Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0401

Regolament (KE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta’ April 2009 dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n-Netwerk Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent (verżjoni kkodifikata)

OJ L 126, 21.5.2009, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 239 - 248

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/401/oj

21.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 126/13


REGOLAMENT (KE) Nru 401/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-23 ta’ April 2009

dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n-Netwerk Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent

(verżjoni kkodifikata)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw mal-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/90 tas-7 ta’ Mejju 1990 dwar l-istabbiliment tal-Aġenzija tal-Ambjent Ewropew u n-netwerk tal-informazzjoni u l-osservazzjoni tal-ambjent Ewropew (3) ġie emendat kemm-il darba (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

It-Trattat jipprovdi għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ politika tal-Komunità dwar l-ambjent, u jistabbilixxi l-għanijiet u l-prinċipji li għandhom jirregolaw din il-politika.

(3)

Il-ħtiġiet ta’ protezzjoni tal-ambjent għandhom ikunu komponent tal-politika l-oħra tal-Komunità.

(4)

Skond l-Artikolu 174 tat-Trattat, fit-tħejjija tal-azzjoni tagħha li għandha x’taqsam mal-ambjent, il-Komunità għandha tagħti kas, inter alia, tad-dejta xjentifika u teknika disponibbli.

(5)

Il-ġbir, l-ipproċessar u l-analiżi tad-dejta ambjentali fuq livell Ewropew huma meħtieġa sabiex tigi pprovduta, informazzjoni oġġettiva, ta’ min joqgħod fuqha u kumparabbli li tgħin lill-Komunità u lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jipproteġu l-ambjent, biex jiġu stmati r-riżultati ta’ dawk il-miżuri u biex jiżguraw li l-pubbliku jkun infurmat tajjeb dwar l-istat tal-ambjent.

(6)

Fil-Komunità u fl-Istati Membri diġà jeżistu faċilitajiet li jipprovdu informazzjoni u servizzi bħal dawn.

(7)

Dawn għandhom jagħmlu parti mill-bażi tan–netwerk Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent ikkoordinat fuq livell Komunitarju mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.

(8)

Il-prinċipji ġenerali u l-limiti li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt tal-aċċess għad-dokumenti, previsti fl-Artikolu 225 tat-Trattat, ġew stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 rigward l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (5).

(9)

L-Aġenzija għandha tikkopera mal-istrutturi eżistenti fil-livell tal-Komunità biex tagħti lill-Kummissjoni l-poter li tiżgura l-applikazzjoni bis-sħiħ tal-leġislazzjoni tal-Komunità dwar l-ambjent.

(10)

L-istatus u l-istruttura ta’ Aġenzija bħal din għandhom jikkorrispondu mal-karattru oġġettiv tar-riżultati li hija maħsuba li tipproduċi u għandhom jippermettula li twettaq il-funzjonijiet tagħha b’koperazzjoni mill-qrib mal-faċilitajiet nazzjonali u internazzjonali eżistenti.

(11)

L-Aġenzija għandha tingħata awtonomija legali waqt li żżomm rabta mill-qrib mal-istituzzjonijiet tal-Komunità u l-Istati Membri.

(12)

Huwa mixtieq li jkun hemm dispożizzjoni għall-Aġenzija sabiex din tkun miftuħa għal pajjiżi oħra li jaqsmu l-istess interessi tal-Komunità u tal-Istati Membri għall-għanijiet tal-Aġenzija taht il-ftehim li għandhom jiġu konklużi bejniethom u l-Komunità,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Dan ir-Regolament jipprovdi għal Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, minn hawn il-quddiem msejħa bħala “l-Aġenzija”, u għandu l-għan li jistabbilixxi Netwerk Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent.

2.   Biex jintlaħqu l-għanijiet tal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent imsemmija fit-Trattat u fi programmi suċċessivi ta’ azzjoni mill-Komunità dwar l-ambjent, kif ukoll għall-iżvilupp sostenibbli, l-objettiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n-Netwerk Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent għandu jkun li jipprovdi lill-Komunità u lill-Istati Membri b’dan li ġej:

(a)

informazzjoni oġġettiva, ta’ min joqgħod fuqha u kumparabbli f’livell Ewropew li tippermetti li jittieħdu l-miżuri meħtieġa għall-protezzjoni tal-ambjent, biex jiġu valutati r-riżultati ta’ tali miżuri u biex jiżguraw li l-pubbliku jkun infurmat tajjeb bl-istat tal-ambjent, u għal dak il-għan,

(b)

l-appoġġ tekniku u xjentifiku meħtieġ.

Artikolu 2

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 1, il-kompiti tal-Aġenzija għandhom ikunu li:

(a)

tistabbilixxi, b’koperazzjoni mal-Istati Membri, u tikkoordina in-netwerk imsemmi fl-Artikolu 4; f’dan il-kuntest, l-Aġenzija għandha tkun responsabbli għall-ġbir, ipproċessar u analiżi tad-dejta, b’mod partikolari fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 3;

(b)

tipprovdi lill-Komunità u lill-Istati Membri b’informazzjoni oġġettiva meħtieġa għat-tħejjija u l-implimentazzjoni soda u effettiva tal-politiki ambjentali; għal dak il-għan, b’mod partikolari biex tipprovdi lill-Kummissjoni b’informazzjoni li tkun tinħtieġ biex twettaq b’suċċess id-doveri tagħha biex tidentifika, tħejji u tagħmel valutazzjoni ta’ miżuri u leġislazzjoni fil-qasam tal-ambjent;

(c)

tgħin fis-sorveljar ta’ miżuri ambjentali permezz ta’ sostenn xieraq għall-ħtiġijiet ta’ rappurtaġġ (inkluż permezz ta’ involviment fl-iżvilupp tal-kwestjonarji, l-ipproċessar ta’ rapporti minn Stati Membri u tad-distribuzzjoni ta’ riżultati), bi qbil mal-programm ta’ xogħol tagħha multi-annwali u mal-għan ta’ koordinament tar-rappurtaġġ;

(d)

li tagħti pariri lill-Istati Membri individwali, wara t-talba tagħhom u meta din tkun konsistenti mal-programm ta’ xogħol annwali tal-Aġenzija, dwar l-iżvilupp, it-twaqqif u l-espansjoni tas-sistemi tagħhom għal sorveljar ta’ miżuri ambjentali, sakemm tali attivitajiet ma jipperikolawx it-twettiq bis-sħiħ tad-doveri l-oħra stabbiliti b’dan l-Artkolu. Parir bħal dan jista’ jinkludi wkoll reviżjonijiet ugwali minn esperti fuq talba speċifika minn Stati Membri;

(e)

li tirreġistra, tiġbor u tistudja d-dejta dwar il-qagħda tal-ambjent, tħejji rapporti minn esperti dwar il-kwalità, is-sensittività u l-pressjoni fuq l-ambjent fit-territorju tal-Komunità, biex tipprovdi kriterji ta’ studju uniformi għall-informazzjoni ambjentali li għandha tkun applikata fl-Istati Membri kollha, sabiex ikun żviluppat aktar u miżmum ċentru ta’ referenza dwar dejta fuq l-ambjent; il-Kummissjoni għandha tuża din l-informazzjoni fit-twettiq tad-doveri tagħha biex tassigura l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Komunità dwar l-ambjent;

(f)

tgħin biex tiżgura li d-dejta dwar l-ambjent fil-livell Ewropew tkun kumparabbli u, jekk meħtieġ, biex tinkorraġġixxi b’mezzi xierqa, armonizzazzjoni mtejjba ta’ metodi ta’ kejl;

(g)

tippromwovi l-inkorporazzjoni tal-informazzjoni Ewropea ambjentali fil-programmi internazzjonali ta’ sorveljar ambjentali bħal dawk stabbiliti mill-Ġnus Magħquda u l-aġenziji speċjalizzati tagħha;

(h)

li tippubblika rapport dwar l-istat ta’, tendenzi fi u prospetti dwar l-ambjent kull ħames snin, issupplimentati b’rapporti indikaturi li jiffukaw dwar suġġetti speċifiċi;

(i)

li tistimula l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ tekniċi ta’ tbassir ambjentali sabiex ikunu jistgħu jittieħdu miżuri ta’ prevenzjoni adegwati fil-waqt it-tajjeb;

(j)

li tistimula l-iżvilupp tal-metodi ta’ stima tal-ispejjeż tal-ħsara għall-ambjent u l-ispejjeż tal-politika għall-prevenzjoni, protezzjoni u restawr ambjentali;

(k)

li tistimula l-iskambju ta’ informazzjoni dwar l-aħjar teknoloġiji disponibbli għall-prevenzjoni jew għat-tnaqqis tal-ħsara għall-ambjent;

(l)

li tikkopera mal-korpi u l-programmi li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 15;

(m)

li tassigura d-disseminazzjoni wiesgħa ta’ informazzjoni ambjentali ta’ min joqgħod fuqha u komparabbli, b’mod partikolari dwar il-qagħda tal-ambjent, lill-publiku ġenerali u, għal dan il-għan, li tkabbar l-użu ta’ teknoloġija telematika ġdida għal dan l-iskop;

(n)

li tkun ta’ sostenn għall-Kummissjoni fil-proċess ta’ tpartit ta’ informazzjoni dwar l-iżvilupp ta’ metodoloġiji ta’ studju ambjentali u l-aħjar prattiċi;

(o)

li tgħin lill-Kummissjoni fit-tixrid ta’ informazzjoni dwar ir-riżultati tar-riċerka ambjentali rilevanti u f’għamla li tgħin l-aħjar il-politika għall-iżvilupp.

Artikolu 3

1.   L-oqsma prinċipali tal-attività tal-Aġenzija għandhom, sakemm ikun possibbli, jinkludu l-elementi kollha li jippermettulha li tiġbor l-informazzjoni biex tagħmilha possibbli li tiddeskrivi l-istat preżenti u dak imbassar tal-ambjent mill-opinjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kwalità tal-ambjent;

(b)

il-pressjonijiet fuq l-ambjent;

(c)

is-sensittività tal-ambjent;

inkluż it-tqegħied ta’ dawn fil-kuntest ta’ żvilupp sostenibbli.

2.   L-Aġenzija għandha tforni informazzjoni li tista’ tintuża direttament fl-implementazzjoni tal-politika ambjentali tal-Komunità.

Għandha tingħata prijorità għall-oqsma ta’ xogħol li ġejjin:

(a)

il-kwalità tal-arja u l-emmissjonijiet atmosferiċi,

(b)

il-kwalità tal-ilma, affarijiet li jniġġsu u riżorsi tal-ilma,

(c)

l-istat tal-ħamrija, tal-fawna u tal-flora, u tal-bijotipi,

(d)

l-użu tal-art u tar-riżorsi naturali,

(e)

immaniġġar tal-iskart,

(f)

emmissjonijiet tal-ħsejjes,

(g)

sostanzi kimiċi li huma ta’ ħsara għall-ambjent,

(h)

ħarsien kostali u marittimu.

B’mod partikolari, fenomeni li jaffettwaw aktar minn pajjiż wieħed, fenomeni plurinazzjonali u fenomeni globali għandhom ikunu koperti wkoll.

Id-dimensjoni soċjo-ekonomika għandha titqies ukoll.

3.   L-Aġenzija għandha wkoll tikkopera fl-iskambju ta’ informazzjoni ma’ korpi oħra, inkluż mal-qafas tan-Netwerk Ewropew għall-Implimentazzjoni u l-Infurzar tal-Liġi tal-Ambjent (in-Netwerk IMPEL).

Fl-attivitajiet tagħha l-Aġenzija għandha tevita li tidduplika l-attivitajiet eżistenti ta’ xi istituzzjonijiet u korpi oħra.

Artikolu 4

1.   In-Netwerk għandu jinkludi:

(a)

l-elementi komponenti prinċipali tan-netwerks ta’ informazzjoni nazzjonali,

(b)

il-punti fokali nazzjonali,

(c)

iċ-ċentri topiċi.

2.   L-Istati Membri għandhom iżommu lill-Aġenzija infurmata bl-elementi komponenti prinċipali tal-qafas nazzjonali tagħhom dwar l-informazjoni ambjentali, b’mod speċjali fiż-żoni ta’ prijorità msemmija fl-Artikolu 3(2), inklużi kwalunkwe istituzzjonijiet li fil-fehma tagħhom ikunu jistgħu jikkontribwixxu għax-xogħol tal-Aġenzija, waqt li jqisu l-ħtieġa li tkun żgurata kemm jista’ jkun l-akbar kopertura ġeografika possibbli tat-territorju tagħhom.

L-Istati Membri għandhom, kif xieraq, jikkooperaw mal-Aġenzija u jikkontribwixxu għax-xogħol tan-Netwerk Ewropew għal Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent skont il-programmi tax-xogħol tal-Aġenzija bil-ġbir, tqabbil u l-analiżi ta’ informazzjoni nazzjonali.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jissieħbu biex jikkoperaw f’dawn l-attivitajiet fuq livell transnazzjonali.

3.   L-Istati Membri jistgħu b’mod partikolari jaħtru minn fost l-istituzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 jew minn fost organizzazzjonijiet oħra stabbiliti fit-territorju tagħhom bħala “punt fokali nazzjonali” għall-koordinament u/jew it-trasmissjoni tal-informazzjoni li għandha tkun fornuta f’livell nazzjonali lill-Aġenzija u lill-istituzzjonijiet jew korpi li jiffurmaw parti min-Netwerk, inklużi ċentri topiċi msemmija fil-paragrafu 4.

4.   L-Istati Membri jistgħu wkoll, sat-30 ta’ April 1994, jidentifikaw l-istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet l-oħra stabbiliti fit-territorju tagħhom li jistgħu speċifikament jiġu fdati bil-biċċa xogħol li jikkooperaw mal-Aġenzija f’dak li għandu x’jaqsam ma’ ċerti suġġetti ta’ interess partikolari.

Istituzzjoni identifikata b’dan il-mod għandha tkun f’qagħda li tikkonkludi ftehim mal-Aġenzija sabiex taġixxi bħala ċentru topiku tan-Netwerk għal ħidmiet speċifiċi.

Dawn iċ-ċentri għandhom jikkooperaw ma’ istituzzjonijiet oħra li jifformaw parti min-Netwerk.

5.   Iċ-ċentri topiċi għandhom ikunu nominati mill-Bord ta’ Mmaniġġjar kif definit fl-Artikolu 8(1), għal perjodu li ma jeċċedix it-tul ta’ kull programm ta’ xogħol multi-annwali msemmi fl-Artikolu 8(4). Kull desinjazzjoni tista’, b’danakollu, tkun imġedda.

6.   L-allokazzjoni ta’ ħidmiet speċifiċi għaċ-ċentri topiċi għandha tidher fil-programm tax-xogħol multi-annwali tal-Aġenzija msemmi fl-Artikolu 8(4).

7.   Fid-dawl b’mod partikolari tal-programm tax-xogħol multiannwali, l-Aġenzija għandha b’mod perjodiku teżamina mill-ġdid l-elementi komponenti tan-Netwerk kif hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2 u għandha tagħmel tibdil bħal dan kif jista’ jiġi deċiż mill-Bord ta’ Mmaniġġjar, billi jingħata kas ta’ ħatriet ġodda magħmula mill-Istati Membri.

Artikolu 5

L-Aġenzija tista’ taqbel mal-istituzzjonijiet jew korpi li jiffurmaw parti min-Netwerk, kif imsemmija fl-Artikolu 4, mal-arranġamenti meħtieġa, b’mod partikolari kuntratti, għat-twettieq b’suċċess tal-ħidmiet li hija tista’ tafda lilhom.

Stat Membru jista’ jipprovdi, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet nazzjonali fit-territorju tiegħu, li arranġamenti bħal dawn mal-Aġenzija għandhom isiru bi qbil mal-punt fokali nazzjonali.

Artikolu 6

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu japplika għad-dokumenti miżmuma mill-Aġenzija.

2.   Id-Deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jiffurmaw is-suġġett ta’ ilment lill-Ombudsman Ewropew jew ta’ azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 195 u 230 tat-Trattat rispettivament.

Artikolu 7

L-Aġenzija għandu jkollha personalità ġuridika. Għandha tgawdi fl-Istati Membri kollha l-kapaċità ġuridika l-aktar estensiva mogħtija lill-persuni ġuridiċi skont il-liġijiet tagħhom.

Artikolu 8

1.   L-Aġenzija għandha jkollha Bord ta’ Mmaniġġjar li jikkonsisti minn rappreżentant wieħed ta’ kull Stat Membru u żewġ rappreżentanti mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, jista’ jkun hemm ukoll rappreżentant wieħed għal kull pajjiż li jipparteċipa fl-Aġenzija, bi qbil mad-dispożizzjonijiet relevanti.

Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew jista’ jaħtar, bħala membri fil-Bord ta’ Mmaniġġjar, żewġ personalitajiet xjentifiċi kwalifikati partikolarment fil-qasam tal-protezzjoni tal-ambjent, li għandhom jiġu magħżula fuq il-bażi tal-kontribuzzjoni personali li huma aktarx li jagħtu lix-xogħol tal-Aġenzija.

Kull membru tal-Bord ta’ Mmaniġġjar jista’ jkun irrappreżentat minn membru alternattiv.

2.   Il-Bord ta’ Mmaniġġjar għandu jeleġġi l-president tiegħu minn fost il-membri tiegħu għal perjodu ta’ tliet snin u għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu. Kull membru tal-Bord ta’ Mmaniġġjar għandu jkollu vot.

Il-Bord ta’ Mmaniġġjar għandu jeleġġi bureau li jista’ jiddelegalu deċiżjonijiet eżekuttivi, skont ir-regoli li hu għandu jadotta.

3.   Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Mmaniġġjar għall-adozzjoni tagħhom għandhom jinħtieġu maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tal-Bord.

4.   Il-Bord ta’ Mmaniġġjar għandu jadotta programm ta’ xogħol multi-annwali ibbażat fuq l-oqsma ta’ prijorità msemmija fl-Artikolu 3(2), filwaqt li juża bħala bażi l-abbozz ippreżentat mid-Direttur Eżekuttiv msemmi fl-Artikolu 9, wara li jikkonsulta lill-kumitat xjentifiku, msemmi fl-Artikolu 10, u jirċevi l-opinjoni tal-Kummissjoni. Il-programm ta’ xogħol multi-annwali għandu, mingħajr preġudizzju għall-proċedura tal-baġit annwali tal-Komunità, jinkludi estimi baġitarji ta’ nfiq multi-annwali.

5.   Taħt il-programm multi-annwali, il-Bord ta’ Mmaniġġjar għandu kull sena jadotta il-programm ta’ xogħol tal-Aġenzija fuq il-bażi ta’ abbozz ippreżentat mid-Direttur Eżekuttiv wara li jikkonsulta lill-kumitat xjentifiku u wara li jirċievi l-opinjoni tal-Kummissjoni. Il-programm jista’ jiġi aġġustat matul is-sena permezz tal-istess proċedura.

6.   Il-Bord ta’ Mmaniġġjar għandu jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Aġenzija u jibagħtu l-iktar tard sal-15 ta’ Ġunju lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Istati Membri.

7.   L-Aġenzija għandha tibgħat kull sena lill-awtorità baġitarja l-informazzjoni kollha rilevanti dwar ir-riżultat tal-proċeduri tal-valutazzjoni.

Artikolu 9

1.   L-Aġenzija għandha tkun immexxija minn Direttur Eżekuttiv maħtur mill-Bord ta’ Mmaniġġjar fuq proposta mill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin, liema ħatra tista’ tiġġedded.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ir-rappreżentat legali tal-Aġenzija.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli:

(a)

għat-tħejjija xierqa u għall-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-programmi adottati mill-Bord ta’ Mmaniġġjar;

(b)

għat-tmexxija ta’ kuljum tal-Aġenzija;

(c)

għat-twettieq tal-ħidmiet definiti fl-Artikoli 12 u 13;

(d)

għat-tħejjija u l-pubblikazzjoni tar-rapporti speċifikati fl-Artikolu 2(h);

(e)

għas-suġġetti kollha dwar l-impjegati, għat-twettiq tad-doveri li hemm referenza dwarhom fl-Artikoli 8(4) u 5.

Għandu jikseb l-opinjoni tal-kumitat xjentifiku, msemmi fl-Artikolu 10, għall-għanijiet tal-impjegar tal-persunal xjentifiku tal-Aġenzija.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandhu jagħti rendikont tal-attivitajiet tiegħu lill-Bord ta’ Mmaniġġjar.

Artikolu 10

1.   Il-Bord ta’ Mmaniġġjar u d-Direttur Eżekuttiv għandhom jiġu megħjuna minn kumitat xjentifiku li għandu jagħti opinjoni meta dan hu previst f’dan ir-Regolament u dwar kull materja xjentifika li jkollha x’taqsam mal-attività tal-Aġenzija li l-Bord ta’ Mmaniġġjarjew id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitolbu.

L-opinjonijiet tal-kumitat xjentifiku għandhom jiġu ppubblikati.

2.   Il-kumitat xjentifiku għandu jkun magħmul minn membri kwalifikati b’mod partikolari fil-qasam tal-ambjent, maħtura mill-Bord ta’ Mmaniġġjar għal perijodu ta’ erba’ snin li jiġġeded darba, billi jitqiesu, inter alia, l-oqsma xjentifiċi meħtieġa biex ikunu rappreżentati fil-kumitat sabiex jassistu lill-Aġenzija fl-oqsma tal-attività tagħha. Għandu jiffunzjona kif stabbilit bir-regoli tal-proċedura skont id-dispożizzjoni fl-Artikolu 8(2).

Artikolu 11

1.   Għandhom jiġu mħejjija estimi dwar id-dħul u l-infiq tal-Aġenzija għal kull sena finanzjarja, li għandha tikkorrispondi għas-sena kalendarja, u għandhom jiġu inklużi fil-baġit tal-Aġenzija.

2.   Id-dħul u l-infieq murija fil-baġit għandhom ikunu f’bilanċ.

3.   Id-dħul tal-Aġenzija għandu, mingħajr preġudizzju għal riżorsi oħra, jkun magħmul minn sussidju mill-Komunità mdaħħal fil-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej u mill-pagamenti għas-servizzi mwettqa.

4.   L-infiq tal-Aġenzija għandu jinkludi, inter alia, ir-rimunerazzjoni tal-persunal, l-ispejjeż amministrattivi u infrastrutturali, l-ispejjeż tat-tħaddim u l-ispiża marbuta ma’ kuntratti konklużi ma’ istituzzjonijiet jew korpi li jifformaw parti min-Netwerk u ma’ partijiet terzi.

Artikolu 12

1.   Kull sena l-Bord ta’ Mmaniġġjar, fuq il-bażi ta’ abbozz imfassal mid-Direttur Eżekuttiv, għandu jippreżenta rendikont tal-estimi tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja ta’ wara. Dan ir-rendikont dwar l-estimi finanzjarji, li għandu jinkludi abbozz tal-pjan tal-istabbiliment, għandu jintbagħat mill-Bord ta’ Mmaniġġjar lill-Kummissjoni l-iktar tard sal-31 ta’ Marzu.

2.   Ir-rendikont dwar l-estimi għandu jintbagħat mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (minn issa’ l quddiem imsemmija bħala l-awtorità baġitarja) flimkien mal-abbozz preliminari tal-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

3.   Fuq il-bażi tar-rendikont dwar l-estimi, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz preliminari tal-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej l-estimi li jidhrilha meħtieġa għall-pjan tal-istabbiliment u l-ammont tas-sussidju li jrid jiġi impost fuq il-baġit ġenerali, li l-Kummissjoni għandha tippreżenta quddiem l-awtorità baġitarja skont l-Artikolu 272 tat-Trattat.

4.   L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza l-approprijazzjonijiet għas-sussidju lill-Aġenzija.

L-awtorità baġitarja għandha tadotta l-pjan tal-istabbiliment għall-Aġenzija.

5.   Il-baġit għandu jiġi adottat mill-Bord ta’ Mmaniġġjar. Għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej. Meta xieraq, għandu jiġi aġġustat kif jixraq.

6.   Il-Bord ta’ Mmaniġġjar għandu, malajr kemm jista’ jkun, jinnotifika lill-awtorità baġitarja dwar l-intenzjoni tiegħu li jimplimenta kull proġett li jista’ jkollu implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti għall-finanzjament tal-baġit, b’mod partikolari kull proġett li jkollu x’jaqsam mal-proprjetà bħalma huma l-kiri jew ix-xiri tal-bini. Għandu jgħarraf b’dan lill-Kummissjoni.

Meta fergħa tal-awtorità baġitarja tkun innotifikat l-intenzjoni tagħha li tagħti opinjoni, għandha tibgħat l-opinjoni tagħha lill-Bord Ta’ Mmaniġġjar fi żmien sitt ġimgħat mid-data tan-notifika tal-proġett.

Artikolu 13

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jimplimenta l-baġit tal-Aġenzija.

2.   Mhux aktar tard mill-1 ta’ Marzu wara kull sena finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontijiet tal-Aġenzija għandu jikkomunika l-kontijiet proviżorji lill-uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni flimkien ma’ rapport dwar il-ġestjoni finanzjarja u baġitarja għal dik is-sena finanzjarja. L-uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni għandu jikkonsolida l-kontijiet proviżorji tal-istituzzjonijiet u tal-korpi deċentralizzati skont l-Artikolu 128 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (6).

3.   Mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu ta’ wara kull sena finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni għandu jibgħat il-kontijiet proviżorji tal-Aġenzija lill-Qorti tal-Awdituri, flimkien ma’ rapport dwar il-ġestjoni finanzjarja u baġitarja għal dik is-sena finanzjarja. Ir-rapport dwar il-ġestjoni finanzjarja u baġitarja għas-sena finanzjarja għandhom ukoll jintbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

4.   Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji tal-Aġenzija skont l-Artikolu 129 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002, id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal il-kontijiet finali tal-Aġenzija fuq ir-responsabbiltà tiegħu nnifsu u jissottomettihom lill-Bord Ta’ Mmaniġġjar għal opinjoni.

5.   Il-Bord Ta’ Mmaniġġjar għandu jagħti opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-Aġenzija.

6.   Mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju ta’ wara kull sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat, il-kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, flimkien mal-opinjoni tal-Bord Ta’ Mmaniġġjar.

7.   Il-kontijiet finali għandhom jiġu ppubblikati.

8.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat lill-Qorti tal-Awdituri tweġiba għall-osservazzjonijiet tagħha l-iktar tard sat-30 ta’ Settembru. Għandhu jibgħat it-tweġiba tiegħu lill-Bord ta’ Mmaniġġjar ukoll.

9.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jissottometti lill-Parlament Ewropew, fuq it-talba ta’ dan tal-aħħar, l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex tiġi applikata bla xkiel il-proċedura ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja fil-kwisjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 146(3) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002.

10.   Il-Parlament Ewropew, fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill huwa u jaġixxi b’maġġoranza kkwalifikata, għandu, qabel it-30 ta’ April tas-sena N + 2, jagħti kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv rigward l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena N.

Artikolu 14

Ir-regoli finanzjarji li japplikaw għall-Aġenzija għandhom jiġu adottati mill-Bord Ta’ Mmaniġġjarwara li tkun ġiet ikkonsultata l-Kummissjoni. Dawn għandhom ikunu konformi mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta’ Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (7) għajr jekk in-non konformità tkun meħtieġa speċifikament għall-ħidma tal-Aġenzija u l-Kummissjoni tkun tat il-kunsens tagħha bil-quddiem.

Artikolu 15

1.   L-Aġenzija għandha tfittex b’mod attiv il-kooperazzjoni ta’ korpi u programmi oħra tal-Komunità, u l-aktar taċ-Ċentru Konġunt ta’ Riċerka, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (Eurostat) u l-programmi tar-riċerka u tal-iżvilupp ambjentali tal-Komunità. B’mod partikolari:

(a)

kooperazzjoni maċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka għandha tinkludi l-ħidmiet stabbiliti fl-Anness I taħt A,

(b)

il-kordinament ma’ Eurostat u l-programm statistiku tal-Komunitajiet Ewropej għandhom isegwu l-linji ta’ gwida stabbiliti fl-Anness I taħt B.

2.   L-Aġenzija għandha tikkopera wkoll b’mod attiv ma’ korpi oħra bħalma huma l-Aġenzija Ewropea tal-Ispazju, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD), il-Kunsill tal-Ewropa u l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija kif ukoll il-Ġnus Magħquda u l-aġenziji speċjalizzati tagħhom, b’mod partikolari il-Programm Ambjentali tal-Ġnus Magħquda, l-Organizzazzjoni Metereoloġika Dinjija u l-Awtorità Internazzjonali tal-Enerġija Atomika.

3.   L-Aġenzija tista’ tikkoopera fl-oqsma ta’ interess komuni ma’ dawk l-istituzzjonijiet f’pajjiżi li ma humiex membri tal-Komunità li jistgħu jipprovdu dejta, informazzjoni u esperjenza, metodoloġiji ta’ ġbir ta’ dejta, analiżi u studju li jkunu ta’ interess reċiproku u li huma meħtieġa għat-twettiq b’suċċess tax-xogħol tal-Aġenzija.

4.   Il-kooperazjoni msemmija f’paragrafi 1, 2 u 3 għandhom iqisu b’mod partikolari l-ħtieġa li tkun evitata xi duplikazzjoni tal-isforzi.

Artikolu 16

Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej għandu japplika għall-Aġenzija.

Artikolu 17

Il-persunal tal-Aġenzija għandu jkun suġġett għar-Regolamenti u għar-Regoli applikabbli għall-uffiċjali u l-impjegati l-oħra tal-Komunitajiet Ewropej.

L-Aġenzija għandha teżerċita f’dak li għandu x’jaqsam mal-persunal tagħha, il-poteri mogħtija mill-Awtorità ta’ Ħatra.

Il-Bord ta’ Mmaniġġjar għandu, bi qbil mal-Kummissjoni, jadotta r-regoli implimentattivi xierqa.

Artikolu 18

1.   Ir-responsabbiltà kuntrattwali tal-Aġenzija għandhha tiġi rregolata bil-liġi applikabbli għall-kuntratt in kwistjoni. Il-Qorti tal-Ġustizzja għandu jkollha l-ġurisdizzjoni li tagħti verdett bis-saħħa ta’ klawsola ta’ arbitraġġ li tkun tinsab f’kuntratt konkluż mill-Aġenzija.

2.   Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Aġenzija għandha, bi qbil mal-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, tagħmel tajjeb għal xi danni mwettqa mill-Aġenzija jew mill-impjegati tagħha fit-twettieq tal-ħidmiet tagħhom.

Il-Qorti tal-Ġustizzja għandu jkollha l-ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet li jkollhom x’jaqsmu ma’ kumpens għal danni bħal dawn.

3.   Ir-responsabilità personali tal-impjegati lejn l-Aġenzija għandha tkun irregolata mid-dispożizzjonijiet li japplikaw għall-persunal tal-Aġenzija.

Artikolu 19

L-Aġenzija hija miftuħa għal pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità iżda li jikkondividu l-impenn tal-Komunità u tal-Istati Membri għall-għanijiet tal-Aġenzija taħt ftehimiet konklużi bejniethom u l-Komunità skont il-proċedura fl-Artikolu 300 tat-Trattat.

Artikolu 20

Ir-Regolament (KEE) Nru 1210/90, kif emendat bir-Regolamenti elenkati fl-Anness II, hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 21

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, it-23 ta’ April 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

P. NEČAS


(1)  ĠU C 162, 25.6.2008, p. 86.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Frar 2008 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta’ Marzu 2009.

(3)  ĠU L 120, 11.5.1990, p. 1.

(4)  Ara l-Anness II.

(5)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

(6)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.


ANNESS I

A.

Koperazzjoni maċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka

Armonizzazzjoni tal-metodi ta’ kejl ambjentali (1).

Interkalibrar tal-istrumenti (1).

L-istandardizzazzjoni tal-format tad-dejta.

L-iżvilupp ta’ metodi ġodda ta’ kejl u ta’ strumenti ambjentali.

Ħidmiet oħra kif mifthiema bejn id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija u d-Direttur Ġenerali taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka.

B.

Koperazzjoni mal-Eurostat

1.

L-Aġenzija għandha tuża, sakemm huwa possibli, informazzjoni miġbura permezz tas-servizzi tal-istatistika uffiċjali tal-Komunità. Dan jirriżulta mix-xogħol tal-Eurostat u s-servizzi nazzjonali ta’ statistika fil-ġbir, ivvalidar u disseminazzjoni tal-istatistiċi soċjali u ekonomiċi, inklużi l-kontijiet nazzjonali u l-informazzjoni marbuta magħhom.

2.

Il-programm statistiku fil-qasam tal-ambjent għandu jinftiehem bejn id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija u d-Direttur Ġenerali tal-Eurostat u għandu jiġi sottomess għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Mmaniġġjar tal-Aġenzija u l-Kumitat tal-Programm Statistiku.

3.

Il-programm statistiku għandu jitfassal u jiġi implimentat fi ħdan il-qafas stabbilit mill-korpi statistiki internazzjonali, bħall-Kummissjoni Statistikali tan-NU, il-Konferenza tal-Istatistiki Ewropej u l-OECD.


(1)  Koperazzjoni f’dawn l-oqsma għandha tqis ukoll ix-xogħol imwettaq mill-Istitut ta’ Materjali ta’ Referenza u Kejl.


ANNESS II

Regolament imħassar flimkien ma’ lista tal-emendi suċċessivi tiegħu

(li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 20)

Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/90

(ĠU L 120, 11.5.1990, p. 1)

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 933/1999

(ĠU L 117, 5.5.1999, p. 1)

Regolament (KE) Nru 1641/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 245, 29.9.2003, p. 1)


ANNESS III

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Regolament (KEE) Nru 1210/90

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(2), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 1(2), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 1(2), l-ewwel inċiż

Artikolu 1(2)(a)

Artikolu 1(2), it-tieni inċiż

Artikolu 1(2)(b)

Artikolu 2, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 2, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 2, punt (i)

Artikolu 2, punt (a)

Artikolu 2, punt (ii), l-ewwel inċiż

Artikolu 2, punt (b)

Artikolu 2, punt (ii), it-tieni inċiż

Artikolu 2, punt (c)

Artikolu 2, punt (ii), it-tielet inċiż

Artikolu 2, punt (d)

Artikolu 2, punt (iii)

Artikolu 2, punt (e)

Artikolu 2, punt (iv)

Artikolu 2, punt (f)

Artikolu 2, punt (v)

Artikolu 2, punt (g)

Artikolu 2, punt (vi)

Artikolu 2, punt (h)

Artikolu 2, punt (vii)

Artikolu 2, punt (i)

Artikolu 2, punt (viii)

Artikolu 2, punt (j)

Artikolu 2, punt (ix)

Artikolu 2, punt (k)

Artikolu 2, punt (x)

Artikolu 2, punt (l)

Artikolu 2, punt (xi)

Artikolu 2, punt (m)

Artikolu 2, punt (xii)

Artikolu 2, punt (n)

Artikolu 2, punt (xiii)

Artikolu 2, punt (o)

Artikolu 3(1), kliem tal-bidu

Artikolu 3(1), kliem tal-bidu

Artikolu 3(1), punt (i)

Artikolu 3(1), punt (a)

Artikolu 3(1), punt (ii)

Artikolu 3(1), punt (b)

Artikolu 3(1), punt (iii)

Artikolu 3(1), punt (c)

Artikolu 3(1), kliem tal-aħħar

Artikolu 3(1), kliem tal-aħħar

Artikolu 3(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 3(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 3(2) it-tieni subparagrafu, punt (a)

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 3(2) it-tieni subparagrafu, punt (b)

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 3(2) it-tieni subparagrafu, punt (c)

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, ir-raba’ inċiż

Artikolu 3(2) it-tieni subparagrafu, punt (d)

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, il-ħames inċiż

Artikolu 3(2) it-tieni subparagrafu, punt (e)

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, is-sitt inċiż

Artikolu 3(2) it-tieni subparagrafu, punt (f)

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, is-seba’ inċiż

Artikolu 3(2) it-tieni subparagrafu, punt (g)

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, it-tmien inċiż

Artikolu 3(2) it-tieni subparagrafu, punt (h)

Artikolu 3(2), it-tielet subparagrafu

Artikolu 3(2), it-tielet subparagrafu

Artikolu 3(2), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 3(2), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 3(3)

Artikolu 3(3)

Artikolu 4(1), kliem tal-bidu

Artikolu 4(1), kliem tal-bidu

Artikolu 4(1), l-ewwel inċiż

Artikolu 4(1), punt (a)

Artikolu 4(1), it-tieni inċiż

Artikolu 4(1), punt (b)

Artikolu 4(1), it-tielet inċiż

Artikolu 4(1), punt (c)

Artikolu 4(2), l-ewwel subparagrafu, minn “Sabiex” sa “netwerks”

Artikolu 4(2), l-ewwel subparagrafu, minn “B’mod speċjali” sa “tagħhom”

Artikolu 4(2), l-ewwel subparagrafu kliem tal-aħħar

Artikolu 4(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 4(2), l-ewwel, it-tieni u t-tielet subparagrafi

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(4)

Artikolu 4(4), l-ewwel, it-tieni u t-tielet subparagrafu

Artikolu 4(5), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 4(5), it-tieni subparagrafu

Artikolu 4(5)

Artikolu 4(6) u (7)

Artikolu 4(6) u (7)

Artikolu 5

Artikolu 5, l-ewwel u t-tieni subparagrafu

Artikolu 6(1)

Artikolu 6(1)

Artikolu 6(2)

Artikolu 6(3)

Artikolu 6(2)

Artikoli 7 u 8

Artikoli 7 u 8

Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sentenza

Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu, it-tieni sentenza

Artikolu 9(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 9(1), it-tielet subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 9(1), it-tielet subparagrafu, punt (a)

Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 9(1), it-tielet subparagrafu punt (b)

Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 9(1), it-tielet subparagrafu punt (c)

Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu, ir-raba’ inċiż

Artikolu 9(1), it-tielet subparagrafu punt (d)

Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu, il-ħames inċiż

Artikolu 9(1), it-tielet subparagrafu, punt (e)

Artikolu 9(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 9(1), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 9(2)

Artikolu 9(2)

Artikolu 10

Artikolu 10

Artikolu 11

Artikolu 11

Artikolu 12

Artikolu 12

Artikolu 13

Artikolu 13

Artikolu 14

Artikolu 14

Artikolu 15(1), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 15(1), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 15(1), l-ewwel inċiż

Artikolu 15(1), punt (a)

Artikolu 15(1), it-tieni inċiż

Artikolu 15(1), punt (b)

Artikolu 15(2)

Artikolu 15(2)

Artikolu 15(2a)

Artikolu 15(3)

Artikolu 15(3)

Artikolu 15(4)

Artikolu 16

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 18

Artikolu 19

Artikolu 19

Artikolu 20

Artikolu 20

Artikolu 21

Artikolu 21

Anness

Anness I

Anness II

Anness III


Top