Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2012. gada 10. oktobra spriedums – Sviluppo Globale/Komisija

(lieta T-183/10)

Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi – Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra – Tehniskās palīdzības pakalpojumu sniegšana Sīrijas valdībai – Kandidatūras noraidīšana – Pienākums norādīt pamatojumu

Iestāžu akti – Pamatojums – Pienākums – Apjoms – Pakalpojumu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā pieņemts lēmums noraidīt kandidatūru – Lēmums, kurš ieinteresētajām personām ļauj noskaidrot veiktā pasākuma pamatojumu, lai tās varētu aizstāvēt savas tiesības – Šī pienākuma izpildes novērtējums atbilstoši informācijai, kas prasītāja rīcībā bija prasības celšanas brīdī (LESD 296. pants; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. un 47. pants; Padomes Regulas Nr. 1605/2002 100. panta 2. punkts; Komisijas Regulas Nr. 2342/2002 149. panta 2. un 3. punkts) (sal. ar 16., 19.–21., 35., 40., 41. un 43. punkts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2010. gada 14. februāra lēmumu, ar kuru nav pieņemta prasītājas iesniegtā kandidatūra slēgta konkursa procedūrā EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (OV 2009/S 223-319862) par tehniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu Sīrijas valdībai decentralizācijas un vietējās attīstības jomā

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2010. gada 14. februāra lēmumu, ar kuru nav pieņemta prasītājas iesniegtā kandidatūra slēgta konkursa procedūrā EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (OV 2009/S 223-319862) par tehniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu Sīrijas valdībai decentralizācijas un vietējās attīstības jomā;

2)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Sviluppo Globale GEIE tiesāšanās izdevumus.