Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0079

2006/79/KE: Direttiva tal-Kunsill 2006/79/KE tal- 5 ta’ Ottubru 2006 dwar eżenzjonijiet mit-taxxi applikabbli għall-importazzjoni ta' kunsinni żgħar ta' merkanzija ta' natura mhux kummerċjali minn pajjiżi terzi (verżjoni kodifikata)

OJ L 286, 17.10.2006, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 526–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 146 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/79/oj

31.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

526


DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2006/79/KE

tal-5 ta’ Ottubru 2006

dwar eżenzjonijiet mit-taxxi applikabbli għall-importazzjoni ta' kunsinni żgħar ta' merkanzija ta' natura mhux kummerċjali minn pajjiżi terzi

(verżjoni kodifikata)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 93 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 78/1035/KEE tad-19 ta' Diċembru 1978 dwar l-eżenzjoni minn taxxi fuq importazzjonijiet ta' kunsinni żgħar ta' oġġetti ta' kwalità mhux kummerċjali minn pajjiżi terzi (3) kienet emendata sostanzjalment diversi drabi (4). Għal raġunijiet ta' ċarezza u ta' kontinwità l-imsemmija Direttiva għandha tkun kodifikata.

(2)

Għandha ssir dispożizzjoni għall-eżenzjoni mit-taxxi fuq id-dħul u t-taxxi tas-sisa fuq l-importazzjonijiet ta' kunsinni żgħar ta' merkanzija ta' natura mhux kummerċjali minn pajjiżi terzi.

(3)

Għal dak il-għan il-limiti li fihom dik l-eżenzjoni għandha tkun applikata għandhom, għal raġunijiet prattiċi, ikunu safejn possibbli l-istess bħal dawk stabbiliti għall-arranġamenti Komunitarji għall-eżenzjoni mid-dazju doganali fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 918/83 tat-28 ta' Marzu li jwaqqaf sistema Komunitarja ta' eżenzjonijiet minn dazju doganali (5).

(4)

Hu meħtieġ li jkunu stabbiliti limiti speċjali għal ċerti prodotti minħabba l-livell għoli ta' tassazzjoni li għalihom preżentement huma soġġetti fl-Istati Membri.

(5)

Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ l-Istati Membri relatati ma' l-iskadenzi għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fil-Parti B ta' l-Anness I,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1.   Merkanzija f'kunsinni żgħar ta' natura mhux kummerċjali mibgħuta minn pajjiż terz minn persuni privati lil persuni privati oħrajn fi Stat Membru għandhom ikunu eżenti ma' l-importazzjoni mit-taxxa fuq id-dħul u t-taxxa tas-sisa.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, “kunsinni żgħar ta' natura mhux kummerċjali” għandha tfisser kunsinni li:

(a)

huma ta' natura okkażjonali;

(b)

ikollhom biss merkanzija maħsuba għall-użu personali jew familjari tad-destinatarji, li n-natura u l-kwantità tagħha ma jindikawx li din tkun qed tiġi importata għal xi għan kummerċjali;

(c)

ikollhom merkanzija b'valur totali li ma jeċċedix EUR 45;

(d)

ikunu mibgħuta minn min jibgħat, lid-destinatarju, mingħajr ħlas ta' ebda xorta.

Artikolu 2

1.   L-Artikolu 1 għandu japplika għall-merkanzija elenkata hawn taħt għal-limiti kwantitattivi li ġejjin:

(a)

prodotti tat-tabakk

(i)

50 sigarett,

jew

(ii)

25 cigarillos (sigarri ta' piż massimu ta' tlett grammi kull wieħed),

jew

(iii)

10 sigarri,

jew

(iv)

50 gramma ta' tabakk tat-tipjip;

(b)

alkoħol u xorb alkoħoliku:

(i)

xarbiet distillati u spirti ta' qawwa alkoħolika li taqbeż it-22 % vol.; alkoħol etiliku mhux żnaturat ta' 80 % vol. u iktar: flixkun wieħed normali (sa litru),

jew

(ii)

xorb distillat u spirti, u aperitivi magħmulin b'bażi ta' inbid jew alkoħol, tafia, saké jew xorb simili ta' qawwa alkoħolika ta' 22 % vol. jew inqas; inbejjed li jfexfxu, inbejjed imsaħħa: flixkun wieħed normali (sa litru),

jew

(iii)

inbejjed bla gass: żewġ litri;

(c)

fwejjaħ: 50 gramma,

jew

“eaux de toilette”: 0,25 ta' litru jew tmien uqijiet;

(d)

kafé: 500 gramma,

jew

estratti u essenzi tal-kafe: 200 gramma;

(e)

té: 100 gramma,

jew

estratti u essenzi tat-té: 40 gramma.

2.   L-Istati Membri għandhom id-dritt li jnaqqsu l-kwantitajiet tal-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 eliġibbli għal eżenzjoni minn taxxa fuq id-dħul u taxxi tas-sisa, jew li jneħħu għal kollox l-eżenzjoni għal dawk il-prodotti.

Artikolu 3

Kwalunkwe merkanzija elenkata fl-Artikolu 2 li jkunu jinsabu f'kunsinna żgħira ta' natura mhux kummerċjali fi kwantitajiet li jeċċedu dawk stabbiliti fl-imsemmi Artikolu għandhom ikunu esklużi fl-intier tagħhom mill-eżenzjoni.

Artikolu 4

1.   L-ekwivalenti ta' l-euro fil-munita nazzjonali li għandha tapplika għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandu jkun stabbilit darba fis-sena. Ir-rati applikabbli għandhom ikunu dawk miksuba fl-ewwel jum tax-xogħol ta' Ottubru b'effett mill-1 ta' Jannar tas-sena ta' wara.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiġbdu għad-dritt l-ammonti fil-munita nazzjonali li jirriżultaw mill-konverżjoni ta’ l-ammonti fl-euro previsti fl-Artikolu 1(2), dment li dan il-ġbid għad-dritt ma jaqbiżx l-EUR 2.

3.   L-Istati Membri jistgħu jżommu l-ammont ta' l-eżenzjoni fis-seħħ fiż-żmien ta' l-aġġustament annwali previst fil-paragrafu 1 jekk, qabel il-ġbid għad-dritt previst fil-paragrafu 2, konverżjoni ta' l-ammont ta' l-eżenzjoni espress f'euros tista' tirriżulta f'bidla ta' inqas minn 5 % fl-eżenzjoni espressa fil-munita nazzjonali.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra b’dan

Artikolu 6

Id-Direttiva 78/1035/KEE għandha tkun revokata, mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' l-Istati Membri relatati ma' l-iskadenzi għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stabbiliti fil-Parti B ta' l-Anness I.

Referenzi għad-Direttiva revokata għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 7

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 8

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fil-Lussemburgu, 5 ta’ Ottubru 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

K. RAJAMAKI


(1)  Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(3)  ĠU L 366, 28.12.1978, p. 34. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta’ l-Adeżjoni 1994.

(4)  Ara l-Anness I, Parti A.

(5)  ĠU L 105, 23.4.1983, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bl-Att ta’ l-Adeżjoni ta' l-2003.


ANNESS I

PARTI A

Id-Deċiżjoni revokata bl-emendi suċċessivi tagħha

Id-Direttiva tal-Kunsill 78/1035/KEE (1)

(ĠU L 366, 28.12.1978, p. 34)

 

Id-Direttiva tal-Kunsill 81/933/KEE

(ĠU L 338, 25.11.1981, p. 24)

l-Artikolu 2 biss

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/576/KEE

(ĠU L 372, 31.12.1985, p. 30)

 


PARTI B

Skadenzi għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali

(imsemmija fl-Artikolu 6)

Direttiva

Skadenza għat-traspożizzjoni

78/1035/KEE

1 ta' Jannar 1979

81/933/KEE

31 ta' Diċembru 1981

85/576/KEE

30 ta' Ġunju 1986


(1)  Id-Direttiva 78/1035/KEE kienet emendata wkoll bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.


ANNESS II

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Direttiva 78/1035/KEE

Din id-Direttiva

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(2), l-ewwel inċiż

Artikolu 1(2)(a)

Artikolu 1(2), it-tieni inċiż

Artikolu 1(2)(b)

Artikolu 1(2), it-tielet inċiż

Artikolu 1(2)(c)

Artikolu 1(2), ir-raba' inċiż

Artikolu 1(2)(d)

Artikolu 2(1)(a) minn “50 sigaretti” sa “50 grammi ta' tabakk tat-tipjip”

Artikolu 2(1)(a)(i) sa (iv)

Artikolu 2(1)(b)

Artikolu 2(1)(b)

Artikolu 2(1)(b), l-ewwel inċiż

Artikolu 2(1)(b)(i)

Artikolu 2(1)(b), it-tieni inċiż

Artikolu 2(1)(b)(ii)

Artikolu 2(1)(b), it-tielet inċiż

Artikolu 2(1)(b)(iii)

Artikolu 2(1)(c), (d) u (e)

Artikolu 2(1)(c), (d) u (e)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(3)

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(4)

Artikolu 4(3)

Artikolu 5(1)

Artikolu 5(2)

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 6

Artikolu 8

Anness I

Anness II


Top