijiet.

       2    GREVIO għandu jkun magħmul minn minimu ta’ 10 membri u massimu ta’ 15-il membru, b’kont meħud ta’ bilanċ bejn is-sessi u dak ġeografiku, kif ukoll konsulenza esperta multidixxiplinarja. Il-membri tiegħu għandhom jiġu eletti mill-Kumitat tal-Partijiet minn fost il-kandidati nominati mill-Partijiet għal mandat ta’ erba’ snin, li jista’ jiġġedded darba, u magħżula minn fost iċ-ċittadini tal-Partijiet.

       3    L-elezzjoni tal-bidu ta’ 10 membri għandha ssir fi żmien sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni. L-elezzjoni ta’ ħames membri addizzjonali għandha ssir wara l-25-il ratifika jew adeżjoni.

       4    L-elezzjoni tal-membri ta’ GREVIO għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji li ġejjin:

           a    għandhom jintgħażlu skont proċedura trasparenti minn fost persuni ta’ stima morali għolja, magħrufa u rikonoxxuti għall-kompetenza tagħhom fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika, jew l-għajnuna lil u l-protezzjoni tal-vittmi , jew li juru esperjenza professjonali f’oqsma koperti minn din il-Konvenzjoni;

           b    l-ebda żewġ Membri ta' GREVIO ma jistgħu jkunu ċittadini tal-istess Stat;

           c    għandhom jirrappreżentaw is-sistemi legali ewlenin;

           d    għandhom jirrappreżentaw l-atturi u l-aġenziji rilevanti fil-qasam tal-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika;

           e    għandhom jippresjedu fil-kapaċità individwali tagħhom u jkunu indipendenti u imparzjali fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom, u għandhom ikunu disponibbli biex iwettqu d-dmirijiet tagħhom b’mod effikaċi.

       5    Il-proċedura tal-elezzjoni tal-membri ta' GREVIO għandhom jiġu ddeterminati mill-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa, wara li jikkonsulta ma’ u jiksbeb il-kunsens unanimu tal-Partijiet, fi żmien sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni.

       6    Il-GREVIO għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

       7    Il-membri ta' GREVIO, u membri oħra mid-delegazzjonijiet li jwettqu żjarat fil-pajjiż kif stipulat fl-Artikolu 68, paragrafi 9 u 14, għandhom igawdu mill-privileġġi u l-immunitajiet stabbiliti fl-appendiċi ta’ din il-Konvenzjoni.

           Artikolu 67 – Il-Kumitat tal-Partijiet

       1    Il-Kumitat tal-Partijiet għandu jkun magħmul mir-rappreżentanti tal-Partijiet għall-Konvenzjoni.

       2    Il-Kumitat tal-Partijiet għandu jkun imsejjaħ mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Ewropa. L-ewwel laqgħa tiegħu għandha tinżamm fi żmien sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni sabiex jaħtar il-membri tal-GREVIO. Imbagħad għandu jerġa’ jiltaqa’ kull meta mill-inqas terz tal-Partijiet, il-President tal-Kumitat tal-Partijiet jew is-Segretarju Ġenerali hekk jitolbu.

       3    Il-Kumitat tal-Partijiet għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu stess.

           Artikolu 68 - Proċedura

       1    Il-Partijiet għandhom jibagħtu lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, ibbażat fuq kwestjonarju imħejji minn GREVIO, rapport dwar miżuri leġiżlattivi u oħrajn li jagħtu effett lid-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni, għall-konsiderazzjoni mill-GREVIO.

       2    GREVIO għandu jikkunsidra r-rapport sottomess skont il-paragrafu 1 mar-rappreżentanti tal-Parti kkonċernata.

       3    Il-proċeduri ta’ evalwazzjoni sussegwenti għandhom jiġu maqsuma f’fażijiet, li t-tul tagħhom huwa ddeterminat minn GREVIO. Fil-bidu ta’ kull ċiklu, GREVIO għandu jagħżel id-dispożizzjonijiet speċifiċi li fuqhom tkun ibbażata l-proċedura ta’ evalwazzjoni, u jibagħtu kwestjonarju.

       4    GREVIO għandu jiddefinixxi l-mezzi xierqa niex titwettaq din il-proċedura ta' monitoraġġ. Huwa jista’, b’mod partikolari jadotta kwestjonarju għal kull sessjoni ta’ evalwazzjoni, li għandu jservi bħala bażi għal proċedura ta’ evalwazzjoni tal-implimentazzjoni mill-Partijiet. Dan il-kwestjonarju għandu jiġi indirizzat lill-Partijiet kollha. Il-Partijiet għandhom jimlew dan il-kwestjonarju, kif ukoll għal kull talba oħra ta’ informazzjoni mingħand Grevio.

       5    GREVIO jista' jirċievi informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni minn organizzazzjonijiet mhux governattivi u tas-soċjetà ċivili, kif ukoll minn istituzzjonijiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem.

       6    GREVIO għandu jqis l-informazzjoni eżistenti disponibbli minn strumenti u korpi reġjonali u internazzjonali f’oqsma li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

       7    Fl-adozzjoni ta’ kwestjonarju għal kull stadju tal-evalwazzjoni, GREVIO għandu jqis il-ġbir ta’ dejta u r-riċerka eżistenti fi ħdan il-Partijiet kif imsemmi fl-Artikolu 11 ta’ din il-Konvenzjoni.

       8    GREVIO jista' jirċievi informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni mill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, l-Assemblea Parlamentari u l-korpi speċjalizzati rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll dawk stabbiliti skont strumenti internazzjonali oħrajn. L-ilmenti mressqa quddiem dawn il-korpi u r-riżultati tagħhom se jkunu disponibbli għal GREVIO.

       9    GREVIO jista' jorganizza, b’mod sussidjarju, f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u bl-assistenza ta’ esperti nazzjonali indipendenti, żjarat fil-pajjiżi, jekk l-informazzjoni miksuba hija insuffiċjenti jew fil-każijiet previsti fil-paragrafu 14. Matul dawn iż-żjarat, GREVIO jista’ jkun assistit minn speċjalisti f’oqsma speċifiċi.

       10    GREVIO għandu jħejji abbozz ta’ rapport li jkun fih l-analiżi tiegħu dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li fuqhom hija bbażata l-evalwazzjoni, kif ukoll suġġerimenti u proposti dwar il-mod li bih il-Parti kkonċernata tista’ tittratta l-problemi li ġew identifikati. L-abbozz tar-rapport għandu jintbagħat għall-kummenti lill-Parti li tgħaddi minn evalwazzjoni. Ill-kummenti tagħha għandhom jiġu meqjusa mill-GREVIO fl-adozzjoni tar-rapport tiegħu.

       11    Fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha riċevuta u l-kummenti mill-Partijiet, GREVIO għandu jadotta r-rapport tiegħu u l-konklużjonijiet dwar il-miżuri li ttieħdu mill-Parti kkonċernata sabiex timplimenta d-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni. Dan ir-rapport u l-konklużjonijiet għandhom jintbagħtu lill-Parti kkonċernata u l-Kumitat tal-Partijiet. Ir-rapport u l-konklużjonijiet tal-GREVIO għandhom jiġu ppubblikati sa mill-adozzjoni tagħhom, flimkien ma’ kummenti eventwali mill-Parti kkonċernata.

       12    Mingħajr preġudizzju għall-proċedura fil-paragrafi 1 sa 8, il-Kumitat tal-Partijiet jista' jadotta, fuq il-bażi tar-rapport u l-konklużjonijiet tal-GREVIO, rakkomandazzjonijiet indirizzati lil din il-Parti (a) dwar il-miżuri li jridu jittieħdu sabiex jiġu implimentati l-konklużjonijiet tal-GREVIO, u jekk ikun meħtieġ tiġi ffissata data għall-għoti ta' informazzjoni dwar l-implimentazzjoni, u (b) bl-għan li tiġi mħeġġa l-ko operazzjoni ma' dik il-Parti għall-implimentazzjoni xierqa ta' din il-Konvenzjoni.

       13    Jekk GREVIO jirċievi informazzjoni affidabbli li tindika sitwazzjoni fejn il-problemi jeħtieġu attenzjoni immedjata biex jipprevjenu jew jillimitaw id-daqs jew in-numru ta’ vjolazzjonijiet serji tal-Konvenzjoni, huwa jista’ jitlob is-sottomissjoni b’urġenza ta’ rapport speċjali dwar miżuri li ttieħdu biex tiġi pprevenuta xejra serja, massivia jew persistenti ta’ vjolenza kontra n-nisa.

       14    Jekk iqis l-informazzjoni sottomessa mill-Parti kkonċernata, kif ukoll kull informazzjoni affidabbli oħra disponibbli għalih, il-GREVIO jista’ jaħtar wieħed jew aktar mill-membri tiegħu biex imexxu stħarriġ u biex jirrapportaw b’mod urġenti lill-GREVIO. Fejn mistenni u bil-kunsens tal-Parti, l-istħarriġ jista’ jinkludi żjara fit-territorju tiegħu.

       15    Wara li jeżamina s-sejbiet tal-inkjesta msemmija fil-paragrafu 14, il-GREVIO għandu jittrasmetti dawk is-sejbiet lill-Parti konċernata u, fejn xieraq, lill-Kumitat tal-Partijiet u l-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa flimkien ma’ kull kumment u rakkomandazzjoni.

           Artikolu 69 - Rakkomandazzjonijiet ġenerali

       Il-GREVIO jista’ jadotta, fejn xieraq, rakkomandazzjonijiet ġenerali dwar l-implimentazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

           Artikolu 70 — L-involviment Parlamentari fil-monitoraġġ

       1    Il-parlamenti nazzjonali għandhom jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-monitoraġġ tal-miżuri meħuda għall-implimentazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

       2    Il-Partijiet għandhom jissottomettu r-rapporti tal-GREVIO lill-parlamenti nazzjonali tagħhom.

       3    L-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa għandha tiġi mistiedna biex regolarment tevalwa l-implimentazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni.

Kapitolu X - Relazzjoni ma’ strumenti internazzjonali oħra

           L-Artikolu 71 – Relazzjoni ma’ strumenti internazzjonali oħra

       1    Din il-Konvenzjoni ma għandhiex taffettwa l-obbligi li jirriżultaw minn strumenti internazzjonali oħra li għalihom il-Partijiet kontraenti għal din il-Konvenzjoni huma diġa Partijiet jew se jsiru Partijiet u li fihom dispożizzjonjiet dwar kwistjonjiet regolati minn din il-Konvenzjoni.

       2    Il-Partijiet għall-Konvenzjoni jistgħu jikkonkludu ftehimiet bilaterali jew multilaterali bejniethom rigward il-kwistjonijiet regolati minn din il-Konvenzjoni, bl-għan li jissupplimentaw jew isaħħu d-dispożizzjonijiet tagħha jew li jiffaċilitaw l-applikazzjoni tal-prinċipji li tħaddan.

Kapitolu XI – Emendi għall-Konvenzjoni

           Artikolu 72 – Emendi

       1    Kull proposta għal emenda għal din il-Konvenzjoni ppreżentata minn Parti għandha tkun ikkommunikata lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa u mgħoddija minnu lill-Istati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa, xi firmatarji, kull Parti, l-Unjoni Ewropea, kull Stat li ġie mistieden jiffirma din il-Konvenzjoni b’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 75, u kull Stat mistieden sabiex jissieħeb f’din il-Konvenzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 76.

       2    Il-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa għandu jqis l-emenda proposta u, wara li jkun ikkonsulta mal-Partijiet għal din il-Konvenzjoni li mhumiex membri tal-Kunsill tal-Ewropa, jista' jadotta l-emenda bil-maġġoranza prevista fl-Artikolu 20.d tal-Istatut tal-Kunsill tal-Ewropa.

       3    It-test ta' kull emenda adottata mill-Kumitat tal-Ministri skont il-paragrafu 2 jintbagħat lill-Partijiet għall-aċċettazzjoni.

       4    Kull emenda adottata skont il-paragrafu 2 tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara l-iskadenza ta' perjodu ta' xahar mid-data li fiha l-Partijiet kollha jkunu nfurmaw lis-Segretarju Ġenerali bl-aċċettazzjoni tagħhom.

Kapitolu XII- Klawżoli finali

           Artikolu 73 — L-effetti ta' din il-Konvenzjoni

       Id-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni ma għandhomx jippreġudikaw id-dispożizzjonijiet ta’ strumenti internazzjonali vinkolanti u l-liġi interna li huma diġà fis-seħħ jew li jistgħu jidħlu fis-seħħ, skont liema drittijiet aktar favorevoli huma jew jistgħu jingħataw lil persuni fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika.

           Artikolu 74 - Riżoluzzjoni ta' tilwim

       1    Il-Partijiet għal kull kunflitt li jista’ jinqala’ rigward l-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni għandhom l-ewwel jippruvaw isolvu dan permezz ta’ negozjati, konċiljazzjoni, arbitraġġ jew b'kull metodu ieħor ta’ soluzzjoni paċifika aċċettati bi qbil komuni bejniethom.

       2    Il-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa jista’ jistabbilixxi proċeduri ta’ soluzzjoni biex ikunu disponibbli għall-użu mill-Partijiet inkwistjoni jekk huma jaqblu li jsir hekk.

           Artikolu 75 – L-iffirmar u d-dħul fis-seħħ

       1    Din il-Konvenzjoni hija miftuħa għal firma mill-Istati Membri tal-Kunsill ta' l-Ewropa, l-Istati li ma humiex Membri li jkunu pparteċipaw fl-elaborazzjoni tagħha u l-Unjoni Ewropea.

       2    Din il-Konvenzjoni hi soġġetta għal ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni. L-istrumenti tar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew tal-approvazzjoni jiġu ddepożitati għand is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa.

       3    Din il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar ta' wara l-iskadenza tal-perjodu ta' tliet xhur minn wara d-data meta għaxar Firmatarji, inklużi mill-anqas tmien Stati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa, ikunu ddikjaraw il-kunsens tagħhom li jintrabtu bil-Konvenzjoni f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2.

       4    Fir-rigward ta' xi Stat imsemmi fil-paragrafu 1 jew l-Unjoni Ewropea, li sussegwentament jiddikjara l-kunsens tiegħu li jkun marbut bih, il-Konvenzjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar li jsegwi l-iskadenza ta' perjodu ta' tliet xhur wara d-data tad-depositu tal-istrument tar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni.

           Artikolu 76 — L-Adeżjoni mal-Konvenzjoni

       1    Wara d-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni, il-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa jista’, wara konsultazzjoni mal-Partijiet firmatarji ta' din il-Konvenzjoni u jiksbu l-kunsens unanimu tagħhom, jistieden Stat li mhux membru tal-Kunsill tal-Ewropa, li ma jkunx ipparteċipa fl-elaborazzjoni tagħha, li jaċċedi għal din il-Konvenzjoni, b’deċiżjoni meħudha bil-maġġoranza li hemm provvediment dwarha fl-Artikolu 20.d tal-Istatut tal-Kunsill tal-Ewropa u b’vot unanimu tar-rapreżentanti tal-Partijiet intitolati li jkunu fil-Kumitat tal-Ministri.

       2    Għal kull Stat imsieħeb, il-Konvenzjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xaħar ta’ wara t-tmiem ta’ perjodu ta’ tliet xhur wara d-data tad-depożitu tal-istrument ta’ sħubija għand is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa.

           Artikolu 77 – L-applikazzjoni territorjali

       1    Kull Stat tal-Unjoni Ewropea jista', fil-mument tal-firma jew meta jiddepożita l-istrument tiegħu tar-ratifika, tal-aċċettazzjoni, tal-approvazzjoni jew tal-adeżjoni, jispeċifika t-territorju jew it-territorji li għalihom din il-Konvenzjoni tkun applikabbli.

       2    Kull Parti tista', f'data aktar tard, b'dikjarazzjoni indirizzata lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, testendi l-applikazzjoni ta' din il-Konvenzjoni għal territorji oħrajn speċifikati fid-dikjarazzjoni, u li tkun responsabbli mir-relazzjonijiet internazzjonali tagħhom jew li tkun awtorizzata timpenja ruħha f'isimhom. Fir-rigward ta' dawn it-territorji, il-Konvenzjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar li jsegwi l-iskadenza ta' perijodu ta' tlett xhur wara d-data tal-wasla ta' din id-dikjarazzjoni mis-Segretarju Ġenerali.

       3    Fejn jidħol it-territorju speċifikat fiha, kull dikjarazzjoni li ssir skont iż-żewġ paragrafi preċedenti tista' tiġi rtirata b'avviż indirizzat lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa. L-irtirar isir effettiv fl-ewwel jum tax-xahar wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ tliet xhur mid-data meta s-Segretarju Ġenerali jirċievi l-avviż.

           Artikolu 78 – Riżervi

       1    L-ebda riservi ma tista' ssir fir-rigward ta’ xi disposizzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, ħlief l-eċċezzjonijiet provduti fil-paragrafi 2 u 3.

       2    Permezz ta' dikjarazzjoni indirizzata lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, meta jiffirmaw jew jiddepożitaw l-istrument tagħhom ta' ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni, kull Stat jew l-Unjoni Ewropea jistgħu jiddikjaraw li qed iżommu d-dritt li ma japplikawx jew li japplikaw biss fil-każijiet jew il-kundizzjonijiet speċifiċiid-dispożizzjonijiet stabbiliti fi:

           –l-Artikolu 30, paragrafu 2;

           –l-Artikolu 44, paragrafi 1.e, 3 u 4;

           –l-Artikolu 55, paragrafu 1 fir-rigward tal- Artikolu 35 fir-rigward ta’ reati żgħar;

           –l-Artikolu 58 fir-rigward tal-Artikoli 37, 38 u 39

           –l-Artikolu 59.

       3    Permezz ta' dikjarazzjoni indirizzata lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, meta jiffirmaw jew jiddepożitaw l-istrument tagħhom ta' ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni, kull Stat jew l-Unjoni Ewropea jistgħu jiddikjaraw li qed iżommu d-dritt li jipprovdu għal pieni mhux kriminali, minflok pieni kriminali, għall-imġiba msemmija fl-Artikoli 33 u 34.

       4    Kull Parti tista' tirtira riżerva kollha kemm hi jew parzjalment permezz ta' dikjarazzjoni indirizzata lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa. Din id-dikjarazzjoni issir effettiva mid-data tal-irċevuta mis-Segretarju Ġenerali.

           Artikolu 79 — Il-validità u reviżjoni ta’ riżervi

       1    Ir-riżervi msemmija fl-Artikolu 78, paragarfi 2 u 3 huma validi għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni fir-rigward tal-Parti kkonċernata. Madankollu, tali riżervi jistgħu jiġġeddu għal perjodi tal-istess tul.

       2    Tmintax-il xahar qabel id-data ta’ skadenza tar-riżerva, is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa għandu javża b'din l-iskadenza lill-Parti kkonċernata. Mhux aktar tard minn tliet xhur qabel l-iskadenza, il-Parti għandha tinnotifika lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa li qiegħda tikkonferma, temenda jew tirtira r-riżerva tagħha. Fin-nuqqas ta’ notifika mill-Parti kkonċernata, is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa jinforma lil dik il-Parti li r-riżerva tagħha ġiet meqjusa estiża awtomatikament għal perjodu ta’ sitt xhur. Nuqqas mill-Parti kkonċernata li tinnotifika l-intenzjoni tagħha li tikkonferma jew timmodifika r-riżerva tagħha qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu jikkawża l-iskadenza tar-riżerva .

       3    Jekk il-Parti tagħmel riżerva skont l- Artikolu 78, paragrafi 2 u 3, hija għandha tipprovdi, qabel it-tiġdid tagħha jew fuq talba, spjegazzjoni lill-GREVIO dwar ir-raġunijiet li jiġġustifikaw il-kontinwazzjoni tagħha.

           Artikolu 80 – Denunzja

       1    Kull Parti tista', f'kull waqt, tiddenunzja din il-Konvenzjoni permezz ta' notifika indirizzata lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa.

       2    Denunzja bħal din issir effettiva fl-ewwel jum tax-xahar wara l-iskadenza tal-perjodu ta' tliet xhur mid-data meta n-notifika tasal għand is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa.

           Artikolu 81 - Notifika

       Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa għandu jinnotifika lill-Istati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa, l-Istati li mhumiex membri li pparteċipaw fl-elaborazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, kull firmatarju, kull Parti, l-Unjoni Ewropea u kull Stat li ġie mistieden biex jaċċedi għal din il-Konvenzjoni bil-:

           a    b'kull firma;

           b    bid-depożitu ta' kull strument ta' ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni;

           c    kull data ta’ dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni skont l-Artikoli 75 u 76;

           d    kull emenda adottata skont l- Artikolu 72 d-data li fiha tali emenda tidħol fis-seħħ;

           e    kull riżerva u kull irtirar ta' riżerva li jkunu saru skont l-Artikolu 78;

           f    kull denunzja magħmula bis-saħħa tad-diżposizzjonijiet tal-Artikolu 80;

           g    kull att, notifika jew komunikazzjoni relatata ma' din il-Konvenzjoni.

       B’xhieda ta’ dan, is-sottoskritti, awtorizzati kif imiss biex jagħmlu dan, iffirmaw din il-Konvenzjoni.

       Magħmul f'Istanbul, fil-11 ta' Mejju 2011, fil-lingwa Ingliża u Franċiża, biż-żewġ testi jkunu ugwalment awtentiċi, f'kopja waħda li tkun iddepożitata fl-arkivji tal-Kunsill tal-Ewropa. Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Ewropa għandu jitrażmetti kopji ċċertifikati lil kull wieħed mill-Istati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa, lill-Istati li ma humiex membri li pparteċipaw fl-elaborazzjoni ta' din il-Konvenzjoni, lill-Unjoni Ewropea, u kull Stat mistieden biex jaderixxi magħha.

Appendiċi — Privileġġi u immunitajiet (Artikolu 66)

   1     Dan l-appendiċi għandu japplika għall-membri ta' GREVIO msemmija fl- Artikolu 66 tal-Konvenzjoni, kif ukoll għal membri oħra tad-delegazzjonijiet li jżuru l-pajjiż. Għall-fini ta’ dan l-appendiċi, it-terminu “membri oħrajn tad-delegazzjonijiet li jżuru l-pajjiż” għandu jinkludi l-esperti nazzjonali indipendenti u l-ispeċjalisti msemmija fl-Artikolu 68, il-paragrafu 9, tal-Konvenzjoni, il-membri tal-persunal tal-Kunsill tal-Ewropa u l-interpreti impjegati mill-Kunsill tal-Ewropa li jakkumpanjaw lill-GREVIO waqt iż-żjarat fil-pajjiżi.

   2    Il-membri ta' GREVIO u l-membri l-oħra tad-delegazzjonijiet li jżuru l-pajjiżi għandhom, huma u jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom marbuta mat-tħejjija u t-twettiq ta’ żjarat fil-pajjiż, kif ukoll is-segwitu tagħhom, u waqt li jkunu qed jivvjaġġaw b’rabta ma’ dawk il-funzjonijiet, igawdu mill-privileġġi u l-immunitajiet li ġejjin:

           a    immunità mill-arrest personali jew detenzjoni u mis-sekwestru tal-bagalji personali tagħhom, u immunità minn proċess legali ta’ kull xorta fir-rigward ta’ kliem mitkellem jew miktub u l-atti kollha mwettqa minnhom fil-kapaċità uffiċjali tagħhom;

           b    eżenzjoni minn kull restrizzjoni fuq il-libertà ta’ moviment tagħhom dwar ħruġ minn u r-ritorn fil-pajjiż ta’ residenza tagħhom, u dħul u ħruġ mill-pajjiż li fih huma jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom, u minn reġistrazzjoni aljena fil-pajjiż li qed iżuru jew li minnu għandhom jgħaddu fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom.

   3    Matul vjaġġi li jsiru fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom, il-membri ta' GREVIO u l-membri l-oħra tad-delegazzjonijiet li jżuru l-pajjiżi għandhom, fir-rigward ta’ dwana u kontroll fuq il-kambju, jingħataw l-istess faċilitajiet bħal dawk mogħtija lir-rappreżentanti ta’ gvernijiet barranin fuq dover uffiċjali temporanji.

   4 Id-dokumenti li jirrigwardaw l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni magħmula mill-membri tal-GREVIO u mill-membri l-oħra tad-delegazzjonijiet li jżuru l-pajjiżi għandhom ikunu invjolabbli, sa fejn dawn jirrigwardaw l-attività tal-GREVIO. L-ebda waqfien jew ċensura ma għandha tiġi applikata fuq il-korrispondenza uffiċjali tal-GREVIO jew għall-komunikazzjonijiet uffiċjali tal-membri tal-GREVIO u l-membri oħra tad-delegazzjonijiet li jżuru l-pajjiżi.

   5 Sabiex tiġi żgurata għall-membri tal-GREVIO u għall-membri l-oħra tad-delegazzjonijiet li jżuru lill-pajjiżi libertà sħiħa tal-kelma u indipendenza kompleta fil-qadi ta’ dmirijiethom, l-immunità minn proċess legali fir-rigward ta’ kliem mitkellem jew miktub u l-atti kollha magħmula minnhom fil-qadi ta’ dmirijiethom għandhom ikomplu jingħataw, minkejja li l-persuni kkonċernati m’għadhomx aktar involuti fit-twettiq ta’ dawn id-dmirijiet.

   6 Il-privileġġi u l-immunitajiet huma mogħtija lill-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-appendiċi sabiex jiżgura l-indipendenza sħiħa fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom fl-interess tal-GREVIO u mhux għall-vantaġġ personali tagħhom. It-tneħħija tal-immunitajiet tal-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-appendiċi għandha ssir mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa f’kull każ fejn, fl-opinjoni tiegħu, l-immunità tfixkel il-kors tal-ġustizzja u tista’ titneħħa mingħajr preġudizzju għall-interessi tal-GREVIO.

Top