EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1257

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 Ġunju 1996 rigward l-għajnuna umanitarja

OJ L 163, 2.7.1996, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 183 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 183 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 183 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 183 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 183 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 183 - 188
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 183 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 183 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 183 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 013 P. 160 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 013 P. 160 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 124 - 129

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1257/oj

31996R1257Official Journal L 163 , 02/07/1996 P. 0001 - 0006


Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96

tal-20 Ġunju 1996

rigward l-għajnuna umanitarja

IL-KUNSILL TA’L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 130w tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni [1],

Waqt li kien jaġixxi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 189c tat-Trattat [2],

Billi nies li jkunu fil-għawġ, il-vittmi ta’ diżastri naturali, gwerer u taqtigħat, jew ċirkostanzi eċċezzjonali oħra simili għandhom id-dritt għall-għajnuna umanitarja internazzjonali fejn l-awtoritajiet tagħhom ikunu jidhru li m’humiex kapaċi li jipprovdu s-solliev effettiv;

Billi ħidmiet ċivili għall-protezzjoni tal-vittmi tal-ġlied jew ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali oħra simili huma ggwidati mil-liġi umanitarja internazzjonali u għalhekk għandhom jiġu kkunsidrati bħala parti mill-azzjoni umanitarja;

Billi l-għajnuna umanitarja tħaddan fiha mhux biss ħidmiet ta’ solliev biex tiġi mħarsa u ppreservata l-ħajja fl-emerġenzi jew f’dak li jiġi immedjatament warajhom, iżda wkoll l-azzjoni li l-iskop tagħha jkun li tiffaċilita u tiftaħ triq ħielsa għall-vittmi u l-provista bla ebda xkiel ta’ għajnuna ta’ din ix-xorta;

Billi l-għajnuna umanitarja tista’ tkun il-pre-rekwiżit għall-iżvilupp u r-rikostruzzjoni u għalhekk trid tibqa’ sejra għal matul iż-żmien kollu li ddum il-kriżi u għaż-żmien ta’ wara; billi, f’dan il-kuntest, tista’ tkun tinkludi element ta’ rijabilitazzjoni fil-qosor immirata biex tiffaċilita l-wasla tas-solliev, biex tevita li l-impatt tal-kriżi jmur għall-agħar u biex tibda tgħin lil dawk li jkunu ġew affetwati biex jilħqu l-livell minimu ta’ awto-suffiċjenza;

Billi ħemm ħtieġa partikolari għal azzjoni preventiva biex tiżgura t-tħejjija kontra riskji ta’ diżastri u, minhabba f’hekk, għat-twaqqif ta’ sistema ta’ twissija kmieni kemm jista’ jkun u ta’ interventi f’waqthom;

Billi l-effettività u l-konsistenza tal-Komunità, tas-sistemi ta’ prevenzjoni u interventi nazzjonali u internazzjonali mwaqqfa biex ilaħħqu mal-bżonnijiet li jqumu minn diżastri naturali jew maħluqa mill-bniedem jew ċirkostanzi eċċezzjonali simili għandhom għalhekk jiġu assigurati u msaħħa;

Billi l-għajnuna umanitarja, li l-uniku skop tagħha huwa dak li tevita jew ittaffi t-tbatija tal-bniedem, tingħata lill-vitmi mingħajr diskriminazzjoni fuq bażi ta’ razza, grupp etniku, reliġjon, sess, età, nazzjonalita jew affiljazzjoni politika u m’għandhiex tkun iggwidata minn, jew soġġetta għal, konsiderazzjonijiet politiċi;

Billi d-deċiżjonijiet għall-għajnuna umanitarja għandhom jittieħdu bl-imparzjalità u biss skond il-ħtiġijiet u l-interesssi tal-vittmi;

Billi l-kordinazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni kemm fil-livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet kif ukoll fuq il-post jikkostitiwixxu s-sisien għal azzjoni umanitarja effettiva mill-Komunità;

Billi l-Komunità, bħala parti mill-kontribut tagħha għall-effettività ta’ l-għajnuna umanitarja internazzjonali, għandha tħabrek biex tikkoopera u tikkoordina l-azzjoni tagħha ma dik ta’ pajjiżi terzi;

Billi, għall-kisba ta’ dak l-istess għan, għandhom jiġu stabbiliti kriterji għall-kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-aġenziji u organizzazzjonijiet internazzjonali li jispeċjalizzaw fil-qasam ta’ l-għajnuna umanitarja;

Billi l-indipendenza u l-imparzjalità ta’l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-istituzzjonijiet umanitarji l-oħra fl-implimentazzjoni ta’l-għajnuna umanitarja għandhom jiġi preservati, rispettati u mħeġġa;

Billi l-koperazzjoni fl-isfera umanitarja għandha titħeġġeġ bejn organizzazzjonijiet mhux governattivi fl-Istati Membri u pajjiżi oħra żviluppati u l-ekwivalenti tagħhom fil-pajjiżi terzi konċernati;

Bili l-istess natura ta’ l-għajnuna umanitarja teħtieġ it-twaqqif ta’ proċeduri effiċjenti, flessibbli, trasparenti u, fejn ikun meħtieġ, ħfief fit-teħid ta’ deċiżjonijiet favur il-finanzjament ta’ ħidmiet u proġetti;

Billi għandhom jitwaqqfu proċeduri għall-implimentazzjoni u l-amministrazzjoni ta’ l-għajnuna umanitarja finanzjata mill-estimi ġenerali tal-Komunità Ewropea, bl-għajnuna ta’ l-emerġenza taħt ir-Raba’ Konvenzjoni ta’ l-ACP-EC iffirmata f’Lomé fil-15 Diċembru 1989, emendata bil-Ftehim li jemenda l-imsemmija Konvenzjoni, iffirmat fil-Mauritius fl-4 ta’ Novembru 1995 u li tibqa’ suġġetta għall-proċeduri u l-arranġamenti stabbiliti b’dik il-Konvenzjoni,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Il-KAPITOLU I

L-GĦANIJIET U L-PRINĊIPJI ĠENERALI TA’L-GĦAJNUNA UMANITARJA

Artikolu 1

L-għajnuna umanitarja tal-Komunità għandu jkollha fiha ħidmiet ta’ assistenza, solliev u protezzjoni fuq bażi mhux diskriminatorja li tgħin lil nies ta’ pajjiżi terzi, partikolarment dawk l-aktar vulnerabbli fosthom, u bħala prijorità lil dawk f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, il-vittmi ta’ diżastri naturali, kriżijiet maħluqa mill-bniedem, bħal ma huma gwerer u ġlied, jew sitwazzjonijiet jew ċirkostanzi eċċezzjonali simili għal diżastri naturali jew dawk maħluqa mill-bniedem. Din għandha tagħmel hekk sakemm ikun hemm bżonn biex jintlaqgħu l-ħtiġijiet umanitarji li jirriżultaw minn dawn id-diversi sitwazzjonijiet.

Għajnuna ta’ din ix-xorta għandha tħaddan fiha ħidmiet għat-tħejjia kontra r-riskji jew għall-prevenzjoni ta’ diżastri jew ċirkostanzi eċċezzjoanli simili.

Artikolu 2

L-għanijiet prinċipali ta’ ħidmiet ta’ għajnuna umanitarja msemmija fl-Artikolu 1 għandhom ikunu:

(a) li tħares u tippreserva l-ħajja waqt l-emerġenzi u dak li jiġri immedjatament wara u d-diżastri naturali li jkunu kkawżaw telf kbir ta’ ħajja, sofferenza fiżika u u psikoloġika jew soċjali jew ħsara materjali;

(b) li tipprovdi l-għajnuna u s-solliev meħtieġ lin-nies li jkunu affetwati minn kriżijiet aktar fit-tul li jkunu ġejjin b’mod partikolari minn każi meta jfaqqa’ l-ġlied jew mill-gwerer, li jġibu l-istess effetti bħal dawk deskritti fis-sub-paragrafu (a), speċjalment fejn il-gvernjiet tagħhom juru ruħuhom inkapaċi li jgħinu jew fejn ikun hemm vojt fil-poter;

(ċ) li tiffaċilita l-finanzjament tat-trasport ta’ l-għajnuna u ta’ l-isforzi biex jiġi żgurat li dawn ikunu aċċessibbli għal dawk li għalihom ikunu intenzjonati, bil-mezzi loġistiċi kollha aċċessibbli, u billi tipproteġi l-oġġetti u l-impjegati umanitarji, iżda b’esklużjoni ta’ ħidmiet li l-implikazzjonijiet tagħhom ikunu dawk ta’ difiża;

(d) li twettaq għal żmien mhux fit-tul ix-xogħol ta’ rijabilitazzjoni u rikostruzzjoni, speċjalment fl-infrastruttura u tagħmir, f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ strutturi lokali, bil-għan li jiġi faċilitat l-għoti tas-solliev, filwaqt li jiġi evitat li l-impatt tal-kriżi jmur għall-agħar u billi tibda tgħin lil dawk milquta biex jiksbu l-anqas livell ta’ awto-suffiċjenza, filwaqt li tqis, fejn ikun possibli, il-miri ta’ żvilupp fit-tul;

(e) li tlaħħaq mal-konsegwenzi tal-movimenti tal-popolazzjoni (rifuġjati, nies spustjati u nies li qed jerġgħu lura) kawżati minn diżastri naturali jew maħluqa mill-bniedem u li twettaq skemi ta’ għajnuna għar-ripatrijazzjoni lejn il-pajjiż ta’ l-oriġni u l-issetiljar hemmhekk mill-ġdid meta l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim internazzjonali kurrenti jidħlu fis-seħħ;

(f) li tiżgura t-tħejjija kontra r-riskji ta’ diżastri naturali jew ċirkostanzi eċċezzjonali simili u li tuża sistemi xierqa ta’ twissija minn kmieni kif ukoll ta’ inteventi;

(g) li tappoġġa ħidmiet ċivili għall-protezzjoni tal-vittmi tal-ġlied u ta’ emerġenzi simili, skond il-ftehim internazzjonali kurrenti.

Artikolu 3

L-għajnuna Komunitarja msemmija fl-Artikoli 1, 2 u 3 jistgħu jiġu użati biex jiffinanzjaw ix-xiri u t-trasport ta’ kull prodott jew tagħmir meħtieġ għall-implimentazzjoni ta’ ħidmiet umanitarji, inkluża l-kostruzzjoni ta’ djar jew kenn għall-vittmi, l-ispejjez assoċjati ma’ l-impjegati ta’ fuq barra, kemm dawk barranin kif ukoll dawk lokali, li jkunu ġew imqabbda fuq dawn l-ħidmiet, il-ħażna, it-trasport nazzjonali u intenazzjonali, il-loġistika u t-tqassim tas-solliev u kwalunkwe azzjoni immirata għall-iffaċilitar u għall-ftuħ ta’ passaġġ ħieles għall-għajnuna lil dawk li jkunu qed jirċevuha.

Din tista’ wkoll tintuża biex tiffinanzja kull neqfa oħra relatata direttament ma’ l-implimentazzjoni ta’ l-ħidmiet umanitarji.

Artikolu 4

Għajnuna Komunitarja ta’ din ix-xorta msemmija fl-Artikoli 1 u 2 tista’ tiġi użata wkoll biex tiffinanzja:

- studji ta’ tħejjija u fattibilità ta’ l-ħidmiet umanitarji u l-valutazzjoni ta’ proġetti u pjanijiet umanitarji, -

- ħidmiet ta’ sorveljanza ta’ proġetti u pjanijiet umanitarji,

- skemi ta’ taħriġ fuq skala żgħira u studji ġenerali fil-qasam tal-ħidmiet unmanitarji, li għandhom jonqsu bil-mod il-mod meta l-finanzjament ikun sa jieħu bosta snin,

- l-ispiża biex tiġi enfasizzata n-natura Komunitarja ta’ l-għajnuna,

- il-kuxjenza pubblika u l-kampanji ta’ tagħrif immirati biex jiżdied l-għarfien dwar kwistjonijiet umanitarji, speċjalment fl-Ewropa u f’pajjiżi terzi fejn il-Komunità qed tħallas għal ħidmiet umanitarji kbar,

- il-miżuri li jsaħħu l-kordnazzjoni Komunitarja ma’ l-Istati Membri, pajjiżi donaturi oħra, organizzazzjonijet u istituzzjonijiet umanitarji internazzjonali, organizzazzjonijiet mhux governativi u organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom,

- l-għajnuna teknika meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proġetti umanitarji, inkluż l-iskambju tal-ħila teknika u l-esperjenza mill-organizzazzjonijiet umanitarji Ewropej u l-aġenziji jew bejn korpi simili u dawk tal-pajjiżi terzi,

- l-ħidmiet tat-tneħħija ta’ mini esplossivi, inklużi l-kampanji biex tiżdied il-kuxjenza kontra l-użu ta’ mini esplossivi kontra l-persunal min-naħa tal-popolazzjoni lokali.

Artikolu 5

Il-finanzjament Komunitarju taħt dan ir-Regolament għandu jkun f’forma ta’ għotjiet.

Il-ħidmiet koperti minn dan ir-Regolament għandhom ikunu eżenti mit-taxxi, imposti, sisa u dazji tad-dwana.

Il-KAPITOLU II

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TA’ L-GĦAJNUNA UMANITARJA

Artikolu 6

Ħidmiet ta’ għajnuna umanitarja ffinanzjati mill-Komunità jistgħu jiġu implimentati jew fuq talba ta’ aġenziji internazzjonali jew aġenziji mhux governattivi u organizzazzjonijiet mill-Istati Membri, inkella mill-pajjiż benefiċjarju terz jew bl-inizjattiva tal-Kummissjoni.

Artikolu 7

1. L-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jkunu eliġibbli għall-finanzjament Komunitarju għall-implimentazzjoni ta’ ħidmiet taħt dan ir-Regolament għandhom jilħqu dawn il-kriterji:

(a) ikunu organizzazjonijiet awtonomi li jaħdmu bla profitt fi Stat Membru tal-Komunità taħt il-liġijiet li jkunu fis-seħħ f’dak l-Istat Membru;

(b) ikollhom il-kwartier ġenerali ewlieni tagħhom fi Stat Membru tal-Komunità jew fil-pajjiżi terzi li jkunu jirċievu l-għajnuna Komunitarja. Il-kwartier ġenerali għandu jkun iċ-ċentru fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet għall-ħidmiet kollha li jkunu finanzjati taħt dan ir-Regolament. Eċċezzjonalment, il-kwartier ġenerali jista’ jkun f’pajjiż donatur terz.

2. Meta jiġi mistħarreġ jekk organizzazzjoni mhux governattiva jixirqilhiex li tingħata l-finanzjament Komunitarju, għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni l-fatturi li ġejjin:

(a) il-kapaċitajiet tagħha fit-tmexxija amministrativa u finanzjarja;

(b) il-kapaċità teknika u loġistika tagħha imqabbla mal-ħidma ppjanata;

(ċ) l-esperjenza tagħha fil-qasam ta’l-għajnuna umanitarja;

(d) ir-riżultati tal-ħidmiet preċedenti li twettqu mill-organizzazzjoni konċernata, partikolarment dawk finanzjati mill-Komunità;

(e) kemm hi lesta biex tieħu parti, jekk ikun meħtieġ, fis-sistema kordinattiva mwaqqfa għall-ħidma umanitarja;

(f) il-ħila u kemm hi lesta li taħdem ma’ l-aġenziji umanitarji u l-komunitajiet bażiċi tal-pajjiżi terzi konċenati;

(g) l-imparzjalita tagħha fl-implimentazzjoni ta’l-għajnuna umanitarja;

(h) fejn ikun xieraq, l-esperjenza preċedenti tagħha fil-pajjiżi terzi involuti fil-ħidma umanitarja konċernata.

Artikolu 8

Il-Komunità tista’ wkoll tiffinanzja ħidmiet ta’ għajnuna umanitarja minn aġenziji u organizzazzjonijet internazzjonali.

Artikolu 9

Fejn ikun meħtieġ, il-Komunità tista’ wkoll tiffinanzja ħidmiet umanitarji mill-Kummissjoni jew mill-aġenziji speċjalizzati ta’l-Istati Membri.

Artikolu 10

1. Biex tiggarantixxi u tkabbar l-effettività u l-konsistenza tas-sistemi ta’ għajnuna umanitarja Komunitarja u nazzjonali, il-Kummissjoni tista’ tieħu kwalunkwe miżura meħtieġa biex tippromwovi koordinazzjoni mill-qrib bejn l-attivitajiet tagħha u dawk ta’ l-Istati Membri, kemm fil-livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet kif ukoll fuq il-post. Għal dak il-għan, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom iħaddmu sistema ta’ skambju ta’ informazzjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-ħidmiet umanitarji finanzjati mill-Komunità jkunu kordinati u konsistenti ma’ dawk ta’ l-organizzazzjonijiet u l-aġenziji internazzjonali, partikolarment dawk li jifformaw parti mis-sisterma tal-Ġnus Magħquda.

3. Il-Kummissjoni għandha tħabrek biex tiżviluppa l-kollaborazzjoni u l-koperazzjoni bejn il-Komunità u d-donaturi tal-pajjiżi terzi fil-qasam ta’ l-għajnuna Komunitarja.

Artikolu 11

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-allokazzjoni, il-mobilizzazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ l-għajnuna taħt dan ir-Regolament.

2. L-għajnuna ma għandhiex tiġi implimentata jekk ir-benefiċjarju ma joqgħodx għal dawn il-kondizzjonijiet.

Artikolu 12

Il-kuntatti kollha ta’ finanzjament konklużi taħt dan ir-Regolament għandhom jipprovdu in partikolari li l-Kummissjoni u l-Qorti ta’ l-Awdituri jkunu jistgħu jagħmlu verifiki fuq il-post u fil-kwariter ġenerali ta’ l-imsieħba umanitarji skond il-proċeduri tas-soltu stabbiliti mill-Kummissjoni taħt ir-regoli li qegħdin fis-seħħ, u partikolarment dawk tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-estimi ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

Il-KAPITOLU III

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TA’ ĦIDMIET UMANITARJI

Artikolu 13

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar azzjoni ta’ l-emerġenza għal ammont li jiskorri l-10 miljun ECU.

Dawn l-ħidmiet li ġejjin għandhom jitqiesu bħala li jeħtieġu azzjoni ta’ l-emerġenza:

- ħidmiet biex ilaħħqu mal-ħtiġijiet umanitarji immedjati u imprevedibbli li jkunu seħħew minħabba diżastri għall-għarrieda jew diżastri maħluqa mill-bniedem, bħalma huma għarar, terremoti u meta jinqala l-ġlied jew sitwazzjonijiet simili,

- ħidmiet limitati għal kemm idum ir-risposta għall-emerġenza imprevedibbli: il-fondi korrispondenti għandhom ikopru r-risposta għall-ħtiġijiet umanitarji msemmija fl-ewwel paragrafu għal perjodu ta’ mhux aktar minn sitt xhur kif stabbilit fid-deċiżjoni dwar il-finanzjament.

Meta ħidmiet ikunu konformi ma’ dawn il-kondizzjonijiet u jkunu jiskorru iż-2 miljun ECU:

- il-Kummissjoni għandha tadotta d-deċiżjoni tagħha,

- għandha tinforma bil-miktub lill-Istati Membri fi żmien tmienja u erbgħin siegħa,

- trid tagħti rendikont tad-deċiżjoni tagħha fil-laqgħa tal-kumitat li tkun tmiss, partikolarment billi tagħti r-raġunijiet għala intużat il-proċedura ta’ l-emerġenza tagħha.

Id-deċiżjonijiet biex jitkomplew l-ħidmiet adottati mill-proċedura ta’ l-emerġenza għandhom jittieħdu mill-Kummissjoni, waqt li din tkun taġixxi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 17(3) u fil-limiti stabbiliti fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 15(2).

Artikolu 14

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta, tiddeċiedi u tamministra, tissorvelja u tivvaluta l-ħidmiet taħt dan ir-Regolament skond il-proċeduri dwar l-estimi u l-proċeduri l-oħra li jkunu fis-seħħ, u partikolarment dawk stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-estimi ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 15

1. Waqt li din tkun taġixxi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 17(2), il-Kummissjoni għandha:

- tiddeċiedi dwar il-finanzjament Komunitarju tal-ħidmiet ta’ protezzjoni ta’ l-għajnuna umanitarja msemmija fl-Artikolu 2(c),

- tadotta r-Regolamenti li jimplimentaw dan ir-Regolament,

- tiddeċiedi li tieħu azzjoni diretta tal-Kummissjoni jew tiffinanzja azzjoni mill-aġenziji speċjalizzati ta’ l-Istati Membri.

2. Waqt li tkun taġixxi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 17(3), il-Kummissjoni għandha:

- tapprova pjani globali maħsuba biex jipprovdu qafas koerenti għall-azzjoni fil-pajjiż jew ir-reġjun li jkun fejn l-iskala u l-komplessità tal-kriżi umanitarja hija tali li tidher li aktarx li sa tissokta, u l-estimi għal dawk il-pjani. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jeżaminaw il-prijoritajiet li għandhom jiġu stabbiliti biex jiġu implimentati dawn il-pjani globali,

- tiddeċiedi dwar il-proġetti li jiskorru iż-2 miljun ECU, bla ħsara għall-Artikolu 13.

Artikolu 16

1. Darba kull sena l-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 17 għandu jiddiskuti l-linji ta’ gwida ġenerali ppreżentati minn rappreżentant tal-Kummissjoni għall-ħidmiet umanitarji li għandhom jitwettqu fis-sena li tkun tmiss u jeżamina l-kwistjoni kollha tal-koordinazzjoni ta’ l-għajnuna umanitarja Komunitarja u nazzjonali u xi kwistjonijiet oħra ġenerali jew speċifiċi rigward l-għajnuna Komunitarja f’dak il-qasam.

2. Il-Kummissjoni għandha tissottometti ukoll lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 17 l-informazzjoni dwar il-bidliet fl-istrumenti għall-amministrazzjoni ta’ l-għajnuna umanitarja, inkluż il-ftehim dwar il-qafas tas-sħubija.

3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 17 għandu jiġi notifikat dwar l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni rigward il-valutazzjoni tal-ħidmiet umanitarji, u jekk jista’ jkun, l-iskeda taż-żmien ta’ meta għandu jsir ix-xogħol.

Artikolu 17

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejuna minn Kumitat kompost mir-rappreżentanti ta’ l-Istati Membri u presjedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni.

2. Fejn il-proċedura stabbilita f’dan il-paragrafu tkun segwita, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jissottometti lill-Kumitat abbozz tal-miżuri li sa jittieħdu. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz fiż-żmien stipulat li jistabilixxi l-President skond l-urġenza tal-materja. L-opinjoni għandha tingħata mill-maġġoranza stabbilita fl-Artikolu 148(2) tat-Trattat fil-każ ta’ deċiżjonijiet li l-Kunsill ikun jeħtieġlu jadotta fuq proposta tal-Kummissjoni. Il-voti tar-rappreżentanti ta’ l-Istati Membri fi ħdan il-Kumitat għandhom ikunu aġġustati bil-mod stabbilit f’dak l-Artikolu. Il-President ma għandux jivvota.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri maħsuba jekk dawn ikunu konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat.

Jekk il-miżuri maħsuba ma jkunux jaqblu ma’ l-opinjoni tal-Kumitat, jew jekk ma tingħatax opinjoni, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tissottometti lill-Kunsill proposta rigward il-miżuri li għandhom jittieħdu. Il-Kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata.

Jekk, malli jiskadi l-perjodu ta’ xahar mid-data ta’ meta tkun saret ir-referenza lejn il-Kunsill, il-Kunsill ma jkunx ħa passi, il-miżuri proposti għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni.

3. Fejn il-proċedura stabbilita f’dan il-paragrafu tkun trid tiġi segwita, ir-rappreżentant tal-Kumsisjoni għandu jissottometti lill-Kumitat abbozz tal-miżuri li sa jittieħdu. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni dwar l-abbozz fiż-żmien stipulat li jkun stabbilit mill-Presient skond l-urġenza tal-materja. L-opinjoni għandha tingħata mill-maġġoranza kif stabbilit fl-Artikolu 148(2) tat-Trattat fil-każ ta’ deċiżjonijiet li l-Kunsill ikun meħtieġ jadotta dwar proposta mill-Kummissjoni. Il-voti tar-rappreżentanti ta’ l-Istati Membri fi ħdan il-Kumitat għandhom ikunu aġġustati skond il-mod stabbilit f’dak l-Artikolu.. Il-Prsident ma għandux jivvota.

Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri li għandhom jidħlu fis-seħħ minnufih. Iżda, jekk dawn il-miżuri ma jkunux jaqblu ma’ l-opinjoni tal-Kumitat, dawn għandhom jiġu komunikati mill-Kummissjoni lill-Kunsill bla dewmien. F’dak il-każ, il-Kummissjoni tista’ tiddifferixxi l-applikazzjoni tal-miżuri li tkun iddeċidiet għal perjodu ta’ xahar mid-data ta’ din il-komunikazzjoni.

Il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, jista’ jieħu deċiżjoni differenti saż-żmien stipulat kif imsemmi fil-paragrafu ta’ qabel.

Artikolu 18

1. Il-Kummissjoni għandha regolarment tivvaluta l-ħidmiet ta’ għajnuna umanitarja finanzjati mill-Komunità biex tistabbilixxi jekk dawn ikunux laħqu l-għanijiet tagħhom u biex toħloq linji ta’ gwida għat-titjib u l-effettività tal-ħidmiet li jiġu wara. Il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Kumitat ġabra fil-qosor, li għandha tagħti indikazzjoni ta’ l-istatus ta’ l-esperti impjegati, ta’ l-eżerċizzji ta’ valutazzjoni li jkunu saru biex b’hekk, jekk ikun meħtieġ, din tkun tista’ teżaminha. Ir-rapporti tal-valutazzjoni għandhom ikunu aċċessibbli għall-Istati Membri meta dawn jitolbuhom.

2. Fuq talba ta’ l-Istati Membri, u bil-parteċipazzjoni tagħhom, il-Kummissjoni tista’ wkoll tivvaluta r-riżultati tal-ħidmiet u tal-pjani umanitarji tal-Komunità.

Artikolu 19

Fl-għeluq tas-sena finanzjarja, il-Kumitat għandu jissottometti rapport annwali lil-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b’ġabra fil-qosor tal-ħidmiet iffinanzjati matul dik is-sena.

Is-sommarju għandu jkollu fih informazzjoni dwar l-aġenziji li magħhom ġew implimentati l-ħidmiet.

Ir-rapport għandu jkun jinkludi ħarsa lura lejn xi eżerċizzji ta’valutazzjoni barranija li jkunu twettqu dwar ħidmiet speċifiċi.

Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istati Membri, fi żmien ta’ mhux aktar minn xahar mid-deċiżjoni tagħha u bla ħsara għall-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament, dwar il-ħidmiet approvati, waqt li tindika l-ammont mogħti, in-natura tal-ħidmiet, in-nies li rċevew l-għajnuna u l-imsieħba li kienu involuti.

Artikolu 20

Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tissottometti valutazzjoni komplessiva tal-ħidmiet finanzjati mill-Komunità taħt dan ir-Regolament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma’ suġġerimenti għall-ġejjieni tar-Regolament u, kif meħtieġ, proposti ta’ emendi għalih.

Artikolu 21

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu., 20 Ġunju 1996.

Għall-Kunsill

Il-President

P. Bersani

[1] ĠU C 180, ta’ l-14.7.1995, p. 6.

[2] Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat− 30 Novembru 1995 (ĠU C 339, tat-18.12.1995, p. 60), Pożizzjoni komuni tal-Kunsill tad-29 Jannar 1996 (ĠU C 87, tal-25.3.1996, p. 46) u Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 Mejju 1996 (ĠU C 166, ta’ l-10.6.1996).

--------------------------------------------------

Top