31999D0468Oficiālais Vēstnesis L 184 , 17/07/1999 Lpp. 0023 - 0026


Padomes lēmums

(1999. gada 28. jūnijs),

ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [1]

(1999/468/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši 202. panta trešo ievilkumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [3],

tā kā:

(1) Dokumentos, kurus Padome pieņem, tai ir jāuztic Komisijai pilnvaras Padomes pieņemto tiesību normu ieviešanai; Padome var izvirzīt noteiktas prasības, kas attiecas uz šo pilnvaru īstenošanu; tā var arī paturēt tiesības īpašos un pamatotos gadījumos tieši īstenot ieviešanas pilnvaras.

(2) Padome pieņēma Lēmumu 87/373/EK (1987. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [4]; šajā lēmumā ir paredzēts ierobežots skaits procedūru šādu pilnvaru īstenošanai.

(3) Deklarācijā Nr. 31, kas ir pievienota Starpvaldību konferences Nobeiguma aktam, kurā pieņēma Amsterdamas Līgumu, Komisiju aicina iesniegt Padomei ierosinājumu par Lēmuma 87/373/EEK grozījumiem.

(4) Skaidrības labad tā vietā, lai grozītu Lēmumu 87/373/EEK, tiek uzskatīts par lietderīgāku aizstāt šo lēmumu ar jaunu lēmumu un atcelt Lēmumu 87/373/EEK.

(5) Šā lēmuma pirmais mērķis, lai sasniegtu lielāku konsekvenci un skaidrību komitejas veida izvēlē, ir noteikt kritērijus, kas attiecas uz komitejas darba izvēli, saprotot, ka šādi kritēriji nav saistoši.

(6) Šajā sakarā ir jāievēro vadības procedūra attiecībā uz vadības pasākumiem, piemēram, pasākumiem, kas attiecas uz kopējās lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku piemērošanu vai programmu izpildi, kuras būtiski ietekmē budžetu; šādus vadības pasākumus Komisijai būtu jāveic, izmantojot procedūru, kas nodrošina lēmumu pieņemšanu piemērotā termiņā; tomēr, ja par pasākumiem, kas nav steidzami, tiek ziņots Padomei, Komisijai būtu jāizmanto tās rīcības brīvība, lai atliktu pasākumu piemērošanu.

(7) Attiecībā uz vispārējiem pasākumiem, kas ir paredzēti, lai piemērotu būtiskus pamataktu noteikumus, tostarp pasākumus par cilvēku veselības aizsardzību vai drošību, dzīvnieku vai augu aizsardzību, kā arī pasākumus, kas ir paredzēti, lai piemērotu vai atjauninātu dažus nebūtiskus pamataktu noteikumus, būtu jāievēro regulatīvā procedūra; šādi īstenošanas pasākumi būtu jāpieņem ar spēkā esošu procedūru, kas pilnībā atbilst Komisijas iniciatīvas tiesībām likumdošanas jautājumos.

(8) Konsultēšanas procedūra būtu jāievēro visos gadījumos, kad to uzskata par vislietderīgāko; konsultāciju procedūru turpina izmantot tajos gadījumos, kuros to piemēro pašreiz.

(9) Šā lēmuma otrais mērķis ir vienkāršot prasības Komisijai uzticēto ieviešanas pilnvaru īstenošanā, kā arī uzlabot Eiropas Parlamenta dalību tajos gadījumos, kad pamatakts, kas uztic ieviešanas pilnvaras Komisijai, tika pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru; atbilstoši ir uzskatīts par lietderīgu samazināt procedūru skaitu, kā arī precizēt tās saskaņā ar atbilstīgajām iesaistīto iestāžu pilnvarām, un īpaši, lai dotu Eiropas Parlamentam iespēju, ka tā uzskatus ņem vērā, attiecīgi Komisija vai Padome gadījumos, kad tā uzskata, ka attiecīgi komitejai iesniegtais pasākuma projekts vai Padomei iesniegtais priekšlikums saskaņā ar regulatīvo procedūru pārsniedz pamataktā noteiktās ieviešanas pilnvaras.

(10) Šā lēmuma trešais mērķis ir uzlabot Eiropas Parlamenta informētību, nosakot, ka Komisijai tas ir regulāri jāinformē par komiteju darbu, ka Komisijai ir jānosūta dokumenti, kas ir saistīti ar komiteju darbībām, un jāinformē, kad Komisija nodod Padomei veicamos pasākumus vai pasākumu priekšlikumus.

(11) Šā lēmuma ceturtais mērķis ir uzlabot sabiedrības informētību par komiteju darbu un tāpēc piemērot komitejām Komisijā piemērojamos principus un nosacījumus par dokumentu publiskumu, noteikt visu komiteju sarakstu, kuras palīdz Komisijai īstenot ieviešanas pilnvaras, un publicēt gada pārskatu par komiteju darbu, kā arī noteikt visas atsauces uz dokumentiem, kas ir saistīti ar komitejām, kas ir nosūtīti Eiropas Parlamentam publiskošanai reģistrā.

(12) Šajā lēmumā nekādi netiek skartas īpašās komiteju procedūras, kas ir izveidotas, lai īstenotu kopējo komercpolitiku un Līgumā noteiktos konkurences noteikumus, kuru pamatā pašlaik nav Lēmums 87/373/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Izņemot īpašus un pamatotus gadījumus, kad pamatakts paredz Padomei tiesības tieši īstenot dažas ieviešanas pilnvaras, šādas pilnvaras ir jāuztic Komisijai saskaņā ar atbilstīgajiem pamatakta noteikumiem. Šie noteikumi nosaka šādi uzticētu pilnvaru būtiskos elementus.

Ja pamatakts uzliek īpašas procedūras prasības ieviešanas pasākumu pieņemšanai, šādām prasībām ir jāatbilst 3., 4., 5. un 6. pantā noteiktajām procedūrām.

2. pants

Darba metožu izvēli ieviešanas pasākumu pieņemšanai nosaka šādi kritēriji:

a) vadības pasākumi, tādi kā pasākumi, kas ir saistīti ar kopējās lauksaimniecības un kopējās zivsaimniecības politikas piemērošanu vai programmu izpildi, kuras būtiski skar budžetu, būtu jāpieņem ar vadības procedūru;

b) vispārēji pasākumi, kas ir paredzēti, lai piemērotu būtiskus pamataktu noteikumus, tostarp pasākumus attiecībā uz cilvēku veselības aizsardzību vai drošību, dzīvnieku vai augu aizsardzību, būtu jāpieņem ar regulatīvu procedūru; ja pamatakts paredz, ka noteiktus nebūtiskus dokumenta noteikumus var precizēt vai atjaunināt ar ieviešanas procedūrām, šādus pasākumus pieņem ar regulatīvu procedūru;

c) neskarot a) un b) punktu, konsultēšanās procedūru izmanto visos gadījumos, kad to uzskata par lietderīgāko.

3. pants

Konsultēšanās procedūra

1. Komisijai palīdz padomdevēja komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuru vada Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības, vajadzības gadījumā par to balsojot.

3. Atzinumu protokolē; turklāt katrai dalībvalstij ir tiesības prasīt, lai tās nostāju ieprotokolē.

4. Komisija pievērš īpašu uzmanību komitejas atzinumam. Tā informē komiteju par to, kā tās atzinums ir ņemts vērā.

4. pants

Vadības procedūra

1. Komisijai palīdz vadības komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis komitejai iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu termiņā, kuru priekšsēdētājs var noteikt atbilstīgi jautājuma steidzamībai. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 205. panta 2. punktā paredzēts lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsu skaits komitejā ir tāds, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisija, neskarot 8. pantu, pieņem pasākumus, kuri jāpiemēro nekavējoties. Tomēr, ja šie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu, Komisija tūlīt par tiem paziņo Padomei. Šajā gadījumā Komisija var atlikt pasākumu piemērošanu, par ko tā ir pieņēmusi lēmumu, uz laiku, ko nosaka katrā pamataktā, bet kurš noteikti nepārsniedz trīs mēnešus no šāda paziņojuma dienas.

4. Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, var pieņemt atšķirīgu lēmumu 3. punktā noteiktajā termiņā.

5. pants

Regulatīvā procedūra

1. Komisijai palīdz regulatīvā komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis komitejai iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu termiņā, kuru priekšsēdētājs var noteikt atbilstīgi jautājuma steidzamībai. Atzinumu sniedz, pieņemot lēmumu ar tādu balsu vairākumu, kāds Līguma 205. panta 2. punktā paredzēts lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsu skaitu komitejā nosaka minētais pants. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisija, neskarot 8. pantu, pieņem paredzētos pasākumus, ja tie atbilst komitejas atzinumam.

4. Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu vai atzinums nav sniegts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem un informē Eiropas Parlamentu.

5. Ja Eiropas Parlaments uzskata, ka atbilstoši pamataktam, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, iesniegtais Komisijas priekšlikums pārsniedz pamataktā noteiktās ieviešanas pilnvaras, tas informē Padomi par savu nostāju.

6. Padome, ja vajadzīgs, ņemot vērā visas šādas nostājas, var pieņemt lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu termiņā, ko nosaka katrā pamataktā, bet kurš noteikti nav ilgāks kā trīs mēneši pēc informācijas nodošanas dienas Padomei.

Ja šajā termiņā Padome ar kvalificētu balsu vairākumu ir norādījusi, ka tā iebilst priekšlikumam, Komisija to izskata atkārtoti. Tā var iesniegt grozīto priekšlikumu Padomei, atkārtoti iesniegt priekšlikumu vai ierosināt tiesību akta projektu, pamatojoties uz Līgumu.

Ja minētā termiņa beigās Padome nav pieņēmusi ierosināto ieviešanas aktu vai norādījusi iebildumus ieviešanas pasākumu priekšlikumā, ierosināto ieviešanas aktu pieņem Komisija.

6. pants

Drošības procedūra

Šādu procedūru var piemērot, ja pamatakts uztic Komisijai pilnvaras pieņemt lēmumus par drošības pasākumiem:

a) Komisija informē Padomi un dalībvalstis par lēmumiem, kas pieņemti sakarā ar drošības pasākumiem. Var būt noteikts, ka pirms lēmuma pieņemšanas Komisija apspriežas ar dalībvalstīm saskaņā ar procedūrām, kuras nosaka katrā konkrētajā gadījumā;

b) visas dalībvalstis var nosūtīt Komisijas lēmumu Padomei termiņā, kas jānosaka attiecīgajā pamataktā;

c) Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt atšķirīgu lēmumu termiņā, kas ir jānosaka attiecīgajā pamataktā. Pretējā gadījumā pamataktā var noteikt, ka Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var apstiprināt, grozīt vai atcelt Komisijas pieņemto lēmumu, un, ja Padome nav pieņēmusi lēmumu iepriekšminētajā termiņā, uzskatīt, ka Komisijas lēmums ir atcelts.

7. pants

1. Katra komiteja apstiprina savu reglamentu pēc tās priekšsēdētāja priekšlikuma, pamatojoties uz standarta reglamentu, kuru publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Ciktāl vajadzīgs, esošās komitejas var pielāgot savus reglamentus standarta reglamentam.

2. Principi un nosacījumi par dokumentu publiskumu, ko piemēro Komisija, attiecas uz komitejām.

3. Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu par komiteju darbu. Šajā sakarā tā saņem komiteju sanāksmju dienas kārtības, komitejās iesniegto pasākumu projektus dokumentu īstenošanai, kuri pieņemti ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, kā arī balsošanas rezultātus, sanāksmju protokolu kopsavilkumus un iestāžu un organizāciju sarakstus, no kurām dalībvalstis ir izraudzījušās savus pārstāvjus. Eiropas Parlamentu arī informē par to, ka Komisija nodod Padomei veicamos pasākumus vai priekšlikumus.

4. Sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad šis lēmums stājas spēkā, Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī visu komiteju sarakstu, kuras palīdz Komisijai ieviešanas pilnvaru īstenošanā. Šajā sarakstā attiecībā uz katru komiteju sīkāk norāda pamataktu(s), saskaņā ar kuru komiteja ir izveidota. Sākot no 2000. gada, Komisija publicē arī gada pārskatu par komiteju darbu.

5. Norādes uz visiem dokumentiem, kas nosūtīti Eiropas Parlamentam saskaņā ar 3. punktu, publicē reģistrā, ko Komisija izveido līdz 2001. gadam.

8. pants

Ja rezolūcijā, kas nosaka pamatojumu, uz ko tā ir balstīta, Eiropas Parlaments norāda, ka ieviešanas pasākumu projekts, kura apstiprināšanu izskata un kurš ir iesniegts komitejai saskaņā ar pamataktu, kas apstiprināts saskaņā ar Līguma 251. pantu, varētu pārsniegt pamataktā noteiktās ieviešanas pilnvaras, Komisija atkārtoti pārbauda pasākuma projektu. Ņemot vērā rezolūciju un jau aizsāktās procedūras termiņu, Komisija var iesniegt komitejai jaunu pasākuma projektu, turpināt procedūru vai iesniegt priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei, pamatojoties uz Līgumu.

Komisija informē Eiropas Parlamentu un komiteju par rīcību, ko tā paredz veikt attiecībā uz Eiropas Parlamenta rezolūciju, kā arī par šādas rīcības iemesliem.

9. pants

Lēmumu 87/373/EEK atceļ.

10. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 1999. gada 28. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Naumann

[1] Trīs apgalvojumi Padomes protokolā par šo lēmumu ir izklāstīti 17. jūnija OV C 203, 1. lappusē.

[2] OV C 279, 8.9.1998., 5. lpp.

[3] Atzinums izsūtīts 1999. gada 6. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 197, 18.7.1987., 33. lpp.

--------------------------------------------------