Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums –
AGC Glass Europe u.c./Komisija

(lieta C‑517/15 P) ( 1 )

Apelācija – Konkurence – LESD 101. un 102. pants – Regula (EK) Nr. 1/2003 – 30. pants – Eiropas Komisijas lēmums, ar ko konstatē nelikumīgu aizliegtu vienošanos automašīnu stiklu Eiropas tirgū – Šī lēmuma nekonfidenciālās versijas publicēšana – Pieteikuma par konfidencialitātes piemērošanu noteiktai informācijai noraidīšana – Uzklausīšanas amatpersonas pilnvaras – Lēmums 2011/695/ES – 8. pants – Konfidencialitāte – Informācija, kuras avots ir pieteikums par iecietības programmas piemērošanu – Daļējs lūguma piemērot konfidencialitāti informācijai noraidījums – Tiesiskā paļāvība – Vienlīdzīga attieksme

1. 

Konkurence–Administratīvais process–Dienesta noslēpums–Uzklausīšanas amatpersonas lēmums par Komisijas lēmuma, ar kuru piemēro sodu par konkurences tiesību normu pārkāpumu, izpaušanu–Uzklausīšanas amatpersonas pienākumi–Piemērojamība un ierobežojumi

(Komisijas Lēmuma 2011/695 8. pants)

(skat. 39.–46. un 51.–59. punktu)

2. 

Apelācija–Pamati–Faktu un pierādījumu sagrozīšana–Sagrozīšanai ir acīmredzami jāizriet no lietas materiāliem

(LESD 256. panta 1. punkta otrā daļa; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa)

(skat. 60.–64. punktu)

3. 

Konkurence–Administratīvais process–Komisijas lēmums, ar kuru konstatēts pārkāpums–Informācijas, kuru Komisijai ir brīvprātīgi paziņojis uzņēmums, kas ir piedalījies pārkāpumā, lai saņemtu iecietības programmas piemērošanu, publicēšana–Attiecīgā uzņēmuma tiesību pārkāpums saskaņā ar paziņojumu par iecietību–Neesamība–Tiesiskās paļāvības principa pārkāpums–Neesamība

(LESD 101. pants; Padomes Regulas Nr. 1/2003 30. pants; Komisijas paziņojums 2002/C 45/03)

(skat. 73.–83. punktu)

4. 

Konkurence–Administratīvais process–Komisijas lēmums, ar kuru konstatēts pārkāpums–Informācijas, kuru Komisijai ir brīvprātīgi paziņojis uzņēmums, kas ir piedalījies pārkāpumā, lai saņemtu iecietības programmas piemērošanu, publicēšana–Vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums–Neesamība

(LESD 101. pants; Padomes Regulas Nr. 1/2003 30. pants; Komisijas paziņojums 2002/C 45/03)

(skat. 84.–88. punktu)

Rezolutīvā daļa:

1) 

apelācijas sūdzību noraidīt;

2) 

AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd un AGC Glass Germany GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


( 1 ) OV C 398, 30.11.2015.