EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0065

Id-Direttiva 2003/65/KE tal-parlament ewropew u tal-kunsill tat-22 ta' Lulju 2003 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri li jirrigwardaw il-protezzjoni ta' l-annimali wżati għall-għanijiet sperimentali u għanijiet xjentifiċi oħra(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 230, 16.9.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 56 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2013; Impliċitament imħassar minn 32010L0063

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/65/oj

32003L0065Official Journal L 230 , 16/09/2003 P. 0032 - 0033


Id-Direttiva 2003/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tat-22 ta' Lulju 2003

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri li jirrigwardaw il-protezzjoni ta' l-annimali wżati għall-għanijiet sperimentali u għanijiet xjentifiċi oħra

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi il-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekomomiku u Soċjali Ewropew [2],

Huma u jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat [3],

Billi:

(1) Fit-23 ta' Marzu 1998 il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 1999/575/KE li tirrigwarda l-konklużjoni mill-Komunità tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' l-annimali vertebrati wżati għal għanijiet sperimentali u għanijiet xjentifiċi oħra [4] (minn issa 'l quddiem imsejħa l-Konvenzjoni),

(2) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 86/609/KEE [5] hija l-għodda ta' l-implimentazzjoni tal-Kovenzjoni u tinkopora l-istess miri bħall-Konvenzjoni.

(3) L-Anness mad-Direttiva 86/609/KEE li fih il-linji gwida rigward l-akkommodazzjoni u l-kura ta' l-annimali jieħu x-xogħol ta' l-Appendiċi A mal-Konvenzjoni. Id-disposizzjonijiet li jinsabu fl-Appendiċi A mal-Konvenzjoni u l-Annessi mad-Direttuva msemmija huma ta' natura teknika.

(4) Huwa meħtieġ li tiġi żgurata l-konsistenza ta' l-Annessi mad-Direttiva 86/609/KEE ma' l-aħħar żviluppi xjentifiċi u tekniċi u mar-riżultati tar-riċerka ġewwa l-oqsma koperti. Bħalissa, il-bidliet għall-Annessi jistgħu jiġu adottati biss bil-proċedura li tieħu ħafna żmien għal ko-deċiżjoni bil-konsegwenza illi l-kontenut tagħhom waqa' lura fl-aħħar żviluppi f'dan il-kamp.

(5) Il-miżuri meħtieġa sabiex tiġi implimentata din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri sabiex jiġu eżerċitati l-poteri kkonferiti fuq il-Kummissjoni [6].

(6) Id-Direttiva 86/609/KEE għandha għalhekk tiġi emendata kif jixraq,

ADDOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Għandhom jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin fid-Direttiva Nru 86/609/KEE:

"L-Artikolu 13a

Il-miżuri meħtieġa sabiex tiġi implimentata din id-Direttiva li għandhom x'jaqsmu mal-materji riferiti hawn taħt għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja ddikjarata fl-Artikolu 24b(2):

- L-Annessi ma' din id-Direttiva.

Artikolu 24b

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE wara li jkunu ġew ikkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

Artikolu 2

L-Istati Membru għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrativi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva qabel is-16 ta' Settembru 2004. Għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b'dan minnufih.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir din ir-referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-22 ta' Lulju 2003.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

Għall-Kunsill

Il-President

G. Alemanno

[1] ĠU C 25 E, tad-29.1.2002, p. 536.

[2] ĠU C 94, tat-18.4.2002, p. 5.

[3] Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Lulju 2002 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Ufiċjali), Posizzjoni Komuni tas-17 ta' Marzu 2003 (ĠU C 113 E, tat-13.5.2003, p. 59) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2003 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[4] ĠU L 222, ta' l-24.8.1999, p. 29.

[5] ĠU L 358, tat-18.12.1986, p. 1.

[6] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

--------------------------------------------------

Top