Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1559

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1559 tas-16 ta' Settembru 2019 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għas-cyflufenamid, għall-fenbuconazole, għall-fluquinconazole u għat-tembotrione f'ċerti prodotti jew fuqhom (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2019/6528

OJ L 239, 17.9.2019, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1559/oj

17.9.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 239/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1559

tas-16 ta' Settembru 2019

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għas-cyflufenamid, għall-fenbuconazole, għall-fluquinconazole u għat-tembotrione f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-livelli massimi ta' residwi (“MRLs”) għas-cyflufenamid, għall-fenbuconazole, għall-fluquinconazole u għat-tembotrione ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(2)

Għas-cyflufenamid, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) bagħtet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (2). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel għal prodotti ta' oriġini mill-annimali. Hija rrakkomandat li jitbaxxew l-MRLs għall-gherkins u għas-segala. Għall-prodotti l-oħrajn, l-Awtorità rrakkomandat li l-MRLs jiżdiedu jew li jibqgħu kif inhuma. L-Awtorità kkonkludiet li fir-rigward tal-MRLs għall-qamħirrum, il-millieġ komuni, ir-ross, is-sorgu, il-qamħ, il-muskoli, ix-xaħam u l-fwied tat-tjur u l-bajd tal-għasafar, xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u kienet meħtieġa iktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti jenħtieġ li jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; l-eżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(3)

Għall-fenbuconazole, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (3). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel. Hija rrakkomandat li jitbaxxew l-MRLs għall-grejpfrut, il-larinġ, il-lewż, il-ġewż tal-Brażil, il-ġewż tal-anakardju, il-qastan, il-ġewż tal-Indi, il-ġellewż, il-macadamia, il-ġewż Amerikan, il-qlub tal-ġewż tal-arżnu, il-pistaċċi, il-ġewż u l-mirtilli. Għal prodotti oħrajn, l-Awtorità rrakkomandat li jiżdied il-livell tal-MRLs jew jibqa' dak eżistenti. L-Awtorità kkonkludiet li xi informazzjoni ma kinitx disponibbli fir-rigward tal-MRLs għall-berquq, għall-ħawħ, għall-għanbaqar, għall-ħjar, għall-gherkins, għall-bettieħ, għall-qara' aħmar u għad-dulliegħ u li kien hemm bżonn ta' aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti jenħtieġ li jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; l-eżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(4)

Għall-fluquinconazole, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (4). L-Awtorità kkonkludiet li l-ebda tolleranza tal-użi jew tal-importazzjoni ma hija awtorizzata bħalissa għall-fluquinconazole fl-Unjoni u l-ebda limiti massimi ta' residwi (CXLs) ma huma disponibbli għal dik is-sustanza attiva. Ir-residwi tal-fluquinconazole għalhekk mhumiex mistennija li jseħħu fi kwalunkwe prodott bażiku tal-pjanti jew fi kwalunkwe prodott tal-annimali. Billi ma hemmx riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għall-fluquinconazole jenħtieġ li jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell speċifikat tad-determinazzjoni (LOD).

(5)

Għat-tembotrione, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (5). Hija rrakkomandat li jitbaxxew l-MRLs għall-majjali (fwied, kliewi), għall-bovini (fwied, kliewi) u għall-ekwini (fwied, kliewi). Għal prodotti oħrajn, l-Awtorità rrakkomandat li jiżdied il-livell tal-MRLs jew jibqa' dak eżistenti. L-Awtorità kkonkludiet li fir-rigward tal-MRLs għall-qamħirrum ħelu u għall-ħwawar tal-frott xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u li kienet meħtieġa aktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti jenħtieġ li jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; l-eżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(6)

Fir-rigward ta' prodotti li fuqhom mhux awtorizzat l-użu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernat, u li għalihom ma jeżistu l-ebda tolleranzi tal-importazzjoni jew CXLs, jenħtieġ li l-MRLs jiġu stabbiliti fl-LOD speċifiku jew jenħtieġ li japplika l-MRL prestabbilit, kif stipulat fl-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(7)

Il-Kummissjoni kkonsultat lil-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea dwar ir-residwi tal-pestiċidi fir-rigward tal-bżonn li jiġu adattati ċerti limiti ta' determinazzjoni. Fir-rigward ta' diversi sustanzi, dawk il-laboratorji kkonkludew li għal ċertu prodotti bażiċi l-iżvilupp tekniku jeżiġi li jiġu stabbiliti limiti speċifiċi ta' determinazzjoni.

(8)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u filwaqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, l-emendi xierqa tal-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(9)

Is-sħab kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati dwar l-MRLs il-ġodda permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u l-kummenti tagħhom tqiesu.

(10)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġi emendat skont dan.

(11)

Sabiex il-prodotti jkunu jistgħu jiġu kkummerċjalizzati, ipproċessati u kkunsmati b'mod normali, jenħtieġ li dan ir-Regolament jipprevedi arranġament tranżizzjonali għall-prodotti li jkunu ġew prodotti qabel il-modifika tal-MRLs u li għalihom jintwera li jinżamm livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi.

(12)

Jenħtieġ li jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli ta' żmien qabel ma jibdew japplikaw l-MRLs immodifikati, sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel jingħataw biżżejjed żmien biex iħejju ruħhom ħalli jkunu konformi mar-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-modifika tal-MRLs.

(13)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 kif kien qabel ma ġie emendat b'dan ir-Regolament għandu jibqa' japplika għal prodotti li ġew manifatturati fl-Unjoni jew li ġew importati fl-Unjoni qabel is-7 ta' April 2020.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-7 ta' April 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Settembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(10):5416.

(3)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5399.

(4)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5409.

(5)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5417.


ANNESS

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, jiżdiedu l-kolonni li ġejjin għas-cyflufenamid, għall-fenbuconazole, għall-fluquinconazole u għat-tembotrione:

Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi tar-residwi (mg/kg)

In-numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Cyflufenamid (is-somma ta' cyflufenamid (isomeru-Z) u l-isomeru-E tiegħu, espressa bħala cyflufenamid) (A) (R)

Fenbuconazole (is-somma tal-enantjomeri kostitwenti)

Fluquinconazole (F)

Tembotrione (Is-somma tat-tembotrione oriġinarju (AE 0172747) u l-metabolit tiegħu M5 (4,6-diidrossi tembotrione), espressa bħala tembotrione) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0110000

Frott taċ-ċitru

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

Grejpfrut

 

0,7 (+)

 

 

0110020

Larinġ

 

0,9 (+)

 

 

0110030

Lumi

 

1 (+)

 

 

0110040

Xkomp

 

1 (+)

 

 

0110050

Mandolin

 

0,5 (+)

 

 

0110990

Oħrajn (2)

 

0,5

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0120010

Lewż

 

(+)

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

(+)

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

(+)

 

 

0120040

Qastan

 

(+)

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

(+)

 

 

0120060

Ġellewż

 

(+)

 

 

0120070

Macadamia

 

(+)

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

(+)

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

(+)

 

 

0120100

Pistaċċi

 

(+)

 

 

0120110

Ġewż

 

(+)

 

 

0120990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0130000

Pomu

0,06

0,5

 

 

0130010

Tuffieħ

 

(+)

 

 

0130020

Lanġas

 

(+)

 

 

0130030

Sfarġel

 

(+)

 

 

0130040

Naspli

 

(+)

 

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

(+)

 

 

0130990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0140000

Frott tal-għadma

 

 

 

 

0140010

Berquq

0,06

0,6 (+)

 

 

0140020

Ċiras (ħelu)

0,1

1 (+)

 

 

0140030

Ħawħ

0,06

0,6 (+)

 

 

0140040

Għanbaqar

0,07

0,6 (+)

 

 

0140990

Oħrajn (2)

0,06

0,6

 

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

0151000

(a)

għeneb

0,2

1,5

 

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

(+)

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

(+)

 

 

0152000

(b)

frawli

0,04

0,01  (*1)

 

 

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Tut

 

 

 

 

0153020

Tut salvaġġ

 

 

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

 

 

0153990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0154000

(d)

frott żgħir u kukku oħrajn

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Mirtill

 

0,5 (+)

 

 

0154020

Cranberries

 

1 (+)

 

 

0154030

Ribes (abjad, aħmar u iswed)

 

0,01  (*1)

 

 

0154040

Ribes bix-xewk (aħdar, aħmar u isfar)

 

0,01  (*1)

 

 

0154050

Warda skoċċiża

 

0,01  (*1)

 

 

0154060

Ċawsli (abjad u iswed)

 

0,01  (*1)

 

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

0,01  (*1)

 

 

0154990

Oħrajn (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0160000

Frott ta' diversi tipi bl-affarijiet li ġejjin:

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

(a)

b'qoxra li tittiekel

 

0,01  (*1)

 

 

0161010

Tamal

 

 

 

 

0161020

Tin

 

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

 

0161070

Għanbaqar ta' Ġava

 

 

 

 

0161990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0162000

(b)

b'qoxra li ma tittikilx, u żgħir

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar u isfar)

 

 

 

 

0162020

Liċċi

 

 

 

 

0162030

Frott tal-passjoni

 

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 

 

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

 

 

0162060

Frott tal-kaki tal-Virġinja

 

 

 

 

0162990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0163000

(c)

b'qoxra li ma tittikilx, u kbir

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,01  (*1)

 

 

0163020

Banana

 

0,05 (+)

 

 

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papaja

 

0,01  (*1)

 

 

0163050

Rummien

 

0,01  (*1)

 

 

0163060

Ċerimoja

 

0,01  (*1)

 

 

0163070

Gwava

 

0,01  (*1)

 

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

0,01  (*1)

 

 

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

 

 

0163110

Frotta tal-annona

 

0,01  (*1)

 

 

0163990

Oħrajn (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

0210000

Ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0211000

(a)

Patata

 

 

 

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali tal-għeruq u tat-tuberi

 

 

 

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

 

0212990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi ħelwa

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

 

 

0213020

Zunnarija

 

 

 

 

0213030

Celeriac/Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

 

 

0213040

Għeruq tal-mustarda

 

 

 

 

0213050

Artiċokks

 

 

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

 

 

 

0213070

Tursin ta' Hamburg

 

 

 

 

0213080

Ravanell

 

 

 

 

0213090

Leħjet il-bodbod

 

 

 

 

0213100

Swedes

 

 

 

 

0213110

Lift

 

 

 

 

0213990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0220010

Tewm

 

 

 

 

0220020

Basal

 

 

 

 

0220030

Xalotti

 

 

 

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

 

 

 

 

0220990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

(a)

Ħxejjex tal-frott tal-familja tas-Solanaceae u tal-familja tal-Malvaceae

 

 

 

0,02 (*1)

0231010

Tadam

0,04

0,01  (*1)

 

 

0231020

Bżar ħelu

0,06

0,6 (+)

 

 

0231030

Brunġiel

0,02 (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231040

Bamja

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Oħrajn (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

(b)

kukurbiti b'qoxra li tittiekel

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Ħjar

 

(+)

 

 

0232020

Ħjar tal-pikles

 

(+)

 

 

0232030

Zukkini

 

(+)

 

 

0232990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0233000

(c)

kukurbiti b'qoxra li ma tittikilx

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Bettieħ

 

(+)

 

 

0233020

Qara' aħmar

 

(+)

 

 

0233030

Dulliegħ

 

(+)

 

 

0233990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0234000

(d)

qamħirrum ħelu

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05 (+)

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0241000

(a)

brassika li tagħmel il-fjuri

 

 

 

 

0241010

Brokkoli

 

 

 

 

0241020

Pastard

 

 

 

 

0241990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0242000

(b)

kaboċċi kkapoċċati

 

 

 

 

0242010

Kaboċċi ta' Brussell/kaboċċi taz-zokk

 

 

 

 

0242020

Kaboċċa kkapoċċati

 

 

 

 

0242990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

 

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

 

 

0243020

Kaboċċi (‘kales’)

 

 

 

 

0243990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0244000

(d)

ġdur

 

 

 

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

 

 

 

0251020

Ħass

 

 

 

 

0251030

Skalora/indivja bil-weraq wesgħin

 

 

 

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

 

 

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

 

 

 

0251060

Aruka

 

 

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 

 

 

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom l-ispeċijiet tal-brassika)

 

 

 

 

0251990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0252010

Spinaċi

 

 

 

 

0252020

Burdlieq

 

 

 

 

0252030

Weraq tas-selq

 

 

 

 

0252990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u speċijiet simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0254000

(d)

krexxuni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0255000

(e)

ċikwejra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u l-fjuri li jittieklu

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Maxxita

 

 

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

 

 

0256040

Tursin

 

 

 

 

0256050

Salvja

 

 

 

 

0256060

Klin

 

 

 

 

0256070

Timu

 

 

 

 

0256080

Ħabaq u fjuri li jittieklu

 

 

 

 

0256090

Weraq tar-rand

 

 

 

 

0256100

Stregun

 

 

 

 

0256990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0260010

Fażola (bl-imżiewed)

 

 

 

 

0260020

Fażola (bla mżiewed)

 

 

 

 

0260030

Piżelli (bl-imżiewed)

 

 

 

 

0260040

Piżelli (bla mżiewed)

 

 

 

 

0260050

Għads

 

 

 

 

0260990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0270010

Spraġ

0,01  (*1)

 

 

 

0270020

Kardun

0,01  (*1)

 

 

 

0270030

Krafes

0,01  (*1)

 

 

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

0,01  (*1)

 

 

 

0270050

Qaqoċċ

0,04

 

 

 

0270060

Kurrat

0,01  (*1)

 

 

 

0270070

Rabarbru

0,01  (*1)

 

 

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

0,01  (*1)

 

 

 

0270090

Qlub tal-palm

0,01  (*1)

 

 

 

0270990

Oħrajn (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300000

BUS U ĦEMES

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300010

Fażola

 

 

 

 

0300020

Għads

 

 

 

 

0300030

Piżelli

 

 

 

 

0300040

Lupini/fażola tal-lupini

 

 

 

 

0300990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0401000

Żrieragħ taż-żejt

 

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Karawett

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Ġulġlien

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0,05 (+)

 

 

0401060

Żerriegħa tal-lift

 

0,05 (+)

 

 

0401070

Fażola tas-sojja

 

0,01  (*1)

 

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Żerriegħa tal-qara' aħmar

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Qannebusa

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Fażola tar-riġnu

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Oħrajn (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Frott taż-żejt

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Żebbuġ maħsub għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

 

 

0402020

Qlub tal-palm taż-żejt

 

 

 

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0500000

ĊEREALI

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0500010

Xgħir

0,1

0,2 (+)

 

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloz oħrajn

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500030

Qamħirrum

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500040

Millieġ komuni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500050

Ħafur

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500060

Ross

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500070

Segala

0,04

0,1 (+)

 

 

0500080

Sorgu

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500090

Qamħ

0,04 (+)

0,1 (+)

 

 

0500990

Oħrajn (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0610000

Tejiet

 

 

 

 

0620000

Kafeni

 

 

 

 

0630000

Infużjonijiet erbali mill-affarijiet li ġejjin:

 

 

 

 

0631000

(a)

mill-fjuri

 

 

 

 

0631010

Kamumella

 

 

 

 

0631020

Ibisku

 

 

 

 

0631030

Ward

 

 

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

 

 

0631050

Tilju

 

 

 

 

0631990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0632000

(b)

mill-weraq u mill-ħxejjex aromatiċi

 

 

 

 

0632010

Frawli

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Matè/Te tal-Paragwaj

 

 

 

 

0632990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0633000

(c)

mill-għeruq

 

 

 

 

0633010

Valerjana

 

 

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

 

 

0633990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0639000

(d)

minn kull parti oħra tal-pjanta

 

 

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

 

 

 

0650000

Ħarrub

 

 

 

 

0700000

ĦOPS

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0800000

ĦWAWAR

 

 

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0810010

Ħlewwa

 

 

 

 

0810020

Kemmun iswed

 

 

 

 

0810030

Karfus

 

 

 

 

0810040

Kosbor

 

 

 

 

0810050

Kemmun

 

 

 

 

0810060

Xibt

 

 

 

 

0810070

Bużbież

 

 

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

 

0810990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

 

 

0820030

Karwija

 

 

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

 

0820060

Boċċi tal-bżar (suwed, ħodor u bojod)

 

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

 

0820080

Tamar tal-Indja/tamarindi

 

 

 

 

0820990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0830010

Kannella

 

 

 

 

0830990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840020

Ġinġer (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840030

Żagħfran tal-Indja/kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840040

Għerq tal-mustarda (11)

 

 

 

 

0840990

Oħrajn (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

0850990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0860010

Żagħfran

 

 

 

 

0860990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0870010

Il-qoxra ta' barra tan-noċemuskata

 

 

 

 

0870990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0900010

Pitravi ħelu

 

 

 

 

0900020

Kannamieli

 

 

 

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

 

 

 

0900990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

Prodotti bażiċi mill-affarijiet li ġejjin:

0,02 (*1)

 

0,01  (*1)

 

1011000

(a)

mill-ħnieżer

 

 

 

 

1011010

Muskoli

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Xaħam

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Fwied

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Kliewi

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Oħrajn (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

(b)

mill-annimali bovini

 

 

 

 

1012010

Muskoli

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Xaħam

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Fwied

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Kliewi

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Oħrajn (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

(c)

min-nagħaġ

 

 

 

0,01  (*1)

1013010

Muskoli

 

0,05 (*1)

 

 

1013020

Xaħam

 

0,05 (*1)

 

 

1013030

Fwied

 

0,1 (+)

 

 

1013040

Kliewi

 

0,1 (+)

 

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0,1 (+)

 

 

1013990

Oħrajn (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1014000

(d)

mill-mogħoż

 

 

 

0,01  (*1)

1014010

Muskoli

 

0,05 (*1)

 

 

1014020

Xaħam

 

0,05 (*1)

 

 

1014030

Fwied

 

0,1 (+)

 

 

1014040

Kliewi

 

0,1 (+)

 

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0,1 (+)

 

 

1014990

Oħrajn (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1015000

(e)

mill-ekwini

 

 

 

 

1015010

Muskoli

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Xaħam

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Fwied

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Kliewi

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Oħrajn (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

(f)

mill-pollam

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Muskoli

 

 

 

 

1016020

Xaħam

 

 

 

 

1016030

Fwied

 

 

 

 

1016040

Kliewi

 

 

 

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

 

1016990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

1017000

(g)

minn annimali terrestri mrobbijin oħrajn

 

 

 

0,01  (*1)

1017010

Muskoli

 

0,05 (*1)

 

 

1017020

Xaħam

 

0,05 (*1)

 

 

1017030

Fwied

 

0,1 (+)

 

 

1017040

Kliewi

 

0,1 (+)

 

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0,1 (+)

 

 

1017990

Oħrajn (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1020000

Ħalib

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

 

 

1020990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

1030000

Bajd tal-għasafar

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Tiġieġ

 

 

 

 

1030020

Papri

 

 

 

 

1030030

Wiżż

 

 

 

 

1030040

Summien

 

 

 

 

1030990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibji u Rettili

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

Annimali terrestri vertebrati slavaġ

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ĦUT, PRODOTTI TAL-ĦUT U KULL PRODOTT TAL-IKEL TAL-BAĦAR JEW TAL-ILMA ĦELU IEĦOR (8)

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI JEW PARTIJIET MILL-PRODOTTI UŻATI BISS GĦALL-PRODUZZJONI TAL-GĦALF (8)

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI TAL-IKEL IPPROĊESSATI (9)

 

 

 

 

(F)

=

Jinħall fix-xaħam

Cyflufenamid (is-somma ta' cyflufenamid (isomeru-Z) u l-isomeru-E tiegħu, espressa bħala cyflufenamid) (A) (R)

(a) Il-laboratorji ta' referenza tal-UE identifikaw li l-istandards ta' referenza għall-isomeru-E u għall-metabolit 149-F1 mhumiex disponibbli kummerċjalment. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis id-disponibbiltà kummerċjali tal-istandards ta' referenza msemmija fl-ewwel sentenza sa tas-17 ta' Settembru 2020, jew, jekk dak l-istandard ta' referenza ma jkunx disponibbli kummerċjalment sa dik id-data, in-nuqqas tiegħu.

(R)

=

Id-definizzjoni ta' residwu tvarja għall-kombinazzjonijiet pestiċida-numru tal-kodiċi li ġejjin:

Cyflufenamid - il-kodiċi 1000000 , minbarra 1040000 : is-somma ta' cyflufenamid (isomeru-Z), l-isomeru-E tiegħu u l-metabolit 149-F1, espressa bħala cyflufenamid

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat li xi informazzjoni dwar l-istudji dwar l-għalf għall-pollam mhijiex disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk din tintbagħat sa' tas-17 ta' Settembru 2021, jew, jekk dak l-istandard ta' referenza ma jiġix sottomess sa dik id-data, in-nuqqas tiegħu.

0500090

Qamħ

Fenbuconazole (is-somma tal-enantjomeri kostitwenti)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat li xi informazzjoni dwar il-metaboliti tad-derivattivi tat-triażoli mhijiex disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk din tintbagħat sa' tas-17 ta' Settembru 2021, jew, jekk dak l-istandard ta' referenza ma jiġix sottomess sa dik id-data, in-nuqqas tiegħu.

0110010

Grejpfrut

0110020

Larinġ

0110030

Lumi

0110040

Xkomp

0110050

Mandolin

0120010

Lewż

0120020

Ġewż tal-Brażil

0120030

Ġewż tal-anakardju

0120040

Qastan

0120050

Ġewż tal-Indi

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

0120070

Macadamia

0120080

Ġewż Amerikan

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

0120100

Pistaċċi

0120110

Ġewż

0130010

Tuffieħ

0130020

Lanġas

0130030

Sfarġel

0130040

Naspli

0130050

Naspli tal-Ġappun

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwu, inkluż id-data dwar il-metaboliti tad-derivattivi tat-triażoli (triazole derivative metabolites - TDMs) mhijiex disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk din tintbagħat sa' tas-17 ta' Settembru 2021, jew, jekk dak l-istandard ta' referenza ma jiġix sottomess sa dik id-data, in-nuqqas tiegħu.

0140010

Berquq

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat li xi informazzjoni dwar il-metaboliti tad-derivattivi tat-triażoli mhijiex disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk din tintbagħat sa' tas-17 ta' Settembru 2021, jew, jekk dak l-istandard ta' referenza ma jiġix sottomess sa dik id-data, in-nuqqas tiegħu.

0140020

Ċiras (ħelu)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwu, inkluż id-data dwar il-metaboliti tad-derivattivi tat-triażoli (triazole derivative metabolites - TDMs) mhijiex disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk din tintbagħat sa' tas-17 ta' Settembru 2021, jew, jekk dak l-istandard ta' referenza ma jiġix sottomess sa dik id-data, in-nuqqas tiegħu.

0140030

Ħawħ

0140040

Għanbaqar

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat li xi informazzjoni dwar il-metaboliti tad-derivattivi tat-triażoli mhijiex disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk din tintbagħat sa' tas-17 ta' Settembru 2021, jew, jekk dak l-istandard ta' referenza ma jiġix sottomess sa dik id-data, in-nuqqas tiegħu.

0151010

Għeneb tal-mejda

0151020

Għeneb għall-inbid

0154010

Mirtill

0154020

Cranberries

0163020

Banana

0231020

Bżar ħelu

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwu, inkluż id-data dwar il-metaboliti tad-derivattivi tat-triażoli (triazole derivative metabolites - TDMs) mhijiex disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk din tintbagħat sa' tas-17 ta' Settembru 2021, jew, jekk dak l-istandard ta' referenza ma jiġix sottomess sa dik id-data, in-nuqqas tiegħu.

0232010

Ħjar

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

0232030

Zukkini

0233010

Bettieħ

0233020

Qara' aħmar

0233030

Dulliegħ

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat li xi informazzjoni dwar il-metaboliti tad-derivattivi tat-triażoli mhijiex disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk din tintbagħat sa' tas-17 ta' Settembru 2021, jew, jekk dak l-istandard ta' referenza ma jiġix sottomess sa dik id-data, in-nuqqas tiegħu.

0401020

Karawett

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0401060

Żerriegħa tal-kolza

0500010

Xgħir

0500070

Segala

0500090

Qamħ

1011030

Fwied

1011040

Kliewi

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

1012030

Fwied

1012040

Kliewi

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

1013030

Fwied

1013040

Kliewi

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

1014030

Fwied

1014040

Kliewi

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

1015030

Fwied

1015040

Kliewi

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

1017030

Fwied

1017040

Kliewi

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

Tembotrione (Is-somma tat-tembotrione oriġinarju (AE 0172747) u l-metabolit tiegħu M5 (4,6-diidrossi tembotrione), espressa bħala tembotrione) (R)

(R)

=

Id-definizzjoni ta' residwu tvarja għall-kombinazzjonijiet pestiċida-numru tal-kodiċi li ġejjin:

Tembotrione - kodiċi 1000000 minbarra 1040000 : Metabolit M5 (Diidrossi-tembotrione)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk din tintbagħat sa' tas-17 ta' Settembru 2021, jew, jekk dak l-istandard ta' referenza ma jiġix sottomess sa dik id-data, in-nuqqas tiegħu.

0234000

(d)

qamħirrum

(2)

Fil-Parti A tal-Anness III, jiżdiedu l-kolonni li ġejjin għas-cyflufenamid, għall-fenbuconazole, għall-fluquinconazole u għat-tembotrione.


(*1)  Jindika limitu ta' kwantifikazzjoni analitika

(1)  Għal-lista sħiħa tal-prodotti ta' oriġini mill-pjanti u l-annimali li għalihom japplikaw l-MRLs, għandha ssir referenza għall-Anness I.


Top