EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0365

Direttiva Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2020/365 tas-17 ta’ Diċembru 2019 li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għaċ-ċomb fl-issaldjar u fix-xogħlijiet tal-aħħar użati f’ċerti magni tal-kombustjoni li jinżammu fl-idejn (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2019/9066

OJ L 67, 5.3.2020, p. 125–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/365/oj

5.3.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 67/125


DIRETTIVA DELEGATA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/365

tas-17 ta’ Diċembru 2019

li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għaċ-ċomb fl-issaldjar u fix-xogħlijiet tal-aħħar użati f’ċerti magni tal-kombustjoni li jinżammu fl-idejn

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(1)(a) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2011/65/UE teħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li t-tagħmir elettriku u elettroniku mqiegħed fis-suq ma jkunx fih is-sustanzi perikolużi elenkati fl-Anness II ta’ dik id-Direttiva. Dik ir-restrizzjoni ma tapplikax għall-applikazzjonijiet eżentati elenkati fl-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE.

(2)

Il-kategoriji tat-tagħmir elettriku u elettroniku li għalihom tapplika d-Direttiva 2011/65/UE huma elenkati fl-Anness I ta’ dik id-Direttiva.

(3)

Iċ-ċomb hu sustanza ristretta elenkata fl-Anness II tad-Direttiva 2011/65/UE.

(4)

Bid-Direttiva ta’ Delega (UE) 2014/72/UE (2), il-Kummissjoni tat eżenzjoni għall-użu taċ-ċomb fl-issaldjar u fix-xogħlijiet tal-aħħar ta’ komponenti elettriċi u elettroniċi u fix-xogħlijiet tal-aħħar tal-unitajiet ta’ ċirkwit stampati użati fil-moduli ta’ ignixin u f’sistemi oħrajn ta’ kontroll, kemm elettriċi kif ukoll elettroniċi, tal-magna, li għal raġunijiet tekniċi għandhom jiġu mmuntati direttament fuq il-kaxxa tal-krank jew fuq iċ-ċilindru ta’ magni tal-kombustjoni li jinżammu fl-idejn (il-klassijiet SH:1, SH:2, SH:3 tad-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3)) (“l-eżenzjoni”) bl-inklużjoni ta’ dawk l-applikazzjonijiet fl-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE. Għall-kategoriji 1 sa 7 u 10, l-eżenzjoni kellha tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2018, skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(2) ta’ dik id-Direttiva.

(5)

Il-Kummissjoni rċeviet applikazzjoni għat-tiġdid tal-eżenzjoni għall-kategoriji 6 u 11 (“it-talba għat-tiġdid”) fit-30 ta’ Ġunju 2017, jiġifieri fil-limitu ta’ żmien stabbilit fl-Artikolu 5(5) tad-Direttiva 2011/65/UE. Skont dik id-dispożizzjoni, l-eżenzjoni tibqa’ valida sakemm tiġi adottata deċiżjoni dwar it-talba għat-tiġdid.

(6)

L-evalwazzjoni tat-talba għat-tiġdid kienet tinkludi konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati skont l-Artikolu 5(7) tad-Direttiva 2011/65/UE.

(7)

Iċ-ċomb huwa element komuni ta’ lligar f’materjal tal-issaldjar biex jiġi kkontrollat il-punt tat-tidwib. Materjali alternattivi biex jissostitwixxu s-sustanza ristretta ġew ittestjati b’suċċess. Madankollu, jeħtieġ żmien addizzjonali sabiex tkun żgurata l-affidabbiltà tal-prodotti mingħajr ċomb.

(8)

Bħalissa, ma hemm l-ebda alternattiva mingħajr ċomb disponibbli fis-suq li tipprovdi livell suffiċjenti ta’ affidabbiltà għall-applikazzjonijiet koperti mill-eżenzjoni.

(9)

Minħabba n-nuqqas ta’ sostituti affidabbli, is-sostituzzjoni jew l-eliminazzjoni taċ-ċomb għadha xjentifikament u teknikament imprattikabbli f’ċerti magni b’kombustjoni li jinżammu fl-idejn. Għalhekk, jixraq li tiġġedded l-eżenzjoni. It-tiġdid tal-eżenzjoni huwa konsistenti mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), u għalhekk ma jdgħajjifx il-protezzjoni ambjentali u tas-saħħa mogħtija minnu.

(10)

L-eżenzjoni għall-kategorija 1 sa 7, 10 u 11 jenħtieġ li tiġi mġedda sal-31 ta’ Marzu 2022, skont il-Artikolu 4(3) u skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2011/65/UE. Fid-dawl tar-riżultati tal-isforzi għaddejjin biex tinstab sostituzzjoni affidabbli, aktarx li t-tul tal-eżenzjoni mhux se jħalli impatti negattivi fuq l-innovazzjoni.

(11)

Għall-kategoriji 8 u 9, l-eżenzjoni attwali tibqa’ valida għall-perjodi ta’ validità stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2011/65/UE. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, jenħtieġ li d-dati tal-iskadenza jiżdiedu fl-Anness III ta’ dik id-Direttiva.

(12)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Direttiva 2011/65/UE tiġi emendata kif xieraq,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE huwa emendat kif stabbilit fl-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Marzu 2021 il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amminstrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ April 2021.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, fihom għandu jkun hemm referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn dik ir-referenza meta ssir il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif issir din ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 174, 1.7.2011, p. 88.

(2)  Id-Direttiva ta’ Delega tal-Kummissjoni 2014/72/UE tat-13 ta’ Marzu 2014 li temenda, għall-finijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għaċ-ċomb fl-issaldjar u fix-xogħlijiet tal-aħħar ta’ komponenti elettriċi u elettroniċi u fix-xogħlijiet tal-aħħar tal-unitajiet ta’ ċirkwit stampati użati fil-moduli ta’ ignixin u f’sistemi oħrajn ta’ kontroll, kemm elettriċi kif ukoll elettroniċi (ĠU L 148, 20.5.2014, p. 78).

(3)  Id-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1997 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-miżuri kontra l-emissjoni ta’ inkwinanti ta’ gass u partikolati minn magni tal-kombustjoni interna li għandhom jiġu installati f’makkinarju mobbli mhux tat-triq (ĠU L 59, 27.2.1998, p. 1). Id-Direttiva 97/68/KE ġiet sostitwita bir-Regolament (UE) 2016/1628 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Settembru 2016 dwar ir-rekwiżiti relatati mal-limiti tal-emissjonijiet ta’ inkwinanti gassużi u partikolati u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni b’kombustjoni interna għal makkinarju mobbli mhux tat-triq, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1024/2012 u (UE) Nru 167/2013, u li jemenda u jirrevoka d-Direttiva 97/68/KE (ĠU L 252, 16.9.2016, p. 53).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANNESS

Fl-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE, il-punt 41 huwa sostitwit b’dan li ġej:—

“41

Iċ-ċomb fl-issaldjar u fix-xogħlijiet tal-aħħar ta’ komponenti elettriċi u elettroniċi u fix-xogħlijiet tal-aħħar tal-unitajiet ta’ ċirkwit stampati użati fil-moduli ta’ ignixin u f’sistemi oħrajn ta’ kontroll, kemm elettriċi kif ukoll elettroniċi, tal-magna, li għal raġunijiet tekniċi għandhom jiġu mmuntati direttament fuq il-kaxxa tal-krank jew fuq iċ-ċilindru ta’ magni tal-kombustjoni li jinżammu fl-idejn (il-klassijiet SH:1, SH:2, SH:3 tad-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (*1))

Tapplika għall-kategoriji kollha u tiskadi:

fil-31 ta’ Marzu 2022 għall-kategoriji 1 sa 7, 10 u 11;

fil-21 ta’ Lulju 2021 għall-kategoriji 8 u 9 minbarra għall-apparat dijanostiku in vitro u għall-istrumenti ta’ monitoraġġ u kontroll industrijali;

fil-21 ta’ Lulju 2023 għall-apparat dijanostiku in vitro tal-kategorija 8;

fil-21 ta’ Lulju 2024 għall-istrumenti ta’ monitoraġġ u kontroll industrijali tal-kategorija 9.


(*1)  Id-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1997 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-miżuri kontra l-emissjoni ta’ inkwinanti ta’ gass u partikolati minn magni tal-kombustjoni interna li għandhom jiġu installati f’makkinarju mobbli mhux tat-triq (ĠU L 59, 27.2.1998, p. 1).”


Top