Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0566

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/566 tat-18 ta' Mejju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet sabiex ikunu evitati kundizzjonijiet tan-negozjar diżordinati (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

C/2016/2775

OJ L 87, 31.3.2017, p. 84–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/566/oj

31.3.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 87/84


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/566

tat-18 ta' Mejju 2016

li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet sabiex ikunu evitati kundizzjonijiet tan-negozjar diżordinati

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 48(12)(b) tiegħu,

Billi:

(1)

Iċ-ċentri tan-negozjar għandu jkollhom numru ta' sistemi, proċeduri u arranġamenti fis-seħħ biex jiżguraw li sistemi ta' negozjar algoritmiku ma jkunux jistgħu joħolqu kundizzjonijiet tan-negozjar diżordinati jew jikkontribwixxu għalihom inklużi sistemi biex jimmonitorjaw u, fejn xieraq, jillimitaw il-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet.

(2)

Filwaqt li titqies in-natura tagħhom, sistemi ta' negozjar bil-vuċi għandhom ikunu eżentati mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament li għandu japplika biss għal ċentri tan-negozjar li joperaw sistemi ta' negozjar b'reġistru tal-ordnijiet ta' rkant kontinwu elettroniku jew ibbażati fuq il-kwotazzjonijiet jew sistemi ibridi.

(3)

Id-Direttiva 2014/65/UE testendi r-rekwiżiti dwar id-determinazzjoni tal-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet għal faċilitajiet multilaterali tan-negozjar u għal faċilitajiet organizzati tan-negozjar. Għalhekk huwa importanti li dawn iċ-ċentri jkunu wkoll fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(4)

Iċ-ċentri tan-negozjar għandhom jikkalkulaw il-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet li jkunu effettivament saru mill-membri jew il-parteċipanti tagħhom fil-livell ta' kull strument finanzjarju nnegozjat fuqhom sabiex jiżguraw b'mod effettiv li l-proporzjon ma jwassalx għal volatilità eċċessiva f'dak l-istrument.

(5)

Sabiex tiġi żgurata armonizzazzjoni suffiċjenti madwar l-Unjoni tal-arranġamenti biex jiġu evitati kundizzjonijiet tan-negozjar diżordinati permezz tal-limitazzjoni tal-proporzjon bejn l-ordnijiet mhux eżegwiti u t-tranżazzjonijiet, għandha tiġi stabbilita metodoloġija ċara biex jiġi kkalkulat il-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet fir-rigward tal-parteċipanti kollha tas-suq.

(6)

It-tifsira ta' ċerti parametri essenzjali li għandhom jintużaw biex jiġi kkalkulat il-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti mat-tranżazzjonijiet għandha tiġi ċċarata.

(7)

Il-kalkolu tal-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet imdaħħla fis-sistema minn membru jew parteċipant għandu jkun appoġġat minn perjodu ta' osservazzjoni adegwat. Fuq din il-bażi, il-perjodu tal-ikkalkular tal-proporzjon effettiv tal-ordnijiet mhux eżegwiti mat-tranżazzjonijiet ma għandux ikun itwal minn sessjoni ta' negozjar. Madankollu, ċentri tan-negozjar għandhom jitħallew jistabbilixxu perjodi iqsar ta' osservazzjoni f'każ li dawn il-perjodi ta' osservazzjoni iqsar ikunu jikkontribwixxu b'mod aktar effettiv għaż-żamma tal-kundizzjonijiet tan-negozjar ordinati.

(8)

Għal raġunijiet ta' konsistenza u sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, huwa neċessarju li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament kif ukoll id-dispożizzjonijiet nazzjonali relatati li jittrasponu d-Direttiva 2014/65/UE japplikaw mill-istess data.

(9)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lill-Kummissjoni.

(10)

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“ordni” tinkludi l-messaġġi ta' input kollha, inklużi messaġġi dwar is-sottomissjoni, il-modifika u l-kanċellazzjoni mibgħuta lejn is-sistema ta' negozjar ta' ċentru tan-negozjar, rigward ordni jew kwotazzjoni, iżda bl-esklużjoni ta' messaġġi ta' kanċellazzjoni mibgħuta wara:

(i)

diżinkroċjament fi rkant;

(ii)

telf tal-konnettività taċ-ċentru;

(iii)

l-użu ta' funzjonalità “kill”;

(b)

“tranżazzjoni” tfisser ordni eżegwita totalment jew parzjalment;

(c)

“volum” tfisser il-kwantità ta' strumenti finanzjarji nnegozjati espressa bħala waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

l-għadd ta' strumenti għal ishma, riċevuti depożitarji, ETFs, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra;

(ii)

il-valur nominali għal bonds u prodotti finanzjarji strutturati;

(iii)

in-numru ta' daqsijiet tal-lotts jew kuntratti għad-derivattivi;

(iv)

it-tunnellati metriċi ta' dijossidu tal-karbonju għall-kwoti tal-emissjonijiet.

Artikolu 2

Obbligu li jiġi kkalkulat il-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet

Iċ-ċentri tan-negozjar għandhom jikkalkulaw il-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet li effettivament iddaħħlu fis-sistema minn kull wieħed mill-membri u l-parteċipanti tagħhom għal kull strument finanzjarju nnegozjat f'sistema ta' negozjar b'reġistru tal-ordnijiet ta' rkant kontinwu elettroniku jew ibbażata fuq il-kwotazzjonijiet jew sistema ibrida.

Artikolu 3

Metodoloġija

1.   Iċ-ċentri tan-negozjar għandhom jikkalkulaw il-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet għal kull wieħed mill-membri jew mill-parteċipanti tagħhom mill-inqas fit-tmiem ta' kull sessjoni ta' negozjar b'kull waħda minn dawn iż-żewġ modi:

(a)

:

f'termini ta' volum

:

(volum totali tal-ordnijiet/volum totali ta' tranżazzjonijiet) – 1;

(b)

:

f'termini ta' numri

:

(numru totali ta' ordnijiet/numru totali ta' tranżazzjonijiet) – 1.

2.   Il-proporzjon massimu ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet ikkalkulat miċ-ċentru tan-negozjar għandu jitqies li jkun inqabeż minn membru jew parteċipant fiċ-ċentru ta' negozjar matul sessjoni tan-negozjar jekk l-attività ta' negozjar ta' dak il-Membru jew parteċipant fi strument speċifiku wieħed, meta jitqiesu l-fażijiet kollha tas-sessjoni tan-negozjar, inklużi l-irkanti, tkun taqbeż wieħed miż-żewġ proporzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 jew it-tnejn li huma.

3.   Iċ-ċentri tan-negozjar għandhom jikkalkulaw l-għadd ta' ordnijiet riċevuti minn kull membru jew parteċipant skont il-metodoloġija tal-għadd għat-tipi differenti ta' ordnijiet kif stabbiliti fl-Anness.

4.   Meta ċentru tan-negozjar juża tip ta' ordni li mhuwiex espliċitament stabbilit fl-Anness, huwa għandu jgħodd il-messaġġi skont is-sistema ġenerali wara l-metodoloġija tal-għadd u fuq il-bażi tal-aktar tip simili ta' ordni li jidher fl-Anness.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mid-data li tidher l-ewwel fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 93(1) tad-Direttiva 2014/65/UE.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Mejju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANNESS

Metodoloġija tal-għadd għal ordnijiet stabbiliti għal kull tip

Tipi ta' ordnijiet

L-għadd ta' ordnijiet riċevuti miċ-ċentru tan-negozjar li għandhom jingħaddu meta jiġi kkalkulat il-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti għal tranżazzjonijiet (kull sottomissjoni, modifika, kanċellazzjoni għandha tingħadd bħala ordni waħda)

Aġġornamenti potenzjalment mibgħuta miċ-ċentru tan-negozjar li ma jingħaddux meta jiġi kkalkulat il-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti għal tranżazzjonijiet (esklużi eżekuzzjonijiet/kanċellazzjonijiet minn operazzjonijiet tas-suq)

Limitu

1

0

Limitu — żid

1

0

Limitu — neħħi

1

0

Limitu — immodifika

2 (kull modifika twassal għal kanċellazzjoni u inserzjoni ġdida)

0

Waqfien

1

1 (meta tiġi attivata)

Immedjat (Suq)

1

0

Immedjat (Eżegwixxi jew Ikkanċella, Immedjat jew Ikkanċella)

1 (u jekk imħassra/ikkanċellata 2)

0

Iceberg/riżerva

1

0

Market-to-limit

1

1 (meta tiskatta)

Kwota

2 (1 għan-naħa tax-xiri u 1 għan-naħa tal-bejgħ)

0

Kwota — żid

2

0

Kwota — neħħi

2

0

Kwota — immodifika

4 (kull modifika twassal għal kanċellazzjoni u inserzjoni ġdida)

0

PEG

1

potenzjalment illimitata billi l-ordni tittraċċa l-BBO

PEG tas-suq: ordni għan-naħa opposta tal-Aħjar Talba u Offerta (Best Bid and Offer, BBO) (Ewropea)

PEG primarju: ordni għall-istess naħa opposta tal-BBO (Ewropea)

PEG tal-punt nofsani: ordni għall-punt nofsani tal-BBO (Ewropea)

PEG alternattiv għall-punt nofsani l-anqas aggressiv jew marka

Punt nofsani fl-istess naħa tal-BBO Protett

Wieħed-jikkanċella-lill-ieħor: iż-żewġ deċiżjonijiet huma marbuta b'tali mod li jekk waħda mit-tnejn tiġi eżegwita, imbagħad, l-oħra titneħħa permezz tal-operazzjonijiet tas-suq

2

1 (meta parti waħda tinnegozja, il-parti l-oħra tiġi kkanċellata)

Wieħed-jikkanċella-lill-ieħor — żid

2

 

Wieħed-jikkanċella-lill-ieħor — neħħi

2

 

Wieħed-jikkanċella-lill-ieħor — immodifika

4

 

Ordni ta' waqfien indiċjat (trailing stop): Ordni ta' waqfien (stop order) li jwaqqaf il-prezz li jiskatta l-ordni, li jinbidel skont il-BBO (Ewropej)

1

potenzjalment illimitata billi l-waqfien jillimita l-BBO

L-iktar l-iktar jillimita l-ordni fejn il-prezz ta' limitu jkun daqs in-naħa opposta tal-BBO (Ewropea) fil-ħin tad-dħul

1

0

Ordni b'firxa limitata (spread limit order) li r-rendiment tiegħu huwa kkalkulat billi jiżdied tixrid għal valur referenzjarju (żewġ parametri: it-tixrid u valur referenzjarju)

1

potenzjalment illimitata billi l-limitu huwa dipendenti fuq kwota ta' ass ieħor

Ordni ta' pareġġar fl-eżekuzzjoni (strike match): prezz minimu għall-ordnijiet ta' bejgħ u prezz massimu għall-ordnijiet ta' xiri

1

potenzjalment illimitata iżda limitata fiż-żmien (id-durata tal-irkant)

Ordni-fuq-avveniment: ordni inattiva sakemm tkun ikkawżata minn avveniment speċifiku (simili għal stop order, ħlief li dik l-ordni, ladarba tiġi attivata, mhux neċessarjament tkun bl-istess mod bħax-xejra sottostanti: ordni ta' bejgħ tista' tiġi attivata filwaqt li l-prezz tal-ordni ta' waqfien (stop price) jiġi attivat minħabba tnaqqis fl-istrument finanzjarju)

1

1 (meta tiġi attivata)

“Mal-ftuħ”/ “Mal-għeluq”: Ordni li tkun inattiva sakemm issir attiva bil-ftuħ jew bl-għeluq ta' suq.

1

1 (meta tiġi attivata)

Ibbukkja-jew-ikkanċella/Post: ordni li ma tistax tlaħħaq man-naħa l-oħra tar-reġistru tal-ordnijiet fil-mument li tidħol fir-reġistru tal-ordnijiet

 

 

Ibbukkja-jew-ikkanċella/Post — żid

1 (2 jekk imħassra/ikkanċellata)

0

Ibbukkja-jew-ikkanċella/Post — neħħi

1 (2 jekk imħassra/ikkanċellata)

0

Ibbukkja-jew-ikkanċella/Post — immodifika

2

0

Miżmuma: ordni mdaħħla fir-reġistru tal-ordnijiet li tkun lesta biex tiġi ttrasformata bħala ordni ta' ditta

2 (preżentazzjoni tal-ordni + konferma)

0

Ordni tan-negozju

1

0

TOP, TOP+ fuq nett tar-reġistru jew miċħuda (+: ivverifika l-volum disponibbli): ordni li trid tkun kemm passiva kif ukoll BBO, u fin-nuqqas ta' dan, tiġi miċħuda.

1

0

Ordni ta' Żbilanċ (IOOP jew IOOC): ordni li hija valida biss għal irkanti u li għandha l-għan li timla l-iżbilanċ tal-kwantità (bejn in-naħat tas-surplus u tad-defiċit) mingħajr ma taffettwa l-ekwilibriju tal-prezzijiet.

1

potenzjalment illimitata iżda limitata fiż-żmien (id-durata tal-irkant)

Ordni marbuta: ordni li tikkorrispondi għal għadd ta' ordnijiet uniċi u kull wieħed minnhom ikun fuq strument finanzjarju differenti. Meta jsir in-negozju fuq wieħed minn dawn l-ordnijiet, il-volum tal-oħrajn jonqos immedjatament b'mod proporzjonali. Din it-tip ta' ordni hija tipikament użata fis-suq tal-bonds.

1

potenzjalment daqs il-kwantità tas-sottostanti mdaħħla

Kinsa (sweep): jippermetti li l-parteċipanti jaċċedu għar-reġistri integrati tal-ordnijiet.

1

0

Ordni ta' eżekuzzjoni b'kinsa sal-aħjar prezz (best price sweep): taħdem permezz ta' livelli ta' prezzijiet mir-reġistri kkombinati tal-ordnijiet, għall-prezz limitu

Ordni ta' eżekuzzjoni b'kinsa sekwenzjali (sequential lit sweep): teżegwixxi sal-ogħla livell possibbli l-prezz tal-ordni fuq ir-reġistru ta' dħul qabel ma tintbagħat l-ebda kwantità lir-reġistru l-ieħor

Ordni nominativa: ordni mhux anonima

1

0

Ordni if-touched: tiġi attivata meta l-aħħar offerta jew prezz mitlub imissu ċertu livell

1

1 (meta tiġi attivata)

Waqfa garantita: Din tiggarantixxi l-eżekuzzjoni mal-prezz tal-ordni ta' waqfien

1

1 (meta tiġi attivata)

Ordnijiet ikkombinati bħal opzjonijiet, strateġiji, riportament tal-kuntratti tal-futuri, eċċ.)

1

potenzjalment illimitata


Top