Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0612

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 612/2009 tas- 7 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għall-applikazzjoni tas-sistema ta' rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta' prodotti agrikoli (tfassil mill-ġdid)

OJ L 186, 17.7.2009, p. 1–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 028 P. 241 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/612/oj

17.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 186/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 612/2009

tas-7 ta' Lulju 2009

li jistabbilixxi regoli komuni għall-applikazzjoni tas-sistema ta' rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta' prodotti agrikoli

(tfassil mill-ġdid)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 170 u 192, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 tal-15 ta’ April 1999 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta' rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta' prodotti (2) ġie emendat kemm-il darba (3) b’mod sostanzjali. Peress li għandhom isiru iżjed emendi, dan ir-Regolament għandu jiġi riformulat fl-interess taċ-ċarezza.

(2)

Ir-regoli ġenerali stipulati mill-Kunsill jipprovdu għall-ħlas ta'-rifużjonijiet meta tinġieb prova li l-prodotti jkunu ġew esportati mill-Komunità. Id-dritt għar-rifużjonijiet tkun akkwistata malli l-prodotti jħallu s-suq tal-Komunità, meta tapplika rata waħda ta' rifużjonijiet għall-pajjiżi terzi kollha. Meta jkun hemm differenza fir-rata tar-rifużjonijiet skont id-destinazzjoni tal-prodotti, id-dritt għar-rifużjonijiet jiddependi fuq il-kondizzjoni tal-importazzjoni f'pajjiż terz.

(3)

L-implimentazzjoni tal-Ftehim tal-Laqgħa tal-Urugwaj (4), bħala regola ġenerali, tissoġġetta l-għoti ta' rifużjonijiet, għal- liċenzja tal-esportazzjoni li tistabbilixxi minn qabel ir-rifużjonijiet. B'dana kollu, konsenji fil-Komunità għall-organizzazzjonijiet internazzjonali u għall-forzi armati, konsenji għall-provista tal-ikel u l-esportazzjoni ta' kwantitajiet zgħar huma każijiet speċjali u ta' importanza ekonomika minuri. Għall-dawk ir-raġunijiet, saret dispożizzjoni għall-sistema speċjali mingħajr liċenzja tal-esportazzjoni, sabiex jiġu ssimplifikati operazzjonijiet tal-esportazzjoni simili u biex ikun evitat li jkun hemm piż amministrattiv eċċessiv fuq l-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet kompetenti.

(4)

Skont it-tifsira ta' dan ir-Regolament, il-ġurnata tal-esportazzjoni titqies bħala dik il-ġurnata meta l-awtoritajiet doganali jaċċettaw l-att li permezz tiegħu d-dikjarant juri l-volontà tiegħu li jattwa l-esportazzjoni tal-prodotti li għalihom jitlob il-benefiċċju ta' rifużjonijiet għall-esportazzjoni. Tali att huwa intenzjonat li jiġbed l-attenzjoni, u b'mod partikolari l-attenzjoni tal-awtoritajiet tad-dwana, għall-fatt li l-operazzjoni konċernata tkun qed issir bl-għajnuna ta' fondi tal-Komunità sabiex dawk l-awtoritajiet doganali jagħmlu l-verifiki xierqa. Fiż-żmien tal-aċċettazzjoni, il-prodotti jitpoġġew taħt is-superviżjoni tad-Dwana sakemm issir fil-fatt l-esportazzjoni. Id-data sservi bħala referenza sabiex jiġu stabbiliti l-kwantità, in-natura u l-karatteristiċi tal-prodott esportat.

(5)

Fil-każ ta' konsenji fi kwantitajiet kbar jew f'unitajiet mhux standardizzati, huwa rikonoxxut li l-massa netta eżatta tal-prodotti tista' tkun magħrufa biss wara t-tagħbija fuq il-mezzi ta' trasport. Sabiex tiġi affrontata din is-sitwazzjoni, għandha ssir dispożizzjoni sabiex tiġi ddikjarata massa provviżorja fuq id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.

(6)

F'dak li jirrigwardja l-kunċett tal-post tat-tagħbija, numru kbir ħafna ta’ ċirkostanzi amministrattivi u kummerċjali jaffettwaw il-kummerċ fl-esportazzjoni agrikoli; huwa għalhekk diffiċili li tkun stabbilità regola waħda u l-Istati Membri għandhom għalhekk ikunu jistgħu jiddeċiedu dwar l-aktar post addattat biex jitwettqu il-verifiki fiżiċi tal-prodotti agrikoli esportati li jikkwalifikaw għar-rifużjoni tal-esportazzjoni. Għal dan l-għan, hemm bażi partikolarment tajba biex il-post tat-tagħbija jiġi definit b’mod differenti, skont jekk l-oġġetti jkunux mgħobbija f’containers jew, għall-kuntrarju, bil-massa, fi xkejjer jew kaxxi, u mhux sussegwentement mgħobbija f'containers. Fil-każi debitament iġġustifikati, l-awtoritajiet tad-dwana għandhom ukoll ikunu jistgħu jaċċettaw li ssir dikjarazzjoni tal-esportazzjoni għall-prodotti agrikoli li jikkwalifikaw għar-rifużjoni fl-uffiċju tad-dwana li mhux l-uffiċċju responsabbli għall-post ta' fejn jiġu mgħobbija l-prodotti.

(7)

Sabiex jiġi applikat sewwa r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1276/2008 tas-17 ta' Diċembru 2008 dwar il-monitoraġġ, permezz ta' verifiki fiżiċi tal-esportazzjoni ta' prodotti agrikoli li qegħdin jirċievu rifużjonijiet jew somom lura (5), għandha ssir dispożizzjoni sabiex il-verifika ta' jekk id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni taqbilx mal-prodotti agrikoli ssir meta jitgħabba l-container, it-trakk, il-vapur jew container ieħor simili.

(8)

Meta l-esportazzjoni tinvolvi konsenji frekwenti ta' kwantitajiet żgħar, għandha ssir dispożizzjoni għal proċedura ssimplifikata fir-rigward tal-jum relevanti li għandu jintuża ghad-determinazzjoni tar-rata tar-rifużjonijiet.

(9)

Huwa xieraq li jinżamm l-avvenniment operattiv hekk kif imfisser fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1913/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni ta' sistema agrikola-monetarja għall-euro fis-settur tal-agrikoltura u li jemenda ċerti regolamenti (6).

(10)

Sabiex il-kunċett ta' esportazzjoni mill-Komunità jkun jista' jiġi interpretat konsistentement, għandu jiġi speċfikat li prodott jiġi meqjus bħala li jkun ġie esportat meta jitlaq mit-territorju doganali tal-Komunità.

(11)

Jista' jkun meħtieġ li l-esportatur jew min jittrasporta jieħu l-passi sabiex ma jħallix li ssir deterjorazzjoni tal-prodotti intenzjonati għall-esportazzjoni fil-perjodu tas-60 ġurnata wara l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni u qabel it-tluq mit-territorju doganali tal-Komunità jew qabel il-wasla fid-destinazzjoni. L-iffriżar huwa pass ta' dan it-tip, li jagħmilha possibbli li l-prodotti jibqgħu intatti. Sabiex jiġi osservat dan ir-rekwiżit, għandu jkun permissibbli li l-iffriżar isir fl-istess perjodu.

(12)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jassiguraw li l-prodotti li jħallu l-Komunità jew li qegħdin fi tranżitu lejn destinazzjoni partikolari huma fil-fatt dawk li għaddew mill-formalitajiet tal-esportazzjoni doganali. Għal dan l-għan meta prodott jgħaddi mit-territoju ta' Stat Membru ieħor qabel ma jitlaq mit-territorju doganali tal-Komunità jew jilħaq id-destinazzjoni finali tiegħu, għandu jsir użu mill-kopja ta' kontroll T5 imsemmija fl-Anness 63 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru. 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li jistipula dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (7). Madanakollu, jidher li huwa opportun, sabiex tiġi ssimplifikata l-proċedura amministrattiva, li jiġu provduti arranġamenti iżjed flessibbli mill-użu tal-kopja ta' kontroll T5, fil-każ ta' tranżazzjonijiet taħt il-proċeduri ta' tranżitu simplifikat tal-Komunità għat-trasport permezz tal-ferrovija jew containers kbar stabbiliti permezz tal-Artikoli 412 sa 442 a tar-Regolament (KEE) Nru. 2454/93 li jistipula li meta l-operazzjoni ta' trasport tibda fil-Komunità u għandha tintemm barra minnha, m'hemmx għalfejn jiġu osservati formalitajiet fl-uffiċċju doganali tal-istazzjon tal-fruntiera.

(13)

F'ċerti każijiet tista' ssir talba għal rifużjonijiet dwar prodotti li jkunu ġew esportati u li jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità, iżda li jkunu ġew mibgħuta lura għall-iskop ta' trasbord jew operazzjoni ta' tranżitu qabel ma jaslu fid-destinazzjoni finali barra dak it-territorju. Dan it-treġġiegħ lura jista' konċepibbilment iseħħ ukoll għal raġunijiet oħra barra minn ħtiġijiet ta' trasport, u b'mod partikolari għal skopijiet ta' spekulazzjoni. F'każijiet simili tiġi mnaqqsa l-osservanza tal-limitu ta' 60 ġurnata għat-tluq mit-territorju doganali tal-Komunità. Sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet simili, hemm il-ħtieġa li jiġu definiti b'mod ċar il-kondizzjonijiet li taħthom jiġu mibgħuta lura.

(14)

L-arranġamenti pprovduti f'dan ir-Regolament jistgħu jiġu mogħtija biss għall-prodotti li qegħdin f'ċirkulazzjoni ħielsa u li huma, jekk hu xieraq, ta' oriġini Komunitarja. Fil-każ ta' ċerti prodotti komposti, ir-rifużjonijiet jiġu ddeterminati mhux fuq il-bażi tal-prodott innifsu iżda b'referenza għall-prodotti bażiċi li minnu huma komposti. Meta r-rifużjonijiet jiġu ddeterminati fuq il-bażi ta' wieħed jew iżjed komponenti, huwa suffiċjenti għall-għotja tar-rifużjonijiet jew il-parti relevanti tal-istess li l-komponent jew il-komponenti kkonċernati infushom jissodisfaw ir-rekwiżiti, jew li m'għadhomx jagħmlu hekk biss minħabba li jkunu ġew inkorporati f'prodotti oħra. Sabiex jiġi kkunsidrat l-istatus partikolari ta' ċerti komponenti, għandha tiġi mfassla lista ta' prodotti li għalihom ir-rifużjonijiet huma stabbiliti fuq il-bażi ta' komponent wieħed.

(15)

L-Artikoli 23 sa 26 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (8), jiddefinixxu l-oriġini mhux preferenzjali tal-prodotti. Għall-iskop tal-għoti ta' rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni, huma biss prodotti miksuba kompletament jew ipproċessati sostanzjalment fil-Komunità li jigu meqjusa bħala li oriġinaw fil-Komunità. Huwa xieraq li jiġi kjarifikat, sabiex ikun hemm applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha, li ċertu taħlit ta' prodotti ma jikkwalifikax għar-rifużjoni.

(16)

Ir-rata ta' rifużjonijiet hija ddeterminata mill-klassifikazzjoni tat-tariffa ta' prodott. Billi l-klassifikazzjoni tista', għal ċerti taħlit, prodotti magħmula f'settijiet u prodotti komposti, tirriżulta fl-għoti ta' rifużjonijiet għola milli jkun ekonomikament iġġustifikat. Huwa għaldaqstant meħtieġ li jiġu adottati dispożizzjonijiet speċjali għad-determinazzjoni tar-rifużjonijiet applikabbli għat-taħlitiet, prodotti magħmula f'settijiet u prodotti komposti.

(17)

Meta r-rata tar-rifużjoni tvarja skont id-destinazzjoni tal-prodott, għandha ssir dispożizzjoni għall-verifika li l-prodott ikun ġie importat fil-pajjiż jew pajjiżi terzi li għalihom ikunu ġew iddeterminati r-rifużjonijiet. Miżura bħal dik tista' tiġi llaxkata mingħajr diffikultà fir-rigward ta' prodotti esportati meta r-rifużjonijiet involuti huma żgħar u t-tranżazzjoni tkun tali li toffri ċertezzi adegwati li l-prodotti kkonċernati jaslu fid-destinazzjoni tagħhom. L-għan tad-dispożizzjoni huwa li tissimplifika x-xogħol amministrattiv involut fis-sottomissjoni tax-xhieda.

(18)

Għandha wkoll issir dispożizzjoni biex prodotti taħt is-sistema ta’ oġġetti ritornati li jiġu introdotti mill-ġdid jew permezz tal-Istat Membru li fih ikunu oriġinaw il-prodotti jew permezz tal-Istat Membru tal-ewwel esportazzjoni.

(19)

Meta rata waħda ta' rifużjonijiet tapplika għad-destinazzjonijiet kollha fil-ġurnata meta r-rifużjonijiet jiġu ddeterminati minn qabel, f'ċerti każijiet hemm klawsola ta' destinazzjoni mandatorja. Din is-sitwazzjoni għandha tkun ittrattata bħala varjazzjoni tar-rifużjonijiet meta r-rata tar-rifużjonijiet applikabbli fil-ġurnata meta ssir l-esportazzjoni hija inqas mir-rata tar-rifużjonijiet applikabbli fil-ġurnata meta tiġi determinata bil-quddiem, aġġustata, fejn xieraq, għall-ġurnata meta sseħħ l-esportazzjoni.

(20)

Meta r-rata ta' rifużjonijiet hija ddifferenzjata skont id-destinazzjoni tal-prodotti esportati, għandha tingħata prova li l-prodott ikkonċernat ikun ġie importat f'pajjiż terz. It-tkomplija tal-formalitajiet doganali tal-importazzjoni tikkonsisti prinċipalment fil-pagament tad-dazji tal-importazzjoni applikabbli sabiex prodott jiġi kkummerċjalizzat fil-pajjiż terz ikkonċernat. Jekk tiġi kkunsidrata d-diversità tas-sitwazzjonijiet prevalenti fil-pajjiżi terzi li jimpurtaw, huwa għaqli li tiġi aċċettata l-produzzjoni ta' dokumenti doganali tal-importazzjoni li jagħtu assigurazzjonijiet li l-prodotti esportati jkunu waslu fid-destinazzjoni tagħhom, waqt li jostakolaw il-kummerċ mill-inqas possibbli.

(21)

Sabiex l-esportaturi tal-Komunità jiġu megħjuna sabiex jakkwistaw prova tal-wasla fid-destinazzjoni, għandu jiġi pprovdut li aġenziji internazzjonali speċjalizzati ta' kontroll u superviżjoni approvati mill-Istati Membri għandhom jagħtu ċertifikazzjoni tal-wasla għall-prodotti agrikoli esportati tal-Komunità li jibbenefikaw minn rifużjonijiet differenzjati. L-approvazzjoni ta' dawn l-aġenziji hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jagħtu l-approvazzjoni tagħhom każ b'każ, skont ċerti linji gwida eżistenti. Huwa xieraq li jiġu inklużi f'dan ir-Regolament il-linji gwida prinċipali.

(22)

Sabiex l-esportazzjoni ta' prodotti li jgawdu minn rifużjonijiet differenzjati, skont id-destinazzjoni, titpoġġa fuq l-istess livell ta' esportazzjonijiet ta' prodotti oħra, għandha ssir dispożizzjoni sabiex parti mir-rifużjonijiet, ikkalkulati fuq il-bażi tal-inqas rata ta' rifużjonijiet applikabbli fil-ġurnata li fiha ssir l-esportazzjoni, titħallas malli l-esportatur ikun ġab prova li l-prodott ikun ħalla t-territorju doganali tal-Komunità.

(23)

Fil-każ ta' rifużjonijiet differenzjati, jekk ikun hemm bidla fid-destinazzjoni, huma pagabbli r-rifużjonijiet applikabbli għad-destinazzjoni reali, soġġett għall-massimu tal-livell tal-ammonti applikabbli għad-destinazzjoni stabbilitaminn qabel. Sabiex jiġi evitat l-abbuż meta destinazzjonijiet bl-ogħla rata ta' r-rifużjonijiet jintagħżlu sistematikament, għandha tiġi introdotta sistema ta' penalitajiet għall-bdil tad-destinazzjoni meta r-rata ta' rifużjonijiet attwali hija anqas mir-rata tad-destinazzjoni li tkun stabbilita minn qabel. Din id-dispożizzjoni ġdida għandha konsegwenzi għall-kalkolu tal-parti tar-rifużjonijiet pagabbli ladarba l-esportatur jagħti prova li l-prodott ikun ħalla t-territorju doganali tal-Komunità.

(24)

L-Artikoli 23 sa 26 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 jiddefinixxu l-oriġini mhux preferenzjali tal-merkanzija. Huwa xieraq f'ċerti każijiet li jiġi applikat il-kriterju li jkopri l-ipproċessar jew xogħol sostanzjali stipulat fl-Artikolu 24 sabiex jiġi valutat jekk il-prodotti jkunux attwalment waslu fid-destinazzjoni tagħhom.

(25)

Ċerti transazzjonijiet tal-esportazzjoni jistgħu jwasslu għal devjazzjonijiet tal-kummerċ; billi, sabiex jiġu evitati tali devjazzjonijiet, il-pagament ta' rifużjonijiet għandu jkun soġġett għall-kondizzjoni li l-prodott mhux biss ikun ħalla t-territorju doganali tal-Komunità izda jkun ukoll ġie importat f'pajjiż terz jew ikun għadda minn ipproċessar jew minn xogħol sostanzjali. Barra minn hekk, il-pagament tar-rifużjonijiet jista', f'ċerti każijiet, ikun soġġett għall-fatt li l-prodott ikun realment tpoġġa fuq is-suq fil-pajjiż terz li jimporta jew għall-fatt li jkun għadda minn ipproċessar jew minn xogħol sostanzjali.

(26)

Jekk prodott ikun inqered jew tkun ġratlu l-ħsara qabel ma jitpoġġa fuq is-suq f'pajjiż terz jew jgħaddi minn ipproċessar sostanzjali r-rifużjonijiet ikunu kkonsidrati bħala mhux dovuti. F'tali każ l-esportatur għandu jkollu l-opportunità li jissottometti evidenza li turi li l-operazzjoni tal-esportazzjoni tkun saret f'kondizzjonijiet ekonomiċi tali li kienu jippermettu li t-transazzjoni ssir ukoll normalment.

(27)

L-finanzjament tal-Komunità tal-operazzjonijiet tal-esportazzjoni mhux iġġustifikati meta l-operazzjoni mhix transazzjoni normali kummerċjali, għaliex m'għandhiex skop ekonomiku reali u tiġi effetwata biss sabiex jiġi akwistat il-pagament mill-Komunità.

(28)

Għandhom jittieħdu passi biex jiġi evitat li l-fondi Komunitarji jiġu allokati għal transazzjonijiet li ma jikkorrispondux għal xi oġġettiv fis-sistema ta' rifużjonijiet għall-esportazzjoni. Dan ir-riskju jeżisiti għal prodotti li jiġbdu rifużjonijiet għall-esportazzjoni li sussegwentement ikunu importati lura fil-Komunità mingħajr ma jkunu għaddew minn ipproċessar jew xogħol sostanzjali f'pajjiż terz u fuqhom jitħallas dazju mnaqqas jew b'rata żero minflok ir-rata normali meta jiġu importati lura fil-Komunità, skont ftehim preferenzjali jew deċiżjoni tal-Kunsill. Huwa xieraq, sabiex jiġu llimitati restrizzjonijiet fuq l-esportaturi, li jiġu applikati tali miżuri għal iżjed prodotti sensittivi.

(29)

Huwa xieraq, sabiex tiġi llimitata l-inċertezza fost l-esportaturi, li jitneħħa r-rekwiżit rigward il-pagament mill-gdid tar-rifużjonijiet, kull darba li l-prodott jiġi importat lura fil-Komunità iżjed minn sentejn wara l-esportazzjoni.

(30)

Minn-naħa l-waħda, l-Istati Membri għandhom jingħataw permess li jirrifjutaw li jagħtu rifużjonijiet, jew li jkunu jistgħu jirkuprawhom; f'każijiet flagranti fejn jinnotaw li t-transazzjoni ma tkunx skont l-għan tas-sistema ta' rifużjonijiet għall-esportazzjoni u, minn-naħa l-oħra, l-ebda piż eċċessiv m'għandu jitpoġġa fuq l-awtoritajiet nazzjonali permezz ta' obbligu sistematiku li jivverifikaw il-prodotti importati kollha.

(31)

Il-prodotti għandhom ikunu ta' kwalità tali li jkunu jistgħu jiġu promossi fuq is–suq skont it-termini normali fil-Komunità. Huwa xieraq, madanakollu, li jittieħdu in konsiderazzjoni obbligi speċifiċi li joħorġu mill- istandards li hemm fis-seħħ fil-pajjiżi terzi tad-destinazzjoni.

(32)

Ċerti prodotti jistgħu jitilfu l-intitolament tagħhom għar-rifużjonijiet meta ma jibqgħux ta' kwalità tajba u ġusta għall-promozzjoni fuq is-suq.

(33)

L-ebda dazju tal-esportazzjoni ma japplika meta r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni jkunu ġew stabbiliti minn qabel jew iddeterminati b'offerta. L-esportazzjoni għandha ssir skont il-kondizzjonijiet stabbiliti minn qabel jew iddeterminati b'offerta. Bl-istess mod, għandu jiġi pprovdut li meta prodott li jkun se jiġi esportat huwa soġġett għal dazju tal-esportazzjoni stabbilit bil-quddiem jew iddeterminat b'offerta, l-esportazzjoni għandha ssir taħt il-kondizzjonijiet imsemmija u għalhekk ma tistax tikkwalifika għal rifużjonijiet għall-esportazzjoni.

(34)

Sabiex jgħin lill-esportaturi jiffinanzjaw it-transazzjonijiet tagħhom iżjed faċilment, l-Istati Membri għandhom jiġu awtorizzati li joħorġu l-ammont sħiħ, jew parti, mir-rifużjonijiet malli tiġi aċċettata d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni jew id-dikjarazzjoni ta' pagament, soġġett għall-għotja ta' garanzija biex jiġi ggarantit il-pagament lura tal-ammont maħruġ jekk jinstab aktar tard li r-rifużjonijiet ma kellhomx jitħallsu.

(35)

Il-ħlas lura tal-ammont imħallas qabel l-esportazzjoni għandu jiġi mħallas lura jekk jiġi ppruvat li ma hemmx dritt għar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni jew jekk kien hemm dritt għar-rifużjonijiet iżgħar. Il-ħlas lura għandu jinkludi ammont addizzjonali sabiex jiġu evitati l-abbużi. Fil-każ ta' force majeure l-ammont addizzjonali ma għandux jitħallas lura.

(36)

Jirriżulta mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3002/92 tas-16 ta' Ottubru 1992li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-verifika tal-użu u/jew destinazzjoni ta' prodotti minn intervent (9) li l-prodotti tal-intervent għandhom jistennew id-destinazzjoni stabbilita. Dan iffisser li dawn il-prodotti ma jistgħux jiġu mibduka bi prodotti li huwa l-istess.

(37)

Għandu jiġi stabbilit limitu ta' żmien għall-esportazzjoni tal-prodotti kkonċernati.

(38)

Minħabba li l-limitu ta' żmien għall-esportazzjoni jew għas-sottomissjoni tal-prova meħtieġa għall-kisba tal-ħlas tar-rifużjonijiet ma jiġix osservat, ir-rifużjoni ma sseħħx billi għandhom jiġu adottati miżuri simili għal dawk misjuba fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 220/85 tat-22 ta' Lulju 1985 li jistipula regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta' garanzija għall-prodotti agrikoli (10), kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KEE) Nru 3403/93.

(39)

Fl-Istati Membri l-prodotti importati minn pajjiżi mhux membri għall-ċertu użu huma eżentati mid-dazji. Sakemm dak il-ħruġ huwa sostanzjali, prodotti Komunitarji għandhom jitpoġġew fuq l-istess livell ma' prodotti minn pajjiżi mhux membri. Din is-sitwazzjoni tidher partikolarment fil-każ ta' prodotti użati fil-fornitura ta' vapuri u ajruplani.

(40)

Fil-każ ta' vapuri u ajruplani l-fornituri u l-konsenji lill-forzi armati huwa possibbli li jiġu stipulati regoli speċjali sabiex jiġi ddeterminat l-ammont tar-rifużjonijiet.

(41)

Il-prodotti li jittieħdu abbord il-vapuri bħala provvisti li jkunu użati għall-konsum abbord. Dawn il-prodotti, ikkunsmati kif ikunu jew użati fil-preparazzjoni tal-provvisti abbord, jikkwalifikaw għar-rifużjonijiet applikabbli għall-prodotti mhux ipproċessati. Minħabba l-ispazju llimitat għad-dispożizzjoni fuq l-ajruplani, l-ikel irid jiġi ppreparat qabel ma jittieħed abbord. Minħabba l-armonizzazzjoni, għandhom jiġu adottati regoli li jippermettu li jingħataw l-istess rifużjonijiet fuq il-prodotti agrikoli kkunsmati abbord l-ajruplani bħal dawk li jingħataw għal dawk li jkunu kkunsmati wara l-preparazzjoni abbord vapur.

(42)

In-negozju tal-konsenja ta' fornituri tal-vapuri u l-ajruplani huwa negozju speċjalizzat ħafna, li jeħtieġ arrangamenti speċjali għall-ħruġtar-rifużjonijiet. Il-prodotti u l-merkanzija kkonsenjati lill-imħażen tal-provvisti tal-ikel għandhom sussegwentement jiġu kkonsenjati għall-provvisti tal-ikel. Konsenji lejn it-tali mħażen ma jistgħux jiġu ttrattati bħala esportazzjoni finali għall-iskopijiet tal-intitolament għar-rifużjonijiet.

(43)

Jekk isir użu minn dawn il-faċilitajiet u wara jsir magħruf li r-rifużjonijiet ma kellhomx jitħallsu, l-esportaturi jkunu fil-fatt ħadu l-benefiċċju inġust ta' self mingħajr imgħax. Għaldaqstant għandhom jittieħdu miżuri biex jipprekludu dan il-benefiċċju mhux mixtieq.

(44)

Sabiex tinżamm l-kompetittività tal-prodotti tal-Komunità forniti lejn il-pjattaformi f'ċerti żoni qrib l-Istati Membri, rifużjonijiet għandhom jitpoġġew għad-dispożizzjoni bir-rata applikabbli għall-provvisti fil-Komunità. Il-pagament ta' rata ta' rifużjonijiet għola mill-inqas applikabbli għall-konsenji lejn destinazzjoni partikolari ma tista' qatt tiġi ġġustifikata sakemm ma jkun hemm l-ebda dubju li l-oġġetti jkunu waslu f'dik id-destinazzjoni. Il-konsenja ta' fornituri lejn il-pjattaformi f'żoni marittimi iżolati hija neċessarjament ħidma speċjalizzata b'mod li jkun possibbli li jiġi eżerċitat kontroll suffiċjenti fuq il-konsenji. Suġġett għall-ispeċifikazzjoni ta' miżuri ta' kontroll adekwati jidher li huwa raġonevoli li tiġi applikata għall-konsenji r-rata ta' rifużjonijiet għall-provisti fil-Komunità. Huwa possibbli li tiġi pprovduta sistema ssimplifikata għall-konsenji ta' importanza iżgħar. Peress li t-tul tal-ibħra territorjali jvarja bejn l-Istati Membri bejn 3 u 12-il mil, ikun ukoll raġonevoli li l-konsenji kollha lejn tali pjattaformi lil hinn mill-limitu ta' tliet mili jiġu konsiderati bħala esportazzjoni.

(45)

Meta bastimenti navali ta' xi wieħed mill-Istati Membri jingħatawlu provisti fl-ibħra miftuħa minn vapur ta' fornitura navali li jopera minn port Komunitarju, huwa possibbli li tinkiseb ċertifikazzjoni ta' dik il-konsenja minn awtorità kompetenti. Jkun raġonevoli li għal tali konsenji tiġi applikata l-istess rata ta' rifużjonijiet li tapplika għall-għotja ta' provisti f'port Komunitaru.

(46)

Jkun aħjar jekk il-prodotti agrikoli użati għall-fornitura ta' vapuri u ajruplani għandhom jikkwalifikaw għar-rifużjonijiet identiċi kemm jekk jittieħdu abbord vapur jew ajruplan fi ħdan il-Komunità jew barra.

(47)

Il-konsenji ta' tali fornituri f'pajjiżi terzi jistgħu jkunu diretti jew indiretti. Metodi ta' superviżjoni xierqa għal kull tip ta' konsenja għandhom jiġu introdotti.

(48)

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 161(3) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 il-gżira ta' Heligoland ma tikkwalifikax bħala destinazzjoni li fir-rigward tagħha jistgħu jingħataw rifużjonijiet. Il-konsum ta' prodotti agrikoli mill-Komunità fil-gżira ta' Heligoland għandu jkun inkorraġġit. Id-dispożizzjonijiet meħtieġa għandhom jiġu adottati għal dan l-għan.

(49)

Wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim Proviżorju dwar il-kummerċ u l-għaqda doganali bejn il-Komunità u San Marino (11) t-territorju ta' dak l-Istat m'għadux jifforma parti mit-territorju doganali tal-Komunità. Jsegwi mill-Artikoli 1, 5 u 7 ta' dak il-Ftehim li l-prezzijiet għall-prodotti agrikoli huma fl-istess livell fi ħdan l-unjoni doganali u għalhekk m'hemmx ġustifikazzjoni ekonomika għall-għotja ta' rifużjonijiet fuq prodotti agrikoli Komunitarji konsenjati lil San Marino.

(50)

Jekk applikazzjoni għall-pagament lura jew maħfra tal-ħlas ta'dazji tiġi sussegwentement irrifjutata, il-prodotti kkonċernati jistgħu jkunu eliġibbli għar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni jew ikunu suġġetti, skont il-każ, għal dazju tal-esportazzjoni jew ħlas tal-esportazzjoni. Konsegwentement, huwa meħtieġ li jiġu pprovduti dispożizzjonijiet speċjali.

(51)

Ġeneralment, forzi armati stazzjonati f'pajjiż mhux membru li ma jaqgħux taħt il-kmand ta' dak il-pajjiż, organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi diplomatiċi stabbiliti f'pajjiż terz jakkwistaw l-provvisti tagħhom mingħajr dazju tal-importazzjoni. Jidher li huwa possibbli li jittieħdu miżuri speċifiċi — fir-rigward ta' forzi armati li huma taħt il-kmand jew ta' Stat Membru jew ta' organizzazzjoni internazzjonali li tagħha mill-inqas wieħed mill-Istati Membri huwa membru, fir-rigward ta' organizzazzjonijiet internazzjonali li tagħhom mill-inqas Stat Membru wieħed huwa membru u fir-rigward ta' korpi diplomatiċi — li jipprovdu li l-prova tal-importazzjoni għandha tingħata permezz ta' dokument speċjali.

(52)

Għandha tiġi introdotta dispożizzjoni li permezz tagħha r-rifużjonijiet għandhom jitħallsu mill-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu tkun ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.

(53)

Jista' jiġri li minħabba ċirkustanzi mhux taħt il-kontroll tal-esportatur il-kopja tal-kontroll T5 ma tkunx tista' tiġi prodotta anki jekk il-prodott ikun ħalla t-territorju doganali tal-Komunità jew ikun wasal f'destinazzjoni partikolari; billi tali sitwazzjoni tista' timpedixxi l-kummerċ. F'tali ċirkostanzi dokumenti oħrajn għandhom jiġu rrikonoxxuti bħala ekwivalenti.

(54)

Fl-interess ta' prattika amministrattiva b'saħħitha, applikazzjonijiet għall-ħlas tar-rifużjonijiet, akkumpanjati mid-dokumenti kollha relevanti, għandhom jiġu mitluba fi żmien ragonevoli, ħlief f'każi ta' u b'mod partikolari meta ma kienx possibbli li jiġi osservat il-limitu taż-żmien minħabba dewmien amministrattiv mhux taħt il-kontroll tal-esportatur.

(55)

Il-perjodu li fih isir il-ħlas tar-rifużjonijiet għall-esportazzjoni jvarja minn Stat Membru għall-ieħor, billi huwa rakkomandabbli, sabiex tiġi evitata d-deformazzjoni tal- kompetizzjoni, li jkun introdott perjodu massimu uniformi għall-ħlas ta'dawn ir-rifużjonijiet mill-aġenziji ta' pagament.

(56)

L-esportazzjoni ta' kwantitajiet żgħar ta' prodotti li ma jkunux ta' sinifikat ekonomiku u jistgħu iwasslu sabiex jiżdiedu l-problemi għall-awtoritajiet kompetenti mingħajr bżonn. Is-servizzi kompetenti tal-Istati Membri għandhom jingħataw l-alternattiva li jirrifjutaw li jħallsu r-rifużjonijiet rigward tali esportazzjoni.

(57)

Ir-regoli tal-Komunità jipprovdu għall-għoti ta' rifużjonijiet fuq il-bażi unika ta' kriterji oġġettivi, b'mod partikolari dwar il-kwantità, in-natura u l-karatteristiċi tal-prodott esportat, u d-destinazzjoni ġeografika tagħha. Fid-dawl tal-esperjenza, miżuri kontra l-irregolaritajiet u partikolarment frodi li jagħmlu ħsara lill-finanzi tal-Komunità għandhom jiġu intensifikati. Għal dak l-għan, għandha ssir dispożizzjoni għall-ġbir lura tal-ammonti mħallsa żejda u sanzjonijjiet biex iħajru lill-esportaturi josservaw ir-regoli tal-Komunità.

(58)

Sabiex jiġi assigurat li s-sistema ta' rifużjonijiet għall-esportazzjoni taħdem tajjeb, għandhom jiġu applikati sanzjonijiet irrispettivament mis-suġġettività tal-ħtija. Huwa madanakollu xieraq li ma jiġuxapplikatis-sanzjonijiet f'ċertu każijiet, u b'mod partikolari fejn hemm żball ovvju rikonoxxut mill-awtorità kompetenti; u li jiġu pprovduti sanzjonijiet iżjed iebsa fil-każ fejn ikun hemm każijiet ta' intenzjoni. Dawk il-miżuri huma neċessarji, u għandhom ikunu proporzjonati, suffiċjentement diswassivi u applikati b'mod uniformi fost l-Istati Membri.

(59)

Sabiex ikun assigurat trattament ugwali tal-esportaturi fl-Istati Membri, għandha ssir dispożizzjoni speċifika, f'dak li jikkonċernar-rifużjonijiet għall-esportazzjoni, għal kwalunkwe ammont żejjed li jkun ġie mħallas sabiex jiġi rimborżat bl-imgħax mill-benefiċċjarju, u għandha tiġi stipulata l-proċedura għall-ħlas. Sabiex l-interess finanzjarju tal-Komunità jkun protett aħjar, għandha ssir dispożizzjoni meta d-dritt għar-rifużjonijiet jkun ittrasferit, sabiex dik l-obbligazzjoni tiġi estiża lil min ikun qed isirlu t-trasferiment. Somom u mgħaxijiet miġbura mill-ġdid, u s-sanzjonijiet miġbura, għandhom jiġu kkreditati lill-Fond Agrikolu Ewropew skont il-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (12).

(60)

Sabiex tkun assigurata l-applikazzjoni uniformi fil-Komunità kollha, tal-prinċipju ta' aspettattivi leġittimi meta ammonti li jkunu tħallsu żejda jiġu rkuprati, il-kondizzjonijiet li taħthom jista' jiġi invokat dak il-prinċipju għandhom jiġu stipulati mingħajr preġudizzju għat-trattament ta' spejjeż irregolari kif ipprovdut, b'mod partikolari, fl-Artikoli 9 u 31 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005.

(61)

L-esportatur għandu jkun responsabbli b'mod partikolari għall-atti ta' terzi li jkunu jistgħu jagħmluha possibbli li d-dokumenti meħtieġa għall-ħlas tar-rifużjonijiet jiġu ottenuti irregolarment.

(62)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-kumitat ta’ ġestjoni għall-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU 1

IL-QASAM TAL-APPLIKAZZJONI U D-DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Mingħajr preġudizzju għad-derogi stabbiliti fir-regolamenti tal-Komunità speċifiċi għal ċerti prodotti, dan ir-Regolament jistipula regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni, minn hawn 'il quddiem imsejħa “rifużjonijiet”:

(a)

għall-prodotti tas-setturi msemmija fl-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(b)

ipprovduti fl-Artikolu 63 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 (13).

Artikolu 2

1.   Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament:

(a)

“prodotti” tfisser il-prodotti msemmija fl-Artikolu 1, u oġġetti,

“prodotti bażiċi” tfisser prodotti intenzjonati għall-esportazzjoni wara li jkunu ġew ipproċessati fi prodotti pproċessati jew f'oġġetti; oġġetti intenzjonati għall-esportazzjoni wara l-ipproċessar għandhom jitqiesu wkoll bħala prodotti bażiċi,

“prodotti pproċessati” tfisser prodotti ottenuti mill-ipproċessar ta' prodotti bażiċi u li dwarhom huma pagabbli ħlasijiet lura,

“oġġetti” tfisser l-oġġetti elenkati fl-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1043/2005 (14);

(b)

“dazji tal-importazzjoni” tfisser dazji doganali, piżijiet li għandhom effett ekwivalenti u piżijiet oħra tal-importazzjoni stabbiliti fil-politika agrikola komuni jew taħt arranġamenti kummerċjali speċifiċi applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli;

(c)

“Stat Membru tal-esportazzjoni” tfisser l-Istat Membru li fih id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tiġi aċċettata;

(d)

“iffissar minn qabel tar-rifużjonijiet” ifisser l-iffissar tar-rifużjonijiet fil-ġurnata tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għal liċenzja tal-esportazzjoni jew ċertifikat ta' iffissar minn qabel, ir-rata tkun aġġustata bi kwalunkwe żieda jew ammont korrettiv applikabbli għall-ħlas lura;

(e)

“rifużjonijiet iddifferenzjati” tfisser:

izjed minn rata waħda ta' rifużjonijiet tkun iffissata għall-istess prodott skont il-pajjiż terz tad-destinazzjoni, jew

rata waħda jew iżjed minn waħda ta' rifużjonijiet ikunu ffissati għall-istess prodott, skont il-pajjiż terz tad-destinazzjoni, bl-ebda rata ma tkun iffissata għal wieħed jew iżjed pajjiżi terzi;

(f)

“parti ddifferenzjata tar-rifużjonijiet” tfisser dik il-parti tar-rifużjonijiet miġjuba meta titnaqqas dik il-parti tar-rifużjonijiet imħallsa jew li għandha titħallas fuq il-bażi ta' prova ta' ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità kkalkolati skont l-Artikolu 25 mill-ammont totali ta' rifużjonijiet applikabbli;

(g)

“esportazzjoni” tfisser tlestija tal-formalitajiet doganali tal-esportazzjoni segwiti bil-ħruġ tal-prodotti mit-territorju doganali tal-Komunità;

(h)

“kopja ta' kontroll T5” tfisser id-dokument msemmi l-Artikoli 912a sa 912g tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93;

(i)

“esportatur” tfisser il-persuna legali jew naturali intitolata għar-rifużjonijiet. Meta liċenzja tal-esportazzjoni b'iffissar minn qabel tar-rifużjoni għandha jew tista' tiġi użata, id-detentur jew, fejn hu xieraq, il-persuna li lilha tkun ġiet trasferita l-liċenzja għandu jkun intitolat għal rifużjonijiet. L-esportatur għall-għanijiet doganali jista' jkun differenti mill-esportatur skont id-definizzjoni ta' dan ir-Regolament, minħabba r-relazzjoni bejn operaturi ekonomiċi taħt il-liġi privata, ħlief meta jingħad mod ieħor fid-dispożizzjonijiet speċjali stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jew id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu;

(j)

“avvanz fuq ir-rifużjonijiet” tfisser ammont ugwali sa massimu tar-rifużjonijiet mħallsa mill-mument tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni;

(k)

“rata tar-rifużjonijiet determinata b'sejħa għall-offerti” tfisser ir-rifużjonijiet ikkwotat mill-esportatur u aċċettati permezz ta' sejħa għall-offerti;

(l)

“territorju doganali tal-Komunità” tfisser it-territorji msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92;

(m)

“nomenklatura tar-rifużjonijiet” tfisser in-nomenklatura tal-prodott agrikolu għar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (15);

(n)

“liċenzja tal-esportazzjoni” tfisser id-dokument imsemmi fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 376/2008 (16);

(o)

“żona mbiegħda ta’ rifużjoni” tfisser li d-destinazzjonijiet li għalihom l-istess parti differenzjata u mhux żero li tapplika għal prodott partikolari, minbarra d-destinazzjonijiet esklużi għal dak il-prodott kif stabbilit fl-Anness I;

(p)

“pajjiż intern” tfisser pajjiż terz li m’għandux il-port tiegħu stess imma li huwa moqdi minn port ta’ pajjiżi terz ieħor;

(q)

“operazzjoni ta' trasbord” tfisser il-moviment ta' prodotti permezz ta' mezz ta' trasport għal ieħor bl-għan tat-trasport immedjat tagħhom lejn pajjiż terz jew it-territorju ta' destinazzjoni.

2.   Għall-iskop ta' dan ir-Regolament, ir-rifużjonijiet ddeterminati b'sejħa għall-offerti huma meqjusa bħala rifużjonijiet iffissati bil-quddiem.

3.   Meta dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tkopri diversi kodiċi tan-nomenklatura ta' rifużjonijiet differenti jew kodiċi ta' Nomenklatura Miġbura, ir-reġistrazzjoni li tirrigwardja kull kodiċi għandhom jitqiesu bħala dikjarazzjonijiet separati.

TITOLU II

ESPORTAZZJONI LEJN PAJJIŻI TERZI

KAPITOLU 1

Intitolament għar-rifużjonijiet

Sezzjoni 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 3

Mingħajr preġudizju għall-Artikoli 25, 27, 28 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 4(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 (17), l-intitolament għar-rifużjonijiet jiġi akkwistat:

mat-tluq mit-territorji doganali tal-Komunità, meta rata waħda ta' rifużjonijiet tapplika għall-pajjiżi terzi kollha;

mal-importazzjoni f'pajjiż terz speċifiku, meta r-rifużjonijiet differenzjati japplikaw għal dak il-pajjiz terz.

Artikolu 4

1.   Id-dritt għar-rifondi għandu jkun bil-kondizzjoni li tkun ippreżentata liċenzja tal-esportazzjoni bl-iffissar bil-quddiem tar-rifondi, ħlief fil-każi tal-esportazzjoni tal-oġġetti.

B'dana kollu, l-ebda liċenzja ma hija meħtieġa biex jinkisbu r-rifondi:

meta l-kwantitajiet esportati għal kull dikjarazzjoni tal-esportazzjoni jkunu inqas minn jew ugwali għall-kwantitajiet stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 376/2008,

fil-każi koperti bl-Artikoli 6, 33, 37, 41, 42 u l-Artikolu 43(1),

għall-fornimenti lejn il-forzi armati tal-Istati Membri stazzjonati f'pajjiżi terzi.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, liċenzja tal-esportazzjoni bl-iffissar minn qabel tar-rifużjoni għandha tkun valida wkoll għall-esportazzjoni ta' prodott kopert minn kodiċi tal-prodott ta' 12-il-ċifra barra dak indikat fil-kaxxa 16 tal-liċenzja jekk iż-żewġ prodotti jappartjenu:

għall-istess kategorija msemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 13 (1) it-tieni sub-paragrafu tar-Regolament (KE) Nru 376/2008, jew

għall-istess grupp ta' prodotti, dejjem jekk tali gruppi ta' prodotti jkunu ġew definiti għal dan l-iskop skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 195 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Fil-każijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu, il-kondizzjonijiet addizzjonali segwenti għandhom japplikaw:

jekk ir-rata tar-rifużjoni korrispondenti għall-prodott attwali hija ugwali jew ogħla mir-rata applikabbli għall-prodott muri fil-kaxxa 16 tal-liċenzja, ir-rata msemmija l-aħħar għandha tapplika,

jekk ir-rata ta' rifużjonijiet korrispondenti għall-prodott attwali hija inqas mir-rata applikabbli għall-prodott indikata fil-kaxxa 16 tal-liċenzja, ir-rifużjonijiet li għandhom jitħallsu għandhom ikunu dawk akkwistati bl-applikazzjoni tar-rata li tikkorrispondi għall-prodott attwalli, bit-tnaqqis, ħlief fil-każ ta' force majeure, ta' 20 % tad-differenza bejn ir-rifużjoni korrispondenti għall-prodott indikat fil-kaxxa 16 tal-liċenzja u r-rifużjoni għall-prodott attwali,

Fejn japplikaw it-tieni subinċiż tat-tieni subparagrafu u l-punt (b) tal-Artikolu 25(3), it-tnaqqis applikabbli għar-rifużjoni li jikkorrispondu għall-prodott attwali u d-destinazzjoni attwali għandhom ikunu kkalkolati fuq id-differenza bejn ir-rifużjoni li tikkorrispondi għall-prodott u d-destinazzjoni indikata fuq il-liċenzja u r-rifużjonijiet li jikkorrispondu għall-prodott u d-destinazzjoni attwali,

Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu, ir-rati ta' rifużjoni li għandhom jitqiesu għandhom ikunu dawk validi fil-ġurnata meta tresqet l-applikazzjoni għal-liċenzja. Fejn ikun meħtieġ dawn ir-rati għandhom ikunu aġġustati fil-ġurnata tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.

3.   Meta l-paragrafu 1 jew 2 u l-Artikolu 48 japplikaw għall-istess operazzjoni tal-esportazzjoni, l-ammont li jirriżulta mill-paragrafu 1 jew 2 għandu jkun imnaqqqas bl-ammont tal-penali msemmija fl-Artikolu 48.

Artikolu 5

1.   “Ġurnata tal-esportazzjoni” tfisser il-ġurnata li fiha l-awtoritajiet doganali jaċċettaw id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni li tiddikjara li għandha ssir applikazzjoni għar-rifużjoni.

2.   Id-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni għandha tiddetermina:

(a)

ir-rata ta' rifużjoni applikabbli meta r-rifużjoni ma tkunx stabbilita bil-quddiem;

(b)

kwalunkwe aġġustamenti li jridu jsiru għar-rata ta' rifużjoni meta tkun stabbilita bil-quddiem;

(c)

il-kwantità, in-natura u l-karatteristiċi tal-prodott esportat.

3.   Kull att ieħor li skont il-liġi għandu l-istess effett tal-aċċettazjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni għandu jitqies bħala ekwivalenti għal tali aċċettazzjoni.

4.   Id-dokument użat fl-esportazzjoni għalkwalifika għar-rifużjonijiet għandu jinkludi l-informazzjoni neċessarja biex jiġu kkalkolati r-rifużjonijiet, u b'mod partikolari:

(a)

għall-prodotti:

deskrizzjoni, issimplifikata fejn xieraq, tal-prodotti skont in-nomenklatura tar-rifużjonijiet għall-esportazzjoni, flimkien mal-kodiċi ta' nomenklatura tar-rifużjonijiet, u fejn huwa meħtieġ sabiex tiġu kkalkolati r-rifużjoni, il-kompożizzjoni tal-prodotti kkonċernati jew ir-referenza għalihom,

il-massa netta tal-prodotti, jew, fejn applikabbli, il-kwantità espressa fl-unità' ta' kejl li tintuża meta jiġu kkalkolati r-rifużjonijiet;

(b)

fil-każ ta' oġġetti, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu (KE) Nru 1043/2005 għandhom japplikaw.

5.   Fil-mument tal-aċċettazzjoni jew tal-att previst fil-paragrafu 3, il-prodotti għandhom jitpoġġew taħt il-kontroll doganali skont l-Artikolu 4(13) u (14) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 sakemm iħallu t-territorju doganali tal-Komunità.

6.   B'deroga mill-Artikolu 282(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, l-awtorizzazzjoni biex issir id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni f'forma ssimplifikata tista' tistipula li d-dikjarazzjoni ssimplifikata għandha jkollha estimi tal-massa netta tal-prodotti esportati fil-massa jew f'unitajiet mhux standard, meta l-kwantità eżatta tista' tiġi stabbilita biss meta tkun saret it-tagħbija fil-mezz ta' trasport.

Id-dikjarazzjoni addizzjonali li tindika l-massa netta eżatta għandha tiġi ppreżentata meta tintemm it-tagħbija. Għandha tiġi akkumpanjata minn evidenza dokumentarja tal-massa netta eżatta li tkun ġiet mgħobbija.

L-ebda rifużjonijiet m'għandhom jingħataw għall-kwantitajiet li jeċċedu l-110 % tal-massa netta stimata. Meta l-massa attwalment mgħobbija tkun anqas minn 90 % tal-massa netta stimata, ir-rifużjoni tal-massa netta attwalment mgħobbija għandha titnaqqas b’10 % tad-differenza bejn ir-rifużjoni li tikkorrispondi għal 90 % tal-massa netta stimata u r-rifużjoni li tikkorrispondi mal-massa attwalment mgħobbija. B'dana kollu, meta l-esportazzjoni ssir bil-baħar jew bil-passaġġi fuq l-ilma interni, jekk l-esportatur ikun jista’ jipprovdi evidenza attestata mill-persuna responsabbli għall-mezzi tat-trasport li limiti partikolari għal dan it-tip tat-trasport jew alternattivament li tgħabbiha aktar milli jmiss min-naħa tal-esportaturi l-oħra jkunu impedixxew it-tagħbija tal-oġġetti kollha tiegħu, ir-rifużjoni għandha titħallas għall-massa netta attwalment mgħobbija. Dan is-subparagrafu għandu japplika jekk l-esportatur ikun uża l-proċedura tar-rilaxx lokali prevista fl-Artikolu 283 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, sakemm l-awtoritajiet doganali ma jkunux awtorizzaw il-korrezzjoni tar-registri li fihom kienu mdaħħla l-prodotti esportati.

Dawn li ġejjin għandhom jitqisu bħala unitajiet mhux standard: annimali ħajjin, (nofs) karkassi, il-kwarti, il-partijiet ta’ quddiem, ir-riġlejn, l-ispallel, iż-żaqq u l-flett.

7.   Il-persuni kollha li jesportaw prodotti li għalihom jitolbu rifużjoni għandhom jiġu mitluba li:

(a)

jippreżentaw dikjarazzjoni tal-esportazzjoni lill-uffiċċju kompetenti tad-dwana fil-post fejn il-prodotti għandhom jitgħabbew għat-trasport tal-esportazzjoni;

(b)

javżaw lill-uffiċċju tad-dwana tal-anqas 24 siegħa qabel ma jinbdew l-operazzjonijiet tat-tagħbija u jindikaw it-tul antiċipat tat-tagħbija. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jistipulaw limitu ta’ żmien ieħor apparti minn dak ta’ 24 siegħa.

Dan li ġej jista’ jitqies bħala l-post tat-tagħbija għat-trasport ta’ prodotti destinati għall-esportazzjoni:

(a)

fil-każ ta’ prodotti esportati f’containers, il-post fejn jitgħabbew fil-containers;

(b)

fil-każ ta’ prodotti esportati fil-massa, fi xkejjer, f’kaxxi tal-kartun, il-kaxxi, il-fliexken, eċċ. u mhux mgħobbija f’containers, il-post ta' fejn il-mezzi tat-trasport, li minnu għandhom iħallu t-territorju doganali tal-Komunità, jitgħabba.

L-uffiċċju kompetenti doganali jista’ jawtorizza l-operazzjonijiet tat-tagħbija wara li jkun aċċetta d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni, qabel ma jiskadi l-limitu ta’ żmien imsemmi fl-ewwel subparagrafu, fil-punt (b).

Il-prodotti għandhom jiġu identifikati bil-mezzi xierqa qabel il-ħin indikat għall-bidu tat-tagħbien. L-uffiċċju doganali kompetenti għandu jkun jista’ jagħmel il-verifiki fiżiċi u jidentifika l-oġġetti għat-trasport lejn l-uffiċċju tal-ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità.

Jekk l-ewwel subparagrafu ma jkunx jista’ jiġi applikat minħabba raġunijiet amministrattivi jew raġunijiet oħra debitament iġġustifikati, id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tista’ tkun iddepożitata biss mal-uffiċċju kompetenti tad-dwana fl-Istat Membru kkonċernat u, meta titwettaq verifika fiżika skont ir-Regolament (KE) Nru 1276/2008, xi oġġetti ppreżentati għandhom jinħattu kollha kemm huma. B'dana kollu, l-oġġetti m’hemmx għalfejn jinħattu kollha kemm huma jekk l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jagħmlu verifika fiżika intesiva.

8.   L-oġġetti li jintalbu r-rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għalihom għandhom jiġu ssiġillati minn, jew jkunu taħt il-kontroll ta’, l-uffiċju doganali ta’ esportazzjoni. L-Artikolu 340a u l-paragrafu 2, 3 u 4 tal-Artikolu 357 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 għandu japplika mutatis mutandis.

Qabel ma jitwaħħlu s-siġilli, l-uffiċċju doganali għandu jagħmel verifika viżiva għall-konformità fuq il-prodotti bid-dikjarazzjonijiet tal-esportazzjoni. L-għadd ta’ verifiki viżivi ma għandux ikun anqas minn 10 % tal-għadd tad-dikjarazzjonijiet tal-esportazzjoni, minbarra dawk id-dikjarazzjonijiet li jkopru prodotti li ġew ikkontrollati fiżikament jew li ntagħżlu għall-kontroll fiżiku skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1276/2008. L-uffiċċju doganali għandu jniżżel dan il-kontroll fil-kaxxa D tal-kopja ta’ kontroll T5 jew id-dokument ekwivalenti billi uża waħda mill-entrati elenkati fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 6

B'deroga mill-Artikolu 5(2), meta l-kwantitajiet esportati ma jeċċedux 5 000 kilogramm tal-prodott għall-kull kodiċi ta' nomenklatura tar-rifużjonijiet fil-każ ta' ċereali jew 500 kilogramm għal kull nomenklatura ta' rifużjonijiet jew kodiċi ta' Nomenklatura Magħquda fil-każ ta' prodotti oħra, u meta tali esportazzjonijiet jinvolvu konsenji frekwenti, l-Istat Membru jista' jippermetti li l-aħħar ġurnata tax-xahar tintuża biex tiġi ddeterminati r-rifużjoni applikabbli, jew jekk ir-rifużjoni kienet ġiet stabbilita minn qabel, kwalunkwe aġġustamenti li jridu jsiru għal dan.

Meta r-rifużjoni tiġi stabbilita minn qabel jew iddeterminata b'sejħa għall-offerti, il-liċenzja għandha tkun valida fl-aħħar ġurnata tax-xahar tal-esportazzjoni.

L-esportaturi awtorizzati sabiex jagħmlu użu minn din l-alternattiva m'għandhomx japplikaw il-proċedura normali għall-kwantitajiet imsemmija fl-ewwel paragrafu.

L-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju applikabbli għar-rifużjoni għandha tkun dik imsemmija fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 1913/2006.

Artikolu 7

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 15 u 27, il-ħlas tar-rifużjoni għandu jkun kondizzjonali fuq il-fornitura tal-evidenza li l-prodotti koperti minn dikjarazzjonijiet tal-esportazzjoni aċċettati jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità fl-istat mhux mibdul tagħhom fi żmien 60 ġurnata minn tali aċċettazzjoni.

Madanakollu, il-kwantitajiet ta' prodotti meħudin bħala kampjuni fiż-żmien tal-kompletazzjoni tal-formalitajiet doganali tal-esportazzjoni u mhux sussegwentement irritornati, għandhom jitqiesu bħala li ma tneħħewx mill-massa netta tal-prodotti li minnhom ikunu attwalment ittieħdu.

2.   Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, provisti għall-trattamenti. kkonsenjati lejn il-pjattaformi tat-tħaffir jew estrazzjoni kif definiti fil-punt (a) tal-Artikolu 41(1) għandhom jitqiesu li jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità.

3.   L-iffriżar għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-osservanza tal-paragrafu 1.

Dan għandu japplika wkoll għall-ippakkjar mill-ġdid, sakemm tali ppakkjar mill-ġdid ma jirriżultax f'bidla tal-kodiċi tal-prodott f'dak li għandu x'jaqsam man-nomenklatura tar-rifużjonijiet jew il-kodiċi tal-merkanzija f'dak li għandu x'jaqsam man-Nomenklatura Magħquda. L-ippakkjar mill-ġdid jista' jseħħ biss wara li l-awtoritajiet doganali jkunu taw il-kunsens tagħhom.

Fil-każ tal-ippakkjar mill-ġdid, il-kopja ta' kontroll T5 għandha tkun mimlija kif imiss.

It-twaħħil jew it-tibdil tat-tikketti jista' jiġi awtorizzat taħt l-istess kondizzjonijiet bħall-ippakkjar mill-ġdid skont it-tieni u t-tielet sub-paragrafi.

4.   Meta għal raġunijiet ta' force majeure, l-esportatur ma jkunx jista' josserva t-termini stipulati fil-paragrafu 1, dak it-terminu jista' fuq talba tal-esportatur, jiġi estiż b'tali perjodu li l-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru tal-esportazzjoni jqisu neċessarju fiċ-ċirkostanzi.

Artikolu 8

Jekk, qabel ma jħalli t-territorju doganali tal-Komunità, prodott kopert b'dikjarazzjoni doganali aċċettata jaqsam it-territorju tal-Komunità li ma jkunx dak tal-Istat Membru tal-esportazzjoni, evidenza li dak il-prodott ikun ħalla t-territorju doganali tal-Komunità għandha tiġi fornita permezz tal-kopja ta' kontroll T5 oriġinali endorsjata kif suppost.

Il-kaxxi 33, 103, 104 u, fejn xieraq, 105 tal-kopja ta' kontroll, għandhom inter alia jiġu mimlija. Il-kitba xierqa għandha ssir fil-kaxxa 104.

Fil-każ li jkun hemm applikazzjoni għar-rifużjonijiet, il-kaxxa 107 għandha turi waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fl-Anness III.

Artikolu 9

L-esportatur għandu jsemmi r-rata tar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni f'EUR għal kull unità ta’ prodott fid-data tal-iffissar minn qabel, kif imsemmi fil-liċenzja tal-esportazzjoni jew ċertifikat tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 jew iċ-ċertifkat ta’ rifużjoni tal-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005, fil-kaxxa 44 tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni jew l-ekwivalenti elettroniku tiegħu u fil-kaxxa 106 tal-kopja ta’ kontroll T5 jew l-ekwivalenti tagħha. Jekk ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni ma kinux iffissati minn qabel, tista’ tintuża l-informazzjoni dwar pagamenti ta’ rifużjoni għall-istess prodotti jew oġġetti ta’ mhux aktar minn 12-il xahar ta’ qabel. Jekk il-prodott li għandu jiġi esportat ma jaqsamx il-fruntiera ta’ Stat Membru ieħor u jekk il-munita nazzjonali ma tkunx l-EUR, ir-rati ta’ rifużjonijiet jistgħu jitniżżlu fil-munita nazzjonali.

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw l-esportatur mir-rekwiżiti pprovduti fl-ewwel paragrafu jekk l-amministrazzjoni topera sistema li permezz tagħha s-servizzi kkonċernati jiġu infurmati bl-istess informazzjoni.

L-esportatur jista’ jagħżel li ma jniżżilx waħda mill-entrati elenkati fl-Anness IV għad-dikjarazzjonijiet tal-esportazzjoni u l-kopji ta’ kontroll T5 u dokumenti ekwivalenti li jkopru ammont ta’ rifużjonijiet tal-esportazzjoni li jaqa' taħt l-EUR 1 000.

Artikolu 10

1.   Għall-iskop ta' rifużjonijiet fil-każ tal-esportazzjoni permezz tal-baħar, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet speċjali li ġejjin:

(a)

Meta l-kopja ta' kontroll T5 jew id-dokument nazzjonali li jagħti prova li l-prodotti jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità jkunu ġew endorsjati mill-awtoritajiet kompetenti, il-prodotti kkonċernati ma jistgħux jiġu lura jew jibqgħu f'ħżin temporanju jew taħt trattament doganali approvat je użu fit-territorju doganali tal-Komunita', sakemm għal skopijiet ta' operazzjonijiet ta' trasbord f'xi port(ijiet) oħra li jinsabu fl-istess jew f'xi Stat Membru ieħor għal mhux aktar minn 28 jum, ħlief fil-każ ta' force majeure. Dak il-limitu ta' żmien m'għandux japplika meta l-prodotti jkunu ħallew il-port finali fit-territorju doganali tal-Komunità fit-terminu taż-żmien oriġinali ta' 60 ġurnata.

(b)

Rifużjonijiet għandhom jitħallsu suġġett għall-preżentazzjoni lill-aġenzija li tagħmel il-ħlas ta':

dikjarazzjoni tal-esportatur li l-prodotti mhux se jiġu trasbordati f'port ieħor tal-Komunità, jew

prova tal-osservanza ta' (a). Din il-prova għandha tikkonsisti b'mod partikolari mid-dokument(i) ta' trasport, jew kopja jew fotokopja tal-istess, li jkopru l-prodotti mit-tluq mill-ewwel port ta' fejn id-dokumenti msemmija f' (a) ikunu ġew endorsjati, sal-wasla fil-pajjiż terz li fih għandhom jiġu żbarkati.

Id-dikjarazzjonijiet kif imsemmija fl-ewwel subinċiż għandhom ikunu suġġetti għall-ispezzjonijiet adegwati fuq il-post mill-aġenzija li tagħmel il-ħlas. Il-prova msemmija fit-tieni subinċiż hija meħtieġa għal dak l-għan.

Fil-każijiet ta' esportazzjoni permezz ta' vapuri li joperaw servizz dirett ta' trasport lejn port ta' pajjiż terz mingħajr ma jieqaf f'xi port ieħor tal-Komunità, l-Istati Membri jistgħu japplikaw proċedura ssimplifikata għall-għan tal-ewwel subinċiż.

(c)

Bħala alternattiva għall-kondizzjonijiet stabbiliti fil-punt (b), l-Istati Membri destinatarji tal-kopja ta’ kontroll T5 jew l-Istati Membri fejn jintuża dokument nazzjonali bħala prova jistgħu jeħtieġu li l-kopja ta’ kontroll T5 jew id-dokument nazzjonali li jipprova li l-prodotti telqu mit-territorju doganali tal-Komunità għandu jiġi ffirmat biss meta jiġi ppreżentat dokument tat-trasport li jispeċifika destinazzjoni finali barra mit-territorju doganali tal-Komunità.

F'każijiet bħal dawn, waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fl-Anness V għandha tiġi miżjuda mill-awtorita' kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni tal-kopja ta' kontroll T5 jew tal-Istat Membru fejn jintuża dokument nazzjonali bħala prova taħt l-intestatura “Rimarki” fit-taqsima intitolata “Kontroll tal-użu u/jew id-destinazzjoni” fil-kopja ta' kontroll T5 jew taħt l-intestatura korrispondenti tad-dokument nazzjonali.

Konformità ma’ dan il-punt għandu jiġi vverifikat b’testijiet fuq il-post imwettqa mill-aġenzija li tħallas.

(d)

Fejn jidher li ma hemmx konformita' mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a), għall-finijiet tal-Artikolu 47 il-ġurnata, jew ġranet, li bihom inqabeż il-limitu ta' żmien ta' 28 ġurnata għandhom jinftehmu bħala ġranet li permezz tagħhom ikun inqabeż il-limitu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 7.

2.   Għall-iskop ta' għotja tar-rifużjonijiet fil-każ tal-esportazzjoni permezz tat-triq, permezz tal-passaggi fuq l-ilma jew permezz tal-ferrovija, id-dispożizzjonijiet speċjali segwenti għandhom japplikaw:

(a)

Meta l-kopja ta' kontroll T5 jew id-dokument nazzjonali li jagħti prova li l-prodotti jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità jkunu ġew endorsjati mill-awtoritajiet kompetenti, il-prodotti kkonċernati ma jkunux jistgħu jiġu lura jew jibqgħu f'ħżin temporanju lanqas f'destinazzjoni doganali fit-territorju doganali tal-Komunita', ħlief sabiex titwettaq ħidma ta' tranżitu waqt limitu ta' żmien ta' 28 jum jew taħt trattament doganali approvat je użu fit-territorju doganali tal-Komunita', sakemm għal skopijiet ta' operazzjonijiet ta' trasbord f'xi port(ijiet) oħra li jinsabu fl-istess jew f'xi Stat Membru ieħor għal mhux aktar minn 28 ġurnata, ħlief fil-każ ta' force majeure. Dan il-limitu taż-żmien m'għandux japplika meta l-prodotti kkonċernati jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità definittivament fil-limitu taż-żmien oriġinali ta' 60 ġurnata.

(b)

L-osservanza tal-punt (a) għandha tiġi vverifikata bi spezzjonijiet adegwati fuq il-post imwettqa mill-aġenzija li teffetwa l-pagament. F'każijiet bħal dawn id-dokumenti ta' trasport li jkopru l-prodotti sal-wasla tagħhom fil-pajjiż terz li fih għandhom ikunu żbarkati, huma meħtieġa.

Fejn jidher li ma hemmx konformita' mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a), għall-finijiet tal-Artikolu 47 il-ġurnata, jew ġranet, li bihom inqabeż il-limitu ta' żmien ta' 28 ġurnata għandhom jinftehmu bħala ġranet li permezz tagħhom ikun inqabeż il-limitu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 7.

Jekk kemm il-limitu taż-żmien ta' 60 ġurnata preskritt fl-Artikolu 7(1) u l-limitu taż-żmien ta' 28 ġurnata preskritt fil-punt (a) jinqabżu, l-ammont li bih ir-rifużjonijiet għandhom jitnaqqsu jew il-parti tal-garanzija li għandha tkun ikkonfiskata għandha tkun ugwali għal dik dovuta għall-akbar miż-żewġ eċċessi.

3.   Għall-iskop ta' għotja tar-rifużjonijiet fil-każ tal-esportazzjoni permezz tal-ajru, id-dispożizzjonijiet speċjali segwenti għandhom japplikaw:

(a)

Il-kopja ta' kontroll T5 jew id-dokument nazzjonali li jagħti prova li l-prodotti jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità jistgħu jiġu kkonfermati biss mill-awtoritajiet kompetenti mal-preżentazzjoni tad-dokument tat-trasport li jindika d-destinazzjoni finali li hi 'il barra mit-territorju doganali tal-Komunità.

(b)

F'każijiet fejn jinstab, wara t-tlestija tal-formalitajiet imsemmija fil-punt (a), li l-prodotti baqgħu, ħlief f'każ ta' force majeure, għal aktar minn 28 ġurnata għal skopijiet ta' operazzjoni ta' transbord f'ajruport wieħed jew aktar fit-territorju doganali tal-Komunita', il-ġurnata, jew ġranet li bihom inqabeż il-limitu ta' żmien ta' 28 ġurnata għandhom, għall-finijiet tal-Artikolu 47, jitqiesu bħala ġranet li permezz tagħhom il-limitu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 7 inqabeż.

Jekk kemm il-limitu taż-żmien ta' 60 ġurnata stipulat fl-Artikolu 7(1) u l-limitu taż-żmien ta' 28 ġurnata stipulat f'dan il-punt jinqabżu, l-ammont li bih ir-rifużjonijiet għandhom jitnaqqsu jew il-parti tal-garanzija li għandha tkun issekwestrata trid tkun ugwali għal dik dovuta għall-akbar miż-żewġ eċċessi.

(c)

L-osservanza ta' dan il-paragrafu għandha tiġi vverifikata bi spezzjonijiet adegwati fuq il-post imwettqa mill-aġenzija li tħallas.

(d)

Il-limitu taż-żmien ta' 28 ġurnata stipulat f' punt (b) m'għandux japplika meta l-prodotti kkonċernati jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità definittivament fil-limitu taż-żmien oriġinali ta' 60 ġurnata.

Artikolu 11

1.   Meta prodott huwa mqiegħed, fl-Istat Membru tal-esportazzjoni, taħt waħda mill-proċeduri simplifikati ta’ tranżitu tal-Komunità għall-karreġġjata ta’ oġġetti bil-ferrovija jew f’kontenituri kbar li hemm provvediment dwarhom fl-Artikoli 412 sa 442a tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 lejn stazzjon ta’ destinazzjoni jew għall-konsenja lejn konsennitarju ’l barra mit-territorju doganali tal-Komunità. Il-pagament tar-rifużjoni m’għandux ikunu ikkondizzjonat fuq il-produzzjoni tal-kopja ta’ kontroll T5.

2.   Għall-iskop tal-paragrafu 1, l-uffiċċju doganali kompetenti għandu jassigura li l-kliem “Tluq mit-territorju doganali tal-Komunità permezz tal-proċedura Komunitarja ssimplifikata ta' trasbord għall-ġarr permezz tal-ferrovija jew containers kbar” ikunu miktuba fuq id-dokument maħruġ għall-iskop tal-ħlas tar-rifużjonijiet.

3.   L-uffiċċju doganali minn fejn il-prodotti jitpoġġew taħt proċedura li hemm referenza dwarha fil-paragrafu 1 ma jistax jippermetti li l-kuntratt ta' ġarr jiġi emendat sabiex il-ġarr jintemm fi ħdan il-Komunità sakemm ma jkunx stabbilit li:

meta ir-rifużjoni tkun ġiet imħallsa, tali rifużjoni tkun ġiet rimborżati, jew

il-passi neċessarji jkunu ttieħdu mill-awtoritajiet sabiex jassiguraw li r-rifużjonima tiġix imħallsa.

Madanakollu, jekk ir-rifużjonijiet ikunu ġew imħallsa skont il-paragrafu 1 u l-prodott ma jkunx ħalla t-territorju doganali tal-Komunità fil-limitu taż-żmien stipulat, l-uffiċċju doganali kompetenti għandu jinforma b'dan lill-aġenzija responsabbli li tħallas ir-rifużjonijiet u għandu jipprovdiha malajr kemm jista' jkun bid-dettalji neċessarji. F'każijiet bħal dawn ir-rifużjonijiet għandhom jitqiesu bħala li jkunu tħallsu żejda.

4.   Fejn prodott, li jiċċirkola taħt il-proċedura ta' tranżitu Komunitarja esterna stabbilita fl-Artikoli 91 sa 97 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 jew il-proċedura ta' tranżitu komuni stabbilita fil-Konvenzjoni dwar sistema ta' tranżitu komuni (18) jitqiegħed fi Stat Membru għajr dak tal-esportazzjoni taħt proċedura kif prevista fil-paragrafu 1 għat-trasport lejn stazzjon tad-destinazzjoni jew konsenja lil kunsinjatarju lil hinn mit-territorju doganali tal-Komunita', l-uffiċju doganali li fih il-prodott tpoġġa taħt proċedura msemmija hawn fuq għandu jdaħħal waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fl-Anness VI taħt “Rimarki” fit-taqsima intitolata “Kontroll tal-użu u/jew id-destinazzjoni” fil-parti ta' wara tal-kopja ta' kontroll T5 oriġinali.

Meta l-kuntratt tat-trasport jiġi emendat sabiex it-trasport jispiċċa fil-Komunità, il-paragrafu 3 għandu japplika mutatis mutandis.

5.   Fejn prodott jittieħed mil-linji tal-ferroviji fl-Istat Membru tal-esportazzjoni jew fi Stat Membru ieħor u jiċċirkola taħt il-proċedura ta' tranżitu esterna tal-Komunita' jew il-proċedura ta' tranżitu komuni taħt kuntratt ta' trasport għal trasport imħallat bit-triq u bil-ferrovija, bil-ferrovija lejn destinazzjoni lil hinn mit-territorju doganali tal-Komunita', l-uffiċju doganali kompetenti għal jew l-aktar viċin lejn it-terminus tal-ferrovija fejn il-prodott jittieħed mil-lini tal-ferroviji għandu jdaħħal waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fl-Anness VII taħt “Rimarki” fit-taqsima intitolata “Kontroll tal-użu u/jew id-destinazzjoni” fil-parti ta' wara tal-kopja ta' kontroll T5 oriġinali.

Kuntratt ta' trasport għal trasport ikkombinat bit-triq u bil-ferrovija li jkun emendat sabiex il-ġarr jintemm ġewwa l-Komunità minflok barra ma jistax jitwettaq mill-awtoritajiet ferrovjarji mingħajr l-awtorizziazzjoni preċedenti tal-uffiċċju tat-tluq. F'każijiet bħal dawn, il-paragrafu 3 għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 12

1.   Għandhom jingħataw rifużjonijiet għall-prodotti li, irrispettivament mis-sitwazzjoni doganali rigward l-ippakkjar, ikunu f'ċirkulazzjoni ħielsa u huma ta’ oriġini Komunitarja.

Madankollu, għall-prodotti taz-zokkor imsemmija fl-Artikolu 162(1)(a)(iii) u fl-Artikolu 162(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, jistgħu jingħataw rifużjonijiet biss meta dawn ikunu f'ċirkulazzjoni ħielsa.

2.   Għall-għotja tar-rifużjoni, il-prodotti jitqiesu li huma ta’ origini Komunitarja jekk ikunu ġew miksuba kompletament fil-Komunità jew jekk l-aħħar ipproċessar jew xogħol sostanzjali li jkun sar fuqhom ikun sar fil-Komunità skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23 jew 24 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Madankollu, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, il-prodotti miksuba minn dawn li ġejjin ma għandhomx jikkwalifikaw għal rifużjoni:

(a)

materjali li joriġinaw fil-Komunità; u

(b)

materjali agrikoli koperti mir-regolamenti msemmija fl-Artikolu 1 importati minn pajjiżi terzi li ma jkunux għaddew minn ipproċessar sostanzjali ġewwa l-Komunità.

3.   Meta r-rifużjoni tingħata bil-kundizzjoni li l-prodott ikun oriġina fil-Komunità, l-esportaturi għandhom jiddikjaraw l-oriġini kif imfissra fil-paragrafu 2 bi qbil mar-regoli tal-Komunità fis-seħħ.

4.   Meta jiġu esportati prodotti komposti li jikkwalifikaw għal rifużjoni fuq wiehed jew aktar mill-ingredjenti tagħhom, ir-rifużjonijiet fuq tal-aħħar għandhom jingħataw suġġetti għall-konformità tagħhom mal-kundizzjoni stipulata fil-paragrafu 1.

Ir-rifużjoni għandha tingħata wkoll meta l-ingredjent jew l-ingredjenti li fir-rigward tagħhom tintalab ir-rifużjoni jkunu oriġinarjament ta’ oriġini Komunitarja u/jew fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa kif ipprovdut fil-paragrafu 1 iżda li ma jkunux aktar f'ċirkulazzjoni ħielsa unikament minħabba l-inkorporazzjoni tagħhom fi prodotti oħra.

5.   Għall-iskopijiet tal-paragrafu 4, ir-rifużjonijiet fuq l-oġġetti li ġejjin għandhom jitqiesu rifużjonijiet stabbiliti fuq il-bażi ta’ ingredjent:

(a)

prodotti tas-setturi taċ-ċereali, tal-bajd, tar-ross, taz-zokkor, tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, esportati fil-forma tal-oġġetti msemmija fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005.

(b)

zokkor abjad u mhux maħdum li jaqa' taħt il-kodiċi tan-NM 1701, isoglukożju li jaqa' taħt il-kodiċijiet tan-NM 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 u 1702 90 30 u ġuleppijiet tal-pitravi u tal-kannamiela li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tan-NM 1702 60 95 u 1702 90 95, użati fil-prodotti stabbiliti fl-Artikolu 1, punt (j) tar Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(c)

ħalib u prodotti tal-ħalib u zokkor esportati fil-forma ta’ prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tan-NM 0402 10 91 sa 99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 31 sa 39, 0403 90 31 sa 39, 0403 90 61 sa 69, 0404 10 26 sa 38, 0404 10 72sa 84 u 0404 90 81 sa 89 u esportati fil-forma ta’ prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċi tan-NM 0406 30 li mhumiex prodotti li joriġinaw fi Stati Membri jew prodotti li ġejjin minn pajjiżi terzi li huma f'ċirkulazzjoni ħielsa fl-Istati Membri.

Artikolu 13

1.   Ir-rata ta' rifużjonijiet applikabbli għal taħlitiet li jaqgħu taħt il-Kapitoli, 10 u 11 tan-Nomenklatura Magħquda għandha tkun dik applikabbli:

(a)

fil-każ ta' taħlit fejn ingredjent wieħed jikkostitwixxi mill-inqas 90 % tal-piż, għal dak l-ingredjent;

(b)

fil-każ ta' taħlit ieħor, għall-ingredjent li għalih tapplika l-inqas rata ta' rifużjonijiet. Fejn ingredjent wieħed jew iktar ma jikkwalifikax għal rifużjonijiet, l-ebda rifużjonim' għandha titħallas fuq taħlitta'din ix-xorta.

2.   Sabiex jiġu kkalkolati r-rifużjonijiet applikabbli għall-oġġetti mpoġġija f'settijiet u oġġetti komposti, kull komponent għandu jkun kkunsidrat bħala komponent separat.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx japplikaw għal taħlit, oġġetti mpoġġija f'settijiet u oġġetti komposti li għalihom ġew stabbiliti regoli speċjali dwar il-kalkolazzjoni.

Artikolu 14

Id-dispożizzjonijiet rigward l-iffissar ta' rifużjonijiet bil-quddiem u aġġustamenti li jridu jsiru għandhom japplikaw biss għal prodotti li għalihom ġiet stabbilita rata ta' rifużjoni ugwali jew ogħla minn żero.

Sezzjoni 2

Rifużjonijiet differenzjati

Artikolu 15

Meta r-rata tar-rifużjoni tvarja skont id-destinazzjoni, ir-rifużjonijiet għandhom jitħallsu suġġetti għall-kondizzjonijiet addizzjonali stabbbiliti fl-Artikoli 16 u 17.

Artikolu 16

1.   Fi żmien 12-il xahar mid-data ta’ aċċettazzjoni taddikjarazzjoni ta’ esportazzjoni, il-prodotti għandhom:

(a)

jiġu importati fl-istat oriġinali tagħhom f’pajjiż terz jew wieħed mill-pajjiżi terzi li għalihom tapplika r-rifużjoni, jew

(b)

jinħattu fl-istat oriġinali tagħhom f’żona ta’ rifużjoni mbiegħda li għaliha tapplika r-rifużjoni skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 24(1)(b) u (2).

Madankollu, estensjoni għal-limitu ta’ żmien tista’ tingħata skont l-Artikolu 46.

2.   Prodott għandu jiġi meqjus li kien ġie importat f'forma mhux mibdula jekk ma hemm l-ebda prova ta' pproċessar..

Madankollu l-operazzjonijiet li jmiss imwettqa bl-għan li l-prodotti jinżammu f'post sikur jistgħu jitwettqu qabel l-importazzjoni u ser ikunu mingħajr ħsara għall-konformita' mal-paragrafu 1:

(a)

għemil ta' inventarju;

(b)

jitwaħħlu marki, siġilli, tikketti jew sinjali simili li jiddistingwu mal-prodotti jew merkanzija jew mal-pakketti tagħhom, sakemm dan ma jimplika l-ebda riskju li l-prodotti joriġinaw x'imkien ieħor;

(c)

jitbiddlu l-marki u n-numri fuq il-pakketti jew it-tibdil tat-tikketti, sakemm dan ma jimplika l-ebda riskju li l-prodotti joriġinaw x'imkien ieħor;

(d)

ippakkjar, tneħħija tal-ippakkjar, tibdil tal-ippakkjar jew tiswija tal-ippakkjar, sakemm dan ma jimplika l-ebda riskju li l-prodotti joriġinaw x'imkien ieħor;

(e)

ħruġ għall-arja;

(f)

tkessiħ; u

(g)

iffriżar.

Minbarra dan, prodotti pproċessati qabel l-importazzjoni għandhom jitqiesu li jkunu ġew importati fl-istat mhux mibdul tagħhom sakemm dan l-ipproċessar jitwettaq fil-pajjiż terz li fih il-prodotti kollha li jirriżultaw minn dan l-ipproċessar huma importati.

3.   Prodott għandu jiġi meqjus li kien ġie importat meta l-formalitajiet doganali tal-importazzjoni, partikolarment dawk li jikkonċernaw il-ġbir tad-dazji tal-importazzjoni jkunu ġew imwettqa.

4.   Il-parti differenzjata tar-rifużjonijiet għandha titħallas fuq il-massa tal-prodotti li jkunu għaddew mill-formalitajiet doganali għall-importazzjoni fil-pajjiż terz; b'dana kollu, m'għandha tittieħed l-ebda konsiderazzjoni ta' xi varjazzjonijiet fil-massa li jistgħu jseħħu waqt it-trasport bħala riżultat ta' kawżi naturali u li huma rrikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti jew minħabba l-ġbir ta' kampjuni u skont id-dispożizzjonijiet tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 7(1).

Artikolu 17

1.   Prova li l-formalitajiet doganali għall-importazzjoni jkunu tlestew għandha, skont ma jagħżel l-esportatur, tkun provduta b’wieħed minn dawn id-dokumenti segwenti:

(a)

id-dokument doganali, kopja jew fotokopja tiegħu, jew kopja stampata ta’ informazzjoni ekwivalenti rreġistrata eletronikament minn awtorità doganali kompetenti; kopja bħal din, fotokopja jew kopja stampata għandha tiġi ċċertifikata bħla kopja vera jew kopja stampata minn wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)

l-entità li approvat id-dokument oriġinali jew irreġistrat elettronikament l-informazzjoni ekwivalenti;

(ii)

l-aġenzija uffiċjali tal-pajjiż terz ikkonċernat;

(iii)

l-aġenzija uffiċjali ta’ Stat Membru fil-pajjiż terz ikkonċernat;

(iv)

l-aġenzija responsabbli għal ħlas tar-rifużjoni;

(b)

ċertifikat tal-ħatt jew importazzjoni mfassal minn aġenzija internazzjonali approvata u li tispeċjalizza fil- kontroll u superviżjoni (minn hawn ’il quddiem imsejjħa l-“l-aġenzija ta' superviżjoni”) skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness VIII, il-Kapitolu III, li juża l-mudell stabbilit fl-Anness IX; id-data u n-numru tad-dokument doganali għandhom jidhru fuq iċ-ċertifikat ikkonċernat.

Jekk l-esportatur jitlob dan, aġenzija tal-ħlas tista’ tneħħi r-rekwiżit għaċ-ċertifikazzjoni msemmi fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu biex tkun tista’ tivverifika li l-formalitajiet doganali għall-importazzjoni jkunu tkomplew permezz tal-aċċess għal informazzjoni rreġistrata elettronikament tal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz jew f’isimhom.

2.   Fejn l-esportatur ma jistax jikseb id-dokument magħżul skont il-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 1, ukoll wara li jkun ħa l-passi xierqa, jew fejn hemm dubju dwar l-awtentiċità tad-dokument provvist, jew il-preċiżjoni tiegħu f’kull rigward, il-prova tat-twettiq tal-formalitajiet tad-dwana għall-importazzjoni tista’ tiġi fornita b’wieħed mid-dokumenti li ġejjin:

(a)

kopja tad-dokument tal-ħatt maħruġ jew endorsjat fil-pajjiż terz li fuqu jistgħu jitħallsu r-rifużjonijiet;

(b)

ċertifikat ta’ ħatt maħruġ minn aġenzija uffiċjali ta’ Stat Membru stabbilità fil- jew kompetenti għall-pajjiż destinatarju, skont ir-rekwiżiti u b’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness X, li jiċċertifika wkoll li l-prodott telaq mill-post tal-ħatt jew għall-inqas li, sa fejn taf hi, il-prodott ma ġiex mgħobbi wara għar-riesportazzjoni;

(c)

ċertifikat ta’ ħatt maħruġ minn AS approvata skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness VIII, Kapitolu III, bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XI, li jattesta wkoll li l-prodott telaq mill-post tal-ħatt jew għall-inqas li, sa fejn taf hi, il-prodott ma ġiex mgħobbi wara għar-riesportazzjoni;

(d)

dokument bankarju maħruġ minn intermedjarji approvati stabbiliti fil-Komunità, li jiċċertifika, fil-każ tal-pajjiżi terzi elenkati fl-Anness XII, li l-ħlas għal-esportazzjoni f'dak il-każ ikun ġie kkreditat lill-kont tal-esportatur, b'dawk l-ammonti;

(e)

ċertifikat ta' aċċettazjoni tal-konsenja maħruġ minn aġenzija uffiċjali tal-pajjiż terz konċernat, meta l-oġġetti jkunu mixtrija minn dak il-pajjiż jew minn aġenzija uffiċjali ta' dak il-pajjiż jew meta l-oġġetti jikkonstitwixxu għajnuna ta' ikel;

(f)

dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni tal-konsenja maħruġ minn organizzazzjoni internazzjonali jew minn organizzazzjoni umanitarja approvata mill-Istat Membru tal-esportazzjoni, meta l-oġġetti jkunu jikkonstitwixxu għajnuna ta' ikel;

(g)

dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni ta' konsennja maħruġa minn korp f'pajjiż terz li l-istedina tiegħu għal offerti tkun aċċettabbli permezz tal-Artikolu 47 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 meta l-oġġetti jkunu mixtrija minn dak il-korp.

3.   Esportaturi għandhom fil-każijiet kollha jipproduċu kopja jew fotokopja tad-dokumenti tat-trasport, li għandha tirrelata mat-trasport tal-prodotti li għalihom tkun saret id-dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni.

Fuq it-talba tal-esportatur, fil-każ ta’ trasport bil-baħar f’kontejner, Stat Membru jista’ jaċċetta tagħrif bħal dak fid-dokumenti ta’ trasport jekk jiġi ġġenerat b’sistema ta’ informazzjoni ġestita minn parti terza responsabbli għat-trasport tal-kontejners għall-post tad-destinazzjoni sakemm il-parti terza tispeċjalizza f’operazzjonijiet bħal dawn u s-sikurezza tas-sistema ta’ informazzjoni tiġi approvata minn Stat Membru bħal li jilħaq il-kriterji stabbiliti fil-verżjoni applikabbli għall-perjodu kkonċernat ta’ wieħed mill-istandards aċċettati internazzjonalment stabbiliti fil-punt 3(B) tal-Anness I għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2006 (19).

4.   Il-Kummissjoni tista', skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 195 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, tistabbilixxi li, f'ċerti każijiet speċifiċi li għandhom jiġu ddeterminati, il-prova tal-importazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu tista' tiġi provduta b'dokument speċifiku jew b'xi mod ieħor.

Artikolu 18

1.   L-Aġenzija ta' Superviżjoni li tixtieq toħroġ ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 17(1)(b) u (2)(c) għandha tiġi approvata mill-awtorità lokali kompetenti tal-Istat Membru fejn għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha.

2.   L-Aġenzija ta' Superviżjoni għandha tiġi approvata fuq talba tagħha għal terminu ta’ tliet snin li jista’ jiġġedded, jekk taderixxi mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Anness VIII, Kapitolu I. L-approvazzjoni għandha tkun valida għall-Istati Membri kollha.

3.   L-approvazzjoni għandha tispeċifika jekk l-awtorizzazzjoni li toħroġ iċ-ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 17(1)(b) u (2)(c) hijiex fuq bażi dinjija jew limitata għal numru ta’ pajjiżi terzi.

Artikolu 19

1.   L-Aġenzija ta' Superviżjoni għandha taġixxi skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness VIII, Kapitolu II, punt 1.

Jekk waħda jew aktar mill-kondizzjonijiet stabbiliti f’dawk ir-regoli ma jiġux imħarsa, l-Istat Membru li approva lill-Aġenzija ta' Superviżjoni għandu jissospendi l-approvazzjoni għall-perjodu meħtieġ biex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni.

2.   L-Istat Membru li approva lill-Aġenzija ta' Superviżjoni għandu jikkontrolla l-ħidma u l-komportament tal-Aġenzija ta' Superviżjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VIII, Kapitolu II, punt 2.

Artikolu 20

L-Istati Membri li approvaw Aġenzija ta' Superviżjoni għandhom jipprovdu għal sistema effettiva ta’ sanzjonijiet għal każijiet fejn Aġenzija ta' Superviżjoni approvata tkun ħarġet ċertifikat falz.

Artikolu 21

1.   L-Istat Membru li approva lill-Aġenzija ta' Superviżjoni għandu jirtira l-approvazzjoni minnufih:

jekk l-Aġenzija ta' Superviżjoni m’għadux iħares il-kondizzjonijiet ta’ approvazzjoni stabbiliti fl-Anness VIII, Kapitolu I, jew

jekk l-Aġenzija ta' Superviżjoni kemm-il darba u sistematikament ħarġet ċertifikati foloz. F’dan il-każ is-sanzjonijiet previsti fl-Artikolu 20 ma jgħoddux.

2.   L-irtirar għandu jkun totali jew limitat għal xi partijiet jew attivitajiet tal-Aġenzija ta' Superviżjoni skont in-natura tan-nuqqasijiet skoperti.

3.   Kull fejn tiġi rtirata approvazzjoni minn Stat Membru lil Aġenzija ta' Superviżjoni li tappartjeni għal grupp ta’ soċjetajiet, l-Istati Membri li approvaw Aġenzija ta' Superviżjoni li jappartjenu għall-istess grupp, għandhom jisspospendu l-approvazzjonijiet għal dawn l-Aġenzija ta' Superviżjoni għal perjodu mhux itwal minn tliet xhur sabiex jitwettqu l-investigazzjonijiet meħtieġa biex jiġi vverifikat jekk l-Aġenzija ta' Superviżjoni għandhomx tort ukoll fin-nuqqasijiet skoperti dwar l-Aġenzija ta' Superviżjoni li l-approvazzjoni tagħha ġiet irtirata.

Għall-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu, grupp ta’ soċjetajiet tinkludi l-kumpaniji kollha li l-kapital tagħhom huwa l-proprjetà, direttament jew indirettament, minn aktar minn 50 % minn kumpanija ewlenija waħda, kif ukoll il-kumpanija ewlenija stess.

Artikolu 22

1.   L-Istati Membri għandhom javżaw dwar l-approvazzjoni tal-Aġenzija ta' Superviżjoni lill-Kummissjoni.

2.   L-Istati Membri li jirtiraw jew jissospendu approvazzjoni għandhom jinnotifikaw immedjatament lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, fejn jindikawlhom in-nuqqasijiet li kkawżaw l-irtira jew is-sospensjoni.

L-avviż lill-Istati Membri għandu jintbagħat lill-korpijiet ċentrali tal-Istati Membri elenkati fl-Anness XIII.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika perjodikament għall-informazzjoni, lista aġġornata ta’ Aġenzija ta' Superviżjoni approvati mill-Istati Membri.

Artikolu 23

1.   Iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 17(1)(b) u (2)(c) maħruġa wara d-data tal-irtirar jew sospensjoni tal-approvazzjoni m’għandhiex tkun valida.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrifjutaw li jaċċettaw ċertifikati msemmija fl-Artikolu 17(1)(b) u (2)(c) jekk jiskopru irregolaritajiet jew defiċjenzi fiċ-ċertifikati. Meta dawn iċ-ċertifikati jinħarġu minn Aġenzija ta' Superviżjoni approvata minn Stat Membru ieħor, l-Istat Membru li jiskopri l-irregolarijtajiet għandu javża dwar dawn iċ-ċirkostanzi lill-Istat Membru li ta l-approvazzjoni.

Artikolu 24

1.   L-Istati membri jistgħu jeżentaw l-esportaturi milli jagħtu l-prova rikjesta skont l-Artikolu 17 ħlief id-dokument tat-trasport jew l-ekwivalenti elettroniku kif imsemmi fl-Artikolu 17(3), fil-każ ta’ dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni li tagħti lok għal rifużjoni fejn:

(a)

il-parti ddifferenzjata tar-rifużjoni mhijiex iktar minn:

(i)

EUR 2 400 meta l-pajjiż terz jew it-territorju ta’ destinazzjoni jkun elenkat fl-Anness XIV;

(ii)

EUR 12 000 meta l-pajjiż terz jew it-territorju ta’ destinazzjoni jkun elenkat fl-Anness XIV; jew

(b)

il-port ta’ destinazzjoni jinsab fiż-żona mbiegħda ta’ rifużjoni għall-prodott ikkonċernat.

2.   L-eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 1(b) għandha tapplika biss meta jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-prodotti huma ttrasportati f’kontejners u t-trasport tal-kontejners għall-port tal-ħatt isir bil-baħar;

(b)

id-dokument tat-trasport isemmi bħala destinazzjoni, il-pajjiż imsemmija fid-dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni jew port li normalment tintuża għall-ħatt ta’ prodotti ddestinati għal pajjiż intern li huwa l-pajjiż ta’ destinazzjoni msemmi fid-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni;

(c)

il-prova tal-ħatt hija pprovduta skont il-punt (a), (b) jew (c) tal-Artikolu 17(2).

Fuq it-talba tal-esportatur, fil-każ ta’ trasport bil-baħar f’kontejner, Stat Membru jista’ jaċċetta li l-prova tal-ħatt imsemmija fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu minflok tiġi pprovduta permezz ta’ tagħrif ekwivalenti għal dak li jinsab fid-dokumenti tal-ħatt jekk dan jkun iġġenerat b’sistema ta’ informazzjoni ġestita minn parti terza responsabbli għat-trasport jew għall-ħatt tal-kontejners fil-post tad-destinazzjoni sakemm il-parti terza tispeċjalizza f’operazzjonijiet bħal dawn u s-sikurezza tas-sistema ta’ informazzjoni tiġi approvata minn Stat Membru bħala waħda li tilħaq il-kriterji stabbiliti fil-verżjoni applikabbli għall-perjodu kkonċernat ta’ wieħed mill-istandards aċċettati internazzjonalment stabbiliti fil-punt 3(B) tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 885/2006.

Il-prova tal-ħatt tista’ tiġi pprovduta skont il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu jew skont it-tieni subparagrafu mingħajr ma jkun jeħtieġ għall-esportatur li jipprova li jkun ħa l-passi xierqa biex jikseb dokument imsemmi fil-punti (a) jew (b) tal-Artikolu 17(1).

3.   L-eliġibilità għall-eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) għandha tkun awtomatika minbarra fil-każ ta’ applikazzjoni tal-paragrafu 4.

L-eliġibilità għall-eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1(b) għandha tingħata għal tliet snin, permezz ta’ awtorizzazzjoni bil-miktub, qabel l-esportazzjoni, fuq applikazzjoni min-naħa tal-esportatur. L-esportaturi li jużaw dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jirreferu għan-numru tal-awtorizzazzjoni fl-applikazzjoni għall-pagament.

4.   Jekk l-Istat Membru jqis li l-prodotti li għalihom l-esportatur jitlob eżenzjoni skont dan l-Artikolu jkunu ġew esportati lejn pajjiż li ma jissemmiex fid-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni, jew, skont il-każ, lil pajjiż li jinsab barra ż-żona ta’ rifużjoni mbiegħda rilevanti li għaliha tkun ġiet iffissata r-rifużjoni, inkella l-esportatur ikun qasam artifiċjalment operazzjoni tal-esportazzjoni bil-għan li jibbenefika minn eżenzjoni, l-Istat Membru għandu jirtira l-eliġibbiltà għal kwalunkwe eżenzjoni taħt dan l-Artikolu immedjatament għall-esportatur ikkonċernat.

L-esportatur ikkonċernat m’għandux ikun eleġibbli għal eżenzjonijiet ulterjuri taħt dan l-Artikolu għal sentejn mid-data tal-irtirar.

Fil-każ ta’ rtirar tal-eliġibbiltà, l-intitolament għar-rifużjoni tal-esportazzjoni għall-prodotti kkonċernati ma’ għandhiex tibqa’ teżisti u r-rifużjoni għandha tiġi rrimborżata sakemm l-esportatur ma jkunx jista’ jagħti l-prova meħtieġa mill-Artikolu 17 għall-prodotti kkonċernati.

Barra minn hekk, l-intitolament għar-rifużjoni tal-esportazzjoni ma għandhiex tibqa’ teżisti għall-prodotti koperti minn dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni li ssir wara d-data tal-att li wassal għall-irtirar ta’ eliġibbiltà u r-rifużjonijiet għandhom jiġu rrimborżati, sakemm l-esportatur ma jkunx jista’ jagħti l-prova meħtieġa mill-Artikolu 17 għall-prodotti kkonċernati.

Artikolu 25

1.   B'deroga mill-Artikolu 15 u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 27, parti mir-rifużjonijiet għandhom jitħallsu mal-applikazzjoni mill-esportatur la darba tiġi provduta l-prova li l-prodott ikun telaq mit-territorju doganali tal-Komunità.

2.   Il-parti tar-rifużjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu kkalkolati bl-użu tal-anqas rata għar-rifużjonijiet, li minnhom titnaqqas 20 % tad-differenza bejn ir-rata stabbilita bil-quddiem u l-anqas rata jew żero, meta l-ebda rata ma tkun stabbilita.

Meta l-ammont li għandu jiġi mħallas ma jeċċedix EUR 2 000, l-Istati membri jistgħu jiddifferixxu l-ħlas ta' dak l-ammont sakemm jitħallsu r-rifużjonijiet kollha kkonċernati, apparti minn meta l-esportatur jiddikjara li hu ma jkunx sejjer japplika għal pagament ta' ammont ieħor f'dak li jirrigwarda l-esportazzjoni kkonċernata.

3.   Meta d-destinazzjoni mmarkata fil-kaxxa 7 tal-liċenzji maħruġa bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjonijiet ma tkunx osservata:

(a)

jekk ir-rata tar-rifużjonijiet li tikkorrispondi ma' dik tad-destinazzjoni attwali tkun ugwali għal jew ogħla mir-rata tar-rifużjonijiet għad-destinazzjoni indikata fil-kaxxa 7, ir-rifużjonijiet għad-destinazzjoni indikata fil-kaxxa 7 għandha tapplika;

(b)

jekk ir-rata tar-rifużjonijiet li tikkorrispondi ma' dik tad-destinazzjoni attwali tkun inqas mir-rata tad-destinazzjoni indikata fil-kaxxa 7, ir-rifużjonijiet li għandhom jitħallsu għandhom ikunu:

dawk li jirriżultaw mill-applikazzjoni tar-rata li tikkorrispondi ma' dik tad-destinazzjoni attwali,

imnaqqsa, għajr fil-każ ta' force majeure, b'20 % tad-differenza bejn ir-rifużjonijiet għad-destinazzjoni mmarkata fil-kaxxa 7 u r-rifużjonijiet għad-destinazzjoni attwali.

Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu, ir-rati tar-rifużjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati għandhom ikunu dawk applikabbli fil-jum li fih tkun ġiet sottomessa l-applikazzjoni għal-liċenzja. Rati bħal dawn għandhom jiġu aġġustati, meta applikabbli, fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni jew tad-dikjarazzjoni tal-pagament.

Meta l-ewwel u t-tieni subparagrafi ta' dan il-paragrafu u tal-Artikolu 48 japplikaw għall-istess operazzjoni ta' esportazzjoni, l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu għandu jiġi mnaqqas bil-penalità prevista fl-Artikolu 48.

4.   Meta r-rata ta' rifużjonijiet tkun iddeterminata bl-istedina biex isiru offerti u l-kuntratt relevanti jistipula destinazzjoni obbligatorja, kwalunkwe rifużjonijiet perjodiċi stabbiliti jew il-fatt li l-ebda rifużjonijiet bħal dawn ma jkunu ġew stabbiliti għal dik id-destinazzjoni fid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal-liċenzja jew fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni m'għandhiex tiġi kkunsidrata biex tiġi ddeterminata l-anqas rata tar-rifużjonijiet.

Artikolu 26

1.   Il-paragrafi 2 sa 5 għandhom japplikaw meta prodott jiġi esportat permezz ta' liċenzja tal-esportazzjoni jew ta' ċertifikat ta' iffissar bil-quddiem li jistipula destinazzjoni obligatorja.

2.   Meta prodott ma jasalx fid-destinazzjoni obligatorja, għandha titħallas biss dik il-parti tar-rifużjonijiet li tirriżulta mill-applikazzjoni tal-Artikolu 25 (2).

3.   Meta, għal raġunijiet ta' force majeure, il-prodott jiġi mwasssal f'destinazzjoni li ma tkunx dik li għaliha tkun inħarġet il-liċenzja tal-esportazzjoni, ir-rifużjonijiet għandhom jitħallsu mal-applikazzjoni mill-esportatur jekk hu jġib prova ta' force majeure u prova tal-wasla tal-prodott fid-destinazzjoni; il-prova tal-wasla fid-destinazzjoni għandha tiġi pprovduta skont l-Artikoli 16 u 17.

4.   Fejn japplika l-paragrafu 3, ir-rifużjonijiet applikabbli għandhom ikun ugwali għar-rifużjonijiet stabbiliti għad-destinazzjoni attwali, imma ma jistgħux ikunu ogħla minn dawk applikabbli għad-destinazzjoni mmarkati fil-kaxxa 7 tal-liċenzja maħruġa b'iffissar 'il quddiem tar-rifużjonijiet.

Ir-rati tar-rifużjonijiet għandhom jiġu aġġustati, meta applikabbli, fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni jew tad-dikjarazzjoni tal-pagament.

5.   Biex jikkwalifikaw għal rifużjonijiet iffissati bil-quddiem, meta prodott jiġi esportat permezz ta' liċenzja maħruġa permezz tal-Artikolu 47 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 u r-rifużjonijiet ivarjaw skont id-destinazzjoni, l-esportatur għandu jipprovdi prova, b'żieda ma' dik meħtieġa permezz tal-Artikolu 17 ta' dan ir-Regolament, li dak il-prodott kien ġie mwassal fil-pajjiż terz tal-importazzjoni lill-korp speċifikat fl-istedina għall-offerti li għaliha tirreferi l-liċenzja.

Sezzjoni 3

Miżuri speċifiċi ta' protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità

Artikolu 27

1.   Meta:

(a)

ikun hemm dubju serju rigward id-destinazzjoni vera tal-prodott; jew

(b)

minħabba d-differenza bejn l-ammont tar-rifużjonijiet fuq il-prodott esportat u l-ammont tad-dazju ta' importazzjoni mhux-preferenzjali applikabbli fuq prodott identiku fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni, il-prodott jista' jiġi impurtat mill-ġdid fil-Komunità, jew

(c)

ikun hemm suspetti serji li l-prodott, fl-istat mhux mibdul tiegħu jew wara li jkun ġie pproċessat f'pajjiż terz, ikun ġie impurtat mill-ġdid fil-Komunità mingħajr dazju jew b'rata ta' dazju mnaqqas;

ir-rata waħdanija tar-rifużjonijiet jew tal-parti tar-rifużjonijiet imsemmija fl-Artikolu 25(2) għandha titħallas biss jekk il-prodott ikun ħalla t-territorju doganali tal-Komunità skont l-Artikolu 7, u,

(i)

fil-każ ta' rifużjonijiet mhux-differenzjati, il-prodott ikun ġie impurtat f'pajjiż terz ma' tul it-12-il xahar li jsegwu d-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni jew li jkun għadda minn proċessar jew xogħol sostanzjali ma' tul dan il-perijodu skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, jew

(ii)

fil-każ ta' rifużjonijiet differenzjati skont id-destinazzjoni, il-prodott ikun ġie impurtat fl-istat mhux mibdul tiegħu f'pajjiż terz speċifiku fi żmien it-12-il xahar mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.

L-Artikoli 16 u 17 għandhom japplikaw għall-importazzjoni f'pajjiżi terzi.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jitolbu evidenza addizzjonali għar-rifużjonijiet kollha li jagħtu prova għas-sodisfazzjon tagħhom li l-prodott ikun attwalment tqiegħed fuq is-suq fil-pajjiż terz tal-importazzjoni jew li jkun għadda minn proċessar jew xogħol sostanzjali skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Żmien addizzjonali jista' jingħata skont il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 46 ta' dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom japplikaw il-paragrafu 1 fuq l-inizjattiva tagħhom stess u wkoll fuq talba mill-Kummissjoni.

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-każ maħsub fil-punt (b) tal-paragrafu 1 m'għandhomx japplikaw jekk iċ-ċirkostanzi konkreti tat-tranżazzjoni f'dak il-każ, -meta b'mod partikolari jiġu kkunsidrati l-ispejjeż tat-trasport — li probabbilment jeskludu r-riskju tal-importazzjoni mill-ġdid. Barra minn hekk, l-Istati Membri ma jistgħux japplikawhom meta l-ammont tar-rifużjonijiet jkun ugwali għal jew anqas minn EUR 500 tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kkonċernata.

3.   Fejn japplika l-paragrafu 1 u l-prodott, wara li jitlaq mit-territorju doganali tal-Komunità, ikun tħassar waqt it-tranżitu jew bħala riżultat ta' force majeure;

(a)

fil-każ ta' rifużjonijiet mhux differenzjati, għandhom jitħallsu r-rifużjonijiet totali,

(b)

fil-każ ta' rifużjonijiet differenzjati, għandha titħallas il-parti tar-rifużjonijiet stabbilita skont l-Artikolu 25.

4.   Il-paragrafu 1 għandu jkun applikabbli qabel ma jkunu tħallsu r-rifużjonijiet.

B'dana kollu, ir-rifużjonijiet għandhom ikunu meqjusa bħala li m'humiex iġġustifikati u għandhom jitħallsu lura jekkukoll wara li r-rifużjonijiet ikunu ġew imħallsa, l-awtoritajiet kompetenti jsibu:

(a)

li l-prodott kien ġie meqrud jew li kien sofra l-ħsara qabel ma ġie mqiegħed fuq is-suq ta' pajjiż terz jew qabel ma kien sar fuqu xogħol jew proċessar sostanzjali skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, f'pajjiż terz, sa kemm l-esportatur ma' jkunx jista' jagħti prova għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet kompetenti li l-esportazzjoni kienet saret taħt kundizzjonijiet ekonomiċi tali li l-prodott seta' raġonevolment jiġi kummerċjalizzat f'pajjiż terz mingħajr preġudizzju għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 28(2) ta’ dan ir-Regolament;

(b)

li l-prodott kien ġie mqiegħed taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju f'pajjiż terz, 12-il xahar wara d-data tal-esportazzjoni mill-Komunità, mingħajr ma jkun għadda, f'pajjiż terz, minn xi proċessar jew xogħol sostanzjali skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 u li l-esportazzjoni ma kinitx ġiet imwettqa bħala tranżazzjoni kummerċjali normali;

(c)

li l-prodott esportat ikun impurtat mill-ġdid fil-Komunità mingħajr ma jkun għadda minn proċessar jew xogħol sostanzjali fil-qofol ta' dak li jfisser l-Artikolu 24 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, li d-dazju mhux-preferenzjali fuq l-importazzjoni jkun anqas minn dak tar-rifużjonijiet mogħtija, u li l-esportazzjoni kienet twettqet bħala tranżazzjoni kummerċjali normali;

(d)

li l-prodotti elenkati fl-Anness XV jiġu impurtati lura fil-Komunità:

wara li jkunu għaddew minn xogħol jew proċessar f'pajjiż terz mingħajr ma jkunu akkwistaw il-livell tal-proċessar previst fl-Artikolu 24 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, u

ikollhom dazji ta' importazzjoni mnaqqsa jew dazju ta' importazzjoni b'rata żero u mhux rata preferenzjali.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien jekk isibu li l-prodotti apparti minn dawk inklużi fl-Anness XV jistgħu joħolqu bdil fid-direzzjoni tal-kummerċ.

Il-punti (c) u (d) m'għandhomx ikunu applikabbli fil-każijiet meta l-Kapitolu 2 (“Oġġetti mibgħuta lura”) tat-Titolu VI tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 jkunu japplikaw, jew meta l-prodotti jiġu importati lura mill-inqas sentejn wara l-jum tal-esportazzjoni.

L-Artikolu 48 m'għandux japplika għal dawk il-każijiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d).

Sezzjoni 4

Każijiet fejn ma tingħata l-ebda rifużjoni

Artikolu 28

1.   L-ebda rifużjoni m'għandha tingħata fuq prodotti li ma jkunux ta' kwalità tajba u ġusta biex jitpoġġew fuq is-suq fid-data li fiha d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tiġiaċċettata.

Il-prodotti għandhom jiġu meqjusa li jissodisfaw il-ħtiġiet stabbilit fl-ewwel subparagrafu jekk dawn ikunu jistgħu jitqiegħdu fuq is-suq fit-territorju tal-Komunità taħt kondizzjonijiet normali permezz tad-deskrizzjoni li tkun tidher fuq l-applikazzjoni għar-rifużjonijiet u jekk, fejn dawn il-prodotti huma intenzjonati għal konsum uman, l-użu tagħhom għal dak l-għan ma jkunx eskluż jew sostanzjalment imfixkel minħabba l-karatteristiċi jew il-kondizzjoni tagħhom.

Il-konformità tal-prodotti mal-ħtiġiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu għandha tkun eżaminata skont l-istandards jew il-prattiċi eżistenti fil-Komunità.

B'dana kollu, ir-rifużjonijiet għandhom ukoll jingħataw meta, fil-pajjiż tad-destinazzjoni, il-prodotti esportati jkunu suġġetti għal kondizzjonijiet obligatorji, partikolarment kondizzjonijiet dwar is-saħħa u l-iġjene, li ma jkunux konformi mal-istandards jew il-prattiċi eżistenti ġewwa l-Komunità. Għandha tkun ir-responsabbilità tal-esportatur, fuq talba mill-awtorità kompetenti, li jagħti prova li l-prodotti jkunu konformi mal-kondizzjonijiet obligatorji eżistenti fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

Barra minn hekk, jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti.

2.   Meta prodott ikun ta' kwalità tajba u ġusta biex jitqiegħed fuq is-suq malli jħalli l-Komunità, għandu jkun intitolat għal dik il-parti tar-rifużjonijiet kkalkolata skont l-Artikolu 25(2), barra fejn japplika l-Artikolu 27. B'dana kollu, għandu jitlef dak l-intitolament jekk ikun hemm evidenza li l-prodott:

ma jkunx aktar ta' kwalità tajba u ġusta għat-tqegħid fuq is-suq minħabba difett moħbi li jfeġġ aktar tard,

ma jkunx jista' jiġi mibjugħ lill-konsumatur finali minħabba li d-data finali tal-konsum kienet qrib wisq tad-data tal-esportazzjoni.

Jekk ikun hemm evidenza li l-prodott ma jkunx aktar ta' kwalità tajba u ġusta għat-tqegħid fuq is-suq qabel ma jkunu twettqu il-formalitajiet doganali għall-importazzjoni f'pajjiż terz, m'għandux ikun intitolat għall-parti differenzjata tar-rifużjonijiet.

3.   L-ebda rifużjonijiet m'għandhom jingħataw fuq prodotti li jeċċedu l-livelli massimi tar-radjo-attività permissibbli permezz tal-leġislazzjoni tal-Komunità. Il-livelli applikabbli dwar prodotti, irrespettivament mill-oriġini tagħhom, għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 733/2008 (20).

Artikolu 29

1.   L-ebda rifużjonijiet m'għandhom jingħataw fuq l-esportazzjoni li tkun suġġetta għal impost tal-esportazzjoni jew għal xi piż ieħor fuq l-esportazzjoni stabbilit bil-quddiem jew iddeterminat bl-offerta.

2.   Meta, fil-każ tal-prodott kompost, l-impost tal-esportazzjoni jew xi piż ieħor fuq l-esportazzjoni jiġi ffissat bil-quddiem fuq il-bażi ta' wieħed jew aktar mill-ingredjenti tal-prodott, l-ebda rifużjonijiet m'għandhom jingħataw fuq dak l-ingredjent jew dawk l-ingredjenti.

Artikolu 30

L-ebda rifużjonijiet m'għandhom jingħataw fuq prodotti li jkunu mibjugħa jew imqassma abbord vapuri u fejn hemm possibbiltà li dawn jistgħu sussegwentement jiddaħħlu mill-ġdid fil-Komunità ħielsa mid-dazju bis-saħħa tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 918/83 (21).

KAPITOLU 2

Avvanzi fuq rifużjonijiet

Artikolu 31

1.   Mal-applikazzjoni mill-esportatur, l-Istati Membri għandhom iħallsu r-rifużjonijiet bil-quddiem, kollha kemm huma jew parti minnhom, la darba d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tkun ġiet aċċettata, bil-kondizzjoni li garanzija ekwivalenti għall-ammont avvanzat, flimkien ma' 10 %, tkun ġiet ippreżentata

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li jkopru l-applikazzjonijiet għal avvanz fuq parti tar-rifużjonijiet.

2.   L-ammont li għandu jitħallas bil-quddiem għandu jiġi kkalkolat bl-użu tar-rata tar-rifużjonijiet applikabbli għad-destinazzjoni ddikjarata, aġġustata, meta applikabbli, bl-ammonti l-oħra previsti fir-regolamenti tal-Komunità.

3.   L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma japplikawx il-paragrafu 1 jekk l-ammont li għandu jitħallas ma jkunx jeċċedi EUR 2 000.

Artikolu 32

1.   Meta l-ammont imħallas bil-quddiem ikun aktar minn dak attwalment pagabbli fuq l-esportazzjoni jew l-esportazzjoni ekwivalenti, l-awtorità kompetenti għandha tagħti bidu, mingħajr dewmien, għall-proċedura li hemm provvediment dwarha [fl-Artikolu 29 tar-Regolament (KEE) Nru 2220/85] bl-iskop ta' ħlas lura, mill-esportatur, tad-differenza bejn dawk iż-żewġ somom, miżjuda b'10 %.

Meta, b'dana kollu, l-10 % żejda m'għandhomx ikunu rkuprati għal raġunijiet ta' force majeure:

il-prova li għandha tiġi provduta permezz ta' dan ir-Regolament sabiex jikkwalifika għal rifużjonijiet ma tistax tiġi pprovduta, jew

il-prodott jasal f'destinazzjoni li ma tkunx dik li għaliha l-avvanz kien ġie kkalkolat.

2.   Meta l-prodott ma jasalx fid-destinazzjoni li dwarha l-avvanz kien ġie kkalkolat minħabbba xi irrogolarità mwettqa minn xi parti terza għad-detriment tal-esportatur, u dan immedjatament jinforma lill-awtoritajiet kompetenti b'dan il-fatt bl-inizjattiva tiegħu stess u bil-miktub, il-ħlas lura tar-rifużjonijiet imħallsa bil-quddiem, iż-żieda prevista fil-paragrafu 1 għandha tkun illimitata għall-imgħax pagabbli għall-perjodu li jkun skada bejn l-akkwist tal-avvanz u l-ħlas lura tiegħu, ikkalkolat bi qbil mar-raba' subparagrafu tal-Artikolu 49(1).

L-ewwel subparagrafu m'għandux japplika meta l-awtoritajiet kompetenti jkunu diġà nnotifikaw lill-esportatur bl-intenzjoni tagħhom li jwettqu verifika jew jekk l-esportatur ikun sar konxju b'xi mod ieħor tal-intenzjoni tagħhom.

3.   L-esportazzjoni, wara l-importazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-oġġetti mibgħuta lura, ta' prodotti ekwivalenti li jidħlu taħt l-istess kodiċi tan-Nomeniklatura Magħquda għandhom ikunu meqjusa bħala esportazzjoni ekwivalenti meta l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 44(2)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 ikunu mwettqa.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika biss meta tintuża s-sistema tal-oġġetti rritornati fl-Istat Membru li fih id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni li tkopri l-esportazzjoni oriġinali kienet aċċettata jew fl-Istat Membru tal-oriġini skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE (22).

TITOLU III

TIPI OĦRA TA' ESPORTAZZJONI U KAŻIJIET SPEĊJALI

KAPITOLU 1

Destinazzjonijiet trattati bħala esportazzjoni mill-Komunità, u fornitura

Artikolu 33

1.   Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, is-segwenti għandhom ikunu ttrattati bħala esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità:

(a)

fornituri fil-Komunità għal provvisti għall-:

vapuri li jsalpaw f'ibħra miftuħa,

ajruplani fuq titjiriet internazzjonali, inklużi titjiriet intra-Komunitarji;

(b)

fornituri għall-organizzazzjonijiet internazzjonali stabbiliti fil-Komunità;

(c)

fornituri għall-forzi armati stazzjonati fuq it-territorju ta' Stat Membru, imma li ma jkunux iservu taħt il-kmand tiegħu.

2.   Il-paragrafu 1 għandu jkun japplika biss meta l-importazzjoni ta' prodotti tal-istess tip minn pajjiżi terzi u intenzjonati għal dan it-tip ta' użu jkunu eżentati mid-dazji doganali ta' importazzjoni fl-Istat Membru in kwistjoni.

3.   Kunsinni ta' prodotti lill-imħażen lokalizzati fi ħdan il-Komunità u li jappartjenu għall-organizzazzjonijiet internazzjonali li jispeċjalizzaw f'għajnuna umanitarja bl-iskop ta' operazzjonijiet ta' għajnuna ta' ikel f'pajjiżi terzi għandhom jiġu meqjusa bħala esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

L-awtorizzazzjoni biex ikun japplika l-ewwel subparagrafu għandha tingħata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-ħażna, li għandu jiddetermina l-istatus doganali tal-maħżen u għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jassigura li l-prodotti kkonċernati jilħqu d-destinazzjoni tagħhom.

4.   Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(7) ma japplikawx għall-forniturii koperti b'dan l-Artikolu. B'dana kollu, l-Istati Membri jistgħu jieħdu l-azzjoni xierqa biex jippermettu verifiki fuq il-prodotti.

Artikolu 34

1.   Fil-każ tal-fornituri msemmija fl-Artikoli 33 u 41, l-Istati Membri jistgħu, independentement mill-Artikolu 5, jawtorizzaw il-proċedura segwenti li għandha tiġi segwita għall-pagament tar-rifużjonijiet. L-esportaturi awtorizzati biex isegwu din il-proċedura ma jistgħux fl-istess waqt isegwu l-proċedura normali fir-rigward tal-istess prodotti.

L-awtorizzazzjoni tista' tkun ristretta għal ċerti postijiet tat-tagħbija fl-Istat Membru tal-esportazzjoni. L-awtorizzazzjoni tista' tkopri t-tagħbija fi Stati Membri oħra, f'liema każ għandu jkun applikabbli l-Artikolu 8.

2.   Għal prodotti mgħobbija kull xahar kif hemm previst f'dan l-Artikolu, l-aħħar ġurnata tax-xahar għandha tintuża biex tiddetermina r-rata tar-rifużjoni applikabbli.

L-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju applikabbli għar-rifużjoni għandu jkun dak imsemmi fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 1913/2006.

3.   Meta r-rifużjoni hija ddeterminata bi stedina għal offerti, il-liċenzja għandha tkun valida fl-aħħar ġurnata tax-xahar.

4.   L-esportaturi għandhom iżommu reġistru li jkun fih din l-informazzjoni segwenti:

(a)

il-partikolaritajiet meħtieġa biex ikunu identifikati l-prodotti bi qbil mal-Artikolu 5(4);

(b)

l-isem u n-numru tar-reġistrazzjoni tal-vapur(i) jew ajruplan(i) li fuqhom il-prodotti jkunu mgħobbija;

(c)

id-data tat-tagħbija.

Id-dettalji msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu miktuba fir-reġistru mhux aktar tard mill-ewwel jum tax-xogħol li jsegwi dak tat-tagħbija. B'dana kollu, meta t-tagħbija titwettaq fi Stat Membru ieħor, dawn il-partikolaritajiet għandhom ikunu miktuba fir-reġistru mhux aktar tard mill-ewwel jum tax-xogħol li jsegwi dak li fih l-esportatur kellu jkun ġie nnotifikat li l-prodotti kienu ġew mgħobbija.

L-esportaturi għandhom ukoll jikkoperaw fi kwalunkwe verifiki li l-Istati Membri jistgħu jħossu li jkunu meħtieġa u għandhom iżommu r-reġistri għal mill-anqas tliet snin mit-tmiem tas-sena kalendarja kurrenti.

5.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li r-reġistri jistgħu jiġu sostitwiti bid-dokumenti użati għal kunsinni li fuqhom l-awtoritajiet doganali jkunu ċċertifikaw id-data tat-tagħbija.

6.   Il-paragrafi 2 sa 5 għandhom japplikaw mutatis mutandis għal kunsinni kif imsemmi fl-Artikolu 33(1) (b) u (c),

Artikolu 35

1.   Għall-għanijiet tal-Artikolu 33(1)(a), il-prodotti intenzjonati għal kunsum abbord ajruplani jew vapuri tal-passiġieri, inklużi laneċ, u ppreparati qabel it-tagħbija għandhom ikunu meqjusa bħallikieku kienu ġew ippreparati abbord dawk il-mezzi.

2.   Il-paragrafu 1 għandu jkun japplika biss bil-kondizzjoni li, qabel il-preparazzjoni tagħhom, l-esportatur iforni evidenza suffiċjenti tal-kwalità, it-tip u l-karatteristiċi tal-prodotti bażiċi li għalihom ikunu ġew mitluba r-rifużjonijiet.

3.   L-arranġamenti tal-imħażen tal-ikel kif hemm provdut fl-Artikolu 37 jistgħu japplikaw għal prodotti ppreparati kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 36

1.   Ir-rifużjonijiet m'għandhomx jiġu mħallsa sa kemm il-prodotti li għalihom ikunu ġew aċċettati d-dikjarazzjonijiet tal-esportazzjoni jkunu waslu fid-destinazzjoni koperta bl-Artikolu 33 fi stat mhux mibdul fi żmien 60 jum minn dik l-aċċettazzjoni.

2.   L-Artikolu 7(3) u (4), għandu japplika fil-każijiet previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Jekk, qabel dawn ikunu waslu f'destinazzjoni koperta bl-Artikolu 33, il-prodott kopert b'dikjarazzjoni tal-esportazzjoni li tkun ġiet aċċettata jaqsam territorju tal-Komunità apparti minn dik tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun seħħet l-aċċettazzjoni, il-prova li l-prodott ikun wasal fid-destinazzjoni speċifikata għandha tkun fornuta permezz tal-kopja ta' kontroll T5.

Il-kaxxi 33, 103, 104 u, fejn xieraq, 105 tal-kopja tal-kontroll, inter alia, għandom ikunu mimlija. Il-kaxxa 104 għandha tkun endorsjata kif xieraq.

4.   Il-formola 302, li takkumpanja l-prodotti kkonsenjati lill-forzi armati permezz tal-Artikolu 33(1)(c) għandhom ikunu meqjusa bħal dawk tal-kopja ta' kontroll T5 li hemm imsemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, basta li l-wasla tal-prodotti tkun iċċertifikata fuq il-formola mill-awtoritajiet militari kompetenti.

Artikolu 37

1.   L-Istati Membri jistgħu jħallsu lill-esportaturi r-rifużjonijiet bil-quddiem permezz tal-kondizzjonijiet speċjali stabbiliti hawn taħt meta evidenza tkun fornuta li l-prodotti jkunu ġew imqiegħda, fi żmien 30 jum mill-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni apparti fil-każijiet ta' force majeure, f'lokalitajiet suġġetti għal kontroll doganali bl-iskop tal-fornitura fil-Komunità ta':

(a)

vapuri li jsalpaw f'ibħra miftuħa; jew

(b)

ajruplani fuq titjiriet internazzjonali, inklużi titjitiet intra-Komunitarji; jew

(c)

pjattaformi għat-tħafffir u l-estrazzjoni taż-żejt kif imsemmija fl-Artikolu 41.

Lokalitajiet suġġetti għal kontroll doganali, minn hawn 'il quddiem imsemmija 'imħażen tal-ikel', u dawk li jieħdu ħsieb l-imħażen għandhom ikunu speċjalment approvati għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu.

2.   L-Istati Membri ta' fejn ikunu jinstabu l-imħażen tal-ikel għandhom jagħtu l-approvazzjoni tagħhom biss lil dawk li jieħdu ħsieb l-imħażen u l-imħażen tal-ikel li joffru l-garanziji meħtieġa. L-approvazzjoni tista' tiġi rtirata.

L-approvazzjoni għandha tiġi mogħtija biss lil dawk li jieħdu ħsieb l-imħażen li jintrabtu bil-miktub:

(a)

li jqiegħdu l-prodotti fi stat mhux mibdul jew iffriżati u/jew wara li jiġu ppakkjati għal fornitura fi ħdan il-Komunità abbord:

il-vapuri li jsalpaw f'ibħra miftuħa, jew

l-ajruplani fuq titjiriet internazzjonali, inklużi titjitiet intra-Komunitarji, jew

pjattaformi għat-tħaffir u l-estrazzjoni taż-żejt kif imsemmija fl-Artikolu 41;

(b)

li jżommu reġistru li jiffaċilita biex l-awtoritajiet kompetenti jagħmlu kwalunkwe verifika meħtieġa u li jindika partikolarment:

id-data tad-dħul fil-maħżen tal-ikel,

in-numri serjali tad-dokumenti doganali li jakkumpanjaw il-prodotti u kwalunkwe dettalji li jikkonċernaw lill-uffiċċju doganali.

l-informazzjoni meħtieġa biex jiġu identifikati l-prodotti bis-saħħa tal-Artikolu 5(4),

id-data li fiha l-prodotti joħorġu mill-maħżen tal-ikel,

in-numri tar-reġistrazzjoni u l-ismijiet (jekk ikun hemm) tal-vapuri u l-ajruplani li fuqhom ikunu mgħobbija l-prodotti jew l-isem ta' xi maħżen li lejh ikunu trasferiti,

id-data li fiha jkunu ġew mgħobbija abbord;

(c)

li jżommu r-reġistru għal mill-anqas tliet snin mit-tmiem tas-sena kalendarja kurrenti;

(d)

li jikkoperaw f'xi verifiki, u partikolarment il-verifiki perjodiċi, li l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jqisu li jkun xierqa, biex jivverifikaw il-konformità ma' dan il-paragrafu;

(e)

li jħallsu kwalunkwe somma mitluba bħala ħlas lura tar-rifużjonijiet meta japplika l-Artikolu 39:

3.   L-ammonti mħallsa lill-esportaturi bis-saħħa tal-paragrafu 1 għandhom ikunu miktuba bħala pagamenti fil-kontijiet tal-korp li jagħmel l-avvanz.

Artikolu 38

1.   Meta dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tkun aċċettata fl-Istat Membru li fih il-maħżen tal-proviżjonijiet ikun lokalizzat, l-awtoritajiet kompetenti għandhom, mad-dħul tal-oġġetti fil-maħżen tal-ikel, jikkonferma d-dokument nazzjonali użat biex ikun akwistat il-pagament bil-quddiem tar-rifużjonijiet bi stqarrija li l-prodotti jkunu konformi mal-Artikolu 37.

2.   Meta d-dikjarazzjonijiet tal-esportazzjoni jkunu aċċettati fi Stati Membri, apparti minn dawk li fih il-maħżen ta' likel jkun jinstab, prova li l-prodotti jkunu tqiegħdu fil-maħżen tal-ikel i għandha tkun fornuta permezz tal-kopja tal-kontroll T5.

Il-kaxxi 33, 103, 104 u, fejn xieraq, 105 tal-kopja tal-kontroll T5 għandom ikunu mimlija. Il-kaxxa 104 tal-kopja tal-kontroll T5 għandha nintela taħt l-intestatura “Oħrajn”, b'waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fl-Anness XVI.

L-uffiċċju tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni għandhom jendorsjaw il-kopja ta' kontroll bid-dikjarazzjoni li l-prodotti jkunu ġew imqiegħda fil-maħżen wara l-verifika li l-prodotti jkunu ġew miktuba fir-reġistru li hemm provvediment dawru fl-Artikolu 37(2).

Artikolu 39

1.   Meta prodott li jitqiegħed f'maħżen tal-ikel jinstab li ma jkunx wasal fi, jew li ma jkunx f'kondizzjoni li jkun jista' jintbagħat lejn, id-destinazzjoni speċifikata, dak li jieħu ħsieb il-maħżen għandu jħallas somma stabbilita lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-ħażna.

2.   Is-somma ffissata msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun ikkalkola kif ġej:

(a)

it-total tad-dazji fuq l-importazzjoni applikabbli fuq prodott identiku mar-rilaxx f'ċirkolazzjoni ħielsa fl-Istat Membru tal-ħażna għandu jkun iddeterminat;

(b)

l-ammont akwistat permezz ta' punt(a) għandu mbagħad ikun miżjud b'20 %.

Ir-rata li għandha tkun użata biex ikunu kkalkolati d-dazji tal-importazzjoni għandha tkun:

(a)

dik applikabbli fil-jum li fih il-prodott jasal f'destinazzjoni apparti minn dik speċifikata jew fil-jum li minnu ma jkunx aktar f'kondizzjoni biex jintbagħat lejn id-destinazzjoni speċifikata, jew

(b)

meta dak il-jum ma jkunx jista' jiġi ddeterminat, ir-rata applikabli fil-jum li fih instab li d-destinazzjoni obbligatorja ma kinetx ġiet osservata.

3.   Meta dak li jieħu ħsieb il-maħżen ikun jista' juri li l-ammont imħallas bil-quddiem fuq il-prodott f'dak il-każ ikun aktar baxx mis-somma stabbilita kif ikkalkolata permezz tal-paragrafu 2, hu għandu jħallas dak l-ammont biss, miżjud b'20 %.

B'danakollu, meta l-ammont ikun imħallas bil-quddiem fi Stat Membru ieħor, dan għandu jkun miżjud bi 40 %. F'każijiet bħal dawn, meta l-Istati Membri tal-ħażna konċernati ma jkunux jappartjenu għall-Unjoni Monetarja Ewropea, l-ammont għandu jkun ikkonvertit fil-munita nazzjonali tal-Istat Membru tal-ħażna bl-użu tar-rata tal-kambju tal-euro li tkun applikabbli fil-jum użat biex ikunu kkalkolati d-dazji msemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu fil- paragrafu 2.

4.   Il-pagament li hemm dispożizzjoni dwaru f'dan l-Artikolu m'għandux ikopri telf li jseħħ ma' tul il-ħażna f'maħżen tal-ikel minħabba tnaqqis naturali jew minħabba l-ippakkjar.

Artikolu 40

1.   Mill-inqas darba kull 12-il xahar, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li fihom l-imħażen tal-ikel ikunu lokalizzati għandhom iwettqu verifika attwali tal-kwantitajiet tal-prodotti maħżuna hemmhekk.

B'dana kollu, jekk id-dħul tal-prodotti fi, u t-tneħħija tagħhom minn, l-imħażen tal-ikel jkunu suġġetti għal verifiki attwali fuq bażi permanenti mill-awtoritajiet doganali, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jillimitaw il-verifika għal verifika dokumentarja tal-prodotti maħżuna.

2.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-ħażna jistgħu jawtorizzaw it-trasferiment tal-prodotti lejn maħżen tal-ikel ieħor.

F'każijiet bħal dawn, id-dettalji tat-tieni maħżen tal-ikel għandhom ikunu miktuba fir-reġistru tal-ewwel. It-tieni maħżen tal-ikel u dak li jieħu ħsieb il-maħżen għandhom ukoll ikunu speċifikament approvati għall-iskopijiet tal-proċedura ta' maħżen tal-ikel.

La darba l-prodotti jkunu tqiegħdu taħt is-superviżjoni tat-tieni maħżen tal-ikel, dak it-tieni wieħed li jieħu ħsieb il-maħżen għandu jkun responsabbli għal xi somom pagabbli permezz tal-Artikolu 39.

3.   Meta t-tieni maħżen tal-ikel ma jkunx lokalizzat fl-istess Stat Membru bħal l-ewwel wieħed, prova li l-prodotti jkunu tqiegħdu fit-tieni maħżen għandha tkun fornuta permezz tal-oriġinali tal-kopja ta' kontroll T5, li għandha jkollha waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fl-Artikolu 38(2).

L-uffiċċju doganali kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni għandu jikkonferma l-kopja ta' kontroll b'dikjarazzjoni għall-fatt li l-prodotti jkunu ġew imqiegħda fil-maħżen wara l-verifika li l-prodotti jkunu ġew miktuba fir-reġistru li hemm provvediment dwaru fl-Artikolu 37(2).

4.   Meta l-prodotti jkunu ġew imneħħija mill-maħżen tal-ikel u mqiegħda abbord mezz fi Stat Membru apparti milli l-Istat Membru tal-ħażna, prova li jkun hekk imqiegħda għandha tkun fornita skont l-Artikolu 36(3).

5.   Il-prova tat-tqiegħid taħt is-superviżjoni ta' maħżen ieħor tal-ikel, prova tal-kunsinna abbord mezz fil-Komunità u prova tal-kunsinna msemmija fl-Artikolu 41 u 42(3)(a) għandha tkun fornuta, ħlief fil-każijiet ta' force majeure, fi żmien 12-il xahar mid-data tat-tneħħija tal-prodotti mill-maħżen tal-ikel, l-Artikolu 46(3), (4) u (5) għandu jkun japplika mutatis mutandis.

KAPITOLU 2

Każijiet speċjali:

Artikolu 41

1.   Kunsinni ta' fornituri tal-catering għandhom, għall-iskop li tiġi stabbilita r-rata tar-rifużjonijiet pagabbli, ikunu meqjusa bħala konsenji ta' fornituri skont t-tifsira tal-Artikolu 33(1)(a):

(a)

lill- pjattaformi għat-tħaffir jew l-estrazzjoni taż-żejt, inklużi faċilitajiet li jipprovdu servizzi ta' sostenn għall-operazzjonijiet bħal dawn, li jinsabu fuq il-blata kontinentali Ewropea jew fuq il-blata kontinentali mhix Ewropea tal-Komunità imma li qiegħda 'il-barra miż-żona ta' tliet mili mil-linja bażi li tintuża biex tiddetermina l-baħar territorjali ta' Stat Membru; u

(b)

fuq l-ibħra miftuħa, lejn bastimenti navali u awżiljarji li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru.

“Fornituri tal-catering” tfisser prodotti intenzjonati biss għall-konsum abbord.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika biss meta r-rata tar-rifużjonijiet tkun iżgħar mir-rata l-aktar baxxa.

L-Istati Membri jistgħu japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet għall-kunsinni kollha ta' fornituri ta' trattamenti, basta li:

(a)

ċertifikat ta' kunsinna abbord ikun fornut; u

(b)

fil-każ ta' pjattaformi:

li l-kunsinni isiru permezz tal-operazzjonijiet ta' fornituri rikonoxxuti bħala normali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li minnu ssir il-kunsinna lejn il-pjattaforma. F'dan ir-rigward, il-portijiet u postijiet tat-tagħbija, it-tip tal-vapur — meta l-kunsinna ssir bil-baħar — u t-tip ta' ppakkjar u ta' containers għandhom, ħlief fil-każijiet ta' force majeure, ikunu dawk normalment użati,

il-vapur jew l-elikotteru tal-fornitura jkun operat minn persuna naturali jew legali li jżomm ir-reġistri fil-Komunità li huma disponibbli għal konsultazzjoni u li jipprovdu dettalji suffiċjenti tal-vjaġġ jew tat-titjira.

3.   Iċ-ċertifikati tal-kunsinna abbord skont ma hemm ipprovdut dwar dan fil-punt (a) tal-paragrafu 2 għandhom jagħtu d-dettalji kollha tal-prodotti u l-isem u/jew id-dettalji l-oħra li jidentifikaw il-pjattaforma jew il-bastiment navali jew awżiljarji fejn ġew kunsinjati u d-data tal-kunsinna. L-Istati Membri jistgħu jitolbu li tingħata aktar informazzjoni.

Dan iċ-ċertifikat għandu jiġi iffirmat:

(a)

fil-każ ta' pjattaformi: minn persuna meqjusa bħala responsabbli għal fornituri tal-catering mill-operaturi tal-pjattaformi. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jassiguraw li t-tranżazzjonijiet ikunu ġenwini. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-miżuri meħudha;

(b)

bil-każ ta' bastimenti navali jew awżiljarji mill-awtoritajiet navali.

B'deroga mill-paragrafu 2, fil-każ ta' fornituri lill- pjattaformi, l-Istati Membri jistgħu jirrilaxxaw lill-esportaturi mill-obbligu li jippreżentaw ċertifikati tal-kunsinna abbord fil-każ tal-kunsinni:

(a)

li jikkwalifikaw għal rifużjonijiet li ma jeċċedux EUR 3 000 għall-kull esportazzjoni;

(b)

jipprovdu garanziji adegwati għas-sodisfazzjon ta'l-Istat Membru rigward il-wasla fid-destinazzjoni tal-prodotti, u

(c)

meta d-dokument tat-trasport u l-prova tal-pagament jiġu ppreżentati.

4.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li jagħti r-rifużjonijiet għandu jwettaq il-verifiki tal-kwantitajiet iddikjarati bħala kunsinni lill-pjattaformi billi jivverifikaw ir-reġistri tal-esportatur u tal-operatur tal-vapur jew l-elikotteru tal-fornitura. Għandhom ukoll jassiguraw li l-kwantitajiet tal-kunsinni għall-ikel imwassalbis-saħħa ta' dan l-Artikolu ma jkunux jeċċedu l-ħtiġiet tal-ekwipaġġ.

Għall-iskopijiet tal-ewwel subparagrafu, l-għajnuna tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membritista', fejn meħtieġ, tiġi mitluba

5.   Fejn l-Artikolu 8 japplika għal kunsinni lejn bastiment, għandha tiddaħħal waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fl-Anness XVII taħt “Oħrajn” fil-kaxxa 104 tal-kopja ta' kontroll T5.

6.   Meta ikun japplika l-Artikolu 37, dak li jieħu ħsieb il-maħżen għandu jintrabat li jirreġistra d-dettalji tal-pjattaforma ta' fejn tkun intbagħtet il-konsenja, l-isem/in-numru tal-vapur/elikotteru tal-fornitura u d-data tal-kunsinna abbord, fir-reġistru li hemm dispożizzjoni dwaru fil-punt (b) tal-Artikolu 37(2). Ċertifikati tal-kunsinna abbord bħal ma hemm dispożizzjoni dwar dan fil-punt (a) tat-tieni subparagrafu fil- paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu meqjusa li jiffurmaw parti minn reġistri bħal dawn.

7.   L-Istati Membri għandhom jirranġaw biex jinżammu d-dettalji tal-kwantitajiet tal-prodotti, maqsuma bis-settur, li jkunu ġew fornuti l lill-pjattaformi u li jikkwalifikaw taħt dan l-Artikolu.

Artikolu 42

1.   Sabiex jiġi ddeterminat il-livell tar-rifużjoni li għandha tingħata, fornituri tal-ikel 'il barra mill-Komunità għandhom ikunu meqjusa bħala fornituri permezz tal-punt (a) tal-Artikolu 33(1).

2.   Meta r-rata tar-rifużjonijiet tvarja skont id-destinazzjoni, il-paragrafu 1 għandu jkun japplika bil-kondizzjoni li prova tkun fornuta li l-prodotti li attwalment ikunu tqiegħdu abbord ikunu l-istess bħal dawk li jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità għal dak l-iskop.

3.   Għal fini ta’ dan l-Artikolu, “kunsinna diretta” tfisser il-kunsinna ta' container jew ta' kunsinna mhix maqsuma ta' prodotti mqiegħda abbord vapur.

4.   Il-prova msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta bil-manjiera segwenti:

(a)

Prova ta' kunsinna diretta abbord għall-provviżjonijiet għandha tkun fornuta permezz ta' dokument doganali, jew dokument kontrofirmat mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż terz, tal-fornitura abbord; dokumenti ta' din ix-xorta jistgħu jkunu mħejjija skont il-mudell muri fl-Anness XVIII.

Dawn għandhom ikunu mimlija f'waħda jew aktar mill-lingwi uffiċjali tal-Komunità u lingwa użata fil-pajjiż terz ikkonċernat.

(b)

Meta l-prodotti esportati ma jkunux jikkonstitwixxu fornitura diretta u jiġu mqiegħda taħt is-superviżjoni doganali fil-pajjiż terz tad-destinazzjoni qabel it-twassil abbord għal provviżjonijiet, prova ta' dak it-twassil abbord għandha tkun fornuta b'dawn id-dokumenti segwenti:

dokument doganali jew dokument kontrofirmat tal-awtoritajiet doganali tal-pajjiż terz li jiċċertifika li l-kontenut tal-container jew ta' konsinna mhix maqsuma ta' prodotti tkun tqiegħdet f'maħżen tal-proviżjonijiet u li l-prodotti li jikkonstitwixxu l-dawn tal-aħħar ikunu wżati biss għall-proviżjonijiet; dokumenti bħal dawn jistgħu jkunu mħejjija skont il--mudell stabbilit fl-Anness XVIII, u

dokument doganali jew dokument kontrofirmat tal-awtoritajiet doganali tal-pajjiż terz li jiċċertifika it-twassil abbord tal-prodotti kollha fil-container jew f'kunsinna mhix maqsuma ta' prodotti tkun definittivament telqet mill-maħżen tal-ikel u li jkunu twasslu abbord u jispeċifika n-numru ta' konsenji parzjali; dokumenti bħal dawn jistgħu jkunu mħejjija bi qbil mal-mudell stabbilit fl-Anness XVIII.

(c)

Meta d-dokumenti msemmija f' punt (a) u t-tieni subinċiż ta' punt (b) ma jkunx possibbli li jiġu pprovduti, l-Istat Membru jista' jaċċetta evidenza fl-għamla ta' ċertifikat ta' aċċettazzjoni iffirmat mill-kaptan jew minn uffiċjal ieħor tar-ronda u li jkun iġib it-timbru tal-vapur.

Meta d-dokumenti msemmija fit-tieni subinċiż ta' punt (b) ma jistax jiġi prodott, l-Istat Membru jista' jaċċetta evidenza fl-għamla ta' ċertifikat ta' aċċettazzjoni iffirmat minn wieħed mill-impjegati tal-linja tal-ajru u li jkun iġib it-timbru tal-linja tal-ajru.

(d)

Dokumenti msemmija f' punt (a) u fit-tieni subinċiż ta' punt (b) m'għandhomx ikunu aċċettati mill-Istati Membri sakemm dawn jipprovdu d-dettalji kollha tal-prodotti mwassla abbord u jistqarru d-data tal-kunsinna u n-numru tar-reġistrazzjoni u l-isem (jekk ikun hemm) tal-vapur(i) jew l-ajruplan. Biex jaċċertaw jekk il-kwantitajiet tal-fornituri mwassla għall-proviżjonijiet ikunux jikkorrispondu mal-ħtiġiet normali tal-ekwipaġġ u l-passiġġieri tal-vapur jew l-ajruplan f'dak il-każ, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu informazzjoni addizzjonali jew dokumenti li jkunu pprovduti.

5.   Fil-każijiet kollha, kopja jew foto-kopja tad-dokument tat-trasport u d-dokument li jipprovdi evidenza ta' pagament għall-fornituri tal-proviżjonijiet għandha tkun ippreżentata bħala sostenn tal-applikazzjonijiet għall-pagament.

6.   Il-prodotti mqiegħda taħt l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 37 ma jistgħux ikunu użati għal fornituri skont il-punt (b) tal-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu.

7.   L-Artikolu 24 għandu japplika mutatis mutandis.

8.   L-Artikolu 34 m'għandux japplika għall-każijiet koperti minn dan l-Artikolu.

Artikolu 43

1.   B'deroga mill-Artikolu 161(3) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, prodotti agrikoli kkonsenjati lejn Heligoland għandhom jiġu meqjusa bħala esportazzjoni għall-iskopijiet tad-dispożizzjonijiet tal-pagament tar-rifużjonijiet.

2.   Prodotti kkonsenjati lill-San Marino m'għandhomx ikunu meqjusa bħala esportazzjoni għall-iskopijiet tad-dispożizzjonijiet tal-pagament tar-rifużjonijiet.

Artikolu 44

1.   Rifużjonijiet ma jistgħux jiġu mogħtija fuq prodotti esportati mill-ġdid bis-saħħa tal-Artikolu 883 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 ħlief meta l-applikazzjonijiet għal pagament lura jew ta' remissjoni fuq id-dazji tal-importazzjoni jkunu sussegwentement miċħuda u meta l-kondizzjonijiet l-oħra dwar l-għoti tar-rifużjonijiet jkunu mwettqa.

2.   Meta l-prodotti jkunu esportati mil-ġdid permzz tal-proċedura msemmija fil-paragrafu 1, referenza għall- dik il-proċedura għandha ssir fuq id-dokumenti skont ma hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 5(4).

Artikolu 45

Fil-każ tal-esportazzjoni kkunsinnatalill:

il-forzi armati stazzjonati f'pajjiż terz, taħt il-kmand ta' Stat Membru jew ta' organizzazzjoni internazzjonali li tagħha mill-anqas Stat Membru wieħed ikun membru,

organizzazzjonijiet internazzjonali stabbiliti f'pajjiż terz, li tagħhom mill-anqas Stat Membru wieħed ikun membru,

korpi diplomatiċi stabbiliti f'pajjiż terz,

li fir-rigward tagħhom l-esportatur ma jkunx jista' jforni l-prova msemmija fl-Artikolu 17(1) jew (2), il-prodotti għandhom ikunu meqjusa bħallikieku kienu ġew impurtati fil-pajjiż terz ta' fejn dawk il-forzi armati jkunu stazzjonati jew ta' fejn dawk l-organizzazzjonijiet internazzjonali jew korpi diplomatiċi jkunu stabbiliti, mal-preżentazzjoni tal-prova tal-pagament għall-prodotti, konferma tal-kunsinna maħruġa mill-forzi armati, l-organizzazzjoni internazzjonali jew il-korp diplomatiku fil-pajjiż terz skont il-każ.

TITOLU IV

PROĊEDURA GĦALL-PAGAMENT TA' RIFUŻJONIJIET

KAPITOLU 1

Ġenerali

Artikolu 46

1.   Ir-rifużjonijiet għandhom jitħallsu biss fuq applikazzjoni speċifika mill-esportatur u mill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tkun aċċettata.

L-applikazzjonijiet għar-rifużjonijiet għandhom isiru:

(a)

bil-kitba, għal-liema skop l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu formula speċjali; jew

(b)

bi trasmissjoni minn kompjuter skont ir-regoli stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti.

B’dankollu l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-applikazzjonijiet għar-rifużjonijiet għandhom isiru esklussivament bl-użu tal-metodi referuti fit-tieni subparagrafu.

Għall-iskopijiet ta' dan il-paragrafu, l-Artikoli 199(2) u (3), 222, 223, u 224 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 għandhom ukoll japplikaw mutatis mutandis.

2.   Ħlif fil-każijiet ta' force majeure, id-dokumenti li jirrigwardaw għall-pagamenti tar-rifużjonijiet jew tar-rilaxx ta' garanzija għandhom ikunu ppreżentati fi żmien 12-il xahar mid-data li fiha d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tkun aċċettata.

Meta l-liċenzja tal-esportazzjoni tkun użata għat-tranżazzjoni tal-esportazzjoni li tintitola għall-pagament tar-rifużjonijiet maħruġa minn Stat Membru ieħor apparti mill-Istat Membru tal-esportazzjoni, id-dokumenti li jirrigwardaw il-pagament tar-rifużjonijiet għandhom ikun fihom foto-kopja taż-żewġ naħat ta' dik il-liċenzja, annotata kif meħtieġ.

3.   Meta l-kopja tal-kontroll T5 jew, fejn xieraq, id-dokument nazzjonali li jagħti prova tal-ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità ma jkunx mibgħut lura lejn l-uffiċċju tat-tluq jew tal-korp ċentrali fi żmien tliet xhur mill-ħruġ minħabba ċirkostanzi lil hinn mill-kontrol tal-esportatur, dan tal-aħħar jista' jippreżenta lill-aġenzija kompetenti talba raġjonevoli li d-dokumenti l-oħra għandhom ikunu meqjusa bħala ekwivalenti.

Id-dokumenti li għandhom ikunu ppreżentati bħala sostenn għal talbiet bħal dawn għandhom jinkludu s-segwenti:

(a)

meta l-kopja tal-kontroll jew id-dokument nazzjonali jkun ġie maħruġ bħala prova li l-prodotti jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità:

kopja jew foto-kopja tad-dokument tat-trasport, u

dokument li juri li l-prodott ikun ġie ppreżentat f'uffiċċju doganali f'pajjiż terz jew f'wieħed jew aktar mid-dokumenti msemmija fl-Artikolu 17(1), (2) u (4).

Ir-rekwiżiti li jkopru d-dokumenti msemmija fit-tieni subinċiż jistgħu jiġu mwarrba fil-każ tal-esportazzjoni li dwarha r-rifużjonijiet ma jkunux jeċċedu EUR 2 400; f'każijiet bħal dawn, b'dana kollu, l-esportatur għandu jippreżenta prova tal-pagament.

Fil-każ ta' esportazzjoni lejn pajjiżi terzi li huma firmatarji tal-Konvenzjoni dwar il-Proċedura Komuni tat-Tranżitu, l-għoti lura tal-kopja 5 tad-dokument komuni tat-tranżitu, ittimbrat kif rikjest minn dawk il-pajjiżi, foto-kopja tagħhom iċċertifikata bħala kopja vera jew notifika mill-uffiċju doganali tat-tluq għandha tgħodd bħala d-dokumenti tas-sostenn;

(b)

meta l-Artikoli 33, 37 jew 41 ikunu japplikaw, il-konferma mill-uffiċċju doganali responsabbli għall-verifika tad-destinazzjoni f'dak il-każ li l-kondizzjonijiet għal konferma tal-kopja tal-kontroll T5 mill-uffiċċju msemmi jkunu ġewsodisfatti; jew

(c)

meta l-Artikolu 33(1)(a) jew 37 ikun japplika, iċ-ċertifikat tal-aċċettazzjoni previst fl-Artikolu 42(3)(c) u dokument li jagħti prova tal-pagament tal-fornituri tal-provviżjoni.

Għall-iskopijiet ta' dan il-paragrafu, ċertifikat mill-uffiċċju doganali tal-ħruġ li juri li l-kopja tal-kontroll T5 tkun ġiet ippreżentata kif xieraq u li turi n-numru serjali u l-uffiċċju tal-ħruġ tal-kopja tal-kontroll u d-data li fiha l-prodott ikun telaq mit-territorju doganali tal-Komunità, għandu jkun ekwivalenti għall-kopja tal-kontroll T5.

Il-paragrafu 4 għandu jkun japplika f'dak li jirrigwarda l-preżentazzjoni ta' prova ekwivalenti.

4.   Meta, avolja jkungħamel ħiltu kif imiss, l-esportatur ma jkunx jista' jakkwista u jwassal id-dokumenti meħtieġa permezz tal-Artikolu 17 ta' dan l-Artikolu fil-limitu taż-żmien stabbilit fil-paragrafu 2, hu jkun jista' jiġi mogħti, fuq talba tiegħu, aktar żmien biex ikun jista' jippreżentahom.

5.   L-applikazzjonijiet għad-dokumenti l-oħra għandhom ikunu meqjusa bħala ekwivalenti permezz tal-paragrafu 3, sew jekk akkompanjati u anki jekk le, minn dokumenti ta' sostenn, u l-applikazzjonijiet għal aktar żmien kif hemm provvediment dwar din fil-paragrafu 4 għandhom ikunu ppreżentati fil-limitu taż-żmien imsemmi fil-paragrafu 2. B'dana kollu, jekk dawk l-applikazzjonijiet ikunu ppreżentati fi żmien sitt xhur wara dan il-limitu taż-żmien, id-dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 47(2) għandhom ikunu japplikaw.

6.   Meta l-Artikolu 34 jkun japplika, l-applikazzjonijiet għall-pagament tar-rifużjonijiet għandhom ikunu ppreżentati, ħlief fil-każijiet ta' force majeure, fi żmien 12-il xahar wara x-xhar tal-kunsinja abbord; madanakollu, l-awtorizzazzjonijiet skont kif kemm provvediment dwar dan fl-Artikolu 34(1) jistgħu jkunu jeħtieġu li l-esportaturi jippreżentaw l-applikazzjoni għal pagamenti f'limiti aqsar ta' żmien.

7.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jkunu jeħtieġu traduzzjonijiet, tad-dokumenti kollha li jirrigwardaw il-pagamenti tar-rifużjonijiet, fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat.

8.   Il-pagamenti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu magħmula mill-awtoritajiet kompetenti fi żmien tliet xhur mill-jum li fih huma jkollhom f'idejhom id-dokumenti kollha u l-informazzjoni meħtieġa biex ikunu jistgħu jissodisfaw it-talba, apparti milli fil-każijiet segwenti:

(a)

force majeure; jew

(b)

meta inkjesta amministrattiva speċjali dwar l-intitolament għar-rifużjonijiet tkun ġiet miftuha. F'dawn il-każijiet, il-pagament għandu jsir biss wara li l-intitolament għar-rifużjonijiet ikun ġie rikonoxxut; jew

(c)

għall-applikazzjoni tal-kumpens previst fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 49(2).

9.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux rifużjonijiet fejn l-ammont huwa inqas jew daqs EUR 100 għal kull dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni.

Artikolu 47

1.   Fiċ-ċirkostanzi meta r-rekwiziti kollha stabbiliti bir-regoli tal-Komunità għall-wiri tal-intitolar għal rifużjonijiet apparti milli b'konformità ma' wieħed mill-limiti taż-żmien stabbiliti fl-Artikoli 7(1), 16(1) u 37(1) ikunu ġewsodisfatti, ir-regoli segwenti għandhom ikunu japplikaw:

(a)

ir-rifużjonijiet għandhom l-ewwel ikunu mnaqqsa bi 15 %;

(b)

il-kumplament tar-rifużjonijiet, minn hawn 'il quddiem imsemmija “ir-rifużjonijiet mnaqqsa”, għandhom ikunu aktar imnaqqsa kif ġej:

(i)

2 % tar-rifużjonijiet mnaqqsa għandhom ikunu mitlufa għal kull jum sa meta l-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 16(1) ikun ġie maqbuż;

(ii)

5 % tar-rifużjonijiet mnaqqsa għandhom ikunu mitlufa għal kull jum sa meta l-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 7(1) ikun ġie maqbuż; jew

(iii)

10 % tar-rifużjonijiet mnaqqsa għandhom ikunu mitlufa għal kull jum sa meta l-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 37(1) ikun ġie maqbuż.

2.   Meta l-prova li r-rekwiżiti kollha stabbiliti bir-regolamenti tal-Komunità jkunu ġew sodisfatti jkunu ġew ipprovduti fi żmien sitt xhur mill-iskadenza tal-limiti taż-żmien stabbiliti fl-Artikolu 46(2) u (4), ir-rifużjonijiet imħallsa għandhom ikunu 85 % tas-somma li kienet tkun imħallsa li kieku r-rekwiżiti kollha kienu ġew sodisfatti.

Meta l-prova li r-rekwiżiti kollha stabbiliti bir-regolamenti tal-Komunità jkunu ġew sodisfatti jkunu ġew ipprovduti fi żmien sitt xhur mill-iskadenza tal-limiti taż-żmien stabbiliti fl-Artikolu 46(2) u (4), imma l-limiti taż-żmien stabbiliti fl-Artikoli 7(1), 16(1) jew 37(1) ikunu nqabbżu, ir-rifużjonijiet mħallsa għandhom ikunu skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, imnaqqsin bi 15 % tas-somma li kienet tkun imħallsa li kieku r-rekwiżiti kollha kienu ġewsodisfatti.

3.   Meta r-rifużjonijiet ikunu ġew imħallsa bil-quddiem bi qbil mal-Artikolu 31 u wieħed jew aktar tal-limiti taż-żmien stabbiliti fl-Artikoli 7(1) u 16(1) ma jkunux ġew milħuqa, il-parti tal-garanzija mitlufa għandha tkun ugwali għat-tnaqqis ikkalkolat skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, flimkien ma' 10 %.

Il-bilanċ tal-garanzija għandu jkun rilaxxat.

Meta r-rifużjonijiet jkunu ġew imħallsa bil-quddiem skont l-Artikolu 31 u prova li r-rekwiżiti kollha stabbiliti bir-regolamenti tal-Komunità jkunu ġewsodisfatti tkun fornuta fi żmien sitt xhur mill-iskadenza tal-limiti taż-żmien stabbiliti fl-Artikolu 46(2) u (4), l-ammont li għandu jkun imħallas lura għandu jkun ugwali għal 85 % tal-garanzija.

Meta, fil-każijiet koperti bit-tielet subparagrafu, wieħed jew aktar mill-limiti taż-żmien stabbiliti fl-Artikoli 7(1) u 16(1) ikunu, b'żieda, mhux milħuqa, l-ammont li jrid jitħallas lura għandu jkun ugwali għal:

l-ammont imħallas lura skont it-tielet subparagrafu;

imnaqqsa minnu l-parti tal-garanzija mitlufa bis-saħħa tal-ewwel subparagrafu.

4.   It-total tar-rifużjonijiet mitlufa ma jistax jeċċedi r-rifużjonijiet totali li kellhom jitħallsu li kieku r-rekwiżiti kollha kienu ġewsodisfatti.

5.   Għall-iskopijiet ta' dan l-Artikolu, nuqqas li jkun milħuq il-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 36(1) għandu jkun meqjus bħala nuqqas li jkun milħuq il-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 7(1).

6.   Meta l-Artikolu 4(2) u/jew l-Artikolu 25(3) u/jew l-Artikolu 48 ikunu japplikaw:

it-tnaqqis previst f'dan l-Artikolu għandu jkun ikkalkolat fuq il-bażi tar-rifużjonijiet pagabbli bis-saħħa tal-Artikolu 4(2) u/jew l-Artikolu 25(3) u/jew l-Artikolu 48,

ir-rifużjonijiet mitlufa minħabba dan l-Artikolu m'għandhomx jeċċedu dawk pagabbli bis-saħħa tal-Artikolu 4(2) u/jew l-Artikolu 25(3) u/jew l-Artikolu 48.

KAPITOLU 2

Penalitajiet u rkupru ta' ammonti mħallsa żejda

Artikolu 48

1.   Meta jinstab li l-esportatur bil-ħsieb li jakkwista għotja ta' rifużjonijiet tal-esportazzjoni jkun applika għal rifużjonijiet li jeċċedu lil dawk applikabbli, ir-rifużjonijiet dovuti għall-esportazzjoni relevanti għandhom ikunu dawk applikabbli għall-prodotti attwalment esportati, imnaqqsa b':

(a)

nofs id-differenza bejn ir-rifużjonijiet li għalihom tkun saret applikazzjoni u dawk applikabbli għall-esportazzjoni attwali,

(b)

id-doppju tad-differenza bejn ir-rifużjonijiet li tkun saret applikazzjoni għalihom u dawk applikabbli meta l-esportatur intenzjonalment jipprovdi informazzjoni falza.

2.   Mingħajr preġudizzju għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 9 meta jinstab li r-rata ta’ rifużjoni tal-esportazzjoni skont l-Artikolu 9 ma ġietx imsemmija, ir-rata msemmija titqies bħala żero. Fejn jagħti l-każ li l-ammont ta’ rifużjoni ta’ esportazzjoni kkalkolat skont l-informazzjoni fl-Artikolu 9 jkun aktar baxx mir-rata applikabbli, ir-rifużjoni dovuta fuq l-esportazzjoni rilevanti għandha tkun dik applikabbli għall-prodotti li attwalment ġew esportati, bit-tnaqqis ta':

(a)

10 % tad-differenza bejn ir-rifużjoni kkalkolata u dik applikabbli għall-esportazzjoni attwali fejn id-differenza tkun aktar minn EUR 1 000;

(b)

100 % tad-differenza bejn ir-rifużjoni kkalkolata u dik applikabbli għall-esportazzjoni attwali meta l-esportatur jindika li r-rifużjonijiet ikunu anqas minn EUR 1 000 u r-rifużjoni applikabbli tkun aktar minn EUR 10 000;

(c)

200 % tad-differenza bejn ir-rifużjoni kkalkolata u dik applikabbli meta l-esportatur intenzjonalment jagħti informazzjoni falza.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika meta l-esportatur jagħti prova li tissodisfa lill-awtoritajiet kompetenti li s-sitwazzjoni msemmija f'dak is-subparagrafu hija minħabba force majeure, żball ovvju, jew, fejn applikabbli, li kienet ibbażata fuq informazzjoni korretta preċedenti ta’ ħlas.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal penalitajiet ibbażati fuq l-istess elementi li jiffissaw id-dritt għal rifużjonijiet tal-esportazzjoni li huma applikabbli skont paragrafu 1.

3.   Ir-rifużjoni li saret applikazzjoni għaliha għandha titqies bħala l-ammont ikkalkolat mill-informazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 5. Fejn ir-rifużjoni tvarja skont id-destinazzjoni, il-parti ddifferenzjata tar-rifużjoni li tkun saret applikazzjoni għaliha għandha tkun ikkalkolata bl-użu tal-partikolaritajiet tal-kwantità, piż u destinazzjoni previsti skont l-Artikolu 46.

4.   Il-penalità li hemm provvediment dwarha fil-punt (a) tal-paragrafu 1 m'għandhiex tkun applikabbli:

(a)

fil-każijiet ta' force majeure;

(b)

f'każijiet eċċezzjonali meta l-esportatur, fuq l-inizjattiva tiegħu stess, immedjetament wara li jsir jaf li r-rifużjonijiet li jkun applika għalihom ikunu eċċessivi jinnotifika bil-miktub lill-awtorità kompetenti dwar dan, sa kemm l-awtorità kompetenti ma tkunx diġà infurmat lill-esportatur li jkollha l-intenzjoni li teżamina t-talba jew li l-esportatur ikun diġà sar jaf b'din l-intenzjoni, jew li l-awtorità kompetenti tkun diġà stabbiliet li r-rifużjonijiet mitluba ma kinux korretti;

(c)

fil-każijiet ta' żball ovvju rikonoxxut mill-awtoritajiet kompetenti rigward ir-rifużjonijiet li għalihom tkun saret applikazzjoni;

(d)

fil-każijiet meta r-rifużjonijiet mitluba skont ir-Regolament (KE) Nru 1043/2005, u partikolarment l-Artikolu 10 tiegħu, u li jkunu kkalkolati fuq il-bażi tal-medja tal-kwantitajiet użati matul perijodu speċifiku;

(e)

fil-każijiet ta' piż aġġustat sakemm d-differenzi fil-piż ikunu dovut għal differenza fil-metodu applikat għal-użin.

5.   Meta t-tnaqqis previst fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 jirriżulta f'ammont negattiv, l-esportatur għandu jħallas l-ammont negattiv.

6.   Meta l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu li r-rifużjonijiet li għalihom tkun saret applikazzjoni ma jkunux korretti u li l-esportazzjoni ma tkunx seħħet u b'konsegwenza ta' dan r-rifużjonijiet ma jkunux jistgħu jitnaqqsu, l-esportatur għandu jħallas il-penali skont il-punt (a) jew (b) tal-paragrafu 1 li tapplika jekk l-esportazzjoni sseħħ. Meta r-rata tar-rifużjonijiet tvarja skont id-destinazzjoni, ir-rata pożittiva l-aktar baxxa jew, jekk għola r-rata li tirriżulta mill-indikazzjonijiet rigward id-destinazzjoni bis-saħħa tal-Artikolu 31(2) għandha tkun użata biex ikunu kkalkolati r-rifużjonijiet li għalihom tkun saret applikazzjoni u r-rifużjonijiet applikabbli, ħlief meta tkun stipulata destinazzjoni obligatorja.

7.   Pagamenti permezz tal-paragrafi 5 u 6 għandhom isiru fi żmien 30 jum tal-wasla tal-applikazzjoni għal pagament. Meta l-limitu taż-żmien ma jkunx miżmum, l-esportatur għandu jħallas l-imgħax bir-rata msemmija fl-Artikolu 49(1) fil-perjodu li jibda 30 jum mid-data tal-wasla tat-talba għall-pagament u tispiċċa fil-jum li jippreċedi dak tal-pagament tal-ammont mitlub.

8.   Il-penalità m'għandiex tapplika biss meta r-rifużjoni li ssir applikazzjoni għaliha hija għola mir-rifużjoni applikabbli skont l-Artikoli 4(2), 25(3), u/jew 47.

9.   Il-penalitajiet għandhom ikunu applikabbli bla ħsara għall-penalitajiet stabbiliti fil-livell nazzjonali.

10.   L-Istati Membri jistgħu jwarrbu l-impożizzjoni ta' penalitajiet ta' EUR 100 jew anqas rigward kull dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.

11.   Fejn il-prodott indikat fuq id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni mhux kopert mil-liċenzja, m'għandha tingħata l-ebda rifużjoni u l-paragrafu 1 m'għandux japplika.

12.   Meta r-rifużjonijiet ikunu ġew stabbiliti bil-quddiem, il-kalkolazzjoni tal-penali għandha tkun ibbażata fuq ir-rati tar-rifużjonijiet validi fil-jum li fih l-applikazzjoni tal-liċenzja tkun ippreżentata mingħajr ma jiġi kkonsidrat it-telf tar-rifużjonijiet permezz tal-Artikolu 4(1) jew tat-tnaqqis tar-rifużjonijiet bis-saħħa tal-Artikolu 4(2) jew l-Artikolu 25(3). Meta jkun meħtieg, ir-rati bħal dawn għandhom ikunu aġġustati fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni jew tad-dikjarazzjoni tal-pagament.

Artikolu 49

1.   Mingħajr preġudizzju għall-obbligu li jkun imħallas l-ammont negattiv skont l-Artikolu 48(5), il-benefiċjarju għandu jħallas lura r-rifużjonijiet akkwistati mhux kif suppost, li jinkludu xi penali applikabbli bis-saħħa tal-Artikolu 48(1) u l-imgħax ikkalkolat fuq iż-żmien li jkun għadda bejn il-pagament u l-ħlas lura. Madanakollu:

(a)

fejn ir-rimborż huwa kopert minn garanzija mhux rilaxxata, qbid ta' din il-garanzija skont l-Artikolu 32(1) għandu jitqies bħala l-irkuprar tal-ammont dovut;

(b)

meta l-garanzija tkun ġiet rilaxxata, il-benefiċċjarju jista' jħallas dik il-parti tal-garanzija li kienet tkun ġiet issekwestrata, flimkien mal-imgħax ikkalkolat mid-data tar-rilaxx tad-data li tippreċedi dik tal-pagament.

Il-pagament għandu jsir fi żmien 30 jum tal-wasla tat-talba għall-pagament.

Meta l-benefiċjarji jkunu mitluba biex iħallsu lura l-fondi, għall-iskopijiet tal-kalkolazzjoni tal-imgħax l-Istat Membru jista' jikkonsidra pagament li jkun magħmul fl-20 jum li jsegwu d-data tat-talba għall-pagament lura.

Ir-rata tal-imgħax pagabbli għandha tkun ikkalkolata skont il-liġi nazzjonali; ma tistax b'dana kollu, tkun aktar baxxa mir-rata applikabbli għall-irkupru ta' ammonti taħt id-dispożizzjonijiet nazzjonali.

Meta pagament isir mhux kif suppost bħala riżultat ta' xi żball mill-awtoritajiet kompetenti, l-ebda imgħax m'għandu jigi miġbur: jista' jinġabar tal-aktar, l-ammont korrispondenti għall-qligħ akkwistat mhux kif suppost, li għandu jkun iddeterminat mill-Istat Membru.

Meta r-rifużjonijiet jitħallsu lill-assenjatarju, hu u l-esportatur għandhom flimkien u separatament ikunu responsabbli għall-ħlas lura tal-ammonti mħallsa żejda, il-garanziji rilaxxati mhux kif suppost u l-imgħax li jkun marbut mal-eportazzjoni kkonċernata. Ir-responsabbiltà tal-assenjat għandha, b'dana kollu, tkun limitata għall-ammont imħallas lilu flimkien mal-imgħax.

2.   L-ammonti rkuprati, l-ammonti skont l-Artikoli 48(5) u (6) u l-imgħax miġbur għandhom ikunu mħallsa lill-aġenziji tal-pagamenti, li għandhom inaqqsu l-ammonti kkonċernati min-nefqa tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG).

Meta l-limitu taż-żmien għal pagament ma jkunx miżmum, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li, minnflok il-ħlas lura, kull ammontmħallas żejjed, garanziji rilaxxati mhux kif suppost u imgħax kompensatarju għandhom jitnaqqsu mill-pagamenti sussegwenti f'dak li jikkonċerna l-esportatur.

It-tieni subparagrafu għandu wkoll japplika għal ammonti li għandhom jitħallsu skont l-Artikolu 48(5) u (6).

3.   Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li hemm provvediment dwarha fl-Artikolu 48(10) tat-twarrib tal-applikazzjoni tal-penalitajiet fil-każ ta' ammonti żgħar, l-Istati Membri jistgħu jwarrbu l-ħlas lura ta' rifużjonijiet imħallsa żejda, granziji rilaxxati mhux kif suppost, imgħax u ammonti bħal ma hemm provdut dwar dan fl-Artikolu 48(5) meta l-ħlas lura bħal dan kull dikjarazzjoni tal-esportazzjoni ma jkunx jeċċedi EUR 100, bil-kondizzjoni li l-liġi nazzjonali tistabbilixxi regoli simili li jipprovdu għal nuqqas ta' rkupru f'każijiet bħal dawn.

4.   L-obbligu tal-ħlas lura msemmi fil-paragrafu 1 m'għandux ikun japplika:

(a)

jekk il-pagament ikun sar bi żball mill-awtoritjiet kompetenti nfushom tal-Istat Membru jew ta' xi awtorità oħra kkonċernata u l-iżball ma setgħax raġonevolment ikun misjub mill-benefiċjarju u l-benefiċjarju min-naħa tiegħu jkun aġixxa b'intenzjoni tajba; inkella

(b)

jekk il-perjodu li jkun skada bejn il-jum tan-notifika lill-benefiċjarju u d-deċiżjoni finali dwar l-għoti tar-rifużjonijiet u dik tal-ewwel informazzjoni lill-benefiċjarju mill-awtorità kompetenti nazzjonali jew tal-Komunità dwar in-natura mhux xierqa tal-pagament ikkonċernat ikun ta' aktar minn erba' snin. Din id-dispożizzjoni għandha tkun tapplika biss jekk il-benefiċjarju jkun aġixxa b'rieda tajba.

L-atti ta' xi parti terza li jirrigwardaw direttament jew indirettament il-formalitajiet meħtieġa għall-pagament tar-rifużjonijiet, inklużi l-atti tal-aġenziji ta' superviżjoni, għandhom ikunu attribwiti lill-benefiċjarju.

Id-dispożizzjoni ta' dan il-paragrafu ma għandhomx japplikaw għal avvanzi fuq ir-rifużjonijiet. Fil-każ ta' nuqqas ta' ħlas lura skont l-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu, is-sanzjoni amministrattiva permezz tal-punt (a) tal-Artikolu 48(1) m'għandhiex tkun tapplika.

TITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 50

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni:

mingħajr dewmien, bil-każijiet meta l-Artikolu 27(1) ikun japplika; il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istati Membru l-oħra,

għal kull kodiċi ta’ 12-il-figura, tal-kwantitajiet ta’ prodotti esportati m’humiex koperti b’liċenzi tal-esportazzjoni stabbiliti bil-quddiem għar-rifużjoni dwar il-każi referuti fl-ewwel inċiż tat-tieni sub-paragrafu tal-Artikolu 4(1), l-Artikolu 6 u l-Artikolu 42. Il-kodiċi għandhom ikunu aggruppati bis-settur. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jassiguraw li informazzjoni bħal din tkun innotifikata mhux aktar tard mit-tieni xhar li jiġi wara dak tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni,

Artikolu 51

Ir-Regolament (KE) Nru 800/1999 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness XX.

Artikolu 52

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Marianne FISCHER BÖEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11.

(3)  Ara l-Anness XIX.

(4)  ĠU L 336, 23.12.1994, p. 22.

(5)  ĠU L 339, 18.12.2008, p. 53.

(6)  ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52.

(7)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(8)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(9)  ĠU L 301, 17.10.1992, p. 17.

(10)  ĠU L 205, 3.8.1985, p. 5.

(11)  ĠU L 359, 9.12.1992, p. 13.

(12)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1..

(13)  ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.

(14)  ĠU L 172, 5.7.2005, p. 24.

(15)  ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1.

(16)  ĠU L 114, 26.4.2008, p. 3.

(17)  ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1

(18)  ĠU L 226, 13.8.1987, p. 2.

(19)  ĠU L 171, 23.6.2006, p. 90.

(20)  ĠU L 201, 30.7.2008, p. 1.

(21)  ĠU L 105, 23.4.1983, p. 1.

(22)  ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9.


ANNESS I

Prodotti u destinazzjonijiet esklużi miż-żona ta’ rifużjoni mbiegħda

IS-SETTUR TAL-PRODOTT — DESTINAZZJONIJIET ESKLUŻI

Zokkor (*)

Zokkor jew prodotti taz-zokkor tal-kodiċi NM 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 71, 1702 90 95, 2106 90 30, 2106 90 59 — il-Marokk, l-Alġerija, it-Turkija, is-Sirja, u l-Libanu

Iċ-Ċereali (*)

CN 1001 –Ir-Russa, il-Moldova, l-Ukrajna. Il-Kroazja, il-Bosnja-Ħerżegovina, l-Albanija, l-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, it-Turkija, is-Sirja, il-Libanu, l-Iżrael, l-Eġittu, il-Libja, it-Tuneżija, l-Alġerija, il-Marokk, Ceuta, Melilla.

CN 1003 — Id-destinazzjonijiet kollha

CN 1004 — l-Iżlanda, Il-Federazzjoni Russa.

Ross (*)

CN 1006 — Id-destinazzjonijiet kollha

Ħalib u prodotti tal-Ħalib (*)

Il-prodotti kollha — il-Marokk, l-Alġerija

Ħalib u prodotti tal-ħalib tal-kodiċi NM 0401 30; 0402 21; 0402 29; 0402 91; 0402 99; 0403 90; 0404 90; 0405 10; 0405 20; 0405 90; — il-Kanada, il-Messiku, it-Turkija, is-Sirja, il-Libanu

0406 — is-Sirja, il-Libanu, il-Messiku

Ċanga u vitella

Il-prodotti kollha — Id-destinazzjonijiet kollha

Tjur

Il-laħam tat-tjur — Id-destinazzjonijiet kollha

One day-old chicks of CN code0105 11 — l-Istati Uniti, il-Kanada, il-Messiku

Bajd (*)

Bajd fil-qoxra tal-kodiċi ERN 0407 00 30 9000 il-Ġappun, ir-Russja, iċ-Ċina, it-Tajwan

Il-bajd tat-tifqis tal-kodiċi ERN 0407 00 11 9000; 0407 00 19 9000 — l-Istati Uniti, il-Kanada, il-Messiku


(*)  Għajr fil-forma ta’ oġġetti li mhux tal-Anness I, li fihom inqas minn 90 % tal-piż tal-prodott ikkonċernat.


ANNESS II

Entrati msemmija fl-Artikolu 5(8)

bil-Bulgaru:

Проверка за съответствие — Регламент (ЕО) № 612/2009

bl-Ispanjol:

Control de conformidad — Reglamento (CE) no 612/2009

biċ-Ċek:

Kontrola souladu nařízení (ES) č. 612/2009

bid-Daniż:

Overensstemmelseskontrol forordning (EF) nr. 612/2009

bil-Ġermaniż:

Konformitätskontrolle Verordnung (EG) Nr. 612/2009

bl-Estonjan:

Vastavuskontroll. Määrus (EÜ) nr 612/2009

bil-Grieg:

Έλεγχος αντιστοιχίας — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009

bl-Ingliż:

Conformity check Regulation (EC) No 612/2009

bil-Franċiż:

Contrôle de conformité règlement (CE) no 612/2009

bit-Taljan:

Controllo di conformità regolamento (CE) n. 612/2009

bil-Latvjan:

Regulas (EK) Nr. 612/2009 atbilstības pārbaude

bil-Litwan:

Atitikties patikrinimo Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

bl-Ungeriż:

Megfelelőségi ellenőrzés 612/2009/EK rendelet

bil-Malti:

Verifika ta' conformità r-Regolament (KE) Nru 612/2009

bl-Olandiż:

Conformiteitscontrole Verordening (EG) nr. 612/2009

bil-Pollakk:

Kontrola zgodności — rozporządzenie (WE) nr 612/2009

bil-Portugiż:

Verificação de concordância Regulamento (CE) n.o 612/2009

bir-Rumen:

Control de conformitate Regulamentul (CE) nr. 612/2009

bis-Slovakk:

Kontrola zhody nariadenie (ES) č. 612/2009

bis-Sloven:

Preverjanje skladnosti – Uredba (ES) št. 612/2009

bil-Finlandiż:

Vastaavuustarkastus. Asetus (EY) N:o 612/2009

bl-Iżvediż:

Kontroll av överensstämmelse förordning (EG) nr 612/2009


ANNESS III

Entrati msemmija fl-Artikolu 8:

bil-Bulgaru:

Регламент (ЕО) № 612/2009

bl-Ispanjol:

Reglamento (CE) no 612/2009

biċ-Ċek:

Nařízení (ES) č. 612/2009

bid-Daniż:

Forordning (EF) nr. 612/2009

bil-Ġermaniż:

Verordnung (EG) Nr. 612/2009

bl-Estonjan:

Määrus (EÜ) nr 612/2009

bil-Grieg:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009

bl-Ingliż:

Regulation (EC) No 612/2009

bil-Franċiż:

Règlement (CE) no 612/2009

bit-Taljan:

Regolamento (CE) n. 612/2009

bil-Latvjan:

Regula (EK) Nr. 612/2009

bil-Litwan:

Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

bl-Ungeriż:

612/2009/EK rendelet

bil-Malti:

Regolament (KE) Nru 612/2009

bl-Olandiż:

Verordening (EG) nr. 612/2009

bil-Pollakk:

Rozporządzenie (WE) nr 612/2009

bil-Portugiż:

Regulamento (CE) n.o 612/2009

bir-Rumen:

Regulamentul (CE) nr. 612/2009

bis-Slovakk:

Nariadenie (ES) č. 612/2009

bis-Sloven:

Uredba (ES) št. 612/2009

bil-Finlandiż:

Asetus (EY) N:o 612/2009

bl-Iżvediż:

Förordning (EG) nr 612/2009


ANNESS IV

Entrati msemmija fl-Artikolu 9

bil-Bulgaru:

Сума на възстановяване под 1 000  EUR

bl-Ispanjol:

Restitución inferior a 1 000  EUR

biċ-Ċek:

Částka náhrady nižší než 1 000  EUR

bid-Daniż:

Restitutioner mindre end 1 000  EUR

bil-Ġermaniż:

Erstattung weniger als 1 000  EUR

bl-Estonjan:

Eksporditoetus alla 1 000 euro

bil-Grieg:

Επιστροφή μικρότερη από 1 000  EUR

bl-Ingliż:

Refunds less than EUR 1 000

bil-Franċiż:

Restitution inférieure à 1 000  EUR

bit-Taljan:

Restituzione inferiore a 1 000  EUR

bil-Latvjan:

Kompensācija, kas ir mazāka par EUR 1 000

bil-Litwan:

Išmokos mažesnės negu 1 000  EUR

bl-Ungeriż:

1 000 EUR-nál kevesebb visszatérítés

bil-Malti:

Rifużjonijiet ta' anqas minn EUR 1 000

bl-Olandiż:

Restitutie minder dan 1 000  EUR

bil-Pollakk:

Refundacja poniżej 1 000  EUR

bil-Portugiż:

Restituição inferior a 1 000  EUR

bir-Rumen:

Restituire inferioară valorii de 1 000  EUR

bis-Slovakk:

Náhrady nižšie ako 1 000  EUR

bis-Sloven:

Nadomestila manj kot 1 000  EUR

bil-Finlandiż:

Alle 1 000 euron tuet

bl-Iżvediż:

Bidragsbelopp lägre än 1 000  euro


ANNESS V

Entries referred to in the second subparagraph of Article 10(1)(c):

bil-Bulgaru:

Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия на Общността

bl-Ispanjol:

Documento transporte con destino fuera de la CE presentado

biċ-Ċek:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

bid-Daniż:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

bil-Ġermaniż:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

bl-Estonjan:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

bil-Grieg:

Έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

bl-Ingliż:

Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented

bil-Franċiż:

Document de transport avec destination hors CE présenté

bit-Taljan:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

bil-Latvjan:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

bil-Litwan:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

bl-Ungeriż:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

bil-Malti:

Dokument tat-trasport b'destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat

bl-Olandiż:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

bil-Pollakk:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

bil-Portugiż:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

bir-Rumen:

Document de transport care indică o destinație aflată în afara teritoriului vamal al Comunității – prezentat

bis-Slovakk:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

bis-Sloven:

Predložena je bila prevozna listina z navedbo destinacije izven carinskega območja Skupnosti

bil-Finlandiż:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

bl-Iżvediż:

Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram


ANNESS VI

Annotazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(4):

bil-Bulgaru:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт или големи контейнери:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно предприятие:

bl-Ispanjol:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

biċ-Ċek:

Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

bid-Daniż:

Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for jernbaneforvaltningens eller det pågældende transportfirmas accept af forsendelsen:

bil-Ġermaniż:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

bl-Estonjan:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raudteed mööda või suurtes konteinerite

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:

bil-Grieg:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:

Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τον οργανισμό σιδηροδρόμων ή την εμπλεκόμενη εταιρεία μεταφοράς:

bl-Ingliż:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

bil-Franċiż:

Sortie, territoire douanier de la Communauté sous le régime, transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:

document de transport:

espèce:

numéro:

date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par l’entreprise de transports concernée:

bit-Taljan:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

bil-Latvjan:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru pārvešanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta uzņēmums:

bil-Litwan:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą gabenimui geležinkeliu arba didelėse talpose:

gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:

bl-Ungeriż:

A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton vagy konténerben történő szállítással:

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése által:

bil-Malti:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità bil-ferrovija permezz ta' trasport imħallat bit-triq u bil-ferrovija:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija:

bl-Olandiż:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:

bil-Pollakk:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego dla przewozu koleją lub w wielkich kontenerach:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo przewozowe:

bil-Portugiż:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

bir-Rumen:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transportul pe calea ferată sau în containere mari:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autoritățile feroviare sau întreprinderea de transport în cauză:

bis-Slovakk:

Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:

bis-Sloven:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:

bil-Finlandiż:

Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

bl-Iżvediż:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:


ANNESS VII

Annotazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(5):

bil-Bulgaru:

Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопътен и автомобилен транспорт:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

bl-Ispanjol:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

biċ-Ċek:

Opuštění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici a silnici:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

bid-Daniż:

Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

bil-Ġermaniż:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

bl-Estonjan:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo korras

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:

bil-Grieg:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:

Έγγραφο μεταφοράς:

είδος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τον οργανισμό σιδηροδρόμων:

bl-Ingliż:

Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

bil-Franċiż:

Sortie, territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:

document de transport:

espèce:

numéro:

date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:

bit-Taljan:

Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:

bil-Latvjan:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā transporta režīmā:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

bil-Litwan:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkeliu pagal gabenimo kombinuotu transportu (automobilių keliais ir geležinkeliu) tvarką:

gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

bl-Ungeriż:

A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:

bil-Malti:

‘Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata’:

bl-Olandiż:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

bil-Pollakk:

Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu drogowo-kolejowego:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

bil-Portugiż:

Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho -deferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

bir-Rumen:

Ieșie de pe teritoriul vamal al Comunității pe calea ferată prin transport combinat rutier și feroviar:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autoritățile feroviare:

bis-Slovakk:

Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou dopravou, kombinovanou železničnou a cestnou dopravou:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:

bis-Sloven:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

bil-Finlandiż:

Viety yhteisön tullialueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

bl-Iżvediż:

Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:


ANNESS VIII

Rekwiżiti għall-approvazzjoni u kontroll fuq Aġenzija ta' Superviżjoni mill-Istati Membri

KAPITOLU I

REKWIŻITI GĦALL-APPROVAZZJONI

(a)

L- Aġenzija ta' Superviżjoni għandha tkun entità b’kapaċità legali u għandha tkun reġistrata fir-Reġistru tal-kumpaniji tal-Istat Membru responsabbli.

(b)

L-artikoli kostitwenti tal- Aġenzija ta' Superviżjoni għandhom jistipulaw li wieħed mill-għanijiet iddikjarati tagħha huwa l-kontroll u s-sorveljanza ta’ prodotti agrikoli fuq livell internazzjonali.

(c)

L- Aġenzija ta' Superviżjoni għandu jkollha kopertura internazzjonali sabiex tkun tista’ twettaq iċ-ċertifikazzjoni fuq bażi dinjija, jew permezz ta’ preżenza bis-sussidjarji f’numru ta’ pajjiżi terzi u/jew permezz ta’ attendenza għall-operazzjonijiet ta’ skariku mill-ispetturi mpjegati tagħha mill-eqreb uffiċċju reġjonali jew mill-uffiċċju nazzjonali fil-Komunità jew b’aġenti lokali li huma soġġetti għal sorveljanza sew mill-Aġenzija ta' Superviżjoni.

Is-sussidjarji msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu l-proprjetà f’aktar min-nofs tal-kapital, mill-Aġenzija ta' Superviżjoni. Iżda, jekk il-leġislazzjoni nazzjonali fil-pajjiż terz ikkonċernat jillimità proprjetà barranija tal-kapital għal 50 % jew inqas, il-kontroll effettiv tas-sussidjarju huwa suffiċjenti għall-għanijiet tal-ewwel subparagrafu. Dan il-kontroll għandu jiġi approvat b’mezzi xierqa, partikolarment bħall-eżistenza ta’ ftehim dwar l-amministrazzjoni, kompożizzjoni tal-bord tad-direttturi jew amministrazzjoni għolja jew arranġementi simili.

(d)

L-Aġenzija ta' Superviżjoni għandu jkollha esperjenza provata fil-kontroll u s-sorveljanza ta’ ikel u prodotti agrikoli. Din l-esperjenza għandha tiġi stabbilita billi tingħata prova dwar l-ispezzjonijiet imwettqa fit-tliet snin preċedenti, jew preżentement qed jitwettqu. Dawn ir-referenzi għandhom jinkludu informazzjoni dwar it-tip ta’ verifiki mwettqa (natura, kwantità ta’ prodotti, post ta’ spezzjoni, eċċ) u ismijiet u indirizzi ta’ korpijiet jew entitajiet li jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar l-applikant.

(e)

L-Aġenzija ta' Superviżjoni għandha taderixxi għar-rekwiżiti stabbiliti fin-norma standard EN 45011, punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2(a) sa (p), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1(b) sa (f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7, 9.4.

(f)

Is-sitwazzjoni finanzjarja tal-AS (kapital, fatturat, eċċ.) għandha tkun soda. Provi tas-sodezza finanzjarja, kif ukoll rendikonti annwali għall-aħħar tliet snin, li għandhom il-karta tal-bilanċ, il-kont ta’ qliegħ u telf, u, jekk meħtieġ mil-liġi, ir-rapport tal-awdituri w ir-rapport tad-diretturi, għandhom jiġu ppreżentati.

(g)

L-organizzazzjoni amministrattiva tal-AS għandu jkollha “sistema nterna tal-verifika”, li tkun responsabbli li tassisti lill-awtoritajiet nazzjonali fl-attivitajiet ta’ kontroll u spezzjoni li jobbligaw ruħhom li jagħmlu fuq l-AS approvati.

KAPITOLU II

1.   Obbligazzjonijiet dwar il-ħidma tal-Aġenzija ta' Superviżjoni

L-Aġenzija ta' Superviżjoni approvati għandhom jużaw f’kull ħin ir-responsabbiltà u kompetenza professjonali tagħhom meta jagħtu ċ-ċertifikati tal-wasla.

L-Aġenzija ta' Superviżjoni approvati għandhom jikkonformaw fl-attivitajiet tagħhom mal-kriterji li ġejjin:

(a)

għandhom jesegwixxu l-kontrolli kollha possibbli biex jistabbilixxu l-identità u l-piż tal-prodotti koperti miċ-ċertifikati;

(b)

l-amministrazzjoni tal-Aġenzija ta' Superviżjoni għandha tissorvelja sew il-kontrolli magħmula mill-impjegati tal-kumpanija fil-pajjiżi terzi destinatarji;

(c)

l-Aġenzija ta' Superviżjoni għandhom iżommu nkartament fuq kull ċertifikat imwassal, li fih hija reġistrata prova tax-xogħol ta’ stħarriġ imwettaq sabiex isostni l-konklużjonijiet iddikjarati fiċ-ċertifikat (kontrolli kwantitattivi u verifiki dokumentarji effettwati, eċċ.). Inkartamenti fuq iċ-ċertifikati maħruġa għandhom jinżammu għal 5 snin.

(d)

l-Aġenzija ta' Superviżjoni approvati għandhom jivverifikaw l-operazzjonijiet tal-ħatt bl-impjegati permanenti proprji kwalifikati kif xieraq jew b’aġenti lokali bażati jew attivi fil-pajjiż destinatarju, jew billi jibagħtu l-impjegati tagħhom mill-uffiċċji reġjonali jew uffiċċju nazzjonali fil-Komunità. L-intervent ta’ aġenti lokali għandu jiġi sorveljat regolarment minn impjegati permanenti kwalifikati kif xieraq tal-Aġenzija ta' Superviżjoni.

2.   Kontroll tal-ħidma tal-Aġenzija ta' Superviżjoni

2.1.   L-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà li jivverifikaw is-sodezza u n-natura xierqa tal-funzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni imwettqa mill-Aġenzija ta' Superviżjoni.

Qabel il-perjodu mġedded ta’ tliet snin, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom iwettqu żjara ta’ ispezzjoni fl-uffiċċju rreġistrat tal-Aġenzija ta' Superviżjoni.

Kull meta hemm dubji raġonevoli dwar il-kwalità u l-preċiżjoni taċ-ċertifikati maħruġa minn Aġenzija ta' Superviżjoni partikolari, l-awtorità lokali kompetenti għandha tagħmel ispezzjoni fil-post lill-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija sabiex jivverifika li r-regoli li hemm f’dan l-Anness jiġu applikati b’mod korrett.

L-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti waqt li jispezzjonaw lill-Aġenzija ta' Superviżjoni, għall-metodi u l-proċeduri operazzjonali tal-Aġenzija ta' Superviżjoni meta twettaq il-funzjonijiet tagħha, u jeżaminaw ukoll b’għażla każwali, inkartamenti li jikkonċernaw ċertifikati preżentati lill-aġenzija li tħallas fil-proċeduri għall-ħlas tar-rifużjonijiet.

L-Istati Membri jistgħu jqabbdu awdituri esterni u independenti biex iwettqu l-funzjoni li jikkontrollaw lill-Aġenzija ta' Superviżjoni fil-qafas tal-proċedura mwaqqfa f’dan l-Anness.

L-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri oħra li jikkunsidraw meħtieġa għall-kontroll xieraq fuq l-Aġenzija ta' Superviżjoni.

2.2.   L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti, meta jivverifikaw il-pretensjonijiet għar-rifużjonijiet għall-esportazzjoni sostnuti b’ċertifikati mill-Aġenzija ta' Superviżjoni, għall-aspetti segwenti taċ-ċertifikazzjoni:

(a)

jitolbu li x-xogħol li jsir huwa deskritt fiċ-ċertifikati u jissoddisfaw ruħhom li x-xogħol kif deskritt kien suffiċjenti biex isostni l-konklużjonijiet li hemm fiċ-ċertifikat;

(b)

jindagaw sewwa d-diskrepanzi kollha fiċ-ċertifikati sottomessi;

(c)

jesiġu li ċ-ċertifikati jinħarġu fi żmien xieraq, skont il-każ in kwistjoni.

KAPITOLU III

1.   Ċertifikazzjoni maħruġa minn Aġenzija ta' Superviżjoni approvati għanda tinkludi mhux biss l-informazzjoni xierqa meħtieġa biex jiġu identifikati l-merkanzija u l-kunsinna in kwistjoni kif ukoll id-dettalji tal-mezz tat-trasport, dati tal-wasla u ħatt, kif ukoll deskrizzjoni tal-kontrolli u l-metodu applikati biex jiġu verifikati l-identità u l-piż tal-prodotti ċertifikati.

Il-kontrolli u l-verifiki li jsiru mill-Aġenzija ta' Superviżjoni għandhom jitwettqu fil-ħin tal-ħatt, li tista’ ssir waqt it-twettiq tal-formalitajiet tad-dwana għall-importazzjoni jew wara. Iżda, f’każijiet eċċezzjonali u debitament iġġustifikati, il-kontrolli u l-verifiki għall-ħruġ ta’ ċertifikati tista’ ssir fi żmien sitt xhur wara d-data li fiha l-merkanzija nħattet u ċ-ċertifikazzjoni għandha tiddeskrivi l-passi meħuda għall-verifika tal-fatti.

2.   F’każ ta’ ċertifikati ta’ ħatt u importazzjoni msemmija fl –Artikolu 17(1)(b), iċ-ċertifikazzjoni għandha tinkludi wkoll verifika li l-merkanzija għaddiet mid-dwana għall-importazzjoni definittiva. Din il-verifika għandha tistabbilixxi rabta ċara bejn id-dokument rilevanti tal-importazzjoni tad-dwana jew il-proċedura tal-mogħdija mid-dwana u l-operazzjoni kkonċernata.

3.   L-Aġenzija ta' Superviżjoni approvati għandhom ikunu indipendenti mill-partijiet involuti fl-operazzjoni li qed jiġu mistħarrġa. Partikolarment, la l-Aġenzija ta' Superviżjoni li twettaq il-kontrolli għal tranżazzjoni partikolari, la ebda kumpanija sussidjarja li tappartjeni għall-istess grupp, ma tista’ tipparteċipa fl-operazzjoni bħala esportatur, aġent tad-dwana, gwardjan tal-maħżen jew fi kwalunkwe kapaċità oħra li x’aktarx twassal għal kunflitt ta’ interess.


ANNESS IX

Ċertifikat ta’ ħatt u importazzjoni msemmi fl-Artikolu 17(1)(b)

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS X

Rekwiżiti li għandhom jiġu osservati minn aġenziji uffiċjali tal-Istati Membri stabbiliti f’pajjiżi terzi għall-applikazzjoni tal-Artikolu 17(2)(b)

1.   L-aġenzija uffiċjali tiddeċiedi li toħroġ iċ-ċertifikat tal-ħatt a bażi ta’ wieħed jew aktar mid-dokumenti li ġejjin:

dokumenti tal-importazzjoni tad-dwana, inklużi stampati tal-kompjuter jekk dawn huma approvati hekk,

dokumenti nazzjonali tal-port u dokumenti oħrajn maħruġa minn entità uffiċjali,

dikjarazzjoni mill-kaptan jew il-kumpanija tat-trasport,

forom oħrajn ta’ rċevuta provduti mill-importatur,

2.   Is-servizzi uffiċjali ħarġu ċertifikati tal-ħatt skont il-kliem li ġej:

Huwa hawnhekk attestat illi … (deskrizzjoni tal-merkanzija, kwantità u identifikazzjoni tal-pakkett) inħattu … (post tal-ħatt/isem tal-belt) f’ … (data tal-ħatt)

Huwa attestat ukoll li l-prodott telaq mill-post tal-ħatt jew għall-inqas li, sa fejn taf hi, il-prodott ma ġiex mgħobbi wara għar-riesportazzjoni.

Iċ-ċertifikat tal-ħatt huwa maħruġ a bażi ta’ wieħed jew aktar mid-dokumenti li ġejjin:

(lista tad-dokumenti ppreżentati li servew ta’ bażi għall-aġenzija li ħarġet iċ-ċertifikat)

Id-data u l-post tal-firma, il-firma u t-timbru tal-aġenzija uffiċjali:

3.   L-aġenzija uffiċjali li toħroġ iċ-ċertifikati tal-ħatt għandha żżomm reġistru u inkartamenti fuq iċ-ċertifikati kollha maħruġa, li fihom għandu jiġi rreġistrata bażi tal-provi dokumentarji li ċ-ċertifikati twasslu.


ANNESS XI

Ċertifikat ta’ ħatt imsemmi fl-Artikolu 17(2)(c)

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS XII

Lista ta’ pajjiżi terzi rriferiti fl-Artikolu 17(2)(d) li jinħtieġu li l-prodotti jiġu importati qabel ma l-fondi jkunu jistgħu jiġu ttasferiti għall-pagament.

l-Algerija

il-Burundi

il-Guinea Ekwatorjali

il-Kenja

il-Lesotho

il-Malawi

Santa Lucija

Is-Senegal

It-Tanzanija


ANNESS XIII

Lista ta’ korpi ċentrali fl-Istati Membri rriferiti fl-Artikolu 22

Stat Membru

Korp Ċentrali

Il-Bulgarija

Министерство на земеделието и храните

Il-Belġju

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Ir-Repubblika Ċeka

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Id-Danimarka

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv

Il-Germanja

Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas

L-Estonja

Põllumajandusministeerium

L-Irlanda

Department of Agriculture and Food

Il-Greċja

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OΠЕКЕΠЕ)

Spanja

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Franza

Commission interministérielle d’agrément (CIA) des sociétés de contrôle et de surveillance — Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

L-Italja

Agenzia delle Dogane — Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA)

Ċipru

Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ)

Il-Latvja

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Il-Litwanja

Nacionalinė mokejimo agentūra prie Žemes ūkio ministerijos (NMA)

Il-Lussumburgu

Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural

L-Ungerija

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Malta

Internal Audit and Investigations Department (IAID)

L-Olanda

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

L-Awstrija

Bundesministerium für Finanzen

Il-Polonja

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Il-Portugall

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Ir-Rumanija

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Is-Slovenja

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Is-Slovakkja

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)

Il-Finlandja

Maaseutuvirasto (MAVI)

L-Iżvezja

Statens Jordbruksverk (SJV)

Ir-Renju Unit

Rural Payments Agency (RPA)


ANNESS XIV

Lista ta’ pajjiżi terzi u territorji msemmija fl-Artikolu 24(1)(a)(i) u (ii)

l-Albanija

l-Andorra

l-Armenja

l-Azerbaijan

il-Belarus

il-Bosnija u Herzegovina

il-Bulgarija

Ceuta u Melilla

Il-Kroazja

Georġia

Gibiltà

Heligoland

l-Iżlandja

Liechtenstein

ir-Repubblika tal-Macedonia tal-ex Jugoslavja

il-Marokk

il-Moldova

il-Montenegro

in-Norveġja

ir-Rumanija

ir-Russja

is-Serbja

l-Iżvizzera

it-Turkija

l-Ukrajna

il-Belt tal-Vatikan


ANNESS XV

Lista ta' prodotti li japplika għalihom l-Artikolu 27(4)(d)

I.

Prodotti elenkati fl-Artikolu 1 (1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ċereali):

II.

Prodotti elenkati fl-Artikolu 1 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ross):

III.

Prodotti elenkati fl-Artikolu 1 (1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (zokkor)

IV.

 

Kodiċi NM

Ċanga/Vitella

0102

Bhejjem ħajjin tal-fart

0201

Laħam tal-bhejjem tal-fart, frisk jew imkessaħ

0202

Laħam tal-bhejjem tal-fart, friżat

0206 10 95

Il-falda l-ħoxna u l-falda l-irqiqa, friski jew imkessħin

0206 29 91

Il-falda l-ħoxna u l-falda l-irqiqa, friżati

V.

 

Kodiċi NM

Ħalib u prodotti tal-ħalib

0402

Ħalib u krema, ikkonċentrati jew li jkun fihom zokkor miżjud jew materjal ieħor tal-ħlewwa

0403 90 11 sa 0403 90 39

Trab tax-xorrox tal-ħalib

0404 90 21 sa 0404 90 89

Kostitwenti tal-ħalib

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħra akkwistati mill-ħalib

0406 20

Ġobon maħkuk jew fi trab

0406 30

Ġobon ipproċċessat

0406 90 13 sa 0406 90 27

Ġobnijiet oħrajn

0406 90 61 sa 0406 90 81

0406 90 86 sa 0406 90 88

VI.

 

Kodiċi NM

Inbid

2204 29 62

Inbid tal-mejda fil-massa

2204 29 64

2204 29 65

2204 29 71

2204 29 72

2204 29 75

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 94

2204 29 98

VII.

 

Kodiċi NM

Prodotti agrikoli esportati fl-għamla ta' oġġetti mhux koperti bl-Anness II tat-Trattat

1901 90 91

– – –

Li ma jkunx fihom xaħmijiet tal-ħalib, sucrose, isoglucose, glucose jew lamtu jew li jkun fihom bil-piż anqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib, 5 % ta' sucrose (inkluż zokkor invertit) jew isoglucose, 5 % ta' glucose jew lamtu, esklużi Preparati f'għamla ta' trab tal-oġġetti flintestatura Nru 0401 sa 0404

2101 12 92

– – –

Preparati b'bażi ta' dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati tal-kafè

2101 20 92

– – –

Preparati b'bażi ta' dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati tat-tè jew maltu

3505 10 10 à 3505 10 90

Dextrini u lamtijiet oħra mmodifikati

3809 10 10 à 3809 10 90

Aġenti ta' stabbilizzar, aġent biex iħaffef it-teħid tal-kuluri jew l-istabbillizzar tal-materjali tal-kuluri u prodotti oħra u preparati b'bażi ta' sustanzi amilakeċi


ANNESS XVI

Annotazzjonijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 38(2):

bil-Bulgaru:

Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите — член 37 от Регламент (ЕО) № 612/2009

bl-Ispanjol:

Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 37 del Reglamento (CE) no 612/2009

biċ-Ċek:

Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 37 nařízení (ES) č. 612/2009

bid-Daniż:

Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 37 i forordning (EF) nr. 612/2009

bil-Ġermaniż:

Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 612/2009

bl-Estonjan:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 612/2009 artikkel 37

bil-Grieg:

Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009

bl-Ingliż:

Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 37 of Regulation (EC) No 612/2009

bil-Franċiż:

Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l’avitaillement — application de l’article 37, règlement (CE) no 612/2009

bit-Taljan:

Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009

bil-Latvjan:

Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 612/2009 37. pants

bil-Litwan:

Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlį, taikant Reglamento (EB) Nr. 612/2009 37 straipsnio nuostatas

bl-Ungeriż:

Élelmiszerraktárban élelmezési ellátmány kötelező szállítása végett történő elhelyezés – 612/2009/EK rendelet 37. cikke szerint

bil-Malti:

Impoġġi fil-maħżen b'konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta' l-Artikolu 37 tar-Regolament Nru 612/2009/KE

bl-Olandiż:

Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 612/2009

bil-Pollakk:

Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą — zastosowanie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 612/2009

bil-Portugiż:

Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 37.o do Regulamento (CE) n. o 612/2009

bir-Rumen:

Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 612/2009,

bis-Slovakk:

Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie článku 37 nariadenia (ES) č. 612/2009

bis-Sloven:

Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 37 Uredbe (ES) št. 612/2009

bil-Finlandiż:

Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin – asetuksen (EY) N:o 612/2009 37 artiklan soveltaminen

bl-Iżvediż:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 37 i förordning (EG) nr 612/2009


ANNESS XVII

Annotazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 41(5):

bil-Bulgaru:

Доставки на бордови провизии за платформи — Регламент (ЕО) № 612/2009

bl-Ispanjol:

Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) no 612/2009

biċ-Ċek:

Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 612/2009

bid-Daniż:

Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 612/2009

bil-Ġermaniż:

Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 612/2009

bl-Estonjan:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määrus (EÜ) nr 612/2009

bil-Grieg:

Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009

bl-Ingliż:

Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 612/2009

bil-Franċiż:

Livraison pour l’avitaillement des plates-formes — règlement (CE) no 612/2009

bit-Taljan:

Provviste di bordo per piattaforma — regolamento (CE) n. 612/2009

bil-Latvjan:

Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula (EK) Nr. 612/2009

bil-Litwan:

Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

bl-Ungeriż:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 612/2009/EK rendelet

bil-Malti:

Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi — Regolament (KE) Nru 612/2009

bl-Olandiż:

Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 612/2009

bil-Pollakk:

Dostawa zaopatrzenia dla platform — rozporządzenie (WE) nr 612/2009

bil-Portugiż:

Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.o 612/2009

bir-Rumen:

Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE) nr. 612/2009

bis-Slovakk:

Dodávka určená na zásobovanie plošín – Nariadenie (ES) č. 612/2009

bis-Sloven:

Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 612/2009

bil-Finlandiż:

Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 612/2009

bl-Iżvediż:

Proviant till plattformar – förordning (EG) nr 612/2009


ANNESS XVIII

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS XIX

Regolament imħassar flimkien mal-emendamenti suċċessivi tiegħu

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1557/2000 (ĠU L 179, 18.7.2000, p. 6)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 90/2001 (ĠU L 14, 18.1.2001, p. 22)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2299/2001 (ĠU L 308, 27.11.2001, p. 19)

Artikolu 1 biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1253/2002 (ĠU L 183, 12.7.2002, p. 12)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 444/2003 (ĠU L 67, 12.3.2003, p. 3)

Artikolu 2 biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2010/2003 (ĠU L 297, 15.11.2003, p. 13)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 671/2004 (ĠU L 105, 14.4.2004, p. 5)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1713/2006 (ĠU L 321, 21.11.2006, p. 11)

Artikolu 7 biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1847/2006 (ĠU L 355, 15.12.2006, p. 21)

Artikolu 3 biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52)

Artikolu 20 biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1001/2007 (ĠU L 226, 30.8.2007, p. 9)

Artikolu 1 biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 159/2008 (ĠU L 48, 22.2.2008, p. 19)

Artikolu 1 biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 499/2008 (ĠU L 146, 5.6.2008, p. 9)

Artikolu 2 biss


ANNESS XX

Tabella Ta’ Korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 800/1999

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2(1) punti (a) sa (j)

Artikolu 2(1) punti (a) sa (j)

Artikolu 2(1) punti (l) sa (q)

Artikolu 2(1) punti (k) sa (p)

Artikolu 2(1) punt (q)

Artikolu 2(2) u (3)

Artikolu 2(2) u (3)

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5(1) sa (6)

Artikolu 5(1) sa (6)

Artikolu 5(7) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 5(7) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 5(7) it-tieni subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 5(7) it-tieni subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 5(7) it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 5(7) it-tieni subparagrafu, punt (a)

Artikolu 5(7) it-tieni subparagrafu, t-tieni inċiż

Artikolu 5(7) it-tieni subparagrafu, punt (b)

Artikolu 5(7) it-tielet, ir-raba’ u l-ħames subparagrafi

Artikolu 5(7) it-tielet, ir-raba’ u l-ħames subparagrafi

Artikolu 5(8)

Artikolu 5(8)

Artikolus 6, 7 u 8

Artikolus 6, 7 u 8

Artikolu 8a

Artikolu 9

Artikolu 9(1), kliem tal-bidu

Artikolu 10(1), kliem tal-bidu

Artikolu 9(1)(a)

Artikolu 10(1)(a)

Artikolu 9(1)(b), (c) u (d)

Artikolu 10(1)(b), (c) u (d)

Artikolu 9(2), kliem tal-bidu

Artikolu 10(2), kliem tal-bidu

Artikolu 9(2)(a)

Artikolu 10(2)(a)

Artikolu 9(2)(b)

Artikolu 10(2)(b)

Artikolu 9(3)

Artikolu 10(3)

Artikolu 10

Artikolu 11

Artikolu 11

Artikolu 12

Artikolu 12

Artikolu 13

Artikolu 13

Artikolu 14

Artikolu 14(1)

Artikolu 15

Artikolu 15

Artikolu 16

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 16a

Artikolu 18

Artikolu 16b

Artikolu 19

Artikolu 16ċ

Artikolu 20

Artikolu 16d

Artikolu 21

Artikolu 16e

Artikolu 22

Artikolu 16f

Artikolu 23

Artikolu 17

Artikolu 24

Artikolu 18

Artikolu 25

Artikolu 19

Artikolu 26

Artikolu 20(1) u (2)

Artikolu 27(1) u (2)

Artikolu 20(3) kliem tal-bidu

Artikolu 27(3) kliem tal-bidu

Artikolu 20(3) l-ewwel inċiż

Artikolu 27(3)(a)

Artikolu 20(3) it-tieni inċiż

Artikolu 27(3) (b)

Artikolu 20(4)

Artikolu 27(4)

Artikolu 21

Artikolu 28

Artikolu 22

Artikolu 29

Artikolu 23

Artikolu 30

Artikolu 24

Artikolu 31

Artikolu 25

Artikolu 32

Artikolu 36

Artikolu 33

Artikolu 37

Artikolu 34

Artikolu 38

Artikolu 35

Artikolu 39

Artikolu 36

Artikolu 40(1) l-ewwel subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 37(1) l-ewwel subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 40(1) l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 37(1) l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 40(1) l-ewwel subparagrafu, t-tieni inċiż

Artikolu 37(1) l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 40(1) l-ewwel subparagrafu, t-tielet inċiż

Artikolu 37(1) l-ewwel subparagrafu, punt (c)

Artikolu 40(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 37(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 40(2) u (3)

Artikolu 37(2) u (3)

Artikolu 41

Artikolu 38

Artikolu 42(1)

Artikolu 39(1)

Artikolu 42(2) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 39(2) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 42(2) it-tieni subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 39(2) it-tieni subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 42(2) it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 39(2) it-tieni subparagrafu, punt (a)

Artikolu 42(2) it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 39(2) it-tieni subparagrafu, punt (b)

Artikolu 42(3) u (4)

Artikolu 39(3) u (4)

Artikolu 43

Artikolu 40

Artikolu 44(1) u (2)

Artikolu 41(1) u (2)

Artikolu 44(3) l-ewwel u t-tieni subparagrafi

Artikolu 41(3) l-ewwel u t-tieni subparagrafi

Artikolu 44(3) it-tielet subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 41(3) it-tielet subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 44(3) it-tielet subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 41(3) it-tielet subparagrafu, punt (a)

Artikolu 44(3) it-tielet subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 41(3) it-tielet subparagrafu, punt (b)

Artikolu 44(3) it-tielet subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 41(3) it-tielet subparagrafu, punt (c)

Artikolu 44(4) sa (7)

Artikolu 41(4) sa (7)

Artikolu 45(1) u (2)

Artikolu 42(1) u (2)

Artikolu 45(3) kliem tal-bidu

Artikolu 42(4) kliem tal-bidu

Artikolu 45(3)(a) l-ewwel u t-tieni inċiżi

Artikolu 42(4)(a) l-ewwel u t-tieni inċiżi

Artikolu 45(3)(a) it-tielet subparagrafu

Artikolu 42(3)

Artikolu 45(3)(b), (c) u (d)

Artikolu 42(4)(b), (c) u (d)

Artikolu 45(4) sa (7)

Artikolu 42(5) sa(8)

Artikolu 46

Artikolu 43

Artikolu 47

Artikolu 44

Artikolu 48

Artikolu 45

Artikolu 49

Artikolu 46

Artikolu 50(1) u (2)

Artikolu 47(1) u (2)

Artikolu 50(3) l-ewwel subparagrafu, l-kliem tal-bidu, l-ewwel u t-tieni inċiżi

Artikolu 47(3) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 50(3) it-tieni, it-tielet u r-raba’ subparagrafi

Artikolu 47(3) it-tieni, it-tielet u r-raba’ subparagrafi

Artikolu 50(4), (5) u (6)

Artikolu 47(4), (5) u (6)

Artikolu 51(1)

Artikolu 48(1)

Artikolu 51(1a)

Artikolu 48(2)

Artikolu 51(2) sa (11)

Artikolu 48(3) sa (12)

Artikolu 52

Artikolu 49

Artikolu 53

Artikolu 50

Artikolu 54

Artikolu 51

Artikolu 55, l-ewwel subparagrafu

Artikolu 52

Artikolu 55, it-tieni u t-tielet subparagrafi

Anness I

Anness Ia

Anness V

Anness Ib

Anness VI

Anness Iċ

Anness VII

Anness II

Anness XII

Anness IIa

Anness XVI

Anness IIb

Anness XVII

Anness III

Anness XVIII

Anness IV

Anness XIV

Anness V

Anness XV

Anness VI

Anness VIII

Anness VII

Anness IX

Anness VIII

Anness X

Anness IX

Anness XI

Anness X

Anness XIII

Anness XI

Anness I

Anness XII

Anness III

Anness XIII

Anness II

Anness XIV

Anness IV

Anness XIX

Anness XX


Top