EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0026

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 tat-30 ta' Diċembru 2003 dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità

OJ L 5, 9.1.2004, p. 25–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 122 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 122 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 5 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2017; Revokat u sostitwit bi 32017R0218 : This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/26/oj

32004R0026Official Journal L 005 , 09/01/2004 P. 0025 - 0035


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004

tat-30 ta' Diċembru 2003

dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd taħt il-politika komuni dwar is-sajd [1], u b'mod partikolari Artikolu 15 (3) u (4) tiegħu,

Billi:

(1) Fl-applikazzjoni tar-regoli tal-politika komuni dwar is-sajd, skond l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, kull Stat membru huwa meħtieġ li jżomm reġistru tal-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu u l-Kummissjoni hija meħtieġa li tistabbilixxi reġistru tal-flotta tal-Komunità fuq il-bażi tar-reġistri nazzjonali.

(2) Sabiex din tkun għodda komprensiva u effettiva għall-implimentazzjoni tar-regoli tal-politika komuni dwar is-sajd, ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità għandu jinkludi l-bastimenti tas-sajd kollha tal-Komunità, inklużi dawk użati esklussivament fl-akwakultura.

(3) Sabiex tkun tista' ssir disponibbli l-informazzjoni essenzjali għall-amministrazzjoni tal-kapaċità tal-flottot tas-sajd u l-attività tagħhom, l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi tal-bastiment li għandha tidher fir-reġistru għal kull Stat Membru skond l-Artikolu 15 (1) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 għandha tkun identifikata.

(4) It-tifsira tal-proċeduri biex tintbagħat lill-Kummissjoni l-informazzjoni li tidher fir-reġistru ta' kull Stat Membru hija meħtieġa biex tiżgura aġġornar regolari tar-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità.

(5) Il-karatteristiċi u l-immarkar esterni rekordjati fir-reġistru miżmum minn kull Stat Membru għandhom ikunu speċifikati skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 2930/86 tat-22 ta' Settembru ta' l-1986 li jiddefinixxi l-karatteristiċi għall-bastimenti tas-sajd [2], kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 3259/94 [3], u r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1381/87 ta' l-20 ta' Mejju 1987 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-immarkar u d-dokumentazzjoni ta' bastimenti tas-sajd [4].

(6) L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw il-ħin kollu l-kwalità ta' l-informazzjoni mogħtija fir-reġistri nazzjonali tagħhom u jiżguraw li tiġi verifikata mill-Kummissjoni malli tiġi rċevuta.

(7) Sabiex jiġu segwiti l-movimenti ta' bastimenti bejn Stati Membri u biex tiġi żgurata l-rabta mhix ekwivoka bejn l-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità u d-data minn sistemi oħra ta' informazzjoni li tirrelata ma' attivitajiet tas-sajd, huwa importanti li jiġi allokat numru uniku ta' identifikazzjoni għal kull bastiment tas-sajd tal-Komunità, li ma jista' taħt l-ebda ċirkostanza jiġi assenjat mill-ġdid jew jinbidel.

(8) Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament u tiġi simplifikata l-amministrazzjoni ta' l-informazzjoni, l-għodda tal-komunikazzjoni li għandhom jintużaw bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni iridu jkunu definiti.

(9) Għandu jiġi stipulat li l-Kummissjoni għandha tiżgura l-aċċess mill-Istati Membri għall-informazzjoni kollha fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità bl-osservanza tad-dispożizzjonijiet li jirrelataw mal-protezzjoni tad-data personali stipulata fir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [5].

(10) Fid-dawl tal-bidliet magħmula permezz tal-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 tal-metodu għall-amministrazzjoni tar-reġistri tal-bastimenti tas-sajd, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2090/98 tat-30 ta' Settembru 1998 dwar ir-reġistru tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità [6], kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 839/2002 [7], għandu jitħassar.

(11) Il-miżuri li hemm provvediment dwarhom f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat dwar is-Sajd u l-Akwakultura,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

1. Dan ir-Regolament:

(a) jistabbilixxi l-informazzjoni minima dwar il-karatteristiċi u l-attività li għandhom jidhru fir-reġistru li kull Stat Membru għandu jżomm dwar il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu (hawnhekk iżjed ‘l quddiem imsejjaħ "ir-reġistru nazzjonali");

(b) jippreskrivi l-obbligi ta' l-Istati membri fir-rigward tal-ġbid, validazzjoni u trasmissjoni ta' data mir-reġistru nazzjonali tagħhom lill-Kummissjoni;

(ċ) jippreskrivi l-obbligi tal-Kummissjoni fir-rigward ta' l-amministrazzjoni tar-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità (hawnhekk iżjed ‘l quddiem imsejjaħ "ir-reġistru tal-Komunità").

2. Id-data mir-reġistru tal-Komunità għandha sservi bħala referenza għall-applikazzjoni tar-regoli tal-politika komuni dwar is-sajd.

Artikolu 2

Skop

Dan ir-Regolament għandu jgħodd għall-bastimenti kollha tas-sajd tal-Komunità, inklużi dawk użati esklussivament fl-akwakultura kif definit fil-punt 2.2 tal-Anness III li jinsab mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2792/1999 [8]

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom jgħoddu d-definizzjonijiet li ġejjin:

1. "avveniment": kull dħul jew ħruġ mill-flotta ta' bastiment jew reġistrazzjoni jew bidla fil-karatteristiċi tiegħu kif definiti fl-Anness I;

2. "transmissjoni": it-trasferiment diġitali ta' avveniment wieħed jew aktar tan-network ta' telekomunikazzjonijiet stabbilit bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali u l-Kummissjoni;

3. "stampa": il-ġrajjiet kollha rekordjati għall-bastimenti li jikkomprendu l-flotta ta' Stat membru bejn iċ-ċensiment imsemmi fl-Anness I u d-data tat-trasmissjoni;

4. "data personali": l-ismijiet u l-indirizzi ta' l-aġenti u l-proprjetarji ta' bastimenti tas-sajd.

Artikolu 4

Ġbid ta' data

Kull Stat membru għandu jiġbor mingħajr dewmien id-data msemmija fl-Anness II għall-bastimenti tal-Komunità li jtajru l-bandiera tiegħu.

Artikolu 5

Rekordjar fir-reġistru nazzjonali

Kull Stat Membru għandu jivvalida d-data miġbura skond Artikolu 4 u jirrekordjha fir-reġistru nazzjonali tiegħu.

Artikolu 6

Trasmissjoni perjodika

Kull Stat membru għandu jittrasmetti stampa lill-Kummissjoni fl-ewwel jum utli ta' Marzu, Ġunju, Settembru u Diċembru ta' kull sena.

Artikolu 7

Rekordjar fir-reġistru tal-Komunità

1. Malli tirċievi l-istampa, l-Komunità għandha tivverifika d-data li jkun fiha u ddaħħalha fir-reġistru tal-Komunità. Jekk ma jinkixef ebda żball din l-istampa għandha tissostitwixxi dik ta' qabel.

Jekk jinkixfu żbalji, l-Kummissjoni għandha tibgħat il-kummenti tagħha lill-Istat Membru li għandu jagħmel il-korrezzjonijiet meħtieġa fir-reġistru nazzjonali tiegħu u jibgħat lill-Kummissjoni stampa ġdida fi żmien għaxart ijiem utli min-notifikazzjoni tal-Kummissjoni.

2. Wara li tirċievi u tivverifika l-istampa l-ġdida, l-Kummissjoni għandha tirreġistraha jew tirrifjutaha jekk l-istampa jkun fiha żbalji mhux kompatibbli mal-politika komuni dwar is-sajd.

Jekk l-istampa aċċettata jkun għad fiha l-iżbalji, dawn għandhom jiġu notifikati lill-Istat membru li għandu jimpenja ruħu li jikkoreġihom minnufih skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 8.

3. Ir-reġistru tal-Komunità għandu jkun disponibbli għall-Istati Membri, skond ir-regoli stabbiliti bl-Artikolu 11, madwar xi 20 jum utli wara d-data tat-trasmissjoni perjodika ta' l-istampa.

Artikolu 8

Trasmissjoni temporanja

1. Fejn l-implimentazzjoni ta' miżuri speċjali taħt il-politka komuni dwar is-sajd hekk teħtieġ, l-Istat Membru, jew minn jeddu, jew fuq it-talba tal-Kummissjoni, għandu jittrasmetti mingħajr dewmien mir-reġistru nazzjonali tiegħu it-tagħrif aġġornat għall-bastimenti konċernati.

2. It-tagħrif trasmess għandu jkun fih għal kull bastiment il-partikolaritajiet tal-ġrajjiet kollha mid-data tad-daħla tiegħu fil-flotta sad-data tat-trasmissjoni.

3. Malli tirċievi l-istampa, l-Kummissjoni għandha tivverifika t-tagħrif u tissostitwih fir-reġistru tal-Komunità.

Artikolu 9

Għodda ta' komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri

1. It-trasmissjoni ta' data bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandha tkun immaniġġata permezz ta' l-applikazzjoni tal-IT żviluppata mill-Kummissjoni.

2. Ir-reġistru tal-Komunità u d-data li tikkonċerna l-verifiki u l-moniteragg tat-trasmissjonijiet għandhom ikunu aċċessibbli għall-Istati membri fuq l-Internet.

Artikolu 10

Numru ta' identifikazzjoni "CFR"

In-numru CFR imsemmi fl-Anness I għandu jidentifika l-bastimenti tas-sajd b'mod uniku. Dan għandu jkun inkluż fit-trasmissjonijiet kollha ta' data bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni li tikkonċerna l-karatteristiċi u l-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd.

In-numru għandu jiġi assenjat definittavament meta bastiment jiġi reġistrat għall-ewwel darba fir-reġistru nazzjonali. Dan ma jistax jinbidel jew jiġi assenjat mill-ġdid lil xi bastiment ieħor.

Artikolu 11

Aċċess

1. L-Istati Membri għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni kollha li tkun tinsab fir-reġistru tal-Komunità bil-kundizzjoni li dawn josservaw id-dispożizzjonijiet li jirrelataw mal-protezzjoni ta' data personali li jirriżultaw mir-Regolament (KE) Nru 45/2001, u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tiegħu.

2. Il-pubbliku għandu jkollu aċċess għal verżjoni tar-reġistru tal-Komunità li ma jkunx fih data personali.

3. Talbiet għall-aċċess għad-data personali fir-reġistru tal-Komunità għandhom jiġu trattati mill-Kummissjoni skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 12

Tħassir

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2090/98 huwa b'dan imħassar.

Artikolu 13

Dhul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Settembru 2004.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fit-30 ta' Diċembru 2003.

Għall-Kummissjoni

Franz Fischler

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 358, tal-31.12.2002, p. 59.

[2] ĠU L 274 25.9.1986, p. 1.

[3] ĠU L 339, 29.12.1994, p. 11.

[4] ĠU L 132, 21.5.1987, p. 9.

[5] ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

[6] ĠU L 266, 1.10.1998, p. 27.

[7] ĠU L 134, tat-22.5.2002, p. 5.

[8] ĠU L 337, 30.12.1999, p. 10.

--------------------------------------------------

ANNESS I

DEFINIZZJONI TA' DATA U DESKRIZZJONI TA' REĠISTRAZZJONI

Isem taż-żona | Numru massimu ta' karattri | Allinjament L(xellug)/R (lemin) | Definizzjoni u kummenti |

Pajjiż ta' reġistrazzjoni | 3 | — | Stat Membru (Kodiċi Alpha-3 ISO) li fih il-bastiment huwa reġistrat għas-sajd skond ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002. Dejjem il-pajjiż li jirrapporta. |

CFR | 12 | — | (Numru tar-reġistru tal-flotta tal-Komunità). Numru uniku ta' identifikazzjoni ta' bastiment tas-sajd. Stat Membru (Kodiċi Alpha-3 ISO) segwit b'serje ta' identifikazzjoni (disa' karattri). Fejn serja jkollha anqas minn disa' karattri, għandhom jiddaħħlu żerijiet addizzjonali man-naħa tax-xellug. |

Kodiċi ta' incident | 3 | — | Kodiċi li tidentifika t-tip ta' incident rapportat. (Tabella 1) |

Data ta'l-incident | 8 | — | Data (SSSSXXJJ) meta jkun seħħ |

Indikatur tal-liċenza | 1 | — | Bastiment b'liċenza tas-sajd skond ir-Regolament (KE) Nru 3690/93: I(iva)/L(le) |

Numru tar-reġistrazzjoni | 14 | L | |

Immarkar estern | 14 | L | Skond ir-Regolament (KEE) Nru 1381/87 |

Isem tal-bastiment | 40 | L | |

Port ta' reġistrazzjoni | 5 | L | Kodiċi nazzjonali |

Indikatur IRCS | 1 | — | Bastiment b'radju internazzjonali abbord: I(Iva)/L(Le)/MM(Mhux magħruf) |

IRCS | 7 | L | (Sinjal tas-sejħa internazzjonali bir-radju). Sinjal tas-sejħa internazzjonali bir-radju |

Indikatur VMS | 1 | — | (Sistema ta' moniteragg tal-bastiment) Bastiment b'sistema ta' moniteragg permezz tas-satellita skond l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002: I(iva)/L(le) |

Tagħmir prinċipali tas-sajd | 3 | L | Kodiċi tat-tagħmir prinċipali (Tabella 3) |

Tagħmir tas-sajd sussidjarju | 3 | L | Kodiċi tat-tagħmir tas-sajd sussidjarju (Tabella 3) |

LOA | 6 | R | (Tul kollu) It-tul kollu f'metri definit skond ir-Regolament (KEE) Nru 2930/86. |

LBP | 6 | R | (It-tul bejn il-perpendikolari) It-tul bejn il-perpendikolari f'metri, skond ir-Regolament (KEE) Nru 2930/86. |

Tunnellaġġ TG | 8 | R | Fit-TG, definit skond ir-Regolament (KEE) Nru 2930/86. |

Tunellaġġ ieħor | 8 | R | F'tunnellati metriċi skond il-Konvenzjoni ta' Oslo jew skond id-definizzjoni li għandha tiġi preskritta mill-Istat Membru. |

TG | 7 | R | Fit-TG, żieda fit-tunnellaġġ permessa fuq il-bażi ta' sigurezza skond l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002. |

Saħħa tal-makna prinċipali | 8 | R | F'kW, skond ir-Regolament (KEE) Nru 2930/86. |

Saħħa tal-makna awżiljari | 8 | R | F'kW. Tinkludi s-saħħa kollha tal-makni stallati mhix taħt l-intestatura "Saħħa tal-makna prinċipali." |

Materjal tal-buq | 1 | — | Kodiċi (Tabella 4) |

Sena li fih ġie kummissjonat | 4 | — | Skond ir-Regolament (KEE) Nru 2930/86. |

Xahar li fih ġie kummissjonat | 2 | — | Skond ir-Regolament (KEE) Nru 2930/86. |

Jum li fih ġie kummissjonat | 2 | — | Skond ir-Regolament (KEE) Nru 2930/86. |

Segment | 3 | — | Kodiċi (Tabella 5) |

Pajjiż ta' importazzjoni/esportazzjoni | 3 | — | Kodiċi Alpha-3 ISO għall-pajjiż importatur jew esportatur. |

Tip ta' esportazzjoni | 2 | — | Kodiċi (Tabella 6) |

Kodiċi għal għajnuna pubblika | 2 | — | Kodiċi (Tabella 7) |

Data tad-deċiżjoni amministrattiva | 8 | — | Data (SSSSXXJJ) tad-deċiżjoni amministrattiva msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1438/2003, Artikolu 6. |

Segment kopert bid-deċiżjoni amministrattiva | 3 | — | Kodiċi tas-segment MAGP li għandu jiġi notifikat skond ir-Regolament (KE) Nru 1438/2003. |

Sena ta' kostruzzjoni | 4 | — | |

Lok ta' kostruzzjoni | 100 | L | Test liberu. L-isem tat-tarznar, belt u pajjiż fejn inbena l-buq. |

L-isem ta'l-aġent tal-bastiment | 100 | L | Aġent tal-bastiment: Persuna naturali: kunjom, isem,Persuna ġuridika: isem |

Indirizz ta'l-aġent tal-bastiment | 100 | L | Test liberu. L-indirizz għandu jkun ċar biżżejjed biex jippermetti li l-aġent jiġi kuntattjat: triq, numru, kaxxa, kodiċi postali, belt u pajjiż. |

Indikatur tal-proprjetarju | 1 | — | Bastiment li l-aġent tiegħu huwa wkoll il-proprjetarju I(iva)/L(le) |

Isem tal-proprjetarju | 100 | L | Proprjetarju tal-bastiment: Persuna naturali: kunjom, isemPersuna ġuridika: isem |

Indirizz tal-proprjetarju | 100 | L | Test liberu. L-indirizz għandu jkun ċar biżżejjed biex jippermetti li l-proprjetarju jiġi kkuntattjat: triq, numru, kaxxa, kodiċi postali, belt u pajjiż. |

Daħla tal-flotta | Censiment | CEN |

Kostruzzjoni ġdida | CST |

Bdil ta' attività | CHA |

Importazzjoni intra-Komunitarja, trasferiment | IMP |

Fi ħdan il-flotta | Modifikazzjoni | MOD |

Ħruġ mill-flotta | Tkissir, għarqa | DES |

Bdil ta' attività | RET |

Esportazzjoni intra-Komunitarja, trasferiment | EXP |

Tabella 2 Data ta' ċensiment iffissat mill-pajjiż

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT | ta' l- 1.1.1989 |

NLD | ta' l- 1.9.1989 |

DEU, ESP | ta' l- 1.1.1990 |

IRL | ta' l- 1.10.1990 |

ITA | ta' l- 1.1.1991 |

GRC | ta' l- 1.7.1991 |

SWE, FIN | ta' l- 1.1.1995 |

CYP, EST, LTU, LVA, MT, POL, SVN | ta' l- 1.5.2004 |

Tabella 3 Kodiċi għal tagħmir tas-sajd

Kategorija tat-tagħmir | Tagħmir | Kodiċi | Tagħmir statiku (S) jew irmonkat (T) | Pelaġiku (P) jew jgħijx qrib il-qiegħ tal-baħar (D) |

Xbieki jiċċirkondaw | Tartaruni forma ta' borża | PS | T | P |

Xbieki tal-lampara | LA | T | P |

Tartaruni | Tartaruni twal | SB | T | D/P |

Tartaruni Daniżi | SDN | T | D/P |

Tartaruni Skoċċiżi | SSC | T | D/P |

Tartaruni f'pari | SPR | T | D/P |

Xbieki tat-tkarkir | Xbieki tat-tkarkir mill-ġnub | TBB | T | D |

Xbieki għat-takarkir tal-qiegħ | OTB | T | D |

Xbieki f'pari għat-tkarkir tal-qiegħ | PTB | T | D |

Xbieki għat-tkarkir f'nofs-fond | OTM | T | D/P |

Xbieki għat-tkarkir pelaġiċi f'pari | PTM | T | D/P |

Xbieki f'pari għat-tkarkir tal-qiegħ | OTT | T | D/P |

Gangmi | Gangmi tad-dgħajjes | DRB | T | D |

Gagmi tal-idejn użati abbord bastiment | DRH | T | D |

Gangmi mekkanizzati inklużi karrakki bi ġbid tal-arja | HMD | T | D |

Xbieki ta'l-irfiegħ | Xbieki ta' rfiegħ operati minn dgħajjes | LNB | S | P |

Xbieki ta' rfiegħ stazzjonarji operati mill-art | LNS | S | P |

Għażel tal-wiċċ u xbieki li jeħel il-ħut magħhom | Xbieki tal-wiċċ issettjati (ankrati) | GNS | S | D |

Pariti tal-wiċċ | GND | S | D/P |

Xbieki tal-wiċċ li jdawrru l-ħut | GNC | S | D/P |

Pariti | GTR | S | D/P |

Pariti mgħaqqda ma' xbieki tal-wiċċ | GTN | S | D/P |

Nasses | Nasses | FPO | S | D |

Snanar u xolfa | Xolfa ta' l-idejn u tal-qasab (imħaddma bl-idejn) | LHP | S | D/P |

Xolfa ta' l-idejn u tal-qasab (mekkanizzati) | LHM | S | D/P |

Konzijiet ankrati | LLS | S | D |

Konzijiet (jitkaxkru mal-kurrent) | LLD | S | P |

Xolfa bir-rixa | LTL | T | P |

Tagħmir mhux magħruf | | NK | | |

Ebda tagħmir | | NO | | |

Injam | 1 |

Metall | 2 |

Fibra tal-ħġieġ/plastik | 3 |

Oħrajn | 4 |

Mhux magħruf | 5 |

Data ta' incident qabel il- 31.12.2002 | Kodiċi MAGP |

Data ta'l-incident mill- 1.1.2003 | Flotta tal-pajjiż prinċipali | MFL |

Reġjun l-aktar imbiegħed | Franza | Kodiċi MAGP IV |

Il-Portugall | Kodiċi MAGP IV |

Spanja | CAN1 à CANn |

Akwakultura | AQU |

Esportazzjoni intra-Komunitarja jew trasferiment | EX |

Esportazzjoni fi ħdan negozju bi sħab | SM |

Tabella 7 Kodiċi għal għajnuna pubblika

Għajnuna mhix finanzjata f'parti mill-Komunità | AE |

Għajnuna finanzjata f'parti mill-Komunità skond ir-Regolament (KE) Nru 2792/1999 | AC |

Ebda għajnuna pubblika | PA |

--------------------------------------------------

ANNESS II

DATA LI GĦANDHA TIĠI PROVDUTA SKOND IT-TIP TA INCIDENT DEFINIT FL-ANNESS I, IT-TABELLA 1

| Dħul tal-flotta | Fi ħdan il-flotta | Ħruġ mill-flotta |

| CEN | CST | CHA | IMP | MOD | DES | RET | EXP |

Pajjiż ta' reġistrazzjoni | X | X | X | X | X | X | X | X |

CFR | X | X | X | X | X | X | X | X |

Kodiċi ta l-incident | X | X | X | X | X | X | X | X |

Data ta l-incident | X | X | X | X | X | X | X | X |

Indikatur tal-liċenza | X | X | X | X | X | X | X | X |

Numru tar-reġistrazzjoni | X | X | X | X | X | X | X | X |

Immarkar estern | X | X | X | X | X | X | X | X |

Isem tal-bastiment | X | X | X | X | X | X | X | X |

Port ta' reġistrazzjoni | X | X | X | X | X | X | X | X |

Indikatur IRCS | X | X | X | X | X | X | X | X |

IRCS | X | X | X | X | X | X | X | X |

Indikatur VMS | X | X | X | X | X | X | X | X |

--------------------------------------------------

Top